ISSN 1977-0847

Službeni list

Europske unije

L 182

European flag  

Hrvatsko izdanje

Zakonodavstvo

Godište 60.
13. srpnja 2017.


Sadržaj

 

II.   Nezakonodavni akti

Stranica

 

 

UREDBE

 

*

Delegirana uredba Komisije (EU) 2017/1259 оd 19. lipnja 2017. o zamjeni priloga I., II., III. i IV. Uredbi (EZ) br. 861/2007 Europskog parlamenta i Vijeća o uvođenju europskog postupka za sporove male vrijednosti

1

 

*

Delegirana uredba Komisije (EU) 2017/1260 оd 19. lipnja 2017. o zamjeni Priloga I. Uredbi (EZ) br. 1896/2006 Europskog parlamenta i Vijeća o uvođenju postupka za europski platni nalog

20

 

*

Uredba Komisije (EU) 2017/1261 оd 12. srpnja 2017. o izmjeni Uredbe (EU) br. 142/2011 u pogledu alternativne metode prerade određenih topljenih masti ( 1 )

31

 

*

Uredba Komisije (EU) 2017/1262 оd 12. srpnja 2017. o izmjeni Uredbe (EU) br. 142/2011 u pogledu uporabe gnoja životinja iz uzgoja kao goriva u postrojenjima za izgaranje ( 1 )

34

 

*

Provedbena uredba Komisije (EU) 2017/1263 оd 12. srpnja 2017. o ažuriranju popisa invazivnih stranih vrsta koje izazivaju zabrinutost u Uniji utvrđenog Provedbenom uredbom (EU) 2016/1141 u skladu s Uredbom (EU) br. 1143/2014 Europskog parlamenta i Vijeća

37

 

 

Provedbena uredba Komisije (EU) 2017/1264 оd 12. srpnja 2017. o utvrđivanju koeficijenta dodjele koji se primjenjuje na količine obuhvaćene zahtjevima za uvozne dozvole podnesenima od 30. lipnja do 7. srpnja 2017. u okviru carinske kvote koja je Uredbom (EZ) br. 969/2006 otvorena za kukuruz

40

 

 

ODLUKE

 

*

Provedbena odluka Komisije (EU) 2017/1265 оd 11. srpnja 2017. o izmjeni Priloga Provedbenoj odluci 2014/709/EU o mjerama kontrole zdravlja životinja u pogledu afričke svinjske kuge u određenim državama članicama (priopćeno pod brojem C(2017) 4686)  ( 1 )

42

 


 

(1)   Tekst značajan za EGP.

HR

Akti čiji su naslovi tiskani običnim slovima su oni koji se odnose na svakodnevno upravljanje poljoprivrednim pitanjima, a općenito vrijede ograničeno razdoblje.

Naslovi svih drugih akata tiskani su masnim slovima, a prethodi im zvjezdica.


II. Nezakonodavni akti

UREDBE

13.7.2017   

HR

Službeni list Europske unije

L 182/1


DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2017/1259

оd 19. lipnja 2017.

o zamjeni priloga I., II., III. i IV. Uredbi (EZ) br. 861/2007 Europskog parlamenta i Vijeća o uvođenju europskog postupka za sporove male vrijednosti

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EZ) br. 861/2007 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. srpnja 2007. o uvođenju europskog postupka za sporove male vrijednosti (1), a posebno njezin članak 26.,

budući da:

(1)

U prilozima Uredbi (EZ) br. 861/2007 utvrđuju se obrasci za olakšavanje njezine primjene.

(2)

Uredba (EZ) br. 861/2007 izmijenjena je Uredbom (EU) 2015/2421 Europskog parlamenta i Vijeća (2). Izmjene europskog postupka za sporove male vrijednosti trebale bi se odraziti u obrascima u prilozima. Radi jasnoće primjereno je priloge zamijeniti u cijelosti.

(3)

Budući da će se izmjene Uredbe (EZ) br. 861/2007 početi primjenjivati 14. srpnja 2017., ova bi Uredba trebala stupiti na snagu 14. srpnja 2017.

(4)

U skladu s člankom 3. i člankom 4.a stavkom 1. Protokola br. 21 o stajalištu Ujedinjene Kraljevine i Irske s obzirom na područje slobode, sigurnosti i pravde, priloženog Ugovoru o Europskoj uniji i Ugovoru o funkcioniranju Europske unije, Ujedinjena Kraljevina i Irska priopćile su svoju želju da sudjeluju u donošenju i primjeni Uredbe (EZ) br. 861/2007 i Uredbe (EU) 2015/2421 te ih stoga obvezuje i ova Uredba.

(5)

U skladu s člancima 1. i 2. Protokola br. 22 o stajalištu Danske, priloženog Ugovoru o Europskoj uniji i Ugovoru o funkcioniranju Europske unije, Danska ne sudjeluje u donošenju ove Uredbe te ona za nju nije obvezujuća niti se na nju primjenjuje.

(6)

Stoga je potrebno zamijeniti priloge od I. do IV. Uredbi (EZ) br. 861/2007,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Prilozi I., II., III. i IV. Uredbi (EZ) br. 861/2007 zamjenjuju se tekstom u Prilogu ovoj Uredbi.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu 14. srpnja 2017.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u državama članicama u skladu s Ugovorima.

Sastavljeno u Bruxellesu 19. lipnja 2017.

Za Komisiju

Predsjednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  SL L 199, 31.7.2007., str. 1.

(2)  Uredba (EU) 2015/2421 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. prosinca 2015. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 861/2007 o uvođenju europskog postupka za sporove male vrijednosti i Uredbe (EZ) br. 1896/2006 o uvođenju postupka za europski platni nalog (SL L 341, 24.12.2015., str. 1.).


PRILOG

PRILOG I.

Image Tekst slike Image Tekst slike Image Tekst slike Image Tekst slike Image Tekst slike Image Tekst slike Image Tekst slike Image Tekst slike Image Tekst slike Image Tekst slike

PRILOG II.

Image Tekst slike Image Tekst slike

PRILOG III.

Image Tekst slike Image Tekst slike Image Tekst slike

PRILOG IV.

Image Tekst slike Image Tekst slike

13.7.2017   

HR

Službeni list Europske unije

L 182/20


DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2017/1260

оd 19. lipnja 2017.

o zamjeni Priloga I. Uredbi (EZ) br. 1896/2006 Europskog parlamenta i Vijeća o uvođenju postupka za europski platni nalog

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EZ) br. 1896/2006 Europskog parlamenta i Vijeća od 12. prosinca 2006. o uvođenju postupka za europski platni nalog (1), a posebno njezin članak 30.,

budući da:

(1)

U prilozima Uredbi (EZ) br. 1896/2006 utvrđuju se obrasci koje je potrebno upotrebljavati kako bi se olakšala njezina primjena.

(2)

Uredba (EZ) br. 1896/2006 izmijenjena je Uredbom (EU) 2015/2421 Europskog parlamenta i Vijeća (2) s učinkom od 14. srpnja 2017. Od datuma osporavanja europskog platnog naloga tužitelj može zahtijevati da se postupak nastavi u skladu s pravilima europskog postupka za sporove male vrijednosti utvrđenima u Uredbi (EZ) br. 861/2007 Europskog parlamenta i Vijeća (3). U Dodatku 2. i povezanim smjernicama iz Priloga I. takva bi se mogućnost trebala uzeti u obzir. Radi jasnoće primjereno je zamijeniti cijeli Prilog I.

(3)

Budući da će se izmjene Uredbe (EZ) br. 1896/2006 primjenjivati od 14. srpnja 2017., ova Uredba trebala bi stupiti na snagu 14. srpnja 2017.

(4)

U skladu s člankom 3. i člankom 4.a stavkom 1. Protokola br. 21 o stajalištu Ujedinjene Kraljevine i Irske u vezi s područjem slobode, sigurnosti i pravde, koji je priložen Ugovoru o Europskoj uniji i Ugovoru o funkcioniranju Europske unije, Ujedinjena Kraljevina i Irska priopćile su svoju želju da sudjeluju u donošenju i primjeni Uredbe (EZ) br. 1896/2006 i Uredbe (EU) 2015/2421 te ih stoga obvezuje i ova Uredba.

