ISSN 1977-0847

Službeni list

Europske unije

L 329

European flag  

Hrvatsko izdanje

Zakonodavstvo

Godište 60.
13. prosinca 2017.


Sadržaj

 

II.   Nezakonodavni akti

Stranica

 

 

UREDBE

 

*

Delegirana uredba Komisije (EU) 2017/2293 оd 3. kolovoza 2017. o uvjetima razredbe bez ispitivanja proizvoda od križno laminiranog drva obuhvaćenih usklađenom normom EN 16351 i proizvoda od lameliranog furnirskog drva obuhvaćenih usklađenom normom EN 14374 s obzirom na njihovu reakciju na požar ( 1 )

1

 

*

Delegirana uredba Komisije (EU) 2017/2294 оd 28. kolovoza 2017. o izmjeni Delegirane uredbe (EU) 2017/565 u pogledu detaljnog utvrđivanja definicije sistematskog internalizatora za potrebe Direktive 2014/65/EU ( 1 )

4

 

*

Delegirana uredba Komisije (EU) 2017/2295 оd 4. rujna 2017. o dopuni Uredbe (EU) br. 575/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu regulatornih tehničkih standarda za objavljivanje opterećene i neopterećene imovine ( 1 )

6

 

*

Uredba Komisije (EU) 2017/2296 оd 4. prosinca 2017. o zabrani ribolova manjića u vodama Unije u zoni IV. za plovila koja plove pod zastavom Danske

20

 

*

Uredba Komisije (EU) 2017/2297 оd 4. prosinca 2017. o zabrani ribolova škampa u zonama VIII.a, VIII.b, VIII.d i VIII.e za plovila koja plove pod zastavom Belgije

23

 

*

Provedbena uredba Komisije (EU) 2017/2298 оd 12. prosinca 2017. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 669/2009 o provedbi Uredbe (EZ) br. 882/2004 Europskog parlamenta i Vijeća s obzirom na povećanu razinu službenih kontrola uvoza određene hrane za životinje i hrane neživotinjskoga podrijetla ( 1 )

26

 

*

Provedbena uredba Komisije (EU) 2017/2299 оd 12. prosinca 2017. o odobrenju pripravka Pediococcus acidilactici CNCM MA 18/5M kao dodatka hrani za svinje za tov, manje značajne vrste svinja (odbijene i za tov), piliće za tov te manje značajne vrste peradi za tov i za nesenje, o odobrenju tog dodatka hrani za životinje za uporabu u vodi za piće te o izmjeni uredaba (EZ) br. 2036/2005, (EZ) br. 1200/2005 i Provedbene uredbe (EU) br. 413/2013 (nositelj odobrenja Danstar Ferment AG, kojeg zastupa Lallemand SAS) ( 1 )

33

 

*

Provedbena uredba Komisije (EU) 2017/2300 оd 12. prosinca 2017. o pokretanju ispitnog postupka o mogućem izbjegavanju antidampinških mjera uvedenih Provedbenom uredbom (EU) 2015/82 na uvoz limunske kiseline podrijetlom iz Narodne Republike Kine uvozom limunske kiseline koja se otprema iz Kambodže, neovisno o tome je li deklarirana kao proizvod podrijetlom iz Kambodže ili nije, te o uvjetovanju takvog uvoza evidentiranjem

39

 

 

ODLUKE

 

*

Odluka Vijeća (EU) 2017/2301 od 4. prosinca 2017. o stajalištu koje treba zauzeti u ime Europske unije u okviru Odbora veleposlanika AKP-EU u pogledu provedbe članka 68. Sporazuma o partnerstvu AKP-EU

45

 

*

Odluka Vijeća (ZVSP) 2017/2302 od 12. prosinca 2017. u potpori aktivnostima OPCW-a za pomoć u operacijama čišćenja bivše lokacije za skladištenje kemijskog oružja u Libiji u okviru provedbe Strategije EU-a za sprečavanje širenja oružja za masovno uništenje

49

 

*

Odluka Vijeća (ZVSP) 2017/2303 od 12. prosinca 2017. u potpori daljnjoj provedbi Rezolucije Vijeća sigurnosti UN-a 2118 (2013) i Odluci Izvršnog vijeća Organizacije za zabranu kemijskog oružja (OPCW) EC-M-33/DEC.1 o uništenju sirijskog kemijskog oružja u okviru provedbe Strategije EU-a za sprečavanje širenja oružja za masovno uništenje

55

 

*

Provedbena odluka Komisije (EU) 2017/2304 оd 12. prosinca 2017. o određenim privremenim zaštitnim mjerama povezanima s visoko patogenom influencom ptica podtipa H5 u Nizozemskoj (priopćeno pod brojem dokumenta C(2017) 8719)  ( 1 )

61

 


 

(1)   Tekst značajan za EGP.

HR

Akti čiji su naslovi tiskani običnim slovima su oni koji se odnose na svakodnevno upravljanje poljoprivrednim pitanjima, a općenito vrijede ograničeno razdoblje.

Naslovi svih drugih akata tiskani su masnim slovima, a prethodi im zvjezdica.


II. Nezakonodavni akti

UREDBE

13.12.2017   

HR

Službeni list Europske unije

L 329/1


DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2017/2293

оd 3. kolovoza 2017.

o uvjetima razredbe bez ispitivanja proizvoda od križno laminiranog drva obuhvaćenih usklađenom normom EN 16351 i proizvoda od lameliranog furnirskog drva obuhvaćenih usklađenom normom EN 14374 s obzirom na njihovu reakciju na požar

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 305/2011 Europskog parlamenta i Vijeća od 9. ožujka 2011. o utvrđivanju usklađenih uvjeta za stavljanje na tržište građevnih proizvoda i stavljanju izvan snage Direktive Vijeća 89/106/EEZ (1), a posebno njezin članak 27. stavak 5.,

budući da:

(1)

Delegiranom uredbom Komisije (EU) 2016/364 (2) donesen je sustav za klasifikaciju svojstva građevnih proizvoda u pogledu njihove reakcije na požar. Proizvodi od križno laminiranog drva i proizvodi od lameliranog furnirskog drva su građevni proizvodi na koje se ta delegirana uredba primjenjuje.

(2)

Iz ispitivanja se može zaključiti da proizvodi od križno laminiranog drva obuhvaćeni usklađenom normom EN 16351 i proizvodi od lameliranog furnirskog drva obuhvaćeni usklađenom normom EN 14374 imaju stalno i predvidivo svojstvo u pogledu reakcije na požar ako ispunjavaju određene uvjete s obzirom na oblik proizvoda te na njegovu ugradnju, prosječnu gustoću i debljinu.

(3)

Stoga bi trebalo smatrati da proizvodi od križno laminiranog drva obuhvaćeni usklađenom normom EN 16351 i proizvodi od lameliranog furnirskog drva obuhvaćeni usklađenom normom EN 14374 odgovaraju određenom razredu svojstva u pogledu reakcije na požar utvrđenom u Delegiranoj uredbi (EU) 2016/364 ako ispunjavaju te uvjete, bez potrebe za daljnjim ispitivanjem,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Smatra se da proizvodi od križno laminiranog drva obuhvaćeni usklađenom normom EN 16351 i proizvodi od lameliranog furnirskog drva obuhvaćeni usklađenom normom EN 14374 koji ispunjavaju uvjete navedene u Prilogu odgovaraju razredima svojstva navedenima u Prilogu bez ispitivanja.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 3. kolovoza 2017.

Za Komisiju

Predsjednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  SL L 88, 4.4.2011., str. 5.

(2)  Delegirana uredba Komisije (EU) 2016/364 оd 1. srpnja 2015. o klasifikaciji reakcije na požar građevnih proizvoda u skladu s Uredbom (EU) br. 305/2011 Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 68, 15.3.2016., str. 4.).


PRILOG

Tablica 1.

Razredi svojstva reakcije na požar za proizvode od križno laminiranog drva i proizvode od lameliranog furnirskog drva za zidove i stropove

Proizvod (1)

Podaci o proizvodu

Najmanja prosječna gustoća (2) (kg/m3)

Najmanja ukupna debljina (mm)

Razred (3)

proizvodi od križno laminiranog drva obuhvaćeni usklađenom normom EN 16351

najmanja debljina sloja od 18 mm

350

54

D-s2, d0 (4)

proizvodi od lameliranog furnirskog drva obuhvaćeni usklađenom normom EN 14374

najmanja debljina furnira od 3 mm

400

18

D-s2, d0 (4)


Tablica 2.

Razredi svojstva reakcije na požar za proizvode od križno laminiranog drva i proizvode od lameliranog furnirskog drva za podove

Proizvod (5)

Podaci o proizvodu

Najmanja prosječna gustoća (6) (kg/m3)

Najmanja ukupna debljina (mm)

Razred za podove (7)

proizvodi od križno laminiranog drva obuhvaćeni usklađenom normom EN 16351

najmanja debljina sloja od 18 mm i s površinskim slojem od borovine

430

54

DFL-s1 (8)

proizvodi od križno laminiranog drva obuhvaćeni usklađenom normom EN 16351

najmanja debljina sloja od 18 mm i s površinskim slojem od smrekovine

400

54

DFL-s1 (8)

proizvodi od lameliranog furnirskog drva obuhvaćeni usklađenom normom EN 14374

s najmanjom debljinom furnira od 3 mm i s površinskim slojem od borovine

480

15

DFL-s1 (8)

proizvodi od lameliranog furnirskog drva obuhvaćeni usklađenom normom EN 14374

s najmanjom debljinom furnira od 3 mm i s površinskim slojem od borovine

430

20

DFL-s1 (8)

proizvodi od lameliranog furnirskog drva obuhvaćeni usklađenom normom EN 14374

s najmanjom debljinom furnira od 3 mm i s površinskim slojem od smrekovine

400

15

DFL-s1 (8)


(1)  Primjenjuje se na sve vrste i ljepila obuhvaćene normama za proizvode.

(2)  Kondicionirano u skladu s normom EN 13238.

(3)  Razred kako je utvrđen u tablici 1. Priloga Delegiranoj uredbi (EU) 2016/364.

(4)  Razred vrijedi za bilo koju podlogu ili procjep iza nje.

(5)  Primjenjiv i na gazišta stuba.

(6)  Kondicionirano u skladu s normom EN 13238.

(7)  Razred kako je utvrđen u tablici 2. Priloga Delegiranoj uredbi (EU) 2016/364.

(8)  Razred vrijedi za bilo koju podlogu ili procjep iza nje.


13.12.2017   

HR

Službeni list Europske unije

L 329/4


DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2017/2294

оd 28. kolovoza 2017.

o izmjeni Delegirane uredbe (EU) 2017/565 u pogledu detaljnog utvrđivanja definicije sistematskog internalizatora za potrebe Direktive 2014/65/EU

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Direktivu 2014/65/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 15. svibnja 2014. o tržištu financijskih instrumenata i izmjeni Direktive 2002/92/EZ i Direktive 2011/61/EU (1), a posebno njezin članak 4. stavak 2.,

budući da:

(1)

Kako bi se dodatno osigurala objektivna i učinkovita primjena u Uniji definicije sistematskog internalizatora kako je utvrđena u članku 4. stavku 1. podstavku 20. Direktive 2014/65/EU, trebalo bi osigurati dodatna pojašnjenja u pogledu novih tehnoloških kretanja na tržištima vrijednosnih papira povezanih s mehanizmima uparivanja u kojima mogu sudjelovati investicijska društva.

(2)

Tehnološki razvoj na tržištima vrijednosnih papira doveo je do pojave elektroničkih komunikacijskih mreža kojima se omogućuje povezivanje nekoliko investicijskih društava koja namjeravaju poslovati pod oznakom sistematskog internalizatora s drugim osiguravateljima likvidnosti koji primjenjuju tehnike visokofrekventnog algoritamskog trgovanja. Postoji rizik da će ta kretanja ugroziti jasno razlikovanje bilateralnog trgovanja za vlastiti račun pri izvršenju naloga klijenata od multilateralnog trgovanja predviđeno Delegiranom uredbom Komisije (EU) 2017/565 (2). Stoga je zbog tih tehnoloških i tržišnih kretanja nužno utvrditi da sistematskom internalizatoru nije dopušteno redovito sudjelovanje u unutarnjem ili vanjskom uparivanju transakcija putem trgovanja za vlastiti račun uparivanjem naloga ili drugih vrsta naizmjeničnih transakcija određenim financijskim instrumentom izvan mjesta trgovanja koje de facto ne uključuju rizik.

(3)

Budući da centralizirano upravljanje rizikom unutar grupe obično uključuje prijenos rizika koji je investicijsko društvo akumuliralo kao rezultat transakcija s trećim stranama na subjekt u okviru iste te grupe koji nema sposobnost davanja ponuda i drugih informacija o trgovinskim interesima ili sposobnost odbijanja ili izmjene takvih transakcija, ti bi se prijenosi i dalje trebali smatrati trgovanjem za vlastiti račun ako se provode isključivo u svrhu centralizacije upravljanja rizikom grupe.

(4)

Radi jasnoće i pravne sigurnosti tekst o datumu primjene Delegirane uredbe (EU) 2017/565 trebalo bi stoga uskladiti s tekstom o datumu primjene Direktive 2014/65/EU.

(5)

Kako bi se osiguralo nesmetano funkcioniranje financijskih tržišta, potrebno je da ova Uredba hitno stupi na snagu.

(6)

Mjere predviđene ovom Uredbom u skladu su s mišljenjem stručne skupine Europskog odbora za vrijednosne papire,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Delegirana uredba (EU) 2017/565 mijenja se kako slijedi:

1.

Umeće se sljedeći članak 16.a:

„Članak 16.a

Sudjelovanje u mehanizmima uparivanja

Ne smatra se da investicijsko društvo trguje za vlastiti račun za potrebe članka 4. stavka 1. podstavka 20. Direktive 2014/65/EU ako to investicijsko društvo sudjeluje u mehanizmima uparivanja sa subjektima izvan vlastite grupe, pri čemu su cilj ili posljedica tog djelovanja provedba naizmjeničnih transakcija financijskim instrumentom izvan mjesta trgovanja koje de facto ne uključuju rizik.”

2.

U članku 91. drugi stavak zamjenjuje se sljedećim:

„Primjenjuje se od 3. siječnja 2018.”

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu sljedećeg dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 28. kolovoza 2017.

Za Komisiju

Predsjednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  SL L 173, 12.6.2014., str. 349.

(2)  Delegirana uredba Komisije (EU) 2017/565 оd 25. travnja 2016. o dopuni Direktive 2014/65/EU Europskog parlamenta i Vijeća u vezi s organizacijskim zahtjevima i uvjetima poslovanja investicijskih društava te izrazima definiranima za potrebe te Direktive (SL L 87, 31.3.2017., str. 1.).


13.12.2017   

HR

Službeni list Europske unije

L 329/6


DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2017/2295

оd 4. rujna 2017.

o dopuni Uredbe (EU) br. 575/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu regulatornih tehničkih standarda za objavljivanje opterećene i neopterećene imovine

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 575/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. lipnja 2013. o bonitetnim zahtjevima za kreditne institucije i investicijska društva i o izmjeni Uredbe (EU) br. 648/2012 (1), a posebno njezin članak 443. četvrti podstavak,

budući da:

(1)

U skladu s člankom 443. prvim podstavkom Uredbe (EU) br. 575/2013 Europsko nadzorno tijelo za bankarstvo (EBA) izdalo je 27. lipnja 2014. smjernice o objavi opterećene i neopterećene imovine („EBA-ine smjernice o objavi” (2)). Člankom 443. drugim podstavkom Uredbe (EU) br. 575/2013 predviđeno je da EBA izradi nacrt regulatornih tehničkih standarda kojima se pobliže određuju objave vrijednosti bilance po kategoriji izloženosti podijeljene prema kvaliteti imovine i ukupnom iznosu neopterećene vrijednosti bilance, uzimajući u obzir Preporuku ESRB/2012/2 Europskog odbora za sistemske rizike od 20. prosinca 2012. o financiranju kreditnih institucija („Preporuka ESRB/2012/2”) (3) i pod uvjetom da EBA navede u svojem izvješću da takva dodatna objava nudi pouzdane i smislene informacije. U izvješću EBA-e o opterećenju imovine (4) zaključeno je da je objavljivanje opterećenja imovine u Uniji od ključne važnosti jer sudionicima na tržištu omogućuje bolje razumijevanje i analizu profila likvidnosti i solventnosti institucija te jasnu i dosljednu usporedbu među državama članicama. EBA je na temelju tih zaključaka izradila nacrt regulatornih tehničkih standarda kako bi se osigurao potpuno usklađen pristup objavi opterećenja imovine.

(2)

EBA-inim smjernicama o objavi obuhvaćena je opterećena i neopterećena imovina. Naime, člankom 443. prvim podstavkom Uredbe (EU) br. 575/2013 u obzir se mora uzeti Preporuka ESRB/2012/2, i to posebno Preporuka D o transparentnosti tržišta pri opterećenju imovine („Preporuka D”). U točki 1. podtočki (a) Preporuke D preporučuje se objava opterećene i neopterećene imovine. Člankom 443. drugim podstavkom Uredbe (EU) br. 575/2013 predviđeno je i da se Preporuka ESRB/2012/2 mora uzeti u obzir pri izradi nacrta regulatornih tehničkih standarda iz tog podstavka. Osim toga, opterećena imovina mora biti uključena u te standarde kako bi se osiguralo da se objavom pružaju pouzdane i smislene informacije. Stoga bi trebalo objaviti i opterećenu i neopterećenu imovinu.

(3)

EBA-i je u okviru Preporuke D savjetovano da pri izradi svojih smjernica o objavi osigura da se razina i kretanje imovine koja je opterećena u korist središnjih banaka te iznos likvidnosne pomoći koju daju središnje banke ne smiju otkriti. Taj je savjet u ovoj Uredbi također uzet u obzir.

(4)

Opterećena imovina ili primljeni kolateral i ostale izvanbilančne stavke mogu se založiti radi osiguravanja financiranja. Stoga, kako bi se sudionicima na tržištu omogućilo bolje razumijevanje i analiziranje profila likvidnosti i solventnosti institucija te pristup informacijama o dostupnosti imovine za osiguravanje financiranja, institucije bi trebale zasebno objaviti opterećenje sve bilančne imovine i opterećenje svih izvanbilančnih stavki. Objava bi se trebala odnositi na sav primljeni kolateral koji proizlazi iz svih bilančnih i izvanbilančnih transakcija bez obzira na njihov rok dospijeća, uključujući sve poslove sa središnjim bankama. Iako imovina koja je objavljena kao opterećena imovina uključuje imovinu koja je opterećena kao rezultat svih poslova s bilo kojom drugom ugovornom stranom (uključujući središnje banke), opterećenje koje proizlazi iz poslova sa središnjimbankama nije potrebno objaviti odvojeno od opterećenja koje proizlazi iz poslova s drugim ugovornim stranama. Time se ne dovodi u pitanje sloboda središnjih banaka da utvrde načine za objavu likvidnosne pomoći u izvanrednim situacijama.

(5)

Kako bi se osigurala dosljednost te promicala usporedivost i transparentnost, odredbe koje se odnose na obrasce za objavu o opterećenju imovine trebale bi se temeljiti na izvještajnim zahtjevima u pogledu opterećenja predviđenima Provedbenom uredbom Komisije (EU) br. 680/2014 (5). Međutim, kako bi se izbjegle neželjene posljedice (kao što je mogućnost utvrđivanja financiranja središnje banke u izvanrednim situacijama), potrebna su neka odstupanja. Konkretno, te uzimajući u obzir Preporuku D, objava informacija koje se odnose na iznos opterećene i neopterećene imovine trebala bi se temeljiti na srednjoj vrijednosti, a ne na vrijednosti u određenom trenutku kako se zahtijeva u Prilogu XVII. Provedbenoj uredbi (EU) br. 680/2014. Isto tako, razina granularnosti informacija koje se objavljuju za posebne vrijednosti i transakcije trebala bi biti manja nego za izvještajne zahtjeve iz Provedbene uredbe (EU) br. 680/2014. Nadalje, budući da opterećenje imovine uvelike ovisi o profilu rizičnosti i poslovnom modelu predmetne institucije, kvantitativni bi se podaci trebali nadopuniti opisnim informacijama.

(6)

Zahtjevi za objavu opterećene i neopterećene imovine, posebno zahtjevi za objavu povezani s prenesenom imovinom, založenom imovinom i izvanbilančnim primljenim i danim kolateralom, trebali bi se primjenjivati uz sve postojeće zahtjeve za objavu u skladu s primjenjivim računovodstvenim okvirom.

(7)

Kako bi se osigurala razmjerna primjena zahtjeva za objavu iz članka 443. Uredbe (EU) br. 575/2013 na manje institucije koje nemaju značajnu razinu opterećenja imovine, od takvih manjih institucija ne bi se trebali zahtijevati podaci o kvaliteti opterećene i neopterećene imovine. Informacije o kvaliteti opterećene i neopterećene imovine („pokazatelji kvalitete imovine”) temelje se na svojstvima kvalitete imovine koja se pripisuju imovini iznimno visoke likvidnosti i kreditne kvalitete te imovini visoke likvidnosti i kreditne kvalitete, kako je utvrđeno u Delegiranoj uredbi Komisije (EU) 2015/61 (6). Budući da tom Delegiranom uredbom nisu obuhvaćena investicijska društva koja nisu dio bankovne grupacije i da se u slučaju kada investicijska društva čine dio bankovne grupacije odgovarajuće informacije objavljuju na konsolidiranoj osnovi, primjereno je i investicijska društva izuzeti od obveze objave informacija o kvaliteti opterećene i neopterećene imovine radi izbjegavanja nerazmjernih troškova.

