ISSN 1977-0847

Službeni list

Europske unije

L 235

European flag  

Hrvatsko izdanje

Zakonodavstvo

Godište 61.
19 rujna 2018.


Sadržaj

 

II.   Nezakonodavni akti

Stranica

 

 

UREDBE

 

*

Provedbena uredba Vijeća (EU) 2018/1245 od 18. rujna 2018. o provedbi članka 21. stavka 1. Uredbe (EU) 2016/44 o mjerama ograničavanja s obzirom na stanje u Libiji

1

 

*

Uredba Komisije (EU) 2018/1246 оd 18. rujna 2018. o izmjeni Priloga I. Uredbi (EZ) br. 1334/2008 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu uvrštavanja piroligninskog destilata u Unijin popis aroma ( 1 )

3

 

 

ODLUKE

 

*

Odluka Vijeća (ZVSP) 2018/1247 od 18. rujna 2018. o izmjeni Odluke 2012/392/ZVSP o misiji ZSOP-a Europske unije u Nigeru (EUCAP Sahel Niger)

7

 

*

Odluka Vijeća (ZVSP) 2018/1248 od 18. rujna 2018. o imenovanju posebnog predstavnika Europske unije za bliskoistočni mirovni proces

9

 

*

Odluka Vijeća (ZVSP) 2018/1249 od 18. rujna 2018. o akciji Europske unije za potporu mehanizmu Ujedinjenih naroda za provjeru i inspekcije u Jemenu

14

 

*

Provedbena odluka Vijeća (ZVSP) 2018/1250 od 18. rujna 2018. o provedbi Odluke (ZVSP) 2015/1333 o mjerama ograničavanja s obzirom na stanje u Libiji

21

 

*

Provedbena odluka Komisije (EU) 2018/1251 оd 18. rujna 2018. o odobravanju empentrina kao postojeće aktivne tvari za uporabu u biocidnim proizvodima vrste 18 ( 1 )

24

 


 

(1)   Tekst značajan za EGP.

HR

Akti čiji su naslovi tiskani običnim slovima su oni koji se odnose na svakodnevno upravljanje poljoprivrednim pitanjima, a općenito vrijede ograničeno razdoblje.

Naslovi svih drugih akata tiskani su masnim slovima, a prethodi im zvjezdica.


II. Nezakonodavni akti

UREDBE

19.9.2018   

HR

Službeni list Europske unije

L 235/1


PROVEDBENA UREDBA VIJEĆA (EU) 2018/1245

od 18. rujna 2018.

o provedbi članka 21. stavka 1. Uredbe (EU) 2016/44 o mjerama ograničavanja s obzirom na stanje u Libiji

VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EU) 2016/44 od 18. siječnja 2016. o mjerama ograničavanja s obzirom na stanje u Libiji i stavljanju izvan snage Uredbe (EU) br. 204/2011 (1), a posebno njezin članak 21. stavak 1.,

uzimajući u obzir prijedlog Visokog predstavnika Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku,

budući da:

(1)

Vijeće je 18. siječnja 2016. donijelo Uredbu (EU) 2016/44.

(2)

Odbor Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda („VSUN”), osnovan na temelju Rezolucije VSUN-a 1970 (2011), 11. rujna 2018. dodao je jednu osobu na popis osoba i subjekata koji podliježu mjerama ograničavanja.

(3)

Prilog II. Uredbi (EU) 2016/44 trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti,

DONIJELO JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Prilog II. Uredbi (EU) 2016/44 mijenja se kako je navedeno u Prilogu ovoj Uredbi.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu na dan objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 18. rujna 2018.

Za Vijeće

Predsjednik

G. BLÜMEL


(1)  SL L 12, 19.1.2016., str. 1.


PRILOG

Sljedeća osoba dodaje se na popis iz Priloga II. Uredbi (EU) 2016/44:

„27.

Ime: 1: Ibrahim 2: Saeed 3: Salim 4: Jadhran

Titula: nije dostupno Položaj: vođa oružanih paravojnih skupina Datum rođenja: 1982. Mjesto rođenja: nije dostupno Potvrđena alternativna imena: nije dostupno Nepotvrđena alternativna imena: nije dostupno Državljanstvo: libijsko Br. putovnice: nije dostupno Nacionalni identifikacijski broj: nije dostupno Adresa: nije dostupno Uvršten na popis: 11. rujna 2018. Ostale informacije: ime majke Salma Abdula Younis. Uvršten na popis sukladno stavcima 15. i 17. Rezolucije 1970 (zabrana putovanja, zamrzavanje imovine). Poveznica na internetske stranice s posebnim objavama Interpola i Vijeća sigurnosti UN-a: www.interpol.int/en/notice/search/un/xxxx.

Uvršten na popis sukladno stavku 11. točkama (b), (c) i (d) Rezolucije 2213 (2015); stavku 11. Rezolucije 2362 (2017).

Dodatne informacije:

Ured državnog odvjetnika Libije izdao je uhidbeni nalog protiv dotične osobe, optužujući je za niz počinjenih kaznenih djela.

Dotična osoba provodila je oružana djelovanja i napade usmjerene na naftna postrojenja koja se nalaze u regiji naftnog polumjeseca koja su u tim napadima bila uništena, a posljednji je izveden 14. lipnja 2018.

Napadi u regiji naftnog polumjeseca uzrokovali su mnoge žrtve među stanovnicima tog područja te su ugrožavali živote civila.

Libijski izvoz nafte bio je u razdoblju 2013. – 2018. na mahove obustavljan zbog tih napada, što je libijskom gospodarstvu uzrokovalo znatne gubitke.

Dotična osoba nastojala je nezakonito izvoziti naftu.

Dotična osoba novači strane borce za svoje kontinuirane napade na regiju ‚naftnog polumjeseca’.

Dotična osoba svojim djelovanjem negativno utječe na stabilnost Libije te predstavlja prepreku procesu rješavanja političke krize od strane libijskih stranaka, kao i provedbi akcijskog plana Ujedinjenih naroda.”


19.9.2018   

HR

Službeni list Europske unije

L 235/3


UREDBA KOMISIJE (EU) 2018/1246

оd 18. rujna 2018.

o izmjeni Priloga I. Uredbi (EZ) br. 1334/2008 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu uvrštavanja piroligninskog destilata u Unijin popis aroma

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EZ) br. 1334/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. prosinca 2008. o aromama i nekim sastojcima hrane s osobinama aroma za upotrebu u i na hrani te o izmjeni Uredbe Vijeća (EEZ) br. 1601/91, uredbi (EZ) br. 2232/96 i (EZ) br. 110/2008 te Direktive 2000/13/EZ (1), a posebno njezin članak 11. stavak 3.,

uzimajući u obzir Uredbu (EZ) br. 1331/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. prosinca 2008. o uspostavi zajedničkog postupka odobravanja prehrambenih aditiva, prehrambenih enzima i prehrambenih aroma (2), a posebno njezin članak 7. stavak 5.,

budući da:

(1)

U Prilogu I. Uredbi (EZ) br. 1334/2008 utvrđen je Unijin popis aroma i sirovina odobrenih za upotrebu u i na hrani te uvjeti njihove upotrebe.

(2)

Provedbenom uredbom Komisije (EU) br. 872/2012 (3) donesen je popis aromatičnih tvari te je taj popis unesen u dio A Priloga I. Uredbi (EZ) br. 1334/2008. Uredbom (EU) br. 872/2012 u Prilog I. Uredbi (EZ) br. 1334/2008 uneseni su i dio B („Aromatični pripravci”), dio C („Toplinski obrađene arome”), dio D („Prekursori aroma”), dio E („Ostale arome”) i dio F („Sirovine”). Dijelovi od B do F Priloga I. odgovaraju kategorijama aroma i izvornih sirovina navedenima u članku 9. točkama od (b) do (f) Uredbe (EZ) 1334/2008. Dijelovi od B do F nemaju unosa.

(3)

Uredbom Komisije (EU) br. 873/2012 (4) utvrđene su prijelazne mjere koje se odnose na Unijin popis aroma i sirovina utvrđen u Prilogu I. Uredbi (EZ) br. 1334/2008.

(4)

Člankom 4. Uredbe (EU) br. 873/2012 utvrđeno je prijelazno razdoblje za hranu kojoj su dodane arome iz dijelova od B do F Priloga I. Uredbi (EZ) br. 1334/2008 za koje je zahtjev podnesen prije 22. listopada 2015. u skladu s člankom 3. te Uredbe. Člankom 4. utvrđeno je da prijelazno razdoblje za stavljanje na tržište takve hrane završava 22. travnja 2018.

(5)

Prilog I. Uredbi (EZ) br. 1334/2008 može se ažurirati u skladu sa zajedničkim postupkom iz članka 3. stavka 1. Uredbe (EZ) br. 1331/2008 na inicijativu Komisije ili na temelju zahtjeva koji je podnijela država članica ili zainteresirana strana.

(6)

Komisiji je 16. listopada 2012. podnesen zahtjev za odobrenje proizvoda piroligninski destilat [FL br. 21.001] naziva „eter ruma” pod kategorijom „ostale arome”. Podnositelj zahtjeva zatražio je da se ta aroma upotrebljava u smrznutim desertima, slasticama, žvakaćoj gumi, žitaricama i proizvodima od žitarica na bazi zrna žitarica, korijenju i gomoljima te sjemenkama leguminoza i leguminozama, pekarskim proizvodima, mesu i mesnim proizvodima, solima, začinima, juhama, umacima, salatama, bezalkoholnim pićima te do određenih razina u alkoholnim pićima.

