ISSN 1977-0847

Službeni list

Europske unije

L 242

European flag  

Hrvatsko izdanje

Zakonodavstvo

Godište 60.
20 rujna 2017.


Sadržaj

 

I.   Zakonodavni akti

Stranica

 

 

UREDBE

 

*

Uredba (EU) 2017/1563 Europskog parlamenta i Vijeća od 13. rujna 2017. o prekograničnoj razmjeni između Unije i trećih zemalja primjeraka u dostupnom formatu određenih djela i drugih predmeta zaštite koji su zaštićeni autorskim pravom i srodnim pravima u korist osoba koje su slijepe, koje imaju oštećenje vida ili imaju drugih poteškoća u korištenju tiskanim materijalima

1

 

 

DIREKTIVE

 

*

Direktiva (EU) 2017/1564 Europskog parlamenta i vijeća od 13. rujna 2017. o određenim dopuštenim upotrebama određenih djela i drugih predmeta zaštite koji su zaštićeni autorskim pravom i srodnim pravima u korist osoba koje su slijepe, koje imaju oštećenje vida ili imaju drugih poteškoća u korištenju tiskanim materijalima i o izmjeni Direktive 2001/29/EZ o usklađivanju određenih aspekata autorskog i srodnih prava u informacijskom društvu

6

 

 

ODLUKE

 

*

Odluka (EU) 2017/1565 Europskog parlamenta i Vijeća od 13. rujna 2017. o pružanju makrofinancijske pomoći Republici Moldovi

14

HR

Akti čiji su naslovi tiskani običnim slovima su oni koji se odnose na svakodnevno upravljanje poljoprivrednim pitanjima, a općenito vrijede ograničeno razdoblje.

Naslovi svih drugih akata tiskani su masnim slovima, a prethodi im zvjezdica.


I. Zakonodavni akti

UREDBE

20.9.2017   

HR

Službeni list Europske unije

L 242/1


UREDBA (EU) 2017/1563 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA

od 13. rujna 2017.

o prekograničnoj razmjeni između Unije i trećih zemalja primjeraka u dostupnom formatu određenih djela i drugih predmeta zaštite koji su zaštićeni autorskim pravom i srodnim pravima u korist osoba koje su slijepe, koje imaju oštećenje vida ili imaju drugih poteškoća u korištenju tiskanim materijalima

EUROPSKI PARLAMENT I VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije, a posebno njegov članak 114.,

uzimajući u obzir prijedlog Europske komisije,

nakon prosljeđivanja nacrta zakonodavnog akta nacionalnim parlamentima,

uzimajući u obzir mišljenje Europskoga gospodarskog i socijalnog odbora (1),

u skladu s redovnim zakonodavnim postupkom (2),

budući da:

(1)

Marakeški ugovor o olakšanju pristupa objavljenim djelima za osobe koje su slijepe, koje imaju oštećenje vida ili imaju drugih poteškoća u korištenju tiskanim materijalima („Marakeški ugovor”) potpisan je u ime Unije 30. travnja 2014. (3). U skladu s njime ugovorne stranke obvezne su predvidjeti iznimke od ili ograničenja autorskog prava i srodnih prava za izradu i širenje primjeraka u dostupnim formatima određenih djela i drugih predmeta zaštite te za prekograničnu razmjenu tih primjeraka.

(2)

Korisnici u Marakeškom ugovoru su osobe koje su slijepe, osobe koje imaju oštećenje vida koje nije moguće popraviti tako da vidna funkcija bude u osnovi istovjetna onoj koju ima osoba koja nema takvo oštećenje, osobe koje imaju perceptivne smetnje ili poteškoće u čitanju, uključujući disleksiju ili bilo kakve druge poteškoće u učenju zbog kojih u biti ne mogu čitati tiskana djela u istoj mjeri kao osobe koje nemaju takve smetnje ili poteškoće te osobe koje zbog fizičkog hendikepa nisu u stanju držati knjigu ili rukovati njome ili fokusirati ili pomicati oči u mjeri u kojoj bi se u načelu omogućilo čitanje, u mjeri u kojoj zbog tih oštećenja ili smetnji ili poteškoća te osobe u biti ne mogu čitati tiskana djela u istoj mjeri kao osobe koje nemaju takva oštećenja ili smetnje ili poteškoće.

(3)

Osobe koje su slijepe, koje imaju oštećenje vida ili imaju drugih poteškoća u korištenju tiskanim materijalima i dalje se suočavaju s mnogim preprekama pri pristupu knjigama i drugom tiskanom materijalu zaštićenima autorskim pravom i srodnim pravima. Potreba za povećanjem broja djelâ i drugih predmeta zaštite u dostupnim formatima koji su raspoloživi tim osobama te za znatnim poboljšanjem optjecaja i širenja takvih djela i drugih predmeta zaštite prepoznata je na međunarodnoj razini.

(4)

Prema Mišljenju Suda Europske unije 3/15 (4) iznimke od ili ograničenja autorskog prava i srodnih prava za izradu i širenje primjeraka u dostupnim formatima određenih djela i drugih predmeta zaštite predviđeni Marakeškim ugovorom moraju se provesti u okviru područja usklađenog Direktivom 2001/29/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (5). Isto vrijedi i za sustave izvoza i uvoza predviđene tim ugovorom u mjeri u kojoj im je cilj u konačnici dati ovlaštenje za priopćavanje javnosti ili distribuciju, na državnom području jedne stranke, primjeraka u dostupnom formatu objavljenih na državnom području druge stranke bez pribavljanja pristanka nositelja prava.

(5)

Cilj je Direktive (EU) 2017/1564 Europskog parlamenta i Vijeća (6) na usklađen način provesti obveze koje Unija mora ispuniti na temelju Marakeškog ugovora kako bi se poboljšala raspoloživost primjeraka u dostupnom formatu za korisnike u svim državama članicama Unije i optjecaj tih primjeraka na unutarnjem tržištu te se njome od država članica zahtijeva uvođenje obvezne iznimke od određenih prava koja su usklađena pravom Unije. Cilj je ove Uredbe u korist korisnika provesti obveze na temelju Marakeškog ugovora koje se odnose na sustave izvoza i uvoza primjeraka u dostupnom formatu za nekomercijalne potrebe između Unije i trećih zemalja koje su stranke Marakeškog ugovora te ujednačeno utvrditi uvjete takvog izvoza i uvoza u okviru područja usklađenog direktivama 2001/29/EZ i (EU) 2017/1564 kako bi se osiguralo da se te mjere dosljedno primjenjuju na cijelom unutarnjem tržištu te da se njima ne ugrožava usklađivanje isključivih prava i iznimaka iz tih direktiva.

(6)

Ovom bi Uredbom trebalo osigurati da se primjerci u dostupnom formatu knjiga, uključujući e-knjige, periodičnih publikacija, novina, časopisa i drugih djela u pisanom obliku, zabilježba koje uključuju notne zapise i drugog tiskanog materijala, među ostalim u zvučnom formatu, bilo digitalnom ili analognom, koji su izrađeni u bilo kojoj državi članici u skladu s nacionalnim odredbama donesenima na temelju Direktive (EU) 2017/1564, mogu distribuirati, priopćiti ili staviti na raspolaganje korisniku ili ovlaštenom subjektu, kako su navedeni u Marakeškom ugovoru, u trećim zemljama koje su stranke Marakeškog ugovora. Dostupni formati uključuju, na primjer, Braillevo pismo, uvećani font slova, prilagođene e-knjige, zvučne knjige i radijsko emitiranje. Uzimajući u obzir „nekomercijalni cilj Marakeškog ugovora” (7), distribuciju, priopćavanje javnosti ili stavljanje na raspolaganje javnosti primjeraka u dostupnom formatu osobama koje su slijepe, koje imaju oštećenje vida ili imaju drugih poteškoća u korištenju tiskanim materijalima ili ovlaštenim subjektima u trećoj zemlji trebali bi vršiti samo na neprofitnoj osnovi ovlašteni subjekti s poslovnim nastanom u državi članici.

(7)

Ovom Uredbom trebalo bi također, u nekomercijalne svrhe i u korist osoba koje su slijepe, koje imaju oštećenje vida ili imaju drugih poteškoća u korištenju tiskanim materijalima, korisnicima u Uniji i ovlaštenim subjektima s poslovnim nastanom u državi članici omogućiti uvoz iz treće zemlje primjeraka u dostupnom formatu izrađenih u skladu s provedbom Marakeškog ugovora i pristup njima. Trebalo bi omogućiti da ti primjerci u dostupnom formatu budu u optjecaju na unutarnjem tržištu pod jednakim uvjetima kao i primjerci u dostupnom formatu izrađeni u Uniji u skladu s Direktivom (EU) 2017/1564.

(8)

Kako bi se poboljšala raspoloživost primjeraka u dostupnom formatu i spriječilo neovlašteno širenje djelâ ili drugih predmeta zaštite, ovlašteni subjekti koji se bave distribucijom, priopćavanjem javnosti ili stavljanjem na raspolaganje javnosti primjeraka u dostupnom formatu trebali bi ispunjavati određene obveze. Potrebno je poticati inicijative država članica za promicanje ciljeva Marakeškog ugovora i razmjenu primjeraka u dostupnom formatu s trećim zemljama koje su stranke tog ugovora te za pružanje potpore ovlaštenim subjektima u pogledu razmjene i stavljanja na raspolaganje informacija. Takve inicijative mogle bi uključivati izradu smjernica ili najboljih praksi o izradi i širenju primjeraka u dostupnom formatu uz savjetovanje s predstavnicima ovlaštenih subjekata, korisnika i nositelja prava.

(9)

Ključno je da svaka obrada osobnih podataka na temelju ove Uredbe bude u skladu s temeljnim pravima, uključujući pravo na poštovanje privatnog i obiteljskog života te pravo na zaštitu osobnih podataka u skladu s člancima 7. i 8. Povelje Europske unije o temeljnim pravima („Povelja”), te je od iznimne važnosti da svaka takva obrada bude i u skladu s direktivama 95/46/EZ (8) i 2002/58/EZ (9) Europskog parlamenta i Vijeća kojima se uređuje obrada osobnih podataka, kako je mogu provoditi ovlašteni subjekti u okviru ove Uredbe i pod nadzorom nadležnih tijela država članica, posebno nezavisnih javnih tijela koja imenuju države članice.

