ISSN 1977-0847

Službeni list

Europske unije

L 101

European flag  

Hrvatsko izdanje

Zakonodavstvo

Godište 61.
20. travnja 2018.


Sadržaj

 

I.   Zakonodavni akti

Stranica

 

 

ODLUKE

 

*

Odluka Vijeća (EU) 2018/599 od 16. travnja 2018. o izmjeni Odluke 2003/76/EZ o mjerama potrebnim za provedbu Protokola o financijskim posljedicama isteka Ugovora o EZUČ-u i o Istraživačkom fondu za ugljen i čelik priloženog Ugovoru o osnivanju Europske zajednice

1

 

 

II.   Nezakonodavni akti

 

 

MEĐUNARODNI SPORAZUMI

 

*

Odluka Vijeća (EU) 2018/600 od 10. listopada 2016. o potpisivanju, u ime Europske unije, Sporazuma između Europske unije i Novog Zelanda o suradnji i uzajamnoj administrativnoj pomoći u carinskim pitanjima

3

 

*

Odluka Vijeća (EU) 2018/601 od 16. travnja 2018. o sklapanju, u ime Europske unije, Sporazuma između Europske unije i Novog Zelanda o suradnji i uzajamnoj administrativnoj pomoći u carinskim pitanjima

5

 

 

Sporazum između Europske unije i Novog Zelanda o suradnji i uzajamnoj administrativnoj pomoći u carinskim pitanjima

6

 

 

UREDBE

 

*

Provedbena uredba Vijeća (EU) 2018/602 od 19. travnja 2018. o provedbi Uredbe (EU) 2017/1509 o mjerama ograničavanja protiv Demokratske Narodne Republike Koreje

16

 

*

Provedbena uredba Komisije (EU) 2018/603 оd 12. travnja 2018. o razvrstavanju određene robe u kombiniranu nomenklaturu

18

 

*

Provedbena uredba Komisije (EU) 2018/604 оd 18. travnja 2018. o izmjeni Provedbene uredbe (EU) 2015/2447 u pogledu postupovnih pravila za lakše dokazivanje povlaštenog podrijetla robe u Uniji i stavljanju izvan snage uredaba (EEZ) br. 3510/80 i (EZ) br. 209/2005

22

 

*

Uredba Komisije (EU) 2018/605 оd 19. travnja 2018. o izmjeni Priloga II. Uredbi (EZ) br. 1107/2009 utvrđivanjem znanstvenih kriterija za određivanje svojstava endokrine disrupcije ( 1 )

33

 

*

Provedbena uredba Komisije (EU) 2018/606 оd 19. travnja 2018. o zaštiti naziva Dons (ZOI) u skladu s člankom 99. Uredbe (EU) br. 1308/2013 Europskog parlamenta i Vijeća

37

 

*

Provedbena uredba Komisije (EU) 2018/607 оd 19. travnja 2018. o uvođenju konačne antidampinške pristojbe na uvoz čelične užadi i kabela podrijetlom iz Narodne Republike Kine kako je proširena na uvoz čelične užadi i kabela poslanih iz Maroka i Republike Koreje, bez obzira na to imaju li deklarirano podrijetlo iz tih zemalja ili ne, nakon revizije zbog predstojećeg isteka mjera u skladu s člankom 11. stavkom 2. Uredbe (EU) 2016/1036 Europskog parlamenta i Vijeća

40

 

*

Provedbena uredba Komisije (EU) 2018/608 оd 19. travnja 2018. o utvrđivanju tehničkih kriterija za elektroničke oznake za pomorsku opremu ( 1 )

64

 

 

Provedbena uredba Komisije (EU) 2018/609 оd 19. travnja 2018. o najvišoj otkupnoj cijeni za obrano mlijeko u prahu za drugi pojedinačni poziv za podnošenje ponuda u okviru natječajnog postupka otvorenog Provedbenom uredbom (EU) 2018/154

68

 

 

Provedbena uredba Komisije (EU) 2018/610 оd 19. travnja 2018. o najnižoj prodajnoj cijeni za obrano mlijeko u prahu za devetnaesti djelomični poziv za podnošenje ponuda u okviru natječajnog postupka otvorenog Provedbenom uredbom (EU) 2016/2080

69

 

 

ODLUKE

 

*

Odluka Vijeća (ZVSP) 2018/611 od 19. travnja 2018. o izmjeni Odluke (ZVSP) 2016/849 o mjerama ograničavanja protiv Demokratske Narodne Republike Koreje

70

 

*

Odluka Komisije (EU) 2018/612 оd 7. travnja 2016. o državnoj potpori SA.28876 – 2012/C (ex CP 202/2009) koju je provela Grčka u korist lučkog terminala za kontejnere u Pireju (priopćeno pod brojem dokumenta C(2018) 1978)  ( 1 )

73

 


 

(1)   Tekst značajan za EGP.

HR

Akti čiji su naslovi tiskani običnim slovima su oni koji se odnose na svakodnevno upravljanje poljoprivrednim pitanjima, a općenito vrijede ograničeno razdoblje.

Naslovi svih drugih akata tiskani su masnim slovima, a prethodi im zvjezdica.


I. Zakonodavni akti

ODLUKE

20.4.2018   

HR

Službeni list Europske unije

L 101/1


ODLUKA VIJEĆA (EU) 2018/599

od 16. travnja 2018.

o izmjeni Odluke 2003/76/EZ o mjerama potrebnim za provedbu Protokola o financijskim posljedicama isteka Ugovora o EZUČ-u i o Istraživačkom fondu za ugljen i čelik priloženog Ugovoru o osnivanju Europske zajednice

VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Protokol br. 37 o financijskim posljedicama isteka Ugovora o EZUČ-u i o Istraživačkom fondu za ugljen i čelik, priložen Ugovoru o Europskoj uniji i Ugovoru o funkcioniranju Europske unije, a posebno njegov članak 2. prvi stavak,

uzimajući u obzir prijedlog Europske komisije,

uzimajući u obzir suglasnost Europskog parlamenta (1),

u skladu s posebnim zakonodavnim postupkom,

budući da:

(1)

Ugovor o osnivanju Europske zajednice za ugljen i čelik istekao je 23. srpnja 2002. u skladu s člankom 97. tog ugovora. Sva aktiva i pasiva Europske zajednice za ugljen i čelik (EZUČ) prenesena je na Uniju 24. srpnja 2002.

(2)

Protokolom br. 37 (uzima se u obzir želja da se sredstva EZUČ-a upotrijebe za istraživanje u sektorima koji su povezani s industrijom ugljena i čelika te potreba da se u vezi s tim predvide određena posebna pravila. U članku 1. stavku 1. Protokola br. 37 navodi se da se neto vrijednost aktive i pasive, prikazanih u bilanci EZUČ-a na dan 23. srpnja 2002., smatra imovinom namijenjenom istraživanju u sektorima povezanima s industrijom ugljena i čelika te se naziva „EZUČ u likvidaciji”. Po okončanju postupka likvidacije ta se imovina treba nazivati „Imovina Istraživačkog fonda za ugljen i čelik”.

(3)

Protokolom br. 37 također se predviđa da se prihod od te imovine pod nazivom „Istraživački fond za ugljen i čelik” upotrebljava u skladu s odredbama Protokola br. 37 i akata donesenih na temelju njega isključivo za istraživački rad koji se provodi izvan istraživačkog okvirnog programa u sektorima povezanima s industrijom ugljena i čelika.

(4)

Vijeće je 1. veljače 2003. donijelo Odluku 2003/76/EZ (2) kojom se utvrđuju pravila za provedbu Protokola br. 37.

(5)

S obzirom na iznimno smanjenje, uzrokovano niskim kamatama na tržištima kapitala posljednjih godina, prihoda koji proizlazi iz imovine EZUČ-a u likvidaciji, a koji je namijenjen za istraživanje u sektorima povezanima s industrijom ugljena i čelika, potrebno je izmijeniti pravila o ukidanju obveza preuzetih u okviru istraživačkog programa Istraživačkog fonda za ugljen i čelik („program”) kako bi se iznose koji odgovaraju takvim ukidanjima stavilo na raspolaganje u okviru programa. Nadalje, iznosi koji odgovaraju ukinutim obvezama koje su nastale od 24. srpnja 2002. također bi trebali biti stavljeni na raspolaganje Istraživačkom fondu za ugljen i čelik.

(6)

Zbog istog je razloga potrebno izmijeniti i pravila o naplaćenim iznosima u okviru programa kako bi ih se prenijelo u program u skladu s odgovarajućim odredbama o namjenskim prihodima iz Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća (3).

(7)

Odluku 2003/76/EZ trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti,

DONIJELO JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Odluka 2003/76/EZ mijenja se kako slijedi:

1.

U članku 4. stavci 4. i 5. zamjenjuju se sljedećim:

„4.   Neiskorišteni prihod i odobrena sredstva proizašla iz tog prihoda još uvijek raspoloživa na dan 31. prosinca dane godine kao i naplaćeni iznosi automatski se prenose u sljedeću godinu. Ta se odobrena sredstva ne smiju prenositi na druge proračunske stavke.

5.   Odobrena proračunska sredstva koja odgovaraju ukinutim obvezama automatski istječu na kraju svake financijske godine. Rezervacije za obveze oslobođene kao rezultat ukidanja stavljaju se na raspolaganje Istraživačkom fondu za ugljen i čelik.”

2.

Umeće se sljedeći članak:

„Članak 4.a

Iznos koji odgovara ukinutim obvezama nastalima od 24. srpnja 2002. u skladu s člankom 4. stavkom 5. stavlja se na raspolaganje Istraživačkom fondu za ugljen i čelik 10. svibnja 2018.”

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Članak 3.

Ova je Odluka upućena državama članicama.

Sastavljeno u Luxembourgu 16. travnja 2018.

Za Vijeće

Predsjednik

R. PORODZANOV


(1)  Suglasnost od 13. ožujka 2018. (još nije objavljeno u Službenom listu).

(2)  Odluka Vijeća 2003/76/EZ od 1. veljače 2003. o mjerama potrebnim za provedbu Protokola o financijskim posljedicama isteka Ugovora o EZUČ-u i o Istraživačkom fondu za ugljen i čelik priloženog Ugovoru o osnivanju Europske zajednice (SL L 29, 5.2.2003., str. 22.).

(3)  Uredba (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002 (SL L 298, 26.10.2012., str. 1.).


II. Nezakonodavni akti

MEĐUNARODNI SPORAZUMI

20.4.2018   

HR

Službeni list Europske unije

L 101/3


ODLUKA VIJEĆA (EU) 2018/600

od 10. listopada 2016.

o potpisivanju, u ime Europske unije, Sporazuma između Europske unije i Novog Zelanda o suradnji i uzajamnoj administrativnoj pomoći u carinskim pitanjima

VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije, a posebno njegov članak 207. u vezi s člankom 218. stavkom 5.,

uzimajući u obzir prijedlog Europske komisije,

budući da:

(1)

Vijeće je 22. srpnja 2013. ovlastilo Komisiju za otvaranje pregovora s Novim Zelandom s ciljem sklapanja Sporazuma između Europske unije i Novog Zelanda o suradnji i uzajamnoj administrativnoj pomoći u carinskim pitanjima („Sporazum”). Pregovori su uspješno zaključeni parafiranjem Sporazuma 23. rujna 2015.

(2)

Svrha je Sporazuma uspostaviti pravnu osnovu za okvir za suradnju kojim se nastoji osigurati opskrbni lanac i olakšati zakonita trgovina kao i omogućiti razmjena informacija kako bi se osigurali pravilna primjena carinskog zakonodavstva i sprečavanje, istraživanje i suzbijanje kršenja carinskog zakonodavstva.

(3)

Sporazum bi trebalo potpisati,

DONIJELO JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Odobrava se potpisivanje u ime Unije Sporazuma između Europske unije i Novog Zelanda o suradnji i uzajamnoj administrativnoj pomoći u carinskim pitanjima, podložno sklapanju tog Sporazuma (1).

Članak 2.

Predsjednika Vijeća ovlašćuje se da odredi jednu ili više osoba ovlaštenih za potpisivanje Sporazuma u ime Unije.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu na dan donošenja.

Sastavljeno u Luxembourgu 10. listopada 2016.

Za Vijeće

Predsjednica

G. MATEČNÁ


(1)  Tekst Sporazuma objavit će se zajedno s odlukom o njegovu sklapanju.


20.4.2018   

HR

Službeni list Europske unije

L 101/5


ODLUKA VIJEĆA (EU) 2018/601

od 16. travnja 2018.

o sklapanju, u ime Europske unije, Sporazuma između Europske unije i Novog Zelanda o suradnji i uzajamnoj administrativnoj pomoći u carinskim pitanjima

VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije, a posebno njegov članak 207. u vezi s člankom 218. stavkom 6. točkom (a),

uzimajući u obzir prijedlog Europske komisije,

uzimajući u obzir suglasnost Europskog parlamenta (1),

budući da:

(1)

Vijeće je 22. srpnja 2013. ovlastilo Komisiju za otvaranje pregovora s Novim Zelandom s ciljem sklapanja Sporazuma između Europske unije i Novog Zelanda o suradnji i uzajamnoj administrativnoj pomoći u carinskim pitanjima („Sporazum”). Pregovori su uspješno zaključeni parafiranjem Sporazuma 23. rujna 2015. U skladu s Odlukom Vijeća (EU) 2018/600 (2), Sporazum je potpisan 3. srpnja 2017.

(2)

Svrha je Sporazuma uspostaviti pravnu osnovu za okvir za suradnju kojim se nastoji osigurati opskrbni lanac i olakšati zakonita trgovina kao i omogućiti razmjena informacija kako bi se osigurali pravilna primjena carinskog zakonodavstva i sprečavanje, istraživanje i suzbijanje kršenja carinskog zakonodavstva.

(3)

Sporazum bi trebalo odobriti,

DONIJELO JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Sporazum između Europske unije i Novog Zelanda o suradnji i uzajamnoj administrativnoj pomoći u carinskim pitanjima odobrava se u ime Unije.

Tekst Sporazuma priložen je ovoj Odluci.

Članak 2.

Predsjednik Vijeća u ime Unije šalje obavijest predviđenu u članku 21. stavku 1. Sporazuma (3).

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu na dan donošenja.

Sastavljeno u Luxembourgu 16. travnja 2018.

Za Vijeće

Predsjednik

R. PORODZANOV


(1)  Suglasnost od 13. ožujka 2018. (još nije objavljeno u Službenom listu).

(2)  Odluka Vijeća (EU) 2018/600 od 10. listopada 2016. o potpisivanju, u ime Europske unije, Sporazuma između Europske unije i Novog Zelanda o suradnji i uzajamnoj administrativnoj pomoći u carinskim pitanjima (vidjeti stranicu 3. ovog Službenog lista).

(3)  Glavno tajništvo Vijeća objavit će datum stupanja na snagu Sporazuma u Službenom listu Europske unije.


20.4.2018   

HR

Službeni list Europske unije

L 101/6


SPORAZUM

između Europske unije i Novog Zelanda o suradnji i uzajamnoj administrativnoj pomoći u carinskim pitanjima

EUROPSKA UNIJA (dalje u tekstu: „Unija”) i

NOVI ZELAND,

zajedno dalje u tekstu: „ugovorne stranke”,

UZIMAJUĆI U OBZIR važnost trgovačkih veza između Novog Zelanda i Unije i u želji da se pruži doprinos skladnom razvoju tih veza u korist obiju ugovornih stranaka,

PREPOZNAJUĆI da bi radi postizanja tog cilja trebala postojati obveza razvoja carinske suradnje,

UVAŽAVAJUĆI razvoj carinske suradnje između ugovornih stranaka u vezi s carinskim postupcima,

UZIMAJUĆI U OBZIR da se radnjama kojima se krši carinsko zakonodavstvo nanosi šteta gospodarskim, fiskalnim i trgovačkim interesima obiju ugovornih stranaka te uviđajući važnost osiguravanja točne procjene carina i ostalih poreza,

UVJERENE da suradnjom između carinskih tijela djelovanja protiv takvih radnji mogu postati djelotvornija,

PREPOZNAJUĆI značajnu ulogu carinskih tijela i važnost carinskih postupaka u promicanju olakšavanja trgovine i zaštite građana,

USMJERAVAJUĆI se na uspostavljanje okvira za poboljšavanje suradnje radi daljnjeg pojednostavnjivanja i usklađivanja carinskih postupaka i promicanja zajedničkog djelovanja u kontekstu odgovarajućih međunarodnih inicijativa, uključujući olakšavanje trgovine i osnaživanje sigurnosti opskrbnog lanca,

PREPOZNAJUĆI značaj Sporazuma o olakšavanju trgovine dogovorenog u pregovorima pod pokroviteljstvom Svjetske trgovinske organizacije (WTO), a posebno ističući važnost njegovog donošenja i djelotvorne provedbe,

NADOVEZUJUĆI SE NA ključne elemente okvira normi SAFE za osiguravanje i olakšavanje globalne trgovine (dalje u tekstu: „okvir SAFE”) Svjetske carinske organizacije (WCO),

IMAJUĆI u vidu visoki stupanj predanosti obiju ugovornih stranaka carinskim djelovanjima i suradnji u borbi protiv kršenja prava intelektualnog vlasništva,

IMAJUĆI u vidu obveze nametnute međunarodnim konvencijama koje su ugovorne stranke već prihvatile ili koje primjenjuju kao i aktivnosti povezane s carinama koje provodi WTO, i

IMAJUĆI u vidu relevantne instrumente WCO-a, a posebno Preporuku o uzajamnoj administrativnoj pomoći od 5. prosinca 1953.,

SPORAZUMJELI SU SE KAKO SLIJEDI:

GLAVA I.

OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Definicije

1.   Za potrebe ovog Sporazuma:

(a)

„carinsko zakonodavstvo” znači zakoni i propisi Unije ili Novog Zelanda kojima je reguliran uvoz, izvoz i provoz robe te stavljanje robe u bilo koji drugi carinski režim ili postupak, uključujući mjere zabrane, ograničenja i kontrole koje primjenjuju, izvršavaju i kojima upravljaju carinska tijela ugovornih stranaka na svojim državnim područjima;

(b)

„zakoni i propisi ugovorne stranke”, „zakoni i propisi te ugovorne stranke” i „zakoni i propisi svake ugovorne stranke” znači zakoni i propisi koji se primjenjuju u Uniji u određenim okolnostima, ili zakoni i propisi koji se primjenjuju u Novom Zelandu, ovisno o kontekstu;

(c)

„carinsko tijelo” u Uniji znači nadležne službe Europske komisije (dalje u tekstu: „Komisija”) koje su odgovorne za carinska pitanja i carinska tijela država članica Unije, a u Novom Zelandu carinske službe Novog Zelanda;

(d)

„tijelo podnositelj zahtjeva” znači nadležno upravno tijelo koje je u tu svrhu odredila ugovorna stranka i koje na temelju ovog Sporazuma podnosi zahtjev za pomoć;

(e)

„tijelo primatelj zahtjeva” znači nadležno upravno tijelo koje je u tu svrhu odredila ugovorna stranka i koje na temelju ovog Sporazuma prima zahtjev za pomoć;

(f)

„osoba” znači svaka fizička osoba, svaka pravna osoba ili bilo koji drugi subjekt bez pravne osobnosti koji je osnovan ili ustrojen na temelju zakona i propisa svake ugovorne stranke, a koji obavlja uvoz, izvoz ili provoz robe;

(g)

„informacije” znači podaci, uključujući osobne podatke, te dokumenti, izvješća i ostala priopćenja u bilo kojem obliku, uključujući njihove elektroničke kopije;

(h)

„osobni podaci” znači sve informacije koje se odnose na fizičku osobu čiji je identitet utvrđen ili ga je moguće utvrditi;

(i)

„radnja kojom se krši carinsko zakonodavstvo” znači svaka povreda ili pokušaj povrede carinskog zakonodavstva.

Članak 2.

Teritorijalna primjena

Ovaj se Sporazum s jedne strane primjenjuje na carinsko područje Unije (kako je opisano u članku 4. Uredbe (EU) br. 952/2013 Europskog parlamenta i Vijeća o Carinskom zakoniku Unije) te s druge strane na državno područje Novog Zelanda (osim Tokelaua) na kojem je na snazi njegovo carinsko zakonodavstvo.

Članak 3.

Provedba

1.   Ovaj Sporazum provodi se u skladu sa zakonima i propisima koji se primjenjuju u Uniji u određenim okolnostima i u Novom Zelandu, uključujući zakone i propise u području zaštite podataka, i u okviru dostupnih resursa njihovih dotičnih carinskih tijela.

2.   Carinska tijela Unije i Novog Zelanda odlučuju o svim praktičnim mjerama i aranžmanima potrebnima za provedbu ovog Sporazuma.

Članak 4.

Odnos prema drugim međunarodnim sporazumima

1.   Odredbe ovog Sporazuma ne utječu na prava i obveze bilo koje ugovorne stranke na temelju bilo kojeg drugog međunarodnog sporazuma čija je ona stranka.

2.   Neovisno o stavku 1., odredbe ovog Sporazuma imaju prednost pred odredbama bilo kojeg bilateralnog sporazuma o carinskoj suradnji i uzajamnoj administrativnoj pomoći koji je sklopljen ili koji se može sklopiti između pojedinačnih država članica Unije i Novog Zelanda, u mjeri u kojoj odredbe tih bilateralnih sporazuma nisu u skladu s odredbama ovog Sporazuma.

3.   Odredbe ovog Sporazuma ne utječu na odredbe Unije kojima se uređuje dostavljanje informacija između nadležnih službi Komisije i carinskih tijela država članica Unije koje su pribavljene u okviru ovog Sporazuma i koje bi mogle biti od interesa za Uniju.

GLAVA II.

CARINSKA SURADNJA

Članak 5.

Područje suradnje

1.   Suradnjom u okviru ovog Sporazuma obuhvaćena su sva pitanja povezana s primjenom carinskog zakonodavstva.

2.   U svrhu olakšavanja zakonite trgovine i kretanja robe, povećavanja usklađenosti trgovaca s propisima, zaštite građana i izvršavanja prava intelektualnog vlasništva, carinska tijela Unije i Novog Zelanda surađuju kako bi:

(a)

zaštitila zakonitu trgovinu s pomoću djelotvornog izvršavanja zakonodavnih zahtjeva i usklađenosti sa zakonodavnim zahtjevima;

(b)

osigurala opskrbni lanac radi olakšavanja sigurnog kretanja robe između Unije i Novog Zelanda;

(c)

povećala, u najvećoj mogućoj mjeri, njihov doprinos radu WCO-a, WTO-a i drugih relevantnih međunarodnih organizacija u poboljšavanju carinskih tehnika i u rješavanju problema u vezi s carinskim postupcima, izvršavanjem carinskih propisa i olakšavanjem trgovine, uklanjanju nepotrebnih opterećenja za gospodarske subjekte, osiguravanju olakšica za poslovne subjekte s visokom razinom usklađenosti te osiguravanju zaštitnih mjera protiv prevara i nezakonitih ili štetnih aktivnosti;

(d)

provela međunarodne instrumente i norme koji se primjenjuju u području carine i trgovine, koje su dotične ugovorne stranke prihvatile, uključujući temeljne elemente Međunarodne konvencije o pojednostavnjenju i usklađivanju carinskih postupaka (kako je izmijenjena) i Međunarodne konvencije o Harmoniziranom sustavu nazivlja i brojčanog označavanja robe;

(e)

provela Sporazum WTO-a o olakšavanju trgovine nakon njegovog stupanja na snagu;

(f)

surađivala u istraživanju, razvoju, ispitivanju i evaluaciji novih carinskih postupaka kao i u osposobljavanju i razmjeni osoblja te pružanju pomoći;

(g)

razmjenjivala informacije o carinskom zakonodavstvu, njegovoj provedbi i carinskim postupcima, posebno u područjima pojednostavnjivanja i osuvremenjivanja carinskih postupaka; te

(h)

razvijala zajedničke inicijative u vezi s uvoznim, izvoznim i drugim carinskim postupcima kao i za pružanje djelotvornih usluga poslovnoj zajednici.

Članak 6.

Sigurnost opskrbnog lanca i upravljanje rizicima

1.   Ugovorne stranke surađuju na aspektima osiguravanja i olakšavanja međunarodnog trgovinskog opskrbnog lanca koji su povezani s carinama u skladu s okvirom SAFE. One posebice surađuju:

(a)

jačanjem aspekata osiguravanja logističkog lanca međunarodne trgovine koji su povezani s carinama uz istodobno olakšavanje zakonite trgovine;

(b)

utvrđivanjem minimalnih standarda za tehnike upravljanja rizicima i s njima povezanih zahtjeva i programa, u mjeri u kojoj je to ostvarivo;

(c)

uspostavljanjem, prema potrebi, uzajamnog priznavanja tehnika upravljanja rizicima, standarda u području rizika, sigurnosnih kontrola, sigurnosti opskrbnog lanca i programa trgovinskog partnerstva, uključujući jednakovrijedne mjere za olakšavanje trgovine;

(d)

razmjenjivanjem informacija za sigurnost opskrbnog lanca i upravljanje rizicima;

(e)

uspostavljanjem kontaktnih točaka za razmjenjivanje informacija za sigurnost opskrbnog lanca i upravljanje rizicima;

(f)

uvođenjem, prema potrebi, sučelja za razmjenu informacija, uključujući za podatke koji se podnose prije dolaska ili odlaska;

(g)

suradnjom u okviru multilateralnih foruma u kojima je moguće na odgovarajući način iznijeti pitanja povezana sa sigurnošću opskrbnog lanca i s upravljanjem rizicima i raspraviti o njima.

GLAVA III.

UZAJAMNA ADMINISTRATIVNA POMOĆ

Članak 7.

Opseg pomoći

1.   Carinska tijela Unije i Novog Zelanda pomažu jedna drugima u sprječavanju, prepoznavanju, istraživanju i suzbijanju kršenja carinskog zakonodavstva.

2.   Pomoć koja se pruža u okviru ovog Sporazuma ne dovodi u pitanje prava i obveze svake od ugovornih stranaka u odnosu na uzajamnu pomoć u kaznenim pitanjima u skladu s međunarodnim sporazumima ili zakonima i propisima svake od ugovornih stranaka. Isto tako, ta pomoć ne obuhvaća informacije koje su pribavljene u okviru izvršavanja ovlasti na zahtjev pravosudnog tijela.

3.   Pružanje pomoći radi naplate carine, poreza ili novčanih kazni nije obuhvaćeno ovim Sporazumom.

Članak 8.

Pomoć na temelju zahtjeva

1.   Na zahtjev tijela podnositelja zahtjeva, tijelo primatelj zahtjeva dostavlja mu sve relevantne informacije koje tijelu podnositelju zahtjeva mogu omogućiti osiguravanje pravilne primjene carinskog zakonodavstva, uključujući informacije o otkrivenim ili planiranim aktivnostima koje su ili bi mogle biti radnje kojima se krši carinsko zakonodavstvo.

2.   Na zahtjev tijela podnositelja zahtjeva, tijelo primatelj zahtjeva obavješćuje tijelo podnositelja zahtjeva o tome:

(a)

je li roba izvezena iz jedne od ugovornih stranaka propisno uvezena u drugu ugovornu stranku, navodeći prema potrebi carinski postupak koji se primjenjuje na tu robu; i

(b)

je li roba uvezena u jednu od ugovornih stranaka propisno izvezena iz druge ugovorne stranke, navodeći prema potrebi carinski postupak koji se primjenjuje na tu robu.

3.   Na zahtjev tijela podnositelja zahtjeva, tijelo primatelj zahtjeva u okviru zakona i propisa koji se primjenjuju na tijelo primatelja zahtjeva poduzima potrebne korake za osiguravanje posebnog nadzora:

(a)

nad osobama za koje postoje opravdani razlozi za sumnju da su uključene ili da su bile uključene u radnje kojima se krši carinsko zakonodavstvo;

(b)

nad mjestima na kojima je roba uskladištena ili sastavljena, ili može biti uskladištena ili sastavljena, na takav način da postoje opravdani razlozi za sumnju da se tu robu namjerava upotrijebiti za radnje kojima se krši carinsko zakonodavstvo;

(c)

nad robom koja se prevozi ili bi se mogla prevoziti na takav način da postoje opravdani razlozi za sumnju da se tu robu namjerava upotrijebiti za radnje kojima se krši carinsko zakonodavstvo; i

(d)

nad prijevoznim sredstvima koja se upotrebljavaju ili bi se mogla upotrijebiti na takav način da postoje opravdani razlozi za sumnju da se ta prijevozna sredstva namjerava upotrijebiti za radnje kojima se krši carinsko zakonodavstvo.

Članak 9.

Spontana pomoć

Ako smatraju da je to neophodno za ispravnu primjenu carinskog zakonodavstva, ugovorne stranke pomažu jedna drugoj na vlastitu inicijativu i u skladu sa zakonima i propisima svake ugovorne stranke, a posebno pružanjem pribavljenih informacija koje se odnose na:

(a)

aktivnosti koje su ili se čini da su radnje kojima se krši carinsko zakonodavstvo i koje bi mogle biti od interesa za drugu ugovornu stranku;

(b)

nova sredstva ili metode koje se koriste u provedbi radnji kojima se krši carinsko zakonodavstvo;

(c)

robu za koju je poznato da je predmet radnji kojima se krši carinsko zakonodavstvo;

(d)

osobe za koje postoje opravdani razlozi za sumnju da su uključene ili da su bile uključene u radnje kojima se krši carinsko zakonodavstvo; i

(e)

prijevozna sredstva za koja postoje opravdani razlozi za sumnju da su upotrijebljena, upotrebljavaju se ili bi mogla biti upotrijebljena za radnje kojima se krši carinsko zakonodavstvo.

Članak 10.

Dostava i obavješćivanje

1.   Na zahtjev tijela podnositelja zahtjeva, tijelo primatelj zahtjeva u skladu sa zakonima i propisima koji se primjenjuju na tijelo primatelja zahtjeva poduzima sve potrebne mjere za:

(a)

dostavu svih dokumenata; ili

(b)

obavješćivanje adresata s boravištem ili poslovnim nastanom na području nadležnosti tijela primatelja zahtjeva o svim odlukama koje potječu od tijela podnositelja zahtjeva i koje su obuhvaćene područjem primjene ovog Sporazuma.

2.   Zahtjevi za dostavu dokumenata ili obavješćivanje o odlukama podnose se u pisanom obliku na službenom jeziku tijela primatelja zahtjeva ili na jeziku koji je prihvatljiv tom tijelu.

Članak 11.

Oblik i sadržaj zahtjeva za pružanje pomoći

1.   Zahtjevi na temelju ovog Sporazuma podnose se u pisanom obliku. Uz zahtjev se prilažu dokumenti potrebni za udovoljavanje zahtjevu. Kada to zahtijeva hitnost situacije moguće je prihvatiti usmeni zahtjev, ali se takav zahtjev žurno potvrđuje u pisanom obliku.

2.   Zahtjevi na temelju stavka 1. moraju sadržavati sljedeće informacije:

(a)

tijelo podnositelj zahtjeva;

(b)

mjera koja se zahtijeva;

(c)

predmet i razlog zahtjeva;

(d)

relevantni zakoni i propisi;

(e)

što točniji i opsežniji navodi o robi ili osobama koji su predmet istraga; i

(f)

sažeti prikaz relevantnih činjenica već provedenih ispitivanja.

