ISSN 1977-0847

Službeni list

Europske unije

L 209

European flag  

Hrvatsko izdanje

Zakonodavstvo

Godište 61.
20. kolovoza 2018.


Sadržaj

 

II.   Nezakonodavni akti

Stranica

 

 

ODLUKE

 

*

Odluka (EU, Euratom) 2018/1150 Predstavnika vlada država članica od 25. srpnja 2018. o imenovanju suca Suda

1

 

 

SMJERNICE

 

*

Smjernica (EU) 2018/1151 Europske središnje banke od 2. kolovoza 2018. o izmjeni Smjernice ESB/2011/23 o statističkim izvještajnim zahtjevima Europske središnje banke u području vanjske statistike (ESB/2018/19)

2

HR

Akti čiji su naslovi tiskani običnim slovima su oni koji se odnose na svakodnevno upravljanje poljoprivrednim pitanjima, a općenito vrijede ograničeno razdoblje.

Naslovi svih drugih akata tiskani su masnim slovima, a prethodi im zvjezdica.


II. Nezakonodavni akti

ODLUKE

20.8.2018   

HR

Službeni list Europske unije

L 209/1


ODLUKA (EU, Euratom) 2018/1150 PREDSTAVNIKA VLADA DRŽAVA ČLANICA

od 25. srpnja 2018.

o imenovanju suca Suda

PREDSTAVNICI VLADA DRŽAVA ČLANICA EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o Europskoj uniji, a posebno njegov članak 19.,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije, a posebno njegove članke 253. i 255.,

uzimajući u obzir Ugovor o osnivanju Europske zajednice za atomsku energiju, a posebno njegov članak 106.a stavak 1.,

budući da:

(1)

Mandati četrnaestoro sudaca i petero nezavisnih odvjetnika Suda istječu 6. listopada 2018. Potrebno je provesti imenovanja za popunjavanje tih mjesta za razdoblje koje započinje 7. listopada 2018.

(2)

Mandat sudaca i nezavisnih odvjetnika traje šest godina.

(3)

G. Nuno José CARDOSO DA SILVA PIÇARRA predložen je kao kandidat za mjesto suca Suda.

(4)

Odbor uspostavljen člankom 255. Ugovora o funkcioniranju Europske unije dostavio je mišljenje o prikladnosti g. Nune Joséa CARDOSA DA SILVE PIÇARRA za obnašanje dužnosti suca Suda,

DONIJELI SU OVU ODLUKU:

Članak 1.

G. Nuno José CARDOSO DA SILVA PIÇARRA imenuje se sucem Suda za razdoblje od 7. listopada 2018. do 6. listopada 2024.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu sljedećeg dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Sastavljeno u Bruxellesu 25. srpnja 2018.

Predsjednik

N. MARSCHIK


SMJERNICE

20.8.2018   

HR

Službeni list Europske unije

L 209/2


SMJERNICA (EU) 2018/1151 EUROPSKE SREDIŠNJE BANKE

od 2. kolovoza 2018.

o izmjeni Smjernice ESB/2011/23 o statističkim izvještajnim zahtjevima Europske središnje banke u području vanjske statistike (ESB/2018/19)

UPRAVNO VIJEĆE EUROPSKE SREDIŠNJE BANKE,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Statut Europskog sustava središnjih banaka i Europske središnje banke, a posebno njegov članak 3., stavak 1., članak 3. stavak 3., članak 5. stavak 1, članak 12. stavak 1., članak 14. stavak 3. i članak 16.,

uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EZ) br. 2533/98 od 23. studenoga 1998. o prikupljanju statističkih podataka od strane Europske središnje banke (1), a posebno njezin članak 4.,

budući da:

(1)

Kako bi se odgovorilo na rastuće analitičke potrebe za svrhe monetarne politike i financijske stabilnosti koje proizlaze iz financijske i gospodarske krize, kao posljedica globalizacije (npr. financijski inženjering i povećana složenost multinacionalnih poduzeća) i financijskih inovacija, potrebno je dodatno unaprijediti tromjesečnu statistiku platne bilance i stanja međunarodnih ulaganja. Osim toga, zahtijeva se daljnja integracija između tromjesečne statistike platne bilance i stanja međunarodnih ulaganja i statistike nacionalnih (uključujući sektorske) računa.

(2)

Nefinancijski korporativni sektor je gospodarski vrlo važan, ali nije dosad odvojeno obuhvaćen Smjernicom ESB/2011/23 (2). Nadalje, značaj pojedinih podsektora nemonetarnih financijskih institucija za financiranje gospodarstva još raste, što povećava važnost prikupljanja podataka o ovim podsektorima radi transparentnosti i poboljšanja ekonomske i financijske analize.

(3)

Tečajni rizici i valutne neravnoteže sve su značajniji u kontekstu globalizacije i financijske integracije, kako je utvrđeno u Inicijativi skupine G-20 o prazninama u podacima. Kao prvi korak prema boljem razumijevanju ovih rizika i radi pojašnjavanja kretanja relativne važnosti ključnih valuta, potrebno je dostavljati opsežne podatke o valuti nominacije stanja međunarodnih ulaganja na tromjesečnoj osnovi.

(4)

Radi temeljite bilateralne analize transakcija i stanja međunarodnih ulaganja europodručja u odnosu na njegove glavne poslovne partnere, potrebna su poboljšanja o zemljopisnim pojedinostima tako da su sve države skupine G-20 pojedinačno utvrđene. Nadalje, razmatranja kvalitete podataka, tj. analize bilateralne asimetrije, zahtijevaju prikupljanje tromjesečnih podataka o bilateralnim transakcijama i stanjima između svih država članica.

(5)

Dosljednost između statistike platne bilance i stanja međunarodnih ulaganja s jedne strane i nacionalne (uključujući sektorsku) statistike računa s druge strane od izvanrednog je značaja u nastojanjima za poboljšanje kvalitete podataka. Metodologije na kojima počivaju usporedbe ova dva skupa podataka su identične; na taj se način podaci iz dva statistička područja često kombiniraju za analitičke svrhe. Stoga je važno da su u statistici platne bilance i stanja međunarodnih ulaganja dostupne dovoljne pojedinosti prema vrsti instrumenta kako bi se omogućila precizna kombinacija dva skupa podataka.

(6)

Sastavljanju i objavljivanju agregata europodručja za sve nove zahtjeve za podacima trebalo bi biti priloženo opsežno objavljivanje odgovarajućih nacionalnih skupova podataka radi omogućavanja smislene analize ovih podataka među državama. Nacionalni skupovi podataka koji će biti objavljeni ne bi trebali sadržavati povjerljive statističke podatke u skladu s Uredbom (EZ) br. 2533/98.

(7)

Radi omogućavanja dovoljno vremena za pripremu potrebnih promjena nacionalnih metoda sastavljanja statističkih podataka, nacionalne središnje banke čija je valuta euro trebaju se uskladiti s ovom Smjernicom od 1. ožujka 2021.

(8)

Smjernicu ESB/2011/23 trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti,

DONIJELO JE OVU SMJERNICU:

Članak 1.

Izmjene

Smjernica ESB/2011/23 mijenja se kako slijedi:

1.

U članku 1. točka 17. zamjenjuje se sljedećim:

„17.

‚nacionalni skupovi podataka koji se mogu objaviti’ znači nacionalne serije utvrđene u stupcima ispod riječi ‚podskup koji se može objaviti’ u tablicama 2. i 4. Priloga II., koji su podskupovi podataka prikazanih u preostalim stupcima odnosnih tablica i koji nisu povjerljivi statistički podaci sukladno Uredbi (EZ) br. 2533/98.”

2.

U članku 2., stavak 1.a briše se.

3.

U članku 3.a stavak 1. zamjenjuje se sljedećim:

„1.   ESB dostavlja nacionalnim središnjim bankama agregirane podatke europodručja koje objavljuje kao i nacionalne skupove podataka koji se mogu objaviti.”

