ISSN 1977-0847

Službeni list

Europske unije

L 48

European flag  

Hrvatsko izdanje

Zakonodavstvo

Godište 61.
21. veljače 2018.


Sadržaj

 

II.   Nezakonodavni akti

Stranica

 

 

MEĐUNARODNI SPORAZUMI

 

*

Odluka Vijeća (EU) 2018/254 od 15. veljače 2018. o sklapanju, u ime Europske unije, Marakeškog ugovora o olakšanju pristupa objavljenim djelima za osobe koje su slijepe, koje imaju oštećenje vida ili imaju drugih poteškoća u korištenju tiskanim materijalima

1

 

 

Marakeški ugovor o olakšanju pristupa objavljenim djelima za osobe koje su slijepe, koje imaju oštećenje vida ili imaju drugih poteškoća u korištenju tiskanim materijalima

3

 

 

UREDBE

 

*

Uredba Komisije (EU) 2018/255 оd 19. veljače 2018. o provedbi Uredbe (EZ) br. 1338/2008 Europskog parlamenta i Vijeća s obzirom na statističke podatke Europske ankete o zdravlju (EHIS) ( 1 )

12

 

*

Provedbena uredba Komisije (EU) 2018/256 оd 20. veljače 2018. o 281. izmjeni Uredbe Vijeća (EZ) br. 881/2002 o uvođenju određenih posebnih mjera ograničavanja protiv određenih osoba i subjekata povezanih s organizacijama ISIL-om (Da'esh) i Al-Qaidom

39

 

 

ODLUKE

 

*

Provedbena odluka Komisije (EU) 2018/257 оd 19. veljače 2018. o odobravanju odstupanja određenim državama članicama u odnosu na prijenos statističkih podataka u skladu s Uredbom (EZ) br. 1338/2008 Europskog parlamenta i Vijeća s obzirom na statističke podatke Europske ankete o zdravlju (EHIS) (priopćeno pod brojem dokumenta C(2018) 832)  ( 1 )

41

 

 

Ispravci

 

*

Ispravak Odluke Vijeća (ZVSP) 2016/849 od 27. svibnja 2016. o mjerama ograničavanja protiv Demokratske Narodne Republike Koreje i o stavljanju izvan snage Odluke 2013/183/ZVSP ( SL L 141, 28.5.2016. )

44

 


 

(1)   Tekst značajan za EGP.

HR

Akti čiji su naslovi tiskani običnim slovima su oni koji se odnose na svakodnevno upravljanje poljoprivrednim pitanjima, a općenito vrijede ograničeno razdoblje.

Naslovi svih drugih akata tiskani su masnim slovima, a prethodi im zvjezdica.


II. Nezakonodavni akti

MEĐUNARODNI SPORAZUMI

21.2.2018   

HR

Službeni list Europske unije

L 48/1


ODLUKA VIJEĆA (EU) 2018/254

od 15. veljače 2018.

o sklapanju, u ime Europske unije, Marakeškog ugovora o olakšanju pristupa objavljenim djelima za osobe koje su slijepe, koje imaju oštećenje vida ili imaju drugih poteškoća u korištenju tiskanim materijalima

VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije, a posebno njegov članak 114. u vezi s člankom 218. stavkom 6. točkom (a) podtočkom v.,

uzimajući u obzir prijedlog Europske komisije,

uzimajući u obzir suglasnost Europskog parlamenta (1),

budući da:

(1)

Unija je na temelju Odluke Vijeća 2010/48/EZ (2) od 22. siječnja 2011. obvezana Konvencijom Ujedinjenih naroda o pravima osoba s invaliditetom, čije su odredbe postale sastavni dio pravnog poretka Unije.

(2)

Vijeće je 26. studenoga 2012. ovlastilo Komisiju da u ime Unije u pregovorima dogovori međunarodni sporazum u okviru Svjetske organizacije za intelektualno vlasništvo (WIPO) o poboljšanom pristupu knjigama za osobe koje imaju poteškoća u korištenju tiskanim materijalima.

(3)

Nakon uspješnog završetka tih pregovora 27. lipnja 2013. donesen je Marakeški ugovor o olakšanju pristupa objavljenim djelima za osobe koje su slijepe, koje imaju oštećenje vida ili imaju drugih poteškoća u korištenju tiskanim materijalima („Marakeški ugovor”). Marakeški ugovor stupio je na snagu 30. rujna 2016.

(4)

U skladu s Odlukom Vijeća 2014/221/EU (3) Marakeški ugovor potpisan je u ime Unije 30. travnja 2014., podložno njegovu sklapanju.

(5)

Marakeškim ugovorom utvrđuje se niz međunarodnih pravila kojima se osigurava da na nacionalnoj razini postoje ograničenja ili iznimke od autorskog prava u korist osoba koje su slijepe, koje imaju oštećenje vida ili imaju drugih poteškoća u korištenju tiskanim materijalima. Marakeškim ugovorom nastoji se omogućiti i prekogranična razmjena primjeraka objavljenih djela izrađenih u dostupnom formatu u okviru tih ograničenja ili iznimki od autorskog prava. Stoga će se Marakeškim ugovorom olakšati pristup objavljenim djelima za njegove korisnike u Uniji i izvan nje.

(6)

Uredba (EU) 2017/1563 Europskog parlamenta i Vijeća (4) i Direktiva (EU) 2017/1564 Europskog parlamenta i Vijeća (5), kojima se provode obveze Unije na temelju Marakeškog ugovora, donesene su 13. rujna 2017.

(7)

U skladu s člankom 19. točkom (b) Marakeškog ugovora, datum stupanja na snagu Marakeškog ugovora za Uniju kao stranku jest tri mjeseca od datuma polaganja isprave o ratifikaciji ili pristupu kod glavnog direktora WIPO-a. Primjereno je uskladiti taj datum s datumom do kojega države članice trebaju prenijeti Direktivu (EU) 2017/1564 i s datumom od kojeg se primjenjuje Uredba (EU) 2017/1563. Stoga bi ispravu o ratifikaciji trebalo položiti najranije tri mjeseca prije datuma do kojeg države članice trebaju prenijeti Direktivu (EU) 2017/1564 i od kojeg se primjenjuje Uredba (EU) 2017/1563.

(8)

Sklapanje Marakeškog ugovora ulazi u isključivu nadležnost Unije (6) te bi Marakeški ugovor trebalo odobriti,

DONIJELO JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Marakeški ugovor o olakšanju pristupa objavljenim djelima za osobe koje su slijepe, koje imaju oštećenje vida ili imaju drugih poteškoća u korištenju tiskanim materijalima odobrava se u ime Unije.

Tekst Marakeškog ugovora priložen je ovoj Odluci.

Članak 2.

Predsjednika Vijeća određuje jednu ili više osoba ovlaštenih za polaganje, u ime Unije, isprave o ratifikaciji predviđene u članku 19. točki (b) Marakeškog ugovora.

To se polaganje izvršava od 12. srpnja 2018.

Članak 3.

Ova odluka stupa na snagu na dan donošenja.

Sastavljeno u Bruxellesu 15. veljače 2018.

Za Vijeće

Predsjednik

K. VALCHEV


(1)  Suglasnost od 18. siječnja 2018. (još nije objavljena u Službenom listu).

(2)  Odluka Vijeća 2010/48/EZ od 26. studenoga 2009. o sklapanju Konvencije Ujedinjenih naroda o pravima osoba s invaliditetom od strane Europske zajednice (SL L 23, 27.1.2010., str. 35.).

(3)  Odluka Vijeća 2014/221/EU od 14. travnja 2014. o potpisivanju, u ime Europske unije, Marakeškog ugovora o olakšanju pristupa objavljenim djelima za osobe koje su slijepe, koje imaju oštećenje vida, ili imaju drugih poteškoća u korištenju tiskanim materijalima (SL L 115, 17.4.2014., str. 1.).

(4)  Uredba (EU) 2017/1563 Europskog parlamenta i Vijeća od 13. rujna 2017. o prekograničnoj razmjeni između Unije i trećih zemalja primjeraka u dostupnom formatu određenih djela i drugih predmeta zaštite koji su zaštićeni autorskim pravom i srodnim pravima u korist osoba koje su slijepe, koje imaju oštećenje vida ili imaju drugih poteškoća u korištenju tiskanim materijalima (SL L 242, 20.9.2017., str. 1.).

(5)  Direktiva (EU) 2017/1564 Europskog parlamenta i Vijeća od 13. rujna 2017. o određenim dopuštenim upotrebama određenih djela i drugih predmeta zaštite koji su zaštićeni autorskim pravom i srodnim pravima u korist osoba koje su slijepe, koje imaju oštećenje vida ili imaju drugih poteškoća u korištenju tiskanim materijalima i o izmjeni Direktive 2001/29/EZ o usklađivanju određenih aspekata autorskog i srodnih prava u informacijskom društvu (SL L 242, 20.9.2017., str. 6.).

(6)  Mišljenje Suda od 14. veljače 2017., 3/15, ECLI:EU:C:2017:114.


21.2.2018   

HR

Službeni list Europske unije

L 48/3


PRIJEVOD

MARAKEŠKI UGOVOR

o olakšanju pristupa objavljenim djelima za osobe koje su slijepe, koje imaju oštećenje vida ili imaju drugih poteškoća u korištenju tiskanim materijalima

UGOVORNE STRANKE,

PODSJEĆAJUĆI na načela nediskriminacije, jednakih mogućnosti, dostupnosti te potpunog i učinkovitog sudjelovanja u društvu i uključivanja u njega iz Opće deklaracije o ljudskim pravima i Konvencije Ujedinjenih naroda o pravima osoba s invaliditetom,

IMAJUĆI NA UMU izazove koji su štetni za potpuni razvoj osoba koje imaju oštećenje vida ili imaju drugih poteškoća u korištenju tiskanim materijalima, koji ograničavaju njihovu slobodu izražavanja, uključujući slobodu traženja, primanja i davanja informacija i ideja svih vrsta na ravnopravnoj osnovi s drugima, uključujući svim oblicima komunikacije prema njihovu izboru, njihovo uživanje prava na obrazovanje i mogućnost provedbe istraživanja,

NAGLAŠAVAJUĆI važnost zaštite autorskog prava radi poticanja i nagrađivanja književnog i umjetničkog stvaralaštva te povećanja mogućnosti za svaku osobu, uključujući osobe koje imaju oštećenje vida ili imaju drugih poteškoća u korištenju tiskanim materijalima, da sudjeluje u kulturnom životu zajednice, uživa u umjetnostima i da može imati koristi od znanstvenog napretka i njegovih koristi,

SVJESNE prepreka koje osobama koje imaju oštećenje vida ili imaju drugih poteškoća u korištenju tiskanim materijalima onemogućuju pristup objavljenim djelima te tako i ostvarenje jednakih mogućnosti u društvu, i potrebe da se poveća broj djela u dostupnom formatu i poboljša optjecaj takvih djela,

UZIMAJUĆI U OBZIR da većina osoba koje imaju oštećenje vida ili imaju drugih poteškoća u korištenju tiskanim materijalima živi u zemljama u razvoju i najmanje razvijenim zemljama,

PRIZNAVAJUĆI da se, unatoč razlikama među nacionalnim zakonima o autorskom pravu, pozitivni utjecaj koji nove informacijske i komunikacijske tehnologije imaju na život osoba koje imaju oštećenje vida ili imaju drugih poteškoća u korištenju tiskanim materijalima može poboljšati boljim pravnim okvirom na međunarodnoj razini,

PRIZNAVAJUĆI da su mnoge države članice u svojim nacionalnim zakonima o autorskom pravu odredile ograničenja i iznimke u korist osoba koje imaju oštećenje vida ili imaju drugih poteškoća u korištenju tiskanim materijalima, ali da svejedno postoji stalan manjak djelâ u formatu dostupnom tim osobama, te da su potrebna znatna sredstva kako bi djela postala dostupna tim osobama i da je zbog nemogućnosti prekogranične razmjene primjeraka u dostupnom formatu bilo potrebno udvostručenje napora,

PRIZNAVAJUĆI važnost uloge nositeljâ prava u omogućivanju dostupnosti njihovih djela osobama koje imaju oštećenje vida ili imaju drugih poteškoća u korištenju tiskanim materijalima i važnost primjerenih ograničenja i iznimaka kako bi djela postala dostupna tim osobama, posebno kada tržište nije u mogućnosti osigurati takav pristup,

PRIZNAVAJUĆI potrebu održavanja ravnoteže između učinkovite zaštite pravâ autorâ i šireg javnog interesa, posebno obrazovanja, istraživanja i pristupa informacijama, te da se tom ravnotežom mora olakšati učinkovit i pravovremen pristup djelima u korist osoba koje imaju oštećenje vida ili imaju drugih poteškoća u korištenju tiskanim materijalima,

POTVRĐUJUĆI obveze ugovornih stranaka na temelju postojećih međunarodnih ugovora o zaštiti autorskog prava te važnost i fleksibilnost trostupanjskog testa primjenjivog na ograničenja i iznimke utvrđenog člankom 9. stavkom 2. Bernske konvencije za zaštitu književnih i umjetničkih djela te ostalim međunarodnim instrumentima,

PODSJEĆAJUĆI na važnost preporuka Razvojnog plana koje je 2007. donijela glavna skupština Svjetske organizacije za intelektualno vlasništvo (WIPO) i kojima se želi osigurati da razmatranja koja se odnose na razvoj čine sastavni dio rada te organizacije,

PRIZNAVAJUĆI važnost međunarodnog sustava autorskog prava i s ciljem usklađivanja ograničenjâ i iznimaka kako bi se osobama koje imaju oštećenje vida ili imaju drugih poteškoća u korištenju tiskanim materijalima omogućio lakši pristup djelima i njihovo korištenje,

SPORAZUMJELE SU SE KAKO SLIJEDI:

Članak 1.