3.   Zahtjevi se podnose na službenom jeziku tijela primatelja zahtjeva ili na jeziku koji je prihvatljiv tom tijelu. Taj uvjet ne primjenjuje se na dokumente koji se prilažu uz zahtjev u skladu sa stavkom 1.

4.   Ako zahtjev ne ispunjava gore navedeni formalni uvjet, može se zahtijevati njegov ispravak ili dopuna, a u međuvremenu se mogu poduzeti mjere predostrožnosti.

Članak 12.

Postupanje po zahtjevu

1.   Kako bi se ispunio zahtjev za pružanje pomoći, tijelo primatelj zahtjeva postupa žurno, u granicama svoje nadležnosti i raspoloživih sredstava, kao da djeluje u vlastitom interesu ili na zahtjev drugih tijela te iste ugovorne stranke, odnosno dostavlja informacije koje već posjeduje, provodi odgovarajuća ispitivanja ili organizira njihovo provođenje. Ovaj stavak primjenjuje se i na bilo koje drugo tijelo kojem tijelo primatelj zahtjeva uputi zahtjev u skladu s ovim Sporazumom ako tijelo primatelj zahtjeva nije u mogućnosti sâmo postupiti po zahtjevu.

2.   Zahtjevi za pomoć rješavaju se u skladu sa zakonima i propisima ugovorne stranke koja primi zahtjev.

3.   Propisno ovlaštene službene osobe jedne ugovorne stranke mogu, uz suglasnost druge ugovorne stranke i podložno uvjetima koje potonja ugovorna stranka utvrdi, biti prisutne u uredima tijela primatelja zahtjeva ili drugih relevantnih tijela u skladu sa stavkom 1. radi pribavljanja informacija o aktivnostima koje jesu ili koje bi mogle biti radnje kojima se krši carinsko zakonodavstvo, a koje su tijelu podnositelju zahtjeva potrebne u svrhu ovog Sporazuma.

4.   Propisno ovlaštene službene osobe jedne ugovorne stranke, uz suglasnost druge ugovorne stranke i podložno uvjetima koje potonja ugovorna stranka odredi, mogu biti prisutne prilikom ispitivanja koja se provode na području druge stranke.

Članak 13.

Oblik dostavljanja informacija

1.   Tijelo primatelj zahtjeva u pisanom obliku dostavlja tijelu podnositelju zahtjeva rezultate ispitivanja obavljenih na temelju zahtjeva podnesenog u okviru ovog Sporazuma, zajedno s odgovarajućim dokumentima, ovjerenim preslikama dokumenata ili ostalim.

2.   Informacije koje se dostavljaju u skladu sa stavkom 1. mogu biti u elektroničkom obliku.

3.   Izvornici spisa i dokumenata šalju se samo na zahtjev u slučajevima u kojima ovjerene preslike ne bi bile dostatne. Ti izvornici vraćaju se tijelu primatelju zahtjeva što je prije moguće.

Članak 14.

Iznimke od obveze pružanja pomoći

1.   Svaki oblik pomoći obuhvaćen područjem primjene ovog Sporazuma može se uskratiti ili može ovisiti o određenim uvjetima ili zahtjevima u slučajevima u kojima ugovorna stranka smatra da bi pružanje pomoći u okviru ovog Sporazuma:

(a)

vjerojatno narušilo suverenitet Novog Zelanda ili suverenitet države članice Unije čije je nadležno tijelo primilo zahtjev za pružanje pomoći u okviru ovog Sporazuma;

(b)

vjerojatno narušilo javni poredak, sigurnost ili druge bitne interese;

(c)

predstavljalo povredu poslovne tajne ili nanošenje štete legitimnim gospodarskim interesima; ili

(d)

bilo nesuglasno s važećim zakonima i propisima, uključujući među ostalim zakone i propise o zaštiti osobne privatnosti ili financijskih poslova i računa pojedinaca.

2.   Tijelo primatelj zahtjeva može odgoditi pružanje pomoći zbog toga što bi se pružanjem pomoći omele istrage, progoni ili postupci koji su u tijeku. U tom se slučaju tijelo primatelj zahtjeva savjetuje s tijelom podnositeljem zahtjeva kako bi utvrdilo može li se pomoć pružiti pod uvjetima koje može zahtijevati tijelo primatelj zahtjeva.

3.   Ako tijelo podnositelj zahtjeva traži pomoć koju samo ne bi moglo pružiti da se to od njega zatraži, ono u svom zahtjevu ukazuje na tu činjenicu. Tijelo primatelj zahtjeva odlučuje kako postupiti po takvom zahtjevu.

4.   U slučajevima iz stavaka 1. i 2. odluka tijela primatelja zahtjeva i obrazloženje te odluke dostavljaju se tijelu podnositelju zahtjeva bez odgode.

Članak 15.

Stručnjaci i svjedoci

Službena osoba tijela primatelja zahtjeva može biti ovlaštena nastupiti, u granicama dodijeljenog odobrenja, kao stručnjak ili svjedok pred tijelom u drugoj ugovornoj stranci u pogledu pitanja obuhvaćenih ovim Sporazumom i predočiti predmete, dokumente ili njihove povjerljive ili ovjerene preslike koji u tu svrhu mogu biti potrebni. U zahtjevu za nastupanje pred nadležnim tijelom jasno se naznačuju tijelo pred kojim se službena osoba treba pojaviti, predmet u vezi s kojim ona treba biti ispitana kao i funkcija ili kvalifikacije službene osobe na temelju kojih će ona biti ispitana.

Članak 16.

Troškovi pomoći

Ugovorne stranke odustaju od svih međusobnih zahtjeva za povrat troškova koji nastanu na temelju ovog Sporazuma, osim, prema potrebi, troškova koji se plaćaju za stručnjake i svjedoke na temelju članka 15. te troškova koji se plaćaju za tumače i prevoditelje koji nisu zaposlenici državnih službi.

GLAVA IV.

RAZMJENA INFORMACIJA

Članak 17.

Povjerljivost i zaštita podataka

1.   Sve informacije dostavljene na temelju ovog Sporazuma u bilo kojem obliku tretiraju se kao informacije povjerljive ili ograničene prirode, ovisno o pravilima koja se primjenjuju u svakoj od ugovornih stranaka.

2.   Ugovorna stranka ne smije upotrebljavati ni objavljivati informacije pribavljene u okviru ovog Sporazuma, osim za svrhe ovog Sporazuma ili uz prethodnu pisanu suglasnost ugovorne stranke koja je pružila informacije te podložno rezervama i ograničenjima koje ugovorna stranka koja je pružila informacije može zahtijevati. Međutim, ako je jedna od ugovornih stranaka prema zakonima i propisima te ugovorne stranke dužna otkriti informacije pribavljene na temelju ovog Sporazuma, ona o takvom otkrivanju informacija, i kad god to moguće prije takvog otkrivanja, obavješćuje ugovornu stranku koja je pružila informacije.

3.   Podložno svim zahtjevima koji se na ugovornu stranku primjenjuju na temelju zakona i propisa te ugovorne stranke ili izričitim uvjetima, rezervama, ograničenjima ili uputama za postupanje kojima se zahtijeva viša razina zaštite, svim informacijama pruženima u okviru ovog Sporazuma dodjeljuje se razina sigurnosti i zaštite privatnosti koja je jednaka ili viša od razine navedene u sigurnosnoj kategoriji ili bilo kojim drugim rezervama u vezi s postupanjem kojima su označene informacije tijela primatelja zahtjeva.

4.   Osobni podaci smiju se razmjenjivati samo ako se ugovorna stranka koja treba primiti podatke obveže štititi te podatke na način koji ugovorna stranka koja treba pružiti podatke smatra prikladnim.

5.   Svaka ugovorna stranka ograničava pristup informacijama primljenima u okviru ovog Sporazuma na one osobe koje moraju biti upoznate s njihovim sadržajem.

6.   Svaka ugovorna stranka ograničava pristup informacijama primljenima u okviru ovog Sporazuma te čuva i prenosi informacije primljene u okviru ovog Sporazuma primjenom priznatih sigurnosnih mehanizama kao što su lozinke, šifriranje ili druge primjerene zaštitne mjere koje su u skladu sa sigurnosnom kategorijom kojom su označene dotične informacije.

7.   Svaka ugovorna stranka obavješćuje drugu ugovornu stranku o svakom slučajnom ili neovlaštenom pristupu, uporabi, otkrivanju, izmjeni ili uklanjanju informacija dobivenih u okviru ovog Sporazuma te joj dostavlja sve pojedinosti o slučajnom ili neovlaštenom pristupu, uporabi, otkrivanju, izmjeni ili uklanjanju informacija.

8.   Ako informacije primljene u okviru ovog Sporazuma budu slučajno otkrivene ili izmijenjene, svaka ugovorna stranka poduzima sve što je razumno moguće kako bi ponovno pribavila slučajno otkrivene ili izmijenjene informacije ili, ako njihovo ponovno pribavljanje nije moguće, osigurala uništavanje izmijenjenih ili otkrivenih informacija.

9.   Svaka ugovorna stranka može zatražiti da se na vrlo osjetljive informacije primjenjuju dodatne zaštitne mjere.

10.   Informacije se ne smiju obrađivati ni čuvati dulje od vremena potrebnog u svrhu provedbe ovog Sporazuma te se moraju obrađivati i čuvati u skladu sa zahtjevima svake ugovorne stranke u pogledu privatnosti i vođenja javnih evidencija. Svaka ugovorna stranka osigurava pravilno uklanjanje informacija primljenih u okviru ovog Sporazuma, kako je predviđeno zakonima i propisima te ugovorne stranke.

11.   Ničim u ovom Sporazumu ne isključuje se uporaba informacija ili dokumenata pribavljenih u skladu s ovim Sporazumom kao dokaza u naknadno pokrenutim postupcima ili podignutim tužbama pred sudovima u odnosu na radnje kojima se krši carinsko zakonodavstvo. Stoga ugovorne stranke mogu u svojoj evidenciji dokaza, u izvješćima i iskazima kao i u postupcima i tužbama koji mogu biti naknadno pokrenuti odnosno podignuti pred sudovima kao dokaze upotrijebiti informacije pribavljene u skladu s ovim Sporazumom te dokumente u koje su imale uvid u skladu s ovim Sporazumom. O takvoj uporabi obavješćuje se ugovorna stranka koja je dostavila te informacije ili omogućila pristup tim dokumentima.

GLAVA V.

ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 18.

Naslovi

Naslovi glava i članaka ovog Sporazuma umetnuti su samo radi lakšeg snalaženja i ne utječu na tumačenje ovog Sporazuma.

Članak 19.

Savjetovanje

Sva pitanja ili sporovi povezani s tumačenjem ili provedbom ovog Sporazuma rješavaju se savjetovanjem između ugovornih stranaka koje vodi do, ako je to potrebno, odluke Zajedničkog odbora za carinsku suradnju iz članka 20.

Članak 20.

Zajednički odbor za carinsku suradnju

1.   Osniva se Zajednički odbor za carinsku suradnju („JCCC”) koji se sastoji od predstavnika carinskih i drugih nadležnih tijela ugovornih stranaka. Mjesto, datum i dnevni red njegovih sastanaka utvrđuje se međusobnim dogovorom.

2.   Zadaća JCCC-a jest osigurati pravilno funkcioniranje i provedbu ovog Sporazuma te razmatrati sva pitanja i sporove proizašle iz njegove primjene. U obavljanju svoje zadaće JCCC, među ostalim, čini sljedeće:

(a)

poduzima mjere potrebne za carinsku suradnju i pomoć u skladu s ciljevima ovog Sporazuma, a posebno:

i.

utvrđivanjem regulatornih ili zakonodavnih promjena potrebnih za provedbu ovog Sporazuma;

ii.

prepoznavanjem i uspostavljanjem mjera za unaprjeđivanje mehanizama za razmjenu informacija;

iii.

prepoznavanjem i uspostavljanjem najboljih praksi, uključujući najbolje prakse za usklađivanje zahtjeva u vezi s unaprijed podnesenim elektroničkim informacijama o teretu s međunarodnim normama za dolazne, odlazne i tranzitne pošiljke;

iv.

definiranjem i uspostavljanjem standarda analize rizika za informacije potrebne za utvrđivanje pošiljki visokog rizika koje se uvoze u Novi Zeland i Europsku uniju ili se tamo pretovaruju ili su u provozu;

v.

definiranjem i uspostavljanjem mjera za usklađivanje standarda procjene rizika;

vi.

definiranjem minimalnih kontrolnih standarda i metoda kojima se ti standardi mogu ispuniti;

vii.

poboljšavanjem i uspostavljanjem standarda za programe trgovinskog partnerstva osmišljenih za povećanje sigurnosti opskrbnog lanca i olakšavanje kretanja zakonite trgovine; i

viii.

definiranjem i poduzimanjem konkretnih koraka za uspostavljanje uzajamnog priznavanja tehnika upravljanja rizicima, standarda u području rizika, kontrola sigurnosti i programa trgovinskog partnerstva, uključujući jednakovrijedne mjere za olakšavanje trgovine;

(b)

kao nadležno tijelo djeluje s ciljem rješavanja svih pitanja nastalih u vezi s provedbom odredaba glave III.;

(c)

kao ovlašteni odbor donosi odluke o provedbi ovog Sporazuma, uključujući odluke o prijenosu podataka i uzajamno dogovorenim koristima od uzajamnog priznavanja tehnika upravljanja rizicima, standarda u području rizika, kontrola sigurnosti i programa trgovinskog partnerstva kao i ostalih mjera za olakšavanje trgovine;

(d)

razmjenjuje stajališta o pitanjima od zajedničkog interesa u vezi s carinskom suradnjom, uključujući buduće mjere i resurse za njih; i

(e)

donosi svoj interni poslovnik.

3.   JCCC uspostavlja odgovarajuće radne mehanizme, uključujući radne skupine, za potporu njegovom radu na provedbi ovog Sporazuma.

Članak 21.

Stupanje na snagu i trajanje

1.   Ovaj Sporazum stupa na snagu prvog dana mjeseca koji slijedi nakon datuma na koji ugovorne stranke razmjenom diplomatskih nota jedna drugu obavijeste o okončanju postupaka potrebnih u tu svrhu.

2.   Ugovorne stranke mogu razmjenom diplomatskih nota sporazumno izmijeniti ovaj Sporazum. Izmjene stupaju na snagu pod uvjetima koji su isti kao oni iz stavka 1., osim ako se ugovorne stranke dogovore drukčije.

3.   Svaka ugovorna stranka može otkazati ovaj Sporazum pisanom obaviješću drugoj ugovornoj stranci. Otkaz počinje proizvoditi učinke tri mjeseca nakon datuma na koji druga ugovorna stranka primi obavijest. Zahtjevi za pomoć koji su primljeni prije otkaza Sporazuma izvršavaju se u skladu s odredbama ovog Sporazuma.

Članak 22.

Vjerodostojni tekstovi

Ovaj je Sporazum sastavljen u po dva primjerka na bugarskom, češkom, danskom, engleskom, estonskom, finskom, francuskom, grčkom, hrvatskom, latvijskom, litavskom, mađarskom, malteškom, nizozemskom, njemačkom, poljskom, portugalskom, rumunjskom, slovačkom, slovenskom, španjolskom, švedskom i talijanskom jeziku, pri čemu je svaki tekst jednako vjerodostojan. U slučaju razlika između tekstova ovog Sporazuma ugovorne stranke to pitanje upućuju JCCC-u.

U potvrdu toga niže potpisani predstavnici, propisno ovlašteni u tu svrhu, potpisali su ovaj Sporazum.

Съставено в Брюксел на трети юли през две хиляди и седемнадесета година.

Hecho en Bruselas, el tres de julio de dos mil diecisiete.

V Bruselu dne třetího července dva tisíce sedmnáct.

Udfærdiget i Bruxelles den tredje juli to tusind og sytten.

Geschehen zu Brüssel am dritten Juli zweitausendsiebzehn.

Kahe tuhande seitsmeteistkümnenda aasta juulikuu kolmandal päeval Brüsselis.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις τρεις Ιουλίου δύο χιλιάδες δεκαεπτά.

Done at Brussels on the third day of July in the year two thousand and seventeen.

Fait à Bruxelles, le trois juillet deux mille dix-sept.

Sastavljeno u Bruxellesu trećeg srpnja godine dvije tisuće sedamnaeste.

Fatto a Bruxelles, addì tre luglio duemiladiciassette.

Briselē, divi tūkstoši septiņpadsmitā gada trešajā jūlijā.

Priimta du tūkstančiai septynioliktų metų liepos trečią dieną Briuselyje.

Kelt Brüsszelben, a kétezer-tizenhetedik év július havának harmadik napján.

Magħmul fi Brussell, fit-tielet jum ta‘ Lulju fis-sena elfejn u sbatax.

Gedaan te Brussel, drie juli tweeduizend zeventien.

Sporządzono w Brukseli dnia trzeciego lipca roku dwa tysiące siedemnastego.

Feito em Bruxelas, em três de julho de dois mil e dezassete.

Întocmit la Bruxelles la trei iulie două mii șaptesprezece.

V Bruseli tretieho júla dvetisícsedemnásť.

V Bruslju, dne tretjega julija leta dva tisoč sedemnajst.

Tehty Brysselissä kolmantena päivänä heinäkuuta vuonna kaksituhattaseitsemäntoista.

Som skedde i Bryssel den tredje juli år tjugohundrasjutton.

За Европейския съюз

Рог la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l'Union européenne

Za Europsku uniju

Per l'Unione europea

Eiropas Savienības vārdā –

Europos Sąjungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

För Europeiska unionen

Image

За Нова Зеландия

Por Nueva Zelanda

Za Nový Zéland

For New Zealand

Für Neuseeland

Uus-Meremaa nimel

Για τη Νέα Ζηλανδία

For New Zealand

Pour la Nouvelle-Zélande

Za Novi Zeland

Per la Nuova Zelanda

Jaunzēlandes vārdā –

Naujosios Zelandijos vardu

Új-Zéland részéről

Għal New Zealand

Voor Nieuw-Zeeland

W imieniu Nowej Zelandii

Pela Nova Zelândia

Pentru Noua Zeelandă

Za Nový Zéland

Za Novo Zelandijo

Uuden-Seelannin puolesta

För Nya Zeeland

Image


UREDBE

20.4.2018   

HR

Službeni list Europske unije

L 101/16


PROVEDBENA UREDBA VIJEĆA (EU) 2018/602

od 19. travnja 2018.

o provedbi Uredbe (EU) 2017/1509 o mjerama ograničavanja protiv Demokratske Narodne Republike Koreje

VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EU) 2017/1509 od 30. kolovoza 2017. o mjerama ograničavanja protiv Demokratske Narodne Republike Koreje i o stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 329/2007 (1), a posebno njezin članak 47. stavak 2.,

uzimajući u obzir prijedlog Visokog predstavnika Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku,

budući da:

(1)

Vijeće je 30. kolovoza 2017. donijelo Uredbu (EU) 2017/1509.

(2)

Demokratska Narodna Republika Koreja (DNRK) nastavlja svoje nuklearne i balističke programe čime krši svoje obveze kako je navedeno u nekoliko rezolucija Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda. Ti se programi djelomično financiraju nezakonitim prijenosima financijskih sredstava i gospodarskih izvora.

(3)

Na popis osoba i subjekata u Prilogu XV. Uredbi (EU) 2017/1509 trebalo bi dodati četiri osobe koje su osigurale prijenos imovine ili izvora koji bi mogli financijski doprinijeti programima DNRK-a povezanima s nuklearnim oružjem, balističkim projektilima ili drugim oružjem za masovno uništavanje.

(4)

Prilog XV. Uredbi (EU) 2017/1509 trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti,

DONIJELO JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Prilog XV. Uredbi (EU) 2017/1509 mijenja se kako je navedeno u Prilogu ovoj Uredbi.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu na dan objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesa 19. travnja 2018.

Za Vijeće

Predsjednica

E. ZAHARIEVA


(1)  SL L 224, 31.8.2017., str. 1.


PRILOG

U Prilogu XV. Uredbi (EU) 2017/1509 sljedeće osobe dodaju se na popis osoba naveden pod naslovom „(c) Fizičke osobe uvrštene na popis u skladu s člankom 34. stavkom 4. točkom (b)”:

 

Ime (i moguća druga imena)

Identifikacijski podaci

Datum uvrštenja na popis

Razlozi

„9.

KIM Yong Nam (KIM Yong-Nam, KIM Young-Nam, KIM Yong-Gon)

Datum rođenja: 2.12.1947.

Mjesto rođenja: Sinuju, DNRK

20.4.2018.

Povjerenstvo stručnjaka identificiralo je KIMA Yonga Nama kao agenta Glavnog ureda za prikupljanje obavještajnih podataka (Reconnaissance General Bureau), subjekta koji su Ujedinjeni narodi uvrstili na popis. Povjerenstvo stručnjaka identificiralo je da su on i njegov sin KIM Su Gwang uključeni u obmanjujuće financijske prakse kojima bi se moglo doprinijeti programima DNRK-a povezanima s nuklearnim oružjem, balističkim projektilima ili drugim oružjem za masovno uništavanje. Dok je radio kao diplomat KIM Yong Nam otvorio je razne tekuće i štedne račune u Uniji te je bio uključen u razne velike bankovne doznake na bankovne račune unutar Unije ili na račune izvan Unije, među ostalim na račune koji glase na njegovog sina KIMA Sua Gwanga i snahu KIM Kyong Hui.

10.

DJANG Tcheul Hy

Datum rođenja: 11.5.1950.

Mjesto rođenja: Kangwon

20.4.2018.

DJANG Tcheul Hy bila je uz svojeg muža KIMA Yonga Nama, sina KIMA Sua Gwanga i snahu KIM Kyong Hui uključena u obmanjujuće financijske prakse kojima bi se moglo doprinijeti programima DNRK-a povezanima s nuklearnim oružjem, balističkim projektilima ili drugim oružjem za masovno uništavanje. Bila je vlasnica više bankovnih računa u Uniji koje je njezin sin KIM Su Gwang otvorio u njezino ime. Također je bila uključena u nekoliko bankovnih doznaka s računa njezine snahe KIM Kyong Hui na bankovne račune izvan Unije.

11.

KIM Su Gwang (KIM Sou-Kwang, KIM Sou-Gwang, KIM Son-Kwang, KIM Su-Kwang, KIM Soukwang)

Datum rođenja: 18.8.1976.

Mjesto rođenja: Pjongjang, DNRK

Diplomat u Veleposlanstvu DNRK-a u Bjelarusu

20.4.2018.

Povjerenstvo stručnjaka identificiralo je KIMA Sua Gwanga kao agenta Glavnog ureda za prikupljanje obavještajnih podataka (Reconnaissance General Bureau), subjekta koji su Ujedinjeni narodi uvrstili na popis. Povjerenstvo stručnjaka identificiralo je da su on i njegov otac KIM Yong Nam uključeni u obmanjujuće financijske prakse kojima bi se moglo doprinijeti programima DNRK-a povezanima s nuklearnim oružjem, balističkim projektilima ili drugim oružjem za masovno uništavanje. KIM Su Gwang otvorio je više bankovnih računa u nekoliko država članica, među ostalim pod imenima članova obitelji. Dok je radio kao diplomat bio je uključen u razne velike bankovne doznake na bankovne račune unutar Unije ili na račune izvan Unije, među ostalim na račune koji glase na njegovu suprugu KIM Kyong Hui.

12.

KIM Kyong Hui

Datum rođenja: 6.5.1981.

Mjesto rođenja: Pjongjang, DNRK

20.4.2018.

KIM Kyong Hui bila je uz svojeg muža KIMA Sua Gwanga, svekra KIMA Yonga Nama i svekrvu DJANG Tcheul Hy uključena u obmanjujuće financijske prakse kojima bi se moglo doprinijeti programima DNRK-a povezanima s nuklearnim oružjem, balističkim projektilima ili drugim oružjem za masovno uništavanje. Primila je nekoliko bankovnih doznaka od svojeg muža KIMA Sua Gwanga i svekra KIMA Yonga Nama te je prenijela novac na račune izvan Unije pod svojim imenom ili imenom svoje svekrve DJANG Tcheul Hy.”


20.4.2018   

HR

Službeni list Europske unije

L 101/18


PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2018/603

оd 12. travnja 2018.

o razvrstavanju određene robe u kombiniranu nomenklaturu

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 952/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 9. listopada 2013. o Carinskom zakoniku Unije (1), a posebno njezin članak 57. stavak 4. i članak 58. stavak 2.,

budući da:

(1)

Radi osiguravanja jedinstvene primjene kombinirane nomenklature koja je priložena Uredbi Vijeća (EEZ) br. 2658/87 (2) potrebno je donijeti mjere za razvrstavanje robe iz Priloga ovoj Uredbi.

(2)

Uredbom (EEZ) br. 2658/87 utvrđena su opća pravila o tumačenju kombinirane nomenklature. Ta se pravila primjenjuju i na svaku drugu nomenklaturu koja se u cijelosti ili djelomično temelji na njoj ili kojom se uvodi daljnja podjela te koja je utvrđena posebnim odredbama Unije radi primjene tarifnih i drugih mjera povezanih s trgovinom robom.

(3)

U skladu s navedenim općim pravilima robu opisanu u stupcu (1) tablice u Prilogu ovoj Uredbi trebalo bi na temelju obrazloženja navedenog u stupcu (3) razvrstati u odgovarajuću oznaku KN iz stupca (2).

(4)

Primjereno je odrediti da u skladu s člankom 34. stavkom 9. Uredbe (EU) br. 952/2013 osoba kojoj su dane obvezujuće tarifne informacije za robu na koju se odnosi ova Uredba, a koje nisu u skladu s ovom Uredbom, može nastaviti navoditi te informacije tijekom određenog razdoblja. Trebalo bi odrediti da to razdoblje traje tri mjeseca.

(5)

Mjere predviđene u ovoj Uredbi u skladu su s mišljenjem Odbora za carinski zakonik,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Roba iz stupca (1) tablice u Prilogu razvrstava se u kombiniranu nomenklaturu u oznaku KN iz stupca (2) te tablice.

Članak 2.

U skladu s člankom 34. stavkom 9. Uredbe (EU) br. 952/2013 obvezujuće tarifne informacije koje nisu u skladu s ovom Uredbom mogu se nastaviti navoditi tijekom razdoblja od tri mjeseca od datuma stupanja na snagu ove Uredbe.

Članak 3.

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 12. travnja 2018.

Za Komisiju,

u ime predsjednika,

Stephen QUEST

Glavni direktor

Glavna uprava za oporezivanje i carinsku uniju


(1)  SL L 269, 10.10.2013., str. 1.

(2)  Uredba Vijeća (EEZ) br. 2658/87 od 23. srpnja 1987. o tarifnoj i statističkoj nomenklaturi i o Zajedničkoj carinskoj tarifi (SL L 256, 7.9.1987., str. 1.).


PRILOG

Opis robe

Razvrstavanje

(oznaka KN)

Obrazloženje

(1)

(2)

(3)

Jastuk na napuhavanje od plastične mase (tzv. jastuk za invalidska kolica) dimenzija otprilike 40 × 40 cm koji se sastoji od dvije pravokutne međusobno povezane komore ispunjene zrakom. Svaka komora sadržava vrećicu od plastične mase napunjenu zrakom i prevučenu tankim slojem od silikona.

Jastuk se može prilagođavati ovisno o stupnju napunjenosti dviju komora zrakom, čime se položaj vrećica od plastične mase u svakoj komori može premještati kada korisnik sjedi na jastuku.

Jastuk je opremljen odvojivom protukliznom navlakom od tekstilnih materijala koja s donje strane ima dvije trake za pričvršćivanje („čičak” trake).

Proizvod je namijenjen za sprječavanje dekubitusa. Njime se ublažava učinak na sjedne kosti i poboljšava udobnost korisnika.

Vidjeti slike (*1)

3926 90 97

Razvrstavanje se utvrđuje u skladu s općim pravilima 1, 3 (b) i 6 za tumačenje kombinirane nomenklature i nazivima oznaka KN 3926 , 3926 90 i 3926 90 97 .

Razvrstavanje proizvoda u tarifni broj 9404 (oprema za krevete i slični proizvodi) isključeno je jer su jastuci na napuhavanje isključeni iz ovog tarifnog broja u smislu napomene 1 (a) uz poglavlje 94 i, posljedično, jastuci na napuhavanje od plastične mase razvrstavaju se u tarifni broj 3926 (vidjeti i Objašnjenja harmoniziranog sustava uz tarifni broj 9404 , posljednji stavak točka (b)).

Razvrstavanje u oznaku KN 8714 20 00 kao dijelovi i pribor za kolica za invalidne osobe također je isključeno jer proizvod nije prikladan za uporabu isključivo ili uglavnom s invalidskim kolicima u smislu napomene 3 uz odsjek XVII. S obzirom na njegova objektivna svojstva proizvod se može upotrebljavati na raznim sjedalima i stolicama, kao i na sjedalima invalidskih kolica. Primjerice, proizvod nije osmišljen za uporabu s određenim sjedalom jer ne postoji poseban način pričvršćivanja koji bi ukazivao da je namijenjen za uporabu s određenim sjedalom. Protuklizna navlaka i trake za pričvršćivanje („čičak” trake) mogu se pričvrstiti na različite vrste sjedala. Stoga ne postoje pokazatelji na temelju kojih bi se utvrdilo da je proizvod namijenjen uporabi s određenom vrstom sjedala (vidjeti i Objašnjenja harmoniziranog sustava uz tarifni broj 8714 , prvi stavak točka i.).

Osim toga, razvrstavanje u oznaku KN 8714 20 00 kao dijelovi i pribor za kolica za invalidne osobe isključeno je jer proizvod nije nužan za funkcioniranje invalidskih kolica, ne prilagođuje ih za određenu funkciju, ne povećava opseg njihovih funkcionalnosti niti omogućuje obavljanje posebne funkcije povezane s glavnom funkcijom kojom se osobi s invaliditetom omogućuje kretanje (vidjeti presudu Suda od 16. lipnja 2011., Unomedical, C-152/10, ECLI:EU:C:2011:402, stavci 29., 30. i 36.). Invalidska kolica funkcioniraju na isti način kao i bez jastuka. Jedina je svrha jastuka korisniku učiniti uporabu invalidskih kolica udobnijom i podnošljivijom.

Iako se proizvod sastoji od različitih komponenti (jastuk od plastične mase i navlaka od tekstilnih materijala), proizvod se razvrstava kao da se sastoji od jastuka od plastične mase zato što jastuk daje proizvodu njegovu bitnu značajku u smislu općeg pravila 3 (b). Tekstilni je dio samo navlaka koja štiti i zadržava bitnu komponentu na mjestu. Proizvod se stoga razvrstava prema materijalu od kojeg je izrađen u oznaku KN 3926 90 97 kao ostali proizvodi od plastičnih masa.

Image

Image


(*1)  Slike služe isključivo u informativne svrhe.


20.4.2018   

HR

Službeni list Europske unije

L 101/22


PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2018/604

оd 18. travnja 2018.

o izmjeni Provedbene uredbe (EU) 2015/2447 u pogledu postupovnih pravila za lakše dokazivanje povlaštenog podrijetla robe u Uniji i stavljanju izvan snage uredaba (EEZ) br. 3510/80 i (EZ) br. 209/2005

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 952/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 9. listopada 2013. o Carinskom zakoniku Unije (1), a posebno njezin članak 66. točku (a),

budući da:

(1)

Provedbenom uredbom Komisije (EU) 2015/2447 (2) utvrđuju se, među ostalim, postupovna pravila iz članka 64. stavka 1. Uredbe (EU) br. 952/2013 („Zakonik”) za lakše dokazivanje povlaštenog podrijetla robe u Uniji.

