ISSN 1977-0847

Službeni list

Europske unije

L 149

European flag  

Hrvatsko izdanje

Zakonodavstvo

Godište 61.
14. lipnja 2018.


Sadržaj

 

II.   Nezakonodavni akti

Stranica

 

 

UREDBE

 

*

Provedbena uredba Komisije (EU) 2018/866 оd 13. lipnja 2018. o utvrđivanju stope prilagodbe za izravna plaćanja u skladu s Uredbom (EU) br. 1306/2013 Europskog parlamenta i Vijeća za kalendarsku godinu 2018.

1

 

*

Provedbena uredba Komisije (EU) 2018/867 оd 13. lipnja 2018. o utvrđivanju poslovnika odbora za žalbe Agencije Europske unije za željeznice ( 1)

3

 

*

Provedbena uredba Komisije (EU) 2018/868 оd 13. lipnja 2018. o izmjeni Uredbe (EU) br. 1301/2014 i Uredbe (EU) br. 1302/2014 u pogledu odredaba o sustavu za mjerenje energije i sustavu za prikupljanje podataka ( 1)

16

 

 

ODLUKE

 

*

Odluka Političkog i sigurnosnog odbora (ZVSP) 2018/869 od 5. lipnja 2018. o produljenju mandata voditelja Misije Europske unije o uspostavi vladavine prava u Kosovu (EULEX KOSOVO) (EULEX KOSOVO/1/2018) ( *1)

24

 


 

(1)   Tekst značajan za EGP.

 

(*1)   Ovim se nazivom ne dovode u pitanje stajališta o statusu te je on u skladu s RVSUN-om 1244 (1999) i mišljenjem Međunarodnog suda o proglašenju neovisnosti Kosova.

HR

Akti čiji su naslovi tiskani običnim slovima su oni koji se odnose na svakodnevno upravljanje poljoprivrednim pitanjima, a općenito vrijede ograničeno razdoblje.

Naslovi svih drugih akata tiskani su masnim slovima, a prethodi im zvjezdica.


II. Nezakonodavni akti

UREDBE

14.6.2018   

HR

Službeni list Europske unije

L 149/1


PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2018/866

оd 13. lipnja 2018.

o utvrđivanju stope prilagodbe za izravna plaćanja u skladu s Uredbom (EU) br. 1306/2013 Europskog parlamenta i Vijeća za kalendarsku godinu 2018.

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 1306/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o financiranju, upravljanju i nadzoru zajedničke poljoprivredne politike i o stavljanju izvan snage uredaba Vijeća (EEZ) br. 352/78, (EZ) br. 165/94, (EZ) br. 2799/98, (EZ) br. 814/2000, (EZ) br. 1290/2005 i (EZ) 485/2008 (1), a posebno njezin članak 26. stavak 3.,

nakon savjetovanja s Odborom za poljoprivredne fondove,

budući da:

(1)

U skladu s člankom 25. Uredbe (EU) br. 1306/2013 pričuva namijenjena za pružanje dodatne potpore za poljoprivredni sektor u slučaju većih kriza koje utječu na poljoprivrednu proizvodnju ili distribuciju mora se uspostaviti primjenom, na početku svake godine, smanjenja izravnih plaćanja s pomoću mehanizma financijske discipline iz članka 26. te Uredbe.

(2)

Člankom 26. stavkom 1. Uredbe (EU) br. 1306/2013 predviđa se da se, kako bi se osiguralo poštovanje godišnjih gornjih granica utvrđenih u Uredbi Vijeća (EU, Euratom) br. 1311/2013 (2) za financiranje rashoda povezanih s tržištem i izravnih plaćanja, mora utvrditi stopa prilagodbe za izravna plaćanja ako predviđanja za financiranje mjera financiranih u okviru te gornje granice za određenu financijsku godinu upućuju na prekoračenje primjenjivih godišnjih gornjih granica.

(3)

Iznos pričuve za krize u poljoprivrednom sektoru, uključen u Komisijin nacrt proračuna za 2019., iznosi 468,7 milijuna EUR u tekućim cijenama. Za pokriće tog iznosa na izravna plaćanja u okviru programa potpore navedenih u Prilogu I. Uredbi (EU) br. 1307/2013 Europskog parlamenta i Vijeća (3) za kalendarsku godinu 2018. mora se primjenjivati mehanizam financijske discipline.

(4)

Predviđanjima za izravna plaćanja i rashode povezane s tržištem koji se utvrđuju u Komisijinu nacrtu proračuna za 2019. pokazalo se da nema potrebe za daljnjom financijskom disciplinom.

(5)

U skladu s člankom 26. stavkom 3. Uredbe (EU) br. 1306/2013 stopu prilagodbe trebalo bi utvrditi do 30. lipnja kalendarske godine na koju se ta stopa prilagodbe odnosi.

(6)

U pravilu, poljoprivrednici koji podnose zahtjev za potporu za izravna plaćanja za jednu kalendarsku godinu (N) plaćanja primaju unutar određenog razdoblja plaćanja u financijskoj godini (N + 1). Međutim države članice mogu izvršiti zakašnjela plaćanja poljoprivrednicima nakon isteka tog razdoblja plaćanja, uz određena ograničenja. Ta zakašnjela plaćanja mogu biti izvršena u sljedećoj financijskoj godini. Kada se u određenoj kalendarskoj godini primjenjuje financijska disciplina, stopu prilagodbe ne bi trebalo primjenjivati na plaćanja za koja su zahtjevi za potporu podneseni u kalendarskim godinama u kojima se ne primjenjuje financijska disciplina. Stoga je, kako bi se osiguralo jednako postupanje prema poljoprivrednicima, primjereno predvidjeti da se stopa prilagodbe treba primjenjivati samo na plaćanja za koja su zahtjevi za potporu podneseni u kalendarskoj godini u kojoj se primjenjuje financijska disciplina, neovisno o tome kada je izvršeno plaćanje poljoprivrednicima.

(7)

Člankom 8. stavkom 1. Uredbe (EU) br. 1307/2013 predviđa se da se stopa prilagodbe primjenjiva na izravna plaćanja utvrđena u skladu s člankom 26. Uredbe (EU) br. 1306/2013 primjenjuje samo na izravna plaćanja dodijeljena poljoprivrednicima u odgovarajućoj kalendarskoj godini koja premašuju 2 000 EUR. Nadalje, člankom 8. stavkom 2. Uredbe (EU) br. 1307/2013 predviđa se da se kao rezultat postupnog uvođenja izravnih plaćanja stopa prilagodbe primjenjuje na Hrvatsku tek od 1. siječnja 2022. Stoga se stopa prilagodbe koju treba odrediti ovom Uredbom ne bi trebala primjenjivati na plaćanja poljoprivrednicima u toj državi članici,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

1.   Za potrebe određivanja stope prilagodbe u skladu s člancima 25. i 26. Uredbe (EU) br. 1306/2013 i u skladu s člankom 8. stavkom 1. Uredbe (EU) br. 1307/2013 iznosi izravnih plaćanja u okviru programa potpore navedenih u Prilogu I. Uredbi (EU) br. 1307/2013 koje se poljoprivrednicima dodjeljuje na temelju zahtjeva za potporu podnesenog za kalendarsku godinu 2018. i koji premašuju 2 000 EUR smanjuju se za stopu prilagodbe od 1,422184 %.

2.   Smanjenje iz stavka 1. ne primjenjuje se na Hrvatsku.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu sedmog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 13. lipnja 2018.

Za Komisiju

Predsjednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  SL L 347, 20.12.2013., str. 549.

(2)  Uredba Vijeća (EU, Euratom) br. 1311/2013 od 2. prosinca 2013. kojom se uspostavlja višegodišnji financijski okvir za razdoblje 2014. – 2020. (SL L 347, 20.12.2013., str. 884.).

(3)  Uredba (EU) br. 1307/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o utvrđivanju pravila za izravna plaćanja poljoprivrednicima u programima potpore u okviru zajedničke poljoprivredne politike i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 637/2008 i Uredbe Vijeća (EZ) br. 73/2009 (SL L 347, 20.12.2013., str. 608.)


14.6.2018   

HR

Službeni list Europske unije

L 149/3


PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2018/867

оd 13. lipnja 2018.

o utvrđivanju poslovnika odbora za žalbe Agencije Europske unije za željeznice

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) 2016/796 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. svibnja 2016. o Agenciji Europske unije za željeznice i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 881/2004 (1), a posebno njezin članak 55. stavak 5.,

budući da:

(1)

Uredbom (EU) 2016/796 upravni odbor Agencije Europske unije za željeznice („Agencija”) ovlašćuje se da uspostavi jedan ili više odbora za žalbe koji će odlučivati o žalbama i arbitražnim postupcima iz članaka 58. i 61. Uredbe.