(8)

S obzirom na to da je obveza pružanja informacija o pokazateljima kvalitete imovine novost, primjenu odredaba o objavi takvih pokazatelja trebalo bi odgoditi za godinu dana kako bi institucije mogle razviti potrebne IT sustave.

(9)

Ova se Uredba temelji na nacrtu regulatornih tehničkih standarda koji je EBA dostavila Komisiji.

(10)

EBA je provela otvorena javna savjetovanja o nacrtu regulatornih tehničkih standarda na kojima se temelji ova Uredba, analizirala moguće povezane troškove i koristi te zatražila mišljenje Interesne skupine za bankarstvo uspostavljene u skladu s člankom 37. Uredbe (EU) br. 1093/2010 Europskog parlamenta i Vijeća (7),

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Zahtjevi za objavu za sve institucije

1.   Institucije objavljuju iznos opterećene i neopterećene imovine u skladu s primjenjivim računovodstvenim okvirom prema vrsti imovine u stupcima C010, C040, C060 i C090 u obrascu A u Prilogu I., u skladu s uputama iz Priloga II.

2.   Institucije objavljuju informacije o primljenom kolateralu prema vrsti imovine u stupcima C010 i C040 u obrascu B u Prilogu I., u skladu s uputama iz Priloga II.

3.   Institucije objavljuju obveze povezane s opterećenom imovinom i primljenim kolateralom kako je navedeno u obrascu C u Prilogu I., u skladu s uputama iz Priloga II.

4.   Institucije objavljuju opisne informacije o utjecaju svojeg poslovnog modela na njihovu razinu opterećenja i o važnosti opterećenja u svojem poslovnom modelu kako je navedeno u obrascu D u Prilogu I., u skladu s uputama iz Priloga II.

Članak 2.

Dodatni zahtjevi za objavu za određene institucije

1.   Osim informacija iz članka 1. institucije koje ispunjavaju uvjete navedene u stavku 2. objavljuju:

(a)

pokazatelje kvalitete imovine prema vrsti imovine u stupcima C030, C050, C080 i C100 kako je navedeno u obrascu A u Prilogu I., u skladu s uputama iz Priloga II.;

(b)

pokazatelje kvalitete imovine prema vrsti primljenoga kolaterala i izdanih dužničkih vrijednosnih papira, uključujući pokrivene obveznice i vrijednosne papire osigurane imovinom, u stupcima C030 i C060 kako je navedeno u obrascu B u Prilogu I., u skladu s uputama iz Priloga II.

2.   Stavak 1. primjenjuje se samo na kreditne institucije koje ispunjavaju jedan od sljedećih uvjeta:

(a)

njihova ukupna imovina, izračunana u skladu s odjeljkom 1.6. točkom 10. Priloga XVII. Uredbi (EU) br. 680/2014, iznosi više od 30 milijardi EUR;

(b)

njihova je razina opterećenja imovine, izračunana u skladu s odjeljkom 1.6. točkom 9. Priloga XVII. Uredbi (EU) br. 680/2014, veća od 15 %.

Članak 3.

Stupanje na snagu

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Članak 2. primjenjuje se od 2. siječnja 2019.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 4. rujna 2017.

Za Komisiju

Predsjednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  SL L 176, 27.6.2013., str. 1.

(2)  Smjernice o objavi opterećene i neopterećene imovine (EBA/GL/2014/03).

(3)  SL C 119, 25.4.2013., str. 1.

(4)  Izvješće EBA-e o opterećenju imovine, rujan 2015.

(5)  Provedbena uredba Komisije (EU) br. 680/2014 od 16. travnja 2014. o utvrđivanju provedbenih tehničkih standarda o nadzornom izvješćivanju institucija u skladu s Uredbom (EU) br. 575/2013 Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 191, 28.6.2014., str. 1.).

(6)  Delegirana uredba Komisije (EU) 2015/61 оd 10. listopada 2014. o dopuni Uredbe (EU) br. 575/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu zahtjeva za likvidnosnu pokrivenost kreditnih institucija (SL L 11, 17.1.2015., str. 1.).

(7)  Uredba (EU) br. 1093/2010 Europskog parlamenta i Vijeća od 24. studenoga 2010. o osnivanju europskog nadzornog tijela (Europskog nadzornog tijela za bankarstvo) kojom se izmjenjuje Odluka br. 716/2009/EZ i stavlja izvan snage Odluka Komisije 2009/78/EZ (SL L 331, 15.12.2010., str. 12.).


PRILOG I.

Obrasci

Obrazac A: Opterećena i neopterećena imovina

Obrazac A – Opterećena i neopterećena imovina

 

Knjigovodstvena vrijednost opterećene imovine

Fer vrijednost opterećene imovine

Knjigovodstvena vrijednost neopterećene imovine

Fer vrijednost neopterećene imovine

 

od čega teoretski prihvatljiva EHQLA i HQLA

 

od čega teoretski prihvatljiva EHQLA i HQLA

 

od čega EHQLA i HQLA

 

od čega EHQLA i HQLA

010

030

040

050

060

080

090

100

010

Imovina izvještajne institucije

 

 

 

 

 

 

 

 

030

Vlasnički instrumenti

 

 

 

 

 

 

 

 

040

Dužnički vrijednosni papiri

 

 

 

 

 

 

 

 

050

od čega: pokrivene obveznice

 

 

 

 

 

 

 

 

060

od čega: vrijednosni papiri osigurani imovinom

 

 

 

 

 

 

 

 

070

od čega: izdanje općih država

 

 

 

 

 

 

 

 

080

od čega: izdanje financijskih društava

 

 

 

 

 

 

 

 

090

od čega: izdanje nefinancijskih društava

 

 

 

 

 

 

 

 

120

Ostala imovina

 

 

 

 

 

 

 

 

121

od čega: …

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrazac B: Primljeni kolateral

Obrazac B – Primljeni kolateral

 

Fer vrijednost primljenog opterećenog kolaterala ili izdanih vlastitih dužničkih vrijednosnih papira

Neopterećeno

Fer vrijednost primljenog kolaterala ili izdanih vlastitih dužničkih vrijednosnih papira koji mogu biti opterećeni

 

od čega teoretski prihvatljiva EHQLA i HQLA

 

od čega EHQLA i HQLA

010

030

040

060

130

Kolateral koji je primila izvještajna institucija

 

 

 

 

140

Okvirni krediti

 

 

 

 

150

Vlasnički instrumenti

 

 

 

 

160

Dužnički vrijednosni papiri

 

 

 

 

170

od čega: pokrivene obveznice

 

 

 

 

180

od čega: vrijednosni papiri osigurani imovinom

 

 

 

 

190

od čega: izdanje općih država

 

 

 

 

200

od čega: izdanje financijskih društava

 

 

 

 

210

od čega: izdanje nefinancijskih društava

 

 

 

 

220

Krediti i predujmovi osim okvirnih kredita

 

 

 

 

230

Ostali primljeni kolaterali

 

 

 

 

231

od čega: …

 

 

 

 

240

Izdani vlastiti dužnički vrijednosni papiri osim pokrivenih obveznica ili vrijednosnih papira osiguranih imovinom

 

 

 

 

241

Vlastite pokrivene obveznice i izdani nezaloženi vrijednosni papiri osigurani imovinom

 

 

 

 

250

UKUPNO IMOVINA, PRIMLJENI KOLATERALI I IZDANI VLASTITI DUŽNIČKI VRIJEDNOSNI PAPIRI

 

 

 

 

Obrazac C: Izvori opterećenja

Obrazac C – Izvori opterećenja

 

Usklađene obveze, potencijalne obveze ili vrijednosni papiri dani u zajam

Imovina, primljeni kolateral i izdani vlastiti dužnički vrijednosni papiri osim pokrivenih obveznica i opterećenih vrijednosnih papira osiguranih imovinom

010

030

010

Knjigovodstveni iznos odabranih financijskih obveza

 

 

011

od čega: …

 

 

Obrazac D: Popratne opisne informacije

Obrazac D – Popratne opisne informacije

Opisne informacije o utjecaju poslovnog modela na opterećenje imovine i važnost opterećenja za model poslovanja institucije, čime se korisnicima omogućava kontekst objava potrebnih za obrasce A do C.


PRILOG II.

Upute za ispunjivanje obrazaca za objavu

1.

Institucije objavljuju stavke iz tablica 1. do 7. na isti način kako se prijavljuju u skladu s Prilogom XVI. Provedbenoj uredbi Komisije (EU) br. 680/2014 ako u tim tablicama nije predviđeno drukčije.

Stavke iz točke 1. objavljuju se primjenom srednje vrijednosti. Srednje su vrijednosti uzastopne tromjesečne srednje vrijednosti tijekom prethodnih dvanaest mjeseci i utvrđuju se interpolacijom.

Ako se objavljuje na konsolidiranoj osnovi, primjenjivi opseg konsolidacije opseg je bonitetne konsolidacije kako je definirano u dijelu prvom, glavi II., poglavlju 2., odjeljku 2. Uredbe (EU) br. 575/2013.

Obrazac A – Opterećena i neopterećena imovina

Tablica 1.: Upute za posebne retke u obrascu A

Redci

Pravna osnova i upute

010

Imovina izvještajne institucije [Međunarodni računovodstveni standardi (MRS) 1.9 (a), Smjernice za primjenu (IG) 6]

Ukupna imovina koju je institucija iskazala u svojoj bilanci, uz iznimku vlastitih dužničkih vrijednosnih papira i vlastitih vlasničkih instrumenata ako se primjenjivim računovodstvenim standardima dopušta njihovo priznavanje u bilanci. Vrijednost iskazana u ovom retku srednja je vrijednost zbroja četiriju tromjesečnih vrijednosti na kraju razdoblja tijekom prethodnih dvanaest mjeseci za retke 030, 040 i 120.

030

Vlasnički instrumenti

Srednje vrijednosti stavke „Vlasnički instrumenti” kako je iskazano u retku 030 obrasca F 32.01 (AE-ASS) u Prilogu XVI. Provedbenoj uredbi (EU) br. 680/2014, uz iznimku vlastitih vlasničkih instrumenata ako se primjenjivim računovodstvenim standardima dopušta njihovo priznavanje u bilanci.

040

Dužnički vrijednosni papiri

Srednje vrijednosti stavke „Dužnički vrijednosni papiri” kako je iskazano u retku 040 obrasca F 32.01 (AE-ASS) u Prilogu XVI. Provedbenoj uredbi (EU) br. 680/2014, uz iznimku vlastitih dužničkih vrijednosnih papira ako se primjenjivim računovodstvenim standardima omogući njihovo priznavanje u bilanci.

050

od čega: pokrivene obveznice

Srednje vrijednosti stavke „od čega: pokrivene obveznice” kako je iskazano u retku 050 obrasca F 32.01 (AE-ASS) u Prilogu XVI. Provedbenoj uredbi (EU) br. 680/2014.

060

od čega: vrijednosni papiri osigurani imovinom

Srednje vrijednosti stavke „od čega: vrijednosni papiri osigurani imovinom” kako je iskazano u retku 060 obrasca F 32.01 (AE-ASS) u Prilogu XVI. Provedbenoj uredbi (EU) br. 680/2014.

070

od čega: izdanje općih država

Srednje vrijednosti stavke „od čega: izdanje općih država” kako je iskazano u retku 070 obrasca F 32.01 (AE-ASS) u Prilogu XVI. Provedbenoj uredbi (EU) br. 680/2014.

080

od čega: izdanje financijskih društava

Srednje vrijednosti stavke „od čega: izdanje financijskih društava” kako je iskazano u retku 080 obrasca F 32.01 (AE-ASS) u Prilogu XVI. Provedbenoj uredbi (EU) br. 680/2014.

090

od čega: izdanje nefinancijskih društava

Srednje vrijednosti stavke „od čega: izdanje nefinancijskih društava” kako je iskazano u retku 090 obrasca F 32.01 (AE-ASS) u Prilogu XVI. Provedbenoj uredbi (EU) br. 680/2014.

120

Ostala imovina

Srednja vrijednost ostale imovine institucije upisane u bilanci, osim one objavljene u prethodnim redcima i različite od vlastitih dužničkih vrijednosnih papira i vlastitih vlasničkih instrumenata koje institucija koja nije obveznik primjene međunarodnih standarda financijskog izvješćivanja ne može prestati priznavati u bilanci. U tom se slučaju vlastiti dužnički instrumenti uključuju u redak 240 obrasca B, a vlastiti vlasnički instrumenti isključuju se iz izvješćivanja o opterećenju imovine.

Ostala imovina obuhvaća novac u blagajni (držanje novčanica i kovanog novca u nacionalnoj i inozemnim valutama koje su u optjecaju i uobičajeno se upotrebljavaju u platnom prometu), okvirne kredite [MRS 1.54(i)] uključujući salda potraživanja po viđenju u središnjima bankama i drugim institucijama kako je iskazano u retku 020 obrasca F 32.01 (AE-ASS) u Prilogu XVI. Provedbenoj uredbi (EU) br. 680/2014. Ostala imovina obuhvaća i kredite i predujmove osim okvirnih kredita, uključujući hipotekarne kredite, kako je iskazano u redcima 100 i 110 obrasca F 32.01 (AE-ASS) Priloga XVI. Provedbenoj uredbi (EU) br. 680/2014. Ostala imovina može obuhvaćati i nematerijalnu imovinu, uključujući goodwill, odgođenu poreznu imovinu, nekretnine, postrojenja i drugu dugotrajnu imovinu, derivativnu imovinu, obratne repo ugovore i potraživanja od pozajmljivanja dionica.

Ako su odnosna imovina i imovina u skupu za pokriće zadržanih vrijednosnih papira osiguranih imovinom i zadržanih pokrivenih obveznica okvirni krediti ili krediti i predujmovi osim okvirnih kredita, također se uključuje u ovaj redak.

121

od čega: …

Ako je to relevantno u kontekstu njihove uporabe opterećenja u vezi s poslovnim modelom, institucije mogu odvojeno utvrditi srednju vrijednost bilo koje komponente „Ostale imovine” u posebnom retku „od čega”.

Tablica 2.: Upute za posebne stupce u obrascu A

Stupci

Pravna osnova i upute

010

Knjigovodstvena vrijednost opterećene imovine

Srednja vrijednost knjigovodstvene vrijednosti imovine koju drži institucija i koja je opterećena u skladu s odjeljkom 1.7. Priloga XVII. Provedbenoj uredbi (EU) br. 680/2014. Knjigovodstvena vrijednost znači iznos iskazan na strani imovine u bilanci.

030

od čega: teoretski prihvatljiva EHQLA i HQLA

Srednja vrijednost knjigovodstvene vrijednosti opterećene imovine koja je teoretski prihvatljiva za kvalifikaciju kao imovina iznimno visoke likvidnosti i kreditne kvalitete (EHQLA) i imovina visoke likvidnosti i kreditne kvalitete (HQLA). Za potrebe ove Uredbe teoretski prihvatljiva opterećena EHQLA i teoretski prihvatljiva opterećena HQLA znači imovina navedena u člancima 11., 12. i 13. Delegirane uredbe Komisije (EU) 2015/61 koja bi ispunjavala opće i operativne zahtjeve navedene u člancima 7. i 8. te Delegirane uredbe da njezin status nije status opterećene imovine u skladu s Prilogom XVII. Provedbenoj uredbi (EU) br. 680/2014. Teoretski prihvatljiva opterećena EHQLA i teoretski prihvatljiva opterećena HQLA mora biti u skladu i sa zahtjevima za izloženost specifičnima za kategoriju utvrđenima u člancima 10. do 16. i 35. do 37. Delegirane uredbe (EU) 2015/61. Knjigovodstvena vrijednost teoretski prihvatljive opterećene EHQLA-e i teoretski prihvatljive opterećene HQLA-e knjigovodstvena je vrijednost prije primjene korektivnih faktora utvrđenih u člancima 10. do 16. Delegirane uredbe (EU) 2015/61.

040

Fer vrijednost opterećene imovine

Srednja vrijednost stavke „Fer vrijednost opterećene imovine” kako je iskazano u stupcu 040 obrasca F 32.01 (AE-ASS) u Prilogu XVI. Provedbenoj uredbi (EU) br. 680/2014.

Za svaku kategoriju izloženosti objavljena fer vrijednost srednja je vrijednost različitih fer vrijednosti na kraju svakog izvještajnog razdoblja koje se uzima u obzir za izračun srednje vrijednosti.

050

od čega: teoretski prihvatljiva EHQLA i HQLA

Srednja vrijednost fer vrijednosti opterećene imovine koja je teoretski prihvatljiva za kvalifikaciju kao EHQLA i HQLA. Za potrebe ove Uredbe teoretski prihvatljiva opterećena EHQLA i teoretski prihvatljiva opterećena HQLA znači imovina navedena u člancima 11., 12. i 13. Delegirane uredbe (EU) 2015/61 koja bi ispunjavala opće i operativne zahtjeve navedene u člancima 7. i 8. te Delegirane uredbe da njezin status nije status opterećene imovine u skladu s Prilogom XVII. Provedbenoj uredbi (EU) br. 680/2014. Teoretski prihvatljiva opterećena EHQLA i teoretski prihvatljiva opterećena HQLA mora biti u skladu i sa zahtjevima za izloženost specifičnima za kategoriju utvrđenima u člancima 10. do 16. i 35. do 37. Delegirane uredbe (EU) 2015/61. Fer vrijednost teoretski prihvatljive opterećene EHQLA-e i teoretski prihvatljive opterećene HQLA-e fer je vrijednost prije primjene korektivnih faktora utvrđenih u člancima 10. do 16. Delegirane uredbe (EU) 2015/61.

060

Knjigovodstvena vrijednost neopterećene imovine

Srednja vrijednost stavke „Knjigovodstvena vrijednost neopterećene imovine” kako je iskazano u stupcu 060 obrasca F 32.01 (AE-ASS) u Prilogu XVI. Provedbenoj uredbi (EU) br. 680/2014.

080

od čega: EHQLA i HQLA

Srednja vrijednost knjigovodstvene vrijednosti neopterećene EHQLA-e i HQLA-e kako je navedeno u člancima 11., 12. i 13. Delegirane uredbe (EU) 2015/61 i koje ispunjavaju opće i operativne zahtjeve utvrđene u člancima 7. i 8. te Uredbe te zahtjeve za izloženost specifične za kategoriju utvrđene u člancima 10. do 16. i 35. do 37. te Delegirane uredbe. Knjigovodstvena vrijednost EHQLA-e i HQLA-e knjigovodstvena je vrijednost prije primjene korektivnih faktora utvrđenih u člancima 10. do 16. Delegirane uredbe (EU) 2015/61.

090

Fer vrijednost neopterećene imovine

Srednja vrijednost stavke „Fer vrijednost neopterećene imovine” kako je iskazano u stupcu 090 obrasca F 32.01 (AE-ASS) u Prilogu XVI. Provedbenoj uredbi (EU) br. 680/2014.

Za svaku kategoriju izloženosti objavljena fer vrijednost srednja je vrijednost različitih fer vrijednosti na kraju svakog izvještajnog razdoblja koje se uzima u obzir za izračun srednje vrijednosti.

100

od čega: EHQLA i HQLA

Srednja vrijednost fer vrijednosti neopterećene EHQLA-e i HQLA-e kako je navedeno u člancima 11., 12. i 13. Delegirane uredbe (EU) 2015/61 i koje ispunjavaju opće i operativne zahtjeve utvrđene u člancima 7. i 8. te Uredbe te zahtjeve za izloženost specifične za kategoriju utvrđene u člancima 10. do 16. i 35. do 37. te Delegirane uredbe. Fer vrijednost EHQLA-e i HQLA-e fer je vrijednost prije primjene korektivnih faktora utvrđenih u člancima 10. do 16. Delegirane uredbe (EU) 2015/61.

Obrazac B – Primljeni kolateral

Tablica 3.: Upute za posebne retke u obrascu B

Redci

Pravna osnova i upute

130

Kolateral koji je primila izvještajna institucija

Sve kategorije kolaterala koje je institucija primila. Svi vrijednosni papiri koje je institucija zajmoprimac primila tijekom transakcije pozajmljivanja vrijednosnih papira objavljuju se u ovom retku. Ukupni kolateral koji je institucija primila srednja je vrijednost zbroja četiriju tromjesečnih vrijednosti na kraju razdoblja tijekom prethodnih dvanaest mjeseci za retke 140 do 160, 220 i 230.

140

Okvirni krediti

Srednja vrijednost kolaterala koji je primila institucija i koji obuhvaća okvirne kredite objavljuje se u ovom retku (vidjeti pravnu osnovu i upute za redak 120 obrasca A). Ona uključuje sve vrijednosne papire koje je institucija zajmoprimac primila tijekom transakcije pozajmljivanja vrijednosnih papira.

150

Vlasnički instrumenti

Srednja vrijednost kolaterala koji je primila institucija i koji obuhvaća vlasničke instrumente (vidjeti pravnu osnovu i upute za redak 030 obrasca A). Ona uključuje sve vrijednosne papire koje je primila institucija zajmoprimac tijekom transakcije pozajmljivanja vrijednosnih papira.

160

Dužnički vrijednosni papiri

Srednja vrijednost kolaterala koji je primila institucija i koji obuhvaća dužničke vrijednosne papire (vidjeti pravnu osnovu i upute za redak 040 obrasca A). Ona uključuje sve vrijednosne papire koje je primila institucija zajmoprimac tijekom transakcije pozajmljivanja vrijednosnih papira.

170

od čega: pokrivene obveznice

Srednja vrijednost kolaterala koji je primila institucija i koji obuhvaća pokrivene obveznice (vidjeti pravnu osnovu i upute za redak 050 obrasca A). Ona uključuje sve vrijednosne papire koje je primila institucija zajmoprimac tijekom transakcije pozajmljivanja vrijednosnih papira.

