ISSN 1977-0847

Službeni list

Europske unije

L 2

European flag  

Hrvatsko izdanje

Zakonodavstvo

Godište 61.
5. siječnja 2018.


Sadržaj

 

II.   Nezakonodavni akti

Stranica

 

 

UREDBE

 

*

Provedbena uredba Komisije (EU) 2018/3 оd 4. siječnja 2018. o utvrđivanju graničnog obujma za godine 2018. i 2019. za potrebe moguće primjene dodatnih uvoznih carina na određeno voće i povrće

1

 

 

ODLUKE

 

*

Odluka Vijeća (EU) 2018/4 od 18. prosinca 2017. o stajalištu koje treba zauzeti, u ime Europske unije, u Zajedničkom odboru EGP-a o izmjeni poslovnika Zajedničkog odbora EGP-a

5

 

*

Provedbena odluka Komisije (EU) 2018/5 оd 3. siječnja 2018. o izmjeni Provedbene odluke 2012/270/EU u pogledu simptoma organizama Epitrix cucumeris (Harris), Epitrix papa sp. n., Epitrix subcrinita (Lec.) i Epitrix tuberis (Gentner) te uspostavi odgovarajućih demarkiranih područja (priopćeno pod brojem dokumenta C(2017) 8788)

11

 

 

Ispravci

 

*

Ispravak Provedbene uredbe Komisije (EU) 2017/841 оd 17. svibnja 2017. o izmjeni Provedbene uredbe (EU) br. 540/2011 u pogledu produljenja roka valjanosti odobrenja aktivnih tvari: alfa-cipermetrin, Ampelomyces quisqualis soja: aq 10, benalaksil, bentazon, bifenazat, bromoksinil, karfentrazon etil, klorprofam, ciazofamid, desmedifam, dikvat, DPX KE 459 (flupirsulfuron-metil), etoksazol, famoksadon, fenamidon, flumioksazin, foramsulfuron, Gliocladium catenulatum soja: j1446, imazamoks, imazosulfuron, izoksaflutol, laminarin, metalaksil-m, metoksifenozid, milbemektin, oksasulfuron, pendimetalin, fenmedifam, pimetrozin, s-metolaklor i trifloksistrobin ( SL L 125, 18.5.2017. )

14

 

*

Ispravak Provedbene uredbe Komisije (EU) 2017/842 оd 17. svibnja 2017. o produljenju odobrenja aktivne tvari niskog rizika Coniothyrium minitans soja CON/M/91-08 u skladu s Uredbom (EZ) br. 1107/2009 Europskog parlamenta i Vijeća o stavljanju na tržište sredstava za zaštitu bilja te o izmjeni Priloga Provedbenoj uredbi Komisije (EU) br. 540/2011 ( SL L 125, 18.5.2017. )

15

HR

Akti čiji su naslovi tiskani običnim slovima su oni koji se odnose na svakodnevno upravljanje poljoprivrednim pitanjima, a općenito vrijede ograničeno razdoblje.

Naslovi svih drugih akata tiskani su masnim slovima, a prethodi im zvjezdica.


II. Nezakonodavni akti

UREDBE

5.1.2018   

HR

Službeni list Europske unije

L 2/1


PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2018/3

оd 4. siječnja 2018.

o utvrđivanju graničnog obujma za godine 2018. i 2019. za potrebe moguće primjene dodatnih uvoznih carina na određeno voće i povrće

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 1308/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o uspostavljanju zajedničke organizacije tržišta poljoprivrednih proizvoda i stavljanju izvan snage uredbi Vijeća (EEZ) br. 922/72, (EEZ) br. 234/79, (EZ) br. 1037/2001 i (EZ) br. 1234/2007 (1), a posebno njezin članak 183. prvi stavak točku (b),

budući da:

(1)

Člankom 39. Provedbene uredbe Komisije (EU) 2017/892 (2) predviđa se da se dodatna uvozna carina iz članka 182. stavka 1. Uredbe (EU) br. 1308/2013 može primijeniti na proizvode i tijekom razdoblja navedenih u Prilogu VII. te provedbene uredbe. Dodatna uvozna carina mora se primjenjivati ako količina bilo kojeg proizvoda puštenog u slobodan promet za bilo koje razdoblje primjene utvrđeno u tom prilogu premaši količinu aktiviranja godišnjeg uvoza za taj proizvod. Dodatne uvozne carine ne primjenjuju se kad postoji mala vjerojatnost da će uvoz dovesti do poremećaja na tržištu Unije ili bi učinci bili nerazmjerni postavljenom cilju.

