ISSN 1977-0847

Službeni list

Europske unije

L 306

European flag  

Hrvatsko izdanje

Zakonodavstvo

Godište 60.
22. studenoga 2017.


Sadržaj

 

II.   Nezakonodavni akti

Stranica

 

 

MEĐUNARODNI SPORAZUMI

 

*

Obavijest o stupanju na snagu Protokola uz Okvirni sporazum o sveobuhvatnom partnerstvu i suradnji između Europske unije i njezinih država članica, s jedne strane, i Socijalističke Republike Vijetnama, s druge strane, kako bi se uzelo u obzir pristupanje Republike Hrvatske Europskoj uniji

1

 

 

UREDBE

 

*

Delegirana uredba Komisije (EU) 2017/2167 оd 5. srpnja 2017. o izmjeni Delegirane uredbe (EU) 2016/2374 o uspostavi plana za odbačeni ulov za ribolov određenih pridnenih vrsta u jugozapadnim vodama

2

 

*

Delegirana uredba Komisije (EU) 2017/2168 оd 20. rujna 2017. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 589/2008 u pogledu tržišnih standarda za jaja iz slobodnog uzgoja kad je pristup kokošiju površini na otvorenom ograničen

6

 

*

Provedbena uredba Komisije (EU) 2017/2169 оd 21. studenoga 2017. o obliku i načinu dostavljanja europske statistike o cijenama prirodnog plina i električne energije u skladu s Uredbom (EU) 2016/1952 Europskog parlamenta i Vijeća ( 1 )

9

 

 

ODLUKE

 

*

Provedbena odluka Vijeća (EU) 2017/2170 od 15. studenoga 2017. o podvrgavanju tvari N-fenil-N-[1-(2-feniletil)piperidin-4-il]furan-2-karboksamida (furanilfentanila) kontrolnim mjerama

19

 

*

Odluka Vijeća (EU) 2017/2171 od 20. studenoga 2017. o financijskim doprinosima koje trebaju platiti države članice radi financiranja Europskog razvojnog fonda, uključujući gornju granicu za 2019., godišnji iznos za 2018., prvi obrok za 2018. i indikativna, neobvezujuća predviđanja za očekivane godišnje iznose doprinosa za godine 2020. i 2021.

21

 

*

Odluka Komisije (EU) 2017/2172 оd 20. studenoga 2017. o izmjeni Odluke 2010/670/EU u vezi s raspodjelom neisplaćenih sredstava iz prvog kruga poziva na podnošenje prijedloga (priopćeno pod brojem dokumenta C(2017) 7656)

24

 

*

Provedbena odluka Komisije (EU) 2017/2173 оd 20. studenoga 2017. o izmjeni Priloga II. Odluci 2008/185/EZ u pogledu odobrenja programa kontrole za iskorjenjivanje bolesti Aujeszkoga za regiju Lombardiju u Italiji (priopćeno pod brojem dokumenta C(2017) 7587)  ( 1 )

26

 

*

Provedbena odluka Komisije (EU) 2017/2174 оd 20. studenoga 2017. o izmjeni Priloga E Direktivi Vijeća 92/65/EEZ u pogledu veterinarskog certifikata za trgovinu pčelama i bumbarima (priopćeno pod brojem dokumenta C(2017) 7588)  ( 1 )

28

 

*

Provedbena odluka Komisije (EU) 2017/2175 оd 21. studenoga 2017. o izmjeni Priloga Provedbenoj odluci (EU) 2017/247 o zaštitnim mjerama povezanima sa slučajevima izbijanja visokopatogene influence ptica u određenim državama članicama (priopćeno pod brojem dokumenta C(2017) 7835)  ( 1 )

31

 

*

Provedbena odluka Komisije (EU) 2017/2176 оd 21. studenoga 2017. o određenim privremenim zaštitnim mjerama povezanima s afričkom svinjskom kugom u Poljskoj (priopćeno pod brojem dokumenta C(2017) 7874)  ( 1 )

82

 


 

(1)   Tekst značajan za EGP.

HR

Akti čiji su naslovi tiskani običnim slovima su oni koji se odnose na svakodnevno upravljanje poljoprivrednim pitanjima, a općenito vrijede ograničeno razdoblje.

Naslovi svih drugih akata tiskani su masnim slovima, a prethodi im zvjezdica.


II. Nezakonodavni akti

MEĐUNARODNI SPORAZUMI

22.11.2017   

HR

Službeni list Europske unije

L 306/1


Obavijest o stupanju na snagu Protokola uz Okvirni sporazum o sveobuhvatnom partnerstvu i suradnji između Europske unije i njezinih država članica, s jedne strane, i Socijalističke Republike Vijetnama, s druge strane, kako bi se uzelo u obzir pristupanje Republike Hrvatske Europskoj uniji

Protokol uz Okvirni sporazum o sveobuhvatnom partnerstvu i suradnji između Europske unije i njezinih država članica, s jedne strane, i Socijalističke Republike Vijetnama, s druge strane, kako bi se uzelo u obzir pristupanje Republike Hrvatske Europskoj uniji (1) stupit će na snagu 1. prosinca 2017., nakon što je 6. studenoga 2017. okončan postupak predviđen člankom 4.2 Protokola uz Okvirni sporazum.


(1)  SL L 348, 21.12.2016., str. 3.


UREDBE

22.11.2017   

HR

Službeni list Europske unije

L 306/2


DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2017/2167

оd 5. srpnja 2017.

o izmjeni Delegirane uredbe (EU) 2016/2374 o uspostavi plana za odbačeni ulov za ribolov određenih pridnenih vrsta u jugozapadnim vodama

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 1380/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. prosinca 2013. o zajedničkoj ribarstvenoj politici, izmjeni uredaba Vijeća (EZ) br. 1954/2003 i (EZ) br. 1224/2009 i stavljanju izvan snage uredaba (EZ) br. 2371/2002 i (EZ) br. 639/2004 i Odluke Vijeća 2004/585/EZ (1), a posebno njezin članak 15. stavak 6. i članak 18. stavke 1. i 3.,

budući da:

(1)

Cilj Uredbe (EU) br. 1380/2013 postupno je napuštanje prakse odbacivanja ulova u raznim vrstama ribolova u Uniji uvođenjem obveze iskrcavanja ulova vrsta koje podliježu ograničenjima ulova.

(2)

U skladu s člankom 15. stavkom 1. točkom (d) Uredbe (EU) br. 1380/2013 obveza iskrcavanja primjenjuje se u jugozapadnim vodama najkasnije od 1. siječnja 2017. na vrste koje definiraju ribolov.

(3)

U svrhu provedbe obveze iskrcavanja, Delegiranom uredbom (EU) 2016/2374 (2) Komisija je uspostavila plan za odbačeni ulov za ribolov određenih pridnenih vrsta u jugozapadnim vodama za razdoblje 2016. – 2018. nakon zajedničke preporuke koju su 2016. dostavili Belgija, Španjolska, Francuska, Nizozemska i Portugal.

(4)

Belgija, Španjolska, Francuska, Nizozemska i Portugal imaju izravan upravljački interes u ribarstvu u jugozapadnim vodama. Te su države članice 2. siječnja 2017. Komisiji dostavile novu zajedničku preporuku nakon savjetovanja sa Savjetodavnim vijećem za jugozapadne vode.

(5)

Nova zajednička preporuka dopunjava plan za odbačeni ulov uspostavljen Delegiranom uredbom (EU) 2016/2374 i obuhvaća ribolov crnog zmijičnjaka u zonama ICES-a (Međunarodno vijeće za istraživanje mora) VIII.a, IX. i X. i na području CECAF-a (Odbor za ribarstvo istočnog dijela središnjeg Atlantika) 34.1.2 te ribolov rumenca okana u zoni ICES-a IX.

(6)

Ta mjera predložena u novoj zajedničkoj preporuci u skladu je s člankom 18. stavkom 3. Uredbe (EU) br. 1380/2013 i može se uključiti u Delegiranu uredbu (EU) 2016/2374.

(7)

U novoj zajedničkoj preporuci predlaže se da se izuzeće od obveze iskrcavanja primjenjuje na ribolov crnog zmijičnjaka dubinskim stajaćim parangalima u područjima ICES-a VIII.a, IX. i X. te na području CECAF-a 34.1.2, s obzirom na to da postojeće znanstveno mišljenje upućuje na nisku učestalost takvog ribolova (i mali broj primjeraka), uzimajući u obzir karakteristike alata za ulov te vrste, ribolovne prakse i ekosustav. ICES je u svojoj procjeni zaključio da se odbačeni ulov može smatrati nepostojećim ili zanemarivim u većini procjena, s obzirom na to da je smrtnost crnog zmijičnjaka većinom posljedica napada morskih pasa i kitova na crne zmijičnjake uhvaćene na udicu te je razmjerno niska u usporedbi s iskrcavanjima. S obzirom na prethodno navedeno Komisija prihvaća predloženo izuzeće.

(8)

U novoj se zajedničkoj preporuci predlaže i da se izuzeće od obveze iskrcavanja primjenjuje na rumenca okana u potpodručju ICES-a IX. jer države članice smatraju da znanstveni dokazi upućuju na moguće visoke stope preživljavanja. Međutim, potrebno je provesti nove studije kako bi se ta tvrdnja dokazala i izuzeće će se možda razmotriti u budućnosti kada predmetne države članice Komisiji dostave podatke iz tekućih ispitivanja.

(9)

Prilog Delegiranoj Uredbi (EU) 2016/2374 radi jasnoće trebalo bi preoblikovati.

(10)

Delegiranu uredbu (EU) 2016/2374 trebalo bi na odgovarajući način izmijeniti.

(11)

Budući da mjere predviđene ovom Uredbom izravno utječu na gospodarske aktivnosti povezane sa sezonom ribolova plovila Unije i na njezino planiranje, ova bi Uredba trebala stupiti na snagu neposredno nakon objave. Uredba bi se trebala primjenjivati od 1. siječnja 2017., iznimno od općeg načela, zbog kasne dostave zajedničke preporuke,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Prilog Delegiranoj uredbi (EU) 2016/2374 zamjenjuje se tekstom u Prilogu ovoj Uredbi.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu sljedećeg dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Primjenjuje se od 1. siječnja 2017.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 5. srpnja 2017.

Za Komisiju

Predsjednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  SL L 354, 28.12.2013., str. 22.

(2)  Delegirana uredba Komisije (EU) 2016/2374 оd 12. listopada 2016. o uspostavi plana za odbačeni ulov za ribolov određenih pridnenih vrsta u jugozapadnim vodama (SL L 352, 23.12.2016., str. 33.).


PRILOG

PRILOG

Ribolov koji podliježe obvezi iskrcavanja

1.   Ribolov lista (Solea solea)

Ribolovne zone

Oznaka alata

Opis ribolovnog alata

Veličina oka

Vrsta koja se iskrcava

Zone ICES-a VIII.a, b, d i e

OTB, OTT, PTB, TBN, TBS, TB, OT, PT, TX

Sve pridnene povlačne mreže

Veličina oka 70 – 100 mm

Svi ulovi lista

TBB

Sve povlačne mreže s gredom

Veličina oka 70 – 100 mm

GNS, GN, GND, GNC, GTN, GTR, GEN

Sve trostruke i jednostruke mreže stajaćice

Veličina oka 100 mm ili veća


2.   Ribolov lista (Solea solea) i iverka zlatopjega (Pleuronectes platessa)

Ribolovne zone

Oznaka alata

Opis ribolovnog alata

Veličina oka

Vrsta koja se iskrcava

Zona ICES-a IX.a

GNS, GN, GND, GNC, GTN, GTR, GEN

Sve trostruke i jednostruke mreže stajaćice

Veličina oka 100 mm ili veća

Svi ulovi lista i iverka zlatopjega


3.   Ribolov oslića (Merluccius merluccius)

Ribolovne zone

Oznaka alata

Opis ribolovnog alata

Veličina oka

Vrsta koja se iskrcava

Zone ICES-a VIII.a, b, d i e

OTT, OTB, PTB, SDN, OT, PT, TBN, TBS, TX, SSC, SPR, TB, SX, SV

Sve pridnene povlačne mreže i mreže potegače

Veličina oka 100 mm ili veća

Svi ulovi oslića

LL, LLS

Svi parangali

Sve

GNS, GN, GND, GNC, GTN, GEN

Sve jednostruke mreže stajaćice

Veličina oka 100 mm ili veća

Zone ICES-a VIII.c i IX.a

OTT, OTB, PTB, OT, PT, TBN, TBS, TX, SSC, SPR, TB, SDN, SX, SV

Sve pridnene povlačne mreže i mreže potegače

Plovila koja ispunjavaju sve sljedeće kriterije:

1.

Koriste se veličinom oka od 70 mm ili većom.

2.

Ukupni iskrcani ulov oslića u razdoblju 2014. – 2015. (1) čini: više od 5 % svih iskrcanih vrsta i više od 5 metričkih tona.

Svi ulovi oslića

GNS, GN, GND, GNC, GTN, GEN

Sve jednostruke mreže stajaćice

Veličina oka 80 – 99 mm

LL, LLS

Svi parangali

Udica veća od 3,85 cm +/– 1,15 cm po dužini i 1,6 cm +/– 0,4 cm po širini


4.   Ribolov grdobine (Lophiidae)

Ribolovne zone

Oznaka alata

Opis ribolovnog alata

Veličina oka

Vrsta koja se iskrcava

Zone ICES-a VIII.a, b, d i e

GNS, GN, GND, GNC, GTN, GEN

Sve jednostruke mreže stajaćice

Veličina oka 200 mm ili veća

Svi ulovi grdobine

Zone ICES-a VIII.c i IX.a

GNS, GN, GND, GNC, GTN, GEN

Sve jednostruke mreže stajaćice

Veličina oka 200 mm ili veća

Svi ulovi grdobine


5.   Ribolov škampa (Nephrops norvegicus)

Ribolovne zone

Oznaka alata

Opis ribolovnog alata

Veličina oka

Vrsta koja se iskrcava

Zone ICES-a VIII.a, b, d i e (samo unutar funkcionalnih jedinica)

OTB, OTT, PTB, TBN, TBS, TB, OT, PT, TX

Sve pridnene povlačne mreže

Veličina oka 70 mm ili veća

Svi ulovi škampa

Zone ICES-a VIII.c i IX.a (samo unutar funkcionalnih jedinica)

OTB, PTB, OTT, TBN, TBS, OT, PT, TX, TB

Sve pridnene povlačne mreže

Veličina oka 70 mm ili veća

Svi ulovi škampa


6.   Ribolov crnog zmijičnjaka (Aphanopus carbo)

Ribolovne zone

Oznaka alata

Opis ribolovnog alata

Veličina oka

Vrsta koja se iskrcava

Zone ICES-a VIII.c, IX. i X. i područje CECAF-a 34.1.2

LLS, DWS

Dubinski stajaći parangali

Svi ulovi crnog zmijičnjaka


7.   Ribolov rumenca okana (Pagellus bogaraveo)

Ribolovne zone

Oznaka alata

Opis ribolovnog alata

Veličina oka

Vrsta koja se iskrcava

Zona ICES-a IX.

LLS, DWS

Dubinski stajaći parangali

Udica veća od 3,95 cm po dužini i 1,65 cm po širini

Svi ulovi rumenca okana


(1)  Referentno razdoblje za naredne godine ažurirat će se na odgovarajući način. Za 2018. referentno razdoblje bit će 2015. i 2016., a za 2019. referentno razdoblje bit će 2016. i 2017.


22.11.2017   

HR

Službeni list Europske unije

L 306/6


DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2017/2168

оd 20. rujna 2017.

o izmjeni Uredbe (EZ) br. 589/2008 u pogledu tržišnih standarda za jaja iz slobodnog uzgoja kad je pristup kokošiju površini na otvorenom ograničen

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 1308/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o uspostavljanju zajedničke organizacije tržišta poljoprivrednih proizvoda i stavljanju izvan snage uredbi Vijeća (EEZ) br. 922/72, (EEZ) br. 234/79, (EZ) br. 1037/2001 i (EZ) br. 1234/2007 (1), a posebno njezin članak 75. stavak 2.,

budući da:

(1)

Uredbom Komisije (EZ) br. 589/2008 (2) utvrđena su detaljna pravila za provedbu Uredbe Vijeća (EZ) br. 1234/2007 (3) u pogledu tržišnih standarda za jaja. Konkretno, točkom 1. Priloga II. Uredbi (EZ) br. 589/2008 utvrđeni su minimalni zahtjevi za „jaja iz slobodnog uzgoja”.

