ISSN 1977-0847

Službeni list

Europske unije

L 294

European flag  

Hrvatsko izdanje

Zakonodavstvo

Godište 60.
11. studenoga 2017.


Sadržaj

 

II.   Nezakonodavni akti

Stranica

 

 

UREDBE

 

*

Delegirana uredba Komisije (EU) 2017/2055 оd 23. lipnja 2017. o dopuni Direktive (EU) 2015/2366 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu regulatornih tehničkih standarda o suradnji i razmjeni informacija između nadležnih tijela koje se odnose na ostvarivanje prava poslovnog nastana i slobodu pružanja usluga institucija za platni promet ( 1 )

1

 

*

Delegirana uredba Komisije (EU) 2017/2056 оd 22. kolovoza 2017. o izmjeni Delegirane uredbe Komisije (EU) br. 522/2014 o dopuni Uredbe (EU) br. 1301/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu detaljnih pravila o načelima za odabir inovativnih mjera i upravljanje njima u području održivog urbanog razvoja koje podupire Europski fond za regionalni razvoj

26

 

*

Provedbena uredba Komisije (EU) 2017/2057 оd 10. studenoga 2017. o neodobrenju tvari Achillea millefolium L. kao osnovne tvari u skladu s Uredbom (EZ) br. 1107/2009 Europskog parlamenta i Vijeća o stavljanju na tržište sredstava za zaštitu bilja ( 1 )

27

 

*

Provedbena uredba Komisije (EU) 2017/2058 оd 10. studenoga 2017. o izmjeni Provedbene uredbe (EU) 2016/6 o uvođenju posebnih uvjeta kojima se uređuje uvoz hrane za životinje i hrane podrijetlom ili poslane iz Japana nakon nesreće u nuklearnoj elektrani Fukushima ( 1 )

29

 

 

ODLUKE

 

*

Odluka Političkog i sigurnosnog odbora (ZVSP) 2017/2059 od 31. listopada 2017. o produljenju mandata voditelja misije Europske unije za izgradnju sposobnosti u Somaliji (EUCAP Somalia) (EUCAP Somalia/2/2017)

40

 

 

Ispravci

 

*

Ispravak Uredbe (EU) br. 978/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o primjeni sustava općih carinskih povlastica i stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 732/2008 ( SL L 303, 31.10.2012. ) (Posebno izdanje Službenog lista Europske unije 11/sv. 59 od 3. lipnja 2013.)

42

 


 

(1)   Tekst značajan za EGP.

HR

Akti čiji su naslovi tiskani običnim slovima su oni koji se odnose na svakodnevno upravljanje poljoprivrednim pitanjima, a općenito vrijede ograničeno razdoblje.

Naslovi svih drugih akata tiskani su masnim slovima, a prethodi im zvjezdica.


II. Nezakonodavni akti

UREDBE

11.11.2017   

HR

Službeni list Europske unije

L 294/1


DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2017/2055

оd 23. lipnja 2017.

o dopuni Direktive (EU) 2015/2366 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu regulatornih tehničkih standarda o suradnji i razmjeni informacija između nadležnih tijela koje se odnose na ostvarivanje prava poslovnog nastana i slobodu pružanja usluga institucija za platni promet

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Direktivu (EU) 2015/2366 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. studenoga 2015. o platnim uslugama na unutarnjem tržištu, o izmjeni direktiva 2002/65/EZ, 2009/110/EZ i 2013/36/EU te Uredbe (EU) br. 1093/2010 i o stavljanju izvan snage Direktive 2007/64/EZ (1), a posebno njezin članak 28. stavak 5.,

budući da:

(1)

Da bi se unaprijedila suradnja nadležnih tijela te osigurao dosljedan i učinkovit postupak obavješćivanja o institucijama za platni promet koje namjeravaju ostvariti pravo na poslovni nastan i slobodu pružanja usluga na prekograničnoj osnovi, potrebno je utvrditi okvir za suradnju i razmjenu informacija između nadležnih tijela matične države članice i države članice domaćina te metode, sredstva i pojedinosti suradnje, a posebno opseg i postupanje s informacijama koje se dostavljaju, uključujući zajedničku terminologiju i standardne obrasce za obavješćivanje.

(2)

U svrhu zajedničke terminologije i standardnih obrazaca za obavješćivanje potrebno je definirati neke tehničke pojmove kako bi se jasno razlikovali zahtjevi koje institucije za platni promet koje namjeravaju poslovati u drugoj državi članici podnose radi odobrenja poslovanja podružnice, pružanja usluga i poslovanja zastupnika.

(3)

Uspostavom standardnih postupaka o jeziku i načinu razmjene obavijesti o zahtjevima za prekogranično poslovanje između nadležnih tijela matične države članice i države članice domaćina olakšava se ostvarivanje prava poslovnog nastana i slobode pružanja usluga te poboljšava učinkovitost izvršavanja odgovarajućih zadaća i obveza nadležnih tijela matične države članice i države članice domaćina.

(4)

Od nadležnih tijela matične države članice trebalo bi zahtijevati procjenu točnosti i cjelovitosti informacija koje dostave institucije za platni promet koje namjeravaju pružati usluge u drugoj državi članici kako bi se osigurala kvaliteta obavijesti o izdavanju odobrenja za prekogranično poslovanje. Stoga bi nadležna tijela matične države članice trebala obavijestiti institucije za platni promet o određenim slučajevima u kojima se smatra da su zahtjevi za prekogranično poslovanje nepotpuni ili netočni kako bi se olakšao postupak utvrđivanja i dostave elemenata koji nedostaju ili su netočni te obavješćivanja o njima. Nadalje, ocjenom cjelovitosti i točnosti trebalo bi osigurati učinkovit postupak obavješćivanja tako da se utvrdi da rok od mjesec dana iz članka 28. stavka 2. prvog podstavka, odnosno rok od tri mjeseca iz članka 28. stavka 3. prvog podstavka Direktive (EU) 2015/2366 počinje teći od datuma primitka zahtjeva za prekogranično poslovanje koji sadržava informacije koje su nadležna tijela matične države članice ocijenila potpunima i točnima.

(5)

Ako je u skladu s člankom 19. Uredbe (EU) br. 1093/2010 Europskog parlamenta i Vijeća (2) pokrenut postupak za rješavanje sporova između nadležnih tijela različitih država članica, nadležna tijela matične države članice trebala bi obavijestiti instituciju za platni promet da se donošenje odluke o zahtjevu za prekogranično poslovanje odgađa do rješenja spora u skladu s navedenom odredbom.

(6)

Da bi se osigurao učinkovit i neometan postupak obavješćivanja kojim se nadležnim tijelima matične države članice i države članice domaćina omogućuje odgovarajuća procjena u skladu s Direktivom (EU) 2015/2366, u informacijama o zahtjevima za prekogranično poslovanje koje nadležna tijela razmjenjuju trebalo bi jasno razlikovati zahtjeve za prekogranično poslovanje podružnice i zastupnika, odnosno zahtjeve za prekogranično pružanje usluga. Osim toga, primjereno je osigurati standardne obrasce za dostavu tih informacija. Ti bi obrasci trebali sadržavati i identifikacijsku oznaku pravnog subjekta, ako je ta oznaka dostupna.

(7)

Da bi se olakšala identifikacija institucija za platni promet koje posluju prekogranično u različitim državama članicama, primjereno je utvrditi format relevantnog jedinstvenog identifikacijskog broja kojim se svaka država članica koristi za identifikaciju institucija za platni promet, njihovih podružnica ili zastupnika koje su institucije za platni promet angažirale za pružanje usluga platnog prometa u državi članici domaćinu.

(8)

Ako institucija za platni promet koja posluje u drugoj državi članici izmijeni informacije koje su dostavljene u prvotnom zahtjevu, nadležna tijela matične države članice trebala bi nadležnim tijelima države članice domaćina dostaviti samo informacije na koje su promjene utjecale, u skladu s člankom 28. stavkom 4. Direktive (EU) 2015/2366.

(9)

U skladu s člankom 6. stavkom 1. točkom (a) Direktive 2009/110/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (3), institucije za e-novac imaju pravo, uz izdavanje elektroničkog novca, pružati usluge platnog prometa. Osim toga, u skladu s člankom 3. stavkom 1. te Direktive, postupci obavješćivanja institucija za platni promet o odobrenju prekograničnog poslovanja primjenjuju se mutatis mutandis i na institucije za e-novac. Člankom 3. stavkom 4. Direktive 2009/110/EZ utvrđeno je i da se odredbe o obavješćivanju o odobrenju za prekogranično poslovanje primjenjuju mutatis mutandis na institucije za elektronički novac koje distribuiraju e-novac u drugoj državi članici posredstvom fizičkih ili pravnih osoba koje djeluju u njihovo ime. Člankom 3. stavkom 5. Direktive 2009/110/EZ predviđeno je da institucije za e-novac ne smiju izdavati e-novac posredstvom zastupnika, ali da smiju pružati usluge platnog prometa posredstvom zastupnika pod uvjetima utvrđenima u članku 19. Direktive (EU) 2015/2366. Stoga bi trebalo olakšati razmjenu obavijesti između nadležnih tijela o informacijama koje se odnose na zahtjev za prekogranično poslovanje koji je podnijela institucija za e-novac koja namjerava izvršavati svoje pravo na poslovni nastan ili slobodu pružanja usluga među ostalim angažiranjem zastupnika za pružanje usluga platnog prometa ili distribuiranjem i iskupom e-novca posredstvom distributera koji posluju u njihovo ime u drugoj državi članici, u skladu s važećim okvirom djelatnosti koje te institucije za e-novac imaju pravo obavljati.

(10)

Ova Uredba temelji se na nacrtu regulatornih tehničkih standarda koje je Europsko nadzorno tijelo za bankarstvo (EBA) dostavilo Komisiji.

(11)

EBA je provela otvoreno javno savjetovanje o nacrtu regulatornih tehničkih standarda na kojem se temelji ova Uredba, analizirala je moguće povezane troškove i koristi te zatražila mišljenje Interesne skupine za bankarstvo osnovane u skladu s člankom 37. Uredbe (EU) br. 1093/2010,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

POGLAVLJE 1.

OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Područje primjene

1.   Ovom se Uredbom utvrđuju pravila o suradnji i razmjeni informacija između nadležnih tijela matične države članice i države članice domaćina o obavijestima o pravu poslovnog nastana ili slobodi pružanja usluga za institucije za platni promet u skladu s člankom 28. Direktive (EU) 2015/2366.

2.   Ova se Uredba primjenjuje mutatis mutandis na obavijesti koje razmjenjuju nadležna tijela matične države članice i države članice domaćina o pravu poslovnog nastana ili slobodi pružanja usluga za institucije za e-novac, među ostalim i ako te institucije distribuiraju e-novac posredstvom fizičkih ili pravnih osoba, u skladu s člankom 3. stavcima 1., 4. i 5. Direktive 2009/110/EZ i člankom 111. Direktive (EU) 2015/2366.

3.   Opseg i postupanje s informacijama koje nadležna tijela razmjenjuju u skladu s okvirom za suradnju utvrđenim u ovoj Uredbi ni na koji način ne utječu na nadležnost tijela matične države članice i tijela države članice domaćina kako je utvrđeno Direktivom (EU) 2015/2366.

Članak 2.

Definicije

Za potrebe ove Uredbe primjenjuju se sljedeće definicije:

(a)

„zahtjev za prekogranično poslovanje” znači zahtjev za rad podružnice, zahtjev za pružanja usluga ili zahtjev za rad zastupnika;

(b)

„zahtjev za prekogranično poslovanje podružnice” znači zahtjev koji u skladu s člankom 28. stavkom 1. Direktive (EU) 2015/2366 podnosi institucija za platni promet s odobrenjem za rad koja namjerava osnovati podružnicu u drugoj državi članici;

(c)

„zahtjev za prekogranično pružanje usluga” znači zahtjev koji u skladu s člankom 28. stavkom 1. Direktive (EU) 2015/2366 podnosi institucija za platni promet s odobrenjem za rad koja namjerava pružati usluge u drugoj državi članici;

(d)

„zahtjev za prekogranično poslovanje zastupnika” znači zahtjev koji u skladu s člankom 28. stavkom 1. Direktive (EU) 2015/2366 podnosi institucija za platni promet s odobrenjem za rad koja namjerava pružati usluge platnog prometa u drugoj državi članici posredstvom zastupnika, kako je utvrđeno u članku 19. stavku 5. te Direktive.

Članak 3.

Opći zahtjevi

1.   Obavijesti iz članka 1. stavka 1. dostavljaju se na obrascima iz Priloga II., III., V. i VI.

2.   Obavijesti iz članka 1. stavka 2. dostavljaju se na obrascima iz Priloga II., III., V. i VI.

3.   Obavijesti iz članka 1. stavka 2. o institucijama za e-novac koje e-novac distribuiraju posredstvom fizičke ili pravne osobe dostavljaju se putem obrazaca iz Priloga IV. i VI.

4.   Obrasci iz stavaka 1., 2. i 3. i informacije koje su u njima sadržane ispunjuju sljedeće zahtjeve:

(a)

u pisanom su obliku i na jeziku koji prihvaćaju nadležna tijela matične države članice i nadležna tijela države članice domaćina;

(b)

dostavljaju se elektroničkim putem ako su to prihvatila nadležna tijela države članice domaćina u kojoj institucija za platni promet namjerava pružati usluge platnog prometa, nakon čega ta nadležna tijela šalju potvrdu primitka u elektroničkom obliku, ili se šalju preporučenom poštom.

