ISSN 1977-0847

Službeni list

Europske unije

L 194

European flag  

Hrvatsko izdanje

Zakonodavstvo

Godište 61.
31. srpnja 2018.


Sadržaj

 

II.   Nezakonodavni akti

Stranica

 

 

MEĐUNARODNI SPORAZUMI

 

*

Odluka Vijeća (EU) 2018/1069 od 26. srpnja 2018. o potpisivanju, u ime Unije, i privremenoj primjeni Protokola o provedbi Sporazuma o partnerstvu u ribarstvu između Europske unije i Republike Côte d'Ivoirea (2018.–2024.)

1

 

 

Protokol o provedbi Sporazuma o partnerstvu u ribarstvu između Europske unije i Republike Côte d'Ivoirea (2018.–2024.)

3

 

 

UREDBE

 

*

Uredba Vijeća (EU) 2018/1070 od 26. srpnja 2018. o izmjeni Uredbe (EU) 2017/1970 o utvrđivanju ribolovnih mogućnosti za određene riblje stokove i skupine ribljih stokova u Baltičkome moru za 2018.

21

 

*

Provedbena uredba Vijeća (EU) 2018/1071 od 30. srpnja 2018. o provedbi članka 2. stavka 3. Uredbe (EZ) br. 2580/2001 o posebnim mjerama ograničavanja protiv određenih osoba i subjekata s ciljem borbe protiv terorizma i o stavljanju izvan snage Provedbene uredbe (EU) 2018/468

23

 

*

Provedbena uredba Vijeća (EU) 2018/1072 od 30. srpnja 2018. o provedbi Uredbe (EU) br. 269/2014 o mjerama ograničavanja u odnosu na djelovanja koja podrivaju ili ugrožavaju teritorijalnu cjelovitost, suverenost i neovisnost Ukrajine

27

 

*

Provedbena uredba Vijeća (EU) 2018/1073 od 30. srpnja 2018. o provedbi članka 21. stavka 2. Uredbe (EU) 2016/44 o mjerama ograničavanja s obzirom na stanje u Libiji

30

 

*

Provedbena uredba Vijeća (EU) 2018/1074 od 30. srpnja 2018. o provedbi Uredbe (EU) 2017/1509 o mjerama ograničavanja protiv Demokratske Narodne Republike Koreje

32

 

*

Provedbena uredba Komisije (EU) 2018/1075 оd 27. srpnja 2018. o produljenju odobrenja aktivne tvari Ampelomyces quisqualis soj AQ10, kao aktivne tvari niskog rizika, u skladu s Uredbom (EZ) br. 1107/2009 Europskog parlamenta i Vijeća o stavljanju na tržište sredstava za zaštitu bilja i o izmjeni Priloga Provedbenoj uredbi Komisije (EU) br. 540/2011 ( 1 )

36

 

*

Provedbena uredba Komisije (EU) 2018/1076 оd 30. srpnja 2018. o izmjeni Uredbe (EU) br. 37/2010 radi klasifikacije tvari izofluran u pogledu najveće dopuštene količine rezidua ( 1 )

41

 

*

Provedbena uredba Komisije (EU) 2018/1077 оd 30. srpnja 2018. o izmjeni Provedbene uredbe (EU) br. 808/2014 o utvrđivanju pravila primjene Uredbe (EU) br. 1305/2013 Europskog parlamenta i Vijeća o potpori ruralnom razvoju iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR)

44

 

*

Provedbena uredba Komisije (EU) 2018/1078 оd 30. srpnja 2018. o utvrđivanju tehničkih informacija za izračun tehničkih pričuva i osnovnih vlastitih sredstava za potrebe izvješćivanja s referentnim datumima od 30. lipnja 2018. do 29. rujna 2018. u skladu s Direktivom 2009/138/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o osnivanju i obavljanju djelatnosti osiguranja i reosiguranja ( 1 )

47

 

*

Provedbena uredba Komisije (EU) 2018/1079 оd 30. srpnja 2018. o odobrenju pripravka od Bacillus subtilis DSM 28343 kao dodatka hrani za odbijenu prasad (nositelj odobrenja Lactosan GmbH & Co. KG) ( 1 )

131

 

*

Provedbena uredba Komisije (EU) 2018/1080 оd 30. srpnja 2018. o odobrenju pripravka od Bacillus subtilis DSM 29784 kao dodatka hrani za životinje za manje značajne vrste peradi za tov i uzgajane za nesenje (nositelj odobrenja Adisseo France SAS) ( 1 )

134

 

*

Provedbena uredba Komisije (EU) 2018/1081 оd 30. srpnja 2018. o odobrenju uporabe pripravka od Bacillus subtilis C-3102 (DSM 15544) kao dodatka hrani za svinje za tov (nositelj odobrenja Asahi Calpis Wellness Co. Ltd, kojega zastupa Asahi Calpis Wellness Co. Ltd Europe Representative Office) ( 1 )

137

 

 

ODLUKE

 

*

Odluka Vijeća (ZVSP) 2018/1082 od 30. srpnja 2018. o izmjeni Odluke (ZVSP) 2016/610 o misiji Europske unije za vojno osposobljavanje u Srednjoafričkoj Republici

140

 

*

Odluka Vijeća (ZVSP) 2018/1083 od 30. srpnja 2018. o izmjeni Zajedničke akcije 2008/851/ZVSP o vojnoj operaciji Europske unije radi doprinošenja odvraćanju, sprečavanju i suzbijanju djela piratstva i oružane pljačke uz obalu Somalije

142

 

*

Odluka Vijeća (ZVSP) 2018/1084 od 30. srpnja 2018. o ažuriranju popisa osoba, skupina i subjekata na koje se primjenjuju članci 2., 3. i 4. Zajedničkog stajališta 2001/931/ZVSP o primjeni posebnih mjera u borbi protiv terorizma i o stavljanju izvan snage Odluke (ZVSP) 2018/475

144

 

*

Odluka Vijeća (ZVSP) 2018/1085 od 30. srpnja 2018. o izmjeni Odluke 2014/145/ZVSP o mjerama ograničavanja s obzirom na djelovanja kojima se podrivaju ili ugrožavaju teritorijalna cjelovitost, suverenitet i neovisnost Ukrajine

147

 

*

Provedbena odluka Vijeća (ZVSP) 2018/1086 od 30. srpnja 2018. o provedbi Odluke (ZVSP) 2015/1333 o mjerama ograničavanja s obzirom na stanje u Libiji

150

 

*

Odluka Vijeća (ZVSP) 2018/1087 od 30. srpnja 2018. o izmjeni Odluke (ZVSP) 2016/849 o mjerama ograničavanja protiv Demokratske Narodne Republike Koreje

152

 

 

AKTI KOJE DONOSE TIJELA STVORENA MEĐUNARODNIM SPORAZUMIMA

 

*

Odluka br. 1/2018 Odbora za SGP osnovanog na temelju prijelaznog Sporazuma o gospodarskom partnerstvu između Côte d'Ivoirea, s jedne strane, i Europske zajednice i njezinih država članica, s druge strane, od 22. ožujka 2018. o donošenju poslovnika Odbora za SGP [2018/1088]

158

 


 

(1)   Tekst značajan za EGP.

HR

Akti čiji su naslovi tiskani običnim slovima su oni koji se odnose na svakodnevno upravljanje poljoprivrednim pitanjima, a općenito vrijede ograničeno razdoblje.

Naslovi svih drugih akata tiskani su masnim slovima, a prethodi im zvjezdica.


II. Nezakonodavni akti

MEĐUNARODNI SPORAZUMI

31.7.2018   

HR

Službeni list Europske unije

L 194/1


ODLUKA VIJEĆA (EU) 2018/1069

od 26. srpnja 2018.

o potpisivanju, u ime Unije, i privremenoj primjeni Protokola o provedbi Sporazuma o partnerstvu u ribarstvu između Europske unije i Republike Côte d'Ivoirea (2018.–2024.)

VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije, a posebno njegov članak 43. u vezi s člankom 218. stavkom 5.,

uzimajući u obzir prijedlog Europske komisije,

budući da:

(1)

Vijeće je 17. ožujka 2008. donijelo Uredbu (EZ) br. 242/2008 (1) kojom je sklopljen Sporazum o partnerstvu u ribarstvu između Republike Côte d'Ivoirea i Europske zajednice (2) („Sporazum”). Sporazum je nakon toga prešutno produljivan i još uvijek je na snazi.

(2)

Posljednji protokol uz Sporazum prestao je važiti 30. lipnja 2018.

(3)

Komisija je, u ime Unije, u pregovorima dogovorila novi Protokol o provedbi Sporazuma („Protokol”). Protokol je parafiran 16. ožujka 2018.

(4)

Cilj je Protokola Uniji i Republici Côte d'Ivoireu („Côte d'Ivoire”) omogućiti snažniju suradnju u području promicanja politike održivog ribarstva, odgovornog iskorištavanja ribolovnih resursa u vodama Côte d'Ivoirea te rada Côte d'Ivoirea na razvoju plavoga gospodarstva.

(5)

Protokol bi trebalo potpisati.

(6)

Kako bi se osigurao brz početak ribolovnih aktivnosti plovila Unije, Protokol bi trebalo privremeno primjenjivati do završetka postupaka potrebnih za njegovo stupanje na snagu,

DONIJELO JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Odobrava se potpisivanje, u ime Unije, Protokola o provedbi Sporazuma o partnerstvu u ribarstvu između Europske unije i Republike Côte d'Ivoirea, podložno sklapanju navedenog Protokola.

Tekst Protokola priložen je ovoj Odluci.

Članak 2.

Predsjednika Vijeća ovlašćuje se da odredi jednu ili više osoba ovlaštenih za potpisivanje Protokola u ime Unije.

Članak 3.

U skladu s člankom 13. Protokola, Protkol se privremeno primjenjuje od datuma njegova potpisivanja do završetka postupaka potrebnih za njegovo stupanje na snagu.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu sljedećeg dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Sastavljeno u Bruxellesu 26. srpnja 2018.

Za Vijeće

Predsjednik

G. BLÜMEL


(1)  Uredba Vijeća (EZ) br. 242/2008 od 17. ožujka 2008. o sklapanju Sporazuma o partnerstvu u ribarstvu između Europske zajednice i Republike Côte d'Ivoirea (SL L 75, 18.3.2008., str. 51.).

(2)  SL L 48, 22.2.2008., str. 41.


31.7.2018   

HR

Službeni list Europske unije

L 194/3


PROTOKOL

o provedbi Sporazuma o partnerstvu u ribarstvu između Europske unije i Republike Côte d'Ivoirea (2018.–2024.)

Članak 1.

Razdoblje primjene i ribolovne mogućnosti

1.   Počevši od 1. kolovoza 2018. i tijekom razdoblja od šest godina ribolovne mogućnosti dodijeljene na temelju članka 5. Sporazuma o partnerstvu u ribarstvu između Europske unije i Republike Côte d'Ivoirea („Sporazum”) utvrđuju se kako slijedi:

tunolovci plivaričari-hladnjače: 28 plovila;

plovila s plutajućim parangalima: 8 plovila.

Te se ribolovne mogućnosti odnose na vrlo migratorne vrste (vrste navedene u Prilogu 1. Konvenciji Ujedinjenih naroda iz 1982.), izuzev vrsta koje su zaštićene ili za koje je ribolov zabranjen u okviru Međunarodne komisije za očuvanje atlantskih tuna (ICCAT) ili drugih međunarodnih sporazuma.

2.   Stavak 1. primjenjuje se podložno člancima 5. i 6. ovog Protokola.

3.   Plovila koja plove pod zastavom države članice Europske unije („plovila Unije”) smiju obavljati ribolovne aktivnosti u ribolovnoj zoni Côte d'Ivoirea samo ako imaju povlasticu za ribolov u toj ribolovnoj zoni u okviru ovog Protokola.

Članak 2.

Transparentnost

Republika Côte d'Ivoire („Côte d'Ivoire”) obvezuje se da će razmjenjivati informacije o svakom dogovoru kojim se odobrava pristup drugih stranih plovila u njezinu ribolovnu zonu, a posebno o broju izdanih odobrenja i ostvarenih ulova, u skladu s člankom 11. ovog Protokola.

Côte d'Ivoire također je dužan je pružati podatke o ribolovnom naporu tunolovaca Côte d'Ivoirea koji posjeduju povlasticu za gospodarski ribolov.

Članak 3.

Financijski doprinos – načini plaćanja

1.   Financijski doprinos iz članka 7. Sporazuma iznosi 682 000 EUR godišnje, to jest ukupno 4 092 000 EUR za razdoblje iz članka 1.

2.   Financijski doprinos obuhvaća:

(a)

godišnji iznos od 330 000 EUR za pristup ribolovnoj zoni Côte d'Ivoirea tijekom prve i druge godine primjene ovog Protokola i 275 000 EUR tijekom preostalih godina, što odgovara referentnoj tonaži od 5 500 tona godišnje i

(b)

posebni godišnji iznos od 352 000 EUR tijekom prve dvije godine primjene ovog Protokola i 407 000 EUR tijekom idućih godina, namijenjen doprinosu provedbi sektorske ribarstvene politike u Côte d'Ivoireu.

3.   Osim toga, vlasnici plovila dužni su uplatiti procijenjeni godišnji financijski doprinos od 330 400 EUR za pristup ribolovnoj zoni Côte d'Ivoirea u skladu s dogovorima utvrđenima u poglavlju II. Priloga ovom Protokolu.

4.   Stavak 2. ovog članka primjenjuje se podložno člancima 4., 5., 6. i 9. ovog Protokola i člancima 12. i 13. Sporazuma.

5.   Ako ukupna godišnja količina ulova koju plovila Unije ostvare u ribolovnoj zoni Côte d'Ivoirea premaši referentnu tonažu, iznos godišnjeg financijskog doprinosa povećava se za 60 EUR za svaku dodatnu ulovljenu tonu tijekom prve dvije godine primjene ovog Protokola i za 70 EUR tijekom idućih godina. Međutim, ukupni godišnji iznos koji plaća Unija ne smije biti više nego dvostruko veći od iznosa navedenog u stavku 2. točki (a). Ako količine koje ulove plovila Unije premaše količine koje odgovaraju dvostrukom ukupnom godišnjem iznosu, iznos za količinu koja premašuje to ograničenje plaća se sljedeće godine.

6.   Plaćanje financijskog doprinosa utvrđenog u stavku 1. vrši se najkasnije u roku od 90 dana od datuma početka privremene primjene ovog Protokola u prvoj godini i najkasnije do datuma godišnjice ovog Protokola u idućim godinama.

7.   Tijela Côte d'Ivoirea imaju potpuno diskrecijsko pravo odlučiti kako će se iskoristiti financijski doprinos iz stavka 2. točke (a).

8.   Financijski doprinos iz stavka 2. točke (a) uplaćuje se u Državnu riznicu Côte d'Ivoirea.

9.   Financijski doprinos iz stavka 2. točke (b) uplaćuje se na račun namijenjen provedbi sektorske potpore otvoren kod banke Državne riznice Côte d'Ivoirea.

Tijela Côte d'Ivoirea svake godine Uniji dostavljaju podatke o relevantnim bankovnim računima.

Svaki od navedenih financijskih doprinosa upisuje se u državni proračun i podložan je pravilima i postupcima Côte d'Ivoirea u području upravljanja javnim financijama.

Članak 4.

Sektorska potpora

1.   Sektorskom potporom u okviru ovog Protokola doprinosi se provedbi Strateškog plana za razvoj uzgoja, ribarstva i akvakulture Côte d'Ivoirea. Ta potpora ima za cilj održivo upravljanje ribolovnim resursima unutarnjih voda i morskim ribolovnim resursima, posebice:

(a)

poboljšanjem praćenja, kontrole i nadzora ribolovnih aktivnosti,

(b)

poboljšanjem znanstvenih spoznaja o ribolovnim resursima,

(c)

poboljšanjem statistika u području ribarstva,

(d)

podržavanjem artizanalnog ribolova,

(e)

jačanjem međunarodne suradnje,

(f)

podržavanjem plavoga gospodarstva i razvojem akvakulture.

2.   Najkasnije tri mjeseca nakon početka privremene primjene ovog Protokola, Unija i Côte d'Ivoire dogovaraju, u okviru Zajedničkog odbora osnovanog člankom 9. Sporazuma, višegodišnji sektorski program i detaljna provedbena pravila, posebice:

(a)

godišnje i višegodišnje smjernice za korištenje financijskog doprinosa iz članka 3. stavka 2. točke (b);

(b)

ciljeve koje treba ostvariti i mjere koje treba provesti na godišnjoj i višegodišnjoj osnovi radi promicanja odgovornog i održivog ribarstva, uzimajući u obzir prioritete koje je odredila Côte d'Ivoire u okviru svoje nacionalne politike u području ribarstva i akvakulture;

(c)

kriterije i postupke za evaluaciju ostvarenih rezultata na godišnjoj osnovi.

3.   O svakom prijedlogu izmjene višegodišnjeg ili godišnjeg sektorskog programa ili korištenja posebnih iznosa za inicijative koje treba provesti mora se prethodno obavijestiti Europsku komisiju te takav prijedlog moraju odobriti obje stranke u okviru Zajedničkog odbora, prema potrebi, razmjenom pisama.

4.   Stranke svake godine u okviru Zajedničkog odbora provode evaluaciju napretka ostvarenog u provedbi višegodišnjeg sektorskog programa. Ako ta evaluacija ukaže na to da ostvarenje ciljeva koje se nastoji ostvariti financijskim doprinosom iz članka 3. stavka 2. točke (b) nije u skladu s planiranjem programa ili ako Zajednički odbor smatra da provedba financijskog doprinosa nije dostatna, taj financijski doprinos može se preispitati ili suspendirati.

Plaćanje financijskog doprinosa nastavlja se nakon savjetovanja i dogovora obiju stranaka kada rezultati provedbe sektorske potpore budu u skladu s planiranjem programa koje je donio Zajednički odbor.

Obje stranke nastavljaju pratiti sektorsku potporu dok se u potpunosti ne iskoristi posebni financijski doprinos predviđen u članku 3. stavku 2. točki (b), ako je to potrebno i nakon isteka važenja ovog Protokola.

Međutim, osim u slučaju više sile, taj posebni financijski doprinos ne može se isplatiti nakon što prođe šest mjeseci od isteka važenja ovog Protokola.

Članak 5.

Znanstvena i tehnička suradnja za osiguravanje odgovornog ribarstva

1.   Stranke se obvezuju promicati odgovorno ribarstvo u vodama Côte d'Ivoirea na temelju načela nediskriminacije među različitim flotama koje obavljaju ribolov u tim vodama.

2.   Tijekom trajanja ovog Protokola Unija i tijela Côte d'Ivoirea surađuju na praćenju razvoja ulova, ribolovnog napora i stanja ribolovnih resursa u ribolovnoj zoni Côte d'Ivoirea.

3.   Stranke se obvezuju promicati, na podregionalnoj razini, suradnju u održivom ribarstvu, osobito u okviru Međunarodne komisije za očuvanje atlantskih tuna (ICCAT) i svih ostalih dotičnih organizacija na podregionalnoj ili međunarodnoj razini. Stranke se obvezuju poštovati sve preporuke ICCAT-a.

4.   U skladu s člankom 4. Sporazuma i na temelju preporuka i rezolucija koje se donose u okviru ICCAT-a te u svjetlu najboljih raspoloživih znanstvenih savjeta stranke se u okviru Zajedničkog odbora međusobno savjetuju i donose, prema potrebi nakon znanstvenog sastanka, mjere za osiguravanje održivog upravljanja ribolovnim resursima koje utječu na aktivnosti plovila Unije.

5.   Stranke surađuju na jačanju mehanizama kontrole, inspekcije i suzbijanja nezakonitog, neprijavljenog i nereguliranog ribolova u Côte d'Ivoireu.

Članak 6.

Sporazumna prilagodba ribolovnih mogućnosti i tehničkih mjera

1.   Ribolovne mogućnosti iz članka 1. mogu se sporazumno povećati ako se tijekom savjetovanja iz članka 5. stavka 4. potvrdi da se takvim povećanjem neće ugroziti održivo upravljanje resursima Côte d'Ivoirea. U tom slučaju financijski doprinos iz članka 3. stavka 1. povećava se razmjerno i pro rata temporis.

2.   Ako se stranke pak dogovore o smanjenju ribolovnih mogućnosti predviđenih u članku 1., financijski doprinos smanjuje se razmjerno i pro rata temporis.

3.   Stranke nakon savjetovanja mogu sporazumno prilagoditi raspodjelu ribolovnih mogućnosti među različitim kategorijama plovila, pod uvjetom da se promjenama poštuju preporuke sa znanstvenog sastanka iz članka 5. stavka 4. u pogledu upravljanja stokovima na koje bi takva preraspodjela mogla utjecati. Stranke se dogovaraju o odgovarajućoj prilagodbi financijskog doprinosa ako preraspodjela ribolovnih mogućnosti to opravdava.

4.   Zajednički odbor može, kada je to potrebno, pregledati i prilagoditi tehničke uvjete za obavljanje ribolova i pravila za provedbu sektorske potpore koji su predviđeni u ovom Protokolu.

Članak 7.

Nove ribolovne mogućnosti i eksperimentalni ribolov

1.   Ako plovila Unije pokažu interes za obavljanje ribolovnih aktivnosti koje nisu navedene u članku 1., Unija se savjetuje s Côte d'Ivoireom kako bi zatražila odobrenja za te nove aktivnosti. U okviru tog savjetovanja stranke uzimaju u obzir relevantna znanstvena mišljenja, posebno mišljenja koja su izdale regionalne ili podregionalne organizacije za ribarstvo. Stranke se prema potrebi dogovaraju o uvjetima koji se primjenjuju na te nove ribolovne mogućnosti i o provedbi višegodišnjih planova upravljanja. Ako je to potrebno, stranke mijenjaju ovaj Protokol i njegov Prilog.

2.   Nakon savjetovanja utvrđenog u članku 5. stavku 4. stranke mogu odobriti izlaske u eksperimentalni ribolov u ribolovnoj zoni Côte d'Ivoirea radi ispitivanja tehničke izvedivosti i gospodarske isplativosti novih vrsta ribolova.

2.1.

U tu svrhu Unija dostavlja tijelima Côte d'Ivoirea zahtjeve za izdavanje povlastica za eksperimentalni ribolov na osnovi tehničke dokumentacije u kojoj se navode:

tehnička svojstva plovila,

razina stručne osposobljenosti brodskih časnika za dotični ribolov,

prijedlog tehničkih parametara izlaska u ribolov (trajanje, ribolovni alati, područja na kojima će se obavljati istraživanje itd.).

2.2.

Svaki izlazak u eksperimentalni ribolov traje najdulje šest mjeseci. Podliježe plaćanju pristojbe koju utvrđuju tijela Côte d'Ivoirea.

2.3.

Znanstveni promatrač države zastave i promatrač kojeg izaberu tijela Côte d'Ivoirea prisutni su na brodu tijekom cjelokupnog izlaska u ribolov.

2.4.

Ulovi ostvareni na temelju izlaska u eksperimentalni ribolov i tijekom tog izlaska ostaju u vlasništvu vlasnika plovila.

2.5.

Podrobni rezultati izlaska u ribolov dostavljaju se na analizu Zajedničkom odboru.

Članak 8.

Primjenjivo zakonodavstvo

1.   Osim ako je Sporazumom i ovim Protokolom određeno drukčije, aktivnosti plovila Unije koja djeluju u vodama Côte d'Ivoirea uređene su primjenjivim pravom Côte d'Ivoirea.

