ISSN 1977-0847

Službeni list

Europske unije

L 208

European flag  

Hrvatsko izdanje

Zakonodavstvo

Godište 61.
17. kolovoza 2018.


Sadržaj

 

II.   Nezakonodavni akti

Stranica

 

 

UREDBE

 

*

Delegirana uredba Komisije (EU) 2018/1145 оd 7. lipnja 2018. o izmjeni Delegirane uredbe (EU) 2017/891 u pogledu proizvođačkih organizacija u sektoru voća i povrća

1

 

*

Provedbena uredba Komisije (EU) 2018/1146 оd 7. lipnja 2018. o izmjeni Provedbene uredbe (EU) 2017/892 o utvrđivanju pravila za primjenu Uredbe (EU) br. 1308/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u sektoru voća i povrća te prerađevina voća i povrća i Uredbe (EZ) br. 606/2009 o utvrđivanju određenih detaljnih pravila za provedbu Uredbe Vijeća (EZ) br. 479/2008 u pogledu kategorija proizvoda od vinove loze, enoloških postupaka i primjenjivih ograničenja

9

 

 

ODLUKE

 

*

Provedbena odluka Komisije (EU) 2018/1147 оd 10. kolovoza 2018. o utvrđivanju zaključaka o najboljim raspoloživim tehnikama (NRT-i), na temelju Direktive 2010/75/EU Europskog parlamenta i Vijeća, za obradu otpada (priopćeno pod brojem dokumenta C(2018) 5070)  ( 1 )

38

 

*

Odluka (EU) 2018/1148 Europske središnje banke od 10. kolovoza 2018. o prihvatljivosti utrživih dužničkih instrumenata koje izdaje ili za koje u potpunosti jamči Helenska Republika i stavljanju izvan snage Odluke (EU) 2016/1041 (ESB/2018/21)

91

 

 

PREPORUKE

 

*

Preporuka Komisije (EU) 2018/1149 оd 10. kolovoza 2018. o neobvezujućim smjernicama za utvrđivanje sukobima pogođenih i visokorizičnih područja i drugih rizika u lancu opskrbe u skladu s Uredbom (EU) 2017/821 Europskog parlamenta i Vijeća

94

 


 

(1)   Tekst značajan za EGP.

HR

Akti čiji su naslovi tiskani običnim slovima su oni koji se odnose na svakodnevno upravljanje poljoprivrednim pitanjima, a općenito vrijede ograničeno razdoblje.

Naslovi svih drugih akata tiskani su masnim slovima, a prethodi im zvjezdica.


II. Nezakonodavni akti

UREDBE

17.8.2018   

HR

Službeni list Europske unije

L 208/1


DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2018/1145

оd 7. lipnja 2018.

o izmjeni Delegirane uredbe (EU) 2017/891 u pogledu proizvođačkih organizacija u sektoru voća i povrća

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 1308/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o uspostavljanju zajedničke organizacije tržišta poljoprivrednih proizvoda i stavljanju izvan snage uredbi Vijeća (EEZ) br. 922/72, (EEZ) br. 234/79, (EZ) br. 1037/2001 i (EZ) br. 1234/2007 (1), a posebno njezin članak 37.,

budući da:

(1)

Delegirana uredba Komisije (EU) 2017/891 (2) dopunjuje Uredbu (EU) br. 1308/2013 u pogledu sektora voća i povrća te prerađevina voća i povrća. Uredbom (EU) 2017/2393 Europskog parlamenta i Vijeća (3) izmijenjena je Uredba (EU) br. 1308/2013, posebno u pogledu potpore proizvođačkim organizacijama u sektoru voća i povrća. Stoga bi u Delegiranoj uredbi (EU) 2017/891 trebalo uzeti u obzir izmjene relevantnih odredbi Uredbe (EU) br. 1308/2013.

(2)

Odredbe o nacionalnoj financijskoj pomoći u sektoru voća i povrća trebalo bi ažurirati.

(3)

Potrebno je pojasniti odredbe o slučajevima u kojima bi proizvođačima članovima trebalo biti dopušteno da prodaju određeni postotak svoje proizvodnje bez posredovanja proizvođačke organizacije kad je to dopušteno statutom proizvođačke organizacije i u skladu s uvjetima države članice. Potrebno je utvrditi prag prodaje bez posredovanja proizvođačke organizacije.

(4)

Nove mjere povezane s mentorstvom među proizvođačkim organizacijama i punjenjem zajedničkih fondova u operativnim programima trebale bi biti prihvatljive za financijsku pomoć Unije.

(5)

Države članice mogu nastaviti s dodjeljivanjem nacionalne financijske pomoći iz državnog proračuna proizvođačkim organizacijama u onim regijama Unije gdje je stupanj organiziranosti proizvođača osobito nizak. Posljedično, trebalo bi utvrditi uvjete za dodjelu nacionalne financijske pomoći u sektoru voća i povrća kao i metodu izračuna stupnja organiziranosti proizvođača iz članka 34. stavka 3. Uredbe (EU) br. 1308/2013, kako bi se izbjeglo narušavanje tržišnog natjecanja na unutarnjem tržištu Unije.

(6)

Potrebno je pojasniti odredbe u pogledu prihvatljivosti određenih ulaganja za financijsku pomoć Unije.

(7)

Prihvatljive i neprihvatljive aktivnosti povezane s promidžbom i komunikacijom, uključujući mjere i aktivnosti kojima je cilj diversifikacija i konsolidacija na tržištima voća i povrća, bilo u preventivne svrhe ili tijekom kriznog razdoblja, potrebno je pojasniti u pogledu prihvatljivosti mjera i aktivnosti za financijsku pomoć Unije.

(8)

Potrebno je pojednostavniti odredbe koje se odnose na godišnja izvješća o proizvođačkim organizacijama, udruženjima proizvođačkih organizacija, uključujući transnacionalna udruženja proizvođačkih organizacija i proizvođačke grupe, te odredbe o operativnim fondovima, operativnim programima i planovima priznavanja. Te bi odredbe trebale omogućiti Komisiji adekvatan nadzor sektora.

(9)

Delegiranu uredbu (EU) 2017/891 trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti.

(10)

Trebalo bi utvrditi prijelazne odredbe kako bi se osigurao nesmetani prijelaz s postojećih zahtjeva, mjera i aktivnosti utvrđenih Delegiranom uredbom (EU) 2017/891 na nove, koji su utvrđeni ovom Uredbom.

(11)

Ova se Uredba primjenjuje od istog datuma kao i Uredba (EU) 2017/2393. Međutim, odredbe koje se odnose na nacionalnu financijsku pomoć, pokazatelje i nadzor trebale bi se primjenjivati od 1. siječnja 2019. kako bi države članice i gospodarski subjekti imali dovoljno vremena za prilagodbu na nova pravila,

(12)

Uvjeti za primjenu novih mjera i aktivnosti prihvatljivih za financijsku pomoć Unije iz Uredbe (EU) br. 1308/2013 trebali bi se primjenjivati od datuma primjene izmjena te Uredbe unesenih Uredbom (EU) 2017/2393 kako bi se osigurala stabilnost tržišta za proizvođačke organizacije i njihove članove, posebno s obzirom na to da se te mjere uglavnom odnose na upravljanje kriznim situacijama i njihovo sprečavanje te kako bi im se omogućilo da u potpunosti iskoriste nove mjere. Kako bi se zaštitila opravdana očekivanja, proizvođačke organizacije mogu nastaviti s provedbom tekućih operativnih programa prema pravilima važećima u trenutku odobravanja programa ili izmijeniti svoje operativne programe kako bi ostvarili koristi od novih mjera prihvatljivih za financijsku pomoć Unije, kako je utvrđeno Uredbom (EU) br. 1308/2013,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Izmjene Delegirane uredbe (EU) 2017/891

Delegirana uredba (EU) 2017/891 mijenja se kako slijedi:

1.

Članak 2. stavak (e) zamjenjuje se sljedećim:

„(e)

‚transnacionalno udruženje proizvođačkih organizacija’ znači svako udruženje proizvođačkih organizacija u kojem se barem jedno od udruženja ili udruženih organizacija nalazi u nekoj drugoj državi članici, a ne u onoj u kojoj udruženje ima svoje sjedište;”.

2.

Članak 12. zamjenjuje se sljedećim:

„Članak 12.

Stavljanje na tržište proizvodnje bez posredovanja proizvođačke organizacije

1.   Ako je to dopušteno statutom proizvođačke organizacije i ako je u skladu s uvjetima koje su utvrdile država članica i proizvođačka organizacija, proizvođači članovi mogu:

(a)

prodavati proizvode izravno ili izvan svojih gospodarstava potrošačima za osobne potrebe;

(b)

sami ili preko druge proizvođačke organizacije koju odredi njihova matična proizvođačka organizacija stavljati na tržište količine proizvoda koje su, same po sebi ili po vrijednosti, neznatne u usporedbi s količinom ili vrijednošću utržive proizvodnje njihove organizacije za predmetne proizvode;

(c)

sami ili preko druge proizvođačke organizacije koju odredi njihova matična proizvođačka organizacija stavljati na tržište proizvode koji (zbog svojih značajki ili zbog toga što je proizvodnja proizvođača članova po količini ili vrijednosti ograničena) obično nisu obuhvaćeni trgovačkim aktivnostima predmetne proizvođačke organizacije.

2.   Postotak proizvodnje koji proizvođač član stavlja na tržište bez posredovanja proizvođačke organizacije, kako je navedeno u stavku 1., ne prelazi 25 % količine ili vrijednosti utržive proizvodnje dotičnog proizvođača člana.

Međutim, država članica može utvrditi postotak proizvodnje koji proizvođač član može staviti na tržište bez posredovanja proizvođačke organizacije koji je niži od postotka navedenog u prvom podstavku. Države članice mogu povećati taj postotak do 40 % u slučaju proizvoda obuhvaćenih Uredbom Vijeća (EZ) br. 834/2007 (*1) ili ako proizvođači članovi svoju proizvodnju stavljaju na tržište preko druge proizvođačke organizacije koju odredi njihova matična proizvođačka organizacija.

(*1)  Uredba Vijeća (EZ) br. 834/2007 od 28. lipnja 2007. o ekološkoj proizvodnji i označivanju ekoloških proizvoda i stavljanju izvan snage Uredbe (EEZ) br. 2092/91 (SL L 189, 20.7.2007., str. 1.).”."

3.

U članku 22. stavak 10. zamjenjuje se sljedećim:

„10.   U slučaju smanjenja proizvodnje zbog prirodnih nepogoda, klimatskih uvjeta, bolesti životinja ili bilja ili najezde nametnika svako obeštećenje iz osiguranja primljeno na temelju mjera osiguranja uroda obuhvaćenih poglavljem III. odjeljkom 7. ili na temelju istovjetnih mjera koje je poduzela proizvođačka organizacija ili njezini proizvođači članovi zbog tih uzroka, može se uračunati u vrijednost proizvodnje stavljene na tržište.”.

4.

U članku 30. stavak 2. zamjenjuje se sljedećim:

„2.   Proizvođačke organizacije ili udruženja proizvođačkih organizacija kojima je dodijeljena potpora iz članka 27. Uredbe (EU) br. 1305/2013 ili članka 19. Uredbe Komisije (EU) br. 702/2014 (*2) mogu provoditi operativni program u istom razdoblju uz uvjet da predmetna država članica osigura da korisnici potporu za bilo koju mjeru primaju samo u okviru jednog programa.

(*2)  Uredba Komisije (EU) br. 702/2014 od 25. lipnja 2014. o proglašenju određenih kategorija potpora u sektoru poljoprivrede i šumarstva te u ruralnim područjima spojivima s unutarnjim tržištem u primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije (SL L 193, 1.7.2014., str. 1.).”."

5.

U članku 31. stavku 6. prvom podstavku, prva rečenica zamjenjuje se sljedećim:

„Ulaganja, uključujući ona u okviru ugovora o leasingu, mogu se financirati iz operativnog fonda, u jednom iznosu ili u identičnim obrocima, kako je odobreno u operativnom programu.”.

6.

U glavi II. poglavlju III. odjeljak 3. zamjenjuje se sljedećim:

Odjeljak 3.

Potpora povezana sa zajedničkim fondovima

Članak 40.

Potpora povezana sa zajedničkim fondovima

1.   Države članice donose detaljne odredbe o potpori za administrativne troškove uspostave zajedničkih fondova i punjenja zajedničkih fondova, kako je navedeno u članku 33. stavku 3. prvom podstavku, točki (d) Uredbe (EU) br. 1308/2013.

2.   Potpora za administrativne troškove uspostave zajedničkih fondova iz stavka 1. obuhvaća financijsku pomoć Unije i doprinos proizvođačke organizacije. Ukupan iznos te potpore ne smije biti veći od 5 %, 4 % odnosno 2 % doprinosa proizvođačke organizacije zajedničkom fondu u prvoj, drugoj i trećoj godini njegova korištenja.

3.   Proizvođačka organizacija može primiti potporu za administrativne troškove uspostave zajedničkih fondova iz stavka 1. samo jednom i samo tijekom prve tri godine korištenja zajedničkog fonda. Ako proizvođačka organizacija tu potporu zatraži samo u drugoj ili trećoj godini korištenja zajedničkih fondova, potpora će iznositi 4 % odnosno 2 % doprinosa proizvođačke organizacije zajedničkom fondu u drugoj i trećoj godini njegova korištenja.

4.   Države članice mogu odrediti gornju granicu iznosa koje proizvođačka organizacija može primiti kao potporu povezanu sa zajedničkim fondovima.”.

7.

U glavi II. poglavlju III. dodaje se sljedeći odjeljak 8.:

Odjeljak 8.

Potpora povezana s mentorstvom

Članak 51.a

Provedba mjerâ mentorstva

1.   Za potrebe članka 33. stavka 3. točke i. Uredbe (EU) br. 1308/2013 sljedeće mjere mentorstva prihvatljive su za potporu:

(a)

razmjena najboljih praksi povezanih sa sprečavanjem kriznih situacija i mjerama upravljanja njima iz članka 33. stavka 3. Uredbe (EU) br. 1308/2013 kako bi priznate proizvođačke organizacije, proizvođačke grupe ili pojedinačni proizvođači profitirali od iskustava s primjenom mjera sprečavanja kriznih situacija i upravljanja njima;

(b)

promidžba osnivanja novih proizvođačkih organizacija, spajanja postojećih ili omogućavanja pojedinačnim proizvođačima da se pridruže postojećim proizvođačkim organizacijama;

(c)

stvaranje mogućnosti umrežavanja za pružatelje i korisnike mentorstva kako bi se ojačali marketinški kanali kao sredstvo za sprečavanje kriznih situacija i upravljanje njima.

2.   Pružatelj mentorstva može biti udruženje proizvođačkih organizacija ili proizvođačka organizacija. Potporu za mjere mentorstva prima pružatelj mentorstva.

3.   Korisnik mentorstva priznata je proizvođačka organizacija ili proizvođačka grupa iz regije u kojoj je stupanj organiziranosti proizvođača niži od 20 % tijekom tri uzastopne godine prije provedbe operativnog programa.

Pojedinačni proizvođači koji nisu članovi proizvođačke organizacije ili udruženja proizvođačkih organizacija mogu biti primatelji mentorstva čak i ako imaju sjedište u regiji sa stupnjem organiziranosti proizvođača višim od 20 %.

4.   Troškovi povezani s mentorstvom dio su mjera sprečavanja kriznih situacija u okviru operativnog programa iz članka 33. stavka 3. Uredbe (EU) br. 1308/2013.

Prihvatljivi troškovi povezani s mentorstvom navedeni su u Prilogu III. ovoj Uredbi.

Svi troškovi navedeni u Prilogu III. isplaćuju se pružatelju mentorstva.

5.   Mjere mentorstva ne smiju se povjeravati vanjskim izvršiteljima.”.

8.

Članak 52. zamjenjuje se sljedećim:

„Članak 52.

Uvjeti za primjenu nacionalne financijske pomoći

1.   Za potrebe članka 35. stavka 1. Uredbe (EU) br. 1308/2013 stupanj organizacije proizvođača u određenoj regiji države članice izračunava se na temelju vrijednosti voća i povrća koje je proizvedeno u predmetnoj regiji i koje na tržište stavljaju:

(a)

priznate proizvođačke organizacije i udruženja proizvođačkih organizacija; i

(b)

proizvođačke grupe priznate u skladu s člankom 125.e Uredbe (EZ) br. 1234/2007 ili proizvođačke organizacije i proizvođačke grupe priznate u skladu s člankom 27. Uredbe (EU) br. 1305/2013.

Za potrebe izračuna, vrijednost utvrđena kako je navedeno u prvom podstavku dijeli se ukupnom vrijednošću voća i povrća proizvedenog u predmetnoj regiji.

2.   U vrijednost voća i povrća proizvedenog u predmetnoj regiji koje stavljaju na tržište stavljaju organizacije, udruženja i grupe iz stavka 1. točaka (a) i (b) uračunavaju se samo oni proizvodi za koje su proizvođačke organizacije, udruženja i grupe priznate. Članak 22. primjenjuje se mutatis mutandis.

Za izračun ukupne vrijednosti voće i povrća proizvedenog u toj regiji metodologija utvrđena u Prilogu I. Uredbi (EZ) br. 138/2004 Europskog parlamenta i Vijeća (*3) primjenjuje se mutatis mutandis.

3.   Nacionalna financijska pomoć dodjeljuje se samo za voće i povrće proizvedeno u regiji iz stavka 4.

4.   Države članice definiraju regije kao posebne dijelove svojeg državnog područja u skladu s objektivnim i nediskriminacijskom kriterijima, kao što su njihove agronomske i gospodarske značajke i njihov regionalni potencijal za poljoprivredu/uzgoj voća i povrća, ili njihova institucionalna ili administrativna struktura, te za koje su dostupni podaci za izračun stupnja organiziranosti proizvođača u skladu sa stavkom 1.

Regije koje država članica definira ne smiju se mijenjati najmanje pet godina, osim ako je takva izmjena objektivno opravdana, osobito razlozima koji nisu povezani s izračunom stupnja organiziranosti proizvođača u predmetnoj regiji ili regijama.

5.   Prije dodjeljivanja nacionalne financijske pomoći države članice dužne su obavijestiti Komisiju o popisu regija koje ispunjavaju uvjete iz članka 35. stavaka 1. i 2. Uredbe (EU) br. 1308/2013 i o iznosu nacionalne financijske pomoći koji se dodjeljuje proizvođačkim organizacijama u tim regijama.

Države članice dužne su obavijestiti Komisiju o svakoj izmjeni regija koje ispunjavaju kriterije iz članka 35. stavaka 1. i 2. Uredbe (EU) br. 1308/2013.

(*3)  Uredba (EZ) br. 138/2004 Europskog parlamenta i Vijeća od 5. prosinca 2003. o ekonomskim računima u poljoprivredi na području Zajednice (SL L 33, 5.2.2004., str. 1.).”"

9.

Članak 56. zamjenjuje se sljedećim:

„Članak 56.

Pokazatelji

1.   Operativni programi i nacionalne strategije podliježu nadzoru i procjeni u cilju ocjenjivanja napretka u postizanju ciljeva utvrđenih operativnim programima kao i njihove učinkovitosti i isplativosti u odnosu na te ciljeve.

2.   Napredak i učinkovitost iz stavka 1. procjenjuju se tijekom cijelog razdoblja provedbe operativnog programa na temelju pokazatelja utvrđenih u odjeljku 4. Priloga II. Provedbenoj uredbi (EU) 2017/892, a u pogledu aktivnosti i mjera koje tijekom operativnih programa provode priznate proizvođačke organizacije, udruženja proizvođačkih organizacija, transnacionalna udruženja proizvođačkih organizacija i proizvođačke grupe.”.

10.

Članak 57. mijenja se kako slijedi:

(a)

u stavku 2. točka (c) zamjenjuje se sljedećim:

„(c)

pružaju podaci za zahtjeve izvješćivanja.”

(b)

Stavak 3. mijenja se kako slijedi:

i.

drugi podstavak zamjenjuje se sljedećim:

„U okviru evaluacije ocjenjuje se ostvareni napredak u odnosu na sveukupne ciljeve programa na temelju pokazatelja utvrđenih u odjeljku 4. Priloga II. Provedbenoj uredbi (EU) 2017/892”.

ii.

posljednji podstavak zamjenjuje se sljedećim:

„Izvješće o procjeni prilaže se odgovarajućem godišnjem izvješću iz članka 21. Provedbene uredbe (EU) 2017/892.”.

11.

Prilozi II., III. i V. mijenjaju se u skladu s Prilogom ovoj Uredbi.

Članak 2.

Prijelazne odredbe

Ne dovodeći u pitanje članak 34. Delegirane uredbe (EU) 2017/891, operativni programi odobreni na temelju Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 543/2011 (4) ili Delegirane uredbe (EU) 2017/891 prije 20. siječnja 2018. nastavljaju se provoditi do svog završetka pod uvjetima koji su se primjenjivali prije 1. siječnja 2018.

Međutim, na zahtjev proizvođačke organizacije ili udruženja proizvođačkih organizacija države članice mogu odobriti izmjene operativnih programa odobrenih na temelju Provedbene uredbe (EU) br. 543/2011 ili Delegirane uredbe (EU) 2017/891 prije 20. siječnja 2018. Te izmjene moraju biti u skladu sa zahtjevima iz Uredbe (EU) br. 1308/2013 kako je izmijenjena Uredbom (EU) 2017/2393, Delegirane uredbe (EU) 2017/891 kako je izmijenjena člankom 1. ove Uredbe i Provedbene uredbe (EU) 2017/892 kako je izmijenjena Provedbenom uredbom (EU) 2018/1146 (5).

Članak 3.

Stupanje na snagu i primjena

Ova Uredba stupa na snagu sljedećeg dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Primjenjuje se od 1. siječnja 2018.

Međutim, točke 8., 9. i 10. članka 1. i točka 3. Priloga primjenjuju se od 1. siječnja 2019.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 7. lipnja 2018.

Za Komisiju

Predsjednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  SL L 347, 20.12.2013., str. 671.

(2)  Delegirana uredba Komisije (EU) 2017/891 оd 13. ožujka 2017. o dopuni Uredbe (EU) br. 1308/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu sektora voća i povrća te prerađevina voća i povrća i o dopuni Uredbe (EU) br. 1306/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu novčanih kazni koje će se primjenjivati u tim sektorima i o izmjeni Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 543/2011 (SL L 138, 25.5.2017., str. 4.).

(3)  Uredba (EU) 2017/2393 Europskog parlamenta i Vijeća od 13. prosinca 2017. o izmjeni uredaba (EU) br. 1305/2013 o potpori ruralnom razvoju iz Europskoga poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR), (EU) br. 1306/2013 o financiranju, upravljanju i nadzoru zajedničke poljoprivredne politike, (EU) br. 1307/2013 o utvrđivanju pravila za izravna plaćanja poljoprivrednicima u programima potpore u okviru zajedničke poljoprivredne politike, (EU) br. 1308/2013 o uspostavljanju zajedničke organizacije tržišta poljoprivrednih proizvoda i (EU) br. 652/2014 o utvrđivanju odredaba za upravljanje rashodima koji se odnose na prehrambeni lanac, zdravlje i dobrobit životinja te na biljno zdravstvo i biljni reprodukcijski materijal (SL L 350, 29.12.2017., str. 15.).

(4)  Provedbena uredba Komisije (EU) br. 543/2011 od 7. lipnja 2011. o utvrđivanju detaljnih pravila za primjenu Uredbe Vijeća (EZ) br. 1234/2007 za sektore voća i povrća te prerađevina voća i povrća (SL L 157, 15.6.2011., str. 1.).

(5)  Provedbena uredba Komisije (EU) 2018/1146 оd 7. lipnja 2018. o izmjeni Provedbene uredbe (EU) 2017/892 o utvrđivanju pravila za primjenu Uredbe (EU) br. 1308/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u sektoru voća i povrća te prerađevina voća i povrća i Uredbe (EZ) br. 606/2009 o utvrđivanju određenih detaljnih pravila za provedbu Uredbe Vijeća (EZ) br. 479/2008 u pogledu kategorija proizvoda od vinove loze, enoloških postupaka i primjenjivih ograničenja (vidjeti stranicu 9. ovog Službenog lista).


PRILOG

Prilozi Delegiranoj uredbi (EU) 2017/891 mijenjaju se kako slijedi:

1.

Prilog II. mijenja se kako slijedi:

(a)

točka 20. zamjenjuje se sljedećim:

„20.

Mjere koje su proizvođačka organizacija ili udruženje proizvođačkih organizacija povjerili na provedbu vanjskim izvođačima izvan Unije, osim ako se promidžba provodi izvan Unije u skladu s člankom 14. Provedbene Uredbe (EU) 2017/892.”

(b)

Dodaje se nova točka 21. koja glasi:

„21.

Izvozni kredit povezan s mjerama i aktivnostima koje za cilj imaju diversifikaciju i konsolidaciju na tržištu voća i povrća, bilo u preventivne svrhe ili tijekom kriznog razdoblja.”

2.

U Prilogu III. dodaju se sljedeće točke 12., 13. i 14.:

„12.

Troškovi povezani s mentorstvom kao dijelom mjera sprečavanja krize i upravljanja njome u okviru operativnog programa.

Prihvatljivi troškovi u okviru te mjere jesu:

(a)

troškovi organizacije mentorstva i pružanja mentorstva, i

(b)

troškovi putovanja, smještaja i dnevnica pružatelja mentorstva.

13.

Troškovi povezani s pregovorima o fitosanitarnim protokolima trećih zemalja, njihovom primjenom i upravljanjem njima na teritoriju Unije ako ih snosi proizvođačka organizacija ili udruženje proizvođačkih organizacija kao dio mjera sprečavanja krize i upravljanja njome iz članka 33. stavka 3. točaka (a) i (c) Uredbe (EU) br. 1308/2013, osim za povrat troškova povezanih s trećim zemljama.

14.

Troškovi povezani s mjerama promidžbe i komunikacije iz članka 14. Provedbene uredbe (EU) 2017/892. Prihvatljivi troškovi na temelju tih mjera jesu troškovi povezani s organizacijom promidžbenih i informativnih događanja, uključujući poslove odnosa s javnošću, promidžbene i informativne kampanje, a može se raditi o sudjelovanju u događanjima, na sajmovima i izložbama od važnosti na nacionalnoj, europskoj ili međunarodnoj razini. Troškovi povezani s tehničkim savjetovanjem prihvatljivi su ako su neophodni za organiziranje tih događanja ili sudjelovanje na njima ili za promidžbene i informativne kampanje.”;

3.

Prilog V. zamjenjuje se sljedećim:

„PRILOG V.

Podaci koje mora sadržavati godišnji izvještaj država članica kako je navedeno u članku 54. točki (b)

Svi podaci odnose se na kalendarsku godinu za koju se podnosi izvješće. Obuhvaćaju se i podaci o provedenim kontrolama i primijenjenim administrativnim kaznama u vezi s njima. U pogledu podataka koji tijekom godine variraju godišnji izvještaj treba odražavati stanje na dan 31. prosinca godine za koju se podnosi izvještaj.

