ISSN 1977-0847

Službeni list

Europske unije

L 55

European flag  

Hrvatsko izdanje

Zakonodavstvo

Godište 61.
27. veljače 2018.


Sadržaj

 

II.   Nezakonodavni akti

Stranica

 

 

UREDBE

 

*

Uredba Vijeća (EU) 2018/285 od 26. veljače 2018. o izmjeni Uredbe Vijeća (EU) 2017/1509 o mjerama ograničavanja protiv Demokratske Narodne Republike Koreje

1

 

*

Provedbena uredba Vijeća (EU) 2018/286 od 26. veljače 2018. o provedbi Uredbe (EU) 2017/1509 o mjerama ograničavanja protiv Demokratske Narodne Republike Koreje

15

 

*

Provedbena uredba Komisije (EU) 2018/287 оd 15. veljače 2018. o odobrenju izmjene specifikacije koja nije manja za naziv upisan u registar zaštićenih oznaka izvornosti i zaštićenih oznaka zemljopisnog podrijetla (Salchichón de Vic/Llonganissa de Vic (ZOZP))

17

 

*

Provedbena uredba Komisije (EU) 2018/288 оd 19. veljače 2018. o izmjeni Provedbene uredbe (EU) br. 367/2014 o utvrđivanju neto iznosa raspoloživog za rashode EFJP-a

18

 

*

Uredba Komisije (EU) 2018/289 оd 26. veljače 2018. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1126/2008 o usvajanju određenih međunarodnih računovodstvenih standarda u skladu s Uredbom (EZ) br. 1606/2002 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu međunarodnog standarda financijskog izvještavanja (MSFI) 2 Plaćanje temeljeno na dionicama ( 1 )

21

 

*

Uredba Komisije (EU) 2018/290 оd 26. veljače 2018. o izmjeni Uredbe (EZ) 1881/2006 u pogledu najvećih dopuštenih količina glicidil estera masnih kiselina u biljnim uljima i masti, početnoj hrani za dojenčad, prijelaznoj hrani za dojenčad i hrani za posebne medicinske potrebe namijenjenoj dojenčadi i maloj djeci ( 1 )

27

 

*

Provedbena uredba Komisije (EU) 2018/291 оd 26. veljače 2018. o izmjeni Provedbene uredbe (EU) br. 540/2011 u pogledu uvjeta za odobrenje aktivne tvari bifentrin ( 1 )

30

 

*

Provedbena uredba Komisije (EU) 2018/292 оd 26. veljače 2018. o utvrđivanju provedbenih tehničkih standarda u vezi s postupcima i obrascima za razmjenu informacija i pomoći među nadležnim tijelima u skladu s Uredbom (EU) br. 596/2014 Europskog parlamenta i Vijeća o zlouporabi tržišta ( 1 )

34

 

 

ODLUKE

 

*

Odluka Vijeća (ZVSP) 2018/293 od 26. veljače 2018. o izmjeni Odluke (ZVSP) 2016/849 o mjerama ograničavanja protiv Demokratske Narodne Republike Koreje

50

 

*

Odluka Vijeća (ZVSP) 2018/294 od 26. veljače 2018. o izmjeni Odluke (ZVSP) 2015/259 o potpori aktivnostima Organizacije za zabranu kemijskog oružja (OPCW) u okviru provedbe Strategije EU-a za sprečavanje širenja oružja za masovno uništenje

58

 


 

(1)   Tekst značajan za EGP.

HR

Akti čiji su naslovi tiskani običnim slovima su oni koji se odnose na svakodnevno upravljanje poljoprivrednim pitanjima, a općenito vrijede ograničeno razdoblje.

Naslovi svih drugih akata tiskani su masnim slovima, a prethodi im zvjezdica.


II. Nezakonodavni akti

UREDBE

27.2.2018   

HR

Službeni list Europske unije

L 55/1


UREDBA VIJEĆA (EU) 2018/285

od 26. veljače 2018.

o izmjeni Uredbe Vijeća (EU) 2017/1509 o mjerama ograničavanja protiv Demokratske Narodne Republike Koreje

VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije, a posebno njegov članak 215.,

uzimajući u obzir Odluku Vijeća (ZVSP) 2016/849 od 27. svibnja 2016. o mjerama ograničavanja protiv Demokratske Narodne Republike Koreje i o stavljanju izvan snage Odluke 2013/183/ZVSP (1),

uzimajući u obzir zajednički prijedlog Visokog predstavnika Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku i Europske komisije,

budući da:

(1)

Uredbom Vijeća (EU) 2017/1509 (2) provode se mjere predviđene u Odluci (ZVSP) 2016/849.

(2)

Vijeće sigurnosti Ujedinjenih naroda („VSUN”) donijelo je 22. prosinca 2017. Rezoluciju 2397 (2017) u kojoj je izrazilo najozbiljniju zabrinutost zbog lansiranja balističkog projektila od strane Demokratske Narodne Republike Koreje („DNRK”) 28. studenoga 2017. VSUN je potvrdio da širenje nuklearnog, kemijskog i biološkog oružja kao i načina njegove isporuke predstavlja prijetnju međunarodnome miru i sigurnosti te je uveo nove mjere protiv DNRK-a. Tim se mjerama dodatno jačaju mjere ograničavanja uvedene rezolucijama VSUN-a („RVSUN”) 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016), 2321 (2016), 2356 (2017), 2371 (2017) i 2375 (2017).

(3)

VSUN je, među ostalim, odlučio pojačati zabranu izvoza naftnih derivata i uvesti zabranu uvoza prehrambenih proizvoda, strojeva, električne opreme, zemlje i kamena iz DNRK-a, zabranu izvoza industrijske opreme, strojeva, prijevoznih vozila i industrijskih metala u DNRK te dodatne pomorske mjere ograničavanja.

(4)

Komisiju bi trebalo ovlastiti za izmjenu popisâ prehrambenih i poljoprivrednih proizvoda; strojeva i električne opreme; zemlje i kamena, uključujući magnezit i magnezijev oksid; drva; plovila; i industrijskih strojeva, prijevoznih vozila, te željeza, čelika i drugih metala na temelju utvrđenjâ Odbora za sankcije ili VSUN-a te za ažuriranje oznaka nomenklature iz kombinirane nomenklature kako je navedena u Prilogu I. Uredbi Vijeća (EEZ) br. 2658/87 (3).

(5)

Radi osiguranja ujednačene primjene pomorskih mjera sadržanih u Rezoluciji VSUN-a 2397 (2017) primjereno je izraditi novi Prilog XVIII. Uredbi (EU) 2017/1509 koji sadržava popis plovila za koja Vijeće ima razloga za sumnju da su bila uključena u aktivnosti zabranjene ili prijevoz predmeta zabranjenih RVSUN-om 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016), 2321 (2016), 2356 (2017), 2371 (2017), 2375 (2017) ili 2397 (2017).

(6)

Ovlast za izmjenu popisa plovila koji je naveden u Prilogu XVIII. Uredbi (EU) 2017/1509 trebalo bi izvršavati Vijeće kako bi se osigurala dosljednost s procesom donošenja i izmjene popisa plovila iz Priloga VI. Odluci (ZVSP) 2016/849.

(7)

Tri osobe i jedan subjekt koje je VSUN uvrstio na popis trebalo bi ukloniti s popisa osoba i subjekata koje je Vijeće samostalno uvrstilo na popis i koji je naveden u Prilogu XV. Uredbi (EU) 2017/1509.

(8)

Odlukom Vijeća (ZVSP) 2018/293 (4) izmijenjena je Odluka (ZVSP) 2016/849 kako bi se provele nove mjere uvedene Rezolucijom VSUN-a 2397 (2017).

(9)

Te mjere obuhvaćene su područjem primjene Ugovora i stoga je, osobito kako bi se osigurala njihova ujednačena primjena u svim državama članicama, potrebno regulatorno djelovanje na razini Unije.

(10)

Uredbu (EU) 2017/1509 trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti,

DONIJELO JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Uredba (EU) 2017/1509 mijenja se kako slijedi:

1.

članak 16.a zamjenjuje se sljedećim:

„Članak 16.a

1.   Zabranjuje se izravni ili neizravni uvoz, kupnja ili prijenos plodova mora, uključujući ribe, rakove, mekušce i druge vodene beskralježnjake u svim oblicima, kako su navedeni u Prilogu XI.a, iz DNRK-a, bez obzira na to potječu li iz DNRK-a.

2.   Zabranjuje se izravna ili neizravna kupnja ili prijenos ribolovnih prava od DNRK-a.”;

2.

članci 16.d, 16.e i 16.f zamjenjuju se sljedećim:

„Članak 16.d

Zabranjuje se izravna ili neizravna prodaja, nabava, prijenos ili izvoz u DNRK svih naftnih derivata, kako su navedeni u Prilogu XI.d, bez obzira na to potječu li iz Unije.

Članak 16.e

1.   Odstupajući od članka 16.d, nadležna tijela država članica mogu odobriti transakcije povezane s naftnim derivatima za koje je utvrđeno da su namijenjene isključivo u humanitarne svrhe ako su ispunjeni svi sljedeći uvjeti:

(a)

u transakcijama ne sudjeluju pojedinci ili subjekti povezani s nuklearnim programima ili programima balističkih projektila DNRK-a ili drugim aktivnostima zabranjenima RVSUN-om 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016), 2321 (2016), 2356 (2017), 2371 (2017), 2375 (2017) ili 2397 (2017), uključujući pojedince, subjekte i tijela navedene u prilozima XIII., XV., XVI. i XVII.;

(b)

transakcija nije povezana s ostvarivanjem prihoda za nuklearne programe ili programe balističkih projektila DNRK-a ili druge aktivnosti zabranjene RVSUN-om 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016), 2321 (2016), 2356 (2017), 2371 (2017), 2375 (2017) ili 2397 (2017);

(c)

Odbor za sankcije nije obavijestio države članice o tome da je dosegnuto 90 % ukupne godišnje granične vrijednosti; i

(d)

dotična država članica svakih 30 dana obavješćuje Odbor za sankcije o količini izvoza te o svim strankama u transakciji.

2.   Dotična država članica odmah obavješćuje ostale države članice i Komisiju o svakom odobrenju dodijeljenom na temelju stavka 1.

Članak 16.f

Zabranjuje se izravna ili neizravna prodaja, nabava, prijenos ili izvoz u DNRK sirove nafte, kako je navedena u Prilogu XI.e, bez obzira na to potječe li iz Unije.”;

3.

u članku 16.g stavak 1. zamjenjuje se sljedećim:

„1.   Odstupajući od članka 16.f, nadležna tijela država članica mogu odobriti transakcije povezane sa sirovom naftom ako su ispunjeni svi sljedeći uvjeti:

(a)

nadležno tijelo države članice utvrdilo je da je transakcija namijenjena isključivo u humanitarne svrhe; i

(b)

država članica dobila je prethodno odobrenje Odbora za sankcije na pojedinačnoj osnovi, u skladu sa stavkom 4. RVSUN-a 2397 (2017).”;

4.

umeću se sljedeći članci:

„Članak 16.j

Zabranjuje se izravni ili neizravni uvoz, kupnja ili prijenos iz DNRK-a prehrambenih i poljoprivrednih proizvoda navedenih u Prilogu XI.g, bez obzira na to potječu li iz DNRK-a.

Članak 16.k

Zabranjuje se izravni ili neizravni uvoz, kupnja ili prijenos iz DNRK-a strojeva i električne opreme navedenih u Prilogu XI.h, bez obzira na to potječu li iz DNRK-a.

Članak 16.l

Zabranjuje se izravni ili neizravni uvoz, kupnja ili prijenos iz DNRK-a zemlje i kamena, uključujući magnezit i magnezijev oksid, navedenih u Prilogu XI.i, bez obzira na to potječu li iz DNRK-a.

Članak 16.m

Zabranjuje se izravni ili neizravni uvoz, kupnja ili prijenos iz DNRK-a drva navedenog u Prilogu XI.j, bez obzira na to potječe li iz DNRK-a.

Članak 16.n

Zabranjuje se izravni ili neizravni uvoz, kupnja ili prijenos iz DNRK-a plovila navedenih u Prilogu XI.k, bez obzira na to potječu li iz DNRK-a.

Članak 16.o

1.   Odstupajući od članaka od 16.j do 16.n, nadležna tijela država članica mogu odobriti uvoz, kupnju ili prijenos predmeta iz tih članaka najkasnije do 21. siječnja 2018., uz uvjet da:

(a)

uvoz, kupnja ili prijenos temelje se na pisanom ugovoru koji je stupio na snagu prije 22. prosinca 2017.; i

(b)

dotična država članica obavijesti Odbor za sankcije o pojedinostima takvog uvoza, kupnje ili prijenosa najkasnije 5. veljače 2018.

2.   Dotična država članica obavješćuje ostale države članice i Komisiju o svakom odobrenju dodijeljenom na temelju stavka 1.

Članak 16.p

Zabranjuje se izravna ili neizravna prodaja, nabava, prijenos ili izvoz u DNRK svih industrijskih strojeva, prijevoznih vozila te željeza, čelika i drugih metala, navedenih u dijelu A Priloga XI.l, bez obzira na to potječu li iz Unije.

Članak 16.q

1.   Nadležna tijela država članica mogu odobriti izvoz rezervnih dijelova potrebnih za održavanje sigurnog rada civilnih putničkih zrakoplova DNRK-a u komercijalnom prometu, čiji su modeli i vrste navedeni u dijelu B Priloga XI.l.

2.   Dotična država članica obavješćuje ostale države članice i Komisiju o svakom odobrenju dodijeljenom na temelju stavka 1.”;

5.

članak 34. mijenja se kako slijedi:

(a)

stavci 7., 8. i 9. brišu se.

(b)

stavci 10., 11. i 12. prenumeriraju se u stavke 7., 8. i 9.;

6.

članci 43. i 44. zamjenjuju se sljedećim:

„Članak 43.

1.   Zabranjuje se:

(a)

najam ili čarter plovila ili zrakoplova ili pružanje usluga posade DNRK-u, osobama ili subjektima navedenima u prilogu XIII., XV., XVI. ili XVII., svim ostalim subjektima iz DNRK-a, svim ostalim osobama ili subjektima koji su pomogli u kršenju odredaba RVSUN-a 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016), 2321 (2016) ili 2371 (2017), ili svim osobama ili subjektima koji djeluju u ime ili po nalogu takvih osoba ili subjekata te subjektima koji su u njihovu vlasništvu ili pod njihovom kontrolom;

(b)

nabavljanje usluga posade plovila ili zrakoplova iz DNRK-a;

(c)

vlasništvo nad plovilima pod zastavom DNRK-a, najam, upravljanje, čarter ili osiguranje takvih plovila ili pružanje usluga klasifikacije plovila ili povezanih usluga takvim plovilima;

(d)

pružanje usluga klasifikacije plovila plovilima navedenima u Prilogu XVIII.;

(e)

podnošenje zahtjeva za registraciju ili zadržavanje u registru, ili pomaganje u registriranju ili zadržavanju u registru, svakog plovila koje je u vlasništvu ili pod kontrolom DNRK-a ili državljana DNRK-a, ili kojim upravljaju DNRK ili državljani DNRK-a, svakog plovila navedenog u Prilogu XVIII. ili plovila koje je druga država izbrisala iz registra na temelju stavka 24. RVSUN-a 2321 (2016), stavka 8. RVSUN-a 2375 (2017) ili stavka 12. RVSUN-a 2397 (2017); ili

(f)

pružanje usluga osiguranja ili reosiguranja plovilima koja su u vlasništvu ili pod kontrolom DNRK-a ili kojima upravlja DNRK, ili plovilima navedenima u Prilogu XVIII.

2.   U Prilogu XVIII. navode se plovila koja nisu navedena u Prilogu XIV. i za koja Vijeće ima razloga za sumnju da su bila uključena u aktivnosti zabranjene ili prijevoz predmeta zabranjenih RVSUN-om 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016), 2321 (2016), 2356 (2017), 2371 (2017), 2375 (2017) ili 2397 (2017).;

Članak 44.

1.   Odstupajući od zabrane iz članka 43. stavka 1. točke (a), nadležna tijela država članica mogu odobriti najam, čarter ili pružanje usluga posade ako je država članica dobila prethodno odobrenje Odbora za sankcije na pojedinačnoj osnovi.

2.   Odstupajući od zabrana iz članka 43. stavka 1. točaka (c) i (e), nadležna tijela država članica mogu odobriti vlasništvo nad bilo kojim plovilom pod zastavom DNRK-a, najam, upravljanje ili čarter takvog plovila ili pružanje usluga klasifikacije plovila ili povezanih usluga takvom plovilu, ili registriranje ili zadržavanje u registru bilo kojeg plovila koje je u vlasništvu ili pod kontrolom DNRK-a ili državljana DNRK-a, ili kojim upravljaju DNRK ili državljani DNRK-a, ako je država članica dobila prethodno odobrenje Odbora za sankcije na pojedinačnoj osnovi.

