ISSN 1977-0847

Službeni list

Europske unije

L 150

European flag  

Hrvatsko izdanje

Zakonodavstvo

Godište 60.
14. lipnja 2017.


Sadržaj

 

II.   Nezakonodavni akti

Stranica

 

 

UREDBE

 

*

Uredba Vijeća (EU) 2017/997 od 8. lipnja 2017. o izmjeni Priloga III. Direktivi 2008/98/EZ Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu opasnog svojstva HP 14 ekotoksično ( 1 )

1

 

*

Provedbena uredba Komisije (EU) 2017/998 оd 12. lipnja 2017. o 268. izmjeni Uredbe Vijeća (EZ) br. 881/2002 o uvođenju određenih posebnih mjera ograničavanja protiv određenih osoba i subjekata povezanih s organizacijama ISIL-om (Da'esh) i Al-Qaidom

5

 

*

Uredba Komisije (EU) 2017/999 оd 13. lipnja 2017. o izmjeni Priloga XIV. Uredbi (EZ) br. 1907/2006 Europskog parlamenta i Vijeća o registraciji, evaluaciji, autorizaciji i ograničavanju kemikalija (REACH) ( 1 )

7

 

*

Uredba Komisije (EU) 2017/1000 оd 13. lipnja 2017. o izmjeni Priloga XVII. Uredbi (EZ) br. 1907/2006 Europskog parlamenta i Vijeća o registraciji, evaluaciji, autorizaciji i ograničavanju kemikalija (REACH) u pogledu perfluorooktanske kiseline (PFOA), njezinih soli i tvari srodnih PFOA-i ( 1 )

14

 

 

Ispravci

 

*

Ispravak Provedbene uredbe Komisije (EU) 2016/1821 od 6. listopada 2016. o izmjeni Priloga I. Uredbi Vijeća (EEZ) br. 2658/87 o tarifnoj i statističkoj nomenklaturi i o Zajedničkoj carinskoj tarifi ( SL L 294, 28.10.2016. )

19

 


 

(1)   Tekst značajan za EGP.

HR

Akti čiji su naslovi tiskani običnim slovima su oni koji se odnose na svakodnevno upravljanje poljoprivrednim pitanjima, a općenito vrijede ograničeno razdoblje.

Naslovi svih drugih akata tiskani su masnim slovima, a prethodi im zvjezdica.


II. Nezakonodavni akti

UREDBE

14.6.2017   

HR

Službeni list Europske unije

L 150/1


UREDBA VIJEĆA (EU) 2017/997

od 8. lipnja 2017.

o izmjeni Priloga III. Direktivi 2008/98/EZ Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu opasnog svojstva HP 14 „ekotoksično”

(Tekst značajan za EGP)

VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Direktivu 2008/98/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 19. studenoga 2008. o otpadu i stavljanju izvan snage određenih direktiva (1), a posebno njezin članak 38. stavak 2.,

uzimajući u obzir prijedlog Europske komisije,

budući da:

(1)

U Prilogu III. Direktivi 2008/98/EZ navode se svojstva otpada koja ga čine opasnim.

(2)

U Direktivi 2008/98/EZ navodi se da bi se klasifikacija otpada kao opasnoga trebala, među ostalim, temeljiti na zakonodavstvu Unije o kemikalijama, posebno s obzirom na klasifikaciju određenih smjesa kao opasnih tvari, uključujući granične vrijednosti koncentracija koje se upotrebljavaju u tu svrhu. Odlukom Komisije 2000/532/EZ (2) utvrđuje se popis vrsta otpada kako bi se potaknula usklađena klasifikacija otpada i osiguralo usklađeno utvrđivanje opasnih svojstava otpada unutar Unije.

(3)

Prilogom III. Direktivi 2008/98/EZ osigurava se da se opasno svojstvo HP 14 „ekotoksično” dodjeljuje na temelju kriterija utvrđenih Prilogom VI. Direktivi Vijeća 67/548/EEZ (3).