(2)

Budući da se Uredbom (EU) 2016/796 utvrđuju ključna načela za obradu žalbi, potrebno je utvrditi poslovnik odbora za žalbe, uključujući pravila o glasanju, postupke za podnošenje žalbe i uvjete za nadoknadu troškova njegovih članova. Na prijedlog Agencije te nakon savjetovanja s upravnim odborom Agencije, Komisija bi trebala utvrditi poslovnik odbora za žalbe.

(3)

Upravni odbor Agencije trebao bi uspostaviti barem jedan odbor za žalbe kao stalno tijelo kako bi se osigurala dosljednost i usklađenost u donošenju odluka te kako bi se smanjilo administrativno opterećenje i dugotrajan postupak imenovanja članova za svaku pojedinu žalbu ili arbitražni postupak i kako bi se moglo iskoristiti pojedinačno ili zajedničko stručno znanje njegovih članova.

(4)

Upravni odbor Agencije može uspostaviti odbor za žalbe s tri ili pet članova i odgovarajućim brojem zamjenika, u skladu s člankom 55. stavkom 4. Uredbe (EU) 2016/796.

(5)

Kako bi se osigurao neometan i učinkovit rad odbora za žalbe, jedan od njegovih članova trebao bi se imenovati predsjednikom odbora za žalbe. Bitno je da predsjednik osigura kvalitetu i dosljednost odlučivanja odbora za žalbe.

(6)

Odboru za žalbe u obavljanju njegovih zadaća trebali bi pomagati i tajnik i izvjestitelj. Njihovo imenovanje, uloge i zadaće također treba jasno utvrditi. Za svaki postupak treba imenovati izvjestitelja, a usluge tajnika trebaju biti dostupne svim odborima za žalbe.

(7)

Trebalo bi predvidjeti mogućnost da odbor za žalbe donese posebne administrativne smjernice kojima bi se ovaj poslovnik nadopunio praktičnim rješenjima.

(8)

Mjere predviđene ovom Uredbom u skladu su s mišljenjem odbora iz članka 81. stavka 1. Uredbe (EU) 2016/796,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

POGLAVLJE I.

OSNIVANJE I ORGANIZACIJA

Članak 1.

Osnivanje

1.   Pravila utvrđena u ovoj Uredbi za odbor za žalbe primjenjuju se na svaki odbor za žalbe osnovan odlukom Upravnog odbora Agencije. Svi takvi odbori dalje u tekstu zajednički se nazivaju „odbor za žalbe”.

2.   Kako bi se osiguralo donošenje zaključaka u predviđenim rokovima te kvaliteta i dosljednost sudske prakse, jedan je odbor za žalbe osnovan u skladu s člankom 55. Uredbe (EU) 2016/796 stalan.

Članak 2.

Članovi

1.   Predsjednik, drugi članovi i njihove zamjene koji čine odbor za žalbe dalje u tekstu nazivaju se „članovi” ako nije drugačije navedeno.

2.   Mandat svih članova počinje i završava na datume koji su određeni u odluci o imenovanju. Datum se može određivati u odnosu na položaj ili završetak postupka. U skladu s člankom 56. stavkom 1. Uredbe (EU) 2016/796 mandat člana odbora za žalbe ne može biti dulji od četiri godine te se može jednom obnoviti.

3.   Tehničko, pravno i postupovno stručno znanje i/ili iskustvo osigurava se za svaki osnovani odbor za žalbe.

Članak 3.

Zamjena

1.   Svaki član odbora za žalbe koji nije ili možda neće biti u mogućnosti izvršavati svoje zadaće o tome bez odgode izvješćuje predsjednika.

2.   Ako predsjednik nije dostupan, odbor za žalbe odlučuje o tome koji će od preostalih članova nastupati kao predsjednik.

3.   Predsjednik imenuje jednog od zamjenika članom.

4.   Imenovanja radi zamjene iz stavaka 2. i 3. vrijede sve dok zamijenjeni član ili predsjednik nisu u mogućnosti obavljati svoje zadaće te najmanje do kraja tekućeg žalbenog ili arbitražnog postupka.

5.   Ako član ili predsjednik ne budu u mogućnosti obavljati svoje zadaće dulje od 12 mjeseci, Upravni odbor Agencije imenuje novog člana ili predsjednika te zamjenu, prema potrebi.

Članak 4.

Uloga predsjednika

1.   Predsjednik odbora za žalbe predsjeda u žalbenim i arbitražnim postupcima.

2.   Predsjednik osigurava kvalitetu i dosljednost odluka odbora za žalbe.

3.   Predsjednik za svaki postupak imenuje izvjestitelja iz redova članova odbora za žalbe.

4.   Predsjednik zajedno s tajnikom osigurava ispravnu primjenu poslovnika utvrđenog ovom Uredbom.

5.   Ako Upravni odbor Agencije osnuje više od jednog odbora za žalbe, njihovi predsjednici zajednički utvrđuju metodologiju za podjelu postupaka te o tome obavješćuju tajnika.

Članak 5.

Uloga izvjestitelja

1.   Izvjestitelj provodi preliminarno ispitivanje žalbe te predstavlja rezultate tog ispitivanja ostalim članovima odbora za žalbe.

2.   Izvjestitelj priprema nacrt zaključaka odbora za žalbe.

Članak 6.

Sjedište odbora za žalbe

Sjedište odbora za žalbe sjedište je Agencije.

Članak 7.

Tajnik

1.   Jedan tajnik pomaže odboru za žalbe u obavljanju njegovih zadaća.

2.   Tajnik

(a)

evidentira sve postupke pod određenim brojem te o tome izvješćuje odbor za žalbe i sve stranke;

(b)

odgovoran je za primitak, dostavu i sigurnu pohranu svih dokumenata koji su relevantni za žalbene i arbitražne postupke, za komunikaciju sa strankama te za sve druge administrativne zadaće povezane s postupkom;

(c)

bez odgode obavješćuje stranke o sastavu odbora za žalbe koji će razmatrati predmet te o svim izmjenama njegova sastava;

(d)

obavješćuje stranke u žalbenom postupku o njihovom pravu dana člana koji sudjeluje u žalbenom postupku podnesu prigovor u skladu s člankom 57. stavkom 3. Uredbe (EU) 2016/796;

(e)

brine za objavu žalbenog postupka na internetskim stranicama Agencije u kojoj se barem navodi datum evidentiranja, imena i podaci za kontakt stranaka, jezik postupka te osporavana odluka;

(f)

provjerava jesu li ispoštovani svi rokovi i drugi formalni uvjeti za podnošenje žalbi te o tome obavješćuje odbor za žalbe;

(g)

vodi zapisnik o saslušanjima, ispitivanju svjedoka ili vještaka te vijećanjima odbora za žalbe;

(h)

vodi arhiv svih odluka u žalbenim i arbitražnim postupcima koje je donio odbor za žalbe;

(i)

uključuje zahtjeve i zaključke odbora za žalbe u informacijski i komunikacijski sustav iz članka 12. Uredbe (EU) 2016/796 („One Stop Shop”).

Članak 8.

Imenovanje i odgovornosti tajnika

1.   Odbor za žalbe na prijedlog Agencije imenuje tajnika iz redova njezina osoblja. Ako postoji više odbora za žalbe, o imenovanju se odlučuje konsenzusom.

2.   Tajnik ne može sudjelovati u zadaćama i postupcima Agencije koji se odnose na odluke koje mogu biti predmet žalbe prema članku 60. Uredbe (EU) 2016/796.

3.   Tajnik izvršava svoje zadaće pod nadzorom predsjednika odbora za žalbe te slijedi njegove upute.

4.   Tajniku u radu može pomagati osoblje na koje se također primjenjuje ovaj članak.

POGLAVLJE II.

ŽALBA

Članak 9.

Podnošenje žalbe i obavješćivanje o žalbenom postupku

1.   Žalba se podnosi odboru za žalbe putem tajnika u elektroničkom formatu predviđenom za žalbe u roku od dva mjeseca od datuma iz članka 59. stavka 2. Uredbe (EU) 2016/796.

2.   Žalba, prema potrebi, sadržava sljedeće:

(a)

ime i stalnu adresu podnositelja žalbe;

(b)

ako je podnositelj žalbe imenovao zastupnika, ime i adresu zastupnika;

(c)

adresu za primanje pošte u elektroničkom formatu;

(d)

ako je podnositelj žalbe pravna osoba, tajniku dostavlja i instrument ili instrumente kojima se uspostavlja i uređuje ta pravna osoba ili izvadak novijeg datuma iz registra poduzeća, trgovačkih društava ili udruženja ili bilo koji drugi pravni dokaz o njezinu postojanju.