(2)

Uredba (EZ) br. 1234/2007 zamijenjena je Uredbom (EU) br. 1308/2013 kojom se, u skladu s njezinim člankom 227., Komisija ovlašćuje za donošenje delegiranih akata u tom pogledu.

(3)

Točkom 1. stavkom (a) Priloga II. Uredbi (EZ) br. 589/2008 predviđeno je razdoblje odstupanja u kojem se jaja mogu stavljati na tržište kao „jaja iz slobodnog uzgoja” i u slučajevima ograničenja pristupa površinama na otvorenom na temelju zakonodavstva Unije, uključujući veterinarska ograničenja za zaštitu zdravlja ljudi i životinja, ali u trajanju od najviše 12 tjedana. Nakon ozbiljnih izbijanja ptičje gripe u Uniji, pokazalo se potrebnim dopustiti dulje razdoblje odstupanja i dodatno razjasniti pravila radi njihove usklađene provedbe u cijeloj Uniji, osobito u pogledu početka razdoblja odstupanja.

(4)

Prilog II. Uredbi (EZ) br. 589/2008 trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti.

(5)

Kako bi se s provedbom te mjere započelo odmah, ova bi Uredba trebala stupiti na snagu trećeg dana od dana objave u Službenom listu Europske unije,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Prilog II. Uredbi (EZ) br. 589/2008 zamjenjuje se tekstom utvrđenim u Prilogu ovoj Uredbi.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu trećega dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 20. rujna 2017.

Za Komisiju

Predsjednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  SL L 347, 20.12.2013., str. 671.

(2)  Uredba Komisije (EZ) br. 589/2008 od 23. lipnja 2008. o utvrđivanju detaljnih pravila za provedbu Uredbe Vijeća (EZ) br. 1234/2007 u pogledu tržišnih standarda za jaja (SL L 163, 24.6.2008., str. 6.).

(3)  Uredba Vijeća (EZ) br. 1234/2007 od 22. listopada 2007. o uspostavljanju zajedničke organizacije poljoprivrednih tržišta i o posebnim odredbama za određene poljoprivredne proizvode (Uredba o jedinstvenom ZOT-u) (SL L 299, 16.11.2007., str. 1.).


PRILOG

Minimalni zahtjevi koje moraju ispunjavati proizvodni sustavi za različite metode uzgoja kokoši nesilica

1.

„Jaja iz slobodnog uzgoja” moraju biti proizvedena u proizvodnim sustavima koji zadovoljavaju barem uvjete utvrđene u članku 4. Direktive Vijeća 1999/74/EZ (1).

Posebno sljedeći uvjeti moraju biti ispunjeni:

(a)

kokoši tijekom dana moraju imati stalan pristup površini na otvorenom. Međutim, ovaj zahtjev ne sprečava proizvođača da ograniči pristup na ograničeno vrijeme u jutarnjim satima u skladu s uobičajenom dobrom poljoprivrednom praksom, uključujući dobru praksu uzgoja životinja.

Ako se mjerama donesenima na temelju zakonodavstva Unije zahtijeva ograničenje pristupa kokošiju površini na otvorenom radi zaštite zdravlja ljudi ili životinja, jaja se bez obzira na to ograničenje mogu stavljati na tržište kao „jaja iz slobodnog uzgoja” pod uvjetom da trajanje neprekidnog razdoblja ograničenja pristupa kokošiju površini na otvorenom nije bilo dulje od 16 tjedana. To razdoblje započinje od datuma kad je skupini predmetnih kokošiju, koje su u objekt smještene istodobno, pristup površini na otvorenom doista ograničen;

(b)

površine na otvorenom kojima kokoši imaju pristup moraju biti uglavnom prekrivene vegetacijom te se ne smiju koristiti u druge svrhe osim za voćnjake, šumu i ispašu stoke, ako su potonje odobrila nadležna tijela;

(c)

broj kokošiju po jedinici površine na otvorenom koja im je dostupna ne smije biti veći od 2 500 jedinki po hektaru zemlje ili jedna kokoš na 4 m2 u svakom trenutku. Međutim, u slučajevima kad je na raspolaganju najmanje 10 m2 po kokoši i prakticira se rotacija te kokoši tijekom života jata imaju ravnomjeran pristup cijeloj površini, na svakom ograđenom komadu zemlje mora u svakom trenutku biti osigurano najmanje 2,5 m2 po kokoši;

(d)

polumjer površine na otvorenom ne smije biti veći od 150 m mjereno od najbližeg otvora za ulazak/izlazak na objektu. Međutim, dopušteno je povećanje do 350 m od najbližeg otvora za izlazak/ulazak pod uvjetom da je na cijeloj površini na otvorenom ravnomjerno raspoređen dovoljan broj zaklona, kako je navedeno u članku 4. stavku 1. podstavku 3. točki (b) podtočki ii. Direktive 1999/74/EZ, s najmanje četiri zaklona po hektaru.

2.

„Jaja iz štalskog (podnog) uzgoja” moraju biti proizvedena u proizvodnim sustavima koji zadovoljavaju barem uvjete utvrđene u članku 4. Direktive 1999/74/EZ.

3.

„Jaja iz kaveznog uzgoja” moraju biti proizvedena u proizvodnim sustavima koji zadovoljavaju barem:

(a)

uvjete utvrđene u članku 5. Direktive 1999/74/EZ do 31. prosinca 2011.; ili

(b)

uvjete utvrđene u članku 6. Direktive 1999/74/EZ.

4.

U pogledu obveza iz druge rečenice točke 1. podtočaka (d) i (e), točke 2., točke 3. podtočaka (a) i i. te točke 3. podtočaka (b) i i. članka 4. stavka 1. Direktive 1999/74/EZ, države članice mogu odobriti odstupanje od točaka 1. i 2. ovog Priloga za objekte s manje od 350 kokošiju nesilica ili uzgoj rasplodnih kokošiju nesilica.


(1)  Direktiva Vijeća 1999/74/EZ od 19. srpnja 1999. o minimalnim uvjetima za zaštitu kokoši nesilica (SL L 203, 3.8.1999., str. 53.).


22.11.2017   

HR

Službeni list Europske unije

L 306/9


PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2017/2169

оd 21. studenoga 2017.

o obliku i načinu dostavljanja europske statistike o cijenama prirodnog plina i električne energije u skladu s Uredbom (EU) 2016/1952 Europskog parlamenta i Vijeća

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) 2016/1952 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. listopada 2016. o europskoj statistici cijena prirodnog plina i električne energije te stavljanju izvan snage Direktive 2008/92/EZ (1), a posebno njezin članak 5. stavak 2.,

budući da:

(1)

Uredbom (EU) 2016/1952 uspostavlja se zajednički okvir za proizvodnju usporedive europske statistike o cijenama prirodnog plina i električne energije za kupce iz kategorije kućanstva i krajnje kupce koji nisu kućanstva u Uniji.

(2)

U skladu s člankom 5. stavkom 2. Uredbe (EU) 2016/1952 države članice trebale bi dostaviti statističke podatke u elektroničkom obliku u odgovarajućem tehničkom formatu koji utvrđuje Komisija.

(3)

U okviru razmjene statističkih podataka i metapodataka (SDMX) dostupni su statistički i tehnički standardi za razmjenu službene statistike. Komisija (Eurostat) bi stoga u skladu s tim standardima te u okviru Europskog statističkog sustava i u bliskoj suradnji s državama članicama trebala utvrditi tehnički format.

(4)

Mjere predviđene ovom Uredbom u skladu su s mišljenjem Odbora za Europski statistički sustav,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Podaci o cijenama prirodnog plina i električne energije za kupce iz kategorije kućanstva i krajnje kupce koji nisu kućanstva u Uniji dostavljaju se Eurostatu putem jedinstvene ulazne točke kako bi Komisija (Eurostat) te podatke mogla preuzeti elektroničkim putem.

Članak 2.

Struktura koja se upotrebljava za dostavu podataka Komisiji (Eurostatu) utvrđena je u prilozima.

Članak 3.

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 21. studenoga 2017.

Za Komisiju

Predsjednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  SL L 311, 17.11.2016., str. 1.


PRILOG I.

Struktura za dostavljanje statističkih podataka o cijeni prirodnog plina

Informacije koje treba uključiti u poslanu dokumentaciju:

Opće informacije

Polje

Napomene

Učestalost izvješćivanja

Država

Ime države koja izvješćuje

polugodišnje

Organizacija

Naziv organizacije koja izvješćuje

polugodišnje

Osoba za kontakt

Ime službenika koji izvješćuje

polugodišnje

Adresa e-pošte

Adresa e-pošte službenika koji izvješćuje

polugodišnje

Godina

Referentna godina za podatke (2017., 2018. itd.)

polugodišnje

Semestar

1. ili 2.

polugodišnje

Za svaku skupinu potrošača po razinama potrošnje dostavljaju se polja u tablicama 1., 2. i 4.

Skupine potrošača iz kategorije kućanstva jesu:

Skupina-D1 (mala): godišnja potrošnja manja od 20 GJ;

Skupina-D2 (srednja): godišnja potrošnja 20 GJ ili više, ali manja od 200 GJ;

Skupina-D3 (velika): godišnja potrošnja 200 GJ ili više.

Skupine potrošača koji nisu kućanstva jesu:

Skupina-I1: godišnja potrošnja manja od 1 000 GJ;

Skupina-I2: godišnja potrošnja 1 000 GJ ili više, ali manja od 10 000 GJ;

Skupina-I3: godišnja potrošnja 10 000 GJ ili više, ali manja od 100 000 GJ;

Skupina-I4: godišnja potrošnja 100 000 GJ ili više, ali manja od 1 000 000 GJ;

Skupina-I5: godišnja potrošnja 1 000 000 GJ ili više, ali manja od 4 000 000 GJ;

Skupina-I6: godišnja potrošnja 4 000 000 GJ ili više.

Podaci u tablici 3. navode se kao prosječne vrijednosti koje obuhvaćaju sve skupine potrošača po razinama potrošnje zajedno.

Tablica 1. Glavna razina cijena

Polje

Napomene

Učestalost izvješćivanja

Status povjerljivosti

 

polugodišnje

Cijena bez poreza

vrijednost

status opažanja

Ova razina cijena uključuje samo sastavnicu energije i opskrbe te mrežnu sastavnicu.

polugodišnje

Cijena bez PDV-a i drugih poreza čiji se povrat može zatražiti

vrijednost

status opažanja

Ova razina cijena uključuje sastavnicu energije i opskrbe, mrežnu sastavnicu i poreze, pristojbe, doprinose i naknade za koje krajnji kupci koji nisu kućanstva ne mogu zatražiti povrat. Za kupce iz kategorije kućanstva ova razina cijena uključuje sastavnicu energije i mrežnu sastavnicu te poreze, pristojbe, doprinose i naknade, ali ne uključuje PDV.

polugodišnje

Cijena sa svim porezima i PDV-om (čiji se povrat može zatražiti i čiji se povrat ne može zatražiti)

vrijednost

status opažanja

Ova razina cijena uključuje sastavnicu energije i opskrbe, mrežnu sastavnicu te sve poreze, pristojbe, doprinose i naknade čiji se povrat može zatražiti i one čiji se povrat ne može zatražiti, uključujući PDV.

polugodišnje

Vrijednosti su navedene u nacionalnoj valuti po gigadžulu (bruto kalorična vrijednost).

Status povjerljivosti i opažanja utvrđuju se s pomoću popisâ standardnih oznaka.

Tablica 2. Detaljna raščlamba cijena u sastavnice i podsastavnice

Polje

Napomene

Učestalost izvješćivanja

Status povjerljivosti

 

 

Cijena energije i opskrbe

vrijednost

status opažanja

Ova sastavnica uključuje cijenu energenata za prirodni plin koju plaća opskrbljivač ili cijenu prirodnog plina na točki ulaza u transportni sustav, uključujući, ako je primjenjivo, sljedeće troškove za krajnjeg korisnika: troškove skladištenja i troškove povezane s prodajom prirodnog plina krajnjim kupcima.

godišnje

Mrežna cijena

vrijednost

status opažanja

Mrežna cijena uključuje sljedeće troškove za krajnjeg korisnika: tarife za prijenos i distribuciju, gubitke pri prijenosu i distribuciji, troškove mreže, troškove usluga nakon prodaje, troškove održavanja sustava te najma i očitavanja brojila.

godišnje

Porez na dodanu vrijednost

vrijednost

status opažanja

Porez na dodanu vrijednost kako je definiran u Direktivi Vijeća 2006/112/EZ (1)

godišnje

Porezi na obnovljive izvore energije

vrijednost

status opažanja

Porezi, pristojbe, doprinosi ili naknade povezani s poticanjem upotrebe obnovljivih izvora energije, energetske učinkovitosti i kogeneracijske proizvodnje toplinske i električne energije.

godišnje

Porezi na kapacitete

vrijednost

status opažanja

Porezi, pristojbe, doprinosi ili naknade povezani sa strateškim zalihama, plaćanjima za kapacitete i energetskom sigurnošću; porezi na distribuciju prirodnog plina; izgubljena ulaganja i doprinosi za financiranje energetskih regulatornih tijela ili tržišnih operatora i operatora sustava.

godišnje

Porezi za zaštitu okoliša

vrijednost

status opažanja

Porezi, pristojbe, doprinosi ili naknade povezani s kvalitetom zraka i za druge svrhe povezane s okolišem; porezi na emisije CO2 ili drugih stakleničkih plinova.

godišnje

Ostali porezi

vrijednost

status opažanja

Svi ostali porezi, pristojbe, doprinosi ili naknade koji nisu obuhvaćeni s prethodnih pet kategorija: potpora za centralizirano grijanje; lokalne ili regionalne fiskalne naknade; pristojba za opskrbu otoka energijom; koncesijske pristojbe u vezi s dozvolama i pristojbe za mreže ili druge uređaje postavljene na zemljištima i javnoj ili privatnoj imovini.

godišnje

Referentno je razdoblje za sve sastavnice i sve podsastavnice godišnje.

Vrijednosti su navedene u nacionalnoj valuti po gigadžulu (GJ), na temelju bruto kalorične vrijednosti (GCV).

Status povjerljivosti i opažanja utvrđuju se s pomoću popisâ standardnih oznaka.

Tablica 3. Troškovi mreže

Polje

Napomene

Učestalost izvješćivanja

Status povjerljivosti

 

 

Troškovi prijenosa

postotak

status opažanja

Prosječni relativni udio troškova prijenosa za kupce iz kategorije kućanstva i prosječni relativni udio troškova prijenosa za krajnje kupce koji nisu kućanstva, izražen kao postotak ukupnih troškova mreže.

godišnje

Troškovi distribucije

postotak

status opažanja

Prosječni relativni udio troškova distribucije za kupce iz kategorije kućanstva i prosječni relativni udio troškova distribucije za krajnje kupce koji nisu kućanstva, izražen kao postotak ukupnih troškova mreže.

godišnje

Referentno je razdoblje za troškove prijenosa i distribucije godišnje.

Vrijednosti su navedene u postotcima.

Status povjerljivosti i opažanja utvrđuju se s pomoću popisâ standardnih oznaka.

Tablica 4. Količine potrošnje

Polje

Napomene

Učestalost izvješćivanja

Status povjerljivosti

 

 

Količine potrošnje

postotak

status opažanja

Relativni udio prirodnog plina za svaku skupinu potrošača po razinama potrošnje temeljene na ukupnoj količini na koju se cijene odnose.

godišnje

Referentno je razdoblje za količine potrošnje godišnje.

Vrijednosti su navedene u postotcima.

Status povjerljivosti i opažanja utvrđuju se s pomoću popisâ standardnih oznaka.


(1)  Direktiva Vijeća 2006/112/EZ od 28. studenoga 2006. o zajedničkom sustavu poreza na dodanu vrijednost (SL L 347, 11.12.2006., str. 1.).


