ISSN 1977-0847

Službeni list

Europske unije

L 348

European flag  

Hrvatsko izdanje

Zakonodavstvo

Godište 60.
29. prosinca 2017.


Sadržaj

 

I.   Zakonodavni akti

Stranica

 

 

UREDBE

 

*

Uredba Vijeća (EU) 2017/2454 od 5. prosinca 2017. o izmjeni Uredbe (EU) br. 904/2010 o administrativnoj suradnji i suzbijanju prijevare u području poreza na dodanu vrijednost

1

 

 

DIREKTIVE

 

*

Direktiva Vijeća (EU) 2017/2455 od 5. prosinca 2017. o izmjeni Direktive 2006/112/EZ i Direktive 2009/132/EZ u pogledu određenih obveza u vezi s porezom na dodanu vrijednost za isporuku usluga i prodaju robe na daljinu

7

 

 

II.   Nezakonodavni akti

 

 

MEĐUNARODNI SPORAZUMI

 

*

Odluka Vijeća (EU) 2017/2456 od 18. prosinca 2017. o sklapanju Sporazuma o znanstvenoj i tehnološkoj suradnji između Europske unije i Alžirske Narodne Demokratske Republike kojim se utvrđuju uvjeti za sudjelovanje Alžirske Narodne Demokratske Republike u Partnerstvu za istraživanja i inovacije na mediteranskom području (PRIMA)

23

 

*

Odluka Vijeća (EU) 2017/2457 od 18. prosinca 2017. o sklapanju Sporazuma o znanstvenoj i tehnološkoj suradnji između Europske unije i Arapske Republike Egipta kojim se utvrđuju uvjeti za sudjelovanje Arapske Republike Egipta u Partnerstvu za istraživanja i inovacije na mediteranskom području (PRIMA)

25

 

*

Odluka Vijeća (EU) 2017/2458 od 18. prosinca 2017. o sklapanju Sporazuma o znanstvenoj i tehnološkoj suradnji između Europske unije i Hašemitske Kraljevine Jordana kojim se utvrđuju uvjeti za sudjelovanje Hašemitske Kraljevine Jordana u Partnerstvu za istraživanja i inovacije na mediteranskom području (PRIMA)

27

 

 

Sporazum o znanstvenoj i tehnološkoj suradnji između Europske unije i Hašemitske Kraljevine Jordana kojim se utvrđuju uvjeti za sudjelovanje Hašemitske Kraljevine Jordana u Partnerstvu za istraživanja i inovacije na mediteranskom području (PRIMA)

29

 

 

UREDBE

 

*

Provedbena uredba Vijeća (EU) 2017/2459 od 5. prosinca 2017. o izmjeni Provedbene uredbe (EU) br. 282/2011 o utvrđivanju provedbenih mjera za Direktivu 2006/112/EZ o zajedničkom sustavu poreza na dodanu vrijednost

32

 

*

Uredba Komisije (EU) 2017/2460 оd 30. listopada 2017. o izmjeni Priloga VII. Uredbi (EZ) br. 882/2004 Europskog parlamenta i Vijeća o službenim kontrolama koje se provode radi provjeravanja poštivanja propisa o hrani i hrani za životinje te propisa o zdravlju i dobrobiti životinja, u pogledu popisa referentnih laboratorija Unije ( 1 )

34

 

 

ODLUKE

 

*

Odluka Vijeća (EU, Euratom) 2017/2461 od 12. prosinca 2017. o izmjeni Poslovnika Vijeća

36

 

*

Odluka Vijeća (EU) 2017/2462 od 18. prosinca 2017. o ovlašćivanju Luksemburga i Rumunjske da u interesu Europske unije prihvate pristup Gruzije i Južne Afrike Haškoj konvenciji o građanskopravnim aspektima međunarodne otmice djece iz 1980.

38

 

*

Odluka Vijeća (EU) 2017/2463 od 18. prosinca 2017. o ovlašćivanju Hrvatske, Nizozemske, Portugala i Rumunjske da u interesu Europske unije prihvate pristup San Marina Haškoj konvenciji o građanskopravnim aspektima međunarodne otmice djece iz 1980.

41

 

*

Odluka Vijeća (EU) 2017/2464 od 18. prosinca 2017. o ovlašćivanju Austrije i Rumunjske da u interesu Europske unije prihvate pristup Paname, Urugvaja, Kolumbije i El Salvadora Haškoj konvenciji o građanskopravnim aspektima međunarodne otmice djece iz 1980.

43

 

 

AKTI KOJE DONOSE TIJELA STVORENA MEĐUNARODNIM SPORAZUMIMA

 

*

Odluka br. 1/2017 Zajedničkog odbora Europske unije i Švicarske za zračni promet osnovanog na temelju Sporazuma između Europske zajednice i Švicarske Konfederacije o zračnom prometu od 29. studenoga 2017. o zamjeni Priloga Sporazumu između Europske zajednice i Švicarske Konfederacije o zračnom prometu [2017/2465]

46

 


 

(1)   Tekst značajan za EGP.

HR

Akti čiji su naslovi tiskani običnim slovima su oni koji se odnose na svakodnevno upravljanje poljoprivrednim pitanjima, a općenito vrijede ograničeno razdoblje.

Naslovi svih drugih akata tiskani su masnim slovima, a prethodi im zvjezdica.


I. Zakonodavni akti

UREDBE

29.12.2017   

HR

Službeni list Europske unije

L 348/1


UREDBA VIJEĆA (EU) 2017/2454

od 5. prosinca 2017.

o izmjeni Uredbe (EU) br. 904/2010 o administrativnoj suradnji i suzbijanju prijevare u području poreza na dodanu vrijednost

VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije, a posebno njegov članak 113.,

uzimajući u obzir prijedlog Europske komisije,

nakon prosljeđivanja nacrta zakonodavnog akta nacionalnim parlamentima,

uzimajući u obzir mišljenje Europskog parlamenta (1),

uzimajući u obzir mišljenje Europskoga gospodarskog i socijalnog odbora (2),

u skladu s posebnim zakonodavnim postupkom,

budući da:

(1)

Uredbom Vijeća (EU) br. 904/2010 (3) utvrđuju se pravila za razmjenu i pohranu informacija od strane država članica kako bi se uspostavili posebni programi predviđeni poglavljem 6. glave XII. Direktive Vijeća 2006/112/EZ (4).

(2)

Proširenje, od 1. siječnja 2021., tih posebnih programa na prodaju robe na daljinu i na usluge koje nisu telekomunikacijske usluge, usluge emitiranja ili elektronički isporučene usluge zahtijeva proširenje područja primjene pravila ove Uredbe u pogledu pružanja informacija i prijenosa novca između države članice identifikacije i države članice potrošnje.

(3)

Zbog proširenog područja primjene posebnih programa kojim je obuhvaćena i prodaja robe na daljinu i sve usluge znatno će se povećati broj transakcija koje se moraju navesti u prijavi PDV-a. Kako bi se državi članici identifikacije ostavilo dovoljno vremena za obradu prijava PDV-a koje su podnijeli porezni obveznici u okviru posebnog programa, rok za prijenos informacija iz prijave PDV-a i doznačivanje iznosa PDV-a plaćenog svakoj državi članici potrošnje trebalo bi produljiti za 10 dana.

(4)

Proširenjem posebnih programa na prodaju na daljinu robe uvezene iz trećih područja ili trećih zemalja zahtijeva se od carinskog tijela države članice uvoza da bude sposobno identificirati uvoz robe u malim pošiljkama za koje se porez na dodanu vrijednost (PDV) plaća putem jednog od posebnih programa. Stoga je potrebno unaprijed priopćiti identifikacijski broj prema kojemu se plaća PDV kako bi se carinskim tijelima omogućilo da pri uvozu robe provjeri njegovu valjanost.

(5)

Porezni obveznici koji se koriste takvim posebnim programima mogu podlijegati zahtjevima za evidencije i istražne radnje koje mogu zatražiti država članica identifikacije i sve države članice potrošnje u koje se isporučuju roba ili usluge. Kako bi se smanjili administrativno opterećenje i troškovi usklađivanja za poduzeća i porezne uprave koji proizlaze iz višestrukih zahtjeva za evidencije i istražne radnje te kako bi se izbjeglo udvostručivanje rada, takve zahtjeve i radnje u najvećoj mogućoj mjeri trebala bi koordinirati država članica identifikacije.

(6)

Kako bi se pojednostavnilo prikupljanje statističkih podataka koji se odnose na primjenu posebnih programa, Komisiju bi trebalo ovlastiti da pribavi zbirne statističke i dijagnostičke informacije, kao što su broj različitih vrsta elektroničkih poruka koje su razmijenile države članice, u vezi s posebnim programima, uz iznimku podataka koji se odnose na pojedinačne porezne obveznike.

(7)

Informacije koje porezni obveznik mora podnijeti i koje se moraju prenositi među državama članicama radi primjene posebnih programa, kao i tehničke pojedinosti, uključujući zajedničke elektroničke poruke, za podnošenje tih informacija od strane poreznog obveznika ili njihov prijenos među državama članicama, trebalo bi utvrditi u skladu s postupkom komitologije predviđenim u ovoj Uredbi.

(8)

Uzimajući u obzir vrijeme koje je potrebno da se uspostave mjere potrebne za provedbu ove Uredbe i koje je potrebno državama članicama da prilagode svoj informacijski sustav za registraciju, prijavu i plaćanje PDV-a kao i da se uzmu u obzir izmjene uvedene člankom 2. Direktive Vijeća (EU) 2017/2455 (5), ova bi se Uredba trebala primjenjivati od datuma primjene tih izmjena.

(9)

Uredbu (EU) br. 904/2010 trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti,

DONIJELO JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Uredba (EU) br. 904/2010 mijenja se kako slijedi:

1.

Članak 1. stavak 4. zamjenjuje se sljedećim:

„4.   Ovom se Uredbom također utvrđuju pravila i postupci za elektroničku razmjenu informacija o PDV-u na robu i usluge isporučene u skladu s posebnim programima predviđenima u poglavlju 6. glave XII. Direktive 2006/112/EZ te također za svaku narednu razmjenu informacija i, u mjeri u kojoj se to odnosi na robu i usluge obuhvaćene dotičnim posebnim programima, za prijenos novca među nadležnim tijelima država članica.”.

2.

U članku 2. stavak 2. zamjenjuje se sljedećim:

„2.   Definicije sadržane u člancima 358., 358.a, 369.a i 369.l Direktive 2006/112/EZ za potrebe svakog posebnog programa primjenjuju se i za potrebe ove Uredbe.”.

3.

U članku 17. stavak 1. točka (d) zamjenjuje se sljedećim:

„(d)

informacije koje prikuplja u skladu s člancima 360., 361., 364., 365., 369.c, 369.f, 369.g, 369.o, 369.p, 369.s i 369.t Direktive 2006/112/EZ.”.

4.

U članku 17. stavku 1. dodaje se sljedeća točka:

„(e)

podatke o identifikacijskim brojevima za PDV iz članka 369.q Direktive 2006/112/EZ koje je izdala i, za svaki identifikacijski broj za PDV koji je izdala bilo koja država članica, ukupnu vrijednost uvoza robe izuzetog na temelju članka 143. stavka 1. točke (ca) tijekom svakog mjeseca.”.

5.

U članku 17. stavak 2. zamjenjuje se sljedećim:

„2.   Tehničke pojedinosti u pogledu automatskog pretraživanja informacija navedenih u stavku 1. točkama (b), (c), (d) i (e). utvrđuju se u skladu s postupkom predviđenim u članku 58. stavku 2.”.

6.

Članak 31. mijenja se kako slijedi:

(a)

stavak 1. zamjenjuje se sljedećim:

„1.   Nadležna tijela svake države članice osiguravaju da je osobama uključenima u isporuku roba ili usluga unutar Zajednice i poreznim obveznicima koji nemaju poslovni nastan, a isporučuju usluge, dopušteno u svrhu takvih transakcija ishoditi potvrdu elektroničkim putem o valjanosti identifikacijskog broja za PDV određene osobe kao i pripadajuće ime i adresu. Ove informacije moraju odgovarati podacima navedenima u članku 17.”;

(b)

stavak 3. briše se.

7.

Poglavlje XI. mijenja se kako slijedi:

(a)

naslov odjeljka 2. zamjenjuje se sljedećim:

„Odredbe primjenjive od 1. siječnja 2015. do 31. prosinca 2020.”;

(b)

dodaje se sljedeći Odjeljak:

„ODJELJAK 3.

Odredbe primjenjive od 1. siječnja 2021.

Pododjeljak 1.

Opća odredba

Članak 47.a

Odredbe ovog odjeljka primjenjuju se od 1. siječnja 2021.

Pododjeljak 2.

Razmjena informacija

Članak 47.b

1.   Države članice osiguravaju da se elektroničkim putem podnose informacije, koje porezni obveznik koji se koristi posebnim programom iz odjeljka 2. poglavlja 6. glave XII. Direktive 2006/112/EZ dostavlja državi članici identifikacije prilikom započinjanja svojih djelatnosti u skladu s člankom 361. te direktive. Elektroničkim putem podnose se slične pojedinosti za identifikaciju poreznog obveznika koji se koristi posebnim programom iz odjeljka 3. poglavlja 6. glave XII. Direktive 2006/112/EZ prilikom započinjanja svojih djelatnosti u skladu s člankom 369.c te direktive. Sve promjene informacija koje se dostavljaju u skladu s člankom 361. stavkom 2. i člankom 369.c Direktive 2006/112/EZ podnose se također elektroničkim putem.

2.   Država članica identifikacije šalje informacije iz stavka 1. elektroničkim putem nadležnim tijelima drugih država članica u roku od deset dana od isteka mjeseca u kojem su informacije dobivene od poreznog obveznika koji se koristi jednim od posebnih programa iz odjeljaka 2. i 3. poglavlja 6. glave XII. Direktive 2006/112/EZ. Na isti način, država članica identifikacije obavješćuje nadležna tijela drugih država članica o identifikacijskim brojevima za PDV iz tih odjeljaka 2. i 3.

3.   Država članica identifikacije bez odgode elektroničkim putem obavješćuje nadležna tijela drugih država članica o tome je li porezni obveznik koji se koristi jednim od posebnih programa iz odjeljaka 2. i 3. poglavlja 6. glave XII. Direktive 2006/112/EZ isključen iz tog posebnog programa.

Članak 47.c

1.   Države članice osiguravaju da se elektroničkim putem podnose informacije, koje porezni obveznik koji se koristi posebnim programom iz odjeljka 4. poglavlja 6. glave XII. Direktive 2006/112/EZ ili njegov posrednik dostavljaju državi članici identifikacije prilikom započinjanja svojih djelatnosti u skladu s člankom 369.p stavcima 1., 2. i 2.a te direktive. Sve promjene tih informacija koje se dostavljaju u skladu s člankom 369.p stavkom 3. Direktive 2006/112/EZ podnose se također elektroničkim putem.

2.   Država članica identifikacije šalje informacije iz stavka 1. elektroničkim putem nadležnim tijelima drugih država članica u roku od deset dana od isteka mjeseca u kojem su informacije dobivene od poreznog obveznika koji se koristi posebnim programom iz odjeljka 4. poglavlja 6. glave XII. Direktive 2006/112/EZ ili, ako je to primjenjivo, od njegova posrednika. Na isti način, država članica identifikacije obavješćuje nadležna tijela drugih država članica o dodijeljenom pojedinačnom identifikacijskom broju za PDV za primjenu tog posebnog programa.

3.   Država članica identifikacije bez odgode elektroničkim putem obavješćuje nadležna tijela drugih država članica ako su porezni obveznik koji se koristi posebnim programom iz odjeljka 4. poglavlja 6. glave XII. Direktive 2006/112/EZ ili, ako je to primjenjivo, njegov posrednik izbrisani iz identifikacijskog registra.

Članak 47.d

1.   Države članice osiguravaju da se prijava PDV-a s pojedinostima utvrđenima u člancima 365., 369.g i 369.t Direktive 2006/112/EZ podnosi elektroničkim putem.

2.   Država članica identifikacije nadležnom tijelu dotične države članice potrošnje šalje informacije iz stavka 1. elektroničkim putem najkasnije 20 dana nakon isteka mjeseca u kojem je prijava zaprimljena.

Država članica identifikacije također šalje informacije predviđene u članku 369.g stavku 2. Direktive 2006/112/EZ nadležnom tijelu svake druge države članice iz koje je roba otpremljena ili prevezena, kao i informacije predviđene u članku 369.g stavku 3. Direktive 2006/112/EZ nadležnom tijelu svake dotične države članice poslovnog nastana.

Države članice koje zahtijevaju da se iznosi u prijavi PDV-a navedu u nacionalnoj valuti koja nije euro, pretvaraju iznose u eure prema deviznom tečaju koji je važeći za posljednji dan poreznog razdoblja. Pretvaranje iznosa obavlja se primjenom deviznih tečajeva koje je Europska središnja banka objavila za taj dan ili ako tog dana nema objave, primjenjuju se devizni tečajevi za sljedeći dan od dana objave.

Članak 47.e

Država članica identifikacije bez odgode šalje elektroničkim putem državi članici potrošnje informacije potrebne za povezivanje svakog plaćanja s odgovarajućom prijavom PDV-a.

Članak 47.f

1.   Država članica identifikacije osigurava da se iznos koji je platio porezni obveznik koji se koristi jednim od posebnih programa predviđenih u poglavlju 6. glave XII. Direktive 2006/112/EZ ili, ako je to primjenjivo, njegov posrednik prenese na bankovni račun denominiran u eurima koji je odredila država članica potrošnje kojoj se plaćanje duguje.

Države članice koje su zahtijevale plaćanja u nacionalnoj valuti koja nije euro, pretvaraju iznose u euro prema deviznom tečaju koji je važeći za posljednji dan poreznog razdoblja. Pretvaranje iznosa obavlja se primjenom deviznih tečajeva koje je Europska središnja banka objavila za taj dan ili ako tog dana nema objave, primjenjuju se devizni tečajevi za sljedeći dan od dana objave.

Prijenos se obavlja najkasnije 20 dana nakon isteka mjeseca u kojem je plaćanje primljeno.

2.   Ako porezni obveznik koji se koristi jednim od posebnih programa ili, ako je to primjenjivo, njegov posrednik, ne plati ukupni porez koji duguje, država članica identifikacije osigurava da se plaćanje prenosi na države članice potrošnje razmjerno porezu koji se duguje u svakoj državi članici. Država članica identifikacije obavješćuje o tome elektroničkim putem nadležna tijela država članica potrošnje.

Članak 47.g

Države članice obavješćuju elektroničkim putem nadležna tijela drugih država članica o relevantnim brojevima bankovnih računa za primanje plaćanja u skladu s člankom 47.f.

Države članice bez odgode elektroničkim putem obavješćuju nadležna tijela drugih država članica i Komisiju o promjenama poreznih stopa koje se primjenjuju na isporuke robe i usluga na koje se primjenjuju posebni programi.

Pododjeljak 3.

Kontrola transakcija i porezni obveznici

Članak 47.h

Pri uvozu robe za koju se mora prijaviti PDV u okviru posebnog programa predviđenog u odjeljku 4. poglavlju 6. glave XII. Direktive 2006/112/EZ, države članice provode elektroničku provjeru valjanosti pojedinačnog identifikacijskog broja za PDV dodijeljenoga u skladu s člankom 369.q te direktive i priopćenog najkasnije pri podnošenju uvozne deklaracije.

Članak 47.i

1.   Kako bi dobila evidenciju koja je u posjedu poreznog obveznika ili posrednika u skladu s člancima 369., 369.k i 369.x Direktive 2006/112/EZ, država članica potrošnje najprije elektroničkim putem podnosi zahtjev državi članici identifikacije.

2.   Ako država članica identifikacije primi zahtjev iz stavka 1., šalje ga elektroničkim putem i bez odgode poreznom obvezniku ili njegovu posredniku.

3.   Države članice osiguravaju da porezni obveznik ili njegov posrednik na zahtjev državi članici identifikacije elektroničkim putem podnesu zatraženu evidenciju. Države članice prihvaćaju da se evidencija može podnijeti uporabom standardnog obrasca.

4.   Država članica identifikacije šalje dobivenu evidenciju elektroničkim putem i bez odgode državi članici potrošnje koja podnosi zahtjev.

5.   Ako država članica potrošnje koja podnosi zahtjev ne primi evidenciju u roku od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva, ta država članica može poduzeti bilo koje mjere u skladu sa svojim nacionalnim zakonodavstvom kako bi dobila tu evidenciju.

Članak 47.j

1.   Ako država članica identifikacije odluči na svojem državnom području provesti istražnu radnju nad poreznim obveznikom koji se koristi jednim od posebnih programa predviđenih u poglavlju 6. glavi XII. Direktive 2006/112/EZ ili, ako je to primjenjivo, nad posrednikom, o tome prije istrage obavješćuje nadležna tijela svih ostalih država članica.

Prvi podstavak primjenjuje se samo u odnosu na istražnu radnju koja se odnosi na posebne programe.

2.   Ne dovodeći u pitanje članak 7. stavak 4., ako država članica potrošnje odluči da je istražna radnja potrebna, najprije se savjetuje s državom članicom identifikacije o potrebi za takvom radnjom.

Ako postoji suglasje o potrebi za istražnom radnjom, država članica identifikacije o tome obavješćuje druge države članice.

Time se države članice ne sprečava u poduzimanju bilo kojih mjera u skladu s nacionalnim zakonodavstvom.

3.   Svaka država članica drugim državama članicama i Komisiji priopćuje pojedinosti o nadležnom tijelu koje je odgovorno za koordinaciju istražnih radnji unutar te države članice.

Pododjeljak 4.

Statističke informacije

Članak 47.k

Države članice omogućuju Komisiji da informacije pribavi izravno iz poruka koje stvara računalni sustav iz članka 53. za zbirne statističke i dijagnostičke potrebe u skladu s člankom 17. stavkom 1. točkama (d) i (e). Te informacije ne smiju sadržavati podatke koji se odnose na pojedinačne porezne obveznike.

Pododjeljak 5.

Dodjela provedbenih ovlasti

Članak 47.l

Za potrebe jedinstvene primjene ove Uredbe Komisija je ovlaštena donositi sljedeće mjere u skladu s postupkom iz članka 58. stavka 2.:

(a)

tehničke pojedinosti, uključujući zajedničku elektroničku poruku, za podnošenje informacija iz članka 47.b stavka 1., članka 47.c stavka 1. i članka 47.d stavka 1., te standardni obrazac iz članka 47.i stavka 3.;

(b)

tehničke pojedinosti, uključujući zajedničku elektroničku poruku, za podnošenje informacija iz članka 47.b stavaka 2. i 3., članka 47.c stavaka 2. i 3., članka 47.d stavka 2., članka 47.e, članka 47.f stavka 2., članka 47.i stavaka 1., 2. i 4. te članka 47.j stavaka 1., 2. i 4., kao i tehnička sredstva za prijenos tih informacija;

(c)

tehničke pojedinosti za prijenos informacija iz članka 47.g među državama članicama;

(d)

tehničke pojedinosti u pogledu provjere informacija iz članka 47.h koju provodi država članica uvoza;

(e)

zbirne statističke i dijagnostičke informacije koje treba pribaviti Komisija, kako je navedeno u članku 47.k, kao i tehnička sredstva za pribavljanje tih informacija.”.

8.

U Prilogu I. točka 1. zamjenjuje se sljedećim:

„1.

prodaja na daljinu (članak 33. Direktive 2006/112/EZ);”.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Primjenjuje se od 1. siječnja 2021.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 5. prosinca 2017.

Za Vijeće

Predsjednik

T. TÕNISTE


(1)  Mišljenje od 30. studenoga 2017. (još nije objavljeno u Službenom listu).

(2)  SL C 345, 13.10.2017., str. 79.

(3)  Uredba Vijeća (EU) br. 904/2010 od 7. listopada 2010. o administrativnoj suradnji i suzbijanju prijevare u području poreza na dodanu vrijednost (SL L 268, 12.10.2010., str. 1.).

(4)  Direktiva Vijeća 2006/112/EZ od 28. studenoga 2006. o zajedničkom sustavu poreza na dodanu vrijednost (SL L 347, 11.12.2006., str. 1.).

(5)  Direktiva Vijeća (EU) 2017/2455 od 5. prosinca 2017. o izmjeni Direktive 2006/112/EZ i Direktive 2009/132/EZ u pogledu određenih obveza poreza na dodanu vrijednost za isporuke usluga i prodaju robe na daljinu (vidjeti stranicu 7 ovoga Službenog lista).


DIREKTIVE

29.12.2017   

HR

Službeni list Europske unije

L 348/7


DIREKTIVA VIJEĆA (EU) 2017/2455

od 5. prosinca 2017.

o izmjeni Direktive 2006/112/EZ i Direktive 2009/132/EZ u pogledu određenih obveza u vezi s porezom na dodanu vrijednost za isporuku usluga i prodaju robe na daljinu

VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije, a posebno njegov članak 113.,

uzimajući u obzir prijedlog Europske komisije,

nakon prosljeđivanja nacrta zakonodavnog akta nacionalnim parlamentima,

uzimajući u obzir mišljenje Europskog parlamenta (1),

uzimajući u obzir mišljenje Europskoga gospodarskog i socijalnog odbora (2),

u skladu s posebnim zakonodavnim postupkom,

budući da:

(1)

Direktivom Vijeća 2006/112/EZ (3) predviđaju se posebne odredbe za obračun poreza na dodanu vrijednost (PDV) za porezne obveznike bez poslovnog nastana koji pružaju telekomunikacijske usluge, usluge emitiranja ili elektronički isporučene usluge osobama koje nisu porezni obveznici.