(e)

referencu odluke koja se osporava i zahtjev podnositelja žalbe;

(f)

argumente na koje se poziva;

(g)

prema potrebi, prirodu bilo kojeg dokaza kojim se potkrepljuje žalba i izjavu kojom se objašnjavaju činjenice u potporu kojih su priloženi dokazi;

(h)

prema potrebi, zahtjev za povjerljivo postupanje s dokumentima ili njihovim dijelovima;

(i)

ako podnositelj žalbe nije osoba na koju se odnosi osporavana odluka, razloge zbog kojih osporavana odluka ima izravan ili neizravan utjecaj na njega od datuma na koji je doznao za nju.

3.   Ako žalba ne sadrži informacije iz stavka 2., tajnik određuje rok od najviše deset radnih dana u kojemu ih podnositelj žalbe mora dostaviti. Tajnik može propisati takav rok samo jedanput. Tijekom tog roka vrijeme ne istječe u svrhu vremenskog roka određenog u člancima 58. i 62. Uredbe (EZ) 2016/796.

4.   Tajnik o žalbi obavješćuje odbor za žalbe, Agenciju i sve druge poznate stranke u roku od jednog radnog dana od podnošenja žalbe.

Članak 10.

Povjerljivost

1.   U svakom zahtjevu za povjerljivo postupanje navode se riječi, pojedinosti, brojevi ili odlomci za koje se traži povjerljivost uz navođenje konkretnih razloga za njegovo podnošenje. U slučaju nedostavljanja takvih informacija odbor za žalbe može odbaciti zahtjev.

2.   Predsjednik odlučuje treba li informacije koje su iznesene u žalbi u skladu s člankom 9. stavkom 2. točkom (h) smatrati povjerljivima i osigurava da se sve informacije koje se smatraju povjerljivima ne objave.

Članak 11.

Nedopuštenost žalbe

Odbor za žalbe odbacuje žalbu kao nedopuštenu na temelju jedne ili više sljedećih osnova:

(a)

žalba ne ispunjava formalne zahtjeve utvrđene u članku 9.;

(b)

podnositelj žalbe prekoračio je rok za podnošenje žalbe;

(c)

žalba nije uložena protiv odluke koja je predmet žalbe;

(d)

podnositelj žalbe nije adresat odluke koja se osporava žalbom niti može dokazati da se izravno ili osobno odnosi na njega.

Članak 12.

Sukob interesa

1.   Nakon što se žalba podnese odboru za žalbe, svaki član koji ustanovi mogući sukob interesa predsjedniku podnosi obrazloženu izjavu u skladu s člankom 57. stavkom 2. Uredbe (EU) 2016/796.

2.   Stranke u žalbenom postupku bez odgode se obavješćuju o svakoj izjavi.

3.   Prigovor stranke u žalbenom postupku prihvatljiv je ako se podnese u roku od deset radnih dana od datuma na koji je stranka koja je podnijela prigovor došla do saznanja o činjenicama na kojima se temelji prigovor.

4.   Predmetni član obavješćuje se o prigovoru te se poziva da dostavi svoj odgovor predsjedniku u roku od pet radnih dana od primitka obavijesti.

5.   Odbor za žalbe bez odgode odlučuje o izuzeću predmetnog člana iz postupka u skladu s člankom 57. stavkom 2. Uredbe (EU) 2016/796. Predmetni član ne sudjeluje u donošenju te odluke.

6.   Izuzeće predmetnog člana je privremeno i primjenjuje se na žalbeni ili arbitražni postupak u vezi s kojim je podnesen prigovor. Zamjena izuzetog člana ili predsjednika osigurava se u skladu s člankom 3.

Članak 13.

Postupak remonstrativne žalbe

1.   U skladu s člankom 60. Uredbe (EU) 2016/796 sve žalbe na odluku koju je Agencija donijela u skladu s člancima 14., 20., 21. i 22. Uredbe (EU) 2016/796 ili propust Agencije da postupi u primjenjivom roku podliježu postupku remonstrativne žalbe prije no što se podnesu odboru za žalbe na razmatranje.

2.   Nakon podnošenja žalbe Agencija u roku od mjesec dana mora poduzeti jednu od sljedećih radnji:

(a)

ispraviti odluku ili propust;

(b)

potvrditi osporavanu odluku uz obrazloženje;

(c)

potvrditi da se remonstrativna žalba ne primjenjuje u skladu s člankom 60. stavkom 1. drugom rečenicom Uredbe (EU) 2016/796 te dati obrazloženje;

(d)

obrazložiti zašto žalbu smatra nedopuštenom.

3.   U svim prethodno navedenim slučajevima Agencija obavješćuje tajnika o svojem postupanju te, prema potrebi, dostavlja sve potrebne popratne dokumente.

4.   U slučaju iz stavka 2. točke (a) Agencija donosi odluku, a tajnik zaključuje žalbeni postupak te o tome obavješćuje sve stranke u postupku.

5.   U slučajevima iz stavka 2. točaka (b), (c) i (d) tajnik obavješćuje podnositelja žalbe te predmet upućuje odboru za žalbe na razmatranje.

6.   U roku od deset radnih dana od dana obavijesti o upućivanju, podnositelj žalbe može povući svoju žalbu.

7.   Datum upućivanja predmeta odboru za žalbe na razmatranje smatra se datumom podnošenja za potrebe izračuna roka iz članaka 58. i 62. Uredbe (EU) 2016/796.

8.   U slučaju upućivanja Agencija može suspendirati primjenu odluke protiv koje je podnesena žalba.

Članak 14.

Odgovor na žalbu

1.   Agencija dostavlja odgovor na žalbu u roku od mjesec dana od datuma obavijesti o žalbi.

2.   U slučajevima u kojima je primjenjiva remonstrativna žalba iz članka 13., odgovor na žalbu može se dostaviti za stavak 2. točke (c) i (d). Razlozi navedeni u točki (b) vrijede za odgovor na žalbu.

3.   U odgovoru na žalbu navode se razlozi uz prateću dokumentaciju.

4.   Ako Agencija ne dostavi odgovor na žalbu, postupak se nastavlja bez njega.

Članak 15.

Intervencija

1.   Odbor za žalbe može svakoj osobi koja dokaže legitimni interes za rezultat postupka dopustiti da pred njim intervenira u postupak.

2.   Zahtjev za intervenciju podnosi se u roku od deset radnih dana od datuma objave žalbe na internetskim stranicama Agencije.

3.   Stranke se obavješćuju o zahtjevu za intervenciju kako bi mogle dati očitovanja koja smatraju nužnima prije no što odbor za žalbe donese svoju odluku o intervenciji.

4.   Intervencijom se podupire ili osporava, u cijelosti ili djelomično, zahtjev jedne od stranaka. Intervencija ne daje postupovna prava jednaka onima koja su već data strankama.

Članak 16.

Sadržaj zahtjeva za intervenciju

1.   Zahtjev za intervenciju sadržava:

(a)

ime i adresu intervenijenta;

(b)

ime i adresu predstavnika intervenijenta, ako je primjenjivo;

(c)

adresu za dostavu, ako je drugačija od onih navedenih pod točkama (a) i (b);

(d)

referencu postupka za koji se podnosi zahtjev;

(e)

izjavu o podupiranju ili osporavanju, u cijelosti ili djelomično, zahtjeva jedne od stranaka;

(f)

pravne osnove te činjenične i pravne argumente na koje se pozivaju;

(g)

prema potrebi, relevantne popratne dokaze.

2.   Nakon što se podnese intervencija, predsjednik određuje rok od najviše deset radnih dana u kojem stranke mogu odgovoriti na intervenciju.

Članak 17.

Zahtjev za suspenziju

1.   Odbor za žalbe može dopustiti suspenziju osporavane odluke ako je podnositelj žalbe dokazao da postoji hitna potreba za suspenzijom radi očuvanja njegovih prava i interesa zbog opasnosti od ozbiljne i nenadoknadive štete tim pravima i interesima.

2.   Predsjednik može od suprotstavljene stranke zatražiti da podnese pisane primjedbe na taj zahtjev.

Članak 18.

Prekid postupka

1.   Odbor za žalbe može naložiti prekid postupka uz pristanak svih stranaka u žalbenom postupku na najviše deset radnih dana.

2.   U nalogu se navode trajanje i razlozi prekida.

3.   Za vrijeme prekida postupka obustavljaju se svi postupovni rokovi.

POGLAVLJE III.

ARBITRAŽA

Članak 19.

Zahtjev za arbitražu

1.   Zahtjev za arbitražu u skladu s člankom 61. Uredbe (EU) 2016/796 može podnijeti nacionalno tijelo nadležno za sigurnost ili predmetna nadležna tijela.

2.   On se podnosi tajniku koje o tome obavješćuje Agenciju i odbor za žalbe u roku od jednog radnog dana.

Članak 20.

Zahtjev za arbitražu u okviru sustava ERTMS

1.   Agencija obavješćuje tajnika o postupku usklađivanja u skladu s člankom 30. stavkom 2. Uredbe (EU) 2016/796 te o uključenim strankama i rokovima.