(5)

U skladu s člancima 1. i 2. Protokola br. 22 o stajalištu Danske, koji je priložen Ugovoru o Europskoj uniji i Ugovoru o funkcioniranju Europske unije, Danska ne sudjeluje u donošenju ove Uredbe te ona za nju nije obvezujuća niti se na nju primjenjuje.

(6)

Stoga je nužno zamijeniti Prilog I. Uredbi (EZ) br. 1896/2006,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Prilog I. Uredbi (EZ) br. 1896/2006 zamjenjuje se tekstom iz Priloga ovoj Uredbi.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu 14. srpnja 2017.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u državama članicama u skladu s Ugovorima.

Sastavljeno u Bruxellesu 19. lipnja 2017.

Za Komisiju

Predsjednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  SL L 399, 30.12.2006., str. 1.

(2)  Uredba (EU) 2015/2421 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. prosinca 2015. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 861/2007 o uvođenju europskog postupka za sporove male vrijednosti i Uredbe (EZ) br. 1896/2006 o uvođenju postupka za europski platni nalog (SL L 341, 24.12.2015., str. 1.).

(3)  Uredba (EZ) br. 861/2007 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. srpnja 2007. o uvođenju europskog postupka za sporove male vrijednosti (SL L 199, 31.7.2007., str. 1.).


PRILOG

PRILOG I.

Image Tekst slike Image Tekst slike Image Tekst slike Image Tekst slike Image Tekst slike Image Tekst slike Image Tekst slike Image Tekst slike Image Tekst slike

13.7.2017   

HR

Službeni list Europske unije

L 182/31


UREDBA KOMISIJE (EU) 2017/1261

оd 12. srpnja 2017.

o izmjeni Uredbe (EU) br. 142/2011 u pogledu alternativne metode prerade određenih topljenih masti

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EZ) br. 1069/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 21. listopada 2009. o utvrđivanju zdravstvenih pravila za nusproizvode životinjskog podrijetla i od njih dobivene proizvode koji nisu namijenjeni prehrani ljudi te o stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 1774/2002 (1), a posebno njezin članak 20. stavak 11. točku (a),

budući da:

(1)

Uredbom Komisije (EU) br. 142/2011 (2) utvrđena su pravila za provedbu Uredbe (EZ) br. 1069/2009, uključujući postupke za uvođenje alternativne metode prerade.

(2)

Na temelju zahtjeva finskog nadležnog tijela za odobrenje alternativne metode uporabe ili odlaganja nusproizvodâ životinjskog podrijetla ili od njih dobivenih proizvodâ kako je navedeno u članku 20. Uredbe (EZ) br. 1069/2009, Europska agencija za sigurnost hrane (EFSA) objavila je znanstveno mišljenje o uporabi neprekidnog višestupanjskog katalitičkog hidrotretiranja pri preradi topljene životinjske masti (kategorija 1) (3). Ta se metoda može upotrebljavati za proizvodnju obnovljivog dizela, obnovljivog kerozina, obnovljivog propana i obnovljivog benzina. EFSA je ocijenila da je ta metoda sigurna alternativna metoda za preradu topljenih masti kategorije 1 i ti proizvodi mogu se smatrati završnom točkom u proizvodnom lancu.

(3)

Prilog IV. Uredbi (EU) br. 142/2011 trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti.

(4)

Proizvodi dobiveni preradom materijala kategorije 1 i 2 moraju biti trajno označeni kako bi se osigurala sljedivost i spriječio njihov ulazak u prehrambeni lanac i lanac hrane za životinje. U Prilogu VIII. Uredbi (EU) br. 142/2011 utvrđeni su zahtjevi u pogledu označivanja tih dobivenih proizvoda. Međutim, u skladu s Prilogom VIII. poglavljem V. točkom 3 podtočkom (e) te uredbe, označivanje nije potrebno za obnovljiva goriva navedena u Prilogu IV. poglavlju IV. odjeljku 2. točki J te uredbe.

(5)

Budući da se višestupanjskim katalitičkim hidrotretiranjem pri preradi topljene životinjske masti (kategorija 1) rizici za zdravlje životinja i ljudi smanjuju jednako učinkovito kao i metodom iz Priloga IV. poglavlja IV. odjeljka 2. točke J Uredbe (EU) br. 142/2011, i višestupanjsko katalitičko hidrotretiranje trebalo bi izuzeti iz zahtjeva za označivanje dodavanjem upućivanja na tu metodu u Prilogu VIII. poglavlju V. točki 3 podtočki (e) te uredbe.

(6)

Prilog VIII. Uredbi (EU) br. 142/2011 trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti.

(7)

Mjere predviđene ovom Uredbom u skladu su s mišljenjem Stalnog odbora za bilje, životinje, hranu i hranu za životinje,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

U članku 3. Uredbe (EU) br. 142/2011 dodaje se sljedeća točka (k):

„(k)

obnovljivi dizel, obnovljivi kerozin, obnovljivi propan i obnovljivi benzin koji ispunjavaju posebne zahtjeve za proizvode dobivene višestupanjskim katalitičkim hidrotretiranjem za proizvodnju obnovljivih goriva utvrđene u Prilogu IV. poglavlju IV. odjeljku 3. točki 2. podtočki (f).”

Članak 2.

Prilozi IV. i VIII. Uredbi (EU) br. 142/2011 mijenjaju se u skladu s tekstom iz Priloga ovoj Uredbi.

Članak 3.

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 12. srpnja 2017.

Za Komisiju

Predsjednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  SL L 300, 14.11.2009., str. 1.

(2)  Uredba Komisije (EU) br. 142/2011 od 25. veljače 2011. o provedbi Uredbe (EZ) br. 1069/2009 Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju zdravstvenih pravila za nusproizvode životinjskog podrijetla i od njih dobivene proizvode koji nisu namijenjeni prehrani ljudi i o provedbi Direktive Vijeća 97/78/EZ u pogledu određenih uzoraka i predmeta koji su oslobođeni veterinarskih pregleda na granici na temelju te Direktive (SL L 54, 26.2.2011., str. 1.).

(3)  EFSA Journal 2015.; 13(11):4307.


PRILOG

Prilozi IV. i VIII. Uredbi (EU) br. 142/2011 mijenjaju se kako slijedi:

1.

U Prilogu IV. poglavlje IV. mijenja se kako slijedi:

(a)

u odjeljku 1. točki 1 podtočka (d) zamjenjuje se sljedećim:

„(d)

obnovljiva goriva proizvedena od topljenih masti koje su dobivene od materijala kategorije 1 i 2, u skladu s točkama J i L.”

(b)

U odjeljku 2. dodaje se sljedeća točka L:

„L.   Višestruko katalitičko hidrotretiranje za proizvodnju obnovljivih goriva

1.   Ulazni materijali

Za ovaj postupak mogu se upotrebljavati sljedeći materijali:

(a)

topljene masti dobivene od materijala kategorije 1, koje su obrađene metodom prerade 1 (sterilizacija pod tlakom);

(b)

topljene masti i riblje ulje koji ispunjavaju standarde iz točke J podtočke 1. podtočke (a) ovog odjeljka.

2.   Metoda prerade

(a)

Topljena mast mora se podvrgnuti predobradi koja se sastoji barem od bijeljenja ulaznog materijala, uključujući topljene masti, kiselinom u prisutnosti gline za bijeljenje, nakon čega slijedi uklanjanje upotrijebljene gline za bijeljenje i netopivih nečistoća filtriranjem.

Prije te obrade topljena mast može biti degumirana, s pomoću kiseline i/ili kaustične otopine, kako bi se iz topljene masti uklonile nečistoće formiranjem gume koja se potom odvoji centrifugiranjem.