5.   Svako nadležno tijelo drugim nadležnim tijelima dostavlja sljedeće informacije:

(a)

o jeziku koji je prihvaćen, u skladu sa stavkom 4. točkom (a);

(b)

adresu e-pošte na koju se šalju informacije i obrasci ako se šalju elektroničkim putem ili poštansku adresu na koju se informacije i obrasci šalju poštanskim putem.

Članak 4.

Procjena cjelovitosti i točnosti

1.   Po primitku zahtjeva za prekogranično poslovanje nadležna tijela matične države članice ocjenjuju cjelovitost i točnost informacija dostavljenih u skladu s člankom 28. stavkom 1. Direktive (EU) 2015/2366.

2.   Ako se informacije dostavljene u zahtjevu ocijene nepotpunima ili netočnima u skladu sa stavkom 1., nadležno tijelo matične države članice odmah o tome obavješćuje instituciju za platni promet, uz obrazloženje zašto se informacije smatraju nepotpunima ili netočnima.

3.   Smatra se da rok iz članka 28. stavka 2. prvog podstavka i rok iz članka 28. stavka 3. prvog podstavka Direktive (EU) 2015/2366 počinje teći na dan primitka potpunog i točnog zahtjeva za prekogranično poslovanje.

Članak 5.

Rješavanje sporova između nadležnih tijela

Ako je pokrenut postupak za rješavanje sporova između nadležnih tijela različitih država članica u skladu s člankom 27. Direktive (EU) 2015/2366 u vezi sa zahtjevom za prekogranično poslovanje koji je podnijela institucija za platni promet u skladu s člankom 28. te Direktive, nadležna tijela matične države članice obavješćuju instituciju za platni promet o odgodi donošenja odluke o zahtjevu za prekogranično poslovanje do rješenja spora u skladu s člankom 19. Uredbe (EU) br. 1093/2010.

POGLAVLJE 2.

ZAHTJEV ZA PREKOGRANIČNO POSLOVANJE PODRUŽNICE

Članak 6.

Informacije koje se dostavljaju

1.   Za potrebe članka 28. stavka 2. prvog podstavka Direktive (EU) 2015/2366, ako je institucija za platni promet podnijela zahtjev za prekogranično poslovanje podružnice, nadležna tijela matične države članice nadležnim tijelima države članice domaćina dostavljaju sljedeće informacije:

(a)

datum primitka potpunog i točnog zahtjeva za prekogranično poslovanje od institucije za platni promet u skladu s člankom 4.;

(b)

naziv države članice u kojoj institucija za platni promet namjerava poslovati;

(c)

vrstu zahtjeva za prekogranično poslovanje;

(d)

naziv, adresu i, prema potrebi, broj odobrenja za rad te jedinstveni identifikacijski broj institucije za platni promet u matičnoj državi članici u skladu s formatima iz Priloga I.;

(e)

identifikacijsku oznaku pravne osobe te institucije za platni promet, ako je ta oznaka dostupna;

(f)

podatke za identifikaciju i kontakt osobe za kontakt u instituciji za platni promet koja podnosi obavijest o podružnici;

(g)

adresu podružnice koja se osniva u državi članici domaćinu;

(h)

podatke za identifikaciju i kontakt osoba odgovornih za upravljanje podružnicom koja se osniva u državi članici domaćinu;

(i)

usluge platnog prometa koje će se pružati u državi članici domaćinu;

(j)

organizacijski ustroj podružnice koja se osniva u državi članici domaćinu;

(k)

poslovni plan, uključujući izračun projekcije proračuna za prve tri financijske godine kojim se dokazuje da je podružnica u stanju koristiti adekvatne i razmjerne sustave, resurse i postupke za neometano poslovanje u državi članici domaćinu;

(l)

opis upravljačkih rješenja u podružnici i mehanizama unutarnje kontrole, uključujući administrativne postupke i postupke upravljanja rizicima kojima se dokazuje da su ta upravljačka rješenja, mehanizmi unutarnje kontrole i postupci razmjerni, odgovarajući, solidni i adekvatni za djelatnost pružanja usluga platnog prometa u državi članici domaćinu te da su usklađeni sa zahtjevima o sprečavanju pranja novca i financiranju terorizma iz Direktive (EU) 2015/849 Europskog parlamenta i Vijeća (4).

2.   Ako institucija za platni promet obavijesti nadležna tijela u državi članici domaćinu o svojoj namjeri da eksternalizira operativne funkcije usluga platnog prometa na druge subjekte u državi članici domaćinu, nadležna tijela države članice domaćina o tome obavješćuju nadležna tijela matične države članice.

Članak 7.

Dostava informacija

1.   Nadležna tijela matične države članice dostavljaju informacije iz članka 6. nadležnim tijelima države članice domaćina na obrascu iz Priloga II. te obavješćuju instituciju za platni promet o dostavi tih informacija.

2.   Ako se dostavlja nekoliko obavijesti, nadležna tijela mogu dostaviti agregirane informacije u poljima iz Priloga II.

Članak 8.

Obavješćivanje o promjenama zahtjeva

1.   Kada u skladu s člankom 28. stavkom 4. Direktive (EU) 2015/2366 institucija za platni promet obavijesti nadležna tijela matične države članice o svim bitnim promjenama prethodnog zahtjeva, nadležna tijela matične države članice obavješćuju nadležna tijela države članice domaćina o tim bitnim promjenama.

2.   Za potrebe stavka 1., nadležna tijela matične države članice dostavljaju sve bitne promjene nadležnim tijelima države članice domaćina tako što popune samo one dijelove obrasca iz Priloga II. ovoj Uredbi na koje te promjene utječu.

Članak 9.

Informacije o početku rada podružnice

Za potrebe članka 28. stavka 3. trećeg podstavka Direktive (EU) 2015/2366, nadležna tijela matične države članice bez nepotrebnog kašnjenja dostavljaju datum početka obavljanja djelatnosti institucije za platni promet u državi članici domaćinu nadležnim tijelima te države članice domaćina na obrascu iz Priloga VI. ovoj Uredbi.

POGLAVLJE 3.

ZAHTJEV ZA PREKOGRANIČNO POSLOVANJE ZASTUPNIKA

Članak 10.

Informacije koje se dostavljaju

1.   Za potrebe članka 28. stavka 2. prvog podstavka Direktive (EU) 2015/2366, ako je institucija za platni promet podnijela zahtjev za prekogranično poslovanje zastupnika, nadležna tijela matične države članice nadležnim tijelima države članice domaćina dostavljaju sljedeće informacije:

(a)

datum primitka potpunog i točnog zahtjeva za prekogranično poslovanje od institucije za platni promet u skladu s člankom 4.;

(b)

naziv države članice u kojoj institucija za platni promet namjerava poslovati posredstvom zastupnika;

(c)

vrstu zahtjeva za prekogranično poslovanje;

(d)

prirodu zahtjeva za prekogranično poslovanje te opis okolnosti koje je nadležno tijelo matične države članice uzelo u obzir pri svojoj procjeni, ako poslovanje posredstvom zastupnika u matičnoj državi članici ne uvjetuje osnivanjem podružnice;

(e)

naziv, adresu i, prema potrebi, broj odobrenja za rad te jedinstveni identifikacijski broj institucije za platni promet u matičnoj državi članici u skladu s formatima iz Priloga I.;

(f)

identifikacijsku oznaku pravne osobe te institucije za platni promet, ako je ta oznaka dostupna;

(g)

podatke za identifikaciju i kontakt osobe za kontakt u instituciji za platni promet koja podnosi obavijest o odobrenju prekograničnog poslovanja zastupnika;

(h)

podatke za identifikaciju i kontakt zastupnika kojeg je institucija za platni promet angažirala;

(i)

jedinstveni identifikacijski broj zastupnika u državi članici u kojoj se zastupnik nalazi, prema potrebi, u skladu s formatima iz Priloga I.;

(j)

prema potrebi, podatke za identifikaciju i kontakt osoba odgovornih za središnju kontaktnu točku, ako je ona imenovana u skladu s člankom 29. stavkom 4. Direktive (EU) 2015/2366;

(k)

usluge platnog prometa koje će u državi članici domaćinu pružati angažirani posrednik;

(l)

opis mehanizama unutarnje kontrole koje će zastupnici primjenjivati radi ispunjenja zahtjeva o sprječavanju pranja novca i financiranju terorizma u skladu s Direktivom (EU) 2015/849;

(m)

podatke za identifikaciju i kontakt direktora i osoba odgovornih za praćenje rada zastupnika koji će pružati usluge platnog prometa te, ako je riječ o zastupnicima koji nisu pružatelji usluga platnog prometa, dokaze da se radi o osobama odgovarajućeg ugleda i stručnosti.

2.   Ako institucija za platni promet obavijesti nadležna tijela matične države članice da namjerava eksternalizirati operativne funkcije platnog prometa na druge subjekte u državi članici domaćinu, nadležna tijela matične države članice o tome obavješćuju nadležna tijela države članice domaćina.

Članak 11.

Dostava informacija

1.   Nadležna tijela matične države članice dostavljaju informacije iz članka 10. nadležnim tijelima države članice domaćina na obrascu iz Priloga III. te obavješćuju instituciju za platni promet o dostavi tih informacija.

2.   Ako se dostavlja nekoliko obavijesti, nadležna tijela mogu dostaviti agregiranu informaciju u poljima iz Priloga III.

Članak 12.

Obavješćivanje o promjenama zahtjeva

1.   Ako u skladu s člankom 28. stavkom 4. Direktive (EU) 2015/2366 institucija za platni promet obavijesti nadležna tijela matične države članice o bitnim promjenama prvotnog zahtjeva za prekogranično poslovanje zastupnika, nadležna tijela matične države članice dostavljaju te bitne promjene nadležnim tijelima države članice domaćina.

2.   Za potrebe stavka 1., nadležna tijela matične države članice dostavljaju bitne promjene nadležnim tijelima države članice domaćina tako što popunjavaju samo one dijelove obrasca iz Priloga III. na koje te promjene utječu.

Članak 13.

Informacije o početku rada zastupnika

Za potrebe članka 28. stavka 3. trećeg podstavka Direktive (EU) 2015/2366, nadležna tijela matične države članice bez nepotrebnog kašnjenja dostavljaju datum početka obavljanja djelatnosti institucije za platni promet posredstvom zastupnika u državi članici domaćinu nadležnim tijelima te države članice domaćina na obrascu iz Priloga VI. ovoj Uredbi.

POGLAVLJE 4.

ZAHTJEV ZA PREKOGRANIČNO PRUŽANJE USLUGA

Članak 14.

Informacije koje se dostavljaju

1.   Za potrebe članka 28. stavka 2. prvog podstavka Direktive (EU) 2015/2366, ako je institucija za platni promet podnijela zahtjev za prekogranično pružanje usluga, nadležna tijela matične države članice nadležnim tijelima države članice domaćina dostavljaju sljedeće informacije:

(a)

datum primitka potpunog i točnog zahtjeva za prekogranično poslovanje od institucije za platni promet u skladu s člankom 4.;

(b)

naziv države članice u kojoj institucija za platni promet namjerava pružati usluge;

(c)

vrstu zahtjeva za prekogranično poslovanje;

(d)

naziv, adresu i, prema potrebi, broj odobrenja za rad te jedinstveni identifikacijski broj institucije za platni promet u matičnoj državi članici u skladu s formatima iz Priloga I.;

(e)

identifikacijsku oznaku pravne osobe te institucije za platni promet, ako je ta oznaka dostupna;

(f)

podatke za identifikaciju i kontakt osobe za kontakt u instituciji za platni promet koja podnosi zahtjev za prekogranično poslovanje;

(g)

planirani datum početka pružanja usluga u državi članici domaćinu;

(h)

usluge platnog prometa koje će se pružati u državi članici domaćinu.

2.   Ako institucija za platni promet obavijesti nadležna tijela u državi članici domaćinu o svojoj namjeri da eksternalizira operativne funkcije platnih usluga na druge subjekte u državi članici domaćinu, nadležna tijela države članice domaćina o tome obavješćuju nadležna tijela matične države članice.

Članak 15.

Dostava informacija

1.   Nadležna tijela matične države članice dostavljaju informacije iz članka 14. nadležnim tijelima države članice domaćina na obrascu iz Priloga V. te obavješćuju instituciju za platni promet o dostavi tih informacija.

2.   Ako se dostavlja nekoliko obavijesti, nadležna tijela mogu dostaviti agregiranu informaciju u poljima iz Priloga V.

Članak 16.

Obavješćivanje o promjenama zahtjeva za prekogranično pružanje usluga

1.   Ako u skladu s člankom 28. stavkom 4. Direktive (EU) 2015/2366 institucija za platni promet obavijesti nadležna tijela matične države članice o bitnim promjenama prvotnog zahtjeva za prekogranično pružanje usluga, nadležna tijela matične države članice dostavljaju te bitne promjene nadležnim tijelima države članice domaćina.

2.   Za potrebe stavka 1., nadležna tijela matične države članice dostavljaju bitne promjene nadležnim tijelima države članice domaćina tako što popunjavaju samo one dijelove obrasca iz Priloga V. na koje te promjene utječu.

POGLAVLJE 5.

ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 17.

Stupanje na snagu

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 23. lipnja 2017.

Za Komisiju

Predsjednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  SL L 337, 23.12.2015., str. 35.