DIO A. — PODACI ZA UPRAVLJANJE TRŽIŠTEM

1.

Administrativni podaci:

(a)

izmjene nacionalnih propisa donesenih radi provedbe odjeljka 3. poglavlja II. glave I. i odjeljaka 1., 2. i 3. poglavlja III. glave II. Uredbe (EU) br. 1308/2013;

(b)

izmjene koje se odnose na nacionalnu strategiju za održive operativne programe koja se primjenjuje na operativne programe.

2.

Podaci o proizvođačkim organizacijama i udruženjima proizvođačkih organizacija, međudržavnim udruženjima proizvođačkih organizacija i proizvođačkim grupama:

(a)

ukupan broj priznatih/suspendiranih proizvođačkih organizacija, udruženja proizvođačkih organizacija, međudržavnih udruženja proizvođačkih organizacija i proizvođačkih grupa. Osim prethodno navedenog:

i.

za udruženja proizvođačkih organizacija: broj pridruženih proizvođačkih organizacija;

ii.

za međudržavna udruženja proizvođačkih organizacija: broj pridruženih proizvođačkih organizacija i država članica u kojima te pridružene organizacije imaju sjedište;

(b)

ukupan broj proizvođačkih organizacija, udruženja proizvođačkih organizacija, međudržavnih udruženja proizvođačkih organizacija i proizvođačkih grupa za koje je priznanje povučeno. Osim toga, za međudržavna udruženja proizvođačkih organizacija: broj pridruženih organizacija i država članica u kojima te pridružene organizacije imaju sjedište;

(c)

ukupan broj spajanja organizacijâ (razvrstano na ukupan broj, broj novih organizacija i novih identifikacijskih brojeva);

(d)

broj članova (ukupan broj i razvrstano na pravne osobe, fizičke osobe i proizvođače voća i povrća);

(e)

ukupan broj organizacija/grupa s operativnim programom/planom priznavanja (razvrstano na priznate, suspendirane i one koje su predmet spajanja);

(f)

dio proizvodnje proizvoda namijenjenih prodaji na tržištu svježih proizvoda (uz naznaku njihove vrijednosti i količine);

(g)

dio proizvodnje proizvoda namijenjenih za preradu (uz naznaku njihove vrijednosti i količine);

(h)

ukupna površina na kojoj se proizvodi voće i povrće (ha).

3.

Podaci o troškovima:

(a)

troškovi povezani s proizvođačkim organizacijama, udruženjima proizvođačkih organizacija i međudržavnim udruženjima proizvođačkih organizacija (razvrstano na operativni fond, konačni operativni fond i nacionalnu financijsku pomoć);

(b)

ukupni stvarni troškovi operativnih programa za proizvođačke organizacije, udruženja proizvođačkih organizacija i međudržavna udruženja proizvođačkih organizacija (razvrstano po aktivnostima i mjerama prema pripadajućim ciljevima);

(c)

ukupni stvarni troškovi za proizvođačke grupe;

(d)

povlačenja razvrstana po kategorijama proizvoda (količina, ukupni trošak, iznos financijske pomoći EU-a i namjena (besplatna distribucija, kompostiranje, prerađivačka industrija i drugo)).

4.

Podaci koji se odnose na nadzor operativnih programa i planova priznavanja:

(a)

Pokazatelji za proizvođačke organizacije, udruženja proizvođačkih organizacija i međudržavna udruženja proizvođačkih organizacija (razvrstano po aktivnostima i mjerama prema pripadajućim ciljevima);

(b)

Pokazatelji koji se odnose na proizvođačke grupe.

DIO B — PODACI ZA PORAVNANJE RAČUNA

Podaci o kontrolama i administrativnim kaznama:

(a)

kontrole države članice: pojedinosti o provjerenim tijelima i datumima posjeta;

(b)

stope kontrola;

(c)

rezultati kontrola;

(d)

primijenjene administrativne kazne.


17.8.2018   

HR

Službeni list Europske unije

L 208/9


PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2018/1146

оd 7. lipnja 2018.

o izmjeni Provedbene uredbe (EU) 2017/892 o utvrđivanju pravila za primjenu Uredbe (EU) br. 1308/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u sektoru voća i povrća te prerađevina voća i povrća i Uredbe (EZ) br. 606/2009 o utvrđivanju određenih detaljnih pravila za provedbu Uredbe Vijeća (EZ) br. 479/2008 u pogledu kategorija proizvoda od vinove loze, enoloških postupaka i primjenjivih ograničenja

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 1308/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o uspostavljanju zajedničke organizacije tržišta poljoprivrednih proizvoda i stavljanju izvan snage uredbi Vijeća (EEZ) br. 922/72, (EEZ) br. 234/79, (EZ) br. 1037/2001 i (EZ) br. 1234/2007 (1), a posebno njezin članak 38., članak 182. stavke 1. i 4. te članak 223.,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 1306/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o financiranju, upravljanju i nadzoru zajedničke poljoprivredne politike i o stavljanju izvan snage uredaba Vijeća (EEZ) br. 352/78, (EZ) br. 165/94, (EZ) br. 2799/98, (EZ) br. 814/2000, (EZ) br. 1290/2005 i (EZ) br. 485/2008 (2), a posebno njezin članak 62. stavak 2.,

budući da:

(1)

Provedbenom uredbom Komisije (EU) 2017/892 (3) utvrđuju se pravila za primjenu Uredbe (EU) br. 1308/2013 u sektoru voća i povrća te prerađevina voća i povrća. Uredbom (EU) 2017/2393 Europskog parlamenta i Vijeća (4) izmijenjena je Uredba (EU) br. 1308/2013, posebno u pogledu potpore u sektoru voća i povrća. Stoga bi u Provedbenoj uredbi (EU) 2017/892 trebalo uzeti u obzir izmjene relevantnih odredbi Uredbe (EU) br. 1308/2013.

(2)

Trebalo bi ažurirati provedbena pravila o nacionalnoj financijskoj pomoći u sektoru voća i povrća.

(3)

Pojedinosti za provedbu povećanja ograničenja financijske pomoći Unije s 50 % na 60 % u državama članicama u kojima proizvođačke organizacije na tržište stavljaju manje od 20 % proizvodnje voća i povrća iz članka 34. stavka 3. točke (f) Uredbe (EU) br. 1308/2013, a posebno bi se trebale utvrditi pojedinosti o izračunu stupnja organiziranosti proizvođača u pojedinoj državi članici kako bi se osiguralo da se zahtjevi za dodjelu potpore i provjera uvjeta za povećanje provode dosljedno diljem Unije.

(4)

Trebalo bi pojasniti i da promicanje proizvoda kao krizna mjera uključuje diversifikaciju i konsolidaciju tržišta voća i povrća.

(5)

Odredbe koje se odnose na godišnja izvješća o proizvođačkim organizacijama, udruženjima proizvođačkih organizacija, uključujući transnacionalne organizacije i proizvođačke grupe, te o operativnim fondovima, operativnim programima i planovima priznavanja trebalo bi pojednostaviti. Ta bi izvješća trebala omogućiti Komisiji da na odgovarajući način prati sektor.

(6)

Trebalo bi pojasniti uvjete za primjenu uvoznih carina iz članka 182. Uredbe (EU) br. 1308/2013 koje se mogu primjenjivati na uvoz određenog voća i povrća.

(7)

Ako udruženje proizvođačkih organizacija ili transnacionalno udruženje proizvođačkih organizacija provodi operativni program, države članice trebale bi osigurati da se izbjegne dvostruko financiranje i da se provedu odgovarajuće kontrole za mjere koje se provode na razini udruženja proizvođačkih organizacija i na razini proizvođačkih organizacija koje su članovi tog udruženja, kako se zahtijeva Uredbom (EU) br. 1306/2013.

(8)

Priloge I. i II. Provedbenoj uredbi (EU) 2017/892 trebalo bi ažurirati radi pojednostavnjenja dijela A godišnjeg izvješća država članica i zajedničkih pokazatelja provedbe te brisanja zajedničkih osnovnih pokazatelja.

(9)

Provedbenu uredbu (EU) 2017/892 trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti,

(10)

U Uredbi (EU) br. 1308/2013 Prilogu VIII. dijelu I. odjeljku A točki 3. utvrđuje se obveza država članica da obavijeste Komisiju o svakom povećanju granica utvrđenih u točki 2. tog odjeljka. Uredbu Komisije (EZ) br. 606/2009 (5) trebalo bi izmijeniti kako bi se utvrdile pojedinosti o dostavljanju tih podataka Komisiji od strane država članica.

(11)

Ova se Uredba primjenjuje od istog dana kao i Uredba (EU) 2017/2393. Međutim, odredbe koje se odnose na izvješćivanje trebale bi se primjenjivati od 1. siječnja 2019. kako bi se državama članicama i gospodarskim subjektima dalo dovoljno vremena za provedbu izmjena iz ove Uredbe. Fleksibilnost za proizvođačke organizacije predviđena novim mjerama i aktivnostima u okviru prijelaznih odredaba trebala bi se primjenjivati zajedno s retroaktivnosti radi podudaranja s datumom početka primjene Uredbe (EU) 2017/2393 kako bi se poštovala primjena izmjena Uredbe (EU) br. 1308/2013.

(12)

Uvjeti za primjenu novih mjera i aktivnosti prihvatljivih za financijsku pomoć Unije iz Uredbe (EU) br. 1308/2013 trebali bi se primjenjivati od datuma primjene izmjena te Uredbe unesenih Uredbom (EU) 2017/2393 kako bi se osigurala stabilnost tržišta za proizvođačke organizacije i njihove članove, posebno s obzirom na to da se te mjere uglavnom odnose na upravljanje kriznim situacijama i njihovo sprečavanje te kako bi im se omogućilo da u potpunosti iskoriste nove mjere. Kako bi se zaštitila opravdana očekivanja, proizvođačke organizacije mogu se odlučiti na nastavak provedbe svojih operativnih programa u okviru prijašnjeg pravnog okvira ili na izmjenu svojih operativnih programa kako bi iskoristile nove mjere i aktivnosti koje su prihvatljive za financijsku pomoć Unije kako je utvrđeno Uredbom (EU) br. 1308/2013.

(13)

Mjere predviđene ovom Uredbom u skladu su s mišljenjem Odbora za zajedničku organizaciju poljoprivrednih tržišta,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Izmjene Provedbene uredbe (EU) 2017/892

Provedbena uredba (EU) 2017/892 mijenja se kako slijedi:

1.

Umeće se sljedeći novi članak 8.a:

„Članak 8.a

Provedba povećanja ograničenja financijske pomoći Unije s 50 % na 60 %

1.   Povećanje ograničenja financijske pomoći Unije s 50 % na 60 % za operativni program ili dio operativnog programa priznate proizvođačke organizacije iz članka 34. stavka 3. točke (f) Uredbe (EU) br. 1308/2013 odobrava se:

(a)

ako su uvjeti iz članka 34. stavka 3. točke (f) Uredbe (EU) br. 1308/2013 ispunjeni u svakoj godini provedbe operativnog programa i u skladu s postupkom iz članka 9. stavka 2. točke (g) ove Uredbe;

(b)

ako priznata proizvođačka organizacija to zatraži u trenutku podnošenja svojeg operativnog programa.

2.   Za potrebe povećanja ograničenja financijske pomoći Unije s 50 % na 60 % za operativni program ili njegov dio postotak proizvodnje voća i povrća koji su proizvođačke organizacije stavile na tržište iz članka 34. stavka 3. točke (f) Uredbe (EU) br. 1308/2013 izračunava se za svaku godinu trajanja operativnog programa kao udio vrijednosti proizvodnje koju su proizvođačke organizacije stavile na tržište u određenoj državi članici u ukupnoj vrijednosti proizvodnje voća i povrća koja je stavljena na tržište u određenoj državi članici za referentno razdoblje iz članka 23. stavka 1. Delegirane uredbe (EU) 2017/891.

Međutim, države članice koje primjenjuju alternativnu metodu iz članka 23. stavka 3. Delegirane uredbe (EU) 2017/891 izračunavaju postotak proizvodnje voća i povrća koji su proizvođačke organizacije stavile na tržište iz članka 34. stavka 3. točke (f) Uredbe (EU) br. 1308/2013 izračunava se za svaku godinu trajanja operativnog programa kao udio vrijednosti proizvodnje koju su proizvođačke organizacije stavile na tržište u određenoj državi članici u ukupnoj vrijednosti proizvodnje voća i povrća koja je stavljena na tržište u određenoj državi članici za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca godine koja prethodi godini u kojoj je potpora odobrena u skladu s člankom 8. ove Uredbe.

3.   Države članice proizvođačku organizaciju koja je podnijela zahtjev obavješćuju o odobrenom iznosu potpore, uključujući iznos povećanja odobrenog u skladu s člankom 34. stavkom 3. točkom (f) Uredbe (EU) br. 1308/2013 najkasnije do 15. prosinca godine koja prethodi godini provedbe operativnog programa kako je utvrđeno člankom 8. ove Uredbe.

4.   Svake godine trajanja operativnog programa države članice provjeravaju da su uvjeti za povećanje ograničenja financijske pomoći Unije s 50 % na 60 % iz članka 34. stavka 3. točke (f) Uredbe (EU) br. 1308/2013 ispunjeni.”;

2.

U članku 4. stavak 1. točka (a) mijenja se kako slijedi:

„(a)

opis početnog stanja koji se prema potrebi temelji na pokazateljima navedenima u Prilogu II. tablici 4.1.;”;

3.

U članku 9. stavci 6. i 7. zamjenjuju se sljedećim:

„6.   Proizvođačke organizacije podnose zahtjev za dodjelu potpore za aktivnosti koje se provode na razini proizvođačkih organizacija u državi članici u kojoj su priznate. Ako su članice transnacionalnog udruženja proizvođačkih organizacija, proizvođačke organizacije dostavljaju presliku zahtjeva državi članici u kojoj se nalazi sjedište transnacionalnog udruženja proizvođačkih organizacija.

7.   Transnacionalno udruženje proizvođačkih organizacija podnosi zahtjev za dodjelu potpore za aktivnosti koje se provode na razini transnacionalnog udruženja u državi članici u kojoj se nalazi sjedište tog udruženja. Države članice osiguravaju da ne postoji rizik od dvostrukog financiranja.”;

4.

U članku 14. stavak 1. zamjenjuje se sljedećim:

„1.   Države članice donose odredbe o uvjetima koji se trebaju ispuniti mjerama promidžbe i komunikacije, uključujući mjere i aktivnosti kojima je cilj diversifikacija i konsolidacija na tržištima voća i povrća, bilo da se te mjere odnose na sprečavanje krize ili upravljanje krizom. Tim se odredbama mora omogućiti brza primjena mjera kada je to potrebno.

Glavni cilj tih mjera mora biti veća konkurentnost proizvoda kojima trže proizvođačke organizacije i njihova udruženja u slučaju ozbiljnih poremećaja na tržištu, gubitka povjerenja potrošača ili drugih povezanih problema.

Posebni ciljevi mjera promocije i komunikacije koje provode proizvođačke organizacije i njihova udruženja moraju biti:

(a)

povećanje razine osviještenosti o kvaliteti poljoprivrednih proizvoda proizvedenih u Uniji i o visokim standardima kvalitete koji se primjenjuju na njihove proizvodnje u Uniji;

(b)

povećanje konkurentnosti i potrošnje poljoprivrednih proizvoda i nekih prerađenih proizvoda proizvedenih u Uniji te povećanje razine osviještenosti o njihovoj kvaliteti unutar i izvan Unije;

(c)

povećanje razine osviještenosti o Unijinim sustavima kakvoće unutar i izvan Unije;

(d)

povećanje tržišnog udjela poljoprivrednih proizvoda i određenih prerađenih proizvoda proizvedenih u Uniji, s posebnim naglaskom na tržišta u trećim zemljama koja imaju najveći potencijal rasta; i

(e)

pridonošenje vraćanju normalnih tržišnih uvjeta na tržištu Unije u slučaju ozbiljnih poremećaja na tržištu, gubitka povjerenja potrošača ili drugih povezanih problema.”;

5.

Briše se poglavlje III.;

6.

Članak 21. zamjenjuje se sljedećim:

„Članak 21.

Podaci i godišnja izvješća proizvođačkih grupa, proizvođačkih organizacija i udruženja proizvođačkih organizacija te godišnja izvješća država članica

Na zahtjev nadležnog tijela države članice proizvođačke grupe osnovane na temelju članka 125.e Uredbe (EZ) br. 1234/2007, priznate proizvođačke organizacije, udruženja proizvođačkih organizacija, transnacionalna udruženja proizvođačkih organizacija i proizvođačke grupe dostavljaju sve relevantne podatke potrebne za sastavljanje godišnjeg izvješća iz članka 54. točke (b) Delegirane uredbe (EU) 2017/891. Struktura godišnjeg izvješća utvrđena je u Prilogu II. ovoj Uredbi.

Države članice poduzimaju mjere potrebne za prikupljanje podataka o broju članova te količini i vrijednosti proizvodnje stavljene na tržište proizvođačkih organizacija koje nisu podnijele operativne programe. Proizvođačke organizacije i proizvođačke grupe iz članka 27. Uredbe (EU) br. 1305/2013 trebaju navesti broj članova te količinu i vrijednost proizvodnje stavljene na tržište.”;

7.

U članku 33. stavci 3. i 4. zamjenjuju se sljedećim:

„3.   Država članica u kojoj se nalazi sjedište transnacionalnog udruženja proizvođačkih organizacija:

(a)

ima potpunu odgovornost za organizaciju kontrola aktivnosti iz operativnog programa koji se provodi na razini transnacionalnog udruženja i operativnog fonda transnacionalnog udruženja te za primjenu administrativnih kazni ako se tim kontrolama ustanovi da obveze nisu ispunjene i

(b)

osigurava koordinaciju kontrola i plaćanja u pogledu aktivnosti iz operativnog programa transnacionalnog udruženja koji se provodi izvan državnog područja države članice u kojoj se nalazi njegovo sjedište.

4.   Aktivnosti iz operativnih programa u skladu su s nacionalnim pravilima i nacionalnom strategijom države članice u kojoj je, u skladu s člankom 9. stavcima 6. i 7., donesen zahtjev za dodjelu potpore.

Međutim, na ekološke i fitosanitarne mjere te mjere za sprečavanje krize i upravljanje krizom primjenjuju se pravila države članice u kojoj se te mjere i aktivnosti stvarno provode.”;

8.

U članku 39. stavak 1. zamjenjuje se sljedećim:

„1.   Dodatna uvozna carina iz članka 182. stavka 1. Uredbe (EU) br. 1308/2013 može se primijeniti na proizvode i tijekom razdoblja navedenih u Prilogu VII. toj Uredbi. Dodatna uvozna carina primjenjuje se ako količina bilo kojeg proizvoda puštenog u slobodan promet za bilo koje razdoblje primjene utvrđeno u tom prilogu premaši količinu aktiviranja za taj proizvod osim ako je malo vjerojatno da bi uvoz izazvao poremećaje na tržištu Unije ili ako bi učinci dodatne uvozne carine bili nerazmjerni predviđenom cilju.”;

9.

Prilozi I. i II. zamjenjuju se tekstom navedenim u Prilogu ovoj Uredbi.

Članak 2.

Izmjena Uredbe (EZ) br. 606/2009

U Uredbi (EZ) br. 606/2009 umeće se sljedeći članak 12.a:

„Članak 12.a

Obavijesti o odlukama država članica kojima se dopušta povećanje prirodne alkoholne jakosti

1.   Države članice koje odluče iskoristiti mogućnost da dopuste povećanje prirodne volumne alkoholne jakosti u skladu s Prilogom VIII. dijelom I. odjeljkom A točkom 3. Uredbe (EU) br. 1308/2013 o tome obavješćuju Komisiju prije donošenja odluke. Država članica u obavijesti navodi postotke za koje su povećane granice utvrđene u Uredbi (EU) br. 1308/2013 Prilogu VIII. dijelu I. odjeljku A točki 2. i regije i sorte na koje se odluka odnosi te dostavlja podatke i dokaze kojima se pokazuje da su klimatski uvjeti u predmetnim regijama bili iznimno nepovoljni.

2.   Ta se obavijest dostavlja u skladu s Delegiranom uredbom (EU) 2017/1183 (*1) i Provedbenom uredbom (EU) 2017/1185 (*2).

3.   Komisija prosljeđuje tu obavijest nadležnim tijelima drugih država članica putem svojeg informacijskog sustava.

Članak 3.

Stupanje na snagu i primjena

Ova Uredba stupa na snagu dan nakon objave u Službenom listu Europske unije.

Primjenjuje se od 1. siječnja 2018.

Međutim, točke 5., 6. i 9. članka 1. primjenjuju se od 1. siječnja 2019.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 7. lipnja 2018.

Za Komisiju

Predsjednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  SL L 347, 20.12.2013., str. 671.

(2)  SL L 347, 20.12.2013., str. 549.

(3)  Provedbena uredba Komisije (EU) 2017/892 оd 13. ožujka 2017. o utvrđivanju pravila za primjenu Uredbe (EU) br. 1308/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u sektoru voća i povrća te prerađevina voća i povrća (SL L 138, 25.5.2017., str. 57.).

(4)  Uredba (EU) 2017/2393 Europskog parlamenta i Vijeća od 13. prosinca 2017. o izmjeni uredaba (EU) br. 1305/2013 o potpori ruralnom razvoju iz Europskoga poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR), (EU) br. 1306/2013 o financiranju, upravljanju i nadzoru zajedničke poljoprivredne politike, (EU) br. 1307/2013 o utvrđivanju pravila za izravna plaćanja poljoprivrednicima u programima potpore u okviru zajedničke poljoprivredne politike, (EU) br. 1308/2013 o uspostavljanju zajedničke organizacije tržišta poljoprivrednih proizvoda i (EU) br. 652/2014 o utvrđivanju odredaba za upravljanje rashodima koji se odnose na prehrambeni lanac, zdravlje i dobrobit životinja te na biljno zdravstvo i biljni reprodukcijski materijal (SL L 350, 29.12.2017., str. 15.).

(5)  Uredba Komisije (EZ) br. 606/2009 od 10. srpnja 2009. o utvrđivanju određenih detaljnih pravila za provedbu Uredbe Vijeća (EZ) br. 479/2008 u pogledu kategorija proizvoda od vinove loze, enoloških postupaka i primjenjivih ograničenja (SL L 193, 24.7.2009., str. 1.).


PRILOG

„PRILOG I.

Struktura i sadržaj nacionalne strategije za održive operativne programe iz članka 2.

1.   Trajanje nacionalne strategije

Utvrđuje država članica.

2.   Analiza situacije u pogledu prednosti i nedostataka te potencijala za razvoj, strategija odabrana s obzirom na te prednosti i nedostatke te obrazloženje odabranih prioriteta iz članka 36. stavka 2. točaka (a) i (b) Uredbe (EU) br. 1308/2013.

2.1   Analiza situacije

Opis trenutačne situacije u sektoru voća i povrća s pomoću brojčano iskazanih podataka, ukazivanjem na prednosti i nedostatke, različitosti, potrebe i nedostatke te potencijal za razvoj na temelju relevantnih pokazatelja utvrđenih u Prilogu II. tablici 4.1. Taj opis odnosi se najmanje na sljedeće:

rezultati sektora voća i povrća: prednosti i nedostaci sektora, konkurentnost te potencijal za razvoj proizvođačkih organizacija,

djelovanje na okoliš (utjecaji, pritisci i koristi) proizvodnje voća i povrća, uključujući glavna kretanja.

2.2   Odabrana strategija s obzirom na prednosti i nedostatke

Opis najvažnijih područja u kojima se očekuje da će interventne mjere donijeti maksimalnu dodanu vrijednost:

važnost ciljeva utvrđenih u operativnim programima i očekivanih rezultata te stupanj do kojeg se oni realno mogu postići,

unutarnja usklađenost strategije, postojanje zajedničkih uzajamno poticajnih međudjelovanja te moguće nesuglasice ili suprotnosti između operativnih ciljeva raznih odabranih aktivnosti,

komplementarnost i podudarnost odabranih aktivnosti s drugim nacionalnim ili regionalnim aktivnostima i s aktivnostima koje se sufinanciraju sredstvima Unije, a prije svega s programima ruralnog razvoja i promidžbe,

očekivani rezultati i učinak s obzirom na osnovnu situaciju i njihov doprinos ciljevima Unije.

2.3   Utjecaj prethodne nacionalne strategije (ako je primjenjivo)

Opis rezultata i učinka operativnih programa provedenih posljednjih godina.

3.   Ciljevi operativnih programa i pokazatelji uspješnosti u skladu s člankom 36. stavkom 2. točkom (c) Uredbe (EU) br. 1308/2013

Opis vrsta aktivnosti odabranih kao prihvatljive za potporu (nepotpuni popis), ciljevi koji se žele postići, provjerljivi ciljevi i pokazatelji koji omogućuju vrednovanje napredovanja u ostvarivanju ciljeva, učinkovitosti i djelotvornosti.

3.1   Zahtjevi za sve ili za nekoliko određenih vrsta aktivnosti

Države članice osiguravaju mogućnost provjere i kontrole svih aktivnosti uključenih u nacionalnu strategiju i nacionalni okvir. Ako se procjenom tijekom provedbe operativnih programa ustanovi da se ne poštuju zahtjevi u pogledu mogućnosti provjere i kontrole, predmetne se aktivnosti prilagođuju u skladu s tim zahtjevima ili se ukidaju. Ako je potpora dodijeljena na temelju standardnih paušalnih iznosa ili veličina jediničnih troškova, države članice osiguravaju prikladnost i točnost relevantnih izračuna te ih unaprijed utvrđuju na temelju pravednog, ravnopravnog i provjerljivog izračuna. Aktivnosti za zaštitu okoliša u skladu su sa zahtjevima iz članka 33. stavka 5. Uredbe (EU) br. 1308/2013.

Države članice donose zaštitne mjere, odredbe i provjere kako bi osigurale da aktivnosti odabrane kao prihvatljive za potporu nisu ujedno potpomognute drugim, predviđenim instrumentima zajedničke poljoprivredne politike, a posebno programima ruralnog razvoja i promidžbe ili drugim nacionalnim ili regionalnim programima. Učinkovite zaštitne mjere donesene na temelju članka 33. stavka 6. Uredbe (EU) br. 1308/2013 s ciljem zaštite okoliša od mogućih povećanih pritisaka zbog ulaganja za koja se dobiva potpora u okviru operativnih programa te kriteriji prihvatljivosti utvrđeni na temelju članka 36. stavka 1. te Uredbe kako bi se osigurala usklađenost ulaganja na pojedinačnim gospodarstvima, koja dobivaju potporu u okviru operativnih programa, s ciljevima utvrđenima u članku 191. UFEU-a i u Sedmom programu djelovanja Unije za okoliš.

