ISSN 1977-0847

Službeni list

Europske unije

L 269

European flag  

Hrvatsko izdanje

Zakonodavstvo

Godište 60.
19. listopada 2017.


Sadržaj

 

II.   Nezakonodavni akti

Stranica

 

 

UREDBE

 

*

Provedbena uredba Vijeća (EU) 2017/1897 od 18. listopada 2017. o provedbi Uredbe (EU) 2017/1509 o mjerama ograničavanja protiv Demokratske Narodne Republike Koreje

1

 

*

Provedbena uredba Komisije (EU) 2017/1898 оd 18. listopada 2017. o upisu određenih naziva u registar zajamčeno tradicionalnih specijaliteta (Półtorak staropolski tradycyjny (ZTS), Dwójniak staropolski tradycyjny (ZTS), Trójniak staropolski tradycyjny (ZTS), Czwórniak staropolski tradycyjny (ZTS), Kiełbasa jałowcowa staropolska (ZTS), Kiełbasa myśliwska staropolska (ZTS) i Olej rydzowy tradycyjny (ZTS))

3

 

*

Provedbena uredba Komisije (EU) 2017/1899 оd 18. listopada 2017. o upisu određenih naziva u registar zajamčeno tradicionalnih specijaliteta (Tradiční Lovecký salám/Tradičná Lovecká saláma (ZTS) i Tradiční Špekáčky/Tradičné Špekačky (ZTS))

5

 

*

Provedbena uredba Komisije (EU) 2017/1900 оd 18. listopada 2017. o upisu naziva u registar zaštićenih oznaka izvornosti i zaštićenih oznaka zemljopisnog podrijetla (Varaždinsko zelje (ZOI))

7

 

*

Provedbena uredba Komisije (EU) 2017/1901 оd 18. listopada 2017. o upisu naziva u registar zaštićenih oznaka izvornosti i zaštićenih oznaka zemljopisnog podrijetla (Danbo (ZOZP))

10

 

*

Uredba Komisije (EU) 2017/1902 оd 18. listopada 2017. o izmjeni Uredbe Komisije (EU) br. 1031/2010 radi usklađivanja prodaje emisijskih jedinica na dražbi s Odlukom (EU) 2015/1814 Europskog parlamenta i Vijeća i radi uvrštavanja dražbovne platforme koju imenuje Ujedinjena Kraljevina na popis ( 1 )

13

 

*

Provedbena uredba Komisije (EU) 2017/1903 оd 18. listopada 2017. o odobrenju pripravaka Pediococcus parvulus DSM 28875, Lactobacillus casei DSM 28872 i Lactobacillus rhamnosus DSM 29226 kao dodataka hrani za sve životinjske vrste ( 1 )

22

 

*

Provedbena uredba Komisije (EU) 2017/1904 оd 18. listopada 2017. o odobrenju pripravka Bacillus licheniformis DSM 28710 kao dodatka hrani za životinje za piliće za tov i piliće uzgajane za nesenje (nositelj odobrenja Huvepharma NV) ( 1 )

27

 

*

Provedbena uredba Komisije (EU) 2017/1905 оd 18. listopada 2017. o odobrenju pripravka Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1079 kao dodatka hrani za piliće za tov i manje značajne vrste peradi za tov (nositelj odobrenja Danstar Ferment AG kojeg zastupa Lallemand SAS) ( 1 )

30

 

*

Provedbena uredba Komisije (EU) 2017/1906 оd 18. listopada 2017. o odobrenju pripravka endo-1,4-b-ksilanaze (EC 3.2.1.8) proizvedenog od Trichoderma citrinoviride Bisset (IMI SD135) kao dodatka hrani za piliće uzgajane za nesenje i manje značajne vrste peradi za nesenje (nositelj odobrenja Huvepharma NV) ( 1 )

33

 

*

Provedbena uredba Komisije (EU) 2017/1907 оd 18. listopada 2017. o odobrenju pripravka proizvedenog od bakterija Lactobacillus plantarum (KKP/593/p i KKP/788/p) i Lactobacillus buchneri (KKP/907/p) kao dodatka hrani za goveda i ovce ( 1 )

36

 

 

ODLUKE

 

*

Odluka Vijeća (EU) 2017/1908 od 12. listopada 2017. o provedbi određenih odredaba schengenske pravne stečevine koje se odnose na vizni informacijski sustav u Republici Bugarskoj i Rumunjskoj

39

 

*

Provedbena odluka Vijeća (ZVSP) 2017/1909 od 18. listopada 2017. o provedbi Odluke (ZVSP) 2016/849 o mjerama ograničavanja protiv Demokratske Narodne Republike Koreje

44

 

*

Provedbena odluka Komisije (EU) 2017/1910 оd 17. listopada 2017. o izmjeni Odluke 93/52/EEZ u pogledu priznavanja određenih regija Španjolske kao slobodnih od bruceloze (B. melitensis), Odluke 2003/467/EZ u pogledu priznavanja Cipra i određenih regija Španjolske kao službeno slobodnih od bruceloze goveda i u pogledu priznavanja Italije kao službeno slobodne od enzootske leukoze goveda te Odluke 2005/779/EZ u pogledu priznavanja talijanske regije Kampanije kao slobodne od vezikularne enterovirusne bolesti svinja (priopćeno pod brojem dokumenta C(2017) 6891)  ( 1 )

46

 

 

III.   Drugi akti

 

 

EUROPSKI GOSPODARSKI PROSTOR

 

*

Odluka Nadzornog tijela EFTA-e br. 081/17/COL od 26. travnja 2017. o okončanju službenog istražnog postupka o navodnoj državnoj potpori dodijeljenoj na temelju najma zemlje i nekretnine na području Gufunes (Island) [2017/1911]

53

 


 

(1)   Tekst značajan za EGP.

HR

Akti čiji su naslovi tiskani običnim slovima su oni koji se odnose na svakodnevno upravljanje poljoprivrednim pitanjima, a općenito vrijede ograničeno razdoblje.

Naslovi svih drugih akata tiskani su masnim slovima, a prethodi im zvjezdica.


II. Nezakonodavni akti

UREDBE

19.10.2017   

HR

Službeni list Europske unije

L 269/1


PROVEDBENA UREDBA VIJEĆA (EU) 2017/1897

od 18. listopada 2017.

o provedbi Uredbe (EU) 2017/1509 o mjerama ograničavanja protiv Demokratske Narodne Republike Koreje

VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EU) 2017/1509 od 30. kolovoza 2017. o mjerama ograničavanja protiv Demokratske Narodne Republike Koreje i o stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 329/2007 (1), a posebno njezin članak 47. stavak 1.,

uzimajući u obzir prijedlog Visokog predstavnika Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku,

budući da:

(1)

Vijeće je 30. kolovoza 2017. donijelo Uredbu (EU) 2017/1509.

(2)

Odbor Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda („VSUN”), osnovan na temelju Rezolucije VSUN-a („RVSUN”) 1718 (2006), 3. listopada 2017. uvrstio je na popis četiri plovila na temelju stavka 6. RVSUN-a 2375 (2017).

(3)

Prilog XIV. Uredbi (EU) 2017/1509 trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti,

DONIJELO JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Prilog XIV. Uredbi (EU) 2017/1509 mijenja se kako je navedeno u Prilogu ovoj Uredbi.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu na dan objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 18. listopada 2017.

Za Vijeće

Predsjednik

M. MAASIKAS


(1)  SL L 224, 31.8.2017., str. 1.


PRILOG

Plovila navedena u nastavku dodaju se na popis plovila na koja se primjenjuju mjere ograničavanja iz Priloga XIV. Uredbi (EU) 2017/1509.

Plovila uvrštena na popis u skladu sa stavkom 6. RVSUN-a 2375 (2017):

1.   Naziv: PETREL 8

Dodatne informacije

IMO broj: 9562233. MMSI broj: 620233000

2.   Naziv: HAO FAN 6

Dodatne informacije

IMO broj: 8628597. MMSI broj: 341985000

3.   Naziv: TONG SAN 2

Dodatne informacije

IMO broj: 8937675. MMSI broj: 445539000

4.   Naziv: JIE SHUN

Dodatne informacije

IMO broj: 8518780. MMSI broj: 514569000


19.10.2017   

HR

Službeni list Europske unije

L 269/3


PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2017/1898

оd 18. listopada 2017.

o upisu određenih naziva u registar zajamčeno tradicionalnih specijaliteta (Półtorak staropolski tradycyjny (ZTS), Dwójniak staropolski tradycyjny (ZTS), Trójniak staropolski tradycyjny (ZTS), Czwórniak staropolski tradycyjny (ZTS), Kiełbasa jałowcowa staropolska (ZTS), Kiełbasa myśliwska staropolska (ZTS) i Olej rydzowy tradycyjny (ZTS))

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 1151/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 21. studenoga 2012. o sustavima kvalitete za poljoprivredne i prehrambene proizvode (1), a posebno njezin članak 26. i članak 52. stavak 2.,

budući da:

(1)

U skladu s člankom 26. Uredbe (EU) br. 1151/2012, Poljska je podnijela nazive „Półtorak staropolski tradycyjny”, „Dwójniak staropolski tradycyjny”, „Trójniak staropolski tradycyjny”, „Czwórniak staropolski tradycyjny”, „Kiełbasa jałowcowa staropolska”, „Kiełbasa myśliwska staropolska”, „Olej rydzowy tradycyjny” i „Kabanosy staropolskie” kako bi se omogućio njihov upis u registar zajamčeno tradicionalnih specijaliteta iz članka 22. Uredbe (EU) br. 1151/2012, uz rezervaciju naziva.

(2)

Nazivi „Półtorak”, „Dwójniak”, „Trójniak”, „Czwórniak”, „Kiełbasa jałowcowa”, „Kiełbasa myśliwska”, „Olej rydzowy” i „Kabanosy” prethodno su bili registrirani (2) kao zajamčeno tradicionalni specijaliteti bez rezervacije naziva u skladu s člankom 13. stavkom 1 Uredbe (EZ) br. 509/2006 (3).

(3)

Nakon nacionalnog postupka prigovora iz članka 26. stavka 1. drugog podstavka Uredbe (EU) br. 1151/2012 nazivi „Półtorak”, „Dwójniak”, „Trójniak” i „Czwórniak” dopunjeni su izrazom „staropolski tradycyjny”, nazivi „Kiełbasa jałowcowa” i „Kiełbasa myśliwska” dopunjeni su izrazom „staropolska”, naziv „Olej rydzowy” dopunjen je izrazom „tradycyjny”, a naziv „Kabanosy” dopunjen je izrazom „staropolskie”. Tim dopunjujućim izrazima označavaju se tradicionalni karakter naziva u skladu s člankom 26. stavkom 1. trećim podstavkom Uredbe (EU) br. 1151/2012.

(4)

Komisija je ispitala podnesene nazive „Półtorak staropolski tradycyjny”, „Dwójniak staropolski tradycyjny”, „Trójniak staropolski tradycyjny”, „Czwórniak staropolski tradycyjny”, „Kiełbasa jałowcowa staropolska”, „Kiełbasa myśliwska staropolska”, „Olej rydzowy tradycyjny” i „Kabanosy staropolskie” te ih potom objavila u Službenom listu Europske unije  (4).

(5)

Komisija je zaprimila prigovor u pogledu registracije naziva „Kabanosy staropolskie”. Registracija tog naziva stoga ovisi o ishodu postupka prigovora koji se provodi odvojeno.

(6)

Budući da Komisiji nije dostavljen ni jedan prigovor u smislu članka 51. Uredbe (EU) br. 1151/2012 u pogledu svih naziva osim naziva „Kabanosy staropolskie”, nazive „Półtorak staropolski tradycyjny”, „Dwójniak staropolski tradycyjny”, „Trójniak staropolski tradycyjny”, „Czwórniak staropolski tradycyjny”, „Kiełbasa jałowcowa staropolska”, „Kiełbasa myśliwska staropolska” i „Olej rydzowy tradycyjny” potrebno je upisati u registar uz rezervaciju naziva,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Nazivi „Półtorak staropolski tradycyjny” (ZTS), „Dwójniak staropolski tradycyjny” (ZTS), „Trójniak staropolski tradycyjny” (ZTS), „Czwórniak staropolski tradycyjny” (ZTS), „Kiełbasa jałowcowa staropolska” (ZTS), „Kiełbasa myśliwska staropolska” (ZTS) i „Olej rydzowy tradycyjny” (ZTS) upisuju se u registar uz rezervaciju naziva.

Specifikacija proizvodâ ZTS-a „Półtorak”, ZTS-a „Dwójniak”, ZTS-a „Trójniak”, ZTS-a „Czwórniak”, ZTS-a „Kiełbasa jałowcowa”, ZTS-a „Kiełbasa myśliwska” i ZTS-a „Olej rydzowy” smatra se specifikacijom iz članka 19. Uredbe (EU) br. 1151/2012 za ZTS „Półtorak staropolski tradycyjny”, ZTS „Dwójniak staropolski tradycyjny”, ZTS „Trójniak staropolski tradycyjny”, ZTS „Czwórniak staropolski tradycyjny”, ZTS „Kiełbasa jałowcowa staropolska”, ZTS „Kiełbasa myśliwska staropolska” odnosno ZTS „Olej rydzowy tradycyjny” uz rezervaciju naziva.

Nazivi „Półtorak staropolski tradycyjny” (ZTS), „Dwójniak staropolski tradycyjny” (ZTS), „Trójniak staropolski tradycyjny” (ZTS) i „Czwórniak staropolski tradycyjny” (ZTS) označavaju proizvode iz Razreda 1.8. Ostali proizvodi navedeni na popisu u Prilogu I. Ugovoru (začini itd.), kako je navedeno u Prilogu XI. Provedbenoj uredbi Komisije (EU) br. 668/2014 (5); Nazivi „Kiełbasa jałowcowa staropolska” (ZTS) i „Kiełbasa myśliwska staropolska” (ZTS) označavaju proizvode iz Razreda 1.2. Mesni proizvodi (kuhani, soljeni, dimljeni itd.) iz tog Priloga; Nazivi „Olej rydzowy tradycyjny” (ZTS) označava proizvod iz Razreda 1.5. Ulja i masnoće (maslac, margarin, ulje itd.) iz istog Priloga.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 18. listopada 2017.

Za Komisiju

Predsjednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  SL L 343, 14.12.2012., str. 1.

(2)  Uredba Komisije (EZ) br. 729/2008 od 28. srpnja 2008. o upisu određenih naziva u registar zajamčeno tradicionalnih specijaliteta (Czwórniak (ZTS), Dwójniak (ZTS), Półtorak (ZTS), Trójniak (ZTS)) (SL L 200, 29.7.2008., str. 6.).

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 379/2011 od 18. travnja 2011. o upisu naziva u registar garantirano tradicionalnih specijaliteta („Kiełbasa jałowcowa” (GTS)) (SL L 103, 19.4.2011., str. 2.).

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 382/2011 od 18. travnja 2011. o upisu naziva u registar garantirano tradicionalnih specijaliteta („Kiełbasa myśliwska” (GTS)) (SL L 103, 19.4.2011., str. 6.).

Uredba Komisije (EZ) br. 506/2009 od 15. lipnja 2009. o upisu oznake u Registar garantirano tradicionalnih specijaliteta (Olej rydzowy (GTS)) (SL L 151, 16.6.2009., str. 26.).

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 1044/2011 od 19. listopada 2011. o upisu naziva u Registar zajamčeno tradicionalnih specijaliteta (Kabanosy (ZTS)) (SL L 275, 20.10.2011., str. 16.).

(3)  Uredba Vijeća (EZ) br. 509/2006 od 20. ožujka 2006. o poljoprivrednim i prehrambenim proizvodima kao garantirano tradicionalnim specijalitetima (SL L 93, 31.3.2006., str. 1.). Uredba stavljena izvan snage i zamijenjena Uredbom (EU) br. 1151/2012.

(4)  SL C 188, 27.5.2016., str. 6.

(5)  Provedbena uredba Komisije (EU) br. 668/2014 od 13. lipnja 2014. o utvrđivanju pravila za primjenu Uredbe (EU) br. 1151/2012 Europskog parlamenta i Vijeća o sustavima kvalitete za poljoprivredne i prehrambene proizvode (SL L 179, 19.6.2014., str. 36.).


19.10.2017   

HR

Službeni list Europske unije

L 269/5


PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2017/1899

оd 18. listopada 2017.

o upisu određenih naziva u registar zajamčeno tradicionalnih specijaliteta (Tradiční Lovecký salám/Tradičná Lovecká saláma (ZTS) i Tradiční Špekáčky/Tradičné Špekačky (ZTS))

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 1151/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 21. studenoga 2012. o sustavima kvalitete za poljoprivredne i prehrambene proizvode (1), a posebno njezin članak 26. i članak 52. stavak 2.,

budući da:

(1)

U skladu s člankom 26. Uredbe (EU) br. 1151/2012, Češka je podnijela nazive „Tradiční Lovecký salám”/„Tradičná Lovecká saláma” i „Tradiční Špekáčky”/„Tradičné Špekačky” kako bi se omogućio njihov upis u registar zajamčeno tradicionalnih specijaliteta iz članka 22. Uredbe (EU) br. 1151/2012, uz rezervaciju naziva.

(2)

Nazivi „Lovecký salám”/„Lovecká saláma” i „Špekáčky”/„Špekačky” prethodno su bili registrirani (2) kao zajamčeno tradicionalni specijaliteti bez rezervacije naziva u skladu s člankom 13. stavkom 1. Uredbe Vijeća (EZ) br. 509/2006 (3).

(3)

Nakon nacionalnog postupka prigovora iz članka 26. stavka 1. drugog podstavka Uredbe (EU) br. 1151/2012 nazivi „Lovecký salám”/„Lovecká saláma” dopunjeni su izrazima „Tradiční” odnosno „Tradičná”, a nazivi „Špekáčky”/„Špekačky” dopunjeni su izrazima „Tradiční” odnosno „Tradičné”. Tim dopunjujućim izrazima označava se tradicionalni karakter nazivâ u skladu s člankom 26. stavkom 1. trećim podstavkom Uredbe (EU) br. 1151/2012.

(4)

Komisija je ispitala podnesene nazive „Tradiční Lovecký salám”/„Tradičná Lovecká saláma” i „Tradiční Špekáčky”/„Tradičné Špekačky” te ih potom objavila u Službenom listu Europske unije  (4).

(5)

Budući da Komisiji nije dostavljen ni jedan prigovor u smislu članka 51. Uredbe (EU) br. 1151/2012, nazive „Tradiční Lovecký salám”/„Tradičná Lovecká saláma” i „Tradiční Špekáčky”/„Tradičné Špekačky” potrebno je upisati u registar uz rezervaciju naziva,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Nazivi „Tradiční Lovecký salám”/„Tradičná Lovecká saláma” (ZTS) i „Tradiční Špekáčky”/„Tradičné Špekačky” (ZTS) upisuju se u registar uz rezervaciju naziva.

Specifikacija proizvoda ZTS-a „Lovecký salám”/„Lovecká saláma” i ZTS-a „Špekáčky”/„Špekačky” smatra se specifikacijom iz članka 19. Uredbe (EU) br. 1151/2012 za ZTS „Tradiční Lovecký salám”/„Tradičná Lovecká saláma” i ZTS „Tradiční Špekáčky”/„Tradičné Špekačky” uz rezervaciju naziva.

Nazivi iz prvog stavka odnose se na proizvode iz razreda 1.2. Mesni proizvodi (kuhani, soljeni, dimljeni itd.) iz Priloga XI. Provedbenoj uredbi Komisije (EU) br. 668/2014 (5).

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 18. listopada 2017.

Za Komisiju

Predsjednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  SL L 343, 14.12.2012., str. 1.

(2)  Uredba Komisije (EU) br. 160/2011 od 21. veljače 2011. o upisu oznake u registar garantirano tradicionalnih specijaliteta („Lovecký salám”/„Lovecká saláma” (ZTS)) (SL L 47, 22.2.2011., str. 7.).

Uredba Komisije (EU) br. 158/2011 od 21. veljače 2011. o upisu oznake u registar garantirano tradicionalnih specijaliteta („Špekáčky”/„Špekačky” (ZTS)) (SL L 47, 22.2.2011., str. 3.).

(3)  Uredba Vijeća (EZ) br. 509/2006 od 20. ožujka 2006. o poljoprivrednim i prehrambenim proizvodima kao garantirano tradicionalnim specijalitetima (SL L 93, 31.3.2006., str. 1.). Uredba stavljena izvan snage i zamijenjena Uredbom (EU) br. 1151/2012.

(4)  SL C 167, 11.5.2016., str. 21.

(5)  Provedbena uredba Komisije (EU) br. 668/2014 od 13. lipnja 2014. o utvrđivanju pravila za primjenu Uredbe (EU) br. 1151/2012 Europskog parlamenta i Vijeća o sustavima kvalitete za poljoprivredne i prehrambene proizvode (SL L 179, 19.6.2014., str. 36.).


19.10.2017   

HR

Službeni list Europske unije

L 269/7


PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2017/1900

оd 18. listopada 2017.

o upisu naziva u registar zaštićenih oznaka izvornosti i zaštićenih oznaka zemljopisnog podrijetla (Varaždinsko zelje (ZOI))

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 1151/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 21. studenoga 2012. o sustavima kvalitete za poljoprivredne i prehrambene proizvode (1), a posebno njezin članak 52. stavak 3. točku (b),

budući da:

(1)

U skladu s člankom 50. stavkom 2. točkom (a) Uredbe (EU) br. 1151/2012, zahtjev Hrvatske za registraciju naziva „Varaždinsko zelje” kao zaštićene oznake izvornosti objavljen je u Službenom listu Europske unije  (2).

(2)

„Varaždinsko zelje” proizvod je od zelja izveden od autohtone čuvane sorte „Varaždinski kupus” (Brassica oleracea var. capitata f. alba), koji se proizvodi unutar administrativnog područja Varaždinske županije u Hrvatskoj.

(3)

Komisija je 7. listopada 2015. zaprimila prigovor Slovenije. Obrazloženu izjavu o prigovoru Komisija je zaprimila 4. prosinca 2015.

(4)

S obzirom na to da je taj prigovor smatrala prihvatljivim, Komisija je dopisom od 28. siječnja 2016. pozvala Hrvatsku i Sloveniju da provedu odgovarajuća savjetovanja tijekom razdoblja od tri mjeseca kako bi postigle međusobni dogovor u skladu sa svojim unutarnjim postupcima.

(5)

Na zahtjev podnositelja zahtjeva rok za savjetovanja produljen je za tri dodatna mjeseca.

(6)

Dogovor među strankama nije postignut. Informacije o savjetovanjima provedenima između Hrvatske i Slovenije propisno su dostavljene Komisiji. Komisija bi stoga trebala donijeti odluku u skladu s postupkom iz članka 52. stavka 3. točke (b) Uredbe (EU) br. 1151/2012, uzimajući u obzir rezultate tih savjetovanja.

(7)

U skladu s člankom 10. stavkom 1. točkama (b) i (c) Uredbe (EU) br. 1151/2012 podnositelji prigovora navode da je upis „Varaždinskog zelja” kao zaštićene oznake izvornosti u suprotnosti s člankom 6. stavkom 2. Uredbe (EU) br. 1151/2012 te da bi se time ugrozilo postojanje proizvoda identičnog naziva, zakonito prisutnog na tržištu više od pet godina prije datuma objave navedene u članku 50. stavku 2. točki (a).

