ISSN 1977-0847

Službeni list

Europske unije

L 171

European flag  

Hrvatsko izdanje

Zakonodavstvo

Godište 60.
4. srpnja 2017.


Sadržaj

 

II.   Nezakonodavni akti

Stranica

 

 

UREDBE

 

*

Delegirana uredba Komisije (EU) 2017/1180 оd 24. veljače 2017. o izmjeni Delegirane uredbe (EU) 2017/118 o utvrđivanju mjera očuvanja ribarstva radi zaštite morskog okoliša u Sjevernome moru

1

 

*

Delegirana uredba Komisije (EU) 2017/1181 od 2. ožujka 2017. o izmjeni Delegirane uredbe (EU) 2017/117 o utvrđivanju mjera očuvanja ribarstva radi zaštite morskog okoliša u Baltičkom moru i stavljanju izvan snage Delegirane uredbe (EU) 2015/1778

30

 

*

Delegirana uredba Komisije (EU) 2017/1182 оd 20. travnja 2017. o dopuni Uredbe (EU) br. 1308/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu ljestvice Unije za razvrstavanje goveđih, svinjskih i ovčjih trupova i u pogledu izvješćivanja o tržišnim cijenama određenih kategorija trupova i živih životinja

74

 

*

Delegirana uredba Komisije (EU) 2017/1183 оd 20. travnja 2017. o dopuni uredaba (EU) br. 1307/2013 i (EU) br. 1308/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu dostavljanja informacija i dokumenata Komisiji ( 1 )

100

 

*

Provedbena uredba Komisije (EU) 2017/1184 оd 20. travnja 2017. o utvrđivanju pravila za primjenu Uredbe (EU) br. 1308/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu ljestvica Unije za razvrstavanje goveđih, svinjskih i ovčjih trupova i u pogledu izvješćivanja o tržišnim cijenama određenih kategorija trupova i živih životinja

103

 

*

Provedbena uredba Komisije (EU) 2017/1185 оd 20. travnja 2017. o utvrđivanju pravila za primjenu uredbi (EU) br. 1307/2013 i (EU) br. 1308/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu dostavljanja informacija i dokumenata Komisiji te o izmjeni i stavljanju izvan snage nekoliko uredbi Komisije ( 1 )

113

 

*

Provedbena uredba Komisije (EU) 2017/1186 оd 3. srpnja 2017. o oduzimanju odobrenja za aktivnu tvar repelenti životinjskog ili biljnog podrijetla koji odbijaju mirisom/sirovo tal ulje, u skladu s Uredbom (EZ) br. 1107/2009 Europskog parlamenta i Vijeća o stavljanju na tržište sredstava za zaštitu bilja, i o izmjeni Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 540/2011 ( 1 )

131

 

*

Provedbena uredba Komisije (EU) 2017/1187 оd 3. srpnja 2017. o uvođenju konačne kompenzacijske pristojbe na uvoz određenog premazanog finog papira podrijetlom iz Narodne Republike Kine nakon revizije zbog predstojećeg isteka mjera u skladu s člankom 18. Uredbe (EU) 2016/1037 Europskog parlamenta i Vijeća

134

 

*

Provedbena uredba Komisije (EU) 2017/1188 оd 3. srpnja 2017. o uvođenju konačne antidampinške pristojbe na uvoz određenog premazanog finog papira podrijetlom iz Narodne Republike Kine nakon revizije zbog predstojećeg isteka mjera u skladu s člankom 11. stavkom 2. Uredbe (EU) 2016/1036 Europskog parlamenta i Vijeća

168

 

 

AKTI KOJE DONOSE TIJELA STVORENA MEĐUNARODNIM SPORAZUMIMA

 

*

Odluka br. 1/2017 Zajedničkog odbora za poljoprivredu od 22. lipnja 2017. o izmjeni Priloga 12. Sporazumu između Europske zajednice i Švicarske Konfederacije o trgovini poljoprivrednim proizvodima [2017/1189]

185

 


 

(1)   Tekst značajan za EGP.

HR

Akti čiji su naslovi tiskani običnim slovima su oni koji se odnose na svakodnevno upravljanje poljoprivrednim pitanjima, a općenito vrijede ograničeno razdoblje.

Naslovi svih drugih akata tiskani su masnim slovima, a prethodi im zvjezdica.


II. Nezakonodavni akti

UREDBE

4.7.2017   

HR

Službeni list Europske unije

L 171/1


DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2017/1180

оd 24. veljače 2017.

o izmjeni Delegirane uredbe (EU) 2017/118 o utvrđivanju mjera očuvanja ribarstva radi zaštite morskog okoliša u Sjevernome moru

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

Uredba (EU) br. 1380/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. prosinca 2013. o zajedničkoj ribarstvenoj politici, izmjeni uredaba Vijeća (EZ) br. 1954/2003 i (EZ) br. 1224/2009 i stavljanju izvan snage uredaba (EZ) br. 2371/2002 i (EZ) br. 639/2004 i Odluke Vijeća 2004/585/EZ (1), a posebno njezin članak 11.,

budući da:

(1)

U skladu s člankom 11. Uredbe (EU) br. 1380/2013 države članice ovlaštene su donijeti mjere očuvanja ribarstva u svojim vodama koje su potrebne za ispunjavanje obveza prema zakonodavstvu Unije u području okoliša, uključujući članak 6. Direktive Vijeća 92/43/EEZ (2) i članak 13. stavak 4. Direktive 2008/56/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (3).

(2)

Člankom 6. Direktive 92/43/EEZ od država članica zahtijeva se da utvrde potrebne mjere za očuvanje za posebna područja očuvanja koje odgovaraju ekološkim zahtjevima prirodnih stanišnih tipova i vrsta koji su prisutni na tim područjima iz priloga toj Direktivi. Osim toga, od država članica zahtijeva se da poduzmu odgovarajuće korake kako bi se na posebnim područjima očuvanja izbjeglo pogoršanje prirodnih staništa i staništa vrsta te znatno uznemiravanje vrsta za koje su ta područja određena.

(3)

U skladu s člankom 13. stavkom 4. Direktive 2008/56/EZ države članice moraju donijeti programe mjera, uključujući mjere prostorne zaštite kojima se pridonosi stvaranju koherentnih i reprezentativnih mreža zaštićenih morskih područja te primjereno obuhvaća raznolikost ekosustava koji ih čine, kao što su posebna područja očuvanja u skladu s Direktivom o staništima, područja posebne zaštite u skladu s Direktivom o pticama (4) i zaštićena morska područja kako su se dogovorile Zajednica ili države članice u okviru međunarodnih ili regionalnih sporazuma kojih su potpisnice.

(4)

Ako država članica smatra da je te mjere potrebno donijeti radi usklađivanja s obvezama na temelju zakonodavstva Unije u području okoliša, a druge države članice imaju izravan upravljački interes u ribarstvu na koji će te mjere utjecati, Komisija je ovlaštena te mjere donijeti putem delegiranih akata nakon što joj zainteresirane države članice dostave zajedničku preporuku.

(5)

Komisija je 5. rujna 2016. donijela Delegiranu uredbu (EU) 2017/118 (5) o utvrđivanju mjera očuvanja ribarstva radi zaštite morskog okoliša u određenim područjima Sjevernog mora.

(6)

U skladu s člankom 11. stavkom 3. Uredbe (EU) br. 1380/2013 Danska, kao država članica koja pokreće inicijativu, dostavila je Komisiji i državama članicama koje imaju izravan upravljački interes relevantne informacije o potrebnim mjerama, uključujući njihove razloge, znanstveni dokaz koji im ide u prilog i detalje o njihovoj praktičnoj primjeni i provedbi.

(7)

Nakon savjetovanja sa Savjetodavnim vijećem za Sjeverno more Danska, Njemačka i Švedska podnijele su Komisiji 16. studenoga 2016. zajedničku preporuku o mjerama očuvanja ribarstva radi zaštite struktura morskih grebena na četiri dodatna područja mreže Natura 2000 u Danskoj, u Kattegatu. Tim mjerama obuhvaćena je zabrana ribolovnih aktivnosti mobilnim pridnenim alatima na područjima morskih grebena (vrsta staništa 1170) i zabrana svih ribolovnih aktivnosti na područjima morskih grebena koji proizvode plin (vrsta staništa 1180).

(8)

Aktivnosti pridnenog ribolova mobilnim pridnenim alatima imaju negativan učinak na staništa morskih grebena jer se takvim aktivnostima utječe na strukture morskih grebena i bioraznolikost na njima. Stoga bi zabranu ribolova tim alatima na relevantnim područjima morskih grebena u Danskoj, kako je utvrđeno zajedničkom preporukom, trebalo uključiti u Delegiranu uredbu (EU) 2017/118. Morski grebeni koji proizvode plin osobito su osjetljive strukture, pa svaki fizički utjecaj ugrožava njihovo stanje očuvanosti. Stoga bi u tu Uredbu trebalo uključiti i zabranu svih ribolovnih aktivnosti na relevantnim područjima morskih grebena koji proizvode plin, kako je utvrđeno zajedničkom preporukom.

(9)

Znanstveni, tehnički i gospodarski odbor za ribarstvo (STECF (6)) naveo je u svojem znanstvenom mišljenju od 6. prosinca 2016. da predložene ciljeve očuvanja na posebnim područjima očuvanja iz zajedničke preporuke nije moguće u potpunosti ostvariti bez odgovarajućih mjera za sprečavanje ribolovnih aktivnosti na tim područjima.

(10)

STECF je imao određene dvojbe u pogledu nadzora i provedbe mjera očuvanja na predmetnim područjima. Od država članica zahtijeva se da donesu odgovarajuće mjere, dodijele odgovarajuća sredstva i uspostave potrebne strukture kako bi osigurale nadzor, inspekcijske preglede i izvršenje u vezi s aktivnostima koje se obavljaju u okviru zajedničke ribarstvene politike (ZRP). To može uključivati mjere kao što je zahtjev da sva predmetna plovila češće javljaju o svojim položajima putem sustava VMS ili da se područja s visokim rizikom u nacionalnom sustavu nadzora utvrđuju na temelju upravljanja rizicima kako bi se odgovorilo na zabrinutost STECF-a.

(11)

Danska je dostavila detaljne informacije o mjerama praćenja i nadzornim mjerama uzimajući u obzir trenutačnu razinu ribolovne aktivnosti u tim područjima. Te nadzorne mjere obuhvaćaju inspekcijske preglede ribarstva na moru i stalno praćenje koje s pomoću sustava upravljanja utemeljenog na riziku provodi danski centar za praćenje ribarstva. Upotrebljava se i sustav automatske identifikacije za nadopunu podataka VMS-a.

(12)

Važno je osigurati procjenu mjera uvedenih ovom Uredbom, posebno u pogledu nadzora pridržavanja zabrane ribolova. Stoga bi najkasnije 18 mjeseci nakon stupanja na snagu ove Uredbe Danska trebala provesti dodatnu procjenu kako bi se osiguralo poštovanje zabrana ribolova.

(13)

Delegiranu uredbu (EU) 2017/118 trebalo bi na odgovarajući način izmijeniti.

(14)

Mjerama očuvanja ribarstva utvrđenima ovom Uredbom ne dovode se u pitanje druge postojeće ili buduće mjere upravljanja kojima je cilj očuvanje predmetnih područja, uključujući mjere očuvanja ribarstva,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Izmjena Delegirane uredbe (EU) 2017/118

Delegirana uredba (EU) 2017/118 mijenja se kako slijedi:

1.

Članak 6. zamjenjuje se sljedećim:

„Članak 6.

Preispitivanje

1.   Predmetne države članice procjenjuju provedbu mjera utvrđenih člancima 3. i 4. do 30. lipnja 2017. na:

(a)

područjima 1(1), 1(2) i 1(3) kako su utvrđena u Prilogu I. te na

(b)

područjima 2(1) do 2(2), kako su utvrđena u Prilogu II.

2.   Predmetne države članice dostavljaju Komisiji sažeto izvješće o procjeni iz stavka 1. do 31. srpnja 2017.

3.   Predmetne države članice procjenjuju provedbu mjera utvrđenih člancima 3. i 4. do 31. listopada 2018. na:

(a)

područjima 1(4) do 1(7), kako su utvrđena u Prilogu I. te na

(b)

područjima 2(22), 2(23) i 2(24), kako su utvrđena u Prilogu II.

4.   Predmetne države članice dostavljaju Komisiji sažeto izvješće o procjeni iz stavka 3. do 30. studenog 2018.”

2.

Prilog I. zamjenjuje se tekstom iz Priloga I. ovoj Uredbi.

3.

Prilog II. zamjenjuje se tekstom iz Priloga II. ovoj Uredbi.

4.

Prilog III. mijenja se tekstom iz Priloga III. ovoj Uredbi.

Članak 2.

Stupanje na snagu

Ova uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 24. veljače 2017.

Za Komisiju

Predsjednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  SL L 354, 28.12.2013., str. 22.

(2)  Direktiva Vijeća 92/43/EEZ od 21. svibnja 1992. o očuvanju prirodnih staništa i divlje faune i flore (SL L 206, 22.7.1992., str. 7.).

(3)  Direktiva 2008/56/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 17. lipnja 2008. o uspostavljanju okvira za djelovanje Zajednice u području politike morskog okoliša (Okvirna direktiva o pomorskoj strategiji) (SL L 164, 25.6.2008., str. 19.).

(4)  Direktiva 2009/147/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 30. studenoga 2009. o očuvanju divljih ptica (SL L 20, 26.1.2010., str. 7.).

(5)  Delegirana uredba Komisije (EU) 2017/118 оd 5. rujna 2016. o utvrđivanju mjera očuvanja ribarstva radi zaštite morskog okoliša u Sjevernome moru (SL L 19, 25.1.2017., str. 10.).