180

od čega: vrijednosni papiri osigurani imovinom

Srednja vrijednost kolaterala koji je primila institucija i koji obuhvaća vrijednosne papire osigurane imovinom (vidjeti pravnu osnovu i upute za redak 060 obrasca A). Ona uključuje sve vrijednosne papire koje je primila institucija zajmoprimac tijekom transakcije pozajmljivanja vrijednosnih papira.

190

od čega: izdanje općih država

Srednja vrijednost kolaterala koji je primila institucija i koji obuhvaća dužničke vrijednosne papire koje su izdale opće države (vidjeti pravnu osnovu i upute za redak 070 obrasca A). Ona uključuje sve vrijednosne papire koje je primila institucija zajmoprimac tijekom transakcije pozajmljivanja vrijednosnih papira.

200

od čega: izdanje financijskih društava

Srednja vrijednost kolaterala koji je primila institucija i koji obuhvaća dužničke vrijednosne papire koje su izdala financijska društva (vidjeti pravnu osnovu i upute za redak 080 obrasca A). Ona uključuje sve vrijednosne papire koje je primila institucija zajmoprimac tijekom transakcije pozajmljivanja vrijednosnih papira.

210

od čega: izdanje nefinancijskih društava

Srednja vrijednost kolaterala koji je primila institucija i koji obuhvaća dužničke vrijednosne papire koje su izdala nefinancijska društva (vidjeti pravnu osnovu i upute za redak 090 obrasca A). Ona uključuje sve vrijednosne papire koje je primila institucija zajmoprimac tijekom transakcije pozajmljivanja vrijednosnih papira.

220

Krediti i predujmovi osim okvirnih kredita

Srednja vrijednost kolaterala koji je primila institucija i koji obuhvaća kredite i predujmove osim okvirnih kredita (vidjeti pravnu osnovu i upute za redak 120 obrasca A). Ona uključuje sve vrijednosne papire koje je primila institucija zajmoprimac tijekom transakcije pozajmljivanja vrijednosnih papira.

230

Ostali primljeni kolaterali

Srednja vrijednost kolaterala koji je primila institucija i koji obuhvaća ostalu imovinu (vidjeti pravnu osnovu i upute za redak 120 obrasca A). Ona uključuje sve vrijednosne papire koje je primila institucija zajmoprimac tijekom transakcije pozajmljivanja vrijednosnih papira.

231

od čega: …

Ako je relevantno u kontekstu uporabe opterećenja u odnosu na poslovni model, institucije mogu odvojeno utvrditi srednju vrijednost bilo koje komponente „Ostalog kolaterala” u posebnom retku „od čega”. Ona uključuje sve vrijednosne papire koje je primila institucija zajmoprimac tijekom transakcije pozajmljivanja vrijednosnih papira.

240

Izdani vlastiti dužnički vrijednosni papiri osim pokrivenih obveznica ili vrijednosnih papira osiguranih imovinom

Srednja vrijednost stavke „Izdani vlastiti dužnički vrijednosni papiri osim pokrivenih obveznica ili vrijednosnih papira osiguranih imovinom” kako je iskazano u retku 240 obrasca F 32.02 (AE-ASS) u Prilogu XVI. Provedbenoj uredbi (EU) br. 680/2014.

241

Vlastite pokrivene obveznice i izdani nezaloženi vrijednosni papiri osigurani imovinom

Srednja vrijednost stavke „Vlastite pokrivene obveznice i izdani nezaloženi vrijednosni papiri osigurani imovinom” kako je iskazano u retku 010 obrasca F 32.03 (AE-NPL) u Prilogu XVI. Provedbenoj uredbi (EU) br. 680/2014. Kako bi se izbjeglo dvostruko računanje, u odnosu na vlastite pokrivene obveznice i vrijednosne papire osigurane imovinom koje je institucija izdala i zadržala primjenjuje se sljedeće:

(a)

ako su ti vrijednosni papiri založeni, iznos skupa za pokriće/odnosne imovine kojima su osigurani objavljuje se u obrascu A kao opterećena imovina. Izvor financiranja u slučaju davanja u zalog vlastitih pokrivenih obveznica i vrijednosnih papira osiguranih imovinom nova je transakcija u kojoj se vrijednosni papiri daju kao zalog (financiranje središnje banke ili druga vrsta osiguranog financiranja) i nije izvorno izdavanje pokrivenih obveznica ili vrijednosnih papira osiguranih imovinom;

(b)

ako ti vrijednosni papiri još nisu založeni, iznos skupa za pokriće/odnosne imovine kojima su ti vrijednosni papiri osigurani iskazuje se u obrascu A kao neopterećena imovina.

250

Ukupno imovina, primljeni kolateral i izdani vlastiti dužnički vrijednosni papiri

Sva imovina koju je institucija iskazala u svojoj bilanci, sve kategorije kolaterala koje je institucija primila i izdani vlastiti dužnički vrijednosni papiri koje je institucija zadržala, a koja nije u obliku izdanih vlastitih pokrivenih obveznica ili izdanih vlastitih vrijednosnih papira osiguranih imovinom.

Ovaj je redak srednja vrijednost zbroja četiriju tromjesečnih vrijednosti na kraju razdoblja tijekom prethodnih dvanaest mjeseci za redak 010 obrasca A te retke 130 i 240 obrasca B.

Tablica 4.: Upute za posebne stupce u obrascu B

Stupci

Pravna osnova i upute

010

Fer vrijednost primljenog opterećenog kolaterala ili izdanih vlastitih dužničkih vrijednosnih papira

Srednja vrijednost fer vrijednosti primljenog kolaterala, među ostalim tijekom transakcije pozajmljivanja vrijednosnih papira, ili izdanih vlastitih dužničkih vrijednosnih papira koje drži/koje je zadržala institucija i koji su opterećeni u skladu s člankom 100. Uredbe (EU) br. 575/2013.

Fer vrijednost financijskog instrumenta jest cijena koja bi bila postignuta pri prodaji imovine ili plaćena pri prijenosu obveze u uobičajenoj transakciji među tržišnim sudionicima na datum mjerenja (vidjeti MSFI 13 Mjerenje fer vrijednosti). Za svaku stavku kolaterala objavljena fer vrijednost srednja je vrijednost različitih fer vrijednosti na kraju svakog izvještajnog razdoblja koje se uzima u obzir za izračun srednje vrijednosti.

030

od čega: teoretski prihvatljiva EHQLA i HQLA

Srednja vrijednost fer vrijednosti opterećenog primljenog kolaterala, među ostalim tijekom transakcije pozajmljivanja vrijednosnih papira, ili izdanih vlastitih dužničkih vrijednosnih papira koje drži/koje je zadržala institucija i koji su teoretski prihvatljivi za kvalifikaciju kao EHQLA i HQLA. Za potrebe ove Uredbe teoretski prihvatljiva opterećena EHQLA i teoretski prihvatljiva opterećena HQLA stavke su primljenog kolaterala ili izdanih vlastitih dužničkih vrijednosnih papira koje drži/koje je zadržala institucija, koje su navedene u člancima 11., 12. i 13. Delegirane uredbe (EU) 2015/61 i koje bi ispunjavale opće i operativne zahtjeve navedene u člancima 7. i 8. te Delegirane uredbe da njihov status nije status opterećene imovine u skladu s Prilogom XVII. Provedbenoj uredbi (EU) br. 680/2014. Teoretski prihvatljiva opterećena EHQLA i opterećena HQLA mora biti u skladu i sa zahtjevima za izloženost specifičnima za kategoriju utvrđenima u člancima 10. do 16. i 35. do 37. Delegirane uredbe (EU) 2015/61. Fer vrijednost teoretski prihvatljive opterećene EHQLA-e i teoretski prihvatljive opterećene HQLA-e fer je vrijednost prije primjene korektivnih faktora utvrđenih u člancima 10. do 16. Delegirane uredbe (EU) 2015/61.

040

Fer vrijednost primljenog kolaterala ili izdanih vlastitih dužničkih vrijednosnih papira koji mogu biti opterećeni

Srednja vrijednost fer vrijednosti primljenog kolaterala koji je primila institucija, među ostalim tijekom transakcije pozajmljivanja vrijednosnih papira, i koji je neopterećen, ali se može opteretiti jer je instituciji dopušteno prodati ga ili ponovno založiti u nedostatku neispunjavanja obveza vlasnika kolaterala. Ona uključuje i fer vrijednost izdanih vlastitih dužničkih vrijednosnih papira, osim vlastitih pokrivenih obveznica ili sekuritizacijskih pozicija koje su neopterećene, ali se mogu opteretiti. Za svaku stavku kolaterala objavljena fer vrijednost srednja je vrijednost različitih fer vrijednosti na kraju svakog izvještajnog razdoblja koje se uzima u obzir za izračun srednje vrijednosti.

060

od čega: EHQLA i HQLA

Srednja vrijednost fer vrijednosti neopterećenog primljenog kolaterala ili izdanih vlastitih dužničkih vrijednosnih papira koje drži/koje je zadržala institucija osim vlastitih pokrivenih obveznica ili sekuritizacijskih pozicija koje se mogu opteretiti i koje se kvalificiraju kao EHQLA i HQLA kako je navedeno u člancima 11., 12. i 13. Delegirane uredbe (EU) 2015/61 te koje ispunjavaju opće i operativne zahtjeve utvrđene u člancima 7. i 8. te Uredbe te zahtjeve za izloženost specifične za kategoriju utvrđene u člancima 10. do 16. i 35. do 37. te Delegirane uredbe. Fer vrijednost EHQLA-e i HQLA-e fer je vrijednost prije primjene korektivnih faktora utvrđenih u člancima 10. do 16. Delegirane uredbe (EU) 2015/61.

Obrazac C – Izvori opterećenja

Tablica 5.: Upute za posebne retke u obrascu C

Redci

Pravna osnova i upute

010

Knjigovodstveni iznos odabranih financijskih obveza

Srednja vrijednost stavke „Knjigovodstveni iznos odabranih financijskih obveza” kako je iskazano u retku 010 obrasca F 32.04 (AE-SOU) u Prilogu XVI. Provedbenoj uredbi (EU) br. 680/2014.

011

od čega: …

Ako je relevantno u kontekstu uporabe opterećenja u odnosu na poslovni model, institucije mogu odvojeno utvrditi srednju vrijednost bilo koje komponente stavke „Knjigovodstveni iznos odabranih financijskih obveza” u posebnom retku „od čega”, osobito ako je jedan dio opterećenja imovine povezan s obvezama, a drugi dio nije.

Tablica 6.: Upute za posebne stupce u obrascu C

Stupci

Pravna osnova i upute

010

Usklađene obveze, potencijalne obveze ili vrijednosni papiri dani u zajam

Srednja vrijednost stavke „Usklađene obveze, potencijalne obveze ili vrijednosni papiri dani u zajam” kako je iskazano u stupcu 010 obrasca F 32.04 (AE-SOU) u Prilogu XVI. Provedbenoj uredbi (EU) br. 680/2014. Objavljena fer vrijednost srednja je vrijednost različitih fer vrijednosti na kraju svakog izvještajnog razdoblja koje se uzima u obzir za izračun srednje vrijednosti.

Uključuju se obveze bez povezanog financiranja, kao što su izvedenice.

030

Imovina, primljeni kolateral i vlastiti izdani dužnički vrijednosni papiri, osim pokrivenih obveznica i opterećenih vrijednosnih papira osiguranih imovinom

Iznos imovine, primljenih kolaterala i izdanih vlastitih vrijednosnih papira, osim pokrivenih obveznica i vrijednosnih papira osiguranih imovinom, koji su opterećeni zbog različitih vrsta transakcija o kojima se ovdje izvještava.

Kako bi se osigurala dosljednost s kriterijima u obrascima A i B, imovina institucije upisane u bilanci objavljuje se po srednjoj vrijednosti njezine knjigovodstvene vrijednosti, dok se ponovno upotrijebljeni primljeni kolateral i opterećeni izdani vlastiti vrijednosni papiri, osim pokrivenih obveznica i vrijednosnih papira osiguranih imovinom, objavljuju po srednjoj vrijednosti njihove fer vrijednosti. Objavljena fer vrijednost srednja je vrijednost različitih fer vrijednosti na kraju svakog izvještajnog razdoblja koje se uzima u obzir za izračun srednje vrijednosti.

Uključuje se i imovina opterećena bez usklađenih obveza.

Obrazac D – Popratne opisne informacije

Tablica 7.: Posebne upute za obrazac D

Pravna osnova i upute

Kako bi se ispunio obrazac D, institucije objavljuju informacije navedene u točkama 1. i 2.

1.

Opće opisne informacije o opterećenju imovine, uključujući sljedeće:

(a)

objašnjenje razlike između regulatornog opsega konsolidacije koji se upotrebljava za potrebe objavljivanja informacija o opterećenju imovine i opsega zadržanog za primjenu likvidnosnih zahtjeva na konsolidiranoj osnovi kako je definirano u dijelu drugom poglavlju 2. Uredbe (EU) br. 575/2013, koja se upotrebljava za utvrđivanje prihvatljivosti (E)HQLA-e;

(b)

objašnjenje razlike između, s jedne strane, založene i prenesene imovine u skladu s primjenjivim računovodstvenim okvirima i načinom primjene institucije i, s druge strane, opterećene imovine te navođenje svih razlika u tretmanu transakcija, kao što je slučaj kada se za neku transakciju smatra da dovodi do zaloga ili prijenosa imovine, ali ne i do opterećenja imovine, ili obratno;

(c)

vrijednost izloženosti koja se upotrebljava za potrebe objavljivanja i objašnjenja načina izvođenja srednjih vrijednosti izloženosti.

2.

Informacije koje se odnose na utjecaj poslovnog modela institucije na njezinu razinu opterećenja i važnost opterećenja za model financiranja institucije, uključujući sljedeće:

(a)

glavne izvore i vrste opterećenja, navodeći, prema potrebi, opterećenje zbog važnih poslovanja s izvedenicama, pozajmljivanje vrijednosnih papira, repo transakcije, izdavanje pokrivenih obveznica i sekuritizaciju;

(b)

strukturu opterećenja među subjektima unutar grupe, a posebno proizlazi li razina opterećenja konsolidirane grupe iz određenih subjekata i postoji li bitno unutargrupno opterećenje;

(c)

informacije o visokoj kolateraliziranosti, posebno u pogledu pokrivenih obveznica i vrijednosnih papira osiguranih imovinom te pojavu visoke kolateraliziranosti na razinama opterećenja;

(d)

dodatne informacije o opterećenju imovine, kolateralu i izvanbilančnim stavkama te izvorima opterećenja prema drugim značajnim valutama osim izvještajne valute kako je navedeno u članku 415. stavku 2. Uredbe (EU) br. 575/2013;

(e)

opći opis udjela stavaka uključenih u stupac 060 „Knjigovodstvena vrijednost neopterećene imovine” u obrascu A u Prilogu I. za koje institucija ne bi smatrala da se mogu opteretiti u normalnom tijeku poslovanja (npr. nematerijalna imovina, uključujući goodwill, odgođena porezna imovina, nekretnine, postrojenja i druga dugotrajna imovina, derivativna imovina, obratni repo ugovori i potraživanja od pozajmljivanja dionica);

(f)

iznos odnosne imovine i imovine u skupu za pokriće zadržanih vrijednosnih papira osiguranih imovinom i zadržanih pokrivenih obveznica te je li ta odnosna imovina i imovina u skupu za pokriće opterećena ili neopterećena, zajedno s iznosom pripadajućih zadržanih vrijednosnih papira osiguranih imovinom i zadržanih pokrivenih obveznica;

(g)

ako je relevantno za objašnjenje utjecaja poslovnog modela institucije na njezinu razinu opterećenja, pojedinosti (uključujući kvantitativne podatke ako je primjenjivo) o sljedećem:

i.

vrsti i količini opterećene i neopterećene imovine uključene u retku 120 obrasca A ako se kvantitativni podaci moraju navesti u retku 121 obrasca A;

ii.

količini i vrsti opterećene imovine i izvanbilančnih stavki uključenih u retku 010 obrasca C koje nisu povezane s obvezama ako se kvantitativni podaci moraju navesti u retku 011 obrasca C.


13.12.2017   

HR

Službeni list Europske unije

L 329/20


UREDBA KOMISIJE (EU) 2017/2296

оd 4. prosinca 2017.

o zabrani ribolova manjića u vodama Unije u zoni IV. za plovila koja plove pod zastavom Danske

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EZ) br. 1224/2009 od 20. studenoga 2009. o uspostavi sustava kontrole Unije za osiguranje sukladnosti s pravilima zajedničke ribarstvene politike (1), a posebno njezin članak 36. stavak 2.,

budući da:

(1)

Uredbom Vijeća (EU) 2017/127 (2) utvrđuju se kvote za 2017.

(2)

Prema informacijama koje je primila Komisija, ulovom stoka iz Priloga ovoj Uredbi koji su ostvarila plovila koja plove pod zastavom države članice iz tog Priloga ili su registrirana u toj državi članici iscrpljena je kvota dodijeljena za 2017.

(3)

Stoga je potrebno zabraniti ribolovne aktivnosti za taj stok,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Iscrpljenje kvote

Ribolovna kvota za 2017. dodijeljena državi članici iz Priloga ovoj Uredbi za stok iz tog Priloga smatra se iscrpljenom od datuma utvrđenog u tom Prilogu.

Članak 2.

Zabrane

Ribolovne aktivnosti za stok iz Priloga ovoj Uredbi za plovila koja plove pod zastavom države članice iz tog Priloga ili su registrirana u toj državi članici zabranjuju se od datuma utvrđenog u tom Prilogu. Nakon tog datuma posebno se zabranjuje zadržavati na plovilu, premještati, prekrcavati ili iskrcavati ribu iz tog stoka koja je ulovljena tim plovilima.

Članak 3.

Stupanje na snagu

Ova Uredba stupa na snagu sljedećeg dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 4. prosinca 2017.

Za Komisiju,

u ime predsjednika,

João AGUIAR MACHADO

Glavni direktor

Glavna uprava za pomorstvo i ribarstvo


(1)  SL L 343, 22.12.2009., str. 1.

(2)  Uredba Vijeća (EU) 2017/127 od 20. siječnja 2017. o utvrđivanju ribolovnih mogućnosti za 2017. za određene riblje stokove i skupine ribljih stokova koje se primjenjuju u vodama Unije te za ribarska plovila Unije u određenim vodama izvan Unije (SL L 24, 28.1.2017., str. 1.).


PRILOG

Br.

20/TQ127

Država članica

Danska

Stok

LIN/04-C.

Vrsta

Manjić (Molva molva)

Zona

vode Unije u zoni IV.

Datum zabrane

10.10.2017.


13.12.2017   

HR

Službeni list Europske unije

L 329/23


UREDBA KOMISIJE (EU) 2017/2297

оd 4. prosinca 2017.

o zabrani ribolova škampa u zonama VIII.a, VIII.b, VIII.d i VIII.e za plovila koja plove pod zastavom Belgije

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EZ) br. 1224/2009 od 20. studenoga 2009. o uspostavi sustava kontrole Unije za osiguranje sukladnosti s pravilima zajedničke ribarstvene politike (1), a posebno njezin članak 36. stavak 2.,

budući da:

(1)

Uredbom Vijeća (EU) 2017/127 (2) utvrđuju se kvote za 2017.

(2)

Prema informacijama koje je primila Komisija, ulovom stoka iz Priloga ovoj Uredbi koji su ostvarila plovila koja plove pod zastavom države članice iz tog Priloga ili su registrirana u toj državi članici iscrpljena je kvota dodijeljena za 2017.

(3)

Stoga je potrebno zabraniti ribolovne aktivnosti za taj stok,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Iscrpljenje kvote

Ribolovna kvota za 2017. dodijeljena državi članici iz Priloga ovoj Uredbi za stok iz tog Priloga smatra se iscrpljenom od datuma utvrđenog u tom Prilogu.

Članak 2.

Zabrane

Ribolovne aktivnosti za stok iz Priloga ovoj Uredbi za plovila koja plove pod zastavom države članice iz tog Priloga ili su registrirana u toj državi članici zabranjuju se od datuma utvrđenog u tom Prilogu. Nakon tog datuma posebno se zabranjuje zadržavati na plovilu, premještati, prekrcavati ili iskrcavati ribu iz tog stoka koja je ulovljena tim plovilima.

Članak 3.

Stupanje na snagu

Ova Uredba stupa na snagu sljedećeg dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 4. prosinca 2017.

Za Komisiju,

u ime predsjednika,

João AGUIAR MACHADO

Glavni direktor

Glavna uprava za pomorstvo i ribarstvo


(1)  SL L 343, 22.12.2009., str. 1.

(2)  Uredba Vijeća (EU) 2017/127 od 20. siječnja 2017. o utvrđivanju ribolovnih mogućnosti za 2017. za određene riblje stokove i skupine ribljih stokova koje se primjenjuju u vodama Unije te za ribarska plovila Unije u određenim vodama izvan Unije (SL L 24, 28.1.2017., str. 1.).


PRILOG

Br.

21/TQ127

Država članica

Belgija

Stok

NEP/8ABDE.

Vrsta

Škamp (Nephrops Norvegicus)

Zona

zone VIII.a, VIII.b, VIII.d i VIII.e

Datum zabrane

10.10.2017.


13.12.2017   

HR

Službeni list Europske unije

L 329/26


PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2017/2298

оd 12. prosinca 2017.

o izmjeni Uredbe (EZ) br. 669/2009 o provedbi Uredbe (EZ) br. 882/2004 Europskog parlamenta i Vijeća s obzirom na povećanu razinu službenih kontrola uvoza određene hrane za životinje i hrane neživotinjskoga podrijetla

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EZ) br. 882/2004 Europskog parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2004. o službenim kontrolama koje se provode radi provjeravanja poštuju li se propisi o hrani i hrani za životinje te propisi o zdravlju i dobrobiti životinja (1), a posebno njezin članak 15. stavak 5.,

budući da:

(1)

Uredbom Komisije (EZ) br. 669/2009 (2) utvrđuju se pravila o povećanoj razini službenih kontrola koje se provode pri uvozu hrane za životinje i hrane neživotinjskog podrijetla navedene u njezinu Prilogu I. („popis”) na ulaznim mjestima u državna područja navedena u Prilogu I. Uredbi (EZ) br. 882/2004.

