ISSN 1977-0847

Službeni list

Europske unije

L 177

European flag  

Hrvatsko izdanje

Zakonodavstvo

Godište 60.
8. srpnja 2017.


Sadržaj

 

II.   Nezakonodavni akti

Stranica

 

 

UREDBE

 

*

Delegirana uredba Komisije (EU) 2017/1227 оd 20. ožujka 2017. o uvjetima razredbe bez ispitivanja proizvoda od lijepljenog višeslojnog drva obuhvaćenih usklađenom normom EN 14080 i konstrukcijskih proizvoda od punog zupčasto spojenog drva obuhvaćenih usklađenom normom EN 15497 s obzirom na njihovu reakciju na požar i o izmjeni Odluke 2005/610/EZ ( 1 )

1

 

*

Delegirana uredba Komisije (EU) 2017/1228 оd 20. ožujka 2017. o uvjetima razredbe bez ispitivanja vanjske i unutarnje žbuke na bazi organskih veziva obuhvaćene usklađenom normom EN 15824 i proizvoda za vanjsko i unutarnje žbukanje obuhvaćenih usklađenom normom EN 998-1 s obzirom na njihovu reakciju na požar ( 1 )

4

 

*

Delegirana uredba Komisije (EU) 2017/1229 оd 3. svibnja 2017. o ispravku određenih jezičnih verzija Provedbene uredbe (EU) br. 1333/2011 o utvrđivanju tržišnih standarda za banane, pravila za provjeru usklađenosti s tim tržišnim standardima i zahtjeva u pogledu obavješćivanja u sektoru banana

6

 

*

Delegirana uredba Komisije (EU) 2017/1230 оd 31. svibnja 2017. o dopuni Uredbe (EU) br. 575/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu regulatornih tehničkih standarda kojima se detaljnije određuju dodatni objektivni kriteriji za primjenu povlaštene stope likvidnosnih odljeva ili priljeva za prekogranične neiskorištene kreditne ili likvidnosne linije unutar grupe ili institucionalnog sustava zaštite ( 1 )

7

 

*

Provedbena uredba Komisije (EU) 2017/1231 оd 6. lipnja 2017. o izmjeni Provedbene uredbe (EU) 2017/1153 o utvrđivanju metodologije za određivanje korelacijskih parametara nužnih za uzimanje u obzir promjene regulatornog ispitnog postupka u svrhu pojašnjenja postupovnih elemenata i o izmjeni Uredbe (EU) br. 1014/2010 ( 1 )

11

 

*

Provedbena uredba Komisije (EU) 2017/1232 оd 3. srpnja 2017. o razvrstavanju određene robe u kombiniranu nomenklaturu

23

 

*

Provedbena uredba Komisije (EU) 2017/1233 оd 3. srpnja 2017. o razvrstavanju određene robe u kombiniranu nomenklaturu

26

 

*

Provedbena uredba Komisije (EU) 2017/1234 оd 3. srpnja 2017. o razvrstavanju određene robe u kombiniranu nomenklaturu

29

 

*

Provedbena uredba Komisije (EU) 2017/1235 оd 6. srpnja 2017. o 270. izmjeni Uredbe Vijeća (EZ) br. 881/2002 o uvođenju određenih posebnih mjera ograničavanja protiv određenih osoba i subjekata povezanih s organizacijama ISIL-om (Da'esh) i Al-Qaidom

32

 

*

Provedbena uredba Komisije (EU) 2017/1236 оd 7. srpnja 2017. o utvrđivanju stope prilagodbe za izravna plaćanja u skladu s Uredbom (EU) br. 1306/2013 Europskog parlamenta i Vijeća za kalendarsku godinu 2017.

34

 

*

Uredba Komisije (EU) 2017/1237 оd 7. srpnja 2017. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1881/2006 u pogledu najveće dopuštene količine cijanovodične kiseline u neprerađenim cijelim, mrvljenim, mljevenim, gnječenim i sjeckanim jezgrama marelice stavljenima na tržište za krajnjeg potrošača ( 1 )

36

 

*

Provedbena uredba Komisije (EU) 2017/1238 оd 7. srpnja 2017. o uvođenju obveze evidentiranja uvoza određenih čelika otpornih na koroziju podrijetlom iz Narodne Republike Kine

39

 

 

ODLUKE

 

*

Provedbena odluka Komisije (EU) 2017/1239 оd 6. srpnja 2017. o priznanju Etiopije u skladu s Direktivom 2008/106/EZ Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu sustava osposobljavanja pomoraca i izdavanja svjedodžbi pomorcima (priopćeno pod brojem dokumenta C(2017) 4555)  ( 1 )

43

 

*

Provedbena odluka Komisije (EU) 2017/1240 оd 7. srpnja 2017. o izmjeni Priloga Provedbenoj odluci (EU) 2017/247 o zaštitnim mjerama povezanima sa slučajevima izbijanja visokopatogene influence ptica u određenim državama članicama (priopćeno pod brojem dokumenta C(2017) 4896)  ( 1 )

45

 


 

(1)   Tekst značajan za EGP.

HR

Akti čiji su naslovi tiskani običnim slovima su oni koji se odnose na svakodnevno upravljanje poljoprivrednim pitanjima, a općenito vrijede ograničeno razdoblje.

Naslovi svih drugih akata tiskani su masnim slovima, a prethodi im zvjezdica.


II. Nezakonodavni akti

UREDBE

8.7.2017   

HR

Službeni list Europske unije

L 177/1


DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2017/1227

оd 20. ožujka 2017.

o uvjetima razredbe bez ispitivanja proizvoda od lijepljenog višeslojnog drva obuhvaćenih usklađenom normom EN 14080 i konstrukcijskih proizvoda od punog zupčasto spojenog drva obuhvaćenih usklađenom normom EN 15497 s obzirom na njihovu reakciju na požar i o izmjeni Odluke 2005/610/EZ

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 305/2011 Europskog parlamenta i Vijeća od 9. ožujka 2011. o utvrđivanju usklađenih uvjeta za stavljanje na tržište građevnih proizvoda i stavljanju izvan snage Direktive Vijeća 89/106/EEZ (1), a posebno njezin članak 27. stavak 5.,

budući da:

(1)

Delegiranom uredbom Komisije (EU) 2016/364 (2) donesen je sustav za klasifikaciju svojstava građevnih proizvoda u pogledu njihove reakcije na požar. Proizvodi od lijepljenog višeslojnog drva i konstrukcijski proizvodi od punog zupčasto spojenog drva ubrajaju se u građevne proizvode na koje se ta Delegirana uredba primjenjuje.

(2)

Odlukom Komisije 2005/610/EZ (3) u tablici 1. Priloga toj odluci utvrđeni su razredi reakcije na požar proizvoda od lijepljenog višeslojnog drva obuhvaćenih usklađenom normom EN 14080. Međutim, na temelju daljnjeg ispitivanja tih proizvoda pokazalo se da je opravdano prilagoditi uvjete utvrđene u toj Odluci za te proizvode.

(3)

Iz ispitivanja se može zaključiti da proizvodi od lijepljenog višeslojnog drva obuhvaćeni usklađenom normom EN 14080 i konstrukcijski proizvodi od punog zupčasto spojenog drva obuhvaćeni usklađenom normom EN 15497 imaju stalna i predvidiva svojstva u pogledu reakcije na požar ako ispunjavaju određene uvjete s obzirom na najmanju prosječnu gustoću drva i najmanju prosječnu debljinu proizvoda.

(4)

Stoga bi trebalo smatrati da proizvodi od lijepljenog višeslojnog drva obuhvaćeni usklađenom normom EN 14080 i konstrukcijski proizvodi od punog zupčasto spojenog drva obuhvaćeni usklađenom normom EN 15497 odgovaraju određenom razredu svojstva u pogledu reakcije na požar utvrđen u Delegiranoj uredbi (EU) 2016/364 ako ispunjavaju te uvjete, bez potrebe za daljnjim ispitivanjem.

(5)

Radi pravne sigurnosti tablicu 1. Priloga Odluci 2005/610/EZ trebalo bi izbrisati iz Priloga, a na proizvode od lijepljenog višeslojnog drva obuhvaćene usklađenom normom EN 14080 umjesto te tablice trebalo bi primjenjivati Prilog ovoj Uredbi,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Smatra se da proizvodi od lijepljenog višeslojnog drva obuhvaćeni usklađenom normom EN 14080 i konstrukcijski proizvodi od punog zupčasto spojenog drva obuhvaćeni usklađenom normom EN 15497 koji ispunjavaju uvjete navedene u Prilogu odgovaraju razredima svojstva navedenima u Prilogu bez ispitivanja.

Članak 2.

Tablica 1. Priloga Odluci 2005/610/EZ briše se.

Članak 3.

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 20. ožujka 2017.

Za Komisiju

Predsjednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  SL L 88, 4.4.2011., str. 5.

(2)  Delegirana uredba Komisije (EU) 2016/364 оd 1. srpnja 2015. o klasifikaciji reakcije na požar građevnih proizvoda u skladu s Uredbom (EU) br. 305/2011 Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 68, 15.3.2016., str. 4.).

(3)  Odluka Komisije 2005/610/EZ od 9. kolovoza 2005. o utvrđivanju razreda reakcije na požar određenih građevnih proizvoda (SL L 208, 11.8.2005., str. 21.).


ПРИЛОЖЕНИЕ

Proizvodi (1)

Najmanja dopuštena prosječna gustoća (2)

(u kg/m3)

Najmanja dopuštena ukupna debljina

(u mm)

Razred (3)

Proizvodi od lijepljenog višeslojnog drva obuhvaćeni usklađenom normom EN 14080 i konstrukcijski proizvodi od punog zupčasto spojenog drva obuhvaćeni usklađenom normom EN 15497

380

22

D – s2, d0


(1)  Primjenjuje se na sve vrste i ljepila obuhvaćene normama za proizvode.

(2)  Kondicionirano u skladu s normom EN 13238.

(3)  Razred kako je utvrđen u tablici 1. Priloga Delegiranoj uredbi (EU) 2016/364.


8.7.2017   

HR

Službeni list Europske unije

L 177/4


DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2017/1228

оd 20. ožujka 2017.

o uvjetima razredbe bez ispitivanja vanjske i unutarnje žbuke na bazi organskih veziva obuhvaćene usklađenom normom EN 15824 i proizvoda za vanjsko i unutarnje žbukanje obuhvaćenih usklađenom normom EN 998-1 s obzirom na njihovu reakciju na požar

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 305/2011 Europskog parlamenta i Vijeća od 9. ožujka 2011. o utvrđivanju usklađenih uvjeta za stavljanje na tržište građevnih proizvoda i stavljanju izvan snage Direktive Vijeća 89/106/EEZ (1), a posebno njezin članak 27. stavak 5.,

budući da:

(1)

Delegiranom uredbom Komisije (EU) 2016/364 (2) donesen je sustav za klasifikaciju svojstava građevnih proizvoda u pogledu njihove reakcije na požar. Vanjska i unutarnja žbuka na bazi organskih veziva te proizvodi za vanjsko i unutarnje žbukanje ubrajaju se u građevne proizvode na koje se ta Delegirana uredba primjenjuje.

(2)

Iz ispitivanja se može zaključiti da vanjska i unutarnja žbuka na bazi organskih veziva obuhvaćena usklađenom normom EN 15824 i proizvodi za vanjsko i unutarnje žbukanje obuhvaćeni usklađenom normom EN 998-1 imaju stalna i predvidiva svojstva u pogledu reakcije na požar ako ispunjavaju određene uvjete s obzirom na najviši udio organskih tvari u proizvodu, najveću masu po jediničnoj površini koja se nanosi na supstrat i svojstva supstrata u pogledu reakcije na požar.

(3)

Stoga bi trebalo smatrati da vanjska i unutarnja žbuka na bazi organskih veziva obuhvaćena usklađenom normom EN 15824 i proizvodi za vanjsko i unutarnje žbukanje obuhvaćeni usklađenom normom EN 998-1 odgovaraju određenom razredu svojstva u pogledu reakcije na požar utvrđen u Delegiranoj uredbi (EU) 2016/364 ako ispunjavaju te uvjete, bez potrebe za daljnjim ispitivanjem,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Smatra se da vanjska i unutarnja žbuka na bazi organskih veziva obuhvaćena usklađenom normom EN 15824 i proizvodi za vanjsko i unutarnje žbukanje obuhvaćeni usklađenom normom EN 998-1 koji ispunjavaju uvjete navedene u Prilogu odgovaraju razredima svojstva navedenima u Prilogu bez ispitivanja.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 20. ožujka 2017.

Za Komisiju

Predsjednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  SL L 88, 4.4.2011., str. 5.

(2)  Delegirana uredba Komisije (EU) 2016/364 оd 1. srpnja 2015. o klasifikaciji reakcije na požar građevnih proizvoda u skladu s Uredbom (EU) br. 305/2011 Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 68, 15.3.2016., str. 4.).


ПРИЛОЖЕНИЕ

Proizvodi (1)

Najveća dopuštena količina organskih tvari (2)

(% masenog udjela)

Najveća dopuštena masa po jediničnoj površini (3)

(kg/m2)

Razred (4)

vanjska i unutarnja žbuka na bazi organskih veziva obuhvaćena usklađenom normom EN 15824

≤ 9,0

≤ 4,0

B-s2, d0

vanjska i unutarnja žbuka na bazi organskih veziva obuhvaćena usklađenom normom EN 15824

i

proizvodi za vanjsko i unutarnje žbukanje obuhvaćeni usklađenom normom EN 998-1

≤ 2,5

≤ 6,0

A2 – s1, d0

≤ 4,0

≤ 4,0

≤ 5,0

≤ 2,0


(1)  Proizvodi koji se isporučuju u obliku paste ili praha te se upotrebljavaju za vanjsko i unutarnje pokrivanje zidova, stupova, pregrada i stropova. Svojstva podloge razvrstavaju se barem u razred A2 – s1, d0, a gustoća ne smije biti manja od 525 kg/m3.

(2)  Odnosi se na udio krutih tvari (usporedivo s potpuno osušenom žbukom nanesenom na podlogu).

(3)  Odnosi se na vlažni proizvod (spreman za uporabu).

(4)  Razred kako je utvrđen u tablici 1. Priloga Delegiranoj uredbi (EU) 2016/364.


8.7.2017   

HR

Službeni list Europske unije

L 177/6


DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2017/1229

оd 3. svibnja 2017.

o ispravku određenih jezičnih verzija Provedbene uredbe (EU) br. 1333/2011 o utvrđivanju tržišnih standarda za banane, pravila za provjeru usklađenosti s tim tržišnim standardima i zahtjeva u pogledu obavješćivanja u sektoru banana

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 1308/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o uspostavljanju zajedničke organizacije tržišta poljoprivrednih proizvoda i stavljanju izvan snage uredbi Vijeća (EEZ) br. 922/72, (EEZ) br. 234/79, (EZ) br. 1037/2001 i (EZ) br. 1234/2007 (1), a posebno njezin članak 75. stavak 2.,

budući da:

(1)

Verzije na malteškom, nizozemskom i slovenskom jeziku Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 1333/2011 (2) sadržavaju pogrešku u uvodnoj izjavi 3., u prvom stavku članka 1., u članku 3. i u točki I. Priloga I. u pogledu sorata banana podložnih tržišnim standardima utvrđenima u toj Uredbi. Stoga je potreban ispravak verzija na malteškom, nizozemskom i slovenskom jeziku. To ne utječe na ostale jezične verzije.

(2)

Provedbenu uredbu (EU) br. 1333/2011 trebalo bi stoga na odgovarajući način ispraviti,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

(ne odnosi se na verziju na hrvatskom jeziku)

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 3. svibnja 2017.

Za Komisiju

Predsjednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  SL L 347, 20.12.2013., str. 671.

(2)  Provedbena uredba Komisije (EU) br. 1333/2011 od 19. prosinca 2011. o utvrđivanju tržišnih standarda za banane, pravila za provjeru usklađenosti s tim tržišnim standardima i zahtjeva u pogledu obavješćivanja u sektoru banana (SL L 336, 20.12.2011., str. 23.).


