ISSN 1977-0847

Službeni list

Europske unije

L 330

European flag  

Hrvatsko izdanje

Zakonodavstvo

Godište 60.
13. prosinca 2017.


Sadržaj

 

I.   I. Zakonodavni akti

Stranica

 

*

Konačno donošenje (EU, Euratom) 2017/2120 izmjene proračuna br. 3 Europske unije za financijsku godinu 2017.

1

 

*

Konačno donošenje (EU, Euratom) 2017/2121 izmjene proračuna br. 4 Europske unije za financijsku godinu 2017.

14

Svi iznosi u ovom dokumentu o proračunu izraženi su u eurima, osim ako nije drukčije navedeno.

Svi prihodi iz članka 21. stavaka 2. i 3. Financijske uredbe, uneseni u glave 5. i 6. izvještaja o prihodima, mogu rezultirati unosom dodatnih odobrenih sredstava u naslove koji su sadržavali početne rashode koji su rezultirali odgovarajućim prihodima.

Iznosi koji se odnose na realizaciju odnose se na sva odobrena sredstva, uključujući odobrena proračunska sredstva, dodatna odobrena sredstva i namjenske prihode.

Proračunske napomene izvršive su samo ako se njima ne mijenja ili ne proširuje područje primjene postojeće pravne osnove, ne narušava administrativna autonomija institucija i ako ih se može pokriti raspoloživim sredstvima (kako je navedeno u prilogu pismu o izvršivosti od 28. listopada 2015.).

HR

Akti čiji su naslovi tiskani običnim slovima su oni koji se odnose na svakodnevno upravljanje poljoprivrednim pitanjima, a općenito vrijede ograničeno razdoblje.

Naslovi svih drugih akata tiskani su masnim slovima, a prethodi im zvjezdica.


I. I. Zakonodavni akti

13.12.2017   

HR

Službeni list Europske unije

L 330/1


KONAČNO DONOŠENJE (EU, Euratom) 2017/2120

izmjene proračuna br. 3 Europske unije za financijsku godinu 2017.

PREDSJEDNIK EUROPSKOG PARLAMENTA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije, a posebno njegov članak 314. stavak 4. točku (a) i članak 314. stavak 9.,

uzimajući u obzir Ugovor o osnivanju Europske zajednice za atomsku energiju, a posebno njegov članak 106.a,

uzimajući u obzir Odluku Vijeća 2014/335/EU, Euratom od 26. svibnja 2014. o sustavu vlastitih sredstava Europske unije (1),

uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002 (2),

uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EU, Euratom) br. 1311/2013 od 2. prosinca 2013. kojom se uspostavlja višegodišnji financijski okvir za razdoblje 2014. – 2020. (3),

uzimajući u obzir Međuinstitucionalni sporazum od 2. prosinca 2013. između Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije o proračunskoj disciplini, o suradnji u vezi s proračunskim pitanjima i o dobrom financijskom upravljanju (4),

uzimajući u obzir opći proračun Europske unije za financijsku godinu 2017., konačno donesen 1. prosinca 2016. (5),

uzimajući u obzir nacrt izmjene proračuna br. 3 Europske unije za financijsku godinu 2017. koji je Komisija usvojila 30. svibnja 2017.,

uzimajući u obzir stajalište o nacrtu izmjene proračuna br. 3/2017 koje je Vijeće usvojilo 4. rujna 2017. i istog dana proslijedilo Parlamentu,

uzimajući u obzir da je Parlament 13. rujna 2017. prihvatio stajalište Vijeća,

uzimajući u obzir članke 88. i 91. Poslovnika Europskog parlamenta,

UTVRĐUJE:

Jedini članak

Postupak u skladu s člankom 314. Ugovora o funkcioniranju Europske unije je završen i izmjena proračuna br. 3 Europske unije za financijsku godinu 2017. konačno je donesena.

Sastavljeno u Strasbourgu 13. rujna 2017.

Predsjednik

A. TAJANI


(1)  SL L 168, 7.6.2014., str. 105.

(2)  SL L 298, 26.10.2012., str. 1.

(3)  SL L 347, 20.12.2013., str. 884.

(4)  SL C 373, 20.12.2013., str. 1.

(5)  SL L 51, 28.2.2017.


IZMJENA PRORAČUNA br. 3 ZA FINANCIJSKU GODINU 2017.

SADRŽAJ

NACRT PRIHODA I TROŠKOVA PO ODJELJCIMA

Dio III.: Komisija

— Rashodi 4

— Glava 04:

Zapošljavanje, socijalna pitanja i uključenost 6
— Osoblje 12

DIO III.

KOMISIJA

RASHODI

Glava

Podnaslov

Proračun 2017.

Izmjena proracuna br. 3/2017

Novi iznos

Obveze

Plaćanja

Obveze

Plaćanja

Obveze

Plaćanja

01

GOSPODARSKI I FINANCIJSKI POSLOVI

3 086 394 801

2 840 247 301

 

 

3 086 394 801

2 840 247 301

02

UNUTARNJE TRŽIŠTE, INDUSTRIJA, PODUZETNIŠTVO TE MALA I SREDNJA PODUZEĆA

2 455 727 091

2 260 420 906

 

 

2 455 727 091

2 260 420 906

03

TRŽIŠNO NATJECANJE

108 427 562

108 427 562

 

 

108 427 562

108 427 562

04

ZAPOŠLJAVANJE, SOCIJALNA PITANJA I UKLJUČENOST

13 813 326 529

10 725 565 124

500 000 000

 

14 313 326 529

10 725 565 124

05

POLJOPRIVREDA I RURALNI RAZVOJ

57 537 879 867

54 110 140 315

 

 

57 537 879 867

54 110 140 315

06

MOBILNOST I PROMET

3 783 964 054

1 815 351 093

 

 

3 783 964 054

1 815 351 093

07

ZAŠTITA OKOLIŠA

472 838 520

388 338 137

 

 

472 838 520

388 338 137

08

ISTRAŽIVANJE I INOVACIJE

6 192 803 780

5 911 660 897

 

 

6 192 803 780

5 911 660 897

09

KOMUNIKACIJSKE MREŽE, SADRŽAJI I TEHNOLOGIJE

2 008 048 360

2 164 759 630

 

 

2 008 048 360

2 164 759 630

10

IZRAVNO ISTRAŽIVANJE

401 736 330

401 569 370

 

 

401 736 330

401 569 370

11

POMORSTVO I RIBARSTVO

1 090 330 395

752 871 678

 

 

1 090 330 395

752 871 678

Pričuve (40 02 41)

14 809 522

14 809 522

 

 

14 809 522

14 809 522

 

1 105 139 917

767 681 200

 

 

1 105 139 917

767 681 200

12

FINANCIJSKA STABILNOST, FINANCIJSKE USLUGE I UNIJA TRŽIŠTA KAPITALA

85 913 287

88 425 287

 

 

85 913 287

88 425 287

Pričuve (40 02 41)

4 856 000

3 267 000

 

 

4 856 000

3 267 000

 

90 769 287

91 692 287

 

 

90 769 287

91 692 287

13

REGIONALNA I URBANA POLITIKA

38 658 542 242

26 838 474 702

 

 

38 658 542 242

26 838 474 702

Pričuve (40 01 40, 40 02 41)

23 625 000

12 375 000

 

 

23 625 000

12 375 000

 

38 682 167 242

26 850 849 702

 

 

38 682 167 242

26 850 849 702

14

OPOREZIVANJE I CARINSKA UNIJA

178 361 995

161 007 995

 

 

178 361 995

161 007 995

15

OBRAZOVANJE I KULTURA

3 366 357 284

3 146 029 354

 

 

3 366 357 284

3 146 029 354

16

KOMUNIKACIJA

211 571 438

210 059 438

 

 

211 571 438

210 059 438

17

ZDRAVLJE I SIGURNOST HRANE

564 254 603

541 521 603

 

 

564 254 603

541 521 603

18

MIGRACIJE I UNUTARNJI POSLOVI

3 419 137 519

3 075 013 252

 

 

3 419 137 519

3 075 013 252

Pričuve (40 02 41)

40 000 000

28 000 000

 

 

40 000 000

28 000 000

 

3 459 137 519

3 103 013 252

 

 

3 459 137 519

3 103 013 252

19

INSTRUMENTI VANJSKE POLITIKE

738 187 747

699 292 859

 

 

738 187 747

699 292 859

20

TRGOVINA

113 201 323

111 701 323

 

 

113 201 323

111 701 323

21

MEĐUNARODNA SURADNJA I RAZVOJ

3 702 842 929

3 339 435 538

 

 

