ISSN 1977-0847

Službeni list

Europske unije

L 140

European flag  

Hrvatsko izdanje

Zakonodavstvo

Godište 61.
6. lipnja 2018.


Sadržaj

 

II.   Nezakonodavni akti

Stranica

 

 

MEĐUNARODNI SPORAZUMI

 

*

Odluka Vijeća (EU) 2018/826 od 28. svibnja 2018. o sklapanju Sporazuma o znanstvenoj i tehnološkoj suradnji između Europske unije i Libanonske Republike kojim se utvrđuju uvjeti za sudjelovanje Libanonske Republike u Partnerstvu za istraživanja i inovacije na mediteranskom području (PRIMA)

1

 

 

UREDBE

 

*

Provedbena uredba Vijeća (EU) 2018/827 od 4. lipnja 2018. o provedbi Uredbe (EU) br. 267/2012 o mjerama ograničavanja protiv Irana

3

 

*

Delegirana uredba Komisije (EU) 2018/828 оd 15. veljače 2018. o izmjeni Delegirane uredbe (EU) 2015/68 u pogledu zahtjeva koji se odnose na protublokirajuće kočne sustave, visokotlačne uređaje za pohranjivanje energije i hidrauličke spojeve s jednim vodom ( 1)

5

 

*

Delegirana uredba Komisije (EU) 2018/829 оd 15. veljače 2018. o izmjeni i ispravku Delegirane uredbe (EU) 2015/208 o dopuni Uredbe (EU) br. 167/2013 Europskog parlamenta i Vijeća s obzirom na zahtjeve funkcionalne sigurnosti vozila za homologaciju vozila za poljoprivredu i šumarstvo ( 1)

8

 

*

Delegirana uredba Komisije (EU) 2018/830 оd 9. ožujka 2018 o izmjeni Priloga I. Uredbi (EU) br. 167/2013 Europskog parlamenta i Vijeća i Delegiranoj uredbi Komisije (EU) br. 1322/2014 s obzirom na prilagodbu zahtjeva za konstrukciju vozila i općih zahtjeva za homologaciju za vozila za poljoprivredu i šumarstvo

15

 

*

Uredba Komisije (EU) 2018/831 оd 5. lipnja 2018. o izmjeni Uredbe (EU) br. 10/2011 o plastičnim materijalima i predmetima koji dolaze u dodir s hranom ( 1)

35

 

*

Uredba Komisije (EU) 2018/832 оd 5. lipnja 2018. o izmjeni priloga II., III. i V. Uredbi (EZ) br. 396/2005 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu maksimalnih razina ostataka za cijantraniliprol, cimoksanil, deltametrin, difenokonazol, fenamidon, flubendiamid, fluopikolid, folpet, fosetil, mandestrobin, mepikvat, metazaklor, propamokarb, propargit, pirimetanil, sulfoksaflor i trifloksistrobin u ili na određenim proizvodima ( 1)

38

 

 

ODLUKE

 

*

Odluka Vijeća (ZVSP) 2018/833 od 4. lipnja 2018. o izmjeni Odluke 2010/413/ZVSP o mjerama ograničavanja protiv Irana

87

 

*

Provedbena odluka Komisije (EU) 2018/834 оd 4. lipnja 2018. o izmjeni Provedbene odluke 2014/709/EU o mjerama kontrole zdravlja životinja u pogledu afričke svinjske kuge u određenim državama članicama (priopćeno pod brojem dokumenta C(2018) 3318)  ( 1)

89

 

*

Provedbena odluka Komisije (EU) 2018/835 оd 4. lipnja 2018. o određenim zaštitnim mjerama povezanima s afričkom svinjskom kugom u Mađarskoj (priopćeno pod brojem dokumenta C(2018) 3319)  ( 1)

104

 

 

AKTI KOJE DONOSE TIJELA STVORENA MEĐUNARODNIM SPORAZUMIMA

 

*

Odluka br. 1/2018 Carinskog pododbora EU-Gruzija od 20. ožujka 2018. o zamjeni Protokola I. uz Sporazum o pridruživanju između Europske unije i Europske zajednice za atomsku energiju i njihovih država članica, s jedne strane, i Gruzije, s druge strane, u pogledu definicije pojma proizvodi s podrijetlom i načina administrativne suradnje [2018/836]

107

 


 

(1)   Tekst značajan za EGP.

HR

Akti čiji su naslovi tiskani običnim slovima su oni koji se odnose na svakodnevno upravljanje poljoprivrednim pitanjima, a općenito vrijede ograničeno razdoblje.

Naslovi svih drugih akata tiskani su masnim slovima, a prethodi im zvjezdica.


II. Nezakonodavni akti

MEĐUNARODNI SPORAZUMI

6.6.2018   

HR

Službeni list Europske unije

L 140/1


ODLUKA VIJEĆA (EU) 2018/826

od 28. svibnja 2018.

o sklapanju Sporazuma o znanstvenoj i tehnološkoj suradnji između Europske unije i Libanonske Republike kojim se utvrđuju uvjeti za sudjelovanje Libanonske Republike u Partnerstvu za istraživanja i inovacije na mediteranskom području (PRIMA)

VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije, a posebno njegov članak 186. u vezi s člankom 218. stavkom 6. drugim podstavkom točkom (a) podtočkom v.,

uzimajući u obzir prijedlog Europske komisije,

uzimajući u obzir suglasnost Europskog parlamenta (1),

budući da:

(1)

Odlukom (EU) 2017/1324 Europskog parlamenta i Vijeća (2) predviđa se sudjelovanje Unije u Partnerstvu za istraživanja i inovacije na mediteranskom području („PRIMA”), koje zajednički poduzima više država članica.

(2)

Libanonska Republika („Libanon”) izrazila je želju da se pridruži PRIMA-i kao država sudionica ravnopravna s državama članicama i trećim zemljama pridruženima programu Obzor 2020. - Okvirni program za istraživanja i inovacije (2014.-2020.) koje sudjeluju u PRIMA-i.

(3)

U skladu s člankom 1. stavkom 2. Odluke (EU) 2017/1324 Libanon postaje država sudionica PRIMA-e podložno sklapanju međunarodnog sporazuma o znanstvenoj i tehnološkoj suradnji s Unijom kojim se utvrđuju uvjeti za sudjelovanje Libanona u PRIMA-i.

(4)

U skladu s Odlukom Vijeća (EU) 2018/467 (3) Sporazum o znanstvenoj i tehnološkoj suradnji između Europske unije i Libanonske Republike kojim se utvrđuju uvjeti za sudjelovanje Libanonske Republike u Partnerstvu za istraživanja i inovacije na mediteranskom području (PRIMA) („Sporazum”), potpisan je 27. veljače 2018., podložno njegovu kasnijem sklapanju.

(5)

Sporazum bi trebalo odobriti,

DONIJELO JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Sporazum o znanstvenoj i tehnološkoj suradnji između Europske unije i Libanonske Republike kojim se utvrđuju uvjeti za sudjelovanje Libanonske Republike u Partnerstvu za istraživanja i inovacije na mediteranskom području (PRIMA) odobrava se u ime Unije (4).

Članak 2.

Predsjednik Vijeća u ime Unije šalje obavijest predviđenu u članku 5. stavku 2. Sporazuma (5).

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu na dan donošenja.

Sastavljeno u Bruxellesu 28. svibnja 2018.

Za Vijeće

Predsjednik

E. KARANIKOLOV


(1)  Suglasnost od 17. travnja 2018. (još nije objavljeno u Službenom listu).

(2)  Odluka (EU) 2017/1324 Europskog parlamenta i Vijeća od 4. srpnja 2017. o sudjelovanju Unije u Partnerstvu za istraživanja i inovacije na mediteranskom području (PRIMA), koje zajednički poduzima više država članica (SL L 185, 18.7.2017., str. 1.).

(3)  Odluka Vijeća (EU) 2018/467 od 25. rujna 2017. o potpisivanju, u ime Unije, i privremenoj primjeni Sporazuma o znanstvenoj i tehnološkoj suradnji između Europske unije i Libanonske Republike kojim se utvrđuju uvjeti za sudjelovanje Libanonske Republike u Partnerstvu za istraživanja i inovacije na mediteranskom području (PRIMA) (SL L 79, 22.3.2018., str. 1.).

(4)  Sporazum je objavljen u SL L 79, 22.3.2018., str. 3. zajedno s odlukom o potpisivanju.

(5)  Glavno tajništvo Vijeća objavit će datum stupanja na snagu Sporazuma u Službenom listu Europske unije.


UREDBE

6.6.2018   

HR

Službeni list Europske unije

L 140/3


PROVEDBENA UREDBA VIJEĆA (EU) 2018/827

od 4. lipnja 2018.

o provedbi Uredbe (EU) br. 267/2012 o mjerama ograničavanja protiv Irana

VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EU) br. 267/2012 od 23. ožujka 2012. o mjerama ograničavanja protiv Irana i stavljanju izvan snage Uredbe (EU) br. 961/2010 (1), a posebno njezin članak 46. stavak 2.,

uzimajući u obzir prijedlog Visokog predstavnika Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku,

budući da:

(1)

Vijeće je 23. ožujka 2012. donijelo Uredbu (EU) br. 267/2012.

(2)

U skladu s člankom 46. stavkom 7. Uredbe (EU) br. 267/2012, Vijeće je preispitalo popis uvrštenih fizičkih osoba i subjekata navedenih u prilozima IX. i XIV. toj uredbi.

(3)

Vijeće je zaključilo da bi unose u vezi s određenim osobama i subjektima navedenima u Prilogu IX. Uredbi (EU) br. 267/2012 trebalo ažurirati.

(4)

Uredbu (EU) br. 267/2012 trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Prilog IX. Uredbi (EU) br. 267/2012 mijenja se kako je navedeno u Prilogu ovoj Uredbi.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu sljedećeg dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Luxembourgu 4. lipnja 2018.

Za Vijeće

Predsjednica

T. TSACHEVA


(1)  SL L 88, 24.3.2012., str. 1.


PRILOG

Prilog IX. Uredbi (EU) br. 267/2012 mijenja se kako slijedi:

1.

pod naslovom „I. Osobe i subjekti uključeni u nuklearne aktivnosti i aktivnosti povezane s balističkim raketama te osobe i subjekti koji pružaju potporu vladi Irana”, sljedeći unosi zamjenjuju odgovarajuće unose na popisu navedenom pod podnaslovom „B. Subjekti”:

 

Ime

Podaci za utvrđivanje identiteta

Razlozi

Datum uvrštenja na popis

„42.(g)

Shetab Gaman (također poznat pod nazivom Taamin Gostaran Pishgaman Azar)

Adresa: Norouzi Alley, No 2, Larestan Street, Motahari Avenue, Teheran

Djeluje u ime društva Yasa Part.

26.7.2010.

49.

Noavaran Pooyamoj (također poznat pod nazivom Noavaran Tejarat Paya, Bastan Tejerat Mabna, Behdis Tejarat (ili Bazarganis Behdis Tejarat Alborz Company ili Behdis Tejarat General Trading Company), Fanavaran Mojpooya, Faramoj Company (ili Tosee Danesh Fanavari Faramoj), Green Emirate Paya, Mehbang Sana, Mohandesi Hedayat Control Paya, Pooya Wave Company, Towsee Fanavari Boshra)

 

Sudjelovanje u nabavi materijala pod nadzorom koji se neposredno upotrebljavaju u proizvodnji centrifuga za iranski program obogaćivanja urana.

23.5.2011.

55.

Ashtian Tablo

Ashtian Tablo – No 67, Ghods mirheydari St, Yoosefabad, Teheran

Sudjelovanje u proizvodnji specijalizirane električne opreme i materijala koji se neposredno upotrebljavaju u iranskom nuklearnom sektoru i opskrbi tom opremom i materijalima.

23.5.2011.”

2.

pod naslovom „II. Islamska revolucionarna garda (IRGC)”, sljedeći unosi zamjenjuju odgovarajuće unose na popisu navedenom pod podnaslovom „A. Osobe”:

 

Ime

Podaci za utvrđivanje identiteta

Razlozi

Datum uvrštenja na popis

„1.

Brigadni general IRGC-a Javad DARVISH-VAND

 

Bivši zamjenik MODAFL-a zadužen za inspekcijski nadzor, odgovoran za sve objekte i instalacije MODAFL-a koji je i dalje povezan s MODAFL-om i IRGC-om, između ostaloga, pružanjem usluga.

23.6.2008.

8.

Brigadni general IRGC-a Mohammad Reza NAQDI

Rođen 1953. u Nadjafu (Irak)

Zamjenik zapovjednika IRGC-a za kulturna i socijalna pitanja. Bivši zapovjednik snaga pokreta otpora Basij.

26.7.2010.

10.

Rostam QASEMI (također poznat kao Rostam GHASEMI)

Rođen 1961.

Bivši zapovjednik Khatam al-Anbiya.

26.7.2010.

19.

Brigadni general IRGC-a Amir Ali Haji ZADEH (također poznat kao Amir Ali HAJIZADEH)

 

Zapovjednik zračnih snaga IRGC-a.

23.1.2012.”


6.6.2018   

HR

Službeni list Europske unije

L 140/5


DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2018/828

оd 15. veljače 2018.

o izmjeni Delegirane uredbe (EU) 2015/68 u pogledu zahtjeva koji se odnose na protublokirajuće kočne sustave, visokotlačne uređaje za pohranjivanje energije i hidrauličke spojeve s jednim vodom

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 167/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 5. veljače 2013. o homologaciji i nadzoru tržišta traktora za poljoprivredu i šumarstvo (1), a posebno njezin članak 17. stavak 5.,

budući da:

(1)

U uvodnoj izjavi 6. Delegirane uredbe Komisije (EU) 2015/68 (2) predviđeno je da Komisija procijeni zahtjev da se od 1. siječnja 2020. protublokirajući kočni sustavi (ABS) ugrađuju u traktore s najvećom konstrukcijskom brzinom od 40 km/h do 60 km/h. Komisija je nakon procjene tog zahtjeva zaključila da se uklanjanjem zahtjeva za ugradnju ABS-a iz Delegirane uredbe za ta vozila sprečavaju nerazmjerni financijski troškovi za industriju i korisnike, a koji bi inače doveli do odgode djelotvorne uporabe najnovije tehnologije kočnih sustava na tržištu. Stoga bi zahtjev za ugradnju ABS-a u ta vozila trebalo izbrisati.

(2)

Uvjeti uporabe visokotlačnih uređaja za pohranjivanje energije trebali bi predvidjeti najnapredniji raspoloživi raspon tlaka i omogućiti provedbu odgovarajućeg ispitivanja. Stoga je potrebno obaviti odgovarajuću prilagodbu graničnih vrijednosti tlaka.

(3)

Kako bi se omogućio neometan prijelaz na zabranu hidrauličkih spojeva s jednim vodom za države članice i industriju, pri primjeni zahtjeva za kočne sustave iz Delegirane uredbe (EU) 2015/68 na nove traktore priključene na prikolice koje su već u uporabi, trebalo bi do 31. prosinca 2024. produljiti prijelazne zahtjeve za hidrauličke spojeve s jednim vodom u sklopu kočnih uređaja i spojnica za kočnice, imajući u vidu učestalost zamjene voznog parka vučenih vozila za poljoprivredu i šumarstvo.

(4)

Delegiranu uredbu (EU) 2015/68 trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti.

(5)

Ova bi Uredba trebala hitno stupiti na snagu budući da sadržava niz važnih izmjena Delegirane uredbe (EU) 2015/68 nužnih za njezinu neometanu primjenu,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Izmjene Delegirane uredbe (EU) 2015/68

Delegirana uredba (EU) 2015/68 mijenja se kako slijedi:

1.

članak 16. zamjenjuje se sljedećim:

„Članak 16.

Zahtjevi koji se primjenjuju na hidrauličke priključke s jednim vodom te traktore na koje su takvi priključci ugrađeni

1.   Zahtjevi u pogledu radnog učinka koji se primjenjuju na hidrauličke spojeve s jednim vodom u sklopu kočnih uređaja prikolica i spojnica za kočnice na prikolicama te traktora na koje su takvi hidraulički spojevi s jednim vodom ugrađeni utvrđeni su u Prilogu XIII. Ti se zahtjevi primjenjuju do 31. prosinca 2024.

2.   Proizvođači ne smiju ugrađivati hidrauličke spojeve s jednim vodom u nove traktore nakon 31. prosinca 2024.”.

2.