8.7.2017   

HR

Službeni list Europske unije

L 177/7


DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2017/1230

оd 31. svibnja 2017.

o dopuni Uredbe (EU) br. 575/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu regulatornih tehničkih standarda kojima se detaljnije određuju dodatni objektivni kriteriji za primjenu povlaštene stope likvidnosnih odljeva ili priljeva za prekogranične neiskorištene kreditne ili likvidnosne linije unutar grupe ili institucionalnog sustava zaštite

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 575/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. lipnja 2013. o bonitetnim zahtjevima za kreditne institucije i investicijska društva i o izmjeni Uredbe (EU) br. 648/2012 (1), a posebno njezin članak 422. stavak 10. i članak 425. stavak 6.,

budući da:

(1)

Primjena povlaštene stope likvidnosnih odljeva ili priljeva za prekogranične neiskorištene kreditne ili likvidnosne linije unutar grupe ili institucionalnog sustava zaštite, kako je predviđeno člancima 29. i 34. Delegirane uredbe Komisije (EU) 2015/61 (2), ograničena je na slučajeve u kojima postoje zaštitni mehanizmi i samo uz prethodno odobrenje nadležnih tijela. Ti su zaštitni mehanizmi predviđeni člankom 29. stavkom 2. i člankom 34. stavkom 2. Delegirane uredbe Komisije (EU) 2015/61 kao dodatni objektivni kriteriji koji moraju biti ispunjeni u kontekstu tih transakcija. Ti bi se zaštitni mehanizmi trebali detaljnije odrediti kako bi se jasno definirali uvjeti za usklađenost s njima.

(2)

Trebalo bi osigurati da se primjenom povlaštenih stopa ne ugrožava likvidnosna stabilnost pružatelja likvidnosti i da se primatelju likvidnosti djelotvorno olakša usklađenost s koeficijentom likvidnosne pokrivenosti. Kreditne institucije trebale bi pokazati nizak profil likvidnosnog rizika svojom usklađenosti sa zahtjevom za koeficijent likvidnosne pokrivenosti ili bilo kojim drugim nadzornim zahtjevima i mjerama povezanima s likvidnosti koji se primjenjuju s skladu s glavom VII., poglavljem 2., odjeljcima III. i IV. Direktive 2013/36/EU Europskog parlamenta i Vijeća (3) te procjenom nadležnih tijela u skladu sa zadnjim postupkom nadzorne provjere i ocjene u kojoj je utvrđeno da likvidnosna pozicija institucije predstavlja nizak rizik, što su objektivni pokazatelji likvidnosnih pozicija institucija.

(3)

Djelotvornost prekogranične likvidnosne potpore unutar grupe ili institucionalnog sustava zaštite trebala bi se osigurati kvalitetnim ugovornim okvirom na temelju pravnog mišljenja koje je odobrilo upravljačko tijelo kreditnih institucija. Minimalnim preostalim dospijećem linije trebalo bi osigurati da obveza trajanja ne bude ograničena na određenu transakciju, već da što kraće traje.

(4)

Trebalo bi osigurati da pružatelj likvidnosti može pravovremeno pružiti potrebnu likvidnosnu potporu primatelju likvidnosti čak i u razdoblju stresa. U tu bi svrhu pružatelj likvidnosti trebao pratiti likvidnosnu poziciju primatelja likvidnosti, a planom financiranja za nepredviđene situacije pružatelja i primatelja likvidnosti trebali bi se razmotriti učinci primjene povlaštene stope odljeva ili priljeva.

(5)

Cilj bi uvjeta za usklađenost s dodatnim objektivnim kriterijima iz članka 29. stavka 2. i članka 34. stavka 2. Delegirane uredbe Komisije (EU) 2015/61 trebalo biti da se pruže dostatni razlozi da se u razdoblju stresa očekuje prekogranični likvidnosni tok unutar grupe ili institucionalnog sustava zaštite koji je viši od uobičajenog, a da se pritom ne ometa učinkovitost i djelotvornost modela u slučaju centraliziranog upravljanja likvidnosti. U određenim konkretnim slučajevima neispunjavanja tih uvjeta, odnosno kada pružatelj ili primatelj likvidnosti ne ispunjava zahtjev za koeficijent likvidnosne pokrivenosti ili bilo koji drugi nadzorni zahtjev ili mjeru ili se očekuje da ih neće ispuniti, ili kada je preostalo dospijeće likvidnosne ili kreditne linije kraće od propisane minimalne razine ili je poslana obavijest o opozivu linije, mjerodavna nadležna tijela trebala bi ponovno procijeniti može li se nastaviti primjena povlaštenih stopa likvidnosnih odljeva ili priljeva kako bi se izbjegle neželjene posljedice koje bi mogla prouzročiti automatska suspenzija povlaštenog tretmana u smislu procikličkih učinaka i učinaka širenja te pojave.

(6)

Detaljnijim određivanjem tih dodatnih objektivnih kriterija ne bi se trebala promijeniti odgovornost kreditnih institucija u okviru uloge pružatelja ili primatelja likvidnosti da razborito upravljaju svojim likvidnosnim rizikom.

(7)

Detaljnijim određivanjem tih dodatnih objektivnih kriterija trebalo bi i nadležnim tijelima osigurati dostatne alate za određivanje primjene povlaštene stope odljeva ili priljeva.

(8)

Ova se Uredba temelji na nacrtu regulatornih tehničkih standarda koji je Komisiji dostavilo Europsko nadzorno tijelo za bankarstvo.

(9)

Europsko nadzorno tijelo za bankarstvo provelo je otvoreno javno savjetovanje o nacrtu regulatornih tehničkih standarda na kojem se temelji ova Uredba, analiziralo moguće povezane troškove i koristi u skladu s člankom 10. Uredbe (EU) br. 1093/2010 Europskog parlamenta i Vijeća (4) te zatražilo mišljenje Interesne skupine za bankarstvo osnovane u skladu s člankom 37. Uredbe (EU) br. 1093/2010,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Predmet

Ovom se Uredbom detaljnije određuju dodatni objektivni kriteriji iz članka 29. stavka 2. i članka 34. stavka 2. Delegirane uredbe Komisije (EU) 2015/61 za potrebe primjene izuzeća koje je u tim člancima utvrđeno.

Članak 2.

Nizak profil likvidnosnog rizika pružatelja i primatelja likvidnosti

1.   Nizak profil likvidnosnog rizika iz članka 29. stavka 2. točke (a) i članka 34. stavka 2. točke (a) Delegirane uredbe Komisije (EU) 2015/61 ispunjava sljedeće uvjete:

(a)

pružatelj ili primatelj likvidnosti poštuje propisanu razinu koeficijenta likvidnosne pokrivenosti iz članaka 4. i 38. Delegirane uredbe Komisije (EU) 2015/61 i bilo koje druge nadzorne zahtjeve ili mjere povezane s likvidnosti koji se primjenjuju u skladu s glavom VII., poglavljem 2., odjeljcima III. i IV. Direktive 2013/36/EU kontinuirano i barem 12 mjeseci prije odobrenja za primjenu povlaštene stope odljeva ili priljeva za neiskorištene kreditne ili likvidnosne linije u skladu s člankom 29. stavkom 1. i člankom 34. stavkom 1. Delegirane uredbe Komisije (EU) 2015/61;

(b)

likvidnosne pozicije pružatelja i primatelja likvidnosti prema zadnjem postupku nadzorne provjere i ocjene provedenim u skladu s glavom VII., poglavljem 2., odjeljkom III. Direktive 2013/36/EU predstavljaju nisku razinu rizika.

Za potrebe utvrđivanja ispunjavanja uvjeta iz točke (a) ovog stavka propisana razina koeficijenta likvidnosne pokrivenosti izračunava se na temelju povlaštene stope likvidnosnih odljeva ili priljeva koja se primjenjuje u 12-mjesečnom razdoblju iz te točke.

2.   Ako su mjerodavna nadležna tijela pružatelju ili primatelju likvidnosti odobrila izuzeće od uvjeta iz članka 29. stavka 1. točke (d) i članka 34. stavka 1. točke (d) Delegirane uredbe Komisije (EU) 2015/61, a pružatelj ili primatelj likvidnosti ne ispunjava propisanu razinu koeficijenta likvidnosne pokrivenosti iz članaka 4. i 38. te Delegirane uredbe ili bilo koje druge nadzorne zahtjeve ili mjere povezane s likvidnosti koji se primjenjuju u skladu s glavom VII., poglavljem 2., odjeljcima III. i IV. Direktive 2013/36/EU ili se očekuje da ih neće ispuniti, pružatelj ili primatelj likvidnosti odmah o tome obavješćuje mjerodavna nadležna tijela i u okviru toga im dostavlja opis učinaka koje bi neispunjavanje koeficijenta likvidnosne pokrivenosti ili bilo kojeg drugog nadzornog zahtjeva ili mjere povezane s likvidnosti imalo na odgovarajuću povlaštenu stopu odljeva ili priljeva koja se primjenjuje na njegovu drugu ugovornu stranu.

3.   Ako su mjerodavna nadležna tijela pružatelju ili primatelju likvidnosti odobrila izuzeće od uvjeta iz članka 29. stavka 1. točke (d) i članka 34. stavka 1. točke (d) Delegirane uredbe Komisije (EU) 2015/61, a pružatelj ili primatelj likvidnosti ne ispunjava propisanu razinu koeficijenta likvidnosne pokrivenosti utvrđenu tom Delegiranom uredbom, obavijest iz stavka 2. uključuje se u obavijest i plan za ponovnu usklađenost koji se u skladu s člankom 414. Uredbe (EU) br. 575/2013 dostavljaju bez odgode.

4.   U slučajevima iz stavaka 2. i 3. mjerodavna nadležna tijela odlučuju o nastavku primjene povlaštenih stopa odljeva ili priljeva u skladu s postupkom iz članka 20. stavka 1. točke (b) Uredbe (EU) br. 575/2013.

Članak 3.

Pravno obvezujući sporazumi i obveze među subjektima unutar grupe u pogledu neiskorištene kreditne ili likvidnosne linije

1.   Pravno obvezujući sporazumi i obveze iz članka 29. stavka 2. točke (b) i članka 34. stavka 2. točke (b) Delegirane uredbe Komisije (EU) 2015/61 ispunjavaju sljedeće uvjete:

(a)

kreditna ili likvidnosna linija obvezujuća je linija koja je tijekom svojega trajanja pravno i praktično stalno dostupna, čak i u razdoblju stresa, na prekograničnoj osnovi. Posebno je namijenjena primjeni povlaštene stope odljeva ili priljeva iz članaka 29. i 34. Delegirane uredbe Komisije (EU) 2015/61 i dostupna je na zahtjev. U tu su svrhu kreditne institucije provele dostatnu pravnu provjeru potkrijepljenu obrazloženim pravnim mišljenjem u pisanom obliku koje su odobrila njihova upravljačka tijela i time potvrdila pravnu valjanost i izvršivost sporazuma ili obveze o kreditnoj ili likvidnosnoj liniji u svim relevantnim jurisdikcijama;

(b)

valuta obvezujuće kreditne ili likvidnosne linije usklađena je s valutnom distribucijom neto likvidnosnih odljeva primatelja likvidnosti koji nisu povezani s linijom;

(c)

iznos i troškovi obvezujuće kreditne ili likvidnosne linije jasno su utvrđeni u relevantnom ugovoru;

(d)

sporazumi i obveze ne sadržavaju nijednu klauzulu kojom bi se omogućilo da pružatelj likvidnosti učini sljedeće:

i.

zahtijeva ispunjavanje bilo kakvih uvjeta prije pružanja likvidnosti;

ii.

odustane od obveze poštovanja tih sporazuma i obveza;

iii.

promijeni uvjete sporazuma i obveza prije prethodnog odobrenja mjerodavnih nadležnih tijela;

(e)

preostalo dospijeće kreditne ili likvidnosne linije u svakom je trenutku duže od šest mjeseci. Ako kreditna ili likvidnosna linija nema datum dospijeća, njezin je minimalni rok za opoziv šest mjeseci.

2.   Pravna provjera iz stavka 1. točke (a) redovito se ažurira kako bi se uzele u obzir promjene propisa u svim relevantnim jurisdikcijama. Nadležna tijela obavještavaju se o rezultatima tih pravnih provjera.

3.   Iznos kreditne ili likvidnosne linije iz stavka 1. točke (c) ne provjerava se bez prethodnog odobrenja mjerodavnih nadležnih tijela.

4.   Ako je preostalo dospijeće iz stavka 1. točke (e) kraće od šest mjeseci ili je poslana obavijest o opozivu kreditne ili likvidnosne linije, kreditne institucije o tome odmah obavješćuju mjerodavna nadležna tijela. Ta tijela odlučuju o nastavku primjene povlaštenih stopa odljeva ili priljeva u skladu s postupkom iz članka 20. stavka 1. točke (b) Uredbe (EU) br. 575/2013.

Članak 4.

Razmatranje profila likvidnosnog rizika primatelja likvidnosti u upravljanju likvidnosnim rizikom pružatelja likvidnosti

U upravljanju likvidnosnim rizikom pružatelja likvidnosti uzima se u obzir profil likvidnosnog rizika primatelja likvidnosti u skladu s člankom 29. stavkom 2. točkom (c) i člankom 34. stavkom 2. točkom (c) Delegirane uredbe Komisije (EU) 2015/61 kada su ispunjeni sljedeći uvjeti:

(a)

pružatelj likvidnosti svakodnevno prati i nadzire likvidnosnu poziciju primatelja. U slučaju korespondentnog bankarstva praćenje i nadzor likvidnosne pozicije primatelja može biti ograničeno na iznose vostro računa primatelja likvidnosti;

(b)

učinci povlaštene stope odljeva ili priljeva u cijelosti se razmatraju i uključuju u planove financiranja za nepredviđene situacije pružatelja i primatelja likvidnosti u kojima se uzimaju u obzir moguće prepreke prijenosu likvidnosti i ocjenjuje vrijeme potrebno za prijenos. U tu svrhu pružatelj likvidnosti dokazuje mjerodavnim nadležnim tijelima da se može očekivati da će nastaviti pružati likvidnosnu liniju primatelju likvidnosti čak i u razdoblju stresa, a da to nema bitan negativan utjecaj na njegovu likvidnosnu poziciju. Planom financiranja za nepredviđene situacije pružatelja likvidnosti osigurava se da se njime ne oslanja na likvidnost potrebnu za ispunjavanje obveze prema primatelju likvidnosti u pogledu obvezujuće kreditne ili likvidnosne linije;

(c)

planom financiranja za nepredviđene situacije pružatelja likvidnosti uzima se u obzir povlaštena stopa odljeva ili priljeva kako bi se osiguralo da će on moći pružati likvidnost kad je to potrebno.

Članak 5.

Stupanje na snagu

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 31. svibnja 2017.

Za Komisiju

Predsjednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  SL L 321, 27.6.2013., str. 1.

(2)  Delegirana uredba Komisije (EU) 2015/61 оd 10. listopada 2014. o dopuni Uredbe (EU) br. 575/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu zahtjeva za likvidnosnu pokrivenost kreditnih institucija (SL L 11, 17.1.2015., str. 1.).

(3)  Direktiva 2013/36/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 26. lipnja 2013. o pristupanju djelatnosti kreditnih institucija i bonitetnom nadzoru nad kreditnim institucijama i investicijskim društvima, izmjeni Direktive 2002/87/EZ te stavljanju izvan snage direktiva 2006/48/EZ i 2006/49/EZ (SL L 176, 27.6.2013., str. 338.).

(4)  Uredba (EU) br. 1093/2010 Europskog parlamenta i Vijeća od 24. studenoga 2010. o osnivanju europskog nadzornog tijela (Europskog nadzornog tijela za bankarstvo), kojom se izmjenjuje Odluka br. 716/2009/EZ i stavlja izvan snage Odluka Komisije 2009/78/EZ (SL L 331, 15.12.2010., str. 12.).