3 702 842 929

3 339 435 538

22

SUSJEDSTVO I PREGOVORI O PROŠIRENJU

4 508 080 400

3 856 253 509

 

 

4 508 080 400

3 856 253 509

23

HUMANITARNA POMOĆ I CIVILNA ZAŠTITA

1 052 651 277

1 254 755 387

 

 

1 052 651 277

1 254 755 387

24

BORBA PROTIV PRIJEVARA

82 246 700

80 192 081

 

 

82 246 700

80 192 081

25

KOORDINACIJA POLITIKA KOMISIJE I PRAVNO SAVJETOVANJE

232 305 442

232 055 442

 

 

232 305 442

232 055 442

26

ADMINISTRACIJA KOMISIJE

1 065 512 732

1 063 133 732

 

 

1 065 512 732

1 063 133 732

Pričuve (40 01 40)

4 644 253

4 644 253

 

 

4 644 253

4 644 253

 

1 070 156 985

1 067 777 985

 

 

1 070 156 985

1 067 777 985

27

PRORAČUN

76 142 758

76 142 758

 

 

76 142 758

76 142 758

28

REVIZIJA

19 227 094

19 227 094

 

 

19 227 094

19 227 094

29

STATISTIKA

143 533 663

127 573 663

 

 

143 533 663

127 573 663

30

MIROVINE I S NJIMA POVEZANI RASHODI

1 796 802 000

1 796 802 000

 

 

1 796 802 000

1 796 802 000

31

JEZIČNE USLUGE

407 877 123

407 877 123

 

 

407 877 123

407 877 123

32

ENERGETIKA

1 643 319 742

1 316 740 381

 

 

1 643 319 742

1 316 740 381

33

PRAVOSUĐE I POTROŠAČI

270 997 258

238 117 353

 

 

270 997 258

238 117 353

34

KLIMATSKE AKTIVNOSTI

146 724 470

102 431 675

 

 

146 724 470

102 431 675

40

PRIČUVE

571 858 775

307 693 341

 

 

571 858 775

307 693 341

 

Ukupno

154 007 127 090

130 569 308 903

500 000 000

 

154 507 127 090

130 569 308 903

Od toga pričuve (40 01 40, 40 02 41)

87 934 775

63 095 775

 

 

87 934 775

63 095 775

GLAVA 04.

ZAPOŠLJAVANJE, SOCIJALNA PITANJA I UKLJUČENOST

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Proračun 2017.

Izmjena proracuna br. 3/2017

Novi iznos

Obveze

Plaćanja

Obveze

Plaćanja

Obveze

Plaćanja

04 01

ADMINISTRATIVNI RASHODI U PODRUČJU POLITIKE „ZAPOŠLJAVANJE, SOCIJALNA PITANJA I UKLJUČENOST”

103 133 045

103 133 045

 

 

103 133 045

103 133 045

04 02

EUROPSKI SOCIJALNI FOND

12 899 726 072

9 891 741 079

500 000 000

 

13 399 726 072

9 891 741 079

04 03

ZAPOŠLJAVANJE, SOCIJALNA PITANJA I UKLJUČENOST

264 640 500

214 691 000

 

 

264 640 500

214 691 000

04 04

EUROPSKI FOND ZA PRILAGODBU GLOBALIZACIJI (EGF)

p.m.

25 000 000

 

 

p.m.

25 000 000

04 05

INSTRUMENT PRETPRISTUPNE POMOĆI — ZAPOŠLJAVANJE, SOCIJALNA POLITIKA I RAZVOJ LJUDSKIH POTENCIJALA

p.m.

50 000 000

 

 

p.m.

50 000 000

04 06

FOND EUROPSKE POMOĆI ZA NAJPOTREBITIJE

545 826 912

441 000 000

 

 

545 826 912

441 000 000

 

Glava 04 - Ukupno

13 813 326 529

10 725 565 124

500 000 000

 

14 313 326 529

10 725 565 124

POGLAVLJE 04 02 —   EUROPSKI SOCIJALNI FOND

Glava

Poglavlje

Članak

Stavka

Podnaslov

FO

Proračun 2017.

Izmjena proracuna br. 3/2017

Novi iznos

Obveze

Plaćanja

Obveze

Plaćanja

Obveze

Plaćanja

04 02

EUROPSKI SOCIJALNI FOND

04 02 01

Završetak Europskog socijalnog fonda — Cilj 1. (2000.–2006.)

1,2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

04 02 02

Završetak posebnog programa za mir i pomirenje u Sjevernoj Irskoj i pograničnim regijama Irske (2000.–2006.)

1,2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

04 02 03

Završetak Europskog socijalnog fonda — Cilj 1. (prije 2000.)

1,2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

04 02 04

Završetak Europskog socijalnog fonda — Cilj 2. (2000.–2006.)

 

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

04 02 05

Završetak Europskog socijalnog fonda — Cilj 2. (prije 2000.)

1,2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

04 02 06

Završetak Europskog socijalnog fonda — Cilj 3. (2000.–2006.)

1,2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

04 02 07

Završetak Europskog socijalnog fonda — Cilj 3. (prije 2000.)

1,2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

04 02 08

Završetak programa EQUAL (2000.–2006.)

1,2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

04 02 09

Završetak prijašnjih inicijativa Zajednice (prije 2000.)

1,2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

04 02 10

Završetak Europskog socijalnog fonda — Inovativne mjere i tehnička pomoć (2000.–2006.)

1,2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

04 02 11

Završetak Europskog socijalnog fonda — Inovativne mjere i tehnička pomoć (prije 2000.)

1,2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

04 02 17

Završetak Europskog socijalnog fonda — Konvergencija (2007.–2013.)

1,2

p.m.

510 000 000

 

 

p.m.

510 000 000

04 02 18

Završetak Europskog socijalnog fonda — PEACE (2007.–2013.)

1,2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

04 02 19

Završetak Europskog socijalnog fonda — Regionalna konkurentnost i zapošljavanje (2007.–2013.)

1,2

p.m.

190 000 000

 

 

p.m.

190 000 000

04 02 20

Završetak Europskog socijalnog fonda — Operativna tehnička pomoć (2007.–2013.)

1,2

p.m.

500 000

 

 

p.m.

500 000

04 02 60

Europski socijalni fond — Manje razvijene regije — Cilj ulaganja u rast i radna mjesta

1,2

7 346 787 700

4 979 660 000

 

 

7 346 787 700

4 979 660 000

04 02 61

Europski socijalni fond — Tranzicijske regije — Cilj ulaganja u rast i radna mjesta

1,2

1 907 753 625

1 109 539 000

 

 

1 907 753 625

1 109 539 000

04 02 62

Europski socijalni fond — Razvijenije regije — Cilj ulaganja u rast i radna mjesta

1,2

3 629 184 747

2 490 475 000

 

 

3 629 184 747

2 490 475 000

04 02 63

Europski socijalni fond — Operativna tehnička pomoć

04 02 63 01

Europski socijalni fond — Operativna tehnička pomoć

1,2

16 000 000

11 000 000

 

 

16 000 000

11 000 000

04 02 63 02

Europski socijalni fond — Operativna tehnička pomoć kojom upravlja Komisija na zahtjev države članice

1,2

p.m.

567 079

 

 

p.m.

567 079

 

Članak 04 02 63 - Međuzbroj

 

16 000 000

11 567 079

 

 

16 000 000

11 567 079

04 02 64

Inicijativa za zapošljavanje mladih

1,2

600 000 000

500 000 000

 

500 000 000

600 000 000

 

Poglavlje 04 02 - Ukupno

 

12 899 726 072

9 891 741 079

500 000 000

 

13 399 726 072

9 891 741 079

Napomene

Člankom 175. Ugovora o funkcioniranju Europske unije (UFEU) predviđa se da se ostvarivanje ciljeva gospodarske, socijalne i teritorijalne kohezije iz članka 174. podupire djelovanjem kroz strukturne fondove koji uključuju Europski socijalni fond (ESF). Zadaće, prioritetni ciljevi i ustroj strukturnih fondova utvrđeni su u skladu s člankom 177. UFEU-a.

Člankom 80. Financijske uredbe predviđaju se financijski ispravci u slučaju rashoda nastalih kršenjem mjerodavnog prava.

Člankom 39. Uredbe (EZ) br. 1260/1999, člancima 100. i 102. Uredbe (EZ) br. 1083/2006 i člancima 85., 144. i 145. Uredbe (EU) br. 1303/2013, o kriterijima u vezi s financijskim ispravcima od strane Komisije, predviđaju se posebna pravila o financijskim ispravcima koja se primjenjuju na ESF.