(2)  Uredba (EU) br. 1093/2010 Europskog parlamenta i Vijeća od 24. studenoga 2010. o osnivanju europskog nadzornog tijela (Europskog nadzornog tijela za bankarstvo) kojom se izmjenjuje Odluka br. 716/2009/EZ i stavlja izvan snage Odluka Komisije 2009/78/EZ (SL L 331, 15.12.2010., str. 12.).

(3)  Direktiva 2009/110/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 16. rujna 2009. o osnivanju, obavljanju djelatnosti i bonitetnom nadzoru poslovanja institucija za e-novac te o izmjeni direktiva 2005/60/EZ i 2006/48/EZ i stavljanju izvan snage Direktive 2000/46/EZ (SL L 267, 10.10.2009., str. 7.).

(4)  Direktiva (EU) 2015/849 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. svibnja 2015. o sprečavanju korištenja financijskog sustava u svrhu pranja novca ili financiranja terorizma, o izmjeni Uredbe (EU) br. 648/2012 Europskog parlamenta i Vijeća te o stavljanju izvan snage Direktive 2005/60/EZ Europskog parlamenta i Vijeća i Direktive Komisije 2006/70/EZ (SL L 141, 5.6.2015., str. 73.).


PRILOG I.

Format odgovarajućega jedinstvenog identifikacijskog broja u svakoj državi članici

Država članica

Pravna osoba

Fizička osoba

Vrsta identifikacijskog broja

Format identifikacijskog broja

Vrsta identifikacijskog broja

Format identifikacijskog broja

Austrija

Za registrirane:

Firmenbuchnummer (https://www.justiz.gv.at/web2013/html/default/8ab4a8a422985de30122a90fc2ca620b.de.html)

Najviše: šest znamenki i jedno kontrolno slovo

Za neregistrirane:

Umsatzsteuer-Identifikations-Nummer (UID-Nummer) (https://www.bmf.gv.at/steuern/selbststaendige-unternehmer/umsatzsteuer/UID-und-ZM.html)

Belgija

Broj KBO/BCE (KBO = KruispuntBank van Ondernemingen; BCE = Banque-Carrefour des Entreprises)

http://economie.fgov.be/nl/ondernemingen/KBO/#.VlbmZpYcTcu

0 + PDV broj (0XXX.XXX.XXX)

Broj KBO/BCE (KBO, KruispuntBank van Ondernemingen; BCE, Banque-Carrefour des Entreprises)

http://economie.fgov.be/nl/ondernemingen/KBO/#.VlbmZpYcTcu

10 znamenki (0 + deveteroznamenkasti PDV broj)

Bugarska

Jedinstvena identifikacijska oznaka, kako je regulirana člankom 23. stavkom 1. bugarskog Zakona o poslovnom registru.

9 znamenki

Jedinstvena identifikacijska oznaka, kako je regulirana člankom 23. stavkom 1. bugarskog Zakona o poslovnom registru.

9 znamenki

Hrvatska

OIB

(porezni broj; Osobni identifikacijski broj

11 znamenki

(10 nasumičnih znamenki + 1 kontrolna znamenka)

OIB

(porezni broj; osobni identifikacijski broj)

11 znamenki

(10 nasumičnih znamenki + 1 kontrolna znamenka)

Cipar

Porezni identifikacijski broj (PIB)

https://ec.europa.eu/taxation_customs/tin/tinByCountry.html

8 znamenki i 1 slovo (npr.: 99999999L)

Porezni identifikacijski broj (TIC)

https://ec.europa.eu/taxation_customs/tin/tinByCountry.html

8 znamenki i 1 slovo (prva je znamenka uvijek 0)

Češka

Osobni identifikacijski broj (Identifikační číslo osoby (IČO))

8 znamenki (npr.:12345678)

Osobni identifikacijski broj (Identifikační číslo osoby (IČO))

8 znamenki (npr. 12345678)

Danska

Registracijski broj poduzeća (broj CVR)

Osmeroznamenkasti broj (npr. 12345678)

Osobni registracijski broj (broj CPR)

deseteroznamenkasti broj u formatu „123456-7890”

Estonija

Registarska oznaka poduzeća koja je dostupna na web-mjestu poslovnog registra poduzeća https://ariregister.rik.ee/index?lang=eng

osmeroznamenkasti broj

Osobna identifikacijska oznaka (ID oznaka)

Osobna identifikacijska oznaka (ID oznaka)

Finska

Lokalna identifikacijska oznaka poduzeća (https://www.ytj.fi/en/index/businessid.html)

ili

međunarodni PDV broj

Lokalna identifikacijska oznaka poduzeća 7 znamenki, spojnica i kontrolna oznaka, npr. 1234567-8

PDV broj: 8 znamenki, npr. FI12345678

Francuska

SIREN

9 znamenki

SIREN

9 znamenki

Njemačka

Za registrirane:

Handelsregisternummer (HReg-Nr.) (broj u poslovnom registru; https://www.handelsregister.de/rp_web/mask.do), incl. place of registration

HRA; HRB; GnR; PR;VR

HRA xxxx

HRB xxxx

GnR xxxx

PR xxxxx

VR xxxx

Odabire se odgovarajući format, ovisno o vrsti (pravne) osobe, nakon čega slijedi broj različite dužine

Za neregistrirane:

Umsatzsteuer-Identifikationsnummer (USt-IdNr.) (http://www.bzst.de/DE/Steuern_International/USt_Identifikationsnummer/Merkblaetter/Aufbau_USt_IdNr.html?nn=19560)

(PDV broj)

DExxxxxxxxx

nakon čega slijedi deveteroznamenkasti broj

Grčka

Porezni identifikacijski broj (TIN – ΑΦΜ)

https://ec.europa.eu/taxation_customs/tin/pdf/en/TIN_-_country_sheet_EL_en.pdf

9 znamenki

Porezni identifikacijski broj (TIN – ΑΦΜ)

https://ec.europa.eu/taxation_customs/tin/pdf/en/TIN_-_country_sheet_EL_en.pdf

9 znamenki

Mađarska

Registracijski broj poduzeća

Brojevi (##-##-######)

Registracijski broj privatnih poduzetnika

Registracijski broj obrta

Brojevi (########);

Brojevi (##-##-######)

Island

Irska

Registracijski broj poduzeća

https://www.cro.ie/

6 znamenki

Italija

Registracijski broj

5 znamenki

Porezni broj dostupan na web-mjestu OAM-a (Organismo per la Gestione degli Elenchi degli Agenti in Attivita' Finanziaria e dei Mediatori Creditizi):

https://www.organismo-am.it/elenco-agenti-servizi-di-pagamento

Alfanumerička oznaka od 16 znakova („SP” i znamenke)

Latvija

Porezni registracijski broj (http://www.csb.gov.lv/en/node/29890)

11 znamenki

Osobni identifikacijski broj (XXXXXX-XXXXX), a ako je osoba porezni obveznik – samostalni poduzetnik, porezni registracijski broj (http://www.csb.gov.lv/en/node/29890)

Porezni registracijski broj: 11 znamenki

Lihtenštajn

Ako je dostupna, identifikacijska oznaka pravne osobe, a ako nije dostupna,

Broj u poslovnom registru (Handelsregister-Nummer)

Predznak FL + 11 znamenki (FL-XXXX.XXX.XXX-X).

Personenidentifikationsnummer (Osobni identifikacijski broj)

Najviše 12 znamenki

Litva

Oznaka poduzeća iz registra pravnih osoba koji vodi Centar za registre Republike Litve (http://www.registrucentras.lt/jar/p_en/);

ili

9 znamenki (do 2004. bilo ih je 7)

Oznaka poreznog obveznika – ime i prezime (ta je oznaka jednaka osobnoj oznaci; međutim, obično se ne otkriva radi zaštite podataka) ili

Ime i prezime (slova)

Luksemburg

Registracijski broj poduzeća

Slovo B i 6 znamenki (npr. B 123456)

Broj socijalnog osiguranja

13 znamenki (prvih je 8 znamenki datum rođenja osobe: GGGGMMDD)

Malta

Registracijski broj poduzeća:

http://rocsupport.mfsa.com.mt/pages/default.aspx

Slovo C i 5 znamenki, npr. C 28938

Broj osobne iskaznice ILI broj putovnice:

http://www.consilium.europa.eu/prado/en/prado-documents/mlt/all/index.html

6 znamenki i veliko slovo, npr. 034976M

ILI

6 znamenki, npr. 728349

Nizozemska

Broj u trgovačkoj komori (KvK)

8 znamenki

Broj u trgovačkoj komori (KvK)

8 znamenki

Norveška

Broj u poslovnom registru (broj organizacije)

9 znamenki (npr. 981 276 957)

Nacionalni identifikacijski broj/D-broj

11 znamenki (prvih je 6 znamenki datum rođenja osobe: DD.MM.GG.)

Poljska

Poljski NIP (numer identyfikacji podatkowej)

Poljski NIP (numer identyfikacji podatkowej)

Portugal

Número de Identificação de Pessoa Coletiva (NIPC)

9 znamenki

Número de Identificação Fiscal (NIF)

9 znamenki

Rumunjska

Slovačka Republika

Identifikačné číslo organizácie/Registracijski broj poduzeća (IČO)

8 znamenki

IČO – 00 000 000

Registracijski broj poduzeća (IČO) dodjeljuje se pravnim osobama i poduzetnicima

http://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/Databases/register_organizacii/!ut/p/b1/jY7RCoIwGEafKPfPqdsuV-BcLGnJlu0mLCKEpl1E0dtn0m3Wd_fBOXCQRzXyXXNvz82t7bvm8v4-2zu9ZvM5FsCwo6DyyiTGrrA06QDsBmAhRZFQDcC0TEGJwm64IQQE-c-HLxPwy18i3x5C9DiGCKKE4pRzChnlLOYEbZEffWGMqbRzIF2cgyJYQmktQE4_wFT_CEwElkUfTugabP2s1OwFKhgzhg!!/dl4/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/

8 znamenki

IČO – 00 000 000

Slovenija

Identifikacijski (registracijski) broj koji dodjeljuje Agencija Republike Slovenije za javnopravnu evidenciju i usluge (www.ajpes.si)

10 znamenki

Identifikacijski (registracijski) broj koji dodjeljuje Agencija Republike Slovenije za javnopravnu evidenciju i usluge (www.ajpes.si)

10 znamenki

Španjolska

Oznaka LEI

Ako je nema:

NIF („Número de Identificación Fiscal”), odnosno porezni identifikacijski broj.

Dodatne informacije o strukturi poreznog identifikacijskog broja dostupne su na sljedećim poveznicama:

NIF (pravne osobe):

http://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio_es_ES/La_Agencia_Tributaria/Campanas/Censos__NIF_y_domicilio_fiscal/Empresas_y_profesionales__Declaracion_censal__Modelos_036_y_037/Informacion/NIF_de_personas_juridicas_y_entidades.shtml

Sastoji se od 20 znakova kako slijedi:

Znakovi 1. – 4.: predznak koji se sastoji od 4 znaka i isključivo dodjeljuje svakom LOU-u (lokalna operativna jedinica).

Znakovi 5. – 6.: 2 rezervna mjesta postavljena na nulu.

Znakovi 7. – 18.: dio specifične oznake subjekta koji dodjeljuju LOU-i na temelju transparentnih, utemeljenih i pouzdanih politika dodjele.

Znakovi 19. – 20.: dvije kontrolne znamenke koje su opisane u okviru norme ISO 17442.

Sastoji se od 9 znakova kako slijedi:

a)

slovo koje daje informaciju o pravnom obliku:

A.

Dionička društva

B.

Društva s ograničenom odgovornošću

C.

Javna trgovačka društva

D.

Komanditna društva

E.

Suvlasništva i nasljedstva u mirovanju

F.

Zadruge

G.

Udruženja

H.

Zajednice vlasnika nekretnina

J.

Civilne udruge

N.

Strani subjekti

P.

Lokalna tijela državne uprave

Q.

Javne organizacije

R.

Vjerske zajednice i ustanove

S.

Središnja tijela državne uprave i tijela autonomnih regija

U.

Zajednički pothvati s pravnom osobnošću

V.

Ostali koji nisu navedeni na ovom popisu

W.

Stalne poslovne jedinice nerezidentnih subjekata

b)

nasumični sedmeroznamenkasti broj

c)

slovo ili broj, ovisno o pravnom obliku (kontrolna oznaka).

NIF („Número de Identificación Fiscal”) ili porezni identifikacijski broj.

Za nerezidentne španjolske državljane, za španjolske državljane mlađe od 14 godina i za nerezidentne strane državljane koji obavljaju porezno relevantne transakcije:

Za strane državljane: NIE („Número de Identidad de Extranjero”).

Dodatne informacije o strukturi poreznog identifikacijskog broja dostupne su na sljedećim poveznicama:

NIF (fizičke osobe) i NIE:

http://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio_es_ES/La_Agencia_Tributaria/Campanas/Censos__NIF_y_domicilio_fiscal/Ciudadanos/Informacion/NIF_de_personas_fisicas.shtml

Sastoji se od 9 znakova:

8 znamenki i zadnje slovo kao kontrolna oznaka na kraju.

Sastoji se od slova („L” za španjolske nerezidente, „K” za osobe mlađe od 14 godina i „M” za strance nerezidente),

7 alfanumeričkih znakova i jednog slova (kontrolna oznaka)

Sastoji se od 9 znakova: početnog slova „X” i 7 znamenki te zadnjeg slova kao kontrolne oznake.