3.   Odstupajući od zabrane iz članka 43. stavka 1. točke (d), nadležna tijela država članica mogu odobriti pružanje usluga klasifikacije plovila plovilima navedenima u Prilogu XVIII. ako je država članica dobila prethodno odobrenje Odbora za sankcije na pojedinačnoj osnovi.

4.   Odstupajući od zabrana iz članka 43. stavka 1. točke (e), nadležna tijela država članica mogu odobriti registraciju plovila koje je druga država izbrisala iz registra na temelju stavka 12. RVSUN-a 2397 (2017) ako je država članica dobila prethodno odobrenje Odbora za sankcije na pojedinačnoj osnovi.

5.   Odstupajući od zabrane iz članka 43. stavka 1. točke (f), nadležna tijela država članica mogu odobriti pružanje usluga osiguranja ili reosiguranja ako je Odbor za sankcije na pojedinačnoj osnovi prethodno utvrdio da je plovilo uključeno u aktivnosti namijenjene isključivo osiguravanju osnovnih sredstava za život kojima se pojedinci ili subjekti iz DNRK-a neće koristiti za ostvarivanje prihoda, ili isključivo u humanitarne svrhe.

6.   Dotična država članica obavješćuje ostale države članice i Komisiju o svakom odobrenju dodijeljenom na temelju stavaka 1., 2., 3., 4. i 5.”;

7.

članak 45. zamjenjuje se sljedećim:

„Članak 45.

1.   Odstupajući od zabrana koje proizlaze iz RVSUN-a 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016), 2321 (2016), 2356 (2017), 2371 (2017), 2375 (2017) ili 2397 (2017), nadležna tijela država članica mogu odobriti bilo koju aktivnost ako je Odbor za sankcije na pojedinačnoj osnovi utvrdio da je ona potrebna radi olakšavanja rada međunarodnih i nevladinih organizacija koje provode aktivnosti pružanja pomoći i humanitarne aktivnosti u DNRK-u za dobrobit civilnog stanovništva DNRK-a ili za bilo koju drugu svrhu koja je u skladu s ciljevima tih RVSUN-ova.

2.   Dotična država članica obavješćuje ostale države članice i Komisiju o svakom odobrenju dodijeljenom na temelju stavka 1.”;

8.

umeće se sljedeći članak:

„Članak 45.a

1.   Osim ako je drukčije predviđeno u ovoj Uredbi te odstupajući od zabrana koje proizlaze iz RVSUN-a 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016), 2321 (2016), 2356 (2017), 2371 (2017), 2375 (2017) ili 2397 (2017), nadležna tijela država članica mogu na pojedinačnoj osnovi odobriti bilo koju aktivnost koja je potrebna za funkcioniranje diplomatskih misija ili konzularnih ureda u DNRK-u na temelju Bečke konvencije iz 1961. i Bečke konvencije iz 1963., ili međunarodnih organizacija koje uživaju imunitet u skladu s međunarodnim pravom u DNRK-u.

2.   Dotična država članica obavješćuje ostale države članice i Komisiju o svakom odobrenju dodijeljenom na temelju stavka 1.”;

9.

u članku 46. točka (b) zamjenjuje se sljedećim:

„(b)

izmijeniti dijelove II., III., IV., V., VI., VII., VIII. i IX. Priloga II. i priloge VI., VII., IX., X., XI., XI.a, XI.b, XI.c, XI.d, XI.e, XI.f, XI.g, XI.h, XI.i, XI.j, XI.k i XI.l na temelju utvrđenjâ Odbora za sankcije ili VSUN-a te ažurirati oznake nomenklature iz kombinirane nomenklature kako je navedena u Prilogu I. Uredbi (EEZ) br. 2658/87;”;

10.

u članku 47. stavak 2. zamjenjuje se sljedećim:

„2.   Kada Vijeće odluči da fizičku ili pravnu osobu, subjekt ili tijelo podvrgne mjerama iz članak 34. stavka 1., 2. ili 3. ili da plovilo uvrsti na popis na temelju članka 43., ono na odgovarajući način mijenja priloge XV., XVI., XVII. i XVIII.”;

11.

umeće se sljedeći članak:

„Članak 47.a

1.   Prilozi XV., XVI., XVII. i XVII. preispituju se redovito, i to barem svakih 12 mjeseci.

2.   U prilozima XIII., XIV., XV., XVI., XVII. i XVIII. navode se razlozi za uvrštavanje na popis dotičnih osoba, subjekata, tijela i plovila.

3.   U prilozima XIII., XIV., XV., XVI., XVII. i XVIII. također se navode, ako su dostupni, podaci potrebni za identifikaciju dotičnih fizičkih ili pravnih osoba, subjekata, tijela i plovila. Kada je riječ o fizičkim osobama, ti podaci mogu uključivati imena, uključujući druga imena, datum i mjesto rođenja, državljanstvo, broj putovnice i osobne iskaznice, spol, adresu, ako je poznata, te funkciju ili zanimanje. Kada je riječ o pravnim osobama, subjektima i tijelima, ti podaci mogu uključivati nazive, mjesto i datum upisa u registar, broj upisa u registar i mjesto obavljanja djelatnosti.”;

12.

u članku 53. stavku 1. točka (a) zamjenjuje se sljedećim:

„(a)

osobe, subjekti ili tijela navedeni u prilogu XIII., XV., XVI. ili XVII. ili brodovlasnici plovila navedenih u Prilogu XIV. ili Prilogu XVIII.;”;

13.

tekst naveden u Prilogu I. ovoj Uredbi umeće se kao Prilog XI.g;

14.

tekst naveden u Prilogu II. ovoj Uredbi umeće se kao Prilog XI.h;

15.

tekst naveden u Prilogu III. ovoj Uredbi umeće se kao Prilog XI.i;

16.

tekst naveden u Prilogu IV. ovoj Uredbi umeće se kao Prilog XI.j;

17.

tekst naveden u Prilogu V. ovoj Uredbi umeće se kao Prilog XI.k;

18.

tekst naveden u Prilogu VI. ovoj Uredbi umeće se kao Prilog XI.l;

19.

Prilog XV. mijenja se u skladu s Prilogom VII. ovoj Uredbi;

20.

tekst naveden u Prilogu VIII. ovoj Uredbi dodaje se kao Prilog XVIII.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu sljedećeg dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 26. veljače 2018.

Za Vijeće

Predsjednica

F. MOGHERINI


(1)  SL L 141, 28.5.2016., str. 79.

(2)  Uredba Vijeća (EU) 2017/1509 od 30. kolovoza 2017. o mjerama ograničavanja protiv Demokratske Narodne Republike Koreje i o stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 329/2007 (SL L 224, 31.8.2017., str. 1.).

(3)  Uredba Vijeća (EEZ) br. 2658/87 od 23. srpnja 1987. o tarifnoj i statističkoj nomenklaturi i o Zajedničkoj carinskoj tarifi (SL L 256, 7.9.1987., str. 1.).

(4)  Odluka Vijeća (ZVSP) 2018/293 od 26. veljače 2018. o izmjeni Odluke (ZVSP) 2016/849 o mjerama ograničavanja protiv Demokratske Narodne Republike Koreje (SL L 55, 27.2.2018., str. 50.).


PRILOG I.

PRILOG XI.g

PREHRAMBENI I POLJOPRIVREDNI PROIZVODI IZ ČLANKA 16.j

NAPOMENA S OBJAŠNJENJEM

Oznake nomenklature uzete su iz kombinirane nomenklature kako je definirana u članku 1. stavku 2. Uredbe Vijeća (EEZ) br. 2658/87 od 23. srpnja 1987. o tarifnoj i statističkoj nomenklaturi i o Zajedničkoj carinskoj tarifi te kako je utvrđeno u njezinu Prilogu I., koje su važeće u trenutku objave ove Uredbe i kako su izmijenjene, mutatis mutandis, naknadnim zakonodavstvom.

Oznaka KN

Opis

07

Jestivo povrće i određeno korijenje i gomolji

08

Jestivo voće i orasi; kora agruma ili dinja

12

Uljano sjeme i uljni plodovi; različite žitarice, sjemenke i voće; industrijsko ili ljekovito bilje; slama i stočna hrana


PRILOG II.

PRILOG XI.h

STROJEVI I ELEKTRIČNA OPREMA IZ ČLANKA 16.k

NAPOMENA S OBJAŠNJENJEM

Oznake nomenklature uzete su iz kombinirane nomenklature kako je definirana u članku 1. stavku 2. Uredbe Vijeća (EEZ) br. 2658/87 od 23. srpnja 1987. o tarifnoj i statističkoj nomenklaturi i o Zajedničkoj carinskoj tarifi te kako je utvrđeno u njezinu Prilogu I., koje su važeće u trenutku objave ove Uredbe i kako su izmijenjene, mutatis mutandis, naknadnim zakonodavstvom.

Oznaka KN

Opis

84

Nuklearni reaktori, kotlovi, strojevi i mehanički uređaji; njihovi dijelovi

85

Električni strojevi i oprema i njihovi dijelovi; aparati za snimanje i reprodukciju zvuk, aparati za snimanje i reprodukciju televizijske slike i zvuka, njihovi dijelovi i pribor


PRILOG III.

PRILOG XI.i

ZEMLJA I KAMEN, UKLJUČUJUĆI MAGNEZIT I MAGNEZIJEV OKSID, IZ ČLANKA 16.l

NAPOMENA S OBJAŠNJENJEM

Oznake nomenklature uzete su iz kombinirane nomenklature kako je definirana u članku 1. stavku 2. Uredbe Vijeća (EEZ) br. 2658/87 od 23. srpnja 1987. o tarifnoj i statističkoj nomenklaturi i o Zajedničkoj carinskoj tarifi te kako je utvrđeno u njezinu Prilogu I., koje su važeće u trenutku objave ove Uredbe i kako su izmijenjene, mutatis mutandis, naknadnim zakonodavstvom.

Oznaka KN

Opis

25

Sol; sumpor; zemlja i kamen; gips, vapno i cement


PRILOG IV.

PRILOG XI.j

DRVO IZ ČLANKA 16.m

NAPOMENA S OBJAŠNJENJEM

Oznake nomenklature uzete su iz kombinirane nomenklature kako je definirana u članku 1. stavku 2. Uredbe Vijeća (EEZ) br. 2658/87 od 23. srpnja 1987. o tarifnoj i statističkoj nomenklaturi i o Zajedničkoj carinskoj tarifi te kako je utvrđeno u njezinu Prilogu I., koje su važeće u trenutku objave ove Uredbe i kako su izmijenjene, mutatis mutandis, naknadnim zakonodavstvom.

Oznaka KN

Opis

44

Drvo i proizvodi od drva; drveni ugljen


PRILOG V.

PRILOG XI.k

PLOVILA IZ ČLANKA 16.n

NAPOMENA S OBJAŠNJENJEM

Oznake nomenklature uzete su iz kombinirane nomenklature kako je definirana u članku 1. stavku 2. Uredbe Vijeća (EEZ) br. 2658/87 od 23. srpnja 1987. o tarifnoj i statističkoj nomenklaturi i o Zajedničkoj carinskoj tarifi te kako je utvrđeno u njezinu Prilogu I., koje su važeće u trenutku objave ove Uredbe i kako su izmijenjene, mutatis mutandis, naknadnim zakonodavstvom.

Oznaka KN

Opis

89

Brodovi, čamci i ploveće konstrukcije


PRILOG VI.

PRILOG XI.l

DIO A

Industrijski strojevi, prijevozna vozila te željezo, čelik i drugi metali iz članku 16.p

NAPOMENA S OBJAŠNJENJEM

Oznake nomenklature uzete su iz kombinirane nomenklature kako je definirana u članku 1. stavku 2. Uredbe Vijeća (EEZ) br. 2658/87 od 23. srpnja 1987. o tarifnoj i statističkoj nomenklaturi i o Zajedničkoj carinskoj tarifi te kako je utvrđeno u njezinu Prilogu I., koje su važeće u trenutku objave ove Uredbe i kako su izmijenjene, mutatis mutandis, naknadnim zakonodavstvom.

Oznaka KN

Opis

72

Željezo i čelik

73

Proizvodi od željeza i čelika

74

Bakar i proizvodi od bakra

75

Nikal i proizvodi od nikla

76

Aluminij i proizvodi od aluminija

78

Olovo i proizvodi od olova

79

Cink i proizvodi od cinka

80

Kositar i proizvodi od kositra

81

Ostale obične kovine; kermeti; proizvodi od njih

82

Alati, nožarski proizvodi i pribor za jelo od običnih kovina; njihovi dijelovi od običnih kovina

83

Različiti proizvodi od običnih kovina

84

Nuklearni reaktori, kotlovi, strojevi i mehanički uređaji; njihovi dijelovi

85

Električni strojevi i oprema i njihovi dijelovi; aparati za snimanje i reprodukciju zvuk, aparati za snimanje i reprodukciju televizijske slike i zvuka, njihovi dijelovi i pribor

86

Željezničke ili tramvajske lokomotive, vagoni i njihovi dijelovi; željeznički ili tramvajski kolosiječni sklopovi i pribor te njihovi dijelovi; mehanička (uključujući elektromehanička) prometna signalna oprema svih vrsta

87

Vozila, osim željezničkih ili tramvajskih vozila, njihovi dijelovi i pribor

88

Letjelice, svemirske letjelice i njihovi dijelovi

89

Brodovi, brodice i plutajuće konstrukcije

DIO B

Modeli i vrste zrakoplova iz članka 16.q stavka 1.

An-24R/RV, An-148-100B, Il-18D, Il-62M, Tu-134B-3, Tu-154B, Tu-204-100B i Tu-204-300.


PRILOG VII.

U Prilogu XV. Uredbi (EU) 2017/1509 brišu se sljedeći unosi:

(a)

Fizičke osobe uvrštene na popis u skladu s člankom 34. stavkom 4. točkom (a)

„23.

PAK Yong-sik (drugo ime PAK Yong Sik)

 

20.5.2016.

General s četiri zvjezdice, član Odjela za nacionalnu sigurnost, ministar narodnih oružanih snaga. Član Središnje vojne komisije Radničke stranke Koreje i Nacionalne obrambene komisije, koja je bila ključno tijelo za pitanja nacionalne obrane u DNRK-u prije nego što je preustrojena u Komisiju za državna pitanja (SAC), a koje su sve ključna tijela za pitanja nacionalne obrane u DNRK-u. Bio prisutan pri testiranju balističkih projektila u ožujku 2016. Kao takav odgovoran za pružanje potpore programima DNRK-a povezanima s nuklearnim oružjem, balističkim projektilima ili drugim oružjem za masovno uništavanje ili za njihovo promicanje.

31.

KIM Jong Sik

zamjenik direktora Odjela za industriju streljiva u Ministarstvu vojne industrije.

16.10.2017.

Kao zamjenik direktora Odjela za industriju streljiva pruža potporu programima povezanima s nuklearnim naoružanjem i balističkim projektilima, što uključuje nazočnost na događajima iz 2016. povezanima s nuklearnim naoružanjem i balističkim projektilima te na prezentaciji uređaja za koji DNRK tvrdi da je minijaturni nuklearni uređaj.”

(b)

Pravne osobe, subjekti i tijela uvršteni na popis u skladu s člankom 34. stavkom 4. točkom (a)

„5.

Ministarstvo narodnih oružanih snaga

16.10.2017.

Odgovorno za potporu i pružanje smjernica Strateškim raketnim snagama DNRK-a koje upravljaju jedinicama nuklearnih i konvencionalnih strateških projektila. Strateške raketne snage navedene su u Rezoluciji 2356 (2017) Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda.”

(c)

Fizičke osobe uvrštene na popis u skladu s člankom 34. stavkom 4. točkom (b)

„5.

CHOE Chun-Sik (drugo ime CHOE Chun Sik)

Datum rođenja: 23.12.1963.

Mjesto rođenja: Pjongjang, DNRK

Putovnica 745132109

Valjanost do 12.2.2020.

3.7.2015.

Direktor u odjelu za reosiguranje Korejskog nacionalnog osiguravajućeg društva (KNIC) u sjedištu u Pjongjangu, djeluje u ime KNIC-a ili prema njegovim uputama.”


PRILOG VIII.

„PRILOG XVIII.

Plovila iz članka članka 43. stavka 1. točaka (d), (e) i (f).”