3.2   Posebne informacije potrebne za pojedine vrste aktivnosti za postizanje ciljeva iz članka 33. stavka 1. Uredbe (EU) br. 1308/2013 (ispunjava se samo za vrste odabranih aktivnosti).

3.2.1   Stjecanje dugotrajne materijalne imovine

vrste ulaganja prihvatljive za potporu

drugi oblici stjecanja prihvatljivi za potporu, npr. najam, leasing

detalji o uvjetima prihvatljivosti za potporu.

3.2.2   Druge mjere

opis vrsta mjera prihvatljivih za potporu

pojedinosti o uvjetima prihvatljivosti za potporu.

4.   Imenovanje nadležnih tijela i odgovornih tijela

Nacionalno tijelo koje imenuje država članica, odgovorno za upravljanje, praćenje i ocjenjivanje nacionalne strategije.

5.   Opis sustava praćenja i ocjenjivanja

Pokazatelji učinkovitosti određeni u nacionalnoj strategiji sastoje se od pokazatelja iz članka 4. navedenih u Prilogu II. tablici 4.1. Ako se smatra korisnim, u nacionalnoj se strategiji utvrđuju dodatni pokazatelji koji odražavaju nacionalne ili regionalne potrebe, uvjete i ciljeve koji su specifični za nacionalne operativne programe.

5.1   Ocjena operativnih programa i obveze izvješćivanja za proizvođačke organizacije u skladu s člankom 36. stavkom 2. točkama (d) i (e) Uredbe (EU) br. 1308/2013.

Opis zahtjeva za praćenje i ocjenjivanje te postupaka u vezi s operativnim programima, uključujući i obveze izvješćivanja za proizvođačke organizacije.

5.2   Praćenje i ocjenjivanje nacionalne strategije.

Opis zahtjeva za praćenje i ocjenjivanje te postupaka povezanih s nacionalnom strategijom.

„PRILOG II.

Godišnje izvješće Dio AŽ

STRUKTURA GODIŠNJEG IZVJEŠĆA – DIO A

Ovi obrasci čine dio A godišnjeg izvješća koje nadležna tijela država članica moraju predati Europskoj komisiji do 15. studenoga svake godine koja slijedi nakon kalendarske godine na koju se izvješće odnosi.

Obrasci se temelje na zahtjevima za izvješćivanje iz članka 54. točke (b) i Priloga V. Delegiranoj uredbi Komisije (EU) 2017/891 o utvrđivanju detaljnih pravila za primjenu Uredbe (EU) br. 1308/2013 u sektoru voća i povrća te prerađevina voća i povrća.

1.   Administrativni podaci

Tablica 1.1.

Izmjene nacionalnog zakonodavstva radi provedbe glave I. poglavlja II. odjeljka 3. i glave II. poglavlja III. odjeljaka 1., 2. i 3. Uredbe (EU) br. 1308/2013 (za sektor voća i povrća)

Tablica 1.2.

Izmjene koje se odnose na nacionalnu strategiju za održive operativne programe koja se primjenjuje na operativne programe

2.   Podaci o proizvođačkim organizacijama, transnacionalnim proizvođačkim organizacijama, udruženjima proizvođačkih organizacija, transnacionalnim udruženjima proizvođačkih organizacija i proizvođačkim grupama

Tablica 2.1.

Proizvođačke organizacije

Tablica 2.2.

Transnacionalne proizvođačke organizacije

Tablica 2.3.

Udruženja proizvođačkih organizacija

Tablica 2.4.

Transnacionalna udruženja proizvođačkih organizacija

Tablica 2.5.

Proizvođačke grupe

3.   Podaci o rashodima

Tablica 3.1.

Izdaci koji se odnose na proizvođačke organizacije, transnacionalne proizvođačke organizacije, udruženja proizvođačkih organizacija, transnacionalna udruženja proizvođačkih organizacija i proizvođačke grupe

Tablica 3.2.

Ukupni izdaci operativnih programa proizvođačkih organizacija, transnacionalnih proizvođačkih organizacija, udruženja proizvođačkih organizacija i transnacionalnih udruženja proizvođačkih organizacija

Tablica 3.3.

Ukupni izdaci proizvođačkih grupa

Tablica 3.4.

Povlačenja

4.   Praćenje operativnih programa/planova priznavanja

Tablica 4.1.

Pokazatelji koji se odnose na proizvođačke organizacije i transnacionalne proizvođačke organizacije, udruženja proizvođačkih organizacija i transnacionalna udruženja proizvođačkih organizacija

Tablica 4.2.

Pokazatelji za proizvođačke grupe

Objašnjenja

Pokrate

Zajednička organizacija tržišta

ZOT

Proizvođačka grupa

PG

Proizvođačka organizacija

OP

Transnacionalna proizvođačka organizacija

TOP

Udruženje proizvođačkih organizacija

UOP

Transnacionalno udruženje proizvođačkih organizacija

TUOP

Operativni fond

OF

Operativni program

OP

Vrijednost proizvodnje stavljene na tržište

VPST

Država članica

Oznake zemalja

Ime zemlje (na izvornom jeziku)

Skraćeno ime zemlje

Oznaka

Belgique/België

Belgija

BE

България (*1)

Bugarska

BG

Česká republika

Češka

CZ

Danmark

Danska

DK

Deutschland

Njemačka

DE

Eesti

Estonija

EE

Éire/Ireland

Irska

IE

Ελλάδα (*1)

Grčka

EL

España

Španjolska

ES

France

Francuska

FR

Italia

Italija

IT

Κύπρος (*1)

Cipar

CY

Latvija

Latvija

LV

Lietuva

Litva

LT

Luxembourg

Luksemburg

LU

Magyarország

Mađarska

HU

Malta

Malta

MT

Nederland

Nizozemska

NL

Österreich

Austrija

AT

Polska

Poljska

PL

Portugal

Portugal

PT

Hrvatska

Hrvatska

HR

România

Rumunjska

RO

Slovenija

Slovenija

SI

Slovensko

Slovačka

SK

Suomi/Finland

Finska

FI

Sverige

Švedska

SE

United Kingdom

Ujedinjena Kraljevina

UK

Oznake regija

Vlaams Gewest

BE2

Région Wallonne

BE3

Država članica koja smatra da je primjerenije dati prikaz po regijama može naznačiti predmetnu regiju na naslovnici svakog odjeljka te na vrhu svake tablice.

Broj kodne oznake (ID) proizvođačkih organizacija, transnacionalnih proizvođačkih organizacija, udruženja proizvođačkih organizacija, transnacionalnih udruženja proizvođačkih organizacija i proizvođačkih grupa

Broj kodne oznake svake proizvođačke organizacije, transnacionalne proizvođačke organizacije, udruženja proizvođačkih organizacija, transnacionalnog udruženja proizvođačkih organizacija ili proizvođačke grupe JEDINSTVEN je. Ako se povuče priznanje neke proizvođačke organizacije, transnacionalne proizvođačke organizacije, udruženja proizvođačkih organizacija, transnacionalnog udruženja proizvođačkih organizacija ili proizvođačke grupe, istim brojem kodne oznake više se nikad ne bi trebalo koristiti.

Novčane vrijednosti

Sve novčane vrijednosti trebalo bi izražavati u eurima, osim za države članice koje se koriste nacionalnom valutom. Rubrika ‚NACIONALNA VALUTA’ nalazi se na VRHU tablica.

Valuta

 

U rubrici bi trebalo navesti oznaku nacionalne valute.

 

OZNAKA

Euro

EUR

Funta sterlinga

GBP

Kontaktna točka za komunikaciju

Država članica:

 

Godina:

 

Regija:

 

 

 


Organizacija

Naziv

 

Poštanska adresa

 

Osoba za kontakt (1.)

Prezime

 

Ime

 

Naziv radnog mjesta

 

Adresa e-pošte

 

Poslovni telefon

 

Poslovni faks

 

Osoba za kontakt (2.)

Prezime

 

Ime

 

Naziv radnog mjesta

 

Adresa e-pošte

 

Poslovni telefon

 

Poslovni faks

 

Godišnje izvješće – Dio A

Država članica:

 

Godina:

 

Regija:

 

 

 

ODJELJAK 1.

ADMINISTRATIVNI PODACI

Tablica 1.1.   Izmjene nacionalnog zakonodavstva radi provedbe glave I. poglavlja II. odjeljka 3. Uredbe (EU) br. 1308/2013 (za sektor voća i povrća)

Nacionalno zakonodavstvo

Naslov

Objava u Službenom listu države članice

Poveznica

 

 

 


Tablica 1.2.   Izmjene nacionalne strategije za održive operativne programe koja se primjenjuje na operativne programe

Nacionalna strategija

Izmjene nacionalne strategije  (1)

Poveznica

 

 

Godišnje izvješće – Dio A

Država članica:

 

Godina:

 

Regija:

 

 

 

ODJELJAK 2.

PODACI KOJI SE ODNOSE NA PROIZVOĐAČKE ORGANIZACIJE, TRANSNACIONALNE PROIZVOĐAČKE ORGANIZACIJE, UDRUŽENJA PROIZVOĐAČKIH ORGANIZACIJA, TRANSNACIONALNA UDRUŽENJA PROIZVOĐAČKIH ORGANIZACIJA I PROIZVOĐAČKE GRUPE

Tablica 2.1.   Proizvođačke organizacije

Ukupan broj priznatih proizvođačkih organizacija

 

Ukupan broj suspendiranih proizvođačkih organizacija

 

Ukupan broj proizvođačkih organizacija za koje je priznanje povučeno

 

Ukupan broj proizvođačkih organizacija koje su se spojile s nekom drugom proizvođačkom organizacijom, udruženjem proizvođačkih organizacija, transnacionalnom proizvođačkom organizacijom ili transnacionalnim udruženjem proizvođačkih organizacija (ili više njih)

Ukupan broj predmetnih proizvođačkih organizacija

 

Ukupan broj novih proizvođačkih organizacija, udruženja proizvođačkih organizacija, transnacionalnih proizvođačkih organizacija ili transnacionalnih udruženja proizvođačkih organizacija

 

Novi identifikacijski broj/brojevi

 

Broj članova proizvođačkih organizacija

Ukupno

 

Pravni subjekti

 

Fizičke osobe

 

Broj proizvođača voća i/ili povrća

 

Ukupan broj proizvođačkih organizacija koje provode operativni program

priznate proizvođačke organizacije

 

suspendirane proizvođačke organizacije

 

proizvođačke organizacije koje su predmet spajanja

 

Dio proizvodnje namijenjen za tržište svježeg voća i povrća

Vrijednost

 

Količina (u tonama)

 

Dio proizvodnje namijenjen za preradu

Vrijednost

 

Količina (u tonama)

 

Ukupna površina na kojoj se proizvodi voće i povrće (ha)  (*2)

 


Tablica 2.2.   Transnacionalne proizvođačke organizacije  (2)

Ukupan broj priznatih transnacionalnih proizvođačkih organizacija

 

 

Broj članova proizvođačke organizacije

 

 

Popis država članica u kojima se nalazi sjedište članova proizvođačke organizacije

 

Ukupan broj suspendiranih transnacionalnih proizvođačkih organizacija

 

 

Broj članova proizvođačke organizacije

 

 

Popis država članica u kojima se nalazi sjedište članova proizvođačke organizacije

 

Ukupan broj transnacionalnih proizvođačkih organizacija za koje je priznanje povučeno

 

 

Broj članova proizvođačke organizacije

 

 

Popis država članica u kojima se nalazi sjedište članova proizvođačke organizacije

 

Ukupan broj transnacionalnih proizvođačkih organizacija koje su se spojile s nekom drugom transnacionalnom proizvođačkom organizacijom ili transnacionalnim udruženjem proizvođačkih organizacija (ili više njih)

Ukupan broj predmetnih transnacionalnih proizvođačkih organizacija

 

Ukupan broj novih transnacionalnih proizvođačkih organizacija/transnacionalnih udruženja proizvođačkih organizacija

 

Novi identifikacijski broj/brojevi

 

Broj članova transnacionalnih proizvođačkih organizacija

Ukupno

 

Pravni subjekti

 

Fizičke osobe

 

Broj proizvođača voća i/ili povrća

 

Ukupan broj transnacionalnih proizvođačkih organizacija koje provode operativni program

priznate transnacionalne proizvođačke organizacije

s cijelim operativnim programom

 

s djelomičnim operativnim programom

 

suspendirane transnacionalne proizvođačke organizacije

s cijelim operativnim programom

 

s djelomičnim operativnim programom

 

transnacionalne proizvođačke organizacije koje su predmet spajanja

s cijelim operativnim programom

 

s djelomičnim operativnim programom

 

Dio proizvodnje namijenjen za tržište svježeg voća i povrća

Vrijednost

 

Količina (u tonama)

 

Dio proizvodnje namijenjen za preradu

Vrijednost

 

Količina (u tonama)

 

Ukupna površina na kojoj se proizvodi voće i povrće (ha)  (*3)

 


Tablica 2.3.   Udruženja proizvođačkih organizacija  (3)

Ukupan broj priznatih udruženja proizvođačkih organizacija

 

 

Broj članova proizvođačke organizacije

 

Ukupan broj suspendiranih udruženja proizvođačkih organizacija

 

 

Broj članova proizvođačke organizacije

 

Ukupan broj udruženja proizvođačkih organizacija za koje je priznanje povučeno

 

 

Broj članova proizvođačke organizacije

 

Ukupan broj udruženja proizvođačkih organizacija koja su se spojila s nekim drugim udruženjem proizvođačkih organizacija ili transnacionalnim udruženjem proizvođačkih organizacija (ili više njih)

Ukupan broj predmetnih udruženja proizvođačkih organizacija

 

Ukupan broj novih udruženja proizvođačkih organizacija/transnacionalnih udruženja proizvođačkih organizacija

 

Novi identifikacijski broj/brojevi

 

Broj članova udruženja proizvođačkih organizacija

Ukupno

 

Pravni subjekti

 

Fizičke osobe

 

Broj proizvođača voća i/ili povrća

 

Ukupan broj udruženja proizvođačkih organizacija koja provode operativni program

priznata udruženja proizvođačkih organizacija

s cijelim operativnim programom

 

s djelomičnim operativnim programom

 

suspendirana udruženja proizvođačkih organizacija

s cijelim operativnim programom

 

s djelomičnim operativnim programom

 

udruženja proizvođačkih organizacija koja su predmet spajanja

s cijelim operativnim programom

 

s djelomičnim operativnim programom

 

Dio proizvodnje namijenjen za tržište svježeg voća i povrća

Vrijednost

 

Količina (u tonama)

 

Dio proizvodnje namijenjen za preradu

Vrijednost

 

Količina (u tonama)

 

Ukupna površina na kojoj se proizvodi voće i povrće (ha)  (*4)

 


Tablica 2.4.   Transnacionalna udruženja proizvođačkih organizacija  (4)

Ukupan broj priznatih transnacionalnih udruženja proizvođačkih organizacija

 

 

Broj članova proizvođačke organizacije/transnacionalne proizvođačke organizacije/udruženja proizvođačkih organizacija

 

 

Popis država članica u kojima se nalazi sjedište članova proizvođačkih organizacija/transnacionalnih proizvođačkih organizacija/udruženja proizvođačkih organizacija

 

Ukupan broj suspendiranih transnacionalnih udruženja proizvođačkih organizacija

 

 

Broj članova proizvođačke organizacije/transnacionalne proizvođačke organizacije/udruženja proizvođačkih organizacija

 

 

Popis država članica u kojima se nalazi sjedište članova proizvođačkih organizacija/transnacionalnih proizvođačkih organizacija/udruženja proizvođačkih organizacija

 

Ukupan broj transnacionalnih udruženja proizvođačkih organizacija za koje je priznanje povučeno

 

 

Broj članova proizvođačke organizacije/transnacionalne proizvođačke organizacije/udruženja proizvođačkih organizacija

 

 

Popis država članica u kojima se nalazi sjedište članova proizvođačkih organizacija/transnacionalnih proizvođačkih organizacija/udruženja proizvođačkih organizacija

 

Ukupan broj transnacionalnih udruženja proizvođačkih organizacija koja su se spojila s nekim drugim transnacionalnim udruženjem proizvođačkih organizacija (ili više njih)

Ukupan broj predmetnih transnacionalnih udruženja proizvođačkih organizacija

 

Ukupan broj novih transnacionalnih udruženja proizvođačkih organizacija

 

Novi identifikacijski broj/brojevi

 

Broj članova transnacionalnih udruženja proizvođačkih organizacija

Ukupno

 

Pravni subjekti

 

Fizičke osobe

 

Broj proizvođača voća i/ili povrća

 

Ukupan broj transnacionalnih udruženja proizvođačkih organizacija koja provode operativni program

priznata transnacionalna udruženja proizvođačkih organizacija

s cijelim operativnim programom

 

s djelomičnim operativnim programom

 

suspendirana transnacionalna udruženja proizvođačkih organizacija

s cijelim operativnim programom

 

s djelomičnim operativnim programom

 

transnacionalna udruženja proizvođačkih organizacija koja su predmet spajanja

s cijelim operativnim programom

 

s djelomičnim operativnim programom

 

Dio proizvodnje namijenjen za tržište svježeg voća i povrća

Vrijednost

 

Količina (u tonama)

 

Dio proizvodnje namijenjen za preradu

Vrijednost

 

Količina (u tonama)

 

Ukupna površina na kojoj se proizvodi voće i povrće (ha)  (*5)

 


Tablica 2.5.   Proizvođačke grupe

Ukupan broj priznatih proizvođačkih grupa

 

Ukupan broj suspendiranih proizvođačkih grupa

 

Ukupan broj proizvođačkih grupa za koje je priznanje povučeno

 

Ukupan broj proizvođačkih grupa koje su postale proizvođačke organizacije

 

Ukupan broj proizvođačkih grupa koje su se spojile s nekom drugom proizvođačkom grupom (ili više njih)

Ukupan broj predmetnih proizvođačkih grupa

 

Ukupan broj novih proizvođačkih grupa

 

Novi identifikacijski broj/brojevi

 

Broj članova proizvođačkih grupa

Ukupno

 

Pravni subjekti

 

Fizičke osobe

 

Broj proizvođača voća i/ili povrća

 

Dio proizvodnje namijenjen za tržište svježeg voća i povrća

Vrijednost

 

Količina (u tonama)

 

Dio proizvodnje namijenjen za preradu

Vrijednost

 

Količina (u tonama)

 

Ukupna površina na kojoj se proizvodi voće i povrće (ha)  (*6)

 

Godišnje izvješće – Dio A

Država članica:

 

Godina:

 

Regija:

 

 

 

ODJELJAK 3.

PODACI O IZDACIMA

Tablica 3.1.   Izdaci koji se odnose na proizvođačke organizacije, transnacionalne proizvođačke organizacije, udruženja proizvođačkih organizacija i transnacionalna udruženja proizvođačkih organizacija

 

Sve proizvođačke organizacije

Sve transnacionalne proizvođačke organizacije

Sva udruženja proizvođačkih organizacija

Sva transnacionalna udruženja proizvođačkih organizacija

Operativni fondovi

Ukupno odobreno

 

 

 

 

Iznos financijskog doprinosa organizacije i/ili članova organizacije

 

 

 

 

Iznos financijske pomoći Unije

 

 

 

 

Konačni operativni fond

Ukupno potrošeno

 

 

 

 

Iznos financijskog doprinosa članova organizacije

 

 

 

 

Iznos financijske pomoći Unije

 

 

 

 

Nacionalna financijska pomoć

Iznos isplaćene nacionalne financijske pomoći

 

 

Procijenjeni iznos isplaćene nacionalne financijske pomoći koju EU treba nadoknaditi

 

Popis regija korisnica na temelju članka 35. Uredbe (EU) br. 1308/2013

 

Vrijednost proizvodnje stavljene na tržište (izračunana u skladu s člankom 22. Uredbe (EU) 2017/891)

 

 

 

 

(podaci u eurima ili u nacionalnoj valuti)

Tablica 3.2.   Ukupni stvarni izdaci operativnih programa za proizvođačke organizacije, transnacionalne proizvođačke organizacije, udruženja proizvođačkih organizacija i transnacionalna udruženja proizvođačkih organizacija

Aktivnosti/Mjere

Članak 2. točke (f) i (g) Uredbe (EU) 2017/891

Ciljevi

Članak 33. stavci 1. i 3.i članak 152. stavak 1. točka (c) Uredbe (EU) br. 1308/2013

Ukupni stvarni izdaci (u eurima ili u nacionalnoj valuti)

Sve proizvođačke organizacije

Sve transnacionalne proizvođačke organizacije

Sva udruženja proizvođačkih organizacija

Sva transnacionalna udruženja proizvođačkih organizacija

Ulaganja

Planiranje proizvodnje

 

 

 

 

Poboljšanje kvalitete proizvoda

 

 

 

 

Podizanje komercijalne vrijednosti proizvoda

 

 

 

 

Okolišne mjere

 

 

 

 

Sprečavanje kriznih situacija i upravljanje njima

 

 

 

 

Istraživanja

 

 

 

 

Istraživanja i eksperimentalna proizvodnja

Planiranje proizvodnje

 

 

 

 

Poboljšanje kvalitete proizvoda

 

 

 

 

Podizanje komercijalne vrijednosti proizvoda

 

 

 

 

Okolišne mjere

 

 

 

 

Quality schemes (EU and national) and measures related to quality improvement

Poboljšanje kvalitete proizvoda

 

 

 

 

Promidžba i komunikacija

Podizanje komercijalne vrijednosti proizvoda

 

 

 

 

Promidžba proizvoda

 

 

 

 

Sprečavanje kriznih situacija i upravljanje njima

 

 

 

 

Izobrazba i razmjena najboljih praksi

Planiranje proizvodnje

 

 

 

 

Poboljšanje kvalitete proizvoda

 

 

 

 

Podizanje komercijalne vrijednosti proizvoda

 

 

 

 

Okolišne mjere

 

 

 

 

Sprečavanje kriznih situacija i upravljanje njima

 

 

 

 

Savjetodavne usluge i tehnička pomoć

Planiranje proizvodnje

 

 

 

 

Poboljšanje kvalitete proizvoda

 

 

 

 

Podizanje komercijalne vrijednosti proizvoda

 

 

 

 

Okolišne mjere

 

 

 

 

Organska proizvodnja

Okolišne mjere

 

 

 

 

Integrirana proizvodnja

 

 

 

 

Racionalnije korištenje vode ili poboljšano gospodarenje vodom, uključujući štednju vode i odvodnju

 

 

 

 

Aktivnosti očuvanja tla

 

 

 

 

Aktivnosti za stvaranje ili očuvanje staništa pogodnih za bioraznolikost ili očuvanje krajolika, uključujući očuvanje povijesnih obilježja

 

 

 

 

Aktivnosti štednje energije (isključujući prijevoz)

 

 

 

 

Aktivnosti smanjenja proizvodnje otpada i poboljšanje gospodarenja otpadom

 

 

 

 

Prijevoz

 

 

 

 

Stavljanje na tržište

 

 

 

 

Osnivanje uzajamnih fondova

Sprečavanje kriznih situacija i upravljanje njima

 

 

 

 

Ponovno punjenje uzajamnih fondova

 

 

 

 

Ponovna sadnja voćnjaka

 

 

 

 

Povlačenje s tržišta

 

 

 

 

Besplatna distribucija

 

 

 

 

Drugo

 

 

 

 

Zelena berba

 

 

 

 

Neubiranje

 

 

 

 

Osiguranje berbe

 

 

 

 

Mentorstvo

 

 

 

 

Administrativni troškovi

Planiranje proizvodnje

 

 

 

 

Poboljšanje kvalitete proizvoda

Podizanje komercijalne vrijednosti proizvoda

Okolišne mjere

Sprečavanje kriznih situacija i upravljanje njima

Istraživanja

Drugo

Planiranje proizvodnje

 

 

 

 

Poboljšanje kvalitete proizvoda

 

 

 

 

Podizanje komercijalne vrijednosti proizvoda

 

 

 

 

Okolišne mjere

 

 

 

 

Napomena:

Uredbom (EU) br. 1308/2013 predviđeni su sljedeći ciljevi:

Planiranje proizvodnje     Članak 33. stavak 1. točka (a) i članak 152. stavak 1. točka (c) podtočke i., ii. i xi.

Poboljšanje kvalitete proizvoda     Članak 33. stavak 1. točka (b) i članak 152. stavak 1. točka (c) podtočke i., iv. i vi.

Podizanje komercijalne vrijednosti proizvoda     Članak 33. stavak 1. točka (c) i članak 152. stavak 1. točka (c) podtočke i., ii., iii., iv., ix. i xi.

Promidžba proizvoda     Članak 33. stavak 1. točka (d) i članak 152. stavak 1. točka (c) podtočke vi. i ix.

Okolišne mjere     Članak 33. stavak 1. točka (e) i članak 152. stavak 1. točka (c) podtočke iii., iv., v., vii. i viii.

Sprečavanje kriznih situacija i upravljanje njima     Članak 33. stavak 1. točka (f), članak 33. stavak 3. točka (a) i članak 152. stavak 1. točka (c) podtočke iv. i xi.

Istraživanja     Članak 152. stavak 1. točka (c) podtočka iv.


Tablica 3.3.   Ukupni stvarni izdaci proizvođačkih grupa

 

Ukupni stvarni izdaci svih proizvođačkih grupa

(u eurima ili u nacionalnoj valuti)

Ulaganja proizvođačkih grupa

Ulaganja potrebna za dobivanje priznanja za proizvođačku grupu

 

iznos financijske pomoći Unije

 

iznos financijske pomoći države članice

 

iznos doprinosa proizvođačke grupe/člana proizvođačke grupe

 


Tablica 3.4.   Povlačenja

 

Ukupna godišnja količina

(u tonama)

Ukupni izdaci

(u eurima ili u nacionalnoj valuti)

Iznos financijske pomoći EU-a

Besplatna distribucija

(u tonama)

Kompostiranje

(u tonama)

Prerađivačka industrija

(u tonama)

Druga namjena

(u tonama)

Proizvodi iz Priloga IV. Uredbi (EU) 2017/891

Cvjetača

 

 

 

 

 

 

 

Rajčica

 

 

 

 

 

 

 

Jabuke

 

 

 

 

 

 

 

Grožđe

 

 

 

 

 

 

 

Marelice

 

 

 

 

 

 

 

Nektarine

 

 

 

 

 

 

 

Breskve

 

 

 

 

 

 

 

Kruške

 

 

 

 

 

 

 

Patlidžani

 

 

 

 

 

 

 

Dinje

 

 

 

 

 

 

 

Lubenice

 

 

 

 

 

 

 

Naranče

 

 

 

 

 

 

 

Mandarine

 

 

 

 

 

 

 

Klementine

 

 

 

 

 

 

 

Satsuma mandarine

 

 

 

 

 

 

 

Limun

 

 

 

 

 

 

 

Ostali proizvodi

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno

 

 

 

 

 

 

 

 

Godišnje izvješće – Dio A

Država članica:

 

Godina:

 

Regija:

 

 

 

ODJELJAK 4.

