ISSN 1977-0847

Službeni list

Europske unije

L 216

European flag  

Hrvatsko izdanje

Zakonodavstvo

Godište 60.
22. kolovoza 2017.


Sadržaj

 

II.   Nezakonodavni akti

Stranica

 

 

UREDBE

 

*

Provedbena uredba Komisije (EU) 2017/1490 оd 21. kolovoza 2017. o odobrenju manganova klorid tetrahidrata, manganova(II) oksida, manganova sulfat monohidrata, manganova kelata iz hidrata aminokiselina, manganova kelata iz hidrolizata bjelančevina, manganova kelata glicin hidrata i dimanganova klorid trihidroksida kao dodataka hrani za sve životinjske vrste ( 1 )

1

 

*

Provedbena uredba Komisije (EU) 2017/1491 оd 21. kolovoza 2017. o produljenju odobrenja aktivne tvari 2,4-DB u skladu s Uredbom (EZ) br. 1107/2009 Europskog parlamenta i Vijeća o stavljanju na tržište sredstava za zaštitu bilja i o izmjeni Priloga Provedbenoj uredbi Komisije (EU) br. 540/2011 ( 1 )

15

 

*

Provedbena uredba Komisije (EU) 2017/1492 оd 21. kolovoza 2017. o odobrenju kolekalciferola kao dodatka hrani za sve životinjske vrste ( 1 )

19

 

 

ODLUKE

 

*

Odluka Europske središnje banke (EU) 2017/1493 od 3. kolovoza 2017. o izmjeni Odluke ESB/2014/29 o dostavi nadzornih podataka Europskoj središnjoj banci, o kojima nadzirani subjekti izvješćuju nacionalna nadležna tijela sukladno Provedbenoj uredbi Komisije (EU) br. 680/2014 (ESB/2017/23)

23

 


 

(1)   Tekst značajan za EGP.

HR

Akti čiji su naslovi tiskani običnim slovima su oni koji se odnose na svakodnevno upravljanje poljoprivrednim pitanjima, a općenito vrijede ograničeno razdoblje.

Naslovi svih drugih akata tiskani su masnim slovima, a prethodi im zvjezdica.


II. Nezakonodavni akti

UREDBE

22.8.2017   

HR

Službeni list Europske unije

L 216/1


PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2017/1490

оd 21. kolovoza 2017.

o odobrenju manganova klorid tetrahidrata, manganova(II) oksida, manganova sulfat monohidrata, manganova kelata iz hidrata aminokiselina, manganova kelata iz hidrolizata bjelančevina, manganova kelata glicin hidrata i dimanganova klorid trihidroksida kao dodataka hrani za sve životinjske vrste

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EZ) br. 1831/2003 Europskog parlamenta i Vijeća od 22. rujna 2003. o dodacima hrani za životinje (1), a posebno njezin članak 9. stavak 2.,

budući da:

(1)

Uredbom (EZ) br. 1831/2003 predviđa se odobravanje dodataka hrani za životinje te osnove i postupci za izdavanje odobrenja. Člankom 10. te Uredbe predviđa se ponovna procjena dodataka odobrenih u skladu s Direktivom Vijeća 70/524/EEZ (2).

(2)

Uredbama Komisije (EZ) br. 1334/2003 (3) i (EZ) br. 479/2006 (4) u skladu s Direktivom 70/524/EEZ spojevi mangana: manganov klorid tetrahidrat, manganov oksid, manganov sulfat monohidrat, manganov kelat iz hidrata aminokiselina i manganov kelat glicin hidrata odobreni su bez vremenskog ograničenja. Te su tvari nakon toga unesene u registar dodataka hrani za životinje kao postojeći proizvodi u skladu s člankom 10. stavkom 1. Uredbe (EZ) br. 1831/2003.

(3)

U skladu s člankom 10. stavkom 2. Uredbe (EZ) br. 1831/2003 u vezi s njezinim člankom 7. podneseni su zahtjevi za ponovnu procjenu manganova klorid tetrahidrata, manganova oksida, manganova sulfat monohidrata, manganova kelata iz hidrata aminokiselina i manganova kelata glicin hidrata kao dodataka hrani za sve životinjske vrste. Osim toga, u skladu s člankom 7. te Uredbe podnesen je zahtjev za manganov hidroksiklorid kao dodatak hrani za sve životinjske vrste. Podnositelji zahtjeva zatražili su da se ti dodaci razvrstaju u kategoriju dodataka „nutritivni dodaci”. Uz zahtjeve su priloženi podaci i dokumenti propisani člankom 7. stavkom 3. Uredbe (EZ) br. 1831/2003.

(4)

Europska agencija za sigurnost hrane („Agencija”) u svojim je mišljenjima od 23. listopada 2014. (5), 23. listopada 2014. (6), 19. ožujka 2015. (7), 18. veljače 2016. (8) i 13. svibnja 2016. (9) zaključila da u predloženim uvjetima uporabe manganov klorid tetrahidrat, manganov(II) oksid, manganov sulfat monohidrat, manganov kelat iz hidrata aminokiselina, manganov kelata iz hidrolizata bjelančevina, manganov kelat glicin hidrata i dimanganov klorid trihidroksid nemaju negativan učinak na zdravlje životinja, sigurnost potrošača i okoliš. Agencija je zbog znanstvenih razloga preporučila preimenovanje manganova oksida u manganov(II) oksid i manganova hidroksiklorida u dimanganov klorid trihidroksid kako bi se izbjegli mogući nesporazumi. Agencija je, imajući u vidu njegova kemijska svojstva, preporučila i podjelu manganova kelata iz hidrata aminokiselina na sljedeće dvije skupine: manganov kelat iz hidrata aminokiselina i manganov kelat iz hidrolizata bjelančevina.

(5)

Agencija je napomenula da je rukovanje manganovim(II) oksidom opasno za korisnike ako se udiše. U nedostatku odgovarajućih podataka trebalo bi smatrati da taj dodatak može nadražiti kožu i oči te da izaziva preosjetljivost kože. Agencija je napomenula i da je rukovanje manganovim sulfatom monohidratom rizično za korisnike ako ga udišu te da nadražuje oči. Primijećeno je i da rukovanje manganovim kelatom iz hidrata aminokiselina može biti opasno za dišni sustav i zdravlje korisnika. U nedostatku odgovarajućih podataka u pogledu nadraživanja kože i očiju te izazivanja preosjetljivosti kože trebalo bi smatrati da i taj dodatak može nadražiti kožu i oči te izazvati preosjetljivost kože i dišnih organa. Agencija je napomenula da i manganov kelat glicin hidrat može nadražiti kožu i oči. Naposljetku, u nedostatku odgovarajućih podataka Agencija nije mogla donijeti zaključak o sigurnosti korisnika pri rukovanju dimanganovim klorid trihidroksidom. Stoga je potrebno poduzeti odgovarajuće mjere zaštite u pogledu predmetnih dodataka kako bi se izbjegli sigurnosni rizici za korisnike.

(6)

Nadalje, Agencija je zaključila da su manganov klorid tetrahidrat, manganov(II) oksid, manganov sulfat monohidrat, manganov kelat iz hidrata aminokiselina, manganov kelat iz hidrolizata bjelančevina, manganov kelat glicin hidrata i dimanganov klorid trihidroksid učinkoviti izvori mangana. Agencija smatra da ne postoji potreba za posebnim zahtjevima za praćenje nakon stavljanja na tržište. Isto tako, potvrdila je izvješće o metodi analize dodataka u hrani za životinje koje je dostavio referentni laboratorij osnovan Uredbom (EZ) br. 1831/2003.

(7)

Procjena manganova klorid tetrahidrata, manganova(II) oksida, manganova sulfat monohidrata, manganova kelata iz hidrata aminokiselina, manganova kelata iz hidrolizata bjelančevina, manganova kelata glicin hidrata i dimanganova klorid trihidroksida pokazuje da su uvjeti za odobrenje predviđeni člankom 5. Uredbe (EZ) br. 1831/2003 ispunjeni, osim za vodu za piće. U skladu s tim, trebalo bi odobriti uporabu tih tvari kako je navedeno u Prilogu ovoj Uredbi, a njihovu uporabu u vodi za piće ne bi trebalo dopustiti.

