ISSN 1977-0847

Službeni list

Europske unije

L 204

European flag  

Hrvatsko izdanje

Zakonodavstvo

Godište 61.
13. kolovoza 2018.


Sadržaj

 

II.   Nezakonodavni akti

Stranica

 

 

UREDBE

 

*

Provedbena uredba Vijeća (EU) 2018/1115 od 10. kolovoza 2018. o provedbi članka 20. stavka 1. Uredbe (EU) 2015/735 o mjerama ograničavanja s obzirom na stanje u Južnom Sudanu

1

 

*

Uredba Vijeća (EU) 2018/1116 od 10. kolovoza 2018. o izmjeni Uredbe Vijeća (EU) 2015/735 o mjerama ograničavanja s obzirom na stanje u Južnom Sudanu

6

 

*

Provedbena uredba Vijeća (EU) 2018/1117 od 10. kolovoza 2018. o provedbi Uredbe (EU) br. 401/2013 o mjerama ograničavanja u pogledu Mjanmara/Burme

9

 

*

Delegirana uredba Komisije (EU) 2018/1118 оd 7. lipnja 2018. o izmjeni Delegirane uredbe (EU) 2015/2446 u pogledu uvjeta za smanjenje razine zajedničkog osiguranja i odricanje od osiguranja

11

 

*

Uredba Komisije (EU) 2018/1119 оd 31. srpnja 2018. o izmjeni Uredbe (EU) br. 1178/2011 u pogledu prijavljenih organizacija za osposobljavanje

13

 

*

Provedbena uredba Komisije (EU) 2018/1120 оd 10. kolovoza 2018. o izmjeni Priloga I. Uredbi (EU) br. 605/2010 u pogledu popisa trećih zemalja ili njihovih dijelova iz kojih je odobreno unošenje u Europsku uniju pošiljki sirovog mlijeka, mliječnih proizvoda, kolostruma i proizvoda na osnovi kolostruma ( 1 )

31

 

*

Provedbena uredba Komisije (EU) 2018/1121 оd 10. kolovoza 2018. o izmjeni Provedbene uredbe Komisije (EU) 2015/1518 o uvođenju konačne antidampinške pristojbe na uvoz biodizela podrijetlom iz Sjedinjenih Američkih Država nakon revizije zbog predstojećeg isteka mjera u skladu s člankom 11. stavkom 2. Uredbe Vijeća (EZ) br. 1225/2009

33

 

*

Provedbena uredba Komisije (EU) 2018/1122 оd 10. kolovoza 2018. o odobravanju stavljanja na tržište dinatrijeve soli pirolokinolin kinona kao nove hrane u skladu s Uredbom (EU) 2015/2283 Europskog parlamenta i Vijeća i o izmjeni Provedbene uredbe Komisije (EU) 2017/2470 ( 1 )

36

 

*

Provedbena uredba Komisije (EU) 2018/1123 оd 10. kolovoza 2018. o odobravanju stavljanja na tržište 1-metilnikotinamid klorida kao nove hrane u skladu s Uredbom (EU) 2015/2283 Europskog parlamenta i Vijeća i o izmjeni Provedbene uredbe Komisije (EU) 2017/2470 ( 1 )

41

 

*

Provedbena uredba Komisije (EU) 2018/1124 оd 10. kolovoza 2018. o izmjeni Uredbe Vijeća (EZ) br. 1210/2003 o određenim posebnim ograničenjima gospodarskih i financijskih odnosa s Irakom

46

 

 

ODLUKE

 

*

Odluka Vijeća (ZVSP) 2018/1125 od 10. kolovoza 2018. o izmjeni Odluke (ZVSP) 2015/740 o mjerama ograničavanja s obzirom na stanje u Južnom Sudanu

48

 

*

Odluka Vijeća (ZVSP) 2018/1126 od 10. kolovoza 2018. o izmjeni Odluke 2013/184/ZVSP o mjerama ograničavanja protiv Mjanmara/Burme

53

 


 

(1)   Tekst značajan za EGP.

HR

Akti čiji su naslovi tiskani običnim slovima su oni koji se odnose na svakodnevno upravljanje poljoprivrednim pitanjima, a općenito vrijede ograničeno razdoblje.

Naslovi svih drugih akata tiskani su masnim slovima, a prethodi im zvjezdica.


II. Nezakonodavni akti

UREDBE

13.8.2018   

HR

Službeni list Europske unije

L 204/1


PROVEDBENA UREDBA VIJEĆA (EU) 2018/1115

od 10. kolovoza 2018.

o provedbi članka 20. stavka 1. Uredbe (EU) 2015/735 o mjerama ograničavanja s obzirom na stanje u Južnom Sudanu

VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EU) 2015/735 od 7. svibnja 2015. o mjerama ograničavanja s obzirom na stanje u Južnom Sudanu i o stavljanju izvan snage Uredbe (EU) br. 748/2014 (1), a posebno njezin članak 20. stavak 1.,

uzimajući u obzir prijedlog Visokog predstavnika Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku,

budući da:

(1)

Vijeće je 7. svibnja 2015. donijelo Uredbu (EU) 2015/735.

(2)

Vijeće sigurnosti Ujedinjenih naroda 13. srpnja 2018. donijelo je Rezoluciju 2428 (2018) kojom se posebice dodaju dvije osobe na popis osoba i subjekata koji podliježu mjerama ograničavanja. Te bi osobe stoga trebalo dodati u Prilog I. Uredbi (EU) 2015/735. Budući da su te dvije osobe već uvrštene na popis u Prilogu II. Uredbi (EU) 2015/735, trebalo bi ih stoga ukloniti iz Priloga II. Uredbi (EU) 2015/735 kako bi bile uvrštene na popis iz Priloga I.

(3)

Priloge I. i II. Uredbi (EU) 2015/735 trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti,

DONIJELO JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Prilog I. Uredbi (EU) 2015/735 mijenja se kako je navedeno u Prilogu I. ovoj Uredbi.

Članak 2.

Prilog II. Uredbi (EU) 2015/735 mijenja se kako je navedeno u Prilogu II. ovoj Uredbi.

Članak 3.

Ova Uredba stupa na snagu na dan objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 10. kolovoza 2018.

Za Vijeće

Predsjednik

G. BLÜMEL


(1)  SL L 117, 8.5.2015., str. 13.


PRILOG I.

Sljedeće se osobe dodaju na popis naveden u Prilogu I. Uredbi (EU) 2015/735:

„7.   Malek REUBEN RIAK RENGU (također poznat kao: (a) Malek Ruben)

Titula: General pukovnik

Položaj: (a) zamjenik načelnika glavnog stožera za logistiku; (b) zamjenik načelnika stožera za obranu i glavni inspektor vojske

Datum rođenja: 1. siječnja 1960.

Mjesto rođenja: Yei, Južni Sudan

Državljanstvo: Južni Sudan

Datum uvrštenja na popis UN-a: 13. srpnja 2018.

Ostali podaci: Kao zamjenik načelnika stožera za logistiku Sudanske narodnooslobodilačke vojske (SPLA) Riak je bio jedan od visokih dužnosnika južnosudanske vlade koji je planirao i nagledao ofenzivu u saveznoj državi Unity u 2015. koja je dovela do razaranja širokih razmjera i raseljenja velikog broja stanovnika.

Informacije iz sažetka razlogâ za uvrštavanje na popis Odbora za sankcije:

Malek Ruben Riak uvršten je na popis 13. srpnja 2018. na temelju stavka 6., stavka 7. točke (a) i stavka 8. Rezolucije 2206 (2015), kako je potvrđeno u Rezoluciji 2418 (2018) zbog ‚djelovanja ili politika koje su prijetnja miru, sigurnosti ili stabilnosti Južnog Sudana’; ‚djelovanja ili politika kojima je svrha ili učinak širenje ili produljivanje sukoba u Južnom Sudanu…’ te kao vođa ‚subjekta, što uključuje bilo koju vladinu, opozicijsku, paravojnu ili drugu skupinu u Južnom Sudanu, koji je uključen u bilo koje od djelovanja opisanih u stavcima 6. i 7. ili čiji su članovi uključeni u njih’ i na temelju stavka 14. točke (e) ove Rezolucije zbog ‚planiranja, usmjeravanja ili poduzimanja radnji koje uključuju seksualno i rodno uvjetovano nasilje u Južnom Sudanu’.

Prema izvješću Skupine stručnjaka za Južni Sudan u siječnju 2016. (S/2016/70) Riak je bio jedan od članova skupine visokih sigurnosnih dužnosnika koji su planirali ofenzivu u saveznoj državi Unity protiv snaga SPLM-IO-a s početkom u siječnju 2015. i potom nadgledali njezino izvršenje od kraja travnja 2015. Vlada Južnog Sudana počela je početkom 2015. naoružavati mlade iz etničke skupine Bul Nuer kako bi olakšala njihovo sudjelovanje u ofenzivi. Većina mladih iz etničke skupine Bul Nuer već je imala pristup automatskim puškama tipa AK, ali streljivo je bilo ključno za održavanje njihovih aktivnosti. Skupina stručnjaka izvijestila je o dokazima, koji obuhvaćaju svjedočanstvo iz vojnih izvora da je stožer SPLA-a skupini mladih dostavljao streljivo posebno namijenjeno za ofenzivu. Riak je u to vrijeme bio zamjenik načelnika stožera za logistiku SPLA-a. Ofenziva je dovela do sustavnog razaranja selâ i infrastrukture, prisilnog raseljavanja lokalnog stanovništva, neselektivnog ubijanja i mučenja civila, široke upotrebe seksualnog nasilja, uključujući nasilje nad starijim osobama i djecom, otmica i novačenja djece kao vojnika i raseljavanja velikog broja stanovnika. Nakon uništenja većine južnih i središnjih dijelova države brojni mediji i humanitarne organizacije, kao i Misija Ujedinjenih naroda u Južnom Sudanu (UNMISS) objavili su izvješća o opsegu povreda koje su počinjene.

8.   Paul MALONG AWAN (također poznat kao: (a) Paul Malong Awan Anei; (b) Paul Malong; (c) Bol Malong)

Titula: General

Položaj: (a) bivši načelnik stožera Sudanske narodnooslobodilačke vojske (SPLA); (b) bivši guverner države Sjeverni Bahr el-Ghazal.

Datum rođenja: (a) 1962.; (b) 4. prosinca 1960.; (c) 12. travnja 1960.

Mjesto rođenja: Malualkon, Južni Sudan

Državljanstvo: (a) Južni Sudan; (b) Uganda

Br. putovnice (a) Južni Sudan br. S00004370; (b) Južni Sudan br. D00001369; (c) Sudan br. 003606; (d) Sudan br. 00606; (e) Sudan br. B002606

Datum uvrštenja na popis UN-a: 13. srpnja 2018.

Ostali podaci: Kao načelnik glavnog stožera SPLA-a Malong je širio ili produljivao sukob u Južnom Sudanu kršenjima Sporazuma o prekidu sukoba i kršenjima Sporazuma o rješavanju sukoba u Južnom Sudanu (ARCSS) iz 2015. Navodno je upravljao nastojanjima za ubojstvo vođe opozicije Rieka Machara. Jedinicama SPLA-a naredio je da spriječe prijevoz humanitarne pomoći. Pod vodstvom Malonga snage SPLA-a napadale su civile, škole i bolnice; prisilno su raseljavale civile; provodile prisilne nestanke; proizvoljno pritvarale civile i provodile mučenja i silovanja. Malong je mobilizirao plemenske paravojne postrojbe naroda Dinka, Mathiang Anyoor koje upotrebljavaju djecu vojnike. Pod njegovim vodstvom SPLA je UNMISS-u, Zajedničkoj komisiji za praćenje i ocjenjivanje (JMEC) i Mehanizmu za praćenje prekida vatre i prijelaznih sigurnosnih mjera (CTSAMM) ograničio pristup lokacijama potreban kako bi mogli istraživati i dokumentirati povrede.

Informacije iz sažetka razlogâ za uvrštavanje na popis Odbora za sankcije:

Paul Malong Awan uvršten je na popis 13. srpnja 2018. na temelju stavka 6., stavka 7. točaka (a), (b), (c), (d) i (f) i stavka 8. Rezolucije 2206 (2015) kako je potvrđeno u Rezoluciji 2418 (2018) zbog ‚djelovanja ili politika kojima je svrha ili učinak širenje ili produljivanje sukoba u Južnom Sudanu ili ometanje pomirenja ili mirovnih pregovora ili procesa, što uključuje kršenje sporazuma o prekidu sukoba’; ‚djelovanja ili politika koje su prijetnja prijelaznim sporazumima ili kojima se potkopava politički proces u Južnom Sudanu’; ‚napada na civile, uključujući žene i djecu, počinjenjem djela nasilja (uključujući ubojstva, sakaćenja, mučenja, silovanja ili drugo seksualno nasilje), otmica, prisilnih nestanaka, prisilnog iseljavanja ili napada na škole, bolnice, vjerske lokalitete ili mjesta na kojima civili traže utočište ili putem ponašanja koje predstavlja teško kršenje ljudskih prava ili kršenje međunarodnog humanitarnog prava’; ‚planiranja, usmjeravanja ili poduzimanja radnji kojima se krši primjenjivo međunarodno pravo o ljudskim pravima ili međunarodno humanitarno pravo ili radnji koje predstavljaju kršenje ljudskih prava u Južnom Sudanu’; ‚novačenja djece od strane oružanih skupina ili oružanih snaga u kontekstu oružanog sukoba u Južnom Sudanu’; ‚ometanja djelovanja međunarodnih mirovnih, diplomatskih ili humanitarnih misija u Južnom Sudanu, među kojima Mehanizma za praćenje i provjeru IGAD-a, ili ometanja dostave ili distribucije humanitarne pomoći ili pristupa humanitarnoj pomoći’ te kao vođa ‚subjekta, što uključuje bilo koju vladinu, opozicijsku, paravojnu ili drugu skupinu u Južnom Sudanu, koji je uključen u bilo koje od djelovanja opisanih u stavcima 6. i 7. ili čiji su članovi uključeni u njih’.

Malong je služio kao načelnik glavnog stožera SPLA-a od 23. travnja 2014. do svibnja 2017. Na svojoj bivšoj poziciji načelnika glavnog stožera Malong je proširio ili produljio sukob u Južnom Sudanu kršenjima Sporazuma o prekidu sukoba i kršenjima Sporazuma o rješavanju sukoba u Južnom Sudanu (ARCSS) iz 2015. Početkom kolovoza 2016. Malong je navodno upravljao nastojanjima za ubojstvo južnosudanskog vođe opozicije Rieka Machara. Svjesno se protiveći naredbama predsjednika Salve Kiira Malong je 10. srpnja 2016. naredio napade uz upotrebu tenkova, jurišnih helikoptera i pješaštva na Macharovu rezidenciju i sjedište ‚Jebel’ Sudanskog narodnooslobodilačkog pokreta u opoziciji (SPLM-IO). Malong je osobno nadgledao napore iz stožera SPLA-a s ciljem presretanja Machara. Početkom kolovoza 2016. Malong je zahtijevao da SPLA odmah napadne položaj na kojem se trebao nalaziti Machar i obavijestio zapovjednike SPLA-a da se Machara ne smije uhvatiti živog. Osim toga, prema nekim informacijama, Malong je 2016. jedinicama SPLA-a naredio da spriječe prijevoz humanitarne pomoći preko rijeke Nil, gdje su deseci tisuća civila bili izloženi gladi, tvrdeći da pomoć u hrani neće stići civilnim skupinama već će se preusmjeriti na paravojne skupine. Kao rezultat Malongovih naredbi prijevoz zaliha hrane preko rijeke Nil spriječen je u trajanju od najmanje dva tjedna.

Tijekom svog mandata načelnika glavnog stožera SPLA-a, Malong je bio odgovoran za teške povrede, uključujući napade na civile, prisilno raseljavanje, prisilne nestanke, proizvoljna pritvaranja, mučenja i silovanja, koje su počinili SPLA i njegove savezničke snage. Pod vodstvom Malonga SPLA je pokrenuo napade protiv civilnog stanovništva i namjerno je ubijao nenaoružane civile koji su bili u bijegu. UN je samo na području Yeija između srpnja 2016. i siječnja 2017. zabilježio 114 ubojstva civila koja su počinili SPLA i njegove savezničke snage. SPLA je ciljano napadao škole i bolnice. U travnju 2017. Malong je SPLA-u navodno naredio da ukloni sve ljude, među njima civile, s područja oko Waua. Malong navodno postrojbe SPLA-a nije odvraćao od ubijanja civila dok su osobe za koje se sumnjalo da skrivaju pobunjenike smatrane legitimnim metama.

Prema izvješću istražnog povjerenstva Afričke unije za Južni Sudan od 15. listopada 2014., Malong je odgovoran za masovnu mobilizaciju plemenske paravojne postrojbe naroda Dinka, Mathiang Anyoor koja prema izvješćima Mehanizma za praćenje prekida vatre i prijelaznih sigurnosnih mjera (CTSAMM) upotrebljava djecu vojnike.

U vrijeme kada je Malong upravljao SPLA-om, vladine snage redovito su ograničavale pristup UNMISS-u, JMEC-u i CSTSAMM-u kada su pokušavali istraživati i dokumentirati povrede. Na primjer, 5. travnja 2017. zajednička ophodnja UN-a i CTSAMM-a pokušala ja pristupiti Pajoku, ali su ju vojnici SPLA-a poslali natrag.”


PRILOG II.

Unosi za osobe navedene u nastavku brišu se iz Priloga II. Uredbi (EU) 2015/735:

1.

Paul Malong,

3.

Malek Reuben Riak.


13.8.2018   

HR

Službeni list Europske unije

L 204/6


UREDBA VIJEĆA (EU) 2018/1116

od 10. kolovoza 2018.

o izmjeni Uredbe Vijeća (EU) 2015/735 o mjerama ograničavanja s obzirom na stanje u Južnom Sudanu

VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije, a posebno njegov članak 215.,

uzimajući u obzir Odluku Vijeća (ZVSP) 2015/740 od 7. svibnja 2015. o mjerama ograničavanja s obzirom na stanje u Južnom Sudanu i stavljanju izvan snage Odluke 2014/449/ZVSP (1),

uzimajući u obzir zajednički prijedlog Visokog predstavnika Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku i Europske komisije,

budući da:

(1)

Uredbom Vijeća (EU) 2015/735 (2) provode se mjere propisane Odlukom (ZVSP) 2015/740.

(2)

Vijeće sigurnosti Ujedinjenih naroda (VSUN) donijelo je 13. srpnja 2018. Rezoluciju 2428 (2018), u kojoj je izrazilo veliku zabrinutost zbog toga što vodstvo Južnog Sudana nije uspjelo zaustaviti sukobe u zemlji, osudilo opetovana i očita kršenja Sporazuma o rješavanju sukoba u Republici Južnom Sudanu od 17. kolovoza 2015., Sporazuma o prekidu sukoba, zaštiti civila i pristupu humanitarnoj pomoći od 21. prosinca 2017. i Izjave iz Khartouma od 27. lipnja 2018. te pooštrilo mjere ograničavanja protiv Južnog Sudana uvedene Rezolucijom VSUN-a 2206 (2015).

(3)

Vijeće sigurnosti Ujedinjenih naroda među ostalim izmjenjuje izuzeća od embarga na oružje i zabrane pružanja povezane tehničke i financijske pomoći, kao i kriterije za uvrštavanje na popis osoba i subjekata čija se sredstva zamrzavaju.

(4)

Odlukom Vijeća (ZVSP) 2018/1125 (3) izmijenjena je Odluka (ZVSP) 2015/740 kako bi se provele mjere uvedene Rezolucijom VSUN-a 2428 (2018).

(5)

Te su izmjene obuhvaćene područjem primjene Ugovora i stoga su, osobito kako bi se osigurala njihova ujednačena provedba u svim državama članicama, potrebne regulatorne mjere na razini Unije.

(6)

Uredbu (EU) 2015/735 trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti,

DONIJELO JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Uredba (EU) 2015/735 mijenja se kako slijedi:

1.

Članak 2. zamjenjuje se sljedećim:

„Članak 2.