PRAĆENJE OPERATIVNIH PROGRAMA

Pokazateljima koji se odnose na aktivnosti koje poduzimaju priznate proizvođačke organizacije, udruženja proizvođačkih organizacija, transnacionalne organizacije i proizvođačke grupe u okviru operativnog programa/plana priznavanja ne uzimaju se nužno u obzir svi faktori koji mogu nastupiti i utjecati na proizvodnju, rezultate i učinke operativnog programa/plana priznavanja. U tom kontekstu, informacije dobivene na temelju pokazatelja trebalo bi tumačiti u svjetlu kvantitativnih i kvalitativnih informacija o drugim ključnim čimbenicima koji pridonose uspjehu ili neuspjehu provedbe programa/plana.

U slučaju da države članice za izračun pokazatelja upotrebljavaju uzorke, službama Komisije treba zajedno s godišnjim izvješćem dostaviti informacije o veličini, reprezentativnosti i drugim sastavnim elementima uzorka.

Tablica 4.1.   Pokazatelji koji se odnose na proizvođačke organizacije, transnacionalne proizvođačke organizacije, udruženja proizvođačkih organizacija i transnacionalna udruženja proizvođačkih organizacija

Aktivnosti/Mjere

Članak 2. točke (f) i (g) Uredbe (EU) 2017/891

Ciljevi

Članak 33. stavci 1. i 3. i članak 152. stavak 1. točka (c) Uredbe (EU) br. 1308/2013

Pokazatelji

Sve proizvođačke organizacije

Sve transnacionalne proizvođačke organizacije

Sva udruženja proizvođačkih organizacija

Sva transnacionalna udruženja proizvođačkih organizacija

Ulaganja (5)

Planiranje proizvodnje

Broj gospodarstava

 

 

 

 

Ukupna vrijednost

 

 

 

 

Poboljšanje kvalitete proizvoda

Broj gospodarstava

 

 

 

 

Ukupna vrijednost

 

 

 

 

Podizanje komercijalne vrijednosti proizvoda

Broj gospodarstava

 

 

 

 

Ukupna vrijednost

 

 

 

 

Ukupna vrijednost proizvodnje stavljene na tržište/Ukupna količina proizvodnje stavljene na tržište (u eurima ili u nacionalnoj valuti/kg)

 

 

 

 

Okolišne mjere

Broj gospodarstava

 

 

 

 

Ukupna vrijednost

 

 

 

 

Sprečavanje kriznih situacija i upravljanje njima

Broj gospodarstava

 

 

 

 

Ukupna vrijednost

 

 

 

 

Istraživanja

Broj gospodarstava

 

 

 

 

Ukupna vrijednost

 

 

 

 

Istraživanja i eksperimentalna proizvodnja

Planiranje proizvodnje

Ukupna vrijednost

 

 

 

 

Broj gospodarstava

 

 

 

 

Poboljšanje kvalitete proizvoda

Ukupna vrijednost

 

 

 

 

Broj gospodarstava

 

 

 

 

Podizanje komercijalne vrijednosti proizvoda

Ukupna vrijednost

 

 

 

 

Broj gospodarstava

 

 

 

 

Okolišne mjere

Broj gospodarstava

 

 

 

 

Ukupna vrijednost

 

 

 

 

Sustavi kakvoće (na razini EU-a i nacionalnoj razini) (6) i mjere koje se odnose na poboljšanje kvalitete

Poboljšanje kvalitete proizvoda

Površina ZOI-ja/ZOZP-a/ZTS-a (7) (ha)

 

 

 

 

Broj gospodarstava

 

 

 

 

Količina (u tonama)

 

 

 

 

Promidžba i komunikacija (8)

Podizanje komercijalne vrijednosti proizvoda

Broj gospodarstava

 

 

 

 

Broj promidžbenih kampanja

 

 

 

 

Promidžba proizvoda

Broj gospodarstava

 

 

 

 

Broj promidžbenih kampanja

 

 

 

 

Sprečavanje kriznih situacija i upravljanje njima

Broj gospodarstava

 

 

 

 

Broj promidžbenih kampanja

 

 

 

 

Izobrazba i razmjena najboljih praksi

Planiranje proizvodnje

Broj gospodarstava

 

 

 

 

Broj aktivnosti

 

 

 

 

Poboljšanje kvalitete proizvoda

Broj gospodarstava

 

 

 

 

Broj aktivnosti

 

 

 

 

Podizanje komercijalne vrijednosti proizvoda

Broj gospodarstava

 

 

 

 

Broj aktivnosti

 

 

 

 

Okolišne mjere

Broj gospodarstava

 

 

 

 

Broj aktivnosti

 

 

 

 

Sprečavanje kriznih situacija i upravljanje njima

Broj gospodarstava

 

 

 

 

Broj aktivnosti

 

 

 

 

Savjetodavne usluge i tehnička pomoć

Planiranje proizvodnje

Broj gospodarstava

 

 

 

 

Broj aktivnosti

 

 

 

 

Poboljšanje kvalitete proizvoda

Broj gospodarstava

 

 

 

 

Broj aktivnosti

 

 

 

 

Podizanje komercijalne vrijednosti proizvoda

Broj gospodarstava

 

 

 

 

Broj aktivnosti

 

 

 

 

Okolišne mjere

Broj gospodarstava

 

 

 

 

Broj aktivnosti

 

 

 

 

Organska proizvodnja

Okolišne mjere

Površina obuhvaćena organskom proizvodnjom voća i/ili povrća (ha)

 

 

 

 

Broj gospodarstava

 

 

 

 

Integrirana proizvodnja

Površina obuhvaćena integriranom proizvodnjom voća i/ili povrća (ha)

 

 

 

 

Broj gospodarstava

 

 

 

 

Racionalnije korištenje vode ili poboljšano gospodarenje vodom, uključujući štednju vode i odvodnju

Površina obuhvaćena proizvodnjom voća i povrća na koju se primjenjuje smanjenje uporabe vode (ha)

 

 

 

 

Broj gospodarstava

 

 

 

 

Razlika u obujmu (m3)

(n – 1/n)

 

 

 

 

Aktivnosti očuvanja tla

Površina obuhvaćena proizvodnjom voća i povrća na kojoj postoji opasnost od erozije tla i na kojoj se primjenjuju mjere protiv erozije (ha)  (9)

 

 

 

 

Broj gospodarstava

 

 

 

 

Razlika u uporabi gnojiva po hektaru (u tonama po hektaru)

(n – 1/n)

 

 

 

 

Aktivnosti za stvaranje ili očuvanje staništa pogodnih za bioraznolikost ili očuvanje krajolika, uključujući očuvanje povijesnih obilježja

Površina na kojoj se provode aktivnosti koje pridonose zaštiti staništa i bioraznolikosti (ha)

 

 

 

 

Broj gospodarstava

 

 

 

 

Aktivnosti štednje energije (isključujući prijevoz)

Površina obuhvaćena proizvodnjom voća i povrća na koju se primjenjuje smanjenje uporabe energije (ha)

 

 

 

 

Broj gospodarstava

 

 

 

 

Razlika u potrošnji energije

(n – 1/n):

 

Kruta goriva

(u tonama/količina proizvodnje stavljene na tržište)

 

 

 

 

Tekućine

(L/količina proizvodnje stavljene na tržište)

 

 

 

 

Plin

(m3/obujam proizvodnje stavljene na tržište)

 

 

 

 

Električna energija

(kwh/obujam proizvodnje stavljene na tržište)

 

 

 

 

Aktivnosti smanjenja proizvodnje otpada i poboljšanje gospodarenja otpadom

Broj gospodarstava

 

 

 

 

Razlika u obujmu otpada (m3/obujam proizvodnje stavljene na tržište)

(n – 1/n)

 

 

 

 

Razlika u obujmu pakiranja (m3/obujam proizvodnje stavljene na tržište)

(n – 1/n)

 

 

 

 

Prijevoz

Razlika u potrošnji energije

(n – 1/n):

 

 

 

 

Tekućine

(L/količina proizvodnje stavljene na tržište)

 

 

 

 

Plin

(m3/obujam proizvodnje stavljene na tržište)

 

 

 

 

Električna energija

(kwh/obujam proizvodnje stavljene na tržište)

 

 

 

 

Stavljanje na tržište

Broj gospodarstava

 

 

 

 

Broj aktivnosti

 

 

 

 

Osnivanje uzajamnih fondova (10)

Sprečavanje kriznih situacija i upravljanje njima

Broj gospodarstava

 

 

 

 

Ponovno punjenje uzajamnih fondova (11)

Broj gospodarstava

 

 

 

 

Ponovna sadnja voćnjaka

Predmetna površina (ha)

 

 

 

 

Povlačenje s tržišta (11)

Broj poduzetih aktivnosti

 

 

 

 

Zelena berba (12)

Broj poduzetih aktivnosti

 

 

 

 

Predmetna površina (ha)

 

 

 

 

Neubiranje (12)

Broj poduzetih aktivnosti

 

 

 

 

Predmetna površina (ha)

 

 

 

 

Osiguranje berbe

Broj gospodarstava

 

 

 

 

Mentorstvo

Broj poduzetih aktivnosti

 

 

 

 

Drugo

Planiranje proizvodnje

Broj gospodarstava

 

 

 

 

Poboljšanje kvalitete proizvoda

Broj gospodarstava

 

 

 

 

Podizanje komercijalne vrijednosti proizvoda

Broj gospodarstava

 

 

 

 

Okolišne mjere

Broj gospodarstava

 

 

 

 


Tablica 4.2.   Pokazatelji koji se odnose na proizvođačke grupe

 

Pokazatelj

Broj

Ulaganja proizvođačkih grupa

Ulaganja potrebna za dobivanje priznanja za proizvođačku grupu

Broj članova proizvođačkih grupa

 

Broj proizvođačkih grupa koje su priznate kao proizvođačke organizacije

 


(*1)  Transliteracija na latinicu: България = Bulgaria; Ελλάδα = Elláda; Κύπρος = Kýpros.

(1)  Sažetak izmjena unesenih u nacionalnu strategiju tijekom godine na koju se izvješće odnosi.

(*2)  osim gljiva

(2)  Ova tablica odnosi se na države članice u kojima se nalaze sjedišta transnacionalnih proizvođačkih organizacija.

Ukupna površina odnosi se na površine koje koriste članovi transnacionalnih proizvođačkih organizacija, odnosno proizvođačke organizacije, zatim uzgajivači koji pripadaju proizvođačkim organizacijama koje su članice transnacionalnih proizvođačkih organizacija i uzgajivači koji su članovi transnacionalnih proizvođačkih organizacija.

(*3)  osim gljiva

(3)  Ova tablica odnosi se na države članice u kojima se nalaze sjedišta udruženja proizvođačkih organizacija.

Ukupna površina odnosi se na površine koje koriste članovi udruženja proizvođačkih organizacija, odnosno proizvođačke organizacije, i uzgajivači koji pripadaju proizvođačkim organizacijama koje su članovi udruženja proizvođačkih organizacija.

(*4)  osim gljiva

(4)  Ova tablica odnosi se na države članice u kojima se nalaze sjedišta transnacionalnih udruženja proizvođačkih organizacija.

Ukupna površina odnosi se na površine koje koriste članovi transnacionalnih udruženja proizvođačkih organizacija, odnosno proizvođačke organizacije, i uzgajivači koji pripadaju proizvođačkim organizacijama koje su članovi transnacionalnih udruženja proizvođačkih organizacija.

(*5)  osim gljiva

(*6)  osim gljiva

(5)  Uključujući neproduktivna ulaganja povezana s ispunjenjem obaveza preuzetih u okviru operativnog programa.

(6)  Odnosi se na detaljne obveze u pogledu metoda proizvodnje (a) čije se ispunjavanje može neovisno preispitati i (b) koje rezultiraju konačnim proizvodom čija kvaliteta i. znatno nadilazi uobičajene komercijalne standarde u pogledu javnog zdravlja, zdravlja biljaka ili standarda zaštite okoliša te ii. odgovara trenutačnim i predvidivim tržišnim prilikama. Predlaže se da glavni tipovi „sustava kakvoće” obuhvaćaju sljedeće: (a) certificiranu organsku proizvodnju (b) zaštićene oznake zemljopisnog podrijetla i zaštićene oznake izvornosti; (c) certificiranu integriranu proizvodnju; (d) privatne certificirane sustave kakvoće proizvoda.

(7)  Zaštićene oznake izvornosti/zaštićene oznake zemljopisnog podrijetla/zajamčeni tradicionalni specijaliteti

(8)  Svaki dan pojedine promidžbene kampanje/kampanje informiranja računa se kao jedna aktivnost.

(9)  „U opasnosti od erozije tla” znači svako zemljište na strmini s nagibom većim od 10 %, neovisno o tome poduzimaju li se na njemu mjere protiv erozije tla (npr. ozelenjivanje tla, plodored itd.). Ako su na raspolaganju odgovarajući podaci, države članice mogu koristiti sljedeću definiciju: „U opasnosti od erozije tla” znači svaka parcela s predviđenim gubitkom tla većim od stope prirodnog formiranja tla, neovisno o tome poduzimaju li se na njoj mjere protiv erozije tla (npr. ozelenjivanje tla, plodored itd.).

(10)  Radnje vezane uz osnivanje/ponovno punjenje raznih uzajamnih fondova računaju se kao različite aktivnosti.

(11)  Povlačenje s tržišta istog proizvoda u različitim razdobljima godine i povlačenje s tržišta različitih proizvoda računaju se kao različite aktivnosti. Svaka radnja povlačenja s tržišta pojedinog proizvoda računa se kao jedna aktivnost.

(12)  Zelena berba i neubiranje različitih proizvoda računaju se kao različite aktivnosti. Zelena berba i neubiranje istog proizvoda računaju se kao jedna aktivnost, bez obzira na trajanje u danima, broj uključenih gospodarstava i broj predmetnih parcela ili hektara.


ODLUKE

17.8.2018   

HR

Službeni list Europske unije

L 208/38


PROVEDBENA ODLUKA KOMISIJE (EU) 2018/1147

оd 10. kolovoza 2018.

o utvrđivanju zaključaka o najboljim raspoloživim tehnikama (NRT-i), na temelju Direktive 2010/75/EU Europskog parlamenta i Vijeća, za obradu otpada

(priopćeno pod brojem dokumenta C(2018) 5070)

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Direktivu 2010/75/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 24. studenoga 2010. o industrijskim emisijama (integrirano sprečavanje i kontrola onečišćenja) (1), a posebno njezin članak 13. stavak 5.,

budući da:

(1)

Zaključci o najboljim raspoloživim tehnikama (NRT-i) referentni su za utvrđivanje uvjeta dozvola za postrojenja obuhvaćena poglavljem II. Direktive 2010/75/EU te bi nadležna tijela trebala utvrditi granične vrijednosti emisija kojima se osigurava da, u normalnim radnim uvjetima, emisije ne prelaze razine emisija povezanih s najboljim raspoloživim tehnikama, kako je utvrđeno u zaključcima o NRT-ima.

(2)

Forum sastavljen od predstavnika država članica, predmetnih industrija i nevladinih organizacija koje promiču zaštitu okoliša koji je Komisija osnovala Odlukom od 16. svibnja 2011. (2) Komisiji je dostavio svoje mišljenje o predloženom sadržaju referentnog dokumenta o NRT-ima za obradu otpada 19. prosinca 2017. To je mišljenje javno dostupno.

(3)

Zaključci o NRT-ima iz Priloga ovoj Odluci ključni su element tog referentnog dokumenta o NRT-ima.

(4)

Mjere predviđene ovom Odlukom u skladu su s mišljenjem Odbora osnovanog na temelju članka 75. stavka 1. Direktive 2010/75/EU,

DONIJELA JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Donose se zaključci o najboljim raspoloživim tehnikama (NRT-i) za obradu otpada kako su utvrđeni u Prilogu.

Članak 2.

Ova je Odluka upućena državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 10. kolovoza 2018.

Za Komisiju

Karmenu VELLA

Član Komisije


(1)  SL L 334, 17.12.2010., str. 17.

(2)  Odluka Komisije od 16. svibnja 2011. kojom se osniva forum za razmjenu informacija u skladu s člankom 13. Direktive 2010/75/EU o industrijskim emisijama (SL C 146, 17.5.2011., str. 3.).


PRILOG

ZAKLJUČCI O NAJBOLJIM RASPOLOŽIVIM TEHNIKAMA (NRT-i) ZA OBRADU OTPADA

PODRUČJE PRIMJENE

Ovi se zaključci o NRT-ima odnose na sljedeće aktivnosti navedene u Prilogu I. Direktivi 2010/75/EU:

5.1.

Odlaganje ili oporaba opasnog otpada kapaciteta većeg od 10 tona na dan, uključujući jedan ili više sljedećih postupaka:

(a)

biološka obrada;

(b)

fizikalno-kemijska obrada;

(c)

usitnjavanje ili miješanje prije primjene bilo kojeg drugog postupka navedenog u točkama 5.1. i 5.2. Priloga I. Direktivi 2010/75/EU;

(d)

prepakiranje prije primjene bilo kojeg drugog postupka navedenog u točkama 5.1. i 5.2. Priloga I. Direktivi 2010/75/EU;

(e)

obnavljanje/regeneracija otpadnih otapala;

(f)

recikliranje/obnavljanje otpadnih anorganskih materijala osim metala i spojeva metala;

(g)

regeneracija otpadnih kiselina ili lužina;

(h)

oporaba otpadnih sastojaka koji se koriste za smanjivanje onečišćenja;

(i)

oporaba otpadnih sastojaka iz katalizatora;

(j)

ponovna prerada otpadnih ulja ili drugi načini ponovne uporabe otpadnih ulja,

5.3.

(a)

Odlaganje neopasnog otpada kapaciteta većeg od 50 tona na dan uključujući jedan ili više sljedećih postupaka, i isključujući postupke obuhvaćene Direktivom Vijeća 91/271/EEZ (1):

i.

biološka obrada;

ii.

fizikalno-kemijska obrada;

iii.

prethodna obrada otpada za spaljivanje ili suspaljivanje;

iv.

obrada pepela;

v.

obrada u drobilicama metalnog otpada, uključujući otpadnu električnu i elektronsku opremu i otpadna vozila i njihove dijelove.

(b)

Oporaba, ili spoj oporabe i odlaganja, neopasnog otpada kapaciteta većeg od 75 tona po danu, uključujući jedan ili više sljedećih postupaka, i isključujući postupke obuhvaćene Direktivom Vijeća 91/271/EEZ:

i.

biološka obrada;

ii.

prethodna obrada otpada za spaljivanje ili suspaljivanje;

iii.

obrada pepela;

iv.

obrada u drobilicama metalnog otpada, uključujući otpadnu električnu i elektronsku opremu i otpadna vozila i njihove dijelove.

Ako je jedini postupak obrade otpada anaerobna razgradnja, prag kapaciteta za ovaj postupak iznosi 100 tona na dan,

5.5.

Privremeno skladištenje opasnog otpada koji nije obuhvaćen točkom 5.4. Priloga I. Direktivi 2010/75/EU i koji čeka na neki od postupaka iz točaka 5.1., 5.2., 5.4. i 5.6. Priloga I. Direktivi 2010/75/EU, ukupnog kapaciteta većeg od 50 tona, osim privremenog skladištenja, koji čeka na sakupljanje, na lokaciji na kojoj je otpad nastao,

6.11.

Neovisno pročišćavanje otpadnih voda koje nije obuhvaćeno Direktivom Vijeća 91/271/EEZ i koje ispušta postrojenje za aktivnosti sadržane u prethodno navedenim točkama 5.1., 5.3. ili 5.5.

U odnosu na prethodno navedeno neovisno pročišćavanje otpadnih voda koje nije obuhvaćeno Direktivom Vijeća 91/271/EEZ, ovim zaključcima o NRT-ima obuhvaćeno je i kombinirano pročišćavanje otpadnih voda iz različitih izvora ako glavno opterećenje onečišćujućim tvarima proizlazi iz aktivnosti obuhvaćenih prethodno navedenim točkama 5.1., 5.3. ili 5.5.

Ovi se zaključci o NRT-ima ne odnose na sljedeće:

zbrinjavanje u površinske bazene,

zbrinjavanje ili recikliranje životinjskih trupala ili životinjskog otpada obuhvaćeno opisom aktivnosti iz točke 6.5. Priloga I. Direktivi 2010/75/EU ako je to obuhvaćeno zaključcima o NRT-ima o klaonicama i industriji životinjskih nusproizvoda,

prerađivanje stajskoga gnoja na poljoprivrednom gospodarstvu ako je to obuhvaćeno zaključcima o NRT-ima za intenzivni uzgoj peradi ili svinja,

izravnu oporabu (bez prethodne obrade) otpada kao zamjene za sirovine u postrojenjima u kojima se obavljaju aktivnosti obuhvaćene drugim zaključcima o NRT-ima, na primjer:

izravnu oporabu olova (npr. iz baterija), cinka ili aluminijevih soli ili oporabu metala iz katalizatora. To može biti obuhvaćeno zaključcima o NRT-ima za industrije obojenih metala,

obradu papira za recikliranje. To može biti obuhvaćeno zaključcima o NRT-ima za proizvodnju celuloze, papira i kartona,

upotrebu otpada kao goriva/sirovina u pećima za sušenje cementa. To može biti obuhvaćeno zaključcima o NRT-ima za proizvodnju cementa, vapna i magnezijeva oksida,

(su)spaljivanje, pirolizu i uplinjavanje otpada. To može biti obuhvaćeno zaključcima o NRT-ima za spaljivanje otpada ili zaključcima o NRT-ima za velike uređaje za loženje,

odlagališta otpada. Ona su obuhvaćena Direktivom Vijeća 1999/31/EZ (2) o odlagalištima otpada. Konkretno, Direktivom 1999/31/EZ obuhvaćeno je trajno i dugoročno podzemno skladištenje (≥ 1 godinu prije odlaganja, ≥ 3 godine prije oporabe),

sanaciju onečišćenog tla na lokaciji (bez iskopavanja tla),

obradu šljake i pepela. To može biti obuhvaćeno zaključcima o NRT-ima za spaljivanje otpada i/ili zaključcima o NRT-ima za velike uređaje za loženje,

taljenje otpadnog metala i materijala koji sadržavaju metale. To može biti obuhvaćeno zaključcima o NRT-ima za industrije obojenih metala, zaključcima o NRT-ima za proizvodnju željeza i čelika i/ili zaključcima o NRT-ima za industrije kovanja i lijevanja,

regeneraciju istrošenih kiselina i lužina, ako je to obuhvaćeno zaključcima o NRT-ima za obradu željeznih metala,

sagorijevanje goriva ako se pritom ne stvaraju vrući plinovi koji dolaze u izravan dodir s otpadom. To može biti obuhvaćeno zaključcima o NRT-u za velike uređaje za loženje ili Direktivom (EU) 2015/2193 Europskog parlamenta i Vijeća (3).

Slijede ostali zaključci o NRT-ima i referentni dokumenti koji bi mogli biti relevantni za aktivnosti obuhvaćene ovim zaključcima o NRT-ima:

ekonomski učinci i učinci prijenosa onečišćenja s medija na medij,

emisije iz procesa skladištenja,

energetska učinkovitost,

praćenje emisija u zrak i vodu iz postrojenja na temelju Direktive o industrijskim emisijama (ROM),

proizvodnja cementa, vapna i magnezijeva oksida,

zajednički sustavi pročišćavanja otpadnih voda i otpadnih plinova odnosno upravljanja njima u kemijskom sektoru (CWW),

intenzivan uzgoj peradi ili svinja.

Ovi se zaključci o NRT-ima primjenjuju ne dovodeći u pitanje mjerodavne odredbe zakonodavstva EU-a, odnosno hijerarhiju otpada.

DEFINICIJE

Za potrebe ovih zaključaka o NRT-ima primjenjuju se sljedeće definicije:

Korišteni pojam

Definicija

Opći pojmovi

Usmjerene emisije

Emisije onečišćujućih tvari u okoliš kroz bilo koju vrstu voda, cijevi, dimnjaka itd. To uključuje i emisije iz otvorenih biofiltara.

Kontinuirano mjerenje

Mjerenje pomoću automatiziranog sustava mjerenja trajno ugrađenog na lokaciji.

Izjava o čistoći

Pisani dokument koji dostavlja proizvođač/posjednik otpada kojim se potvrđuje da je predmetna prazna otpadna ambalaža (npr. bačve, spremnici) čista u skladu s kriterijima za prihvat otpada.

Emisije iz raspršenih izvora

Neusmjerene emisije (npr. prašine, organskih spojeva, negodnih mirisa) koje mogu potjecati iz izvora veće površine (npr. spremnika) ili točkastih izvora (npr. cijevnih prirubnica). To uključuje i emisije iz kompostiranja u gredicama na otvorenom.

Izravno ispuštanje

Ispuštanje u prihvatno vodno tijelo bez daljnjeg nizvodnog pročišćavanja otpadnih voda.

Emisijski faktori

Brojevi koji se mogu množiti s poznatim podacima, kao što su podaci o pogonu/postupku ili podaci o protoku, kako bi se procijenile emisije.

Postojeći pogon

Pogon koje nije novi pogon.

Spaljivanje na baklji

Oksidacija pri visokim temperaturama radi spaljivanja otvorenim plamenom zapaljivih spojeva otpadnih plinova iz industrijskih aktivnosti. Spaljivanje na baklji prije svega se upotrebljava za spaljivanje zapaljivih plinova iz sigurnosnih razloga ili u neuobičajenim radnim uvjetima.

Lebdeći pepeo

Čestice koje nastaju u komori za izgaranje ili se oblikuju u toku dimnih plinova te se prenose dimnim plinovima.

Fugitivne emisije

Difuzne emisije iz točkastih izvora.

Opasan otpad

Opasan otpad kako je definiran u članku 3. točki 2. Direktive 2008/98/EZ.

Neizravno ispuštanje

Ispuštanje koje nije izravno ispuštanje.

Tekući biorazgradivi otpad

Otpad biološkog podrijetla s relativno visokim udjelom vode (npr. sadržaj separatora masti i ulja, organski muljevi, ugostiteljski otpad).

Opsežna nadogradnja pogona

Opsežna promjena konstrukcije ili tehnologije pogona koja obuhvaća opsežnu prilagodbu ili zamjenu postupaka i/ili tehnike za smanjenje emisija te povezane opreme.

Mehaničko-biološka obrada (MBT)

Obrada miješanog krutog otpada u okviru koje se mehanička obrada kombinira s biološkom obradom kao što je aerobna ili anaerobna obrada.

Novi pogon

Pogon prvi put dopušten na lokaciji postrojenja nakon objave ovih zaključaka o NRT-ima ili potpuna zamjena pogona nakon objave ovih zaključaka o NRT-ima.

Proizvod obrade

Obrađeni otpad koji izlazi iz pogona za obradu otpada.

Kašasti otpad

Mulj koji nije tekući.

Periodičko mjerenje

Mjerenje u određenim vremenskim intervalima primjenom ručnih ili automatskih metoda.