(4)

Direktiva 67/548/EEZ stavljena je izvan snage s učinkom od 1. lipnja 2015. i zamijenjena Uredbom (EZ) br. 1272/2008 Europskog parlamenta i Vijeća (4). Međutim, ta se Direktiva može nastaviti primjenjivati na neke smjese do 1. lipnja 2017. ako su bile razvrstane, označene i pakirane u skladu s Direktivom 1999/45/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (5) i stavljene na tržište prije 1. lipnja 2015.

(5)

Prilog III. Direktivi 2008/98/EZ zamijenjen je Uredbom Komisije (EU) br. 1357/2014 (6) kako bi se, prema potrebi, definicije opasnih svojstava uskladile s Uredbom (EZ) br. 1272/2008 te kako bi se upućivanja na Direktivu 67/548/EEZ zamijenila upućivanjima na Uredbu (EZ) br. 1272/2008.

(6)

Definicija opasnog svojstva HP 14 „ekotoksično” nije izmijenjena Uredbom (EU) br. 1357/2014 jer je bila potrebna dodatna studija kako bi se osigurala potpunost i reprezentativnost u pogledu informacija o mogućem učinku usklađivanja ocjenjivanja opasnog svojstva HP 14 „ekotoksično” s kriterijima utvrđenima u Uredbi (EZ) br. 1272/2008. S obzirom na to da je ta studija dovršena, prikladno je pridržavati se preporuka sadržanih u njoj pri ocjenjivanju opasnog svojstva HP 14 „ekotoksično” za otpad koji je naveden u Prilogu III. Direktivi 2008/98/EZ i to ocjenjivanje u najvećoj mogućoj mjeri uskladiti s kriterijima za procjenu ekotoksičnosti kemikalija navedenima u Uredbi (EZ) br. 1272/2008. Pri utvrđivanju razvrstavanja otpada prema opasnosti u pogledu opasnog svojstva HP 14 „ekotoksično” primjenom formule izračuna, trebale bi se primjenjivati opće gornje granične vrijednosti, kako je utvrđeno Uredbom (EZ) br. 1272/2008.

(7)

Prilog VI. Uredbi (EZ) br. 1272/2008 sadrži usklađene faktore množenja dodijeljene ograničenom broju tvari koje su razvrstane kao „opasne za vodeni okoliš i uvrštene u 1. kategoriju akutne toksičnosti” ili „opasne za vodeni okoliš i uvrštene u 1. kategoriju kronične toksičnosti”, koji se upotrebljavaju za određivanje razvrstavanja smjese u kojoj su te tvari prisutne. S obzirom na napredak ostvaren u utvrđivanju takvih faktora množenja Komisija može, u skladu s člankom 38. stavkom 2. Direktive 2008/98/EZ, preispitati računsku metodu za ocjenjivanje tvari u pogledu opasnog svojstva HP 14 „ekotoksično” radi mogućeg uvrštenja faktorâ množenja u tu metodu.

(8)

Pri izvođenju ispitivanja za ocjenjivanje otpada s obzirom na opasno svojstvo HP 14 „ekotoksično”, prikladno je primjenjivati relevantne metode utvrđene u Uredbi Komisije (EZ) br. 440/2008 (7) ili druge međunarodno priznate ispitne metode i smjernice. Odlukom 2000/532/EZ predviđa se da, kada je opasno svojstvo otpada ocijenjeno ispitivanjem i upotrebom koncentracija opasnih tvari kao što je navedeno u Prilogu III. Direktivi 2008/98/EZ, prednost trebaju imati rezultati ispitivanja. Nadalje, trebalo bi uzeti u obzir članak 12. Uredbe (EZ) br. 1272/2008, posebno članak 12. točku (b) i metodologije za njegovu primjenu. Prikladno je da Komisija promiče razmjenu najboljih praksi u odnosu na ispitne metode za ocjenjivanje tvari u pogledu opasnog svojstva HP 14 „ekotoksično” s ciljem njihova mogućeg usklađivanja.

(9)

Prikladno je poduzećima i nadležnim tijelima dati dovoljno vremena za prilagodbu na nove zahtjeve.