Zabranjeno je:

1.

izravno ili neizravno pružanje tehničke pomoći, usluga posredovanja ili drugih usluga u vezi s vojnim aktivnostima ili osiguravanje, izrada, održavanje i upotreba oružja i pripadajućeg materijala svih vrsta, uključujući oružje i streljivo, vojna vozila i opremu, opremu za paravojna djelovanja, kao i rezervne dijelove bilo kojoj fizičkoj ili pravnoj osobi, subjektu ili tijelu u Južnom Sudanu ili za uporabu u Južnom Sudanu;

2.

izravno ili neizravno financiranje ili pružanje financijske pomoći povezane s vojnim aktivnostima, uključujući posebno bespovratna sredstva, zajmove i osiguranje izvoznog kredita, kao i osiguranje i reosiguranje, za svaku prodaju, isporuku, prijenos ili izvoz oružja i pripadajućeg materijala ili za pružanje s tim povezane tehničke pomoći, usluga posredovanja ili drugih usluga bilo kojoj fizičkoj ili pravnoj osobi, subjektu ili tijelu u Južnom Sudanu ili za uporabu u Južnom Sudanu;

3.

financiranje, pružanje tehničke ili financijske pomoći ili usluga posredovanja u vezi s osiguravanjem naoružanog plaćeničkog osoblja u Južnom Sudanu ili za uporabu u Južnom Sudanu.”

2.

Članak 3. zamjenjuje se sljedećim:

„Članak 3.

Zabrane iz članka 2. ne primjenjuju se na financiranje ili pružanje financijske pomoći, tehničke pomoći i usluga posredovanja koje se odnose na:

(a)

oružje i pripadajući materijal koji su namijenjeni isključivo za potporu osoblju UN-a ili za njegove potrebe, uključujući Misiju Ujedinjenih naroda u Južnom Sudanu (UNMISS) i Proširene privremene sigurnosne snage UN-a za Abyei (UNISFA);

(b)

zaštitnu odjeću, uključujući neprobojne prsluke i vojne kacige, koju isključivo za osobnu uporabu u Južni Sudan privremeno izvoze osoblje UN-a, predstavnici medija, djelatnici na humanitarnim i razvojnim poslovima te povezano osoblje.”

3.

Članak 4. zamjenjuje se sljedećim:

„Članak 4.

1.   Odstupajući od članka 2., nadležna tijela mogu odobriti financiranje ili pružanje financijske pomoći, tehničke pomoći i usluga posredovanja koje se odnose na:

(a)

nesmrtonosnu vojnu opremu namijenjenu isključivo u humanitarne svrhe ili za zaštitu te povezanu tehničku pomoć ili osposobljavanje, uz uvjet da je država članica prethodno obavijestila Odbor za sankcije u skladu sa zahtjevima utvrđenima u stavku 6. RVSUN-a 2428 (2018);

(b)

oružje i pripadajući materijal koje u Južni Sudan privremeno izvoze snage države koja, u skladu s međunarodnim pravom, poduzima mjere isključivo i izravno radi olakšavanja zaštite ili evakuacije svojih državljana i onih za koje ima konzularnu odgovornost u Južnom Sudanu, uz uvjet da država članica obavijesti Odbor za sankcije u skladu sa zahtjevima utvrđenima u stavku 6. RVSUN-a 2428 (2018);

(c)

oružje i pripadajući materijal za regionalnu jedinicu za posebne namjene Afričke unije ili za potporu toj jedinici koji su namijenjeni isključivo provođenju regionalnih operacija za borbu protiv Gospodnje vojske otpora, uz uvjet da je država članica prethodno obavijestila Odbor za sankcije u skladu sa zahtjevima utvrđenima u stavku 6. RVSUN-a 2428 (2018);

(d)

oružje i pripadajući materijal isključivo za potporu provedbi odredbi mirovnog sporazuma, uz uvjet da je država članica dobila prethodno odobrenje Odbora za sankcije u skladu sa zahtjevima utvrđenima u stavku 6. RVSUN-a 2428 (2018);

(e)

drugu prodaju ili isporuku oružja i pripadajućeg materijala, ili pružanje pomoći ili osiguravanje osoblja, uz uvjet da je država članica dobila prethodno odobrenje Odbora za sankcije u skladu sa zahtjevima utvrđenima u stavku 6. RVSUN-a 2428 (2018).

2.   Dotična država članica obavješćuje ostale države članice i Komisiju o svakom odobrenju dodijeljenom na temelju stavka 1.”

4.

U članku 5., stavak 1. zamjenjuje se sljedećim:

„1.   Zamrzavaju se sva sredstva i gospodarski izvori koji pripadaju fizičkoj ili pravnoj osobi, subjektu ili tijelu uvrštenom u Prilog I., koji su u njihovu vlasništvu odnosno posjedu ili pod njihovim nadzorom. U Prilogu I. navode se fizičke ili pravne osobe, subjekti i tijela za koje je Odbor Vijeća sigurnosti UN-a osnovan u skladu sa stavkom 16. RVSUN-a (UNSCR) 2206 (2015) („Odbor za sankcije”) utvrdio da su, izravno ili neizravno, odgovorni za aktivnosti ili politike koje su prijetnja miru, sigurnosti ili stabilnosti Južnog Sudana ili sudjeluju u njima, u skladu sa stavcima 6., 7., 8. i 12. RVSUN-a 2206 (2015) i stavkom 14. RVSUN-a 2428 (2018).”

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu na dan objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 10. kolovoza 2018.

Za Vijeće

Predsjednik

G. BLÜMEL


(1)  SL L 117, 8.5.2015., str. 52.

(2)  Uredba Vijeća (EU) 2015/735 od 7. svibnja 2015. o mjerama ograničavanja s obzirom na stanje u Južnom Sudanu i o stavljanju izvan snage Uredbe (EU) br. 748/2014 (SL L 117, 8.5.2015., str. 13.).

(3)  Odluka Vijeća (ZVSP) 2018/1125 od 10. kolovoza 2018. o izmjeni Odluke (ZVSP) 2015/740 o mjerama ograničavanja s obzirom na stanje u Južnom Sudanu (vidjeti stranicu 48. ovoga Službenog lista).


13.8.2018   

HR

Službeni list Europske unije

L 204/9


PROVEDBENA UREDBA VIJEĆA (EU) 2018/1117

od 10. kolovoza 2018.

o provedbi Uredbe (EU) br. 401/2013 o mjerama ograničavanja u pogledu Mjanmara/Burme

VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EU) br. 401/2013 o mjerama ograničavanja u pogledu Mjanmara/Burme i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 194/2008 (1), a posebno njezin članak 4.i,

uzimajući u obzir prijedlog Visokog predstavnika Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku,

budući da:

(1)

Vijeće je 2. svibnja 2013. donijelo Uredbu (EU) br. 401/2013.

(2)

Vijeće je 25. lipnja 2018. donijelo Provedbenu uredbu (EU) 2018/898 (2) kojom je sedam osoba dodano na popis fizičkih i pravnih osoba, subjekata i tijela koji podliježu mjerama ograničavanja iz Priloga IV. Uredbi (EU) br. 401/2013.

(3)

Zaprimljene su ažurirane informacije za više uvrštenja na popis.

(4)

Prilog IV. Uredbi (EU) br. 401/2013 trebalo bi na odgovarajući način izmijeniti,

DONIJELO JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Prilog IV. Uredbi (EU) br. 401/2013 mijenja se kako je navedeno u Prilogu ovoj Uredbi.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu na dan objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 10. kolovoza 2018.

Za Vijeće

Predsjednik

G. BLÜMEL


(1)  SL L 121, 3.5.2013., str. 1.

(2)  Provedbena uredba Vijeća (EU) 2018/898 od 25. lipnja 2018. o provedbi Uredbe (EU) br. 401/2013 o mjerama ograničavanja u pogledu Mjanmara/Burme (SL L 160 I, 25.6.2018., str. 1.).


PRILOG

Unosi 1., 3., 4. i 5. s popisa osoba i subjekata iz Priloga IV. Uredbi (EU) br. 401/2013 zamjenjuju se sljedećim unosima:

 

Ime

Identifikacijski podaci

Obrazloženje

Datum uvrštenja na popis

„1.

Aung Kyaw Zaw

Datum rođenja: 20. kolovoza 1961.

Putovnica br.: DM000826

Datum izdavanja: 22. studenoga 2011.

Datum isteka valjanosti: 21. studenoga 2021.

Vojni identifikacijski broj: BC 17444

General pukovnik Aung Kyaw Zaw bio je zapovjednik Ureda za posebne operacije br. 3 oružanih snaga Mjanmara (Tatmadaw) od kolovoza 2015. do kraja 2017. Ured za posebne operacije br. 3 u tom je kontekstu nadzirao zapadno zapovjedništvo te je general pukovnik Aung Kyaw Zaw odgovoran za zločine i teška kršenja ljudskih prava koje je zapadno zapovjedništvo počinilo protiv pripadnika zajednice Rohingya u državi Rakhine tijekom tog razdoblja. Oni uključuju nezakonita ubojstva, seksualno nasilje i sustavno spaljivanje kuća i zgrada zajednice Rohingya.

25.6.2018.

3.

Than Oo

Datum rođenja: 12. listopada 1973.

Vojni identifikacijski broj: BC 25723

Brigadni general Than Oo zapovjednik je 99. divizije lakog pješaštva oružanih snaga Mjanmara (Tatmadaw). U tom kontekstu odgovoran je za zločine i teška kršenja ljudskih prava koje je 99. divizija lakog pješaštva počinila protiv pripadnika zajednice Rohingya u državi Rakhine u drugoj polovici 2017. Oni uključuju nezakonita ubojstva, seksualno nasilje i sustavno spaljivanje kuća i zgrada zajednice Rohingya.

25.6.2018.

4.

Aung Aung

Vojni identifikacijski broj: BC 23750

Brigadni general Aung Aung zapovjednik je 33. divizije lakog pješaštva oružanih snaga Mjanmara (Tatmadaw). U tom kontekstu odgovoran je za zločine i teška kršenja ljudskih prava koje je 33. divizija lakog pješaštva počinila protiv pripadnika zajednice Rohingya u državi Rakhine u drugoj polovici 2017. Oni uključuju nezakonita ubojstva, seksualno nasilje i sustavno spaljivanje kuća i zgrada zajednice Rohingya.

25.6.2018.

5.

Khin Maung Soe

 

General bojnik Khin Maung Soe zapovjednik je 15. zapovjedništva vojne operacije, ponekad poznatog i kao 15. divizija lakog pješaštva, oružanih snaga Mjanmara (Tatmadaw), pod kojom je pješački bataljun br. 564. U tom kontekstu odgovoran je za zločine i teška kršenja ljudskih prava koje je 15. zapovjedništvo vojne operacije, a posebno pješački bataljun br. 564, počinilo protiv pripadnika zajednice Rohingya u državi Rakhine u drugoj polovici 2017. Oni uključuju nezakonita ubojstva, seksualno nasilje i sustavno spaljivanje kuća i zgrada zajednice Rohingya.

25.6.2018.”


13.8.2018   

HR

Službeni list Europske unije

L 204/11


DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2018/1118

оd 7. lipnja 2018.

o izmjeni Delegirane uredbe (EU) 2015/2446 u pogledu uvjeta za smanjenje razine zajedničkog osiguranja i odricanje od osiguranja

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 952/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 9. listopada 2013. o Carinskom zakoniku Unije (1), a posebno njezin članak 99. točku (c),

budući da:

(1)

Člankom 95. stavkom 1. Uredbe (EU) br. 952/2013 utvrđuju se uvjeti koje gospodarski subjekt mora ispuniti kako bi dobio odobrenje za polaganje zajedničkog osiguranja za potrebe plaćanja carinskog duga i ostalih davanja. Člankom 95. stavkom 2. Uredbe (EU) br. 952/2013 utvrđuju se dodatni kriteriji koje gospodarski subjekti moraju ispuniti kako bi dobili odobrenje za polaganje zajedničkog osiguranja sa smanjenim iznosom ili za odricanje od osiguranja u pogledu carinskih dugova i ostalih davanja koji mogu nastati. Jedan je od tih kriterija financijska solventnost (2). Taj se kriterij smatra dokazanim ako podnositelj zahtjeva ima dobro financijsko stanje koje mu omogućuje ispunjavanje obveza uzimajući u obzir karakteristike predmetne poslovne aktivnosti.

(2)

Carinska tijela u okviru zahtjeva za smanjenje iznosa zajedničkog osiguranja ili odricanje od osiguranja trebaju procijeniti posjeduje li podnositelj zahtjeva sposobnost plaćanja iznosa carinskog duga i ostalih davanja ako to postane nužno.

(3)

Člankom 84. Delegirane uredbe Komisije (EU) 2015/2446 (3) utvrđuju se uvjeti koji se moraju ispuniti kako bi gospodarski subjekt dobio odobrenje za uporabu zajedničkog osiguranja sa smanjenim iznosom ili uporabu odricanja od osiguranja. Uz ostale uvjete utvrđene na temelju kriterija financijske solventnosti, podnositelj zahtjeva mora dokazati da posjeduje dostatna financijska sredstva za ispunjavanje obveza plaćanja carinskog duga i ostalih davanja koji mogu nastati, a koje nisu obuhvaćene osiguranjem. Međutim, praktično iskustvo iz provedbe Uredbe (EU) br. 952/2013 i Delegirane uredbe (EU) 2015/2446 pokazuje da je taj uvjet pretjerano restriktivan jer se tumači kao da je ograničen samo na posjedovanje potrebne likvidnosti. Likvidnost nije u svakom pojedinačnom slučaju jedina sposobnost gospodarskog subjekta za plaćanje carinskog duga ili ostalih davanja koja nisu pokrivena osiguranjem. U obzir bi trebalo uzeti i ostale elemente poput lako zamjenjive imovine. Stoga je pogrešno tumačenje da je element likvidnosti zaseban uvjet pa je potrebno navesti pojašnjenje da je procjena sposobnosti gospodarskog subjekta za ispunjavanje obveza plaćanja carinskog duga i ostalih davanja koji nisu obuhvaćeni osiguranjem integrirana u procjenu financijske sposobnosti podnositelja zahtjeva.

(4)

Istodobno je radi osiguravanja jedinstvene primjene tih pravila potrebno pojasniti da procjena uvjeta o „dovoljnoj financijskoj solventnosti”, u odnosu na sposobnost gospodarskog subjekta da plati iznos carinskog duga i ostalih davanja koji mogu nastati, a koji nisu pokriveni osiguranjem, ovisi o evaluaciji zahtjeva za zajedničko osiguranje sa smanjenim iznosom ili za odricanje od osiguranja (pojednostavnjenje). To je potrebno kako bi se odredila ograničenja te procjene u okviru zajedničkog osiguranja za sve razine smanjenja.

(5)

U situacijama u kojima bi referentni iznos utvrđen u skladu s člankom 155. Provedbene uredbe Komisije (EU) 2015/2447 (4) bio nerazmjeran u odnosu na iznose potencijalnih carinskih dugova za koje je vjerojatno da će nastati, potrebno je predvidjeti mogućnost da carinska tijela u obzir uzmu rizik nastanka carinskog duga kako bi donijela odluku o razini smanjenja, prema vlastitoj prosudbi.

(6)

Potrebno je pojasniti i da ovlaštene gospodarske subjekte ne bi trebalo podvrgnuti dvostrukom postupku procjene u skladu s člankom 38. stavkom 5. Uredbe (EU) br. 952/2013 ako carinska tijela prije odobravanja određene vrste pojednostavnjenja koja ovlašteni gospodarski subjekti žele primjenjivati mogu provjeriti usklađenost s posebnim zahtjevima za to pojednostavnjenje,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Članak 84. Delegirane uredbe (EU) 2015/2446 mijenja se kako slijedi:

1.

U stavku 1. točka (f) briše se.

2.

U stavku 2. točka (g) briše se.

3.

U stavku 3. točka (l) briše se.

4.

Umeću se sljedeći stavci 3.a i 3.b:

„3a.   Pri provjeri posjeduje li podnositelj dovoljnu financijsku solventnost u svrhu izdavanja odobrenja za uporabu zajedničkog osiguranja sa smanjenim iznosom ili uporabu odricanja od osiguranja, kako je propisano stavkom 1. točkom (e), stavkom 2. točkom (f) i stavkom 3. točkom (k), carinska tijela uzimaju u obzir sposobnost podnositelja zahtjeva da ispuni svoje obveze plaćanja carinskog duga i ostalih davanja koji mogu nastati, a koje nisu obuhvaćene tim osiguranjem.

Ako je to opravdano, carinska tijela mogu uzeti u obzir rizik od nastanka tih carinskih dugova i drugih davanja uzimajući u obzir vrstu i veličinu poslovnih aktivnosti podnositelja zahtjeva povezanih s carinom i vrstu robe za koju se zahtijeva osiguranje.

3.b   Ako je ispunjenost uvjeta o dovoljnoj financijskoj solventnosti već ocijenjena kao metoda za primjenu kriterija iz članka 39. točke (c) Zakonika, carinska tijela samo provjeravaju opravdava li financijska solventnost podnositelja zahtjeva izdavanje odobrenja za uporabu zajedničkog osiguranja sa smanjenim iznosom ili uporabu odricanja od osiguranja.”.

5.

Stavak 4. zamjenjuje se sljedećim stavkom:

„4.   Ako podnositelj zahtjeva ima poslovni nastan manje od tri godine, ispunjavanje uvjeta utvrđenih u stavku 1. točkama (d) i (e), stavku 2. točkama (e) i (f) te stavku 3. točkama (j) i (k) provjerava se na temelju dostupnih evidencija i informacija.”.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 7. lipnja 2018.

Za Komisiju

Predsjednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  SL L 269, 10.10.2013., str. 1.

(2)  Članak 39. točka (c) Uredbe (EU) br. 952/2013.

(3)  Delegirana uredba Komisije (EU) 2015/2446 od 28. srpnja 2015. o dopuni Uredbe (EU) br. 952/2013 Europskog parlamenta i Vijeća o detaljnim pravilima koja se odnose na pojedine odredbe Carinskog zakonika Unije (SL L 343, 29.12.2015., str. 1.).

(4)  Provedbena uredba Komisije (EU) 2015/2447 оd 24. studenoga 2015. o utvrđivanju detaljnih pravila za provedbu određenih odredbi Uredbe (EU) br. 952/2013 Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju Carinskog zakonika Unije (SL L 343, 29.12.2015., str. 558.).


13.8.2018   

HR

Službeni list Europske unije

L 204/13


UREDBA KOMISIJE (EU) 2018/1119

оd 31. srpnja 2018.

o izmjeni Uredbe (EU) br. 1178/2011 u pogledu prijavljenih organizacija za osposobljavanje

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EZ) br. 216/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. veljače 2008. o zajedničkim pravilima u području civilnog zrakoplovstva i osnivanju Europske agencije za sigurnost zračnog prometa i stavljanju izvan snage Direktive Vijeća 91/670/EEZ, Uredbe (EZ) br. 1592/2002 i Direktive 2004/36/EZ (1), a posebno njezin članak 7. stavak 6.,

budući da:

(1)

U skladu sa zahtjevima utvrđenima u Prilogu VII. (Dio-ORA) Uredbi Komisije (EU) br. 1178/2011 (2) organizacije za osposobljavanje pilota moraju uspostaviti i održavati sustav upravljanja, uključujući nadgledanje usklađenosti, i sustav upravljanja sigurnošću. Sveukupna organizacija, njezini postupci, procedure i aktivnosti moraju se navesti u detaljnoj dokumentaciji (priručnici).

(2)

Prilog VII. (Dio-ORA) primjeren je pravni okvir za certifikaciju organizacija koje provode osposobljavanje u svrhu stjecanja dozvole profesionalnog pilota. Međutim, zahtjevi utvrđeni u njemu nepotrebno su opterećujući i nisu razmjerni za organizacije koje provode osposobljavanje samo u svrhu stjecanja dozvole pilota u nekomercijalnom zračnom prijevozu te posebnih ovlaštenja, privilegija i certifikata, uzimajući u obzir troškove koji nastaju za te organizacije, prirodu i razmjer njihovih aktivnosti te rizike i korist za sigurnost zrakoplovstva. Kao što je navedeno u Planu za opće zrakoplovstvo Europske agencije za sigurnost zračnog prometa (3), za te bi organizacije trebalo razviti jednostavniji sustav.

(3)

Zbog toga bi se na te organizacije trebao primjenjivati niz posebnih zahtjeva, ali ne i zahtjev da im nadležno tijelo mora izdati prethodno odobrenje. Umjesto toga trebalo bi im dopustiti da prijave nadležnom tijelu da ispunjuju zahtjeve koji se primjenjuju na njih.

(4)

Posebni zahtjevi za te prijavljene organizacije za osposobljavanje (DTO) trebali bi uključivati pojednostavnjene sigurnosne postupke kako bi se uzeli u obzir okruženje s manjim rizicima u kojem rade piloti u nekomercijalnom zračnom prijevozu i potreba da nadležna tijela obavljaju primjeren nadzor. U interesu sigurnosti trebalo bi predvidjeti i pravila o podnošenju programa za osposobljavanje nadležnom tijelu, o prijavi, čuvanju zapisa, praćenju usklađenosti u okviru godišnjeg unutarnjeg pregleda i imenovanju predstavnika DTO-a zaduženih za sigurnosnu politiku.