27.2.2018   

HR

Službeni list Europske unije

L 55/15


PROVEDBENA UREDBA VIJEĆA (EU) 2018/286

od 26. veljače 2018.

o provedbi Uredbe (EU) 2017/1509 o mjerama ograničavanja protiv Demokratske Narodne Republike Koreje

VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EU) 2017/1509 od 30. kolovoza 2017. o mjerama ograničavanja protiv Demokratske Narodne Republike Koreje i o stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 329/2007 (1), a posebno njezin članak 47. stavak 1.,

uzimajući u obzir prijedlog Visokog predstavnika Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku,

budući da:

(1)

Vijeće je 30. kolovoza 2017. donijelo Uredbu (EU) 2017/1509.

(2)

U Prilogu XIV. Uredbi (EU) 2017/1509 navode se plovila koja se moraju zaplijeniti ako je tako odredio Odbor za sankcije. Također se navode plovila kojima je zabranjen pristup lukama na području Unije ako je tako odredio Odbor za sankcije.

(3)

Vijeće je 26. veljače 2018. donijelo Odluku (ZVSP) 2018/293 (2) kojom se mijenja struktura Priloga IV. Odluci Vijeća (ZVSP) 2016/849 (3), u kojem su navedena plovila koje je Odbor za sankcije uvrstio na popis.

(4)

Prilog XIV. Uredbi (EU) 2017/1509 trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti,

DONIJELO JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Prilog XIV. Uredbi (EU) 2017/1509 mijenja se kako je navedeno u Prilogu ovoj Uredbi.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu na dan objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 26. veljače 2018.

Za Vijeće

Predsjednica

F. MOGHERINI


(1)  SL L 224, 31.8.2017., str. 1.

(2)  Vidjeti stranicu 50. ovoga Službenog lista.

(3)  Odluka Vijeća (ZVSP) 2016/849 od 27. svibnja 2016. o mjerama ograničavanja protiv Demokratske Narodne Republike Koreje i o stavljanju izvan snage Odluke 2013/183/ZVSP (SL L 141, 28.5.2016., str. 79.).


PRILOG

Prilog XIV. Uredbi (EU) 2017/1509 zamjenjuje se sljedećim:

PRILOG XIV.

Plovila iz članka 34. stavka 2. i članka 39. stavka 1. točke (g) te primjenjive mjere kako ih je odredio Odbor za sankcije

A.

Plovila koja podliježu zapljeni

B.

Plovila kojima je zabranjen ulazak u luke

1.

Naziv: PETREL 8

Dodatne informacije

IMO broj: 9562233. MMSI broj: 620233000

2.

Naziv: HAO FAN 6

Dodatne informacije

IMO broj: 8628597. MMSI broj: 341985000

3.

Naziv: TONG SAN 2

Dodatne informacije

IMO broj: 8937675. MMSI broj: 445539000

4.

Naziv: JIE SHUN

Dodatne informacije

IMO broj: 8518780. MMSI broj: 514569000

5.

Naziv: BILLIONS NO. 18

Dodatne informacije

IMO broj: 9191773

6.

Naziv: UL JI BONG 6

Dodatne informacije

IMO broj: 9114556

7.

Naziv: RUNG RA 2

Dodatne informacije

IMO broj: 9020534

8.

Naziv: RYE SONG GANG 1

Dodatne informacije

IMO broj: 7389704


27.2.2018   

HR

Službeni list Europske unije

L 55/17


PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2018/287

оd 15. veljače 2018.

o odobrenju izmjene specifikacije koja nije manja za naziv upisan u registar zaštićenih oznaka izvornosti i zaštićenih oznaka zemljopisnog podrijetla („Salchichón de Vic”/„Llonganissa de Vic” (ZOZP))

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 1151/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 21. studenoga 2012. o sustavima kvalitete za poljoprivredne i prehrambene proizvode (1), a posebno njezin članak 52. stavak 2.,

budući da:

(1)

U skladu s člankom 53. stavkom 1. prvim podstavkom Uredbe (EU) br. 1151/2012, Komisija je ispitala zahtjev Španjolske za odobrenje izmjene specifikacije za zaštićenu oznaku zemljopisnog podrijetla „Salchichón de Vic”/„Llonganissa de Vic”, registriranu u skladu s Uredbom Komisije (EZ) br. 2601/2001 (2).

(2)

Budući da predmetna izmjena nije manja u smislu članka 53. stavka 2. Uredbe (EU) br. 1151/2012, Komisija je u skladu s člankom 50. stavkom 2. točkom (a) te Uredbe objavila zahtjev za izmjenu u Službenom listu Europske unije  (3).

(3)

Budući da Komisiji nije dostavljen ni jedan prigovor u smislu članka 51. Uredbe (EU) br. 1151/2012, izmjenu specifikacije potrebno je odobriti,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Odobrava se izmjena specifikacije objavljena u Službenom listu Europske unije povezana s nazivom „Salchichón de Vic”/„Llonganissa de Vic” (ZOZP).

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 15. veljače 2018.

Za Komisiju,

u ime predsjednika,

Phil HOGAN

Član Komisije


(1)  SL L 343, 14.12.2012., str. 1.

(2)  Uredba Komisije (EZ) br. 2601/2001 od 28. prosinca 2001. o dopuni Priloga Uredbi (EZ) br. 2400/96 o upisu određenih naziva u Registar zaštićenih oznaka izvornosti i zaštićenih oznaka zemljopisnog podrijetla kako je predviđeno u Uredbi Vijeća (EEZ) br. 2081/92 o zaštiti oznaka zemljopisnog podrijetla i oznaka izvornosti za poljoprivredne i prehrambene proizvode (SL L 345, 29.12.2001., str. 47.).

(3)  SL C 368, 28.10.2017., str. 10.


27.2.2018   

HR

Službeni list Europske unije

L 55/18


PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2018/288

оd 19. veljače 2018.

o izmjeni Provedbene uredbe (EU) br. 367/2014 o utvrđivanju neto iznosa raspoloživog za rashode EFJP-a

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 1306/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o financiranju, upravljanju i nadzoru zajedničke poljoprivredne politike i o stavljanju izvan snage uredaba Vijeća (EEZ) br. 352/78, (EZ) br. 165/94, (EZ) br. 2799/98, (EZ) br. 814/2000, (EZ) br. 1290/2005 i (EZ) br. 485/2008 (1), a posebno njezin članak 16. stavak 2.,

budući da:

(1)

Provedbenom uredbom Komisije (EU) br. 367/2014 (2) utvrđuje se neto iznos raspoloživ za rashode Europskog fonda za jamstva u poljoprivredi (EFJP) te iznosi raspoloživi za Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj (EPFRR) za proračunske godine od 2014. do 2020. na temelju članka 10.c stavka 2., članaka 136., 136.a i 136.b Uredbe Vijeća (EZ) br. 73/2009 (3) te članka 7. stavka 2., članka 14. i članka 66. stavka 1. Uredbe (EU) br. 1307/2013 Europskog parlamenta i Vijeća (4).

(2)

U skladu s člankom 14. stavkom 1. četvrtim podstavkom Uredbe (EU) br. 1307/2013 Francuska, Litva i Nizozemska obavijestile su Komisiju do 1. kolovoza 2017. o svojoj odluci da za kalendarske godine 2018. i 2019. preispitaju svoju prethodnu odluku o prijenosu određenog postotka svojih godišnjih nacionalnih gornjih granica izravnih plaćanja u programe ruralnog razvoja koji se financiraju u okviru EPFRR-a., kako je utvrđeno u Uredbi (EU) br. 1305/2013 Europskog parlamenta i Vijeća (5). Relevantne nacionalne gornje granice usklađene su Delegiranom uredbom Komisije (EU) 2018/162 (6).

(3)

U skladu s člankom 3. stavkom 1. Uredbe Vijeća (EU, Euratom) br. 1311/2013 (7), iznos gornje granice za izdatke povezane s tržištem i izravna plaćanja višegodišnjeg financijskog okvira utvrđen u Prilogu I. toj Uredbi usklađuje se u okviru tehničkih prilagodbi propisanih u članku 6. stavku 1. te Uredbe nakon prijenosa između EPFRR-a i izravnih plaćanja.

(4)

Zbog tih izmjena potrebno je uskladiti neto iznos raspoloživ za EFJP kako je utvrđeno Provedbenom uredbom (EU) br. 367/2014. Radi jasnoće trebali bi se objaviti i iznosi koje treba staviti na raspolaganje EPFRR-u.

(5)

Provedbenu uredbu (EU) br. 367/2014 trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Prilog Provedbenoj uredbi (EU) br. 367/2014 zamjenjuje se tekstom u Prilogu ovoj Uredbi.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu sedmog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 19. veljače 2018.

Za Komisiju

Predsjednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  SL L 347, 20.12.2013., str. 549.

(2)  Provedbena uredba Komisije (EU) br. 367/2014 оd 10. travnja 2014. o utvrđivanju neto iznosa raspoloživog za rashode EFJP-a (SL L 108, 11.4.2014., str. 13.).

(3)  Uredba Vijeća (EZ) br. 73/2009 od 19. siječnja 2009. o utvrđivanju zajedničkih pravila za programe izravne potpore za poljoprivrednike u okviru zajedničke poljoprivredne politike i utvrđivanju određenih programa potpore za poljoprivrednike, o izmjeni uredaba (EZ) br. 1290/2005, (EZ) br. 247/2006, (EZ) br. 378/2007 i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 1782/2003 (SL L 30, 31.1.2009., str. 16.).

(4)  Uredba (EU) br. 1307/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o utvrđivanju pravila za izravna plaćanja poljoprivrednicima u programima potpore u okviru zajedničke poljoprivredne politike i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 637/2008 i Uredbe Vijeća (EZ) br. 73/2009 (SL L 347, 20.12.2013., str. 608.).

(5)  Uredba (EU) br. 1305/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o potpori ruralnom razvoju iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR) i stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 1698/2005 (SL L 347, 20.12.2013., str. 487.).

(6)  Delegirana uredba Komisije (EU) 2018/162 od 23. studenoga 2017. o izmjeni Priloga I. Uredbi (EU) br. 1305/2013 Europskog parlamenta i Vijeća i Priloga II. i III. Uredbi (EU) br. 1307/2013 Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 30, 2.2.2018., str. 6.).

(7)  Uredba Vijeća (EU, Euratom) br. 1311/2013 od 2. prosinca 2013. kojom se uspostavlja višegodišnji financijski okvir za razdoblje 2014.–2020. (SL L 347, 20.12.2013., str. 884.).


PRILOG

PRILOG

(u milijunima EUR u tekućim cijenama)

Proračunska godina

Iznosi stavljeni na raspolaganje EPFRR-u

Iznosi preneseni iz EPFRR-a

Neto iznos raspoloživ za rashode EFJP-a

Članak 10.b Uredbe (EZ) br. 73/2009

Članak 136. Uredbe (EZ) br. 73/2009

Članak 136.b Uredbe (EZ) br. 73/2009

Članak 66. Uredbe (EU) br. 1307/2013

Članak 136.a stavak 1. Uredbe (EZ) br. 73/2009 i članak 14. stavak 1. Uredbe (EU) br. 1307/2013

Članak 7. stavak 2. Uredbe (EU) br. 1307/2013

Članak 136.a stavak 2. Uredbe (EZ) br. 73/2009 i članak 14. stavak 2. Uredbe (EU) br. 1307/2013

2014.

296,300

51,600

 

4,000

 

 

 

43 778,100

2015.

 

 

51,600

4,000

621,999

 

499,384

44 189,785

2016.

 

 

 

4,000

1 138,146

108,659

573,047

43 950,242

2017.

 

 

 

4,000

1 174,732

111,026

572,440

44 145,682

2018.

 

 

 

4,000

1 184,257

110,213

571,820

44 162,350

2019.

 

 

 

4,000

1 491,459

111,358

571,158

43 880,341

2020.

 

 

 

4,000

1 507,843

112,041

570,356

43 887,472


27.2.2018   

HR

Službeni list Europske unije

L 55/21


UREDBA KOMISIJE (EU) 2018/289

оd 26. veljače 2018.

o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1126/2008 o usvajanju određenih međunarodnih računovodstvenih standarda u skladu s Uredbom (EZ) br. 1606/2002 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu međunarodnog standarda financijskog izvještavanja (MSFI) 2 Plaćanje temeljeno na dionicama

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EZ) br. 1606/2002 Europskog parlamenta i Vijeća od 19. srpnja 2002. o primjeni međunarodnih računovodstvenih standarda (1), a posebno njezin članak 3. stavak 1.,

budući da:

(1)

Uredbom Komisije (EZ) br. 1126/2008 (2) doneseni su određeni međunarodni standardi i tumačenja koji su postojali 15. listopada 2008.

(2)

Odbor za međunarodne računovodstvene standarde (IASB) objavio je 20. lipnja 2016. izmjene međunarodnog standarda financijskog izvještavanja 2 (MSFI 2) Plaćanje temeljeno na dionicama. Cilj je izmjena pojasniti kako bi taj standard trgovačka društva trebala primjenjivati u određenim konkretnim slučajevima.

(3)

Nakon savjetovanja s Europskom savjetodavnom skupinom za financijsko izvještavanje Komisija je zaključila da izmjene MSFI-ja 2 zadovoljavaju kriterije za donošenje iz članka 3. stavka 2. Uredbe (EZ) br. 1606/2002.

(4)

Uredbu (EZ) br. 1126/2008 trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti.

(5)

IASB je odredio da izmjene MSFI-ja 2 stupaju na snagu 1. siječnja 2018.

(6)

Mjere predviđene ovom Uredbom u skladu su s mišljenjem Regulatornog računovodstvenog odbora,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

U Prilogu Uredbi (EZ) br. 1126/2008 Međunarodni standard financijskog izvještavanja 2 (MSFI 2) Plaćanje temeljeno na dionicama izmjenjuje se u skladu s Prilogom ovoj Uredbi.

Članak 2.

Trgovačka društva primjenjuju izmjene iz članka 1. najkasnije od početka svoje prve financijske godine koja počinje 1. siječnja 2018. ili nakon tog datuma.

Članak 3.

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 26. veljače 2018.

Za Komisiju

Predsjednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  SL L 243, 11.9.2002., str. 1.

(2)  Uredba Komisije (EZ) br. 1126/2008 od 3. studenoga 2008. o usvajanju određenih međunarodnih računovodstvenih standarda u skladu s Uredbom (EZ) br. 1606/2002 Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 320, 29.11.2008., str. 1.).


PRILOG

Klasifikacija i mjerenjetransakcija plaćanja temeljenog na dionicama

Izmjene MSFI-ja 2

Izmjene MSFI-ja 2 Plaćanje temeljeno na dionicama

Mijenjaju se točke19., 30 – 31., 33., 52. i 63., a dodaju točke 33.A – 33.H, 59.A – 59.B i 63.D. Dodaju se naslovi ispred točaka 33.A i 33.E. Točke 32. i 34. nisu izmijenjene, ali su navedene radi lakšeg snalaženja.

POSTUPANJE S UVJETIMA ZA OSTVARENJE PRAVA

19.

Podjela vlasničkih instrumenata može biti uvjetovana ispunjenjem određenih uvjeta za ostvarenje prava. Na primjer, podjela dionica ili dioničkih opcija zaposleniku obično je uvjetovana time da zaposlenik mora ostati u službi subjekta tijekom određenog vremena. Moguće je postaviti uvjet uspješnosti koji mora biti ispunjen, na primjer da subjekt ostvari određeni rast prihoda ili određeno povećanje cijene dionica subjekta. Uvjeti za ostvarenje prava, osim tržišnih uvjeta, ne uzimaju se u obzir pri procjenjivanju fer vrijednosti dionica ili dioničkih opcija na datum mjerenja. Umjesto toga, uvjeti za ostvarenje prava, osim tržišnih uvjeta, uzimaju se u obzir usklađivanjem broja vlasničkih instrumenata uključenih u mjerenje vrijednosti transakcije tako da će se konačni iznos priznat za robu ili usluge primljen kao naknada za dane vlasničke instrumente temeljiti na broju vlasničkih instrumenata na koje će se ostvariti pravo. Stoga se, kumulativno gledajući, ne priznaje ni jedan iznos za primljenu robu ili usluge ako se ne ostvari pravo na vlasničke instrumente uslijed neispunjenja uvjeta za ostvarenje prava, osim tržišnih uvjeta, na primjer ako druga stranka ne ispuni određeno razdoblje službovanja ili ako ne ispuni uvjet uspješnosti, kako je predviđeno zahtjevima iz točke 21.

TRANSAKCIJE PLAĆANJA TEMELJENOG NA DIONICAMA KOJE SE PODMIRUJU U NOVCU

30.