(8)

Tvrdi se da je naziv „Varaždinsko zelje” u sukobu s homonimnim nazivom sorte kupusa koji je upisan u registar 1967. Godine 1967. sorta „Varaždinski” uvrštena je na Popis utvrđenih domaćih i odomaćenih stranih sorti poljoprivrednog bilja Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije (SFRJ). Godine 1989. na istom sa popisu navodi kao „Varaždinski kupus”/„Varaždinsko zelje”. Danas je ta sorta uvrštena na popise svih država koje su nastale raspadom SFRJ. Republika Slovenija upisala je sortu „Varaždinski”/„Varaždinsko” u registar nakon proglašenja samostalnosti. Hrvatska sorta „Varaždinski kupus” i slovenske sorte „Varaždinsko 2” i „Varaždinsko 3” uvrštene su u Zajednički katalog sorata povrtnih vrsta Europske unije.

(9)

Prema navodima podnositelja prigovora proizvod od tih sorata poznat je kao „Varaždinsko zelje” u Sloveniji, Srbiji, Bosni i Hercegovini, bivšoj jugoslavenskoj republici Makedoniji i Crnoj Gori. U Republici Sloveniji varaždinsko zelje navodno se proizvodi već više od 75 godina. Tržišna proizvodnja svježeg varaždinskog zelja u Sloveniji procjenjuje se na otprilike 2 800–4 000 tona godišnje.

(10)

Prema mišljenju podnositelja prigovora upis „Varaždinskog zelja” u registar mogao bi dovesti u zabludu slovenske potrošače jer proizvođači i potrošači u Republici Sloveniji „Varaždinsko zelje” ne povezuju s podrijetlom ili područjem navedenim u točki 4. jedinstvenog dokumenta, već prije svega s kvalitetom i prikladnošću za kiseljenje.

(11)

Podnositelj prigovora tvrdi da bi se upisom predloženog naziva ugrozilo postojanje identičnog slovenskog naziva „Varaždinsko zelje” s obzirom na sortu i na proizvode koji su zakonito prisutni na tržištu u Republici Sloveniji. Upisom predloženog naziva uzrokovala bi se gospodarska šteta proizvođačima „Varaždinskog zelja” u Republici Sloveniji jer bi ga morali prestati proizvoditi. Time bi se ugrozila i proizvodnja sjemenja dviju slovenskih sorata kupusa upisanih u Zajednički katalog Europske unije, to jest sorte Varaždinsko 2 i Varaždinsko 3 jer se njihov proizvod u Sloveniji prodaje kao Varaždinsko zelje.

(12)

Komisija je ocijenila argumente navedene u obrazloženim izjavama o prigovoru i informacijama koje su joj dostavljene u vezi sa savjetovanjima između zainteresiranih strana te je zaključila da bi se naziv „Varaždinsko zelje” trebao registrirati kao zaštićena oznaka izvornosti.

(13)

Zahtjevi za upis „Varaždinskog zelja” kao zaštićene oznake izvornosti ispunjeni su. Karakteristična svojstva predmetnog proizvoda, i to visok ukupni sadržaj fenola i flavonoida, visok sadržaj suhe tvari te iznimno visok udio šećera, uglavnom su posljedica prirodnih i ljudskih čimbenika njegova jedinstvenog zemljopisnog okruženja. Visok sadržaj suhe tvari i iznimno visok udio šećera u „Varaždinskom zelju” posljedica su načina proizvodnje odnosno ostavljanja proizvoda u polju do kasne jeseni, zahvaljujući otpornosti na niske temperature. Visok ukupni sadržaj fenola i flavonoida u „Varaždinskom zelju” posljedica su genetskih značajki te okolišnih uvjeta i uvjeta uzgoja. „Varaždinsko zelje” proizvodi se isključivo od sjemenja čuvane sorte „Varaždinski kupus” upisane u sortnu listu EU-a. Pojam čuvana sorta govori da se sjeme proizvodi samo na definiranom zemljopisnom području i nigdje drugdje.

(14)

Što se tiče tvrdnje o zavaravajućem karakteru naziva, Komisija smatra da se naziv odnosi na područje na kojem se proizvod proizvodi. On sam po sebi ne može dovesti potrošače u zabludu u pogledu podrijetla proizvoda.

(15)

Što se tiče tvrdnje da je naziv koji treba upisati u registar homoniman dvama upisanim sortama zelja te da bi se njegovim upisom u registar ugrozilo postojanje proizvoda od tih sorata, poznatih pod nazivom varaždinsko zelje u Sloveniji, Srbiji, Bosni i Hercegovini, bivšoj jugoslavenskoj republici Makedoniji i Crnoj Gori, Komisija smatra da, u pogledu proizvoda koji se stavlja na tržište u Sloveniji, pojam „Varaždinsko”, rabljen kao pridjev uz imenicu „zelje” jednostavno označava sortu zelja. Naziv „Varaždinsko zelje”, kako se koristi u Sloveniji, ukazuje na to da se proizvod sastoji od zelja sorte Varaždinsko. Nisu pronađeni dokazi o korištenju tog naziva neovisno o sorti zelja. S obzirom na navedeno i budući da je glavna uloga termina „Varaždinsko” ukazivanje na sortu, Komisija smatra da nije primjereno odobriti prijelazno razdoblje za korištenje slovenskog naziva „Varaždinsko zelje” kao takvog.

(16)

Međutim, za sjemenje i proizvode od kupusa koji se proizvode izvan zemljopisnog područja, na oznakama se bez vremenskog ograničenja dopušta korištenje naziva sorata Varaždinsko 2 i Varaždinsko 3, uvrštenih u Zajednički katalog sorata povrtnih vrsta Europske unije. U skladu s člankom 42. Uredbe (EU) br. 1151/2012, bez obzira na upis naziva „Varaždinsko zelje” kao zaštićene oznake izvornosti, nazivi Varaždinsko 2 i Varaždinsko 3 mogu se koristiti na oznakama pod uvjetom da su ispunjeni uvjeti navedeni za takvo korištenje. Konkretno, u odnosu na proizvod od zelja, na oznaci bi trebalo jasno istaknuti zemlju podrijetla, bez ikakva upućivanja na Hrvatsku. Time će se dodatno zajamčiti pružanje točne informacije potrošačima u odnosu na proizvod koji se stavlja na tržište pod upisanom zaštićenom oznakom izvornosti.

(17)

Na temelju prethodno navedenoga naziv „Varaždinsko zelje” trebalo bi upisati u registar zaštićenih oznaka izvornosti i zaštićenih oznaka zemljopisnog podrijetla.

(18)

Mjere predviđene ovom Uredbom u skladu su s mišljenjem Odbora za politiku kakvoće poljoprivrednih proizvoda,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Naziv „Varaždinsko zelje” (ZOI) upisuje se u registar.

Naziv iz prvog stavka odnosi se na proizvod iz razreda 1.6. Voće, povrće i žitarice, u prirodnom stanju ili prerađeni iz Priloga XI. Provedbenoj uredbi Komisije (EU) br. 668/2014 (3).

Članak 2.

Ako se u skladu s člankom 42. stavkom 1. Uredbe (EU) br. 1151/2012 pojam „Varaždinsko” koristi na oznakama s upućivanjem na sortu proizvoda od zelja, u istom vidnom polju navodi se i zemlja podrijetla, slovima jednako velikima kao i slova naziva.

U tim se slučajevima zabranjuje korištenje zastava, grbova, znakova ili drugih grafičkih prikaza na oznakama koji bi potrošače mogli dovesti u zabludu, posebno u vezi sa svojstvima, podrijetlom ili provenijencijom.

Članak 3.

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 18. listopada 2017.

Za Komisiju

Predsjednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  SL L 343, 14.12.2012., str. 1.

(2)  SL C 223, 8.7.2015., str. 7.

(3)  Provedbena uredba Komisije (EU) br. 668/2014 оd 13. lipnja 2014. o utvrđivanju pravila za primjenu Uredbe (EU) br. 1151/2012 Europskog parlamenta i Vijeća o sustavima kvalitete za poljoprivredne i prehrambene proizvode (SL L 179, 19.6.2014., str. 36.).


19.10.2017   

HR

Službeni list Europske unije

L 269/10


PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2017/1901

оd 18. listopada 2017.

o upisu naziva u registar zaštićenih oznaka izvornosti i zaštićenih oznaka zemljopisnog podrijetla (Danbo (ZOZP))

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 1151/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 21. studenoga 2012. o sustavima kvalitete za poljoprivredne i prehrambene proizvode (1), a posebno njezin članak 52., stavak 3. točku (b),

budući da:

(1)

Uredba (EU) br. 1151/2012 stupila je na snagu 3. siječnja 2013. Njome je stavljena izvan snage i zamijenjena Uredba Vijeća (EZ) br. 510/2006 od 20. ožujka 2006. o zaštiti oznaka zemljopisnog podrijetla i oznaka izvornosti poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda (2).

(2)

U skladu s člankom 6. stavkom 2. Uredbe Vijeća (EZ) br. 510/2006 od 20. ožujka 2006. o zaštiti oznaka zemljopisnog podrijetla i oznaka izvornosti poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda zahtjev Danske za upis naziva „Danbo” u registar kao zaštićene oznake zemljopisnog podrijetla (ZOZP) objavljen je u Službenom listu Europske unije  (3).

(3)

Austrija, Argentina i udruženje argentinske mljekarske industrije Centro de la Industria Lechera, Australija i udruženje mljekarske industrije Dairy Australia, Novi Zeland i udruženje mljekarske industrije Dairy Companies Association of New Zealand, Urugvaj, Ured predstavnika Sjedinjenih Američkih Država za trgovinu i Konzorcij za zaštitu uobičajenih naziva namirnica Sjedinjenih Američkih Država podnijeli su prigovore na upis u registar u skladu s člankom 7. stavkom 2. Uredbe (EZ) br. 510/2006. Ti prigovori smatraju se prihvatljivima u skladu s člankom 7. stavkom 3. te uredbe, osim austrijskog prigovora koji nije primljen u zadanom roku.

(4)

Prigovori su se odnosili na neispunjavanje uvjeta iz članka 2. Uredbe (EZ) br. 510/2006, koji je zamijenjen člankom 5. Uredbe (EU) br. 1151/2012, a osobito se ističe da „Danbo” nema posebnu kvalitetu, ugled ili ostale karakteristike koji se pripisuju njegovu zemljopisnom podrijetlu. Navodi se i da se naziv „Danbo” ne bi mogao upotrebljavati kao tradicionalni nezemljopisni naziv i da ne postoje izvanredne okolnosti kojima bi se opravdalo određivanje cijele Danske kao ograničenog zemljopisnog područja. Tvrdi se i da je naziv „Danbo” postao generički naziv iz članka 3. stavka 1. Uredbe (EZ) br. 510/2006, koji je zamijenjen člankom 6. stavkom 1. i člankom 41. Uredbe (EU) br. 1151/2012. U tom se pogledu napominje da za „Danbo” od 1966. postoji poseban standard u Codex Alimentarius i da je obuhvaćen Prilogom B Konvencije iz Strese iz 1951. Generičnost naziva potkrepljuje i činjenica da „Danbo” ima vlastitu tarifnu stavku. U prigovorima se navodi i važnost proizvodnje i potrošnje proizvoda „Danbo” u više država članica EU-a i zemalja koje nisu članice EU-a, a neke od njih za njega imaju i posebni pravni standard.

(5)

Komisija je u skladu s člankom 7. stavkom 5. Uredbe (EZ) br. 510/2006 dopisima od 18. rujna 2012. pozvala zainteresirane strane da provedu odgovarajuća savjetovanja.

(6)

Budući da u zadanom roku nije postignut dogovor, Komisija bi trebala donijeti odluku u skladu s postupkom iz članka 52. stavka 3. točke (b) Uredbe (EU) br. 1151/2012.

(7)

Kada je riječ o navodnoj neusklađenosti naziva „Danbo” s člankom 2. Uredbe (EZ) br. 510/2006, koji je zamijenjen člankom 5. Uredbe (EU) br. 1151/2012, trebalo bi naglasiti da se odgovarajućom odredbom na snazi država ne navodi kao poseban slučaj u pogledu oznake zemljopisnog podrijetla. Isto tako ocjena je li „Danbo”„tradicionalni nezemljopisni naziv” više nije potrebna. Zahtjev za upis naziva „Danbo” u registar kao zaštićene oznake zemljopisnog podrijetla ustvari se podnosi na temelju njegova ugleda, koji se pripisuje njegovu zemljopisnom podrijetlu u smislu članka 5. stavka 2. točke (b) Uredbe (EU) br. 1151/2012 i koji je detaljno opisan u objavljenom jedinstvenom dokumentu i specifikaciji proizvoda. Podnositelji prigovora nisu dostavili valjane argumente kojima se osporava taj opis.

(8)

Podnositelji prigovora dostavili su više dokaza kojima se navodno dokazuje da je naziv u pitanju generički. Međutim, činjenica da za „Danbo” postoji poseban standard u Codex Alimentarius i da je on obuhvaćen Prilogom B Konvencije iz Strese ne znači da je navedeni naziv doista postao generički. Prema važećoj praksi Suda Europske unije tarifne oznake odnose se na carinska pitanja i zato nisu relevantne za prava intelektualnog vlasništva. Nadalje, dostavljeni ograničeni podaci, koji se odnose prvenstveno na proizvodnju proizvoda „Danbo” izvan Europske unije, nisu relevantni za načelo teritorijalnosti iz Uredbe (EU) br. 1151/2012 u skladu s kojim moguću generičnost naziva treba ocijeniti u odnosu na područje EU-a. Percepcija tog naziva izvan Europske unije i moguće postojanje povezanih regulatornih standarda proizvodnje u trećim zemljama nisu relevantni za ovu odluku.

(9)

U postupku prigovora nisu dostavljeni dokazi o uvozu tog sira iz trećih zemalja u Europsku uniji. Stoga nema osnove za odobrenje prijelaznog razdoblja u skladu s člankom 15. stavkom 1. Uredbe (EU) br. 1151/2012 određenim proizvođačima u trećim zemljama.

(10)

Poveznica između Danske i proizvoda „Danbo” temelji se na ugledu. Danska je dostavila brojne specijalizirane publikacije i navode iz kojih je očito da između Danske i proizvoda „Danbo” postoji poveznica koja se temelji na ugledu. Ugled tog proizvoda dodatno je potvrđen njegovim sudjelovanjem na nacionalnim i međunarodnim sajmovima i natjecanjima te osvajanjem velikog broja nagrada.

(11)

Kada je riječ o području EU-a, „Danbo” se proizvodi samo u Danskoj i zato se stavlja na tržište uglavnom u Danskoj.

(12)

Danska je dostavila neoborive dokaze da su potrošnja i poznavanje proizvoda „Danbo” najizraženiji u Danskoj te da velika većina danskih potrošača prepoznaje njegovu stalnu povezanost s Danskom. Izvan Danske poznavanje tog sira vrlo je ograničeno. Zbog toga se „Danbo” ne može smatrati generičkim nazivom.

(13)

Na temelju prethodno navedenoga naziv „Danbo” potrebno je upisati u „registar zaštićenih oznaka izvornosti i zaštićenih oznaka zemljopisnog podrijetla”.

(14)

Mjere predviđene ovom uredbom u skladu su s mišljenjem Odbora za politiku kakvoće poljoprivrednih proizvoda,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Naziv „Danbo” (ZOZP) upisuje se u registar.

Naziv iz prvog stavka odnosi se na proizvod iz razreda 1.3. Sirevi iz Priloga XI. Provedbenoj uredbi Komisije (EU) br. 668/2014 (4).

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 18. listopada 2017.

Za Komisiju

Predsjednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  SL L 343, 14.12.2012., str. 1.

(2)  SL L 93, 31.3.2006., str. 12.

(3)  SL C 29, 2.2.2012., str. 14.

(4)  Provedbena uredba Komisije (EU) br. 668/2014 оd 13. lipnja 2014. o utvrđivanju pravila za primjenu Uredbe (EU) br. 1151/2012 Europskog parlamenta i Vijeća o sustavima kvalitete za poljoprivredne i prehrambene proizvode (SL L 179, 19.6.2014., str. 36.).


19.10.2017   

HR

Službeni list Europske unije

L 269/13


UREDBA KOMISIJE (EU) 2017/1902

оd 18. listopada 2017.

o izmjeni Uredbe Komisije (EU) br. 1031/2010 radi usklađivanja prodaje emisijskih jedinica na dražbi s Odlukom (EU) 2015/1814 Europskog parlamenta i Vijeća i radi uvrštavanja dražbovne platforme koju imenuje Ujedinjena Kraljevina na popis

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Direktivu 2003/87/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 13. listopada 2003. o uspostavi sustava trgovanja emisijskim jedinicama stakleničkih plinova unutar Zajednice i o izmjeni Direktive Vijeća 96/61/EZ (1), a posebno njezin članak 3.d stavak 3. i članak 10. stavak 4.,

budući da:

(1)

Uredbom Komisije (EU) br. 1031/2010 (2) predviđaju se pravila o rasporedu, upravljanju i drugim aspektima dražbi emisijskih jedinica na temelju Direktive 2003/87/EZ. Konkretno, Uredbom (EU) br. 1031/2010 utvrđuju se količine emisijskih jedinica koje svake godine treba prodati na dražbi. Uredbom (EU) br. 1031/2010 stoga se osigurava da je prodaja emisijskih jedinica na dražbi postupak koji dobro funkcionira. Trenutačno ga provodi zajednička dražbovna platforma za 25 država članica te mali broj zasebnih platformi.

(2)

U skladu s Odlukom (EU) 2015/1814 Europskog parlamenta i Vijeća (3) rezerva za stabilnost tržišta („rezerva”) treba se uspostaviti 2018. i početi s radom 1. siječnja 2019. U skladu s unaprijed definiranim pravilima ove Odluke količine emisijskih jedinica treba staviti u rezervu ili iz nje osloboditi uz prilagodbu količina jedinica koje treba prodati na dražbi tijekom razdoblja od 12 mjeseci počevši od 1. rujna dane godine. Ta pravila za funkcioniranje rezerve nužna su kako bi se odgovorilo na situacije u kojima je ukupni broj jedinica u optjecaju za prethodnu godinu, koji Komisija objavljuje 15. svibnja dane godine, izvan unaprijed definiranog raspona. U prvoj godini funkcioniranja rezerve prvu prilagodbu količina za prodaju na dražbi treba provesti od 1. siječnja do 1. rujna 2019.

(3)

Odlukom (EU) 2015/1814 previđa se i da 900 milijuna emisijskih jedinica za koje je ponovno uvođenje prvotno planirano 2019. i 2020., kako je utvrđeno Uredbom Komisije (EU) br. 176/2014 (4), ne treba prodati na dražbi, nego staviti u rezervu. Nadalje, Odlukom (EU) 2015/1814 predviđa se da emisijske jedinice koje nisu dodijeljene iz rezerve za nove sudionike, ili jedinice koje nisu dodijeljene postrojenjima zbog njihova zatvaranja ili djelomična prestanka s radom u skladu s člankom 10.a stavcima 7., 19. i 20. Direktive 2003/87/EZ, treba staviti u rezervu 2020., a ne prodati na dražbi.

(4)

U skladu s Odlukom (EU) 2015/1814 kalendare dražbe zajedničke dražbovne platforme i, prema potrebi, zasebnih dražbovnih platformi treba prilagoditi kako bi se uzela u obzir količina emisijskih jedinica koja se stavlja u rezervu ili iz nje oslobađa.

(5)

Kako bi se sudionicima tržišta pružile jasnoća i sigurnost u pogledu količine jedinica koje treba prodati na dražbi u razdoblju od najmanje 12 mjeseci, promjene u kalendaru dražbe dane godine a koje su uzrokovane primjenom Odluke (EU) 2015/1814 trebale bi se donositi prilikom utvrđivanja i objave kalendara dražbe sljedeće godine. Nadalje, radi osiguravanja nesmetane provedbe prilagodbi količina jedinica i izbjegavanja negativnih učinaka na dražbe, sudionici tržišta trebali bi biti pravovremeno obaviješteni o učinku Odluke (EU) 2015/1814 na količine jedinica za sljedećih 12 mjeseci. U skladu s tim, relevantne promjene u kalendarima dražbe dane godine i kalendarima dražbe za sljedeću godinu trebalo bi objaviti puno prije 1. rujna dane godine, kad će se početi primjenjivati relevantne prilagodbe količina jedinica.

(6)

Članak 1. stavci 5. i 8. Odluke (EU) 2015/1814 sadržavaju odstupanja od općih pravila za funkcioniranje rezerve koja se odnose na 10 % ukupne količine emisijskih jedinica namijenjene prodaji na dražbi, predviđene za raspodjelu nekim državama članicama u svrhu solidarnosti u skladu s člankom 10. stavkom 2. točkom (b) Direktive 2003/87/EZ. Stoga se udjeli država članica u emisijskim jedinicama namijenjenima prodaji na dražbi za određenu godinu trebaju utvrditi i u skladu s odredbama članka 1. stavka 5. drugog podstavka i članka 1. stavka 8. Odluke (EU) 2015/1814 koje se odnose na posebna pravila za utvrđivanje udjela država članica kojima doprinose stavljanju emisijskih jedinica u rezervu do kraja 2025. i kasnijem oslobađanju jedinica iz rezerve.

(7)

U članku 60. stavku 1. Uredbe (EU) br. 1031/2010 navodi se nepotpuni popis informacija koje nisu povjerljive i koje treba objaviti na ažuriranoj namjenskoj dražbovnoj internetskoj stranici koju održava predmetna dražbovna platforma. Popis osoba kojima je odobreno sudjelovanje u nadmetanju na dražbama trebao bi biti informacija koja nije povjerljiva, a odnosi se na dražbe na određenoj dražbovnoj platformi.

(8)

Uredba (EU) br. 1031/2010 sadržava nekoliko nedosljednosti koje potječu od prethodnih izmjena te uredbe, a koje bi trebalo ispraviti. Konkretno, članak 10. stavak 3. trebalo bi izmijeniti kako bi se pojasnilo da se u izračunu količine emisijskih jedinica namijenjene prodaji na dražbi svake godine uzimaju u obzir sve prilagodbe u skladu s člancima 24. i 27. Direktive 2003/87/EZ. Uredbom Komisije (EU) br. 1143/2013 (5) u Uredbu (EU) br. 1031/2010 uvedeno je pravilo da subjekt može biti imenovan dražbovnom platformom samo ako je ona odobrena kao uređeno tržište čiji operater organizira sekundarno tržište emisijskih jedinica ili izvedenica emisijskih jedinica. Kako bi se osigurala usklađenost s tim pravilom, potrebno je izmijeniti članke 19., 20. i 35. Uredbe (EU) br. 1031/2010.

(9)

U skladu s člankom 30. stavkom 4. Uredbe (EU) br. 1031/2010, Ujedinjena Kraljevina obavijestila je 18. veljače 2011. Komisiju o svojoj odluci da ne sudjeluje u zajedničkoj akciji iz članka 26. stavaka 1. i 2. te Uredbe te da imenuje vlastitu dražbovnu platformu.

(10)

Ujedinjena Kraljevina obavijestila je 30. travnja 2012. Komisiju o svojoj namjeri da ICE Futures Europe („ICE”) imenuje dražbovnom platformom iz članka 30. stavka 1. Uredbe (EU) br. 1031/2010. Rok imenovanja i primjenjivi uvjeti za ICE kao dražbovnu platformu za Ujedinjenu Kraljevinu za razdoblje od 10. studenoga 2012. do 9. studenoga 2017. uvedeni su u Prilog III. Uredbi (EU) br. 1031/2010 Uredbom Komisije (EU) br. 1042/2012 (6).