2.   Tijela Côte d'Ivoirea odmah obavješćuju Uniju o svakoj izmjeni zakonodavstva ili o svakom novom zakonodavstvu u vezi sa sektorom ribarstva.

3.   Unija obavješćuje tijela Côte d'Ivoirea o svakoj izmjeni zakonodavstva ili o svakom novom zakonodavstvu u vezi s ribolovnim aktivnostima flote Unije za ribolov u udaljenim vodama.

Članak 9.

Suspenzija provedbe Protokola

1.   Provedba ovog Protokola može se suspendirati na inicijativu jedne od stranaka nakon savjetovanja u okviru Zajedničkog odbora ako se utvrdi da je ispunjen jedan od sljedećih uvjeta ili više njih:

(a)

neuobičajene okolnosti, kako su definirane u članku 2. točki (h) Sporazuma, koje onemogućuju ribolovne aktivnosti u ribolovnoj zoni Côte d'Ivoirea;

(b)

znatne promjene u oblikovanju ili provedbi ribarstvene politike bilo koje od stranaka koje utječu na odredbe ovog Protokola;

(c)

pokretanje mehanizama savjetovanja utvrđenih u člancima 8. i 96. Sporazuma iz Cotonoua zbog povrede bitnih i temeljnih elemenata ljudskih prava kako je utvrđeno u članku 9. tog sporazuma;

(d)

neisplata financijskog doprinosa predviđenog u članku 3. stavku 2. točki (a) od strane Unije, u skladu s odredbama stavka 5. ovog članka;

(e)

težak spor između stranaka koji nije riješen u okviru Zajedničkog odbora o provedbi ili tumačenju ovog Protokola.

2.   Stranka koja namjerava suspendirati primjenu ovog Protokola zbog razloga koji nisu oni koji su navedeni u stavku 1. točki (c) dužna je o svojoj namjeri obavijestiti pisanim putem, najmanje tri mjeseca prije datuma na koji bi suspenzija trebala početi prozvoditi učinke. Suspenzija ovog Protokola zbog razloga navedenih u stavku 1. točki (c) primjenjuje se odmah nakon donošenja odluke o suspenziji.

3.   U slučaju suspenzije stranke se nastavljaju savjetovati kako bi postigle mirno rješenje spora. Ako se takvo rješenje postigne, primjena ovog Protokola nastavlja se, a iznos financijskog doprinosa smanjuje se razmjerno i pro rata temporis ovisno o razdoblju tijekom kojeg je provedba ovog Protokola bila suspendirana.

4.   Odobrenja za ribolov dodijeljena plovilima Unije mogu se suspendirati istodobno kada i plaćanje financijskog doprinosa na temelju članka 3. stavka 2. točke (a). Ako se nastave primjenjivati, razdoblje važenja tih odobrenja za ribolov produljuje se za razdoblje trajanja suspenzije ribolovnih aktivnosti.

5.   Podložno odredbama stavka 1. ovog članka ako Unija ne izvrši plaćanje utvrđeno u članku 3. stavku 2. točki (a), tijela Côte d'Ivoirea službeno obavješćuju Uniju o neizvršenju plaćanja. Unija obavlja potrebne provjere i, prema potrebi, izvršava plaćanje najkasnije 60 dana od datuma primitka službenog zahtjeva.

Ako se plaćanje ne izvrši do navedenog roka i ako se ne dostavi odgovarajuće obrazloženje, tijela Côte d'Ivoirea imaju pravo suspendirati primjenu ovog Protokola u skladu sa stavcima 2., 3. i 4. ovog članka. Primjena ovog Protokola nastavlja se čim se dotično plaćanje izvrši.

Članak 10.

Elektronička komunikacija

1.   Unija i Côte d'Ivoire osiguravaju ispravan rad računalnih sustava koji su potrebni za elektroničku razmjenu svih informacija i dokumenata povezanih s provedbom Sporazuma i ovog Protokola.

2.   Elektronički oblik dokumenta smatra se u svakom pogledu istovrijednim papirnatoj inačici.

3.   Unija i Côte d'Ivoire uzajamno se i što je prije moguće obavješćuju o svakoj neispravnosti računalnog sustava. Informacije i dokumenti povezani s provedbom Sporazuma i ovog Protokola tada se automatski zamjenjuju njihovom papirnatom inačicom.

Članak 11.

Povjerljivost podataka

Unija i Côte d'Ivoire obvezuju se da će se svi nominativni podaci o plovilima Unije i njihovim ribolovnim aktivnostima koji su dobiveni u okviru Sporazuma i ovog Protokola sve vrijeme obrađivati strogo u skladu s načelima povjerljivosti i zaštite podataka Unije i Côte d'Ivoirea.

Stranke osiguravaju da javno budu dostupni samo agregirani podaci o aktivnostima u ribolovu tune u ribolovnoj zoni Côte d'Ivoirea, u skladu s odgovarajućim odredbama ICCAT-a i drugih regionalnih ili podregionalnih organizacija za ribarstvo.

Podatke koji se smatraju povjerljivima nadležna tijela upotrebljavaju isključivo za potrebe provedbe Sporazuma i ovog Protokola.

Članak 12.

Otkaz

1.   U slučaju otkaza ovog Protokola dotična stranka pisanim putem obavješćuje drugu stranku o svojoj namjeri otkazivanja ovog Protokola, najmanje šest mjeseci prije datuma na koji bi otkaz trebao početi proizvoditi učinke.

2.   Slanjem obavijesti kako je navedeno u stavku 1. započinje savjetovanje između stranaka.

Članak 13.

Privremena primjena

Ovaj se Protokol privremeno primjenjuje od datuma kada ga stranke potpišu.

Članak 14.

Stupanje na snagu

Ovaj Protokol stupa na snagu na dan kada se stranke međusobno obavijeste o dovršetku postupaka potrebnih u tu svrhu.

Za Europsku uniju

Za Republiku Côte d'Ivoire


PRILOG

UVJETI ZA OBAVLJANJE RIBOLOVNIH AKTIVNOSTI PLOVILA UNIJE U RIBOLOVNOJ ZONI CÔTE D'IVOIREA

POGLAVLJE I.

OPĆE ODREDBE

1.   Određivanje nadležnog tijela

Za potrebe ovog Priloga i ako nije drukčije navedeno, svako upućivanje na Europsku uniju ili Côte d'Ivoire kao na nadležno tijelo znači:

za Europsku uniju: Europska komisija, prema potrebi putem Delegacije Europske unije u Côte d'Ivoireu,

za Côte d'Ivoire: ministarstvo nadležno za ribarstvo.

2.   Ribolovna zona:

Tijela Côte d'Ivoirea nadležnim službama Unije što prije dostavljaju geografske koordinate ribolovne zone Côte d'Ivoirea počevši od polazne crte.

Plovila Unije smiju obavljati ribolovne aktivnosti i u području izvan 12 nautičkih milja od polazne crte, podložno odredba točke 3. ovog poglavlja.

3.   Zone zabranjene za plovidbu i ribolov

Côte d'Ivoire pri izdavanju povlastice za ribolov obavješćuje vlasnike plovila i Uniju o granicama zona u kojima su plovidba i ribolov zabranjeni. Uniju se bez odgode obavješćuje o svakoj izmjeni tih zona.

4.   Bankovni račun

Prije početka privremene primjene ovog Protokola Côte d'Ivoire dostavlja Uniji podatke o računu Državne riznice Côte d'Ivoirea na koji treba uplaćivati iznose koje za plovila Unije treba platiti u okviru Sporazuma. Troškove povezane s bankovnim prijenosima snose vlasnici plovila.

POGLAVLJE II.

ODOBRENJA ZA RIBOLOV

Za potrebe primjene odredaba ovog Priloga izraz „povlastica” istovjetan je izrazu „odobrenje za ribolov”, kako je definiran u zakonodavstvU Unije.

Odjeljak 1.: Primjenjivi postupci

1.   Uvjet za dobivanje povlastica za ribolov – plovila koja ispunjavaju uvjete

Povlasticu za ribolov u ribolovnoj zoni Côte d'Ivoirea mogu dobiti samo plovila koja ispunjavaju uvjete. Ta plovila moraju u tu svrhu biti upisana u registar plovila Unije i ispunjavati odredbe Uredbe (EU) 2017/2403 Europskog parlamenta i Vijeća (1).

Plovilo ispunjava uvjete samo ako vlasniku, zapovjedniku ili samom plovilu nije zabranjeno obavljati ribolov u Côte d'Ivoireu. Moraju imati uređene odnose s tijelima Côte d'Ivoirea u smislu da su ispunjene sve ranije obveze koje proizlaze iz njihovih ribolovnih aktivnosti u Côte d'Ivoireu u okviru sporazuma o ribarstvu koji su sklopljeni s Unijom.

2.   Zahtjevi za izdavanje povlastica

Za svako plovilo koje želi obavljati ribolov u skladu sa Sporazumom nadležna tijela Unije elektroničkim ili drugim prikladnim putem podnose zahtjev ministarstvu Côte d'Ivoirea nadležnom za ribarstvo najmanje 30 radnih dana prije datuma početka zatraženog razdoblja važenja.

Zahtjevi se podnose ministarstvu nadležnom za ribarstvo na obrascu sastavljenom u skladu s primjerkom iz Dodatka 1.

Svim zahtjevima za izdavanje povlastice prilažu se sljedeći dokumenti:

dokaz o uplati paušalnog predujma za razdoblje važenja povlastice,

potvrda o plovidbenoj sposobnosti plovila,

potvrda o osiguranju plovila,

nedavno snimljena fotografija u boji (bočna strana plovila), uz jasno vidljivo ime i identifikacijski broj plovila,

prikaz i detaljan opis ribolovnih alata koje se upotrebljava.

Pri produljenju povlastice za ribolov u okviru ovog Protokola za plovilo čije tehničke specifikacije nisu izmijenjene zahtjevu za produljenje prilaže se samo dokaz o uplati pristojbe.

3.   Paušalna pristojba

Pristojba se uplaćuje na račun koji su navela tijela Côte d'Ivoirea u skladu s poglavljem 1. točkom 4. ovog Priloga.

Pristojba obuhvaća sve nacionalne i lokalne naknade osim lučkih pristojbi i naknada za obavljene usluge.

4.   Privremeni popis plovila s povlasticom za ribolov

Nakon što primi zahtjev za izdavanje odobrenja za ribolov i obavijest o uplaćenom predujmu, Côte d'Ivoire sastavlja privremeni popis plovila za koje je podnesen zahtjev. Taj se popis odmah elektroničkim putem šalje Uniji i nacionalnom tijelu nadležnom za kontrolu ribarstva. Plovilima je ribolov dopušten od trenutka njihova upisa na privremeni popis. Na plovilima se u svakom trenutku mora nalaziti primjerak privremenog popisa sve dok im se ne izda odobrenje za ribolov.

5.   Izdavanje povlastica

Povlastice za sva plovila vlasnicima plovila ili njihovim predstavnicima, prema potrebi putem Delegacije Europske unije u Côte d'Ivoireu, izdaje ministarstvo Côte d'Ivoirea nadležno za ribarstvo u roku od 21 radnog dana od primitka svih dokumenata iz točke 2. ovog poglavlja.

Povlastice za ribolov važe najdulje godinu dana i mogu se produljiti.

6.   Popis plovila s povlasticom za ribolov

Nakon izdavanja povlastice Côte d'Ivoire odmah sastavlja konačan popis plovila s povlasticom za ribolov u ribolovnoj zoni Côte d'Ivoirea. Taj se popis odmah šalje nacionalnom tijelu nadležnom za praćenje ribarstva i Uniji te on zamjenjuje prethodno navedeni privremeni popis.

7.   Prijenos povlastice

Povlastica za ribolov izdaje se za određeno plovilo i nije prenosiva. Međutim, na zahtjev Unije i u slučaju dokazanog djelovanja više sile, kao što je gubitak ili dugotrajna nemogućnost upotrebe plovila zbog ozbiljnog tehničkog kvara, povlastica za ribolov za određeno plovilo zamjenjuje se novom povlasticom za ribolov za drugo plovilo čija je kategorija jednaka kategoriji plovila koje se zamjenjuje, kako je navedeno u članku 1. ovog Protokola, i koje pripada istom vlasniku, istom udruženju vlasnika ili istoj organizaciji proizvođača, bez plaćanja nove pristojbe. U tom se slučaju pri izračunavanju količine ulova radi određivanja eventualnog dodatnog plaćanja uzima u obzir ukupna količina ulova obaju plovila.

Vlasnik plovila koje je potrebno zamijeniti, ili njegov predstavnik, vraća poništenu povlasticu za ribolov ministarstvu Côte d'Ivoirea nadležnom za ribarstvo putem Delegacije Europske unije u Côte d'Ivoireu.

Nova povlastica važi od dana kada vlasnik plovila vrati poništenu povlasticu ministarstvu Côte d'Ivoirea nadležnom za ribarstvo. Delegacija Europske unije u Côte d'Ivoireu obavješćuje se o prijenosu povlastice.

8.   Držanje povlastice na plovilu

Povlastica se u svakom trenutku mora držati na plovilu. Međutim, plovilima je ribolov dopušten čim budu upisana na privremeni popis iz točke 4. ovog poglavlja.

9.   Pomoćna plovila

Na zahtjev Unije i nakon pregleda od strane tijela Côte d'Ivoirea, Côte d'Ivoire dopušta ribarskim plovilima Unije koja imaju povlasticu za ribolov da prime potporu od pomoćnih plovila.

Pomoćna plovila ne smiju biti opremljena za ribolov. Ta potpora ne smije obuhvaćati punjenje gorivom ni prekrcaj ulova.

Pomoćna plovila podliježu istom postupku u pogledu slanja zahtjeva za izdavanje odobrenja za ribolov iz ovog poglavlja, u mjeri u kojoj je on na njih primjenjiv. Côte d'Ivoire sastavlja popis odobrenih pomoćnih plovila te ga odmah dostavlja Uniji.

Za ta plovila plaća se godišnja pristojba od 3 500 EUR.

Odjeljak 2.: Pristojbe i predujam

1.   Pristojba za svaku ulovljenu tonu u ribolovnoj zoni Côte d'Ivoirea za tunolovce plivaričare i plovila za ribolov s plutajućim parangalom iznosi:

60 EUR tijekom prve i druge godine primjene ovog Protokola,

70 EUR tijekom treće, četvrte, pete i šeste godine.

2.   Povlastice za ribolov izdaju se nakon plaćanja sljedećih godišnjih paušalnih pristojba nadležnim nacionalnim tijelima:

(a)

za tunolovce plivaričare:

7 620 EUR po plovilu, što odgovara pristojbama za 127 tona godišnje tijekom prve i druge godine primjene ovog Protokola,

8 890 EUR po plovilu, što odgovara pristojbama za 127 tona godišnje tijekom treće, četvrte, pete i šeste godine primjene ovog Protokola;

(b)

za plovila s plutajućim parangalima:

2 400 EUR po plovilu, što odgovara pristojbama za 40 tona godišnje tijekom prve i druge godine primjene ovog Protokola,

2 800 EUR po plovilu, što odgovara pristojbama za 40 tona godišnje tijekom treće, četvrte, pete i šeste godine primjene ovog Protokola.

Ako se povlastica izdaje za razdoblje kraće od godine dana, iznos pristojbe utvrđuje se razmjerno razdoblju važenja povlastice u skladu s propisima Côte d'Ivoirea. Međutim, za tunolovce plivaričare razdoblje važenja povlastice ne smije biti kraće od 12 mjeseci.

3.   Unija za svako plovilo izrađuje obračun ulova i obračun pristojbi koje plovilo duguje za ribolovnu sezonu iz prethodne kalendarske godine. Te obračune šalje tijelima Côte d'Ivoirea najkasnije do kraja mjeseca travnja tekuće godine. Côte d'Ivoire može osporiti te obračune na temelju dokaza u roku od 30 dana od njihova primitka. U slučaju neslaganja stranke se savjetuju u okviru Zajedničkog odbora. Ako Côte d'Ivoire ne uloži prigovor u roku od 30 dana, obračuni se smatraju prihvaćenima.

4.   Ako je konačni obračun veći od paušalne pristojbe uplaćene za dobivanje povlastice za ribolov, vlasnik plovila u roku od 45 dana Côte d'Ivoireu uplaćuje razliku, osim ako vlasnik plovila ospori plaćanje. Međutim, ako je iznos konačnog obračuna manji od predujma iz točke 2. ovog odjeljka, vlasniku plovila ne nadoknađuje se odgovarajuća razlika.

POGLAVLJE III.

IZVJEŠĆIVANJE O ULOVU

1.   Očevidnik o ribolovu

Zapovjednik plovila Unije koje obavlja ribolov u okviru Sporazuma mora voditi očevidnik o ribolovu koji je u skladu s relevantnim preporukama i rezolucijama ICCAT-a za plivaričare i plovila s parangalima.

Zapovjednik ispunjava očevidnik o ribolovu za svaki dan koji plovilo provede u ribolovnoj zoni Côte d'Ivoirea.

Zapovjednik plovila svakodnevno u očevidnik o ribolovu evidentira količinu svake vrste koja je ulovljena i koja se drži na plovilu, označenu troslovnom oznakom Organizacije za hranu i poljoprivredu (FAO), izraženu u kilogramima žive vage ili, prema potrebi, broju jedinki. Za svaku glavnu vrstu zapovjednik uključuje i slučajeve u kojima nije ostvaren nikakav ulov. Prema potrebi, zapovjednik svakog dana u očevidnik o ribolovu evidentira i količine odbačenog ulova za svaku vrstu, izražene u kilogramima žive mase ili, prema potrebi, broju jedinki.

Očevidnik o ribolovu mora se ispuniti čitljivo, velikim tiskanim slovima i mora ga potpisati zapovjednik plovila.

Zapovjednik plovila odgovoran je za točnost podataka evidentiranih u očevidniku o ribolovu.

2.   Dostavljanje izvješćâ o ulovu

Nakon svakog izlaska u ribolov zapovjednik podnosi izvješće o ulovu plovila dostavom Côte d'Ivoireu elektroničkog primjerka očevidnika o ribolovu za razdoblje njegove prisutnosti u ribolovnoj zoni Côte d'Ivoirea. Istodobno dostavlja primjerak očevidnika i Centru za oceanografska istraživanja Côte d'Ivoirea (Centre de recherches océanologiques, CRO) i jednom od sljedećih znanstvenih instituta:

(a)

Institut de recherche pour le développement (IRD);

(b)

Instituto Español de Oceanografía (IEO);

(c)

Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Kada izlazi iz ribolovne zone Côte d'Ivoirea prije kraja izlaska u ribolov, a pritom prethodno ne prolazi kroz luku Côte d'Ivoirea, očevidnik o ribolovu šalje se u roku od sedam dana nakon izlaska iz ribolovne zone Côte d'Ivoirea.

Ako ih nije moguće poslati elektroničkom poštom, izvješća o ulovu mogu se poslati poštom ili telefaksom.

Tijela Côte d'Ivoirea priopćuju, prije početka privremene primjene ovog Protokola, relevantnu adresu e-pošte i brojeve telefona i telefaksa kojima se treba koristiti. Côte d'Ivoire odmah obavješćuje dotična plovila i Uniju o svakoj izmjeni tih podataka za kontakt.

U slučaju nepoštovanja odredaba ovog poglavlja vlada Côte d'Ivoirea zadržava pravo suspendiranja povlastice za ribolov plovila koje krši pravila sve dok se ne ispune formalnosti kao i određivanja sankcije utvrđene u važećim propisima Côte d'Ivoirea vlasniku plovila. O tome se obavješćuju Unija i država članica zastave plovila.

3.   Prelazak na elektronički sustav izvješćivanja (ERS)

Stranke pokazuju zajedničku spremnost da tijekom prve godine primjene ovog Protokola osiguraju prelazak na elektronički sustav za slanje i dostavu podataka o ribolovnim aktivnostima koji uključuje svakodnevnu dostavu izvješća s podacima o ulovu.

Stranke se sporazumijevaju da će u okviru Zajedničkog odbora zajedno odrediti modalitete toga prelaska kako bi sustav što prije postao operativan.

POGLAVLJE IV.

TEHNIČKE MJERE

Tehničke mjere koje se primjenjuju na plovila koja imaju povlasticu za ribolov, u pogledu ribolovne zone, odobrenih alata i vrsta za koje je ribolov zabranjen, utvrđuju se u tehničkim specifikacijama iz dodatka 2. ovom Prilogu.

Plovila moraju biti u skladu s mjerama i preporukama ICCAT-a za dotičnu regiju u pogledu ribolovnih alata i uređaja za privlačenje ribe, njihovih tehničkih specifikacija i svih ostalih tehničkih mjera koje se primjenjuju na njihove ribolovne aktivnosti.

POGLAVLJE V.

PRAĆENJE, KONTROLA I NADZOR

Odjeljak I. Kontrola i inspekcija

1.   Ulazak u zonu i izlazak iz nje

1.1.

Plovila Unije obavješćuju nadležna tijela Côte d'Ivoirea ogovorna za kontrolu ribarstva najmanje tri sata ranije o namjeri ulaska u ribolovnu zonu Côte d'Ivoirea ili izlaska iz nje.

Prilikom obavlješćivanja o ulasku ili izlasku plovilo posebno prijavljuje:

i.

planirani datum, vrijeme i mjesto prolaska;

ii.

količinu, izraženu u kilogramima žive vage ili, ako je to potrebno, broju jedinki, svake vrste koja se drži na plovilu, označenu troslovnom oznakom FAO-a;

iii.

vrstu i prezentaciju proizvoda.

1.2.

Obavijest iz podtočke 1.1. prvenstveno se šalje elektroničkom poštom ili, ako to nije moguće, telefaksom. Côte d'Ivoire omdah potvrđuje primitak obavijesti.

1.3.

Plovilo koje je zatečeno u ribolovu, a da o tome nije prethodno obavijestilo nadležno tijelo Côte d'Ivoirea smatra se plovilom koje krši pravila.

2.   Postupci inspekcije

2.1.

Zapovjednici plovila Unije koja obavljaju ribolovne aktivnosti u vodama Côte d'Ivoirea moraju svim službenicima Côte d'Ivoirea koji su odgovorni za inspekcije i nadzor ribolovnih aktivnosti omogućiti obavljanje njihovih dužnosti.

2.2.

Ti se službenici na plovilu ne zadržavaju dulje nego što je to potrebno za obavljanje njihovih dužnosti.

Na kraju svake inspekcije inspektori Côte d'Ivoirea sastavljaju izvješće o inspekciji. Zapovjednik plovila Unije ima pravo unijeti primjedbe u izvješće o inspekciji. Izvješće o inspekciji potpisuju inspektor koji ga je sastavio i zapovjednik plovila Unije. Činjenica da je zapovjednik plovila potpisao izvješće o inspekcijskom pregledu ne dovodi u pitanje pravo vlasnika plovila na obranu u vezi s eventualno utvrđenim kršenjem. Ako zapovjednik odbije potpisati taj dokument, dužan je u pisanom obliku navesti svoje razloge, a inspektor upisuje napomenu „odbio potpisati”. Prije odlaska s plovila inspektori Côte d'Ivoirea uručuju zapovjedniku plovila Unije kopiju izvješća o inspekciji.

2.3.

Côte d'Ivoire može dopustiti Uniji da sudjeluje u inspekcijama kao promatrač.

3.   Participativno praćenje u suzbijanju nezakonitog, neprijavljenog i nereguliranog ribolova (NNN ribolov)

Kako bi se ojačalo praćenje ribolova na otvorenome moru i suzbijanje ribolova NNN, plovila Unije izvješćuju o prisutnosti svakog plovila u ribolovnoj zoni Côte d'Ivoirea za koje se sumnja da obavlja nezakonite ribolovne aktivnosti.