Nakon što se iscrpi numerički kapacitet slova „X”, slijed se nastavlja abecednim redom (prvo „Y” pa „Z”).

Švedska

Registracijski broj (www.bolagsverket.se)

NNNNNN-XXXX

Broj socijalnog osiguranja

YYMMDD-XXXX

Ujedinjena Kraljevina

Porezni identifikacijski broj (PIB)

https://ec.europa.eu/taxation_customs/tin/pdf/en/TIN_-_country_sheet_UK_en.pdf

Porezni identifikacijski broj (PIB)

https://ec.europa.eu/taxation_customs/tin/pdf/en/TIN_-_country_sheet_UK_en.pdf


PRILOG II.

Obrazac za obavješćivanje za razmjenu informacija o zahtjevima za prekogranično poslovanje podružnica koje podnose institucije za platni promet i institucije za e-novac

1)

Matična država članica

 

2)

Ime nadležnih tijela matične države članice

 

3)

Datum na koji je nadležno tijelo matične države članice primilo potpun i točan zahtjev institucije za platni promet/institucije za e-novac

DD/MM/GG

4)

Država članica u kojoj se osniva podružnica

 

5)

Vrsta zahtjeva

☐ Prvi zahtjev

☐ Promjena prijašnjeg zahtjeva

☐ Kraj poslovanja/prestanak

6)

Vrsta institucije

☐ Institucija za platni promet

☐ Institucija za e-novac

7)

Naziv institucije za platni promet/institucije za e-novac

 

8)

Adresa mjesta uprave institucije za platni promet/institucije za e-novac

 

9)

Jedinstveni identifikacijski broj institucije za platni promet/institucije za e-novac u formatu matične države članice kako je navedeno u Prilogu I. (ako je potrebno)

 

10)

Identifikacijska oznaka pravne osobe (LEI) institucije za platni promet/institucije za e-novac (ako je dostupan)

 

11)

Broj odobrenja za rad institucije za platni promet/institucije za e-novac u matičnoj državi članici (ako je potrebno)

 

12)

Osoba za kontakt u instituciji za platni promet/instituciji za e-novac

 

13)

Adresa e-pošte osobe za kontakt u instituciji za platni promet/instituciji za e-novac

 

14)

Telefonski broj osobe za kontakt u instituciji za platni promet/instituciji za e-novac

 

15)

Adresa podružnice

 

16)

Identitet osoba nadležnih za upravljanje podružnicom

 

17)

Adresa e-pošte osoba nadležnih za upravljanje podružnicom

 

18)

Telefonski broj osoba nadležnih za upravljanje podružnicom

 

19)

Platne usluge koje će se pružati

1.

☐ Usluge kojima se omogućuju gotovinske uplate na račune za obavljanje platnog prometa te svi poslovi vođenja računa za obavljanje platnog prometa.

2.

☐ Usluge kojima se omogućuje podizanje gotovine s računa za obavljanje platnog prometa te svi poslovi vođenja računa za obavljanje platnog prometa.

3.

Izvršenje platnih transakcija, uključujući prijenos sredstava na račun za obavljanje platnog prometa kod korisnikova pružatelja platnih usluga ili kod drugog pružatelja platnih usluga:

a)

izvršenje izravnog terećenja uključujući jednokratna izravna terećenja ☐

b)

izvršenje platnih transakcija platnim karticama ili sličnim uređajima ☐

c)

izvršenje kreditnih transfera, uključujući trajne naloge ☐

4.

Izvršenje platnih transakcija kod kojih su novčana sredstva pokrivena kreditnom linijom za korisnika platnih usluga:

a)

izvršenje izravnog terećenja uključujući jednokratna izravna terećenja ☐

b)

izvršenje platnih transakcija platnim karticama ili sličnim uređajima ☐

c)

izvršenje kreditnih transfera, uključujući trajne naloge ☐

Uključujući odobravanje kredita u skladu s člankom 18. stavkom 4. Direktive (EU) 2015/2366: ☐ da ☐ ne

5.

☐ Izdavanje platnih instrumenata

☐ Prihvaćanje platnih transakcija

Uključujući odobravanje kredita u skladu s člankom 18. stavkom 4. Direktive (EU) 2015/2366: ☐ da ☐ ne

6.

☐ Novčane doznake

7.

☐ Usluge iniciranja plaćanja

8.

☐ Usluge pružanja informacija o računu

20)

Usluge e-novca koje će se pružati (odnosi se samo na institucije za e-novac)

☐ Izdavanje elektroničkog novca

☐ Distribucija i/ili iskup e-novca

21)

Opis organizacijske strukture podružnice

 

22)

Poslovni plan kojim se dokazuje da je podružnica sposobna upotrebljavati adekvatne i razmjerne sustave, resurse i postupke za stabilno poslovanje u državi članici domaćinu, uključujući:

a.

glavne ciljeve i poslovnu strategiju podružnice te obrazloženje načina na koji će podružnica pridonijeti strategiji institucije te, prema potrebi, njezine grupe;

b.

izračun projekcije proračuna za prve tri cijele financijske godine.

 

23)

Sustavi upravljanja i mehanizmi unutarnje kontrole koji se sastoje od sljedećeg:

a.

opisa upravljačke strukture podružnice, uključujući funkcionalne i pravne linije odgovornosti te položaj i ulogu podružnice unutar korporativne strukture institucije te, prema potrebi, njezine grupe;

b.

opis mehanizama unutarnje kontrole podružnice, uključujući sljedeće:

i.

interni postupci kontrole rizika u podružnici, povezanost s internim postupkom kontrole rizika institucije za platni promet/institucije za e-novac i, ako je potrebno, njezine grupe;

ii.

podaci o postupcima unutarnje revizije podružnice;

iii.

podaci o postupcima sprječavanja pranja novca koje će provoditi podružnica u državi članici domaćinu na temelju Direktive (EU) 2015/849.

 

24)

U slučaju eksternalizacije operativnih funkcija usluga platnog prometa/e-novca:

a.

naziv i adresa subjekta kojem će se eksternalizirati operativne funkcije;

b.

kontaktni podaci (adresa e-pošte i telefonski broj) osobe za kontakt u subjektu kojem će se eksternalizirati operativne funkcije;

c.

vrsta i iscrpan opis eksternaliziranih operativnih funkcija.

 


PRILOG III.

Obrazac za obavješćivanje za razmjenu informacija o zahtjevima za prekogranično poslovanje koje podnose institucije za platni promet i institucije za e-novac koje posluju posredstvom zastupnika

1)

Matična država članica

 

2)

Država članica domaćin u kojoj će zastupnik pružati platne usluge

 

3)

Naziv nadležnog tijela matične države članice

 

4)

Datum na koji je nadležno tijelo matične države članice primilo potpun i točan zahtjev institucije za platni promet/institucije za e-novac

DD/MM/GG

5)

Vrsta zahtjeva

☐ Prvi zahtjev

☐ Promjena prijašnjeg zahtjeva

☐ Dodatni zastupnici

☐ Deaktivacija zastupnika

6)

Priroda zahtjeva (ocjena nadležnog tijela matične države članice)

☐ Pravo poslovnog nastana

☐ Sloboda pružanja usluga temeljena na sljedećim okolnostima:

7)

Vrsta institucije

☐ Institucija za platni promet

☐ Institucija za e-novac

8)

Naziv institucije za platni promet/institucije za e-novac

 

9)

Adresa mjesta uprave institucije za platni promet/institucije za e-novac

 

10)

Jedinstveni identifikacijski broj institucije za platni promet/institucije za e-novac u formatu matične države članice kako je navedeno u Prilogu I. (ako je potrebno)

 

11)

Identifikator pravne osobe (LEI) institucije za platni promet/institucije za e-novac (ako je dostupan)

 

12)

Broj odobrenja za rad institucije za platni promet/institucije za e-novac u matičnoj državi članici (ako je potrebno)

 

13)

Osoba za kontakt u instituciji za platni promet/instituciji za e-novac

 

14)

Adresa e-pošte osobe za kontakt u instituciji za platni promet/instituciji za e-novac

 

15)

Telefonski broj osobe za kontakt u instituciji za platni promet/instituciji za e-novac

 

16)

Podaci o zastupniku:

a.

Ako je pravna osoba:

i.

Naziv:

ii.

Adresa/adrese sjedišta

iii.

Jedinstveni identifikacijski broj u formatu države članice u kojoj se zastupnik nalazi kako je navedeno u Prilogu I. (ako je potrebno)

iv.

Identifikator pravne osobe (LEI) zastupnika (ako je dostupan)

v.

Telefonski broj

vi.

Adresa e-pošte

vii.

Ime i prezime, mjesto i datum rođenja pravnog zastupnika

b.

Ako je fizička osoba:

i.

Ime i prezime, mjesto i datum rođenja

ii.

Adresa/adrese sjedišta poduzeća

iii.

Jedinstveni identifikacijski broj u formatu države članice u kojoj se zastupnik nalazi kako je navedeno u Prilogu I. (ako je potrebno)

iv.

Telefonski broj

v.

Adresa e-pošte

 

17)

Ako je na temelju prava na poslovni nastan, središnja kontaktna točka, ako su tijela države članice domaćina već imenovala i/ili to zahtijevaju u skladu s člankom 29. stavkom 4. Direktive (EU) 2015/2366:

a.

Ime i prezime zastupnika

b.

Adresa

c.

Telefonski broj

d.

Adresa e-pošte

 

18)

Usluge platnog prometa koje će pružati zastupnik

1.

☐ Usluge kojima se omogućuju gotovinske uplate na račune za obavljanje platnog prometa te svi poslovi vođenja računa za obavljanje platnog prometa.

2.

☐ Usluge kojima se omogućuje podizanje gotovine s računa za obavljanje platnog prometa te svi poslovi vođenja računa za obavljanje platnog prometa.

3.

Izvršenje platnih transakcija, uključujući prijenos sredstava na računu za obavljanje platnog prometa kod korisnikova pružatelja platnih usluga ili kod drugog pružatelja platnih usluga:

a)

izvršenje izravnog terećenja uključujući jednokratna izravna terećenja ☐

b)

izvršenje platnih transakcija platnim karticama ili sličnim uređajima ☐

c)

izvršenje kreditnih transfera, uključujući trajne naloge ☐

4.

Izvršenje platnih transakcija kod kojih su novčana sredstva pokrivena kreditnom linijom za korisnika platnih usluga:

a)

izvršenje izravnog terećenja uključujući jednokratna izravna terećenja ☐

b)

izvršenje platnih transakcija platnim karticama ili sličnim uređajima ☐

c)

izvršenje kreditnih transfera, uključujući trajne naloge ☐

Uključujući odobravanje kredita u skladu s člankom 18. stavkom 4. Direktive (EU) 2015/2366: ☐ da ☐ ne

5.

☐ Izdavanje platnih instrumenata

☐ Prihvaćanje platnih transakcija

Uključujući odobravanje kredita u skladu s člankom 18. stavkom 4. Direktive (EU) 2015/2366: ☐ da ☐ ne

6.

☐ Novčane doznake

7.

☐ Usluge iniciranja plaćanja

8.

☐ Usluge pružanja informacija o računu

19)

Opis mehanizama unutarnje kontrole koje će institucija za platni promet/institucija za e-novac/zastupnik upotrebljavati s ciljem ispunjavanja obveza povezanih s sprječavanjem pranja novca i financiranjem terorizma u skladu s Direktivom (EU) 2015/849

 

20)

podaci za identifikaciju i kontakt direktora i osoba odgovornih za praćenje rada angažiranog zastupnika

 

21)

Za zastupnike koji nisu pružatelji platnih usluga kriteriji kojima bi se trebalo osigurati da su direktori i osobe odgovorne za praćenje rada zastupnika koji će pružati usluge platnog prometa osobe odgovarajućeg ugleda i stručnosti.

a.

☐ Dokazi koje je prikupila institucija za platni promet o tome da su direktori i osobe odgovorne za praćenje rada zastupnika koji će pružati usluga platnog prometa osobe odgovarajućeg ugleda i stručnosti.

b.

☐ Radnje koje je poduzelo nadležno tijelo u matičnoj državi članici u skladu s člankom 19. stavkom 3. Direktive (EU) 2015/2366 radi provjere informacija koje je dostavila institucija za platni promet.

22)

U slučaju eksternalizacije operativnih funkcija usluga platnog prometa/e-novca:

a.

naziv i adresa subjekta kojem će se eksternalizirati operativne funkcije

b.

kontaktni podaci (adresa e-pošte i telefonski broj) osobe za kontakt u subjektu kojem će se eksternalizirati operativne funkcije

c.

vrsta i iscrpan opis eksternaliziranih operativnih funkcija

 


PRILOG IV.