Za transakcije plaćanja temeljenog na dionicama koje se podmiruju u novcu subjekt je dužan izmjeriti primljenu robu ili usluge i nastalu obvezu po fer vrijednosti obveze, kako je predviđeno zahtjevima iz točaka 31. – 33.D. Do podmirenja obveze subjekt je dužan ponovno mjeriti fer vrijednost obveze na kraju svakog izvještajnog razdoblja te na datum podmirenja, pri čemu se sve promjene fer vrijednosti priznaju u računu dobiti i gubitka za razdoblje.

31.

Na primjer, subjekt može zaposlenicima dodijeliti prava na povećanje vrijednosti dionica kao dio njihove naknade za rad, čime će zaposlenici ostvariti pravo na buduće plaćanje u novcu (a ne vlasničkim instrumentima) na temelju povećanja cijene dionica subjekta s određene razine tijekom određenog razdoblja. Druga je mogućnost da subjekt podijeli zaposlenicima pravo na primitak budućeg plaćanja u novcu na način da im podijeli prava na dionice (uključujući dionice koje se izdaju pri izvršenju dioničkih opcija) koja su otkupljiva, bilo obvezatno (primjerice u slučaju prestanka zaposlenja) ili po izboru zaposlenika. Ti su dogovori primjeri transakcija plaćanja temeljenog na dionicama koje se podmiruju u novcu. Prava na povećanje vrijednosti dionica upotrebljavaju se za prikaz nekih zahtjeva iz točaka 32. – 33.D; međutim zahtjevi iz tih točaka primjenjuju se na sve transakcije plaćanja temeljenih na dionicama koje se podmiruju u novcu.

32.

Subjekt je dužan priznati primljene usluge i obvezu plaćanja za te usluge kad zaposlenici pruže usluge. Na primjer, neka se prava na povećanje vrijednosti dionica ostvaruju odmah i zaposlenici stoga nisu dužni ispuniti određeno razdoblje službovanja prije ostvarenja prava na isplatu novca. Ako ne postoje dokazi koji ukazuju na suprotno, subjekt pretpostavlja da su usluge, koje su pružili zaposlenici u zamjenu za prava na povećanje vrijednosti dionica, bile primljene. Stoga subjekt odmah priznaje primljene usluge i obvezu plaćanja za njih. Ako se prava na povećanje vrijednosti dionice ne mogu ostvariti dok zaposlenici ne ispune određeno razdoblje službovanja, subjekt je dužan priznati primljene usluge i obvezu plaćanja za njih kako zaposlenici budu pružali usluge tijekom toga razdoblja.

33.

Obveza se mjeri na početku i na kraju svakog izvještajnog razdoblja, do njezina podmirenja po fer vrijednosti prava na povećanje vrijednosti dionica, pri čemu se koristi model utvrđivanja vrijednosti opcije, poštivajući uvjete na osnovi kojih su prava na povećanje vrijednosti dionica dodijeljena i u kojoj su mjeri do toga datuma zaposlenici pružili odnosne usluge – kako je predviđeno zahtjevima iz točaka 33.A – 33.D. Subjekt može izmijeniti uvjete na osnovi kojih je dano plaćanje temeljeno na dionicama koje se podmiruje u novcu. Smjernice za izmjenu transakcije plaćanja temeljenog na dionicama kojom se mijenja njezina klasifikacija iz one koja se podmiruje u novcu u onu koja se podmiruje vlasničkim kapitalom navedene su u Dodatku B u točkama B.44.A – B.44.C.

POSTUPANJE S UVJETIMA ZA OSTVARENJE PRAVA I UVJETIMA U KOJIMA SE PRAVA NE OSTVARUJU

33.A

Transakcija plaćanja temeljenog na dionicama koja se podmiruje u novcu može biti uvjetovana ispunjenjem određenih uvjeta za ostvarenje prava. Moguće je postaviti uvjet uspješnosti koji mora biti ispunjen, na primjer da subjekt ostvari određeni rast prihoda ili određeno povećanje cijene dionica subjekta. Uvjeti za ostvarenje prava, osim tržišnih uvjeta, ne uzimaju se u obzir pri procjenjivanju fer vrijednosti plaćanja temeljenog na dionicama koje se podmiruje u novcu na datum mjerenja. Umjesto toga, uvjeti za ostvarenje prava, osim tržišnih uvjeta, uzimaju se u obzir usklađivanjem broja nagrada uključenih u mjerenje obveze koja proizlazi iz transakcije.

33.B

Za primjenu zahtjeva iz točke 33.A subjekt je dužan priznati iznos za robu ili usluge koje je primio tijekom razdoblja ostvarenja prava. Taj iznos temelji se na najboljoj dostupnoj procjeni broja nagrada za koje se očekuje ostvarenje prava. Subjekt je dužan po potrebi prepraviti tu procjenu ako naknadno dobiveni podaci upućuju na to da će se broj nagrada za koje se očekuje ostvarenje prava razlikovati od prijašnjih procjena. Na datum ostvarenja prava subjekt je dužan prepraviti procjenu tako da broj vlasničkih instrumenata bude jednak broju nagrada na koje je ostvareno pravo.

33.C

Tržišni uvjeti, kao npr. ciljna cijena dionice kojom je uvjetovano ostvarenje prava (ili iskoristivost), kao i uvjeti u kojima se prava ne ostvaruju moraju se uzeti u obzir pri procjenjivanju fer vrijednosti transakcije plaćanja temeljenog na dionicama koja se podmiruje u novcu i pri ponovnom mjerenju fer vrijednosti na kraju svakog izvještajnog razdoblja i na datum podmirenja.

33.D

Kao posljedica primjene točaka 30. – 33.C kumulativni iznos koji se konačno prizna za primljenu robu ili usluge kao naknada za plaćanje temeljeno na dionicama koje se podmiruje u novcu jednak je novcu koji je plaćen.

TRANSAKCIJE PLAĆANJA TEMELJENOG NA DIONICAMA S OBILJEŽJEM NETO PODMIRENJA ZA OBVEZE POREZA PO ODBITKU

33.E

Poreznim zakonima ili propisima može se od subjekta zahtijevati da zadrži iznos za poreznu obvezu zaposlenika povezanu s plaćanjem temeljenim na dionicama i taj iznos, uobičajeno u gotovini, plati poreznoj upravi u ime zaposlenika. Kako bi se ta obveza ispunila, uvjetima dogovora o plaćanju temeljenom na dionicama može se dopustiti ili zahtijevati od subjekta da zadrži više vlasničkih instrumenata koji su jednaki novčanoj vrijednosti porezne obveze zaposlenika od ukupnog broja vlasničkih instrumenata koji bi inače bili izdani zaposleniku nakon izvršenja (ili ostvarenja) plaćanja temeljenog na dionicama (tj. dogovor o plaćanju temeljenom na dionicama ima „obilježje neto podmirenja”).

33.F

Kao iznimka od zahtjeva iz točke 34. transakcija opisana u točki 33.E klasificira se u cijelosti kao transakcija plaćanja temeljenog na dionicama koja se podmiruje vlasničkim kapitalom ako bi bila tako klasificirana i bez obilježja neto podmirenja.

33.G

Subjekt primjenjuje točku 29. ovog standarda za obračunavanje dionica koje se zadržavaju za financiranje plaćanja poreznoj upravi u pogledu porezne obveze zaposlenika povezane s plaćanjem temeljenim na dionicama. Stoga se plaćanje obračunava kao odbitak od vlasničkog kapitala za zadržane dionice, osim u mjeri u kojoj plaćanje premašuje fer vrijednost na datum neto podmirenja zadržanih vlasničkih instrumenata.

33.H

Iznimka u točki 33.F ne primjenjuje se na:

(a)

dogovor o plaćanju temeljenom na dionicama s obilježjem neto podmirenja za koji prema poreznim zakonima ili propisima za subjekt ne postoji obveza da zadrži iznos za poreznu obvezu zaposlenika povezanu s tim plaćanjem temeljenim na dionicama; ili

(b)

sve vlasničke instrumente koje subjekt zadrži iznad visine porezne obveze zaposlenika povezane s plaćanjem temeljenim na dionicama (tj. subjekt je zadržao iznos dionica koji premašuje novčanu vrijednost porezne obveze zaposlenika). Takav višak zadržanih dionica obračunava se kao plaćanje temeljeno na dionicama koje se podmiruje u novcu kada se taj iznos zaposleniku isplati u novcu (ili drugoj imovini).

34.

Za transakcije plaćanja temeljenog na dionicama u okviru kojih uvjeti dogovora daju subjektu ili drugoj stranki mogućnost da subjekt podmiri transakciju u novcu (ili drugoj imovini) ili izdavanjem vlasničkih instrumenata, subjekt obračunava tu transakciju ili sastavnice te transakcije kao transakciju plaćanja temeljenog na dionicama koja se podmiruje u novcu ako i u mjeri u kojoj je subjekt preuzeo obvezu podmirenja u novcu ili drugoj imovini, ili kao transakciju plaćanja temeljenog na dionicama koja se podmiruje vlasničkim kapitalom ako i u mjeri u kojoj takva obveza nije nastala.

OBJAVLJIVANJE

52.

Ako podaci koje je potrebno objaviti u skladu s ovim standardom ne ispunjavaju načela iz točaka 44., 46. i 50., subjekt je dužan objaviti dodatne podatke koji su potrebni kako bi se ta načela ispunila. Primjerice, ako je subjekt klasificirao bilo koju transakciju plaćanja temeljenog na dionicama kao transakciju koja se podmiruje vlasničkim kapitalom u skladu s točkom 33.F, subjekt je dužan objaviti procjenu iznosa kojeg očekuje platiti poreznoj upravi za podmirenje porezne obveze zaposlenika kad je potrebno informirati korisnike o učincima budućeg toka novca povezanog s dogovorom o plaćanju temeljenom na dionicama.

PRIJELAZNE ODREDBE

59.A

Subjekt je dužan primijeniti izmjene u točkama 30. – 31., 33. –33.H i B.44.A – B.44.C kako je navedeno u nastavku. Prethodna razdoblja ne prepravljaju se.

(a)

Izmjene u točkama B.44.A – B.44.C primjenjuju se samo na izmjene koje nastaju na datum na koji je subjekt prvi put primijenio izmjene ili nakon tog datuma.

(b)

Izmjene iz točaka 30. - 31. i 33. - 33.D primjenjuju se na transakcije plaćanja temeljenog na dionicama za koje nije ostvareno pravo na datum na koji je subjekt prvi put primijenio izmjene i na transakcije plaćanja temeljenog na dionicama s datumom dodjele na datum na koji je subjekt prvi put primijenio izmjene ili nakon tog datuma. Za transakcije plaćanja temeljenog na dionicama za koje nije ostvareno pravo i koje su dodijeljene prije datuma na koji subjekt prvi put primjenjuje izmjene, subjekt je dužan ponovno izmjeriti obvezu na taj datum i priznati učinak ponovnog mjerenja u početnoj zadržanoj dobiti (ili drugoj sastavnici vlasničkog kapitala, prema potrebi) izvještajnog razdoblja u kojem su izmjene prvi put primijenjene.

(c)

Izmjene u stavcima 33.E – 33.H i izmjena točke 52. primjenjuju se na transakcije plaćanja temeljenog na dionicama za koje nije ostvareno pravo (ili je ostvareno, ali neiskorišteno), na datum kada subjekt prvi put primjenjuje izmjene i na transakcije plaćanja temeljenog na dionicama s datumom dodjele na datum ili nakon datuma na koji subjekt prvi put primijeni izmjene. Za transakcije plaćanja temeljenog na dionicama (ili njihove sastavnice) za koje nije ostvareno pravo (ili je ostvareno, ali nije iskorišteno) i koje su ranije klasificirane kao transakcije plaćanja temeljenog na dionicama koje se podmiruju u novcu, no sada se klasificiraju kao transakcije koje se podmiruju vlasničkim kapitalom u skladu s izmjenama, subjekt je dužan ponovno klasificirati knjigovodstvenu vrijednost obveze plaćanja temeljenog na dionicama u vlasnički kapital na datum kada prvi put primijeni izmjene.

59.B

Bez obzira na zahtjeve iz točaka 59.A, subjekt može retroaktivno primijeniti izmjene iz točke 63.D, pod uvjetima prijelaznih odredbi iz točaka 53. – 59. ovog standarda, u skladu s MRS-om 8.Računovodstvene politike, promjene računovodstvenih procjena i pogreške ako i samo ako je to moguće bez upotrebe novijih saznanja. Ako subjekt odabere retroaktivnu primjenu, mora to učiniti za sve izmjene iz Klasifikacije i mjerenja transakcija plaćanja temeljenog na dionicama (izmjene MSFI-ja 2)

DATUM STUPANJA NA SNAGU

63.

Subjekt je dužan retroaktivno primijeniti sljedeće izmjene koje su provedene Transakcijama plaćanja na temelju dionica namirom u gotovom novcu iz 2009. retroaktivno, ovisno o prijelaznim odredbama iz točaka 53. – 59., u skladu s MRS-om 8. za godišnja razdoblja koja započinju 1. siječnja 2010. ili nakon tog datuma:

(a)

63.D

Klasifikacija i mjerenje transakcija plaćanja temeljenog na dionicama (Izmjene MSFI-ja 2) iz lipnja 2016., izmijenjene točke 19., 30. – 31., 33., 52. i 63. i dodane točke 33.A – 33.H, 59.A – 59.B, 63.D i B.44.A – B.44.C i njihovi naslovi. Subjekt je dužan primijeniti te izmjene za godišnja razdoblja koja započinju 1. siječnja 2018. ili nakon tog datuma. Dopuštena je ranija primjena. Ako subjekt započne s primjenom tih izmjena za ranije razdoblje, dužan je tu činjenicu objaviti.

U Dodatku B dodaju se točke B.44.A. – B.44.C i njihovi naslovi.

Računovodstvo izmjene transakcije plaćanja temeljenog na dionicama kojom se mijenja njezina klasifikacija iz transakcije koja se podmiruje u novcu u transakciju koja se podmiruje vlasničkim kapitalom

B.44.A

Ako se uvjeti transakcije plaćanja temeljenog na dionicama mijenjaju, a posljedica je da ona postaje transakcija plaćanja temeljenog na dionicama koja se podmiruje vlasničkim kapitalom, transakcija se obračunava kao takva od datuma izmjene. Konkretno:

(a)

Transakcija plaćanja temeljenog na dionicama koja se podmiruje vlasničkim kapitalom mjeri se u odnosu na fer vrijednost danih vlasničkih instrumenata na datum izmjene. Transakcija plaćanja temeljenog na dionicama koja se podmiruje vlasničkim kapitalom priznaje se u vlasničkom kapitalu na datum izmjene u mjeri u kojoj su roba ili usluge primljene.

(b)

Priznavanje obveze za transakciju plaćanja temeljenog na dionicama koja se podmiruje u novcu prestaje se priznavati od datuma izmjene.

(c)

Svaka razlika između knjigovodstvene vrijednosti obveze koja se prestala priznavati i iznosa vlasničkog kapitala koji se priznaje na datum izmjene odmah se priznaje u računu dobiti i gubitka.

B.44.B

Ako se kao posljedica izmjene razdoblje ostvarenja prava produlji ili skrati, primjena zahtjeva iz točke B.44.A. odražava izmijenjeno razdoblje ostvarenja prava. Zahtjevi iz točke B.44.A primjenjuju se i ako izmjena nastane nakon razdoblja ostvarenja prava.

B.44.C

Transakcija plaćanja temeljenog na dionicama koja se podmiruje u novcu može se poništiti ili podmiriti (osim transakcije koja je poništena uslijed neizvršenja ako uvjeti za ostvarenje prava nisu ispunjeni). Ako su vlasnički instrumenti dodijeljeni i subjekt ih na datum dodjele identificira kao zamjenu za poništeno plaćanje temeljeno na dionicama koje se podmiruje u novcu, subjekt je dužan primjeniti točke B.44.A i B.44.B.


27.2.2018   

HR

Službeni list Europske unije

L 55/27


UREDBA KOMISIJE (EU) 2018/290

оd 26. veljače 2018.

o izmjeni Uredbe (EZ) 1881/2006 u pogledu najvećih dopuštenih količina glicidil estera masnih kiselina u biljnim uljima i masti, početnoj hrani za dojenčad, prijelaznoj hrani za dojenčad i hrani za posebne medicinske potrebe namijenjenoj dojenčadi i maloj djeci

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EEZ) br. 315/93 od 8. veljače 1993. o utvrđivanju postupaka Zajednice za kontrolu kontaminanata u hrani (1), a posebno njezin članak 2. stavak 3.,

budući da:

(1)

Uredbom Komisije (EZ) br. 1881/2006 (2) utvrđene su najveće dopuštene količine određenih kontaminanata u hrani.