(7)

Zahtjev je poslan Europskoj agenciji za sigurnost hrane (dalje u tekstu „Agencija”) te je od nje zatraženo mišljenje. Zahtjev je stavljen na raspolaganje i državama članicama u skladu s člankom 4. Uredbe (EZ) br. 1331/2008.

(8)

Agencija je 24. kolovoza 2017. donijela „Znanstveno mišljenje o ocjeni skupine aroma 500 (FGE.500): „eter ruma” (Scientific Opinion of Flavouring Group Evaluation 500 (FGE.500): rum ether), koje se odnosi na ocjenu sigurnosti piroligninskog destilata [FL br. 21.001] kada se upotrebljava kao aroma pod kategorijom „ostale arome” (5). Taj je proizvod složena smjesa koju čini više od osamdeset pojedinačnih sastojaka. Agencija je zaključila da u skladu s općom strategijom procjene rizika aromatičnih tvari prisutnost genotoksičnih tvari kao sastojaka etera ruma predstavlja sigurnosni rizik. Navela je ozbiljne sigurnosne rizike koji se odnose na niz sastojaka kao što su furani i njihovi derivati te na druge sastojke povezane s genotoksičnošću i karcinogenošću, a spomenula je i druge rizike od karcinogenosti zbog prisutnosti etanola.

(9)

Češka Republika i Slovačka Republika obavijestile su Komisiju o upotrebi piroligninskog destilata [FL br. 21.001] u tradicionalnim jakim alkoholnim pićima tuzemák i tuzemský i zatražile nastavak te upotrebe za ta jaka alkoholna pića.

(10)

U skladu s uvodnom izjavom 7. Uredbe (EZ) br. 1334/2008 pri odobravanju aroma trebalo bi uzeti u obzir i druge čimbenike koji su važni za problem koji se razmatra, uključujući socijalne i tradicijske čimbenike. Budući da je upotreba te arome zasad nužna za održavanje određenih tradicionalnih organoleptičkih svojstava jakih alkoholnih pića tuzemák i tuzemský u Češkoj Republici i Slovačkoj Republici, primjereno je odobriti tu tvar u skladu s uvjetima upotrebe utvrđenima u Prilogu ovoj Uredbi.

(11)

Ta jaka alkoholna pića, kao sva jaka alkoholna pića i alkoholna pića općenito, nisu namijenjena djeci ni drugim ranjivim skupinama stanovništva. Osim postojećih zahtjeva za označivanje, države članice trebale bi zahtijevati da se navedu dodatne informacije o posebnim rizicima povezanima s prisutnošću piroligninskog destilata (FL br. 21.001] u tim tradicionalnim alkoholnim pićima.

(12)

Jaka alkoholna pića kojima je dodan piroligninski destilat [FL br. 21.001] ne bi se smjela upotrebljavati za proizvodnju druge hrane.

(13)

Kad se pri označivanju jakih alkoholnih pića tuzemák i tuzemský spominje ta aroma, potrebno je navesti naziv i FL broj.

(14)

Uz zahtjeve iz članka 15. Uredbe (EZ) br. 1334/2008, kad se piroligninski destilat [FL br. 21.001] kao takav stavlja na tržište i nije namijenjen za prodaju krajnjem potrošaču, pri označivanju bi trebalo navesti da se ta aroma smije upotrebljavati samo za proizvodnju jakih alkoholnih pića tuzemák i tuzemský.

(15)

Kako bi se osigurala pravna sigurnost, ova bi se Uredba trebala primjenjivati od 23. travnja 2018.

(16)

Ova Uredba trebala bi biti na snazi pet godina kako bi se omogućio razvoj alternative piroligninskom destilatu [FL no. 21.001] za upotrebu u tradicionalnim jakim alkoholnim pićima tuzemák i tuzemský.

(17)

Dio E Priloga I. Uredbi (EZ) br. 1334/2008 stoga bi trebalo na odgovarajući način izmijeniti.

(18)

Mjere predviđene ovom Uredbom u skladu su s mišljenjem Stalnog odbora za bilje, životinje, hranu i hranu za životinje,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Dio E Priloga I. Uredbi (EZ) br. 1334/2008 mijenja se u skladu s Prilogom ovoj Uredbi.

Proizvod piroligninski destilat [FL br. 21.001] odobren je u tradicionalnim jakim alkoholnim pićima tuzemák i tuzemský uz ograničenja upotrebe navedena u Prilogu ovoj Uredbi.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Primjenjuje se od 23. travnja 2018. do 19. rujna 2023.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 18. rujna 2018.

Za Komisiju

Predsjednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  SL L 354, 31.12.2008., str. 34.

(2)  SL L 354, 31.12.2008., str. 1.

(3)  Provedbena uredba Komisije (EU) br. 872/2012 od 1. listopada 2012. o donošenju popisa aromatičnih tvari utvrđenih Uredbom (EZ) br. 2232/96 Europskog parlamenta i Vijeća, o njegovom unošenju u Prilog I. Uredbi (EZ) br. 1334/2008 Europskog parlamenta i Vijeća i o stavljanju izvan snage Uredbe Komisije (EZ) br. 1565/2000 i Odluke Komisije 1999/217/EZ (SL L 267, 2.10.2012., str. 1.).

(4)  Uredba Komisije (EU) br. 873/2012 od 1. listopada 2012. o prijelaznim mjerama koje se odnose na Unijin popis aroma i sirovina utvrđen u Prilogu I. Uredbi (EZ) br. 1334/2008 Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 267, 2.10.2012., str. 162.).

(5)  EFSA Journal 2017.;15(8):4897.


PRILOG

U dijelu E Priloga I. Uredbi (EZ) br. 1334/2008 dodaje se sljedeći unos koji se odnosi na piroligninski destilat [FL br.: 21.001]:

FL br.

Naziv

CAS br.

JECFA br.

CoE br.

Čistoća navedene arome

Ograničenja upotrebe

Bilješka

Referentno tijelo

„21.001

Piroligninski destilat

Složena smjesa sastojaka dobivenih destilacijom produkata reakcije piroligninske kiseline i etanola. Tekućina čiji miris i okus podsjećaju na rum.

Sastojci:

etanol (utvrđeno plinskom kromatografijom/ionizacijskim detektorom plamena): više od 40 % masenog udjela

etil-acetat: manje od 25 % masenog udjela

etil-formijat: manje od 2 % masenog udjela

etil-propionat: manje od 4 % masenog udjela

etil-butirat: manje od 1,5 % masenog udjela

metil-acetat: manje od 3,5 % masenog udjela

ekvivalenti furana (furan i 2-metil-furan) izraženi kao furan: manje od 8 mg/l

metanol i derivati metanola, izraženi kao ekvivalenti metanola: manje od 2 % masenog udjela

benzopiren: manje od 1 μg/l

benz(a)antracen: manje od 2 μg/l

kiseline (izražene kao octena kiselina): manje od 1,00 g/l

Samo u sljedećim jakim alkoholnim pićima:

tuzemák i tuzemský na koje se primjenjuje Uredba (EZ) 110/2008 kad se stavljaju na tržište u konačnom pakiranju namijenjenom samo krajnjem potrošaču, 3 800 mg/l.

1.

Kad se pri označivanju spominje aroma piroligninski destilat [FL br.: 21.001] u jakim alkoholnim pićima tuzemák i tuzemský, navodi se naziv ili FL broj.

2.

Tuzemák i tuzemský kojima je dodan piroligninski destilat [FL br.: 21.001] ne smiju se upotrebljavati se u proizvodnji druge hrane.

3.

Uz zahtjeve iz članka 15. Uredbe (EZ) br. 1334/2008, kad se ta aroma kao takva stavlja na tržište, pri označivanju se navodi da se ta aroma smije upotrebljavati samo za proizvodnju jakih alkoholnih pića tuzemák i tuzemský.

Države članice zahtijevaju dodatno označivanje kako bi se potrošače obavijestilo o posebnim rizicima povezanima s prisutnošću piroligninskog destilata [FL br. 21.001] u jakim alkoholnim pićima tuzemák i tuzemský.

 

Europska agencija za sigurnost hrane”


ODLUKE

19.9.2018   

HR

Službeni list Europske unije

L 235/7


ODLUKA VIJEĆA (ZVSP) 2018/1247

od 18. rujna 2018.

o izmjeni Odluke 2012/392/ZVSP o misiji ZSOP-a Europske unije u Nigeru (EUCAP Sahel Niger)

VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o Europskoj uniji, a posebno članak 42. stavak 4. i članak 43. stavak 2.,

uzimajući u obzir prijedlog Visokog predstavnika Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku,

budući da:

(1)

Vijeće je 16. srpnja 2012. donijelo Odluku 2012/392/ZVSP (1) o uspostavi misije ZSOP-a Europske unije u Nigeru za pružanje potpore u izgradnji sposobnosti sigurnosnih aktera Nigera za borbu protiv terorizma i organiziranog kriminala (EUCAP Sahel Niger).

(2)

Vijeće je Odlukom (ZVSP) 2016/1172 (2) produljilo trajanje misije do 15. srpnja 2018., a Odlukom (ZVSP) 2017/1253 (3) osiguralo joj je financijski referentni iznos do istoga datuma. Nadalje, Vijeće je odlukom (ZVSP) 2018/997 (4) produljilo Misiju i njezin referentni iznos do 30. rujna 2018.