(8)

Budući da ne postoje sigurnosni razlozi zbog kojih bi bila potrebna neposredna primjena izmjena uvjeta odobrenja za manganov klorid tetrahidrat, manganov oksid, manganov sulfat monohidrat, manganov kelat iz hidrata aminokiselina i manganov kelat glicin hidrata kako su odobreni Uredbom (EZ) br. 1334/2003, primjereno je zainteresiranim stranama omogućiti prijelazno razdoblje kako bi se pripremile za ispunjavanje novih zahtjeva koji proizlaze iz odobrenja.

(9)

Mjere predviđene ovom Uredbom u skladu su s mišljenjem Stalnog odbora za bilje, životinje, hranu i hranu za životinje,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Odobrenje

Tvari navedene u Prilogu, koje pripadaju kategoriji dodataka hrani za životinje „nutritivni dodaci” i funkcionalnoj skupini „spojevi elemenata u tragovima”, odobravaju se kao dodatak hrani za životinje pod uvjetima utvrđenima u tom prilogu.

Članak 2.

Odbijanje odobrenja

Odobrenje tvari navedenih u Prilogu kao dodataka koji pripadaju kategoriji „nutritivni dodaci” i funkcionalnoj skupini „spojevi elemenata u tragovima” odbija se za uporabu u vodi za piće.

Članak 3.

Prijelazne mjere

1.   Tvari manganov klorid tetrahidrat, manganov oksid, manganov sulfat monohidrat, manganov kelat iz hidrata aminokiselina i manganov kelat glicin hidrata kako su odobrene uredbama (EZ) br. 1334/2003 i (EZ) br. 479/2006 te premiksi koji ih sadržavaju, a koji su proizvedeni i označeni prije 11. ožujka 2018. u skladu s pravilima primjenjivima prije 11. rujna 2017., mogu se nastaviti stavljati na tržište i upotrebljavati dok se ne potroše postojeće zalihe.

2.   Krmiva i krmne smjese koji sadržavaju tvari navedene u stavku 1., a koji su proizvedeni i označeni prije 11. rujna 2018. u skladu s pravilima primjenjivima prije 11. rujna 2017., mogu se nastaviti stavljati na tržište i upotrebljavati dok se ne potroše postojeće zalihe ako su namijenjeni životinjama koje služe za proizvodnju hrane.

3.   Krmiva i krmne smjese koji sadržavaju tvari navedene u stavku 1., a koji su proizvedeni i označeni prije 11. rujna 2019. u skladu s pravilima primjenjivima prije 11. rujna 2017., mogu se nastaviti stavljati na tržište i upotrebljavati dok se ne potroše postojeće zalihe ako su namijenjeni životinjama koje ne služe za proizvodnju hrane.

Članak 4.

Stupanje na snagu

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 21. kolovoza 2017.

Za Komisiju

Predsjednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  SL L 268, 18.10.2003., str. 29.

(2)  Direktiva Vijeća 70/524/EEZ od 23. studenoga 1970. o dodacima hrani za životinje (SL L 270, 14.12.1970., str. 1.).

(3)  Uredba Komisije (EZ) br. 1334/2003 od 25. srpnja 2003. o izmjeni uvjeta za odobrenje niza dodataka hrani za životinje koji pripadaju skupini „Elementi u tragovima” (SL L 187, 26.7.2003., str. 11.).

(4)  Uredba Komisije (EZ) br. 479/2006 od 23. ožujka 2006. o odobrenju određenih dodataka koji pripadaju skupini mineralnih mješavina (SL L 86, 24.3.2006., str. 4.).

(5)  EFSA Journal 2013.;11(8):3324.

(6)  EFSA Journal 2013.;11(8):3325.

(7)  EFSA Journal 2013.;11(10):3435.

(8)  EFSA Journal 2016.;14(2):4395.

(9)  EFSA Journal 2016.;14(5):4474.


PRILOG

Identifikacijski broj dodatka hrani za životinje

Ime nositelja odobrenja

Dodatak

Sastav, kemijska formula, opis, analitička metoda

Vrsta ili kategorija životinje

Najviša dob

Najmanja dopuštena količina

Najveća dopuštena količina

Ostale odredbe

Datum isteka valjanosti odobrenja

Sadržaj elementa (Mn) u mg/kg potpune krmne smjese s udjelom vlage od 12 %

Kategorija nutritivnih dodataka. Funkcionalna skupina: spojevi elemenata u tragovima

3b501

Manganov klorid tetrahidrat

Sastav dodatka

Manganov klorid tetrahidrat, kao prašak, s najmanjom dopuštenom količinom mangana od 27 %.

Karakteristike aktivne tvari

Manganov klorid tetrahidrat

Kemijska formula: MnCl2 · 4H2O

CAS broj: 13446-34-9

Analitičke metode  (1)

Za utvrđivanje reakcija klorida u dodatku hrani za životinje:

Monografija Europske farmakopeje 2.3.1;

Za kristalografsku značajku dodatka hrani za životinje:

rendgenska difrakcija;

Za kvantifikaciju ukupnog mangana u dodatku hrani za životinje i premiksima:

atomska apsorpcijska spektrometrija, AAS (EN ISO 6869), ili

atomska emisijska spektrometrija s induktivno spregnutom plazmom, ICP-AES (EN 15510), ili

induktivno vezana plazma – atomska emisijska spektrometrija nakon digestije pod tlakom, ICP-AES (CEN/TS 15621);

Za kvantifikaciju ukupnog mangana u krmivima i krmnim smjesama:

atomska apsorpcijska spektrometrija, AAS (Uredba Komisije (EZ) br. 152/2009 (2), Prilog IV.-C), ili

atomska apsorpcijska spektrometrija, AAS (EN ISO 6869), ili

atomska emisijska spektrometrija s induktivno spregnutom plazmom, ICP-AES (EN 15510), ili

induktivno vezana plazma – atomska emisijska spektrometrija nakon digestije pod tlakom, ICP-AES (CEN/TS 15621).

Sve životinjske vrste

Ribe: 100 (ukupno)

Ostale vrste: 150 (ukupno)

1.

Dodatak se u hranu za životinje unosi u obliku premiksa.

2.

Manganov klorid tetrahidrat može se staviti na tržište i upotrebljavati kao dodatak koji sadržava pripravak.

3.

Za korisnike dodatka i premiksa subjekti koji posluju hranom za životinje dužni su utvrditi operativne postupke i odgovarajuće organizacijske mjere za uklanjanje mogućih opasnosti od udisanja, doticaja s kožom ili očima, posebno zbog sadržaja teških metala uključujući nikal. Ako se opasnosti s pomoću tih postupaka i mjera ne mogu smanjiti na prihvatljivu razinu, pri uporabi dodataka i premiksa potrebno je nositi odgovarajuću osobnu zaštitnu opremu.

11. rujna 2027.

3b502

Manganov(II) oksid

Sastav dodatka

Manganov oksid, kao prašak, s najmanjom dopuštenom količinom mangana od 60 %;

Najmanja dopuštena količina MnO od 77,5 % i najveća dopuštena količina MnO2 od 2 %

Karakteristike aktivne tvari

Manganov oksid

Kemijska formula: MnO

CAS broj: 1344-43-0

Analitičke metode  (1)

Za kristalografsku značajku dodatka hrani za životinje:

rendgenska difrakcija;

Za kvantifikaciju ukupnog mangana u dodatku hrani za životinje i premiksima:

atomska apsorpcijska spektrometrija, AAS (EN ISO 6869) ili

atomska emisijska spektrometrija s induktivno spregnutom plazmom, ICP-AES (EN 15510) ili

induktivno vezana plazma – atomska emisijska spektrometrija nakon digestije pod tlakom, ICP-AES (CEN/TS 15621);

Za kvantifikaciju ukupnog mangana u krmivima i krmnim smjesama:

atomska apsorpcijska spektrometrija, AAS (Uredba (EZ) br. 152/2009, Prilog IV.-C) ili

atomska apsorpcijska spektrometrija, AAS (EN ISO 6869) ili

atomska emisijska spektrometrija s induktivno spregnutom plazmom, ICP-AES (EN 15510) ili

induktivno vezana plazma – atomska emisijska spektrometrija nakon digestije pod tlakom, ICP-AES (CEN/TS 15621).

Sve životinjske vrste

Ribe: 100 (ukupno)

Ostale vrste: 150 (ukupno)

1.

Dodatak se u hranu za životinje unosi u obliku premiksa.

2.

Manganov(II) oksid može se staviti na tržište i upotrebljavati kao dodatak koji sadržava pripravak.