(2)

Direktivom Vijeća 2009/132/EZ (4) predviđa se oslobođenje od plaćanja PDV-a za uvoze malih pošiljaka zanemarive vrijednosti.

(3)

Procjenom posebnih odredaba uvedenih 1. siječnja 2015. utvrđen je niz područja u kojima je potrebno poboljšanje. Prvo, potrebno je za mikropoduzeća s poslovnim nastanom u državi članici koja povremeno isporučuju takve usluge u druge države članice smanjiti opterećenje povezano s ispunjavanjem obveza u pogledu PDV-a u državama članicama koje nisu država članica njihova poslovnog nastana. Trebalo bi stoga uvesti prag na razini cijele Zajednice do kojega takve isporuke podliježu PDV-u u državi članici njihova poslovnog nastana. Drugo, zahtjev prema kojemu je potrebno ispunjavati zahtjeve u pogledu ispostavljanja računa svih država članica u koje se isporučuje vrlo je opterećujući. Stoga, kako bi se na najmanju moguću razinu smanjila opterećenja za poduzeća, pravila o ispostavljanju računa trebala bi biti ona koja su primjenjiva u državi članici identifikacije dobavljača koji se koristi posebnim odredbama. Treće, porezni obveznici koji nemaju poslovni nastan u Zajednici, ali su u registru obveznika PDV-a u državi članici, primjerice jer provode povremene transakcije koje podliježu PDV-u u toj državi članici, ne mogu se koristiti ni posebnim odredbama za porezne obveznike koji nemaju poslovni nastan u Zajednici ni posebnom odredbom za porezne obveznike s poslovnim nastanom u Zajednici. Kao posljedica toga, takvim poreznim obveznicima trebalo bi dopustiti da se koriste posebnom odredbom za porezne obveznike koji nemaju poslovni nastan unutar Zajednice.

(4)

Nadalje, procjenom posebnih odredaba za oporezivanje telekomunikacijskih usluga, usluga emitiranja ili elektronički isporučenih usluga uvedenih 1. siječnja 2015. pokazalo se da zahtjev u pogledu podnošenja prijave PDV-a u roku od 20 dana nakon završetka poreznog razdoblja obuhvaćenog prijavom predstavlja prekratak rok, posebice za isporuke putem telekomunikacijske mreže, sučelja ili portala, ako se za usluge isporučene putem mreže, sučelja ili portala pretpostavlja da ih isporučuje operater mreže, sučelja ili portala koji mora prikupiti informacije od svakog pojedinačnog pružatelja usluga kako bi popunio prijavu PDV-a. Procjena je pokazala i da zahtjev u pogledu provedbe ispravaka prijave PDV-a za dotično porezno razdoblje predstavlja veliko opterećenje za porezne obveznike jer se njime od njih može zahtijevati da ponovno podnesu nekoliko prijava PDV-a u svakom tromjesečju. Kao posljedica toga, rok za podnošenje prijave PDV-a trebalo bi produljiti s 20 dana na kraj mjeseca koji slijedi nakon završetka poreznog razdoblja, a poreznim obveznicima trebalo bi omogućiti da prethodne prijave PDV-a isprave u sljedećoj prijavi umjesto u prijavama za porezna razdoblja na koja se ispravci odnose.

(5)

Kako bi se izbjeglo da porezni obveznici koji isporučuju usluge koje nisu telekomunikacijske usluge, usluge emitiranja ili elektronički isporučene usluge osobama koje nisu porezni obveznici moraju biti identificirani u svrhu PDV-a u svakoj državi članici u kojoj navedene usluge podliježu PDV-u, države članice trebale bi poreznim obveznicima koji isporučuju takve usluge dopustiti da se koriste informacijskim sustavom za registraciju, prijavu i plaćanje PDV-a, omogućujući im da PDV na te usluge prijavljuju i plaćaju u samo jednoj državi članici.

(6)

Realizacija unutarnjeg tržišta, globalizacija i tehnološke promjene rezultirale su eksplozivnim rastom elektroničke trgovine, a stoga i prodaje na daljinu robe koja se isporučuje i iz jedne države članice u drugu i iz trećih područja ili trećih zemalja u Zajednicu. Relevantne odredbe direktiva 2006/112/EZ i 2009/132/EZ trebalo bi prilagoditi tom razvoju, uzimajući u obzir načelo oporezivanja na odredištu, potrebu za zaštitom poreznih prihoda država članica, stvaranjem jednakih uvjeti za dotična poduzeća te smanjenjem njihova opterećenja na najmanju moguću razinu. Posebna odredba za telekomunikacijske usluge, usluge emitiranja ili elektronički isporučene usluge koje isporučuju porezni obveznici s poslovnim nastanom unutar Zajednice, ali ne u državi članici potrošnje trebala bi se stoga proširiti na prodaju robe na daljinu unutar Zajednice te bi trebalo uvesti sličnu posebnu odredbu za prodaju na daljinu robe uvezene iz trećih područja ili trećih zemalja. Kako bi se jasno utvrdilo područje primjene mjera koje se primjenjuju na prodaju robe na daljinu unutar Zajednice i prodaju na daljinu robe uvezene iz trećih područja ili trećih zemalja unutar Zajednice, trebalo bi definirati navedene koncepte.

(7)

Velik dio prodaje robe na daljinu, i one koja se isporučuje iz jedne države članice u drugu i one koja se isporučuje iz trećih područja ili trećih zemalja u Zajednicu, omogućuje se putem uporabe elektroničkog sučelja, kao što je mjesto trgovanja, platforma, portal ili slično sredstvo i na njega se često primjenjuju postupci skladištenja. Iako države članice mogu propisati da u tim slučajevima umjesto osobe koja je dužna plaćati PDV za plaćanje PDV-a solidarno odgovara druga osoba, to se pokazalo nedovoljnim za osiguravanje djelotvorne i učinkovite naplate PDV-a. Kako bi se ostvario taj cilj i smanjilo administrativno opterećenje prodavatelja, poreznih uprava i potrošača, potrebno je stoga porezne obveznike koji putem uporabe takvog elektroničkog sučelja omogućuju prodaju robe na daljinu uključiti u naplatu PDV-a na tu prodaju propisujući da se oni smatraju osobama koje obavljaju tu prodaju. Za prodaju robe na daljinu uvezene iz trećih područja ili trećih zemalja u Zajednicu, to bi trebalo ograničiti na prodaju robe koja se otprema ili prevozi u pošiljkama čija unutarnja vrijednost ne premašuje 150 EUR jer se od te vrijednosti pri uvozu robe zahtijeva potpuna carinska deklaracija za carinske svrhe.

(8)

U odnosu na isporuke koju obavljaju porezni obveznici s pomoću elektroničkog sučelja, kao što je mjesto trgovanja, platforma, portal ili slično sredstvo, nužno je voditi evidenciju tijekom razdoblja od najmanje deset godina kako bi se državama članicama pomoglo pri provjeri je li PDV na te isporuke pravilno obračunan. Razdoblje od deset godina u skladu je s postojećim odredbama o vođenju evidencija. Ako sadržavaju osobne podatke, evidencije bi trebale biti usklađene s pravom Unije o zaštiti podataka.

(9)

Kako bi se smanjilo opterećenje za poduzeća koja se koriste posebnom odredbom za prodaju robe na daljinu unutar Zajednice, trebalo bi ukinuti obvezu izdavanja računa za takve prodaje. Kako bi se takvim poduzećima zajamčila pravna sigurnost, u definiciji takvih isporuka robe trebalo bi jasno navesti da se ona primjenjuje i kada se roba prevozi ili otprema u ime dobavljača, među ostalim i kada dobavljač neizravno sudjeluje u prijevozu ili otpremi robe.

(10)

Područje primjene posebne odredbe za prodaju na daljinu robe koja je uvezena iz trećih područja ili trećih zemalja trebalo bi ograničiti na prodaju robe čija unutarnja vrijednost ne premašuje 150 EUR, a koja se otprema izravno iz trećih područja ili trećih zemalja kupcu u Zajednici, jer se od te vrijednosti pri uvozu robe zahtijeva potpuna carinska deklaracija za carinske svrhe. Robu koja podliježu trošarinama trebalo bi isključiti iz područja primjene jer je trošarina dio porezne osnovice za PDV pri uvozu. Kako bi se izbjeglo dvostruko oporezivanje, potrebno je uvesti oslobođenje od plaćanja poreza na dodanu vrijednost pri uvozu robe prijavljene prema toj posebnoj odredbi.

(11)

Osim toga, kako bi se izbjeglo narušavanje tržišnog natjecanja među dobavljačima unutar Zajednice i izvan nje te kako bi se izbjegli gubitci poreznog prihoda, potrebno je ukinuti oslobođenje za uvoz robe u malim pošiljkama zanemarive vrijednosti predviđeno u Direktivi 2009/132/EZ.

(12)

Poreznom obvezniku koji se koristi posebnom odredbom za prodaju na daljinu robe uvezene iz trećih područja ili trećih zemalja trebalo bi dopustiti da imenuje posrednika s poslovnim nastanom u Zajednici kao osobu odgovornu za plaćanje PDV-a i za ispunjavanje obveza utvrđenih u toj posebnoj odredbi u njegovo ime i za njegov račun.

(13)

Kako bi se zaštitio porezni prihod država članica, porezni obveznik koji nema poslovni nastan u Zajednici, a koji se koristi ovom posebnom odredbom, trebao bi biti obvezan imenovati posrednika. Međutim, ta se obveza ne bi trebala primjenjivati ako on ima poslovni nastan u zemlji s kojom je Unija sklopila sporazum o uzajamnoj pomoći.

(14)

Radi osiguranja jedinstvenih uvjeta za provedbu ove Direktive u pogledu utvrđivanja popisa trećih zemalja s kojima je Unija sklopila sporazum o uzajamnoj pomoći čije je područje primjene slično području primjene Direktive Vijeća 2010/24/EU (5) i Uredbe Vijeća (EU) br. 904/2010 (6), provedbene ovlasti trebalo bi dodijeliti Komisiji. Te bi ovlasti trebalo izvršavati u skladu s Uredbom (EU) br. 182/2011 Europskog parlamenta i Vijeća (7). Budući da je utvrđivanje popisa trećih zemalja izravno povezano s administrativnom suradnjom u području poreza na dodanu vrijednost, primjereno je da Komisiji pomaže Stalni odbor za administrativnu suradnju osnovan člankom 58. Uredbe (EU) br. 904/2010.

(15)

Slijedom eksplozivnog rasta elektroničke trgovine i posljedičnog povećanja broja malih pošiljaka čija unutarnja vrijednost ne premašuje 150 EUR uvezenih u Zajednicu, države članice trebale bi sustavno dopustiti primjenu posebnih postupaka za prijavu i plaćanje PDV-a na uvoz. Ti se postupci mogu primjenjivati ako se ne koristi posebna odredba za prodaju robe na daljinu uvezene iz trećih područja ili trećih zemalja. Ako država članica uvoza ne omogućuje sustavnu primjenu sniženih stopa PDV-a u okviru ovog posebnog postupka, krajnji kupac trebao bi moći odlučiti se za standardni postupak uvoza kako bi iskoristio potencijalno smanjenu stopu PDV-a.

(16)

Prema potrebi, pri određivanju datuma početka primjene odredaba ove Direktive uzima se u obzir vrijeme potrebno za uvođenje mjera potrebnih za provedbu ove Direktive, kao i vrijeme potrebno da države članice prilagode svoj informacijski sustav za registraciju, prijavu i plaćanje PDV-a.

(17)

S obzirom na to da cilj ove Direktive, odnosno pojednostavnjenje obveza u pogledu PDV-a, ne mogu dostatno ostvariti države članice, nego se on na bolji način može ostvariti na razini Unije, Unija može donijeti mjere u skladu s načelom supsidijarnosti utvrđenim u članku 5. Ugovora o Europskoj uniji. U skladu s načelom proporcionalnosti utvrđenim u tom članku, ova Direktiva ne prelazi ono što je potrebno za ostvarivanje tog cilja.

(18)

U skladu sa Zajedničkom političkom izjavom država članica i Komisije od 28. rujna 2011. o dokumentima s objašnjenjima (8), države članice obvezale su se da će u opravdanim slučajevima uz obavijest o svojim mjerama za prenošenje priložiti jedan ili više dokumenata u kojima se objašnjava veza između sastavnih dijelova direktive i odgovarajućih dijelova nacionalnih instrumenata za prenošenje. U pogledu ove Direktive, zakonodavac smatra opravdanim dostavljanje takvih dokumenata.

(19)

Direktive 2006/112/EZ i 2009/132/EZ trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti,

DONIJELO JE OVU DIREKTIVU:

Članak 1.

Izmjene Direktive 2006/112/EZ s učinkom od 1. siječnja 2019.

S učinkom od 1. siječnja 2019., Direktiva 2006/112/EZ mijenja se kako slijedi:

1.

Članak 58. zamjenjuje se sljedećim:

„Članak 58.

1.   Mjesto isporuke sljedećih usluga osobi koja nije porezni obveznik mjesto je u kojem ta osoba ima poslovni nastan, stalnu adresu ili uobičajeno boravište:

(a)

telekomunikacijskih usluga;

(b)

usluga radijskog i televizijskog emitiranja;

(c)

elektronički isporučenih usluga, a posebno onih iz Priloga II.

Ako dobavljač usluge i kupac komuniciraju putem elektroničke pošte, to samo po sebi ne znači da je isporučena usluga elektronički isporučena usluga.

2.   Stavak 1. ne primjenjuje se ako su ispunjeni sljedeći uvjeti:

(a)

dobavljač ima poslovni nastan ili, u nedostatku poslovnog nastana, stalnu adresu ili uobičajeno boravište u samo jednoj državi članici i

(b)

usluge se isporučuju osobama koje nisu porezni obveznici i koje imaju poslovni nastan, stalnu adresu ili uobičajeno boravište u državi članici koja nije država članica iz točke (a) i

(c)

ukupna vrijednost, bez PDV-a, isporuka iz točke (b) u tekućoj kalendarskoj godini ne premašuje 10 000 EUR ili jednakovrijedan iznos u nacionalnoj valuti te nije premašivala navedeni iznos tijekom prethodne kalendarske godine.

3.   Ako se tijekom kalendarske godine premaši prag iz stavka 2. točki (c), od tog se trenutka primjenjuje stavak 1.

4.   Država članica na čijem državnom području dobavljači iz stavka 2. imaju poslovni nastan ili, u nedostatku poslovnog nastana, stalnu adresu ili uobičajeno boravište, tim dobavljačima dodjeljuje pravo odabrati da se mjesto isporuke odredi u skladu sa stavkom 1., s time da se odluka o odabiru u svakom slučaju proteže na razdoblje od dvije kalendarske godine.

5.   Države članice poduzimaju odgovarajuće mjere kako bi pratile ispunjava li porezni obveznik uvjete iz stavaka 2., 3. i 4.

6.   Protuvrijednost u nacionalnoj valuti iznosa iz stavka 2. točke (c) izračunava se primjenom deviznog tečaja koji je Europska središnja banka objavila na dan donošenja Direktive Vijeća (EU) 2017/2455 (*1).

(*1)  Direktiva Vijeća (EU) 2017/2455 od 5. prosinca 2017. o izmjeni Direktive 2006/112/EZ i Direktive 2009/132/EZ u pogledu određenih obveza u vezi s porezom na dodanu vrijednost za isporuku usluga i prodaju robe na daljinu (SL L 348, 29.12.2017., str. 7.).”;"

2.

Članak 219.a zamjenjuje se sljedećim:

„Članak 219.a

1.   Ispostavljanje računa podliježe pravilima koja se primjenjuju u državi članici u kojoj se smatra da je isporuka robe ili usluga obavljena, u skladu s odredbama glave V.

2.   Odstupajući od stavka 1., ispostavljanje računa podliježe sljedećim pravilima:

(a)

pravilima koja se primjenjuju u državi članici u kojoj dobavljač ima sjedište svog poslovanja ili stalan poslovni nastan iz kojeg se obavlja isporuka ili, u nedostatku takva sjedišta poslovanja ili stalnog poslovnog nastana, u državi članici u kojoj dobavljač ima stalnu adresu ili uobičajeno boravište, ako:

i.

dobavljač nema poslovni nastan u državi članici u kojoj se smatra da je isporuka robe ili usluga obavljena, u skladu s odredbama glave V., ili njegova poslovna jedinica u toj državi članici ne sudjeluje u isporuci u smislu članka 192.a točke (b), a obveznik plaćanja PDV-a je osoba kojoj se roba ili usluge isporučuju osim ako kupac izdaje račun (samofakturiranje);

ii.

se smatra da isporuka robe ili usluga nije obavljena unutar Zajednice, u skladu s odredbama glave V.;

(b)

pravilima koja se primjenjuju u državi članici identifikacije dobavljača koji se koristi jednom od posebnih odredaba iz glave XII. poglavlja 6.

3.   Stavci 1. i. 2. ovog članka primjenjuju se ne dovodeći u pitanje članke od 244. do 248.”;

3.

U članku 358.a točka 1. zamjenjuje se sljedećim:

„1.

‚porezni obveznik koji nema poslovni nastan u Zajednici’ znači porezni obveznik koji nema sjedište svog poslovanja na području Zajednice i koji tamo nema stalan poslovni nastan;”;

4.

U članku 361. stavku 1. točka (e) zamjenjuje se sljedećim:

„(e)

izjavu da osoba nema sjedište svog poslovanja na području Zajednice i da tamo nema stalan poslovni nastan.”.

Članak 2.

Izmjene Direktive 2006/112/EZ s učinkom od 1. siječnja 2021.

S učinkom od 1. siječnja 2021., Direktiva 2006/112/EZ mijenja se kako slijedi:

1.

U članku 14. dodaje se sljedeći stavak:

„4.   Za potrebe ove Direktive, primjenjuju se sljedeće definicije:

1.

‚prodaja robe na daljinu unutar Zajednice’ znači isporuka robe koju otprema ili prevozi dobavljač ili netko drugi za njegov račun, među ostalim kada dobavljač neizravno sudjeluje u prijevozu ili otpremi robe, iz države članice koja nije ona u kojoj otprema ili prijevoz robe kupcu završava, ako su ispunjeni sljedeći uvjeti:

(a)

isporuka robe obavlja se poreznom obvezniku ili pravnoj osobi koja nije porezni obveznik, a čije stjecanje robe unutar Zajednice ne podliježe plaćanju PDV-a u skladu s člankom 3. stavkom 1., ili bilo kojoj drugoj osobi koja nije porezni obveznik;

(b)

isporučena roba nije ni novo prijevozno sredstvo ni roba koju isporučuje dobavljač ili netko drugi za njegov račun, nakon montaže ili instalacije, s pokusnim radom ili bez njega;

2.

‚prodaja na daljinu robe uvezene iz trećih područja ili trećih zemalja’ znači isporuka robe koju otprema ili prevozi dobavljač ili netko drugi za njegov račun, među ostalim kada dobavljač neizravno sudjeluje u prijevozu ili otpremi robe, iz trećeg područja ili treće zemlje kupcu u državi članici, ako su ispunjeni sljedeći uvjeti:

(a)

isporuka robe obavlja se poreznom obvezniku ili pravnoj osobi koja nije porezni obveznik, a čije stjecanje robe unutar Zajednice ne podliježe plaćanju PDV-a u skladu s člankom 3. stavkom 1., ili bilo kojoj drugoj osobi koja nije porezni obveznik;

(b)

isporučena roba nije ni novo prijevozno sredstvo ni roba koju isporučuje dobavljač ili netko drugi za njegov račun, nakon montaže ili instalacije, s pokusnim radom ili bez njega.”;

2.

Dodaje se sljedeći članak:

„Članak 14.a

1.   Kada porezni obveznik, putem uporabe elektroničkog sučelja, kao što je mjesto trgovanja, platforma, portal ili slično sredstvo, omogućuje prodaju na daljinu robe uvezene iz trećih područja ili trećih zemalja u pošiljkama čija unutarnja vrijednost ne premašuje 150 EUR, smatra se da je taj porezni obveznik sâm primio i isporučio tu robu.

2.   Kada porezni obveznik, putem uporabe elektroničkog sučelja, kao što je mjesto trgovanja, platforma, portal ili slično sredstvo, omogućuje isporuku robe unutar Zajednice od strane poreznog obveznika koji nema poslovni nastan unutar Zajednice osobi koja nije porezni obveznik, smatra se da je porezni obveznik koji omogućuje isporuku sâm primio i isporučio tu robu.”

3.

Članak 33. zamjenjuje se sljedećim:

„Članak 33.

Odstupajući od članka 32.:

(a)

Mjestom isporuke za prodaju robe na daljinu unutar Zajednice smatra se mjesto gdje se roba nalazi u trenutku u kojem otprema ili prijevoz robe kupcu završava;

(b)

Mjestom isporuke za prodaju na daljinu robe uvezene iz trećih područja ili trećih zemalja u državu članicu koja nije ona u kojoj otprema ili prijevoz robe kupcu završava smatra se mjesto gdje se roba nalazi u trenutku u kojem otprema ili prijevoz robe kupcu završava;

(c)

Smatra se da se mjesto isporuke za prodaju na daljinu robe uvezene iz trećih područja ili trećih zemalja nalazi u državi članici u kojoj otprema ili prijevoz robe kupcu završava, ako se PDV na tu robu mora prijaviti prema posebnoj odredbi iz glave XII. poglavlja 6. odjeljka 4.”;

4.

Članak 34. briše se;

5.

Članak 35. zamjenjuje se sljedećim:

„Članak 35.

Članak 33. ne primjenjuje se na isporuku rabljene robe, umjetnina, kolekcionarskih predmeta ili antikviteta, kako je definirano u članku 311. stavku 1. točkama od 1. do 4., kao ni na isporuku rabljenih prijevoznih sredstava, kako je definirano u članku 327. stavku 3., koja podliježe PDV-u u skladu s relevantnim posebnim postupcima.”;

6.

U članku 58. stavci od 2. do 6. brišu se;

7.

U glavi V. umeće se sljedeće poglavlje:

„POGLAVLJE 3.a

Prag za porezne obveznike koji isporučuju robu obuhvaćenu člankom 33. točkom (a) i isporučuju usluge obuhvaćene člankom 58.

Članak 59.c

1.   Članak 33. točka (a) i članak 58. ne primjenjuju se ako su ispunjeni sljedeći uvjeti:

(a)

dobavljač ima poslovni nastan ili, u nedostatku poslovnog nastana, stalnu adresu ili uobičajeno boravište samo u jednoj državi članici;

(b)

usluge se isporučuju osobama koje nisu porezni obveznici i koje imaju poslovni nastan, stalnu adresu ili uobičajeno boravište u bilo kojoj državi članici koja nije ona iz točke (a) ili se roba otprema ili prevozi u državu članicu koja nije ona iz točke (a); i

(c)

ukupna vrijednost, bez PDV-a, isporuka iz točke (b) u tekućoj kalendarskoj godini ne premašuje 10 000 EUR ili jednakovrijedan iznos u nacionalnoj valuti te nije premašivala navedeni iznos tijekom prethodne kalendarske godine.

2.   Ako se tijekom kalendarske godine premaši prag iz stavka 1. točke (c), od tog se trenutka primjenjuju članak 33. točka (a) i članak 58.

3.   Država članica na čijem se državnom području nalazi roba u trenutku kada započne njezina otprema ili prijevoz ili u kojoj porezni obveznici koji isporučuju telekomunikacijske usluge, usluge radijskog i televizijskog emitiranja i elektronički isporučene usluge imaju poslovni nastan dodjeljuje poreznim obveznicima koji obavljaju isporuke koje ispunjavaju uvjete iz stavka 1. pravo odabrati da se mjesto isporuke odredi u skladu s člankom 33. točkom (a) i člankom 58., s time da se odluka o odabiru u svakom slučaju proteže na razdoblje od dvije kalendarske godine.

4.   Države članice poduzimaju odgovarajuće mjere kako bi pratile ispunjava li porezni obveznik uvjete iz stavaka 1., 2. i 3.

5.   Protuvrijednost u nacionalnoj valuti iznosa iz stavka 1. točke (c) izračunava se primjenom deviznog tečaja koji je Europska središnja banka objavila na dan donošenja Direktive (EU) 2017/2455.”;

8.

Dodaje se sljedeći članak:

„Članak 66.a

Odstupajući od članaka 63., 64. i 65. u odnosu na isporuke robe za koje PDV plaća osoba koja omogućuje isporuku na temelju članka 14.a, oporezivi događaj i obveza obračuna PDV-a nastaju u trenutku prihvaćanja plaćanja.”;

9.

U članku 143. stavku 1. umeće se sljedeća točka:

„(ca)

uvoz robe za koju se PDV treba prijaviti prema posebnoj odredbi iz glave XII. poglavlja 6. odjeljka 4. i ako je, najkasnije pri podnošenju uvozne deklaracije, nadležnom carinskom uredu u državi članici uvoza dostavljen, za primjenu posebne odredbe, pojedinačni identifikacijski broj za PDV dobavljača ili posrednika koji djeluje za njegov račun, koji se dodjeljuje na temelju članka 369.q;”;

10.