članak 17. mijenja se kako slijedi:

(a)

briše se drugi podstavak;

(b)

četvrti stavak zamjenjuje se sljedećim:

„S učinkom od 1. siječnja 2025. nadležna nacionalna tijela zabranjuju stavljanje na tržište, registraciju ili puštanje u uporabu novih traktora u koje su ugrađeni hidraulički spojevi s jednim vodom.”.

3.

Prilozi I., IV. i XIII. Delegiranoj uredbi (EU) 2015/68 mijenjaju se u skladu s Prilogom ovoj Uredbi.

Članak 2.

Stupanje na snagu

Ova Uredba stupa na snagu trećeg dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 15. veljače 2018.

Za Komisiju

Predsjednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  SL L 60, 2.3.2013., str. 1.

(2)  Delegirana uredba Komisije (EU) 2015/68 оd 15. listopada 2014. o dopuni Uredbe (EU) br. 167/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu zahtjeva za kočenje vozila radi homologacije vozila za poljoprivredu i šumarstvo (SL L 17, 23.1.2015., str. 1.).


PRILOG

Prilozi I., IV. i XIII. Delegiranoj uredbi (EU) 2015/68 mijenjaju se kako slijedi:

1.

Prilog I. mijenja se kako slijedi:

(a)

točka 2.2.1.21.2. briše se;

(b)

točka 2.2.1.23. zamjenjuje se sljedećim:

„2.2.1.23.

Svi traktori, osim traktora navedenih u točki 2.2.1.21.1., koji su opremljeni protublokirajućim kočnim sustavom moraju zadovoljavati uvjete iz Priloga XI.”;

(c)

u točki 2.2.2.15.1.1. brišu se riječi „Taj tlak ne smije biti veći od 11 500 kPa”;

(d)

umeću se sljedeće točke 2.2.2.15.1.1.1. i 2.2.2.15.1.1.2.:

„2.2.2.15.1.1.1.

Taj niski tlak u uređajima za pohranu hidrauličke energije ne smije biti veći od 11 500 kPa u sustavima opremljenima uređajima za pohranu hidrauličke energije s najvećim dopuštenim radnim tlakom od 15 000 kPa.

2.2.2.15.1.1.2.

Taj niski tlak u uređajima za pohranu hidrauličke energije smije biti veći od 11 500 kPa u sustavima opremljenima uređajima za pohranu hidrauličke energije napunjenima najvećim dopuštenim radnim tlakom većim od 15 000 kPa radi ispunjavanja propisanih zahtjeva kočnog učinka.”;

2.

u Prilogu IV., dijelu C (Hidraulički kočni sustavi sa spremljenom energijom) umeće se sljedeća točka 1.3.2.1.1.:

„1.3.2.1.1

U slučaju sustava opremljenih uređajima za pohranu energije napunjenima najvećim dopuštenim radnim tlakom većim od 15 000 kPa radi ispunjavanja propisanih zahtjeva kočnog učinka, na početku ispitivanja tlak u uređajima za pohranu energije mora biti najveći dopušteni tlak koji je propisao proizvođač.”;

3.

Prilog XIII. mijenja se kako slijedi:

(a)

točka 1.1. zamjenjuje se sljedećim:

„1.1.

Hidraulički spoj s jednim vodom smije se ugraditi na traktor koji je opremljen s jednim od sljedećeg:

(a)

bilo kojim spojem navedenim u Prilogu I. točki 2.1.4.;

(b)

bilo kojim spojem navedenim u točkama 2.1.5.1.1., 2.1.5.1.2. i 2.1.5.1.3. Priloga I. Kako bi se izbjeglo udvostručivanje priključka, u tom slučaju muški priključak hidrauličkog spoja s jednim vodom smije biti muški priključak opisan u Prilogu I. točki 2.1.5.1.1., uz uvjet da tlakovi stvoreni na tom priključku zadovoljavaju zahtjeve iz točaka 1.1.1., 1.1.2. i 1.1.3.”;

(b)

umeću se sljedeće točke 1.1.1., 1.1.2. i 1.1.3.:

„1.1.1.

Ako su spojeni upravljački vod i dopunski vod vučenog vozila, stvoreni tlak pm mora biti u skladu s dijagramom 2. Dodatka 1. Prilogu II.

1.1.2.

Ako je spojeno vučeno vozilo s hidrauličkim spojem s jednim vodom, stvoreni tlak pm mora biti u skladu s točkom 2. ili 3. ovog Priloga.

1.1.3.

Detekcija spojenih vodova iz točaka 1.1.1. i 1.1.2. obavlja se automatski.”.


6.6.2018   

HR

Službeni list Europske unije

L 140/8


DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2018/829

оd 15. veljače 2018.

o izmjeni i ispravku Delegirane uredbe (EU) 2015/208 o dopuni Uredbe (EU) br. 167/2013 Europskog parlamenta i Vijeća s obzirom na zahtjeve funkcionalne sigurnosti vozila za homologaciju vozila za poljoprivredu i šumarstvo

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 167/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 5. veljače 2013. o homologaciji i nadzoru tržišta traktora za poljoprivredu i šumarstvo (1), a posebno njezin članak 17. stavak 5. i članak 49. stavak 3.,

budući da:

(1)

Pravilnici UNECE-a koji se obvezno primjenjuju, navedeni u Prilogu I. Delegiranoj uredbi Komisije (EU) 2015/208 (2), redovito se ažuriraju. S obzirom na to, popis bi trebalo dopuniti objašnjenjem u kojem se precizira da proizvođači smiju koristiti novije dopune primjenjivih nizova izmjena tih pravilnika UNECE-a, čak i ako nisu objavljeni u Službenom listu Europske unije.

(2)

Određene uredničke pogreške u popisu pravilnika UNECE-a u Prilogu I. Delegiranoj uredbi (EU) 2015/208 treba ispraviti.

(3)

Urednička poboljšanja Priloga IV. Delegiranoj uredbi (EU) 2015/208 i precizna upućivanja na kategorije vozila na koja se taj Prilog odnosi neophodna su kako bi nacionalna tijela mogla bez problema primjenjivati regulativu.

(4)

Zahtjeve u pogledu upravljanja iz Priloga V. Delegiranoj uredbi (EU) 2015/208 treba prilagoditi tehničkom napretku u skladu s normom ISO 10998:2008 i sa zahtjevima iz Pravilnika UNECE-a br. 79, koji je uvršten u popis iz Priloga I. Delegiranoj uredbi (EU) 2015/208.

(5)

Moderna vozila za poljoprivredu i šumarstvo izložena su elektromagnetskim signalima frekvencija do 2 000 MHz. Stoga bi Prilog XV. Delegiranoj uredbi (EU) 2015/208 trebalo izmijeniti tako da se uključe odgovarajući rasponi frekvencija za ispitivanje, ali i radi usklađivanja s Pravilnikom UNECE-a br. 10, koji sadržava takve ispitne zahtjeve i primjenjuje se kao alternativa zahtjevima iz Priloga XV.

(6)

Suvremene poljoprivredne tehnike zahtijevaju upotrebu širih guma kako bi se spriječilo zbijanje tla, a koriste se i sve veći alati. Stoga treba prilagoditi zahtjeve u pogledu dimenzija i mase prikolica iz Priloga XXI. Delegiranoj uredbi (EU) 2015/208 u pogledu širine vozila kako je već dopušteno u nekim državama članicama.

(7)

Za prilagodbu zahtjeva u pogledu dimenzija potrebno je prilagoditi određene zahtjeve u prilozima Delegiranoj uredbi (EU) 2015/208, konkretno Prilog VII. u pogledu vidnog polja i brisača vjetrobranskog stakla, Prilog XII. u pogledu ugradnje uređaja za osvjetljavanje, Prilog XIV. u pogledu vanjskog izgleda vozila i dodatne opreme, Prilog XXVI. u pogledu stražnjih zaštitnih struktura, Prilog XXVII. u pogledu bočne zaštite i Prilog XXVIII. u pogledu platformi za teret, jer te odredbe izravno zavise od dopuštene širine vozila.

(8)

Procjenjuje se da bi se broj nesreća sa smrtnim posljedicama mogao znatno smanjiti ako bi se povećala uočljivost vozilâ za poljoprivredu i šumarstvo prilagođavanjem zahtjeva za odgovarajuće poboljšane uređaje za osvjetljavanje iz Priloga XII. Delegiranoj uredbi (EU) 2015/208.

(9)

Kako bi se pravilno primjenjivali ispitni zahtjevi iz Priloga XXXIV. Delegiranoj uredbi (EU) 2015/208 neophodno je ažurirati neke od matematičkih formula koje se odnose na ta ispitivanja.

(10)

Kako bi se jamčila sigurnost cestovnog prometa, kad je riječ o prikolicama i priključnoj vučenoj opremi na koje se primjenjuje Uredba (EU) br. 167/2013, zahtjeve za mehaničke spojnice u Prilogu XXXIV. Delegiranoj uredbi (EU) 2015/208 trebalo bi prilagoditi kako bi se dopustila upotreba mehaničke spojnice sa spajanjem u tri točke, a trebalo bi uvesti poboljšane specifikacije za mehaničke spojnice na vučenim vozilima kojima se vuku druga vozila.

(11)

Delegiranu uredbu (EU) 2015/208 trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti i ispraviti.

(12)

S obzirom na to da ova Uredba sadržava ispravke Delegirane uredbe (EU) 2015/208, trebala bi hitno stupiti na snagu,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Izmjene Delegirane uredbe (EU) 2015/208

Delegirana uredba (EU) 2015/208 mijenja se kako slijedi:

1.

U poglavlju IV. umeće se sljedeći članak 40.a:

„Članak 40.a

Prijelazne odredbe

1.   Bez obzira na primjenu odredaba ove Uredbe, kako je izmijenjena Delegiranom uredbom Komisije (EU) 2018/829 (*1), nacionalna tijela do 31. prosinca 2018. nastavljaju dodjeljivati homologacije tipovima vozila za poljoprivredu i šumarstvo ili tipovima sustava, sastavnih dijelova ili zasebnih tehničkih jedinica na temelju ove Uredbe u njezinoj verziji koja se primjenjuje 8. lipnja 2018.

2.   Bez obzira na primjenu odredaba ove Uredbe, kako je izmijenjena Delegiranom uredbom (EU) 2018/829, države članice do 30. lipnja 2019. dopuštaju i stavljanje na tržište, registraciju ili puštanje u promet vozila za poljoprivredu i šumarstvo, sustava, sastavnih dijelova ili zasebnih tehničkih jedinica koji se temelje na tipu homologiranom na temelju ove Uredbe u njezinoj verziji koja se primjenjuje 8. lipnja 2018.

(*1)  Delegirana uredba Komisije (EU) 2018/829 оd 15. veljače 2018. o izmjeni i ispravku Delegirane uredbe (EU) 2015/208 o dopuni Uredbe (EU) br. 167/2013 Europskog parlamenta i Vijeća s obzirom na zahtjeve funkcionalne sigurnosti vozila za homologaciju vozila za poljoprivredu i šumarstvo (SL L 140, 6.6.2018., str. 8).”."

2.

Prilozi I., V., VII., XII., XIV., XV., XXI., XXVI., XXVII., XXVIII. i XXXIV. mijenjaju se u skladu s Prilogom I. ovoj Uredbi.

Članak 2.

Ispravci Delegirane uredbe (EU) 2015/208

Prilozi I., IV., XII. i XXXIV. Delegiranoj uredbi (EU) 2015/208 ispravljaju se u skladu s Prilogom II. ovoj Uredbi.

Članak 3.

Stupanje na snagu

Ova Uredba stupa na snagu trećeg dana od objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 15. veljače 2018.

Za Komisiju

Predsjednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  SL L 60, 2.3.2013., str. 1.

(2)  Delegirana uredba Komisije (EU) 2015/208 od 8. prosinca 2014. o dopuni Uredbe (EU) br. 167/2013 Europskog parlamenta i Vijeća s obzirom na zahtjeve funkcionalne sigurnosti vozila za homologaciju vozila za poljoprivredu i šumarstvo (SL L 42, 17.2.2015., str. 1.).


PRILOG I.

Izmjene Delegirane uredbe (EU) 2015/208

Prilozi I., V., VII., XII., XIV., XV., XXI., XXVI., XXVII., XXVIII. i XXXIV. Delegiranoj uredbi (EU) 2015/208 mijenjaju se kako slijedi:

1.

Nakon tablice u Prilogu I. dodaje se sljedeća napomena:

„Primjenjuju se prijelazne odredbe pravilnika UNECE-a navedenih u ovoj tablici, osim ako su u ovoj Uredbi propisani posebni alternativni datumi. Prihvaća se i usklađenost s propisima u skladu s izmjenama donesenima nakon izmjena navedenih u ovoj tablici.”

2.

U Prilogu V. prva rečenica točke 3.1.2. zamjenjuje se sljedećim:

„Sila na volanu koja je potrebna da se iz položaja vožnje ravno naprijed postigne krug zaokretanja s polumjerom 12 m ne smije prekoračiti 25 daN ako uređaj za upravljanje nije oštećen.”

3.

U Prilogu VII. u točki 2. dodaje se sljedeća rečenica:

„Ispitivanja i kriteriji prihvatljivosti iz norme ISO 5721-2:2014 primjenjuju se i na traktore koji su širi od 2,55 m.”.

4.

Prilog XII. mijenja se kako slijedi:

(a)

točka 6.15.1. zamjenjuje se sljedećim:

„6.15.1.

Ugradnja: Obvezna na svim vozilima koja su dulja od 4,6 m. Na svim drugim vozilima neobvezna.”;

(b)

točka 6.15.6. zamjenjuje se sljedećim:

„6.15.6.

Usmjerenost: Lijevo i desno Ako se usmjerenost ne mijenja, reflektor se smije rotirati.”;

(c)

točka 6.18.1. zamjenjuje se sljedećim:

„6.18.1.

Ugradnja: Obvezna na traktorima koji su dulji od 4,6 m. Obvezna na prikolicama kategorija R3 i R4 koje su dulje od 4,6 m. Neobvezna na svim drugim vozilima.”;

(d)

u točki 6.18.4.3. posljednji stavak zamjenjuje se sljedećim:

„No za vozila duljine do 6 m i šasiju s kabinom dovoljno je da je jedno bočno svjetlo za označivanje ugrađeno u prvoj trećini ili posljednjoj trećini duljine vozila. Za traktore je dovoljno i jedno bočno svjetlo za označivanje na srednjoj trećini vozila.”;

(e)

u točki 6.18.4.3. dodaje se sljedeći stavak:

„Bočno svjetlo za označivanje može biti dio iste svjetleće površine kao i bočni katadiopter.”;

(f)

točka 6.26.1. zamjenjuje se sljedećim:

„6.26.1.

Ugradnja:

 

obvezna na vozilima čija je sveukupna širina veća od 2,55 m.

 

Neobvezna na vozilima čija sveukupna širina nije veća od 2,55 m.”

5.

U Prilogu XIV. točka 2.1. zamjenjuje se sljedećim:

„2.1

Ovaj se Prilog primjenjuje na one dijelove vanjske površine koji se, kad je vozilo opterećeno, opremljeno gumama najvećeg promjera ili gusjenicama najveće vertikalne dimenzije koje nisu namijenjene za zaštitu tla, za koje je homologirano, i kad su sva vrata, prozori, poklopci itd. zatvoreni, nalaze:”.

6.

Prilog XV. mijenja se kako slijedi:

(a)

u dijelu 2 u točki 3.4.2.1. broj „1 000” zamjenjuje se brojem „2 000” na oba mjesta na kojima se pojavljuje;

(b)

dio 5. mijenja se kako slijedi:

i.

u točki 1.2. brišu se posljednje tri rečenice;

ii.

u točki 5.1.3. broj „1 000” zamjenjuje se brojem „2 000”;

iii.

u točki 6.1. broj „1 000” zamjenjuje se brojem „2 000”;

iv.

točka 6.1.1. zamjenjuje se sljedećim:

„6.1.1.