(10)

Konvencijom Ujedinjenih naroda o pravima osoba s invaliditetom („UNCRPD”), čija je Unija stranka, osobama s invaliditetom jamči se pravo pristupa informacijama i obrazovanju te pravo na sudjelovanje u kulturnom, ekonomskom i društvenom životu na ravnopravnoj osnovi s drugima. Stranke UNCRPD-a obvezne su poduzeti sve odgovarajuće korake, u skladu s međunarodnim pravom, kako bi osigurale da propisi kojima se štite prava intelektualnog vlasništva ne budu neopravdana ili diskriminatorna prepreka za pristup osoba s invaliditetom kulturnim dobrima.

(11)

Na temelju Povelje zabranjuju se svi oblici diskriminacije, među ostalim na osnovi invaliditeta, te Unija priznaje i poštuje pravo osoba s invaliditetom na mjere čiji je cilj osiguravanje njihove neovisnosti, društvene i profesionalne uključenosti te njihovo sudjelovanje u životu zajednice.

(12)

S obzirom na to da cilj ove Uredbe, to jest provedbu obveza na temelju Marakeškog ugovora u pogledu izvoza i uvoza između Unije i trećih zemalja koje su stranke Marakeškog ugovora primjeraka u dostupnom formatu određenih djela i drugih predmeta zaštite, u korist korisnika i u nekomercijalne svrhe, te utvrđivanje uvjeta takvog izvoza i uvoza, ne mogu dostatno ostvariti države članice, nego se zbog njegova opsega i učinaka on na bolji način može ostvariti na razini Unije, Unija može donijeti mjere u skladu s načelom supsidijarnosti utvrđenim u članku 5. Ugovora o Europskoj uniji. U skladu s načelom proporcionalnosti utvrđenim u tom članku, ova Uredba ne prelazi ono što je potrebno za ostvarivanje tog cilja.

(13)

Ovom Uredbom poštuju se temeljna prava i postupa se u skladu s načelima priznatima osobito Poveljom i UNCRPD-om. Ovu bi Uredbu trebalo tumačiti i primjenjivati u skladu s tim pravima i načelima,

DONIJELI SU OVU UREDBU:

Članak 1.

Predmet i područje primjene

Ovom se Uredbom utvrđuju ujednačena pravila o prekograničnoj razmjeni primjeraka u dostupnom formatu određenih djela i drugih predmeta zaštite između Unije i trećih zemalja koje su stranke Marakeškog ugovora bez odobrenja nositelja prava, u korist osoba koje su slijepe, koje imaju oštećenje vida ili imaju drugih poteškoća u korištenju tiskanim materijalima, u okviru područja usklađenog direktivama 2001/29/EZ i (EU) 2017/1564, kako se ne bi ugrozilo usklađivanje isključivih prava i iznimaka na unutarnjem tržištu.

Članak 2.

Definicije

Za potrebe ove Uredbe primjenjuju se sljedeće definicije:

1.

„djelo ili drugi predmet zaštite” znači djelo u obliku knjige, periodične publikacije, novina, časopisa ili u drugom pisanom obliku, zabilježbe koja uključuje notne zapise te povezane ilustracije, u bilo kojem mediju, među ostalim u zvučnom formatu kao što su zvučne knjige i u digitalnom formatu, koje je zaštićeno autorskim pravom ili srodnim pravima i koje je objavljeno ili na drugi način zakonito učinjeno dostupnim javnosti;

2.

„korisnik” znači, bez obzira na bilo koji drugi oblik invaliditeta, osoba koja:

(a)

je slijepa;

(b)

ima oštećenje vida koje nije moguće popraviti tako da joj vidna funkcija bude u osnovi istovjetna onoj koju ima osoba koja nema takvo oštećenje te koja zbog toga u biti ne može čitati tiskana djela u istoj mjeri kao osoba koja nema takvo oštećenje;

(c)

ima perceptivne smetnje ili poteškoće u čitanju te zbog toga u biti ne može čitati tiskana djela u istoj mjeri kao osoba koja nema takve smetnje ili poteškoće; ili

(d)

zbog fizičkog hendikepa nije u stanju držati knjigu ili rukovati njome ili fokusirati ili pomicati oči u mjeri u kojoj bi se u načelu omogućilo čitanje;

3.

„primjerak u dostupnom formatu” znači primjerak djela ili drugog predmeta zaštite na drukčiji način ili u drukčijem formatu kojim se korisniku omogućuje pristup djelu ili drugom predmetu zaštite i kojim se među ostalim takvoj osobi omogućuje jednako lagan i slobodan pristup kao i osobi koja nema nijedno od oštećenja ili smetnji ili poteškoća iz točke 2.;

4.

„ovlašteni subjekt s poslovnim nastanom u državi članici” znači subjekt koji je država članica ovlastila ili priznala da na neprofitnoj osnovi korisnicima pruža usluge obrazovanja, osposobljavanja, adaptivnog čitanja ili pristupa informacijama. Uključuje i javnu ustanovu ili neprofitnu organizaciju koja iste usluge pruža korisnicima kao jednu od svojih primarnih djelatnosti, institucijskih obveza ili kao dio svojih zadaća od javnog interesa.

Članak 3.

Izvoz primjeraka u dostupnom formatu u treće zemlje

Ovlašteni subjekt s poslovnim nastanom u državi članici može primjerak u dostupnom formatu djela ili drugog predmeta zaštite, izrađen u skladu s nacionalnim zakonodavstvom donesenim na temelju Direktive (EU) 2017/1564, distribuirati, priopćiti ili staviti na raspolaganje korisnicima ili ovlaštenom subjektu s poslovnim nastanom u trećoj zemlji koja je stranka Marakeškog ugovora.

Članak 4.

Uvoz primjeraka u dostupnom formatu iz trećih zemalja

Korisnik ili ovlašteni subjekt s poslovnim nastanom u državi članici može, u skladu s nacionalnim zakonodavstvom donesenim na temelju Direktive (EU) 2017/1564, uvesti ili na drugi način pribaviti, ili mu pristupiti i nakon toga ga upotrebljavati, primjerak u dostupnom formatu djela ili drugog predmeta zaštite koji je ovlašteni subjekt u trećoj zemlji koja je stranka Marakeškog ugovora distribuirao, priopćio ili stavio na raspolaganje korisnicima ili ovlaštenim subjektima.

Članak 5.

Obveze ovlaštenih subjekata

1.   Ovlašteni subjekt s poslovnim nastanom u državi članici koji izvršava radnje iz članaka 3. i 4. utvrđuje vlastitu praksu i pridržava je se kako bi osigurao da:

(a)

distribuira, priopćuje i stavlja na raspolaganje primjerke u dostupnom formatu samo korisnicima ili drugim ovlaštenim subjektima;

(b)

poduzima odgovarajuće korake kako bi odvraćao od neovlaštenog umnožavanja, distribucije, priopćavanja javnosti i stavljanja na raspolaganje javnosti primjeraka u dostupnom formatu;

(c)

posvećuje dužnu pažnju rukovanju djelima ili drugim predmetima zaštite te njihovim primjercima u dostupnom formatu, kao i vođenju evidencije o tome; i

(d)

objavljuje i ažurira, prema potrebi na svojoj internetskoj stranici ili na druge načine na internetu ili izvan njega, informacije o tome kako ispunjuje svoje obveze utvrđene u točkama od (a) do (c).

Ovlašteni subjekt s poslovnim nastanom u državi članici pri utvrđivanju i pridržavanju prakse iz prvog podstavka u potpunosti poštuje pravila koja se primjenjuju na obradu osobnih podataka korisnika iz članka 6.

2.   Ovlašteni subjekt s poslovnim nastanom u državi članici koji izvršava radnje iz članaka 3. i 4. korisnicima, drugim ovlaštenim subjektima ili nositeljima prava na zahtjev dostavlja sljedeće informacije na dostupan način:

(a)

popis djelâ ili drugih predmeta zaštite čije primjerke u dostupnom formatu posjeduje te raspoložive formate; i

(b)

imena i kontaktne podatke ovlaštenih subjekata s kojima razmjenjuje primjerke u dostupnom formatu u skladu s člancima 3. i 4.

Članak 6.

Zaštita osobnih podataka

Obrada osobnih podataka u okviru ove Uredbe provodi se u skladu s direktivama 95/46/EZ i 2002/58/EZ.

Članak 7.

Preispitivanje

Komisija do 11. listopada 2023. provodi evaluaciju ove Uredbe i predstavlja glavne nalaze u izvješću Europskom parlamentu, Vijeću i Europskom gospodarskom i socijalnom odboru kojemu se prema potrebi prilažu prijedlozi izmjene ove Uredbe.

Države članice dostavljaju Komisiji informacije potrebne za izradu izvješća o evaluaciji.

Članak 8.

Stupanje na snagu i primjena

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Primjenjuje se od 12. listopada 2018.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Strasbourgu 13. rujna 2017.

Za Europski parlament

Predsjednik

A. TAJANI

Za Vijeće

Predsjednik

M. MAASIKAS


(1)  Mišljenje od 5. srpnja 2017. (još nije objavljeno u Službenom listu).

(2)  Stajalište Europskog parlamenta od 6. srpnja 2017. (još nije objavljeno u Službenom listu) i odluka Vijeća od 17. srpnja 2017.

(3)  Odluka Vijeća 2014/221/EU od 14. travnja 2014. o potpisivanju, u ime Europske unije, Marakeškog ugovora o olakšanju pristupa objavljenim djelima za osobe koje su slijepe, koje imaju oštećenje vida ili imaju drugih poteškoća u korištenju tiskanim materijalima (SL L 115, 17.4.2014., str. 1.).

(4)  Mišljenje Suda od 14. veljače 2017., 3/15, ECLI:EU:C:2017:114, točka 112.

(5)  Direktiva 2001/29/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 22. svibnja 2001. o usklađivanju određenih aspekata autorskog i srodnih prava u informacijskom društvu (SL L 167, 22.6.2001., str. 10.).

(6)  Direktiva (EU) 2017/1564 Europskog parlamenta i Vijeća od 13. rujna 2017. o određenim dopuštenim upotrebama određenih djela i drugih predmeta zaštite koji su zaštićeni autorskim pravom i srodnim pravima u korist osoba koje su slijepe, koje imaju oštećenje vida ili imaju drugih poteškoća u korištenju tiskanim materijalima i o izmjeni Direktive 2001/29/EZ o usklađivanju određenih aspekata autorskog i srodnih prava u informacijskom društvu (vidjeti stranicu 6. ovog Službenog lista).

(7)  Mišljenje Suda od 14. veljače 2017., 3/15, ECLI:EU:C:2017:114, točka 90.