(2)

Zadnja rečenica članka 68. stavka 1. Provedbene uredbe (EU) 2015/2447 trenutačno se odnosi na primjenu mutatis mutandis odjeljka 2. pododjeljaka od 2. do 9. te uredbe, koji se odnose na pravila o podrijetlu za opći sustav povlastica (OSP) Unije. Međutim, samo su neke odredbe iz tih pododjeljaka relevantne u kontekstu registracije izvoznika izvan okvira OSP-a Unije. Stoga je potrebno utvrditi te odredbe. Budući da obveza Komisije da trećoj zemlji s kojom Unija ima povlašteni režim priopći adrese carinskih tijela nadležnih za provjeru isprave o podrijetlu koju popunjava registrirani izvoznik u svakom slučaju proizlazi iz odredaba predmetnog režima, ona stoga ne bi više trebala biti utvrđena u Provedbenoj uredbi (EU) 2015/2447. Prijelazna odredba iz Provedbene uredbe (EU) 2015/2447 kojom se privremeno dopušta izvozniku koji nije registriran, ali je ovlašteni izvoznik u Uniju, da popuni ispravu o podrijetlu zastarjela je i trebalo bi je ukinuti. Radi pojednostavnjenja i dosljednosti povlaštenih režima manje pošiljke čiji uvoz nije trgovinske naravi trebalo bi izuzeti od obveze predočenja isprave o podrijetlu ako je takvo izuzeće dopušteno, ali nije izravno utvrđeno u povlaštenom režimu. Budući da ima i drugih načina za identifikaciju izvoznika i da u Uniji potpis ne doprinosi pravnom statusu isprave o podrijetlu, od izvoznika se ne bi trebalo zahtijevati da potpišu takav dokument ako je to dopušteno, ali nije izravno utvrđeno u povlaštenom režimu.

(3)

Pravila utvrđena u članku 69. Provedbene uredbe (EU) 2015/2447 u pogledu zamjene dokaza o povlaštenom podrijetlu koji su izdani ili sastavljeni izvan okvira OSP-a Unije trebala bi se šire primjenjivati na isprave o podrijetlu. Uz to, trebalo bi razjasniti oblik u kojem se može izdati ili sastaviti zamjenska isprava o podrijetlu.

(4)

Trebalo bi utvrditi pravila za lakše određivanje u Uniji povlaštenog podrijetla prerađenih proizvoda dobivenih od robe sa statusom povlaštenog podrijetla. Budući da je cilj tih pravila zaštita predmetnih gospodarskih subjekata od štetnih i nenamjernih posljedica spajanja postupka prerade pod carinskim nadzorom s postupkom unutarnje proizvodnje u Zakoniku, ona bi se trebala primjenjivati retroaktivno od datuma početka primjene Zakonika.

(5)

Članak 80. stavak 2. Provedbene uredbe (EU) 2015/2447 trebao bi uključivati upućivanje na novi Prilog 22-06 A koji sadržava obrazac zahtjeva koji izvoznici iz država članica trebaju upotrebljavati za registraciju u sustavu REX, dok je Prilog 22-06 namijenjen registraciji izvoznika u zemljama korisnicama OSP-a. Stoga se novi Prilog 22-06 A treba umetnuti u Provedbenu uredbu (EU) 2015/2447, a Prilog 22-06 toj uredbi trebalo bi na odgovarajući način izmijeniti. Kao posljedica uvođenja novog Priloga 22-06 A trebalo bi izmijeniti i članke 82., 83. i 86. Provedbene uredbe (EU) 2015/2447. Budući da ima i drugih načina za identifikaciju izvoznika i da u Uniji potpis ne doprinosi pravnom statusu isprave, od izvoznika se ne bi trebalo zahtijevati da potpišu tvrdnju o podrijetlu iz članka 92. Provedbene uredbe (EU) 2015/2447. Stavci 1., 2. i 3. tog članka trebali bi se primjenjivati mutatis mutandis na tvrdnje o podrijetlu koje sastavljaju izvoznici u Uniji ne samo za potrebe dvostrane kumulacije iz članka 53. Delegirane uredbe Komisije (EU) 2015/2446 (3) nego i za deklariranje podrijetla robe izvezene u zemlju korisnicu OSP-a Norveške, Švicarske ili Turske za potrebe kumulacije s materijalima podrijetlom iz Unije. Članak 92. Provedbene uredbe (EU) 2015/2447 trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti.

(6)

Prilog 22-07 Provedbenoj uredbi (EU) 2015/2447 trebalo bi izmijeniti kako bi se odredila oznaka koju izvoznik treba navesti ako se tvrdnja o podrijetlu odnosi na proizvode podrijetlom iz Ceute i Melille. Trebalo bi ga izmijeniti i kako bi se odražavala obveza izvoznika da navede podrijetlo stavljanjem oznake „EU” ako se tvrdnja o podrijetlu odnosi na proizvode podrijetlom iz Unije.

(7)

Uredba Komisije (EEZ) br. 3510/80 (4) zastarjela je jer su odredbe iz te uredbe zamijenjene odredbama utvrđenima u Delegiranoj uredbi (EU) 2015/2446 i Provedbenoj uredbi (EU) 2015/2447. Stoga bi je trebalo staviti izvan snage radi pravne sigurnosti i transparentnosti.

(8)

Uredbom Komisije (EZ) br. 209/2005 (5) odobravaju se izuzeća od obveze utvrđene u Uredbi Vijeća (EZ) br. 1541/98 (6) o podnošenju dokaza o podrijetlu za tekstilne proizvode iz odsjeka XI. kombinirane nomenklature. Uredba (EZ) br. 1541/98 stavljena je izvan snage Uredbom (EU) br. 955/2011 Europskog parlamenta i Vijeća (7). Uredba (EZ) br. 209/2005 stoga je zastarjela i trebalo bi je staviti izvan snage radi pravne sigurnosti i transparentnosti.

(9)

Mjere predviđene u ovoj Uredbi u skladu su s mišljenjem Odbora za carinski zakonik,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Provedbena uredba (EU) 2015/2447 mijenja se kako slijedi:

1.

Članak 68. mijenja se kako slijedi:

(a)

zadnja rečenica stavka 1. zamjenjuje se sljedećim:

„Članci 80., 82., 83., 84., 86., 87., 89. i 91. ove Uredbe primjenjuju se mutatis mutandis.”;

(b)

u prvoj rečenici stavka 2. riječi „članci 10. i 15.” zamjenjuju se riječima „članak 10. stavak 1. i članak 15.”;

(c)

stavci 3. i 5. brišu se;

(d)

umeću se sljedeći novi stavci 6. i 7.:

„6.   Ako na temelju povlaštenog režima Unija može izuzeti proizvode s podrijetlom od obveze dostavljanja isprave o podrijetlu, to se izuzeće primjenjuje pod uvjetima utvrđenima u članku 103. u mjeri u kojoj ti uvjeti nisu predviđeni u predmetnom povlaštenom režimu.

7.   Ako se na temelju povlaštenog režima Unija može odreći zahtjeva da ispravu o podrijetlu potpisuje izvoznik, taj se potpis ne zahtijeva.”.

2.

Članak 69. zamjenjuje se sljedećim:

„Članak 69.

Zamjena isprava o podrijetlu koje su izdane ili sastavljene izvan okvira OSP-a Unije

(članak 64. stavak 1. Zakonika)

1.   Ako proizvodi s podrijetlom obuhvaćeni ispravom o podrijetlu koja je prethodno izdana ili sastavljena za potrebe povlaštene tarifne mjere iz članka 56. stavka 2. točke (d) ili (e) Zakonika, koja nije mjera OSP-a Unije, još nisu pušteni u slobodni promet te su stavljeni pod nadzor carinskog ureda Unije, izvorna isprava o podrijetlu može se zamijeniti jednom zamjenskom ispravom o podrijetlu ili više njih za potrebe slanja svih ili nekih od tih proizvoda drugdje unutar Unije.

2.   Zamjenska isprava o podrijetlu iz stavka 1., u istom obliku kao izvorna isprava o podrijetlu ili u obliku zamjenske tvrdnje o podrijetlu, sastavljene mutatis mutandis u skladu s člankom 101. i Prilogom 22-20, može se izdati za ili je može sastaviti bilo koji od sljedećih subjekata:

(a)

izvoznik koji je ovlašten ili registriran u Uniji i koji ponovno šalje robu;

(b)

ponovni pošiljatelj robe u Uniju ako ukupna vrijednost proizvoda s podrijetlom u izvornoj pošiljci koju treba podijeliti ne premašuje primjenjivi vrijednosni prag;

(c)

ponovni pošiljatelj robe u Uniju ako ukupna vrijednost proizvoda s podrijetlom u izvornoj pošiljci koju treba podijeliti premašuje primjenjivi vrijednosni prag te ako ponovni pošiljatelj uz zamjensku ispravu o podrijetlu priloži presliku izvorne isprave o podrijetlu.

Ako zamjena izvorne isprave o podrijetlu nije moguća u skladu s prvim podstavkom, zamjensku ispravu o podrijetlu iz stavka 1. u obliku potvrde o prometu robe EUR.1 može izdati carinski ured pod čiji je nadzor roba stavljena.

3.   Ako je zamjenska isprava o podrijetlu potvrda o prometu robe EUR.1, ovjera carinskog ureda koji izdaje zamjensku potvrdu o prometu robe EUR.1 upisuje se u polje 11. potvrde. Podaci u polju 4. potvrde koji se odnose na zemlju podrijetla moraju biti istovjetni podacima u izvornoj ispravi o podrijetlu. Polje 12. potpisuje ponovni pošiljatelj. Ponovni pošiljatelj koji potpisuje polje 12. u dobroj vjeri nije odgovoran za točnost podataka upisanih u izvornu ispravu o podrijetlu.

Carinski ured od kojeg se traži izdavanje zamjenske potvrde o prometu robe EUR.1 na izvornu ispravu o podrijetlu ili na njezin privitak upisuje težinu, brojeve, vrstu proizvoda koji se šalju dalje i njihovu zemlju odredišta, kao i serijske brojeve odgovarajuće zamjenske potvrde ili zamjenskih potvrda. Izvornu ispravu o podrijetlu mora čuvati najmanje tri godine.”.

3.

Umeće se sljedeći članak 69.a:

„Članak 69.a

Povlašteno podrijetlo prerađenih proizvoda dobivenih od robe koja ima status povlaštenog podrijetla

(članak 64. stavak 1. Zakonika)

1.   Ako se roba koja nije roba Unije i ima status povlaštenog podrijetla u okviru povlaštenog režima između Unije i trećih zemalja stavlja u postupak unutarnje proizvodnje, smatra se da prerađeni proizvodi od nje pri puštanju u slobodni promet imaju isti status povlaštenog podrijetla kao i ta roba.

2.   Stavak 1. ne primjenjuje se u sljedećim slučajevima:

(a)

proizvodne radnje uključuju i robu koja nije roba Unije i koja nije navedena u stavku 1., uključujući robu sa statusom povlaštenog podrijetla u sklopu nekog drugog povlaštenog režima;

(b)

prerađeni proizvodi dobiveni su od istovrijedne robe iz članka 223. Zakonika;

(c)

carinska tijela odobrila su privremeni ponovni izvoz robe za daljnju preradu u skladu s člankom 258. Zakonika.

3.   Ako se primjenjuje stavak 1., isprava o podrijetlu izdana ili sastavljena za robu koja se stavlja u postupak unutarnje proizvodnje smatra se ispravom o podrijetlu koja se izdaje ili sastavlja za prerađene proizvode.”;

4.

Članak 80. stavak 2. zamjenjuje se sljedećim:

„2.   Nadležna tijela država korisnica po primitku cjelokupnog obrasca zahtjeva iz Priloga 22-06 bez odgode izvozniku dodjeljuju broj registriranog izvoznika i u sustav REX unose broj registriranog izvoznika, podatke o registraciji i datum od kojeg je registracija važeća u skladu s člankom 86. stavkom 4.

Carinska tijela država članica po primitku cjelokupnog obrasca zahtjeva iz Priloga 22-06 A bez odgode izvozniku ili, prema potrebi, ponovnom pošiljatelju robe dodjeljuju broj registriranog izvoznika i u sustav REX unose broj registriranog izvoznika, podatke o registraciji i datum od kojeg je registracija važeća u skladu s člankom 86. stavkom 4.

Nadležna tijela zemlje korisnice ili carinska tijela države članice obavješćuju izvoznika ili, prema potrebi, ponovnog pošiljatelja robe o broju registriranog izvoznika koji je dodijeljen tom izvozniku ili ponovnom pošiljatelju robe i o datumu od kojeg je registracija važeća.”.

5.

Članak 82. mijenja se kako slijedi:

(a)

stavak 7. zamjenjuje se sljedećim:

„7.   Ako je izvoznik dao suglasnost potpisom polja 6. obrasca iz Priloga 22-06 ili Priloga 22-06 A, ovisno o tome koji se primjenjuje, Komisija stavlja na raspolaganje javnosti sljedeće podatke:

(a)

ime registriranog izvoznika kako je navedeno u polju 1. obrasca iz Priloga 22-06 ili Priloga 22-06 A, prema potrebi;

(b)

adresu mjesta gdje se nalazi poslovni nastan registriranog izvoznika kako je navedena u polju 1. obrasca iz Priloga 22-06 ili Priloga 22-06 A, prema potrebi;

(c)

podatke za kontakt kako su navedeni u polju 1. i polju 2. obrasca iz Priloga 22-06 ili Priloga 22-06 A, prema potrebi;

(d)

indikativni opis robe koja ispunjava uvjete za povlašteno postupanje, uključujući indikativni popis tarifnih brojeva ili poglavlja Harmoniziranog sustava, kako je naveden u polju 4. obrasca iz Priloga 22-06 ili Priloga 22-06 A, prema potrebi;

(e)

EORI broj registriranog izvoznika kako je naveden u polju 1. obrasca iz Priloga 22-06 A ili identifikacijski broj subjekta (TIN) registriranog izvoznika kako je naveden u polju 1. obrasca iz Priloga 22-06;

(f)

je li registrirani izvoznik trgovac ili proizvođač, kako je navedeno u polju 3. obrasca iz Priloga 22-06 ili Priloga 22-06 A, prema potrebi.

Odbijanje potpisivanja polja 6. nije osnova za odbijanje registriranja izvoznika.”;

(b)

u stavku 8. sljedeća točka (b) umeće se nakon točke (a) te se slijedom toga trenutačne točke od (b) do (e) ponovno numeriraju:

„(b)

datum registracije registriranog izvoznika;”.

6.

Članak 83. mijenja se kako slijedi:

(a)

u stavku 2. riječi „ili iz Priloga 22-06 A, prema potrebi” dodaju se nakon riječi „iz Priloga 22-06”;

(b)

u stavku 4. riječi „ili u Prilogu 22-06 A, prema potrebi” dodaju se nakon riječi „u Prilogu 22-06”.

7.

U članku 86. stavku 2. riječi „iz Priloga 22-06” zamjenjuju se riječima „iz Priloga 22-06 A”.

8.

Članak 92. mijenja se kako slijedi:

(a)

u stavku 3. dodaje se sljedeći podstavak:

„Izvoznik ne mora potpisati tvrdnju o podrijetlu.”;

(b)

stavak 4. zamjenjuje se sljedećim:

„4.   Stavci 1., 2. i 3. primjenjuju se mutatis mutandis na sljedeće:

(a)

tvrdnje o podrijetlu sastavljene u Uniji za potrebe dvostrane kumulacije iz članka 53. Delegirane uredbe (EU) 2015/2446;

(b)

tvrdnje o podrijetlu robe koja se izvozi u zemlju korisnicu OSP-a Norveške, Švicarske ili Turske za potrebe kumulacije s materijalima podrijetlom iz Unije.”.

9.

Prilog 22-06 zamjenjuje se tekstom utvrđenim u Prilogu I. ovoj Uredbi.

10.

Nakon Priloga 22-06 umeće se novi Prilog 22-06 A kako je utvrđeno u Prilogu II. ovoj Uredbi.

11.

U Prilogu 22-07 bilješka 5. zamjenjuje se sljedećim:

„(5)

Potrebno je navesti zemlju podrijetla proizvoda. Ako se tvrdnja o podrijetlu odnosi na proizvode podrijetlom iz Unije, izvoznik mora navesti podrijetlo stavljanjem oznake ‚EU’. Ako se tvrdnja o podrijetlu djelomično ili u cijelosti odnosi na proizvode podrijetlom iz Ceute i Melille kako je navedeno u članku 112. Provedbene uredbe (EU) 2015/2447, izvoznik mora navesti podrijetlo stavljanjem oznake ‚CM’.”.

Članak 2.

Uredba (EEZ) br. 3510/80 stavlja se izvan snage.

Članak 3.

Uredba (EZ) br. 209/2005 stavlja se izvan snage.

Članak 4.

Ova Uredba stupa na snagu sljedećeg dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Članak 1. točka 3. primjenjuje se od 1. svibnja 2016.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 18. travnja 2018.

Za Komisiju

Predsjednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  SL L 269, 10.10.2013., str. 1.

(2)  Provedbena uredba Komisije (EU) 2015/2447 оd 24. studenoga 2015. o utvrđivanju detaljnih pravila za provedbu određenih odredbi Uredbe (EU) br. 952/2013 Europskog parlamenta i Vijeća o Carinskom zakoniku Unije (SL L 343, 29.12.2015., str. 558.).

(3)  Delegirana uredba Komisije (EU) 2015/2446 od 28. srpnja 2015. o dopuni Uredbe (EU) br. 952/2013 Europskog parlamenta i Vijeća o detaljnim pravilima koja se odnose na pojedine odredbe Carinskog zakonika Unije (SL L 343, 29.12.2015., str. 1.).

(4)  Uredba Komisije (EEZ) br. 3510/80 od 23. prosinca 1980. o određivanju pojma proizvoda s podrijetlom u svrhu primjene carinskih povlastica koje odobrava Europska ekonomska zajednica za određene proizvode iz zemalja u razvoju (SL L 368, 31.12.1980., str. 1.).

(5)  Uredba Komisije (EZ) br. 209/2005 od 7. veljače 2005. o utvrđivanju popisa tekstilnih proizvoda za koje pri puštanju u slobodan promet u Zajednici nije potreban dokaz o podrijetlu (SL L 34, 8.2.2005., str. 6.).

(6)  Uredba Vijeća (EZ) br. 1541/98 od 13. srpnja 1998. o dokazu o podrijetlu za određene tekstilne proizvode obuhvaćene odsjekom XI. kombinirane nomenklature koji se puštaju u slobodan promet u Zajednici i o uvjetima prihvaćanja takvog dokaza (SL L 202, 18.7.1998., str. 11.).

(7)  Uredba (EU) br. 955/2011 Europskog parlamenta i Vijeća od 14. rujna 2011. o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 1541/98 o dokazu o podrijetlu za određene tekstilne proizvode obuhvaćene odjeljkom XI. kombinirane nomenklature koji se puštaju u slobodan promet u Zajednici i o uvjetima prihvaćanja takvog dokaza te o izmjeni Uredbe Vijeća (EEZ) br. 3030/93 o zajedničkim pravilima za uvoz određenih tekstilnih proizvoda iz trećih zemalja (SL L 259, 4.10.2011., str. 5.).


PRILOG I.

PRILOG 22-06

ZAHTJEV ZA STATUS REGISTRIRANOG IZVOZNIKA

za potrebe sustava općih carinskih povlastica Europske unije, Norveške, Švicarske i Turske  (1)

1.

Ime, puna adresa i zemlja izvoznika, podaci za kontakt te broj TIN.

2.

Dodatni podaci za kontakt, uključujući broj telefona i telefaksa te, ako postoji, adresu e-pošte (nije obvezno).

3.

Navesti je li glavna djelatnost proizvodnja ili trgovina.

4.

Indikativni opis robe koja ispunjava uvjete za povlašteno postupanje, uključujući indikativni popis tarifnih brojeva Harmoniziranog sustava (ili poglavlja ako je roba kojom se trguje razvrstana u više od dvadeset tarifnih brojeva Harmoniziranog sustava).

5.

Obvezujuća izjava koju daje izvoznik

Niže potpisana osoba:

izjavljuje da su prethodno navedeni podaci točni;

potvrđuje da ni jedna prethodna registracija nije opozvana; odnosno, u slučaju opoziva potvrđuje da je uklonjena nesukladnost koja je dovela do tog opoziva;

obvezuje se sastaviti tvrdnje o podrijetlu samo za robu koja ispunjava uvjete za povlašteno postupanje i koja je sukladna pravilima o podrijetlu određenima za navedenu robu u Općem sustavu povlastica;

obvezuje se čuvati odgovarajuću trgovačku računovodstvenu dokumentaciju za proizvodnju/nabavu robe koja ispunjava uvjete za povlašteno postupanje najmanje tri godine od završetka kalendarske godine u kojoj je sastavljena tvrdnja o podrijetlu;

obvezuje se odmah obavijestiti nadležno tijelo o novonastalim promjenama svojih registracijskih podataka od stjecanja broja registriranog izvoznika;

obvezuje se surađivati s nadležnim tijelom;

obvezuje se prihvatiti sve provjere točnosti svojih tvrdnji o podrijetlu, uključujući provjeru računovodstvenih podataka i posjete Europske komisije ili tijela država članica, kao i tijela Norveške, Švicarske i Turske svojim poslovnim prostorima;

obvezuje se zatražiti opoziv svoje registracije u sustavu ako više ne ispunjava uvjete za izvoz bilo koje robe na temelju sustava;

obvezuje se zatražiti opoziv svoje registracije u sustavu ako više ne namjerava izvoziti takvu robu na temelju sustava.

Mjesto, datum, potpis ovlaštenog potpisnika, ime i položaj  (2)

6.

Prethodna dobrovoljna i izričita suglasnost izvoznika za objavu njegovih podataka na javnim internetskim stranicama

Niže potpisana osoba obaviještena je da podaci navedeni u ovoj izjavi mogu biti dostupni javnosti na javnim internetskim stranicama. Niže potpisana osoba prihvaća objavu tih podataka na javnim internetskim stranicama. Niže potpisana osoba može povući svoju suglasnost za objavu tih podataka na javnim internetskim stranicama podnošenjem zahtjeva nadležnom tijelu odgovornom za registraciju.

Mjesto, datum, potpis ovlaštenog potpisnika, ime i položaj  (2)

7.

Polje popunjava nadležno tijelo

Podnositelj zahtjeva registriran je pod sljedećim brojem:

 

Registracijski broj: …

 

Datum registracije …

 

Datum od kojeg je registracija važeća …

Potpis i pečat  (2)

Obavijest

o zaštiti i obradi osobnih podataka u sustavu

1.

Kada Europska komisija obrađuje osobne podatke iz ovog zahtjeva za status registriranog izvoznika, primjenjuje se Uredba (EZ) br. 45/2001 Europskog parlamenta i Vijeća o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka u institucijama i tijelima Unije i slobodi kretanja takvih podataka. Kada nadležna tijela zemlje korisnice ili treće zemlje, koja provode Direktivu 95/46/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i slobodnom protoku takvih podataka, obrađuju osobne podatke iz ovog zahtjeva za status registriranog izvoznika, primjenjuju se odgovarajuće nacionalne odredbe za provedbu te direktive.

2.

Osobni podaci povezani sa zahtjevom za status registriranog izvoznika obrađuju se za potrebe pravila Općeg sustava povlastica (OSP) Unije o podrijetlu, kako su definirana u relevantnom zakonodavstvu Unije. Predmetno zakonodavstvo kojim se utvrđuju pravila OSP-a Unije o podrijetlu pravna je osnova za obradu osobnih podataka u vezi sa zahtjevom za status registriranog izvoznika.

3.

Nadležno tijelo u državi u kojoj je zahtjev podnesen odgovorno je za nadzor u vezi s obradom osobnih podataka u sustavu REX.

Popis nadležnih tijela objavljuje se na internetskim stranicama Komisije.

4.

Pristup svim podacima iz ovog zahtjeva odobrava se putem korisničkog imena/lozinke korisnicima u Komisiji, nadležnim tijelima zemalja korisnica i carinskim tijelima u državama članicama, Norveškoj, Švicarskoj i Turskoj.

5.

Nadležna tijela zemalja korisnica podatke o opozvanim registracijama pohranjuju u sustavu REX u razdoblju od deset kalendarskih godina. To razdoblje počinje teći od kraja godine tijekom koje je došlo do opoziva registracije.

6.

Osobe čiji se podaci obrađuju imaju pravo pristupa podacima koji se odnose na njih, a koji će se obraditi u sustavu REX i, prema potrebi, pravo ispravljanja, brisanja ili blokiranja podataka u skladu s Uredbom (EZ) br. 45/2001 ili nacionalnim propisima za provedbu Direktive 95/46/EZ. Svi zahtjevi za pravo pristupa, ispravljanja, brisanja ili blokiranja podnose se na obradu nadležnim tijelima zemalja korisnica koje su nadležne za registraciju, prema potrebi. Ako registrirani izvoznik podnese Komisiji zahtjev za ostvarivanje tog prava, Komisija taj zahtjev prosljeđuje nadležnim tijelima predmetne zemlje korisnice. Ako registrirani izvoznik nije uspio ostvariti svoja prava putem tijela odgovornog za nadzor obrade podataka, registrirani izvoznik podnosi takav zahtjev Komisiji, koja djeluje u funkciji nadzornog tijela. Komisija ima pravo ispravljanja, brisanja ili blokiranja podataka.

7.

Pritužbe se mogu uputiti odgovarajućem nacionalnom nadležnom tijelu za zaštitu podataka. Podaci za kontakt nacionalnih nadležnih tijela za zaštitu podataka dostupni su na internetskim stranicama Europske komisije, Glavne uprave za pravosuđe: (http://ec.europa.eu/justice/data-protection/bodies/authorities/eu/index_en.htm#h2-1).

Ako se pritužba odnosi na obradu podataka koju provodi Europska komisija, treba je uputiti Europskom nadzorniku za zaštitu podataka (EDPS) (http://www.edps.europa.eu/EDPSWEB/).


(1)  Ovaj je obrazac zajednički sustavima OSP-a četiriju subjekata: Unije (EU), Norveške, Švicarske i Turske („subjekti”). Međutim, napominjemo da se pojedinačni sustavi OSP-a tih subjekata mogu razlikovati s obzirom na obuhvaćene zemlje i proizvode. Stoga je svaka registracija važeća samo za potrebe izvoza u okviru sustava OSP-a u skladu s kojim se vaša država smatra zemljom korisnicom.

(2)  Ako se za zahtjeve za status registriranog izvoznika ili druge razmjene informacija među registriranim izvoznicima i nadležnim tijelima u zemljama korisnicama ili carinskim tijelima u državama članicama upotrebljavaju sredstva elektroničke obrade podataka, potpis i pečat iz polja 5., 6. i 7. zamjenjuju se elektroničkom ovjerom.


PRILOG II.

PRILOG 22-06 A

ZAHTJEV ZA STATUS REGISTRIRANOG IZVOZNIKA

za potrebe registracije izvoznika iz država članica

1.

Ime, puna adresa i zemlja izvoznika, podaci za kontakt te EORI broj.

2.

Dodatni podaci za kontakt, uključujući broj telefona i telefaksa te, ako postoji, adresu e-pošte (nije obvezno).

3.

Navesti je li glavna djelatnost proizvodnja ili trgovina.

4.

Indikativni opis robe koja ispunjava uvjete za povlašteno postupanje, uključujući indikativni popis tarifnih brojeva Harmoniziranog sustava (ili poglavlja ako je roba kojom se trguje razvrstana u više od dvadeset tarifnih brojeva Harmoniziranog sustava).

5.

Obvezujuća izjava koju daje izvoznik

Niže potpisana osoba:

izjavljuje da su prethodno navedeni podaci točni;

potvrđuje da ni jedna prethodna registracija nije opozvana; odnosno, u slučaju opoziva potvrđuje da je uklonjena nesukladnost koja je dovela do tog opoziva;

obvezuje se sastaviti tvrdnje o podrijetlu i druge isprave o podrijetlu samo za robu koja ispunjava uvjete za povlašteno postupanje i koja je sukladna pravilima o podrijetlu određenima za navedenu robu u predmetnom povlaštenom režimu;

obvezuje se čuvati odgovarajuću trgovačku računovodstvenu dokumentaciju za proizvodnju/nabavu robe koja ispunjava uvjete za povlašteno postupanje onoliko dugo koliko se to zahtijeva u predmetnom povlaštenom režimu, a najmanje tri godine od završetka kalendarske godine u kojoj je sastavljena tvrdnja o podrijetlu ili druga isprava o podrijetlu;

obvezuje se odmah obavijestiti carinska tijela o novonastalim promjenama svojih registracijskih podataka od stjecanja broja registriranog izvoznika;

obvezuje se surađivati s carinskim tijelima;

obvezuje se prihvatiti sve provjere točnosti svojih tvrdnji o podrijetlu ili drugih isprava o podrijetlu, uključujući provjeru računovodstvenih podataka i posjete Europske komisije ili tijela država članica svojim poslovnim prostorima;

obvezuje se zatražiti opoziv svoje registracije u sustavu ako više ne ispunjava uvjete za primjenu sustava registriranih izvoznika;

obvezuje se zatražiti opoziv svoje registracije ako više ne namjerava upotrebljavati sustav registriranih izvoznika.

Mjesto, datum, potpis ovlaštenog potpisnika, ime i položaj  (1)

6.

Prethodna dobrovoljna i izričita suglasnost izvoznika za objavu njegovih podataka na javnim internetskim stranicama

Niže potpisana osoba obaviještena je da podaci navedeni u ovoj izjavi mogu biti dostupni javnosti na javnim internetskim stranicama. Niže potpisana osoba prihvaća objavu tih podataka na javnim internetskim stranicama. Niže potpisana osoba može povući svoju suglasnost za objavu tih podataka na javnim internetskim stranicama podnošenjem zahtjeva nadležnom tijelu odgovornom za registraciju.

Mjesto, datum, potpis ovlaštenog potpisnika, ime i položaj  (1)

7.

Polje popunjavaju carinska tijela

Podnositelj zahtjeva registriran je pod sljedećim brojem:

 

Registracijski broj: …

 

Datum registracije …

 

Datum od kojeg je registracija važeća …

Potpis i pečat  (1)

Obavijest

o zaštiti i obradi osobnih podataka u sustavu

1.

Kada Europska komisija obrađuje osobne podatke iz ovog zahtjeva za status registriranog izvoznika, primjenjuje se Uredba (EZ) br. 45/2001 Europskog parlamenta i Vijeća o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka u institucijama i tijelima Unije i slobodi kretanja takvih podataka.

2.

Osobni podaci povezani sa zahtjevom za status registriranog izvoznika obrađuju se za potrebe pravila o podrijetlu iz relevantnih povlaštenih trgovinskih režima Unije. Pravila o podrijetlu utvrđena u Provedbenoj uredbi Komisije (EU) 2015/2447 pravna su osnova za obradu osobnih podataka s obzirom na zahtjev za status registriranog izvoznika.

3.

