ISSN 1977-0847

Službeni list

Europske unije

L 141

European flag  

Hrvatsko izdanje

Zakonodavstvo

Godište 61.
7. lipnja 2018.


Sadržaj

 

II.   Nezakonodavni akti

Stranica

 

 

UREDBE

 

*

Provedbena uredba Komisije (EU) 2018/837 оd 31. svibnja 2018. o razvrstavanju određene robe u kombiniranu nomenklaturu

1

 

*

Provedbena uredba Komisije (EU) 2018/838 оd 31. svibnja 2018. o razvrstavanju određene robe u kombiniranu nomenklaturu

4

 

 

ODLUKE

 

*

Odluka Vijeća (EU) 2018/839 od 4. lipnja 2018. o imenovanju dvaju članova i šest zamjenika članova Odbora regija, koje je predložila Kraljevina Danska

7

 

*

Provedbena odluka Komisije (EU) 2018/840 оd 5. lipnja 2018. o utvrđivanju popisa praćenja za tvari za koje je potrebno praćenje diljem Unije u području vodne politike u skladu s Direktivom 2008/105/EZ Europskog parlamenta i Vijeća i stavljanju izvan snage Provedbene odluke Komisije (EU) 2015/495 (priopćeno pod brojem dokumenta C(2018) 3362)

9

HR

Akti čiji su naslovi tiskani običnim slovima su oni koji se odnose na svakodnevno upravljanje poljoprivrednim pitanjima, a općenito vrijede ograničeno razdoblje.

Naslovi svih drugih akata tiskani su masnim slovima, a prethodi im zvjezdica.


II. Nezakonodavni akti

UREDBE

7.6.2018   

HR

Službeni list Europske unije

L 141/1


PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2018/837

оd 31. svibnja 2018.

o razvrstavanju određene robe u kombiniranu nomenklaturu

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 952/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 9. listopada 2013. o Carinskom zakoniku Unije (1), a posebno njezin članak 57. stavak 4. i članak 58. stavak 2.,

budući da:

(1)

Radi osiguravanja jedinstvene primjene kombinirane nomenklature koja je priložena Uredbi Vijeća (EEZ) br. 2658/87 (2) potrebno je donijeti mjere za razvrstavanje robe iz Priloga ovoj Uredbi.

(2)

Uredbom (EEZ) br. 2658/87 utvrđena su opća pravila za tumačenje kombinirane nomenklature. Ta se pravila primjenjuju i na svaku drugu nomenklaturu koja se u cijelosti ili djelomično temelji na njoj ili kojom se uvodi daljnja podjela te koja je utvrđena posebnim odredbama Unije radi primjene tarifnih i drugih mjera povezanih s trgovinom robom.

(3)

U skladu s navedenim općim pravilima robu opisanu u stupcu 1. tablice u Prilogu ovoj Uredbi trebalo bi na temelju obrazloženja navedenog u stupcu 3. razvrstati u odgovarajuću oznaku KN iz stupca 2.

(4)

Primjereno je odrediti da u skladu s člankom 34. stavkom 9. Uredbe (EU) br. 952/2013 osoba kojoj su dane obvezujuće tarifne informacije za robu na koju se odnosi ova Uredba, a koje nisu u skladu s ovom Uredbom, može nastaviti navoditi te informacije tijekom određenog razdoblja. Trebalo bi odrediti da to razdoblje traje tri mjeseca.

(5)

Mjere predviđene u ovoj Uredbi u skladu su s mišljenjem Odbora za carinski zakonik,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Roba iz stupca 1. tablice u Prilogu razvrstava se u kombiniranu nomenklaturu u oznaku KN iz stupca 2. te tablice.

Članak 2.

U skladu s člankom 34. stavkom 9. Uredbe (EU) br. 952/2013 obvezujuće tarifne informacije koje nisu u skladu s ovom Uredbom mogu se nastaviti navoditi tijekom razdoblja od tri mjeseca od datuma stupanja na snagu ove Uredbe.

Članak 3.

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 31. svibnja 2018.