U članku 220. stavku 1. točka (2) zamjenjuje se sljedećim:

„(2)

isporuku robe kako je navedeno u članku 33., osim ako se porezni obveznik koristi posebnom odredbom iz glave XII. poglavlja 6. odjeljka 3.”;

11.

Dodaje se sljedeći članak:

„Članak 242.a

1.   Ako porezni obveznik, putem uporabe elektroničkog sučelja, kao što je mjesto trgovanja, platforma, portal ili slično sredstvo, osobi koja nije porezni obveznik unutar Zajednice u skladu s odredbama glave V. omogućuje isporuku robe ili usluga, porezni obveznik koji omogućuje isporuku dužan je voditi evidenciju o tim isporukama. Ta evidencija mora biti dovoljno detaljna kako bi se poreznim tijelima država članica u kojima su te isporuke oporezive omogućilo da provjere je li PDV pravilno obračunan.

2.   Evidencija iz stavka 1. mora se dotičnim državama članicama staviti na raspolaganje elektroničkim putem.

Ta se evidencija mora čuvati deset godina od isteka godine u kojoj je transakcija obavljena.”;

12.

Naslov poglavlja 6. glave XII. zamjenjuje se sljedećim:

„Posebne odredbe za porezne obveznike koji isporučuju usluge osobama koje nisu porezni obveznici ili prodaju robu na daljinu”;

13.

U članku 358. točke 1., 2. i 3. brišu se;

14.

naslov odjeljka 2. zamjenjuje se sljedećim:

„Posebna odredba za usluge koje isporučuju porezni obveznici bez poslovnog nastana unutar Zajednice”;

15.

U članku 358.a dodaje se sljedeća točka 3.:

„(3)

‚država članica potrošnje’ znači država članica za koju se smatra da se u njoj odvija isporuka usluga u skladu s glavom V. poglavljem 3.”;

16.

Članak 359. zamjenjuje se sljedećim:

„Članak 359.

Države članice dopuštaju svakom poreznom obvezniku koji nema poslovni nastan unutar Zajednice i koji isporučuje usluge osobi koja nije porezni obveznik i koja ima poslovni nastan u državi članici ili ima stalnu adresu ili uobičajeno boravište u državi članici, da se koristi ovom posebnom odredbom. Ova se posebna odredba primjenjuje na sve usluge isporučene unutar Zajednice.”;

17.

Članak 362. zamjenjuje se sljedećim:

„Članak 362.

Država članica identifikacije dodjeljuje poreznom obvezniku koji nema poslovni nastan unutar Zajednice pojedinačni identifikacijski broj za PDV za primjenu ove posebne odredbe i obavješćuje ga o tom broju elektroničkim putem. Na temelju informacija upotrijebljenih za tu identifikaciju, države članice potrošnje mogu primijeniti vlastite sustave identifikacije.”;

18.

U članku 363. točka (a) zamjenjuje se sljedećim:

„(a)

ako obavijesti tu državu članicu da više ne isporučuje usluge obuhvaćene ovom posebnom odredbom;”;

19.

Članci 364. i 365. zamjenjuju se sljedećima:

„Članak 364.

Porezni obveznik koji nema poslovni nastan u Zajednici, a koji se koristi ovom posebnom odredbom, podnosi elektroničkim putem državi članici identifikacije prijavu PDV-a za svako kalendarsko tromjesečje, bez obzira na to jesu li usluge obuhvaćene ovom posebnom odredbom bile isporučene. Prijava PDV-a mora se podnijeti do kraja mjeseca koji slijedi nakon kraja poreznog razdoblja obuhvaćenog prijavom.

Članak 365.

U prijavi PDV-a navodi se pojedinačni identifikacijski broj za PDV za primjenu ove posebne odredbe i, za svaku državu članicu potrošnje u kojoj postoji obveza plaćanja PDV-a, ukupna vrijednost, bez PDV-a, isporuka usluga obuhvaćenih ovom posebnom odredbom koje su obavljene tijekom poreznog razdoblja, kao i ukupni iznos pripadajućeg PDV-a podijeljenog po poreznim stopama. U prijavi PDV-a moraju se također navesti primjenjive stope PDV-a i ukupni iznos PDV-a za uplatu.

Ako su potrebne bilo kakve izmjene prijave PDV-a nakon podnošenja prijave PDV-a, te se izmjene uključuju u sljedeću prijavu u roku od tri godine od datuma na koji je bilo potrebno predati početnu prijavu u skladu s člankom 364. U toj sljedećoj prijavi PDV-a moraju se navesti relevantna država članica potrošnje, porezno razdoblje i iznos PDV-a za koji su potrebne bilo kakve izmjene.”;

20.

Članak 368. zamjenjuje se sljedećim:

„Članak 368.

Porezni obveznik koji nema poslovni nastan unutar Zajednice i koji se koristi posebnom odredbom ne može odbiti PDV u skladu s člankom 168. ove Direktive. Neovisno o članku 1. točki 1. Direktive 86/560/EEZ, dotični porezni obveznik dobiva povrat u skladu s tom direktivom. Članak 2. stavci 2. i 3. te članak 4. stavak 2. Direktive 86/560/EEZ ne primjenjuju se na povrate koji se odnose na usluge obuhvaćene ovom posebnom odredbom.

Ako se porezni obveznik koji se koristi ovom posebnom odredbom mora registrirati u državi članici za djelatnosti koje nisu obuhvaćene ovom posebnom odredbom, on odbija PDV nastao u toj državi članici za svoje oporezive djelatnosti koje su obuhvaćene ovom posebnom odredbom u prijavi PDV-a koja se podnosi u skladu s člankom 250. ove Direktive.”;

21.

Naslov odjeljka 3. poglavlja 6. glave XII. zamjenjuje se sljedećim:

„Posebna odredba za prodaju robe na daljinu unutar Zajednice i za usluge koje su pružili porezni obveznici s poslovnim nastanom u Zajednici, ali ne u državi članici potrošnje”;

22.

U članku 369.a dodaje se sljedeća točka:

„3.

‚država članica potrošnje’ znači država članica za koju se smatra da se u njoj odvija isporuka usluga u skladu s glavom V. poglavljem 3. ili, u slučaju prodaje robe na daljinu unutar Zajednice, država članica u kojoj završava otprema ili prijevoz robe kupcu.”;

23.

Članci 369.b i 369.c zamjenjuju se sljedećim člancima:

„Članak 369.b

Države članice dopuštaju svakom poreznom obvezniku koji obavlja prodaju robe na daljinu unutar Zajednice i svakom poreznom obvezniku koji nema poslovni nastan u državi članici potrošnje, a koji isporučuje usluge osobi koja nije porezni obveznik, da se koristi ovom posebnom odredbom. Ova posebna odredba primjenjuje se na svu robu ili usluge isporučene unutar Zajednice.

Članak 369.c

Porezni obveznik mora državi članici identifikacije prijaviti kada započinje i završava sa svojim oporezivim djelatnostima obuhvaćenima ovom posebnom odredbom ili kada promijeni te djelatnosti tako da više ne ispunjava uvjete potrebne za korištenje ovom posebnom odredbom. On te informacije dostavlja u elektroničkom obliku.”;

24.

Članak 369.e mijenja se kako slijedi:

(a)

uvodne riječi zamjenjuju se sljedećim tekstom:

„Država članica identifikacije isključuje poreznog obveznika iz posebne odredbe u svakom od sljedećih slučajeva:”

(b)

točka (a) zamjenjuje se sljedećim:

„(a)

ako pošalje obavijest da više ne obavlja prodaju robe na daljinu unutar Zajednice i ne isporučuje usluge obuhvaćene ovom posebnom odredbom;”;

25.

Članci 369.f i 369.g zamjenjuju se sljedećim člancima:

„Članak 369.f

Porezni obveznik koji se koristi ovom posebnom odredbom državi članici identifikacije elektroničkim putem podnosi prijavu PDV-a za svako kalendarsko tromjesečje bez obzira na to je li obavljena prodaja robe na daljinu unutar Zajednice i jesu li usluge obuhvaćene posebnom odredbom bile isporučene. Prijava PDV-a podnosi se do kraja mjeseca koji slijedi nakon kraja poreznog razdoblja obuhvaćenog prijavom.

Članak 369.g

1.   U prijavi PDV-a moraju se navesti identifikacijski broj za PDV iz članka 369.d i, za svaku državu članicu potrošnje u kojoj postoji obveza plaćanja PDV-a, ukupna vrijednost, bez PDV-a, prodaje robe na daljinu unutar Zajednice kao i isporučenih usluga obuhvaćenih ovom posebnom odredbom obavljenih tijekom poreznog razdoblja te ukupni iznos pripadajućeg PDV-a podijeljenog po poreznim stopama. U prijavi se također moraju navesti primjenjive stope PDV-a i ukupni iznos PDV-a za uplatu. Prijava PDV-a uključuje i izmjene koje se odnose na prethodna porezna razdoblja kako je predviđeno u stavku 4. ovog članka.

2.   Ako se, u slučaju prodaje robe na daljinu unutar Zajednice obuhvaćene ovom posebnom odredbom, roba otprema ili prevozi iz država članica koje nisu države članice identifikacije, u prijavi PDV-a također se moraju navesti ukupna vrijednost takve prodaje za svaku državu članicu iz koje se roba otprema ili prevozi, zajedno s pojedinačnim identifikacijskim brojem za PDV ili referentnim poreznim brojem koji dodjeljuje svaka takva država članica. Prijava PDV-a sadržava te informacije za svaku državu članicu koja nije država članica identifikacije, raspodijeljene po državama članicama potrošnje.

3.   Ako porezni obveznik koji isporučuje usluge obuhvaćene ovom posebnom odredbom ima jedan ili više stalnih poslovnih nastana osim onog u državi članici identifikacije, iz kojih isporučuje usluge, u prijavi PDV-a moraju se navesti i ukupna vrijednost takvih isporuka za svaku državu članicu u kojoj ima poslovni nastan zajedno s pojedinačnim identifikacijskim brojem za PDV ili referentnim poreznim brojem te poslovne jedinice, raspodijeljene po državama članicama potrošnje.

4.   Ako su potrebne bilo kakve izmjene prijave PDV-a nakon podnošenja prijave PDV-a, te se izmjene uključuju u sljedeću prijavu u roku od tri godine od datuma na koji je bilo potrebno predati početnu prijavu u skladu s člankom 369.f. U toj sljedećoj prijavi PDV-a moraju se navesti relevantna država članica potrošnje, porezno razdoblje i iznos PDV-a za koji su potrebne bilo kakve izmjene.”;

26.

U članku 369.h stavku 1. drugom podstavku druga rečenica zamjenjuje se sljedećom:

„Ako je isporuke obavljene u drugim valutama, porezni obveznik koji se koristi ovom posebnom odredbom, u svrhu popunjavanja prijave PDV-a, upotrebljava devizni tečaj koji je primjenjiv posljednjeg dana poreznog razdoblja.”;

27.

U članku 369.i prvi stavak zamjenjuje se sljedećim:

„Porezni obveznik koji se koristi ovom posebnom odredbom plaća PDV upućujući na relevantnu prijavu PDV-a, najkasnije do isteka roka unutar kojeg se mora podnijeti prijava.”;

28.

Članak 369.j zamjenjuje se sljedećim:

„Članak 369.j

Porezni obveznik koji se koristi ovom posebnom odredbom ne može, u pogledu svojih oporezivih djelatnosti obuhvaćenih ovom posebnom odredbom, odbiti PDV nastao u državi članici potrošnje u skladu s člankom 168. ove Direktive. Neovisno o članku 2. stavku 1., članku 3. i članku 8. stavku 1. točki (e) Direktive 2008/9/EZ, dotični porezni obveznik dobiva povrat u skladu s tom direktivom.

Ako se porezni obveznik koji se koristi ovom posebnom odredbom mora registrirati u državi članici za djelatnosti koje nisu obuhvaćene ovom posebnom odredbom, on odbija PDV nastao u toj državi članici u pogledu svojih oporezivih djelatnosti obuhvaćenih ovom posebnom odredbom u prijavi PDV-a koja se podnosi u skladu s člankom 250. ove Direktive.”;

29.

U članku 369.k stavak 1. zamjenjuje se sljedećim:

„1.   Porezni obveznik koji se koristi ovom posebnom odredbom vodi evidenciju transakcija obuhvaćenih ovom posebnom odredbom. Ta evidencija mora biti dovoljno detaljna kako bi se poreznim tijelima države članice potrošnje omogućilo da provjere ispravnost prijave PDV-a.”;

30.

U glavi XII. poglavlju 6. dodaje se sljedeći odjeljak:

„ODJELJAK 4.

Posebna odredba za prodaju na daljinu robe uvezene iz trećih područja ili trećih zemalja

Članak 369.l

Za potrebe ovog odjeljka prodaja na daljinu robe uvezene iz trećih područja ili trećih zemalja obuhvaća samo robu, uz iznimku proizvoda koji podliježu trošarinama, u pošiljkama čija unutarnja vrijednost ne premašuje 150 EUR.

Za potrebe ovog odjeljka i ne dovodeći u pitanje ostale odredbe Zajednice, primjenjuju se sljedeće definicije:

1.

‚porezni obveznik koji nema poslovni nastan u Zajednici’ znači porezni obveznik koji nema sjedište svog poslovanja na području Zajednice i koji tamo nema stalan poslovni nastan;

2.

‚posrednik’ znači osoba s poslovnim nastanom u Zajednici koju imenuje porezni obveznik koji prodaje na daljinu robu uvezenu iz trećih područja ili trećih zemalja kao osobu odgovornu za plaćanje PDV-a i za ispunjavanje obveza utvrđenih u ovoj posebnoj odredbi u ime i za račun poreznog obveznika;

3.

‚država članica identifikacije’ znači sljedeće:

(a)

ako porezni obveznik nema poslovni nastan u Zajednici, država članica u kojoj se odluči registrirati;

(b)

ako porezni obveznik ima sjedište svog poslovanja izvan Zajednice, ali u njoj ima jedan ili više stalnih poslovnih nastana, država članica sa stalnim poslovnim nastanom za koju porezni obveznik naznači da će se u njoj koristiti ovom posebnom odredbom;

(c)

ako porezni obveznik ima sjedište svog poslovanja u državi članici, ta država članica;

(d)

ako posrednik ima sjedište svog poslovanja u državi članici, ta država članica;

(e)

ako posrednik ima sjedište svog poslovanja izvan Zajednice, ali u njoj ima jedan ili više stalnih poslovnih nastana, država članica sa stalnim poslovnim nastanom za koju posrednik naznači da će se u njoj koristiti ovom posebnom odredbom.

Za potrebe točaka (b) i (e), ako porezni obveznik ili posrednik ima više od jednog stalnog poslovnog nastana u Zajednici, on je vezan odlukom o navođenju države članice poslovnog nastana za dotičnu kalendarsku godinu i dvije kalendarske godine koje slijede;

4.

‚država članica potrošnje’ znači država članica u kojoj završava isporuka ili prijevoz robe kupcu.

Članak 369.m

1.   Države članice dopuštaju sljedećim poreznim obveznicima koji prodaju na daljinu robu uvezenu iz trećih područja ili trećih zemalja da se koriste ovom posebnom odredbom:

(a)

svim poreznim obveznicima s poslovnim nastanom u Zajednici koji prodaju na daljinu robu uvezenu iz trećih područja ili trećih zemalja;

(b)

svim poreznim obveznicima, neovisno o tome imaju li poslovni nastan u Zajednici, koji prodaju na daljinu robu uvezenu iz trećih područja ili trećih zemalja te koje zastupa posrednik s poslovnim nastanom u Zajednici;

(c)

svim poreznim obveznicima s poslovnim nastanom u trećoj zemlji s kojom je Unija sklopila sporazum o uzajamnoj pomoći čije je područje primjene slično području primjene Direktive Vijeća 2010/24/EU (*2) i Uredbe (EU) br. 904/2010 te koji se bavi prodajom na daljinu robe iz te treće zemlje.

Ti porezni obveznici primjenjuju tu posebnu odredbu na svu svoju prodaju na daljinu robe uvezene iz trećih područja ili trećih zemalja.

2.   Za potrebe stavka 1. točke (b) nijedan porezni obveznik ne može istodobno imenovati više od jednog posrednika.

3.   Komisija donosi provedbeni akt kojim se utvrđuje popis trećih zemalja iz stavka 1. točke (c) ovog članka. Taj provedbeni akt donosi se u skladu s postupkom ispitivanja iz članka 5. Uredbe (EU) br. 182/2011, a u tu svrhu odbor jest odbor osnovan člankom 58. Uredbe (EU) br. 904/2010.

Članak 369.n

Za prodaju na daljinu robe uvezene iz trećih područja ili trećih zemalja na koju se PDV prijavljuje prema ovoj posebnoj odredbi, oporezivi događaj i obveza obračuna PDV-a nastaju u trenutku isporuke. Smatra se da je roba isporučena u trenutku prihvaćanja plaćanja.

Članak 369.o

Porezni obveznik koji se koristi ovom posebnom odredbom ili posrednik koji djeluje za njegov račun moraju državi članici identifikacije prijaviti kada započinje ili završava sa svojom djelatnošću u okviru ove posebne odredbe ili kada promijeni tu djelatnost tako da više ne ispunjava uvjete potrebne za korištenje posebnom odredbom. Te se informacije dostavljaju u elektroničkom obliku.

Članak 369.p

1.   Informacije koje porezni obveznik koji se ne koristi posrednikom mora dostaviti državi članici identifikacije prije nego što započne koristiti se ovom posebnom odredbom sadržavaju sljedeće pojedinosti:

(a)

ime;

(b)

poštansku adresu;

(c)

elektroničku adresu i internetske stranice;

(d)

identifikacijski broj za PDV ili nacionalni porezni broj.

2.   Informacije koje posrednik mora dostaviti državi članici identifikacije prije nego što započne koristiti se ovom posebnom odredbom za račun poreznog obveznika sadržavaju sljedeće pojedinosti:

(a)

ime;

(b)

poštansku adresu;

(c)

elektroničku adresu;

(d)

identifikacijski broj za PDV.

3.   Informacije koje posrednik mora dostaviti državi članici identifikacije u odnosu na svakog poreznog obveznika kojeg zastupa prije nego što se taj porezni obveznik započne koristiti ovom posebnom odredbom sadržavaju sljedeće pojedinosti:

(a)

ime;

(b)

poštansku adresu;

(c)

elektroničku adresu i internetske stranice;

(d)

identifikacijski broj za PDV ili nacionalni porezni broj;

(e)

njegov pojedinačni identifikacijski broj koji mu je dodijeljen u skladu s člankom 369.q stavkom 2.a.

4.   Svaki porezni obveznik koji se koristi ovom posebnom odredbom ili, ako je to primjenjivo, njegov posrednik, obavješćuju državu članicu identifikacije o svakoj promjeni dostavljenih informacija.

Članak 369.q

1.   Država članica identifikacije dodjeljuje poreznom obvezniku koji se koristi ovom posebnom odredbom pojedinačni identifikacijski broj za PDV za primjenu ove posebne odredbe i obavješćuje ga o tom broju elektroničkim putem.

2.   Država članica identifikacije dodjeljuje posredniku pojedinačni identifikacijski broj i obavješćuje ga o tom broju elektroničkim putem.

3.   Država članica identifikacije dodjeljuje posredniku pojedinačni identifikacijski broj za PDV za primjenu ove posebne odredbe u odnosu na svakog poreznog obveznika za kojeg je imenovan.

4.   Identifikacijski broj za PDV dodijeljen na temelju stavaka 1., 2. i 3. upotrebljava se samo za potrebe ove posebne odredbe.

Članak 369.r

1.   Država članica identifikacije u sljedećim slučajevima briše iz identifikacijskog registra poreznog obveznika koji se ne koristi posrednikom:

(a)

ako on obavijesti državu članicu identifikacije o tome da više ne obavlja prodaju na daljinu robe uvezene iz trećih područja ili trećih zemalja;

(b)

ako se inače može pretpostaviti da su prestale njegove oporezive djelatnosti prodaje na daljinu robe uvezene iz trećih područja ili trećih zemalja;

(c)

ako više ne ispunjava uvjete potrebne za korištenje ove posebne odredbe;

(d)

ako uporno ne poštuje pravila koja se odnose na ovu posebnu odredbu.

2.   Država članica identifikacije briše posrednika iz identifikacijskog registra u sljedećim slučajevima:

(a)

ako u razdoblju od dva uzastopna kalendarska tromjesečja nije radio kao posrednik u ime poreznog obveznika koji se koristi ovom posebnom odredbom;

(b)

ako više ne ispunjava ostale uvjete potrebne za rad kao posrednik;

(c)

ako uporno ne poštuje pravila koja se odnose na ovu posebnu odredbu.

3.   Država članica identifikacije u sljedećim slučajevima briše iz identifikacijskog registra poreznog obveznika kojeg zastupa posrednik:

(a)

ako posrednik obavijesti državu članicu identifikacije o tome da taj porezni obveznik više ne obavlja prodaju na daljinu robe uvezene iz trećih područja ili trećih zemalja;

(b)

ako se inače može pretpostaviti da su prestale oporezive djelatnosti tog poreznog obveznika u vezi s prodajom na daljinu robe uvezene iz trećih područja ili trećih zemalja;

(c)

ako taj porezni obveznik više ne ispunjava uvjete potrebne za korištenje ove posebne odredbe;

(d)

ako taj porezni obveznik uporno ne poštuje pravila koja se odnose na ovu posebnu odredbu;

(e)

ako posrednik državu članicu identifikacije obavijesti da više ne zastupa tog poreznog obveznika.

Članak 369.s

Porezni obveznik koji se koristi ovom posebnom odredbom ili njegov posrednik podnosi elektroničkim putem državi članici identifikacije prijavu PDV-a za svaki mjesec bez obzira na to je li obavljena prodaja na daljinu robe uvezene iz trećih područja ili trećih zemalja. Prijava PDV-a podnosi se do kraja mjeseca koji slijedi nakon kraja poreznog razdoblja obuhvaćenog prijavom.

Ako se prijava PDV-a mora podnijeti u skladu s prvim stavkom, države članice ne nameću, u svrhu PDV-a, nikakve dodatne obveze ili druge formalnosti pri uvozu.

Članak 369.t

1.   U prijavi PDV-a moraju se navesti identifikacijski broj za PDV iz članka 369.q i, za svaku državu članicu potrošnje u kojoj postoji obveza plaćanja PDV-a, ukupna vrijednost, bez PDV-a, prodaje na daljinu robe uvezene iz trećih područja ili trećih zemalja za koju je nastala obveza obračuna PDV-a tijekom poreznog razdoblja, kao i ukupni iznos pripadajućeg PDV-a podijeljenog po poreznim stopama. U prijavi se također moraju navesti primjenjive stope PDV-a i ukupni iznos PDV-a za uplatu.

2.   Ako su potrebne bilo kakve izmjene prijave PDV-a nakon njezina podnošenja, te se izmjene uključuju u sljedeću prijavu u roku od tri godine od datuma na koji je bilo potrebno predati početnu prijavu u skladu s člankom 369.s. U toj sljedećoj prijavi PDV-a moraju se navesti relevantna država članica potrošnje, porezno razdoblje i iznos PDV-a za koji su potrebne bilo kakve izmjene.

Članak 369.u

1.   Prijava PDV-a sastavlja se u eurima.

Države članice čija valuta nije euro mogu zahtijevati da se iznosi u prijavi PDV-a navedu u njihovoj nacionalnoj valuti. Ako je isporuka obavljena u drugim valutama, porezni obveznik koji se koristi ovom posebnom odredbom ili njegov posrednik primjenjuju, za potrebe popunjavanja prijave PDV-a, devizni tečaj primjenjiv na posljednji dan poreznog razdoblja.

2.   Konverzija se provodi primjenjujući devizne tečajeve koje je za taj dan objavila Europska središnja banka ili ako taj dan nije bilo objave, devizne tečajeve za sljedeći dan od dana objave.

Članak 369.v

Porezni obveznik koji se koristi ovom posebnom odredbom ili njegov posrednik plaća PDV upućujući na relevantnu prijavu PDV-a najkasnije do isteka roka u kojem se mora podnijeti prijava.

Plaćanje se obavlja na bankovni račun denominiran u eurima, koji odredi država članica identifikacije. Države članice koje nisu uvele euro mogu zahtijevati da se plaćanje obavi na bankovni račun denominiran u njihovoj vlastitoj valuti.

Članak 369.w

Porezni obveznik koji se koristi ovom posebnom odredbom ne može, u odnosu na svoje oporezive djelatnosti obuhvaćene ovom posebnom odredbom, odbiti PDV nastao u državama članicama potrošnje u skladu s člankom 168. ove Direktive. Neovisno o članku 1. točki 1. Direktive 86/560/EEZ te članku 2. točki 1. i članku 3. Direktive 2008/9/EZ, dotični porezni obveznik dobiva povrat u skladu s navedenim direktivama. Članak 2. stavci 2. i 3. i članak 4. stavak 2. Direktive 86/560/EEZ ne primjenjuju se na povrate koji se odnose na robu obuhvaćenu ovom posebnom odredbom.

Ako se mora registrirati u državi članici za djelatnosti koje nisu obuhvaćene ovom posebnom odredbom, porezni obveznik koji se koristi ovom posebnom odredbom odbija PDV nastao u toj državi članici u odnosu na svoje oporezive djelatnosti koje su obuhvaćene ovom posebnom odredbom u prijavi PDV-a koja se podnosi u skladu s člankom 250 ove Direktive.