4.   Iskrcaj i prekrcaj

4.1.

Svako plovilo Unije koje želi iskrcati ili prekrcati ulove u vodama Côte d'Ivoirea čini to isključivo u lukama Côte d'Ivoirea ili pred njima.

4.2.

Vlasnici tih plovila moraju nadležnim tijelima Côte d'Ivoirea najmanje 24 sata unaprijed dostaviti sljedeće:

imena ribarskih plovila koja obavljaju iskrcaj ili prekrcaj,

u slučaju prekrcaja, ime, broj Međunarodne pomorske organizacije (IMO) i zastavu plovila na koje se obavlja prekrcaj,

tonažu po vrstama ulova koji se iskrcava ili prekrcava,

datum i mjesto iskrcaja ili prekrcaja.

4.3.

U slučaju prekrcaja zapovjednici moraju nadležnim tijelima Côte d'Ivoirea dostaviti izvješća o ulovima.

4.4.

Zapovjednici plovila Unije koja obavljaju operacije iskrcaja ili prekrcaja u Côte d'Ivoireu moraju se podvrgnuti inspekciji tih operacija od strane valjano ovlaštenih inspektora koje je moguće jasno identificirati kao takve i moraju olakšati tu inspekciju. Nakon svake inspekcije primjerak izvješća uručuje se zapovjedniku.

Odjeljak II. Sustav za satelitsko praćenje

1.   Poruke o poziciji plovila

Dok se nalaze u ribolovnoj zoni Côte d'Ivoirea plovila Unije koja imaju povlasticu za ribolov moraju biti opremljena sustavom za satelitsko praćenje plovila (VMS) kojim se osigurava automatsko i neprekidno slanje obavijesti o njihovoj poziciji, svaki sat, centru za praćenje ribarstva (CPR) države zastave dotičnog plovila.

Poruke o poziciji moraju biti u skladu sa specifikacijama koje se odnose na geografsku poziciju plovila kako su navedene u preporukama ICCAT-a. Te poruke moraju biti u skladu s formatom koji je definiran normama primjenjivima u okviru ICCAT-a.

CPR države zastave osigurava automatsku obradu i, ako je to potrebno, elektronički prijenos poruka o poziciji. Poruke o poziciji moraju se evidentirati na siguran način i čuvati tri godine.

2.   Slanje poruka o poziciji plovila u slučaju kvara na sustavu VMS

Zapovjednik plovila dužan je u svakom trenutku osigurati punu funkcionalnost sustava VMS i ispravno slanje poruka o poziciji CPR-u države zastave.

U slučaju kvara sustav VMS plovila mora se popraviti ili zamijeniti u roku od mjesec dana. Nakon isteka tog roka plovilo više ne smije obavljati ribolov u ribolovnoj zoni Côte d'Ivoirea.

Plovila koja obavljaju ribolov u ribolovnoj zoni Côte d'Ivoirea s neispravnim sustavom VMS moraju svoje poruke o poziciji slati CPR-u države zastave barem svaka četiri sata elektroničkom poštom, radijem ili telefaksom te pritom moraju dostavljati sve obvezne podatke navedene u stavku 1.

3.   Sigurno slanje obavijesti o poziciji Côte d'Ivoireu

CPR države zastave automatski šalje poruke o poziciji dotičnog plovila CPR-u Côte d'Ivoirea putem sigurnog sustava za elektroničko slanje podataka.

CPR države zastave i CPR Côte d'Ivoirea razmjenjuju svoje adrese elektroničke pošte za kontakt i omah se međusobno obavješćuju o svakoj promjeni tih adresa.

CPR Côte d'Ivoirea obavješćuje CPR države zastave i Uniju o svakom prekidu u primanju uzastopnih poruka o poziciji nekog plovila koje ima povlasticu za ribolov ako dotično plovilo nije poslalo obavijest o izlasku iz ribolovne zone Côte d'Ivoirea.

4.   Smetnje u komunikacijskom sustavu

Côte d'Ivoire osigurava sukladnost svoje elektroničke opreme s elektroničkom opremom CPR-a države zastave i odmah obavješćuje Uniju o svim smetnjama u komunikaciji i primanju poruka o poziciji s ciljem što bržeg pronalaženja tehničkog rješenja. Sporovi do kojih može doći rješavaju se u okviru Zajedničkog odbora.

Zapovjednik plovila smatra se odgovornim za svako dokazano manipuliranje VMS-om plovila radi ometanja njegova rada ili lažiranja obavijesti o poziciji plovila. Na sva kršenja primjenjuju se sankcije predviđene zakonodavstvom Côte d'Ivoirea.

5.   Revizija učestalosti slanja poruka o poziciji

Na temelju dokaza o kršenju Côte d'Ivoire može od CPR-a države zastave zatražiti, uz slanje kopije zahtjeva Uniji, da skrati vremenski razmak između slanja poruka o poziciji plovila na svakih 30 minuta tijekom određenog istražnog razdoblja. Côte d'Ivoire dužan je bez odgode te dokaze poslati CPR-u države zastave plovila i Uniji. CPR države zastave odmah šalje Côte d'Ivoireu poruke o poziciji u novim vremenskim razmacima.

Kada istražno razdoblje završi, Côte d'Ivoire o tome odmah obavješćuje CPR države zastave i Uniju te ih zatim obavješćuje o svakom daljnjem razvoju događaja.

POGLAVLJE VI.

ZAPOŠLJAVANJE POMORACA

1.   Vlasnici plovila Unije obvezuju se zapošljavati državljane afričkih, karipskih i pacifičkih država (AKP) podložno sljedećim uvjetima i ograničenjima:

(a)

za flotu tunolovaca plivaričara najmanje 20 % pomoraca zaposlenih tijekom sezone ribolova tune u ribolovnoj zoni treće zemlje podrijetlom je iz zemalja AKP-a,

(b)

za flotu plovila s plutajućim parangalima najmanje 20 % pomoraca koji su ukrcani tijekom sezone ribolova u ribolovnoj zoni treće zemlje podrijetlom je iz zemalja AKP-a.

2.   Vlasnici plovila nastoje u prvom redu ukrcavati pomorce s državljanstvom Côte d'Ivoirea.

3.   Na pomorce koji se ukrcavaju na plovila Unije neograničeno se primjenjuje Deklaracija Međunarodne organizacije rada (MOR) o temeljnim načelima i pravima na radu. To se posebno odnosi na slobodu udruživanja i stvarno priznavanje prava na kolektivno pregovaranje te ukidanje diskriminacije u pogledu zapošljavanja i obavljanja zanimanja.

4.   Ugovori o radu pomoraca iz zemalja AKP-a sastavljaju se između predstavnika(-â) vlasnika plovila i pomoraca i/ili njihovih sindikata ili predstavnika, a primjerak tih ugovora dostavlja se potpisnicima. Tim ugovorima pomorcima se jamči socijalno osiguranje koje se na njih primjenjuje, uključujući životno osiguranje, zdravstveno osiguranje i osiguranje za slučaj nesreće.

5.   Plaće pomoraca iz zemalja AKP-a isplaćuje vlasnik plovila. Plaće sporazumno utvrđuju vlasnik plovila ili njegovi predstavnici i pomorci i/ili njihovi sindikati ili predstavnici. Međutim, plaće pomoraca iz zemalja AKP-a ne smiju biti niže od onih koje se isplaćuju posadama plovila iz njihovih zemalja te ni u kojem slučaju ne smiju biti niže od standarda MOR-a.

6.   Svi pomorci koji se zaposle na plovilima Unije moraju se javiti zapovjedniku dotičnog plovila dan prije predloženog datuma ukrcaja. Ako pomorac ne dođe na dogovoreni datum i u dogovoreno vrijeme ukrcaja, vlasnik plovila automatski se oslobađa obveze ukrcavanja pomorca.

7.   Ako plovilo ne dođe u dogovoreno vrijeme u prethodno utvrđenu luku radi ukrcaja pomorca Côte d'Ivoirea, vlasnik plovila snosi troškove koji se odnose na nemogućnost ukrcavanja pomorca tijekom čekanja luci (smještaj, hrana itd.) u paušalnom iznosu od 80 EUR po danu.

8.   Ako se pomorac Côte d'Ivoirea ne iskrca s plovila u jednoj od luka Côte d'Ivoirea, vlasnik plovila o svojem trošku osigurava što brži povratak pomorca u Côte d'Ivoire.

9.   Vlasnici plovila dostavljaju informacije o ukrcanim pomorcima na godišnjoj osnovi. Među tim informacijama navodi se i broj pomoraca koji su državljani:

(a)

Unije;

(b)

jedne od zemalja AKP-a, uz razlikovanje državljana Côte d'Ivoirea od državljana ostalih zemalja AKP-a;

(c)

zemlje izvan AKP-a i izvan Unije.

10.   Vlasnik plovila slobodno bira pomorce Côte d'Ivoirea koji će se ukrcati iz registra koji se vodi pri Upravi za pomorce Côte d'Ivoirea. Međutim, za pomorce Cote d'Ivoirea koji već rade na nekom od plovila Unije zapovjednik plovila Upravi za pomorce Côte d'Ivoirea šalje popis tih pomoraca zajedno s preslikama njihovih identifikacijskih isprava.

POGLAVLJE VII.

PROMATRAČI

1.   Promatranje ribolovnih aktivnosti

U očekivanju uvođenja sustava regionalnih promatrača, plovila koja imaju povlasticu za ribolov u ribolovnoj zoni Côte d'Ivoirea u okviru Sporazuma, umjesto regionalnih promatrača ukrcavaju one promatrače koje odredi Côte d'Ivoire, u skladu s pravilima utvrđenima u ovom poglavlju, radi izvršavanja zadaća utvrđenih u točki 4. ovog poglavlja.

2.   Plovila i promatrači uvršteni na popis

Côte d'Ivoire sastavlja popis plovila određenih za ukrcaj promatrača te popis imenovanih promatrača. Ti se popisi stalno ažuriraju. Dostavljaju se Uniji čim budu sastavljeni i svako tromjesečje nakon toga u slučaju ažuriranja.

Côte d'Ivoire obavješćuje dotične vlasnike plovila ili njihove predstavnike o imenima promatrača koji su imenovani za ukrcaj na njihovo plovilo, prilikom izdavanja povlastice ili najkasnije 15 dana prije datuma predviđenog za ukrcaj promatrača.

Promatrač je na plovilu prisutan tijekom jednog izlaska u ribolov. Međutim, na izričit zahtjev Côte d'Ivoirea promatrač može biti prisutan na plovilu tijekom više izlazaka u ribolov, ovisno o prosječnom trajanju izlazaka u ribolov određenog plovila. Taj zahtjev podnosi Côte d'Ivoire kada priopćava ime promatrača koji je imenovan za ukrcaj na dotično plovilo.

3.   Uvjeti ukrcaja i iskrcaja

Vlasnik plovila ili njegov predstavnik i Côte d'Ivoire dogovaraju se o uvjetima ukrcaja promatrača na plovilo.

Promatrač se ukrcava na plovilo u luci koju je izabrao vlasnik plovila i to na početku prvog izlaska u ribolov u ribolovnoj zoni Côte d'Ivoirea nakon primitka popisa određenih plovila.

U roku od dva tjedna, a 10 dana prije ukrcaja promatrača, vlasnici dotičnih plovila priopćuju predviđene datume i luke za ukrcaj promatrača na plovilo.

Kada se promatrač ukrcava na plovilo u zemlji koja nije Côte d'Ivoire, njegove putne troškove snosi vlasnik plovila.

Ako promatrač nije prisutan na dogovorenome mjestu u dogovoreno vrijeme i u razdoblju od dvanaest sati nakon dogovorenog vremena, vlasnik plovila automatski se oslobađa obveze ukrcavanja promatrača.

Zapovjednik poduzima sve što je u njegovoj moći da osigura fizičku sigurnost i opću dobrobit promatrača tijekom obavljanja njegovih dužnosti.

Promatraču se omogućuje pristup svim dijelovima plovila kojima mora pristupiti radi obavljanja svojih dužnosti. Zapovjednik mu omogućuje pristup sredstvima komunikacije potrebnima za obavljanje njegovih dužnosti, dokumentaciji izravno povezanoj s ribolovnim aktivnostima plovila, između ostalog posebno očevidniku o ribolovu i navigacijskom dnevniku, te pristup onim dijelovima plovila koji su potrebni za obavljanje njegovih zadaća.

Vlasnik plovila snosi troškove smještaja i prehrane promatrača pod jednakim uvjetima kao za časnike na plovilu i u skladu s praktičnim mogućnostima plovila.

Côte d'Ivoire snosi troškove plaće i doprinosa za socijalno osiguranje promatrača.

4.   Dužnosti promatrača

Promatrače se na plovilu tretira kao časnike. Dok plovilo djeluje u vodama Côte d'Ivoirea, promatrač ispunjava sljedeće zadaće:

promatra ribolovne aktivnosti plovila,

provjerava poziciju plovila koja obavljaju ribolovne aktivnosti,

obavlja biološko uzorkovanje u okviru znanstvenih programa;

evidentira upotrijebljene ribolovne alate,

provjerava podatke o ulovu u vodama Côte d'Ivoirea koji su evidentirani u očevidniku,

provjerava postotke usputnih ulova i procjenjuje količinu odbačenog ulova utrživih vrsta riba,

svojem nadležnom tijelu na svaki prikladan način prijavljuje podatke o ribolovu, uključujući količinu ulova i usputnih ulova na plovilu.

5.   Obveze promatrača

Promatrač tijekom boravka na plovilu:

poduzima sve potrebne mjere kako bi osigurao da njegov ukrcaj i prisutnost na plovilu ne prekida i ne ometa ribolovne aktivnosti,

vodi računa o stvarima i opremi na plovilu te poštuje povjerljivost svih dokumenata koji pripadaju plovilu,

na kraju razdoblja promatranja, a prije napuštanja plovila, sastavlja izvješće o aktivnostima koje se šalje nadležnim tijelima, uz primjerak koji se šalje Uniji. Potpisuje ga u prisutnosti zapovjednika plovila koji u izvješće može dodati, ili zatražiti da se u njega dodaju, sve primjedbe koja smatra važnima, uz potpis za povjednika plovila. Primjerak izvješća uručuje se zapovjedniku plovila pri iskrcaju znanstvenog promatrača.

6.   Paušalni financijski doprinos

U trenutku plaćanja godišnjeg predujma za dobivanje povlastice vlasnik plovila Côte d'Ivoireu uplaćuje godišnji paušalni financijski doprinos u iznosu od 400 EUR po plovilu, koji je namijenjen doprinosu troškovima ukrcaja promatrača Côte d'Ivoirea na plovila Unije.

POGLAVLJE VIII.

KRŠENJA

1.   Postupanje u slučaju kršenja

Tijela Côte d'Ivoirea dužna su obavijestiti Uniju u roku od 24 sata o svakom kršenju koje počini plovilo Unije koje ima povlasticu za ribolov u skladu s odredbama ovog Priloga. Zapisnik o tom kršenju dostavlja se Uniji i državi zastave u roku od sedam radnih dana.

2.   Preusmjeravanje plovila – informativni sastanak

Svako plovilo Unije za koje se sumnja da je počinilo kršenje može biti primorano prekinuti svoje ribolovne aktivnosti te se, kada je to plovilo na moru, može biti primorano vratiti u luku Côte d'Ivoirea ako je to potrebno,.

Côte d'Ivoire u roku od najviše 24 sata obavješćuje Uniju o svakom preusmjeravanju plovila Unije koje ima povlasticu za ribolov. Uz tu obavijest prilažu se dokazi o kršenju.

Prije poduzimanja bilo kakvih mjera protiv plovila, zapovjednika plovila, posade plovila ili tereta na plovilu, uz iznimku mjera za osiguranje dokaza, Côte d'Ivoire u roku od jednog radnog dana od obavijesti o preusmjeravanju plovila na zahtjev Unije organizira informativni sastanak kako bi se razjasnile činjenice koje su dovele do preusmjeravanja plovila i pojasnile moguće daljnje mjere. Tom informativnom sastanku može prisustvovati predstavnik države zastave plovila.

3.   Sankcije za kršenja – postupak nagodbe

Sankciju za utvrđeno kršenje određuje Côte d'Ivoire u skladu s odredbama nacionalnog zakonodavstva Côte d'Ivoirea.

Ako postupanja povezana s kršenjem uključuju sudski postupak, prije njegova pokretanja i pod uvjetom da kršenje ne podrazumijeva kazneno djelo, između Côte d'Ivoirea i vlasnika plovila ili njegova zastupnika može se provesti postupak nagodbe kako bi se odredili vrsta i težina sankcije. Predstavnici države zastave plovila i Unije mogu sudjelovati u tom postupku nagodbe. Postupak nagodbe mora završiti najkasnije tri dana od obavijesti o preusmjeravanju plovila.

4.   Sudski postupak – bankovno jamstvo

Ako se slučaj kršenja ne uspije riješiti u postupku nagodbe i bude iznesen pred nadležni sud, vlasnik plovila koje je počinilo kršenje polaže bankovno jamstvo u banku koju je odredio Côte d'Ivoire, u iznosu koji, kako ga je odredio Côte d'Ivoire, pokriva troškove u vezi s preusmjeravanjem i zadržavanjem plovila, procijenjenom novčanom kaznom i eventualnom odštetom. Bankovno jamstvo ostaje blokirano do okončanja sudskog postupka.

Odmah nakon donošenja presude bankovno se jamstvo oslobađa i vraća vlasniku plovila:

(a)

u cijelosti, ako nije određena nikakva sankcija;

(b)

u visini preostalog iznosa, ako je sankcija novčana kazna koja je manja od iznosa bankovnog jamstva.

Côte d'Ivoire obavješćuje Uniju o ishodu sudskog postupka u roku od sedam radnih dana od donošenja presude.

5.   Puštanje plovila i posade

Plovilu i njegovoj posadi dopušteno je napustiti luku:

(a)

ako su ispunjene obveze koje proizlaze iz postupka nagodbe ili

(b)

nakon polaganja bankovnog jamstva.

Dodaci

1.

Obrazac zahtjeva za izdavanje povlastice

2.

Tehničke specifikacije

(1)  Uredba (EU) 2017/2403 Europskog parlamenta i Vijeća od 12. prosinca 2017. o održivom upravljanju vanjskim ribarskim flotama i stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 1006/2008 (SL L 347, 28.12.2017., str. 81.).

Dodatak 1.

Image Tekst slike

Dodatak 2.

Tehničke specifikacije

TUNOLOVCI PLIVARIČARI-HLADNJAČE I PLOVILA S PLUTAJUĆIM PARANGALIMA

1.   Ribolovna zona:

izvan 12 nautičkih milja od polazne crte

2.   Dopušteni ribolovni alat:

 

mreža plivarica

 

plutajući parangal

3.   Vrste za koje je ribolov zabranjen:

U skladu s Konvencijom o migratornim vrstama i rezolucijama ICCAT-a zabranjen je ribolov goleme psine (Cetorhinus maximus), velike bijele psine (Carcharodon carcharias), velikooke lisice (Alopias superciliosus), morskog psa čekićara iz porodice Sphyrnidae (osim mlata), morskog psa bjelokrilca (Carcharhinus longimanus), svilenkastog morskog psa (Carcharhinus falciformis), tigrastog morskog psa (Carcharias taurus) i psa butora (Galeorhinus galeus).

Stranke se savjetuju se u okviru Zajedničkog odbora radi ažuriranja tog popisa na temelju znanstvenih preporuka.

4.   Pristojbe koje plaćaju vlasnici plovila

4.1.

Dodatna pristojba po ulovljenoj toni

60 EUR po toni tijekom prve dvije godine primjene Protokola i 70 EUR po toni tijekom idućih godina

4.2.

Godišnja paušalna pristojba

za tunolovce plivaričare, 7 620 EUR tijekom prve dvije godine primjene Protokola i 8 890 EUR tijekom idućih godina

za plovila s plutajućim parangalima, 2 400 EUR tijekom prve dvije godine primjene Protokola i 2 800 EUR tijekom idućih godina

4.3.

Paušalna pristojba za promatrače

400 EUR po plovilu godišnje

4.4.

Pristojba za pomoćno plovilo

3 500 EUR po plovilu godišnje

5.

Broj plovila s povlasticom za ribolov

28 tunolovaca plivaričara

8 plovila s plutajućim parangalima


UREDBE

31.7.2018   

HR

Službeni list Europske unije

L 194/21


UREDBA VIJEĆA (EU) 2018/1070

od 26. srpnja 2018.

o izmjeni Uredbe (EU) 2017/1970 o utvrđivanju ribolovnih mogućnosti za određene riblje stokove i skupine ribljih stokova u Baltičkome moru za 2018.

VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije, a posebno njegov članak 43. stavak 3.,

uzimajući u obzir prijedlog Europske komisije,

budući da:

(1)

Uredbom Vijeća (EU) 2017/1970 (1) utvrđuju se, među ostalim, ribolovne mogućnosti za haringu u pododjeljcima ICES-a 30–31 („stok haringe u Botničkom zaljevu”) u skladu s Uredbom (EU) 2016/1139 Europskog parlamenta i Vijeća (2).

(2)

Uredba (EU) 2016/1139 izmijenjena je Uredbom (EU) 2018/976 Europskog parlamenta i Vijeća (3) u pogledu stoka haringe u Botničkom zaljevu, uzimajući u obzir najnovije znanstvene informacije koje je dostavio ICES.

(3)

Nakon te izmjene Uredbe (EU) 2016/1139 ribolovne mogućnosti za stok haringe u Botničkom zaljevu trebale bi se povećati.

(4)

Uredbu (EU) 2017/1970 trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti.

(5)

Glavna sezona za ribolov haringe s pomoću mrežnih klopki počinje u svibnju. Kako bi države članice dodijelile ribolovne mogućnosti na nacionalnoj razini što je prije moguće, ova bi Uredba trebala stupiti na snagu sljedećeg dana od dana objave,

DONIJELO JE OVU UREDBU:

Članak 1.

U Prilogu Uredbi (EU) 2017/1970 unos za haringu u pododjeljcima ICES-a 30–31 zamjenjuje se sljedećim:

Vrsta:

Haringa

Clupea harengus

Zona:

Pododjeljci 30–31

(HER/30/31.)

Finska

78 351

 

 

Švedska

17 215

 

 

Unija

95 566

 

 

TAC

95 566

 

Analitički TAC”

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu sljedećeg dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 26. srpnja 2018.

Za Vijeće

Predsjednik

G. BLÜMEL


(1)  Uredba Vijeća (EU) 2017/1970 od 27. listopada 2017. o utvrđivanju ribolovnih mogućnosti za određene riblje stokove i skupine ribljih stokova u Baltičkome moru za 2018. te o izmjeni Uredbe (EU) 2017/127 (SL L 281, 31.10.2017., str. 1.).

(2)  Uredba (EU) 2016/1139 Europskog parlamenta i Vijeća od 6. srpnja 2016. o utvrđivanju višegodišnjeg plana za stokove bakalara, haringe i papaline u Baltičkom moru i za ribarstvo koje iskorištava te stokove, o izmjeni Uredbe Vijeća (EZ) br. 2187/2005 i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 1098/2007 (SL L 191, 15.7.2016., str. 1.).

(3)  Uredba (EU) 2018/976 Europskog parlamenta i Vijeća od 4. srpnja 2018. o izmjeni Uredbe (EU) 2016/1139 u pogledu raspona ribolovne smrtnosti i razina očuvanja za određene stokove haringe u Baltičkome moru (SL L 179, 16.7.2018., str. 76.).