Obrazac za obavješćivanje za razmjenu informacija o zahtjevima za prekogranično poslovanje koje podnose institucije za e-novac koje posluju posredstvom distributera

1)

Matična država članica

 

2)

Država članica domaćin u kojoj će se pružati usluge e-novca

 

3)

Naziv nadležnog tijela matične države članice

 

4)

Datum na koji je nadležno tijelo matične države članice primilo potpun i točan zahtjev institucije za e-novac

DD/MM/GG

5)

Vrsta zahtjeva

☐ Prvi zahtjev

☐ Promjena prijašnjeg zahtjeva

☐ Dodatni distributeri

☐ Deaktivacija distributera

6)

Priroda zahtjeva (ocjena nadležnog tijela matične države članice)

☐ Pravo poslovnog nastana

☐ Sloboda pružanja usluga temeljena na sljedećim okolnostima:

7)

Naziv institucije za e-novac

 

8)

Adresa mjesta uprave institucije za e-novac

 

9)

Jedinstveni identifikacijski broj institucije za e-novac u formatu matične države članice kako je navedeno u Prilogu I. (ako je potrebno)

 

10)

Identifikator pravne osobe (LEI) institucije za e-novac (ako je dostupan)

 

11)

Broj odobrenja za rad institucije za e-novac u matičnoj državi članici (ako je potrebno)

 

12)

Osoba za kontakt u instituciji za e-novac

 

13)

Adresa e-pošte osobe za kontakt u instituciji za e-novac

 

14)

Telefonski broj osobe za kontakt u instituciji za e-novac

 

15)

Podaci o distributeru:

a.

Ako je pravna osoba:

i.

Naziv:

ii.

Adresa/adrese sjedišta

iii.

Jedinstveni identifikacijski broj u formatu države članice u kojoj se distributer nalazi kako je navedeno u Prilogu I. (ako je potrebno)

iv.

Identifikator pravne osobe (LEI) distributera (ako je dostupan)

v.

Telefonski broj

vi.

Adresa e-pošte

vii.

Ime i prezime, mjesto i datum rođenja pravnog zastupnika

b.

Ako je fizička osoba:

i.

Ime i prezime, mjesto i datum rođenja

ii.

Adresa/adrese sjedišta poduzeća

iii.

Jedinstveni identifikacijski broj u formatu države članice u kojoj se distributer nalazi kako je navedeno u Prilogu I. (ako je potrebno)

iv.

Telefonski broj

v.

Adresa e-pošte

 

16)

Usluge e-novca koje će pružati distributer

☐ Distribuiranje

☐ Otkup e-novca

17)

Opis mehanizama unutarnje kontrole koje će institucija za platni promet/institucija za e-novac/zastupnik upotrebljavati s ciljem ispunjavanja obveza povezanih s sprječavanjem pranja novca i financiranjem terorizma u skladu s Direktivom (EU) 2015/849.

 

18)

U slučaju eksternalizacije operativnih funkcija usluga e-novca:

a.

naziv i adresa subjekta kojem će se eksternalizirati operativne funkcije

b.

kontaktni podaci (adresa e-pošte i telefonski broj) osobe za kontakt u subjektu kojem će se eksternalizirati operativne funkcije

c.

vrsta i iscrpan opis eksternaliziranih operativnih funkcija

 


PRILOG V.

Obrazac za obavješćivanje za razmjenu informacija u vezi sa zahtjevima za slobodu pružanja usluga bez zastupnika ili distributera

1)

Matična država članica

 

2)

Naziv nadležnog tijela matične države članice

 

3)

Datum na koji je nadležno tijelo matične države članice primilo potpun i točan zahtjev institucije za platni promet/institucije za e-novac

DD/MM/GG

4)

Država članica u kojoj će se pružati usluge

 

5)

Vrsta zahtjeva

☐ Prvi zahtjev

☐ Promjena prijašnjeg zahtjeva

☐ Kraj poslovanja/prestanak

6)

Vrsta institucije

☐ Institucija za platni promet

☐ Institucija za e-novac

7)

Naziv institucije za platni promet/institucije za e-novac

 

8)

Adresa mjesta uprave institucije za platni promet/institucije za e-novac

 

9)

Jedinstveni identifikacijski broj institucije za platni promet/institucije za e-novac u formatu matične države članice kako je navedeno u Prilogu I. (ako je potrebno)

 

10)

Identifikator pravne osobe (LEI) institucije za platni promet/institucije za e-novac (ako je dostupan)

 

11)

Broj odobrenja za rad institucije za platni promet/institucije za e-novac u matičnoj državi članici (ako je potrebno)

 

12)

Osoba za kontakt u instituciji za platni promet/instituciji za e-novac

 

13)

Adresa e-pošte osobe za kontakt u instituciji za platni promet/instituciji za e-novac

 

14)

Telefonski broj osobe za kontakt u instituciji za platni promet/instituciji za e-novac

 

15)

Planirani datum početka pružanja usluga platnog prometa/e-novca (ne smije biti prije obavijesti o odluci nadležnog tijela matične države članice iz članka 28. stavka 3. Direktive (EU) 2015/2366)

DD/MM/GGGG

16)

Platne usluge koje će se pružati

1.

☐ Usluge kojima se omogućuju gotovinske uplate na račune za obavljanje platnog prometa te svi poslovi vođenja računa za obavljanje platnog prometa.

2.

☐ Usluge kojima se omogućuje podizanje gotovine s računa za obavljanje platnog prometa te svi poslovi vođenja računa za obavljanje platnog prometa.

3.

Izvršenje platnih transakcija, uključujući prijenos sredstava na računu za obavljanje platnog prometa kod korisnikova pružatelja platnih usluga ili kod drugog pružatelja platnih usluga:

a)

izvršenje izravnog terećenja uključujući jednokratna izravna terećenja ☐

b)

izvršenje platnih transakcija preko platnih kartica ili sličnih uređaja ☐

c)

izvršenje kreditnih transfera, uključujući trajne naloge ☐

4.

Izvršenje platnih transakcija kod kojih su novčana sredstva pokrivena kreditnom linijom za korisnika platnih usluga:

a)

izvršenje izravnog terećenja uključujući jednokratna izravna terećenja ☐

b)

izvršenje platnih transakcija platnim karticama ili sličnim uređajima ☐

c)

izvršenje kreditnih transfera, uključujući trajne naloge ☐

Uključujući odobravanje kredita u skladu s člankom 18. stavkom 4. Direktive (EU) 2015/2366: ☐ da ☐ ne

5.

☐ Izdavanje platnih instrumenata

☐ Prihvaćanje platnih transakcija

Uključujući odobravanje kredita u skladu s člankom 18. stavkom 4. Direktive (EU) 2015/2366: ☐ da ☐ ne

6.

☐ Novčane doznake

7.

☐ Usluge iniciranja plaćanja

8.

☐ Usluge pružanja informacija o računu

17)

Usluge e-novca koje će se pružati (odnosi se samo na institucije za e-novac)

☐ Izdavanje elektroničkog novca

☐ Raspodjela i/ili otkup e-novca

18)

U slučaju eksternalizacije operativnih funkcija usluga platnog prometa/e-novca:

a.

naziv i adresa subjekta kojem će se eksternalizirati operativne funkcije

b.

kontaktni podaci (adresa e-pošte i telefonski broj) osobe za kontakt u subjektu kojem će se eksternalizirati operativne funkcije

c.

vrsta i iscrpan opis eksternaliziranih operativnih funkcija

 


PRILOG VI.

Obrazac za obavješćivanje za razmjenu informacija o početku prekograničnog poslovanja podružnice/zastupnika/distributera institucija za platni promet i institucija za e-novac

Početak poslovanja

1)

Matična država članica

 

2)

Naziv nadležnog tijela matične države članice

 

3)

Datum prvotnog zahtjeva u skladu s Prilogom II., III. ili IV.

 

4)

Država članica u kojoj će podružnica/zastupnik/distributer započeti s poslovanjem

 

5)

Vrsta institucije

☐ Institucija za platni promet

☐ Institucija za e-novac

6)

Naziv institucije za platni promet/institucije za e-novac

 

7)

Adresa mjesta uprave institucije za platni promet/institucije za e-novac

 

8)

Jedinstveni identifikacijski broj institucije za platni promet/institucije za e-novac u formatu matične države članice kako je navedeno u Prilogu I. (ako je potrebno)

 

9)

Identifikator pravne osobe (LEI) institucije za platni promet/institucije za e-novac (ako je dostupan)

 

10)

Broj odobrenja za rad institucije za platni promet/institucije za e-novac u matičnoj državi članici (ako je potrebno)

 

11)

Vrsta odobrenja za prekogranično poslovanje

☐ Podružnica

☐ Zastupnik

☐ Distributer

12)

Za zastupnike/distributere

a.

Ako je pravna osoba:

i.

Naziv:

ii.

Jedinstveni identifikacijski broj u formatu države članice u kojoj se zastupnik/distributer nalazi kako je navedeno u Prilogu I. (ako je potrebno)

iii.

Identifikator pravne osobe (LEI) zastupnika/distributera (ako je dostupan)

iv.

Telefonski broj

b.

Ako je fizička osoba:

i.

Ime i prezime, mjesto i datum rođenja

ii.

Jedinstveni identifikacijski broj u formatu države članice u kojoj se zastupnik/distributer nalazi kako je navedeno u Prilogu I. (ako je potrebno)

13)

Za zastupnike i podružnice, datum upisa u registar nadležnih tijela matične države članice.

DD/MM/GGGG

14)

Datum početka rada podružnice/zastupnika/distributera (za zastupnike i podružnice, datum ne smije prethoditi datumu upisa zastupnika/podružnice u registar matične države članice, kako je navedeno u članku 28. stavku 3. Direktive (EU) 2015/2366)

DD/MM/GGGG


11.11.2017   

HR

Službeni list Europske unije

L 294/26


DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2017/2056

оd 22. kolovoza 2017.

o izmjeni Delegirane uredbe Komisije (EU) br. 522/2014 o dopuni Uredbe (EU) br. 1301/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu detaljnih pravila o načelima za odabir inovativnih mjera i upravljanje njima u području održivog urbanog razvoja koje podupire Europski fond za regionalni razvoj

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 1301/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o Europskom fondu za regionalni razvoj i o posebnim odredbama o cilju „Ulaganje za rast i radna mjesta” te stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 1080/2006 (1), a posebno njezin članak 8. stavak 3.,

budući da:

(1)

Delegiranom uredbom Komisije (EU) br. 522/2014 (2) utvrđuje se da se inovativne mjere provode u roku od najviše tri godine. Međutim, može biti potrebno dulje razdoblje kako bi gradska tijela mogla provesti cjelovito ispitivanje svih aspekata predloženih inovativnih rješenja, prikupiti rezultate i osigurati prenosivost rješenja drugim gradskim tijelima u Uniji.

(2)

Kako bi se osiguralo dovoljno vremena za potpunu provedbu složenih inovativnih rješenja, tako da se dodana vrijednost inovativnih mjera može u cijelosti ostvariti, rok utvrđen u Delegiranoj uredbi (EU) br. 522/2014 potrebno je produljiti za jednu godinu.

(3)

Delegiranu uredbu (EU) br. 522/2014 trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti.

(4)

Kako bi se osiguralo da će se izmjena Delegirane uredbe (EU) br. 522/2014 primjenjivati u kontekstu sljedećeg poziva planiranog za prosinac 2017., ova bi Uredba trebala stupiti na snagu sljedećeg dana od dana objave,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

U članku 2. Delegirane uredbe (EU) br. 522/2014 stavak 6. zamjenjuje se sljedećim:

„6.   Sve inovativne mjere provode se u roku od najviše četiri godine.”

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu sljedećeg dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 22. kolovoza 2017.

Za Komisiju

Predsjednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  SL L 347, 20.12.2013., str. 289.

(2)  Delegirana uredba Komisije (EU) br. 522/2014 оd 11. ožujka 2014. o dopuni Uredbe (EU) br. 1301/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu detaljnih pravila o načelima za odabir inovativnih mjera i upravljanje njima u području održivog urbanog razvoja koje podupire Europski fond za regionalni razvoj (SL L 148, 20.5.2014., str. 1.).


11.11.2017   

HR

Službeni list Europske unije

L 294/27


PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2017/2057

оd 10. studenoga 2017.

o neodobrenju tvari Achillea millefolium L. kao osnovne tvari u skladu s Uredbom (EZ) br. 1107/2009 Europskog parlamenta i Vijeća o stavljanju na tržište sredstava za zaštitu bilja

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EZ) br. 1107/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 21. listopada 2009. o stavljanju na tržište sredstava za zaštitu bilja i stavljanju izvan snage direktiva Vijeća 79/117/EEZ i 91/414/EEZ (1), a posebno njezin članak 23. stavak 5. u vezi s člankom 13. stavkom 2.,

budući da:

(1)

U skladu s člankom 23. stavkom 3. Uredbe (EZ) br. 1107/2009 Komisija je 10. srpnja 2015. primila zahtjev od subjekta Institut Technique de l'Agriculture Biologique (ITAB) za odobrenje Millefolii herba kao osnovne tvari. Uz navedeni zahtjev priložene su tražene informacije iz članka 23. stavka 3. drugog podstavka Uredbe (EZ) br. 1107/2009.

(2)

Komisija je od Europske agencije za sigurnost hrane („Agencija”) zatražila znanstvenu pomoć. Agencija je 29. rujna 2016. Komisiji dostavila tehničko izvješće o predmetnoj tvari (2). Komisija je Stalnom odboru za bilje, životinje, hranu i hranu za životinje 24. siječnja 2017. dostavila izvješće o pregledu (3) i nacrt ove Uredbe o neodobrenju tvari Millefolii herba te pripremila njihove završne verzije za sastanak tog odbora održan 6. listopada 2017.

(3)

Tijekom savjetovanja koje je organizirala Agencija podnositelj zahtjeva izmijenio je naziv osnovne tvari u Achillea millefolium L.

(4)

Dokumentacija koju je dostavio podnositelj zahtjeva ne pokazuje da tvar Achillea millefolium L. ispunjava kriterije za hranu iz članka 2. Uredbe (EZ) br. 178/2002 Europskog parlamenta i Vijeća (4).