4.

Članak 6. mijenja se kako slijedi:

(a)

stavak 1. zamjenjuje se sljedećim:

„1.   Ne dovodeći u pitanje nadzorne zadaće ESB-a utvrđene u Prilogu V., nacionalne središnje banke u suradnji s ostalim nadležnim tijelima, kako su određena člankom 4. i gdje je to relevantno, osiguravaju nadzor i ocjenu kvalitete statističkih podataka koji se stavljaju na raspolaganje ESB-u. ESB ocjenjuje navedene podatke na sličan način i pravovremeno. Izvršni odbor izvješćuje svake godine Upravno vijeće o kvaliteti podataka i javno objavljuje ta izvješća.”;

(b)

stavak 3. zamjenjuje se sljedećim:

„3.   Kada su podaci za stavke u tablicama od 1. do 5. Priloga II. zanemarivi ili nevažni za europodručje i nacionalne statistike ili podaci za navedenu stavku ne mogu biti prikupljeni uz razumne troškove, dopuštene su najbolje procjene na temelju pouzdanih statističkih metodologija, pod uvjetom da nije ugrožena analitička vrijednost statistike. Usto, najbolje procjene dopuštene su za sljedeće raščlambe u tablicama 1., 2., 4. i 6. Priloga II.:

(a)

podstavke primarnog dohotka od izravnih ulaganja i ostalih ulaganja;

(b)

podstavke ostalog primarnog dohotka i sekundarnog dohotka;

(c)

podstavke kapitalnih transfera na kapitalnom računu;

(d)

zemljopisnu raščlambu obveza po izvedenim financijskim instrumentima;

(e)

prihodi od reinvestirane zarade od dionica investicijskih fondova bez oznake ISIN;

(f)

prihodi od dohotka od ulaganja od dionica investicijskih fondova s oznakom ISIN (sve dok se centralizirana baza podataka o vrijednosnim papirima (CSDB) ne bude smatrala prikladnom za izvođenje ove stavke);

(g)

raščlambu prekograničnih pošiljaka novčanica po apoenu;

(h)

sektorsku raščlambu transakcija i pozicija u gotovini i depozitima (imovina) ‚drugih sektora’;

(i)

raščlambu stanja međunarodnih ulaganja po valuti nominacije i preostalom dospijeću.”

5.

Prilozi I. i II. mijenjaju se u skladu s Prilogom ovoj Smjernici.

Članak 2.

Stupanje na snagu i provedba

1.   Ova Smjernica stupa na snagu danom obavještavanja nacionalnih središnjih banaka država članica čija je valuta euro.

2.   Središnje banke Eurosustava postupat će se u skladu s ovom Smjernicom od 1. ožujka 2021.

Članak 3.

Adresati

Ova Smjernica upućena je svim središnjim bankama Eurosustava.

Sastavljeno u Frankfurtu na Majni 2. kolovoza 2018.

Upravno vijeće ESB-a

Predsjednik ESB-a

Mario DRAGHI


(1)  SL L 318, 27.11.1998., str. 8.

(2)  Smjernica 2012/120/EU Europske središnje banke od 9. prosinca 2011. o statističkim izvještajnim zahtjevima Europske središnje banke u području vanjske statistike (ESB/2011/23) (SL L 65, 3.3.2012., str. 1.).


PRILOG

Prilozi I. i II. Smjernici ESB/2011/23 mijenjaju se kako slijedi:

1.

Prilog I. mijenja se kako slijedi:

(a)

odjeljak 1. zamjenjuje se sljedećim:

„1.   Statistika platne bilance

Europska središnja banka (ESB) traži statistiku platne bilance u dva izvještajna razdoblja: mjesečno i tromjesečno za odgovarajuća referentna kalendarska razdoblja. Godišnji podaci prikupljaju se zbrajanjem tromjesečnih podataka koje su države članice dostavile za odgovarajuću godinu. U mjeri u kojoj je to moguće, statistika platne bilance trebala bi biti u skladu s ostalim statistikama predviđenim za provođenje monetarne politike, posebno tromjesečnim nacionalnim (uključujući sektorske) računima i mjesečnom novčanom i bankovnom statistikom.

1.1.   Mjesečna statistika platne bilance

Cilj

Cilj je mjesečne platne bilance europodručja prikaz glavnih stavki koje utječu na monetarne uvjete i devizna tržišta (vidjeti Prilog II. tablicu 1.).

Zahtjevi

Ključno je da podaci budu primjereni za upotrebu pri izračunu platne bilance europodručja.

S obzirom na kratke rokove za dostavu mjesečnih podataka o platnoj bilanci i činjenicu da su oni izrazito agregirane prirode te da se rabe za potrebe monetarne politike i za devizne operacije, ESB dopušta određena odstupanja od međunarodnih standarda (vidjeti članak 2. stavak 4.), gdje je to neizbježno. Pri knjiženju se ne zahtijeva strogo poštovanje obračunskog ili transakcijskog načela. Kada je to potrebno kako bi se poštivali rokovi, ESB će prihvatiti procjenu ili privremene podatke, sve dok oni značajno ne odstupaju od međunarodnih standarda a pružanje takvih procjena ili privremenih podataka osigurava zadovoljavajuću kvalitetu podataka.

Kod svake osnovne kategorije transakcija zahtijevaju se imovina i obveze (ili prihodi i rashodi po stavkama tekućeg računa). Općenito, ovo iziskuje od nacionalnih središnjih banaka da se kod međunarodnih transakcija razlikuju transakcije s rezidentima u drugim državama članicama iz europodručja i transakcije izvan europodručja. Nacionalne središnje banke to moraju dosljedno činiti.

Kada dođe do promjene članstva u europodručju, od nacionalnih središnjih banaka zahtijeva se da izmijene definiciju država u sastavu europodručja od dana stupanja na snagu promjene članstva. Od nacionalnih središnjih banaka iz europodručja u njegovom prijašnjem sastavu i od nacionalnih središnjih banaka država članica novog europodručja zahtijevaju se najbolje procjene povijesnih podataka koji se odnose na prošireno europodručje.

Kako bi se omogućilo smisleno agregiranje mjesečnih podataka o portfeljnim ulaganjima koji se odnose na europodručje, potrebno je napraviti razliku između transakcija vrijednosnim papirima koje su izdali rezidenti u europodručju i transakcija vrijednosnim papirima koje su izdali rezidenti koji nisu u europodručju. Statistika neto transakcija sredstava s osnove portfeljnih ulaganja europodručja sastavlja se agregiranjem iskazanih neto transakcija vrijednosnim papirima koje su izdali rezidenti koji nisu u europodručju. Statistika neto transakcija obveza s osnove portfeljnih ulaganja europodručja sastavlja se konsolidacijom neto transakcija u ukupnim nacionalnim obvezama i neto transakcija vrijednosnim papirima koje su izdali i kupili rezidenti u europodručju.

Jednak izvještajni zahtjev i metoda sastavljanja za agregirane podatke primjenjuju se i za dohodak od portfeljnih ulaganja.

Kako bi se sastavio monetarni prikaz platne bilance, nacionalne središnje banke moraju dostaviti podatke raščlanjene prema institucionalnim sektorima. Za mjesečnu platnu bilancu sektorska raščlamba je sljedeća:

kod izravnih ulaganja: (a) društva koja primaju depozite osim središnje banke; (b) novčani fondovi; (c) opća država; (d) ostali sektori,

kod sredstava na osnovi portfeljnih ulaganja i ostalih ulaganja: (a) središnja banka; (b) društva koja primaju depozite osim središnje banke; (c) novčani fondovi; (d) opća država; (e) ostali sektori.