3.

Za korisnike dodatka i premiksa subjekti koji posluju hranom za životinje dužni su utvrditi operativne postupke i odgovarajuće organizacijske mjere za uklanjanje mogućih opasnosti od udisanja, doticaja s kožom ili očima, posebno zbog sadržaja teških metala uključujući nikal. Ako se opasnosti s pomoću tih postupaka i mjera ne mogu smanjiti na prihvatljivu razinu, pri uporabi dodataka i premiksa potrebno je nositi odgovarajuću osobnu zaštitnu opremu.

11. rujna 2027.

3b503

Manganov sulfat monohidrat

Sastav dodatka

Manganov sulfat monohidrat, kao prašak, s najmanjom dopuštenom količinom manganova sulfat monohidrata od 95 % i mangana od 31 %.

Karakteristike aktivne tvari

Manganov sulfat monohidrat

Kemijska formula: MnSO4 · H2O

CAS broj: 10034-96-5

Analitičke metode  (1)

Za kvantifikaciju manganova sulfat monohidrata u dodatku hrani za životinje:

titracija amonijevim i cerijevim nitratom (Ph. Eur Monograph 1543);

Za utvrđivanje reakcija sulfata u dodatku hrani za životinje:

Monografija Europske farmakopeje 2.3.1;

Za kristalografsku značajku dodatka hrani za životinje:

rendgenska difrakcija;

Za kvantifikaciju ukupnog mangana u dodatku hrani za životinje i premiksima:

atomska apsorpcijska spektrometrija, AAS (EN ISO 6869) ili

atomska emisijska spektrometrija s induktivno spregnutom plazmom, ICP-AES (EN 15510) ili

induktivno vezana plazma – atomska emisijska spektrometrija nakon digestije pod tlakom, ICP-AES (CEN/TS 15621);

Za kvantifikaciju ukupnog mangana u krmivima i krmnim smjesama:

atomska apsorpcijska spektrometrija, AAS (Uredba (EZ) br. 152/2009, Prilog IV.-C) ili

atomska apsorpcijska spektrometrija, AAS (EN ISO 6869) ili

atomska emisijska spektrometrija s induktivno spregnutom plazmom, ICP-AES (EN 15510) ili

induktivno vezana plazma – atomska emisijska spektrometrija nakon digestije pod tlakom, ICP-AES (CEN/TS 15621).

Sve životinjske vrste

Ribe: 100 (ukupno)

Ostale vrste: 150 (ukupno)

1.

Dodatak se u hranu za životinje unosi u obliku premiksa.

2.

Manganov sulfat monohidrat može se staviti na tržište i upotrebljavati kao dodatak koji sadržava pripravak.

3.

Za korisnike dodatka i premiksa subjekti koji posluju hranom za životinje dužni su utvrditi operativne postupke i odgovarajuće organizacijske mjere za uklanjanje mogućih opasnosti od udisanja, doticaja s kožom ili očima, posebno zbog sadržaja teških metala uključujući nikal. Ako se opasnosti s pomoću tih postupaka i mjera ne mogu smanjiti na prihvatljivu razinu, pri uporabi dodataka i premiksa potrebno je nositi odgovarajuću osobnu zaštitnu opremu.

11. rujna 2027.

3b504

Manganov kelat iz hidrata aminokiselina

Sastav dodatka

Kompleks mangana i aminokiselina u kojem su mangan i aminokiseline dobiveni iz sojinih bjelančevina kelirani su koordinatnim kovalentnim vezama, kao prašak, s najmanjom dopuštenom količinom mangana od 8 %.

Karakteristike aktivne tvari

Kemijska formula: Mn(x)1–3 · nH2O, x = anion bilo koje aminokiseline dobivene iz kiselinom hidroliziranih sojinih bjelančevina;

Najviše 10 % molekula koje premašuju 1 500  Da.

Analitičke metode  (1)

Za kvantifikaciju količine aminokiselina u dodatku hrani za životinje:

ionsko-izmjenjivačka kromatografija u kombinaciji s derivatizacijom ninhidrina nakon kolone i fotometrijskom detekcijom (Uredba (EZ) br. 152/2009, Prilog III., F);

Za kvantifikaciju ukupnog mangana u dodatku hrani za životinje i premiksima:

atomska apsorpcijska spektrometrija, AAS (EN ISO 6869) ili

atomska emisijska spektrometrija s induktivno spregnutom plazmom, ICP-AES (EN 15510) ili

induktivno vezana plazma – atomska emisijska spektrometrija nakon digestije pod tlakom, ICP-AES (CEN/TS 15621);

Za kvantifikaciju ukupnog mangana u krmivima i krmnim smjesama:

atomska apsorpcijska spektrometrija, AAS (Uredba (EZ) br. 152/2009, Prilog IV.-C) ili

atomska apsorpcijska spektrometrija, AAS (EN ISO 6869) ili

atomska emisijska spektrometrija s induktivno spregnutom plazmom, ICP-AES (EN 15510) ili

induktivno vezana plazma – atomska emisijska spektrometrija nakon digestije pod tlakom, ICP-AES (CEN/TS 15621).

Sve životinjske vrste

Ribe: 100 (ukupno)

Ostale vrste: 150 (ukupno)

1.

Dodatak se u hranu za životinje unosi u obliku premiksa.

2.

Manganov kelat iz hidrata aminokiselina može se staviti na tržište i upotrebljavati kao dodatak koji sadržava pripravak.

3.

Za korisnike dodatka i premiksa subjekti koji posluju hranom za životinje dužni su utvrditi operativne postupke i odgovarajuće organizacijske mjere za uklanjanje mogućih opasnosti od udisanja, doticaja s kožom ili očima, posebno zbog sadržaja teških metala uključujući nikal. Ako se opasnosti s pomoću tih postupaka i mjera ne mogu smanjiti na prihvatljivu razinu, pri uporabi dodataka i premiksa potrebno je nositi odgovarajuću osobnu zaštitnu opremu.

11. rujna 2027.

3b505

Manganov kelat iz hidrolizata bjelančevina

Sastav dodatka

Manganov kelat iz hidrolizata bjelančevina, kao prašak, s najmanjom dopuštenom količinom mangana od 10 %.

Najmanje 50 % keliranog mangana.

Karakteristike aktivne tvari

Kemijska formula: Mn(x)1–3 · nH2O, x = anion hidrolizata bjelančevina koji sadržava bilo koju aminokiselinu iz hidrolizata sojinih bjelančevina.

Analitičke metode  (1)

Za kvantifikaciju količine hidrolizata bjelančevina u dodatku hrani za životinje:

ionsko-izmjenjivačka kromatografija u kombinaciji s derivatizacijom ninhidrina nakon kolone i fotometrijskom detekcijom (Uredba (EZ) br. 152/2009, Prilog III., F);

Za određivanje količine keliranog mangana u dodatku hrani za životinje:

Fourierova transformacijska infracrvena (FTIR) spektroskopija, nakon koje slijede multivarijacijske regresijske metode.

Za kvantifikaciju ukupnog mangana u dodatku hrani za životinje i premiksima:

atomska apsorpcijska spektrometrija, AAS (EN ISO 6869) ili

atomska emisijska spektrometrija s induktivno spregnutom plazmom, ICP-AES (EN 15510) ili

induktivno vezana plazma – atomska emisijska spektrometrija nakon digestije pod tlakom, ICP-AES (CEN/TS 15621);

Za kvantifikaciju ukupnog mangana u krmivima i krmnim smjesama:

atomska apsorpcijska spektrometrija, AAS (Uredba (EZ) br. 152/2009, Prilog IV.-C) ili

atomska apsorpcijska spektrometrija, AAS (EN ISO 6869) ili

atomska emisijska spektrometrija s induktivno spregnutom plazmom, ICP-AES (EN 15510) ili

induktivno vezana plazma – atomska emisijska spektrometrija nakon digestije pod tlakom, ICP-AES (CEN/TS 15621).

Sve životinjske vrste

Ribe: 100 (ukupno)

Ostale vrste: 150 (ukupno)

1.

Dodatak se u hranu za životinje unosi u obliku premiksa.

2.

Manganov kelat iz hidrolizata bjelančevina može se staviti na tržište i upotrebljavati kao dodatak koji sadržava pripravak.

3.