(8)  Direktiva 95/46/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 24. listopada 1995. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom protoku takvih podataka (SL L 281, 23.11.1995., str. 31.). Tu će direktivu staviti izvan snage i zamijeniti, s učinkom od 25. svibnja 2018., Uredba (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) (SL L 119, 4.5.2016., str. 1.).

(9)  Direktiva 2002/58/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 12. srpnja 2002. o obradi osobnih podataka i zaštiti privatnosti u području elektroničkih komunikacija (Direktiva o privatnosti i elektroničkim komunikacijama) (SL L 201, 31.7.2002., str. 37.).


DIREKTIVE

20.9.2017   

HR

Službeni list Europske unije

L 242/6


DIREKTIVA (EU) 2017/1564 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA

od 13. rujna 2017.

o određenim dopuštenim upotrebama određenih djela i drugih predmeta zaštite koji su zaštićeni autorskim pravom i srodnim pravima u korist osoba koje su slijepe, koje imaju oštećenje vida ili imaju drugih poteškoća u korištenju tiskanim materijalima i o izmjeni Direktive 2001/29/EZ o usklađivanju određenih aspekata autorskog i srodnih prava u informacijskom društvu

EUROPSKI PARLAMENT I VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije, a posebno njegov članak 114.,

uzimajući u obzir prijedlog Europske komisije,

nakon prosljeđivanja nacrta zakonodavnog akta nacionalnim parlamentima,

uzimajući u obzir mišljenje Europskoga gospodarskog i socijalnog odbora (1),

u skladu s redovnim zakonodavnim postupkom (2),

budući da:

(1)

Pravnim aktima Unije u području autorskog prava i srodnih prava osigurava se pravna sigurnost i visoka razina zaštite nositelja prava te oni predstavljaju usklađeni pravni okvir. Tim se okvirom doprinosi pravilnom funkcioniranju unutarnjeg tržišta i potiču se inovacije, stvaranje, ulaganja i proizvodnja novog sadržaja, među ostalim i u digitalnom okruženju. Njegova je svrha također promicanje pristupa znanju i kulturi zaštitom djelâ i drugih predmeta zaštite te dopuštanjem iznimaka ili ograničenja koji su u javnom interesu. Pravedna ravnoteža u području prava i interesa između nositelja prava i korisnika trebala bi biti zaštićena.

(2)

Prava nositelja prava u području autorskog prava i srodnih prava usklađena su direktivama 96/9/EZ (3), 2001/29/EZ (4), 2006/115/EZ (5) i 2009/24/EZ (6) Europskog parlamenta i Vijeća. Tim je direktivama, zajedno s Direktivom 2012/28/EU Europskog parlamenta i Vijeća (7), predviđen taksativan popis iznimaka od tih prava i ograničenja tih prava kojima se pod određenim uvjetima omogućuje upotreba sadržaja bez odobrenja nositelja prava s ciljem postizanja određenih ciljeva politike.

(3)

Osobe koje su slijepe, koje imaju oštećenje vida ili imaju drugih poteškoća u korištenju tiskanim materijalima i dalje se suočavaju s mnogim preprekama pri pristupu knjigama i drugom tiskanom materijalu zaštićenima autorskim pravom i srodnim pravima. S obzirom na prava osoba koje su slijepe, koje imaju oštećenje vida ili imaju drugih poteškoća u korištenju tiskanim materijalima, kako su priznata u Povelji Europske unije o temeljnim pravima („Povelja”) i Konvenciji Ujedinjenih naroda o pravima osoba s invaliditetom („UNCRPD”), trebalo bi poduzeti mjere za povećanje raspoloživosti knjiga i drugog tiskanog materijala u dostupnom formatu i za poboljšanje njihova optjecaja na unutarnjem tržištu.

(4)

Marakeški ugovor o olakšanju pristupa objavljenim djelima za osobe koje su slijepe, koje imaju oštećenje vida ili imaju drugih poteškoća u korištenju tiskanim materijalima („Marakeški ugovor”) potpisan je u ime Unije 30. travnja 2014 (8). Cilj mu je poboljšati raspoloživost i prekograničnu razmjenu određenih djela i drugih predmeta zaštite u dostupnim formatima za osobe koje su slijepe, koje imaju oštećenje vida ili imaju drugih poteškoća u korištenju tiskanim materijalima. U skladu s Marakeškim ugovorom ugovorne stranke obvezne su predvidjeti iznimke od ili ograničenja autorskog prava i srodnih prava za izradu i širenje primjeraka u dostupnim formatima određenih djela i drugih predmeta zaštite te za prekograničnu razmjenu tih primjeraka. Sklapanje Marakeškog ugovora od strane Unije zahtijeva prilagodbu prava Unije tako što će se za upotrebe, djela i korisnike obuhvaćene tim ugovorom utvrditi obvezna i usklađena iznimka.

(5)

Prema Mišljenju Suda Europske unije 3/15 (9) iznimke od ili ograničenja autorskog prava i srodnih prava za izradu i širenje primjeraka u dostupnim formatima određenih djela i drugih predmeta zaštite predviđeni Marakeškim ugovorom moraju se provesti u okviru područja usklađenog Direktivom 2001/29/EZ.

(6)

Ovom se Direktivom obveze koje Unija mora ispuniti na temelju Marakeškog ugovora provode na usklađen način kako bi se osiguralo da se odgovarajuće mjere dosljedno primjenjuju na cijelom unutarnjem tržištu. Stoga bi ovom Direktivom trebalo predvidjeti obveznu iznimku od prava koja su usklađena pravom Unije te koja su relevantna za upotrebe i djela obuhvaćena Marakeškim ugovorom. Ta prava osobito uključuju prava umnožavanja, priopćavanja javnosti, stavljanja na raspolaganje javnosti, distribucije i posudbe, kako je predviđeno direktivama 2001/29/EZ, 2006/115/EZ i 2009/24/EZ, te odgovarajuća prava predviđena Direktivom 96/9/EZ. S obzirom na to da područje primjene iznimaka ili ograničenja predviđenih Marakeškim ugovorom uključuje i djela u zvučnom formatu, primjerice zvučne knjige, obvezna iznimka predviđena ovom Direktivom trebala bi se primjenjivati i na srodna prava.

(7)

Ova se Direktiva odnosi na osobe koje su slijepe, osobe koje imaju oštećenje vida koje nije moguće popraviti tako da vidna funkcija bude u osnovi istovjetna onoj koju ima osoba koja nema takvo oštećenje, osobe koje imaju perceptivne smetnje ili poteškoće u čitanju, uključujući disleksiju ili bilo kakve druge poteškoće u učenju zbog kojih u biti ne mogu čitati tiskana djela u istoj mjeri kao osobe koje nemaju takve smetnje ili poteškoće te osobe koje zbog fizičkog hendikepa nisu u stanju držati knjigu ili rukovati njome ili fokusirati ili pomicati oči u mjeri u kojoj bi se u načelu omogućilo čitanje, u mjeri u kojoj zbog tih oštećenja ili smetnji ili poteškoća te osobe u biti ne mogu čitati tiskana djela u istoj mjeri kao osobe koje nemaju takva oštećenja ili smetnje ili poteškoće. Stoga se ovom Direktivom nastoji poboljšati raspoloživost knjiga, uključujući e-knjige, periodičnih publikacija, novina, časopisa i drugih djela u pisanom obliku, zabilježba koje uključuju notne zapise i drugog tiskanog materijala, među ostalim i u zvučnom formatu, bilo digitalnom ili analognom, na internetu ili izvan njega, u formatima u kojima su ta djela i drugi predmeti zaštite dostupni tim osobama u osnovi u istoj mjeri kao i osobama koje nemaju takva oštećenja ili smetnje ili poteškoće. Dostupni formati uključuju na primjer Braillevo pismo, uvećani font slova, prilagođene e-knjige, zvučne knjige i radijsko emitiranje.

(8)

Obveznom iznimkom predviđenom ovom Direktivom trebalo bi ograničiti pravo umnožavanja kako bi se dopustile sve radnje koje su potrebne za izmjenu ili pretvorbu ili prilagodbu djela ili drugog predmeta zaštite radi proizvodnje primjerka u dostupnom formatu kojim se korisnicima omogućuje da pristupe tom djelu ili drugom predmetu zaštite. To uključuje osiguravanje potrebnih sredstava za pristup informacijama u primjerku u dostupnom formatu. Također uključuje promjene koje bi mogle biti potrebne u slučaju kada je format nekog djela ili drugog predmeta zaštite već dostupan određenim korisnicima, ali drugima možda nije dostupan zbog različitih oštećenja ili smetnji ili poteškoća ili pak razlike u stupnju tih oštećenja ili smetnji ili poteškoća.

(9)

Dopuštene upotrebe utvrđene ovom Direktivom trebale bi uključivati izradu primjeraka u dostupnom formatu od strane korisnika ili ovlaštenih subjekata koji pružaju usluge prilagođene potrebama korisnika, bilo da su ti ovlašteni subjekti javne ili privatne organizacije, posebno knjižnica, obrazovnih ustanova i drugih neprofitnih organizacija, kojima je pružanje usluga osobama s poteškoćama u korištenju tiskanim materijalima jedna od primarnih djelatnosti, institucijskih obveza ili dio njihovih zadaća od javnog interesa. Upotrebe utvrđene u ovoj Direktivi trebale bi uključivati i izradu primjeraka u dostupnom formatu koje za isključivu upotrebu od strane korisnika izrađuje fizička osoba koja to čini u ime korisnika ili koja korisniku pomaže u izradi takvih primjeraka. Primjerci u dostupnom formatu trebali bi se izrađivati samo kada je riječ o djelima i drugim predmetima zaštite kojima korisnici ili ovlašteni subjekti imaju zakonit pristup. Države članice trebale bi osigurati da nijedna ugovorna odredba kojom se na bilo koji način želi spriječiti ili ograničiti primjena iznimke nema pravni učinak.

(10)

Iznimkom predviđenom u ovoj Direktivi ovlaštenim bi se subjektima trebala dopustiti izrada te širenje, na internetu i izvan njega unutar Unije, primjeraka u dostupnom formatu djelâ ili drugih predmeta zaštite obuhvaćenih ovom Direktivom. Ovom se Direktivom ovlaštenim subjektima ne bi smjela nametati obveza izrade i širenja takvih primjeraka.

