ISSN 1977-0847

Službeni list

Europske unije

L 11

European flag  

Hrvatsko izdanje

Zakonodavstvo

Godište 61.
16. siječnja 2018.


Sadržaj

 

II.   Nezakonodavni akti

Stranica

 

 

MEĐUNARODNI SPORAZUMI

 

*

Odluka Vijeća (EU) 2018/61 od 21. ožujka 2017. o potpisivanju, u ime Europske unije, i privremenoj primjeni izmjene Sporazuma između Sjedinjenih Američkih Država i Europske zajednice o suradnji u području reguliranja sigurnosti u civilnom zrakoplovstvu

1

 

 

Izmjena 1. Sporazuma o suradnji u području reguliranja sigurnosti u civilnom zrakoplovstvu između Sjedinjenih Američkih Država i Europske zajednice

3

 

 

Ispravci

 

*

Ispravak Odluke Komisije (EU) 2017/175 od 25. siječnja 2017. o utvrđivanju mjerila za znak za okoliš EU-a za turistički smještaj ( SL L 28, 2.2.2017. )

6

 

*

Ispravak Uredbe Komisije (EU) 2017/978 оd 9. lipnja 2017. o izmjeni priloga II., III. i V. Uredbi (EZ) br. 396/2005 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu maksimalnih razina ostataka za fluopiram; heksaklorcikloheksan (HCH), alfa-izomer; heksaklorcikloheksan (HCH), beta-izomer; heksaklorcikloheksan (HCH), zbroj izomera, osim gama-izomera; lindan (heksaklorcikloheksan (HCH), gama-izomer); nikotin i profenofos u ili na određenim proizvodima ( SL L 151, 14.6.2017. )

7

HR

Akti čiji su naslovi tiskani običnim slovima su oni koji se odnose na svakodnevno upravljanje poljoprivrednim pitanjima, a općenito vrijede ograničeno razdoblje.

Naslovi svih drugih akata tiskani su masnim slovima, a prethodi im zvjezdica.


II. Nezakonodavni akti

MEĐUNARODNI SPORAZUMI

16.1.2018   

HR

Službeni list Europske unije

L 11/1


ODLUKA VIJEĆA (EU) 2018/61

od 21. ožujka 2017.

o potpisivanju, u ime Europske unije, i privremenoj primjeni izmjene Sporazuma između Sjedinjenih Američkih Država i Europske zajednice o suradnji u području reguliranja sigurnosti u civilnom zrakoplovstvu

VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije, a posebno njegov članak 100. stavak 2. u vezi s člankom 218. stavkom 5.,

uzimajući u obzir prijedlog Europske komisije,

budući da:

(1)

Vijeće je 25. rujna 2014. ovlastilo Komisiju za otvaranje pregovora sa Sjedinjenim Američkim Državama o izmjeni Sporazuma između Sjedinjenih Američkih Država i Europske zajednice o suradnji u području reguliranja sigurnosti u civilnom zrakoplovstvu (1) („Sporazum”), koji je stupio na snagu 1. svibnja 2011. Pregovori su uspješno završeni razmjenom pisama elektroničkom poštom između glavnih pregovarača, čime je potvrđeno njihovo obostrano slaganje s tekstom dogovorenim u pregovorima.

(2)

Dogovorenom izmjenom Sporazuma („izmjena 1.”) proširuju se područja suradnje u okviru Sporazuma u kojima se može primjenjivati uzajamno priznavanje nalaza o sukladnosti i odobrenja, čime se omogućuje optimalna upotreba resursa i odgovarajuće uštede, uz istodobno održavanje visoke razine sigurnosti u zračnom prometu.

(3)

Izmjenu 1. trebalo bi potpisati.

(4)

Kako bi se omogućilo donošenje novog priloga o licenciranju pilota u okviru proširenog područja primjene Sporazuma, čiju važnost treba razmatrati u kontekstu relevantnih odredaba o konverziji dozvola pilota izdanih od strane trećih zemalja iz Uredbe Komisije (EU) br. 1178/2011 (2), izmjenu 1. trebalo bi privremeno primjenjivati, do zavšetka postupaka potrebnih za njezino stupanje na snagu,

DONIJELO JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Odobrava se potpisivanje u ime Unije izmjene 1. Sporazuma između Sjedinjenih Američkih Država i Europske zajednice o suradnji u području reguliranja sigurnosti u civilnom zrakoplovstvu, podložno sklapanju navedene izmjene.

Tekst izmjene 1. priložen je ovoj Odluci.

Članak 2.

Predsjednika Vijeća ovlašćuje se da odredi jednu ili više osoba ovlaštenih za potpisivanje izmjene 1. u ime Unije.