(3)

Europsko vijeće 28. lipnja 2018. usvojilo je zaključke o migracijama.

(4)

Nakon strateškog preispitivanja misije Politički i sigurnosni odbor preporučio da se mandat misije EUCAP Sahel Niger izmijeni i produlji za dvije godine.

(5)

Misija EUCAP Sahel Niger provodit će se u kontekstu situacije koja se može pogoršati i koja bi mogla ugroziti ostvarenje ciljeva vanjskog djelovanja Unije kako su određeni u članku 21. Ugovora o Europskoj uniji.

(6)

Odluku 2012/392/ZVSP trebalo bi na odgovarajući način izmijeniti,

DONIJELO JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Odluka 2012/392/ZVSP mijenja se kako slijedi:

(a)

Članci 1., 2. i 3. zamjenjuju se sljedećim:

„Članak 1.

Misija

Unija uspostavlja misiju ZSOP-a Europske unije u Nigeru za pružanje potpore u izgradnji sposobnosti sigurnosnih aktera Nigera za borbu protiv terorizma i organiziranog kriminala (EUCAP Sahel Niger), među ostalim s ciljem poboljšanja njihovih sposobnosti nadzora nad nezakonitim migracijama i borbe protiv njih te smanjenja razine kriminala koji je s time povezan.

Članak 2.

Ciljevi

U kontekstu provedbe Strategije Europske unije za sigurnost i razvoj u Sahelu cilj je misije EUCAP Sahel Niger omogućiti tijelima Nigera da izrade potrebne strateške okvire i dalje u praksi provode postojeće strategije. Cilj je misije EUCAP Sahel Niger doprinijeti i razvoju integriranog, multidisciplinarnog, usklađenog i održivog pristupa koji se temelji na ljudskim pravima među različitim sigurnosnim akterima Nigera u području borbe protiv terorizma i organiziranog kriminala. Misija također pomaže središnjim i lokalnim tijelima te sigurnosnim snagama Nigera u razvoju politika, tehnika i postupaka za učinkovit nadzor nad nezakonitim migracijama i borbu protiv njih.

Članak 3.

Zadaće

1.   Kako bi se ostvarili ciljevi određeni u članku 2., misija EUCAP Sahel Niger:

(a)

poboljšava suradnju među različitim akterima u Nigeru u području sigurnosti i podupire razvoj strateških okvira te u praksi provodi postojeće strategije u tom području;

(b)

jača sposobnosti sigurnosnih snaga Nigera u borbi protiv terorizma i organiziranog kriminala putem savjetovanja, osposobljavanja i, prema potrebi, mentorstva;

(c)

pomaže sigurnosnim snagama Nigera u osmišljavanju postupaka i tehnika za učinkovit nadzor nad nezakonitim migracijama i borbu protiv njih te smanjenje razine kriminala koji je s time povezan osiguravanjem strateškog savjetovanja i osposobljavanja, među ostalim u vezi s nadzorom granica, za potporu ciljevima Unije u pogledu migracija;

(d)

olakšava regionalnu i međunarodnu koordinaciju u borbi protiv terorizma, organiziranog kriminala i nezakonitih migracija.

2.   Misija EUCAP Sahel Niger usredotočena je na aktivnosti iz stavka 1. kojima se doprinosi poboljšanju nadzora nad državnim područjem Nigera, među ostalim u koordinaciji s oružanim snagama Nigera.

3.   U izvršavanju svojih zadaća misija EUCAP Sahel Niger nastoji osigurati da se sposobnost Nigera za borbu protiv terorizma i organiziranog kriminala razvije na održiv način, posebno poboljšanjima upravljanja ljudskim resursima, logistike i politika osposobljavanja Nigera u tom području.

4.   Misija EUCAP Sahel Niger nema nikakvu izvršnu funkciju.”.

(b)

U članku 13. stavku 1. dodaje se sljedeći podstavak:

„Financijski referentni iznos namijenjen pokrivanju izdataka povezanih s misijom EUCAP Sahel Niger za razdoblje od 1. listopada 2018. do 30. rujna 2020. iznosi 63 400 000 EUR.”.

(c)

U članku 16. druga rečenica zamjenjuje se sljedećim:

„Primjenjuje se do 30. rujna 2020.”.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu na dan donošenja.

Sastavljeno u Bruxellesu 18. rujna 2018.

Za Vijeće

Predsjednik

G. BLÜMEL


(1)  Odluka Vijeća 2012/392/ZVSP od 16. srpnja 2012. o misiji ZSOP-a Europske unije u Nigeru (EUCAP Sahel Niger) (SL L 187, 17.7.2012., str. 48.).

(2)  Odluka Vijeća (ZVSP) 2016/1172 od 18. srpnja 2016. o izmjeni Odluke 2012/392/ZVSP o misiji ZSOP-a Europske unije u Nigeru (EUCAP Sahel Niger) (SL L 193, 19.7.2016., str. 106.).

(3)  Odluka Vijeća (ZVSP) 2017/1253 od 11. srpnja 2017. o izmjeni Odluke 2012/392/ZVSP o misiji ZSOP-a Europske unije u Nigeru (EUCAP Sahel Niger) (SL L 179, 12.7.2017., str. 15.).

(4)  Odluka Vijeća (ZVSP) 2018/997 od 13. srpnja 2018. o izmjeni Odluke 2012/392/ZVSP o misiji ZSOP-a Europske unije u Nigeru (EUCAP Sahel Niger) (SL L 178, 16.7.2018., str. 7.).


19.9.2018   

HR

Službeni list Europske unije

L 235/9


ODLUKA VIJEĆA (ZVSP) 2018/1248

od 18. rujna 2018.

o imenovanju posebnog predstavnika Europske unije za bliskoistočni mirovni proces

VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o Europskoj uniji, a posebno njegov članak 33. i članak 31. stavak 2.,

uzimajući u obzir prijedlog Visokog predstavnika Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku,

budući da:

(1)

Rješenje izraelsko-palestinskog sukoba strateški je prioritet za Uniju i Unija mora i dalje biti aktivni sudionik sve dok se taj sukob ne razriješi na temelju dvodržavnog rješenja.

(2)

Posebnog predstavnika Europske unije (PPEU) za bliskoistočni mirovni proces trebalo bi imenovati do 29. veljače 2020.

(3)

PPEU će provoditi mandat u kontekstu situacije koja se može pogoršati i koja bi mogla ugroziti ostvarenje ciljeva vanjskog djelovanja Unije kako su određeni u članku 21. Ugovora,

DONIJELO JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Posebni predstavnik Europske unije

Gđa Susanna TERSTAL imenuje se posebnim predstavnikom Europske unije (PPEU) za bliskoistočni mirovni proces do 29. veljače 2020. Vijeće može odlučiti da mandata PPEU-a završi ranije, na temelju procjene Političkog i sigurnosnog odbora (PSO) i prijedloga Visokog predstavnika Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku (VP).

Članak 2.

Ciljevi politike

1.   Mandat PPEU-a temelji se na ciljevima politike Unije u pogledu bliskoistočnog mirovnog procesa.

2.   Opći cilj jest uspostava sveobuhvatnog mira koji bi se trebao postići na temelju dvodržavnog rješenja prema kojem Izrael i demokratska, cjelovita, održiva, mirna i suverena palestinska država žive jedna pored druge unutar sigurnih i priznatih granica te održavaju normalne odnose sa svojim susjedima u skladu s odgovarajućim rezolucijama Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda (UN) (RVSUN-ovi) 242(1967) i 338(1973) te podsjećajući na druge odgovarajuće rezolucije, uključujući RVSUN 2334(2016), madridskim načelima, uključujući načelo „zemlja za mir”, mirovnim planom, sporazumima koje su strane prethodno postigle, arapskom mirovnom inicijativom te preporukama bliskoistočnog kvarteta („kvartet”) od 1. srpnja 2016. S obzirom na različite aspekte izraelsko-arapskih odnosa, regionalna dimenzija ključan je element za postizanje sveobuhvatnog mira.

3.   U postizanju tog cilja prioriteti politike su zadržavanje dvodržavnog rješenja te ponovno pokretanje i podupiranje mirovnog procesa. Jasni parametri kojima se utvrđuje osnova za pregovore ključni su elementi za uspješan ishod, a Unija je utvrdila svoje stajalište u pogledu takvih parametara u zaključcima Vijeća iz prosinca 2009., prosinca 2010. i srpnja 2014. te će ih nastaviti aktivno promicati.

4.   Unija je predana suradnji sa stranama i s partnerima u međunarodnoj zajednici, između ostalog sudjelovanjem u kvartetu i aktivnim promicanjem odgovarajućih međunarodnih inicijativa za stvaranje nove dinamike u pregovorima.

Članak 3.