Svi prihodi od financijskih ispravaka izvršenih na temelju te osnove unose se u članak 6 5 1, 6 5 2, 6 5 3 ili 6 5 4 računa prihoda i čine namjenske prihode u skladu s člankom 21. stavkom 3. točkom (c) Financijske uredbe.

Člankom 177. Financijske uredbe utvrđuju se uvjeti za puno ili djelomično vraćanje plaćanja pretfinanciranja u vezi s predmetnom operacijom.

Člankom 82. Uredbe (EZ) br. 1083/2006 predviđaju se posebna pravila o vraćanju iznosa pretfinanciranja koja se primjenjuju na ESF.

Vraćeni iznosi pretfinanciranja čine unutarnje namjenske prihode u skladu s člankom 21. stavkom 4. Financijske uredbe i unose se u stavku 6 1 5 0 ili 6 1 5 7.

Mjere za borbu protiv prijevare financiraju se u okviru članka 24 02 01.

Pravna osnova

Ugovor o funkcioniranju Europske unije, a posebno njegovi članci 174., 175. i 177.

Uredba Vijeća (EZ) br. 1260/1999 od 21. lipnja 1999. o utvrđivanju općih odredaba o strukturnim fondovima (SL L 161, 26.6.1999., str. 1.), a posebno njezin članak 39.

Uredba (EZ) br. 1784/1999 Europskog parlamenta i Vijeća od 12. srpnja 1999. o Europskom socijalnom fondu (SL L 213, 13.8.1999., str. 5.).

Uredba (EZ) br. 1081/2006 Europskog parlamenta i Vijeća od 5. srpnja 2006. o Europskom socijalnom fondu (SL L 210, 31.7.2006., str. 12.).

Uredba Vijeća (EZ) br. 1083/2006 od 11. srpnja 2006. o utvrđivanju općih odredaba o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu i Kohezijskom fondu i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 1260/1999 (SL L 210, 31.7.2006., str. 25.), a posebno njezini članci 82., 83., 100. i 102.

Uredba (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002 (SL L 298, 26.10.2012., str. 21.), a posebno njezin članak 21. stavci 3. i 4. te članci 80. i 177.

Uredba (EU) br. 1303/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o utvrđivanju zajedničkih odredbi o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu, Kohezijskom fondu, Europskom poljoprivrednom fondu za ruralni razvoj i Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo i o utvrđivanju općih odredbi o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu, Kohezijskom fondu i Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo te o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 1083/2006 (SL L 347, 20.12.2013., str. 320.).

Referentni akti

Zaključci sa sastanka Europskog vijeća u Berlinu 24. i 25. ožujka 1999.

Zaključci sa sastanka Europskog vijeća u Bruxellesu 16. i 17. prosinca 2005.

Zaključci sa sastanka Europskog vijeća od 7. i 8. veljače 2013.

04 02 64
Inicijativa za zapošljavanje mladih

Proračun 2017.

Izmjena proracuna br. 3/2017

Novi iznos

Obveze

Plaćanja

Obveze

Plaćanja

Obveze

Plaćanja

600 000 000

500 000 000

 

500 000 000

600 000 000

Napomene

Ova odobrena sredstva namijenjena su osiguravanju dodatne potpore mjerama sprječavanja nezaposlenosti mladih koje se financiraju sredstvima iz Europskog socijalnog fonda (ESF). Ona predstavljaju posebna sredstva namijenjena Inicijativi za zapošljavanje mladih u okviru cilja ulaganja u rast i radna mjesta u regijama u kojima je nezaposlenost mladih u 2012. bila veća od 25 % ili u državama članicama gdje se stopa nezaposlenosti mladih povećala za više od 30 % tijekom 2012., regijama u kojima je nezaposlenost mladih bila veća od 20 % u 2012. („prihvatljive regije”). Dodatnih 3 000 000 000 EUR dodijeljenih ovoj liniji za razdoblje 2014. – 2020. namijenjeno je sufinanciranju intervencija ESF-a u prihvatljivim regijama. Ova odobrena sredstva namijenjena su za financiranje otvaranja kvalitetnih radnih mjesta.

Pri promicanju rodne jednakosti posebna bi se pažnja trebala posvetiti situaciji mladih žena koje nailaze na prepreke specifične za njihov spol tražeći kvalitetnu ponudu za posao, nastavak obrazovanja, naukovanje ili pripravništvo.

Ovim se odobrenim sredstvima između ostalog treba koristiti kako bi se podržala uspostava obrazovnih struktura od strane državnih ustanova i nevladinih organizacija kojima se kombiniraju neformalno obrazovanje, jezični tečajevi, demokratska osviještenost i strukovno obrazovanje u regijama u kojima je nezaposlenost mladih najizraženija.

Razlike ostavljene na raspolaganje ispod gornjih granica višegodišnjeg financijskog okvira (VFO) za odobrena sredstva za preuzimanje obveza za razdoblje od 2014. do 2017. čine ukupnu razliku VFO-a za obveze koja će biti dostupna iznad gornjih granica utvrđenih u VFO-u za razdoblje od 2016. do 2020. za ciljeve politike povezane s rastom i zapošljavanjem, posebno za zapošljavanje mladih, kako je utvrđeno u Uredbi Vijeća (EU, Euratom) br. 1311/2013 od 2. prosinca 2013. kojom se uspostavlja višegodišnji financijski okvir za razdoblje 2014.–2020. (SL L 347, 20.12.2013., str. 884.).

Pravna osnova

Uredba (EU) br. 1303/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o utvrđivanju zajedničkih odredbi o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu, Kohezijskom fondu, Europskom poljoprivrednom fondu za ruralni razvoj i Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo i o utvrđivanju općih odredbi o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu, Kohezijskom fondu i Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo te o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 1083/2006 (SL L 347, 20.12.2013., str. 320.).

Uredba (EU) br. 1304/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o Europskom socijalnom fondu i stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 1081/2006 (SL L 347, 20.12.2013., str. 470.).

OSOBLJE

Tijela koja je osnovala Europska unija i koja imaju pravnu osobnost

Decentralizirane agencije

Decentralizirane agencije — Energetika

Agencija za suradnju energetskih regulatora (ACER)

Funkcijske grupe i platni razredi

Agencija za suradnju energetskih regulatora (ACER)

Proračun 2017.

Izmjena proracuna br. 3/2017

Revidirani proračun za 2017.

Stalna mjesta

Privremena mjesta

Stalna mjesta

Privremena mjesta

Stalna mjesta

Privremena mjesta

AD 16

AD 15

1

1

AD 14

AD 13

AD 12

4

4

AD 11

5

5

AD 10

AD 9

2

2

4

AD 8

10

1

11

AD 7

10

10

AD 6

7

7

AD 5

18

–7

11

Ukupno AD

53

53

AST 11

AST 10

AST 9

AST 8

AST 7

AST 6

1

1

AST 5

1

3

4

AST 4

1

3

4

AST 3

13

–7

6

AST 2

AST 1

Ukupno AST

15

15

AST/SC 6

AST/SC 5

AST/SC 4

AST/SC 3

AST/SC 2

AST/SC 1

Ukupno AST/SC

Ukupno

68

68

Europska zajednička poduzeća

Zajedničko poduzeće za istraživanje o upravljanju zračnim prometom jedinstvenog europskog neba (SESAR)

Funkcijske grupe i platni razredi

Zajedničko poduzeće za istraživanje o upravljanju zračnim prometom jedinstvenog europskog neba (SESAR)

Proračun 2017.

Izmjena proracuna br. 3/2017

Revidirani proračun za 2017.

Stalna mjesta

Privremena mjesta

Stalna mjesta

Privremena mjesta

Stalna mjesta

Privremena mjesta

AD 16

AD 15

1

1

AD 14

1

–1

AD 13

AD 12

4

4

AD 11

2

2

AD 10

5

–3

2

AD 9

3

3

AD 8

5

1

6

AD 7

4

1

5

AD 6

4

5

9

AD 5

10

–9

1

Ukupno AD

33

33

AST 11

AST 10

AST 9

AST 8

1

1

AST 7

1

1

AST 6

AST 5

1

–1

AST 4

1

1

AST 3

2

2

AST 2

AST 1

2

–1

1

Ukupno AST

6

6

AST/SC 6

AST/SC 5

AST/SC 4

AST/SC 3

AST/SC 2

AST/SC 1

Ukupno AST/SC

Ukupno

39

39


13.12.2017   

HR

Službeni list Europske unije

L 330/14


KONAČNO DONOŠENJE (EU, Euratom) 2017/2121

izmjene proračuna br. 4 Europske unije za financijsku godinu 2017.