Oporaba

Oporaba kako je definirana u članku 3. točki 15. Direktive 2008/98/EZ.

Ponovna rafinacija

Obrada otpadnih ulja kako bi ih se preobrazilo u bazna ulja.

Regeneracija

Obrada i postupci većinom osmišljeni kako bi obrađeni materijali (npr. aktivni ugljen ili istrošeno otapalo) postali opet prikladni za slične uporabe.

Osjetljivi receptor

Područje kojemu je potrebna posebna zaštita, na primjer:

stambeno područje,

područje gdje se vrše ljudske aktivnosti (npr. obližnje poslovne zgrade, škole, jaslice, područja za rekreaciju, bolnice ili domovi za starije i nemoćne).

Zbrinjavanje u površinske bazene

Smještanje tekućeg ili muljevitog otpada u jame, bazene, lagune itd.

Obrada otpada s ogrjevnom vrijednošću

Obrada otpadnog drveta, otpadnog ulja, otpadne plastike, otpadnih otapala itd. kako bi se dobilo gorivo ili kako bi se omogućila bolja oporaba ogrjevne vrijednosti otpada.

VFC-i

Hlapljivi fluorougljici (fluorougljikovodici); HOS-ovi koji se sastoje od fluoriranih ugljika (ugljikovodika), posebice klorofluorougljika (CFC-a), klorofluorougljikovodika (HCFC-a) i fluorougljikovodika (HFC-a).

VHC-i

Hlapljivi ugljikovodici: HOS-ovi koji se u potpunosti sastoje od ugljika i vodika (npr. etan, propan, izobutan, ciklopentan).

HOS

Hlapljivi organski spoj kako je definiran u članku 3. točki 45. Direktive 2010/75/EU.

Posjednik otpada

Posjednik otpada kako je definiran u članku 3. točki 6. Direktive 2008/98/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (4).

Dolazni otpad

Dolazni otpad koji treba obraditi u pogonu za obradu otpada.

Tekući otpad koji sadržava vodu

Otpad koji se sastoji od vodenastih tekućina, kiselina/lužina ili muljeva koji se mogu crpiti (npr. emulzije, otpadne kiseline, vodeni morski otpad) koji nije tekući biorazgradivi otpad.

Onečišćujuće tvari/parametri

Adsorpcijski organski vezani halogeni (AOX)

Adsorpcijski organski vezani halogeni, izraženi kao Cl, uključuju adsorpcijski organski vezani klor, brom i jod.

Arsen

Arsen, izražen kao As, uključuje sve anorganske i organske spojeve arsena, otopljene ili vezane za čestice.

BPK

Biokemijska potrošnja kisika. Količina kisika potrebna za biokemijsku oksidaciju organskih i/ili anorganskih tvari u pet (BPK5) ili sedam (BPK7) dana.

Kadmij

Kadmij, izražen kao Cd, uključuje sve anorganske i organske spojeve kadmija, otopljene ili vezane za čestice.

CFC-i

Klorofluorougljici: HOS-ovi koji se sastoje od ugljika, klora i fluora.

Krom

Krom, izražen kao Cr, uključuje sve anorganske i organske spojeve kroma, otopljene ili vezane za čestice.

Šesterovalentni krom

Šesterovalentni krom, izražen kao Cr(VI), uključuje sve spojeve kroma u kojima je krom u oksidacijskom stanju +6.

KPK

Kemijska potrošnja kisika. Količina kisika potrebna za potpunu kemijsku oksidaciju organske tvari do ugljikova dioksida. KPK je indikator za utvrđivanje masene koncentracije organskih spojeva.

Bakar

Bakar, izražen kao Cu, uključuje sve anorganske i organske spojeve bakra, otopljene ili vezane za čestice.

Cijanid

Slobodni cijanid izražen kao CN-.

Prašina

Ukupne čestice (u zraku).

HOI

Indeks ugljikovodika u uljima. Zbroj spojeva koje je moguće ekstrahirati ugljikovodičnim otapalom (uključujući dugolančane ili razgranate alifatske, alicikličke, aromatske ili alkil-supstituirane aromatske ugljikovodike).

HCl

Svi anorganski plinoviti spojevi klora izraženi kao HCl.

HF

Svi anorganski plinoviti spojevi fluora izraženi kao HF.

H2S

Sumporovodik. Karbonil sulfid i merkaptani nisu obuhvaćeni.

Olovo

Olovo, izraženo kao Pb, uključuje sve anorganske i organske spojeve olova, otopljene ili vezane za čestice.

Živa

Živa, izražena kao Hg, uključuje sve anorganske i organske spojeve žive, plinovite, otopljene ili vezane za čestice.

NH3

Amonijak.

Nikal

Nikal, izražen kao Ni, uključuje sve anorganske i organske spojeve nikla, otopljene ili vezane za čestice.

Koncentracija neugodnih mirisa

Broj europskih jedinica mirisa (ouE) u kubičnom metru pri standardnim uvjetima, mjereno metodom dinamičke olfaktometrije u skladu s normom EN 13725.

PCB

Poliklorirani bifenil.

Dioksinima slični PCB-ovi

Poliklorirani bifenili kako su navedeni u Uredbi Komisije (EZ) br. 199/2006 (5).

PCDD/F

Poliklorirani dibenzo-p-dioksini/furani.

PFOA

Perfluorooktanska kiselina.

PFOS

Perfluorooktansulfonska kiselina.

Fenolni indeks

Suma fenolnih spojeva, izražena kao koncentacija fenola i mjerena u skladu s normom EN ISO 14402.

TOC

Ukupni organski ugljik, izražen kao C (u vodi), uključuje sve organske spojeve.

Ukupni N

Ukupni dušik, izrađen kao N, uključuje slobodni amonijak i amonijski dušik (NH4–N), dušik u nitritima (NO2–N), dušik u nitratima (NO3–N) i organski vezan dušik.

Ukupni P

Ukupni fosfor, izražen kao P, uključuje sve anorganske i organske spojeve fosfora, otopljene ili vezane za čestice.

UST

Ukupne suspendirane krute tvari. Masena koncentracija svih suspendiranih krutih tvari (u vodi) mjerena filtracijom kroz filtre od staklenih vlakana i gravimetrijom.

Ukupni HOS-ovi

Ukupni hlapljivi organski ugljik izražen kao C (u zraku).

Cink

Cink, izražen kao Zn, uključuje sve anorganske i organske spojeve cinka, otopljene ili vezane za čestice.

Za potrebe ovih zaključaka o NRT-ima primjenjuju se sljedeće pokrate:

Pokrata

Definicija

EMS

Sustav upravljanja okolišem

EoLV-i

Otpadna vozila (kako su definirana u članku 2. točki 2. Direktive 2000/53/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (6))

HEPA

Visokoučinkoviti filtar za čestice u zraku

IBC

Međuspremnik za teret

LDAR

Otkrivanje i saniranje istjecanja

LEV

Sustav lokalne ispušne ventilacije

POP

Trajna organska onečišćujuća tvar (kako je navedena u Uredbi br. (EZ) 850/2004 Europskog parlamenta i Vijeća (7))

OEEO

Otpadna električna i elektronička oprema (kako je definirana u članku 3. stavku 1. Direktive 2012/19/EU Europskog parlamenta i Vijeća (8))

OPĆA RAZMATRANJA

Najbolje raspoložive tehnike

Tehnike koje su navedene i opisane u ovim zaključcima o NRT-ima nisu obvezujuće ni iscrpne. Mogu se primjenjivati i druge tehnike kojima se osigurava barem jednakovrijedna razina zaštite okoliša.

Ako nije drukčije navedeno, zaključci o NRT-ima općenito su primjenjivi.

Razine emisija povezane s najboljim raspoloživim tehnikama (razine emisija povezane s NRT-ima) za emisije u zrak

Ako nije drukčije navedeno, razine emisija povezane s najboljim raspoloživim tehnikama za emisije u zrak navedene u ovim zaključcima o NRT-ima odnose se na koncentracije (masu emitirane tvari po obujmu otpadnog plina) u sljedećim standardnim uvjetima: suhi plin pri temperaturi od 273,15 K i tlaku od 101,3 kPa, bez korekcije za sadržaj kisika, izražen u μg/Nm (3) ili mg/Nm (3).

U pogledu vremena usrednjavanja razina emisija povezanih s NRT-ima za emisije u zrak primjenjuju se sljedeće definicije.

Vrsta mjerenja

Vrijeme usrednjavanja

Definicija

Kontinuirano

Dnevni prosjek

Prosjek u razdoblju od jednog dana na temelju valjanih satnih ili polusatnih prosjeka.

Periodično

Prosjek tijekom razdoblja uzorkovanja.

Srednja vrijednost triju uzastopnih mjerenja od kojih je svako trajalo najmanje 30 minuta (9)

Ako se primjenjuje kontinuirano mjerenje, razine emisija povezane s NRT-ima mogu se izraziti kao dnevni prosjeci.

Razine emisija povezane s najboljim raspoloživim tehnikama (razine emisija povezane s NRT-ima) za emisije u vodu

Ako nije drukčije navedeno, razine emisija povezane s najboljim raspoloživim tehnikama za emisije u vodu navedene u ovim zaključcima o NRT-ima odnose se na koncentracije (masa emitiranih tvari po obujmu vode) izražene u μg/l ili mg/l.

Ako nije drukčije navedeno,vremena usrednjavanja povezana s razinama emisija povezanima s NRT-ima odnose se na bilo koji od sljedećih slučajeva:

u slučaju kontinuiranog ispuštanja dnevne prosječne vrijednosti, odnosno 24-satni kompozitni uzorci razmjerni protoku;

u slučaju ispuštanja u šaržama, prosječne vrijednosti tijekom trajanja ispuštanja uzete kao kompozitni uzorci razmjerni protoku ili, ako je efluent prikladno izmiješan i homogen, nasumični uzorak uzet prije ispuštanja.

Može se primijeniti uzimanje kompozitnih uzoraka razmjerno vremenu uz uvjet da je dokazana dovoljna stabilnost protoka.

Sve razine emisija povezane s NRT-ima za emisije u vodu primjenjuju se po izlasku emisija iz postrojenja.

Učinkovitost smanjivanja emisija

Izračuni prosječne učinkovitosti smanjivanja emisija iz ovih zaključaka o NRT-ima (vidjeti tablicu 6.1.) za KPK i TOC ne uključuju početne korake obrade čiji je cilj odvajanje rasutog organskog materijala iz tekućeg otpada koji sadržava vodu kao što su isparavanje i kondenziranje, razbijanje emulzije i odvajanje faza.

1.   OPĆI ZAKLJUČCI O NRT-IMA

1.1.   Opća ekološka učinkovitost

NRT 1. Za poboljšanje ukupne ekološke učinkovitosti NRT je provedba i primjena sustava upravljanja okolišem (EMS-a) koji uključuje sve sljedeće značajke:

I.

zalaganje uprave, uključujući višu upravu;

II.

uprava definira politiku zaštite okoliša koja uključuje stalno poboljšanje ekološke učinkovitosti postrojenja;

III.

planiranje i određivanje potrebnih postupaka i ciljeva povezanih s financijskim planiranjem i ulaganjem;

IV.

provedbu procedura, pri čemu posebno treba obratiti pozornost na:

(a)

strukturu i odgovornost;

(b)

zapošljavanje, osposobljavanje, osvješćivanje i stručnu sposobnost;

(c)

komunikaciju;

(d)

uključivanje zaposlenika;

(e)

dokumentaciju;

(f)

učinkovit nadzor postupaka;

(g)

programe održavanja;

(h)

pripravnost i odgovor na hitne situacije;

(i)

osiguravanje usklađenosti sa zakonodavstvom o okolišu;

V.

provjeru učinka i poduzimanje korektivnih mjera, posebno vodeći brigu o:

(a)

praćenju i mjerenju (vidjeti i Referentno izvješće Zajedničkog istraživačkog centra (JRC) o praćenju emisija u zrak i vodu iz postrojenja na temelju Direktive o industrijskim emisijama (ROM));

(b)

korektivnim i preventivnim mjerama;

(c)

vođenju evidencije;

(d)

neovisnoj (ako je izvedivo) unutarnjoj ili vanjskoj reviziji kako bi se utvrdilo je li sustav upravljanja okolišem usklađen s planiranim mjerama te provodi li se i održava na ispravan način;

VI.

reviziju sustava upravljanja okolišem i njegove trajne primjerenosti, prikladnosti i djelotvornosti koju provodi viša uprava;

VII.

praćenje razvoja čišćih tehnologija;

VIII.

razmatranje utjecaja na okoliš potencijalnog prestanka rada pogona u fazi projektiranja novog pogona i tijekom njegova radnog vijeka;

IX.

redovitu usporedbu s drugim postignućima unutar sektora;

X.

upravljanje tokovima otpada (vidjeti NRT 2.);

XI.

izradu popisa tokova otpadnih voda i plinova (vidjeti NRT 3.);

XII.

plan gospodarenja ostacima (vidjeti opis u odjeljku 6.5);

XIII.

plan upravljanja nesrećama (vidjeti opis u odjeljku 6.5);

XIV.

plan upravljanja neugodnim mirisima (vidjeti NRT 12.);

XV.

plan upravljanja bukom i vibracijama (vidjeti NRT 17.).

Primjenjivost

Područje primjene (npr. razina detalja) i priroda EMS-a (npr. standardizirani ili nestandardizirani) uglavnom će biti uvjetovani prirodom, opsegom i složenošću postrojenja te rasponom njegovih mogućih utjecaja na okoliš (koje određuju i vrsta i količina otpada koji se obrađuje).

NRT 2. Za poboljšanje opće ekološke učinkovitosti pogona NRT je upotreba svih tehnika navedenih u nastavku.

Tehnika

Opis

a.

Uspostava i provedba karakterizacije otpada i prethodnih postupaka za prihvat otpada

Cilj je tih procedura osigurati tehničku (i pravnu) prihvatljivost postupaka obrade otpada za određeni otpad prije dovoza otpada u pogon. Oni uključuju postupke za prikupljanje podataka o dolaznom otpadu te mogu uključivati uzorkovanje i karakterizaciju otpada kako bi se stekla dostatna saznanja o sastavu otpada. Prethodni postupci za prihvat otpada temeljeni su na procjeni rizika uzimajući u obzir, na primjer, opasna svojstva otpada, rizik koji otpad predstavlja u smislu sigurnosti postupka, sigurnosti na radu i utjecaja na okoliš, kao i informacije koje su dostavili prethodni posjednici otpada.

b.

Uspostava i provedba procedura prihvata otpada

Cilj je procedure prihvata potvrditi svojstva otpada koja su utvrđena u fazi prethodnih postupaka za prihvat. Tim se procedurama utvrđuju elementi koje treba provjeriti po dovozu otpada u pogon, kao i kriteriji za prihvat i odbijanje otpada. Oni mogu uključivati uzorkovanje, pregled i analizu otpada. Procedure prihvata otpada temeljeni su na riziku uzimajući u obzir, na primjer, opasna svojstva otpada, rizik koji otpad predstavlja u smislu sigurnosti postupka, sigurnosti na radu i utjecaja na okoliš, kao i informacije koje su dostavili prethodni posjednici otpada.

c.

Uspostava i provedba sustava praćenja i popisa otpada

Cilj je sustava praćenja i popisa otpada pratiti lokaciju i količinu otpada u pogonu. U popisu se nalaze sve informacije generirane tijekom prethodnih postupaka za prihvat otpada (npr. datum dovoza u pogon i jedinstveni referentni broj otpada, informacije o prethodnim posjednicima otpada, rezultati analize prethodnih postupaka za prihvat i prihvata, planirani tijek obrade, priroda i količina otpada pohranjenog na lokaciji, uključujući sve utvrđene opasnosti), prihvata, skladištenja, obrade i/ili prijevoza izvan lokacije. Sustav praćenja otpada temeljen je na riziku uzimajući u obzir, na primjer, opasna svojstva otpada, rizik koji otpad predstavlja u smislu sigurnosti postupka, sigurnosti na radu i utjecaja na okoliš, kao i informacije koje su dostavili prethodni posjednici otpada.

d.

Uspostava i provedba plana upravljanja kvalitetom proizvoda obrade

Ova tehnika obuhvaća uspostavu i provedbu sustava upravljanja kvalitetom proizvoda obrade kako bi se osiguralo da je proizvod obrade otpada u skladu s očekivanjima, za što se mogu upotrebljavati npr. norme EN. Tim sustavom upravljanja omogućuje se i praćenje i optimiranje učinkovitosti obrade otpada, te za te svrhe on može uključivati analizu materijalnog toka mjerodavnih komponenti kroz obradu otpada. Upotreba analize materijalnog toka temeljena je na riziku uzimajući u obzir, na primjer, opasna svojstva otpada, rizik koji otpad predstavlja u smislu sigurnosti postupka, sigurnosti na radu i utjecaja na okoliš, kao i informacije koje su dostavili prethodni posjednici otpada.

e.

Osiguravanje odvajanja otpada

Otpad se skladišti odvojeno ovisno o svojstvima kako bi se omogućili skladištenje i obrada koji su jednostavniji i sigurniji za okoliš. Odvajanje otpada temelji se na fizičkom odvajanju otpada i na procedurama za utvrđivanje kad se otpad skladišti i gdje.

f.

Osiguravanje kompatibilnosti otpada prije miješanja ili homogenizacije otpada

Kompatibilnost se osigurava nizom mjera i ispitivanja za provjeru kako bi se otkrile sve nepoželjne i/ili potencijalno opasne kemijske reakcije između otpada (npr. polimerizacija, nastanak plinova, egzotermne reakcije, razgradnja, kristalizacija, taloženje) pri miješanju ili homogenizaciji otpada ili provođenju drugih postupaka obrade. Testovi kompatibilnosti temeljeni su na riziku uzimajući u obzir, na primjer, opasna svojstva otpada, rizik koji otpad predstavlja u smislu sigurnosti postupka, sigurnosti na radu i utjecaja na okoliš, kao i informacije koje su dostavili prethodni posjednici otpada.

g.

Sortiranje dolaznog krutog otpada

Sortiranje dolaznog krutog otpada (10) provodi se s ciljem sprečavanja ulaska nepoželjnih materijala u daljnje postupke obrade otpada. To može uključivati sljedeće:

ručno odvajanje na temelju vizualnih pregleda;

odvajanje željezovitih metala, obojenih metala ili svih metala;

optička separacija, npr. spektroskopijom u bliskom infracrvenom području ili rendgenskim sustavom;

separacija po gustoći, npr. separacija u zračnoj struji, pliva-tone separacija u tankovima, separacija na vibrirajućim stolovima;

separacija po veličini na rešetkama/sitima.

NRT 3. Za olakšavanje smanjenja emisija u vodu i zrak NRT je izraditi i voditi popis tokova otpadnih voda i plinova kao dio sustava upravljanja okolišem (vidjeti NRT 1.), koji sadržava sve sljedeće značajke:

i.

informacije o svojstvima otpada koji će se obrađivati i postupku obrade otpada, uključujući:

(a)

pojednostavnjene prikaze tijeka postupka koji pokazuju podrijetlo emisija;

(b)

opise tehnika integriranih u proizvodni proces i obrade otpadnih voda/plinova na izvoru uključujući njihove performanse;

ii.

informacije o svojstvima tokova otpadnih voda, kao što su:

(a)

srednje vrijednosti i varijabilnost toka, pH, temperatura i vodljivost;

(b)

srednje vrijednosti koncentracija i opterećenja relevantnih tvari te njihova varijabilnost (npr. KPK/TOC, vrste dušika, fosfor, metali, prioritetne tvari/mikroonečišćujuće tvari);

(c)

podaci o biorazgradivosti (npr. BPK, omjer BPK/KPK, Zahn-Wellensov test, potencijal biološke inhibicije (npr. inhibicija aktivnog mulja)) (vidjeti NRT 52.);

iii.

informacije o svojstvima tokova otpadnih plinova, kao što su:

(a)

srednje vrijednosti i varijabilnost toka i temperature;

(b)

srednje vrijednosti koncentracija i opterećenja relevantnih tvari te njihova varijabilnost (npr. organski spojevi, postojane onečišćujuće tvari poput PCB-ova);

(c)

zapaljivost, gornja i donja granica eksplozivnosti, reaktivnost;

(d)

prisutnost drugih tvari koje mogu utjecati na sustav obrade otpadnih plinova ili sigurnost pogona (npr. kisika, dušika, vodene pare, prašine).

Primjenjivost

Područje primjene (npr. razina detalja) i priroda popisa uglavnom će biti uvjetovani prirodom, opsegom i složenošću postrojenja te rasponom njegovih mogućih utjecaja na okoliš (koje određuju i vrsta i količina otpada koji se obrađuje).

NRT 4. Za smanjenje ekoloških rizika povezanih sa skladištenjem otpada NRT je upotreba svih tehnika navedenih u nastavku.

Tehnika

Opis

Primjenjivost

a.

Optimirana lokacija skladišta

To uključuje tehnike poput sljedećih:

skladište je smješteno najdalje što je tehnički i ekonomski izvedivo od osjetljivih receptora, vodotoka itd.,

skladište je smješteno tako da se nepotrebno rukovanje otpadom unutar pogona (npr. istim se otpadom rukuje najmanje dvaput ili su udaljenosti prijevoza na lokaciji nepotrebno dugačke) ukloni ili svede na najmanju mjeru.

Općenito primjenjivo na nove pogone.

b.

Odgovarajući kapacitet skladišta

Poduzimaju se mjere za izbjegavanje akumuliranja otpada kao što su:

maksimalni kapacitet za skladištenje otpada jasno je određen i nije prekomjeran, uzimajući u obzir značajke otpada (npr. u pogledu opasnosti od požara) i kapacitet obrade,

količina uskladištenog otpada redovito se prati u odnosu na najveći dozvoljeni kapacitet skladišta,

jasno je određeno najduže vrijeme skladištenja otpada.

Općenito primjenjivo.

c.

Sigurno skladištenje

To uključuje mjere poput sljedećih:

oprema koja se upotrebljava za utovar, istovar i skladištenje otpada jasno je evidentirana i označena,

otpad za koji je poznato da je osjetljiv na toplinu, svjetlost, zrak, vodu itd. zaštićen je od tih atmosferskih uvjeta,

spremnici i bačve odgovaraju namjeni i smješteni su na siguran način.

d.

Odvojeno područje za skladištenje pakiranog opasnog otpada i rukovanje njime

Prema potrebi, za skladištenje pakiranog opasnog otpada i rukovanje njime upotrebljava se za to predviđeno područje.

NRT 5. Za smanjenje ekološkog rizika povezanog s rukovanjem otpadom i prijevozom otpada NRT je uspostava i provedba procedura rukovanja i prijevoza.

Opis

Cilj je procedura rukovanja i prijevoza osigurati da se otpadom sigurno rukuje i da ga se sigurno prevozi u odgovarajuće skladište ili obradu. Postupci uključuju sljedeće elemente:

rukovanje otpadom i njegov prijevoz obavlja stručno osoblje,

rukovanje otpadom i njegov prijevoz propisno se dokumentiraju, ovjeravaju prije izvršenja i provjeravaju poslije izvršenja,

poduzimaju se mjere za sprečavanje, otkrivanje i smanjivanje istjecanja,

pri projektiranju i provođenju homogenizacije ili miješanja otpada poduzimaju se preventivne mjere (npr. usisavanje prašinastog/praškastog otpada).

Procedure rukovanja otpadom i prijevoza otpada temeljene su na riziku uzimajući u obzir vjerojatnost nesreća i incidenata i njihov utjecaj na okoliš.

1.2.   Praćenje

NRT 6. Za relevantne emisije u vodu utvrđene u popisu tokova otpadnih voda (vidjeti NRT 3.) NRT je praćenje ključnih parametara postupka (npr. protok otpadnih voda, pH, temperatura, električna provodljivost, BPK) na ključnim lokacijama (npr. na ulazu u predobradu i na izlazu iz nje, na ulazu u završnu obradu, na točki gdje emisija izlazi iz postrojenja).

NRT 7. NRT je praćenje emisija u vodu najmanje uz učestalost navedenu u nastavku i u skladu s odgovarajućim normama EN. Ako norme EN nisu dostupne, NRT je primjena normi ISO, nacionalnih ili drugih međunarodnih normi kojima se osigurava dobivanje podataka jednakovrijedne znanstvene kvalitete.

Tvar/parametar

Norma/norme

Postupak obrade otpada

Minimalna učestalost praćenja (11)  (12)

Praćenje povezano s

Adsorpcijski organski vezani halogeni (AOX) (13)  (14)

EN ISO 9562

Obrada tekućeg otpada koji sadržava vodu

Jedanput dnevno

NRT 20.