(5)

Iz istih razloga trebalo bi izmijeniti i pravila o nadzoru te postupcima poduzimanja prisilnih mjera za osiguranje provođenja propisa u pogledu DTO-a koje provode nadležna tijela utvrđena u Prilogu VI. (Dio-ARA) Uredbi (EU) br. 1178/2011, kako bi se osiguralo da su proporcionalna, dovoljno fleksibilna, utemeljena na pristupu koji se temelji na riziku i dosljedna sa specifičnim zahtjevima za DTO-e.

(6)

Primjereno je izmijeniti i određene druge odredbe Uredbe (EU) br. 1178/2011 u pogledu organizacija za osposobljavanje pilota, posebice radi veće jasnoće, brisanja prijelaznih odredbi koje više nisu relevantne i prilagodbe Priloga I. (Dio-FCL) toj Uredbi kako bi se on odnosio na odobrene i prijavljene organizacije za osposobljavanje.

(7)

Potrebno je osigurati dodatno vrijeme za provedbu mjera koje se odnose na osposobljavanje za izbjegavanje nepravilnog položaja i vađenje iz njega.

(8)

U skladu s člankom 19. stavkom 1. Uredbe (EZ) br. 216/2008 Europska agencija za sigurnost zračnog prometa poslala je nacrt provedbenih pravila Komisiji u Mišljenju br. 11/2016.

(9)

Mjere predviđene ovom Uredbom u skladu su s mišljenjem odbora osnovanog člankom 65. Uredbe (EZ) br. 216/2008,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Uredba (EU) br. 1178/2011 mijenja se kako slijedi:

1.

U članku 2. dodaju se sljedeće definicije:

„(14)

‚prihvatljivi načini usklađivanja (AMC)’ znači neobvezujući standardi koje je Agencija prihvatila za opisivanje načina uspostavljanja usklađenosti s Uredbom (EZ) br. 216/2008 i njezinim provedbenim pravilima;

(15)

‚alternativni načini usklađivanja (AltMoC)’ znači načini koji predstavljaju alternativu postojećim prihvatljivim načinima usklađivanja (AMC) ili oni koji predstavljaju nove načine uspostavljanja usklađenosti s Uredbom (EZ) br. 216/2008 i njezinim provedbenim pravilima za koje Agencija nije donijela povezane prihvatljive načine usklađivanja;

(16)

‚odobrena organizacija za osposobljavanje (ATO)’ znači organizacija koja je ovlaštena provoditi osposobljavanje pilota na temelju odobrenja izdanog u skladu s člankom 10.a stavkom 1. prvim podstavkom;

(17)

‚uređaj za vježbanje osnovnih instrumentalnih procedura (BITD)’ znači uređaj za vježbanje pilota, koji se nalazi na zemlji, koji predstavlja klase aviona, može koristiti instrumente na ekranu i kontrole na oprugu te pruža platformu za osposobljavanje barem za proceduralne aspekte instrumentalnog letenja;

(18)

‚certifikacijske specifikacije (CS)’ znači tehnički standardi koje donosi Agencija u kojima se navode sredstva kojima se organizacija može koristiti za potrebe certifikacije;

(19)

‚instruktor letenja (FI)’ znači instruktor koji ima privilegije za provođenje osposobljavanja na zrakoplovu u skladu s Poddijelom J Priloga I. (Dio-FCL);

(20)

‚uređaj za osposobljavanje koji simulira let (FSTD)’ znači uređaj za osposobljavanje pilota koji je:

(a)

u slučaju aviona, simulator letenja (FFS), uređaj za letačko osposobljavanje (FTD), uređaj za osposobljavanje letačkih i navigacijskih procedura (FNPT) ili uređaj za vježbanje osnovnih instrumentalnih procedura (BITD);

(b)

u slučaju helikoptera, simulator letenja (FFS), uređaj za letačko osposobljavanje (FTD) ili uređaj za osposobljavanje letačkih i navigacijskih procedura (FNPT);

(21)

‚kvalifikacija FSTD-a’ znači razina tehničke sposobnosti FSTD-a kako je navedeno u certifikacijskim specifikacijama koje se odnose na predmetni FSTD;

(22)

‚glavno mjesto poslovanja’ znači glavni ured ili registrirani ured organizacije unutar kojeg se odvijaju glavne financijske funkcije i operativna kontrola aktivnosti iz ove Uredbe;

(23)

‚upute za provođenje kvalifikacijskih testova (QTG)’ znači dokument sastavljen da dokaže da performanse i kvaliteta upravljanja FSTD-a predstavljaju određeni zrakoplov, klasu aviona ili tip helikoptera, koji su simulirani unutar propisanih ograničenja, i da su svi primjenjivi zahtjevi zadovoljeni. QTG uključuje i podatke o zrakoplovu, klasi aviona ili tipu helikoptera i podatke FSTD-a koji se koriste kako bi poduprli validaciju;

(24)

‚prijavljena organizacija za osposobljavanje’ (DTO) znači organizacija koja je ovlaštena za osposobljavanje pilota na temelju prijave podnesene u skladu s člankom 10.a stavkom 1. drugim podstavkom.

(25)

‚program osposobljavanja DTO-a’ znači dokument koji je sastavio DTO u kojem se detaljno opisuje osposobljavanje koje provodi taj DTO.”.

2.

Članak 10.a mijenja se kako slijedi:

(a)

stavak 1. zamjenjuje se sljedećim:

„1.   Organizacije su u skladu s člankom 7. stavkom 3. Uredbe (EZ) br. 216/2008 ovlaštene provoditi osposobljavanje pilota uključenih u upravljanje zrakoplovom iz članka 4. stavka 1. točaka (b) i (c) Uredbe (EZ) br. 216/2008 samo ako je nadležno tijelo tim organizacijama izdalo odobrenje kojim s potvrđuje da ispunjavaju bitne zahtjeve iz Priloga III. Uredbi (EZ) br. 216/2008 i zahtjeve iz Priloga VII. ovoj Uredbi.

Međutim, odstupajući od članka 7. stavka 3. Uredbe (EZ) br. 216/2008 i prvog podstavka ovog stavka, organizacije su ovlaštene provoditi osposobljavanje iz točke DTO.GEN.110 Priloga VIII. ovoj Uredbi bez tog odobrenja ako su nadležnom tijelu podnijele prijavu u skladu sa zahtjevima iz točke DTO.GEN.115 tog Priloga i, ako se to traži u točki DTO.GEN.230(c) tog Priloga, nadležno je tijelo odobrilo program osposobljavanja.”;

(b)

stavak 3. zamjenjuje se sljedećim:

„3.   Organizacije za osposobljavanje usklađene s JAR-om smiju provoditi osposobljavanje za dozvole privatnog pilota (PPL) iz dijela FCL, za povezana ovlaštenja uključena u registraciju te za dozvole pilota lakog zrakoplova (LAPL) do 8. travnja 2019. bez obzira na odredbe iz priloga VII. i Priloga VIII., pod uvjetom da su registrirane prije 8. travnja 2015.”.

3.

Članak 12. mijenja se kako slijedi:

(a)

stavak 2.a zamjenjuje se sljedećim:

„2.a   Odstupajući od stavka 1., države članice mogu odlučiti da do 8. travnja 2020. neće primjenjivati:

(1)

odredbe Priloga I. koje se odnose na dozvole pilota jedrilica i balona;

(2)

odredbe priloga VII. i VIII. na organizacije za osposobljavanje koje provode osposobljavanje samo za nacionalne dozvole koje su u skladu s člankom 4. stavkom 3. Uredbe (EU) br. 1178/2011 prihvatljive za konverziju u dozvole pilota lakog zrakoplova (LAPL) za jedrilice ili balone iz dijela FCL, dozvole pilota jedrilice (SPL) iz dijela FCL ili dozvole pilota balona (BPL) iz dijela FCL.;

(3)

odredbe poddijela B Priloga I.”;

(b)

novi stavak 8. dodaje se kako slijedi:

„8.   Odstupajući od stavka 1., točka FCL.315.A, druga rečenica podtočke (a) točke FCL.410.A i podtočka (c) točke FCL.725.A Priloga I. (dio FCL) primjenjuju se od 8. travnja 2019.”.

4.

Prilog I. mijenja se u skladu s Prilogom I. ovoj Uredbi.

5.

Prilog VI. mijenja se u skladu s Prilogom II. ovoj Uredbi.

6.

Prilog VII. mijenja se u skladu s Prilogom III. ovoj Uredbi.

7.

Dodaje se Prilog VIII. kako je utvrđeno u Prilogu IV. ovoj Uredbi.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 31. srpnja 2018.

Za Komisiju

Predsjednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  SL L 79, 19.3.2008., str. 1.

(2)  Uredba Komisije (EU) br. 1178/2011 od 3. studenoga 2011. o utvrđivanju tehničkih zahtjeva i administrativnih postupaka vezano za članove posade zrakoplova u civilnom zrakoplovstvu u skladu s Uredbom (EZ) br. 216/2008 Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 311, 25.11.2011., str. 1.).

(3)  http://www.easa.europa.eu/easa-and-you/general-aviation


PRILOG I.

Prilog I. Uredbi (EU) br. 1178/2011 (Dio-FCL) mijenja se kako slijedi:

1.

U točki FCL.010 briše se definicija „uređaj za vježbanje osnovnih instrumentalnih procedura”.

2.

Točka FCL.025 mijenja se kako slijedi:

(a)

u točki (a) točke 2. i 3. zamjenjuju se sljedećim:

„2.

Podnositelji zahtjeva smiju pristupiti ispitu teorijskog znanja ako ih preporuči prijavljena organizacija za osposobljavanje (DTO) ili odobrena organizacija za osposobljavanje (ATO) odgovorna za njihovo osposobljavanje, i to nakon što su završili odgovarajuće elemente tečaja teorijskog dijela osposobljavanja u zadovoljavajućem standardu.

3.

Preporuka prijavljene ili odobrene organizacije za osposobljavanje vrijedi 12 mjeseci. Ako podnositelj zahtjeva nije pristupio polaganju ispita teorijskog znanja barem jedanput u tom razdoblju, potrebu za daljnjim osposobljavanjem određuje DTO ili ATO na temelju potreba podnositelja zahtjeva.”;

(b)

točka (b) mijenja se kako slijedi:

i.

u prvom stavku točka 3. zamjenjuje se sljedećim:

„3.

Ako podnositelj zahtjeva nije uspio položiti pojedini ispit teorijskog znanja u četiri pokušaja, ili nije uspio položiti cjelokupni set ispita teorijskog znanja tijekom šest ispitnih rokova ili u razdoblju iz točke 2., mora ponovno polagati cjelokupni set ispita teorijskog znanja.

Prije ponovnog polaganja cjelokupnog seta ispita teorijskog znanja podnositelj zahtjeva mora obaviti dodatno osposobljavanje u prijavljenoj ili odobrenoj organizaciji za osposobljavanje. Opseg i trajanje tog osposobljavanja određuje prijavljena ili odobrena organizacija za osposobljavanje na temelju potreba podnositelja zahtjeva.”;

ii.

drugi stavak briše se.

3.

Točka FCL.115 zamjenjuje se sljedećim:

FCL.115   LAPL – Tečaj osposobljavanja

(a)

Podnositelj zahtjeva za LAPL mora završiti tečaj osposobljavanja u DTO-u ili ATO-u.

(b)

Tečaj mora uključivati osposobljavanje iz teorijskog znanja i letačko osposobljavanje koje odgovara privilegijama za LAPL za koje se prijavljuje.

(c)

Teorijsko osposobljavanje i letačko osposobljavanje mogu se završiti u DTO-u ili ATO-u koji je različit od onog u kojem su podnositelji zahtjeva započeli osposobljavanje.”.

4.

U točki FCL.110.A točke (b) i (c) zamjenjuju se sljedećim:

„(b)

Specifični zahtjevi za podnositelje zahtjeva koji posjeduju LAPL(S) ili SPL s TMG proširenjem. Podnositelji zahtjeva za LAPL(A) koji posjeduju LAPL(S) ili SPL s TMG proširenjem moraju obaviti najmanje 21 sat naleta na TMG-u nakon upisa TMG proširenja i kada su ispunjeni zahtjevi iz točke FCL.135.A(a) na avionima.

(c)

Priznavanje. Podnositeljima zahtjeva s prethodnim iskustvom kao PIC može se priznati nalet u svrhu ispunjavanja zahtjeva iz točke (a).

Priznati nalet određuju DTO ili ATO u kojem pilot pohađa tečaj osposobljavanja, na osnovi prijemnog ispita u letu, ali se u svakom slučaju:

1.

neće priznati više od ukupnog naleta kao PIC;

2.

neće priznati više od 50 % naleta zahtijevanog u točki (a);

3.

neće uključiti zahtjevi iz točke (a) podtočke 2.”.

5.

U točki FCL.110.H točka (b) zamjenjuje se sljedećim:

„(b)

Priznavanje. Podnositeljima zahtjeva s prethodnim iskustvom kao PIC može se priznati nalet u svrhu ispunjavanja zahtjeva iz točke (a).

Priznati nalet određuju DTO ili ATO u kojem pilot pohađa tečaj osposobljavanja, a na osnovi prijemnog ispita u letu, ali se u svakom slučaju:

1.

neće priznati više od ukupnog naleta kao PIC;

2.

neće priznati više od 50 % naleta zahtijevanog u točki (a);

3.

neće uključiti zahtjevi iz točke (a) podtočke 2.”.

6.

U točki FCL.110.S točka (c) zamjenjuje se sljedećim:

„(c)

Priznavanje. Podnositeljima zahtjeva s prethodnim iskustvom kao PIC može se priznati nalet u svrhu ispunjavanja zahtjeva iz točke (a).

Priznati nalet određuju DTO ili ATO u kojem pilot pohađa tečaj osposobljavanja, a na osnovi prijemnog ispita u letu, ali se u svakom slučaju:

1.

neće priznati više od ukupnog naleta kao PIC;

2.

neće priznati više od 50 % naleta zahtijevanog u točki (a);

3.

neće uključiti zahtjevi iz točke (a) podtočaka 2., 3. i 4.”.

7.

U točki FCL.135.S uvodna rečenica zamjenjuje se sljedećim:

„Privilegije LAPL(S) proširuju se na TMG kad je pilot u DTO-u ili ATO-u završio najmanje:”.

8.

U točki FCL.110.B, točka (b) zamjenjuje se sljedećim:

„(b)

Priznavanje. Podnositeljima zahtjeva s prethodnim iskustvom kao PIC na balonima može se priznati nalet u svrhu ispunjavanja zahtjeva iz točke (a).

Priznati nalet određuju DTO ili ATO u kojem pilot pohađa tečaj osposobljavanja, a na osnovi prijemnog ispita u letu, ali se u svakom slučaju:

1.

neće priznati više od ukupnog naleta kao PIC na balonima;

2.

neće priznati više od 50 % naleta zahtijevanog u točki (a);

3.

neće uključiti zahtjevi iz točke (a) podtočaka 2. i 3.”.

9.

U točki FCL.135.B uvodna rečenica zamjenjuje se sljedećim:

„Privilegije LAPL(B) ograničene su na klasu balona na kojem je proveden ispit praktične osposobljenosti. To se graničenje može ukloniti kada pilot obavi na drugoj klasi balona, u DTO-u ili ATO-u, najmanje:”.

10.

Točka FCL.210. zamjenjuje se sljedećim:

FCL.210   Tečaj osposobljavanja

(a)

Podnositelji zahtjeva za BPL, SPL, ili PPL moraju završiti tečaj osposobljavanja u DTO-u ili ATO-u.

(b)

Tečaj mora uključivati osposobljavanje iz teorijskog znanja i letačko osposobljavanje koje odgovara privilegijama za BPL, SPL ili PPL za koje se prijavljuje.

(c)

Teorijsko osposobljavanje i letačko osposobljavanje mogu se završiti u DTO-u ili ATO-u koji je različit od onog u kojem su podnositelji zahtjeva započeli osposobljavanje.”.

11.

U točki FCL.210.A točke (b) i (c) zamjenjuju se sljedećim:

„(b)

Specifični zahtjevi za podnositelje zahtjeva koji posjeduju LAPL(A). Podnositelji zahtjeva za PPL(A) koji posjeduju LAPL(A) moraju obaviti najmanje 15 sati naleta na avionima nakon izdavanja LAPL(A), od čega najmanje 10 sati mora biti letačko osposobljavanje završeno kao tečaj osposobljavanja u DTO-u ili ATO-u. Taj tečaj osposobljavanja mora sadržavati najmanje četiri sata samostalnog letenja pod nadzorom instruktora, uključujući najmanje dva sata samostalnog rutnog letenja s najmanje jednim rutnim letom dužim od 270 km (150 NM), tijekom kojeg se mora obaviti slijetanje s potpunim zaustavljanjem na dva aerodroma koja su različita od aerodroma polijetanja.

(c)

Specifični zahtjevi za podnositelje zahtjeva koji posjeduju LAPL(S) ili SPL s TMG proširenjem. Podnositelji zahtjeva za PPL(A) koji posjeduju LAPL(S) ili SPL s TMG proširenjem moraju obaviti:

1.

najmanje 24 sata naleta na TMG-u nakon upisa TMG proširenja i

2.

najmanje 15 sati letačkog osposobljavanja na avionima kao tečaj osposobljavanja u DTO-u ili ATO-u, uključujući najmanje zahtjeve iz točke (a) podtočke 2.”.

12.

U točki FCL.210.H, točka (b) zamjenjuje se sljedećim:

„(b)

Specifični zahtjevi za podnositelje zahtjeva koji posjeduju LAPL(H). Podnositelji zahtjeva za PPL(H) koji posjeduju LAPL(H) moraju završiti tečaj osposobljavanja u DTO-u ili ATO-u. Taj tečaj osposobljavanja mora sadržavati najmanje pet sati letačkog osposobljavanja s instruktorom, uključujući najmanje jedan samostalni rutni let pod nadzorom instruktora duži od 185 km (100 NM), tijekom kojeg se mora obaviti slijetanje s potpunim zaustavljanjem na dva aerodroma koja su različita od aerodroma polijetanja.”.

13.

U točki FCL.725. točka (a) zamjenjuje se sljedećim:

„(a)

Tečaj osposobljavanja. Podnositelj zahtjeva za ovlaštenje za klasu ili za tip mora završiti tečaj osposobljavanja u ATO-u. Podnositelj zahtjeva za ovlaštenje za klasu jednomotornog klipnog aviona koji nema visoke performanse, ovlaštenje za klasu TMG-a ili ovlaštenje za tip jednomotornog helikoptera iz točke DTO.GEN.110(a)(2)(c) Priloga VIII. (Dio-DTO) može završiti tečaj osposobljavanja u DTO-u. Tečaj osposobljavanja za ovlaštenje za tip mora sadržavati obvezne elemente za relevantni tip kako je definirano u podacima o operativnoj prikladnosti utvrđenima u skladu s Prilogom I. (Dio 21.) Uredbi Komisije (EU) br. 748/2012.”.

14.

U točki FCL.740, točka (b) zamjenjuje se sljedećim:

„(b)

Obnavljanje. Ako je ovlaštenje za klasu ili tip isteklo, podnositelj zahtjeva mora:

1.

uspješno položiti provjeru stručnosti u skladu s Dodatkom 9. ovom Prilogu.

2.

prije provjere stručnosti iz točke 1. završiti osposobljavanje za osvježenje znanja u ATO-u, kada je to neophodno za dostizanje razine stručnosti za sigurno upravljanje relevantnom klasom ili tipom zrakoplova. Međutim, podnositelj zahtjeva može pohađati osposobljavanje:

i.

u DTO-u ili ATO-u, ako je isteklo ovlaštenje za klasu jednomotornog klipnog aviona koji nema visoke performanse, ovlaštenje za klasu TMG-a ili ovlaštenje za tip jednomotornog helikoptera iz točke DTO.GEN.110(a)(2)(c) Priloga VIII. (Dio-DTO);

ii.

u DTO-u ili ATO-u ili s instruktorom, ako je ovlaštenje isteklo prije najviše tri godine i ako je bila riječ o ovlaštenju za klasu jednomotornog klipnog aviona koji nema visoke performanse ili ovlaštenju za klasu TMG-a.”.

15.

U točki FCL.800(b)(2) uvodna rečenica zamjenjuje se sljedećim:

„2.

tečaj osposobljavanja u DTO-u ili ATO-u, uključujući:”.