(11)

Ujedinjena Kraljevina obavijestila je 16. studenoga 2016. Komisiju o svojoj namjeri da ICE Futures Europe („ICE”) imenuje svojom drugom dražbovnom platformom u skladu s člankom 30. stavkom 1. Uredbe (EU) br. 1031/2010. Prema toj obavijesti rok imenovanja i zahtjevi za imenovanje ICE-a ostaju isti kao oni o kojima je obaviješteno 30. travnja 2012., a burzovna pravila ICE-a koja se primjenjuju na dražbe izmijenjena su kako bi se osigurala usklađenost s uvjetima i obvezama za njegovo uvrštavanje na popis u Prilogu III. Uredbi (EU) br. 1031/2010 u skladu s točkom 6. retka tablice o obvezama za dražbovne platforme koje imenuje Ujedinjena Kraljevina a koje su utvrđene u tom Prilogu. Usto, nakon zahtjeva Komisije Ujedinjena Kraljevina pružila je daljnje informacije i pojašnjenja kojima se dopunjuje obavijest.

(12)

Kako bi se osiguralo da predloženo imenovanje ICE-a drugom dražbovnom platformom Ujedinjene Kraljevine iz članka 30. stavka 1. Uredbe (EU) br. 1031/2010 i osobito burzovna pravila ICE-a ispunjavaju zahtjeve iz te Uredbe te da su u skladu s člankom 10. stavkom 4. drugim podstavkom Direktive 2003/87/EZ, primjereno je proširiti uvjete i obveze za ICE utvrđene u Prilogu III. Uredbi (EU) br. 1031/2010 na uvrštavanje ICE-a na popis kao druge zasebne dražbovne platforme Ujedinjene Kraljevine uz prilagodbe koje su potrebne da se osigura postizanje njihova cilja, pri čemu se uzimaju u obzir posebni uvjeti provedbe predviđeni primjenjivim burzovnim pravilima ICE-a.

(13)

Uredbu (EU) br. 1031/2010 stoga bi trebalo na odgovarajući način izmijeniti.

(14)

Mjere predviđene ovom Uredbom u skladu su s mišljenjem Odbora za klimatske promjene,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Uredba (EU) br. 1031/2010 mijenja se kako slijedi:

1.

Članak 10. mijenja se kako slijedi:

(a)

stavak 2. mijenja se kako slijedi:

i.

prvi i drugi podstavak zamjenjuju se sljedećim:

„2.   Količina emisijskih jedinica iz poglavlja III. Direktive 2003/87/EZ koju treba prodati na dražbi 2013. i 2014. količina je emisijskih jedinica utvrđena prema člancima 9. i 9.a te Direktive za dotičnu kalendarsku godinu, umanjena za besplatno dodijeljene emisijske jedinice kako je predviđeno u članku 10.a stavku 7. i članku 11. stavku 2. te Direktive i umanjena za polovinu ukupne količine svih emisijskih jedinica na dražbi 2012.

Količina emisijskih jedinica iz poglavlja III. Direktive 2003/87/EZ koju treba prodati na dražbi svake kalendarske godine u razdoblju 2015.–2018. količina je emisijskih jedinica utvrđena prema člancima 9. i 9.a te Direktive za dotičnu kalendarsku godinu, umanjena za besplatno dodijeljene emisijske jedinice kako je predviđeno u članku 10.a stavku 7. i članku 11. stavku 2. te Direktive.”;

ii.

peti podstavak zamjenjuje se sljedećim:

„Količina emisijskih jedinica iz poglavlja III. Direktive 2003/87/EZ koju treba prodati na dražbi od 2019. nadalje količina je emisijskih jedinica utvrđena u skladu s člankom 10. stavcima 1. i 1.a te Direktive.”;

iii.

deveti podstavak zamjenjuje se sljedećim:

„Ne dovodeći u pitanje Odluku (EU) 2015/1814 Europskog parlamenta i Vijeća (*1), kod količine emisijskih jedinica iz poglavlja III. Direktive 2003/87/EZ koju treba prodati na dražbi zadnje godine svakoga trgovinskog razdoblja uzima se u obzir prestanak rada postrojenja u skladu s člankom 10.a stavkom 19. te Direktive, kao i eventualno prilagođavanje razine besplatno dodijeljenih emisijskih jedinica u skladu s člankom 10.a stavkom 20. te Direktive i emisijskih jedinica koje ostaju u rezervi za nove sudionike kako je predviđeno člankom 10.a stavkom 7. te Direktive.

(*1)  Odluka (EU) 2015/1814 Europskog parlamenta i Vijeća od 6. listopada 2015. o uspostavi i funkcioniranju rezerve za stabilnost tržišta za sustav trgovanja emisijama stakleničkih plinova Unije i o izmjeni Direktive 2003/87/EZ (SL L 264, 9.10.2015., str. 1.).”;"

(b)

stavak 3. zamjenjuje se sljedećim:

„3.   Količina emisijskih jedinica iz poglavlja III. Direktive 2003/87/EZ koju treba prodati na dražbi svake kalendarske godine počevši od 2013. temelji se na Prilogu I. i na procijenjenoj količini emisijskih jedinica za prodaju na dražbi koju Komisija odredi i objavi u skladu s člankom 10. stavkom 1. te Direktive ili na najnovijoj izmjeni prvobitne procjene Komisije objavljene do 31. siječnja prethodne godine, pri čemu se uzima u obzir Odluka (EU) 2015/1814, prema potrebi, te se u najvećoj mogućoj mjeri uzimaju u obzir sve privremene besplatno dodijeljene emisijske jedinice za koje je umanjena ili treba biti umanjena količina emisijskih jedinica koju bi dotična država članica inače prodavala na dražbi u skladu s člankom 10. stavkom 2. Direktive 2003/87/EZ, kako je predviđeno člankom 10.c stavkom 2. te Direktive, kao i sve prilagodbe u skladu s člancima 24. i 27. te Direktive.

Ne dovodeći u pitanje Odluku (EU) 2015/1814, sve naknadne izmjene količine emisijskih jedinica za prodaju na dražbi u danoj kalendarskoj godini uzet će se u obzir u količini emisijskih jedinica za prodaju na dražbi sljedeće kalendarske godine.”;

(c)

stavak 4. zamjenjuje se sljedećim:

„4.   Ne dovodeći u pitanje članak 10.a stavak 7. Direktive 2003/87/EZ, udio emisijskih jedinica iz poglavlja III. te Direktive koji dane kalendarske godine svaka država članica treba prodati na dražbi udio je utvrđen u skladu s člankom 10. stavkom 2. iste Direktive, uzimajući u obzir sve prijelazne emisijske jedinice koje ta država članica besplatno dodijeli u skladu s člankom 10.c Direktive 2003/87/EZ u toj kalendarskoj godini, sve emisijske jedinice koje ta država članica treba prodati na dražbi iste kalendarske godine u skladu s člankom 24. te Direktive, kao i emisijske jedinice koje treba staviti u rezervu za stabilnost tržišta ili iz nje osloboditi u skladu s člankom 1. stavkom 5. drugim podstavkom i člankom 1. stavkom 8. Odluke (EU) 2015/1814.”

2.

U članku 11. stavak 1. zamjenjuje se sljedećim:

„1.   Dražbovne platforme imenovane u skladu s člankom 26. stavkom 1. ili 2. ove Uredbe utvrđuju i objavljuju rokove za nadmetanje, pojedinačne količine, datume na koje se dražba provodi kao i proizvod na dražbi, rokove plaćanja i isporuke emisijskih jedinica iz poglavlja III. Direktive 2003/87/EZ koje treba prodati na pojedinačnim dražbama svake kalendarske godine, do 30. lipnja prethodne godine ili što je prije moguće nakon tog datuma, nakon što su se o tome savjetovale s Komisijom i dobile njezino mišljenje. Predmetne dražbovne platforme u najvećoj mogućoj mjeri uvažavaju mišljenje Komisije.”

3.

U članku 14. stavak 1. mijenja se kako slijedi:

(a)

točka (k) zamjenjuje se sljedećim:

„(k)

potreba da dražbovna platforma spriječi provođenje dražbe koja je protivna ovoj Uredbi ili Direktivi 2003/87/EZ;”;

(b)

dodaje se sljedeća točka (l):

„(l)

prilagodbe potrebne u skladu s Odlukom (EU) 2015/1814 koje se određuju i objavljuju do 15. srpnja dane godine, ili što je prije moguće nakon tog datuma.”

4.

Čanak 19. mijenja se kako slijedi:

(a)

stavak 1. zamjenjuje se sljedećim:

„1.   Članovima sekundarnog tržišta ili sudionicima sekundarnog tržišta koje organizira dražbovna platforma imenovana u skladu s člankom 26. stavkom 1. ili člankom 30. stavkom 1., a koji su osobe koje ispunjavaju uvjete prema članku 18. stavcima 1. ili 2. odobrava se izravno podnošenje ponuda na dražbama koje provodi ta dražbovna platforma i oni ne podliježu nikakvim dodatnim zahtjevima za sudjelovanje, uz uvjet da su ispunjeni svi sljedeći uvjeti:

(a)

uvjeti koji se odnose na odobravanje sudjelovanja člana ili sudionika u trgovanju emisijskim jedinicama putem sekundarnog tržišta koje organizira dražbovna platforma imenovana u skladu s člankom 26. stavkom 1. ili člankom 30. stavkom 1. jednako su strogi kao uvjeti iz stavka 2. ovog članka;

(b)

dražbovna platforma imenovana u skladu s člankom 26. stavkom 1. ili člankom 30. stavkom 1. dobiva dodatne informacije koje su joj potrebne da bi mogla provjeriti jesu li ispunjeni uvjeti iz stavka 2. ovog članka koji nisu prethodno bili provjereni.”;

(b)

u stavku 2. briše se drugi podstavak.

5.

U članku 20. stavku 1. drugi podstavak zamjenjuje se sljedećim:

„Članovima sekundarnog tržišta ili sudionicima sekundarnog tržišta koje organizira dotična dražbovna platforma koja ispunjava uvjete iz članka 19. stavka 1. odobrava se sudjelovanje u nadmetanju bez dostave zahtjeva u skladu s prvim podstavkom ovog stavka.”

6.

U članku 30. stavku 6. točka (b) zamjenjuje se sljedećim:

„(b)

detaljna operativna pravila kojima se uređuje postupak dražbe koji provodi dražbovna platforma (ili više njih) koju predlaže za imenovanje, uključujući ugovorne odredbe o imenovanju dotične dražbovne platforme, među ostalim sustav(e) za poravnanje i sustav(e) za namiru priključene na predloženu dražbovnu platformu, a kojima se utvrđuju uvjeti koji uređuju strukturu i razinu naknada, upravljanje jamstvom, plaćanje i isporuku;”.

7.

Članak 32. mijenja se kako slijedi:

(a)

stavak 1. zamjenjuje se sljedećim:

„1.   Količina emisijskih jedinica iz poglavlja III. Direktive 2003/87/EZ koja se prodaju na pojedinačnim dražbama koje provodi dražbovna platforma imenovana u skladu s člankom 30. stavcima 1. ili 2. ove Uredbe iznosi najviše 20 milijuna emisijskih jedinica i najmanje 3,5 milijuna emisijskih jedinica; osim ako ukupna količina emisijskih jedinica iz poglavlja III. Direktive 2003/87/EZ koju država članica koja ju je imenovala treba prodati na dražbi iznosi manje od 3,5 milijuna u danoj kalendarskoj godini, a u tom se slučaju emisijske jedinice prodaju na jednoj dražbi po kalendarskoj godini. Međutim, količina emisijskih jedinica iz poglavlja III. Direktive 2003/87/EZ za prodaju na pojedinačnoj dražbi koju provode te dražbovne platforme ne smije biti manja od 1,5 milijuna emisijskih jedinica u razdobljima od 12 mjeseci ako se broj emisijskih jedinica oduzima od količine emisijskih jedinica koje treba prodati na dražbi u skladu s člankom 1. stavkom 5. Odluke (EU) 2015/1814.”;

(b)

u stavku 4. prvi podstavak zamjenjuje se sljedećim:

„4.   Dražbovne platforme imenovane u skladu s člankom 30. stavcima 1. ili 2. ove Uredbe utvrđuju i objavljuju rokove za nadmetanje, pojedinačne količine, datume na koje se provodi dražba kao i proizvod na dražbi, rokove plaćanja i isporuke emisijskih jedinica koje treba prodati na pojedinačnim dražbama svake godine, i to za one obuhvaćene poglavljem II. Direktive 2003/87/EZ do 31. listopada prethodne godine ili čim je to nakon toga moguće, a za one obuhvaćene poglavljem III. te Direktive do 15. srpnja prethodne godine ili što je prije moguće nakon tog datuma. Predmetne dražbovne platforme donose odluke i izdaju objave tek nakon što to u skladu s člankom 11. stavkom 1. i člankom 13. stavkom 1. ove Uredbe učine dražbovne platforme imenovane u skladu s člankom 26. stavcima 1. ili 2. ove Uredbe, osim ako takva dražbovna platforma još nije imenovana. Predmetne dražbovne platforme donose navedene odluke i izdaju objave tek nakon što se savjetuju s Komisijom i dobiju njezino mišljenje o njima. Predmetne dražbovne platforme u najvećoj mogućoj mjeri uvažavaju mišljenje Komisije.”

8.

U članku 35. stavak 1. zamjenjuje se sljedećim:

„1.   Dražbe se provode samo na dražbovnoj platformi koja je odobrena kao uređeno tržište čiji operater organizira sekundarno tržište emisijskih jedinica ili izvedenica emisijskih jedinica.”

9.

U članku 60. stavku 1. prvi podstavak zamjenjuje se sljedećim:

„1.   Cjelokupno zakonodavstvo, smjernice, upute, obrasci, dokumenti, proglašavanja, uključujući i kalendar dražbe, sve druge informacije koje nisu povjerljive, a odnose se na dražbe na danoj dražbovnoj platformi, uključujući popis osoba kojima je odobreno sudjelovanje u nadmetanju na dražbama, sve odluke, uključujući i odluke u skladu s člankom 57., o uvođenju najveće količine za koju se može dati ponuda i druge korektivne mjere potrebne za ublažavanje stvarnih ili potencijalnih zamjetnih rizika pranja novca, financiranja terorizma, kaznenog djela ili zlouporabe tržišta na toj dražbovnoj platformi objavljuju se na ažuriranoj namjenskoj dražbovnoj internetskoj stranici koju održava dotična dražbovna platforma.”

10.

Prilog III. mijenja se u skladu s Prilogom I. ovoj Uredbi;

11.

Prilog IV. zamjenjuje se tekstom iz Priloga II. ovoj Uredbi.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 18. listopada 2017.

Za Komisiju

Predsjednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  SL L 275, 25.10.2003., str. 32.

(2)  Uredba Komisije (EU) br. 1031/2010 od 12. studenoga 2010. o rasporedu, upravljanju i drugim aspektima dražbi emisijskih jedinica stakleničkih plinova prema Direktivi 2003/87/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi sustava trgovanja emisijskim jedinicama stakleničkih plinova unutar Zajednice (SL L 302, 18.11.2010., str. 1.).

(3)  Odluka (EU) 2015/1814 Europskog parlamenta i Vijeća od 6. listopada 2015. o uspostavi i funkcioniranju rezerve za stabilnost tržišta za sustav trgovanja emisijama stakleničkih plinova Unije i o izmjeni Direktive 2003/87/EZ (SL L 264, 9.10.2015., str. 1.).

(4)  Uredba Komisije (EU) br. 176/2014 оd 25. veljače 2014. o izmjeni Uredbe (EU) br. 1031/2010, posebno radi utvrđivanja količina emisijskih jedinica stakleničkih plinova za prodaju na dražbi u razdoblju 2013.–2020. (SL L 56, 26.2.2014., str. 11.).

(5)  Uredba Komisije (EU) br. 1143/2013 оd 13. studenoga 2013. o izmjeni Uredbe (EU) br. 1031/2010 o rasporedu, upravljanju i drugim aspektima dražbi emisijskih jedinica stakleničkih plinova prema Direktivi 2003/87/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi sustava trgovanja emisijskim jedinicama stakleničkih plinova unutar Zajednice, a posebno za navođenje dražbovne platforme koju imenuje Njemačka (SL L 303, 14.11.2013., str. 10.).

(6)  Uredba Komisije (EU) br. 1042/2012 od 7. studenoga 2012. o izmjeni Uredbe (EU) br. 1031/2010 u pogledu navođenja dražbovne platforme koju imenuje Ujedinjena Kraljevina (SL L 310, 9.11.2012., str. 19.).


PRILOG I.

U Prilogu III. Uredbi (EU) br. 1031/2010 dodaje se sljedeći dio 4.:

„Dražbovne platforme koje imenuje Ujedinjena Kraljevina

4.

Dražbovna platforma

ICE Futures Europe (ICE)

 

Pravna osnova

Članak 30. stavak 1.

 

Rok imenovanja

Od najranije 10. studenoga 2017. do najkasnije 9. studenoga 2022., ne dovodeći u pitanje članak 30. stavak 5. drugi podstavak.

 

Definicije

U smislu uvjeta i obveza koje vrijede za ICE primjenjuju se sljedeće definicije:

(a)   ‚burzovna pravila ICE-a’– znači pravila ICE-a, uključujući posebice ugovorna pravila i postupke koji se odnose na ICE FUTURES EUA AUCTION CONTRACT i ICE FUTURES EUAA CONTRACT;

(b)   ‚član burze’– znači član kako je definiran u odjeljku A.1. burzovnih pravila ICE-a;

(c)   ‚klijent’– znači klijent nekog člana burze, kao i klijenti njihovih klijenata dalje u lancu, koji omogućuju sudjelovanje osoba u nadmetanju i djeluju u ime ponuditelja.

 

Uvjeti

Sudjelovanje u nadmetanju na dražbama ne ovisi o članstvu na burzi ili sudjelovanju na sekundarnom tržištu koje organizira ICE ili bilo kojem drugom mjestu trgovanja kojim upravlja ICE ili neka treća osoba.

 

Obveze

1.

ICE zahtijeva od članova burze ICE-a i njihovih klijenata da o svim odlukama koje donesu u vezi s odobravanjem sudjelovanja u nadmetanju na dražbama te opozivom ili suspenzijom takvog odobrenja, neovisno o tome je li odluka donesena samo o sudjelovanju u nadmetanju na dražbi ili u pogledu sudjelovanja u nadmetanju na dražbama i članstvu ili sudjelovanju na sekundarnom tržištu, obavijeste ICE na sljedeći način:

(a)

u slučaju odluka o odbijanju odobrenja za sudjelovanje u nadmetanju i odluka o opozivu ili suspenziji pristupa dražbama, obavijest se šalje za svaki pojedinačni slučaj i bez odlaganja;

(b)

u slučaju drugih odluka, obavijest se šalje na zahtjev.

ICE osigurava da sve takve odluke mogu podlijegati provjeri ICE-a u pogledu njihove usklađenosti s obvezama koje vrijede za dražbovnu platformu na temelju Uredbe (EU) br. 1031/2010 te da članovi burze ICE-a ili njihovi klijenti poštuju rezultate svake takve provjere ICE-a. To može, među ostalim, uključivati pozivanje na sva primjenjiva burzovna pravila ICE-a, uključujući disciplinske postupke, ili sve druge radnje koje su prikladne za omogućivanje sudjelovanja u nadmetanju na dražbama.

2.

ICE na svojoj internetskoj stranici objavljuje i održava sveobuhvatan i ažuriran popis članova burze ili njihovih klijenata koji imaju pravo olakšati sudjelovanje u nadmetanju na dražbama Ujedinjene Kraljevine na ICE-u, a takav popis obuhvaća pružatelje pristupa samo dražbama kako je utvrđeno u pravilima burze ICE-a te članove burze ili njihove klijente koji osobama koje mogu biti i članovi sekundarnog tržišta ili njegovi sudionici omogućuju sudjelovanje u nadmetanju na dražbama.

Usto, na svojoj internetskoj stranici ICE objavljuje i održava lako razumljive praktične smjernice za mala i srednja poduzeća i male emitere o koracima koje trebaju poduzeti kako bi dobili pristup dražbama preko takvih članova burze ili njihovih klijenata.

3.

Sve naknade i uvjeti koje ICE i njegov sustav za poravnanje primjenjuju na osobe kojima je odobreno sudjelovanje u nadmetanju ili ponuditelje jasno su navedeni, lako razumljivi i javno dostupni na internetskoj stranici ICE-a koja se redovito ažurira.

Kad član burze ili njegov klijent primjenjuju dodatne naknade i uvjete za sudjelovanje u nadmetanju, ICE osigurava da su takve naknade i uvjeti također jasno navedeni, lako razumljivi i javno dostupni na internetskim stranicama subjekata koji nude navedene usluge, pri čemu su na internetskoj stranici ICE-a dostupna izravna upućivanja na te internetske stranice, uz jasnu razliku između naknada i uvjeta koji se primjenjuju na osobe kojima je odobreno samo sudjelovanje u nadmetanju na dražbama, ako su oni dostupni, od naknada i uvjeta koji se primjenjuju na osobe kojima je odobreno sudjelovanje u nadmetanju na dražbama, a koje su i članovi sekundarnog tržišta ili njegovi sudionici.

4.

Ne dovodeći u pitanje druge pravne lijekove, ICE osigurava dostupnost postupka ICE-a za rješavanje pritužbi (ICE Complaints Resolution Procedures) za pritužbe koje se mogu pojaviti u vezi s odlukama članova burze ICE-a ili njihovih klijenata o odobrenju sudjelovanja u nadmetanju na dražbama, odbijanju odobrenja za sudjelovanje u nadmetanju na dražbama, opozivu ili suspenziji sudjelovanja u nadmetanju na dražbama koje je već odobreno kako je pobliže utvrđeno u točki 1., a sve takve pritužbe smatraju se prihvatljivim pritužbama u smislu postupka ICE-a za rješavanje pritužbi.

5.

U roku od šest mjeseci od početka dražbi, ICE izvješćuje kontrolora dražbe o pokrivenosti postignutoj u okviru njegova modela suradnje s članovima burze i njihovim klijentima, uključujući o ostvarenoj razini geografske pokrivenosti. ICE u najvećoj mogućoj mjeri uzima u obzir preporuke kontrolora dražbe u tom pogledu kako bi osigurao ispunjenje svojih obveza iz članka 35. stavka 3. točaka (a) i (b) Uredbe (EU) br. 1031/2010.

6.

ICE osigurava punu usklađenost s uvjetima i obvezama za njegovo uvrštavanje na popis koji su navedeni u ovom Prilogu.

7.

Ujedinjena Kraljevina obavješćuje Komisiju o svim materijalnim promjenama u ugovornim odnosima s ICE-om o kojima je Komisija službeno obaviještena.”


PRILOG II.

PRILOG IV.

Prilagodbe količina emisijskih jedinica (u milijunima) koje će se prodavati na dražbi u razdoblju 2013.–2020. u skladu s člankom 10. stavkom 2.

Godina

Količina smanjenja

2013.

 

2014.

400

2015.

300

2016.

200

2017.

 

2018.

 

2019.

 

2020.

 


19.10.2017   

HR

Službeni list Europske unije

L 269/22


PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2017/1903

оd 18. listopada 2017.

o odobrenju pripravaka Pediococcus parvulus DSM 28875, Lactobacillus casei DSM 28872 i Lactobacillus rhamnosus DSM 29226 kao dodataka hrani za sve životinjske vrste

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EZ) br. 1831/2003 Europskog parlamenta i Vijeća od 22. rujna 2003. o dodacima hrani za životinje (1), a posebno njezin članak 9. stavak 2.,

budući da:

(1)

Uredbom (EZ) br. 1831/2003 predviđeno je odobravanje dodataka hrani za životinje te osnove i postupci za izdavanje odobrenja.