Za korisnike dodatka i premiksa subjekti koji posluju hranom za životinje dužni su utvrditi operativne postupke i odgovarajuće organizacijske mjere za uklanjanje mogućih opasnosti od udisanja, doticaja s kožom ili očima, posebno zbog sadržaja teških metala uključujući nikal. Ako se opasnosti s pomoću tih postupaka i mjera ne mogu smanjiti na prihvatljivu razinu, pri uporabi dodataka i premiksa potrebno je nositi odgovarajuću osobnu zaštitnu opremu.

11. rujna 2027.

3b506

Manganov kelat glicin hidrata

Sastav dodatka

Manganov kelat glicin hidrata, kao prašak, s najmanjom dopuštenom količinom mangana od 15 %.

Vlaga: najviše 10 %.

Karakteristike aktivne tvari

Kemijska formula: Mn(x)1–3 · nH2O, x = anion glicina.

Analitičke metode  (1)

Za kvantifikaciju količine glicina u dodatku hrani za životinje:

ionsko-izmjenjivačka kromatografija u kombinaciji s derivatizacijom ninhidrina nakon kolone i fotometrijskom detekcijom (Uredba (EZ) br. 152/2009, Prilog III., F);

Za kvantifikaciju ukupnog mangana u dodatku hrani za životinje i premiksima:

atomska apsorpcijska spektrometrija, AAS (EN ISO 6869) ili

atomska emisijska spektrometrija s induktivno spregnutom plazmom, ICP-AES (EN 15510) ili

induktivno vezana plazma – atomska emisijska spektrometrija nakon digestije pod tlakom, ICP-AES (CEN/TS 15621);

Za kvantifikaciju ukupnog mangana u krmivima i krmnim smjesama:

atomska apsorpcijska spektrometrija, AAS (Uredba (EZ) br. 152/2009, Prilog IV.-C) ili

atomska apsorpcijska spektrometrija, AAS (EN ISO 6869) ili

atomska emisijska spektrometrija s induktivno spregnutom plazmom, ICP-AES (EN 15510) ili

induktivno vezana plazma – atomska emisijska spektrometrija nakon digestije pod tlakom, ICP-AES (CEN/TS 15621).

Sve životinjske vrste

Ribe: 100 (ukupno)

Ostale vrste: 150 (ukupno)

1.

Dodatak se u hranu za životinje unosi u obliku premiksa.

2.

Manganov kelat glicin hidrata može se staviti na tržište i upotrebljavati kao dodatak koji sadržava pripravak.

3.

Za korisnike dodatka i premiksa subjekti koji posluju hranom za životinje dužni su utvrditi operativne postupke i odgovarajuće organizacijske mjere za uklanjanje mogućih opasnosti od udisanja, doticaja s kožom ili očima, posebno zbog sadržaja teških metala uključujući nikal. Ako se opasnosti s pomoću tih postupaka i mjera ne mogu smanjiti na prihvatljivu razinu, pri uporabi dodataka i premiksa potrebno je nositi odgovarajuću osobnu zaštitnu opremu.

11. rujna 2027.

3b507

Dimanganov klorid trihidroksid

Sastav dodatka

Granulirani prašak s najmanjom dopuštenom količinom mangana od 44 % i najvećom dopuštenom količinom manganova oksida od 7 %

Karakteristike aktivne tvari

Dimanganov klorid trihidroksid

Kemijska formula: Mn2(OH)3Cl

CAS broj: 39438-40-9

Analitičke metode  (1)

Za utvrđivanje kristalografske značajke dodatka hrani za životinje:

rendgenska difrakcija;

Za kvantifikaciju klora u dodatku hrani za životinje:

Titracija – Uredba (EZ) br. 152/2009;

Za kvantifikaciju ukupnog mangana u dodatku hrani za životinje i premiksima:

atomska apsorpcijska spektrometrija, AAS (EN ISO 6869) ili

atomska emisijska spektrometrija s induktivno spregnutom plazmom, ICP-AES (EN 15510) ili

induktivno vezana plazma – atomska emisijska spektrometrija nakon digestije pod tlakom, ICP-AES (CEN/TS 15621);

Za kvantifikaciju ukupnog mangana u krmivima i krmnim smjesama:

atomska apsorpcijska spektrometrija, AAS (Uredba (EZ) br. 152/2009, Prilog IV.-C) ili

atomska apsorpcijska spektrometrija, AAS (EN ISO 6869) ili

atomska emisijska spektrometrija s induktivno spregnutom plazmom, ICP-AES (EN 15510) ili

induktivno vezana plazma – atomska emisijska spektrometrija nakon digestije pod tlakom, ICP-AES (CEN/TS 15621).

Sve životinjske vrste

Ribe: 100 (ukupno)

Ostale vrste: 150 (ukupno)

1.

Dodatak se u hranu za životinje unosi u obliku premiksa.

2.

Dimanganov klorid trihidroksid može se staviti na tržište i upotrebljavati kao dodatak koji sadržava pripravak.

3.

Za korisnike dodatka i premiksa subjekti koji posluju hranom za životinje dužni su utvrditi operativne postupke i odgovarajuće organizacijske mjere za uklanjanje mogućih opasnosti od udisanja, doticaja s kožom ili očima, posebno zbog sadržaja teških metala uključujući nikal. Ako se opasnosti s pomoću tih postupaka i mjera ne mogu smanjiti na prihvatljivu razinu, pri uporabi dodataka i premiksa potrebno je nositi odgovarajuću osobnu zaštitnu opremu.

11. rujna 2027.


(1)  Podaci o analitičkim metodama dostupni su na sljedećoj adresi referentnog laboratorija: https://ec.europa.eu/jrc/eurl/feed-additives/evaluation-reports.

(2)  Uredba Komisije (EZ) br. 152/2009 od 27. siječnja 2009. o utvrđivanju metoda uzorkovanja i analize za službenu kontrolu hrane za životinje (SL L 54, 26.2.2009., str. 1.).


22.8.2017   

HR

Službeni list Europske unije

L 216/15


PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2017/1491

оd 21. kolovoza 2017.

o produljenju odobrenja aktivne tvari 2,4-DB u skladu s Uredbom (EZ) br. 1107/2009 Europskog parlamenta i Vijeća o stavljanju na tržište sredstava za zaštitu bilja i o izmjeni Priloga Provedbenoj uredbi Komisije (EU) br. 540/2011

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EZ) br. 1107/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 21. listopada 2009. o stavljanju na tržište sredstava za zaštitu bilja i stavljanju izvan snage direktiva Vijeća 79/117/EEZ i 91/414/EEZ (1), a posebno njezin članak 20. stavak 1.,

budući da:

(1)

Direktivom Komisije 2003/31/EZ (2) 2,4-DB uvršten je u Prilog I. Direktivi Vijeća 91/414/EEZ (3) kao aktivna tvar.

(2)

Aktivne tvari uvrštene u Prilog I. Direktivi 91/414/EEZ smatraju se odobrenima u skladu s Uredbom (EZ) br. 1107/2009 te su uvrštene u dio A Priloga Provedbenoj uredbi Komisije (EU) br. 540/2011 (4).

(3)

Odobrenje aktivne tvari 2,4-DB, kako je navedena u dijelu A Priloga Provedbenoj uredbi (EU) br. 540/2011, istječe 31. listopada 2017.

(4)

Zahtjev za produljenje odobrenja aktivne tvari 2,4-DB podnesen je u skladu s člankom 1. Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 844/2012 (5) u roku predviđenom tim člankom.

(5)

Podnositelj zahtjeva dostavio je dopunsku dokumentaciju u skladu sa zahtjevima iz članka 6. Provedbene uredbe (EU) br. 844/2012. Država članica izvjestiteljica utvrdila je da je zahtjev potpun.

(6)

Država članica izvjestiteljica nakon savjetovanja s državom članicom suizvjestiteljicom pripremila je izvješće o ocjeni produljenja i dostavila ga 3. lipnja 2015. Europskoj agenciji za sigurnost hrane (dalje u tekstu: „Agencija”) i Komisiji.

(7)

Agencija je izvješće o ocjeni produljenja dostavila na podnošenje primjedbi podnositelju zahtjeva i državama članicama te je primljene primjedbe proslijedila Komisiji. Agencija je usto sažetak dopunske dokumentacije učinila dostupnim javnosti.