16.

Točka FCL.805 mijenja se kako slijedi:

(a)

u točki (b) podtočki 2. uvodna rečenica zamjenjuje se sljedećim:

„2.

tečaj osposobljavanja u DTO-u ili ATO-u, uključujući:”;

(b)

u točki (c) podtočki 2. uvodna rečenica zamjenjuje se sljedećim:

„2.

tečaj osposobljavanja u DTO-u ili ATO-u, uključujući:”.

17.

Točka FCL.810 mijenja se kako slijedi:

(a)

u točki 1. podtočki (a) uvodna rečenica zamjenjuje se sljedećim:

„1.

Ako se privilegije LAPL, SPL ili PPL za avione, TMG-ove ili zračne brodove budu koristile u uvjetima vizualnog letenja (VFR) noću, podnositelji zahtjeva moraju završiti tečaj osposobljavanja u DTO-u ili ATO-u. Tečaj mora sadržavati:”;

(b)

u točki (b) podtočki 2. uvodna rečenica zamjenjuje se sljedećim:

„2.

završiti tečaj osposobljavanja u DTO-u ili ATO-u. Tečaj mora biti završen unutar razdoblja od šest mjeseci i sadržavati:”.

18.

U točki FCL.815 točka (b) zamjenjuje se sljedećim:

„(b)

Tečaj osposobljavanja. Podnositelji zahtjeva za ovlaštenje za letenje u planinskom području moraju završiti unutar razdoblja od 24 mjeseca tečaj teorijskog osposobljavanja i letačkog osposobljavanja u DTO-u ili ATO-u. Sadržaj tečaja mora odgovarati traženim privilegijama ovlaštenja za letenje u planinskom području za koje se podnosi zahtjev.”.

19.

U točki FCL.830(b)(2) uvodna rečenica zamjenjuje se sljedećim:

„2.

tečaj osposobljavanja u DTO-u ili ATO-u, uključujući:”.

20.

Točka FCL.930 zamjenjuje se sljedećim:

FCL.930   Tečaj osposobljavanja

(a)

Podnositelj zahtjeva za certifikat instruktora mora završiti tečaj teorijskog osposobljavanja i letačkog osposobljavanja u ATO-u. Podnositelj zahtjeva za certifikat instruktora za jedrilice ili balone može završiti tečaj teorijskog osposobljavanja i letačkog osposobljavanja u DTO-u.

(b)

Dodatno uz specifične elemente utvrđene u ovom Prilogu (Dio-FCL) za svaku kategoriju instruktora, tečaj osposobljavanja mora sadržavati elemente zahtijevane u točki FCL.920.”.

21.

U točki FCL.910.FI(a) uvodna rečenica zamjenjuje se sljedećim:

„(a)

privilegije FI-ja ograničene su na provođenje letačkog osposobljavanja pod nadzorom FI-ja za istu kategoriju zrakoplova kojeg je za tu svrhu nominirao DTO ili ATO u sljedećim slučajevima:”.

22.

U točki FCL.1015. točka (a) zamjenjuje se sljedećim:

„(a)

Podnositelj zahtjeva za certifikat ispitivača mora proći standardizacijski tečaj koji provodi nadležno tijelo ili koji provodi ATO te ga je odobrilo to nadležno tijelo. Podnositelj zahtjeva za certifikat ispitivača za jedrilice ili balone može pohađati standardizacijski tečaj koji provodi DTO, a koji je odobrilo nadležno tijelo.”.

23.

U točki FCL.1025(b) točka 2. zamjenjuje se sljedećim:

„2.

pohađa tijekom zadnje godine razdoblja valjanosti seminar za osvježenje znanja za ispitivače koji provodi nadležno tijelo ili koji provodi ATO te ga je odobrilo to nadležno tijelo. Ispitivač koji posjeduje certifikat za jedrilice ili balone može tijekom zadnje godine razdoblja valjanosti pohađati tečaj za osvježenje znanja za ispitivače koji provodi DTO, a koji je odobrilo nadležno tijelo.”.

PRILOG II.

Prilog VI. Uredbi (EU) br. 1178/2011 (Dio-ARA) mijenja se kako slijedi:

1.

Točka ARA.GEN.105 briše se.

2.

U točki ARA.GEN.200 točka (c) zamjenjuje se sljedećim:

„(c)

Nadležno tijelo uspostavlja procedure za sudjelovanje u međusobnoj razmjeni svih potrebnih informacija i pomoći s drugim nadležnim tijelima na koje se to odnosi, uključujući informacije o svim izdanim nalazima, korektivnim naknadnim mjerama poduzetima na temelju tih nalaza i prisilnim mjerama za osiguranje provođenja propisa poduzetima na temelju nadzora osoba i organizacija koje provode aktivnosti na državnom području države članice, ali su ih certificirali nadležno tijelo druge države članice ili Agencija ili su tom tijelu ili Agenciji podnijele prijave.”.

3.

Točka ARA.GEN.220 mijenja se kako slijedi:

(a)

u točki (a) podtočka 4. zamjenjuje se sljedećim:

„4.

procesa certificiranja i podnošenja prijave te nadzora certificiranih i prijavljenih organizacija;”;

(b)

točka (b) zamjenjuje se sljedećim:

„(b)

Nadležno će tijelo sastaviti i ažurirati popis svih certifikata organizacija, certifikata kvalifikacije FSTD-a te dozvola, certifikata i potvrda osoblja koje je izdalo, prijava DTO-a koje je primilo i programa osposobljavanja DTO-a za koje je verificiralo ili odobrilo usklađenost s Prilogom I. (Dio-FCL).”.

4.

U točki ARA.GEN.300(a) točka 2. zamjenjuje se sljedećim:

„2.

kontinuiranu usklađenost sa zahtjevima primjenjivima na osobe koje posjeduju dozvole, ovlaštenja i certifikate, organizacije koje je certificiralo, imatelje kvalifikacija FSTD-a i organizacije od kojih je primilo prijavu;”.

5.

U točki ARA.GEN.305 dodaje se sljedeća točka (f):

„(f)

Neovisno o točkama (b), (c) i (ca) program nadzora DTO-a izrađuje se uzimajući u obzir specifičnu prirodu organizacije, složenost njezinih aktivnosti i rezultate prošlih nadzornih aktivnosti te se temelji na procjeni rizika povezanoj s vrstom osposobljavanja koje se povodi. Nadzorne aktivnosti obuhvaćaju inspekcije, uključujući nenajavljene inspekcije, i mogu, ako nadležno tijelo procijeni da je potrebno, uključivati audite.”.

6.

U točki ARA.GEN.330 dodaje se sljedeća točka (d):

„(d)

Neovisno o točkama (a), (b) i (c) u slučaju izmjena informacija iz prijava koje su primljene od DTO-a ili programa osposobljavanja kojim se koristi DTO, a o kojima je obaviješteno u skladu s točkom DTO.GEN.116 Priloga VIII. (Dio-DTO), nadležno će tijelo postupiti u skladu sa zahtjevima iz točaka ARA.DTO.105 i ARA.DTO.110, kako je primjenjivo.”.

7.

Točka ARA.GEN.350 mijenja se kako slijedi:

(a)

umeće se sljedeća točka (da):

„(da)

Neovisno o točkama od (a) do (d) u slučaju DTO-a ako tijekom nadzora ili na bilo koji drugi način nadležno tijelo pronađe dokaz koji upućuje na neusklađenost DTO-a s bitnim zahtjevima utvrđenima u Prilogu III. Uredbi (EZ) br. 216/2008 ili sa zahtjevima iz Priloga I. (Dio-FCL) i Priloga VIII. (Dio-DTO) ovoj Uredbi, nadležno tijelo:

1.

sastavlja nalaz, bilježi ga, obavješćuje o njemu pisanim putem predstavnika DTO-a i određuje razuman rok u kojem DTO treba poduzeti korake navedene u točki DTO.GEN.150 Priloga VIII. (Dio-DTO);

2.

poduzima trenutačne i primjerene mjere radi ograničavanja ili zabrane aktivnosti osposobljavanja koje nisu usklađene dok DTO ne poduzme korektivne aktivnosti iz točke 1. ako dođe do bilo koje od sljedećih situacija:

i.

utvrđen je sigurnosni problem;

ii.

DTO nije poduzeo korektivne aktivnosti u skladu s točkom DTO.GEN.150;

3.

u odnosu na programe osposobljavanja iz točke DTO.GEN.230(c) Priloga VIII (Dio-DTO) ograničava, suspendira ili ukida odobrenje za program osposobljavanja;

4.

poduzima dodatne prisilne mjere za osiguranje provođenja propisa potrebne za prekid neusklađenosti i, prema potrebi, uklanja njezine posljedice.”;

(b)

točka (e) zamjenjuje se sljedećom:

„(e)

Neovisno o dodatnim prisilnim mjerama za osiguranje provođenja propisa, ako tijelo države članice koje postupa u skladu s točkom ARA.GEN.300(d) utvrdi da organizacija, koju je certificiralo nadležno tijelo druge države članice ili Agencija ili je tom tijelu ili Agenciji podnijela prijavu, nije usklađena s bitnim zahtjevima utvrđenima u Prilogu III. Uredbi (EZ) br. 216/2008 ili sa zahtjevima iz Priloga I. (Dio-FCL) i Priloga VIII. (Dio-DTO) ovoj Uredbi, ono obavješćuje to nadležno tijelo o toj neusklađenosti.”.

8.

Nakon Poddijela MED dodaje se sljedeći Poddio DTO:

„PODDIO DTO

SPECIFIČNI ZAHTJEVI POVEZANI S PRIJAVLJENIM ORGANIZACIJAMA ZA OSPOSOBLJAVANJE (DTO-i)

ARA.DTO.100   Prijava nadležnom tijelu

(a)

Nakon što primi prijavu od DTO-a, nadležno tijelo provjerava sadržava li prijava sve informacije navedene u točki DTO.GEN.115 Priloga VIII. (Dio-DTO) i potvrđuje da je primilo prijavu te predstavniku DTO-a dodjeljuje pojedinačni referentni broj DTO-a.

(b)

Ako prijava ne sadržava potrebne informacije ili sadržava informacije koje upućuju na neusklađenost s bitnim zahtjevima utvrđenima u Prilogu III. Uredbi (EZ) br. 216/2008 ili sa zahtjevima iz Priloga I. (Dio-FCL) i Priloga VIII. (Dio-DTO) ovoj Uredbi, nadležno tijelo postupa u skladu s točkom ARA.GEN.350(da).

ARA.DTO.105   Izmjene prijava

Nakon što primi obavijest o izmjeni informacija iz prijave DTO-a, nadležno tijelo postupa u skladu s točkom ARA.DTO.100.

ARA.DTO.110   Provjera usklađenosti programa osposobljavanja

(a)

Nakon što je primilo program osposobljavanja DTO-a i sve njegove izmjene, o kojima je obaviješteno u skladu s točkom DTO.GEN.115(c) Priloga VIII. (Dio-DTO), ili zahtjev za odobrenje programa osposobljavanja DTO-a, koji je poslan u skladu s točkom DTO.GEN.230(c) tog Priloga, nadležno tijelo provjerava usklađenost tih programa osposobljavanja sa zahtjevima iz Priloga I. (Dio-FCL).

(b)

Kad se nadležno tijelo uvjeri da su program osposobljavanja DTO-a i sve njegove izmjene usklađeni s tim zahtjevima, obavješćuje o tome pisanim putem predstavnika DTO-a ili, u slučaju iz točke DTO.GEN.230(c) Priloga VIII. (Dio-DTO), odobrava program osposobljavanja. Za to odobrenje koristi se obrascem iz Dodatka VIII. ovom Prilogu (Dio-ARA).

(c)

U slučaju bilo kakve neusklađenosti nadležno tijelo postupa u skladu s točkom ARA.GEN.350(da) ili, u slučaju iz točke DTO.GEN.230(c) Priloga VIII. (Dio-DTO), odbacuje zahtjev za odobrenje programa osposobljavanja.”.

9.

Dodaje se sljedeći Dodatak VIII.:

Dodatak VIII. Prilogu VI. (Dio-ARA)

Odobrenje programa osposobljavanja

za prijavljenu organizaciju za osposobljavanje (DTO)

Europska unija (*1)

Nadležno tijelo

Tijelo izdavatelj:

Naziv DTO-a:

Referentni broj DTO-a:

 

Odobreni program(i) osposobljavanja:

 

Standardizacija ispitivača – FE(S), FIE(S), FE(B), FIE(B) (*2)

 

Seminar za osvježenje znanja – FE(S), FIE(S), FE(B), FIE(B) (*2)

Referentna oznaka dokumenta:

Napomene:

Prethodno naveden(e) program(e) osposobljavanja verificiralo je prethodno navedeno nadležno tijelo te je utvrdilo da je (su) usklađen(i) sa zahtjevima iz Priloga I. (Dio-FCL) Uredbi Komisije (EU) br. 1178/2011.

Datum izdavanja:

Potpis: [nadležno tijelo]

EASA obrazac XXX, 1. izdanje – stranica 1/1

”.

(*1)  ‚Europska unija’ treba se izbrisati za države koje nisu članice EU-a.

(*2)  Prilagoditi prema potrebi.


PRILOG III.

U Prilogu VII. Uredbi (EU) br. 1178/2011 (Dio-ORA) uvodna rečenica u točki ORA.ATO.120 zamjenjuje se sljedećim:

„Sljedeći zapisi moraju se čuvati tijekom trajanja tečaja i najmanje tri godine nakon završetka osposobljavanja:”.


PRILOG IV.

PRILOG VIII.

ZAHTJEVI ZA PRIJAVLJENE ORGANIZACIJE ZA OSPOSOBLJAVANJE (DTO-i)

[DIO-DTO]

DTO.GEN.100   Općenito

U skladu s člankom 10.a stavkom 1. drugim podstavkom u ovom se Prilogu (Dio-DTO) utvrđuju zahtjevi primjenjivi na organizacije za osposobljavanje pilota koje provode osposobljavanje iz točke DTO.GEN.110 na temelju prijave podnesene u skladu s točkom DTO.GEN.115.

DTO.GEN.105   Nadležno tijelo

Za potrebe ovog Priloga (Dio-DTO) nadležno tijelo za DTO je tijelo koje imenuje država članica na čijem državnom području DTO ima glavno mjesto poslovanja.

DTO.GEN.110   Opseg osposobljavanja

(a)

DTO je ovlašten provoditi sljedeće osposobljavanje, uz uvjet da je podnio prijavu u skladu s točkom DTO.GEN.115:

1.

za zrakoplove:

(a)

teorijsko osposobljavanje za LAPL(A) i PPL(A);

(b)

letačko osposobljavanje za LAPL(A) i PPL(A);

(c)

osposobljavanje za dobivanje ovlaštenja za klasu SEP-a (kopno), SEP-a (more) i TMG-a;

(d)

osposobljavanje za dobivanje dodatnih ovlaštenja: noćno letenje, akrobatsko letenje, letenje u planinskom području, vuča jedrilica i transparenata;

2.

za helikoptere:

(a)

teorijsko osposobljavanje za LAPL(H) i PPL(H);

(b)

letačko osposobljavanje za LAPL(H), PPL(H);

(c)

osposobljavanje za dobivanje ovlaštenja za tip jednomotornog helikoptera za koji je certificirani najveći broj sjedala pet;

(d)

osposobljavanje za dobivanje ovlaštenja za noćno letenje;

3.

za jedrilice:

(a)

teorijsko osposobljavanje za LAPL(S) i SPL;

(b)

letačko osposobljavanje za LAPL(S) and SPL;

(c)

osposobljavanje za dobivanje proširenja privilegija na TMG u skladu s točkom FCL.135.S;

(d)

osposobljavanje za dodatne vrste starta u skladu s točkom FCL.130.S;

(e)

osposobljavanje za dobivanje dodatnih ovlaštenja: akrobatsko letenje, vuča jedrilica i letenje jedrilicom u uvjetima bez vanjske vidljivosti;

(f)

osposobljavanje za dobivanje ovlaštenja instruktora letenja FI(S);

(g)

seminar za osvježenje znanja za FI(S);

4.

za balone:

(a)

teorijsko osposobljavanje za LAPL(B) i BPL;

(b)

letačko osposobljavanje za LAPL(B) i BPL;

(c)

osposobljavanje za proširenje klase u skladu s točkom FCL.135.B;

(d)

osposobljavanje za proširenje klase ili grupe u skladu s točkom FCL.225.B;

(e)

osposobljavanje za dobivanje proširenja za letove balona sa sponom u skladu s točkom FCL.130.B;

(f)

osposobljavanje za dobivanje ovlaštenja za noćno letenje;

(g)

osposobljavanje za dobivanje ovlaštenja instruktora letenja FI(B);

(h)

seminar za osvježenje znanja za FI(B);

(b)

DTO je ovlašten provoditi i osposobljavanje za ispitivače iz točaka FCL.1015(a) i FCL.1025(b)(2) Priloga I. (Dio-FCL) za FE(S), FIE(S), FE(B) i FIE(B), uz uvjet da je podnio prijavu u skladu s točkom DTO.GEN.115 i da je nadležno tijelo odobrilo program osposobljavanja u skladu s točkom DTO.GEN.230(c).

DTO.GEN.115   Prijava

(a)

Organizacija koja namjerava provoditi osposobljavanje iz točke DTO.GEN.110 prije provedbe osposobljavanja podnosi prijavu nadležnom tijelu. Prijava sadržava barem sljedeće podatke:

1.

naziv DTO-a;

2.

kontaktne podatke glavnog mjesta poslovanja DTO i, ako je primjenjivo, kontaktne podatke aerodroma i operativnih mjesta DTO-a;

3.

imena i kontaktne podatke sljedećih osoba:

i.

predstavnika DTO-a;

ii.

voditelja osposobljavanja DTO-a i

iii.

svih zamjenika voditelja osposobljavanja, ako se to traži u točki DTO.GEN.250(b)(1);

4.

vrstu osposobljavanja, kako je navedeno u točki DTO.GEN.110, koja se provodi na pojedinom aerodromu i/ili operativnome mjestu;

5.

popis svih zrakoplova i FSTD-a koji će se upotrebljavati za osposobljavanje, ako je primjenjivo;

6.

datum planiranog početka osposobljavanja;

7.

izjavu kojom se potvrđuje da je DTO razvio sigurnosnu politiku i da će primjenjivati tu politiku tijekom svih aktivnosti osposobljavanja obuhvaćenih prijavom, u skladu s točkom DTO.GEN.210(a)(1)(ii);

8.

izjavu kojom se potvrđuje da DTO ispunjava i da će tijekom svih aktivnosti osposobljavanja obuhvaćenih prijavom nastaviti ispunjavati bitne zahtjeve utvrđene u Prilogu III. Uredbi (EZ) br. 216/2008 i zahtjeve iz Priloga I. (Dio-FCL) i Priloga VIII. (Dio-DTO) ovoj Uredbi;

(b)

Ta prijava, i sve njezine naknadne izmjene, predaju se na obrascu iz Dodatka 1.

(c)

DTO nadležnom tijelu s prijavom podnosi i program ili programe osposobljavanja koje upotrebljava ili namjerava upotrebljavati za provedbu osposobljavanja te zahtjev za odobrenje programa ili programâ osposobljavanja ako se to odobrenje traži u skladu s točkom DTO.GEN.230(c).

(d)

Odstupajući od točke (c) organizacija koja posjeduje odobrenje izdano u skladu s Poddijelom ATO Priloga VII. (Dio-ORA) može s prijavom predati samo referentnu oznaku već odobrenog priručnika ili odobrenih priručnika za osposobljavanje.

DTO.GEN.116   Obavješćivanje o izmjenama i prestanku aktivnosti osposobljavanja

DTO bez odgode obavješćuje nadležno tijelo o sljedećem:

(a)

svim izmjenama informacija koje obuhvaća prijava iz točke DTO.GEN.115(a) i programa ili programâ osposobljavanja ili odobrenog priručnika ili odobrenih priručnikâ iz točke DTO.GEN.115(c) odnosno (d);

(b)

prestanku nekih ili svih aktivnosti osposobljavanja koje obuhvaća prijava.

DTO.GEN.135   Prestanak prava na provedbu osposobljavanja

DTO više neće imati pravo provoditi neke ili sve aktivnosti osposobljavanja navedene u svojoj prijavi na temelju te prijave ako se dogodi nešto od sljedećeg:

(a)

DTO je obavijestio nadležno tijelo o prestanku nekih ili svih aktivnosti osposobljavanja koje obuhvaća prijava u skladu s točkom DTO.GEN.116(b);

(b)

DTO nije provodio osposobljavanje više od 36 uzastopnih mjeseci.