(2)

U skladu s člankom 7. Uredbe (EZ) br. 1831/2003 podneseni su zahtjevi za odobrenje pripravaka Pediococcus parvulus DSM 28875, Lactobacillus casei DSM 28872 i Lactobacillus rhamnosus DSM 29226. Uz navedene zahtjeve priloženi su podaci i dokumenti propisani člankom 7. stavkom 3. Uredbe (EZ) br. 1831/2003.

(3)

Zahtjevi se odnose na odobrenje pripravaka Pediococcus parvulus DSM 28875, Lactobacillus casei DSM 28872 i Lactobacillus rhamnosus DSM 29226 kao dodataka hrani za sve životinjske vrste te njihovo razvrstavanje u kategoriju dodataka „tehnološki dodaci”.

(4)

Europska agencija za sigurnost hrane (dalje u tekstu: „Agencija”) u svojim je mišljenjima od 6. prosinca 2016. (2), odnosno 24. siječnja 2017. (3)  (4) zaključila da pripravci Lactobacillus rhamnosus DSM 29226, Pediococcus parvulus DSM 28875 i Lactobacillus casei DSM 28872 u predloženim uvjetima uporabe nemaju negativan učinak na zdravlje životinja, zdravlje ljudi ili na okoliš. Agencija je zaključila i da ti pripravci mogu poboljšati proizvodnju silaže pripremljene od krmnog bilja koje se lako ili umjereno teško silira jer se smanjuje gubitak suhe tvari i poboljšava očuvanje bjelančevina. Agencija smatra da ne postoji potreba za posebnim zahtjevima za praćenje nakon stavljanja na tržište. Isto tako, Agencija je potvrdila izvješća o metodama analize predmetnih dodatka hrani za životinje koja je dostavio referentni laboratorij osnovan Uredbom (EZ) br. 1831/2003.

(5)

Procjena pripravaka Pediococcus parvulus DSM 28875, Lactobacillus casei DSM 28872 i Lactobacillus rhamnosus DSM 29226 pokazala je da su ispunjeni uvjeti za odobrenje predviđeni člankom 5. Uredbe (EZ) br. 1831/2003. U skladu s tim trebalo bi odobriti uporabu tih pripravaka kako je navedeno u Prilogu ovoj Uredbi.

(6)

Mjere predviđene ovom Uredbom u skladu su s mišljenjem Stalnog odbora za bilje, životinje, hranu i hranu za životinje,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Pripravci navedeni u Prilogu, koji pripadaju kategoriji dodataka hrani za životinje „tehnološki dodaci” i funkcionalnoj skupini „dodaci za siliranje”, odobravaju se kao dodaci hrani za životinje u skladu s uvjetima utvrđenima u tom prilogu.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 18. listopada 2017.

Za Komisiju

Predsjednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  SL L 268, 18.10.2003., str. 29.

(2)  EFSA Journal 2017.; 15(1):4673.

(3)  EFSA Journal 2017.; 15(3):4702.

(4)  EFSA Journal 2017.; 15(3):4703.


PRILOG

Identifikacijski broj dodatka

Dodatak

Sastav, kemijska formula, opis, analitička metoda

Vrsta ili kategorija životinje

Najviša dob

Najmanja dopuštena količina

Najveća dopuštena količina

Ostale odredbe

Datum isteka valjanosti odobrenja

CFU dodatka/kg svježeg materijala

Tehnološki dodaci: dodaci silaži

1k21014

Pediococcus parvulus

DSM 28875

Sastav dodatka

Pripravak Pediococcus parvulus

DSM 28875 koji sadržava najmanje 1 × 1011 CFU/g dodatka.

Karakteristike aktivne tvari

Žive stanice pripravka Pediococcus parvulus

DSM 28875.

Analitička metoda  (1)

Određivanje brojnosti u dodatku hrani za životinje: metoda razmazivanja: EN 15786:2009.

Identifikacija dodatka hrani za životinje: gel-elektroforeza u pulsirajućem polju (PFGE).

Sve životinjske vrste

1.

U uputama za uporabu dodatka i premiksâ potrebno je navesti uvjete skladištenja i stabilnost pri toplinskoj obradi.

2.

Najmanja količina dodatka ako se ne upotrebljava u kombinaciji s drugim mikroorganizmima koji se upotrebljavaju kao dodaci silaži: 5 × 107 CFU/kg svježeg materijala koji se lako ili umjereno teško silira (2).

3.

Za korisnike dodatka i premiksâ subjekti koji posluju s hranom za životinje utvrđuju operativne postupke i organizacijske mjere za uklanjanje mogućih rizika koji proizlaze iz njihove uporabe. Ako se tim postupcima i mjerama rizici ne mogu ukloniti ili smanjiti na najmanju moguću mjeru, pri uporabi dodatka i premiksâ potrebno je nositi odgovarajuću osobnu zaštitnu opremu, uključujući zaštitu za dišne organe.

8. studenoga 2027.

1k20755

Lactobacillus casei

DSM 28872

Sastav dodatka

Pripravak Lactobacillus casei

DSM 28872 koji sadržava najmanje 1 × 1011 CFU/g dodatka.

Karakteristike aktivne tvari

Žive stanice pripravka Lactobacillus casei

DSM 28872

Analitička metoda  (1)

Određivanje brojnosti u dodatku hrani za životinje: metoda razmazivanja na MSR agaru (EN 15787).

Identifikacija dodatka hrani za životinje: gel-elektroforeza u pulsirajućem polju (PFGE).

Sve životinjske vrste

1.

U uputama za uporabu dodatka i premiksâ potrebno je navesti uvjete skladištenja i stabilnost pri toplinskoj obradi.

2.

Najmanja količina dodatka ako se ne upotrebljava u kombinaciji s drugim mikroorganizmima kao dodatak silaži: 5 × 107 CFU/kg svježeg materijala koji se lako ili umjereno teško silira (2).

3.

Za korisnike dodatka i premiksâ subjekti koji posluju s hranom za životinje utvrđuju operativne postupke i organizacijske mjere za uklanjanje mogućih rizika koji proizlaze iz njihove uporabe. Ako se tim postupcima i mjerama rizici ne mogu ukloniti ili smanjiti na najmanju moguću mjeru, pri uporabi dodatka i premiksâ potrebno je nositi odgovarajuću osobnu zaštitnu opremu, uključujući zaštitu za dišne organe.

8. studenoga 2027.

1k20756

Lactobacillus rhamnosus

DSM 29226

Sastav dodatka

Pripravak Lactobacillus rhamnosus

DSM 29226 koji sadržava najmanje 1 × 1010 CFU/g dodatka.

Karakteristike aktivne tvari

Žive stanice pripravka Lactobacillus rhamnosus

DSM 29226

Analitička metoda  (1)

Određivanje brojnosti u dodatku hrani za životinje: metoda razmazivanja na MSR agaru (EN 15787).

Identifikacija dodatka hrani za životinje: gel-elektroforeza u pulsirajućem polju (PFGE).

Sve životinjske vrste

1.

U uputama za uporabu dodatka i premiksâ potrebno je navesti uvjete skladištenja i stabilnost pri toplinskoj obradi.

2.

Najmanja količina dodatka ako se ne upotrebljava u kombinaciji s drugim mikroorganizmima kao dodatak silaži: 5 × 107 CFU/kg svježeg materijala koji se lako ili umjereno teško silira (2).

3.

Za korisnike dodatka i premiksâ subjekti koji posluju s hranom za životinje utvrđuju operativne postupke i organizacijske mjere za uklanjanje mogućih rizika koji proizlaze iz njihove uporabe. Ako se tim postupcima i mjerama rizici ne mogu ukloniti ili smanjiti na najmanju moguću mjeru, pri uporabi dodatka i premiksâ potrebno je nositi odgovarajuću osobnu zaštitnu opremu, uključujući zaštitu za dišne organe.

8. studenoga 2027.


(1)  Podaci o analitičkim metodama dostupni su na sljedećoj adresi referentnog laboratorija: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports.

(2)  Krmno bilje koje se lako silira: > 3 % topivih ugljikohidrata u svježem materijalu. Krmno bilje koje se umjereno teško silira: 1,5 %–3,0 % topivih ugljikohidrata u svježem materijalu. Uredba Komisije (EZ) br. 429/2008 (SL L 133, 22.5.2008., str. 1.).


19.10.2017   

HR

Službeni list Europske unije

L 269/27


PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2017/1904

оd 18. listopada 2017.

o odobrenju pripravka Bacillus licheniformis DSM 28710 kao dodatka hrani za životinje za piliće za tov i piliće uzgajane za nesenje (nositelj odobrenja Huvepharma NV)

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EZ) br. 1831/2003 Europskog parlamenta i Vijeća od 22. rujna 2003. o dodacima hrani za životinje (1), a posebno njezin članak 9. stavak 2.,

budući da:

(1)

Uredbom (EZ) br. 1831/2003 predviđeno je odobravanje dodataka hrani za životinje te osnove i postupci za izdavanje odobrenja.

(2)

U skladu s člankom 7. Uredbe (EZ) br. 1831/2003 podnesen je zahtjev za odobrenje pripravka Bacillus licheniformis DSM 28710. Uz navedeni zahtjev priloženi su podaci i dokumenti propisani člankom 7. stavkom 3. Uredbe (EZ) br. 1831/2003.

(3)

Zahtjev se odnosi na odobrenje pripravka Bacillus licheniformis DSM 28710 kao dodatka hrani za životinje za piliće za tov i piliće uzgajane za nesenje te njegovo razvrstavanje u kategoriju dodataka „zootehnički dodaci”.

(4)

Europska agencija za sigurnost hrane (dalje u tekstu: „Agencija”) u svojem je mišljenju od 18. listopada 2016. (2) zaključila da pripravak Bacillus licheniformis DSM 28710 u predloženim uvjetima uporabe u hrani za životinje nema negativan učinak na zdravlje životinja, zdravlje ljudi ili na okoliš te da može poboljšati omjer utroška hrane i prirasta tjelesne mase kod pilića za tov i da se taj zaključak može primijeniti i na piliće uzgajane za nesenje. Agencija smatra da ne postoji potreba za posebnim zahtjevima za praćenje nakon stavljanja na tržište. Isto tako, potvrdila je izvješće o metodi analize dodatka hrani za životinje koje je dostavio referentni laboratorij osnovan Uredbom (EZ) br. 1831/2003.

(5)

Procjena pripravka Bacillus licheniformis DSM 28710 pokazala je da su ispunjeni uvjeti za odobrenje predviđeni člankom 5. Uredbe (EZ) br. 1831/2003. U skladu s tim trebalo bi odobriti uporabu tog pripravka kako je navedeno u Prilogu ovoj Uredbi.

(6)

Mjere predviđene ovom Uredbom u skladu su s mišljenjem Stalnog odbora za bilje, životinje, hranu i hranu za životinje,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Pripravak naveden u Prilogu, koji pripada kategoriji dodataka hrani za životinje „zootehnički dodaci” i funkcionalnoj skupini „stabilizatori crijevne flore”, odobrava se kao dodatak hrani za životinje u skladu s uvjetima utvrđenima u tom prilogu.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 18. listopada 2017.

Za Komisiju

Predsjednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  SL L 268, 18.10.2003., str. 29.

(2)  EFSA Journal 2016.;14(11):4615.


PRILOG

Identifikacijski broj dodatka

Naziv nositelja odobrenja

Dodatak

Sastav, kemijska formula, opis, analitička metoda

Vrsta ili kategorija životinje

Najviša dob

Najmanja dopuštena količina

Najveća dopuštena količina

Ostale odredbe

Datum isteka valjanosti odobrenja

CFU/kg potpune krmne smjese s udjelom vlage od 12 %

Kategorija zootehničkih dodataka. Funkcionalna skupina: stabilizatori crijevne flore

4b1828

Huvepharma NV

Bacillus licheniformis DSM 28710

Sastav dodatka

Pripravak Bacillus licheniformis DSM 28710

koji sadržava najmanje 3,2 × 109 CFU/g dodatka.

Kruto stanje

Karakteristike aktivne tvari

Žive spore bakterije Bacillus licheniformis DSM 28710

Analitička metoda  (1)

Za određivanje brojnosti bakterije Bacillus licheniformis DSM 28710 u dodatku, premiksima i hrani za životinje:

metoda razmazivanja EN 15784.

Za identifikaciju bakterije Bacillus licheniformis DSM 28710: Identifikacija: gel-elektroforeza u pulsirajućem polju (PFGE)

Pilići za tov

Pilići uzgajani za nesenje

1,6 × 109

1.

U uputama za uporabu dodatka i premiksâ potrebno je navesti uvjete skladištenja i stabilnost pri toplinskoj obradi.

2.

Dopuštena je uporaba u hrani za životinje koja sadržava sljedeće odobrene kokcidiostatike: dekokvinat, diklazuril, halofuginon, nikarbazin, robenidin hidroklorid, lasalocid A natrij, maduramicin amonij, monensin natrij, narasin ili salinomicin natrij.

3.

Za korisnike dodatka i premiksâ subjekti koji posluju s hranom za životinje utvrđuju operativne postupke i organizacijske mjere za uklanjanje mogućih rizika koji proizlaze iz njihove uporabe. Ako se tim postupcima i mjerama rizici ne mogu ukloniti ili smanjiti na najmanju moguću mjeru, pri uporabi dodatka i premiksâ potrebno je nositi odgovarajuću osobnu zaštitnu opremu, uključujući zaštitu za kožu i oči.

8. studenoga 2027.


(1)  Podaci o analitičkim metodama dostupni su na sljedećoj adresi referentnog laboratorija: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports.


19.10.2017   

HR

Službeni list Europske unije

L 269/30


PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2017/1905

оd 18. listopada 2017.

o odobrenju pripravka Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1079 kao dodatka hrani za piliće za tov i manje značajne vrste peradi za tov (nositelj odobrenja Danstar Ferment AG kojeg zastupa Lallemand SAS)

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EZ) br. 1831/2003 Europskog parlamenta i Vijeća od 22. rujna 2003. o dodacima hrani za životinje (1), a posebno njezin članak 9. stavak 2.,

budući da:

(1)

Uredbom (EZ) br. 1831/2003 predviđeno je odobravanje dodataka hrani za životinje te osnove i postupci za izdavanje odobrenja.

(2)

U skladu s člankom 7. Uredbe (EZ) br. 1831/2003 podnesen je zahtjev za odobrenje pripravka Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1079. Uz navedeni zahtjev priloženi su podaci i dokumenti propisani člankom 7. stavkom 3. Uredbe (EZ) br. 1831/2003.

(3)

Zahtjev se odnosi na odobrenje pripravka Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1079 kao dodatka hrani za piliće za tov i manje značajne vrste peradi za tov te njegovo razvrstavanje u kategoriju dodataka „zootehnički dodaci”.

(4)

Europska agencija za sigurnost hrane („Agencija”) zaključila je u mišljenju od 6. prosinca 2016. (2) da u predloženim uvjetima uporabe pripravak Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1079 nema negativan učinak na zdravlje životinja, zdravlje ljudi ili na okoliš te da kada se upotrebljava u hrani za perad učinkovito smanjuje kontaminaciju trupa salmonelom (Salmonella spp.). Agencija smatra da ne postoji potreba za posebnim zahtjevima za praćenje nakon stavljanja na tržište. Isto tako, potvrdila je izvješće o metodi analize dodatka hrani za životinje koje je dostavio referentni laboratorij osnovan Uredbom (EZ) br. 1831/2003.

(5)

Procjena pripravka Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1079 pokazala je da su ispunjeni uvjeti za odobrenje predviđeni člankom 5. Uredbe (EZ) br. 1831/2003. U skladu s tim trebalo bi odobriti uporabu tog pripravka kako je navedeno u Prilogu ovoj Uredbi.

(6)

Mjere predviđene ovom Uredbom u skladu su s mišljenjem Stalnog odbora za bilje, životinje, hranu i hranu za životinje,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Pripravak naveden u Prilogu, koji pripada kategoriji dodataka hrani za životinje „zootehnički dodaci” i funkcionalnoj skupini „ostali zootehnički dodaci”, odobrava se kao dodatak hrani za životinje u skladu s uvjetima utvrđenima u tom prilogu.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 18. listopada 2017.

Za Komisiju

Predsjednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  SL L 268, 18.10.2003., str. 29.

(2)  EFSA Journal 2017.;15(1):4674.


PRILOG

Identifikacijski broj dodatka hrani za životinje

Naziv nositelja odobrenja

Dodatak hrani za životinje

Sastav, kemijska formula, opis, analitička metoda

Vrsta ili kategorija životinje

Najviša dob

Najmanja dopuštena količina

Najveća dopuštena količina

Ostale odredbe

Datum isteka valjanosti odobrenja

CFU/kg potpune krmne smjese s udjelom vlage od 12 %

Kategorija zootehničkih dodataka hrani za životinje. Funkcionalna skupina: ostali zootehnički dodaci (smanjenje kontaminacije trupa salmonelom koje se postiže smanjenjem njezine prisutnosti u izmetu)

4d1703

Danstar Ferment AG kojeg zastupa Lallemand SAS

Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1079

Sastav dodatka hrani za životinje

pripravak Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1079 koji sadržava najmanje:

2 × 1010 CFU/g dodatka (nepresvučeni oblik)

1 × 1010 CFU/g dodatka (presvučeni oblik)

Karakteristike aktivne tvari

žive stanice Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1079

Analitička metoda  (1)

Određivanje brojnosti: metoda izlijevanja podloge uz uporabu agara s ekstraktom kvasca kloramfenikola (EN15789:2009)

Identifikacija: metoda lančane reakcije polimerazom (PCR)

Pilići za tov

Manje značajne vrste peradi za tov

1 × 109

1.

U uputama za uporabu dodatka hrani za životinje i premiksa potrebno je navesti uvjete skladištenja i stabilnost pri toplinskoj obradi.

2.

Za korisnike dodatka i premiksa subjekti koji posluju s hranom za životinje dužni su utvrditi operativne postupke i organizacijske mjere za uklanjanje mogućih opasnosti koje proizlaze iz njihove uporabe. Ako se opasnosti s pomoću tih postupaka i mjera ne mogu otkloniti ili smanjiti na najmanju moguću mjeru, pri uporabi dodatka i premiksa potrebno je nositi odgovarajuću osobnu zaštitnu opremu, uključujući zaštitu za dišne organe.

8. studenoga 2027.


(1)  Podaci o analitičkim metodama dostupni su na sljedećoj adresi referentnog laboratorija: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports


19.10.2017   

HR

Službeni list Europske unije

L 269/33


PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2017/1906

оd 18. listopada 2017.

o odobrenju pripravka endo-1,4-b-ksilanaze (EC 3.2.1.8) proizvedenog od Trichoderma citrinoviride Bisset (IMI SD135) kao dodatka hrani za piliće uzgajane za nesenje i manje značajne vrste peradi za nesenje (nositelj odobrenja Huvepharma NV)

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EZ) br. 1831/2003 Europskog parlamenta i Vijeća od 22. rujna 2003. o dodacima hrani za životinje (1), a posebno njezin članak 9. stavak 2.,

budući da:

(1)

Uredbom (EZ) br. 1831/2003 predviđeno je odobravanje dodataka hrani za životinje te osnove i postupci za izdavanje odobrenja.

(2)

U skladu s člankom 7. Uredbe (EZ) br. 1831/2003 podnesen je zahtjev za odobrenje pripravka endo-1,4-beta-ksilanaze (EC 3.2.1.8) proizvedenog od Trichoderma citrinoviride Bisset (IMI SD135). Uz navedeni zahtjev priloženi su podaci i dokumenti propisani člankom 7. stavkom 3. Uredbe (EZ) br. 1831/2003.

(3)

Zahtjev se odnosi na odobrenje pripravka endo-1,4-b-ksilanaze (EC 3.2.1.8) proizvedenog od Trichoderma citrinoviride Bisset (IMI SD135) kao dodatka hrani za piliće uzgajane za nesenje i manje značajne vrste peradi za nesenje te njegovo razvrstavanje u kategoriju dodataka „zootehnički dodaci”.

(4)

Taj je pripravak već odobren kao dodatak hrani za životinje na deset godina Provedbenom uredbom Komisije (EU) 2015/1043 (2) za piliće i purane za tov, nesilice, manje značajne vrste peradi za tov i nesenje, odbijenu prasad i svinje za tov.

(5)

Europska agencija za sigurnost hrane („Agencija”) u svojem je mišljenju od 25. siječnja 2017. (3) zaključila da pripravak endo-1,4-b-ksilanaza (EC 3.2.1.8) proizveden od Trichoderma citrinoviride Bisset (IMI SD135) u predloženim uvjetima uporabe nema negativan učinak na zdravlje životinja, zdravlje ljudi ili na okoliš. Agencija je zaključila i da se navedeni dodatak hrani može smatrati učinkovitim za piliće uzgajane za nesenje i manje značajne vrste peradi za nesenje. Agencija smatra da ne postoji potreba za posebnim zahtjevima za praćenje nakon stavljanja na tržište. Isto tako, potvrdila je izvješće o metodi analize dodatka hrani za životinje koje je dostavio referentni laboratorij osnovan Uredbom (EZ) br. 1831/2003.

(6)

Procjenom pripravka endo-1,4-b-ksilanaze (EC 3.2.1.8) proizvedenog od Trichoderma citrinoviride Bisset (IM SD135) pokazuje da su ispunjeni uvjeti za odobrenje iz članka 5. Uredbe (EZ) br. 1831/2003. U skladu s tim trebalo bi odobriti uporabu tog pripravka kako je navedeno u Prilogu ovoj Uredbi.

(7)

Mjere predviđene ovom Uredbom u skladu su s mišljenjem Stalnog odbora za bilje, životinje, hranu i hranu za životinje,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Pripravak naveden u Prilogu, koji pripada kategoriji dodataka hrani za životinje „zootehnički dodaci” i funkcionalnoj skupini „tvari za poticanje probavljivosti”, odobrava se kao dodatak hrani za životinje pod uvjetima utvrđenima u tom Prilogu.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 18. listopada 2017.

Za Komisiju

Predsjednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  SL L 268, 18.10.2003., str. 29.

(2)  Provedbena uredba Komisije (EU) 2015/1043 оd 30. lipnja 2015. o odobrenju pripravka endo-1,4-b-ksilanaze (EC 3.2.1.8) proizvedenog od Trichoderma citrinoviride Bisset (IM SD135) kao dodatka hrani za piliće i purane za tov, nesilice, odbijenu prasad, svinje za tov i manje značajne vrste peradi za tov i nesenje i o izmjeni uredbi (EZ) br. 2148/2004, (EZ) br. 828/2007 i (EZ) br. 322/2009 (nositelj odobrenja Huvepharma NV) (SL L 167, 1.7.2015., str. 63.).

(3)  EFSA Journal 2017;15(2):4708.


PRILOG

Identifikacijski broj dodatka hrani za životinje

Naziv nositelja odobrenja

Dodatak hrani za životinje

Sastav, kemijska formula, opis, analitička metoda

Vrsta ili kategorija životinje

Najviša dob

Najmanja dopuštena količina

Najveća dopuštena količina

Ostale odredbe

Datum isteka valjanosti odobrenja

Jedinice aktivnosti/kg potpune krmne smjese s udjelom vlage od 12 %

Kategorija zootehničkih dodataka hrani za životinje. Funkcionalna skupina: tvari za poticanje probavljivosti.