(2)

U skladu s člankom 182. stavkom 1. drugim podstavkom Uredbe (EU) br. 1308/2013 granični obujam uvoza za moguću primjenu dodatnih uvoznih carina za određeno voće i povrće utvrđuje se na temelju podataka o uvozu i domaćoj potrošnji za prethodne tri godine. Granični obujam za određeno voće i povrće za godine 2018. i 2019. trebalo bi utvrditi na temelju podataka koje su dostavile države članice za godine 2014., 2015. i 2016.

(3)

S obzirom na to da razdoblje primjene mogućih dodatnih uvoznih carina kako je utvrđeno u Prilogu VII. Provedbenoj Uredbi (EU) 2017/892 za niz proizvoda počinje 1. siječnja, ova bi se Uredba trebala početi primjenjivati od 1. siječnja 2018. i stoga bi trebala stupiti na snagu što je prije moguće,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Granični obujam iz članka 182. stavka 1. prvog podstavka točke (b) Uredbe (EU) br. 1308/2013 za proizvode navedene u Prilogu VII. Provedbenoj Uredbi (EU) 2017/892 za godine 2018. i 2019. naveden je u Prilogu ovoj Uredbi.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu na dan objave u Službenom listu Europske unije.

Primjenjuje se od 1. siječnja 2018.

Istječe 30. lipnja 2019.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 4. siječnja 2018.

Za Komisiju

Predsjednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  SL L 347, 20.12.2013., str. 671.

(2)  Provedbena uredba Komisije (EU) 2017/892 оd 13. ožujka 2017. o utvrđivanju pravila za primjenu Uredbe (EU) br. 1308/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u sektoru voća i povrća te prerađevina voća i povrća (SL L 138, 25.5.2017., str. 57.).


PRILOG

Granični obujam za proizvode i razdoblja utvrđene u Prilogu VII. Provedbenoj Uredbi (EU) 2017/892 za potrebe moguće primjene dodatnih uvoznih carina

Neovisno o pravilima tumačenja kombinirane nomenklature smatra se da opis robe ima samo indikativnu vrijednost. Za potrebe ovog Priloga područje primjene dodatnih uvoznih carina određuje se područjem primjene oznaka KN koje su vrijedile u trenutku donošenja ove Uredbe.

Redni broj

Oznaka KN

Opis proizvoda

Razdoblje primjene

Granični obujam (u tonama)

2018.

2019.

78.0015

0702 00 00

Rajčice

Od 1. lipnja do 30. rujna

 

39 326

78.0020

Od 1. listopada

do 31. svibnja

483 376

78.0065

0707 00 05

Krastavci

Od v do 31. listopada

 

26 505

78.0075

Od 1. studenoga

do 30. travnja

20 482

78.0085

0709 91 00

Artičoke

Od 1. studenoga

do 30. lipnja

6 587

78.0100

0709 93 10

Tikvice

Od 1. siječnja do 31. prosinca

 

55 037

78.0110

0805 10 22

0805 10 24

0805 10 28

Naranče

Od 1. prosinca

do 31. svibnja

302 643

78.0120

0805 22 00

Klementine

Od 1. studenoga

do kraja veljače

90 771

78.0130

0805 21

0805 29 00

Mandarine (uključujući tangerine i satsume); wilkings i slični križanci agruma

Od 1. studenoga

do kraja veljače

86 317

78.0155

0805 50 10

Limuni

Od 1. siječnja do 31. svibnja

 

32 823

78.0160

Od 1. lipnja do 31. prosinca

 