(5)

U tehničkom izvješću Agencije navedene su određene bojazni u pogledu izlaganja infuziji i sastojcima alfa- i beta-tujonu, kamforu i 1,8-cineolu, posebno pri uporabi kao pesticid. Navedene su bojazni u pogledu mogućih štetnih učinaka na trudnice i na parametre sperme te u pogledu mogućnosti uzrokovanja poremećaja endokrinog sustava. Kao posljedica toga, procjena rizika za gospodarske subjekte, radnike, druge prisutne osobe, potrošače i neciljne organizme nije mogla biti dovršena.

(6)

Komisija je pozvala podnositelja zahtjeva da podnese svoje primjedbe o tehničkom izvješću Agencije i o nacrtu izvješća o pregledu. Podnositelj zahtjeva podnio je primjedbe, koje su detaljno pregledane.

(7)

Međutim, unatoč argumentima koje je iznio podnositelj zahtjeva, bojazni u pogledu tvari ne mogu se ukloniti.

(8)

Stoga, kako je navedeno u Komisijinu izvješću o pregledu, nije utvrđeno da su zahtjevi iz članka 23. Uredbe (EZ) br. 1107/2009 ispunjeni. Stoga je primjereno ne odobriti tvar Achillea millefolium L. kao osnovnu tvar.

(9)

Ovom se Uredbom ne dovodi u pitanje ponovno podnošenje zahtjeva za odobrenje tvari Achillea millefolium L. kao osnovne tvari u skladu s člankom 23. stavkom 3. Uredbe (EZ) br. 1107/2009.

(10)

Mjere predviđene ovom Uredbom u skladu su s mišljenjem Stalnog odbora za bilje, životinje, hranu i hranu za životinje,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Tvar Achillea millefolium L. ne odobrava se kao osnovna tvar.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 10. studenoga 2017.

Za Komisiju

Predsjednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  SL L 309, 24.11.2009., str. 1.

(2)  Technical report on the outcome of the consultation with Member States and EFSA on the basic substance application for Millefolii herba – Yarrow infusion for use in plant protection as fungicide and insecticide on various crops and to prevent freezing (Tehničko izvješće o rezultatima savjetovanja s državama članicama i EFSA-om o zahtjevu za odobrenje tvari Millefolii herba – infuzija stolisnika kao osnovne tvari za uporabu u sredstvima za zaštitu bilja kao fungicid i insekticid na raznim kulturama i za sprečavanje smrzavanja). EFSA, povezana publikacija 2016:EN-1093.

(3)  http://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/eu-pesticides-database/public/?event=activesubstance.selection&language=EN.

(4)  Uredba (EZ) br. 178/2002 Europskog parlamenta i Vijeća od 28. siječnja 2002. o utvrđivanju općih načela i uvjeta zakona o hrani, osnivanju Europske agencije za sigurnost hrane te utvrđivanju postupaka u područjima sigurnosti hrane (SL L 31, 1.2.2002., str. 1.).


11.11.2017   

HR

Službeni list Europske unije

L 294/29


PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2017/2058

оd 10. studenoga 2017.

o izmjeni Provedbene uredbe (EU) 2016/6 o uvođenju posebnih uvjeta kojima se uređuje uvoz hrane za životinje i hrane podrijetlom ili poslane iz Japana nakon nesreće u nuklearnoj elektrani Fukushima

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EZ) br. 178/2002 Europskog parlamenta i Vijeća od 28. siječnja 2002. o utvrđivanju općih načela i uvjeta zakona o hrani, osnivanju Europske agencije za sigurnost hrane te utvrđivanju postupaka u područjima sigurnosti hrane (1), a posebno njezin članak 53. stavak 1. točku (b) podtočku ii.,

budući da:

(1)

Člankom 53. Uredbe (EZ) br. 178/2002 predviđena je mogućnost donošenja odgovarajućih hitnih mjera Unije za hranu i hranu za životinje uvezene iz treće zemlje radi zaštite javnog zdravlja, zdravlja životinja ili zaštite okoliša kad se taj rizik ne može na zadovoljavajući način ukloniti mjerama koje su pojedinačno poduzele države članice.

(2)

Nakon nesreće u nuklearnoj elektrani Fukushima 11. ožujka 2011. Komisija je obaviještena da su razine radionuklida u određenim prehrambenim proizvodima podrijetlom iz Japana premašuju razine djelovanja u hrani koje se primjenjuju u Japanu. Ta kontaminacija može predstavljati prijetnju javnom zdravlju i zdravlju životinja u Uniji te je stoga donesena Provedbena uredba Komisije (EU) br. 297/2011 (2). Ta je Uredba zamijenjena Provedbenom uredbom Komisije (EU) br. 961/2011 (3) koja je poslije zamijenjena Provedbenom uredbom Komisije (EU) br. 284/2012 (4). Ta je Uredba zamijenjena Provedbenom uredbom Komisije (EU) br. 996/2012 (5) koja je poslije zamijenjena Provedbenom uredbom Komisije (EU) br. 322/2014 (6), a ona je potom zamijenjena Provedbenom uredbom Komisije (EU) 2016/6 (7).

(3)

Budući da je Provedbenom uredbom (EU) 2016/6 predviđeno da se u njoj navedene mjere preispitaju do 30. lipnja 2016. te kako bi se uzelo u obzir daljnji razvoj situacije i podatke o pojavi radioaktivnosti u hrani za životinje i hrani za 2015. i 2016., potrebno je izmijeniti Provedbenu uredbu (EU) b2016/6.

(4)

Uredbom Vijeća (Euratom) 2016/52 (8) stavljaju se izvan snage Uredba Vijeća (Euratom) br. 3954/87 (9) i Uredba Komisije (Euratom) br. 770/90 (10) te je stoga primjereno na odgovarajući način izmijeniti upućivanja na te uredbe.

(5)

Postojeće mjere preispitane su i u obzir se uzelo više od 132 000 podataka o pojavi radioaktivnosti u hrani za životinje i hrani osim govedine te više od 527 000 podataka o pojavi radioaktivnosti u govedini koje su japanska nadležna tijela dostavila o petoj i šestoj sezoni uzgoja nakon nesreće (od siječnja 2015. do prosinca 2016.).

(6)

Podaci koje su dostavila japanska nadležna tijela dokazuju da tijekom pete i šeste sezone uzgoja nakon nesreće nije zabilježeno premašivanje maksimalnih razina radioaktivnosti u hrani za životinje i hrani podrijetlom iz Akite te više nije potrebno zahtijevati da se prije izvoza u Uniju provede uzorkovanje i analiza hrane za životinje i hrane podrijetlom iz prefekture Akita u pogledu pojave radioaktivnosti.

(7)

Uzimajući u obzir podatke o pojavi koje su dostavila japanska nadležna tijela za 2014., 2015. i 2016., u pogledu hrane za životinje i prehrambenih proizvoda podrijetlom iz prefekture Fukushima potrebno je ukinuti zahtjev za uzorkovanje i analizu prije izvoza u Uniju za rižu i proizvode dobivene od nje. Za ostalu hranu za životinje i hranu podrijetlom iz te prefekture potrebno je zadržati zahtjev za uzorkovanje i analizu prije izvoza u Uniju.

(8)

U pogledu prefektura Gunma, Ibaraki, Tochigi, Iwate i Chiba trenutačno se zahtijevaju uzorkovanje i analiza gljiva, ribe i proizvoda ribarstva te određenog jestivog divljeg bilja, njihovih prerađevina i proizvoda koji se iz njih dobivaju prije njihova izvoza u Uniju. Podaci o pojavi za petu i šestu sezonu uzgoja dokazuju da za određeni broj tih proizvoda za prehranu životinja i prehrambenih proizvoda više nije potrebno zahtijevati uzorkovanje i analizu prije njihova izvoza u Uniju.

(9)

U pogledu prefektura Gunma, Ibaraki, Tochigi, Iwate i Chiba trenutačno se zahtijevaju uzorkovanje i analiza gljiva, ribe i proizvoda ribarstva te određenog jestivog divljeg bilja, njihovih prerađevina i proizvoda koji se iz njih dobivaju prije njihova izvoza u Uniju. Podaci o pojavi za petu i šestu sezonu uzgoja dokazuju da više nije potrebno zahtijevati uzorkovanje i analizu hrane za životinje i hrane podrijetlom iz prefekture Akita te da više nije potrebno zahtijevati uzorkovanje i analizu određenog jestivog divljeg bilja iz prefektura Yamagata i Nagano prije njegova izvoza u Uniju.

(10)

Podaci o pojavi za petu i šestu sezonu uzgoja dokazuju da je potrebno zadržati zahtjev za uzorkovanje i analizu gljiva podrijetlom iz prefektura Shizuoka, Yamanashi i Niigata prije njihova izvoza u Uniju.

(11)

Uzimajući u obzir podatke o pojavi iz pete i šeste sezone uzgoja, odredbe Provedbene uredbe (EU) 2016/6 potrebno je strukturirati tako da se zajedno grupiraju prefekture iz kojih se mora uzorkovati i analizirati ista hrana za životinje i hrana prije njihova izvoza u Uniju.

(12)

Kontrole koje se obavljaju pri uvozu pokazuju da japanska nadležna tijela pravilno provode posebne uvjete predviđene zakonodavstvom Unije, a nesukladnosti u kontroli pri uvozu nije bilo više od pet godina. Stoga je primjereno zadržati nisku učestalost kontrola pri uvozu.

(13)

Potrebno je predvidjeti preispitivanje odredaba Provedbene uredbe (EU) 2016/6 kad budu dostupni rezultati uzorkovanja i analiza prisutnosti radioaktivnosti u hrani za životinje i hrani u sedmoj i osmoj sezoni uzgoja nakon nesreće (2017. i 2018.), odnosno do 30. lipnja 2019.

(14)

Provedbenu uredbu (EU) 2016/6 trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti.

(15)

Mjere predviđene ovom Uredbom u skladu su s mišljenjem Stalnog odbora za bilje, životinje, hranu i hranu za životinje,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Provedbena uredba (EU) 2016/6 mijenja se kako slijedi:

1.

U članku 1. uvodna rečenica zamjenjuje se sljedećim:

„Ova se Uredba primjenjuje na hranu za životinje i hranu, uključujući manje važnu hranu, u smislu članka 1. Uredbe Vijeća (Euratom) 2016/52 (*1) (dalje u tekstu „proizvodi”) podrijetlom ili poslane iz Japana, izuzevši:

(*1)  SL L 13, 20.1.2016., str. 2.”"

2.

Članak 5. mijenja se kako slijedi:

(a)

stavak 1. zamjenjuje se sljedećim:

„1.   Uz svaku pošiljku hrane za životinje i hrane navedene i razvrstane u oznake KN u Prilogu II. i složene hrane za životinje i hrane koja sadržava više od 50 % te hrane za životinje i hrane podrijetlom ili poslane iz Japana mora se priložiti valjana izvorna izjava sastavljena i potpisana u skladu s člankom 6.”;

(b)

točka (c) stavka 3. zamjenjuje se sljedećim:

„(c)

proizvod se otprema iz, ali ne potječe iz jedne od prefektura navedenih u Prilogu II. za koje se zahtijeva uzorkovanje i analiza tog proizvoda i nije bio izložen radioaktivnosti tijekom prolaska ili prerade; ili”;

(c)

stavak 4. zamjenjuje se sljedećim:

„4.   Uz ribu i proizvode ribarstva iz Priloga II. ulovljene ili ubrane u obalnim vodama prefektura Fukushima, Gunma, Tochigi, Miyagi, Ibaraki, Chiba ili Iwate prilaže se izjava iz stavka 1. i analitičko izvješće koje sadržava rezultate uzorkovanja i analize, bez obzira na to gdje se takvi proizvodi istovaruju”.

3.

Članak 14. zamjenjuje se sljedećim:

„Članak 14.

Preispitivanje

Ova Uredba preispituje se do 30. lipnja 2019.”

4.

Prilog I. zamjenjuje se tekstom iz Priloga I. ovoj Uredbi.

5.

Prilog II. zamjenjuje se tekstom iz Priloga II. ovoj Uredbi.

6.

Prilog III. zamjenjuje se tekstom iz Priloga III. ovoj Uredbi.

Članak 2.

Prijelazna odredba

Pošiljke hrane za životinje i hrane obuhvaćene područjem primjene Provedbene uredbe (EU) 2016/6 koje su iz Japana izašle prije stupanja na snagu ove Uredbe smiju se uvesti u Uniju uz uvjete utvrđene u Provedbenoj uredbi (EU) 2016/6 prije njezine izmjene ovom Uredbom.

Članak 3.

Stupanje na snagu

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 10. studenoga 2017.

Za Komisiju

Predsjednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  SL L 31, 1.2.2002., str. 1.

(2)  Provedbena uredba Komisije (EU) br. 297/2011 od 25. ožujka 2011. o uvođenju posebnih uvjeta kojima se uređuje uvoz hrane za životinje i hrane podrijetlom ili poslane iz Japana nakon nesreće u nuklearnoj elektrani Fukushima (SL L 80, 26.3.2011., str. 5.).

(3)  Provedbena uredba Komisije (EU) br. 961/2011 od 27. rujna 2011. o uvođenju posebnih uvjeta kojima se uređuje uvoz hrane za životinje i hrane podrijetlom ili poslane iz Japana nakon nesreće u nuklearnoj elektrani Fukushima i o stavljanju izvan snage Uredbe (EU) br. 297/2011. (SL L 252, 28.9.2011., str. 10.).