4a1617

Huvepharma NV

Endo-1,4-beta-ksilanaza

EC 3.2.1.8

Sastav dodatka:

Pripravak endo-1,4-beta-ksilanaze (EC 3.2.1.8) proizveden od Trichoderma citrinoviride Bisset (IMI SD135) najmanje aktivnosti od 6 000 EPU (1)/g

(kruti i tekući oblik)

Karakteristike aktivne tvari:

endo-1,4-beta-ksilanaza (EC 3.2.1.8) proizvedena od Trichoderma citrinoviride Bisset (IMI SD135)

Analitička metoda  (2)

Za opis aktivnosti endo-1,4-beta-ksilanaze:

kolorimetrijska metoda kojom se mjeri boja topiva u vodi koja se djelovanjem endo-1,4-beta-ksilanaze oslobađa iz supstrata križno vezanog azurin pšeničnog arabinoksilana.

Pilići uzgajani za nesenje

Manje značajne vrste peradi za nesenje

1 500 EPU

 

1.

U uputama za uporabu dodatka hrani za životinje i premiksa potrebno je navesti uvjete skladištenja i stabilnost pri toplinskoj obradi.

2.

Za korisnike dodatka i premiksa subjekti koji posluju s hranom za životinje utvrđuju operativne postupke i organizacijske mjere za uklanjanje mogućih opasnosti koje proizlaze iz njihove uporabe. Ako se opasnosti s pomoću tih postupaka i mjera ne mogu otkloniti ili smanjiti na najmanju moguću mjeru, pri uporabi dodatka i premiksa potrebno je nositi odgovarajuću osobnu zaštitnu opremu, uključujući zaštitu za kožu, oči i dišne organe.

8. studenoga 2027.


(1)  1 EPU je količina enzima koja oslobađa 0,0083 mikromola reducirajućih šećera (ekvivalenti ksiloze) iz ksilana zobi po minuti pri pH 4,7 i 50 °C

(2)  Podaci o analitičkim metodama dostupni su na sljedećoj adresi referentnog laboratorija: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports.


19.10.2017   

HR

Službeni list Europske unije

L 269/36


PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2017/1907

оd 18. listopada 2017.

o odobrenju pripravka proizvedenog od bakterija Lactobacillus plantarum (KKP/593/p i KKP/788/p) i Lactobacillus buchneri (KKP/907/p) kao dodatka hrani za goveda i ovce

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EZ) br. 1831/2003 Europskog parlamenta i Vijeća od 22. rujna 2003. o dodacima hrani za životinje (1), a posebno njezin članak 9. stavak 2.,

budući da:

(1)

Uredbom (EZ) br. 1831/2003 predviđeno je odobravanje dodataka hrani za životinje te osnove i postupci za izdavanje odobrenja.

(2)

U skladu s člankom 7. Uredbe (EZ) br. 1831/2003 podnesen je zahtjev za odobrenje pripravka proizvedenog od bakterija dvaju sojeva Lactobacillus plantarum (KKP/593/p i KKP/788/p) i Lactobacillus buchneri (KKP/907/p). Uz navedeni zahtjev priloženi su podaci i dokumenti propisani člankom 7. stavkom 3. Uredbe (EZ) br. 1831/2003.

(3)

Zahtjev se odnosi na odobrenje pripravka proizvedenog od bakterija Lactobacillus plantarum (KKP/593/p i KKP/788/p) i Lactobacillus buchneri (KKP/907/p) kao dodatka hrani za goveda i ovce te njegovo razvrstavanje u kategoriju dodataka „tehnološki dodaci”.

(4)

Europska agencija za sigurnost hrane („Agencija”) zaključila je u mišljenju od 4. prosinca 2013. (2) da u predloženim uvjetima uporabe pripravak proizveden od bakterija Lactobacillus plantarum (KKP/593/p i KKP/788/p) i Lactobacillus buchneri (KKP/907/p) nema negativan učinak na zdravlje životinja, zdravlje ljudi ili na okoliš. Agencija je zaključila i da bi predmetni pripravak mogao poboljšati proizvodnju silaže od krmnih materijala koji se lako, umjereno teško ili teško siliraju. Agencija smatra da ne postoji potreba za posebnim zahtjevima za praćenje nakon stavljanja na tržište. Isto tako, potvrdila je izvješće o metodi analize dodatka hrani za životinje koje je dostavio referentni laboratorij osnovan Uredbom (EZ) br. 1831/2003.

(5)

Procjena pripravaka proizvedenog od bakterija Lactobacillus plantarum (KKP/593/p i KKP/788/p) i Lactobacillus buchneri (KKP/907/p) pokazala je da su ispunjeni uvjeti za odobrenje predviđeni člankom 5. Uredbe (EZ) br. 1831/2003. U skladu s tim trebalo bi odobriti uporabu tog pripravka kako je navedeno u Prilogu ovoj Uredbi.

(6)

Mjere predviđene ovom Uredbom u skladu su s mišljenjem Stalnog odbora za bilje, životinje, hranu i hranu za životinje,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Pripravak naveden u Prilogu, koji pripada kategoriji dodataka hrani za životinje „tehnološki dodaci” i funkcionalnoj skupini „dodaci silaži”, odobrava se kao dodatak hrani za životinje u skladu s uvjetima utvrđenima u tom prilogu.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 18. listopada 2017.

Za Komisiju

Predsjednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  SL L 268, 18.10.2003., str. 29.

(2)  EFSA Journal 2014.; 12(1):3529.


PRILOG

Identifikacijski broj dodatka hrani za životinje

Dodatak hrani za životinje

Sastav, kemijska formula, opis, analitička metoda

Vrsta ili kategorija životinje

Najviša dob

Najmanja dopuštena količina

Najveća dopuštena količina

Ostale odredbe

Datum isteka valjanosti odobrenja

CFU dodatka/kg svježeg materijala

Tehnološki dodaci: dodaci silaži

1k20754

Lactobacillus plantarum KKP/593/p

Lactobacillus plantarum KKP/788/p

Lactobacillus buchneri KKP/907/p

Sastav dodatka hrani za životinje

Pripravak proizveden od bakterija Lactobacillus plantarum KKP/593/p, Lactobacillus plantarum KKP/788/p i Lactobacillus buchneri KKP/907/p koji sadržava najmanje 1 × 109 CFU/g dodatka u omjeru 4:4:1 (Lactobacillus plantarum KKP/593/p: Lactobacillus plantarum KKP/788/p: Lactobacillus buchneri KKP/907/p)

Karakteristike aktivne tvari

Žive stanice bakterija Lactobacillus plantarum KKP/593/p, Lactobacillus plantarum KKP/788/p i Lactobacillus buchneri KKP/907p.

Analitička metoda  (1)

Određivanje brojnosti unutar dodatka hrani za životinje: metoda razmazivanja na MRS agaru (EN 15787).

Utvrđivanje dodatka hrani za životinje: gel-elektroforeza u pulsirajućem polju (PFGE).

Goveda

Ovce

1.

U uputama za uporabu dodatka hrani za životinje i premiksa potrebno je navesti uvjete skladištenja.

2.

Najmanja količina dodatka hrani za životinje kada se koristi bez kombiniranja s ostalim mikroorganizmima kao dodatak silaži: 1 × 108 CFU/kg svježeg materijala.

3.

Za korisnike dodatka i premiksa subjekti koji posluju s hranom za životinje dužni su utvrditi operativne postupke i organizacijske mjere za uklanjanje mogućih opasnosti koje proizlaze iz njihove uporabe. Ako se opasnosti s pomoću tih postupaka i mjera ne mogu otkloniti ili svesti na najmanju moguću mjeru, pri uporabi dodatka hrani za životinje i premiksa potrebno je nositi odgovarajuću osobnu zaštitnu opremu, uključujući zaštitu za dišne organe.

8. studenoga 2027.


(1)  Podaci o analitičkim metodama dostupni su na sljedećoj adresi referentnog laboratorija: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports.


ODLUKE

19.10.2017   

HR

Službeni list Europske unije

L 269/39


ODLUKA VIJEĆA (EU) 2017/1908

od 12. listopada 2017.

o provedbi određenih odredaba schengenske pravne stečevine koje se odnose na vizni informacijski sustav u Republici Bugarskoj i Rumunjskoj

VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Akt o pristupanju Republike Bugarske i Rumunjske, a posebno njegov članak 4. stavak 2.,

uzimajući u obzir mišljenje Europskog parlamenta (1),

budući da:

(1)

U skladu s člankom 4. stavkom 2. prvim podstavkom Akta o pristupanju iz 2005., odredbe schengenske pravne stečevine koje nisu navedene u Prilogu II. tom aktu, kojima Republika Bugarska i Rumunjska pristupaju od trenutka pristupanja primjenjuju se u Bugarskoj i Rumunjskoj na temelju odgovarajuće odluke Vijeća nakon provjere toga jesu li ispunjeni potrebni uvjeti za primjenu svih dijelova schengenske pravne stečevine.

(2)

Vijeće je 9. lipnja 2011. zaključilo da Bugarska i Rumunjska, u skladu s primjenjivim schengenskim postupcima evaluacije, ispunjavaju uvjete u svim područjima schengenske pravne stečevine u pogledu zračnih granica, kopnenih granica, policijske suradnje, zaštite podataka, Schengenskog informacijskog sustava, morskih granica i viza.

(3)

Pojednostavnjeni režim kontrola osoba na vanjskim granicama uveden je u skladu s Odlukom br. 565/2014/EU Europskog parlamenta i Vijeća (2). Taj se režim temelji na tome da Bugarska, Hrvatska, Cipar i Rumunjska određene isprave, posebice schengenske vize, jednostrano priznaju kao jednakovrijedne svojim nacionalnim vizama za tranzit kroz svoja državna područja ili namjeravani boravak na tim državnim područjima koji ne premašuje 90 dana u bilo kojem razdoblju od 180 dana.

(4)

Počevši od stupanja na snagu ove Odluke primjereno je Bugarskoj i Rumunjskoj omogućiti pristup podacima iz viznog informacijskog sustava (VIS) radi njihova pregledavanja ograničenog na čitanje, pri čemu one nemaju pravo unosa, izmjene ili brisanja podataka u VIS-u. Svrha je toga olakšati da se u njihovim nacionalnim postupcima za izdavanje viza spriječe prijevara i svaka zlouporaba schengenskih viza provjerom njihove valjanosti i vjerodostojnosti u odnosu na podatke pohranjene u VIS-u, kako bi se, u pogledu državljana trećih zemalja koji imaju schengensku vizu, olakšala provjera na graničnim prijelazima na vanjskim granicama i unutar državnog područja država članica, olakšalo određivanje države članice odgovorne za razmatranje zahtjeva za međunarodnu zaštitu, pojednostavnila obrada takvih zahtjeva te povećala razina unutarnje sigurnosti na državnom području država članica olakšavanjem borbe protiv teških kaznenih djela i terorizma. Pristup podacima iz VIS-a u svrhu njihova pregledavanja i uporabe trebao bi jednako tako pripomoći identifikaciji onih osoba koje možda (više) ne ispunjavaju uvjete za ulazak na državno područje dotičnih država članica odnosno za boravak na državnom području dotičnih država članica.

(5)

Stoga je poželjno donijeti odluku o provedbi odgovarajućih odredaba VIS-a, kako je navedeno u Prilogu, kao i svih naknadnih izmjena tih odredaba. Provedba takvih odredaba trebala bi se ograničiti u mjeri u kojoj se te odredbe odnose na pristup podacima iz VIS-a radi njihova pregledavanja ograničenog na čitanje. Stoga bi Bugarska i Rumunjska trebale biti ovlaštene za pristup podacima iz VIS-a radi njihova pregledavanja i u skladu s postupcima i uvjetima navedenim u odredbama koje se počinju provoditi. Prilog bi trebao sadržavati relevantnu pravnu stečevinu povezanu s pristupom podacima iz VIS-a radi njihova pregledavanja. Međutim, Uredba (EU) br. 1077/2011 Europskog parlamenta i Vijeća (3), Odluka Vijeća 2004/512/EZ (4) i Odluka Komisije 2006/648/EZ (5) već se primjenjuju na Bugarsku i Rumunjsku. Stoga se one ne navode u Prilogu.

(6)

Ujedno je poželjno utvrditi datum od kojeg bi se te odredbe schengenske pravne stečevine koje se odnose na VIS trebale početi primjenjivati kako je utvrđeno u skladu s Uredbom (EZ) br. 767/2008 Europskog parlamenta i Vijeća (6) u pogledu Bugarske i Rumunjske. To bi trebalo učiniti čim Bugarska i Rumunjska obavijeste Komisiju da su sva povezana opsežna testiranja, koja treba provesti agencija eu-LISA, uspješno završena.

(7)

Ukidanje kontrola na unutarnjim granicama dotičnih država članica te puno sudjelovanje tih država članica u schengenskoj pravnoj stečevini povezanoj sa zajedničkom politikom u području viza trebali bi biti predmet zasebne odluke Vijeća koja se donosi jednoglasno u skladu s člankom 4. stavkom 2. Akta o pristupanju iz 2005. Do donošenja te odluke kojom će započeti provedba odredaba koje se primjenjuju u području viza za kratkotrajni boravak, a koje nisu odredbe navedene u Prilogu ovoj Odluci u pogledu Bugarske i Rumunjske, te koje posebice uključuju Zakonik o vizama (7) i odredbe donesene u svrhu njegove provedbe, Bugarska i Rumunjska nisu ovlaštene za izdavanje schengenskih viza te i dalje izdaju vize za kratkotrajni boravak u skladu sa svojim nacionalnim pravom. Do datuma utvrđenog u toj odluci trebalo bi zadržati ograničenja koja se odnose na uporabu VIS-a, posebice ograničenja koja se odnose na pravo unošenja relevantnih podataka u VIS.

(8)

Poželjno je, međutim, da se nadležnim tijelima za izdavanje viza u Bugarskoj i Rumunjskoj tijekom tog prijelaznog razdoblja odobri pristup podacima iz VIS-a radi njihova pregledavanja ograničenog na čitanje, i to za potrebe obrade zahtjeva za izdavanje viza za kratkotrajni boravak koje Bugarska i Rumunjska izdaju u skladu sa svojim nacionalnim pravom te za potrebe donošenja odluka o tim zahtjevima. To uključuje odluku o tome treba li poništiti, opozvati ili produljiti vizu izdanu u skladu s relevantnim nacionalnim odredbama odnosno treba li skratiti rok njezine valjanosti.

(9)

Budući da je provjera u skladu s važećim schengenskim postupcima evaluacije za Bugarsku i Rumunjsku već dovršena u skladu s člankom 4. stavkom 2. Akta o pristupanju iz 2005., provjera iz članka 1. stavka 1. točke (b) Uredbe Vijeća (EU) br. 1053/2013 (8) neće se provoditi u pogledu tih država članica. Slijedom donošenja ove Odluke, odredbe navedene u Prilogu trebale bi se, međutim, započeti provoditi tek nakon što su Bugarska i/ili Rumunjska uspješno prošle opsežna testiranja agencije eu-LISA, a o čemu je propisno obaviještena Komisija. Osim toga, poželjno je, da Bugarska i Rumunjska pozovu stručnjake iz država članica i Komisije kako bi preispitali provedbu tih odredaba.

(10)

U pogledu Islanda i Norveške ova Odluka predstavlja razvoj odredaba schengenske pravne stečevine u smislu Sporazuma između Vijeća Europske unije i Republike Islanda i Kraljevine Norveške o pridruživanju tih država provedbi, primjeni i razvoju schengenske pravne stečevine (9), koje pripadaju području iz članka 1. točaka B i G Odluke Vijeća 1999/437/EZ (10).

(11)

U pogledu Švicarske ova Odluka predstavlja razvoj odredaba schengenske pravne stečevine u smislu Sporazuma između Europske unije, Europske zajednice i Švicarske Konfederacije o pridruživanju Švicarske Konfederacije provedbi, primjeni i razvoju schengenske pravne stečevine (11), koje pripadaju području iz članka 1. točaka B i G Odluke 1999/437/EZ u vezi s člankom 3. Odluke Vijeća 2008/146/EZ (12).

(12)

U pogledu Lihtenštajna ova Odluka predstavlja razvoj odredaba schengenske pravne stečevine u smislu Protokola između Europske unije, Europske zajednice, Švicarske Konfederacije i Kneževine Lihtenštajna o pristupanju Kneževine Lihtenštajna Sporazumu između Europske unije, Europske zajednice i Švicarske Konfederacije o pridruživanju Švicarske Konfederacije provedbi, primjeni i razvoju schengenske pravne stečevine (13), koje pripadaju području iz članka 1. točaka B i G Odluke 1999/437/EZ u vezi s člankom 3. Odluke Vijeća 2011/350/EU (14),

DONIJELO JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

1.   Odredbe schengenske pravne stečevine o VIS-u iz Priloga primjenjuju se na Bugarsku i Rumunjsku međusobno i u njihovim odnosima s Kraljevinom Belgijom, Češkom Republikom, Kraljevinom Danskom, Saveznom Republikom Njemačkom, Republikom Estonijom, Helenskom Republikom, Kraljevinom Španjolskom, Francuskom Republikom, Talijanskom Republikom, Republikom Latvijom, Republikom Litvom, Velikim Vojvodstvom Luksemburgom, Mađarskom, Republikom Maltom, Kraljevinom Nizozemskom, Republikom Austrijom, Republikom Poljskom, Portugalskom Republikom, Republikom Slovenijom, Slovačkom Republikom, Republikom Finskom i Kraljevinom Švedskom te s Republikom Islandom, Kneževinom Lihtenštajnom, Kraljevinom Norveškom i Švicarskom Konfederacijom. Navedene se odredbe primjenjuju nakon uspješnog završetka svih povezanih opsežnih testiranja u pogledu odredaba navedenih u Prilogu koja treba provesti agencija eu-LISA te nakon obavješćivanja Bugarske, Rumunjske i Komisije da su navedena testiranja uspješno završena. Uz navedeno, Bugarska i Rumunjska mogu pozvati stručnjake iz država članica i Komisije kako bi preispitali primjenu tih odredaba.

2.   Do donošenja odluke Vijeća o ukidanju kontrola na unutarnjim granicama država članica, nadležna tijela za izdavanje viza u Bugarskoj i Rumunjskoj mogu pristupiti VIS-u radi njegova pregledavanja ograničenog na čitanje, i to za potrebe:

(a)

obrade zahtjevâ za izdavanje viza za kratkotrajni boravak koje izdaju Bugarska i Rumunjska u skladu sa svojim nacionalnim pravom;

(b)

donošenja odluka o tim zahtjevima, među ostalim odluka o tome treba li poništiti, opozvati ili produljiti vizu izdanu u skladu s relevantnim nacionalnim odredbama odnosno treba li skratiti rok njezine valjanosti.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu na dan donošenja.

Primjenjuje se od datuma koji određuje Komisija čim Bugarska i Rumunjska obavijeste Komisiju o uspješnom završetku opsežnih testiranja iz članka 1. stavka 1.

Članak 3.

Ova se Odluka primjenjuje u skladu s Ugovorima.

Sastavljeno u Luxembourgu 12. listopada 2017.

Za Vijeće

Predsjednik

U. REINSALU


(1)  Mišljenje od 4. listopada 2017. (još nije objavljeno u Službenom listu).

(2)  Odluka br. 565/2014/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 15. svibnja 2014. o uvođenju pojednostavljenog režima kontrole osoba na vanjskim granicama na temelju jednostranog priznanja od strane Bugarske, Hrvatske, Cipra i Rumunjske određenih isprava kao jednakovrijednih njihovim nacionalnim vizama za tranzit ili namjeravani boravak na njihovim državnim područjima koji ne premašuje 90 dana u svakom razdoblju od 180 dana i stavljanju izvan snage odluka 895/2006/EZ i 582/2008/EZ (SL L 157, 27.5.2014., str. 23.).

(3)  Uredba (EU) br. 1077/2011 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2011. o osnivanju Europske agencije za operativno upravljanje opsežnim informacijskim sustavima u području slobode, sigurnosti i pravde (SL L 286, 1.11.2011., str. 1.).

(4)  Odluka Vijeća 2004/512/EZ od 8. lipnja 2004. o uspostavi viznog informacijskog sustava (VIS) (SL L 213, 15.6.2004., str. 5.).

(5)  Odluka Komisije 2006/648/EZ od 22. rujna 2006. o utvrđivanju tehničkih specifikacija o standardima za biometrijska obilježja u vezi s razvojem viznog informacijskog sustava (SL L 267, 27.9.2006., str. 41.).

(6)  Uredba (EZ) br. 767/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 9. srpnja 2008. o viznom informacijskom sustavu (VIS) i razmjeni podataka među državama članicama o vizama za kratkotrajni boravak (Uredba o VIS-u) (SL L 218, 13.8.2008., str. 60.).

(7)  Uredba (EZ) br. 810/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 13. srpnja 2009. o uspostavi Zakonika Zajednice o vizama (Zakonik o vizama) (SL L 243, 15.9.2009., str. 1.).

(8)  Uredba Vijeća (EU) br. 1053/2013 od 7. listopada 2013. o uspostavi mehanizma evaluacije i praćenja za provjeru primjene schengenske pravne stečevine i stavljanju izvan snage Odluke Izvršnog odbora od 16. rujna 1998. o uspostavi Stalnog odbora za ocjenu i provedbu Schengena (SL L 295, 6.11.2013., str. 27.).

(9)  SL L 176, 10.7.1999., str. 36.

(10)  Odluka Vijeća 1999/437/EZ od 17. svibnja 1999. o određenim aranžmanima za primjenu Sporazuma sklopljenog između Vijeća Europske unije i Republike Islanda i Kraljevine Norveške o pridruživanju tih dviju država provedbi, primjeni i razvoju schengenske pravne stečevine (SL L 176, 10.7.1999., str. 31.).

(11)  SL L 53, 27.2.2008., str. 52.

(12)  Odluka Vijeća 2008/146/EZ od 28. siječnja 2008. o sklapanju, u ime Europske zajednice, Sporazuma između Europske unije, Europske zajednice i Švicarske Konfederacije o pridruživanju Švicarske Konfederacije provedbi, primjeni i razvoju schengenske pravne stečevine (SL L 53, 27.2.2008., str. 1.).

(13)  SL L 160, 18.6.2011., str. 21.

(14)  Odluka Vijeća 2011/350/EU od 7. ožujka 2011. o sklapanju Protokola između Europske unije, Europske zajednice, Švicarske Konfederacije i Kneževine Lihtenštajna o pristupanju Kneževine Lihtenštajna Sporazumu Europske unije, Europske zajednice i Švicarske Konfederacije o pridruživanju Švicarske Konfederacije provedbi, primjeni i razvoju schengenske pravne stečevine, u vezi s ukidanjem kontrola na unutarnjim granicama i kretanju osoba, u ime Europske unije (SL L 160, 18.6.2011., str. 19.).


PRILOG

Popis odredaba schengenske pravne stečevine povezane s VIS-om koje se primjenjuju u Bugarskoj i Rumunjskoj

1.

Članak 1. i članci od 126. do 130. Konvencije o provedbi Schengenskog sporazuma od 14. lipnja 1985. između vlada država Gospodarske unije Beneluksa, Savezne Republike Njemačke i Francuske Republike o postupnom ukidanju kontrola na zajedničkim granicama („Schengenska konvencija”) (SL L 239, 22.9.2000., str. 19.), u mjeri u kojoj se odnose na ostale odredbe iz ovog Priloga.

2.