(2)

Člankom 8. Uredbe (EZ) br. 669/2009 predviđa se da nadležno tijelo na određenom ulaznom mjestu treba izvršavati provjeru identiteta i fizičku provjeru pošiljaka proizvoda navedenih u Prilogu I. toj uredbi. No prema članku 9. stavku 2. te uredbe, odlukom o uvrštenju novog proizvoda u Prilog I. može se pod određenim uvjetima predvidjeti obvezu nadležnog tijela mjesta odredišta da provede te provjere ako su iznimno kvarljiva priroda proizvoda ili specifične karakteristike pakiranja takve da bi provedba uzorkovanja na određenom ulaznom mjestu neizbježno rezultirala ozbiljnim rizikom po sigurnost hrane ili oštećenjem proizvoda u neprihvatljivom opsegu. Unosi u Prilogu I. mogu uključivati niz proizvoda te se ocjena iznimno kvarljive prirode proizvoda može izmijeniti nakon uvrštenja na popis u Prilogu I. Usto, za proizvode koji su već na popisu mogu se izmijeniti značajke ambalaže. Stoga je potrebno izmijeniti članak 9. stavak 2. Uredbe (EZ) br. 669/2009 kako bi se odstupanje navedeno u tom stavku moglo primjenjivati i na proizvode koji su već navedeni i na nove proizvode koji će biti navedeni u Prilogu I.

(3)

Člankom 2. Uredbe (EZ) br. 669/2009 utvrđeno je da je popis potrebno redovito revidirati, i to najmanje dva puta godišnje, uzimajući u obzir barem izvore informacija iz tog članka.

(4)

Pojava i važnost nedavnih incidenata u vezi s hranom prijavljenih s pomoću sustava brzog uzbunjivanja za hranu i hranu za životinje, nalazi revizija u trećim zemljama koje je provela Uprava za revizije i analize u području zdravlja i hrane Komisijine Glavne uprave za zdravlje i sigurnost hrane te izvješća o pošiljkama hrane za životinje i hrane neživotinjskoga podrijetla koja države članice podnose Komisiji dva puta godišnje u skladu s člankom 15. Uredbe (EZ) br. 669/2009 upućuju na to da bi taj popis trebalo izmijeniti.

(5)

Posebice za pošiljke paprike (Capsicum spp.) iz Indije i Pakistana relevantni izvori informacija upućuju na pojavu novih rizika zbog kojih je opravdano uvođenje povećane razine službenih kontrola. Stoga bi popisu trebalo dodati unose koji se odnose na te pošiljke.

(6)

Osim toga, područje primjene određenih unosa u popis trebalo bi izmijeniti kako bi se u njih uključili i drugi oblici proizvoda osim onih koje su trenutačno navedeni, ako ti drugi oblici predstavljaju isti rizik. Stoga je primjereno izmijeniti postojeće unose u pogledu pistacija iz Sjedinjenih Američkih Država te paprike (Capsicum spp.) iz Tajlanda i Vijetnama kako bi sadržavali pržene pistacije i zamrznute paprike.

(7)

Usto, popis bi trebalo izmijeniti kako bi bilo jasno da unosi koji se odnose na grožđice, koje su razvrstane pod oznaku kombinirane nomenklature (KN) 0806 20., obuhvaćaju i grožđice koje su rezane ili zdrobljene u pastu bez daljnje obrade (3).

(8)

Osim toga popis bi trebalo izmijeniti brisanjem unosâ za robu za koju raspoložive informacije upućuju na sveukupno zadovoljavajući stupanj usklađenosti s relevantnim sigurnosnim zahtjevima predviđenima zakonodavstvom Unije i za koje povećana razina službenih kontrola stoga više nije opravdana. Stoga bi unose na popisu za stolno grožđe iz Egipta i patlidžan iz Tajlanda trebalo izbrisati.

(9)

Radi osiguravanja dosljednosti i jasnoće primjereno je Prilog I. Uredbi (EZ) br. 669/2009 zamijeniti tekstom utvrđenim u Prilogu ovoj Uredbi.

(10)

Uredbu (EZ) br. 669/2009 trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti,

(11)

Mjere predviđene ovom Uredbom u skladu su s mišljenjem Stalnog odbora za bilje, životinje, hranu i hranu za životinje,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Uredba (EZ) br. 669/2009 mijenja se kako slijedi:

1.

U članku 9. stavak 2. zamjenjuje se sljedećim:

„2.   Odstupajući od članka 8. stavka 1., pod iznimnim okolnostima, Komisija može odrediti u pogledu proizvoda uvrštenog u popis iz Priloga I. da se identifikacijski i fizički pregledi pošiljki tog proizvoda mogu provoditi putem nadležnog tijela mjesta odredišta kako je naznačeno u CED-u, ako je to primjereno, u objektima subjekta u poslovanju s hranom za životinje i hranom, ako je udovoljeno uvjetima predviđenima stavkom 1. točkama (b) i (c), te pod uvjetom da su ispunjeni sljedeći uvjeti:

(a)

iznimno kvarljiva priroda proizvoda ili specifične karakteristike pakiranja takve su da bi provedba uzorkovanja na DPE-u neizbježno rezultirala ozbiljnim rizikom po sigurnost hrane ili oštećenjem proizvoda u neprihvatljivom opsegu;

(b)

nadležna tijela pri DPE-u i nadležna tijela koja provode fizičke preglede uspostavila su odgovarajuće dogovore o suradnji kako bi osigurala:

i.

da se pošiljkom tijekom svih pregleda ne može ni na koji način neovlašteno rukovati;

ii.

da je u cijelosti ispunjena obveza podnošenja izvještaja iz članka 15.”

2.

Prilog I. Uredbi (EZ) br. 669/2009 zamjenjuje se tekstom utvrđenim u Prilogu ovoj Uredbi.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu trećeg dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Primjenjuje se od 1. siječnja 2018.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 12. prosinca 2017.

Za Komisiju

Predsjednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  SL L 165, 30.4.2004., str. 1.

(2)  Uredba Komisije (EZ) br. 669/2009 od 24. srpnja 2009. o provedbi Uredbe (EZ) br. 882/2004 Europskog parlamenta i Vijeća s obzirom na povećanu razinu službenih kontrola uvoza određene hrane za životinje i hrane neživotinjskoga podrijetla te o izmjeni Odluke 2006/504/EZ (SL L 194, 25.7.2009., str. 11.).

(3)  Napomene s objašnjenjem Harmoniziranog sustava Svjetske carinske organizacije u odnosu na poglavlje 8. nomenklature uspostavljene na temelju Međunarodne konvencije o Harmoniziranom sustavu nazivlja i brojčanog označivanja robe.


PRILOG

PRILOG I.

Hrana za životinje i hrana neživotinjskog podrijetla koja podliježe povećanoj razini službenih kontrola na određenom ulaznom mjestu

Hrana za životinje i hrana

(namjena)

Oznaka KN (1)

Pododjeljak TARIC

Država podrijetla

Opasnost

Učestalost fizičkih i identifikacijskih pregleda (%)

Ananas

(Hrana – svježa ili rashlađena)

0804 30 00

 

Benin (BJ)

Ostaci pesticida (2)  (3)

20

Kikiriki, u ljusci

1202 41 00

 

Bolivija (BO)

Aflatoksini

50

Kikiriki, oljušten

1202 42 00

Maslac od kikirikija

2008 11 10

Kikiriki, drukčije pripremljen ili konzerviran

2008 11 91 ;

2008 11 96 ;

2008 11 98

(Hrana za životinje i hrana)

 

Južnoamerički grah

(Vigna unguiculata spp. sesquipedalis, vigna unguiculata spp. unguiculata)

(Hrana – svježe, rashlađeno ili zamrznuto povrće)

ex 0708 20 00 ;

ex 0710 22 00

10

10

Kambodža (KH)

Ostaci pesticida (2)  (4)

50

Lišće celera (Apium graveolens)

(Hrana – svježe ili rashlađeno začinsko bilje)

ex 0709 40 00

20

Kambodža (KH)

Ostaci pesticida (2)  (5)

50

Brassica oleracea

(ostale jestive kupusnjače, „kineska brokula”) (6)

(Hrana – svježa ili rashlađena)

ex 0704 90 90

40

Kina (CN)

Ostaci pesticida (2)

20

Čaj, aromatiziran ili nearomatiziran

(Hrana)

0902

 

Kina (CN)

Ostaci pesticida (2)  (7)

10

Slatka paprika (Capsicum annuum)

0709 60 10 ;

0710 80 51

 

Dominikanska Republika (DO)

Ostaci pesticida (2)  (8)

20

Paprika (osim slatke) (Capsicum spp.)

ex 0709 60 99 ;

ex 0710 80 59

20

20

Južnoamerički grah

(Vigna unguiculata spp. sesquipedalis, vigna unguiculata spp.unguiculata)

ex 0708 20 00 ;

ex 0710 22 00

10

10

(Hrana – svježa, rashlađena ili zamrznuta)

 

 

Jagode

(Hrana – svježa ili rashlađena)

0810 10 00

 

Egipat (EG)

Ostaci pesticida (2)  (9)

10

Slatka paprika (Capsicum annuum)

0709 60 10 ;

0710 80 51

 

Egipat (EG)

Ostaci pesticida (2)  (10)

10

Paprika (osim slatke) (Capsicum spp.)

ex 0709 60 99 ;

ex 0710 80 59

20

20

(Hrana – svježa, rashlađena ili zamrznuta)

 

 

Kikiriki, u ljusci

1202 41 00

 

Gambija (GM)

Aflatoksini

50

Kikiriki, oljušten

1202 42 00

Maslac od kikirikija

2008 11 10

Kikiriki, drukčije pripremljen ili konzerviran

2008 11 91 ;

2008 11 96 ;

2008 11 98

(Hrana za životinje i hrana)

 

Lješnjaci, u ljusci

0802 21 00

 

Gruzija (GE)

Aflatoksini

20

Lješnjaci, oljušteni

0802 22 00

(Hrana)

 

Palmino ulje

(Hrana)

1511 10 90 ;

1511 90 11 ;

 

Gana (GH)

Sudan bojila (11)

50

ex 1511 90 19 ;

1511 90 99

90

Paprika (osim slatke) (Capsicum spp.)

ex 0709 60 99 ;

ex 0710 80 59

20

20

Indija (IN)

Ostaci pesticida (2)  (12)

10

(Hrana – svježa, rashlađena ili zamrznuta)

 

 

Grožđice (uključujući grožđice rezane ili zdrobljene u pastu, bez daljnje obrade)

(Hrana)

0806 20

 

Iran (IR)

Okratoksin A

5

Grašak u mahuni (neoljušten)

(Hrana – svježa ili rashlađena)

ex 0708 10 00

40

Kenija (KE)

Ostaci pesticida (2)  (13)

5

Kikiriki, u ljusci

1202 41 00

 

Madagaskar (MG)

Aflatoksini

50

Kikiriki, oljušten

1202 42 00

Maslac od kikirikija

2008 11 10

Kikiriki, drukčije pripremljen ili konzerviran

2008 11 91 ;

2008 11 96 ;

2008 11 98

(Hrana za životinje i hrana)

 

Sezamovo sjeme

(Hrana – svježa ili rashlađena)

1207 40 90

 

Nigerija (NG)

Salmonela (14)

50

Paprika (osim slatke) (Capsicum spp.)

ex 0709 60 99 ;

ex 0710 80 59

20

20

Pakistan (PK)

Ostaci pesticida (2)

10

(Hrana – svježa, rashlađena ili zamrznuta)

 

 

Kikiriki, u ljusci

1202 41 00

 

Senegal (SN)

Aflatoksini

50

Kikiriki, oljušten

1202 42 00

Maslac od kikirikija

2008 11 10

Kikiriki, drukčije pripremljen ili konzerviran

2008 11 91 ;

2008 11 96 ;

2008 11 98

(Hrana za životinje i hrana)

 

Maline

(Hrana – zamrznuta)

0811 20 31 ;

 

Srbija (RS)

Norovirus

10

ex 0811 20 11 ;

ex 0811 20 19

10

10

Sjemenke lubenice (Egusi, Citrullus spp.) i proizvodi dobiveni od njih

(Hrana)

ex 1207 70 00 ;

ex 1106 30 90 ;

ex 2008 99 99

10

30

50

Sijera Leone (SL)

Aflatoksini

50

Paprika (slatka i ostala) (Capsicum spp.)

(Hrana – sušena, pržena, izmrvljena ili mljevena)

ex 2008 99 99 ;

0904 21 10 ;

79

Šri Lanka (LK)

Aflatoksini

20

ex 0904 21 90 ;

ex 0904 22 00

20

11 ; 19

Kikiriki, u ljusci

1202 41 00

 

Sudan (SD)

Aflatoksini

50

Kikiriki, oljušten

1202 42 00

Maslac od kikirikija

2008 11 10

Kikiriki, drukčije pripremljen ili konzerviran

2008 11 91 ;

2008 11 96 ;

2008 11 98

(Hrana za životinje i hrana)

 

Sezamovo sjeme

(Hrana – svježa ili rashlađena)

1207 40 90

 

Sudan (SD)

Salmonela (14)

50

Paprika (osim slatke) (Capsicum spp.)

ex 0709 60 99 ;

ex 0710 80 59

20

20

Tajland (TH)

Ostaci pesticida (2)  (15)

10

(Hrana – svježa, rashlađena ili zamrznuta)

 

 

Južnoamerički grah

(Vigna unguiculata spp. sesquipedalis, vigna unguiculata spp.unguiculata)

ex 0708 20 00 ;

ex 0710 22 00

10

10

Tajland (TH)

Ostaci pesticida (2)  (16)

20

(Hrana – svježe, rashlađeno ili zamrznuto povrće)

 

 

Grožđice (uključujući grožđice rezane ili zdrobljene u pastu, bez daljnje obrade)

(Hrana)

0806 20

 

Turska (TR)

Okratoksin A

5

Sušene marelice

0813 10 00

 

Turska (TR)

Sulfiti (17)

20

Marelice, drukčije pripremljene ili konzervirane

2008 50 61

(Hrana)

 

Limuni (Citrus limon, Citrus limonum)

(Hrana – svježa, rashlađena ili suha)

0805 50 10

 

Turska (TR)

Ostaci pesticida (2)

20

Slatka paprika (Capsicum annuum)

(Hrana – svježa, rashlađena ili zamrznuta)

0709 60 10 ;

0710 80 51

 

Turska (TR)

Ostaci pesticida (2)  (18)

10

Lišće vinove loze

(Hrana)

ex 2008 99 99

11 ; 19

Turska (TR)

Ostaci pesticida (2)  (19)

50

Nar

(Hrana – svježa ili rashlađena)

ex 0810 90 75

30

Turska (TR)

Ostaci pesticida (2)  (20)

20

Patlidžan (Solanum melongena)

0709 30 00 ;

 

Uganda (UG)

Ostaci pesticida (2)

20

ex 0710 80 95

72

Etiopski patlidžan (Solanum aethiopicum)

ex 0709 99 90 ;

ex 0710 80 95

80

73

(Hrana – svježe, rashlađeno ili zamrznuto povrće)

 

 

Sezamovo sjeme

(Hrana – svježa ili rashlađena)

1207 40 90

 

Uganda (UG)

Salmonela (14)

50

Pistacije, u ljusci

0802 51 00

 

Sjedinjene Američke Države (US)

Aflatoksini

10

Pistacije, oljuštene

0802 52 00

Pistacije, pržene

ex 2008 19 13 ;

ex 2008 19 93

20

20

(Hrana)

 

 

Sušene marelice

0813 10 00

 

Uzbekistan (UZ)

Sulfiti (17)

50

Marelice, drukčije pripremljene ili konzervirane

2008 50 61

(Hrana)

 

Listovi korijandra

ex 0709 99 90

72

Vijetnam (VN)

Ostaci pesticida (2)  (21)

50

Bosiljak (sveti bosiljak, obični bosiljak)

ex 1211 90 86

20

Metvica

ex 1211 90 86

30

Peršin

ex 0709 99 90

40

(Hrana – svježe ili rashlađeno začinsko bilje)

 

 

Bamija

(Hrana – svježa ili rashlađena)

ex 0709 99 90

20

Vijetnam (VN)

Ostaci pesticida (2)  (21)

50

Paprika (osim slatke) (Capsicum spp.)

ex 0709 60 99 ;

ex 0710 80 59

20

20

Vijetnam (VN)

Ostaci pesticida (2)  (21)

50

(Hrana – svježa, rashlađena ili zamrznuta)

 

 

Pitaja

(Hrana – svježa ili rashlađena)

ex 0810 90 20

10

Vijetnam (VN)

Ostaci pesticida (2)  (21)

10


(1)  Ako je potrebno ispitati samo određene proizvode pod oznakom KN, a ne postoji nikakva posebna potpodjela pod tom oznakom, oznaka KN obilježava se s „ex”.

(2)  Ostaci barem onih pesticida koji su navedeni u programu kontrole donesenom u skladu s člankom 29. stavkom 2. Uredbe (EZ) br. 396/2005 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. veljače 2005. o maksimalnim razinama ostataka pesticida u ili na hrani i hrani za životinje biljnog i životinjskog podrijetla i o izmjeni Direktive Vijeća 91/414/EEZ (SL L 70, 16.3.2005., str. 1.) koji se mogu analizirati multirezidualnim metodama temeljenima na tehnici GC-MS i LC-MS (pesticidi se prate samo u/na proizvodima biljnog podrijetla).

(3)  Ostaci etefona.

(4)  Ostaci klorbufama.

(5)  Ostaci fentoata.

(6)  Vrste iz roda Brassica oleracea L. convar. Botrytis (L) Alef var. Italica Plenck, kultivar alboglabra. Poznate i kao „Kai Lan”, „Gai Lan”, „Gailan”, „Kailan”, „Chinese kale”, „Jie Lan”.

(7)  Ostaci trifluralina.

(8)  Ostaci acefata, aldikarba (zbroj aldikarba, njegova sulfoksida i njegova sulfona, izražen kao aldikarb), amitraza (amitraz uključujući metabolite koji sadržavaju udio 2,4-dimetilanilina izražen kao amitraz), diafentiurona, dikofola (zbroj p, p' i o,p' izomera), ditiokarbamata (ditiokarbamati izraženi kao CS2, uključujući maneb, mankozeb, metiram, propineb, tiram i ziram) i metiokarba (zbroj metiokarba i metiokarb sulfoksida i sulfona, izražen kao metiokarb).

(9)  Ostaci heksaflumurona, metiokarba (zbroj metiokarba i metiokarb sulfoksida i sulfona, izražen kao metiokarb), fentoata i tiofanat-metila.

(10)  Ostaci dikofola (zbroj p, p' i o,p' izomera), dinotefurana, folpeta, prokloraza (zbroj prokloraza i njegovih metabolita koji sadržavaju udio 2,4,6-triklorofenola, izražen kao prokloraz), tiofanat-metila i triforina.

(11)  Za potrebe ovog priloga izraz „sudan bojila” odnosi se na sljedeće kemijske tvari: i. sudan I (CAS broj 842-07-9); ii. sudan II (CAS broj 3118-97-6); iii. sudan III (CAS broj 85-86-9); iv. grimizno crvena; ili sudan IV (CAS broj 85-83-6).

(12)  Ostaci karbofurana.

(13)  Ostaci acefata i diafentiurona.

(14)  Referentna metoda EN/ISO 6579-1 ili metoda validirana u odnosu na nju u skladu s posljednjom verzijom EN/ISO 16140 ili drugim sličnim međunarodno prihvaćenim protokolima.

(15)  Ostaci formetanata (zbroj formetanata i njegovih soli izražen kao formetanat (hidroklorid)), protiofosa i triforina.

(16)  Ostaci acefata, dikrotofosa, protiofosa, kvinalfosa i triforina.

(17)  Referentne metode: EN 1988-1:1998, EN 1988-2:1998 ili ISO 5522:1981.

(18)  Ostaci diafentiurona, formetanata (zbroj formetanata i njegovih soli izražen kao formetanat (hidroklorid)) i tiofanat-metila.

(19)  Ostaci ditiokarbamata (ditiokarbamati izraženi kao CS2, uključujući maneb, mankozeb, metiram, propineb, tiram i ziram) i metrafenona.

(20)  Ostaci prokloraza.

(21)  Ostaci ditiokarbamata (ditiokarbamati izraženi kao CS2, uključujući maneb, mankozeb, metiram, propineb, tiram i ziram), fentoata i kvinalfosa.’


13.12.2017   

HR

Službeni list Europske unije

L 329/33


PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2017/2299

оd 12. prosinca 2017.

o odobrenju pripravka Pediococcus acidilactici CNCM MA 18/5M kao dodatka hrani za svinje za tov, manje značajne vrste svinja (odbijene i za tov), piliće za tov te manje značajne vrste peradi za tov i za nesenje, o odobrenju tog dodatka hrani za životinje za uporabu u vodi za piće te o izmjeni uredaba (EZ) br. 2036/2005, (EZ) br. 1200/2005 i Provedbene uredbe (EU) br. 413/2013 (nositelj odobrenja Danstar Ferment AG, kojeg zastupa Lallemand SAS)

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EZ) br. 1831/2003 Europskog parlamenta i Vijeća od 22. rujna 2003. o dodacima hrani za životinje (1), a posebno njezin članak 9. stavak 2.,

budući da:

(1)

Uredbom (EZ) br. 1831/2003 predviđeno je odobravanje dodataka hrani za životinje te osnove i postupci za izdavanje odobrenja. Člankom 10. te uredbe predviđena je ponovna procjena dodataka odobrenih u skladu s Direktivom Vijeća 70/524/EEZ (2).