Benzen, toluen, etilbenzen, ksilen (BTEX) (13)  (14)

EN ISO 15680

Obrada tekućeg otpada koji sadržava vodu

Jedanput mjesečno

Kemijska potrošnja kisika (KPK) (15)  (16)

ne postoji norma EN

Svi postupci obrade otpada osim obrade tekućeg otpada koji sadržava vodu

Jedanput mjesečno

Obrada tekućeg otpada koji sadržava vodu

Jedanput dnevno

Slobodni cijanid (CN-) (13)  (14)

dostupne razne norme EN (npr. EN ISO 14403-1 i 14403-2)

Obrada tekućeg otpada koji sadržava vodu

Jedanput dnevno

Indeks ugljikovodika u uljima (HOI) (14)

EN ISO 9377-2

Mehanička obrada u drobilicama (šrederima) metalnog otpada

Jedanput mjesečno

Obrada OEEO-a koji sadržava VFC-ove i/ili VHC-ove

Ponovna rafinacija otpadnih ulja

Fizikalno-kemijska obrada otpada s ogrjevnom vrijednošću

Ispiranje vodom iskopanog onečišćenog tla

Obrada tekućeg otpada koji sadržava vodu

Jedanput dnevno

Arsen (As), kadmij (Cd), krom (Cr), bakar (Cu), nikal (Ni), olovo (Pb), cink (Zn) (13)  (14)

Dostupne razne norme EN (npr. EN ISO 11885, EN ISO 17294-2, EN ISO 15586)

Mehanička obrada u drobilicama (šrederima) metalnog otpada

Jedanput mjesečno

Obrada OEEO-a koji sadržava VFC-ove i/ili VHC-ove

Mehaničko-biološka obrada otpada

Ponovna rafinacija otpadnih ulja

Fizikalno-kemijska obrada otpada s ogrjevnom vrijednošću

Fizikalno-kemijska obrada krutog i/ili kašastog otpada

Regeneracija istrošenih otapala

Ispiranje vodom iskopanog onečišćenog tla

Obrada tekućeg otpada koji sadržava vodu

Jedanput dnevno

Mangan (Mn) (13)  (14)

Obrada tekućeg otpada koji sadržava vodu

Jedanput dnevno

Šesterovalentni krom (Cr(VI)) (13)  (14)

Dostupne razne norme EN (npr. EN ISO 10304-3, EN ISO 23913)

Obrada tekućeg otpada koji sadržava vodu

Jedanput dnevno

Živa (Hg) (13)  (14)

Dostupne razne norme EN (npr. EN ISO 17852, EN ISO 12846)

Mehanička obrada u drobilicama (šrederima) metalnog otpada

Jedanput mjesečno

Obrada OEEO-a koji sadržava VFC-ove i/ili VHC-ove

Mehaničko-biološka obrada otpada

Ponovna rafinacija otpadnih ulja

Fizikalno-kemijska obrada otpada s ogrjevnom vrijednošću

Fizikalno-kemijska obrada krutog i/ili kašastog otpada

Regeneracija istrošenih otapala

Ispiranje vodom iskopanog onečišćenog tla

Obrada tekućeg otpada koji sadržava vodu

Jedanput dnevno

PFOA (13)

ne postoji norma EN

Svi postupci obrade otpada

Jedanput u šest mjeseci

PFOS (13)

Fenolni indeks (16)

EN ISO 14402

Ponovna rafinacija otpadnih ulja

Jedanput mjesečno

Fizikalno-kemijska obrada otpada s ogrjevnom vrijednošću

Obrada tekućeg otpada koji sadržava vodu

Jedanput dnevno

Ukupni dušik (Ukupni N) (16)

EN 12260, EN ISO 11905-1

Biološka obrada otpada

Jedanput mjesečno

Ponovna rafinacija otpadnih ulja

Obrada tekućeg otpada koji sadržava vodu

Jedanput dnevno

Ukupni organski ugljik (TOC) (15)  (16)

EN 1484

Svi postupci obrade otpada osim obrade tekućeg otpada koji sadržava vodu

Jedanput mjesečno

Obrada tekućeg otpada koji sadržava vodu

Jedanput dnevno

Ukupni fosfor (Ukupni P) (16)

Dostupne razne norme EN (npr. EN ISO 15681-1, EN ISO 15681-2, EN ISO 6878, EN ISO 11885)

Biološka obrada otpada

Jedanput mjesečno

Obrada tekućeg otpada koji sadržava vodu

Jedanput dnevno

Ukupne suspendirane krute tvari (UST) (16)

EN 872

Svi postupci obrade otpada osim obrade tekućeg otpada koji sadržava vodu

Jedanput mjesečno

Obrada tekućeg otpada koji sadržava vodu

Jedanput dnevno

NRT 8. NRT je praćenje usmjerenih emisija u zrak najmanje uz učestalost navedenu u nastavku i u skladu s odgovarajućim normama EN. Ako norme EN nisu dostupne, NRT je primjena normi ISO, nacionalnih ili drugih međunarodnih normi kojima se osigurava dobivanje podataka jednakovrijedne znanstvene kvalitete.

Tvar/parametar

Norma/norme

Postupak obrade otpada

Minimalna učestalost praćenja (17)

Praćenje povezano s

Bromirani usporivači gorenja (18)

ne postoji norma EN

Mehanička obrada u drobilicama (šrederima) metalnog otpada

Jedanput godišnje

NRT 25.

CFC-i

ne postoji norma EN

Obrada OEEO-a koji sadržava VFC-ove i/ili VHC-ove

Jedanput u šest mjeseci

NRT 29.

Dioksinima slični PCB-ovi

EN 1948-1, 1948-2 i 1948-4 (19)

Mehanička obrada u drobilicama (šrederima) metalnog otpada (18)

Jedanput godišnje

NRT 25.

Dekontaminacija opreme koja sadržava PCB-ove

Jedanput u tri mjeseca

NRT 51.

Prašina

EN 13284-1

Mehanička obrada otpada

Jedanput u šest mjeseci

NRT 25.

Mehaničko-biološka obrada otpada

NRT 34.

Fizikalno-kemijska obrada krutog i/ili kašastog otpada

NRT 41.

Termička obrada istrošenog aktivnog ugljena, otpadnih katalizatora i iskopanog onečišćenog tla

NRT 49.

Ispiranje vodom iskopanog onečišćenog tla

NRT 50.

HCl

EN 1911

Termička obrada istrošenog aktivnog ugljena, otpadnih katalizatora i iskopanog onečišćenog tla (18)

Jedanput u šest mjeseci

NRT 49.

Obrada tekućeg otpada koji sadržava vodu (18)

NRT 53.

HF

ne postoji norma EN

Termička obrada istrošenog aktivnog ugljena, otpadnih katalizatora i iskopanog onečišćenog tla (18)

Jedanput u šest mjeseci

NRT 49.

Hg

EN 13211

Obrada OEEO-a koji sadržava živu

Jedanput u tri mjeseca

NRT 32.

H2S

ne postoji norma EN

Biološka obrada otpada (20)

Jedanput u šest mjeseci

NRT 34.

Metali i metaloidi osim žive

(npr. As, Cd, Co, Cr, Cu, Mn, Ni, Pb, Sb, Se, Tl, V) (18)

EN 14385

Mehanička obrada u drobilicama (šrederima) metalnog otpada

Jedanput godišnje

NRT 25.

NH3

ne postoji norma EN

Biološka obrada otpada (20)

Jedanput u šest mjeseci

NRT 34.

Fizikalno-kemijska obrada krutog i/ili kašastog otpada (18)

Jedanput u šest mjeseci

NRT 41.

Obrada tekućeg otpada koji sadržava vodu (18)

NRT 53.

Koncentracija neugodnih mirisa

EN 13725

Biološka obrada otpada (21)

Jedanput u šest mjeseci

NRT 34.

PCDD/F (18)

EN 1948-1, 1948-2 i 1948-3 (19)

Mehanička obrada u drobilicama (šrederima) metalnog otpada

Jedanput godišnje

NRT 25.

Ukupni HOS-ovi

EN 12619

Mehanička obrada u drobilicama (šrederima) metalnog otpada

Jedanput u šest mjeseci

NRT 25.

Obrada OEEO-a koji sadržava VFC-ove i/ili VHC-ove

Jedanput u šest mjeseci

NRT 29.

Obrada otpada s ogrjevnom vrijednošću (18)

Jedanput u šest mjeseci

NRT 31.

Mehaničko-biološka obrada otpada

Jedanput u šest mjeseci

NRT 34.

Fizikalno-kemijska obrada krutog i/ili kašastog otpada (18)

Jedanput u šest mjeseci

NRT 41.

Ponovna rafinacija otpadnih ulja

NRT 44.

Fizikalno-kemijska obrada otpada s ogrjevnom vrijednošću

NRT 45.

Regeneracija istrošenih otapala

NRT 47.

Termička obrada istrošenog aktivnog ugljena, otpadnih katalizatora i iskopanog onečišćenog tla

NRT 49.

Ispiranje vodom iskopanog onečišćenog tla

NRT 50.

Obrada tekućeg otpada koji sadržava vodu (18)

NRT 53.

Dekontaminacija opreme koja sadržava PCB-ove (22)

Jedanput u tri mjeseca

NRT 51.

NRT 9. NRT je praćenje difuznih emisija organskih spojeva u zrak iz regeneracije istrošenih otapala, dekontaminacije opreme koja sadržava postojane organske onečišćujuće tvari otapalima te iz fizikalno-kemijske obrade otapala za oporabu njihove ogrjevne vrijednosti, najmanje jedanput godišnje primjenom tehnike ili kombinacije tehnika navedenih u nastavku.

Tehnika

Opis

a.

Mjerenje

Metode mirisanja (organoleptika), optičko snimanje plina, fluks solarne okultacije ili diferencijalna apsorpcija. Vidjeti opise u odjeljku 6.2.

b.

Emisijski faktori

Izračuni emisija na temelju emisijskih faktora koji se povremeno (npr. jedanput u dvije godine) provjeravaju mjerenjima.

c.

Bilanca mase

Izračun difuznih emisija pomoću bilance mase uzimajući u obzir unos otapala, usmjerene emisije u zrak, emisije u vodu, otapalo u proizvodu postupka te ostatke postupka (npr. destilacije).

NRT 10. NRT je periodično praćenje emisija neugodnih mirisa.

Opis

Emisije neugodnih mirisa mogu se pratiti primjenom:

normi EN (npr. dinamička olfaktometrija u skladu s normom EN 13725 za određivanje koncentracije neugodnih mirisa ili EN 16841-1 ili 16841-2 za određivanje izlaganja neugodnim mirisima),

ako se primjenjuju zamjenske metode za koje norme EN nisu dostupne (npr. procjena utjecaja neugodnih mirisa), primjenom normi ISO, nacionalnih ili drugih međunarodnih normi kojima se osigurava dobivanje podataka jednakovrijedne znanstvene kvalitete.

Učestalost praćenja utvrđena je u planu upravljanja neugodnim mirisima (vidjeti NRT 12.).

Primjenjivost

Primjenjivost je ograničena na slučajeve kada se nastanak neugodnih mirisa u osjetljivim receptorima može očekivati i/ili je zabilježen.

NRT 11. NRT je praćenje godišnje potrošnje vode, energije i sirovina, kao i godišnje proizvodnje ostataka i otpadnih voda, učestalošću od najmanje jedanput godišnje.

Opis

Praćenje obuhvaća izravna mjerenja, izračune ili bilježenje, npr. pomoću prikladnih mjerača ili faktura. Praćenje se raščlanjuje na najprikladnijoj razini (npr. na razini postupka ili pogona/postrojenja) i njime se u obzir uzimaju sve važne izmjene pogona/postrojenja.

1.3.   Emisije u zrak

NRT 12. Za sprečavanje ili, ako to nije izvedivo, smanjenje emisija neugodnih mirisa NRT je utvrditi, provesti i redovito preispitivati plan za upravljanje neugodnim mirisima u okviru sustava upravljanja okolišem (vidjeti NRT 1.) koji uključuje sve elemente navedene u nastavku:

protokol s mjerama i vremenskim okvirom,

protokol za praćenje neugodnih mirisa kako je navedeno u NRT 10.,

protokol za reakciju na utvrđene incidente s neugodnim mirisima, npr. pritužbe,

program za sprečavanje i smanjivanje neugodnih mirisa namijenjen utvrđivanju izvora; ocjenjivanje doprinosa izvora te provedbu mjera prevencije i/ili smanjenja.

Primjenjivost

Primjenjivost je ograničena na slučajeve kada se nastanak neugodnih mirisa u osjetljivijim receptorima može očekivati i/ili je zabilježen.

NRT 13. Za sprečavanje ili, ako to nije izvedivo, smanjenje emisija neugodnih mirisa NRT je primjena tehnike ili kombinacije tehnika navedenih u nastavku.

Tehnika

Opis

Primjenjivost

a.

Što više smanjiti vrijeme zadržavanja

Što više smanjiti vrijeme zadržavanja otpada (potencijalno) neugodnog mirisa u skladištu ili u sustavima za rukovanje (npr. cijevima, spremnicima, bazenima), posebice u anaerobnim uvjetima. Ako je primjenjivo, uvode se odgovarajuće mjere za prihvat sezonskih vršnih količina otpada.

Primjenjivo samo na otvorene sustave.

b.

Kemijska obrada

Uporaba kemikalija za uništavanje ili smanjenje stvaranja spojeva neugodnog mirisa (npr. oksidacija ili taloženje sumporovodika).

Nije primjenjivo ako može ugroziti željenu kvalitetu proizvoda obrade.

c.

Optimizacija aerobne obrade

U slučaju aerobne obrade tekućeg otpada koji sadržava vodu, to može uključivati:

uporabu čistog kisika,

uklanjanje pjene u bazenima,

često održavanje aeracijskog sustava.

U slučaju aerobne obrade otpada koji nije tekući otpad koji sadržava vodu vidjeti NRT 36.

Općenito primjenjivo.

NRT 14. Za sprečavanje ili, ako to nije izvedivo, smanjenje difuznih emisija u zrak, posebice prašine, organskih spojeva i neugodnih mirisa, NRT je primjena prikladne kombinacije tehnika navedenih u nastavku.

Ovisno o riziku koji otpad predstavlja u pogledu difuznih emisija u zrak, posebice je važan NRT 14.d.

Tehnika

Opis

Primjenjivost

a.

Što više smanjiti broj potencijalnih izvora difuznih emisija

To uključuje tehnike poput sljedećih:

prikladno projektiranje cjevovoda (npr. smanjenje dužine cjevovoda na najmanju moguću mjeru, smanjenje broja prirubnica i ventila, upotreba varenih prirubnica i cijevi),

davanje prednosti gravitacijskom tečenju umjesto crpljenja,

ograničavanje visine pada materijala,

ograničavanje brzine prometa,

upotreba vjetrobrana.

Općenito primjenjivo.

b.

Odabir i upotreba opreme visoke otpornosti

To uključuje tehnike poput sljedećih:

ventili s dvostrukim brtvama ili jednako učinkovita oprema,

visokootporne brtve (kao što su spirometalne brtve, prstenaste brtve) za kritične primjene,

pumpe/kompresore/miješalice opremljene mehaničkim brtvama umjesto brtvilima,

pumpe/kompresore/miješalice na magnetni pogon,

prikladne priključke za servisna crijeva, kliješta s ubodnom iglom i glava sa svrdlom npr. pri otplinjavanju OEEO-a koji sadržava VFC-ove i/ili VHC-ove.

Primjenjivost može biti ograničena u slučaju postojećih pogona zbog zahtjeva funkcionalnosti.

c.

Sprečavanje korozije

To uključuje tehnike poput sljedećih:

prikladan odabir građevinskih materijala,

vanjsko i unutarnje oblaganje opreme i premazivanje cijevi sredstvima za sprečavanje korozije.

Općenito primjenjivo.

d.

Zadržavanje, prikupljanje i obrada difuznih emisija

To uključuje tehnike poput sljedećih:

pohranjivanje i obrada te rukovanje s materijalima i otpadom koji mogu generirati difuzne emisije u zatvorenim prostorima i/ili u zatvorenoj opremi (npr. transportne trake),

održavanje zatvorene opreme ili zgrada pod odgovarajućim tlakom,

prikupljanje i usmjeravanje emisija u prikladan sustav za ublažavanje (vidjeti odjeljak 6.1) putem sustava za odvođenje zraka i/ili sustava za usisavanje zraka blizu izvora emisija.

Upotreba zatvorene opreme ili zgrada može biti ograničena sigurnosnim uvjetima zbog, na primjer, opasnosti od eksplozije ili potrošnje kisika.

Upotreba zatvorene opreme ili zgrada može biti ograničena i količinom otpada.

e.

Vlaženje

Vlaženje potencijalnih izvora difuznih emisija prašine (npr. skladište otpada, prometne površine i otvoreni postupci rukovanja) vodom ili maglicom.

Općenito primjenjivo.

f.

Održavanje

To uključuje tehnike poput sljedećih:

osiguravanje pristupa opremi kod koje su moguća istjecanja,

redovita kontrola zaštitne opreme kao što su trakaste zavjese i brzozatvarajuća vrata.

Općenito primjenjivo.

g.

Čišćenje površina za obradu i skladištenje otpada

To uključuje tehnike poput redovitog čišćenja cijelog područja za obradu otpada (dvorane, prometne površine, skladišta itd.), transportnih traka, opreme i spremnika.

Općenito primjenjivo.

h.

Program za otkrivanje i saniranje istjecanja (LDAR)

Vidjeti odjeljak 6.2. Ako se očekuju emisije organskih spojeva, uspostavlja se i provodi program za otkrivanje i saniranje istjecanja uz pristup temeljen na riziku, uzimajući u obzir posebice projekt pogona te količinu i prirodu predmetnih organskih spojeva.

Općenito primjenjivo.

NRT 15. NRT je spaljivanje na baklji samo iz sigurnosnih razloga ili u neuobičajenim radnim uvjetima (npr. pokretanje, zaustavljanje) primjenom obiju tehnika navedenih u nastavku.

Tehnika

Opis

Primjenjivost

a.

Pravilno projektiranje pogona

Uključuje projektiranje sustava za oporabu plinova dovoljnog kapaciteta te upotrebu rasteretnih ventila visoke otpornosti.

Općenito primjenjivo na nove pogone.

U postojećim se pogonima mogu nadograditi sustavi za oporabu plina.

b.

Upravljanje pogonom

Uključuje uravnoteženje sustava plina i uporabu naprednog nadzora postupaka.

Općenito primjenjivo.

NRT 16. Za smanjenje emisija u zrak iz baklji kad je spaljivanje na baklji neizbježno, NRT je primjena obiju tehnika navedenih u nastavku.

Tehnika

Opis

Primjenjivost

a.

Ispravno projektiranje uređaja za spaljivanje na baklji

Optimizacija visine i tlaka, pomoći parom, zrakom ili plinom, vrste vrhova baklji itd. kako bi se omogućio bezdimni i pouzdan rad te osiguralo učinkovito izgaranje suvišnih plinova.

Općenito primjenjivo na nove baklje. U postojećim pogonima primjenjivost može biti ograničena zbog npr. raspoloživosti vremena za održavanje.

b.

Praćenje i bilježenje kao dio upravljanja bakljama za spaljivanje

To uključuje stalno praćenje količine plinova koji se šalju na spaljivanje na baklji. Može uključivati i procjene drugih parametara (npr. sastava toka plina, ukupne topline, omjera pomoći, brzine, protoka plina za pročišćavanje, emisija onečišćujućih tvari (npr. NOx, CO, ugljikovodici), buka). Bilježenje spaljivanja na baklji obično uključuje trajanje i broj spaljivanja te omogućuje kvantifikaciju emisija i moguće sprečavanje budućih spaljivanja na baklji.

Općenito primjenjivo.

1.4.   Buka i vibracije

NRT 17. Za sprečavanje ili, ako to nije izvedivo, smanjenje emisija buke i vibracija NRT je utvrditi, provesti i redovito preispitivati plan za upravljanje bukom i vibracijama u okviru sustava upravljanja okolišem (vidjeti NRT 1.) koji uključuje sve elemente navedene u nastavku:

I.

protokol s odgovarajućim mjerama i vremenskim okvirom;

II.

protokol za praćenje buke i vibracija;

III.

protokol za reakciju na utvrđene incidente s bukom i vibracijama, npr. pritužbe;

IV.

program sprečavanja i smanjenja buke i vibracija namijenjen utvrđivanju jednog ili više izvora, mjerenju/procjeni izloženosti buci i vibracijama, karakterizaciji doprinosa izvora i provedbi mjera za sprečavanje i/ili smanjenje.

Primjenjivost

Primjenjivost je ograničena na slučajeve kada se nastanak buke ili vibracija u osjetljivijim receptorima može očekivati i/ili je zabilježen.

NRT 18. Za sprečavanje ili, ako to nije izvedivo, smanjenje emisija buke i vibracija NRT je primjena jedne od ili kombinacije tehnika navedenih u nastavku:

Tehnika

Opis

Primjenjivost

a.

Odgovarajuća lokacija opreme i zgrada

Razina buke može se smanjiti povećanjem udaljenosti između odašiljatelja i primatelja, korištenjem zgrada kao bukobrana te premještanjem ulaza i izlaza na zgradama.

Kod postojećih pogona preseljenje opreme te ulaza i izlaza može biti ograničeno nedostatkom prostora ili previsokim troškovima.

b.

Operativne mjere

To uključuje tehnike poput sljedećih:

i.

inspekciju i održavanje opreme;

ii.

zatvaranje vrata i prozora u zatvorenim prostorima, ako je moguće;

iii.

upravljanje opremom povjereno je iskusnom osoblju;

iv.

izbjegavanje bučnih aktivnosti noću, ako je moguće;

v.

mjere za kontrolu buke tijekom održavanja, prijevoza, rukovanja i obrade.

Općenito primjenjivo.

c.

Oprema s niskom razinom buke

To može uključivati motore, kompresore, pumpe i baklje za spaljivanje s izravnim pogonom.

d.

Oprema za kontrolu buke i vibracija

To uključuje tehnike poput sljedećih:

i.

uređaje za smanjenje buke;

ii.

zvučnu i vibracijsku izolaciju opreme;

iii.

smještanje bučne opreme u zatvoreni objekt;

iv.

zvučnu izolaciju zgrada.

Primjenjivost može biti ograničena nedostatkom prostora (za postojeće pogone).

e.

Prigušenje buke

Širenje buke može se smanjiti umetanjem prepreka između odašiljatelja i primatelja (npr. zaštitnih zidova, nasipa i zgrada).

Primjenjivo samo na postojeće pogone; projektiranjem novih postrojenja ova bi tehnika trebala postati nepotrebna. Kod postojećih pogona umetanje prepreka može biti ograničeno nedostatkom prostora.

Za mehaničku obradu u drobilicama (šrederima) metalnog otpada tehnika je primjenjiva u okviru ograničenja povezanih s rizikom od deflagracije u drobilici.

1.5.   Emisije u vodu

NRT 19. Za optimiranje potrošnje vode, smanjenje količine generiranih otpadnih voda i sprečavanje ili, ako to nije izvedivo, smanjenje emisija u tlo i vodu NRT je upotreba prikladne kombinacije tehnika navedenih u nastavku.

Tehnika

Opis

Primjenjivost

a.

Gospodarenje vodom

Potrošnja vode optimira se upotrebom mjera koje mogu uključivati sljedeće:

planove uštede vode (npr. uspostava ciljeva učinkovite potrošnje vode, dijagrama toka i vodne bilance),

optimiranje upotrebe vode za ispiranje (npr. suho čišćenje umjesto ispiranja, korištenje potisnih prekidača na svoj opremi za pranje),

smanjenje upotrebe vode za stvaranje vakuuma (npr. upotreba pumpi s tekućinskim prstenom s tekućinama visokog vrelišta).

Općenito primjenjivo.

b.

Recirkulacija vode

Tokovi vode se recirkuliraju unutar pogona, ako je potrebno poslije pročišćavanja. Razina recirkulacije ograničena je vodnom bilancom pogona, sadržajem nečistoća (npr. spojevi neugodnog mirisa) i/ili svojstvima tokova vode (npr. sadržaj hranjivih tvari).

Općenito primjenjivo.

c.

Nepropusne površine

Ovisno o riziku koji otpad predstavlja u smislu onečišćenja tla i/ili vode, površine svih područja za obradu otpada (npr. površine za prijam otpada, rukovanje, skladištenje, obradu i otpravljanje) trebale bi biti nepropusne za predmetne tekućine.

Općenito primjenjivo.

d.

Tehnike za smanjivanje vjerojatnosti i utjecaja preljeva i curenja iz spremnika i posuda

Ovisno o riziku koji tekućine iz spremnika i posuda predstavljaju u smislu onečišćenja tla i/ili vode, to uključuje tehnike poput sljedećih:

detektori prelijevanja,

preljevne cijevi koje su usmjerene u zatvoreni sustav odvodnje (tj. odgovarajuća tankvana ili druga posuda),

spremnici za tekućine smješteni su u prikladnoj tankvani; volumen je projektiran za zadržavanje curenja sadržaja najvećeg spremnika u tankvani,

izoliranje spremnika, posuda i tankvana (npr. zatvaranje ventila).

Općenito primjenjivo.

e.

Natkrivanje područja za skladištenje i obradu otpada

Ovisno o riziku koji otpad predstavlja u smislu onečišćenja tla i/ili vode, otpad se skladišti i obrađuje u natkrivenim prostorima kako bi se spriječio kontakt s kišnicom i tako smanjila količina onečišćenih oborinskih voda na najmanju moguću mjeru.

Primjenjivost može biti ograničena skladištenjem ili obradom velikih količina otpada (npr. mehanička obrada u drobilicama (šrederima) metalnog otpada).

f.

Razdvajanje tokova vode

Svaki tok vode (npr. oborinske vode, procesna voda) prikuplja se i pročišćava zasebno, ovisno o sadržaju onečišćujućih tvari i kombinaciji tehnika pročišćavanja. Konkretno, nekontaminirani tokovi otpadnih voda odvajaju se od tokova otpadnih voda koje je potrebno pročistiti.

Općenito primjenjivo na nove pogone.

Općenito primjenjivo na postojeće pogone uz ograničenja povezana s oblikovanjem sustava odvodnje.

g.

Odgovarajuća infrastruktura za odvodnju

Područje za obradu otpada priključeno je na odvodnu infrastrukturu.

Oborine koje padaju na područja za obradu i skladištenje prikupljaju se odvodnom infrastrukturom zajedno s vodom za pranje, povremenim izljevima itd. te, ovisno o sadržaju onečišćujućih tvari, recirkuliraju ili usmjeravaju na daljnje pročišćavanje.

Općenito primjenjivo na nove pogone.

Općenito primjenjivo na postojeće pogone uz ograničenja povezana s oblikovanjem sustava oborinske odvodnje.

h.

Odredbe za projektiranje i održavanje kako bi se omogućilo otkrivanje i popravljanje istjecanja

Redovito praćenje mogućih istjecanja temelji se na riziku te se oprema prema potrebi popravlja.

Upotreba ukopanih elemenata svedena je na najmanju moguću mjeru. Ako se upotrebljavaju ukopani elementi te ovisno o riziku da otpad u tim komponentama onečisti tlo i/ili vodu, gradi se tankvana za ukopane elemente.

Upotreba nadzemnih elemenata općenito je primjenjiva na nove pogone. Međutim, može biti ograničena zbog opasnosti od smrzavanja.

Ugradnja tankvane može biti ograničena u slučaju postojećih pogona.

i.

Retencijski bazen odgovarajućeg kapaciteta

Treba osigurati retencijski bazen za otpadne vode nastale tijekom neuobičajenih radnih uvjeta dimenzioniran na temelju rizika (npr. uzimajući u obzir prirodu onečišćujućih tvari, učinke daljnjeg pročišćavanja otpadnih voda i prihvatni okoliš).

Iz retencijskog bazena otpadne je vode moguće ispustiti samo nakon što se poduzmu odgovarajuće mjere (npr. praćenje, pročišćavanje, oporaba).

Općenito primjenjivo na nove pogone.

Za postojeće pogone primjenjivost može biti ograničena raspoloživim prostorom i oblikovanjem sustava odvodnje.

NRT 20. Za smanjenje emisija u vodu NRT je pročišćavanje otpadnih voda upotrebom odgovarajuće kombinacije tehnika navedenih u nastavku.

Tehnika (23)

Tipične ciljane onečišćujuće tvari

Primjenjivost

Prethodno pročišćavanje i prvi stupanj pročišćavanja, npr.

a.

Egalizacija

Sve onečišćujuće tvari

Općenito primjenjivo.

b.

Neutralizacija

Kiseline, lužine

c.

Fizičko odvajanje, npr. rešetke, sita, pjeskolovi, mastolovi, odvajanje ulja ili primarne taložnice.

Krupne krute tvari, suspendirane krute tvari, ulja/masti

Fizikalno-kemijsko pročišćavanje, npr.

d.

Adsorpcija

Adsorpcijske otopljene onečišćujuće tvari koje nisu biorazgradive ili koje bi mogle onemogućiti biološko pročišćavanje, npr. ugljikovodici, živa, AOX

Općenito primjenjivo.

e.