(6)  stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/55543/2016-12_STECF+16-24+-+JR+for+Natura+2000+sites+under+CFP+art.11_JRCxxx.pdf.


PRILOG I.

PRILOG I.

Koordinate područjâ 1

Područje 1(1): stanište br. 166, područje mreže Natura 2000 br. 191 (oznaka EU-a: DK00VA248) Herthas Flak

Točka

Zemljopisna širina S

Zemljopisna dužina I

1S

57° 39,422′

10° 49,118′

2S

57° 39,508′

10° 49,602′

3S

57° 39,476′

10° 49,672′

4S

57° 39,680′

10° 50,132′

5S

57° 39,312′

10° 50,813′

6S

57° 39,301′

10° 51,290′

7S

57° 38,793′

10° 52,365′

8S

57° 38,334′

10° 53,201′

9S

57° 38,150′

10° 52,931′

10S

57° 38,253′

10° 52,640′

11S

57° 37,897′

10° 51,936′

12S

57° 38,284′

10° 51,115′

13S

57° 38,253′

10° 50,952′

14S

57° 38,631′

10° 50,129′

15S

57° 39,142′

10° 49,201′

16S

57° 39,301′

10° 49,052′

17S

57° 39,422′

10° 49,118′

Područje 1(2): stanište br. 168, područje mreže Natura 2000 br. 192 (oznaka EU-a: DK00VA249) Læsø Trindel i Tønneberg Banke

Točka

Zemljopisna širina S

Zemljopisna dužina I

1S

57° 25,045′

11° 6,757′

2S

57° 26,362′

11° 6,858′

3S

57° 27,224′

11° 9,239′

4S

57° 26,934′

11° 10,026′

5S

57° 27,611′

11° 10,938′

6S

57° 28,053′

11° 11,000′

7S

57° 28,184′

11° 11,547′

8S

57° 28,064′

11° 11,808′

9S

57° 28,843′

11° 13,844′

10S

57° 29,158′

11° 15,252′

11S

57° 29,164′

11° 16,861′

12S

57° 29,017′

11° 17,266′

13S

57° 29,080′

11° 17,597′

14S

57° 28,729′

11° 18,494′

15S

57° 28,486′

11° 18,037′

16S

57° 28,258′

11° 18,269′

17S

57° 27,950′

11° 18,239′

18S

57° 27,686′

11° 18,665′

19S

57° 27,577′

11° 18,691′

20S

57° 27,525′

11° 18,808′

21S

57° 27,452′

11° 18,837′

22S

57° 27,359′

11° 18,818′

23S

57° 26,793′

11° 17,929′

24S

57° 27,984′

11° 15,500′

25S

57° 27,676′

11° 14,758′

26S

57° 25,998′

11° 17,309′

27S

57° 25,946′

11° 17,488′

28S

57° 26,028′

11° 17,555′

29S

57° 26,060′

11° 17,819′

30S

57° 26,011′

11° 18,360′

31S

57° 25,874′

11° 18,666′

32S

57° 25,683′

11° 18,646′

33S

57° 25,417′

11° 18,524′

34S

57° 25,377′

11° 18,408′

35S

57° 25,330′

11° 18,039′

36S

57° 25,175′

11° 17,481′

37S

57° 24,928

11° 17,579′

38S

57° 24,828′

11° 17,366′

39S

57° 24,891′

11° 17,049′

40S

57° 25,128′

11° 17,118′

41S

57° 25,249′

11° 16,721′

42S

57° 25,211′

11° 16,592′

43S

57° 25,265′

11° 16,162′

44S

57° 25,170′

11° 15,843′

45S

57° 25,245′

11° 15,562′

46S

57° 25,208′

11° 15,435′

47S

57° 25,278′

11° 15,083′

48S

57° 25,462′

11° 15,059′

49S

57° 25,517′

11° 15,007′

50S

57° 25,441′

11° 14,613′

51S

57° 25,610′

11° 14,340′

52S

57° 25,630′

11° 14,119′

53S

57° 25,629′

11° 13,827′

54S

57° 25,738′

11° 13,658′

55S

57° 25,610′

11° 13,392′

56S

57° 25,625′

11° 13,176′

57S

57° 25,933′

11° 12,379′

58S

57° 25,846′

11° 11,959′

59S

57° 25,482′

11° 12,956′

60S

57° 25,389′

11° 13,083′

61S

57° 25,221′

11° 13,212′

62S

57° 25,134′

11° 13,221′

63S

57° 25,031′

11° 13,077′

64S

57° 25,075′

11° 12,751′

65S

57° 24,817′

11° 12,907′

66S

57° 24,747′

11° 12,862′

67S

57° 24,616′

11° 13,229′

68S

57° 24,549′

11° 13,240′

69S

57° 24,347′

11° 13,093′

70S

57° 24,256′

11° 13,288′

71S

57° 24,145′

11° 13,306′

72S

57° 24,051′

11° 13,138′

73S

57° 23,818′

11° 13,360′

74S

57° 23,649′

11° 13,280′

75S

57° 23,553′

11° 13,260′

76S

57° 23,432′

11° 13,088′

77S

57° 23,416′

11° 12,861′

78S

57° 23,984′

11° 9,081′

79S

57° 25,045′

11° 6,757′

Područje 1(3): stanište br. 167, područje mreže Natura 2000 br. 207 (oznaka EU-a: DK00VA299) Lysegrund

Točka

Zemljopisna širina S

Zemljopisna dužina I

1S

56° 19,367′

11° 46,017′

2S

56° 18,794′

11° 48,153′

3S

56° 17,625′

11° 48,541′

4S

56° 17,424′

11° 48,117′

5S

56° 17,864′

11° 47,554′

6S

56° 17,828′

11° 47,265′

7S

56° 17,552′

11° 47,523′

8S

56° 17,316′

11° 47,305′

9S

56° 17,134′

11° 47,260′

10S

56° 16,787′

11° 46,753′

11S

56° 16,462′

11° 46,085′

12S

56° 16,455′

11° 43,620′

13S

56° 17,354′

11° 42,671′

14S

56° 18,492′

11° 42,689′

15S

56° 18,950′

11° 41,823′

16S

56° 19,263′

11° 41,870′

17S

56° 19,802′

11° 40,939′

18S

56° 19,989′

11° 41,516′

19S

56° 18,967′

11° 43,600′

20S

56° 19,460′

11° 44,951′

21S

56° 19,367′

11° 46,017′

Područje 1(4): stanište br. 169, područje mreže Natura 2000 br. 193 (oznaka EU-a: DK00VA250) Store Middelgrund

Točka

Zemljopisna širina S

Zemljopisna dužina I

1

56° 34,52′

12° 2,208′

1

56° 34612′

12° 2,136′

1

56° 35,19′

12° 2,285′

1

56° 35,474′

12° 2,817′

1

56° 35,465′

12° 4,468′

1

56° 35,233′

12° 5,415′

1

56° 33,428′

12° 6,808′

1

56° 32,915′

12° 5,233′

1

56° 31,324′

12° 4,355′

1

56° 31,318′

12° 2,235′

Područje 1(5): stanište br. 204, područje mreže Natura 2000 br. 204 (oznaka EU-a: DK00VA303) Schultz og Hastens Grund samt Briseis Flak

Točka

Zemljopisna širina S

Zemljopisna dužina I

1

56° 11,54′

11° 11,308′

1

56° 12,748′

11° 11,412′

1

56° 12,977′

11° 11,076′

1

56° 13,812′

11° 11,019′

1

56° 14,318′

11° 11,153′

1

56° 16,409′

11° 12,95′

1

56° 16,553′

11° 13,137′

1

56° 16,645′

11° 13,574′

1

56° 17,029′

11° 14,117′

1

56° 17,401′

11° 14,234′

1

56° 17,495′

11° 14,355′

1

56° 17,543′

11° 15,095′

1

56° 17,511′

11° 15,328′

1

56° 17,047′

11° 15,456′

1

56° 16,571′

11° 14,971′

1

56° 16,555′

11° 14,611′

1

56° 15,931′

11° 14,504′

1

56° 15,479′

11° 14,11′

1

56° 14,679′

11° 14,013′

1

56° 14,193′

11° 14,207′

1

56° 12,565′

11° 13,067′

1

56° 11,523′

11° 13,443′

1

56° 11,247′

11° 14,042′

1

56° 10,105′

11° 13,247′

1

56° 9,516′

11° 11,983′

1

56° 9,417′

11° 11,258′

1

56° 9,476′

11° 10,556′

1

56° 8,737′

11° 8,954′

1

56° 8,756′

11° 8,568′

1

56° 9,334′

11° 8,269′

1

56° 9,907′

11° 8,446′

1

56° 9,914′

11° 9,319′

1

56° 10,4′

11° 10,654′

1

56° 10,362′

11° 11,298′

1

56° 10,805′

11° 11,88′

1

56° 11,184′

11° 11,956′

2

56° 20,985′

11° 22,005′

2

56° 20,367′

11° 19,136′

2

56° 19,547′

11° 17,294′

2

56° 18,7′

11° 15,982′

2

56° 18,724′

11° 18,399′

2

56° 20,817′

11° 20,511′

2

56° 18,27′

11° 17,204′

2

56° 18,629′

11° 17,695′

2

56° 18,078′

11° 16,411′

2

56° 18,7′

11° 15,982′

2

56° 20,257′

11° 22,733′

2

56° 20,13′

11° 22,319′

2

56° 19,134′

11° 18,983′

Područje 1(6): stanište br. 09, područje mreže Natura 2000 br. 09 (oznaka EU-a: DK00FX010) Strandenge på Læsø og havet syd herfor

Točka

Zemljopisna širina S

Zemljopisna dužina I

1

57° 16,590′

11° 14,495′

1

57° 16,256′

11° 14,59′

1

57° 16,169′

11° 14,409′

1

57° 16,169′

11° 14,209′

1

57° 16,677′

11° 12,483′

1

57° 17,116′

11° 12,001′

1

57° 16,556′

11° 13,269′

1

57° 17,591′

11° 12,392′

1

57° 17,86′

11° 13,122′

1

57° 17,55′

11° 13,861′

7

57° 5,371′

11° 20,659′

7

57° 6,381′

11° 21,944′

7

57° 5,91′

11° 22,787′

7

57° 5,18′

11° 22,809′

7

57° 8,174′

11° 16,527′

7

57° 8,68′

11° 18,549′

7

57° 7,534′

11° 20,441′

7

57° 6,804′

11° 20,398′

7

57° 5,816′

11° 19,63′

7

57° 6,634′

11° 17,078′

7

57° 8,174′

11° 16,527′

7

57° 4,903′

11° 22,463′

8

57° 9,615′

11° 17,231′

8

57° 10,129′

11° 13,882′

8

57° 2,822′

11° 17,65′

8

57° 11,948′

11° 12,687′

8

57° 12,088′

11° 11,741′

8

57° 10,658′

11° 12,883′

8

57° 3,599′

11° 17,885′

8

57° 5,012′

11° 16,909′

8

57° 8,004′

11° 13,522′

8

57° 9,202′

11° 17,358′

8

57° 1,939′

11° 16,417′

8

57° 1,962′

11° 14,827′

8

57° 0,983′

11° 14,342′

8

57° 1,274′

11° 10,035′

8

57° 2,903′

11° 6,783′

8

57° 9,434′

11° 17,472′

8

57° 3,496′

11° 7,083′

8

57° 2,717′

11° 11,757′

8

57° 4,945′

11° 9,468′

8

57° 6,501′

11° 10,111′

8

57° 10,612′

11° 11,461′

8

57° 11,716′

11° 11,244′

8

57° 12,088′

11° 11,741′

8

57° 3,177′

11° 6,659′

10

57° 6,231′

11° 8,031′

10

57° 5,661′

11° 7,912′

10

57° 6,118′

11° 6,363′

10

57° 5,32′

11° 6,254′

10

57° 4,912′

11° 6,315′

10

57° 4,942′

11° 7,2′

10

57° 7,305′

11° 6,688′

10

57° 7,293′

11° 5,893′

10

57° 7,147′

11° 7,866′

10

57° 7,293′

11° 5,893′

10

57° 6,946′

11° 5,845′

11

57° 5,31′

10° 59,197′

11

57° 4,371′

10° 56,279′

11

57° 3,443′

10° 58,93′

11

57° 6,547′

11° 1,968′

11

57° 1,808′

10° 58,496′

11

57° 1,597′

10° 57,823′

11

57° 2,366′

10° 53,025′

11

57° 4,236′

11° 5,614′

11

57° 2,764′

10° 51,91′

11

57° 7,571′

11° 4,806′

11

57° 7,936′

11° 3,651′

11

57° 7,953′

11° 2,667′

11

57° 7,198′

11° 5,634′

11

57° 6,366′

10° 52,893′

11

57° 4,98′

10° 50,473′

11

57° 3,356′

10° 51,401′

11

57° 7,443′

10° 58,998′

11

57° 7,198′

11° 5,634′

11

57° 6,471′

11° 5,125′

11

57° 6,751′

11° 2,224′

11

57° 3,535′

11° 5,08′

11

57° 4,354′

10° 59,94′

Područje 1(7): stanište br. 20, područje mreže Natura 2000 br. 20 (oznaka EU-a: DK00FX257) Havet omkring Nordre Rønner