Mandat

1.   Kako bi se ostvarili ciljevi politike, PPEU ima sljedeći mandat:

(a)

pružati aktivan i učinkovit doprinos Unije djelovanjima i inicijativama koji vode do konačnog rješavanja izraelsko-palestinskog sukoba na temelju dvodržavnog rješenja i u skladu s parametrima Unije i odgovarajućim RVSUN-ovima, uključujući RVSUN 2334(2016) te iznositi prijedloge za djelovanje Unije u tom pogledu;

(b)

olakšati i održavati bliske kontakte sa svim stranama uključenima u mirovni proces, relevantnim političkim akterima, drugim zemljama regije, članovima kvarteta i drugim relevantnim zemljama kao i s UN-om i drugim relevantnim međunarodnim organizacijama, kao što je Liga arapskih država, kako bi zajedno ojačali mirovni proces;

(c)

djelovati, prema potrebi, radi promicanja mogućeg novog okvira za pregovore i doprinošenja tom okviru, uz savjetovanje sa svim ključnim dionicima i državama članicama Unije, posebno unapređivanjem ciljeva Zajedničke izjave koju su usvojili sudionici konferencije održane u Parizu 15. siječnja 2017. (1);

(d)

aktivno podupirati mirovne pregovore između strana i doprinositi tim pregovorima, između ostalog podnošenjem prijedlogâ u ime Unije te u skladu s njezinom utvrđenom dugogodišnjom politikom u kontekstu tih pregovora;

(e)

osiguravati trajnu prisutnost Unije u relevantnim međunarodnim forumima;

(f)

doprinositi upravljanju krizama i njihovu sprečavanju, između ostalog u pogledu Gaze;

(g)

doprinositi, kada se to traži, provedbi međunarodnih sporazuma postignutih između strana te s njima diplomatski surađivati u slučaju neispunjavanja uvjeta iz tih sporazuma;

(h)

doprinositi političkim naporima u svrhu ostvarenja temeljne promjene koja vodi prema održivom rješenju za Pojas Gaze koji je sastavni dio buduće palestinske države te čijem bi se rješavanju trebalo pristupiti u pregovorima;

(i)

posvećivati osobitu pažnju čimbenicima koji utječu na regionalnu dimenziju mirovnog procesa, suradnji s arapskim partnerima i provedbi arapske mirovne inicijative;

(j)

konstruktivno surađivati s potpisnicama sporazumâ u okviru mirovnog procesa s ciljem promicanja usklađenosti s temeljnim normama demokracije, uključujući poštovanje međunarodnog humanitarnog prava, ljudskih prava i vladavine prava;

(k)

iznositi prijedloge za intervencije Unije u mirovnom procesu i za najbolji način ostvarenja inicijativa Unije te trajnih napora Unije povezanih s mirovnim procesom, kao što je doprinos Unije palestinskim reformama, uključujući političke aspekte relevantnih razvojnih projekata Unije;

(l)

angažirati se na odvraćanju strana od jednostranih djelovanja kojima se ugrožava održivost dvodržavnog rješenja, posebno u Jeruzalemu i na području C okupirane Zapadne obale;

(m)

redovito izvješćivati, kao izaslanik u kvartetu, o napretku i razvoju pregovora kao i o aktivnostima kvarteta te doprinositi pripremi sastanaka izaslanika kvarteta na temelju stajalištâ Unije i u koordinaciji s drugim članovima kvarteta;

(n)

doprinositi provedbi politike Unije o ljudskim pravima u suradnji s PPEU-om za ljudska prava, uključujući smjernice Unije o ljudskim pravima, posebno smjernice Unije o djeci i oružanim sukobima kao i o nasilju nad ženama i djevojčicama te borbi protiv svakog oblika njihove diskriminacije, i politike Unije u vezi s RVSUN-om 1325 (2000) o ženama, miru i sigurnosti, između ostalog praćenjem i izvješćivanjem o razvoju događaja te oblikovanjem preporuka u vezi s tim;

(o)

doprinositi boljem razumijevanju uloge Unije među nositeljima javnog mišljenja u regiji.

2.   PPEU podupire djelovanje VP-a, istodobno zadržavajući pregled nad svim aktivnostima Unije u regiji povezanima s bliskoistočnim mirovnim procesom.

Članak 4.

Provedba mandata

1.   PPEU je odgovoran za provedbu mandata i djeluje pod nadležnošću VP-a.

2.   PSO održava blisku vezu s PPEU-om i glavna je točka PPEU-a za kontakt s Vijećem. PSO pruža PPEU-u strateško vodstvo i političko usmjeravanje u okviru mandata, ne dovodeći u pitanje ovlasti VP-a.

3.   PPEU djeluje u bliskoj koordinaciji s Europskom službom za vanjsko djelovanje (ESVD) i njezinim relevantnim odjelima.

4.   PPEU će redovito posjećivati regiju i osiguravati blisku koordinaciju s uredom predstavništvom Unije u Jeruzalemu, delegacijom Unije u Tel Avivu te sa svim drugim relevantnim delegacijama Unije u regiji.

Članak 5.

Financiranje

1.   Financijski referentni iznos namijenjen pokrivanju rashoda povezanih s mandatom PPEU-a za razdoblje do 29. veljače 2020. iznosi 1 730 000 EUR.

2.   Rashodima se upravlja u skladu s postupcima i pravilima koji se primjenjuju na opći proračun Unije.

3.   Upravljanje rashodima uređuje se ugovorom koji su potpisali PPEU i Komisija.

4.   PPEU za sve rashode odgovara Komisiji do Komisijina odobrenja završnog izvješća čime se formalizira financijsko zaključenje mandata.

Članak 6.

Ustrojavanje i sastav tima

1.   PPEU je odgovoran za ustrojavanje tima u granicama svojeg mandata i odgovarajućih raspoloživih financijskih sredstava. Tim mora posjedovati stručno znanje o specifičnim pitanjima politika, u skladu s potrebama mandata. PPEU o sastavu tima odmah obavješćuje Vijeće i Komisiju.

2.   Države članice i institucije Unije mogu predložiti upućivanje osoblja na rad kod PPEU-a. Plaće takvog upućenog osoblja pokriva tijelo koje ga upućuje. Stručnjaci koje su države članice uputile u institucije Unije također mogu biti raspoređeni na rad kod PPEU-a. Međunarodno ugovorno osoblje mora imati državljanstvo države članice.

3.   Sve upućeno osoblje ostaje pod administrativnom nadležnošću tijela koje ga upućuje te izvršava svoje dužnosti i djeluje u interesu mandata PPEU-a.

4.   Osoblje PPEU-a smješta se zajedno s relevantnim odjelima ESVD-a, delegacijom Unije u Tel Avivu i uredom predstavništva Unije u Jeruzalemu kako bi se osigurala koherentnost i dosljednost njihovih aktivnosti.

Članak 7.

Povlastice i imuniteti PPEU-a i osoblja PPEU-a

Povlastice, imuniteti i dodatna jamstva potrebna za ispunjenje i neometano funkcioniranje misije PPEU-a i članova osoblja PPEU-a prema potrebi se usuglašavaju sa zemljama domaćinima. Države članice i ESVD u tu svrhu osiguravaju svu potrebnu potporu.

Članak 8.

Sigurnost klasificiranih podataka EU-a

PPEU i članovi tima PPEU-a poštuju sigurnosna načela i minimalne standarde utvrđene Odlukom Vijeća 2013/488/EU (2).

Članak 9.

Pristup podacima i logistička potpora

1.   Države članice, Komisija, ESVD i Glavno tajništvo Vijeća osiguravaju PPEU-u pristup svim relevantnim informacijama.

2.   Delegacije Unije u regiji i/ili države članice, prema potrebi, pružaju logističku potporu u regiji.

Članak 10.

Sigurnost

U skladu s politikom Unije o sigurnosti osoblja koje je raspoređeno izvan Unije u operativnom svojstvu u okviru glave V. Ugovora, PPEU, u skladu s mandatom PPEU-a i na temelju sigurnosne situacije na području nadležnosti, poduzima sve razumno izvedive mjere za sigurnost svega osoblja za koje je PPEU izravno nadležan, posebno tako da:

(a)

uspostavlja specifičan sigurnosni plan na temelju smjernica ESVD-a, koji uključuje specifične mjere za fizičku zaštitu, za organizacijsku sigurnost i za sigurnost postupaka, kojima se uređuje upravljanje sigurnim kretanjem osoblja prema području nadležnosti i unutar njega, kao i upravljanje situacijama u kojima je ugrožena sigurnost, te koji uključuje plan za krizne situacije i plan evakuacije;

(b)

osigurava pokrivenost osiguranjem od visokog rizika za sve osoblje koje je raspoređeno izvan Unije, u skladu s uvjetima na području nadležnosti;

(c)

osigurava da svi članovi tima PPEU-a koji se trebaju rasporediti izvan Unije, uključujući lokalno ugovorno osoblje, dobiju odgovarajuće sigurnosno osposobljavanje prije dolaska ili pri dolasku na područje nadležnosti, na temelju stupnjeva rizika koje za to područje određuje ESVD;

(d)

osigurava provedbu svih dogovorenih preporuka koje su pripremljene na temelju redovitih sigurnosnih procjena te za Vijeće, VP-a i Komisiju priprema pisana izvješća o provedbi tih preporuka i o ostalim sigurnosnim pitanjima u okviru izvješća o napretku i izvješća o provedbi mandata.

Članak 11.

Izvješćivanje

PPEU redovito podnosi usmena i pismena izvješća VP-u i PSO-u. PPEU također prema potrebi izvješćuje radne skupine Vijeća. Redovita izvješća šalju se putem mreže COREU. PPEU može podnositi izvješća Vijeću za vanjske poslove. U skladu s člankom 36. Ugovora PPEU može sudjelovati u informiranju Europskog parlamenta.

Članak 12.