Odluka Vijeća 2004/512/EZ od 8. lipnja 2004. o uspostavi viznog informacijskog sustava (VIS) (SL L 213, 15.6.2004., str. 5.).

3.

Sljedeće odredbe Uredbe (EZ) br. 767/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 9. srpnja 2008. o viznom informacijskom sustavu (VIS) i razmjeni podataka među državama članicama o vizama za kratkotrajni boravak (Uredba o VIS-u) (SL L 218, 13.8.2008., str. 60.):

poglavlje I., uz iznimku članka 6. stavka 1.,

članak 15., koji se primjenjuje, mutatis mutandis, na obradu zahtjeva za izdavanje viza za kratkotrajni boravak koje izdaju Bugarska i Rumunjska u skladu sa svojim nacionalnim pravom, uključujući odluke o tim zahtjevima,

poglavlje III.,

poglavlje V., uz iznimku članka 31. stavaka 2. i 3.,

poglavlja VI. i VII., uz iznimku članka 50. stavka 6.

4.

Odluka Vijeća 2008/633/PUP od 23. lipnja 2008. o pristupu određenih tijela država članica i Europola viznom informacijskom sustavu (VIS) za traženje podataka u svrhu sprečavanja, otkrivanja i istraga terorističkih kaznenih djela i ostalih teških kaznenih djela (SL L 218, 13.8.2008., str. 129.).

5.

Članak 21. stavak 2., članak 37. stavak 1. i članak 43. stavak 5. Uredbe (EZ) br. 810/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 13. srpnja 2009. o uspostavi Zakonika Zajednice o vizama (Zakonik o vizama) (SL L 243, 15.9.2009., str. 1.).

6.

Odluka Komisije 2009/756/EZ od 9. listopada 2009. o utvrđivanju specifikacija za razlučivost i uporabu otisaka prstiju za biometrijsku identifikaciju i provjeru u okviru Viznog informacijskog sustava (SL L 270, 15.10.2009., str. 14.).

7.

Odluka Komisije 2009/876/EZ od 30. studenoga 2009. o donošenju tehničkih provedbenih mjera za unos podataka i povezivanje zahtjeva, za pristup podacima, za izmjene, brisanje i prethodno brisanje podataka te za vođenje evidencije o postupcima obrade podataka i pristup toj evidenciji u viznom informacijskom sustavu (SL L 315, 2.12.2009., str. 30.), u mjeri u kojoj se ta odluka odnosi na obradu zahtjeva za izdavanje viza.

8.

Glava II. i prilozi Uredbi (EU) 2016/399 Europskog parlamenta i Vijeća od 9. ožujka 2016. o Zakoniku Unije o pravilima kojima se uređuje kretanje osoba preko granica (Zakonik o schengenskim granicama) (SL L 77, 23.3.2016., str. 1.), u mjeri u kojoj se odnose na VIS.


19.10.2017   

HR

Službeni list Europske unije

L 269/44


PROVEDBENA ODLUKA VIJEĆA (ZVSP) 2017/1909

od 18. listopada 2017.

o provedbi Odluke (ZVSP) 2016/849 o mjerama ograničavanja protiv Demokratske Narodne Republike Koreje

VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o Europskoj uniji, a posebno njegov članak 31. stavak 2.,

uzimajući u obzir Odluku Vijeća (ZVSP) 2016/849 od 27. svibnja 2016. o mjerama ograničavanja protiv Demokratske Narodne Republike Koreje i o stavljanju izvan snage Odluke 2013/183/ZVSP (1), a posebno njezin članak 33. stavak 1.,

uzimajući u obzir prijedlog Visokog predstavnika Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku,

budući da:

(1)

Vijeće je 27. svibnja 2016. donijelo Odluku (ZVSP) 2016/849.

(2)

Odbor Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda („VSUN”), osnovan na temelju Rezolucije VSUN-a („RVSUN”) 1718 (2006), 3. listopada 2017. uvrstio je na popis četiri plovila na temelju stavka 6. RVSUN-a 2375 (2017).

(3)

Prilog IV. Odluci (ZVSP) 2016/849 trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti,

DONIJELO JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Prilog IV. Odluci (ZVSP) 2016/849 mijenja se kako je navedeno u Prilogu ovoj Odluci.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu na dan objave u Službenom listu Europske unije.

Sastavljeno u Bruxellesu 18. listopada 2017.

Za Vijeće

Predsjednik

M. MAASIKAS


(1)  SL L 141, 28.5.2016., str. 79.


PRILOG

Plovila navedena u nastavku dodaju se na popis plovila na koja se primjenjuju mjere ograničavanja iz Priloga IV. Odluci (ZVSP) 2016/849.

Plovila uvrštena na popis u skladu sa stavkom 6. RVSUN-a 2375 (2017):

1.   Naziv: PETREL 8

Dodatne informacije

IMO broj: 9562233. MMSI broj: 620233000

2.   Naziv: HAO FAN 6

Dodatne informacije

IMO broj: 8628597. MMSI broj: 341985000

3.   Naziv: TONG SAN 2

Dodatne informacije

IMO broj: 8937675. MMSI broj: 445539000

4.   Naziv: JIE SHUN

Dodatne informacije

IMO broj: 8518780. MMSI broj: 514569000


19.10.2017   

HR

Službeni list Europske unije

L 269/46


PROVEDBENA ODLUKA KOMISIJE (EU) 2017/1910

оd 17. listopada 2017.

o izmjeni Odluke 93/52/EEZ u pogledu priznavanja određenih regija Španjolske kao slobodnih od bruceloze (B. melitensis), Odluke 2003/467/EZ u pogledu priznavanja Cipra i određenih regija Španjolske kao službeno slobodnih od bruceloze goveda i u pogledu priznavanja Italije kao službeno slobodne od enzootske leukoze goveda te Odluke 2005/779/EZ u pogledu priznavanja talijanske regije Kampanije kao slobodne od vezikularne enterovirusne bolesti svinja

(priopćeno pod brojem dokumenta C(2017) 6891)

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Direktivu Vijeća 64/432/EEZ od 26. lipnja 1964. o zdravstvenim problemima životinja koji utječu na trgovinu govedima i svinjama unutar Zajednice (1), a posebno njezin Prilog A II. stavak 7. i Prilog D poglavlje I. odjeljak E.,

uzimajući u obzir Direktivu Vijeća 90/425/EEZ od 26. lipnja 1990. o veterinarskim i zootehničkim pregledima koji se primjenjuju u trgovini određenim živim životinjama i proizvodima unutar Zajednice s ciljem uspostave unutarnjeg tržišta (2), a posebno njezin članak 10. stavak 4.,

uzimajući u obzir Direktivu Vijeća 91/68/EEZ od 28. siječnja 1991. o uvjetima zdravlja životinja kojima se uređuje trgovina životinjama iz porodica ovaca i koza unutar Zajednice (3), a posebno njezin Prilog A poglavlje 1. odjeljak II.,

budući da:

(1)

Direktivom 91/68/EEZ uspostavljeni su uvjeti zdravlja životinja kojima se uređuje trgovina životinjama iz porodica ovaca i koza unutar Unije. Njome se određuju uvjeti pod kojima je države članice ili njihove regije moguće priznati kao službeno slobodne od bruceloze (Brucella melitensis).

(2)

Odlukom Komisije 93/52/EEZ (4) utvrđeno je da su regije država članica navedene u njezinu Prilogu II. priznate kao službeno slobodne od bruceloze (B. melitensis) u skladu s uvjetima iz Direktive 91/68/EEZ.

(3)

Španjolska je Komisiji dostavila dokumentaciju kojom se dokazuje da autonomne zajednice La Rioja i Valencija te pokrajine Albacete, Cuenca i Guadalajara u okviru Autonomne zajednice Kastilja-La Mancha udovoljavaju uvjetima utvrđenima u Direktivi 91/68/EEZ kako bi ih se priznalo službeno slobodnima od bruceloze (B. melitensis) u pogledu stadâ ovaca i koza.

(4)

Na temelju evaluacije dokumentacije koju je dostavila Španjolska, autonomne zajednice La Rioja i Valencija te pokrajine Albacete, Cuenca i Guadalajara u okviru Autonomne zajednice Kastilja-La Mancha trebalo bi priznati kao službeno slobodne od bruceloze (B. melitensis) u pogledu stadâ ovaca i koza.

(5)

Unos za Španjolsku u Prilogu II. Odluci 93/52/EEZ trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti.

(6)

Direktiva 64/432/EEZ primjenjuje se na trgovinu govedima i svinjama unutar Unije. Njome se određuju uvjeti prema kojima je određenu državu članicu ili njezinu regiju moguće proglasiti službeno slobodnom od bruceloze ili enzootske leukoze goveda u pogledu stadâ goveda.

(7)

Odlukom Komisije 2003/467/EZ (5) utvrđeno je da su države članice i njihove regije navedene u poglavljima 1. i 2. Prilogu II. toj odluci proglašene službeno slobodnima od bruceloze u pogledu stadâ goveda. Odlukom 2003/467/EZ također je utvrđeno da su države članice i njihove regije navedene u poglavljima 1. i 2. Prilogu III. toj odluci proglašene službeno slobodnima od enzootske leukoze goveda u pogledu stadâ goveda.

(8)

Cipar je Komisiji dostavio dokumentaciju kojom se dokazuje da cijelo njegovo državno područje udovoljava uvjetima utvrđenima u Direktivi 64/432/EEZ kako bi ga se proglasilo službeno slobodnim od bruceloze u pogledu stadâ goveda.

(9)

Na temelju evaluacije dokumentacije koju je dostavio Cipar, tu bi državu članicu trebalo priznati kao državu članicu službeno slobodnu od bruceloze u pogledu stadâ goveda te bi je u skladu s time trebalo uvrstiti u poglavlje 1. Priloga II. Odluci 2003/467/EZ.

(10)

Španjolska je Komisiji dostavila dokumentaciju kojom se dokazuje da autonomne zajednice Katalonija, Kastilja-La Mancha i Galicija te pokrajina Zamora Autonomne zajednice Kastilja i Leon udovoljavaju uvjetima utvrđenima u Direktivi 64/432/EEZ kako bi ih se proglasilo službeno slobodnima od bruceloze u pogledu stada goveda.

(11)

Na temelju evaluacije dokumentacije koju je dostavila Španjolska, autonomne zajednice Katalonija, Kastilja-La Mancha i Galicija te pokrajinu Zamora Autonomne zajednice Kastilja i Leon trebalo bi priznati kao regije službeno slobodne od bruceloze u pogledu stadâ goveda te bi ih u skladu s time trebalo uvrstiti u poglavlje 2. Priloga II. Odluci 2003/467/EZ.

(12)

Neke talijanske regije u ovom su trenutku navedene u poglavlju 2. Priloga III. Odluci 2003/467/EZ kao regije službeno slobodne od enzootske leukoze goveda. Italija je Komisiji dostavila dokumentaciju kojom se dokazuje da cijelo njezino državno područje udovoljava uvjetima utvrđenima u Direktivi 64/432/EEZ kako bi ga se proglasilo službeno slobodnim od enzootske leukoze goveda u pogledu stadâ goveda.

(13)

Na temelju evaluacije dokumentacije koju je dostavila Italija, tu bi državu članicu trebalo priznati kao državu članicu službeno slobodnu od enzootske leukoze goveda u pogledu stadâ goveda te bi je u skladu s time trebalo uvrstiti u poglavlje 1. Priloga III. Odluci 2003/467/EZ, a upućivanja na određene regije te države članice u poglavlju 2. tog priloga trebalo bi izbrisati.

(14)

Priloge II. i III. Odluci 2003/467/EZ trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti.

(15)

Odluka Komisije 2005/779/EZ (6) donesena je nakon izbijanja vezikularne enterovirusne bolesti svinja u Italiji. Njome su utvrđena pravila o zdravlju životinja u pogledu vezikularne enterovirusne bolesti svinja za regije te države članice koje su priznate kao slobodne od te bolesti i koje su navedene u Prilogu I. toj odluci te za regije te države članice koje nisu priznate kao slobodne od te bolesti i koje su navedene u Prilogu II. toj odluci.

(16)

U Italiji se nekoliko godina provodi program za iskorjenjivanje i praćenje vezikularne enterovirusne bolesti svinja koji za cilj ima postizanje statusa regije slobodne od vezikularne enterovirusne bolesti svinja za sve regije te države članice. Italija je Komisiji dostavila nove informacije u pogledu statusa Kampanije kao regije slobodne od vezikularne enterovirusne bolesti svinja koje dokazuju da je ta bolest iskorijenjena iz te regije.

(17)

Slijedom provjere informacija koje je dostavila Italija, regija Kampanija trebala bi biti priznata kao slobodna od vezikularne enterovirusne bolesti svinja te bi je trebalo izbrisati s popisa u Prilogu II. Odluci 2005/779/EZ i umjesto toga uvrstiti u Prilog I. toj odluci.

(18)

Priloge I. i II. Odluci 2005/779/EZ trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti.

(19)

Mjere predviđene ovom Odlukom u skladu su s mišljenjem Stalnog odbora za bilje, životinje, hranu i hranu za životinje,

DONIJELA JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Prilog II. Odluci 93/52/EEZ mijenja se u skladu s Prilogom I. ovoj Odluci.

Članak 2.

Prilozi II. i III. Odluci 2003/467/EZ mijenjaju se u skladu s Prilogom II. ovoj Odluci.

Članak 3.

Prilozi I. i II. Odluci 2005/779/EZ mijenjaju se u skladu s Prilogom III. ovoj Odluci.

Članak 4.

Ova je Odluka upućena državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 17. listopada 2017.

Za Komisiju

Vytenis ANDRIUKAITIS

Član Komisije


(1)  SL 121, 29.7.1964, str. 1977/64.

(2)  SL L 224, 18.8.1990., str. 29.

(3)  SL L 46, 19.2.1991., str. 19.

(4)  Odluka Komisije 93/52/EEZ od 21. prosinca 1992. o utvrđivanju sukladnosti određenih država članica ili regija zahtjevima u pogledu bruceloze (B. melitensis) i o statusu države članice ili regije službeno slobodne od te bolesti (SL L 13, 21.1.1993., str. 14.).

(5)  Odluka Komisije 2003/467/EZ od 23. lipnja 2003. o uvođenju službenog statusa slobodnog od tuberkuloze, bruceloze i enzootske leukoze goveda nekim državama članicama i regijama država članica u pogledu stadâ goveda (SL L 156, 25.6.2003., str. 74.).

(6)  Odluka Komisije 2005/779/EZ od 8. studenoga 2005. o mjerama zaštite zdravlja životinja od vezikularne enterovirusne bolesti svinja u Italiji (SL L 293, 9.11.2005., str. 28.).


PRILOG I.

U Prilogu II. Odluci 93/52/EEZ unos za Španjolsku zamjenjuje se sljedećim:

„U Španjolskoj:

Autonomna zajednica Asturias,

Autonomna zajednica Balearski otoci,

Autonomna zajednica Kanarski otoci,

Autonomna zajednica Kantabrija,

Autonomna zajednica Kastilja-La Mancha: pokrajine Albacete, Cuenca i Guadalajara,

Autonomna zajednica Kastilja i Leon,

Autonomna zajednica Extremadura,

Autonomna zajednica Galicija,

Autonomna zajednica La Rioja,

Autonomna zajednica Navarra,

Autonomna zajednica Baskija,

Autonomna zajednica Valencija.”


PRILOG II.

Prilozi II. i III. Odluci 2003/467/EZ mijenjaju se kako slijedi:

1.

Prilog II. mijenja se kako slijedi:

(a)

Poglavlje 1. zamjenjuje se sljedećim:

POGLAVLJE 1.

Države članice službeno slobodne od bruceloze

Oznaka ISO

Država članica

BE

Belgija

CZ

Češka

DK

Danska

DE

Njemačka

EE

Estonija

IE

Irska

FR

Francuska

CY

Cipar

LV

Latvija

LT

Litva

LU

Luksemburg

MT

Malta

NL

Nizozemska

AT

Austrija

PL

Poljska

RO

Rumunjska

SI

Slovenija

SK

Slovačka

FI

Finska

SE

Švedska”

(b)

U poglavlju 2. unos za Španjolsku zamjenjuje se sljedećim:

„U Španjolskoj:

Autonomna zajednica Asturias,

Autonomna zajednica Balearski otoci,

Autonomna zajednica Kanarski otoci,

Autonomna zajednica Kastilja-La Mancha,

Autonomna zajednica Kastilja i Leon: pokrajine Burgos, Soria, Valladolid i Zamora,

Autonomna zajednica Katalonija,

Autonomna zajednica Galicija,

Autonomna zajednica La Rioja,

Autonomna zajednica Murcia,

Autonomna zajednica Navarra,

Autonomna zajednica Baskija.”.

2.

Prilog III. mijenja se kako slijedi:

(a)

Poglavlje 1. zamjenjuje se sljedećim:

POGLAVLJE 1.

Države članice službeno slobodne od enzootske leukoze goveda

Oznaka ISO

Država članica

BE

Belgija

CZ

Češka

DK

Danska

DE

Njemačka

EE

Estonija

IE

Irska

ES

Španjolska

IT

Italija

CY

Cipar

LV

Latvija

LT

Litva

LU

Luksemburg

NL

Nizozemska

AT

Austrija

PL

Poljska

SI

Slovenija

SK

Slovačka

FI

Finska

SE

Švedska

UK

Ujedinjena Kraljevina”

(b)

U poglavlju 2. briše se unos za Italiju.


PRILOG III.

Prilozi I. i II. Odluci 2005/779/EZ mijenjaju se kako slijedi:

1.

U Prilogu I. između unosa za regije Basilicata i Emilia-Romagna umeće se sljedeći unos:

„—

Kampanija”.

2.

U Prilogu II. briše se unos za Kampaniju.


III. Drugi akti

EUROPSKI GOSPODARSKI PROSTOR

19.10.2017   

HR

Službeni list Europske unije

L 269/53


ODLUKA NADZORNOG TIJELA EFTA-e

br. 081/17/COL

od 26. travnja 2017.

o okončanju službenog istražnog postupka o navodnoj državnoj potpori dodijeljenoj na temelju najma zemlje i nekretnine na području Gufunes (Island) [2017/1911]

NADZORNO TIJELO EFTA-e („Tijelo”),

uzimajući u obzir:

Sporazum o Europskom gospodarskom prostoru („Sporazum o EGP-u”), a posebno njegov članak 61. i Protokol 26.,

Sporazum među državama EFTA-e o osnivanju Nadzornog tijela i Suda („Sporazum o nadzoru i sudu”), a posebno članak 24.,

Protokol 3. Sporazuma o nadzoru i sudu („Protokol 3.”), a posebno članak 1. dijela I. te članak 7. stavak 2. i članak 13. dijela II.,

nakon što je pozvalo zainteresirane strane da dostave svoje primjedbe u skladu s tim odredbama (1) i uzimajući u obzir njihove primjedbe,

budući da:

I.   ČINJENICE

1.   POSTUPAK

(1)

Društvo Gámaþjónustan hf. („podnositelj pritužbe”) podnijelo je e-poštom 2. travnja 2014. pritužbu Tijelu o navodnoj nezakonitoj državnoj potpori koju je dodijelio Grad Reykjavík („Grad”) na temelju najma nekretnine i zemlje na području Gufunes u Reykjaviku na Islandu društvu Íslenska Gámafélagið („ÍG”) po cijeni navodno nižoj od tržišne (2).

(2)

Nakon preliminarnog ispitivanja Tijelo je 30. lipnja 2015. donijelo Odluku br. 261/15/COL o pokretanju službenog istražnog postupka o navodnoj državnoj potpori. Dopisom od 1. listopada 2015. (3) islandska nadležna tijela odgovorila su na odluku Tijela.

(3)

Odluka Tijela o pokretanju službenog istražnog postupka objavljena je 24. rujna 2015. u Službenom listu Europske unije i njegovu Dodatku o EGP-u, čime se zainteresiranim stranama dalo rok od mjesec dana da podnesu svoje primjedbe na preliminarna stajališta Tijela (4).

(4)

Nakon što mu je odobreno produljenje roka za tjedan dana, društvo ÍG podnijelo je svoje primjedbe u dopisu od 29. listopada 2015. (5) Tijelo nije primilo nikakve druge primjedbe. Nakon isteka roka od mjesec dana za podnošenje primjedbi, Tijelo je e-poštom od 25. studenoga 2015. primilo informacije o tržištu od podnositelja pritužbe (6). Dopisom od 26. studenoga 2015. (7) Tijelo je proslijedilo primjedbe i informacije o tržištu islandskim nadležnim tijelima koja su dobila mogućnost da na njih odgovore. Islandska nadležna tijela odgovorila su dopisom od 5. siječnja 2016. (8). O predmetu se raspravljalo i na sastanku predstavnika islandskih nadležnih tijela i Tijela održanom u Reykjaviku 12. veljače 2016.

(5)

Konačno, Tijelo je od podnositelja pritužbe e-poštom primilo dodatne informacije o razvojima događaja na području Gufunes u dopisima od 21. svibnja 2016. (9), 27. svibnja 2016. (10) i 15. prosinca 2016. (11).

2.   OPIS MJERE

2.1.   PODRUČJE GUFUNES

(6)

Područje Gufunes nalazi se u okrugu Grafarvogur u Reykjaviku, na Islandu. Na tom je području do 2001. poslovala tvornica gnojiva Áburðarverksmiðjan. Fond za plansku izgradnju Reykjavika (Skipulagssjóður Reykjavíkur, „SR”) kupio je 2002. tvornicu i okolno područje od dioničara tvornice Áburðarverksmiðjan („kupoprodajni ugovor”). Prema navodima islandskih nadležnih tijela, prvotni je plan bio ukloniti sve zgrade i opremu s tog područja. Fond SR raspušten je 2007. te je osnovan novi fond, Eignasjóður, koji je preuzeo imovinu i zadaće fonda SR.

(7)

U skladu s gradskim prostornim planom Reykjavika za razdoblje 2001. – 2024., područje Gufunes ima stambenu namjenu i nije namijenjeno industrijskim aktivnostima (12). Osim toga, na tom se području planira izgradnja autoceste Sundabraut koja će povezivati područja Laugarnes i Gufunes. Nadalje, u skladu s gradskim planom Reykjavika za razdoblje 2010. – 2030., industrijsko područje Gufunesa vraća se u prijašnje stanje te je na tom mjestu u budućnosti predviđeno mješovito urbano područje namijenjeno stambenim jedinicama i čistim poslovnim aktivnostima (13). Ni u jednom se planu u budućnosti ne predviđa smještanje industrijskih aktivnosti na tom području.

2.2.   UGOVORI SKLOPLJENI IZMEĐU GRADA REYKJAVIKA I DRUŠTVA ÍSLENSKA GÁMAFÉLAGIÐ O NAJMU ZEMLJE I NEKRETNINA NA PODRUČJU GUFUNES

(8)

Kada je SR u veljači 2002. kupio zemlju i nekretnine na području Gufunes, ondje se nalazilo više najmoprimaca (uglavnom poduzetnici i investitori). Tada je društvo ÍG imalo ugovor o najmu s tvornicom Áburðarverksmiðjan koji je sklopljen 29. listopada 1999. („ugovor iz 1999.”). U ugovoru iz 1999. određena je mjesečna najamnina u iznosu od 159 240 ISK na temelju cijene po kvadratnom metru (14). ÍG se tom zemljom koristio za potrebe svojeg poslovanja u području gospodarenja otpadom. U skladu s kupoprodajnim ugovorom, SR je preuzeo sve obveze i prava od tvornice Áburðarverksmiðjan u pogledu postojećih ugovora o najmu, uključujući i ugovor iz 1999. s društvom ÍG.