8.7.2017   

HR

Službeni list Europske unije

L 177/11


PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2017/1231

оd 6. lipnja 2017.

o izmjeni Provedbene uredbe (EU) 2017/1153 o utvrđivanju metodologije za određivanje korelacijskih parametara nužnih za uzimanje u obzir promjene regulatornog ispitnog postupka u svrhu pojašnjenja postupovnih elemenata i o izmjeni Uredbe (EU) br. 1014/2010

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EZ) br. 443/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. travnja 2009. o utvrđivanju standardnih vrijednosti emisija za nove osobne automobile u okviru integriranog pristupa Zajednice smanjenju emisija CO2 iz lakih vozila (1), a posebno njezin članak 8. stavak 9. prvi podstavak i članak 13. stavak 7. prvi podstavak,

budući da:

(1)

Metodologije za određivanje korelacijskih parametara nužnih za uzimanje u obzir promjene regulatornog ispitnog postupka utvrđene su u Provedbenoj uredbi Komisije (EU) 2017/1153 (2) i, u pogledu lakih gospodarskih vozila, u Provedbenoj uredbi Komisije (EU) 2017/1152 (3). Kako bi se olakšao prelazak na novi regulatorni ispitni postupak za mjerenje emisija CO2 i potrošnje goriva lakih vozila (Globalno usklađen ispitni postupak za laka vozila,WLTP), korelacijski postupak za osobne automobile trebalo bi u najvećoj mogućoj mjeri uskladiti s onim za laka gospodarska vozila.

(2)

Radi učinkovitog i sigurnog dostavljanja elektroničkih ključeva za potpisivanje potrebnih za formalna ispitivanja korelacijskim alatom trebalo bi pojasniti kako države članice određuju kontaktne točke pri homologacijskim tijelima i tehničkim službama.

(3)

U slučaju vozila kategorije M1 s najvećom tehnički dopuštenom masom opterećenog vozila od 3 000 kg ili više primjereno je proizvođačima osigurati istu mogućnost kao za vozila kategorije N1, da izvedu koeficijente cestovnog otpora za NEDC iz ispitivanja WLTP-om ili da primijene vrijednosti iz tablice 3. Priloga 4.a Pravilniku br. 83 Gospodarske komisije Ujedinjenih naroda za Europu (UNECE) (Pravilnik UNECE-a br. 83) (4). Time bi se trebalo olakšati homologacijsko ispitivanje te posebne skupine vozila.

(4)

Na temelju daljnjeg razvoja korelacijskog alata određeni parametri ulaznih podataka više nisu potrebni, a treba dodati druge podatke administrativne prirode kako bi se osigurao sljediv i provjerljiv proces.

(5)

Primjereno je i uvesti upotrebu elektroničkih kontrolnih identifikacijskih brojeva (hash) za izlazne datoteke korelacijskog alata. Određene ograničene izlazne podatke korelacijskog alata koji nisu povjerljivi trebalo bi staviti na raspolaganje Komisiji kako bi se osigurali stalan razvoj i napredak korelacijskog alata te kako bi se omogućila dodatna verifikacija rezultata korelacije.

(6)

Izračun referentne vrijednosti CO2 prema NEDC-u trebalo bi pojednostavniti uklanjanjem potrebe za naknadnom obradom rezultata ispitivanja WLTP-om i izračunom razlike između vrijednosti CO2 prema WLTP-u dobivene simulacijom na korelacijskom alatu i vrijednosti CO2 prema NEDC-u. Novom metodom izračuna dobiva se apsolutna referentna vrijednost CO2 prema NEDC-u i svako bi se odstupanje od korelacijskog alata trebalo moći lako izračunati i prikazati u sažetoj datoteci s izlaznim podacima koja nije povjerljiva. Tim se pristupom znatno smanjuje rizik od pogrešaka u izračunu referentnih vrijednosti.

(7)

Nadalje, primjereno je pojednostavniti izračun kombiniranih vrijednosti potrošnje goriva i specifičnih vrijednosti potrošnje goriva po fazama. Potrošnju goriva trebalo bi izračunati iz konačne vrijednosti CO2 prema NEDC-u (deklarirane odnosno dobivene korelacijskim alatom ili fizičkim ispitivanjem) primjenom formula navedenih u Prilogu XII. Uredbi Komisije (EZ) br. 692/2008 (5).

(8)

Priloge I. i II. Provedbenoj uredbi Komisije (EU) 2017/1153 trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti.

(9)

Mjere predviđene ovom Uredbom u skladu su s mišljenjem Odbora za klimatske promjene,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Prilog I. Provedbenoj uredbi (EU) 2017/1153 mijenja se u skladu s Prilogom I. ovoj Uredbi.

Članak 2.

Prilog I. Provedbenoj uredbi (EU) br. 1014/2010 (6) mijenja se u skladu s Prilogom II. ovoj Uredbi.

Članak 3.

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 6. lipnja 2017.

Za Komisiju

Predsjednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  SL L 140, 5.6.2009., str. 1.

(2)  Provedbena uredba Komisije (EU) 2017/1153 od 2. lipnja 2017. o utvrđivanju metodologije za određivanje korelacijskih parametara nužnih za uzimanje u obzir promjene regulatornog ispitnog postupka i o izmjeni Uredbe (EU) br. 1014/2010 (SL L 175, 7.7.2017., str. 679.).

(3)  Provedbena uredba Komisije (EU) 2017/1152 od 2. lipnja 2017. o utvrđivanju metodologije za određivanje korelacijskih parametara nužnih za uzimanje u obzir promjene regulatornog ispitnog postupka i o izmjeni Provedbene uredbe (EU) br. 293/2012 (SL L 175, 7.7.2017., str. 644.).

(4)  Pravilnik br. 83 Gospodarske komisije za Europu Ujedinjenih naroda (UNECE) – Jedinstvene odredbe o homologaciji vozila s obzirom na emisiju onečišćujućih tvari u skladu s uvjetima za motorna goriva (2015/1038) (SL L 172, 3.7.2015., str. 1.).

(5)  Uredba Komisije (EZ) br. 692/2008 od 18. srpnja 2008. o provedbi i izmjeni Uredbe (EZ) br. 715/2007 Europskog parlamenta i Vijeća o homologaciji motornih vozila s obzirom na emisije iz lakih osobnih i teretnih vozila (Euro 5 i Euro 6) i dostupnosti podataka za popravke i održavanje vozila (SL L 199, 28.7.2008., str. 1.).

(6)  Uredba Komisije (EU) br. 1014/2010 od 10. studenoga 2010. o praćenju i dostavi podataka o registraciji novih osobnih automobila u skladu s Uredbom (EZ) br. 443/2009 Europskoga parlamenta i Vijeća (SL L 293, 11.11.2010., str. 15.).


PRILOG I.

Prilog I. Provedbene uredbe (EU) 2017/1153 mijenja se kako slijedi:

1.

točka 2.1.2. zamjenjuje se sljedećim:

„2.1.2.   Prijavljivanje korisnika korelacijskog alata

Države članice moraju obavijestiti Komisiju o svojim kontaktnim točkama koje su odgovorne za korištenje korelacijskog alata u homologacijskim tijelima i, ako je primjenjivo, tehničkim službama. Smije se odrediti samo jedna kontaktna točka po homologacijskom tijelu ili tehničkoj službi. Informacije koje se dostavljaju Komisiji moraju sadržavati ime organizacije, ime odgovorne osobe, adresu, e-adresu i broj telefona. Te se informacije šalju na namjensku e-adresu (*1):

EC-CO2-LDV-IMPLEMENTATION@ec.europa.eu

Ključevi za elektroničko potpisivanje za rad korelacijskog alata osiguravaju se isključivo na zahtjev kontaktne točke (*2). Komisija mora objaviti smjernice za postupak koji se primjenjuje u slučaju tih zahtjeva.

(*1)  Svaka promjena namjenske e-adrese objavit će se na internetskim stranicama."

(*2)  Ključeve za elektroničko potpisivanje osigurava Zajednički istraživački centar Europske komisije”;"

2.

u točki 2.2. točke (a) i (b) zamjenjuju se sljedećim:

„(a)

Ako se provode dva homologacijska ispitivanja, upotrebljavaju se rezultati s najvišim kombiniranim vrijednostima emisija CO2;

(b)

ako se provode tri homologacijska ispitivanja, upotrebljavaju se rezultati s medijanima kombiniranih emisija CO2.”;

3.

točka 2.3.1. zamjenjuje se sljedećim:

„2.3.1.   Utvrđivanje inercije vozila za NEDC

Referentna masa za NEDC vozila H te, ako je primjenjivo, vozila L i R utvrđuje se na sljedeći način:

 

RMn,L = (MROL – 75 + 100) [kg]

 

RMn,H = (MROH – 75 + 100) [kg]

 

RMn,R = (MROR – 75 + 100) [kg]

pri čemu

vozilo R je vozilo reprezentativno za porodicu po matrici cestovnog otpora kako je definirano u točki 5.1. Podpriloga 4. Prilogu XXI. Uredbi (EU) 2017/1151 (*3);

MRO je masa u voznom stanju kako je definirana u članku 2. stavku 4. točki (a) Uredbe Komisije (EU) br. 1230/2012 (*4) za vozila H, L odnosno R.

Referentna masa koja se upotrebljava kao ulazni podatak za simulacije i, prema potrebi, za fizičko ispitivanje vozila je vrijednost inercije utvrđena u tablici 3. Priloga 4.a Pravilniku UNECE-a br. 83 i ekvivalentna je referentnoj masi, RM, određenoj u skladu s ovom točkom i označenoj s TMn,L, TMn,H odnosno TMn,R.;

(*3)  Uredba Komisije (EU) 2017/1151 od 1. lipnja 2017. o dopuni Uredbe (EZ) br. 715/2007 Europskog parlamenta i Vijeća o homologaciji tipa motornih vozila u odnosu na emisije iz lakih osobnih i gospodarskih vozila (Euro 5 i Euro 6) i pristupu podacima za popravke i održavanje vozila, o izmjeni Direktive 2007/46/EZ Europskog parlamenta i Vijeća, Uredbe Komisije (EZ) br. 692/2008 i Uredbe Komisije (EU) br. 1230/2012 te stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 692/2008 (SL L 175, 7.7.2017., str. 1.)"

(*4)  Uredba Komisije (EU) br. 1230/2012 od 12. prosinca 2012. o provedbi Uredbe (EZ) br. 661/2009 Europskog parlamenta i Vijeća o zahtjevima za homologaciju tipa za mase i dimenzije vozila i njihovih prikolica te o izmjeni Direktive 2007/46/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 353, 21.12.2012., str. 31.)”;"

4.

točke 2.3.5. i 2.3.6. zamjenjuju se sljedećim:

„2.3.5.   Utvrđivanje razlike u propisanim tlakovima u gumama

U skladu s točkom 6.6.3. Dodatka 3. Prilogu I. Uredbi (EU) 2017/1151, tijekom inercijskog usporavanja za određivanje cestovnog otpora upotrebljava se najmanji preporučeni tlak u gumama; u NEDC-u taj parametar nije propisan. Tlak u gumama koji treba uzeti u obzir radi izračunavanja cestovnog otpora za NEDC u skladu s točkom 2.3.8. mora biti prosjek između dviju osovina prosječne vrijednosti minimalnog i maksimalnog tlaka u gumama dopuštenog za odabrane gume na svakoj osovini za referentnu masu vozila za NEDC. Izračun se provodi za vozilo H te, prema potrebi, za vozila L i R prema sljedećim formulama:

 

Za vozilo H: Formula

 

Za vozilo L: Formula

 

Za vozilo R: Formula

pri čemu je

Pmax,

prosječna vrijednost maksimalnih tlakova odabranih guma za dvije osovine;

Pmin,

prosječna vrijednost minimalnih tlakova odabranih guma za dvije osovine.

Odgovarajući učinak u pogledu otpora koji djeluje na vozilo izračunava se prema sljedećim formulama za vozila H, L i R:

 

Za vozilo H: Formula

 

Za vozilo L: Formula

 

Za vozilo R: Formula

2.3.6.   Utvrđivanje dubine gaznog sloja gume (TTD)

Prema točki 4.2.2.2. Podpriloga 4. Prilogu XXI. Uredbi (EU) 2017/1151 za ispitivanje WLTP-om minimalna dubina gaznog sloja gume je 80 %, a u skladu s točkom 4.2. Dodatka 7. Prilogu 4.a Pravilniku UNECE-a br. 83 za potrebe ispitivanja NEDC-om minimalna dopuštena dubina gaznog sloja gume je 50 % nazivne vrijednosti. Iz toga proizlazi da prosječna razlika u dubini gaznog sloja između tih postupaka iznosi 2 mm. Za potrebe izračuna cestovnog otpora za NEDC iz točke 2.3.8. odgovarajući učinak u pogledu otpora koji djeluje na vozilo utvrđuje se prema sljedećim formulama za vozila H, L i R:

 

Za vozilo H: Formula

 

Za vozilo L: Formula

 

Za vozilo R: Formula

pri čemu su

RMn,H, RMn,L i RMn,R referentne mase vozila H, L i R utvrđene u skladu s točkom 2.3.1.”;

5.

u točki 2.3.8.1. dodaju se sljedeća dva stavka:

„Koeficijenti cestovnih otpora za NEDC izračunavaju se formulama iz točke 2.3.8.1.1. (za vozilo H) i točke 2.3.8.1.2. (za vozilo L).

Ako nije drugačije navedeno, formule se primjenjuju i na simulacije i na fizička ispitivanja vozila.”;

6.

točka 2.3.8.2. zamjenjuje se sljedećim:

2.3.8.2.   Utvrđivanje cestovnih otpora ako su za potrebe ispitivanja WLTP-om cestovni otpori utvrđeni u skladu s točkom 5. Podpriloga 4. Prilogu XXI. Uredbi (EU) 2017/1151

2.3.8.2.1.   Porodica po matrici cestovnog otpora u skladu s točkom 5.1. Podpriloga 4. Prilogu XXI. Uredbi (EU) 2017/1151

Ako je cestovni otpor vozila izračunan u skladu s točkom 5.1. Podpriloga 4. Prilogu XXI. Uredbi (EU) 2017/1151, cestovni otpor za NEDC koji se upotrebljava kao ulazni podatak za simulacije korelacijskog alata utvrđuje se na sljedeći način:

(a)

Vrijednosti cestovnog otpora za NEDC u tablici u skladu s tablicom 3. Priloga 4.a Pravilniku UNECE-a br. 83

vozilo H:

 

F 0 n,H = T 0 n,H + (F 0 w,H Aw,H )

 

F 1 n,H = F 1 w,H Bw,H

 

F 2 n,H = T 2 n,H + (F 2 w,H Cw,H )

vozilo L:

 

F 0 n,L = T 0 n,L + (F 0 w,L Aw,L )

 

F 1 n,L = F 1 w,L Bw,L

 

F 2 n,L = T 2 n,L + (F 2 w,L Cw,L )

pri čemu su

F 0 n,i , F 1 n,i , F 2 n,i gdje je i = H,L,

koeficijenti cestovnog otpora za NEDC za vozilo H ili L;

T 0 n,i , T 2 n,i , gdje je i = H,L

koeficijenti dinamometra s valjcima u NEDC-u za vozila H ili L utvrđeni u skladu s tablicom 3. Priloga 4.a Pravilniku UNECE-a br. 83;

AW,H/L , BW,H/L , CW,H/L

koeficijenti dinamometra s valjcima za vozilo upotrijebljeni za potrebe pripreme dinamometra s valjcima u skladu s točkama 7. i 8. Podpriloga 4. Prilogu XXI. Uredbi (EU) 2017/1151;

(b)

Cestovni otpori za NEDC izvedeni na temelju reprezentativnog vozila

U slučaju vozila konstruiranih za najveću tehnički dopuštenu masu opterećenog vozila koja iznosi 3 000 kg ili više cestovni otpori za NEDC mogu se na zahtjev proizvođača utvrditi na sljedeći način:

(1)

Utvrđivanje koeficijenata cestovnog otpora vozila reprezentativnog za porodicu po matrici cestovnog otpora

i.   Učinak različite inercije:

Formula

Faktori u toj formuli definirani su u točki 2.3.1., osim sljedećeg:

F0w,R je koeficijent cestovnog otpora F0 utvrđen za ispitivanje vozila R WLTP-om; TMw,R je ispitna masa u WLTP-u upotrijebljena za ispitivanje reprezentativnog vozila R.

ii.   Učinak različitog tlaka u gumama:

Formula

Faktori u toj formuli definirani su u točki 2.3.5.

iii.   Učinak inercije rotirajućih dijelova:

Formula

U slučaju fizičkog ispitivanja vozila primjenjuje se sljedeća formula:

Formula

iv.   Učinak različitih dubina gaznog sloja gume:

Formula

Faktori u toj formuli definirani su u točki 2.3.6.

v.   Učinak pretkondicioniranja:

Formula

U slučaju fizičkog ispitivanja vozila ne primjenjuje se korekcija za učinak pretkondicioniranja.

vi.   Koeficijent cestovnog otpora F1n za vozilo R utvrđuje se na sljedeći način:

 

Učinak inercije rotirajućih dijelova:

Formula

 

U slučaju fizičkog ispitivanja vozila primjenjuje se sljedeća formula:

Formula

vii.   Koeficijent cestovnog otpora F2n za vozilo R utvrđuje se na sljedeći način:

 

Učinak inercije rotirajućih dijelova:

Formula

 

U slučaju fizičkog ispitivanja vozila primjenjuje se sljedeća formula:

Formula

Pritom je faktor Formula koeficijent cestovnog otpora F2 utvrđen za ispitivanje WLTP-om vozila R iz kojeg je uklonjen učinak sve dodatne aerodinamičke opreme.