(b)

Materijali se nakon predobrade moraju podvrgnuti postupku hidrotretiranja koji se sastoji od tri koraka: katalitičkog hidrotretiranja, stripiranja i izomerizacije.

Materijali moraju biti podvrgnuti tlaku od najmanje 30 bara na temperaturi od najmanje 265 °C u trajanju od najmanje 20 minuta.”

(c)

U odjeljku 3. točki 2. dodaje se sljedeća točka (f):

„(f)

Višestruko katalitičko hidrotretiranje za proizvodnju obnovljivih goriva može biti:

i.

u slučaju obnovljivog dizela, obnovljivog kerozina, obnovljivog propana i obnovljivog benzina kao rezultata postupka, upotrijebljeno kao gorivo bez ograničenja u skladu s ovom Uredbom (završna točka);

ii.

u slučaju preostalog taloga gume i preostale upotrijebljene gline za bijeljenje iz postupka predobrade iz odjeljka 2. točke L podtočke 2. podtočke (a):

odloženo u skladu s člankom 12. točkama (a) ili (b) Uredbe (EZ) br. 1069/2009,

odloženo zakopavanjem na odobrenom odlagalištu,

pretvoreno u bioplin uz uvjet da se ostaci digestije iz pretvorbe u bioplin zbrinu spaljivanjem, suspaljivanjem ili zakopavanjem na odobrenom odlagalištu,

upotrijebljeno u tehničke svrhe iz članka 36. točke (a) podtočke i. Uredbe (EZ) br. 1069/2009.”

2.

U Prilogu VIII. poglavlju V. točki 3 podtočka (e) zamjenjuje se sljedećim:

„(e)

obnovljiva goriva proizvedena od topljenih masti koje su dobivene od materijala kategorije 1 i 2, u skladu s Prilogom IV. poglavljem IV. odjeljkom 2. točkama J i L.”


13.7.2017   

HR

Službeni list Europske unije

L 182/34


UREDBA KOMISIJE (EU) 2017/1262

оd 12. srpnja 2017.

o izmjeni Uredbe (EU) br. 142/2011 u pogledu uporabe gnoja životinja iz uzgoja kao goriva u postrojenjima za izgaranje

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EZ) br. 1069/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 21. listopada 2009. o utvrđivanju zdravstvenih pravila za nusproizvode životinjskog podrijetla i od njih dobivene proizvode koji nisu namijenjeni prehrani ljudi te o stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 1774/2002 (Uredba o nusproizvodima životinjskog podrijetla) (1), a posebno njezin članak 15. stavak 1. točku (e) i članak 27. točku i.,

budući da:

(1)

Uredbom Komisije (EU) br. 142/2011 (2) utvrđuju se pravila o provedbi Uredbe (EZ) br. 1069/2009, uključujući parametre za odlaganje nusproizvoda životinjskog podrijetla i sigurnu obradu, pretvorbu ili preradu nusproizvoda životinjskog podrijetla u od njih dobivene proizvode.

(2)

U skladu s Uredbom (EZ) br. 1069/2009 izgaranje, kako je definirano u točki 41. Priloga I. Uredbi (EU) br. 142/2011, jedan je od postupaka odlaganja nusproizvoda životinjskog podrijetla, uključujući gnoj.

(3)

U članku 6. Uredbe (EU) br. 142/2011 određuju se pravila za odobrenje postrojenja za izgaranje u kojima se kao gorivo upotrebljavaju nusproizvodi životinjskog podrijetla. Njegov stavak 8. trebalo bi na odgovarajući način izmijeniti kako bi se u obzir uzela uporaba gnoja životinja iz uzgoja kao gorivo.

(4)

Gnoj životinja iz uzgoja može biti održiv izvor goriva za izgaranje ako je postupak izgaranja u skladu s posebnim zahtjevima u cilju učinkovitog smanjenja štetnih učinaka njegove uporabe kao goriva na zdravlje životinja, javno zdravlje i okoliš. Uredbom Komisije (EU) br. 592/2014 (3) uvedeni su zahtjevi za uporabu gnoja peradi kao goriva u postrojenjima za izgaranje. Njome se utvrđuju opći zahtjevi za sva postrojenja u kojima se kao gorivo upotrebljavaju nusproizvodi životinjskog podrijetla ili od njih dobiveni proizvodi te posebni zahtjevi po vrstama goriva i vrstama postrojenja za izgaranje. I gnoj životinja iz uzgoja svih vrsta osim peradi sada se može upotrebljavati kao gorivo u postrojenjima za izgaranje ukupne nazivne ulazne toplinske snage koja ne prelazi 50 MW uz iste uvjete utvrđene za izgaranje gnoja peradi, uključujući ograničenja emisije i zahtjeve za praćenje.

(5)

Subjekti u poslovanju s postrojenjima za izgaranje u kojima se kao gorivo upotrebljava gnoj životinja iz uzgoja trebali bi poduzeti potrebne higijenske mjere za sprječavanje širenja mogućih patogenih organizama. Takva bi postrojenja u tom pogledu trebala ispunjavati opće zahtjeve za uporabu nusproizvoda životinjskog podrijetla i od njih dobivenih proizvoda kao goriva utvrđene u poglavlju IV. Priloga III. Uredbi (EU) br. 142/2011 i posebne zahtjeve za određene vrste postrojenja i goriva koja se mogu upotrebljavati za izgaranje koje je potrebno odrediti u ovoj Uredbi.

(6)

Izgaranjem gnoja biljojeda zbog njegova sastava proizvode se veće emisije čestica nego izgaranjem gnoja peradi. Kako bi se riješio taj problem, ovom bi se Uredbom trebale odrediti fleksibilnije granične vrijednosti emisije čestica za vrlo mala postrojenja za izgaranje kako bi im se omogućilo odlaganje gnoja koji inače ne bi bilo moguće odložiti kao gorivo za izgaranje.

(7)

Slično tome, ovom Uredbom trebalo bi se nadležnim tijelima omogućiti da postojećim postrojenjima za izgaranje odobre prijelazno razdoblje za ispunjavanje zahtjeva o kontroliranom zagrijavanju plina, uz uvjet da te emisije ne predstavljaju rizike za javno zdravlje i zdravlje životinja ili za okoliš. Propisima o nusproizvodima životinjskog podrijetla države članice ne sprečava se u primjeni odgovarajućih pravila za izračun graničnih vrijednosti emisije utvrđenih propisima u području okoliša kada se gnoj životinja iz uzgoja izlaže izgaranju zajedno s ostalim gorivima ili otpadom.

(8)

Prilogom XVI. Uredbi (EU) br. 142/2011 određuju se posebni zahtjevi za službene kontrole. Nakon što se ovom Uredbom uvedu zahtjevi za izgaranje gnoja životinja iz uzgoja kao goriva, ti bi se posebni zahtjevi trebali primjenjivati i na taj postupak.

(9)

Priloge III. i XVI. Uredbi (EU) br. 142/2011 trebalo bi na odgovarajući način izmijeniti.