(8)

Agencija je 13. svibnja 2016. Komisiji dostavila zaključak (6) o tome može li se pretpostaviti da aktivna tvar 2,4-DB ispunjava mjerila za odobravanje iz članka 4. Uredbe (EZ) br. 1107/2009. Komisija je 18. svibnja 2017. Stalnom odboru za bilje, životinje, hranu i hranu za životinje dostavila nacrt izvješća o produljenju za aktivnu tvar 2,4-DB.

(9)

Podnositelju zahtjeva omogućeno je podnošenje primjedbi na nacrt izvješća o produljenju.

(10)

Za jednu ili više reprezentativnih uporaba najmanje jednog sredstva za zaštitu bilja koje sadržava aktivnu tvar 2,4-DB utvrđeno je da su mjerila za odobravanje predviđena člankom 4. Uredbe (EZ) br. 1107/2009 ispunjena. Stoga je primjereno produljiti odobrenje za aktivnu tvar 2,4-DB.

(11)

Procjena rizika za produljenje odobrenja aktivne tvari 2,4-DB temelji se na ograničenom broju reprezentativnih uporaba, no time se ne ograničavaju uporabe za koje se mogu odobriti sredstva za zaštitu bilja koja sadržavaju aktivnu tvar 2,4-DB. Stoga je primjereno ukinuti ograničenje za uporabu te tvari isključivo kao herbicida.

(12)

Provedbenu uredbu (EU) br. 540/2011 trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti.

(13)

Provedbenom uredbom Komisije (EU) 2016/950 (7) rok valjanosti odobrenja za aktivnu tvar 2,4-DB produljen je do 31. listopada 2017. kako bi se postupak produljenja mogao završiti prije isteka roka valjanosti odobrenja te tvari.

(14)

Mjere predviđene ovom Uredbom u skladu su s mišljenjem Stalnog odbora za bilje, životinje, hranu i hranu za životinje,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Produljenje odobrenja aktivne tvari

Odobrenje aktivne tvari 2,4-DB produljuje se kako je utvrđeno u Prilogu I.

Članak 2.

Izmjene Provedbene uredbe (EU) br. 540/2011

Prilog Provedbenoj uredbi (EU) br. 540/2011 mijenja se u skladu s Prilogom II. ovoj Uredbi.

Članak 3.

Stupanje na snagu i datum primjene

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Primjenjuje se od 1. studenoga 2017.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 21. kolovoza 2017.

Za Komisiju

Predsjednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  SL L 309, 24.11.2009., str. 1.

(2)  Direktiva Komisije 2003/31/EZ od 11. travnja 2003. o izmjeni Direktive Vijeća 91/414/EEZ radi uvrštavanja aktivnih tvari 2,4-DB, beta-ciflutrin, ciflutrin, iprodion, linuron, maleinski hidrazid i pendimetalin (SL L 101, 23.4.2003., str. 3.).

(3)  Direktiva Vijeća 91/414/EEZ od 15. srpnja 1991. o stavljanju sredstava za zaštitu bilja na tržište (SL L 230, 19.8.1991., str. 1.).

(4)  Provedbena uredba Komisije (EU) br. 540/2011 od 25. svibnja 2011. o provedbi Uredbe (EZ) br. 1107/2009 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu popisa odobrenih aktivnih tvari (SL L 153, 11.6.2011., str. 1.).

(5)  Provedbena uredba Komisije (EU) br. 844/2012 od 18. rujna 2012. o određivanju odredaba potrebnih za provedbu postupka obnavljanja odobrenja za aktivne tvari, kako je predviđeno Uredbom (EZ) br. 1107/2009 Europskog parlamenta i Vijeća o stavljanju na tržište sredstava za zaštitu bilja (SL L 252, 19.9.2012., str. 26.).

(6)  EFSA (Europska agencija za sigurnost hrane), 2016. Zaključak o stručnom pregledu procjene rizika od pesticida s aktivnom tvari 2,4-DB. EFSA Journal 2016.; 14(5):4500. Dostupno na internetu: www.efsa.europa.eu.

(7)  Provedbena uredba Komisije (EU) 2016/950 оd 15. lipnja 2016. o izmjeni Provedbene uredbe (EU) br. 540/2011 u pogledu produljenja roka valjanosti odobrenja aktivnih tvari 2,4-DB, beta-ciflutrin, karfentrazon etil, Coniothyrium minitans soj CON/M/91-08 (DSM 9660), ciazofamid, deltametrin, dimetenamid-P, etofumesat, fenamidon, flufenacet, flurtamon, foramsulfuron, fostiazat, imazamoks, jodosulfuron, iprodion, izoksaflutol, linuron, malein hidrazid, mezotrion, oksasulfuron, pendimetalin, pikoksistrobin, siltiofam i trifloksistrobin (SL L 159, 16.6.2016., str. 3.).


PRILOG I.

Uobičajeni naziv, identifikacijski brojevi

Kemijski naziv prema IUPAC-u

Čistoća (1)

Datum odobrenja

Prestanak odobrenja

Posebne odredbe

2,4-DB

CAS br. 94-82-6

CIPAC br. 83

4-(2,4-diklorfenoksi) maslačna kiselina

≥ 940 g/kg

Nečistoće:

slobodni fenoli (izraženi kao 2,4-diklorfenol (2,4-DCP)): najviše 15 g/kg.

Dibenzo-p-dioksini i poliklorirani dibenzofurani (ekvivalenti toksičnosti TCDD (TEQ)): najviše 0,01 mg/kg.

1. studenoga 2017.

31. listopada 2032.

Za provedbu jedinstvenih načela iz članka 29. stavka 6. Uredbe (EZ) br. 1107/2009 moraju se uzeti u obzir zaključci izvješća o pregledu za 2,4-DB, a posebno njegovi dodaci I. i II.

U toj ukupnoj ocjeni države članice moraju obratiti posebnu pozornost na sljedeće:

zaštitu korisnika sredstava i radnika,

zaštitu potrošača od proizvoda životinjskog podrijetla,

zaštitu divljih sisavaca,

zaštitu organizama u tlu koji ne pripadaju ciljanoj skupini,

zaštitu vodenih organizama,

zaštitu kopnenog bilja koje ne pripada ciljnoj skupini.

Uvjeti uporabe prema potrebi uključuju mjere za smanjenje rizika.


(1)  Dodatni podaci o identifikaciji i specifikaciji aktivne tvari dostupni su u izvješću o pregledu.


PRILOG II.

Prilog Provedbenoj uredbi (EU) br. 540/2011 mijenja se kako slijedi:

1.

U dijelu A briše se unos 47. za 2,4-DB.

2.

U dijelu B dodaje se sljedeći unos:

Broj

Uobičajeni naziv, identifikacijski brojevi

Kemijski naziv prema IUPAC-u

Čistoća (1)

Datum odobrenja

Prestanak odobrenja

Posebne odredbe

„116

2,4-DB

CAS br. 94-82-6

CIPAC br. 83

4-(2,4-diklorfenoksi) maslačna kiselina

≥ 940 g/kg

Nečistoće:

slobodni fenoli (izraženi kao 2,4-diklorfenol (2,4-DCP)): najviše 15 g/kg.

Dibenzo-p-dioksini i poliklorirani dibenzofurani (ekvivalenti toksičnosti TCDD (TEQ)): najviše 0,01 mg/kg.

1. studenoga 2017.

31. listopada 2032.

Za provedbu jedinstvenih načela iz članka 29. stavka 6. Uredbe (EZ) br. 1107/2009 moraju se uzeti u obzir zaključci izvješća o pregledu za 2,4-DB, a posebno njegovi dodaci I. i II.

U toj ukupnoj ocjeni države članice moraju obratiti posebnu pozornost na sljedeće:

zaštitu korisnika sredstava i radnika,

zaštitu potrošača od proizvoda životinjskog podrijetla,

zaštitu divljih sisavaca,

zaštitu organizama u tlu koji ne pripadaju ciljanoj skupini,

zaštitu vodenih organizama,

zaštitu kopnenog bilja koje ne pripada ciljnoj skupini.

Uvjeti uporabe prema potrebi uključuju mjere za smanjenje rizika.”


(1)  Dodatni podaci o identifikaciji i specifikaciji aktivne tvari dostupni su u izvješću o pregledu.