DTO.GEN.140   Pristup

Kako bi se utvrdilo postupa li DTO u skladu sa svojom prijavom, DTO u svakom trenutku omogućuje pristup svim objektima, zrakoplovima, dokumentima, zapisima, podacima, postupcima i bilo kojem drugom materijalu relevantnom za njegove aktivnosti osposobljavanja obuhvaćene prijavom svakome koga je ovlastilo nadležno tijelo.

DTO.GEN.150.   Nalazi

Nakon što je nadležno tijelo obavijestilo DTO o nalazu u skladu s točkom ARA.GEN.350(da)(1), DTO u roku koji je odredilo nadležno tijelo poduzima sljedeće korake:

(a)

utvrđuje temeljni uzrok neusklađenosti;

(b)

poduzima potrebne korektivne aktivnosti za prekid neusklađenosti i, prema potrebi, uklanja njezine posljedice;

(c)

obavješćuje nadležno tijelo o korektivnim aktivnostima koje je poduzeo.

DTO.GEN.155   Reakcija na sigurnosni problem

Kako bi reagirao na sigurnosni problem, DTO provodi:

(a)

mjere sigurnosti koje zahtijeva nadležno tijelo u skladu s točkom ARA.GEN.135(c);

(b)

relevantne obvezne sigurnosne informacije koje je izdala Agencija, uključujući direktive o plovidbenosti.

DTO.GEN.210   Zahtjevi za osoblje

(a)

DTO imenuje:

1.

predstavnika koji je odgovoran i ovlašten za najmanje sljedeće:

i.

osiguravanje usklađenosti DTO-a i njegovih aktivnosti s primjenjivim zahtjevima i njegovom prijavom;

ii.

razvoj i uspostavu sigurnosne politike kojom se jamči da se aktivnosti DTO-a izvode sigurno, osiguravanje da se DTO pridržava te sigurnosne politike i poduzimanje potrebnih mjera za postizanje ciljeva te sigurnosne politike;

iii.

poticanje sigurnosti unutar DTO-a;

iv.

osiguravanje dostupnosti dovoljno resursa unutar DTO-a kako bi se aktivnosti iz točaka i., ii. te iii. mogle djelotvorno provesti;

2.

voditelja osposobljavanja koji je odgovoran i kvalificiran za osiguravanje najmanje sljedećeg:

i.

usklađenosti osposobljavanja sa zahtjevima iz Priloga I. (Dio-FCL) i s programom osposobljavanja DTO-a;

ii.

zadovoljavajuće integracije letačkog osposobljavanja na zrakoplovima ili uređajima za osposobljavanje koji simuliraju let (FSTD) i teorijskog osposobljavanja;

iii.

nadzora nad napretkom polaznika;

iv.

u slučaju iz točke DTO.GEN.250(b) nadzora zamjenika ili zamjenikâ voditelja osposobljavanja;

(b)

DTO može imenovati istu osobu za svojeg predstavnika i voditelja osposobljavanja.

(c)

DTO ne smije imenovati osobu za svojeg predstavnika ili voditelja osposobljavanja ako postoje objektivne naznake da se toj osobi ne može vjerovati da će obavljati zadaće navedene u točki (a) tako da štiti i unaprjeđuje sigurnost zračnog prometa. Takvom objektivnom naznakom smatra se činjenica da je na osobu u posljednje tri godine primijenjena prisilna mjera za osiguranje provođenja propisa poduzeta u skladu s točkom ARA.GEN.355, osim ako ta osoba može dokazati da nalaz na temelju kojeg je poduzeta ta mjera zbog svoje prirode, razmjera ili učinka na sigurnost zračnog prometa ne može upućivati na to da joj nije moguće vjerovati da će obavljati te zadaće na taj način.

(d)

DTO osigurava da instruktori za teorijsko osposobljavanje imaju jednu od sljedećih kvalifikacija:

1.

praktično iskustvo u zrakoplovstvu u područjima koja su relevantna za osposobljavanje koje provode i završen tečaj iz metodike i tehnike osposobljavanja;

2.

prethodno iskustvo u provođenju teorijskog osposobljavanja i prikladno teorijsko iskustvo u predmetu za koji će provoditi osposobljavanje;

(e)

Instruktori letenja i instruktori za osposobljavanje na uređajima za osposobljavanje koji simuliraju let moraju imati kvalifikacije kako se traži u Prilogu I. (Dio-FCL) za vrstu osposobljavanja koju će provoditi.

DTO.GEN.215   Zahtjevi u pogledu sredstava

DTO mora imati uspostavljena sredstva kojima se omogućuje obavljanje svih njegovih aktivnosti i upravljanje njima u skladu s bitnim zahtjevima iz Priloga III. Uredbi (EZ) br. 216/2008 i zahtjevima iz ovog Priloga (Dio-DTO).

DTO.GEN.220   Čuvanje zapisa

(a)

DTO za svakog pojedinačnog polaznika čuva sljedeće zapise tijekom trajanja tečaja i tri godine nakon završetka posljednjeg osposobljavanja:

1.

podatke o osposobljavanju na zemlji, letačkom osposobljavanju i na uređajima za osposobljavanje koji simuliraju let;

2.

podatke o pojedinačnom napretku;

3.

podatke o dozvolama i povezanim ovlaštenjima koji su relevantni za osposobljavanje, uključujući datume isteka ovlaštenja i certifikata o zdravstvenoj sposobnosti;

(b)

DTO čuva izvješće o godišnjem unutarnjem pregledu i izvješće o aktivnostima iz točaka DTO.GEN.270(a) odnosno (b) tri godine od datuma kad je DTO sastavio ta izvješća.

(c)

DTO čuva program osposobljavanja tri godine od datuma kad je održao posljednji tečaj osposobljavanja u skladu s tim programom.

(d)

DTO u skladu s primjenjivim pravom o zaštiti osobnih podataka pohranjuje zapise iz točke (a) tako da primjerenim alatima i protokolima osigurava zaštitu te poduzima odgovarajuće mjere za ograničavanje pristupa tim zapisima na osobe koje su propisno ovlaštene za pristup njima.

DTO.GEN.230   Program osposobljavanja DTO-a

(a)

DTO uspostavlja program osposobljavanja za svako od osposobljavanja navedenih u točki DTO.GEN.110 koja DTO provodi.

(b)

Programi osposobljavanja u skladu su sa zahtjevima iz Priloga I. (Dio-FCL).

(c)

DTO je ovlašten provoditi osposobljavanje iz točke DTO.GEN.110(b) samo ako je nadležno tijelo u skladu s točkom ARA.DTO.110 za njegov program osposobljavanja za predmetno osposobljavanje i sve njegove izmjene na zahtjev DTO-a izdalo odobrenje, kojim se potvrđuje da su taj program osposobljavanja i sve njegove izmjene u skladu sa zahtjevima Priloga I. (Dio-FCL). DTO podnosi zahtjev za to odobrenje podnošenjem svoje prijave u skladu s točkom DTO.GEN.115.

(d)

Točka (c) ne primjenjuje se na organizaciju koja posjeduje i odobrenje izdano u skladu s Poddijelom ATO Priloga VII. (Dio-ORA) koje uključuje privilegije za to osposobljavanje.

DTO.GEN.240   Zrakoplovi za osposobljavanje i FSTD-i

(a)

DTO se koristi prikladnom flotom zrakoplova za osposobljavanje ili FSTD-ima koji su prikladni za osposobljavanje koje provodi.

(b)

DTO sastavlja i ažurira popis svih zrakoplova, uključujući njihove registracijske oznake, kojima se koristi za osposobljavanje koje provodi.

DTO.GEN.250   Aerodromi i operativna mjesta

(a)

Kad izvodi letačko osposobljavanje na zrakoplovu, DTO mora koristiti samo aerodrome ili operativna mjesta koja imaju prikladan smještaj i karakteristike koje dopuštaju osposobljavanje relevantnih manevara, uzimajući u obzir osposobljavanje koje se provodi i kategoriju i tip zrakoplova koji se koristi.

(b)

Ako DTO upotrebljava više od jednog aerodroma za provedbu bilo kojeg osposobljavanja navedenog u točkama DTO.GEN.110(a)(1) i (2), on:

1.

za svaki dodatni aerodrom imenuje zamjenika voditelja osposobljavanja koji je odgovoran za zadaće iz točke DTO.GEN.210(a)(2)(i) do iii. na tom aerodromu i

2.

osigurava dostupnost dovoljno resursa za sigurno izvođenje operacija na svim aerodromima, u skladu sa zahtjevima iz ovog Priloga (Dio-DTO).

DTO.GEN.260   Teorijsko osposobljavanje

(a)

Pri teorijskom osposobljavanju DTO može provoditi osposobljavanje na licu mjesta ili učenje na daljinu.

(b)

DTO prati i bilježi napredak svakog polaznika teorijskog osposobljavanja.

DTO.GEN.270   Godišnji unutarnji pregled i godišnje izvješće o aktivnostima

DTO poduzima sljedeće korake:

(a)

provodi godišnji unutarnji pregled zadaća i odgovornosti navedenih u točki DTO.GEN.210 i sastavlja izvješće o tom pregledu;

(b)

sastavlja godišnje izvješće o aktivnostima;

(c)

dostavlja izvješće o godišnjem unutarnjem pregledu i godišnje izvješće o aktivnostima nadležnom tijelu do datuma koji je odredilo nadležno tijelo.

Dodatak 1. Prilogu VIII. (Dio-DTO)

PRIJAVA

u skladu s Uredbom Komisije (EU) br. 1178/2011

☐ Prva prijava

☐ Obavijest o izmjenama (1) – referentna oznaka DTO-a:

1.

Prijavljena organizacija za osposobljavanje (DTO)

Naziv:

2.

Mjesto(a) poslovanja

Kontaktni podaci (adresa, telefon, adresa e-pošte) glavnog mjesta poslovanja DTO-a:

3.

Osoblje

Ime i kontaktni podaci (adresa, telefon, adresa e-pošte) predstavnika DTO-a:

Ime i kontaktni podaci (adresa, telefon, adresa e-pošte) voditelja osposobljavanja DTO-a i, ako je primjenjivo, zamjenika/zamjenikâ voditelja osposobljavanja:

4.

Opseg osposobljavanja

Popis osposobljavanja koja se provode:

Popis svih programa osposobljavanja koji se koriste za provođenje osposobljavanja (dokumente treba priložiti ovoj prijavi) ili, u slučaju iz točke DTO.GEN.230(d) Priloga VIII. (Dio-DTO) Uredbi (EU) br. 1178/2011, referentna oznaka svih odobrenih priručnika za osposobljavanje koji se koriste za provođenje osposobljavanja:

5.

Zrakoplovi za osposobljavanje i FSTD-i

Popis zrakoplova koji se koriste za osposobljavanje:

Popis kvalificiranih FSTD-a koji se koriste za osposobljavanje (ako je primjenjivo, uključujući oznaku u slovima kako je navedeno na certifikatu kvalifikacije):

6.

Aerodrom(i) i operativno(a) mjesto(a)

Kontaktni podaci (adresa, telefon, adresa e-pošte) svih aerodroma i operativnih mjesta koje koristi DTO za provođenje osposobljavanja:

7.

Datum planiranog početka osposobljavanja:

8.

Zahtjev za odobrenje standardizacijskog tečaja za ispitivače i seminara za osvježenje znanja (ako je primjenjivo)

☐ DTO podnosi zahtjev za odobrenje prethodno navedenih programa osposobljavanja za ispitivače za jedrilice ili balone u skladu s točkama DTO.GEN.110(b) i DTO.GEN.230(c) Priloga VIII. (Dio-DTO) Uredbi (EU) br. 1178/2011.

9.

Izjave

DTO je razvio sigurnosnu politiku u skladu s Prilogom VIII. (Dio-DTO) Uredbi (EU) br. 1178/2011, posebice s njegovom točkom DTO.GEN.210(a)(1)(ii), te će primjenjivati tu politiku tijekom svih aktivnosti osposobljavanja obuhvaćenih prijavom.

DTO ispunjava te će tijekom svih aktivnosti osposobljavanja obuhvaćenih prijavom nastaviti ispunjavati bitne zahtjeve utvrđene u Prilogu III. Uredbi (EZ) br. 216/2008 i zahtjeve iz Priloga I. (Dio-FCL) i Priloga VIII. (Dio-DTO) Uredbi (EU) br. 1178/2011.

Potvrđujemo da su sve informacije u ovoj prijavi, uključujući njezine priloge (ako je primjenjivo), potpune i točne.

Ime, datum i potpis predstavnika DTO-a

Ime, datum i potpis voditelja osposobljavanja DTO-a


(1)  U slučaju izmjena treba ispuniti samo točku 1. i polja u kojima su izmjene.


13.8.2018   

HR

Službeni list Europske unije

L 204/31


PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2018/1120

оd 10. kolovoza 2018.

o izmjeni Priloga I. Uredbi (EU) br. 605/2010 u pogledu popisa trećih zemalja ili njihovih dijelova iz kojih je odobreno unošenje u Europsku uniju pošiljki sirovog mlijeka, mliječnih proizvoda, kolostruma i proizvoda na osnovi kolostruma

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Direktivu Vijeća 2002/99/EZ od 16. prosinca 2002. o utvrđivanju zdravstvenih pravila za životinje kojima se uređuje proizvodnja, prerada, stavljanje u promet i unošenje proizvoda životinjskog podrijetla namijenjenih prehrani ljudi (1), a posebno uvodnu rečenicu članka 8., prvi podstavak točke 1. i točku 4. članka 8. te članak 9. stavak 4. te direktive,

uzimajući u obzir Uredbu (EZ) br. 854/2004 Europskog parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2004. o utvrđivanju posebnih pravila organizacije službenih kontrola proizvoda životinjskog podrijetla namijenjenih prehrani ljudi (2), a posebno njezin članak 11. stavak 1.,

budući da:

(1)

Uredbom Komisije (EU) br. 605/2010 (3) utvrđeni su uvjeti javnog zdravlja i zdravlja životinja te uvjeti certificiranja za unošenje u Uniju pošiljki sirovog mlijeka, mliječnih proizvoda, kolostruma i proizvoda na osnovi kolostruma te popis trećih zemalja iz kojih je unošenje tih pošiljki u Uniju odobreno.

(2)

U Prilogu I. Uredbi (EU) br. 605/2010 utvrđen je popis trećih zemalja ili njihovih dijelova iz kojih je odobreno unošenje u Uniju pošiljki sirovog mlijeka, mliječnih proizvoda, kolostruma i proizvoda na osnovi kolostruma te su navedene vrste obrade koja se zahtijeva za te proizvode.

(3)

Bosna i Hercegovina već je navedena u Prilogu I. Uredbi (EU) br. 605/2010 i iz nje je odobren izvoz u Uniju mlijeka i mliječnih proizvoda koji su podvrgnuti obradi „C”.

(4)

Bosna i Hercegovina podnijela je Komisiji zahtjev za odobrenje izvoza u Uniju mlijeka, mliječnih proizvoda, kolostruma i proizvoda na osnovi kolostruma koji su podvrgnuti manje strogoj obradi. Iz perspektive zdravlja životinja, Bosna i Hercegovina treća je zemlja koja se nalazi na popisu zemalja slobodnih od slinavke i šapa bez obveze cijepljenja koji je sastavila Svjetska organizacija za zdravlje životinja te stoga ispunjava uvjete zdravlja životinja za uvoz u Uniju.

(5)

Komisija je u Bosni i Hercegovini provela veterinarske kontrole. Rezultati tih kontrola pokazali su određene nedostatke, osobito u pogledu pitanja javnog zdravlja u objektima. Nadležna tijela u Bosni i Hercegovini u postupku su rješavanja tih nedostataka.

(6)

Međutim, s obzirom na povoljno stanje zdravlja životinja u Bosni i Hercegovini u pogledu slinavke i šapa, primjereno je Bosnu i Hercegovinu uvrstiti u stupac A Priloga I. Uredbi (EU) br. 605/2010. Dodavanjem u stupac A Priloga I. ne bi se smjele dovesti u pitanje obveze na temelju drugih odredbi zakonodavstva Unije koje se odnose na uvoz u Uniju i stavljanje na njezino tržište proizvoda životinjskog podrijetla, osobito one koje se odnose na popis objekata u skladu s člankom 12. Uredbe (EZ) br. 854/2004.

(7)

Uredbu (EU) br. 605/2010 trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti.

(8)

Mjere predviđene ovom Uredbom u skladu su s mišljenjem Stalnog odbora za bilje, životinje, hranu i hranu za životinje,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

U tablici u Prilogu I. Uredbi (EU) br. 605/2010, unos za Bosnu i Hercegovinu zamjenjuje se sljedećim:

„BA

Bosna i Hercegovina

+

+

+”

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 10. kolovoza 2018.

Za Komisiju

Predsjednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  SL L 18, 23.1.2003., str. 11.

(2)  SL L 139, 30.4.2004., str. 206.

(3)  Uredba Komisije (EU) br. 605/2010 od 2. srpnja 2010. o uvjetima zdravlja životinja i javnog zdravlja te uvjetima veterinarskog certificiranja za unošenje sirovog mlijeka, mliječnih proizvoda, kolostruma i proizvoda na osnovi kolostruma namijenjenih prehrani ljudi u Europsku uniju (SL L 175, 10.7.2010., str. 1.).


13.8.2018   

HR

Službeni list Europske unije

L 204/33


PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2018/1121

оd 10. kolovoza 2018.

o izmjeni Provedbene uredbe Komisije (EU) 2015/1518 o uvođenju konačne antidampinške pristojbe na uvoz biodizela podrijetlom iz Sjedinjenih Američkih Država nakon revizije zbog predstojećeg isteka mjera u skladu s člankom 11. stavkom 2. Uredbe Vijeća (EZ) br. 1225/2009

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) 2016/1036 Europskog parlamenta i Vijeća od 8. lipnja 2016. o zaštiti od dampinškog uvoza iz zemalja koje nisu članice Europske unije (1),

uzimajući u obzir Provedbenu uredbu Komisije (EU) 2015/1518 od 14. rujna 2015. o uvođenju konačne antidampinške pristojbe na uvoz biodizela podrijetlom iz Sjedinjenih Američkih Država nakon revizije zbog predstojećeg isteka mjera u skladu s člankom 11. stavkom 2. Uredbe Vijeća (EZ) br. 1225/2009 (2), a posebno njezin članak 1. stavak 6.,

budući da:

A.   MJERE NA SNAZI

(1)

Uredbom Vijeća (EZ) br. 599/2009 od 7. srpnja 2009. (3) Vijeće je uvelo konačnu antidampinšku pristojbu na uvoz biodizela podrijetlom iz Sjedinjenih Američkih Država („SAD”).

(2)

U početnom ispitnom postupku javio se velik broj proizvođača izvoznika iz SAD-a. Zbog toga je Komisija odabrala uzorak proizvođača izvoznika iz SAD-a koji će biti predmet ispitnog postupka.

(3)

Vijeće je uvelo pojedinačne stope pristojbe na uvoz biodizela podrijetlom iz SAD-a u rasponu od 0 do 198 EUR po toni neto za društva u uzorku i ponderiranu prosječnu pristojbu od 115,6 EUR po toni neto za druga društva koja surađuju, a nisu uključena u uzorak. Osim toga, uvedena je stopa pristojbe od 172,2 EUR po toni neto na uvoz biodizela od svih ostalih društava iz SAD-a.

(4)

Nakon revizije zbog predstojećeg isteka mjera na temelju članka 11. stavka 2. Uredbe (EZ) br. 1225/2009 izvorne mjere produljene su za pet godina Provedbenom uredbom (EU) 2015/1518.

(5)

Provedbena uredba (EU) 2015/1518 izmijenjena je Provedbenom uredbom Komisije (EU) 2017/1598 (4) kako bi se uvrstio članak 1. stavak 6., kojim se proizvođačima izvoznicima omogućuje da zatraže tretman novog proizvođača izvoznika.

(6)

U članku 1. stavku 6. Provedbene uredbe (EU) 2015/1518 navodi se da Komisija može izmijeniti Prilog I. kako bi dodijelila pristojbu koja se primjenjuje na proizvođače izvan uzorka koji surađuju, tj. 115,6 EUR po toni neto, svakoj strani iz SAD-a koja Komisiji dostavi dovoljno dokaza da:

(a)

nije izvozila biodizel podrijetlom iz SAD-a tijekom razdoblja ispitnog postupka (1. travnja 2007.–31. ožujka 2008.);

(b)

nije povezana s izvoznicima ili proizvođačima na koje se primjenjuju mjere uvedene tom uredbom; i

(c)

doista je izvozila predmetne proizvode ili je preuzela neopozivu ugovornu obvezu izvoza znatne količine tih proizvoda u Uniju nakon razdoblja ispitnog postupka.