PREDSJEDNIK EUROPSKOG PARLAMENTA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije, a posebno njegov članak 314. stavak 4. točku (a) i stavak 9.,

uzimajući u obzir Ugovor o osnivanju Europske zajednice za atomsku energiju, a posebno njegov članak 106.a,

uzimajući u obzir Odluku Vijeća 2014/335/EU, Euratom od 26. svibnja 2014. o sustavu vlastitih sredstava Europske unije (1),

uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002 (2),

uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EU, Euratom) br. 1311/2013 od 2. prosinca 2013. kojom se uspostavlja višegodišnji financijski okvir za razdoblje 2014.–2020. (3),

uzimajući u obzir Međuinstitucionalni sporazum od 2. prosinca 2013. između Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije o proračunskoj disciplini, o suradnji u vezi s proračunskim pitanjima i o dobrom financijskom upravljanju (4),

uzimajući u obzir opći proračun Europske unije za financijsku godinu 2017., konačno donesen 1. prosinca 2016. (5),

uzimajući u obzir nacrt izmjene proračuna br. 4 Europske unije za financijsku godinu 2017. koji je Komisija usvojila 26. lipnja 2017.,

uzimajući u obzir stajalište o nacrtu izmjene proračuna br. 4/2017 koje je Vijeće usvojilo 4. rujna 2017. i istog dana proslijedilo Parlamentu,

uzimajući u obzir da je Parlament 13. rujna 2017. prihvatio stajalište Vijeća,

uzimajući u obzir članke 88. i 91. Poslovnika Europskog parlamenta,

UTVRĐUJE:

Jedini članak

Postupak je u skladu s člankom 314. Ugovora o funkcioniranju Europske unije završen i izmjena je proračuna br. 4 Europske unije za financijsku godinu 2017. konačno donesena.

Sastavljeno u Strasbourgu 13. rujna 2017.

Predsjednik

A. TAJANI


(1)  SL L 168, 7.6.2014., str. 105.

(2)  SL L 298, 26.10.2012., str. 1.

(3)  SL L 347, 20.12.2013., str. 884.

(4)  SL C 373, 20.12.2013., str. 1.

(5)  SL L 51, 28.2.2017.


IZMJENA PRORAČUNA br. 4 ZA FINANCIJSKU GODINU 2017.

SADRŽAJ

NACRT PRIHODA I TROŠKOVA PO ODJELJCIMA

Dio III.: Komisija

— Rashodi 17

— Glava 13:

Regionalna i urbana politika 19

— Glava 40:

Pričuve 36

DIO III.

KOMISIJA

RASHODI

Glava

Podnaslov

Proračun 2017.

Izmjena proracuna br. 4/2017

Novi iznos

Obveze

Plaćanja

Obveze

Plaćanja

Obveze

Plaćanja

01

GOSPODARSKI I FINANCIJSKI POSLOVI

3 086 394 801

2 840 247 301

 

 

3 086 394 801

2 840 247 301

02

UNUTARNJE TRŽIŠTE, INDUSTRIJA, PODUZETNIŠTVO TE MALA I SREDNJA PODUZEĆA

2 455 727 091

2 260 420 906

 

 

2 455 727 091

2 260 420 906

03

TRŽIŠNO NATJECANJE

108 427 562

108 427 562

 

 

108 427 562

108 427 562

04

ZAPOŠLJAVANJE, SOCIJALNA PITANJA I UKLJUČENOST

14 313 326 529

10 725 565 124

 

 

14 313 326 529

10 725 565 124

05

POLJOPRIVREDA I RURALNI RAZVOJ

57 537 879 867

54 110 140 315

 

 

57 537 879 867

54 110 140 315

06

MOBILNOST I PROMET

3 783 964 054

1 815 351 093

 

 

3 783 964 054

1 815 351 093

07

ZAŠTITA OKOLIŠA

472 838 520

388 338 137

 

 

472 838 520

388 338 137

08

ISTRAŽIVANJE I INOVACIJE

6 192 803 780

5 911 660 897

 

 

6 192 803 780

5 911 660 897

09

KOMUNIKACIJSKE MREŽE, SADRŽAJI I TEHNOLOGIJE

2 008 048 360

2 164 759 630

 

 

2 008 048 360

2 164 759 630

10

IZRAVNO ISTRAŽIVANJE

401 736 330

401 569 370

 

 

401 736 330

401 569 370

11

POMORSTVO I RIBARSTVO

1 090 330 395

752 871 678

 

 

1 090 330 395

752 871 678

Pričuve (40 02 41)

14 809 522

14 809 522

 

 

14 809 522

14 809 522

 

1 105 139 917

767 681 200

 

 

1 105 139 917

767 681 200

12

FINANCIJSKA STABILNOST, FINANCIJSKE USLUGE I UNIJA TRŽIŠTA KAPITALA

85 913 287

88 425 287

 

 

85 913 287

88 425 287

Pričuve (40 02 41)

4 856 000

3 267 000

 

 

4 856 000

3 267 000

 

90 769 287

91 692 287

 

 

90 769 287

91 692 287

13

REGIONALNA I URBANA POLITIKA

38 658 542 242

26 838 474 702

1 166 797 579

–70 402 434

39 825 339 821

26 768 072 268

Pričuve (40 01 40, 40 02 41)

23 625 000

12 375 000

 

 

23 625 000

12 375 000

 

38 682 167 242

26 850 849 702

1 166 797 579

–70 402 434

39 848 964 821

26 780 447 268

14

OPOREZIVANJE I CARINSKA UNIJA

178 361 995

161 007 995

 

 

178 361 995

161 007 995

15

OBRAZOVANJE I KULTURA

3 366 357 284

3 146 029 354

 

 

3 366 357 284

3 146 029 354

16

KOMUNIKACIJA

211 571 438

210 059 438

 

 

211 571 438

210 059 438

17

ZDRAVLJE I SIGURNOST HRANE

564 254 603

541 521 603

 

 

564 254 603

541 521 603

18

MIGRACIJE I UNUTARNJI POSLOVI

3 419 137 519

3 075 013 252

 

 

3 419 137 519

3 075 013 252

Pričuve (40 02 41)

40 000 000

28 000 000

 

 

40 000 000

28 000 000

 

3 459 137 519

3 103 013 252

 

 

3 459 137 519

3 103 013 252

19

INSTRUMENTI VANJSKE POLITIKE

738 187 747

699 292 859

 

 

738 187 747

699 292 859

20

TRGOVINA

113 201 323

111 701 323

 

 

113 201 323

111 701 323

21

MEĐUNARODNA SURADNJA I RAZVOJ

3 702 842 929

3 339 435 538

 

 

3 702 842 929

3 339 435 538

22

SUSJEDSTVO I PREGOVORI O PROŠIRENJU

4 508 080 400

3 856 253 509

 

 

4 508 080 400

3 856 253 509

23

HUMANITARNA POMOĆ I CIVILNA ZAŠTITA

1 052 651 277

1 254 755 387

 

 

1 052 651 277

1 254 755 387

24

BORBA PROTIV PRIJEVARA

82 246 700

80 192 081

 

 

82 246 700

80 192 081

25

KOORDINACIJA POLITIKA KOMISIJE I PRAVNO SAVJETOVANJE

232 305 442

232 055 442

 

 

232 305 442

232 055 442

26

ADMINISTRACIJA KOMISIJE

1 065 512 732

1 063 133 732

 

 

1 065 512 732

1 063 133 732

Pričuve (40 01 40)

4 644 253

4 644 253

 

 

4 644 253

4 644 253

 

1 070 156 985

1 067 777 985

 

 

1 070 156 985

1 067 777 985

27

PRORAČUN

76 142 758

76 142 758

 

 

76 142 758

76 142 758

28

REVIZIJA

19 227 094

19 227 094

 

 

19 227 094

19 227 094

29

STATISTIKA

143 533 663

127 573 663

 

 

143 533 663

127 573 663

30

MIROVINE I S NJIMA POVEZANI RASHODI

1 796 802 000

1 796 802 000

 

 

1 796 802 000

1 796 802 000

31

JEZIČNE USLUGE

407 877 123

407 877 123

 

 

407 877 123

407 877 123

32

ENERGETIKA

1 643 319 742

1 316 740 381

 

 

1 643 319 742

1 316 740 381

33

PRAVOSUĐE I POTROŠAČI

270 997 258

238 117 353

 

 

270 997 258

238 117 353

34

KLIMATSKE AKTIVNOSTI

146 724 470

102 431 675

 

 

146 724 470

102 431 675

40

PRIČUVE

571 858 775

307 693 341

 

70 402 434

571 858 775

378 095 775

 

Ukupno

154 507 127 090

130 569 308 903

1 166 797 579

 

155 673 924 669

130 569 308 903

Od toga pričuve (40 01 40, 40 02 41)

87 934 775

63 095 775

 

 

87 934 775

63 095 775

GLAVA 13.