Članak 3.

Izmjena 1. privremeno se primjenjuje, u skladu s njezinim člankom 2., od datuma njezina potpisivanja do završetka postupaka potrebnih za njezino stupanje na snagu.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu na dan donošenja.

Sastavljeno u Bruxellesu 21. ožujka 2017.

Za Vijeće

Predsjednik

E. SCICLUNA


(1)  SL L 291, 9.11.2011., str. 3.

(2)  Uredba Komisije (EU) br. 1178/2011 od 3. studenoga 2011. o utvrđivanju tehničkih zahtjeva i administrativnih postupaka vezano za članove posade zrakoplova u civilnom zrakoplovstvu u skladu s Uredbom (EZ) br. 216/2008 Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 311, 25.11.2011., str. 1.).


16.1.2018   

HR

Službeni list Europske unije

L 11/3


PRIJEVOD

IZMJENA 1.

Sporazuma o suradnji u području reguliranja sigurnosti u civilnom zrakoplovstvu između Sjedinjenih Američkih Država i Europske zajednice

Članak 1.

Opće odredbe

Na temelju uvjeta članka 19. stavka B Sporazuma o suradnji u području reguliranja sigurnosti u civilnom zrakoplovstvu („Sporazum”) između Sjedinjenih Američkih Država („Sjedinjene Države”) i Europske zajednice (dalje u tekstu zajedno „stranke”, a pojedinačno „stranka”), stranke su suglasne izmijeniti Sporazum kako slijedi:

(a)

U članku 2. stavak B briše se u cijelosti i zamjenjuje sljedećim:

„Područje suradnje na temelju ovog Sporazuma uključuje sljedeća područja:

1.

odobrenja plovidbenosti i praćenje aeronautičkih proizvoda civilnog zrakoplovstva;

2.

okolišno testiranje i odobrenja aeronautičkih proizvoda civilnog zrakoplovstva;

3.

odobrenja i praćenje objekata za održavanje;

4.

licenciranje i osposobljavanje osoblja;

5.

uporabu zrakoplova; i

6.

usluge u zračnom prometu i upravljanje zračnim prometom.”

(b)

Članak 5. briše se u cijelosti i zamjenjuje sljedećim:

„Članak 5.

Prilozi

Za pitanja u okviru područja primjene ovog Sporazuma ugovorne stranke ili njihovi predstavnici u Odboru izrađuju priloge u kojima se opisuju uvjeti za uzajamno priznavanje nalaza o sukladnosti i odobrenja, nakon što se suglase da su norme, pravila, prakse i postupci civilnog zrakoplovstva svake od stranaka dovoljno spojivi da omogućuju priznavanje odobrenja i nalaza o sukladnosti jedne ugovorne stranke u ime druge u vezi s dogovorenim normama. Ugovorne stranke također su suglasne da se pitanja tehničkih razlika između njihovih sustava civilnog zrakoplovstva rješavaju u prilozima.”

Članak 2.

Privremena primjena

Do njezina stupanja na snagu stranke su suglasne privremeno primjenjivati ovu izmjenu od datuma njezina potpisivanja.

Članak 3.

Stupanje na snagu

Ova izmjena stupa na snagu prvog dana drugog mjeseca nakon datuma zadnje note poslane u razmjeni diplomatskih nota između ugovornih stranaka kojima se potvrđuje da su završeni svi postupci potrebni za stupanje ovog Sporazuma na snagu.

U POTVRDU TOGA, dolje potpisani, koji su za to propisno ovlašteni, potpisali su ovaj Sporazum.

Za Europsku uniju

Za Sjedinjene Američke Države


Ispravci

16.1.2018   

HR

Službeni list Europske unije

L 11/6


Ispravak Odluke Komisije (EU) 2017/175 od 25. siječnja 2017. o utvrđivanju mjerila za znak za okoliš EU-a za turistički smještaj

( Službeni list Europske unije L 28 od 2. veljače 2017. )

Na stranici 20., u Prilogu, u tablici u mjerilu 6. (a) ii.:

umjesto:

„Grijač za grijanje prostora koji se temelji na vodi

Pokazatelj učinkovitosti

Grijači s toplinskom crpkom (dvije opcije valjane su za toplinske crpke koje rabe rashladna sredstva s GWP-om ≤ 2 000 , druga opcija obvezna je za toplinske crpke koje rabe rashladna sredstva s GWP ≤ 2 000 )

1. opcija – Minimalna sezonska energetska učinkovitost grijanja prostora/vrijednosti GWP-a rashladnog sredstva

ηs ≥ 107 %/[0 – 500]

ηs ≥ 110 %/(500 – 1 000 ]