PRILOG II.

Struktura za dostavljanje statističkih podataka o cijeni električne energije

Informacije koje treba uključiti u poslanu dokumentaciju:

Opće informacije

Polje

Napomene

Učestalost izvješćivanja

Država

Ime države koja izvješćuje

polugodišnje

Organizacija

Naziv organizacije koja izvješćuje

polugodišnje

Osoba za kontakt

Ime službenika koji izvješćuje

polugodišnje

Adresa e-pošte

Adresa e-pošte službenika koji izvješćuje

polugodišnje

Godina

Referentna godina za podatke (2017., 2018. itd.)

polugodišnje

Semestar

1. ili 2.

polugodišnje

Za svaku skupinu potrošača po razinama potrošnje dostavljaju se polja u tablicama 1., 2. i 4.

Skupine potrošača iz kategorije kućanstva jesu:

Skupina-DA (vrlo mala): godišnja potrošnja manja od 1 000 kWh;

Skupina-DB (mala): godišnja potrošnja 1 000 kWh ili više, ali manja od 2 500 kWh;

Skupina-DC (srednja): godišnja potrošnja 2 500 kWh ili više, ali manja od 5 000 kWh;

Skupina-DD (velika): godišnja potrošnja 5 000 kWh ili više, ali manja od 15 000 kWh;

Skupina-DE (vrlo velika): godišnja potrošnja 15 000 kWh ili više.

Skupine potrošača koji nisu kućanstva jesu:

Skupina-IA: godišnja potrošnja manja od 20 MWh;

Skupina-IB: godišnja potrošnja 20 MWh ili više, ali manja od 500 MWh;

Skupina-IC: godišnja potrošnja 500 MWh ili više, ali manja od 2 000 MWh;

Skupina-ID: godišnja potrošnja 2 000 MWh ili više, ali manja od 20 000 MWh;

Skupina-IE: godišnja potrošnja 20 000 MWh ili više, ali manja od 70 000 MWh;

Skupina-IF: godišnja potrošnja 70 000 MWh ili više, ali manja od 150 000 MWh;

Skupina-IG: godišnja potrošnja 150 000 MWh ili više.

Podaci u tablici 3. navode se kao prosječne vrijednosti koje obuhvaćaju sve skupine potrošača po razinama potrošnje.

Tablica 1. Glavna razina cijena

Polje

Napomene

Učestalost izvješćivanja

Status povjerljivosti

 

polugodišnje

Cijena bez poreza:

vrijednost

status opažanja

Ova razina cijena uključuje samo sastavnicu energije i opskrbe te mrežnu sastavnicu.

polugodišnje

Cijena bez PDV-a i drugih poreza čiji se povrat može zatražiti

vrijednost

status opažanja

Ova razina cijena uključuje sastavnicu energije i opskrbe, mrežnu sastavnicu i poreze, pristojbe, doprinose i naknade za koje krajnji kupci koji nisu kućanstva ne mogu zatražiti povrat. Za kupce iz kategorije kućanstva ova razina cijena uključuje sastavnicu energije i mrežnu sastavnicu te poreze, pristojbe, doprinose i naknade, ali ne uključuje PDV.

polugodišnje

Cijena sa svim porezima i PDV-om (čiji se povrat može zatražiti i čiji se povrat ne može zatražiti)

vrijednost

status opažanja

Ova razina cijena uključuje sastavnicu energije i opskrbe, mrežnu sastavnicu te sve poreze, pristojbe, doprinose i naknade čiji se povrat može zatražiti i one čiji se povrat ne može zatražiti, uključujući PDV.

polugodišnje

Cijene su navedene u nacionalnoj valuti po kilovatsatu.

Status povjerljivosti i opažanja utvrđuju se s pomoću popisâ standardnih oznaka.

Tablica 2. Detaljna raščlamba cijena u sastavnice i podsastavnice

Polje

Napomene

Učestalost izvješćivanja

Status povjerljivosti

 

 

Cijena energije i opskrbe

vrijednost

status opažanja

Sastavnica ukupne cijene koja se odnosi na energiju i opskrbu, bez poreza.

Ova sastavnica uključuje sljedeće troškove za krajnjeg korisnika: troškove proizvodnje, agregiranja, uravnoteživanja energije, troškove isporučene energije, troškove usluga za kupce, troškove upravljanja nakon prodaje i ostale troškove povezane s opskrbom.

godišnje

Mrežna cijena

vrijednost

status opažanja

Sastavnica ukupne cijene koja se odnosi na mrežne cijene, bez poreza.

Mrežna cijena uključuje sljedeće troškove za krajnjeg korisnika: tarife za prijenos i distribuciju, gubitke pri prijenosu i distribuciji, troškove mreže, troškove usluga nakon prodaje, troškove održavanja sustava te najma i očitavanja brojila.

godišnje

Porez na dodanu vrijednost

vrijednost

status opažanja

Porez na dodanu vrijednost kako je definiran u Direktivi 2006/112/EZ.

godišnje

Porezi na obnovljive izvore energije

vrijednost

status opažanja

Porezi, pristojbe, doprinosi ili naknade povezani s poticanjem upotrebe obnovljivih izvora energije, energetske učinkovitosti i kogeneracijske proizvodnje toplinske i električne energije.

godišnje

Porezi na kapacitete

vrijednost

status opažanja

Porezi, pristojbe, doprinosi ili naknade povezani s plaćanjima za kapacitete, energetskom sigurnošću i prikladnošću proizvodnje; porezi na restrukturiranje industrije ugljena; porezi na distribuciju električne energije; izgubljena ulaganja i doprinosi za financiranje energetskih regulatornih tijela ili tržišnih operatora i operatora sustava.

godišnje

Porezi za zaštitu okoliša

vrijednost

status opažanja

Porezi, pristojbe, doprinosi ili naknade povezani s kvalitetom zraka i za druge svrhe povezane s okolišem; porezi na emisije CO2 ili drugih stakleničkih plinova.

godišnje

Porezi na nuklearnu energiju

vrijednost

status opažanja

Porezi, pristojbe, doprinosi ili naknade povezani s nuklearnim sektorom, uključujući povlačenje nuklearnih postrojenja iz uporabe, inspekcije i pristojbe za nuklearna postrojenja.

godišnje

Ostali porezi

vrijednost

status opažanja

Svi ostali porezi, pristojbe, doprinosi ili naknade koji nisu obuhvaćeni s prethodnih pet kategorija: potpora za centralizirano grijanje; lokalne ili regionalne fiskalne naknade; pristojba za opskrbu otoka energijom; koncesijske pristojbe u vezi s dozvolama i pristojbe za mreže ili druge uređaje postavljene na zemljištima i javnoj ili privatnoj imovini.

godišnje

Referentno je razdoblje za sve sastavnice i sve podsastavnice godišnje.

Cijene su navedene u nacionalnoj valuti po kilovatsatu.

Status povjerljivosti i opažanja utvrđuju se s pomoću popisâ standardnih oznaka.

Tablica 3. Troškovi mreže

Polje

Napomene

Učestalost izvješćivanja

Status povjerljivosti

 

 

Troškovi prijenosa

postotak

status opažanja

Prosječni relativni udio troškova prijenosa za kupce iz kategorije kućanstva i prosječni relativni udio troškova prijenosa za krajnje kupce koji nisu kućanstva, izražen kao postotak ukupnih troškova mreže.

godišnje

Troškovi distribucije

postotak

status opažanja

Prosječni relativni udio troškova distribucije za kupce iz kategorije kućanstva i prosječni relativni udio troškova distribucije za krajnje kupce koji nisu kućanstva, izražen kao postotak ukupnih troškova mreže.

godišnje

Referentno je razdoblje za troškove prijenosa i distribucije godišnje.

Vrijednosti su navedene u postotcima.

Status povjerljivosti i opažanja utvrđuju se s pomoću popisâ standardnih oznaka.

Tablica 4. Količine potrošnje

Polje

Napomene

Učestalost izvješćivanja

Status povjerljivosti

 

 

Količine potrošnje

postotak

status opažanja

Relativni udio električne energije za svaku skupinu potrošača po razinama potrošnje temeljene na ukupnoj količini na koju se cijene odnose.

godišnje

Referentno je razdoblje za količine potrošnje godišnje.

Vrijednosti su navedene u postotcima.

Status povjerljivosti i opažanja utvrđuju se s pomoću popisâ standardnih oznaka.


ODLUKE

22.11.2017   

HR

Službeni list Europske unije

L 306/19


PROVEDBENA ODLUKA VIJEĆA (EU) 2017/2170

od 15. studenoga 2017.

o podvrgavanju tvari N-fenil-N-[1-(2-feniletil)piperidin-4-il]furan-2-karboksamida (furanilfentanila) kontrolnim mjerama

VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Odluku Vijeća 2005/387/PUP od 10. svibnja 2005. o razmjeni informacija, procjeni rizika i kontroli novih psihoaktivnih tvari (1), a posebno njezin članak 8. stavak 3.,

uzimajući u obzir prijedlog Europske komisije,

uzimajući u obzir mišljenje Europskog parlamenta (2),

budući da:

(1)

Izvješće o procjeni rizika za novu psihoaktivnu tvar N-fenil-N-[1-(2-feniletil)piperidin-4-il]furan-2-karboksamid (furanilfentanil) sastavljeno je u skladu s Odlukom 2005/387/PUP na posebnoj sjednici proširenog Znanstvenog odbora Europskog centra za praćenje droga i ovisnosti o drogama (EMCDDA) te je potom dostavljeno Komisiji i Vijeću 24. svibnja 2017.

(2)

Furanilfentanil je sintetički opioid te je strukturno sličan fentanilu, kontroliranoj tvari koja je u širokoj upotrebi u medicini za opću anesteziju tijekom operacije i za smanjenje bolova. Furanilfentanil strukturno je srodan i acetilfentanilu i akriloilfentanilu, koji su u prosincu 2015. i studenome 2016. bili tema Zajedničkog izvješća Znanstvenog odbora Europskog centra za praćenje droga i ovisnosti o drogama i Europola.

(3)

Furanilfentanil je dostupan u Uniji barem od lipnja 2015. te je otkriven u 16 država članica. U većini slučajeva zaplijenjen je u obliku praha, ali i u obliku tekućine i tableta. Otkrivene su količine relativno male. Međutim, te količine treba promatrati u okviru jačine djelovanja tvari.

(4)

Pet država članica prijavilo je dvadeset dva smrtna slučaja povezana s furanilfentanilom. U pogledu najmanje deset tih smrtnih slučajeva furanilfentanil je bio uzrok smrti ili joj je vjerojatno doprinio. Osim toga, tri su države članice prijavile 11 akutnih trovanja bez smrtnih posljedica koja su povezana s furanilfentanilom.

(5)

Ne postoje informacije koje bi ukazale na uključenost organiziranog kriminala u proizvodnju furanilfentanila, njegovu distribuciju (trgovinu njime) i opskrbu tom tvari u Uniji. Dostupne informacije ukazuju na to da furanilfentanil proizvode kemijska poduzeća u Kini.

(6)

Furanilfentanil prodaje se na internetu u malim i veleprodajnim količinama kao „kemikalija koja se upotrebljava za istraživanje”, najčešće u obliku praha i gotovih sprejeva za nos. Podaci o zapljenama upućuju na to da se furanilfentanil možda prodavao i na nezakonitom tržištu opioida.

(7)

Ne postoji priznata upotreba furanilfentanila u humanoj ili veterinarskoj medicini u Uniji. Ne postoje naznake da bi se furanilfentanil mogao upotrebljavati u bilo koju drugu svrhu osim kao analitički referentni standard i u znanstvenim istraživanjima.

(8)

U Izvješću o procjeni rizika navodi se da postoje mnoga pitanja povezana s furanilfentanilom koja se postavljaju zbog nedovoljno informacija o rizicima za zdravlje pojedinaca, rizicima za javno zdravlje i društvenim rizicima, a na koja bi se se moglo odgovoriti u okviru dodatnih istraživanja. Međutim, dostupni dokazi i informacije o zdravstvenim i društvenim rizicima povezanima s tom tvari, uzimajući u obzir i njezinu sličnost s fentanilom, dovoljan su razlog za podvrgavanje furanilfentanila kontrolnim mjerama diljem Unije.

(9)

Furanilfentanil ne nalazi se na popisu tvari koje treba kontrolirati na temelju Jedinstvene konvencije Ujedinjenih naroda o opojnim drogama iz 1961. ili Konvencije Ujedinjenih naroda o psihotropnim tvarima iz 1971. Tvar trenutačno nije obuhvaćena procjenom u okviru sustava Ujedinjenih naroda.

(10)

S obzirom na to da deset država članica kontrolira furanilfentanil u skladu s nacionalnim zakonodavstvom o kontroli droga te da tri države članice kontroliraju furanilfentanil u skladu s drugim zakonodavstvom, podvrgavanjem te tvari kontrolnim mjerama širom Unije doprinijelo bi se izbjegavanju smetnji u prekograničnom izvršavanju zakona i pravosudnoj suradnji te bi se doprinijelo zaštiti Unije od rizika koje njezina dostupnost i upotreba mogu predstavljati.

(11)

Odlukom 2005/387/PUP Vijeću se dodjeljuju provedbene ovlasti s ciljem davanja brzog i stručno utemeljenog odgovora na razini Unije na pojavu novih psihoaktivnih tvari koje su otkrile i prijavile države članice podvrgavanjem tih tvari kontrolnim mjerama diljem Unije. S obzirom na to da su ispunjeni uvjeti i postupak za pokretanje izvršavanja takvih provedbenih ovlasti, trebalo bi donijeti provedbenu odluku kako bi se furanilfentanil podvrgnuo kontrolnim mjerama diljem Unije.

(12)

Odluka 2005/387/PUP obvezujuća je za Dansku te Danska stoga sudjeluje u donošenju i primjeni ove Odluke kojom se provodi Odluka 2005/387/PUP.

(13)

Odluka 2005/387/PUP obvezujuća je za Irsku te Irska stoga sudjeluje u donošenju i primjeni ove Odluke kojom se provodi Odluka 2005/387/PUP.

(14)

Odluka 2005/387/PUP nije obvezujuća za Ujedinjenu Kraljevinu pa Ujedinjena Kraljevina stoga ne sudjeluje u donošenju ove Odluke kojom se provodi Odluka 2005/387/PUP te ova Odluka za nju nije obvezujuća niti se na nju primjenjuje,

DONIJELO JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Nova psihoaktivna tvar N-fenil-N-[1-(2-feniletil)piperidin-4-il]furan-2-karboksamid (furanilfentanil) podvrgava se kontrolnim mjerama diljem Unije.

Članak 2.

Najkasnije do 19. studenoga 2018. države članice dužne su poduzeti potrebne mjere, u skladu sa svojim nacionalnim zakonodavstvom, radi podvrgavanja nove psihoaktivne tvari iz članka 1. kontrolnim mjerama i kaznenim sankcijama, kako je to predviđeno njihovim zakonodavstvom, u skladu sa svojim obvezama na temelju Konvencije Ujedinjenih naroda o psihotropnim tvarima iz 1971.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu sljedećeg dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova Odluka primjenjuje se u skladu s Ugovorima.

Sastavljeno u Bruxellesu 15. studenoga 2017.

Za Vijeće

Predsjednik

J. AAB


(1)  SL L 127, 20.5.2005., str. 32.

(2)  Mišljenje od 24. listopada 2017. (još nije objavljeno u Službenom listu).


22.11.2017   

HR

Službeni list Europske unije

L 306/21


ODLUKA VIJEĆA (EU) 2017/2171

od 20. studenoga 2017.

o financijskim doprinosima koje trebaju platiti države članice radi financiranja Europskog razvojnog fonda, uključujući gornju granicu za 2019., godišnji iznos za 2018., prvi obrok za 2018. i indikativna, neobvezujuća predviđanja za očekivane godišnje iznose doprinosa za godine 2020. i 2021.

VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o Europskoj uniji i Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Sporazum o partnerstvu između članica Skupine afričkih, karipskih i pacifičkih država s jedne strane i Europske zajednice i njezinih država članica s druge strane, potpisan u Cotonouu 23. lipnja 2000. (1), kako je zadnje izmijenjen („Sporazum o partnerstvu AKP-EU”),

uzimajući u obzir Unutarnji sporazum između predstavnika vlada država članica Europske unije koji su se sastali u okviru Vijeća, o financiranju pomoći Europske unije na temelju višegodišnjeg financijskog okvira za razdoblje od 2014. do 2020., u skladu sa Sporazumom o partnerstvu AKP-EU, i o dodjeli financijske pomoći za prekomorske zemlje i područja na koje se primjenjuje dio četvrti Ugovora o funkcioniranju Europske unije (2) („Unutarnji sporazum”), a posebno njegov članak 7. stavak 2.,

uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EU) 2015/323 od 2. ožujka 2015. o financijskoj uredbi koja se primjenjuje na 11. europski razvojni fond (3) („Financijska uredba o 11. ERF-u”), a posebno njezin članak 21. stavak 2.,

uzimajući u obzir prijedlog Europske komisije,

budući da:

(1)

U skladu s postupkom utvrđenim u članku 21. stavku 2. Financijske uredbe o 11. ERF-u Komisija je do 15. listopada 2017. predstavila prijedlog kojim se utvrđuju (a) gornja granica za godišnji iznos doprinosa država članica Europskom razvojnom fondu (ERF) za 2019., (b) godišnji iznos doprinosa država članica ERF-u za 2018., (c) iznos prvog obroka doprinosa za 2018., i (d) indikativna, neobvezujuća predviđanja za očekivane godišnje iznose doprinosa za godine 2020. i 2021.

(2)

U skladu s člankom 52. Financijske uredbe o 11. ERF-u Europska investicijska banka (EIB) poslala je Komisiji 4. rujna 2017. svoje ažurirane procjene obveza i plaćanja u okviru instrumenata kojima upravlja.

(3)

Člankom 22. stavkom 1. Financijske uredbe o 11. ERF-u predviđeno je da se u okviru poziva za doprinose prvo iskorištavaju iznosi utvrđeni za prethodne ERF-ove. Stoga bi trebalo uputiti poziv za osiguravanje sredstava u okviru 10. ERF-a za EIB i u okviru 11. ERF-a za Komisiju.

(4)

Odlukom Vijeća (EU) 2016/2026 (4) utvrđena je gornja granica za godišnji iznos doprinosa država članica ERF-u za 2018. na 4 550 000 000 EUR za Komisiju, odnosno na 250 000 000 EUR za EIB.

(5)

Odlukom Vijeća (EU) 2017/1206 (5) određeno je smanjenje doprinosa iz sredstava koja su opozvana u okviru osmog i devetog ERF-a za iznos od 200 000 000 EUR,

DONIJELO JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Gornja granica za godišnji iznos doprinosa država članica ERF-u za 2019. utvrđuje se na 4 900 000 000 EUR. Od tog se iznosa 4 600 000 000 EUR raspodjeljuje Komisiji, a 300 000 000 EUR EIB-u.

Članak 2.

Godišnji iznos doprinosa država članica ERF-u za 2018. utvrđuje se na 4 800 000 000 EUR. Od tog se iznosa 4 550 000 000 EUR raspodjeljuje Komisiji, a 250 000 000 EUR EIB-u.

Članak 3.

Pojedinačni doprinosi za ERF koje države članice trebaju platiti Komisiji i EIB-u kao prvi obrok za 2018. navedeni su u tablici u Prilogu ovoj Odluci.

Plaćanja tih doprinosa mogu se kombinirati s prilagodbama u okviru provedbe smanjenja doprinosa za iznos od 200 000 000 EUR iz sredstava koja su opozvana u okviru osmog i devetog ERF-a, na temelju plana prilagodbe koji je dostavila svaka država članica.

Članak 4.

Indikativna, neobvezujuća predviđanja za očekivani godišnji iznos doprinosa za 2020. utvrđuju se na 4 600 000 000 EUR za Komisiju, odnosno na 300 000 000 EUR za EIB, a za 2021. na 4 700 000 000 EUR za Komisiju, odnosno na 300 000 000 EUR za EIB.

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu na dan donošenja.

Sastavljeno u Bruxellesu 20. studenoga 2017.

Za Vijeće

Predsjednik

M. MAASIKAS


(1)  SL L 317, 15.12.2000., str. 3.

(2)  SL L 210, 6.8.2013., str. 1.

(3)  SL L 58, 3.3.2015., str. 17.

(4)  Odluka Vijeća (EU) 2016/2026 od 15. studenoga 2016. o financijskim doprinosima koje trebaju platiti države članice radi financiranja Europskog razvojnog fonda, uključujući gornju granicu za 2018., godišnji iznos za 2017., prvi obrok za 2017. i indikativna, neobvezujuća predviđanja za očekivane godišnje iznose za godine 2019. i 2020. (SL L 313, 19.11.2016., str. 25.).

(5)  Odluka Vijeća (EU) 2017/1206 od 4. srpnja 2017. o financijskim doprinosima koje države članice trebaju platiti radi financiranja Europskog razvojnog fonda, uključujući drugi obrok za 2017. (SL L 173, 6.7.2017., str. 15.).


PRILOG

DRŽAVE ČLANICE

Ključni % za 10. ERF

Ključni % za 11. ERF

1. obrok za 2018. (EUR)

Ukupno

Komisija 11. ERF

EIB 10. ERF

BELGIJA

3,53

3,24927

66 610 035,00

5 295 000,00

71 905 035,00

BUGARSKA

0,14

0,21853

4 479 865,00

210 000,00

4 689 865,00

ČEŠKA

0,51

0,79745

16 347 725,00

765 000,00

17 112 725,00

DANSKA

2,00

1,98045

40 599 225,00

3 000 000,00

43 599 225,00

NJEMAČKA

20,50

20,57980

421 885 900,00

30 750 000,00

452 635 900,00

ESTONIJA

0,05

0,08635

1 770 175,00

75 000,00

1 845 175,00

IRSKA

0,91

0,94006

19 271 230,00

1 365 000,00

20 636 230,00

GRČKA

1,47

1,50735

30 900 675,00

2 205 000,00

33 105 675,00

ŠPANJOLSKA

7,85

7,93248

162 615 840,00

11 775 000,00

174 390 840,00

FRANCUSKA

19,55

17,81269

365 160 145,00

29 325 000,00

394 485 145,00

HRVATSKA

0,00

0,22518

4 616 190,00

0,00

4 616 190,00

ITALIJA

12,86

12,53009

256 866 845,00

19 290 000,00

276 156 845,00

CIPAR

0,09

0,11162

2 288 210,00

135 000,00

2 423 210,00

LATVIJA

0,07

0,11612

2 380 460,00

105 000,00

2 485 460,00

LITVA

0,12

0,18077

3 705 785,00

180 000,00

3 885 785,00

LUKSEMBURG

0,27

0,25509

5 229 345,00

405 000,00

5 634 345,00

MAĐARSKA

0,55

0,61456

12 598 480,00

825 000,00

13 423 480,00

MALTA

0,03

0,03801

779 205,00

45 000,00

824 205,00

NIZOZEMSKA

4,85

4,77678

97 923 990,00

7 275 000,00

105 198 990,00

AUSTRIJA

2,41

2,39757

49 150 185,00

3 615 000,00

52 765 185,00

POLJSKA

1,30

2,00734

41 150 470,00

1 950 000,00

43 100 470,00

PORTUGAL

1,15

1,19679

24 534 195,00

1 725 000,00

26 259 195,00

RUMUNJSKA

0,37

0,71815

14 722 075,00

555 000,00

15 277 075,00

SLOVENIJA

0,18

0,22452

4 602 660,00

270 000,00

4 872 660,00

SLOVAČKA

0,21

0,37616

7 711 280,00

315 000,00

8 026 280,00

FINSKA

1,47

1,50909

30 936 345,00

2 205 000,00

33 141 345,00

ŠVEDSKA

2,74

2,93911

60 251 755,00

4 110 000,00

64 361 755,00

UJEDINJENA KRALJEVINA

14,82

14,67862

300 911 710,00

22 230 000,00

323 141 710,00

UKUPNO EU-28

100,00

100,00

2 050 000 000,00

150 000 000,00

2 200 000 000,00


22.11.2017   

HR

Službeni list Europske unije

L 306/24


ODLUKA KOMISIJE (EU) 2017/2172

оd 20. studenoga 2017.

o izmjeni Odluke 2010/670/EU u vezi s raspodjelom neisplaćenih sredstava iz prvog kruga poziva na podnošenje prijedloga

(priopćeno pod brojem dokumenta C(2017) 7656)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Direktivu 2003/87/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 13. listopada 2003. o uspostavi sustava trgovanja emisijskim jedinicama stakleničkih plinova unutar Zajednice i o izmjeni Direktive Vijeća 96/61/EZ (1), a posebno njezin članak 10.a stavak 8.,

budući da:

(1)

Člankom 10.a stavkom 8. Direktive 2003/87/EZ utvrđuje se mehanizam za financiranje komercijalnih pokaznih projekata čiji je cilj ekološki sigurno hvatanje i geološko skladištenje CO2 (u daljnjem tekstu „pokazni projekti CCS-a”) te pokaznih projekata inovativnih tehnologija proizvodnje energije (u daljnjem tekstu „pokazni projekti RES-a”), uz uporabu sredstava iz sustava trgovanja emisijskim jedinicama stakleničkih plinova unutar Zajednice („EU ETS”) u iznosu od 300 milijuna EUR koja su izdvojena za nove sudionike, ali nisu dodijeljena.

(2)

Odlukom Komisije 2010/670/EU (2) utvrđuju se pravila i kriteriji za odabir i provedbu tih projekata te osnovna pravila za monetizaciju emisijskih jedinica i upravljanje prihodima.

(3)

Do sredine 2014. nakon prvog i drugog poziva na podnošenje prijedloga dodijeljena su sredstva za potporu provedbi 39 pokaznih projekata RES-a i CCS-a u 20 država članica EU-a. Međutim, s obzirom na izazovno gospodarsko okruženje u svijetu i EU-u, za neke od 20 projekata kojima su dodijeljena sredstva u okviru prvog poziva na podnošenje prijedloga bilo je teško prikupiti kapital ili privući dodatne ulagače. Zato su do 31. prosinca 2016. za 14 projekata donesene konačne odluke o ulaganju u skladu s člankom 9. Odluke 2010/670/EU te najmanje 436 milijuna EUR, povezanih s projektima kojima su dodijeljena sredstava u okviru prvog poziva na podnošenje prijedloga, nije bilo iskorišteno.

(4)

Neisplaćena sredstva trebala bi se iskoristiti za izravno financiranje projekata u okviru područja primjene definiranog u članku 10.a stavku 8. Direktive 2003/87/EZ. Osim toga, uzimajući u obzir posebnu situaciju izrazito inovativne obnovljive energije i pokaznih projekata CSS-a, dio sredstava trebao bi se dodjeljivati u obliku bespovratnih sredstava.

(5)

Kako bi se povećala ulaganja u te izrazito inovativne projekte u energetskom sektoru u EU-u, koje je Komisija odredila kao prioritet u svojoj Komunikaciji o ubrzavanju inovacija u području čiste energije (3), neisplaćena sredstva iz prvog poziva na podnošenje prijedloga trebala bi se bez odgode i prioritetno preraspodijeliti s pomoću instrumenta za pokazne projekte u području energetike InnovFin u okviru programa Obzor 2020 (4). Ta potpora nadopunjavala bi postojeću i buduću financijsku potporu, kao što su sredstva u okviru programa Obzor 2020.

(6)

Kako bi se povećala ulaganja u te izrazito inovativne projekte u prometnom sektoru, prihvatljivim projektima trebala bi se promicati isključivo inovativna, ponovljiva i prilagodljiva uporaba obnovljive energije primjenom dužničkog instrumenta u prometnom sektoru u sklopu Instrumenta za povezivanje Europe (5).

(7)

Projekti kojima su dodijeljena sredstva u okviru prvog ili drugog poziva na podnošenje prijedloga za koje je donesena konačna odluka o ulaganju te koji se trenutačno provode ispunjavanju uvjete za prijavu za relevantni financijski instrument.

(8)

Kako bi se javnost upoznala s relevantnim financijskim instrumentima, Komisija i Grupa Europske investicijske banke nastavit će redovito organizirati specijalizirane tehničke radionice za države članice i sponzore projekata.

(9)

Komisija će pravodobno izvješćivati Odbor za klimatske promjene o napretku relevantnih sporazuma o delegiranju između Komisije i Europske investicijske banke, osobito u pogledu povezanih kriterija prihvatljivosti, provedbe relevantnih financijskih instrumenata, posebno izgradnje portfelja projekta, ocjene projektnih prijava te, naposljetku, o primjeni preraspodijeljenih sredstava, te će uzeti u obzir stavove država članica.

(10)

Mjere predviđene ovom Odlukom u skladu su s mišljenjem Odbora za klimatske promjene,

DONIJELA JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Odluka 2010/670/EU mijenja se kako slijedi:

1.

U članku 2. umeće se sljedeći stavak 4.:

„4.   Sva neisplaćena sredstva iz prvog kruga poziva na podnošenje prijedloga dostupna su za potporu novim inovativnim i ponovljivim projektima spremnima za pokazivanje na razini pokaznih projekata CCS-a i RES-a, uz primjenu relevantnih financijskih instrumenata kojima upravlja Grupa Europske investicijske banke, pri čemu prednost imaju instrument za pokazne projekte u području energetike InnovFin i dužnički instrument u prometnom sektoru u sklopu Instrumenta za povezivanje Europe.

Prethodni stavak, članci 6. i 8., članak 11. stavci od 1. do 5., prvi i drugi podstavak članka 11. stavka 6. i članak 13. ne primjenjuju se na uporabu tih sredstava.

Komisija će pravodobno izvješćivati Odbor za klimatske promjene o napretku relevantnih sporazuma o delegiranju između Komisije i Europske investicijske banke, osobito u pogledu povezanih kriterija prihvatljivosti, provedbe relevantnih financijskih instrumenata, posebno izgradnje portfelja projekta, ocjene projektnih prijava te, naposljetku, o primjeni preraspodijeljenih prihoda, te će uzeti u obzir stavove država članica.”

2.

Članku 14. dodaje se sljedeći stavak:

„Komisija redovito izvještava Odbor za klimatske promjene o uporabi prihoda iz članka 2. stavka 4., uključujući početne informacije o planiranoj potpori za projekte i dijelu potpore koja će biti osigurana u obliku bespovratnih sredstava, geografske raspodjele projekata, opsega projekata i tehnološke pokrivenosti te ex-post informacije o napretku ostvarivanja projekata, izbjegavanju emisija CO2, financijskim polugama, informiranju javnosti i stečenim iskustvima, kako je primjereno.”

Članak 2.

Ova je Odluka upućena državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 20. studenog 2017.

Za Komisiju

Miguel ARIAS CAÑETE

Član Komisije


(1)  SL L 275, 25.10.2003., str. 32.

(2)  Odluka Komisije 2010/670/EU od 3. studenoga 2010. o kriterijima i mjerama financiranja komercijalnih demonstracijskih projekata čiji je cilj ekološki sigurno hvatanje i geološko skladištenje CO2 te demonstracijskih projekata za inovacijske tehnologije na području obnovljivih izvora energije u okviru sustava trgovanja emisijskim jedinicama stakleničkih plinova unutar Zajednice uspostavljenog Direktivom 2003/87/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 290, 6.11.2010., str. 39.).

(3)  C(2016) 763 final.

(4)  Odluka Vijeća 2013/743/EU od 3. prosinca 2013. o osnivanju Posebnog programa za provedbu Okvirnog programa za istraživanje i inovacije Obzor 2020. (2014. – 2020.) i stavljanju izvan snage odluka 2006/971/EZ, 2006/972/EZ, 2006/973/EZ, 2006/974/EZ i 2006/975/EZ (SL L 347, 20.12.2013., str. 965.).