2.   U slučaju izostanka prihvatljivog rješenja, nakon mjesec dana koordinacije tajnik upućuje postupak odboru za žalbe na arbitražu te o tome obavješćuje stranke u postupku.

Članak 21.

Arbitražni postupak

1.   Odbor za žalbe ima na raspolaganju mjesec dana da odluči hoće li podržati stajalište Agencije.

2.   Sve odgovarajuće odredbe u poglavlju II. primjenjuju se mutatis mutandis.

Članak 22.

Odluka odbora za žalbe

Odluka odbora za žalbe mora sadržavati barem sljedeće elemente:

(a)

imena stranaka i njihovih zastupnika, ako je primjenjivo;

(b)

sažetak osporavanih činjenica i pitanja;

(c)

stajališta i argumentaciju stranaka;

(d)

analizu zaključaka;

(e)

operativni dio koji sadržava odluku;

POGLAVLJE IV.

ZAJEDNIČKI POSTUPOVNI ZAHTJEVI

ODJELJAK 1.

Jezik

Članak 23.

Jezik postupka

1.   Ako je podnositelj žalbe adresat odluke koja je predmet žalbenog postupka, žalba se podnosi na jeziku postupka u okviru kojeg je donesena odluka koja je predmet žalbe.

2.   Ako podnositelj žalbe nije adresat odluke koja je predmet žalbenog postupka, žalba se podnosi na bilo kojem službenom jeziku Unije.

3.   Zahtjev za arbitražu može se podnijeti na bilo kojem službenom jeziku Unije. Arbitražni postupak provodi se na jeziku uključenog nacionalnog tijela nadležnog za sigurnost.

4.   Jezik iz stavaka 1., 2. i 3. je jezik žalbenog ili arbitražnog postupka. Koristi se u pisanom i usmenom postupku te za cjelokupnu komunikaciju sa strankama.

5.   Sva tehnička i popratna dokumentacija koja se prilaže uz žalbu, zahtjev za arbitražu ili obranu podnose se na jeziku postupka.

6.   Zaključci odbora za žalbe donose se na jeziku postupka.

7.   Intervenijenti se služe jezikom postupka.

8.   Za potrebe učinkovitosti i smanjenja troškova odbor za žalbe može odstupiti od prethodno navedenih stavaka za pisani i usmeni postupak ili njegove dijelove, uključujući pojedine dokumente i/ili usmene intervencije, uz uvjet da se sve stranke dogovore o postizanju alternativnog sporazuma. Odbor za žalbe na zahtjev evidentira takav sporazum i sve uvjete na kojima se može temeljiti.

Članak 24.

Prijevod

1.   Sve troškove povezane s prijevodom priložene tehničke i druge popratne dokumentacije na jezik postupka snosi stranka koja dostavlja dokument.

2.   Prevođenje i tumačenje koje je zatražio odbor za žalbe mora se svesti na minimum, a njihove troškove snosi Agencija.

3.   U slučaju prijevoda predmetna stranka dostavlja ovjereni prijevod.

ODJELJAK 2.

Postupak

Članak 25.

Postupovne mjere

1.   Predsjednik u bilo kojem trenutku tijekom postupka može naložiti postupovne mjere, na zahtjev stranaka ili na vlastitu inicijativu.

2.   Mjere iz stavka 1. mogu osobito uključivati:

(a)

razgovor sa strankama, svjedocima ili vještacima te svim drugim osobama koje posjeduju informacije ključne za postupak;

(b)

zahtjev za pisanim i usmenim podnescima o odlučujućim aspektima postupka;

(c)

zahtjev za podnošenje dokumentacije;

(d)

naručivanje izvješća stručnjaka;

(e)

inspekcije i revizije koje su važne za postupak.

Članak 26.

Produljenje rokova u izvanrednim okolnostima

U izvanrednim okolnostima kada predmetna stranka dokaže postojanje neuobičajenih i nepredviđenih okolnosti izvan njezine kontrole čije se posljedice nisu mogle izbjeći unatoč posvećivanju dužne pažnje, odbor za žalbe može prilagoditi rok predviđen u skladu s ovom Uredbom, uz osiguravanje jednakih prava svih stranaka u postupku.

Članak 27.

Dokumenti dostavljeni za pokretanje postupka ili kao dodatni dokazi

1.   U svrhu izračuna rokova dokument se ne smatra podnesenim dok ga ne zaprimi tajnik koji mora potvrditi njegov primitak.

2.   U dokumentima se navodi broj žalbenog ili arbitražnog postupka koji je tom postupku dodijelio tajnik pri podnošenju zahtjeva za žalbeni ili arbitražni postupak.

3.   Najveći broj stranica za postupovne dokumente je sljedeći:

(a)

20 stranica za žalbu i obranu te

(b)

10 stranica za svaku intervenciju.

Ograničenja broja stranica ne primjenjuju se na priloge u postupovnim dokumentima.

4.   Tajnik u dogovoru s predsjednikom daje odobrenje za prelaženje najvećeg broja stranica iz stavka 3. samo u predmetima koji uključuju osobito složene činjenice.

Članak 28.

Vijećanja

Vijećanja odbora za žalbe povjerljiva su te podliježu članku 4. stavku 3. Uredbe (EZ) br. 1049/2001 Europskog parlamenta i Vijeća (2).

Vijećanja se mogu održavati u odgovarajućem formatu i nisu ograničena na sastanke uživo.

Članak 29.

Svjedoci, stručnjaci i saslušanja

1.   Odbor za žalbe može saslušati svjedoke na zahtjev jedne od stranaka u vezi s odlučujućim činjenicama koje imaju utjecaj na ishod postupka. Stranka u svojem zahtjevu za saslušanjem svjedoka mora navesti o kojim će činjenicama saslušati svjedoka te relevantne osnove za pozivanje svjedoka.

2.   Odbor za žalbe može ispitati stručnjake radi pojašnjenja određenih aspekata postupka ili imenovati stručnjaka za izradu izvješća.

3.   Pri imenovanju stručnjaka odbor za žalbe definira njegove zadatke i određuje rok za dostavu izvješća.

4.   Prije davanja iskaza stručnjak izjavljuje ima li izravni ili neizravni osobni interes u ishodu postupka, osobito ako je prethodno nastupao kao predstavnik jedne od stranaka ili je sudjelovao u postupku u okviru kojeg je donesena odluka koja je predmet žalbe ili u povezanom arbitražnom postupku.

5.   Ako jedna od stranaka uloži prigovor na stručnjaka zbog mogućeg sukoba interesa, o tome odlučuje odbor za žalbe primjenom članka 12. mutatis mutandis.

6.   Ako odbor za žalbe smatra da postoji sukob interesa ili mogućnost sukoba interesa, može odlučiti ispitati stručnjaka kao svjedoka.

7.   Odbor za žalbe može održati usmeno saslušanje ako to smatra nužnim za potvrdu dokaza o odlučujućim činjenicama koje imaju utjecaja na ishod postupka te ovisno o učinkovitosti.

Članak 30.

Novi argumenti ili dokazi

1.   Odbor za žalbe odlučuje o roku do kojeg se mogu u postupak uvoditi novi dokazi ili podnesci.

2.   Prema potrebi, odbor za žalbe poziva stranke da dostave očitovanja ili dodatne informacije u roku koji odredi.

3.   Ako se nove činjenice ili podnesci smatraju dopuštenima, druge stranke mogu dostaviti svoja očitovanja.

ODJELJAK 3.

Odluka

Članak 31.

Glasanje

Odluke se donose većinom glasova odbora za žalbe. Predsjednik ima odlučujući glas u slučaju neodlučenog rezultata glasanja.

Članak 32.

Zaključci odbora za žalbe

1.   Obrazloženi zaključci odbora za žalbe moraju biti u pisanom obliku. Moraju sadržavati najmanje sljedeće elemente:

(a)

imena članova odbora za žalbe koji su sudjelovali u postupku;

(b)

ako je primjenjivo, imena stranaka i njihovih zastupnika;

(c)

sažetak relevantnih činjenica.

(d)

podnesak o tužbenom zahtjevu koji traže stranke;

(e)

sažetak argumenata stranaka.

(f)

osnove za dopuštenost;

(g)

operativni dio zaključaka i razloge na kojima se temelje;

(h)

datum njihove dostave.

2.   Zaključke potpisuju članovi odbora za žalbe koji su o njima odlučili i tajnik.

Članak 33.

Konačna odluka Agencije o žalbi

1.   Ako odbor za žalbe utvrdi da je žalba osnovana, Agencija u skladu sa zaključcima odbora za žalbe donosi konačnu odluku upućenu predmetnim strankama u roku od mjesec dana od zaprimanja zaključaka odbora za žalbe.

2.   Odluka uključuje najmanje sljedeće elemente:

(a)

imena stranaka i njihovih zastupnika, ako je primjenjivo;

(b)

zaključke odbora za žalbe;

(c)

operativni dio odluke i razloge na kojima se temelji;

3.   Ako odbor za žalbe potvrdi odluku Agencije, Agencija izdaje račun za žalbeni postupak u skladu s Provedbenom uredbom Komisije (EU) 2018/764 (3).