Za Komisiju,

u ime predsjednika,

Stephen QUEST

Glavni direktor

Glavna uprava za oporezivanje i carinsku uniju


(1)  SL L 269, 10.10.2013., str. 1.

(2)  Uredba Vijeća (EEZ) br. 2658/87 od 23. srpnja 1987. o tarifnoj i statističkoj nomenklaturi i o Zajedničkoj carinskoj tarifi (SL L 256, 7.9.1987., str. 1).


PRILOG

Opis robe

Razvrstavanje (oznaka KN)

Obrazloženje

(1)

(2)

(3)

Proizvod se sastoji od sljedećih sastojaka (maseni udio u %):

2106 90 98

Razvrstavanje se utvrđuje u skladu s općim pravilima 1 i 6 za tumačenje kombinirane nomenklature i nazivima oznaka KN 2106 , 2106 90 i 2106 90 98 .

Razvrstavanje u poglavlje 30 kao lijek isključeno je jer nisu navedene određene bolesti, slabosti ili njihovi simptomi zbog kojih se proizvod treba primjenjivati. Stoga proizvod ne ispunjava zahtjeve iz dodatne napomene 1 uz poglavlje 30, prvi stavak, točke (a).

Razvrstavanje kao piće u poglavlje 22 isključeno je jer proizvod nije izravno za piće (vidjeti i Napomene s objašnjenjem kombinirane nomenklature, poglavlje 22, Općenito, drugi stavak, druga rečenica).

Proizvod sadržava sladilo, različite vitamine i veliku količinu glicerina. Stoga ima složeniji sastav od jednostavnog šećernog sirupa obuhvaćenog podbrojevima od 2106 90 30 do 2106 90 59 (vidjeti i napomene s objašnjenjem harmoniziranog sustava uz tarifni broj 2106 , točku (12)).

Njegova posebna uporaba naznačena je i njegovim pakiranjem i označivanjem kao dodatak prehrani za pojedinačnu prodaju. Jasno je prema objektivnim značajkama i svojstvima proizvoda, a posebno njegovu sastavu, kao i obliku u kojem se podnosi, da je proizvod namijenjen za posebnu uporabu radi potpore imunološkom sustavu, a ne za općenitiju uporabu, kao što je slučaj sa šećernim sirupima.

Proizvod se stoga razvrstava u oznaku KN 2106 90 98 kao „ostali prehrambeni proizvodi”.

voda

41,6,

šećer

18,1,

glicerin

15,1,

limunska kiselina

13,9,

maltodekstrin

4,1,

askorbinska kiselina

3,0,

steviol glikozidi

1,8,

prirodne arome

1,1,

male količine vitamina B6, B12 i folne kiseline (B9).

Proizvod je bezalkoholna, aromatizirana i obojena tekućina koja se upotrebljava kao dodatak prehrani nakon razrjeđivanja. Nije izravno za piće.

Proizvod se podnosi u svrhu uporabe za potporu imunološkom sustavu i pružanje energije ljudskom tijelu. Dnevna doza proizvoda iznosi dva mililitra i prije potrošnje mora biti razrijeđena. Takva dnevna doza sadržava 40 mg vitamina C, 1 mg vitamina B6, 200 μg folne kiseline i 2 μg vitamina B12.

Proizvod se podnosi u šezdesetmililitarskoj plastičnoj boci s kapaljkom za pojedinačnu prodaju.


7.6.2018   

HR

Službeni list Europske unije

L 141/4


PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2018/838

оd 31. svibnja 2018.

o razvrstavanju određene robe u kombiniranu nomenklaturu

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 952/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 9. listopada 2013. o Carinskom zakoniku Unije (1), a posebno njezin članak 57. stavak 4. i članak 58. stavak 2.,

budući da:

(1)

Radi osiguravanja jedinstvene primjene kombinirane nomenklature koja je priložena Uredbi Vijeća (EEZ) br. 2658/87 (2) potrebno je donijeti mjere za razvrstavanje robe iz Priloga ovoj Uredbi.