Članak 369.x

1.   Porezni obveznik koji se koristi ovom posebnom odredbom vodi evidenciju transakcija obuhvaćenih ovom posebnom odredbom. Posrednik vodi evidenciju za svakog poreznog obveznika kojega zastupa. Ta evidencija mora biti dovoljno detaljna kako bi se poreznim tijelima države članice potrošnje omogućilo da provjere ispravnost prijave PDV-a.

2.   Evidencija iz stavka 1. državi članici potrošnje i državi članici identifikacije mora se na njihov zahtjev staviti na raspolaganje elektroničkim putem.

Ta se evidencija mora čuvati deset godina od isteka godine u kojoj je transakcija obavljena.

(*2)  Direktiva Vijeća 2010/24/EU od 16. ožujka 2010. o uzajamnoj pomoći kod naplate potraživanja vezanih za poreze, carine i druge mjere (SL L 84, 31.3.2010., str. 1.).”;"

31.

U glavi XII. dodaju se sljedeća poglavlja:

„POGLAVLJE 7.

Posebni postupci za prijavu i plaćanje PDV-a na uvoz

Članak 369.y

Ako se, za uvoz robe, uz iznimku proizvoda koji podliježu trošarinama, u pošiljkama čija unutarnja vrijednost ne premašuje 150 EUR ne upotrebljava posebna odredba iz poglavlja 6. odjeljka 4., država članica uvoza dopušta osobi koja prijavljuje robu carini za račun osobe kojoj je roba namijenjena unutar područja Zajednice da se koristi posebnim postupcima za prijavu i plaćanje PDV-a pri uvozu u pogledu robe za koju otprema ili prijevoz završavaju u toj državi članici.

Članak 369.z

1.   Za potrebe ovog posebnog postupka primjenjuje se sljedeće:

(a)

osoba kojoj je roba namijenjena odgovorna je za plaćanje PDV-a;

(b)

osoba koja robu prijavljuje carini unutar područja Zajednice naplaćuje PDV od osobe kojoj je roba namijenjena i izvršava plaćanje takvog PDV-a.

2.   Države članice osiguravaju da osoba koja robu prijavljuje carini unutar područja Zajednice poduzme odgovarajuće mjere kako bi se osiguralo da osoba kojoj je roba namijenjena plati točan iznos poreza.

Članak 369.za

Odstupajući od članka 94. stavka 2., države članice mogu predvidjeti da je pri korištenju ove posebne odredbe primjenjiva standardna stopa PDV-a koja je primjenjiva u državi članici uvoza.

Članak 369.zb

1.   Države članice dopuštaju da se PDV naplaćen u okviru ovog posebnog postupka prijavljuje elektronički putem u mjesečnoj prijavi. U prijavi se mora navesti ukupan PDV naplaćen tijekom relevantnog kalendarskog mjeseca.

2.   Države članice zahtijevaju da se PDV iz stavka 1. plati do kraja mjeseca koji slijedi nakon uvoza.

3.   Osobe koje se koriste ovim posebnim postupkom čuvaju evidenciju transakcija obuhvaćenih ovim posebnim postupkom tijekom razdoblja koje treba odrediti država članica uvoza. Ta evidencija mora biti dovoljno detaljna kako bi se poreznim ili carinskim tijelima države članice uvoza omogućilo da provjere ispravnost prijave PDV-a te se nju elektroničkim putem stavlja na raspolaganje državi članici uvoza na njezin zahtjev.

POGLAVLJE 8.

Protuvrijednosti

Članak 369.zc

1.   Protuvrijednost eura u nacionalnoj valuti koju treba uzeti u obzir za iznos naveden u članku 369.l i članku 369.y utvrđuje se jedanput godišnje. Primjenjuju se tečajevi dobiveni prvoga radnog dana u listopadu, a počinju proizvoditi učinke 1. siječnja sljedeće godine.

2.   Države članice mogu zaokružiti iznos u nacionalnoj valuti koji su dobile pretvorbom iznosâ u eure.

3.   Države članice mogu nastaviti primjenjivati iznos koji je na snazi u trenutku godišnje prilagodbe predviđene u stavku 1., ako pretvorba iznosa izraženog u eurima prije zaokruženja predviđenog u stavku 2. rezultira izmjenom iznosa izraženog u nacionalnoj valuti manjom od 5 % ili smanjenjem tog iznosa.”.

Članak 3.

Izmjena Direktive 2009/132/EZ

S učinkom od 1. siječnja 2021. glava IV. Direktive 2009/132/EZ briše se.

Članak 4.

Prenošenje

1.   Države članice do 31. prosinca 2018. donose i objavljuju zakone i druge propise koji su potrebni radi usklađivanja s člankom 1. ove Direktive. One Komisiji odmah dostavljaju tekst tih odredaba.

Države članice do 31. prosinca 2020. donose i objavljuju zakone i druge propise koji su potrebni radi usklađivanja s člancima 2. i 3. ove Direktive. One Komisiji odmah dostavljaju tekst tih odredaba.

One primjenjuju mjere potrebne radi usklađivanja s člankom 1. ove Direktive od 1. siječnja 2019.

One primjenjuju mjere potrebne radi usklađivanja s člancima 2. i 3. ove Direktive od 1. siječnja 2021.

Kada države članice donose te mjere, one sadržavaju upućivanje na ovu Direktivu ili se na nju upućuje prilikom njihove službene objave. Države članice određuju načine tog upućivanja.

2.   Države članice Komisiji dostavljaju tekst glavnih odredaba nacionalnog prava koje donesu u području na koje se odnosi ova Direktiva.

Članak 5.

Stupanje na snagu

Ova Direktiva stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Članak 6.

Adresati

Ova je Direktiva upućena državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 5. prosinca 2017.

Za Vijeće

Predsjednik

T. TÕNISTE


(1)  Mišljenje od 30. studenoga 2017. (još nije objavljeno u Službenom listu).

(2)  SL C 345, 13.10.2017., str. 79.

(3)  Direktiva Vijeća 2006/112/EZ od 28. studenoga 2006. o zajedničkom sustavu poreza na dodanu vrijednost (SL L 347, 11.12.2006., str. 1.).

(4)  Direktiva Vijeća 2009/132/EZ od 19. listopada 2009. o utvrđivanju područja primjene članka 143. točaka (b) i (c) Direktive 2006/112/EZ o oslobođenju od plaćanja poreza na dodanu vrijednost prilikom konačnog uvoza određene robe (SL L 292, 10.11.2009., str. 5.).

(5)  Direktiva Vijeća 2010/24/EU od 16. ožujka 2010. o uzajamnoj pomoći kod naplate potraživanja vezanih za poreze, carine i druge mjere (SL L 84, 31.3.2010., str. 1.).

(6)  Uredba Vijeća (EU) br. 904/2010 od 7. listopada 2010. o administrativnoj suradnji i suzbijanju prijevare u području poreza na dodanu vrijednost (SL L 268, 12.10.2010., str. 1.).

(7)  Uredba (EU) br. 182/2011 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. veljače 2011. o utvrđivanju pravila i općih načela u vezi s mehanizmima nadzora država članica nad izvršavanjem provedbenih ovlasti Komisije (SL L 55, 28.2.2011., str. 13.).

(8)  SL C 369, 17.12.2011., str. 14.


II. Nezakonodavni akti

MEĐUNARODNI SPORAZUMI

29.12.2017   

HR

Službeni list Europske unije

L 348/23


ODLUKA VIJEĆA (EU) 2017/2456

od 18. prosinca 2017.

o sklapanju Sporazuma o znanstvenoj i tehnološkoj suradnji između Europske unije i Alžirske Narodne Demokratske Republike kojim se utvrđuju uvjeti za sudjelovanje Alžirske Narodne Demokratske Republike u Partnerstvu za istraživanja i inovacije na mediteranskom području (PRIMA)

VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije, a posebno njegov članak 186., u vezi s člankom 218. stavkom 6. točkom (a) podtočkom v.,

uzimajući u obzir prijedlog Europske komisije,

uzimajući u obzir suglasnost Europskog parlamenta (1),

budući da:

(1)

Odlukom (EU) 2017/1324 Europskog parlamenta i Vijeća (2) predviđa se sudjelovanje Unije u Partnerstvu za istraživanja i inovacije na mediteranskom području („PRIMA”), koje zajednički poduzima više država članica.

(2)

Alžirska Narodna Demokratska Republika Alžir („Alžir”) izrazila je želju da se pridruži PRIMA-i kao država sudionica ravnopravna s državama članicama i trećim zemljama pridruženima programu Obzor 2020. - Okvirni program za istraživanja i inovacije (2014.-2020.) koje sudjeluju u PRIMA-i.

(3)

U skladu s člankom 1. stavkom 2. Odluke (EU) 2017/1324 Alžir postaje država sudionica PRIMA-e podložno sklapanju međunarodnog sporazuma o znanstvenoj i tehnološkoj suradnji s Unijom kojim se utvrđuju uvjeti za sudjelovanje Alžira u PRIMA-i.

(4)

U skladu s Odlukom Vijeća (EU) 2017/2209 (3) Sporazum o znanstvenoj i tehnološkoj suradnji između Europske unije i Alžirske Narodne Demokratske Republike kojim se utvrđuju uvjeti za sudjelovanje Alžirske Narodne Demokratske Republike u Partnerstvu za istraživanja i inovacije na mediteranskom području (PRIMA) („Sporazum”), potpisan je 26. listopada 2017., podložno njegovu kasnijem sklapanju.

(5)

Sporazum bi trebalo odobriti,

DONIJELO JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Sporazum o znanstvenoj i tehnološkoj suradnji između Europske unije i Alžirske Narodne Demokratske Republike kojim se utvrđuju uvjeti za sudjelovanje Alžirske Narodne Demokratske Republike u Partnerstvu za istraživanja i inovacije na mediteranskom području (PRIMA) odobrava se u ime Unije (4).

Članak 2.

Predsjednik Vijeća u ime Unije šalje obavijest predviđenu u članku 5. stavku 2. Sporazuma (5).

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu na dan donošenja.

Sastavljeno u Bruxellesu 18. prosinca 2017.

Za Vijeće

Predsjednica

K. SIMSON


(1)  Suglasnost od 30. studenoga 2017. (još nije objavljeno u Službenom listu).

(2)  Odluka (EU) 2017/1324 Europskog parlamenta i Vijeća od 4. srpnja 2017. o sudjelovanju Unije u Partnerstvu za istraživanja i inovacije na mediteranskom području (PRIMA), koje zajednički poduzima više država članica (SL L 185, 18.7.2017., str. 1.).

(3)  Odluka Vijeća (EU) 2017/2209 od 25. rujna 2017. o potpisivanju, u ime Unije, i privremenoj primjeni Sporazuma o znanstvenoj i tehnološkoj suradnji između Europske unije i Alžirske Narodne Demokratske Republike kojim se utvrđuju uvjeti za sudjelovanje Alžirske Narodne Demokratske Republike u Partnerstvu za istraživanja i inovacije na mediteranskom području (PRIMA) (SL L 316, 1.12.2017., str. 1.).

(4)  Sporazum je objavljen u SL L 316, 1.12.2017., str. 3. zajedno s odlukom o potpisivanju.

(5)  Glavno tajništvo Vijeća objavit će datum stupanja na snagu Sporazuma u Službenom listu Europske unije.


29.12.2017   

HR

Službeni list Europske unije

L 348/25


ODLUKA VIJEĆA (EU) 2017/2457

od 18. prosinca 2017.

o sklapanju Sporazuma o znanstvenoj i tehnološkoj suradnji između Europske unije i Arapske Republike Egipta kojim se utvrđuju uvjeti za sudjelovanje Arapske Republike Egipta u Partnerstvu za istraživanja i inovacije na mediteranskom području (PRIMA)

VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije, a posebno njegov članak 186., u vezi s člankom 218. stavkom 6. točkom (a) podtočkom v.,

uzimajući u obzir prijedlog Europske komisije,

uzimajući u obzir suglasnost Europskog parlamenta (1),

budući da:

(1)

Odlukom (EU) 2017/1324 Europskog parlamenta i Vijeća (2) predviđa se sudjelovanje Unije u Partnerstvu za istraživanja i inovacije na mediteranskom području („PRIMA”), koje zajednički poduzima više država članica.

(2)

Arapska Republika Egipat („Egipat”) izrazila je želju da se pridruži PRIMA-i kao država sudionica ravnopravna s državama članicama i trećim zemljama pridruženima programu Obzor 2020. - Okvirni program za istraživanja i inovacije (2014.-2020.) koje sudjeluju u PRIMA-i.

(3)

U skladu s člankom 1. stavkom 2. Odluke (EU) 2017/1324 Egipat postaje država sudionica PRIMA-e podložno sklapanju međunarodnog sporazuma o znanstvenoj i tehnološkoj suradnji s Unijom kojim se utvrđuju uvjeti za sudjelovanje Egipta u PRIMA-i.

(4)

U skladu s Odlukom Vijeća (EU) 2017/2210 (3) Sporazum o znanstvenoj i tehnološkoj suradnji između Europske unije i Arapske Republike Egipta kojim se utvrđuju uvjeti za sudjelovanje Arapske Republike Egipta u Partnerstvu za istraživanja i inovacije na mediteranskom području (PRIMA) („Sporazum”), potpisan je 27. listopada 2017., podložno njegovu kasnijem sklapanju.

(5)

Sporazum bi trebalo odobriti,

DONIJELO JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Sporazum o znanstvenoj i tehnološkoj suradnji između Europske unije i Arapske Republike Egipta kojim se utvrđuju uvjeti za sudjelovanje Arapske Republike Egipta u Partnerstvu za istraživanja i inovacije na mediteranskom području (PRIMA) odobrava se u ime Unije (4).

Članak 2.

Predsjednik Vijeća u ime Unije šalje obavijest predviđenu u članku 4. stavku 2. Sporazuma (5).

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu na dan donošenja.

Sastavljeno u Bruxellesu 18. prosinca 2017.

Za Vijeće

Predsjednica

K. SIMSON


(1)  Suglasnost od 30. studenoga 2017. (još nije objavljeno u Službenom listu).

(2)  Odluka (EU) 2017/1324 Europskog parlamenta i Vijeća od 4. srpnja 2017. o sudjelovanju Unije u Partnerstvu za istraživanja i inovacije na mediteranskom području (PRIMA), koje zajednički poduzima više država članica (SL L 185, 18.7.2017., str. 1.).

(3)  Odluka Vijeća (EU) 2017/2210 od 25. rujna 2017. o potpisivanju, u ime Unije, i privremenoj primjeni Sporazuma o znanstvenoj i tehnološkoj suradnji između Europske unije i Arapske Republike Egipta kojim se utvrđuju uvjeti za sudjelovanje Arapske Republike Egipta u Partnerstvu za istraživanja i inovacije na mediteranskom području (PRIMA) (SL L 316, 1.12.2017., str. 7.).

(4)  Sporazum je objavljen u SL L 316 od 1.12.2017., str. 9., zajedno s odlukom o potpisivanju.

(5)  Glavno tajništvo Vijeća objavit će datum stupanja na snagu Sporazuma u Službenom listu Europske unije.


29.12.2017   

HR

Službeni list Europske unije

L 348/27


ODLUKA VIJEĆA (EU) 2017/2458

od 18. prosinca 2017.

o sklapanju Sporazuma o znanstvenoj i tehnološkoj suradnji između Europske unije i Hašemitske Kraljevine Jordana kojim se utvrđuju uvjeti za sudjelovanje Hašemitske Kraljevine Jordana u Partnerstvu za istraživanja i inovacije na mediteranskom području (PRIMA)

VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije, a posebno njegov članak 186. u vezi s člankom 218. stavkom 6. drugim podstavkom točkom (a) podtočkom v.,

uzimajući u obzir prijedlog Europske komisije,

uzimajući u obzir suglasnost Europskog parlamenta (1),

budući da:

(1)

Odlukom (EU) 2017/1324 Europskog parlamenta i Vijeća (2) predviđa se sudjelovanje Unije u Partnerstvu za istraživanja i inovacije na mediteranskom području („PRIMA”), koje zajednički poduzima više država članica.

(2)

Hašemitska Kraljevina Jordan („Jordan”) izrazila je želju da se pridruži PRIMA-i kao država sudionica ravnopravna s državama članicama i trećim zemljama pridruženima programu Obzor 2020. - Okvirni program za istraživanja i inovacije (2014.-2020.) koje sudjeluju u PRIMA-i.

(3)

U skladu s člankom 1. stavkom 2. Odluke (EU) 2017/1324 Jordan postaje država sudionica PRIMA-e podložno sklapanju međunarodnog sporazuma o znanstvenoj i tehnološkoj suradnji s Unijom kojim se utvrđuju uvjeti za sudjelovanje Jordana u PRIMA-i.

(4)

U skladu s Odlukom Vijeća (EU) 2017/2211 (3) Sporazum o znanstvenoj i tehnološkoj suradnji između Europske unije i Hašemitske Kraljevine Jordana kojim se utvrđuju uvjeti za sudjelovanje Hašemitske Kraljevine Jordana u Partnerstvu za istraživanja i inovacije na mediteranskom području (PRIMA) („Sporazum”), potpisan je 10. studenoga 2017., podložno njegovu kasnijem sklapanju.

(5)

Sporazum bi trebalo odobriti,

DONIJELO JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Sporazum o znanstvenoj i tehnološkoj suradnji između Europske unije i Hašemitske Kraljevine Jordana kojim se utvrđuju uvjeti za sudjelovanje Hašemitske Kraljevine Jordana u Partnerstvu za istraživanja i inovacije na mediteranskom području (PRIMA) odobrava se u ime Unije.

Tekst Sporazuma priložen je ovoj Odluci.

Članak 2.

Predsjednik Vijeća u ime Unije šalje obavijest predviđenu u članku 4. stavku 2. Sporazuma (4).

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu na dan donošenja.

Sastavljeno u Bruxellesu 18. prosinca 2017.

Za Vijeće

Predsjednica

K. SIMSON


(1)  Suglasnost od 30. studenoga 2017. (još nije objavljeno u Službenom listu).

(2)  Odluka (EU) 2017/1324 Europskog parlamenta i Vijeća od 4. srpnja 2017. o sudjelovanju Unije u Partnerstvu za istraživanja i inovacije na mediteranskom području (PRIMA), koje zajednički poduzima više država članica (SL L 185, 18.7.2017., str. 1.).

(3)  Odluka Vijeća (EU) 2017/2211 od 25. rujna 2017. o potpisivanju, u ime Unije, Sporazuma o znanstvenoj i tehnološkoj suradnji između Europske unije i Hašemitske Kraljevine Jordana kojim se utvrđuju uvjeti za sudjelovanje Hašemitske Kraljevine Jordana u Partnerstvu za istraživanja i inovacije na mediteranskom području (PRIMA) (SL L 316, 1.12.2017., str. 13.).

(4)  Glavno tajništvo Vijeća objavit će datum stupanja na snagu Sporazuma u Službenom listu Europske unije.


29.12.2017   

HR

Službeni list Europske unije

L 348/29


SPORAZUM

o znanstvenoj i tehnološkoj suradnji između Europske unije i Hašemitske Kraljevine Jordana kojim se utvrđuju uvjeti za sudjelovanje Hašemitske Kraljevine Jordana u Partnerstvu za istraživanja i inovacije na mediteranskom području (PRIMA)

EUROPSKA UNIJA, dalje u tekstu „Unija”,

s jedne strane,

i

HAŠEMITSKA KRALJEVINA JORDAN, dalje u tekstu „Jordan”,

s druge strane,

dalje u tekstu „stranke”,

BUDUĆI DA se Euromediteranskim sporazumom o pridruživanju između Europskih zajednica i njihovih država članica, s jedne strane, i Hašemitske Kraljevine Jordana, s druge strane (1) („Euromediteranski sporazum”), koji je stupio na snagu 1. svibnja 2002., predviđa znanstvena i tehnološka suradnja;

BUDUĆI DA se Sporazumom između Europske zajednice i Hašemitske kraljevine Jordana o znanstvenoj i tehnološkoj suradnji (2), koji je stupio na snagu 29. ožujka 2011., uspostavlja formalni okvir za suradnju stranaka u području znanstvenog i tehnološkog istraživanja;

BUDUĆI DA se Odlukom (EU) 2017/1324 Europskog parlamenta i Vijeća (3) uređuju uvjeti za sudjelovanje država članica Unije i trećih zemalja pridruženih programu Obzor 2020. - Okvirni program za istraživanja i inovacije (2014.-2020.) koje su države sudionice inicijative, osobito njihove financijske obveze i sudjelovanje u upravljačkim strukturama inicijative;

BUDUĆI DA u skladu s uvjetima Odluke (EU) 2017/1324 Jordan postaje država sudionica Partnerstva za istraživanja i inovacije na mediteranskom području („PRIMA”) podložno sklapanju međunarodnog sporazuma o znanstvenoj i tehnološkoj suradnji s Unijom kojim se utvrđuju uvjeti za sudjelovanje Jordana u PRIMA-i;

BUDUĆI DA je Jordan izrazio želju da se pridruži PRIMA-i kao država sudionica ravnopravna s državama članicama Unije i trećim zemljama pridruženima programu Obzor 2020. koje sudjeluju u PRIMA-i;

BUDUĆI DA je za uređivanje prava i obveza Jordana kao države sudionice PRIMA-e potreban međunarodni sporazum između Unije i Jordana,

SPORAZUMJELE SU SE KAKO SLIJEDI:

Članak 1.

Svrha

Svrha je ovog Sporazuma utvrditi uvjete za sudjelovanje Jordana u Partnerstvu za istraživanja i inovacije na mediteranskom području (PRIMA).

Članak 2.

Uvjeti za sudjelovanje Jordana u PRIMA-i

Uvjeti za sudjelovanje Jordana u PRIMA-i utvrđeni su Odlukom (EU) 2017/1324. Stranke ispunjavaju obveze utvrđene Odlukom (EU) 2017/1324 te provode odgovarajuće mjere, osobito pružanjem sve potrebne pomoći kako bi se osigurala primjena njezina članka 10. stavka 2. i članka 11. stavaka 3. i 4. te odluke. Stranke usuglašavaju detaljne dogovore za pomoć jer su takvi dogovori nužni za njihovu suradnju u okviru ovog Sporazuma.

Članak 3.

Teritorijalna primjena

Ovaj Sporazum primjenjuje se, s jedne strane, na područja na kojima se primjenjuju Ugovor o Europskoj uniji i Ugovor o funkcioniranju Europske unije i, s druge strane, na državno područje Jordana.

Članak 4.

Stupanje na snagu i trajanje

1.   Stranke odobravaju ovaj Sporazum u skladu sa svojim postupcima.

2.   Sporazum stupa na snagu na datum na koji obje stranke jedna drugu diplomatskim kanalima obavijeste o dovršetku postupaka iz stavka 1.

3.   Ovaj Sporazum ostaje na snazi dok god je na snazi Odluka (EU) 2017/1324, osim ako ga raskine jedna od stranaka u skladu s člankom 5.

Članak 5.

Raskid

1.   Svaka stranka može u bilo kojem trenutku raskinuti ovaj Sporazum dostavom pisane obavijesti drugoj stranci o namjeri njegova raskida.

Raskid stupa na snagu šest mjeseci nakon datuma dostave pisane obavijesti adresatu.

2.   Projekti i aktivnosti koji su u tijeku u trenutku raskida ovog Sporazuma nastavljaju se do njihova završetka, pod uvjetima utvrđenima u ovom Sporazumu.

3.   Sve ostale posljedice raskida stranke rješavaju zajedničkom suglasnošću.

Članak 6.

Rješavanje sporova

Postupak rješavanja sporova predviđen člankom 97. Euromediteranskog sporazuma primjenjuje se na sve sporove povezane s primjenom ili tumačenjem ovog Sporazuma.

Ovaj je Sporazum sastavljen u po dva primjerka na bugarskom, češkom, danskom, engleskom, estonskom, finskom, francuskom, grčkom, hrvatskom, latvijskom, litavskom, mađarskom, malteškom, nizozemskom, njemačkom, poljskom, portugalskom, rumunjskom, slovačkom, slovenskom, španjolskom, švedskom, talijanskom i arapskom jeziku, pri čemu je svaki od tih tekstova jednako vjerodostojan.

Съставено в Суейме на десети ноември две хиляди и седемнадесета година.

Hecho en Sweimeh el diez de noviembre de dos mil diecisiete.

Ve Sweimehu dne desátého listopadu dva tisíce sedmnáct.

Udfærdiget i Sweimeh den tiende november i år to tusind og sytten.

Geschehen zu Sweimeh am zehnten November zweitausendsiebzehn.

Kahe tuhande seitsmeteistkümnenda aasta novembrikuu kümnendal päeval Sweimeh’s.

Sweimeh, τη δέκατη ημέρα του Νοεμβρίου του έτους δύο χιλιάδες δεκαεπτά.

Done at Sweimeh on the tenth day of November in the year two thousand and seventeen.

Fait à Sweimeh, le dix novembre deux mille dix-sept.

Sastavljeno u Sweimehu desetog studenoga dvije tisuće sedamnaeste.

Fatto a Sweimeh, addì 10 novembre duemiladiciassette.

Sveimē, divi tūkstoši septiņpadsmitā gada desmitajā novembrī.

Priimta du tūkstančiai septynioliktųjų metų lapkričio dešimtą dieną Sveimoje.

Kelt Sweimehben, a kétezer-tizenhetedik év november havának tizedik napján.