Kako bi se potvrdilo da vozilo ispunjava zahtjeve iz ovog Dijela, mora ga se ispitati na 14 ispitnih frekvencija u tom području, npr.: 27, 45, 65, 90, 120, 150, 190, 230, 280, 380, 450, 600, 750, 900 MHz i od 1 000 do 2 000 MHz, povećavajući vrijednost u skladu s normom ISO 11451-1, 3. izdanje, 2005. i Amd 1:2008.”;

v.

u točki 7.1.2. broj „1 000” zamjenjuje se brojem „2 000”;

vi.

u točki 7.4. dodaje se sljedeća rečenica:

„Vozilo se izlaže elektromagnetskom zračenju u frekvencijskom rasponu od 20 do 2 000 MHz s vertikalnom polarizacijom.”;

vii.

točka 7.4.2. zamjenjuje se sljedećim:

„7.4.2.   Valni oblik ispitnog signala

Modulacija ispitnog signala mora biti:

(a)

amplitudna modulacija (AM) s modulacijom od 1 kHz i 80 % modulacijske dubine (m = 0,8 ± 0,04) u frekvencijskom rasponu od 20 do 1 000 MHz (kako je definirano u slici 3. u ovom dijelu); i

(b)

pulsna modulacija (PM), s tonom = 577 μs i periodom = 4 600 μs, u frekvencijskom rasponu od 1 000 do 2 000 MHz, kako je navedeno u normi ISO 11451-1, 3. izdanje, 2005. i Amd 1:2008.”;

viii.

umeće se sljedeća točka 7.4.4.:

„7.4.4.   Vrijeme izlaganja

Vrijeme izlaganja svakoj ispitnoj frekvenciji mora biti dostatno kako bi ispitno vozilo moglo odgovoriti na signal pod normalnim uvjetima. U svakom slučaju to vrijeme ne smije biti kraće od dvije sekunde.”

7.

Prilog XXI. mijenja se kako slijedi:

(a)

točka 2.1. zamjenjuje se sljedećim:

„2.1.

Najveće dimenzije bilo kojeg vozila kategorija T ili C iznose:

2.1.1.

duljina: 12 m;

2.1.2.

širina: 2,55 (ne računajući izbočeni dio stijenke gume na točki dodira s tlom);

Širina se može povećati na 3 m ako je to jedino zbog ugradnje guma, gumenih gusjenica ili dvostrukih guma neophodnih radi zaštite tla, uključujući blatobrane, pod uvjetom da je širina nepromjenjive strukture vozila ograničena na 2,55 m i da je homologirano vozilo uz to opremljeno najmanje jednim kompletom guma ili gumenih gusjenica čija širina ne prelazi 2,55 m.

2.1.3.

visina: 4 m”;

(b)

umeću se sljedeće točke 2.3., 2.3.1., 2.3.2. i 2.3.3.:

„2.3.

Najveće dimenzije bilo kojeg vozila kategorije R iznose:

2.3.1.

duljina: 12 m;

2.3.2.

širina: 2,55 m (ne računajući izbočeni dio stijenke gume na točki dodira s tlom).

Širina smije iznositi do 3 m ako je to isključivo zbog jednog od sljedećeg:

(a)

uporabe guma namijenjenih za zaštitu tla, pod uvjetom da se na vozilo može ugraditi najmanje jedan komplet guma s kojim njegova širina ne prelazi 2,55 m. Struktura vozila za svrhe prijevoza ne smije premašiti 2,55 m širine. Ako vozilo može biti opremljeno najmanje jednim kompletom guma čija širina ne prelazi 2,55 m, blatobrani, ako su ugrađeni, moraju biti takvi da je širina vozila ograničena na 2,55 m.

(b)

prisutnosti alata koji su nužni za funkcioniranje vozila i u skladu su s odredbama o provedbi Direktive 2006/42/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (*1). Struktura vozila za svrhe prijevoza ne smije premašiti 2,55 m širine.

2.3.3.

visina: 4 m.

(*1)  Direktiva 2006/42/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 17. svibnja 2006. o strojevima o izmjeni Direktive 95/16/EZ (preinaka) (SL L 157, 9.6.2006., str. 24.).”"

8.

U Prilogu XXVI. točka 2.4.2. zamjenjuje se sljedećim:

„2.4.2.

širina naprave ne smije ni u jednoj točki biti veća od širine stražnje osovine vozila izmjerene na krajnjim vanjskim točkama kotača, ne računajući izbočine guma u blizini tla, niti smije na svakoj strani biti manja za više od 10 cm. Ako postoji više stražnjih osovina, u obzir se uzima najšira. Naprava ni u kojem slučaju ne smije biti šira od 2,55 m.”

9.

U Prilogu XXVII. u točki 2.1. prva se rečenica zamjenjuje sljedećim:

„Širina vozila s napravom ne smije premašivati najveću sveukupnu širinu vozila ili 2,55 m, što god je od to dvoje uže. Glavni dio njezine vanjske površine ne smije biti više od 120 mm prema unutra od krajnje vanjske ravnine (najveće širine) vozila.”

10.

U Prilogu XXVIII. točki 2. druga alineja zamjenjuje se sljedećim:

„—

širina ne prelazi najveću sveukupnu širinu traktora bez opreme ili 2,55 m, što god je od to dvoje uže.”

11.

U Prilogu XXXIV. umeće se sljedeća točka:

„2.9.

Ako vučeno vozilo vuče drugo vučeno vozilo, mehanička spojnica na prvom vučenom vozilu mora biti u skladu sa zahtjevima za mehaničke spojnice za traktore.”


PRILOG II.

Ispravci Delegirane uredbe (EU) 2015/208

Prilozi I., IV., XII. i XXXIV. Delegiranoj uredbi (EU) 2015/208 mijenjaju se kako slijedi:

1.

Prilog I. ispravlja se kako slijedi:

(a)

briše se redak ispod retka s brojem Pravilnika 5;

(b)

briše se redak ispod retka s brojem Pravilnika 21;

(c)

briše se redak ispod retka s brojem Pravilnika 75;

2.

Prilog IV. ispravlja se kako slijedi:

(a)

brišu se točke 1.1., 1.2. i 2.;

(b)

dodaju se sljedeće točke 2., 3. i 4.:

„2.

Za upravljanje vozilima kategorija Tb i Cb čija je najveća konstrukcijska brzina veća od 40 km/h, ali nije veća od 60 km/h, primjenjuju se zahtjevi iz norme ISO 10998:2008, Amd 1 2014.

3.

Radnja upravljanja traktorima kategorije Cb mora biti u skladu sa zahtjevima iz točke 3.9. Priloga XXXIII.

4.

Zahtjevi u pogledu sile na volanu za vozila iz točke 1. moraju biti isti kao i zahtjevi za vozila kategorije N2 kako su utvrđeni u odjeljku 6. Pravilnika UNECE-a br. 79 kako je naveden u Prilogu I.

Za vozilo opremljeno sjedalom (sedlom) i upravljačem primjenjuju se ti isti zahtjevi u pogledu sile potrebne za upravljanje na sredini držača.”

3.

Prilog XII. ispravlja se kako slijedi:

(a)

zadnja rečenica u točki 6.15.5. zamjenjuje se sljedećim:

„Okomiti kut ispod vodoravne ravnine može se smanjiti na 5° ako je reflektor na visini manjoj od 750 mm od tla.”;

(b)

naslov Dodatka 3. zamjenjuje se sljedećim:

„Dimenzije, najmanja veličina reflektirajuće površine, najmanji zahtjevi u pogledu boje i fotometrije, identifikacija i označivanje signalnih ploča i signalnih folija za vozila čija je širina veća od 2,55 m”.

4.

Prilog XXXIV. ispravlja se kako slijedi:

(a)

u točki 3.4.1. formula za h2 zamjenjuje se sljedećim:

„h2 ≤ (((mla – 0,2 × mt) × 1 – (S × c))/(0,6 × (mlt – 0,2 × mt + S)))”;

(b)

u točki 8. točka (b) zamjenjuje se sljedećim:

„(b)

priključna vučena oprema kategorije R1a ili R2a čija je glavna namjena obrada materijala u smislu članka 3. stavka 9. Uredbe (EU) br. 167/2013;”.

6.6.2018   

HR

Službeni list Europske unije

L 140/15


DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2018/830

оd 9. ožujka 2018

o izmjeni Priloga I. Uredbi (EU) br. 167/2013 Europskog parlamenta i Vijeća i Delegiranoj uredbi Komisije (EU) br. 1322/2014 s obzirom na prilagodbu zahtjeva za konstrukciju vozila i općih zahtjeva za homologaciju za vozila za poljoprivredu i šumarstvo

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 167/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 5. veljače 2013. o homologaciji i nadzoru tržišta traktora za poljoprivredu i šumarstvo (1), a posebno njezin članak 18. stavak 4. i njezin članak 49. stavak 3.,

budući da:

(1)

Trebalo bi izmijeniti nekoliko stavki u Prilogu I. Uredbi (EU) br. 167/2013 kako bi se omogućilo utvrđivanje zahtjeva za dodatne kategorije vozila u skladu s najnovijim verzijama nekih normativnih kodova Organizacije za gospodarsku suradnju i razvoj (OECD) za službeno ispitivanje traktora za poljoprivredu i šumarstvo (2).

(2)

Pravilnici UNECE-a, koji se obvezno primjenjuju i koji su navedeni u Prilogu I. Delegiranoj uredbi (EU) br. 1322/2014 (3), često se ažuriraju. Zbog toga bi popisu trebalo dodati objašnjenje da proizvođači smiju koristiti naknadne dopune primjenjivog niza izmjena tih pravilnika UNECE-a, čak iako te dopune nisu objavljene u Službenom listu Europske unije.

(3)

Kako bi se izričito navelo da su neki zahtjevi iz zakonodavstva Unije ekvivalentni zahtjevima iz normativnih kodova OECD-a i potpuno usklađeni s tim zahtjevima, trebalo bi prilagoditi tekst zahtjeva i numeriranje iz nekih priloga Delegiranoj uredbi (EU) br. 1322/2014 tako da budu jednaki tekstu i numeriranju odgovarajućih normativnih kodova OECD-a.

(4)

Kako bi se smanjio broj ozljeda i smrtnih slučajeva zbog nepodizanja stražnje ugrađene sklopive konstrukcije za zaštitu pri prevrtanju na uskim traktorima u potencijalno opasnim situacijama, trebalo bi propisati da ergonomski zahtjevi budu obvezni kako bi se olakšalo i potaknulo da se konstrukcija za zaštitu pri prevrtanju podiže prema potrebi.

(5)

Trebalo bi ažurirati popis ispitnih izvješća izdanih na temelju normativnih kodova OECD-a i za potrebe EU homologacije priznatih kao alternativa ispitnim izvješćima izdanima na temelju Delegirane uredbe (EU) br. 1322/2014.

(6)

Kako bi se objasnili i poboljšali neki ispitni postupci, trebalo bi napraviti manje izmjene ispitne metode za vozačevo sjedalo i zahtjeva za pristup vozačkom mjestu u pogledu minimalne snage upravljačkih naprava i stupnja gorivosti materijala u kabini utvrđenih u Delegiranoj uredbi (EU) br. 1322/2014.

(7)

Stoga bi Uredbu (EU) br. 167/2013 i Delegiranu uredbu (EU) br. 1322/2014 trebalo izmijeniti na odgovarajući način,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Izmjene Priloga I. Uredbi (EU) br. 167/2013

U Prilogu I. Uredbi (EU) br. 167/2013 u retku br. 38, u stupcima za vozila kategorija Ca i Cb vrijednost „NA” zamjenjuje se vrijednošću „X”.

Članak 2.

Izmjene Delegirane uredbe (EU) br. 1322/2014

Delegirana uredba (EU) br. 1322/2014 mijenja se kako slijedi:

(1)

U članku 12. riječi „za traktore kategorija T2, T3 i T4.3” zamjenjuje se riječima „za traktore kategorija T2/C2, T3/C3 i T4.3/C4.3”;

(2)

U poglavlju V. umeće se članak 35.a:

„Članak 35.a

Prijelazne odredbe

1.   Do 26. lipnja 2018 nacionalna tijela nastavljaju dodjeljivati homologacije tipovima vozila za poljoprivredu i šumarstvo ili tipovima sustava, sastavnih dijelova ili zasebnih tehničkih jedinica na temelju ove Uredbe u njezinoj verziji koja se primjenjuje 25. lipnja 2018.

2.   Do 31. prosinca 2018. države članice dopuštaju stavljanje na tržište, registraciju ili puštanje u promet vozila za poljoprivredu i šumarstvo, sustava, sastavnih dijelova ili zasebnih tehničkih jedinica koji se temelje na tipu homologiranom na temelju ove Uredbe u njezinoj verziji koja se primjenjuje 25. lipnja 2018.”

(3)

u Prilogu I. u tekst pod naslovom „Objašnjenje:” dodaju se sljedeći stavci:

„Primjenjuju se prijelazne odredbe pravilnika UNECE-a iz ove tablice osim kad su u ovoj Uredbi propisani konkretni drugi datumi. Prihvaća se i sukladnost s odredbama u skladu s izmjenama donesenima nakon onih iz tablice.”;

(4)

Prilog II. mijenja se u skladu s Prilogom I. ovoj Uredbi;

(5)

Prilog VI. mijenja se kako slijedi:

(a)

točka B mijenja se kako slijedi:

(a)

u točki 3.8.2. prvi stavak zamjenjuje se sljedećim:

„Ako je primjenjivo, svojstva krtosti u uvjetima niskih temperatura provjeravaju se u skladu sa zahtjevima iz točaka od 3.8.2.1. do 3.8.2.7. ili u skladu sa zahtjevima iz točke 3.8.3.”;

(b)

umeće se točka 3.8.3.:

„3.8.3

Otpornost na krtost u uvjetima niskih temperatura može se dokazati primjenom pravila i smjernica iz točke B odjeljka 3. pri temperaturi koja ne smije biti viša od – 18 °C. Prije dinamičkog ispitivanja zaštitna konstrukcija i svi elementi za ugradnju moraju se ohladiti na temperaturu koja ne smije biti viša od – 18 °C.”;

(6)

u objašnjenjima u Prilogu VI. objašnjenje (1) zamjenjuje se sljedećim:

„(1)

Ako nije drukčije navedeno, tekst zahtjeva i numeriranje iz točke B jednaki su tekstu i numeriranju normativnog koda OECD-a za službena ispitivanja zaštitnih konstrukcija na traktorima za poljoprivredu i šumarstvo (dinamičko ispitivanje), normativni Kod OECD-a br. 3, izdanje 2017. iz veljače 2017.”;

(7)

u objašnjenjima u Prilogu VII. objašnjenje (1) zamjenjuje se sljedećim:

„(1)

Ako nije drukčije navedeno, tekst zahtjeva i numeriranje iz točke B jednaki su tekstu i numeriranju normativnog koda OECD-a za službena ispitivanja zaštitnih konstrukcija na traktorima gusjeničarima za poljoprivredu i šumarstvo, normativni Kod OECD-a br. 8, izdanje 2017. iz veljače 2017.”;

(8)

Prilog VIII. mijenja se kako slijedi:

(a)

u točki B točka 3.11.2. zamjenjuje se sljedećim:

„3.11.2.