Koordinacija

1.   PPEU doprinosi jedinstvu, dosljednosti i učinkovitosti djelovanja Unije i pomaže osigurati da se svi instrumenti Unije i djelovanja država članica dosljedno koriste radi postizanja ciljeva politike Unije. Suradnja s državama članicama traži se prema potrebi. Aktivnosti PPEU-a koordiniraju se s aktivnostima službi Komisije. PPEU održava redovite informativne sastanke za delegacije Unije i misije država članica, osobito ured predstavništva Unije u Jeruzalemu i delegaciju Unije u Tel Avivu.

2.   Na terenu se održava bliska veza s relevantnim šefovima misija država članica, šefovima delegacija Unije i s voditeljima misija ZSOP-a. Oni ulažu sve napore kako bi pomogli PPEU-u u provedbi mandata. PPEU u bliskoj koordinaciji sa šefom delegacije Unije u Tel Avivu i s uredom predstavništva Unije u Jeruzalemu pruža lokalne političke smjernice voditeljima Policijske misije Europske unije za palestinska područja (EUPOL COPPS) i Misije pomoći Europske unije za granični prijelaz Rafah (EUBAM Rafah). PPEU također surađuje s drugim međunarodnim i regionalnim akterima na terenu.

Članak 13.

Pomoć u vezi sa zahtjevima

PPEU i osoblje PPEU-a pružaju pomoć u pribavljanju elemenata za odgovor na bilo koje zahtjeve i obveze koji proizlaze iz mandata prethodnih PPEU-ova za bliskoistočni mirovni proces te u tu svrhu osiguravaju administrativnu pomoć i pristup relevantnim dokumentima.

Članak 14.

Preispitivanje

Provedba ove Odluke i njezina usklađenost s ostalim doprinosima Unije u regiji redovito se preispituju. PPEU do 31. siječnja 2019. Vijeću, VP-u i Komisiji podnosi izvješće o napretku, a do 30. studenoga 2019. sveobuhvatno izvješće o provedbi mandata.

Članak 15.

Stupanje na snagu

Ova Odluka stupa na snagu na dan donošenja.

Sastavljeno u Bruxellesu 18. rujna 2018.

Za Vijeće

Predsjednik

G. BLÜMEL


(1)  Jedna država članica (Ujedinjena Kraljevina) sudjelovala je samo kao promatrač i nije potpisala Zajedničku izjavu usvojenu na konferenciji.

(2)  Odluka Vijeća 2013/488/EU od 23. rujna 2013. o sigurnosnim propisima za zaštitu klasificiranih podataka EU-a (SL L 274, 15.10.2013., str. 1.).


19.9.2018   

HR

Službeni list Europske unije

L 235/14


ODLUKA VIJEĆA (ZVSP) 2018/1249

od 18. rujna 2018.

o akciji Europske unije za potporu mehanizmu Ujedinjenih naroda za provjeru i inspekcije u Jemenu

VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o Europskoj uniji, a posebno njegov članak 28. stavak 1.,

uzimajući u obzir prijedlog Visokog predstavnika Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku,

budući da:

(1)

Vijeće sigurnosti Ujedinjenih naroda donijelo je 14. travnja 2015. Rezoluciju (RVSUN) 2216 (2015) kojom je uveden embargo na isporuku, prodaju ili prijenos oružja i povezanog materijala svih vrsta bivšem predsjedniku Jemena Aliju Abdullahu Salehu i određenim drugim osobama, kao i drugim osobama i subjektima koje će na popis uvrstiti nadležni Odbor za sankcije Vijeća sigurnosti.

(2)

Na temelju zahtjeva jemenske vlade od 6. kolovoza 2015. i u skladu s RVSUN-om 2216 (2015), glavni tajnik Ujedinjenih naroda pismom od 11. kolovoza 2015. upućenim jemenskoj vladi složio se s uspostavom mehanizma Ujedinjenih naroda (UN) za provjeru i inspekcije („UNVIM”) s ciljem olakšavanja neometanog dotoka komercijalnih proizvoda u Jemen i oživljavanja gospodarstva zemlje.

(3)

UNVIM je 5. svibnja 2016. započeo s radom. Ured Ujedinjenih naroda za projektne usluge (UNOPS) operativno provodi UNVIM i upravlja njime u ime Ureda UN-a za koordinaciju humanitarnih poslova (UN OCHA), jemenske vlade i dotičnih država članica UN-a.

(4)

Vijeće je 3. travnja 2017. naglasilo važnost osiguravanja učinkovite i pravodobne obrade komercijalnih brodova koji idu u Jemen i izrazilo da u potpunosti podupire nastavak UNVIM-a i potpunu i neometanu provedbu njegova mandata. Vijeće je također pozvalo na potpunu provedbu ciljanog embarga na oružje koji je uvelo Vijeće sigurnosti UN-a te je u tom pogledu podsjetilo na strogu primjenu pravila iz Zajedničkog stajališta Vijeća 2008/944/ZVSP (1).

(5)

UNVIM je 27. prosinca 2017. podnio prijedlog s ciljem jačanja i širenja njegovih aktivnosti za dodatno razdoblje od godinu dana, do ožujka 2019., posebno dodatnim ubrzavanjem postupka provjere komercijalnih pošiljaka i povećanjem njegove sposobnosti za raspoređivanje dodatnog osoblja i resursa u dotične luke. Za to jačanje potrebna je potpora za povećanje osoblja UNVIM-a i nabavu dodatne opreme za inspekcije. Unija bi trebala financijski doprinijeti takvoj potpori.

(6)

Vijeće je 25. lipnja 2018. naglasilo važnost osiguravanja učinkovite i pravodobne obrade komercijalnih brodova u dotičnim lukama, uključujući gorivo, te u potpunosti poduprlo nastavak UNVIM-a, kao i punu i neometanu provedbu njegova mandata te odlučilo da će razmotriti jačanje UNVIM-a.

(7)

Tehničku provedbu ove Odluke trebalo bi povjeriti UNOPS-u. Doprinos Unije UNVIM-u bit će ključan kako bi se UNVIM-u omogućilo da nastavi s ispunjavanjem svojih zadaća pružanja usluga praćenja i inspekcija kojima se osigurava da je komercijalni teret koji ulazi u teritorijalne vode Jemena u skladu s RVSUN-om 2216 (2015). Ako se mandat ili potrebe UNVIM-a promijene tako da u pitanje dođe prikladnost ili relevantnost projekta u odnosu na ostvarenje njegovih ciljeva, doprinos Unije u skladu s time morat će se ponovno procijeniti.

(8)

Nadzor nad ispravnim izvršenjem financijskog doprinosa Unije trebalo bi povjeriti Komisiji,

DONIJELO JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

1.   Unija podupire UNVIM u okviru općeg cilja da doprinese ponovnoj uspostavi neometanog slobodnog dotoka komercijalnih proizvoda u Jemen osiguravanjem transparentnog i učinkovitog postupka provjere komercijalnih pošiljaka čije su odredište jemenske luke koje nisu pod kontrolom jemenske vlade.

2.   Posebni su ciljevi tog projekta sljedeći:

povećanje dotoka komercijalnog tereta u Jemen dodatnim ubrzavanjem postupka provjere komercijalnih pošiljaka i vraćanjem povjerenja brodarskih kompanija u pogledu dostupnosti luka Hodeida i Saleef;

povećanje sposobnosti UNVIM-a za raspoređivanje dodatnog osoblja i resursa u Džibuti, Luku kralja Abdulaha (KSA), luke u Salâlahu i Soharu (Oman) i Dubaiju (UAE), kao i njegove sposobnosti za pružanje odgovora u slučaju da se UNVIM-u prenesu dodatne odgovornosti u luci Hodeida tijekom trajanja projekta.

3.   Ovom Odlukom Unija doprinosi troškovima povezanima s jačanjem UNVIM-a, a time i pomaže u odgovaranju na potrebe jemenskog stanovništva u sklopu šire humanitarne strategije.

Detaljan opis projektnih aktivnosti naveden je u Prilogu.

Članak 2.

1.   Visoki predstavnik Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku (VP) odgovoran je za provedbu ove Odluke.

2.   Tehnička provedba aktivnosti iz članka 1. povjerava se UNOPS-u. UNOPS tu zadaću obavlja pod odgovornošću VP-a. U tu svrhu VP sklapa potrebne aranžmane s UNOPS-om.

Članak 3.

1.   Financijski referentni iznos za provedbu projekta iz članka 1. stavka 2. iznosi 4 915 504,24 EUR.

2.   Za pokrivanje šestomjesečnog razdoblja nakon sklapanja sporazuma o financiranju iz stavka 4. ovog članka predviđen je iznos od 2 748 472,96 EUR. Preostali iznos od 2 167 031,28 EUR upotrebljava se ako tako odluči Vijeće, nakon provedbe preispitivanja iz članka 5. stavka 2.

3.   Rashodima koji se financiraju iznosom utvrđenim u stavku 1. upravlja se u skladu s postupcima i pravilima koji se primjenjuju na proračun Unije.

4.   Komisija nadzire ispravnost upravljanja rashodima iz stavka 1. U tu svrhu ona sklapa sporazum o financiranju s UNOPS-om. Sporazumom o financiranju predviđa se da UNOPS treba osigurati vidljivost doprinosa Unije.