4.   Sažetak zaključaka odbora za žalbe objavljuje se na internetskim stranicama Agencije.

ODJELJAK 4.

Trošak postupka

Članak 34.

Troškovi stranaka

1.   Naknada za žalbeni postupak utvrđuje se u skladu s Provedbenom uredbom Komisije (EU) 2018/764.

2.   Svaka stranka u arbitražnom postupku snosi vlastite troškove.

Članak 35.

Troškovi sudjelovanja

1.   Intervenijenti snose vlastite troškove.

2.   Za sudjelovanje u usmenim raspravama uspješni podnositelji zahtjeva imaju pravo na naknadu troškova puta i smještaja te na naknadu izgubljene zarade do mjere koju odbor za žalbe smatra pravednom.

3.   Za sudjelovanje u usmenim raspravama svjedoci imaju pravo na naknadu troškova puta i smještaja te na naknadu izgubljene zarade do mjere koju odbor za žalbe smatra pravednom.

4.   Vještaci imaju pravo na isplatu naknade za svoje usluge na temelju stope za vještake koji pomažu Agenciji, kao i naknadu putnih troškova i troškova smještaja.

5.   Upravni odbor Agencije utvrđuje detaljna pravila koja se primjenjuju na te naknade i plaćanja.

POGLAVLJE V.

ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 36.

Naknada troškova članova odbora za žalbe

1.   Članovi odbora za žalbe imaju pravo na plaćanje naknada za obavljanje njihovih dužnosti kao članova odbora za žalbe na temelju sustava naknada u Prilogu.

2.   Članovi odbora za žalbe imaju pravo na povrat troškova puta, smještaja te na dnevnice. Upravni odbor utvrđuje detaljna pravila koja se primjenjuju na izračun tih iznosa.

Članak 37.

Obveza transparentnosti

Zainteresirane stranke imaju pristup dokumentima koje je sastavio ili zaprimio odbor za žalbe u skladu s odgovarajućim odredbama Uredbe (EZ) br. 1049/2001 te u skladu s politikom o pristupu javnosti dokumentima koja je primjenjiva u Agenciji.

Članak 38.

Smjernice i ostale relevantne informacije

1.   Odbor za žalbe donosi smjernice za svoje postupke većinom glasova.

2.   One se objavljuju na internetskim stranicama Agencije kao i sve ostale informacije relevantne za podnositelje žalbe.

Članak 39.

Stupanje na snagu

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 13. lipnja 2018.

Za Komisiju

Predsjednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Uredba (EU) 2016/796 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. svibnja 2016. o Agenciji Europske unije za željeznice i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 881/2004 (SL L 138, 26.5.2016., str. 1.).

(2)  Uredba (EZ) br. 1049/2001 Europskog parlamenta i Vijeća od 30. svibnja 2001. o javnom pristupu dokumentima Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije (SL L 145, 31.5.2001., str. 43.)

(3)  Provedbena uredba Komisije (EU) 2018/764 od 2. svibnja 2018. o pristojbama i naknadama koje se plaćaju Agenciji Europske unije za željeznice i uvjetima za njihovo plaćanje (SL L 129, 25.5.2018., str. 68.).


PRILOG

NAKNADE

1.   NAKNADE ZA ŽALBENE/ARBITRAŽNE POSTUPKE (NAKNADE):

1.

Članovi i zamjenici članova odbora za žalbe imaju pravo na naknadu ako sudjeluju u žalbenom/arbitražnom postupku. Naknade za članove i zamjenike koji sudjeluju u postupku iznose 600 EUR po danu rada u žalbenom ili arbitražnom postupku, ili 75 EUR po satu u slučaju da nije obuhvaćen puni radni dan, do najviše 9 000 EUR po postupku i po osobi.

2.

U slučaju predsjednika odbora za žalbe i izvjestitelja za postupak, iznos naknade je 700 EUR po danu rada u žalbenom ili arbitražnom postupku, ili 87,5 EUR po satu u slučaju da nije obuhvaćen puni radni dan, do najviše 18 000 EUR po postupku i po osobi.

 

Iznos naknade po danu rada u postupku po osobi

Najviši iznos naknade po postupku i po osobi

Članovi i zamjenici na zamjenskim položajima

600 EUR

9 000 EUR

Predsjednik i izvjestitelj u postupku

700 EUR

18 000 EUR

2.   NAKNADA ZA SUDJELOVANJE NA SASTANCIMA ODBORA ZA ŽALBE KOJI NISU POVEZANI SA ŽALBENIM/ARBITRAŽNIM POSTUPKOM:

Odbor za žalbe ili pojedini članovi mogu se sastajati radi organizacijskih i administrativnih pitanja. Naknada za sudjelovanje na tim sastancima iznosi 600 EUR po sastanku. Broj takvih sastanaka ne smije prelaziti šest sastanaka po kalendarskoj godini. Agencija pomaže u organizaciji takvih sastanaka.

 

Iznos naknade po sastanku i po osobi

Najviši broj sastanaka godišnje po osobi

Članovi i zamjenici članova odbora za žalbe

600 EUR

šest sastanaka

3.   NAKNADA ZA SUDJELOVANJE U DRUGIM SASTANCIMA

Članovi i zamjenici članova odbora za žalbe imaju pravo i na naknadu troškova puta i smještaja povezanih s ad hoc sastancima koji nisu obuhvaćeni kategorijama pod 1. i 2. te ovisno o pozivu Agencije.


14.6.2018   

HR

Službeni list Europske unije

L 149/16


PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2018/868

оd 13. lipnja 2018.

o izmjeni Uredbe (EU) br. 1301/2014 i Uredbe (EU) br. 1302/2014 u pogledu odredaba o sustavu za mjerenje energije i sustavu za prikupljanje podataka

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Direktivu (EU) 2016/797 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. svibnja 2016. o interoperabilnosti željezničkog sustava u Europskoj uniji (1), posebno njezin članak 5. stavak 11.,

budući da:

(1)

Člankom 19. Uredbe (EU) 2016/796 Europskog parlamenta i Vijeća (2) zahtijeva se od Agencije Europske unije za željeznice („Agencija”) da Komisiji upućuje preporuke o tehničkim specifikacijama za interoperabilnost („TSI”) i njihovoj reviziji, u skladu s člankom 5. Direktive (EU) 2016/797, te da osigura da su TSI-jevi prilagođeni tehničkom napretku, tržišnim trendovima i društvenim zahtjevima.

(2)

Člankom 3. stavkom 5. točkom (c) Delegirane odluke Komisije (EU) 2017/1474 (3) zahtijeva se preispitivanje TSI-jeva kako bi se zaključila preostala otvorena pitanja.

(3)

Komisija je 22. rujna 2017. od Agencije zatražila da izda preporuke u skladu s člankom 5. stavkom 2. Direktive (EU) 2016/797 u pogledu revizije TSI-jeva koji se odnose na „energetski” podsustav željezničkog sustava u Uniji („TSI za ENE”) i TSI-jeva koji se odnose na podsustav „željezničkih vozila – lokomotiva i putničkih željezničkih vozila” željezničkog sustava u Uniji („TSI za LOC i PAS”).

(4)

Prilog Uredbi Komisije (EU) br. 1301/2014 (4) trebalo bi izmijeniti kako bi se zaključilo otvoreno pitanje koje se odnosi na specifikacije povezane s protokolima sučelja između sustava za mjerenje energije („EMS”) i sustava za prikupljanje podataka te kako bi se dodatno pojasnio tekst.

(5)

Prilog Uredbi Komisije (EU) br. 1302/2014 (5) koji se odnosi na EMS trebalo bi izmijeniti kako bi se osigurala usklađenost dvaju TSI-jeva.

(6)

Agencija je 4. listopada 2017. izdala preporuku o izmjenama Uredbe (EU) br. 1301/2014.

(7)

Agencija je 14. studenoga 2017. izdala preporuku o izmjenama Uredbe (EU) br. 1302/2014 kojom su, među ostalim, obuhvaćene odredbe o EMS-u.

(8)

Mjere predviđene ovom Uredbom u skladu su s mišljenjem Odbora osnovanog u skladu s člankom 51. stavkom 1. Direktive (EU) 2016/797,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Uredba (EU) br. 1301/2014 mijenja se kako slijedi:

1.

Zadnja rečenica u uvodnoj izjavi 6. briše se.

2.

Članak 3. briše se.

3.