(4)  Provedbena uredba Komisije (EU) br. 284/2012 od 29. ožujka 2012. o uvođenju posebnih uvjeta kojima se uređuje uvoz hrane za životinje i hrane podrijetlom ili poslane iz Japana nakon nesreće u nuklearnoj elektrani Fukushima i o stavljanju izvan snage Provedbene uredbe (EU) br. 961/2011. (SL L 92, 30.3.2012., str. 16.).

(5)  Provedbena uredba Komisije (EU) br. 996/2012 od 26. listopada 2012. o propisivanju posebnih pravila za uvoz hrane i hrane za životinje podrijetlom ili isporučene iz Japana nakon incidenta u nuklearnoj elektrani Fukushima i o stavljanju izvan snage Provedbene uredbe (EU) br. 284/2012 (SL L 299, 27.10.2012., str. 31.).

(6)  Provedbena uredba Komisije (EU) br. 322/2014 od 28. ožujka 2014. o uvođenju posebnih uvjeta kojima se uređuje uvoz hrane za životinje i hrane podrijetlom ili poslanih iz Japana nakon nesreće u nuklearnoj elektrani Fukushima (SL L 95, 29.3.2014., str. 1.).

(7)  Provedbena uredba Komisije (EU) 2016/6 od 5. siječnja 2016. o uvođenju posebnih uvjeta kojima se uređuje uvoz hrane za životinje i hrane podrijetlom ili poslane iz Japana nakon nesreće u nuklearnoj elektrani Fukushima i o stavljanju izvan snage Provedbene uredbe (EU) br. 322/2014. (SL L 3, 6.1.2016., str. 5.).

(8)  Uredba Vijeća (Euratom) 2016/52 od 15. siječnja 2016. o utvrđivanju najviših dopuštenih razina radioaktivnog onečišćenja hrane i hrane za životinje nakon nuklearne nesreće ili bilo kojeg drugog slučaja radiološke opasnosti i o stavljanju izvan snage Uredbe (Euratom) br. 3954/87 i uredaba Komisije (Euratom) br. 944/89 i (Euratom) br. 770/90 (SL L 13, 20.1.2016., str. 2.).

(9)  Uredba Vijeća (Euratom) br. 3954/87 od 22. prosinca 1987. o utvrđivanju najvećih dopuštenih razina radioaktivne kontaminacije prehrambenih proizvoda i hrane za životinje nakon nuklearne nesreće ili bilo koje druge radiološke opasnosti (SL L 371, 30.12.1987., str. 11.).

(10)  Uredba Vijeća (Euratom) br. 770/90 od 29. ožujka 1990. o utvrđivanju najvećih dopuštenih razina radioaktivne kontaminacije prehrambenih proizvoda i hrane za životinje nakon nuklearne nesreće ili bilo koje druge radiološke opasnosti (SL L 83, 30.3.1990., str. 78.).


PRILOG I.

PRILOG I.

Najveće dopuštene razine za hranu  (1) (Bq/kg) predviđene japanskim zakonodavstvom

 

Hrana za dojenčad i malu djecu

Mlijeko i napitci na mliječnoj osnovi

Mineralna voda i slična pića i čaj dobiven od nefermentiranih listova

Ostala hrana

Zbroj cezija-134 i cezija-137

50 (2)

50 (2)

10 (2)

100 (2)


Najveće dopuštene razine za hranu  (3) (Bq/kg) predviđene japanskim zakonodavstvom

 

Hrana za stoku i konje

Hrana za svinje

Hrana za perad

Hrana za ribu (5)

Zbroj cezija-134 i cezija-137

100 (4)

80 (4)

160 (4)

40 (4)


(1)  Za sušene proizvode namijenjene potrošnji u rekonstituiranom stanju najveće se razine primjenjuju na rekonstituirani proizvod kakav je spreman za potrošnju.

Za sušene gljive primjenjuje se rekonstituirajući faktor 5.

Za čaj se najveća dopuštena razina primjenjuje na oparak od nefermentiranih listića čaja. Za sušeni je čaj faktor prerade 50 i zato se najvećom dopuštenom razinom od 500 Bq/kg za sušene listiće čaja osigurava da razina u oparku čaja ne premašuje najveću dopuštenu razinu od 10 Bq/kg.

(2)  Kako bi se osigurala usklađenost s najvećim dopuštenim razinama koje se trenutačno primjenjuju u Japanu, ove vrijednosti privremeno zamjenjuju vrijednosti utvrđene Uredbom (Euratom) 2016/52.

(3)  Najveće se razine odnose na hranu za životinje s udjelom vlage od 12 %.

(4)  Kako bi se osigurala usklađenost s najvećim dopuštenim razinama koje se trenutačno primjenjuju u Japanu, ove vrijednosti privremeno zamjenjuju vrijednosti utvrđene Uredbom (Euratom) 2016/52.

(5)  Uz izuzeće hrane za ukrasne ribice.


PRILOG II.

PRILOG II.

Hrana za životinje i hrana za koje se zahtijeva uzorkovanje i analiza na prisutnost cezija-134 i cezija-137 prije izvoza u Uniju

(a)

proizvodi podrijetlom iz prefekture Fukushima:

gljive i od njih dobiveni proizvodi razvrstani u oznake KN 0709 51 00, 0709 59, 0710 80 61, 0710 80 69, 0711 51 00, 0711 59 00, 0712 31 00, 0712 32 00, 0712 33 00, ex 0712 39 00, 2003 10, 2003 90 i ex 2005 99 80,

riba i proizvodi ribarstva razvrstani u oznake KN 0302, 0303, 0304, 0305, 0308, 1504 10, 1504 20, 1604 uz iznimku:

japanskog gofa (Seriola quinqueradiata) i žutorepog gofa (Seriola lalandi) razvrstanih u oznake KN ex 0302 89 90, ex 0303 89 90, ex 0304 49 90, ex 0304 59 90, ex 0304 89 90, ex 0304 99 99, ex 0305 10 00, ex 0305 20 00, ex 0305 39 90, ex 0305 49 80, ex 0305 59 85, ex 0305 69 80, ex 0305 72 00, ex 0305 79 00, ex 1504 10, ex 1504 20, ex 1604 19 91, ex 1604 19 97 i ex 1604 20 90,

gofa (Seriola dumerili) razvrstanog u oznake KN ex 0302 89 90, ex 0303 89 90, ex 0304 49 90, ex 0304 59 90, ex 0304 89 90, ex 0304 99 99, ex 0305 10 00, ex 0305 20 00, ex 0305 39 90, ex 0305 49 80, ex 0305 59 85, ex 0305 69 80, ex 0305 72 00, ex 0305 79 00, ex 1504 10, ex 1504 20, ex 1604 19 91, ex 1604 19 97 i ex 1604 20 90,

japanskog pagra (Pagrus major) razvrstanog u oznake KN 0302 85 90, ex 0304 49 90, ex 0304 59 90, ex 0304 89 90, ex 0304 99 99, ex 0305 10 00, ex 0305 20 00, ex 0305 39 90, ex 0305 49 80, ex 0305 59 85, ex 0305 69 80, ex 0305 72 00, ex 0305 79 00, ex 1504 10, ex 1504 20, ex 1604 19 91, ex 1604 19 97 i ex 1604 20 90,

šnjurka (Pseudocaranx dentex) razvrstanog u oznake KN ex 0302 49 90, ex 0303 89 90, ex 0304 49 90, ex 0304 59 90, ex 0304 89 90, ex 0304 99 99, ex 0305 10 00, ex 0305 20 00, ex 0305 39 90, ex 0305 49 80, ex 0305 59 85, ex 0305 69 80, ex 0305 72 00, ex 0305 79 00, ex 1504 10, ex 1504 20, ex 1604 19 91, ex 1604 19 97 i ex 1604 20 90,

sjevernopacifičke tune (Thunnus orientalis) razvrstane u oznake KN ex 0302 35, ex 0303 45, ex 0304 49 90, ex 0304 59 90, ex 0304 89 90, ex 0304 99 99, ex 0305 10 00, ex 0305 20 00, ex 0305 39 90, ex 0305 49 80, ex 0305 59 85, ex 0305 69 80, ex 0305 72 00, ex 0305 79 00, ex 1504 10, ex 1504 20, ex 1604 19 91, ex 1604 19 97 i ex 1604 20 90,

lokarde (Scomber japonicus) razvrstane u oznake KN ex 0302 44 00, ex 0303 54 10, ex 0304 49 90, ex 0304 59 90, ex 0304 89 49, ex 0304 99 99, ex 0305 10 00, ex 0305 20 00, ex 0305 39 90, ex 0305 49 30, ex 0305 54 90, ex 0305 69 80, ex 0305 72 00, ex 0305 79 00, ex 1504 10, ex 1504 20, 1604 15 i ex 1604 20 50,

soja i od nje dobiveni proizvodi razvrstani u oznake KN 1201 90 00, 1208 10 00 i 1507,

veliki lopuh ili japanski lopuh (fuki) (Petasites japonicus) i od njega dobiveni proizvodi razvrstani u oznake KN ex 0709 99, ex 0710 80, ex 0711 90 i ex 0712 90,

Aralia spp. i od nje dobiveni proizvodi razvrstani u oznake KN ex 0709 99, ex 0710 80, ex 0711 90 i ex 0712 90,

bambusovi izdanci (Phyllostacys pubescens) i od njih dobiveni proizvodi razvrstani u oznake KN ex 0709 99, ex 0710 80, ex 0711 90, ex 0712 90, ex 2004 90 i 2005 91 00,

orlova paprat (Pteridium aquilinum) i od nje dobiveni proizvodi razvrstani u oznake KN ex 0709 99, ex 0710 80, ex 0711 90 i ex 0712 90,

koshiabura (izdanak biljke Eleuterococcus sciadophylloides) i od nje dobiveni proizvodi razvrstani u oznake KN ex 0709 99, ex 0710 80, ex 0711 90 i ex 0712 90,

japanska kraljevska paprat (Osmunda japonica) i od nje dobiveni proizvodi razvrstani u oznake KN ex 0709 99, ex 0710 80, ex 0711 90 i ex 0712 90,

nojeva paprat (Matteuccia struthioptheris) i od nje dobiveni proizvodi razvrstani u oznake KN ex 0709 99, ex 0710 80, ex 0711 90 i ex 0712 90,

(japanska) Kaki jabuka (Diospyrossp.) i od nje dobiveni proizvodi razvrstani u oznake KN 0810 70 00, ex 0811 90, ex 0812 90 i ex 0813 50;

(b)

proizvodi podrijetlom iz prefekture Miyagi:

gljive i od njih dobiveni proizvodi razvrstani u oznake KN 0709 51 00, 0709 59, 0710 80 61, 0710 80 69, 0711 51 00, 0711 59 00, 0712 31 00, 0712 32 00, 0712 33 00, ex 0712 39 00, 2003 10, 2003 90 i ex 2005 99 80,

riba i proizvodi ribarstva razvrstani u oznake KN 0302, 0303, 0304, 0305, 0308, 1504 10, 1504 20, 1604 uz iznimku:

japanskog gofa (Seriola quinqueradiata) i žutorepog gofa (Seriola lalandi) razvrstanih u oznake KN ex 0302 89 90, ex 0303 89 90, ex 0304 49 90, ex 0304 59 90, ex 0304 89 90, ex 0304 99 99, ex 0305 10 00, ex 0305 20 00, ex 0305 39 90, ex 0305 49 80, ex 0305 59 85, ex 0305 69 80, ex 0305 72 00, ex 0305 79 00, ex 1504 10, ex 1504 20, ex 1604 19 91, ex 1604 19 97 i ex 1604 20 90,

gofa (Seriola dumerili) razvrstanog u oznake KN ex 0302 89 90, ex 0303 89 90, ex 0304 49 90, ex 0304 59 90, ex 0304 89 90, ex 0304 99 99, ex 0305 10 00, ex 0305 20 00, ex 0305 39 90, ex 0305 49 80, ex 0305 59 85, ex 0305 69 80, ex 0305 72 00, ex 0305 79 00, ex 1504 10, ex 1504 20, ex 1604 19 91, ex 1604 19 97 i ex 1604 20 90,

japanskog pagra (Pagrus major) razvrstanog u oznake KN 0302 85 90, ex 0304 49 90, ex 0304 59 90, ex 0304 89 90, ex 0304 99 99, ex 0305 10 00, ex 0305 20 00, ex 0305 39 90, ex 0305 49 80, ex 0305 59 85, ex 0305 69 80, ex 0305 72 00, ex 0305 79 00, ex 1504 10, ex 1504 20, ex 1604 19 91, ex 1604 19 97 i ex 1604 20 90,