(5)  Uredba (EU) br. 1316/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. prosinca 2013. o uspostavi Instrumenta za povezivanje Europe, izmjeni Uredbe (EU) br. 913/2010 i stavljanju izvan snage uredaba (EZ) br. 680/2007 i (EZ) br. 67/2010 (SL L 348, 20.12.2013., str. 129.).


22.11.2017   

HR

Službeni list Europske unije

L 306/26


PROVEDBENA ODLUKA KOMISIJE (EU) 2017/2173

оd 20. studenoga 2017.

o izmjeni Priloga II. Odluci 2008/185/EZ u pogledu odobrenja programa kontrole za iskorjenjivanje bolesti Aujeszkoga za regiju Lombardiju u Italiji

(priopćeno pod brojem dokumenta C(2017) 7587)

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Direktivu Vijeća 64/432/EEZ od 26. lipnja 1964. o zdravstvenim problemima životinja koji utječu na trgovinu govedima i svinjama unutar Zajednice, a posebno njezin članak 9. stavak 2. (1),

budući da:

(1)

Direktivom 64/432/EEZ utvrđena su pravila trgovine svinjama unutar Unije. Člankom 9. te direktive predviđeno je da država članica koja je uvela obvezni nacionalni program kontrole za bolest Aujeszkoga za svoje cijelo državno područje ili njegov dio može svoj program podnijeti Komisiji na odobrenje. Njime je utvrđeno i da se u trgovini svinjama unutar Unije mogu zahtijevati dodatna jamstva.

(2)

Odlukom Komisije 2008/185/EZ (2) utvrđena su dodatna jamstva u pogledu premještanja svinja među državama članicama. Ta su jamstva povezana s razvrstavanjem država članica u skladu s njihovim statusom u pogledu bolesti Aujeszkoga. U Prilogu II. Odluci 2008/185/EZ navedene su države članice ili njihove regije u kojima se provode odobreni nacionalni programi kontrole za iskorjenjivanje bolesti Aujeszkoga.

(3)

Italija je Komisiji dostavila popratnu dokumentaciju za odobrenje njezina nacionalnog programa kontrole za iskorjenjivanje bolesti Aujeszkoga za regiju Lombardiju te za navođenje te regije u Prilogu II. Odluci 2008/185/EZ. Slijedom evaluacije te popratne dokumentacije regija Lombardija trebala bi biti navedena u Prilogu II. Odluci 2008/185/EZ. Prilog II. Odluci 2008/185/EZ trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti.

(4)

Odluku 2008/185/EZ trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti.

(5)

Mjere predviđene ovom Odlukom u skladu su s mišljenjem Stalnog odbora za bilje, životinje, hranu i hranu za životinje,

DONIJELA JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Prilog II. Odluci 2008/185/EZ zamjenjuje se tekstom utvrđenim u Prilogu ovoj Uredbi.

Članak 2.

Ova je Odluka upućena državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 20. studenoga 2017.

Za Komisiju

Vytenis ANDRIUKAITIS

Član Komisije


(1)  SL 121, 29.7.1964., str. 1977.

(2)  Odluka Komisije 2008/185/EZ od 21. veljače 2008. o dodatnim jamstvima u trgovini svinjama unutar Zajednice vezano uz bolest Aujeszkoga i kriterijima za dostavu informacija o bolesti (SL L 59, 4.3.2008., str. 19.).


PRILOG

PRILOG II.

Države članice ili njihove regije u kojima se provode odobreni nacionalni programi kontrole za iskorjenjivanje bolesti Aujeszkoga

Oznaka ISO

Država članica

Regije

ES

Španjolska

Sve regije

IT

Italija

Regija Furlanija-Julijska krajina

Regija Veneto

Regija Lombardija

LT

Litva

Sve regije

PL

Poljska

Donjošlesko vojvodstvo: svi kotari;

Kujavsko-pomeransko vojvodstvo: svi kotari;

Lublinsko vojvodstvo: svi kotari;

Lubusko vojvodstvo: svi kotari;

Vojvodstvo Lodz: svi kotari;

Malopoljsko vojvodstvo: svi kotari;

Mazovjecko vojvodstvo: svi kotari;

Opolsko vojvodstvo: svi kotari;

Potkarpatsko vojvodstvo: svi kotari;

U Podlaskom vojvodstvu sljedeći kotari: grajewski, kolneński, łomżyński, Łomża, wysokomazowiecki, zambrowski;

Pomeransko vojvodstvo: svi kotari;

Šlesko vojvodstvo: svi kotari;

Svetokriško vojvodstvo: svi kotari;

Varminsko-mazursko vojvodstvo: svi kotari;

Velikopoljsko vojvodstvo: svi kotari;

Zapadnopomeransko vojvodstvo: svi kotari.


22.11.2017   

HR

Službeni list Europske unije

L 306/28


PROVEDBENA ODLUKA KOMISIJE (EU) 2017/2174

оd 20. studenoga 2017.

o izmjeni Priloga E Direktivi Vijeća 92/65/EEZ u pogledu veterinarskog certifikata za trgovinu pčelama i bumbarima

(priopćeno pod brojem dokumenta C(2017) 7588)

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Direktivu Vijeća 92/65/EEZ od 13. srpnja 1992. o utvrđivanju uvjeta zdravlja životinja kojima se uređuje trgovina i uvoz u Zajednicu životinja, sjemena, jajnih stanica i zametaka koji ne podliježu uvjetima zdravlja životinja utvrđenima u određenim propisima Zajednice iz Priloga A dijela I. Direktive 90/425/EEZ (1), a posebno njezin članak 22. stavak 1.,

budući da:

(1)

Obrazac veterinarskog certifikata za trgovinu živim pčelama (Apis mellifera) i bumbarima (Bombus spp.) unutar Unije utvrđen je u dijelu 2. Priloga E Direktivi 92/65/EEZ. U obrascu su utvrđeni uvjeti zdravlja životinja, među ostalim, u pogledu pojave etinioze (Aethina tumida) i tropileloze (Tropilaelaps spp.) koji se primjenjuju i kod pčela i kod bumbara.

(2)

U skladu s uvjetima utvrđenima u tom obrascu veterinarskog certifikata dopušteno je samo kretanje pčela i bumbara iz područja koja su udaljena u polumjeru od najmanje 100 km od bilo kakvih ograničenja povezanih s navodnom ili potvrđenom pojavom tih patogena.

(3)

Na temelju informacija koje su dostavila talijanska nadležna tijela o svojim iskustvima u vezi s pojavom etinioze kod kolonija pčela medarica u Italiji od donošenja Provedbene odluke Komisije 2014/909/EU (2) radi sprečavanja širenja etinioze iz pogođenih regija Italije čini se da su ti uvjeti nerazmjerni za upravljanje pogođenim sektorom pčelarstva tijekom dužega razdoblja nakon otkrivanja pojave.

(4)

Konkretno, tim uvjetima nije uzeta u obzir činjenica da na udaljenosti manjoj od 100 km mogu postojati područja koja nisu obuhvaćena zaraženim područjima utvrđenima nacionalnim zakonodavstvom niti se na njih primjenjuju ograničenja na temelju zaštitnih mjera Unije te su predmet službeno isplaniranog nadzora koji se aktivno provodi u skladu sa Smjernicama za nadzor nad infekcijom etinioze koje je sastavio Referentni laboratorij Europske unije za zdravlje pčela medarica (3), kojim se pruža sigurnost da etinioza nije prisutna.

(5)

Osim toga, uvjete je potrebno ažurirati kako bi se njima obuhvatila činjenica da je vizualni pregled i izravna primjena fine mrežice oko pošiljke na mjestu podrijetla vrlo učinkovito i tehnički izvedivo rješenje za pošiljke matica i ograničenog broja pratiteljica kako bi se umanjio mogući rizik širenja etinioze. To je potvrđeno u znanstvenom mišljenju Europske agencije za sigurnost hrane o preživljavanju, širenju i ustaljenosti etinioze, donesenom 15. prosinca 2015. (4)

(6)

Budući da su trenutačni uvjeti nepotrebno ograničavajući, potrebno je izmijeniti obrazac veterinarskog certifikata za trgovinu pčelama i bumbarima unutar Unije dodavanjem alternativnog uvjeta zdravlja životinja za pošiljke matica kako bi se istaknula kombinirana vrijednost aktivnog nadzora koji provode nadležna tijela radi osiguravanja neprisutnosti etinioze i pojačanih mjera smanjenja rizika za trgovinu unutar Unije.

(7)

Bumbari nisu osjetljivi na tropilelozu. To je potvrđeno u znanstvenom mišljenju Europske agencije za sigurnost hrane o riziku ulaska etinioze (Aethina tumida) i tropileloze (Tropilaelaps spp) u EU, donesenom 27. veljače 2013. (5)

(8)

Bumbari se u većini slučajeva uzgajaju u strukturama koje su izolirane od okoliša, na koje se primjenjuje visoka razina biosigurnosnih mjera i koje su predmet redovite kontrole nadležnih tijela radi provjere jesu li u njima prisutne bolesti. Prisutnost etinioze u takvim objektima koje su priznala i koja nadziru nadležna tijela predmetnih zemalja nije vjerojatna, za razliku od kolonija na otvorenom. Nadležna tijela već mogu certificirati pošiljke iz tih objekata za uvoz bumbara u skladu s Uredbom Komisije (EU) br. 206/2010 (6).

(9)

Stoga je potrebno izmijeniti obrazac veterinarskog certifikata za trgovinu pčelama i bumbarima unutar Unije kako bi se dodao alternativni uvjet zdravlja životinja za bumbare uzgajane u strukturama koje su izolirane od okoliša.

(10)

Velika većina pošiljki bumbara prodaje se i šalje prekogranično za potrebe oprašivanja te ih se ne bi smjelo certificirati za uzgoj ili sezonsku ispašu jer nisu namijenjeni za rasplod niti će se ikad vratiti na mjesto podrijetla. Stoga je primjereno u certifikatu dodati mogućnost kojom se dopušta certificiranje tih životinja za proizvodnju.

(11)

Pčelama medaricama može se trgovati na razne načine, primjerice maticama s ograničenim brojem pratiteljica, čitavim kolonijama, užim kolonijama i pakiranjima. Jasna naznaka vrste pošiljke u tom bi pogledu nadležnim tijelima olakšala analizu rizika u okviru službenih kontrola pošiljki na odredištu. Stoga je u certifikatu potrebno dodati dodatne podrobne informacije.

(12)

Dio 2. Priloga E Direktivi 92/65/EEZ trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti.

(13)

Mjere predviđene ovom Odlukom u skladu su s mišljenjem Stalnog odbora za bilje, životinje, hranu i hranu za životinje,

DONIJELA JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Dio 2. Priloga E Direktivi Vijeća 92/65/EEZ – Veterinarski certifikat za trgovinu pčelama i bumbarima – mijenja se kako slijedi:

1.

U rubrici I.25. dodaje se potvrdni okvir sa sljedećim tekstom: „Proizvodnja (oprašivanje)”.

2.

U rubrici I.31. dodaje se stupac sa sljedećim tekstom: „Vrsta pošiljke” kao naslov te sljedećim stavkama za odabir pod tim naslovom, svaka od kojih je navedena u posebnom retku: „matice, pakiranja pčela, uže kolonije, kolonije”.

3.

U rubrici II.1. u točki (b) nakon riječi „infestacija” umeće se sljedeći tekst:

„ili

(b)

pošiljka se sastoji samo od kaveza s maticama od kojih svaki sadržava jednu maticu i najviše 20 pratiteljica te potječe iz područja koje je udaljena u polumjeru od najmanje 100 km od bilo kakvih ograničenja povezanih s navodnom ili potvrđenom pojavom tropileloze (Tropilaelaps spp.) te iz objekta koji ispunjava sljedeće uvjete:

nalazi se na udaljenosti od najmanje 30 km od granice zaraženog područja koja je udaljena od mjesta na kojem je potvrđena pojava etinioze u polumjeru od najmanje 20 km; i

nalazi se izvan područja ograničenog zaštitnim mjerama koje je utvrdila Unija zbog pojave etinioze; i

nalazi se na području nad kojim nadležna tijela provode nadzor radi otkrivanja etinioze kako bi se pružila sigurnost otkrivanja etinioze od najmanje 95 % ako je zaraženo najmanje 2 % pčelinjakâ; i

nadležna tijela provode mjesečne preglede s negativnim rezultatima kako bi se pružila sigurnost otkrivanja etinioze od najmanje 95 % ako je zaraženo najmanje 2 % košnicâ; i

svaki kavez ili cijela pošiljka pokrivena je finom mrežicom s veličinom pora od najviše 2 mm odmah nakon vizualnog pregleda radi izdavanja veterinarskog certifikata;

ili

(b)

bumbari su uzgajani u strukturama koje su izolirane od okoliša koje je priznalo i nadzire nadležno tijelo te u kojima nije prisutna etinioza.”

Članak 2.

Ova je Odluka upućena državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 20. studenoga 2017.

Za Komisiju

Vytenis ANDRIUKAITIS

Član Komisije


(1)  SL L 268, 14.9.1992., str. 54.

(2)  Provedbena odluka Komisije 2014/909/EU od 12. prosinca 2014. o određenim zaštitnim mjerama s obzirom na potvrđene pojave etinioze u Italiji (SL L 359, 16.12.2014., str. 161.–163.).

(3)  Kako su zadnje revidirane 1. travnja 2016.: https://sites.anses.fr/en/minisite/abeilles/free-access-documents-0

(4)  EFSA Journal 2015.;13(12):4328.

(5)  EFSA Journal 2013.;11(3):3128.

(6)  Uredba Komisije (EU) br. 206/2010 od 12. ožujka 2010. o popisu trećih zemalja, državnih područja ili njihovih dijelova odobrenih za unos u Europsku uniju određenih životinja i svježeg mesa te zahtjeva veterinarskog certificiranja (SL L 73, 20.3.2010., str. 1.).


22.11.2017   

HR

Službeni list Europske unije

L 306/31


PROVEDBENA ODLUKA KOMISIJE (EU) 2017/2175

оd 21. studenoga 2017.

o izmjeni Priloga Provedbenoj odluci (EU) 2017/247 o zaštitnim mjerama povezanima sa slučajevima izbijanja visokopatogene influence ptica u određenim državama članicama

(priopćeno pod brojem dokumenta C(2017) 7835)

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Direktivu Vijeća 89/662/EEZ od 11. prosinca 1989. o veterinarskim pregledima u trgovini unutar Zajednice s ciljem uspostave unutarnjeg tržišta (1), a posebno njezin članak 9. stavak 4.,

uzimajući u obzir Direktivu Vijeća 90/425/EEZ od 26. lipnja 1990. o veterinarskim i zootehničkim pregledima koji se primjenjuju u trgovini određenim živim životinjama i proizvodima unutar Zajednice s ciljem uspostave unutarnjeg tržišta (2), a posebno njezin članak 10. stavak 4.,

budući da:

(1)

Provedbena odluka Komisije (EU) 2017/247 (3) donesena je nakon izbijanja visokopatogene influence ptica podtipa H5 u više država članica („predmetne države članice”) i nakon što su nadležna tijela tih država članica uspostavila zaražena i ugrožena područja u skladu s člankom 16. stavkom 1. Direktive Vijeća 2005/94/EZ (4).

(2)

Provedbenom odlukom (EU) 2017/247 predviđeno je da zaražena i ugrožena područja koja su uspostavila nadležna tijela predmetnih država članica u skladu s Direktivom 2005/94/EZ obuhvaćaju barem područja koja su u Prilogu toj provedbenoj odluci navedena kao zaražena i ugrožena područja. Provedbenom odlukom (EU) 2017/247 utvrđeno je i da se mjere koje se provode na zaraženim i ugroženim područjima, kako je predviđeno člankom 29. stavkom 1. i člankom 31. Direktive 2005/94/EZ, zadržavaju barem do datuma određenih za ta područja u Prilogu toj provedbenoj odluci.