(2)

Pripravak Pediococcus acidilactici CNCM MA 18/5M odobren je bez vremenskog ograničenja u skladu s Direktivom 70/524/EEZ kao dodatak hrani za piliće za tov Uredbom Komisije (EZ) br. 1200/2005 (3) te kao dodatak hrani za svinje za tov Uredbom Komisije (EZ) br. 2036/2005 (4). Taj je pripravak nakon toga unesen u registar dodataka hrani za životinje kao postojeći proizvod u skladu s člankom 10. stavkom 1. točkom (b) Uredbe (EZ) br. 1831/2003. Taj je pripravak odobren za uporabu u vodi za piće za odbijenu prasad, svinje za tov, kokoši nesilice i piliće za tov Provedbenom uredbom Komisije (EU) br. 413/2013 (5).

(3)

U skladu s člankom 10. stavkom 2. Uredbe (EZ) br. 1831/2003 u vezi s njezinim člankom 7., podnesen je zahtjev za ponovnu procjenu pripravka Pediococcus acidilactici CNCM MA 18/5M kao dodatka hrani za životinje za piliće za tov i za svinje za tov te, u skladu s člankom 7. te uredbe, za odobrenje za uporabu za manje značajne vrste svinja (odbijene), manje značajne vrste svinja za tov, manje značajne ptičje vrste za tov i manje značajne ptičje vrste za nesenje te za uporabu u vodi za piće, u kojem se traži da se taj dodatak razvrsta u kategoriju dodataka „zootehnički dodaci”. Uz navedeni zahtjev priloženi su podaci i dokumenti propisani člankom 7. stavkom 3. Uredbe (EZ) br. 1831/2003.

(4)

Europska agencija za sigurnost hrane („Agencija”) u svojem je mišljenju od 20. travnja 2016. (6) zaključila da pripravak Pediococcus acidilactici CNCM MA 18/5M u predloženim uvjetima uporabe nema štetan učinak na zdravlje životinja, zdravlje ljudi ili okoliš. Agencija je zaključila i da se uporabom tog pripravka u hrani za životinje i vodi za piće mogu poboljšati zootehnička obilježja svinja za tov i pilića za tov. S obzirom na to da se smatra da je mehanizam djelovanja tog dodatka isti, Agencija smatra da pripravak može poboljšati i zootehnička obilježja manje značajnih vrsta svinja (odbijenih), manje značajnih vrsta svinja za tov, manje značajnih ptičjihvrsta za tov i manje značajnih ptičjih vrsta za nesenje. Agencija smatra da ne postoji potreba za posebnim zahtjevima za praćenje nakon stavljanja na tržište. Isto tako, potvrdila je izvješće o metodi analize dodatka hrani za životinje koje je dostavio referentni laboratorij osnovan Uredbom (EZ) br. 1831/2003.

(5)

Procjena pripravka Pediococcus acidilactici CNCM MA 18/5M pokazala je da su ispunjeni uvjeti za odobrenje predviđeni člankom 5. Uredbe (EZ) br. 1831/2003. U skladu s tim trebalo bi odobriti uporabu tog pripravka kako je navedeno u Prilogu I. ovoj Uredbi.

(6)

S obzirom na izdavanje novog odobrenja u skladu s Uredbom (EZ) br. 1831/2003, uredbe (EZ) br. 1200/2005, (EZ) br. 2036/2005 i Provedbene uredbe (EU) br. 413/2013 trebalo bi na odgovarajući način izmijeniti.

(7)

Budući da ne postoje sigurnosni razlozi zbog kojih bi izmjene uvjeta izdavanja odobrenja bilo potrebno odmah primjenjivati, primjereno je zainteresiranim stranama omogućiti prijelazno razdoblje kako bi se pripremile za ispunjivanje novih zahtjeva koji proizlaze iz odobrenja.

(8)

Mjere predviđene ovom Uredbom u skladu su s mišljenjem Stalnog odbora za bilje, životinje, hranu i hranu za životinje,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Odobrenje

Pripravak naveden u Prilogu I., koji pripada kategoriji dodataka „zootehnički dodaci” i funkcionalnoj skupini „stabilizatori crijevne flore”, odobrava se kao dodatak hrani za životinje podložno uvjetima utvrđenima u tom Prilogu.

Članak 2.

Izmjena Uredbe (EZ) br. 1200/2005

U Prilogu II. Uredbi (EZ) br. 1200/2005 briše se unos koji se odnosi na E1712, Pediococcus acidilactici CNCM MA 18/5M.

Članak 3.

Izmjena Uredbe (EZ) br. 2036/2005

U Prilogu I. Uredbi (EZ) br. 2036/2005 briše se unos koji se odnosi na E1712, Pediococcus acidilactici CNCM MA 18/5M.

Članak 4.

Izmjena Uredbe (EU) br. 413/2013

Prilog Provedbenoj uredbi (EU) br. 413/2013 zamjenjuje se Prilogom II. ovoj Provedbenoj uredbi.

Članak 5.

Prijelazne mjere

Pripravak naveden u Prilogu I. i hrana za životinje koja taj pripravak sadržava, a koji su proizvedeni i označeni prije 2. srpnja 2018. u skladu s pravilima primjenjivima prije 2. siječnja 2018., mogu se nastaviti stavljati na tržište i upotrebljavati dok se ne potroše postojeće zalihe.

Članak 6.

Stupanje na snagu

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 12. prosinca 2017.

Za Komisiju

Predsjednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  SL L 268, 18.10.2003., str. 29.

(2)  Direktiva Vijeća 70/524/EEZ od 23. studenoga 1970. o dodacima hrani za životinje (SL L 270, 14.12.1970., str. 1.).

(3)  Uredba Komisije (EZ) br. 1200/2005 od 26. srpnja 2005. o trajnom odobrenju određenih dodataka hrani za životinje i privremenom odobrenju novog korištenja već odobrenog dodatka hrani za životinje (SL L 195, 27.7.2005., str. 6.).

(4)  Uredba Komisije (EZ) br. 2036/2005 od 14. prosinca 2005. o trajnom odobrenju određenih dodataka hrani za životinje i privremenom odobrenju novog korištenja određenih već odobrenih dodataka hrani za životinje (SL L 328, 15.12.2005., str. 13.).

(5)  Provedbena uredba Komisije (EU) br. 413/2013 od 6. svibnja 2013. o odobrenju pripravka Pediococcus acidilactici CNCM MA 18/5M kao dodatka hrani za životinje za uporabu u vodi za piće za odbijenu prasad, svinje za tov, kokoši nesilice i piliće za tov (nositelj odobrenja Lallemand SAS) (SL L 125, 7.5.2013., str. 1.).

(6)  EFSA Journal 2016.; 14(6):4483.


PRILOG I.

Identifikacijski broj dodatka

Naziv nositelja odobrenja

Dodatak

Sastav, kemijska formula, opis, analitička metoda

Vrsta ili kategorija životinje

Najviša dob

Najmanja dopuštena količina

Najveća dopuštena količina

Najmanja dopuštena količina

Najveća dopuštena količina

Ostale odredbe

Datum isteka valjanosti odobrenja

CFU/kg potpune krmne smjese s udjelom vlage od 12 %

CFU/l vode za piće

Kategorija zootehničkih dodataka. Funkcionalna skupina: stabilizatori crijevne flore

4d1712

Danstar Ferment AG, kojeg zastupa Lallemand SAS

Pediococcus acidilactici CNCM MA 18/5M

Sastav dodatka

 

Pripravak Pediococcus acidilactici CNCM MA 18/5M koji sadržava najmanje 1 × 1010 CFU/g dodatka

 

Kruti oblik, nepresvučeni i presvučeni

Karakteristike aktivne tvari

Žive stanice Pediococcus acidilactici CNCM MA 18/5M

Analitička metoda  (1)

Određivanje brojnosti aktivne tvari u dodatku hrani za životinje, premiksima, krmnim smjesama i vodi: metoda razmazivanja (EN 15786:2009).

Identifikacija: metoda gel-elektroforeze u pulsirajućem polju (PFGE).

Svinje za tov

Manje značajne vrste svinja (odbijene i za tov)

Pilići za tov i manje značajne ptičje vrste za tov i za nesenje

1 × 109

5 × 108

1.

U uputama za uporabu dodatka, premiksâ i krmnih smjesa potrebno je navesti uvjete skladištenja, stabilnost pri toplinskoj obradi i stabilnost u vodi za piće.

2.

Za uporabu dodatka u vodi za piće mora se osigurati homogeno raspršenje dodatka.

3.

Dopuštena je uporaba u hrani za životinje koja sadržava sljedeće odobrene kokcidiostatike: dekokvinat, halofuginon, diklazuril i nikarbazin.

4.

Za korisnike dodatka i premiksâ subjekti koji posluju s hranom za životinje dužni su utvrditi operativne postupke i organizacijske mjere za uklanjanje mogućih opasnosti koje proizlaze iz njihove uporabe. Ako se opasnosti s pomoću tih postupaka i mjera ne mogu otkloniti ili svesti na najmanju moguću mjeru, pri uporabi dodatka i premiksâ potrebno je nositi odgovarajuću osobnu zaštitnu opremu, uključujući zaštitu za dišne organe.

5.

Dodatak se smije upotrebljavati u vodi za piće.

2.1.2028.


(1)  Podaci o analitičkim metodama dostupni su na sljedećoj adresi referentnog laboratorija: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports


PRILOG II.

PRILOG

Identifikacijski broj dodatka

Naziv nositelja odobrenja

Dodatak

Sastav, kemijska formula, opis, analitička metoda

Vrsta ili kategorija životinje

Najviša dob

Najmanja dopuštena količina

Najveća dopuštena količina

Ostale odredbe

Datum isteka valjanosti odobrenja

CFU/l vode za piće

Kategorija zootehničkih dodataka. Funkcionalna skupina: stabilizatori crijevne flore

4d1712

Lallemand SAS

Pediococcus acidilactici CNCM MA 18/5M

Sastav dodatka

Pripravak Pediococcus acidilactici CNCM MA 18/5M koji sadržava najmanje 1 × 1010 CFU/g dodatka

Karakteristike aktivne tvari

Žive stanice Pediococcus acidilactici CNCM MA 18/5M

Analitičke metode  (1)

Određivanje brojnosti: metoda razmazivanja uporabom MRS agara (EN 15786:2009)

Identifikacija: gel-elektroforeza u pulsirajućem polju (PFGE)

Prasad (odbijena)

Kokoši nesilice

5 × 108

1.

U uputama za uporabu dodatka potrebno je navesti uvjete skladištenja, stabilnost pri toplinskoj obradi i stabilnost u vodi za piće.

2.

Za prasad (odbijenu) do 35 kg.

3.

Radi sigurnosti pri rukovanju upotrebljavati zaštitu za dišne organe, naočale i rukavice.

4.

Dodatak se miješa s drugim dodacima hrani za životinje ili krmivima kako bi se omogućilo njegovo homogeno raspršenje u vodi za piće.

27.5.2023.


(1)  Podaci o analitičkim metodama dostupni su na sljedećoj adresi referentnog laboratorija: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports


13.12.2017   

HR

Službeni list Europske unije

L 329/39


PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2017/2300

оd 12. prosinca 2017.

o pokretanju ispitnog postupka o mogućem izbjegavanju antidampinških mjera uvedenih Provedbenom uredbom (EU) 2015/82 na uvoz limunske kiseline podrijetlom iz Narodne Republike Kine uvozom limunske kiseline koja se otprema iz Kambodže, neovisno o tome je li deklarirana kao proizvod podrijetlom iz Kambodže ili nije, te o uvjetovanju takvog uvoza evidentiranjem

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) 2016/1036 Europskog parlamenta i Vijeća od 8. lipnja 2016. o zaštiti od dampinškog uvoza iz zemalja koje nisu članice Europske unije (1), a posebno njezin članak 13. stavak 3. i članak 14. stavak 5.,

nakon što je obavijestila države članice,

budući da:

A.   ZAHTJEV

(1)

Europska komisija („Komisija”) primila je zahtjev na temelju članka 13. stavka 3. i članka 14. stavka 5. Uredbe (EU) 2016/1036 („Osnovna uredba”) za ispitivanje mogućeg izbjegavanja antidampinških mjera uvedenih na uvoz limunske kiseline podrijetlom iz Narodne Republike Kine i da se uvoz limunske kiseline koji se otprema iz Kambodže, neovisno o tome je li njegovo podrijetlo deklarirano u Kambodži ili nije, uvjetuje evidentiranjem.

(2)

Zahtjev je 30. listopada 2017. podnijela europska industrija koja proizvodi limunsku kiselinu.

B.   PROIZVOD

(3)

Proizvod na koji se odnosi moguće izbjegavanje mjera jest limunska kiselina (uključujući trinatrijev citrat dihidrat), razvrstana pod oznakama KN ex 2918 14 00 (oznaka TARIC 2918140090) i ex 2918 15 00 (oznaka TARIC 2918150019) i podrijetlom iz Narodne Republike Kine („predmetni proizvod”).

(4)

Proizvod iz ispitnog postupka istovjetan je proizvodu iz prethodne uvodne izjave, ali je poslan iz Kambodže, bez obzira na to ima li deklarirano podrijetlo iz Kambodže ili ne, i trenutačno je razvrstan u iste oznake KN kao predmetni proizvod („proizvod iz ispitnog postupka”).

C.   POSTOJEĆE MJERE

(5)

Mjere koje su trenutačno na snazi i za koje je moguće da se izbjegavaju antidampinške su mjere uvedene Provedbenom uredbom Komisije (EU) br. 2015/82 (2) na predmetni proizvod („postojeće mjere”).

D.   OBRAZLOŽENJE

(6)

Zahtjev sadržava dostatne dokaze da se antidampinške mjere uvedene za predmetni proizvod izbjegavaju uvozom proizvoda iz ispitnog postupka poslanim iz Kambodže.

(7)

Dostavljen je sljedeći dokaz:

(8)

Zahtjev upućuje na znatnu promjenu u strukturi trgovine povezanu s izvozom iz Narodne Republike Kine i Kambodže u Uniju do koje je došlo nakon uvođenja mjera na predmetni proizvod, pri čemu za tu promjenu nema dostatnog valjanog razloga ili gospodarskog opravdanja osim uvođenja te pristojbe.

(9)

Čini se da ta promjena proizlazi iz pretovara, s manjim postupcima obrade ili bez njih, predmetnog proizvoda podrijetlom iz Narodne Republike Kine preko Kambodže za Uniju.

(10)

Nadalje, zahtjev sadržava dostatne dokaze da su popravni učinci postojećih antidampinških mjera na predmetni proizvod umanjeni, i u pogledu količine i u pogledu cijene. Čini se da su uvoz predmetnog proizvoda zamijenile znatne količine uvoza proizvoda iz ispitnog postupka. Osim toga postoje dostatni dokazi o tome da se uvoz proizvoda iz ispitnog postupka obavlja po cijenama koje su niže od neštetne cijene utvrđene u ispitnom postupku koji je doveo do postojećih mjera.

(11)

Naposljetku, zahtjev sadržava dostatne dokaze da su cijene proizvoda iz ispitnog postupka dampinške u odnosu na prethodno utvrđenu uobičajenu vrijednost za predmetni proizvod.

(12)

Ako se, osim pretovara, tijekom ispitnog postupka utvrde druge prakse izbjegavanja preko Kambodže obuhvaćene člankom 13. Osnovne uredbe, one također mogu postati predmet ispitnog postupka.

(13)

U zahtjevu se dalje objašnjava da je evidentiranje na temelju članka 14. stavka 5. Osnovne uredbe nužno kako bi se osiguralo da se neopravdano ne smanji učinkovita zaštita antidampinških mjera na snazi.

E.   POSTUPAK

(14)

S obzirom na prethodno navedeno, Komisija je zaključila da postoje dostatni dokazi koji opravdavaju pokretanje ispitnog postupka na temelju članka 13. stavka 3. Osnovne uredbe i da se uvoz proizvoda iz ispitnog postupka uvjetuje evidentiranjem u skladu s člankom 14. stavkom 5. Osnovne uredbe.

(a)   Upitnici

(15)

Kako bi dobila podatke koje smatra potrebnima za svoj ispitni postupak, Komisija će poslati upitnike poznatim izvoznicima/proizvođačima u Kambodži i poznatim udruženjima izvoznika/proizvođača u Kambodži, poznatim uvoznicima i poznatim udruženjima uvoznika u Uniji te tijelima Kambodže i Narodne Republike Kine. Prema potrebi podaci se mogu tražiti i od industrije Unije.

(16)

U svakom slučaju, sve zainteresirane strane trebale bi kontaktirati s Komisijom, ali ne kasnije od roka određenog u članku 3. ove Uredbe, i zatražiti upitnik u roku određenom u članku 3. stavku 1. ove Uredbe, s obzirom na to da se rok određen u članku 3. stavku 2. ove Uredbe primjenjuje na sve zainteresirane strane.

(17)

Tijela Kambodže i Narodne Republike Kine bit će obaviještena o pokretanju ispitnog postupka.

(b)   Prikupljanje informacija i održavanje saslušanja

(18)

Sve zainteresirane strane pozivaju se da iznesu svoja stajališta u pisanom obliku i dostave dokaze kojima ih potkrjepljuju. Nadalje, Komisija može saslušati zainteresirane strane uz uvjet da one podnesu zahtjev u pisanom obliku i da dokažu da postoje posebni razlozi zbog kojih ih treba saslušati.

(c)   Izuzeće od evidentiranja uvoza ili mjera

(19)

U skladu s člankom 13. stavkom 4. Osnovne uredbe, uvoz proizvoda iz ispitnog postupka može se izuzeti od evidentiranja ili mjera ako se uvoz ne smatra izbjegavanjem mjera.

(20)

Budući da se moguće izbjegavanje mjera odvija izvan Unije, izuzeća se u skladu s člankom 13. stavkom 4. Osnovne uredbe mogu dodijeliti proizvođačima proizvoda iz ispitnog postupka u Kambodži koji mogu dokazati da nisu povezani (3) ni s jednim proizvođačem koji podliježe mjerama (4) te za koje se utvrdi da ne sudjeluju u praksama izbjegavanja mjera kako je utvrđeno člankom 13. stavcima 1. i 2. Osnovne uredbe. Proizvođači koji žele dobiti izuzeće trebali bi podnijeti zahtjev koji je valjano potkrijepljen dokazima u roku navedenom u članku 3. stavku 3. ove Uredbe.

F.   EVIDENTIRANJE

(21)

U skladu s člankom 14. stavkom 5. Osnovne uredbe, uvoz proizvoda iz ispitnog postupka podliježe evidentiranju kako bi se osiguralo da se, ako se ispitnim postupkom utvrdi izbjegavanje mjera, antidampinške pristojbe u odgovarajućem iznosu mogu uvesti od dana kad je evidentiranje takvog uvoza uvedeno.

G.   ROKOVI

(22)

U interesu pouzdanosti postupka potrebno je navesti rokove u kojima:

se zainteresirane strane mogu javiti Komisiji, iznijeti svoje stavove u pisanom obliku i dostaviti odgovore na upitnik ili bilo koje druge podatke koje treba uzeti u obzir tijekom ispitnog postupka,

proizvođači u Kambodži mogu zatražiti izuzeće od evidentiranja uvoza ili mjera,

zainteresirane strane mogu podnijeti pisani zahtjev da ih Komisija sasluša.

(23)

Treba skrenuti pozornost na činjenicu da je za ostvarivanje većine postupovnih prava predviđenih Osnovnom uredbom potrebno da se zainteresirana strana javi Komisiji u rokovima utvrđenima u članku 3. ove Uredbe.

H.   NESURADNJA

(24)

U slučajevima u kojima zainteresirana strana odbija pristup ili ne pruža potrebne informacije u zadanim rokovima ili ako znatno ometa ispitni postupak, pozitivni ili negativni nalazi mogu se donijeti na temelju raspoloživih podataka u skladu s člankom 18. Osnovne uredbe.

(25)

Ako se utvrdi da je zainteresirana strana dostavila lažne ili obmanjujuće podatke, ti se podaci ne moraju uzeti u obzir, a mogu se upotrijebiti raspoloživi podaci.

(26)

Ako zainteresirana strana ne surađuje ili surađuje samo djelomično te se stoga nalazi temelje na raspoloživim podacima u skladu s člankom 18. Osnovne uredbe, ishod za tu stranu može biti manje povoljan nego što bi bio da je surađivala.

(27)

Nedostavljanje odgovora u elektroničkom obliku ne smatra se nesuradnjom, pod uvjetom da zainteresirana strana dokaže da bi dostavljanje odgovora u traženom obliku dovelo do nepotrebnog dodatnog opterećenja ili neopravdanog dodatnog troška. Zainteresirana strana trebala bi o tome odmah obavijestiti Komisiju.

I.   VREMENSKI OKVIR ISPITNOG POSTUPKA

(28)

Ispitni postupak će se, u skladu s člankom 13. stavkom 3. Osnovne uredbe, zaključiti u roku od devet mjeseci od datuma stupanja na snagu ove Uredbe.

J.   OBRADA OSOBNIH PODATAKA

(29)

Napominje se da će se svi osobni podaci prikupljeni u ovom ispitnom postupku obraditi u skladu s Uredbom (EZ) br. 45/2001 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. prosinca 2000. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka u institucijama i tijelima Zajednice i o slobodnom kretanju takvih podataka (5).