(10)

Mjere predviđene ovom Uredbom u skladu su s mišljenjem Stalnog odbora za bilje, životinje, hranu i hranu za životinje,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

U Uredbi (EU) br. 142/2011 u članku 6. stavak 8. zamjenjuje se sljedećim:

„8.   Za uporabu gnoja životinja iz uzgoja kao goriva za izgaranje kako je utvrđeno u poglavlju V. Priloga III. primjenjuju se sljedeća pravila uz ona navedena u stavku 7. ovog članka:

(a)

zahtjev za odobrenje koji subjekt dostavi nadležnom tijelu u skladu s člankom 24. stavkom 1. točkom (d) Uredbe (EZ) br. 1069/2009 mora sadržavati dokaze, koje je potvrdilo nadležno tijelo ili stručna organizacija koju su ovlastila nadležna tijela države članice, da postrojenje za izgaranje u kojem se kao gorivo upotrebljava gnoj životinja iz uzgoja u potpunosti ispunjava zahtjeve navedene u poglavlju V. točkama B.3., B.4. i B.5. Priloga III. ovoj Uredbi, ne dovodeći u pitanje mogućnost da nadležna tijela države članice odobre odstupanje u pogledu ispunjavanja određenih odredbi u skladu s poglavljem V. točkom C.4. Priloga III.;

(b)

postupak odobravanja predviđen u članku 44. Uredbe (EZ) br. 1069/2009 ne smatra se završenim dok nadležno tijelo ili stručna organizacija koju je ovlastilo to nadležno tijelo ne provede barem dvije uzastopne provjere, od kojih jedna od njih mora biti nenajavljena, tijekom prvih šest mjeseci rada postrojenja za izgaranje, uključujući potrebna mjerenja temperature i emisije. Nakon što se rezultatima tih provjera dokaže usklađenost sa zahtjevima utvrđenima u točkama B.3., B.4. i B.5. i, kada je primjenjivo, s poglavljem V. točkom C.4. Priloga III. ovoj Uredbi, može se dodijeliti trajno odobrenje.”

Članak 2.

Prilozi III. i XVI. Uredbi (EU) br. 142/2011 izmjenjuju se u skladu s tekstom iz Priloga ovoj Uredbi.

Članak 3.

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 12. srpnja 2017.

Za Komisiju

Predsjednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  SL L 300, 14.11.2009., str. 1.

(2)  Uredba Komisije (EU) br. 142/2011 od 25. veljače 2011. o provedbi Uredbe (EZ) br. 1069/2009 Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju zdravstvenih pravila za nusproizvode životinjskog podrijetla i od njih dobivene proizvode koji nisu namijenjeni prehrani ljudi i o provedbi Direktive Vijeća 97/78/EZ u pogledu određenih uzoraka i predmeta koji su oslobođeni veterinarskih pregleda na granici na temelju te Direktive (SL L 54, 26.2.2011., str. 1.).

(3)  Uredba Komisije (EU) br. 592/2014 оd 3. lipnja 2014. o izmjeni Uredbe (EU) br. 142/2011 u pogledu uporabe nusproizvoda životinjskog podrijetla i od njih dobivenih proizvoda kao goriva u postrojenjima za izgaranje (SL L 165, 4.6.2014., str. 33.).


PRILOG

Prilozi III. i XVI. Uredbi (EU) br. 142/2011 mijenjaju se kako slijedi:

1.

U Prilog III. poglavlje V. dodaje se sljedeća točka C:

„C.   Postrojenja za izgaranje u kojima se kao gorivo za izgaranje upotrebljava gnoj svih životinja iz uzgoja osim gnoja peradi utvrđenog u točki B

1.   Vrsta postrojenja:

Postrojenja za izgaranje koja imaju ukupnu nazivnu ulaznu toplinsku snagu koja ne prelazi 50 MW.

2.   Sirovine:

Isključivo gnoj životinja iz uzgoja osim gnoja peradi utvrđenog u točki B, namijenjen uporabi kao gorivo za izgaranje u skladu sa zahtjevima utvrđenima u točki 3.

Izgaranje drugih nusproizvoda životinjskog podrijetla i od njih dobivenih proizvoda nije dopušteno za uporabu kao gorivo u postrojenjima za izgaranje navedenima u točki 1. Gnoj životinja iz uzgoja, osim gnoja peradi utvrđenog u točki B, koji je proizveden izvan gospodarstva ne bi trebao doći u kontakt sa životinjama iz uzgoja.

3.   Metodologija:

Postrojenja za izgaranje u kojima se kao gorivo za izgaranje upotrebljava gnoj svih životinja iz uzgoja osim gnoja peradi utvrđenog u točki B moraju ispunjavati zahtjeve utvrđene u točkama B.3., B.4. i B.5.

4.   Odstupanje i prijelazno razdoblje:

Nadležno tijelo države članice u području zaštite okoliša može:

(a)

odstupajući od točke B.3 (b) ii. postrojenjima za izgaranje koja posluju na datum 2. kolovoza 2017. odobriti dodatno vremensko razdoblje od najviše 6 godina za usklađivanje s poglavljem IV. odjeljkom 2. točkom 2. prvim stavkom Priloga III. ovoj Uredbi;

(b)

odstupajući od točke B.4. odobriti emisije čestica koje ne prelaze 50 mg/m3, uz uvjet da ukupna nazivna ulazna toplinska snaga postrojenjâ za izgaranje ne prelazi 5 MW;

(c)

odstupajući od točke B.3 (b) i. odobriti ručno unošenje konjskog gnoja kao goriva u komoru za izgaranje ako ukupna nazivna ulazna toplinska snaga ne prelazi 0,5 MW.”

2.

Prilog XVI. poglavlje III. odjeljak 12. zamjenjuje se sljedećim:

„Odjeljak 12.

Službene kontrole u pogledu odobrenih postrojenja za izgaranje nusproizvoda životinjskog podrijetla

Nadležno tijelo u odobrenim postrojenjima iz Priloga III. poglavlja V. provodi preglede dokumentacije u skladu s postupcima iz članka 6. stavaka 7. i 8.”


13.7.2017   

HR

Službeni list Europske unije

L 182/37


PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2017/1263

оd 12. srpnja 2017.

o ažuriranju popisa invazivnih stranih vrsta koje izazivaju zabrinutost u Uniji utvrđenog Provedbenom uredbom (EU) 2016/1141 u skladu s Uredbom (EU) br. 1143/2014 Europskog parlamenta i Vijeća

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 1143/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 22. listopada 2014. o sprječavanju i upravljanju unošenja i širenja invazivnih stranih vrsta (1), a posebno njezin članak 4. stavke 1. i 2.,

budući da:

(1)

Provedbenom uredbom Komisije (EU) 2016/1141 (2) utvrđen je popis invazivnih stranih vrsta koje izazivaju zabrinutost u Uniji („Unijin popis”), a taj se popis prema potrebi ažurira u skladu s člankom 4. stavkom 2. Uredbe (EU) br. 1143/2014.

(2)

Komisija je na temelju dostupnih dokaza i procjena rizika provedenih u skladu s člankom 5. stavkom 1. Uredbe (EU) br. 1143/2014 zaključila da su svi kriteriji utvrđeni u članku 4. stavku 3. te Uredbe ispunjeni u pogledu sljedećih invazivnih stranih vrsta: Alopochen aegyptiacus Linnaeus, 1766.; Alternanthera philoxeroides (Mart.) Griseb.; Asclepias syriaca L.; Elodea nuttallii (Planch.) St. John; Gunnera tinctoria (Molina) Mirbel; Heracleum mantegazzianum Sommier i Levier; Impatiens glandulifera Royle; Microstegium vimineum (Trin.) A. Camus; Myriophyllum heterophyllum Michaux; Nyctereutes procyonoides Gray, 1834.; Ondatra zibethicus Linnaeus, 1766.; Pennisetum setaceum (Forssk.) Chiov.

(3)

Komisija je zaključila da su za sve te invazivne strane vrste na odgovarajući način razmotreni svi elementi utvrđeni u članku 4. stavku 6. Uredbe (EU) br. 1143/2014.

(4)

Neke države članice namjeravaju podnijeti zahtjev Komisiji za odobravanje nastavka uzgoja vrste Nyctereutes procyonoides Gray, 1834. na temelju članka 9. Uredbe (EU) br. 1143/2014 zbog navodnog velikog javnog interesa socijalne ili gospodarske prirode. U tom bi kontekstu uvrštenje te vrste na Unijin popis trebalo podlijegati prijelaznom razdoblju kako bi se, prije nego što njezino uvrštavanje na popis stupi na snagu, omogućio dovršetak postupka iz članka 9. te Uredbe.

(5)

Od datuma donošenja Provedbene uredbe (EU) 2016/1141 ažurirane su oznake KN utvrđene Uredbom Vijeća (EEZ) br. 2658/87 (3), a najnovije izmjene utvrđene su Provedbenom uredbom Komisije (EU) 2016/1821 (4). Provedbenu uredbu (EU) 2016/1141 trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti.

