ISSN 1977-0847

Službeni list

Europske unije

L 260

European flag  

Hrvatsko izdanje

Zakonodavstvo

Godište 60.
10. listopada 2017.


Sadržaj

 

II.   Nezakonodavni akti

Stranica

 

 

UREDBE

 

*

Provedbena uredba Komisije (EU) 2017/1833 оd 25. rujna 2017. o upisu naziva u registar zaštićenih oznaka izvornosti i zaštićenih oznaka zemljopisnog podrijetla (Capón de Vilalba (ZOZP))

1

 

*

Provedbena uredba Komisije (EU) 2017/1834 оd 9. listopada 2017. o 279. izmjeni Uredbe Vijeća (EZ) br. 881/2002 o uvođenju određenih posebnih mjera ograničavanja protiv određenih osoba i subjekata povezanih s organizacijama ISIL-om (Da'esh) i Al-Qaidom

3

 

 

Provedbena uredba Komisije (EU) 2017/1835 оd 9. listopada 2017. o određivanju uvoznih carina za sektor žitarica primjenjivih od 10. listopada 2017.

5

HR

Akti čiji su naslovi tiskani običnim slovima su oni koji se odnose na svakodnevno upravljanje poljoprivrednim pitanjima, a općenito vrijede ograničeno razdoblje.

Naslovi svih drugih akata tiskani su masnim slovima, a prethodi im zvjezdica.


II. Nezakonodavni akti

UREDBE

10.10.2017   

HR

Službeni list Europske unije

L 260/1


PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2017/1833

оd 25. rujna 2017.

o upisu naziva u registar zaštićenih oznaka izvornosti i zaštićenih oznaka zemljopisnog podrijetla (Capón de Vilalba (ZOZP))

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 1151/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 21. studenoga 2012. o sustavima kvalitete za poljoprivredne i prehrambene proizvode (1), a posebno njezin članak 52. stavak 2.,

budući da:

(1)

U skladu s člankom 50. stavkom 2. točkom (a) Uredbe (EU) br. 1151/2012, zahtjev Španjolske za upis naziva „Capón de Vilalba” u registar objavljen je u Službenom listu Europske unije  (2).

(2)

Budući da Komisiji nije dostavljen ni jedan prigovor u smislu članka 51. Uredbe (EU) br. 1151/2012, naziv „Capón de Vilalba” potrebno je upisati u registar,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Naziv „Capón de Vilalba” (ZOZP) upisuje se u registar.

Naziv iz prvog stavka odnosi se na proizvod iz razreda 1.1. Svježe meso (i nusproizvodi klanja) iz priloga XI. Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 668/2014 (3).

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 25. rujna 2017.

Za Komisiju,

u ime predsjednika,

Phil HOGAN

Član Komisije


(1)  SL L 343, 14.12.2012., str. 1.

(2)  SL C 188, 14.6.2017., str. 26.

(3)  Provedbena uredba Komisije (EU) br. 668/2014 od 13. lipnja 2014. o utvrđivanju pravila za primjenu Uredbe (EU) br. 1151/2012 Europskog parlamenta i Vijeća o sustavima kvalitete za poljoprivredne i prehrambene proizvode (SL L 179, 19.6.2014., str. 36.).


10.10.2017   

HR

Službeni list Europske unije

L 260/3


PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2017/1834

оd 9. listopada 2017.

o 279. izmjeni Uredbe Vijeća (EZ) br. 881/2002 o uvođenju određenih posebnih mjera ograničavanja protiv određenih osoba i subjekata povezanih s organizacijama ISIL-om (Da'esh) i Al-Qaidom

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EZ) br. 881/2002 od 27. svibnja 2002. o uvođenju određenih posebnih mjera ograničavanja protiv određenih osoba i subjekata povezanih s organizacijama ISIL-om (Da'esh) i Al-Qaidom (1), a posebno njezin članak 7. stavak 1. točku (a) i članak 7.a stavak 5.,

budući da:

(1)

U Prilogu I. Uredbi (EZ) br. 881/2002 navode se osobe, skupine i subjekti na koje se odnosi zamrzavanje financijskih sredstava i gospodarskih izvora u skladu s tom uredbom.