B.   ZAHTJEVI ZA TRETMAN NOVOG PROIZVOĐAČA IZVOZNIKA

(7)

Nakon objave Provedbene uredbe (EU) 2015/1518 američko društvo Organic Technologies („podnositelj zahtjeva”) javilo se s tvrdnjom da ispunjava sva tri kriterija iz uvodne izjave (6) te bi mu se stoga trebao odobriti tretman novog proizvođača izvoznika. Kao odgovor na upitnik koji mu je poslala Komisija podnositelj zahtjeva dostavio je informacije i popratne dokaze. Nakon početne analize odgovora na upitnik Komisija je podnositelju zahtjeva poslala dopis u kojem traži dodatne informacije. Podnositelj zahtjeva odgovorio je na dopis.

(8)

U pogledu kriterija (a) podnositelj zahtjeva tvrdio je da je postojao tijekom razdoblja početnog ispitnog postupka. Tvrdio je i da je počeo proizvoditi biodizel 2009., tj. nakon razdoblja početnog ispitnog postupka. Komisija je provjerila knjigu izlaznih računa koju je dostavio podnositelj zahtjeva. Podnositelj zahtjeva dokazao je da je počeo proizvoditi biodizel 2009. i da je prva prodaja izvan SAD-a ostvarena tek 2016. Stoga je Komisija prihvatila tvrdnju da podnositelj zahtjeva nije izvozio biodizel u Uniju tijekom razdoblja početnog ispitnog postupka. Stoga podnositelj zahtjeva ispunjava kriterij (a).

(9)

U pogledu kriterija (b), odnosno uvjeta nepovezanosti podnositelja zahtjeva s izvoznicima ili proizvođačima na koje se primjenjuju antidampinške mjere uvedene Uredbom (EU) 2015/1518, Komisija je na temelju dokumenata koje je dostavio podnositelj zahtjeva utvrdila da potonji nije povezan ni s jednim društvom na koje se primjenjuju takve mjere. Stoga podnositelj zahtjeva ispunjava kriterij (b).

(10)

U pogledu kriterija (c) Komisija je utvrdila da je podnositelj zahtjeva preuzeo neopozivu ugovornu obvezu izvoza znatne količine predmetnog proizvoda u Uniju u 2018. S tim u vezi podnositelj zahtjeva dostavio je ugovor o prodaji za isporuku predmetnog proizvoda u 2018., čime je ispunjen navedeni kriterij. Stoga podnositelj zahtjeva ispunjava kriterij (c).

(11)

Stoga je Komisija zaključila da podnositelj zahtjeva ispunjava tri kriterija koja je potrebno ispuniti kako bi ga se smatralo novim proizvođačem izvoznikom. Stoga bi njegov naziv trebalo dodati na popis društava izvan uzorka koja surađuju iz Priloga I. Provedbenoj uredbi (EU) 2015/1518.

(12)

Provedbenu uredbu Komisije (EU) 2015/1518 trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti.

(13)

Komisija je obavijestila podnositelja zahtjeva i industriju Unije o navedenim nalazima i dala im priliku da se očituju. Komisija nije zaprimila nikakve primjedbe.

(14)

Ova je Uredba u skladu s mišljenjem Odbora uspostavljenog člankom 15. stavkom 1. Uredbe (EU) 2016/1036,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Na popis proizvođača izvoznika iz Sjedinjenih Američkih Država u Prilogu I. Provedbenoj uredbi Komisije (EU) 2015/1518 dodaje se sljedeće društvo:

Naziv društva

Grad

Dodatna oznaka TARIC

„Organic Technologies

Coshocton (Ohio)

C482 ”

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu sljedećeg dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 10. kolovoza 2018.

Za Komisiju

Predsjednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  SL L 176, 30.6.2016., str. 21.

(2)  Provedbena uredba Komisije (EU) 2015/1518 od 14. rujna 2015. o uvođenju konačne antidampinške pristojbe na uvoz biodizela podrijetlom iz Sjedinjenih Američkih Država nakon revizije zbog predstojećeg isteka mjera u skladu s člankom 11. stavkom 2. Uredbe Vijeća (EZ) br. 1225/2009 (SL L 239, 15.9.2015., str. 69.).

(3)  Uredba Vijeća (EZ) br. 599/2009 od 7. srpnja 2009. o uvođenju konačne antidampinške pristojbe i konačnoj naplati privremene pristojbe uvedene na uvoz biodizela podrijetlom iz Sjedinjenih Američkih Država (SL L 179, 10.7.2009., str. 26.).

(4)  Provedbena uredba Komisije (EU) 2017/1598 оd 22. rujna 2017. o izmjeni Provedbene uredbe (EU) 2015/1518 o uvođenju konačne antidampinške pristojbe na uvoz biodizela podrijetlom iz Sjedinjenih Američkih Država nakon revizije zbog predstojećeg isteka mjera u skladu s člankom 11. stavkom 2. Uredbe Vijeća (EZ) br. 1225/2009 (SL L 245, 23.9.2017., str. 1.).


13.8.2018   

HR

Službeni list Europske unije

L 204/36


PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2018/1122

оd 10. kolovoza 2018.

o odobravanju stavljanja na tržište dinatrijeve soli pirolokinolin kinona kao nove hrane u skladu s Uredbom (EU) 2015/2283 Europskog parlamenta i Vijeća i o izmjeni Provedbene uredbe Komisije (EU) 2017/2470

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) 2015/2283 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. studenoga 2015. o novoj hrani, o izmjeni Uredbe (EU) br. 1169/2011 Europskog parlamenta i Vijeća i o stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 258/97 Europskog parlamenta i Vijeća i Uredbe Komisije (EZ) br. 1852/2001 (1), a posebno njezin članak 12.,

budući da:

(1)

Uredbom (EU) 2015/2283 predviđeno je da se samo nova hrana odobrena i uvrštena na Unijin popis smije stavljati na tržište u Uniji.

(2)

Na temelju članka 8. Uredbe (EU) 2015/2283 donesena je Provedbena uredba Komisije (EU) 2017/2470 (2) kojom je utvrđen Unijin popis odobrene nove hrane.

(3)

Na temelju članka 12. Uredbe (EU) 2015/2283 Komisija odlučuje o odobravanju i stavljanju nove hrane na tržište Unije i ažuriranju popisa Unije.

(4)

Društvo Mitsubishi Gas Chemical Company, Inc. („podnositelj zahtjeva”) podnijelo je 6. prosinca 2012. nadležnom tijelu Irske zahtjev za stavljanje na tržište Unije dinatrijeve soli pirolokinolin kinona proizvedene od bakterije Hyphomicrobium denitrificans kao novog sastojka hrane u smislu članka 1. stavka 2. točke (c) Uredbe (EZ) br. 258/97 Europskog parlamenta i Vijeća (3). Zahtjevom se tražilo odobrenje uporabe dinatrijeve soli pirolokinolin kinona u dodacima prehrani za opću populaciju odraslih, osim trudnica i dojilja.

(5)

U skladu s člankom 35. stavkom 1. Uredbe (EU) 2015/2283 svi zahtjevi za stavljanje nove hrane na tržište Unije koji su podneseni državi članici u skladu s člankom 4. Uredbe (EZ) br. 258/97 o novoj hrani i sastojcima nove hrane i za koje nije donesena konačna odluka prije 1. siječnja 2018. tretiraju se kao zahtjevi podneseni u skladu s Uredbom (EU) 2015/2283.

(6)

Zahtjev za stavljanje na tržište Unije dinatrijeve soli pirolokinolin kinona kao nove hrane podnesen je državi članici u skladu s člankom 4. Uredbe (EZ) br. 258/97, a ispunjava i zahtjeve utvrđene u Uredbi (EU) 2015/2283.

(7)

Nadležno tijelo Irske izdalo je 8. srpnja 2016. izvješće o početnoj procjeni. U tom je izvješću zaključilo da je potrebna dodatna procjena dinatrijeve soli pirolokinolin kinona u pogledu njezine sigurnosti nakon dugotrajne konzumacije na razinama predloženima u zahtjevu, u skladu s člankom 6. stavkom 3. Uredbe (EZ) br. 258/97.

(8)

Komisija je 2. kolovoza 2016. izvješće o početnoj procjeni proslijedila ostalim državama članicama. Države članice su se u propisanom roku od 60 dana iz članka 6. stavka 4. prvog podstavka Uredbe (EZ) br. 258/97 složile s izvješćem o početnoj procjeni koje je izdala Irska.

(9)

S obzirom na zaključke početnog izvješća o procjeni koje je izdala Irska i s kojim su se druge države članice složile, Komisija je 13. listopada 2016. zatražila od Europske agencije za sigurnost hrane („Agencija”) da provede dodatnu procjenu dinatrijeve soli pirolokinolin kinona kao novog sastojka hrane u skladu s Uredbom (EZ) br. 258/97.

(10)

Agencija je 24. listopada 2017. donijela „Znanstveno mišljenje o sigurnosti dinatrijeve soli pirolokinolin kinona kao nove hrane u skladu s Uredbom (EZ) br. 258/97” (4). Iako je Agencija to mišljenje izradila i donijela na temelju Uredbe (EZ) br. 258/97, ono je u skladu sa zahtjevima iz članka 11. Uredbe (EU) 2015/2283.

(11)

U mišljenju se iznosi dovoljno informacija na temelju kojih se može utvrditi da je dinatrijeva sol pirolokinolin kinona u okviru predloženih uporaba i razina uporabe, ako se upotrebljava kao sastojak u dodacima prehrani, u skladu s člankom 12. stavkom 1. Uredbe (EU) 2015/2283.

(12)

Dana 24. siječnja 2018. podnositelj zahtjeva Komisiji je podnio zahtjev za zaštitu vlasničkih podataka povezanih s nizom studija provedenih u potporu zahtjevu, i to studijom o bakterijskom testu povratnih mutacija (5), studijom o in vitro ispitivanju kromosomskih aberacija limfocita u ljudskoj krvi (6), studijom o in vitro ispitivanju kromosomskih aberacija fibroblasta pluća kineskog hrčka (7), studijom o mikronukleus testu in vivo (8), 14-dnevnom i 90-dnevnom studijom oralne toksičnosti (9) te 28-dnevnom studijom renalne toksičnosti (10).

(13)

Agencija je 18. veljače 2018. navela (11) da su u obrazloženju njezina mišljenja o dinatrijevoj soli pirolokinolin kinona kao novoj hrani podaci iz studije o bakterijskom testu povratnih mutacija i studije o mikronukleus testu in vivo služili kao osnova za ublažavanje zabrinutosti u pogledu potencijalne genotoksičnosti dinatrijeve soli pirolokinolin kinona, te da su podaci iz 14-dnevne studije oralne toksičnosti, 28-dnevne studije renalne toksičnosti i 90-dnevne studije oralne toksičnosti služili kao osnova za procjenu profila toksičnosti dinatrijeve soli pirolokinolin kinona i utvrđivanje povezane razine bez opaženog štetnog učinka (NOAEL). Stoga se smatra da zaključci o sigurnosti dinatrijeve soli pirolokinolin kinona nisu mogli biti doneseni bez podataka iz neobjavljenih izvješća o tim studijama.

(14)

Nakon primitka mišljenja Agencije Komisija je zatražila od podnositelja zahtjeva da dodatno pojasni obrazloženje s obzirom na njegov zahtjev za zaštitu vlasničkih podataka iz izvješća o studijama, koje u trenutku podnošenja zahtjeva nisu bile objavljene, kao i da pojasni zahtjev za isključivo pravo upućivanja na te studije, kako je navedeno u članku 26. stavku 2. točkama (a) i (b) Uredbe (EU) 2015/2283.

(15)

Podnositelj zahtjeva tvrdio je i da je u vrijeme podnošenja zahtjeva bio nositelj vlasničkih i isključivih prava upućivanja na studije u skladu s nacionalnim pravom te da stoga treća strana nije mogla imati zakonit pristup tim studijama niti se koristiti njima. Komisija je ocijenila sve podatke koje je dostavio podnositelj zahtjeva te zaključila da je podnositelj zahtjeva dostatno obrazložio ispunjavanje zahtjeva utvrđenih u članku 26. stavku 2. Uredbe (EU) 2015/2283.

(16)

U skladu s tim, kako je predviđeno člankom 26. stavkom 2. Uredbe (EU) 2015/2283, Agencija ne bi smjela upotrijebiti bakterijski test povratnih mutacija, studiju o mikronukleus testu in vivo, 14-dnevnu studiju oralne toksičnosti, 28-dnevnu studiju renalne toksičnosti i 90-dnevnu studiju oralne toksičnosti iz dosjea podnositelja zahtjeva u korist budućeg podnositelja zahtjeva tijekom razdoblja od pet godina od datuma stupanja na snagu ove Uredbe. Slijedom toga, stavljanje na tržište Unije nove hrane odobrene u skladu s ovom Uredbom trebalo bi ograničiti na podnositelja zahtjeva na razdoblje od pet godina.

(17)

Međutim, ograničenje odobrenja te nove hrane i upućivanje na studije iz dosjea podnositelja zahtjeva isključivo za potrebe podnositelja zahtjeva ne sprečava ostale podnositelje zahtjeva da zatraže odobrenje za stavljanje na tržište te iste nove hrane, uz uvjet da se njihov zahtjev temelji na zakonito pribavljenim informacijama kojima se podupire odobrenje u skladu s ovom Uredbom.

(18)

Uzimajući u obzir predviđenu uporabu u dodacima prehrani za opću populaciju odraslih i činjenicu da zahtjev za odobrenje isključuje trudnice i dojilje, dodatke prehrani koji sadržavaju dinatrijevu sol pirolokinolin kinona trebalo bi u tom pogledu na odgovarajući način označiti.

(19)

Direktivom 2002/46/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (12) utvrđuju se zahtjevi o dodacima prehrani. Uporabu dinatrijeve soli pirolokinolin kinona trebalo bi odobriti ne dovodeći u pitanje tu direktivu.

(20)

Mjere predviđene ovom Uredbom u skladu su s mišljenjem Stalnog odbora za bilje, životinje, hranu i hranu za životinje,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

1.   Dinatrijeva sol pirolokinolin kinona, kako je navedeno u Prilogu ovoj Uredbi, uvrštava se na Unijin popis odobrene nove hrane utvrđen Provedbenom uredbom (EU) 2017/2470.

2.   U razdoblju od pet godina od dana stupanja na snagu ove Uredbe odobrava se isključivo podnositelju zahtjeva:

 

društvu: Mitsubishi Gas Chemical Company, Inc.

 

adresa: Mitsubishi Building 5-2 Marunouchi 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 100-8324, Japan;

stavljanje na tržište Unije nove hrane iz stavka 1., osim ako budući podnositelj zahtjeva dobije odobrenje za novu hranu bez upućivanja na podatke zaštićene u skladu s člankom 2. ove Uredbe ili uz suglasnost društva Mitsubishi Gas Chemical Company, Inc.

3.   Unos na popis Unije iz prvog stavka uključuje uvjete uporabe i zahtjeve za označivanje utvrđene u Prilogu ovoj Uredbi.

4.   Odobrenjem iz ovog članka ne dovode se u pitanje odredbe Direktive 2002/46/EZ.

Članak 2.

Studije iz dosjea podnositelja zahtjeva na temelju kojih je Agencija provela ocjenu nove hrane iz članka 1., na koju podnositelj zahtjeva polaže vlasnička prava i bez kojih zaštita podataka ne bi bila odobrena, ne smiju se upotrijebiti u korist budućih podnositelja zahtjeva u razdoblju od pet godina od datuma stupanja na snagu ove Uredbe bez suglasnosti društva Mitsubishi Gas Chemical Company, Inc.

Članak 3.

Prilog Provedbenoj uredbi (EU) 2017/2470 mijenja se u skladu s Prilogom ovoj Uredbi.

Članak 4.

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 10. kolovoza 2018.

Za Komisiju

Predsjednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  SL L 327, 11.12.2015., str. 1.

(2)  Provedbena uredba Komisije (EU) 2017/2470 оd 20. prosinca 2017. o utvrđivanju Unijina popisa nove hrane u skladu s Uredbom (EU) 2015/2283 Europskog parlamenta i Vijeća o novoj hrani (SL L 351, 30.12.2017., str. 72.).

(3)  Uredba (EZ) br. 258/97 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. siječnja 1997. o novoj hrani i sastojcima nove hrane (SL L 43, 14.2.1997., str. 1.).

(4)  EFSA Journal 2017.; 15(11):5058.

(5)  Mitsubishi Gas Chemical Company Inc., 2005b (neobjavljeno izvješće).

(6)  Mitsubishi Gas Chemical Company Inc., 2008b (neobjavljeno izvješće).

(7)  Mitsubishi Gas Chemical Company Inc., 2006d (neobjavljeno izvješće).

(8)  Mitsubishi Gas Chemical Company Inc., 2006c (neobjavljeno izvješće).

(9)  Mitsubishi Gas Chemical Company Inc., 2005a (neobjavljeno izvješće).

(10)  Mitsubishi Gas Chemical Company Inc., 2006b (neobjavljeno izvješće).

(11)  Znanstveni odbor EFSA-e za dijetetske proizvode, prehranu i alergije, zapisnik s 83. plenarne sjednice održane 7.. i 8. veljače 2018. i odobren 18. veljače 2018.

(12)  Direktiva 2002/46/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 10. lipnja 2002. o usklađivanju zakona država članica u odnosu na dodatke prehrani (SL L 183, 12.7.2002., str. 51.).


PRILOG

Prilog Provedbenoj uredbi (EU) 2017/2470 mijenja se kako slijedi:

1.

Sljedeći zadnji stupac umeće se u tablicu 1. (Odobrena nova hrana):

„Zaštita podataka”

2.

Sljedeći unos umeće se abecednim redom u tablicu 1. (Odobrena nova hrana):

Odobrena nova hrana

Uvjeti pod kojima se nova hrana može upotrebljavati

Dodatni posebni zahtjevi za označivanje proizvoda

Ostali zahtjevi

Zaštita podataka

Dinatrijeva sol pirolokinolin kinona

Određena kategorija hrane

Najveće dopuštene količine

Pri označivanju hrane koja sadržava novu hranu navodi se „dinatrijeva sol pirolokinolin kinona”.

Na dodacima prehrani koji sadržavaju dinatrijevu sol pirolokinolin kinona navodi se sljedeća izjava:

Ovaj dodatak prehrani smiju konzumirati samo odrasli, isključujući trudnice i dojilje

 

Odobreno 2. rujna 2018. Ovo uvrštenje temelji se na vlasnički zaštićenim znanstvenim dokazima i znanstvenim podacima zaštićenima u skladu s člankom 26. Uredbe (EU) 2015/2283.

Podnositelj zahtjeva: Mitsubishi Gas Chemical Company, Inc., Mitsubishi Building 5-2 Marunouchi 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 100-8324, Japan. Tijekom razdoblja zaštite podataka stavljanje na tržište Unije nove hrane „dinatrijeva sol pirolokinolin kinona” odobrava se isključivo podnositelju zahtjeva Mitsubishi Gas Chemical Company, Inc., osim ako budući podnositelj zahtjeva dobije odobrenje za novu hranu bez upućivanja na vlasnički zaštićene znanstvene dokaze ili znanstvene podatke zaštićene u skladu s člankom 26. Uredbe (EU) 2015/2283 ili uz suglasnost društva Mitsubishi Gas Chemical Company, Inc.

Datum završetka zaštite podataka: 2. rujna 2023.”

Dodaci prehrani u smislu Direktive 2002/46/EZ namijenjeni općoj populaciji, isključujući trudnice i dojilje

20 mg dnevno

3.

Sljedeći unos umeće se abecednim redom u tablicu 2. (Specifikacije):

Odobrena nova hrana

Specifikacija

Dinatrijeva sol pirolokinolin kinona

Definicija:

Kemijski naziv: dinatrijev 9-karboksi-4,5-diokso-1H-pirolo[5,4-f]kinolin-2,7-dikarboksilat

Kemijska formula: C14H4N2Na2O8

CAS br.: 122628-50-6

Molekulska masa: 374,17 Da

Opis

Dinatrijeva sol pirolokinolin kinona je crvenkastosmeđi prah proizveden od negenetski modificirane bakterije Hyphomicrobium denitrificans soj CK-275.