(2)

Utvrđivanje koeficijenata cestovnog otpora za NEDC za vozilo H

Za potrebe izračuna cestovnog otpora za NEDC za vozilo H primjenjuju se sljedeće formule:

i.   F0n,H za vozilo H utvrđuje se na sljedeći način:

Formula

pri čemu je

F0n,R

konstantni koeficijent cestovnog otpora vozila R u N;

RMn,H

referentna masa vozila H;

RMn,R

referentna masa vozila R;

RRH

otpor kotrljanja guma vozila H u kg/t;

RRR

otpor kotrljanja guma vozila R u kg/t.

ii.   F2n,H za vozilo H utvrđuje se na sljedeći način:

Formula

pri čemu je

F2n,R

koeficijent cestovnog otpora drugog reda vozila R u N/(km/h)2;

Af,H

čeona površina vozila H u m2;

Af,R

čeona površina vozila R u m2.

iii.   F1n,H za vozilo H je 0.

(3)

Utvrđivanje koeficijenta cestovnog otpora za NEDC za vozilo L

Za potrebe izračuna cestovnog otpora za NEDC za vozilo L primjenjuju se sljedeće formule:

i.   F0n,L za vozilo L prema utvrđuje se na sljedeći način:

Formula

pri čemu je

F0n,R

konstantni koeficijent cestovnog otpora vozila R u N;

RMn,L

referentna masa vozila L;

RMn,R

referentna masa vozila R;

RR,L

otpor kotrljanja guma vozila L u kg/t;

RRR

otpor kotrljanja guma vozila R u kg/t.

ii.   F2n,L za vozilo L utvrđuje se na sljedeći način:

Formula

pri čemu je

F2n,R

koeficijent cestovnog otpora drugog reda vozila R u N/(km/h)2;

Af,L

čeona površina vozila L u m2;

Af,R

čeona površina vozila R u m2.

iii.   F1n,L za vozilo L je 0.

2.3.8.2.2.   Zadani cestovni otpori u skladu s točkom 5.2. Podpriloga 4. Prilogu XXI. Uredbi (EU) 2017/1151

Ako su zadani cestovni otpori izračunani u skladu s točkom 5.2. Podpriloga 4. Prilogu XXI. Uredbi (EU) 2017/1151, cestovni otpori za NEDC izračunavaju se u skladu s točkom 2.3.8.2.1.(a) ovog Priloga.

U slučaju fizičkog ispitivanja vozila u njemu se primjenjuju koeficijenti dinamometra s valjcima u NEDC-u za vozila H ili L utvrđeni u skladu s tablicom 3. Priloga 4.a Pravilniku UNECE-a br. 83.”;

7.

u odjeljku 2.4. tablica 1. izmjenjuje se kako slijedi:

(a)

U retku za stavku 30 („Inercija vozila za NEDC”) upućivanje u stupcu „Izvor” zamjenjuje se sljedećim:

„Tablica 3. Priloga 4.a Pravilniku UNECE-a br. 83. Popunjava je homologacijsko tijelo ili tehnička služba”;

(b)

redak za stavku 34 zamjenjuje se sljedećim:

„34

Postavka inercije u WLTP-u

kg

točka 2.5.3. Podpriloga 4. Prilogu XXI. Uredbi (EU) 2017/1151

Inercija dinamometra s valjcima primijenjena tijekom ispitivanja WLTP-om”

(c)

u retku za stavku 59 („Temperatura rashladnog sredstva motora u WLTP-u”) upućivanje u stupcu „Napomene” zamjenjuje se sljedećim:

„Niz: podaci iz OBD-a, 1 Hz, preciznost 1 °C”;

(d)

retci za stavke od 63 do 66 zamjenjuju se i dodaje se redak 67 kako slijedi:

„63

Deklarirane kombinirane vrijednosti emisija CO2 prema NEDC-u za vozilo H i L

gCO2/km

 

Deklarirana vrijednost za ispitivanje NEDC-om. Za vozila opremljena sustavima s periodičnom regeneracijom vrijednost se korigira za Ki.

64

Brzina u NEDC-u (teoretska)

km/h

Kako je definirano u točki 6. Priloga 4. Pravilniku UNECE-a br. 83.

Niz: 1 Hz, preciznost 0,1 km/h. Ako nije dostupna, primjenjuje se profil brzine definiran u točki 6. Priloga 4. Pravilniku UNECE-a br. 83.

65

Stupanj prijenosa u NEDC-u (teoretski)

isto

Niz: 1 Hz Ako nije dostupan, primjenjuje se profil brzine definiran u točki 6. Priloga 4. Pravilniku UNECE-a br. 83.

66

Identifikacijski broj porodice vozila

točka 5.0. Priloga XXI. Uredbi (EU) 2017/1151

 

67

Faktor regeneracije Ki

Dodatak 1. Podprilogu 6. Prilogu XXI. Uredbi (EU) 2017/1151

Za vozila bez sustava s periodičnom regeneracijom ta je vrijednost 1. Ako za neko vozilo sa sustavom s periodičnom regeneracijom ta vrijednost nije dostavljena, onda je ona 1,05”

8.

u točki 3.1. drugi stavak zamjenjuje se sljedećim:

„Ako je jedina razlika između vozila H i vozila L uzrokovana dodatnom opremom (tj. ako su MRO, oblik nadogradnje i koeficijenti cestovnog otpora isti), referentna vrijednost CO2 prema NEDC-u utvrđuje se samo za vozilo H.”;

9.

točke 3.1.1., 3.1.2. i 3.1.3. zamjenjuju se sljedećim:

„3.1.1.   Ulazni i izlazni podaci korelacijskog alata

3.1.1.1.   Izvorno izvješće s izlaznim podacima korelacijskog alata

Homologacijsko tijelo ili ovlaštena tehnička služba osigurava cjelovitost datoteke s ulaznim podacima za korelacijski alat. Nakon dovršetka ispitivanja u korelacijskom alatu izdaje se izvorno izvješće s izlaznim podacima korelacijskog alata i dodjeljuje mu se kontrolni identifikacijski broj (hash). Izvješće mora sadržavati sljedeće datoteke:

(a)

ulazne podatke iz točke 2.4.;

(b)

izlazne podatke dobivene simulacijom;

(c)

sažetak koji sadržava

i.

identifikacijski broj porodice vozila;

ii.

razliku između vrijednosti CO2 prema proizvođačevoj deklaraciji i vrijednosti dobivene korelacijskim alatom (kombinirane vrijednosti CO2);

iii.

tehničke podatke koji nisu povjerljivi (tj. vrsta goriva, radni obujam motora, tip mjenjača, turbopuhalo).

3.1.1.2.   Potpuna korelacijska datoteka

Nakon što je izvorno izvješće s izlaznim podacima korelacijskog alata izdano u skladu s točkom 3.1.1.1., homologacijsko tijelo ili, prema potrebi, ovlaštena tehnička služba upotrebljava relevantne naredbe u korelacijskom alatu za slanje sažetka poslužitelju za vremensko označavanje koji pošiljatelju šalje odgovor s vremenskom oznakom (pri čemu se kopija šalje relevantnim službama Komisije) koji sadržava slučajno generiran cijeli broj od 1 do 99.

Stvara se potpuna korelacijska datoteka koja sadržava odgovor s vremenskom oznakom i izvorno izvješće s izlaznim podacima korelacijskog alata iz točke 3.1.1.1. Potpunoj korelacijskoj datoteci dodjeljuje se kontrolni identifikacijski broj. Homologacijsko tijelo održava datoteku kao ispitno izvješće u skladu s Prilogom VIII. Direktivi 2007/46/EZ.

3.1.2.   Referentna vrijednost CO2 prema NEDC-u za vozilo H

Korelacijski alat primjenjuje se za provođenje simuliranog ispitivanja vozila H NEDC-om na temelju relevantnih ulaznih podataka iz točke 2.4.

Referentna vrijednost CO2 prema NEDC-u za vozilo H utvrđuje se na sljedeći način:

CO 2, H = NEDC CO2,C,H · Ki,H

pri čemu je

CO 2, H

referentna vrijednost CO2 prema NEDC-u za vozilo H;

NEDC CO2,C,H

rezultat kombinirane vrijednosti CO2 prema NEDC-u za vozilo H simuliran korelacijskim alatom;

Ki,H

vrijednost utvrđena u skladu s Dodatkom 1. Podprilogu 6. Prilogu XXI. Uredbi (EU) 2017/1151 za vozilo H.

Uz referentnu vrijednost CO2 prema NEDC-u korelacijski alat daje i vrijednosti CO2 po fazama za vozilo H.

3.1.3   Referentna vrijednost CO2 prema NEDC-u za vozilo L

Prema potrebi provodi se simulirano ispitivanje vozila L NEDC-om primjenom korelacijskog alata i relevantnih ulaznih podataka iz točke 2.4.:

Referentna vrijednost CO2 prema NEDC-u za vozilo L utvrđuje se na sljedeći način:

CO 2, L = NEDC CO2,C,L · Ki,L

pri čemu je

CO 2, L

referentna vrijednost CO2 prema NEDC-u za vozilo L;

NEDC CO2,C,L

rezultat kombinirane vrijednosti CO2 prema NEDC-u za vozilo L simuliran korelacijskim alatom;

Ki,L

vrijednost utvrđena u skladu s Dodatkom 1. Podprilogu 6. Prilogu XXI. Uredbi (EU) 2017/1151 za vozilo L.

Uz referentnu vrijednost CO2 prema NEDC-u korelacijski alat daje i vrijednosti CO2 po fazama za vozilo L.”;

10.

točka 3.2.6. zamjenjuje se sljedećim:

3.2.6.   Ako je slučajno generirani broj iz točke 3.1.1.2. u rasponu od 90 do 99, vozilo se odabire za jedno fizičko mjerenje u skladu s postupkom iz Priloga XII. Uredbi (EZ) br. 692/2008, uzimajući u obzir preciznosti iz odjeljka 2. ovog Priloga. Rezultati ispitivanja dokumentiraju se u skladu s Prilogom VIII. Direktivi 2007/46/EZ.

Ako se vrijednost CO2 prema NEDC-u za vozilo H i za vozilo L utvrđuje u skladu s točkom 3.2.1., konfiguracija vozila odabrana za fizičko mjerenje mora biti vozilo L ako je slučajni broj u rasponu od 90 do 94 odnosno vozilo H ako je slučajni broj u rasponu od 95 do 99.

Ako se vrijednost CO2 prema NEDC-u utvrđuje u skladu s točkom 3.2.1. za samo jedno vozilo H ili L u interpolacijskoj porodici, to se vozilo odabire za jedno fizičko mjerenje ako je slučajni broj u rasponu od 90 do 99.

Ako se vrijednosti CO2 prema NEDC-u ne utvrđuju u skladu s točkom 3.2.1., nego se vozilo H i vozilo L fizički ispituju, slučajni se broj zanemaruje.”;

11.

u točki 3.2.8., drugi stavak zamjenjuje se sljedećim:

„Faktor De izračunava se s točnosti od tri decimalna mjesta i bilježi u certifikat o homologaciji i u certifikat o sukladnosti.”;

12.

točke 3.3.1., 3.3.2. i 3.3.3. zamjenjuju se sljedećim:

„3.3.1.   Izračun vrijednosti CO2 prema NEDC-u po fazama za vozilo H

Vrijednosti prema NEDC-u po fazama za vozilo H izračunavaju se na sljedeći način:

NEDC CO 2, p,H = NEDC CO 2, p,H,c · CO 2, AF,H

pri čemu je:

p

faza NEDC-a ‚UDC’ ili ‚EUDC’;

NEDC CO2,p,H,c

vrijednost CO2 prema NEDC-u simulirana korelacijskim alatom za fazu p iz točke 3.1.2. ili, ako je primjenjivo, rezultat fizičkog mjerenja iz točke 3.2.2.;

NEDC CO2,p,H

vrijednost prema NEDC-u primjenjive faze p za vozilo H, gCO2/km;

CO2,AF,H

faktor prilagodbe za vozilo H izračunan kao omjer između vrijednosti CO2 prema NEDC-u utvrđene u skladu s točkom 3.2. i rezultata ispitivanja NEDC-om simuliranog korelacijskim alatom iz točke 3.1.2. ili, ako je primjenjivo, rezultat fizičkog mjerenja.

3.3.2.   Izračun vrijednosti CO2 prema NEDC-u po fazama za vozilo L

Vrijednosti prema NEDC-u po fazama za vozilo L izračunavaju se na sljedeći način:

NEDC CO 2, p,L = NEDC CO 2, p,L,c · CO 2, AF,L

pri čemu je:

p

faza NEDC-a ‚UDC’ ili ‚EUDC’;

NEDC CO2,p,L,c

vrijednost CO2 prema NEDC-u simulirana korelacijskim alatom za fazu p iz točke 3.1.2. ili, ako je primjenjivo, rezultat fizičkog mjerenja iz točke 3.2.2.;

NEDC CO2,p,L

vrijednost prema NEDC-u primjenjive faze p za vozilo L, gCO2/km;

CO2,AF,L

faktor prilagodbe za vozilo L izračunan kao omjer između vrijednosti CO2 prema NEDC-u utvrđene u skladu s točkom 3.2. i rezultata ispitivanja NEDC-om simuliranog korelacijskim alatom iz točke 3.1.2. ili, ako je primjenjivo, rezultat fizičkog mjerenja.

3.3.3.   Izračun potrošnje goriva prema NEDC-u za vozilo H i L

3.3.3.1.   Izračun potrošnje goriva prema NEDC-u (kombinirane vrijednosti)

Potrošnja goriva prema NEDC-u (kombinirane vrijednosti) za vozila H i L izračunava se primjenom kombiniranih vrijednosti emisija CO2 prema NEDC-u utvrđenih u skladu s točkom 3.2. i odredbama iz Priloga XII. Uredbi (EZ) br. 692/2008. Emisije drugih onečišćujućih tvari relevantne za izračun potrošnje goriva (ugljikovodici, ugljikov monoksid) smatraju se jednakima 0 (nula) g/km.

3.3.3.2.   Izračun potrošnje goriva prema NEDC-u po fazama

Potrošnja goriva prema NEDC-u po fazama za vozila H i L izračunava se primjenom vrijednosti emisija CO2 prema NEDC-u po fazama utvrđenih u skladu s točkom 3.3. i odredbama iz Priloga XII. Uredbi (EZ) br. 692/2008. Emisije drugih onečišćujućih tvari relevantne za izračun potrošnje goriva (ugljikovodici, ugljikov monoksid) smatraju se jednakima 0 (nula) g/km.”;

13.

umeće se sljedeća točka 4.2.1.4.a:

„4.2.1.4.a.   Cestovni otpori za NEDC izvedeni iz reprezentativnog vozila porodice po matrici cestovnog otpora

Ako je cestovni otpor za NEDC reprezentativnog vozila izračunan iz reprezentativnog vozila za WLTP u skladu s točkom 2.3.8.2.1.(b), cestovni otpor za NEDC pojedinačnog vozila izračunava se sljedećim formulama:

(a)   F0n,ind za pojedinačno vozilo utvrđuje se na sljedeći način:

Formula

pri čemu je

F0n,R

konstantni koeficijent cestovnog otpora vozila R u N;

RMn,ind

referentna masa pojedinačnog vozila;

RMn,R

referentna masa vozila R;

RR,ind

otpor kotrljanja guma pojedinačnog vozila u kg/t;

RRR

otpor kotrljanja guma vozila R u kg/t.