Točka

Zemljopisna širina S

Zemljopisna dužina I

1

57° 25,564′

11° 1,008′

1

57° 25,474′

11° 1,727′

1

57° 25,29′

11° 1,947′

1

57° 24,992′

11° 1,863′

1

57° 24,724′

11° 1,233′

1

57° 24,785′

11° 0,981′

1

57° 25,008′

11° 0,467′

1

57° 24,837′

11° 0,331′

1

57° 24,813′

11° 0,153′

1

57° 24,837′

10° 59,992′

1

57° 24,927′

10° 59,909′

1

57° 25,004′

10° 59,935′

1

57° 25,223′

11° 0,27′

1

57° 25,564′

11° 1,008′

1

57° 25,12′

11° 1,924′

17

57° 20,061′

11° 2,851′

17

57° 19,734′

11° 0,84′

17

57° 19,812′

11° 0,697′

17

57° 19,891′

11° 0,335′

17

57° 19,621′

10° 59,763′

17

57° 19,398′

10° 59,772′

17

57° 19,174′

11° 0,903′

17

57° 19,579′

11° 3,014′

17

57° 19,776′

11° 3,182′

17

57° 19,912′

11° 3,156′

17

57° 20,061′

11° 2,851′

18

57° 22,145′

10° 57,371′

18

57° 20,103′

10° 55,273′

18

57° 22,57′

10° 57,338′

18

57° 22,66′

10° 56,892′

18

57° 21,115′

10° 55,086′

18

57° 22,634′

10° 56,392′

18

57° 19,757′

10° 54,713′

18

57° 20,042′

10° 54,207′

18

57° 22,512′

10° 55,648′

18

57° 21,238′

10° 53,014′

18

57° 21,634′

10° 53,434′

18

57° 22,151′

10° 54,627′

18

57° 21,263′

10° 55,473′

18

57° 21,169′

10° 56,585′

18

57° 20,831′

10° 53,127′

19

57° 22,957′

11° 4,239′

19

57° 22,64′

11° 4,987′

19

57° 21,687′

11° 5,546′

19

57° 21,85′

11° 6,385′

19

57° 21,559′

11° 6,792′

19

57° 21,026′

11° 6,641′

19

57° 20,663′

11° 6,423′

19

57° 20,435′

11° 6,035′

19

57° 20,219′

11° 4,913′

19

57° 20,173′

11° 3,355′

19

57° 20,351′

11° 1,386′

19

57° 20,676′

10° 59,222′

19

57° 20,968′

10° 59,072′

19

57° 21,64′

10° 59,792′

19

57° 22,075′

10° 58,079′

19

57° 22,814′

10° 57,873′

19

57° 23,349′

10° 58,116′

19

57° 23,44′

10° 59,169′

19

57° 23,291′

11° 1,892′

19

57° 23,44′

10° 59,169′


PRILOG II.

PRILOG II.

Koordinate područjâ 2

Područje 2(1): stanište br. 166, područje mreže Natura 2000 br. 191 (oznaka EU-a: DK00VA248), područje morskih grebena koji proizvode plin Herthas Flak

Točka

Zemljopisna širina S

Zemljopisna dužina I

1B

57° 38,334′

10° 53,201′

2B

57° 38,15′

10° 52,931′

3B

57° 38,253′

10° 52,64′

4B

57° 38,237′

10° 52,15′

5B

57° 38,32′

10° 51,974′

6B

57° 38,632′

10° 51,82′

7B

57° 38,839′

10° 52,261′

8B

57° 38,794′

10° 52,36′

9B

57° 38,334′

10° 53,201′

Područje 2(2): stanište br. 168, područje mreže Natura 2000 br. 192 (oznaka EU-a: DK00VA249), područje morskih grebena koji proizvode plin Læsø Trindel i Tønneberg Banke

Točka

Zemljopisna širina S

Zemljopisna dužina I

1B

57° 27,496′

11° 15,033′

2B

57° 25,988′

11° 17,323′

3B

57° 25,946′

11° 17,488′

4B

57° 25,417′

11° 18,524′

5B

57° 25,377′

11° 18,408′

6B

57° 25,346′

11° 18,172′

7B

57° 25,330′

11° 18,039′

8B

57° 25,175′

11° 17,481′

9B

57° 24,928′

11° 17,579′

10B

57° 24,828′

11° 17,366′

11B

57° 24,891′

11° 17,049′

12B

57° 25,128′

11° 17,118′

13B

57° 25,249′

11° 16,721′

14B

57° 25,211′

11° 16,592′

15B

57° 25,263′

11° 16,177′

16B

57° 25,170′

11° 15,843′

17B

57° 25,240′

11° 15,549′

18B

57° 26,861′

11° 15,517′

19B

57° 26,883′

11° 14,998′

20B

57° 27,496′

11° 15,033′

Područje 2(3): BRATTEN 1.

Točka

Zemljopisna širina S

Zemljopisna dužina I

Zemljopisna širina S

Zemljopisna dužina I

1,1

58,54797

10,61234

58° 32,87790′

10° 36,74060′

1,2

58,54242

10,59708

58° 32,54500′

10° 35,82450′

1,3

58,57086

10,57829

58° 34,25170′

10° 34,69750′

1,4

58,57113

10,58584

58° 34,26810′

10° 35,15060′

Područje 2(4): BRATTEN 2.

Točka

Zemljopisna širina S

Zemljopisna dužina I

Zemljopisna širina S

Zemljopisna dužina I

2,1

58,58333

10,70000

58° 35,00000′

10° 42,00000′

2,2

58,56370

10,70000

58° 33,82200′

10° 42,00000′

2,3

58,56834

10,68500

58° 34,10000′

10° 41,10000′

2,4

58,58333

10,67333

58° 35,00000′

10° 40,40000′

Područje 2(5): BRATTEN 3.

Točka

Zemljopisna širina S

Zemljopisna dužina I

Zemljopisna širina S

Zemljopisna dužina I

3,1

58,55448

10,66622

58° 33,26910′

10° 39,97320′

3,2

58,53817

10,65876

58° 32,29020′

10° 39,52570′

3,3

58,56064

10,62589

58° 33,63840′

10° 37,55310′

3,4

58,58333

10,60196

58° 35,00000′

10° 36,11730′

3,5

58,58333

10,64007

58° 35,00000′

10° 38,40390′

Područje 2(6): BRATTEN 4.

Točka

Zemljopisna širina S

Zemljopisna dužina I

Zemljopisna širina S

Zemljopisna dužina I

4,1

58,41829

10,56322

58° 25,09750′

10° 33,79350′

4,2

58,44104

10,54711

58° 26,46240′

10° 32,82670′

4,3

58,46111

10,53893

58° 27,66680′

10° 32,33610′

4,4

58,49248

10,55864

58° 29,54890′

10° 33,51860′

4,5

58,47846

10,58575

58° 28,70790′

10° 35,14500′

4,6

58,45570

10,60806

58° 27,34200′

10° 36,48350′

4,7

58,42942

10,58963

58° 25,76550′

10° 35,37770′

Područje 2(7): BRATTEN 5.

Točka

Zemljopisna širina S

Zemljopisna dužina I

Zemljopisna širina S

Zemljopisna dužina I

5,1

58,46216

10,62166

58° 27,72940′

10° 37,29940′

5,2

58,48256

10,59473

58° 28,95350′

10° 35,68400′

5,3

58,50248

10,58245

58° 30,14850′

10° 34,94690′

5,4

58,50213

10,61104

58° 30,12770′

10° 36,66250′

5,5

58,47972

10,63392

58° 28,78320′

10° 38,03540′

Područje 2(8): BRATTEN 6.

Točka

Zemljopisna širina S

Zemljopisna dužina I

Zemljopisna širina S

Zemljopisna dužina I

6,1

58,45450

10,49373

58° 27,26970′

10° 29,62370′

6,2

58,46727

10,47881

58° 28,03640′

10° 28,72850′

6,3

58,48976

10,46582

58° 29,38550′

10° 27,94900′

6,4

58,49126

10,47395

58° 29,47550′

10° 28,43730′

6,5

58,47369

10,50004

58° 28,42150′

10° 30,00260′

6,6

58,45435

10,49995

58° 27,26080′

10° 29,99710′

Područje 2(9): BRATTEN 7A.

Točka

Zemljopisna širina S

Zemljopisna dužina I

Zemljopisna širina S

Zemljopisna dužina I

7A.1

58,42132

10,53168

58° 25,27900′

10° 31,90080′

7A.2

58,41075

10,51853

58° 24,64520′

10° 31,11190′

7A.3

58,41982

10,50999

58° 25,18910′

10° 30,59960′

7A.4

58,44487

10,51291

58° 26,69240′

10° 30,77450′

7A.5

58,45257

10,52057

58° 27,15410′

10° 31,23410′

7A.6

58,44918

10,52936

58° 26,95050′

10° 31,76140′

7A.7

58,42423

10,52271

58° 25,45370′

10° 31,36260′

Područje 2(10): BRATTEN 7B.

Točka

Zemljopisna širina S

Zemljopisna dužina I

Zemljopisna širina S

Zemljopisna dužina I

7B.1

58,38556

10,51815

58° 23,13340′

10° 31,08930′

7B.2

58,39907

10,50486

58° 23,94410′

10° 30,29150′

7B.3

58,41075

10,51853

58° 24,64520′

10° 31,11190′

7B.4

58,42132

10,53168

58° 25,27900′

10° 31,90080′

7B.5

58,41613

10,54764

58° 24,96810′

10° 32,85830′

7B.6

58,38776

10,53394

58° 23,26560′

10° 32,03650′

Područje 2(11): BRATTEN 7C.

Točka

Zemljopisna širina S

Zemljopisna dužina I

Zemljopisna širina S

Zemljopisna dužina I

7C.1

58,32839

10,44780

58° 19,70320′

10° 26,86790′

7C.2

58,33196

10,43976

58° 19,91750′

10° 26,38560′

7C.3

58,34390

10,44579

58° 20,63390′

10° 26,74760′

7C.4

58,36412

10,46309

58° 21,84690′

10° 27,78530′

7C.5

58,39907

10,50486

58° 23,94410′

10° 30,29150′

7C.6

58,38556

10,51815

58° 23,13340′

10° 31,08930′

7C.7

58,38172

10,50243

58° 22,90310′

10° 30,14580′

7C.8

58,34934

10,46503

58° 20,96020′

10° 27,90180′

7C.9

58,33436

10,45233

58° 20,06130′

10° 27,13950′

Područje 2(12): BRATTEN 7D.

Točka

Zemljopisna širina S

Zemljopisna dužina I

Zemljopisna širina S

Zemljopisna dužina I

7D.1

58,32839

10,44780

58° 19,70320′

10° 26,86790′

7D.2

58,30802

10,43235

58° 18,48120′

10° 25,94100′

7D.3

58,31273

10,42636

58° 18,76400′

10° 25,58170′

7D.4

58,32300

10,43560

58° 19,38030′

10° 26,13580′

7D.5

58,33196

10,43976

58° 19,91750′

10° 26,38560′

Područje 2(13): BRATTEN 7E.

Točka

Zemljopisna širina S

Zemljopisna dužina I

Zemljopisna širina S

Zemljopisna dužina I

7E.1

58,30802

10,43235

58° 18,48120′

10° 25,94100′

7E.2

58,30260

10,42276

58° 18,15610′

10° 25,36540′

7E.3

58,30642

10,41908

58° 18,38510′

10° 25,14470′

7E.4

58,31273

10,42636

58° 18,76400′

10° 25,58170′

Područje 2(14): BRATTEN 8.

Točka

Zemljopisna širina S

Zemljopisna dužina I

Zemljopisna širina S

Zemljopisna dužina I

8,1

58,35013

10,56697

58° 21,00780′

10° 34,01820′

8,2

58,35000

10,54678

58° 21,00000′

10° 32,80660′

8,3

58,36596

10,54941

58° 21,95780′

10° 32,96480′

8,4

58,36329

10,56736

58° 21,79740′

10° 34,04160′

Područje 2(15): BRATTEN 9A.

Točka

Zemljopisna širina S

Zemljopisna dužina I

Zemljopisna širina S

Zemljopisna dužina I

9A.1

58,28254

10,48633

58° 16,95260′

10° 29,17970′

9A.2

58,28185

10,46037

58° 16,91100′

10° 27,62230′

9A.3

58,32814

10,47828

58° 19,68840′

10° 28,69670′

9A.4

58,32314

10,49764

58° 19,38860′

10° 29,85840′

Područje 2(16): BRATTEN 9B.

Točka

Zemljopisna širina S

Zemljopisna dužina I

Zemljopisna širina S

Zemljopisna dužina I

9B.1

58,28254

10,49986

58° 16,95260′

10° 29,99170′

9B.2

58,30184

10,50257

58° 18,11030′

10° 30,15410′

9B.3

58,30128

10,51117

58° 18,07690′

10° 30,67040′

9B.4

58,28560

10,51374

58° 17,13590′

10° 30,82450′

Područje 2(17): BRATTEN 10.

Točka

Zemljopisna širina S

Zemljopisna dužina I

Zemljopisna širina S

Zemljopisna dužina I

10,1

58,40548

10,47122

58° 24,32870′

10° 28,27330′

10,2

58,39710

10,45111

58° 23,82620′

10° 27,06670′

10,3

58,41923

10,45140

58° 25,15390′

10° 27,08390′

10,4

58,43279

10,45575

58° 25,96770′

10° 27,34510′

10,5

58,41816

10,46972

58° 25,08960′

10° 28,18310′

Područje 2(18): BRATTEN 11.

Točka

Zemljopisna širina S

Zemljopisna dužina I

Zemljopisna širina S

Zemljopisna dužina I

11,1

58,44546

10,48585

58° 26,72760′

10° 29,15080′

11,2

58,43201

10,48224

58° 25,92060′

10° 28,93410′

11,3

58,44293

10,46981

58° 26,57590′

10° 28,18890′

11,4

58,46009

10,46709

58° 27,60540′

10° 28,02550′

Područje 2(19): BRATTEN 12.

Točka

Zemljopisna širina S

Zemljopisna dužina I

Zemljopisna širina S

Zemljopisna dužina I

12,1

58,31923

10,39146

58° 19,15400′

10° 23,48740′

12,2

58,33421

10,41007

58° 20,05280′

10° 24,60400′

12,3

58,32229

10,41228

58° 19,33750′

10° 24,73680′

12,4

58,30894

10,39258

58° 18,53660′

10° 23,55460′

Područje 2(20): BRATTEN 13.