(6)

Mjere predviđene ovom Uredbom u skladu su s mišljenjem Odbora za invazivne strane vrste,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Prilog Provedbenoj uredbi (EU) 2016/1141 mijenja se u skladu s Prilogom ovoj Uredbi.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 12. srpnja 2017.

Za Komisiju

Predsjednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  SL L 317, 4.11.2014., str. 35.

(2)  Provedbena uredba Komisije (EU) 2016/1141 od 13. srpnja 2016. o donošenju popisa invazivnih stranih vrsta koje izazivaju zabrinutost u Uniji u skladu s Uredbom (EU) br. 1143/2014 Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 189, 14.7.2016., str. 4.).

(3)  Uredba Vijeća (EEZ) br. 2658/87 od 23. srpnja 1987. o tarifnoj i statističkoj nomenklaturi i o Zajedničkoj carinskoj tarifi (SL L 256, 7.9.1987., str. 1.).

(4)  Provedbena uredba Komisije (EU) 2016/1821 оd 6. listopada 2016. o izmjeni Priloga I. Uredbi Vijeća (EEZ) br. 2658/87 o tarifnoj i statističkoj nomenklaturi i o Zajedničkoj carinskoj tarifi (SL L 294, 28.10.2016., str. 1.).


PRILOG

Prilog Provedbenoj uredbi Komisije (EU) 2016/1141 mijenja se kako slijedi:

1.

U tablicu popisa invazivnih stranih vrsta koje izazivaju zabrinutost u Uniji abecednim se redom dodaju sljedeće vrste:

Vrsta

Oznake KN za žive jedinke

Oznake KN za dijelove koji se mogu razmnožavati

Kategorije povezane robe

(i)

(ii)

(iii)

(iv)

Alopochen aegyptiacus Linnaeus, 1766.

ex ex 0106 39 80

ex 0407 19 90 (oplođena jaja za liježenje)

 

Alternanthera philoxeroides (Mart.) Griseb.

ex ex 0602 90 50

ex 1209 99 99 (sjeme)

12.

Asclepias syriaca L.

ex ex 0602 90 50

ex 1209 99 99 (sjeme)

7.

Elodea nuttallii (Planch.) St. John

ex ex 0602 90 50

ex 1209 99 99 (sjeme)

 

Gunnera tinctoria (Molina) Mirbel

ex ex 0602 90 50

ex 1209 99 99 (sjeme)

 

Heracleum mantegazzianum Sommier i Levier

ex ex 0602 90 50

ex 1209 99 99 (sjeme)

 

Impatiens glandulifera Royle

ex ex 0602 90 50

ex 1209 99 99 (sjeme)

 

Microstegium vimineum (Trin.) A. Camus

ex ex 0602 90 50

ex 1209 99 99 (sjeme)

7., 12.

Myriophyllum heterophyllum Michaux

ex ex 0602 90 50

ex 1209 99 99 (sjeme)

 

Nyctereutes procyonoides Gray, 1834. (*1)

ex ex 0106 19 00

 

Ondatra zibethicus Linnaeus, 1766.

ex ex 0106 19 00

 

Pennisetum setaceum (Forssk.) Chiov.

ex ex 0602 90 50

ex 1209 99 99 (sjeme)

 

2.

U napomenama uz tablicu za stupac iv. dodaje se sljedeća točka:

„12.

ex 2309 90: pripravci za hranjenje ptica”.

3.

U čitavom se Prilogu upućivanja na oznaku KN „0301 99 18” zamjenjuju s „0301 99 17”.

4.

U čitavom se Prilogu upućivanja na oznaku KN „0306 24 80” zamjenjuju s „0306 33 90”.

5.

U čitavom se Prilogu upućivanja na oznaku KN „0306 29 10” zamjenjuju s „0306 39 10”.

6.

U čitavom se Prilogu upućivanja na oznaku KN „0602 90 49” zamjenjuju s „0602 90 46” ili „0602 90 48”.


(*1)  Uvrštenje vrste Nyctereutes procyonoides Gray, 1834. primjenjuje se od 2. veljače 2019.”


13.7.2017   

HR

Službeni list Europske unije

L 182/40


PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2017/1264

оd 12. srpnja 2017.

o utvrđivanju koeficijenta dodjele koji se primjenjuje na količine obuhvaćene zahtjevima za uvozne dozvole podnesenima od 30. lipnja do 7. srpnja 2017. u okviru carinske kvote koja je Uredbom (EZ) br. 969/2006 otvorena za kukuruz

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 1308/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o uspostavljanju zajedničke organizacije tržišta poljoprivrednih proizvoda i stavljanju izvan snage uredbi Vijeća (EEZ) br. 922/72, (EEZ) br. 234/79, (EZ) br. 1037/2001 i (EZ) br. 1234/2007 (1), a posebno njezin članak 188. stavke 1. i 3.,

budući da:

(1)

Uredbom Komisije (EZ) br. 969/2006 (2) otvorena je godišnja uvozna carinska kvota za 277 988 tona kukuruza (redni broj 09.4131).

(2)

Člankom 2. stavkom 1. Uredbe (EZ) br. 969/2006 određena je količina od 138 994 tone za drugo podrazdoblje od 1. srpnja do 31. prosinca 2017.

(3)

Količine obuhvaćene zahtjevima za uvozne dozvole podnesenima od 30. lipnja 2017. od 13.00 sati do 7. srpnja 2017. do 13.00 sati prema briselskom vremenu premašuju raspoložive količine. Stoga je potrebno odrediti u kojoj se mjeri mogu izdavati uvozne dozvole tako da se odredi koeficijent dodjele koji će se primjenjivati na zatražene količine, izračunan u skladu s člankom 7. stavkom 2. Uredbe Komisije (EZ) br. 1301/2006 (3).

(4)

Potrebno je obustaviti izdavanje uvoznih dozvola na temelju Uredbe (EZ) br. 969/2006 za tekuće podrazdoblje kvote.

(5)

Kako bi se osigurala učinkovitost mjere, ova bi Uredba trebala stupiti na snagu na dan objave u Službenom listu Europske unije,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

1.   Količine obuhvaćene zahtjevima za uvozne dozvole u okviru kvote iz članka 2. stavka 1. Uredbe (EZ) br. 969/2006 (redni broj 09.4131), podnesenima od 30. lipnja 2017. od 13.00 sati do 7. srpnja 2017. u 13.00 sati, prema briselskom vremenu, množe se s koeficijentom dodjele od 2,556976 %.

2.   Podnošenje novih zahtjeva za dozvole, u okviru kvote iz članka 2. stavka 1. Uredbe (EZ) br. 969/2006 (redni broj 09.4131) obustavlja se od 7. srpnja 2017. u 13.00 sati prema briselskom vremenu za tekuće podrazdoblje kvote.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu na dan objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 12. srpnja 2017.

Za Komisiju,

u ime predsjednika,

Jerzy PLEWA

Glavni direktor

Glavna uprava za poljoprivredu i ruralni razvoj


(1)  SL L 347, 20.12.2013., str. 671.

(2)  Uredba Komisije (EZ) br. 969/2006 od 29. lipnja 2006. o otvaranju i upravljanju carinskom kvotom Zajednice za uvoz kukuruza iz trećih zemalja (SL L 176, 30.6.2006., str. 44.).

(3)  Uredba Komisije (EZ) br. 1301/2006 od 31. kolovoza 2006. o utvrđivanju zajedničkih pravila za upravljanje uvoznim carinskim kvotama za poljoprivredne proizvode kojima upravlja sustav uvoznih dozvola (SL L 238, 1.9.2006., str. 13.).