Magħmul fi Sweimeh fl-għaxar jum ta' Novembru fis-sena elfejn u sbatax.

Gedaan te Sweimeh, tien november tweeduizend zeventien.

Sporządzono w Sweimeh w dniu dziesiątego listopada dwa tysiące siedemnastego roku.

Feito em Sweimeh, aos dez dias do mês de novembro do ano dois mil e dezassete.

Întocmit la Sweimeh, la zece noiembrie două mii șaptesprezece.

V meste Sweimeh, desiateho novembra dvetisícsedemnásť.

V Sweimehu, dne desetega novembra leta dva tisoč sedemnajst.

Tehty Sweimehissä kymmenentenä päivänä marraskuuta vuonna kaksituhattaseitsemäntoista.

Utfärdat i Sweimeh den tionde november år tjugohundrasjutton.

Image

За Европейския съюз

Рог la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l'Union européenne

Za Europsku uniju

Per l'Unione europea

Eiropas Savienības vārdā –

Europos Sąjungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

För Europeiska unionen

Image

Image

За Хашемитското кралство Йордания

Por el Reino Hachemí de Jordania

Za Jordánské hášimovské království

For Det Hashemitiske Kongerige Jordan

Für das Haschemitische Königreich Jordanien

Jordaania Hašimiidi Kuningriigi nimel

Για το Χασεμιτικό Βασίλειο της Ιορδανίας

For the Hashemite Kingdom of Jordan

Pour le Royaume hachémite de Jordanie

Za Hašemitsku Kraljevinu Jordan

Per il Regno hascemita di Giordania

Jordānijas Hāšimītu Karalistes vārdā –

Jordanijos Hašimitų Karalystės vardu

A Jordán Hásimita Királyság részéről

Għar-Renju Ħaxemita tal-Ġordan

Voor het Hasjemitisch Koninkrijk Jordanië

W imieniu Jordańskiego Królestwa Haszymidzkiego

Pelo Reino Hachemita da Jordânia

Pentru Regatul Hașemit al Iordaniei

Za Jordánske hášimovské král'ovstvo

Za Hašemitsko kraljevino Jordanijo

Jordanian hašemiittisen kuningaskunnan puolesta

För Hashemitiska konungariket Jordanien

Image

Image


(1)  SLEU L 129, 15.5.2002., str. 3.

(2)  SLEU L 159, 17.6.2011., str. 108.

(3)  Odluka (EU) 2017/1324 Europskog parlamenta i Vijeća od 4. srpnja 2017. o sudjelovanju Unije u Partnerstvu za istraživanja i inovacije na mediteranskom području (PRIMA), koje zajednički poduzima više država članica (SLEU L 185, 18.7.2017., str. 1.).


UREDBE

29.12.2017   

HR

Službeni list Europske unije

L 348/32


PROVEDBENA UREDBA VIJEĆA (EU) 2017/2459

od 5. prosinca 2017.

o izmjeni Provedbene uredbe (EU) br. 282/2011 o utvrđivanju provedbenih mjera za Direktivu 2006/112/EZ o zajedničkom sustavu poreza na dodanu vrijednost

VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Direktivu Vijeća 2006/112/EZ od 28. studenoga 2006. o zajedničkom sustavu poreza na dodanu vrijednost (1), a posebno njezin članak 397.,

uzimajući u obzir prijedlog Europske komisije,

budući da:

(1)

Provedbenom uredbom Vijeća (EU) br. 282/2011 (2) utvrđuju se detaljne odredbe za pretpostavku u pogledu mjesta korisnika usluga radi utvrđivanja mjesta isporuke telekomunikacijskih usluga, usluga emitiranja ili elektronički isporučenih usluga koje se pružaju osobi koja nije porezni obveznik.

(2)

Pri evaluaciji zahtjevâ u pogledu primjene tih pretpostavki pokazalo se da je poreznim obveznicima s poslovnim nastanom u državi članici, koji takve usluge isporučuju u druge države članice osobama koje nisu porezni obveznici, iznimno teško pod određenim okolnostima dobiti dva neproturječna dokaza u pogledu mjesta gdje korisnik usluga ima poslovni nastan, stalnu adresu ili uobičajeno boravište.

(3)

Opterećenje je posebice teško za mala i srednja poduzeća. Zahtjevom za jednim dokazom trebale bi se pojednostavniti obveze za ona poduzeća čije isporuke unutar Zajednice potrošačima u drugim državama članicama ne premašuju određeni prag.

(4)

Pojednostavnjenje zahtjeva u pogledu dokazivanja mjesta korisnika usluga komplementarno je izmjenama uvedenima člankom 1. Direktive Vijeća (EU) 2017/2455 (3) u posebnim odredbama utvrđenima u glavi XII. poglavlju 6. Direktive 2006/112/EZ te bi se stoga trebalo primjenjivati od istoga datuma.

(5)

Provedbenu uredbu (EU) br. 282/2011 trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti,

DONIJELO JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Članak 24.b Provedbene uredbe (EU) br. 282/2011 zamjenjuje se sljedećim:

„Članak 24.b

Za primjenu članka 58. Direktive 2006/112/EZ, ako su telekomunikacijske usluge, usluge emitiranja ili elektronički isporučene usluge isporučene osobi koja nije porezni obveznik:

(a)

putem njezine fiksne telefonske mreže, pretpostavlja se da korisnik usluga ima poslovni nastan, stalnu adresu ili uobičajeno boravište na mjestu ugradnje fiksne telefonske linije;

(b)

putem mobilnih mreža, pretpostavlja se da je mjesto gdje korisnik usluga ima poslovni nastan, stalnu adresu ili uobičajeno boravište, u zemlji utvrđenoj prema mobilnom kodu zemlje SIM kartice korištene prilikom preuzimanja tih usluga;

(c)

za čiju je upotrebu potreban dekoder ili sličan uređaj ili satelitska odnosno programska kartica i za koje se ne upotrebljava fiksna telefonska linija, pretpostavlja se da korisnik usluga ima poslovni nastan, stalnu adresu ili uobičajeno boravište na mjestu gdje je smješten dekoder ili sličan uređaj, ili ako to mjesto nije poznato, na mjestu na koje se šalje satelitska odnosno programska kartica s ciljem da se tamo upotrebljava;

(d)

u okolnostima koje nisu navedene u članku 24.a i u točkama (a), (b) i (c) ovog članka, pretpostavlja se da korisnik usluga ima poslovni nastan, stalnu adresu ili uobičajeno boravište na mjestu koje je isporučitelj utvrdio kao takvo na temelju dvaju neproturječnih dokaza iz članka 24.f ove Uredbe.

Ne dovodeći u pitanje prvi stavak točku (d), za isporuke usluga iz te točke, ako ukupna vrijednost takvih isporuka, bez PDV-a, koje porezni obveznik pruža iz sjedišta svoje poslovne djelatnosti ili stalne poslovne jedinice koje se nalaze u državi članici, ne premašuje 100 000 EUR ili jednak iznos u nacionalnoj valuti, u tekućoj i prethodnoj kalendarskoj godini, pretpostavlja se da korisnik usluga ima poslovni nastan, stalnu adresu ili uobičajeno boravište na mjestu koje je isporučitelj utvrdio kao takvo na temelju jednog dokaza koji je pružila osoba uključena u isporuku usluga, a koja nije isporučitelj ili korisnik usluga, kako je navedeno u članku 24.f točkama od (a) do (e).

Ako se tijekom kalendarske godine premaši prag predviđen u drugom stavku, taj se stavak ne primjenjuje od tog trenutka sve do trenutka kada uvjeti predviđeni u tom stavku budu ponovno ispunjeni.

Protuvrijednost iznosa u nacionalnoj valuti izračunava se primjenom deviznog tečaja koji je Europska središnja banka objavila na dan donošenja Provedbene uredbe Vijeća (EU) 2017/2459 (*1).

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Primjenjuje se od 1. siječnja 2019.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 5. prosinca 2017.

Za Vijeće

Predsjednik

T. TÕNISTE


(1)  SL L 347, 11.12.2006., str. 1.

(2)  Provedbena uredba Vijeća (EU) br. 282/2011 od 15. ožujka 2011. o utvrđivanju provedbenih mjera za Direktivu 2006/112/EZ o zajedničkom sustavu poreza na dodanu vrijednost (SL L 77, 23.3.2011., str. 1.).

(3)  Direktiva Vijeća (EU) 2017/2455 od 5. prosinca 2017. o izmjeni Direktive 2006/112/EZ i Direktive 2009/132/EZ u pogledu određenih obveza poreza na dodanu vrijednost za isporuke usluga i prodaju robe na daljinu (SL L 348, 29.12.2017., str. 7.).


29.12.2017   

HR

Službeni list Europske unije

L 348/34


UREDBA KOMISIJE (EU) 2017/2460

оd 30. listopada 2017.

o izmjeni Priloga VII. Uredbi (EZ) br. 882/2004 Europskog parlamenta i Vijeća o službenim kontrolama koje se provode radi provjeravanja poštivanja propisa o hrani i hrani za životinje te propisa o zdravlju i dobrobiti životinja, u pogledu popisa referentnih laboratorija Unije

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EZ) br. 882/2004 Europskog parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2004. o službenim kontrolama koje se provode radi poštivanja propisa o hrani i hrani za životinje te propisa o zdravlju i dobrobiti životinja (1), a posebno njezin članak 32. stavak 5.,

budući da:

(1)

Uredbom (EZ) br. 882/2004 utvrđuju se opći propisi za provođenje službenih kontrola radi provjeravanja poštivanja propisa, među ostalim, o higijeni hrane. U skladu s tom uredbom, referentni laboratoriji Europske unije („referentni laboratoriji EU-a”) nadležni su, prije svega, za dostavu podataka o analitičkim metodama nacionalnim referentnim laboratorijima i za koordinaciju primjene tih metoda. Referentni laboratoriji EU-a navedeni su u Prilogu VII. toj uredbi.

(2)

Radni program referentnog laboratorija EU-a za mlijeko i mliječne proizvode usmjeren je prvenstveno na pružanje analitičkih metoda i osiguranje zajedničkog pristupa međulaboratorijskim provjerama kvalitete rada koje provode nacionalni referentni laboratoriji u pogledu oznaka kvalitete, kao što je broj somatskih stanica i mikroba. Službeni laboratoriji koji provode službene kontrole i laboratoriji kojima se sve više obraćaju subjekti u poslovanju s hranom radi analize oznaka kvalitete, koje su jedan od čimbenika pri određivanju cijene mlijeka prikupljenog na poljoprivrednim gospodarstvima, sad raspolažu vrhunskim stručnim znanjem o ispravnom provođenju tih analiza.

(3)

Referentni laboratorij EU-a za mlijeko i mliječne proizvode više nije potreban na razini Unije. Stoga ga je potrebno ukloniti s popisa referentnih laboratorija EU-a utvrđenog u Prilogu VII. Uredbi (EZ) br. 882/2004.

(4)

Prilog VII. Uredbi (EZ) br. 882/2004 trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti.

(5)

Mjere predviđene ovom Uredbom u skladu su s mišljenjem Stalnog odbora za bilje, životinje, hranu i hranu za životinje,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

U Prilogu VII. dijelu I. Uredbe (EZ) br. 882/2004 briše se točka 1.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu trećeg dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 30. listopada 2017.

Za Komisiju

Predsjednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  SL L 165, 30.4.2004., str. 1.


ODLUKE

29.12.2017   

HR

Službeni list Europske unije

L 348/36


ODLUKA VIJEĆA (EU, Euratom) 2017/2461

od 12. prosinca 2017.

o izmjeni Poslovnika Vijeća

VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o Europskoj uniji,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Ugovor o osnivanju Europske zajednice za atomsku energiju,

uzimajući u obzir članak 11. stavak 6. Poslovnika Vijeća (1),

budući da:

(1)

Kada Vijeće treba donijeti akt kvalificiranom većinom, mora se provjeriti predstavljaju li države članice koje čine kvalificiranu većinu najmanje 65 % stanovništva Unije.

(2)

Taj postotak izračunava se u skladu s podacima o broju stanovnika navedenima u Prilogu III. Poslovniku Vijeća („Poslovnik”).

(3)

Člankom 11. stavkom 6. Poslovnika predviđeno je da Vijeće, s učinkom od 1. siječnja svake godine, treba izmijeniti podatke navedene u tom prilogu u skladu s podacima koje Statistički ured Europske unije ima na raspolaganju 30. rujna prethodne godine.

(4)

Poslovnik bi stoga trebalo na odgovarajući način izmijeniti za 2018. godinu,

DONIJELO JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Prilog III. Poslovniku zamjenjuje se sljedećim:

PRILOG III.

Podaci o stanovništvu Unije i stanovništvu svake od država članica za provedbu odredaba o glasovanju kvalificiranom većinom u Vijeću

Za potrebe provedbe članka 16. stavka 4. UEU-a i članka 238. stavaka 2. i 3. UFEU-a, stanovništvo Unije i stanovništvo svake od država članica, kao i postotak stanovništva svake od država članica u odnosu na stanovništvo Unije, za razdoblje od 1. siječnja 2018. do 31. prosinca 2018. jesu kako slijedi:

Država članica

Stanovništvo

Postotak stanovništva Unije (%)

Njemačka

82 437 641

16,10

Francuska

67 024 633

13,09

Ujedinjena Kraljevina

65 808 573

12,85

Italija

61 219 113

11,95

Španjolska

46 528 966

9,08

Poljska

37 972 964

7,41

Rumunjska

19 638 309

3,83

Nizozemska

17 220 721

3,36

Belgija

11 365 834

2,22

Grčka

10 757 293

2,10

Češka

10 467 628

2,04

Portugal

10 309 573

2,01

Švedska

10 080 000

1,97

Mađarska

9 797 561

1,91

Austrija

8 752 500

1,71

Bugarska

7 101 859

1,39

Danska

5 743 947

1,12

Finska

5 499 447

1,07

Slovačka

5 435 343

1,06

Irska

4 774 833

0,93

Hrvatska

4 154 213

0,81

Litva

2 847 904

0,56

Slovenija

2 065 895

0,40

Latvija

1 950 116

0,38

Estonija

1 315 635

0,26

Cipar

854 802

0,17

Luksemburg

589 370

0,12

Malta

440 433

0,09

EU 28

512 155 106

 

Prag (65 %)

332 900 819

 

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu na dan objave u Službenom listu Europske unije.

Primjenjuje se od 1. siječnja 2018.

Sastavljeno u Bruxellesu 12. prosinca 2017.

Za Vijeće

Predsjednik

S. MIKSER


(1)  Odluka Vijeća 2009/937/EU od 1. prosinca 2009. o donošenju Poslovnika Vijeća (SL L 325, 11.12.2009., str. 35.).


29.12.2017   

HR

Službeni list Europske unije

L 348/38


ODLUKA VIJEĆA (EU) 2017/2462

od 18. prosinca 2017.

o ovlašćivanju Luksemburga i Rumunjske da u interesu Europske unije prihvate pristup Gruzije i Južne Afrike Haškoj konvenciji o građanskopravnim aspektima međunarodne otmice djece iz 1980.

VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije, a posebno njegov članak 81. stavak 3. u vezi s člankom 218.,

uzimajući u obzir prijedlog Europske komisije,

uzimajući u obzir mišljenje Europskog parlamenta (1),

budući da:

(1)

Europska unija postavila je za jedan od svojih ciljeva promicanje zaštite prava djeteta, kako je navedeno u članku 3. Ugovora o Europskoj uniji. Mjere za zaštitu djece od nezakonitog odvođenja ili zadržavanja ključan su dio te politike.

(2)

Vijeće je donijelo Uredbu (EZ) br. 2201/2003 (2) („Uredba Bruxelles II.a”), čiji je cilj zaštititi djecu od štetnih učinaka nezakonitog odvođenja ili zadržavanja te utvrditi postupke kojima bi se jamčila njihova što hitnija predaja u državu njihova uobičajenog boravišta, kao i osigurati zaštitu prava na kontakt i prava na skrb.

(3)

Uredbom Bruxelles II.a dopunjuje se i učvršćuje Haška konvencija o građanskopravnim aspektima međunarodne otmice djece od 25. listopada 1980. („Haška konvencija iz 1980.”), kojom se na međunarodnoj razini utvrđuje sustav obveza i suradnje među državama ugovornicama te između središnjih tijela i kojom se nastoji osigurati što hitnija predaja nezakonito odvedene ili zadržane djece.

(4)

Sve države članice Unije stranke su Haške konvencije iz 1980.

(5)

Unija potiče treće države da pristupe Haškoj konvenciji iz 1980. i podupire ispravnu provedbu Haške konvencije iz 1980. sudjelovanjem zajedno s državama članicama, među ostalim, u posebnim komisijama koje se redovno organiziraju u okviru Haške konferencije o međunarodnom privatnom pravu.

(6)

Zajednički pravni okvir koji se primjenjuje između država članica Unije i trećih država mogao bi biti najbolje rješenje za osjetljive slučajeve međunarodne otmice djece.

(7)

Haškom konvencijom iz 1980. određuje se da se ona primjenjuje između države pristupnice i onih država ugovornica koje su izjavile da prihvaćaju pristup.

(8)

Haškom konvencijom iz 1980. ne dopušta se organizacijama za regionalnu gospodarsku integraciju kao što je Unija da postanu njezina stranka. Stoga Unija ne može pristupiti toj konvenciji niti može položiti izjavu o prihvatu države pristupnice.

(9)

Na temelju Mišljenja 1/13 Suda Europske unije (3), izjave o prihvatu u skladu s Haškom konvencijom iz 1980. potpadaju pod isključivu vanjsku nadležnost Unije.

(10)

Gruzija je 24. srpnja 1997. položila svoju ispravu o pristupu Haškoj konvenciji iz 1980. Haška konvencija iz 1980. stupila je na snagu za Gruziju 1. listopada 1997.

(11)

Sve dotične države članice osim Danske, Luksemburga i Rumunjske već su prihvatile pristup Gruzije Haškoj konvenciji iz 1980. Gruzija je prihvatila pristup Bugarske, Estonije, Latvije, Litve i Malte Haškoj konvenciji iz 1980. Procjena situacije u Gruziji dovela je do zaključka da Luksemburg i Rumunjska mogu prihvatiti, u interesu Unije, pristup Gruzije prema uvjetima iz Haške konvencije iz 1980.

(12)

Južna Afrika je 8. srpnja 1997. položila svoju ispravu o pristupu Haškoj konvenciji iz 1980. Haška konvencija iz 1980. stupila je na snagu za Južnu Afriku 1. listopada 1997.

(13)

Sve dotične države članice osim Luksemburga i Rumunjske već su prihvatile pristup Južne Afrike Haškoj konvenciji iz 1980. Južna Afrika je prihvatila pristup Bugarske, Estonije, Latvije, Litve i Malte Haškoj konvenciji iz 1980. Procjena situacije u Južnoj Africi dovela je do zaključka da Luksemburg i Rumunjska mogu prihvatiti, u interesu Unije, pristup Južne Afrike prema uvjetima iz Haške konvencije iz 1980.

(14)

Luksemburg i Rumunjska stoga bi trebali biti ovlašteni položiti svoje izjave o prihvatu pristupa Gruzije i Južne Afrike Haškoj konvenciji iz 1980. u interesu Unije u skladu s uvjetima utvrđenima ovom Odlukom. Druge države članice Unije koje su već prihvatile pristup Gruzije i Južne Afrike Haškoj konvenciji iz 1980. ne bi trebale položiti nove izjave o prihvatu jer postojeće izjave ostaju valjane u skladu s međunarodnim javnim pravom.

(15)

Uredba Bruxelles II.a obvezujuća je za Ujedinjenu Kraljevinu i Irsku te one sudjeluju u donošenju i primjeni ove Odluke.

(16)

U skladu s člancima 1. i 2. Protokola br. 22 o stajalištu Danske, priloženog Ugovoru o Europskoj uniji i Ugovoru o funkcioniranju Europske unije, Danska ne sudjeluje u donošenju ove Odluke te ona za nju nije obvezujuća niti se na nju primjenjuje,

DONIJELO JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

1.   Luksemburg i Rumunjska ovlašćuju se da prihvate pristup Gruzije i Južne Afrike Haškoj konvenciji iz 1980. u interesu Unije.

2.   Luksemburg i Rumunjska najkasnije 19. prosinca 2018. polažu izjavu o prihvatu pristupa Gruzije i Južne Afrike Haškoj konvenciji iz 1980. u interesu Unije koja glasi:

„[Puno ime DRŽAVE ČLANICE] izjavljuje da prihvaća pristup Gruzije i Južne Afrike Haškoj konvenciji o građanskopravnim aspektima međunarodne otmice djece od 25. listopada 1980., u skladu s Odlukom Vijeća (EU) 2017/2462”.

3.   Luksemburg i Rumunjska obavješćuju Vijeće i Komisiju o polaganju svojih izjava o prihvatu pristupa Gruzije i Južne Afrike Haškoj konvenciji iz 1980. te priopćuju Komisiji tekst tih izjava u roku od dva mjeseca od njihova polaganja.

Članak 2.

Države članice koje su položile svoje izjave o prihvatu pristupa Gruzije i Južne Afrike Haškoj konvenciji iz 1980. prije datuma donošenja ove Odluke ne polažu nove izjave.

Članak 3.

Ova Odluka proizvodi učinke od dana priopćenja.

Članak 4.

Ova je Odluka upućena Luksemburgu i Rumunjskoj.

Sastavljeno u Bruxellesu 18. prosinca 2017.

Za Vijeće

Predsjednica

K. SIMSON


(1)  Mišljenje od 30. studenoga 2017. (još nije objavljeno u Službenom listu).

(2)  Uredba Vijeća (EZ) br. 2201/2003 od 27. studenoga 2003. o nadležnosti, priznavanju i izvršenju sudskih odluka u bračnim sporovima i u stvarima povezanim s roditeljskom odgovornošću te o stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 1347/2000 (SL L 338, 23.12.2003., str. 1.).

(3)  ECLI:EU:C:2014:2303.


29.12.2017   

HR

Službeni list Europske unije

L 348/41


ODLUKA VIJEĆA (EU) 2017/2463

od 18. prosinca 2017.

o ovlašćivanju Hrvatske, Nizozemske, Portugala i Rumunjske da u interesu Europske unije prihvate pristup San Marina Haškoj konvenciji o građanskopravnim aspektima međunarodne otmice djece iz 1980.

VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije, a posebno njegov članak 81. stavak 3. u vezi s člankom 218.,

uzimajući u obzir prijedlog Europske komisije,

uzimajući u obzir mišljenje Europskog parlamenta (1),

budući da:

(1)

Europska unija postavila je za jedan od svojih ciljeva promicanje zaštite prava djeteta, kako je navedeno u članku 3. Ugovora o Europskoj uniji. Mjere za zaštitu djece od nezakonitog odvođenja ili zadržavanja ključan su dio te politike.

(2)

Vijeće je donijelo Uredbu (EZ) br. 2201/2003 (2) („Uredba Bruxelles II.a”), čiji je cilj zaštititi djecu od štetnih učinaka nezakonitog odvođenja ili zadržavanja te utvrditi postupke kojima bi se jamčila njihova što hitnija predaja u državu njihova uobičajenog boravišta, kao i osigurati zaštitu prava na kontakt i prava na skrb.

(3)

Uredbom Bruxelles II.a dopunjuje se i učvršćuje Haška konvencija o građanskopravnim aspektima međunarodne otmice djece od 25. listopada 1980. („Haška konvencija iz 1980.”), kojom se na međunarodnoj razini utvrđuje sustav obveza i suradnje među državama ugovornicama te između središnjih tijela i kojom se nastoji osigurati što hitnija predaja nezakonito odvedene ili zadržane djece.

(4)

Sve države članice Unije stranke su Haške konvencije iz 1980.

(5)

Unija potiče treće države da pristupe Haškoj konvenciji iz 1980. i podupire ispravnu provedbu Haške konvencije iz 1980. sudjelovanjem zajedno s državama članicama, među ostalim, u posebnim komisijama koje se redovno organiziraju u okviru Haške konferencije o međunarodnom privatnom pravu.

(6)

Zajednički pravni okvir koji se primjenjuje između država članica Unije i trećih država mogao bi biti najbolje rješenje za osjetljive slučajeve međunarodne otmice djece.

(7)

Haškom konvencijom iz 1980. određuje se da se ona primjenjuje između države pristupnice i onih država ugovornica koje su izjavile da prihvaćaju pristup.

(8)

Haškom konvencijom iz 1980. ne dopušta se organizacijama za regionalnu gospodarsku integraciju kao što je Unija da postanu njezina stranka. Stoga Unija ne može pristupiti toj konvenciji niti može položiti izjavu o prihvatu države pristupnice.

(9)

Na temelju Mišljenja 1/13 Suda Europske unije (3), izjave o prihvatu u skladu s Haškom konvencijom iz 1980. potpadaju pod isključivu vanjsku nadležnost Unije.

(10)

San Marino je 14. prosinca 2006. položio svoju ispravu o pristupu Haškoj konvenciji iz 1980. Haška konvencija iz 1980. stupila je na snagu za San Marino 1. ožujka 2007.

(11)

Sve dotične države članice osim Hrvatske, Danske, Nizozemske, Portugala i Rumunjske već su prihvatile pristup San Marina Haškoj konvenciji iz 1980. Procjena situacije u San Marinu dovela je do zaključka da Hrvatska, Nizozemska, Portugal i Rumunjska mogu prihvatiti, u interesu Unije, pristup San Marina prema uvjetima iz Haške konvencije iz 1980.