REGIONALNA I URBANA POLITIKA

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Proračun 2017.

Izmjena proracuna br. 4/2017

Novi iznos

Obveze

Plaćanja

Obveze

Plaćanja

Obveze

Plaćanja

13 01

ADMINISTRATIVNI RASHODI U PODRUČJU POLITIKE „REGIONALNA I URBANA POLITIKA”

89 356 102

89 356 102

 

 

89 356 102

89 356 102

Pričuve (40 01 40)

1 125 000

1 125 000

 

 

1 125 000

1 125 000

 

90 481 102

90 481 102

 

 

90 481 102

90 481 102

13 03

EUROPSKI FOND ZA REGIONALNI RAZVOJ I OSTALE REGIONALNE AKTIVNOSTI

29 218 751 321

20 321 105 381

 

– 981 150 000

29 218 751 321

19 339 955 381

13 04

KOHEZIJSKI FOND (CF)

9 080 135 577

6 004 299 508

 

– 256 050 013

9 080 135 577

5 748 249 495

13 05

INSTRUMENT PRETPRISTUPNE POMOĆI — REGIONALNI RAZVOJ TE REGIONALNA I TERITORIJALNA SURADNJA

115 060 568

264 279 412

 

 

115 060 568

264 279 412

13 06

FOND SOLIDARNOSTI

120 402 434

120 402 434

1 166 797 579

1 166 797 579

1 287 200 013

1 287 200 013

13 07

UREDBA O POMOĆI

34 836 240

39 031 865

 

 

34 836 240

39 031 865

13 08

PROGRAM POTPORE STRUKTURNIM REFORMAMA (SRSP) – OPERATIVNA TEHNIČKA POMOĆ

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

Pričuve (40 02 41)

22 500 000

11 250 000

 

 

22 500 000

11 250 000

 

22 500 000

11 250 000

 

 

22 500 000

11 250 000

 

Glava 13 - Ukupno

38 658 542 242

26 838 474 702

1 166 797 579

–70 402 434

39 825 339 821

26 768 072 268

Pričuve (40 01 40, 40 02 41)

23 625 000

12 375 000

 

 

23 625 000

12 375 000

 

38 682 167 242

26 850 849 702

1 166 797 579

–70 402 434

39 848 964 821

26 780 447 268

POGLAVLJE 13 03 —   EUROPSKI FOND ZA REGIONALNI RAZVOJ I OSTALE REGIONALNE AKTIVNOSTI

Glava

Poglavlje

Članak

Stavka

Podnaslov

FO

Proračun 2017.

Izmjena proracuna br. 4/2017

Novi iznos

Obveze

Plaćanja

Obveze

Plaćanja

Obveze

Plaćanja

13 03

EUROPSKI FOND ZA REGIONALNI RAZVOJ I OSTALE REGIONALNE AKTIVNOSTI

13 03 01

Završetak rada Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR) — Cilj 1. (2000.–2006.)

1.2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

13 03 02

Završetak posebnog programa za mir i pomirenje u Sjevernoj Irskoj i pograničnim regijama Irske (2000.–2006.)

1.2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

13 03 03

Završetak rada Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR) — Cilj 1. (prije 2000.)

1.2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

13 03 04

Završetak rada Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR) — Cilj 2. (2000.–2006.)

1.2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

13 03 05

Završetak rada Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR) — Cilj 2. (prije 2000.)

1.2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

13 03 06

Završetak inicijative Urban (2000.–2006.)

1.2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

13 03 07

Završetak prethodnih programa — Inicijative Zajednice (prije 2000.)

1.2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

13 03 08

Završetak rada Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR) — Tehnička pomoć i inovativne mjere (2000.–2006.)

1.2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

13 03 09

Završetak rada Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR) — Tehnička pomoć i inovativne mjere (prije 2000.)

1.2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

13 03 12

Doprinos Unije za Međunarodni fond za Irsku

1.1

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

13 03 13

Završetak inicijative Zajednice Interreg III (2000.–2006.)

1.2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

13 03 14

Potpora područjima koja graniče s državama kandidatkinjama— Završetak prijašnjih programa (2000.–2006.)

1.2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

13 03 16

Završetak Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR) — Konvergencija

1.2

p.m.

1 367 611 177

 

– 915 477 000

p.m.

452 134 177

13 03 17

Završetak Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR) — PEACE

1.2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

13 03 18

Završetak Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR) — Regionalna konkurentnost i zapošljavanje

1.2

p.m.

129 851 990

 

–23 165 000

p.m.

106 686 990

13 03 19

Završetak Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR) — Europska teritorijalna suradnja

1.2

p.m.

68 093 650

 

–42 508 000

p.m.

25 585 650

13 03 20

Završetak Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR) — Operativna tehnička pomoć

1.2

p.m.

1 610 747

 

 

p.m.

1 610 747

13 03 31

Završetak tehničke pomoći i širenje informacija o Strategiji Europske unije za regiju Baltičkog mora i bolje poznavanje makroregionalne strategije (2007.–2013.)

1.2

p.m.

154 965

 

 

p.m.

154 965

13 03 40

Završetak instrumenata za podjelu rizika koji se financiraju iz konvergencijske omotnice Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR) (2007.–2013.)

1.2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

13 03 41

Završetak instrumenata za podjelu rizika koji se financiraju iz omotnice Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR) koja se odnosi na regionalnu konkurentnost i zapošljavanje (2007.–2013.)

1.2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

13 03 60

Europski fond za regionalni razvoj (EFRR) — Manje razvijene regije — Cilj ulaganja u rast i radna mjesta

1.2

18 775 111 553

12 457 677 000

 

 

18 775 111 553

12 457 677 000

13 03 61

Europski fond za regionalni razvoj (EFRR) — Tranzicijske regije — Cilj ulaganja u rast i radna mjesta

1.2

3 719 489 334

2 204 431 000

 

 

3 719 489 334

2 204 431 000

13 03 62

Europski fond za regionalni razvoj (EFRR) — Razvijenije regije — Cilj ulaganja u rast i radna mjesta

1.2

4 622 273 189

3 043 052 000

 

 

4 622 273 189

3 043 052 000

13 03 63

Europski fond za regionalni razvoj (EFRR) — Dodatna sredstva za najudaljenije i slabo naseljene regije — Cilj ulaganja u rast i radna mjesta

1.2

222 029 433

139 873 000

 

 

222 029 433

139 873 000

13 03 64

Europski fond za regionalni razvoj (EFRR) — Europska teritorijalna suradnja

13 03 64 01

Europski fond za regionalni razvoj (EFRR) — Europska teritorijalna suradnja

1.2

1 731 601 443

783 299 000

 

 

1 731 601 443

783 299 000

13 03 64 02

Sudjelovanje država kandidatkinja i potencijalnih država kandidatkinja u EFRR ETC-u — Doprinos iz naslova 4 (IPA II)

4

9 396 205

1 312 500

 

 

9 396 205

1 312 500

13 03 64 03

Sudjelovanje država iz europskog susjedstva u EFRR ETC-u — Doprinos iz naslova 4 (ENI)

4

1 459 650

231 000

 

 

1 459 650

231 000

 

Članak 13 03 64 - Međuzbroj

 

1 742 457 298

784 842 500

 

 

1 742 457 298

784 842 500

13 03 65

Europski fond za regionalni razvoj (EFRR) — Operativna tehnička pomoć

13 03 65 01

Europski fond za regionalni razvoj (EFRR) — Operativna tehnička pomoć

1.2

74 000 000

69 400 000

 

 

74 000 000

69 400 000

13 03 65 02

Europski fond za regionalni razvoj (ERDF) — Operativna tehnička pomoć kojom upravlja Komisija na zahtjev države članice

1.2

p.m.

1 028 043

 

 

p.m.

1 028 043

 

Članak 13 03 65 - Međuzbroj

 

74 000 000

70 428 043

 

 

74 000 000

70 428 043

13 03 66

Europski fond za regionalni razvoj (EFRR) — Inovacijske mjere u području održivog urbanog razvoja

1.2

53 090 514

42 472 411

 

 

53 090 514

42 472 411

13 03 67

Makroregionalne strategije 2014.–2020. — Strategija Europske unije za regiju Baltičkog mora — Tehnička pomoć

1.2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

13 03 68

Makroregionalne strategije 2014.–2020. — Strategija Europske unije za regiju Podunavlja — Tehnička pomoć

1.2

p.m.

500 000

 

 

p.m.