(2)

Znanstveni odbor za kontaminante u prehrambenom lancu (CONTAM) Europske agencije za sigurnost hrane („Agencija”) donio je u svibnju 2016. znanstveno mišljenje o rizicima za ljudsko zdravlje povezanima s prisutnošću 3-monoklorpropandiola i 2-monoklorpropandiola (MCPD) i njihovih estera masnih kiselina te glicidil estera masnih kiselina u hrani (3).

(3)

S obzirom na ažurirane smjernice njezina Znanstvenog odbora o primjeni pristupa na temelju referentne doze u procjeni rizika (4) Agencija je odlučila provesti ponovnu procjenu 3-MCPD-a i njegovih estera masnih kiselina nakon podrobne analize razlika u mišljenjima Zajedničkog stručnog odbora FAO/WHO za prehrambene aditive (5) i Agencije u pogledu tog kontaminanta. Stoga je prije poduzimanja odgovarajućih regulatornih mjera primjereno pričekati ishod procjene 3-MCPD-a i njegovih estera masnih kiselina.

(4)

Glicidil esteri masnih kiselina kontaminanti su u hrani koji se najviše pojavljuju u rafiniranim biljnim uljima i mastima. Glicidil esteri masnih kiselina u probavnom se traktu hidroliziraju u glicidol.

(5)

Agencija je zaključila da je glicidol genotoksičan i karcinogen spoj. Uzimajući u obzir genotoksični i karcinogeni potencijal glicidola Agencija je primijenila pristup na temelju granice izloženosti („MoE”). Na temelju scenarija izloženosti za dojenčad, malu i ostalu djecu određen je MoE u rasponu od 12 800 do 4 900, a za dojenčad koja se hrani samo početnom hranom za dojenčad određen je MoE od približno 5 500 do 2 100. Agencija je smatrala da MoE niži od 25 000 predstavlja zdravstveni rizik. Stoga je primjereno utvrditi najveću dopuštenu količinu u pogledu prisutnosti glicidil estera masnih kiselina u biljnim uljima i mastima koji se stavljaju na tržište za krajnjeg potrošača ili za uporabu kao sastojak hrane. Zbog zdravstvenog rizika za dojenčad, malu i ostalu djecu primjereno je utvrditi strožu najveću dopuštenu količinu za biljna ulja i masti namijenjene proizvodnji dječje hrane i prerađene hrane na bazi žitarica za dojenčad i malu djecu.

(6)

Kako bi se isključila svaka mogućnost zdravstvenog rizika za dojenčad, malu i ostalu djecu, posebno uzimajući u obzir moguću izloženost glicidil esterima masnih kiselina dojenčadi koja se hrani isključivo početnom hranom za dojenčad, primjereno je utvrditi posebnu strogu najveću dopuštenu količinu za početnu hranu za dojenčad, prijelaznu hranu za dojenčad i hranu za posebne medicinske potrebe namijenjenu dojenčadi i maloj djeci. Međutim potrebno je dodatno smanjiti prisutnost glicidil estera masnih kiselina u početnoj hrani za dojenčad, prijelaznoj hrani za dojenčad i hrani za posebne medicinske potrebe namijenjenoj dojenčadi i maloj djeci te je stoga potrebno preispitati najveće dopuštene količine kad bude dostupna pouzdana metoda za analizu strožih razina u svrhu osiguranja učinkovite primjene tih razina.

(7)

Subjektima u poslovanju s hranom trebalo bi osigurati dovoljno vremena da prilagode svoje proizvodne postupke.

(8)

Uredbu (EZ) br. 1881/2006 trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti.

(9)

Mjere predviđene ovom Uredbom u skladu su s mišljenjem Stalnog odbora za bilje, životinje, hranu i hranu za životinje,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Prilog Uredbi (EZ) br. 1881/2006 mijenja se u skladu s Prilogom ovoj Uredbi.

Članak 2.

Hrana navedena u Prilogu ovoj Uredbi koja je zakonito stavljena na tržište prije stupanja na snagu ove Uredbe može ostati na tržištu do 19. rujna 2018.

Članak 3.

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 26. veljače 2018.

Za Komisiju

Predsjednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  SL L 37, 13.2.1993., str. 1.

(2)  Uredba Komisije (EZ) br. 1881/2006 od 19. prosinca 2006. o utvrđivanju najvećih dopuštenih količina određenih kontaminanata u hrani (SL L 364, 20.12.2006., str. 5.).

(3)  „Scientific opinion on the risks for human health related to the presence of 3- and 2-monochloropropanediol (MCPD), and their fatty acid esters, and glycidyl fatty acid esters in food”. EFSA Journal 2016.;14(5): 4426, 159 str. doi:10.2903/j.efsa.2016.4426

(4)  Zapisnik s 82. plenarnog zasjedanja Znanstvenog odbora održanog od 13. do 14. veljače 2017. Dostupno na: https://www.efsa.europa.eu/sites/default/files/event/170213-m.pdf

(5)  Zajednički stručni odbor FAO/WHO za prehrambene aditive, 83. zasjedanje, Rim, 8. – 17. studenoga 2016., Sažetak i zaključci. Dostupno na: http://www.fao.org/3/a-bq821e.pdf


PRILOG

U Prilogu Uredbi (EZ) br. 1881/2006 „Odjeljak 4.: 3-monokloropropan-1,2-diol (3-MCPD)” zamjenjuje se sljedećim:

„Odjeljak 4.: 3-monoklorpropandiol (3-MCPD) i glicidil esteri masnih kiselina

Hrana (1)

Najveća dopuštena količina

(μg/kg)

4.1.

3-monoklorpropandiol (3-MCPD)

 

4.1.1.

Hidrolizirani protein povrća (30)

20

4.1.2.

Umak od soje (30)

20

4.2.

Glicidil esteri masnih kiselina izraženi kao glicidol

 

4.2.1.

Biljna ulja i masti koji se stavljaju na tržište za krajnjeg korisnika ili za uporabu kao sastojak hrane, osim hrane iz točke 4.2.2.

1 000

4.2.2.

Biljna ulja i masti namijenjeni proizvodnji dječje hrane i prerađene hrane na bazi žitarica za dojenčad i malu djecu (3)

500

4.2.3.

Početna hrana za dojenčad, prijelazna hrana za dojenčad i hrana za posebne medicinske potrebe namijenjena dojenčadi i maloj djeci (u prahu) (3) (29)

75 do 30.6.2019.

50 od 1.7.2019.

4.2.4.

Početna hrana za dojenčad, prijelazna hrana za dojenčad i hrana za posebne medicinske potrebe namijenjena dojenčadi i maloj djeci (tekuća) (3) (29)

10,0 do 30.6.2019.

6,0 od 1.7.2019.”


27.2.2018   

HR

Službeni list Europske unije

L 55/30


PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2018/291

оd 26. veljače 2018.

o izmjeni Provedbene uredbe (EU) br. 540/2011 u pogledu uvjeta za odobrenje aktivne tvari bifentrin

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EZ) br. 1107/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 21. listopada 2009. o stavljanju na tržište sredstava za zaštitu bilja i stavljanju izvan snage direktiva Vijeća 79/117/EEZ i 91/414/EEZ (1), a posebno drugu mogućnost iz njezina članka 21. stavka 3. i njezin članak 78. stavak 2.,

budući da:

(1)

Provedbenom uredbom Komisije (EU) br. 582/2012 (2) bifentrin je odobren kao aktivna tvar u skladu s Uredbom (EZ) br. 1107/2009 te je od podnositelja zahtjeva na čiji je zahtjev bifentrin odobren zatraženo da, među ostalim, dostavi potvrdne informacije o rezidualnoj toksičnosti za člankonošce koji ne pripadaju ciljanoj skupini i njihovu potencijalu za ponovno naseljavanje te program praćenja radi procjene potencijala za bioakumulaciju i biomagnifikaciju u vodenom i kopnenom okruženju.

(2)

Podnositelj zahtjeva 29. srpnja 2013. dostavio je program praćenja, a 31. srpnja 2015. njegove rezultate. Kako bi zadovoljio ostale zahtjeve u vezi s potvrdnim informacijama, podnositelj zahtjeva dostavio je 29. srpnja 2014. dodatne informacije. Dokumenti u sva tri slučaja dostavljeni su državi članici izvjestiteljici Francuskoj u roku predviđenom za njihovu dostavu.

(3)

Francuska je ocijenila dodatne informacije koje je dostavio podnositelj zahtjeva. Svoju je ocjenu u obliku dopune nacrtu izvješća o ocjeni dostavila drugim državama članicama, Komisiji i Europskoj agenciji za sigurnost hrane („Agencija”) 17. prosinca 2014. u pogledu dodatnih informacija dostavljenih radi zadovoljavanja ostalih zahtjeva u vezi s potvrdnim informacijama, a 3. studenoga 2015. u pogledu programa praćenja.

(4)

Provedeno je savjetovanje s tim drugim državama članicama, podnositeljem zahtjeva i Agencijom te se od njih zatražilo da dostave primjedbe o ocjeni države članice izvjestiteljice. Agencija je objavila tehnička izvješća sa sažetim rezultatima savjetovanja o bifentrinu 26. ožujka 2015. (3) u pogledu dodatnih informacija radi zadovoljavanja ostalih zahtjeva u vezi s potvrdnim informacijama, a 14. travnja 2016. (4) u pogledu programa praćenja.

(5)

Nacrt izvješća o ocjeni, njegovu dopunu i tehnička izvješća Agencije pregledale su države članice i Komisija u okviru Stalnog odbora za bilje, životinje, hranu i hranu za životinje te su ga 26. siječnja 2018. finalizirale u obliku izvješća Komisije o pregledu za bifentrin. Komisija je podnositelja zahtjeva pozvala da dostavi primjedbe o izvješću o pregledu za bifentrin. Podnositelj zahtjeva podnio je primjedbe, koje su pažljivo pregledane.

(6)

Komisija je zaključila da su dostavljene informacije nedostatne i da ne omogućuju donošenje zaključka da se na terenu odvija odgovarajuće ponovno naseljavanje određenih vrsta člankonožaca koji ne pripadaju ciljanoj skupini te da se druge mogućnosti za ublažavanje takvih rizika u stvarnosti ne mogu provesti. Osim toga, nije sigurno da su rezultati programa praćenja, koji se temelje na superponiranju tehnika ublažavanja, reprezentativni za poljoprivrednu praksu i dostatni za procjenu potencijala za bioakumulaciju i biomagnifikaciju u vodenom i kopnenom okruženju.

(7)

Stoga je, kako bi se isključio utvrđeni veliki rizik za člankonošce koji ne pripadaju ciljanoj skupini i kako bi se u obzir uzeo potencijal za bioakumulaciju i biomagnifikaciju u vodenom i kopnenom okruženju, potrebno dodatno ograničiti uvjete uporabe bifentrina i odobriti primjenu samo u staklenicima s trajnom konstrukcijom.

(8)

Prilog Provedbenoj uredbi Komisije (EU) br. 540/2011 (5) trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti.

(9)

Državama članicama trebalo bi dati dovoljno vremena za izmjenu ili povlačenje odobrenja za sredstva za zaštitu bilja koja sadržavaju bifentrin.

(10)

U pogledu sredstava za zaštitu bilja koja sadržavaju bifentrin, ako države članice u skladu s člankom 46. Uredbe (EZ) br. 1107/2009 odobre određeno razdoblje odgode, to bi razdoblje trebalo isteći najkasnije 19. lipnja 2019.

(11)

Mjere predviđene ovom Uredbom u skladu su s mišljenjem Stalnog odbora za bilje, životinje, hranu i hranu za životinje,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Izmjena Provedbene uredbe (EU) br. 540/2011

Prilog Provedbenoj uredbi (EU) br. 540/2011 mijenja se u skladu s Prilogom ovoj Uredbi.

Članak 2.

Prijelazne mjere

U skladu s Uredbom (EZ) br. 1107/2009 države članice prema potrebi mijenjaju ili povlače postojeća odobrenja za sredstva za zaštitu bilja koja kao aktivnu tvar sadržavaju bifentrin najkasnije do 19. lipnja 2018.

Članak 3.

Razdoblje odgode

Razdoblja odgode koja u skladu s člankom 46. Uredbe (EZ) br. 1107/2009 odobre države članice moraju biti što kraća i istječu najkasnije 19. lipnja 2019.

Članak 4.

Stupanje na snagu

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 26. veljače 2018.

Za Komisiju

Predsjednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  SL L 309, 24.11.2009., str. 1.

(2)  Provedbena uredba Komisije (EU) br. 582/2012 od 2. srpnja 2012. o odobrenju aktivne tvari bifentrina, u skladu s Uredbom (EZ) br. 1107/2009 Europskog parlamenta i Vijeća o stavljanju na tržište sredstava za zaštitu bilja, te o izmjeni Priloga Provedbenoj uredbi Komisije (EU) br. 540/2011 (SL L 173, 3.7.2012., str. 3.).

(3)  EFSA (Europska agencija za sigurnost hrane), Tehničko izvješće o rezultatima savjetovanja s državama članicama, podnositeljem zahtjeva i EFSA-om o procjeni rizika od pesticida u potvrdnim informacijama za bifentrin. EFSA, povezana publikacija 2015:EN-780, 23 str.

(4)  EFSA (Europska agencija za sigurnost hrane), Tehničko izvješće o rezultatima savjetovanja s državama članicama, podnositeljem zahtjeva i EFSA-om o procjeni rizika od pesticida u potvrdnim informacijama za bifentrin. EFSA, povezana publikacija 2016:EN-1019, 39 str.

(5)  Provedbena uredba Komisije (EU) br. 540/2011 od 25. svibnja 2011. o provedbi Uredbe (EZ) br. 1107/2009 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu popisa odobrenih aktivnih tvari (SL L 153, 11.6.2011., str. 1.).


PRILOG

Stupac „Posebne odredbe” retka 23., bifentrin, dijela B Priloga Provedbenoj uredbi (EU) br. 540/2011 zamjenjuje se sljedećim:

„DIO A

Smije se odobriti samo kao insekticid u staklenicima s trajnom konstrukcijom.

DIO B

Za provedbu jedinstvenih načela iz članka 29. stavka 6. Uredbe (EZ) br. 1107/2009 u obzir se uzimaju zaključci izvješća o pregledu za bifentrin, a posebno njegovi dodaci I. i II. u završnoj verziji donesenoj u Stalnom odboru za bilje, životinje, hranu i hranu za životinje.

U toj cjelovitoj ocjeni države članice moraju obratiti posebnu pozornost na sljedeće:

(a)

ispuštanje iz staklenika tvari kao što su kondenzirana voda, slivna voda te tlo i umjetni supstrati kako bi se spriječio rizik za vodene organizme i druge organizme koji ne pripadaju ciljanoj skupini;

(b)

zaštitu kolonija oprašivača namjerno postavljenih u staklenik;

(c)

zaštitu rukovatelja i radnika tako da uvjeti uporabe po potrebi uključuju primjenu odgovarajuće osobne zaštitne opreme.

Uvjeti odobrenja moraju obuhvaćati mjere za smanjenje rizika i predvidjeti odgovarajuće označivanje sredstava za zaštitu bilja.”


27.2.2018   

HR

Službeni list Europske unije

L 55/34


PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2018/292

оd 26. veljače 2018.

o utvrđivanju provedbenih tehničkih standarda u vezi s postupcima i obrascima za razmjenu informacija i pomoći među nadležnim tijelima u skladu s Uredbom (EU) br. 596/2014 Europskog parlamenta i Vijeća o zlouporabi tržišta

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 596/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. travnja 2014. o zlouporabi tržišta (Uredba o zlouporabi tržišta) te stavljanju izvan snage Direktive 2003/6/EZ Europskog parlamenta i Vijeća i direktiva Komisije 2003/124/EZ, 2003/125/EZ i 2004/72/EZ (1), a posebno njezin članak 25. stavak 9.,

budući da:

(1)

Kako bi se tijelima koja su Uredbom (EU) br. 596/2014 određena kao nadležna tijela omogućila učinkovita i pravovremena suradnja i razmjena informacija te uzajamno pružanje pune pomoći za potrebe te Uredbe, primjereno je utvrditi zajedničke postupke i obrasce koje će nadležna tijela upotrebljavati za razmjenu informacija i pomoć, među ostalim za podnošenje zahtjeva za pomoć, za potvrde primitka te odgovore na takve zahtjeve.