(12)

Hrvatska, Nizozemska, Portugal i Rumunjska stoga bi trebali biti ovlašteni položiti svoje izjave o prihvatu pristupa San Marina Haškoj konvenciji iz 1980. u interesu Unije u skladu s uvjetima utvrđenima ovom Odlukom. Druge države članice Unije koje su već prihvatile pristup San Marina Haškoj konvenciji iz 1980. ne bi trebale položiti nove izjave o prihvatu jer postojeće izjave ostaju valjane u skladu s međunarodnim javnim pravom.

(13)

Uredba Bruxelles II.a obvezujuća je za Ujedinjenu Kraljevinu i Irsku te one sudjeluju u donošenju i primjeni ove Odluke.

(14)

U skladu s člancima 1. i 2. Protokola br. 22 o stajalištu Danske, priloženog Ugovoru o Europskoj uniji i Ugovoru o funkcioniranju Europske unije, Danska ne sudjeluje u donošenju ove Odluke te ona za nju nije obvezujuća niti se na nju primjenjuje,

DONIJELO JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

1.   Hrvatska, Nizozemska, Portugal i Rumunjska ovlašćuju se da prihvate pristup San Marina Haškoj konvenciji iz 1980. u interesu Unije.

2.   Države članice navedene u stavku 1. najkasnije 19. prosinca 2018. polažu izjavu o prihvatu pristupa San Marina Haškoj konvenciji iz 1980. u interesu Unije koja glasi:

„[Puno ime DRŽAVE ČLANICE] izjavljuje da prihvaća pristup San Marina Haškoj konvenciji o građanskopravnim aspektima međunarodne otmice djece od 25. listopada 1980., u skladu s Odlukom Vijeća (EU) 2017/2463”.

3.   Države članice navedene u stavku 1. obavješćuju Vijeće i Komisiju o polaganju svojih izjava o prihvatu pristupa San Marina Haškoj konvenciji iz 1980. te priopćuju Komisiji tekst tih izjava u roku od dva mjeseca od njihova polaganja.

Članak 2.

Države članice koje su položile svoje izjave o prihvatu pristupa San Marina Haškoj konvenciji iz 1980. prije datuma donošenja ove Odluke ne polažu nove izjave.

Članak 3.

Ova Odluka proizvodi učinke od dana priopćenja.

Članak 4.

Ova je Odluka upućena Hrvatskoj, Nizozemskoj, Portugalu i Rumunjskoj.

Sastavljeno u Bruxellesu 18. prosinca 2017.

Za Vijeće

Predsjednica

K. SIMSON


(1)  Mišljenje od 30. studenoga 2017. (još nije objavljeno u Službenom listu).

(2)  Uredba Vijeća (EZ) br. 2201/2003 od 27. studenoga 2003. o nadležnosti, priznavanju i izvršenju sudskih odluka u bračnim sporovima i u stvarima povezanim s roditeljskom odgovornošću te o stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 1347/2000 (SL L 338, 23.12.2003., str. 1.).

(3)  ECLI:EU:C:2014:2303.


29.12.2017   

HR

Službeni list Europske unije

L 348/43


ODLUKA VIJEĆA (EU) 2017/2464

od 18. prosinca 2017.

o ovlašćivanju Austrije i Rumunjske da u interesu Europske unije prihvate pristup Paname, Urugvaja, Kolumbije i El Salvadora Haškoj konvenciji o građanskopravnim aspektima međunarodne otmice djece iz 1980.

VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije, a posebno njegov članak 81. stavak 3. u vezi s člankom 218.,

uzimajući u obzir prijedlog Europske komisije,

uzimajući u obzir mišljenje Europskog parlamenta (1),

budući da:

(1)

Europska unija postavila je za jedan od svojih ciljeva promicanje zaštite prava djeteta, kako je navedeno u članku 3. Ugovora o Europskoj uniji. Mjere za zaštitu djece od nezakonitog odvođenja ili zadržavanja ključan su dio te politike.

(2)

Vijeće je donijelo Uredbu (EZ) br. 2201/2003 (2) („Uredba Bruxelles II.a”), čiji je cilj zaštititi djecu od štetnih učinaka nezakonitog odvođenja ili zadržavanja te utvrditi postupke kojima bi se jamčila njihova što hitnija predaja u državu njihova uobičajenog boravišta, kao i osigurati zaštitu prava na kontakt i prava na skrb.

(3)

Uredbom Bruxelles II.a dopunjuje se i učvršćuje Haška konvencija o građanskopravnim aspektima međunarodne otmice djece od 25. listopada 1980. („Haška konvencija iz 1980.”), kojom se na međunarodnoj razini utvrđuje sustav obveza i suradnje među državama ugovornicama te između središnjih tijela i kojom se nastoji osigurati što hitnija predaja nezakonito odvedene ili zadržane djece.

(4)

Sve države članice Unije stranke su Haške konvencije iz 1980.

(5)

Unija potiče treće države da pristupe Haškoj konvenciji iz 1980. i podupire ispravnu provedbu Haške konvencije iz 1980. sudjelovanjem zajedno s državama članicama, među ostalim, u posebnim komisijama koje se redovno organiziraju u okviru Haške konferencije o međunarodnom privatnom pravu.

(6)

Zajednički pravni okvir koji se primjenjuje između država članica Unije i trećih država mogao bi biti najbolje rješenje za osjetljive slučajeve međunarodne otmice djece.

(7)

Haškom konvencijom iz 1980. određuje se da se ona primjenjuje između države pristupnice i onih država ugovornica koje su izjavile da prihvaćaju pristup.

(8)

Haškom konvencijom iz 1980. ne dopušta se organizacijama za regionalnu gospodarsku integraciju kao što je Unija da postanu njezina stranka. Stoga Unija ne može pristupiti toj konvenciji niti može položiti izjavu o prihvatu države pristupnice.

(9)

Na temelju Mišljenja 1/13 Suda Europske unije (3), izjave o prihvatu u skladu s Haškom konvencijom iz 1980. potpadaju pod isključivu vanjsku nadležnost Unije.

(10)

Panama je 2. veljače 1994. položila svoju ispravu o pristupu Haškoj konvenciji iz 1980. Haška konvencija iz 1980. stupila je na snagu za Panamu 1. svibnja 1994.

(11)

Sve dotične države članice osim Austrije i Rumunjske već su prihvatile pristup Paname Haškoj konvenciji iz 1980. Panama je prihvatila pristup Bugarske, Cipra, Estonije, Latvije, Litve, Malte i Slovenije Haškoj konvenciji iz 1980. Procjena situacije u Panami dovela je do zaključka da Austrija i Rumunjska mogu prihvatiti, u interesu Unije, pristup Paname prema uvjetima iz Haške konvencije iz 1980.

(12)

Urugvaj je 18. studenoga 1999. položio svoju ispravu o pristupu Haškoj konvenciji iz 1980. Haška konvencija iz 1980. stupila je na snagu za Urugvaj 1. veljače 2000.

(13)

Sve dotične države članice osim Austrije i Rumunjske već su prihvatile pristup Urugvaja Haškoj konvenciji iz 1980. Urugvaj je prihvatio pristup Bugarske, Estonije, Latvije i Litve Haškoj konvenciji iz 1980. Procjena situacije u Urugvaju dovela je do zaključka da Austrija i Rumunjska mogu prihvatiti, u interesu Unije, pristup Urugvaja prema uvjetima iz Haške konvencije iz 1980.

(14)

Kolumbija je 13. prosinca 1995. položila svoju ispravu o pristupu Haškoj konvenciji iz 1980. Haška konvencija iz 1980. stupila je na snagu za Kolumbiju 1. ožujka 1996.

(15)

Sve dotične države članice osim Austrije i Rumunjske već su prihvatile pristup Kolumbije Haškoj konvenciji iz 1980. Kolumbija je prihvatila pristup Bugarske, Estonije, Latvije, Litve i Malte Haškoj konvenciji iz 1980. Procjena situacije u Kolumbiji dovela je do zaključka da Austrija i Rumunjska mogu prihvatiti, u interesu Unije, pristup Kolumbije prema uvjetima iz Haške konvencije iz 1980.

(16)

El Salvador je 5. veljače 2001. položio svoju ispravu o pristupu Haškoj konvenciji iz 1980. Haška konvencija iz 1980. stupila je na snagu za El Salvador 1. svibnja 2001.

(17)

Sve dotične države članice osim Austrije i Rumunjske već su prihvatile pristup El Salvadora Haškoj konvenciji iz 1980. El Salvador je prihvatio pristup Bugarske, Estonije, Latvije i Litve Haškoj konvenciji iz 1980. Procjena situacije u El Salvadoru dovela je do zaključka da Austrija i Rumunjska mogu prihvatiti, u interesu Unije, pristup El Salvadora prema uvjetima iz Haške konvencije iz 1980.

(18)

Austrija i Rumunjska stoga bi trebale biti ovlaštene položiti svoje izjave o prihvatu pristupa Paname, Urugvaja, Kolumbije i El Salvadora Haškoj konvenciji iz 1980. u interesu Unije u skladu s uvjetima utvrđenima ovom Odlukom. Druge države članice Unije koje su već prihvatile pristup Paname, Urugvaja, Kolumbije i El Salvadora Haškoj konvenciji iz 1980. ne bi trebale položiti nove izjave o prihvatu jer postojeće izjave ostaju valjane u skladu s međunarodnim javnim pravom.

(19)

Uredba Bruxelles II.a obvezujuća je za Ujedinjenu Kraljevinu i Irsku te one sudjeluju u donošenju i primjeni ove Odluke.

(20)

U skladu s člancima 1. i 2. Protokola br. 22 o stajalištu Danske, priloženog Ugovoru o Europskoj uniji i Ugovoru o funkcioniranju Europske unije, Danska ne sudjeluje u donošenju ove Odluke te ona za nju nije obvezujuća niti se na nju primjenjuje,

DONIJELO JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

1.   Austrija i Rumunjska ovlašćuju se da prihvate pristup Paname, Urugvaja, Kolumbije i El Salvadora Haškoj konvenciji iz 1980. u interesu Unije.

2.   Austrija i Rumunjska najkasnije 19. prosinca 2018. polažu izjavu o prihvatu pristupa Paname, Urugvaja, Kolumbije i El Salvadora Haškoj konvenciji iz 1980. u interesu Unije koja glasi:

„[Puno ime DRŽAVE ČLANICE] izjavljuje da prihvaća pristup Paname, Urugvaja, Kolumbije i El Salvadora Haškoj konvenciji o građanskopravnim aspektima međunarodne otmice djece od 25. listopada 1980. u skladu s Odlukom Vijeća (EU) 2017/2464.”.

3.   Austrija i Rumunjska obavješćuju Vijeće i Komisiju o polaganju svojih izjava o prihvatu pristupa Paname, Urugvaja, Kolumbije i El Salvadora Haškoj konvenciji iz 1980. te priopćuju Komisiji tekst tih izjava u roku od dva mjeseca od njihova polaganja.

Članak 2.

Države članice koje su položile svoje izjave o prihvatu pristupa Paname, Urugvaja, Kolumbije i El Salvadora Haškoj konvenciji iz 1980. prije datuma donošenja ove Odluke ne polažu nove izjave.

Članak 3.

Ova Odluka proizvodi učinke od dana priopćenja.

Članak 4.

Ova je Odluka upućena Austriji i Rumunjskoj.

Sastavljeno u Bruxellesu 18. prosinca 2017.

Za Vijeće

Predsjednica

K. SIMSON


(1)  Mišljenje od 30. studenoga 2017. (još nije objavljeno u Službenom listu).

(2)  Uredba Vijeća (EZ) br. 2201/2003 od 27. studenoga 2003. o nadležnosti, priznavanju i izvršenju sudskih odluka u bračnim sporovima i u stvarima povezanim s roditeljskom odgovornošću te o stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 1347/2000 (SL L 338, 23.12.2003., str. 1.).

(3)  ECLI:EU:C:2014:2303.


AKTI KOJE DONOSE TIJELA STVORENA MEĐUNARODNIM SPORAZUMIMA

29.12.2017   

HR

Službeni list Europske unije

L 348/46


ODLUKA br. 1/2017 ZAJEDNIČKOG ODBORA EUROPSKE UNIJE I ŠVICARSKE ZA ZRAČNI PROMET OSNOVANOG NA TEMELJU SPORAZUMA IZMEĐU EUROPSKE ZAJEDNICE I ŠVICARSKE KONFEDERACIJE O ZRAČNOM PROMETU

od 29. studenoga 2017.

o zamjeni Priloga Sporazumu između Europske zajednice i Švicarske Konfederacije o zračnom prometu [2017/2465]

ODBOR EUROPSKE UNIJE I ŠVICARSKE ZA ZRAČNI PROMET,

uzimajući u obzir Sporazum između Europske zajednice i Švicarske Konfederacije o zračnom prometu (dalje u tekstu „Sporazum”), a posebno njegov članak 23. stavak 4.,

ODLUČIO JE:

Jedini članak

Prilog Sporazumu zamjenjuje se Prilogom ovoj Odluci od 1. veljače 2018.

Sastavljeno u Bruxellesu 29. studenoga 2017.

Za Zajednički odbor

Voditelj Delegacije Europske unije

Filip CORNELIS

Voditelj delegacije Švicarske

Christian HEGNER


PRILOG

Za potrebe ovog Sporazuma:

Ugovorom iz Lisabona, koji je stupio na snagu 1. prosinca 2009., Europska unija zamjenjuje i nasljeđuje Europsku zajednicu,

svaki put kad se u aktima navedenima u ovom Prilogu upućuje na države članice Europske zajednice, koja je zamijenjena Europskom unijom, ili postoji zahtjev za vezu s potonjima, u smislu ovog Sporazuma smatra se da se upućivanja jednako odnose na Švicarsku ili na zahtjev za vezu sa Švicarskom,

upućivanja na uredbe Vijeća (EEZ) br. 2407/92 i (EEZ) br. 2408/92 iz članaka 4., 15., 18., 27. i 35. Sporazuma smatraju se upućivanjima na Uredbu (EZ) br. 1008/2008 Europskog parlamenta i Vijeća,

ne dovodeći u pitanje članak 15. ovog Sporazuma, izrazom „zračni prijevoznik Zajednice” u sljedećim direktivama i uredbama Zajednice obuhvaćen je zračni prijevoznik koji ima licenciju i glavno mjesto poslovanja te, ako ga ima, registrirano sjedište u Švicarskoj u skladu s odredbama Uredbe (EZ) br. 1008/2008. Svako upućivanje na Uredbu (EEZ) br. 2407/92 tumači se kao upućivanje na Uredbu (EZ) br. 1008/2008,

svako upućivanje u sljedećim tekstovima na članke 81. i 82. Ugovora ili na članke 101. i 102. Ugovora o funkcioniranju Europske unije tumači se kao upućivanje na članke 8. i 9. ovog Sporazuma.

1.   Liberalizacija zrakoplovstva i drugi propisi o civilnom zrakoplovstvu

br. 1008/2008

Uredba Europskog parlamenta i Vijeća od 24. rujna 2008. o zajedničkim pravilima za obavljanje zračnog prijevoza u Zajednici

br. 2000/79

Direktiva Vijeća od 27. studenoga 2000. o Europskom sporazumu o organizaciji radnog vremena mobilnog osoblja u civilnom zrakoplovstvu, koji su sklopili Udruga europskih zračnih prijevoznika (AEA), Udruženje europskih radnika u prometu (ETF), Europska udruga osoblja pilotskih kabina (ECA), Udruga europskih regionalnih zračnih prijevoznika (ERA) i Međunarodna udruga zračnih prijevoznika (IACA)

br. 93/104

Direktiva Vijeća od 23. studenoga 1993. o određenim aspektima organizacije radnog vremena, kako je izmijenjena:

Direktivom 2000/34/EZ

br. 437/2003

Uredba Europskog parlamenta i Vijeća od 27. veljače 2003. o statističkim podacima u odnosu na prijevoz putnika, tereta i pošte u zračnom prometu

br. 1358/2003

Uredba Komisije od 31. srpnja 2003. o provedbi Uredbe (EZ) br. 437/2003 Europskog parlamenta i Vijeća o statističkim podacima u odnosu na prijevoz putnika, tereta i pošte u zračnom prometu i o izmjeni njezinih priloga I. i II., kako je izmijenjena:

Uredbom Komisije (EZ) br. 158/2007

br. 785/2004

Uredba Europskog parlamenta i Vijeća od 21. travnja 2004. o zahtjevima za zračne prijevoznike i operatore zrakoplova u vezi s osiguranjem, kako je izmijenjena:

Uredbom Komisije (EU) br. 285/2010

br. 95/93

Uredba Vijeća od 18. siječnja 1993. o zajedničkim pravilima za dodjelu slotova u zračnim lukama Zajednice (članci 1. – 12.), kako je izmijenjena:

Uredbom (EZ) br. 793/2004

br. 2009/12

Direktiva Europskog parlamenta i Vijeća od 11. ožujka 2009. o naknadama zračnih luka

br. 96/67

Direktiva Vijeća od 15. listopada 1996. o pristupu tržištu zemaljskih usluga u zračnim lukama Zajednice

(članci 1.–9., 11.–23. i 25.)

br. 80/2009

Uredba Europskog parlamenta i Vijeća od 14. siječnja 2009. o Kodeksu poslovanja računalnih sustava rezervacija i stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EEZ) br. 2299/89

2.   Pravila tržišnog natjecanja

br. 1/2003

Uredba Vijeća od 16. prosinca 2002. o provedbi pravila o tržišnom natjecanju koja su propisana člancima 81. i 82. Ugovora o EZ-u (članci 1.–13., 15.–45.)

(U mjeri u kojoj je ta Uredba relevantna za primjenu ovog Sporazuma. Uključenje ove Uredbe ne utječe na podjelu zadataka u skladu s ovim Sporazumom.)

br. 773/2004

Uredba Komisije od 7. travnja 2004. o postupcima koje Komisija vodi na temelju članaka 81. i 82. Ugovora o EZ-u, kako je izmijenjena:

Uredbom Komisije (EZ) br. 1792/2006

Uredbom Komisije (EZ) br. 622/2008

br. 139/2004

Uredba Vijeća od 20. siječnja 2004. o kontroli koncentracija između poduzetnika (Uredba EZ-a o koncentracijama)

(članci 1. – 18., članak 19. stavci 1. – 2. i članci 20. – 23.)

S obzirom na članak 4. stavak 5. Uredbe o koncentracijama, između Europske zajednice i Švicarske primjenjuje se sljedeće:

(1)

u pogledu koncentracije, kako je definirana u članku 3. Uredbe (EZ) br. 139/2004 i koja nema dimenziju Zajednice u smislu članka 1. te Uredbe te koja se može preispitati prema nacionalnom pravu tržišnog natjecanja najmanje triju država članica EZ-a i Švicarske Konfederacije, osobe ili poduzetnici iz članka 4. stavka 2. te Uredbe mogu, prije prijavljivanja nadležnim tijelima, obrazloženim podneskom obavijestiti Komisiju EZ-a da bi koncentraciju trebala ispitati Komisija;

(2)

Europska komisija bez odgode prosljeđuje sve podneske Švicarskoj Konfederaciji u skladu s člankom 4. stavkom 5. Uredbe (EZ) br. 139/2004 i prethodnim stavkom;

(3)

ako Švicarska Konfederacija izrazi protivljenje zahtjevu za upućivanje predmeta, švicarsko tijelo nadležno za tržišno natjecanje zadržava svoju nadležnost i predmet se ne upućuje iz Švicarske Konfederacije u skladu s ovim stavkom.

S obzirom na rokove iz članka 4. stavaka 4. i 5., članka 9. stavaka 2. i 6. i članka 22. stavka 2. Uredbe o koncentracijama:

(1)

Europska komisija bez odgode šalje švicarskom tijelu nadležnom za tržišno natjecanje sve relevantne dokumente u skladu s člankom 4. stavcima 4. i 5., člankom 9. stavcima 2. i 6. i člankom 22. stavkom 2.;

(2)

rokovi iz članka 4. stavaka 4. i 5., članka 9. stavaka 2. i 6. i članka 22. stavka 2. Uredbe (EZ) br. 139/2004 za Švicarsku Konfederaciju počinju teći kad švicarsko tijelo nadležno za tržišno natjecanje primi relevantne dokumente.

br. 802/2004

Uredba Komisije od 7. travnja 2004. o provedbi Uredbe Vijeća (EZ) br. 139/2004 o kontroli koncentracija između poduzetnika (članci 1. – 24.), kako je izmijenjena:

Uredbom Komisije (EZ) br. 1792/2006

Uredbom Komisije (EZ) br. 1033/2008

Provedbenom uredbom Komisije (EU) br. 1269/2013

br. 2006/111

Direktiva Komisije od 16. studenoga 2006. o transparentnosti financijskih odnosa između država članica i javnih poduzeća, kao i o financijskoj transparentnosti unutar određenih poduzeća

br. 487/2009

Uredba Vijeća od 25. svibnja 2009. o primjeni članka 81. stavka 3. Ugovora na određene kategorije sporazuma i usklađenih praksi u sektoru zračnog prometa

3.   Sigurnost zračnog prometa

br. 216/2008

Uredba Europskog parlamenta i Vijeća od 20. veljače 2008. o zajedničkim pravilima u području civilnog zrakoplovstva i osnivanju Europske agencije za sigurnost zračnog prometa i stavljanju izvan snage Direktive Vijeća 91/670/EEZ, Uredbe (EZ) br. 1592/2002 i Direktive 2004/36/EZ, kako je izmijenjena:

Uredbom Komisije (EZ) br. 690/2009

Uredbom (EZ) br. 1108/2009

Uredbom Komisije (EU) br. 6/2013

Uredbom Komisije (EU) 2016/4

Agencija i u Švicarskoj uživa ovlasti koje su joj dodijeljene u skladu s odredbama Uredbe.

Komisija i u Švicarskoj uživa ovlasti koje su joj dodijeljene za odluke u skladu s člankom 11. stavkom 2., člankom 14. stavcima 5. i 7., člankom 24. stavkom 5., člankom 25. stavkom 1., člankom 38. stavkom 3. točkom (i), člankom 39. stavkom 1., člankom 40. stavkom 3., člankom 41. stavcima 3. i 5., člankom 42. stavkom 4., člankom 54. stavkom 1. i člankom 61. stavkom 3.

Neovisno o horizontalnoj prilagodbi predviđenoj u drugoj alineji Priloga Sporazumu između Europske zajednice i Švicarske Konfederacije o zračnom prometu, smatra se da se upućivanja na „države članice” iz članka 65. Uredbe ili iz odredaba Odluke 1999/468/EZ navedene u toj odredbi ne odnose na Švicarsku.

Ništa se u ovoj Uredbi ne tumači tako da se na Europsku agenciju za sigurnost zračnog prometa (EASA) prenosi ovlast za postupanje u ime Švicarske u skladu s međunarodnim sporazumima za bilo koje druge svrhe osim za pomoć pri izvršenju njezinih obveza na temelju navedenih sporazuma.