306 804

78.0170

0806 10 10

Stolno grožđe

Od 16 srpnja do 16 studenoga

 

78 324

78.0175

0808 10 80

Jabuke

Od 1. siječnja do 31. kolovoza

 

432 630

78.0180

Od 1. rujna do 31. prosinca

 

39 724

78.0220

0808 30 90

Kruške

Od 1. siječnja do 30. travnja

 

155 417

78.0235

Od 1. srpnja do 31. prosinca

 

19 187

78.0250

0809 10 00

Marelice

Od 1. lipnja do 31. srpnja

 

4 630

78.0265

0809 29 00

Trešnje, osim višanja

Od 16. svibnja do 15. kolovoza

 

33 718

78.0270

0809 30

Breskve, uključujući nektarine

Od 16. lipnja do 30. rujna

 

3 150

78.0280

0809 40 05

Šljive

Od 16. lipnja do 30. rujna

 

17 254


ODLUKE

5.1.2018   

HR

Službeni list Europske unije

L 2/5


ODLUKA VIJEĆA (EU) 2018/4

od 18. prosinca 2017.

o stajalištu koje treba zauzeti, u ime Europske unije, u Zajedničkom odboru EGP-a o izmjeni poslovnika Zajedničkog odbora EGP-a

VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije, a posebno njegov članak 217.,

uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EZ) br. 2894/94 od 28. studenoga 1994. o rješenjima za provedbu Sporazuma o Europskom gospodarskom prostoru (1), a posebno njezin članak 1. stavak 3. točku (b) prvu alineju,

uzimajući u obzir prijedlog Europske komisije,

budući da:

(1)

Sporazum o Europskom gospodarskom prostoru (2) („Sporazum o EGP-u”) stupio je na snagu 1. siječnja 1994.

(2)

Sporazumom o sudjelovanju Republike Bugarske i Rumunjske u Europskom gospodarskom prostoru (3), potpisanim 25. srpnja 2007., izmijenjen je članak 129. stavak 1. Sporazuma o EGP-u radi dodavanja bugarskog i rumunjskog jezika na popis jezika Sporazuma o EGP-u.

(3)

Sporazumom o sudjelovanju Republike Hrvatske u Europskom gospodarskom prostoru (4) („Sporazum o proširenju EGP-a iz 2014.”), potpisanim u Bruxellesu 11. travnja 2014., izmijenjen je članak 129. stavak 1. Sporazuma o EGP-u kako bi se hrvatski jezik dodao na popis jezika Sporazuma o EGP-u.

(4)

Poslovnik Zajedničkog odbora EGP-a, koji je donesen Odlukom Zajedničkog odbora EGP-a br. 1/94 od 8. veljače 1994. (5) i izmijenjen Odlukom Zajedničkog odbora EGP-a br. 24/2005 od 8. veljače 2005. (6), trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti.

(5)

Sporazum o proširenju EGP-a iz 2014. privremeno se primjenjuje na njegove potpisnike od 12. travnja 2014., a odgovarajuća odluka Zajedničkog odbora EGP-a treba se stoga primjenjivati privremeno do stupanja na snagu Sporazuma o proširenju EGP-a iz 2014.

(6)

Stajalište Unije u Zajedničkom odboru EGP-a trebalo bi se stoga temeljiti na priloženim nacrtima odluka,

DONIJELO JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Stajalište koje treba zauzeti, u ime Europske unije, u Zajedničkom odboru EGP-a o predloženoj izmjeni Poslovnika Zajedničkog odbora EGP-a, temelji se na nacrtima odluka Zajedničkog odbora EGP-a priloženima ovoj Odluci.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu na dan donošenja.

Sastavljeno u Bruxellesu 18. prosinca 2017.

Za Vijeće

Predsjednica

K. SIMSON


(1)  SL L 305, 30.11.1994., str. 6.

(2)  SL L 1, 3.1.1994., str. 3.

(3)  SL L 221, 25.8.2007., str. 15.

(4)  SL L 170, 11.6.2014., str. 18.