(2)

Odbor za sankcije Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda odlučio je 4. listopada 2017. izmijeniti jedan unos na popisu osoba, skupina i subjekata na koje se primjenjuje zamrzavanje financijskih sredstava i gospodarskih izvora. Prilog I. Uredbi (EZ) br. 881/2002 trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Prilog I. Uredbi (EZ) br. 881/2002 mijenja se u skladu s Prilogom ovoj Uredbi.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu sljedećeg dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 9. listopada 2017.

Za Komisiju,

u ime predsjednika,

Voditelj Službe za instrumente vanjske politike


(1)  SL L 139, 29.5.2002., str. 9.


PRILOG

U Prilogu I. Uredbi (EZ) br. 881/2002 podaci za utvrđivanje identiteta u sljedećim unosima pod naslovom „Fizičke osobe” mijenjaju se kako slijedi:

„Isnilon Totoni Hapilon (alias (a) Isnilon Hapilun, (b) Isnilun Hapilun, (c) Abu Musab, (d) Salahudin, (e) Tuan Isnilon). Date of birth: (a) 18.3.1966, (b) 10.3.1967. Place of birth: Bulanza, Lantawan, Basilan, the Philippines. Nationality: Filipino.”

zamjenjuje se sljedećim:

„Isnilon Totoni Hapilon (alias (a) Isnilon Hapilun, (b) Isnilun Hapilun, (c) Abu Musab, (d) Salahudin, (e) Tuan Isnilon). Datum rođenja: (a) 18.3.1966., (b) 10.3.1967. Mjesto rođenja: Bulanza, Lantawan, Basilan, Filipini. Državljanstvo: filipinsko. Adresa: (a) Basilan, Filipini (prijašnja lokacija do 2016.), (b) Lanao del Sur, Filipini (lokacija od 2016.). Ostali podaci: fizički opis: boja očiju: smeđa; boja kose: smeđa; visina: 5 stopa 6 inča – 168 cm; težina: 120 funti – 54 kg; građa: vitak; put: svijetla; madeži na licu. Datum uvrštenja u skladu s člankom 7.d stavkom 2. točkom (i): 6.12.2005.”


10.10.2017   

HR

Službeni list Europske unije

L 260/5


PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2017/1835

оd 9. listopada 2017.

o određivanju uvoznih carina za sektor žitarica primjenjivih od 10. listopada 2017.

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 1308/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o uspostavljanju zajedničke organizacije tržišta poljoprivrednih proizvoda i stavljanju izvan snage uredbi Vijeća (EEZ) br. 922/72, (EEZ) br. 234/79, (EZ) br. 1037/2001 i (EZ) br. 1234/2007 (1), a posebno njezin članak 183.,

budući da:

(1)

Člankom 1. stavkom 1. Uredbe Komisije (EU) br. 642/2010 (2) propisuje se da je uvozna carina na proizvode obuhvaćene oznakama KN 1001 11 00, 1001 19 00, ex 1001 91 20 (sjeme obične pšenice), ex 1001 99 00 (obična pšenica visoke kakvoće osim za sjetvu), 1002 10 00, 1002 90 00, 1005 10 90, 1005 90 00, 1007 10 90 i 1007 90 00 jednaka interventnoj cijeni koja vrijedi za te proizvode pri uvozu, uvećanoj za 55 % te umanjenoj za uvoznu cijenu CIF koja se primjenjuje na predmetnu pošiljku. Međutim, ta carina ne smije biti veća od carinske stope Zajedničke carinske tarife.

(2)

Člankom 1. stavkom 2. Uredbe (EU) br. 642/2010 propisuje se da se za izračun uvozne carine iz stavka 1. tog članka za proizvode iz tog stavka redovito utvrđuju reprezentativne uvozne cijene CIF.

(3)

U skladu s člankom 2. stavkom 1. Uredbe (EU) br. 642/2010 uvozna cijena na temelju koje se izračunava uvozna carina za proizvode iz članka 1. stavka 1. navedene Uredbe jest dnevna reprezentativna uvozna cijena CIF koja se određuje na način predviđen u članku 5. navedene Uredbe.

(4)

Od 21. rujna 2017. uvozna carina na proizvode podrijetlom iz Kanade i obuhvaćene oznakama KN 1001 11 00, 1001 19 00, ex 1001 99 00 (obična pšenica visoke kakvoće osim za sjetvu), 1002 10 00 i 1002 90 00 izračunava se u skladu s člankom 2. stavkom 5. Uredbe (EU) br. 642/2010.

(5)

Potrebno je odrediti uvozne carine za razdoblje od 10. listopada 2017. koje će se primjenjivati do određivanja i stupanja na snagu novih uvoznih carina.