Točka

Zemljopisna širina S

Zemljopisna dužina I

Zemljopisna širina S

Zemljopisna dužina I

13,1

58,53667

10,41500

58° 32,20000′

10° 24,90020′

13,2

58,55302

10,40684

58° 33,18120′

10° 24,41050′

13,3

58,55827

10,41840

58° 33,49610′

10° 25,10420′

13,4

58,54551

10,42903

58° 32,73030′

10° 25,74190′

Područje 2(21): BRATTEN 14.

Točka

Zemljopisna širina S

Zemljopisna dužina I

Zemljopisna širina S

Zemljopisna dužina I

14,1

58,26667

10,02858

58° 16,00000′

10° 1,71510′

14,2

58,51269

10,14490

58° 30,76120′

10° 8,69400′

14,3

58,53608

10,18669

58° 32,16510′

10° 11,20140′

14,4

58,46886

10,23659

58° 28,13140′

10° 14,19520′

14,5

58,31137

10,26041

58° 18,68210′

10° 15,62490′

14,6

58,26667

10,16996

58° 16,00000′

10° 10,19740′

Područje 2(22): stanište br. 169, područje mreže Natura 2000 br. 193 (oznaka EU-a: DK00VA250), područje morskih grebena koji proizvode plin Store Middelgrund

Točka

Zemljopisna širina S

Zemljopisna dužina I

B-2

56° 33,544′

12° 6,298′

B-2

56° 33,409′

12° 5,528′

B-2

56° 33,335′

12° 5,519′

B-2

56° 33,265′

12° 5,575′

B-2

56° 33,383′

12° 6,519′

B-2

56° 33,476′

12° 5,629′

B-2

56° 33,544′

12° 6,298′

B-2

56° 33,517′

12° 6,446′

B-2

56° 33,443′

12° 6,52′

B-2

56° 33,331′

12° 6,476′

B-2

56° 33,292′

12° 6,396′

B-2

56° 33,224′

12° 5,717′

Područje 2(23): stanište br. 09, područje mreže Natura 2000 br. 09 (oznaka EU-a: DK00FX010), područje morskih grebena koji proizvode plin Strandenge på Læsø og havet syd

Točka

Zemljopisna širina S

Zemljopisna dužina I

B-2

57° 15,542′

10° 45,194′

B-2

57° 15,604′

10° 45,344′

B-2

57° 15,614′

10° 45,557′

B-2

57° 15,446′

10° 45,761′

B-2

57° 15,124′

10° 45,67′

B-2

57° 15,04′

10° 45,438′

B-2

57° 15,139′

10° 45,208′

B-2

57° 15,542′

10° 45,194′

B-3

57° 13,714′

10° 46,124′

B-3

57° 13,788′

10° 46,399′

B-3

57° 13,53′

10° 46,837′

B-3

57° 13,421′

10° 46,821′

B-3

57° 13,233′

10° 46,369′

B-3

57° 13,225′

10° 46,199′

B-3

57° 13,305′

10° 46,023′

B-3

57° 13,714′

10° 46,124′

B-4

57° 13,175′

10° 46,559′

B-4

57° 13,298′

10° 46,613′

B-4

57° 13,37′

10° 46,818′

B-4

57° 13,286′

10° 47,075′

B-4

57° 13,115′

10° 47,045′

B-4

57° 13,069′

10° 46,751′

B-5

57° 15,382′

10° 51,675′

B-5

57° 15,132′

10° 52,02′

B-5

57° 15,382′

10° 51,675′

B-5

57° 15,401′

10° 51,986′

B-5

57° 15,271′

10° 52,139′

B-5

57° 15,13′

10° 51,715′

B-5

57° 15,246′

10° 51,612′

B-6

57° 15,146′

10° 51,413′

B-6

57° 15,265′

10° 51,276′

B-6

57° 15,276′

10° 50,991′

B-6

57° 15,007′

10° 51,29′

B-6

57° 15,276′

10° 50,991′

B-6

57° 15,123′

10° 50,862′

B-6

57° 15,011′

10° 51,016′

B-9

57° 7,285′

11° 8,669′

B-9

57° 7,256′

11° 9,263′

B-9

57° 6,929′

11° 9,478′

B-9

57° 6,675′

11° 9,137′

B-9

57° 6,707′

11° 8,498′

B-9

57° 7,285′

11° 8,669′

B-9

57° 7,046′

11° 8,343′

B-12

57° 2,207′

10° 57,537′

B-12

57° 2,081′

10° 57,168′

B-12

57° 1,881′

10° 57,05′

B-12

57° 1,799′

10° 57,111′

B-12

57° 1,656′

10° 57,457′

B-12

57° 1,649′

10° 57,5′

B-12

57° 1,889′

10° 58,494′

B-12

57° 1,752′

10° 58,311′

B-12

57° 1,633′

10° 57,929′

B-12

57° 2,207′

10° 57,537′

B-12

57° 2,244′

10° 58,141′

B-12

57° 2,201′

10° 58,248′

B-12

57° 1,972′

10° 58,528′

B-13

57° 7,65′

11° 2,894′

B-13

57° 7,501′

11° 3,03′

B-13

57° 7,409′

11° 3,539′

B-13

57° 7,453′

11° 3,718′

B-13

57° 7,707′

11° 3,935′

B-13

57° 7,838′

11° 3,837′

B-13

57° 7,93′

11° 3,614′

B-13

57° 7,941′

11° 3,373′

B-13

57° 7,942′

11° 3,31′

B-13

57° 7,877′

11° 3,093′

B-13

57° 7,872′

11° 3,077′

B-13

57° 7,409′

11° 3,258′

B-13

57° 7,549′

11° 3,894′

B-13

57° 7,872′

11° 3,077′

B-13

57° 7,783′

11° 2,965′

B-14

57° 9,651′

11° 16,75′

B-14

57° 9,202′

11° 17,358′

B-14

57° 9,528′

11° 16,459′

B-14

57° 9,348′

11° 16,415′

B-14

57° 9,528′

11° 16,459′

B-14

57° 9,649′

11° 17,006′

B-14

57° 9,434′

11° 17,472′

B-14

57° 9,615′

11° 17,231′

B-14

57° 9,182′

11° 16,531′

B-14

57° 9,094′

11° 16,95′

B-15

57° 7,089′

11° 17,532′

B-15

57° 7,014′

11° 17,903′

B-15

57° 6,837′

11° 18,035′

B-15

57° 6,683′

11° 17,999′

B-15

57° 6,522′

11° 17,479′

B-15

57° 6,605′

11° 17,172′

B-15

57° 6,698′

11° 17,063′

B-15

57° 6,778′

11° 17,027′

B-15

57° 6,793′

11° 17,021′

B-15

57° 6,905′

11° 17,047′

B-15

57° 7,033′

11° 17,211′

B-15

57° 6,57′

11° 17,784′

Područje 2(24): stanište br. 20, područje mreže Natura 2000 br. 20 (oznaka EU-a: DK00FX257), područje morskih grebena koji proizvode plin, Havet omkring Nordre Rønner

Točka

Zemljopisna širina S

Zemljopisna dužina I

B-3

57° 26,016′

10° 59,043′

B-3

57° 25,683′

10° 58,337′

B-3

57° 25,906′

10° 58,09′

B-3

57° 26,191′

10° 58,652′

B-4

57° 26,23′

10° 59,318′

B-4

57° 26,357′

10° 59,266′

B-4

57° 26,375′

10° 58,909′

B-4

57° 26,097′

10° 59,228′

B-4

57° 26,375′

10° 58,909′

B-4

57° 26,225′

10° 58,796′

B-4

57° 26,113′

10° 58,93′

B-5

57° 25,681′

10° 58,575′

B-5

57° 25,545′

10° 58,468′

B-5

57° 25,39′

10° 58,583′

B-5

57° 25,364′

10° 58,894′

B-5

57° 25,515′

10° 59,05′

B-5

57° 25,659′

10° 58,968′

B-5

57° 25,681′

10° 58,575′

B-6

57° 25,441′

10° 57,453′

B-6

57° 25,608′

10° 57,415′

B-6

57° 25,688′

10° 57,605′

B-6

57° 25,523′

10° 57,957′

B-6

57° 25,408′

10° 57,813′

B-6

57° 25,608′

10° 57,415′

B-6

57° 25,663′

10° 57,895′

B-10

57° 24,973′

10° 53,21′

B-10

57° 24,54′

10° 53,719′

B-10

57° 24,973′

10° 53,21′

B-10

57° 24,988′

10° 53,482′

B-10

57° 24,733′

10° 54,043′

B-10

57° 24,581′

10° 53,99′

B-10

57° 24,804′

10° 53,132′

B-11

57° 25,064′

10° 54,588′

B-11

57° 24,852′

10° 54,493′

B-11

57° 24,781′

10° 54,874′

B-11

57° 24,924′

10° 55,053′

B-11

57° 25,068′

10° 54,936′

B-11

57° 25,064′

10° 54,588′

B-12

57° 24,739′

10° 58,133′

B-12

57° 24,878′

10° 58,216′

B-12

57° 24,992′

10° 57,798′

B-12

57° 24,996′

10° 58,095′

B-12

57° 24,85′

10° 57,68′

B-12

57° 24,732′

10° 57,833′

B-13

57° 23,058′

10° 56,857′

B-13

57° 23,205′

10° 56,485′

B-13

57° 22,944′

10° 56,445′

B-13

57° 23,205′

10° 56,485′

B-13

57° 23,089′

10° 56,289′

B-13

57° 22,94′

10° 56,712′

B-13

57° 23,197′

10° 56,754′

B-14

57° 23,821′

10° 56,317′

B-14

57° 23,538′

10° 56,582′

B-14

57° 23,821′

10° 56,317′

B-14

57° 23,59′

10° 56,302′

B-14

57° 23,694′

10° 56,23′

B-14

57° 23,675′

10° 56,756′

B-14

57° 23,828′

10° 56,661′

B-15

57° 23,393′

10° 51,3′

B-15

57° 23,455′

10° 51,039′

B-15

57° 23,561′

10° 50,998′

B-15

57° 23,684′

10° 51,09′

B-15

57° 23,514′

10° 51,538′

B-15

57° 23,677′

10° 51,428′

B-16

57° 22,969′

10° 49,591′

B-16

57° 22,921′

10° 49,501′

B-16

57° 22,816′

10° 49,487′

B-16

57° 22,735′

10° 49,619′

B-16

57° 22,722′

10° 49,734′

B-16

57° 22,761′

10° 49,938′

B-16

57° 22,919′

10° 49,988′

B-16

57° 22,971′

10° 49,841′

B-16

57° 22,993′

10° 49,718′

B-16

57° 22,866′

10° 49,475′

B-16

57° 22,768′

10° 49,538′

B-16

57° 22,993′

10° 49,718′

B-20

57° 26,397′

10° 56,392′

B-20

57° 26,404′

10° 56,415′

B-20

57° 26,413′

10° 56,446′

B-20

57° 26,618′

10° 57,292′

B-20

57° 26,555′

10° 57,383′

B-20

57° 26,344′

10° 56,29′

B-20

57° 26,379′

10° 56,352′

B-20

57° 26,184′

10° 56,277′

B-20

57° 26,582′

10° 56,907′

B-20

57° 26,085′

10° 57,231′

B-20

57° 26,413′

10° 56,446′

B-20

57° 26,645′

10° 57,215′

B-20

57° 26,652′

10° 57,129′

B-20

57° 26,648′

10° 57,08′

B-20

57° 26,64′

10° 57,025′

B-20

57° 26,621′

10° 56,973′

B-20

57° 26,422′

10° 56,555′

B-20

57° 26,355′

10° 56,912′

B-20

57° 26,527′

10° 56,881′

B-20

57° 26,418′

10° 56,49′

B-20

57° 26,388′

10° 56,369′

B-21

57° 23,075′

11° 2,044′

B-21

57° 23,243′

11° 1,61′

B-21

57° 23,295′

11° 1,816′

B-21

57° 23,298′

11° 1,827′

B-21

57° 23,293′

11° 1,849′

B-21

57° 23,256′

11° 2,034′

B-21

57° 23,163′

11° 2,085′

B-21

57° 23,023′

11° 1,885′

B-21

57° 23,037′

11° 1,684′

B-21

57° 23,132′

11° 1,592′

B-21

57° 23,243′

11° 1,61′

B-22

57° 25,491′

11° 0,852′

B-22

57° 25,562′

11° 1,005′

B-22

57° 25,564′

11° 1,008′

B-22

57° 25,541′

11° 1,188′

B-22

57° 25,298′

11° 1,417′

B-22

57° 25,54′

11° 1,198′

B-22

57° 25,232′

11° 1,019′

B-22

57° 25,383′

11° 0,818′

B-22

57° 25,424′

11° 1,389′

B-22

57° 25,202′

11° 1,239′

B-23

57° 25,302′

11° 0,479′

B-23

57° 25,254′

11° 0,698′

B-23

57° 25,165′

11° 0,746′

B-23

57° 24,837′

10° 59,992′

B-23

57° 25,302′

11° 0,479′

B-23

57° 25,241′

11° 0,31′

B-23

57° 25,223′

11° 0,27′

B-23

57° 25,004′

10° 59,935′

B-23

57° 24,927′

10° 59,909′

B-23

57° 24,813′

11° 0,153′

B-23

57° 24,837′

11° 0,331′

B-23

57° 25,008′

11° 0,467′

B-23

57° 25,075′

11° 0,729′


PRILOG III.

PRILOG III.