22.8.2017   

HR

Službeni list Europske unije

L 216/19


PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2017/1492

оd 21. kolovoza 2017.

o odobrenju kolekalciferola kao dodatka hrani za sve životinjske vrste

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EZ) br. 1831/2003 Europskog parlamenta i Vijeća od 22. rujna 2003. o dodacima hrani za životinje (1), a posebno njezin članak 9. stavak 2.,

budući da:

(1)

Uredbom (EZ) br. 1831/2003 predviđeno je odobravanje dodataka hrani za životinje te osnove i postupci za izdavanje odobrenja. Člankom 10. te uredbe predviđena je ponovna procjena dodataka odobrenih u skladu s Direktivom Vijeća 70/524/EEZ (2).

(2)

Kolekalciferol je Direktivom 70/524/EEZ odobren bez vremenskog ograničenja kao dodatak hrani za sve životinjske vrste. Taj je dodatak nakon toga uvršten u Registar dodataka hrani za životinje kao postojeći proizvod, u skladu s člankom 10. stavkom 1. Uredbe (EZ) br. 1831/2003.

(3)

U skladu s člankom 10. stavkom 2. Uredbe (EZ) br. 1831/2003 u vezi s njezinim člankom 7. podnesena su tri zahtjeva za ponovnu procjenu kolekalciferola kao dodatka hrani za sve životinjske vrste te, u skladu s člankom 7. te Uredbe, za novu uporabu u vodi za piće. Podnositelji zahtjeva zatražili su da se taj dodatak razvrsta u kategoriju dodataka „nutritivni dodaci”. Uz navedene zahtjeve priložene su pojedinosti i dokumenti propisani člankom 7. stavkom 3. Uredbe (EZ) br. 1831/2003.

(4)

Europska agencija za sigurnost hrane (dalje u tekstu: „Agencija”) u svojim je mišljenjima od 13. studenoga 2012. (3), 20. lipnja 2013. (4), 30. siječnja 2014. (5) i 25. siječnja 2017. (6) zaključila da kolekalciferol u predloženim uvjetima uporabe u hrani za životinje nema negativan učinak na zdravlje životinja, zdravlje ljudi ili na okoliš. Nadalje, Agencija je zaključila da je kolekalciferol učinkovit izvor vitamina D3.

(5)

Agencija je u svojim mišljenjima zaključila da se nekim oblicima vitamina D3 radnici udisanjem mogu izložiti visokim razinama vitamina D3 . Udisanje vitamina D3 vrlo je toksično, a izlaganje prašini štetno. Stoga je potrebno poduzeti odgovarajuće zaštitne mjere. Agencija smatra da ne postoji potreba za posebnim zahtjevima za praćenje nakon stavljanja na tržište. Agencija je potvrdila i izvješće o metodi analize dodataka hrani za životinje koje je dostavio referentni laboratorij osnovan Uredbom (EZ) br. 1831/2003.

(6)

Ocjenom kolekalciferola utvrđeno je da su uvjeti za odobrenje predviđeni člankom 5. Uredbe (EZ) br. 1831/2003 ispunjeni, osim za vodu za piće. U skladu s tim treba odobriti uporabu te tvari u hrani za životinje kako je navedeno u Prilogu ovoj Uredbi. Potrebno je utvrditi najveće dopuštene količine kolekalciferola. Kolekalciferol ne bi se trebao primjenjivati putem vode za piće jer bi se dodatnim putem primjene povećao rizik za potrošače i životinje. Stoga je odobrenje kolekalciferola kao nutritivnog dodatka koji pripada funkcionalnoj skupini „vitamini, provitamini i kemijski točno definirane tvari sličnog učinka” potrebno odbiti u pogledu primjene u vodi. Ta se zabrana ne primjenjuje kada se ta tvar koristi u krmnim smjesama koje se naknadno daju putem vode.

(7)

Budući da ne postoje sigurnosni razlozi zbog kojih bi izmjene uvjeta izdavanja odobrenja kolekalciferola bilo potrebno odmah primjenjivati, primjereno je zainteresiranim stranama omogućiti prijelazno razdoblje kako bi se pripremile za ispunjavanje novih zahtjeva koji proizlaze iz odobrenja.

(8)

Mjere predviđene ovom Uredbom u skladu su s mišljenjem Stalnog odbora za bilje, životinje, hranu i hranu za životinje,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Odobrenje

Tvar navedena u Prilogu, koja pripada kategoriji dodataka „nutritivni dodaci” i funkcionalnoj skupini „vitamini, provitamini i kemijski točno definirane tvari sličnog učinka”, odobrava se kao dodatak hrani za životinje pod uvjetima utvrđenima u tom Prilogu.

Članak 2.

Odbijanje odobrenja

Odbija se odobrenje kolekalciferola kao nutritivnog dodatka koji pripada funkcionalnoj skupini „vitamini, provitamini i kemijski točno definirane tvari sličnog učinka” za primjenu u vodi za piće.

Članak 3.

Prijelazne mjere

1.   Tvar navedena u Prilogu i premiksi koji tu tvar sadržavaju, a koji su proizvedeni i označeni prije 11. ožujka 2018. u skladu s pravilima primjenjivima prije 11. rujna 2017., mogu se nastaviti stavljati na tržište i upotrebljavati dok se ne potroše postojeće zalihe.

2.   Krmne smjese i krmiva koji sadržavaju tvar navedenu u Prilogu, a koji su proizvedeni i označeni prije 11. rujna 2018. u skladu s pravilima primjenjivima prije 11. rujna 2017., mogu se nastaviti stavljati na tržište i upotrebljavati dok se ne potroše postojeće zalihe ako su namijenjeni životinjama koje služe za proizvodnju hrane.

3.   Krmne smjese i krmiva koji sadržavaju tvar navedenu u Prilogu, a koji su proizvedeni i označeni prije 11. rujna 2019. u skladu s pravilima primjenjivima prije 11. rujna 2017., mogu se nastaviti stavljati na tržište i upotrebljavati dok se ne potroše postojeće zalihe ako su namijenjeni životinjama koje ne služe za proizvodnju hrane.

Članak 4.

Stupanje na snagu

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 21. kolovoza 2017.

Za Komisiju

Predsjednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  SL L 268, 18.10.2003., str. 29.

(2)  Direktiva Vijeća 70/524/EEZ od 23. studenoga 1970. o dodacima hrani za životinje (SL L 270, 14.12.1970., str. 1.).

(3)  EFSA Journal 2012;10(12):2968.

(4)  EFSA Journal 2013;11(7):3289.

(5)  EFSA Journal 2014;12(2):3568.

(6)  EFSA Journal 2017;15(3):4713.


PRILOG

Identifikacijski broj dodatka hrani za životinje

Naziv nositelja odobrenja

Dodatak hrani za životinje

Sastav, kemijska formula, opis, analitička metoda

Vrsta ili kategorija životinje

Najviša dob

Najmanja dopuštena količina

Najveća dopuštena količina

Ostale odredbe

Datum isteka valjanosti odobrenja

IU ili mg kolekalciferola (1)/kg potpune krmne smjese s udjelom vlage od 12 %.

Kategorija nutritivnih dodataka. Funkcionalna skupina: Vitamini, provitamini i kemijski točno definirane tvari sličnog učinka

3a671

„Kolekalciferol” ili „vitamin D3

Sastav dodatka hrani za životinje

kolekalciferol

Karakteristike aktivne tvari

kolekalciferol

C27H44O

CAS broj: 67-97-0

Kolekalciferol u krutom obliku ili smoli, proizveden kemijskom sintezom.

Kriteriji čistoće:

Min. 80 % (kolekalciferol i prekolekalciferol) i maks. 7 % tahisterol.

Metoda analize  (2)

Za određivanje vitamina D3 u dodatku hrani za životinje: Tekućinska kromatografija visoke učinkovitosti s UV detektorom (HPLC-UV, 254 nm) – Europska farmakopejska metoda 01/2008:0574,0575,0598.

Za određivanje vitamina D3 u premiksima: Tekućinska kromatografija visoke učinkovitosti s UV detektorom na 265 nm (HPLC-UV)- VDLUFA 1997, Methodenbuch, metoda 13.8.1.

Za određivanje vitamina D3 u hrani za životinje:

Tekućinska kromatografija visoke učinkovitosti s UV detektorom na 265 nm (HPLC-UV)- VDLUFA 1997, Methodenbuch, metoda 13.8.1; ili

Tekućinska kromatografija visoke učinkovitosti s reverznom fazom s UV detektorom na 265 nm (RP-HPLC-UV), EN 12821.

Za određivanje vitamina D3 u vodi: Tekućinska kromatografija visoke učinkovitosti s reverznom fazom s UV detektorom na 265 nm (RP-HPLC-UV), EN 12821.