31.7.2018   

HR

Službeni list Europske unije

L 194/23


PROVEDBENA UREDBA VIJEĆA (EU) 2018/1071

od 30. srpnja 2018.

o provedbi članka 2. stavka 3. Uredbe (EZ) br. 2580/2001 o posebnim mjerama ograničavanja protiv određenih osoba i subjekata s ciljem borbe protiv terorizma i o stavljanju izvan snage Provedbene uredbe (EU) 2018/468

VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EZ) br. 2580/2001 od 27. prosinca 2001. o posebnim mjerama ograničavanja protiv određenih osoba i subjekata s ciljem borbe protiv terorizma (1), a posebno njezin članak 2. stavak 3.,

uzimajući u obzir prijedlog Visokog predstavnika Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku,

budući da:

(1)

Vijeće je 21. ožujka 2018. donijelo Provedbenu uredbu (EU) 2018/468 (2) o provedbi članka 2. stavka 3. Uredbe (EZ) br. 2580/2001 kojom se utvrđuje ažurirani popis osoba, skupina i subjekata na koje se primjenjuje Uredba (EZ) br. 2580/2001 („popis”).

(2)

Vijeće je svim osobama, skupinama i subjektima za koje je to praktično bilo moguće dostavilo obrazloženja u kojima se objašnjava zašto su uvršteni na popis.

(3)

Vijeće je putem obavijesti objavljene u Službenom listu Europske unije obavijestilo osobe, skupine i subjekte navedene na popisu da ih je na njemu odlučilo zadržati. Vijeće je također obavijestilo dotične osobe, skupine i subjekte o tome da je moguće zatražiti obrazloženje Vijeća za njihovo uvrštenje na popis ako im ono već nije dostavljeno.

(4)

Vijeće je popis ispitalo, kako se to zahtijeva člankom 2. stavkom 3. Uredbe (EZ) br. 2580/2001. Vijeće je prilikom tog ispitivanja uzelo u obzir opažanja koja su mu dostavile zainteresirane strane, kao i ažurirane informacije koje je primilo od nadležnih nacionalnih tijela o statusu pojedinaca i subjekata uvrštenih na popis na nacionalnoj razini.

(5)

Vijeće se uvjerilo u to da su nadležna tijela, kako su navedena u članku 1. stavku 4. Zajedničkog stajališta 2001/931/ZVSP (3), donijela odluke u pogledu svih osoba, skupina i subjekata navedenih na popisu o tome da su bili uključeni u teroristička djela u smislu članka 1. stavaka 2. i 3. Zajedničkog stajališta 2001/931/ZVSP. Vijeće je također zaključilo da bi se na osobe, skupine i subjekte na koje se primjenjuju članci 2., 3. i 4. Zajedničkog stajališta 2001/931/ZVSP trebale i dalje primjenjivati posebne mjere ograničavanja predviđene u Uredbi (EZ) br. 2580/2001.

(6)

Popis bi trebalo na odgovarajući način ažurirati, a Provedbenu uredbu (EU) 2018/468 trebalo bi staviti izvan snage,

DONIJELO JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Popis predviđen u članku 2. stavku 3. Uredbe (EZ) br. 2580/2001 naveden je u Prilogu ovoj Uredbi.

Članak 2.

Provedbena uredba (EU) 2018/468 stavlja se izvan snage.

Članak 3.

Ova Uredba stupa na snagu sljedećeg dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 30. srpnja 2018.

Za Vijeće

Predsjednik

G. BLÜMEL


(1)  SL L 344, 28.12.2001., str. 70.

(2)  Provedbena uredba Vijeća (EU) 2018/468 od 21. ožujka 2018. o provedbi članka 2. stavka 3. Uredbe (EZ) br. 2580/2001 o posebnim mjerama ograničavanja protiv određenih osoba i subjekata s ciljem borbe protiv terorizma i o stavljanju izvan snage Provedbene uredbe (EU) 2017/1420 (SL L 79, 22.3.2018., str. 7.).

(3)  Zajedničko stajalište Vijeća 2001/931/ZVSP od 27. prosinca 2001. o primjeni posebnih mjera u borbi protiv terorizma (SL L 344, 28.12.2001., str. 93.).


PRILOG

POPIS OSOBA, SKUPINA I SUBJEKATA IZ ČLANKA 1.

I.   OSOBE

1.

ABDOLLAHI Hamed (također poznat kao Mustafa Abdullahi), rođen 11.8.1960. u Iranu. Putovnica: D9004878.

2.

AL-NASSER, Abdelkarim Hussein Mohamed, rođen u Al Ihsi (Saudijska Arabija), državljanin Saudijske Arabije.

3.

AL YACOUB, Ibrahim Salih Mohammed, rođen 16.10.1966. u Tarutu (Saudijska Arabija), državljanin Saudijske Arabije.

4.

ARBABSIAR Manssor (također poznat kao Mansour Arbabsiar), rođen 6. ili 15.3.1955. u Iranu. Državljanin Irana i SAD-a. Putovnica: C2002515 (Iran); Putovnica: 477845448 (SAD). Br. nacionalne osobne isprave: 07442833, vrijedi do 15.3.2016. (vozačka dozvola SAD-a).

5.

BOUYERI, Mohammed (također poznat kao Abu ZUBAIR, također poznat kao SOBIAR, također poznat kao Abu ZOUBAIR), rođen 8.3.1978. u Amsterdamu (Nizozemska).

6.

EL HAJJ, Hassan Hassan, rođen 22.3.1988. u Zaghdraiyi, okrug Sidon, Libanon, državljanin Kanade. Broj putovnice: JX446643 (Kanada).

7.

IZZ-AL-DIN, Hasan (također poznat kao GARBAYA, Ahmed; također poznat kao SA-ID; također poznat kao SALWWAN, Samir), rođen 1963. u Libanonu, državljanin Libanona.

8.

MELIAD, Farah, rođen 5.11.1980. u Sydneyju (Australija), državljanin Australije. Broj putovnice: M2719127 (Australija).

9.

MOHAMMED, Khalid Shaikh (također poznat kao ALI, Salem, također poznat kao BIN KHALID, Fahd Bin Adballah, također poznat kao HENIN, Ashraf Refaat Nabith, također poznat kao WADOOD, Khalid Adbul), rođen 14.4.1965. ili 1.3.1964. u Pakistanu, broj putovnice 488555.

10.

ȘANLI, Dalokay (također poznat kao Sinan), rođen 13.10.1976. u Pülümüru (Turska).

11.

SHAHLAI Abdul Reza (također poznat kao Abdol Reza Shala'i, također poznat kao Abd-al Reza Shalai, također poznat kao Abdorreza Shahlai, također poznat kao Abdolreza Shahla'i, također poznat kao Abdul-Reza Shahlaee, također poznat kao Hajj Yusef, također poznat kao Haji Yusif, također poznat kao Hajji Yasir, također poznat kao Hajji Yusif, također poznat kao Yusuf Abu-al-Karkh), rođen oko 1957. u Iranu. Adrese: 1. Kermanshah, Iran, 2. Vojna baza Mehran, provincija Ilam, Iran.

12.

SHAKURI Ali Gholam, rođen oko 1965. u Teheranu, Iran.

13.

SOLEIMANI Qasem (također poznat kao Ghasem Soleymani, također poznat kao Qasmi Sulayman, također poznat kao Qasem Soleymani, također poznat kao Qasem Solaimani, također poznat kao Qasem Salimani, također poznat kao Qasem Solemani, također poznat kao Qasem Sulaimani, također poznat kao Qasem Sulemani), rođen 11.3.1957. u Iranu. Državljanin Irana. Putovnica: 008827 (iranska diplomatska putovnica), izdana 1999. Čin: general bojnik.

II.   SKUPINE I SUBJEKTI

1.

„Abu Nidal Organisation” (Organizacija Abu Nidal) – „ANO” (također poznata kao „Fatah Revolutionary Council” (Revolucionarno vijeće Fataha), također poznata kao „Arab Revolutionary Brigades” (Arapske revolucionarne brigade), također poznata kao „Black September” (Crni rujan), također poznata kao „Revolutionary Organisation of Socialist Muslims” (Revolucionarna organizacija socijalističkih muslimana)).

2.

„Al-Aqsa Martyrs' Brigade” (Brigada mučenika Al-Aqse).

3.

„Al-Aqsa e.V.”

4.

„Babbar Khalsa.”

5.

„Communist Party of the Philippines” (Komunistička partija Filipina), uključujući „New People's Army” (Nova narodna vojska) – „NPA”, Filipini.

6.

„Gama'a al Islamiyya” (također poznata kao „Al-Gama'a al-Islamiyya”) („Islamic Group” (Islamska skupina) – „IG”).

7.

„İslami Büyük Doğu Akıncılar Cephesi” – „IBDA-C” („Great Islamic Eastern Warriors Front”) (Fronta ratnika velikog islamskog istoka).

8.

„Hamas”, uključujući „Hamas-Izz al-Din al-Qassem”.

9.

„Hizballah Military Wing” (Vojno krilo Hizballaha) (također poznato kao „Hezbollah Military Wing”, također poznato kao „Hizbullah Military Wing”, također poznato kao „Hizbollah Military Wing”, također poznato kao „Hezballah Military Wing”, također poznato kao „Hisbollah Military Wing”, također poznato kao „Hizbu'llah Military Wing”, također poznato kao „Hizb Allah Military Wing”, također poznato kao „Jihad Council” (Vijeće džihada) (kao i sve jedinice koje su mu podređene, uključujući Organizaciju za vanjsku sigurnost)).

10.

„Hizbul Mujahideen” — „HM”

11.

„Khalistan Zindabad Force” (Snage Khalistan Zindabad) – „KZF”.

12.

„Kurdistan Workers' Party” (Kurdistanska radnička stranka) – „PKK” (također poznata kao „KADEK”, također poznata kao „KONGRA-GEL”).

13.

„Liberation Tigers of Tamil Eelam” (Oslobodilački tigrovi tamilskog Eelama) – „LTTE”.

14.

„Ejército de Liberación Nacional” („National Liberation Army”) (Nacionalna oslobodilačka vojska).

15.

„Palestinian Islamic Jihad” (Palestinski islamski džihad) – „PIJ”.

16.

„Popular Front for the Liberation of Palestine” (Narodna fronta za oslobođenje Palestine) – „PFLP”.

17.

„Popular Front for the Liberation of Palestine – General Command” (Narodna fronta za oslobođenje Palestine – Glavni stožer) (također poznata kao „PFLP – General Command” (PFLP – Glavni stožer)).

18.

„Devrimci Halk Kurtuluș Partisi-Cephesi” – „DHKP/C” (također poznata kao „Devrimci Sol”) („Revolutionary Left”) (Revolucionarna ljevica), (također poznata kao „Dev Sol”) („Revolutionary People's Liberation Army/Front/Party”) (Narodna oslobodilačka revolucionarna vojska/fronta/stranka).

19.

„Sendero Luminoso” – „SL” („Shining Path”) (Osvijetljeni put).

20.

„Teyrbazen Azadiya Kurdistan” – „TAK” (također poznata kao „Kurdistan Freedom Falcons” (Kurdistanski sokoli slobode), također poznata kao „Kurdistan Freedom Hawks” (Kurdistanski jastrebovi slobode)).

31.7.2018   

HR

Službeni list Europske unije

L 194/27


PROVEDBENA UREDBA VIJEĆA (EU) 2018/1072

od 30. srpnja 2018.

o provedbi Uredbe (EU) br. 269/2014 o mjerama ograničavanja u odnosu na djelovanja koja podrivaju ili ugrožavaju teritorijalnu cjelovitost, suverenost i neovisnost Ukrajine

VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EU) br. 269/2014 od 17. ožujka 2014. o mjerama ograničavanja u odnosu na djelovanja koja podrivaju ili ugrožavaju teritorijalnu cjelovitost, suverenost i neovisnost Ukrajine (1), a posebno njezin članak 14. stavak 1.,

uzimajući u obzir prijedlog Visokog predstavnika Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku,

budući da:

(1)

Vijeće je 17. ožujka 2014. donijelo Uredbu (EU) br. 269/2014.

(2)

Kao dio politike Unije o nepriznavanju nezakonitog pripojenja Krima i Sevastopolja, Vijeće izgradnju mosta Kerč smatra dodatnim djelovanjem kojim se podrivaju teritorijalna cjelovitost, suverenitet i neovisnost Ukrajine.

(3)

Izgradnja tog mosta i njegovo službeno otvorenje 15. svibnja 2018. ključni su simbolični koraci u konsolidaciji kontrole Ruske Federacije nad nezakonito pripojenim Krimom i Sevastopoljem i dodatnoj izolaciji poluotoka od Ukrajine.

(4)

S obzirom na navedeno, na popis osoba, subjekata i tijela koji podliježu mjerama ograničavanja, kako je naveden u Prilogu I. Uredbi (EU) br. 269/2014, trebalo bi dodati dodatne subjekte.

(5)

Prilog I. Uredbi (EU) br. 269/2014 trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti,

DONIJELO JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Subjekti navedeni u Prilogu ovoj Uredbi dodaju se na popis subjekata naveden u Prilogu I. Uredbi (EU) br. 269/2014.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu na dan objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 30. srpnja 2018.

Za Vijeće

Predsjednik

G. BLÜMEL


(1)  SL L 78, 17.3.2014., str. 6.


PRILOG

Popis subjekata iz članka 1.

 

Ime

Identifikacijski podaci

Obrazloženje

Datum uvrštenja

„42.

AO „Institute Giprostroymost – Saint-Petersburg”

АО Институт Гипростроймост – Санкт-Петербург

Adresa:

7 Yablochkova street,

St. Petersburg, 197198

Russia,

Internetske stranice: http://gpsm.ru

E-pošta: office@gpsm.ru

AO „Institute Giprostroymost – Saint-Petersburg” sudjelovao je u izgradnji mosta Kerč dizajniranjem tog mosta koji Rusiju povezuje s nezakonito pripojenim Krimskim poluotokom. On stoga podupire konsolidaciju pripojenja nezakonito pripojenog Krimskog poluotoka Ruskoj Federaciji, čime se dodatno podrivaju teritorijalna cjelovitost, suverenitet i neovisnost Ukrajine.

31.7.2018.

43.

PJSC Mostotrest

ПАО Мостотрест

Adresa:

6 Barklaya street,

Bld. 5 Moscow,

121087, Russia

Subjekt PJSC Mostotrest aktivno je sudjelovao u izgradnji mosta Kerč putem državnog ugovora za održavanje tog mosta koji Rusiju povezuje s nezakonito pripojenim Krimskim poluotokom. Osim toga, vlasnik mu je pojedinac (Arkady Rotenberg) koji je već uvršten na popis zbog svojih djelovanja kojima se podriva suverenitet Ukrajine (osoba br. 92 iz ovog Priloga). Subjekt stoga podupire konsolidaciju pripojenja nezakonito pripojenog Krimskog poluotoka Ruskoj Federaciji, čime se dodatno podrivaju teritorijalna cjelovitost, suverenitet i neovisnost Ukrajine.

31.7.2018.

44.

JSC Zaliv Shipyard

Судостроительный завод „Залив”

Adresa:

4 Tankistov street,

298310 Kerch,

Crimea

Internetske stranice: http://zalivkerch.com

Subjekt JSC Zaliv Shipyard aktivno je sudjelovao u izgradnji nove željeznice do mosta Kerč, koji Rusiju povezuje s nezakonito pripojenim Krimskim poluotokom. On stoga podupire konsolidaciju pripojenja nezakonito pripojenog Krimskog poluotoka Ruskoj Federaciji, čime se dodatno podrivaju teritorijalna cjelovitost, suverenitet i neovisnost Ukrajine.

31.7.2018.

45.

Stroygazmontazh Corporation (SGM Group)

ООО Стройгазмонтаж

(груп СГМ)

Adresa:

Prospect Vernadskogo 53,

Moscow, 119415

Russia

Internetske stranice: www.ooosgm.com

Subjekt Stroygazmontazh Corporation (SGM Group) aktivno je sudjelovao u izgradnji mosta Kerč putem ugovora s državom za izgradnju tog mosta koji Rusiju povezuje s nezakonito pripojenim Krimskim poluotokom.

Osim toga, vlasnik mu je pojedinac (Arkady Rotenberg) koji je već uvršten na popis zbog svojih djelovanja kojima se podriva suverenitet Ukrajine (osoba br. 92 iz ovog Priloga). Subjekt stoga podupire konsolidaciju pripojenja nezakonito pripojenog Krimskog poluotoka Ruskoj Federaciji, čime se dodatno podrivaju teritorijalna cjelovitost, suverenitet i neovisnost Ukrajine.

31.7.2018.

46.

Stroygazmontazh Most OOO

Стройгазмонтаж-Мост

Adresa:

Barklaya street 6, building 7,

Moscow

121087 Russia

Broj upisa u trgovački registar: 1157746088170

Porezni broj: 7730018980

Internetske stranice: http://kerch-most.ru/tag/sgam-most

E-pošta: kerch-most@yandex.ru

Subjekt Stroygazmontazh Most OOO je društvo kći glavnog ugovaratelja Stroygazmontazh koji upravlja projektom izgradnje mosta preko tjesnaca Kerč. Osim toga, vlasnik mu je pojedinac (Arkady Rotenberg) koji je već uvršten na popis zbog svojih djelovanja kojima se podriva suverenitet Ukrajine (osoba br. 92 iz ovog Priloga). Subjekt stoga podupire konsolidaciju pripojenja nezakonito pripojenog Krimskog poluotoka Ruskoj Federaciji, čime se dodatno podrivaju teritorijalna cjelovitost, suverenitet i neovisnost Ukrajine.

31.7.2018.

47.

CJSC VAD

AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO VAD

АО „ВАД”

Adresa:

133, Chernyshevskogo street, Vologda, Vologodskaya Oblast 160019, Russia

122 Grazhdanskiy Prospect, suite 5, Liter A, St. Petersburg 195267, Russia

Broj upisa u trgovački registar: 1037804006811 (Russia)

Porezni broj: 7802059185

Internetske stranice: www.zaovad.com

E-pošta: office@zaovad.com

Subjekt CJSC VAD glavni je ugovaratelj za izgradnju autoceste Tavrida na Krimu, ceste preko mosta Kerč i pristupnih cesta tom mostu. Savezna autocesta Tavrida omogućit će pristup prijevozu na Krim putem sustava novoizgrađenih cesta koje su glavna veza s mostom Kerč. Subjekt CJSC VAD stoga podupire konsolidaciju pripojenja nezakonito pripojenog Krimskog poluotoka Ruskoj Federaciji, čime se dodatno podrivaju teritorijalna cjelovitost, suverenitet i neovisnost Ukrajine.

31.7.2018.”


31.7.2018   

HR

Službeni list Europske unije

L 194/30


PROVEDBENA UREDBA VIJEĆA (EU) 2018/1073

od 30. srpnja 2018.

o provedbi članka 21. stavka 2. Uredbe (EU) 2016/44 o mjerama ograničavanja s obzirom na stanje u Libiji

VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EU) 2016/44 od 18. siječnja 2016. o mjerama ograničavanja s obzirom na stanje u Libiji i o stavljanju izvan snage Uredbe (EU) br. 204/2011 (1), a posebno njezin članak 21. stavak 2.,

uzimajući u obzir prijedlog Visokog predstavnika Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku,

budući da:

(1)

Vijeće je 18. siječnja 2016. donijelo Uredbu (EU) 2016/44.

(2)

U skladu s člankom 21. stavkom 6. Uredbe (EU) 2016/44 Vijeće je preispitalo popis osoba i subjekata uvrštenih na popis naveden u Prilogu III. toj uredbi.

(3)

Vijeće je zaključilo da jedna osoba više ne bi trebala biti na popisu osoba i subjekata navedenom u Prilogu III. Uredbi (EU) 2016/44.

(4)

Prilog III. Uredbi (EU) 2016/44 trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti,

DONIJELO JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Prilog III. Uredbi (EU) 2016/44 mijenja se kako je utvrđeno u Prilogu ovoj Uredbi.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu sljedećeg dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 30. srpnja 2018.

Za Vijeće

Predsjednik

G. BLÜMEL


(1)  SL L 12, 19.1.2016., str. 1.


PRILOG

U Uredbi (EU) 2016/44, u Prilogu III. („Popis fizičkih i pravnih osoba, subjekata ili tijela iz članka 6. stavka 2.”), dio A. „Osobe”, unos br. 3. (koji se odnosi ASHKALA, Omara) briše se, a preostali unosi prenumeriraju se na odgovarajući način.


31.7.2018   

HR

Službeni list Europske unije

L 194/32


PROVEDBENA UREDBA VIJEĆA (EU) 2018/1074

od 30. srpnja 2018.

o provedbi Uredbe (EU) 2017/1509 o mjerama ograničavanja protiv Demokratske Narodne Republike Koreje

VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EU) 2017/1509 od 30. kolovoza 2017. o mjerama ograničavanja protiv Demokratske Narodne Republike Koreje i o stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 329/2007 (1), a posebno njezin članak 47. stavak 2.,

uzimajući u obzir prijedlog Visokog predstavnika Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku,

budući da:

(1)

Vijeće je 30. kolovoza 2017. donijelo Uredbu (EU) 2017/1509.

(2)

U skladu s člankom 47.a stavkom 1. Uredbe (EU) 2017/1509 Vijeće je preispitalo popis osoba i subjekata uvrštenih na popis naveden u prilozima XV., XVI., XVII. i XVIII. toj uredbi.

(3)

Vijeće je zaključilo da bi trebalo ažurirati unose u vezi s određenim osobama i subjektima s popisa iz priloga XV. i XVI. Uredbi (EU) 2017/1509.

(4)

Priloge XV. i XVI. Uredbi (EU) 2017/1509 trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti,

DONIJELO JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Prilozi XV. i XVI. Uredbi (EU) 2017/1509 mijenjaju se kako je navedeno u Prilogu ovoj Uredbi.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu na dan objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 30. srpnja 2018.

Za Vijeće

Predsjednik

G. BLÜMEL


(1)  SL L 224, 31.8.2017., str. 1.


PRILOG

1.   

Prilog XV. Uredbi (EU) 2017/1509, pod naslovom „(a) Fizičke osobe uvrštene na popis u skladu s člankom 34. stavkom 4. točkom (a)” mijenja se kako slijedi:

(a)

postojeći unosi renumeriraju se u 1. – 30.;

(b)

sljedeći unosi zamjenjuju se kako slijedi:

 

Ime

(i moguća druga imena)

Identifikacijski podaci

Datum uvrštenja na popis

Razlozi

„3.

HYON Chol-hae (poznat i kao HYON Chol Hae)

Datum rođenja: 1934.

Mjesto rođenja: Mandžurija, Kina

22.12.2009.

Maršal Narodne armije Koreje od travnja 2016. Bivši zamjenik direktora Odjela za opću politiku Narodne armije Koreje (vojni savjetnik pokojnog Kim Jong Ila). Izabran za člana Centralnog komiteta Radničke stranke Koreje u svibnju 2016. na 7. kongresu Radničke stranke Koreje, na kojem je ta stranka donijela odluku da nastavi nuklearni program DNRK-a.

6.

PAK Jae-gyong (poznat i kao Chae-Kyong, PAK Jae Gyong)

Datum rođenja: 1933.

Broj putovnice: 554410661

22.12.2009.

Bivši zamjenik direktora odjela za opću politiku narodnih oružanih snaga i bivši zamjenik direktora logističkog ureda narodnih oružanih snaga (vojni savjetnik pokojnog Kim Jong Ila). Prisutan na KIM Jong Unovoj inspekciji postrojbe strateških raketnih snaga. Član Centralnog komiteta Radničke stranke Koreje.