5.   Komisija nastoji sklopiti sporazum o financiranju iz stavka 4. što je prije moguće nakon 18. rujna 2018. Ona obavješćuje Vijeće o svim poteškoćama u tom postupku i o datumu sklapanja sporazuma o financiranju.

Članak 4.

1.   VP izvješćuje Vijeće o provedbi ove Odluke na temelju redovitih izvješća koje priprema UNVIM, uključujući mjesečne sastanke Upravljačkog odbora UNVIM-a. Ta izvješća predstavljaju osnovu za evaluaciju koju provodi Vijeće.

2.   Komisija dostavlja Vijeću informacije o financijskim aspektima provedbe projekta iz članka 1.

Članak 5.

1.   Ova Odluka stupa na snagu na dan donošenja.

2.   Vijeće preispituje ovu Odluku pet mjeseci nakon datuma sklapanja sporazuma o financiranju iz članka 3. stavka 4.

3.   Ova Odluka prestaje važiti 12 mjeseci nakon datuma sklapanja sporazuma o financiranju između Komisije i UNOPS-a iz članka 3. stavka 4. Međutim, ona prestaje važiti šest mjeseci nakon stupanja na snagu ako se u tom roku ne sklopi sporazum o financiranju.

Sastavljeno u Bruxellesu 18. rujna 2018.

Za Vijeće

Predsjednik

G. BLÜMEL


(1)  Zajedničko stajalište Vijeća 2008/944/ZVSP od 8. prosinca 2008. o definiranju zajedničkih pravila kojima se uređuje kontrola izvoza vojne tehnologije i opreme (SL L 335, 13.12.2008., str. 99.).


PRILOG

1.   Kontekst

(a)

Aktualni sukob u Jemenu doveo je do široko rasprostranjene humanitarne krize, pri čemu otprilike 75 % stanovništva (22,2 milijuna osoba) treba pomoć. Prepreke za komercijalni uvoz u Jemen dovele su do znatnih nedostataka osnovnih proizvoda, velikog porasta cijena dostupne robe te povećanja crnog tržišta i krijumčarskih mreža.

Kako bi se pristupilo rješavanju teškog humanitarnog stanja u Jemenu, ključno je da se nastavi redoviti dotok komercijalnog tereta u zemlju. Rezolucijom Vijeća sigurnosti UN-a 2216 (2015) državama članicama UN-a nalaže se da poduzmu potrebne mjere za sprečavanje izravne ili neizravne isporuke, prodaje ili prijenosa oružja i povezanog materijala svih vrsta, uključujući oružje i streljivo, vojna vozila i opremu, paravojnu opremu i njihove rezervne dijelove iz svojih državnih područja ili preko njih odnosno od strane njihovih državljana odnosno plovilima ili zrakoplovima pod njihovom zastavom određenim osobama i subjektima koje će na popis uvrstiti Odbor uspostavljen na temelju te rezolucije. Kako bi se olakšao neometan dotok komercijalnih proizvoda u Jemen, jemenska vlada zatražila je da UN pruži uslugu praćenja i inspekcije kojom se osigurava da je komercijalni teret koji ulazi u teritorijalne vode Jemena u skladu s RVSUN-om 2216 (2015).

Od Ureda Ujedinjenih naroda za projektne usluge (UNOPS) u prosincu 2015. zatražena je operativna provedba mehanizma za nadgledanje usluga praćenja i inspekcije te upravljanje njime u ime Ureda UN-a za koordinaciju humanitarnih poslova (UN OCHA), jemenske vlade i dotičnih država članica UN-a kako bi se olakšao neometan dotok komercijalnih proizvoda na područja Jemena koja nisu pod kontrolom jemenske vlade. UNVIM je 5. svibnja 2016. započeo s radom.

Nakon što je Koalicija u studenome 2017. uvela ograničenja na pomorski promet u sjevernom Jemenu, UNVIM je proveo rasprave s donatorima i vanjskim parterima te Koalicijom. U prijedlogu za produljenje UNVIM-a od travnja 2018. do ožujka 2019. odražava se sadržaj tih rasprava u vezi s jačanjem njegovih kapaciteta, ublažavanjem bojazni u pogledu krijumčarenja oružja na komercijalnim plovilima i smanjenjem kašnjenja u komercijalnom pomorskom prometu.

UNVIM trenutačno djeluje u Džibutiju s četirima promatračima, četirima inspektorima, četirima ekipama s psima tragačima za eksplozivom, 13 članova upravljačkog/tehničkog osoblja i do sedmero članova upućenog osoblja iz Ujedinjene Kraljevine te u Džedi (KSA) s dvama promatračima. U tijeku su rasprave o proširenju aktivnosti praćenja UNVIM-a u Luci kralja Abdulaha (KSA) te lukama u Salâlahu i Soharu (Oman) i Dubaiju (UAE).

(b)

EU kontinuirano naglašava važnost učinkovite i pravodobne obrade komercijalnih brodova te podupire nastavak UNVIM-a i potpunu i neometanu provedbu njegova mandata. Svaki oblik potpore EU-a za nastavak UNVIM-a trebao bi se stoga promatrati u okviru perspektive za unapređenje učinkovitosti mehanizma kako bi se povećala sposobnost operatera i država za dostavu komercijalnih proizvoda stanovništvu Jemena. Kao što je prepoznato u zaključcima Vijeća iz travnja 2017., potrebna je puna potpora koalicije i jemenske vlade kako bi UNVIM djelovao učinkovito i punim kapacitetom. Nadalje, svaku aktivnost EU-a trebalo bi također promatrati u okviru šire predanosti EU-a političkom rješenju sukoba, uz potpunu potporu nastojanjima posebnog izaslanika UN-a.

2.   Postupak inspekcije i provjere u okviru UNVIM-a

Trenutačno se UNVIM primjenjuje na sva plovila iznad 100 tona čije je odredište jemenska luka koja nije pod kontrolom jemenske vlade, kao i na (1) sva plovila koja prenose komercijalnu robu koju su kupili komercijalni ili vladini subjekti sa sjedištem u Jemenu s ciljem prodaje u Jemenu i (2) bilateralnu pomoć iz država članica UN-a koja nije usmjerena preko agencija, fondova i programa UN-a ili priznate međunarodne humanitarne organizacije.

Postupak provjere započinje kada brodarska kompanija preko www.vimye.org podnese internetski zahtjev za provjeru, učita sve potrebne dokumente i dostavi svu zatraženu dokumentaciju UNVIM-u. UNVIM u roku od 48 sati pregledava dokumentaciju i šalje obavijest vanjskim partnerima poput Ćelije za operacije evakuacije i humanitarne operacije (EHOC) snaga Koalicije. UNVIM potom odlučuje o tome treba li provesti inspekciju plovila na temelju vlastitog postupka u kojem se uzimaju u obzir nepodudarnosti u zaprimljenoj dokumentaciji, neprijavljena pristajanja u luku, sumnjivo kretanje plovila, isključivanje sustava za automatsku identifikaciju (AIS) dulje od četiri sata i povratna informacija vanjskih partnera. Inspekcije plovila provode se ili u luci u teritorijalnim vodama ili na moru u međunarodnim vodama.

Potom se ili odobrava ili uskraćuje (ukida, odbija ili povlači) izdavanje certifikata o provjeri. Preko AIS-a UNVIM nastavlja s praćenjem kretanja plovila kojima je izdan certifikat o provjeri, uključujući njihov provoz do područja zadržavanja pod upravom Koalicije; od područja zadržavanja do područja sidrišta; od sidrišta do veza za istovar. Praćenje UNVIM-a obustavlja se kada plovilo kojem je izdan certifikat o provjeri napusti jemenske luke u Crvenom moru nakon istovara svojega tereta i isplovljavanja iz luke. Tijekom cijelog postupka UNVIM održava intenzivan kontakt s brodarskim kompanijama i zapovjednikom (kapetanom) plovila te ima ključnu ulogu u rješavanju svakog problema s kojim se plovila susretnu na moru, uključujući posredovanje kod EHOC-a i Koalicije. Olakšavanje cijelog postupka provjere i stalna komunikacija UNVIM-a s brodarskim kompanijama ključni su za održavanje povjerenja međunarodnih linijskih brodara, a time i za osiguravanje da se komercijalni uvoz do većine jemenskog stanovništva nastavi usprkos aktualnom sukobu.

UNVIM također nastoji otkloniti bojazni međunarodne zajednice brodara tromjesečnim sastancima s njihovim predstavnicima kako bi se osiguralo ispravno razumijevanje i rješavanje njihovih poteškoća i izazova.

3.   Opći ciljevi

Kako bi se osiguralo da UNVIM neometano provodi svoj mandat, opći je cilj akcije da se doprinese ponovnoj uspostavi neometanog slobodnog dotoka komercijalnih proizvoda u Jemen osiguravanjem transparentnog i učinkovitog postupka provjere komercijalnih pošiljaka čije su odredište jemenske luke koje nisu pod kontrolom jemenske vlade.

Posebni su ciljevi sljedeći:

povećanje dotoka komercijalnog tereta u Jemen dodatnim ubrzavanjem postupka provjere komercijalnih pošiljaka i vraćanjem povjerenja brodarskih kompanija u pogledu dostupnosti luka Hodeida i Saleef usprkos aktualnom sukobu;

povećanje sposobnosti UNVIM-a za raspoređivanje dodatnog osoblja i resursa u Džibuti, Luku kralja Abdulaha (KSA), luke u Salâlahu i Soharu (Oman) i Dubaiju (UAE), kao i njegove sposobnosti reagiranja u slučaju da se UNVIM-u prenesu dodatne odgovornosti u luci Hodeida tijekom trajanja projekta.