Ako je primjenjivo, svojstva krtosti u uvjetima niskih temperatura provjeravaju se u skladu sa zahtjevima iz točaka od 3.11.2.1. do 3.11.2.7.”;

(b)

u objašnjenjima u Prilogu VIII. objašnjenje (1) zamjenjuje se sljedećim:

„(1)

Ako nije drukčije navedeno, tekst zahtjeva i numeriranje iz točke B jednaki su tekstu i numeriranju normativnog koda OECD-a za službena ispitivanja zaštitnih konstrukcija na traktorima za poljoprivredu i šumarstvo (statičko ispitivanje), normativni Kod OECD-a br. 4, izdanje 2017. iz veljače 2017.”;

(9)

Prilog IX. mijenja se u skladu s Prilogom II. ovoj Uredbi;

(10)

Prilog X. mijenja se u skladu s Prilogom III. ovoj Uredbi;

(11)

Prilog XI. mijenja se u skladu s Prilogom IV. ovoj Uredbi;

(12)

Prilog XIII. mijenja se kako slijedi:

(a)

u točki 3.1.3. dodaje se sljedeći stavak:

„Proizvođač se može odlučiti na provođenje dodatnog neobveznog mjerenja buke u kojem je motor isključen, ali pomoćni uređaji, kao što su ventilatori za hlađenje, uređaji za odmrzavanje i druga električna oprema, moraju biti uključeni i podešeni na najveće vrijednosti.”;

(b)

umeće se točka 3.2.2.2.2.:

„3.2.2.2.2

Tijekom neobveznog trećeg niza mjerenja motor mora biti isključen, ali pomoćni uređaji, kao što su ventilatori za hlađenje, uređaji za odmrzavanje i druga električna oprema, moraju raditi podešeni na najveće vrijednosti.”;

(13)

Prilog XIV. mijenja se u skladu s Prilogom V. ovoj Uredbi;

(14)

u Prilogu XV. točka 3.3.2. zamjenjuje se sljedećim:

„3.3.2

Gornje gazište ili uporište mora biti lako raspoznatljivo i pristupačno osobi koja izlazi iz vozila. Vertikalni razmak između uzastopnih gazišta ili uporišta mora biti jednak. Međutim, dopušteno je odstupanje od 20 mm.”;

(15)

u objašnjenjima u Prilogu XVIII. objašnjenje (1) zamjenjuje se sljedećim:

„(1)

Osim ako su numeriranje i zahtjevi iz točke B jednaki tekstu normativnog koda OECD-a za službena ispitivanja zaštitnih konstrukcija na traktorima za poljoprivredu i šumarstvo (statičko ispitivanje), normativni Kod OECD-a br. 4, izdanje 2017. iz veljače 2017.”;

(16)

u Prilogu XXII. točka 4. zamjenjuje se sljedećim:

„4.   Izjava o buci

U priručniku s uputama za upotrebu moraju se navesti vrijednosti buke koju vozač osjeća, izmjerene za svaki ispitni uvjet iz Priloga XIII., ili, alternativno, rezultati ispitivanja razine buke iz normativnog Koda OECD-a br. 5 u skladu s točkom 4. njegova izvješća o ispitivanju uzorka.”;

(17)

u Prilogu XXIII. točka 1.2.1. zamjenjuje se sljedećim:

„1.2.1

Upravljačke naprave, kao što su kola upravljača ili poluge upravljača, poluge za mijenjanje stupnjeva prijenosa, upravljačke poluge, vratila, pedale i prekidači, moraju biti odabrane, konstruirane, izrađene i ugrađene tako da su njihove sile pokretanja, pomicanje, položaji, načini rada i oznake u boji u skladu s normom ISO 15077:2008, uključujući odredbe iz priloga A i C te norme.”;

(18)

u Prilogu XXVII. točka 2. zamjenjuje se sljedećim:

„2.   Stupanj gorivosti materijala u kabini

U ispitivanju u skladu s normom ISO 3795:1989 ili FMVSS302 stupanj gorivosti materijala ugrađenih u unutrašnjosti kabine, kao što su presvlake sjedala, stijenke, pod i površina prednje pregrade, ne smije prekoračiti najvišu stopu gorivosti od 150 mm/min.”.

Članak 3.

Stupanje na snagu

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 9. ožujka 2018.

Za Komisiju

Predsjednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  SL L 60, 2.3.2013., str. 1.

(2)  http://www.oecd.org/tad/code/oecd-standard-codes-official-testing-agricultural-forestry-tractors.htm

(3)  Delegirana uredba Komisije (EU) br. 1322/2014 od 19. rujna 2014. o dopuni i izmjeni Uredbe (EU) br. 167/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu konstrukcije vozila i općih zahtjeva za homologaciju traktora za poljoprivredu i šumarstvo (SL L 364, 18.12.2014., str. 1.).


PRILOG I.

U Prilogu II. Delegiranoj uredbi (EU) br. 1322/2014 tablica se zamjenjuje sljedećim:

„Izvješće o ispitivanju na temelju normativnog Koda OECD-a br.

Predmet

Izdanje

Primjenjivost

Alternativa EU izvješću o ispitivanju na temelju

3

Službeno ispitivanje zaštitnih konstrukcija na traktorima za poljoprivredu i šumarstvo

(dinamičko ispitivanje)

izdanje 2017.

–veljača 2017.–

T1, T4.2 i T4.3

Prilog VI.

Prilog XVIII. (ako su ispitana sidrišta sigurnosnog pojasa)

4

Službeno ispitivanje zaštitnih konstrukcija na traktorima za poljoprivredu i šumarstvo

(statičko ispitivanje)

izdanje 2017.

–veljača 2017.–

T1/C1, T4.2/C4.2 i T4.3/C4.3

Prilog VIII. i

Prilog XVIII. (ako su ispitana sidrišta sigurnosnog pojasa)

5

Službeno mjerenje buke na vozačkim mjestima na traktorima za poljoprivredu i šumarstvo

izdanje 2017.

–veljača 2017.–

T i C

Prilog XIII.

6

Službeno ispitivanje prednje ugrađenih konstrukcija za zaštitu pri prevrtanju na uskim traktorima na kotačima za poljoprivredu i šumarstvo

izdanje 2017.

–veljača 2017.–

T2/C2, T3/C3 i T4.3/C4.3

Prilog IX. (ako su zahtjevi za radnu sposobnost sklopivih konstrukcija za zaštitu pri prevrtanju ispitani i ispunjeni) i

Prilog XVIII. (ako su ispitana sidrišta sigurnosnog pojasa)

7

Službeno ispitivanje stražnje ugrađene konstrukcije za zaštitu pri prevrtanju na uskim traktorima na kotačima za poljoprivredu i šumarstvo

izdanje 2017.

–veljača 2017.–

T2/C2, T3/C3 i T4.3/C4.3

Prilog X. (ako su zahtjevi za radnu sposobnost sklopivih konstrukcija za zaštitu pri prevrtanju ispitani i ispunjeni) i

Prilog XVIII. (ako su ispitana sidrišta sigurnosnog pojasa)

8

Službeno ispitivanje zaštitnih konstrukcija na traktorima gusjeničarima za poljoprivredu i šumarstvo

izdanje 2017.

–veljača 2017.–

C1, C2, C4.2 i C4.3

Prilog VII. i

Prilog XVIII. (ako su ispitana sidrišta sigurnosnog pojasa)

10

Službeno ispitivanje konstrukcija za zaštitu od padajućih predmeta na traktorima za poljoprivredu i šumarstvo

izdanje 2017.

–veljača 2017.–

T i C

Prilog XI.

Dio C”.


PRILOG II.

Prilog IX. Delegiranoj uredbi Komisije (EU) br. 1322/2014 mijenja se kako slijedi:

(1)

točka B mijenja se kako slijedi:

(a)

točka 1.3.1. zamjenjuje se sljedećim:

„1.3.1.   Uvodna definicija: središnja ravnina kotača ili gusjenica

Središnja ravnina kotača ili gusjenica je ravnina koja je jednako udaljena od dviju ravnina koje dodiruju vanjske rubove oboda naplataka ili gusjenica.”;

(b)

u točki 1.3.2. dodaje se sljedeća rečenica:

„Za traktore na gusjenicama razmak gusjenica je udaljenost između središnjih ravnina gusjenica.”;

(c)

u točki 1.4. dodaje se sljedeća rečenica:

„Za traktore na koje su ugrađene gusjenice razmak između vertikalnih ravnina okomitih na središnju uzdužnu ravninu traktora koja prolazi kroz osovine pogonskih kotača.”;

(d)

točke 2.1.2. i 2.1.3. zamjenjuju se sljedećim:

„2.1.2.

stalni ili podesivi minimalni razmak kotača na jednoj od osovina manji od 1 150 mm na koje su ugrađene gume ili gusjenice veće veličine. Pretpostavlja se da je na osovini na koju su ugrađene šire gume ili gusjenice razmak kotača podešen na širinu od najviše 1 150 mm. Na drugoj osovini mora biti moguće podesiti širinu razmaka kotača tako da vanjski rubovi užih guma ili gusjenica ne prelaze vanjske rubove guma ili gusjenica na drugoj osovini. Kad su obje osovine opremljene naplatcima i gumama ili gusjenicama iste veličine, stalni ili podesivi razmak kotača obiju osovina mora biti manji od 1 150 mm;

2.1.3.

masu veću od 400 kg i manju od 3 500 kg, koja odgovara neopterećenoj masi traktora, uključujući konstrukciju za zaštitu pri prevrtanju i gume najveće veličine prema preporuci proizvođača. Najveća dopuštena masa ne smije biti veća od 5 250 kg, a omjer mase (najveća dopuštena masa/referentna masa) ne smije biti veći od 1,75;”;

(e)

u točki 3.1.2.3. dodaje se sljedeća rečenica:

„Za traktore na koje su ugrađene gusjenice proizvođač određuje vrijednosti za podešavanje gusjenica.”;

(f)

u točki 3.1.3.2. druga i treća rečenica zamjenjuju se sljedećim:

„Taj kut mora biti najmanje 38° u trenutku kad traktor miruje u stanju labilne ravnoteže pri kojem kotači ili gusjenice dodiruju tlo. Ispitivanje se provodi tako da se kolo upravljača okrene jednom do krajnjeg desnog položaja i jednom do krajnjeg lijevog položaja.”;

(g)

točka 3.1.4.3.1. mijenja se kako slijedi:

i.

redak za karakteristiku traktora B0 zamjenjuje se sljedećim:

B0

(m)

širina stražnje gume ili gusjenice;”;

ii.

redci za karakteristike traktora D2 i D3 zamjenjuju se sljedećim:

D2

(m)

visina prednjih guma ili gusjenica pri punom oterećenju osovine;

D3

(m)

visina stražnjih guma ili gusjenica pri punom oterećenju osovine;”;

iii.

u retku za karakteristiku traktora S riječi „Zbroj širine razmaka kotača (S) i gume (B0) mora biti veći od širine zaštitne konstrukcije B6.” zamjenjuju se riječima „Zbroj širine razmaka stražnjih kotača (S) i širine gume ili gusjenice (B0) mora biti veći od širine zaštitne konstrukcije B6.”;

(h)

točka 3.1.4.3.2.2. zamjenjuje se sljedećim:

„3.1.4.3.2.2

os okretanja je usporedna s uzdužnom osi traktora i prolazi kroz središte dodirne površine prednjeg i stražnjeg kotača ili gusjenice na nižoj razini;”;

i.

u točki 3.1.5.1. zadnji stavak zamjenjuje se sljedećim:

„Razmaci između težišta i stražnje osovine (L3 ) ili prednje osovine (L2 ) izračunavaju se iz raspodjele mase traktora između stražnjih i prednjih kotača ili gusjenica.”;

(j)

točka 3.1.5.2. zamjenjuje se sljedećim:

„3.1.5.2   Visine stražnjih (D3 ) i prednjih (D2 ) kotača ili gusjenica

Razmak od najviše točke gume ili gusjenica do ravnine tla (slika 6.5.) mora se izmjeriti, a pri tome se ista metoda mora upotrijebiti za prednje i stražnje gume ili gusjenice.”;

(k)

u točki 3.1.5.4. zadnji stavak zamjenjuje se sljedećim:

„Točka udara zadana je ravninom koja dodiruje zaštitnu konstrukciju i prolazi kroz pravac zadan gornjim vanjskim točkama prednjih i stražnjih guma ili gusjenica (slika 6.7.).”;

(l)

u točki 3.1.5.6. zadnji stavak zamjenjuje se sljedećim:

„Točka udara zadana je ravninom koja dodiruje poklopac motora i zaštitnu konstrukciju i prolazi kroz pravac zadan gornjim vanjskim točkama prednje gume ili gusjenice (slika 6.7.). Mjerenja se moraju napraviti na obje strane poklopca motora.”;

(m)

u točki 3.1.5.9. prvi i drugi stavak iza naslova „Visina okretišne točke prednje osovine (H0)” zamjenjuje se sljedećim:

„Vertikalni razmak između središta okretišne točke prednje osovine i središta osovine prednjih guma ili gusjenica (H01 ) mora biti naveden u tehničkom izvješću proizvođača te se mora provjeriti.

Mora se izmjeriti vertikalni razmak od središta osovine prednjih guma ili gusjenica do ravnine tla (H02 ) (slika 6.8).”;

(n)

točke 3.1.5.10. i 3.1.5.11. zamjenjuju se sljedećim:

„3.1.5.10   Širina razmaka stražnjih kotača (S)

Mora se izmjeriti minimalni razmak stražnjih kotača s ugrađenim gumama ili gusjenicama najveće veličine prema proizvođačevim specifikacijama (slika 6.9.).

3.1.5.11   Širina stražnje gume ili gusjenice (B0 )

Mora se izmjeriti razmak između vanjske i unutarnje vertikalne ravnine stražnje gume ili gusjenice na njezinu gornjem dijelu (slika 6.9.).”;

(o)

točka 3.2.1.3.4. zamjenjuje se sljedećim:

„3.2.1.3.4

Razmak kotača mora se podesiti tako da pri ispitivanju čvrstoće gume ili gusjenice ne podupiru zaštitnu konstrukciju ili da to čine u najmanjoj mogućoj mjeri. Ako se ta ispitivanja provode statičkim postupkom, kotači ili gusjenice mogu se ukloniti.”;

(p)

točka 3.2.2.2.4. zamjenjuje se sljedećim:

„3.2.2.2.4

Ako je traktor opremljen ovjesom između nadogradnje traktora i kotača ili gusjenica, tijekom ispitivanja taj sustav mora biti blokiran.”;

(q)

točka 3.2.5.4. zamjenjuje se sljedećim:

„3.2.5.4   Naprava za gnječenje

Naprava, prikazana na slici 6.10., mora omogućiti djelovanje sile u smjeru prema dolje na zaštitnu konstrukciju preko krute grede širine približno 250 mm koja je kardanskim zglobovima spojena na mehanizam za opterećivanje. Odgovarajući oslonci moraju se postaviti pod osovine tako da se sila gnječenja ne prenosi na gume ili gusjenice traktora.”;

(r)

u točki 3.3.2.2. zadnja rečenica zadnjeg stavka zamjenjuje se sljedećim:

„Za donošenje ocjene o ovome prednje i stražnje gume ili gusjenice te vrijednost na koju je podešen razmak kotača moraju biti najmanjih standardnih dimenzija prema specifikaciji proizvođača.”;

(s)

slika 6.5. zamjenjuje se sljedećim:

Slika 6.5.

Podaci potrebni za proračun prevrtanja traktora pri troosnom prevrtanju

Image

Napomena: D2 i D3 trebalo bi mjeriti pri punom opterećenju osovine.”;

(t)

u točki 5.3.1. u zadnjem se stavku dodaje sljedeća rečenica:

„Za traktore na koje su ugrađene gusjenice proizvođač određuje vrijednosti za podešavanje gusjenica.”;

(u)

u dijelu B.4. („Zahtjevi za virtualno ispitivanje”) dodaje se sljedeći stavak:

„Za traktore na koje su ugrađene gusjenice sljedećim se redcima moraju zamijeniti odgovarajući redci originalnog programa:

 

520 LOCATE 12, 40: PRINT „HEIGHT OF THE REAR TRACKS D3=”

 

*540 PRINT „HEIGHT OF THE FRT TRACKS D2=”: LOCATE 13, 29: PRINT „”

 

650 LOCATE 17, 40: PRINT „REAR TRACKS WIDTH B0=”

 

970 LPRINT TAB(40); „HEIGHT OF THE REAR TRACKS D3=”;

 

*980 LPRINT „HEIGHT OF THE FRT TRACKS D2=”;

 

1160 LPRINT TAB(40); „REAR TRACK WIDTH B0=”;

 

1390 W2 = SQR(H0 * H0 + L0 * L0): S1 = S/2 + B0/2

 

1530 F2 = 2 * ATN(- L0/D3 + SQR((L0/D3) ^ 2 – (D2/D3) + 1))

 

1590 X(1, 5) = D3

 

1660 Y(1, 5) = -L3

*

ako je primjenjivo”;

(2)

u objašnjenjima u Prilogu IX. objašnjenje (1) zamjenjuje se sljedećim:

„(1)

Osim ako je numeriranje dijelova B.2. i B.3. usklađeno s cijelim Prilogom, tekst zahtjeva i numeriranje iz točke B istovjetni su tekstu i numeriranju normativnog koda OECD-a za službena ispitivanja prednje ugrađenih konstrukcija za zaštitu pri prevrtanju na uskim traktorima na kotačima za poljoprivredu i šumarstvo, normativni Kod OECD-a br. 6, izdanje 2017. iz veljače 2017.”.

PRILOG III.

Prilog X. Delegiranoj uredbi Komisije (EU) br. 1322/2014 mijenja se kako slijedi:

(1)

u točki A dodaje se točka 3.:

„3.