Kako bi se izradila raščlamba platne bilance po sektorima, čime bi se omogućila izrada monetarnog prikaza, od nacionalnih središnjih banaka zahtijeva se da dostavljaju podatke o neto transakcijama vrijednosnim papirima za portfeljna ulaganja koje su izdali rezidenti u europodručju, raščlanjene prema institucionalnom sektoru kojem pripada izdavatelj. Dodatno, obveze s osnove portfeljnih ulaganja uključuju raščlambu prema institucionalnom sektoru domaćih izdavatelja.

Statistika neto transakcija obveza s osnove portfeljnih ulaganja europodručja raščlanjenih prema sektorima tada se sastavlja konsolidacijom ukupnih neto nacionalnih obveza dotičnih sektora i pripadajućih neto transakcija vrijednosnim papirima koje su izdali i kupili rezidenti u europodručju.

Nacionalne središnje banke (i druga nadležna tijela, gdje je to primjereno) prikupljaju podatke o portfeljnim ulaganjima u skladu s jednim od modela utvrđenim u tablici iz Priloga VI.

1.2.   Tromjesečna statistika platne bilance

Cilj

Cilj je tromjesečne platne bilance europodručja dostavljanje detaljnijih informacija, kako bi se omogućila daljnja analiza međunarodnih transakcija. Podaci u tromjesečnoj platnoj bilanci su također osnovica za detaljno gospodarsko praćenje zemlje.

Ova statistika posebno pridonosi sastavljanju sektorskih i financijskih računa europodručja i zajedničkom objavljivanju platne bilance Unije/europodručja u suradnji s Europskom komisijom (Eurostatom).

Zahtjevi

Tromjesečna statistika platne bilance u najvećoj je mogućoj mjeri usklađena s međunarodnim standardima (vidjeti članak 2. stavak 4.). Potrebna raščlamba tromjesečne statistike platne bilance prikazana je u tablici 2. Priloga II. Usklađeni koncepti i definicije koji se upotrebljavaju za kapitalni račun i financijski računi izneseni su u Prilogu III.

Raščlamba tromjesečnog tekućeg računa jednaka je onoj koja se zahtijeva za mjesečne podatke. Međutim, za usluge i dohotke potrebna je detaljnija raščlamba na tromjesečnoj osnovi.

Kod financijskog računa, ESB slijedi zahtjeve šestog izdanja Priručnika za sastavljanje platne bilance i stanja međunarodnih ulaganja (dalje u tekstu ‚BPM6’) Međunarodnog monetarnog fonda (MMF) za stavku ‚ostala ulaganja’. Postoji razlika u prikazu raščlambe (tj. sektor kao glavni prioritet). Ova sektorska raščlamba je detaljnija, ali ostaje u skladu s raščlambom prema BPM6, koja daje prednost instrumentima. Kao i kod prikaza iz BPM6, gotovinu i depozite treba odijeliti od kredita i drugih ulaganja.

Od nacionalnih središnjih banaka zahtijeva se da razlikuju transakcije s državama članicama europodručja i sve ostale međunarodne transakcije. Statistika neto transakcija sredstava s osnove portfeljnih ulaganja europodručja sastavlja se agregiranjem iskazanih neto transakcija vrijednosnim papirima koje su izdali rezidenti koji nisu u europodručju. Statistika neto transakcija obveza s osnove portfeljnih ulaganja europodručja sastavlja se konsolidacijom neto transakcija u ukupnim nacionalnim obvezama i neto transakcija vrijednosnim papirima koje su izdali i kupili rezidenti u europodručju.

Jednak izvještajni zahtjev i metoda sastavljanja za agregirane podatke primjenjuju se i za dohodak od portfeljnih ulaganja.

Od nacionalnih središnjih banaka zahtijeva se također da dostavljaju tromjesečne podatke raščlanjene prema institucionalnom sektoru. Ovaj zahtjev za podacima premašuje standardne elemente MMF-a. Nacionalne središnje banke moraju dostaviti tromjesečne podatke za sljedeće sektore: (a) središnje banke; (b) društva koja primaju depozite, osim središnjih banaka; (c) novčani fondovi; (d) opća država; (e) nenovčani fond investicijskih fondova, (f) osiguravajuća društva i mirovinski fondovi; (g) ostale financijske institucije; (h) nefinancijska društva; i (i) kućanstva i neprofitne institucije koje služe kućanstvima.

Za izradu statistike neto transakcija obveza s osnove portfeljnih ulaganja europodručja raščlanjenih prema sektoru izdavatelja rezidenata u europodručju, zahtjevi u smislu tromjesečnih podataka jednaki su onima koji vrijede za mjesečnu platnu bilancu.

U skladu sa sustavom nacionalnih računa, BPM6 preporučuje da se kamata knjiži na temelju obračunskog načela. Ovaj zahtjev utječe na tekući račun (dohodak od ulaganja) kao i na financijski račun.”;

(b)

odjeljak 3. zamjenjuje se sljedećim:

„3.   Statistika stanja međunarodnih ulaganja

Cilj

Stanje međunarodnih ulaganja jest izvješće o inozemnoj imovini i obvezama europodručja u cjelini, za potrebe analize monetarne politike i deviznog tržišta. Ono posebno pridonosi procjeni vanjske ranjivosti država članica i praćenju količine likvidnih sredstava u inozemstvu u posjedu pojedinog sektora imatelja novca. Ovi su statistički podaci ključni za sastavljanje računa za ostatak svijeta u tromjesečnim financijskim računima europodručja. Tromjesečna statistika stanja međunarodnih ulaganja također je osnova za detaljno praćenje gospodarstva zemlje, uključujući u kontekstu postupka makroekonomskih neravnoteža Europske komisije (*1).

Zahtjevi

Nacionalne središnje banke moraju dostavljati statistiku stanja međunarodnih ulaganja na tromjesečnoj osnovi povezano sa stanjem na kraju razdoblja i revalorizacijama zbog promjena deviznog tečaja ili drugih cijena.

Podaci o stanju međunarodnih ulaganja u najvećoj su mogućoj mjeri usklađeni s međunarodnim standardima (vidjeti članak 2. stavak 4.). ESB sastavlja statistiku stanja međunarodnih ulaganja za europodručje u cjelini. Raščlamba stanja međunarodnih ulaganja za europodručje prikazana je u tablici 4. Priloga II.

Stanje međunarodnih ulaganja prikazuje financijsko stanje na kraju referentnog razdoblja, vrednovano prema cijenama na kraju razdoblja. Promjene vrijednosti stanja mogu biti posljedica sljedećih čimbenika. Prvo, dio promjene vrijednosti tijekom referentnog razdoblja posljedica je financijskih transakcija koje su provedene i knjižene u platnoj bilanci. Drugo, dio promjene pozicija na početku i na kraju zadanog razdoblja uzrokuju promjene cijena prikazane financijske imovine i obveza. Treće, u slučaju da su stanja nominirana u valutama različitima od obračunske jedinice koja se rabi za stanje međunarodnih ulaganja, promjene deviznog tečaja u odnosu na druge valute također će utjecati na vrijednosti. Naposljetku, bilo kakva druga promjena, koja nije posljedica spomenutih čimbenika, smatrat će se posljedicom ostalih promjena obujma tijekom razdoblja.

Pravilno usklađivanje financijskih tokova sa stanjima europodručja zahtijeva razlikovanje između promjena vrijednosti nastalih zbog cijene, zbog promjene deviznog tečaja i zbog ostalih promjena obujma.

Obuhvat stanja međunarodnih ulaganja trebao bi biti što je moguće bliži obuhvatu tromjesečnih tokova platne bilance. Koncepti, definicije i raščlambe u skladu su s onima koje se rabe za tromjesečne tokove platne bilance.

Podaci o stanju međunarodnih ulaganja moraju, u najvećoj mogućoj mjeri, biti u skladu s ostalim statistikama, posebno za novčanu i bankovnu statistiku te financijske račune.