Destilacija/rektifikacija

Otopljene onečišćujuće tvari koje nisu biorazgradive ili koje bi mogle onemogućiti biološko pročišćavanje a koje se mogu destilirati, npr. neka otapala

f.

Taloženje

Taloženje otopljenih onečišćujućih tvari koje nisu biorazgradive ili koje bi mogle onemogućiti biološko pročišćavanje, npr. metali, fosfor

g.

Kemijska oksidacija

Oksidabilne otopljene onečišćujuće tvari koje nisu biorazgradive ili koje bi mogle onemogućiti biološko pročišćavanje, npr. nitrit, cijanid

h.

Kemijska redukcija

Reduktibilne otopljene onečišćujuće tvari koje nisu biorazgradive ili koje bi mogle onemogućiti biološko pročišćavanje, npr. šesterovalentni krom (Cr(VI))

i.

Isparavanje

Topive onečišćujuće tvari

j.

Ionska izmjena

Ionske otopljene onečišćujuće tvari koje nisu biorazgradive ili koje bi mogle onemogućiti biološko pročišćavanje, npr. metali

k.

Desorpcija (stripiranje)

Onečišćujuće tvari koje se mogu ukloniti, npr. sumporovodik (H2S), amonijak (NH3), neki adsorpcijski organski vezani halogeni (AOX), ugljikovodici

Biološko pročišćavanje, npr.

l.

Postupak s aktivnim muljem

Biorazgradivi organski spojevi

Općenito primjenjivo.

m.

Membranski bioreaktor

Uklanjanje dušika

n.

Nitrifikacija/denitrifikacija ako pročišćavanje uključuje biološko pročišćavanje

Ukupni dušik, amonijak

Nitrifikacija možda neće biti primjenjiva u slučaju visokih koncentracija klorida (tj. više od 10 g/l) i ako smanjenje koncentracije klorida prije nitrifikacije ne bi bilo opravdano koristima za okoliš. Nitrifikacija nije primjenjiva kad je temperatura otpadnih voda niska (npr. manje od 12 °C).

Uklanjanje krutina, npr.

o.

Koagulacija i flokulacija

Suspendirane krute tvari i metali vezani na čestice

Općenito primjenjivo.

p.

Taloženje

q.

Filtracija (npr. filtracija pijeskom, mikrofiltracija, ultrafiltracija)

r.

Flotacija


Tablica 6.1.

Razine emisija povezane s NRT-ima za izravna ispuštanja u prihvatno vodno tijelo

Tvar/parametar

Razina emisija povezanih s NRT-ima (24)

Postupak obrade otpada na koji se primjenjuju razine emisija povezane s NRT-ima

Ukupni organski ugljik (TOC) (25)

10–60 mg/l

Svi postupci obrade otpada osim obrade tekućeg otpada koji sadržava vodu

10–100 mg/l (26)  (27)

Obrada tekućeg otpada koji sadržava vodu

Kemijska potrošnja kisika (KPK) (25)

30–180 mg/l

Svi postupci obrade otpada osim obrade tekućeg otpada koji sadržava vodu

30–300 mg/l (26)  (27)

Obrada tekućeg otpada koji sadržava vodu

Ukupne suspendirane krute tvari (UST)

5–60 mg/l

Svi postupci obrade otpada

Indeks ugljikovodika u uljima (HOI)

0,5–10 mg/l

Mehanička obrada u drobilicama (šrederima) metalnog otpada

Obrada OEEO-a koji sadržava VFC-ove i/ili VHC-ove

Ponovna rafinacija otpadnih ulja

Fizikalno-kemijska obrada otpada s ogrjevnom vrijednošću

Ispiranje vodom iskopanog onečišćenog tla

Obrada tekućeg otpada koji sadržava vodu

Ukupni dušik (Ukupni N)

1–25 mg/l (28)  (29)

Biološka obrada otpada

Ponovna rafinacija otpadnih ulja

10–60 mg/l (28)  (29)  (30)

Obrada tekućeg otpada koji sadržava vodu

Ukupni fosfor (Ukupni P)

0,3–2 mg/l

Biološka obrada otpada

1–3 mg/l (27)

Obrada tekućeg otpada koji sadržava vodu

Fenolni indeks

0,05–0,2 mg/l

Ponovna rafinacija otpadnih ulja

Fizikalno-kemijska obrada otpada s ogrjevnom vrijednošću

0,05–0,3 mg/l

Obrada tekućeg otpada koji sadržava vodu

Slobodni cijanid (CN-) (31)

0,02–0,1 mg/l

Obrada tekućeg otpada koji sadržava vodu

Adsorpcijski organski vezani halogeni (AOX) (31)

0,2–1 mg/l

Obrada tekućeg otpada koji sadržava vodu

Metali i metaloidi (31)

Arsen (izražen kao As)

0,01–0,05 mg/l

Mehanička obrada u drobilicama (šrederima) metalnog otpada

Obrada OEEO-a koji sadržava VFC-ove i/ili VHC-ove

Mehaničko-biološka obrada otpada

Ponovna rafinacija otpadnih ulja

Fizikalno-kemijska obrada otpada s ogrjevnom vrijednošću

Fizikalno-kemijska obrada krutog i/ili kašastog otpada

Regeneracija istrošenih otapala

Ispiranje vodom iskopanog onečišćenog tla

Kadmij (izražen kao Cd)

0,01–0,05 mg/l

Krom (izražen kao Cr)

0,01–0,15 mg/l

Bakar (izražen kao Cu)

0,05–0,5 mg/l

Olovo (izraženo kao Pb)

0,05–0,1 mg/l (32)

Nikal (izražen kao Ni)

0,05–0,5 mg/l

Živa (izražena kao Hg)

0,5–5 μg/l

Cink (izražen kao Zn)

0,1–1 mg/l (33)

Arsen (izražen kao As)

0,01–0,1 mg/l

Obrada tekućeg otpada koji sadržava vodu

Kadmij (izražen kao Cd)

0,01–0,1 mg/l

Krom (izražen kao Cr)

0,01–0,3 mg/l

Šesterovalentni krom (izražen kao Cr(VI))

0,01–0,1 mg/l

Bakar (izražen kao Cu)

0,05–0,5 mg/l

Olovo (izraženo kao Pb)

0,05–0,3 mg/l

Nikal (izražen kao Ni)

0,05–1 mg/l

Živa (izražena kao Hg)

1–10 μg/l

Cink (izražen kao Zn)

0,1–2 mg/l

Povezano praćenje opisano je u NRT 7.

Tablica 6.2.

Razine emisija povezane s NRT-ima za neizravna ispuštanja u prihvatno vodno tijelo

Tvar/parametar

Razina emisija povezanih s NRT-ima (34)  (35)

Postupak obrade otpada na koji se primjenjuju razine emisija povezane s NRT-ima

Indeks ugljikovodika u uljima (HOI)

0,5–10 mg/l

Mehanička obrada u drobilicama (šrederima) metalnog otpada

Obrada OEEO-a koji sadržava VFC-ove i/ili VHC-ove

Ponovna rafinacija otpadnih ulja

Fizikalno-kemijska obrada otpada s ogrjevnom vrijednošću

Ispiranje vodom iskopanog onečišćenog tla

Obrada tekućeg otpada koji sadržava vodu

Slobodni cijanid (CN-) (36)

0,02–0,1 mg/l

Obrada tekućeg otpada koji sadržava vodu

Adsorpcijski organski vezani halogeni (AOX) (36)

0,2–1 mg/l

Obrada tekućeg otpada koji sadržava vodu

Metali i metaloidi (36)

Arsen (izražen kao As)

0,01–0,05 mg/l

Mehanička obrada u drobilicama (šrederima) metalnog otpada

Obrada OEEO-a koji sadržava VFC-ove i/ili VHC-ove

Mehaničko-biološka obrada otpada

Ponovna rafinacija otpadnih ulja

Fizikalno-kemijska obrada otpada s ogrjevnom vrijednošću

Fizikalno-kemijska obrada krutog i/ili kašastog otpada

Regeneracija istrošenih otapala

Ispiranje vodom iskopanog onečišćenog tla

Kadmij (izražen kao Cd)

0,01–0,05 mg/l

Krom (izražen kao Cr)

0,01–0,15 mg/l

Bakar (izražen kao Cu)

0,05–0,5 mg/l

Olovo (izraženo kao Pb)

0,05–0,1 mg/l (37)

Nikal (izražen kao Ni)

0,05–0,5 mg/l

Živa (izražena kao Hg)

0,5–5 μg/l

Cink (izražen kao Zn)

0,1–1 mg/l (38)

Arsen (izražen kao As)

0,01–0,1 mg/l

Obrada tekućeg otpada koji sadržava vodu

Kadmij (izražen kao Cd)

0,01–0,1 mg/l

Krom (izražen kao Cr)

0,01–0,3 mg/l

Šesterovalentni krom (izražen kao Cr(VI))

0,01–0,1 mg/l

Bakar (izražen kao Cu)

0,05–0,5 mg/l

Olovo (izraženo kao Pb)

0,05–0,3 mg/l

Nikal (izražen kao Ni)

0,05–1 mg/l

Živa (izražena kao Hg)

1–10 μg/l

Cink (izražen kao Zn)

0,1-2 mg/l

Povezano praćenje opisano je u NRT 7.

1.6.   Emisije iz nesreća ili incidenata

NRT 21. Za sprečavanje ili ograničavanje posljedica nesreća i incidenata na okoliš NRT je upotreba svih tehnika navedenih u nastavku kao dijela plana upravljanja nesrećama (vidjeti NRT 1.).

Tehnika

Opis

a.

Mjere zaštite

To uključuje mjere poput sljedećih:

zaštita pogona od zlonamjernih činova;

sustav zaštite od požara i eksplozije, koji sadržava opremu za sprečavanje, otkrivanje i gašenje;

dostupnost i funkcionalnost relevantne opreme za kontrolu u izvanrednim situacijama.

b.

Upravljanje emisijama iz nesreća/incidenata

Uspostavljene su procedure i tehničke odredbe za upravljanje (u smislu mogućeg zadržavanja) emisijama iz nesreća i incidenata kao što su emisije od izlijevanja, vode za gašenje požara ili iz sigurnosnih ventila.

c.

Sustav za evidentiranje i procjenu nesreća/incidenata

To uključuje tehnike poput sljedećih:

dnevnik za bilježenje svih nesreća, incidenata, promjena procedura i nalaza inspekcije;

procedure za utvrđivanje, reagiranje i izvođenje pouka iz nesreća i incidenata

1.7.   Učinkovita upotreba materijala

NRT 22. Za učinkovitu upotrebu materijala NRT je zamjena materijala otpadom.

Opis

Za obradu otpada upotrebljava se otpad umjesto drugih materijala (npr. otpadne lužine ili otpadne kiseline upotrebljavaju se za prilagodbu pH, lebdeći pepeo upotrebljava se kao vezivno sredstvo).

Primjenjivost

Neka ograničenja primjenjivosti proizlaze iz rizika od onečišćenja zbog prisutnosti nečistoća (npr. teških metala, postojanih organskih onečišćujućih tvari, soli, patogena) u otpadu koji zamjenjuje druge materijale. Drugo je ograničenje kompatibilnost otpada koji zamjenjuje druge materijale s dolaznim otpadom (vidjeti NRT 2.).

1.8.   Energetska učinkovitost

NRT 23. Za učinkovitu upotrebu energije NRT je primjena obiju tehnika navedenih u nastavku.

Tehnika

Opis

a.

Plan energetske učinkovitosti

Plan energetske učinkovitosti podrazumijeva definiranje i izračun specifične potrošnje energije aktivnosti, utvrđivanje ključnih pokazatelja uspješnosti na godišnjoj razini (na primjer, specifična potrošnja energije izražena u kWh po toni obrađenog otpada) i planiranje periodičnih ciljeva poboljšanja i povezanih aktivnosti. Plan je prilagođen posebnostima obrade otpada u smislu procesa koji se provode, tokova otpada koji se obrađuju itd.

b.

Evidencija energetske bilance

Evidencija energetske bilance sadržava raščlambu potrošnje i proizvodnje energije (uključujući predavanje u mrežu) po vrsti izvora (tj. električna energija, plin, konvencionalna tekuća goriva, konvencionalna kruta goriva te otpad). To uključuje:

i.

informacije o potrošnji energije u pogledu isporučene energije;

ii.

informacije o energiji isporučenoj iz postrojenja;

iii.

informacije o protoku energije (npr. Sankey dijagram ili energetska bilanca) kojima se prikazuje kako se energija upotrebljava u postupku.

Evidencija energetske bilance prilagođena je posebnostima obrade otpada u smislu postupaka koji se provode, tokova otpada koji se obrađuju itd.

1.9.   Ponovna uporaba ambalaže

NRT 24. Za smanjenje količine otpada koji se šalje na odlagalište NRT je maksimalno povećanje ponovne uporabe ambalaže u okviru plana upravljanja ostacima (vidjeti NRT 1.).

Opis

Ambalaža (bačve, spremnici, međuspremnici za teret, palete itd.) se ponovno upotrebljava za pakiranje otpada, ako je u dobrom stanju i dostatno čista, ovisno o provjeri kompatibilnosti pakiranih tvari (u uzastopnim uporabama). Ako je potrebno, ambalaža se šalje na odgovarajuću obradu prije ponovne uporabe (npr. remont, čišćenje).

Primjenjivost

Neka ograničenja primjenjivosti proizlaze iz rizika od onečišćenja otpada ponovno upotrijebljenom ambalažom.

2.   ZAKLJUČCI O NRT-IMA ZA MEHANIČKU OBRADU OTPADA

Ako nije drukčije navedeno, zaključci o NRT-ima navedeni u odjeljku 2. primjenjuju se na mehaničku obradu otpada, ako se ona ne kombinira s biološkom obradom, uz opće zaključke o NRT-ima iz odjeljka 1.

2.1.   Opći zaključci o NRT-ima za mehaničku obradu otpada

2.1.1.   Emisije u zrak

NRT 25. Za smanjenje emisija prašine, metala vezanih na čestice, PCDD/F-a i dioksinu sličnih PCB-ova u zrak, NRT je primjena NRT-a 14.d. i upotreba jedne od tehnika navedenih u nastavku ili njihove kombinacije.

Tehnika

Opis

Primjenjivost

a.

Ciklon

Vidjeti odjeljak 6.1.

Cikloni se uglavnom upotrebljavaju kao preliminarni separatori prašine većih čestica.

Općenito primjenjivo.

b.

Vrećasti filtar

Vidjeti odjeljak 6.1.

Možda neće biti primjenjivo na ispušne cijevi izravno spojene na drobilicu (šreder) ako se učinci deflagracije na vrećasti filtar ne mogu ublažiti (npr. upotrebom tlačnih odušnih ventila).

c.

Mokro ispiranje

Vidjeti odjeljak 6.1.

Općenito primjenjivo.

d.

Ubrizgavanje vode u drobilicu (šreder)

Otpad koji se drobi vlaži se ubrizgavanjem vode u drobilicu (šreder). Količina ubrizgane vode regulira se u odnosu na količinu otpada koji se drobi (što se može pratiti na temelju energije koju troši motor drobilice (šredera)).

Otpadni plin koji sadržava preostalu prašinu usmjerava se u ciklon(e) i/ili mokri ispirač.

Primjenjivo samo u okviru ograničenja povezanih s lokalnim uvjetima (npr. niska temperatura, suša).


Tablica 6.3.

Razine emisija povezane s NRT-ima za usmjerene emisije prašine u zrak iz mehaničke obrade otpada

Parametar

Jedinica

Razina emisija povezanih s NRT-ima

(prosjek tijekom razdoblja uzorkovanja)

Prašina

mg/Nm3

2–5 (39)

Povezano praćenje opisano je u NRT 8.

2.2.   Zaključci o NRT-ima za mehaničku obradu u drobilicama (šrederima) metalnog otpada

Ako nije drukčije navedeno, zaključci o NRT-ima navedeni u ovom odjeljku primjenjuju se na mehaničku obradu u drobilicama (šrederima) metalnog otpada uz NRT 25.

2.2.1.   Opća ekološka učinkovitost

NRT 26. Za poboljšanje opće ekološke učinkovitosti i sprečavanje emisija zbog nesreća i incidenata NRT je primjena NRT 14.g i upotreba svih tehnika navedenih u nastavku:

a.

provedba detaljnog postupka pregleda baliranog otpada prije usitnjavanja;

b.

uklanjanje opasnih predmeta iz dolaznog toka otpada i njihovo sigurno zbrinjavanje (npr. plinske boce, nedekontaminirana otpadna vozila, nedekontaminiran OEEO, predmeti onečišćeni PCB-ovima ili živom, radioaktivni predmeti);

c.

obrada spremnika samo ako je priložena izjava o čistoći.

2.2.2.   Deflagracije (potdetonacijsko izgaranje)

NRT 27. Za sprečavanje deflagracija i smanjenje emisija od deflagracija NRT je upotreba tehnike a. te tehnike b. i/ili c. u nastavku.

Tehnika

Opis

Primjenjivost

a.

Plan upravljanja deflagracijom

To uključuje:

program smanjenja deflagracije čiji je cilj utvrditi izvor(e) i provesti mjere za sprečavanje deflagracije, npr. inspekcija dolaznog otpada kako je opisano u NRT-u 26.a., uklanjanje opasnih predmeta kako je opisano u NRT-u 26.b.;

razmatranje prethodnih incidenata deflagracije i rješenja te širenje znanja o deflagraciji;

protokol za reakciju na incidente deflagracije.

Općenito primjenjivo.

b.

Rasteretne zaklopke

Rasteretne zaklopke ugrađuju se radi rasterećenja tlačnih valova od deflagracije koji bi inače uzrokovali znatnu štetu i emisije.

c.

Prethodno drobljenje

Upotreba drobilice (šredera) male brzine ugrađene prije glavne drobilice.

Općenito primjenjivo u novim pogonima ovisno o ulaznim materijalima.

Primjenjivo za opsežnu nadogradnju pogona gdje je zabilježen znatan broj deflagracija.

2.2.3.   Energetska učinkovitost

NRT 28. Za učinkovitu upotrebu energije NRT je održavanje stabilnog dotoka materijala u drobilicu (šreder).

Opis

Dotok materijala u drobilicu (šreder) ujednačuje se izbjegavanjem poremećaja ili preopterećivanja dotoka materijala, što bi dovelo do neželjenog zaustavljanja i pokretanja drobilice (šredera).

2.3.   Zaključci o NRT-ima za obradu OEEO-a koji sadržava VFC-ove i/ili VHC-ove

Ako nije drukčije navedeno, zaključci o NRT-ima navedeni u ovom odjeljku primjenjuju se na obradu OEEO-a koji sadržava VFC-ove i/ili VHC-ove uz NRT 25.

2.3.1.   Emisije u zrak

NRT 29. Za sprečavanje ili, ako to nije izvedivo, smanjenje emisija organskih spojeva u zrak NRT je primjena NRT-a 14.d., NRT-a 14.h. i upotreba tehnike a. te tehnike b. i/ili c. navedenih u nastavku.

Tehnika

Opis

a.

Optimirano uklanjanje i hvatanje rashladnih sredstava i ulja

Sva rashladna sredstva i ulja uklanjaju se iz OEEO-a koji sadržava VFC-ove i/ili VHC-ove i hvataju vakuumskim usisnim sustavom (npr. pritom postižući uklanjanje najmanje 90 % rashladnih sredstava). Rashladna sredstva odvajaju se od ulja, a ulja se otplinjavaju.

Količina ulja preostalog u kompresoru smanjuje se na najmanju moguću mjeru (tako da iz kompresora ne kaplje).

b.

Kriogena kondenzacija

Otpadni plin koji sadržava organske spojeve poput VFC-ova/VHC-ova usmjerava se u jedinicu za kriogenu kondenzaciju gdje se ukapljuje (vidjeti opis u odjeljku 6.1). Ukapljeni plin pohranjuje se u posudama pod tlakom za daljnju obradu.

c.

Adsorpcija

Otpadni plin koji sadržava organske spojeve poput VFC-ova/VHC-ova usmjerava se u adsorpcijske sustave (vidjeti opis u odjeljku 6.1). Istrošeni aktivni ugljen regenerira se ubrizgavanjem zagrijanog zraka u filtar kako bi se desorbirali organski spojevi. Nakon toga otpadni plin od regeneracije komprimira se i hladi radi ukapljivanja organskih spojeva (u nekim slučajevima kriogenom kondenzacijom). Ukapljeni plin pohranjuje se u posudama pod tlakom. Preostali otpadni plin iz faze kompresije obično se vraća u adsorpcijski sustav kako bi se emisije VFC-ova/VHC-ova smanjile na najmanju moguću mjeru.


Tablica 6.4.

Razine emisija povezane s NRT-ima za usmjerene emisije CFC-a i ukupnih HOS-ova u zrak iz obrade OEEO-a koji sadržava VFC-ove i/ili VHC-ove

Parametar

Jedinica

Razina emisija povezanih s NRT-ima

(prosjek tijekom razdoblja uzorkovanja)

Ukupni HOS-ovi

mg/Nm3

3–15

CFC-i

mg/Nm3

0,5–10

Povezano praćenje opisano je u NRT 8.

2.3.2.   Eksplozije

NRT 30. Za sprečavanje emisija zbog eksplozija pri obradi OEEO-a koji sadržava VFC-ove i/ili VHC-ove NRT je primjena jedne od tehnika navedenih u nastavku.

Tehnika

Opis

a.

Inertna atmosfera

Ubrizgavanjem inertnog plina (npr. dušika) smanjuje se koncentracija kisika (npr. na 4 % volumenskog udjela) u zatvorenoj opremi (npr. u zatvorenim drobilicama (šrederima), prešama, hvatačima prašine i pjene).

b.

Prisilna ventilacija

Prisilnom ventilacijom koncentracija ugljikovodika u zatvorenoj opremi (npr. u zatvorenim drobilicama (šrederima), prešama, hvatačima prašine i pjene) smanjuje se na < 25 % donje granice eksplozivnosti.

2.4.   Zaključci o NRT-ima za mehaničku obradu otpada s ogrjevnom vrijednošću

Uz NRT 25., zaključci o NRT-ima navedeni u ovom odjeljku primjenjuju se na mehaničku obradu otpada s ogrjevnom vrijednošću obuhvaćenu točkama 5.3.(a)iii. i 5.3.(b)ii. Priloga I. Direktivi 2010/75/EU.

2.4.1.   Emisije u zrak

NRT 31. Za smanjenje emisija organskih spojeva u zrak NRT je primjena NRT-a 14.d. i jedne od tehnika navedenih u nastavku ili njihove kombinacije.

Tehnika

Opis

a.

Adsorpcija

Vidjeti odjeljak 6.1.

b.

Biofiltar

c.

Termička oksidacija

d.

Mokro ispiranje


Tablica 6.5.

Razine emisija povezane s NRT-ima za usmjerene emisije ukupnih HOS-ova u zrak iz mehaničke obrade otpada s ogrjevnom vrijednošću

Parametar

Jedinica

Razina emisija povezanih s NRT-ima

(prosjek tijekom razdoblja uzorkovanja)

Ukupni HOS-ovi

mg/Nm3

10–30 (40)

Povezano praćenje opisano je u NRT 8.

2.5.   Zaključci o NRT-ima za mehaničku obradu OEEO-a koji sadržava živu

Ako nije drukčije navedeno, zaključci o NRT-ima navedeni u ovom odjeljku primjenjuju se na mehaničku obradu OEEO-a koji sadržava živu uz NRT 25.

2.5.1.   Emisije u zrak

NRT 32. Za smanjenje emisija žive u zrak NRT je prikupljati emisije žive na izvoru, usmjeravati ih na smanjivanje i provoditi prikladno praćenje.

Opis

To uključuje sve sljedeće mjere:

oprema koja se koristi za obradu OEEO-a koji sadržava živu je zatvorena, pod potlakom i spojena na sustav lokalne ispušne ventilacije,

otpadni plin iz postupka obrađuje se tehnikama otprašivanja kao što su cikloni, vrećasti filtri i HEPA filtri, nakon čega slijedi adsorpcija na aktivni ugljen (vidjeti odjeljak 6.1),

prati se učinkovitost obrade otpadnog plina,

razina žive u prostorima za obradu i skladištenje prati se često (npr. jedanput tjedno) kako bi se otkrilo potencijalno curenje žive.

Tablica 6.6.

Razine emisija povezane s NRT-ima za usmjerene emisije žive u zrak iz mehaničke obrade OEEO-a koji sadržava živu

Parametar

Jedinica

Razina emisija povezanih s NRT-ima

(prosjek tijekom razdoblja uzorkovanja)

Živa (Hg)

μg/Nm3

2–7

Povezano praćenje opisano je u NRT 8.

3.   ZAKLJUČCI O NRT-IMA ZA BIOLOŠKU OBRADU OTPADA

Ako nije drukčije navedeno, zaključci o NRT-ima navedeni u odjeljku 3. primjenjuju se na biološku obradu otpada uz opće zaključke o NRT-ima iz odjeljka 1. Zaključci o NRT-ima iz odjeljka 3. ne primjenjuju se na obradu tekućeg otpada koji sadržava vodu.

3.1.   Opći zaključci o NRT-ima za biološku obradu otpada

3.1.1.   Opća ekološka učinkovitost

NRT 33. Za smanjenje emisija neugodnih mirisa i poboljšanje opće ekološke učinkovitosti NRT je odabrati dolazni otpad.

Opis

Tehnika se sastoji od provođenja prethodnih postupaka za prihvat, prihvata i razvrstavanja dolaznog otpada (vidjeti NRT 2.) kako bi se osigurala prikladnost dolaznog otpada za obradu, npr. u pogledu ravnoteže hranjivih tvari, vlage ili toksičnih spojeva koji mogu smanjiti biološku aktivnost.

3.1.2.   Emisije u zrak

NRT 34. Za smanjenje usmjerenih emisija prašine, organskih spojeva i spojeva neugodnog mirisa, uključujući H2S i NH3, u zrak, NRT je primjena jedne od tehnika navedenih u nastavku ili njihove kombinacije.

Tehnika

Opis

a.

Adsorpcija

Vidjeti odjeljak 6.1.

b.

Biofiltar

Vidjeti odjeljak 6.1.

U slučaju visoke koncentracije NH3 (npr. 5–40 mg/Nm3) možda će biti potrebna prethodna obrada otpadnog plina prije biofiltra (npr. vodom ili kiselinom u ispiraču) kako bi se kontrolirao pH medija i ograničilo nastajanje N2O u biofiltru.

Neki drugi spojevi neugodnog mirisa (npr. merkaptani, H2S) mogu uzrokovati zakiseljavanje medija biofiltra i njih treba tretirati vodom ili lužinom u ispiraču za prethodnu obradu otpadnog plina prije biofiltra.

c.

Vrećasti filtar

Vidjeti odjeljak 6.1. Vrećasti se filtar upotrebljava u slučaju mehaničko-biološke obrade otpada.

d.

Termička oksidacija

Vidjeti odjeljak 6.1.

e.