Odnos prema drugim konvencijama i ugovorima

Nijedna odredba ovog Ugovora ne smije predstavljati odstupanje od obveza koje ugovorne stranke imaju jedna prema drugoj na temelju bilo kojeg drugog ugovora, niti dovoditi u pitanje prava koja ugovorna stranka ima na temelju drugih ugovora.

Članak 2.

Definicije

Za potrebe ovog Ugovora:

(a)

„djela” znači književna i umjetnička djela u smislu članka 2. stavka 1. Bernske konvencije za zaštitu književnih i umjetničkih djela, u obliku teksta, znakovnog sustava i/ili povezanih ilustracija, objavljena ili stavljena na raspolaganje javnosti na bilo kojem nosaču podataka (1);

(b)

„primjerak u dostupnom formatu” znači primjerak djela izveden na drugačiji način i u drugačijem formatu što korisniku omogućuje pristup djelu te omogućuje jednako lagan i slobodan pristup kakav bi imala osoba koja nema oštećenje vida ili drugih poteškoća u korištenju tiskanim materijalima. Primjercima u dostupnom formatu smiju se služiti isključivo korisnici i njima se mora poštovati cjelovitost originalnog djela, vodeći računa o izmjenama koje su potrebne kako bi djelo bilo dostupno u drugom formatu te o potrebama korisnikâ koje se odnose na dostupnost;

(c)

„ovlašteni subjekt” znači subjekt koji je država ovlastila ili priznala da na neprofitnoj osnovi korisnicima pruža usluge obrazovanja, osposobljavanja, adaptivnog čitanja ili pristupa informacijama. Uključuje i javnu ustanovu ili neprofitnu organizaciju koja iste usluge pruža korisnicima kao jednu od svojih primarnih djelatnosti ili institucionalnih obveza (2).

Ovlašteni subjekt utvrđuje vlastitu praksu i pridržava je se u svrhu:

i.

utvrđivanja da su osobe kojima pruža usluge korisnici;

ii.

ograničavanja vlastite distribucije i stavljanja na raspolaganje primjeraka u dostupnom formatu na korisnike i/ili ovlaštene subjekte;

iii.

odvraćanja od umnožavanja, distribucije i stavljanja na raspolaganje neovlaštenih primjeraka; i

iv.

posvećivanja dužne pažnje rukovanju primjercima djelâ i vođenju evidencije o tome, istodobno poštujući privatnost korisnikâ u skladu s člankom 8.

Članak 3.

Korisnici

Korisnik je osoba koja:

(a)

je slijepa;

(b)

ima oštećenje vida ili perceptivne smetnje ili poteškoće u čitanju koje nije moguće popraviti tako da vidna funkcija bude u osnovi istovjetna onoj koju ima osoba koja nema takvo oštećenje ili smetnje, te stoga u biti ne može čitati tiskana djela u istoj mjeri kao osoba koja nema oštećenje ili smetnje; ili (3)

(c)

zbog fizičkog hendikepa nije u stanju držati knjigu ili rukovati njome ili fokusirati ili pomicati oči u mjeri u kojoj bi se u načelu omogućilo čitanje;

bez obzira na druge oblike invalidnosti.

Članak 4.

Ograničenja i iznimke koje se odnose na primjerke u dostupnom formatu predviđene nacionalnim zakonodavstvom

1.

(a)

Ugovorne stranke dužne su u svojem nacionalnom zakonodavstvu koje se odnosi na autorsko pravo predvidjeti ograničenje ili iznimku od prava umnožavanja, prava distribucije i prava stavljanja na raspolaganje javnosti kako je predviđeno Ugovorom o autorskom pravu WIPO-a, kako bi se djela u dostupnom formatu mogla lakše staviti na raspolaganje korisnicima. Ograničenjem ili iznimkom predviđenom nacionalnim zakonodavstvom trebale bi se omogućiti izmjene potrebne kako bi djelo bilo dostupno u drugom formatu.

(b)

Ugovorne stranke mogu predvidjeti i ograničenje ili iznimku od prava na javno izvođenje kako bi se korisnicima olakšao pristup djelima.

2.   Ugovorna stranka može udovoljiti zahtjevima iz članka 4. stavka 1. za sva prava koja su njime utvrđena tako da u svojem nacionalnom zakonodavstvu o autorskom pravu predvidi ograničenje ili iznimku kojom:

(a)

je ovlaštenim subjektima dopušteno, bez odobrenja nositelja autorskog prava, izraditi primjerak djela u dostupnom formatu, nabaviti primjerak u dostupnom formatu od drugog ovlaštenog subjekta i staviti te primjerke korisnicima na raspolaganje bilo kojim sredstvima, uključujući nekomercijalnim posuđivanjem ili elektroničkom komunikacijom putem žice ili bežičnim putem, te poduzeti sve međukorake kako bi se ostvarili ti ciljevi, ako su ispunjeni svi sljedeći uvjeti:

i.

ovlašteni subjekt koji želi obavljati tu djelatnost ima zakonit pristup tom djelu ili primjerku tog djela;

ii.

djelo je pretvoreno u primjerak u dostupnom formatu što može uključivati sva sredstva potrebna za prijenos informacija na dostupni format, ali kojim se ne uvode izmjene osim onih neophodnih kako bi djelo postalo dostupno korisniku;

iii.

takvi primjerci u dostupnom formatu dostavljaju se isključivo kako bi se njima služili korisnici; i

iv.

djelatnost se obavlja na neprofitnoj osnovi;

i

(b)

korisnik ili osoba koja djeluje u njegovo ili njezino ime, uključujući primarnog njegovatelja ili osobnog asistenta, može izraditi primjerak djela u dostupnom formatu za osobnu uporabu korisnika ili može na drugi način pomoći korisniku da izradi primjerke u dostupnom formatu i da se njima služi ako korisnik ima zakonit pristup tom djelu ili primjerku tog djela.

3.   Ugovorna stranka može udovoljiti zahtjevima iz članka 4. stavka 1. tako da u svojem nacionalnom zakonu o autorskom pravu predvidi druga ograničenja ili iznimke u skladu s člancima 10. i 11. (4)

4.   Ugovorna stranka može ograničenja ili iznimke iz ovog članka ograničiti na djela koja se u posebnom dostupnom formatu ne mogu nabaviti na tržištu pod razumnim uvjetima za korisnike na tom tržištu. Svaka ugovorna stranka koja koristi tu mogućnost to izjavljuje u obavijesti koju polaže kod glavnog direktora WIPO-a u trenutku ratifikacije ovog Ugovora, njegova prihvaćanja ili pristupanja ovom Ugovoru ili u bilo kojem trenutku nakon toga (5).

5.   Nacionalnim se zakonodavstvom utvrđuje primjenjuje li se naknada na ograničenja ili iznimke iz ovog članka.

Članak 5.

Prekogranična razmjena primjeraka u dostupnom formatu

1.   Ugovorne stranke dužne su predvidjeti da ako je primjerak u dostupnom formatu izrađen na temelju ograničenja ili iznimke ili primjenom zakona, taj primjerak u dostupnom formatu ovlašteni subjekt može distribuirati ili staviti na raspolaganje korisniku ili ovlaštenom subjektu u drugoj ugovornoj stranci (6).

2.   Ugovorna stranka može udovoljiti zahtjevima iz članka 5. stavka 1. tako da u svojem nacionalnom zakonodavstvu o autorskom pravu predvidi ograničenje ili iznimku kojom:

(a)

je ovlaštenim subjektima dopušteno, bez odobrenja nositelja prava i za isključivu uporabu korisnikâ, primjerke u dostupnom formatu distribuirati ili staviti na raspolaganje ovlaštenom subjektu u drugoj ugovornoj stranci; i

(b)

je ovlaštenim subjektima dopušteno, bez odobrenja nositelja prava i u skladu s člankom 2. točkom (c), primjerke u dostupnom formatu distribuirati ili staviti na raspolaganje korisniku u drugoj ugovornoj stranci;

pod uvjetom da prije distribucije ili stavljanja na raspolaganje izvorni ovlašteni subjekt nije znao ili imao osnovane razloge znati da će se primjerak u dostupnom formatu koristiti za druge osobe osim korisnika (7).

3.   Ugovorna stranka može udovoljiti zahtjevima iz članka 5. stavka 1. tako da u svojem nacionalnom zakonodavstvu o autorskom pravu predvidi druga ograničenja ili iznimke u skladu s člankom 5. stavkom 4. i člancima 10. i 11.

4.

(a)

Kada ovlašteni subjekt u ugovornoj stranci primi primjerke u dostupnom formatu u skladu s člankom 5. stavkom 1. i ta ugovorna stranka nema obveza na temelju članka 9. Bernske konvencije, on osigurava, u skladu s vlastitim pravnim sustavom i praksom, da se primjerci u dostupnom formatu umnožavaju, distribuiraju i stavljaju na raspolaganje isključivo u korist korisnika na području nadležnosti te ugovorne stranke.

(b)

Distribucija i stavljanje na raspolaganje primjeraka u dostupnom formatu od strane ovlaštenog subjekta u skladu s člankom 5. stavkom 1. ograničeno je na područje nadležnosti te ugovorne stranke, osim ako je ona stranka Ugovora o autorskom pravu WIPO-a ili na drugi način ograničava ograničenja ili iznimke koje se provode na temelju ovog Ugovora u pogledu prava distribucije i prava stavljanja na raspolaganje javnosti na određene posebne slučajeve koji se ne suprostavljaju redovitom korištenju djela i neopravdano ne štete zakonitim interesima nositelja prava (8)  (9).

(c)

Ničim se iz ovog članka ne utječe na utvrđivanje toga što predstavlja radnju distribucije ili radnju stavljanja na raspolaganje javnosti.

5.   Nijedna odredba ovog Ugovora ne koristi se za razmatranje pitanja iscrpljenja prava.

Članak 6.

Uvoz primjeraka u dostupnom formatu

U mjeri u kojoj je nacionalnim zakonodavstvom ugovorne stranke dopušteno korisniku, osobi koja djeluje u njegovo ili njezino ime ili ovlaštenom subjektu da izradi primjerak djela u dostupnom formatu, nacionalnim zakonodavstvom te ugovorne stranke dopušta im se i uvoz primjerka u dostupnom formatu u korist korisnika, bez odobrenja nositelja prava (10).

Članak 7.

Obveze koje se odnose na tehnološke mjere

Ugovorne stranke poduzimaju odgovarajuće mjere, ako je potrebno, kako bi osigurale da kada pružaju primjerenu pravnu zaštitu i učinkovite pravne lijekove protiv izbjegavanja učinkovitih tehnoloških mjera, ta pravna zaštita ne sprečava korisnike da uživaju ograničenja i iznimke predviđene ovim Ugovorom (11).