Svinje

 

 

2 000 IU

0,05 mg

1.

Vitamin D3 može se staviti na tržište i upotrebljavati kao dodatak u obliku pripravka.

2.

Dodatak se u hranu za životinje unosi u obliku premiksa.

3.

U uputama za uporabu dodataka i premiksa navode se uvjeti skladištenja i trajanja.

4.

Najveća dopuštena količina mješavine 25-hidroksikolekalciferola s kolekalciferolom po kg potpune krmne smjese:

≤ 0,125 mg (1) (jednakovrijedno 5 000  IU vitamina D3) za piliće i purane za tov,

≤ 0,080 mg za ostalu perad,

≤ 0,050 mg za svinje.

5.

Istovremena primjena s vitaminom D2 nije dopuštena.

6.

Za korisnike dodatka i premiksa subjekti koji posluju s hranom dužni su utvrditi operativne postupke i organizacijske mjere za sprečavanje vrlo štetnih učinaka vitamina D3 udisanjem. Ako se rizici povezani s tim vrlo štetnim učincima ne mogu otkloniti ili svesti na najmanju moguću mjeru, pri uporabi dodatka hrani za životinje i premiksa potrebno je nositi odgovarajuću osobnu zaštitnu opremu, uključujući zaštitu za dišne organe.

11. rujna 2027.

Mliječni nadomjesci za prasad

 

 

10 000 IU

0,25 mg

Goveda

 

 

4 000 IU

0,1 mg

Mliječni nadomjesci za telad

 

 

10 000 IU

0,25 mg

Ovce

 

 

4 000 IU

0,1 mg

Pilići za tov

 

 

5 000 IU

0,125 mg

Purani

 

 

5 000 IU

0,125 mg

Ostala perad

 

 

3 200 IU

0,080 mg

Kopitari

 

 

4 000 IU

0,1 mg

Ribe

 

 

3 000 IU

0,075 mg

Ostale vrste

 

 

2 000 IU

0,05 mg


(1)  40 IU kolekalciferola = 0,001 mg kolekalciferola.

(2)  Podaci o analitičkim metodama dostupni su na sljedećoj adresi referentnog laboratorija: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports


ODLUKE

22.8.2017   

HR

Službeni list Europske unije

L 216/23


ODLUKA EUROPSKE SREDIŠNJE BANKE (EU) 2017/1493

od 3. kolovoza 2017.

o izmjeni Odluke ESB/2014/29 o dostavi nadzornih podataka Europskoj središnjoj banci, o kojima nadzirani subjekti izvješćuju nacionalna nadležna tijela sukladno Provedbenoj uredbi Komisije (EU) br. 680/2014 (ESB/2017/23)

UPRAVNO VIJEĆE EUROPSKE SREDIŠNJE BANKE,

uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EU) br. 1024/2013 od 15. listopada 2013. o dodjeli određenih zadaća Europskoj središnjoj banci u vezi s politikama bonitetnog nadzora kreditnih institucija (1), a posebno njezin članak 6. stavak 2.,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 468/2014 Europske središnje banke od 16. travnja 2014. o uspostavljanju okvira za suradnju unutar jedinstvenog nadzornog mehanizma između Europske središnje banke i nacionalnih nadležnih tijela te s nacionalnim imenovanim tijelima (Okvirna uredba o SSM-u) (ESB/2014/17) (2), a posebno njezin članak 21. i članak 140. stavak 4.,

uzimajući u obzir prijedlog Nadzornog odbora,

budući da:

(1)

Odluka ESB/2014/29 (3) određuje pravila o dostavi nadzornih podataka Europskoj središnjoj banci, o kojima nadzirani subjekti izvješćuju nacionalna nadležna tijela sukladno Provedbenoj uredbi Komisije (EU) br. 680/2014 (4).

(2)

Europska komisija je 14. rujna 2016. donijela Provedbenu uredbu Komisije (EU) 2016/2070 (5), kojom se utvrđuju izvještajni zahtjevi za institucije kojima je odobreno korištenje unutarnjih pristupa za izračun iznosa izloženosti ponderiranih rizikom ili kapitalnih zahtjeva, osim za operativni rizik. Te institucije dužne su izvijestiti o rezultatima izračuna njihovih unutarnjih pristupa za izloženosti ili pozicije koje su uključene u referentnim portfeljima Europskog nadzornog tijela za bankarstvo.

(3)

Odluka ESB/2014/29 trebala bi obuhvaćati podatke o kojima izvješćuju nadzirani subjekti na temelju Provedbene uredbe (EU) 2016/2070.

(4)

Odluku ESB/2014/29 trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti,

DONIJELO JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Izmjene

Odluka ESB/2014/29 mijenja se kako slijedi:

1.

Naslov se zamjenjuje sljedećim:

„Odluka Europske središnje banke od 2. srpnja 2014. o dostavi nadzornih podataka Europskoj središnjoj banci, o kojima nadzirani subjekti izvješćuju nacionalna nadležna tijela sukladno provedbenim uredbama Komisije (EU) br. 680/2014 i (EU) 2016/2070 (ESB/2014/29) (2014/477/EU)”.

2.

Članak 1. zamjenjuje se sljedećim:

„Članak 1.

Područje primjene

Sukladno članku 21. Okvirne uredbe o SSM-u, ova Odluka utvrđuje postupke koji se odnose na dostavu podataka ESB-u, o kojima nadzirani subjekti izvješćuju nacionalna nadležna tijela sukladno Provedbenoj uredbi (EU) br. 680/2014 i Provedbenoj uredbi Komisije (EU) 2016/2070 (*1).

(*1)  Provedbena uredba Komisije (EU) 2016/2070 od 14. rujna 2016. o provedbenim tehničkim standardima za predloške, definicije i informatička rješenja kojima se institucije koriste pri izvješćivanju Europskog nadzornog tijela za bankarstvo i nadležnih tijela u skladu s člankom 78. stavkom 2. Direktive 2013/36/EU Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 328, 2.12.2016., str. 1.).”"

3.

Članak 3. zamjenjuje se sljedećim:

„Članak 3.

Datumi za dostavu podataka

1.   Nacionalna nadležna tijela dostavljaju ESB-u podatke navedene u članku 1., a koje su im dostavili nadzirani subjekti na sljedeće datume za dostavu podataka:

1.

do 12 sati prema srednjoeuropskom vremenu (SEV) (*2) desetog radnog dana nakon odgovarajućih datuma dostave podataka koji su navedeni u Provedbenoj uredbi (EU) br. 680/2014 i u članku 4. Provedbene uredbe (EU) 2016/2070 u odnosu na:

(a)

značajne nadzirane subjekte koji izvješćuju na najvišoj razini konsolidacije unutar država članica sudionica;

(b)

značajne nadzirane subjekte koji nisu dio nadzirane grupe;

(c)

nadzirane subjekte koji su razvrstani kao značajni u skladu s kriterijem tri najznačajnije kreditne institucije u njihovoj državi članici i koji izvješćuju na konsolidiranoj osnovi ili na pojedinačnoj osnovi, ako nemaju obvezu izvješćivanja na konsolidiranoj osnovi;

(d)

ostale nadzirane subjekte koji izvješćuju na konsolidiranoj osnovi ili na pojedinačnoj osnovi, ako nemaju obvezu izvješćivanja na konsolidiranoj osnovi, a koji se nalaze na popisu institucija koje izvješćuju Europsko nadzorno tijelo za bankarstvo (EBA) u skladu s člankom 2. Odluke EBA/DC/2015/130 Europskog nadzornog tijela za bankarstvo (*3) i člankom 2. Odluke EBA/DC/2016/156 Europskog nadzornog tijela za bankarstvo (*4);

2.

do kraja poslovanja 25. radnog dana nakon odgovarajućih datuma dostave podataka koji su navedeni u Provedbenoj uredbi (EU) br. 680/2014 i u članku 4. Provedbene uredbe (EU) 2016/2070 u odnosu na:

(a)

značajne nadzirane subjekte koji izvješćuju na konsolidiranoj i potkonsolidiranoj osnovi, osim ako ovi podaci nisu dostavljeni u skladu s točkom 1.;

(b)

značajne nadzirane subjekte koji su dio nadzirane grupe koji izvješćuju na pojedinačnoj osnovi, osim ako ovi podaci nisu dostavljeni u skladu s točkom 1.;

(c)

manje značajne nadzirane subjekte koji izvješćuju na najvišoj razini konsolidacije unutar država članica sudionica, osim ako ovi podaci nisu dostavljeni u skladu s točkom 1.;

(d)

manje značajne nadzirane subjekte koji nisu dio nadzirane grupe, osim ako ovi podaci nisu dostavljeni u skladu s točkom 1.;

4.

do kraja poslovanja 35. radnog dana nakon odgovarajućih datuma dostave podataka koji su navedeni u Provedbenoj uredbi (EU) br. 680/2014 i u članku 4. Provedbene uredbe (EU) 2016/2070 u odnosu na:

(a)

manje značajne nadzirane subjekte koji izvješćuju na konsolidiranoj i potkonsolidiranoj osnovi, osim ako ovi podaci nisu dostavljeni u skladu s točkama 1. i 2.;

(b)

manje značajne nadzirane subjekte koji su dio nadzirane grupe koji izvješćuju na pojedinačnoj osnovi, osim ako ovi podaci nisu dostavljeni u skladu s točkom 1.