šnjurka (Pseudocaranx dentex) razvrstanog u oznake KN ex 0302 49 90, ex 0303 89 90, ex 0304 49 90, ex 0304 59 90, ex 0304 89 90, ex 0304 99 99, ex 0305 10 00, ex 0305 20 00, ex 0305 39 90, ex 0305 49 80, ex 0305 59 85, ex 0305 69 80, ex 0305 72 00, ex 0305 79 00, ex 1504 10, ex 1504 20, ex 1604 19 91, ex 1604 19 97 i ex 1604 20 90,

sjevernopacifičke tune (Thunnus orientalis) razvrstane u oznake KN ex 0302 35, ex 0303 45, ex 0304 49 90, ex 0304 59 90, ex 0304 89 90, ex 0304 99 99, ex 0305 10 00, ex 0305 20 00, ex 0305 39 90, ex 0305 49 80, ex 0305 59 85, ex 0305 69 80, ex 0305 72 00, ex 0305 79 00, ex 1504 10, ex 1504 20, ex 1604 19 91, ex 1604 19 97 i ex 1604 20 90,

lokarde (Scomber japonicus) razvrstane u oznake KN ex 0302 44 00, ex 0303 54 10, ex 0304 49 90, ex 0304 59 90, ex 0304 89 49, ex 0304 99 99, ex 0305 10 00, ex 0305 20 00, ex 0305 39 90, ex 0305 49 30, ex 0305 54 90, ex 0305 69 80, ex 0305 72 00, ex 0305 79 00, ex 1504 10, ex 1504 20, 1604 15 i ex 1604 20 50,

Aralia spp. i od nje dobiveni proizvodi razvrstani u oznake KN ex 0709 99, ex 0710 80, ex 0711 90 i ex 0712 90,

bambusovi izdanci (Phyllostacys pubescens) i od njih dobiveni proizvodi razvrstani u oznake KN ex 0709 99, ex 0710 80, ex 0711 90, ex 0712 90, ex 2004 90 i 2005 91 00,

orlova paprat (Pteridium aquilinum) i od nje dobiveni proizvodi razvrstani u oznake KN ex 0709 99, ex 0710 80, ex 0711 90 i ex 0712 90,

koshiabura (izdanak biljke Eleuterococcus sciadophylloides) i od nje dobiveni proizvodi razvrstani u oznake KN ex 0709 99, ex 0710 80, ex 0711 90 i ex 0712 90,

japanska kraljevska paprat (Osmunda japonica) i od nje dobiveni proizvodi razvrstani u oznake KN ex 0709 99, ex 0710 80, ex 0711 90 i ex 0712 90,

nojeva paprat (Matteuccia struthioptheris) i od nje dobiveni proizvodi razvrstani u oznake KN ex 0709 99, ex 0710 80, ex 0711 90 i ex 0712 90;

(c)

proizvodi podrijetlom iz prefekture Nagano:

gljive i od njih dobiveni proizvodi razvrstani u oznake KN 0709 51 00, 0709 59, 0710 80 61, 0710 80 69, 0711 51 00, 0711 59 00, 0712 31 00, 0712 32 00, 0712 33 00, ex 0712 39 00, 2003 10, 2003 90 i ex 2005 99 80,

Aralia spp. i od nje dobiveni proizvodi razvrstani u oznake KN ex 0709 99, ex 0710 80, ex 0711 90 i ex 0712 90,

koshiabura (izdanak biljke Eleuterococcus sciadophylloides) i od nje dobiveni proizvodi razvrstani u oznake KN ex 0709 99, ex 0710 80, ex 0711 90 i ex 0712 90,

japanska kraljevska paprat (Osmunda japonica) i od nje dobiveni proizvodi razvrstani u oznake KN ex 0709 99, ex 0710 80, ex 0711 90 i ex 0712 90,

nojeva paprat (Matteuccia struthioptheris) i od nje dobiveni proizvodi razvrstani u oznake KN ex 0709 99, ex 0710 80, ex 0711 90 i ex 0712 90;

(d)

proizvodi podrijetlom iz prefektura Gunma, Ibaraki, Tochigi, Chiba ili Iwate:

gljive i od njih dobiveni proizvodi razvrstani u oznake KN 0709 51 00, 0709 59, 0710 80 61, 0710 80 69, 0711 51 00, 0711 59 00, 0712 31 00, 0712 32 00, 0712 33 00, ex 0712 39 00, 2003 10, 2003 90 i ex 2005 99 80,

riba i proizvodi ribarstva razvrstani u oznake KN 0302, 0303, 0304, 0305, 0308, 1504 10, 1504 20, 1604 uz iznimku:

japanskog gofa (Seriola quinqueradiata) i žutorepog gofa (Seriola lalandi) razvrstanih u oznake KN ex 0302 89 90, ex 0303 89 90, ex 0304 49 90, ex 0304 59 90, ex 0304 89 90, ex 0304 99 99, ex 0305 10 00, ex 0305 20 00, ex 0305 39 90, ex 0305 49 80, ex 0305 59 85, ex 0305 69 80, ex 0305 72 00, ex 0305 79 00, ex 1504 10, ex 1504 20, ex 1604 19 91, ex 1604 19 97 i ex 1604 20 90,

gofa (Seriola dumerili) razvrstanog u oznake KN ex 0302 89 90, ex 0303 89 90, ex 0304 49 90, ex 0304 59 90, ex 0304 89 90, ex 0304 99 99, ex 0305 10 00, ex 0305 20 00, ex 0305 39 90, ex 0305 49 80, ex 0305 59 85, ex 0305 69 80, ex 0305 72 00, ex 0305 79 00, ex 1504 10, ex 1504 20, ex 1604 19 91, ex 1604 19 97 i ex 1604 20 90,

japanskog pagra (Pagrus major) razvrstanog u oznake KN 0302 85 90, ex 0304 49 90, ex 0304 59 90, ex 0304 89 90, ex 0304 99 99, ex 0305 10 00, ex 0305 20 00, ex 0305 39 90, ex 0305 49 80, ex 0305 59 85, ex 0305 69 80, ex 0305 72 00, ex 0305 79 00, ex 1504 10, ex 1504 20, ex 1604 19 91, ex 1604 19 97 i ex 1604 20 90,

šnjurka (Pseudocaranx dentex) razvrstanog u oznake KN ex 0302 49 90, ex 0303 89 90, ex 0304 49 90, ex 0304 59 90, ex 0304 89 90, ex 0304 99 99, ex 0305 10 00, ex 0305 20 00, ex 0305 39 90, ex 0305 49 80, ex 0305 59 85, ex 0305 69 80, ex 0305 72 00, ex 0305 79 00, ex 1504 10, ex 1504 20, ex 1604 19 91, ex 1604 19 97 i ex 1604 20 90,

sjevernopacifičke tune (Thunnus orientalis) razvrstane u oznake KN ex 0302 35, ex 0303 45, ex 0304 49 90, ex 0304 59 90, ex 0304 89 90, ex 0304 99 99, ex 0305 10 00, ex 0305 20 00, ex 0305 39 90, ex 0305 49 80, ex 0305 59 85, ex 0305 69 80, ex 0305 72 00, ex 0305 79 00, ex 1504 10, ex 1504 20, ex 1604 19 91, ex 1604 19 97 i ex 1604 20 90,

lokarde (Scomber japonicus) razvrstane u oznake KN ex 0302 44 00, ex 0303 54 10, ex 0304 49 90, ex 0304 59 90, ex 0304 89 49, ex 0304 99 99, ex 0305 10 00, ex 0305 20 00, ex 0305 39 90, ex 0305 49 30, ex 0305 54 90, ex 0305 69 80, ex 0305 72 00, ex 0305 79 00, ex 1504 10, ex 1504 20, 1604 15 i ex 1604 20 50,

bambusovi izdanci (Phyllostacys pubescens) i od njih dobiveni proizvodi razvrstani u oznake KN ex 0709 99, ex 0710 80, ex 0711 90, ex 0712 90, ex 2004 90 i 2005 91 00,

koshiabura (izdanak biljke Eleuterococcus sciadophylloides) i od nje dobiveni proizvodi razvrstani u oznake KN ex 0709 99, ex 0710 80, ex 0711 90 i ex 0712 90;

(e)

proizvodi podrijetlom iz prefektura Yamanashi, Yamagata, Shizuoka ili Niigata:

gljive i od njih dobiveni proizvodi razvrstani u oznake KN 0709 51 00, 0709 59, 0710 80 61, 0710 80 69, 0711 51 00, 0711 59 00, 0712 31 00, 0712 32 00, 0712 33 00, ex 0712 39 00, 2003 10, 2003 90 i ex 2005 99 80,

koshiabura (izdanak biljke Eleuterococcus sciadophylloides) i od nje dobiveni proizvodi razvrstani u oznake KN ex 0709 99, ex 0710 80, ex 0711 90 i ex 0712 90;

(f)

složeni proizvodi koji sadržavaju više od 50 % proizvoda navedenih u točkama od (a) do (e) ovog Priloga.


PRILOG III.

PRILOG III.

Image

Tekst slike

Image

Tekst slike

ODLUKE

11.11.2017   

HR

Službeni list Europske unije

L 294/40


ODLUKA POLITIČKOG I SIGURNOSNOG ODBORA (ZVSP) 2017/2059

od 31. listopada 2017.

o produljenju mandata voditelja misije Europske unije za izgradnju sposobnosti u Somaliji (EUCAP Somalia) (EUCAP Somalia/2/2017)

POLITIČKI I SIGURNOSNI ODBOR,

uzimajući u obzir Ugovor o Europskoj uniji, a posebno njegov članak 38. treći stavak,

uzimajući u obzir Odluku Vijeća 2012/389/ZVSP od 16. srpnja 2012. o misiji Europske unije za izgradnju sposobnosti u Somaliji (EUCAP Somalia) (1), a posebno njezin članak 9. stavak 1.,

budući da:

(1)

Na temelju članka 9. stavka 1. Odluke 2012/389/ZVSP Politički i sigurnosni odbor (PSO) ovlašten je, u skladu s člankom 38. Ugovora, donositi odgovarajuće odluke u svrhu obavljanja političkog nadzora i strateškog usmjeravanja misije Europske unije za izgradnju sposobnosti u Somaliji (EUCAP Somalia), uključujući odluku o imenovanju voditelja misije.

(2)

PSO je 26. srpnja 2016. donio Odluku EUCAP NESTOR/1/2016 (2) kojom je gđa Maria-Cristina STEPANESCU imenovana voditeljicom misije EUCAP NESTOR od 1. rujna 2016. do 12. prosinca 2016.

(3)

Vijeće je 12. prosinca 2016. donijelo Odluku (ZVSP) 2016/2240 (3) kojom je mandat misije za izgradnju regionalne pomorske sposobnosti u državama Roga Afrike (EUCAP Nestor) produljen do 31. prosinca 2018., a naziv misije promijenjen je u „misija za izgradnju sposobnosti u Somaliji (EUCAP Somalia)”.

(4)

PSO je 10. siječnja 2017. donio Odluku EUCAP Somalia/1/2017 (4) kojom je mandat gđe Marie-Cristine STEPANESCU kao voditeljice misije EUCAP Somalia produljen od 13. prosinca 2016. do 12. prosinca 2017.

(5)

Visoki predstavnik Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku predložio je produljenje mandata gđe Marie-Cristine STEPANESCU kao voditeljice misije EUCAP Somalia od 13. prosinca 2017. do 31. prosinca 2018.,

DONIO JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Mandat gđe Marie-Cristine STEPANESCU kao voditeljice misije EUCAP Somalia produljuje se do 31. prosinca 2018.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu na dan donošenja.

Sastavljeno u Bruxellesu 31. listopada 2017.

Za Politički i sigurnosni odbor

Predsjednik

W. STEVENS


(1)  SL L 187, 17.7.2012., str. 40.

(2)  Odluka Političkog i sigurnosnog odbora (ZVSP) 2016/1633 od 26. srpnja 2016. o imenovanju voditelja misije Europske unije za izgradnju regionalne pomorske sposobnosti u državama Roga Afrike (EUCAP NESTOR) (EUCAP NESTOR/1/2016) (SL L 243, 10.9.2016., str. 8.).

(3)  Odluka Vijeća (ZVSP) 2016/2240 od 12. prosinca 2016. o izmjeni Odluke 2012/389/ZVSP o misiji Europske unije za izgradnju regionalne pomorske sposobnosti u državama Roga Afrike (EUCAP NESTOR) (SL L 337, 13.12.2016., str. 18.).

(4)  Odluka Političkog i sigurnosnog odbora (ZVSP) 2017/114 od 10. siječnja 2017. o produljenju mandata voditelja misije Europske unije za izgradnju sposobnosti u Somaliji (EUCAP Somalia/1/2017) (SL L 18, 24.1.2017., str. 49.).


Ispravci

11.11.2017   

HR

Službeni list Europske unije

L 294/42


Ispravak Uredbe (EU) br. 978/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o primjeni sustava općih carinskih povlastica i stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 732/2008

( Službeni list Europske unije L 303 od 31. listopada 2012. )

(Posebno izdanje Službenog lista Europske unije 11/sv. 59 od 3. lipnja 2013.)

Na stranici 256., u Prilogu V. „Popis proizvoda uključenih u opći dogovor iz članka 1. stavka 2. točke (a)”, u šestoj i sedmoj rečenici uvodnog dijela tog priloga:

umjesto:

„Stupac ‚osjetljivo/neosjetljivo’ odnosi se na proizvode uključene u opći dogovor (članak 6). Ovi proizvodi navedeni su kao NS (neosjetljivi, za potrebe članka 7. stavka 1.) ili O (osjetljivi, za potrebe članka 7. stavka 2.).”;

treba stajati:

„Stupac ‚Osjetljivi/Neosjetljivi’ odnosi se na proizvode uključene u opći dogovor (članak 6.). Ovi proizvodi navedeni su kao N (neosjetljivi, za potrebe članka 7. stavka 1.) ili O (osjetljivi, za potrebe članka 7. stavka 2.).”.