(5)  SL L 85, 30.3.1994., str. 60.

(6)  SL L 161, 23.6.2005., str. 54.


NACRT

ODLUKA ZAJEDNIČKOG ODBORA EGP-a br. …/2017

od …

o izmjeni Poslovnika Zajedničkog odbora EGP-a

ZAJEDNIČKI ODBOR EGP-a,

uzimajući u obzir Sporazum o Europskom gospodarskom prostoru („Sporazum o EGP-u”), a posebno njegov članak 92. stavak 3.,

budući da:

(1)

Sporazumom o sudjelovanju Republike Bugarske i Rumunjske u Europskom gospodarskom prostoru (1), potpisanim 25. srpnja 2007., izmijenjen je članak 129. stavak 1. Sporazuma o EGP-u radi dodavanja bugarskog i rumunjskog jezika na popis jezika Sporazuma o EGP-u.

(2)

Sporazum o sudjelovanju Republike Bugarske i Rumunjske u Europskom gospodarskom prostoru stupio je na snagu 9. studenoga 2011.

(3)

Bugarski i rumunjski jezik trebali bi se dodati na popis jezika Poslovnika Zajedničkog odbora EGP-a, koji je donesen Odlukom Zajedničkog odbora EGP-a br. 1/94 od 8. veljače 1994. (2) i izmijenjen Odlukom Zajedničkog odbora EGP-a br. 24/2005 od 8. veljače 2005. (3). Popis jezika Poslovnika Zajedničkog odbora EGP-trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti,

DONIO JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Odluka Zajedničkog odbora EGP-a br. 1/94 mijenja se kako slijedi:

1.

Tekst članka 6. stavka 2. zamjenjuje se sljedećim:

„Tekstovi akata EZ-a koje treba uključiti u priloge Sporazumu u skladu s člankom 102. stavkom 1. jednako su vjerodostojni na bugarskom, češkom, danskom, engleskom, estonskom, finskom, francuskom, grčkom, latvijskom, litavskom, malteškom, mađarskom, nizozemskom, njemačkom, poljskom, portugalskom, rumunjskom, slovačkom, slovenskom, španjolskom, švedskom i talijanskom jeziku, kako je objavljeno u Službenom listu Europske unije. Sastavljaju se na islandskom i norveškom jeziku i potvrđuje ih Zajednički odbor EGP-a zajedno s mjerodavnim odlukama iz stavka 1.”;

2.

Tekst članka 11. stavka 1. zamjenjuje se sljedećim:

„Odluke Zajedničkog odbora EGP-a o izmjeni priloga ili protokola uz Sporazum objavljuju se na bugarskom, češkom, danskom, engleskom, estonskom, finskom, francuskom, grčkom, latvijskom, litavskom, malteškom, mađarskom, nizozemskom, njemačkom, poljskom, portugalskom, rumunjskom, slovačkom, slovenskom, španjolskom, švedskom i talijanskom jeziku u odjeljku o EGP-u Službenog lista Europske unije, a na islandskom i norveškom jeziku u njegovu dodatku.”.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu na dan donošenja.

Članak 3.

Ova se Odluka objavljuje u odjeljku o EGP-u Službenog lista Europske unije i u Dodatku o EGP-u Službenom listu Europske unije.

Sastavljeno u Bruxellesu

Za Zajednički odbor EGP-a

Predsjednik

Tajnici Zajedničkog odbora EGP-a


(1)  SL L 221, 25.8.2007., str. 15.

(2)  SL L 85, 30.3.1994., str. 60.

(3)  SL L 161, 23.6.2005., str. 54.


NACRT

ODLUKA ZAJEDNIČKOG ODBORA EGP-a br. …/2017

od …

o izmjeni Poslovnika Zajedničkog odbora EGP-a

ZAJEDNIČKI ODBOR EGP-a,

uzimajući u obzir Sporazum o Europskom gospodarskom prostoru („Sporazum o EGP-u”), a posebno njegov članak 92. stavak 3.,

budući da:

(1)

Sporazumom o sudjelovanju Republike Hrvatske u Europskom gospodarskom prostoru (1) („Sporazum o proširenju EGP-a iz 2014.”) 11. travnja 2014. mijenja se članak 129. stavak 1. Sporazuma o EGP-u radi dodavanja hrvatskog jezika na popis jezika Sporazuma o EGP-u.