(b)   F2n,ind za pojedinačno vozilo utvrđuje se na sljedeći način:

Formula

pri čemu je

F2n,R

koeficijent cestovnog otpora drugog reda vozila R u N/(km/h)2;

Af,ind

čeona površina pojedinačnog vozila u m2;

Af,R

čeona površina vozila R u m2.

(c)   f1n,ind za pojedinačno vozilo je 0.”;

14.

u točki (a) odjeljka 5. riječi „izvješće s izlaznim podacima korelacijskog alata” zamjenjuju se riječima „potpuna korelacijska datoteka”.PRILOG II.

U Prilogu I. Uredbi (EU) br. 1014/2010 u tablicu „Izvori podataka” dodaje se sljedeći redak:

„Identifikacijski broj porodice vozila

 

Točka 5.0. Priloga XXI. Uredbi (EU) 2017/1151 (*1)


(*1)  Uredba Komisije (EU) 2017/1151 od 1. lipnja 2017. o dopuni Uredbe (EZ) br. 715/2007 Europskog parlamenta i Vijeća o homologaciji tipa motornih vozila u odnosu na emisije iz lakih osobnih i gospodarskih vozila (Euro 5 i Euro 6) i pristupu podacima za popravke i održavanje vozila, o izmjeni Direktive 2007/46/EZ Europskog parlamenta i Vijeća, Uredbe Komisije (EZ) br. 692/2008 i Uredbe Komisije (EU) br. 1230/2012 te stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 692/2008 (SL L 175, 7.7.2017., str. 1.).”


8.7.2017   

HR

Službeni list Europske unije

L 177/23


PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2017/1232

оd 3. srpnja 2017.

o razvrstavanju određene robe u kombiniranu nomenklaturu

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 952/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 9. listopada 2013. o Carinskom zakoniku Unije (1), a posebno njezin članak 57. stavak 4. i članak 58. stavak 2.,

budući da:

(1)

Radi osiguravanja jedinstvene primjene kombinirane nomenklature koja je priložena Uredbi Vijeća (EEZ) br. 2658/87 (2) potrebno je donijeti mjere za razvrstavanje robe iz Priloga ovoj Uredbi.

(2)

Uredbom (EEZ) br. 2658/87 utvrđena su opća pravila o tumačenju kombinirane nomenklature. Ta se pravila primjenjuju i na svaku drugu nomenklaturu koja se u cijelosti ili djelomično temelji na njoj ili kojom se uvodi daljnja podjela te koja je utvrđena posebnim odredbama Unije radi primjene tarifnih i drugih mjera povezanih s trgovinom robom.

(3)

U skladu s navedenim općim pravilima robu opisanu u stupcu (1) tablice u Prilogu ovoj Uredbi trebalo bi na temelju obrazloženja navedenog u stupcu (3) razvrstati u odgovarajuću oznaku KN iz stupca (2).

(4)

Primjereno je odrediti da u skladu s člankom 34. stavkom 9. Uredbe (EU) br. 952/2013 osoba kojoj su dane obvezujuće tarifne informacije za robu na koju se odnosi ova Uredba, a koje nisu u skladu s ovom Uredbom, može nastaviti navoditi te informacije tijekom određenog razdoblja. Trebalo bi odrediti da to razdoblje traje tri mjeseca.

(5)

Mjere predviđene u ovoj Uredbi u skladu su s mišljenjem Odbora za carinski zakonik,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Roba iz stupca (1) tablice u Prilogu razvrstava se u kombiniranu nomenklaturu u oznaku KN iz stupca (2) te tablice.

Članak 2.

U skladu s člankom 34. stavkom 9. Uredbe (EU) br. 952/2013 obvezujuće tarifne informacije koje nisu u skladu s ovom Uredbom mogu se nastaviti navoditi tijekom razdoblja od tri mjeseca od datuma stupanja na snagu ove Uredbe.

Članak 3.

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 3. srpnja 2017.

Za Komisiju,

u ime predsjednika,

Stephen QUEST

Glavni direktor

Glavna uprava za oporezivanje i carinsku uniju


(1)  SL L 269, 10.10.2013., str. 1.

(2)  Uredba Vijeća (EEZ) br. 2658/87 od 23. srpnja 1987. o tarifnoj i statističkoj nomenklaturi i o Zajedničkoj carinskoj tarifi (SL L 256, 7.9.1987., str. 1.).


PRILOG

Opis robe

Razvrstavanje (oznaka KN)

Obrazloženje

(1)

(2)

(3)

Okrugli proizvod promjera približno 500 mm i mase približno 23 kg. Izrađen je od lijevanog željeza s kuglastim grafitom (nodularno lijevano željezo, EN-GJS-500-7). Proizvod je obojen crnim bitumenom radi zaštite od korozije.

Proizvod je certificiran u skladu s normom EN 124 (poklopci za slivnike i kontrolna okna za prometne i pješačke površine) te se upotrebljava kao poklopac odvodnih kanala (na primjer, odvodnih kanala za kišnicu).

Vidjeti sliku (*1).

7325 99 10

Razvrstavanje se utvrđuje u skladu s općim pravilima 1 i 6 za tumačenje kombinirane nomenklature i nazivima oznaka KN 7325 , 7325 99 i 7325 99 10 .

U napomenama s objašnjenjem kombinirane nomenklature za oznaku KN 7307 19 10 definirano je temperirano lijevano željezo. U skladu s tim napomenama pojam „temperirano” uključuje i lijevano željezo s kuglastim grafitom. Radi pravne sigurnosti i kako bi se osiguralo dosljedno tumačenje kombinirane nomenklature te bi se napomene s objašnjenjem kombinirane nomenklature trebale analogno primijeniti i na tarifni broj 7325 . Razvrstavanje proizvoda u oznaku KN 7325 10 00 kao ostali lijevani proizvodi od željeza ili čelika od netemperiranog lijevanog željeza stoga je isključeno.

Proizvod se stoga razvrstava u oznaku KN 7325 99 10 kao ostali lijevani proizvodi od temperiranog lijevanog željeza.

Image


(*1)  Slika je samo informativne naravi.


8.7.2017   

HR

Službeni list Europske unije

L 177/26


PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2017/1233

оd 3. srpnja 2017.

o razvrstavanju određene robe u kombiniranu nomenklaturu

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 952/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 9. listopada 2013. o Carinskom zakoniku Unije (1), a posebno njezin članak 57. stavak 4. i članak 58. stavak 2.,

budući da:

(1)

Radi osiguravanja jedinstvene primjene kombinirane nomenklature koja je priložena Uredbi Vijeća (EEZ) br. 2658/87 (2) potrebno je donijeti mjere za razvrstavanje robe iz Priloga ovoj Uredbi.

(2)

Uredbom (EEZ) br. 2658/87 utvrđena su opća pravila o tumačenju kombinirane nomenklature. Ta se pravila primjenjuju i na svaku drugu nomenklaturu koja se u cijelosti ili djelomično temelji na njoj ili kojom se uvodi daljnja podjela te koja je utvrđena posebnim odredbama Unije radi primjene tarifnih i drugih mjera povezanih s trgovinom robom.

(3)

U skladu s navedenim općim pravilima robu opisanu u stupcu (1) tablice u Prilogu ovoj Uredbi trebalo bi na temelju obrazloženja navedenog u stupcu (3) razvrstati u odgovarajuću oznaku KN iz stupca (2).

(4)

Primjereno je odrediti da u skladu s člankom 34. stavkom 9. Uredbe (EU) br. 952/2013 osoba kojoj su dane obvezujuće tarifne informacije za robu na koju se odnosi ova Uredba, a koje nisu u skladu s ovom Uredbom, može nastaviti navoditi te informacije tijekom određenog razdoblja. Trebalo bi odrediti da to razdoblje traje tri mjeseca.

(5)

Mjere predviđene u ovoj Uredbi u skladu su s mišljenjem Odbora za carinski zakonik,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Roba iz stupca (1) tablice u Prilogu razvrstava se u kombiniranu nomenklaturu u oznaku KN iz stupca (2) te tablice.

Članak 2.

U skladu s člankom 34. stavkom 9. Uredbe (EU) br. 952/2013 obvezujuće tarifne informacije koje nisu u skladu s ovom Uredbom mogu se nastaviti navoditi tijekom razdoblja od tri mjeseca od datuma stupanja na snagu ove Uredbe.

Članak 3.

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 3. srpnja 2017.

Za Komisiju,

u ime predsjednika,

Stephen QUEST

Glavni direktor

Glavna uprava za oporezivanje i carinsku uniju


(1)  SL L 269, 10.10.2013., str. 1.

(2)  Uredba Vijeća (EEZ) br. 2658/87 od 23. srpnja 1987. o tarifnoj i statističkoj nomenklaturi i o Zajedničkoj carinskoj tarifi (SL L 256, 7.9.1987., str. 1.).


PRILOG

Opis robe

Razvrstavanje (oznaka KN)

Obrazloženje

(1)

(2)

(3)

Novo višenamjensko motorno vozilo s pogonom na sva četiri kotača (vozilo vrste „kombi”). Vozilo je opremljeno klipnim motorom s unutarnjim izgaranjem na paljenje pomoću kompresije i obujma cilindara većeg od 1 500  cm3, ali ne većeg od 2 500  cm3. Ukupna bruto masa vozila iznosi otprilike 2 800  kg;

Vozilo ima dva reda sjedala, pri čemu prvi red ima dva sjedala (sjedalo vozača i „klupu” na kojoj mogu sjediti dva putnika), a drugi red tri sjedala. Na obje strane prvog reda sjedala nalaze se vrata s prozorom, dok se s lijeve strane drugog reda sjedala nalazi prozor, a s desne strane klizna vrata s prozorom.

Iza drugog reda sjedala nalazi se trajna pregrada (pregradna rešetka), koja razdvaja putnički dio od dijela namijenjenog prijevozu robe. U dijelu za prijevoz robe nema sigurnosnih pojaseva ni pribora za njihovu ugradnju. Sa stražnje strane dijela za prijevoz robe nalaze se krilna vrata, ali u tom prostoru nema prozora. Vozilo ima opremu za udobnost putnika, završne materijale i pribor kakvi se uobičajeno nalaze u putničkim dijelovima vozila.

Prostor za prijevoz robe duljine je otprilike 1,9 m i zapremnine 4,4 m3.

8703 32 19

Razvrstavanje se utvrđuje u skladu s općim pravilima 1 i 6 za tumačenje kombinirane nomenklature i nazivima oznaka KN 8703 , 8703 32 i 8703 32 19 .

Razvrstavanje višenamjenskih motornih vozila utvrđuje se na temelju određenih karakteristika koje ukazuju na to je li vozilo prvenstveno osmišljeno za prijevoz osoba ili prijevoz robe (vidjeti i Objašnjenja Harmoniziranog sustava uz tarifne brojeve 8703 i 8704 i Napomene s objašnjenjima kombinirane nomenklature uz tarifni broj 8703 ).

Razvrstavanje u tarifni broj 8704 kao motorno vozilo za prijevoz robe isključeno je jer objektivne karakteristike i opći izgled vozila ukazuju na to da je vozilo prvenstveno namijenjeno prijevozu osoba (drugi red sjedala sa sigurnosnom opremom, četiri prozora, klizna vrata s prozorom za putnike u drugom redu sjedala, oprema za udobnost putnika u prvom i drugom redu sjedala). Postojanje trajne pregrade između prostora za putnike i prostora za prijevoz robe ne može se smatrati presudnim kriterijem za isključivanje iz tarifnog broja 8703 jer je takva pregrada uobičajena za mnoga vozila razvrstana među vozila za prijevoz osoba (obično „SUV vozila”). Vidjeti i mišljenja o razvrstavanju Harmoniziranog sustava 8703 32/1 i 8703 32/2 .

Stoga se vozilo razvrstava u oznaku KN 8703 32 19 kao novo motorno vozilo prvenstveno konstruirano za prijevoz osoba.


8.7.2017   

HR

Službeni list Europske unije

L 177/29


PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2017/1234

оd 3. srpnja 2017.

o razvrstavanju određene robe u kombiniranu nomenklaturu

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 952/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 9. listopada 2013. o Carinskom zakoniku Unije (1), a posebno njezin članak 57. stavak 4. i članak 58. stavak 2.,

budući da:

(1)

Radi osiguravanja jedinstvene primjene kombinirane nomenklature koja je priložena Uredbi Vijeća (EEZ) br. 2658/87 (2) potrebno je donijeti mjere za razvrstavanje robe iz Priloga ovoj Uredbi.

(2)

Uredbom (EEZ) br. 2658/87 utvrđena su opća pravila o tumačenju kombinirane nomenklature. Ta se pravila primjenjuju i na svaku drugu nomenklaturu koja se u cijelosti ili djelomično temelji na njoj ili kojom se uvodi daljnja podjela te koja je utvrđena posebnim odredbama Unije radi primjene tarifnih i drugih mjera povezanih s trgovinom robom.

(3)

U skladu s navedenim općim pravilima robu opisanu u stupcu (1) tablice u Prilogu ovoj Uredbi trebalo bi na temelju obrazloženja navedenog u stupcu (3) razvrstati u odgovarajuću oznaku KN iz stupca (2).

(4)

Primjereno je odrediti da u skladu s člankom 34. stavkom 9. Uredbe (EU) br. 952/2013 osoba kojoj su dane obvezujuće tarifne informacije za robu na koju se odnosi ova Uredba, a koje nisu u skladu s ovom Uredbom, može nastaviti navoditi te informacije tijekom određenog razdoblja. Trebalo bi odrediti da to razdoblje traje tri mjeseca.

(5)

Mjere predviđene u ovoj Uredbi u skladu su s mišljenjem Odbora za carinski zakonik,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Roba iz stupca (1) tablice u Prilogu razvrstava se u kombiniranu nomenklaturu u oznaku KN iz stupca (2) te tablice.

Članak 2.

U skladu s člankom 34. stavkom 9. Uredbe (EU) br. 952/2013 obvezujuće tarifne informacije koje nisu u skladu s ovom Uredbom mogu se nastaviti navoditi tijekom razdoblja od tri mjeseca od datuma stupanja na snagu ove Uredbe.

Članak 3.

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 3. srpnja 2017.

Za Komisiju,

u ime Predsjednika,

Stephen QUEST

Glavni direktor

Glavna uprava za oporezivanje i carinsku uniju


(1)  SL L 269, 10.10.2013., str. 1.

(2)  Uredba Vijeća (EEZ) br. 2658/87 od 23. srpnja 1987. o tarifnoj i statističkoj nomenklaturi i o Zajedničkoj carinskoj tarifi (SL L 256, 7.9.1987., str. 1.).


PRILOG

Opis robe

Razvrstavanje (oznaka KN)

Obrazloženje

(1)

(2)

(3)

Složeni proizvod koji se sastoji od sljedećih dijelova:

vertikalnog aluminijskog stupa visine otprilike 95 cm s osovinom na dnu i plastičnim kotačima pričvršćenima na oba kraja osovine,

sklopive vodoravne aluminijske ploče predviđene za stajanje, s plastičnim kotačem pričvršćenim na njezinu kraju i opremljenim mehanizmom za kočenje,

kovčega s vanjskom površinom od lijevanog plastičnog materijala, dimenzija otprilike 55 cm × 30 cm × 20 cm i pričvršćenog na vertikalni stup stegama koje se mogu otvoriti.

Proizvod je namijenjen osobama starosti 8 godina ili više. Njegova funkcija kao sredstvo prijevoza robe može se kombinirati s funkcijom romobila ili se može vući ili gurati kako bi se kovčeg prevozio na kotačima, kada je vodoravna ploča podignuta.

Vidjeti fotografije proizvoda (*1).