Za potrebe ovog Sporazuma tekst Uredbe tumači se uz sljedeće prilagodbe:

(a)

članak 12. mijenja se kako slijedi:

i.

u stavku 1. nakon riječi „Zajednice” umeću se riječi „ili Švicarske”;

ii.

u stavku 2. točki (a) nakon riječi „Zajednica” umeću se riječi „ili Švicarska”;

iii.

u stavku 2. brišu se točke (b) i (c);

iv.

dodaje se sljedeći stavak:

„3.   Kad god Zajednica pregovara s trećom zemljom o sklapanju sporazuma u skladu s kojim država članica ili Agencija može izdati certifikate na temelju certifikata koje su izdala zrakoplovna tijela te treće zemlje, nastoji za Švicarsku dobiti ponudu za sličan sporazum s predmetnom trećom zemljom. Švicarska zauzvrat nastoji s trećim zemljama sklopiti sporazume koji odgovaraju sporazumima Zajednice.”;

(b)

u članku 29. dodaje se sljedeći stavak:

„4.   Iznimno od odredaba članka 12. stavka 2. točke (a) Uvjeta zaposlenja ostalih službenika Europskih zajednica, švicarski državljani koji imaju sva prava kao državljani mogu se zaposliti na osnovi ugovora s izvršnim direktorom Agencije.”;

(c)

u članku 30. dodaje se sljedeći stavak:

„Švicarska na Agenciju primjenjuje Protokol o povlasticama i imunitetima Europske unije koji je naveden u Prilogu A ovom Prilogu, u skladu s Dodatkom Prilogu A.”;

(d)

u članku 37. dodaje se sljedeći stavak:

„Švicarska u potpunosti sudjeluje u Upravnom odboru i unutar njega ima ista prava i obveze kao države članice Europske unije, osim prava glasa.”;

(e)

u članku 59. dodaje se sljedeći stavak:

„12.   Švicarska sudjeluje u financijskom doprinosu iz stavka 1. točke (b) u skladu sa sljedećom formulom:

 

S (0,2/100) + S [1 – (a + b) 0,2/100] c/C

pri čemu je:

 

S dio proračuna Agencije koji nije obuhvaćen naknadama i pristojbama iz stavka 1. točaka (c) i (d)

 

a broj pridruženih zemalja

 

b broj država članica EU-a

 

c doprinos Švicarske proračunu ICAO-a

 

C ukupni doprinos država članica EU-a i pridruženih zemalja proračunu ICAO-a.”;

(f)

u članku 61. dodaje se sljedeći stavak:

„Odredbe koje se odnose na financijski nadzor koji provodi Zajednica u Švicarskoj u vezi sa sudionicima u aktivnostima Agencije utvrđene su u Prilogu B ovom Prilogu.”;

(g)

Prilog II. Uredbi proširuje se kako bi uključio sljedeće zrakoplove kao proizvode obuhvaćene člankom 2. stavkom 3. točkom (a) podtočkom ii. Uredbe Komisije (EZ) br. 1702/2003 od 24. rujna 2003. o utvrđivanju provedbenih pravila za certifikaciju plovidbenosti i ekološku certifikaciju zrakoplova i s njima povezanih proizvoda, dijelova i uređaja te za certifikaciju projektnih i proizvodnih organizacija (1):

 

A/c – [HB-IMY, HB-IWY] – tip Gulfstream G-IV

 

A/c – [HB-IMJ, HB-IVZ, HB-JES] – tip Gulfstream G-V

 

A/c – [HB-ZCW, HB-ZDF] – tip MD900.

br. 1178/2011

Uredba Komisije od 3. studenoga 2011. o utvrđivanju tehničkih zahtjeva i administrativnih postupaka vezano za članove posade zrakoplova u civilnom zrakoplovstvu u skladu s Uredbom (EZ) br. 216/2008 Europskog parlamenta i Vijeća, kako je izmijenjena:

Uredbom Komisije (EU) br. 290/2012

Uredbom Komisije (EU) br. 70/2014

Uredbom Komisije (EU) br. 245/2014

Uredbom Komisije (EU) 2015/445

Uredbom Komisije (EU) 2016/539

br. 3922/91

Uredba Vijeća od 16. prosinca 1991. o usklađivanju tehničkih zahtjeva i upravnih postupaka u području civilnog zrakoplovstva (članci 1. – 3., članak 4. stavak 2., članci 5. – 11. i članak 13.), kako je izmijenjena:

Uredbom (EZ) br. 1899/2006

Uredbom (EZ) br. 1900/2006

Uredbom Komisije (EZ) br. 8/2008

Uredbom Komisije (EZ) br. 859/2008

br. 996/2010

Uredba Europskog parlamenta i Vijeća od 20. listopada 2010. o istragama i sprečavanju nesreća i nezgoda u civilnom zrakoplovstvu i stavljanju izvan snage Direktive 94/56/EZ, kako je izmijenjena:

Uredbom (EU) br. 376/2014

br. 104/2004

Uredba Komisije od 22. siječnja 2004. o utvrđivanju pravila o organizaciji i sastavu Žalbenog odbora Europske agencije za sigurnost zračnog prometa

br. 2111/2005

Uredba Europskog parlamenta i Vijeća od 14. prosinca 2005. o uspostavi popisa Zajednice koji sadržava zračne prijevoznike na koje se primjenjuje zabrana letenja unutar Zajednice, o informiranju putnika u zračnom prometu o identitetu zračnog prijevoznika koji obavlja let i stavljanju izvan snage članka 9. Direktive 2004/36/EZ

br. 473/2006

Uredba Komisije od 22. ožujka 2006. o utvrđivanju provedbenih pravila za popis Zajednice onih zračnih prijevoznika na koje se primjenjuje zabrana letenja unutar Zajednice iz poglavlja II. Uredbe (EZ) br. 2111/2005 Europskog parlamenta i Vijeća

br. 474/2006

Uredba Komisije od 22. ožujka 2006. o uspostavi popisa Zajednice onih zračnih prijevoznika na koje se primjenjuje zabrana letenja unutar Zajednice iz poglavlja II. Uredbe (EZ) br. 2111/2005 Europskog parlamenta i Vijeća, kako je zadnje izmijenjena:

Provedbenom uredbom Komisije (EU) 2017/830

br. 1332/2011

Uredba Komisije od 16. prosinca 2011. o zahtjevima uporabe zajedničkoga zračnog prostora i operativnim procedurama za izbjegavanje sudara u zraku, kako je izmijenjena:

Uredbom Komisije (EU) 2016/583

br. 646/2012

Provedbena uredba Komisije od 16. srpnja 2012. o propisivanju detaljnih pravila o globama i periodičnim novčanim kaznama u skladu s Uredbom (EZ) br. 216/2008 Europskog parlamenta i Vijeća

br. 748/2012

Uredba Komisije od 3. kolovoza 2012. o utvrđivanju provedbenih pravila za certifikaciju plovidbenosti i ekološku certifikaciju zrakoplova i s njima povezanih proizvoda, dijelova i uređaja te za certifikaciju projektnih i proizvodnih organizacija, kako je izmijenjena:

Uredbom Komisije (EU) br. 7/2013

Uredbom Komisije (EU) br. 69/2014

Uredbom Komisije (EU) 2015/1039

Uredbom Komisije (EU) 2016/5

br. 965/2012

Uredba Komisije od 5. listopada 2012. o utvrđivanju tehničkih zahtjeva i upravnih postupaka u vezi s letačkim operacijama u skladu s Uredbom (EZ) br. 216/2008 Europskog parlamenta i Vijeća, kako je izmijenjena:

Uredbom Komisije (EU) br. 800/2013

Uredbom Komisije (EU) br. 71/2014

Uredbom Komisije (EU) br. 83/2014

Uredbom Komisije (EU) br. 379/2014

Uredbom Komisije (EU) 2015/140

Uredbom Komisije (EU) 2015/1329

Uredbom Komisije (EU) 2015/640

Uredbom Komisije (EU) 2015/2338

Uredbom Komisije (EU) 2016/1199

Uredbom Komisije (EU) 2017/363

br. 2012/780

Odluka Komisije od 5. prosinca 2012. o pravima pristupa Europskoj središnjoj bazi podataka za sigurnosne preporuke i pripadajuće odgovore, uspostavljenoj člankom 18. stavkom 5. Uredbe (EU) br. 996/2010 Europskog parlamenta i Vijeća o istragama i sprečavanju nesreća i nezgoda u civilnom zrakoplovstvu i stavljanju izvan snage Direktive 94/56/EZ

br. 628/2013

Provedbena uredba Komisije od 28. lipnja 2013. o metodama rada Europske agencije za sigurnost zračnog prometa prilikom obavljanja inspekcijskog nadzora u području standardizacije i praćenju primjene pravila Uredbe (EZ) br. 216/2008 Europskog parlamenta i Vijeća te o stavljanju izvan snage Uredbe Komisije (EZ) br. 736/2006

br. 139/2014

Uredba Komisije оd 12. veljače 2014. o utvrđivanju zahtjeva i upravnih postupaka u vezi s aerodromima u skladu s Uredbom (EZ) br. 216/2008 Europskog parlamenta i Vijeća, kako je izmijenjena:

Uredbom Komisije (EU) 2017/161

br. 319/2014

Uredba Komisije od 27. ožujka 2014. o pristojbama i naknadama koje ubire Europska agencija za sigurnost zračnog prometa i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) 593/2007

br. 376/2014

Uredba Europskog parlamenta i Vijeća od 3. travnja 2014. o izvješćivanju, analizi i naknadnom postupanju u vezi s događajima u civilnom zrakoplovstvu, o izmjeni Uredbe (EU) br. 996/2010 Europskog parlamenta i Vijeća i stavljaju izvan snage Direktive 2003/42/EZ Europskog parlamenta i Vijeća i uredbi Komisije (EZ) br. 1321/2007 i (EZ) br. 1330/2007

br. 452/2014

Uredba Komisije od 29. travnja 2014. o utvrđivanju tehničkih zahtjeva i upravnih postupaka u vezi s letačkim operacijama operatora iz trećih zemalja u skladu s Uredbom (EZ) br. 216/2008 Europskog parlamenta i Vijeća, kako je izmijenjena:

Uredbom Komisije (EU) 2016/1158

br. 1321/2014

Uredba Komisije od 26. studenoga 2014. o kontinuiranoj plovidbenosti zrakoplova i aeronautičkih proizvoda, dijelova i uređaja te o odobravanju organizacija i osoblja uključenih u te poslove, kako je izmijenjena:

Uredbom Komisije (EU) 2015/1088

Uredbom Komisije (EU) 2015/1536

Uredbom Komisije (EU) 2017/334

br. 2015/340

Uredba Komisije оd 20. veljače 2015. o utvrđivanju tehničkih zahtjeva i administrativnih postupaka koji se odnose na dozvole i certifikate kontrolora zračnog prometa u skladu s Uredbom (EZ) br. 216/2008 Europskog parlamenta i Vijeća, o izmjeni Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 923/2012 i o stavljanju izvan snage Uredbe Komisije (EU) br. 805/2011

br. 2015/640

Uredba Komisije оd 23. travnja 2015. o dodatnim specifikacijama u pogledu plovidbenosti za određenu vrstu operacija i o izmjeni Uredbe (EU) br. 965/2012

br. 2015/1018

Provedbena uredba Komisije оd 29. lipnja 2015. o utvrđivanju popisa u kojem se klasificiraju događaji u civilnom zrakoplovstvu koje treba obvezno prijaviti u skladu s Uredbom (EU) br. 376/2014 Europskog parlamenta i Vijeća

br. 2016/2357

Odluka Komisije od 19. prosinca 2016. o nepostojanju stvarne usklađenosti s Uredbom (EZ) br. 216/2008 Europskog parlamenta i Vijeća i njezinim provedbenim propisima u pogledu potvrda koje je izdala Helenska akademija za osposobljavanje u području zrakoplovstva (HATA) i dozvola iz dijela 66. koje su izdane na temelju tih potvrda

4.   Zaštita zračnog prometa

br. 300/2008

Uredba Europskog parlamenta i Vijeća od 11. ožujka 2008. o zajedničkim pravilima u području zaštite civilnog zračnog prometa i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 2320/2002

br. 272/2009

Uredba Komisije od 2. travnja 2009. o dopunjavanju zajedničkih osnovnih standarda zaštite civilnog zračnog prometa utvrđenih u Prilogu Uredbi (EZ) br. 300/2008 Europskog parlamenta i Vijeća, kako je izmijenjena:

Uredbom Komisije (EU) br. 297/2010

Uredbom Komisije (EU) br. 720/2011

Uredbom Komisije (EU) br. 1141/2011

Uredbom Komisije (EU) br. 245/2013

br. 1254/2009

Uredba Komisije od 18. prosinca 2009. o utvrđivanju mjerila na temelju kojih se državama članicama omogućuje odstupanje od zajedničkih osnovnih standarda zaštite civilnog zračnog prometa i donošenje alternativnih mjera zaštite, kako je izmijenjena:

Uredbom Komisije (EU) 2016/2096

br. 18/2010

Uredba Komisije od 8. siječnja 2010. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 300/2008 Europskog parlamenta i Vijeća u vezi sa specifikacijama za nacionalne programe kontrole kvalitete u području zaštite civilnog zračnog prometa

br. 72/2010

Uredba Komisije od 26. siječnja 2010. o utvrđivanju postupaka za provođenje inspekcija Komisije u području zaštite zračnog prometa, kako je izmijenjena:

Provedbenom uredbom Komisije (EU) 2016/472

br. 2015/1998

Provedbena uredba Komisije od 5. studenoga 2015. o utvrđivanju detaljnih mjera za provedbu zajedničkih osnovnih standarda iz područja zaštite zračnog prometa, kako je izmijenjena:

Provedbenom uredbom Komisije (EU) 2015/2426.

Provedbenom uredbom Komisije (EU) 2017/815.

br. C(2015) 8005

Provedbena odluka Komisije od 16. studenog 2015. godine o utvrđivanju detaljnih mjera za provedbu zajedničkih osnovnih standarda o zaštiti zračnog prometa koji sadržavaju informacije iz točke (a) članka 18. Odluke (EZ) br. 300/2008, kako je izmijenjena:

Provedbenom odlukom Komisije C(2017) 3030.

5.   Upravljanje zračnim prometom

br. 549/2004

Uredba Europskog parlamenta i Vijeća od 10. ožujka 2004. o utvrđivanju okvira za stvaranje jedinstvenog europskoga neba (Okvirna uredba), kako je izmijenjena:

Uredbom (EZ) br. 1070/2009

Komisija ima u Švicarskoj prava dodijeljena na temelju članaka 6., 8., 10., 11. i 12.

Članak 10. mijenja se kako slijedi:

U stavku 2., riječi „na razini Zajednice” zamjenjuju se riječima „na razini Zajednice, uključujući Švicarsku”.

Neovisno o horizontalnoj prilagodbi na koju se upućuje u drugoj alineji Priloga Sporazumu između Europske zajednice i Švicarske Konfederacije o zračnom prometu, smatra se da se upućivanja na „države članice” iz članka 5. Uredbe (EZ) br. 549/2004 ili iz odredaba Odluke 1999/468/EZ navedene u toj odredbi ne odnose na Švicarsku.

br. 550/2004

Uredba Europskog parlamenta i Vijeća od 10. ožujka 2004. o pružanju usluga u zračnoj plovidbi u jedinstvenom europskom nebu (Uredba o pružanju usluga), kako je izmijenjena:

Uredbom (EZ) br. 1070/2009

Komisija u odnosu na Švicarsku ima ovlasti koje su joj dodijeljene na temelju članaka 9.a, 9.b, 15., 15.a, 16. i 17.

Za potrebe ovoga Sporazuma odredbe ove Uredbe mijenjaju se kako slijedi:

(a)

članak 3. mijenja se kako slijedi:

u stavku 2. nakon riječi „Zajednice” umeću se riječi „i Švicarske”;

(b)

članak 7. mijenja se kako slijedi:

u stavku 1. nakon riječi „Zajednici” umeću se riječi „i Švicarskoj”, a u stavku 6. nakon riječi „Zajednice” umeću se riječi „i Švicarske”;

(c)

članak 8. mijenja se kako slijedi:

u stavku 1. nakon riječi „Zajednici” umeću se riječi „i Švicarskoj”;

(d)

članak 10. mijenja se kako slijedi:

u stavku 1. nakon riječi „Zajednici” umeću se riječi „i Švicarskoj”;

(e)

članak 16. stavak 3. zamjenjuje se sljedećim:

„3.   Komisija svoju odluku upućuje državama članicama i o tome obavješćuje davatelja usluga, ako je pravno nadležan.”

br. 551/2004

Uredba Europskog parlamenta i Vijeća od 10. ožujka 2004. o organizaciji i korištenju zračnog prostora u jedinstvenom europskom nebu (Uredba o zračnom prostoru), kako je izmijenjena:

Uredbom (EZ) br. 1070/2009

Komisija u Švicarskoj ima prava koja su joj dodijeljena na temelju članaka 3.a, 6. i 10.

br. 552/2004

Uredba Europskog parlamenta i Vijeća od 10. ožujka 2004. o interoperabilnosti Europske mreže za upravljanje zračnim prometom (Uredba o interoperabilnosti), kako je izmijenjena:

Uredbom (EZ) br. 1070/2009

Komisija u Švicarskoj ima prava koja su joj dodijeljena na temelju članaka 4. i 7. i članka 10. stavka 3.

Za potrebe ovoga Sporazuma odredbe ove Uredbe mijenjaju se kako slijedi:

(a)

članak 5. mijenja se kako slijedi:

u stavku 2. nakon riječi „Zajednici” umeću se riječi „ili Švicarskoj”;

(b)

članak 7. mijenja se kako slijedi:

u stavku 4. nakon riječi „Zajednici” umeću se riječi „ili Švicarskoj”;

(c)

Prilog III. mijenja se kako slijedi:

u odjeljku 3., drugoj i posljednjoj alineji, nakon riječi „Zajednici” umeću se riječi „ili Švicarskoj”.

br. 2150/2005

Uredba Komisije od 23. prosinca 2005. o utvrđivanju zajedničkih pravila za fleksibilno korištenje zračnog prostora

br. 1033/2006

Uredba Komisije od 4. srpnja 2006. o utvrđivanju zahtjeva o postupcima za planove leta u fazi prije polijetanja za jedinstveno europsko nebo, kako je izmijenjena:

Provedbenom uredbom Komisije (EU) br. 923/2012

Provedbenom uredbom Komisije (EU) br. 428/2013

Provedbenom uredbom Komisije (EU) 2016/2120

br. 1032/2006

Uredba Komisije od 6. srpnja 2006. o utvrđivanju zahtjeva za automatske sustave za razmjenu podataka o letu u svrhu obavješćivanja, koordinacije i prijenosa letova između jedinica kontrole zračnog prometa, kako je izmijenjena:

Uredbom Komisije (EZ) br. 30/2009

br. 219/2007

Uredba Vijeća od 27. veljače 2007. o uspostavljanju zajedničkog poduzeća za razvoj nove generacije Europskog sustava upravljanja zračnim prometom (SESAR), kako je izmijenjena:

Uredbom Vijeća (EZ) br. 1361/2008

Uredbom Vijeća (EU) br. 721/2014

br. 633/2007

Uredba Komisije od 7. lipnja 2007. o utvrđivanju zahtjeva za primjenu protokola za prijenos poruka o letu koji se upotrebljava u svrhu obavješćivanja, koordinacije i prijenosa letova između jedinica kontrole zračnog prometa, kako je izmijenjena:

Uredbom Komisije (EU) br. 283/2011

br. 2017/373  (2)

Provedbena uredba Komisije od 1. ožujka 2017. o utvrđivanju zajedničkih zahtjeva za pružatelje usluga upravljanja zračnim prometom/pružatelje usluga u zračnoj plovidbi i drugih mrežnih funkcija za upravljanje zračnim prometom i za njihov nadzor, o stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 482/2008 i provedbenih uredbi (EU) br. 1034/2011, (EU) br. 1035/2011 i (EU) 2016/1377 te o izmjeni Uredbe (EU) br. 677/2011

br. 29/2009

Uredba Komisije od 16. siječnja 2009. o utvrđivanju zahtjeva u vezi s uslugama podatkovnih veza za jedinstveno europsko nebo, kako je izmijenjena:

Provedbenom uredbom Komisije (EU) 2015/310

Za potrebe ovoga Sporazuma tekst Uredbe tumači se uz sljedeću prilagodbu:

u Prilogu I. dijelu A dodaje se „Switzerland UIR”.

br. 262/2009

Uredba Komisije od 30. ožujka 2009. o utvrđivanju zahtjeva u vezi s usklađenom dodjelom i uporabom Mode S upitnih kodova za jedinstveno europsko nebo, kako je izmijenjena:

Provedbenom uredbom Komisije (EU) 2016/2345

br. 73/2010

Uredba Komisije od 26. siječnja 2010. o utvrđivanju zahtjeva o kvaliteti zrakoplovnih podataka i zrakoplovnih informacija za jedinstveno europsko nebo, kako je izmijenjena:

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 1029/2014

br. 255/2010

Uredba Komisije od 25. ožujka 2010. o utvrđivanju zajedničkih pravila za upravljanje protokom zračnog prometa, kako je izmijenjena:

Provedbenom uredbom Komisije (EU) br. 923/2012

Provedbenom uredbom Komisije (EU) 2016/1006

br. C(2010) 5134

Odluka Komisije od 29. srpnja 2010. o imenovanju tijela za vrednovanje rezultata jedinstvenog europskog neba

br. 176/2011

Uredba Komisije od 24. veljače 2011. o informacijama koje se moraju dostaviti prije uspostavljanja i izmjene funkcionalnog bloka zračnog prostora

br. 677/2011

Uredba Komisije od 7. srpnja 2011. o utvrđivanju detaljnih pravila za provedbu mrežnih funkcija za upravljanje zračnim prometom (ATM) i izmjeni Uredbe (EU) br. 691/2010, kako je izmijenjena:

Provedbenom uredbom Komisije (EU) br. 970/2014

Provedbenom uredbom Komisije (EU) 2017/373

br. 2011/4130

Odluka Komisije od 7. srpnja 2011. o imenovanju mrežnog upravitelja mrežnih funkcija za upravljanje zračnim prometom (ATM) jedinstvenog europskog neba

br. 1034/2011

Provedbena uredba Komisije od 17. listopada 2011. o nadzoru sigurnosti u upravljanju zračnim prometom i uslugama u zračnoj plovidbi i o izmjeni Uredbe (EU) br. 691/2010

br. 1035/2011

Provedbena uredba Komisije od 17. listopada 2011. o utvrđivanju zajedničkih zahtjeva za pružanje usluga u zračnoj plovidbi i izmjeni uredaba (EZ) br. 482/2008 i (EU) br. 691/2010, kako je izmijenjena:

Provedbenom uredbom Komisije (EU) br. 923/2012

Provedbenom uredbom Komisije (EU) br. 448/2014

br. 1206/2011

Provedbena uredba Komisije od 22. studenoga 2011. o utvrđivanju zahtjeva u vezi s identifikacijom zrakoplova u okviru nadzora za jedinstveno europsko nebo

Za potrebe ovoga Sporazuma tekst Uredbe tumači se uz sljedeću prilagodbu:

u Prilogu I. dodaje se „Switzerland UIR”.

br. 1207/2011

Provedbena uredba Komisije od 22. studenoga 2011. o utvrđivanju zahtjeva u vezi s učinkovitošću i interoperabilnošću nadzora za Jedinstveno europsko nebo, kako je izmijenjena:

Provedbenom uredbom Komisije (EU) br. 1028/2014

Provedbenom uredbom Komisije (EU) 2017/386

br. 923/2012

Provedbena uredba Komisije od 26. rujna 2012. o utvrđivanju zajedničkih pravila zračnog prometa i operativnih odredaba u vezi s uslugama i postupcima u zračnoj plovidbi te o izmjeni Provedbene uredbe (EU) br. 1035/2011 i uredaba (EZ) br. 1265/2007, (EZ) br. 1794/2006, (EZ) br. 730/2006, (EZ) br. 1033/2006 i (EU) br. 255/2010, kako je izmijenjena:

Uredbom Komisije (EU) 2015/340

Provedbenom uredbom Komisije (EU) 2016/1185

br. 1079/2012

Provedbena uredba Komisije od 16. studenoga 2012. o utvrđivanju zahtjeva za razmak između govornih kanala za jedinstveno europsko nebo, kako je izmijenjena:

Provedbenom uredbom Komisije (EU) br. 657/2013

Provedbenom uredbom Komisije (EU) 2016/2345

br. 390/2013

Provedbena uredba Komisije od 3. svibnja 2013. o utvrđivanju plana performansi za usluge u zračnoj plovidbi i mrežne funkcije

br. 391/2013

Provedbena uredba Komisije od 3. svibnja 2013. o uspostavi zajedničkog sustava obračuna naknada za usluge u zračnoj plovidbi

br. 409/2013

Provedbena uredba Komisije od 3. svibnja 2013. o definiciji zajedničkih projekata, uspostavi upravljanja i utvrđivanju poticaja za potporu provedbi europskoga glavnog plana upravljanja zračnim prometom

br. 2014/132

Provedbena odluka Komisije od 11. ožujka 2014. kojom se postavljaju ciljevi performansi na razini Unije za mrežu za upravljanje zračnim prometom i granične vrijednosti za upozoravanje za drugo referentno razdoblje od 2015. do 2019. godine

br. 716/2014

Provedbena uredba Komisije od 27. lipnja 2014. o uspostavljanju Zajedničkog pilot-projekta za potporu provedbe Glavnog plana upravljanja europskim zračnim prometom

br. 2015/2224

Provedbena odluka Komisije оd 27. studenoga 2015. o imenovanju predsjednika, članova i zamjenika Upravnog odbora mreže za mrežne funkcije za upravljanje zračnim prometom za drugo referentno razdoblje (2015.–2019.)

br. 2016/1373

Provedbena odluka Komisije оd 11. kolovoza 2016. o odobravanju plana performansi mreže za drugo referentno razdoblje plana performansi jedinstvenog europskog neba (2015.–2019.)

6.   Okoliš i buka

br. 2002/30

Direktiva Europskog parlamenta i Vijeća od 26. ožujka 2002. o utvrđivanju pravila i postupaka u vezi s uvođenjem operativnih ograničenja vezanih uz buku u zračnim lukama Zajednice (članci 1.–12. i 14.–18.)

(Primjenjuju se izmjene Priloga I. koje proizlaze iz Priloga II. poglavlja 8. (Prometna politika) odjeljka G (Zračni promet) točke 2. Akta o uvjetima pristupanja Češke Republike, Republike Estonije, Republike Cipra, Republike Latvije, Republike Litve, Republike Mađarske, Republike Malte, Republike Poljske, Republike Slovenije i Slovačke Republike i prilagodbe Ugovora na kojima se temelji Europska unija.)

br. 89/629

Direktiva Vijeća od 4. prosinca 1989. o ograničavanju emisije buke civilnih dozvučnih mlaznih zrakoplova

(članci 1. – 8.)

br. 2006/93

Direktiva Europskog parlamenta i Vijeća od 12. prosinca 2006. o uređenju uporabe zrakoplova obuhvaćena dijelom II. poglavljem 3. sveskom 1. Priloga 16. Konvenciji o međunarodnom civilnom zrakoplovstvu, drugo izdanje (1988.)

7.   Zaštita potrošača

br. 90/314

Direktiva Vijeća od 13. lipnja 1990. o putovanjima, odmorima i kružnim putovanjima u paket aranžmanima.