(11)

Trebalo bi omogućiti da primjerci u dostupnom formatu izrađeni u jednoj državi članici budu raspoloživi u svim državama članicama kako bi se osigurala njihova veća raspoloživost na cijelom unutarnjem tržištu. Time bi se smanjila potražnja za udvostručenjem posla pri proizvodnji primjeraka u dostupnom formatu jednog te istog djela ili drugog predmeta zaštite širom Unije, što bi dovelo do uštede i povećanja učinkovitosti. Stoga bi se ovom Direktivom trebalo osigurati da se primjerci u dostupnom formatu koje su izradili ovlašteni subjekti u jednoj državi članici mogu staviti u optjecaj među korisnicima i ovlaštenim subjektima širom Unije te da im oni mogu pristupiti. Kako bi se potaknula takva prekogranična razmjena i kako bi se olakšalo međusobno prepoznavanje i suradnja ovlaštenih subjekata, trebalo bi poticati dobrovoljno dijeljenje informacija o imenima i kontaktnim podatcima ovlaštenih subjekata koji imaju poslovni nastan u Uniji, uključujući internetske stranice ako su dostupne. Stoga bi države članice trebale Komisiji proslijediti informacije koje su im dostavili ovlašteni subjekti. To ne bi trebalo značiti da su države članice obvezne provjeravati potpunost i točnost takvih informacija ili njihovu usklađenost s nacionalnim pravom kojim se prenosi ova Direktiva. Komisija bi takve informacije trebala staviti na raspolaganje na internetu putem središnjeg mjesta za pristup informacijama na razini Unije. Time bi se također pomoglo ovlaštenim subjektima, ali i korisnicima i nositeljima prava koji žele kontaktirati ovlaštene subjekte, pri dobivanju dodatnih informacija, u skladu s odredbama utvrđenima u ovoj Direktivi i Uredbi (EU) 2017/1563 Europskog parlamenta i Vijeća (10). Gore navedeno središnje mjesto za pristup informacijama trebalo bi biti komplementarno mjestu za pristup informacijama koje će uspostaviti Međunarodni ured Svjetske organizacije za intelektualno vlasništvo (WIPO), kako je predviđeno Marakeškim ugovorom, čime se nastoji olakšati međusobno prepoznavanje i suradnja ovlaštenih subjekata na međunarodnoj razini.

(12)

Kako bi se poboljšala raspoloživost primjeraka u dostupnom formatu i spriječilo neovlašteno širenje djelâ ili drugih predmeta zaštite, ovlašteni subjekti koji se bave distribucijom, priopćavanjem javnosti ili stavljanjem na raspolaganje javnosti primjeraka u dostupnom formatu trebali bi ispunjavati određene obveze.

(13)

Zahtjevi za ovlaštenje ili priznavanje koje države članice mogu primijeniti na ovlaštene subjekte, kao što su oni povezani s pružanjem općih usluga korisnicima, ne bi smjeli predstavljati prepreku subjektima koji su obuhvaćeni definicijom ovlaštenog subjekta iz ove Direktive pri provođenju upotreba dopuštenih na temelju ove Direktive.

(14)

S obzirom na posebnu prirodu iznimke predviđene ovom Direktivom, njezino posebno područje primjene i potrebu za pravnom sigurnošću njezinih korisnika, državama članicama ne bi trebalo dopustiti mogućnost uvođenja dodatnih zahtjeva za primjenu iznimke, primjerice prethodne provjere komercijalne raspoloživosti djela u dostupnom formatu, osim onih utvrđenih ovom Direktivom. Državama članicama trebalo bi tek dopustiti da predvide sustave naknada povezane s dopuštenim upotrebama djelâ ili drugih predmeta zaštite od strane ovlaštenih subjekata. Kako bi se izbjeglo opterećenje korisnika i spriječile prepreke prekograničnom širenju primjeraka u dostupnom formatu te nametanje pretjeranih zahtjeva ovlaštenim subjektima, važno je da mogućnost država članica da predvide takve sustave naknada bude ograničena. Slijedom toga se u okviru sustava naknada ne bi smjelo zahtijevati plaćanje od korisnika. Trebali bi se primjenjivati samo na upotrebe od strane ovlaštenih subjekata s poslovnim nastanom na državnom području države članice koja predviđa takav sustav i u okviru njih ne bi se smjelo zahtijevati plaćanje od ovlaštenih subjekata koji imaju poslovni nastan u drugim državama članicama ili u trećim zemljama koje su stranke Marakeškog ugovora. Države članice trebale bi osigurati da se u okviru takvih sustava naknade za prekograničnu razmjenu primjeraka u dostupnom formatu ne nameću zahtjevi koji su dodatno opterećujući u odnosu na situacije koje nisu prekogranične situacije, među ostalim kada je riječ o obliku i mogućoj visini naknade. Pri utvrđivanju visine naknade trebalo bi voditi računa o neprofitnoj prirodi djelatnosti ovlaštenih subjekata, o ciljevima od javnog interesa iz ove Direktive, o interesima korisnika iznimke, o mogućoj šteti za nositelje prava i o potrebi za osiguravanjem prekograničnog širenja primjeraka u dostupnom formatu. U obzir bi trebalo uzeti i okolnosti svakog pojedinog slučaja koje su posljedica izrade određenog primjerka u dostupnom formatu. Kada je šteta za nositelja prava minimalna, ne bi trebala postojati obveza plaćanja naknade.

(15)

Ključno je da svaka obrada osobnih podataka na temelju ove Direktive bude u skladu s temeljnim pravima, uključujući pravo na poštovanje privatnog i obiteljskog života te pravo na zaštitu osobnih podataka u skladu s člancima 7. i 8. Povelje, te je od iznimne važnosti da svaka takva obrada bude i u skladu s direktivama 95/46/EZ (11) i 2002/58/EZ (12) Europskog parlamenta i Vijeća kojima se uređuje obrada osobnih podataka, kako je mogu provoditi ovlašteni subjekti u okviru ove Direktive i pod nadzorom nadležnih tijela država članica, posebno nezavisnih javnih tijela koje imenuju države članice.

(16)

UNCRPD-om, čija je Unija stranka, osobama s invaliditetom jamči se pravo pristupa informacijama i obrazovanju te pravo na sudjelovanje u kulturnom, ekonomskom i društvenom životu na ravnopravnoj osnovi s drugima. Stranke UNCRPD-a obvezne su poduzeti sve odgovarajuće korake, u skladu s međunarodnim pravom, kako bi osigurale da propisi kojima se štite prava intelektualnog vlasništva ne budu neopravdana ili diskriminatorna prepreka za pristup osoba s invaliditetom kulturnim materijalima.

(17)

Na temelju Povelje zabranjuju se svi oblici diskriminacije, među ostalim na osnovi invaliditeta, te Unija priznaje i poštuje pravo osoba s invaliditetom na mjere čiji je cilj osiguravanje njihove neovisnosti, društvene i profesionalne uključenosti te njihovo sudjelovanje u životu zajednice.

(18)

Donošenjem ove Direktive Unija korisnicima želi osigurati pristup knjigama i drugom tiskanom materijalu u dostupnim formatima širom unutarnjeg tržišta. Stoga je ova Direktiva bitan prvi korak prema poboljšanju pristupa djelima za osobe s invaliditetom.

(19)

Komisija bi trebala ocjenjivati situaciju u pogledu raspoloživosti u dostupnim formatima onih djelâ i drugih predmeta zaštite koji nisu obuhvaćeni ovom Direktivom, kao i raspoloživosti djelâ i drugih predmeta zaštite u dostupnim formatima za osobe s drugim vrstama invaliditeta. Važno je da Komisija u tom pogledu iscrpno preispita situaciju. Prema potrebi bi se mogle razmotriti izmjene područja primjene ove Direktive, na temelju izvješća koje dostavi Komisija.

(20)

Države članice trebale bi i dalje moći predvidjeti iznimku ili ograničenje u korist osoba s invaliditetom u slučajevima koji nisu obuhvaćeni ovom Direktivom, osobito kada je riječ o onim djelima i drugim predmetima zaštite te vrstama invaliditeta koji nisu obuhvaćeni ovom Direktivom, u skladu s člankom 5. stavkom 3. točkom (b) Direktive 2001/29/EZ. Ovom Direktivom ne sprječavaju se države članice da predvide iznimke ili ograničenja u pogledu prava koja nisu usklađena u okviru Unije za autorsko pravo.

(21)

Ovom Direktivom poštuju se temeljna prava i postupa se u skladu s načelima priznatima osobito Poveljom i UNCRPD-om. Ovu bi Direktivu trebalo tumačiti i primjenjivati u skladu s tim pravima i načelima.

(22)

Marakeškim ugovorom uvode se određene obveze u pogledu razmjene primjeraka u dostupnom formatu između Unije i trećih zemalja koje su stranke tog ugovora. Mjere koje je Unija poduzela za ispunjenje tih obveza sadržane su u Uredbi (EU) 2017/1563 koju bi trebalo tumačiti u vezi s ovom Direktivom.

(23)

S obzirom na to da cilj ove Direktive, to jest poboljšanje pristupa u Uniji djelima i drugim predmetima zaštite zaštićenima autorskim pravom i srodnim pravima za osobe koje su slijepe, koje imaju oštećenje vida ili imaju drugih poteškoća u korištenju tiskanim materijalima, ne mogu dostatno ostvariti države članice, nego se zbog njegova opsega i učinaka on na bolji način može ostvariti na razini Unije, Unija može donijeti mjere u skladu s načelom supsidijarnosti utvrđenim u članku 5. Ugovora o Europskoj uniji. U skladu s načelom proporcionalnosti utvrđenim u tom članku, ova Direktiva ne prelazi ono što je potrebno za ostvarivanje tog cilja.

(24)

U skladu sa Zajedničkom političkom izjavom država članica i Komisije od 28. rujna 2011. o dokumentima s objašnjenjima (13), države članice obvezale su se da će u opravdanim slučajevima uz obavijest o svojim mjerama za prenošenje priložiti jedan ili više dokumenata u kojima se objašnjava veza između sastavnih dijelova direktive i odgovarajućih dijelova nacionalnih instrumenata za prenošenje. U pogledu ove Direktive zakonodavac smatra opravdanim dostavljanje takvih dokumenata,

DONIJELI SU OVU DIREKTIVU:

Članak 1.

Predmet i područje primjene

Ovom Direktivom nastoji se dodatno uskladiti pravo Unije primjenjivo na autorsko pravo i srodna prava u okviru unutarnjeg tržišta, utvrđivanjem pravila za upotrebu određenih djela i drugih predmeta zaštite bez odobrenja nositelja prava u korist osoba koje su slijepe, koje imaju oštećenje vida ili imaju drugih poteškoća u korištenju tiskanim materijalima.