2.   Odstupajući od stavka 1., nacionalna nadležna tijela podnose ESB-u podatke navedene u članku 5. Provedbene uredbe (EU) 2016/2070 do sljedećih datuma dostave podataka:

1.

do 12 sati prema srednjoeuropskom vremenu (SEV) desetog radnog dana nakon 11. studenoga svake kalendarske godine u odnosu na:

(a)

značajne nadzirane subjekte koji izvješćuju na najvišoj razini konsolidacije unutar država članica sudionica;

(b)

značajne nadzirane subjekte koji nisu dio nadzirane grupe;

(c)

nadzirane subjekte koji su razvrstani kao značajni u skladu s kriterijem tri najznačajnije kreditne institucije u njihovoj državi članici i koji izvješćuju na konsolidiranoj osnovi ili na pojedinačnoj osnovi, ako nemaju obvezu izvješćivanja na konsolidiranoj osnovi;

(d)

ostale nadzirane subjekte koji izvješćuju na konsolidiranoj osnovi ili na pojedinačnoj osnovi, ako nemaju obvezu izvješćivanja na konsolidiranoj osnovi, koji se nalaze na popisu institucija koje izvješćuju EBA-u u skladu s člankom 2. Odluke EBA/DC/2016/156;

2.

do kraja poslovanja 25. radnog dana nakon 11. studenoga svake kalendarske godine u odnosu na:

(a)

značajne nadzirane subjekte koji izvješćuju na konsolidiranoj i potkonsolidiranoj osnovi, osim ako ovi podaci nisu dostavljeni u skladu s točkom 1.;

(b)

značajne nadzirane subjekte koji su dio nadzirane grupe koji izvješćuju na pojedinačnoj osnovi, osim ako ovi podaci nisu dostavljeni u skladu s točkom 1.;

(c)

manje značajne nadzirane subjekte koji izvješćuju na najvišoj razini konsolidacije unutar država članica sudionica, osim ako ovi podaci nisu dostavljeni u skladu s točkom 1.;

(d)

manje značajne nadzirane subjekte koji nisu dio nadzirane grupe, osim ako ovi podaci nisu dostavljeni u skladu s točkom 1.;

3.

do kraja poslovanja 35. radnog dana nakon 11. studenoga svake kalendarske godine u odnosu na:

(a)

manje značajne nadzirane subjekte koji izvješćuju na konsolidiranoj i potkonsolidiranoj osnovi, osim ako ovi podaci nisu dostavljeni u skladu s točkama 1. i 2.;

(b)

manje značajne nadzirane subjekte koji su dio nadzirane grupe koji izvješćuju na pojedinačnoj osnovi, osim ako ovi podaci nisu dostavljeni u skladu s točkom 1.;

(*2)  SEV uzima u obzir prelazak na srednjoeuropsko ljetno vrijeme."

(*3)  Odluka EBA/DC/2015/130 Europskog nadzornog tijela za bankarstvo od 23. rujna 2015. o izvješćivanju EBA-e od strane nadležnih tijela. Dostupno na internetskim stranicama EBA-e, www.eba.europa.eu."

(*4)  Odluka EBA/DC/2016/156 Europskog nadzornog tijela za bankarstvo od 31. svibnja 2016. o podacima za nadzorno ocjenjivanje. Dostupno na internetskim stranicama EBA-e, www.eba.europa.eu.”"

4.

U članku 4., stavak 1. zamjenjuje se sljedećim:

„1.   Nacionalna nadležna tijela prate i ocjenjuju kvalitetu i pouzdanost podataka koji se stavljaju na raspolaganje ESB-u. Nacionalna nadležna tijela dužna su primjenjivati odgovarajuća pravila provjere valjanosti koja EBA uspostavlja i vodi te koja je EBA objavila. Nacionalna nadležna tijela također primjenjuju dodatne kontrole kvalitete podataka koje je utvrdio ESB u suradnji s nacionalnim nadležnim tijelima.”

5.

U članku 6., stavak 1. zamjenjuje se sljedećim:

„1.   Nacionalna nadležna tijela dostavljaju podatke utvrđene u ovoj Odluci pomoću odgovarajućeg obrasca s točkama podataka i klasifikacije eXtensible Business Reporting Language koje EBA uspostavlja, održava i objavljuje.”

6.

Umeće se sljedeći članak 7.a:

„Članak 7.a.

Prvo izvješćivanje nakon stupanja na snagu Odluke Europske središnje banke (EU) 2017/1493 (ESB/2017/23)

1.   Nacionalna nadležna tijela dostavljaju podatke o kojima su izvještena sukladno Provedbenoj uredbi (EU) 2016/2070 u skladu s Odlukom (EU) 2017/1493 Europske središnje banke (ESB/2017/23) (*5) počevši s prvim datumima dostave podataka koji nastupe nakon stupanja na snagu te Odluke.

2.   Nacionalna nadležna tijela dostavljaju podatke o kojima su izvještena sukladno Provedbenoj uredbi (EU) br. 680/2014 od strane institucija koje se nalaze na popisu institucija koje izvješćuju EBA-u u skladu s člankom 2. Odluke EBA/DC/2016/156 u skladu s člankom 3. stavkom 1. točkom 1.d, počevši s prvim datumima dostave podataka koji nastupe nakon stupanja na snagu Odluke (EU) 2017/1493 (ESB/2017/23).

(*5)  Odluka (EU) 2017/1493 Europske središnje banke od 3. kolovoza 2017. o izmjeni Odluke ESB/2014/29 o dostavi nadzornih podataka Europskoj središnjoj banci, o kojima nadzirani subjekti izvješćuju nacionalna nadležna tijela sukladno Provedbenoj uredbi Komisije (EU) br. 680/2014 (ESB/2017/23) (SL L 216, 22.8.2017., str. 23.).”"

Članak 2.

Stupanje na snagu

Ova Odluka stupa na snagu na dan kada su o njoj obaviješteni adresati.

Članak 3.

Adresati

Ova je odluka upućena nacionalnim nadležnim tijelima država članica sudionica.

Sastavljeno u Frankfurtu na Majni 3. kolovoza 2017.

Predsjednik ESB-a

Mario DRAGHI


(1)  SL L 287, 29.10.2013., str. 63.

(2)  SL L 141, 14.5.2014., str. 1.

(3)  Odluka ESB/2014/29 od 2. srpnja 2014. o dostavi nadzornih podataka Europskoj središnjoj banci, o kojima nadzirani subjekti izvješćuju nacionalna nadležna tijela sukladno Provedbenoj uredbi Komisije (EU) br. 680/2014 (SL L 214, 19.7.2014., str. 34.).

(4)  Provedbena uredba Komisije (EU) br. 680/2014 od 16. travnja 2014. o utvrđivanju provedbenih tehničkih standarda o nadzornom izvješćivanju institucija u skladu s Uredbom (EU) br. 575/2013 Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 191, 28.6.2014., str. 1.).

(5)  Provedbena uredba Komisije (EU) 2016/2070 od 14. rujna 2016. o provedbenim tehničkim standardima za predloške, definicije i informatička rješenja kojima se institucije koriste pri izvješćivanju Europskog nadzornog tijela za bankarstvo i nadležnih tijela u skladu s člankom 78. stavkom 2. Direktive 2013/36/EU Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 328, 2.12.2016., str. 1.).