16.

KIM Jong-gak (poznat i kao KIM Jong Gak)

Datum rođenja: 20.7.1941.

Mjesto rođenja: Pjongjang, DNRK

20.5.2016.

Bivši direktor Odjela za opću politiku Narodne armije Koreje. Podmaršal u Narodnoj armiji Koreje, rektor vojnog sveučilišta Kim Il-Sung, bivši član Središnje vojne komisije Radničke stranke Koreje, ključnog tijela za pitanja nacionalne obrane u DNRK-u. U toj ulozi odgovoran za pružanje potpore programima DNRK-a povezanima s nuklearnim oružjem, balističkim projektilima ili drugim oružjem za masovno uništavanje ili za njihovo promicanje.

18.

KIM Won-hong (poznat i kao KIM Won Hong)

Datum rođenja: 7.1.1945.

Mjesto rođenja: Pjongjang, DNRK

Broj putovnice: 745310010

20.5.2016.

General. Prvi zamjenik direktora Odjela za opću politiku Narodne armije Koreje. Bivši direktor Odjela za nacionalnu sigurnost. Bivši ministar za državnu sigurnost. Član Središnje vojne komisije Radničke stranke Koreje i Nacionalne obrambene komisije, koja je bila ključno tijelo za pitanja nacionalne obrane u DNRK-u prije nego što je preustrojena u Komisiju za državna pitanja (SAC), što su ključna tijela za pitanja nacionalne obrane u DNRK-u. U toj ulozi odgovoran za pružanje potpore programima DNRK-a povezanima s nuklearnim oružjem, balističkim projektilima ili drugim oružjem za masovno uništavanje ili za njihovo promicanje.

21.

SON Chol-ju (poznat i kao SON Chol Ju)

 

20.5.2016.

General pukovnik u Narodnoj armiji Koreje. Zamjenik direktora nadležan za organizaciju Narodne armije Koreje i bivši politički direktor zračnih i protuzračnih snaga, koji nadzire razvoj moderniziranih protuzračnih raketa. U toj ulozi odgovoran za pružanje potpore programima DNRK-a povezanima s nuklearnim oružjem, balističkim projektilima ili drugim oružjem za masovno uništavanje ili za njihovo promicanje.”

2.   

U Prilogu XV. Uredbi (EU) 2017/1509, pod naslovom „(b) Pravne osobe, subjekti i tijela uvršteni na popis u skladu s člankom 34. stavkom 4. točkom (a)” postojeći unosi renumeriraju se u 1. – 5.

3.   

Prilog XV. Uredbi (EU) 2017/1509, pod naslovom „(c) Fizičke osobe uvrštene na popis u skladu s člankom 34. stavkom 4. točkom (b)” mijenja se kako slijedi:

(a)

sljedeći unosi zamjenjuju se kako slijedi:

 

Ime

(i moguća druga imena)

Identifikacijski podaci

Datum uvrštenja na popis

Razlozi

„10.

DJANG Tcheul Hy

(JANG Tcheul-hy, JANG Cheul-hy, JANG Chol-hy, DJANG Cheul-hy, DJANG Chol-hy, DJANG Tchoul-hy, KIM Tcheul-hy)

Datum rođenja: 11.5.1950.

Mjesto rođenja: Kangwon

20.4.2018.

DJANG Tcheul Hy bila je uz svojeg muža KIMA Yonga Nama, sina KIMA Sua Gwanga i snahu KIM Kyong Hui uključena u obmanjujuće financijske prakse kojima bi se moglo doprinijeti programima DNRK-a povezanima s nuklearnim oružjem, balističkim projektilima ili drugim oružjem za masovno uništavanje. Bila je vlasnica više bankovnih računa u Uniji koje je njezin sin KIM Su Gwang otvorio u njezino ime. Također je bila uključena u nekoliko bankovnih doznaka s računa njezine snahe KIM Kyong Hui na bankovne račune izvan Unije.

11.

KIM Su Gwang

(KIM Sou-Kwang, KIM Sou-Gwang, KIM Son-Kwang, KIM Su-Kwang, KIM Soukwang, KIM Su-gwang, KIM Son-gwang)

Datum rođenja: 18.8.1976.

Mjesto rođenja: Pjongjang, DNRK

20.4.2018.

Povjerenstvo stručnjaka identificiralo je KIMA Sua Gwanga kao agenta Glavnog ureda za prikupljanje obavještajnih podataka (Reconnaissance General Bureau), subjekta koji su Ujedinjeni narodi uvrstili na popis. Povjerenstvo stručnjaka identificiralo je da su on i njegov otac KIM Yong Nam uključeni u obmanjujuće financijske prakse kojima bi se moglo doprinijeti programima DNRK-a povezanima s nuklearnim oružjem, balističkim projektilima ili drugim oružjem za masovno uništavanje. KIM Su Gwang otvorio je više bankovnih računa u nekoliko država članica, među ostalim pod imenima članova obitelji. Dok je radio kao diplomat bio je uključen u razne velike bankovne doznake na bankovne račune unutar Unije ili na račune izvan Unije, među ostalim na račune koji glase na njegovu suprugu KIM Kyong Hui.”

(b)

unosi se renumeriraju u 1. – 6.

4.   

U Prilogu XVI. Uredbi (EU) 2017/1509, pod naslovom „Popis osoba, subjekata ili tijela iz članka 34. stavaka 1. i 3.” i podnaslovom „(a) Fizičke osobe”, sljedeći unos zamjenjuje se kako slijedi:

 

Ime

(i moguća druga imena)

Identifikacijski podaci

Datum uvrštenja na popis

Razlozi

„4.

JON Chol Young

također poznat kao: JON Chol Yong

Broj putovnice: 563410192

Diplomat u Veleposlanstvu DNRK-a u Angoli

Datum rođenja: 30.4.1975.

22.1.2018.

Predstavnik poduzeća Green Pine Associated Corporation u Angoli i diplomat DNRK-a akreditiran u Angoli.

Green Pine je UN uvrstio na popis zbog aktivnosti koje uključuju kršenje embarga UN-a na oružje. Green Pine također je dogovorio ugovore za preuređenje angolskih vojnih brodova, čime se krše zabrane uvedene rezolucijama Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda.”


31.7.2018   

HR

Službeni list Europske unije

L 194/36


PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2018/1075

оd 27. srpnja 2018.

o produljenju odobrenja aktivne tvari Ampelomyces quisqualis soj AQ10, kao aktivne tvari niskog rizika, u skladu s Uredbom (EZ) br. 1107/2009 Europskog parlamenta i Vijeća o stavljanju na tržište sredstava za zaštitu bilja i o izmjeni Priloga Provedbenoj uredbi Komisije (EU) br. 540/2011

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EZ) br. 1107/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 21. listopada 2009. o stavljanju na tržište sredstava za zaštitu bilja i stavljanju izvan snage direktiva Vijeća 79/117/EEZ i 91/414/EEZ (1), a posebno njezin članak 22. stavak 1. u vezi s člankom 20. stavkom 1.,

budući da:

(1)

Direktivom Komisije 2005/2/EZ (2) Ampelomyces quisqualis soj AQ10 uvršten je u Prilog I. Direktivi Vijeća 91/414/EEZ (3) kao aktivna tvar.

(2)

Aktivne tvari uvrštene u Prilog I. Direktivi 91/414/EEZ smatraju se odobrenima u skladu s Uredbom (EZ) br. 1107/2009 te su uvrštene u dio A Priloga Provedbenoj uredbi Komisije (EU) br. 540/2011 (4).

(3)

Odobrenje aktivne tvari Ampelomyces quisqualis soj AQ10, kako je navedena u dijelu A Priloga Provedbenoj uredbi (EU) br. 540/2011, istječe 31. srpnja 2018.

(4)

Zahtjev za produljenje odobrenja aktivne tvari Ampelomyces quisqualis soj AQ10 podnesen je u skladu s člankom 1. Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 844/2012 (5) u roku predviđenom tim člankom.

(5)

Podnositelj zahtjeva dostavio je dodatnu dokumentaciju u skladu sa zahtjevima iz članka 6. Provedbene uredbe (EU) br. 844/2012. Država članica izvjestiteljica utvrdila je da je zahtjev potpun.

(6)

Država članica izvjestiteljica nakon savjetovanja s državom članicom suizvjestiteljicom pripremila je izvješće o ocjeni produljenja i dostavila ga 25. studenoga 2016. Europskoj agenciji za sigurnost hrane („Agencija”) i Komisiji.

(7)

Agencija je izvješće o ocjeni produljenja dostavila podnositelju zahtjeva i državama članicama na očitovanje te je primljene primjedbe proslijedila Komisiji. Agencija je uz to sažetak dodatne dokumentacije učinila dostupnim javnosti.

(8)

Agencija je 20. studenoga 2017. Komisiji dostavila zaključak (6) o tome može li se pretpostaviti da Ampelomyces quisqualis soj AQ10 ispunjava mjerila za odobravanje iz članka 4. Uredbe (EZ) br. 1107/2009. Komisija je 23. ožujka 2018. Stalnom odboru za bilje, životinje, hranu i hranu za životinje dostavila nacrt izvješća o produljenju odobrenja za Ampelomyces quisqualis soj AQ10.

(9)

Podnositelju zahtjeva omogućeno je podnošenje primjedbi na izvješće o produljenju.

(10)

Za jednu ili više reprezentativnih uporaba najmanje jednog sredstva za zaštitu bilja koje sadržava Ampelomyces quisqualis soj AQ10 utvrđeno je da su mjerila za odobravanje predviđena člankom 4. Uredbe (EZ) br. 1107/2009 ispunjena.

(11)

Procjena rizika za produljenje odobrenja aktivne tvari Ampelomyces quisqualis soj AQ10 temelji se na ograničenom broju reprezentativnih uporaba, no time se ne ograničavaju uporabe za koje se mogu odobriti sredstva za zaštitu bilja koja sadržavaju Ampelomyces quisqualis soj AQ10. Stoga nije primjereno zadržati ograničenje za uporabu te tvari isključivo kao fungicida.

(12)

Komisija nadalje smatra da je Ampelomyces quisqualis soj AQ10 aktivna tvar niskog rizika u skladu s člankom 22. Uredbe (EZ) br. 1107/2009. Ampelomyces quisqualis soj AQ10 ispunjava uvjete utvrđene u točki 5. Priloga II. Uredbi (EZ) br. 1107/2009. Ampelomyces quisqualis soj AQ10 soj je mikroorganizama koji bi, uzimajući u obzir predviđene uporabe, trebao biti niskog rizika za ljude, životinje i okoliš. Nadalje, Ampelomyces quisqualis soj AQ10 soj je mikroorganizama (gljivice) koji nije patogen za ljude niti je povezan s bilo kojim poznatim ljudskim, životinjskim ili biljnim patogenom te za koji nije poznata višestruka otpornost na antimikrobna sredstva koja se upotrebljavaju u humanoj ili veterinarskoj medicini.

(13)

Stoga je primjereno produljiti odobrenje za Ampelomyces quisqualis soj AQ10 kao tvar niskog rizika.

(14)

U skladu s člankom 14. stavkom 1. Uredbe (EZ) br. 1107/2009 u vezi s njezinim člankom 6. te s obzirom na postojeća znanstvena i tehnička saznanja, potrebno je, međutim, utvrditi određene uvjete.

(15)

U skladu s člankom 20. stavkom 3. Uredbe (EZ) br. 1107/2009 u vezi s njezinim člankom 13. stavkom 4. trebalo bi na odgovarajući način izmijeniti Prilog Provedbenoj uredbi (EU) br. 540/2011.

(16)

Provedbenom uredbom Komisije (EU) 2017/841 (7) rok važenja odobrenja za Ampelomyces quisqualis soj AQ10 produljen je do 31. srpnja 2018. kako bi se postupak produljenja mogao dovršiti prije isteka odobrenja te tvari. Budući da odobrenje aktivne tvari istječe 31. srpnja 2018., ova bi se Uredba trebala primjenjivati od 1. kolovoza 2018.

(17)

Mjere predviđene ovom Uredbom u skladu su s mišljenjem Stalnog odbora za bilje, životinje, hranu i hranu za životinje,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Produljenje odobrenja aktivne tvari

Odobrenje aktivne tvari Ampelomyces quisqualis soj AQ10, kako je navedena u Prilogu I., produljuje se u skladu s uvjetima utvrđenima u tom prilogu.

Članak 2.

Izmjene Provedbene uredbe (EU) br. 540/2011

Prilog Provedbenoj uredbi (EU) br. 540/2011 mijenja se u skladu s Prilogom II. ovoj Uredbi.

Članak 3.

Stupanje na snagu i datum primjene

Ova Uredba stupa na snagu sljedećeg dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Primjenjuje se od 1. kolovoza 2018.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 27. srpnja 2018.

Za Komisiju

Predsjednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  SL L 309, 24.11.2009., str. 1.

(2)  Direktiva Komisije 2005/2/EZ od 19. siječnja 2005. o izmjeni Direktive Vijeća 91/414/EEZ radi uvrštavanja Ampelomyces quisqualis i Gliocladium catenulatum kao aktivnih tvari. (SL L 20, 22.1.2005., str. 15.).

(3)  Direktiva Vijeća 91/414/EEZ od 15. srpnja 1991. o stavljanju sredstava za zaštitu bilja na tržište (SL L 230, 19.8.1991., str. 1.).

(4)  Provedbena uredba Komisije (EU) br. 540/2011 od 25. svibnja 2011. o provedbi Uredbe (EZ) br. 1107/2009 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu popisa odobrenih aktivnih tvari (SL L 153, 11.6.2011., str. 1.).

(5)  Provedbena uredba Komisije (EU) br. 844/2012 od 18. rujna 2012. o određivanju odredaba potrebnih za provedbu postupka obnavljanja odobrenja za aktivne tvari, kako je predviđeno Uredbom (EZ) br. 1107/2009 Europskog parlamenta i Vijeća o stavljanju na tržište sredstava za zaštitu bilja (SL L 252, 19.9.2012., str. 26.).

(6)  EFSA Journal 2017.;15(11):5078, 24 str. doi:10.2903/j.efsa.2017.5078 Dostupno na internetu: www.efsa.europa.eu.

(7)  Provedbena uredba Komisije (EU) 2017/841 od 17. svibnja 2017. o izmjeni Provedbene uredbe (EU) br. 540/2011 u pogledu produljenja roka valjanosti odobrenja aktivnih tvari: alfa-cipermetrin, Ampelomyces quisqualis soja: aq 10, benalaksil, bentazon, bifenazat, bromoksinil, karfentrazon etil, klorprofam, ciazofamid, desmedifam, dikvat, DPX KE 459 (flupirsulfuron-metil), etoksazol, famoksadon, fenamidon, flumioksazin, foramsulfuron, Gliocladium catenulatum soja: j1446, imazamoks, imazosulfuron, izoksaflutol, laminarin, metalaksil-m, metoksifenozid, milbemektin, oksasulfuron, pendimetalin, fenmedifam, pimetrozin, s-metolaklor i trifloksistrobin (SL L 125, 18.5.2017., str. 12.).


PRILOG I.

Uobičajeni naziv, identifikacijski brojevi

Kemijski naziv prema IUPAC-u

Čistoća (1)

Datum odobrenja

Prestanak odobrenja

Posebne odredbe

Ampelomyces quisqualis soj AQ10

Nije primjenjivo

Najmanji udio živih spora:

3,0 × 1012 CFU/kg

1. kolovoza 2018.

1. kolovoza 2033.

Za provedbu jedinstvenih načela iz članka 29. stavka 6. Uredbe (EZ) br. 1107/2009 moraju se uzeti u obzir zaključci izvješća o produljenju za Ampelomyces quisqualis soj AQ10, a posebno njegovi dodaci I. i II.

U toj cjelokupnoj ocjeni države članice moraju obratiti posebnu pozornost na zaštitu korisnika sredstva i djelatnika, uzimajući u obzir da se smatra da mikroorganizmi mogu uzrokovati preosjetljivost, te osigurati da uvjeti uporabe uključuju primjenu odgovarajućih osobnih zaštitnih sredstava.

Proizvođač je dužan osigurati strogo održavanje ekoloških uvjeta i analizu kontrole kvalitete tijekom proizvodnog postupka.

Uvjeti uporabe prema potrebi uključuju mjere za smanjenje rizika.


(1)  Dodatni podaci o identifikaciji i specifikaciji aktivne tvari dostupni su u izvješću o pregledu.


PRILOG II.

Prilog Provedbenoj uredbi (EU) br. 540/2011 mijenja se kako slijedi:

1.

U dijelu A briše se unos za Ampelomyces quisqualis soj AQ10.

2.

U dijelu D dodaje se sljedeći unos:

Broj

Uobičajeni naziv, identifikacijski brojevi

Kemijski naziv prema IUPAC-u

Čistoća (1)

Datum odobrenja

Prestanak odobrenja

Posebne odredbe

„14

Ampelomyces quisqualis soj AQ10

Nije primjenjivo

Najmanji udio živih spora:

3,0 × 1012 CFU/kg

1. kolovoza 2018.

1. kolovoza 2033.

Za provedbu jedinstvenih načela iz članka 29. stavka 6. Uredbe (EZ) br. 1107/2009 moraju se uzeti u obzir zaključci izvješća o produljenju za Ampelomyces quisqualis soj AQ10, a posebno njegovi dodaci I. i II.

U toj cjelokupnoj ocjeni države članice moraju obratiti posebnu pozornost na zaštitu korisnika sredstva i djelatnika, uzimajući u obzir da se smatra da mikroorganizmi mogu uzrokovati preosjetljivost, te osigurati da uvjeti uporabe uključuju primjenu odgovarajućih osobnih zaštitnih sredstava.

Proizvođač je dužan osigurati strogo održavanje ekoloških uvjeta i analizu kontrole kvalitete tijekom proizvodnog postupka.

Uvjeti uporabe prema potrebi uključuju mjere za smanjenje rizika.”


(1)  Dodatni podaci o identifikaciji i specifikaciji aktivne tvari dostupni su u izvješću o pregledu.


31.7.2018   

HR

Službeni list Europske unije

L 194/41


PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2018/1076

оd 30. srpnja 2018.

o izmjeni Uredbe (EU) br. 37/2010 radi klasifikacije tvari izofluran u pogledu najveće dopuštene količine rezidua

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EZ) br. 470/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 6. svibnja 2009. o propisivanju postupaka Zajednice za određivanje najvećih dopuštenih količina rezidua farmakološki djelatnih tvari u hrani životinjskog podrijetla, o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EEZ) br. 2377/90 i o izmjeni Direktive 2001/82/EZ Europskog parlamenta i Vijeća i Uredbe (EZ) br. 726/2004 Europskog parlamenta i Vijeća (1), a posebno njezin članak 14. u vezi s člankom 17.,

uzimajući u obzir mišljenje Europske agencije za lijekove koje je izdao Odbor za veterinarskomedicinske proizvode,

budući da:

(1)

Člankom 17. Uredbe (EZ) br. 470/2009 zahtijeva se da se uredbom utvrdi najveća dopuštena količina rezidua („NDK”) farmakološki djelatnih tvari namijenjenih za uporabu u Uniji u veterinarskomedicinskim proizvodima za životinje koje se upotrebljavaju za proizvodnju hrane ili u biocidnim proizvodima koji se upotrebljavaju u uzgoju životinja.

(2)

U tablici 1. Priloga Uredbi Komisije (EU) br. 37/2010 (2) utvrđene su farmakološki djelatne tvari i njihova klasifikacija u odnosu na najveće dopuštene količine rezidua u hrani životinjskog podrijetla.

(3)

Izofluran je već uvršten u tu tablicu kao dopuštena tvar za kopitare, samo za uporabu kao anestetik. Klasifikacija u postojećem unosu: „NDK nije potreban”.

(4)

Europskoj agenciji za lijekove („EMA”) podnesen je zahtjev za proširenje postojećeg unosa za izofluran na svinje.

(5)

Na temelju mišljenja Odbora za veterinarskomedicinske proizvode EMA je preporučila utvrđivanje NDK-a za izofluran kod svinja.

(6)

U skladu s člankom 5. Uredbe (EZ) br. 470/2009 EMA je dužna razmotriti mogućnost uporabe NDK-a utvrđenih za farmakološki djelatnu tvar u određenoj hrani za drugu hranu dobivenu od iste vrste životinja ili NDK-a utvrđenih za farmakološki djelatnu tvar u jednoj ili više vrsta životinja za druge vrste životinja.

(7)

EMA je smatrala da ekstrapolaciju unosa za izofluran na ostale dobne skupine i vrste u ovom trenutku nije moguće pouzdano ocijeniti zbog nedostatnih podataka.

(8)

Uredbu (EU) br. 37/2010 trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti.

(9)

Primjereno je zainteresiranim stranama omogućiti razuman rok za poduzimanje eventualnih mjera radi usklađivanja s novim NDK-om.

(10)

Mjere predviđene ovom Uredbom u skladu su s mišljenjem Stalnog odbora za veterinarskomedicinske proizvode,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Prilog Uredbi (EU) br. 37/2010 mijenja se kako je utvrđeno u Prilogu ovoj Uredbi.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Primjenjuje se od 29. rujna 2018.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 30. srpnja 2018.

Za Komisiju

Predsjednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  SL L 152, 16.6.2009., str. 11.

(2)  Uredba Komisije (EU) br. 37/2010 od 22. prosinca 2009. o farmakološki djelatnim tvarima i njihovoj klasifikaciji u odnosu na najveće dopuštene količine rezidua u hrani životinjskog podrijetla (SL L 15, 20.1.2010., str. 1.).


PRILOG

Unos za tvar „fluazuron” u tablici 1. Priloga Uredbi (EU) br. 37/2010 zamjenjuje se sljedećim unosom:

Farmakološki djelatna tvar

Marker rezidua

Vrsta životinje

NDK

Ciljno tkivo

Ostale odredbe (u skladu s člankom 14. stavkom 7. Uredbe (EZ) br. 470/2009)

Terapeutska klasifikacija

„Izofluran

NIJE PRIMJENJIVO

Kopitari

NDK nije potreban

NIJE PRIMJENJIVO

Za primjenu udisanjem

Opći anestetici”

Svinje

NDK nije potreban

NIJE PRIMJENJIVO

Za primjenu udisanjem kod prasadi do 7 dana starosti


31.7.2018   

HR

Službeni list Europske unije

L 194/44


PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2018/1077

оd 30. srpnja 2018.

o izmjeni Provedbene uredbe (EU) br. 808/2014 o utvrđivanju pravila primjene Uredbe (EU) br. 1305/2013 Europskog parlamenta i Vijeća o potpori ruralnom razvoju iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 1305/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o potpori ruralnom razvoju iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR) i stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 1698/2005 (1), a posebno njezin članak 8. stavak 3.,

budući da:

(1)

Provedbenom uredbom Komisije (EU) br. 808/2014 (2) utvrđena su pravila primjene Uredbe (EU) br. 1305/2013. Uredbom (EU) 2017/2393 Europskog parlamenta i Vijeća (3) izmijenjena je Uredba (EU) br. 1305/2013 pojednostavnjenjem općih pravila za Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj (EPFRR). Pravila primjene Uredbe (EU) br. 1305/2013 trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti.

(2)

Obveza odabira tijelâ za pružanje savjeta putem posebnog poziva na podnošenje ponuda ukinuta je. Provedbena pravila koja se odnose na pozive za podnošenje ponuda stoga bi trebalo izbrisati.