K.   SLUŽBENIK ZA SASLUŠANJE

(30)

Zainteresirane strane mogu zatražiti intervenciju službenika za saslušanje u trgovinskim postupcima. Službenik za saslušanje veza je između zainteresiranih strana i ispitnih službi Komisije. Službenik za saslušanje ispituje zahtjeve za pristup dokumentaciji predmeta, sporove povezane s povjerljivošću dokumenata, zahtjeve za produljenje rokova i zahtjeve trećih osoba za saslušanje. Službenik za saslušanje može organizirati saslušanje s pojedinačnom zainteresiranom stranom i posredovati kako bi osigurao da zainteresirana strana u potpunosti ostvaruje svoja prava na obranu.

(31)

Zahtjevi za saslušanje pred službenikom za saslušanje podnose se u pisanom obliku i trebaju sadržavati razloge za njihovo podnošenje.

(32)

Zainteresirane strane mogu pronaći dodatne informacije i podatke za kontakt na web-stranicama službenika za saslušanja na web-mjestu Glavne uprave za trgovinu: http://ec.europa.eu/trade/trade-policy-and-you/contacts/hearing-officer/,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Pokreće se ispitni postupak u skladu s člankom 13. stavkom 3. Uredbe (EU) 2016/1036 kako bi se utvrdilo izbjegavaju li se uvozom u Uniju limunske kiseline (uključujući trinatrijev citrat dihidrat), trenutačno razvrstane pod oznake KN ex 2918 14 00 (oznaka TARIC 2918140020) i ex 2918 15 00 (oznaka TARIC 2918150013) i otpremljene iz Kambodže, bez obzira na to je li deklarirana kao proizvod podrijetlom iz Kambodže ili ne, mjere uvedene Provedbenom uredbom (EU) br. 2015/82.

Članak 2.

Carinska tijela poduzimaju, u skladu s člankom 13. stavkom 3. i člankom 14. stavkom 5. Uredbe (EU) 2016/1036, odgovarajuće mjere radi evidentiranja uvoza u Uniju iz članka 1. ove Uredbe.

Evidentiranje istječe devet mjeseci od datuma stupanja na snagu ove Uredbe.

Komisija može uredbom naložiti carinskim tijelima da prestanu evidentirati uvoz u Uniju proizvoda koje su proizveli proizvođači koji su zatražili izuzeće od evidentiranja i za koje je utvrđeno da ispunjavaju uvjete za odobravanje izuzeća.

Članak 3.

(1)

Zainteresirane strane moraju se javiti Komisiji i od Komisije zahtijevati odgovarajuće upitnike u roku od 15 dana od datuma stupanja na snagu ove Uredbe.

(2)

Ako zainteresirane strane žele da se njihove izjave uzmu u obzir tijekom ispitnog postupka, moraju iznijeti svoje stavove u pisanom obliku i dostaviti odgovore na upitnik ili druge podatke u roku od 37 dana od datuma primitka upitnika, osim ako je utvrđeno drukčije.

(3)

Proizvođači u Kambodži koji traže izuzeće od evidentiranja uvoza ili mjera moraju dostaviti zahtjev koji je valjano potkrijepljen dokazima u istom roku od 37 dana.

(4)

Zainteresirane strane mogu od Komisije zatražiti saslušanje u istom roku od 37 dana.

(5)

Informacije dostavljene Komisiji u svrhu ispitnih postupaka trgovinske zaštite ne podliježu autorskim pravima. Zainteresirane strane, prije nego što Komisiji dostave informacije i/ili podatke koji podliježu autorskim pravima treće strane, moraju zatražiti posebno dopuštenje od nositelja autorskih prava kojim se Komisiji izričito dopušta a) upotreba informacija i podataka u svrhu ovog postupka trgovinske zaštite i b) pružanje informacija i/ili podataka zainteresiranim stranama u ovom ispitnom postupku u obliku kojim im se omogućuje ostvarivanje prava na obranu.

(6)

Svi podnesci, uključujući informacije koje se traže u ovoj Uredbi, ispunjeni upitnici i korespondencija zainteresiranih strana za koje se zahtijeva povjerljivo postupanje moraju imati oznaku „Limited” („ograničeno”) (6). Strane koje podnose informacije tijekom ovog ispitnog postupka trebaju navesti razloge zbog kojih traže povjerljivo postupanje. Ako strana koja dostavlja informacije ne navede dobar razlog za traženje povjerljivog postupanja, Komisija s takvim informacijama može postupati kao da nisu povjerljive prirode.

(7)

Zainteresirane strane koje dostavljaju podatke s oznakom „Limited” („ograničeno”) dužne su u skladu s člankom 19. stavkom 2. Uredbe (EU) 2016/1036 dostaviti sažetke tih podataka u verziji koja nije povjerljiva s oznakom „For inspection by interested parties” („na uvid zainteresiranim stranama”). Sažeci trebaju biti dovoljno detaljni da se može razumjeti bit informacija koje su dostavljene kao povjerljive. Ako zainteresirana strana koja dostavlja povjerljive informacije ne dostavi sažetak u verziji koja nije povjerljiva, u traženom obliku i na traženoj razini kvalitete, te se informacije ne moraju uzeti u obzir.

(8)

Zainteresirane strane pozivaju se da sve podneske i zahtjeve, uključujući skenirane punomoći i potvrde, dostavljaju e-poštom, osim opsežnih odgovora koji se moraju dostaviti na CD-ROM-u ili DVD-u osobno ili preporučenom poštom. Uporabom e-pošte zainteresirane strane izražavaju svoju suglasnost s pravilima koja se primjenjuju na elektroničke podneske sadržanima u dokumentu „KORESPONDENCIJA S EUROPSKOM KOMISIJOM U PREDMETIMA TRGOVINSKE ZAŠTITE” objavljenom na web-mjestu Glavne uprave za trgovinu: http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2011/june/tradoc_148003.pdf. Zainteresirane strane moraju navesti svoje ime, adresu, broj telefona i valjanu adresu e-pošte te osigurati da je dostavljena adresa e-pošte ispravna službena adresa e-pošte koja se svakodnevno provjerava. Nakon što primi podatke za kontakt, Komisija će sa zainteresiranim stranama komunicirati isključivo e-poštom, osim ako one izričito zatraže da sve dokumente Komisije primaju nekim drugim sredstvom komunikacije ili ako vrsta dokumenta zahtijeva slanje preporučenom poštom. Dodatna pravila i informacije o korespondenciji s Komisijom, uključujući načela koja se primjenjuju na podneske poslane e-poštom, zainteresirane strane mogu pronaći u prethodno navedenim uputama za komunikaciju sa zainteresiranim stranama.

Adresa Komisije za korespondenciju:

European Commission

Directorate-General for Trade

Directorate H

Office: CHAR 04/039

1040 Bruxelles

BELGIJA

E-pošta: TRADE-CITRIC-ACID-DUMPING@ec.europa.eu

Članak 4.

Ova Uredba stupa na snagu sljedećeg dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 12. prosinca 2017.

Za Komisiju

Predsjednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  SL L 176, 30.6.2016., str. 21.

(2)  Provedbena uredba Komisije (EU) 2015/82 оd 21. siječnja 2015. o uvođenju konačne antidampinške pristojbe na uvoz limunske kiseline podrijetlom iz Narodne Republike Kine nakon revizije zbog predstojećeg isteka mjera u skladu s člankom 11. stavkom 2. Uredbe Vijeća (EZ) br. 1225/2009 i parcijalnim privremenim revizijama u skladu s člankom 11. stavkom 3. Uredbe (EZ) br. 1225/2009 (SL L 15, 22.1.2015., str. 8.).

(3)  U skladu s člankom 127. Provedbene uredbe Komisije (EU) 2015/2447 od 24. studenoga 2015. o utvrđivanju detaljnih pravila za provedbu određenih odredbi Uredbe (EU) br. 952/2013 Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju Carinskog zakonika Unije (SL L 343, 29.12.2015., str. 558.), dvije se osobe smatraju povezanima: (a) ako je jedna osoba rukovoditelj ili direktor u poduzeću druge osobe; (b) ako su pravno priznati poslovni partneri; (c) ako su u odnosu poslodavca i posloprimca; (d) ako treća osoba izravno ili neizravno posjeduje, kontrolira ili drži 5 % ili više udjela ili dionica s pravom glasa obiju osoba; (e) ako jedna osoba izravno ili neizravno kontrolira drugu; (f) ako obje osobe izravno ili neizravno kontrolira treća osoba; (g) ako zajedno izravno ili neizravno kontroliraju treću osobu ili (h) ako su članovi iste obitelji. Osobe se smatraju članovima iste obitelji samo ako su u bilo kojem od sljedećih odnosa: i. suprug i supruga, ii. roditelj i dijete, iii. brat i sestra (i polubrat i polusestra), iv. djed ili baka i unuk ili unuka, v. ujak ili ujna/tetak ili tetka/stric ili strina i nećak ili nećakinja, vi. roditelj supružnika i zet ili snaha, vii. šurjak ili šurjakinja. U ovom kontekstu „osoba” znači svaka fizička ili pravna osoba.

(4)  Međutim, čak i ako su proizvođači povezani u prethodno navedenom smislu s trgovačkim društvima na koja se primjenjuju mjere na snazi za uvoz podrijetlom iz Narodne Republike Kine, izuzeće se još uvijek može odobriti ako nema dokaza da je odnos s trgovačkim društvima na koja se primjenjuju početne mjere uspostavljen ili da se upotrebljava radi izbjegavanja početnih mjera.

(5)  Uredba (EZ) br. 45/2001 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. prosinca 2000. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka u institucijama i tijelima Zajednice i o slobodnom kretanju takvih podataka (SL L 8, 12.1.2001., str. 1.).

(6)  Dokument s oznakom „Limited” dokument je koji se smatra povjerljivim u skladu s člankom 19. Uredbe (EU) 2016/1036 i člankom 6. Sporazuma WTO-a o provedbi članka VI. GATT-a iz 1994. (Sporazum o antidampingu). To je ujedno zaštićeni dokument u skladu s člankom 4. Uredbe (EZ) br. 1049/2001 Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 145, 31.5.2001., str. 43.).


ODLUKE

13.12.2017   

HR

Službeni list Europske unije

L 329/45


ODLUKA VIJEĆA (EU) 2017/2301

od 4. prosinca 2017.

o stajalištu koje treba zauzeti u ime Europske unije u okviru Odbora veleposlanika AKP-EU u pogledu provedbe članka 68. Sporazuma o partnerstvu AKP-EU

VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije, a posebno njegov članak 209. stavak 2. u vezi s člankom 218. stavkom 9.,

uzimajući u obzir Sporazum o partnerstvu između članica Skupine afričkih, karipskih i pacifičkih država s jedne strane i Europske zajednice i njezinih država članica s druge strane (1),

uzimajući u obzir prijedlog Europske komisije,

budući da:

(1)

Sporazum o partnerstvu između članica Skupine afričkih, karipskih i pacifičkih država („AKP”) s jedne strane i Europske zajednice i njezinih država članica s druge strane („Sporazum o partnerstvu AKP-EU”) potpisan je u Cotonouu 23. lipnja 2000. Sporazum o partnerstvu AKP-EU stupio je na snagu 1. travnja 2003.

(2)

U skladu sa člankom 100. Sporazuma o partnerstvu AKP-EU Vijeće ministara AKP-EU može, na temelju preporuke Odbora AKP-EU za suradnju u financiranju razvoja, revidirati, preispitati i/ili izmijeniti priloge I.a, II., III., IV. i VI. Sporazumu.

(3)

U skladu s člankom 15. stavkom 4. Sporazuma o partnerstvu AKP-EU Vijeće ministara AKP-EU može prenijeti ovlasti na Odbor veleposlanika AKP-EU.

(4)

Vijeće ministara AKP-EU odlučilo je odobriti prijenos ovlasti na Odbor veleposlanika AKP-EU u Dakaru na sastanku Zajedničkog ministarskog vijeća 6. svibnja 2017. u svrhu donošenja odluke o provedbi članka 68. Sporazuma o partnerstvu AKP-EU prije 31. prosinca 2017.

(5)

Prikladno je utvrditi stajalište koje treba zauzeti u ime Unije u okviru Odbora veleposlanika AKP-EU s obzirom na to da će odluka biti obvezujuća za Uniju.

(6)

Odluka će se primjenjivati na poglavlje 3. Priloga II. Sporazumu o partnerstvu AKP-EU i njome se želi poboljšati funkcioniranje sustava financiranja potpore u slučaju egzogenih šokova,

DONIJELO JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

1.   Stajalište koje treba zauzeti u ime Unije u okviru Odbora veleposlanika AKP-EU u pogledu provedbe članka 68. Sporazuma o partnerstvu AKP-EU temelji se na nacrtu odluke Odbora veleposlanika AKP-EU priloženom ovoj Odluci.

2.   Predstavnici Unije u Odboru veleposlanika AKP-EU mogu prihvatiti manje izmjene nacrta odluke bez daljnje odluke Vijeća.

Članak 2.

Nakon njezina donošenja Odluka Odbora veleposlanika AKP-EU objavljuje se u Službenom listu Europske unije.

Članak 3.

Ova je Odluka upućena Komisiji.

Sastavljeno u Bruxellesu 4. prosinca 2017.

Za Vijeće

Predsjednica

U. PALO


(1)  SL L 317, 15.12.2000., str. 3.


NACRT

ODLUKA br. …/2017 ODBORA VELEPOSLANIKA AKP-EU

od …

u pogledu provedbe članka 68. Sporazuma o partnerstvu AKP-EU

ODBOR VELEPOSLANIKA AKP-EU,

uzimajući u obzir Sporazum o partnerstvu između članica Skupine afričkih, karipskih i pacifičkih država s jedne strane i Europske zajednice i njezinih država članica s druge strane (1), a posebno njegov članak 100. u vezi s člankom 15. stavkom 4. i člankom 16. stavkom 2.,

budući da:

(1)

U članku 68. Sporazuma o partnerstvu između članica Skupine afričkih, karipskih i pacifičkih država („AKP”) s jedne strane i Europske zajednice i njezinih država članica s druge strane („Sporazum o partnerstvu AKP-EU”) navodi se da se uspostavlja mehanizam sustava dodatne potpore kako bi se ublažili kratkoročni nepovoljni učinci zbog egzogenih šokova koji utječu na gospodarstva država AKP-a. U stavku 4. tog članka navodi se da su modaliteti mehanizma potpore utvrđeni u Prilogu II. Sporazumu o partnerstvu AKP-EU.

(2)

Mehanizam koji je trenutačno utvrđen u Prilogu II. Sporazumu o partnerstvu AKP-EU treba prilagoditi kako bi se u obzir uzele potrebe stranaka te kako bi se osiguralo fleksibilno i brzo pružanje pomoći.

(3)

U članku 100. Sporazuma o partnerstvu AKP-EU navodi se da Vijeće ministara AKP-EU može, na temelju preporuke Odbora AKP-EU za suradnju u financiranju razvoja, revidirati, preispitati i/ili izmijeniti priloge I.a, II., III., IV. i VI. Sporazumu.

(4)

U članku 15. stavku 4. Sporazuma o partnerstvu AKP-EU navodi se da Vijeće ministara AKP-EU može prenijeti ovlasti na Odbor veleposlanika AKP-EU.

(5)

U članku 16. stavku 2. Sporazuma o partnerstvu AKP-EU navodi se da Odbor veleposlanika AKP-EU obnaša bilo koji mandat koji mu Vijeće povjeri.

(6)

Vijeće ministara AKP-EU na sastanku 5. svibnja 2017. dalo je mandat Odboru veleposlanika AKP-EU za donošenje odluke o provedbi članka 68. Sporazuma o partnerstvu AKP-EU u pogledu egzogenih šokova i o izmjeni poglavlja 3. Priloga II.

(7)

Trebalo bi donijeti odluku o provedbi članka 68. Sporazuma o partnerstvu AKP-EU,

DONIO JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Financijska potpora državama AKP-a u slučaju makroekonomske nestabilnosti zbog egzogenih šokova, predviđena u članku 68. Sporazuma o partnerstvu AKP-EU, uređena je odredbama ove Odluke.

Članak 2.

1.   Dodatna financijska potpora može se mobilizirati iz rezerve za nepredviđene potrebe 11. Europskog razvojnog fonda, kako bi se ublažili kratkoročni nepovoljni učinci zbog egzogenih šokova, uključujući učinak na prihode od izvoza, te kako bi se očuvale socioekonomske reforme i politike ugrožene padom prihoda.

2.   Države AKP-a pogođene egzogenim šokovima upućuju Europskoj komisiji zahtjev za financijsku potporu u tu svrhu, koji će se razmotriti za svaki pojedini slučaj pristupom usmjerenim na potrebe u sklopu višegodišnjeg financijskog okvira suradnje u skladu sa Sporazumom o partnerstvu AKP-EU.

3.   Potpora se provodi i njome se upravlja u skladu s postupcima koji omogućuju brze, fleksibilne i učinkovite operacije. Europska komisija će periodički izvještavati Odbor AKP-EU za suradnju u financiranju razvoja.

Članak 3.

Ugovorne stranke Sporazuma, Europsku komisiju i tajništvo AKP-a obavješćuje se o praktičnim načinima provedbe članka 68.

Članak 4.

Poglavlje 3. Priloga II. Sporazumu o partnerstvu AKP-EU primjenjuje se u skladu s ovom Odlukom.

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu na dan donošenja.

Sastavljeno u …

Za Odbor veleposlanika AKP-EU

Predsjednik


(1)  SL L 317, 15.12.2000., str. 3.


13.12.2017   

HR

Službeni list Europske unije

L 329/49


ODLUKA VIJEĆA (ZVSP) 2017/2302

od 12. prosinca 2017.

u potpori aktivnostima OPCW-a za pomoć u operacijama čišćenja bivše lokacije za skladištenje kemijskog oružja u Libiji u okviru provedbe Strategije EU-a za sprečavanje širenja oružja za masovno uništenje

VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o Europskoj uniji, a posebno njegov članak 28. stavak 1. i članak 31. stavak 1.,

uzimajući u obzir prijedlog Visokog predstavnika Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku,

budući da:

(1)

Izvršno vijeće Organizacije za zabranu kemijskog oružja (OPCW) donijelo je 20. srpnja 2016. Odluku EC-M-52/DEC.1 o uništavanju preostalog kemijskog oružja u Libiji te od glavnog direktora OPCW-a zatražilo da Libiji pomogne u izradi izmijenjenog plana za uništenje kemijskog oružja kategorije 2 u Libiji.

(2)

Vijeće sigurnosti Ujedinjenih naroda usvojilo je 22. srpnja 2016. Rezoluciju 2298 kojom se pozdravlja i podržava odluka EC-M-52/DEC.1 te se od glavnog direktora OPCW-a traži da sve dok potpuno uništenje ne bude provjereno redovito izvješćuje Vijeće sigurnosti.

(3)

Izvršno vijeća OPCW-a donijelo je 27. srpnja 2016. Odluku EC-M-52/DEC.2 o detaljnim zahtjevima za uništenje preostalog kemijskog oružja kategorije 2 u Libiji.

(4)

Europsko vijeće donijelo je 12. prosinca 2003. Strategiju EU-a za sprečavanje širenja oružja za masovno uništenje (Strategija), u kojoj se ističe ključna uloga Konvencije o zabrani razvijanja, proizvodnje, gomilanja i korištenja kemijskog oružja i o njegovu uništenju (CWC) i OPCW-a u stvaranju svijeta bez kemijskog oružja.

(5)

Unija aktivno provodi Strategiju i primjenjuje mjere navedene u njezinu poglavlju III., osobito oslobađanjem financijskih sredstava u potpori specifičnim projektima koje provode multilateralne institucije kao što je OPCW.

(6)

Glavni direktor OPCW-a izdao je 1. kolovoza 2016. dopis kojim poziva na dobrovoljne doprinose novom uzajamnom fondu za potporu Libiji (S/1400/2016).

(7)

OPCW je 29. rujna 2017. zatražio od Europske unije da razmotri pravodobnu pomoć za financiranje čišćenja objekata za uništenje i za skladištenje u Libiji.

(8)

Unija snažno i dosljedno podupire OPCW u provedbi njegova mandata. U izjavi EU-a od 7. travnja 2017. navodi se da će Unija nastaviti podupirati nastojanja i rad OPCW-a.

(9)

Tehničku provedbu ove Odluke trebalo bi povjeriti OPCW-u. Projekti koje podupire Unija mogu se financirati samo dobrovoljnim doprinosima Tehničkom tajništvu OPCW-a. Takvi doprinosi, koje Unija treba osigurati, bit će ključni jer će OPCW-u omogućiti da nastavi ispunjavati zadaće kako je naznačeno u relevantnim odlukama Izvršnog vijeća OPCW-a.

(10)

Nadzor nad ispravnim izvršenjem financijskog doprinosa Unije trebalo bi povjeriti Komisiji,

DONIJELO JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

1.   Unija podupire OPCW u pogledu potpunog uništenja zaliha kemijskog oružja u Libiji što podliježe mjerama provjere predviđenima u Konvenciji o zabrani razvijanja, proizvodnje, gomilanja i korištenja kemijskog oružja i o njegovu uništenju (CWC).

2.   Projektom koji se ovom Odlukom Vijeća podupire doprinosi se troškovima vezanima za operacije čišćenja koje provodi OPCW na bivšoj lokaciji za skladištenje kemijskog oružja u Ruwaghi u Libiji.

Detaljan opis projekta naveden je u Prilogu.

Članak 2.

1.   Visoki predstavnik Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku (VP) odgovoran je za provedbu ove Odluke.

2.   Tehnička provedba aktivnosti iz članka 1. stavka 2. povjerava se OPCW-u. OPCW tu zadaću obavlja pod odgovornošću VP-a. U tu svrhu VP sklapa potrebne dogovore s OPCW-om.