U članku 9. stavak 4. zamjenjuje se sljedećim:

„4.   Osim provedbe sustava za prikupljanje podataka o energiji u stabilnim postrojenjima (DCS) iz točke 7.2.4. Priloga i ne dovodeći u pitanje odredbe točke 4.2.8.2.8. Priloga Uredbi Komisije (EU) br. 1302/2014 (*1), države članice osiguravaju da se sustav za namiru u stabilnim postrojenjima koji je u mogućnosti primati podatke od DCS-a i prihvatiti ih za potrebe naplate provede do 4. srpnja 2020. S pomoću sustava za namiru u stabilnim postrojenjima mora bit moguće razmjenjivati prikupljene podatke o naplati energije (CEBD) s ostalim sustavima za namiru i potvrđivati ih te dostavljati podatke o potrošnji odgovarajućim stranama. To se čini uzimajući u obzir mjerodavno zakonodavstvo u pogledu tržišta energije.

(*1)  Uredba Komisije (EU) br. 1302/2014 оd 18. studenoga 2014. o tehničkoj specifikaciji za interoperabilnost podsustava ‚željezničkih vozila – lokomotiva i putničkih željezničkih vozila’ željezničkog sustava u Europskoj uniji (vidjeti stranicu 228. ovoga Službenog lista).”"

4.

Prilog Uredbi (EU) br. 1301/2014 mijenja se u skladu s Prilogom I. ovoj Provedbenoj uredbi.

Članak 2.

Prilog Uredbi (EU) br. 1302/2014 mijenja se u skladu s Prilogom II. ovoj Provedbenoj uredbi.

Članak 3.

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 13. lipnja 2018.

Za Komisiju

Predsjednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  SL L 138, 26.5.2016., str. 44.

(2)  Uredba (EU) 2016/796 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. svibnja 2016. o Agenciji Europske unije za željeznice i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 881/2004 (SL L 138, 26.5.2016., str. 1.).

(3)  Delegirana odluka Komisije (EU) 2017/1474 оd 8. lipnja 2017. o dopuni Direktive (EU) 2016/797 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu posebnih ciljeva kad je riječ o izradi nacrta, donošenju i preispitivanju tehničkih specifikacija za interoperabilnost (SL L 210, 15.8.2017., str. 5.).

(4)  Uredba Komisije (EU) br. 1301/2014 od 18. studenoga 2014. o tehničkim specifikacijama interoperabilnosti „energetskog” podsustava željezničkog sustava u Uniji (SL L 356., 12.12.2014., str. 179.).

(5)  Uredba Komisije (EU) br. 1302/2014 оd 18. studenoga 2014. o tehničkoj specifikaciji za interoperabilnost podsustava „željezničkih vozila – lokomotiva i putničkih željezničkih vozila” željezničkog sustava u Europskoj uniji (SL L 356, 12.12.2014., str. 228.).


PRILOG I.

Prilog Uredbi (EU) br. 1301/2014 mijenja se kako slijedi:

1.

točka 2.1. podtočka 3. zamjenjuje se sljedećim:

„3.

U skladu s odjeljkom 2.2. Priloga II. Direktivi 2008/57/EZ pružni dio sustava mjerenja potrošnje električne energije koji se u ovom TSI-ju navodi kao sustav za prikupljanje podataka o energiji u stabilnim postrojenjima (DCS) utvrđuje se točkom 4.2.17. ovog TSI-ja.”;

2.

naslov točke 4.2.5. zamjenjuje se sljedećim:

„4.2.5.    Struja pri mirovanju (samo istosmjerni sustavi)”;

3.

prvi stavak točke 4.2.13. zamjenjuje se sljedećim:

„Kontaktna mreža projektira se za najmanje dva aktivna susjedna pantografa. Razmak dviju susjednih glava pantografa, od središnje linije do središnje linije, jednak je ili manji od vrijednosti utvrđenih u stupcu „A”, „B” ili „C” iz tablice 4.2.13.”;

4.

u točki 4.2.13. briše se riječ „minimalna” u naslovima stupaca u prvom retku tablice 4.2.13.;

5.

točka 4.2.17. zamjenjuje se sljedećim:

„4.2.17.   Sustav za prikupljanje podataka o energiji u stabilnim postrojenjima

1.

U točki 4.2.8.2.8. TSI-ja za LOC i PAS navedeni su zahtjevi za ugrađene energetske mjerne sustave (EMS) namijenjene prikupljanju i prenošenju prikupljenih podataka o naplati energije (CEBD) do sustava za prikupljanje podataka o energiji u stabilnim postrojenjima.

2.

Sustavom za prikupljanje podataka o energiji u stabilnim postrojenjima (DCS) primaju se, pohranjuju i izvoze prikupljeni podaci o naplati energije bez njihova mijenjanja, u skladu sa zahtjevima navedenima u odredbi 4.12. norme EN 50463-3:2017.

3.

Sustav za prikupljanje podataka o energiji u stabilnim postrojenjima podržava sve zahtjeve koji se odnose na razmjenu podataka definirane u točki 4.2.8.2.8.4. TSI-ja za LOC i PAS, kao i zahtjeve utvrđene u odredbama 4.3.6. i 4.3.7. norme EN 50463-4:2017.”;

6.

naslov točke 5.2.1.6. zamjenjuje se sljedećim:

„5.2.1.6.    Struja pri mirovanju (samo istosmjerni sustavi)”;

7.

naslov točke 6.1.4.2. zamjenjuje se sljedećim:

„6.1.4.2.    Ocjenjivanje struje pri mirovanju (samo istosmjerni sustavi)”;

8.

točka 6.1.5. podtočka (c) zamjenjuje se sljedećim:

„(c)

stalna vrijednost struje;”;

9.

točka 7.2.4. zamjenjuje se sljedećim:

„7.2.4.

Države članice dužne su do 1. siječnja 2022. osigurati da se u skladu s točkom 4.2.17. ovog TSI-ja provede sustav za prikupljanje podataka o energiji u stabilnim postrojenjima kojim se mogu razmjenjivati prikupljeni podaci o naplati energije.”;

10.

točka 7.3.1. podtočka (d) zamjenjuje se sljedećim:

„(d)

Postojeći podsustav može biti pogodan za promet vozila koja su usklađena s TSI-jem, sve dok su ispunjeni temeljni zahtjevi Direktive 2008/57/EZ. Postupak koji treba primijeniti za dokazivanje razine sukladnosti s osnovnim parametrima TSI-ja u skladu je s Preporukom Komisije 2014/881/EU (*1).

(*1)  Preporuka Komisije 2014/881/EU оd 18. studenoga 2014. o postupku dokazivanja razine sukladnosti postojećih željezničkih pruga s osnovnim parametrima tehničkih specifikacija za interoperabilnost (SL L 356, 12.12.2014., str. 520.).”;"

11.

točka 7.3.4. zamjenjuje se sljedećim:

„7.3.4.

Postupak koji treba primijeniti za dokazivanje razine sukladnosti postojećih pruga s osnovnim parametrima ovog TSI-ja u skladu je s Preporukom 2014/881/EU.”;

12.

točka 7.4.2.11. briše se;

13.

u Dodatku D točki D.1.1.4., slika D.1 Mehanički profili pantografa zamjenjuje se sljedećom slikom:

Slika D.1

Mehanički profili pantografa

Image

14.

u tablicu E.1. Dodatka E dodaju se retci 9 i 10:

„9

EN 50463-3

Željezničke primjene – Mjerenje energije u vlakovima – Dio 3.: Obrada podataka

2017.

Sustav za prikupljanje podataka o energiji u stabilnim postrojenjima (4.2.17.)

10

EN 50463-4

Željezničke primjene – Mjerenje energije u vlakovima – Dio 4.: Komunikacija

2017.

Sustav za prikupljanje podataka o energiji u stabilnim postrojenjima (4.2.17.)”

15.

tekst Dodatka F zamjenjuje se s „Namjerno izbrisano”;

16.

u tablici G.1. „Pojmovnik” u Dodatku G briše se redak „Izolator neutralne sekcije”.PRILOG II.

Prilog Uredbi (EU) br. 1302/2014 mijenja se kako slijedi:

1.

u poglavlju 4. „Značajke podsustava željezničkih vozila” odredba 4.2.8.2.8. „Sustav mjerenja potrošnje energije na vozilu” zamjenjuje se sljedećom odredbom:

„4.2.8.2.8.   Sustav za mjerenje potrošnje energije na vozilu

4.2.8.2.8.1.   Općenito

1.

Sustav za mjerenje potrošnje energije na vozilu (EMS) sustav je za mjerenje sve aktivne i reaktivne električne energije koju električno vozilo uzima ili vraća (tijekom rekuperativnog kočenja) u kontaktni vod (OCL).

2.

EMS ima barem sljedeće funkcije: funkciju mjerenja energije (EMF) kako je utvrđeno odredbom 4.2.8.2.8.2. i sustav za obradu podataka (DHS) kako je utvrđeno odredbom 4.2.8.2.8.3.

3.

Odgovarajući komunikacijski sustav slat će prikupljene nizove podataka o naplati energije (CEBD) u sustav za prikupljanje podataka u stabilnim postrojenjima (DCS). Protokoli sučelja i format podataka koji se prenose između EMS-a i DCS-a ispunjavaju zahtjeve iz točke 4.2.8.2.8.4.