Članak 8.

Poštovanje privatnosti

Pri provedbi ograničenja i iznimaka predviđenih ovim Ugovorom, ugovorne stranke nastoje zaštititi privatnost korisnikâ na ravnopravnoj osnovi s drugima.

Članak 9.

Suradnja s ciljem olakšanja prekogranične razmjene

1.   Ugovorne stranke nastoje poticati prekograničnu razmjenu primjeraka u dostupnom formatu podupiranjem dobrovoljne razmjene informacija kako bi se ovlaštenim subjektima pomoglo da se međusobno prepoznaju. Međunarodni ured WIPO-a u tu svrhu utvrđuje mjesto pristupa informacijama.

2.   Ugovorne stranke obvezuju se da će pomagati svojim ovlaštenim subjektima koji obavljaju djelatnosti iz članka 5. kako bi se na raspolaganje stavile informacije o njihovim praksama u skladu s člankom 2. točkom (c) razmjenom informacija među ovlaštenim subjektima i stavljanjem na raspolaganje informacija o svojim politikama i praksama, uključujući u vezi s prekograničnom razmjenom primjeraka u dostupnom formatu, zainteresiranim stranama i javnosti prema potrebi.

3.   Međunarodni ured WIPO-a pozvan je da podijeli informacije o funkcioniranju ovog Ugovora, ako su dostupne.

4.   Ugovorne stranke priznaju važnost međunarodne suradnje i njezina promicanja kao potpore nacionalnim naporima za ostvarenje svrhe i ciljeva ovog Ugovora (12).

Članak 10.

Opća načela provedbe

1.   Ugovorne stranke obvezuju se na donošenje mjera potrebnih za osiguranje primjene ovog Ugovora.

2.   Ništa ne smije spriječiti ugovorne stranke da odrede primjeren način provedbe odredaba ovog Ugovora u okviru vlastitog pravnog sustava i prakse (13).

3.   Ugovorne stranke mogu ispuniti svoja prava i obveze iz ovog Ugovora ograničenjima ili iznimkama izričito u korist korisnika, drugim ograničenjima ili iznimkama ili njihovom kombinacijom u okviru svojih nacionalnih pravnih sustava i praksi. Tu mogu biti uključeni sudski, upravni ili regulatorni akti u korist korisnika u pogledu poštenog postupanja, poslovanja ili uporabe za udovoljavanje njihovim potrebama u skladu s pravima i obvezama iz Bernske konvencije, drugih međunarodnih ugovora i članka 11.

Članak 11.

Opće obveze o ograničenjima i iznimkama

Pri donošenju mjera potrebnih za osiguranje primjene ovog Ugovora, ugovorna stranka može ostvarivati prava i ispunjava obveze koje ima na temelju Bernske konvencije, Sporazuma o trgovinskim aspektima prava intelektualnog vlasništva i Ugovora o autorskom pravu WIPO-a, uključujući njihove sporazume o tumačenju, tako da:

(a)

u skladu s člankom 9. stavkom 2. Bernske konvencije, ugovorna stranka može dopustiti umnožavanje djelâ u određenim posebnim slučajevima pod uvjetom da se takvo umnožavanje ne suprostavlja redovitom korištenju djela i neopravdano ne šteti zakonitim interesima autora;

(b)

u skladu s člankom 13. Sporazuma o trgovinskim aspektima prava intelektualnog vlasništva, ugovorna stranka ograničenja ili iznimke od isključivih prava ograničava na određene posebne slučajeve koji se ne suprostavljaju redovitom korištenju djela i neopravdano ne štete zakonitim interesima autora;

(c)

u skladu s člankom 10. stavkom 1. Ugovora o autorskom pravu WIPO-a, ugovorna stranka može predvidjeti ograničenja ili iznimke od prava koja su autorima odobrena na temelju Ugovora o autorskom pravu WIPO-a u određenim posebnim slučajevima, koji se ne suprostavljaju redovitom korištenju djela i neopravdano ne štete zakonitim interesima autora;

(d)

u skladu s člankom 10. stavkom 2. Ugovora o autorskom pravu WIPO-a, ugovorna stranka pri primjeni Bernske konvencije ograničava sva ograničenja i iznimke od prava na određene posebne slučajeve koji se ne suprostavljaju redovitom korištenju djela i neopravdano ne štete zakonitim interesima autora.

Članak 12.

Ostala ograničenja i iznimke

1.   Ugovorne stranke priznaju da ugovorna stranka može u svojem nacionalnom zakonodavstvu provesti druga ograničenja i iznimke od autorskog prava u korist korisnikâ od onih predviđenih ovim Ugovorom uzimajući u obzir gospodarsku situaciju te ugovorne stranke i njezine društvene i kulturne potrebe, u skladu s međunarodnim pravima i obvezama te ugovorne stranke, a u slučaju najmanje razvijene zemlje uzimajući u obzir njezine posebne potrebe i posebna međunarodna prava i obveze te elemente fleksibilnosti u tom pogledu.

2.   Ovim se Ugovorom ne dovode u pitanje ostala ograničenja i iznimke za osobe s invaliditetom predviđene nacionalnim zakonodavstvom.

Članak 13.

Skupština

1.

(a)

Ugovorne stranke imaju skupštinu.

(b)

Svaku ugovornu stranku u skupštini predstavlja jedan izaslanik kojemu mogu pomagati zamjenici, savjetnici i stručnjaci.

(c)

Troškove svakog izaslanstva snosi ugovorna stranka koja je imenovala izaslanstvo. Skupština može zatražiti od WIPO-a dodjelu financijske pomoći kako bi olakšala sudjelovanje izaslanstava ugovornih stranaka koje se smatraju zemljama u razvoju u skladu s utvrđenom praksom Opće skupštine Ujedinjenih naroda ili koje su zemlje u prelasku na tržišno gospodarstvo.

2.

(a)

Skupština se bavi pitanjima koja se odnose na održavanje i razvoj ovog Ugovora i njegovu primjenu i djelovanje.

(b)

Skupština obavlja funkciju koja joj je dodijeljena na temelju članka 15. u pogledu mogućnosti odobrenja određenim međuvladinim organizacijama da postanu stranke ovog Ugovora.

(c)

Skupština odlučuje o sazivanju diplomatske konferencije za reviziju ovog Ugovora i daje glavnom direktoru WIPO-a potrebne upute za pripremu takve diplomatske konferencije.

3.

(a)

Svaka ugovorna stranka koja je država ima jedan glas i glasuje samo u svoje vlastito ime.

(b)

Svaka ugovorna stranka koja je međuvladina organizacija može sudjelovati u glasovanju umjesto svojih država članica s brojem glasova koji je jednak broju njezinih država članica koje su ugovorne stranke ovog Ugovora. Nijedna međuvladina organizacija ne sudjeluje u glasovanju ako bilo koja od njezinih država članica ostvaruje svoje pravo na glasovanje, i obratno.

4.   Skupština se sastaje na poziv glavnog direktora i, osim u izvanrednim slučajevima, u istom razdoblju i na istom mjestu kao i glavna skupština WIPO-a.

5.   Skupština nastoji donositi odluke suglasnošću i donosi svoj poslovnik, uključujući sazivanje izvanrednih zasjedanja, zahtjeve koji se odnose na kvorum i, podložno odredbama ovog Ugovora, potrebnu većinu za različite vrste odluka.

Članak 14.

Međunarodni ured

Međunarodni ured WIPO-a obavlja administrativne zadaće u vezi s ovim Ugovorom.

Članak 15.

Uvjeti za postajanje strankom Ugovora

1.   Svaka država članica WIPO-a može postati stranka ovog Ugovora.

2.   Skupština može odlučiti da primi kao stranku ovog Ugovora svaku međuvladinu organizaciju koja izjavi da je nadležna za pitanja obuhvaćena ovim Ugovorom i da ima vlastito zakonodavstvo u tom području obvezujuće za sve njezine države članice te da je propisno ovlaštena, u skladu sa svojim unutarnjim postupcima, da postane stranka ovog Ugovora.

3.   Budući da je podnijela izjavu iz prethodnog stavka tijekom diplomatske konferencije na kojoj je donesen ovaj Ugovor, Europska unija može postati stranka ovog Ugovora.

Članak 16.

Prava i obveze iz Ugovora

Osim ako je izričitom odredbom ovog Ugovora određeno drukčije, svaka ugovorna stranka uživa sva prava i preuzima sve obveze iz ovog Ugovora.

Članak 17.

Potpisivanje Ugovora

Ovaj je Ugovor otvoren za potpisivanje na diplomatskoj konferenciji u Marakešu i nakon toga u sjedištu WIPO-a godinu dana od dana njegova donošenja i može ga potpisati svaka stranka koja ispunjujava uvjete za postajanje strankom ovog Ugovora.

Članak 18.

Stupanje na snagu Ugovora

Ovaj Ugovor stupa na snagu tri mjeseca nakon što dvadeset stranaka koje ispunjavaju uvjete iz članka 15. položi svoje isprave o ratifikaciji ili pristupu.

Članak 19.

Stupanje na snagu Ugovora za ugovornu stranku

Ovaj Ugovor obvezuje:

(a)

dvadeset stranaka koje ispunjavaju uvjete iz članka 18. od dana stupanja na snagu ovog Ugovora;

(b)

svaku drugu stranku koja ispunjava uvjete iz članka 15. od isteka tri mjeseca od datuma kada je položila svoju ispravu o ratifikaciji ili pristupu glavnom direktoru WIPO-a.

Članak 20.

Otkazivanje Ugovora

Svaka ugovorna stranka može otkazati ovaj Ugovor dostavljanjem obavijesti naslovljene glavnom direktoru WIPO-a. Svako otkazivanje stupa na snagu godinu dana od dana kada je glavni direktor WIPO-a primio obavijest.

Članak 21.

Jezici Ugovora

1.   Ovaj se Ugovor potpisuje u jednom izvorniku na engleskom, arapskom, kineskom, francuskom, ruskom i španjolskom jeziku, pri čemu su verzije na svim tim jezicima jednako vjerodostojne.

2.   Službeni tekst na bilo kojem jeziku osim onih iz članka 21. stavka 1. utvrđuje glavni direktor WIPO-a na zahtjev zainteresirane strane i nakon savjetovanja sa svim zainteresiranim stranama. Za potrebe ovog stavka, „zainteresirana strana” znači svaka država članica WIPO-a čiji je službeni jezik ili jedan od službenih jezika u pitanju te Europska unija i svaka međuvladina organizacija koja može postati stranka ovog Ugovora, ako je u pitanju jedan od njezinih službenih jezika.

Članak 22.

Depozitar

Glavni direktor WIPO-a depozitar je ovog Ugovora.

Sastavljeno u Marakešu 27. lipnja 2013.

 


(1)  Usuglašena izjava u vezi s člankom 2. točkom (a): Za potrebe ovog Ugovora, podrazumijeva se da su ovom definicijom obuhvaćena djela u audio formatu, kao što su audio knjige.

(2)  Usuglašena izjava u vezi s člankom 2. točkom (c): Za potrebe ovog Ugovora, podrazumijeva se da „subjekti koje je priznala država” mogu uključivati subjekte koji primaju državnu financijsku potporu da na neprofitnoj osnovi korisnicima pružaju usluge obrazovanja, osposobljavanja, adaptivnog čitanja ili pristupa informacijama.

(3)  Usuglašena izjava u vezi s člankom 3. točkom (b): Izraz „nije moguće popraviti” ne znači da je nužna uporaba svih mogućih medicinskih dijagnostičkih postupaka i postupaka liječenja.

(4)  Usuglašena izjava u vezi s člankom 4. stavkom 3.: Podrazumijeva se da se ovim stavkom ne smanjuje niti se proširuje područje primjene ograničenjâ i iznimaka dopuštenih na temelju Bernske konvencije u pogledu prava na prevođenje, u odnosu na osobe koje imaju oštećenje vida ili imaju drugih poteškoća u korištenju tiskanim materijalima.

(5)  Usuglašena izjava u vezi s člankom 4. stavkom 4.: Podrazumijeva se da zahtjev koji se odnosi na dostupnost na tržištu ne dovodi u pitanje je li ograničenje ili iznimka iz ovog članka u skladu s trostupanjskim testom ili nije.