(2)

Uredbom (EEZ) br. 2658/87 utvrđena su opća pravila za tumačenje kombinirane nomenklature. Ta se pravila primjenjuju i na svaku drugu nomenklaturu koja se u cijelosti ili djelomično temelji na njoj ili kojom se uvodi daljnja podjela te koja je utvrđena posebnim odredbama Unije radi primjene tarifnih i drugih mjera povezanih s trgovinom robom.

(3)

U skladu s navedenim općim pravilima robu opisanu u stupcu 1. tablice u Prilogu ovoj Uredbi trebalo bi na temelju obrazloženja navedenog u stupcu 3. razvrstati u odgovarajuću oznaku KN iz stupca 2.

(4)

Primjereno je odrediti da u skladu s člankom 34. stavkom 9. Uredbe (EU) br. 952/2013 osoba kojoj su dane obvezujuće tarifne informacije za robu na koju se odnosi ova Uredba, a koje nisu u skladu s ovom Uredbom, može nastaviti navoditi te informacije tijekom određenog razdoblja. Trebalo bi odrediti da to razdoblje traje tri mjeseca.

(5)

Mjere predviđene u ovoj Uredbi u skladu su s mišljenjem Odbora za carinski zakonik,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Roba iz stupca 1. tablice u Prilogu razvrstava se u kombiniranu nomenklaturu u oznaku KN iz stupca 2. te tablice.

Članak 2.

U skladu s člankom 34. stavkom 9. Uredbe (EU) br. 952/2013 obvezujuće tarifne informacije koje nisu u skladu s ovom Uredbom mogu se nastaviti navoditi tijekom razdoblja od tri mjeseca od datuma stupanja na snagu ove Uredbe.

Članak 3.

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 31. svibnja 2018.

Za Komisiju,

u ime predsjednika,

Stephen QUEST

Glavni direktor

Glavna uprava za oporezivanje i carinsku uniju


(1)  SL L 269, 10.10.2013., str. 1.

(2)  Uredba Vijeća (EEZ) br. 2658/87 od 23. srpnja 1987. o tarifnoj i statističkoj nomenklaturi i o Zajedničkoj carinskoj tarifi (SL L 256, 7.9.1987., str. 1.).


PRILOG

Opis robe

Razvrstavanje (oznaka KN)

Obrazloženje

(1)

(2)

(3)

Proizvod koji se sastoji od uloška za jednokratnu upotrebu, koji treba upotrebljavati zajedno s dječjom kahlicom, sastavljenog od plastične vrećice na čijem je dnu pričvršćen višeslojni apsorbirajući podložak izrađen od papira i visokoapsorbirajućeg polimera od poliakrilata u obliku granula.

Visokoapsorbirajuće poliakrilatne granule pretvaraju se u gel pri kontaktu s mokraćom.

3924 90 00

Razvrstavanje se utvrđuje u skladu s općim pravilima 1, 3(b) i 6 za tumačenje kombinirane nomenklature i nazivima oznaka KN 3924 i 3924 90 00 .

Isključeno je razvrstavanje u tarifni broj 4818 jer bitnu značajku proizvodu ne daju njegove papirnate komponente, nego visokoapsorbirajući polimer od poliakrilata.

Razvrstavanje u tarifni broj 9619 isključeno je jer oblik proizvoda nije oblikom prilagođen ljudskom tijelu (vidjeti i Objašnjenja Harmoniziranog sustava za tarifni broj 9619 ).

Proizvod je kombinacija plastične mase i drugih materijala. Proizvod koji je kombinacija plastične mase i drugih materijala razvrstava se u poglavlje 39 ako je zadržao bitnu značajku proizvoda od plastične mase (vidjeti i Objašnjenja Harmoniziranog sustava, opće napomene uz poglavlje 39).

Bitnu značajku proizvodu daje visokoapsorbirajući polimer, a za papir se smatra da ima samo funkciju nosača ili ambalaže.

Proizvod se stoga razvrstava u oznaku KN 3924 90 00 kao ostali kućanski proizvodi te higijenski ili toaletni proizvodi, od plastičnih masa.