ODLUKE

13.7.2017   

HR

Službeni list Europske unije

L 182/42


PROVEDBENA ODLUKA KOMISIJE (EU) 2017/1265

оd 11. srpnja 2017.

o izmjeni Priloga Provedbenoj odluci 2014/709/EU o mjerama kontrole zdravlja životinja u pogledu afričke svinjske kuge u određenim državama članicama

(priopćeno pod brojem C(2017) 4686)

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Direktivu Vijeća 89/662/EEZ od 11. prosinca 1989. o veterinarskim pregledima u trgovini unutar Zajednice s ciljem uspostave unutarnjeg tržišta (1), a posebno njezin članak 9. stavak 4.,

uzimajući u obzir Direktivu Vijeća 90/425/EEZ od 26. lipnja 1990. o veterinarskim i zootehničkim pregledima koji se primjenjuju u trgovini određenim živim životinjama i proizvodima unutar Zajednice s ciljem uspostave unutarnjeg tržišta (2), a posebno njezin članak 10. stavak 4.,

uzimajući u obzir Direktivu Vijeća 2002/99/EZ od 16. prosinca 2002. o utvrđivanju zdravstvenih pravila za životinje kojima se uređuje proizvodnja, prerada, stavljanje u promet i unošenje proizvoda životinjskog podrijetla namijenjenih prehrani ljudi (3), a posebno njezin članak 4. stavak 3.,

budući da:

(1)

Provedbenom odlukom Komisije 2014/709/EU (4) utvrđuju se mjere kontrole zdravlja životinja u pogledu afričke svinjske kuge u određenim državama članicama. U dijelovima I. do IV. Priloga toj provedbenoj odluci utvrđuju se i popisuju određena područja u tim državama članicama razvrstana prema razini rizika s obzirom na epidemiološku situaciju. Taj popis uključuje određena područja u Estoniji, Litvi i Poljskoj.

(2)

U lipnju 2017. zabilježena su dva slučaja izbijanja afričke svinjske kuge kod domaćih svinja u okrugu Parnu u Estoniji i u općini Varena u Litvi, na područjima trenutačno navedenima u dijelu II. Priloga Provedbenoj odluci 2014/709/EU. Ta izbijanja znače povećanje razine rizika koje treba uzeti u obzir.

(3)

U lipnju 2017. zabilježen je jedan slučaj afričke svinjske kuge kod divljih svinja u općini (gmina) Sokółka u Poljskoj, na području trenutačno navedenom u dijelu I. Priloga Provedbenoj odluci 2014/709/EU. Taj slučaj znači povećanje razine rizika koje treba uzeti u obzir.

(4)

U procjeni rizika za zdravlje životinja koji predstavlja nova situacija u pogledu afričke svinjske kuge u Estoniji, Litvi i Poljskoj trebalo bi uzeti u obzir razvoj trenutačne epidemiološke situacije u pogledu afričke svinjske kuge kod zaraženih populacija domaćih i divljih svinja u Uniji. Kako bi se usmjerile mjere kontrole zdravlja životinja predviđene Provedbenom odlukom 2014/709/EU i spriječilo daljnje širenje afričke svinjske kuge, i time spriječilo nepotrebno ometanje trgovine u Uniji te izbjeglo da treće zemlje uvedu neopravdane prepreke trgovini, popis Unije koji sadržava područja obuhvaćena mjerama kontrole zdravlja životinja utvrđen u Prilogu toj provedbenoj odluci trebalo bi izmijeniti kako bi se uzele u obzir promjene epidemiološke situacije u pogledu te bolesti u Estoniji, Litvi i Poljskoj. Stoga bi područja pogođena novim slučajevima izbijanja bolesti u Estoniji i Litvi sada trebala biti navedena u dijelu III. umjesto u dijelu II. tog priloga, a odgovarajuće područje u Poljskoj sada bi trebalo biti navedeno u dijelu II. umjesto u dijelu I. tog priloga.

(5)

Prilog Provedbenoj odluci 2014/709/EU trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti.

(6)

Mjere predviđene ovom Odlukom u skladu su s mišljenjem Stalnog odbora za bilje, životinje, hranu i hranu za životinje,

DONIJELA JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Prilog Provedbenoj odluci 2014/709/EU zamjenjuje se tekstom iz Priloga ovoj Odluci.

Članak 2.

Ova je Odluka upućena državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 11. srpnja 2017.

Za Komisiju

Vytenis ANDRIUKAITIS

Član Komisije


(1)  SL L 395, 30.12.1989., str. 13.

(2)  SL L 224, 18.8.1990., str. 29.

(3)  SL L 18, 23.1.2003., str. 11.

(4)  Provedbena odluka Komisije 2014/709/EU od 9. listopada 2014. o mjerama kontrole zdravlja životinja u pogledu afričke svinjske kuge u određenim državama članicama i o stavljanju izvan snage Provedbene odluke 2014/178/EU (SL L 295, 11.10.2014., str. 63.).


PRILOG

Prilog Provedbenoj odluci 2014/709/EU zamjenjuje se sljedećim:

PRILOG

DIO I.

1.   Estonija

Sljedeća područja u Estoniji:

Hiiu maakond.

2.   Latvija

Sljedeća područja u Latviji:

Aizputes novads,

Alsungas novads,

Auces novads,

Bauskas novada Īslīces, Gailīšu, Brunavas un Ceraukstes pagasts,

Bauskas pilsēta,

Brocēnu novads,

Dobeles novada Zebrenes, Naudītes, Penkules, Auru, Krimūnu un Bērzes pagasti, Jaunbērzes pagasta daļa, kas atrodas uz rietumiem no autoceļa P98, un Dobeles pilsēta,

Jelgavas novada Glūdas, Svētes, Platones, Vircavas, Jaunsvirlaukas, Zaļenieku, Vilces, Lielplatones, Elejas un Sesavas pagasts,

Kandavas novada Vānes un Matkules pagast,

Kuldīgas novads,

Pāvilostas novada Sakas pagasts un Pāvilostas pilsēta,

republikas pilsēta Jelgava,

Rundāles novads,

Saldus novada Ezeres, Jaunauces, Jaunlutriņu, Kursīšu, Lutriņu, Novadnieku, Pampāļu, Rubas, Saldus, Vadakstes, Zaņas, Zirņu, Zvārdes un Šķēdes pagastis, Saldus pilsēta,

Skrundas novads,

Stopiņu novada daļa, kas atrodas uz rietumiem no autoceļa V36, P4 un P5, Acones ielas, Dauguļupes ielas un Dauguļupītes,

Talsu novada Ģibuļu pagasts,

Talsu pilsēta,

Tērvetes novads,

Ventspils novada Jūrkalnes, Ziru, Ugāles, Usmas un Zlēku pagasts.

3.   Litva

Sljedeća područja u Litvi:

Joniškio rajono savivaldybė,

Jurbarko rajono savivaldybė,

Kalvarijos savivaldybė,

Kazlų Rūdos savivaldybė,

Kelmės rajono savivaldybė,

Marijampolės savivaldybė,

Pakruojo rajono savivaldybė,

Panevėžio rajono savivaldybė: Krekenavos seniūnijos dalis į vakarus nuo Nevėžio upės,

Pasvalio rajono savivaldybė: Joniškelio apylinkių, Joniškelio miesto, Namišių, Pasvalio apylinkių, Pumpėnų, Pušaloto, Saločių ir Vaškų seniūnijos,

Radviliškio rajono savivaldybė,

Raseinių rajono savivaldybė,

Šakių rajono savivaldybė,

Šiaulių miesto savivaldybė,

Šiaulių rajono savivaldybė,

Vilkaviškio rajono savivaldybė.

4.   Poljska

Sljedeća područja u Poljskoj:

 

w województwie warmińsko-mazurskim:

gminy Kalinowo, Prostki, Stare Juchy i gmina wiejska Ełk w powiecie ełckim,

gminy Biała Piska, Orzysz, Pisz i Ruciane Nida w powiecie piskim,

gminy Miłki i Wydminy w powiecie giżyckim,

gminy Olecko, Świętajno i Wieliczki w powiecie oleckim.