500 000

13 03 77

Pilot-projekti i pripremna djelovanja

13 03 77 01

Pilot-projekt — Paneuropsko usklađivanje metoda integracije Roma

1.2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

13 03 77 03

Pripremno djelovanje — Promicanje povoljnijeg okruženja za mikrokredite u Europi

1.2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

13 03 77 06

Pripremno djelovanje — Jačanje regionalne i lokalne suradnje promicanjem regionalne politike Unije na svjetskoj razini

1.2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

13 03 77 07

Pripremno djelovanje — Uspostavljanje modela upravljanja za podunavsku regiju Europske unije – bolja i učinkovitija koordinacija

1.2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

13 03 77 08

Pilot-projekt — Prema zajedničkom regionalnom identitetu, pomirenju nacija i gospodarskoj i socijalnoj suradnji uključujući paneuropsku platformu stručnosti i izvrsnosti u podunavskoj makroregiji

1.2

p.m.

322 551

 

 

p.m.

322 551

13 03 77 09

Pripremno djelovanje u pogledu Atlantskog foruma za atlantsku strategiju Europske unije

1.2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

13 03 77 10

Pripremno djelovanje — Potpora za departman Mayotte ili sva ostala područja na koja može utjecati postupak prelaska na status najudaljenije regije

1.2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

13 03 77 12

Pripremno djelovanje — Prema zajedničkom regionalnom identitetu, pomirenju nacija i gospodarskoj i socijalnoj suradnji uključujući paneuropsku platformu stručnosti i izvrsnosti u podunavskoj makroregiji

1.2

p.m.

1 234 347

 

 

p.m.

1 234 347

13 03 77 13

Pilot-projekt — Kohezijska politika i sinergija s istraživačkim i razvojnim fondovima: „put prema izvrsnosti”

1.2

p.m.

600 000

 

 

p.m.

600 000

13 03 77 14

Pripremno djelovanje — Regionalna strategija za regiju Sjevernog mora

1.2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

13 03 77 15

Pripremno djelovanje — Svjetski gradovi: suradnja EU-a i trećih zemalja u urbanom razvoju

1.2

p.m.

750 000

 

 

p.m.

750 000

13 03 77 16

Pripremno djelovanje — Stvarno i željeno stanje gospodarskog potencijala u regijama izvan grčkog glavnog grada Atene

1.2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

13 03 77 17

Pripremno djelovanje — Suradnja EU-a i CELAC-a (Zajednice latinskoameričkih i karipskih zemalja) u području teritorijalne kohezije

1.2

2 000 000

1 700 000

 

 

2 000 000

1 700 000

13 03 77 18

Pripremno djelovanje — Kohezijska politika i sinergija s istraživačkim i razvojnim fondovima: Put prema izvrsnosti – daljnji koraci

1.2

1 500 000

1 000 000

 

 

1 500 000

1 000 000

13 03 77 19

Pripremno djelovanje — Potpora rastu i upravljanju u regijama sa sporim razvojem

1.2

1 000 000

1 000 000

 

 

1 000 000

1 000 000

13 03 77 20

Pripremno djelovanje — Ekonomska konkurentna prednost i potencijal za pametnu specijalizaciju na regionalnoj razini u Rumunjskoj

1.2

p.m.

1 000 000

 

 

p.m.

1 000 000

13 03 77 21

Pilot-projekt — Strategija EU-a za jadransku i jonsku regiju (EUSAIR): osmišljavanje i priprema inicijativa i projekata sa stvarnom dodanom vrijednošću za cijelu regiju

1.2

1 300 000

650 000

 

 

1 300 000

650 000

13 03 77 22

Pripremno djelovanje — Makroregionalna strategija za razdoblje 2014.–2020.: strategija EU-a za Alpsku regiju

1.2

2 000 000

1 000 000

 

 

2 000 000

1 000 000

13 03 77 23

Pripremno djelovanje — Plan EU-a za gradove

1.2

2 500 000

1 250 000

 

 

2 500 000

1 250 000

 

Članak 13 03 77 - Međuzbroj

 

10 300 000

10 506 898

 

 

10 300 000

10 506 898

 

Poglavlje 13 03 - Ukupno

 

29 218 751 321

20 321 105 381

 

– 981 150 000

29 218 751 321

19 339 955 381

Napomene

Člankom 175. Ugovora o funkcioniranju Europske unije predviđa se da se ostvarenje ciljeva gospodarske, socijalne i teritorijalne kohezije iz članka 174. podupire djelovanjem putem strukturnih fondova koji uključuju Europski fond za regionalni razvoj (EFRR). U skladu s člankom 176., EFRR-om se želi pomoći u otklanjanju glavnih regionalnih neujednačenosti u Uniji. Zadaće, prioritetni ciljevi i ustroj strukturnih fondova utvrđeni su u skladu s člankom 177.

Člankom 80. Financijske uredbe predviđaju se financijski ispravci u slučaju rashoda nastalih kršenjem mjerodavnog prava.

Člankom 39. Uredbe (EZ) br. 1260/1999, člancima 100. i 102. Uredbe (EZ) br. 1083/2006 i člancima 85., 144. i 145. Uredbe (EU) br. 1303/2013 o kriterijima Komisije povezanima s financijskim ispravcima predviđaju se posebna pravila o financijskim ispravcima koja se primjenjuju na EFRR.

Svi prihodi od financijskih ispravaka izvršenih na temelju te osnove unose se u članak 6 5 1, 6 5 2, 6 5 3 ili 6 5 4 računa prihoda i čine namjenske prihode u skladu s člankom 21. stavkom 3. točkom (c) Financijske uredbe.

Člankom 177. Financijske uredbe utvrđuju se uvjeti za puno ili djelomično vraćanje plaćanja pretfinanciranja u vezi s predmetnom operacijom.

Člankom 82. Uredbe (EZ) br. 1083/2006 predviđaju se posebna pravila o vraćanju pretfinanciranja koja se primjenjuju na EFRR.

Vraćeni iznosi pretfinanciranja čine unutarnje namjenske prihode u skladu s člankom 21. stavkom 4. Financijske uredbe i unose se u stavku 6 1 5 0 ili 6 1 5 7.

Mjere za borbu protiv prijevare financiraju se na temelju članka 24 02 01.

Pravna osnova

Ugovor o funkcioniranju Europske unije, a posebno njegovi članci 174., 175., 176. i 177.

Uredba Vijeća (EZ) br. 1260/1999 od 21. lipnja 1999. o utvrđivanju općih odredaba o strukturnim fondovima (SL L 161, 26.6.1999., str. 1.)., a posebno njezin članak 39.

Uredba (EZ) br. 1783/1999 Europskog parlamenta i Vijeća od 12. srpnja 1999. o Europskom fondu za regionalni razvoj (SL L 213, 13.8.1999., str. 1.).

Uredba (EZ) br. 1080/2006 Europskog parlamenta i Vijeća od 5. srpnja 2006. o Europskom fondu za regionalni razvoj i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 1783/1999 (SL L 210, 31.7.2006., str. 1.).

Uredba Vijeća (EZ) br. 1083/2006 od 11. srpnja 2006. o utvrđivanju općih odredaba o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu i Kohezijskom fondu i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 1260/1999 (SL L 210, 31.7.2006., str. 25.), a posebno njezini članci 82., 83., 100. i 102.

Uredba (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002 (SL L 298, 26.10.2012, str. 21.), a posebno njezin članak 21. stavci 3. i 4. te članci 80. i 177.

Uredba (EU) br. 1303/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o utvrđivanju zajedničkih odredbi o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu, Kohezijskom fondu, Europskom poljoprivrednom fondu za ruralni razvoj i Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo i o utvrđivanju općih odredbi o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu, Kohezijskom fondu i Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo te o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 1083/2006 (SL L 347, 20.12.2013., str. 320.).

Referentni akti

Zaključci sa sastanka Europskog vijeća u Berlinu 24. i 25. ožujka 1999.

Zaključci sa sastanka Europskog vijeća u Bruxellesu 15. i 16. prosinca 2005.

Zaključci sa sastanka Europskog vijeća u Bruxellesu 7. i 8. veljače 2013.

13 03 16
Završetak Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR) — Konvergencija

Proračun 2017.

Izmjena proracuna br. 4/2017

Novi iznos

Obveze

Plaćanja

Obveze

Plaćanja

Obveze

Plaćanja

p.m.

1 367 611 177

 

– 915 477 000

p.m.

452 134 177

Napomene

Ova odobrena sredstva namijenjena su pokrivanju nepodmirenih obveza za programe u okviru cilja konvergencije EFRR-a u programskom razdoblju 2007.–2013. Taj cilj usmjeren je na ubrzanje konvergencije najnerazvijenijih država članica i regija poboljšanjem uvjeta za rast i zapošljavanje.