Koordinate zaštićenog morskog područja Brattena

Točka

Zemljopisna širina S

Zemljopisna dužina I

Zemljopisna širina S

Zemljopisna dužina I

1 NV

58,58333

10,27120

58°35,00000′

10°16,27200′

2 NO

58,58333

10,70000

58°35,00000′

10°42,00000′

3 SO

58,26667

10,70000

58° 16,00000′

10° 42,00000′

4 SV

58,26667

10,02860

58° 16,00000′

10° 1,71600′

5 V

58,5127

10,14490

58° 30,76200′

10° 8,69400′


4.7.2017   

HR

Službeni list Europske unije

L 171/30


DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2017/1181

od 2. ožujka 2017.

o izmjeni Delegirane uredbe (EU) 2017/117 o utvrđivanju mjera očuvanja ribarstva radi zaštite morskog okoliša u Baltičkom moru i stavljanju izvan snage Delegirane uredbe (EU) 2015/1778

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 1380/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. prosinca 2013. o zajedničkoj ribarstvenoj politici, izmjeni uredaba Vijeća (EZ) br. 1954/2003 i (EZ) br. 1224/2009 i stavljanju izvan snage uredaba (EZ) br. 2371/2002 i (EZ) br. 639/2004 i Odluke Vijeća 2004/585/EZ (1), a posebno njezin članak 11. stavak 2.,

budući da:

(1)

U skladu s člankom 11. Uredbe (EU) br. 1380/2013 države članice ovlaštene su donijeti mjere očuvanja ribarstva u svojim vodama koje su potrebne za usklađivanje s njihovim obvezama na temelju zakonodavstva Unije u području okoliša, uključujući članak 6. Direktive Vijeća 92/43/EEZ (2) i članak 13. stavak 4. Direktive 2008/56/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (3).

(2)

Člankom 6. Direktive 92/43/EEZ od država članica zahtijeva se da utvrde potrebne mjere očuvanja za posebna područja očuvanja koje odgovaraju ekološkim zahtjevima prirodnih stanišnih tipova i vrsta koji su prisutni na područjima navedenima u prilozima toj Direktivi. Osim toga, od država članica zahtijeva se da poduzmu odgovarajuće korake kako bi se na posebnim područjima očuvanja izbjeglo pogoršanje prirodnih staništa i staništa vrsta te znatno uznemiravanje vrsta za koje su ta područja određena.

(3)

U skladu s člankom 13. stavkom 4. Direktive 2008/56/EZ države članice moraju donijeti programe mjera, uključujući mjere prostorne zaštite kojima se doprinosi stvaranju koherentnih i reprezentativnih mreža zaštićenih morskih područja te primjereno obuhvaća raznolikost ekosustava koji ih čine, kao što su posebna područja očuvanja u skladu s Direktivom o staništima, područja posebne zaštite u skladu s Direktivom o pticama (4) i zaštićena morska područja kako su se dogovorile Zajednica ili države članice u okviru međunarodnih ili regionalnih sporazuma kojih su potpisnice.

(4)

Ako država članica smatra da je potrebno donijeti mjere radi usklađivanja s obvezama na temelju zakonodavstva Unije u području okoliša, a druge države članice imaju izravan upravljački interes u ribarstvu na koji će te mjere utjecati, Komisija je ovlaštena te mjere donijeti putem delegiranih akata nakon što joj zainteresirane države članice podnesu zajedničku preporuku.

(5)

Komisija je 5. rujna 2016. donijela Delegiranu uredbu (EU) 2017/117 (5) o utvrđivanju mjera očuvanja ribarstva radi zaštite morskog okoliša u Baltičkom moru i stavljanju izvan snage Delegirane uredbe Komisije (EU) 2015/1778 (6).

(6)

U skladu s člankom 11. stavkom 3. Uredbe (EU) br. 1380/2013 Danska je Komisiji i državama članicama koje imaju izravan upravljački interes dostavila relevantne informacije o određenim potrebnim dodatnim mjerama, uključujući njihove razloge, znanstvene dokaze koji im idu u prilog i detalje o njihovoj praktičnoj primjeni i provedbi.

(7)

Danska, Švedska, Njemačka i Poljska Komisiji su 30. studenoga 2016. dostavile zajedničku preporuku za mjere očuvanja ribarstva radi zaštite struktura morskih grebena u trima dodatnim danskim područjima mreže Natura 2000 u Baltičkom moru. Ta je preporuka podnesena nakon savjetovanja sa Savjetodavnim vijećem za Baltičko more.

(8)

Preporučenim mjerama obuhvaćena je zabrana ribolovnih aktivnosti mobilnim pridnenim alatima na područjima morskih grebena (vrsta staništa 1170) i u okolnim zaštitnim zonama.

(9)

Aktivnosti pridnenog ribolova mobilnim pridnenim alatima imaju negativan učinak na staništa morskih grebena jer se takvim aktivnostima utječe na strukture morskih grebena i bioraznolikost na njima. Stoga bi zabranu ribolova tim alatima na relevantnim područjima morskih grebena u Danskoj, kako je utvrđeno u zajedničkoj preporuci, trebalo uključiti u Delegiranu uredbu (EU) 2017/117.

(10)

Znanstveni, tehnički i gospodarski odbor za ribarstvo (STECF) (7) naveo je u svojem znanstvenom mišljenju od 6. prosinca 2016. da predložene ciljeve očuvanja na posebnim područjima očuvanja iz zajedničke preporuke nije moguće u potpunosti ostvariti bez odgovarajućih mjera za sprečavanje ribolovnih aktivnosti na tim područjima.

(11)

STECF je utvrdio određene probleme u pogledu kontrole i provedbe mjera očuvanja na predmetnim područjima. Od država članica zahtijeva se da donesu odgovarajuće mjere, dodijele odgovarajuća sredstva i uspostave potrebne strukture kako bi osigurale kontrolu, inspekcijske preglede i izvršenje u vezi s aktivnostima koje se obavljaju u okviru zajedničke ribarstvene politike (ZRP). To može uključivati mjere kao što je zahtjev da sva predmetna plovila češće javljaju o svojim položajima putem sustava VMS ili da se područja s visokim rizikom u nacionalnom sustavu kontrole utvrđuju na temelju upravljanja rizicima kako bi se odgovorilo na zabrinutost STECF-a.

(12)

Danska je dostavila detaljne informacije o mjerama praćenja i kontrole, uzimajući u obzir trenutačnu razinu ribolovne aktivnosti u tim područjima. Te mjere kontrole obuhvaćaju inspekcijske preglede ribarstva na moru i stalno praćenje koje s pomoću sustava upravljanja utemeljenog na riziku provodi danski centar za praćenje ribarstva. Upotrebljava se i sustav automatske identifikacije za nadopunu podataka VMS-a.

(13)

Važno je osigurati procjenu mjera uvedenih ovom Uredbom, posebno u pogledu kontrole poštovanja zabrane ribolova. Stoga bi najkasnije 18 mjeseci nakon stupanja na snagu ove Uredbe Danska trebala provesti dodatnu procjenu kako bi se osiguralo poštovanje zabrana ribolova.

(14)

Delegiranu uredbu (EU) 2017/117 trebalo bi na odgovarajući način izmijeniti.

(15)

Mjerama očuvanja ribarstva utvrđenima ovom Uredbom ne dovode se u pitanje druge postojeće ili buduće mjere upravljanja kojima je cilj očuvanje predmetnih područja, uključujući mjere očuvanja ribarstva,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Izmjena Delegirane uredbe (EU) 2017/117

Delegirana uredba (EU) 2017/117 mijenja se kako slijedi:

1.

U članku 2. briše se točka (c).

2.

Članak 5. zamjenjuje se sljedećim:

„Članak 5.

Preispitivanje

1.   Do 30. lipnja 2017. Danska, Njemačka i Švedska procjenjuju provedbu mjera utvrđenih člancima 3. i 4. u područjima 1 do 7 kako su utvrđena u Prilogu.

2.   Do 31. srpnja 2017. Danska, Njemačka i Švedska dostavljaju Komisiji sažeto izvješće o procjeni iz stavka 1.

3.   Do 31. listopada 2018. Danska, Švedska, Njemačka i Poljska procjenjuju provedbu mjera utvrđenih člancima 3. i 4. u područjima 8, 9 i 10 kako su utvrđena u Prilogu.

4.   Do 30. studenoga 2018. Danska, Švedska, Njemačka i Poljska dostavljaju Komisiji sažeto izvješće o procjeni iz stavka 3.”

3.

Prilog se zamjenjuje tekstom iz Priloga ovoj Uredbi.

Članak 2.

Stupanje na snagu

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 2. ožujka 2017.

Za Komisiju

Predsjednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  SL L 354, 28.12.2013., str. 22.

(2)  Direktiva Vijeća 92/43/EEZ od 21. svibnja 1992. o očuvanju prirodnih staništa i divlje faune i flore (SL L 206, 22.7.1992., str. 7.).

(3)  Direktiva 2008/56/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 17. lipnja 2008. o uspostavljanju okvira za djelovanje Zajednice u području politike morskog okoliša (Okvirna direktiva o pomorskoj strategiji) (SL L 164, 25.6.2008., str. 19.).

(4)  Direktiva 2009/147/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 30. studenoga 2009. o očuvanju divljih ptica (SL L 20, 26.1.2010., str. 7.).

(5)  Delegirana uredba Komisije (EU) 2017/117 оd 5. rujna 2016. o utvrđivanju mjera očuvanja ribarstva radi zaštite morskog okoliša u Baltičkom moru i stavljanju izvan snage Delegirane uredbe (EU) 2015/1778 (SL L 19, 25.1.2017., str. 1.).

(6)  Delegirana uredba Komisije (EU) 2015/1778 оd 25. lipnja 2015. o utvrđivanju mjera očuvanja ribarstva radi zaštite područja morskih grebena u vodama pod suverenitetom Danske u Baltičkome moru i Kattegatu (SL L 259, 6.10.2015., str. 5.).

(7)  2016-12_STECF 16-24 – JR for Natura 2000 sites under CFP art.11_JRCxxx.pdf


PRILOG

PRILOG

Ograničena područja: koordinate zaštićenih područja stjenovitih grebena

Područje 1: stanište br. 205, područje mreže Natura 2000 br. 205, (oznaka EU-a: DK00VA304) Munkegrund

Točka

Zemljopisna širina S

Zemljopisna dužina I

1S

55° 57,190′

10° 51,690′

2S

55° 57,465′

10° 51,403′

3S

55° 57,790′

10° 51,477′

4S

55° 57,976′

10° 52,408′

5S

55° 57,985′

10° 54,231′

6S

55° 58,092′

10° 54,315′

7S

55° 58,092′

10° 57,432′

8S

55° 57,920′

10° 57,864′

9S

55° 57,526′

10° 57,861′

10S

55° 56,895′

10° 57,241′

11S

55° 57,113′

10° 53,418′

12S

55° 57,050′

10° 53,297′

13S

55° 57,100′

10° 52,721′

14S

55° 57,275′

10° 52,662′

15S

55° 57,296′

10° 52,435′

16S

55° 57,399′

10° 52,244′

17S

55° 57,417′

10° 52,116′

18S

55° 57,251′

10° 52,121′

19S

55° 57,170′

10° 51,919′

20S

55° 57,190′

10° 51,690′

Područje 2: stanište br. 174, područje mreže Natura 2000 br. 198, (oznaka EU-a: DK00VA255) Hatterbarn

Točka

Zemljopisna širina S

Zemljopisna dužina I

1S

55° 51,942′

10° 49,294′

2S

55° 52,186′

10° 49,309′

3S

55° 52,655′

10° 49,509′

4S

55° 52,676′

10° 49,407′

5S

55° 52,892′

10° 49,269′

6S

55° 52,974′

10° 49,388′

7S

55° 53,273′

10° 49,620′

8S

55° 53,492′

10° 50,201′

9S

55° 53,451′

10° 50,956′

10S

55° 53,576′

10° 51,139′

11S

55° 53,611′

10° 51,737′

12S

55° 53,481′

10° 52,182′

13S

55° 53,311′

10° 52,458′

14S

55° 53,013′

10° 52,634′

15S

55° 52,898′

10° 52,622′

16S

55° 52,778′

10° 52,335′

17S

55° 52,685′

10° 52,539′

18S

55° 52,605′

10° 52,593′

19S

55° 52,470′

10° 52,586′

20S

55° 52,373′

10° 52,724′

21S

55° 52,286′

10° 52,733′

22S

55° 52,129′

10° 52,572′

23S

55° 52,101′

10° 52,360′

24S

55° 52,191′

10° 52,169′

25S

55° 51,916′

10° 51,824′

26S

55° 51,881′

10° 51,648′

27S

55° 51,970′

10° 51,316′

28S

55° 51,976′

10° 51,064′

29S

55° 52,325′

10° 50,609′

30S

55° 52,647′

10° 50,687′

31S

55° 52,665′

10° 50,519′

32S

55° 52,091′

10° 50,101′

33S

55° 51,879′

10° 50,104′

34S

55° 51,810′

10° 49,853′

35S

55° 51,790′

10° 49,482′

36S

55° 51,942′

10° 49,294′

Područje 3: stanište br. 172, područje mreže Natura 2000 br. 196, (oznaka EU-a: DK00VA253) Ryggen

Točka

Zemljopisna širina S

Zemljopisna dužina I

1S

55° 37,974′

10° 44,258′

2S

55° 37,942′

10° 45,181′

3S

55° 37,737′

10° 45,462′

4S

55° 37,147′

10° 44,956′

5S

55° 36,985′

10° 45,019′

6S

55° 36,828′

10° 44,681′

7S

55° 36,521′

10° 44,658′

8S

55° 36,527′

10° 43,575′

9S

55° 37,163′

10° 43,663′

10S

55° 37,334′

10° 43,889′

11S

55° 37,974′

10° 44,258′

Područje 4: stanište br. 175, područje mreže Natura 2000 br. 199, (oznaka EU-a: DK00VA256) Broen