Članak 2.

Definicije

Za potrebe ove Direktive primjenjuju se sljedeće definicije:

1.

„djelo ili drugi predmet zaštite” znači djelo u obliku knjige, periodične publikacije, novina, časopisa ili u drugom pisanom obliku, zabilježbe koja uključuje notne zapise te povezane ilustracije, u bilo kojem mediju, među ostalim u zvučnom formatu kao što su zvučne knjige i u digitalnom formatu, koje je zaštićeno autorskim pravom ili srodnim pravima i koje je objavljeno ili na drugi način zakonito učinjeno dostupnim javnosti;

2.

„korisnik” znači, bez obzira na bilo koji drugi oblik invaliditeta, osoba koja:

(a)

je slijepa;

(b)

ima oštećenje vida koje nije moguće popraviti tako da joj vidna funkcija bude u osnovi istovjetna onoj koju ima osoba koja nema takvo oštećenje te koja zbog toga u biti ne može čitati tiskana djela u istoj mjeri kao osoba koja nema takvo oštećenje;

(c)

ima perceptivne smetnje ili poteškoće u čitanju te zbog toga u biti ne može čitati tiskana djela u istoj mjeri kao osoba koja nema takve smetnje ili poteškoće; ili

(d)

zbog fizičkog hendikepa nije u stanju držati knjigu ili rukovati njome ili fokusirati ili pomicati oči u mjeri u kojoj bi se u načelu omogućilo čitanje;

3.

„primjerak u dostupnom formatu” znači primjerak djela ili drugog predmeta zaštite na drukčiji način ili u drukčijem formatu kojim se korisniku omogućuje pristup djelu ili drugom predmetu zaštite i kojim se među ostalim takvoj osobi omogućuje jednako lagan i slobodan pristup kao i osobi koja nema nijedno od oštećenja ili smetnji ili poteškoća iz točke 2.;

4.

„ovlašteni subjekt” znači subjekt koji je država članica ovlastila ili priznala da na neprofitnoj osnovi korisnicima pruža usluge obrazovanja, osposobljavanja, adaptivnog čitanja ili pristupa informacijama. Uključuje i javnu ustanovu ili neprofitnu organizaciju koja iste usluge pruža korisnicima kao jednu od svojih primarnih djelatnosti, institucijskih obveza ili kao dio svojih zadaća od javnog interesa.

Članak 3.

Dopuštene upotrebe

1.   Države članice predviđaju iznimku prema kojoj nije potrebno odobrenje nositelja bilo kojeg autorskog ili srodnog prava na djelu ili drugom predmetu zaštite na temelju članaka 5. i 7. Direktive 96/9/EZ, članaka 2., 3. i 4. Direktive 2001/29/EZ, članka 1. stavka 1., članka 8. stavaka 2. i 3. te članka 9. Direktive 2006/115/EZ i članka 4. Direktive 2009/24/EZ za bilo koju radnju potrebnu:

(a)

da bi korisnik ili osoba koja djeluje u njegovo ime izradili primjerak u dostupnom formatu djela ili drugog predmeta zaštite kojemu korisnik ima zakonit pristup, za isključivu upotrebu od strane korisnika; i

(b)

da bi ovlašteni subjekt izradio primjerak u dostupnom formatu djela ili drugog predmeta zaštite kojemu on ima zakonit pristup ili da bi primjerak u dostupnom formatu priopćio, stavio na raspolaganje, distribuirao ili posudio korisniku ili drugom ovlaštenom subjektu na neprofitnoj osnovi za isključivu upotrebu od strane korisnika.

2.   Države članice, uzimajući u obzir izmjene potrebne kako bi se djelo ili drugi predmet zaštite učinio dostupnim u drukčijem formatu, osiguravaju da svaki primjerak u dostupnom formatu poštuje cjelovitost djela ili drugog predmeta zaštite.

3.   Iznimka predviđena u stavku 1. primjenjuje se samo u određenim posebnim slučajevima koji se ne suprotstavljaju redovitom korištenju djela ili drugog predmeta zaštite i neopravdano ne štete zakonitim interesima nositelja prava.

4.   Članak 6. stavak 4. prvi, treći i peti podstavak Direktive 2001/29/EZ primjenjuju se na iznimku predviđenu u stavku 1. ovog članka.

5.   Države članice osiguravaju da se iznimka predviđena u stavku 1. ne može poništiti ugovorom.

6.   Države članice mogu predvidjeti da upotrebe dopuštene na temelju ove Direktive, ako ih provode ovlašteni subjekti s poslovnim nastanom na njihovu državnom području, podliježu sustavima naknada unutar granica predviđenih ovom Direktivom.

Članak 4.

Primjerci u dostupnom formatu na unutarnjem tržištu

Države članice osiguravaju da ovlašteni subjekt s poslovnim nastanom na njihovu državnom području može izvršavati radnje iz članka 3. stavka 1. točke (b) za korisnika ili drugi ovlašteni subjekt s poslovnim nastanom u bilo kojoj državi članici. Države članice osiguravaju i da korisnik ili ovlašteni subjekt s poslovnim nastanom na njihovu državnom području može od ovlaštenog subjekta s poslovnim nastanom u bilo kojoj državi članici pribaviti primjerak u dostupnom formatu ili imati pristup takvom primjerku.

Članak 5.

Obveze ovlaštenih subjekata

1.   Države članice osiguravaju da ovlašteni subjekt s poslovnim nastanom na njihovu državnom području koji izvršava radnje iz članka 4. utvrđuje vlastitu praksu i pridržava je se kako bi osigurao da:

(a)

distribuira, priopćuje i stavlja na raspolaganje primjerke u dostupnom formatu samo korisnicima ili drugim ovlaštenim subjektima;

(b)

poduzima odgovarajuće korake kako bi odvraćao od neovlaštenog umnožavanja, distribucije, priopćavanja javnosti i stavljanja na raspolaganje javnosti primjeraka u dostupnom formatu;

(c)

posvećuje dužnu pažnju rukovanju djelima ili drugim predmetima zaštite te njihovim primjercima u dostupnom formatu, kao i vođenju evidencije o tome; i

(d)

objavljuje i ažurira, prema potrebi na svojoj internetskoj stranici ili na druge načine na internetu ili izvan njega, informacije o tome kako ispunjuje svoje obveze utvrđene u točkama od (a) do (c).

Države članice osiguravaju da se pri utvrđivanju i pridržavanju prakse iz prvog podstavka u potpunosti poštuju pravila koja se primjenjuju na obradu osobnih podataka korisnika iz članka 7.

2.   Države članice osiguravaju da ovlašteni subjekt s poslovnim nastanom na njihovu državnom području koji izvršava radnje iz članka 4. korisnicima, drugim ovlaštenim subjektima ili nositeljima prava na zahtjev dostavlja sljedeće informacije na dostupan način:

(a)

popis djelâ ili drugih predmeta zaštite čije primjerke u dostupnom formatu posjeduje te raspoložive formate; i

(b)

imena i kontaktne podatke ovlaštenih subjekata s kojima razmjenjuje primjerke u dostupnom formatu u skladu s člankom 4.

Članak 6.

Transparentnost i razmjena informacija

1.   Države članice potiču ovlaštene subjekte s poslovnim nastanom na njihovu državnom području koji izvršavaju radnje iz članka 4. ove Direktive te članaka 3. i 4. Uredbe (EU) 2017/1563 da im na dobrovoljnoj osnovi dostave svoja imena i kontaktne podatke.

2.   Države članice dostavljaju Komisiji informacije koje su primile u skladu sa stavkom 1. Komisija takve informacije stavlja na raspolaganje javnosti na internetu putem središnjeg mjesta za pristup informacijama te ih ažurira.

Članak 7.

Zaštita osobnih podataka

Obrada osobnih podataka u okviru ove Direktive provodi se u skladu s direktivama 95/46/EZ i 2002/58/EZ.

Članak 8.

Izmjena Direktive 2001/29/EZ

U članku 5. stavku 3. Direktive 2001/29/EZ točka (b) zamjenjuje se sljedećim:

„(b)

korištenje, za potrebe osoba s invaliditetom, koje je neposredno u vezi s invaliditetom i koje je nekomercijalne naravi, a u opsegu potrebnom za određeni invaliditet, ne dovodeći u pitanje obveze država članica na temelju Direktive (EU) 2017/1564 Europskog parlamenta i Vijeća (*1);

Članak 9.

Izvješće

Komisija do 11. listopada 2020. podnosi izvješće Europskom parlamentu, Vijeću i Europskom gospodarskom i socijalnom odboru o raspoloživosti, u dostupnim formatima, djelâ i drugih predmeta zaštite koji nisu djela i drugi predmeti zaštite definirani u članku 2. točki 1. za korisnike te o raspoloživosti djelâ i drugih predmeta zaštite za osobe s drugim vrstama invaliditeta koje nisu navedene u članku 2. točki 2., na unutarnjem tržištu. U tom izvješću u obzir se uzima razvoj relevantne tehnologije te on sadržava ocjenu primjerenosti proširenja područja primjene ove Direktive kako bi se poboljšao pristup drugim vrstama djelâ i drugih predmeta zaštite te kako bi se poboljšao pristup za osobe s drugim vrstama invaliditeta koje nisu obuhvaćene ovom Direktivom.

Članak 10.

Preispitivanje

1.   Komisija do 11. listopada 2023. provodi evaluaciju ove Direktive i predstavlja glavne nalaze u izvješću Europskom parlamentu, Vijeću i Europskom gospodarskom i socijalnom odboru kojemu se prema potrebi prilažu prijedlozi izmjene ove Direktive. Takva evaluacija uključuje procjenu utjecaja sustava naknada koje predviđaju države članice u skladu s člankom 3. stavkom 6. na raspoloživost primjeraka u dostupnom formatu za korisnike i na njihovu prekograničnu razmjenu. Komisija u svojem izvješću uzima u obzir stajališta relevantnih aktera civilnog društva i nevladinih organizacija, uključujući organizacije koje predstavljaju osobe s invaliditetom i organizacije koje predstavljaju starije osobe.

2.   Države članice dostavljaju Komisiji informacije potrebne za izradu izvješća iz stavka 1. ovog članka te za izradu izvješća iz članka 9.

3.   Država članica koja zbog valjanih razloga smatra da je provedba ove Direktive imala znatan negativan utjecaj na komercijalnu raspoloživost djela ili drugih predmeta zaštite u dostupnim formatima za korisnike može, uz podnošenje svih relevantnih dokaza, o tome izvijestiti Komisiju. Komisija te dokaze uzima u obzir pri sastavljanju izvješća iz stavka 1.