Carinska tijela u državi u kojoj je zahtjev podnesen odgovorna su za nadzor u vezi s obradom osobnih podataka u sustavu REX.

Popis carinskih odjela objavljuje se na internetskim stranicama Komisije.

4.

Pristup svim podacima iz ovog zahtjeva odobrava se putem korisničkog imena/lozinke korisnicima u Komisiji i carinskim tijelima u državama članicama, Norveškoj, Švicarskoj i Turskoj.

5.

Carinska tijela država članica podatke o opozvanim registracijama pohranjuju u sustavu REX u razdoblju od deset kalendarskih godina. To razdoblje počinje teći od kraja godine tijekom koje je došlo do opoziva registracije.

6.

Osobe čiji se podaci obrađuju imaju pravo pristupa podacima koji se odnose na njih, a koji će se obraditi u sustavu REX i, prema potrebi, pravo ispravljanja, brisanja ili blokiranja podataka u skladu s Uredbom (EZ) br. 45/2001 ili nacionalnim propisima za provedbu Direktive 95/46/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i slobodnom protoku takvih podataka. Svi zahtjevi za pravo pristupa, ispravljanja, brisanja ili blokiranja podnose se na obradu carinskim tijelima država članica koje su nadležne za registraciju, prema potrebi. Ako registrirani izvoznik podnese Komisiji zahtjev za ostvarivanje tog prava, Komisija taj zahtjev prosljeđuje carinskim tijelima predmetnih država članica. Ako registrirani izvoznik nije uspio ostvariti svoja prava putem tijela odgovornog za nadzor obrade podataka, registrirani izvoznik podnosi takav zahtjev Komisiji, koja djeluje u funkciji nadzornog tijela. Komisija ima pravo ispravljanja, brisanja ili blokiranja podataka.

7.

Pritužbe se mogu uputiti odgovarajućem nacionalnom nadležnom tijelu za zaštitu podataka. Podaci za kontakt nacionalnih nadležnih tijela za zaštitu podataka dostupni su na internetskim stranicama Europske komisije, Glavne uprave za pravosuđe: (http://ec.europa.eu/justice/data-protection/bodies/authorities/eu/index_en.htm#h2-1).

Ako se pritužba odnosi na obradu podataka koju provodi Europska komisija, treba je uputiti Europskom nadzorniku za zaštitu podataka (EDPS) (http://www.edps.europa.eu/EDPSWEB/).


(1)  Ako se za zahtjeve za status registriranog izvoznika ili druge razmjene informacija među registriranim izvoznicima i nadležnim tijelima u zemljama korisnicama ili carinskim tijelima u državama članicama upotrebljavaju sredstva elektroničke obrade podataka, potpis i pečat iz polja 5., 6. i 7. zamjenjuju se elektroničkom ovjerom.


20.4.2018   

HR

Službeni list Europske unije

L 101/33


UREDBA KOMISIJE (EU) 2018/605

оd 19. travnja 2018.

o izmjeni Priloga II. Uredbi (EZ) br. 1107/2009 utvrđivanjem znanstvenih kriterija za određivanje svojstava endokrine disrupcije

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EZ) br. 1107/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 21. listopada 2009. o stavljanju na tržište sredstava za zaštitu bilja i stavljanju izvan snage direktiva Vijeća 79/117/EEZ i 91/414/EEZ (1), a posebno njezin članak 78. stavak 1. točku (a) i Prilog II. točku 3.6.5. drugi stavak,

budući da:

(1)

Znanstvene kriterije za određivanje svojstava endokrine disrupcije aktivnih tvari, safenera i sinergista trebalo bi utvrditi uzimajući u obzir ciljeve Uredbe (EZ) br. 1107/2009, a to su osigurati visoku razinu zaštite kako zdravlja ljudi i životinja tako i okoliša i, posebno, osigurati da tvari ili proizvodi koji se stavljaju na tržište nemaju štetan učinak na zdravlje ljudi ili životinja ili neprihvatljiv učinak na okoliš te poboljšati funkcioniranje unutarnjeg tržišta uz istovremeno unapređenje poljoprivredne proizvodnje.

(2)

Svjetska zdravstvena organizacija (WHO) predložila je 2002. u okviru Međunarodnog programa za sigurnost kemikalija definiciju endokrinih disruptora (2), a 2009. definiciju štetnih učinaka (3). Te su definicije u međuvremenu općenito prihvaćene među znanstvenicima. Europska agencija za sigurnost hrane („Agencija”) odobrila je te definicije u znanstvenom mišljenju o endokrinim disruptorima donesenom 28. veljače 2013. (4) (dalje u tekstu: „znanstveno mišljenje Agencije”). To mišljenje dijeli i Znanstveni odbor za zaštitu potrošača (5). Stoga je primjereno temeljiti kriterije za određivanje svojstava endokrine disrupcije na tim definicijama WHO-a.

(3)

Za provedbu tih kriterija trebalo bi primijeniti pristup utvrđivanja valjanosti i utemeljenosti dokaza, posebno uzimajući u obzir pristup predviđen Uredbom (EZ) br. 1272/2008 Europskog parlamenta i Vijeća (6) za utvrđivanje valjanosti i utemeljenosti dokaza. Trebalo bi uzeti u obzir i prethodno iskustvo s primjenom vodiča OECD-a o standardiziranim smjernicama za ispitivanje za ocjenu kemikalija u pogledu endokrine disrupcije (7). Osim toga, provedba kriterija trebala bi se temeljiti na svim relevantnim znanstvenim dokazima, uključujući studije dostavljene u skladu s trenutačnim zahtjevima u pogledu podataka iz Uredbe (EZ) br. 1107/2009. Te se studije uglavnom temelje na međunarodno dogovorenim planovima ispitivanja.

(4)

Utvrđivanje svojstava endokrine disrupcije u odnosu na ljudsko zdravlje trebalo bi se temeljiti na dokazima koji se odnose na ljude i/ili životinje, čime se omogućava utvrđivanje tvari za koje je poznato ili se pretpostavlja da su endokrino disruptivne.

(5)

Budući da posebni znanstveni kriteriji utvrđeni ovom Uredbom odražavaju trenutačna znanstvena i tehnička saznanja i potrebno ih je primijeniti umjesto kriterija trenutačno utvrđenih u točki 3.6.5. Priloga II. Uredbi (EZ) br. 1107/2009, trebalo bi ih propisati u tom Prilogu.

(6)

Kako bi se uzela u obzir trenutačna znanstvena i tehnička saznanja, trebalo bi odrediti i posebne znanstvene kriterije za utvrđivanje aktivnih tvari, safenera i sinergista koji imaju svojstva endokrine disrupcije koja mogu imati štetne učinke na organizme koji ne pripadaju ciljnoj skupini. Stoga bi točku 3.8.2. Priloga II. Uredbi (EZ) br. 1107/2009 trebalo izmijeniti radi uvođenja tih posebnih kriterija.

(7)

Uzimajući u obzir ciljeve Uredbe (EZ) br. 1107/2009 Komisija bi trebala ocijeniti iskustvo stečeno primjenom znanstvenih kriterija za određivanje svojstava endokrine disrupcije uvedenih ovom Uredbom.

(8)

Kriteriji za određivanje svojstava endokrine disrupcije odražavaju trenutačna znanstvena i tehnička saznanja i omogućuju točnije utvrđivanje aktivnih tvari koje imaju svojstva endokrine disrupcije. Stoga bi se novi kriteriji trebali što prije početi primjenjivati, no potrebno je uzeti u obzir vrijeme koje je državama članicama i Agenciji potrebno kako bi se pripremile za primjenu tih kriterija. Stoga bi se ti kriteriji trebali primjenjivati od 20. listopada 2018., osim ako je mjerodavni odbor glasao o nacrtu uredbe do 20. listopada 2018. Komisija će razmotriti posljedice za svaki postupak koji je u tijeku u skladu s Uredbom (EZ) br. 1107/2009 i prema potrebi poduzeti odgovarajuće mjere, poštujući prava podnositeljā zahtjeva. To može uključivati zahtjev za dodatne informacije od podnositelja zahtjeva i/ili dodatne znanstvene informacije od države članice izvjestiteljice i Agencije.

(9)

Mjere predviđene ovom Uredbom u skladu su s mišljenjem Stalnog odbora za bilje, životinje, hranu i hranu za životinje,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Prilog II. Uredbi (EZ) br. 1107/2009 mijenja se u skladu s Prilogom ovoj Uredbi.

Članak 2.

Točke 3.6.5. i 3.8.2. Priloga II. Uredbi (EZ) br. 1107/2009, kako je izmijenjen ovom Uredbom, primjenjuju se od 20. listopada 2018. osim za postupke u kojima je Odbor glasao o nacrtu uredbe do 20. listopada 2018.

Članak 3.

Komisija do 20. listopada 2025. odboru iz članka 79. Uredbe (EZ) br. 1107/2009 dostavlja ocjenu iskustva stečenog primjenom znanstvenih kriterija za određivanje svojstava endokrine disrupcije uvedenih ovom Uredbom.

Članak 4.

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Primjenjuje se od 20. listopada 2018.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 19. travnja 2018.

Za Komisiju

Predsjednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  SL L 309, 24.11.2009., str. 1.

(2)  WHO/IPCS (Svjetska zdravstvena organizacija / Međunarodni program za sigurnost kemikalija), 2002. „Global Assessment of the State-of-the-science of Endocrine Disruptors” (Globalna procjena znanstvenih spoznaja o endokrinim disruptorima). WHO/PCS/EDC/02.2, javno dostupno na: http://www.who.int/ipcs/publications/new_issues/endocrine_disruptors/en/.

(3)  WHO/IPCS (Svjetska zdravstvena organizacija / Međunarodni program za sigurnost kemikalija), 2009. „Principles and Methods for the Risk Assessment of Chemicals in Food”(Načela i metode za procjenu rizika od kemikalija u hrani). „Environmental Health Criteria 240” (Kriteriji za okoliš i zdravlje 240), javno dostupno na: http://www.who.int/foodsafety/publications/chemical-food/en/.

(4)  „Scientific Opinion on the hazard assessment of endocrine disruptors: Scientific criteria for identification of endocrine disruptors and appropriateness of existing test methods for assessing effects mediated by these substances on human health and the environment” (Znanstveno mišljenje o ocjeni opasnosti endokrinih disruptora: znanstveni kriteriji za utvrđivanje endokrinih disruptora i prikladnost postojećih metoda ispitivanja za procjenu učinaka koje te tvari imaju na ljudsko zdravlje i okoliš), EFSA Journal 2013.; 11(3):3132, doi: 10.2903/j.efsa.2013.3132.

(5)  Znanstveni odbor za sigurnost potrošača, „Memorandum on Endocrine disruptors” (Memorandum o endokrinim disruptorima), 16.12.2014. (SCCS/1544/14).

(6)  Uredba (EZ) br. 1272/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. prosinca 2008. o razvrstavanju, označivanju i pakiranju tvari i smjesa, o izmjeni i stavljanju izvan snage Direktive 67/548/EEZ i Direktive 1999/45/EZ i o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1907/2006 (SL L 353, 31.12.2008., str. 1.).

(7)  OECD Series on Testing and Assessment No. 150 (Publikacije OECD-a o testiranju i ocjenjivanju, br. 150).


PRILOG

Prilog II. Uredbi (EZ) br. 1107/2009 mijenja se kako slijedi:

1.

U točki 3.6.5. nakon četvrtog stavka dodaju se sljedeći stavci:

„Od 20. listopada 2018. smatra se da aktivna tvar, safener ili sinergist posjeduje svojstva endokrine disrupcije koja mogu imati štetne učinke na ljude ako na temelju točaka od 1. do 4. šestog stavka ta tvar zadovoljava sve kriterije u nastavku, osim ako je dokazano da utvrđeni štetni učinci nisu relevantni za ljude:

1.

tvar pokazuje štetan učinak na netaknuti organizam ili njegovo potomstvo u obliku promjene u morfologiji, fiziologiji, rastu, razvoju, razmnožavanju ili životnom vijeku organizma, sustava ili (sub)populacije koja uzrokuje ograničenje funkcionalne sposobnosti i sposobnosti nošenja s dodatnim stresom ili povećanje osjetljivosti na druge utjecaje;

2.

tvar ima endokrin način djelovanja, odnosno mijenja funkciju/funkcije endokrinog sustava;

3.

štetan učinak posljedica je endokrinog načina djelovanja.

Utvrđivanje aktivne tvari, safenera ili sinergista kao tvari koja posjeduje svojstva endokrine disrupcije koja mogu imati štetan učinak na ljude u skladu s petim stavkom temelji se na svim sljedećim točkama:

1.

svi raspoloživi relevantni znanstveni podaci (ispitivanja in vivo ili na odgovarajući način potvrđeni alternativni sustavi ispitivanja s pomoću kojih je moguće predvidjeti štetne učinke za ljude ili za životinje te ispitivanja in vivo, in vitro ili, ako je primjenjivo, in silico kojima se dobivaju informacije o endokrinim načinima djelovanja):

(a)

znanstveni podaci dobiveni u skladu s međunarodno dogovorenim planovima ispitivanja, posebno onima navedenima u komunikacijama Komisije u okviru utvrđivanja zahtjeva u pogledu podataka za aktivne tvari i sredstva za zaštitu bilja, u skladu s ovom Uredbom;

(b)

drugi znanstveni podaci dobiveni primjenom metodologije sustavnog preispitivanja, posebno primjenom smjernica o podacima iz literature iz komunikacija Komisije u okviru utvrđivanja zahtjeva u pogledu podataka za aktivne tvari i sredstva za zaštitu bilja, u skladu s ovom Uredbom;

2.

ocjena raspoloživih relevantnih znanstvenih podataka na temelju pristupa utvrđivanja valjanosti i utemeljenosti dokaza kako bi se utvrdilo jesu li kriteriji iz petog stavka ispunjeni; primjenom pristupa utvrđivanja valjanosti i utemeljenosti dokaza pri ocjeni znanstvenih dokaza posebno se uzimaju u obzir svi sljedeći čimbenici:

(a)

pozitivni i negativni rezultati;

(b)

relevantnost planova ispitivanja za ocjenu štetnih učinaka i endokrinog načina djelovanja;

(c)

kvaliteta i dosljednost podataka, pri čemu se uzimaju u obzir struktura i usklađenost rezultata dobivenih u okviru jednog ispitivanja i različitih slično planiranih ispitivanja te rezultata dobivenih ispitivanjem različitih vrsta;

(d)

ispitivanja puta izlaganja, toksikokinetička ispitivanja i ispitivanja metabolizma;

(e)

pojam granične doze te međunarodne smjernice za najveće preporučene doze i za ocjenjivanje zbunjujućih učinaka prekomjerne toksičnosti;

3.

primjenom pristupa utvrđivanja valjanosti i utemeljenosti dokaza povezanost između štetnih učinaka i endokrinog načina djelovanja utvrđuje se na temelju biološke vjerojatnosti, koja se određuje s obzirom na trenutačna znanstvena saznanja i uzimajući u obzir međunarodno dogovorene smjernice;

4.

štetni učinci koji su nespecifična sekundarna posljedica drugih toksičnih učinaka ne uzimaju se u obzir pri utvrđivanju tvari kao endokrinog disruptora.”

2.

U točki 3.8.2. nakon jedinog stavka dodaju se sljedeći stavci:

„Od 20. listopada 2018. smatra se da aktivna tvar, safener ili sinergist posjeduje svojstva endokrine disrupcije koja mogu imati štetne učinke na organizme koji ne pripadaju ciljnoj skupini ako na temelju točaka od 1. do 4. trećeg stavka ta tvar zadovoljava sve kriterije u nastavku, osim ako je dokazano da utvrđeni štetni učinci nisu relevantni za organizme koji ne pripadaju ciljnoj skupini na razini (sub)populacije:

1.

tvar pokazuje štetan učinak na organizme koji ne pripadaju ciljnoj skupini u obliku promjene u morfologiji, fiziologiji, rastu, razvoju, razmnožavanju ili životnom vijeku organizma, sustava ili (sub)populacije koja uzrokuje ograničenje funkcionalne sposobnosti i sposobnosti nošenja s dodatnim stresom ili povećanje osjetljivosti na druge utjecaje;

2.

tvar ima endokrin način djelovanja, odnosno mijenja funkciju/funkcije endokrinog sustava;

3.

štetan učinak posljedica je endokrinog načina djelovanja.

Utvrđivanje aktivne tvari, safenera ili sinergista kao tvari koja posjeduje svojstva endokrine disrupcije koja mogu imati štetne učinke na organizme koji ne pripadaju ciljnoj skupini u skladu s drugim stavkom temelji se na svim sljedećim točkama:

1.

svi raspoloživi relevantni znanstveni podaci (ispitivanja in vivo ili na odgovarajući način potvrđeni alternativni sustavi ispitivanja s pomoću kojih je moguće predvidjeti štetne učinke za ljude ili za životinje te ispitivanja in vivo, in vitro ili, ako je primjenjivo, in silico kojima se dobivaju informacije o endokrinim načinima djelovanja):

(a)

znanstveni podaci dobiveni u skladu s međunarodno dogovorenim planovima ispitivanja, posebno onima navedenima u komunikacijama Komisije u okviru utvrđivanja zahtjeva u pogledu podataka za aktivne tvari i sredstva za zaštitu bilja, u skladu s ovom Uredbom;

(b)

drugi znanstveni podaci dobiveni primjenom metodologije sustavnog preispitivanja, posebno primjenom smjernica o podacima iz literature iz komunikacija Komisije u okviru utvrđivanja zahtjeva u pogledu podataka za aktivne tvari i sredstva za zaštitu bilja, u skladu s ovom Uredbom;

2.

ocjena raspoloživih relevantnih znanstvenih podataka na temelju pristupa utvrđivanja valjanosti i utemeljenosti dokaza kako bi se utvrdilo jesu li kriteriji iz drugog stavka ispunjeni; primjenom pristupa utvrđivanja valjanosti i utemeljenosti dokaza pri ocjeni znanstvenih dokaza uzimaju se u obzir svi sljedeći čimbenici:

(a)

pozitivni i negativni rezultati, vodeći računa prema potrebi o različitim taksonomskim skupinama (npr. sisavci, ptice, ribe, vodozemci);

(b)

relevantnost plana ispitivanja za ocjenu štetnih učinaka i njegova relevantnost na razini (sub)populacije te za ocjenu endokrinog načina djelovanja;

(c)

štetni učinci na razmnožavanje, rast/razvoj i drugi relevantni štetni učinci za koje je vjerojatno da će utjecati na (sub)populacije. Prikladni, pouzdani i reprezentativni podaci s terena ili podaci o praćenju i/ili rezultati dobiveni na temelju modela populacije uzimaju se u obzir ako su dostupni.

(d)

kvaliteta i dosljednost podataka, pri čemu se uzimaju u obzir struktura i usklađenost rezultata u okviru jednog ispitivanja i različitih slično planiranih ispitivanja te rezultati dobiveni ispitivanjem različitih taksonomskih skupina;

(e)

pojam granične doze te međunarodne smjernice za najveće preporučene doze i za ocjenjivanje zbunjujućih učinaka prekomjerne toksičnosti;

3.

primjenom pristupa utvrđivanja valjanosti i utemeljenosti dokaza povezanost između štetnih učinaka i endokrinog načina djelovanja utvrđuje se na temelju biološke vjerojatnosti, koja se određuje s obzirom na trenutačna znanstvena saznanja i uzimajući u obzir međunarodno dogovorene smjernice;

4.

štetni učinci koji su nespecifična sekundarna posljedica drugih toksičnih učinaka ne uzimaju se u obzir pri utvrđivanju tvari kao endokrinog disruptora u odnosu na organizme koji ne pripadaju ciljnoj skupini.”


20.4.2018   

HR

Službeni list Europske unije

L 101/37


PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2018/606

оd 19. travnja 2018.

o zaštiti naziva „Dons” (ZOI) u skladu s člankom 99. Uredbe (EU) br. 1308/2013 Europskog parlamenta i Vijeća

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 1308/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o uspostavljanju zajedničke organizacije tržišta poljoprivrednih proizvoda i stavljanju izvan snage uredbi Vijeća (EEZ) br. 922/72, (EEZ) br. 234/79, (EZ) br. 1037/2001 i (EZ) br. 1234/2007 (1), a posebno njezin članak 99.,

budući da:

(1)

U skladu s člankom 97. stavcima 2. i 3. Uredbe (EU) br. 1308/2013 Komisija je ispitala zahtjev za registraciju naziva „Dons” kao zaštićene oznake izvornosti (ZOI) koji je podnijela Danska te ga objavila u Službenom listu Europske unije  (2).

(2)

U skladu s člankom 98. Uredbe (EU) br. 1308/2013 i člankom 14. Uredbe Komisije (EZ) br. 607/2009 (3) e-poštom primljeni su sljedeći prigovori: 4. veljače 2016. prigovor talijanskog ministarstva poljoprivrede, 5. veljače 2016. prigovor talijanske nacionalne konfederacije dobrovoljnih konzorcija za zaštitu naziva talijanskih vina (Confederazione Nazionale dei Consorzi Volontari per la Tutela delle Denominazioni dei vini Italiani – FEDERDOC) i 8. veljače 2016. prigovor talijanskog udruženja poljoprivredno-prehrambenih zadruga (L'Alleanza delle Cooperative Italiane-Agroalimentare). Komisija smatra da su sva tri prigovora dopuštena u skladu s člankom 15. Uredbe (EZ) br. 607/2009.

(3)

Dopisom od 24. svibnja 2016. Komisija je proslijedila te primjedbe danskim nadležnim tijelima i pozvala ih da svoja povezana očitovanja podnesu u roku od dva mjeseca u skladu s člankom 16. stavkom 1. Uredbe (EZ) br. 607/2009. Danska je 4. srpnja 2016. poslala svoja očitovanja u traženom roku.

(4)

U skladu s člankom 16. stavkom 1. Uredbe (EZ) br. 607/2009 Komisija je trima podnositeljima prigovora dostavila navedena očitovanja danskih nadležnih tijela u dopisima od 12. siječnja 2017. te za dostavljanje eventualnih primjedbi odredila rok od dva mjeseca. Komisija je 10. ožujka 2017. kao odgovor primila dopis talijanskog ministarstva poljoprivrede u kojem je ministarstvo ponovno izrazilo svoje protivljenje.

(5)

U skladu s člankom 16. stavkom 3. Uredbe (EZ) br. 607/2009 Komisija bi trebala donijeti odluku na temelju dokaza koji su joj dostupni.

(6)

Sva tri podnositelja prigovora tvrde da određene sorte vinove loze koje se upotrebljavaju za proizvodnju vina „Dons”, odnosno „Cabernet Cortis”, „Orion”, „Regent”, „Rondo” i „Solaris”, koje oni smatraju hibridima dobivenima križanjem vrste Vitis vinifera s drugim vrstama roda Vitis, ne bi trebalo upotrebljavati za proizvodnju zaštićene oznake izvornosti u skladu s člankom 93. stavkom 1. točkom (a) podtočkom iv. Uredbe (EU) br. 1308/2013. Tvrde i da se sorta dobivena križanjem među vrstama ne može nikako smatrati da pripada vrsti Vitis vinifera. Talijansko ministarstvo poljoprivrede i FEDERDOC smatraju da je u svim zemljama Europske unije ispitivanjem genoma moguće utvrditi pripada li sorta vrsti Vitis vinifera ili križanju s drugom vrstom roda Vitis.

(7)

Nadalje talijansko ministarstvo poljoprivrede tvrdi da su upućivanje na ljudske čimbenike, uzročna povezanost između prirodnih i ljudskih čimbenika te informacije o kvaliteti i svojstvima proizvoda koji se pripisuju zemljopisnom okruženju nedostatni. K tome, navedeni podnositelj prigovora smatra da tvrdnja prema kojoj se profil kiselosti proizvoda može pripisati „izboru relativno otpornih sorti” nema nikakve tehničke ni znanstvene osnove, uzimajući u obzir to da je izbor sorti dugotrajan proces koji se ne može odnositi na hibridne sorte među vrstama.

(8)

Naposljetku, talijansko ministarstvo poljoprivrede smatra da je suvišno navoditi zahtjeve u pogledu označivanja sorti vinove loze i godine berbe jer su ti zahtjevi utvrđeni u člancima 61. i 62. Uredbe (EZ) br. 607/2009.

(9)

Komisija je procijenila argumente i dokaze koje su dostavili podnositelji prigovora i podnositelj zahtjeva te je zaključila da bi se naziv „Dons” trebao registrirati kao zaštićena oznaka izvornosti iz razloga navedenih u nastavku.

(10)

Kada je riječ o navodima da proizvod nije nastao od sorti vinove loze koje pripadaju vrsti Vitis vinifera potrebno je uzeti u obzir nekoliko elemenata. Prvo, na razini EU-a nema usklađenog razvrstavanja sorti vinove loze koje pripadaju vrsti Vitis vinifera. Osim toga, ne postoji referentni popis ili znanstveni dokument koji je izdalo službeno nadležno tijelo, kao što je Međunarodna organizacija za vinovu lozu i vino (OIV), na temelju kojih bi se sada mogla neosporno kategorizirati vrsta Vitis vinifera ili križanje vrste Vitis vinifera i drugih vrsta roda Vitis, ili utvrditi razlika među njima. U tom bi kontekstu pitanje znanstvene definicije trebalo prije svega obraditi u okviru preliminarne nacionalne procjene koju provode države članice u skladu s člankom 96. Uredbe (EU) br. 1308/2013. Danska se oslanja na njemačko razvrstavanje prema kojemu se smatra da svih pet predmetnih sorti vinove loze pripada vrsti Vitis vinifera. Drugo, u skladu s člankom 16. stavkom 3. Uredbe (EZ) br. 607/2009 u pogledu ocjene prigovora Komisija donosi svaku odluku o odbijanju ili registraciji oznake izvornosti na temelju dokaza koji su joj dostupni. U predmetnom slučaju podnositelji prigovora nisu dostavili nikakve čvrste znanstvene dokaze ili podatke kojima se dokazuje da se proizvod ne dobiva od sorti vinove loze koje pripadaju vrsti Vitis vinifera. Naposljetku, Komisija napominje da nekoliko drugih država članica upotrebljava predmetne sorte vinove loze u proizvodnji vina sa zaštićenom oznakom izvornosti.

(11)

Zbog prethodno navedenih razloga nije moguće zaključiti da se proizvod koji se naziva „Dons” dobiva od sorti vinove loze koje ne pripadaju vrsti Vitis vinifera. Stoga se primjedbe utemeljene na tim razlozima moraju odbiti.

(12)

Kada je riječ o navodnom nedostatku informacija o povezanosti, Komisija smatra da je prisutan opis relevantnih prirodnih čimbenika prisutnih u zemljopisnom okruženju, njihove povezanosti s posebnom kvalitetom i svojstvima proizvoda, koja su posebno izražena u većem udjelu mliječne kiseline u proizvodu po čemu se razlikuje od klasičnih pjenušavih vina. Stoga se zaključuje da su u skladu s člankom 7. Uredbe (EZ) br. 607/2009 prisutni potrebni elementi koji se odnose na povezanost. Kada je riječ o ljudskim čimbenicima, smatra se da se profil kiselosti proizvoda može pripisati izboru relativno otpornih sorti u skladu s člankom 93. stavkom 1. točkom (a) podtočkom i. Uredbe (EU) br. 1308/2013.

(13)

Kada je riječ o tvrdnji da je suvišno navoditi zahtjeve propisane predmetnom uredbom, s obzirom na to da dio zahtjeva nadilazi pravo Unije, njihovo se uključivanje čini primjerenim kako bi se osiguralo da su zahtjevi jasni i da ih potencijalno prihvatljivi proizvođači ispravno tumače.

(14)

S obzirom na prethodno navedeno i u skladu s člankom 99. Uredbe (EU) br. 1308/2013 Komisija smatra da zahtjev ispunjava uvjete utvrđene u toj uredbi te da bi naziv „Dons” trebalo zaštititi i upisati u registar iz članka 104. te uredbe.

(15)

Mjere predviđene ovom Uredbom u skladu su s mišljenjem Odbora za zajedničku organizaciju poljoprivrednih tržišta,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Naziv „Dons” (ZOI) zaštićuje se.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 19. travnja 2018.

Za Komisiju

Predsjednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  SL L 347, 20.12.2013., str. 671.

(2)  SL C 407, 8.12.2015., str. 4.

(3)  Uredba Komisije (EZ) br. 607/2009 od 14. srpnja 2009. o utvrđivanju određenih detaljnih pravila za provedbu Uredbe Vijeća (EZ) br. 479/2008 u pogledu zaštićenih oznaka izvornosti i oznaka zemljopisnog podrijetla, tradicionalnih izraza, označavanja i prezentiranja određenih proizvoda u sektoru vina (SL L 193, 24.7.2009., str. 60.).


20.4.2018   

HR

Službeni list Europske unije

L 101/40


PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2018/607

оd 19. travnja 2018.

o uvođenju konačne antidampinške pristojbe na uvoz čelične užadi i kabela podrijetlom iz Narodne Republike Kine kako je proširena na uvoz čelične užadi i kabela poslanih iz Maroka i Republike Koreje, bez obzira na to imaju li deklarirano podrijetlo iz tih zemalja ili ne, nakon revizije zbog predstojećeg isteka mjera u skladu s člankom 11. stavkom 2. Uredbe (EU) 2016/1036 Europskog parlamenta i Vijeća

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) 2016/1036 Europskog parlamenta i Vijeća od 8. lipnja 2016. o zaštiti od dampinškog uvoza iz zemalja koje nisu članice Europske unije (1) („Osnovna uredba”), a posebno njezin članak 11. stavak 2.,

budući da:

1.   POSTUPAK

1.1.   Prethodni ispitni postupci i mjere na snazi

(1)

Uredbom (EZ) br. 1796/1999 (2) Vijeće je uvelo antidampinšku pristojbu na uvoz čelične užadi i kabela podrijetlom iz Narodne Republike Kine („NRK”), Mađarske, Indije, Meksika, Poljske, Južne Afrike i Ukrajine. Te će se mjere dalje u tekstu navoditi kao „početne mjere”, a ispitni postupak koji je doveo do mjera uvedenih Uredbom (EZ) br. 1796/1999 dalje će se u tekstu navoditi kao „početni ispitni postupak”.

(2)

Nakon toga utvrđeno je da su se početne mjere koje se odnose na uvoz iz Ukrajine i NRK-a nakon ispitnih postupaka u skladu s člankom 13. Uredbe Vijeća (EZ) br. 384/96 (3) izbjegavale preko Moldove odnosno Maroka. Stoga je Uredbom (EZ) br. 760/2004 (4) Vijeće proširilo konačnu antidampinšku pristojbu uvedenu na uvoz čelične užadi i kabela podrijetlom iz Ukrajine na uvoz istih proizvoda poslanih iz Moldove. Slično tome, antidampinška pristojba uvedena na uvoz čelične užadi i kabela podrijetlom iz NRK-a proširena je Uredbom Vijeća (EZ) br. 1886/2004 (5) na uvoz istih proizvoda poslanih iz Maroka.

(3)

Uredbom (EZ) br. 1858/2005 (6) Vijeće je, nakon revizije zbog predstojećeg isteka mjera u skladu s člankom 11. stavkom 2. Uredbe (EZ) br. 384/96, zadržalo početne mjere uvedene na uvoz čelične užadi i kabela podrijetlom iz NRK-a, Indije, Južne Afrike i Ukrajine. Mjere koje su se primjenjivale na uvoz podrijetlom iz Meksika istekle su 18. kolovoza 2004. (7) Budući da su Mađarska i Poljska postale članice Europske unije 1. svibnja 2004., mjere su tog datuma prekinute.