(6)  Usuglašena izjava u vezi s člankom 5. stavkom 1.: Podrazumijeva se i da se nijednom odredbom ovog Ugovora ne smanjuje niti proširuje područje primjene isključivih prava predviđenih drugim ugovorima.

(7)  Usuglašena izjava u vezi s člankom 5. stavkom 2.: Podrazumijeva se da, kako bi se primjerci u dostupnom formatu distribuirali ili stavili na raspolaganje izravno korisniku u drugoj ugovornoj stranci, može biti primjereno da ovlašteni subjekt primijeni dodatne mjere kako bi utvrdio da je osoba kojoj pruža usluge korisnik i slijedio vlastitu praksu kako je navedeno u članku 2. točki (c).

(8)  Usuglašena izjava u vezi s člankom 5. stavkom 4. točkom (b): Podrazumijeva se da se nijednom odredbom ovog Ugovora ne zahtijeva ili podrazumijeva da ugovorna stranka prihvati ili primijeni trostupanjski test izvan granica njezinih obveza koje proizlaze iz ovog instrumenta ili drugih međunarodnih ugovora.

(9)  Usuglašena izjava u vezi s člankom 5. stavkom 4. točkom (b): Podrazumijeva se da se nijednom odredbom ovog Ugovora ne stvara obveza ugovorne stranke da ratificira Ugovor o autorskom pravu WIPO-a ili da mu pristupi ili da se pridržava bilo koje od njegovih odredaba te da se ničim u ovom Ugovoru ne dovode u pitanje prava, ograničenja i iznimke sadržane u Ugovoru o autorskom pravu WIPO-a.

(10)  Usuglašena izjava u vezi s člankom 6.: Podrazumijeva se da ugovorne stranke pri provedbi svojih obveza iz članka 6. raspolažu s elementima fleksibilnosti navedenima u članku 4.

(11)  Usuglašena izjava u vezi s člankom 7.: Podrazumijeva se da se ovlašteni subjekti, u različitim okolnostima, odlučuju za primjenu tehnoloških mjera za izradu, distribuciju i stavljanje na raspolaganje primjeraka u dostupnom formatu i ničim se u ovom članku ne ometa takva praksa ako je ona u skladu s nacionalnim zakonodavstvom.

(12)  Usuglašena izjava u vezi s člankom 9.: Podrazumijeva se da se člankom 9. ne podrazumijeva obvezna registracija za ovlaštene subjekte niti predstavlja preduvjet za ovlaštene subjekte za obavljanje djelatnosti priznatih ovim Ugovorom, već se predviđa mogućnost razmjene informacija kako bi se olakšala prekogranična razmjena primjeraka u dostupnom formatu.

(13)  Usuglašena izjava u vezi s člankom 10. stavkom 2.: Podrazumijeva se da kada se djelo smatra djelom iz članka 2. točke (a), uključujući takva djela u audio formatu, ograničenja i iznimke predviđeni ovim Ugovorom primjenjuju se mutatis mutandis na povezana prava koliko je potrebno kako bi se primjerak u dostupnom formatu izradio, distribuirao i stavio na raspolaganje korisnicima.


UREDBE

21.2.2018   

HR

Službeni list Europske unije

L 48/12


UREDBA KOMISIJE (EU) 2018/255

оd 19. veljače 2018.

o provedbi Uredbe (EZ) br. 1338/2008 Europskog parlamenta i Vijeća s obzirom na statističke podatke Europske ankete o zdravlju (EHIS)

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EZ) br. 1338/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. prosinca 2008. o statističkim podacima Zajednice o javnom zdravlju i zdravlju i sigurnosti na radnom mjestu (1), a posebno njezin članak 9. stavak 1.,

budući da:

(1)

Uredbom (EZ) br. 1338/2008 uspostavlja se zajednički okvir za sustavnu izradu europskih statističkih podataka o javnom zdravlju i zdravlju i sigurnosti na radnom mjestu.

(2)

U skladu s člankom 9. stavkom 1. Uredbe (EZ) br. 1338/2008 potrebne su provedbene mjere za utvrđivanje podataka i metapodataka koje treba dostaviti o zdravstvenom stanju, determinantama zdravlja i zdravstvenoj skrbi obuhvaćenima Prilogom I. toj Uredbi te određivanje referentnih razdoblja i vremenskih razdoblja za dostavu tih podataka.

(3)

Navedeni podaci čine minimalni skup statističkih podataka koji bi trebali omogućiti bolje praćenje zdravstvenih programa i politika Unije koji se odnose na socijalno uključivanje i socijalnu zaštitu, zdravstvene nejednakosti i zdravo starenje.

(4)

S povjerljivim podacima koje su države članice dostavile Komisiji (Eurostatu) trebalo bi postupati u skladu s načelom statističke povjerljivosti kako je utvrđeno Uredbom (EZ) br. 223/2009 Europskog parlamenta i Vijeća (2) i u skladu s Uredbom (EZ) br. 45/2001 Europskog parlamenta i Vijeća (3).

(5)

Analiza troškova i koristi provedena je i ocijenjena u skladu s člankom 6. Uredbe (EZ) br. 1338/2008. Analiza je pokazala da bi dostupnost usporedivih podataka iz cijele Unije mogla biti vrlo korisna za odlučivanje o zdravstvu i socijalnoj politici te za znanstvene potrebe. Primjena zajedničkih alata trebala bi omogućiti usklađenost podataka među zemljama, iako bi se povezani troškovi razlikovali ovisno o stupnju integracije traženih varijabla i metodologije postojećih nacionalnih anketa.

(6)

Mjere predviđene ovom Uredbom u skladu su s mišljenjem Odbora za europski statistički sustav,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Predmet

Europski statistički podaci koji se temelje na Europskoj anketi o zdravlju (EHIS) odnose se na zdravstveno stanje, zdravstvenu skrb i determinante zdravlja te sociodemografske karakteristike osoba starih 15 godina i više.

Članak 2.

Definicije

Za potrebe ove Uredbe, primjenjuju se sljedeće definicije:

1.

„privatno kućanstvo” znači:

(a)

kućanstvo koje čini jedna osoba, odnosno osoba koja živi sama u odvojenoj stambenoj jedinici ili koja kao podstanar nastanjuje odvojenu prostoriju (ili prostorije) u stambenoj jedinici, ali se ne udružuje s drugim stanarima stambene jedinice radi formiranja višečlanog kućanstva kako je definirano u nastavku; ili

(b)

višečlano kućanstvo, odnosno skupina od dvije ili više osoba koje zajedno nastanjuju cijelu stambenu jedinicu ili dio stambene jedinice i osiguravaju za sebe hranu i eventualno druge životne potrepštine. Članovi skupine mogu u većoj ili manjoj mjeri udružiti svoje prihode, imati zajednički proračun i dijeliti troškove.

Ovom definicijom nisu obuhvaćena kolektivna kućanstva kao što su bolnice, domovi za pružanje usluga njege ili stanovanja, zatvori, vojarne, vjerske ustanove, pansioni ili hosteli;

2.

„uobičajeno mjesto stanovanja” znači mjesto na kojem osoba uobičajeno provodi razdoblje dnevnog odmora, bez obzira na privremenu odsutnost za potrebe rekreacije, praznika, posjeta prijateljima i rodbini, posla, liječenja ili vjerskog hodočašća.

Uobičajenim stanovnicima određenog zemljopisnog područja smatraju se samo:

(a)

one osobe koje su do referentnog datuma živjele u svojem uobičajenom mjestu stanovanja najmanje 12 mjeseci neprekidno; ili

(b)

one osobe koje su pristigle u svoje uobičajeno mjesto stanovanja u razdoblju od 12 mjeseci prije referentnog datuma s namjerom da tamo ostanu najmanje godinu dana.

Ako okolnosti iz točke (a) ili (b) nije moguće utvrditi, „uobičajeno mjesto stanovanja” znači mjesto zakonitog ili registriranog boravišta;

3.

„mikropodaci” znači neagregirani podaci o opažanjima ili mjerenju karakteristika pojedinačnih jedinica;

4.

„prethodno provjereni mikropodaci” znači mikropodaci koje su države članice provjerile na temelju dogovorenih zajedničkih pravila validacije;

5.

„metapodaci” znači podaci kojima se definiraju i opisuju ostali podaci, primijenjena metodologija i statistički poslovni procesi.

Članak 3.

Potrebni podaci

1.   Svaka država članica Komisiji (Eurostatu) dostavlja mikropodatke određene u Prilogu I.

2.   Ti mikropodaci temelje se na nacionalno reprezentativnim uzorcima vjerojatnosti.

3.   Kako bi se postigla visoka razina usklađenosti rezultata anketa među zemljama, Komisija (Eurostat) u bliskoj suradnji s državama članicama predlaže metodološke i praktične preporuke i smjernice za odabir uzoraka i provedbu ankete. Te preporuke i smjernice bit će navedene u „Priručniku za europsku anketu o zdravlju” koji će uključivati uzorak upitnika.

4.   Zahtjevi o preciznosti odgovaraju onima utvrđenima u Prilogu II. Čimbenici ponderiranja izračunavaju se uzimajući u obzir vjerojatnost odabira jedinica, nedostavljanje odgovora i, prema potrebi, prilagodbu uzorka prema vanjskim podacima o distribuciji osoba u ciljnoj populaciji.

Članak 4.

Referentno stanovništvo

1.   Referentno stanovništvo jesu pojedinci starosti od 15 godina i više koji uobičajeno žive u privatnim kućanstvima na državnom području predmetne države članice u vrijeme prikupljanja podataka.

2.   Isključena su nacionalna državna područja navedena u Prilogu III. Osim toga, iz uzorka se mogu isključiti i neki manji dijelovi nacionalnog državnog područja na kojima ne živi više od 2 % nacionalnog stanovništva. Informacije o tim nacionalnim državnim područjima dostavljaju se u okviru referentnih metapodataka.

Članak 5.

Razdoblje prikupljanja podataka

1.   Podaci se prikupljaju u godini 2019.

2.   Podaci se prikupljaju tijekom najmanje tri mjeseca uključujući barem jedan mjesec u razdoblju od rujna do prosinca.

Članak 6.

Dostavljanje mikropodataka Komisiji (Eurostatu)

1.   Države članice dostavljaju prethodno provjerene mikropodatke (bez izravne identifikacije i uključujući čimbenike ponderiranja) koji se zahtijevaju ovom Uredbom u skladu sa standardom za razmjenu podataka koji je utvrdila Komisija (Eurostat). Podaci se dostavljaju Eurostatu putem jedinstvene ulazne točke kako Komisija (Eurostat) te podatke mogla preuzeti elektroničkim putem.

2.   Države članice dostavljaju prethodno provjerene mikropodatke u roku od devet mjeseci od završetka nacionalnog razdoblja prikupljanja podataka.

Članak 7.

Dostavljanje referentnih metapodataka Komisiji (Eurostatu)

1.   Referentni metapodaci koji se odnose na kvalitetu dostavljaju se u skladu sa standardom Europskog statističkog sustava koji određuje Komisija (Eurostat) i o kojem se dogovara s državama članicama.

2.   Države članice dostavljaju referentne metapodatke o kvaliteti koji se zahtijevaju ovom Uredbom u skladu sa standardom za razmjenu metapodataka koji je utvrdila Komisija (Eurostat). Podaci se dostavljaju Eurostatu putem jedinstvene ulazne točke kako Komisija (Eurostat) te podatke mogla preuzeti elektroničkim putem.

3.   Države članice dostavljaju te metapodatke Komisiji (Eurostatu) najkasnije tri mjeseca od dostave prethodno provjerenih mikropodataka.

Članak 8.

Stupanje na snagu

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 19. veljače 2018.

Za Komisiju

Predsjednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  SL L 354, 31.12.2008., str. 70.

(2)  Uredba (EZ) br. 223/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. ožujka 2009. o europskoj statistici (SL L 87, 31.3.2009., str. 164.).

(3)  Uredba (EZ) br. 45/2001 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. prosinca 2000. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka u institucijama i tijelima Zajednice i o slobodnom kretanju takvih podataka (SL L 8, 12.1.2001., str. 1.).