Članak 11.

Prenošenje

1.   Države članice stavljaju na snagu zakone i druge propise koji su potrebni radi usklađivanja s ovom Direktivom do 11. listopada 2018. One o tome odmah obavješćuju Komisiju.

Kada države članice donose te mjere, one sadržavaju upućivanje na ovu Direktivu ili se na nju upućuje prilikom njihove službene objave. Načine tog upućivanja određuju države članice.

2.   Države članice Komisiji dostavljaju tekst glavnih odredaba nacionalnog prava koje donesu u području na koje se odnosi ova Direktiva.

Članak 12.

Stupanje na snagu

Ova Direktiva stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Članak 13.

Adresati

Ova je Direktiva upućena državama članicama.

Sastavljeno u Strasbourgu 13. rujna 2017.

Za Europski parlament

Predsjednik

A. TAJANI

Za Vijeće

Predsjednik

M. MAASIKAS


(1)  SL C 125, 21.4.2017., str. 27.

(2)  Stajalište Europskog parlamenta od 6. srpnja 2017. (još nije objavljeno u Službenom listu) i odluka Vijeća od 17. srpnja 2017.

(3)  Direktiva 96/9/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 11. ožujka 1996. o pravnoj zaštiti baza podataka (SL L 77, 27.3.1996., str. 20.).

(4)  Direktiva 2001/29/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 22. svibnja 2001. o usklađivanju određenih aspekata autorskog i srodnih prava u informacijskom društvu (SL L 167, 22.6.2001., str. 10.).

(5)  Direktiva 2006/115/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 12. prosinca 2006. o pravu iznajmljivanja i pravu posudbe te o određenim autorskom pravu srodnim pravima u području intelektualnog vlasništva (SL L 376, 27.12.2006., str. 28.).

(6)  Direktiva 2009/24/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 23. travnja 2009. o pravnoj zaštiti računalnih programa (SL L 111, 5.5.2009., str. 16.).

(7)  Direktiva 2012/28/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o određenim dozvoljenim korištenjima djela siročadi (SL L 299, 27.10.2012., str. 5.).

(8)  Odluka Vijeća 2014/221/EU od 14. travnja 2014. o potpisivanju, u ime Europske unije, Marakeškog ugovora o olakšanju pristupa objavljenim djelima za osobe koje su slijepe, koje imaju oštećenje vida, ili imaju drugih poteškoća u korištenju tiskanim materijalima (SL L 115, 17.4.2014., str. 1.).

(9)  Mišljenje Suda od 14. veljače 2017., 3/15, ECLI:EU:C:2017:114, točka 112.

(10)  Uredba (EU) 2017/1563 Europskog parlamenta i Vijeća od 13. rujna 2017. o prekograničnoj razmjeni između Unije i trećih zemalja primjeraka u dostupnom formatu određenih djela i drugih predmeta zaštite koji su zaštićeni autorskim pravom i srodnim pravima u korist osoba koje su slijepe, koje imaju oštećenje vida ili imaju drugih poteškoća u korištenju tiskanim materijalima (vidjeti stranicu 1. ovoga Službenog lista).

(11)  Direktiva 95/46/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 24. listopada 1995. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom protoku takvih podataka (SL L 281, 23.11.1995., str. 31.). Tu će direktivu staviti izvan snage i zamijeniti, s učinkom od 25. svibnja 2018., Uredba (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) (SL L 119, 4.5.2016., str. 1.).

(12)  Direktiva 2002/58/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 12. srpnja 2002. o obradi osobnih podataka i zaštiti privatnosti u području elektroničkih komunikacija (Direktiva o privatnosti i elektroničkim komunikacijama) (SL L 201, 31.7.2002., str. 37.).

(13)  SL C 369, 17.12.2011., str. 14.


ODLUKE

20.9.2017   

HR

Službeni list Europske unije

L 242/14


ODLUKA (EU) 2017/1565 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA

od 13. rujna 2017.

o pružanju makrofinancijske pomoći Republici Moldovi

EUROPSKI PARLAMENT I VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije, a posebno njegov članak 212. stavak 2.,

uzimajući u obzir prijedlog Europske komisije,

nakon prosljeđivanja nacrta zakonodavnog akta nacionalnim parlamentima,

u skladu s redovnim zakonodavnim postupkom (1),

budući da:

(1)

Odnosi između Europske unije („Unija”) i Republike Moldove nastavljaju se razvijati unutar okvira europske politike susjedstva (EPS) i Istočnoga partnerstva. Republika Moldova priključila se Istočnom partnerstvu 2009., nakon čega su pokrenuti pregovori o sporazumu o pridruživanju između Unije i Republike Moldove. Taj je sporazum (2) („Sporazum o pridruživanju”), kojim je obuhvaćeno i postupno uvođenje područja produbljene i sveobuhvatne slobodne trgovine (DCFTA), potpisan 27. lipnja 2014., a na snagu je stupio 1. srpnja 2016.

(2)

Gospodarstvo Republike Moldove u znatnoj je mjeri pogođeno političkom nestabilnošću u razdoblju od izbora u studenome 2014. do siječnja 2016., kao i skandalom zbog prijevara u bankarstvu, slabom ekonomskom aktivnošću u regiji i ruskim uvoznim sankcijama. Ta je situacija doprinijela nastanku recesije, sve većem trgovinskom deficitu i znatnom smanjenju deviznih pričuva u zadnjoj godini.

(3)

Nakon što su početkom 2016. imenovani nova vlada i novi guverner Narodne banke Moldove, vlasti su se ponovno obvezale na napredak u nužnim političkim reformama i na suočavanje s izazovima upravljanja zemljom u financijskom sektoru i u području javnih financija.

(4)

U svrhu potpore novim reformama, Unija i Republika Moldova dogovorile su slijedom zaključaka Vijeća za vanjske poslove od 15. veljače 2016. plan djelovanja za prioritetne reforme. Republika Moldova je u provedbi tog plana djelovanja ostvarila znatan napredak.

(5)

U kontekstu političke tranzicije i ekonomskih poteškoća vlasti Republike Moldove i Međunarodni monetarni fond (MMF) dogovorili su u srpnju 2016. trogodišnji prošireni kreditni instrument (ECF) i prošireni instrument za financiranje (EFF) u iznosu od 178,7 milijuna USD. Odbor MMF-a odobrio je taj aranžman 7. studenoga 2016. U okviru tog programa MMF-a od vlasti Republike Moldove očekuje se brz napredak u upravljanju financijskim sektorom i nadzorom nad njime, u jačanju politika kojima se osigurava makroekonomska i financijska stabilnost te poticanju održivog i uključivog rasta.

(6)

S obzirom na pogoršanje gospodarske situacije i prognoze Republika Moldova je u kolovozu 2015. zatražila dopunsku makrofinancijsku pomoć Unije, a svoj je zahtjev ponovila u ožujku 2016.

(7)

Unija je u okviru Europskog instrumenta za susjedstvo (ENI) za Republiku Moldovu okvirno namijenila između 610 i 746 milijuna EUR, uključujući potporu proračunu i tehničku pomoć. Međutim, isplate Unije za potporu proračunu suspendirane su početkom 2015., a njihov nastavak uvjetovan je odobrenjem novog programa MMF-a i ispunjavanjem svih uvjeta za pružanje potpore proračunu.

(8)

Budući da je Republika Moldova zemlja obuhvaćena EPS-om, trebalo bi se smatrati da ispunjava uvjete za primanje makrofinancijske pomoći Unije.

(9)

Makrofinancijska pomoć Unije trebala bi biti izvanredan financijski instrument za nevezanu i nenamjensku potporu bilanci plaćanja, kojom se žele riješiti neposredne potrebe korisnika za vanjskim financiranjem te bi trebala podržati provedbu programa politike koji sadržava snažne mjere neposredne prilagodbe i strukturne reforme za kratkoročno poboljšanje stanja bilance plaćanja.

(10)

S obzirom na to da u bilanci plaćanja Republike Moldove još uvijek postoji znatan preostali manjak u vanjskom financiranju koji premašuje sredstva koja su osigurali MMF i ostale multilateralne institucije, makrofinancijska pomoć Unije Republici Moldovi smatra se, s obzirom na trenutačne iznimne okolnosti, prikladnim odgovorom na zahtjev Republike Moldove za potporu gospodarskoj stabilizaciji u kombinaciji s programom MMF-a. Makrofinancijska pomoć Unije pomogla bi gospodarskoj stabilizaciji i planu strukturnih reformi u Republici Moldovi, nadopunjujući sredstva na raspolaganju u okviru financijskog aranžmana MMF-a.

(11)

Cilj makrofinancijske pomoći Unije trebao bi biti pružanje potpore ponovnom uspostavljanju održivog stanja vanjskog financiranja Republike Moldove, čime bi se doprinijelo većoj političkoj i makroekonomskoj stabilnosti zemlje, jačanju gospodarskog i financijskog upravljanja, uključujući temeljitu istragu prijevara u bankarstvu usmjerenu na rezultate, dobrom upravljanju energijom te političkoj neovisnosti pravosuđa.

(12)

Očekuje se da makrofinancijska pomoć Unije bude usklađena s isplatama proračunskih potpora u okviru ENI-ja.

(13)

Određivanje iznosa makrofinancijske pomoći Unije temelji se na sveobuhvatnoj kvantitativnoj procjeni preostalih potreba Republike Moldove za vanjskim financiranjem te se pritom uzima u obzir njezina sposobnost financiranja vlastitim sredstvima, a pogotovo međunarodne pričuve kojima raspolaže. Makrofinancijska pomoć Unije trebala bi nadopuniti programe i sredstva koja osiguravaju MMF i Svjetska banka. Pri određivanju iznosa pomoći u obzir se uzimaju i očekivani financijski doprinosi multilateralnih donatora te potreba osiguranja pravedne raspodjele tereta između Unije i drugih donatora, kao i već postojeća upotreba drugih instrumenata Unije za vanjsko financiranje u Republici Moldovi te dodana vrijednost sveukupnog angažmana Unije.

(14)

S obzirom na preostale potrebe Republike Moldove za vanjskim financiranjem, razinu njezina gospodarskog razvitka, mjerenu dohotkom po glavi stanovnika i stupnjem siromaštva, kapacitet da se financira vlastitim sredstvima, pogotovo iz međunarodnih rezervi kojima raspolaže, te s obzirom na procjenu sposobnosti otplate utvrđenu analizom održivosti duga, dio pomoći trebao bi se dodijeliti u obliku bespovratnih sredstava.