(2)

Hrvatski jezik trebao bi se dodati na popis jezika Poslovnika Zajedničkog odbora EGP-a, koji je donesen Odlukom Zajedničkog odbora EGP-a br. 1/94 od 8. veljače 1994. (2) i izmijenjen Odlukom Zajedničkog odbora EGP-a br. 24/2005 od 8. veljače 2005. (3) te dodatno izmijenjen Odlukom Zajedničkog odbora EGP-a br. […] od […] (4). Popis jezika Poslovnika Zajedničkog odbora EGP-trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti.

(3)

Sporazum o proširenju EGP-a iz 2014. privremeno se primjenjuje na njegove potpisnike od 12. travnja 2014., a ova se Odluka treba stoga primjenjivati privremeno do stupanja na snagu Sporazuma o proširenju EGP-a iz 2014.,

DONIO JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Odluka Zajedničkog odbora EGP-a br. 1/94 mijenja se kako slijedi:

1.

Tekst članka 6. stavka 2. zamjenjuje se sljedećim:

„Tekstovi akata EZ-a koje treba uključiti u priloge Sporazumu u skladu s člankom 102. stavkom 1. jednako su vjerodostojni na bugarskom, češkom, danskom, engleskom, estonskom, finskom, francuskom, grčkom, hrvatskom, latvijskom, litavskom, malteškom, mađarskom, nizozemskom, njemačkom, poljskom, portugalskom, rumunjskom, slovačkom, slovenskom, španjolskom, švedskom i talijanskom jeziku, kako je objavljeno u Službenom listu Europske unije. Sastavljaju se na islandskom i norveškom jeziku i potvrđuje ih Zajednički odbor EGP-a zajedno s mjerodavnim odlukama iz stavka 1.”

2.

Tekst članka 11. stavka 1. zamjenjuje se sljedećim:

„Odluke Zajedničkog odbora EGP-a o izmjeni priloga ili protokola uz Sporazum objavljuju se na bugarskom, češkom, danskom, engleskom, estonskom, finskom, francuskom, grčkom, hrvatskom, latvijskom, litavskom, malteškom, mađarskom, nizozemskom, njemačkom, poljskom, portugalskom, rumunjskom, slovačkom, slovenskom, španjolskom, švedskom i talijanskom jeziku u odjeljku o EGP-u Službenog lista Europske unije, a na islandskom i norveškom jeziku u Dodatku o EGP-u Službenom listu Europske unije.”

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu […], ili na dan stupanja na snagu Sporazuma o proširenju EGP-a iz 2014., ovisno o tome koji je datum kasniji.

Primjenjuje se privremeno od 12. travnja 2014.

Članak 4.

Ova se Odluka objavljuje u odjeljku o EGP-u Službenog lista Europske unije i u Dodatku o EGP-u Službenom listu Europske unije.

Sastavljeno u Bruxellesu

Za Zajednički odbor EGP-a

Predsjednik

Tajnici Zajedničkog odbora EGP-a


(1)  SL L 170, 11.6.2014., str. 18.

(2)  SL L 85, 30.3.1994., str. 60.

(3)  SL L 161, 23.6.2005., str. 54.