(3)

Pravila za zajedničko uspostavljanje gospodarstava mladih poljoprivrednika uvedena su člankom 2. stavkom 1. točkom (n) Uredbe (EU) br. 1305/2013, a definicija „datuma uspostavljanja” dodana je u članku 2. stavku 1. točki (s) te uredbe. Stoga bi trebalo uskladiti odredbe koje se odnose na mlade poljoprivrednike utvrđene u dijelu 1. stavku 8. Priloga I. Provedbenoj uredbi (EU) br. 808/2014. Štoviše, nakon brisanja članka 57. Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 809/2014 (4) koji je sadržavao pravila o razvoju poljoprivrednih gospodarstava i poslovanja, trebalo bi pojednostavniti i pravila koja se odnose na poslovni plan utvrđena Provedbenom uredbom (EU) br. 808/2014.

(4)

Pravila o financijskim instrumentima pojednostavnjena su. Osobito, odstupanje od primjenjivosti kriterija za odabir za operacije kojima se pruža potpora putem financijskih instrumenata uvedeno je člankom 49. stavkom 4. Uredbe (EU) br. 1305/2013. Dio 1. stavak 8. Priloga I. Provedbenoj uredbi (EU) br. 808/2014 trebalo bi uskladiti s tim odstupanjem.

(5)

Kako bi se izbjeglo nepotrebno administrativno opterećenje, a posebno česte izmjene planova financiranja, potrebno je pojasniti da se gornja granica za prekoračenje planiranih doprinosa EPFRR-a kako je predstavljeno u planu financiranja svakog programa izračunava na razini ukupnog iznosa svake mjere.

(6)

Člankom 39.a Uredbe (EU) br. 1305/2013 predviđena je potpora poljoprivrednicima putem instrumenta za stabilizaciju prihoda prilagođenog pojedinačnim sektorima, a člankom 37. te uredbe dopuštena je potpora poljoprivrednim programima osiguranja koji pokrivaju gubitke veće od 20 % prosječne godišnje proizvodnje nastale zbog nepovoljnih klimatskih prilika, bolesti životinja ili bilja, najezde nametnika ili okolišnog incidenta. U skladu s člankom 8. stavkom 1. točkom (h) Uredbe (EU) br. 1305/2013 u planu financiranja trebao bi biti naveden planirani doprinos EPFRR-a i stopa doprinosa EPFRR-a

(7)

Provedbenu uredbu (EU) br. 808/2014 trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti.

(8)

Mjere predviđene ovom Uredbom u skladu su s mišljenjem Odbora za ruralni razvoj,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Provedbena uredba (EU) br. 808/2014 mijenja se kako slijedi:

1.

Članak 7. briše se.

2.

U članku 8. briše se stavak 1.

3.

Dio 1. Priloga I. mijenja se kako slijedi:

(a)

stavak 8. „Opis odabranih mjera” mijenja se kako slijedi:

i.

U točki 2. podtočka (c) zamjenjuje se sljedećim:

„(c)

područje primjene, visinu potpore, prihvatljive korisnike i, ako je relevantno, metodologiju izračuna iznosa ili stope potpore raščlanjenih, ako je potrebno, po podmjerama i/ili vrstama operacija. Za svaku se vrstu operacije navodi specifikacija prihvatljivih troškova, uvjeti prihvatljivosti, iznosi i stope potpore koji se na nju primjenjuju te načela utvrđivanja kriterija odabira. Ako se potpora pruža financijskom instrumentu koji se primjenjuje u skladu s člankom 38. stavkom 4. prvim podstavkom točkama (a) i (b) Uredbe (EU) br. 1303/2013, opis vrste financijskog instrumenta, općih kategorija krajnjih korisnika, općih kategorija prihvatljivih troškova i maksimalna razina potpore.”;

ii.

u točki 2.(e), podtočka 5. zamjenjuje se sljedećim:

„5.   Razvoj poljoprivrednih gospodarstava i poslovanja (članak 19. Uredbe (EU) br. 1305/2013)

definicija malog poljoprivrednog gospodarstva iz članka 19. stavka 1. točke (a) podtočke iii. Uredbe (EU) br. 1305/2013,

definicija mjera iz članka 2. stavka 1. točke (s) Uredbe (EU) br. 1305/2013 („datum uspostavljanja”),

utvrđivanje gornjeg i donjeg praga iz članka 19. stavka 4. petog podstavka Uredbe (EU) br. 1305/2013,

posebni uvjeti za potporu mladim poljoprivrednicima kada ne osnivaju gospodarstvo kao jedini voditelji gospodarstva u skladu s člankom 2. stavcima 1. i 2. Delegirane uredbe (EU) br. 807/2014,

informacije o primjeni razdoblja počeka iz članka 2. stavka 3. Delegirane uredbe (EU) br. 807/2014,

sažetak zahtjeva u pogledu poslovnog plana,

korištenje mogućnosti kombiniranja različitih mjera s pomoću poslovnog plana koji mladim poljoprivrednicima omogućuje pristup tim mjerama,

obuhvaćena područja diversifikacije.”;

iii.

u točki 2.(e) naslov točke 16. zamjenjuje se sljedećim:

„16.    Upravljanje rizikom (članci od 36. do 39.a Uredbe (EU) br. 1305/2013)”;

(b)

stavak 10. (c) mijenja se kako slijedi:

i.

u prvom podstavku dodaje se sljedeća točka v.:

„v.

za operacije koje se provode u skladu s člankom 37. Uredbe (EU) br. 1305/2013 gdje je donja granica gubitka utvrđena na 20 % i za operacije koje se provode u skladu s člankom 39.a Uredbe (EU) br. 1305/2013 okvirni ukupni doprinos Unije i okvirna stopa doprinosa.”;

ii.

dodaje se sljedeći podstavak:

„Za potrebe privremenih plaćanja iz članka 36. Uredbe (EU) br. 1306/2013, plaćanje preostalog iznosa iz članka 37. i poravnanje računa iz članka 51. te uredbe, doprinos EPFRR-a koji se plaća u pogledu prihvatljivog javnog rashoda predmetnog programa poštuje se na razini mjere.”.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu trećeg dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 30. srpnja 2018.

Za Komisiju

Predsjednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  SL L 347, 20.12.2013., str. 487.

(2)  Provedbena uredba Komisije (EU) br. 808/2014 od 17. srpnja 2014. o utvrđivanju pravila primjene Uredbe (EU) br. 1305/2013 Europskog parlamenta i Vijeća o potpori ruralnom razvoju iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR) (SL L 227, 31.7.2014., str. 18.).

(3)  Uredba (EU) 2017/2393 Europskog parlamenta i Vijeća od 13. prosinca 2017. o izmjeni uredaba (EU) br. 1305/2013 o potpori ruralnom razvoju iz Europskoga poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR), (EU) br. 1306/2013 o financiranju, upravljanju i nadzoru zajedničke poljoprivredne politike, (EU) br. 1307/2013 o utvrđivanju pravila za izravna plaćanja poljoprivrednicima u programima potpore u okviru zajedničke poljoprivredne politike, (EU) br. 1308/2013 o uspostavljanju zajedničke organizacije tržišta poljoprivrednih proizvoda i (EU) br. 652/2014 o utvrđivanju odredaba za upravljanje rashodima koji se odnose na prehrambeni lanac, zdravlje i dobrobit životinja te na biljno zdravstvo i biljni reprodukcijski materijal (SL L 350, 29.12.2017., str. 15.).

(4)  Provedbena uredba Komisije (EU) br. 809/2014 оd 17. srpnja 2014. o utvrđivanju pravila za primjenu Uredbe (EU) br. 1306/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu integriranog administrativnog i kontrolnog sustava, mjera ruralnog razvoja i višestruke sukladnosti (SL L 227, 31.7.2014., str. 69.).


31.7.2018   

HR

Službeni list Europske unije

L 194/47


PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2018/1078

оd 30. srpnja 2018.

o utvrđivanju tehničkih informacija za izračun tehničkih pričuva i osnovnih vlastitih sredstava za potrebe izvješćivanja s referentnim datumima od 30. lipnja 2018. do 29. rujna 2018. u skladu s Direktivom 2009/138/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o osnivanju i obavljanju djelatnosti osiguranja i reosiguranja

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Direktivu 2009/138/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 25. studenoga 2009. o osnivanju i obavljanju djelatnosti osiguranja i reosiguranja (Solventnost II) (1), a posebno njezin članak 77.e stavak 2. treći podstavak,

budući da:

(1)

Kako bi se osigurali ujednačeni uvjeti za izračun tehničkih pričuva i osnovnih vlastitih sredstava što ga provode društva za osiguranje i društva za reosiguranje za potrebe Direktive 2009/138/EZ, trebalo bi za svaki referentni datum utvrditi tehničke informacije o relevantnim vremenskim strukturama nerizičnih kamatnih stopa, temeljnim rasponima za izračun uravnotežene prilagodbe i prilagodbama zbog volatilnosti.

(2)

Društva za osiguranje i društva za reosiguranje trebala bi koristiti tehničke informacije koje se temelje na tržišnim podacima koji se odnose na kraj zadnjeg mjeseca koji prethodi prvom referentnom datumu izvješćivanja na koji se ova Uredba primjenjuje. Europsko nadzorno tijelo za osiguranje i strukovno mirovinsko osiguranje dostavilo je Komisiji 5. srpnja 2018. tehničke informacije koje se odnose na tržišne podatke s kraja lipnja 2018. Te su informacije objavljene 5. srpnja 2018. u skladu s člankom 77.e stavkom 1. Direktive 2009/138/EZ.

(3)

Zbog potrebe da tehničke informacije budu odmah dostupne, važno je da ova Uredba hitno stupi na snagu.

(4)

Zbog bonitetnih je razloga potrebno da društva za osiguranje i društva za reosiguranje koriste iste tehničke informacije za izračun tehničkih pričuva i osnovnih vlastitih sredstava neovisno o datumu njihova izvješćivanja nadležnim tijelima. Ova bi se Uredba stoga trebala primjenjivati od prvog referentnog datuma izvješćivanja na koji se ova Uredba primjenjuje.

(5)

Kako bi se u što kraćem roku osigurala pravna sigurnost, potpuno je opravdano na temelju hitnosti u pogledu dostupnosti relevantne vremenske strukture nerizičnih kamata da se mjere predviđene ovom Uredbom donesu u skladu s člankom 8., u vezi s člankom 4., Uredbe (EU) br. 182/2011 Europskog parlamenta i Vijeća (2),

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

1.   Društva za osiguranje i društva za reosiguranje koriste tehničke informacije iz stavka 2. pri izračunu tehničkih pričuva i osnovnih vlastitih sredstava za potrebe izvješćivanja s referentnim datumima od 30. lipnja 2018. do 29. rujna 2018.

2.   Za svaku relevantnu valutu tehničke informacije upotrijebljene za izračun najbolje procjene u skladu s člankom 77. Direktive 2009/138/EZ, uravnotežene prilagodbe u skladu s člankom 77.c te Direktive i prilagodbe zbog volatilnosti u skladu s člankom 77.d te Direktive uključuju sljedeće:

(a)

relevantne vremenske strukture nerizičnih kamatnih stopa utvrđene u Prilogu I.;

(b)

temeljne raspone za izračun uravnotežene prilagodbe utvrđene u Prilogu II.;

(c)

za svako relevantno nacionalno tržište osiguranja, prilagodbe zbog volatilnosti utvrđene u Prilogu III.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu dan nakon dana objave u Službenom listu Europske unije.

Primjenjuje se od 30. lipnja 2018.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 30. srpnja 2018.

Za Komisiju

Predsjednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  SL L 335, 17.12.2009., str. 1.

(2)  Uredba (EU) br. 182/2011 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. veljače 2011. o utvrđivanju pravila i općih načela u vezi s mehanizmima nadzora država članica nad izvršavanjem provedbenih ovlasti Komisije (SL L 55, 28.2.2011., str. 13.).


PRILOG I.

Relevantne vremenske strukture nerizičnih kamatnih stopa za izračun najbolje procjene bez primjene uravnotežene prilagodbe ili prilagodbe zbog volatilnosti

Rok dospijeća (u godinama)

Euro

Češka kruna

Danska kruna

Forinta

Švedska kruna

Kuna

1

– 0,353 %

1,300 %

– 0,363 %

0,693 %

– 0,425 %

– 0,028 %

2

– 0,275 %

1,532 %

– 0,285 %

1,538 %

– 0,260 %

0,330 %

3

– 0,136 %

1,665 %

– 0,146 %

1,862 %

– 0,065 %

0,668 %

4

0,016 %

1,754 %

0,006 %

2,150 %

0,126 %

0,967 %

5

0,165 %

1,816 %

0,154 %

2,568 %

0,314 %

1,256 %

6

0,308 %

1,854 %

0,298 %

2,950 %

0,492 %

1,522 %

7

0,444 %

1,879 %

0,434 %

3,221 %

0,656 %

1,755 %

8

0,571 %

1,903 %

0,561 %

3,425 %

0,800 %

1,950 %

9

0,690 %

1,924 %

0,680 %

3,584 %

0,931 %

2,110 %

10

0,789 %

1,940 %

0,779 %

3,703 %

1,048 %

2,242 %

11

0,887 %

1,952 %

0,877 %

3,797 %

1,201 %

2,356 %

12

0,981 %

1,959 %

0,970 %

3,876 %

1,372 %

2,454 %

13

1,062 %

1,962 %

1,051 %

3,941 %

1,540 %

2,540 %

14

1,128 %

1,968 %

1,118 %

3,997 %

1,698 %

2,616 %

15

1,179 %

1,983 %

1,168 %

4,043 %

1,842 %

2,685 %

16

1,215 %

2,008 %

1,204 %

4,082 %

1,972 %

2,747 %

17

1,243 %

2,042 %

1,232 %

4,116 %

2,090 %

2,804 %

18

1,270 %

2,081 %

1,259 %

4,144 %

2,196 %

2,855 %

19

1,300 %

2,124 %

1,290 %

4,168 %

2,291 %

2,903 %

20

1,338 %

2,170 %

1,327 %

4,189 %

2,378 %

2,947 %

21

1,383 %

2,216 %

1,373 %

4,207 %

2,456 %

2,988 %

22

1,435 %

2,263 %

1,425 %

4,223 %

2,528 %

3,025 %

23

1,491 %

2,309 %

1,481 %

4,237 %

2,594 %

3,061 %

24

1,549 %

2,355 %

1,540 %

4,249 %

2,654 %

3,094 %

25

1,609 %

2,400 %

1,599 %

4,260 %

2,709 %

3,125 %

26

1,668 %

2,444 %

1,659 %

4,269 %

2,760 %

3,154 %

27

1,728 %

2,487 %

1,719 %

4,277 %

2,808 %

3,182 %

28

1,786 %

2,528 %

1,778 %

4,284 %

2,852 %

3,208 %

29

1,844 %

2,568 %

1,835 %

4,291 %

2,893 %

3,232 %

30

1,899 %

2,607 %

1,891 %

4,296 %

2,931 %

3,256 %

31

1,954 %

2,644 %

1,946 %

4,301 %

2,967 %

3,278 %

32

2,006 %

2,680 %

1,999 %

4,306 %

3,001 %

3,299 %

33

2,057 %

2,715 %

2,050 %

4,310 %

3,033 %

3,318 %

34

2,107 %

2,748 %

2,099 %

4,313 %

3,062 %

3,337 %

35

2,154 %

2,780 %

2,147 %

4,317 %

3,091 %

3,355 %

36

2,200 %

2,810 %

2,193 %

4,319 %

3,117 %

3,373 %

37

2,244 %

2,840 %

2,237 %

4,322 %

3,142 %

3,389 %

38

2,286 %

2,868 %

2,280 %

4,324 %

3,166 %

3,405 %

39

2,327 %

2,895 %

2,321 %

4,326 %

3,189 %

3,420 %

40

2,366 %

2,922 %

2,360 %

4,328 %

3,210 %

3,434 %

41

2,404 %

2,947 %

2,398 %

4,330 %

3,230 %

3,448 %

42

2,440 %

2,971 %

2,434 %

4,332 %

3,250 %

3,461 %

43

2,475 %

2,994 %

2,469 %

4,333 %

3,268 %

3,474 %

44

2,509 %

3,017 %

2,503 %

4,334 %

3,286 %

3,486 %

45

2,541 %

3,038 %

2,536 %

4,335 %

3,303 %

3,498 %

46

2,572 %

3,059 %

2,567 %

4,336 %

3,319 %

3,509 %

47

2,602 %

3,079 %

2,597 %

4,337 %

3,335 %

3,520 %

48

2,631 %

3,098 %

2,626 %

4,338 %

3,349 %

3,530 %

49

2,659 %

3,117 %

2,654 %

4,339 %

3,364 %

3,540 %

50

2,686 %

3,135 %

2,681 %

4,340 %

3,377 %

3,550 %

51

2,712 %

3,152 %

2,707 %

4,340 %

3,391 %

3,559 %

52

2,737 %

3,169 %

2,732 %

4,341 %

3,403 %

3,569 %

53

2,761 %

3,185 %

2,756 %

4,341 %

3,415 %

3,577 %

54

2,784 %

3,200 %

2,780 %

4,342 %

3,427 %

3,586 %

55

2,807 %

3,215 %

2,802 %

4,342 %

3,438 %

3,594 %

56

2,829 %

3,230 %

2,824 %

4,343 %

3,449 %

3,602 %

57

2,850 %

3,244 %

2,845 %

4,343 %

3,460 %

3,609 %

58

2,870 %

3,258 %

2,866 %

4,343 %

3,470 %

3,617 %

59

2,890 %

3,271 %

2,885 %

4,344 %

3,480 %

3,624 %

60

2,909 %

3,284 %

2,904 %

4,344 %

3,489 %

3,631 %

61

2,927 %

3,296 %

2,923 %

4,344 %

3,498 %

3,637 %

62

2,945 %

3,308 %

2,941 %

4,344 %

3,507 %

3,644 %

63

2,962 %

3,319 %

2,958 %

4,345 %

3,516 %

3,650 %

64

2,979 %

3,331 %

2,975 %

4,345 %

3,524 %

3,656 %

65

2,995 %

3,342 %

2,991 %

4,345 %

3,532 %

3,662 %

66

3,011 %

3,352 %

3,007 %

4,345 %

3,540 %

3,668 %

67

3,027 %

3,363 %

3,023 %

4,345 %

3,548 %

3,674 %

68

3,042 %

3,373 %

3,038 %

4,346 %

3,555 %

3,679 %

69

3,056 %

3,382 %

3,052 %

4,346 %

3,562 %

3,684 %

70

3,070 %

3,392 %

3,066 %

4,346 %

3,569 %

3,689 %

71

3,084 %

3,401 %

3,080 %

4,346 %

3,576 %

3,694 %

72

3,097 %

3,410 %

3,094 %

4,346 %

3,582 %

3,699 %

73

3,110 %

3,419 %

3,107 %

4,346 %

3,589 %

3,704 %

74

3,123 %

3,427 %

3,119 %

4,346 %

3,595 %

3,709 %

75

3,135 %

3,435 %

3,132 %

4,346 %

3,601 %

3,713 %

76

3,147 %

3,443 %

3,144 %

4,346 %

3,607 %

3,718 %

77

3,159 %

3,451 %

3,155 %

4,347 %

3,613 %

3,722 %

78

3,170 %

3,459 %

3,167 %

4,347 %

3,618 %

3,726 %

79

3,181 %

3,466 %

3,178 %

4,347 %

3,624 %

3,730 %

80

3,192 %

3,474 %

3,189 %

4,347 %

3,629 %

3,734 %

81

3,202 %

3,481 %

3,199 %

4,347 %

3,634 %

3,738 %

82

3,213 %

3,488 %

3,210 %

4,347 %

3,639 %

3,742 %

83

3,223 %

3,494 %

3,220 %

4,347 %

3,644 %

3,745 %

84

3,233 %

3,501 %

3,229 %

4,347 %

3,649 %

3,749 %

85

3,242 %

3,507 %

3,239 %

4,347 %

3,654 %

3,752 %

86

3,252 %

3,514 %

3,248 %

4,347 %

3,658 %

3,756 %

87

3,261 %

3,520 %

3,258 %

4,347 %

3,663 %

3,759 %

88

3,270 %

3,526 %

3,267 %

4,347 %

3,667 %

3,763 %

89

3,278 %

3,532 %

3,275 %

4,347 %

3,672 %

3,766 %

90

3,287 %

3,537 %

3,284 %

4,347 %

3,676 %

3,769 %

91

3,295 %

3,543 %

3,292 %

4,347 %

3,680 %

3,772 %

92

3,303 %

3,548 %

3,301 %

4,347 %

3,684 %

3,775 %

93

3,311 %

3,554 %

3,309 %

4,347 %

3,688 %

3,778 %

94

3,319 %

3,559 %

3,316 %

4,347 %

3,692 %

3,781 %

95

3,327 %

3,564 %

3,324 %

4,347 %

3,695 %

3,784 %

96

3,334 %

3,569 %

3,332 %

4,347 %

3,699 %

3,786 %

97

3,342 %

3,574 %

3,339 %

4,348 %

3,703 %

3,789 %

98

3,349 %

3,579 %

3,346 %

4,348 %

3,706 %

3,792 %

99

3,356 %

3,584 %

3,353 %

4,348 %

3,710 %

3,794 %

100

3,363 %

3,589 %

3,360 %

4,348 %

3,713 %

3,797 %

101

3,370 %

3,593 %

3,367 %

4,348 %

3,716 %

3,799 %

102

3,376 %

3,598 %

3,374 %

4,348 %

3,720 %

3,802 %

103

3,383 %

3,602 %

3,380 %

4,348 %

3,723 %

3,804 %

104

3,389 %

3,606 %

3,387 %

4,348 %

3,726 %

3,807 %

105

3,396 %

3,610 %

3,393 %

4,348 %

3,729 %

3,809 %

106

3,402 %

3,615 %

3,399 %

4,348 %

3,732 %

3,811 %

107

3,408 %

3,619 %

3,405 %

4,348 %

3,735 %

3,813 %

108

3,414 %

3,623 %

3,411 %

4,348 %

3,738 %

3,816 %

109

3,419 %

3,627 %

3,417 %

4,348 %

3,741 %

3,818 %

110

3,425 %

3,630 %

3,423 %

4,348 %

3,744 %

3,820 %

111

3,431 %

3,634 %

3,428 %

4,348 %

3,746 %

3,822 %

112

3,436 %

3,638 %

3,434 %

4,348 %

3,749 %

3,824 %

113

3,442 %

3,641 %

3,439 %

4,348 %

3,752 %

3,826 %

114

3,447 %

3,645 %

3,445 %

4,348 %

3,754 %

3,828 %

115

3,452 %

3,649 %

3,450 %

4,348 %

3,757 %

3,830 %

116

3,457 %

3,652 %

3,455 %

4,348 %

3,760 %

3,832 %

117

3,462 %

3,655 %

3,460 %

4,348 %

3,762 %

3,834 %

118

3,467 %

3,659 %

3,465 %

4,348 %

3,764 %

3,835 %

119

3,472 %

3,662 %

3,470 %

4,348 %

3,767 %

3,837 %

120

3,477 %

3,665 %

3,475 %

4,348 %

3,769 %

3,839 %

121

3,482 %

3,668 %

3,480 %

4,348 %

3,772 %

3,841 %

122

3,486 %

3,672 %

3,484 %

4,348 %

3,774 %

3,842 %

123

3,491 %

3,675 %

3,489 %

4,348 %

3,776 %

3,844 %

124

3,496 %

3,678 %

3,493 %

4,348 %

3,778 %

3,846 %

125

3,500 %

3,681 %

3,498 %

4,348 %

3,780 %

3,847 %

126

3,504 %

3,684 %

3,502 %

4,348 %

3,783 %

3,849 %

127

3,509 %

3,686 %

3,507 %

4,348 %

3,785 %

3,851 %

128

3,513 %

3,689 %

3,511 %

4,348 %

3,787 %

3,852 %

129

3,517 %

3,692 %

3,515 %

4,348 %

3,789 %

3,854 %

130

3,521 %

3,695 %

3,519 %

4,348 %

3,791 %

3,855 %

131

3,525 %

3,698 %

3,523 %

4,348 %

3,793 %

3,857 %

132

3,529 %

3,700 %

3,527 %

4,348 %

3,795 %

3,858 %

133

3,533 %

3,703 %

3,531 %

4,348 %

3,797 %

3,860 %

134

3,537 %

3,705 %

3,535 %

4,348 %

3,799 %

3,861 %

135

3,541 %

3,708 %

3,539 %

4,348 %

3,800 %

3,862 %

136

3,544 %

3,710 %

3,542 %

4,348 %

3,802 %

3,864 %

137

3,548 %

3,713 %

3,546 %

4,348 %

3,804 %

3,865 %

138

3,552 %

3,715 %

3,550 %

4,348 %

3,806 %

3,867 %

139

3,555 %

3,718 %

3,553 %

4,348 %

3,808 %

3,868 %

140

3,559 %

3,720 %

3,557 %

4,348 %

3,809 %

3,869 %

141

3,562 %

3,722 %

3,560 %

4,348 %

3,811 %

3,870 %

142

3,566 %

3,725 %

3,564 %

4,348 %

3,813 %

3,872 %

143

3,569 %

3,727 %

3,567 %

4,348 %

3,814 %

3,873 %

144

3,572 %

3,729 %

3,571 %

4,348 %

3,816 %

3,874 %

145

3,576 %

3,732 %

3,574 %

4,348 %

3,818 %

3,875 %

146

3,579 %

3,734 %

3,577 %

4,348 %

3,819 %

3,877 %

147

3,582 %

3,736 %

3,580 %

4,348 %

3,821 %

3,878 %

148

3,585 %

3,738 %

3,583 %

4,348 %

3,822 %

3,879 %

149

3,588 %

3,740 %

3,587 %

4,348 %

3,824 %

3,880 %

150

3,591 %

3,742 %

3,590 %

4,348 %

3,825 %

3,881 %


Rok dospijeća (u godinama)