(15)

Komisija bi trebala osigurati pravnu i stvarnu usklađenost makrofinancijske pomoći Unije s ključnim načelima i ciljevima različitih područja vanjskog djelovanja, s mjerama poduzetima u odnosu na ta područja te s ostalim relevantnim politikama Unije.

(16)

Makrofinancijska pomoć Unije trebala bi poduprijeti vanjsku politiku Unije prema Republici Moldovi. Službe Komisije i Europska služba za vanjsko djelovanje (ESVD) trebale bi blisko surađivati tijekom aktivnosti makrofinancijske pomoći kako bi se osigurala usklađenost i dosljednost vanjske politike Unije.

(17)

Makrofinancijskom pomoći Unije trebalo bi podupirati predanost Republike Moldove vrijednostima koje dijeli s Unijom, uključujući demokraciju, vladavinu prava, dobro upravljanje, odgovornu i transparentnu javnu službu koja se temelji na zaslugama, neovisno pravosuđe, poštovanje ljudskih prava, slobodu, neovisnost i pluralizam medija, održivi razvoj i smanjenje siromaštva, kao i njezinu predanost načelima otvorene, uređene i poštene trgovine.

(18)

Kao preduvjet za odobravanje makrofinancijske pomoći Unije i isplatu svakog od triju obroka Republika Moldova trebala bi poštovati učinkovite demokratske mehanizme, uključujući višestranački parlamentarni sustav, i vladavinu prava te jamčiti poštovanje ljudskih prava. Osim toga posebni ciljevi makrofinancijske pomoći Unije trebali bi jačati učinkovitost, transparentnost i odgovornost sustava upravljanja javnim financijama, osigurati djelotvornu borbu protiv korupcije i pranja novca, ojačati upravljanje i nadzor nad financijskim i bankarskim sektorom u Republici Moldovi, poboljšati upravljanje sektorom energije te promicati strukturne reforme kojima su ciljevi potpora održivog i uključivog rasta, stvaranje radnih mjesta, povoljna poslovna klima i fiskalna konsolidacija. Makrofinancijska pomoć Unije Republici Moldovi trebala bi također obuhvaćati mjere potpore provedbi Sporazuma o pridruživanju uključujući DCFTA. Kako bi se posebni ciljevi mogli ispravno ocijeniti, ključno je da se utvrde na provjerljiv i mjerljiv način. Komisija i ESVD trebali bi redovito pratiti ispunjavanje preduvjeta i postizanje tih ciljeva. Ako preduvjet i ciljevi nisu ispunjeni ili ako se ciljevi i načela Sporazuma o pridruživanju općenito zanemaruju, Komisija bi trebala privremeno suspendirati ili ukinuti isplatu makrofinancijske pomoći Unije.

(19)

Kako bi se osigurala učinkovita zaštita financijskih interesa Unije u vezi s makrofinancijskom pomoći Unije, Republika Moldova trebala bi provesti odgovarajuće mjere za sprečavanje i borbu protiv prijevare, korupcije i drugih nepravilnosti u vezi s pomoći. Republika Moldova trebala bi redovito izvješćivati Komisiju o provedbi makrofinancijske pomoći na osnovi potpune transparentnosti i strogog pridržavanja financijskih pravila Unije. Nadalje, trebalo bi predvidjeti da Komisija obavlja provjere te da Europski revizorski sud obavlja revizije.

(20)

Dodjelom makrofinancijske pomoći Unije ne dovode se u pitanje ovlasti Europskog parlamenta i Vijeća (kao proračunskog tijela).

(21)

Iznosi makrofinancijske pomoći pružene u obliku bespovratnih sredstava te iznosi rezervacija potrebnih za makrofinancijsku pomoć u obliku zajmova trebali bi biti usklađeni s proračunskim odobrenim sredstvima utvrđenima višegodišnjim financijskim okvirom.

(22)

Makrofinancijskom pomoći Unije trebala bi upravljati Komisija. Kako bi se osiguralo da Europski parlament i Vijeće mogu pratiti provedbu ove Odluke, Komisija bi ih trebala redovito obavješćivati o razvoju događaja u pogledu pomoći i dostavljati im relevantne dokumente.

(23)

Radi osiguranja jedinstvenih uvjeta za provedbu ove Odluke, provedbene ovlasti trebalo bi dodijeliti Komisiji. Te bi ovlasti trebalo izvršavati u skladu s Uredbom (EU) br. 182/2011 Europskog parlamenta i Vijeća (3).

(24)

Makrofinancijska pomoć Unije trebala bi podlijegati uvjetima koji će biti utvrđeni u memorandumu o razumijevanju. Ti bi uvjeti trebali biti povezani s isplatom svakog od triju obroka. Radi osiguranja jedinstvenih uvjeta provedbe te radi učinkovitosti, Komisija bi trebala biti ovlaštena za pregovaranje o tim uvjetima s vlastima Republike Moldove uz nadzor odbora predstavnika država članica u skladu s Uredbom (EU) br. 182/2011. Na temelju te uredbe savjetodavni bi se postupak u pravilu trebao primjenjivati u svim slučajevima, osim kada je u toj uredbi predviđeno drukčije. S obzirom na mogući značajan učinak pomoći veće od 90 milijuna EUR, u slučajevima iznad tog praga primjereno je primijeniti postupak ispitivanja. S obzirom na iznos makrofinancijske pomoći Unije Republici Moldovi, postupak ispitivanja trebao bi se primjenjivati na donošenje memoranduma o razumijevanju te na smanjenje, suspenziju ili ukidanje pomoći,

DONIJELI SU OVU ODLUKU:

Članak 1.

1.   Unija Republici Moldovi stavlja na raspolaganje makrofinancijsku pomoć u maksimalnom iznosu od 100 milijuna EUR („makrofinancijska pomoć Unije”) s ciljem pružanja potpore gospodarskoj stabilizaciji i programu opsežnih reformi u Republici Moldovi. Od tog maksimalnog iznosa, do 60 milijuna EUR dodjeljuje se u obliku zajmova, a do 40 milijuna EUR u obliku bespovratnih sredstava. Dodjela makrofinancijske pomoći Unije podliježe odobrenju proračuna Unije za relevantnu godinu od strane Europskog parlamenta i Vijeća. Ta pomoć doprinosi pokrivanju potreba bilance plaćanja Republike Moldove, kao što je određeno programom MMF-a.

2.   S ciljem financiranja zajmovne komponente makrofinancijske pomoći Unije Komisija je ovlaštena u ime Unije pozajmiti potrebna sredstva na tržištima kapitala ili od financijskih institucija i dodijeliti ih Republici Moldovi u obliku zajma. Prosječno dospijeće zajma iznosi najviše 15 godina.

3.   Dodjelom makrofinancijske pomoći Unije upravlja Komisija u skladu sa sporazumima ili dogovorima postignutima između MMF-a i Republike Moldove te s glavnim načelima i ciljevima gospodarskih reformi navedenima u Sporazumu o pridruživanju, uključujući DCFTA, koji je sklopljen u okviru EPS-a.

Komisija redovito obavješćuje Europski parlament i Vijeće o razvoju događaja u vezi s makrofinancijskom pomoći Unije, uključujući isplate te pomoći, te pravovremeno dostavlja tim institucijama relevantne dokumente.

4.   Makrofinancijska pomoć Unije stavlja se na raspolaganje na razdoblje od dvije i pol godine počevši od prvog dana nakon stupanja na snagu memoranduma o razumijevanju iz članka 3. stavka 1.

5.   Ako se potrebe Republike Moldove za financiranjem tijekom razdoblja isplate makrofinancijske pomoći Unije znatno smanje u usporedbi s prvotnim predviđanjima, Komisija, postupajući u skladu s postupkom ispitivanja iz članka 7. stavka 2., smanjuje iznos pomoći ili tu pomoć suspendira ili ukida.

Članak 2.

1.   Kao preduvjet za odobravanje makrofinancijske pomoći Unije, Republika Moldova mora poštovati učinkovite demokratske mehanizme, uključujući višestranački parlamentarni sustav, i vladavinu prava te jamčiti poštovanje ljudskih prava.

2.   Komisija i ESVD prate ispunjavanje preduvjeta iz stavka 1. tijekom cjelokupnog trajanja makrofinancijske pomoći Unije.

3.   Stavci 1. i 2. ovog članka primjenjuju se u skladu s Odlukom Vijeća 2010/427/EU (4).

Članak 3.

1.   Komisija, u skladu s postupkom ispitivanja iz članka 7. stavka 2., postiže dogovor s vlastima Republike Moldove o jasno određenim uvjetima ekonomske politike i financijskim uvjetima, s naglaskom na strukturne reforme i dobre javne financije na kojima se temelji makrofinancijska pomoć Unije, a ti uvjeti trebaju biti utvrđeni u memorandumu o razumijevanju („memorandum o razumijevanju”) u kojem se navodi rok za ispunjenje tih uvjeta. Uvjeti ekonomske politike i financijski uvjeti utvrđeni u memorandumu o razumijevanju moraju biti u skladu sa sporazumima ili dogovorima iz članka 1. stavka 3., uključujući programe makroekonomske prilagodbe i strukturnih reformi koje Republika Moldova provodi uz potporu MMF-a.

2.   Cilj uvjeta navedenih u stavku 1. posebno je jačanje učinkovitosti, transparentnosti i odgovornosti u sustavu upravljanja javnim financijama u Republici Moldovi, među ostalim i za korištenje makrofinancijske pomoći Unije. Pri određivanju mjera politike također se na odgovarajući način uzimaju u obzir napredak u području uzajamnog otvaranja tržišta, razvoj uređene i poštene trgovine, kao i drugi prioriteti u kontekstu vanjske politike Unije. Komisija redovito prati napredak u postizanju tih ciljeva.

3.   Pojedinosti o financijskim uvjetima makrofinancijske pomoći Unije utvrđuju se ugovorom o zajmu i ugovorom o bespovratnim sredstvima koje sklapaju Komisija i vlasti Republike Moldove.

4.   Komisija redovito provjerava jesu li uvjeti iz članka 4. stavka 3. i dalje ispunjeni, kao i jesu li ekonomske politike Republike Moldove u skladu s ciljevima makrofinancijske pomoći Unije. Pritom Komisija blisko surađuje s MMF-om i Svjetskom bankom i, prema potrebi, s Europskim parlamentom i Vijećem.

Članak 4.