Uz zahtjeve iz točke 2. moraju se ispuniti zahtjevi za radnu sposobnost sklopivih konstrukcija za zaštitu pri prevrtanju iz dijela B.3.”;

(2)

točka B mijenja se kako slijedi:

(1)

točka 3.1.2.2.5. zamjenjuje se sljedećim:

„3.1.2.2.5

Strana koja se odabere za prvo opterećenje sa stražnje strane konstrukcije mora biti ona koja će, prema mišljenju tehničke službe, rezultirati primjenom niza opterećenja koja su najnepovoljnija za konstrukciju. Bočno opterećenje mora se primijeniti na strani središnje ravnine traktora koja je suprotna u odnosu na uzdužno opterećenje. Prednje opterećenje mora se primijeniti na istoj strani uzdužne središnje ravnine zaštitne konstrukcije kao i bočno opterećenje.”;

(2)

dodaje se odjeljak B.3.:

„B.3.   ZAHTJEVI ZA RADNU SPOSOBNOST SKLOPIVIH KONSTRUKCIJA ZA ZAŠTITU PRI PREVRTANJU

5.1   Područje primjene

U ovom se dijelu utvrđuju minimalni zahtjevi za radnu sposobnost i ispitivanja za stražnje ugrađene sklopive ROPS-ove koje rukovatelj u stajaćem položaju (uz djelomičnu automatsku pomoć ili bez nje) ručno podiže i/ili spušta te koji se automatski ili ručno blokiraju u položaju.

5.2   Za potrebe ovog dijela primjenjuju se sljedeće definicije:

5.2.1

‚ručno sklopivi ROPS’ znači stražnje ugrađena zaštitna konstrukcija koja se sastoji od dva stupa i koju rukovatelj (uz djelomičnu automatsku pomoć ili bez nje) izravno podiže i spušta rukom;

5.2.2

‚automatski sklopivi ROPS’ znači stražnje ugrađena zaštitna konstrukcija koja se sastoji od dva stupa i koja ima potpuno automatsko dizanje i spuštanje;

5.2.3

‚sustav za blokiranje’ znači naprava ugrađena za ručno ili automatsko blokiranje ROPS-a u podignutom ili spuštenom položaju;

5.2.4

‚prostor za držanje’ znači područje koje je proizvođač definirao kao dio ROPS-a i/ili dodatne ručke ugrađene na ROPS odakle je rukovatelju omogućeno dizanje i spuštanje ROPS-a;

5.2.5

‚dostupni dio prostora za držanje’ znači područje iz kojeg rukovatelj upravlja ROPS-om tijekom njegova dizanja i spuštanja; to se područje definira prema geometrijskom središtu poprečnih presjeka prostora za držanje;

5.2.6

‚dostupna zona’ znači trodimenzionalno područje iz kojeg rukovatelj u stajaćem položaju može primijeniti silu kako bi podignuo ili spustio ROPS;

5.2.7

‚mjesto prignječenja’ znači mjesto na kojem se dijelovi pomiču u odnosu jedni na druge ili u odnosu na nepomične dijelove na način koji može uzrokovati da osobe ili neki dijelovi njihovih tijela budu prignječeni;

5.2.8

‚točka smicanja’ znači mjesto na kojem se dijelovi pomiču jedni duž drugih ili duž drugih dijelova na način koji može uzrokovati da osobe ili neki dijelovi njihovih tijela budu ozlijeđeni prignječenjem ili smicanjem;

5.2.9

‚mjesto za stajanje’ znači mjesto na platformi traktora kojem se može pristupiti s glavnog pristupa vozačkom mjestu i na kojem ima dovoljno mjesta za rukovatelja u stajaćem položaju.

5.3   Ručni sklopivi ROPS

5.3.1   Preduvjeti za ispitivanje

5.3.1.1   Prostor za držanje

Ručno dizanje ili spuštanje obavlja rukovatelj u stajaćem položaju koji je uhvatio najmanje jedno mjesto na zaštitnom luku.

Zaštitnim se lukom može rukovati s tla ili s mjesta za stajanje na platformi (slike 7.8.a i 7.8.b).

Rukovatelj može rukovati zaštitnim lukom usporedno s putanjom njegova kretanja ili s prednje strane te putanje.

Dopušteno je da se proces rukovanja sastoji od više položaja rukovatelja i više definiranih prostora za držanje.

Prostor za držanje mora biti jasno i trajno označen (slika 7.9.).

Taj prostor ne smije imati oštre rubove, oštre kutove niti hrapave površine koji bi mogli ozlijediti rukovatelja.

Taj se prostor može nalaziti na jednoj strani ili na obje strane traktora te može biti konstruiran kao nosivi dio zaštitnog luka ili kao dodatne ručke. U tom prostoru za držanje ručno dizanje ili spuštanje zaštitnog luka ne smije dovesti rukovatelja u opasnost od smicanja, prignječenja ili nekontroliranog pomicanja.

5.3.1.2   Dostupne zone

Tri dostupne zone s različitom dopuštenom silom za rukovanje zaštitnim lukom definirane su u odnosu na vodoravnu ravninu tla i vertikalne ravnine koje dodiruju vanjske dijelove traktora koji ograničavaju položaj ili pomicanje rukovatelja (slika 7.10.).

Zona I.: zona rukovanja bez napora

Zona II.: zona dostupna bez naginjanja tijela prema naprijed

Zona III.: zona dostupna uz naginjanje tijela prema naprijed

Rukovanje zaštitnim lukom usporedno s putanjom kretanja luka

 

Položaj i kretanje rukovatelja ograničeni su preprekama. To su dijelovi traktora koji su određeni vertikalnim ravninama koje dodiruju vanjske rubove prepreke.

 

Ako tijekom ručnog rukovanja zaštitnim lukom rukovatelj mora pomicati noge, to je pomicanje dopušteno ili unutar ravnine usporedne s putanjom kretanja zaštitnog luka ili unutar samo jedne dodatne ravnine usporedne s prethodnom kako bi se zaobišla prepreka. Ukupno se pomicanje smatra kombinacijom pravaca koji su usporedni i okomiti na putanju kretanja zaštitnog luka. Okomito je pomicanje prihvatljivo ako se rukovatelj približava zaštitnom luku. Ukupni se dostupni prostor smatra obrisom različitih dostupnih zona (slika 7.11.).

Rukovanje zaštitnim lukom s prednje strane putanje kretanja luka

 

Proširenja zone II. i zone III. (slika 7.12.) smatraju se dostupnima isključivo ako je riječ o rukovanju zaštitnim lukom s prednje strane njegove putanje kretanja. U tim proširenjima prihvatljive sile za pokretanje ROPS-a jednake su onima koje odgovaraju zoni II. odnosno III.

 

Ako se tijekom ručnog dizanja ili spuštanja zaštitnog luka rukovatelj mora pomaknuti, smije se pomaknuti isključivo unutar ravnine usporedne s putanjom kretanja zaštitnog luka bez ijedne prepreke.

U tom se slučaju ukupni dostupni prostor smatra obrisom različitih dostupnih zona.

5.3.1.3   Mjesto za stajanje

Svako mjesto za stajanje na platformi koje je deklarirao proizvođač mora biti dostupno iz glavnog pristupa vozačkom mjestu i ispunjavati sljedeće zahtjeve.

Mjesto za stajanje mora imati dovoljnu površinu za oba stopala rukovatelja, mora biti ravno i mora imati protukliznu površinu. Ovisno o konfiguraciji stroja, ono se može sastojati od dvije odvojene površine i upotrebljavati sastavne dijelove stroja. Mjesto za stajanje mora biti postavljeno tako da rukovatelj može održati stabilnost pri obavljanju potrebnih radnji i biti na istoj visini uz dopušteno odstupanje od ± 50 mm.

Kako bi se omogućio kontakt u tri točke, moraju postojati rukohvati i/ili prečke. Dijelovi stroja mogu se smatrati kao način za ispunjavanje ovog zahtjeva.

Smatra se da je mjesto za stajanje dovoljne površine ako je njegova površina najmanje kvadrat koji u presjeku ima stranicu od najmanje 400 mm (slika 7.13.).

Alternativno, zahtjev za mjesto za stajanje može biti ispunjen ako postoji dovoljno prostora za jednu nogu na ravnoj površini i ako je jedno koljeno na sjedalu.

5.3.1.4   Ispitni uvjeti

Traktor mora biti opremljen gumama s najvećim promjerom koji je odredio proizvođač i najmanjim poprečnim presjekom za gume tog promjera. Gume moraju biti napuhane do vrijednosti tlaka preporučene za rad na terenu.

Stražnji kotači moraju se podesiti na najuži razmak kotača, a prednji kotači čim bliže tom razmaku kotača. Ako su moguće dvije vrijednosti za podešavanje razmaka prednjih kotača koje se podjednako razlikuju od vrijednosti najužeg razmaka stražnjih kotača, odabire se šira od tih dviju vrijednosti za podešavanje razmaka kotača.

5.3.2   Ispitni postupak

Cilj je ovog ispitivanja izmjeriti silu potrebnu za dizanje ili spuštanje zaštitnog luka. Ispitivanje se provodi u statičkom stanju, bez pokretanja zaštitnog luka. Svako mjerenje sile potrebne za dizanje ili spuštanje zaštitnog luka mora se provesti u smjeru koji dodiruje putanju kretanja zaštitnog luka i prolazi kroz geometrijsko središte poprečnih presjeka prostora za držanje.

Prostor za držanje smatra se dostupnim kad je smješten unutar dostupnih zona ili obrisa različitih dostupnih zona (slika 7.14.).

Sila potrebna za podizanje ili spuštanje zaštitnog luka mjeri se na različitim točkama koje se nalaze unutar dostupnog dijela prostora za držanje (slika 7.15.).

Prvo se mjerenje provodi na krajnjem rubu dostupnog dijela prostora za držanje kad je zaštitni luk potpuno spušten (točka 1. na slici 7.15.).

Drugo se mjerenje provodi na točki definiranoj u odnosu na točku 1. nakon rotacije zaštitnog luka do točke na kojoj je okomica na putanju kretanja zaštitnog luka vertikalna (točka 2. na slici 7.15.).

Treće se mjerenje provodi nakon rotacije zaštitnog luka do vrha dostupnog dijela prostora za držanje (točka 3. na slici 7.15.).

Ako u trećem mjerenju zaštitni luk nije potpuno podignut, mora se izmjeriti točka na krajnjem rubu dostupnog dijela prostora za držanje u trenutku u kojem je zaštitni luk potpuno podignut (točka 4. na slici 7.15.).

Ako između točke 1. i točke 3. putanja kretanja krajnjeg ruba dostupnog dijela prostora za držanje prijeđe granicu između zone I. i zone II., na točki prelaska provodi se dodatno mjerenje (slika 7.16.).

Najveća sila u tim točkama ne smije prekoračiti dopuštenu silu zone (I., II. ili III.).

Za mjerenje sile u traženim točkama vrijednost sile može se ili izravno izmjeriti ili izračunati na temelju mjerenja sile zakretanja potrebne za dizanje ili spuštanje zaštitnog luka.

5.3.3   Uvjet za prihvaćanje

5.3.3.1   Zahtjev u pogledu sile

Sila koja je prihvatljiva za pokretanje ROPS-a ovisi o dostupnoj zoni, kako je prikazano u tablici 7.2.

Tablica 7.2.

Dopuštene sile

Zona

I.

II.

III.

Prihvatljiva sila (N)

100

75

50

Dopušteno je povećanje ovih prihvatljivih sila od najviše 25 % kad je zaštitni luk potpuno spušten ili potpuno podignut.

Dopušteno je povećanje ovih prihvatljivih sila od najviše 25 % kad se zaštitnim lukom rukuje s prednje strane njegove putanje kretanja.

Dopušteno je povećanje ovih prihvatljivih sila od najviše 50 % kad se zaštitni luk spušta.

5.3.3.2   Dodatni zahtjevi

Ručno dizanje ili spuštanje zaštitnog luka ne smije dovesti rukovatelja u opasnost od smicanja, prignječenja ili nekontroliranog pomicanja traktora.

Mjesto prignječenja ne smatra se opasnim za ruke rukovatelja ako unutar prostora za držanje sigurnosne udaljenosti između zaštitnog luka i fiksnih dijelova traktora nisu manje od 100 mm za ruku, ručni zglob, šaku i nisu manje od 25 mm za prst (ISO 13854:1996). Sigurnosne udaljenosti moraju se provjeriti s obzirom na način rukovanja koji je proizvođač naveo u priručniku s uputama za upotrebu.

5.4   Ručni sustav za blokiranje

Naprava za blokiranje ROPS-a u uspravnom/spuštenom položaju mora biti konstruirana tako:

da njome može rukovati jedan rukovatelj u stajaćem položaju koji se nalazi u jednoj od dostupnih zona;

da je teško odvojiva od ROPS-a (npr. pričvrsni klinovi poput zapinjača ili okova);

da ne može doći do zabune u činu blokiranja (pravilan položaj klinova mora biti označen);

da se spriječi nenamjerno uklanjanje ili gubljenje dijelova.

Ako se za blokiranje ROPS-a u uspravnom/spuštenom položaju upotrebljavaju klinovi, oni se moraju moći slobodno umetati ili uklanjati. Ako je za to potrebno primijeniti silu na zaštitni luk, moraju biti ispunjeni zahtjevi iz točaka 1. i 3. ili 4. (vidjeti točku 5.3.).

Sve ostale naprave za blokiranje moraju biti konstruirane u skladu s ergonomskim pristupom s obzirom na oblik i silu, osobito kako bi se izbjegla opasnost od prignječenja ili smicanja.

5.5   Prethodno ispitivanje automatskog sustava za blokiranje

Prije ispitivanja čvrstoće ROPS-a mora se provesti prethodno ispitivanje automatskog sustava za blokiranje ugrađenog na ručno sklopivi ROPS.

Zaštitni se luk mora pomaknuti iz spuštenog položaja u uspravni blokirani položaj i natrag. Te radnje čine jedan ciklus. Mora se provesti 500 ciklusa.

To se može obaviti ručno ili upotrebom vanjske energije (hidraulički, pneumatski ili električni pokretači). U oba se slučaja sila primjenjuje u ravnini koja je usporedna s putanjom kretanja zaštitnog luka i koja prolazi kroz prostor za držanje pri čemu je kutna brzina kretanja zaštitnog luka približno stalna i manja od 20°/s.

Nakon 500 ciklusa sila primijenjena kad je zaštitni luk u uspravnom položaju ne smije biti veća od dopuštene sile za više od 50 % (tablica 7.2.).

Otvaranje zaštitnog luka provodi se u skladu s priručnikom s uputama za upotrebu.

Nakon provođenja 500 ciklusa nije dopušteno nikakvo održavanje ili podešavanje sustava za blokiranje.

Napomena 1.: Prethodno ispitivanje može se primijeniti i na automatske sklopive ROPS-ove. To bi ispitivanje trebalo provesti prije ispitivanja čvrstoće ROPS-a.

Napomena 2.: Prethodno ispitivanje može provesti proizvođač. U tom slučaju proizvođač tehničkoj službi mora dostaviti potvrdu u kojoj navodi da je ispitivanje provedeno u skladu s ispitnim postupkom i da nakon provođenja 500 ciklusa nije bilo održavanja niti podešavanja sustava za blokiranje. Tehnička služba provjerava radnu sposobnost naprave provođenjem jednog ciklusa, iz spuštenog položaja u uspravni blokirani položaj i natrag.

Image

Slika 7.8. a

S tla

Slika 7.8. b

S platforme

Image

Slika 7.9.

Prostorni prikaz

Prostor za držanje

Image Tekst slike Image Tekst slike Image Tekst slike Image Tekst slike Image

Slika 7.14.

Primjer dostupnog dijela prostora za držanje

Dostupne zone

Putanja kretanja prostora za držanje

Dostupni dio prostora za držanje

Image

Slika 7.15.

Točke u kojima se provjerava zahtjev u pogledu sile

Točka 1.

Točka 2.

Točka 3.

Točka 4.

Image

Slika 7.16.

Dodatne točke u kojima se provjerava zahtjev u pogledu sile

Dodatna točka

Točka 1.

Točka 2.

Točka 3.

Točka 4.

”;

(3)

u objašnjenjima u Prilogu X. objašnjenje (1) zamjenjuje se sljedećim:

„(1)

Osim ako je numeriranje dijelova B.2. i B.3. usklađeno s cijelim Prilogom, tekst zahtjeva i numeriranje iz točke B istovjetni su tekstu i numeriranju normativnog koda OECD-a za službena ispitivanja stražnje ugrađenih konstrukcija za zaštitu pri prevrtanju na uskim traktorima na kotačima za poljoprivredu i šumarstvo, normativni Kod OECD-a br. 7, izdanje 2017. iz veljače 2017.”.

PRILOG IV.