ODLUKE

7.6.2018   

HR

Službeni list Europske unije

L 141/7


ODLUKA VIJEĆA (EU) 2018/839

od 4. lipnja 2018.

o imenovanju dvaju članova i šest zamjenika članova Odbora regija, koje je predložila Kraljevina Danska

VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije, a posebno njegov članak 305.,

uzimajući u obzir prijedlog danske vlade,

budući da:

(1)

Vijeće je 26. siječnja 2015., 5. veljače 2015. i 23. lipnja 2015. donijelo odluke (EU) 2015/116 (1), (EU) 2015/190 (2) i (EU) 2015/994 (3) o imenovanju članova i zamjenikâ članova Odbora regija za razdoblje od 26. siječnja 2015. do 25. siječnja 2020. Odlukom Vijeća(EU) 2015/2237 (4)30. studenoga 2015. g. Niels Erik SØNDERGAARD zamijenio je g. Petera KOFODA POULSENA u svojstvu zamjenika člana.

(2)

Dva mjesta članova Odbora regija postala su slobodna istekom mandata g. Henrika Ringbæka MADSENA i g. Marca Perere CHRISTENSENA kao članova Odbora regija.

(3)

Pet mjesta zamjenika članova Odbora regija postalo je slobodno istekom mandata g. Henrika BRADEA JOHANSENA, g. Martina HULGAARDA, g. Nielsa Erika SØNDERGAARDA, gđe Jane Strange NIELSEN i g. Henrika QVISTA.

(4)

Mjesto zamjenika člana postalo je slobodno imenovanjem g. Pera NØRHAVEA članom Odbora regija,

DONIJELO JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Sljedeće osobe imenuju se u Odbor regija do kraja tekućeg mandata koji istječe 25. siječnja 2020.:

(a)

članovima:

g. Arne LÆGAARD, Regional councillor, Central Denmark Region,

g. Per NØRHAVE, 1. Deputy Mayor, Municipality of Ringsted,

(b)

zamjenicima članova:

gđa Karen MELCHIOR, Member of The City Council of Copenhagen,

g. Anders Rosenstand LAUGESEN, Councillor, Municipality of Skanderborg,

g. Erik HØGH-SØRENSEN, Regional councillor, North Denmark Region,

g. Evan LYNNERUP, Regional councillor, Zealand Region,

gđa Ursula Beate DIETRICH-PETERSEN, Regional councillor, Zealand Region,

g. Marc Perera CHRISTENSEN, Magistrate member, Aarhus Municipality.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu na dan donošenja.

Sastavljeno u Luxembourgu 4. lipnja 2018.

Za Vijeće

Predsjednica

T. TSACHEVA


(1)  Odluka Vijeća (EU) 2015/116 od 26. siječnja 2015. o imenovanju članova Odbora regija i njihovih zamjenika za razdoblje od 26. siječnja 2015. do 25. siječnja 2020. (SL L 20, 27.1.2015., str. 42.).

(2)  Odluka Vijeća (EU) 2015/190 od 5. veljače 2015. o imenovanju članova Odbora regija i njihovih zamjenika za razdoblje od 26. siječnja 2015. do 25. siječnja 2020. (SL L 31, 7.2.2015., str. 25.).

(3)  Odluka Vijeća (EU) 2015/994 od 23. lipnja 2015. o imenovanju članova Odbora regija i zamjenika članova za razdoblje od 26. siječnja 2015. do 25. siječnja 2020. (SL L 159, 25.6.2015., str. 70.).

(4)  Odluka Vijeća (EU) 2015/2237 od 30. studenoga 2015. o imenovanju danskog zamjenika člana Odbora regija (SL L 317, 3.12.2015., str. 35.)