Kao i u slučaju mjesečne i tromjesečne platne bilance, i kod statistike stanja međunarodnih ulaganja od nacionalnih središnjih banaka zahtijeva se da uočavaju razliku između stanja u odnosu na države članice europodručja i svih ostalih međunarodnih stanja. U računima portfeljnih ulaganja treba napraviti razliku između vrijednosnih papira koje su izdali rezidenti u europodručju i vrijednosnih papira koje su izdali rezidenti koji nisu u europodručju. Statistika sredstava s osnove portfeljnih ulaganja europodručja sastavlja se agregiranjem iskazanih sredstava s osnove vrijednosnih papira koje su izdali rezidenti koji nisu u europodručju. Statistika obveza s osnove portfeljnih ulaganja europodručja sastavlja se konsolidacijom ukupnih nacionalnih obveza i vrijednosnih papira koje su izdali i kupili rezidenti u europodručju.

Sredstva i obveze s osnove portfeljnih ulaganja u okviru stanja međunarodnih ulaganja sastavljaju se isključivo iz podataka o stanjima.

Nacionalne središnje banke (i ostala nadležna statistička tijela, gdje je to primjereno) prikupljaju najmanje tromjesečno podatke o stanju sredstava i obveza s osnove portfeljnih ulaganja po pojedinačnim vrijednosnim papirima, prema jednom od modela koji su izneseni u tablici iz Priloga VI.

(*1)  Uredba (EU) br. 1174/2011 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. studenoga 2011. o provedbenim mjerama za ispravljanje prekomjernih makroekonomskih neravnoteža u europodručju (SL L 306, 23.11.2011., str. 8.) i Uredba (EU) br. 1176/2011 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. studenoga 2011. o sprečavanju i ispravljanju makroekonomskih neravnoteža (SL L 306, 23.11.2011., str. 25.).”"

2.

Prilog II. mijenja se kako slijedi:

(a)

tablica 2. zamjenjuje se sljedećim:

Tablica 2.

Tromjesečna platna bilanca

 

Prihodi

Rashodi

Podskup koji se može objaviti

Prihodi

Rashodi

1.

Tekući račun (1)

Geo 4d (2)

Geo 1

Geo 4d

Geo 1

Roba

Geo 4

Geo 4

Geo 4d

Geo 4d

Opća trgovina na osnovi platne bilance

Geo 3

Geo 3

Geo 1

Geo 1

Neto izvoz robe za preprodaju

Geo 3

 

Geo 1

 

Roba stečena preprodajom (negativni prihodi)

Geo 3

 

 

 

Roba prodana preprodajom

Geo 3

 

 

 

Nemonetarno zlato

Geo 3

Geo 3

 

 

Branding – prilagodba radi kvazitranzitne trgovine

Geo 4

Geo 4

 

 

Usluge

Geo 4

Geo 4

Geo 4d

Geo 4d

Proizvodne usluge s fizičkim sirovinama u vlasništvu drugih

Geo 4

Geo 4

Geo 1

Geo 1

Usluge održavanja i popravaka koje nisu drugdje uključene

Geo 4

Geo 4

Geo 1

Geo 1

Prijevoz

Geo 4

Geo 4

Geo 1

Geo 1

Putovanja

Geo 4

Geo 4

Geo 1

Geo 1

Gradnja

Geo 4

Geo 4

Geo 1

Geo 1

Usluge osiguranja i mirovinskih fondova

Geo 4

Geo 4

Geo 1

Geo 1

Financijske usluge

Geo 4

Geo 4

Geo 1

Geo 1

Eksplicitno obračunate i ostale financijske usluge

Geo 3

Geo 3

 

 

Usluge financijskog posredovanja indirektno mjerene (UFPIM)

Geo 3

Geo 3

 

 

Naknade za uporabu intelektualnog vlasništva koje nisu drugdje uključene

Geo 4

Geo 4

Geo 1

Geo 1

Telekomunikacijske, računalne i informacijske usluge

Geo 4

Geo 4

Geo 1

Geo 1

Ostale poslovne usluge

Geo 4

Geo 4

Geo 1

Geo 1

Usluge istraživanja i razvoja

Geo 3

Geo 3

 

 

Usluge stručnog i poslovnog savjetovanja

Geo 3

Geo 3

 

 

Tehničke usluge, usluge povezane s trgovinom i ostale poslovne usluge

Geo 3

Geo 3

 

 

Osobne, kulturne i rekreacijske usluge

Geo 4

Geo 4

Geo 1

Geo 1

Državna roba i usluge koje nisu drugdje uključeni

Geo 4

Geo 4

Geo 1

Geo 1

Primarni dohodak

Geo 4d

Geo 1

Geo 4d

Geo 1

Naknade zaposlenicima

Geo 4

Geo 4

Geo 1

Geo 1

Dohodak od ulaganja

Geo 4d

Geo 1

Geo 4d

Geo 1

Prema sektoru rezidenta (Sek 2d) (3)

Geo 1

Geo 1

Geo 1

Geo 1

Izravno ulaganje

Geo 4d

Geo 4d

Geo 4d

Geo 4d

Vlasnički udjeli (dividende i reinvestirana zarada)

Geo 4

Geo 4

Geo 2

Geo 2

U trgovačka društva u koja se vrši izravno ulaganje

Geo 3

Geo 3

 

 

U izravnog ulagača (povratno ulaganje)

Geo 3

Geo 3

 

 

Između sestrinskih poduzeća

Geo 3

Geo 3

 

 

Prema sektoru rezidenta (Sek 2)

Geo 2

Geo 2

 

 

Od toga: reinvestirana zarada

Geo 4

Geo 4

Geo 1

Geo 1

Prema sektoru rezidenta (Sek 2)

Geo 2

Geo 2

 

 

Dužnički instrumenti

Geo 4

Geo 4

Geo 2

Geo 2

U trgovačka društva u koja se vrši izravno ulaganje

Geo 3

Geo 3

 

 

U izravnog ulagača (povratno ulaganje)

Geo 3

Geo 3

 

 

Između sestrinskih poduzeća

Geo 3

Geo 3

 

 

Od toga: kamate prije raspodjele UFPIM-a

Geo 3

Geo 3

 

 

Od toga: kamate

Geo 1

Geo 1

Geo 1

Geo 1

Prema sektoru rezidenta (Sek 2)

Geo 2

Geo 2

 

 

Portfeljna ulaganja

Geo 4d

Geo 1

Geo 4d

Geo 1

Vlasnički udjeli i dionice investicijskih fondova

Geo 4

Geo 1

Geo 2

Geo 1

Vlasnički vrijednosni papiri

Geo 1

Geo 1

Geo 1

Geo 1

Dividende

 

 

 

 

Prema sektoru rezidenta (Sek 2)

Geo 3

Geo 1

 

 

Prema sektoru protustranke izdavatelja (Sek 2)

Geo 2

 

 

 

Dionice investicijskog fonda

Geo 1

Geo 1

Geo 1

Geo 1

Dividende

 

 

 

 

Prema sektoru rezidenta (Sek 2)

Geo 3

Geo 1

 

 

Prema sektoru protustranke izdavatelja (Sek 2)

Geo 2

 

 

 

Reinvestirana zarada

 

 

 

 

Prema sektoru rezidenta (Sek 2)

Geo 3

Geo 1

 

 

Prema sektoru protustranke izdavatelja (Sek 2)

Geo 2

 

 

 

Dužnički vrijednosni papiri

Geo 2

Geo 1

Geo 2

Geo 1

Kratkoročno

Geo 4

Geo 1

Geo 2

Geo 1

Kamate

 

 

 

 

Prema sektoru rezidenta (Sek 2)

Geo 3

Geo 1

 

 

Prema sektoru protustranke izdavatelja (Sek 2)

Geo 2

 