(4)

U svibnju 2010. Provedbenom uredbom (EU) br. 400/2010 (8) Vijeće je konačnu antidampinšku pristojbu uvedenu Uredbom (EZ) br. 1858/2005 na uvoz čelične užadi i kabela podrijetlom iz NRK-a proširilo na uvoz čelične užadi i kabela poslanih iz Republike Koreje, bez obzira na to imaju li deklarirano podrijetlo iz Republike Koreje ili ne, kao rezultat ispitnog postupka u pogledu izbjegavanja mjera u skladu s člankom 13. Osnovne uredbe. Određenim korejskim proizvođačima izvoznicima odobreno je izuzeće od proširene pristojbe jer je utvrđeno da nisu izbjegavali konačne antidampinške pristojbe.

(5)

Mjere koje su se primjenjivale na uvoz podrijetlom iz Indije istekle su 17. studenoga 2010. (9)

(6)

U siječnju 2012. Provedbenom uredbom (EU) br. 102/2012 (10) Vijeće je, nakon revizije zbog predstojećeg isteka mjera u skladu s člankom 11. stavkom 2. Uredbe (EZ) br. 1225/2009 (11), zadržalo antidampinšku pristojbu za NRK kako je proširena na Maroko i Republiku Koreju te za Ukrajinu kako je proširena na Moldovu. Dalje u tekstu te se mjere nazivaju „mjere na snazi”, a ispitni postupak revizije zbog predstojećeg isteka mjera, zaključen Provedbenom uredbom (EU) br. 102/2012, u dalje u tekstu naziva se „prethodna revizija zbog predstojećeg isteka mjera”.

(7)

Istom je uredbom Vijeće prekinulo i postupak u pogledu Južne Afrike. Mjere koje su se primjenjivale na uvoz podrijetlom iz Južne Afrike istekle su 9. veljače 2012.

1.2.   Zahtjev za reviziju zbog predstojećeg isteka mjera

(8)

Nakon objave obavijesti o predstojećem isteku mjera (12) Komisija je zaprimila zahtjev za reviziju u skladu s člankom 11. stavkom 2. Osnovne uredbe („zahtjev za reviziju”).

(9)

Zahtjev za reviziju podnio je 7. studenoga 2016. Odbor za vezu industrija žičane užadi EU-a („podnositelj zahtjeva”) u ime proizvođača koji čine više od 25 % ukupne proizvodnje čelične užadi i kabela u Uniji. Zahtjev se temeljio na činjenici da bi istekom mjera koje se odnose na NRK vjerojatno došlo do nastavka dampinga i ponavljanja štete za industriju Unije. Podnositelj zahtjeva nije dostavio dostatne dokaze da bi istekom mjera na snazi koje se odnose na Ukrajinu vjerojatno došlo do nastavka ili ponavljanja dampinga i štete.

1.3.   Pokretanje postupka

(10)

Nakon savjetovanja s Odborom uspostavljenim člankom 15. stavkom 1. Osnovne uredbe Komisija je utvrdila da postoje dostatni dokazi koji opravdavaju pokretanje revizije zbog predstojećeg isteka mjera te je 8. veljače 2017. u obavijesti objavljenoj u Službenom listu Europske unije  (13) („Obavijest o pokretanju postupka”) najavila pokretanje revizije zbog predstojećeg isteka mjera u skladu s člankom 11. stavkom 2. Osnovne uredbe.

(11)

Budući da nije podnesen valjano obrazložen zahtjev za reviziju zbog predstojećeg isteka mjere koja se odnosi na uvoz čelične užadi i kabela podrijetlom iz Ukrajine, Komisija je obavijestila da će ta antidampinška mjera isteći. Stoga je antidampinška pristojba uvedena na uvoz čelične užadi i kabela podrijetlom iz Ukrajine istekla 10. veljače 2017. (14)

1.4.   Razdoblje ispitnog postupka revizije i razmatrano razdoblje

(12)

Ispitnim postupkom u pogledu nastavka ili ponavljanja dampinga obuhvaćeno je razdoblje od 1. siječnja 2016. do 31. prosinca 2016. („razdoblje ispitnog postupka revizije” ili „RIPR”). Ispitivanjem kretanja relevantnih za procjenu vjerojatnosti nastavka ili ponavljanja štete obuhvaćeno je razdoblje od 1. siječnja 2013. do kraja razdoblja ispitnog postupka revizije, odnosno do 31. prosinca 2016. („razmatrano razdoblje”).

1.5.   Zainteresirane strane

(13)

U Obavijesti o pokretanju postupka Komisija je sve zainteresirane strane pozvala da sudjeluju u ispitnom postupku. Osim toga, Komisija je o pokretanju revizije zbog predstojećeg isteka mjera službeno obavijestila podnositelja zahtjeva, ostale proizvođače iz Unije koji su joj poznati, proizvođače izvoznike iz NRK-a, uvoznike/korisnike za koje se zna da se na njih odnosi ispitni postupak te tijela NRK-a.

(14)

Sve zainteresirane strane pozvane su da u rokovima utvrđenima u Obavijesti o pokretanju postupka izraze svoje stavove, dostave informacije i pruže popratne dokaze. Zainteresiranim stranama pružena je mogućnost i da pisanim putem zatraže saslušanje pred ispitnim službama Komisije i/ili službenikom za saslušanje u trgovinskim postupcima.

1.5.1.   Odabir uzorka

(15)

U svojoj Obavijesti o pokretanju postupka Komisija je navela da bi mogla provesti odabir uzorka zainteresiranih strana u skladu s člankom 17. Osnovne uredbe.

1.5.1.1.   Odabir uzorka proizvođača izvoznika iz NRK-a

(16)

S obzirom na očito velik broj proizvođača izvoznika iz NRK-a u Obavijesti o pokretanju postupka bio je predviđen odabir uzorka.

(17)

Kako bi odlučila je li odabir uzorka potreban i, ako jest, kako bi odabrala uzorak, Komisija je od 21 proizvođača izvoznika u NRK-u koji su joj poznati zatražila da dostave informacije navedene u Obavijesti o pokretanju postupka. Zatražene informacije uključivale su obujam proizvodnje i proizvodni kapacitet. Osim toga, Komisija je od Misije NRK-a pri Europskoj uniji zatražila da utvrdi ostale proizvođače izvoznike koji bi mogli biti zainteresirani za sudjelovanje u ispitnom postupku, ako postoje, i/ili da stupi u kontakt s njima.

(18)

Samo je jedna grupa proizvođača izvoznika odgovorila da je spremna surađivati. Ta je grupa, iako obuhvaća 100 % izvoza čelične užadi i kabela iz NRK-a u Uniju, činila samo manje od 2 % ukupne kineske proizvodnje tih proizvoda. Budući da je samo jedna grupa proizvođača izvoznika bila spremna surađivati, odabir uzorka nije bio potreban.

1.5.1.2.   Odabir uzorka proizvođača iz Unije

(19)

Komisija je u Obavijesti o pokretanju postupka navela da je odabrala privremeni uzorak proizvođača iz Unije. U skladu s člankom 17. Osnovne uredbe uzorak je odabran na temelju obujma prodaje istovjetnog proizvoda. Uzorak se sastojao od šest proizvođača iz Unije. Proizvođači iz Unije u uzorku činili su 50,5 % ukupne proizvodnje industrije Unije tijekom RIPR-a. Komisija je pozvala zainteresirane strane da dostave primjedbe o privremenom uzorku. U zadanom roku nisu zaprimljene nikakve primjedbe i stoga je privremeni uzorak potvrđen. Uzorak se smatrao reprezentativnim za industriju Unije.

1.5.1.3.   Odabir uzorka nepovezanih uvoznika

(20)

Kako bi Komisija mogla odlučiti je li odabir uzorka potreban te, ako jest, odabrati uzorak, svi nepovezani uvoznici ili predstavnici koji djeluju u njihovo ime pozvani su da sudjeluju u ovom ispitnom postupku. Od tih je strana zatraženo da se jave i da Komisiji dostave informacije o svojem društvu ili društvima koje se zahtijevaju u Prilogu II. Obavijesti o pokretanju postupka.

(21)

Osim toga, Komisija je u početnoj fazi kontaktirala s 44 uvoznika utvrđena u zahtjevu za reviziju te je od njih zatražila da objasne svoju djelatnost i popune prethodno navedeni Prilog.

(22)

Javilo se samo sedam uvoznika, ali ih je šest od njih odgovorilo da tijekom RIPR-a nisu uvozili čeličnu užad i kabele. Stoga odabir uzorka nije bio potreban.

1.5.2.   Upitnici

(23)

Komisija je upitnike poslala grupi proizvođača izvoznika koja surađuje i koja je odgovorila na obrazac za odabir uzorka, šest proizvođača iz Unije u uzorku, jednom uvozniku, deset korisnika koji su se javili nakon pokretanja ispitnog postupka i 50 proizvođača u potencijalnim trećim zemljama tržišnoga gospodarstva koji su joj poznati (Kanada, Indija, Japan, Malezija, Meksiko, Rusija, Južna Afrika, Južna Koreja, Švicarska, Tajland, Turska, Ukrajina i Sjedinjene Američke Države („SAD”)).

(24)

Odgovor na upitnik dostavili su grupa proizvođača izvoznika i pet proizvođača iz Unije. Nijedan uvoznik ni korisnik nisu dostavili odgovor na upitnik.

(25)

Dva proizvođača iz trećih zemalja tržišnoga gospodarstva, jedan iz Turske i jedan iz SAD-a, dostavila su odgovor na upitnik.

1.5.3.   Posjeti radi provjere

(26)

Komisija je zatražila i provjerila sve informacije koje je smatrala potrebnima za utvrđivanje vjerojatnosti nastavka ili ponavljanja dampinga i štete te interesa Unije. Posjeti radi provjere u skladu s člankom 16. Osnovne uredbe obavljeni su u prostorima sljedećih društava:

 

proizvođači iz Unije:

Bridon International Ltd, Doncaster, Ujedinjena Kraljevina

Casar Drahtseilwerk Saar GmbH, Kirkel, Njemačka

Drumet Liny i Druty sp z o.o., Wloclawek, Poljska

Gustav Wolf GmbH, Guetersloh, Njemačka

Redaelli Tecna Spa, Milano, Italija

 

proizvođač izvoznik iz NRK-a

Fasten Group Imp. & Exp. Co., Ltd., grad Jiangyin, Wuxi, pokrajina Jiangsu

 

proizvođač u trećoj zemlji tržišnoga gospodarstva

WireCo World Group, Prairie Village, KS, SAD.

2.   PROIZVOD IZ POSTUPKA REVIZIJE I ISTOVJETNI PROIZVOD

2.1.   Proizvod iz postupka revizije

(27)

Proizvod koji je predmet ove revizije čine čelična užad i kabeli, uključujući zatvorenu užad, osim užadi i kablova od nehrđajućeg čelika, s najvećim presjekom većim od 3 mm, podrijetlom iz NRK-a („proizvod iz postupka revizije”), trenutačno razvrstan u oznake KN ex 7312 10 81, ex 7312 10 83, ex 7312 10 85, ex 7312 10 89 i ex 7312 10 98.

2.2.   Istovjetni proizvod

(28)

Čelična užad i kabeli koji se proizvode u NRK-u i izvoze u Uniju, čelična užad i kabeli koji se proizvode i prodaju na domaćem tržištu SAD-a kao treće zemlje tržišnoga gospodarstva te čelična užad i kabeli koje proizvođači iz Unije proizvode i prodaju u Uniji imaju istu krajnju namjenu, osnovna fizička i tehnička svojstva te se, stoga, smatraju istovjetnim proizvodima u smislu članka 1. stavka 4. Osnovne uredbe.

3.   VJEROJATNOST NASTAVKA ILI PONAVLJANJA DAMPINGA

(29)

U skladu s člankom 11. stavkom 2. Osnovne uredbe Komisija je ispitala je li vjerojatno da će istek mjera koje su na snazi dovesti do nastavka ili ponavljanja dampinga iz NRK-a.

3.1.   Uvodne napomene

(30)

U skladu s člankom 11. stavkom 2. Osnovne uredbe Komisija je ispitala je li vjerojatno da će istek mjera koje su na snazi dovesti do nastavka ili ponavljanja dampinga iz NRK-a.

(31)

Kako je navedeno u uvodnoj izjavi 18., u ovom je ispitnom postupku surađivala samo jedna grupa proizvođača izvoznika koja je činila manje od 2 % ukupne proizvodnje čelične užadi i kabela u NRK-u. Ta se grupa sastoji od sedam povezanih društava uključenih u proizvodnju i/ili prodaju čelične užadi i kabela. Budući da je ta grupa obuhvaćala 100 % izvoza čelične užadi i kabela iz NRK-a u Uniju tijekom RIPR-a, Komisija je smatrala da ima dovoljno informacija za procjenu izvozne cijene i dampinške marže tijekom RIPR-a (odjeljak 3.2.).

(32)

Međutim, utvrđeno je da su podaci koje je jedina grupa proizvođača izvoznika koja surađuje dostavila u pogledu izvozne prodaje u ostale treće zemlje manjkavi: četiri društva povezana s tom grupom i uključena u proizvodnju i prodaju čelične užadi i kabela nisu dostavila zaseban odgovor na upitnik kako je zatraženo. Budući da nisu dostavila odgovor kako je zatraženo, nisu ni pružila informacije o svojoj izvoznoj prodaji u ostalim trećim zemljama. Nadalje, jedno povezano društvo iz te grupe, iako je dostavilo odgovor na upitnik, nije izvijestilo o svojoj izvoznoj prodaji u ostalim trećim zemljama prema vrsti proizvoda za svaku transakciju.

(33)

Stoga je Komisija jedinu grupu proizvođača izvoznika koja surađuje obavijestila da namjerava primijeniti članak 18. Osnovne uredbe u pogledu izvozne prodaje trećim zemljama te je toj grupi dana mogućnost da dostavi primjedbe u skladu s člankom 18. stavkom 4. te Uredbe.

(34)

U svojim primjedbama grupa proizvođača izvoznika koja surađuje nije poricala da nije dostavila odgovor na upitnik za svoja četiri povezana društva. Međutim, tvrdila je da je nerazumno zahtijevati informacije o izvoznoj prodaji u trećim zemljama prema kontrolnom broju proizvoda („PCN”) za svaku transakciju. Taj se argument ne može prihvatiti. Zatražene informacije smatrale su se potrebnima jer je za predviđanje buduće prakse proizvođača iz NRK-a u slučaju isteka mjera važno precizno i u potpunosti razumjeti njihove trenutačne prakse pri izvozu čelične užadi i kabela u ostale treće zemlje. Kada, kao u ovom slučaju, strana ne poduzme sve kako bi dostavila potpuni skup zatraženih podataka, nego dostavi samo dio, koji uz to nije dovoljno detaljan i ne može se provjeriti, te djelomične informacije ne mogu se smatrati dostatno preciznima i potpunima kako bi se Komisiji omogućilo da primjereno, raspolažući svim informacijama, procijeni prakse kineskih proizvođača pri izvozu čelične užadi i kabela u ostale treće zemlje.

(35)

Nalazi iz odjeljka 3.3.2. stoga su se temeljili na raspoloživim podacima. U tu su svrhu informacije koje je dostavila jedina grupa proizvođača izvoznika koja surađuje, osim informacija o prodaji u trećim zemljama, zahtjev za reviziju zbog predstojećeg isteka mjera, podnesak podnositeljâ zahtjeva, informacije iz kineske statističke baze podataka o izvozu (15) („baza podataka NRK-a”), informacije Svjetske banke i druge javno dostupne informacije upotrijebljene kako bi se dobio cjelokupan pregled antidampinških mjera na snazi na drugim važnim tržištima trećih zemalja za čeličnu užad i kabele, kako je objašnjeno u uvodnoj izjavi 68.

3.2.   Damping

(36)

Damping tijekom RIPR-a za izvoz iz NRK-a utvrđen je na temelju informacija koje je dostavila jedina grupa proizvođača izvoznika koja surađuje i koja je činila cjelokupan izvoz čelične užadi i kabela iz NRK-a u Uniju tijekom RIPR-a (vidjeti uvodnu izjavu 18.).

Treća zemlja tržišnoga gospodarstva

(37)

Nijednom od proizvođača izvoznika iz NRK-a u početnom ispitnom postupku nije odobren tretman tržišnoga gospodarstva. U skladu s člankom 2. stavkom 7. točkama (a) i (b) Osnovne uredbe, uobičajena vrijednost za sve proizvođače izvoznike stoga se određuje na temelju cijene ili izračunane vrijednosti u trećoj zemlji tržišnoga gospodarstva. U tu se svrhu morala odabrati treća zemlja tržišnoga gospodarstva.

(38)

U Obavijesti o pokretanju postupka Komisija je predvidjela Tursku kao treću zemlju tržišnoga gospodarstva. U Obavijesti o pokretanju postupka navedeno je i da se istovjetni proizvod može proizvoditi u ostalim trećim zemljama tržišnoga gospodarstva kao što su Tajland, Vijetnam i Malezija. Komisija je sve zainteresirane strane pozvala da se očituju o odabiru treće zemlje tržišnoga gospodarstva za potrebe utvrđivanja uobičajene vrijednosti za NRK. U vremenskom okviru navedenom u Obavijesti o pokretanju postupka nije zaprimljena nijedna primjedba.

(39)

Kako je navedeno u Obavijesti o pokretanju postupka Komisija je ispitala postoji li proizvodnja i prodaja istovjetnog proizvoda u trećim zemljama tržišnoga gospodarstva za koje postoje naznake da se u njima proizvodi navedeni proizvod. Osim toga, na temelju informacija iz zahtjeva za reviziju i raspoloživih statističkih informacija (Eurostat) Komisija je utvrdila ostale potencijalne treće zemlje tržišnoga gospodarstva: Kanadu, Indiju, Japan, Južnu Koreju, Maleziju, Meksiko, Rusiju, Južnu Afriku, Švicarsku, Tajland, Ukrajinu i SAD. Komisija je utvrdila 50 potencijalnih proizvođača u tim zemljama s kojima je stupila u kontakt i koje je pozvala da dostave potrebne informacije.

(40)

Međutim, samo su se jedan proizvođač iz Turske i jedan iz SAD-a javili i dostavili zatražene informacije.

Odabir treće zemlje tržišnoga gospodarstva

(41)

Ukupno je u SAD-u bilo 15 potencijalnih proizvođača istovjetnog proizvoda. Utvrđeno je i da je tržište SAD-a otvoreno tržište sa znatnim obujmom uvoza i izvoza čelične užadi i kabela tijekom RIPR-a. U SAD-u nisu bile na snazi nikakve uvozne carine ili antidampinške/kompenzacijske pristojbe na uvoz čelične užadi i kabela. Obujam proizvodnje proizvođača koji surađuje iz SAD-a bio je znatan u usporedbi s procijenjenom ukupnom proizvodnjom u SAD-u (činio je približno od 15 % do 25 % ukupne procijenjene domaće proizvodnje u SAD-u).

(42)

Stoga se smatralo da je SAD otvoreno i veliko tržište na kojem se brojni domaći proizvođači natječu s uvozom. Utvrđeno je da je razina tržišnog natjecanja viša u SAD-u nego u Turskoj. Osim toga, podaci koje je dostavio proizvođač iz Turske uglavnom su bili manjkavi te su nedostajali ključni elementi za utvrđivanje uobičajene vrijednosti, dok je kvaliteta odgovora proizvođača iz SAD-a bila dostatna kako bi se na temelju njega utvrdila pouzdana uobičajena vrijednost. Stoga je Komisija odabrala SAD kao primjerenu treću zemlju tržišnoga gospodarstva.

(43)

Zainteresiranim stranama dana je mogućnost da dostave primjedbe o primjerenosti odabira SAD-a kao treće zemlje tržišnoga gospodarstva. Unutar zadanog roka nisu primljene nikakve primjedbe.

(44)

Na temelju toga Komisija je odlučila za ovu reviziju odabrati SAD kao treću zemlju tržišnoga gospodarstva.

Uobičajena vrijednost

(45)

U skladu s člankom 2. stavkom 2. Osnovne uredbe Komisija je najprije ispitala je li ukupni obujam prodaje proizvođača istovjetnog proizvoda iz treće zemlje tržišnoga gospodarstva na domaćem tržištu bio reprezentativan tijekom razdoblja ispitnog postupka revizije. Utvrđeno je da je proizvođač koji surađuje iz SAD-a istovjetni proizvod prodavao u reprezentativnim količinama na domaćem tržištu u odnosu na proizvod iz postupka revizije koji u Uniju izvozi kineski proizvođač izvoznik.

(46)

Komisija je zatim ispitala može li se za tu prodaju smatrati da je izvršena u uobičajenom tijeku trgovine u skladu s člankom 2. stavkom 4. Osnovne uredbe. To je učinila tako što je utvrdila udio profitabilne prodaje nezavisnim kupcima. Prodajne transakcije smatrale su se profitabilnima kad je jedinična cijena bila jednaka trošku proizvodnje proizvođača iz SAD-a tijekom razdoblja ispitnog postupka ili viša.

(47)

Komisija je utvrdila vrste proizvoda za koje je više od 80 % prodaje na domaćem tržištu prema obujmu izvršeno po cijeni višoj od troškova i čija je ponderirana prosječna prodajna cijena bila jednaka jediničnom trošku proizvodnje ili viša. U tim slučajevima uobičajena vrijednost, prema vrsti proizvoda, izračunana je kao ponderirani prosjek stvarnih domaćih cijena ukupne prodaje predmetne vrste, neovisno o tome je li ta prodaja bila profitabilna. To je bio slučaj za oko 50 % vrsta proizvoda izvezenih u Uniju.

(48)

Ako je obujam profitabilne prodaje vrste proizvoda činio 80 % ili manje ukupnog obujma prodaje te vrste, uobičajena vrijednost temeljila se na stvarnoj domaćoj cijeni, koja je izračunana kao ponderirana prosječna cijena samo profitabilne domaće prodaje te vrste ostvarene tijekom razdoblja ispitnog postupka. To je bio slučaj za oko 50 % vrsta proizvoda izvezenih u EU.

(49)

Stoga je za sve vrste proizvoda uobičajena vrijednost utvrđena na temelju domaćih prodajnih cijena.

(50)

Uobičajena vrijednost utvrđena je na temelju prodajnih cijena čelične užadi i kabela proizvođača koji surađuje iz SAD-a u skladu s člankom 2. stavkom 7. točkama (a) i (b) te člankom 2. stavcima od 1. do 6. Osnovne uredbe.

Izvozna cijena

(51)

Izvozna cijena temeljila se na informacijama koje je grupa proizvođača izvoznika iz NRK-a koja surađuje dostavila u skladu s člankom 2. stavkom 8. Osnovne uredbe, odnosno na temelju stvarno plaćenih ili naplativih izvoznih cijena prema prvom nezavisnom kupcu u Uniju, odnosno nepovezanom uvozniku.

Usporedba

(52)

Budući da se vrste proizvoda koje izvozi grupa proizvođača izvoznika koji surađuju i domaća prodaja u trećoj zemlji tržišnoga gospodarstva ne mogu usporediti na razini cijelog PCN-a, uobičajena vrijednost utvrđena je na temelju domaće cijene najsličnije vrste proizvoda u trećoj zemlji tržišnoga gospodarstva. Kako bi se uzele u obzir razlike među vrstama proizvoda, uobičajena vrijednost određena je uzimajući u obzir svojstva vrste proizvoda kako su definirana PCN-om: kategorija proizvoda, svojstva žice, vrsta užeta, vanjski promjer i vučna snaga. Prilagodbe su izvršene u rasponu od [5 % do 15 %] kako bi se u obzir uzele razlike među vrstama proizvoda u skladu s člankom 2. stavkom 10. točkom (a) Osnovne uredbe.

(53)

Izvoz iz NRK-a podliježe djelomičnom povratu poreza na dodanu vrijednost (PDV-a) za izvoz, dok se u SAD-u vraćaju svi porezi koji se odnose na domaću prodaju. Stoga je Komisija u skladu s člankom 2. stavkom 10. točkom (b) Osnovne uredbe izvršila prilagodbu za razliku između PDV-a na izvoznu prodaju iz NRK-a u Uniju (pri čemu se 17 % PDV-a naplaćuje na izvoz te se 5 % od toga zatim vraća) kako bi se osigurala primjerena usporedba i kako bi se poštovala ustaljena sudska praksa (16).

(54)

Nadalje, prilagodbe su izvršene i u pogledu uobičajene vrijednosti za razlike u troškovima pakiranja (manje od 2 %) i domaćeg prijevoza (u rasponu od [2 % do 10 %]) u skladu s člankom 2. stavkom 10. točkama (e) i (f) Osnovne uredbe. Prilagodbe su izvršene i u pogledu izvozne cijene za troškove manipuliranja i utovara (manje od 1 %), domaćeg prijevoza u NRK-u (u rasponu od [1 % do 5 %], prekooceanskog prijevoza (u rasponu od [1 % do 5 %]) i osiguranja (manje od 1 %) u skladu s člankom 2. stavkom 10. točkom (e) Osnovne uredbe. Osim toga, troškovi kredita (manje od 1 %) i bankovne naknade (manje od 1 %) isto su tako oduzeti od izvozne cijene u skladu s člankom 2. stavkom 10. točkama (g) i (k) Osnovne uredbe.

(55)

Konačno, izvozna prodaja u Uniji ostvarena je preko povezanih prodajnih društava u Kini. Komisija nije ispitala bi li za tu prodaju prilagodba bila opravdana u skladu s člankom 2. stavkom 10. točkom i. Osnovne uredbe. Razlog je tome činjenica da svrha revizije zbog predstojećeg isteka mjera nije utvrditi precizne dampinške marže, nego utvrditi je li se damping nastavio tijekom razdoblja ispitnog postupka revizije.

Dampinška marža

(56)

Komisija je za svaku vrstu proizvoda usporedila uobičajenu vrijednost i izvozne cijene, kako su izračunane u uvodnim izjavama od 45. do 51., kako bi osigurala usporedivost cijena. Kako je navedeno u članku 2. stavcima 11. i 12. Osnovne uredbe, ponderirana prosječna uobičajena vrijednost svake vrste istovjetnog proizvoda u trećoj zemlji tržišnoga gospodarstva uspoređena je s ponderiranom prosječnom izvoznom cijenom odgovarajuće vrste proizvoda iz postupka revizije.

(57)

Na temelju toga, ponderirana prosječna dampinška marža, izražena kao postotak cijene CIF (troškovi, osiguranje, vozarina) na granici Unije, neocarinjeno, iznosila je 16,7 %.

3.3.   Kretanje uvoza u slučaju stavljanja mjera izvan snage

(58)

Komisija je nakon nalaza dampinga u razdoblju ispitnog postupka revizije analizirala postoji li vjerojatnost nastavka dampinga ako se mjere stave izvan snage. Analizirani su sljedeći elementi: proizvodnja, proizvodni kapacitet i rezervni kapacitet u NRK-u, kineske izvozne prakse u ostalim trećim zemljama, prakse izbjegavanja mjera i privlačnost tržišta Unije.

(59)

Jedina grupa proizvođača izvoznika koja surađuje činila je manje od 3 % ukupnog proizvodnog kapaciteta i manje od 2 % ukupne proizvodnje čelične užadi i kabela u NRK-u. Budući da nijedan drugi proizvođač čelične užadi i kabela u NRK-u nije surađivao, ispitivanje vjerojatnosti nastavka ili ponavljanja dampinga radi procjene kretanja uvoza u slučaju stavljanja mjera izvan snage temeljilo se na informacijama koje su Komisiji bile dostupne, odnosno informacijama koje je dostavila jedina grupa proizvođača izvoznika koja surađuje, zahtjevu za reviziju zbog predstojećeg isteka mjera, informacijama iz baze podataka NRK-a, informacijama Svjetske banke i drugim javno dostupnim informacijama, kako je objašnjeno u uvodnoj izjavi 68., kako bi se dobio cjelokupan pregled antidampinških mjera na snazi na drugim važnim tržištima čelične užadi i kabela.

3.3.1.   Proizvodnja, proizvodni kapacitet i rezervni kapacitet u NRK-u

(60)

Budući da u spisu nije bilo drugih dostupnih informacija, Komisija je svoje nalaze temeljila na zahtjevu za reviziju zbog predstojećeg isteka mjera koji je sadržavao studiju „Kretanja ponude i potražnje u kineskoj industriji čelične žičane užadi 2012.–2016. i u bliskoj budućnosti” („studija”). Na temelju tih informacija kapacitet proizvodnje čelične užadi i kabela u NRK-u procijenjen je na 5,8 milijuna tona godišnje, stvarna proizvodnja procijenjena je na oko 4,0 milijuna tona godišnje te je, kao rezultat toga, rezervni kapacitet u NRK-u procijenjen na oko 1,8 milijuna tona u 2016., što uvelike premašuje ukupnu potrošnju čelične užadi i kabela u Uniji tijekom RIPR-a, odnosno za više od deset puta kako je prikazano u uvodnoj izjavi 75.

(61)

U studiji je navedeno da je domaća potrošnja u NRK-u iznosila oko 3,8 milijuna tona godišnje. U ispitnom postupku nisu utvrđeni elementi kojima bi se upućivalo na znatno povećanje domaće potražnje u Kini u bliskoj budućnosti. To vrijedi i za kineski izvoz u ostale treće zemlje jer ne postoje dostupne informacije kojima bi se upućivalo na znatno povećanje potražnje za čeličnom užadi i kabelima u svijetu.

(62)

U pogledu zahtjeva za reviziju zbog predstojećeg isteka mjera i, konkretnije, studije potrebno je napomenuti da nijedna zainteresirana strana nije osporavala informacije koje se u njoj nalaze. Nadalje, kako je navedeno u uvodnim izjavama 17. i 18., podsjeća se i da većina kineskih proizvođača izvoznika čelične užadi i kabela nije dostavila potrebne informacije koje su zatražene i da je jedina grupa proizvođača izvoznika koja surađuje i čini manje od 3 % ukupnog kineskog proizvodnog kapaciteta surađivala i dostavila relevantne informacije kako su zatražene.

(63)

Stoga, s obzirom na to da nije bilo drugih informacija, smatra se da ni domaća ni globalna potražnja za čeličnom užadi i kabelima neće moći apsorbirati znatan rezervni kapacitet dostupan u Kini.

3.3.2.   Izvozne prakse u ostalim trećim zemljama

(64)

Kako je objašnjeno u uvodnim izjavama od 32. do 35., informacije koje je dostavila jedina grupa proizvođača izvoznika koja surađuje nisu se mogle upotrijebiti za primjerenu procjenu izvoznih praksi kineskih proizvođača izvoznika u ostalim trećim zemljama. Stoga se Komisija morala osloniti na raspoložive podatke u skladu s člankom 18. Osnovne uredbe kako bi procijenila te prakse. Kako bi to učinila, Komisija je upotrijebila bazu podataka NRK-a, kao što je učinjeno u prethodnoj reviziji zbog predstojećeg isteka mjera (17).