(članci 1. – 10.)

br. 93/13

Direktiva Vijeća od 5. travnja 1993. o nepoštenim uvjetima u potrošačkim ugovorima

(članci 1. – 11.)

br. 2027/97

Uredba Vijeća od 9. listopada 1997. o odgovornosti zračnih prijevoznika u slučaju nesreća (članci 1. – 8.), kako je izmijenjena:

Uredbom (EZ) br. 889/2002

br. 261/2004

Uredba Europskog parlamenta i Vijeća od 11. veljače 2004. o utvrđivanju općih pravila odštete i pomoći putnicima u slučaju uskraćenog ukrcaja i otkazivanja ili dužeg kašnjenja leta u polasku te o stavljanju izvan snage Uredbe (EEZ) br. 295/91

(članci 1. – 18.)

br. 1107/2006

Uredba Europskog parlamenta i Vijeća od 5. srpnja 2006. o pravima osoba s invaliditetom i osoba smanjene pokretljivosti u zračnom prijevozu.

8.   Razno

br. 2003/96

Direktiva Vijeća od 27. listopada 2003. o restrukturiranju sustava Zajednice za oporezivanje energenata i električne energije

(članak 14. stavak 1. točka (b) i članak 14. stavak 2.)

9.   Prilozi

A

:

Protokol o povlasticama i imunitetima Europske unije

B

:

Uredbe o financijskom nadzoru od strane Europske unije u pogledu švicarskih sudionika u djelatnostima EASA-e


(1)  SL L 243, 27.9.2003., str. 6.

(2)  Uredba (EU) 2017/373 primjenjuje se tek od siječnja 2020. Međutim, članak 9. stavak 2. primjenjuje se od datuma stupanja na snagu Uredbe (EU) 2017/373; na Agenciju se članak 4. stavci 1., 2., 5., 6. i 8. te članak 5. također primjenjuju od datuma stupanja na snagu. Za pružatelje podatkovnih usluga članak 6. primjenjivat će se od 1. siječnja 2019., a ako takav pružatelj zatraži i dobije svjedodžbu u skladu s člankom 6., od datuma stupanja na snagu Uredbe (EU) 2017/373. U međuvremenu se i dalje primjenjuju relevantni članci Uredbe (EZ) br. 482/2008.


PRILOG A

PROTOKOL O POVLASTICAMA I IMUNITETIMA EUROPSKE UNIJE

VISOKE UGOVORNE STRANKE,

UZIMAJUĆI U OBZIR da, u skladu s člankom 343. Ugovora o funkcioniranju Europske unije i člankom 191. Ugovora o osnivanju Europske zajednice za atomsku energiju (dalje u tekstu „EZAE”), Europska unija i EZAE uživaju na državnim područjima država članica takve povlastice i imunitete koji su potrebni za obavljanje njihovih zadataka,

SPORAZUMJELE SU SE o sljedećim odredbama, koje se prilažu Ugovoru o Europskoj uniji, Ugovoru o funkcioniranju Europske unije i Ugovoru o osnivanju Europske zajednice za atomsku energiju:

POGLAVLJE I.

DOBRA, SREDSTVA, IMOVINA I POSLOVANJE EUROPSKE UNIJE

Članak 1.

Prostorije i zgrade Unije su nepovredive. Ne smiju se pretraživati, privremeno oduzeti, zaplijeniti niti izvlastiti. Dobra i imovina Unije ne smiju biti predmetom upravnih ili sudskih mjera prisile bez ovlaštenja Suda Europske unije.

Članak 2.

Arhive Unije su nepovredive.

Članak 3.

Unija, njezina imovina, prihodi i druga dobra oslobođeni su svih izravnih poreza.

Vlade država članica, kad god je to moguće, poduzimaju odgovarajuće mjere za doznačivanje ili povrat iznosa neizravnih poreza ili trgovačkih poreza uključenih u cijenu pokretnina ili nekretnina, u slučajevima kad Unija za svoje službene potrebe obavlja veće kupnje, čija cijena uključuje i ovakve poreze. Međutim, primjena ovih odredaba ne smije prouzročiti narušavanje tržišnog natjecanja u Uniji.

Ne odobrava se oslobođenje od poreza i davanja koji se plaćaju kao naknade za javne komunalne usluge.

Članak 4.

Unija je oslobođena svih carina, zabrana i ograničenja pri uvozu i izvozu na predmete namijenjene njezinoj službenoj uporabi; tako uvezenim predmetima ne smije se raspolagati, ni uz naplatu ni besplatno, na državnom području zemlje u koju su uvezeni, osim prema uvjetima koje odobri vlada te zemlje.

Uniju se isto tako oslobađa svih carina te svih zabrana i ograničenja pri uvozu i izvozu svojih publikacija.

POGLAVLJE II.

KOMUNIKACIJA I PROPUSNICE

Članak 5.

Pri službenoj komunikaciji i prijenosu svih svojih dokumenata institucije Unije na državnom području svake države članice uživaju tretman koji ta država priznaje diplomatskim misijama.

Službena korespondencija i ostala službena komunikacija institucija Unije ne podliježu cenzuri.

Članak 6.

Predsjednici institucija Unije mogu članovima i službenicima tih institucija izdati propusnice u obliku koji Vijeće propisuje običnom većinom, a koje vlasti država članica priznaju kao valjane putne isprave. Te propusnice izdaju se dužnosnicima i ostalim službenicima pod uvjetima utvrđenima u Pravilniku o osoblju za dužnosnike i uvjetima zapošljavanja ostalih službenika Unije.

Komisija može sklopiti sporazume na temelju kojih se te propusnice priznaju kao valjane putne isprave na državnom području trećih zemalja.

POGLAVLJE III.

ZASTUPNICI EUROPSKOG PARLAMENTA

Članak 7.

Slobodno kretanje zastupnika Europskog parlamenta koji putuju u mjesto ili iz mjesta zasjedanja Europskog parlamenta ne podliježe nikakvim administrativnim ili drugim ograničenjima.

Zastupnicima Europskog parlamenta priznaju se pri carinskoj i deviznoj kontroli:

(a)

od strane njihove vlade jednake olakšice koje se odobravaju višim dužnosnicima prilikom putovanja u inozemstvo radi privremenih službenih misija;

(b)

od strane vlada ostalih država članica jednake olakšice koje se priznaju predstavnicima stranih vlada na privremenim službenim misijama.

Članak 8.

Zastupnici Europskog parlamenta ne mogu biti podvrgnuti nikakvom obliku ispitivanja, zadržavanja ili sudskog postupka radi izraženih mišljenja ili glasovanja pri obnašanju svojih dužnosti.

Članak 9.

Za vrijeme zasjedanja Europskog parlamenta njegovi zastupnici uživaju:

(a)

na državnom području svoje države, imunitet koji se priznaje zastupnicima parlamenta te države;

(b)

na državnom području bilo koje druge države članice, imunitet od svake mjere zadržavanja i od sudskog postupka.

Imunitet se isto tako primjenjuje na zastupnike tijekom putovanja u mjesto i iz mjesta zasjedanja Europskog parlamenta.

Ako je član zatečen u počinjenju kaznenog djela, nije moguće pozivanje na imunitet te u tom slučaju Europski parlament može ostvariti svoje pravo na ukidanje imuniteta jednom od svojih članova.

POGLAVLJE IV.

PREDSTAVNICI DRŽAVA ČLANICA KOJI SUDJELUJU U RADU INSTITUCIJA EUROPSKE UNIJE

Članak 10.

Predstavnici država članica koji sudjeluju u radu institucija Unije, njihovi savjetnici i tehnički stručnjaci uživaju uobičajene povlastice, imunitete i olakšice prilikom obnašanja svojih dužnosti i tijekom putovanja do mjesta ili iz mjesta sastajanja.

Ovaj se članak primjenjuje i na članove savjetodavnih tijela Unije.

POGLAVLJE V.

DUŽNOSNICI I OSTALI SLUŽBENICI EUROPSKE UNIJE

Članak 11.

Na državnom području svake države članice i bez obzira na njihovo državljanstvo, dužnosnici i ostali službenici Unije:

(a)

podložno odredbama Ugovora o, s jedne strane, propisima o odgovornosti dužnosnika i ostalih službenika prema Uniji i, s druge strane, nadležnosti Suda Europske unije u sporovima između Unije i njezinih dužnosnika i ostalih službenika, uživaju imunitet od sudskih postupaka u pogledu djela koje počine pri obnašanju službenih dužnosti, uključujući izgovorene ili napisane riječi. Taj imunitet uživaju i nakon prestanka obnašanja dužnosti;

(b)

zajedno sa svojim supružnicima i uzdržavanim članovima obitelji, ne podliježu imigracijskim ograničenjima ni formalnostima za prijavu stranaca;

(c)

u pogledu monetarnih ili deviznih propisa uživaju jednake olakšice koje se uobičajeno priznaju dužnosnicima međunarodnih organizacija;

(d)

imaju pravo bez carine uvesti svoj namještaj i druge predmete za osobnu uporabu prilikom prvog preuzimanja dužnosti u dotičnoj državi te pravo da ih nakon prestanka dužnosti u toj državi ponovno izvezu bez carine, podložno u oba slučaja uvjetima koje vlada države u kojoj ostvaruju to pravo smatra potrebnima;

(e)

imaju pravo bez carine uvesti motorno vozilo za osobnu uporabu, kupljeno u državi svojeg posljednjeg boravišta ili u državi čiji su državljani, prema uvjetima koji vrijede na domaćem tržištu te države te ga ponovno izvesti bez carine, podložno u oba slučaja uvjetima koje vlada države u kojoj ostvaruju to pravo smatra potrebnima.

Članak 12.

Dužnosnici i ostali službenici Unije dužni su plaćati porez u korist Unije na plaće, nadnice i prihode koje im isplaćuje Unija, u skladu s uvjetima i postupkom koje utvrđuju Europski parlament i Vijeće, uredbama u skladu s redovnim zakonodavnim postupkom te nakon savjetovanja s navedenim institucijama.

Oslobođeni su od plaćanja nacionalnih poreza na plaće, nadnice i prihode koje im isplaćuje Unija.

Članak 13.

U primjeni poreza na dohodak, na bogatstvo i na nasljedstvo te u primjeni konvencija o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja sklopljenih između država članica Unije, za dužnosnike i ostale službenike Unije koji isključivo radi obnašanja svojih dužnosti u službi Unije imaju boravište na državnom području države članice koja nije država njihove porezne rezidentnosti, u trenutku stupanja u službu Unije, smatra se, kako u državi njihova stvarnog boravišta tako i u državi njihove porezne rezidentnosti, da su zadržali rezidentnost u potonjoj državi, pod uvjetom da je ta država članica Unije. Ta se odredba primjenjuje i na bračnog druga ako on/ona ne obavlja zasebno plaćeno zanimanje te na djecu koju uzdržavaju i za koju skrbe osobe iz ovog članka.

Pokretna imovina koja pripada osobama iz prethodnog stavka i koja se nalazi na državnom području zemlje u kojoj borave oslobođena je od poreza na nasljedstvo u toj zemlji; za takvu se imovinu pri izračunu tog poreza smatra, uz poštovanje prava trećih zemalja i moguće primjene odredaba međunarodnih konvencija o dvostrukom oporezivanju, da se nalazi u zemlji porezne rezidentnosti.

Pri primjeni odredaba ovog članka ne uzima se u obzir rezidentnost stečena isključivo zbog obnašanja dužnosti u službi drugih međunarodnih organizacija.

Članak 14.

Europski parlament i Vijeće, uredbama u skladu s redovnim zakonodavnim postupkom i nakon savjetovanja s dotičnim institucijama, utvrđuju sustav doprinosa za socijalno osiguranje za dužnosnike i ostale službenike Unije.

Članak 15.

Europski parlament i Vijeće, uredbama u skladu s redovnim zakonodavnim postupkom i nakon savjetovanja s ostalim predmetnim institucijama, utvrđuju kategorije dužnosnika i ostalih službenika Unije na koje se u cijelosti ili djelomično primjenjuju odredbe članka 11., članka 12. drugog stavka i članka 13.

Imena, razredi te adrese dužnosnika i drugih službenika uključenih u takve kategorije periodično se dostavljaju vladama država članica.

POGLAVLJE VI.

POVLASTICE I IMUNITETI MISIJA TREĆIH ZEMALJA KOJE SU AKREDITIRANE PRI EUROPSKOJ UNIJI

Članak 16.

Država članica na čijem državnom području Unija ima sjedište priznaje misijama trećih zemalja koje su akreditirane pri Uniji uobičajeni diplomatski imunitet i povlastice.

POGLAVLJE VII.

OPĆE ODREDBE

Članak 17.

Dužnosnicima i ostalim službenicima Unije priznaju se povlastice, imuniteti i olakšice isključivo u interesu Unije.

Svaka institucija Unije dužna je ukinuti imunitet priznat dužnosniku ili drugom službeniku kad god ona smatra da ukidanje tog imuniteta nije protivno interesima Unije.

Članak 18.

Institucije Unije radi primjene ovog Protokola surađuju s odgovornim tijelima država članica na koje se to odnosi.

Članak 19.

Članci od 11. do 14. i članak 17. primjenjuju se na članove Komisije.

Članak 20.

Članci od 11. do 14. i članak 17. primjenjuju se na suce, nezavisne odvjetnike, tajnike i pomoćne izvjestitelje Suda Europske unije, ne dovodeći u pitanje odredbe članka 3. Protokola o Statutu Suda Europske unije koje se odnose na imunitet sudaca i nezavisnih odvjetnika od sudskih postupaka.

Članak 21.

Ovaj se Protokol isto tako primjenjuje na Europsku investicijsku banku, na članove njezinih tijela, na njezine zaposlenike i na predstavnike država članica koji sudjeluju u njezinim aktivnostima, ne dovodeći u pitanje odredbe Protokola o Statutu Banke.

Uz to, Europska investicijska banka oslobođena je svakog oblika oporezivanja ili nameta slične naravi pri osnivanju i bilo kakvom povećanju kapitala te od različitih formalnosti koje mogu biti s tim povezane u državi sjedišta Banke. Isto tako, prestankom postojanja Banke ili njezinom likvidacijom ne stvaraju se temelji ni za kakve namete. Konačno, aktivnosti Banke i njezinih tijela koje se obavljaju u skladu sa Statutom ne podliježu porezu na promet.

Članak 22.

Ovaj se Protokol također primjenjuje na Europsku središnju banku, na članove njezinih tijela i na njezino osoblje, ne dovodeći u pitanje odredbe Protokola o Statutu Europskog sustava središnjih banaka i Europske središnje banke.

Uz to, Europska središnja banka oslobođena je svakog oblika oporezivanja ili nameta slične naravi pri bilo kakvom povećanju kapitala te od različitih formalnosti koje mogu biti s tim povezane u državi sjedišta Banke. Aktivnosti Banke i njezinih tijela koje se obavljaju u skladu sa Statutom Europskog sustava središnjih banaka i Europske središnje banke ne podliježu porezu na promet.

Dodatak

Postupci za primjenu Protokola o povlasticama i imunitetima Europske unije u Švicarskoj

1.   Proširenje primjene na Švicarskuw

Gdje god Protokol o povlasticama i imunitetima Europske unije (dalje u tekstu „Protokol”) sadržava upućivanja na države članice, smatra se da se ta upućivanja jednako primjenjuju na Švicarsku, osim ako se sljedećim odredbama utvrdi drukčije.

2.   Oslobađanje Agencije od neizravnog oporezivanja (uključujući PDV)

Robe i usluge koje se izvoze iz Švicarske ne podliježu švicarskom porezu na dodanu vrijednost (PDV). U slučaju roba i usluga pruženih Agenciji u Švicarskoj za njezinu službenu uporabu oslobađanje od PDV-a u skladu s člankom 3. drugim stavkom Protokola izvodi se putem povrata. Oslobađanje od plaćanja PDV-a odobrava se ako stvarna kupovna cijena roba i usluga navedenih na računu ili jednakovrijednom dokumentu ukupno iznosi najmanje 100 švicarskih franaka (uključujući porez).

Povrat PDV-a odobrava se na temelju podnošenja švicarskih obrazaca predviđenih za tu svrhu Glavnom odjelu za PDV Savezne porezne uprave. Zahtjevi za povrat moraju se u pravilu obračunati u roku od tri mjeseca nakon datuma na koji su zaprimljeni zajedno s potrebnim popratnim dokumentima.

3.   Postupci primjene pravila koja se odnose na osoblje Agencije

U pogledu članka 12. drugog stavka Protokola Švicarska, u skladu s načelima svojeg nacionalnog prava i u smislu članka 2. Uredbe Vijeća (Euratom, EZUČ, EZZ) br. 549/69 (1), oslobađa dužnosnike i ostale službenike Agencije od saveznih, kantonskih i općinskih poreza na plaće, nadnice i primanja koje im isplaćuje Europska unija i koje podliježu unutarnjem porezu u korist Unije.

Švicarska se za potrebe primjene članka 13. Protokola ne smatra državom članicom u smislu gore navedene točke 1.

Dužnosnici i ostali službenici Agencije te članovi njihovih obitelji koji su uključeni u sustav socijalnog osiguranja za dužnosnike i ostale službenike Europske unije nisu obvezni uključiti se u švicarski sustav socijalnog osiguranja.

Sud Europske unije ima isključivu nadležnost u svim pitanjima o odnosima između Agencije ili Komisije i njihova osoblja koja su povezana s primjenom Uredbe (EEZ, Euratom, EZUČ) br. 259/68 Vijeća (2) i drugim odredbama prava Europske unije kojim se utvrđuju uvjeti rada.


(1)  Uredba Vijeća (Euratom, EZUČ, EEZ) br. 549/69 od 25. ožujka 1969. o utvrđivanju kategorija dužnosnika i ostalih službenika Europskih zajednica na koje se primjenjuju odredbe članka 12., članka 13. drugog stavka i članka 14. Protokola o povlasticama i imunitetima Zajednica (SL L 74, 27.3.1969., str. 1.).

(2)  Uredba (EEZ, Euratom, EZUČ) br. 259/68 Vijeća od 29. veljače 1968. kojom se utvrđuje Pravilnik o osoblju za dužnosnike i Uvjeti zaposlenja ostalih službenika Europskih zajednica i kojom se uvode posebne mjere koje se privremeno primjenjuju na dužnosnike Komisije (Uvjeti zaposlenja ostalih službenika) (SL L 56, 4.3.1968., str. 1.).


PRILOG B

FINANCIJSKI NADZOR ŠVICARSKIH SUDIONIKA U DJELATNOSTIMA U OKVIRU EUROPSKOG SPORAZUMA O ZRAČNOM PROMETU

Članak 1.

Izravna komunikacija

Agencija i Komisija izravno komuniciraju sa svim fizičkim ili pravnim osobama s nastanom u Švicarskoj koje sudjeluju u aktivnostima Agencije kao izvođači, sudionici u programima Agencije, primatelji isplata iz proračuna Agencije ili Zajednice ili kao podizvođači. Te osobe mogu Komisiji i Agenciji izravno poslati sve odgovarajuće informacije i dokumentaciju koje moraju dostaviti na temelju instrumenata iz ove Odluke i sklopljenih ugovora ili sporazuma te odluka donesenih na temelju tih instrumenata.

Članak 2.

Provjere

1.   U skladu s Uredbom Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002 od 25. lipnja 2002. o Financijskoj uredbi koja se primjenjuje na opći proračun Europskih zajednica (1) i Financijskom uredbom koju je Upravljački odbor Agencije donio 26. ožujka 2003., u skladu s Uredbom Komisije (EZ, Euratom) br. 2343/2002 od 19. studenoga 2002. o okvirnoj Financijskoj uredbi za tijela iz članka 185. Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002 o Financijskoj uredbi koja se primjenjuje na opći proračun Europskih zajednica (2) te s drugim instrumentima iz ove Odluke, sklopljenim ugovorima ili sporazumima te odlukama donesenima s korisnicima sa sjedištem u Švicarskoj mogu se propisati znanstvene, financijske, tehnološke ili druge revizije koje dužnosnici Agencije i Komisije ili druge osobe koje su Agencija i Komisija ovlastile mogu u bilo kojem trenutku provesti u prostorima korisnika i njihovih podizvođača.

2.   Dužnosnici Agencije i Komisije te druge osobe koje su Agencija i Komisija ovlastile moraju imati primjeren pristup lokacijama, radovima i dokumentima te svim drugim informacijama koje su potrebne radi izvršenja tih revizija, uključujući informacije u elektroničkom obliku. Ovo pravo pristupa izričito se navodi u ugovorima ili sporazumima sklopljenima radi provedbe instrumenata iz ove Odluke.

3.   Revizorski sud Europske unije ima jednaka prava kao i Komisija.

4.   Revizije se mogu vršiti do pet godina nakon isteka valjanosti ove Odluke ili u skladu s uvjetima navedenima u sklopljenim ugovorima ili sporazumima te u donesenim odlukama.

5.   O revizijama koje će se izvršiti na državnom području Švicarske treba unaprijed obavijestiti Švicarski savezni ured za reviziju. Ta obavijest nije pravni uvjet za izvršenje revizija.

Članak 3.

Terenske provjere

1.   Na temelju ovog Sporazuma Komisija (OLAF) je ovlaštena provoditi terenske provjere i inspekcije na švicarskom državnom području, u skladu s uvjetima navedenima u Uredbi Vijeća (Euratom, EZ) br. 2185/96 od 11. studenoga 1996. o provjerama i inspekcijama na terenu koje provodi Komisija s ciljem zaštite financijskih interesa Europskih zajednica od prijevara i ostalih nepravilnosti. (3)

2.   Terenske provjere i inspekcije priprema i provodi Komisija u bliskoj suradnji sa Švicarskim saveznim uredom za reviziju ili drugim nadležnim švicarskim tijelima koje odredi Švicarski savezni ured za reviziju, koji se pravovremeno obavješćuju o predmetu, svrsi i pravnoj osnovi provjera i inspekcija kako bi mogli osigurati svu potrebnu pomoć. U tu svrhu službenici nadležnih švicarskih tijela mogu sudjelovati u terenskim provjerama i inspekcijama.

3.   Komisija i nadležna švicarska tijela mogu zajedno izvršiti terenske provjere i inspekcije ako to žele navedena nadležna švicarska tijela.

4.   Ako sudionici u programu odbiju terensku provjeru ili inspekciju, švicarska tijela, djelujući u skladu s nacionalnim propisima, inspektorima Komisije pružaju potrebnu pomoć kako bi im se omogućilo da obave svoju dužnost provođenja terenske provjere ili inspekcije.

5.   Komisija u najkraćem mogućem roku obavješćuje Švicarski savezni ured za reviziju o svim činjenicama ili sumnjama u pogledu nepravilnosti koje je otkrila tijekom terenske provjere ili inspekcije. Komisija mora u svakom slučaju navedeno tijelo obavijestiti o rezultatima takvih provjera i inspekcija.

Članak 4.

Informacije i savjetovanja

1.   U smislu pravilne provedbe ovog Priloga nadležna tijela Švicarske i Zajednice redovito razmjenjuju informacije te, na zahtjev jedne od stranaka, provode savjetovanja.

2.   Nadležna švicarska tijela bez odgode obavješćuju Agenciju i Komisiju o svim činjenicama ili sumnjama koje doznaju u pogledu nepravilnosti povezanih sa sklapanjem i provedbom ugovora ili sporazuma donesenih primjenom instrumenata navedenih u ovoj Odluci.

Članak 5.

Povjerljivost

Informacije u bilo kojem obliku, priopćene ili stečene na temelju ovoga Priloga, obuhvaća poslovna tajna te su jednako zaštićene kao što su slične informacije zaštićene švicarskim zakonom i odgovarajućim odredbama koje se primjenjuju na institucije Zajednice. Takve se informacije smiju priopćiti samo osobama kojima su one potrebne za obnašanje njihove službene dužnosti u institucijama Zajednice, državama članicama ili Švicarskoj i ne smiju se upotrebljavati u druge svrhe osim za osiguranje učinkovite zaštite financijskih interesa ugovornih stranaka.

Članak 6.

Administrativne mjere i kazne

Ne dovodeći u pitanje primjenu švicarskog kaznenog prava, Agencija ili Komisija mogu izreći upravne mjere i kazne u skladu s Uredbom (EZ, Euratom) br. 1605/2002, Uredbom Komisije (EZ, Euratom) br. 2342/2002 od 23. prosinca 2002. o utvrđivanju detaljnih pravila za provedbu Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002 o Financijskoj uredbi koja se primjenjuje na opći proračun Europskih zajednica (4) te Uredbom Vijeća (EZ, Euratom) br. 2988/95 od 18. prosinca 1995. o zaštiti financijskih interesa Europskih zajednica. (5)

Članak 7.

Naplata i provedba

Odluke koje Agencija ili Komisija donesu u okviru područja primjene ove Odluke i kojima se propisuje novčana obveza subjektima koji nisu države izvršive su u Švicarskoj.

Nalog za izvršenje mora izdati tijelo koje odredi švicarska vlada, koja mora o tome obavijestiti Agenciju ili Komisiju, pri čemu nije potrebna nikakva druga kontrola osim provjere vjerodostojnosti akta. Izvršenje se provodi u skladu sa švicarskim postupovnim propisima. Zakonitost odluke o izvršenju podliježe kontroli Suda Europske unije.

Presude Suda Europske unije donesene na temelju arbitražne klauzule izvršive su pod istim uvjetima.


(1)  SL L 248, 16.9.2002., str. 1.

(2)  SL L 357, 31.12.2002., str. 72.

(3)  SL L 292, 15.11.1996., str. 2.

(4)  SL L 357, 31.12.2002., str. 1.

(5)  SL L 312, 23.12.1995., str. 1.