Ako se mandat ili potrebe UNVIM-a promijene tako da u pitanje dođe prikladnost ili relevantnost projekta u odnosu na ostvarenje prethodno navedenih ciljeva, doprinos EU-a u skladu s time se ponovno procjenjuje.

4.   Opis aktivnosti

UNOPS će biti nadležan za tehničku provedbu projekta.

Aktivnost 1.: Povećanje broja promatrača UNVIM-a. Do petero (5) dodatnih promatrača i do dvoje (2) dodatnih inspektora tereta zaposlit će se za Džibuti, Luku kralja Abdulaha te luke u Džedi (KSA), Salâlahu i Soharu (Oman), Dubaiju (UAE) ili za svaku drugu lokaciju, uključujući okvirno Hodeidu. Tim povećanjem kapaciteta UNVIM-u bi se omogućila brza prilagodba na svaki razvoj događaja i povećao bi operativni doseg UNVIM-a za provedbu inspekcija plovila uz istodobno osiguravanje kontinuiteta rada UNVIM-a. UNVIM će također zaposliti jednog dodatnog službenika sa sjedištem u Džibutiju koji će se, među ostalim, povezati s EU-om, a posebno s delegacijama EU-a na području Crvenog mora.

Planirane su sljedeće aktivnosti:

UNOPS će zaposliti nove promatrače, inspektore i službenika u skladu s pravilima i postupcima zapošljavanja UNOPS-a;

UNOPS će unaprijed obavijestiti ESVD o svakom otvaranju radnih mjesta.

Vremenski raspored: tijekom cijelog trajanja projekta.

Aktivnost 2.: Unajmljivanje dijela luke u Džibutiju. Od potpisivanja Sporazuma o suradnji na projektu s vlastima u Džibutiju 1. svibnja 2018. UNVIM unajmljuje pristaništa i vezove u luci u Džibutiju radi osiguravanja stalne lokacije za provođenje inspekcija. Novi lučki objekt trenutačno se obnavlja kako bi se olakšao rad promatrača, inspektora i pasa tragača za eksplozivom. To će doprinijeti i ubrzanju postupka inspekcije.

Vremenski raspored: tijekom cijelog trajanja projekta.

Aktivnost 3.: Povećanje broja pasa tragača za eksplozivom s četiriju na šest u Džibutiju: UNVIM će povećati broj pasa tragača za eksplozivom i njihovih trenera s četiriju na šest. Budući da psi tragači za eksplozivom trebaju odmor tijekom inspekcija te uzimajući u obzir klimatske uvjete u Džibutiju, zbog povećanog broja inspekcija potrebni su dodatni kapaciteti kako bi se zajamčili dobrobit pasa tragača za eksplozivom i kontinuitet rada.

Planirane aktivnosti:

u skladu s postupcima nabave UN-a, UNOPS će ili pokrenuti novi poziv za ponude za pse tragače za eksplozivom i njihove trenere radi dodjele ugovora ili izmijeniti postojeći ugovor s postojećim pružateljem usluge UNVIM-a (TDI – The Development Initiative);

Integracija novih pasa tragača za eksplozivom u postojeću ekipu koja se sastoji od četiriju pasa tragača za eksplozivom i trenera pasa.

Vremenski raspored: tijekom cijelog trajanja projekta.

Aktivnost 4.: Kupnja dodatne opreme za inspekcije: kako bi se ekipi UNVIM-a u Džibutiju pomoglo sa skeniranjem spremnika i tereta, UNVIM će kupiti dva (2) prijenosna skenera. Tom dodatnom opremom olakšat će se pravodobna inspekcija plovila u luci u Džibutiju i u međunarodnim vodama.

Planirane su sljedeće aktivnosti:

razvoj tehničkih specifikacija trenutačno je u tijeku;

pokretanje poziva za međunarodni poziv za ponude za materijal i dodjela ugovora u skladu s postupcima nabave UNOPS-a;

dostava opreme i osposobljavanje relevantnog osoblja.

Vremenski raspored: od prvog do četvrtog mjeseca projekta.

Na kraju projekta prodaja imovine provest će se u skladu s ugovorom potpisanim s Europskom komisijom.

Aktivnost 5.: Provedba projekta

UNOPS će nadgledati upravljanje programom; što treba uključivati izradu ciljeva prema fazama, unutarnja preispitivanja, nadgledanje sklopljenih ugovora i financijsko upravljanje. U predviđenim aktivnostima uključeno je sljedeće:

nabava vanjskih usluga ili sporazum o posebnim uslugama za tehničku pomoć u provedbi projekta;

Financijsko i ugovorno upravljanje uslugama koje UNOPS daje u podugovor trećim stranama.

Vremenski raspored: tijekom cijelog trajanja projekta.

5.   Očekivani rezultati

Jačanjem operativnih aktivnosti UNVIM-a očekuju se sljedeći rezultati projekta:

sprečavanje ulaska zabranjenih predmeta u jemenske luke na Crvenom moru;

olakšavanje slobodnog dotoka komercijalne robe u jemenske luke na Crvenom moru;

izgradnja povjerenja u međunarodnoj zajednici brodara demonstracijom transparentnog i učinkovitog postupka za ulazak komercijalne robe u jemenske luke na Crvenom moru usprkos aktualnom sukobu;

podupiranje jemenske vlade u zadovoljavanju potreba svojeg stanovništva za osnovnim potrepštinama koje se ne zadovoljavaju u potpunosti iz humanitarne pomoći i lokalnih izvora.

6.   Procijenjeno trajanje

Predviđa se da će projekt trajati 12 mjeseci u dva razdoblja od šest mjeseci (6 + 6). Prvo će razdoblje trajati do ožujka 2019., a drugo će započeti u travnju 2019. Budući da se trenutačni financijski aranžmani s donatorima u vezi s UNVIM-om primjenjuju samo do ožujka 2019., u Odluci Vijeća predviđen je poseban aranžman za razdoblje nakon ožujka 2019.

U tom aranžmanu sadržana je klauzula o preispitivanju kojom se predviđa da se doprinos EU-a mora ponovno procijeniti te bez prekida produljiti za dodatnih šest mjeseci ako države članice daju pozitivno mišljenje.

U skladu s time sporazum o delegiranju između Komisije i UNOPS-a potpisat će se za početno razdoblje od šest mjeseci uz mogućnost produljenja za dodatnih šest mjeseci samo nakon pozitivnog mišljenja država članica.

7.   Vidljivost Unije

Budući da je UNOPS nadležan za tehničku provedbu projekta, osigurat će odgovarajuću vidljivost financijske potpore Unije, primjerice u izvješćima, na događanjima ili na sastancima. Na sveukupnoj projektnoj dokumentaciji UNVIM-a bit će istaknuta zastava EU-a.

UNVIM/UNOPS osigurat će prikladnu vidljivost na sveukupnoj nepotrošnoj opremi kupljenoj s pomoću sredstava iz EU-a, uključujući prikaz logotipa EU-a. Ako bi se takvim prikazom moglo ugroziti povlastice i imunitete UNOPS-a ili sigurnost njegova osoblja ili krajnjih korisnika, dogovorit će se odgovarajući alternativni aranžmani.

8.   Sudjelovanje EU-a u Upravljačkom odboru UNVIM-a

Upravljački odbor UNVIM-a uključuje Kraljevinu Saudijsku Arabiju (EHOC i Ministarstvo obrane), UAE, jemensku vladu (časnik za vezu UNVIM-a sa sjedištem u Džibutiju i predstavnik Ministarstva prometa), UNOPS i OCHA-u. SAD, Nizozemska i Ujedinjena Kraljevina prisustvuju tom sastanku sa „statusom promatrača” u svojstvu donatora UNVIM-a, a EU će sudjelovati na mjesečnim sastancima Upravljačkog odbora UNVIM-a.

9.   Izvješćivanje

UNVIM/UNOPS će ESVD-u dostavljati mjesečno izvješće radi preispitivanja napretka postignutog u smjeru ostvarivanja rezultata projekta. Ta će se izvješća dostavljati relevantnom tijelu Vijeća.

ESVD će izvješćivati relevantno tijelo Vijeća o mjesečnim sastancima Upravljačkog odbora UNVIM-a.

UNVIM/UNOPS svaka će tri mjeseca izravno izvješćivati relevantno tijelo Vijeća u Bruxellesu.

UNVIM/UNOPS dostavit će zaključno opisno i financijsko izvješće u roku od šest mjeseci od kraja provedbenog razdoblja.


19.9.2018   

HR

Službeni list Europske unije

L 235/21


PROVEDBENA ODLUKA VIJEĆA (ZVSP) 2018/1250

od 18. rujna 2018.

o provedbi Odluke (ZVSP) 2015/1333 o mjerama ograničavanja s obzirom na stanje u Libiji

VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o Europskoj uniji, a posebno njegov članak 31. stavak 2.,

uzimajući u obzir Odluku Vijeća (ZVSP) 2015/1333 od 31. srpnja 2015. o mjerama ograničavanja s obzirom na stanje u Libiji i stavljanju izvan snage Odluke 2011/137/ZVSP (1), a posebno njezin članak 12. stavak 1.,

uzimajući u obzir prijedlog Visokog predstavnika Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku,

budući da:

(1)

Vijeće je 31. srpnja 2015. donijelo Odluku (ZVSP) 2015/1333.