4.

Ovaj je sustav prikladan u svrhe izdavanja računa; nizovi podataka definirani u točki 4.2.8.2.8.3. podtočki 4. koji se iz tog sustava dostavljaju prihvaćaju se za izdavanje računa u svim državama članicama.

5.

Nominalna struja i napon EMS-a moraju biti usklađeni s nazivnom strujom i naponom električnog vozila; mora nastaviti dobro raditi i nakon promjene između nekoliko sustava opskrbe vučnom energijom.

6.

Podaci pohranjeni u EMS-u zaštićeni su u slučaju prestanka opskrbe električnom energijom, a EMS je zaštićen od neovlaštenog pristupa.

7.

Funkcija određivanja položaja ugrađena na vozilo koja pruža podatke o lokaciji iz vanjskog izvora za DHS dostupna je samo u mrežama gdje je takva funkcija potrebna u svrhe izdavanja računa. U svakom slučaju, u sustav EMS-a mora se moći uključiti kompatibilna funkcija određivanja položaja. Ako se funkcija određivanja položaja pruža, u skladu je sa zahtjevima utvrđenima u Dodatku J-1, indeksu 116.

8.

Ugradnja EMS-a, njegova funkcija određivanja položaja ugrađena na vozilo, opis komunikacije između vozila i stabilnih postrojenja i metrološka kontrola, uključujući razred preciznosti EMF-a, bilježe se u tehničkoj dokumentaciji opisanoj u odredbi 4.2.12.2. ovog TSI-ja.

9.

Dokumentacija za održavanje opisana u odredbi 4.2.12.3. ovog TSI-ja uključuje sve periodične postupke provjere kako bi se osigurala zahtijevana razina točnosti EMS-a za vrijeme njegovog životnog vijeka.

4.2.8.2.8.2.   Funkcija mjerenja energije (EMF)

1.

EMF osigurava mjerenje napona i struje, izračun energije i proizvodnju podataka o energiji.

2.

Podaci o energiji koje proizvodi EMF imaju referentno vremensko razdoblje od 5 minuta prema satu UTC-a na kraju svakog referentnog razdoblja; počevši od vremenske oznake 00:00:00. Dopušteno je koristiti kraće razdoblje mjerenja ako se podaci na vozilu mogu agregirati u referentno razdoblje od 5 minuta.

3.

Preciznost EMF-a za mjerenje aktivne energije mora biti u skladu s odredbama od 4.2.3.1. do 4.2.3.4. specifikacije na koju se upućuje u Dodatku J-1, indeksu 117.

4.

Svaka naprava koja sadržava jednu ili više funkcija EMF-a naznačuje: metrološku kontrolu; i razred preciznosti EMF-a, u skladu s naznakama razreda navedenima u specifikaciji na koju se upućuje u odredbama 4.3.3.4., 4.3.4.3. i 4.4.4.2. specifikacije na koju se upućuje u Dodatku J-1, indeksu 117.

5.

Ocjenjivanje sukladnosti preciznosti utvrđeno je u odredbi 6.2.3.19.a.

4.2.8.2.8.3.   Sustav za obradu podataka (DHS)

1.

Sustav za obradu podataka (DHS) osigurava izradu prikupljenih nizova podataka o naplati energije u svrhu naplate potrošnje tako što podatke iz EMF-a kombinira s podacima o vremenu i, prema potrebi, zemljopisnom položaju, te ih pohranjuje spremne za slanje u stabilni DCS putem komunikacijskog sustava.

2.

DHS objedinjuje podatke bez da ih naruši te ima memorijski kapacitet dovoljan za pohranu objedinjenih podataka za najmanje 60 dana neprekinutog rada. Oznake vremena moraju biti jednake kao u EMF-u.

3.

DHS mora biti moguće ispitati lokalno na vozilu za potrebe revizije i oporavka podataka.

4.

DHS izrađuje prikupljene nizove podataka o naplati energije (CEBD) spajanjem sljedećih podataka za svako referentno razdoblje:

jedinstvene identifikacije točke potrošnje EMS-a (CPID) kako je definirano u specifikacijama na koje se upućuje u Dodatku J-1, indeksu 118.,

krajnjeg vremena svakog razdoblja, definiranog kao godina, mjesec, dan, sat, minuta i sekunda,

podataka o položaju na kraju svakog razdoblja,

potrošene/rekuperirane aktivne i reaktivne (prema potrebi) energije u svakom razdoblju, u jedinicama vatsati (aktivna energija) i varsati (reaktivna energija) ili njihovim decimalnim višekratnicima.

5.

Ocjena usklađenosti izrade i obrade podataka koje proizvodi DHS utvrđena je u odredbi 6.2.3.19.a.

4.2.8.2.8.4.   Protokoli sučelja i format podataka koji se prenose između EMS-a i DCS-a

Razmjena podataka između EMS-a i DCS-a ispunjava sljedeće zahtjeve:

aplikacijske usluge (uslužni sloj) EMS-a u skladu su s odredbom 4.3.3.1. specifikacije na koju se upućuje u Dodatku J-1, indeksu 119.,

prava korisničkog pristupa za te aplikacijske usluge u skladu su s odredbom 4.3.3.3. specifikacije na koju se upućuje u Dodatku J-1, indeksu 119.,

struktura (podatkovni sloj) za te aplikacijske usluge u skladu je sa shemom XML kako je definirana u odredbi 4.3.4. specifikacije na koju se upućuje u Dodatku J-1, indeksu 119.,

mehanizam za poruke (sloj za poruke) za potporu tim aplikacijskim uslugama u skladu je s metodama i shemom XML kako su definirane u odredbi 4.3.5. specifikacije na koju se upućuje u Dodatku J-1, indeksu 119.,

aplikacijski protokoli za potporu mehanizmu za poruke u skladu su s odredbom 4.3.6. specifikacije na koju se upućuje u Dodatku J-1, indeksu 119.,

EMS upotrebljava barem jednu od komunikacijskih arhitektura iz odredbe 4.3.7. specifikacije na koju se upućuje u Dodatku J-1, indeksu 119.”;

2.

u poglavlju 4. „Značajke podsustava željezničkih vozila” točka 4.2.12.2. podtočka 14. zamjenjuje se sljedećim:

„14.

Postavljanje sustava za mjerenje potrošnje energije na vozilu te funkcije određivanja položaja ugrađene na vozilo (neobavezno), u skladu s odredbom 4.2.8.2.8. Opis komunikacije između vozila i stabilnih postrojenja i metrološka kontrola, uključujući funkcije povezane s razredima preciznosti mjerenja napona i jakosti struje te s izračunom energije”;

3.

u poglavlju 6. „Ocjena sukladnosti ili prikladnosti za uporabu i „EZ” provjera” dodaje se sljedeća odredba ispod odredbe 6.2.3.19.:

„6.2.3.19.a.   Sustav za mjerenje potrošnje energije na vozilu (odredba 4.2.8.2.8.)

1.   Funkcija mjerenja energije (EMF)

Preciznost svake naprave koja ima jednu ili više funkcija EMF-a ocjenjuje se ispitivanjem svake funkcije, u referentnim uvjetima, pomoću mjerodavne metode kako je opisano u odredbama 5.4.3.4.1., 5.4.3.4.2. i 5.4.4.3.1. specifikacije na koju se upućuje u Dodatku J-1, indeksu 117. Kvantiteta ulaznih vrijednosti i raspon faktora snage pri ispitivanju odgovaraju vrijednostima navedenima u tablici 3. specifikacije na koju se upućuje u Dodatku J-1, indeksu 117.

Učinci temperature na preciznost svake naprave koja sadržava jednu ili više funkcija EMF-a ocjenjuju se ispitivanjem svake funkcije, u referentnim uvjetima (osim za temperaturu), korištenjem mjerodavne metode kako je opisano u odredbama 5.4.3.4.3.1. i 5.4.4.3.2.1. specifikacije na koju se upućuje u Dodatku J-1, indeksu 117.

Srednji temperaturni koeficijent svake naprave koja ima jednu ili više funkcija EMF-a ocjenjuje se ispitivanjem svake funkcije, u referentnim uvjetima (osim za temperaturu), korištenjem mjerodavne metode kako je opisano u odredbama 5.4.3.4.3.2. i 5.4.4.3.2.2. specifikacije na koju se upućuje u Dodatku J-1, indeksu 120.

2.   Sustav za obradu podataka (DHS)

Objedinjavanje i obrada podataka unutar DHS-a ocjenjuje se ispitivanjem, pri čemu se koristi metoda opisana u specifikaciji na koju se upućuje u Dodatku J-1, indeksu 121.