Lev

Funta sterlinga

Rumunjski leu

Poljski zlot

Islandska kruna

Norveška kruna

1

– 0,403 %

0,780 %

3,539 %

1,260 %

4,747 %

1,105 %

2

– 0,325 %

0,924 %

4,001 %

1,499 %

4,830 %

1,347 %

3

– 0,186 %

1,039 %

4,367 %

1,856 %

4,940 %

1,483 %

4

– 0,034 %

1,134 %

4,636 %

2,170 %

5,009 %

1,611 %

5

0,114 %

1,210 %

4,825 %

2,416 %

5,057 %

1,719 %

6

0,258 %

1,267 %

4,937 %

2,679 %

5,103 %

1,814 %

7

0,394 %

1,319 %

5,014 %

2,905 %

5,150 %

1,895 %

8

0,520 %

1,364 %

5,085 %

3,054 %

5,187 %

1,966 %

9

0,639 %

1,403 %

5,155 %

3,138 %

5,205 %

2,024 %

10

0,738 %

1,438 %

5,226 %

3,165 %

5,210 %

2,075 %

11

0,836 %

1,467 %

5,275 %

3,183 %

5,204 %

2,128 %

12

0,929 %

1,491 %

5,304 %

3,203 %

5,192 %

2,185 %

13

1,010 %

1,513 %

5,317 %

3,225 %

5,175 %

2,242 %

14

1,077 %

1,527 %

5,320 %

3,246 %

5,155 %

2,299 %

15

1,127 %

1,537 %

5,314 %

3,268 %

5,133 %

2,355 %

16

1,163 %

1,548 %

5,302 %

3,289 %

5,109 %

2,410 %

17

1,190 %

1,556 %

5,286 %

3,310 %

5,085 %

2,463 %

18

1,217 %

1,562 %

5,267 %

3,331 %

5,060 %

2,514 %

19

1,248 %

1,565 %

5,245 %

3,351 %

5,035 %

2,563 %

20

1,286 %

1,564 %

5,221 %

3,370 %

5,011 %

2,610 %

21

1,332 %

1,561 %

5,197 %

3,389 %

4,986 %

2,656 %

22

1,385 %

1,560 %

5,172 %

3,407 %

4,962 %

2,699 %

23

1,442 %

1,558 %

5,146 %

3,425 %

4,939 %

2,740 %

24

1,501 %

1,555 %

5,121 %

3,442 %

4,916 %

2,779 %

25

1,562 %

1,553 %

5,095 %

3,458 %

4,893 %

2,817 %

26

1,622 %

1,549 %

5,070 %

3,473 %

4,872 %

2,853 %

27

1,683 %

1,545 %

5,046 %

3,488 %

4,851 %

2,887 %

28

1,743 %

1,541 %

5,021 %

3,503 %

4,830 %

2,920 %

29

1,801 %

1,535 %

4,998 %

3,517 %

4,811 %

2,951 %

30

1,858 %

1,529 %

4,975 %

3,530 %

4,792 %

2,981 %

31

1,914 %

1,521 %

4,953 %

3,543 %

4,773 %

3,009 %

32

1,967 %

1,514 %

4,931 %

3,555 %

4,756 %

3,036 %

33

2,019 %

1,506 %

4,910 %

3,567 %

4,739 %

3,062 %

34

2,070 %

1,499 %

4,890 %

3,578 %

4,722 %

3,087 %

35

2,118 %

1,493 %

4,870 %

3,589 %

4,707 %

3,111 %

36

2,165 %

1,488 %

4,851 %

3,600 %

4,691 %

3,134 %

37

2,210 %

1,483 %

4,833 %

3,610 %

4,677 %

3,156 %

38

2,253 %

1,476 %

4,815 %

3,620 %

4,662 %

3,177 %

39

2,294 %

1,468 %

4,798 %

3,629 %

4,649 %

3,197 %

40

2,334 %

1,457 %

4,782 %

3,638 %

4,636 %

3,217 %

41

2,373 %

1,443 %

4,766 %

3,647 %

4,623 %

3,235 %

42

2,410 %

1,428 %

4,750 %

3,655 %

4,611 %

3,253 %

43

2,446 %

1,414 %

4,736 %

3,664 %

4,599 %

3,270 %

44

2,480 %

1,402 %

4,721 %

3,671 %

4,588 %

3,287 %

45

2,513 %

1,392 %

4,708 %

3,679 %

4,577 %

3,303 %

46

2,545 %

1,385 %

4,694 %

3,686 %

4,566 %

3,318 %

47

2,575 %

1,383 %

4,681 %

3,693 %

4,556 %

3,333 %

48

2,605 %

1,384 %

4,669 %

3,700 %

4,546 %

3,347 %

49

2,633 %

1,390 %

4,657 %

3,707 %

4,537 %

3,361 %

50

2,660 %

1,401 %

4,646 %

3,713 %

4,527 %

3,374 %

51

2,687 %

1,417 %

4,634 %

3,719 %

4,519 %

3,386 %

52

2,712 %

1,437 %

4,624 %

3,725 %

4,510 %

3,399 %

53

2,737 %

1,460 %

4,613 %

3,731 %

4,502 %

3,411 %

54

2,760 %

1,486 %

4,603 %

3,736 %

4,494 %

3,422 %

55

2,783 %

1,513 %

4,593 %

3,742 %

4,486 %

3,433 %

56

2,806 %

1,542 %

4,584 %

3,747 %

4,478 %

3,444 %

57

2,827 %

1,572 %

4,575 %

3,752 %

4,471 %

3,454 %

58

2,848 %

1,602 %

4,566 %

3,757 %

4,464 %

3,464 %

59

2,868 %

1,633 %

4,557 %

3,762 %

4,457 %

3,474 %

60

2,887 %

1,664 %

4,549 %

3,766 %

4,451 %

3,483 %

61

2,906 %

1,696 %

4,541 %

3,771 %

4,444 %

3,492 %

62

2,924 %

1,727 %

4,533 %

3,775 %

4,438 %

3,501 %

63

2,942 %

1,757 %

4,526 %

3,779 %

4,432 %

3,510 %

64

2,959 %

1,788 %

4,518 %

3,784 %

4,426 %

3,518 %

65

2,976 %

1,818 %

4,511 %

3,788 %

4,420 %

3,526 %

66

2,992 %

1,848 %

4,504 %

3,791 %

4,415 %

3,534 %

67

3,007 %

1,878 %

4,498 %

3,795 %

4,410 %

3,541 %

68

3,023 %

1,907 %

4,491 %

3,799 %

4,404 %

3,549 %

69

3,037 %

1,935 %

4,485 %

3,802 %

4,399 %

3,556 %

70

3,052 %

1,963 %

4,479 %

3,806 %

4,394 %

3,563 %

71

3,066 %

1,990 %

4,473 %

3,809 %

4,389 %

3,570 %

72

3,079 %

2,017 %

4,467 %

3,813 %

4,385 %

3,576 %

73

3,092 %

2,043 %

4,461 %

3,816 %

4,380 %

3,583 %

74

3,105 %

2,069 %

4,456 %

3,819 %

4,376 %

3,589 %

75

3,118 %

2,094 %

4,450 %

3,822 %

4,371 %

3,595 %

76

3,130 %

2,119 %

4,445 %

3,825 %

4,367 %

3,601 %

77

3,142 %

2,143 %

4,440 %

3,828 %

4,363 %

3,607 %

78

3,153 %

2,166 %

4,435 %

3,831 %

4,359 %

3,613 %

79

3,165 %

2,190 %

4,430 %

3,833 %

4,355 %

3,618 %

80

3,176 %

2,212 %

4,425 %

3,836 %

4,351 %

3,623 %

81

3,186 %

2,234 %

4,421 %

3,839 %

4,348 %

3,629 %

82

3,197 %

2,256 %

4,416 %

3,841 %

4,344 %

3,634 %

83

3,207 %

2,277 %

4,412 %

3,844 %

4,341 %

3,639 %

84

3,217 %

2,297 %

4,407 %

3,846 %

4,337 %

3,644 %

85

3,227 %

2,318 %

4,403 %

3,848 %

4,334 %

3,648 %

86

3,236 %

2,337 %

4,399 %

3,851 %

4,331 %

3,653 %

87

3,246 %

2,357 %

4,395 %

3,853 %

4,327 %

3,658 %

88

3,255 %

2,376 %

4,391 %

3,855 %

4,324 %

3,662 %

89

3,264 %

2,394 %

4,387 %

3,857 %

4,321 %

3,666 %

90

3,272 %

2,412 %

4,384 %

3,860 %

4,318 %

3,671 %

91

3,281 %

2,430 %

4,380 %

3,862 %

4,315 %

3,675 %

92

3,289 %

2,447 %

4,376 %

3,864 %

4,312 %

3,679 %

93

3,297 %

2,465 %

4,373 %

3,866 %

4,309 %

3,683 %

94

3,305 %

2,481 %

4,369 %

3,868 %

4,307 %

3,687 %

95

3,313 %

2,498 %

4,366 %

3,870 %

4,304 %

3,691 %

96

3,321 %

2,514 %

4,363 %

3,871 %

4,301 %

3,694 %

97

3,328 %

2,529 %

4,359 %

3,873 %

4,299 %

3,698 %

98

3,336 %

2,545 %

4,356 %

3,875 %

4,296 %

3,702 %

99

3,343 %

2,560 %

4,353 %

3,877 %

4,294 %

3,705 %

100

3,350 %

2,574 %

4,350 %

3,879 %

4,291 %

3,709 %

101

3,357 %

2,589 %

4,347 %

3,880 %

4,289 %

3,712 %

102

3,364 %

2,603 %

4,344 %

3,882 %

4,287 %

3,715 %

103

3,370 %

2,617 %

4,341 %

3,884 %

4,284 %

3,718 %

104

3,377 %

2,631 %

4,339 %

3,885 %

4,282 %

3,722 %

105

3,383 %

2,644 %

4,336 %

3,887 %

4,280 %

3,725 %

106

3,389 %

2,657 %

4,333 %

3,888 %

4,278 %

3,728 %

107

3,396 %

2,670 %

4,331 %

3,890 %

4,275 %

3,731 %

108

3,402 %

2,683 %

4,328 %

3,891 %

4,273 %

3,734 %

109

3,408 %

2,695 %

4,325 %

3,893 %

4,271 %

3,737 %

110

3,413 %

2,708 %

4,323 %

3,894 %

4,269 %

3,739 %

111

3,419 %

2,720 %

4,320 %

3,896 %

4,267 %

3,742 %

112

3,425 %

2,731 %

4,318 %

3,897 %

4,265 %

3,745 %

113

3,430 %

2,743 %

4,316 %

3,898 %

4,263 %

3,748 %

114

3,436 %

2,754 %

4,313 %

3,900 %

4,262 %

3,750 %

115

3,441 %

2,765 %

4,311 %

3,901 %

4,260 %

3,753 %

116

3,446 %

2,776 %

4,309 %

3,902 %

4,258 %

3,756 %

117

3,451 %

2,787 %

4,307 %

3,903 %

4,256 %

3,758 %

118

3,456 %

2,798 %

4,304 %

3,905 %

4,254 %

3,761 %

119

3,461 %

2,808 %

4,302 %

3,906 %

4,253 %

3,763 %

120

3,466 %

2,819 %

4,300 %

3,907 %

4,251 %

3,765 %

121

3,471 %

2,829 %

4,298 %

3,908 %

4,249 %

3,768 %

122

3,476 %

2,839 %

4,296 %

3,909 %

4,248 %

3,770 %

123

3,480 %

2,849 %

4,294 %

3,911 %

4,246 %

3,772 %

124

3,485 %

2,858 %

4,292 %

3,912 %

4,245 %

3,774 %

125

3,490 %

2,868 %

4,290 %

3,913 %

4,243 %

3,777 %

126

3,494 %

2,877 %

4,288 %

3,914 %

4,241 %

3,779 %

127

3,498 %

2,886 %

4,286 %

3,915 %

4,240 %

3,781 %

128

3,503 %

2,895 %

4,284 %

3,916 %

4,238 %

3,783 %

129

3,507 %

2,904 %

4,283 %

3,917 %

4,237 %

3,785 %

130

3,511 %

2,913 %

4,281 %

3,918 %

4,236 %

3,787 %

131

3,515 %

2,921 %

4,279 %

3,919 %

4,234 %

3,789 %

132

3,519 %

2,930 %

4,277 %

3,920 %

4,233 %

3,791 %

133

3,523 %

2,938 %

4,276 %

3,921 %

4,231 %

3,793 %

134

3,527 %

2,947 %

4,274 %

3,922 %

4,230 %

3,795 %

135

3,531 %

2,955 %

4,272 %

3,923 %

4,229 %

3,797 %

136

3,535 %

2,963 %

4,271 %

3,924 %

4,227 %

3,799 %

137

3,539 %

2,971 %

4,269 %

3,925 %

4,226 %

3,801 %

138

3,542 %

2,978 %

4,267 %

3,926 %

4,225 %

3,802 %

139

3,546 %

2,986 %

4,266 %

3,927 %

4,224 %

3,804 %

140

3,549 %

2,994 %

4,264 %

3,927 %

4,222 %

3,806 %

141

3,553 %

3,001 %

4,263 %

3,928 %

4,221 %

3,808 %

142

3,557 %

3,008 %

4,261 %

3,929 %

4,220 %

3,809 %

143

3,560 %

3,016 %

4,260 %

3,930 %

4,219 %

3,811 %

144

3,563 %

3,023 %

4,258 %

3,931 %

4,217 %

3,813 %

145

3,567 %

3,030 %

4,257 %

3,932 %

4,216 %

3,814 %

146

3,570 %

3,037 %

4,256 %

3,933 %

4,215 %

3,816 %

147

3,573 %

3,044 %

4,254 %

3,933 %

4,214 %

3,818 %

148

3,576 %

3,050 %

4,253 %

3,934 %

4,213 %

3,819 %

149

3,580 %

3,057 %

4,251 %

3,935 %

4,212 %

3,821 %

150

3,583 %

3,064 %

4,250 %

3,936 %

4,211 %

3,822 %


Rok dospijeća (u godinama)