(3)

Od datuma njezina donošenja Provedbena odluka (EU) 2017/247 nekoliko se puta mijenjala kako bi se uzeo u obzir razvoj epidemiološke situacije u Uniji u pogledu influence ptica. Konkretno, Provedbena odluka Komisije (EU) 2017/247 izmijenjena je Provedbenom odlukom (EU) 2017/696 (5) kako bi se utvrdila pravila koja se odnose na otpremanje pošiljaka jednodnevnih pilića iz područja navedenih u Prilogu Provedbenoj odluci (EU) 2017/247. Izmjenom se u obzir uzela činjenica da jednodnevni pilići predstavljaju vrlo nizak rizik od širenja visokopatogene influence ptica u usporedbi s drugim proizvodima od peradi.

(4)

Provedbena odluka (EU) 2017/247 također je naknadno izmijenjena Provedbenom odlukom Komisije (EU) 2017/1841 (6) radi jačanja mjera kontrole bolesti koje se primjenjuju kada postoji povećani rizik od širenja visokopatogene influence ptica. Stoga se Provedbenom odlukom (EU) 2017/247 sada u predmetnim državama članicama nakon slučajeva izbijanja visokopatogene influence ptica uspostavljaju daljnja ograničena područja na razini Unije, u skladu s člankom 16. stavkom 4. Direktive 2005/94/EZ, i utvrđuje trajanje mjera koje se na njih primjenjuju. Provedbenom odlukom (EU) 2017/247 sada se utvrđuju i pravila za otpremu žive peradi, jednodnevnih pilića i jaja za valenje iz daljnjih ograničenih područja u druge države članice pod određenim uvjetima.

(5)

Nadalje, Prilog Provedbenoj odluci (EU) 2017/247 više je puta izmijenjen kako bi se u obzir uzele izmjene granica zaraženih i ugroženih područja koja su uspostavile predmetne države članice u skladu s Direktivom 2005/94/EZ. Prilog Provedbenoj odluci (EU) 2017/247 zadnji put izmijenjen je Provedbenom odlukom (EU) 2017/2000 (7) nakon što je Italija Komisiji prijavila nove slučajeve izbijanja visokopatogene influence ptica podtipa H5N8 na gospodarstvima za uzgoj peradi u regiji Lombardiji u toj državi članici. Italija je obavijestila Komisiju i da je nakon tih slučajeva izbijanja bolesti poduzela potrebne mjere u skladu s Direktivom 2005/94/EZ, uključujući uspostavu zaraženih i ugroženih područja oko zaraženih gospodarstava za uzgoj peradi.

(6)

Od datuma zadnje izmjene Provedbene odluke (EU) 2017/247 Provedbenom odlukom (EU) 2017/2000 Bugarska je Komisiji prijavila dva najnovija slučaja izbijanja visokopatogene influence ptica podtipa H5N8 na gospodarstvima za uzgoj peradi u regijama Silven i Yambol u toj državi članici. Bugarska je obavijestila Komisiju i da je nakon tih najnovijih slučajeva izbijanja bolesti poduzela potrebne mjere u skladu s Direktivom 2005/94/EZ, uključujući uspostavu zaraženih i ugroženih područja oko svih zaraženih gospodarstava za uzgoj peradi.

(7)

Osim toga, Italija je Komisiji prijavila nove slučajeve izbijanja visokopatogene influence ptica podtipa H5N8 na gospodarstvima za uzgoj peradi koja se nalaze u regijama Lombardiji, Pijemontu i Laciju u toj državi članici. Italija je obavijestila Komisiju i da je nakon tih najnovijih slučajeva izbijanja bolesti poduzela potrebne mjere u skladu s Direktivom 2005/94/EZ, uključujući uspostavu zaraženih i ugroženih područja oko svih zaraženih gospodarstava za uzgoj peradi i proširenje uspostavljenih daljnjih ograničenih područja.

(8)

Komisija je razmotrila mjere koje su Bugarska i Italija poduzele u skladu s Direktivom 2005/94/EZ nakon najnovijih slučajeva izbijanja visokopatogene influence ptica u tim državama članicama te se uvjerila da su granice zaraženih i ugroženih područja koje su uspostavila nadležna tijela u te dvije države članice na dovoljnoj udaljenosti od svih gospodarstava za uzgoj peradi na kojima je potvrđeno izbijanje visokopatogene influence ptica podtipa H5N8. Komisija je razmotrila i granice daljnjih ograničenih područja koje su uspostavila nadležna tijela u Italiji nakon najnovijih slučajeva izbijanja bolesti u toj državi članici te se uvjerila da su ta daljnja ograničena područja dovoljno proširena uzimajući u obzir trenutačnu epidemiološku situaciju u pogledu te bolesti u Italiji.

(9)

Kako bi se spriječili nepotrebni poremećaji trgovine u Uniji i izbjegle neopravdane prepreke trgovini koje nameću treće zemlje, nakon najnovijih slučajeva izbijanja visokopatogene influence ptica u tim državama članicama nužno je na razini Unije, a u suradnji s Bugarskom i Italijom, brzo utvrditi zaražena i ugrožena područja u te dvije države članice te proširena daljnja ograničena područja uspostavljena u Italiji u skladu s Direktivom 2005/94/EZ. Stoga bi unose za Bugarsku i Italiju u Prilogu Provedbenoj odluci (EU) 2017/247 trebalo ažurirati kako bi se u obzir uzela ažurirana epidemiološka situacija u pogledu te bolesti u tim državama članicama. Konkretno, potrebno je na popise u Prilogu Provedbenoj odluci (EU) 2017/247 dodati nove unose za zaražena i ugrožena područja u Bugarskoj i Italiji i proširena daljnja ograničena područja u Italiji, koja sada podliježu ograničenjima u skladu s Direktivom 2005/94/EZ.

(10)

Prilog Provedbenoj odluci (EU) 2017/247 trebalo bi stoga izmijeniti radi ažuriranja regionalizacije na razini Unije radi uključivanja zaraženih i ugroženih područja uspostavljenih u Bugarskoj i Italiji te proširenih daljnjih ograničenih područja u Italiji, u skladu s Direktivom 2005/94/EZ, nakon nedavnih slučajeva izbijanja visokopatogene influence ptica u tim državama članicama, te trajanja ograničenja koja se na njima primjenjuju.

(11)

Provedbenu odluku (EU) 2017/247 trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti.

(12)

Mjere predviđene ovom Odlukom u skladu su s mišljenjem Stalnog odbora za bilje, životinje, hranu i hranu za životinje,

DONIJELA JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Prilog Provedbenoj odluci (EU) 2017/247 mijenja se u skladu s Prilogom ovoj Odluci.

Članak 2.

Ova je Odluka upućena državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 21. studenoga 2017.

Za Komisiju

Vytenis ANDRIUKAITIS

Član Komisije


(1)  SL L 395, 30.12.1989., str. 13.

(2)  SL L 224, 18.8.1990., str. 29.

(3)  Provedbena odluka Komisije (EU) 2017/247 оd 9. veljače 2017. o zaštitnim mjerama povezanima sa slučajevima izbijanja visokopatogene influence ptica u određenim državama članicama (SL L 36, 11.2.2017., str. 62.).

(4)  Direktiva Vijeća 2005/94/EZ od 20. prosinca 2005. o mjerama Zajednice u vezi s kontrolom influence ptica i o stavljanju izvan snage Direktive 92/40/EEZ (SL L 10, 14.1.2006., str. 16.).

(5)  Provedbena odluka Komisije (EU) 2017/696 od 11. travnja 2017. o izmjeni Provedbene odluke (EU) 2017/247 o zaštitnim mjerama povezanima sa slučajevima izbijanja visokopatogene influence ptica u određenim državama članicama (SL L 101, 13.4.2017., str. 80.).

(6)  Provedbena odluka Komisije (EU) 2017/1841 od 10. listopada 2017. o izmjeni Provedbene odluke (EU) 2017/247 o zaštitnim mjerama povezanima sa slučajevima izbijanja visokopatogene influence ptica u određenim državama članicama (SL L 261, 11.10.2017., str. 26.).

(7)  Provedbena odluka Komisije (EU) 2017/2000 od 6. studenoga 2017. o izmjeni Priloga Provedbenoj odluci (EU) 2017/247 o zaštitnim mjerama povezanima sa slučajevima izbijanja visokopatogene influence ptica u određenim državama članicama (SL L 289, 8.11.2017., str. 9.).


PRILOG

Prilog Provedbenoj odluci (EU) 2017/247 mijenja se kako slijedi:

1.

Dio A mijenja se kako slijedi:

(a)

unos za Bugarsku zamjenjuje se sljedećim:

„Država članica: Bugarska

Područje obuhvaća:

Datum do kojega se primjenjuje u skladu s člankom 29. stavkom 1. Direktive 2005/94/EZ

Dobrich region, Municipality of Dobrich

Stefanovo

12.11.2017.

Haskovo region, Municipality of Haskovo

Uzundzhovo

10.11.2017.

Sliven region, Municipality of Sliven

Glushnik

Kaloyanovo

24.11.2017.

Yambol region, Municipality of Straldzha

Zimnitsa

Charda

29.11.2017.”

(b)

unos za Italiju zamjenjuje se sljedećim:

„Država članica: Italija

Područje obuhvaća:

Datum do kojega se primjenjuje u skladu s člankom 29. stavkom 1. Direktive 2005/94/EZ

The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0059) contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,288632 E 10,243124

18.11.2017.

The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0060) contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,275251 E10,160212

28.11.2017.

The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0061) contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,273215 E10,15843

28.11.2017.

The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0062) contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,279373 E 10,243124

28.11.2017.

The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0063) contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,244372 E10,19965

28.11.2017.

The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0064) contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,551421 E9,742449

26.11.2017.

The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0065) contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N 45,247829 E 10,173639

27.11.2017.

The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0066) contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,314835 E10,183902

28.11.2017.

The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0067) contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,268601 E10,198274

29.11.2017.

The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0068) contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,287212 E10,211417

29.11.2017.

The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0069) contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,257394 E 10,236272

30.11.2017.

The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0070) contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,294615 E10,262587

4.12.2017.

The area of the parts of Piemonte Region (ADNS 17/0071) contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,028312 E8,129643

1.12.2017.

The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0072) contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,279698 E10.2546060

2.12.2017.

The area of the parts of Lazio Region (ADNS 17/0073) contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N41,933396 E12,82672

26.11.2017.

The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0074) contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,221999 E10,142106

2.12.2017.

The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0075) contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,297588 E10,221751

7.12.2017.

The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0076) contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,280826 E10,219352

6.12.2017.

The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0077) contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,264774 E10,205204

5.12.2017.

The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0078) contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,267177 E10,233081

5.12.2017.

The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0079) contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,291849 E10,220940

6.12.2017.”

2.

Dio B mijenja se kako slijedi:

(a)

unos za Bugarsku zamjenjuje se sljedećim:

„Država članica: Bugarska

Područje obuhvaća

Datum do kojega se primjenjuje u skladu s člankom 31. Direktive 2005/94/EZ

Dobrich Region, Municipality of Dobrich:

Stefanovo

od 13.11.2017. do 21.11.2017.

Bogdan

Branishte

Dobrich

Draganovo

Opanetz

Pchelino

Plachi dol

Pop Grigorovo

Slaveevo

Sokolnik

Stozher

21.11.2017.

Haskovo region

Municipality of Dimitrovgrad

Uzundzhovo

od 11.11.2017. do 20.11.2017.

Općina Haskovo:

Alexandrovo

Dinevo

Lubenovo

Nova Nadejda

Rodopi

Stamboliiski

Stoykovo

Haskovo

Municipality of Dimitrovgrad

Brod

Chernogorovo

Krepost

Rainovo

Voden

Zlatopole

20.11.2017.

Sliven region, Municipality of Sliven

Glushnik

Kaloyanovo

od 25.11.2017. do 3.12.2017.

Sliven

Trapoklovo

Dragodanovo

Kamen

Topolchane

Sotirya

Sedlarevo

3.12.2017.

Zhelyu voyvoda

Blatets

Gorno Aleksandorvo

7.12.2017.

Yambol region

Municipality of Straldzha

Zimnitsa

Charda

od 30.11.2017. do 7.12.2017.

Municipality of Straldzha

Straldzha

Atolovo

Vodenichene

Dzinot

Lozentets

Municipality of Tundzha

Mogila

Veselinovo

Kabile

Chargan

Municipality of Yambol

Yambol city

7.12.2017.”

(b)

unos za Italiju zamjenjuje se sljedećim:

„Država članica: Italija

Područje obuhvaća:

Datum do kojega se primjenjuje u skladu s člankom 31. Direktive 2005/94/EZ

The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0042) contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N44,841419 E 10,243124

od 8.11.2017. do 16.11.2017.

The area of the parts of Emilia Romagna Region (ADNS 17/0042) extending beyond the area described in the protection zone and within the circle of a radius of ten kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N44,841419 E12,076444

16.11.2017.

The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0050) contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45.29899 E10.160651

od 8.11.2017. do 16.11.2017.

The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0050) extending beyond the area described in the protection zone and within the circle of a radius of ten kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,29899 E10,160651

16.11.2017.

The area of the parts of Lombardia and Veneto Regions (ADNS 17/0052) contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,265801 E10.648984

od 9.11.2017. do 17.11.2017.

The area of the parts of Lombardia and Veneto Regions (ADNS 17/0052) extending beyond the area described in the protection zone and within the circle of a radius of ten kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,265801 E10,648984

17.11.2017.

The area of the parts of Veneto Region (ADNS 17/0053) contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,380042 E11,797878

od 10.11.2017. do 18.11.2017.

The area of the parts of Veneto Region (ADNS 17/0053) extending beyond the area described in the protection zone and within the circle of a radius of ten kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,380042 E11,797878

18.11.2017.

The area of the parts of Veneto Region (ADNS 17/0054) contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,367753 E 11,845547

od 10.11.2017. do 18.11.2017.

The area of the parts of Veneto Region (ADNS 17/0054) extending beyond the area described in the protection zone and within the circle of a radius of ten kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,367753 E 11,845547

18.11.2017.

The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0055) contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,273174 E10,147377

od 16.11.2017. do 24.11.2017.

The area of the parts of Veneto Region (ADNS 17/0055) extending beyond the area described in the protection zone and within the circle of a radius of ten kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,27317 E10,147377

24.11.2017.

The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0056) contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,258721 E10,137106

od 13.11.2017. do 21.11.2017.

The area of the parts of Veneto Region (ADNS 17/0056) extending beyond the area described in the protection zone and within the circle of a radius of ten kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,258721 E10,137106

21.11.2017.

The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0057) contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,715443 E9,908386

od 16.11.2017. do 24.11.2017.

The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0057) extending beyond the area described in the protection zone and within the circle of a radius of ten kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,715443 E9,908386

24.11.2017.

The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0058) contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N 45,53889 E9,344072

od 16.11.2017. do 24.11.2017.

The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0058) extending beyond the area described in the protection zone and within the circle of a radius of ten kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N 45,53889 E9,344072

24.11.2017.

The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0059) contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,288632 E10,352774

od 19.11.2017. do 27.11.2017.

The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0059) extending beyond the area described in the protection zone and within the circle of a radius of ten kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,288632 E10,352774

27.11.2017.

The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0060) contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,275251 E10,160212

od 29.11.2017. do 7.12.2017.

The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0060) extending beyond the area described in the protection zone and within the circle of a radius of ten kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,275251 E10,160212

7.12.2017.

The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0061) contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,273215 E10,15843

od 29.11.2017. do 7.12.2017.

The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0061) extending beyond the area described in the protection zone and within the circle of a radius of ten kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,273215 E10,15843

7.12.2017.

The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0062) contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,279373 E 10,243124

od 29.11.2017. do 7.12.2017.

The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0062) extending beyond the area described in the protection zone and within the circle of a radius of ten kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,279373 E 10,243124

7.12.2017.

The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0063) contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,244372 E10,19965

od 29.11.2017. do 7.12.2017.

The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0063) extending beyond the area described in the protection zone and within the circle of a radius of ten kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N 45,244372 E 10,19965

7.12.2017.

The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0064) contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,551421 E9,742449

od 27.11.2017. do 5.12.2017.

The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0064) extending beyond the area described in the protection zone and within the circle of a radius of ten kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,551421 E9,742449

5.12.2017.

The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0065) contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,247829 E10,173639

od 28.11.2017. do 6.12.2017.