Svojstva/sastav

Izgled: crvenkastosmeđi prah

Čistoća: ≥ 99,0 % (suhe tvari)

Apsorpcija UV svjetla (A322/A259): 0,56 ± 0,03

Apsorpcija UV svjetla (A233/A259): 0,90 ± 0,09

Vlaga: ≤ 12,0 %

Ostaci otapala

Etanol: ≤ 0,05 %

Teški metali

Olovo: < 3 mg/kg

Arsen: < 2 mg/kg

Mikrobiološki kriteriji:

Ukupan broj živih stanica: ≤ 300 CFU/g

Plijesan/kvasac: ≤ 12 CFU/g

Koliformi: nije prisutno u 1 g

Hyphomicrobium denitrificans: ≤ 25 CFU/g

CFU: jedinice koje tvore kolonije”


13.8.2018   

HR

Službeni list Europske unije

L 204/41


PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2018/1123

оd 10. kolovoza 2018.

o odobravanju stavljanja na tržište 1-metilnikotinamid klorida kao nove hrane u skladu s Uredbom (EU) 2015/2283 Europskog parlamenta i Vijeća i o izmjeni Provedbene uredbe Komisije (EU) 2017/2470

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) 2015/2283 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. studenoga 2015. o novoj hrani, o izmjeni Uredbe (EU) br. 1169/2011 Europskog parlamenta i Vijeća i o stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 258/97 Europskog parlamenta i Vijeća i Uredbe Komisije (EZ) br. 1852/2001 (1), a posebno njezin članak 12.,

budući da:

(1)

Uredbom (EU) 2015/2283 predviđeno je da se samo nova hrana odobrena i uvrštena na Unijin popis smije stavljati na tržište u Uniji.

(2)

Na temelju članka 8. Uredbe (EU) 2015/2283 donesena je Provedbena uredba Komisije (EU) 2017/2470 (2) kojom je utvrđen Unijin popis odobrene nove hrane.

(3)

Na temelju članka 12. Uredbe (EU) 2015/2283 Komisija odlučuje o odobravanju i stavljanju nove hrane na tržište Unije i ažuriranju popisa Unije.

(4)

Društvo Pharmena S.A. („podnositelj zahtjeva”) podnijelo je 18. rujna 2013. nadležnom tijelu Ujedinjene Kraljevine zahtjev za stavljanje na tržište Unije sintetskog 1-metilnikotinamid klorida kao novog sastojka hrane u smislu članka 1. stavka 2. točke (c) Uredbe (EZ) br. 258/97 Europskog parlamenta i Vijeća (3). Zahtjevom se tražilo odobrenje uporabe 1-metilnikotinamid klorida u dodacima prehrani za opću populaciju odraslih, osim trudnica i dojilja.

(5)

U skladu s člankom 35. stavkom 1. Uredbe (EU) 2015/2283 svi zahtjevi za stavljanje nove hrane na tržište Unije koji su podneseni državi članici u skladu s člankom 4. Uredbe (EZ) br. 258/97 i za koje nije donesena konačna odluka prije 1. siječnja 2018. tretiraju se kao zahtjevi podneseni u skladu s Uredbom (EU) 2015/2283.

(6)

Zahtjev za stavljanje na tržište Unije 1-metilnikotinamid klorida kao nove hrane podnesen je državi članici u skladu s člankom 4. Uredbe (EZ) br. 258/97, a ispunjava i zahtjeve utvrđene u Uredbi (EU) 2015/2283.

(7)

Nadležno tijelo Ujedinjene Kraljevine izdalo je 26. studenoga 2015. izvješće o početnoj procjeni. U tom je izvješću zaključeno da 1-metilnikotinamid klorid ispunjava kriterije za novi sastojak hrane utvrđene člankom 3. stavkom 1. Uredbe (EZ) br. 258/97.

(8)

Komisija je 11. prosinca 2015. izvješće o početnoj procjeni proslijedila ostalim državama članicama. Ostale države članice uložile su obrazložene prigovore u roku od 60 dana propisanom člankom 6. stavkom 4. prvim podstavkom Uredbe (EZ) br. 258/97 s obzirom na sigurnost i podnošljivost 1-metilnikotinamid klorida, a posebno s obzirom na učinke dugoročnog unosa 1-metilnikotinamid klorida na zdravlje potrošača, osobito uzimajući u obzir unos niacina u hrani, uključujući dodatke prehrani.

(9)

S obzirom na prigovore koje su uložile ostale države članice, Komisija je 11. kolovoza 2016. zatražila od Europske agencije za sigurnost hrane (EFSA) da provede dodatnu procjenu 1-metilnikotinamid klorida kao novog sastojka hrane u skladu s Uredbom (EZ) br. 258/97.

(10)

Agencija je 20. rujna 2017. donijela „Znanstveno mišljenje o sigurnosti 1-metilnikotinamid klorida kao nove hrane u skladu s Uredbom (EZ) br. 258/97” (4). Iako je EFSA to mišljenje izradila i donijela na temelju Uredbe (EZ) br. 258/97, ono je u skladu sa zahtjevima iz članka 11. Uredbe (EU) 2015/2283.

(11)

U mišljenju se iznosi dovoljno informacija na temelju kojih se može utvrditi da je 1-metilnikotinamid klorid u predloženim uporabama i razinama uporabe, ako se upotrebljava kao sastojak u dodacima prehrani, u skladu s člankom 12. stavkom 1. Uredbe (EU) 2015/2283.

(12)

Podnositelj zahtjeva Komisiji je 25. siječnja 2018. podnio zahtjev za zaštitu vlasničkih podataka povezanih s nizom studija provedenih u potporu zahtjevu, i to metodama analize (5), studijom toksičnosti i farmakokinetičkom studijom provedenom na životinjama (6), farmakokinetičkom studijom provedenom na ljudima (7), studijom o mikronukleus testu in vitro ljudskih limfocita (8), studijom o ljudskom metabolizmu lipida (9), 90-dnevnom studijom subkronične oralne toksičnosti (10) te studijom o bioraspoloživosti pojedinačne doze kod ljudi (11).

(13)

Agencija je 18. veljače 2018. navela da su u obrazloženju njezina mišljenja o 1-metilnikotinamid kloridu kao novoj hrani, metode analize služile kao osnova za ocjenu specifikacija i sastava 1-metilnikotinamid klorida; studija o mikronukleus testu in vitro ljudskih limfocita služila je kao osnova za zaključak da ne postoji zabrinutost u pogledu genotoksičnosti 1-metilnikotinamid klorida; i 90-dnevna studija oralne toksičnosti služila je kao osnova za utvrđivanje referentne točke i ocjenu dostatne granice izloženosti u odnosu na predloženu najveću razinu unosa 1-metilnikotinamid klorida kod ljudi.

(14)

Nakon primitka mišljenja Agencije Komisija je zatražila od podnositelja zahtjeva da dodatno pojasni obrazloženje s obzirom na njegov zahtjev za zaštitu vlasničkih podataka iz izvješća o studijama, koje u trenutku podnošenja zahtjeva nisu bile objavljene, kao i da pojasni zahtjev za isključivo pravo upućivanja na te studije, kako je navedeno u članku 26. stavku 2. točkama (a) i (b) Uredbe (EU) 2015/2283.

(15)

Podnositelj zahtjeva tvrdio je i da je u vrijeme podnošenja zahtjeva bio nositelj vlasničkih i isključivih prava upućivanja na studije u skladu s nacionalnim pravom te da stoga treća strana nije mogla imati zakonit pristup tim studijama niti se koristiti njima. Komisija je ocijenila sve podatke koje je dostavio podnositelj zahtjeva te zaključila da je podnositelj zahtjeva dostatno obrazložio ispunjavanje zahtjeva utvrđenih u članku 26. stavku 2. Uredbe (EU) 2015/2283.

(16)

U skladu s tim, kako je predviđeno člankom 26. stavkom 2. Uredbe (EU) 2015/2283, Agencija ne bi smjela upotrijebiti metode analize 1-metilnikotinamid klorida, studiju o mikronukleus testu in vitro ljudskih limfocita te 90-dnevnu studiju subkronične oralne toksičnosti iz dosjea podnositelja zahtjeva u korist budućeg podnositelja zahtjeva tijekom razdoblja od pet godina od datuma stupanja na snagu ove Uredbe. Slijedom toga, stavljanje na tržište Unije nove hrane odobrene u skladu s ovom Uredbom trebalo bi ograničiti na podnositelja zahtjeva na razdoblje od pet godina.

(17)

Međutim, ograničenje odobrenja te nove hrane i upućivanje na studije iz dosjea podnositelja zahtjeva isključivo za potrebe podnositelja zahtjeva ne sprečava ostale podnositelje zahtjeva da zatraže odobrenje za stavljanje na tržište te iste nove hrane, uz uvjet da se njihov zahtjev temelji na zakonito pribavljenim informacijama dostupnima izvan dosjea podnositelja zahtjeva kojima se podupire odobrenje u skladu s ovom Uredbom.

(18)

Uzimajući u obzir predviđenu uporabu u dodacima prehrani za opću populaciju odraslih i činjenicu da zahtjev za odobrenje isključuje trudnice i dojilje, dodatke prehrani koji sadržavaju 1-metilnikotinamid klorid trebalo bi na odgovarajući način označiti.

(19)

Direktivom 2002/46/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (12) utvrđuju se zahtjevi o dodacima prehrani. Uporabu 1-metilnikotinamid klorida trebalo bi odobriti ne dovodeći u pitanje tu direktivu.

(20)

Mjere predviđene ovom Uredbom u skladu su s mišljenjem Stalnog odbora za bilje, životinje, hranu i hranu za životinje,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

1.   1-metilnikotinamid klorid, kako je navedeno u Prilogu ovoj Uredbi, uvrštava se na Unijin popis odobrene nove hrane utvrđen Provedbenom uredbom (EU) 2017/2470.

2.   U razdoblju od pet godina od dana stupanja na snagu ove Uredbe odobrava se isključivo prvotnom podnositelju zahtjeva:

 

društvu: Pharmena S.A.,

 

adresa: ul. Wolczanska 178, 90 530 Lodz, Poljska;

stavljanje na tržište Unije nove hrane iz stavka 1., osim ako budući podnositelj zahtjeva dobije odobrenje za novu hranu bez upućivanja na podatke zaštićene u skladu s člankom 2. ove Uredbe ili uz suglasnost društva Pharmena S.A.

3.   Unos na popis Unije iz prvog stavka uključuje uvjete uporabe i zahtjeve za označivanje utvrđene u Prilogu ovoj Uredbi.

4.   Odobrenjem iz ovog članka ne dovode se u pitanje odredbe Direktive 2002/46/EZ.

Članak 2.

Studije iz dosjea podnositelja zahtjeva na temelju kojih je Agencija provela ocjenu nove hrane iz članka 1., na koje podnositelj zahtjeva polaže vlasnička prava i bez kojih zaštita podataka ne bi bila odobrena, ne smiju se upotrijebiti u korist budućih podnositelja zahtjeva u razdoblju od pet godina od datuma stupanja na snagu ove Uredbe bez suglasnosti društva Pharmena S.A.

Članak 3.

Prilog Provedbenoj uredbi (EU) 2017/2470 mijenja se u skladu s Prilogom ovoj Uredbi.

Članak 4.

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 10. kolovoza 2018.

Za Komisiju

Predsjednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  SL L 327, 11.12.2015., str. 1.

(2)  Provedbena uredba Komisije (EU) 2017/2470 оd 20. prosinca 2017. o utvrđivanju Unijina popisa nove hrane u skladu s Uredbom (EU) 2015/2283 Europskog parlamenta i Vijeća o novoj hrani (SL L 351, 30.12.2017., str. 72.).

(3)  Uredba (EZ) br. 258/97 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. siječnja 1997. o novoj hrani i sastojcima nove hrane (SL L 43, 14.2.1997., str. 1.).

(4)  EFSA Journal 2017.; 15(10):5001.

(5)  Neobjavljeno interno izvješće društva.

(6)  Przybyła M., 2013., neobjavljeno izvješće.

(7)  Proskin, H. M., 2008., neobjavljeno izvješće.

(8)  Stepnik M., 2012., neobjavljeno izvješće.

(9)  Cossette M., 2009., neobjavljeno izvješće.

(10)  Ford J. A., 2014., neobjavljena studija.

(11)  Dessouki E., 2013., neobjavljena studija.

(12)  Direktiva 2002/46/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 10. lipnja 2002. o usklađivanju zakona država članica u odnosu na dodatke prehrani (SL L 183, 12.7.2002., str. 51.).


PRILOG

Prilog Provedbenoj uredbi (EU) 2017/2470 mijenja se kako slijedi:

1.

Sljedeći zadnji stupac umeće se u tablicu 1. (Odobrena nova hrana):

„Zaštita podataka”

2.

Sljedeći unos umeće se abecednim redom u tablicu 1. (Odobrena nova hrana):

Odobrena nova hrana

Uvjeti pod kojima se nova hrana može upotrebljavati

Dodatni posebni zahtjevi za označivanje proizvoda

Ostali zahtjevi

Zaštita podataka

1-metilnikotinamid klorid

Određena kategorija hrane

Najveće dopuštene količine

Pri označivanju hrane koja sadržava novu hranu navodi se „1-metilnikotinamid klorid”.

Na dodacima prehrani koji sadržavaju 1-metilnikotinamid klorid navodi se sljedeća izjava:

Ovaj dodatak prehrani smiju konzumirati samo odrasli, isključujući trudnice i dojilje

 

Odobreno 2. rujna 2018. Ovo uvrštenje temelji se na vlasnički zaštićenim znanstvenim dokazima i znanstvenim podacima zaštićenima u skladu s člankom 26. Uredbe (EU) 2015/2283.

Podnositelj zahtjeva: Pharmena S.A., Wolczanska 178, 90 530 Lodz, Poljska. Tijekom razdoblja zaštite podataka stavljanje na tržište Unije nove hrane 1-metilnikotinamid klorid odobrava se isključivo podnositelju zahtjeva Pharmena S.A., osim ako budući podnositelj zahtjeva dobije odobrenje za novu hranu bez upućivanja na vlasnički zaštićene znanstvene dokaze ili znanstvene podatke zaštićene u skladu s člankom 26. Uredbe (EU) 2015/2283 ili uz suglasnost društva Pharmena S.A.

Datum završetka zaštite podataka: 2. rujna 2023.”

Dodaci prehrani u smislu Direktive 2002/46/EZ namijenjeni općoj populaciji, isključujući trudnice i dojilje

58 mg dnevno

3.

Sljedeći unos umeće se abecednim redom u tablicu 2. (Specifikacije):

Odobrena nova hrana

Specifikacija

1-metilnikotinamid klorid

Definicija:

Kemijski naziv: 3-karbamoil-1-metil-piridinij klorid

Kemijska formula: C7H9N2OCl

CAS br.: 1005-24-9

Molekulska masa: 172,61 Da

Opis

1-metilnikotinamid klorid je bijela ili sivobijela kristalna krutina koja se proizvodi postupkom kemijske sinteze.

Svojstva/sastav

Izgled: bijela ili sivobijela kristalna krutina

Čistoća: ≥ 98,5 %

Trigonelin: ≤ 0,05 %

Nikotinska kiselina: ≤ 0,10 %

Nikotinamid: ≤ 0,10 %

Najveća nepoznata nečistoća: ≤ 0,05 %

Zbroj nepoznatih nečistoća: ≤ 0,20 %

Zbroj svih nečistoća: ≤ 0,50 %

Topljivost: topljivo u vodi i metanolu. Praktički netopljivo u 2-propanolu i diklorometanu

Vlaga: ≤ 0,3 %

Gubitak pri sušenju: ≤ 1,0 %

Ostatak nakon spaljivanja: ≤ 0,1 %

Ostaci otapala i teški metali

Metanol: ≤ 0,3 %

Teški metali: ≤ 0,002 %

Mikrobiološki kriteriji:

Ukupan broj aerobnih mikroorganizama: ≤ 100 CFU/g

Plijesan/kvasac: ≤ 10 CFU/g

Enterobacteriaceae: nije prisutno u 1 g

Pseudomonas aeruginosa: nije prisutno u 1 g

Staphylococcus aureus: nije prisutno u 1 g

CFU: jedinice koje tvore kolonije”


13.8.2018   

HR

Službeni list Europske unije

L 204/46


PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2018/1124

оd 10. kolovoza 2018.

o izmjeni Uredbe Vijeća (EZ) br. 1210/2003 o određenim posebnim ograničenjima gospodarskih i financijskih odnosa s Irakom

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EZ) br. 1210/2003 od 7. srpnja 2003. o određenim posebnim ograničenjima gospodarskih i financijskih odnosa s Irakom i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 2465/96 (1), a posebno njezin članak 11. točku (b),

budući da:

(1)

U Prilogu III. Uredbi (EZ) br. 1210/2003 navode se javna tijela, društva i agencije te fizičke i pravne osobe, tijela i subjekti prijašnje iračke vlade na koje se odnosi zamrzavanje sredstava i ekonomskih izvora smještenih izvan Iraka na dan 22. svibnja 2003. u skladu s tom uredbom.

(2)

Odbor za sankcije Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda odlučio je 7. kolovoza 2018. izbrisati jedan unos s popisa osoba ili subjekata na koje bi se trebalo primjenjivati zamrzavanje sredstava i ekonomskih izvora.

(3)

Prilog III. Uredbi (EZ) br. 1210/2003 trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Prilog III. Uredbi (EZ) br. 1210/2003 mijenja se kako je utvrđeno u Prilogu ovoj Uredbi.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu sljedećeg dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 10. kolovoza 2018.

Za Komisiju,

u ime predsjednika,

voditeljica Službe za instrumente vanjske politike


(1)  SL L 169, 8.7.2003., str. 6.


PRILOG

U Prilogu III. Uredbi (EZ) br. 1210/2003 briše se sljedeći unos:

„28.

DIRECTORATE GENERAL OF GEOLOGICAL SURVEY AND MINERAL INVESTIGATION. Adresa: P.O. Box 986, Alwiya, Al Sadoon Park Area, Baghdad, Iraq.”

ODLUKE

13.8.2018   

HR

Službeni list Europske unije

L 204/48


ODLUKA VIJEĆA (ZVSP) 2018/1125

od 10. kolovoza 2018.

o izmjeni Odluke (ZVSP) 2015/740 o mjerama ograničavanja s obzirom na stanje u Južnom Sudanu

VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o Europskoj uniji, a posebno njegov članak 29.,

uzimajući u obzir prijedlog Visokog predstavnika Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku,

budući da:

(1)

Vijeće je 7. svibnja 2015. donijelo Odluku (ZVSP) 2015/740 (1) u vezi s mjerama ograničavanja s obzirom na stanje u Južnom Sudanu.

(2)

Vijeće sigurnosti Ujedinjenih naroda 13. srpnja 2018. donijelo je Rezoluciju 2428 (2018) kojom se posebice uvodi embargo na oružje i dodaju dvije osobe na popis osoba i subjekata koji podliježu mjerama ograničavanja.

(3)

Odluku (ZVSP) 2015/740 trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti,

DONIJELO JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Odluka (ZVSP) 2015/740 mijenja se kako slijedi:

1.

U članku 1. stavak 2. zamjenjuje se sljedećim:

„2.   Također se zabranjuje:

(a)

posredno ili neposredno pružati tehničku pomoć, posredničke usluge ili druge usluge, uključujući osiguravanje naoružanog plaćeničkog osoblja, u vezi s vojnim aktivnostima ili u vezi s predmetima iz stavka 1. ili u vezi s nabavom, proizvodnjom, održavanjem i uporabom takvih predmeta bilo kojoj fizičkoj ili pravnoj osobi, subjektu ili tijelu u Južnom Sudanu ili radi uporabe u Južnom Sudanu;

(b)

posredno ili neposredno financirati ili pružati financijsku pomoć u vezi s vojnim aktivnostima ili u vezi s predmetima iz stavka 1., uključujući posebno bespovratna sredstva, zajmove i jamstva za izvozne kredite kao i osiguranje te reosiguranje za bilo kakvu prodaju, nabavu, prijenos ili izvoz takvih predmeta ili za pružanje povezane tehničke pomoći, posredničkih usluga ili drugih usluga bilo kojoj fizičkoj ili pravnoj osobi, subjektu ili tijelu u Južnom Sudanu ili radi uporabe u Južnom Sudanu;

(c)

sudjelovati svjesno i namjerno u aktivnostima čiji je cilj ili učinak zaobilaženje mjera iz točke (a) ili (b).”

2.

Članak 2. zamjenjuje se sljedećim:

„Članak 2.