(4)  SL L …


5.1.2018   

HR

Službeni list Europske unije

L 2/11


PROVEDBENA ODLUKA KOMISIJE (EU) 2018/5

оd 3. siječnja 2018.

o izmjeni Provedbene odluke 2012/270/EU u pogledu simptoma organizama Epitrix cucumeris (Harris), Epitrix papa sp. n., Epitrix subcrinita (Lec.) i Epitrix tuberis (Gentner) te uspostavi odgovarajućih demarkiranih područja

(priopćeno pod brojem dokumenta C(2017) 8788)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Direktivu Vijeća 2000/29/EZ od 8. svibnja 2000. o zaštitnim mjerama protiv unošenja u Zajednicu organizama štetnih za bilje ili biljne proizvode i protiv njihovog širenja unutar Zajednice (1), a posebno njezin članak 16. stavak 3. četvrtu rečenicu,

budući da:

(1)

Od zadnje izmjene Provedbene odluke Komisije 2012/270/EU (2) Provedbenom odlukom (EU) 2016/1359 (3) iskustvo je pokazalo da su brazde na kori i s time povezane male rupe koje su iskopale ličinke ispod kore gomolja krumpira pouzdani znakovi zaraze navedenim organizmima. Stoga se odredbe utvrđene u Provedbenoj odluci 2012/270/EU u pogledu pregleda, istraživanja, prijavljivanja i mjera demarkacije ne bi trebale primjenjivati samo u slučaju prisutnosti dotičnih organizama na gomoljima krumpira, nego i kada se ti simptomi primijete bez dotičnih organizama.

(2)

Provedbenu odluku 2012/270/EU trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti.

(3)

Mjere predviđene ovom Odlukom u skladu su s mišljenjem Stalnog odbora za bilje, životinje, hranu i hranu za životinje,

DONIJELA JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Izmjene Provedbene odluke 2012/270/EU

Provedbena odluka 2012/270/EU mijenja se kako slijedi:

1.

Članak 3. stavak 1. treći podstavak točka (a) zamjenjuje se sljedećim:

„(a)

intenzivno praćenje prisutnosti navedenih organizama i simptoma zaraze tim organizmima na gomoljima krumpira, putem odgovarajućih pregleda na biljkama krumpira i, prema potrebi, ostalim biljkama domaćinima, uključujući na poljima na kojima navedene biljke rastu, barem u promjeru od 100 m od objekta za pakiranje;”.

2.

Članak 4. zamjenjuje se sljedećim:

„Članak 4.

Istraživanja i prijavljivanje u pogledu navedenih organizama

1.   Države članice na svojem državnom području provode godišnja službena istraživanja za otkrivanje prisutnosti navedenih organizama i simptoma zaraze tim organizmima na gomoljima krumpira i, prema potrebi, ostalim biljkama domaćinima, uključujući na poljima na kojima gomolji krumpira rastu.

Države članice o rezultatima tih istraživanja obavješćuju Komisiju i druge države članice do 30. travnja svake godine.

2.   Bilo kakva prisutnost ili sumnja na prisutnost nekog od navedenih organizama ili znakovi zaraze tim organizmom na gomoljima krumpira odmah se prijavljuju nadležnim službenim tijelima.”.

3.

Članak 5. stavak 1. zamjenjuje se sljedećim:

„1.   Ako država članica na temelju rezultata istraživanja iz članka 4. stavka 1. ili drugih dokaza potvrdi prisutnost određenog organizma ili znakove zaraze tim organizmom na gomoljima krumpira na dijelu svojeg državnog područja, ta država članica bez odgađanja uspostavlja demarkirano područje koje će obuhvatiti zaraženo područje i sigurnosno područje, kako je utvrđeno u odjeljku 1. Priloga II.

Ona poduzima mjere kako je utvrđeno u odjeljku 2. Priloga II.”.

4.

Prilozi I. i II. mijenjaju se u skladu s Prilogom ovoj Odluci.

Članak 2.

Adresati

Ova je Odluka upućena državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 3. siječnja 2018.

Za Komisiju

Vytenis ANDRIUKAITIS

Član Komisije


(1)  SL L 169, 10.7.2000., str. 1.

(2)  Provedbena odluka Komisije 2012/270/EU od 16. svibnja 2012. u pogledu hitnih mjera za sprečavanje unošenja u Uniju organizama Epitrix cucumeris (Harris), Epitrix similaris (Gentner), Epitrix subcrinita (Lec.) i Epitrix tuberis (Gentner) i njihovog širenja unutar Unije (SL L 132, 23.5.2012., str. 18.).