(2)

Razmjena informacija u pisanom obliku trebala bi nadležnom tijelu pomoći pri obavljanju njegovih dužnosti. Prema potrebi može doći i do usmene komunikacije, čak i prije slanja pisanog zahtjeva, kako bi se pružilo informacije o budućem zahtjevu za pomoć i raspravilo o potencijalnim preprekama pružanju pomoći. U hitnim slučajevima potrebno je dopustiti i usmeno podnošenje zahtjeva za pomoć, ako razlog za hitnost nije kasno poduzimanje radnje od strane podnositelja zahtjeva.

(3)

Uredbom (EU) br. 596/2014 utvrđeno je da nadležna tijela trebaju razmjenjivati informacije i pružati pomoć. Zahtjevi za pomoć bi, koliko je to moguće, trebali uključivati uzimanje izjave ili provedbu izravnog nadzora ili istrage samo u slučajevima kada običan zahtjev za razmjenu informacija nije dovoljan. Očekuje se da će nadležno tijelo prije podnošenja zahtjeva za pomoć nadležnom tijelu druge države članice poduzeti sve radnje koje razumno može poduzeti u vlastitoj nadležnosti, uzimajući pritom u obzir da ono možda neće razumno moći iscrpiti sve istražne metode prije podnošenja zahtjeva.

(4)

Nezatražena pomoć trebala bi se pružati u skladu s Uredbom (EU) br. 596/2014, uključujući na dobrovoljnoj osnovi, kada nadležno tijelo države članice smatra da informacije koje posjeduje mogu biti korisne drugom nadležnom tijelu.

(5)

Zahtjev za pomoć u skladu s Uredbom (EU) br. 596/2014 trebao bi sadržavati dovoljne informacije o temi zahtjeva, uključujući i razlog za njegovo podnošenje te kontekst u kojem se podnosi, da tijelo primatelj zahtjeva može učinkovito i brzo obraditi zahtjev. Ako su zatražene informacije nužne kako bi tijelo podnositelj zahtjeva moglo izvršiti svoje dužnosti, navođenje činjenica koje su temelj za sumnju ne bi se smjelo smatrati preduvjetom za pružanje pomoći.

(6)

Osim upotrebe obrazaca za podnošenje zahtjeva za pomoć ili za odgovaranje na njega, postupci za suradnju trebali bi tijekom cijelog postupka omogućiti i olakšati komunikaciju, savjetovanje i interakciju tijela podnositelja zahtjeva i tijela primatelja zahtjeva, kako bi se osiguralo učinkovitu obradu zahtjeva za informacije ili pomoć. Ti bi postupci nadležnim tijelima također trebali omogućiti međusobno dostavljanje povratnih informacija o korisnosti primljene informacije ili pomoći, o ishodu predmeta u odnosu na koji je pomoć zatražena i svim problemima na koje su naišli pri pružanju takvih informacija ili pomoći.

(7)

Postupcima i obrascima za razmjenu informacija i pomoći trebala bi se osigurati povjerljivost razmijenjenih ili prenesenih informacija i poštovanje pravila o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i slobodnim kretanjem takvih podataka.

(8)

Ova Uredba temelji se na nacrtu provedbenih tehničkih standarda koji je ESMA dostavila Komisiji.

(9)

ESMA nije provela otvorena javna savjetovanja o nacrtu provedbenih tehničkih standarda na kojem se temelji ova Uredba niti je analizirala moguće povezane troškove i koristi uvođenja postupaka i obrazaca koje bi relevantna nadležna tijela trebala upotrebljavati jer bi to bilo nerazmjerno u odnosu na njihov opseg i učinak, s obzirom na to da bi njihovi adresati bili samo nacionalna nadležna tijela država članica, a ne sudionici na tržištu.

(10)

ESMA je zatražila mišljenje Interesne skupine za vrijednosne papire i tržišta kapitala koja je osnovana u skladu s člankom 37. Uredbe (EU) br. 1095/2010 Europskog parlamenta i Vijeća (2).

(11)

Kako bi se osiguralo nesmetano funkcioniranje financijskih tržišta, i uzimajući u obzir da se Uredba (EU) br. 596/2014 već primjenjuje, potrebno je da ova Uredba odmah stupi na snagu i počne se primjenjivati;

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Definicija

Za potrebe ove Uredbe „sigurna elektronička sredstva” znači sredstva elektroničke opreme za obradu (uključujući digitalno sažimanje), pohranu i prijenos podataka upotrebom žica, radija, optičke tehnologije ili bilo kojeg drugog elektromagnetskog sredstva kojim se osigurava održavanje potpunosti, integriteta i povjerljivosti informacija tijekom prijenosa.

Članak 2.

Kontaktne točke

1.   Nadležna tijela određuju kontaktne točke za potrebe ove Uredbe.

2.   Nadležna tijela podatke za kontakt kontaktnih točaka dostavljaju Europskom nadzornom tijelu za vrijednosne papire i tržišta kapitala (ESMA-i) u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ove Uredbe. Prema potrebi ESMA-i dostavljaju ažurirane informacije.

3.   ESMA vodi popis kontaktnih točaka koje su nadležna tijela odredila u skladu sa stavkom 1. te taj popis po potrebi ažurira kako bi se nadležna tijela mogla njime koristiti.

Članak 3.

Zahtjev za pomoć

1.   Tijelo podnositelj zahtjeva podnosi zahtjev za pomoć u pisanom obliku poštom, telefaksom ili sigurnim elektroničkim sredstvima. Zahtjev upućuje kontaktnoj točki koju je tijelo primatelj zahtjeva odredilo u skladu s člankom 2.

2.   Nadležno tijelo pri traženju pomoći upotrebljava obrazac iz Priloga I. i u njemu:

(a)

podrobno navodi pojedinosti relevantnih informacija koje tijelo podnositelj zahtjeva traži od tijela primatelja zahtjeva;

(b)

navodi, prema potrebi, sva pitanja koja se odnose na povjerljivost informacija koje se mogu dobiti.

3.   Tijelo podnositelj zahtjeva može radi potkrepe zahtjeva priložiti sve dokumente ili popratne materijale koje smatra potrebnim.

4.   U hitnim slučajevima tijelo podnositelj zahtjeva može usmeno podnijeti zahtjev za pomoć. Taj je usmeni zahtjev naknadno potrebno pisano potvrditi što je prije moguće na način naveden u stavku 1., osim ako se s tijelom primateljem zahtjeva ne dogovori drugačije.

Članak 4.

Potvrda o primitku

Tijelo primatelj zahtjeva u roku od 10 dana od primitka pisanog zahtjeva za pomoć poštom, telefaksom ili sigurnim elektroničkim sredstvima kontaktnoj točki određenoj u skladu s člankom 2. dostavlja potvrdu o primitku, ako u zahtjevu nije drugačije navedeno. Ta potvrda o primitku izrađuje se s pomoću obrasca iz Priloga II. i, kad je to moguće, uključuje naznaku predviđenog datuma odgovora.

Članak 5.

Odgovor na zahtjev za pomoć

1.   Tijelo primatelj zahtjeva na zahtjev za pomoć odgovara u pisanom obliku poštom, telefaksom ili sigurnim elektroničkim sredstvima. Ako u zahtjevu nije drugačije navedeno, odgovor je naslovljen na kontaktnu točku određenu u skladu s člankom 2.

2.   Tijelo primatelj zahtjeva na zahtjev za pomoć odgovara s pomoću obrasca iz Priloga III. i u njemu:

(a)

što prije zahtijeva dodatna objašnjenja u bilo kojem obliku ako je u nedoumici u pogledu toga kakve se informacije konkretno traže;

(b)

poduzima sve razumne mjere u okviru svojih ovlasti kako bi pružilo zatraženu pomoć;

(c)

izvršava zahtjeve za pomoć osiguravajući brzu provedbu svih potrebnih regulatornih mjera, uzimajući u obzir složenost zahtjeva te potrebu za uključivanjem trećih strana ili nekog drugog nadležnog tijela.

3.   Ako tijelo primatelj zahtjeva u cijelosti ili djelomično odbije postupiti po zahtjevu za pomoć, o toj odluci čim prije usmeno ili pismeno obavještava tijelo podnositelja zahtjeva. Tijelo primatelj zahtjeva također dostavlja pisani odgovor sastavljen u skladu sa stavkom 1. u kojem navodi na temelju kojih iznimaka iz članka 25. stavka 2. Uredbe (EU) br. 596/2014 je odbilo zahtjev.

Članak 6.

Postupci za slanje i obradu zahtjeva za pomoć

1.   Tijelo podnositelj zahtjeva i tijelo primatelj zahtjeva komuniciraju o zahtjevu za pomoć i odgovoru na njega na najažurniji način i uzimajući u obzir povjerljivost, rokove za korespondenciju, količinu materijala koje se dostavlja te jednostavnost pristupa informacijama za tijelo podnositelja zahtjeva. Tijelo podnositelj zahtjeva odmah odgovara na zahtjev za objašnjenje koji mu uputi tijelo primatelj zahtjeva.

2.   Kada tijelo primatelj zahtjeva postane svjesno okolnosti koje mogu dovesti do kašnjenja u odnosu na predviđeni datum odgovora koje bi bilo duže od 10 radnih dana, ono o tome odmah obavještava tijelo podnositelja zahtjeva.

3.   Tijelo primatelj zahtjeva prema potrebi redovito dostavlja povratne informacije o napretku postignutom u pogledu zahtjeva na koji još nije odgovorilo, uključujući revidirane procjene ciljnog datuma odgovora tijelu podnositelju zahtjeva.

4.   Ako tijelo podnositelj zahtjeva naznači da je njegov zahtjev hitan, nadležna tijela dogovaraju učestalost kojom će tijelo primatelj zahtjeva slati obavijesti o napretku tijelu podnositelju zahtjeva.

5.   Tijelo primatelj zahtjeva i tijelo podnositelj zahtjeva zajednički rješavaju moguće poteškoće tijekom obrade zahtjeva.

Članak 7.

Postupci za zahtjeve za uzimanje izjave osobe

1.   Ako tijelo podnositelj zahtjeva u kontekstu istrage ili nadzora u svoj zahtjev uključi i uzimanje izjave od bilo koje osobe, tijelo primatelj zahtjeva i tijelo podnositelj zahtjeva u okviru postojećih pravnih ograničenja i razlika u pogledu postupovnih zahtjeva procjenjuju i uzimaju u obzir sljedeće:

(a)

prava osoba od kojih će se uzeti izjava, uključujući prema potrebi i pravo da ne inkriminiraju same sebe;

(b)

vrstu sudjelovanja osoblja tijela podnositelja zahtjeva (kao promatrač ili aktivni sudionik);

(c)

ulogu osoblja tijela primatelja zahtjeva i tijela podnositelja zahtjeva pri uzimanju izjave;

(d)

ima li osoba od koje se izjava uzima pravo na pomoć pravnog zastupnika i ako ima opseg njegove pomoći tijekom uzimanja izjave, među ostalim i u vezi s evidencijama ili izvješćima o izjavi;

(e)

uzima li se izjava na dobrovoljnoj osnovi ili pod prisilom, ako takva razlika postoji;

(f)

je li na temelju informacija dostupnih u vrijeme podnošenja zahtjeva osoba od koje se izjava uzima svjedok ili predmet istrage, ako takva razlika postoji;

(g)

je li na temelju informacija dostupnih u vrijeme podnošenja zahtjeva poznato može li se i hoće li se izjava upotrijebiti u kaznenom postupku;

(h)

dopuštenost izjave u području nadležnosti tijela podnositelja zahtjeva;

(i)

snimanje izjave i primjenjive postupke, među ostalim i to hoće li se izjava unijeti u zapisnik doslovno ili u sažetom obliku ili će biti zabilježena audio ili audiovizualnom snimkom;

(j)

postupke ovjere ili potvrđivanja izjave koje davatelji izjave primjenjuju, među ostalim i to provode li se ti postupci nakon uzimanja izjave; i

(k)

postupak kojim tijelo primatelj zahtjeva dostavlja izjavu tijelu podnositelju zahtjeva, uključujući zatraženi format i rok.

2.   Tijelo primatelj zahtjeva i tijelo podnositelj zahtjeva osiguravaju postojanje mehanizama s pomoću kojih njihovo osoblje može učinkovito djelovati, uključujući sustave kojima se njihovom osoblju omogućuje dogovaranje o mogućim dodatnim informacijama, uključujući sljedeće:

(a)

planiranje datuma;

(b)

popis pitanja osobi od koje će se izjava uzeti;

(c)

organizaciju putovanja, kako bi se, među ostalim, tijelu primatelju zahtjeva i tijelu podnositelju zahtjeva omogućilo da se sastanu i razgovaraju o određenom pitanju prije uzimanja izjave; i

(d)

jezičnom režimu.

Članak 8.

Postupak za zahtjeve za istragu ili izravni nadzor

1.   Kada se zahtjev za provođenje istrage ili izravnog nadzora podnosi u skladu s člankom 25. stavkom 6. Uredbe (EU) br. 596/2014, tijelo podnositelj zahtjeva i tijelo primatelj zahtjeva savjetuju se o najučinkovitijem načinu izvršenja zahtjeva za pomoć, uzimajući u obzir članak 25. stavak 6. treći podstavak točke od (a) do (e) Uredbe (EU) br. 596/2014, među ostalim i o opravdanosti provođenja zajedničke istrage ili zajedničkog izravnog nadzora.

2.   Tijelo primatelj zahtjeva izvješćuje tijelo podnositelja zahtjeva o napretku istrage ili izravnog nadzora i pravovremeno prenosi svoja saznanja tijelu podnositelju zahtjeva.

3.   Pri odlučivanju o pokretanju zajedničke istrage ili zajedničkog izravnog nadzora, tijelo podnositelj zahtjeva i tijelo primatelj zahtjeva uzimaju u obzir barem sljedeće:

(a)

sadržaj svih zahtjeva za pomoć primljenih od tijela podnositelja zahtjeva, među ostalim i svih prijedloga o primjerenosti provođenja zajedničke istrage ili zajedničkog izravnog nadzora;

(b)

provode li zasebno vlastite istrage o nekom pitanju koje ima prekogranične posljedice te bi li to pitanje bilo primjerenije za zajedničko rješavanje;

(c)

pravni i regulatorni okvir u svojim područjima nadležnosti kako bi se osigurala dobra upućenost oba tijela u moguća pravna i druga ograničenja provođenja svake zajedničke istrage ili zajedničkog izravnog nadzora te mogućih naknadnih postupaka, uključujući pitanja koja se odnose na načelo ne bis in idem;

(d)

upravljanje i usmjeravanje koji su potrebni za istragu ili izravni nadzor;

(e)

vjerojatnost da će se složiti u pogledu činjeničnog stanja;

(f)

dodijeljena sredstva i imenovanje osoblja zaduženog za provođenje istraga ili izravnih nadzora;

(g)

mogućnost izrade zajedničkog akcijskog plana s rokovima za postupanje svakog tijela;

(h)

određivanje mjera koje svako tijelo treba poduzeti, zajednički i pojedinačno;

(i)

razmjenu prikupljenih informacija i izvješćivanje o ishodu pojedinačnih poduzetih mjera; i

(j)

ostala pitanja specifična za predmet.

4.   Ako tijelo podnositelj zahtjeva i tijelo primatelj zahtjeva odluče provesti zajedničku istragu ili izravni nadzor, oni poduzimaju sljedeće:

(a)

usuglašavaju postupke provođenja i zaključenja istrage ili izravnog nadzora;

(b)

kontinuirano razgovaraju o koordiniranju postupka prikupljanja informacija i utvrđivanja činjeničnog stanja;

(c)

blisko surađuju pri provođenju zajedničke istrage ili zajedničkog izravnog nadzora;

(d)

pružaju uzajamnu pomoć u pogledu naknadnog postupka izvršavanja mjera u mjeri koja je zakonski dopuštena, uključujući koordiniranje postupka ili drugih mjera izvršenja (upravne, građanske ili kaznene) koje se odnose na ishod zajedničke istrage ili zajedničkog izravnog nadzora ili, prema potrebi, mogućnosti nagodbe.

(e)

utvrđuju posebne pravne odredbe kojima se uređuje predmet zajedničke istrage ili izravnog nadzora;

(f)

prema potrebi razmatraju barem sljedeće:

(1)

izradu zajedničkog akcijskog plana uz navođenje, među ostalim, sadržaja, prirode i rokova za mjere koje treba poduzeti, uključujući faze i raspodjelu odgovornosti za rezultate rada i uzimajući u obzir prioritete svakog nadležnog tijela;

(2)

utvrđivanje i procjenu pravnih i drugih ograničenja i razlika u postupcima istrage ili mjera izvršenja ili u bilo kojem drugom postupku, uključujući prava osobe nad kojom se provodi istraga;

(3)

utvrđivanje i procjenu posebnih zakonskih odredaba o pravu na imunitet koje bi mogle utjecati na istražni postupak i provedbene mjere, uključujući imunitet od samooptuživanja;

(4)

strategiju nastupanja u javnosti i medijima; i

(5)

namjenu razmijenjenih informacija.