3.   Sustav mjerenja potrošnje energije na vozilu (EMS)

EMS se ocjenjuje ispitivanjem kako je opisano u specifikaciji na koju se upućuje u Dodatku J-1, indeksu 122.”;

4.

u poglavlju 7. „Provedba” dodaje se sljedeća odredba ispod odredbe 7.1.1.4.:

„7.1.1.4.a   Prijelazna mjera za zahtjev koji se odnosi na sustav za mjerenje potrošnje energije na vozilu

Zahtjevi utvrđeni u točki 4.2.8.2.8. nisu tijekom prijelaznog razdoblja, koje završava 1. siječnja 2022., obvezni za projekte koji su 14. lipnja 2018. u naprednom stadiju razvoja, za ugovore u tijeku ni za željeznička vozila izgrađena u skladu s postojećim projektom kako je utvrđeno u točki 7.1.1.2. ovog TSI-ja.

Ako se ne primjenjuju zahtjevi utvrđeni u točki 4.2.8.2.8.4., tada se za specifikacije povezane s protokolima sučelja i formatom podataka koji se prenose primjenjuju nacionalna pravila, a komunikacija između vozila i stabilnih postrojenja opisuje se u tehničkoj dokumentaciji.”;

5.

u popisu „DODACI” nakon poglavlja 7. tekst „Dodatak D: Sustav za mjerenje energije” zamjenjuje se s „Dodatak D: Namjerno izbrisano”;

6.

tekst Dodatka D zamjenjuje se s „Namjerno izbrisano”;

7.

u drugoj tablici Dodatka I „Popis aspekata za koje ne postoji tehnika specifikacija (otvorena pitanja)” briše se sljedeći redak:

„Sustav mjerenja potrošnje energije na vozilu

4.2.8.2.8. i Dodatak D

Komunikacija vlaka s pružnom opremom: specifikacija povezana s protokolima sučelja i formatom podataka koji se prenose

Komunikacija između vozila i stabilnih postrojenja opisuje se u tehničkoj dokumentaciji.

Treba primjenjivati normu EN 61375-2-6.”

8.

u Dodatku J-1 „Norme ili normativni dokumenti” indeksi 103, 104 i 105 zamjenjuju se indeksima u nastavku:

„103.

NE UPOTREBLJAVA SE

104.

NE UPOTREBLJAVA SE

105.

NE UPOTREBLJAVA SE”

9.

u Dodatak J-1 „Norme ili normativni dokumenti” dodaju se sljedeći indeksi:

„106.

NE UPOTREBLJAVA SE

107.

NE UPOTREBLJAVA SE

108.

NE UPOTREBLJAVA SE

109.

NE UPOTREBLJAVA SE

110.

NE UPOTREBLJAVA SE

111.

NE UPOTREBLJAVA SE

112.

NE UPOTREBLJAVA SE

113.

NE UPOTREBLJAVA SE

114.

NE UPOTREBLJAVA SE

115.

NE UPOTREBLJAVA SE

116.

Zahtjevi koji se odnose na funkciju određivanja položaja ugrađenu na vozilo

4.2.8.2.8.1.

EN 50463-3:2017

4.4.

117.

Preciznost funkcije mjerenja energije za mjerenje aktivne energije:

 

zahtjevi

 

Naznake razreda

 

Metodologija ocjenjivanja

4.2.8.2.8.2.

6.2.3.19.a

EN 50463-2:2017

4.2.3.1., 4.2.3.2., 4.2.3.3. i 4.2.3.4.

4.3.3.4., 4.3.4.3. i 4.4.4.2.

5.4.3.4.1., 5.4.3.4.2., 5.4.4.3.1., tablica 3., 5.4.3.4.3.1. i 5.4.4.3.2.1.

118.

Funkcija mjerenja energije: identifikacija točke potrošnje – definicija

4.2.8.2.8.3.

EN 50463-1:2017

4.2.5.2.

119.

Protokoli sučelja između sustava za mjerenje potrošnje energije na vozilu (EMS) i sustava za prikupljanje podataka u stabilnim postrojenjima (DCS) – zahtjevi

4.2.8.2.8.4.

EN 50463-4:2017

4.3.3.1., 4.3.3.3., 4.3.4., 4.3.5., 4.3.6. i 4.3.7.

120.

Funkcija mjerenja energije: srednji temperaturni koeficijent svake naprave – metodologija ocjenjivanja

6.2.3.19.a

EN 50463-2:2017

5.4.3.4.3.2. i 5.4.4.3.2.2.

121.

Objedinjavanje i obrada podataka unutar sustava za obradu podataka – metodologija ocjenjivanja

6.2.3.19.a

EN 50463-3:2017

5.4.8.3., 5.4.8.5. i 5.4.8.6.

122.

Sustav za mjerenje potrošnje energije na vozilu – ispitivanja

6.2.3.19.a

EN 50463-5:2017

5.3.3. i 5.5.4.”


ODLUKE

14.6.2018   

HR

Službeni list Europske unije

L 149/24


ODLUKA POLITIČKOG I SIGURNOSNOG ODBORA (ZVSP) 2018/869

od 5. lipnja 2018.

o produljenju mandata voditelja Misije Europske unije o uspostavi vladavine prava u Kosovu (*1) (EULEX KOSOVO) (EULEX KOSOVO/1/2018)

POLITIČKI I SIGURNOSNI ODBOR,

uzimajući u obzir Ugovor o Europskoj uniji, a posebno njegov članak 38. treći stavak,

uzimajući u obzir Zajedničku akciju Vijeća 2008/124/ZVSP od 4. veljače 2008. o Misiji Europske unije za uspostavu vladavine prava na Kosovu (EULEX KOSOVO) (1), a posebno njezin članak 12. stavak 2.,

budući da:

(1)

Na temelju članka 12. stavka 2. Zajedničke akcije 2008/124/ZVSP Politički i sigurnosni odbor (PSO) ovlašten je, u skladu s člankom 38. trećim stavkom Ugovora, donositi odgovarajuće odluke za potrebe obavljanja političkog nadzora i strateškog usmjeravanja Misije Europske unije za uspostavu vladavine prava u Kosovu (EULEX KOSOVO), uključujući odluku o imenovanju voditelja misije.

(2)

Vijeće je 8. lipnja 2018. donijelo Odluku (ZVSP) 2018/856 (2) o izmjeni Zajedničke akcije 2008/124/ZVSP i produljenju trajanja misije EULEX KOSOVO do 14. lipnja 2020.

(3)

PSO je 20. srpnja 2016. donio Odluku (ZVSP) 2016/1207 (3) kojom je gđa Alexandra PAPADOPOULOU imenovana voditeljicom misije EULEX KOSOVO za razdoblje od 1. rujna 2016. do 14. lipnja 2017.

(4)

PSO je 13. lipnja 2017. donio Odluku (ZVSP) 2017/1012 (4) o produljenju mandata gđe Alexandre PAPADOPOULOU kao voditeljice misije EULEX KOSOVO za razdoblje od 15. lipnja 2017. do 14. lipnja 2018.

(5)

Visoki predstavnik Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku predložio je 31. svibnja 2018. produljenje mandata gđe Alexandre PAPADOPOULOU kao voditeljice misije EULEX KOSOVO za razdoblje od 15. lipnja 2018. do 14. lipnja 2019.,

DONIO JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Mandat gđe Alexandre PAPADOPOULOU kao voditeljice Misije Europske unije za uspostavu vladavine prava u Kosovu (EULEX KOSOVO) produljuje se za razdoblje od 15. lipnja 2018. do 14. lipnja 2019.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu na dan donošenja.

Sastavljeno u Bruxellesu 5. lipnja 2018.

Za Politički i sigurnosni odbor

Predsjednik

W. STEVENS


(*1)  Ovim se nazivom ne dovode u pitanje stajališta o statusu te je on u skladu s RVSUN-om 1244 (1999) i mišljenjem Međunarodnog suda o proglašenju neovisnosti Kosova.

(1)  SL L 42, 16.2.2008., str. 92.

(2)  Odluka Vijeća (ZVSP) 2018/856 od 8. lipnja 2018. o izmjeni Zajedničke akcije 2008/124/ZVSP o Misiji Europske unije za uspostavu vladavine prava na Kosovu (EULEX KOSOVO) (SL L 146, 11.6.2018., str. 5.).

(3)  Odluka Političkog i sigurnosnog odbora (ZVSP) 2016/1207 od 20. srpnja 2016. o imenovanju voditelja Misije Europske unije za uspostavu vladavine prava u Kosovu, EULEX KOSOVO (EULEX KOSOVO/1/2016) (SL L 198, 23.7.2016., str. 49.).

(4)  Odluka Političkog i sigurnosnog odbora (ZVSP) 2017/1012 od 13. lipnja 2017. o produljenju mandata voditelja Misije Europske unije za uspostavu vladavine prava u Kosovu (EULEX KOSOVO) (EULEX KOSOVO/1/2017) (SL L 153, 16.6.2017., str. 27.).