1.   Pridržavajući se uvjeta iz stavka 3., Komisija stavlja na raspolaganje makrofinancijsku pomoć Unije u tri obroka, pri čemu se svaki sastoji od zajma i bespovratnih sredstava. Iznos svakog obroka utvrđuje se u memorandumu o razumijevanju.

2.   Za iznose makrofinancijske pomoći Unije u obliku zajmova formiraju se, prema potrebi, rezervacije, u skladu s Uredbom Vijeća (EZ, Euratom) br. 480/2009 (5).

3.   Komisija odlučuje o isplati obroka podložno ispunjenju svih sljedećih uvjeta:

(a)

preduvjet utvrđen u članku 2.;

(b)

stalni zadovoljavajući rezultati provedbe programa politike koji sadržava snažne mjere prilagodbe i mjere strukturne reforme potpomognute nepreventivnim kreditnim aranžmanom s MMF-om; i

(c)

zadovoljavajuća provedba uvjeta ekonomske politike i financijskih uvjeta dogovorenih u memorandumu o razumijevanju.

4.   Drugi se obrok u načelu isplaćuje najranije tri mjeseca nakon isplate prvog obroka. Treći se obrok u načelu isplaćuje najranije tri mjeseca nakon isplate drugog obroka.

5.   Ako uvjeti iz stavka 3. nisu ispunjeni, Komisija privremeno suspendira ili ukida isplatu makrofinancijske pomoći Unije. U takvim slučajevima Komisija obavješćuje Europski parlament i Vijeće o razlozima suspenzije ili ukidanja.

6.   Makrofinancijska pomoć Unije isplaćuje se Narodnoj banci Republike Moldove. Podložno odredbama koje se trebaju dogovoriti u memorandumu o razumijevanju, uključujući potvrdu preostalih potreba za proračunskim financiranjem, sredstva Unije mogu se prenijeti Ministarstvu financija Republike Moldove kao krajnjem korisniku.

Članak 5.

1.   Poslovi zaduživanja i kreditiranja povezani sa zajmovnom komponentom makrofinancijske pomoći Unije izvršavaju se u eurima koristeći isti datum valute, ne smiju prouzročiti promjenu dospijeća za Uniju niti je smiju izložiti valutnim ili kamatnim rizicima ili bilo kakvom drugom komercijalnom riziku.

2.   Ako okolnosti to dopuštaju, a na zahtjev Republike Moldove, Komisija može poduzeti potrebne korake kako bi osigurala da se u uvjete zajma uključi odredba o prijevremenoj otplati i da se ona podudara s odgovarajućom odredbom iz uvjeta za poslove zaduživanja.

3.   Ako okolnosti dopuštaju poboljšanje kamatne stope na zajam i ako Republika Moldova to zatraži, Komisija može odlučiti refinancirati cijelo prvotno zaduživanje ili jedan njegov dio, ili može restrukturirati odgovarajuće financijske uvjete. Poslovi refinanciranja ili restrukturiranja provode se u skladu sa stavcima 1. i 4. i ne smiju imati za posljedicu produljenje dospijeća predmetnog zaduživanja ili povećanje iznosa glavnice nepodmirene na dan refinanciranja ili restrukturiranja.

4.   Sve troškove koji su nastali za Uniju, a koji se odnose na poslove zaduživanja i kreditiranja u skladu s ovom Odlukom, snosi Republika Moldova.

5.   Komisija obavješćuje Europski parlament i Vijeće o razvoju događaja u vezi s poslovima iz stavaka 2. i 3.

Članak 6.

1.   Makrofinancijska pomoć Unije provodi se u skladu s Uredbom (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća (6) i Delegiranom uredbom Komisije (EU) br. 1268/2012 (7).

2.   Provedbom makrofinancijske pomoći Unije upravlja se izravno.

3.   Ugovor o zajmu i ugovor o bespovratnim sredstvima koji se sklapaju s vlastima Republike Moldove sadržavaju odredbe kojima se:

(a)

osigurava da Republika Moldova redovito provjerava jesu li financijska sredstva odobrena iz proračuna Unije pravilno iskorištena, poduzima odgovarajuće mjere radi sprečavanja nepravilnosti i prijevara te, prema potrebi, pokreće pravne postupke radi osiguravanja povrata svih sredstava isplaćenih na temelju ove Odluke koja nisu pravilno iskorištena;

(b)

osigurava zaštita financijskih interesa Unije, a posebno predviđanjem posebnih mjera u vezi sa sprečavanjem i suzbijanjem prijevare, korupcije i svih drugih nepravilnosti koje utječu na makrofinancijsku pomoć Unije, u skladu s uredbama Vijeća (EZ, Euratom) br. 2988/95 (8) i (Euratom, EZ) br. 2185/96 (9) te Uredbom (EU, Euratom) br. 883/2013 Europskog parlamenta i Vijeća (10);

(c)

Komisiju, uključujući Europski ured za borbu protiv prijevara, ili njezine predstavnike izričito ovlašćuje za provedbu provjera, uključujući provjere i inspekcije na terenu;

(d)

Komisiju i Revizorski sud izričito ovlašćuje za provođenje revizija tijekom i nakon razdoblja dostupnosti makrofinancijske pomoći Unije, uključujući revizije dokumentacije te revizije na terenu, poput operativnih procjena;

(e)

osigurava da Unija ostvaruje pravo na prijevremenu otplatu zajma i/ili cjelovit povrat bespovratnih sredstava ako je utvrđeno, u vezi s upravljanjem makrofinancijskom pomoći Unije, da je Republika Moldova sudjelovala u bilo kojoj radnji prijevare ili korupcije ili u nekoj drugoj nezakonitoj aktivnosti koja ugrožava financijske interese Unije.

4.   Prije provedbe makrofinancijske pomoći Unije Komisija putem operativne procjene ocjenjuje kvalitetu financijskih propisa Republike Moldove, administrativne postupke te mehanizme unutarnje i vanjske kontrole koji su relevantni za takvu pomoć.

Članak 7.

1.   Komisiji pomaže odbor. Navedeni odbor je odbor u smislu Uredbe (EU) br. 182/2011.

2.   Pri upućivanju na ovaj stavak primjenjuje se članak 5. Uredbe (EU) br. 182/2011.

Članak 8.

1.   Komisija do 30. lipnja svake godine Europskom parlamentu i Vijeću podnosi izvješće o provedbi ove Odluke u prethodnoj godini, zajedno s ocjenom njezine provedbe. U izvješću se:

(a)

ispituje napredak u provedbi makrofinancijske pomoći Unije;

(b)

procjenjuje gospodarsko stanje i izgledi Republike Moldove, kao i napredak u provedbi mjera politike iz članka 3. stavka 1.;

(c)

navodi poveznica između uvjeta gospodarske politike utvrđenih u memorandumu o razumijevanju, trenutačne gospodarske i fiskalne uspješnosti Republike Moldove te odluka Komisije o isplati obroka makrofinancijske pomoći Unije.

2.   Najkasnije dvije godine nakon isteka razdoblja dostupnosti iz članka 1. stavka 4. Komisija podnosi Europskom parlamentu i Vijeću izvješće o ex post evaluaciji u kojem se procjenjuju rezultati i učinkovitost isplaćene makrofinancijske pomoći Unije te mjera u kojoj se njome doprinijelo ciljevima pomoći.

Članak 9.

Ova Odluka stupa na snagu trećeg dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Sastavljeno u Strasbourgu 13. rujna 2017.

Za Europski parlament

Predsjednik

A. TAJANI

Za Vijeće

Predsjednik

M. MAASIKAS


(1)  Stajalište Europskog parlamenta od 4. srpnja 2017. (još nije objavljeno u Službenom listu) i odluka Vijeća od 17. srpnja 2017.

(2)  Sporazum o pridruživanju između Europske unije i Europske zajednice za atomsku energiju i njihovih država članica, s jedne strane, i Republike Moldove, s druge strane (SL L 260, 30.8.2014., str. 4.).

(3)  Uredba (EU) br. 182/2011 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. veljače 2011. o utvrđivanju pravila i općih načela u vezi s mehanizmima nadzora država članica nad izvršavanjem provedbenih ovlasti Komisije (SL L 55, 28.2.2011., str. 13.).

(4)  Odluka Vijeća 2010/427/EU od 26. srpnja 2010. o uspostavi organizacije i funkcioniranja Europske službe za vanjsko djelovanje (SL L 201, 3.8.2010., str. 30.).

(5)  Uredba Vijeća (EZ, Euratom) br. 480/2009 od 25. svibnja 2009. o osnivanju Jamstvenog fonda za vanjska djelovanja (SL L 145, 10.6.2009., str. 10.).

(6)  Uredba (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002 (SL L 298, 26.10.2012., str. 1.).

(7)  Delegirana uredba Komisije (EU) br. 1268/2012 od 29. listopada 2012. o pravilima za primjenu Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije (SL L 362, 31.12.2012., str. 1.).

(8)  Uredba Vijeća (EZ, Euratom) br. 2988/95 od 18. prosinca 1995. o zaštiti financijskih interesa Europskih zajednica (SL L 312, 23.12.1995., str. 1.).

(9)  Uredba Vijeća (Euratom, EZ) br. 2185/96 od 11. studenoga 1996. o provjerama i inspekcijama na terenu koje provodi Komisija s ciljem zaštite financijskih interesa Europskih zajednica od prijevara i ostalih nepravilnosti (SL L 292, 15.11.1996., str. 2.).

(10)  Uredba (EU, Euratom) br. 883/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. rujna 2013. o istragama koje provodi Europski ured za borbu protiv prijevara (OLAF) i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 1073/1999 Europskog parlamenta i Vijeća te Uredbe Vijeća (Euratom) br. 1074/1999 (SL L 248, 18.9.2013., str. 1).


Zajednička izjava Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije

S obzirom na inicijative povezane s promjenama izbornog sustava u Republici Moldovi, Europski parlament, Vijeće i Komisija ističu da je preduvjet za odobravanje makrofinancijske pomoći da zemlja korisnica poštuje djelotvorne demokratske mehanizme, uključujući višestranački parlamentarni sustav i vladavinu prava te da jamči poštovanje ljudskih prava. Komisija i Europska služba za vanjsko djelovanje prate ispunjavanje tog preduvjeta tijekom cjelokupnog trajanja makrofinancijske pomoći te će na taj način posvetiti najveću moguću pozornost na uzimanje u obzir preporuka relevantnih međunarodnih partnera (posebno Venecijanske komisije i OESS-a/ODIHR-a) od strane vlasti Republike Moldove.