4202 12 50

Razvrstavanje se utvrđuje u skladu s općim pravilima 1., 3. (b) i 6. za tumačenje kombinirane nomenklature i nazivima oznaka KN 4202 , 4202 12 i 4202 12 50 .

Proizvod je složena roba. Proizvod je prvenstveno namijenjen za prijevoz robe u kovčegu. To se može obaviti tako da osoba stoji na vodoravnoj ploči i gura proizvod (sa spuštenom pločom) ili je osoba može gurati ili vući na isti način kao i obične kovčege s kotačima (s podignutom pločom).

Sastavni dijelovi romobila (sastavni dijelovi koji nisu dio uobičajenih kovčega s kotačima, to jest sklopiva vodoravna ploča s plastičnim kotačem (s kočnicom)) sporedni su i olakšavaju prijevoz robe u kovčegu. Stoga kovčeg daje proizvodu njegovu bitnu značajku. Razvrstavanje u tarifni broj 8716 kao ostala vozila, ili u tarifni broj 9503 kao romobil stoga je isključeno.

Proizvod se stoga razvrstava u oznaku KN 4202 12 50 kao kovčeg s vanjskom površinom od lijevanog plastičnog materijala.

Image


(*1)  Slike služe isključivo u informativne svrhe.


8.7.2017   

HR

Službeni list Europske unije

L 177/32


PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2017/1235

оd 6. srpnja 2017.

o 270. izmjeni Uredbe Vijeća (EZ) br. 881/2002 o uvođenju određenih posebnih mjera ograničavanja protiv određenih osoba i subjekata povezanih s organizacijama ISIL-om (Da'esh) i Al-Qaidom

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EZ) br. 881/2002 od 27. svibnja 2002. o uvođenju određenih posebnih mjera ograničavanja protiv određenih osoba i subjekata povezanih s organizacijama ISIL-om (Da'esh) i Al-Qaidom (1), a posebno njezin članak 7. stavak 1. točku (a) i članak 7.a stavak 5.,

budući da:

(1)

U Prilogu I. Uredbi (EZ) br. 881/2002 navode se osobe, skupine i subjekti na koje se odnosi zamrzavanje financijskih sredstava i gospodarskih izvora u skladu s tom Uredbom.

(2)

Odbor za sankcije Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda 3. srpnja 2017. odlučio je izbrisati tri fizičke osobe sa svojeg popisa osoba, skupina i subjekata na koje se primjenjuje zamrzavanje financijskih sredstava i gospodarskih izvora. Prilog I. Uredbi (EZ) br. 881/2002 trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Prilog I. Uredbi (EZ) br. 881/2002 mijenja se u skladu s Prilogom ovoj Uredbi.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu sljedećeg dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 6. srpnja 2017.

Za Komisiju,

u ime predsjednika,

Voditelj Službe za instrumente vanjske politike


(1)  SL L 139, 29.5.2002., str. 9.


PRILOG

U Prilogu I. Uredbi (EZ) br. 881/2002 brišu se sljedeći unosi pod naslovom „Fizičke osobe”:

„Ahmad Zerfaoui (također (a) Abdullah, (b) Abdalla, (c) Smail, (d) Abu Khaoula, (e) Abu Cholder, (f) Nuhr). Datum rođenja: 15.7.1963. Mjesto rođenja: Chréa, Alžir. Državljanstvo: alžirsko. Druge informacije: (a) bivši član organizacije Organization of Al-Qaida in the Islamic Maghreb, (b) potvrđena smrt u sjevernom Maliju 19.9.2006. Datum uvrštenja na popis iz članka 2.a stavka 4. točke (b): 3.5.2004.”;

„Dhou El-Aich (također Abdel Hak). Datum rođenja: 5.8.1964. Mjesto rođenja: Blida, Alžir. Državljanstvo: alžirsko. Druge informacije: potvrđena smrt u Čadu 8.3.2004. Datum uvrštenja na popis iz članka 2.a stavka 4. točke (b): 3.5.2004.”;

„Hacene Allane (također (a) Hassan the Old, (b) Al Sheikh Abdelhay, (c) Boulahia, (d) Abu al-Foutouh, (e) Cheib Ahcéne). Datum rođenja: 17.1.1941. Mjesto rođenja: Médéa, Alžir. Državljanstvo: alžirsko. Druge informacije: potvrđena smrt 16.4.2004. u sjevernom Nigeru. Datum uvrštenja na popis iz članka 2.a stavka 4. točke (b): 3.5.2004.”


8.7.2017   

HR

Službeni list Europske unije

L 177/34


PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2017/1236

оd 7. srpnja 2017.

o utvrđivanju stope prilagodbe za izravna plaćanja u skladu s Uredbom (EU) br. 1306/2013 Europskog parlamenta i Vijeća za kalendarsku godinu 2017.

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 1306/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o financiranju, upravljanju i nadzoru zajedničke poljoprivredne politike i o stavljanju izvan snage uredaba Vijeća (EEZ) br. 352/78, (EZ) br. 165/94, (EZ) br. 2799/98, (EZ) br. 814/2000, (EZ) br. 1290/2005 i (EZ) 485/2008 (1), a posebno njezin članak 26. stavak 3.,

nakon savjetovanja s Odborom za poljoprivredne fondove,

budući da:

(1)

U skladu s člankom 25. Uredbe (EU) br. 1306/2013 pričuva namijenjena za pružanje dodatne potpore za poljoprivredni sektor u slučaju većih kriza koje utječu na poljoprivrednu proizvodnju ili distribuciju mora se uspostaviti primjenom, na početku svake godine, smanjenja izravnih plaćanja s pomoću mehanizma financijske discipline iz članka 26. te Uredbe.

(2)

Člankom 26. stavkom 1. Uredbe (EU) br. 1306/2013 predviđa se da se, kako bi se osiguralo poštovanje godišnjih gornjih granica utvrđenih u Uredbi Vijeća (EU, Euratom) br. 1311/2013 (2) za financiranje rashoda povezanih s tržištem i izravnih plaćanja, mora utvrditi stopa prilagodbe za izravna plaćanja ako predviđanja za financiranje mjera financiranih u okviru te gornje granice za određenu financijsku godinu upućuju na prekoračenje primjenjivih godišnjih gornjih granica.

(3)

Iznos pričuve za krize u poljoprivrednom sektoru, uključen u Komisijin nacrt proračuna za 2018., iznosi 459,5 milijuna EUR u tekućim cijenama. Za pokriće tog iznosa na izravna plaćanja u okviru programa potpore navedenih u Prilogu I. Uredbi (EU) br. 1307/2013 Europskog parlamenta i Vijeća (3) za kalendarsku godinu 2017. mora se primjenjivati mehanizam financijske discipline.

(4)

Predviđanjima za izravna plaćanja i rashode povezane s tržištem koji se utvrđuju u Komisijinu nacrtu proračuna za 2018. pokazalo se da nema potrebe za daljnjom financijskom disciplinom.

(5)

U skladu s člankom 26. stavkom 2. Uredbe (EU) br. 1306/2013 Komisija je 30. ožujka 2017. donijela Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju stope prilagodbe predviđene u Uredbi (EU) br. 1306/2013 za izravna plaćanja za kalendarsku godinu 2017. (4).

(6)

Europski parlament i Vijeće nisu utvrdili tu stopu prilagodbe do 30. lipnja 2017. Stoga u skladu s člankom 26. stavkom 3. Uredbe (EU) br. 1306/2013 Komisija mora provedbenim aktom utvrditi stopu prilagodbe i o tome odmah obavijestiti Europski parlament i Vijeće.

(7)

U skladu s člankom 26. stavkom 4. Uredbe (EU) br. 1306/2013 Komisija može do 1. prosinca 2017. uskladiti stopu prilagodbe na temelju novih podataka kojima raspolaže. U slučaju da se pojave novi podaci, Komisija će ih uzeti u obzir i u okviru dokumenta o izmjeni nacrta proračuna za 2018. donijeti provedbenu uredbu kojom se stopa prilagodbe prilagođava do 1. prosinca 2017.

(8)

U pravilu, poljoprivrednici koji podnose zahtjev za potporu za izravna plaćanja za jednu kalendarsku godinu (N) plaćanja primaju unutar određenog razdoblja plaćanja u financijskoj godini (N + 1). Međutim države članice mogu izvršiti zakašnjela plaćanja poljoprivrednicima nakon isteka tog razdoblja plaćanja, uz određena ograničenja. Ta zakašnjela plaćanja mogu biti izvršena u sljedećoj financijskoj godini. Kada se u određenoj kalendarskoj godini primjenjuje financijska disciplina, stopu prilagodbe ne bi trebalo primjenjivati na plaćanja za koja su zahtjevi za potporu podneseni u kalendarskim godinama u kojima se ne primjenjuje financijska disciplina. Stoga je, kako bi se osiguralo jednako postupanje prema poljoprivrednicima, primjereno predvidjeti da se stopa prilagodbe treba primjenjivati samo na plaćanja za koja su zahtjevi za potporu podneseni u kalendarskoj godini u kojoj se primjenjuje financijska disciplina, neovisno o tome kada je izvršeno plaćanje poljoprivrednicima.

(9)

Člankom 8. stavkom 1. Uredbe (EU) br. 1307/2013 predviđa se da se stopa prilagodbe primjenjiva na izravna plaćanja utvrđena u skladu s člankom 26. Uredbe (EU) br. 1306/2013 primjenjuje samo na izravna plaćanja dodijeljena poljoprivrednicima u odgovarajućoj kalendarskoj godini koja premašuju 2 000 EUR. Nadalje, člankom 8. stavkom 2. Uredbe (EU) br. 1307/2013 predviđa se da se kao rezultat postupnog uvođenja izravnih plaćanja stopa prilagodbe primjenjuje na Hrvatsku tek od 1. siječnja 2022. Stoga se stopa prilagodbe koju treba odrediti ovom Uredbom ne bi trebala primjenjivati na plaćanja poljoprivrednicima u toj državi članici,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

1.   Za potrebe određivanja stope prilagodbe u skladu s člancima 25. i 26. Uredbe (EU) br. 1306/2013 i u skladu s člankom 8. stavkom 1. Uredbe (EU) br. 1307/2013 iznosi izravnih plaćanja u okviru programa potpore navedenih u Prilogu I. Uredbi (EU) br. 1307/2013 koje se poljoprivrednicima dodjeljuje na temelju zahtjeva za potporu podnesenog za kalendarsku godinu 2017. i koji premašuju 2 000 EUR smanjuju se za stopu prilagodbe od 1,388149 %.

2.   Smanjenje iz stavka 1. ne primjenjuje se na Hrvatsku.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu sedmog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 7. srpnja 2017.

Za Komisiju

Predsjednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  SL L 347, 20.12.2013., str. 549.

(2)  Uredba Vijeća (EU, Euratom) br. 1311/2013 od 2. prosinca 2013. kojom se uspostavlja višegodišnji financijski okvir za razdoblje 2014. – 2020. (SL L 347, 20.12.2013., str. 884.).

(3)  Uredba (EU) br. 1307/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o utvrđivanju pravila za izravna plaćanja poljoprivrednicima u programima potpore u okviru zajedničke poljoprivredne politike i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 637/2008 i Uredbe Vijeća (EZ) br. 73/2009 (SL L 347, 20.12.2013., str. 608.).

(4)  COM(2017) 150.


8.7.2017   

HR

Službeni list Europske unije

L 177/36


UREDBA KOMISIJE (EU) 2017/1237

оd 7. srpnja 2017.

o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1881/2006 u pogledu najveće dopuštene količine cijanovodične kiseline u neprerađenim cijelim, mrvljenim, mljevenim, gnječenim i sjeckanim jezgrama marelice stavljenima na tržište za krajnjeg potrošača

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EEZ) br. 315/93 od 8. veljače 1993. o utvrđivanju postupaka Zajednice za kontrolu kontaminanata u hrani (1), a posebno njezin članak 2. stavak 3.,

budući da:

(1)

Uredbom Komisije (EZ) br. 1881/2006 (2) utvrđene su najveće dopuštene količine određenih kontaminanata u hrani.

(2)

Znanstveni odbor za kontaminante u prehrambenom lancu (CONTAM) Europske agencije za sigurnost hrane (EFSA) donio je znanstveno mišljenje o akutnim zdravstvenim rizicima povezanima s prisutnošću cijanogeničnih glikozida u sirovim jezgrama marelice i proizvodima dobivenim od sirovih jezgri marelice (3). Pojam „sirove jezgre marelice i proizvodi dobiveni od sirovih jezgri marelice” iz znanstvenog mišljenja odnosi se na iste proizvode kao i pojam „neprerađene cijele, mrvljene, mljevene, gnječene i sjeckane jezgre marelice” iz ove Uredbe.

(3)

Amigdalin je važan cijanogeni glikozid koji se nalazi u neprerađenim jezgrama marelica, a žvakanjem se razgrađuje na cijanovodičnu kiselinu (cijanid). Cijanovodična kiselina (cijanid) vrlo je otrovna za ljude. Odbor CONTAM derivirao je akutnu referentnu dozu (ARfD) od 20 μg/kg tjelesne težine za procjenu rizika povezanih s prisutnošću cijanogeničnih glikozida u neprerađenim cijelim, mrvljenim, mljevenim, gnječenim i sjeckanim jezgrama marelice. Uzimajući u obzir prijavljene razine cijanogeničnih glikozida u neprerađenim jezgrama marelice, akutna referentna doza bila bi premašena konzumacijom već samo nekoliko neprerađenih jezgri marelice.

(4)

Stoga je potrebno utvrditi najveću dopuštenu količinu cijanovodične kiseline (cijanida) u neprerađenim cijelim, mrvljenim, mljevenim, gnječenim i sjeckanim jezgrama marelice stavljenima na tržište za krajnjeg potrošača.

(5)

S obzirom na vrlo rascjepkano tržište neprerađenih jezgri marelice i moguće akutne rizike za javno zdravlje, trebalo bi osigurati da poslovni subjekt jamči da sve neprerađene cijele, mrvljene, mljevene, gnječene i sjeckane jezgre marelice stavljene na tržište za krajnjeg potrošača budu u skladu s najvećom dopuštenom količinom.

(6)

Potrebno je utvrditi pravila uzorkovanja koja će se primjenjivati za kontrolu usklađenosti s najvećom dopuštenom količinom.

(7)

Uredbu (EZ) br. 1881/2006 trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti.

(8)

Mjere predviđene ovom Uredbom u skladu su s mišljenjem Stalnog odbora za bilje, životinje, hranu i hranu za životinje,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Prilog Uredbi (EZ) br. 1881/2006 mijenja se u skladu s Prilogom ovoj Uredbi.

Članak 2.

Poslovni subjekt koji neprerađene cijele, mrvljene, mljevene, gnječene i sjeckane jezgre marelice stavlja na tržište za krajnjeg potrošača na zahtjev nadležnog tijela pruža dokaz o usklađenosti proizvoda stavljenog na tržište s najvećom dopuštenom količinom.

Članak 3.

Uzorkovanje radi kontrole usklađenosti s najvećom dopuštenom količinom provodi se u skladu s propisima utvrđenima u Prilogu I. dijelu D.2 Uredbi Komisije (EZ) br. 401/2006 (4).

Članak 4.

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 7. srpnja 2017.

Za Komisiju

Predsjednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  SL L 37, 13.2.1993., str. 1.

(2)  Uredba Komisije (EZ) br. 1881/2006 od 19. prosinca 2006. o utvrđivanju najvećih dopuštenih količina određenih kontaminanata u hrani (SL L 364, 20.12.2006., str. 5.).

(3)  Odbor CONTAM EFSA-e (Odbor EFSA-e za kontaminante u prehrambenom lancu), znanstveno mišljenje iz 2016. o akutnim zdravstvenim rizicima povezanima s prisutnošću cijanogeničnih glikozida u sirovim jezgrama marelice i proizvodima dobivenim od sirovih jezgri marelice. EFSA Journal 2016;14(4):4424, 47 pp doi:10.2903/j.efsa.2016.4424

http://www.efsa.europa.eu/sites/default/files/scientific_output/files/main_documents/4424.pdf

(4)  Uredba Komisije (EZ) br. 401/2006 od 23. veljače 2006. o utvrđivanju metoda uzorkovanja i analize za službenu kontrolu razina mikotoksina u hrani (SL L 70, 9.3.2006., str. 12.).