(65)

Međutim, potrebno je napomenuti da je u bazi podataka NRK-a obuhvaćen širi raspon proizvoda od proizvoda iz postupka revizije jer uključuje upletene žice, užad i kabele od nehrđajućeg čelika te čeličnu užad i kabele s najvećim presjekom koji ne prelazi 3 mm. Stoga se na temelju informacija iz baze podataka NRK-a nije mogla provesti smislena analiza količina izvezenih na druga tržišta. Neovisno o tome, baza podataka NRK-a mogla se upotrijebiti za analizu cijena. Analiza cijena temelji se na razumnim procjenama s obzirom na slična svojstva drugih proizvoda koji bi se mogli uključiti u analizu.

(66)

Na temelju toga Komisija je utvrdila da su pri usporedbi kineskih izvoznih cijena na njihovih pet glavnih izvoznih tržišta osim Unije (odnosno u Indiji, Južnoj Koreji, Tajlandu, SAD-u i Vijetnamu) i uobičajene vrijednosti utvrđene u trećoj zemlji tržišnoga gospodarstva, kako je opisana u uvodnim izjavama od 45. do 50., dampinške marže tijekom RIPR-a iznosile od 129 % do 314 %. Procijenjeno je da kineski izvoz čelične užadi i kabela na tih pet ostalih tržišta čini 40 % ukupnog kineskog izvoza tih proizvoda u svijetu. Na temelju toga dampinška marža za prodaju u Uniji iznosila je 97 %.

(67)

Stoga su se tijekom RIPR-a čelična užad i kabeli iz NRK-a u ostale treće zemlje vjerojatno izvozili po još nižim dampinškim cijenama nego u Uniju. Budući da nije bilo drugih informacija, razina izvozne cijene za ostale treće zemlje može se smatrati pokazateljem vjerojatne razine cijene izvozne prodaje u Uniju u slučaju stavljanja mjera izvan snage. S obzirom na niske razine cijena na tržištima trećih zemalja zaključeno je i da postoji znatan prostor za smanjenje izvoznih cijena u Uniji, što može dovesti do većeg dampinga.

(68)

Nadalje, u skladu s javno dostupnim podacima (18), antidampinške mjere na uvoz čelične užadi i kabela podrijetlom iz NRK-a na snazi su i u Turskoj (19), Meksiku (20) i Brazilu (21). Kolumbija je nedavno pokrenula antidampinški ispitni postupak u pogledu uvoza čelične užadi i kabela podrijetlom iz Kine (22) te su u prosincu 2017. uvedene privremene antidampinške mjere od 15 %. Time se jasno pokazuje da su se čelična užad i kabeli kineskih proizvođača izvoznika i na drugim tržištima izvozili po dampinškim cijenama. To pokazuje i da je kineski izvoz čelične užadi i kabela na tim tržištima ograničen ili da će se ograničiti te da će kineski proizvođači izvoznici tih proizvoda morati pronaći druga tržišta za svoj rezervni kapacitet.

3.3.3.   Privlačnost tržišta Unije

(69)

Kako je objašnjeno u uvodnoj izjavi 66., na temelju dostupnih informacija utvrđeno je da proizvođači izvoznici iz NRK-a mogu postići više cijene na tržištu Unije nego u ostalim trećim zemljama. U skladu s bazom podataka NRK-a prosječna izvozna cijena FOB (franko brod) za Uniju tijekom RIPR-a iznosila je 1 688 EUR/tona, dok je za glavnih pet tržišta trećih zemalja iznosila samo 1 191 EUR/tona. Stoga su kineske izvozne cijene prema trećim zemljama bile oko 30 % niže od izvoznih cijena za Uniju (ne uzimajući u obzir antidampinške pristojbe plaćene na tržištu Unije). Na temelju toga može se zaključiti da je tržište Unije privlačno tržište jer kineski proizvođači izvoznici mogu ostvariti veću dobit od prodaje Uniji nego od prodaje ostalim izvoznim tržištima.

3.3.4.   Zaključak

(70)

Zaključno, s obzirom na dampinšku maržu utvrđenu u RIPR-u, znatan rezervni kapacitet dostupan u NRK-u, utvrđenu privlačnost tržišta Unije i izvozne prakse u ostalim trećim zemljama može se zaključiti da bi u slučaju stavljanja mjera izvan snage vjerojatno došlo do nastavka dampinga te da će dampinški izvoz ulaziti na tržište Unije u velikim količinama. Stoga se smatra da postoji vjerojatnost da će se damping nastaviti ako se dopusti istek antidampinških mjera koje su trenutačno na snazi.

4.   VJEROJATNOST NASTAVKA ILI PONAVLJANJA ŠTETE

4.1.   Definicija industrije Unije i proizvodnje u Uniji

(71)

Čeličnu užad i kabele u Uniji tijekom RIPR-a proizvodila su više od 22 proizvođača/grupe proizvođača. Oni čine „industriju Unije” u smislu članka 4. stavka 1. i članka 5. stavka 4. Osnovne uredbe.

(72)

Na temelju zahtjeva za reviziju, dodatnih podataka koje je dostavio podnositelj zahtjeva i odgovorâ na upitnik proizvođačâ iz Unije u uzorku utvrđeno je da je ukupna proizvodnja u Uniji tijekom RIPR-a iznosila 168 701 tonu.

(73)

Kako je navedeno u uvodnoj izjavi 19., odabran je uzorak koji se sastojao od šest proizvođača/grupa proizvođača. Komisija je zaprimila i provjerila odgovore na upitnik pet proizvođača iz Unije. Tih pet proizvođača činilo je 43 % ukupne proizvodnje u Uniji tijekom RIPR-a. Uzorak se, stoga, smatrao dovoljno reprezentativnim za industriju Unije.

4.2.   Potrošnja u Uniji

(74)

Potrošnja u Uniji utvrđena je na temelju obujma prodaje industrije Unije na tržištu Unije i obujma uvoza iz trećih zemalja u Uniju na temelju podataka koje su države članice dostavile Komisiji u skladu s člankom 14. stavkom 6. Osnovne uredbe („baza podataka iz članka 14. stavka 6.”) i provjerenih podataka kineske grupe proizvođača izvoznika koja surađuje.

(75)

U tablici 1. utvrđeno je kretanje potrošnje u Uniji tijekom razmatranog razdoblja.

Tablica 1.

Potrošnja u Uniji

 

2013.

2014.

2015.

RIPR

Ukupna potrošnja (u tonama)

175 589

175 675

170 454

164 446

Indeks (2013. = 100)

100

100

97

94

Izvor: baza podataka iz članka 14. stavka 6., provjereni podaci

(76)

Potrošnja u Uniji ostala je stabilna od 2013. do 2014. te se smanjila za 6 % od 2014. do RIPR-a.

4.3.   Uvoz iz NRK-a

4.3.1.   Obujam i tržišni udjel uvoza iz NRK-a

(77)

Komisija je obujam uvoza iz NRK-a utvrdila na temelju provjerenog odgovora na upitnik grupe proizvođača izvoznika koja surađuje i podataka iz baze podataka iz članka 14. stavka 6. za razmatrano razdoblje.

(78)

Na temelju toga uvoz u Uniju iz NRK-a i njegov tržišni udjel kretali su se kako slijedi:

Tablica 2.

Obujam uvoza i tržišni udjel

 

2013.

2014.

2015.

RIPR

Uvoz (u tonama)

2 697

1 780

3 207

2 005

Indeks (2013. = 100)

100

66

119

74

Tržišni udjel (%)

1,5

1,0

1,9

1,2

Indeks (2013. = 100)

100

66

122

79

Izvor: baza podataka iz članka 14. stavka 6., provjereni podaci

(79)

Tijekom razmatranog razdoblja obujam uvoza čelične užadi i kabela iz NRK-a mijenjao se iz godine u godinu. Nakon pada od 34 % u razdoblju 2013.–2014. slijedilo je povećanje od 80 % u razdoblju 2014.–2015. (23) Konačno se obujam uvoza smanjio s 2 697 tona 2013. na 2 005 tona u RIPR-u. Obujam uvoza ukupno se smanjio za 26 % tijekom razmatranog razdoblja.

(80)

Tržišni udjel uvoza iz NRK-a zabilježio je slično kretanje. Tijekom razmatranog razdoblja ukupno se smanjio s 1,5 % na 1,2 %.

4.3.2.   Cijene uvoza iz NRK-a

(81)

Komisija je cijene uvoza utvrdila na temelju provjerenog odgovora na upitnik kineske grupe proizvođača izvoznika koja surađuje i podataka iz baze podataka iz članka 14. stavka 6. za razmatrano razdoblje. Prosječna cijena uvoza u Uniju iz NRK-a kretala se kako slijedi:

Tablica 3.

Prosječna cijena uvoza iz NRK-a

 

2013.

2014.

2015.

RIPR

Prosječna cijena bez pristojbe (EUR/tona)

1 712

1 360

1 669

2 474

Indeks (2013. = 100)

100

79

98

145

Izvor: baza podataka iz članka 14. stavka 6., provjereni podaci

(82)

Tijekom razmatranog razdoblja prosječna cijena proizvoda uvezenog iz NRK-a mijenjala se iz godine u godinu. Najprije su se cijene smanjile za 21 % 2014. Cijene su se 2015. povećale, gotovo dosegavši razinu iz 2013., te su se dodatno povećale tijekom RIPR-a. Cijene su se tijekom razmatranog razdoblja ukupno povećale za 45 %.

4.4.   Sniženje cijena

(83)

Komisija je sniženje cijena tijekom razdoblja ispitnog postupka utvrdila uspoređujući:

(a)

ponderirane prosječne prodajne cijene po vrsti proizvoda proizvođača iz Unije u uzorku koje su naplaćene nepovezanim kupcima na tržištu Unije, prilagođene na razinu franko tvornica; i

(b)

odgovarajuće ponderirane prosječne cijene CIF (troškovi, osiguranje, vozarina) po vrsti uvezenih proizvoda kineske grupe proizvođača izvoznika koja surađuje naplaćene prvom nezavisnom kupcu na tržištu Unije. Industrija Unije nije prodavala nijednu od osam vrsta proizvoda koje je jedina grupa proizvođača izvoznika koja surađuje izvozila u Uniju. Kako bi ih se moglo usporediti, vrste proizvoda pojednostavljene su izostavljanjem vučne snage (24) i uprosječivanjem komponente cijene za razlike u promjeru (25). Primjenom te metode osigurana je 100-postotna usporedivost.

(84)

Rezultat usporedbe izražen je kao postotak prosječne ponderirane cijene industrije Unije tijekom RIPR-a. Budući da nije bilo sniženja cijena, može se zaključiti da su mjere uspješne. Ako bi se dopustio istek mjera i ako bi kineski proizvođači izvoznici čelične užadi i kabela svoje izvozne cijene zadržali na sličnoj razini, marža sniženja cijena mogla bi se izračunati odbijanjem antidampinške pristojbe od uvozne cijene. Tako utvrđena marža sniženja cijena iznosi 36,3 %. To se smatra razumnim pokazateljem mogućih budućih razina izvoznih cijena u Uniji ako se dopusti istek mjera.

4.5.   Uvoz iz trećih zemalja osim NRK-a

(85)

Uvoz iz trećih zemalja osim NRK-a uglavnom dolazi iz Republike Koreje, Turske, Tajlanda, Rusije i Malezije.

(86)

U tablici 4. prikazan je obujam tog uvoza u Uniju te njegov tržišni udjel i prosječne cijene:

Tablica 4.

Uvoz iz trećih zemalja osim NRK-a

 

2013.

2014.

2015.

RIPR

Uvoz (u tonama)

63 381

65 336

63 747

63 798

Indeks (2013. = 100)

100

103

101

101

Tržišni udjel (%)

36,1

37,2

37,4

38,8

Prosječna cijena (EUR/tona)

1 712

1 588

1 624

1 488

Indeks (2013. = 100)

100

93

95

87

Izvor: baza podataka iz članka 14. stavka 6., provjereni podaci

(87)

Tijekom razmatranog razdoblja obujam uvoza iz ostalih trećih zemalja ukupno je ostao relativno stabilan, uz blago povećanje od 1 %.

(88)

Budući da se ukupna potrošnja u Uniji smanjila tijekom razmatranog razdoblja, to se povećanje odrazilo u povećanju njihova tržišnog udjela s 36,1 % na 38,8 % tijekom tog razdoblja.

(89)

Tijekom razmatranog razdoblja prosječna cijena proizvoda uvezenog trećih zemalja osim NRK-a mijenjala se iz godine u godinu. Najprije su se cijene smanjile za 7 % 2014. Cijene su se 2015. povećale za 2 % te su se tijekom RIPR-a ponovno smanjile za 8 %. Tijekom razmatranog razdoblja cijene su se ukupno smanjile 13 %.

4.5.1.   Uvoz iz zemalja na koje su proširene mjere

Republika Koreja

(90)

Republika Koreja tijekom razmatranog razdoblja ima drugi najveći tržišni udjel na tržištu Unije iza industrije Unije.

(91)

Kako je navedeno u uvodnoj izjavi 4., početne mjere koje se odnose na uvoz čelične užadi i kabela iz NRK-a izbjegavale su se preko Republike Koreje. Stoga je 2010. antidampinška pristojba uvedena na uvoz podrijetlom iz NRK-a proširena na uvoz istog proizvoda poslanog iz Republike Koreje, osim onog koji proizvodi 15 stvarnih korejskih proizvođača izvoznika.

(92)

Gotovo sav uvoz čelične užadi iz Republike Koreje, odnosno 99,98 % cjelokupnog korejskog uvoza, u Uniju tijekom RIPR-a dolazio je od proizvođača izvoznika koji su izuzeti od proširene antidampinške pristojbe.

(93)

U tablici 5. utvrđeno je kretanje obujma, tržišnog udjela i prosječnih cijena korejskog uvoza u Uniju tijekom razmatranog razdoblja:

Tablica 5.

Obujam uvoza, tržišni udjel i prosječna cijena iz Koreje

 

2013.

2014.

2015.

RIPR

Uvoz (u tonama)

36 800

34 157

30 274

32 928

Indeks (2013. = 100)

100

93

82

89

Tržišni udjel (%)

21,0

19,4

17,8

20,0

Indeks (2013. = 100)

100

93

85

96

Prosječna cijena (EUR/tona)

1 559

1 621

1 646

1 506

Indeks (2013. = 100)

100

104

106

97

Izvor: baza podataka iz članka 14. stavka 6.

(94)

Obujam uvoza iz Republike Koreje smanjio se tijekom razmatranog razdoblja za 11 %, po stopi koja je nešto viša od stope smanjenja potrošnje.

(95)

Budući da je stopa smanjenja obujma uvoza bila viša od stope smanjenja potrošnje, tijekom razmatranog razdoblja tržišni udjel tek se blago smanjio s 21,0 % na 20,0 %.

(96)

Prosječna cijena uvoza povećala se od 2013. do 2015. za 6 % te se tijekom RIPR-a smanjila za 9 %, što čini ukupno smanjenje od 3 % tijekom razmatranog razdoblja. Prosječna cijena (CIF, bez pristojbe) bila je 48 % niža od prosječne cijene (EXW) industrije Unije.

Maroko

(97)

Utvrđeno je da tijekom razmatranog razdoblja gotovo nije bilo uvoza podrijetlom ili poslanog iz Maroka. Stoga se dodatna analiza nije smatrala potrebnom.

4.5.2.   Uvoz iz trećih zemalja na koje su se tijekom razmatranog razdoblja primjenjivale antidampinške pristojbe

Ukrajina i Moldova

(98)

Tijekom razmatranog razdoblja antidampinška pristojba od 51,8 % i dalje je bila na snazi za uvoz čelične užadi i kabela podrijetlom iz Ukrajine kako je proširena na uvoz istog proizvoda poslanog iz Moldove, bez obzira na to ima li deklarirano podrijetlo iz Moldove ili ne.

(99)

Te su mjere istekle 10. veljače 2017., kako je objašnjeno u uvodnoj izjavi 11.

(100)

Utvrđeno je da tijekom razmatranog razdoblja gotovo nije bilo uvoza podrijetlom ili poslanog iz Ukrajine i Moldove. Stoga se za razmatrano razdoblje dodatna analiza nije smatrala potrebnom.

4.5.3.   Uvoz iz ostalih trećih zemalja

(101)

Uvoz iz preostalih trećih zemalja odnosio se uglavnom na Tursku, Tajland, Rusiju i Maleziju. U tablici 6. utvrđeno je kretanje tog uvoza:

Tablica 6.

Uvoz iz ostalih trećih zemalja

 

2013.

2014.

2015.

RIPR

Turska

Uvoz (u tonama)

6 814

8 608

7 508

7 028

Indeks (2013. = 100)

100

126

110

103

Tržišni udjel (%)

3,9

4,9

4,4

4,3

Prosječna cijena (EUR/tona)

1 384

1 322

1 328

1 255

Indeks (2013. = 100)

100

95

96

91

Tajland

Uvoz (u tonama)

5 206

6 514

6 268

6 122

Indeks (2013. = 100)

100

125

120

118

Tržišni udjel (%)

3,0

3,7

3,7

3,7

Prosječna cijena (EUR/tona)

1 445

1 391

1 656

1 468

Indeks (2013. = 100)

100

96

115

102

Rusija

Uvoz (u tonama)

1 639

3 541

5 063

4 838

Indeks (2013. = 100)

100

216

309

295

Tržišni udjel (%)

0,9

2,0

3,0

2,9

Prosječna cijena (EUR/tona)

1 341

1 150

1 135

1 057

Indeks (2013. = 100)

100

86

85

79

Malezija

Uvoz (u tonama)

4 525

4 377

5 932

4 530

Indeks (2013. = 100)

100

97

131

100

Tržišni udjel (%)

2,6

2,5

3,5

2,8

Prosječna cijena (EUR/tona)

1 552

1 416

1 437

1 343

Indeks (2013. = 100)

100

91

93

87

Ostale zemlje

Uvoz (u tonama)

8 257

8 061

8 701

8 294

Indeks (2013. = 100)

100

98

105

100

Tržišni udjel (%)

4,7

4,6

5,1

5,0

Prosječna cijena (EUR/tona)

2 951

2 180

2 196

1 967

Indeks (2013. = 100)

100

96

108

100

Ukupno

Uvoz (u tonama)

26 441

31 102

33 472

30 812

Indeks (2013. = 100)

100

118

127

117

Tržišni udjel (%)

15

18

20

19

Prosječna cijena (EUR/tona)

1 912

1 552

1 605

1 471

Indeks (2013. = 100)

100

81

84

77

Izvor: baza podataka iz članka 14. stavka 6.

(102)

Ukupan uvoz iz ostalih trećih zemalja povećao se za 27 % tijekom razdoblja 2013.–2015. Tijekom RIPR-a uvoz se smanjio za 10 %. Tijekom razmatranog razdoblja uvoz se ukupno povećao za 17 %. Budući da se tijekom razmatranog razdoblja potrošnja smanjila kako je opisano u uvodnoj izjavi 76., tržišni udjel ostalih trećih zemalja povećao se tijekom istog razdoblja sa 15 % na 19 %.

(103)

Uvoz iz Turske mijenjao se tijekom razmatranog razdoblja, ali je tijekom RIPR-a dosegao sličnu razinu kao 2013. (na početku razmatranog razdoblja), odnosno 7 028 tona. Ukupno je njegov tržišni udjel ostalo prilično stabilan uz tek blago povećanje od 0,4 postotna boda tijekom razmatranog razdoblja, odnosno sa 3,9 % 2013. na 4,3 % tijekom RIPR-a. Prosječna cijena smanjila se za 9 %.

(104)

Uvoz s Tajlanda povećao se za 25 % od 2013. do 2014., ali se nakon toga stalno smanjivao i u RIPR-u dosegao 6 122 tone, što je povećanje sa 5 206 tona 2013. U razmatranom razdoblju uvoz se ukupno povećao za 18 %. Tržišni udjel povećao se i 2014. i ostao je stabilan do RIPR-a. Prosječna uvozna cijena mijenjala se tijekom razdoblja 2014.–2015. (– 4 %, + 15 %) i u RIPR-u dosegla razinu 2 % višu od razine iz 2013.

(105)

Uvoz iz Rusije znatno se povećao tijekom razmatranog razdoblja, ali je ostao na relativno niskim razinama tijekom cijelog razmatranog razdoblja. Povećao se i tržišni udjel sa 0,9 % na 2,9 %. Prosječna uvozna cijena tijekom razmatranog razdoblja smanjila se za 21 %.

(106)

Uvoz iz Malezije mijenjao se od početka razmatranog razdoblja, ali je u RIPR-u dosegao gotovo istu razinu kao 2013. odnosno 4 530 tona. Unatoč promjenama tržišni udjel malezijskog uvoza čelične užadi i kabela općenito se tek blago povećao tijekom razmatranog razdoblja odnosno za 0,2 postotna boda. Prosječna uvozna cijena tijekom razmatranog razdoblja povećala se za 13 %.

(107)

Tijekom RIPR-a cijene uvoza čelične užadi i kabela iz Turske, Tajlanda, Rusije i Malezije u prosjeku su bile niže od prosječne cijene industrije Unije (za 49 % – 63 %). Bile su niže i od uvoznih cijena iz NRK-a (za 41 % – 57 %).

4.6.   Gospodarsko stanje industrije Unije

4.6.1.   Opće napomene

(108)

Komisija je u skladu s člankom 3. stavkom 5. Osnovne uredbe ispitala sve relevantne gospodarske čimbenike i pokazatelje koji su tijekom razmatranog razdoblja utjecali na stanje industrije Unije.

(109)

Za potrebe utvrđivanja štete Komisija je razlikovala makroekonomske i mikroekonomske pokazatelje štete. Komisija je makroekonomske pokazatelje ocijenila za cijelu industriju Unije na temelju podataka dobivenih od podnositelja zahtjeva koji su unakrsno provjereni s informacijama koje je poslalo nekoliko proizvođača iz Unije u fazi prije pokretanja postupka te provjerenim odgovorima na upitnik proizvođača iz Unije u uzorku. Komisija je mikroekonomske pokazatelje ocijenila na temelju provjerenih podataka iz odgovora na upitnik koje su dostavili proizvođači iz Unije u uzorku. Utvrđeno je da su oba skupa podataka reprezentativna za gospodarsko stanje industrije Unije.

(110)

Makroekonomski su pokazatelji sljedeći: proizvodnja, proizvodni kapacitet, iskorištenost kapaciteta, obujam prodaje, tržišni udjel, rast, zaposlenost, produktivnost i visina dampinške marže.

(111)

Mikroekonomski su pokazatelji sljedeći: prosječne jedinične cijene, prosječni jedinični trošak, troškovi rada, zalihe, profitabilnost, novčani tok, ulaganja, povrat ulaganja i sposobnost prikupljanja kapitala.

4.6.2.   Makroekonomski pokazatelji

4.6.2.1.   Proizvodnja, proizvodni kapacitet i iskorištenost kapaciteta

(112)

U tablici 7. utvrđeno je kretanje ukupne proizvodnje u Uniji, proizvodnog kapaciteta i iskorištenosti kapaciteta tijekom razmatranog razdoblja:

Tablica 7.

Proizvodnja, proizvodni kapacitet i iskorištenost kapaciteta

 

2013.

2014.

2015.

RIPR

Proizvodnja (u tonama)

206 053

203 763

193 757

168 701

Indeks (2013. = 100)

100

99

94

82

Proizvodni kapacitet (u tonama)

290 092

299 773

301 160

305 550

Indeks (2013. = 100)

100

103

104

105

Iskorištenost kapaciteta (%)

71

68

64

55

Indeks (2013. = 100)

100

96

91

78

Izvor: podnositelj zahtjeva, informacije u fazi prije pokretanja postupka i provjereni odgovori na upitnik

(113)

Ukupan obujam proizvodnje ostao je relativno stabilan tijekom razdoblja 2013.–2014. te se 2015. smanjio za 5 %. Međutim, tijekom RIPR-a obujam proizvodnje dodatno se smanjio za 12 %. Obujam proizvodnje tijekom razmatranog razdoblja ukupno se smanjio za 18 %.

(114)

Proizvodni kapacitet blago se povećao tijekom razmatranog razdoblja, a ukupno samo za 5 %.

(115)

Stoga se stopa iskorištenosti kapaciteta smanjila sa 71 % 2013. na 55 % tijekom RIPR-a. Stopa iskorištenosti kapaciteta ukupno se smanjila za 22 % tijekom razmatranog razdoblja, u skladu sa smanjenjem obujma proizvodnje.

4.6.2.2.   Obujam prodaje i tržišni udjel

(116)

Obujam prodaje i tržišni udjel industrije Unije u razmatranom razdoblju kretali su se kako slijedi:

Tablica 8.

Obujam prodaje i tržišni udjel

 

2013.

2014.

2015.

RIPR

Obujam prodaje (u tonama)

109 511

108 559

103 499

98 643

Indeks (2013. = 100)

100

99

95

90

Tržišni udjel (%)

62,4

61,8

60,7

60,0

Indeks (2013. = 100)

100

99

97

96

Izvor: podnositelj zahtjeva, informacije u fazi prije pokretanja postupka i provjereni odgovori na upitnik

(117)

Obujam prodaje slijedio je kretanje obujma proizvodnje. Ostao je relativno stabilan tijekom razdoblja 2013.–2014. te se 2015. smanjio za 5 %. Tijekom RIPR-a obujam proizvodnje dodatno se smanjio za 5 %. Obujam prodaje tijekom razmatranog razdoblja općenito se smanjio za 10 %.

(118)

Tržišni udjel industrije Unije smanjio se tijekom razmatranog razdoblja za 2,4 postotna boda, sa 62,4 % na 60,0 %.

4.6.2.3.   Rast

(119)

Tijekom razmatranog razdoblja potrošnja u Uniji smanjila se za 6 %. Obujam prodaje industrije Unije čak se i više smanjio, točnije za 10 %. Stoga je industrija Unije zabilježila gubitak tržišnog udjela od 2,4 postotna boda. Pad obujma prodaje odrazio se i u iskorištenosti kapaciteta koja se smanjila za 22 %.

4.6.2.4.   Zaposlenost i produktivnost

(120)

Zaposlenost i produktivnost tijekom razmatranog razdoblja kretale su se kako slijedi:

Tablica 9.

Zaposlenost i produktivnost

 

2013.

2014.

2015.

RIPR

Broj zaposlenika

3 329

3 309

3 238

3 026

Indeks (2013. = 100)

100

99

97

91

Produktivnost (u tonama po zaposleniku)

62

62

60

56

Indeks (2013. = 100)

100

99

97

90

Izvor: podnositelj zahtjeva, informacije u fazi prije pokretanja postupka i provjereni odgovori na upitnik

(121)

Broj zaposlenika industrije Unije smanjio se tijekom razmatranog razdoblja za 9 %, a najviše tijekom RIPR-a. To je slijedilo nakon smanjenja obujma proizvodnje i prodaje, kako je opisano u uvodnim izjavama 113. i 117.

(122)

Zbog veće stope smanjenja proizvodnje u odnosu na smanjenje broja zaposlenika, produktivnost se tijekom razmatranog razdoblja smanjila za 10 %.

4.6.2.5.   Visina dampinške marže i oporavak od prethodnog dampinga

(123)

Na temelju ispitnog postupka u uvodnoj izjavi 57. utvrđeno je da je uvoz proizvoda iz postupka revizije iz NRK-a nastavio ulaziti na tržište Unije uz stopu dampinga od 16,7 %. Obujam uvoza bio je nizak zbog djelotvornosti antidampinških mjera koje su na snazi. Neovisno o tome, Kina se na tržištu Unije zadržala uz tržišni udjel od 1,2 % tijekom RIPR-a (vidjeti tablicu 2.).

(124)

U prethodnoj reviziji zbog predstojećeg isteka mjera industrija Unije zabilježila je znakove oporavka od učinaka prethodnog dampinga. Tijekom razmatranog razdoblja usporen je postupak oporavka, pri čemu su glavni pokazatelji štete zabilježili silazno kretanje. Nadalje, manja potražnja za robom u rasutom stanju i smanjenja cijene nafte doveli su do smanjene aktivnosti u sektorima rudarstva te nafte i plina. Nakon toga slijedio je negativan utjecaj na potražnju za čeličnom užadi i kabelima, što je dovelo do smanjenja potrošnje tijekom razmatranog razdoblja za 6 % (vidjeti tablicu 1.).

(125)

Zbog postupnog smanjenja cijena Unije tijekom razmatranog razdoblja industrija Unije nije se mogla nastaviti oporavljati od učinaka prethodnog dampinga.

4.6.3.   Mikroekonomski pokazatelji

4.6.3.1.   Cijene i čimbenici koji utječu na cijene

(126)

Prosječne prodajne cijene industrije Unije nepovezanim kupcima u Uniji kretale su se tijekom razmatranog razdoblja kako slijedi:

Tablica 10.

Prosječne prodajne cijene i jedinični troškovi

 

2013.

2014.

2015.

RIPR

Prosječna jedinična prodajna cijena u Uniji (EUR/tona)

3 297

3 133

2 950

2 887

Indeks (2013. = 100)

100

95

89

88

Jedinični trošak proizvodnje u Uniji (EUR/tona)

2 774

2 866

3 072

3 138

Indeks (2013. = 100)

100

103

111

113

Izvor: provjereni odgovori na upitnik

(127)

Prosječna jedinična prodajna cijena industrije Unije nepovezanim kupcima u Uniji smanjila se za 12 % tijekom razmatranog razdoblja.

(128)

Istodobno se prosječni jedinični trošak proizvodnje povećao za 13 % tijekom razmatranog razdoblja. To povećanje jediničnog troška uglavnom je bilo posljedica smanjenja obujma proizvodnje i prodaje (18 % odnosno 10 % tijekom razmatranog razdoblja; uvodne izjave 113. (vidjeti tablicu 7.) i 117. (vidjeti tablicu 8.)). Potrebno je napomenuti da je do tog povećanja jediničnog troška došlo unatoč smanjenju ukupnog troška proizvodnje tijekom razmatranog razdoblja. Stoga, iako je industrija Unije uspjela smanjiti ukupni trošak proizvodnje, nije uspjela smanjiti jedinični trošak zbog znatnog smanjenja obujma proizvodnje i prodaje.

4.6.3.2.   Troškovi rada

(129)

Prosječni troškovi rada proizvođača iz Unije tijekom razmatranog razdoblja kretali su se kako slijedi:

Tablica 11.

Prosječni troškovi rada po zaposleniku

 

2013.

2014.

2015.

RIPR

Prosječni troškovi rada po zaposleniku

48 708

48 277

51 586

50 021

Indeks (2013. = 100)

100

99

106

103

Izvor: provjereni odgovori na upitnik

(130)

Prosječni troškovi rada ukupno su se blago smanjili za 3 % tijekom razmatranog razdoblja nakon manjih promjena tijekom tog razdoblja.

4.6.3.3.   Zalihe

(131)

Razine zaliha proizvođača iz Unije tijekom razmatranog razdoblja kretale su se kako slijedi:

Tablica 12.

Zalihe

 

2013.

2014.

2015.

RIPR

Završne zalihe (u tonama)

15 191

15 889

15 260

14 796

Indeks (2013. = 100)

100

105

100

97

Završne zalihe kao postotak proizvodnje

16,7

17,4

17,4

23,0

Indeks (2013. = 100)

100

104

105

138

Izvor: provjereni odgovori na upitnik

(132)

Razina zaliha blago se smanjila za 3 % tijekom razmatranog razdoblja. Budući da industrija Unije mora zadržati minimalnu razinu zaliha najčešćih vrsta čelične užadi i kabela kako bi mogla odmah zadovoljiti potražnju, zalihe se nisu mogle dodatno smanjiti te se, stoga, njihova vrijednost izražena u postotku proizvodnje povećala za 38 %.

