ISSN 1977-0847

Službeni list

Europske unije

L 165I

European flag  

Hrvatsko izdanje

Zakonodavstvo

Godište 61.
2. srpnja 2018.


Sadržaj

 

II.   Nezakonodavni akti

Stranica

 

 

ODLUKE

 

*

Odluka Europskog vijeća (EU) 2018/937 od 28. lipnja 2018. o utvrđivanju sastava Europskog parlamenta

1

HR

Akti čiji su naslovi tiskani običnim slovima su oni koji se odnose na svakodnevno upravljanje poljoprivrednim pitanjima, a općenito vrijede ograničeno razdoblje.

Naslovi svih drugih akata tiskani su masnim slovima, a prethodi im zvjezdica.


II. Nezakonodavni akti

ODLUKE

2.7.2018   

HR

Službeni list Europske unije

LI 165/1


ODLUKA EUROPSKOG VIJEĆA (EU) 2018/937

od 28. lipnja 2018.

o utvrđivanju sastava Europskog parlamenta

EUROPSKO VIJEĆE,

uzimajući u obzir Ugovor o Europskoj uniji, a posebno njegov članak 14. stavak 2.,

uzimajući u obzir inicijativu Europskog parlamenta (1),

uzimajući u obzir suglasnost Europskog parlamenta (2),

budući da:

(1)

Člankom 14. stavkom 2. prvim podstavkom Ugovora o Europskoj uniji (UEU) utvrđuju se kriteriji za sastav Europskog parlamenta, to jest da broj predstavnika građana Unije ne smije biti veći od sedam stotina pedeset, ne računajući predsjednika, da zastupljenost treba biti degresivno proporcionalna, uz minimalan prag od šest članova po državi članici, te da se nijednoj državi članici ne smije dodijeliti više od devedeset šest mjesta.

(2)

Člankom 10. UEU-a predviđa se, među ostalim, da se funkcioniranje Unije temelji na predstavničkoj demokraciji pri čemu su građani neposredno predstavljeni na razini Unije u Europskom parlamentu, a države članice u Vijeću predstavljaju njihove vlade, koje su i same demokratski odgovorne svojim nacionalnim parlamentima ili svojim građanima.

(3)

Stoga se članak 14. stavak 2. UEU-a primjenjuje u kontekstu širih institucionalnih dogovora određenih u Ugovorima, koji također uključuju odredbe o donošenju odluka u Vijeću.

DONIJELO JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Pri primjeni članka 14. stavka 2. UEU-a poštuju se sljedeća načela:

pri raspodjeli mjesta u Europskom parlamentu u cijelosti se koriste minimalni i maksimalni pragovi po državi članici utvrđeni UEU-om kako bi se što vjernije odražavao odgovarajući broj stanovnika država članica,

degresivna proporcionalnost utvrđuje se na sljedeći način: omjer između broja stanovnika i broja mjesta svake države članice prije zaokruživanja na cijele brojeve razlikuje se u odnosu na njihov odgovarajući broj stanovnika na takav način da svaki član Europskog parlamenta iz države članice s većim brojem stanovnika zastupa više građana nego svaki član Europskog parlamenta iz države članice s manjim brojem stanovnika i obratno, što veći broj stanovnika ima država članica, veća su njezina prava na veći broj mjesta u Europskom parlamentu,

raspodjela mjesta u Europskom parlamentu odražava demografska kretanja u državama članicama.

Članak 2.

Ukupan broj stanovnika država članica izračunava Komisija (Eurostat) na temelju najnovijih podataka koje osiguravaju države članice, u skladu s metodom koja je utvrđena Uredbom (EU) br. 1260/2013 Europskog parlamenta i Vijeća (3).

Članak 3.

1.   Za parlamentarni saziv 2019.–2024. utvrđuje se broj predstavnika u Europskom parlamentu izabranih u svakoj državi članici kako slijedi:

Belgija

21

Bugarska

17

Češka

21

Danska

14

Njemačka

96

Estonija

7

Irska

13

Grčka

21

Španjolska

59

Francuska

79

Hrvatska

12

Italija

76

Cipar

6

Latvija

8

Litva

11

Luksemburg

6

Mađarska

21

Malta

6

Nizozemska

29

Austrija

19

Poljska

52

Portugal

21

Rumunjska

33

Slovenija

8

Slovačka

14

Finska

14

Švedska

21

2.   Međutim, ako na početku parlamentarnog saziva 2019.–2024. Ujedinjena Kraljevina još bude država članica Unije, broj predstavnika u Europskom parlamentu po državi članici koji preuzima dužnost jest broj predviđen u članku 3. Odluke Europskog vijeća 2013/312/EU (4) sve dok povlačenje Ujedinjene Kraljevine iz Unije ne počne proizvoditi pravne učinke.

Nakon što povlačenje Ujedinjene Kraljevine iz Unije počne proizvoditi pravne učinke broj predstavnika u Europskom parlamentu izabranih u svakoj državi članici jest broj predviđen u stavku 1. ovoga članka.

Svi predstavnici u Europskom parlamentu koji popunjavaju dodatna mjesta koja proizlaze iz razlike u broju mjesta dodijeljenih u prvom i drugom podstavku preuzimaju svoju dužnost u Europskom parlamentu u isto vrijeme.

Članak 4.

Dovoljno rano prije početka parlamentarnog saziva 2024.–2029. Europski parlament u skladu s člankom 14. stavkom 2. UEU-a Europskom vijeću podnosi prijedlog ažurirane raspodjele mjesta u Europskom parlamentu.

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu sljedećeg dana od dana objavljivanja u Službenom listu Europske unije.

Sastavljeno u Bruxellesu 28. lipnja 2018.

Za Europsko vijeće

Predsjednik

D. TUSK


(1)  Inicijativa usvojena 7. veljače 2018. (još nije objavljeno u Službenom listu).

(2)  Suglasnost od 13. lipnja 2018. (još nije objavljeno u Službenom listu).

(3)  Uredba (EU) br. 1260/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. studenoga 2013. o europskoj demografskoj statistici (SL L 330, 10.12.2013., str. 39.).

(4)  Odluka Europskog vijeća 2013/312/EU od 28. lipnja 2013. o utvrđivanju sastava Europskog parlamenta (SL L 181, 29.6.2013., str. 57.).