Mokro ispiranje

Vidjeti odjeljak 6.1. Ispirači s vodom, kiselinom ili lužinom upotrebljavaju se u kombinaciji s biofiltrom, termičkom oksidacijom ili adsorpcijom na aktivni ugljen.


Tablica 6.7.

Razine emisija povezane s NRT-ima za usmjerene emisije NH3 neugodnih mirisa, prašine i ukupnih HOS-ova u zrak iz biološke obrade otpada

Parametar

Jedinica

Razina emisija povezanih s NRT-ima

(prosjek tijekom razdoblja uzorkovanja)

Postupak obrade otpada

NH3  (41)  (42)

mg/Nm3

0,3–20

Sva biološka obrada otpada

Koncentracija neugodnih mirisa (41)  (42)

ouE/Nm3

200–1 000

Prašina

mg/Nm3

2–5

Mehaničko-biološka obrada otpada

Ukupni HOS-ovi

mg/Nm3

5–40 (43)

Povezano praćenje opisano je u NRT 8.

3.1.3.   Emisije u vodu i upotreba vode

NRT 35. Za smanjenje nastanka otpadnih voda i smanjenje potrošnje vode NRT je upotreba svih tehnika navedenih u nastavku.

Tehnika

Opis

Primjenjivost

a.

Razdvajanje tokova vode

Procjedna voda iz hrpa i gredica komposta odvaja se od površinskih oborinskih voda (vidjeti NRT 19.f.).

Općenito primjenjivo na nove pogone.

Općenito primjenjivo na postojeće pogone u okviru ograničenja povezanih s oblikovanjem vodnih sustava.

b.

Recirkulacija vode

Recirkuliranje tokova procesne vode (npr. od dehidracije tekućeg digestata u anaerobnim postupcima) ili upotreba drugih tokova vode (npr. kondenzat, voda od ispiranja, površinske oborinske vode) u najvećoj mogućoj mjeri. Razina recirkulacije ograničena je vodnom bilancom pogona, sadržajem nečistoća (npr. teških metala, soli, patogena, spojeva neugodnog mirisa) i/ili svojstvima tokova vode (npr. sadržaj hranjivih tvari).

Općenito primjenjivo.

c.

Svođenje nastanka procjednih voda na najmanju moguću mjeru

Optimiranje sadržaja vlage u otpadu kako bi se nastanak procjednih voda sveo na najmanju moguću mjeru.

Općenito primjenjivo.

3.2.   Zaključci o NRT-ima za aerobnu obradu otpada

Ako nije drukčije navedeno, zaključci o NRT-ima navedeni u ovom odjeljku primjenjuju se na aerobnu obradu otpada uz opće zaključke o NRT-ima za biološku obradu otpada iz odjeljka 3.1.

3.2.1.   Opća ekološka učinkovitost

NRT 36. Za smanjenje emisija u zrak i poboljšanje opće ekološke učinkovitosti NRT je praćenje i/ili kontrola ključnih parametara otpada i procesa.

Opis

Praćenje i/ili kontrola ključnih parametara otpada i procesa, uključujući:

svojstva dolaznog otpada (omjer ugljika i dušika, veličina čestica),

temperaturu i sadržaj vlage u različitim točkama gredica,

aeraciju gredica (npr. učestalošću okretanja gredica, koncentracijom O2 i/ili CO2, temperature zračnih strujanja u slučaju prisilne aeracije),

poroznost, širinu i visinu gredica.

Primjenjivost

Praćenje sadržaja vlage u gredicama nije primjenjivo na zatvorene procese ako su utvrđene opasnosti za zdravlje i/ili sigurnost. U tom slučaju sadržaj vlage može se pratiti prije utovara otpada u zatvorenu fazu kompostiranja i prilagoditi pri izlasku iz zatvorene faze kompostiranja.

3.2.2.   Neugodni mirisi i difuzne emisije u zrak

NRT 37. Za smanjenje emisija prašine, neugodnih mirisa i bioaerosola iz postupaka na otvorenom u zrak, NRT je primjena jedne ili obiju tehnika navedenih u nastavku.

Tehnika

Opis

Primjenjivost

a.

Primjena polupropusnih membranskih pokrova

Aktivne gredice komposta pokrivaju se polupropusnim membranama.

Općenito primjenjivo.

b.

Prilagodba aktivnosti meteorološkim uvjetima

To uključuje tehnike poput sljedećih:

uzimanje u obzir vremenskih uvjeta i prognoza pri provođenju većih vanjskih procesnih aktivnosti. Na primjer, izbjegavanje oblikovanja ili okretanja gredica ili hrpa, odvajanja na rešetkama ili drobljenja u slučaju nepovoljnih meteoroloških uvjeta u smislu disperzije emisija (npr. brzina vjetra je preniska ili previsoka ili vjetar puše u smjeru osjetljivih receptora),

smještanje gredica tako da je prevladavajućem smjeru vjetra izložena najmanja moguća površina kompostirane mase kako bi se smanjila disperzija onečišćujućih tvari s površine gredica. Najbolje je smjestiti gredice i hrpe na najnižem dijelu cijele površine lokacije.

Općenito primjenjivo.

3.3.   Zaključci o NRT-ima za anaerobnu obradu otpada

Ako nije drukčije navedeno, zaključci o NRT-ima navedeni u ovom odjeljku primjenjuju se na anaerobnu obradu otpada uz opće zaključke o NRT-ima za biološku obradu otpada iz odjeljka 3.1.

3.3.1.   Emisije u zrak

NRT 38. Za smanjenje emisija u zrak i poboljšanje opće ekološke učinkovitosti NRT je praćenje i/ili kontrola ključnih parametara otpada i procesa.

Opis

Uspostava ručnog i/ili automatskog sustava praćenja kako bi se:

osigurao stabilan rad digestora,

poteškoće u radu, poput pojave pjene, koje mogu rezultirati emisijama neugodnih mirisa, svedu na najmanju moguću mjeru,

osiguralo dostatno rano upozorenje na pogreške u radu sustava koje bi mogle dovesti do gubitka sadržaja i eksplozije.

To uključuje i praćenje i/ili kontrolu ključnih parametara otpada i procesa, na primjer:

pH i alkalnosti materijala koji ulazi u digestor,

radne temperature digestora,

stope hidrauličkog i organskog punjenja materijala koji ulazi u digestor,

koncentracije hlapljivih masnih kiselina (VFA) i amonijaka u digestoru i digestatu,

količine, sastava (npr. H2S) i tlaka bioplina,

razina tekućine i pjene u digestoru.

3.4.   Zaključci o NRT-ima za mehaničko-biološku obradu otpada

Ako nije drukčije navedeno, zaključci o NRT-ima navedeni u ovom odjeljku primjenjuju se na mehaničko-biološku obradu otpada uz opće zaključke o NRT-ima za biološku obradu otpada iz odjeljka 3.1.

Zaključci o NRT-ima za aerobnu obradu (odjeljak 3.2) i anaerobnu obradu otpada (odjeljak 3.3) primjenjuju se, prema potrebi, na mehaničko-biološku obradu otpada.

3.4.1.   Emisije u zrak

NRT 39. Za smanjenje emisija u zrak NRT je primjena obiju tehnika navedenih u nastavku.

Tehnika

Opis

Primjenjivost

a.

Odvajanje tokova otpadnih plinova

Razdvajanje ukupnih tokova otpadnih plinova na tokove otpadnih plinova s visokom koncentracijom onečišćujućih tvari i tokove otpadnih plinova s niskom koncentracijom onečišćujućih tvari kako su utvrđeni u popisu navedenom u NRT 3.

Općenito primjenjivo na nove pogone.

Općenito primjenjivo na postojeće pogone u okviru ograničenja povezanih s oblikovanjem sustava zraka.

b.

Recirkulacija otpadnog plina

Recirkulacija otpadnog plina s niskom koncentracijom onečišćujućih tvari u biološki postupak, nakon čega slijedi obrada otpadnog plina prilagođena koncentraciji onečišćujućih tvari (vidjeti NRT 34.).

Upotreba otpadnog plina u biološkom postupku može biti ograničena temperaturom otpadnog plina i/ili sadržajem onečišćujućih tvari.

Možda će prije ponovne upotrebe trebati kondenzirati vodenu paru sadržanu u otpadnom plinu. U tom slučaju potrebno je hlađenje, a kondenzirana voda se, ako je moguće, recirkulira (vidjeti NRT 35.) ili pročišćava prije ispuštanja.

4.   Zaključci o NRT-ima za fizikalno-kemijsku obradu otpada

Ako nije drukčije navedeno, zaključci o NRT-ima navedeni u odjeljku 4. primjenjuju se na fizikalno-kemijsku obradu otpada uz opće zaključke o NRT-ima iz odjeljka 1.

4.1.   Zaključci o NRT-ima za fizikalno-kemijsku obradu krutog i/ili kašastog otpada

4.1.1.   Opća ekološka učinkovitost

NRT 40. Za poboljšanje opće ekološke učinkovitosti NRT je praćenje dolaznog otpada u okviru prethodnih postupaka za prihvat i procedure prihvata otpada (vidjeti NRT 2.).

Opis

Praćenje dolaznog otpada, npr. u pogledu:

sadržaja organskih tvari, oksidansa, metala (npr. žive), soli, spojeva neugodnog mirisa,

potencijala nastajanja H2 nakon miješanja ostataka od obrade dimnih plinova, npr. lebdećeg pepela, s vodom.

4.1.2.   Emisije u zrak

NRT 41. Za smanjenje emisija prašine, organskih spojeva i NH3 u zrak, NRT je primjena NRT-a 14.d. i jedne od tehnika navedenih u nastavku ili njihove kombinacije.

Tehnika

Opis

a.

Adsorpcija

Vidjeti odjeljak 6.1.

b.

Biofiltar

c.

Vrećasti filtar

d.

Mokro ispiranje


Tablica 6.8.

Razine emisija povezane s NRT-ima za usmjerene emisije prašine u zrak iz fizikalno-kemijske obrade krutog i/ili kašastog otpada

Parametar

Jedinica

Razina emisija povezanih s NRT-ima

(prosjek tijekom razdoblja uzorkovanja)

Prašina

mg/Nm3

2-5

Povezano praćenje opisano je u NRT 8.

4.2.   Zaključci o NRT-ima za ponovnu rafinaciju otpadnih ulja

4.2.1.   Opća ekološka učinkovitost

NRT 42. Za poboljšanje opće ekološke učinkovitosti NRT je praćenje dolaznog otpada u okviru prethodnih postupaka za prihvat i procedure prihvata otpada (vidjeti NRT 2.).

Opis

Praćenje dolaznog otpada u pogledu koncentracije kloriranih spojeva (npr. kloriranih otapala ili PCB-ova).

NRT 43. Za smanjenje količine otpada koji se šalje na odlagalište NRT je primjena jedne ili obiju tehnika navedenih u nastavku.

Tehnika

Opis

a.

Oporaba materijala

Upotreba organskih ostataka od vakuumske destilacije, ekstrakcije otapalom, tankoslojnog isparivača itd. u asfaltnim proizvodima itd.

b.

Oporaba energije

Upotreba organskih ostataka od vakuumske destilacije, ekstrakcije otapalom, tankoslojnog isparivača itd. za oporabu energije.

4.2.2.   Emisije u zrak

NRT 44. Za smanjenje emisija organskih spojeva u zrak NRT je primjena NRT-a 14.d. i jedne od tehnika navedenih u nastavku ili njihove kombinacije.

Tehnika

Opis

a.

Adsorpcija

Vidjeti odjeljak 6.1.

b.

Termička oksidacija

Vidjeti odjeljak 6.1. Ovo uključuje usmjeravanje otpadnog plina u procesnu peć ili kotao.

c.

Mokro ispiranje

Vidjeti odjeljak 6.1.

Primjenjuje se razina emisija povezana s NRT-om iz odjeljka 4.5.

Povezano praćenje opisano je u NRT 8.

4.3.   Zaključci o NRT-ima za fizikalno-kemijsku obradu otpada s ogrjevnom vrijednošću

4.3.1.   Emisije u zrak

NRT 45. Za smanjenje emisija organskih spojeva u zrak NRT je primjena NRT-a 14.d. i jedne od tehnika navedenih u nastavku ili njihove kombinacije.

Tehnika

Opis

a.

Adsorpcija

Vidjeti odjeljak 6.1.

b.

Kriogena kondenzacija

c.

Termička oksidacija

d.

Mokro ispiranje

Primjenjuje se razina emisija povezana s NRT-om iz odjeljka 4.5.

Povezano praćenje opisano je u NRT 8.

4.4.   Zaključci o NRT-ima za regeneraciju istrošenih otapala

4.4.1.   Opća ekološka učinkovitost

NRT 46. Za poboljšanje opće ekološke učinkovitosti regeneracije istrošenih otapala NRT je upotreba jedne od ili obiju tehnika navedenih u nastavku.

Tehnika

Opis

Primjenjivost

a.

Oporaba materijala

Otapala se oporabljuju evaporacijom iz ostataka od destilacije.

Primjenjivost može biti ograničena ako je potražnja za energijom pretjerana u odnosu na količinu oporabljenog otapala.

b.

Oporaba energije

Ostaci od destilacije upotrebljavaju se za oporabu energije

Općenito primjenjivo.

4.4.2.   Emisije u zrak

NRT 47. Za smanjenje emisija organskih spojeva u zrak NRT je primjena NRT-a 14.d. i kombinacije tehnika navedenih u nastavku.

Tehnika

Opis

Primjenjivost

a.

Recirkulacija procesnih otpadnih plinova u parnim kotlovima

Procesni otpadni plinovi iz kondenzatora usmjeravaju se u parni kotao koji opskrbljuje pogon.

Možda neće biti primjenjivo na obradu otpadnih halogeniranih otapala kako bi se izbjeglo nastajanje i emisije PCB-ova i/ili PCDD/F-a.

b.

Adsorpcija

Vidjeti odjeljak 6.1.

Primjenjivost tehnike može biti ograničena iz sigurnosnih razloga (npr. ispune od aktivnog ugljena sklone su samozapaljivanju ako su zasićene ketonima).

c.

Termička oksidacija

Vidjeti odjeljak 6.1.

Možda neće biti primjenjivo na obradu otpadnih halogeniranih otapala kako bi se izbjeglo nastajanje i emisije PCB-ova i/ili PCDD/F-a.

d.

Kondenzacija ili kriogena kondenzacija

Vidjeti odjeljak 6.1.

Općenito primjenjivo.

e.

Mokro ispiranje

Vidjeti odjeljak 6.1.

Općenito primjenjivo.

Primjenjuje se razina emisija povezana s NRT-om iz odjeljka 4.5.

Povezano praćenje opisano je u NRT 8.

4.5.   Razina emisija povezana s NRT-om za emisije organskih spojeva iz ponovne rafinacije otpadnih ulja, fizikalno-kemijske obrade otpada s ogrjevnom vrijednošću i regeneracije istrošenih otapala u zrak

Tablica 6.9.

Razina emisija povezana s NRT-om za usmjerene emisije ukupnih HOS-ova iz ponovne rafinacije otpadnih ulja, fizikalno-kemijske obrade otpada s ogrjevnom vrijednošću i regeneracije istrošenih otapala u zrak

Parametar

Jedinica

Razina emisija povezanih s NRT-ima (44)

(prosjek tijekom razdoblja uzorkovanja)

Ukupni HOS-ovi

mg/Nm3

5 – 30

4.6.   Zaključci o NRT-ima za termičku obradu istrošenog aktivnog ugljena, otpadnih katalizatora i iskopanog onečišćenog tla

4.6.1.   Opća ekološka učinkovitost

NRT 48. Za poboljšanje opće ekološke učinkovitosti termičke obrade istrošenog aktivnog ugljena, otpadnih katalizatora i iskopanog onečišćenog tla, NRT je upotreba svih tehnika navedenih u nastavku.

Tehnika

Opis

Primjenjivost

a.

Oporaba topline iz otpadnih plinova iz peći

Oporabljena toplina može se upotrijebiti npr. za prethodno zagrijavanje zraka za izgaranje ili za proizvodnju pare koja se koristi i u reaktivaciji istrošenog aktivnog ugljena.

Općenito primjenjivo.

b.

Neizravno zagrijane peći

Neizravno zagrijana peć upotrebljava se kako bi se izbjegao kontakt sadržaja peći s dimnim plinovima iz plamenika.

Neizravno zagrijane peći obično su izrađene s metalnom cijevi i primjenjivost može biti ograničena zbog problema s korozijom.

Mogu postojati i gospodarska ograničenja za naknadnu ugradnju u postojeće pogone.

c.

Integrirane procesne tehnike za smanjenje emisija u zrak

To uključuje tehnike poput sljedećih:

kontrola temperature peći i brzine rotacije rotacijske peći,

odabir goriva,

upotreba nepropusne peći ili rad peći pri smanjenom tlaku kako bi se izbjegle difuzne emisije u zrak.

Općenito primjenjivo.

4.6.2.   Emisije u zrak

NRT 49. Za smanjenje emisija HCl, HF, prašine i organskih spojeva u zrak, NRT je primjena NRT-a 14.d. i jedne od tehnika navedenih u nastavku ili njihove kombinacije.

Tehnika

Opis

a.

Ciklon

Vidjeti odjeljak 6.1. Ta se tehnika upotrebljava u kombinaciji s drugim tehnikama za smanjenje emisija.

b.

Elektrostatski taložnik (ESP)

Vidjeti odjeljak 6.1.

c.

Vrećasti filtar

d.

Mokro ispiranje

e.

Adsorpcija

f.

Kondenzacija

g.

Termička oksidacija (45)

Povezano praćenje opisano je u NRT 8.

4.7.   Zaključci o NRT-ima za ispiranje vodom iskopanog onečišćenog tla

4.7.1.   Emisije u zrak

NRT 50. Za smanjenje emisija prašine i organskih spojeva u zrak iz skladištenja, rukovanja i ispiranja, NRT je primjena NRT-a 14.d. i jedne od tehnika navedenih u nastavku ili njihove kombinacije.

Tehnika

Opis

a.

Adsorpcija

Vidjeti odjeljak 6.1.

b.

Vrećasti filtar

c.

Mokro ispiranje

Povezano praćenje opisano je u NRT 8.

4.8.   Zaključci o NRT-ima za dekontaminaciju opreme koja sadržava PCB-ove

4.8.1.   Opća ekološka učinkovitost

NRT 51. Za poboljšanje opće ekološke učinkovitosti i smanjenje usmjerenih emisija PCB-ova i organskih spojeva u zrak, NRT je upotreba svih tehnika navedenih u nastavku.

Tehnika

Opis

a.

Oblaganje područja za skladištenje i obradu otpada

To uključuje tehnike poput sljedećih:

premazivanje smolom betonskih podova cijelog područja za skladištenje i obradu.

b.

Provedba pravila o pristupu osoblja kako bi se spriječilo raspršivanje onečišćenja

To uključuje tehnike poput sljedećih:

točke pristupa u područja za skladištenje i obradu su zaključane,

potrebne su posebne kvalifikacije za pristup području gdje se pohranjuje kontaminirana oprema i gdje se njome rukuje,

odvajanje „čistih” od „prljavih” garderoba za oblačenje i svlačenje osobne zaštitne odjeće.

c.

Optimirano čišćenje i pražnjenje opreme

To uključuje tehnike poput sljedećih:

vanjske površine kontaminirane opreme čiste se anionskim deterdžentom,

oprema se prazni pumpom ili vakuumom umjesto gravitacijski,

utvrđeni su postupci koji se upotrebljavaju za punjenje, pražnjenje te spajanje i odspajanje vakuumske posude,

osigurava se dugo razdoblje pražnjenja (najmanje 12 sati) kako bi se izbjeglo bilo kakvo kapanje kontaminirane tekućine tijekom daljnjih postupaka obrade nakon odvajanja električnog transformatora od kućišta.

d.

Kontrola i praćenje emisija u zrak

To uključuje tehnike poput sljedećih:

zrak iz područja za dekontaminaciju prikuplja se i obrađuje filtrima s aktivnim ugljenom,

ispuh vakuumske pumpe navedene u prethodnoj tehnici c. spojen je na sustav smanjenja emisija na kraju procesa (npr. visokotemperaturna peć za spaljivanje, termička oksidacija ili adsorpcija na aktivni ugljen),

usmjerene emisije se prate (vidjeti NRT 8.),

prati se moguće atmosfersko odlaganje PCB-ova (npr. fizikalno-kemijskim mjerenjima ili biomonitoringom).

e.

Zbrinjavanje ostataka obrade otpada

To uključuje tehnike poput sljedećih:

porozni kontaminirani dijelovi električnih transformatora (drvo i papir) usmjeravaju se na spaljivanje na visokoj temperaturi,

uništavaju se PCB-ovi u uljima (npr. deklorinacijom, hidrogenacijom, postupkom s elektronima u otopini, spaljivanjem na visokoj temperaturi).

f.

Oporaba otapala ako se koristi ispiranje otapala

Organsko otapalo se prikuplja i destilira za oporabu u postupku.

Povezano praćenje opisano je u NRT 8.

5.   Zaključci o NRT-ima za obradu tekućeg otpada koji sadržava vodu

Ako nije drukčije navedeno, zaključci o NRT-ima navedeni u odjeljku 5. primjenjuju se na obradu tekućeg otpada koji sadržava vodu uz opće zaključke o NRT-ima iz odjeljka 1.

5.1.   Opća ekološka učinkovitost

NRT 52. Za poboljšanje opće ekološke učinkovitosti NRT je praćenje dolaznog otpada u okviru prethodnih postupaka za prihvat i procedure prihvata otpada (vidjeti NRT 2.).

Opis

Praćenje dolaznog otpada, npr. u pogledu:

biorazgradivosti (npr. BPK, omjer BPK/KPK, Zahn-Wellensov test, potencijal biološke inhibicije (npr. inhibicija aktivnog mulja)),

izvedivosti razbijanja emulzije, npr. putem laboratorijskih ispitivanja.

5.2.   Emisije u zrak

NRT 53. Za smanjenje emisija HCl, NH3 i organskih spojeva u zrak NRT je primjena NRT-a 14.d. i jedne od tehnika navedenih u nastavku ili njihove kombinacije.

Tehnika

Opis

a.

Adsorpcija

Vidjeti odjeljak 6.1.

b.

Biofiltar

c.

Termička oksidacija

d.

Mokro ispiranje


Tablica 6.10.

Razine emisija povezane s NRT-ima za usmjerene emisije HCl i ukupnih HOS-ova u zrak iz obrade tekućeg otpada koji sadržava vodu

Parametar

Jedinica

Razina emisija povezanih s NRT-ima (46)

(prosjek tijekom razdoblja uzorkovanja)

Vodikov klorid (HCl)

mg/Nm3

1 – 5

Ukupni HOS-ovi

3 – 20 (47)

Povezano praćenje opisano je u NRT 8.

6.   OPIS TEHNIKA

6.1.   Usmjerene emisije u zrak

Tehnika

Tipične onečišćujuće tvari čija se koncentracija smanjuje

Opis

Adsorpcija

Živa, hlapljivi organski spojevi, sumporovodik, spojevi neugodnog mirisa

Adsorpcija je heterogena reakcija u kojoj se molekule plina zadržavaju na krutoj ili tekućoj površini koja „privlači” određene spojeve te ih izdvaja iz tokova efluenta. Kad je površina adsorbirala najveću moguću količinu, adsorbent se zamjenuje ili se adsorbirani sadržaj desorbira u okviru regeneracije adsorbensa. Desorbirane onečišćujuće tvari obično su koncentriranije i mogu se oporabiti ili zbrinuti. Najčešći su adsorbens granule aktivnog ugljena.

Biofiltar

Amonijak, sumporovodik, hlapljivi organski spojevi, spojevi neugodnog mirisa

Tok otpadnog plina usmjerava se kroz ispunu od organskog materijala (kao što su treset, vrijesak, kompost, korijenje, kora drveta, meko drvo i različite kombinacije) ili nekog inertnog materijala (kao što su glina, aktivni ugljen ili poliuretan), gdje ga prirodni mikroorganizmi biološki oksidiraju u ugljikov dioksid, vodu, anorganske soli i biomasu.

Biofiltar se projektira uzimajući u obzir tip ili tipove dolaznog otpada. Odabire se prikladni materijal za ispunu npr. u pogledu kapaciteta zadržavanja vode, gustoće, poroznosti ili strukturne cjelovitosti. Važna je i prikladna visina i površina ispune filtra. Biofiltar je spojen na prikladni sustav ventilacije i cirkulacije zraka kako bi se osigurala ravnomjerna distribucija zraka u cijeloj ispuni i dostatno vrijeme zadržavanja otpadnog plina u ispuni.

Kondenzacija i kriogena kondenzacija

Hlapljivi organski spojevi

Kondenzacija je tehnika kojom se pare otapala uklanjaju iz toka otpadnog plina smanjenjem njegove temperature ispod točke rosišta. Kod kriogene kondenzacije radna temperatura može biti do – 120 °C, no u praksi temperatura u uređaju za kondenzaciju često iznosi od – 40 °C do – 80 °C. Kriogenom kondenzacijom mogu se obrađivati svi HOS-ovi i hlapljive anorganske onečišćujuće tvari neovisno o njihovim pojedinačnim tlakovima pare. Primijenjene niske temperature omogućuju vrlo visoku učinkovitost kondenzacije, zbog čega je izrazito prikladna kao završna tehnika za kontrolu emisija HOS-ova.

Ciklon

Prašina

Ciklonski filtri upotrebljavaju se za uklanjanje težih čestica koje „ispadaju” dok se otpadni plinovi prisilno usmjeravaju u kružno gibanje prije nego što napuste separator.

Cikloni se upotrebljavaju za kontrolu čestica, prvenstveno PM10.

Elektrostatski taložnik (ESP)

Prašina

U elektrostatskim taložnicima čestice se nabijaju i razdvajaju pod utjecajem električnog polja. Elektrostatski taložnici mogu raditi u vrlo raznolikim uvjetima. U suhom elektrostatskom taložniku sakupljeni se materijal mehanički uklanja (npr. trešnjom, vibracijama, komprimiranim zrakom), dok se u mokrom elektrostatskom taložniku ispire odgovarajućom tekućinom, najčešće vodom.

Vrećasti filtar

Prašina

Vrećasti filtri, koji se često nazivaju i filtri od tkanine, izrađeni su od porozne tkane ili filcane tkanine kroz koju prolaze plinovi kako bi se uklonile čestice. Za upotrebu vrećastog filtra potrebna je tkanina koja odgovara značajkama otpadnog plina i najviše radne temperature.

HEPA filtar

Prašina

HEPA filtri (visokoučinkoviti filtri za čestice u zraku) apsolutni su filtri. Medij za filtraciju sastoji se od papira ili staklene vune visoke gustoće. Tok otpadnog plina prolazi kroz medij za filtraciju na kojem se zadržavaju čestice.

Termička oksidacija

Hlapljivi organski spojevi

Oksidacija zapaljivih plinova i odoranata u struji otpadnih plinova zagrijavanjem mješavine oneč