(10)

Odbor iz članka 39. Direktive 2008/98/EZ nije donio mišljenje o mjerama predviđenima ovom Uredbom. Stoga bi Vijeće trebalo donijeti mjere u skladu s člankom 5.a stavkom 4. Odluke Vijeća 1999/468/EZ (8),

DONIJELO JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Prilog III. Direktivi 2008/98/EZ mijenja se u skladu s Prilogom ovoj Uredbi.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Počinje se primjenjivati od 5. srpnja 2018.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Luxembourgu 8. lipnja 2017.

Za Vijeće

Predsjednica

K. SIMSON


(1)  SL L 312, 22.11.2008., str. 3.

(2)  Odluka Komisije 2000/532/EZ od 3. svibnja 2000. koja zamjenjuje Odluku 94/3/EZ o popisu otpada u skladu s člankom 1. točkom (a) Direktive Vijeća 75/442/EEZ o otpadu i Odluku Vijeća 94/904/EZ o utvrđivanju popisa opasnog otpada u skladu s člankom 1. stavkom 4. Direktive Vijeća 91/689/EEZ o opasnom otpadu (SL L 226, 6.9.2000., str. 3.).

(3)  Direktiva Vijeća 67/548/EEZ od 27. lipnja 1967. o usklađivanju zakona i drugih propisa u odnosu na razvrstavanje, pakiranje i označivanje opasnih tvari (SL 196, 16.8.1967., str. 1.).

(4)  Uredba (EZ) br. 1272/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. prosinca 2008. o razvrstavanju, označivanju i pakiranju tvari i smjesa, o izmjeni i stavljanju izvan snage Direktive 67/548/EEZ i Direktive 1999/45/EZ i o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1907/2006 (SL L 353, 31.12.2008., str. 1.).

(5)  Direktiva 1999/45/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 31. svibnja 1999. o usklađivanju zakona i drugih propisa država članica u odnosu na razvrstavanje, pakiranje i označivanje opasnih pripravaka (SL L 200, 30.7.1999., str. 1.).

(6)  Uredba Komisije (EU) br. 1357/2014 оd 18. prosinca 2014. o zamjeni Priloga III. Direktivi 2008/98/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o otpadu i stavljaju izvan snage određenih direktiva (SL L 365, 19.12.2014., str. 89.).

(7)  Uredba Komisije (EZ) br. 440/2008 od 30. svibnja 2008. o utvrđivanju ispitnih metoda u skladu s Uredbom (EZ) br. 1907/2006 Europskog parlamenta i Vijeća o registraciji, evaluaciji, autorizaciji i ograničavanju kemikalija (REACH) (SL L 142, 31.5.2008., str. 1.).

(8)  Odluka Vijeća 1999/468/EZ od 28. lipnja 1999. o utvrđivanju postupaka za izvršavanje provedbenih ovlasti dodijeljenih Komisiji (SL L 184, 17.7.1999., str. 23.).


PRILOG

Prilog III. Direktivi 2008/98/EZ mijenja se kako slijedi:

1.

unos za HP 14 „ekotoksično” zamjenjuje se sljedećim:

„HP 14 ‚ekotoksično’: otpad koji predstavlja ili može predstavljati neposredne ili odgođene rizike za jedan ili više sektora okoliša.

Otpad koji ispunjava bilo koji od sljedećih uvjeta razvrstava se kao opasan oznakom HP 14:

otpad koji sadržava tvar koja je razvrstana kao tvar koja oštećuje ozonski sloj te joj je dodijeljena šifra oznake upozorenja H420 u skladu s Uredbom (EZ) br. 1272/2008 Europskog parlamenta i Vijeća (*1), a koncentracija te tvari jednaka je graničnoj vrijednosti koncentracije od 0,1 % ili je premašuje.