Članak 3.

1.   Financijski referentni iznos za provedbu projekta iz članka 1. stavka 2. iznosi 3 035 590,80 EUR.

2.   Rashodima koji se financiraju iznosom utvrđenim u stavku 1. upravlja se u skladu s postupcima i pravilima koja se primjenjuju na proračun Unije.

3.   Komisija nadzire ispravnost upravljanja rashodima iz stavka 1. U tu svrhu sklapa sporazum o financiranju s OPCW-om. Sporazumom o financiranju propisuje se da OPCW treba osigurati vidljivost doprinosa Unije u skladu s njegovom veličinom.

4.   Komisija nastoji sklopiti sporazum o financiranju iz stavka 3. u najkraćem mogućem roku nakon stupanja na snagu ove Odluke. Ona obavješćuje Vijeće o svim poteškoćama u tom procesu i o datumu sklapanja sporazuma o financiranju.

Članak 4.

1.   VP izvješćuje Vijeće o provedbi ove Odluke na osnovi redovitih izvješća koje priprema OPCW. Ta izvješća predstavljaju osnovu za evaluaciju koju provodi Vijeće.

2.   Komisija dostavlja Vijeću informacije o financijskim aspektima provedbe projekta iz članka 1. stavka 2.

Članak 5.

1.   Ova Odluka stupa na snagu na dan donošenja.

2.   Prestaje važiti 20 mjeseci od dana sklapanja sporazuma o financiranju između Komisije i OPCW-a iz članka 3. stavka 3. ili prestaje važiti šest mjeseci nakon stupanja na snagu ako se do tada ne sklopi taj sporazum o financiranju.

Sastavljeno u Bruxellesu 12. prosinca 2017.

Za Vijeće

Predsjednik

S. MIKSER


PRILOG

1.   Kontekst

Libija je u veljači 2014. dovršila uništenje kemijskog oružja kategorije 1 u objektu u Ruwaghi, u provinciji Al Jufra. U okviru postupka uništenja, 24 kontejnera za prijevoz napunjena su otrovnim otpadom, a tri su kontejnera napunjena otopinom soli. Libija je u 2016. uspjela pretočiti kemijsko oružje kategorije 2 (prekursori), koje je bilo pohranjeno u 45 propadajućih spremnika, u nove kontejnere Međunarodne organizacije za normizaciju (ISO). U skladu s odlukom Izvršnog vijeća OPCW-a (EC-M-52/DEC.2 od 27. srpnja 2016.) novi ISO kontejneri prevezeni su u luku grada Misratah radi otpreme u Njemačku i odstranjivanja u specijaliziranom objektu. Tijekom pretakanja došlo je do egzotermne reakcije u jednom spremniku. Zbog nepoznate naravi preostalog materijala u spremniku i njegove visoke viskoznosti, njemačke vlasti nisu mogle pristati prihvatiti spremnik radi uništenja. Izvornih 45 ispražnjenih spremnika još je pohranjeno u Ruwaghi. Ti su spremnici u različitim fazama raspada, a u mnogima se još nalaze ostaci kemikalija koji su se zadržali na stijenkama ili koje nije bilo moguće potpuno ispumpati. Povrh toga, otprilike 350 tona voda ispuštenih hidrolizom HD-a (destiliranog sumpornog iperita) također je pohranjeno na lokaciji u Ruwaghi. Smatra se da su mnogi kontejneri napunjeni reakcijskom masom koja sadrži jako kisele i opasne kemikalije koje nisu bile stabilizirane. Nekoliko kontejnera propušta i nagriženi su te je za njih potreban dodatan tretman za pravilno odstranjivanje.

U izvješću s 83. zasjedanja (od 11. studenoga 2016.) Izvršno vijeće OPCW-a zatražilo je od Tehničkog tajništva OPCW-a da uzme uzorke kada sigurnosna situacija u Libiji to dopusti, što dosad nije bio slučaj upravo zbog sigurnosne situacije. Uzorkovanje tog područja moglo bi se prilagoditi sigurnosnoj situaciji putem videoprijenosa uživo.

U svojoj odluci EC-M-53/DEC.1 od 26. kolovoza 2016., u operativnom stavku 2. u kojemu se pozdravljaju dobrovoljni financijski doprinosi i obećanja različitih država stranaka u potpori operacijama uništenja, Izvršno vijeće OPCW-a uvažilo je da je Europska unija, u iščekivanju odobrenja u okviru Unije, obavijestila Tehničko tajništvo o svojoj namjeri da osigura sredstva za uništenje preostalih ispražnjenih spremnika i čišćenje okoliša u Ruwaghi. Pozornost Unije posvećena tom aktualnom pitanju omogućit će Libiji da se potpuno odrekne prošlih programa kemijskog naoružanja na način koji je prikladan za okoliš čime se ističe doprinos Unije u regiji i s kratkoročnim i s dugoročnim učincima.

2.   Opći ciljevi

Opći je cilj djelovanja doprinijeti uklanjanju i potpunom uništavanju zaliha kemijskog oružja u Libiji.

Posebni su ciljevi sljedeći:

dovršiti sve operacije čišćenja na bivšoj lokaciji za skladištenje kemijskog oružja u Ruwaghi (provincija Al Jufra) na način kojim se poštuje okoliš, što podliježe mjerama provjere predviđenima u Konvenciji o zabrani razvijanja, proizvodnje, gomilanja i korištenja kemijskog oružja i o njegovu uništenju (CWC),

povećati kapacitet libijskog nacionalnog tijela, kako je utvrđeno na temelju članka VII. stavka 4. CWC-a, i onih tijela koja sudjeluju u uništenju, dekontaminaciji i odstranjivanju kemijskih materijala u Libiji,

osposobiti one koji sudjeluju u tim naporima u pogledu prikupljanja, bilježenja i prijenosa uzoraka tla s lokacije sa spremnicima u Ruwaghi i s područja oko lokacije, u skladu s normama OPCW-a uz uporabu videoprijenosa uživo i zapečaćenih kamera OPCW-a radi usklađivanja s izvješćem s osamdeset trećeg zasjedanja Izvršnog vijeća.

3.   Opis aktivnosti

Tehničko tajništvo OPCW-a pružit će pomoć libijskom nacionalnom tijelu koje će preuzeti konačnu odgovornost za potpuni dovršetak operacija čišćenja.

Tehničko tajništvo OPCW-a sklopit će sporazum o doprinosima s Uredom UN-a za projektne usluge (UNOPS) kako bi se unajmile usluge stručnog libijskog poduzeća za provedbu projekta i osiguralo plaćanje libijske tvrtke. OPCW će u partnerstvu s libijskim nacionalnim tijelom nadgledati i validirati obavljeni rad.

Aktivnost 1.: koordinacijski sastanci Tehničkog tajništva OPCW-a, libijskog nacionalnog tijela, konzultanata i stručnjaka, kao i tehnički posjeti

Planirane su sljedeće aktivnosti:

tehnička savjetovanja Tehničkog tajništva OPCW-a, libijskih predstavnika i tehničkog savjetnika za projekte pri libijskom nacionalnom tijelu. Zbog sigurnosnih ograničenja sastanci će se održavati u Tunisu;

posjeti predstavnika UNOPS-a i libijskih predstavnika poduzećima koja se bave proizvodnjom, prijevozom, prodajom i uslugama.

Vremenski raspored: tijekom cijelog trajanja projekta.

Aktivnost 2.: sklapanje ugovora o uslugama

Planirane su sljedeće aktivnosti:

zapošljavanje tehničkog savjetnika za Libijsko nacionalno tijelo,

sklapanje ugovora s inženjerskim poduzećem za projektiranje bazena za isparavanje,

sklapanje ugovora s lokalnim osobljem za aktivnosti čišćenja,

komunikacijska oprema u potpori videoprijenosima uživo za uzorkovanje.

Vremenski raspored: od prvog do kraja šestog mjeseca trajanja projekta.

Aktivnost 3.: tehničko osposobljavanje libijskog nacionalnog tijela i njegovo osposobljavanje za uzorkovanje

Planirane su sljedeće aktivnosti:

osposobljavanje libijskih predstavnika u pogledu prikupljanja uzoraka, pečaćenja i lanca nadzora, koje obavljaju timovi OPCW-a za osposobljavanje inspektora,

osposobljavanje libijskih predstavnika u Tunisu u pogledu rukovanja kamerom i videoprijenosa uživo te isporuka kamera. Osposobljavanje se ne može provesti na terenu zbog manjka potpore Odjela Ujedinjenih naroda za sigurnost i osiguranje, kao i zbog visokih troškova osiguranja za ugovorne djelatnike u opasnoj zoni,

uzorkovanje koje obavljaju osposobljeni libijski predstavnici.

Vremenski raspored: od prvog do kraja trećeg mjeseca trajanja projekta.

Aktivnost 4.: najam i nabava opreme i materijala, uključujući troškove zamjene, održavanja i popravka

Najam i nabava opreme u potpori izgradnji bazena za isparavanja. Poduzet će se svi napori da se oprema u najvećoj mogućoj mjeri unajmi, a ne da se stječe vlasništvo nad njom; međutim neka oprema smatrat će se kontaminiranom te stoga nepovratnom. Zbog toga će po zaključenju projekta pravo vlasništva na toj opremi pripasti libijskom nacionalnom tijelu, te će je ono tu opremu zadržati. Kemikalije za proces neutralizacije, kao i cijevi i crijeva bit će dio potrošnog materijala za projekt. Sva oprema potrebna za velike konstrukcije, primjerice kranovi, buldožeri i viljuškari, unajmit će se.

Nabavu i unajmljivanje opreme i materijala od libijskih poduzeća provodit će UNOPS. Međutim, neke stavke, ovisno o svrsishodnosti i trošku, može nabaviti OPCW.

Vremenski raspored: za cijelog trajanja projekta, ovisno o tome kako su i kada oprema i usluge potrebni.

Aktivnost 5.: nabava zaštitne opreme i sustava za otkrivanje, kao i medicinskog pribora i pomoćne opreme

Osobna zaštitna oprema (OZO) potrebna je za rad s opasnim kemikalijama. Očekuje se da će sva osobna zaštitna oprema biti kontaminirana te se mora uništiti u zemlji. Neupotrebljena oprema postat će vlasništvo libijskog nacionalnog tijela u skladu s Konvencijom o kemijskom oružju.

OPCW i UNOPS utvrdit će uvjete nabave opreme i materijala.

Vremenski raspored: tijekom cijelog trajanja projekta.

Aktivnost 6.: provedba projekta

Tehničko tajništvo OPCW-a osigurat će nadgledanje upravljanja programom, što treba uključiti izradu ciljeva prema fazama, unutarnja preispitivanja, nadgledanje sklopljenih ugovora i financijsko upravljanje. UNOPS neće isplatiti sredstva libijskim poduzećima sve dok libijsko nacionalno tijelo upravitelju programa OPCW-a pisanim putem ne potvrdi da je rad dovršen na zadovoljavajući način. U predviđenim aktivnostima uključeno je sljedeće:

nabava vanjskih usluga ili sporazum o posebnim uslugama za tehničku pomoć u provedbi projekta

plaćanje naknade za upravljanje u pogledu usluga nabave i ugovaranja koje provodi Ured Ujedinjenih naroda za projektne usluge.

Vremenski raspored: tijekom cijelog trajanja projekta.

4.   Okvirni akcijski plan

Aktivnosti koje treba provesti u ovom djelovanju sastojat će se od pripremne faze nakon koje slijede tri operativne faze.

Pripremna faza:

Stručno poduzeće bit će angažirano da osigura osposobljavanje libijskog nacionalnog tijela u pogledu uzorkovanja i da pruži tehničke savjete i potporu tijekom cijelog trajanja projekta. Izradit će se sporazum o doprinosima između OPCW-a i UNOPS-a u pogledu angažiranja lokalnih poduzeća za projektiranje bazena za isparavanje, pružanja hitne medicinske potpore, nabave i najma potrebne robe i obavljanja radova čišćenja.

Faza 1.:

S tla oko kontejnera koji propuštaju uzimat će se uzorci uz videopraćenje u stvarnom vremenu. To će uključivati prijenos uživo u operativni centar kako bi inspektori OPCW-a mogli pratiti prikupljanje uzoraka i njihovo pakiranje. Kontejneri iz kojih je sadržaj bio pretočen prije otpreme kemikalija, bit će isprani sredstvom za dekontaminaciju i vodom, nakon čega će prazni kontejneri biti otpremljeni u talionicu radi uništenja. Voda koja je služila za ispiranje bit će prikupljena u kontejnere koji se već nalaze na lokaciji u očekivanju izgradnje bazena za isparavanje.

Faza 2.:

Dva bazena za isparavanje bit će projektirana i izgrađena za primitak materijala prikupljenog u fazi 1. i prethodno neutraliziranog sadržaja spremnika 24, radi prirodnog isparavanja vode i zakopavanja neopasnih soli. Spremnici koji su poslužili za neutralizaciju sadržaja 24 kontaminirana spremnika bit će prevezeni u talionicu radi uništenja.

Faza 3.:

Otprilike 350 tona voda ispuštenih hidrolizom HD-a (destiliranog sumpornog iperita) koje se trenutačno nalaze na lokaciji u Ruwaghi bit će analizirano i tretirano prema potrebi, a zatim ispumpano u bazene za neutralizaciju, stabilizaciju, isparavanje i zakopavanje.

5.   Očekivani rezultati

Sljedeći rezultati očekuju se od djelovanja:

dovršetak uklanjanja programa kemijskog naoružanja u Libiji,

potpuna sanacija bivšeg objekta za skladištenje kemijskog oružja u Ruwaghi, u Libiji, među ostalim potpunim uništenjem 45 ispražnjenih kontejnera što znači otprema u talionicu te stabilizacija i uništenje 350 tona voda ispuštenih hidrolizom HD-a,

provedba tehničkog osposobljavanja i osposobljavanja za uzorkovanje libijskog nacionalnog tijela za CWC,

dovršetak uzorkovanja tla oko propuštajućih spremnika i otpremanja uzoraka pod vodstvom OPCW-a.

6.   Procjena trajanja

Predviđa se da će projekt trajati 20 mjeseci.

7.   Vidljivost Unije

Vidljivost financiranja EU-a na događajima ili sastancima OPCW-a: financijska potpora Europske unije bit će prepoznata u izvješćima glavnog direktora OPCW-a i Izvršnoga vijeća koja se odnose na aktivnosti u Libiji. Na svoj dokumentaciji projekta bit će prikazana zastava EU-a.

Vidljivost financiranja EU-a u vezi s opremom: OPCW će od libijskog nacionalnog tijela zatražiti da to bude prepoznato na primjeren način, među ostalim prikazom logotipa EU-a, na svoj opremi koja nije potrošna, a kupljena je sredstvima EU-a. OPCW će i od UNOPS-a zatražiti da primijeni takve odredbe o vidljivosti financijske potpore Europske unije. Ako bi se takvim prikazom moglo ugroziti povlastice i imunitete OPCW-a ili sigurnost osoblja Organizacije ili njezinih krajnjih korisnika, dogovorit će se odgovarajući alternativni aranžmani.

8.   Upravljački odbor

Upravljački odbor za ovaj projekt sastojat će se od predstavnika ESVD-a i OPCW-a. Upravljački odbor redovito će preispitivati provedbu ove Odluke, najmanje svakih šest mjeseci, među ostalim, upotrebom elektroničkih načina komunikacije.

9.   Izvješćivanje

OPCW će dostavljati opisno izvješće o napretku svakih šest mjeseci radi preispitivanja napretka postignutog u smjeru ostvarivanja rezultata projekta. OPCW će dostaviti konačno opisno i financijsko izvješće u roku od šest mjeseci od kraja provedbenog razdoblja.


13.12.2017   

HR

Službeni list Europske unije

L 329/55


ODLUKA VIJEĆA (ZVSP) 2017/2303

od 12. prosinca 2017.

u potpori daljnjoj provedbi Rezolucije Vijeća sigurnosti UN-a 2118 (2013) i Odluci Izvršnog vijeća Organizacije za zabranu kemijskog oružja (OPCW) EC-M-33/DEC.1 o uništenju sirijskog kemijskog oružja u okviru provedbe Strategije EU-a za sprečavanje širenja oružja za masovno uništenje

VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o Europskoj uniji, a posebno njegov članak 28. stavak 1. i članak 31. stavak 1.,

uzimajući u obzir prijedlog Visokog predstavnika Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku,

budući da:

(1)

Izvršno vijeće Organizacije za zabranu kemijskog oružja (OPCW) donijelo je 27. rujna 2013. odluku o uništavanju sirijskog kemijskog oružja („EC-M-33/DEC.1”).

(2)

Vijeće sigurnosti Ujedinjenih naroda usvojilo je 27. rujna 2013. Rezoluciju („RVSUN”) 2118 (2013) kojom se podržava Odluka EC-M-33/DEC.1.

(3)

Europsko vijeće donijelo je 12. prosinca 2003. Strategiju EU-a za sprečavanje širenja oružja za masovno uništenje („Strategija”) u kojoj se ističe ključna uloga Konvencije o zabrani razvijanja, proizvodnje, gomilanja i korištenja kemijskog oružja i o njegovu uništenju i OPCW-a u stvaranju svijeta bez kemijskog oružja.

(4)

Unija aktivno provodi Strategiju i primjenjuje mjere navedene u njezinu poglavlju III., osobito oslobađanjem financijskih sredstava u potpori određenim projektima koje provode multilateralne institucije kao što je OPCW.

(5)

Vijeće je 9. prosinca 2013. donijelo Odluku 2013/726/ZVSP (1), kojom se podržava pružanje proizvoda za praćenje stanja povezanih sa sigurnošću zajedničke misije OPCW-a i UN-a za uklanjanje sirijskog kemijskog oružja, putem isporuke OPCW-u satelitskih snimaka i povezanih informacijskih proizvoda Satelitskog centra Europske unije (Satcen). Odluka 2013/726/ZVSP prestala je važiti 30. rujna 2015.

(6)

Vijeće je 30. studenoga 2015. donijelo Odluku (ZVSP) 2015/2215 (2) u potpori zajedničkom istražnom mehanizmu OPCW-a i UN-a uspostavljenog na temelju RVSUN-a 2235 (2015).

(7)

Tehničko tajništvo OPCW-a zatražilo je 10. srpnja 2017. da Unija ponovno dostavlja proizvode satelitskih snimanja u korist operacija OPCW-a u Siriji. Prema OPCW-u ta se usluga pokazala izrazito korisnom za razmještanje misije za utvrđivanje činjenica („FFM”) i drugih timova u Siriji, poput tima za procjenu deklaracija, u pogledu sigurnosti osoblja i dobrog provođenja misija.

(8)

Unija snažno i dosljedno podupire OPCW u provedbi njegova mandata. U izjavi Unije od 7. travnja 2017. navodi se da će Unija nastaviti podupirati napore i rad OPCW-a, osobito u Siriji, uključujući misiju za utvrđivanje činjenica i zajednički istražni mehanizam OPCW-a i UN-a, s obzirom na istrage o upotrebi kemijskog oružja.

(9)

Tehničku provedbu ove Odluke trebalo bi povjeriti OPCW-u. Projekti koje podupire Unija mogu se financirati samo dobrovoljnim doprinosima Tehničkom tajništvu OPCW-a. Takvi doprinosi, koje Unija treba osigurati, bit će ključni jer će OPCW-u omogućiti da nastavi ispunjavati zadaće kako je naznačeno u relevantnim odlukama Izvršnog vijeća OPCW-a i u RVSUN-u 2118 (2013).

(10)

Nadzor nad ispravnim izvršenjem financijskog doprinosa Unije trebalo bi povjeriti Komisiji,

DONIJELO JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

1.   Unija podupire aktivnosti OPCW-a svojim doprinosom troškovima povezanima s inspekcijom i provjerom uništenja sirijskog kemijskog oružja, kao i troškovima povezanima s aktivnostima kojima se nadopunjuju osnovne obvezne zadaće u potpori RVSUN-u 2118 (2013) i Odluci EC-M-33/DEC.1 te naknadnim povezanim rezolucijama i odlukama.

2.   Projekt koji se ovom Odlukom podržava jest pružanje proizvoda za praćenje stanja povezanih sa sigurnošću misije za utvrđivanje činjenica, uključujući stanje cestovne mreže, putem isporuke proizvoda satelitskih snimanja Satcena OPCW-u.

Detaljan opis projekta naveden je u Prilogu.

Članak 2.

1.   Visoki predstavnik Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku („VP”) odgovoran je za provedbu ove Odluke.

2.   Tehnička provedba projekta iz članka 1. stavka 2. povjerava se OPCW-u. OPCW tu zadaću obavlja pod odgovornošću VP-a. U tu svrhu VP sklapa potrebne dogovore s OPCW-om.

Članak 3.

1.   Financijski referentni iznos za provedbu projekta iz članka 1. stavka 2. iznosi 1 003 717,00 EUR.

2.   Rashodima koji se financiraju iznosom utvrđenim u stavku 1. upravlja se u skladu s postupcima i pravilima koja se primjenjuju na proračun Unije.

3.   Komisija nadzire ispravnost upravljanja rashodima iz stavka 1. U tu svrhu Komisija sklapa sporazum o financiranju s OPCW-om. Sporazumom o financiranju propisuje se da OPCW treba osigurati vidljivost doprinosa Unije u skladu s njegovom veličinom.

4.   Komisija nastoji sklopiti sporazum o financiranju iz stavka 3. u najkraćem mogućem roku nakon stupanja na snagu ove Odluke. Ona obavješćuje Vijeće o svim poteškoćama u tom procesu i o datumu sklapanja sporazuma o financiranju.

Članak 4.

1.   VP izvješćuje Vijeće o provedbi ove Odluke na osnovi redovitih izvješća koje priprema OPCW. Ta izvješća predstavljaju osnovu za evaluaciju koju provodi Vijeće.