PRILOG

U odjeljku 8. Priloga Uredbi (EZ) br. 1881/2006 dodaje se sljedeći unos:

„8.3

Cijanovodična kiselina, uključujući cijanovodičnu kiselinu vezanu u cijanogene glikozide

 

8.3.1

Neprerađene cijele, mrvljene, mljevene, gnječene i sjeckane jezgre marelice stavljene na tržište za krajnjeg potrošača (54)  (55)

20,08.7.2017   

HR

Službeni list Europske unije

L 177/39


PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2017/1238

оd 7. srpnja 2017.

o uvođenju obveze evidentiranja uvoza određenih čelika otpornih na koroziju podrijetlom iz Narodne Republike Kine

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) 2016/1036 Europskog parlamenta i Vijeća od 8. lipnja 2016. o zaštiti od dampinškog uvoza iz zemalja koje nisu članice Europske unije (1) („Osnovna uredba”), a posebno njezin članak 14. stavak 5.,

nakon obavješćivanja država članica,

budući da:

(1)

Europska komisija („Komisija”) najavila je 9. prosinca 2016. objavom u Službenom listu Europske unije  (2) pokretanje antidampinškog postupka u vezi s uvozom određenih čelika otpornih na koroziju podrijetlom iz Narodne Republike Kine („Kina”) nakon što je EUROFER („podnositelj pritužbe”) 25. listopada 2016. podnio pritužbu u ime proizvođača koji čine više od 25 % ukupne proizvodnje određenih čelika otpornih na koroziju u Uniji.

1.   PREDMETNI PROIZVOD

(2)

Proizvod iz ispitnog postupka određeni su čelici otporni na koroziju podrijetlom iz Narodne Republike Kine.

(3)

Čelici otporni na koroziju obuhvaćaju plosnate valjane proizvode od željeza ili legiranog ili nelegiranog čelika; prevučene aluminijem; platirane ili prevučene cinkom i/ili aluminijem i ni jednim drugim metalom s pomoću vruće galvanizacije; kemijski pasivirane; s masenim udjelom: ugljika od 0,015 % ili većim, ali manjim od 0,170 %, aluminija od 0,015 % ili većim, ali manjim od 0,100 %, niobija ne većim od 0,045 %, titana ne većim od 0,010 % te vanadija ne većim od 0,010 %; koji se stavljaju na raspolaganje u obliku kolutova, rezanih ploča te uskih traka.

Sljedeći proizvodi nisu obuhvaćeni:

proizvodi od nehrđajućeg čelika, od silicijskog elektročelika te od brzoreznog čelika;

proizvodi koji nisu dalje obrađeni nakon što su toplovaljani ili hladnovaljani (hladnoreducirani).

(4)

Predmetni proizvod trenutačno je razvrstan u sljedeće oznake KN: ex 7210 41 00, ex 7210 49 00, ex 7210 61 00, ex 7210 69 00, ex 7212 30 00, ex 7212 50 61, ex 7212 50 69, ex 7225 92 00, ex 7225 99 00, ex 7226 99 30 i ex 7226 99 70 (oznake TARIC: 7210410020, 7210490020, 7210610020, 7210690020, 7212300020, 7212506120, 7212506920, 7225920020, 7225990022, 7225990035, 7225990092, 7226993010, 7226997094).

2.   ZAHTJEV

(5)

Podnositelj pritužbe predao je 24. svibnja 2017. zahtjev za evidentiranje u skladu s člankom 14. stavkom 5. Osnovne uredbe. Podnositelj pritužbe zatražio je obvezno evidentiranje uvoza predmetnog proizvoda tako da se na taj uvoz mjere mogu naknadno primijeniti od datuma tog evidentiranja.

3.   RAZLOZI ZA EVIDENTIRANJE

(6)

U skladu s člankom 14. stavkom 5. Osnovne uredbe Komisija može narediti carinskim tijelima da poduzmu odgovarajuće mjere evidentiranja uvoza tako da se na taj uvoz mjere mogu naknadno primijeniti. Uvoz se može uvjetovati evidentiranjem na zahtjev industrije Unije koji sadržava dostatne dokaze za opravdanje takve mjere.

(7)

Podnositelj pritužbe tvrdi da je evidentiranje opravdano jer je uvoz predmetnog proizvoda i dalje dampinški i da su uvoznici itekako bili svjesni dampinških praksi koje su trajale duže vremensko razdoblje i uzrokovale štetu industriji Unije. Podnositelj pritužbe nadalje tvrdi da se uvozom iz Kine uzrokuje šteta industriji Unije te da je došlo do znatnog povećanja razine tog uvoza čak i nakon razdoblja ispitnog postupka, što bi ozbiljno ugrozilo pozitivan učinak antidampinške pristojbe ako se takva pristojba primijeni.

(8)

Komisija smatra da su uvoznici doista bili svjesni ili su trebali biti svjesni dampinških praksi izvoznikâ. Pritužba je sadržavala dovoljno dokaza prima facie u tom pogledu i to je bilo navedeno u obavijesti o pokretanju tog postupka (3). U verziji pritužbe koja nije bila povjerljive prirode dampinške marže procijenjene su na 50 % za uvoz iz Kine. Dokaz o dampingu naveden u pritužbi temelji se na usporedbi uobičajenih vrijednosti, određenih na temelju informacija o cijenama proizvođača u Kanadi, koja je odabrana kao analogna zemlja, s izvoznom cijenom (na razini franko tvornica) predmetnog proizvoda pri prodaji za izvoz u Uniju. Kineska izvozna cijena određena je na temelju informacija koje su naveli kineski proizvođači izvoznici na tržištu Unije tijekom razdoblja od kolovoza 2012. do travnja 2016.

(9)

S obzirom na raspon mogućeg dampinga razumno je pretpostaviti da su uvoznici bili svjesni ili su trebali biti svjesni situacije.

(10)

Osim toga, podnositelj pritužbe pružio je i u pritužbi i u zahtjevu za evidentiranje dostatne dokaze u obliku priopćenja za tisak u kojima su opisane dampinške prakse kineskih izvoznika i kojih su uvoznici prima facie morali biti svjesni te ih nisu trebali ignorirati. U zahtjevu za reviziju upućuje se i na mjere trgovinske zaštite, uključujući antidampinške mjere koje se trenutačno primjenjuju u trećim zemljama.

(11)

Od pokretanja postupka u prosincu 2016. zabilježeno je dodatno povećanje od 50 % kad se usporedi prosječni mjesečni obujam uvoza u razdoblju od listopada 2015. do rujna 2016. (tj. razdoblje ispitnog postupka) s obujmom u razdoblju od siječnja do travnja 2017. (tj. razdoblje nakon pokretanja postupka). Dodatni dokazi prima facie potvrdili su povećanje tržišnog udjela i stvaranje zaliha.

(12)

Nadalje, pritužba sadržava dovoljno dokaza prima facie da je prouzrokovana šteta, a u podnescima dostavljenima u okviru ispitnog postupka, uključujući zahtjev za evidentiranje, postoje dokazi da bi nastavak porasta tog uvoza mogao prouzročiti dodatnu štetu. Povećanje obujma dampinškog uvoza i druge okolnosti (primjerice višak kapaciteta u Kini i kretanje cijena kineskih izvoznika, kako je prikazano u prvotnoj pritužbi) s obzirom na vremenski aspekt vjerojatno bi u ozbiljnoj mjeri ugrozili pozitivan učinak svih konačnih pristojbi, osim ako bi se te pristojbe primijenile retroaktivno. Osim toga, s obzirom na pokretanje ovog postupka i uzimajući u obzir dosadašnji razvoj uvoza iz Kine u smislu cijena i obujma, razumno je pretpostaviti da bi se razina uvoza predmetnog proizvoda mogla dodatno povećati prije donošenja privremenih mjera, ako se one donesu, te da bi uvoznici mogli brzo povećati zalihe.

4.   POSTUPAK

(13)

S obzirom na prethodno navedeno Komisija je zaključila da je podnositelj pritužbe pružio dostatne dokaze prima facie koji opravdavaju uvođenje obveznog evidentiranja uvoza predmetnog proizvoda u skladu s člankom 14. stavkom 5. Osnovne uredbe.

(14)

Sve zainteresirane strane pozivaju se da iznesu svoja stajališta u pisanom obliku i dostave popratne dokaze. Nadalje, Komisija može saslušati zainteresirane strane uz uvjet da podnesu zahtjev u pisanom obliku i da dokažu da postoje posebni razlozi zbog kojih bi ih trebalo saslušati.

5.   EVIDENTIRANJE

(15)

U skladu s člankom 14. stavkom 5. Osnovne uredbe uvoz predmetnog proizvoda trebao bi podlijegati evidentiranju kako bi se, ako se ispitnim postupkom utvrde nalazi koji vode do uvođenja antidampinških pristojbi i ako su ispunjeni potrebni uvjeti, osigurala retroaktivna naplata pristojbi na evidentirani uvoz u skladu s člankom 10. stavkom 4. Osnovne uredbe.

(16)

Podnositelj pritužbe u pritužbi procjenjuje da prosječna dampinška marža za predmetni proizvod iznosi 50 %, a prosječna marža sniženja cijena 37,8 % – 41,0 %. Procijenjeni iznos moguće buduće obveze utvrđuje se za Kinu na razinu sniženja procijenjenu na temelju pritužbe, tj. od 37,8 % do 41,0 % na vrijednost uvoza CIF za predmetni proizvod.

6.   OBRADA OSOBNIH PODATAKA

(17)

Svi osobni podaci prikupljeni u kontekstu ovog evidentiranja obrađivat će se u skladu s Uredbom (EZ) br. 45/2001 Europskog parlamenta i Vijeća (4),

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

1.   Carinskim se tijelima nalaže, u skladu s člankom 14. stavkom 5. Uredbe (EU) 2016/1036, da poduzmu odgovarajuće mjere za evidentiranje uvoza u Uniju određenih čelika otpornih na koroziju podrijetlom iz Narodne Republike Kine, koji obuhvaćaju plosnate valjane proizvode od željeza ili legiranog ili nelegiranog čelika; prevučene aluminijem; platirane ili prevučene cinkom i/ili aluminijem i ni jednim drugim metalom s pomoću vruće galvanizacije; kemijski pasivirane; s masenim udjelom: ugljika od 0,015 % ili većim, ali manjim od 0,170 %, aluminija od 0,015 % ili većim, ali manjim od 0,100 %, niobija ne većim od 0,045 %, titana ne većim od 0,010 % te vanadija ne većim od 0,010 %; koji se stavljaju na raspolaganje u obliku kolutova, rezanih ploča te uskih traka, osim:

proizvoda od nehrđajućeg čelika, od silicijskog elektročelika te od brzoreznog čelika;

proizvoda koji nisu dalje obrađeni nakon što su toplovaljani ili hladnovaljani (hladnoreducirani);

te su trenutačno razvrstani u sljedeće oznake KN: ex 7210 41 00, ex 7210 49 00, ex 7210 61 00, ex 7210 69 00, ex 7212 30 00, ex 7212 50 61, ex 7212 50 69, ex 7225 92 00, ex 7225 99 00, ex 7226 99 30 i ex 7226 99 70 (oznake TARIC: 7210410020, 7210490020, 7210610020, 7210690020, 7212300020, 7212506120, 7212506920, 7225920020, 7225990022, 7225990035, 7225990092, 7226993010, 7226997094).

Evidentiranje istječe devet mjeseci nakon datuma stupanja na snagu ove Uredbe.

2.   Sve zainteresirane strane pozivaju se da iznesu svoja stajališta u pisanom obliku, dostave popratne dokaze ili podnesu zahtjev za saslušanje u roku od 20 dana od datuma objave ove Uredbe.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu sljedećeg dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 7. srpnja 2017.

Za Komisiju

Predsjednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  SL L 176, 30.6.2016., str. 21.

(2)  SL C 459, 9.12.2016., str. 17.

(3)  SL C 459, 9.12.2016., str. 17. (odjeljak 3. Obavijesti o pokretanju postupka).

(4)  Uredba (EZ) br. 45/2001 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. prosinca 2000. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka u institucijama i tijelima Zajednice i o slobodnom kretanju takvih podataka (SL L 8, 12.1.2001., str. 1.).


ODLUKE

8.7.2017   

HR

Službeni list Europske unije

L 177/43


PROVEDBENA ODLUKA KOMISIJE (EU) 2017/1239

оd 6. srpnja 2017.

o priznanju Etiopije u skladu s Direktivom 2008/106/EZ Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu sustava osposobljavanja pomoraca i izdavanja svjedodžbi pomorcima

(priopćeno pod brojem dokumenta C(2017) 4555)

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Direktivu 2008/106/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 19. studenoga 2008. o minimalnoj razini osposobljavanja pomoraca (1), a posebno njezin članak 19. stavak 3.,

budući da:

(1)

U skladu s Direktivom 2008/106/EZ države članice mogu odlučiti priznati odgovarajuće svjedodžbe pomoraca koje su izdale treće zemlje uz uvjet da Komisija priznaje dotičnu treću zemlju. Te treće zemlje moraju ispunjavati sve zahtjeve Konvencije Međunarodne pomorske organizacije o standardima osposobljavanja, izdavanju svjedodžbi i straži za pomorce iz 1978. (dalje u tekstu „Konvencija STCW”).

(2)

Dopisima od 9. siječnja 2014. i 5. studenoga 2014. Luksemburg i Cipar zatražili su priznavanje Etiopije. Na temelju je tog zahtjeva Komisija kontaktirala s etiopskim tijelima kako bi izvršila procjenu etiopskog sustava osposobljavanja i izdavanja svjedodžbi te provjerila ispunjava li Etiopija sve zahtjeve Konvencije STCW i jesu li poduzete odgovarajuće mjere za sprečavanje prijevare u vezi sa svjedodžbama. Objašnjeno je da će se procjena temeljiti na rezultatima inspekcije za utvrđivanje činjenica koju će provesti stručnjaci Europske agencije za pomorsku sigurnost (dalje u tekstu „Agencija”) u Etiopiji.

(3)

Na temelju rezultata inspekcije provedene u listopadu 2015. Komisija je provela procjenu sustava osposobljavanja i izdavanja svjedodžbi u Etiopiji. U toj je procjeni Komisija utvrdila nekoliko područja kojima su etiopska tijela trebala pristupiti na odgovarajući način, uključujući nedostatke povezane s odobrenjima za programe i tečajeve, s osposobljavanjem na brodu te izdavanjem potvrda i odobravanjem.

(4)

Etiopska tijela predstavila su dobrovoljni plan korektivnih mjera u svibnju 2016. te su ga dopunila u srpnju, listopadu i prosincu 2016.

(5)

Konkretno, Etiopija je donijela nove propise kojima se rješavaju nedostaci u nacionalnim odredbama, kako je utvrđeno u procjeni Komisije, te je osuvremenila postupke osiguravanja kvalitete u upravnim tijelima i obrazovnim ustanovama u sektoru pomorstva, kao i kurikulume i programe osposobljavanja u tim ustanovama.

(6)

Na temelju je svih prikupljenih informacija Komisija zaključila da su etiopska tijela poduzela mjere za usklađivanje etiopskog sustava osposobljavanja pomoraca i izdavanja svjedodžbi pomorcima sa zahtjevima Konvencije STCW, uključujući odredbe o odgovarajućim dokumentima s dokazima.

(7)

U travnju 2017. Komisija je etiopskim tijelima dostavila izvješće o procjeni koje se temeljilo na rezultatima inspekcije iz listopada 2016. i u kojemu je u obzir uzet dopunjeni plan korektivnih mjera.

(8)

Konačni je rezultat procjene da Etiopija ispunjava zahtjeve Konvencije STCW te da je ta zemlja pristupila rješavanju svih prepoznatih nedostataka i da je poduzela odgovarajuće mjere za sprečavanje prijevara povezanih sa svjedodžbama.

(9)

Državama članicama dostavljeno je izvješće o rezultatima procjene.