7.6.2018   

HR

Službeni list Europske unije

L 141/9


PROVEDBENA ODLUKA KOMISIJE (EU) 2018/840

оd 5. lipnja 2018.

o utvrđivanju popisa praćenja za tvari za koje je potrebno praćenje diljem Unije u području vodne politike u skladu s Direktivom 2008/105/EZ Europskog parlamenta i Vijeća i stavljanju izvan snage Provedbene odluke Komisije (EU) 2015/495

(priopćeno pod brojem dokumenta C(2018) 3362)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Direktivu 2008/105/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 16. prosinca 2008. o standardima kvalitete okoliša u području vodne politike i o izmjeni i kasnijem stavljanju izvan snage Direktiva Vijeća 82/176/EEZ, 83/513/EEZ, 84/156/EEZ, 84/491/EEZ, 86/280/EEZ i izmjeni Direktive 2000/60/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (1), a posebno njezin članak 8.b stavak 5.,

budući da:

(1)

Člankom 8.b stavkom 1. Direktive 2008/105/EZ predviđa se utvrđivanje popisa praćenja za tvari za koje je potrebno prikupljati podatke o praćenju diljem Unije u svrhu podupiranja budućeg određivanja prioriteta u skladu s člankom 16. stavkom 2. Direktive 2000/60/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (2). U prvom takvom popisu trebalo je navesti medije praćenja i moguće metode analize koje ne uključuju prekomjerne troškove.

(2)

U članku 8.b Direktive 2008/105/EZ navedeni su i uvjeti i načini praćenja tvari uvrštenih u popis praćenja te izvješćivanja država članica o rezultatima praćenja.

(3)

Tvari za uvrštavanje u popis praćenja treba odabrati među onima za koje dostupne informacije ukazuju na to da bi mogle predstavljati znatan rizik za vodni okoliš ili znatan rizik koji se putem njega prenosi, na razini Unije, ali za koje podaci o praćenju nisu dostatni da bi se zaključilo o stvarnom riziku. Vrlo toksične tvari, koje se upotrebljavaju u mnogim državama članicama i ispuštaju u vodni okoliš, ali ih se ne prati ili ih se rijetko prati, trebalo bi razmotriti za uvrštavanje u popis praćenja. Pri postupku odabira tvari trebalo bi uzeti u obzir informacije detaljno navedene u članku 8.b stavku 1. točkama od (a) do (e) Direktive 2008/105/EZ, posebno uzimajući u obzir nove onečišćujuće tvari.

(4)

Praćenjem tvari s popisa trebali bi se dobiti visokokvalitetni podaci o njihovim koncentracijama u vodnom okolišu, koji su u okviru zasebnog preispitivanja u skladu s člankom 16. stavkom 4. Direktive 2000/60/EZ prikladni za podupiranje procjena rizika na kojima se temelji utvrđivanje prioritetnih tvari. U tom preispitivanju, tvari za koje se utvrdi da predstavljaju znatan rizik trebalo bi razmotriti za uvrštavanje u popis prioritetnih tvari. Odredio bi se i standard kvalitete okoliša, koji bi države članice trebale dostići. Prijedlog za uvrštavanje tvari u popis prioritetnih tvari bio bi podložan procjeni utjecaja.

(5)

Prvi popis praćenja za tvari utvrđen je u Provedbenoj odluci Komisije (EU) 2015/495 (3) i sadržavao je deset tvari ili skupina tvari zajedno s navedenim medijima praćenja, moguće metode analize koje ne uključuju prekomjerne troškove i najviše prihvatljive granice detekcije metoda.

(6)

U skladu s člankom 8.b stavkom 2. Direktive 2008/105/EZ Komisija treba ažurirati popis praćenja svake dvije godine. Pri ažuriranju popisa Komisija treba ukloniti s popisa sve tvari za koje se procjena na temelju rizika iz članka 16. stavka 2. Direktive 2000/60/EZ može izvršiti bez dodatnih podataka o praćenju.

(7)

Komisija je 2017. analizirala podatke prikupljene tijekom prve godine praćenja tvari s prvog popisa praćenja. Na temelju te analize Komisija je zaključila da postoje dovoljno kvalitetni podaci o praćenju tvari tri-alata, oksadiazona, 2,6-diterc-butil-4-metilfenola i diklofenaka te da bi stoga te tvari trebalo ukloniti s popisa praćenja.