(2)

Odbor Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda („VSUN”), osnovan na temelju Rezolucije VSUN-a 1970 (2011), 11. rujna 2018. dodao je jednu osobu na popis osoba i subjekata koji podliježu mjerama ograničavanja.

(3)

Priloge I. i III. Odluci (ZVSP) 2015/1333 trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti,

DONIJELO JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Prilozi I. i III. Odluci (ZVSP) 2015/1333 mijenjaju se kako je navedeno u Prilogu ovoj Odluci.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu na dan objave u Službenom listu Europske unije.

Sastavljeno u Bruxellesu 18. rujna 2018.

Za Vijeće

Predsjednik

G. BLÜMEL


(1)  SL L 206, 1.8.2015., str. 34.


PRILOG

Popisu u Prilogu I. Odluci (ZVSP) 2015/1333 dodaje se sljedeća osoba:

„27.

Ime: 1: Ibrahim 2: Saeed 3: Salim 4: Jadhran

Titula: nije dostupno Položaj: vođa oružanih paravojnih skupina Datum rođenja: 1982. Mjesto rođenja: nije dostupno Potvrđena alternativna imena: nije dostupno Nepotvrđena alternativna imena: nije dostupno Državljanstvo: libijsko Br. putovnice: nije dostupno Nacionalni identifikacijski broj: nije dostupno Adresa: nije dostupno Uvršten na popis: 11. rujna 2018. Ostale informacije: ime majke Salma Abdula Younis. Uvršten na popis sukladno stavcima 15. i 17. Rezolucije 1970 (zabrana putovanja, zamrzavanje imovine). Poveznica na internetske stranice s posebnim objavama Interpola i Vijeća sigurnosti UN-a: www.interpol.int/en/notice/search/un/xxxx.

Uvršten na popis sukladno stavku 11. točkama (b), (c) i (d) Rezolucije 2213 (2015); stavku 11. Rezolucije 2362 (2017).

Dodatne informacije:

Ured državnog odvjetnika Libije izdao je uhidbeni nalog protiv dotične osobe, optužujući je za niz počinjenih kaznenih djela.

Dotična osoba provodila je oružana djelovanja i napade usmjerene na naftna postrojenja koja se nalaze u regiji naftnog polumjeseca koja su u tim napadima bila uništena, a posljednji je izveden 14. lipnja 2018.

Napadi u regiji naftnog polumjeseca uzrokovali su mnoge žrtve među stanovnicima tog područja te su ugrožavali živote civila.

Libijski izvoz nafte bio je u razdoblju 2013. – 2018. na mahove obustavljan zbog tih napada, što je libijskom gospodarstvu uzrokovalo znatne gubitke.

Dotična osoba nastojala je nezakonito izvoziti naftu.

Dotična osoba novači strane borce za svoje kontinuirane napade na regiju „naftnog polumjeseca”.

Dotična osoba svojim djelovanjem negativno utječe na stabilnost Libije te predstavlja prepreku procesu rješavanja političke krize od strane libijskih stranaka, kao i provedbi akcijskog plana Ujedinjenih naroda.”

Popisu u Prilogu III. Odluci (ZVSP) 2015/1333 dodaje se sljedeća osoba:

„27.

Ime: 1: Ibrahim 2: Saeed 3: Salim 4: Jadhran

Titula: nije dostupno Položaj: vođa oružanih paravojnih skupina Datum rođenja: 1982. Mjesto rođenja: nije dostupno Potvrđena alternativna imena: nije dostupno Nepotvrđena alternativna imena: nije dostupno Državljanstvo: libijsko Br. putovnice: nije dostupno Nacionalni identifikacijski broj: nije dostupno Adresa: nije dostupno Uvršten na popis: 11. rujna 2018. Ostale informacije: ime majke Salma Abdula Younis. Uvršten na popis sukladno stavcima 15. i 17. Rezolucije 1970 (zabrana putovanja, zamrzavanje imovine). Poveznica na internetske stranice s posebnim objavama Interpola i Vijeća sigurnosti UN-a: www.interpol.int/en/notice/search/un/xxxx.

Uvršten na popis sukladno stavku 11. točkama (b), (c) i (d) Rezolucije 2213 (2015); stavku 11. Rezolucije 2362 (2017).

Dodatne informacije:

Ured državnog odvjetnika Libije izdao je uhidbeni nalog protiv dotične osobe, optužujući je za niz počinjenih kaznenih djela.

Dotična osoba provodila je oružana djelovanja i napade usmjerene na naftna postrojenja koja se nalaze u regiji naftnog polumjeseca koja su u tim napadima bila uništena, a posljednji je izveden 14. lipnja 2018.

Napadi u regiji naftnog polumjeseca uzrokovali su mnoge žrtve među stanovnicima tog područja te su ugrožavali živote civila.

Libijski izvoz nafte bio je u razdoblju 2013. – 2018. na mahove obustavljan zbog tih napada, što je libijskom gospodarstvu uzrokovalo znatne gubitke.

Dotična osoba nastojala je nezakonito izvoziti naftu.

Dotična osoba novači strane borce za svoje kontinuirane napade na regiju „naftnog polumjeseca”.

Dotična osoba svojim djelovanjem negativno utječe na stabilnost Libije te predstavlja prepreku procesu rješavanja političke krize od strane libijskih stranaka, kao i provedbi akcijskog plana Ujedinjenih naroda.”


19.9.2018   

HR

Službeni list Europske unije

L 235/24


PROVEDBENA ODLUKA KOMISIJE (EU) 2018/1251

оd 18. rujna 2018.

o odobravanju empentrina kao postojeće aktivne tvari za uporabu u biocidnim proizvodima vrste 18

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 528/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 22. svibnja 2012. o stavljanju na raspolaganje na tržištu i uporabi biocidnih proizvoda (1), a posebno njezin članak 89. stavak 1. treći podstavak,

budući da:

(1)

Delegiranom uredbom Komisije (EU) br. 1062/2014 (2) utvrđen je popis postojećih aktivnih tvari koje treba ocijeniti radi njihova mogućeg odobrenja za uporabu u biocidnim proizvodima. Taj popis uključuje empentrin (EZ br.: nije dostupan, CAS br.: 54406-48-3).

(2)

Empentrin je ocijenjen za uporabu u proizvodima vrste 18, „Insekticidi, akaricidi i proizvodi za suzbijanje drugih člankonožaca”, kako je utvrđena u Prilogu V. Uredbi (EU) br. 528/2012.

(3)

Belgija je imenovana nadležnim ocjenjivačkim tijelom te je 24. lipnja 2016. podnijela izvješća o ocjeni, zajedno sa svojim preporukama.

(4)

U skladu s člankom 7. stavkom 2. Delegirane uredbe (EU) br. 1062/2014 Odbor za biocidne proizvode 13. prosinca 2017. sastavio je mišljenje Europske agencije za kemikalije, uzimajući u obzir zaključke nadležnog ocjenjivačkog tijela (3).

(5)

U skladu s tim mišljenjem ne može se očekivati da će biocidni proizvodi koji se upotrebljavaju za vrstu proizvoda 18 i koji sadržavaju empentrin ispuniti zahtjeve iz članka 19. stavka 1. točke (b) Uredbe (EU) br. 528/2012.

(6)

Konkretno, u skladu s člankom 6. stavkom 2. Uredbe (EU) br. 528/2012 podnositelj zahtjeva trebao bi dostaviti dostatne podatke kako bi se moglo utvrditi ispunjava li aktivna tvar kriterije za isključivanje iz članka 5. stavka 1. te uredbe. Nadležno ocjenjivačko tijelo nekoliko je puta zatražilo od podnositelja zahtjeva da dostavi podatke o karcinogenosti kako bi provelo ocjenjivanje, no podnositelj zahtjeva nije pravodobno dostavio dostatne podatke, čime je onemogućio ocjenjivanje kriterija za isključivanje iz članka 5. stavka 1. točke (a). te uredbe.

(7)

Osim toga, u scenarijima ocijenjenima u okviru procjena rizika za zdravlje ljudi i okoliš utvrđeni su neprihvatljivi rizici i nije utvrđena ni jedna sigurna uporaba.

(8)

Stoga nije primjereno odobriti empentrin za uporabu u biocidnim proizvodima vrste 18.

(9)

Mjere predviđene ovom Odlukom u skladu su s mišljenjem Stalnog odbora za biocidne proizvode,

DONIJELA JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Empentrin (EZ br.: nije dostupan, CAS br.: 54406-48-3) se ne odobrava kao aktivna tvar za uporabu u biocidnim proizvodima vrste 18.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Sastavljeno u Bruxellesu 18. rujna 2018.

Za Komisiju

Predsjednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  SL L 167, 27.6.2012., str. 1.

(2)  Delegirana uredba Komisije (EU) br. 1062/2014 оd 4. kolovoza 2014. o programu rada za sustavni pregled svih postojećih aktivnih tvari sadržanih u biocidnim proizvodima iz Uredbe (EU) br. 528/2012 Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 294, 10.10.2014., str. 1.).

(3)  Mišljenje Odbora za biocidne proizvode o zahtjevu za odobrenje aktivne tvari empentrin, vrsta proizvoda: 18, ECHA/BPC/182/2017, doneseno 13. prosinca 2017.