4.6.3.4.   Profitabilnost, novčani tok, ulaganja, povrat ulaganja i sposobnost prikupljanja kapitala

(133)

Profitabilnost, novčani tok, ulaganja i povrat ulaganja industrije Unije tijekom razmatranog razdoblja kretali su se kako slijedi:

Tablica 13.

Profitabilnost, novčani tok, ulaganja i povrat ulaganja

 

2013.

2014.

2015.

RIPR

Profitabilnost ukupne prodaje u Uniji nepovezanim kupcima (%)

7,5

6,1

2,6

– 1,6

Indeks (2013. = 100)

100

81

34

– 21

Novčani tok (u tisućama EUR)

42 881

36 692

33 631

8 885

Indeks (2013. = 100)

100

86

78

21

Ulaganja (u tisućama EUR)

12 014

8 843

9 003

5 950

Indeks (2013. = 100)

100

74

75

50

Povrat ulaganja (%)

33,3

20,8

8,6

– 5,2

Indeks (2013. = 100)

100

62

26

– 16

Izvor: provjereni odgovori na upitnik

(134)

Profitabilnost industrije Unije smanjila se tijekom razmatranog razdoblja sa 7,5 % 2013. na – 1,6 % tijekom RIPR-a.

(135)

Novčani tok znatno se smanjio tijekom razmatranog razdoblja za 79 %. To je dodatni pokazatelj loših rezultata poslovanja industrije Unije i manjka likvidnosti s kojima se morala suočiti.

(136)

Nakon toga ulaganja su se tijekom razmatranog razdoblja smanjila za 50 %. Zbog smanjenja profitnih marži i velikih pritisaka na cijene ulaganja su uglavnom bila ograničena na ona koja su bila potrebna zbog okolišnih ili sigurnosnih zahtjeva. Istodobno je tijekom razmatranog razdoblja izvršeno tek nekoliko ulaganja u poslovanje i tehnologiju proizvodnje kako bi se povećale djelotvornost i produktivnost.

(137)

Povratom ulaganja mjeri se dobit ili gubitak od ulaganja u odnosu na uloženi novac. Tijekom razmatranog razdoblja povrat se smanjio sa 33,3 % na – 5,2 %.

4.6.4.   Zaključak o šteti

(138)

Zbog antidampinških mjera na snazi industrija Unije nastavila se oporavljati od učinka prethodnog štetnog dampinga u prve dvije godine razmatranog razdoblja (2013.–2014.) te je uspjela zadržati profitnu maržu koja premašuje ciljnu dobit od 5 %.

(139)

Neovisno o tome, manja potražnja za robom u rasutom stanju i smanjenja cijene nafte doveli su do smanjene aktivnosti u sektorima rudarstva te nafte i plina. Stoga se tijekom razmatranog razdoblja smanjila potražnja za čeličnom užadi i kabelima. To smanjenje potražnje izravno je utjecalo na industriju Unije i odrazilo se u smanjenju njezina obujma proizvodnje i prodaje te njezina tržišnog udjela. Istodobno se povećao udjel čelične užadi i kabela po niskim cijenama te doveo do pada cijene Unije i dodatnog slabljenja njezinih financijskih rezultata. Stoga su se pogoršali gotovo svi pokazatelji štete. Na temelju toga zaključeno je da je industrija Unije pretrpjela materijalnu štetu.

(140)

Uvoz čelične užadi i kabela iz NRK-a imao je ograničen negativni utjecaj na štetno stanje industrije Unije. Zbog mjera na snazi njegov tržišni udjel bio je nizak tijekom cijelog razmatranog razdoblja. Neovisno o tome, kineski uvoz čelične užadi i kabela bio je i dalje prisutan na tržištu Unije.

(141)

Istodobno je uvoz iz ostalih trećih zemalja zabilježio ukupni tržišni udjel od 38,8 %, uz blago povećanje tijekom razmatranog razdoblja (vidjeti tablicu 4.). Prosječne uvozne cijene iz ostalih trećih zemalja zabilježile su silazno kretanje na razine koje su uglavnom bile niže od razine prodajne cijene industrije Unije na tržištu Unije. Taj je uvoz, stoga, znatno utjecao na štetno stanje industrije Unije. Kako je već analizirano u uvodnim izjavama od 85. do 89., te zemlje nisu samo uspjele zadržati svoj tržišni udjel, nego su ga tijekom razmatranog razdoblja i povećale. Osim toga, tijekom istog razdoblja smanjila se prosječna uvozna cijena (uvodna izjava 89.), što je dovelo do dodatnog pritiska na cijenu Unije te smanjenja cijena Unije za 12 % tijekom cijelog razmatranog razdoblja (vidjeti uvodnu izjavu 127.) i dodatnog slabljenja njezinih financijskih rezultata.

(142)

Komisija je stoga zaključila da je industrija Unije ostvarila koristi od početnih mjera jer se nastavila oporavljati od učinka prethodnog štetnog dampinga tijekom prve dvije godine razmatranog razdoblja (2013.–2014.). Međutim, postupak oporavka zaustavljen je zbog prethodno navedenih čimbenika.

4.7.   Vjerojatnost ponavljanja štete zbog kineskog uvoza

4.7.1.   Uvodne napomene

(143)

U skladu s člankom 11. stavkom 2. Osnovne uredbe Komisija je ispitala bi li se materijalna šteta zbog kineskog uvoza nastavila ako se dopusti istek mjera koje se odnose na NRK. Ispitnim postupkom utvrđeno je da je tijekom RIPR-a uvoz iz NRK-a izvršen po dampinškim cijenama (uvodna izjava 57.) i da postoji vjerojatnost da će se damping nastaviti ako se dopusti istek mjera (uvodna izjava 70.).

(144)

Kako bi se utvrdila vjerojatnost ponavljanja štete analizirali su se sljedeći elementi: i. proizvodni i rezervni kapacitet dostupan u NRK-u, ii. moguće razine cijena kineskog uvoza ako se dopusti istek mjera, iii. prakse kineskih proizvođača izvoznika u ostalim trećim zemljama, iv. privlačnost tržišta Unije i v. utjecaj kineskog uvoza na stanje industrije Unije ako se dopusti istek mjera.

4.7.1.1.   Proizvodni i rezervni kapacitet dostupan u NRK-u

(145)

Kako je objašnjeno u uvodnoj izjavi 60., proizvođači iz NRK-a imaju znatan proizvodni kapacitet u Kini te stoga i rezervni kapacitet koji uvelike premašuje ne samo količinu izvoza Unije tijekom RIPR-a, nego i ukupnu potrošnju u Uniji tijekom RIPR-a.

(146)

Osim toga, kako je navedeno u uvodnoj izjavi 63., nisu utvrđeni nikakvi elementi na temelju kojih bi se moglo zaključiti da će u bliskoj budućnosti doći do znatnog povećanja domaće potražnje za čeličnom užadi i kabelima u NRK-u ili na nekom drugom tržištu treće zemlje. Stoga je Komisija zaključila da domaća potražnja u Kini ili drugim tržištima trećih zemalja ne bi mogla apsorbirati dostupan rezervni kapacitet.

4.7.1.2.   Moguće razine cijena kineskog uvoza

(147)

Međutim, kako je navedeno u uvodnoj izjavi 18., jedina grupa proizvođača izvoznika iz NRK-a koja surađuje nije dostavila podatke o svojoj izvoznoj prodaji na ostalim tržištima trećih zemalja. Stoga je, jer nije bilo drugih informacija, za utvrđivanje kineskih izvoznih cijena na ostalim tržištima trećih zemalja upotrijebljena baza podataka NRK-a.

(148)

Razine cijena tog izvoza smatrale su se i razumnom procjenom mogućih budućih razina cijena u Uniji ako se dopusti istek mjera.

(149)

Kako je objašnjeno u uvodnoj izjavi 69., izvozne cijene iz NRK-a na drugim izvoznim tržištima bile su, u prosjeku, znatno niže od izvoznih cijena u Uniji, odnosno oko 30 %. Na temelju toga zaključeno je da proizvođači iz NRK-a imaju znatan prostor za smanjenje izvoznih cijena u Uniji.

(150)

Osim toga, kako je navedeno u uvodnoj izjavi 84., uvoznom cijenom grupe proizvođača izvoznika koja surađuje, ne uzimajući u obzir antidampinške pristojbe, prodajne cijene industrije Unije snižene su za 36,3 % tijekom RIPR-a. To se smatra razumnim pokazateljem mogućih budućih razina cijena u Uniji ako se dopusti istek mjera.

4.7.1.3.   Prakse kineskih proizvođača izvoznika čelične užadi i kabela u ostalim trećim zemljama

(151)

Budući da nije bilo drugih dostupnih informacija, za utvrđivanje kineskih izvoznih cijena na ostalim trećim tržištima upotrijebljena je baza podataka NRK-a, kako je objašnjeno u uvodnim izjavama 64. i 65.

(152)

Na temelju tih informacija utvrđeno je da su kineske cijene izvoza čelične užadi i kabela na ostalim trećim tržištima u prosjeku bile od oko 40 % do oko 80 % niže od prodajnih cijena industrije Unije, ovisno o izvoznom tržištu.

(153)

Tri najveća odredišta kineskog izvoza čelične užadi i kabela u smislu obujma tijekom RIPR-a bili su Republika Koreja (123 891 tona ili 11 % ukupnog izvoza), SAD (97 936 tona ili 9 % ukupnog izvoza) i Vijetnam (76 344 tona ili 7 % ukupnog izvoza). Prosječne izvozne cijene na tim tržištima iznosile su 1 107 EUR/tona, 1 444 EUR/tona odnosno 781 EUR/tona. Prosječne cijene u tim zemljama stoga su bile od 50 % do oko 80 % niže od prosječne cijene industrije Unije.

4.7.1.4.   Privlačnost tržišta Unije

(154)

Uzimajući u obzir analizu cijena u prethodnoj uvodnoj izjavi, ako se dopusti istek mjera, kineski proizvođači izvoznici imali bi znatan kapacitet za smanjenje svojih uvoznih cijena na tržištu Unije, pri čemu bi i dalje na tržištu Unije postizali veće cijene nego na ostalim tržištima trećih zemalja. Stoga bi kineski proizvođači izvoznici imali velik poticaj da svoj izvoz preusmjere u Uniju gdje bi ostvarili više cijene, pri čemu bi i dalje mogli znatno snižavati prodajne cijene industrije Unije. Osim toga, to bi im bio poticaj da barem dio svojih rezervnih kapaciteta po niskim cijenama izvoze na tržište Unije.

(155)

Drugi je pokazatelj privlačnosti tržišta Unije činjenica da su kineski izvoznici pokušavali izbjeći mjere od početka njihova uvođenja, što je utvrđeno i onemogućeno kako je objašnjeno u uvodnim izjavama 2. i 4.

(156)

Privlačnost tržišta Unije potvrđuje i postojanje dampinškog uvoza iz NRK-a unatoč mjerama koje su na snazi od 1999.

(157)

Stoga se zaključuje da u slučaju isteka mjera proizvođači izvoznici iz NRK-a imaju potencijal i poticaj da znatno povećaju obujam svojeg izvoza čelične užadi i kabela u Uniju po dampinškim cijenama kojima se znatno snizuju cijene industrije Unije.

4.7.2.   Utjecaj na industriju Unije

(158)

Ako zadrži trenutačnu razinu cijena, industrija Unije neće moći zadržati svoj obujam prodaje i tržišni udjel zbog jeftinog uvoza iz Kine. Vrlo je vjerojatno da bi se kineski tržišni udjel brzo povećao ako bi se dopustio istek mjera. To bi najvjerojatnije bilo na štetu industrije Unije jer je njezina razina cijena najviša. Gubitak obujma prodaje doveo bi do još niže stope iskorištenosti i povećanja prosječnog troška proizvodnje. To bi dovelo do dodatnog pogoršanja financijskog stanja industrije Unije i gubitaka koji su već zabilježeni tijekom RIPR-a.

(159)

Međutim, ako industrija Unije odluči sniziti svoje razine cijena kako bi pokušala zadržati svoj obujam prodaje i tržišni udjel, njezino financijsko stanje gotovo će se odmah pogoršati te će se gubici zabilježeni tijekom RIPR-a znatno pogoršati.

(160)

U oba scenarija istek mjera vjerojatno će negativno utjecati na industriju Unije, posebno na zapošljavanje. Tijekom razmatranog razdoblja industrija Unije već je bila prisiljena smanjiti broj radnih mjesta povezanih s proizvodom za 9 % (vidjeti tablicu 9.). Dodatno pogoršanje stanja industrije Unije moglo bi dovesti do gašenja cijelih proizvodnih jedinica.

(161)

Stoga se može zaključiti da postoji velika vjerojatnost da će istek postojećih mjera dovesti do ponavljanja štete zbog kineskog uvoza čelične užadi i kabela i da će već štetno stanje industrije Unije vjerojatno dodatno pogoršati.

(162)

Tijekom razmatranog razdoblja 2007.–2010. u okviru prethodne revizije zbog predstojećeg isteka mjera gospodarsko stanje industrije Unije zabilježilo je pozitivno kretanje. Industrija Unije uspjela je zadržati svoju profitabilnosti blizu ciljnoj dobiti od 5 % čak i tijekom prve dvije godine trenutačnog razmatranog razdoblja (2013.–2014.). Stoga se industrija Unije pokazala strukturno održivom industrijom koja je sposobna preokrenuti situaciju u kojoj bilježi gubitke. Međutim, tijekom razmatranog razdoblja u trenutačnoj reviziji zbog predstojećeg isteka mjera industrija Unije vratila se nestabilnoj financijskoj situaciji za koju se očekuje da će se dodatno pogoršati u slučaju isteka mjera. Tada se ne bi mogla oporaviti od trenutačnog štetnog stanja te bi, umjesto toga, pretrpjela dodatnu štetu zbog vrlo vjerojatnog povećanja kineskog uvoza čelične užadi i kabela po dampinškim cijenama.

(163)

Potvrđuje se da je uvoz čelične užadi i kabela iz Republike Koreje i ostalih trećih zemalja, zbog njegove razine obujma i niskih cijena, čimbenik koji pridonosi šteti koju je pretrpjela industrija Unije. Međutim, u skladu s člankom 11. stavkom 2. Osnovne uredbe ovaj je ispitni postupak ograničen na procjenu vjerojatnosti ponavljanja štete zbog kineskog uvoza čelične užadi i kabela po štetnim cijenama u slučaju isteka trenutačnih antidampinških mjera. S obzirom na nestabilno stanje industrije Unije svakim znatnim povećanjem kineskog uvoza to bi se stanje pogoršalo zbog znatnih rezervnih kapaciteta u NRK-u, privlačnosti tržišta Unije i mogućih niskih razina cijena kineskog izvoza čelične užadi i kabela u Uniju.

(164)

Na temelju činjenice da je kineski uvoz čelične užadi i kabela koji trenutačno ulazi na tržište Unije znatno manji nego prije uvođenja mjera može se zaključiti da su se trenutačnim antidampinškim pristojbama uspješno ponovno uspostavili narušeni uvjeti tržišnog natjecanja između kineskih izvoznika proizvoda iz postupka revizije i industrije Unije. Zbog činjenice da je uvozom iz Republike Koreje i ostalih trećih zemalja smanjen kineski uvoz ne umanjuje se Komisijina obveza da se i dalje pridržava okvira ovog ispitnog postupka. Kako je utvrđeno u uvodnoj izjavi 165., Komisija je dokazala veliku vjerojatnost da bi istek mjera doveo do ponavljanja štete.

4.7.3.   Zaključak

(165)

Komisija je zaključila da bi stavljanje mjera izvan snage vrlo vjerojatno dovelo do znatnog povećanja kineskog dampinškog uvoza čelične užadi i kabela po cijenama kojima se snižavaju cijene industrije Unije, čime bi se, stoga, dodatno pogoršala šteta koju je pretrpjela industrija Unije. Stoga bi se ozbiljno ugrozila održivost industrije Unije.

5.   INTERES UNIJE

(166)

U skladu s člankom 21. Osnovne uredbe Komisija je ispitala bi li zadržavanje postojećih antidampinških mjera bilo protiv interesa Unije u cijelosti. Utvrđivanje interesa Unije temeljilo se na procjeni svih uključenih interesa, uključujući interes industrije Unije, uvoznikâ i korisnikâ.

(167)

Sve zainteresirane strane dobile su priliku iznijeti svoje stavove u skladu s člankom 21. stavkom 2. Osnovne uredbe.

(168)

Potrebno je podsjetiti da se u prethodnoj reviziji zbog predstojećeg isteka mjera smatralo da donošenje mjera nije protivno interesu Unije. Nadalje, s obzirom na to da je ovaj ispitni postupak revizija zbog predstojećeg isteka mjera, odnosno analiza situacije u kojoj su antidampinške mjere već postojale, može se ocijeniti neželjeni negativni učinak postojećih antidampinških mjera na predmetne strane.

(169)

Na temelju toga ispitalo se postoje li, bez obzira na zaključke o vjerojatnosti nastavka dampinga i ponavljanja štete, uvjerljivi razlozi koji bi doveli do zaključka da zadržavanje mjera u ovom konkretnom slučaju nije u interesu Unije.

5.1.   Interes industrije Unije

(170)

U ispitnom postupku pokazalo se i da bi istek mjera vjerojatno imao znatan negativan učinak na industriju Unije i da bi se njezina trenutačno nestabilna financijska situacija dodatno pogoršala. Istekom mjera ozbiljno bi se ugrozila održivost industrije Unije zbog čega bi proizvođači iz Unije morali zatvoriti svoje poslovanje te bi tržište Unije u potpunosti ovisilo o uvozu čelične užadi i kabela.

(171)

U prošlosti se industrija Unije pokazala održivom industrijom s pozitivnim ekonomskim i financijskim rezultatima. Uspjela je ostati profitabilna s profitnom maržom većom od ciljne dobiti.

(172)

Stoga je zadržavanje antidampinških mjera na snazi u interesu industrije Unije.

5.2.   Interes uvoznika

(173)

Kako je navedeno u uvodnim izjavama od 20. do 22. i 24., u ovom ispitnom postupku nijedan uvoznik nije surađivao ni dostavio zatražene informacije. Podsjeća se da je u prethodnim ispitnim postupcima utvrđeno da utjecaj uvođenja mjera neće biti znatan za uvoznike. Budući da nije bilo dokaza kojima bi se upućivalo na suprotno, u skladu s tim može se potvrditi da mjere koje su trenutačno na snazi nisu imale znatan negativan učinak na njihovu financijsku situaciju i da nastavak mjera ne bi neželjeno utjecao na uvoznike.

5.3.   Interes korisnika

(174)

Čelična užad i kabeli upotrebljavaju se u brojnim područjima, kao što ribarstvo, pomorstvo/otprema, industrije nafte i plina, rudarstvo, šumarstvo, zračni prijevoz, niskogradnja, visokogradnja i dizala.

(175)

Kako je navedeno u uvodnim izjavama 23. i 24. u ovom ispitnom postupku nijedan korisnik nije surađivao ni dostavio zatražene informacije. Neki korisnici koji su se javili naveli su da tek u maloj mjeri upotrebljavaju čeličnu užad i kabele. Stoga je, kao i u prethodnim ispitnim postupcima, zaključeno da mjere koje su trenutačno na snazi nisu imale nikakav znatan učinak na gospodarsko stanje korisnika i da, stoga, nastavak mjera ne bi neželjeno utjecao na stanje industrija korisnika.

5.4.   Zaključak o interesu Unije

(176)

Stoga je Komisija zaključila da ne postoje uvjerljivi razlozi u interesu Unije protiv zadržavanja konačnih antidampinških mjera na uvoz čelične užadi i kabela podrijetlom iz NRK-a.

6.   ANTIDAMPINŠKE MJERE

(177)

Sve su zainteresirane strane bile obaviještene o bitnim činjenicama i razmatranjima na temelju kojih se namjeravalo preporučiti da se zadrže postojeće mjere na uvoz čelične užadi i kabela podrijetlom iz NRK-a. Odobreno im je i razdoblje za podnošenje prigovora nakon objave. Nijedna strana nije poslala primjedbu.

(178)

Kako je opisano u uvodnoj izjavi 6., antidampinške pristojbe na snazi na uvoz čelične užadi i kabela iz NRK-a proširene su kako bi se njima obuhvatio i uvoz čelične užadi i kabela poslanih iz Maroka i Republike Koreje, bez obzira na to imaju li deklarirano podrijetlo iz Maroka ili Republike Koreje ili ne. Antidampinška pristojba koju treba zadržati za uvoz čelične užadi i kabela podrijetlom iz NRK-a trebala bi i dalje biti proširena na uvoz tih proizvoda iz Maroka i Republike Koreje, bez obzira na to imaju li deklarirano podrijetlo iz Maroka ili Republike Koreje ili ne. Proizvođača izvoznika iz Maroka izuzetog od mjera proširenih Uredbom (EZ) br. 1886/2004 trebalo bi izuzeti i od mjera koje se uvode ovom Uredbom. Petnaest proizvođača izvoznika iz Republike Koreje koji su izuzeti od mjera proširenih Provedbenom uredbom (EU) br. 400/2010 trebalo bi izuzeti i od mjera koje se uvode ovom Uredbom.

(179)

Uzimajući u obzir nedavnu sudsku praksu Suda (26) primjereno je predvidjeti stopu zatezne kamate koja će se platiti u slučaju povrata konačnih pristojba jer se u relevantnim odredbama na snazi u pogledu carinskih pristojbi ne predviđa ta kamatna stopa i jer bi primjena nacionalnih pravila dovela do neopravdanih narušavanja među gospodarskim subjektima, ovisno o tome koja je država članica odabrana za carinjenje.

(180)

Mjere predviđene ovom Uredbom u skladu su s mišljenjem odbora osnovanog člankom 15. stavkom 1. Uredbe (EU) 2016/1036.

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

1.   Konačna antidampinška pristojba uvodi se na uvoz čelične užadi i kabela uključujući zatvorenu užad, osim užadi i kabela od nehrđajućeg čelika najveće dimenzije poprečnog presjeka veće od 3 mm, trenutačno razvrstanih u oznake KN ex 7312 10 81, ex 7312 10 83, ex 7312 10 85, ex 7312 10 89 i ex 7312 10 98 (oznake TARIC 7312108112, 7312108113, 7312108119, 7312108312, 7312108313, 7312108319, 7312108512, 7312108513, 7312108519, 7312108912, 7312108913, 7312108919, 7312109812, 7312109813 i 7312109819).

2.   Stopa konačne antidampinške pristojbe koja se primjenjuje na neto cijenu CIF franko granica Unije, neocarinjeno, za proizvod opisan u stavku 1. i podrijetlom iz NRK-a, iznosi 60,4 %.

3.   Konačna antidampinška pristojba koja se primjenjuje na uvoz podrijetlom iz NRK-a, kako je utvrđeno u stavku 2., proširuje se na uvoz iste čelične užadi i kabela poslanih iz Maroka, bez obzira na to imaju li deklarirano podrijetlo iz Maroka ili ne (oznake TARIC 7312108112, 7312108312, 7312108512, 7312108912 i 7312109812), osim uvoza proizvoda koje proizvodi Remer Maroc SARL, Zone Industrielle, Tranche 2, Lot 10, Settat, Maroko (dodatna oznaka TARIC A567) i na uvoz iste čelične užadi i kabela poslanih iz Republike Koreje, bez obzira na to imaju li deklarirano podrijetlo iz Republike Koreje ili ne (oznake TARIC 7312108113, 7312108313, 7312108513, 7312108913 i 7312109813), osim uvoza proizvoda koje proizvode društva navedena u nastavku:

Zemlja

Društvo

Dodatna oznaka TARIC

Republika Koreja

Bosung Wire Rope Co., Ltd, 568,Yongdeok-ri, Hallim-myeon, Gimae-si, Gyeongsangnam-do, 621-872

A969

Chung Woo Rope Co., Ltd, 1682-4, Songjung-Dong, Gangseo- Gu, Busan

A969

CS Co., Ltd, 31-102, Junam maeul 2-gil, Yangsan, Gyeongsangnam-do

A969

Cosmo Wire Ltd, 4-10, Koyeon-Ri, Woong Chon-Myon Ulju- Kun, Ulsan

A969

Dae Heung Industrial Co., Ltd, 185 Pyunglim — Ri, Daesan- Myun, Haman — Gun, Gyungnam

A969

Daechang Steel Co., Ltd, 1213, Aam-daero, Namdong-gu, Incheon

C057

DSR Wire Corp., 291, Seonpyong-Ri, Seo-Myon, Suncheon-City, Jeonnam

A969

Goodwire MFG. Co. Ltd, 984-23, Maegok-Dong, Yangsan-City, Kyungnam

B955

Kiswire Ltd, 37, Gurak-Ro, 141 Beon-Gil, Suyeong-Gu, Busan, Korea 48212

A969

Manho Rope & Wire Ltd, Dongho Bldg, 85-2 4 Street Joongang- Dong, Jong-gu, Busan

A969

Line Metal Co. Ltd, 1259 Boncho-ri, Daeji-Myeon, Changnyeong-gun, Gyeongnam

B926

Seil Wire and Cable, 47-4, Soju-Dong, Yangsan-Si, Kyungsangnamdo

A994

Shin Han Rope Co., Ltd, 715-8, Gojan-Dong, Namdong-gu, Incheon

A969

Ssang Yong Cable Mfg. Co., Ltd, 1559-4 Song-Jeong Dong, Gang-Seo Gu, Busan

A969

Young Heung Iron & Steel Co., Ltd, 71-1 Sin-Chon Dong, Changwon City, Gyungnam

A969

Članak 2.

Osim ako je navedeno drukčije, primjenjuju se odgovarajuće odredbe koje su na snazi u pogledu carinskih pristojbi. Zatezne kamate koje se plaćaju u slučaju povrata kojim se ostvaruje pravo na zateznu kamatu jest stopa koju Europska središnja banka primjenjuje za svoje glavne operacije refinanciranja, objavljena u seriji C Službenog lista Europske unije, koja je na snazi prvog kalendarskog dana u mjesecu dospijeća plaćanja, uvećana za jedan postotni bod.

Članak 3.

Ova Uredba stupa na snagu sljedećeg dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 19. travnja 2018.

Za Komisiju

Predsjednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  SL L 176, 30.6.2016., str. 21.

(2)  Uredba Vijeća (EZ) br. 1796/1999 od 12. kolovoza 1999. o uvođenju konačne antidampinške pristojbe i konačnoj naplati privremene pristojbe uvedene na uvoz čelične užadi i kabela podrijetlom iz Narodne Republike Kine, Mađarske, Indije, Meksika, Poljske, Južne Afrike i Ukrajine te o završetkuOD antidampinškog postupka u vezi s uvozom iz Republike Koreje (SL L 217, 17.8.1999., str. 1.).

(3)  Uredba Vijeća (EZ) br. 384/96 od 22. prosinca 1995. o zaštiti od dampinškog uvoza iz zemalja koje nisu članice Europske zajednice (SL L 56, 6.3.1996., str. 1.), kako je zadnje izmijenjena Uredbom (EZ) br. 461/2004 (SL L 77, 13.3.2004., str. 12.).

(4)  Uredba Vijeća (EZ) br. 760/2004 od 22. travnja 2004. o proširenju konačne antidampinške pristojbe uvedene Uredbom (EZ) br. 1796/1999 na uvoz čelične užadi i kabela podrijetlom iz, među ostalim, Ukrajine na uvoz čelične užadi i kabela poslanih iz Moldove, bez obzira na to imaju li deklarirano podrijetlo iz Moldove ili ne (SL L 120, 24.4.2004., str. 1.).

(5)  Uredba Vijeća (EZ) br. 1886/2004 od 25. listopada 2004. o proširenju konačne antidampinške pristojbe uvedene Uredbom Vijeća (EZ) br. 1796/1999 na uvoz čelične užadi i kabela podrijetlom iz, između ostalog, Narodne Republike Kine na uvoz čelične užadi i kabela poslanih iz Maroka, bez obzira na to imaju li deklarirano podrijetlo iz Maroka ili ne, te prekidu ispitnog postupka u vezi uvoza od jednog izvoznika iz Maroka (SL L 328, 30.10.2004., str. 1.).

(6)  Uredba Vijeća (EZ) br. 1858/2005 od 8. studenoga 2005. o uvođenju konačnih antidampinških pristojbi na uvoz čelične užadi i kablova podrijetlom iz Narodne Republike Kine, Indije, Južne Afrike i Ukrajine nakon revizije nakon isteka mjera prema članku 11. stavku 2. Uredbe (EZ) br. 384/96 (SL L 299, 16.11.2005., str. 1.).

(7)  Obavijest o isteku određenih antidampinških mjera (SL C 203, 11.8.2004., str. 4.).

(8)  Provedbena Uredba Vijeća (EU) br. 400/2010 od 26. travnja 2010. o proširenju konačne antidampinške pristojbe uvedene Uredbom (EZ) br. 1858/2005 na uvoz čelične užadi i kabela podrijetlom iz, između ostalog, Narodne Republike Kine na uvoz čelične užadi i kabela poslanih iz Republike Koreje, bez obzira na to imaju li deklarirano podrijetlo iz Republike Koreje ili ne, te prekidu ispitnog postupka u vezi uvoza poslanog iz Malezije (SL L 117, 11.5.2010., str. 1.).

(9)  Obavijest o isteku određenih antidampinških mjera (SL C 311, 16.11.2010., str. 16.).

(10)  Provedbena uredba Vijeća (EU) br. 102/2012 od 27. siječnja 2012. o uvođenju konačne antidampinške pristojbe na uvoz čelične užadi i kabela podrijetlom iz Narodne Republike Kine i Ukrajine kako je proširena na uvoz čelične užadi i kabela poslanih iz Maroka, Moldove i Republike Koreje, bez obzira na to imaju li deklarirano podrijetlo iz tih zemalja ili ne, nakon revizije nakon isteka mjere prema članku 11. stavku 2. Uredbe (EZ) br. 1225/2009 te o prekidu postupka revizije nakon isteka mjere u vezi s uvozom čelične užadi i kabela podrijetlom iz Južne Afrike prema članku 11. stavku 2. Uredbe (EZ) br. 1225/2009 (SL L 36, 9.2.2012., str. 1.).

(11)  Uredba Vijeća (EZ) br. 1225/2009 od 30. studenoga 2009. o zaštiti od dampinškog uvoza iz zemalja koje nisu članice Europske zajednice (SL L 343, 22.12.2009., str. 51.).

(12)  Obavijest o predstojećem isteku određenih antidampinških mjera (SL C 180, 19.5.2016., str. 2.).

(13)  Obavijest o pokretanju revizije zbog predstojećeg isteka antidampinških mjera koje se primjenjuju na uvoz čelične užadi i kabela podrijetlom iz Narodne Republike Kine (SL C 41, 8.2.2017., str. 5.).

(14)  Obavijest o isteku određenih antidampinških mjera (SL C 41, 8.2.2017., str. 4.).

(15)  http://info.hktdc.com/chinastat/gcb/index2.htm (posljednji put posjećeno 28. rujna 2017.)