 

 

Dugoročno

Geo 4

Geo 1

Geo 2

Geo 1

Kamate

 

 

 

 

Prema sektoru rezidenta (Sek 2)

Geo 3

Geo 1

 

 

Prema sektoru protustranke izdavatelja (Sek 2)

Geo 2

 

 

 

Ostala ulaganja

Geo 4

Geo 4

Geo 4d

Geo 4d

Povlačenja dohotka kvazidruštava

Geo 3

Geo 3

 

 

Kamate

Geo 3

Geo 3

Geo 1

Geo 1

Prema sektoru rezidenta (Sek 2)

Geo 2

Geo 2

 

 

Od toga: kamate na posebna prava vučenja (SDRs)

 

Geo 1

 

 

Od toga: kamate prije raspodjele UFPIM-a

Geo 3

Geo 3

 

 

Prema sektoru rezidenta (Sek 2)

Geo 2

Geo 2

 

 

Dohodak od ulaganja koji se pripisuje imateljima polica osiguranja, mirovinskog osiguranja ili standardiziranih sustava jamstva

Geo 3

Geo 3

 

 

Prema sektoru rezidenta (Sek 2)

Geo 2

Geo 2

 

 

Pričuve

Geo 3

 

Geo 1

 

Od toga: kamate

Geo 3

 

 

 

Ostali primarni dohodci

Geo 4

Geo 4

Geo 2

Geo 2

Opća država

Geo 3

Geo 3

 

 

Porezi na proizvodnju i uvoz

Geo 3, institucije Unije

Geo 3, institucije Unije

 

 

Porezi na proizvode

Geo 3, institucije Unije

Geo 3, institucije Unije

 

 

Ostali porezi na proizvodnju

Geo 3, institucije Unije

Geo 3, institucije Unije

 

 

Subvencije

Geo 3, institucije Unije

Geo 3, institucije Unije

 

 

Subvencije na proizvode

Geo 3, institucije Unije

Geo 3, institucije Unije

 

 

Ostale subvencije za proizvodnju

Geo 3, institucije Unije

Geo 3, institucije Unije

 

 

Najamnine

Geo 3

Geo 3

 

 

Ostali sektori

Geo 3

Geo 3

 

 

Porezi na proizvodnju i uvoz

Geo 3, institucije Unije

Geo 3, institucije Unije

 

 

Porezi na proizvode

Geo 3, institucije Unije

Geo 3, institucije Unije

 

 

Ostali porezi na proizvodnju

Geo 3, institucije Unije

Geo 3, institucije Unije

 

 

Subvencije

Geo 3, institucije Unije

Geo 3, institucije Unije

 

 

Subvencije na proizvode

Geo 3, institucije Unije

Geo 3, institucije Unije

 

 

Ostale subvencije za proizvodnju

Geo 3, institucije Unije

Geo 3, institucije Unije

 

 

Najamnine

Geo 3

Geo 3

 

 

Sekundarni dohodak

Geo 4

Geo 4

Geo 2

Geo 2

Opća država

Geo 3

Geo 3

Geo 1

Geo 1

Tekući porezi na dohodak, bogatstvo itd.

Geo 3

 

 

 

Doprinosi za socijalno osiguranje

Geo 3

 

 

 

Socijalne naknade

 

Geo 3

 

 

Tekuća međunarodna suradnja

Geo 3, institucije Unije

Geo 3, institucije Unije

 

 

Razni tekući transferi

Geo 3

Geo 3

 

 

Vlastita sredstva Unije od poreza na dodanu vrijednost i bruto nacionalnog dohotka

 

Institucije Unije

 

 

Ostali sektori

Geo 3

Geo 3

Geo 1

Geo 1

Tekući porezi na dohodak, bogatstvo itd.

 

Geo 3

 

 

Doprinosi za socijalno osiguranje

Geo 3

Geo 3

 

 

Socijalne naknade

Geo 3

Geo 3

 

 

Neto premije neživotnog osiguranja

Geo 3

Geo 3

 

 

Potraživanja od neživotnog osiguranja

Geo 3

Geo 3

 

 

Razni tekući transferi

Geo 3

Geo 3

 

 

Od toga: osobni transferi (između kućanstava koja su rezidenti i kućanstava koja nisu rezidenti)

Geo 3

Geo 3

 

 

Od toga: radničke doznake

Geo 4

Geo 4

Geo 1

Geo 1

Prilagodbe za promjene u mirovinskim pravima

Geo 3

Geo 3

 

 

2.

Kapitalni račun

Geo 4

Geo 4

Geo 4d

Geo 4d

Bruto nabava/prodaja neproizvedene nefinancijske imovine

Geo 3

Geo 3

Geo 1

Geo 1

Kapitalni transferi

Geo 3

Geo 3

Geo 1

Geo 1

Opća država

Geo 3

Geo 3

 

 

Porezi na kapital

Geo 3

 

 

 

Investicijske potpore

Geo 3

Geo 3

 

 

Ostali kapitalni transferi

Geo 3

Geo 3

 

 

Od toga: oprost duga

Geo 3

Geo 3

 

 

Ostali sektori

Geo 3

Geo 3

 

 

Porezi na kapital

 

Geo 3

 

 

Investicijske potpore

Geo 3

 

 

 

Ostali kapitalni transferi

Geo 3

Geo 3

 

 

Od toga: oprost duga

Geo 3

Geo 3

 

 


 

Neto nabava financijske imovine

Neto preuzimanje obveza

Neto

Podskup koji se može objaviti

Neto nabava financijske imovine

Neto preuzimanje obveza

Neto

3.

Financijski račun

Geo 2 (4)

Geo 1

Geo 1

Geo 2 (4)

Geo 1

Geo 1

Izravno ulaganje

Geo 4d

Geo 4d

 

Geo 4d

Geo 4d

 

Prema sektoru rezidenta (Sek 2d)

Geo 1

Geo 1

 

Geo 1

Geo 1

 

Vlasnički udjeli i dionice investicijskih fondova

Geo 4

Geo 4

 

Geo 2

Geo 2

 

U trgovačka društva u koja se vrši izravno ulaganje

Geo 3

Geo 3

 

 

 

 

U izravnog ulagača (povratno ulaganje)

Geo 3

Geo 3

 

 

 

 

Između sestrinskih poduzeća

Geo 3

Geo 3

 

 

 

 

a.

Vlasnički vrijednosni papiri

 

 

 

 

 

 

Uvrštene dionice

 

 

 

 

 

 

Prema sektoru rezidenta (Sek 2)

Geo 2

Geo 2

 

 

 

 

Neuvrštene dionice i ostali vlasnički udjeli

 

 

 

 

 

 

Prema sektoru rezidenta (Sek 2)

Geo 2

Geo 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b.