Prilog XI. Delegiranoj uredbi Komisije (EU) br. 1322/2014 mijenja se kako slijedi:

(1)

točka C mijenja se kako slijedi:

(a)

točka 3.1.3. zamjenjuje se sljedećim:

„3.1.3

Zaštitna konstrukcija smije biti konstruirana isključivo u svrhu zaštite vozača u slučaju padajućeg predmeta. Na tu konstrukciju može biti moguće postaviti zaštitu od vremenskih utjecaja za vozača, koja je u većoj ili manjoj mjeri privremena. Vozač je obično uklanja ako je vrijeme toplo. Međutim, postoje i zaštitne konstrukcije čija je obloga trajna, a prozračivanje po toplom vremenu predviđeno je kroz prozore ili otvore s poklopcem. Budući da obloga može pojačati čvrstoću konstrukcije te se, ako je uklonjiva, može dogoditi da nije prisutna u trenutku nesreće, za potrebe ispitivanja svi dijelovi koje vozač na taj način može ukloniti moraju biti uklonjeni. Vrata i prozori koji se mogu otvoriti moraju se za potrebe ispitivanja ukloniti ili učvrstiti u otvorenom položaju tako da ne povećavaju čvrstoću zaštitne konstrukcije.”;

(b)

umeće se točka 3.1.3.1.:

„3.1.3.1

Kad je riječ o otvorivu krovnom poklopcu na vertikalnoj projekciji sigurnosnog područja, ispitivanje se – na zahtjev proizvođača, pod njegovom odgovornošću i u skladu s njegovim uputama – može provesti s krovnim poklopcem:

koji je u zatvorenom – zaključanom položaju,

koji je u otvorenom položaju,

koji je uklonjen.

Zahtjevi iz točke 3.3. moraju biti ispunjeni u svakom od tih slučajeva, a opis ispitnog uvjeta naveden u ispitnom izvješću.

Daljnji se tekst ovih pravila odnosi samo na ispitivanje zaštitne konstrukcije. Smatra se da ta konstrukcija uključuje oblogu koja nije privremena.

U specifikacijama mora biti uvršten opis svake dostavljene privremene obloge. Prije ispitivanja uklanja se sav stakleni ili sličan lomljivi materijal. Traktor i sastavni dijelovi zaštitne konstrukcije koji mogu biti nepotrebno oštećeni tijekom ispitivanja i koji ne utječu na čvrstoću zaštitne konstrukcije ili na njezine dimenzije mogu se ukloniti prije ispitivanja ako to proizvođač želi. Tijekom ispitivanja nisu dopušteni nikakvi popravci niti podešavanja. Proizvođač može dostaviti više jednakih uzoraka ako je potrebno provesti više ispitivanja slobodnim padom.”;

(c)

ispred tablice 10.2. umeće se točka 3.6.2.8.:

„3.6.2.8

Ti se zahtjevi alternativno mogu provjeriti primjenom udara predmeta za ispitivanje ako je temperatura svih nosećih elemenata najviše – 18 °C.”;

(d)

naslov slike 10.3. zamjenjuje se sljedećim:

Slika 10.3.

Minimalna konfiguracija za ispitivanje FOPS-a

Zaštitna konstrukcija čvrsto pričvršćena za ispitni stol na svojem uobičajenom mjestu za ugradnju”;

(2)

u objašnjenjima u Prilogu XI. objašnjenje (1) zamjenjuje se sljedećim:

„(1)

Ako nije drukčije navedeno, tekst zahtjeva i numeriranje iz točke C jednaki su tekstu i numeriranju normativnog koda OECD-a za službena ispitivanja konstrukcija za zaštitu od padajućih predmeta na traktorima za poljoprivredu i šumarstvo, normativni Kod OECD-a br. 10, izdanje 2017. iz veljače 2017.”;

PRILOG V.

Prilog XIV. Delegiranoj uredbi Komisije (EU) br. 1322/2014 mijenja se kako slijedi:

(1)

Dodatak 3. mijenja se kako slijedi:

(a)

u tablici se redci PS br. 1 i 2 zamjenjuju sljedećim:

„PS br.

a

10– 4 m

t

s

1

0 089

 

2

0 215”;

 

(b)

u tablici se redci PS br. 699 i 700 zamjenjuju sljedećim:

„PS br.

a

10– 4 m

t

s

699

0 023

 

700

0 000

28 0”;

(2)

Dodatak 4.a mijenja se kako slijedi:

(a)

u tablici se redci PS br. 1 i 2 zamjenjuju sljedećim:

„PS br.

a

10– 4 m

t

s

1

0 022

 

2

0 089”;

 

(b)

u tablici se redak PS br. 699 zamjenjuje sljedećim:

„PS br.

a

10– 4 m

t

s

699

0 062”;

 


6.6.2018   

HR

Službeni list Europske unije

L 140/35


UREDBA KOMISIJE (EU) 2018/831

оd 5. lipnja 2018.

o izmjeni Uredbe (EU) br. 10/2011 o plastičnim materijalima i predmetima koji dolaze u dodir s hranom

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EZ) br. 1935/2004 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. listopada 2004. o materijalima i predmetima koji dolaze u dodir s hranom i stavljanju izvan snage direktiva 80/590/EEZ i 89/109/EEZ (1), a posebno njezin članak 5. stavak 1. točke (a), (d), (e), (h) i (i), članak 11. stavak 3. te članak 12. stavak 6.,

budući da:

(1)

U Prilogu I. Uredbi Komisije (EU) br. 10/2011 (2) utvrđen je Unijin popis odobrenih tvari koje se mogu upotrebljavati u plastičnim materijalima i predmetima koji dolaze u dodir s hranom.

(2)

Od zadnje izmjene Uredbe (EU) br. 10/2011 Europska agencija za sigurnost hrane („Agencija”) objavila je dodatna znanstvena mišljenja o određenim tvarima koje se mogu upotrebljavati u materijalima koji dolaze u dodir s hranom („FCM”) te o dopuštenoj uporabi već odobrenih tvari. Kako bi se osiguralo da Uredba (EU) br. 10/2011 odražava najnovija saznanja Agencije, tu bi uredbu trebalo izmijeniti.

(3)

Agencija je donijela mišljenja kojima se ponovno ocjenjuje kontaminacija hrane perkloratom i prehrambena izloženost ljudi perkloratu (3) (4). Tvar perklorna kiselina, soli (perklorat) (FCM br. 822) uključena je kao aditiv ili poboljšavalo tvari u proizvodnji polimera u tablici 1. Priloga I. Uredbi (EU) br. 10/2011. Granična vrijednost specifične migracije (SML) od 0,05 mg/kg primjenjuje se na tu tvar na temelju pretpostavke o standardnoj prehrambenoj izloženosti koja proizlazi iz materijala koji dolaze u dodir s hranom da osoba od 60 kg tjelesne težine dnevno konzumira 1 kg hrane. U ponovnim ocjenama perklorata Agencija je utvrdila prihvatljivi dnevni unos (PDU) od 0,3μ g/kg tjelesne težine na dan i zaključila da kratkoročna i dugoročna izloženost skupinâ mladog stanovništva perkloratu iz svih prehrambenih izvora premašuje PDU, dok je kratkoročna i dugoročna izloženost odraslog stanovništva na razini PDU-a. Kako bi se to uzelo u obzir SML bi trebalo izračunati na temelju PDU-a i primijeniti konvencionalni faktor dodjeljivanja od 10 % PDU-a iz FCM-a. Stoga bi SML od 0,05 mg/kg za perklorat trebalo smanjiti na 0,002 mg/kg kako bi se osiguralo da se migracijom perklorata iz plastičnih FCM-a ne ugrožava zdravlje ljudi.

(4)

Agencija je donijela pozitivno znanstveno mišljenje (5) o uporabi tvari fosforna kiselina, mješavina 2,4-bis(1,1-dimetilpropil)fenil- i 4-(1,1-dimetilpropil)fenil-triestera (tvar FCM br. 974 i CAS br. 939402-02-5). Ta je tvar odobrena s graničnom vrijednosti migracije od 5 mg/kg hrane. Na temelju novih znanstvenih dokaza Agencija je zaključila da ta tvar ne predstavlja sigurnosni rizik za potrošače ako se njezina granična vrijednost specifične migracije poveća sa 5 na 10 mg/kg hrane, pod uvjetom da se i dalje poštuju druga postojeća ograničenja. Stoga bi graničnu vrijednost migracije za tu tvar trebalo povećati sa 5 na 10 mg/kg, uz uvjet da se i dalje primjenjuju druga ograničenja.

(5)

Agencija je donijela pozitivno znanstveno mišljenje (6) o uporabi tvari 1,2,3,4-tetrahidronaftalen-2,6-dikarboksilna kiselina, dimetil ester (tvar FCM br. 1066 i CAS br. 23985-75-3). Agencija je zaključila da ta tvar ne predstavlja sigurnosni rizik za potrošača ako se upotrebljava kao komonomer za proizvodnju poliesterskog sloja koji se upotrebljava kao unutarnji sloj plastičnog višeslojnog materijala, koji dolazi u dodir s hranom za koju su u tablici 2. Priloga III. Uredbi (EU) br. 10/2011 određene modelne otopine A, B, C i/ili D1. Migracija zbroja tvari i njezinih dimera (ciklički i otvorenog lanaca) ne bi trebala prelaziti 0,05 mg/kg hrane. Taj bi monomer stoga trebalo uvrstiti u Unijin popis odobrenih tvari, uz uvjet da se poštuju navedene specifikacije.

(6)

Agencija je donijela pozitivno znanstveno mišljenje (7) o uporabi tvari [3-(2,3-epoksipropoksi)propil]trimetoksi silan (tvar FCM br. 1068, CAS br. 2530-83-8). Agencija je zaključila da ta tvar, bez obzira što ima genotoksični potencijal, ne predstavlja sigurnosni rizik zbog niske (ako je uopće ima) izloženosti kada se upotrebljava kao komponenta sredstava za povezivanje staklenih vlakana ugrađenih u niskopropusnu plastiku, kao što su polietilen tereftalat (PET), polikarbonat (PC), polibutilen tetraftalat (PBT), duroplastični poliesteri i epoksi-bisfenol-vinil-ester, namijenjen za jednokratnu ili višekratnu uporabu uz dugotrajno skladištenje na sobnoj temperaturi, kratkotrajni višekratni dodir pri povećanoj ili visokoj temperaturi i za svu hranu. S obzirom na to da neki produkti reakcije te tvari koja ima epoksi funkciju mogu imati i genotoksični potencijal, ostaci tvari i svakog produkta reakcije u obrađenim staklenim vlaknima ne smiju bit dokazivi u količini od 10μ g/kg za tvar i 60 μg/kg za svaki od produkta reakcije (hidrolizirani monomeri te ciklički dimeri, trimeri i tetrameri koji sadržavaju ekopside).

(7)

Prilog I. Uredbi (EU) br. 10/2011 trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti.

(8)

Mjere predviđene ovom Uredbom u skladu su s mišljenjem Stalnog odbora za bilje, životinje, hranu i hranu za životinje,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Prilog I. Uredbi (EU) br. 10/2011 mijenja se u skladu s Prilogom ovoj Uredbi.

Članak 2.

Plastični materijali i predmeti koji su u skladu s Uredbom (EU) br. 10/2011 kako se primjenjivala prije stupanja na snagu ove Uredbe, mogu se stavljati na tržište do 26. lipnja 2019. i mogu ostati na tržištu do iscrpljenja zaliha.

Članak 3.

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 5. lipnja 2018.

Za Komisiju

Predsjednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  SL L 338, 13.11.2004., str. 4.

(2)  Uredba Komisije (EU) br. 10/2011 od 14. siječnja 2011. o plastičnim materijalima i predmetima koji dolaze u dodir s hranom (SL L 12, 15.1.2011., str. 1.).

(3)  EFSA Journal 2017.; 15(10):5043.

(4)  EFSA Journal 2014.; 12(10):3869.

(5)  EFSA Journal 2017.; 15(5):4841.

(6)  EFSA Journal 2017.; 15(5):4840.

(7)  EFSA Journal 2017.; 15(10):5014.


PRILOG

Prilog I. Uredbi (EU) br. 10/2011 mijenja se kako slijedi:

1.

U točki 1. tablica 1. mijenja se kako slijedi:

(a)

unosi koji se odnose na tvari FCM br. 822 i br. 974 zamjenjuju se sljedećim:

„822

71938

 

perklorna kiselina, soli

da

ne

ne

0,002

 

 

(4)

974

74050

939402-02-5

fosforna kiselina, mješavina 2,4-bis(1,1-dimetilpropil)fenil- i 4-(1,1-dimetilpropil)fenil-triestera

da

ne

da

10

 

SML izražen kao zbroj fosfitnih i fosfatnih oblika tvari, 4-tert-amilfenola i 2,4-di-tert-amilfenola. Migracija 2,4-di-tert-amilfenola ne smije prijeći 1 mg/kg hrane.”

 

(b)

sljedeći unosi dodaju se redoslijedom brojeva tvari FCM:

„1066

 

23985-75-3

1,2,3,4-tetrahidronaftalen-2,6-dikarboksilna kiselina, dimetil ester

ne

da

ne

0,05

 

Samo za uporabu kao komonomer u proizvodnji poliesterskog sloja koji ne dolazi u dodir s hranom u plastičnom višeslojnom materijalu koji pri uporabi smije dolaziti u dodir samo s hranom za koju su u tablici 2. Priloga III. određene modelne otopine A, B, C i/ili D1. Granična vrijednost specifične migracije u stupcu 8. odnosi se na zbroj tvari i njezinih dimera (ciklički i otvorenog lanaca).

 

1068

 

2530-83-8

[3-(2,3-epoksipropoksi)propil]trimetoksi silan

da

ne

ne

 

 

Samo za uporabu kao komponenta sredstva za povezivanje staklenih vlakana koja se ugrađuju u niskopropusnu plastiku ojačanu staklenim vlaknima (polietilen tereftalat – PET, polikarbonat –PC, polibutilen tetraftalat – PBT, duroplastični poliesteri i epoksi-bisfenol-vinil-ester) koja dolazi u dodir s bilo kojom hranom.

U obrađenim staklenih vlakana, ostaci tvari ne smiju biti dokazivi u količini od 0,01 mg/kg za tvar i 0,06 mg/kg za svaki od produkata reakcije (hidrolizirani monomeri te ciklički dimeri, trimeri i tetrameri koji sadržavaju ekopside).”

 


6.6.2018   

HR

Službeni list Europske unije

L 140/38


UREDBA KOMISIJE (EU) 2018/832

оd 5. lipnja 2018.

o izmjeni priloga II., III. i V. Uredbi (EZ) br. 396/2005 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu maksimalnih razina ostataka za cijantraniliprol, cimoksanil, deltametrin, difenokonazol, fenamidon, flubendiamid, fluopikolid, folpet, fosetil, mandestrobin, mepikvat, metazaklor, propamokarb, propargit, pirimetanil, sulfoksaflor i trifloksistrobin u ili na određenim proizvodima

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EZ) br. 396/2005 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. veljače 2005. o maksimalnim razinama ostataka pesticida u ili na hrani i hrani za životinje biljnog i životinjskog podrijetla i o izmjeni Direktive Vijeća 91/414/EEZ (1), a posebno njezin članak 14. stavak 1. točku (a) i članak 18. stavak 4.,

budući da:

(1)

Maksimalne razine ostataka (MRO) za cijantraniliprol, cimoksanil, deltametrin, fenamidon, folpet, mandestrobin, mepikvat, metazaklor, propamokarb, pirimetanil, sulfoksaflor i trifloksistrobin utvrđene su u Prilogu II. Uredbi (EZ) br. 396/2005. MRO-i za difenokonazol, flubendiamid, fluopikolid i fosetil utvrđeni su u dijelu A Priloga III. toj uredbi. MRO-i za propargit utvrđeni su u Prilogu V. toj uredbi.

(2)

Komisija za Codex Alimentarius 11. srpnja 2015. utvrdila je maksimalne razine ostataka za potrebe Codexa (CXL) za fenamidon (2).

(3)

U skladu s člankom 5. stavkom 3. Uredbe (EZ) br. 178/2002 Europskog parlamenta i Vijeća (3), ako postoje ili će ubrzo biti doneseni međunarodni standardi, potrebno ih je uzeti u obzir prilikom razvoja i prilagodbe propisa o hrani, osim ako bi ti standardi ili njihovi odgovarajući dijelovi bili neučinkovito ili neprikladno sredstvo za ispunjenje legitimnih ciljeva propisa o hrani, ili ako je to znanstveno opravdano, ili ako bi oni doveli do različite razine zaštite od one koja je određena kao primjerena u Uniji. Nadalje, u skladu s člankom 13. točkom (e) te uredbe, Unija bi trebala promicati dosljednost između međunarodnih tehničkih standarda i propisa o hrani, pritom osiguravajući da se ne umanji visoka razina zaštite koju je donijela Unija.