Članak 1. ne primjenjuje se na prodaju, nabavu, prijenos ili izvoz:

(a)

oružja i povezanog materijala, kao i osposobljavanja i pomoći, namijenjenih isključivo za potporu osoblja UN-a, uključujući Misiju Ujedinjenih naroda u Republici Južnom Sudanu (UNMISS) i Proširene privremene sigurnosne snage Ujedinjenih naroda za Abyei (UNISFA), ili za uporabu od strane tog osoblja;

(b)

nesmrtonosne vojne opreme namijenjene isključivo u humanitarne svrhe ili za zaštitu, i povezane tehničke pomoći ili osposobljavanja, kako je unaprijed obaviješten Odbor Vijeća sigurnosti osnovan na temelju Rezolucije 2206 (2015) („Odbor”);

(c)

zaštitne odjeće, između ostalog neprobojnih prsluka i vojnih kaciga, koju u Južni Sudan isključivo za svoju osobnu upotrebu privremeno izvoze osoblje UN-a, predstavnici medija i djelatnici na humanitarnim i razvojnim poslovima te povezano osoblje;

(d)

oružja i povezanog materijala koje u Južni Sudan privremeno izvoze snage države koja, u skladu s međunarodnim pravom, poduzima mjere isključivo i izravno za olakšavanje zaštite ili evakuacije svojih državljana i onih za koje ima konzularnu odgovornost u Južnom Sudanu, kako je obaviješten Odbor;

(e)

oružja i povezanog materijala, kao i tehničkog osposobljavanja i pomoći, za regionalnu jedinicu za posebne namjene Afričke unije ili kao potpora toj jedinici, namijenjenih isključivo za regionalne operacije borbe protiv Gospodnje vojske otpora, kako je unaprijed obaviješten Odbor;

(f)

oružja i povezanog materijala, kao i tehničkog osposobljavanja i pomoći, isključivo za potporu provedbi odredaba mirovnog sporazuma, kako je unaprijed odobrio Odbor;

(g)

drugu prodaju ili nabavu oružja i povezanog materijala ili pružanje pomoći ili osiguravanje osoblja, kako je unaprijed odobrio Odbor.”

3.

Umeće se sljedeći članak:

„Članak 2.a

1.   Države članice pregledavaju, u skladu sa svojim nacionalnim tijelima i zakonodavstvom te sukladno međunarodnom pravu, na svom državnom području, uključujući pomorske i zračne luke, sve terete prema Južnom Sudanu, ako imaju informacije na temelju kojih je opravdano vjerovati da teret sadrži predmete čija je nabava, prodaja, prijenos ili izvoz zabranjen na temelju članka 1.

2.   Nakon što ih otkriju, države članice zapljenjuju i zbrinjavaju (tako da ih unište, onesposobe, pohrane ili prenesu radi zbrinjavanja u neku drugu državu osim države porijekla ili odredišne države) predmete čiji su nabava, prodaja, prijenos ili izvoz zabranjeni na temelju članka 1.”

4.

U članku 3. stavku 1. točka (a) zamjenjuje se sljedećim:

„(a)

koje je odredilo Vijeće sigurnosti ili Odbor u skladu sa stavcima 6., 7., 8. i 9. RVSUN-a 2206 (2015) i stavkom 14. RVSUN-a 2428 (2018), kako su navedene u Prilogu I. ovoj Odluci;”.

5.

U članku 6. stavku 1. točka (a) zamjenjuje se sljedećim:

„(a)

osoba i subjekata koje je odredilo Vijeće sigurnosti ili Odbor u skladu sa stavcima 6., 7., 8. i 12. RVSUN-a 2206 (2015) i stavkom 14. RVSUN-a 2428 (2018), kako su navedeni u Prilogu I. ovoj Odluci;”.

Članak 2.

Prilog I. Odluci (ZVSP) 2015/740 mijenja se kako je navedeno u Prilogu I. ovoj Odluci.

Članak 3.

Prilog II. Odluci (ZVSP) 2015/740 mijenja se kako je navedeno u Prilogu II. ovoj Odluci.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu na dan objave u Službenom listu Europske unije.

Sastavljeno u Bruxellesu 10. kolovoza 2018.

Za Vijeće

Predsjednik

G. BLÜMEL


(1)  Odluka Vijeća (ZVSP) 2015/740 od 7. svibnja 2015. o mjerama ograničavanja s obzirom na stanje u Južnom Sudanu i stavljanju izvan snage Odluke 2014/449/ZVSP (SL L 117, 8.5.2015., str. 52.).


PRILOG I.

Sljedeće osobe dodaju se na popis naveden u Prilogu I. Odluci (ZVSP) 2015/740:

„7.   Malek REUBEN RIAK RENGU (također poznat kao: (a) Malek Ruben)

Titula: General pukovnik

Položaj: (a) zamjenik načelnika glavnog stožera za logistiku; (b) zamjenik načelnika stožera za obranu i glavni inspektor vojske

Datum rođenja: 1. siječnja 1960.

Mjesto rođenja: Yei, Južni Sudan

Državljanstvo: Južni Sudan

Datum uvrštenja na popis UN-a: 13. srpnja 2018.

Ostali podaci: Kao zamjenik načelnika stožera za logistiku Sudanske narodnooslobodilačke vojske (SPLA) Riak je bio jedan od visokih dužnosnika južnosudanske vlade koji je planirao i nagledao ofenzivu u saveznoj državi Unity u 2015. koja je dovela do razaranja širokih razmjera i raseljenja velikog broja stanovnika.

Informacije iz sažetka razlogâ za uvrštavanje na popis Odbora za sankcije:

Malek Ruben Riak uvršten je na popis 13. srpnja 2018. na temelju stavka 6., stavka 7. točke (a) i stavka 8. Rezolucije 2206 (2015), kako je potvrđeno u Rezoluciji 2418 (2018) zbog ‚djelovanja ili politika koje su prijetnja miru, sigurnosti ili stabilnosti Južnog Sudana’; ‚djelovanja ili politika kojima je svrha ili učinak širenje ili produljivanje sukoba u Južnom Sudanu…’ te kao vođa ‚subjekta, što uključuje bilo koju vladinu, opozicijsku, paravojnu ili drugu skupinu u Južnom Sudanu, koji je uključen u bilo koje od djelovanja opisanih u stavcima 6. i 7. ili čiji su članovi uključeni u njih’ i na temelju stavka 14. točke (e) ove Rezolucije zbog ‚planiranja, usmjeravanja ili poduzimanja radnji koje uključuju seksualno i rodno uvjetovano nasilje u Južnom Sudanu’.

Prema izvješću Skupine stručnjaka za Južni Sudan u siječnju 2016. (S/2016/70) Riak je bio jedan od članova skupine visokih sigurnosnih dužnosnika koji su planirali ofenzivu u saveznoj državi Unity protiv snaga SPLM-IO-a s početkom u siječnju 2015. i potom nadgledali njezino izvršenje od kraja travnja 2015. Vlada Južnog Sudana počela je početkom 2015. naoružavati mlade iz etničke skupine Bul Nuer kako bi olakšala njihovo sudjelovanje u ofenzivi. Većina mladih iz etničke skupine Bul Nuer već je imala pristup automatskim puškama tipa AK, ali streljivo je bilo ključno za održavanje njihovih aktivnosti. Skupina stručnjaka izvijestila je o dokazima, koji obuhvaćaju svjedočanstvo iz vojnih izvora da je stožer SPLA-a skupini mladih dostavljao streljivo posebno namijenjeno za ofenzivu. Riak je u to vrijeme bio zamjenik načelnika stožera za logistiku SPLA-a. Ofenziva je dovela do sustavnog razaranja selâ i infrastrukture, prisilnog raseljavanja lokalnog stanovništva, neselektivnog ubijanja i mučenja civila, široke upotrebe seksualnog nasilja, uključujući nasilje nad starijim osobama i djecom, otmica i novačenja djece kao vojnika i raseljavanja velikog broja stanovnika. Nakon uništenja većine južnih i središnjih dijelova države brojni mediji i humanitarne organizacije, kao i Misija Ujedinjenih naroda u Južnom Sudanu (UNMISS) objavili su izvješća o opsegu povreda koje su počinjene.

8.   Paul MALONG AWAN (također poznat kao: (a) Paul Malong Awan Anei; (b) Paul Malong; (c) Bol Malong)

Titula: General

Položaj: (a) bivši načelnik stožera Sudanske narodnooslobodilačke vojske (SPLA); (b) bivši guverner države Sjeverni Bahr el-Ghazal.

Datum rođenja: (a) 1962.; (b) 4. prosinca 1960.; (c) 12. travnja 1960.

Mjesto rođenja: Malualkon, Južni Sudan

Državljanstvo: (a) Južni Sudan; (b) Uganda

Br. putovnice (a) Južni Sudan br. S00004370; (b) Južni Sudan br. D00001369; (c) Sudan br. 003606; (d) Sudan br. 00606; (e) Sudan br. B002606

Datum uvrštenja na popis UN-a: 13. srpnja 2018.

Ostali podaci: Kao načelnik glavnog stožera SPLA-a Malong je širio ili produljivao sukob u Južnom Sudanu kršenjima Sporazuma o prekidu sukoba i kršenjima Sporazuma o rješavanju sukoba u Južnom Sudanu (ARCSS) iz 2015. Navodno je upravljao nastojanjima za ubojstvo vođe opozicije Rieka Machara. Jedinicama SPLA-a naredio je da spriječe prijevoz humanitarne pomoći. Pod vodstvom Malonga snage SPLA-a napadale su civile, škole i bolnice; prisilno su raseljavale civile; provodile prisilne nestanke; proizvoljno pritvarale civile i provodile mučenja i silovanja. Malong je mobilizirao plemenske paravojne postrojbe naroda Dinka, Mathiang Anyoor koje upotrebljavaju djecu vojnike. Pod njegovim vodstvom SPLA je UNMISS-u, Zajedničkoj komisiji za praćenje i ocjenjivanje (JMEC) i Mehanizmu za praćenje prekida vatre i prijelaznih sigurnosnih mjera (CTSAMM) ograničio pristup lokacijama potreban kako bi mogli istraživati i dokumentirati povrede.

Informacije iz sažetka razlogâ za uvrštavanje na popis Odbora za sankcije:

Paul Malong Awan uvršten je na popis 13. srpnja 2018. na temelju stavka 6., stavka 7. točaka (a), (b), (c), (d) i (f) i stavka 8. Rezolucije 2206 (2015) kako je potvrđeno u Rezoluciji 2418 (2018) zbog ‚djelovanja ili politika kojima je svrha ili učinak širenje ili produljivanje sukoba u Južnom Sudanu ili ometanje pomirenja ili mirovnih pregovora ili procesa, što uključuje kršenje sporazuma o prekidu sukoba’; ‚djelovanja ili politika koje su prijetnja prijelaznim sporazumima ili kojima se potkopava politički proces u Južnom Sudanu’; ‚napada na civile, uključujući žene i djecu, počinjenjem djela nasilja (uključujući ubojstva, sakaćenja, mučenja, silovanja ili drugo seksualno nasilje), otmica, prisilnih nestanaka, prisilnog iseljavanja ili napada na škole, bolnice, vjerske lokalitete ili mjesta na kojima civili traže utočište ili putem ponašanja koje predstavlja teško kršenje ljudskih prava ili kršenje međunarodnog humanitarnog prava’; ‚planiranja, usmjeravanja ili poduzimanja radnji kojima se krši primjenjivo međunarodno pravo o ljudskim pravima ili međunarodno humanitarno pravo ili radnji koje predstavljaju kršenje ljudskih prava u Južnom Sudanu’; ‚novačenja djece od strane oružanih skupina ili oružanih snaga u kontekstu oružanog sukoba u Južnom Sudanu’; ‚ometanja djelovanja međunarodnih mirovnih, diplomatskih ili humanitarnih misija u Južnom Sudanu, među kojima Mehanizma za praćenje i provjeru IGAD-a, ili ometanja dostave ili distribucije humanitarne pomoći ili pristupa humanitarnoj pomoći’ te kao vođa ‚subjekta, što uključuje bilo koju vladinu, opozicijsku, paravojnu ili drugu skupinu u Južnom Sudanu, koji je uključen u bilo koje od djelovanja opisanih u stavcima 6. i 7. ili čiji su članovi uključeni u njih’.

Malong je služio kao načelnik glavnog stožera SPLA-a od 23. travnja 2014. do svibnja 2017. Na svojoj bivšoj poziciji načelnika glavnog stožera Malong je proširio ili produljio sukob u Južnom Sudanu kršenjima Sporazuma o prekidu sukoba i kršenjima Sporazuma o rješavanju sukoba u Južnom Sudanu (ARCSS) iz 2015. Početkom kolovoza 2016. Malong je navodno upravljao nastojanjima za ubojstvo južnosudanskog vođe opozicije Rieka Machara. Svjesno se protiveći naredbama predsjednika Salve Kiira Malong je 10. srpnja 2016. naredio napade uz upotrebu tenkova, jurišnih helikoptera i pješaštva na Macharovu rezidenciju i sjedište ‚Jebel’ Sudanskog narodnooslobodilačkog pokreta u opoziciji (SPLM-IO). Malong je osobno nadgledao napore iz stožera SPLA-a s ciljem presretanja Machara. Početkom kolovoza 2016. Malong je zahtijevao da SPLA odmah napadne položaj na kojem se trebao nalaziti Machar i obavijestio zapovjednike SPLA-a da se Machara ne smije uhvatiti živog. Osim toga, prema nekim informacijama, Malong je 2016. jedinicama SPLA-a naredio da spriječe prijevoz humanitarne pomoći preko rijeke Nil, gdje su deseci tisuća civila bili izloženi gladi, tvrdeći da pomoć u hrani neće stići civilnim skupinama već će se preusmjeriti na paravojne skupine. Kao rezultat Malongovih naredbi prijevoz zaliha hrane preko rijeke Nil spriječen je u trajanju od najmanje dva tjedna.

Tijekom svog mandata načelnika glavnog stožera SPLA-a, Malong je bio odgovoran za teške povrede, uključujući napade na civile, prisilno raseljavanje, prisilne nestanke, proizvoljna pritvaranja, mučenja i silovanja, koje su počinili SPLA i njegove savezničke snage. Pod vodstvom Malonga SPLA je pokrenuo napade protiv civilnog stanovništva i namjerno je ubijao nenaoružane civile koji su bili u bijegu. UN je samo na području Yeija između srpnja 2016. i siječnja 2017. zabilježio 114 ubojstva civila koja su počinili SPLA i njegove savezničke snage. SPLA je ciljano napadao škole i bolnice. U travnju 2017. Malong je SPLA-u navodno naredio da ukloni sve ljude, među njima civile, s područja oko Waua. Malong navodno postrojbe SPLA-a nije odvraćao od ubijanja civila dok su osobe za koje se sumnjalo da skrivaju pobunjenike smatrane legitimnim metama.

Prema izvješću istražnog povjerenstva Afričke unije za Južni Sudan od 15. listopada 2014., Malong je odgovoran za masovnu mobilizaciju plemenske paravojne postrojbe naroda Dinka, Mathiang Anyoor koja prema izvješćima Mehanizma za praćenje prekida vatre i prijelaznih sigurnosnih mjera (CTSAMM) upotrebljava djecu vojnike.

U vrijeme kada je Malong upravljao SPLA-om, vladine snage redovito su ograničavale pristup UNMISS-u, JMEC-u i CSTSAMM-u kada su pokušavali istraživati i dokumentirati povrede. Na primjer, 5. travnja 2017. zajednička ophodnja UN-a i CTSAMM-a pokušala ja pristupiti Pajoku, ali su ju vojnici SPLA-a poslali natrag.”


PRILOG II.

Unosi za osobe navedene u nastavku brišu se iz Priloga II. Odluci (ZVSP) 2015/740:

1.

Paul Malong,

3.

Malek Reuben Riak.


13.8.2018   

HR

Službeni list Europske unije

L 204/53


ODLUKA VIJEĆA (ZVSP) 2018/1126

od 10. kolovoza 2018.

o izmjeni Odluke 2013/184/ZVSP o mjerama ograničavanja protiv Mjanmara/Burme

VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o Europskoj uniji, a posebno njegov članak 29.,

uzimajući u obzir prijedlog Visokog predstavnika Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku,

budući da:

(1)

Vijeće je 22. travnja 2013. donijelo Odluku 2013/184/ZVSP (1) o mjerama ograničavanja protiv Mjanmara/Burme.

(2)

Vijeće je 25. lipnja 2018. donijelo Odluku (ZVSP) 2018/900 (2) kojom je sedam osoba dodano na popis fizičkih i pravnih osoba, subjekata i tijela koji podliježu mjerama ograničavanja iz Priloga Odluci 2013/184/ZVSP.

(3)

Zaprimljene su ažurirane informacije za više uvrštenja na popis.

(4)

Prilog Odluci 2013/184/ZVSP trebalo bi na odgovarajući način izmijeniti,

DONIJELO JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Prilog Odluci 2013/184/ZVSP mijenja se kako je navedeno u Prilogu ovoj Odluci.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu na dan objave u Službenom listu Europske unije.

Sastavljeno u Bruxellesu 10. kolovoza 2018.

Za Vijeće

Predsjednik

G. BLÜMEL


(1)  Odluka Vijeća 2013/184/ZVSP od 22. travnja 2013. o mjerama ograničavanja protiv Mjanmara/Burme i o stavljanju izvan snage Odluke 2010/232/ZVSP (SL L 111, 23.4.2013., str. 75.).

(2)  Odluka Vijeća (ZVSP) 2018/900 od 25. lipnja 2018. o izmjeni Odluke 2013/184/ZVSP o mjerama ograničavanja protiv Mjanmara/Burme (SL L 160 I, 25.6.2018., str. 9.).


PRILOG

Unosi 1., 3., 4. i 5. s popisa osoba i subjekata iz Priloga Odluci 2013/184/ZVSP zamjenjuju se sljedećim unosima:

 

Ime

Identifikacijski podaci

Obrazloženje

Datum uvrštenja na popis

„1.

Aung Kyaw Zaw

Datum rođenja: 20. kolovoza 1961.

Putovnica br.: DM000826

Datum izdavanja: 22. studenoga 2011.

Datum isteka valjanosti: 21. studenoga 2021.

Vojni identifikacijski broj: BC 17444

General pukovnik Aung Kyaw Zaw bio je zapovjednik Ureda za posebne operacije br. 3 oružanih snaga Mjanmara (Tatmadaw) od kolovoza 2015. do kraja 2017. Ured za posebne operacije br. 3 u tom je kontekstu nadzirao zapadno zapovjedništvo te je general pukovnik Aung Kyaw Zaw odgovoran za zločine i teška kršenja ljudskih prava koje je zapadno zapovjedništvo počinilo protiv pripadnika zajednice Rohingya u državi Rakhine tijekom tog razdoblja. Oni uključuju nezakonita ubojstva, seksualno nasilje i sustavno spaljivanje kuća i zgrada zajednice Rohingya.

25.6.2018.

3.

Than Oo

Datum rođenja: 12. listopada 1973.

Vojni identifikacijski broj: BC 25723

Brigadni general Than Oo zapovjednik je 99. divizije lakog pješaštva oružanih snaga Mjanmara (Tatmadaw). U tom kontekstu odgovoran je za zločine i teška kršenja ljudskih prava koje je 99. divizija lakog pješaštva počinila protiv pripadnika zajednice Rohingya u državi Rakhine u drugoj polovici 2017. Oni uključuju nezakonita ubojstva, seksualno nasilje i sustavno spaljivanje kuća i zgrada zajednice Rohingya.

25.6.2018.

4.

Aung Aung

Vojni identifikacijski broj: BC 23750

Brigadni general Aung Aung zapovjednik je 33. divizije lakog pješaštva oružanih snaga Mjanmara (Tatmadaw). U tom kontekstu odgovoran je za zločine i teška kršenja ljudskih prava koje je 33. divizija lakog pješaštva počinila protiv pripadnika zajednice Rohingya u državi Rakhine u drugoj polovici 2017. Oni uključuju nezakonita ubojstva, seksualno nasilje i sustavno spaljivanje kuća i zgrada zajednice Rohingya.

25.6.2018.

5.

Khin Maung Soe

 

Brigadni general Khin Maung Soe zapovjednik je 15. zapovjedništva vojne operacije, ponekad poznatog i kao 15. divizija lakog pješaštva, oružanih snaga Mjanmara (Tatmadaw), pod kojom je pješački bataljun br. 564. U tom kontekstu odgovoran je za zločine i teška kršenja ljudskih prava koje je 15. zapovjedništvo vojne operacije, a posebno pješački bataljun br. 564, počinilo protiv pripadnika zajednice Rohingya u državi Rakhine u drugoj polovici 2017. Oni uključuju nezakonita ubojstva, seksualno nasilje i sustavno spaljivanje kuća i zgrada zajednice Rohingya.

25.6.2018.”