2.   Komisija dostavlja Vijeću informacije o financijskim aspektima provedbe projekta iz članka 1. stavka 2.

Članak 5.

1.   Ova Odluka stupa na snagu na dan donošenja.

2.   Ova Odluka prestaje važiti 12 mjeseci nakon dana sklapanja sporazuma o financiranju između Komisije i OPCW-a iz članka 3 stavka 3. ili prestaje važiti šest mjeseci nakon stupanja na snagu ako se do tada ne sklopi taj sporazum o financiranju.

Sastavljeno u Bruxellesu 12. prosinac 2017.

Za Vijeće

Predsjednik

S. MIKSER


(1)  Odluka Vijeća 2013/726/ZVSP od 9. prosinca 2013. u potporu RVSUN-a 2118 (2013) i Odluke Izvršnog vijeća OPCW-a EC-M-33/Dec 1 u okviru provedbe Strategije EU-a za sprečavanje širenja oružja za masovno uništenje (SL L 329, 10.12.2013., str. 41.).

(2)  Odluka Vijeća (ZVSP) 2015/2215 od 30. studenoga 2015. u potporu RVSUN-u 2235 (2015), o uspostavi zajedničkog istražnog mehanizma OPCW-a i UN-a radi identifikacije počinitelja kemijskih napada u Sirijskoj Arapskoj Republici (SL L 314, 1.12.2015., str. 51.).


PRILOG

1.   Kontekst

Slijedom navoda o uporabi kemijskog oružja u području Ghoute u okolici Damaska u kolovozu 2013., diplomatskim naporima za uklanjanje programa kemijskog oružja Sirijske Arapske Republike izrađen je Okvir za uklanjanje sirijskog kemijskog oružja od 14. rujna 2013. o kojem su dogovor postigli Ruska Federacija i Sjedinjene Američke Države.

Izvršno vijeće Organizacije za zabranu kemijskog oružja (OPCW) donijelo je 27. rujna 2013. povijesnu Odluku o uništenju sirijskog kemijskog oružja („EC-M-33/DEC.1”), kojom se utvrđuje ubrzan program za postizanje uklanjanja sirijskog kemijskog oružja. Sirija je 14. listopada 2013. službeno postala država stranka Konvencije o zabrani razvijanja, proizvodnje, gomilanja i korištenja kemijskog oružja i o njegovu uništenju. Zajednička misija OPCW-a i UN-a za uklanjanje sirijskog kemijskog oružja („Zajednička misija”) službeno je uspostavljena 16. listopada 2013., a njezin je glavni zadatak nadgledanje pravodobnog uklanjanja sirijskog programa kemijskog naoružanja na najsigurniji mogući način. Unija je doprinijela iznosom od 12 milijuna EUR posebno uspostavljenom Posebnom fondu OPCW-a za Siriju radi financiranja aktivnosti za potpuno uništenje sirijskih zaliha kemijskog materijala.

Zahvaljujući Zajedničkoj misiji, a u suradnji sa sirijskom vladom, do kolovoza 2014. sve kemijsko oružje koje je Sirija deklarirala uklonjeno je i uništeno izvan sirijskog državnog područja. Mandat Zajedničke misije dovršen je, a njezine su operacije zaključene 30. rujna 2014. Međutim, unatoč tim naporima, i dalje se prijavljuje navodna uporaba kemijskog oružja u Siriji i OPCW je zadržao svoje preostale aktivnosti inspekcija i provjera.

Glavni direktor OPCW-a uspostavio je 29. travnja 2014. misiju OPCW-a za utvrđivanje činjenica čiji je mandat utvrditi činjenice u vezi s navodima o uporabi u neprijateljske svrhe otrovnih kemikalija u Sirijskoj Arapskoj Republici. Misijom za utvrđivanje činjenica podupire se zajednički istražni mehanizam uspostavljen Rezolucijom Vijeća sigurnosti UN-a („RVSUN”) 2235 (2015) za utvrđivanje počinitelja, organizatora, sponzora ili onih koji su na neki drugi način bili uključeni u uporabu kemikalija kao oružja u Sirijskoj Arapskoj Republici. Budući da su bila postavljena pitanja o tome je li deklaracija Sirije OPCW-u o njezinu programu kemijskog oružja potpuna i točna, glavni direktor OPCW-a istodobno je osnovao tim stručnjaka, poznat pod nazivom tim za procjenu deklaracije, kako bi se relevantna sirijska tijela angažirala na rješavanju utvrđenih nedostataka i nedosljednosti u sirijskoj deklaraciji. Tim za procjenu deklaracije i misija za utvrđivanje činjenica i dalje su aktivni. Misije OPCW-a u Siriji nastavljaju se jer se nastavljaju prijave incidenata s navodnom uporabom kemijskog oružja, te će misijama prije razmještanja timova biti potrebna podrška u obliku snimki radi stvaranja vizualne slike stanja i procjena sigurnosti.

U okviru Strategije EU-a za sprečavanje širenja oružja za masovno uništenje, Unija pružila je potporu misijama OPCW-a u Siriji putem Odluke Vijeća 2013/726/ZVSP u potpori RVSUN-a 2118 (2013) i Odluci EC-M-33/DEC.1. Odlukom 2013/726/ZVSP podupire se pružanje proizvoda za praćenje stanja povezanih sa sigurnošću Zajedničke misije OPCW-a i UN-a, uključujući stanje cestovne mreže, putem isporuke proizvoda satelitskih snimanja Satelitskog centra Europske unije (Satcen) OPCW-u.' Satcen je do 30. rujna 2015. OPCW-u pružao potporu u obliku satelitskih snimanja. Ta se usluga pokazala izrazito korisnom za razmještanje misije za utvrđivanje činjenica i drugih timova u Siriji (primjerice, tima za procjenu deklaracija) u pogledu sigurnosti osoblja i dobrog provođenja misija.

OPCW je 10. srpnja 2017. zatražio ponovno pružanje satelitskih snimanja Unije kao daljnji korak u pogledu Odluke 2013/726/ZVSP.

2.   Opći ciljevi projekta

Opći je cilj projekta potpora misijama OPCW-a koje se odnose na Sirijsku Arapsku Republiku, uključujući misiju za utvrđivanje činjenica i tim za provjeru deklaracije.

Posebni su ciljevi projekta sljedeći:

procjena stanja cestovne mreže, posebice kako bi se utvrdile lokacije prepreka na cesti i područja s otežanim cestovnim kretanjem,

provjera točnosti sirijskih izvješća OPCW-u,

procjena objekata i okružja lokacija,

podizanje razine osviještenosti o stanju na terenu u pogledu sigurnosti misije na terenu i stalne misije razmještenih u Sirijskoj Arapskoj Republici i u pogledu lokacija koje treba posjetiti, odnosno koje trebaju biti predmet inspekcija.

3.   Opis aktivnosti

Ad-hoc davanje zadaća Satcen-u u skladu s Odlukom Vijeća 2014/401/ZVSP, u okviru područja interesa (AOI) (lokacije od interesa unutar suverene države Sirije) i u okviru mandata ESVD-a u što su uključeni povezano upravljanje i izvješćivanje, u pogledu sljedećeg:

proizvodi i usluge u području obavještajnih podataka iz snimaka (IMINT) i geoprostornih obavještajnih podataka (GEOINT), kako je opisano u portfelju proizvoda i usluga Satcenaa (1), u svrhu odgovora na krizu, procjene stanja, podrobne analize, planiranja djelovanja u nepredvidivim situacijama i kartografiranja, kao što su:

izvješćâ o prvom utisku (FIR) kao odgovor na krizne situacije

informativne obavijesti (BN) o lokaciji od interesa (LOI) (2)

izvješćâ (R) o lokacijama od interesa uz potporu opisnog teksta, kolateralnih informacija, vektorskih informacija, izvorâ te jedne ili više slika koje opisuju predmet/objekt i njegovo okruženje

dosjei (D) koji sadržavaju dokumente s obavještajnim izvješćima o složenijim područjima koja čine lokacije od interesa

studije o izvodljivosti (FS) potrebne za predprocjenu proizvoda

paket potpore za nepredvidive situacije (GCSP), usmjeren na evakuacijske aktivnosti uz korištenje satelitskih snimaka, kolateralnih izvora i ako je moguće informacija s terena kao primarnih unosa

kartografske vizualizacije (IM) s poveznicama kojima se pružaju relevantne i ažurirane tematske informacije o posebnim lokacijama od interesa

digitalne ortofoto karte (OM) s koordinatnom mrežom i satelitskom snimkom posebne lokacije od interesa

karte grada (CM) s potpunim osnovnim slojem informacija o gradu u detaljnom mjerilu

zbirke karata (MB) koje su rezultat analitičkih tehnika geografskih informacijskih sustava (GIS), terenskih analiza, lociranja usluga u gradskim područjima itd.

kartografija (MC) kojom se osigurava potpuni osnovni sloj informacija o velikim područjima;

potpora osoblju terenske misije OPCW-a: proizvodi proizašli iz snimanja za planirane rute (npr. proizvodi analiza ruta kojima se procjenjuje stanje cestovne mreže);

osposobljavanje osoblja OPCW-a u prostorijama Satcena: tehničko osposobljavanje vezano za geoprostorne obavještajne podatke (GEOINT), osposobljavanje za uporabu softvera ArcGIS te osposobljavanje za iskorištavanje obavještajnih podataka iz snimaka (IMINT). Može se razmotriti osposobljavanje u prostorijama OPCW-a ako se to smatra izvedivim.

Pružit će se potpora Satcenu osiguravanjem do najviše pet izvješća o prvom utisku tjedno (ili istovrijednim naporom (3)) za vrijeme cjelokupnog trajanja projekta kako je navedeno u točki 8.

4.   Očekivani rezultati

Očekivani rezultati projekta jesu kako slijedi:

procijenjeno stanje cestovne mreže, posebice utvrđene lokacije prepreka na cestama i utvrđena područja s otežanim cestovnim kretanjem;

pojačana cestovna sigurnost za razmještene timove za inspekcije i provjere;

provjerena sirijska izvješća;

ocijenjeni objekti i okružja lokacija;

pojačano praćenje stanja pruženo razmještenim timovima za inspekcije i provjere;

osigurana potpora timu za procjenu deklaracije i misiji za utvrđivanje činjenica;

povećana sposobnost za procjenu specifičnih objekata i okružja lokacija;

ojačani kapacitet osoblja OPCW-a za iskorištavanje proizvoda snimanja, upravljanje bazom podataka snimaka i uporabu softvera ArcGIS radi izrade specifičnih proizvoda za OPCW koji su rezultat analize satelitskih snimanja.

5.   Korisnici projekta

OPCW će imati korist od tog projekta za stvaranje vizualne slike stanja i sigurnosnu procjenu prije razmještanja timova u Siriju.

Zajednički istražni mehanizam OPCW-a i UN-a također će imati koristi od tog projekta jer se oslanja na rad misije za utvrđivanje činjenica.

6.   Tim za provedbu projekta

OPCW će provesti projekt u suradnji sa Satcenom, čije sjedište je u Torrejon de Ardozu u Španjolskoj.

Tim za provedbu projekta sastojati će se od ključnog službenika OPCW-a i projektnog službenika Satcena. Tim za provedbu projekta bit će odgovoran za upravljanje cijelim ciklusom projekta, uključujući i za uspostavu pravnog i upravljačkog okvira te okvira za praćenje i provjere, za učinkovito ostvarivanje rezultata projekta i izvješćivanje.

7.   Vidljivost Unije

Vidljivost financiranja Unije na događajima ili sastancima OPCW-a: financijska potpora Unije bit će prepoznata u izvješćima glavnog direktora OPCW-a i Izvršnoga vijeća koja se odnose na navedene aktivnosti. Na svoj dokumentaciji projekta bit će prikazana zastava Unije. Ako bi se takvim prikazom moglo ugroziti povlastice i imunitet OPCW-a ili sigurnost osoblja OPCW-a ili krajnjih korisnika, dogovorit će se odgovarajući alternativni aranžmani.

8.   Procijenjeno trajanje

Predviđa se da će projekt trajati 12 mjeseci.

9.   Upravljački odbor

Upravljački odbor za ovaj projekt sastojat će se od predstavnika ESVD-a, OPCW-a i Satcena. Upravljački odbor redovito će preispitivati provedbu ove Odluke, najmanje svakih šest mjeseci, među ostalim, upotrebom elektroničkih načina komunikacije.

10.   Izvješćivanje

OPCW će dostavljati opisno izvješće o napretku nakon šest mjeseci radi preispitivanja napretka postignutog u smjeru ostvarivanja rezultata projekta. OPCW će dostaviti konačno opisno i financijsko izvješće u roku od šest mjeseci od kraja provedbenog razdoblja.


(1)  Portfelj proizvoda i usluga Satcena, verzija 2.4 – 5. travnja 2017.

(2)  Tipična najveća zemljopisna površina lokacije interesa iznosi 100 km2.

(3)  Proizvodi Satcena „pretvoreni su ili prevedeni” u jednakovrijedne jedinice na osnovi izravnog troška za podatke i napor potrebne da se proizvod isporuči u odnosu na izvješće o prvom utisku. Napomena članovima Odbora pod naslovom „POVRAT TROŠKOVA, povijesni pregled i prijedlog promjene provedbenih postupaka”od 30. ožujka 2017.


13.12.2017   

HR

Službeni list Europske unije

L 329/61


PROVEDBENA ODLUKA KOMISIJE (EU) 2017/2304

оd 12. prosinca 2017.

o određenim privremenim zaštitnim mjerama povezanima s visoko patogenom influencom ptica podtipa H5 u Nizozemskoj

(priopćeno pod brojem dokumenta C(2017) 8719)

(Vjerodostojan je samo tekst na nizozemskom jeziku)

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Direktivu Vijeća 89/662/EEZ od 11. prosinca 1989. o veterinarskim pregledima u trgovini unutar Zajednice s ciljem uspostave unutarnjeg tržišta (1), a posebno njezin članak 9. stavak 3.,

uzimajući u obzir Direktivu Vijeća 90/425/EEZ od 26. lipnja 1990. o veterinarskim i zootehničkim pregledima koji se primjenjuju u trgovini određenim živim životinjama i proizvodima unutar Zajednice s ciljem uspostave unutarnjeg tržišta (2), a posebno njezin članak 10. stavak 3.,

budući da:

(1)

Influenca ptica zarazna je virusna bolest ptica, uključujući perad. Zaraza domaće peradi virusom influence ptica može uzrokovati dva glavna oblika te bolesti koji se razlikuju po svojoj virulenciji. Niskopatogeni oblik načelno izaziva samo blage simptome, dok visokopatogeni oblik uzrokuje visoke stope smrtnosti kod većine vrsta peradi. Ta bolest može ozbiljno utjecati na profitabilnost peradarstva.

(2)

Influenca ptica uglavnom se otkriva kod ptica, no u određenim okolnostima njome se može zaraziti i čovjek, iako je rizik općenito vrlo nizak.

(3)

U slučaju izbijanja influence ptica postoji opasnost da se uzročnik bolesti proširi na druga gospodarstva u kojima se drži perad ili druge ptice koje se drže u zatočeništvu. Kao rezultat toga može se proširiti iz jedne države članice u druge države članice i treće zemlje trgovinom živim pticama ili njihovim proizvodima.

(4)

Direktivom Vijeća 2005/94/EZ (3) utvrđene su određene preventivne mjere povezane s nadzorom i ranim otkrivanjem influence ptica te minimalne mjere kontrole koje je potrebno primijeniti u slučaju izbijanja te bolesti kod peradi ili drugih ptica koje se drže u zatočeništvu. Tom se Direktivom uspostavljaju zaražena i ugrožena područja u slučaju izbijanja visokopatogene influence ptica.

(5)

Nizozemska je obavijestila Komisiju o izbijanju visoko patogene influence ptica podtipa H5 na svojem državnom području u pokrajini Flevoland, na gospodarstvu u kojem se drži perad i druge ptice koje se drže u zatočeništvu te je odmah provela potrebne mjere u skladu s Direktivom 2005/94/EZ, uključujući utvrđivanje zaraženih i ugroženih područja.

(6)

Komisija je u suradnji s Nizozemskom pregledala navedene mjere i uvjerila se da su granice zaraženih i ugroženih područja koje su utvrdila nadležna tijela u toj državi članici na dovoljnoj udaljenosti od gospodarstva na kojem je potvrđeno izbijanje bolesti.

(7)

Kako bi se spriječili nepotrebni poremećaji trgovine u Uniji i izbjegle neopravdane prepreke trgovini koje nameću treće zemlje, potrebno je na razini Unije hitno odrediti zaražena i ugrožena područja utvrđena u vezi s visoko patogenom influencom ptica u Nizozemskoj.

(8)

U skladu s time, do sljedećeg sastanka Stalnog odbora za bilje, životinje, hranu i hranu za životinje trebalo bi u Prilogu ovoj Odluci navesti zaražena i ugrožena područja u Nizozemskoj, gdje se primjenjuju mjere za kontrolu zdravlja životinja utvrđene Direktivom 2005/94/EZ, te vrijeme trajanja regionalizacije.

(9)

Ova će se odluka preispitati na sljedećem sastanku Stalnog odbora za bilje, životinje, hranu i hranu za životinje,

DONIJELA JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Nizozemska osigurava da zaražena i ugrožena područja utvrđena u skladu s člankom 16. stavkom 1. Direktive 2005/94/EZ sadržavaju najmanje područja navedena u dijelovima A i B Priloga ovoj Odluci.

Članak 2.

Ova Odluka primjenjuje se do 10. siječnja 2018.

Članak 3.

Ova je Odluka upućena Kraljevini Nizozemskoj.

Sastavljeno u Bruxellesu 12. prosinca 2017.

Za Komisiju

Vytenis ANDRIUKAITIS

Član Komisije


(1)  SL L 395, 30.12.1989., str. 13.

(2)  SL L 224, 18.8.1990., str. 29.

(3)  Direktiva Vijeća 2005/94/EZ od 20. prosinca 2005. o mjerama Zajednice u vezi s kontrolom influence ptica i o stavljanju izvan snage Direktive 92/40/EEZ (SL L 10, 14.1.2006., str. 16.).


PRILOG

DIO A

Zaražena područja iz članka 1.:

Oznaka zemlje ISO

Država članica

Naziv

NL

Nizozemska

Područje obuhvaća:

Biddinghuizen

Vanaf kruising Swifterweg (N710) met Hoge Vaart (water), Hoge Vaart volgen in noordoostelijke richting tot aan Oosterwoldertocht (water).

Oosterwoldertocht volgen in zuidoostelijke richting tot aan Elburgerweg (N309).

Elburgerweg (N309) volgen tot aan de brug in Flevoweg over het Veluwemeer.

Veluwemeer volgen in zuidwestelijke richting tot aan Bijsselseweg.

Bijsselseweg volgen in noordelijke richting tot aan de Spijkweg (N306).

Spijkweg (N306) volgen in noordelijke richting tot aan Strandgaperweg.

Strandgaperweg volgen in westelijke richting tot aan Bremerbergweg (N708)

Bremerbergweg volgen in noordelijke richting tot aan Oldebroekerweg Oldebroekerweg volgen in noordwestelijke richting tot aan Baan.

Baan volgen in westelijke richting overgaand in Swifterweg (N710)

Swifterweg (N710) volgen in noordelijke richting tot aan Hoge Vaart (water).

DIO B

Ugrožena područja iz članka 1.:

Oznaka zemlje ISO

Država članica

Naziv

NL

Nizozemska

Područje obuhvaća:

Biddinghuizen

Vanaf brug Biddingweg (N710) Lage vaart, Biddingweg volgen in noordelijke richting tot aan Elandweg.

Elandweg volgen in oostelijke richting tot aan Dronterringweg (N307).

Dronterringweg (N307) volgen in zuidoostelijke richting tot aan Rendieerweg.

Rendierweg volgen in noordoostelijke richting tot aan Swiftervaart(water).

Swiftervaart volgen in oostelijke richting tot aan Lage vaart.

Lage vaart volgen in noordelijke richting tot aan Ketelmeer(water).

Ketelmeer volgen in zuidoostelijke overgaand in Vossemeer overgaand in Drontermeer volgen ter hoogte van Geldersesluis.

Geldersesluis volgen in oostelijke richting tot aan Buitendijks.

Buitendijks volgen in zuidoostelijke richting overgaand in Groote Woldweg tot aan Naalderweg.

Naalderweg volgen in oostelijke richting tot aan Kleine Woldweg.

Kleine Woldweg volgen in zuidelijke richting tot aan Zwarteweg.

Zwarteweg volgen in oostelijke richting overgaand in Wittensteinse Allee tot aan Oosterweg.

Oosterweg volgen in zuidelijke richting tot aan Zuiderzeestraatweg (N308).

Zuiderzeestraatweg volgen in westelijke richting tot aan Mheneweg Zuid.

Mheneweg Zuid in zuidelijke richting overgaand in Bongersweg overgaand in Ottenweg tot aan A28.

A28 volgen in zuidwestelijke richting tot aan Ceintuurbaan (N302).

Ceintuurbaan volgen in noordelijke richting overgaand in Knardijk (N302) overgaand in Ganzenweg tot aan Futenweg.

Futenweg volgen in oostelijke richting tot aan Larserweg (N302).

Larserweg (N302) volgen in noordelijke richting Zeebiesweg.

Zeebiesweg volgen in oostelijke richting tot aan Larserringweg.

Larserringweg volgen in noordelijke richting tot aan Lisdoddeweg.

Lisdoddeweg volgen in oostelijke richting tot aan Wiertocht.

Wiertocht volgen in noordelijke richting tot aan Dronterweg.

Dronterweg volgen in oostelijke richting tot aan Biddingweg(N710)