Dio navedenih odobrenih sredstava namijenjen je rješavanju problema nejednakosti unutar regija kako bi se osiguralo da opći stupanj razvoja određene regije ne prikriva pojase siromaštva i prostorne jedinice u nepovoljnijem položaju.

U skladu s člankom 105.a stavkom 1. Uredbe (EZ) br. 1083/2006, kako je izmijenjena Prilogom III. točkom 7. Ugovora o pristupanju Republike Hrvatske Europskoj uniji (SL L 112, 24.4.2012.), smatra se da je Komisija odobrila programe i važne projekte, koji su na dan pristupanja Hrvatske odobreni u skladu s Uredbom (EZ) br. 1085/2006 i čija provedba nije završena do tog dana, u skladu s Uredbom (EZ) br. 1083/2006 osim programa odobrenih u okviru komponenti iz članka 3. stavka 1. točaka (a) i (e) Uredbe (EZ) br. 1085/2006.

Pravna osnova

Uredba (EZ) br. 1080/2006 Europskog parlamenta i Vijeća od 5. srpnja 2006. o Europskom fondu za regionalni razvoj i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 1783/1999 (SL L 210, 31.7.2006., str. 1.).

Uredba Vijeća (EZ) br. 1083/2006 od 11. srpnja 2006. o utvrđivanju općih odredaba o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu i Kohezijskom fondu i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 1260/1999 (SL L 210, 31.7.2006., str. 25.).

13 03 18
Završetak Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR) — Regionalna konkurentnost i zapošljavanje

Proračun 2017.

Izmjena proracuna br. 4/2017

Novi iznos

Obveze

Plaćanja

Obveze

Plaćanja

Obveze

Plaćanja

p.m.

129 851 990

 

–23 165 000

p.m.

106 686 990

Napomene

Ova odobrena sredstva namijenjena su pokrivanju nepodmirenih obveza za programe u okviru cilja regionalne konkurentnosti i zapošljavanja EFRR-a u programskom razdoblju 2007.–2013. Taj je cilj izvan najnerazvijenijih regija usmjeren na poticanje konkurentnosti, privlačnosti i zapošljavanja u regijama uzimajući u obzir ciljeve utvrđene strategijom Europa 2020.

Pravna osnova

Uredba (EZ) br. 1080/2006 Europskog parlamenta i Vijeća od 5. srpnja 2006. o Europskom fondu za regionalni razvoj i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 1783/1999 (SL L 210, 31.7.2006., str. 1.).

Uredba Vijeća (EZ) br. 1083/2006 od 11. srpnja 2006. o utvrđivanju općih odredaba o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu i Kohezijskom fondu i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 1260/1999 (SL L 210, 31.7.2006., str. 25.).

13 03 19
Završetak Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR) — Europska teritorijalna suradnja

Proračun 2017.

Izmjena proracuna br. 4/2017

Novi iznos

Obveze

Plaćanja

Obveze

Plaćanja

Obveze

Plaćanja

p.m.

68 093 650

 

–42 508 000

p.m.

25 585 650

Napomene

Ova odobrena sredstva namijenjena su pokrivanju nepodmirenih obveza za programe u okviru cilja EFRR-a o europskoj teritorijalnoj suradnji u programskom razdoblju 2007.–2013. Taj cilj usmjeren je na jačanje teritorijalne i makroregionalne suradnje i razmjene iskustava na odgovarajućoj razini.

U skladu s člankom 105.a stavkom 1. Uredbe (EZ) br. 1083/2006, kako je izmijenjena Prilogom III. točkom 7. Ugovora o pristupanju Republike Hrvatske Europskoj uniji (SL L 112, 24.4.2012.), smatra se da je Komisija odobrila programe i važne projekte, koji su na dan pristupanja Hrvatske odobreni u skladu s Uredbom (EZ) br. 1085/2006 i čija provedba nije završena do tog dana, u skladu s Uredbom (EZ) br. 1083/2006, osim programa odobrenih u okviru komponenti iz članka 3. stavka 1. točaka (a) i (e) Uredbe (EZ) br. 1085/2006.

Pravna osnova

Uredba (EZ) br. 1080/2006 Europskog parlamenta i Vijeća od 5. srpnja 2006. o Europskom fondu za regionalni razvoj i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 1783/1999 (SL L 210, 31.7.2006., str. 1.).

Uredba Vijeća (EZ) br. 1083/2006 od 11. srpnja 2006. o utvrđivanju općih odredaba o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu i Kohezijskom fondu i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 1260/1999 (SL L 210, 31.7.2006., str. 25.).

POGLAVLJE 13 04 —   KOHEZIJSKI FOND (CF)

Glava

Poglavlje

Članak

Stavka

Podnaslov

FO

Proračun 2017.

Izmjena proracuna br. 4/2017

Novi iznos

Obveze

Plaćanja

Obveze

Plaćanja

Obveze

Plaćanja

13 04

KOHEZIJSKI FOND (CF)

13 04 01

Završetak projekata Kohezijskog fonda (prije 2007.)

1.2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

13 04 02

Završetak Kohezijskog fonda (2007.–2013.)

1.2

p.m.

329 335 976

 

– 256 050 013

p.m.

73 285 963

13 04 03

Završetak instrumenata za podjelu rizika koji se financiraju iz omotnice Kohezijskog fonda (2007.–2013.)

1.2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

13 04 60

Kohezijski fond — Ulaganje u rast i radna mjesta

1.2

9 055 827 791

5 651 952 000

 

 

9 055 827 791

5 651 952 000

13 04 61

Kohezijski fond — Operativna tehnička pomoć

13 04 61 01

Kohezijski fond — Operativna tehnička pomoć

1.2

24 307 786

22 300 000

 

 

24 307 786

22 300 000

13 04 61 02

Kohezijski fond — Operativna tehnička pomoć kojom upravlja Komisija na zahtjev države članice

1.2

p.m.

711 532

 

 

p.m.

711 532

 

Članak 13 04 61 - Međuzbroj

 

24 307 786

23 011 532

 

 

24 307 786

23 011 532

 

Poglavlje 13 04 - Ukupno

 

9 080 135 577

6 004 299 508

 

– 256 050 013

9 080 135 577

5 748 249 495

Napomene

Člankom 177. drugim stavkom Ugovora o funkcioniranju Europske unije predviđeno je da treba osnovati Kohezijski fond za potporu projektima u području okoliša i transeuropskih mreža u području prometne infrastrukture.

Prilogom II. člankom H Uredbe (EZ) br. 1164/94, člancima 100. i 102. Uredbe (EZ) br. 1083/2006 i člancima 85., 144. i 145. Uredbe (EU) br. 1303/2013 o kriterijima Komisije u vezi s financijskim ispravcima predviđaju se posebna pravila o financijskim ispravcima koja se primjenjuju na Kohezijski fond.

Člankom 80. Financijske uredbe predviđaju se financijski ispravci u slučaju rashoda nastalih kršenjem mjerodavnog prava. Svi prihodi od financijskih ispravaka izvršenih na temelju te osnove unose se u članke 6 5 1, 6 5 2, 6 5 3 ili 6 5 4 računa prihoda i čine namjenske prihode u skladu s člankom 21. stavkom 3. točkom (c) Financijske uredbe.

Člankom 177. Financijske uredbe utvrđuju se uvjeti za puno ili djelomično vraćanje plaćanja pretfinanciranja u vezi s predmetnom operacijom.

Člankom 82. Uredbe (EZ) br. 1083/2006 predviđaju se posebna pravila o vraćanju pretfinanciranja koja se primjenjuju na Kohezijski fond.

Vraćeni iznosi pretfinanciranja čine unutarnje namjenske prihode u skladu s člankom 21. stavkom 4. Financijske uredbe i unose se u stavku 6 1 5 0 ili 6 1 5 7.

Poslovi u okviru borbe protiv prijevara financirat će se u skladu s člankom 24 02 01.

Pravna osnova

Ugovor o funkcioniranju Europske unije, a posebno njegov članak 177.

Uredba Vijeća (EZ) br. 1164/94 od 16. svibnja 1994 o uspostavi Kohezijskog fonda. (SL L 130, 25.5.1994., str. 1.) .

Uredba Vijeća (EZ) br. 1083/2006 od 11. srpnja 2006. o utvrđivanju općih odredaba o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu i Kohezijskom fondu i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 1260/1999 (SL L 210, 31.7.2006., str. 25.), a posebno njezini članci 82., 100. i 102.

Uredba Vijeća (EZ) br. 1084/2006 od 11. srpnja 2006. o osnivanju Kohezijskoga fonda i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 1164/94 (SL L 210, 31.7.2006., str. 79.).