(10)

Mjere predviđene ovom Odlukom u skladu su s mišljenjem Odbora za sigurnost na moru i sprečavanje onečišćenja s brodova,

DONIJELA JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Za potrebe članka 19. Direktive 2008/106/EZ Etiopija je priznata u pogledu sustava osposobljavanja pomoraca i izdavanja svjedodžbi pomorcima.

Članak 2.

Ova je Odluka upućena državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 6. srpnja 2017.

Za Komisiju

Violeta BULC

Članica Komisije


(1)  SL L 323, 3.12.2008., str. 33.


8.7.2017   

HR

Službeni list Europske unije

L 177/45


PROVEDBENA ODLUKA KOMISIJE (EU) 2017/1240

оd 7. srpnja 2017.

o izmjeni Priloga Provedbenoj odluci (EU) 2017/247 o zaštitnim mjerama povezanima sa slučajevima izbijanja visokopatogene influence ptica u određenim državama članicama

(priopćeno pod brojem dokumenta C(2017) 4896)

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Direktivu Vijeća 89/662/EEZ od 11. prosinca 1989. o veterinarskim pregledima u trgovini unutar Zajednice s ciljem uspostave unutarnjeg tržišta (1), a posebno njezin članak 9. stavak 4.,

uzimajući u obzir Direktivu Vijeća 90/425/EEZ od 26. lipnja 1990. o veterinarskim i zootehničkim pregledima koji se primjenjuju u trgovini određenim živim životinjama i proizvodima unutar Zajednice s ciljem uspostave unutarnjeg tržišta (2), a posebno njezin članak 10. stavak 4.,

budući da:

(1)

Provedbena odluka Komisije (EU) 2017/247 (3) donesena je nakon izbijanja visokopatogene influence ptica podtipa H5 u više država članica (dalje u tekstu „predmetne države članice”) i nakon što su nadležna tijela tih država članica uspostavila zaražena i ugrožena područja u skladu s Direktivom Vijeća 2005/94/EZ (4).

(2)

Provedbenom odlukom (EU) 2017/247 predviđeno je da zaražena i ugrožena područja koja su uspostavila nadležna tijela predmetnih država članica u skladu s Direktivom 2005/94/EZ obuhvaćaju barem područja koja su u Prilogu toj provedbenoj odluci navedena kao zaražena i ugrožena. Provedbenom odlukom (EU) 2017/247 utvrđeno je i da se mjere koje se provode na zaraženim i ugroženim područjima, kako je predviđeno člankom 29. stavkom 1. i člankom 31. Direktive 2005/94/EZ, zadržavaju barem do datuma određenih za ta područja u Prilogu toj provedbenoj odluci.

(3)

Prilog Provedbenoj odluci (EU) 2017/247 naknadno je izmijenjen provedbenim odlukama Komisije (EU) 2017/417 (5), (EU) 2017/554 (6), (EU) 2017/696 (7), (EU) 2017/780 (8), (EU) 2017/819 (9), (EU) 2017/977 (10) i (EU) 2017/1139 (11) kako bi se uzele u obzir izmjene zaraženih i ugroženih područja koja su uspostavila nadležna tijela država članica u skladu s Direktivom 2005/94/EZ nakon novih slučajeva izbijanja visokopatogene influence ptica podtipa H5 u Uniji. Nadalje, Provedbena odluka (EU) 2017/247 izmijenjena je Provedbenom odlukom (EU) 2017/696 kako bi se utvrdila pravila koja se odnose na otpremanje pošiljaka jednodnevnih pilića iz područja navedenih u Prilogu Provedbenoj odluci (EU) 2017/247 s obzirom na određena poboljšanja epidemiološkog stanja u pogledu predmetnog virusa u Uniji.

(4)

Iako se opća situacija u pogledu te bolesti u Uniji stalno poboljšava, od datuma posljednje izmjene Provedbene Odluke (EU) 2017/247 Provedbenom Odlukom (EU) 2017/1139 u Francuskoj je otkriven novi slučaj izbijanja visokopatogene influence ptica podtipa H5N8 na ruralnom gospodarstvu za uzgoj peradi u Brillonu u sjevernoj Francuskoj, blizu granice s Belgijom. Francuska je Komisiju obavijestila i da je poduzela potrebne mjere u skladu s Direktivom 2005/94/EZ, uključujući uspostavljanje zaraženih i ugroženih područja oko zaraženog gospodarstva.

(5)

Zbog najnovijeg slučaja izbijanja bolesti koji je potvrđen u Francuskoj, i Belgija je u skladu s Direktivom 2005/94/EZ uspostavila ugroženo područje u općinama Brunehaut i Rumes na sjeveru zemlje, blizu granice s Francuskom.

(6)

Komisija je razmotrila mjere koje su Francuska i Belgija poduzele u skladu s Direktivom 2005/94/EZ nakon najnovijeg slučaja izbijanja influence ptica podtipa H5N8 u sjevernoj Francuskoj te se uvjerila da su granice zaraženih i ugroženih područja koja je uspostavilo nadležno tijelo u Francuskoj te ugroženog područja uspostavljenog u Belgiji na dovoljnoj udaljenosti od gospodarstva na kojem je potvrđeno izbijanje visokopatogene influence ptica podtipa H5N8.

(7)

Kako bi se spriječili nepotrebni poremećaji trgovine u Uniji i izbjegle neopravdane prepreke trgovini koje nameću treće zemlje, nakon najnovijeg slučaja izbijanja predmetne bolesti u Francuskoj nužno je na razini Unije, a u suradnji s Francuskom i Belgijom, brzo utvrditi zaražena i ugrožena područja uspostavljena u Francuskoj te ugroženo područje uspostavljeno u Belgiji, u skladu s Direktivom 2005/94/EZ. Stoga bi nova područja za Francusku i Belgiju trebalo umetnuti u Prilog Provedbenoj odluci (EU) 2017/247.

(8)

Prilog Provedbenoj odluci (EU) 2017/247 trebalo bi stoga izmijeniti radi ažuriranja regionalizacije na razini Unije uključivanjem zaraženih i ugroženih područja koja je uspostavila Francuska te ugroženog područja uspostavljenog u Belgiji, u skladu s Direktivom 2005/94/EZ, te trajanja ograničenja koja se na njima primjenjuju.

(9)

Provedbenu odluku (EU) 2017/247 trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti.

(10)

Mjere predviđene ovom Odlukom u skladu su s mišljenjem Stalnog odbora za bilje, životinje, hranu i hranu za životinje,

DONIJELA JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Prilog Provedbenoj odluci (EU) 2017/247 mijenja se u skladu s Prilogom ovoj Odluci.

Članak 2.

Ova je Odluka upućena državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 7. srpnja 2017.

Za Komisiju

Vytenis ANDRIUKAITIS

Član Komisije


(1)  SL L 395, 30.12.1989., str. 13.

(2)  SL L 224, 18.8.1990., str. 29.

(3)  Provedbena odluka Komisije (EU) 2017/247 оd 9. veljače 2017. o zaštitnim mjerama povezanima sa slučajevima izbijanja visokopatogene influence ptica u određenim državama članicama (SL L 36, 11.2.2017., str. 62.).

(4)  Direktiva Vijeća 2005/94/EZ od 20. prosinca 2005. o mjerama Zajednice u vezi s kontrolom influence ptica i o stavljanju izvan snage Direktive 92/40/EEZ (SL L 10, 14.1.2006., str. 16.).

(5)  Provedbena odluka Komisije (EU) 2017/417 od 7. ožujka 2017. o izmjeni Priloga Provedbenoj odluci (EU) 2017/247 o zaštitnim mjerama povezanima sa slučajevima izbijanja visokopatogene influence ptica u određenim državama članicama (SL L 63, 9.3.2017., str. 177.).

(6)  Provedbena odluka Komisije (EU) 2017/554 od 23. ožujka 2017. o izmjeni Priloga Provedbenoj odluci (EU) 2017/247 o zaštitnim mjerama povezanima sa slučajevima izbijanja visokopatogene influence ptica u određenim državama članicama (SL L 79, 24.3.2017., str. 15.).

(7)  Provedbena odluka Komisije (EU) 2017/696 od 11. travnja 2017. o izmjeni Provedbene odluke (EU) 2017/247 o zaštitnim mjerama povezanima sa slučajevima izbijanja visokopatogene influence ptica u određenim državama članicama (SL L 101, 13.4.2017., str. 80.).

(8)  Provedbena odluka Komisije (EU) 2017/780 od 3. svibnja 2017. o izmjeni Priloga Provedbenoj odluci (EU) 2017/247 o zaštitnim mjerama povezanima sa slučajevima izbijanja visokopatogene influence ptica u određenim državama članicama (SL L 116, 5.5.2017., str. 30.).

(9)  Provedbena odluka Komisije (EU) 2017/819 od 12. svibnja 2017. o izmjeni Priloga Provedbenoj odluci (EU) 2017/247 o zaštitnim mjerama povezanima sa slučajevima izbijanja visokopatogene influence ptica u određenim državama članicama (SL L 122, 13.5.2017., str. 76.).

(10)  Provedbena odluka Komisije (EU) 2017/977 od 8. lipnja 2017. o izmjeni Provedbene odluke (EU) 2017/247 o zaštitnim mjerama povezanima sa slučajevima izbijanja visokopatogene influence ptica u određenim državama članicama (SL L 146, 9.6.2017., str. 155.).

(11)  Provedbena odluka Komisije (EU) 2017/1139 od 23. lipnja 2017. o izmjeni Priloga Provedbenoj odluci (EU) 2017/247 o zaštitnim mjerama povezanima sa slučajevima izbijanja visokopatogene influence ptica u određenim državama članicama (SL L 164, 27.6.2017., str. 59.).


PRILOG

Prilog Provedbenoj odluci (EU) 2017/247 mijenja se kako slijedi:

1.

U dijelu A, unos za Francusku zamjenjuje se sljedećim:

„Država članica: Francuska

Područje obuhvaća:

Datum do kada se primjenjuje u skladu s člankom 29. stavkom 1. Direktive 2005/94/EZ

Les communes suivantes dans le département du Nord:

BOUSIGNIES

BRILLON

ROSULT

SARS-ET-ROSIERES

TILLOY-LEZ-MARCHIENNES

21.7.2017.”

2.

Dio B mijenja se kako slijedi:

(a)

unos za Belgiju zamjenjuje se sljedećim:

„Država članica: Belgija

Područje obuhvaća:

Datum do kada se primjenjuje u skladu s člankom 31. Direktive 2005/94/EZ

De zone omvat de gemeenten Zedelgem en Oostkamp en delen van de gemeenten Jabbeke, Brugge, Beernem, Wingene, Pittem, Lichtervelde, Torhout en Ichtegem.

De zone omvat in wijzerzin:

de spoorweg Oostende – Brugge

Expresweg

Bevrijdingslaan

Hoefijzerlaan

Koning Albertlaan

Buiten Begijnvest

Buiten Katelijnevest

Buiten Gentpoortvest

Generaal Lemanlaan

Astridlaan

Bruggestraat

Beverhoutsveldstraat

Akkerstraat

Parkstraat

Stationstraat

Wingene Steenweg

Reigerlostraat

Torenweg

Vagevuurstraat

Bruggesteenweg

Predikherenstraat

Rakestraat

Keukelstraat

Balgenhoekstraat

Ruiseledesteenweg

Tieltstraat

Kapellestraat

Kokerstraat

Egemsestraat

Wingensesteenweg

Egemveldweg

Grootveldstraat

Schoolstraat

Marktplein

Lichterveldestraat

Zegwegestraat

Sprietstraat

Zwevezelestraat

Koolkampstraat

Ringlaan

Brugsebaan

Roeselaarseweg

Vredelaan

Oostendestraat

Wijnendale-Molenstraat

Smissestraat

Spoorwegstraat

Schoolstraat

Torhoutbaan

Korenstraat

Heuvelstraat

Zuidstraat

Mitswegestraat

Achterstraat

Bruggestraat

Barletegemweg

Aartrijksesteenweg

Dorpstraat

Stationsstraat

Expressweg

de spoorweg / le chemin de fer Oostende – Brugge

16.7.2017.

Een 3 km zone rond de haard in Oostkamp (N51.115900 – E3.191884).

De zone omvat straat (secties) in de gemeenten Zedelgem en Oostkamp.

8.7.2017. do 16.7.2017.

De zone omvat de gemeenten Menen en Wevelgem en delen van de gemeenten Wervik, Moorslede, Ledegem, Izegem, Lendelede, Kuurne, Harelbeke, Deerlijke, Zwevegem, Kortrijk en Mouscron.

De zone omvat in wijzerzin:

de Franse grens

Busbekestraat

Laagweg

Vagevuurstraat

Hoogweg

Calvariestraat

N58

Geluwesesteenweg

Wervikstraat

Sint Denijsplaats

Beselarestraat

Magerheidstraat

A19

Dadizelestraat

Geluwestraat

Beselarestraat

Plaats

Ledegemstraat

Dadizelestraat

Papestraat

Stationsstraat

Sint-Eloois-Winkelstraat

Rollegemstraat

Sint-Jansplein

Sint-Janstraat

Rollegemkapelsestraat

A17/E403

Woestijnstraat

Meensesteenweg

Woestynestraat

Bosmolenstraat

Geitestraat

Roterijstraat

Beiaardstraat

Molenstraat

Kortrijksestraat

Winkelsestraat

Stationsstraat

Hulstemolenstraat

Rijksweg

Roeselaarseweg

Marichaalstraat

N36

Ringlaan

Stationsstraat

Pladijsstraat

Kleine Brandstraat

Deerlijkstraat

N391/Kanaalweg

Keiberg

Avelgemstraat

Kastanjeboomstraat

Hoogstraat

Perrestraat

Vinkestraat

Marquettestraat

Brucqstraat

Zandbeekstraat

Beerbosstraat

Doornikserijsweg

Kanadezenlaan

Lagestraat

Frankrijkstraat

Herseauxlaan

Rue de Roubaix

Chaussée d'Estampuis

de Franse grens

17.7.2017.

Een 3 km zone rond de haard in Menen (N50.799130- E3.213860).

De zone omvat straat(secties) in de gemeenten Menen, Wevelgem en Kortrijk.

9.7.2017. do 17.7.2017.

De zone omvat delen van de gemeenten Brunehaut en Rumes.

De zone omvat in wijzerzin:

de Franse grens / la frontière française

Chaussée Montgomery

Rue du Crinquet

Rue Albert 1er

Rue Royal

Rue du bas Préau

Rue de l'Elnon

Rue du Planti

Place de Howardries

Petit Howardries

Rue des Patûres

Rue du Château

Rue des Marteaux

Rue de Sallenelles

Rue de la Bourbe

Rue Jules Décarpentrie

Rue Wibault-Bouchart

Rue de l'Eclusette

Rue Fernand Gernez

Rue du Pont de Maulde

de Franse grens / la frontière française

31.7.2017.”

(b)

unos za Francusku zamjenjuje se sljedećim:

„Država članica: Francuska

Područje obuhvaća:

Datum do kada se primjenjuje u skladu s člankom 31. Direktive 2005/94/EZ

Les communes suivantes dans le département du Nord:

BOUSBECQUE

HALLUIN

NEUVILLE EN FERRAIN

RONCQ

TOURCOING

WATTRELOS

17.7.2017.

Les communes suivantes dans le département du Nord:

AIX

AUCHY-LEZ-ORCHIES

BELLAING

BEUVRY-LA-FORET

BOUVIGNIES

COUTICHES

ERRE

FENAIN

FLINES-LEZ-RACHES

HASNON

HAVELUY

HELESMES

HORNAING

LANDAS

LECELLES

MARCHIENNES

MAULDE

MILLONFOSSE

MOUCHIN

NIVELLE

NOMAIN

ORCHIES

PECQUENCOURT

RAISMES

RIEULAY

RUMEGIES

SAINT-AMAND-LES-EAUX

SAMEON

SOMAIN

THUN-SAINT-AMAND

VRED

WALLERS

WANDIGNIES-HAMAGE

WARLAING

31.7.2017.

Les communes suivantes dans le département du Nord:

BOUSIGNIES

BRILLON

ROSULT

SARS-ET-ROSIERES

TILLOY-LEZ-MARCHIENNES

22.7.2017. do 31.7.2017.”