[c(H420) ≥ 0,1 %]

otpad koji sadržava jednu ili više tvari koje su razvrstane kao akutno toksične u vodenom okolišu te im je dodijeljena šifra oznake upozorenja H400 u skladu s Uredbom (EZ) br. 1272/2008, a zbroj koncentracija tih tvari jednak je graničnoj vrijednosti koncentracije od 25 % ili je premašuje. Gornja granična vrijednost od 0,1 % primjenjuje se na te tvari.

[Σ c (H400) ≥ 25 %]

otpad koji sadržava jednu ili više tvari koje su razvrstane kao kronično toksične u vodenom okolišu 1., 2. ili 3. kategorije te im je dodijeljena jedna ili više šifri oznaka upozorenja H410, H411 ili H412 u skladu s Uredbom (EZ) br. 1272/2008, a zbroj koncentracija svih tvari koje su razvrstane kao kronično toksične u vodenom okolišu 1. kategorije (H410) pomnožen sa 100, dodan zbroju koncentracija svih tvari koje su razvrstane kao kronično toksične u vodenom okolišu 2. kategorije (H411) pomnoženom sa 10 i dodan zbroju koncentracija svih tvari koje su razvrstane kao kronično toksične u vodenom okolišu 3. kategorije (H412) jednak je graničnoj vrijednosti koncentracije od 25 % ili je premašuje. Gornja granična vrijednost od 0,1 % primjenjuje se na tvari koje su razvrstane kao H410 i gornja granična vrijednost od 1 % primjenjuje se na tvari koje su razvrstane kao H411 ili H412.

[100 × Σc (H410) + 10 × Σc (H411) + Σc (H412) ≥ 25 %]

otpad koji sadržava jednu ili više tvari koje su razvrstane kao kronično toksične u vodenom okolišu 1., 2., 3. ili 4. kategorije te im je dodijeljena jedna ili više šifri oznaka upozorenja H410, H411, H412 ili H413 u skladu s Uredbom (EZ) br. 1272/2008, a zbroj koncentracija svih tvari koje su razvrstane kao kronično toksične u vodenom okolišu jednak je graničnoj vrijednosti koncentracije od 25 % ili je premašuje. Gornja granična vrijednost od 0,1 % primjenjuje se na tvari koje su razvrstane kao H410 i gornja granična vrijednost od 1 % primjenjuje se na tvari koje su razvrstane kao H411, H412 ili H413.

[Σ c H410 + Σ c H411 + Σ c H412 + Σ c H413 ≥ 25 %]

Pri čemu je: Σ = zbroj i c = koncentracije tvari.

(*1)  Uredba (EZ) br. 1272/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. prosinca 2008. o razvrstavanju, označivanju i pakiranju tvari i smjesa, o izmjeni i stavljanju izvan snage Direktive 67/548/EEZ i Direktive 1999/45/EZ i o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1907/2006 (SL L 353, 31.12.2008., str. 1.).”;"

2.

Napomena ispod unosa za HP 15 briše se.14.6.2017   

HR

Službeni list Europske unije

L 150/5


PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2017/998

оd 12. lipnja 2017.

o 268. izmjeni Uredbe Vijeća (EZ) br. 881/2002 o uvođenju određenih posebnih mjera ograničavanja protiv određenih osoba i subjekata povezanih s organizacijama ISIL-om (Da'esh) i Al-Qaidom

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EZ) br. 881/2002 od 27. svibnja 2002. o uvođenju određenih posebnih mjera ograničavanja protiv određenih osoba i subjekata povezanih s organizacijama ISIL-om (Da'esh) i Al-Qaidom (1), a posebno njezin članak 7. stavak 1. točku (a) i članak 7.a stavak 5.,

budući da:

(1)

U Prilogu I. Uredbi (EZ) br. 881/2002 navode se osobe, skupine i subjekti na koje se odnosi zamrzavanje financijskih sredstava i gospodarskih izvora u skladu s tom Uredbom.

(2)

Odbor za sankcije Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda odlučio je 7. lipnja 2017. izmijeniti jedan unos na popisu osoba, skupina i subjekata na koje se primjenjuje zamrzavanje financijskih sredstava i gospodarskih izvora. Prilog I. Uredbi (EZ) br. 881/2002 trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Prilog I. Uredbi (EZ) br. 881/2002 mijenja se u skladu s Prilogom ovoj Uredbi.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu sljedećeg dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 12. lipnja 2017.