 

w województwie podlaskim:

gmina Brańsk z miastem Brańsk, gminy Boćki, Rudka, Wyszki, część gminy Bielsk Podlaski położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 19 (w kierunku północnym od miasta Bielsk Podlaski) i przedłużonej przez wschodnią granicę miasta Bielsk Podlaski i drogę nr 66 (w kierunku południowym od miasta Bielsk Podlaski), miasto Bielsk Podlaski, część gminy Orla położona na zachód od drogi nr 66 w powiecie bielskim,

gminy Dąbrowa Białostocka, Kuźnica, Janów, Nowy Dwór, Sidra, Suchowola i Korycin w powiecie sokólskim,

gminy Drohiczyn, Dziadkowice, Grodzisk i Perlejewo w powiecie siemiatyckim,

powiat kolneński,

gminy Juchnowiec Kościelny, Suraż, Turośń Kościelna, Łapy i Poświętne w powiecie białostockim,

powiat zambrowski,

gminy Bakałarzewo, Raczki, Rutka-Tartak, Suwałki i Szypliszki w powiecie suwalskim,

gminy Sokoły, Kulesze Kościelne, Nowe Piekuty, Szepietowo, Klukowo, Ciechanowiec, Wysokie Mazowieckie z miastem Wysokie Mazowieckie, Czyżew w powiecie wysokomazowieckim,

powiat augustowski,

powiat łomżyński,

powiat miejski Białystok,

powiat miejski Łomża,

powiat miejski Suwałki,

powiat sejneński.

 

w województwie mazowieckim:

gminy Bielany, Ceranów, Jabłonna Lacka, Sabnie, Sterdyń, Repki i gmina wiejska Sokołów Podlaski w powiecie sokołowskim,

gminy Domanice, Korczew, Kotuń, Mokobody, Przesmyki, Paprotnia, Skórzec, Suchożebry, Mordy, Siedlce, Wiśniew i Zbuczyn w powiecie siedleckim,

powiat miejski Siedlce,

gminy Rzekuń, Troszyn, Czerwin i Goworowo w powiecie ostrołęckim,

gminy Olszanka i Łosice w powiecie łosickim,

powiat ostrowski,

 

w województwie lubelskim:

gminy Hanna, Wyryki i gmina wiejska Włodawa w powiecie włodawskim,

gminy Kąkolewnica Wschodnia, Komarówka Podlaska, Radzyń Podlaski, Ulan-Majorat i Wohyń w powiecie radzyńskim,

gmina Międzyrzec Podlaski z miastem Międzyrzec Podlaski, gminy Drelów, Rossosz, Sławatycze, Wisznica, Sosnówka, Łomazy i Tuczna w powiecie bialskim,

gmina Trzebieszów i gmina wiejska Łuków w powiecie łukowskim,

gminy Dębowa Kłoda, Jabłoń, Milanów, Parczew, Podedwórze i Siemień w powiecie parczewskim.

DIO II.

1.   Estonija

Sljedeća područja u Estoniji:

Abja vald,

Alatskivi vald,

Elva linn,

Haaslava vald,

Haljala vald,

Halliste vald,

Harju maakond (välja arvatud osa Kuusalu vallast, mis asub lõuna pool maanteest nr 1 (E20), Aegviidu vald ja Anija vald),

Ida-Viru maakond,

Kambja vald,

Karksi vald,

Kihelkonna vald,

Konguta vald,

Kõpu vald,

Kuressaare linn,

Lääne maakond,

Lääne-Saare vald,

Laekvere vald,

Leisi vald,

Luunja vald,

Mäksa vald,

Meeksi vald,

Muhu vald,

Mustjala vald,

Nõo vald,

Orissaare vald,

osa Tamsalu vallast, mis asub kirde pool Tallinna-Tartu raudteest,

Pärnu maakond (välja arvatud Audru ja Tõstamaa vald),

Peipsiääre vald,

Piirissaare vald,

Pöide vald,

Põlva maakond,

Puhja vald,

Rägavere vald,

Rakvere linn,

Rakvere vald,

Rannu vald,

Rapla maakond,

Rõngu vald,

Ruhnu vald,

Salme vald,

Sõmeru vald,

Suure-Jaani vald,

Tähtvere vald,

Tartu linn,

Tartu vald,

Tarvastu vald,

Torgu vald,

Ülenurme vald,

Valga maakond,

Vara vald,

Vihula vald,

Viljandi linn,

Viljandi vald,

Vinni vald,

Viru-Nigula vald,

Võhma linn,

Võnnu vald,

Võru maakond.

2.   Latvija

Sljedeća područja u Latviji:

Ādažu novads,

Aglonas novads,

Aizkraukles novads,

Aknīstes novads,

Alojas novads,

Alūksnes novads,

Amatas novads,

Apes novada Trapenes, Gaujienas un Apes pagasts, Apes pilsēta,

Babītes novads,

Baldones novads,

Baltinavas novads,

Balvu novada Vīksnas, Bērzkalnes, Vectilžas, Lazdulejas, Briežuciema, Tilžas, Bērzpils un Krišjāņu pagasts,

Bauskas novada Mežotnes, Codes, Dāviņu un Vecsaules pagasts,

Beverīnas novads,

Burtnieku novads,

Carnikavas novads,

Cēsu novads,

Cesvaines novads,

Ciblas novads,

Dagdas novads,

Daugavpils novada Vaboles, Līksnas, Sventes, Medumu, Demenas, Kalkūnes, Laucesas, Tabores, Maļinovas, Ambeļu, Biķernieku, Naujenes, Vecsalienas, Salienas un Skrudalienas pagasts,

Dobeles novada Dobeles, Annenieku, Bikstu pagasti un Jaunbērzes pagasta daļa, kas atrodas uz austrumiem no autoceļa P98,

Dundagas novads,

Engures novads,

Ērgļu novads,

Garkalnes novada daļa, kas atrodas uz ziemeļrietumiem no autoceļa A2,

Gulbenes novada Līgo pagasts,

Iecavas novads,

Ikšķiles novada Tīnūžu pagasta daļa, kas atrodas uz dienvidaustrumiem no autoceļa P10, Ikšķiles pilsēta,

Ilūkstes novads,

Jaunjelgavas novads,

Jaunpils novads,

Jēkabpils novads,

Jelgavas novada Kalnciema, Līvbērzes un Valgundes pagasts,

Kandavas novada Cēres, Kandavas, Zemītes un Zantes pagasts, Kandavas pilsēta,

Kārsavas novads,

Ķeguma novads,

Ķekavas novads,

Kocēnu novads,

Kokneses novads,

Krāslavas novads,

Krimuldas novada Krimuldas pagasta daļa, kas atrodas uz ziemeļaustrumiem no autoceļa V89 un V81, un Lēdurgas pagasta daļa, kas atrodas uz ziemeļaustrumiem no autoceļa V81 un V128,

Krustpils novads,

Lielvārdes novads,

Līgatnes novads,

Limbažu novada Skultes, Limbažu, Umurgas, Katvaru, Pāles un Viļķenes pagasts, Limbažu pilsēta,

Līvānu novads,

Lubānas novads,

Ludzas novads,

Madonas novads,

Mālpils novads,

Mārupes novads,

Mazsalacas novads,

Mērsraga novads,

Naukšēnu novads,

Neretas novads,

Ogres novads,

Olaines novads,

Ozolnieku novads,

Pārgaujas novads,

Pļaviņu novads,

Preiļu novada Saunas pagasts,

Priekuļu novads,

Raunas novada Raunas pagasts,

republikas pilsēta Daugavpils,

republikas pilsēta Jēkabpils,

republikas pilsēta Jūrmala,

republikas pilsēta Rēzekne,

republikas pilsēta Valmiera,

Rēzeknes novads,

Riebiņu novada Sīļukalna, Stabulnieku, Galēnu un Silajāņu pagasts,

Rojas novads,

Ropažu novada daļa, kas atrodas uz austrumiem no autoceļa P10,

Rugāju novada Lazdukalna pagasts,

Rūjienas novads,

Salacgrīvas novads,

Salas novads,

Saulkrastu novads,

Siguldas novada Mores pagasts un Allažu pagasta daļa, kas atrodas uz dienvidiem no autoceļa P3,

Skrīveru novads,

Smiltenes novada Brantu, Blomes, Smiltenes, Bilskas un Grundzāles pagasts un Smiltenes pilsēta,

Strenču novads,

Talsu novada Ķūļciema, Balgales, Vandzenes, Laucienes, Virbu, Strazdes, Lubes, Īves, Valdgales, Laidzes, Ārlavas, Lībagu un Abavas pagasts, Sabiles, Stendes un Valdemārpils pilsēta,

Tukuma novads,

Valkas novads,

Varakļānu novads,

Vecpiebalgas novads,

Vecumnieku novads,

Ventspils novada Ances, Tārgales, Popes, Vārves, Užavas, Piltenes un Puzes pagastis, Piltenes pilsēta,

Viesītes novads,

Viļakas novads,

Viļānu novads,

Zilupes novads.