PRILOG I.

Mikropodaci koji se dostavljaju Komisiji (Eurostatu)

Oznaka varijable

Ime varijable

Kategorije

Filtar

TEHNIČKE VARIJABLE ANKETE

PID

Identifikacijski broj sudionika ankete

Deseteroznamenkasti broj

Svi

HHID

Identifikacijski broj kućanstva

Deseteroznamenkasti broj

Nije navedeno

Svi

PRIMSTRAT

Osnovni stratum za odabir uzorka

Četveroznamenkasti broj

Nije primjenjivo (bez stratifikacije)

Svi

PSU

Primarne jedinice uzorkovanja korištene pri odabiru uzorka

Četveroznamenkasti broj

Nije primjenjivo (bez višefaznog uzorkovanja)

Svi

WGT

Konačni pojedinačni ponder

Osmeroznamenkasti broj

Svi

WGT_SPEC

Konačna posebna pojedinačna masa

Osmeroznamenkasti broj

Nije navedeno

Svi

PROXY

Je li anketirana odabrana osoba ili netko drugi (zamjensko anketiranje)

Odabrana osoba

Drugi član kućanstva

Netko drugi izvan kućanstva

Svi

REFDATE

Referentni datum anketiranja

Osmeroznamenkasti broj (GGGGMMDD)

Svi

INTMETHOD

Primijenjena metoda prikupljanja podataka

Samostalno provedeno, poštom, neelektronička verzija

Samostalno provedeno, poštom, elektronička verzija

(e-pošta)

Samostalno provedeno, internetski upitnik

Izravno anketiranje, neelektronička verzija

Izravno anketiranje, elektronička verzija

Telefonsko anketiranje, neelektronička verzija

Telefonsko anketiranje, elektronička verzija

Osobno internetsko anketiranje

Kombinirana metoda prikupljanja podataka

Svi

INTLANG

Jezik anketiranja

Troznamenkaste oznake (Eurostatov popis standardnih oznaka)

Nije navedeno

Svi

POMOĆNE VARIJABLE

SEX

Spol sudionika ankete

Muški

Ženski

Svi

YEARBIRTH

Godina rođenja sudionika ankete

Četveroznamenkasti broj (GGGG)

Svi

PASSBIRTH

Rođendan sudionika ankete bio je prošao na datum ankete

Da

Ne

Svi

COUNTRY

Zemlja boravišta

Oznaka zemlje (oznaka SCL GEO)

Svi

REGION

Regija boravišta

Dvoznamenkasta oznaka na razini statističkih regija NUTS 2 (dvije znamenke nakon oznake države)

Nije navedeno

Svi

DEG_URB

Stupanj urbanizacije

Gradovi

Manji gradovi i predgrađa

Ruralna područja

Nije navedeno

Svi

BIRTHPLACE

Zemlja rođenja

Oznaka zemlje (oznaka SCL GEO)

Nije navedeno

Svi

CITIZEN

Zemlja glavnog državljanstva

Oznaka zemlje (oznaka SCL GEO)

Bez državljanstva

Nije navedeno

Svi

BIRHTPLACEFATH

Zemlja rođenja oca

Oznaka zemlje (oznaka SCL GEO)

Nije navedeno

Svi

BIRTHPLACEMOTH

Zemlja rođenja majke

Oznaka zemlje (oznaka SCL GEO)

Nije navedeno

Svi

HATLEVEL

Stupanj obrazovanja (najviši stečeni stupanj obrazovanja)

Na temelju klasifikacije ISCED-2011, oznake ISCED-A

Bez formalnog obrazovanja ili ispod razine ISCED 1

ISCED 1 – osnovnoškolsko obrazovanje

ISCED 2 – niži stupanj srednjoškolskog obrazovanja

ISCED 3 – viši stupanj srednjoškolskog obrazovanja

ISCED 4 – obrazovanje nakon srednjoškolskog koje nije ni više ni visoko

ISCED 5 – kraće više i visoko obrazovanje

ISCED 6 – dodiplomski studij ili jednakovrijedni stupanj obrazovanja

ISCED 7 – magisterij ili jednakovrijedni stupanj obrazovanja

ISCED 8 – doktorat ili jednakovrijedni stupanj obrazovanja

Nije navedeno

Svi

MAINSTAT

Status osnovne ekonomske djelatnosti (prema vlastitom navodu)

Zaposlen

Nezaposlen

Umirovljen

Nesposoban za rad zbog dugotrajnih zdravstvenih problema

Student, učenik

Obavlja kućanske poslove

U obveznoj vojnoj ili civilnoj službi

Ostalo

Nije navedeno

Svi

FT_PT

Puno ili nepuno radno vrijeme (prema vlastitom navodu)

Puno radno vrijeme

Nepuno radno vrijeme

Nije navedeno

Nije primjenjivo

MAINSTAT = Zaposlen

JOBSTAT

Status zaposlenja na glavnom poslu

Samozaposlen, zapošljava radnike

Samozaposlen, ne zapošljava radnike

Zaposlenik

Obiteljski radnik (neplaćeno)

Nije navedeno

Nije primjenjivo

MAINSTAT = Zaposlen

JOBISCO

Zanimanje na glavnom poslu

ISCO-08 na dvoznamenkastoj razini

Nije navedeno

Nije primjenjivo

MAINSTAT = Zaposlen

LOCNACE

Ekonomska djelatnost lokalne jedinice za glavni posao (sektor djelatnosti)

NACE Rev. 2, na razini s 1 znamenkom

Nije navedeno

Nije primjenjivo

MAINSTAT = Zaposlen

PARTNERS

Partneri koji žive u istom kućanstvu

Osoba koja živi sa zakonskim ili de facto partnerom

Osoba koja ne živi sa zakonskim ili de facto partnerom

Nije navedeno

Nije primjenjivo

Svi

MARSTALEGAL

Zakonsko bračno stanje

Nikada oženjen/udana i nikada u registriranom partnerstvu

Oženjen/udana ili u registriranom partnerstvu

Udovac/udovica ili je registrirano partnerstvo prestalo smrću partnera (i nije ponovno oženjen/udana ili u novom registriranom partnerstvu)

Razveden/razvedena ili je registrirano partnerstvo zakonski razvedeno (i nije ponovno oženjen/udana ili u novom registriranom partnerstvu)

Nije navedeno

Svi

HHNBPERS

Veličina kućanstva

Broj članova kućanstva

Nije navedeno

Svi

HHNBPERS_0_13

Broj osoba starih 13 godina ili mlađih

Broj

Nije navedeno

Svi

HHTYPE

Vrsta kućanstva

Samačko kućanstvo

Jedan roditelj s barem jednim djetetom mlađim od 25 godina

Jedan roditelj čija su sva djeca stara 25 godina ili više

Par bez djece

Par s barem jednim djetetom mlađim od 25 godina

Par čija su sva djeca stara 25 godina ili više

Druga vrsta kućanstva

Nije navedeno

Svi

HHINCOME

Ekvivalentni mjesečni neto dohodak kućanstva

1. dohodovni kvintil

2. dohodovni kvintil

3. dohodovni kvintil

4. dohodovni kvintil

5. dohodovni kvintil

Nije navedeno

Svi

VARIJABLE KOJE SE ODNOSE NA ZDRAVLJE

Zdravstveno stanje

Europski minimalni modul zdravlja

HS1

Opće zdravlje prema vlastitom opažanju

Vrlo dobro

Dobro

Osrednje (ni dobro ni loše)

Loše

Jako loše

Nije navedeno

Svi

HS2

Dugotrajan zdravstveni problem

Da

Ne

Nije navedeno

Svi

HS3

Ograničenje aktivnosti zbog zdravstvenih razloga

Znatno ograničenje

Ograničenje, no ne znatno

Bez imalo ograničenja

Nije navedeno

Svi

Bolesti i kronična oboljenja

CD1 A

Astma u posljednjih 12 mjeseci (uključujući alergijsku astmu)

Da

Ne

Nije navedeno

Svi

CD1B

Kronični bronhitis, kronična opstruktivna plućna bolest ili emfizem u posljednjih 12 mjeseci

Da

Ne

Nije navedeno

Svi

CD1C

Infarkt miokarda (srčani udar) ili kronične posljedice infarkta miokarda u posljednjih 12 mjeseci

Da

Ne

Nije navedeno

Svi

CD1D

Koronarna srčana bolest ili angina pectoris u posljednjih 12 mjeseci

Da

Ne

Nije navedeno

Svi

CD1E

Visoki krvni tlak u posljednjih 12 mjeseci

Da

Ne

Nije navedeno

Svi

CD1F

Moždani udar (cerebralno krvarenje, cerebralna tromboza) ili kronične posljedice moždanog udara u posljednjih 12 mjeseci

Da

Ne

Nije navedeno

Svi

CD1G

Artroza (artritis isključen) u posljednjih 12 mjeseci

Da

Ne

Nije navedeno

Svi

CD1H

Bolovi u donjem dijelu leđa ili ostali kronični bolovi leđa u posljednjih 12 mjeseci

Da

Ne

Nije navedeno

Svi

CD1I

Bolovi u vratu ili ostali kronični bolovi vrata u posljednjih 12 mjeseci

Da

Ne

Nije navedeno

Svi

CD1J

Dijabetes u posljednjih 12 mjeseci

Da

Ne

Nije navedeno

Svi

CD1K

Alergije, poput rinitisa, upale oka, dermatitisa, alergije na hranu ili ostale alergije (alergijska astma isključena) u posljednjih 12 mjeseci

Da

Ne

Nije navedeno

Svi

CD1L

Ciroza jetre u posljednjih 12 mjeseci

Da

Ne

Nije navedeno

Svi

CD1M

Urinarna inkontinencija, problemi s mjehurom u posljednjih 12 mjeseci

Da

Ne

Nije navedeno

Svi

CD1N

Problemi s bubrezima u posljednjih 12 mjeseci

Da

Ne

Nije navedeno

Svi

CD1O

Depresija u posljednjih 12 mjeseci

Da

Ne

Nije navedeno

Svi

CD1P

Visoka koncentracija lipida u krvi u posljednjih 12 mjeseci

Da

Ne

Nije navedeno

Svi

CD2

Opće zdravlje usne šupljine prema vlastitom opažanju

Vrlo dobro

Dobro

Osrednje (ni dobro ni loše)

Loše

Jako loše

Nije navedeno

Svi

Nesreće i ozljede

AC1 A

Cestovna prometna nesreća u posljednjih 12 mjeseci

Da

Ne

Nije navedeno

Svi

AC1B

Nesreća kod kuće u posljednjih 12 mjeseci

Da

Ne

Nije navedeno

Svi

AC1C

Nesreća u slobodno vrijeme u posljednjih 12 mjeseci

Da

Ne

Nije navedeno

Svi

AC2

Izuzetno ozbiljna medicinska intervencija u slučaju jako ozbiljne nesreće u posljednjih 12 mjeseci

Prijam u bolnicu ili bilo koju drugu zdravstvenu ustanovu

Liječnik ili medicinska sestra

Intervencija nije bila potrebna

Nije navedeno

Nije primjenjivo

Ako

AC1 A = Da ili

AC1B = Da ili

AC1C = Da

Odsutnost s posla (zbog zdravstvenih problema)

AW1

Odsutnost s posla zbog osobnih zdravstvenih problema u posljednjih 12 mjeseci

Da

Ne

Nije navedeno

Nije primjenjivo

Ako MAINSTAT = Zaposlen

AW2

Dani odsutnosti s posla zbog osobnih zdravstvenih problema u posljednjih 12 mjeseci

Broj dana

Nije navedeno

Nije primjenjivo

Ako AW1 = Da

Funkcionalna ograničenja

PL1

Nosi naočale ili kontaktne leće

Da

Ne

Slijep ili slabovidan

Nije navedeno

Svi

PL2

Poteškoće s vidom, čak i uz nošenje naočala ili kontaktnih leća

Bez poteškoća

Određene poteškoće

Znatne poteškoće

Uopće ne vidjeti

Nije navedeno

Nije primjenjivo

Ako PL1 = Da ili Ne ili Nije navedeno

PL3

Slušno pomagalo

Da

Ne

Potpuno gluh

Nije navedeno

Svi

PL4

Poteškoće sa sluhom pri razgovoru s drugom osobom u tihoj sobi čak i uz korištenje slušnog pomagala