The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0065) extending beyond the area described in the protection zone and within the circle of a radius of ten kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,247829 E10,173639

6.12.2017.

The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0066) contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,314835 E10,183902

od 29.11.2017. do 7.12.2017.

The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0066) extending beyond the area described in the protection zone and within the circle of a radius of ten kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,314835 E10,183902

7.12.2017.

The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0067) contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,268601 E10,198274

od 30.11.2017. do 8.12.2017.

The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0067) extending beyond the area described in the protection zone and within the circle of a radius of ten kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,268601 E10,198274

8.12.2017.

The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0068) contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,287212 E10,211417

od 30.11.2017. do 8.12.2017.

The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0068) extending beyond the area described in the protection zone and within the circle of a radius of ten kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,287212 E10,211417

8.12.2017.

The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0069) contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,257394 E10,236272

od 1.12.2017. do 9.12.2017.

The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0069) extending beyond the area described in the protection zone and within the circle of a radius of ten kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,257394 E10,236272

9.12.2017.

The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0070) contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,294615 E10,262587

od 5.12.2017. do 13.12.2017.

The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0070) extending beyond the area described in the protection zone and within the circle of a radius of ten kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,294615 E10,262587

13.12.2017.

The area of the parts of Piemonte Region (ADNS 17/0071) contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,028312 E8,129643

od 2.12.2017. do 10.12.2017.

The area of the parts of Piemonte Region (ADNS 17/0071) extending beyond the area described in the protection zone and within the circle of a radius of ten kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,028312 E8,129643

10.12.2017.

The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0072) contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,279698 E10.2546060

od 3.12.2017. do 11.12.2017.

The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0072) extending beyond the area described in the protection zone and within the circle of a radius of ten kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,279698 E10.2546060

11.12.2017.

The area of the parts of Lazio Region (ADNS 17/0073) contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N41,933396 E12,82672

od 27.11.2017. do 5.12.2017.

The area of the parts of Lazio Region (ADNS 17/0073) extending beyond the area described in the protection zone and within the circle of a radius of ten kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N41,933396 E12,82672

5.12.2017.

The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0074) contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,221999 E10,142106

od 3.12.2017. do 11.12.2017.

The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0074) extending beyond the area described in the protection zone and within the circle of a radius of ten kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,221999 E10,142106

11.12.2017.

The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0075) contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,297588 E10,221751

od 8.12.2017. do 16.12.2017.

The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0075) extending beyond the area described in the protection zone and within the circle of a radius of ten kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,297588 E10,221751

16.12.2017.

The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0076) contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,280826 E10,219352

od 7.12.2017. do 15.12.2017.

The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0076) extending beyond the area described in the protection zone and within the circle of a radius of ten kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,280826 E10,219352

15.12.2017.

The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0077) contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,264774 E10,205204

od 6.12.2017. do 14.12.2017.

The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0077) extending beyond the area described in the protection zone and within the circle of a radius of ten kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,264774 E10,205204

14.12.2017.

The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0078) contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,267177 E10,233081

od 6.12.2017. do 14.12.2017.

The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0078) extending beyond the area described in the protection zone and within the circle of a radius of ten kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,267177 E10,233081

14.12.2017.

The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0079) contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,291849 E10,220940

od 7.12.2017. do 15.12.2017.

The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0079) extending beyond the area described in the protection zone and within the circle of a radius of ten kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,291849 E10,220940

15.12.2017.”

3.

U dijelu C unos za Italiju zamjenjuje se sljedećim:

„Država članica: Italija

Područje obuhvaća

Datum do kojega se mjere nastavljaju primjenjivati u skladu s člankom 3.b

Municipality of ARGENTA (FE)

Municipality of BERRA (FE)

Municipality of BONDENO (FE)

Municipality of CENTO (FE)

Municipality of CODIGORO (FE)

Municipality of COMACCHIO (FE)

Municipality of COPPARO (FE)

Municipality of FERRARA (FE)

Municipality of FISCAGLIA (FE)

Municipality of FORMIGNANA (FE)

Municipality of GORO (FE)

Municipality of JOLANDA DI SAVOIA (FE)

Municipality of LAGOSANTO (FE)

Municipality of MASI TORELLO (FE)

Municipality of MESOLA (FE)

Municipality of OSTELLATO (FE)

Municipality of POGGIO RENATICO (FE)

Municipality of PORTOMAGGIORE (FE)

Municipality of RO (FE)

Municipality of TERRE DEL RENO (FE)

Municipality of TRESIGALLO (FE)

Municipality of VIGARANO MAINARDA (FE)

Municipality of VOGHIERA (FE)

Municipality of ADRARA SAN MARTINO (BG)

Municipality of ADRARA SAN ROCCO (BG)

Municipality of ALBANO SANT'ALESSANDRO (BG)

Municipality of ALBINO (BG)

Municipality of ALGUA (BG)

Municipality of ALMÈ (BG)

Municipality of ALMENNO SAN BARTOLOMEO (BG)

Municipality of ALMENNO SAN SALVATORE (BG)

Municipality of ALZANO LOMBARDO (BG)

Municipality of AMBIVERE (BG)

Municipality of ANTEGNATE (BG)

Municipality of ARCENE (BG)

Municipality of ARDESIO (BG)

Municipality of ARZAGO D'ADDA (BG)

Municipality of AVERARA (BG)

Municipality of AVIATICO (BG)

Municipality of AZZANO SAN PAOLO (BG)

Municipality of AZZONE (BG)

Municipality of BAGNATICA (BG)

Municipality of BARBATA (BG)

Municipality of BARIANO (BG)

Municipality of BARZANA (BG)

Municipality of BEDULITA (BG)

Municipality of BERBENNO (BG)

Municipality of BERGAMO (BG)

Municipality of BERZO SAN FERMO (BG)

Municipality of BIANZANO (BG)

Municipality of BLELLO (BG)

Municipality of BOLGARE (BG)

Municipality of BOLTIERE (BG)

Municipality of BONATE SOPRA (BG)

Municipality of BONATE SOTTO (BG)

Municipality of BORGO DI TERZO (BG)

Municipality of BOSSICO (BG)

Municipality of BOTTANUCO (BG)

Municipality of BRACCA (BG)

Municipality of BRANZI (BG)

Municipality of BREMBATE (BG)

Municipality of BREMBATE DI SOPRA (BG)

Municipality of BRIGNANO GERA D'ADDA (BG)

Municipality of BRUMANO (BG)

Municipality of BRUSAPORTO (BG)

Municipality of CALCINATE (BG)

Municipality of CALCIO (BG)

Municipality of CALUSCO D'ADDA (BG)

Municipality of CALVENZANO (BG)

Municipality of CAMERATA CORNELLO (BG)

Municipality of CANONICA D'ADDA (BG)

Municipality of CAPIZZONE (BG)

Municipality of CAPRIATE SAN GERVASIO (BG)

Municipality of CAPRINO BERGAMASCO (BG)

Municipality of CARAVAGGIO (BG)

Municipality of CAROBBIO DEGLI ANGELI (BG)

Municipality of CARONA (BG)

Municipality of CARVICO (BG)

Municipality of CASAZZA (BG)

Municipality of CASIRATE D'ADDA (BG)

Municipality of CASNIGO (BG)

Municipality of CASSIGLIO (BG)

Municipality of CASTEL ROZZONE (BG)

Municipality of CASTELLI CALEPIO (BG)

Municipality of CASTIONE DELLA PRESOLANA (BG)

Municipality of CASTRO (BG)

Municipality of CAVERNAGO (BG)

Municipality of CAZZANO SANT'ANDREA (BG)

Municipality of CENATE SOPRA (BG)

Municipality of CENATE SOTTO (BG)

Municipality of CENE (BG)

Municipality of CERETE (BG)

Municipality of CHIGNOLO D'ISOLA (BG)

Municipality of CHIUDUNO (BG)

Municipality of CISANO BERGAMASCO (BG)

Municipality of CISERANO (BG)

Municipality of CIVIDATE AL PIANO (BG)

Municipality of CLUSONE (BG)

Municipality of COLERE (BG)

Municipality of COLOGNO AL SERIO (BG)

Municipality of COLZATE (BG)

Municipality of COMUN NUOVO (BG)

Municipality of CORNA IMAGNA (BG)

Municipality of CORNALBA (BG)

Municipality of CORTENUOVA (BG)

Municipality of COSTA DI MEZZATE (BG)

Municipality of COSTA SERINA (BG)

Municipality of COSTA VALLE IMAGNA (BG)

Municipality of COSTA VOLPINO (BG)

Municipality of COVO (BG)

Municipality of CREDARO (BG)

Municipality of CURNO (BG)

Municipality of CUSIO (BG)

Municipality of DALMINE (BG)

Municipality of DOSSENA (BG)

Municipality of ENDINE GAIANO (BG)

Municipality of ENTRATICO (BG)

Municipality of FARA GERA D'ADDA (BG)

Municipality of FARA OLIVANA CON SOLA (BG)

Municipality of FILAGO (BG)

Municipality of FINO DEL MONTE (BG)

Municipality of FIORANO AL SERIO (BG)

Municipality of FONTANELLA (BG)

Municipality of FONTENO (BG)

Municipality of FOPPOLO (BG)

Municipality of FORESTO SPARSO (BG)

Municipality of FORNOVO SAN GIOVANNI (BG)

Municipality of FUIPIANO VALLE IMAGNA (BG)

Municipality of GANDELLINO (BG)

Municipality of GANDINO (BG)

Municipality of GANDOSSO (BG)

Municipality of GAVERINA TERME (BG)

Municipality of GAZZANIGA (BG)

Municipality of GHISALBA (BG)

Municipality of GORLAGO (BG)

Municipality of GORLE (BG)

Municipality of GORNO (BG)

Municipality of GRASSOBBIO (BG)

Municipality of GROMO (BG)

Municipality of GRONE (BG)

Municipality of GRUMELLO DEL MONTE (BG)

Municipality of ISOLA DI FONDRA (BG)

Municipality of ISSO (BG)

Municipality of LALLIO (BG)

Municipality of LEFFE (BG)

Municipality of LENNA (BG)

Municipality of LEVATE (BG)

Municipality of LOCATELLO (BG)

Municipality of LOVERE (BG)

Municipality of LURANO (BG)

Municipality of LUZZANA (BG)

Municipality of MADONE (BG)

Municipality of MAPELLO (BG)

Municipality of MARTINENGO (BG)

Municipality of MEDOLAGO (BG)

Municipality of MEZZOLDO (BG)

Municipality of MISANO DI GERA D'ADDA (BG)

Municipality of MOIO DE' CALVI (BG)

Municipality of MONASTEROLO DEL CASTELLO (BG)

Municipality of MONTELLO (BG)

Municipality of MORENGO (BG)

Municipality of MORNICO AL SERIO (BG)

Municipality of MOZZANICA (BG)

Municipality of MOZZO (BG)

Municipality of NEMBRO (BG)

Municipality of OLMO AL BREMBO (BG)

Municipality of OLTRE IL COLLE (BG)

Municipality of OLTRESSENDA ALTA (BG)

Municipality of ONETA (BG)

Municipality of ONORE (BG)

Municipality of ORIO AL SERIO (BG)

Municipality of ORNICA (BG)

Municipality of OSIO SOPRA (BG)

Municipality of OSIO SOTTO (BG)

Municipality of PAGAZZANO (BG)

Municipality of PALADINA (BG)

Municipality of PALAZZAGO (BG)

Municipality of PALOSCO (BG)

Municipality of PARRE (BG)

Municipality of PARZANICA (BG)

Municipality of PEDRENGO (BG)

Municipality of PEIA (BG)

Municipality of PIANICO (BG)

Municipality of PIARIO (BG)

Municipality of PIAZZA BREMBANA (BG)

Municipality of PIAZZATORRE (BG)

Municipality of PIAZZOLO (BG)

Municipality of POGNANO (BG)

Municipality of PONTE NOSSA (BG)

Municipality of PONTE SAN PIETRO (BG)

Municipality of PONTERANICA (BG)

Municipality of PONTIDA (BG)

Municipality of PONTIROLO NUOVO (BG)

Municipality of PRADALUNGA (BG)

Municipality of PREDORE (BG)

Municipality of PREMOLO (BG)

Municipality of PRESEZZO (BG)

Municipality of PUMENENGO (BG)

Municipality of RANICA (BG)

Municipality of RANZANICO (BG)

Municipality of RIVA DI SOLTO (BG)

Municipality of ROGNO (BG)

Municipality of ROMANO DI LOMBARDIA (BG)

Municipality of RONCOBELLO (BG)

Municipality of RONCOLA (BG)

Municipality of ROTA D'IMAGNA (BG)

Municipality of ROVETTA (BG)

Municipality of SAN GIOVANNI BIANCO (BG)

Municipality of SAN PAOLO D'ARGON (BG)

Municipality of SAN PELLEGRINO TERME (BG)

Municipality of SANTA BRIGIDA (BG)

Municipality of SANT'OMOBONO TERME (BG)

Municipality of SARNICO (BG)

Municipality of SCANZOROSCIATE (BG)

Municipality of SCHILPARIO (BG)

Municipality of SEDRINA (BG)

Municipality of SELVINO (BG)

Municipality of SERIATE (BG)

Municipality of SERINA (BG)

Municipality of SOLTO COLLINA (BG)

Municipality of SOLZA (BG)

Municipality of SONGAVAZZO (BG)

Municipality of SORISOLE (BG)

Municipality of SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII (BG)

Municipality of SOVERE (BG)

Municipality of SPINONE AL LAGO (BG)

Municipality of SPIRANO (BG)

Municipality of STEZZANO (BG)

Municipality of STROZZA (BG)

Municipality of SUISIO (BG)

Municipality of TALEGGIO (BG)

Municipality of TAVERNOLA BERGAMASCA (BG)

Municipality of TELGATE (BG)

Municipality of TERNO D'ISOLA (BG)

Municipality of TORRE BOLDONE (BG)

Municipality of TORRE DE' ROVERI (BG)

Municipality of TORRE PALLAVICINA (BG)

Municipality of TRESCORE BALNEARIO (BG)

Municipality of TREVIGLIO (BG)

Municipality of TREVIOLO (BG)

Municipality of UBIALE CLANEZZO (BG)

Municipality of URGNANO (BG)

Municipality of VAL BREMBILLA (BG)

Municipality of VALBONDIONE (BG)

Municipality of VALBREMBO (BG)

Municipality of VALGOGLIO (BG)

Municipality of VALLEVE (BG)

Municipality of VALNEGRA (BG)

Municipality of VALTORTA (BG)

Municipality of VEDESETA (BG)

Municipality of VERDELLINO (BG)

Municipality of VERDELLO (BG)

Municipality of VERTOVA (BG)

Municipality of VIADANICA (BG)

Municipality of VIGANO SAN MARTINO (BG)

Municipality of VIGOLO (BG)

Municipality of VILLA D'ADDA (BG)

Municipality of VILLA D'ALMÈ (BG)

Municipality of VILLA DI SERIO (BG)

Municipality of VILLA D'OGNA (BG)

Municipality of VILLONGO (BG)

Municipality of VILMINORE DI SCALVE (BG)

Municipality of ZANDOBBIO (BG)

Municipality of ZANICA (BG)

Municipality of ZOGNO (BG)

Municipality of ACQUAFREDDA (BS)

Municipality of ADRO (BS)

Municipality of AGNOSINE (BS)

Municipality of ALFIANELLO (BS)

Municipality of ANFO (BS)

Municipality of AZZANO MELLA (BS)

Municipality of BAGNOLO MELLA (BS)

Municipality of BAGOLINO (BS)

Municipality of BARBARIGA (BS)

Municipality of BARGHE (BS)

Municipality of BASSANO BRESCIANO (BS)

Municipality of BEDIZZOLE (BS)

Municipality of BERLINGO (BS)

Municipality of BIONE (BS)

Municipality of BORGO SAN GIACOMO (BS)

Municipality of BORGOSATOLLO (BS)

Municipality of BOTTICINO (BS)

Municipality of BOVEGNO (BS)

Municipality of BOVEZZO (BS)

Municipality of BRANDICO (BS)