Dionice investicijskih fondova

Geo 2

Geo 2

 

 

 

 

Od toga: reinvestirana zarada

Geo 1

Geo 1

 

 

 

 

Dužnički instrumenti

Geo 4

Geo 4

 

Geo 2

Geo 2

 

U trgovačka društva u koja se vrši izravno ulaganje

Geo 3

Geo 3

 

 

 

 

U izravnog ulagača (povratno ulaganje)

Geo 3

Geo 3

 

 

 

 

Između sestrinskih poduzeća

Geo 3

Geo 3

 

 

 

 

Dužnički vrijednosni papiri

 

 

 

 

 

 

Prema sektoru rezidenta (Sek 2)

Geo 2

Geo 2

 

 

 

 

Krediti

 

 

 

 

 

 

Prema sektoru rezidenta (Sek 2)

Geo 2

Geo 2

 

 

 

 

Trgovački krediti i predujmovi

 

 

 

 

 

 

Prema sektoru rezidenta (Sek 2)

Geo 2

Geo 2

 

 

 

 

Ostali dužnički instrumenti

 

 

 

 

 

 

Prema sektoru rezidenta (Sek 2)

Geo 2

Geo 2

 

 

 

 

Portfeljna ulaganja

Geo 4d

Geo 1

 

Geo 4d

Geo 1

 

Vlasnički udjeli i dionice investicijskih fondova

Geo 4

Geo 1

 

Geo 2

Geo 1

 

Vlasnički vrijednosni papiri

Geo 1

Geo 1

 

Geo 1

Geo 1

 

Prema sektoru rezidenta (Sek 2)

Geo 3

Geo 1

 

 

 

 

Uvrštene dionice

Geo 2

Geo 1

 

 

 

 

Neuvrštene dionice

Geo 2

Geo 1

 

 

 

 

Prema sektoru rezidenta (Sek 2d)

 

 

 

Geo 1

Geo 1

 

Uvrštene dionice

 

 

 

Geo 1

Geo 1

 

Neuvrštene dionice

 

 

 

Geo 1

Geo 1

 

Prema sektoru protustranke izdavatelja (Sek 2)

 

 

 

 

 

 

Uvrštene dionice

Geo 2

 

 

 

 

 

Neuvrštene dionice

Geo 2

 

 

 

 

 

Dionice investicijskog fonda

Geo 1

Geo 1

 

Geo 1

Geo 1

 

Prema sektoru rezidenta (Sek 2)

Geo 3

Geo 1

 

 

 

 

Prema sektoru rezidenta (Sek 2d)

 

 

 

Geo 1

Geo 1

 

Prema sektoru protustranke izdavatelja (Sek 2)

Geo 2

 

 

 

 

 

Od toga: reinvestirana zarada

Geo 1

Geo 1

 

 

 

 

Dužnički vrijednosni papiri

Geo 2

Geo 1

 

Geo 2

Geo 1

 

Kratkoročno

Geo 4

Geo 1

 

Geo 2

Geo 1

 

Prema sektoru rezidenta (Sek 2)

Geo 3

Geo 1

 

 

 

 

Prema sektoru rezidenta (Sek 2d)

 

 

 

Geo 1

Geo 1

 

Prema sektoru protustranke izdavatelja (Sek 2)

Geo 2

 

 

 

 

 

Dugoročno

Geo 4

Geo 1

 

Geo 2

Geo 1

 

Prema sektoru rezidenta (Sek 2)

Geo 3

Geo 1

 

 

 

 

Prema sektoru rezidenta (Sek 2d)

 

 

 

Geo 1

Geo 1

 

Prema sektoru protustranke izdavatelja (Sek 2)

Geo 2

 

 

 

 

 

Izvedeni financijski instrumenti (osim pričuva) i dioničke opcije zaposlenika

 

 

Geo 1

 

 

Geo 1

Prema sektoru rezidenta (Sek 2)

 

 

Geo 3

 

 

 

Ostala ulaganja

Geo 4

Geo 4

 

Geo 4d

Geo 4d

 

Prema sektoru rezidenta (Sek 2r)

Geo 1

Geo 1

 

Geo 1

Geo 1

 

Ostali vlasnički udjeli

Geo 1

Geo 1

 

Geo 1

Geo 1

 

Prema sektoru rezidenta (Sek 2)

Geo 3

Geo 3

 

 

 

 

Gotovina i depoziti

Geo 2

Geo 2

 

Geo 2

Geo 2

 

Od toga: gotovina eura

Geo 1

Geo 1

 

 

 

 

Prema sektoru rezidenta (Sek 2)

 

 

 

 

 

 

Kratkoročno

Geo 3

Geo 3

 

 

 

 

Od toga: potraživanja/obveze unutar Eurosustava

Geo 1

Geo 1

 

 

 

 

Dugoročno

Geo 3

Geo 3

 

 

 

 

Prema sektoru rezidenta (Sek 2r)

 

 

 

Geo 1

Geo 1

 

Kratkoročno

 

 

 

Geo 1

Geo 1

 

Dugoročno

 

 

 

Geo 1

Geo 1

 

Krediti

Geo 2

Geo 2

 

Geo 2

Geo 2

 

Prema sektoru rezidenta (Sek 2)

 

 

 

 

 

 

Kratkoročno

Geo 3, MMF

Geo 3, MMF

 

 

 

 

Dugoročno

Geo 3, MMF

Geo 3, MMF

 

 

 

 

Prema sektoru rezidenta (Sek 2r)

 

 

 

Geo 1

Geo 1

 

Kratkoročno

 

 

 

Geo 1

Geo 1

 

Dugoročno

 

 

 

Geo 1

Geo 1

 

Sustavi osiguranja, mirovinskog osiguranja i standardizirani sustavi jamstva

Geo 1

Geo 1

 

Geo 1

Geo 1

 

Prema sektoru rezidenta (Sek 2)

Geo 3

Geo 3

 

 

 

 

Trgovački krediti i predujmovi

Geo 2

Geo 2

 

Geo 2

Geo 2

 

Prema sektoru rezidenta (Sek 2)

 

 

 

 

 

 

Kratkoročno

Geo 3

Geo 3

 

 

 

 

Dugoročno

Geo 3

Geo 3

 

 

 

 

Od toga: Nefinancijska društva

 

 

 

Geo 1

Geo 1

 

Ostali računi obveza/potraživanja

Geo 1

Geo 1

 

Geo 1

Geo 1

 

Prema sektoru rezidenta (Sek 2)

 

 

 

 

 

 

Kratkoročno

Geo 3

Geo 3

 

 

 

 

Dugoročno

Geo 3

Geo 3

 

 

 

 

Posebna prava vučenja

 

Geo 1

 

 

Geo 1

 

Pričuve

Geo 3

 

 

Geo 1

 

 

4.

Izravnavajuće stavke

 

 

 

 

 

 

Stanje robe i usluga

 

 

Geo 4

 

 

Geo 4d

Stanje tekućeg računa

 

 

Geo 1

 

 

Geo 1

Neto kreditiranje (+)/neto zaduživanje (–) (stanje tekućeg i kapitalnog računa)

 

 

Geo 1

 

 

Geo 1

Neto kreditiranje (+)/neto zaduživanje (–) (iz financijskog računa)

 

 

Geo 1

 

 

Geo 1

Neto pogreške i propusti

 

 

Geo 1

 

 

Geo 1

5.

Bilješke

 

 

 

 

 

 

Izravno ulaganje (prošireno načelo usmjerenosti)

Prema van

Prema unutra

 

Prema van

Prema unutra

 

Dohodak od ulaganja

Geo 1

Geo 1

 

Geo 1

Geo 1

 

Financijske transakcije

Geo 1

Geo 1

 

Geo 1

Geo 1

 

(1)

Koncepti i definicije odabranih stavki određeni su u Prilogu III.

(2)

Detalji zahtijevanih zemljopisnih raščlambi navedeni su u tablici 7.

(3)

Detalji zahtijevanih raščlambi prema institucionalnim sektorima navedeni su u tablici 8.

(4)

Uključujući neto transakcije (neto stjecanja financijske imovine umanjeno za neto preuzimanja obveza) izvedenim financijskim instrumentima.”

(b)

tablica 2.A briše se;

(c)

tablica 4. zamjenjuje se sljedećim:

Tablica 4.

Tromjesečno stanje međunarodnih ulaganja

 

Imovina (/prema van)

Obveze (/prema unutra)

Neto

Podskup koji se može objaviti

Stanja

Stanja

Revalorizacije zbog promjene deviznog tečaja

Revalorizacije zbog promjene drugih cijena

Stanja

Revalorizacije zbog promjene deviznog tečaja

Revalorizacije zbog promjene drugih cijena

Revalorizacije zbog promjene drugih cijena

Imovina

Obveze

Neto

1.