ηs ≥ 120 %/(1 000 – 2 000 ]

ηs ≥ 130 %/> 2 000

2. opcija – Granične vrijednosti emisija stakleničkih plinova

150 g ekvivalenta CO2 po kWh toplinske snage”

treba stajati:

„Grijač za grijanje prostora koji se temelji na vodi

Pokazatelj učinkovitosti

Grijači s toplinskom crpkom (dvije opcije valjane su za toplinske crpke koje rabe rashladna sredstva s GWP-om ≤ 2 000 , druga opcija obvezna je za toplinske crpke koje rabe rashladna sredstva s GWP > 2 000 )

1. opcija – Minimalna sezonska energetska učinkovitost grijanja prostora/vrijednosti GWP-a rashladnog sredstva

ηs ≥ 107 %/[0 – 500]

ηs ≥ 110 %/(500 – 1 000 ]

ηs ≥ 120 %/(1 000 – 2 000 ]

2. opcija – Granične vrijednosti emisija stakleničkih plinova

150 g ekvivalenta CO2 po kWh toplinske snage”

Na stranici 23., u Prilogu, u stavku (a) u mjerilu 12.:

umjesto:

„U slučaju da postoji 1–4 dobavljača pojedinačnih zelenih tarifa električne energije koji nude 50 % električne energije iz obnovljivih izvora ili odvojenih jamstava o podrijetlu na mjestu gdje se smještaj nalazi:”;

treba stajati:

„Osim ako se primjenjuje stavak (b), u slučaju da postoje dobavljači pojedinačnih zelenih tarifa električne energije koji nude najmanje 50 % električne energije iz obnovljivih izvora ili odvojenih jamstava o podrijetlu na mjestu gdje se smještaj nalazi:”.


16.1.2018   

HR

Službeni list Europske unije

L 11/7


Ispravak Uredbe Komisije (EU) 2017/978 оd 9. lipnja 2017. o izmjeni priloga II., III. i V. Uredbi (EZ) br. 396/2005 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu maksimalnih razina ostataka za fluopiram; heksaklorcikloheksan (HCH), alfa-izomer; heksaklorcikloheksan (HCH), beta-izomer; heksaklorcikloheksan (HCH), zbroj izomera, osim gama-izomera; lindan (heksaklorcikloheksan (HCH), gama-izomer); nikotin i profenofos u ili na određenim proizvodima

( Službeni list Europske unije L 151 od 14. lipnja 2017. )

Na stranici 26. u Prilogu u izmjenama dijela B Priloga III. Uredbi (EZ) br. 396/2005 u točki 2. podtočki (b) podtočki ii. u tablici u unosima za začine:

umjesto:

„0810000

Začini od sjemenki

0,05 (*)

0810010

Anis

0,05 (*)

0810020

Crni kim

0,05 (*)

0810030

Celer

0,05 (*)

0810040

Korijandar

0,05 (*)

0810050

Kumin

0,05 (*)

0810060

Kopar

0,05 (*)

0810070

Komorač

0,05 (*)

0810080

Grozdasta piskavica/grčka djetelina

0,05 (*)

0810090

Muškatni oraščić

0,05 (*)

0810990

Ostalo

0,05 (*)

0820000

Začini od plodova

0,07 (*)

0820010

Piment

0,07 (*)

0820020

Sečuanski papar

0,07 (*)

0820030

Kim

0,07 (*)

0820040

Kardamom

0,07 (*)

0820050

Bobice kleke/borovice

0,07 (*)

0820060

Papar (bijeli, crni i zeleni)

0,07 (*)

0820070

Vanilija

0,07 (*)

0820080

Tamarind/indijska datulja

0,07 (*)

0820990

Ostalo

0,07 (*)”

treba stajati:

„0810000

Začini od sjemenki

 

0810010

Anis

0,05 (*)

0810020

Crni kim

0,05 (*)

0810030

Celer

0,05 (*)

0810040

Korijandar

0,1

0810050

Kumin

5

0810060

Kopar

0,05 (*)

0810070

Komorač

0,1

0810080

Grozdasta piskavica/grčka djetelina

0,05 (*)

0810090

Muškatni oraščić

0,05 (*)

0810990

Ostalo

0,05 (*)

0820000

Začini od plodova

 

0820010

Piment

0,07

0820020

Sečuanski papar

0,07

0820030

Kim

0,07

0820040

Kardamom

3

0820050

Bobice kleke/borovice

0,07

0820060

Papar (bijeli, crni i zeleni)

0,07

0820070

Vanilija

0,07

0820080

Tamarind/indijska datulja

0,07

0820990

Ostalo

0,07”