(8)

Kako je navedeno u Provedbenoj odluci (EU) 2015/495, bilo bi primjereno pratiti tvar 2-etilheksil-4-metoksicinamat u sedimentu. Međutim, većina je podataka o praćenju prikupljena za vodu, a ograničena količina podataka o sedimentu nije dovoljna za konačnu analizu tog medija praćenja. Kako bi se osiguralo da se u prikupljenim podacima o praćenju te tvari u potpunosti odražava rizik koji ta tvar predstavlja, Komisija će dodatno istražiti bi li države članice mogle pratiti tu tvar u sedimentu na pouzdan i usporediv način. U međuvremenu tu bi tvar trebalo ukloniti s popisa praćenja.

(9)

Za makrolidni antibiotik azitromicin i za dva neonikotinoida, konkretno imidakloprid i tiametoksan, potrebni su dodatni kvalitetni podaci o praćenju za potrebe ciljane procjene na temelju rizika iz članka 16. stavka 2. Direktive 2000/60/EZ. Stoga bi te tvari trebalo zadržati na popisu praćenja. Makrolidni antibiotici i neonikotinoidi uvršteni su kao skupine tvari na prvi popis praćenja zbog činjenice da tvari koje djeluju na isti način mogu imati aditivno djelovanje. Time se opravdava i zadržavanje tih dviju skupina na popisu praćenja unatoč činjenici da su dostupni dostatni kvalitetni podaci o praćenju za pojedine tvari iz tih skupina (za makrolidne antibiotike klaritromicin i eritromicin te za neonikotinoide acetamiprid, klotianidin i tiakloprid).

(10)

Komisija je tijekom 2017. prikupila i podatke o nizu drugih tvari koje bi se moglo uvrstiti u popis praćenja. Uzela je u obzir različite vrste relevantnih informacija navedene u članku 8.b stavku 1. Direktive 2008/105/EZ te se savjetovala sa stručnjacima iz država članica i skupinama dionika. Tvari o čijoj toksičnosti postoje dvojbe ili za koje osjetljivost, pouzdanost ili usporedivost dostupnih metoda praćenja nisu dostatne ne bi trebalo uvrštavati na popis praćenja. Insekticid metaflumizon i antibiotici amoksicilin i ciprofloksacin određeni su kao prikladni kandidati. Uvrštenje amoksicilina i ciprofloksacina u skladu je s Europskim akcijskim planom „Jedno zdravlje” za borbu protiv antimikrobne otpornosti (4), kojim se podupire upotreba popisa praćenja „kako bi se unaprijedilo znanje o pojavi i širenju antimikrobnih sredstava u okolišu”.

(11)

U skladu s člankom 8.b stavkom 1. Direktive 2008/105/EZ, Komisija je utvrdila moguće metode analize predloženih tvari. Granica detekcije metode za svaku tvar trebala bi biti barem jednako niska kao i njezina koncentracija u odgovarajućem mediju ispod koje se ne očekuju štetni učinci (predviđena koncentracija bez učinka).

(12)

Pri preispitivanju prvog popisa praćenja Komisija je utvrdila nove ekotoksikološke informacije o makrolidnim antibioticima klaritromicinu i azitromicinu, o metiokarbu te o neonikotinoidima imidaklopridu, tiaklopridu i tiametoksamu, na temelju čega je revidirala koncentracije bez učinka za te tvari. Najviše prihvatljive granice detekcije metoda utvrđene u popisu praćenja za te tvari i skupine tvari trebalo bi izmijeniti u skladu s tim.

(13)

Smatra se da metode analize navedene u popisu praćenja ne uključuju prekomjerne troškove. Ako zbog novih podataka u budućnosti dođe do smanjenja predviđene koncentracije bez učinka za određene tvari, najviša prihvatljiva granica detekcije metode možda će se morati smanjiti dok su te tvari na popisu.

