ISSN 1977-0847

Službeni list

Europske unije

L 64

European flag  

Hrvatsko izdanje

Zakonodavstvo

Godište 61.
7. ožujka 2018.


Sadržaj

 

II.   Nezakonodavni akti

Stranica

 

 

ODLUKE

 

*

Odluka (EU, Euratom) 2018/335 predstavnika vlada država članica od 28. veljače 2018. o imenovanju sudaca i nezavisnih odvjetnika Suda

1

 

 

Ispravci

 

*

Ispravak Uredbe (EU) br. 1316/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. prosinca 2013. o uspostavi Instrumenta za povezivanje Europe, izmjeni Uredbe (EU) br. 913/2010 i stavljanju izvan snage uredaba (EZ) br. 680/2007 i (EZ) br. 67/2010 ( SL L 348, 20.12.2013. )

3

HR

Akti čiji su naslovi tiskani običnim slovima su oni koji se odnose na svakodnevno upravljanje poljoprivrednim pitanjima, a općenito vrijede ograničeno razdoblje.

Naslovi svih drugih akata tiskani su masnim slovima, a prethodi im zvjezdica.


II. Nezakonodavni akti

ODLUKE

7.3.2018   

HR

Službeni list Europske unije

L 64/1


ODLUKA (EU, Euratom) 2018/335 PREDSTAVNIKA VLADA DRŽAVA ČLANICA

od 28. veljače 2018.

o imenovanju sudaca i nezavisnih odvjetnika Suda

PREDSTAVNICI VLADA DRŽAVA ČLANICA EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o Europskoj uniji, a posebno njegov članak 19.,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije, a posebno njegove članke 253. i 255.,

uzimajući u obzir Ugovor o osnivanju Europske zajednice za atomsku energiju, a posebno njegov članak 106.a stavak 1.,

budući da:

(1)

Mandati četrnaestero sudaca i petero nezavisnih odvjetnika Suda istječu 6. listopada 2018. Potrebno je provesti imenovanja za popunjavanje tih mjesta za razdoblje od 7. listopada 2018. do 6. listopada 2024.

(2)

Predloženo je da se g. Alexanderu Arabadjievu, g. Jean-Claudeu Bonichotu, g. Thomasu von Danwitzu, g. Carlu Gustavu Fernlundu, g. Egilsu Levitsu, g. Constantinosu Lycourgosu, g. Jiříju Malenovskýju i gđi Alexandri Prechal produlji mandat na dužnosti sudaca Suda. Predloženo je da se g. Yvesu Botu i g. Macieju Szpunaru produlji mandat na dužnosti nezavisnih odvjetnika Suda. Nadalje, gđa Lucia Serena Rossi predložena je kao kandidatkinja za mjesto sutkinje Suda, a g. Giovanni Pitruzzella predložen je kao kandidat za mjesto nezavisnog odvjetnika Suda.

(3)

Odbor uspostavljen člankom 255. Ugovora o funkcioniranju Europske unije dostavio je mišljenje o prikladnosti kandidatâ za obnašanje dužnosti sudaca i nezavisnih odvjetnika Suda,

DONIJELI SU OVU ODLUKU:

Članak 1.

Sucima Suda za razdoblje od 7. listopada 2018. do 6. listopada 2024. imenuju se:

g. Alexander ARABADJIEV,

g. Jean-Claude BONICHOT,

g. Thomas VON DANWITZ,

g. Carl Gustav FERNLUND,

g. Egils LEVITS,

g. Constantinos LYCOURGOS,

g. Jiří MALENOVSKÝ,

gđa Alexandra PRECHAL,

gđa Lucia Serena ROSSI.

Članak 2.

Nezavisnim odvjetnicima Suda za razdoblje od 7. listopada 2018. do 6. listopada 2024. imenuju se:

g. Yves BOT,

g. Giovanni PITRUZZELLA,

g. Maciej SZPUNAR.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu sljedećeg dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Sastavljeno u Bruxellesu 28. veljače 2018.

Predsjednik

D. TZANTCHEV


Ispravci

7.3.2018   

HR

Službeni list Europske unije

L 64/3


Ispravak Uredbe (EU) br. 1316/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. prosinca 2013. o uspostavi Instrumenta za povezivanje Europe, izmjeni Uredbe (EU) br. 913/2010 i stavljanju izvan snage uredaba (EZ) br. 680/2007 i (EZ) br. 67/2010

( Službeni list Europske unije L 348 od 20. prosinca 2013. )

Na stranici 148., u članku 21. stavku 3.:

umjesto:

„3.   U sektoru prometa i u okviru općih ciljeva utvrđenih u članku 3. te posebnih sektorskih ciljeva iz članka 4. stavka 2., Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 25. o prioritetima financiranja koji se trebaju odražavati …”;

treba stajati:

„3.   U sektoru prometa i u okviru općih ciljeva utvrđenih u članku 3. te posebnih sektorskih ciljeva iz članka 4. stavka 2., Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 26. kojima se razrađuju pojedinosti o prioritetima financiranja koji se trebaju odražavati …”.