Financijski račun  (1)

Geo 2 (2)

 

 

Geo 1

 

 

 

Geo2

Geo 1

Geo1 (5)

Izravno ulaganje

Geo 4d

 

 

Geo 4d

 

 

 

Geo 4d

Geo 4d

 

Prema sektoru rezidenta (Sek 2d) (3)

Geo 1

 

 

Geo 1

 

 

 

Geo 1

Geo 1

 

Vlasnički udjeli i dionice investicijskih fondova

Geo 4

 

 

Geo 4

 

 

 

Geo 2

Geo 2

 

U trgovačka društva u koja se vrši izravno ulaganje

Geo 2

 

 

Geo 2

 

 

 

 

 

 

U izravnog ulagača (povratno ulaganje)

Geo 2

 

 

Geo 2

 

 

 

 

 

 

Između sestrinskih poduzeća

Geo 2

 

 

Geo 2

 

 

 

 

 

 

a.

Vlasnički vrijednosni papiri

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uvrštene dionice

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prema sektoru rezidenta (Sek 2)

Geo 2

Geo 2

Geo 2

Geo 2

Geo 2

Geo 2

 

 

 

 

Neuvrštene dionice i ostali vlasnički udjeli

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prema sektoru rezidenta (Sek 2)

Geo 2

Geo 2

Geo 2

Geo 2

Geo 2

Geo 2

 

 

 

 

b.

Dionice investicijskih fondova

Geo 2

 

 

Geo 2

 

 

 

 

 

 

Dužnički instrumenti

Geo 4

 

 

Geo 4

 

 

 

Geo 2

Geo 2

 

U trgovačka društva u koja se vrši izravno ulaganje

Geo 2

 

 

Geo 2

 

 

 

 

 

 

U izravnog ulagača (povratno ulaganje)

Geo 2

 

 

Geo 2

 

 

 

 

 

 

Između sestrinskih poduzeća

Geo 2

 

 

Geo 2

 

 

 

 

 

 

Dužnički vrijednosni papiri

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prema sektoru rezidenta (Sek 2)

Geo 2

Geo 2

Geo 2

Geo 2

Geo 2

Geo 2

 

 

 

 

Krediti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prema sektoru rezidenta (Sek 2)

Geo 2

Geo 2

 

Geo 2

Geo 2

 

 

 

 

 

Trgovinski krediti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prema sektoru rezidenta (Sek 2)

Geo 2

Geo 2

 

Geo 2

Geo 2

 

 

 

 

 

Ostali dužnički instrumenti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prema sektoru rezidenta (Sek 2)

Geo 2

Geo 2

Geo 2

Geo 2

Geo 2

Geo 2

 

 

 

 

Portfeljna ulaganja

Geo 4d

 

 

Geo 1

 

 

 

Geo 4d

Geo 1

 

Vlasnički udjeli i dionice investicijskih fondova

Geo 4

 

 

Geo 1

 

 

 

Geo 2

Geo 1

 

Prema valuti nominacije (Val 1) (4)

Geo 1

 

 

Geo 1

 

 

 

 

 

 

Vlasnički vrijednosni papiri

Geo 1

 

 

Geo 1

 

 

 

Geo 1

Geo 1

 

Prema sektoru rezidenta (Sek 2)

Geo 3

 

 

Geo 1

 

 

 

 

 

 

Uvrštene dionice

Geo 2

Geo 2

Geo 2

Geo 1

Geo 1

Geo 1

 

 

 

 

Neuvrštene dionice

Geo 2

Geo 2

Geo 2

Geo 1

Geo 1

Geo 1

 

 

 

 

Prema sektoru rezidenta (Sek 2d)

 

 

 

 

 

 

 

Geo 1

Geo 1

 

Prema sektoru protustranke izdavatelja (Sek 2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uvrštene dionice

Geo 2

Geo 2

Geo 2

 

 

 

 

 

 

 

Neuvrštene dionice

Geo 2

Geo 2

Geo 2

 

 

 

 

 

 

 

Dionice investicijskog fonda

Geo 1

 

 

Geo 1

 

 

 

Geo 1

Geo 1

 

Prema sektoru rezidenta (Sek 2)

Geo 2

Geo 2

Geo 2

Geo 1

Geo 1

Geo 1

 

 

 

 

Prema sektoru rezidenta (Sek 2d)

 

 

 

 

 

 

 

Geo 1

Geo 1

 

Prema sektoru protustranke izdavatelja (Sek 2)

Geo 2

Geo 2

Geo 2

 

 

 

 

 

 

 

Dužnički vrijednosni papiri

Geo 2

 

 

Geo 1

 

 

 

Geo 2

Geo 1

 

Kratkoročno

Geo 4

 

 

Geo 1

 

 

 

Geo 2

Geo 1

 

Prema sektoru rezidenta (Sek 2)

Geo 3

Geo 2

Geo 2

Geo 1

Geo 1

Geo 1

 

 

 

 

Prema sektoru rezidenta (Sek 2d)

 

 

 

 

 

 

 

Geo 1

Geo 1

 

Prema sektoru protustranke izdavatelja (Sek 2)

Geo 2

Geo 2

Geo 2

 

 

 

 

 

 

 

Prema valuti nominacije (Val 1)

Geo 2

 

 

Geo 1

 

 

 

 

 

 

Dugoročno

Geo 4

 

 

Geo 1

 

 

 

Geo 2

Geo 1

 

Prema sektoru rezidenta (Sek 2)

Geo 3

Geo 2

Geo 2

Geo 1

Geo 1

Geo 1

 

 

 

 

S otkupom za 1 godinu ili manje

 

 

 

Geo 1

 

 

 

 

 

 

S otkupom za više od 1 godine

 

 

 

Geo 1

 

 

 

 

 

 

Prema sektoru rezidenta (Sek 2d)

 

 

 

 

 

 

 

Geo 1

Geo 1

 

Prema sektoru protustranke izdavatelja (Sek 2)

Geo 2

Geo 2

Geo 2

 

 

 

 

 

 

 

Prema valuti nominacije (Val 1)

Geo 2

 

 

Geo 1

 

 

 

 

 

 

Izvedeni financijski instrumenti (osim pričuva) i dioničke opcije zaposlenika

Geo 4

 

 

Geo 4

 

 

Geo 1

Geo 1

Geo 1

Geo 1

Prema sektoru rezidenta (Sek 2)

Geo 2

 

 

Geo 2

 

 

Geo 2

 

 

 

Prema sektoru rezidenta (Sek 2r)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geo 1

Ostala ulaganja

Geo 4

 

 

Geo 4

 

 

 

Geo 4d

Geo 4d

 

Prema sektoru rezidenta (Sek 2)

Geo 2

Geo 2

Geo 2

Geo 2

Geo 2

Geo 2

 

 

 

 

Prema sektoru rezidenta (Sek 2d)

 

 

 

 

 

 

 

Geo 1

Geo 1

 

Prema valuti nominacije (Val 1)

Geo 1

 

 

Geo 1

 

 

 

 

 

 

Ostali vlasnički udjeli

Geo 1

Geo 2

Geo 2

Geo 1

Geo 2

Geo 2

 

Geo 1

Geo 1

 

Prema sektoru rezidenta (Sek 2)

Geo 2

 

 

Geo 2

 

 

 

 

 

 

Gotovina i depoziti

Geo 4

Geo 2

 

Geo 4

Geo 2

 

 

Geo 2

Geo 2

 

Od toga: gotovina eura

Geo 1

 

 

Geo 1

 

 

 

 

 

 

Prema sektoru rezidenta (Sek 2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kratkoročno

Geo 3

 

 

Geo 3

 

 

 

 

 

 

Od toga: potraživanja/obveze unutar Eurosustava

Geo 1

 

 

Geo 1

 

 

 

 

 

 

Dugoročno

Geo 3

 

 

Geo 3

 

 

 

 

 

 

Prema sektoru rezidenta (Sek 2r)

 

 

 