Točka

Zemljopisna širina S

Zemljopisna dužina I

1S

55° 11,953′

11° 0,089′

2S

55° 12,194′

11° 0,717′

3S

55° 12,316′

11° 0,782′

4S

55° 12,570′

11° 1,739′

5S

55° 12,743′

11° 1,917′

6S

55° 12,911′

11° 2,291′

7S

55° 12,748′

11° 2,851′

8S

55° 12,487′

11° 3,188′

9S

55° 12,291′

11° 3,088′

10S

55° 12,274′

11° 3,108′

11S

55° 12,336′

11° 3,441′

12S

55° 12,023′

11° 3,705′

13S

55° 11,751′

11° 2,984′

14S

55° 11,513′

11° 2,659′

15S

55° 11,390′

11° 2,269′

16S

55° 11,375′

11° 2,072′

17S

55° 11,172′

11° 1,714′

18S

55° 11,069′

11° 0,935′

19S

55° 11,099′

11° 0,764′

20S

55° 11,256′

11° 0,588′

21S

55° 11,337′

11° 0,483′

22S

55° 11,582′

11° 0,251′

23S

55° 11,603′

11° 0,254′

24S

55° 11,841′

11° 0,033′

25S

55° 11,953′

11° 0,089′

Područje 5: stanište br. 210, područje mreže Natura 2000 br. 189, (oznaka EU-a: DK007X079) Ertholmene

Točka

Zemljopisna širina S

Zemljopisna dužina I

1S

55° 19,496′

15° 9,290′

2S

55° 20,441′

15° 9,931′

3S

55° 20,490′

15° 10,135′

4S

55° 20,284′

15° 10,690′

5S

55° 20,216′

15° 10,690′

6S

55° 20,004′

15° 11,187′

7S

55° 19,866′

15° 11,185′

8S

55° 19,596′

15° 11,730′

9S

55° 19,820′

15° 12,157′

10S

55° 19,638′

15° 12,539′

11S

55° 19,131′

15° 12,678′

12S

55° 18,804′

15° 11,892′

13S

55° 18,847′

15° 10,967′

14S

55° 19,445′

15° 9,885′

15S

55° 19,387′

15° 9,717′

16S

55° 19,496′

15° 9,290′

Područje 6: stanište br. 209, područje mreže Natura 2000 br. 209, (oznaka EU-a: DK00VA308) Davids Banke

Točka

Zemljopisna širina S

Zemljopisna dužina I

1S

55° 20,167′

14° 41,386′

2S

55° 20,354′

14° 40,754′

3S

55° 21,180′

14° 39,936′

4S

55° 22,000′

14° 39,864′

5S

55° 22,331′

14° 39,741′

6S

55° 22,449′

14° 39,579′

7S

55° 23,150′

14° 39,572′

8S

55° 23,299′

14° 39,890′

9S

55° 23,287′

14° 40,793′

10S

55° 23,011′

14° 41,201′

11S

55° 22,744′

14° 41,206′

12S

55° 22,738′

14° 41,775′

13S

55° 22,628′

14° 42,111′

14S

55° 22,203′

14° 42,439′

15S

55° 22,050′

14° 42,316′

16S

55° 21,981′

14° 41,605′

17S

55° 21,050′

14° 41,818′

18S

55° 20,301′

14° 41,676′

19S

55° 20,167′

14° 41,386′

Područje 7: stanište br. 212, područje mreže Natura 2000 br. 212, (oznaka EU-a: DK00VA310) Bakkebrædt & Bakkegrund

Točka

Zemljopisna širina S

Zemljopisna dužina I

1S

54° 57,955′

14° 44,869′

2S

54° 58,651′

14° 41,755′

3S

54° 59,234′

14° 41,844′

4S

54° 59,458′

14° 43,025′

5S

54° 59,124′

14° 44,441′

6S

54° 59,034′

14° 44,429′

7S

54° 58,781′

14° 45,240′

8S

54° 58,298′

14° 45,479′

9S

54° 58,134′

14° 45,406′

10S

54° 57,955′

14° 44,869′

Područje 8: stanište br. 261, područje mreže Natura 2000 br. 252, (oznaka EU-a: DK00VA261) Adler Grund og Rønne Banke

Točka

Zemljopisna širina S

Zemljopisna dužina I

1

54° 50,2′

14° 22,77′

1

54° 49,91′

14° 22,5′

1

54° 49,461′

14° 21,831′

1

54° 49,673′

14° 21,203′

1

54° 49,637′

14° 21,172′

1

54° 49,229′

14° 21,434′

1

54° 49,075′

14° 21,385′

1

54° 48,736′

14° 21,821′

1

54° 48,324′

14° 21,197′

1

54° 48,321′

14° 19,268′

1

54° 48,368′

14° 17,09′

1

54° 48,233′

14° 16,306′

1

54° 48,262′

14° 14,382′

1

54° 47,997′

14° 12,93′

1

54° 48,802′

14° 9,888′

1

54° 58,281′

14° 36,49′

1

54° 56,959′

14° 34,793′

1

54° 56,816′

14° 35,056′

1

54° 50,283′

14° 26,605′

1

54° 50,368′

14° 25,991′

1

54° 50,479′

14° 25,724′

1

54° 50,586′

14° 25,711′

1

54° 50,655′

14° 25,222′

1

54° 50,573′

14° 25,081′

1

54° 50,599′

14° 24,788′

1

54° 50,704′

14° 24,373′

1

54° 50,553′

14° 24,025′

1

54° 50,576′

14° 23,71′

1

54° 50,735′

14° 23,591′

1

54° 50,778′

14° 23,43′

1

54° 50,898′

14° 23,263′

1

54° 51,248′

14° 22,848′

1

54° 51,607′

14° 23,248′

1

54° 51,733′

14° 22,857′

1

54° 51,174′

14° 22,625′

1

54° 50,784′

14° 22,19′

1

54° 50,561′

14° 22,625′

1

54° 51,407′

14° 22,412′

1

54° 54,127′

14° 21,359′

1

54° 48,802′

14° 9,888′

1

54° 50,52′

14° 12,125′

1

54° 49,028′

14° 13,925′

1

54° 50,832′

14° 16,266′

1

54° 50,608′

14° 16,808′

1

54° 59,354′

14° 31,369′

1

54° 54,3′

14° 22,661′

1

54° 53,976′

14° 23,554′

1

54° 55,143′

14° 25,105′

1

54° 55,013′

14° 26,378′

1

54° 55,131′

14° 26,576′

1

54° 55,316′

14° 28,098′

1

54° 48,623′

14° 10,252′

1

54° 56,264′

14° 28,778′

1

54° 57,603′

14° 30,03′

1

54° 58,146′

14° 28,954′

1

54° 59,569′

14° 30,82′

1

54° 59,918′

14° 32,115′

1

55° 0,553′

14° 30,644′

1

54° 59,771′

14° 29,605′

1

55° 0,053′

14° 29,042′

1

55° 0,334′

14° 29,386′

1

55° 0,578′

14° 28,837′

1

55° 0,968′

14° 29,355′

1

55° 0,734′

14° 29,839′

1

55° 1,266′

14° 30,639′

1

55° 1,34′

14° 31,374′

1

55° 0,065′

14° 33,739′

1

54° 59,72′

14° 33,79′

1

54° 59,485′

14° 34,193′

1

54° 59,594′

14° 35,129′

1

54° 58,875′

14° 36,417′

2

54° 56,989′

14° 20,483′

2

54° 56,775′

14° 21,031′

2

54° 55,97′

14° 20,005′

2

54° 55,208′

14° 19,918′

2

54° 54,614′

14° 19,139′

2

54° 54,842′

14° 18,629′

2

54° 55,423′

14° 19,358′

2

54° 56,232′

14° 19,534′

2

54° 56,989′

14° 20,483′

3

54° 59,065′

14° 26,817′

3

54° 57,764′

14° 25,132′

3

54° 57,984′

14° 24,458′

3

54° 57,971′

14° 23,479′

3

54° 57,233′

14° 22,515′

3

54° 57,285′

14° 22,001′

3

54° 57,922′

14° 21,922′

3

54° 58,045′

14° 21,993′

3

54° 58,098′

14° 22,314′

3

54° 57,983′

14° 22,684′

3

54° 58,736′

14° 23,659′

3

54° 58,606′

14° 24,422′

3

54° 58,706′

14° 24,611′

3

54° 58,485′

14° 25,145′

3

54° 59,305′

14° 26,211′

3

54° 59,065′

14° 26,817′

Područje 9: stanište br. 100, područje mreže Natura 2000 br. 116, (oznaka EU-a: DK008X190) Centrale Storebælt og Vresen