(14)

Radi usporedivosti sve bi tvari trebalo pratiti u cjelovitim uzorcima vode.

(15)

Provedbenu odluku (EU) 2015/495 trebalo bi staviti izvan snage.

(16)

Mjere predviđene ovom Odlukom u skladu su s mišljenjem Odbora osnovanog na temelju članka 21. stavka 1. Direktive 2000/60/EZ,

DONIJELA JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Popis praćenja za tvari za koje je potrebno praćenje diljem Unije iz članka 8.b Direktive 2008/105/EZ utvrđen je u Prilogu ovoj Odluci.

Članak 2.

Provedbena odluka (EU) 2015/495 stavlja se izvan snage.

Članak 3.

Ova je Odluka upućena državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 5. lipnja 2018.

Za Komisiju

Karmenu VELLA

Član Komisije


(1)  SL L 348, 24.12.2008., str. 84.

(2)  Direktiva 2000/60/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 23. listopada 2000. o uspostavi okvira za djelovanje Zajednice u području vodne politike (SL L 327, 22.12.2000., str. 1.).

(3)  Provedbena odluka Komisije (EU) 2015/495 оd 20. ožujka 2015. o utvrđivanju popisa praćenja za tvari za koje je potrebno praćenje diljem Unije u području vodne politike u skladu s Direktivom 2008/105/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 78, 24.3.2015., str. 40.).

(4)  Komunikacija Komisije Vijeću i Europskom parlamentu: Europski akcijski plan „Jedno zdravlje” za borbu protiv antimikrobne otpornosti, COM(2017) 339 final.


PRILOG

Popis praćenja za tvari za koje je potrebno praćenje diljem Unije kako je utvrđeno u članku 8.b Direktive 2008/105/EZ

Naziv tvari/skupine tvari

CAS broj (1)

EU broj (2)

Indikativna metoda analize (3)  (4)

Najviša prihvatljiva granica detekcije metode (ng/l)

17-alfa-etinilestradiol (EE2)

57-63-6

200-342-2

SPE velikog volumena – LC-MS-MS

0,035

17-beta-estradiol (E2), estron (E1)

50-28-2,

53-16-7

200-023-8

SPE – LC-MS-MS

0,4

Makrolidni antibiotici (5)

 

 

SPE – LC-MS-MS

19

Metiokarb

2032-65-7

217-991-2

SPE – LC-MS-MS

ili GC-MS

2

Neonikotinoidi (6)

 

 

SPE – LC-MS-MS

8,3

Metaflumizon

139968-49-3

604-167-6

LLE - LC-MS-MS ili SPE – LC-MS-MS

65

Amoksicilin

26787-78-0

248-003-8

SPE – LC-MS-MS

78

Ciprofloksacin

85721-33-1

617-751-0

SPE – LC-MS-MS

89


(1)  Chemical Abstracts Service (Referentna arhiva za kemiju i primijenjenu kemiju)

(2)  Broj Europske unije – nije dostupan za sve tvari

(3)  Kako bi se osigurala usporedivost rezultata iz različitih država članica, sve se tvari moraju pratiti u cjelovitim uzorcima vode.

(4)  Metode ekstrakcije:

LLE– ekstrakcija tekućina–tekućina

SPE– ekstrakcija čvrstom fazom

Analitičke metode:

GC-MS– plinska kromatografija – masena spektrometrija

LC-MS-MS– tekućinska kromatografija – (tandemska) trostruka četverostruka masena spektrometrija

(5)  Eritromicin (CAS broj 114-07-8, EU broj 204-040-1), klaritromicin (CAS broj 81103-11-9), azitromicin (CAS broj 83905-01-5, EU broj 617-500-5).

(6)  Imidakloprid (CAS broj 105827-78-9/138261-41-3, EU broj 428-040-8), tiakloprid (CAS broj 111988-49-9), tiametoksam (CAS broj 153719-23-4, EU broj 428-650-4), klotianidin (CAS broj 210880-92-5, EU broj 433-460-1), acetamiprid (CAS broj 135410-20-7/160430-64-8).