Švicarski franak

Australski dolar

Baht

Kanadski dolar

Čileanski pezo

Kolumbijski pezo

1

– 0,745 %

1,962 %

1,284 %

1,848 %

2,642 %

4,533 %

2

– 0,639 %

2,016 %

1,523 %

2,070 %

3,118 %

4,913 %

3

– 0,498 %

2,063 %

1,738 %

2,178 %

3,403 %

5,314 %

4

– 0,359 %

2,180 %

1,908 %

2,245 %

3,594 %

5,551 %

5

– 0,226 %

2,279 %

2,044 %

2,269 %

3,750 %

5,798 %

6

– 0,102 %

2,372 %

2,161 %

2,296 %

3,889 %

5,964 %

7

0,018 %

2,452 %

2,266 %

2,305 %

4,008 %

6,247 %

8

0,125 %

2,523 %

2,362 %

2,342 %

4,104 %

6,393 %

9

0,218 %

2,583 %

2,446 %

2,358 %

4,181 %

6,397 %

10

0,314 %

2,639 %

2,516 %

2,371 %

4,242 %

6,426 %

11

0,388 %

2,690 %

2,570 %

2,392 %

4,289 %

6,446 %

12

0,460 %

2,735 %

2,614 %

2,417 %

4,326 %

6,446 %

13

0,528 %

2,774 %

2,654 %

2,442 %

4,356 %

6,431 %

14

0,601 %

2,806 %

2,691 %

2,463 %

4,379 %

6,406 %

15

0,624 %

2,830 %

2,727 %

2,480 %

4,398 %

6,373 %

16

0,648 %

2,846 %

2,763 %

2,490 %

4,413 %

6,335 %

17

0,681 %

2,856 %

2,799 %

2,495 %

4,425 %

6,294 %

18

0,717 %

2,862 %

2,835 %

2,495 %

4,435 %

6,250 %

19

0,748 %

2,866 %

2,869 %

2,489 %

4,443 %

6,205 %

20

0,772 %

2,869 %

2,903 %

2,479 %

4,449 %

6,159 %

21

0,787 %

2,872 %

2,937 %

2,465 %

4,454 %

6,113 %

22

0,797 %

2,873 %

2,968 %

2,449 %

4,457 %

6,067 %

23

0,807 %

2,871 %

2,999 %

2,433 %

4,460 %

6,022 %

24

0,819 %

2,866 %

3,029 %

2,419 %

4,462 %

5,978 %

25

0,837 %

2,857 %

3,057 %

2,407 %

4,464 %

5,935 %

26

0,862 %

2,845 %

3,085 %

2,399 %

4,465 %

5,892 %

27

0,893 %

2,831 %

3,111 %

2,394 %

4,465 %

5,852 %

28

0,927 %

2,818 %

3,137 %

2,394 %

4,465 %

5,812 %

29

0,964 %

2,808 %

3,161 %

2,398 %

4,465 %

5,774 %

30

1,003 %

2,803 %

3,184 %

2,407 %

4,465 %

5,737 %

31

1,043 %

2,804 %

3,206 %

2,420 %

4,464 %

5,701 %

32

1,084 %

2,809 %

3,228 %

2,438 %

4,463 %

5,667 %

33

1,125 %

2,817 %

3,248 %

2,458 %

4,462 %

5,634 %

34

1,165 %

2,829 %

3,268 %

2,480 %

4,461 %

5,602 %

35

1,205 %

2,843 %

3,287 %

2,504 %

4,460 %

5,571 %

36

1,245 %

2,858 %

3,305 %

2,528 %

4,459 %

5,542 %

37

1,283 %

2,874 %

3,323 %

2,554 %

4,458 %

5,513 %

38

1,321 %

2,892 %

3,340 %

2,580 %

4,456 %

5,486 %

39

1,358 %

2,910 %

3,356 %

2,606 %

4,455 %

5,460 %

40

1,394 %

2,928 %

3,371 %

2,632 %

4,454 %

5,435 %

41

1,428 %

2,947 %

3,386 %

2,658 %

4,452 %

5,410 %

42

1,462 %

2,966 %

3,400 %

2,683 %

4,451 %

5,387 %

43

1,495 %

2,985 %

3,414 %

2,709 %

4,449 %

5,364 %

44

1,526 %

3,003 %

3,428 %

2,733 %

4,448 %

5,343 %

45

1,557 %

3,021 %

3,440 %

2,758 %

4,446 %

5,322 %

46

1,587 %

3,040 %

3,453 %

2,782 %

4,445 %

5,302 %

47

1,616 %

3,057 %

3,465 %

2,805 %

4,444 %

5,283 %

48

1,643 %

3,075 %

3,476 %

2,827 %

4,442 %

5,264 %

49

1,670 %

3,092 %

3,487 %

2,850 %

4,441 %

5,246 %

50

1,696 %

3,109 %

3,498 %

2,871 %

4,439 %

5,229 %

51

1,721 %

3,125 %

3,508 %

2,892 %

4,438 %

5,212 %

52

1,746 %

3,141 %

3,518 %

2,912 %

4,437 %

5,196 %

53

1,769 %

3,156 %

3,528 %

2,932 %

4,435 %

5,180 %

54

1,792 %

3,171 %

3,537 %

2,951 %

4,434 %

5,165 %

55

1,814 %

3,186 %

3,546 %

2,970 %

4,433 %

5,151 %

56

1,835 %

3,200 %

3,555 %

2,988 %

4,432 %

5,137 %

57

1,856 %

3,214 %

3,563 %

3,006 %

4,431 %

5,123 %

58

1,876 %

3,228 %

3,571 %

3,023 %

4,429 %

5,110 %

59

1,896 %

3,241 %

3,579 %

3,040 %

4,428 %

5,097 %

60

1,914 %

3,254 %

3,587 %

3,056 %

4,427 %

5,085 %

61

1,933 %

3,266 %

3,594 %

3,072 %

4,426 %

5,073 %

62

1,950 %

3,279 %

3,601 %

3,087 %

4,425 %

5,062 %

63

1,967 %

3,290 %

3,608 %

3,102 %

4,424 %

5,050 %

64

1,984 %

3,302 %

3,615 %

3,116 %

4,423 %

5,039 %

65

2,000 %

3,313 %

3,622 %

3,130 %

4,422 %

5,029 %

66

2,016 %

3,324 %

3,628 %

3,144 %

4,421 %

5,019 %

67

2,031 %

3,334 %

3,634 %

3,157 %

4,420 %

5,009 %

68

2,046 %

3,345 %

3,640 %

3,170 %

4,419 %

4,999 %

69

2,060 %

3,355 %

3,646 %

3,182 %

4,418 %

4,990 %

70

2,074 %

3,365 %

3,652 %

3,194 %

4,417 %

4,981 %

71

2,088 %

3,374 %

3,657 %

3,206 %

4,416 %

4,972 %

72

2,101 %

3,383 %

3,663 %

3,218 %

4,415 %

4,963 %

73

2,114 %

3,392 %

3,668 %

3,229 %

4,415 %

4,955 %

74

2,127 %

3,401 %

3,673 %

3,240 %

4,414 %

4,947 %

75

2,139 %

3,410 %

3,678 %

3,251 %

4,413 %

4,939 %

76

2,151 %

3,418 %

3,683 %

3,261 %

4,412 %

4,931 %

77

2,162 %

3,426 %

3,688 %

3,271 %

4,411 %

4,923 %

78

2,174 %

3,434 %

3,692 %

3,281 %

4,411 %

4,916 %

79

2,185 %

3,442 %

3,697 %

3,291 %

4,410 %

4,909 %

80

2,195 %

3,449 %

3,701 %

3,300 %

4,409 %

4,902 %

81

2,206 %

3,457 %

3,705 %

3,309 %

4,408 %

4,895 %

82

2,216 %

3,464 %

3,710 %

3,318 %

4,408 %

4,888 %

83

2,226 %

3,471 %

3,714 %

3,327 %

4,407 %

4,882 %

84

2,236 %

3,478 %

3,718 %

3,336 %

4,406 %

4,876 %

85

2,245 %

3,484 %

3,722 %

3,344 %

4,406 %

4,869 %

86

2,255 %

3,491 %

3,725 %

3,352 %

4,405 %

4,863 %

87

2,264 %

3,497 %

3,729 %

3,360 %

4,405 %

4,857 %

88

2,273 %

3,503 %

3,733 %

3,368 %

4,404 %

4,852 %

89

2,281 %

3,510 %

3,736 %

3,376 %

4,403 %

4,846 %

90

2,290 %

3,516 %

3,740 %

3,383 %

4,403 %

4,840 %

91

2,298 %

3,521 %

3,743 %

3,390 %

4,402 %

4,835 %

92

2,306 %

3,527 %

3,746 %

3,398 %

4,402 %

4,830 %

93

2,314 %

3,533 %

3,750 %

3,404 %

4,401 %

4,825 %

94

2,322 %

3,538 %

3,753 %

3,411 %

4,401 %

4,820 %

95

2,330 %

3,544 %

3,756 %

3,418 %

4,400 %

4,815 %

96

2,337 %

3,549 %

3,759 %

3,425 %

4,400 %

4,810 %

97

2,344 %

3,554 %

3,762 %

3,431 %

4,399 %

4,805 %

98

2,352 %

3,559 %

3,765 %

3,437 %

4,399 %

4,800 %

99

2,359 %

3,564 %

3,768 %

3,443 %

4,398 %

4,796 %

100

2,366 %

3,569 %

3,771 %

3,450 %

4,398 %

4,791 %

101

2,372 %

3,574 %

3,773 %

3,455 %

4,397 %

4,787 %

102

2,379 %

3,578 %

3,776 %

3,461 %

4,397 %

4,783 %

103

2,385 %

3,583 %

3,779 %

3,467 %

4,396 %

4,778 %

104

2,392 %

3,587 %

3,781 %

3,473 %

4,396 %

4,774 %

105

2,398 %

3,592 %

3,784 %

3,478 %

4,395 %

4,770 %

106

2,404 %

3,596 %

3,786 %

3,483 %

4,395 %

4,766 %

107

2,410 %

3,600 %

3,789 %

3,489 %

4,394 %

4,762 %

108

2,416 %

3,604 %

3,791 %

3,494 %

4,394 %

4,759 %

109

2,422 %

3,608 %

3,794 %

3,499 %

4,394 %

4,755 %

110

2,428 %

3,612 %

3,796 %

3,504 %

4,393 %

4,751 %

111

2,433 %

3,616 %

3,798 %

3,509 %

4,393 %

4,747 %

112

2,439 %

3,620 %

3,801 %

3,514 %

4,393 %

4,744 %

113

2,444 %

3,624 %

3,803 %

3,518 %

4,392 %

4,740 %

114

2,449 %

3,628 %

3,805 %

3,523 %

4,392 %

4,737 %

115

2,455 %

3,631 %

3,807 %

3,528 %

4,391 %

4,734 %

116

2,460 %

3,635 %

3,809 %

3,532 %

4,391 %

4,730 %

117

2,465 %

3,639 %

3,811 %

3,537 %

4,391 %

4,727 %

118

2,470 %

3,642 %

3,813 %

3,541 %

4,390 %

4,724 %

119

2,475 %

3,645 %

3,815 %

3,545 %

4,390 %

4,721 %

120

2,479 %

3,649 %

3,817 %

3,549 %

4,390 %

4,718 %

121

2,484 %

3,652 %

3,819 %

3,553 %

4,389 %

4,715 %

122

2,489 %

3,655 %

3,821 %

3,558 %

4,389 %

4,712 %

123

2,493 %

3,659 %

3,823 %

3,562 %

4,389 %

4,709 %

124

2,498 %

3,662 %

3,825 %

3,565 %

4,388 %

4,706 %

125

2,502 %

3,665 %

3,826 %

3,569 %

4,388 %

4,703 %

126

2,506 %

3,668 %

3,828 %

3,573 %

4,388 %

4,700 %

127

2,511 %

3,671 %

3,830 %

3,577 %

4,388 %

4,697 %

128

2,515 %

3,674 %

3,832 %

3,581 %

4,387 %

4,695 %

129

2,519 %

3,677 %

3,833 %

3,584 %

4,387 %

4,692 %

130

2,523 %

3,680 %

3,835 %

3,588 %

4,387 %

4,689 %

131

2,527 %

3,682 %

3,837 %

3,591 %

4,386 %

4,687 %

132

2,531 %

3,685 %

3,838 %

3,595 %

4,386 %

4,684 %

133

2,535 %

3,688 %

3,840 %

3,598 %

4,386 %

4,682 %

134

2,539 %

3,691 %

3,841 %

3,602 %

4,386 %

4,679 %

135

2,543 %

3,693 %

3,843 %

3,605 %

4,385 %

4,677 %

136

2,546 %

3,696 %

3,845 %

3,608 %

4,385 %

4,674 %

137

2,550 %

3,699 %

3,846 %

3,611 %

4,385 %

4,672 %

138

2,554 %

3,701 %

3,848 %

3,615 %

4,385 %

4,670 %

139

2,557 %

3,704 %

3,849 %

3,618 %

4,384 %

4,667 %

140

2,561 %

3,706 %

3,850 %

3,621 %

4,384 %

4,665 %

141

2,564 %

3,708 %

3,852 %

3,624 %

4,384 %

4,663 %

142

2,568 %

3,711 %

3,853 %

3,627 %

4,384 %

4,661 %

143

2,571 %

3,713 %

3,855 %

3,630 %

4,383 %

4,658 %

144

2,574 %

3,716 %

3,856 %

3,633 %

4,383 %

4,656 %

145

2,577 %

3,718 %

3,857 %

3,635 %

4,383 %

4,654 %

146

2,581 %

3,720 %

3,859 %

3,638 %

4,383 %

4,652 %

147

2,584 %

3,722 %

3,860 %

3,641 %

4,382 %

4,650 %

148

2,587 %

3,725 %

3,861 %

3,644 %

4,382 %

4,648 %

149

2,590 %

3,727 %

3,862 %

3,647 %

4,382 %

4,646 %

150

2,593 %

3,729 %

3,864 %

3,649 %

4,382 %

4,644 %


Rok dospijeća (u godinama)

Hongkonški dolar

Indijska rupija

Meksički pezo

Novotajvanski dolar

Novozelandski dolar

Rand

1

2,127 %

7,068 %

8,188 %

0,395 %

1,952 %

6,941 %

2

2,354 %

7,341 %

8,042 %

0,485 %

2,026 %

7,153 %

3

2,488 %

7,567 %

7,870 %

0,555 %

2,159 %

7,349 %

4

2,572 %

7,740 %

7,797 %

0,608 %

2,288 %

7,534 %

5

2,624 %

7,861 %

7,764 %

0,655 %

2,431 %

7,712 %

6

2,653 %

7,929 %

7,789 %

0,716 %

2,563 %

7,881 %

7

2,674 %

7,978 %

7,841 %

0,759 %

2,685 %

8,033 %

8

2,694 %

8,000 %

7,894 %

0,799 %

2,792 %

8,160 %

9

2,719 %

8,005 %

7,948 %

0,851 %

2,877 %

8,267 %

10

2,747 %

8,002 %

8,005 %

0,903 %

2,955 %

8,363 %

11

2,780 %

7,981 %

8,065 %

0,970 %

3,029 %

8,464 %

12

2,810 %

7,945 %

8,127 %

1,050 %

3,098 %

8,564 %

13

2,835 %

7,900 %

8,188 %

1,136 %

3,160 %

8,655 %

14

2,857 %

7,847 %

8,246 %

1,225 %

3,215 %

8,727 %

15

2,879 %

7,791 %

8,301 %

1,315 %

3,262 %

8,775 %

16

2,904 %

7,731 %

8,352 %

1,404 %

3,300 %

8,794 %

17

2,930 %

7,670 %

8,395 %

1,491 %

3,331 %

8,788 %

18

2,957 %

7,609 %

8,427 %

1,575 %

3,358 %

8,764 %

19

2,984 %

7,547 %

8,445 %

1,656 %

3,381 %

8,725 %

20

3,011 %

7,486 %

8,447 %

1,734 %

3,403 %

8,675 %

21

3,038 %

7,427 %

8,431 %

1,809 %

3,423 %

8,618 %

22

3,065 %

7,368 %

8,400 %

1,880 %

3,442 %

8,554 %

23

3,091 %

7,311 %

8,358 %

1,949 %

3,460 %

8,487 %

24

3,116 %

7,256 %

8,308 %

2,014 %

3,477 %

8,417 %

25

3,141 %

7,203 %

8,251 %

2,076 %

3,493 %

8,346 %

26

3,165 %

7,151 %

8,189 %

2,136 %

3,509 %

8,274 %

27

3,188 %

7,101 %

8,124 %

2,192 %

3,524 %

8,202 %

28

3,210 %

7,053 %

8,058 %

2,246 %

3,538 %

8,131 %

29

3,232 %

7,007 %

7,990 %

2,297 %

3,552 %

8,061 %

30

3,252 %

6,963 %

7,923 %

2,346 %

3,564 %

7,993 %

31

3,272 %

6,920 %

7,855 %

2,393 %

3,577 %

7,926 %

32

3,292 %

6,879 %

7,789 %

2,438 %

3,589 %

7,861 %

33

3,310 %

6,840 %

7,724 %

2,480 %

3,600 %

7,798 %

34

3,328 %

6,802 %

7,660 %

2,521 %

3,611 %

7,737 %

35

3,345 %

6,766 %

7,598 %

2,560 %

3,621 %

7,679 %

36

3,362 %

6,731 %

7,537 %

2,597 %

3,631 %

7,622 %

37

3,378 %

6,698 %

7,479 %

2,633 %

3,641 %

7,567 %

38

3,393 %

6,665 %

7,422 %

2,667 %

3,650 %

7,514 %

39

3,408 %

6,635 %

7,367 %

2,700 %

3,659 %

7,464 %

40

3,422 %

6,605 %

7,314 %

2,731 %

3,667 %

7,415 %

41

3,435 %

6,577 %

7,263 %

2,761 %

3,675 %

7,368 %

42

3,448 %

6,549 %

7,214 %

2,790 %

3,683 %

7,323 %

43

3,461 %

6,523 %

7,166 %

2,817 %

3,691 %

7,279 %

44

3,473 %

6,498 %

7,121 %

2,844 %

3,698 %

7,237 %

45

3,485 %

6,474 %

7,076 %

2,869 %

3,705 %

7,197 %

46

3,496 %

6,450 %

7,034 %

2,894 %

3,712 %

7,158 %

47

3,507 %

6,428 %

6,993 %

2,917 %

3,719 %

7,121 %

48

3,518 %

6,406 %

6,954 %

2,940 %

3,725 %

7,085 %

49

3,528 %

6,385 %

6,916 %

2,962 %

3,731 %

7,050 %

50

3,538 %

6,365 %

6,879 %

2,983 %

3,737 %

7,017 %

51

3,548 %

6,346 %

6,844 %

3,003 %

3,743 %

6,985 %

52

3,557 %

6,327 %

6,810 %

3,022 %

3,748 %

6,954 %

53

3,566 %

6,309 %

6,777 %

3,041 %

3,753 %

6,924 %

54

3,574 %

6,292 %

6,745 %

3,060 %

3,759 %

6,895 %

55

3,583 %

6,275 %

6,715 %

3,077 %

3,764 %

6,867 %

56

3,591 %

6,259 %

6,685 %

3,094 %

3,768 %

6,840 %

57

3,598 %

6,243 %

6,656 %

3,111 %

3,773 %

6,814 %

58

3,606 %

6,228 %

6,629 %

3,126 %

3,778 %

6,789 %

59

3,613 %

6,213 %

6,602 %

3,142 %

3,782 %

6,765 %

60

3,620 %

6,199 %

6,576 %

3,157 %

3,786 %

6,741 %

61

3,627 %

6,185 %

6,551 %

3,171 %

3,791 %

6,718 %

62

3,634 %

6,172 %

6,527 %

3,185 %

3,795 %

6,696 %

63

3,640 %

6,159 %

6,503 %

3,199 %

3,798 %

6,675 %

64

3,647 %

6,146 %

6,481 %

3,212 %

3,802 %

6,654 %

65

3,653 %

6,134 %

6,459 %

3,225 %

3,806 %

6,634 %

66

3,659 %

6,122 %

6,437 %

3,237 %

3,810 %

6,614 %

67

3,664 %

6,110 %

6,416 %

3,249 %

3,813 %

6,596 %

68

3,670 %

6,099 %

6,396 %

3,261 %

3,816 %

6,577 %

69

3,675 %

6,088 %

6,377 %

3,272 %

3,820 %

6,559 %

70

3,681 %

6,078 %

6,358 %

3,283 %

3,823 %

6,542 %

71

3,686 %

6,068 %

6,339 %

3,294 %

3,826 %

6,525 %

72

3,691 %

6,058 %

6,321 %

3,304 %

3,829 %

6,509 %

73

3,696 %

6,048 %

6,304 %

3,314 %

3,832 %

6,493 %

74

3,700 %

6,039 %

6,287 %

3,324 %

3,835 %

6,477 %

75

3,705 %

6,029 %

6,270 %

3,334 %

3,838 %

6,462 %

76

3,709 %

6,020 %

6,254 %

3,343 %

3,841 %

6,448 %

77

3,714 %

6,012 %

6,238 %

3,352 %

3,843 %

6,433 %

78

3,718 %

6,003 %

6,223 %

3,361 %

3,846 %

6,419 %

79

3,722 %

5,995 %

6,208 %

3,370 %

3,848 %

6,406 %

80

3,726 %

5,987 %

6,193 %

3,378 %

3,851 %

6,392 %

81

3,730 %

5,979 %

6,179 %

3,387 %

3,853 %

6,380 %

82

3,734 %

5,971 %

6,165 %

3,395 %

3,856 %

6,367 %

83

3,738 %

5,964 %

6,152 %

3,402 %

3,858 %

6,355 %

84

3,742 %

5,957 %

6,139 %

3,410 %

3,860 %

6,343 %

85

3,745 %

5,949 %

6,126 %

3,418 %

3,863 %

6,331 %

86

3,749 %

5,942 %

6,113 %

3,425 %

3,865 %

6,319 %

87

3,752 %

5,936 %

6,101 %

3,432 %

3,867 %

6,308 %

88

3,756 %

5,929 %

6,089 %

3,439 %

3,869 %

6,297 %

89

3,759 %

5,922 %

6,077 %

3,446 %

3,871 %

6,287 %

90

3,762 %

5,916 %

6,066 %

3,453 %

3,873 %

6,276 %

91

3,765 %

5,910 %

6,055 %

3,459 %

3,875 %

6,266 %

92

3,768 %

5,904 %

6,044 %

3,466 %

3,877 %

6,256 %

93

3,771 %

5,898 %

6,033 %

3,472 %

3,879 %

6,246 %

94

3,774 %

5,892 %

6,022 %

3,478 %

3,880 %

6,237 %

95

3,777 %

5,886 %

6,012 %

3,484 %

3,882 %

6,227 %

96

3,780 %

5,881 %

6,002 %

3,490 %

3,884 %

6,218 %

97

3,783 %

5,875 %

5,992 %

3,496 %

3,886 %

6,209 %

98

3,786 %

5,870 %

5,982 %

3,501 %

3,887 %

6,200 %

99

3,788 %

5,864 %

5,973 %

3,507 %

3,889 %

6,192 %

100

3,791 %

5,859 %

5,964 %

3,512 %

3,890 %

6,183 %

101

3,793 %

5,854 %

5,955 %

3,517 %

3,892 %

6,175 %

102

3,796 %

5,849 %

5,946 %

3,523 %

3,894 %

6,167 %

103

3,798 %

5,844 %

5,937 %

3,528 %

3,895 %

6,159 %

104

3,801 %

5,840 %

5,928 %

3,533 %

3,897 %

6,151 %

105

3,803 %

5,835 %

5,920 %

3,538 %

3,898 %

6,143 %

106

3,806 %

5,830 %

5,912 %

3,543 %

3,899 %

6,136 %

107

3,808 %

5,826 %

5,904 %

3,547 %

3,901 %

6,128 %

108

3,810 %

5,822 %

5,896 %

3,552 %

3,902 %

6,121 %

109

3,812 %

5,817 %

5,888 %

3,556 %

3,904 %

6,114 %

110

3,814 %

5,813 %

5,880 %

3,561 %

3,905 %

6,107 %

111

3,817 %

5,809 %

5,873 %

3,565 %

3,906 %

6,100 %

112

3,819 %

5,805 %

5,865 %

3,570 %

3,908 %

6,094 %

113

3,821 %

5,801 %

5,858 %

3,574 %

3,909 %

6,087 %

114

3,823 %

5,797 %

5,851 %

3,578 %

3,910 %

6,081 %

115

3,825 %

5,793 %

5,844 %

3,582 %

3,911 %

6,074 %

116

3,827 %

5,789 %

5,837 %

3,586 %

3,912 %

6,068 %

117

3,828 %

5,785 %

5,830 %

3,590 %

3,914 %

6,062 %

118

3,830 %

5,781 %

5,824 %

3,594 %

3,915 %

6,056 %

119

3,832 %

5,778 %

5,817 %

3,598 %

3,916 %

6,050 %

120

3,834 %

5,774 %

5,811 %

3,602 %

3,917 %

6,044 %

121

3,836 %

5,771 %

5,805 %

3,605 %

3,918 %

6,038 %

122

3,838 %

5,767 %

5,798 %

3,609 %

3,919 %

6,032 %

123

3,839 %

5,764 %

5,792 %

3,613 %

3,920 %

6,027 %

124

3,841 %

5,761 %

5,786 %

3,616 %

3,921 %

6,021 %

125

3,843 %

5,757 %

5,780 %

3,619 %

3,922 %

6,016 %

126

3,844 %

5,754 %

5,775 %

3,623 %

3,923 %

6,011 %

127

3,846 %

5,751 %

5,769 %

3,626 %

3,924 %

6,006 %

128

3,848 %

5,748 %

5,763 %

3,630 %

3,925 %

6,000 %

129

3,849 %

5,745 %

5,758 %

3,633 %

3,926 %

5,995 %

130

3,851 %

5,742 %

5,752 %

3,636 %

3,927 %

5,990 %

131

3,852 %

5,739 %

5,747 %

3,639 %

3,928 %

5,985 %

132

3,854 %

5,736 %

5,742 %

3,642 %

3,929 %

5,981 %

133

3,855 %

5,733 %

5,736 %

3,645 %

3,930 %

5,976 %

134

3,857 %

5,730 %

5,731 %

3,648 %

3,931 %

5,971 %

135

3,858 %

5,727 %

5,726 %

3,651 %

3,932 %

5,967 %

136

3,859 %

5,724 %

5,721 %

3,654 %

3,933 %

5,962 %

137

3,861 %

5,722 %

5,716 %

3,657 %

3,933 %

5,958 %

138

3,862 %

5,719 %

5,711 %

3,660 %

3,934 %

5,953 %

139

3,864 %

5,716 %

5,707 %

3,663 %

3,935 %

5,949 %

140

3,865 %

5,714 %

5,702 %

3,666 %

3,936 %

5,944 %

141

3,866 %

5,711 %

5,697 %

3,668 %

3,937 %

5,940 %

142

3,867 %

5,708 %

5,693 %

3,671 %

3,938 %

5,936 %

143

3,869 %

5,706 %

5,688 %

3,674 %

3,938 %

5,932 %

144

3,870 %

5,703 %

5,684 %

3,676 %

3,939 %

5,928 %

145

3,871 %

5,701 %

5,679 %

3,679 %

3,940 %

5,924 %

146

3,872 %

5,699 %

5,675 %

3,681 %

3,941 %

5,920 %

147

3,874 %

5,696 %

5,671 %

3,684 %

3,941 %

5,916 %

148

3,875 %

5,694 %

5,667 %

3,686 %

3,942 %

5,912 %

149

3,876 %

5,692 %

5,662 %

3,689 %

3,943 %

5,908 %

150

3,877 %

5,689 %

5,658 %

3,691 %

3,944 %

5,905 %


Rok dospijeća (u godinama)

Real

Renminbi-juan

Ringit

Ruski rubalj

Singapurski dolar

Južnokorejski von

1

7,160 %

2,871 %

3,531 %

7,370 %

1,743 %

1,736 %

2

8,496 %

2,938 %

3,557 %

7,463 %

1,954 %

1,871 %

3

9,264 %

3,027 %

3,600 %

7,570 %

2,080 %

1,952 %

4

10,143 %

3,121 %

3,651 %

7,669 %

2,165 %

2,003 %

5

10,733 %

3,196 %

3,697 %

7,735 %

2,240 %

2,034 %

6

11,110 %

3,244 %

3,763 %

7,828 %

2,310 %

2,056 %

7

11,364 %

3,277 %

3,837 %

7,900 %

2,370 %

2,076 %

8

11,543 %

3,299 %

3,906 %

7,989 %

2,421 %

2,097 %

9

11,640 %

3,318 %

3,967 %

8,079 %

2,470 %

2,119 %

10

11,678 %

3,338 %

4,017 %

8,142 %

2,522 %

2,141 %

11

11,663 %

3,361 %

4,058 %

8,165 %

2,581 %

2,162 %

12

11,608 %

3,385 %

4,100 %

8,155 %

2,639 %

2,182 %

13

11,524 %

3,411 %

4,149 %

8,120 %

2,690 %

2,197 %

14

11,418 %

3,436 %

4,201 %

8,067 %

2,734 %

2,208 %

15

11,296 %

3,462 %

4,254 %

8,002 %

2,769 %

2,214 %

16

11,163 %

3,487 %

4,305 %

7,928 %

2,797 %

2,216 %

17

11,023 %

3,512 %

4,351 %

7,848 %

2,821 %

2,217 %

18

10,878 %

3,535 %

4,393 %

7,764 %

2,841 %

2,221 %

19

10,730 %

3,559 %

4,429 %

7,678 %

2,861 %

2,229 %

20

10,582 %

3,581 %

4,458 %

7,591 %

2,882 %

2,244 %

21

10,435 %

3,603 %

4,480 %

7,504 %

2,905 %

2,266 %

22

10,290 %

3,624 %

4,496 %

7,418 %

2,929 %

2,293 %

23

10,148 %

3,644 %

4,507 %

7,333 %

2,953 %

2,324 %

24

10,009 %

3,664 %

4,514 %

7,250 %

2,978 %

2,358 %

25

9,874 %

3,682 %

4,519 %

7,169 %

3,003 %

2,394 %

26

9,743 %

3,700 %

4,520 %

7,090 %

3,028 %

2,430 %

27

9,617 %

3,717 %

4,520 %

7,014 %

3,052 %

2,467 %

28

9,495 %

3,734 %

4,517 %