Točka

Zemljopisna širina S

Zemljopisna dužina I

1

55° 25,438′

11° 1,989′

1

55° 25,601′

11° 3,28′

1

55° 24,903′

11° 3,559′

1

55° 24,649′

11° 2,88′

1

55° 24,439′

11° 2,217′

1

55° 25,119′

11° 1,706′

1

55° 25,438′

11° 1,989′

1

55° 24,619′

11° 1,854′

2

55° 25,419′

11° 5,434′

2

55° 25,184′

11° 5,534′

2

55° 24,902′

11° 5,54′

2

55° 24,783′

11° 5,26′

2

55° 24,819′

11° 5,086′

2

55° 24,67′

11° 4,593′

2

55° 24,659′

11° 4,042′

2

55° 24,939′

11° 3,703′

2

55° 25,256′

11° 4,045′

2

55° 25,252′

11° 4,428′

2

55° 25,625′

11° 4,901′

2

55° 25,625′

11° 4,901′

3

55° 23,089′

11° 0,437′

3

55° 23,314′

11° 0,64′

3

55° 23,276′

11° 1,024′

3

55° 22,98′

11° 1,046′

3

55° 22,965′

11° 0,658′

3

55° 23,257′

11° 0,451′

3

55° 23,314′

11° 0,64′

4

55° 22,624′

11° 0,355′

4

55° 22,359′

11° 0,259′

4

55° 22,176′

10° 59,661′

4

55° 22,279′

10° 59,321′

4

55° 22,479′

10° 59,184′

4

55° 22,78′

10° 59,978′

4

55° 22,479′

10° 59,184′

5

55° 22,187′

11° 6,828′

5

55° 23,241′

11° 5,892′

5

55° 23,232′

11° 6,815′

5

55° 22,211′

11° 6,834′

5

55° 22,792′

11° 6,766′

5

55° 22,499′

11° 7,033′

5

55° 22,154′

11° 6,932′

5

55° 22,139′

11° 6,882′

5

55° 22,162′

11° 6,84′

5

55° 22,232′

11° 6,814′

5

55° 22,227′

11° 6,789′

5

55° 22,195′

11° 6,762′

5

55° 22,107′

11° 6,651′

5

55° 22,049′

11° 6,583′

5

55° 21,901′

11° 6,091′

5

55° 21,759′

11° 5,742′

5

55° 21,822′

11° 4,958′

5

55° 21,98′

11° 4,822′

5

55° 22,383′

11° 5,326′

5

55° 22,671′

11° 5,463′

5

55° 22,87′

11° 5,831′

5

55° 23,241′

11° 5,892′

6

55° 23,116′

11° 4,313′

6

55° 23,116′

11° 5,023′

6

55° 22,97′

11° 5,376′

6

55° 22,783′

11° 5,465′

6

55° 22,4′

11° 5,251′

6

55° 22,211′

11° 4,987′

6

55° 22,085′

11° 4,631′

6

55° 21,815′

11° 3,811′

6

55° 21,865′

11° 3,393′

6

55° 21,955′

11° 3,286′

6

55° 22,125′

11° 3,286′

6

55° 22,426′

11° 3,522′

6

55° 22,771′

11° 3,846′

6

55° 23,116′

11° 4,313′

6

55° 22,56′

11° 5,372′

7

55° 20,632′

11° 6,389′

7

55° 20,646′

11° 6,342′

7

55° 20,638′

11° 6,342′

7

55° 20,616′

11° 6,469′

7

55° 20,514′

11° 6,85′

7

55° 20,61′

11° 6,83′

7

55° 20,627′

11° 6,794′

7

55° 20,613′

11° 6,506′

7

55° 20,682′

11° 6,403′

7

55° 20,525′

11° 6,027′

7

55° 20,225′

11° 5,564′

7

55° 20,103′

11° 5,659′

7

55° 20,028′

11° 5,906′

7

55° 20,223′

11° 6,516′

7

55° 20,682′

11° 6,403′

7

55° 20,68′

11° 6,641′

7

55° 20,651′

11° 6,771′

7

55° 20,633′

11° 6,767′

7

55° 20,62′

11° 6,51′

7

55° 20,336′

11° 5,695′

7

55° 20,635′

11° 6,49′

7

55° 20,639′

11° 6,446′

7

55° 20,63′

11° 6,436′

7

55° 20,647′

11° 6,362′

8

55° 21,056′

10° 56,562′

8

55° 21,92′

10° 59,68′

8

55° 22,028′

10° 59,909′

8

55° 22,219′

11° 0,087′

8

55° 20,379′

10° 58,507′

8

55° 20,421′

10° 58,837′

8

55° 20,49′

10° 59,106′

8

55° 20,537′

10° 59,268′

8

55° 20,506′

10° 59,374′

8

55° 20,444′

10° 59,385′

8

55° 20,72′

11° 0,843′

8

55° 20,951′

11° 1,385′

8

55° 21,374′

11° 1,777′

8

55° 22,182′

11° 2,048′

8

55° 22,637′

11° 1,948′

8

55° 22,807′

11° 1,442′

8

55° 22,535′

11° 0,65′

8

55° 22,219′

11° 0,087′

8

55° 19,712′

10° 59,605′

8

55° 20,707′

10° 55,772′

8

55° 20,044′

10° 55,351′

8

55° 19,074′

10° 55,587′

8

55° 19,01′

10° 55,724′

8

55° 18,926′

10° 57,284′

8

55° 18,978′

10° 59,081′

8

55° 20,044′

10° 59,317′

8

55° 19,963′

10° 59,031′

8

55° 19,878′

10° 58,604′

8

55° 19,765′

10° 58,204′

8

55° 19,669′

10° 57,572′

8

55° 19,673′

10° 57,297′

8

55° 19,475′

10° 56,801′

8

55° 19,53′

10° 56,681′

8

55° 19,683′

10° 57,012′

8

55° 19,784′

10° 57,181′

8

55° 19,882′

10° 57,508′

8

55° 20,129′

10° 57,805′

8

55° 20,382′

10° 58,341′

10

55° 19,539′

11° 7,846′

10

55° 19,464′

11° 8,143′

10

55° 19,348′

11° 8,54′

10

55° 19,237′

11° 8,9′

10

55° 19,249′

11° 8,982′

10

55° 19,134′

11° 9,283′

10

55° 19,063′

11° 9,396′

10

55° 18,886′

11° 9,591′

10

55° 18,843′

11° 9,67′

10

55° 18,724′

11° 9,841′

10

55° 17,958′

11° 8,211′

10

55° 17,881′

11° 8,862′

10

55° 17,714′

11° 9,281′

10

55° 17,648′

11° 9,861′

10

55° 17,477′

11° 10,315′

10

55° 17,239′

11° 10,827′

10

55° 17,114′

11° 11,133′

10

55° 16,854′

11° 11,197′

10

55° 16,766′

11° 11,324′

10

55° 16,53′

11° 11,452′

10

55° 16,095′

11° 12,308′

10

55° 16,08′

11° 12,453′

10

55° 16,169′

11° 12,654′

10

55° 16,161′

11° 12,723′

10

55° 16,033′

11° 12,904′

10

55° 16,007′

11° 13,144′

10

55° 16,543′

11° 13,644′

10

55° 16,902′

11° 13,73′

10

55° 17,096′

11° 13,51′

10

55° 17,076′

11° 13,064′

10

55° 17,545′

11° 13,235′

10

55° 17,587′

11° 13,017′

10

55° 17,673′

11° 12,6′

10

55° 17,845′

11° 12,322′

10

55° 17,929′

11° 12,155′

10

55° 18,036′

11° 11,762′

10

55° 18,08′

11° 11,607′

10

55° 18,129′

11° 11,477′

10

55° 18,265′

11° 11,005′

10

55° 18,326′

11° 10,851′

10

55° 18,315′

11° 10,591′

10

55° 18,361′

11° 10,416′

10

55° 18,527′

11° 10,156′

10

55° 18,616′

11° 10,002′

10

55° 17,988′

11° 11,987′

10

55° 19,539′

11° 7,846′

10

55° 19,847′

11° 6,941′

10

55° 19,653′

11° 5,987′

10

55° 19,486′

11° 5,827′

10

55° 19,338′

11° 5,889′

10

55° 19,032′

11° 6,271′

10

55° 18,7′

11° 6,298′

10

55° 18,633′

11° 6,171′

10

55° 18,155′

11° 6,263′

10

55° 18,056′

11° 6,409′

10

55° 17,965′

11° 6,661′

10

55° 17,843′

11° 6,743′

10

55° 17,755′

11° 6,86′

10

55° 17,682′

11° 7,066′

10

55° 17,682′

11° 7,356′

10

55° 17,736′

11° 7,553′

10

55° 17,835′

11° 7,591′

10

55° 17,937′

11° 7,587′

12

55° 13,037′

10° 54,564′

12

55° 13,099′

10° 54,201′

12

55° 12,975′

10° 53,846′

12

55° 12,738′

10° 53,308′

12

55° 12,528′

10° 54,474′

12

55° 12,431′

10° 52,92′

12

55° 12,291′

10° 52,964′

12

55° 12,204′

10° 53,563′

12

55° 13,099′

10° 54,201′

12

55° 12,27′

10° 54,034′

12

55° 12,934′

10° 54,608′

13

55° 12,001′

10° 52,671′

13

55° 11,988′

10° 54,097′

13

55° 11,946′

10° 54,239′

13

55° 11,675′

10° 54,439′

13

55° 11,172′

10° 54,336′

13

55° 11,088′

10° 54,182′

13

55° 11,241′

10° 53,372′

13

55° 11,541′

10° 53,384′

13

55° 11,584′

10° 52,825′

13

55° 11,107′

10° 52,819′

13

55° 10,944′

10° 53,173′

13

55° 10,431′

10° 53,477′

13

55° 10,324′

10° 53,338′

13

55° 10,304′

10° 52,808′

13

55° 10,069′

10° 52,688′

13

55° 9,994′

10° 52,053′

13

55° 10,484′

10° 51,781′

13

55° 10,689′

10° 51,872′

13

55° 11,711′

10° 51,901′

13

55° 12,001′

10° 52,671′

13

55° 9,919′

10° 52,511′

14

55° 8,442′

10° 53,135′

14

55° 7,312′

10° 53,026′

14

55° 7,339′

10° 52,24′

14

55° 6,665′

10° 52,011′

14

55° 6,458′

10° 51,873′

14

55° 6,425′

10° 51,644′

14

55° 6,49′

10° 51,431′

14

55° 7,913′

10° 51,552′

14

55° 8,542′

10° 51,629′

14

55° 8,762′

10° 51,987′

14

55° 8,754′

10° 52,343′

14

55° 8,442′

10° 53,135′

15

55° 23,281′

10° 45,868′

15

55° 23,438′

10° 46,899′

15

55° 22,436′

10° 48,264′

15

55° 21,686′

10° 48,96′

15

55° 21,508′

10° 50,307′

15

55° 20,441′

10° 51,066′

15

55° 20,104′

10° 51,73′

15

55° 19,095′

10° 52,473′

15

55° 18,718′

10° 52,328′

15

55° 18,642′

10° 51,7′

15

55° 18,91′

10° 51,124′

15

55° 19,513′

10° 50,867′

15

55° 19,65′

10° 49,615′

15

55° 19,861′

10° 48,606′

15

55° 20,471′

10° 48,321′

15

55° 21,046′

10° 47,795′

15

55° 21,568′

10° 47,536′

15

55° 22,25′

10° 46,695′

15

55° 22,534′

10° 46,353′

15

55° 22,816′

10° 46,344′

15

55° 22,948′

10° 46,253′

15

55° 23,281′

10° 45,868′

16

55° 17,047′

10° 49,155′

16

55° 16,79′

10° 48,307′

16

55° 15,961′

10° 50,277′

16

55° 15,729′

10° 50,6′

16

55° 15,396′

10° 50,281′

16

55° 15,076′

10° 49,59′

16

55° 14,69′

10° 49,923′

16

55° 14,26′

10° 49,912′

16

55° 13,484′

10° 49,512′

16

55° 13,171′

10° 49,238′

16

55° 13,008′

10° 48,759′

16

55° 13,052′

10° 48,589′

16

55° 13,187′

10° 48,565′

16

55° 13,412′

10° 48,691′

16

55° 13,514′

10° 48,719′

16

55° 13,598′

10° 48,78′

16

55° 13,696′

10° 48,876′

16

55° 13,756′

10° 48,89′

16

55° 13,844′

10° 48,866′

16

55° 13,876′

10° 48,941′

16

55° 14,054′

10° 48,763′

16

55° 14,243′

10° 48,657′

16

55° 14,308′

10° 48,555′

16

55° 14,365′

10° 48,506′

16

55° 14,61′

10° 48,945′

16

55° 15,371′

10° 49,001′

16

55° 15,408′

10° 48,532′

16

55° 15,772′

10° 47,882′

16

55° 16,2′

10° 47,656′

16

55° 16,614′

10° 47,216′

16

55° 16,75′

10° 47,263′

16

55° 17,035′

10° 47,428′

16

55° 17,137′

10° 47,465′

16

55° 17,217′

10° 47,533′

16

55° 17,277′

10° 47,53′

16

55° 17,317′

10° 47,474′

16

55° 17,563′

10° 47,673′

16

55° 17,654′

10° 48,554′

16

55° 17,615′

10° 49,147′

16

55° 17,27′

10° 49,375′

16

55° 17,047′

10° 49,155′

17

55° 15,901′

10° 53,294′

17

55° 15,897′

10° 53,739′

17

55° 16,516′

10° 54,748′

17

55° 17,165′

10° 55,712′

17

55° 17,195′

10° 56,657′

17

55° 17,043′

10° 57,42′

17

55° 16,717′

10° 57,427′

17

55° 16,223′

10° 56,627′

17

55° 15,216′

10° 55,738′

17

55° 14,488′

10° 55,598′

17

55° 14,255′

10° 55,435′

17

55° 13,955′

10° 54,872′

17

55° 14,014′

10° 54,435′

17

55° 14,277′

10° 54,294′

17

55° 14,315′

10° 53,183′

17

55° 14,404′

10° 52,716′

17

55° 15,081′

10° 52,435′

17

55° 15,504′

10° 52,472′

17

55° 15,901′

10° 53,294′

18

55° 19,153′

11° 1,41′

18

55° 19,153′

11° 1,405′

18

55° 18,706′

11° 1,361′

18

55° 18,556′

11° 1,38′

18

55° 18,54′

11° 1,382′

18

55° 18,407′

10° 59,519′

18

55° 18,083′

10° 58,811′

18

55° 17,231′

10° 57,913′

18

55° 17,31′

10° 56,894′

18

55° 17,792′

10° 55,498′

18

55° 17,345′

10° 55,539′

18

55° 17,204′

10° 55,094′

18

55° 16,45′

10° 54,649′

18

55° 16,272′

10° 54,307′

18

55° 16,034′

10° 53,54′

18

55° 16,043′

10° 53,107′

18

55° 16,312′

10° 52,573′

18

55° 16,321′

10° 51,505′

18

55° 16,48′

10° 50,971′

18

55° 16,719′

10° 50,963′

18

55° 17,598′

10° 51,706′

18

55° 17,712′

10° 51,637′

18

55° 17,756′

10° 51,339′

18

55° 18,016′

10° 51,184′

18

55° 17,996′

10° 50,625′

18

55° 18,057′

10° 50,283′

18

55° 18,209′

10° 49,881′

18

55° 18,337′

10° 49,638′

18

55° 18,446′

10° 49,432′

18

55° 18,71′

10° 49,284′

18

55° 19,429′

10° 49,555′

18

55° 19,456′

10° 49,88′

18

55° 18,953′

10° 50,561′

18

55° 18,626′

10° 50,886′

18

55° 18,339′

10° 53,146′

18

55° 18,587′

10° 53,85′

18

55° 19,2′

10° 54,345′

18

55° 19,368′

10° 54,926′

18

55° 19,129′

10° 55,437′

18

55° 18,633′

10° 55,848′

18

55° 18,749′

10° 58,729′

18

55° 18,67′

10° 59,198′

18

55° 19,262′

11° 0,072′

18

55° 20,109′

11° 0,134′

18