(9)

Prema navodima Grada, na području Gufunes stalno je bilo mnogo aktivnosti te se njime teško upravljalo. Osim toga, zgrade i oprema bile su u lošem stanju, neki najmoprimci nisu plaćali najam te je došlo do nakupljanja otpada, primjerice, olupina automobila. Gradu je stoga bilo jasno da će, u skladu sa svojim obvezama zemljovlasnika, morati zaposliti osoblje za danonoćni nadzor tog područja.

(10)

S obzirom na to stanje, nije se smatralo realnim ponuditi to područje u svrhu najma. Stoga je odlučeno da se postojeći ugovori o najmu ne produlje te da se umjesto toga sklopi ugovor samo s jednom stranom. Slijedom toga, SR je odlučio pregovarati o uvjetima najma, čišćenja i nadzora područja s društvom ÍG koje je tada bilo najveći pojedinačni najmoprimac te je na vrijeme plaćalo najamninu (15). Između fonda SR i društva ÍG sklopljeni su sljedeći ugovori:

i.

ugovor od 22. veljače 2005. SR i ÍG sklopili su ugovor o najmu određenih nekretnina na tom području kojim je zamijenjen ugovor iz 1999. Ukupna mjesečna najamnina određena je u iznosu od 960 000 ISK za površinu od ukupno 4 676 kvadratnih metara (uključujući parcelu od 500 kvadratnih metara) (16);

ii.

ugovor od 14. listopada 2005. SR i ÍG sklopili su ugovor („opći ugovor o najmu iz 2005.”) kojim je zamijenjen prethodni ugovor od 22. veljače 2005., a koji se odnosio na najam, čišćenje i nadzor zemlje na području Gufunes. U skladu s ovim ugovorom, ÍG je bio obvezan izvršavati sve poslove održavanja i poboljšanja nekretnine. Opći ugovor o najmu iz 2005. vrijedio je do 31. prosinca 2009. U općem ugovoru o najmu iz 2005. nije određeno koliko se kvadratnih metara nekretnine nalazi u najmu društva ÍG. Međutim, općem ugovoru o najmu iz 2005. priložen je ispis na kojem je iz zračne perspektive prikazano koji se dijelovi zemljišta nalaze u najmu društva ÍG (17). Islandska nadležna tijela objasnila su da je ugovorom bilo obuhvaćeno područje od približno 130 000 kvadratnih metara. U općem ugovoru o najmu iz 2005. nije bila utvrđena cijena koja se plaćala po kvadratnom metru ili vrijednost obveza društva ÍG. Ukupna mjesečna najamnina određena je u iznosu od 2 000 000 ISK koja se svaki mjesec ponovno izračunavala u skladu s indeksom potrošačkih cijena (18);

iii.

ugovor od 29. prosinca 2006. Izmjenom je valjanost općeg ugovora o najmu iz 2005. produljena do 31. prosinca 2011. ÍG je bio obvezan i srušiti određene nekretnine te ukloniti opremu sa zemljišta. Društvu ÍG bilo je dopušteno zadržati uređaje i opremu uklonjenu sa zemljišta na vlastiti trošak (19);

iv.

ugovor od 21. prosinca 2007. Izmjenom je valjanost općeg ugovora o najmu iz 2005. produljena do 31. prosinca 2015. Vlasnik je prema potrebi u bilo kojem trenutku mogao preuzeti dio iznajmljene zemlje ili svu iznajmljenu zemlju zbog promjena u prostornim planovima. ÍG se obvezao i da će ponovno povezati cijevi za električne vodove, vodu i grijanje koje su postale neupotrebljive. Osim toga, ÍG je povukao tužbu za naknadu štete protiv Grada (20);

v.

ugovor od 15. lipnja 2009. Izmjenom je valjanost općeg ugovora o najmu iz 2005. produljena do 31. prosinca 2018. ÍG se obvezao održavati područje i izgraditi lukobran te mu je produljen postojeći najam spremišta čamaca u vlasništvu jahtaškog kluba iz Reykjavika. ÍG se obvezao i povući tužbu protiv Grada u vezi s troškovima održavanja (21).

(11)

Prema navodima Grada, iako je u najmu društva ÍG zemlja površine od 130 000 m2, samo 110 000 m2 te zemlje upotrebljivo je za potrebe društva. Ukupna registrirana površina zgrada iznosi 24 722 m2. Prema podacima iz islandskog registra nekretnina, vrijednost zemlje koja je prethodno bila u vlasništvu tvornice Áburðarverksmiðjan iznosi 211 000 000 ISK. Vrijednost zemlje u najmu društva ÍG nije procijenjena, no Grad je vrijednost sve zemlje koja je prethodno bila u vlasništvu tvornice Áburðarverksmiðjan procijenio na približno 137 000 000 ISK. Ukupna registrirana vrijednost zgrada koje su u najmu društva ÍG iznosi 850 323 512 ISK (22).

(12)

U skladu s člankom 4. stavkom 2. islandskog Zakona o prihodima lokalne samouprave br. 4/1995, porez na nekretnine plaća vlasnik zemljišta, osim u slučajevima koji uključuju iznajmljena poljoprivredna gospodarstva i parcele ili druge oblike ugovornog korištenja zemljom u kojima porez plaća stanar ili korisnik. Predmetna zemlja, zgrade i oprema nalaze se na utvrđenom lučkom području koje pripada društvu Faxaflóahafnir sf., a iznajmljeno je Gradu. Stoga Grad plaća porez na nekretnine na unajmljeno zemljište i nekretnine koje iznajmljuje društvu ÍG.

(13)

Iako nijedan ugovor ne uključuje informacije o vrijednosti usluga koje pruža ÍG, Grad je dostavio tablicu s utvrđenim procjenama troškova društva ÍG koji su određeni u općem ugovoru o najmu iz 2005. i njegovim kasnijim izmjenama (na koje se u nastavku teksta kolektivno upućuje pojmom „ugovori o najmu”) od trenutka sklapanja općeg ugovora o najmu iz 2005. do isteka razdoblja najma 2018. (23). Procjenu su izvršili gradski stručni analitičari. Osim toga, u dostavljenim informacijama nalaze se i troškovi dovršenih i troškovi nedovršenih projekata rušenja. Prema dostavljenim informacijama, prosječan mjesečni trošak koji snosi ÍG iznosi 10 815 624 ISK, uključujući trošak najamnine. Mjesečni trošak najma stoga iznosi približno 25 % ukupnih mjesečnih troškova društva ÍG.

(14)

Kad je sklopljen ugovor o najmu od 22. veljače 2005., SR nije nametnuo nikakve obveze društvu ÍG. Obveze društva ÍG uvedene su općim ugovorom o najmu iz 2005. od 14. listopada 2005. te su određene s obzirom na predložena rušenja i procijenjene troškove čišćenja, uklanjanja i nadzora područja. Obveze u pogledu čišćenja i uklanjanja smatrale su se opsežnima s obzirom na stanje područja. U nastavku se nalazi procjena troškova društva ÍG u skladu s njegovim obvezama određenima u općem ugovoru o najmu iz 2005. (24):

Godina

2006.

2007.

2008.

2009.

2010.

2011.

2012.

2013.

2014.

2015.

2016.

2017.

2018.

Trošak najamnine

32 370 315

32 370 315

32 370 315

32 370 315

32 370 315

32 370 315

32 370 315

32 370 315

32 370 315

32 370 315

32 370 315

32 370 315

32 370 315

Zaposlenici

11 520 000

11 520 000

11 520 000

11 520 000

11 520 000

11 520 000

11 520 000

11 520 000

11 520 000

11 520 000

11 520 000

11 520 000

11 520 000

Administrativni troškovi

5 000 000

5 000 000

5 000 000

5 000 000

5 000 000

5 000 000

5 000 000

5 000 000

5 000 000

5 000 000

5 000 000

5 000 000

5 000 000

Održavanje

4 000 000

4 000 000

4 000 000

4 000 000

4 000 000

4 000 000

4 000 000

4 000 000

4 000 000

4 000 000

4 000 000

4 000 000

4 000 000

Pravni troškovi

1 500 000

1 000 000

500 000

500 000

500 000

500 000

500 000

500 000

500 000

500 000

500 000

500 000

500 000

Troškovi energije drugih

5 000 000

5 000 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nedovršeno rušenje

21 538 462

21 538 462

21 538 462

21 538 462

21 538 462

21 538 462

21 538 462

21 538 462

21 538 462

21 538 462

21 538 462

21 538 462

21 538 462

Dovršeno rušenje

8 835 222

8 835 222

8 835 222

8 835 222

8 835 222

8 835 222

8 835 222

8 835 222

8 835 222

8 835 222

8 835 222

8 835 222

8 835 222

Popravci

5 000 000

5 000 000

5 000 000

5 000 000

5 000 000

5 000 000

5 000 000

5 000 000

5 000 000

5 000 000

5 000 000

5 000 000

5 000 000

Ulazi/ograde

1 000 000

1 000 000

1 000 000

1 000 000

600

600

600

600

600

600

600

600

600

Čišćenje

7 000 000

7 000 000

7 000 000

7 000 000

3 000 000

2 000 000

2 000 000

2 000 000

2 000 000

2 000 000

2 000 000

2 000 000

2 000 000

Bojanje

2 000 000

2 000 000

2 000 000

2 000 000

2 000 000

2 000 000

2 000 000

2 000 000

2 000 000

2 000 000

2 000 000

2 000 000

2 000 000

Obnove

30 000 000

10 000 000

10 000 000

8 000 000

6 000 000

6 000 000

6 000 000

6 000 000

6 000 000

6 000 000

6 000 000

6 000 000

6 000 000

Električni vodovi itd.

7 500 000

8 000 000

9 000 000

12 000 000

9 500 000

7 200 000

6 500 000

5 000 000

4 000 000

3 000 000

3 000 000

3 000 000

3 000 000

Otpadne vode

 

 

 

 

 

 

 

 

10 600 000

10 600 000

10 600 000

10 600 000

 

Lukobran

 

 

 

 

 

6 000 000

6 000 000

 

 

 

 

 

 

Odlaganje

500 000

500 000

500 000

7 200 000

6 500 000

2 000 000

500 000

500 000

500 000

500 000

500 000

500 000

500 000

Asfalt

8 000 000

8 000 000

8 000 000

8 000 000

6 000 000

5 000 000

5 000 000

5 000 000

5 000 000

5 000 000

5 000 000

5 000 000

5 000 000

Tlo

10 000 000

10 000 000

10 000 000

10 000 000

5 000 000

4 000 000

4 000 000

4 000 000

4 000 000

4 000 000

4 000 000

4 000 000

4 000 000

Protupožarni alarm

10 000 000

1 000 000

1 000 000

1 000 000

1 000 000

1 000 000

1 000 000

1 000 000

1 000 000

1 000 000

1 000 000

1 000 000

1 000 000

Ukupne obveze

138 393 684

109 393 684

104 893 684

112 593 684

95 394 284

91 594 284

89 394 284

81 894 284

91 494 284

90 494 284

90 494 284

90 494 284

79 894 284

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno u ISK

170 763 999

141 763 999

137 263 999

144 963 999

127 764 599

123 964 599

121 764 599

114 264 599

123 864 599

122 864 599

122 864 599

122 864 599

112 264 599

Mjesečni prosjek

14 230 333

11 813 667

11 438 667

12 080 333

10 647 050

10 330 383

10 147 050

9 522 050

10 322 050

10 238 717

10 238 717

10 238 717

9 355 383

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prosjek

10 815 624

Izvor: Grad Reykjavík

2.3.   NAJNOVIJI RAZVOJ DOGAĐAJA NA PODRUČJU GUFUNES

(15)

Početkom 2014. Gradsko vijeće Reykjavika odlučilo je uspostaviti upravljački odbor koji će predstaviti viziju za područje Gufunes (25). Odbor je predložio otvoreni idejni natječaj o budućem planskom uređenju područja Gufunes. Gradsko vijeće Reykjavika odlučilo je, na sjednici u lipnju 2015., objaviti oglas o natječaju kojim se potiče zainteresirane strane da dostave ideje o budućoj organizaciji područja Gufunes (26). Nakon objave oglasa Grad je primio četiri ideje. Jedan od tih podnesaka poslalo je društvo RVK Studios, koje se bavi proizvodnjom filmova, a koje je izrazilo svoju zainteresiranost da kupi dio zgrada na području Gufunes radi osnivanja filmske industrije na tom području. Zgrade za čiju je kupnju društvo RVK Studios izrazilo zainteresiranost neke su od nekretnina nekadašnje tvornice Áburðarverksmiðjan koje su iznajmljene društvu ÍG na temelju ugovora o najmu.

(16)

Grad i društvo RVK Studios dali su nakon toga dvama neovisnim agentima za nekretnine da procjene vrijednost predmetnog dijela područja Gufunes (27). Na sjednici Gradskog vijeća od 18. studenoga 2015. Vijeće je zadužilo gradski Ured za upravljanje nekretninama i gospodarski razvoj da počne pregovarati s društvom RVK Studios na temelju tih procjena vrijednosti (28). Osim toga, Vijeće je zadužilo Ured da počne pregovarati s društvom ÍG o napuštanju područja i mogućem premještanju u skladu s odredbama općeg ugovora o najmu iz 2005.

(17)

Gradsko vijeće Reykjavika 19. svibnja 2016. pristalo je sklopiti ugovor s društvom RVK Studios o kupoprodaji određenih nekretnina na području Gufunes (29). Grad je nakon toga priopćio da će društvo ÍG premjestiti svoje poslovne aktivnosti u novo gradsko industrijsko područje u Esjumelaru (30). Gradonačelnik Reykjavika i glavni izvršni direktor društva ÍG potpisali su 20. svibnja 2016. ugovore o raskidu ugovorā o najmu i o premještanju društva ÍG te su otvorili radove na novim poslovnim prostorima društva ÍG u Esjumelaru. Grad je 27. svibnja 2016. potpisao ugovor s društvom RVK Studios o kupoprodaji nekih od nekretnina nekadašnje tvornice Áburðarverksmiðjan (31). Veličina nekretnina prodanih društvu RVK Studios iznosi 8 400 m2, a kupoprodajna cijena iznosila je 301 650 000 ISK. Grad je društvu RVK Studios odobrio i pravo kupnje područja istočno od tih zgrada, ukupne površine od 19 200 m2. Društvo RVK Studios godišnje će za to pravo kupnje plaćati 1 000 ISK po m2.

3.   PRITUŽBA

(18)

Prema navodima podnositelja pritužbe, Grad je društvu ÍG dodijelio nezakonitu državnu potporu na temelju najma nekretnine i zemlje na području Gufunes po cijenama nižima od tržišnih. U svojoj pritužbi Tijelu podnositelj pritužbe navodi da, iako je teško odrediti točan iznos potpore, jasno je da je cijena niža od razumne tržišne cijene. S obzirom na to da društvo ÍG ne plaća uobičajenu tržišnu cijenu, ono uživa konkurentsku prednost. Nadalje, prema navodima podnositelja pritužbe, za zemlju na području Gufunes zainteresirana su mnoga poduzeća koja trebaju prostrano zemljište za svoje poslovne aktivnosti, primjerice prometna čvorišta i poduzeća koja se bave skladištenjem.

(19)

Podnositelj pritužbe napomenuo je da je cijena najma općim ugovorom o najmu iz 2005. bila utvrđena na iznos od dva milijuna ISK s godišnjim povećanjima u skladu s indeksom potrošačkih cijena (porez na nekretnine, koji ne plaća društvo ÍG, već vlasnik nekretnine, tj. Grad, iznosi 41 % iznosa godišnje najamnine). Nadalje, društvo ÍG ima određene obveze u pogledu održavanja koje se smatraju dijelom cijene najma iako se približni iznosi troškova tih obveza ne mogu pronaći u ugovorima. Osim toga, ugovorima o najmu ne zabranjuje se društvu ÍG davanje zemlje u podnajam trećim stranama. Podnositelj pritužbe naglašava da ugovori o najmu ne sadržavaju nikakvu procjenu o mogućem prihodu na temelju davanja u podnajam dijelova nekretnine te o tome utječe li to na iznos cijene najma.

(20)

Podnositelj pritužbe napominje i da je nejasno koja je cijena po kvadratnom metru te način određivanja cijene najma. Prema navodima podnositelja pritužbe, na temelju različitih priznatih metodologija određivanja cijene tržišna bi cijena najma nekretnine trebala biti između 12 milijuna i 41 milijun ISK mjesečno. Podnositelj pritužbe tvrdi da najam nekretnine društvu ÍG po cijeni koja je znatno niža od tržišne vrijednosti nije u skladu s pravilima EGP-a o državnim potporama.

4.   RAZLOZI ZA POKRETANJE SLUŽBENOG ISTRAŽNOG POSTUPKA

(21)

U Odluci br. 261/15/COL Tijelo je preliminarno ocijenilo predstavljaju li ugovori o najmu područja Gufunes sklopljeni između Grada i društva ÍG državnu potporu u smislu članka 61. stavka 1. Sporazuma o EGP-u te, ako predstavljaju, može li se tu državnu potporu smatrati spojivom s funkcioniranjem Sporazuma o EGP-u.

(22)

Nakon što je ocijenilo informacije koje su dostavila islandska nadležna tijela, Tijelo je preliminarno zaključilo da nije moguće isključiti mogućnost da ugovori između Grada i društva ÍG predstavljaju državnu potporu u smislu članka 61. stavka 1. Sporazuma o EGP-u. U Odluci br. 261/15/COL utvrđeni su sljedeći aspekti:

i.

država, u svrhe iz članka 61. stavka 1. Sporazuma o EGP-u, obuhvaća sva tijela državne uprave, od središnje vlade do razine lokalne samouprave. S obzirom na to da su zemlja i nekretnine koje su iznajmljene društvu ÍG pripadale Gradu, bilo kakav popust na cijenu najma predstavljao bi stoga prijenos državnih sredstava;

ii.

Tijelo je izrazilo sumnje u pogledu toga je li Grad pri sklapanju ugovorā s društvom ÍG postupao kao privatni najmodavac pri čemu se nalazio u usporedivom činjeničnom i pravnom položaju. U preliminarnoj ocjeni Tijela upućuje se na to da se gospodarska prednost u korist društva ÍG ne može isključiti;

iii.

s obzirom na to da nijedno drugo društvo nije imalo mogućnost pregovarati s Gradom o najmu zemlje i nekretnina, preliminarno je stajalište Tijela da se čini da su te mjere bile selektivne;

iv.

konačno, Tijelo je napomenulo da bi se bilo kojom državnom potporom dodijeljenom društvu ÍG, u obliku diskontirane najamnine, u teoriji omogućilo društvu da, zahvaljujući toj potpori, poveća ili barem održava svoje aktivnosti. Potpora je stoga mogla ograničiti mogućnosti poduzeća s poslovnim nastanom u drugim ugovornim stranama koja su se možda htjela natjecati s društvom ÍG na islandskom tržištu prikupljanja otpada. Potpora je stoga mogla narušiti tržišno natjecanje i utjecati na trgovinu unutar EGP-a.

(23)

Prema stajalištu Tijela, bili su potrebni dodatni dokazi kako bi se utvrdilo mogu li se uvjeti ugovorā o najmu smatrati spojivima s funkcioniranjem Sporazuma o EGP-u.

(24)

Slijedom toga, Tijelo je sumnjalo u to jesu li ugovori o najmu između Grada i društva ÍG predstavljali državnu potporu, te ako jesu, može li se utvrditi da su spojivi s funkcioniranjem Sporazuma o EGP-u u skladu s njegovim člankom 61. stavkom 3. točkom (c).

5.   PRIMJEDBE GRADA NA ODLUKU O POKRETANJU POSTUPKA

(25)

Prema stajalištu Grada, ugovori s društvom ÍG ne uključuju državnu potporu u smislu članka 61. stavka 1. Sporazuma o EGP-u jer društvo ÍG nije time ostvarilo prednost.

(26)

Prema stajalištu Grada, ugovori od 22. veljače 2005. i 14. listopada 2005. sklopljeni su u uobičajenim tržišnim uvjetima jer je najamnina bila utemeljena na najamnini utvrđenoj nakon otvorenog postupka oglašavanja provedenog potkraj 2003. te je bila u skladu s analizama/procjenama koje su izradili gradski stručnjaci.

(27)

Grad navodi da metodologije koje je podnositelj pritužbe predstavio nisu prikladne za utvrđivanje tržišne cijene najma. Umjesto toga, Grad uspoređuje situaciju s najmom druge nekretnine, tj. nekadašnje državne tvornice cementa na adresi Sævarhöfði 31 koja je smještena u industrijskom području sličnom području Gufunes.

(28)

Grad je 2014. kupio nekretninu na adresi Sævarhöfði 31. Središnji ured za javnu nabavu (Ríkiskaup) objavio je 2013., u ime islandske države, oglas o davanju te nekretnine u najam. Kad je Grad kupio tu nekretninu, obvezao se dati najvišu ponudu u skladu s oglasom. Središnji ured za javnu nabavu primio je četiri ponude, među kojima je najviša iznosila 420 000 ISK mjesečno, u kojima nisu bile utvrđene nikakve posebne usluge ili obveze za najmoprimca. Vrijednost nekretnine na adresi Sævarhöfði 31 procijenjena je na 293 028 000 ISK. Stoga je najviša ponuda za najam iznosila 0,147 % procijenjene vrijednosti nekretnine. U usporedbi s time, cijena najma u skladu s općim ugovorom o najmu iz 2005. sklopljenim s društvom ÍG iznosi 0,320 % procijenjene vrijednosti područja Gufunes. Grad naglašava da je cijena najma nekretnine na adresi Sævarhöfði 31 utvrđena nakon otvorenog postupka oglašavanja te pošteno odražava tržišnu vrijednost industrijskih područja u Gradu u uobičajenim tržišnim uvjetima. Ovom usporedbom pokazuje se da se cijena najma koju je plaćalo društvo ÍG nikako ne može smatrati nižom od tržišne vrijednosti industrijskih područja u Gradu, osobito imajući na umu to da u cijenu najma nekretnine na adresi Sævarhöfði 31 nisu u obzir uzeti čimbenici koji su utjecali na cijenu najma za područje Gufunes.

(29)

Prema stajalištu Grada, činjenica da su druge strane kasnije bile zainteresirane za to područje nije od velike važnosti pri ocjeni potražnje za tim područjem u vrijeme sklapanja općeg ugovora o najmu iz 2005., tj. u listopadu 2005. U to se vrijeme nije smatralo realnim ponuditi to područje u najam. Društvo ÍG snosilo je sve troškove čišćenja područja i dovođenja zgrada u ispravno stanje. Osim toga, ostale strane nisu pokazale zainteresiranost kad je 2003. oglašeno davanje tog područja u najam. Stoga se mora pretpostaviti da je kasnija zainteresiranost povezana sa stanjem tog područja nakon što je društvo ÍG preuzelo upravljanje njime.

(30)

Prema stajalištu Grada, najviša cijena nije jedini čimbenik koji bi Tijelo trebalo uzeti u obzir pri primjeni kriterija subjekta u tržišnom gospodarstvu. Umjesto toga, relevantno je pitanje bi li subjekt u tržišnom gospodarstvu zaključio predmetnu transakciju u jednakim uvjetima (32). Nadalje, usporedbu između ponašanja javnih i privatnih ulagača treba provesti na temelju pristupa koji bi privatni ulagač imao u vrijeme predmetne transakcije, uzimajući u obzir dostupne informacije i predvidiva kretanja u to vrijeme.