(3)  Provedbena odluka Komisije (EU) 2016/1359 оd 8. kolovoza 2016. o izmjeni Provedbene odluke 2012/270/EU u pogledu hitnih mjera za sprečavanje unošenja u Uniju organizama Epitrix cucumeris (Harris), Epitrix similaris (Gentner), Epitrix subcrinita (Lec.) i Epitrix tuberis (Gentner) i njihovog širenja unutar Unije (SL L 215, 10.8.2016., str. 29.).


PRILOG

Prilozi I. i II. Provedbenoj odluci 2012/270/EU mijenjaju se kako slijedi:

1.

U Prilogu I. odjeljak 1. točka 3. podtočka (a) zamjenjuje se sljedećim:

„(a)

informaciju da je službenim pregledom provedenim neposredno prije izvoza utvrđeno da gomolji krumpira nisu zaraženi dotičnim navedenim organizmima i da nema simptoma zaraze tim organizmima na gomoljima krumpira te da ne sadržavaju više od 0,1 % zemlje;”.

2.

Prilog II. mijenja se kako slijedi:

(a)

odjeljak 1. mijenja se kako slijedi:

i.

točka 1. podtočka (a) zamjenjuje se sljedećim:

„(a)

zaraženo područje koje uključuje barem ona područja na kojima je potvrđena prisutnost navedenog organizma ili simptomi zaraze tim organizmom na gomoljima krumpira te polja na kojima su uzgojeni zaraženi gomolji krumpira; i”;

ii.

točke 3., 4. i 5. zamjenjuju se sljedećim:

„3.

Pri uspostavi zaraženog područja i sigurnosnog područja države članice uzimaju u obzir sljedeće elemente: biologiju navedenih organizama, stupanj zaraze, rasprostranjenost biljaka domaćina, dokaze o postojanju navedenih organizama i sposobnost navedenih organizama da se šire prirodno.

4.

Ako se potvrdi prisutnost nekog od navedenih organizama ili simptomi zaraze tim organizmom na gomoljima krumpira izvan zaraženog područja, preispituje se i na odgovarajući način izmjenjuje razgraničenje između zaraženog područja i sigurnosnog područja.

5.

Ako se na temelju istraživanja iz članka 4. stavka 1. dotični navedeni organizam ni simptomi zaraze tim organizmom na gomoljima krumpira ne utvrde na demarkiranom području u razdoblju od dvije godine, dotična država članica potvrđuje da taj organizam u tom području više nije prisutan i da to područje više nije demarkirano. O tome obavješćuje Komisiju i druge države članice.”;

(b)

u odjeljku 2. točka 2. zamjenjuje se sljedećim:

„2.

intenzivno praćenje prisutnosti navedenih organizama ili simptoma zaraze tim organizmom na gomoljima krumpira odgovarajućim pregledima;”.


Ispravci

5.1.2018   

HR

Službeni list Europske unije

L 2/14


Ispravak Provedbene uredbe Komisije (EU) 2017/841 оd 17. svibnja 2017. o izmjeni Provedbene uredbe (EU) br. 540/2011 u pogledu produljenja roka valjanosti odobrenja aktivnih tvari: alfa-cipermetrin, Ampelomyces quisqualis soja: aq 10, benalaksil, bentazon, bifenazat, bromoksinil, karfentrazon etil, klorprofam, ciazofamid, desmedifam, dikvat, DPX KE 459 (flupirsulfuron-metil), etoksazol, famoksadon, fenamidon, flumioksazin, foramsulfuron, Gliocladium catenulatum soja: j1446, imazamoks, imazosulfuron, izoksaflutol, laminarin, metalaksil-m, metoksifenozid, milbemektin, oksasulfuron, pendimetalin, fenmedifam, pimetrozin, s-metolaklor i trifloksistrobin

( Službeni list Europske unije L 125 od 18. svibnja 2017. )

Na naslovnici, u sadržaju, i na stranici 12., u naslovu:

umjesto:

„Provedbena uredba Komisije (EU) 2017/841 оd 17. svibnja 2017. o izmjeni Provedbene uredbe (EU) br. 540/2011 u pogledu produljenja roka valjanosti odobrenja aktivnih tvari: alfa-cipermetrin, Ampelomyces quisqualis soja: aq 10, benalaksil, bentazon, bifenazat, bromoksinil, karfentrazon etil, klorprofam, ciazofamid, desmedifam, dikvat, DPX KE 459 (flupirsulfuron-metil), etoksazol, famoksadon, fenamidon, flumioksazin, foramsulfuron, Gliocladium catenulatum soja: j1446, imazamoks, imazosulfuron, izoksaflutol, laminarin, metalaksil-m, metoksifenozid, milbemektin, oksasulfuron, pendimetalin, fenmedifam, pimetrozin, s-metolaklor i trifloksistrobin”;

treba stajati:

„Provedbena uredba Komisije (EU) 2017/841 оd 17. svibnja 2017. o izmjeni Provedbene uredbe (EU) br. 540/2011 u pogledu produljenja roka valjanosti odobrenja aktivnih tvari: alfa-cipermetrin, Ampelomyces quisqualis soja: aq 10, benalaksil, bentazon, bifenazat, bromoksinil, karfentrazon etil, klorprofam, ciazofamid, desmedifam, dikvat, DPX KE 459 (flupirsulfuron-metil), etoksazol, famoksadon, fenamidon, flumioksazin, foramsulfuron, Gliocladium catenulatum soja: j1446, imazamoks, izoksaflutol, laminarin, metalaksil-m, metoksifenozid, milbemektin, oksasulfuron, pendimetalin, fenmedifam, pimetrozin, s-metolaklor i trifloksistrobin”.

Na stranici 12. u uvodnoj izjavi 4.:

umjesto:

„Rokovi valjanosti odobrenja aktivnih tvari alfa-cipermetrin, Ampelomyces quisqualis soja: aq 10, benalaksil, bifenazat, bromoksinil, klorprofam, desmedifam, etoksazol, Gliocladium catenulatum soja: j1446, imazosulfuron, laminarin, metoksifenozid, milbemektin, fenmedifam i s-metolaklor produljeni su Provedbenom uredbom Komisije (EU) br. 1197/2012 (7). Odobrenje tih tvari prestaje važiti 31. srpnja 2017.”;

treba stajati:

„Rokovi valjanosti odobrenja aktivnih tvari alfa-cipermetrin, Ampelomyces quisqualis soja: aq 10, benalaksil, bifenazat, bromoksinil, klorprofam, desmedifam, etoksazol, Gliocladium catenulatum soja: j1446, laminarin, metoksifenozid, milbemektin, fenmedifam i s-metolaklor produljeni su Provedbenom uredbom Komisije (EU) br. 1197/2012 (7). Odobrenje tih tvari prestaje važiti 31. srpnja 2017.”


5.1.2018   

HR

Službeni list Europske unije

L 2/15


Ispravak Provedbene uredbe Komisije (EU) 2017/842 оd 17. svibnja 2017. o produljenju odobrenja aktivne tvari niskog rizika Coniothyrium minitans soja CON/M/91-08 u skladu s Uredbom (EZ) br. 1107/2009 Europskog parlamenta i Vijeća o stavljanju na tržište sredstava za zaštitu bilja te o izmjeni Priloga Provedbenoj uredbi Komisije (EU) br. 540/2011

( Službeni list Europske unije L 125 od 18. svibnja 2017. )

Na stranici 19. u Prilogu I. u trećem stupcu tablice:

umjesto:

„Najmanji udio živih spora: 1 × 1012 CFU/kg”

treba stajati:

„Najmanji udio živih spora: 1,17 × 1012 CFU/kg”.

Na stranici 20. u Prilogu II. u izmjenama dijela D Priloga Provedbenoj Uredbi (EU) br. 540/2011 u četvrtom stupcu tablice:

umjesto:

„Najmanji udio živih spora: 1 × 1012 CFU/kg”

treba stajati:

„Najmanji udio živih spora: 1,17 × 1012 CFU/kg”.