 

 

 

 

Geo 1

Geo 1

 

Kratkoročno

 

 

 

 

 

 

 

Geo 1

Geo 1

 

Dugoročno

 

 

 

 

 

 

 

Geo 1

Geo 1

 

Prema valuti nominacije (Val 1)

Geo 1

 

 

Geo 1

 

 

 

 

 

 

Krediti

Geo 4

Geo 2

 

Geo 4

Geo 2

 

 

Geo 2

Geo 2

 

Prema sektoru rezidenta (Sek 2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kratkoročno

Geo 3, MMF

 

 

Geo 3, MMF

 

 

 

 

 

 

Dugoročno

Geo 3, MMF

 

 

Geo 3, MMF

 

 

 

 

 

 

Prema sektoru rezidenta (Sek 2r)

 

 

 

 

 

 

 

Geo 1

Geo 1

 

Kratkoročno

 

 

 

 

 

 

 

Geo 1

Geo 1

 

Dugoročno

 

 

 

 

 

 

 

Geo 1

Geo 1

 

Prema valuti nominacije (Val 1)

Geo 1

 

 

Geo 1

 

 

 

 

 

 

ustavi osiguranja, mirovinskog osiguranja i standardizirani sustavi jamstva

Geo 1

Geo 2

Geo 2

Geo 1

Geo 2

Geo2

 

Geo 1

Geo 1

 

Prema sektoru rezidenta (Sek 2)

Geo 3

 

 

Geo 3

 

 

 

 

 

 

Trgovački krediti i predujmovi

Geo 4

Geo 2

 

Geo 4

Geo 2

 

 

Geo 2

Geo 2

 

Prema sektoru rezidenta (Sek 2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kratkoročno

Geo 3

 

 

Geo 3

 

 

 

 

 

 

Dugoročno

Geo 3

 

 

Geo 3

 

 

 

 

 

 

Od toga: nefinancijska društva

 

 

 

 

 

 

 

Geo 1

Geo 1

 

Prema valuti nominacije (Val 1)

Geo 1

 

 

Geo 1

 

 

 

 

 

 

Ostali računi obveza/potraživanja

Geo 1

Geo 2

 

Geo 1

Geo 2

 

 

Geo 1

Geo 1

 

Prema sektoru rezidenta (Sek 2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kratkoročno

Geo 3

 

 

Geo 3

 

 

 

 

 

 

Dugoročno

Geo 3

 

 

Geo 3

 

 

 

 

 

 

Posebna prava vučenja

 

 

 

Geo 1

Geo 1

 

 

 

Geo 1

 

2.

Bilješke

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupni financijski račun (osim pričuva i izvedenih financijskih instrumenata te dioničkih opcija zaposlenika)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prema valuti nominacije (Val 1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Monetarne financijske institucije

Geo 1

 

 

Geo 1

 

 

 

 

 

 

Opća država

Geo 1

 

 

Geo 1

 

 

 

 

 

 

Ostali sektori

Geo 1

 

 

Geo 1

 

 

 

 

 

 

Nenovčani fond investicijskih fondova

Geo 1

 

 

Geo 1

 

 

 

 

 

 

Osiguravajuća društva i mirovinski fondovi

Geo 1

 

 

Geo 1

 

 

 

 

 

 

Ostale financijske institucije

Geo 1

 

 

Geo 1

 

 

 

 

 

 

Nefinancijska društva

Geo 1

 

 

Geo 1

 

 

 

 

 

 

Kućanstva i neprofitne institucije koje služe kućanstvima

Geo 1

 

 

Geo 1

 

 

 

 

 

 

Vanjski dug

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruto vanjski dug

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prema sektoru rezidenta (Sek 2d)

 

 

 

Geo 1

 

 

 

 

Geo 1

 

Neto vanjski dug

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prema sektoru rezidenta (Sek 2d)

 

 

 

Geo 1

 

 

 

 

Geo 1

 

Izravno ulaganje (prošireno načelo usmjerenosti)

Geo 1

 

 

Geo 1

 

 

 

Geo 1

Geo 1

 

(d)

tablica 4.A briše se;

(e)

tablica 7. zamjenjuje se sljedećim:

Tablica 7.

Zemljopisne raščlambe

Geo 0

Geo 1

Geo 2

Geo 3

Geo 4

Geo 4d

Domaće + ostatak svijeta

Inozemstvo

Inozemstvo

Inozemstvo

Inozemstvo

Inozemstvo

Unutar europodručja

Unutar europodručja

Unutar europodručja

Unutar europodručja

Izvan europodručja

Izvan europodručja

Izvan europodručja

Izvan europodručja

 

Unutar Unije

Unutar Unije

Unutar Unije

 

Izvan Unije

Izvan Unije

Izvan Unije

 

 

Pojedine države članice Unije, ESB i Europski stabilizacijski mehanizam (ESM)

Države skupine G-20 (izvan europodručja)

 

 

Izvanteritorijalna financijska središta

Od toga: Ujedinjena Kraljevina

 

 

Od toga: Hong Kong

Od toga: Sjedinjene Američke Države”

 

 

Institucije Unije (isključujući ESB i ESM)

 

 

 

Od toga: Europska investicijska banka

 

 

 

Međunarodne organizacije (isključujući institucije Unije)

 

 

 

Od toga: MMF

 

 

 

Države skupine G-20 (izvan europodručja)

 

 

 

Argentina

 

 

 

Australija

 

 

 

Brazil

 

 

 

Kanada

 

 

 

Kina

 

 

 

Indija

 

 

 

Indonezija

 

 

 

Japan

 

 

 

Meksiko

 

 

 

Rusija

 

 

 

Saudijska Arabija

 

 

 

Južna Afrika

 

 

 

Južna Koreja

 

 

 

Turska

 

 

 

Ujedinjena Kraljevina

 

 

 

Sjedinjene Američke Države

 

 

 

Norveška

 

 

 

Švicarska

 

(f)

tablica 8. zamjenjuje se sljedećim:

Tablica 8.

Sektorska raščlamba

Sek 1

Sek 2

Sek 2d

Sek 2r

Ukupno gospodarstvo

 

Središnja banka

 

Ostale monetarne financijske institucije

 

Društva koja primaju depozite osim središnje banke

 

Novčani fondovi

 

Opća država

 

Ostali sektori

Ukupno gospodarstvo

 

Središnja banka

 

Ostale monetarne financijske institucije

 

Društva koja primaju depozite osim središnje banke

 

Novčani fondovi

 

Opća država

 

Ostali sektori

 

Nenovčani investicijski fondovi

 

Osiguravajuća društva i mirovinski fondovi

 

Ostale financijske institucije

 

Nefinancijska društva

 

Kućanstva i neprofitne institucije koje služe kućanstvima

Ukupno gospodarstvo

 

Središnja banka

 

Ostale monetarne financijske institucije

 

Opća država

 

Ostali sektori

Od toga:

 

Nenovčani investicijski fondovi

 

Osiguravajuća društva i mirovinski fondovi

 

Ostale financijske institucije

 

Nefinancijska društva

Ukupno gospodarstvo

 

Središnja banka

 

Ostale monetarne financijske institucije

 

Opća država

 

Ostali sektori”

(g)

dodaje se sljedeća tablica 9.:

Tablica 9.

Raščlamba prema valuti nominacije

Val 1

Euro

Američki dolar

Japanski jen

Ostale valute”


(1)  Koncepti i definicije odabranih stavki određeni su u Prilogu III.

(2)  Detalji zahtijevanih zemljopisnih raščlambi navedeni su u tablici 7.

(3)  Detalji zahtijevanih raščlambi prema institucionalnim sektorima navedeni su u tablici 8.

(4)  Detalji zahtijevanih raščlambi prema valuti nominacije navedeni su u tablici 9.

(5)  Detalj je također dio punog zahtjeva.”