Članak 9.

Postupci za pomoć u ubiranju novčanih sankcija

1.   Tijelo podnositelj zahtjeva i tijelo primatelj zahtjeva savjetuju se o najučinkovitijem načinu izvršenja zahtjeva za pomoć u ubiranju novčanih sankcija kada se on podnosi u skladu s člankom 25. stavkom 6. Uredbe (EU) br. 596/2014. Tijela u obzir uzimaju mjere koje je tijelo podnositelj zahtjeva već poduzelo u svojoj nadležnosti i nacionalni okvir za ubiranje sankcija tijela primatelja zahtjeva.

2.   Tijelo primatelj zahtjeva pruža pomoć ili stavlja na raspolaganje informacije koji su zatraženi za potrebe ovog članka u skladu s mjerodavnim nacionalnim zakonodavstvom. Kada zatraženu pomoć može pružiti drugo relevantno tijelo države članice tijela primatelja zahtjeva ili mu mogu biti dostupne tražene informacije, tijelo primatelj zahtjeva tijelu podnositelja zahtjeva nudi dostavu potrebnih informacija za uspostavu izravnog kontakta između tijela podnositelja zahtjeva i drugog tijela od kojeg se mogu dobiti zatražene informacije, u skladu s nacionalnim pravom.

Članak 10.

Nezatražena razmjena informacija

1.   Za potrebe prenošenja nezatraženih informacija u skladu s člankom 16. stavkom 4. i člankom 25. stavkom 5. Uredbe (EU) br. 596/2014 ili ako nadležno tijelo raspolaže informacijama koje smatra potencijalno korisnim drugom nadležnom tijelu u svrhu obavljanja njegovih dužnosti u skladu s Uredbom (EU) br. 596/2014 ono te informacije dostavlja u pisanom obliku poštom, telefaksom ili sigurnim elektroničkim sredstvima kontaktnoj točki nadležnog tijela određenoj u skladu s člankom 2.

2.   Ako nadležno tijelo koje dostavlja informacije smatra da bi te informacije trebalo hitno dostaviti, ono ih može drugom tijelu dostaviti usmeno pod uvjetom da ih naknadno dostavi u pisanom obliku bez nepotrebnog odlaganja.

3.   Nadležno tijelo koje nezatraženo dostavlja informacije upotrebljava obrazac iz Priloga IV. i posebno naglašava pitanja u vezi s povjerljivošću informacija.

Članak 11.

Ograničenja i dopuštena upotreba informacija

1.   Svaki zahtjev za pomoć, odgovor na zahtjev za pomoć ili dostava nezatraženih informacija tijela podnositelja zahtjeva i tijela primatelja zahtjeva u skladu s obrascima iz Priloga trebaju sadržavati odgovarajuće upozorenje o povjerljivosti.

2.   Ako tijelo primatelj zahtjeva za potrebe izvršavanja zahtjeva mora objaviti činjenicu da je tijelo podnositelj zahtjeva podnijelo zahtjev, tijelo primatelj zahtjeva to objavljuje tek nakon što je s tijelom podnositeljem zahtjeva raspravilo o prirodi i mjeri te objave i za nju dobilo suglasnost tijela podnositelja zahtjeva. Ako tijelo podnositelj zahtjeva ne da svoju suglasnost za tu objavu, tijelo primatelj zahtjeva ne poduzima radnje na temelju zahtjeva te tijelo podnositelj zahtjeva svoj zahtjev može povući ili obustaviti dok ne bude moglo dati suglasnost za objavu.

3.   Informacije dostavljene u skladu s člankom 10. upotrebljavat će se isključivo u svrhu omogućivanja poštovanja ili provođenja odredbi Uredbe (EU) br. 596/2014, uključujući, ali ne ograničavajući se na, pokretanje kaznenog, upravnog, građanskog ili disciplinskog postupka koji proizlazi iz kršenja odredbi te uredbe, njegovo provođenje ili pomaganje u njegovu provođenju.

Članak 12.

Stupanje na snagu i primjena

Ova Uredba stupa na snagu sljedećeg dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 26. veljače 2018.

Za Komisiju

Predsjednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  SL L 173, 12.6.2014., str. 1.

(2)  Uredba (EU) br. 1095/2010 Europskog parlamenta i Vijeća od 24. studenoga 2010. o osnivanju europskog nadzornog tijela (Europskog nadzornog tijela za vrijednosne papire i tržišta kapitala), izmjeni Odluke br. 716/2009/EZ i stavljanju izvan snage Odluke Komisije 2009/77/EZ (SL L 331, 15.12.2010., str. 84.)


PRILOG I.

Image Tekst slike Image Tekst slike Image Tekst slike Image Tekst slike Image Tekst slike

PRILOG II.

Image Tekst slike

PRILOG III.

Image Tekst slike Image Tekst slike

PRILOG IV.

Image Tekst slike Image Tekst slike

ODLUKE

27.2.2018   

HR

Službeni list Europske unije

L 55/50


ODLUKA VIJEĆA (ZVSP) 2018/293

od 26. veljače 2018.

o izmjeni Odluke (ZVSP) 2016/849 o mjerama ograničavanja protiv Demokratske Narodne Republike Koreje

VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o Europskoj uniji, a posebno njegov članak 29.,

uzimajući u obzir Odluku Vijeća (ZVSP) 2016/849 od 27. svibnja 2016. o mjerama ograničavanja protiv Demokratske Narodne Republike Koreje i o stavljanju izvan snage Odluke 2013/183/ZVSP (1),

uzimajući u obzir prijedlog Visokog predstavnika Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku,

budući da:

(1)

Vijeće je 27. svibnja 2016. donijelo Odluku (ZVSP) 2016/849.

(2)

Vijeće sigurnosti Ujedinjenih naroda („VSUN”) donijelo je 22. prosinca 2017. Rezoluciju 2397 (2017) u kojoj je izrazilo najozbiljniju zabrinutost zbog lansiranja balističkog projektila 28. studenoga 2017. od strane Demokratske Narodne Republike Koreje („DNRK”), kojim se krše postojeće rezolucije VSUN-a i zbog opasnosti koju to predstavlja za mir i stabilnost u regiji i šire, te je zaključilo da i dalje postoji jasna prijetnja međunarodnome miru i sigurnosti.

(3)

VSUN je potvrdio da prihodi od trgovine DNRK-a sektorskom robom i prihodi koje ostvaruju radnici iz DNRK-a koji rade u inozemstvu, među ostalim, doprinose programima nuklearnog oružja i balističkih projektila DNRK-a, te izrazio veliku zabrinutost da se tim programima uz golemu cijenu preusmjeravaju sredstva koja su kritično važna za narod DNRK-a.

(4)

VSUN je odlučio proširiti postojeće mjere ograničavanja u nizu sektora, među ostalim u odnosu na opskrbu DNRK-a sirovom naftom i svim naftnim derivatima, te je uveo nove zabrane u nizu sektora, među ostalim u odnosu na opskrbu od strane DNRK-a prehrambenim i poljoprivrednim proizvodima, strojevima, električnom opremom, zemljom i kamenom te drvom, kao i zabranu opskrbe DNRK-a svim industrijskim strojevima, prijevoznim vozilima te željezom, čelikom i drugim metalima.

(5)

VSUN je usto dodijelio ovlasti za zapljenu, provjeru i zamrzavanje svakog plovila za koje se smatra da je uključeno u kršenje postojećih rezolucija VSUN-a te za zahtijevanje repatrijacije svih radnika iz DNRK-a u inozemstvu, podložno primjenjivom nacionalnom i međunarodnom pravu.

(6)

Unose za tri osobe i jedan subjekt koje je VSUN uvrstio na popis i koji su uključeni u Prilog I. Odluci (ZVSP) 2016/849 trebalo bi ukloniti s popisa osoba i subjekata koje je Vijeće samostalno uvrstilo na popis i koji je naveden u Prilogu II. toj odluci.

(7)

Radi provedbe određenih mjera predviđenih u ovoj Odluci potrebno je daljnje djelovanje Unije.

(8)

Odluku (ZVSP) 2016/849 trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti,

DONIJELO JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Odluka (ZVSP) 2016/849 mijenja se kako slijedi:

1.

U članku 9. stavci 2. i 3. zamjenjuju se sljedećim:

„2.   Zabranjena je izravna ili neizravna opskrba, prodaja ili prijenos svih naftnih derivata u DNRK od strane državljana država članica, preko državnih područja država članica ili s tih područja, ili uz uporabu plovila ili zrakoplova pod zastavom država članica ili cjevovoda, željezničkih pruga ili vozila država članica, bez obzira na to potječu li ti naftni derivati s državnih područja tih država članica.

3.   Odstupajući od zabrane iz stavka 2., ako količina naftnih derivata, uključujući dizel i kerozin, opskrbljenih, prodanih ili prenesenih u DNRK ne prelazi 500 000 barela tijekom razdoblja od dvanaest mjeseci koje počinje 1. siječnja 2018. i u razdobljima od dvanaest mjeseci nakon toga, nadležno tijelo države članice može na pojedinačnoj osnovi odobriti opskrbu, prodaju ili prijenos naftnih derivata u DNRK ako nadležno tijelo utvrdi da su opskrba, prodaja ili prijenos namijenjeni isključivo u humanitarne svrhe i pod uvjetom da:

(a)

država članica svakih 30 dana obavješćuje Odbor za sankcije o količini takve opskrbe, prodaje ili prijenosa naftnih derivata u DNRK zajedno s podacima o svim strankama u transakciji;

(b)

u opskrbi, prodaji ili prijenosu takvih naftnih derivata ne sudjeluju pojedinci ili subjekti povezani s nuklearnim programima ili programima balističkih projektila DNRK-a ili drugim aktivnostima zabranjenima RVSUN-om 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016), 2321 (2016), 2356 (2017), 2371 (2017), 2375 (2017) ili 2397 (2017), uključujući pojedince ili subjekte uvrštene na popis; i

(c)

opskrba, prodaja ili prijenos naftnih derivata nisu povezani s ostvarivanjem prihoda za nuklearne programe ili programe balističkih projektila DNRK-a ili druge aktivnosti zabranjene RVSUN-om 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016), 2321 (2016), 2356 (2017), 2371 (2017), 2375 (2017) ili 2397 (2017).”

2.

U članku 9.a stavak 1. zamjenjuje se sljedećim:

„1.   Zabranjuje se nabava iz DNRK-a plodova mora, bez obzira na to potječu li s državnog područja DNRK-a, kao i stjecanje ribolovnih prava DNRK-a, od strane državljana država članica ili uz uporabu plovila ili zrakoplova pod zastavom država članica.”

3.

Članak 9.b zamjenjuje se sljedećim:

„Članak 9.b

1.   Zabranjeni su izravna ili neizravna opskrba, prodaja ili prijenos sve sirove nafte u DNRK od strane državljana država članica ili preko državnih područja država članica ili s tih područja, ili uz uporabu plovila ili zrakoplova pod zastavom država članica ili cjevovoda, željezničkih pruga ili vozila država članica, bez obzira na to potječe li s državnog područja država članica.

2.   Odstupajući od stavka 1., zabrana iz stavka 1. ne primjenjuje se ako država članica utvrdi da su opskrba, prodaja ili prijenos sirove nafte u DNRK namijenjeni isključivo u humanitarne svrhe, a Odbor za sankcije tu pošiljku odobri unaprijed i na pojedinačnoj osnovi u skladu sa stavkom 4. RVSUN-a 2397 (2017).

3.   Unija poduzima potrebne mjere radi utvrđivanja relevantnih predmeta na koje se odnosi ovaj članak.”

4.

Umeću se sljedeći članci:

„Članak 9.d

1.   Zabranjena je izravna ili neizravna nabava iz DNRK-a, od strane državljana država članica ili uz uporabu plovila ili zrakoplova pod zastavom država članica, prehrambenih i poljoprivrednih proizvoda, strojeva, električne opreme, zemlje i kamena, uključujući magnezit i magnezijev oksid, drva i plovila, bez obzira na to potječu li s državnog područja DNRK-a.

2.   Zabranom iz stavka 1. ne dovodi se u pitanje izvršavanje do 21. siječnja 2018. ugovora sklopljenih prije 22. prosinca 2017. Pojedinosti o svakoj pošiljci dostavljaju se Odboru za sankcije do 5. veljače 2018.

3.   Unija poduzima potrebne mjere radi utvrđivanja relevantnih predmeta na koje se odnosi stavak 1.

Članak 9.e

1.   Zabranjena je izravna ili neizravna opskrba, prodaja ili prijenos svih industrijskih strojeva, prijevoznih vozila te željeza, čelika i drugih metala u DNRK od strane državljana država članica ili preko državnog područja država članica ili uz uporabu plovila ili zrakoplova pod zastavom država članica ili cjevovoda, željezničkih pruga ili vozila država članica, bez obzira na to potječu li s državnog područja država članica.

2.   Odstupajući od stavka 1., zabrana iz stavka 1. ne primjenjuje se ako država članica utvrdi da je isporuka rezervnih dijelova potrebna za održavanje sigurnog funkcioniranja putničkih zrakoplova DNRK-a.

3.   Unija poduzima potrebne mjere radi utvrđivanja relevantnih predmeta na koje se odnosi ovaj članak.”

5.

Članak 16. mijenja se kako slijedi:

(a)

stavak 4. zamjenjuje se sljedećim:

„4.   Države članice surađuju, u skladu sa svojim nacionalnim zakonodavstvom, prilikom provjera na temelju stavaka od 1. do 3.

Države članice surađuju što je brže moguće i na prikladan način s drugom državom koja ima informacije koje izazivaju sumnju da DNRK pokušava izravno ili neizravno osigurati opskrbu nezakonitim teretom ili takav teret prodati, prenijeti ili dobaviti ako ta država zahtijeva dodatne pomorske informacije i informacije o pošiljci kako bi se, među ostalim, utvrdilo potječe li dotični predmet, roba ili proizvod iz DNRK-a.”;

(b)

stavak 6. zamjenjuje se sljedećim:

„6.   Države članice poduzimaju potrebne mjere za zapljenu i uklanjanje predmeta čija su opskrba, prodaja, prijenos ili izvoz zabranjeni RVSUN-om 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016), 2321 (2016), 2371 (2017), 2375 (2017) ili 2397 (2017) i koji su identificirani provjerama, na način koji je u skladu s njihovim obvezama na temelju primjenjivog međunarodnog prava, tako da ih unište, onesposobe ili učine neupotrebljivima, pohrane ili prenesu radi uklanjanja u državu koja nije ni država podrijetla ni odredišta.”

6.

Umeće se sljedeći članak:

„Članak 18.b

1.   Države članice u svojim lukama zapljenjuju, provjeravaju i oduzimaju svako plovilo te mogu zaplijeniti, provjeriti i oduzeti svako plovilo pod njihovom nadležnošću u njihovim teritorijalnim vodama ako postoje opravdani razlozi za sumnju da je plovilo uključeno u aktivnosti zabranjene ili prijevoz predmeta zabranjenih RVSUN-om 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016), 2321 (2016), 2356 (2017), 2371 (2017), 2375 (2017) ili 2397 (2017).

2.   Odredbe o oduzimanju plovila iz stavka 1. prestaju se primjenjivati šest mjeseci od datuma oduzimanja takvog plovila ako Odbor za sankcije odluči, na pojedinačnoj osnovi i na zahtjev države pod čijom zastavom plovilo plovi, da su poduzeti odgovarajući aranžmani u svrhu sprečavanja da plovilo doprinese budućim kršenjima RVSUN-ova iz stavka 1.

3.   Države članice iz registra brišu svako plovilo ako postoje opravdani razlozi za sumnju da je plovilo uključeno u aktivnosti zabranjene ili prijevoz predmeta zabranjenih RVSUN-om 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016), 2321 (2016), 2356 (2017), 2371 (2017), 2375 (2017) ili 2397 (2017).

4.   Zabranjeno je pružanje usluga klasifikacije od strane državljana država članica ili s državnog područja država članica plovilima navedenima u Prilogu VI., osim ako je Odbor za sankcije unaprijed na pojedinačnoj osnovi dao odobrenje.

5.   Zabranjeno je pružanje usluga osiguranja ili reosiguranja od strane državljana država članica ili s državnog područja država članica, za plovila navedena u Prilogu VI.