Uredba (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002 (SL L 298, 26.10.2012., str. 1.), a posebno njezin članak 21. stavci 3. i 4. te članci 80. i 177.

Uredba (EU) br. 1300/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o Kohezijskom fondu i stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 1084/2006 (SL L 347, 20.12.2013., str. 281.).

Uredba (EU) br. 1303/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o utvrđivanju zajedničkih odredbi o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu, Kohezijskom fondu, Europskom poljoprivrednom fondu za ruralni razvoj i Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo i o utvrđivanju općih odredbi o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu, Kohezijskom fondu i Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo te o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 1083/2006 (SL L 347, 20.12.2013., str. 320.).

Referentni akti

Zaključci sa sastanka Europskog vijeća u Bruxellesu 15. i 16. prosinca 2005.

Zaključci Europskog vijeća od 7. i 8. veljače 2013.

13 04 02
Završetak Kohezijskog fonda (2007.–2013.)

Proračun 2017.

Izmjena proracuna br. 4/2017

Novi iznos

Obveze

Plaćanja

Obveze

Plaćanja

Obveze

Plaćanja

p.m.

329 335 976

 

– 256 050 013

p.m.

73 285 963

Napomene

Ova odobrena sredstva namijenjena su pokrivanju obveza iz Kohezijskog fonda u programskom razdoblju od 2007. do 2013.

Ova odobrena sredstva namijenjena su i pokrivanju nepodmirenih obveza za mjere pripreme, praćenja, administrativne i tehničke podrške, evaluacije, revizije i inspekcije potrebnih za provedbu Uredbe (EZ) br. 1083/2006, kao što je predviđeno člankom 45. navedene Uredbe. Mogu se osobito koristiti za pokrivanje:

rashoda za potporne aktivnosti (troškovi reprezentacije, izobrazba, sastanci),

rashoda za informiranje i publikacije,

rashoda za informacijske tehnologije i telekomunikacije,

ugovora o pružanju usluga i izradi studija,

bespovratnih sredstava.

Ova odobrena sredstva namijenjena su i pokrivanju nepodmirenih obveza za mjere koje je Komisija odobrila u kontekstu pripreme programskog razdoblja 2014.–2020.

U skladu s člankom 105.a stavkom 1. Uredbe (EZ) br. 1083/2006, kako je izmijenjena Prilogom III. točkom 7. Ugovora o pristupanju Republike Hrvatske Europskoj uniji (SL L 112, 24.4.2012.), smatra se da je Komisija odobrila programe i važne projekte, koji su na dan pristupanja Hrvatske odobreni u skladu s Uredbom (EZ) br. 1085/2006 i čija provedba nije završena do tog dana, u skladu s Uredbom (EZ) br. 1083/2006 osim programa odobrenih u okviru komponenti iz članka 3. stavka 1. točaka (a) i (e) Uredbe (EZ) br. 1085/2006.

Pravna osnova

Uredba Vijeća (EZ) br. 1083/2006 od 11. srpnja 2006. o utvrđivanju općih odredaba o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu i Kohezijskom fondu i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 1260/1999 (SL L 210, 31.7.2006., str. 25.).

Uredba Vijeća (EZ) br. 1084/2006 od 11. srpnja 2006. o osnivanju Kohezijskoga fonda i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 1164/94 (SL L 210, 31.7.2006., str. 79.).

Referentni akti

Ugovor o osnivanju Europske zajednice, a posebno njegovi članci 158. i 161.

Ugovor o funkcioniranju Europske unije, a posebno njegovi članci 174. i 177.

POGLAVLJE 13 06 —   FOND SOLIDARNOSTI

Glava

Poglavlje

Članak

Stavka

Podnaslov

FO

Proračun 2017.

Izmjena proracuna br. 4/2017

Novi iznos

Obveze

Plaćanja

Obveze

Plaćanja

Obveze

Plaćanja

13 06

FOND SOLIDARNOSTI

13 06 01

Pomoć državama članicama u slučaju prirodnih katastrofa velikih razmjera s teškim posljedicama na životne uvjete, prirodni okoliš ili gospodarstvo

9

120 402 434

120 402 434

1 166 797 579

1 166 797 579

1 287 200 013

1 287 200 013

13 06 02

Pomoć državama u fazi pregovora o pristupanju u slučaju prirodnih katastrofa velikih razmjera s teškim posljedicama na životne uvjete, prirodni okoliš ili gospodarstvo

9

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

 

Poglavlje 13 06 - Ukupno

 

120 402 434

120 402 434

1 166 797 579

1 166 797 579

1 287 200 013

1 287 200 013

13 06 01
Pomoć državama članicama u slučaju prirodnih katastrofa velikih razmjera s teškim posljedicama na životne uvjete, prirodni okoliš ili gospodarstvo

Proračun 2017.

Izmjena proracuna br. 4/2017

Novi iznos

Obveze

Plaćanja

Obveze

Plaćanja

Obveze

Plaćanja

120 402 434

120 402 434

1 166 797 579

1 166 797 579

1 287 200 013

1 287 200 013

Napomene

U ovaj članak unose se odobrena sredstva koja proizlaze iz mobilizacije Fonda solidarnosti Europske unije u slučaju katastrofa velikih razmjera ili regionalnih katastrofa u državama članicama. U slučaju prirodnih katastrofa pomoć se treba osigurati pogođenim državama članicama, a u tom se slučaju utvrđuje rok za uporabu dodijeljene financijske pomoći i države korisnice moraju valjano obrazložiti način na koji je primljena pomoć iskorištena. Za primljenu financijsku potporu koja je naknadno prebijena plaćanjima trećih strana, primjerice primjenom načela „onečišćivač plaća”, ili je rezultat prekomjerne isplate u odnosu na konačno procijenjenu štetu, trebao bi se osigurati povrat.

Uz izuzetak predujmova, dodjela odobrenih sredstava vrši se prijenosima odobrenih sredstava iz pričuve ili izmjenom proračuna u slučaju nedostatnih odobrenih sredstava u pričuvi, i to paralelno s odlukom Fonda solidarnosti Europske unije o mobilizaciji.

Pravna osnova

Uredba Vijeća (EZ) br. 2012/2002 od 11. studenoga 2002. o osnivanju Fonda solidarnosti Europske unije (SL L 311, 14.11.2002., str. 3.).

Uredba Vijeća (EU, Euratom) br. 1311/2013 od 2. prosinca 2013. kojom se uspostavlja višegodišnji financijski okvir za razdoblje 2014.–2020. (SL L 347, 20.12.2013., str. 884.), a posebno njezin članak 10.

GLAVA 40.

PRIČUVE

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Proračun 2017.

Izmjena proracuna br. 4/2017

Novi iznos

Obveze

Plaćanja

Obveze

Plaćanja

Obveze

Plaćanja

40 01

PRIČUVE ZA ADMINISTRATIVNE RASHODE

5 769 253

5 769 253

 

 

5 769 253

5 769 253

40 02

PRIČUVE ZA FINANCIJSKE INTERVENCIJE

566 089 522

372 326 522

 

 

566 089 522

372 326 522

40 03

NEGATIVNA PRIČUVA

p.m.

–70 402 434

 

70 402 434

p.m.

p.m.

 

Glava 40 - Ukupno

571 858 775

307 693 341

 

70 402 434

571 858 775

378 095 775

POGLAVLJE 40 03 —   NEGATIVNA PRIČUVA

Glava

Poglavlje

Članak

Stavka

Podnaslov

FO

Proračun 2017.

Izmjena proracuna br. 4/2017

Novi iznos

Obveze

Plaćanja

Obveze

Plaćanja

Obveze

Plaćanja

40 03

NEGATIVNA PRIČUVA

40 03 01

Negativna pričuva

8

p.m.

–70 402 434

 

70 402 434

p.m.

p.m.

 

Poglavlje 40 03 - Ukupno

 

p.m.

–70 402 434

 

70 402 434

p.m.

p.m.

40 03 01
Negativna pričuva

Proračun 2017.

Izmjena proracuna br. 4/2017

Novi iznos

Obveze

Plaćanja

Obveze

Plaćanja

Obveze

Plaćanja

p.m.

–70 402 434

 

70 402 434

p.m.

p.m.

Napomene

Načelo negativne pričuve utvrđeno je člankom 47. Financijske uredbe. Ovu pričuvu potrebno je povući prije kraja financijske godine putem prijenosa u skladu s postupkom utvrđenim člancima 26. i 27. Financijske uredbe.

Pravna osnova

Uredba (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002 (SL L 298, 26.10.2012., str. 1.).