3.   Litva

Sljedeća područja u Litvi:

Alytaus miesto savivaldybė,

Alytaus rajono savivaldybė,

Anykščių rajono savivaldybė,

Birštono savivaldybė,

Biržų miesto savivaldybė,

Biržų rajono savivaldybė: Nemunėlio Radviliškio, Pabiržės, Pačeriaukštės ir Parovėjos seniūnijos,

Druskininkų savivaldybė,

Elektrėnų savivaldybė,

Ignalinos rajono savivaldybė,

Jonavos miesto savivaldybė,

Jonavos rajono savivaldybė,

Kaišiadorių miesto savivaldybė,

Kaišiadorių rajono savivaldybė,

Kauno miesto savivaldybė,

Kauno rajono savivaldybė,

Kėdainių rajono savivaldybė,

Kupiškio rajono savivaldybė: Noriūnų, Skapiškio, Subačiaus ir Šimonių seniūnijos,

Lazdijų rajono savivaldybė,

Molėtų rajono savivaldybė,

Prienų miesto savivaldybė,

Prienų rajono savivaldybė,

Rokiškio rajono savivaldybė,

Šalčininkų rajono savivaldybė,

Širvintų rajono savivaldybė,

Švenčionių rajono savivaldybė,

Trakų rajono savivaldybė,

Ukmergės rajono savivaldybė,

Utenos rajono savivaldybė,

Vilniaus miesto savivaldybė,

Vilniaus rajono savivaldybė,

Visagino savivaldybė,

Zarasų rajono savivaldybė.

4.   Poljska

Sljedeća područja u Poljskoj:

 

w województwie podlaskim:

gmina Dubicze Cerkiewne, części gmin Kleszczele i Czeremcha położone na wschód od drogi nr 66 w powiecie hajnowskim,

gmina Kobylin-Borzymy w powiecie wysokomazowieckim,

gminy Czarna Białostocka, Dobrzyniewo Duże, Gródek, Michałowo, Supraśl, Tykocin, Wasilków, Zabłudów, Zawady i Choroszcz w powiecie białostockim,

część gminy Bielsk Podlaski położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 19 (w kierunku północnym od miasta Bielsk Podlaski) i przedłużonej przez wschodnią granicę miasta Bielsk Podlaski i drogę nr 66 (w kierunku południowym od miasta Bielsk Podlaski), część gminy Orla położona na wschód od drogi nr 66 w powiecie bielskim,

gminy Sokółka, Szudziałowo i Krynki w powiecie sokólskim,

 

w województwie mazowieckim:

gmina Platerów w powiecie łosickim,

 

w województwie lubelskim:

gminy Piszczac i Kodeń w powiecie bialskim.

DIO III.

1.   Estonija

Sljedeća područja u Estoniji:

Aegviidu vald,

Anija vald,

Audru vald,

Järva maakond,

Jõgeva maakond,

Kadrina vald,

Kolga-Jaani vald,

Kõo vald,

Laeva vald,

Laimjala vald,

osa Kuusalu vallast, mis asub lõuna pool maanteest nr 1 (E20),

osa Tamsalu vallast, mis asub edela pool Tallinna-Tartu raudteest,

Pihtla vald,

Rakke vald,

Tapa vald,

Tõstamaa vald,

Väike-Maarja vald,

Valjala vald.

2.   Latvija

Sljedeća područja u Latviji:

Apes novada Virešu pagasts,

Balvu novada Kubuļu un Balvu pagasts un Balvu pilsēta,

Daugavpils novada Nīcgales, Kalupes, Dubnas un Višķu pagasts,

Garkalnes novada daļa, kas atrodas uz dienvidaustrumiem no autoceļa A2,

Gulbenes novada Beļavas, Galgauskas, Jaungulbenes, Daukstu, Stradu, Litenes, Stāmerienas, Tirzas, Druvienas, Rankas, Lizuma un Lejasciema pagasts un Gulbenes pilsēta,

Ikšķiles novada Tīnūžu pagasta daļa, kas atrodas uz ziemeļrietumiem no autoceļa P10,

Inčukalna novads,

Jaunpiebalgas novads,

Krimuldas novada Krimuldas pagasta daļa, kas atrodas uz dienvidrietumiem no autoceļa V89 un V81, un Lēdurgas pagasta daļa, kas atrodas uz dienvidrietumiem no autoceļa V81 un V128,

Limbažu novada Vidrižu pagasts,

Preiļu novada Preiļu, Aizkalnes un Pelēču pagasts un Preiļu pilsēta,

Raunas novada Drustu pagasts,

Riebiņu novada Riebiņu un Rušonas pagasts,

Ropažu novada daļa, kas atrodas uz rietumiem no autoceļa P10,

Rugāju novada Rugāju pagasts,

Salaspils novads,

Sējas novads,

Siguldas novada Siguldas pagasts un Allažu pagasta daļa, kas atrodas uz ziemeļiem no autoceļa P3, un Siguldas pilsēta,

Smiltenes novada Launkalnes, Variņu un Palsmanes pagasts,

Stopiņu novada daļa, kas atrodas uz austrumiem no autoceļa V36, P4 un P5, Acones ielas, Dauguļupes ielas un Dauguļupītes,

Vārkavas novads.

3.   Litva

Sljedeća područja u Litvi:

Biržų rajono savivaldybė: Vabalninko, Papilio ir Širvenos seniūnijos,

Kupiškio rajono savivaldybė: Alizavos ir Kupiškio seniūnijos,

Panevėžio miesto savivaldybė,

Panevėžio rajono savivaldybė: Karsakiškio, Miežiškių, Naujamiesčio, Paįstrio, Raguvos, Ramygalos, Smilgių, Upytės, Vadoklių, Velžio seniūnijos ir Krekenavos seniūnijos dalis į rytus nuo Nevėžio upės,

Pasvalio rajono savivaldybė: Daujėnų ir Krinčino seniūnijos,

Varėnos rajono savivaldybė.

4.   Poljska

Sljedeća područja u Poljskoj:

 

w województwie podlaskim:

powiat grajewski,

powiat moniecki,

gminy Czyże, Białowieża, Hajnówka z miastem Hajnówka, Narew, Narewka i części gminy Czeremcha i Kleszczele położone na zachód od drogi nr 66 w powiecie hajnowskim,

gminy Mielnik, Milejczyce, Nurzec-Stacja, Siemiatycze z miastem Siemiatycze w powiecie siemiatyckim,

 

w województwie mazowieckim:

gminy Sarnaki, Stara Kornica i Huszlew w powiecie łosickim,

 

w województwie lubelskim:

gminy Konstantynów, Janów Podlaski, Leśna Podlaska, Rokitno, Biała Podlaska, Zalesie i Terespol z miastem Terespol w powiecie bialskim,

powiat miejski Biała Podlaska.

DIO IV.

Italija

Sljedeća područja u Italiji:

tutto il territorio della Sardegna.