6.   Stavci 4. i 5. ne primjenjuju se ako Odbor za sankcije odluči na pojedinačnoj osnovi da je plovilo uključeno u aktivnosti namijenjene isključivo osiguravanju osnovnih sredstava za život kojima se pojedinci ili subjekti iz DNRK-a neće koristiti za ostvarivanje prihoda, ili isključivo u humanitarne svrhe.

7.   Prilog VI. sadržava plovila iz stavaka 4. i 5. ovog članka ako postoje opravdani razlozi za sumnju da je plovilo uključeno u aktivnosti zabranjene ili prijevoz predmeta zabranjenih RVSUN-om 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016), 2321 (2016), 2356 (2017), 2371 (2017), 2375 (2017) ili 2397 (2017).”

7.

Članak 21. zamjenjuje se sljedećim:

„Članak 21.

Države članice brišu iz registra svako plovilo koje je u vlasništvu ili pod kontrolom DNRK-a ili kojim upravlja DNRK i ne registriraju nijedno plovilo koje je iz registra izbrisala druga država na temelju stavka 24. RVSUN-a 2321 (2016), stavka 8. RVSUN-a 2375 (2017) ili stavka 12. RVSUN-a 2397 (2017), osim ako je Odbor za sankcije to unaprijed odobrio na pojedinačnoj osnovi.”

8.

U članku 26.a umeće se sljedeći stavak:

„5.   Države članice odmah, a najkasnije do 21. prosinca 2019., repatriraju u DNRK sve državljane DNRK-a koji ostvaruju dohodak u jurisdikciji te države članice i sve atašee vlade DNRK-a za nadzor sigurnosti koji prate radnike iz DNRK-a u inozemstvu, osim ako država članica utvrdi da je državljanin DNRK-a državljanin države članice ili državljanin DNRK-a čija je repatrijacija zabranjena, podložno primjenjivom nacionalnom i međunarodnom pravu, uključujući međunarodno pravo o izbjeglicama i međunarodno pravo o ljudskim pravima, te Sporazum o sjedištu Ujedinjenih naroda i Konvenciju o povlasticama i imunitetima Ujedinjenih naroda.”

9.

Članak 32. zamjenjuje se sljedećim:

„Članak 32.

Ne odobravaju se nikakvi zahtjevi u vezi s bilo kojim ugovorom ili transakcijom na čije su izvršenje izravno ili neizravno, u cijelosti ili djelomično utjecale mjere uvedene na temelju RVSUN-a 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016), 2321 (2016), 2356 (2017), 2375 (2017) ili 2397 (2017), uključujući mjere Unije ili bilo koje države članice u skladu s, ili kako se zahtijeva, relevantnim odlukama Vijeća sigurnosti UN-a ili mjerama obuhvaćenima ovom Odlukom, ili u bilo kakvoj vezi s provedbom tih odluka odnosno mjera, uključujući zahtjeve za odštetu ili bilo koje druge zahtjeve te vrste, kao što su zahtjev za naknadu štete ili zahtjev na temelju jamstva, posebno zahtjev za produljenje ili plaćanje obveznice, jamstva ili odštete, osobito financijskog jamstva ili financijske odštete, u bilo kojem obliku, ako ga podnesu:

(a)

osobe ili subjekti navedeni u prilogu I., II., III., IV., V. ili VI.;

(b)

bilo koja druga osoba ili subjekt u DNRK-u, uključujući Vladu DNRK-a te njezina javna tijela, korporacije i agencije;

(c)

bilo koja osoba ili subjekt koji djeluje putem ili u ime jedne od osoba ili subjekata iz točke (a) ili (b); ili

(d)

bilo koji vlasnik ili zakupoprimac (charterer) plovila koje je zaplijenjeno ili oduzeto na temelju članka 18.b stavka 1. ili koje je izbrisano iz registra na temelju članka 18.b stavka 3. ili koje je navedeno u Prilogu VI.”

10.

Umeće se sljedeći članak:

„Članak 32.a

Mjere uvedene u RVSUN-ovima 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016), 2321 (2016), 2356 (2017), 2371 (2017), 2375 (2017) i 2397 (2017) ne primjenjuju se ako na bilo koji način ometaju aktivnosti diplomatskih ili konzularnih misija u DNRK-u na temelju Bečke konvencije o diplomatskim odnosima i Bečke konvencije o konzularnim odnosima.”

11.

U članku 33. stavci 1. i 2. zamjenjuju se sljedećim:

„1.   Vijeće provodi izmjene priloga I. i IV. na temelju utvrđenjâ Vijeća sigurnosti UN-a ili Odbora za sankcije.

2.   Vijeće, odlučujući jednoglasno na prijedlog država članica ili Visokog predstavnika Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku, utvrđuje popise iz priloga II., III., V. i VI. i donosi njihove izmjene.”

12.

U članku 34. stavak 2. zamjenjuje se sljedećim:

„2.   Ako Vijeće odluči osobu ili subjekt podvrgnuti mjerama iz članka 18.b stavka 4. ili 5., članka 23. stavka 1. točke (b) ili (c) ili članka 27. stavka 1. točke (b), (c) ili (d), ono na odgovarajući način mijenja prilog II., III., V. ili VI.”

13.

Članak 36.a zamjenjuje se sljedećim:

„Članak 36.a

Odstupajući od mjera uvedenih RVSUN-om 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016), 2321 (2016), 2356 (2017), 2371 (2017), 2375 (2017) ili 2397 (2017), pod uvjetom da je Odbor za sankcije utvrdio da je izuzeće potrebno radi olakšavanja rada međunarodnih i nevladinih organizacija koje provode aktivnosti pružanja pomoći i humanitarne aktivnosti u DNRK-u za dobrobit civilnog stanovništva u DNRK-u ili za bilo koju drugu svrhu koja je u skladu s ciljevima tih RVSUN-ova, nadležno tijelo države članice daje potrebno odobrenje.”

14.

Prilog II. mijenja se u skladu s Prilogom I. ovoj Odluci.

15.

Prilog IV. zamjenjuje se tekstom iz Priloga II. ovoj Odluci.

16.

tekst iz Priloga III. ovoj Odluci dodaje se kao Prilog VI.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu sljedećeg dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Sastavljeno u Bruxellesu 26. veljače 2018.

Za Vijeće

Predsjednica

F. MOGHERINI


(1)  SL L 141, 28.5.2016., str. 79.


PRILOG I.

Unosi za sljedeće osobe i subjekt brišu se s popisa navedenog u Prilogu II. Odluci Vijeća (ZVSP) 2016/849:

I.

Osobe i subjekti odgovorni za programe DNRK-a povezane s nuklearnim oružjem, balističkim projektilima ili drugim oružjem za masovno uništavanje, ili osobe ili subjekti koji postupaju u njihovo ime ili po njihovu nalogu, ili subjekti koji su u njihovu vlasništvu ili pod njihovom kontrolom.

A.

Osobe

23.

PAK Yong Sik

31.

KIM Jong Sik

B.

Subjekti

5.

Ministarstvo narodnih oružanih snaga

II.

Osobe i subjekti koji pružaju financijske usluge koje bi mogle doprinijeti programima DNRK-a povezanima s nuklearnim oružjem, balističkim projektilima ili drugim oružjem za masovno uništavanje

5.

CHOE Chun-Sik


PRILOG II.

PRILOG IV.

POPIS PLOVILA IZ ČLANKA 18.a STAVKA 6.

A.

Plovila s kojih je povučena zastava

B.

Plovila usmjerena u luku

C.

Plovila izbrisana iz registra

D.

Plovila kojima je zabranjen ulazak u luke

1.

Naziv: PETREL 8

Dodatne informacije

IMO broj: 9562233. MMSI broj: 620233000

2.

Naziv: HAO FAN 6

Dodatne informacije

IMO broj: 8628597. MMSI broj: 341985000

3.

Naziv: TONG SAN 2

Dodatne informacije

IMO broj: 8937675. MMSI broj: 445539000

4.

Naziv: JIE SHUN

Dodatne informacije

IMO broj: 8518780. MMSI broj: 514569000

5.

Naziv: BILLIONS NO. 18

Dodatne informacije

IMO broj: 9191773

6.

Naziv: UL JI BONG 6

Dodatne informacije

IMO broj: 9114555

7.

Naziv: RUNG RA 2

Dodatne informacije

IMO broj: 9020534 8.

8.

Naziv: RYE SONG GANG 1

Dodatne informacije

IMO broj: 7389704

E.

Plovila koja podliježu zamrzavanju imovine


PRILOG III.

„PRILOG VI.

POPIS PLOVILA IZ ČLANKA 18.b STAVKA 7.


27.2.2018   

HR

Službeni list Europske unije

L 55/58


ODLUKA VIJEĆA (ZVSP) 2018/294

od 26. veljače 2018.

o izmjeni Odluke (ZVSP) 2015/259 o potpori aktivnostima Organizacije za zabranu kemijskog oružja (OPCW) u okviru provedbe Strategije EU-a za sprečavanje širenja oružja za masovno uništenje

VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o Europskoj uniji, a posebno njegov članak 28. stavak 1. u vezi s člankom 31. stavkom 1.,

uzimajući u obzir prijedlog Visokog predstavnika Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku,

budući da:

(1)

Vijeće je 17. veljače 2015. donijelo Odluku (ZVSP) 2015/259 (1).

(2)

Odlukom (ZVSP) 2015/259 predviđeno je provedbeno razdoblje za aktivnosti iz članka 1. stavka 2. te odluke u trajanju od 36 mjeseci nakon datuma sklapanja sporazuma o financiranju iz članka 3. stavka 3. te odluke.

(3)

Provedbeni subjekt („Tehničko tajništvo OPCW-a”) zatražio je 17. siječnja 2018. od Unije odobrenje za produljenje provedbenog razdoblja iz Odluke (ZVSP) 2015/259 za devet mjeseci kako bi se omogućio nastavak provedbe aktivnosti nakon isteka roka iz članka 5. stavka 2. te odluke.

(4)

Zatražena izmjena Odluke (ZVSP) 2015/259 odnosi se na njezin članak 5. stavak 2. i njezin Prilog, a posebno na opise određenih projektnih aktivnosti koje bi trebalo izmijeniti.

(5)

Nastavak aktivnosti iz članka 1. stavka 2. Odluke (ZVSP) 2015/259, kako se posebno navodi u zahtjevu Tehničkog tajništva OPCW-a od 17. siječnja 2018., moguć je bez utjecaja na resurse.

(6)

Odluku (ZVSP) 2015/259 trebalo bi stoga izmijeniti radi omogućivanja nastavka provedbe aktivnosti predviđenih u toj odluci tako da se na odgovarajući način produlji njezino trajanje,

DONIJELO JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Odluka (ZVSP) 2015/259 mijenja se kako slijedi:

1.

u članku 5. stavak 2. zamjenjuje se sljedećim:

„2.   Prestaje važiti 45 mjeseci nakon datuma sklapanja sporazuma o financiranju iz članka 3. stavka 3.”;

2.

u Prilogu, pod naslovom „Projekt I. — Provedba na nacionalnoj razini i provjera”, pod podnaslovom „Aktivnosti”, zadnja rečenica opisa aktivnosti pod nazivom „1. Regionalni tečaj osposobljavanja za carinska tijela država stranaka o tehničkim aspektima režima prijenosa iz CWC-a” zamjenjuje se sljedećim:

„Osposobljavanje će provoditi podružnica Tehničkog tajništva za potporu provedbi, kojoj stručnu podršku pruža Podružnica za izjave, u afričkoj regiji.”;

3.

u Prilogu, pod naslovom „Projekt I. — Provedba na nacionalnoj razini i provjera”, pod podnaslovom „Aktivnosti”, zadnje dvije rečenice opisa aktivnosti pod nazivom „10. Primjena saznanja koja proizlaze iz misije u Siriji” zamjenjuju se sljedećim:

„Kako bi se to postiglo na najdjelotvorniji način, predlaže se da Tajništvo održi internu radionicu radi preispitivanja i analiziranja stečenih saznanja te njihove što ranije provedbe. Ishodi te radionice trebali bi uključivati utvrđivanje i provedbu relevantnih programa osposobljavanja, kao i kupnju preporučene opreme, kako je utvrđeno na radionici.”;

4.

u Prilogu, pod naslovom „Projekt V. — Univerzalnost i informiranje javnosti”, pod podnaslovom „Aktivnosti”, prva rečenica opisa aktivnosti pod nazivom „2. Organiziranje izložbe o OPCW-u” zamjenjuje se sljedećim:

„Organiziranje profesionalne fizičke i internetske izložbe o OPCW-u i CWC-u, u suradnji sa znanstvenim muzejima i muzejima koji se bave temom mira, za predstavljanje na odgovarajućim sastancima, konferencijama itd.”;

5.

u Prilogu, pod naslovom „Projekt V. — Univerzalnost i informiranje javnosti”, pod podnaslovom „Aktivnosti”, opis aktivnosti pod nazivom „3. Informiranje mladih” zamjenjuje se sljedećim:

„Informiranje namijenjeno mladoj publici (u dobi od 15 do 25 godina) radi podizanja svijesti o OPCW-u i CWC-u i radi sudjelovanja mladih u istraživanju mogućnosti za buduće karijere u područjima i sektorima na međunarodnoj razini. To će uključivati informiranje putem video blogova i razvoj komunikacijskih materijala usmjerenih na mladu publiku.”;

6.

u Prilogu, pod naslovom „Projekt V. — Univerzalnost i informiranje javnosti”, pod podnaslovom „Aktivnosti”, opis aktivnosti pod nazivom „4. Olakšavanje univerzalnosti za države koje nisu stranke radi pridruživanja CWC-u” zamjenjuje se sljedećim:

„S obzirom na manji broj država koje nisu stranke CWC-a te radi promicanja poštovanja CWC-a kao obveze države na razoružanje i međunarodnu suradnju, Tehničko tajništvo OPCW-a usmjerit će se na bilateralne sastanke i sastanke za informiranje s državama koje nisu stranke te sponzorstvo sudionika iz država koje nisu stranke CWC-a kako bi sudjelovale u događanjima OPCW-a.”;

7.

u Prilogu, pod naslovom „Projekt V. — Univerzalnost i informiranje javnosti”, pod podnaslovom „Aktivnosti”, zadnja rečenica opisa aktivnosti pod nazivom „5. Potpora sudjelovanju nevladinih organizacija (NVO) u aktivnostima OPCW-a” zamjenjuje se sljedećim:

„Ovim će se prijedlogom osigurati osnovna sredstva za troškove putovanja i smještaja predstavnika nevladinih organizacija iz država čija su gospodarstva u razvoju ili u tranziciji radi prisustvovanja na svakoj od konferencija država stranaka 2015., 2016., 2017. i 2018.”;

8.

u Prilogu, pod naslovom „Projekt VI. — Program za Afriku”, pod podnaslovom „Aktivnosti”, opis aktivnosti pod nazivom „4. Sinergije i partnerstva za djelotvornu provedbu” zamjenjuje se sljedećim:

„Cilj je aktivnosti jačanje sposobnosti nacionalnih tijela CWC-a da dopru do nacionalnih dionika te promicanje angažmana agencija/tijela dionika u podupiranju provedbe CWC-a. To su nacionalna industrijska udruženja, regionalne i podregionalne organizacije, carinske ustanove za osposobljavanje, laboratoriji i akademske ustanove. Aktivnošću će se olakšati razmjena praksi među državama strankama iz afričke regije i poticati međudržavna potpora. Sudionici iz afričkih država stranaka dobit će financijsku potporu za sudjelovanje na sastanku nacionalnih tijela u sjedištu OPCW-a u Haagu.”;

9.

u Prilogu, pod naslovom „Projekt VI. — Program za Afriku”, pod podnaslovom „Aktivnosti”, zadnja rečenica opisa aktivnosti pod nazivom „5. Tečajevi za razvoj analitičkih sposobnosti” zamjenjuje se sljedećim:

„Tečajevi se provode uz potporu VERIFIN-a, priznate ustanove odabrane na temelju transparentnog postupka nadmetanja s kojom je OPCW sklopio petogodišnji sporazum, i uz potporu Nacionalnog instituta za istraživanje te fizikalnu i kemijsku analizu (INRAP) iz Tunisa.”.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu na dan donošenja.

Sastavljeno u Bruxellesu 26. veljače 2018.

Za Vijeće

Predsjednica

F. MOGHERINI


(1)  Odluka Vijeća (ZVSP) 2015/259 od 17. veljače 2015. o potpori aktivnostima Organizacije za zabranu kemijskog oružja (OPCW) u okviru provedbe Strategije EU-a za sprečavanje širenja oružja za masovno uništenje (SL L 43, 18.2.2015., str. 14.).