(4)

Unija je Odboru Codexa za ostatke pesticida izrazila rezervu o CXL-ima predloženima za sljedeće kombinacije pesticida i proizvoda: fenamidon (kupusnjače koje cvjetaju; plodovito povrće osim tikvenjača).

(5)

CXL-e za fenamidon koji nisu navedeni u uvodnoj izjavi 4. stoga bi trebalo uvrstiti u Uredbu (EZ) br. 396/2005 kao MRO-e, osim ako se odnose na proizvode koji nisu utvrđeni u Prilogu I. toj uredbi ili ako su utvrđeni na nižoj razini od postojećih MRO-a. Ti su CXL-i sigurni za potrošače u Uniji (4).

(6)

U okviru postupka odobrenja uporabe sredstva za zaštitu bilja koje sadržava aktivnu tvar cimoksanil na grahu bez mahuna podnesen je zahtjev za izmjenu postojećih MRO-a u skladu s člankom 6. stavkom 1. Uredbe (EZ) br. 396/2005.

(7)

U pogledu deltametrina takav je zahtjev podnesen za kelj. U pogledu difenokonazola takav je zahtjev podnesen za „ostale kupusnjače koje cvjetaju”, kelj pupčar, širokolisnu endiviju, rikolu, „špinat i slične listove”, cikoriju i rabarbaru. U pogledu fluopikolida takav je zahtjev podnesen za blitvu. U pogledu folpeta takav je zahtjev podnesen za jabuke i kruške. U pogledu fosetila takav je zahtjev podnesen za jezgričavo voće, breskve i krumpir. U pogledu mandestrobina takav je zahtjev podnesen za marelice, trešnje, breskve i šljive. U pogledu metazaklora takav je zahtjev podnesen za pekinški kupus. U pogledu propamokarba takav je zahtjev podnesen za blitvu. U pogledu pirimetanila takav je zahtjev podnesen za tikvenjače s jestivom korom. U pogledu sulfoksaflora takav je zahtjev podnesen za listove vinove loze i artičoku. U pogledu trifloksistrobina takav je zahtjev podnesen za „drugo sitno voće i bobice”, „salate i salatno bilje”, tušt, grah bez mahuna, grašak i mahunarke.

(8)

U skladu s člankom 6. stavcima 2. i 4. Uredbe (EZ) br. 396/2005 podnesen je zahtjev za uporabu flubendiamida u Sjedinjenim Američkim Državama na marelicama, breskvama, šljivama i soji, za uporabu dinatrijeva fosfonata u Sjedinjenim Američkim Državama na orašastim plodovima (osim kokosa) te za uporabu propargita u Brazilu na narančama i u Indiji na čaju. Podnositelji zahtjeva tvrde da odobrenom uporabom tih tvari na tim kulturama u predmetnim zemljama izvoznicama nastaju ostaci koji prekoračuju MRO-e iz Uredbe (EZ) br. 396/2005 te da su potrebni viši MRO-i kako bi se izbjegle trgovinske zapreke pri uvozu tih kultura.

(9)

U skladu s člankom 53. Uredbe (EZ) br. 1107/2009 Europskog parlamenta i Vijeća (5), 8. kolovoza 2017. Ujedinjena Kraljevina obavijestila je Komisiju da je odobrila stavljanje na tržište proizvoda za zaštitu bilja koji sadržava aktivnu tvar cijantraniliprol za uporabu na kupinama i malinama zbog neočekivanog širenja vrste Drosophila suzukii. U skladu s člankom 53. Ujedinjena Kraljevina 13. rujna 2017. obavijestila je Komisiju da je odobrila proizvod za zaštitu bilja koji sadržava aktivnu tvar cijantraniliprol za uporabu na poriluku zbog neočekivanog širenja vrsta Thrips tabaci, Frankliniella occidentalis, Delia antiqua i Phytomyza gymnostoma. Činilo se da su ta odobrenja nužna mjera jer se širenje tih štetočina smatralo opasnošću koja se nije mogla zaustaviti na neki drugi zadovoljavajući način. Ujedinjena Kraljevina o tim je odobrenjima obavijestila druge države članice, Komisiju i Europsku agenciju za sigurnost hrane („Agencija”) u skladu s člankom 18. stavkom 4. Uredbe (EZ) br. 396/2005 te je podnijela zahtjeve za utvrđivanje privremenih MRO-a za te kulture.

(10)

U skladu s člankom 53. Uredbe (EZ) br. 1107/2009 Grčka je 19. rujna 2017. obavijestila Komisiju da je odobrila stavljanje na tržište proizvoda za zaštitu bilja koji sadržava aktivnu tvar mepikvat za uporabu na pamuku kao sredstvo za reguliranje rasta biljaka. Činilo se da je to odobrenje nužna mjera kako bi se izbjegao gubitak prinosa. Grčka je o tom odobrenju obavijestila druge države članice, Komisiju i Agenciju u skladu s člankom 18. stavkom 4. Uredbe (EZ) br. 396/2005 te je podnijela zahtjev za utvrđivanje privremenog MRO-a za sjemenke pamuka.

(11)

U skladu s člankom 8. Uredbe (EZ) br. 396/2005 predmetne države članice ocijenile su te zahtjeve i Komisiji dostavile izvješća o ocjeni.

(12)

Agencija je ocijenila zahtjeve i izvješća o ocjeni, posebno ispitujući rizike za potrošače i, prema potrebi, za životinje te je dala obrazložena mišljenja o predloženim MRO-ima (6). Agencija je ta mišljenja dostavila podnositeljima zahtjeva, Komisiji i državama članicama te ih je učinila dostupnima javnosti.

(13)

U pogledu uporabe deltametrina na kelju Agencija je u svojem obrazloženome mišljenju zaključila da na procjenu rizika utječu nestandardne nesigurnosti. Međutim, uzimajući u obzir niski udio kelja u ukupnoj prehrambenoj izloženosti primjereno je utvrditi MRO od 0,15 mg/kg.

(14)

U pogledu trifloksistrobina podnositelj zahtjeva dostavio je informacije koje su nedostajale o analitičkim metodama za proizvode životinjskog podrijetla te je učinio referentni standard CGA321113 komercijalno dostupnim.

(15)

U pogledu uporabe flubendiamida na soji postojeći MRO u zemlji izvoznici iznosi 0,25 mg/kg. Budući da je najviša razina ostataka izmjerena u kontroliranim terenskim ispitivanjima nešto iznad te vrijednosti, primjereno je utvrditi MRO u zaokruženoj vrijednosti od 0,3 mg/kg.

(16)

U pogledu uporabe cijantraniliprola na kupinama, malinama i poriluku MRO-e bi trebalo utvrditi kao privremeno valjane do 30. lipnja 2021.

(17)

U pogledu uporabe mepikvata na pamuku MRO za sjemenke pamuka trebalo bi utvrditi kao privremeno valjan do 30. lipnja 2021.

(18)

Za sve ostale zahtjeve Agencija je zaključila da su svi uvjeti u pogledu podataka ispunjeni i da su izmjene MRO-a koje su zatražili podnositelji zahtjeva prihvatljive u odnosu na sigurnost potrošača na temelju ocjene izloženosti potrošača za 27 specifičnih europskih potrošačkih skupina. Agencija je uzela u obzir najnovije podatke o toksikološkim svojstvima tvari. Opasnost od prekoračenja prihvatljivog dnevnog unosa ili akutne referentne doze nije utvrđena ni pri izlaganju tim tvarima tijekom cijelog životnog vijeka konzumiranjem svih prehrambenih proizvoda koji ih mogu sadržavati ni pri kratkoročnom izlaganju zbog znatnog konzumiranja predmetnih proizvoda.

(19)

Na temelju obrazloženih mišljenja Agencije i uzimajući u obzir čimbenike relevantne za pitanje koje se razmatra potrebne izmjene MRO-a ispunjavaju uvjete iz članka 14. stavka 2. Uredbe (EZ) br. 396/2005.

(20)

Uredbu (EZ) br. 396/2005 trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti.

(21)

Mjere predviđene ovom Uredbom u skladu su s mišljenjem Stalnog odbora za bilje, životinje, hranu i hranu za životinje,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Prilozi II., III. i V. Uredbi (EZ) br. 396/2005 mijenjaju se u skladu s Prilogom ovoj Uredbi.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 5. lipnja 2018.

Za Komisiju

Predsjednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  SL L 70, 16.3.2005., str. 1.

(2)  ftp://ftp.fao.org/codex/reports/reports_2015/REP15_PRe.pdf.

Zajednički program FAO/WHO za standarde hrane, Komisija za Codex Alimentarius. Dodaci III. i IV. Trideset osma sjednica. Ženeva, Švicarska, 6.–11. srpnja 2015.

(3)  Uredba (EZ) br. 178/2002 Europskog parlamenta i Vijeća od 28. siječnja 2002. o utvrđivanju općih načela i uvjeta zakona o hrani, osnivanju Europske agencije za sigurnost hrane te utvrđivanju postupaka u područjima sigurnosti hrane (SL L 31, 1.2.2002., str. 1.).

(4)  Znanstvena potpora za pripremu stajališta EU-a za 46. sjednicu Odbora Codexa za ostatke pesticida (CCPR). EFSA Journal 2014.; 12(7):3737 (182 str.).

(5)  Uredba (EZ) br. 1107/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 21. listopada 2009. o stavljanju na tržište sredstava za zaštitu bilja i stavljanju izvan snage direktiva Vijeća 79/117/EEZ i 91/414/EEZ (SL L 309, 24.11.2009., str. 1.).

(6)  Znanstvena izvješća EFSA-e dostupna su na internetu: http://www.efsa.europa.eu:

 

Reasoned opinion on the setting of maximum residue levels for cyantraniliprole in raspberries and blackberries („Obrazloženo mišljenje o utvrđivanju maksimalnih razina ostataka za cijantraniliprol u kupinama i malinama”). EFSA Journal 2017.; 15(11):5061 (24 str.).

 

Reasoned opinion on the setting of maximum residue levels for cyantraniliprole in leeks („Obrazloženo mišljenje o utvrđivanju maksimalnih razina ostataka za cijantraniliprol u poriluku”). EFSA Journal 2018.; 16(1):5124 (24 str.).

 

Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue level for cymoxanil in beans without pods („Obrazloženo mišljenje o izmjeni postojeće maksimalne razine ostataka za cimoksanil u grahu bez mahuna”). EFSA Journal 2017.; 15(11):5066 (19 str.).

 

Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue level for deltamethrin in kale („Obrazloženo mišljenje o izmjeni postojeće maksimalne razine ostataka za deltametrin u kelju”). EFSA Journal 2018.; 16(1):4683 (28 str.).

 

Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue level for difenoconazole in various crops („Obrazloženo mišljenje o izmjeni postojeće maksimalne razine ostataka za difenokonazol u raznim kulturama”). EFSA Journal 2018.; 16(1):5143(28 str.).

 

Reasoned opinion on the setting of import tolerances for flubendiamide in apricots, peaches, nectarines, plums and soya beans („Obrazloženo mišljenje o utvrđivanju uvoznih toleranci za flubendiamid u marelicama, breskvama, nektarinama, šljivama i soji”). EFSA Journal 2018.; 16(1):5128 (31 str.).

 

Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue level for fluopicolide in chards („Obrazloženo mišljenje o izmjeni postojeće maksimalne razine ostataka za fluopikolid u blitvi”). EFSA Journal 2018.; 16(1):5135 (21 str.).

 

Reasoned opinion on the Modification of the existing maximum residue levels for folpet in apples and pears („Obrazloženo mišljenje o izmjeni postojećih maksimalnih razina ostataka za folpet u jabukama i kruškama”). EFSA Journal 2017.; 15(10):5041 (21 str.).

 

Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue levels for fosetyl-Al in tree nuts, pome fruit, peach and potato („Obrazloženo mišljenje o izmjeni postojećih maksimalnih razina ostataka za fosetil-Al u orašastim plodovima, jezgričavom voću, breskvama i krumpiru”). EFSA Journal 2018.; 16(2):5161 (36 str.).

 

Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue levels for mandestrobin in apricots, cherries, peaches/nectarines and plums („Obrazloženo mišljenje o izmjeni postojećih maksimalnih razina ostataka za mandestrobin u marelicama, trešnjama, breskvama/nektarinama i šljivama”). EFSA Journal 2018.; 16(1):5148 (22 str.).

 

Reasoned opinion on the setting of maximum residue levels for mepiquat chloride in cotton („Obrazloženo mišljenje o utvrđivanju maksimalnih razina ostataka za mepikvat klorid u pamuku”). EFSA Journal 2018.; 16(2):5162 (25 str.).

 

Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue level for metazachlor in Chinese cabbage („Obrazloženo mišljenje o izmjeni postojeće maksimalne razine ostataka za metazaklor u pekinškom kupusu”). EFSA Journal 2018.; 16(1):5127 (20 str.).

 

Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue level for propamocarb in chards/beet leaves („Obrazloženo mišljenje o izmjeni postojeće maksimalne razine ostataka za propamokarb u blitvi”). EFSA Journal 2017.; 15(11):5055 (22 str.).

 

Reasoned opinion on the setting of import tolerances for propargite in citrus fruits and tea („Obrazloženo mišljenje o utvrđivanju uvoznih toleranci za propargit u agrumima i čaju”). EFSA Journal 2018.; 16(2):5193 (25 str.).

 

Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue level for pyrimethanil in cucurbits with edible peel („Obrazloženo mišljenje o izmjeni postojeće maksimalne razine ostataka za pirimetanil u tikvenjačama s jestivom korom”). EFSA Journal 2018.; 16(2):5145 (20 str.).

 

Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue levels for sulfoxaflor in grape leaves and similar species, and globe artichokes („Obrazloženo mišljenje o izmjeni postojećih maksimalnih razina ostataka za sulfoksaflor u listovima vinove loze i sličnim vrstama te u artičokama”). EFSA Journal 2017.; 15(11):5070 (23 str.).

 

Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue levels for trifloxystrobin in various crops („Obrazloženo mišljenje o izmjeni postojeće maksimalne razine ostataka za trifloksistrobin u raznim kulturama”). EFSA Journal 2018.; 16(1):5154 (33 str.).


PRILOG

Prilozi II., III. i V. Uredbi (EZ) br. 396/2005 mijenjaju se kako slijedi:

1.