Bez poteškoća

Određene poteškoće

Znatne poteškoće

Uopće ne čuje

Nije navedeno

Nije primjenjivo

Ako PL3 = Da ili Ne ili Nije navedeno

PL5

Poteškoće sa sluhom pri razgovoru s drugom osobom u bučnijoj sobi čak i uz korištenje slušnog pomagala

Bez poteškoća

Određene poteškoće

Znatne poteškoće

Uopće ne čuje

Nije navedeno

Nije primjenjivo

Ako PL3 = Da ili Ne ili Nije navedeno

PL6

Poteškoće s hodanjem pola kilometra na ravnoj podlozi bez ikakvog pomagala

Bez poteškoća

Određene poteškoće

Znatne poteškoće

Posve nemoguće

Nije navedeno

Svi

PL7

Poteškoće s hodanjem niz i uz 12 stepenica

Bez poteškoća

Određene poteškoće

Znatne poteškoće

Posve nemoguće

Nije navedeno

Svi

PL8

Poteškoće s pamćenjem ili koncentracijom

Bez poteškoća

Određene poteškoće

Znatne poteškoće

Posve nemoguće

Nije navedeno

Svi

PL9

Poteškoće sa žvakanjem tvrde hrane

Bez poteškoća

Određene poteškoće

Znatne poteškoće

Posve nemoguće

Nije navedeno

Nije primjenjivo

Ako AGE (1) ≥ 55

Aktivnosti vlastite skrbi

PC1 A

Poteškoće s hranjenjem samog sebe

Bez poteškoća

Određene poteškoće

Znatne poteškoće

Posve nemoguće

Nije navedeno

Nije primjenjivo

Ako AGE ≥ 55

PC1B

Poteškoće s ustajanjem iz kreveta ili stolice, odnosno sa sjedanjem na krevet ili stolicu

Bez poteškoća

Određene poteškoće

Znatne poteškoće

Posve nemoguće

Nije navedeno

Nije primjenjivo

Ako AGE ≥ 55

PC1C

Poteškoće s odijevanjem i skidanjem

Bez poteškoća

Određene poteškoće

Znatne poteškoće

Posve nemoguće

Nije navedeno

Nije primjenjivo

Ako AGE >= 55

PC1D

Poteškoće s upotrebom toaleta

Bez poteškoća

Određene poteškoće

Znatne poteškoće

Posve nemoguće

Nije navedeno

Nije primjenjivo

Ako AGE ≥ 55

PC1E

Poteškoće s kupanjem ili tuširanjem

Bez poteškoća

Određene poteškoće

Znatne poteškoće

Posve nemoguće

Nije navedeno

Nije primjenjivo

Ako AGE ≥ 55

PC2

Obično prima pomoć pri jednoj ili više aktivnosti skrbi o sebi: hranjenje, ustajanje iz kreveta ili stolice, odnosno sjedanje na krevet ili stolicu, odijevanje i skidanje, upotreba toaleta, kupanje ili tuširanje

Da, pri barem jednoj aktivnosti

Ne

Nije navedeno

Nije primjenjivo

Ako (AGE >= 55) i

{PC1 A ≠ Bez poteškoća

ili PC1B ≠ Bez poteškoća

ili PC1C ≠ Bez poteškoća

ili PC1D ≠ Bez poteškoća

ili PC1E ≠ Bez poteškoća}

PC3

Treba pomoć ili puno pomoći pri jednoj ili više aktivnosti skrbi o sebi: hranjenje, ustajanje iz kreveta ili stolice, odnosno sjedanje na krevet ili stolicu, odijevanje i skidanje, upotreba toaleta, kupanje ili tuširanje

Da, pri barem jednoj aktivnosti

Ne

Nije navedeno

Nije primjenjivo

Ako (AGE ≥ 55) i

{PC1 A ≠ Bez poteškoća

ili PC1B ≠ Bez poteškoća

ili PC1C ≠ Bez poteškoća

ili PC1D ≠ Bez poteškoća

ili PC1E ≠ Bez poteškoća}

Kućanski poslovi

HA1 A

Poteškoće s pripremom obroka

Bez poteškoća

Određene poteškoće

Znatne poteškoće

Posve nemoguće

Nije primjenjivo (osoba to nikad nije pokušala ili to ne treba raditi)

Nije navedeno

Nije primjenjivo

Ako AGE ≥ 55

HA1B

Poteškoće pri telefoniranju

Bez poteškoća

Određene poteškoće

Znatne poteškoće

Posve nemoguće

Nije primjenjivo (osoba to nikad nije pokušala ili to ne treba raditi)

Nije navedeno

Nije primjenjivo

Ako AGE ≥ 55

HA1C

Poteškoće s obavljanjem kupovine

Bez poteškoća

Određene poteškoće

Znatne poteškoće

Posve nemoguće

Nije primjenjivo (osoba to nikad nije pokušala ili to ne treba raditi)

Nije navedeno

Nije primjenjivo

Ako AGE ≥ 55

HA1D

Poteškoće s uzimanjem lijekova

Bez poteškoća

Određene poteškoće

Znatne poteškoće

Posve nemoguće

Nije primjenjivo (osoba to nikad nije pokušala ili to ne treba raditi)

Nije navedeno

Nije primjenjivo

Ako AGE ≥ 55

HA1E

Poteškoće s obavljanjem lakših kućanskih poslova

Bez poteškoća

Određene poteškoće

Znatne poteškoće

Posve nemoguće

Nije primjenjivo (osoba to nikad nije pokušala ili to ne treba raditi)

Nije navedeno

Nije primjenjivo

Ako AGE ≥ 55

HA1F

Poteškoće s obavljanjem povremenih težih kućanskih poslova

Bez poteškoća

Određene poteškoće

Znatne poteškoće

Posve nemoguće

Nije primjenjivo (osoba to nikad nije pokušala ili to ne treba raditi)

Nije navedeno

Nije primjenjivo

Ako AGE ≥ 55

HA1G

Poteškoće s vođenjem financija i obavljanjem svakodnevnih administrativnih poslova

Bez poteškoća

Određene poteškoće

Znatne poteškoće

Posve nemoguće

Nije primjenjivo (osoba to nikad nije pokušala ili to ne treba raditi)

Nije navedeno

Nije primjenjivo

Ako AGE ≥ 55

HA2

Obično prima pomoć pri jednoj ili više aktivnosti u kućanstvu: priprema obroka, telefoniranje, obavljanje kupovine, uzimanje lijekova, obavljanje lakših ili povremenih težih kućanskih poslova, vođenje financija i obavljanje svakodnevnih administrativnih poslova

Da, u slučaju barem jedne aktivnosti

Ne

Nije navedeno

Nije primjenjivo

Ako (AGE ≥ 55) i

{HA1 A ≠ Bez poteškoća

ili HA1B ≠ Bez poteškoća

ili HA1C ≠ Bez poteškoća

ili HA1D ≠ Bez poteškoća

ili HA1E ≠ Bez poteškoća

ili HA1F ≠ Bez poteškoća

ili HA1G ≠ Bez poteškoća}

HA3

Treba pomoć ili puno pomoći pri jednoj ili više aktivnosti u kućanstvu: priprema obroka, telefoniranje, obavljanje kupovine, uzimanje lijekova, obavljanje lakših ili povremenih težih kućanskih poslova, vođenje financija i obavljanje svakodnevnih administrativnih poslova

Da, pri barem jednoj aktivnosti

Ne

Nije navedeno

Nije primjenjivo

Ako (AGE ≥ 55) i

{HA1 A ≠ Bez poteškoća

ili HA1B ≠ Bez poteškoća

ili HA1C ≠ Bez poteškoća

ili HA1D ≠ Bez poteškoća

ili HA1E ≠ Bez poteškoća

ili HA1F ≠ Bez poteškoća

ili HA1G ≠ Bez poteškoća}

Bol

PN1

Intenzitet bolova u tijelu u posljednja četiri tjedna

Nema ih

Jako blagi

Blagi

Umjereni

Jaki

Izrazito jaki

Nije navedeno

Svi

PN2

Koliko su bolovi utjecali na uobičajeni rad u posljednja četiri tjedna (uključujući rad izvan kuće i kućanske poslove)

Nimalo

Malo

Umjereno

Poprilično

Jako puno

Nije navedeno

Svi

Mentalno zdravlje

MH1 A

Koliko je osobu nešto veselilo ili zanimalo u posljednja dva tjedna

Nimalo

Nekoliko dana

Više od polovine dana

Skoro svaki dan

Nije navedeno

Svi

MH1B

Potištenost, depresija ili očaj u posljednja dva tjedna

Nimalo

Nekoliko dana

Više od polovine dana

Skoro svaki dan

Nije navedeno

Svi

MH1C

Nesanica ili poteškoće sa spavanjem ili s previše spavanja u posljednja dva tjedna

Nimalo

Nekoliko dana

Više od polovine dana

Skoro svaki dan

Nije navedeno

Svi

MH1D

Osjećaj umora ili niske razine energije u posljednja dva tjedna

Nijednom

Nekoliko dana

Više od polovine dana

Skoro svaki dan

Nije navedeno

Svi

MH1E

Loš apetit ili prejedanje u posljednja dva tjedna

Nijednom

Nekoliko dana

Više od polovine dana

Skoro svaki dan

Nije navedeno

Svi

MH1F

Negativno samopoimanje, osjećaj bezvrijednosti ili promašenosti i iznevjerenih očekivanja obitelji, u posljednja dva tjedna

Nijednom

Nekoliko dana

Više od polovine dana

Skoro svaki dan

Nije navedeno

Svi

MH1G

Poteškoće s koncentracijom npr. pri čitanju novina ili gledanju televizije, u posljednja dva tjedna

Nimalo

Nekoliko dana

Više od polovine dana

Skoro svaki dan

Nije navedeno

Svi

MH1H

Usporeno kretanje ili govor koji su druge osobe mogle primijetiti; toliki nemir ili uznemirenost da se osoba kretala znatno više nego što je za nju uobičajeno, u posljednja dva tjedna

Nijednom

Nekoliko dana

Više od polovine dana

Skoro svaki dan

Nije navedeno

Svi

Zdravstvena skrb

Bolnička i dnevna skrb

HO12

Koliko je noći osoba provela kao pacijent u bolnici u posljednjih 12 mjeseci

Broj

Nije navedeno

Svi

HO34

Koliko je puta osoba primljena kao dnevni pacijent u bolnicu u posljednjih 12 mjeseci

Broj

Nije navedeno

Svi

Ambulantna i kućna skrb

AM1

Zadnji posjet stomatologu ili ortodontu (radi liječenja)

Prije manje od šest mjeseci

Prije šest do 12 mjeseci

Prije 12 mjeseci ili dulje

Nikad

Nije navedeno

Svi

AM2

Zadnje savjetovanje s obiteljskim liječnikom ili liječnikom opće prakse (radi liječenja)

Prije manje od 12 mjeseci

Prije 12 mjeseci ili dulje

Nikad

Nije navedeno

Svi

AM3

Broj savjetovanja s obiteljskim liječnikom ili liječnikom opće prakse u posljednja četiri tjedna (radi liječenja)

Broj

Nije navedeno

Nije primjenjivo

Ako AM2 = Prije manje od 12 mjeseci

AM4

Zadnje savjetovanje s liječnikom specijalistom ili kirurgom (radi liječenja)

Prije manje od 12 mjeseci

Prije 12 mjeseci ili dulje

Nikad

Nije navedeno

Svi

AM5

Broj savjetovanja s liječnikom specijalistom ili kirurgom u posljednja četiri tjedna (radi liječenja)

Broj

Nije navedeno

Nije primjenjivo

Ako AM4 = Prije manje od 12 mjeseci

AM6 A

Savjetovanje s fizioterapeutom ili kineziterapeutom u posljednjih 12 mjeseci

Da

Ne

Nije navedeno

Svi

AM6B

Savjetovanje s psihologom, psihoterapeutom ili psihijatrom u posljednjih 12 mjeseci

Da

Ne

Nije navedeno

Svi

AM7

Korištenje bilo kakvih usluga kućne njege za osobne potrebe u posljednjih 12 mjeseci