55° 20,163′

11° 0,469′

18

55° 19,793′

11° 1,058′

18

55° 19,185′

11° 1,404′

18

55° 19,153′

11° 1,41′

19

55° 12,521′

10° 48,713′

19

55° 12,66′

10° 48,627′

19

55° 12,612′

10° 49,461′

19

55° 12,028′

10° 49,661′

19

55° 11,588′

10° 49,552′

19

55° 11,513′

10° 49,361′

19

55° 11,598′

10° 49,005′

19

55° 11,744′

10° 48,931′

19

55° 12,172′

10° 48,956′

19

55° 12,25′

10° 48,747′

19

55° 12,322′

10° 48,752′

19

55° 12,398′

10° 48,755′

19

55° 12,464′

10° 48,707′

19

55° 12,509′

10° 48,678′

19

55° 12,521′

10° 48,713′

21

55° 11,213′

10° 49,51′

21

55° 11,138′

10° 50,719′

21

55° 10,916′

10° 51,079′

21

55° 10,626′

10° 51,187′

21

55° 9,675′

10° 50,936′

21

55° 9,479′

10° 50,754′

21

55° 9,476′

10° 49,829′

21

55° 10,234′

10° 48,014′

21

55° 10,256′

10° 48,051′

21

55° 11,213′

10° 49,51′

21

55° 11,177′

10° 49,151′

21

55° 10,847′

10° 48,427′

21

55° 10,816′

10° 48,379′

21

55° 10,719′

10° 48,362′

21

55° 10,669′

10° 48,285′

21

55° 10,475′

10° 48,162′

21

55° 10,339′

10° 48,111′

22

55° 14,799′

11° 10,2′

22

55° 15,844′

11° 10,527′

22

55° 15,044′

11° 10,252′

22

55° 16,2′

11° 8,367′

22

55° 16,768′

11° 8,485′

22

55° 15,204′

11° 10,346′

22

55° 14,917′

11° 10,106′

22

55° 14,446′

11° 8,476′

22

55° 16,484′

11° 8,142′

22

55° 15,684′

11° 8,295′

22

55° 13,227′

11° 9,632′

22

55° 13,149′

11° 9,334′

22

55° 13,702′

11° 8,196′

22

55° 16,768′

11° 8,485′

22

55° 16,551′

11° 9,587′

23

55° 14,471′

11° 6,497′

23

55° 15,696′

11° 6,903′

23

55° 15,987′

11° 6,678′

23

55° 15,927′

11° 6,109′

23

55° 15,683′

11° 5,663′

23

55° 14,974′

11° 5,842′

23

55° 14,502′

11° 6,306′

23

55° 14,49′

11° 6,317′

23

55° 14,49′

11° 6,317′

23

55° 15,907′

11° 5,482′

23

55° 15,162′

11° 7,045′

23

55° 15,36′

11° 6,988′

23

55° 15,052′

11° 6,967′

23

55° 15,008′

11° 6,705′

23

55° 14,73′

11° 6,849′

24

55° 16,004′

11° 7,717′

24

55° 15,922′

11° 7,401′

24

55° 15,963′

11° 7,048′

24

55° 16,19′

11° 6,895′

24

55° 16,578′

11° 6,822′

24

55° 16,601′

11° 7,41′

24

55° 16,578′

11° 6,822′

24

55° 16,422′

11° 7,753′

24

55° 16,19′

11° 7,898′

25

55° 17,387′

11° 7,5′

25

55° 17,225′

11° 6,722′

25

55° 16,608′

11° 6,803′

25

55° 17,108′

11° 7,79′

25

55° 17,225′

11° 6,722′

25

55° 17,232′

11° 7,807′

25

55° 16,67′

11° 7,181′

25

55° 16,779′

11° 6,532′

26

55° 11,208′

11° 8,312′

26

55° 11,336′

11° 8,546′

26

55° 11,466′

11° 8,478′

26

55° 11,584′

11° 8,192′

26

55° 11,594′

11° 8,074′

26

55° 11,545′

11° 7,839′

26

55° 11,336′

11° 7,839′

26

55° 11,545′

11° 7,839′

27

55° 12,832′

11° 8,739′

27

55° 12,918′

11° 8,519′

27

55° 12,522′

11° 9,001′

27

55° 12,818′

11° 8,16′

27

55° 12,907′

11° 8,258′

27

55° 12,918′

11° 8,519′

27

55° 12,45′

11° 8,991′

27

55° 12,371′

11° 8,858′

27

55° 12,351′

11° 8,707′

27

55° 12,388′

11° 8,532′

27

55° 12,523′

11° 8,438′

27

55° 12,707′

11° 8,117′

27

55° 12,74′

11° 8,871′

28

55° 13,515′

11° 6,869′

28

55° 13,519′

11° 6,868′

28

55° 14,309′

11° 6,652′

28

55° 14,311′

11° 6,651′

28

55° 14,276′

11° 6,793′

28

55° 14,06′

11° 7,176′

28

55° 13,781′

11° 7,32′

28

55° 13,623′

11° 7,281′

28

55° 13,52′

11° 7,074′

28

55° 13,515′

11° 6,869′

29

55° 11,712′

11° 2,469′

29

55° 11,707′

11° 2,916′

29

55° 12,211′

11° 2,56′

29

55° 12,756′

11° 2,064′

29

55° 13,506′

11° 2,685′

29

55° 14,132′

11° 4,408′

29

55° 14,132′

11° 4,408′

29

55° 14,174′

11° 5,053′

29

55° 14,119′

11° 5,172′

29

55° 13,845′

11° 5,486′

29

55° 13,238′

11° 5,52′

29

55° 12,863′

11° 5,161′

29

55° 12,681′

11° 5,349′

29

55° 12,439′

11° 5,275′

29

55° 12,283′

11° 4,904′

29

55° 12,123′

11° 4,836′

29

55° 12,079′

11° 4,703′

29

55° 11,665′

11° 2,827′

29

55° 11,634′

11° 2,708′

30

55° 10,661′

11° 3,627′

30

55° 11,822′

11° 6,151′

30

55° 11,741′

11° 5,371′

30

55° 11,501′

11° 4,037′

30

55° 11,374′

11° 3,746′

30

55° 10,86′

11° 3,558′

30

55° 12,075′

11° 6,32′

30

55° 10,628′

11° 3,878′

30

55° 11,079′

11° 5,423′

30

55° 10,893′

11° 5,851′

30

55° 10,889′

11° 6,753′

30

55° 11,513′

11° 7,505′

30

55° 11,574′

11° 7,507′

30

55° 11,574′

11° 7,507′

30

55° 11,81′

11° 7,802′

30

55° 12,075′

11° 6,32′

30

55° 13,387′

11° 6,859′

30

55° 13,397′

11° 6,863′

30

55° 13,366′

11° 7,055′

30

55° 13,219′

11° 7,528′

30

55° 12,743′

11° 8,047′

30

55° 11,882′

11° 7,928′

33

55° 10,52′

11° 0,624′

33

55° 9,891′

10° 56,303′

33

55° 9,835′

10° 56,615′

33

55° 9,651′

10° 56,891′

33

55° 9,493′

10° 57,265′

33

55° 9,355′

10° 57,346′

33

55° 9,383′

10° 59,387′

33

55° 9,419′

10° 59,402′

33

55° 9,509′

10° 59,432′

33

55° 9,761′

10° 59,518′

33

55° 10,084′

10° 59,832′

33

55° 10,301′

11° 0,194′

33

55° 10,35′

11° 0,271′

33

55° 10,566′

11° 0,25′

33

55° 10,675′

11° 0,948′

33

55° 10,885′

10° 55,558′

33

55° 11,174′

10° 55,765′

33

55° 9,807′

10° 56,235′

33

55° 12,186′

10° 58,317′

33

55° 12,329′

10° 59,308′

33

55° 11,837′

11° 0,701′

33

55° 11,229′

11° 1,175′

33

55° 10,675′

11° 0,948′

33

55° 11,904′

10° 57,704′

34

55° 9,411′

11° 3,202′

34

55° 9,411′

11° 2,46′

34

55° 9,676′

11° 2,082′

34

55° 9,383′

11° 1,07′

34

55° 9,39′

10° 59,871′

34

55° 9,991′

11° 3,159′

34

55° 9,866′

11° 0,298′

34

55° 10,451′

11° 1,635′

34

55° 10,501′

11° 2,061′

34

55° 10,276′

11° 2,795′

34

55° 9,39′

10° 59,871′

34

55° 9,587′

11° 3,423′

34

55° 9,515′

10° 59,983′

35

55° 20,698′

11° 5,781′

35

55° 20,501′

11° 5,489′

35

55° 19,429′

11° 4,654′

35

55° 18,993′

11° 4,615′

35

55° 18,847′

11° 4,228′

35

55° 18,904′

11° 3,106′

35

55° 18,823′

11° 3,041′

35

55° 20,109′

11° 3,973′

35

55° 18,823′

11° 3,041′

35

55° 18,872′

11° 2,921′

35

55° 19,173′

11° 2,188′

35

55° 19,162′

11° 1,756′

35

55° 19,195′

11° 1,75′

35

55° 19,674′

11° 1,496′

35

55° 19,793′

11° 1,681′

35

55° 20,048′

11° 1,664′

35

55° 20,365′

11° 1,713′

35

55° 20,817′

11° 1,873′

35

55° 21,281′

11° 2,069′

35

55° 21,423′

11° 3,756′

35

55° 21,639′

11° 5,288′

35

55° 21,429′

11° 6,001′

35

55° 21,349′

11° 5,918′

35

55° 21,119′

11° 5,624′

35

55° 21,084′

11° 5,633′

35

55° 21,04′

11° 5,628′

35

55° 20,991′

11° 5,667′

35

55° 20,964′

11° 5,667′

35

55° 20,903′

11° 5,631′

35

55° 20,814′

11° 5,537′

35

55° 20,796′

11° 5,613′

35

55° 20,758′

11° 5,667′

35

55° 20,736′

11° 5,715′

35

55° 20,705′

11° 5,766′

Područje 10: stanište br. 173, područje mreže Natura 2000 br. 209, (oznaka EU-a: DK00VA254) Flensborg Fjord, Bredgrund og farvandet omkring Als

Točka

Zemljopisna širina S

Zemljopisna dužina I

2

54° 53,509′

9° 46,189′

2

54° 53,686′

9° 45,822′

2

54° 54,227′

9° 46,743′

2

54° 54,056′

9° 47,246′

2

54° 53,788′

9° 47,19′

2

54° 53,647′

9° 47,665′

2

54° 53,175′

9° 47,547′

2

54° 53,239′

9° 47,288′

2

54° 53,509′

9° 46,189′

3

54° 53,037′

9° 44,738′

3

54° 53,034′

9° 45,098′

3

54° 52,581′

9° 45,493′

3

54° 52,313′

9° 45,144′

3

54° 52,304′

9° 44,662′

3

54° 52,405′

9° 44,49′

3

54° 52,551′

9° 44,514′

3

54° 52,701′

9° 44,481′

3

54° 52,814′

9° 44,46′

3

54° 53,037′

9° 44,738′

4

54° 52,09′

9° 44,886′

4

54° 52,164′

9° 45,97′

4

54° 51,927′

9° 46,449′

4

54° 51,774′

9° 46,719′

4

54° 51,576′

9° 47,24′

4

54° 51,49′

9° 47,397′

4

54° 51,374′

9° 47,565′

4

54° 51,319′

9° 47,574′

4

54° 51,201′

9° 47,734′

4

54° 51,167′

9° 47,772′

4

54° 51,161′

9° 47,917′

4

54° 51,148′

9° 47,979′

4

54° 51,117′

9° 48,044′

4

54° 51,086′

9° 48,079′

4

54° 50,948′

9° 48,13′

4

54° 50,939′

9° 48,149′

4

54° 50,918′

9° 48,175′

4

54° 50,899′

9° 48,193′

4

54° 50,665′

9° 48,391′

4

54° 50,612′

9° 48,374′

4

54° 50,572′

9° 48,345′

4

54° 50,541′

9° 48,294′

4

54° 50,525′

9° 48,24′

4

54° 50,5′

9° 48,096′

4

54° 50,498′

9° 48,028′

4

54° 50,436′

9° 47,909′

4

54° 50,351′

9° 47,861′

4

54° 50,318′

9° 47,83′

4

54° 50,254′

9° 47,679′

4

54° 50,242′

9° 47,609′

4

54° 50,24′

9° 47,551′

4

54° 50,22′

9° 47,443′

4

54° 50,217′

9° 47,377′

4

54° 50,24′

9° 47,234′

4

54° 50,252′

9° 46,969′

4

54° 50,147′

9° 46,907′

4

54° 50,04′

9° 45,967′

4

54° 50,07′

9° 46,089′

4

54° 50,099′

9° 46,164′

4

54° 50,13′

9° 46,21′

4

54° 50,107′

9° 46,381′

4

54° 50,073′

9° 46,522′

4

54° 50,067′

9° 46,599′

4

54° 50,091′

9° 46,783′

4

54° 50,106′

9° 46,841′

4

54° 50,809′

9° 45,451′

4

54° 52,09′

9° 44,886′

4

54° 51,914′

9° 44,953′

4

54° 51,734′

9° 45,508′

4

54° 51,178′

9° 45,611′

4

54° 51,02′

9° 45,725′

4

54° 50,937′

9° 45,662′

4

54° 50,384′

9° 45,183′

4

54° 50,22′

9° 44,71′

4

54° 50,184′

9° 44,392′

4

54° 50,116′

9° 44,377′

4

54° 50,005′

9° 44,45′

4

54° 49,964′

9° 44,515′

4

54° 49,94′

9° 44,607′

4

54° 49,878′

9° 44,654′

4

54° 49,846′

9° 44,705′

4

54° 49,83′

9° 44,805′

4

54° 49,822′

9° 44,904′

4

54° 49,825′

9° 45,043′

4

54° 49,852′

9° 45,167′

4

54° 49,865′

9° 45,205′

4

54° 49,871′

9° 45,252′

4

54° 49,892′

9° 45,332′

4

54° 49,934′

9° 45,38′

4

54° 49,961′

9° 45,44′

4

54° 49,964′

9° 45,496′

4

54° 50,005′

9° 45,698′

4

54° 50,044′

9° 45,778′

4

54° 50,033′

9° 45,902′

5

54° 50,845′

9° 52,297′

5

54° 50,789′

9° 52,249′

5

54° 50,763′

9° 52,206′

5

54° 50,688′

9° 51,99′

5

54° 50,617′

9° 51,601′

5

54° 50,586′

9° 51,244′

5

54° 50,584′

9° 51,162′

5

54° 50,605′

9° 51,077′

5

54° 50,393′

9° 49,586′

5

54° 50,428′

9° 49,548′

5

54° 50,46′

9° 49,534′

5

54° 50,526′

9° 49,535′

5

54° 51,514′

9° 52,659′

5

54° 50,579′

9° 49,494′

5

54° 50,641′

9° 49,416′

5

54° 50,691′

9° 49,392′

5

54° 50,747′

9° 49,373′

5

54° 50,79′

9° 49,384′

5

54° 50,872′

9° 49,45′

5

54° 51,007′

9° 49,483′

5

54° 51,087′

9° 49,459′

5

54° 51,131′

9° 49,47′

5

54° 51,444′

9° 49,704′

5

54° 50,934′

9° 52,32′

5

54° 51,04′

9° 53,093′

5

54° 51,025′

9° 52,244′

5

54° 51,032′

9° 52,311′

5

54° 51,062′

9° 52,402′

5

54° 51,005′

9° 52,497′

5

54° 50,894′

9° 52,324′

5

54° 50,989′

9° 52,601′

5

54° 51,013′

9° 52,736′

5

54° 51,014′

9° 52,844′

5

54° 51,046′

9° 52,971′

5

54° 50,657′

9° 50,869′

5

54° 51,035′

9° 53,181′

5

54° 51,029′

9° 53,316′

5

54° 50,967′

9° 53,368′

5

54° 50,922′

9° 53,438′

5

54° 50,905′

9° 53,538′

5

54° 50,908′

9° 53,676′

5

54° 50,941′

9° 53,838′

5

54° 51,073′

9° 54,04′

5

54° 51,25′

9° 54,301′

5

54° 51,306′

9° 54,332′

5

54° 51,437′

9° 54,369′

5

54° 51,514′

9° 54,368′

5

54° 51,587′

9° 54,283′

5

54° 51,836′

9° 53,012′

5