(16)  Sud u predmetu C-15/12 P, presuda od 19. rujna 2013., Dashiqiao Sanqiang Refractory Materials protiv Council Dashiqiao, EU:C:2013:572, točke od 34. do 35.

(17)  Za upućivanje vidjeti uvodnu izjavu 51. Provedbene uredbe (EU) br. 102/2012.

(18)  Bown, Chad P. (2016.) Global Antidumping Database, Svjetska banka, lipanj, izvor: http://econ.worldbank.org/ttbd/gad/

(19)  Razina pristojbe iznosi 1 000 USD/tona.

(20)  Razina pristojbe iznosi 2 580 USD/tona.

(21)  Razina pristojbe iznosi od 124,33 do 627 USD/tona.

(22)  http://www.mincit.gov.co/loader.php?lServicio=Documentos&lFuncion=verPdf&id=82791&name=Resolucion_220_del_15_de_diciembre_de_2017__Preliminar_cables_y_torones_....pdf&prefijo=file (posljednji put posjećeno 2. veljače 2018.).

(23)  Postotno povećanje obujma uvoza, tablica 2.: (119–66)/66 = 0,80 * 100 = 80 %

(24)  Vučna snaga kabela znači njegov kapacitet otpora određenom zatezanju.

(25)  i. prosjek dvaju PCN-a s najsličnijim mogućim promjerom (s razlikom do 1 mm) primijenjen na podatke industrije Unije, pod uvjetom da su sve ostale brojke u strukturi PCN-a jednake (primjenjuje se za 6. i 7. PCN); ii. jedinična cijena najsličnijeg promjera uz primjenu omjera koji predstavlja razliku u cijenama prema promjeru kad se usporedi cjelokupna prodaja proizvoda istog promjera industrije Unije i primijeni na podatke industrije Unije.

(26)  Presuda u predmetu Wortmann, C-365/15, EU:C:2017:19, točke od 35. do 39.


20.4.2018   

HR

Službeni list Europske unije

L 101/64


PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2018/608

оd 19. travnja 2018.

o utvrđivanju tehničkih kriterija za elektroničke oznake za pomorsku opremu

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Direktivu 2014/90/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 23. srpnja 2014. o pomorskoj opremi i stavljanju izvan snage Direktive Vijeća 96/98/EZ (1), a posebno njezin članak 11. stavak 4.,

budući da:

(1)

Direktivom 2014/90/EU Komisiji se dodjeljuju provedbene ovlasti kako bi se utvrdili odgovarajući tehnički kriteriji u vezi s projektiranjem, svojstvima, pričvršćivanjem i uporabom elektroničkih oznaka.

(2)

Izvršena je analiza troškova i koristi (2) od upotrebe elektroničkih oznaka koje bi bile dodatak znaku kormilarskog kola, a rezultat je bio pozitivna ocjena.

(3)

Za elektroničko označivanje pomorske opreme nisu potrebna velika ulaganja, a koristi proizvođačima, vlasnicima brodova, brodskim prijevoznicima i tijelima za nadzor tržišta.

(4)

Specifikacije utvrđene ovom Uredbom temelje se na usporedbi dostupnih tehnologija koja je provedena u okviru analize troškova i koristi te na prijedlozima prikladne strukture kodova za identifikaciju pomorske opreme.

(5)

Usporedba postojećih nosača podataka i arhitektura za razmjenu podataka provedena u okviru analize troškova i koristi urodila je preporukom da se kao najprikladnije tehnologije upotrebljavaju dvodimenzijski matrični kodovi i radiofrekvencijska identifikacija (RFID).

(6)

Analiza troškova i koristi pokazala je i da, zbog činjenice da elektroničke oznake imaju ograničeni kapacitet za pohranu podataka, podaci koji se očitaju s elektroničke oznake moraju sadržavati poveznicu na baze podataka gdje se mogu pronaći detaljnije informacije. Dvodimenzijski matrični kodovi i radiofrekvencijska identifikacija (RFID) kako su propisani ovom Uredbom sadržavaju ključne podatke dovoljne za takvu poveznicu.

(7)

Stoga bi se za pomorsku opremu trebala upotrebljavati jedinstvena identifikacijska oznaka temeljena na standardiziranoj strukturi koda koja je neovisna o tipu elektroničke oznake. Takva identifikacijska oznaka trebala bi biti dovoljno fleksibilna da korisnicima omogući izravan pristup najrelevantnijim bazama podataka pomorske opreme.

(8)

Format za kodiranje potrebnih podataka na nosaču podataka trebao bi se temeljiti na ISO normama. Taj bi format trebao omogućavati i proizvođačima unos dodatnih podataka, posebno u smislu da bi proizvođači trebali biti u mogućnosti u nosač podataka unijeti dodatne sigurnosne značajke kako bi se lakše otkrile kopije proizvoda.

(9)

Radi lake dostupnosti pri vizualnom pregledu, pomorska oprema s elektroničkim oznakama koje zamjenjuju znak kormilarskog kola trebala bi biti označena odgovarajućim simbolom.

(10)

Mjere predviđene ovom Uredbom u skladu su s mišljenjem Odbora za sigurnost na moru i sprečavanje onečišćenja s brodova (COSS),

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Za potrebe ove Uredbe primjenjuju se sljedeće definicije:

1.

„elektronička oznaka” znači oznaka s radiofrekvencijskom identifikacijom (RFID) ili s dvodimenzijskim matričnim kodom;

2.

„identifikator namjene” znači prefiks u obliku broja čija je svrha određivanje značenja i formata kodiranih podataka.

Članak 2.

Proizvođači pomorske opreme mogu upotrebljavati sljedeće elektroničke oznake kako su navedene u Prilogu:

(a)

RFID oznake koje su trajno pričvršćene na pomorsku opremu;

(b)

optički čitljive oznake koje sadržavaju dvodimenzijske matrične kodove koji su trajno pričvršćeni na pomorsku opremu; ili

(c)

optički čitljive oznake koje sadržavaju dvodimenzijske matrične kodove kojima je pomorska oprema trajno označena.

Članak 3.

Na RFID elektroničkim oznakama koje zamjenjuju znak kormilarskog kola, ili pored tih oznaka, mora se nalaziti vidljiv, čitljiv i neizbrisiv simbol opisan u točki 3.1. ili 3.2. Priloga.

Na pomorskoj opremi s optički čitljivim oznakama koje sadržavaju dvodimenzijske matrične kodove koji zamjenjuju znak kormilarskog kola, ili pored tih oznaka, mora se nalaziti vidljiv, čitljiv i neizbrisiv simbol opisan u točki 3.3. Priloga.

Članak 4.

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 19. travnja 2018.

Za Komisiju

Predsjednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  SL L 257, 28.8.2014., str. 146.

(2)  „Pomorska oprema – moguće uvođenje elektroničke oznake kao dodatka znaku kormilarskog kola ili zamjene za taj znak”, poziv na podnošenje ponuda br. MOVE/D2/2015-372 V1.0 Glavne uprave za mobilnost i promet Europske komisije.


PRILOG

1.   Identifikacija pomorske opreme

1.1.

Elektroničke oznake za pomorsku opremu moraju se sastojati od elektronički čitljivog identifikatora koji funkcionira na načelu radijskih frekvencija (RFID) ili optički čitljivog dvodimenzijskog matričnog koda, i sadržavati sljedeće podatke:

(a)

odgovarajući identifikator namjene u skladu s ISO/IEC 15434:2006 i ISO/IEC 15418:2016, uz upotrebu identifikatora podataka ASC MH10 ili identifikatora namjene GS1;

(b)

tip modula ocjene sukladnosti koji su opisani u Prilogu II. Direktivi 2014/90/EU za ocjenu sukladnosti (jedno slovo abecede);

(c)

identifikacijski broj prijavljenog tijela koji je tom tijelu dodijelila Komisija u skladu s točkom 3.1. Priloga IV. Direktivi 2014/90/EU (4 znamenke);

(d)

broj pojedinačne provjere (modul G) ili EZ pregleda tipa i sukladnost s certifikatima tipa (modul B i D, E ili F) (najviše 20 alfanumeričkih znamenki).

1.2.

Osim podataka iz točke 1.1., elektroničke oznake mogu sadržavati i podatke koji se odnose na broj proizvodnog pogona, kôd proizvoda, broj serije i/ili dodatne informacije koje upisuje proizvođač u skladu s ISO/IEC 15434:2006 (uz upotrebu identifikatora podataka ASC MH10 ili identifikatorâ namjene GS1).

1.3.

Primjeri:

 

Moduli B + D: [vidjeti točku 1.2.] + ([odgovarajući identifikator]) B 0575 40123 + D 0038 040124

 

Moduli B + E: [vidjeti točku 1.2.] + ([odgovarajući identifikator]) B 0575 40123 + E 0038 040125

 

Moduli B + F: [vidjeti točku 1.2.] + ([odgovarajući identifikator]) B 0575 40123 + F 0038 040126

 

Modul G: [vidjeti točku 1.2.] + ([odgovarajući identifikator]) G 0575 040126.

2.   Elektroničke oznake

2.1.   RFID oznake

RFID transponderi moraju raditi u rasponu frekvencija od 860 do 960 MHz u skladu s ISO/IEC 18000-6:2004 (tip C).

Elektronička oznaka mora biti pričvršćena za predmetnu pomorsku opremu na trajan način kako bi se osiguralo da se elektroničku oznaku može očitavati kako je predviđeno tijekom cijelog životnog vijeka tog primjerka pomorske opreme.

2.2.   Dvodimenzijski matrični kodovi

Dvodimenzijski matrični kodovi moraju biti u skladu s ISO/IEC 16022:2006.

Elektronička oznaka mora biti upisana na predmetnu pomorsku opremu, ili na nju pričvršćena, na trajan način kako bi se osiguralo da se elektroničku oznaku može očitavati kako je predviđeno tijekom cijelog životnog vijeka tog primjerka pomorske opreme.

3.   Simboli

3.1.

Image

3.2.

Image

3.3

Image

20.4.2018   

HR

Službeni list Europske unije

L 101/68


PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2018/609

оd 19. travnja 2018.

o najvišoj otkupnoj cijeni za obrano mlijeko u prahu za drugi pojedinačni poziv za podnošenje ponuda u okviru natječajnog postupka otvorenog Provedbenom uredbom (EU) 2018/154

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EU) br. 1370/2013 od 16. prosinca 2013. o utvrđivanju mjera za određivanje određenih potpora i subvencija vezanih uz zajedničku organizaciju tržišta poljoprivrednih proizvoda (1), a posebno njezin članak 3.,

budući da:

(1)

Provedbenom uredbom Komisije (EU) 2018/154 (2) otvoren je otkup obranog mlijeka u prahu putem natječajnog postupka za razdoblje javne intervencije od 1. ožujka do 30. rujna 2018. u skladu s uvjetima utvrđenima Provedbenom uredbom Komisije (EU) 2016/1240 (3).

(2)

U skladu s člankom 14. stavkom 1. Provedbene uredbe (EU) 2016/1240, na temelju ponuda primljenih kao odgovor na pojedinačne pozive za podnošenje ponuda, Komisija mora odrediti najvišu otkupnu cijenu ili odlučiti da neće odrediti najvišu otkupnu cijenu.

(3)

U svjetlu ponuda primljenih za drugi pojedinačni poziv za podnošenje ponuda, najvišu otkupnu cijenu ne bi trebalo odrediti.

(4)

Mjere predviđene ovom Uredbom u skladu su s mišljenjem Odbora za zajedničku organizaciju poljoprivrednih tržišta,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Za drugi pojedinačni poziv za podnošenje ponuda za otkup obranog mlijeka u prahu u okviru natječajnog postupka otvorenog Uredbom (EU) 2018/154, za koji je rok za podnošenje ponuda istekao 17. travnja 2018., ne određuje se najviša prodajna cijena.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu na dan objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 19. travnja 2018.

Za Komisiju,

u ime predsjednika,

Jerzy PLEWA

Glavni direktor

Glavna uprava za poljoprivredu i ruralni razvoj


(1)  SL L 346, 20.12.2013., str. 12.

(2)  Provedbena uredba Komisije (EU) 2018/154 od 30. siječnja 2018. o otvaranju natječajnog postupka za otkup obranog mlijeka u prahu u razdoblju javne intervencije od 1. ožujka do 30. rujna 2018. (SL L 29, 1.2.2018., str. 6.).

(3)  Provedbena uredba Komisije (EU) 2016/1240 od 18. svibnja 2016. o utvrđivanju pravila za primjenu Uredbe (EU) br. 1308/2013 Europskog parlamenta i Vijeća s obzirom na javnu intervenciju i potpore za privatno skladištenje (SL L 206, 30.7.2016., str. 71.)


20.4.2018   

HR

Službeni list Europske unije

L 101/69


PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2018/610

оd 19. travnja 2018.

o najnižoj prodajnoj cijeni za obrano mlijeko u prahu za devetnaesti djelomični poziv za podnošenje ponuda u okviru natječajnog postupka otvorenog Provedbenom uredbom (EU) 2016/2080

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 1308/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o uspostavljanju zajedničke organizacije tržišta poljoprivrednih proizvoda i stavljanju izvan snage uredbi Vijeća (EEZ) br. 922/72, (EEZ) br. 234/79, (EZ) br. 1037/2001 i (EZ) br. 1234/2007 (1),

uzimajući u obzir Provedbenu uredbu Komisije (EU) 2016/1240 оd 18. svibnja 2016. o utvrđivanju pravila za primjenu Uredbe (EU) br. 1308/2013 Europskog parlamenta i Vijeća s obzirom na javnu intervenciju i potpore za privatno skladištenje (2), a posebno njezin članak 32.,

budući da:

(1)

Provedbenom uredbom Komisije (EU) 2016/2080 (3) otvorena je prodaja obranog mlijeka u prahu putem natječajnog postupka.

(2)

U svjetlu ponuda primljenih za devetnaesti djelomični poziv za podnošenje ponuda, trebalo bi odrediti najnižu prodajnu cijenu.

(3)

Odbor za zajedničku organizaciju poljoprivrednih tržišta nije dostavio mišljenje u roku koji je utvrdio njegov predsjednik,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Za devetnaesti djelomični poziv za podnošenje ponuda za prodaju obranog mlijeka u prahu u okviru natječajnog postupka otvorenog Provedbenom uredbom (EU) 2016/2080, za koji je rok za podnošenje ponuda istekao 17. travnja 2018., najniža prodajna cijena iznosi 105,10 EUR/100 kg.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu na dan objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 19. travnja 2018.

Za Komisiju,

u ime predsjednika,

Jerzy PLEWA

Glavni direktor

Glavna uprava za poljoprivredu i ruralni razvoj


(1)  SL L 347, 20.12.2013., str. 671.

(2)  SL L 206, 30.7.2016., str. 71.

(3)  Provedbena uredba Komisije (EU) 2016/2080 оd 25. studenoga 2016. o otvaranju prodaje obranog mlijeka u prahu putem natječajnog postupka (SL L 321, 29.11.2016., str. 45.).


ODLUKE

20.4.2018   

HR

Službeni list Europske unije

L 101/70


ODLUKA VIJEĆA (ZVSP) 2018/611

od 19. travnja 2018.

o izmjeni Odluke (ZVSP) 2016/849 o mjerama ograničavanja protiv Demokratske Narodne Republike Koreje

VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o Europskoj uniji, a posebno njegov članak 29.,

uzimajući u obzir prijedlog Visokog predstavnika Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku,

budući da:

(1)

Vijeće je 27. svibnja 2016. donijelo Odluku (ZVSP) 2016/849 (1) kojom se utvrđuju mjere ograničavanja protiv Demokratske Narodne Republike Koreje (DNRK).

(2)

DNRK nastavlja svoje nuklearne i balističke programe čime krši svoje obveze kako je navedeno u nekoliko rezolucija Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda. Ti se programi djelomično financiraju nezakonitim prijenosima sredstava i gospodarskih izvora.

(3)

Na popis osoba i subjekata u Prilogu II. Odluci (ZVSP) 2016/849 trebalo bi dodati četiri osobe koje su osigurale prijenos imovine ili izvora koji bi mogli financijski doprinijeti programima DNRK-a povezanima s nuklearnim oružjem, balističkim projektilima ili drugim oružjem za masovno uništavanje.

(4)

Prilog II. Odluci (ZVSP) 2016/849 trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti,

DONIJELO JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Prilog II. Odluci (ZVSP) 2016/849 mijenja se kako je navedeno u Prilogu ovoj Odluci.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu na dan objave u Službenom listu Europske unije.

Sastavljeno u Bruxellesu 19. travnja 2018.

Za Vijeće

Predsjednica

E. ZAHARIEVA


(1)  Odluka Vijeća (ZVSP) 2016/849 od 27. svibnja 2016. o mjerama ograničavanja protiv Demokratske Narodne Republike Koreje i o stavljanju izvan snage Odluke 2013/183/ZVSP (SL L 141, 28.5.2016., str. 79.).


PRILOG

Prilog II. Odluci (ZVSP) 2016/849 mijenja se kako slijedi:

1.

Naslov II. zamjenjuje se sljedećim:

„II.   

Osobe i subjekti koji pružaju financijske usluge ili osiguravaju prijenos imovine ili izvora koji bi mogli doprinijeti programima DNRK-a povezanima s nuklearnim oružjem, balističkim projektilima ili drugim oružjem za masovno uništavanje”.

2.

Pod naslovom II., sljedeći unosi dodaju se pod podnaslovom „A. Osobe”:

 

Ime

Drugo ime

Identifikacijski podaci

Datum uvrštenja na popis

Obrazloženje

„9.

KIM Yong Nam

KIM Yong-Nam, KIM Young-Nam, KIM Yong-Gon

Datum rođenja: 2.12.1947.

Mjesto rođenja: Sinuju, DNRK

20.4.2018.

Povjerenstvo stručnjaka identificiralo je KIMA Yonga Nama kao agenta Glavnog ureda za prikupljanje obavještajnih podataka (Reconnaissance General Bureau), subjekta koji su Ujedinjeni narodi uvrstili na popis. Povjerenstvo stručnjaka identificiralo je da su on i njegov sin KIM Su Gwang uključeni u obmanjujuće financijske prakse kojima bi se moglo doprinijeti programima DNRK-a povezanima s nuklearnim oružjem, balističkim projektilima ili drugim oružjem za masovno uništavanje. Dok je radio kao diplomat KIM Yong Nam otvorio je razne tekuće i štedne račune u Uniji te je bio uključen u razne velike bankovne doznake na bankovne račune unutar Unije ili na račune izvan Unije, među ostalim na račune koji glase na njegovog sina KIMA Sua Gwanga i snahu KIM Kyong Hui.

10.

DJANG Tcheul Hy

 

Datum rođenja: 11.5.1950.

Mjesto rođenja: Kangwon

20.4.2018.

DJANG Tcheul Hy bila je uz svojeg muža KIMA Yonga Nama, sina KIMA Sua Gwanga i snahu KIM Kyong Hui uključena u obmanjujuće financijske prakse kojima bi se moglo doprinijeti programima DNRK-a povezanima s nuklearnim oružjem, balističkim projektilima ili drugim oružjem za masovno uništavanje. Bila je vlasnica više bankovnih računa u Uniji koje je njezin sin KIM Su Gwang otvorio u njezino ime. Također je bila uključena u nekoliko bankovnih doznaka s računa njezine snahe KIM Kyong Hui na bankovne račune izvan Unije.

11.

KIM Su Gwang

KIM Sou-Kwang, KIM Sou-Gwang, KIM Son-Kwang, KIM Su-Kwang, KIM Soukwang

Datum rođenja: 18.8.1976.

Mjesto rođenja: Pjongjang, DNRK

Diplomat u Veleposlanstvu DNRK-a u Bjelarusu

20.4.2018.

Povjerenstvo stručnjaka identificiralo je KIMA Sua Gwanga kao agenta Glavnog ureda za prikupljanje obavještajnih podataka (Reconnaissance General Bureau), subjekta koji su Ujedinjeni narodi uvrstili na popis. Povjerenstvo stručnjaka identificiralo je da su on i njegov otac KIM Yong Nam uključeni u obmanjujuće financijske prakse kojima bi se moglo doprinijeti programima DNRK-a povezanima s nuklearnim oružjem, balističkim projektilima ili drugim oružjem za masovno uništavanje. KIM Su Gwang otvorio je više bankovnih računa u nekoliko država članica, među ostalim pod imenima članova obitelji. Dok je radio kao diplomat bio je uključen u razne velike bankovne doznake na bankovne račune unutar Unije ili na račune izvan Unije, među ostalim na račune koji glase na njegovu suprugu KIM Kyong Hui.

12.

KIM Kyong Hui

 

Datum rođenja: 6.5.1981.

Mjesto rođenja: Pjongjang, DNRK

20.4.2018.

KIM Kyong Hui bila je uz svojeg muža KIMA Sua Gwanga, svekra KIMA Yonga Nama i svekrvu DJANG Tcheul Hy uključena u obmanjujuće financijske prakse kojima bi se moglo doprinijeti programima DNRK-a povezanima s nuklearnim oružjem, balističkim projektilima ili drugim oružjem za masovno uništavanje. Primila je nekoliko bankovnih doznaka od svojeg muža KIMA Sua Gwanga i svekra KIMA Yonga Nama te je prenijela novac na račune izvan Unije pod svojim imenom ili imenom svoje svekrve DJANG Tcheul Hy.”


20.4.2018   

HR

Službeni list Europske unije

L 101/73


ODLUKA KOMISIJE (EU) 2018/612

оd 7. travnja 2016.

o državnoj potpori SA.28876 – 2012/C (ex CP 202/2009) koju je provela Grčka u korist lučkog terminala za kontejnere u Pireju

(priopćeno pod brojem dokumenta C(2018) 1978)

(Vjerodostojan je samo tekst na grčkom jeziku)

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije, a posebno njegov članak 108. stavak 2. prvi podstavak,

budući da:

1.   POSTUPAK

(1)

Komisija je 23. ožujka 2015. donijela konačnu odluku (1) („konačna odluka”) u kojoj je zaključila da je Grčka nezakonito i protivno članku 108. stavku 3. Ugovora o funkcioniranju Europske unije provela nespojive mjere potpore u korist društva Piraeus Container Terminal S.A. („PCT”) i njegova matičnog društva i vjerovnika Cosco Pacific Limited („Cosco”) te je naredila ukidanje mjera i povrat potpore dodijeljene predmetnim mjerama.

(2)

Grčka je 2. lipnja 2015. uložila žalbu na konačnu odluku pred Općim sudom Europske unije.

2.   DETALJAN OPIS MJERE

2.1.   Konačna odluka

(3)

Komisija je 2009. zaprimila pritužbe u pogledu nekoliko fiskalnih mjera koje su Zakonom 3755/2009 („zakon”) odobrene koncesionaru dijela luke Pirej, društvu Cosco i njegovu društvu kćeri PCT-u (2). Ta se oslobođenja odnose na početnu koncesiju koja je odobrena 2008. Komisija je 11. srpnja 2012. otvorila službeni istražni postupak u kojem je izrazila sumnje u ta oslobođenja od plaćanja poreza („odluka o pokretanju postupka”) (3). Komisija je 23. ožujka 2015. okončala službeni istražni postupak u tom predmetu i izrazila stajalište da sljedeće mjere predstavljaju nezakonitu i nespojivu državnu potporu (4):

oslobođenje od plaćanja poreza na dobit na nastale kamate do datuma puštanja u promet pristaništa III;

pravo na povrat PDV-a bez obzira na fazu provedbe predmeta ugovora; definicija pojma „sredstva rada” u svrhe primjene pravila o PDV-u; pravo na zatezne kamate od prvog dana nakon 60. dana od zahtjeva za povrat PDV-a;

prijenos poreznog gubitka bez vremenskog ograničenja;

izbor između tri metode amortizacije troškova ulaganja u obnovu pristaništa II. i izgradnju pristaništa III.;

oslobođenje od plaćanja administrativne pristojbe za ugovore o zajmovima i sve dodatne ugovore u vezi s financiranjem projekta;

oslobođenje od plaćanja poreza, administrativne pristojbe, doprinosa i drugih prava u korist države ili trećih stranaka u vezi s ugovorima između vjerovnika ugovora o zajmu 8 u skladu s kojima se prenose obveze i prava koja iz njih proizlaze;

oslobođenje od plaćanja administrativne pristojbe za bilo koju naknadu koju je Lučka uprava Pireja („PPA”) platila društvu PCT u skladu s ugovorom o koncesiji, koji je izvan područja primjene zakona o PDV-u;

zaštita u skladu s posebnim režimom za strana ulaganja.

(4)

U istoj je odluci Komisija zaključila da Grčka nije dodijelila državnu potporu oslobađanjem društva PCT od primjene pravila o prisilnom izvlaštenju (5).

2.2.   Mjera koja se ocjenjuje: oslobođenje od plaćanja administrativne pristojbe za naknade koje je društvo PPA plaćalo društvu PCT  (6)

(5)

U pogledu oslobođenja od plaćanja administrativne pristojbe za naknade koje je društvo PPA plaćalo društvu PCT, Komisija je u konačnoj odluci zaključila da je njime pružena selektivna prednost PCT-u zato što je oslobođen plaćanja administrativnih pristojbi u slučaju: a) naknade koju plaća društvo PPA zbog aktivacije kaznene odredbe u ugovoru o koncesiji i b) drugih vrsta naknade koje plaća društvo PPA, kao što su odštete povezane s ugovorom o koncesiji ili naknade za međunarodne povrede ugovora o koncesiji (7).

(6)

Kad je konkretno riječ o slučaju naknade koju je platilo društvo PPA zbog aktivacije kaznene odredbe (tj. slučaj pod točkom (a) u prethodnoj uvodnoj izjavi), Komisija je zaključila da se prednost dodijeljena društvu PCT sastojala od toga što je u takvim slučajevima bilo oslobođeno od plaćanja fiksne administrativne pristojbe (8) u takvim slučajevima. Taj se zaključak temeljio na tome da se, u skladu s opće primjenjivim okvirom, odnosno Zakona o administrativnim pristojbama (9) kako ga se tumači u kružnom dopisu 44/1987, za aktivaciju dodatnog ugovora povezanog s ugovorom koji podliježe PDV-u plaća fiksna administrativna pristojba (10).

(7)

Grčka je, međutim, u zahtjevu za poništenje konačne odluke pred Općim sudom navela da su fiksne administrativne pristojbe načelno ukinute od 2001. (11), odnosno prije nego što je zakonom 3755/2009 uvedeno predmetno oslobođenje u korist društva PCT.

3.   OCJENA MJERE

(8)

Tijekom upravnog postupka koji je doveo do donošenja konačne odluke grčka tijela ni u jednom trenutku nisu Komisiji skrenula pozornost na činjenicu da su fiksne administrativne pristojbe ukinute od 2001. na temelju članka 25. Zakona 2873/2000. Grčka tijela nikad nisu spomenula tu činjenicu iako je odlukom o pokretanju postupka otvoren službeni istražni postupak iz članka 108. stavka 2. UFEU-a u odnosu na potpuno oslobođenje društva PCT od plaćanja administrativnih pristojbi (uključujući fiksne i razmjerne administrativne pristojbe), koje je društvu PCT dodijeljeno na temelju članka 2. stavka 10. Zakona (12). Stoga je, na temelju informacija dostupnih Komisiji u trenutku donošenja konačne odluke, Komisija imala pravo zaključiti da je člankom 2. stavkom 10. zakona društvu PCT odobrena nespojiva državna potpora time što je izuzeto od plaćanja fiksnih i razmjernih administrativnih pristojbi na naknadu koju je društvo PPA platilo društvu PCT na temelju ugovora o koncesiji (13).

(9)

Iako su grčka tijela kasno (14) obavijestila Komisiju o općem ukidanju fiksnih administrativnih pristojbi, Komisija, kao dobar upravitelj, iako nije obvezna izmijeniti konačnu odluku, ipak tu konačnu odluku želi izmijeniti kako bi u potpunosti odražavala sadašnje stanje. Konkretno, s obzirom na članak 25. zakona 2873/2000 Komisija više nema razloga smatrati da se oslobođenjem iz članka 2. stavka 10. zakona dodjeljuje prednost društvu PCT u slučaju kad društvo PPA plaća naknade PCT-u zbog aktivacije kaznene odredbe iz ugovora o koncesiji. U skladu s opće primjenjivim pravilima za tu vrstu plaćene naknade u vrijeme donošenja zakona 3755/2009 nije bila propisana nikakva administrativna pristojba. Stoga se predmetnim oslobođenjem od plaćanja administrativne pristojbe ne pruža selektivna prednost društvu PCT te ono u tom smislu ne predstavlja državnu potporu.

(10)

Budući da je Komisija s tom informacijom upoznata tek nakon donošenja konačne odluke u ovom predmetu, u duhu dobre javne uprave sad odlučuje izmijeniti svoju odluku od 23. ožujka 2015. u odnosu na posebnu prednost koju donosi mjera. Konačna odluka ni na koji se način ne mijenja u pogledu oslobođenja društva PCT od plaćanja (razmjerne) administrativne pristojbe koja je uobičajena za druge vrste naknade koje plaća društvo PPA (tj. slučajevi opisani pod točkom (b) u uvodnoj izjavi (5) ove Odluke).

4.   ZAKLJUČAK

(11)

Komisija je u skladu s time odlučila da Grčka nije dodijelila državnu potporu društvu PCT u obliku oslobođenja od plaćanja administrativnih pristojbi u slučaju kad društvo PPA plaća PCT-u naknadu zbog aktivacije kaznene odredbe iz ugovora o koncesiji. Stoga mijenja svoju odluku od 23. ožujka 2015. u odnosu na taj aspekt te mjere. Svi ostali zaključci iz navedene odluke ostaju nepromijenjeni,

DONIJELA JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

U sedmoj točki članka 1. Odluke u predmetu SA.28876 u pogledu društava Container terminal Port Piraeus & Cosco Pacific Limited (SL L 269, 15.10.2015., str. 93.) dodaje se druga rečenica:

„ovom mjerom nije obuhvaćena naknada društvu PCT zbog aktivacije kaznene odredbe iz ugovora o koncesiji, na koju se ionako ne plaća administrativna pristojba;”.

Članak 2.

Ova je Odluka upućena Helenskoj Republici.

Sastavljeno u Bruxellesu 7. travnja 2016.

Za Komisiju

Margrethe VESTAGER

Članica Komisije


(1)  SL L 269, 15.10.2015., str. 93.

(2)  Vidjeti uvodne izjave 10. do 19. konačne odluke.

(3)  SL C 301, 5.10.2012., str. 55.

(4)  Vidjeti članak 1. konačne odluke.

(5)  Vidjeti članak 2. konačne odluke.

(6)  Članak 2. stavak 10. Zakona 3755/2009.

(7)  Vidjeti uvodne izjave 195. do 209. konačne odluke, a posebno uvodne izjave 202. do 205.

(8)  Vidjeti uvodne izjave 201. do 203. konačne odluke.

(9)  Uredba od 28. srpnja 1931., SL A 239 1931.

(10)  Vidjeti uvodnu izjavu 197. konačne odluke.

(11)  U skladu s člankom 25. Zakona 2873/2000.

(12)  Vidjeti odjeljak 4.2.3.8 (uvodne izjave 194. do 203.) odluke o pokretanju postupka.

(13)  Vidjeti i predmet C-390/06 Nuova Agricast EU:C:2008:224, točka 54.

(14)  Prvi put u okviru zahtjeva za poništenje konačne odluke pred Općim sudom.