(31)

U vrijeme sklapanja ugovorā između Grada i društva ÍG tržišni uvjeti nisu bili uobičajeni jer nije postojalo aktivno tržište za industrijske nekretnine ove vrste i u takvom stanju. Stoga, prema stajalištu Grada, uobičajene tržišne uvjete treba ocijeniti iz objektivne i provjerljive perspektive koja je postojala u to vrijeme. S obzirom na navedeno, Grad smatra da se takve informacije nalaze u dokumentima koje je Reykjavík dostavio u ovom predmetu. Nadalje, ako bi se moglo pokazati uobičajene tržišne uvjete za industrijska područja ove vrste, primjerom cijene najma dobivene 2014. za bivšu državnu tvornicu cementa na adresi Sævarhöfði 31 pokazuje se tržišna vrijednost industrijskih područja kao što je područje Gufunes.

(32)

Prema stajalištu Grada, obveze nametnute društvu ÍG ugovorima o najmu ne mogu se uspoređivati sa spornim obvezama u predmetu Haslemoen Leir  (33). Obveza smanjenja cijene koju se osporavalo u tom predmetu odnosila se na mogući gubitak za društvo Haslemoen AS ako ono ne bi moglo iznajmiti određenu zgradu. Međutim, obveze nametnute društvu ÍG odnosile su se na poslove održavanja nekretnine i njezino poboljšavanje, rušenje, ponovno povezivanje cijevi za električne vodove, vodu i grijanje te ostale građevinske radove na tom području. Troškove tih obveza procijenili su stručni analitičari Grada na temelju rezultata nedavnih natječaja za slične projekte. Unatoč nepostojanju dokumentacije kojom bi se potkrijepio točan gospodarski učinak usluga povjerenih društvu ÍG te unatoč nesigurnosti u pogledu prostornih planova, Tijelo mora prihvatiti da su te obveze imale učinak smanjenja cijene najma. Prema stajalištu Grada, bilo bi nerazumno odbaciti učinak obveza, osobito s obzirom na to da su stvarni troškovi koje je društvo ÍG snosilo zbog tih obveza u skladu s procjenom.

(33)

Prema stajalištu Grada, Grad je djelovao kao subjekt u tržišnom gospodarstvu te je u obzir uzeo pitanja u pogledu prostornog planiranja pri sklapanju ugovorā o najmu s društvom ÍG. Grad je u ugovor uključio vrlo teške i kratkotrajne klauzule o raskidu ugovora kako bi mogao u kratkom roku osloboditi područje ako bi, i kada bi, država pristala na početak izgradnje autoceste Sundabraut. Fond SR bio je temeljito upoznat s nekretninama i područjem te je bio u dobrom položaju da objektivno procijeni je li stanje područja bilo dovoljno dobro da bi ga se moglo iznajmljivati na tržištu. Privatni bi ulagač uvijek obraćao pozornost na prostorne planove pri odlučivanju o korištenju zemljištem i nekretninama.

(34)

S obzirom na navedene okolnosti, Grad tvrdi da su ugovori o najmu s društvom ÍG usklađeni s kriterijem subjekta u tržišnom gospodarstvu.

6.   PRIMJEDBE DRUŠTVA ÍG

(35)

Prema navodima društva ÍG, velika površina zemlje donosi mu vrlo ograničenu korist kao najmoprimcu te samo čini obveze održavanja i nadzora težima i skupljima. Osim toga, iako su zgrade prostrane u pogledu površine u kvadratnim metrima, one su u vrlo lošem stanju. ÍG ističe da su zgrade zapravo kupljene kako bi ih se srušilo. Bilo je planirano potpuno rušenje te je bila predviđena izgradnja stambenog područja i autoceste na toj lokaciji. Stoga je bilo kakav izračun na temelju površine u kvadratnim metrima ili veličine zemlje nebitan za utvrđivanje tržišne vrijednosti najma tog područja.

(36)

Fond SR se 2003. koristio područjem i zgradama u području Gufunes za pružanje usluga skladištenja nizu pojedinaca i poduzeća kojima je SR naložio da napuste ostala područja u Gradu. Taj je aranžman uskoro, s logističkog gledišta, postao problematičan za fond SR pa je on stoga društvu ÍG ponudio najam cijelog područja u cilju raščišćavanja tog područja. ÍG u početku nije bio sklon preuzimanju tog zadatka jer je na tom području bilo nekoliko problema, primjerice, teški najmoprimci, velik broj olupina automobila i industrijski otpad.

(37)

Tijekom posljednjih deset godina, ÍG je trošio prosječno 16,5 milijuna ISK svaki mjesec na održavanje i ostale troškove koje bi u pravilu trebao snositi najmodavac. Te se troškove mora uzeti u obzir pri ocjeni tržišne vrijednosti najma.

(38)

Prema navodima društva ÍG, zgrade na području Gufunes u iznimno su lošem stanju, unatoč sredstvima uloženima u njihovu obnovu. Gotovo svaka zgrada prokišnjava, a većina krovova zgrada oštećena je i beskorisna. Nadalje, gotovo svi prozori, osim onih na uredskoj zgradi, oštećeni su i beskorisni, mnogi su katovi zgrada u opasnom stanju, a na nekim mjestima postoje rupe te stubišta koja ne ispunjavaju uvjete iz pravnih propisa. Osim toga, u većini zgrada nema vode ni zahoda, a električne instalacije nisu usklađene s regulatornim mjerama.

(39)

Nadalje, ÍG je tijekom najvećeg dijela razdoblja najma bio suočen s činjenicom da je Grad mogao zatražiti povrat zemlje u kratkom roku. Odredba o kratkom roku za raskid ugovora od 18 mjeseci te obveza povrata dijela zemlje na zahtjev u roku od samo 12 mjeseci predstavljale su smetnju u poslovanju kao što je odlaganje otpada, koje uključuje teške strojeve i opremu.

(40)

Prema stajalištu društva ÍG, kasnija zainteresiranost podnositelja pritužbe ima ograničeno značenje pri ocjeni potražnje za područjem u vrijeme sklapanja općeg ugovora o najmu iz 2005. Stanje 2005. bilo je takvo da se tada nije smatralo realnim ponuditi to područje u najam. ÍG je otada uložio znatna sredstva za obnovu, čišćenje i održavanje tog područja. Stoga se mora pretpostaviti da je kasnija zainteresiranost povezana sa stanjem tog područja nakon što je društvo ÍG preuzelo upravljanje njime.

(41)

Konačno, ÍG je dostavio neovisnu procjenu najma, s datumom od 15. listopada 2015., koju je izradila agencija za nekretnine 101 Reykjavík Fasteignasala (34). U procjeni najma daje se procjena vrijednosti općeg ugovora o najmu iz 2005. u listopadu 2005. na temelju vrijednosti i stanja pojedinačnih nekretnina. Zaključak je procjenitelja da ukupna mjesečna vrijednost najma nekretnina i područja iznosi 1 870 000 ISK.

II.   OCJENA

1.   POSTOJANJE DRŽAVNIH POTPORA

(42)

Članak 61. stavak 1. Sporazuma o EGP-u glasi kako slijedi:

„Osim ako nije drugačije propisano ovim Sporazumom, svaka potpora koju dodjeljuju države članice EZ-a, države EFTA-e, ili koja se preko državnih sredstava u bilo kojem obliku, koja narušava ili prijeti narušavanjem tržišnog natjecanja pogodujući određenim poduzećima ili proizvodnji određenih proizvoda nespojiva je s provedbom ovog Sporazuma u mjeri u kojoj utječe na trgovinu između ugovornih strana.”

(43)

Time se podrazumijeva da mjera predstavlja državnu potporu u smislu članka 61. stavka 1. Sporazuma o EGP-u ako su kumulativno ispunjeni sljedeći uvjeti: i. mjeru dodjeljuje država ili se dodjeljuje preko državnih sredstava; ii. mjerom se korisniku dodjeljuje selektivna ekonomska prednost; iii. mjera može imati učinak na trgovinu između ugovornih strana te može narušiti tržišno natjecanje.

1.1.   NEMA PREDNOSTI

1.1.1.   Općenito

(44)

U nastavku Tijelo iznosi obrazloženje svojeg zaključka da ugovorima o najmu društvo ÍG nije ostvarilo prednost u smislu članka 61. stavka 1. Sporazuma o EGP-u.

(45)

Prednost, u smislu članka 61. stavka 1. Sporazuma o EGP-u, svaka je gospodarska korist koju poduzeće ne bi ostvarilo u uobičajenima tržišnim uvjetima, tj. bez intervencije države, i koja ga stoga stavlja u povoljniji položaj u odnosu na njegove konkurente (35). Da je transakcija provedena pod povoljnijim uvjetima, u smislu da je društvo ÍG plaćalo najam po cijeni nižoj od tržišne, društvo bi dobivalo prednost u smislu pravila o državnim potporama.

(46)

Kako bi ispitalo ovo pitanje, Tijelo primjenjuje kriterij „subjekta u tržišnom gospodarstvu” pri čemu se ponašanje država ili javnih nadležnih tijela pri prodaji ili davanju imovine u najam uspoređuje s ponašanjem privatnih gospodarskih subjekata (36).

(47)

Svrha je kriterija subjekta u tržišnom gospodarstvu ocijeniti je li država dodijelila prednost poduzeću ne postupajući kao privatni subjekt u tržišnom gospodarstvu s obzirom na određenu transakciju, npr. prodaju ili najam imovine (37). Javno nadležno tijelo mora zanemariti ciljeve javne politike i umjesto toga usredotočiti se na pojedinačni cilj ostvarivanja tržišne stope povrata ili dobiti na svoja ulaganja te tržišne cijene za prodaju ili najam imovine (38). Tijelo, međutim, napominje da se tom ocjenom u pravilu moraju u obzir uzeti sva posebna prava ili obveze povezane s predmetnom imovinom, osobito one koje bi mogle utjecati na tržišnu vrijednost.

(48)

Usklađenost s tržišnim uvjetima te pitanje odgovara li dogovorena cijena u nekoj transakciji tržišnoj cijeni, može se utvrditi određenim zamjenskim sredstvima. Organiziranje otvorenog, transparentnog i bezuvjetnog postupka nadmetanja općenito je primjereno sredstvo za osiguravanje toga da nacionalna nadležna tijela prodaju ili daju u najam imovinu u skladu s kriterijem subjekta u tržišnom gospodarstvu te da je za predmetne robe i usluge plaćena pravedna tržišna vrijednost. Međutim, to ne znači automatski da se, u slučaju nepostojanja urednog postupka nadmetanja ili u slučaju postojanja mane u takvom postupku, time potvrđuje pretpostavka postojanja državne potpore. Tijelo se može oslanjati i na druga zamjenska sredstva, uključujući stručne procjene vrijednosti.

1.1.2.   Nepostojanje natječajnog postupka

(49)

S obzirom na navedeno, Tijelo prvo mora ispitati je li Grad organizirao postupak nadmetanja koji je primjeren za utvrđivanje tržišne cijene (39). Međutim, u ovom je slučaju potvrđeno da nije pokrenut nikakav javni natječaj u pogledu predmetnog područja. Dodatno, nije provedena neovisna procjena vrijednosti prije sklapanja općeg ugovora o najmu iz 2005.

(50)

Grad je, međutim, istaknuo da su pri utvrđivanju najamnine u općem ugovoru o najmu iz 2005. s društvom ÍG razmotreni različiti postojeći ugovori o najmu na tom području koji su sklopljeni nakon objave otvorenih oglasa u islandskim medijima 2003. Međutim, Tijelo smatra da su ti oglasi bili samo pozivi na iskaz interesa i ne predstavljaju otvoren i konkurentan postupak nadmetanja. Osim toga, oni se nisu odnosili na to područje u cijelosti, ponuđeno u najam jednom najmoprimcu, nego su se odnosili na pojedinačne nekretnine unutar tog područja.

(51)

Tijelo stoga zaključuje da taj postupak oglašavanja ne ispunjava zahtjeve u pogledu kriterija subjekta u tržišnom gospodarstvu. U skladu s time, taj postupak ne može pružiti pouzdano zamjensko sredstvo za utvrđivanje tržišne cijene predmetnog prava najma.

1.1.3.   Stručna procjena vrijednosti najma

(52)

Kao što je prethodno navedeno, nepostojanje zadovoljavajućeg postupka nadmetanja ne isključuje mogućnost da Tijelo primijeni kriterij subjekta u tržišnom gospodarstvu. Međutim, Tijelo mora ispitati sadržaj predmetne transakcije i posebno usporediti dogovorenu cijenu s tržišnom cijenom. U tu svrhu, Tijelo se u pravilu poziva na neovisnu stručnu procjenu vrijednosti koja služi kao zamjensko sredstvo za tržišnu cijenu. Takva bi studija idealno trebala biti izrađena u vrijeme provođenja transakcije. Međutim, Tijelo se u svojoj ocjeni može oslanjati i na ex post procjenu vrijednosti (40).

(53)

Grad je naveo da postoji nekoliko problema koji utječu na tržišnu cijenu najma na području Gufunes. Prvo, zgrade i oprema bile su u lošem stanju, neki najmoprimci nisu plaćali najamninu te je došlo do nagomilavanja otpada koji je trebalo očistiti. Drugo, vladala je nesigurnost u pogledu prostornih planova za područje Gufunes. Industrijska aktivnost povlači se iz tog područja u skladu s prijašnjim i sadašnjim gradskim planovima te Grad stoga ne može sklopiti dugoročni ugovor o najmu nekretnine. Treće, društvo ÍG ima obvezu povrata dijela zemlje na zahtjev u roku od 12 mjeseci, a kratak je i rok za raskid ugovora za cijelo područje, uključujući zgrade, koji iznosi 18 mjeseci.

(54)

Kao što je prethodno navedeno, Grad je tijekom pregovora s društvom RVK Studios o prodaji zgrada na području Gufunes dao dvama neovisnim agentima za nekretnine da procijene vrijednost nekretnina i prava najma. Iako se te neovisne procjene ne odnose izravno na tržišnu cijenu najma tih nekretnina, njima se potvrđuje loše stanje nekretnina i njihova tržišna vrijednost. Oba neovisna procjenitelja istaknula su da zgrade prokišnjavaju, nisu dovoljno izolirane, sadržavaju znatne količine industrijskog otpada iz vremena kad je na toj zemlji bila tvornica gnojiva te su općenito propale. Osim toga, neke od zgrada sadržavaju azbest, a ostale treba srušiti.

(55)

Kao što je prethodno navedeno, Grad je dao i usporedbu sa sličnom industrijskom nekretninom smještenom na adresi Sævarhöfði 31. Središnji ured za javnu nabavu oglasio je najam te nekretnine te je prihvaćena najviša od četiriju dobivenih ponuda, u iznosu od 420 000 ISK mjesečno. Taj ugovor o najmu nije uključivao nikakve posebne usluge ili obveze koje bi trebao izvršiti najmoprimac. Ta najviša ponuda za najam iznosi 0,147 % procijenjene vrijednosti nekretnine dok cijena najma u skladu s općim ugovorom o najmu iz 2005. s društvom ÍG iznosi 0,320 % procijenjene vrijednosti područja Gufunes.

(56)

Osim toga, agencija za nekretnine 101 Reykjavík Fasteignasala provela je neovisnu procjenu vrijednosti općeg ugovora o najmu iz 2005. (41), Datum procjene vrijednosti jest 15. listopada 2015. Ona se temelji na vrijednosti i stanju pojedinačnih nekretnina koje su pojedinačno procijenjene i pregledane. U toj procjeni vrijednosti razmatraju se stanje nekretnina i područja u vrijeme sklapanja općeg ugovora o najmu iz 2005. te tada prevladavajući tržišni uvjeti. Procjenitelj zaključuje da je ukupna mjesečna vrijednost najma nekretnina u listopadu 2005. iznosila 1 870 000 ISK. Međutim, u skladu s općim ugovorom o najmu iz 2005., mjesečna najamnina koju je plaćalo društvo ÍG utvrđena je u iznosu od 2 000 000 ISK te se ponovno izračunavala svaki mjesec u skladu s indeksom potrošačkih cijena (42). Stoga je najamnina koju je mjesečno plaćalo društvo ÍG viša od tržišne cijene najma u skladu sa stručnom procjenom vrijednosti.

(57)

Uzevši u obzir sve prethodno navedeno, Tijelo smatra da opći ugovor o najmu iz 2005. nije sklopljen po cijeni nižoj od tržišne.

(58)

Konačno, Tijelo napominje da se ni u usporedbi s nekretninom na adresi Sævarhöfði 31 ni u procjeni vrijednosti koju je izradila agencija za nekretnine 101 Reykjavík Fasteignasala ne uzimaju u obzir posebne obveze iz ugovora o najmu, posebice kratak rok za raskid ugovora (na koji se Grad u međuvremenu pozvao) te različite obveze u pogledu održavanja. Financijski učinak tih obveza na cijenu najma teško je brojčano izraziti. Međutim, te obveze po svojoj prirodi idu u korist Gradu, a na štetu društva ÍG, dodatno potvrđujući zaključak Tijela da je opći ugovor o najmu iz 2005. sklopljen po tržišnim uvjetima.

(59)

S obzirom na prethodno navedeno, Tijelo zaključuje da društvo ÍG ugovorima o najmu nije ostvarilo gospodarsku prednost.

2.   ZAKLJUČAK

(60)

Na temelju prethodne ocjene, Tijelo smatra da ugovori o najmu sklopljeni između Grada i društva ÍG o najmu područja Gufunes ne sadržavaju državnu potporu u smislu članka 61. stavka 1. Sporazuma o EGP-u,

DONIJELO JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Ugovori o najmu sklopljeni između Grada Reykjavika i društva Íslenska Gámafélagið o najmu područja Gufunes ne predstavljaju državnu potporu u smislu članka 61. stavka 1. Sporazuma o EGP-u. Time je okončan službeni istražni postupak.

Članak 2.

Ova je Odluka upućena Islandu.

Članak 3.

Vjerodostojna je samo verzija ove Odluke na engleskom jeziku.

Sastavljeno u Bruxellesu 26. travnja 2017.

Za Nadzorno tijelo EFTA-e

Sven Erik SVEDMAN

Predsjednik

Frank J. BÜCHEL

Član Kolegija


(1)  Odluka br. 261/15/COL o pokretanju službenog istražnog postupka o mogućoj državnoj potpori dodijeljenoj na temelju najma zemlje i nekretnine na području Gufunes, objavljena u SL C 316, 24.9.2015., str. 22. i Dodatku o EGP-u br. 57, 24.9.2015., str. 21.,

(2)  Dokumenti br. 704341 – 704343.

(3)  Dokument br. 774957.

(4)  Odluka br. 261/15/COL o pokretanju službenog istražnog postupka o mogućoj državnoj potpori dodijeljenoj na temelju najma zemlje i nekretnine na području Gufunes, objavljena u SL C 316, 24.9.2015., str. 22. i Dodatku o EGP-u br. 57, 24.9.2015., str. 21.

(5)  Dokument br. 778453.

(6)  Dokument br. 781877.

(7)  Dokument br. 781927.

(8)  Dokument br. 786716.

(9)  Dokument br. 805588.

(10)  Dokument br. 806264.

(11)  Dokument br. 831665.

(12)  Dostupno na internetu na: http://skipulagssja.skipbygg.is/skipulagssja/. Vidjeti i http://reykjavik.is/sites/default/files/adalskipulag/08_grafarvogur.pdf.

(13)  Vidjeti prethodnu bilješku.

(14)  Dokument br. 716986, stranica 17.

(15)  Dokumenti br. 716985 i 742948.

(16)  Dokument br. 716986, stranica 21.

(17)  Vidjeti dokument br. 716985.

(18)  Dokument br. 716986, stranica 25.

(19)  Dokument br. 716986, stranica 29.

(20)  Dokument br. 716986, stranica 31.

(21)  Dokument br. 716986, stranica 33.

(22)  Dokument br. 716985.

(23)  Dokument br. 742948.

(24)  Svi su iznosi izraženi u ISK.

(25)  Dokument br. 716985.

(26)  Priopćenje je dostupno na internetu na adresi: http://www.hugmyndasamkeppni.is/samkeppnir/gufunes-framtidharskipulag.

(27)  Dokument br. 786718.

(28)  Zapisnik sjednice Gradskog vijeća dostupan je na internetu na adresi: http://reykjavik.is/fundargerd/fundur-nr-5386.

(29)  Zapisnik sjednice Gradskog vijeća dostupan je na internetu na adresi: http://reykjavik.is/fundargerd/fundur-nr-5407.

(30)  Priopćenje je dostupno na internetu na adresi: http://reykjavik.is/frettir/islenska-gamafelagid-flytur-esjumela.

(31)  Priopćenje je dostupno na internetu na adresi: http://reykjavik.is/frettir/gengid-fra-kaupum-rvk-studios-fasteignum-undir-kvikmyndaver.

(32)  Presuda u predmetu Westdeutsche Landesbank Girozentrale protiv Komisije, T-228/99 i T-233/99, EU:T.2003:57.

(33)  Vidjeti Odluku Tijela br. 90/12/COL od 15.3.2012. o prodaji određenih zgrada u ograđenom unutarnjem dijelu baze Haslemoen Leir, koja je dostupna na adresi: http://www.eftasurv.int/media/decisions/90-12-COL.pdf, stavak 81.

(34)  Dokument br. 778453.

(35)  Presuda u predmetu SFEI i drugi, C-39/94, ECLI:EU:C:1996:285, točka 60. i presuda u predmetu Španjolska protiv Komisije, C-342/96, ECLI:EU:C:1999:210, točka 41.

(36)  O primjeni kriterija subjekta u tržišnom gospodarstvu vidjeti predmet E-12/11 Asker Brygge [2012.] EFTA Ct. Rep. 536 i presudu u predmetu Land Burgenland i drugi protiv Komisije, C-214/12 P, C-215/12 P i C-223/12 P, EU:C:2013:682. U tim se predmetima radi o prodaji izravnog imovinskog prava na zemlju. Međutim, u njima se daju i smjernice za prodaju ostalih prava na zemlju, uključujući i pravo najma kao u ovom predmetu.

(37)  Vidjeti Smjernice Tijela o pojmu državnih potpora u skladu s člankom 61. stavkom 1. Sporazuma o EGP-u, stavak 133. Dostupno na adresi: http://www.eftasurv.int/media/esa-docs/physical/EFTA-Surveillance-Auhtority-Guidelines-on-the-notion-of-State-aid.pdf.

(38)  Presuda u predmetu Land Burgenland i drugi protiv Komisije, C-214/12 P, C-215/12 P i C-223/12 P, EU:C:2013:682.

(39)  Odluka Nadzornog tijela EFTA-e br. 61/16/COL o okončanju službenog istražnog postupka o potencijalnim državnim potporama dodijeljenima davanjem u zakup optičkog vlakna čijim se radom prethodno upravljalo u ime NATO-a, još nije objavljena, dostupna na internetu na adresi: http://www.eftasurv.int/media/esa-docs/physical/061-16-COL.pdf, stavak 80.

(40)  Predmet E-12/11 Asker Brygge [2012.] EFTA Ct. Rep. 536, točka 81. i Odluka Nadzornog tijela EFTA-e br. 61/16/COL o okončanju službenog istražnog postupka o potencijalnim državnim potporama dodijeljenima davanjem u zakup optičkog vlakna čijim se radom prethodno upravljalo u ime NATO-a, još nije objavljena, stavak 88.

(41)  Dokument br. 778453.

(42)  Dokument br. 716986, stranica 25.