(6)

U skladu s člankom 2. stavkom 2. Uredbe (EU) br. 642/2010 ova Uredba trebala bi stupiti na snagu na dan objave,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Od 10. listopada 2017. uvozne carine za sektor žitarica navedene u članku 1. stavku 1. Uredbe (EU) br. 642/2010 jesu uvozne carine određene u Prilogu I. ovoj Uredbi na temelju informacija sadržanih u Prilogu II.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu na dan objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 9. listopada 2017.

Za Komisiju,

u ime predsjednika,

Jerzy PLEWA

Glavni direktor

Glavna uprava za poljoprivredu i ruralni razvoj


(1)  SL L 347, 20.12.2013., str. 671.

(2)  Uredba Komisije (EU) br. 642/2010 od 20. srpnja 2010. o pravilima za primjenu Uredbe Vijeća (EZ) br. 1234/2007 u pogledu uvoznih carina za sektor žitarica (SL L 187, 21.7.2010., str. 5.).


PRILOG I.

Uvozne carine za proizvode iz članka 1. stavka 1. Uredbe (EU) br. 642/2010 koje se primjenjuju od 10. listopada 2017.

Oznaka KN

Opis robe

Uvozne carine (1)  (2)

(EUR/t)

1001 11 00

Sjeme tvrde PŠENICE

0,00

1001 19 00

Tvrda PŠENICA visoke kakvoće, osim za sjetvu

0,00

srednje kvalitete, osim za sjetvu

0,00

niske kvalitete, osim za sjetvu

0,00

ex 1001 91 20

Sjeme obične PŠENICE

0,00

ex 1001 99 00

Obična PŠENICA visoke kvalitete, osim za sjetvu

0,00

1002 10 00

Sjeme RAŽI

5,61

1002 90 00

RAŽ, osim za sjetvu

5,61

1005 10 90

KUKURUZ za sjetvu, osim hibrida

5,61

1005 90 00

KUKURUZ, osim za sjetvu (3)

5,61

1007 10 90

SIRAK u zrnu, osim hibrida za sjetvu

5,61

1007 90 00

SIRAK u zrnu, osim za sjetvu

5,61


(1)  Uvozniku se u skladu s člankom 2. stavkom 4. Uredbe (EU) br. 642/2010 može smanjiti carina za:

3 EUR po toni ako se luka iskrcaja nalazi na Sredozemlju (iza Gibraltarskih vrata) ili na Crnom moru i ako roba u Uniju stiže preko Atlantskog oceana ili Sueskog kanala,

2 EUR po toni ako se luka iskrcaja nalazi u Danskoj, Estoniji, Irskoj, Latviji, Litvi, Poljskoj, Finskoj, Švedskoj, Ujedinjenoj Kraljevini ili na atlantskoj obali Iberijskog poluotoka i ako roba stiže u Uniju preko Atlantskog oceana.

(2)  Carina na proizvode podrijetlom iz Kanade i obuhvaćene oznakama KN 1001 11 00, 1001 19 00, ex 1001 99 00 (obična pšenica visoke kakvoće osim za sjetvu), 1002 10 00 i 1002 90 00 izračunava se u skladu s člankom 2. stavkom 5. Uredbe (EU) br. 642/2010.

(3)  Uvoznik može koristiti paušalno smanjenje od 24 EUR po toni ako su ispunjeni uvjeti utvrđeni u članku 3. Uredbe (EU) br. 642/2010.


PRILOG II.

ČIMBENICI ZA IZRAČUNAVANJE CARINA UTVRĐENIH U PRILOGU I.

1.

Prosječne vrijednosti za referentno razdoblje iz članka 2. stavka 2. Uredbe (EU) br. 642/2010:

(EUR/t)

 

Obična pšenica (1)

Kukuruz

Burza

Minneapolis

Chicago

Kotacija

210,22

117,61

Premija za Meksički zaljev

15,27

Premija za Velika jezera

32,84

2.

Prosječne vrijednosti za referentno razdoblje iz članka 2. stavka 2. Uredbe (EU) br. 642/2010:

Troškovi vozarine: Meksički zaljev – Rotterdam:

18,54 EUR/t

Troškovi vozarine: Velika jezera – Rotterdam:

39,59 EUR/t


(1)  Premija od 14 EUR/t uključena (članak 5. stavak 3. Uredbe (EU) br. 642/2010).