Da

Ne

Nije navedeno

Svi

Uzimanje lijekova

MD1

Uzimanje bilo kakvih lijekova koje je propisao liječnik u posljednja dva tjedna (isključujući kontracepciju)

Da

Ne

Nije navedeno

Svi

MD2

Uzimanje bilo kakvih lijekova, biljnih lijekova ili vitamina koje nije propisao liječnik u posljednja dva tjedna (isključujući kontracepciju)

Da

Ne

Nije navedeno

Svi

Preventivne usluge

PA1

Posljednje cijepljenje protiv gripe

Godina i mjesec (GGGGMM)

Jako davno (prije prethodne kalendarske godine)

Nikad

Nije navedeno

Svi

PA2

Posljednje mjerenje krvnog tlaka u zdravstvenoj ustanovi

U posljednjih 12 mjeseci

Prije jedne do manje od tri godine

Prije tri do manje od pet godina

Prije pet godina ili više

Nikad

Nije navedeno

Svi

PA3

Posljednje mjerenje razine kolesterola u krvi u zdravstvenoj ustanovi

U posljednjih 12 mjeseci

Prije godinu do tri godine

Prije tri do pet godina

Prije pet godina ili više

Nikad

Nije navedeno

Svi

PA4

Posljednje mjerenje razine šećera u krvi u zdravstvenoj ustanovi

U posljednjih 12 mjeseci

Prije godinu do tri godine

Prije tri do pet godina

Prije pet godina ili više

Nikad

Nije navedeno

Svi

PA5

Posljednji test za otkrivanje tragova krvi u stolici

U posljednjih 12 mjeseci

Prije godinu do dvije godine

Prije dvije do tri godine

Prije tri godine ili više

Nikad

Nije navedeno

Svi

PA6

Posljednja kolonoskopija

U posljednjih 12 mjeseci

Prije godinu do pet godina

Prije pet do deset godina

Prije deset godina ili više

Nikad

Nije navedeno

Svi

PA7

Posljednja mamografija (rendgenski pregled dojki)

U posljednjih 12 mjeseci

Prije godinu do dvije godine

Prije dvije do tri godine

Prije tri godine ili više

Nikad

Nije navedeno

Nije primjenjivo

Ako SEX = Ženski

PA8

Posljednji bris vrata maternice

U posljednjih 12 mjeseci

Prije godinu do dvije godine

Prije dvije do tri godine

Prije tri godine ili više

Nikad

Nije navedeno

Nije primjenjivo

Ako SEX = Ženski

Neispunjene potrebe za zdravstvenom skrbi

UN1 A

Neispunjena potreba za zdravstvenom skrbi u posljednjih 12 mjeseci zbog preduge liste čekanja

Da

Ne

Bez potrebe za zdravstvenom skrbi

Nije navedeno

Svi

UN1B

Neispunjena potreba za zdravstvenom skrbi u posljednjih 12 mjesecu zbog udaljenosti ili problema s prijevozom

Da

Ne

Bez potrebe za zdravstvenom skrbi

Nije navedeno

Svi

UN2 A

Osoba nije imala financijskih sredstava za liječnički pregled ili liječenje u posljednjih 12 mjeseci

Da

Ne

Bez potrebe

Nije navedeno

Svi

UN2B

Osoba nije imala financijskih sredstava za stomatološki pregled ili liječenje u posljednjih 12 mjeseci

Da

Ne

Bez potrebe

Nije navedeno

Svi

UN2C

Osoba nije imala financijskih sredstava za lijekove u posljednjih 12 mjeseci

Da

Ne

Bez potrebe

Nije navedeno

Svi

UN2D

Osoba nije imala financijskih sredstava za skrb o mentalnom zdravlju (koju pruža, primjerice, psiholog, psihoterapeut ili psihijatar) u posljednjih 12 mjeseci

Da

Ne

Bez potrebe

Nije navedeno

Svi

Determinante zdravlja

Težina i visina

BM1

Visina bez obuće

Broj u cm

Nije navedeno

Svi

BM2

Težina bez odjeće i obuće

Broj u kg

Nije navedeno

Svi

Tjelesna aktivnost

PE1

Fizički napor posla (uključene su aktivnosti plaćenog i neplaćenog rada)

Uglavnom sjedi ili stoji

Uglavnom hoda ili obavlja poslove koji zahtijevaju umjeren tjelesni napor

Uglavnom obavlja težak ili zahtjevan fizički rad

Ne izvršava nikakve poslove

Nije navedeno

Svi

PE2

Koliko dana u uobičajenom tjednu osoba neprekidno hoda najmanje deset minuta

Broj dana

Nikad se ne bavi takvim fizičkim aktivnostima

Nije navedeno

Svi

PE3

Koliko vremena dnevno osoba obično hoda

10 – 29 minuta na dan

30 – 59 minuta na dan

Sat do dva sata na dan

Dva do tri sata na dan

Tri sata ili više na dan

Nije navedeno

Nije primjenjivo

Ako PE2 ≠ Nikad se ne bavi takvim fizičkim aktivnostima

PE4

Koliko dana u uobičajenom tjednu osoba vozi bicikl neprekidno najmanje deset minuta

Broj dana

Nikad se ne bavi takvim fizičkim aktivnostima

Nije navedeno

Svi

PE5

Koliko vremena dnevno osoba obično vozi bicikl

10 – 29 minuta na dan

30 – 59 minuta na dan

Sat do dva sata na dan

Dva do tri sata na dan

Tri sata ili više na dan

Nije navedeno

Nije primjenjivo

Ako PE4 ≠ Nikad se ne bavi takvim fizičkim aktivnostima

PE6

Koliko se dana u uobičajenom tjednu osoba bavi sportom, održavanjem kondicije ili rekreativnim fizičkim aktivnostima (u slobodno vrijeme) uz najmanje deset minuta neprekidnog blagog povećanja brzine disanja ili broja otkucaja srca

Broj dana

Nikad se ne bavi takvim fizičkim aktivnostima

Nije navedeno

Svi

PE7

Koliko se vremena tjedno osoba obično bavi sportom, održavanjem kondicije ili rekreativnim aktivnostima (u slobodno vrijeme)

Sati i minute (SSMM)

Nije navedeno

Nije primjenjivo

Ako PE6 ≠ Nikad se ne bavi takvim fizičkim aktivnostima

PE8

Koliko se dana u uobičajenom tjednu osoba bavi aktivnostima jačanja mišića

Broj dana

Nikad se ne bavi takvim fizičkim aktivnostima

Nije navedeno

Svi

PE9

Koliko vremena dnevno osoba obično provede sjedeći

Sati i minute (SSMM)

Nije navedeno

Svi

Prehrambene navike

DH1

Učestalost unosa voća, isključujući sokove

Jedanput ili više puta na dan

Četiri do šest puta tjedno

Jedanput do tri puta tjedno

Rjeđe od jedanput tjedno

Nikad

Nije navedeno

Svi

DH2

Broj porcija voća na dan, isključujući sokove

Broj

Nije navedeno

Nije primjenjivo

Ako DH1 = Jedanput ili više puta na dan

DH3

Učestalost unosa povrća ili salata, isključujući sokove i krumpir

Jedanput ili više puta na dan

Četiri do šest puta tjedno

Jedanput do tri puta tjedno

Rjeđe od jedanput tjedno

Nikad

Nije navedeno

Svi

DH4

Broj dnevnih porcija povrća ili salata, isključujući sokove i krumpir

Broj

Nije navedeno

Nije primjenjivo

Ako DH3 = Jedanput ili više puta na dan

DH5

Učestalost konzumacije čistih voćnih ili biljnih sokova

Jedanput ili više puta na dan

Četiri do šest puta tjedno

Jedanput do tri puta tjedno

Rjeđe od jedanput tjedno

Nikad

Nije navedeno

Svi

DH6

Učestalost konzumacije slatkih osvježavajućih pića

Jedanput ili više puta na dan

Četiri do šest puta tjedno

Jedanput do tri puta tjedno

Rjeđe od jedanput tjedno

Nikad

Nije navedeno

Svi

Pušenje

SK1

Pušačke navike

Svakodnevno puši

Povremeno puši

Ne puši

Nije navedeno

Svi

SK2

Prosječan broj cigareta na dan

Broj

Nije navedeno

Nije primjenjivo

Ako SK1 = Svakodnevno puši

SK3

Bivši svakodnevni pušač

Da

Ne

Nije navedeno

Nije primjenjivo

Ako SK1 = Povremeno puši ili Ne puši ili Nije navedeno

SK4

Godine svakodnevnog pušenja

Broj

Nije navedeno

Nije primjenjivo

Ako SK1 = Svakodnevno puši

ili

{(SK1 = Povremeno puši

ili Ne puši

ili Nije navedeno)

i SK3 = Da}

SK5

Učestalost izloženosti duhanskom dimu u zatvorenom prostoru

Svakodnevno, jedan ili više sati na dan

Svakodnevno, manje od jednog sata na dan

Najmanje jedanput tjedno (ali ne svaki dan)

Rjeđe od jedanput tjedno

Nikad ili skoro nikad

Nije navedeno

Svi

SK6

Vrsta elektroničkih cigareta ili sličnih elektroničkih uređaja koje osoba upotrebljava

Svakodnevno puši e-cigarete

Povremeno puši e-cigarete

Prije je pušila e-cigarete

Nikad nije pušila e-cigarete

Nije navedeno

Svi

Konzumacija alkohola

AL1

Učestalost konzumacije alkoholnih pića svih vrsta (pivo, vino, jabukovača, žestoka pića, kokteli, prethodno pripravljena miješana alkoholna pića, likeri, domaća alkoholna pića…) u posljednjih 12 mjeseci

Svaki dan ili skoro svaki dan

5 – 6 dana u tjednu

3 – 4 dana u tjednu

1 – 2 dana u tjednu

2 – 3 dana u mjesecu

Jedanput mjesečno

Rjeđe od jedanput mjesečno

Ništa u posljednjih 12 mjeseci jer više ne pije alkohol

Nikada, ili samo nekoliko gutljaja u cijelom životu

Nije navedeno

Svi

AL2

Učestalost konzumacije alkoholnih pića od ponedjeljka do četvrtka

Sva četiri dana

Tri od ta četiri dana

Dva od ta četiri dana

Jedan od ta četiri dana

Ni jedan od ta četiri dana

Nije navedeno

Nije primjenjivo

Ako AL1 =

Svaki dan ili skoro svaki dan

ili 5 – 6 dana u tjednu

ili 3 – 4 dana u tjednu

ili 1 – 2 dana u tjednu

AL3

Broj alkoholnih (uobičajenih) pića u prosjeku u jednom od tih dana (od ponedjeljka do četvrtka)

16 ili više pića na dan

10 – 15 pića na dan

6 – 9 pića na dan

4 – 5 pića na dan

3 pića na dan

2 pića na dan

1 piće na dan

Ni jedno piće na dan

Nije navedeno

Nije primjenjivo

Ako (AL1 =

Svaki dan ili skoro svaki dan

ili 5 – 6 dana u tjednu

ili 3 – 4 dana u tjednu

ili 1 – 2 dana u tjednu)

i

(AL2 = U sva četiri dana

ili Tri od ta četiri dana

ili Dva od ta četiri dana

ili Jedan od ta četiri dana)

AL4

Učestalost konzumacije alkoholnih pića od petka do nedjelje

Sva tri dana

Dva od ta tri dana

Jedan od ta tri dana

Ni jedan od ta tri dana

Nije navedeno

Nije primjenjivo

Ako AL1 =

Svaki dan ili skoro svaki dan

ili 5 – 6 dana u tjednu

ili 3 – 4 dana u tjednu

ili 1 – 2 dana u tjednu

AL5

Broj alkoholnih (uobičajenih) pića u prosjeku u jednom od tih dana (od petka do nedjelje)

16 ili više pića na dan

10 – 15 pića na dan

6 – 9 pića na dan

4 – 5 pića na dan

3 pića na dan

2 pića na dan

1 piće na dan

Ni jedno piće na dan

Nije navedeno

Nije primjenjivo

Ako (AL1 =

Svaki dan ili skoro svaki dan

ili 5 – 6 dana u tjednu

ili 3 – 4 dana u tjednu

ili 1 – 2 dana u tjednu)

i

(AL4 = Sva tri dana

ili Dva od ta tri dana

ili Jedan od ta tri dana)