Prilog II. mijenja se kako slijedi:

(a)

Stupci za cijantraniliprol, cimoksanil, deltametrin, fenamidon, folpet, mandestrobin, mepikvat, metazaklor, propamokarb, pirimetanil, sulfoksaflor i trifloksistrobin zamjenjuju se sljedećim:

Ostaci pesticida i maksimalne razine ostataka (mg/kg)

Brojčana oznaka

Skupine i primjeri pojedinačnih proizvoda na koje se odnose maksimalne razine ostataka (MRO) (1)

Cijantraniliprol

Cimoksanil

Deltametrin (cis-deltametrin) (F)

Fenamidon

Folpet (suma folpeta i ftalimida, izražena kao folpet) (R)

Mandestrobin

Mepikvat (suma mepikvata i njegovih soli, izražena kao mepikvat klorid)

Metazaklor (suma metabolita, 479M04, 479M08 i 479M16, izražena kao metazaklor) (R)

Propamokarb (suma propamokarba i njegovih soli, izražena kao propamokarb) (R)

Pirimetanil (R)

Sulfoksaflor (suma izomera)

Trifloksistrobin (F) (R)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

0100000

VOĆE, SVJEŽE ili SMRZNUTO; ORAŠASTI PLODOVI

 

 

 

 

 

 

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

 

 

 

0110000

Agrumi

0,9

0,01 (*1)

0,04 (+)

0,01 (*1)

0,03 (*1)

0,01 (*1)

0,02 (*1)

 

 

8

 

0,5

0110010

Grejp

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,15

 

0110020

Naranča

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,8

 

0110030

Limun

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,4

 

0110040

Limeta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

 

0110050

Mandarina

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,8

 

0110990

Ostalo (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

 

0120000

Orašasti plodovi

0,04

0,01 (*1)

0,02 (*1) (+)

0,01 (*1)

0,07 (*1)

0,01 (*1)

0,05 (*1)

 

 

 

0,02 (*1)

0,02

0120010

Bademi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,2

 

 

0120020

Brazilski orasi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,02 (*1)

 

 

0120030

Indijski oraščići

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,02 (*1)

 

 

0120040

Kesteni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,02 (*1)

 

 

0120050

Kokosovi orasi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,02 (*1)

 

 

0120060

Lješnjaci

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,02 (*1)

 

 

0120070

Makadamije/australski oraščići

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,02 (*1)

 

 

0120080

Pekan orasi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,02 (*1)

 

 

0120090

Pinjoli

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,02 (*1)

 

 

0120100

Pistacije

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,2

 

 

0120110

Orasi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,02 (*1)

 

 

0120990

Ostalo (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,02 (*1)

 

 

0130000

Jezgričavo voće

0,8

0,01 (*1)

(+)

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

0,02 (*1)

 

 

15

 

0,7

0130010

Jabuka

 

 

0,2

 

0,3

 

 

 

 

 

0,4

 

0130020

Kruška

 

 

0,1

 

0,3

 

 

 

 

 

0,4

 

0130030

Dunja

 

 

0,1

 

0,03 (*1)

 

 

 

 

 

0,3

 

0130040

Mušmula

 

 

0,1

 

0,03 (*1)

 

 

 

 

 

0,3

 

0130050

Nešpula/japanska mušmula

 

 

0,1

 

0,03 (*1)

 

 

 

 

 

0,3

 

0130990

Ostalo (2)

 

 

0,1

 

0,03 (*1)

 

 

 

 

 

0,3

 

0140000

Koštuničavo voće

 

0,01 (*1)

(+)

0,01 (*1)

0,03 (*1)

 

0,02 (*1)

 

 

 

 

3

0140010

Marelica

0,01 (*1)

 

0,15

 

 

2

 

 

 

10

0,5

 

0140020

Trešnja (slatka)

6

 

0,1

 

 

3

 

 

 

4

1,5

 

0140030

Breskva

1,5

 

0,15

 

 

2

 

 

 

10

0,5

 

0140040

Šljiva

0,7

 

0,07

 

 

0,5

 

 

 

2

0,5

 

0140990

Ostalo (2)

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

 

 

0,01 (*1)

 

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0150000

Bobičasto i sitno voće

 

 

(+)

 

 

0,01 (*1)

0,02 (*1)

 

 

 

 

 

0151000

(a)

grožđe

1,5

0,3 (+)

0,2

0,6

 

 

 

 

 

5

2

3

0151010

Stolno grožđe

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

0151020

Vinsko grožđe

 

 

 

 

20

 

 

 

 

 

 

 

0152000

(b)

jagode

0,5

0,01 (*1)

0,2

0,04

5 (+)

 

 

 

 

5

0,5

1

0153000

(c)

jagodičasto voće

 

0,01 (*1)

0,1

0,01 (*1)

0,03 (*1)

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

3

0153010

Kupine

0,9 (+)

 

 

 

 

 

 

 

 

15

 

 

0153020

Ostružnice

0,01 (*1)

 

 

 

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

 

 

0153030

Maline (crvene i žute)

0,9 (+)

 

 

 

 

 

 

 

 

15

 

 

0153990

Ostalo (2)

0,01 (*1)

 

 

 

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

 

 

0154000

(d)

drugo sitno voće i bobice

 

0,01 (*1)

0,6

0,01 (*1)

0,03 (*1)

 

 

 

 

 

 

3

0154010

Borovnice

4

 

 

 

 

 

 

 

 

8

0,01 (*1)

 

0154020

Brusnice

0,01 (*1)

 

 

 

 

 

 

 

 

5

0,01 (*1)

 

0154030

Ribiz (bijeli, crni i crveni)

4

 

 

 

 

 

 

 

 

5

0,01 (*1)

 

0154040

Ogrozd (crveni, zeleni i žuti)

4

 

 

 

 

 

 

 

 

5

0,01 (*1)

 

0154050

Šipak

4

 

 

 

 

 

 

 

 

5

0,01 (*1)

 

0154060

Dud (bijeli i crni)

0,01 (*1)

 

 

 

 

 

 

 

 

5

0,01 (*1)

 

0154070

Azarola/mediteranska mušmula/mušmulasti glog

0,8

 

 

 

 

 

 

 

 

15

0,3

 

0154080

Bobice bazge

0,01 (*1)

 

 

 

 

 

 

 

 

5

0,01 (*1)

 

0154990

Ostalo (2)

0,01 (*1)

 

 

 

 

 

 

 

 

5

0,01 (*1)

 

0160000

Razno voće

 

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

0,02 (*1)

 

 

 

 

 

0161000

(a)

s jestivom korom

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0161010

Datulja

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

 

0,03 (*1)

 

 

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0161020

Smokva

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

 

0,03 (*1)

 

 

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0161030

Stolna maslina

1,5

 

1 (+)

 

0,15 (*1) (+)

 

 

 

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0,3

0161040

Kumkvat

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

 

0,03 (*1)

 

 

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0161050

Karambola

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

 

0,03 (*1)

 

 

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0161060

Kaki/japanska jabuka

0,8

 

0,01 (*1)

 

0,03 (*1)

 

 

 

 

15

0,3

0,01 (*1)

0161070

Jamun

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

 

0,03 (*1)

 

 

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0161990

Ostalo (2)

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

 

0,03 (*1)

 

 

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0162000

(b)

s nejestivom korom, manje

0,01 (*1)

 

 

 

0,03 (*1)

 

 

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0162010

Kivi (crveni, zeleni i žuti)

 

 

0,15 (+)

 

 

 

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

0162020

Liči

 

 

0,01 (*1)

 

 

 

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

0162030

Marakuja

 

 

0,01 (*1)

 

 

 

 

 

 

 

 

4 (+)

0162040

Indijska smokva/plod kaktusa

 

 

0,01 (*1)

 

 

 

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

0162050

Zvjezdasta jabuka

 

 

0,01 (*1)

 

 

 

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

0162060

Virginijski draguni/Virginijski kaki

 

 

0,01 (*1)

 

 

 

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

0162990

Ostalo (2)

 

 

0,01 (*1)

 

 

 

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

0163000

(c)

s nejestivom korom, veće

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

 

0,03 (*1)

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

 

0163010

Avokado

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

0163020

Banana

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,1

 

0,05

0163030

Mango

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

0163040

Papaja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

 

0,6

0163050

Nar/šipak

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

0163060

Tropska jabuka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

0163070

Guava

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

0163080

Ananas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

0163090

Kruhovac

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

0163100

Durian

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

0163110

Bodljikava anona/guanabana

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

0163990

Ostalo (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

0200000

POVRĆE, SVJEŽE ili SMRZNUTO

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

 

 

 

 

 

 

0210000

Korjenasto i gomoljasto povrće

0,05

0,01 (*1)

 

 

 

 

0,02 (*1)

 

 

 

 

 

0211000

(a)

krumpir

 

 

0,3 (+)

0,02  (*1)

0,06 (*1) (+)

 

 

0,02 (*1)

0,3

0,05 (*1)

0,03

0,02

0212000

(b)

tropsko korjenasto i gomoljasto povrće

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,03 (*1)

 

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,03

0,01 (*1)

0212010

Kasava/manioka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0212020

Slatki krumpir

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0212030

Jam

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0212040

Maranta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0212990

Ostalo (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0213000

(c)

ostalo korjenasto i gomoljasto povrće osim šećerne repe

 

 

0,02 (*1) (+)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0213010

Cikla

 

 

 

0,15

0,03 (*1)

 

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,03

0,02

0213020

Mrkva

 

 

 

0,2

0,03 (*1)

 

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

1

0,05

0,1

0213030

Celer korjenaš

 

 

 

0,15

0,03 (*1)

 

 

0,02 (*1)

0,09

0,01 (*1)

0,03

0,03

0213040

Hren

 

 

 

0,15

0,03 (*1)

 

 

0,15 (+)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,03

0,08

0213050

Čičoka

 

 

 

0,15

0,03 (*1)

 

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,03

0,01 (*1)

0213060

Pastrnjak

 

 

 

0,15

0,03 (*1)

 

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,03

0,04

0213070

Korijen peršina

 

 

 

0,15

0,03 (*1)

 

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,03

0,08

0213080

Rotkvica

 

 

 

0,15

0,04 (*1) (+)

 

 

0,4 (+)

3

0,01 (*1)

0,03

0,08

0213090

Turovac/bijeli korijen

 

 

 

0,15

0,04 (*1) (+)

 

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,03

0,04

0213100

Stočna koraba

 

 

 

0,15

0,03 (*1)

 

 

0,15 (+)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,03

0,04

0213110

Repa

 

 

 

0,15

0,03 (*1)

 

 

0,15 (+)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,03

0,04

0213990

Ostalo (2)

 

 

 

0,15

0,03 (*1)

 

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,03

0,01 (*1)

0220000

Lukovičasto povrće

 

0,01 (*1)

(+)

 

0,03 (*1)

 

0,02 (*1)

 

 

 

 

 

0220010

Češnjak

0,05

 

0,06

0,2

 

 

 

0,06 (*1)

2

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0220020

Luk

0,05

 

0,06

0,2

 

 

 

0,02 (*1)

2

0,2

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0220030

Ljutika

0,05

 

0,06

0,2

 

 

 

0,02 (*1)

2

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0220040

Mladi luk i velški luk

8

 

0,3

3

 

 

 

0,02 (*1)

30

3

0,7

0,1

0220990

Ostalo (2)

0,05

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

 

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0230000

Plodovito povrće

 

 

 

 

 

 

0,02 (*1)

0,02 (*1)

 

 

 

 

0231000

(a)

Solanaceae (pomoćnice) i Malvaceae (sljezovke)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0231010

Rajčica

1

0,4

0,07 (+)

1

5 (+)

 

 

 

4

1

0,3

0,7

0231020

Paprika

1,5

0,01 (*1)

0,2 (+)

1 (+)

0,03 (*1)

 

 

 

3

2

0,4

0,4 (+)

0231030

Patlidžan

1

0,3

0,4 (+)

1

0,03 (*1)

 

 

 

4

1

0,3

0,7

0231040

Bamija

1,5

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,03 (*1)

 

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0231990

Ostalo (2)

1,5

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,03 (*1)

 

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0232000

(b)

tikvenjače s jestivom korom

0,4

0,08

0,2 (+)

0,2

0,03 (*1)

 

 

 

5

0,8

0,5

0,3

0232010

Krastavac

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(+)

0232020

Mali krastavac za kiseljenje

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(+)

0232030

Tikvice

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0232990

Ostalo (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0233000

(c)

tikvenjače s nejestivom korom

0,3

0,4

(+)

0,2

 

 

 

 

5

0,01 (*1)

0,5

0,3

0233010

Dinja

 

 

0,02 (*1)

 

0,4 (+)

 

 

 

 

 

 

 

0233020

Bundeva

 

 

0,2

 

0,03 (*1)

 

 

 

 

 

 

 

0233030

Lubenica

 

 

0,02 (*1)

 

0,03 (*1)

 

 

 

 

 

 

 

0233990

Ostalo (2)

 

 

0,02 (*1)

 

0,03 (*1)

 

 

 

 

 

 

 

0234000

(d)

slatki kukuruz

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,02 (*1) (+)

0,01 (*1)

0,03 (*1)

 

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0239000

(e)

ostalo plodovito povrće

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,03 (*1)

 

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0240000

Kupusnjače (uz izuzetak korijena kupusnjača i kultura kupusnjača s mladim listovima)

 

0,01 (*1)

(+)

 

0,03 (*1)

 

0,02 (*1)

 

 

0,01 (*1)

 

 

0241000

(a)

kupusnjače koje cvjetaju

2

 

0,1

 

 

 

 

0,4 (+)

 

 

 

0,5

0241010

Brokula

 

 

 

5

 

 

 

 

3

 

3

 

0241020

Cvjetača

 

 

 

0,01 (*1)

 

 

 

 

10 (+)

 

0,04

 

0241990

Ostalo (2)

 

 

 

0,01 (*1)

 

 

 

 

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

 

0242000

(b)

glavate kupusnjače

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0242010

Kelj pupčar

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

 

 

0,06 (*1)

2

 

0,01 (*1)

0,6

0242020

Glavati kupus

 

 

0,1

0,9

 

 

 

0,4 (+)

0,7

 

0,4

0,5

0242990

Ostalo (2)

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

 

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0243000

(c)

lisnate kupusnjače

0,01 (*1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 (+)

0243010

Pekinški kupus

 

 

0,2

55

 

 

 

0,6

20

 

2

 

0243020

Kelj

 

 

0,15

0,01 (*1)

 

 

 

0,2 (+)

20

 

0,01 (*1)

 

0243990

Ostalo (2)

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

 

 

0,2 (+)

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

 

0244000

(d)

korabe

2

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

 

 

0,3 (+)

0,3

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0250000

Lisnato povrće, začinsko bilje i jestivi cvjetovi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0251000

(a)

salate i salatno bilje

 

 

(+)

 

0,03 (*1)

 

0,02 (*1)

0,02 (*1)

 

 

 

15

0251010

Matovilac

0,01 (*1)

0,01 (*1)

2

40

 

 

 

 

20 (+)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0251020

Salata

5

0,03 (+)

0,5

30

 

 

 

 

40

20

4

 

0251030

Širokolisna endivija

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,1

40

 

 

 

 

20 (+)

20

0,01 (*1)

 

0251040

Vrtna grbica te ostale klice i izdanci

0,01 (*1)

0,01 (*1)

2

40

 

 

 

 

20 (+)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0251050

Barica

0,01 (*1)

0,01 (*1)

2

40

 

 

 

 

20 (+)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0251060

Rikola

0,01 (*1)

0,01 (*1)

2

40

 

 

 

 

30

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0251070

Crvena gorušica

0,01 (*1)

0,01 (*1)

2

40

 

 

 

 

20 (+)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0251080

Kulture s mladim listovima (uključujući vrste roda Brassica)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

2

40

 

 

 

 

20 (+)

20

0,01 (*1)

 

0251990

Ostalo (2)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

 

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0252000

(b)

špinat i slični listovi

0,01 (*1)

 

0,01 (*1) (+)

60

0,03 (*1)

 

0,02 (*1)

0,02 (*1)

40

0,01 (*1)

 

 

0252010

Špinat

 

1 (+)

 

 

 

 

 

 

 

 

6

0,01 (*1)

0252020

Tušt

 

0,01 (*1)

 

 

 

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

15

0252030

Blitva

 

0,01 (*1)

 

 

 

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0252990

Ostalo (2)

 

0,01 (*1)

 

 

 

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0253000

(c)

listovi vinove loze i slične vrste

0,01 (*1)

0,01 (*1)

2 (+)

0,01 (*1)

0,03 (*1)

 

0,02 (*1)

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

2

0,01 (*1)

0254000

(d)

potočarke

0,01 (*1)

0,01 (*1)

2 (+)

0,01 (*1)

0,03 (*1)

 

0,02 (*1)

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0255000

(e)

cikorije

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,02 (*1) (+)

0,01 (*1)

0,03 (*1)

 

0,02 (*1)

0,02 (*1)

15

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0256000

(f)

začinsko bilje i jestivi cvjetovi

0,02 (*1)

0,02 (*1)

2 (+)

60

0,06 (*1)

 

0,05 (*1)

0,1 (*1)

30 (+)

20

 

15 (+)

0256010

Vrtna krasuljica

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,02 (*1)

 

0256020

Vlasac

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,02 (*1)

 

0256030

Lišće celera

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,5

 

0256040

Peršin

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,02 (*1)

 

0256050

Kadulja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,02 (*1)

 

0256060

Ružmarin

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,02 (*1)

 

0256070

Majčina dušica/timijan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,02 (*1)

 

0256080

Bosiljak i jestivi cvjetovi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,02 (*1)

 

0256090

Lovor

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,02 (*1)

 

0256100

Estragon

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,02 (*1)

 

0256990

Ostalo (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,02 (*1)

 

0260000

Mahunarke

 

 

0,2 (+)

 

0,03 (*1)

 

0,02 (*1)

0,02 (*1)

 

 

0,01 (*1)

 

0260010

Grah (s mahunama)

1,5

0,05 (*1)

 

0,8

 

 

 

 

0,1

3

 

1 (+)

0260020

Grah (bez mahuna)

0,3

0,05  (*1)

 

0,15

 

 

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0,09

0260030

Grašak (s mahunama)

2

0,15

 

0,01 (*1)

 

 

 

 

0,01 (*1)

3

 

1,5

0260040

Grašak (bez mahuna)

0,3

0,05 (*1)

 

0,01 (*1)

 

 

 

 

0,01 (*1)

0,2

 

0,09

0260050

Leća

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

 

 

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

0260990

Ostalo (2)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

 

 

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

0270000

Stabljičasto povrće

 

 

 

 

0,03 (*1)

 

0,02 (*1)

 

 

 

 

 

0270010

Šparoge

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1) (+)

0,01 (*1)

 

 

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,05

0270020

Karda

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

40

 

 

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)