Municipality of BRESCIA (BS)

Municipality of BRIONE (BS)

Municipality of CAINO (BS)

Municipality of CALCINATO (BS)

Municipality of CALVAGESE DELLA RIVIERA (BS)

Municipality of CALVISANO (BS)

Municipality of CAPOVALLE (BS)

Municipality of CAPRIANO DEL COLLE (BS)

Municipality of CAPRIOLO (BS)

Municipality of CARPENEDOLO (BS)

Municipality of CASTEGNATO (BS)

Municipality of CASTEL MELLA (BS)

Municipality of CASTELCOVATI (BS)

Municipality of CASTENEDOLO (BS)

Municipality of CASTO (BS)

Municipality of CASTREZZATO (BS)

Municipality of CAZZAGO SAN MARTINO (BS)

Municipality of CELLATICA (BS)

Municipality of CHIARI (BS)

Municipality of CIGOLE (BS)

Municipality of COCCAGLIO (BS)

Municipality of COLLEBEATO (BS)

Municipality of COLLIO (BS)

Municipality of COLOGNE (BS)

Municipality of COMEZZANO-CIZZAGO (BS)

Municipality of CONCESIO (BS)

Municipality of CORTE FRANCA (BS)

Municipality of CORZANO (BS)

Municipality of DELLO (BS)

Municipality of DESENZANO DEL GARDA (BS)

Municipality of ERBUSCO (BS)

Municipality of FIESSE (BS)

Municipality of FLERO (BS)

Municipality of GAMBARA (BS)

Municipality of GARDONE RIVIERA (BS)

Municipality of GARDONE VAL TROMPIA (BS)

Municipality of GARGNANO (BS)

Municipality of GAVARDO (BS)

Municipality of GHEDI (BS)

Municipality of GOTTOLENGO (BS)

Municipality of GUSSAGO (BS)

Municipality of IDRO (BS)

Municipality of IRMA (BS)

Municipality of ISEO (BS)

Municipality of ISORELLA (BS)

Municipality of LAVENONE (BS)

Municipality of LENO (BS)

Municipality of LIMONE SUL GARDA (BS)

Municipality of LODRINO (BS)

Municipality of LOGRATO (BS)

Municipality of LONATO DEL GARDA (BS)

Municipality of LONGHENA (BS)

Municipality of LUMEZZANE (BS)

Municipality of MACLODIO (BS)

Municipality of MAGASA (BS)

Municipality of MAIRANO (BS)

Municipality of MANERBA DEL GARDA (BS)

Municipality of MANERBIO (BS)

Municipality of MARCHENO (BS)

Municipality of MARMENTINO (BS)

Municipality of MARONE (BS)

Municipality of MAZZANO (BS)

Municipality of MILZANO (BS)

Municipality of MONIGA DEL GARDA (BS)

Municipality of MONTE ISOLA (BS)

Municipality of MONTICELLI BRUSATI (BS)

Municipality of MONTICHIARI (BS)

Municipality of MONTIRONE (BS)

Municipality of MURA (BS)

Municipality of MUSCOLINE (BS)

Municipality of NAVE (BS)

Municipality of NUVOLENTO (BS)

Municipality of NUVOLERA (BS)

Municipality of ODOLO (BS)

Municipality of OFFLAGA (BS)

Municipality of OME (BS)

Municipality of ORZINUOVI (BS)

Municipality of ORZIVECCHI (BS)

Municipality of OSPITALETTO (BS)

Municipality of PADENGHE SUL GARDA (BS)

Municipality of PADERNO FRANCIACORTA (BS)

Municipality of PAITONE (BS)

Municipality of PALAZZOLO SULL'OGLIO (BS)

Municipality of PARATICO (BS)

Municipality of PASSIRANO (BS)

Municipality of PAVONE DEL MELLA (BS)

Municipality of PERTICA ALTA (BS)

Municipality of PERTICA BASSA (BS)

Municipality of PEZZAZE (BS)

Municipality of POLAVENO (BS)

Municipality of POLPENAZZE DEL GARDA (BS)

Municipality of POMPIANO (BS)

Municipality of PONCARALE (BS)

Municipality of PONTEVICO (BS)

Municipality of PONTOGLIO (BS)

Municipality of POZZOLENGO (BS)

Municipality of PRALBOINO (BS)

Municipality of PRESEGLIE (BS)

Municipality of PREVALLE (BS)

Municipality of PROVAGLIO D'ISEO (BS)

Municipality of PROVAGLIO VAL SABBIA (BS)

Municipality of PUEGNAGO SUL GARDA (BS)

Municipality of QUINZANO D'OGLIO (BS)

Municipality of REMEDELLO (BS)

Municipality of REZZATO (BS)

Municipality of ROCCAFRANCA (BS)

Municipality of RODENGO SAIANO (BS)

Municipality of ROÈ VOLCIANO (BS)

Municipality of RONCADELLE (BS)

Municipality of ROVATO (BS)

Municipality of RUDIANO (BS)

Municipality of SABBIO CHIESE (BS)

Municipality of SALE MARASINO (BS)

Municipality of SALÒ (BS)

Municipality of SAN FELICE DEL BENACO (BS)

Municipality of SAN GERVASIO BRESCIANO (BS)

Municipality of SAN PAOLO (BS)

Municipality of SAN ZENO NAVIGLIO (BS)

Municipality of SAREZZO (BS)

Municipality of SENIGA (BS)

Municipality of SERLE (BS)

Municipality of SIRMIONE (BS)

Municipality of SOIANO DEL LAGO (BS)

Municipality of SULZANO (BS)

Municipality of TAVERNOLE SUL MELLA (BS)

Municipality of TIGNALE (BS)

Municipality of TORBOLE CASAGLIA (BS)

Municipality of TOSCOLANO-MADERNO (BS)

Municipality of TRAVAGLIATO (BS)

Municipality of TREMOSINE SUL GARDA (BS)

Municipality of TRENZANO (BS)

Municipality of TREVISO BRESCIANO (BS)

Municipality of URAGO D'OGLIO (BS)

Municipality of VALLIO TERME (BS)

Municipality of VALVESTINO (BS)

Municipality of VEROLANUOVA (BS)

Municipality of VEROLAVECCHIA (BS)

Municipality of VESTONE (BS)

Municipality of VILLA CARCINA (BS)

Municipality of VILLACHIARA (BS)

Municipality of VILLANUOVA SUL CLISI (BS)

Municipality of VISANO (BS)

Municipality of VOBARNO (BS)

Municipality of ZONE (BS)

Municipality of ACQUANEGRA CREMONESE (CR)

Municipality of AGNADELLO (CR)

Municipality of ANNICCO (CR)

Municipality of AZZANELLO (CR)

Municipality of BAGNOLO CREMASCO (CR)

Municipality of BONEMERSE (CR)

Municipality of BORDOLANO (CR)

Municipality of CA' D'ANDREA (CR)

Municipality of CALVATONE (CR)

Municipality of CAMISANO (CR)

Municipality of CAMPAGNOLA CREMASCA (CR)

Municipality of CAPERGNANICA (CR)

Municipality of CAPPELLA CANTONE (CR)

Municipality of CAPPELLA DE' PICENARDI (CR)

Municipality of CAPRALBA (CR)

Municipality of CASALBUTTANO ED UNITI (CR)

Municipality of CASALE CREMASCO-VIDOLASCO (CR)

Municipality of CASALETTO CEREDANO (CR)

Municipality of CASALETTO DI SOPRA (CR)

Municipality of CASALETTO VAPRIO (CR)

Municipality of CASALMAGGIORE (CR)

Municipality of CASALMORANO (CR)

Municipality of CASTEL GABBIANO (CR)

Municipality of CASTELDIDONE (CR)

Municipality of CASTELLEONE (CR)

Municipality of CASTELVERDE (CR)

Municipality of CASTELVISCONTI (CR)

Municipality of CELLA DATI (CR)

Municipality of CHIEVE (CR)

Municipality of CICOGNOLO (CR)

Municipality of CINGIA DE' BOTTI (CR)

Municipality of CORTE DE' CORTESI CON CIGNONE (CR)

Municipality of CORTE DE' FRATI (CR)

Municipality of CREDERA RUBBIANO (CR)

Municipality of CREMA (CR)

Municipality of CREMONA (CR)

Municipality of CREMOSANO (CR)

Municipality of CROTTA D'ADDA (CR)

Municipality of CUMIGNANO SUL NAVIGLIO (CR)

Municipality of DEROVERE (CR)

Municipality of DOVERA (CR)

Municipality of DRIZZONA (CR)

Municipality of FIESCO (CR)

Municipality of FORMIGARA (CR)

Municipality of GABBIONETA-BINANUOVA (CR)

Municipality of GADESCO-PIEVE DELMONA (CR)

Municipality of GENIVOLTA (CR)

Municipality of GERRE DE' CAPRIOLI (CR)

Municipality of GOMBITO (CR)

Municipality of GRONTARDO (CR)

Municipality of GRUMELLO CREMONESE ED UNITI (CR)

Municipality of GUSSOLA (CR)

Municipality of ISOLA DOVARESE (CR)

Municipality of IZANO (CR)

Municipality of MADIGNANO (CR)

Municipality of MALAGNINO (CR)

Municipality of MARTIGNANA DI PO (CR)

Municipality of MONTE CREMASCO (CR)

Municipality of MONTODINE (CR)

Municipality of MOSCAZZANO (CR)

Municipality of MOTTA BALUFFI (CR)

Municipality of OFFANENGO (CR)

Municipality of OLMENETA (CR)

Municipality of OSTIANO (CR)

Municipality of PADERNO PONCHIELLI (CR)

Municipality of PALAZZO PIGNANO (CR)

Municipality of PANDINO (CR)

Municipality of PERSICO DOSIMO (CR)

Municipality of PESCAROLO ED UNITI (CR)

Municipality of PESSINA CREMONESE (CR)

Municipality of PIADENA (CR)

Municipality of PIANENGO (CR)

Municipality of PIERANICA (CR)

Municipality of PIEVE D'OLMI (CR)

Municipality of PIEVE SAN GIACOMO (CR)

Municipality of PIZZIGHETTONE (CR)

Municipality of POZZAGLIO ED UNITI (CR)

Municipality of QUINTANO (CR)

Municipality of RICENGO (CR)

Municipality of RIPALTA ARPINA (CR)

Municipality of RIPALTA CREMASCA (CR)

Municipality of RIPALTA GUERINA (CR)

Municipality of RIVAROLO DEL RE ED UNITI (CR)

Municipality of RIVOLTA D'ADDA (CR)

Municipality of ROBECCO D'OGLIO (CR)

Municipality of ROMANENGO (CR)

Municipality of SALVIROLA (CR)

Municipality of SAN BASSANO (CR)

Municipality of SAN DANIELE PO (CR)

Municipality of SAN GIOVANNI IN CROCE (CR)

Municipality of SAN MARTINO DEL LAGO (CR)

Municipality of SCANDOLARA RAVARA (CR)

Municipality of SCANDOLARA RIPA D'OGLIO (CR)

Municipality of SERGNANO (CR)

Municipality of SESTO ED UNITI (CR)

Municipality of SOLAROLO RAINERIO (CR)

Municipality of SONCINO (CR)

Municipality of SORESINA (CR)

Municipality of SOSPIRO (CR)

Municipality of SPINADESCO (CR)

Municipality of SPINEDA (CR)

Municipality of SPINO D'ADDA (CR)

Municipality of STAGNO LOMBARDO (CR)

Municipality of TICENGO (CR)

Municipality of TORLINO VIMERCATI (CR)

Municipality of TORNATA (CR)

Municipality of TORRE DE' PICENARDI (CR)

Municipality of TORRICELLA DEL PIZZO (CR)

Municipality of TRESCORE CREMASCO (CR)

Municipality of TRIGOLO (CR)

Municipality of VAIANO CREMASCO (CR)

Municipality of VAILATE (CR)

Municipality of VESCOVATO (CR)

Municipality of VOLONGO (CR)

Municipality of VOLTIDO (CR)

Municipality of ABBADIA CERRETO (LO)

Municipality of BERTONICO (LO)

Municipality of BOFFALORA D'ADDA (LO)

Municipality of BORGHETTO LODIGIANO (LO)

Municipality of BORGO SAN GIOVANNI (LO)

Municipality of BREMBIO (LO)

Municipality of CAMAIRAGO (LO)

Municipality of CASALETTO LODIGIANO (LO)

Municipality of CASALMAIOCCO (LO)

Municipality of CASALPUSTERLENGO (LO)

Municipality of CASELLE LANDI (LO)

Municipality of CASELLE LURANI (LO)

Municipality of CASTELNUOVO BOCCA D'ADDA (LO)

Municipality of CASTIGLIONE D'ADDA (LO)

Municipality of CASTIRAGA VIDARDO (LO)

Municipality of CAVACURTA (LO)

Municipality of CAVENAGO D'ADDA (LO)

Municipality of CERVIGNANO D'ADDA (LO)

Municipality of CODOGNO (LO)

Municipality of COMAZZO (LO)

Municipality of CORNEGLIANO LAUDENSE (LO)

Municipality of CORNO GIOVINE (LO)

Municipality of CORNOVECCHIO (LO)

Municipality of CORTE PALASIO (LO)

Municipality of CRESPIATICA (LO)

Municipality of FOMBIO (LO)

Municipality of GALGAGNANO (LO)

Municipality of GRAFFIGNANA (LO)

Municipality of GUARDAMIGLIO (LO)

Municipality of LIVRAGA (LO)

Municipality of LODI (LO)

Municipality of LODI VECCHIO (LO)

Municipality of MACCASTORNA (LO)

Municipality of MAIRAGO (LO)

Municipality of MALEO (LO)

Municipality of MARUDO (LO)

Municipality of MASSALENGO (LO)

Municipality of MELETI (LO)

Municipality of MERLINO (LO)

Municipality of MONTANASO LOMBARDO (LO)

Municipality of MULAZZANO (LO)

Municipality of ORIO LITTA (LO)

Municipality of OSPEDALETTO LODIGIANO (LO)

Municipality of OSSAGO LODIGIANO (LO)

Municipality of PIEVE FISSIRAGA (LO)

Municipality of SALERANO SUL LAMBRO (LO)

Municipality of SAN FIORANO (LO)

Municipality of SAN MARTINO IN STRADA (LO)

Municipality of SAN ROCCO AL PORTO (LO)

Municipality of SANT'ANGELO LODIGIANO (LO)

Municipality of SANTO STEFANO LODIGIANO (LO)

Municipality of SECUGNAGO (LO)

Municipality of SENNA LODIGIANA (LO)

Municipality of SOMAGLIA (LO)

Municipality of SORDIO (LO)

Municipality of TAVAZZANO CON VILLAVESCO (LO)

Municipality of TERRANOVA DEI PASSERINI (LO)

Municipality of TURANO LODIGIANO (LO)

Municipality of VALERA FRATTA (LO)

Municipality of VILLANOVA DEL SILLARO (LO)

Municipality of ZELO BUON PERSICO (LO)

Municipality of ACQUANEGRA SUL CHIESE (MN)

Municipality of ASOLA (MN)

Municipality of BAGNOLO SAN VITO (MN)

Municipality of BIGARELLO (MN)

Municipality of BORGO VIRGILIO (MN)

Municipality of BORGOFRANCO SUL PO (MN)

Municipality of BOZZOLO (MN)

Municipality of CANNETO SULL'OGLIO (MN)

Municipality of CARBONARA DI PO (MN)

Municipality of CASALMORO (MN)

Municipality of CASALOLDO (MN)

Municipality of CASALROMANO (MN)

Municipality of CASTEL D'ARIO (MN)

Municipality of CASTEL GOFFREDO (MN)

Municipality of CASTELBELFORTE (MN)

Municipality of CASTELLUCCHIO (MN)

Municipality of CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN)

Municipality of CAVRIANA (MN)

Municipality of CERESARA (MN)

Municipality of COMMESSAGGIO (MN)

Municipality of CURTATONE (MN)

Municipality of DOSOLO (MN)

Municipality of GAZOLDO DEGLI IPPOLITI (MN)

Municipality of GAZZUOLO (MN)

Municipality of GOITO (MN)