AL6

Učestalost opasne jednokratne konzumacije pića (jednakovrijedne količini od 60 g čistog etanola ili više) u posljednjih 12 mjeseci

Svaki dan ili skoro svaki dan

5 – 6 dana u tjednu

3 – 4 dana u tjednu

1 – 2 dana u tjednu

2 – 3 dana u mjesecu

Jedanput mjesečno

Rjeđe od jedanput mjesečno

Ni jednom u posljednjih 12 mjeseci

Nikad u životu

Nije navedeno

Nije primjenjivo

Ako AL1 =

Svaki dan ili skoro svaki dan

ili 5 – 6 dana u tjednu

ili 3 – 4 dana u tjednu

ili 1 – 2 dana u tjednu

ili 2 – 3 dana u mjesecu

ili Jedanput mjesečno

ili Rjeđe od jedanput mjesečno

Društvena potpora

SS1

Broj bliskih osoba na koje se osoba može osloniti u slučaju ozbiljnih osobnih problema

Nema ih

Jedna ili dvije

Tri do pet

Šest ili više

Nije navedeno

Svi

SS2

Zabrinutost drugih zbog postupaka osobe

Visok stupanj zabrinutosti i interesa

Određeni stupanj zabrinutosti i interesa

Nejasno

Nizak stupanj zabrinutosti i interesa

Bez zabrinutosti i interesa

Nije navedeno

Svi

SS3

Koliko je jednostavno dobiti potrebnu pomoć od susjeda

Vrlo jednostavno

Jednostavno

Moguće

Teško

Vrlo teško

Nije navedeno

Svi

Pružanje neslužbene skrbi ili pomoći

IC1

Pružanje skrbi ili pomoći jednoj ili više osoba koje imaju problema zbog starosti, kroničnih bolesti ili tegoba, najmanje jednom tjedno (profesionalne djelatnosti isključene)

Da

Ne

Nije navedeno

Svi

IC2

Prevladavajući odnos s osobom (osobama) koje pate od bilo kakve kronične bolesti, imaju tegoba ili problema zbog starosti, a kojima sudionik ankete pruža skrb ili pomoć najmanje jedanput tjedno

Član (članovi) obitelji sudionika ankete

Osoba (osobe) koje nisu članovi obitelji sudionika ankete

Nije navedeno

Nije primjenjivo

Ako IC1 = Da

IC3

Koliko sati tjedno sudionik ankete pruža skrb ili pomoć osobi ili osobama koje pate od kronične bolesti, imaju tegoba ili problema zbog starosti

Manje od 10 sati tjedno

Od 10 do 20 sati tjedno

20 ili više sati tjedno

Nije navedeno

Nije primjenjivo

Ako IC1 = Da


(1)  AGE se odnosi na dob sudionika ankete koja se izražava u navršenim godinama.


PRILOG II.

Zahtjevi o preciznosti

1.

Zahtjevi o preciznosti za sve skupove podataka izraženi su u standardnim pogreškama i definiraju se kao neprekinute funkcije stvarnih procjena i veličine statističke populacije u zemlji.

2.

Procijenjena standardna pogreška u pojedinačnoj procjeni

Image

smije biti veća od sljedećeg iznosa:

Image

3.

Funkcija f(N) ima oblik

Formula

.

4.

Za parametre N, a i b upotrebljavaju se sljedeće vrijednosti:

Image

N

a

b

Postotak stanovništva s ozbiljnim ograničenjima u obavljanju uobičajenih aktivnosti zbog zdravstvenih problema (u dobi od 15 godina ili starije)

Stanovništvo zemlje u dobi od 15 godina ili starije koje živi u privatnim kućanstvima, izraženo u milijunima osoba i zaokruženo na 3 decimalna mjesta

1 200

2 800


PRILOG III.

Nacionalna državna područja koja su isključena iz ankete

Zemlja

Nacionalna državna područja

Francuska

Francuski prekomorski departmani i državna područja

Cipar

Područje koje nije pod nadzorom ciparskih vlasti

Nizozemska

Karipski otoci (Bonaire, St. Eustatius i Saba)

Irska

Svi otoci na otvorenome moru uz izuzetak sljedećih otoka: Achill, Bull, Cruit, Gorumna, Inishnee, Lettermore, Lettermullan i Valentia

Ujedinjena Kraljevina

Škotska sjeverno od Kaledonijskog kanala, otočje Scilly


21.2.2018   

HR

Službeni list Europske unije

L 48/39


PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2018/256

оd 20. veljače 2018.

o 281. izmjeni Uredbe Vijeća (EZ) br. 881/2002 o uvođenju određenih posebnih mjera ograničavanja protiv određenih osoba i subjekata povezanih s organizacijama ISIL-om (Da'esh) i Al-Qaidom

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EZ) br. 881/2002 od 27. svibnja 2002. o uvođenju određenih posebnih mjera ograničavanja protiv određenih osoba i subjekata povezanih s organizacijama ISIL-om (Da'esh) i Al-Qaidom (1), a posebno njezin članak 7. stavak 1. točku (a) i članak 7.a stavak 5.,

budući da:

(1)

U Prilogu I. Uredbi (EZ) br. 881/2002 navode se osobe, skupine i subjekti na koje se odnosi zamrzavanje financijskih sredstava i gospodarskih izvora u skladu s tom uredbom.

(2)

Odbor za sankcije Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda odlučio je 14. veljače 2018. izmijeniti jedan unos na popisu osoba, skupina i subjekata na koje bi se zamrzavanje financijskih sredstava i gospodarskih izvora trebalo primijeniti. Prilog I. Uredbi (EZ) br. 881/2002 trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Prilog I. Uredbi (EZ) br. 881/2002 mijenja se u skladu s Prilogom ovoj Uredbi.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu sljedećeg dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 20. veljače 2018.

Za Komisiju,

u ime predsjednika,

Voditeljica Službe za instrumente vanjske politike


(1)  SL L 139, 29.5.2002., str. 9.


PRILOG

U Prilogu I. Uredbi (EZ) br. 881/2002 unos „Djamel Lounici (alias Jamal Lounici). Adresa: Alžir. Datum rođenja: 1.2.1962. Mjesto rođenja: Alžir, Alžir. Državljanstvo: alžirsko. Ostali podaci: (a) ime oca je Abdelkader, a ime majke je Johra Birouh; (b) vratio se iz Italije u Alžir gdje boravi od studenoga 2008.; (c) zet Othmana Deramchija. Datum uvrštenja na popis iz članka 2.a stavka 4. točke (b): 16.1.2004.” zamjenjuje se sljedećim:

„Djamel Lounici (alias Jamal Lounici). Adresa: Alžir. Datum rođenja: 1.2.1962. Mjesto rođenja: Alžir, Alžir. Državljanstvo: alžirsko. Ostali podaci: (a) ime oca je Abdelkader, a ime majke je Johra Birouh; (b) vratio se iz Francuske u Alžir, gdje boravi od rujna 2008. Datum uvrštenja u skladu s člankom 7.d stavkom 2. točkom (i): 16.1.2004.”.


ODLUKE

21.2.2018   

HR

Službeni list Europske unije

L 48/41


PROVEDBENA ODLUKA KOMISIJE (EU) 2018/257

оd 19. veljače 2018.

o odobravanju odstupanja određenim državama članicama u odnosu na prijenos statističkih podataka u skladu s Uredbom (EZ) br. 1338/2008 Europskog parlamenta i Vijeća s obzirom na statističke podatke Europske ankete o zdravlju (EHIS)

(priopćeno pod brojem dokumenta C(2018) 832)

(Vjerodostojni su samo tekstovi na engleskom, finskom, francuskom, malteškom, nizozemskom, njemačkom, rumunjskom i švedskom jeziku)

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EZ) br. 1338/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. prosinca 2008. o statističkim podacima Zajednice o javnom zdravlju i zdravlju i sigurnosti na radnom mjestu (1), a posebno njezin članak 9. stavak 2.,

uzimajući u obzir zahtjeve Kraljevine Belgije, Savezne Republike Njemačke, Republike Malte, Kraljevine Nizozemske, Republike Austrije, Rumunjske, Republike Finske i Ujedinjene Kraljevine Velike Britanije i Sjeverne Irske,

budući da:

(1)

U skladu s člankom 9. stavkom 2. Uredbe (EZ) br. 1338/2008 Komisija može državama članicama odobriti odstupanja i prijelazna razdoblja na temelju objektivnih razloga.

(2)

Iz informacija koje je primila Komisija vidljivo je da su odstupanja koja su države članice zatražile opravdana zbog potrebe za većim prilagodbama nacionalnih administrativnih i statističkih sustava radi potpunog usklađivanja s Uredbom (EZ) br. 1338/2008.

(3)

Takva odstupanja trebala bi se odobriti, na njihov zahtjev, Kraljevini Belgiji, Saveznoj Republici Njemačkoj, Republici Malti, Kraljevini Nizozemskoj, Republici Austriji, Rumunjskoj, Republici Finskoj i Ujedinjenoj Kraljevini Velike Britanije i Sjeverne Irske.

(4)

Mjere predviđene ovom Odlukom u skladu su s mišljenjem Odbora za europski statistički sustav,

DONIJELA JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Odstupanja iz Priloga odobravaju se državama članicama koje su u njemu navedene.

Članak 2.

Ova je Odluka upućena Kraljevini Belgiji, Saveznoj Republici Njemačkoj, Republici Malti, Kraljevini Nizozemskoj, Republici Austriji, Rumunjskoj, Republici Finskoj i Ujedinjenoj Kraljevini Velike Britanije i Sjeverne Irske.

Sastavljeno u Bruxellesu 19. veljače 2018.

Za Komisiju

Marianne THYSSEN

Članica Komisije


(1)  SL L 354, 31.12.2008., str. 70.


PRILOG

Odstupanja od Uredbe (EZ) br. 1338/2008, kako je provodi Komisija, s obzirom na statističke podatke Europske ankete o zdravlju (EHIS)

Za potrebe prikupljanja podataka u okviru Europske ankete o zdravlju 2019. odobravaju se sljedeća odstupanja:

 

Belgija, Finska i Nizozemska nisu obvezne dostaviti varijable iz sljedeće tablice:

Belgija

UN2 A, UN2B, UN2C, UN2D o neispunjenim potrebama

Finska

PL2 i PL8 o funkcionalnim ograničenjima

PE6 o tjelesnoj aktivnosti

AL1 do AL6 o konzumaciji alkohola

Nizozemska

CD1P i CD2 o bolestima i kroničnim oboljenjima

PL8 i PL9 o funkcionalnim ograničenjima

PE9 o tjelesnoj aktivnosti

DH5 i DH6 o prehrambenim navikama

SK3, SK4 i SK6 o pušenju

 

Belgiji, Njemačkoj, Malti i Austriji odobrava se odstupanje u pogledu razdoblja prikupljanja podataka. Razdoblje prikupljanja podataka za Belgiju jest 2018,. za Austriju i Njemačku 2018.–2020., a za Maltu 2019.–2020.

 

Rumunjskoj se odobrava odstupanje u pogledu dostavljanja mikropodataka. Rumunjska prethodno provjerene mikropodatke dostavlja u roku od 12 mjeseci od završetka nacionalnog razdoblja prikupljanja podataka.

 

Ujedinjenoj Kraljevini dodjeljuje se odstupanje u pogledu referentnog stanovništva. Referentno stanovništvo u Ujedinjenoj Kraljevini pojedinci su stariji od 16 godina koji žive u privatnim kućanstvima na njezinu državnom području u vrijeme prikupljanja podataka.


Ispravci

21.2.2018   

HR

Službeni list Europske unije

L 48/44


Ispravak Odluke Vijeća (ZVSP) 2016/849 od 27. svibnja 2016. o mjerama ograničavanja protiv Demokratske Narodne Republike Koreje i o stavljanju izvan snage Odluke 2013/183/ZVSP

( Službeni list Europske unije L 141 od 28. svibnja 2016. )

Stranici 110., Prilogu I., dio B (Subjekti), unos 23., treći stupac (Lokacija):

umjesto:

„… SWIFT: DCBK KKPY”

treba stajati:

„… SWIFT: DCBK KPPY”.