Za Komisiju,

u ime predsjednika,

voditeljica Službe za instrumente vanjske politike


(1)  SL L 139, 29.5.2002., str. 9.


PRILOG

Podaci za potrebe identifikacije u unosu „Fronta obrane naroda Levanta Al-Nusrah (također poznata kao (a) Fronta pobjede; (b) Jabhat al-Nusrah; (c) Jabhet al-Nusra; (d) Al-Nusrah Front; (e) Al-Nusra Front; (f) Mreža Ansar al-Mujahideen); (g) Levantski mudžahedini na bojištima džihada). Ostali podaci: (a) djeluje u Siriji; (b) prethodno uvrštena između 30. svibnja 2013. i 13. svibnja 2014. i također poznata kao Al-Qaida u Iraku. Datum uvrštenja na popis iz članka 2.a stavka 4. točke (b): 14.5.2014.” pod naslovom „Pravne osobe, skupine i subjekti” u Prilogu I. Uredbi (EZ) br. 881/2002 zamjenjuje se sljedećim:

„Al-Nusrah Front for the People of the Levant (alias (a) the Victory Front; (b) Jabhat al-Nusrah; (c) Jabhet al-Nusra; (d) Al-Nusrah Front; (e) Al-Nusra Front; (f) Ansar al-Mujahideen Network); (g) Levantine Mujahideen on the Battlefields of Jihad; (h) Jabhat Fath al Sham; (i) Jabhat Fath al-Sham; (j) Jabhat Fatah al-Sham; (k) Jabhat Fateh Al-Sham; (l) Fatah al-Sham Front; (m) Fateh al-Sham Front); (n) Conquest of the Levant Front; (o) The Front for the Liberation of al Sham; (p) Front for the Conquest of Syria/the Levant; (q) Front for the Liberation of the Levant; (r) Front for the Conquest of Syria. Ostali podaci: (a) djeluje u Sirijskoj Arapskoj Republici (b) u Iraku; (c) prethodno uvrštena od 30. svibnja 2013. do 13. svibnja 2014. kao drugo ime za Al-Qaidu u Iraku. Datum uvrštenja u skladu s člankom 7.d stavkom 2. točkom (i): 14.5.2014.”


14.6.2017   

HR

Službeni list Europske unije

L 150/7


UREDBA KOMISIJE (EU) 2017/999

оd 13. lipnja 2017.

o izmjeni Priloga XIV. Uredbi (EZ) br. 1907/2006 Europskog parlamenta i Vijeća o registraciji, evaluaciji, autorizaciji i ograničavanju kemikalija (REACH)

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EZ) br. 1907/2006 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. prosinca 2006. o registraciji, evaluaciji, autorizaciji i ograničavanju kemikalija (REACH) i osnivanju Europske agencije za kemikalije te o izmjeni Direktive 1999/45/EZ i stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EEZ) br. 793/93 i Uredbe Komisije (EZ) br. 1488/94 kao i Direktive Vijeća 76/769/EEZ i direktiva Komisije 91/155/EEZ, 93/67/EEZ, 93/105/EZ i 2000/21/EZ (1), a posebno njezine članke 58. i 131.,

budući da:

(1)

Tvar 1-brompropan (n-propil-bromid) ispunjuje kriterije prema kojima se tvari razvrstavaju kao reproduktivno toksične (kategorija 1.B) u skladu s Uredbom (EZ) br. 1272/2008 Europskog parlamenta i Vijeća (2) te stoga ispunjuje kriterije za uvrštenje u Prilog XIV. Uredbi (EZ) br. 1907/2006 utvrđene u članku 57. točki (c) te Uredbe.

(2)

Tvar diizopentilftalat ispunjuje kriterije prema kojima se tvari razvrstavaju kao reproduktivno toksične (kategorija 1.B) u skladu s Uredbom (EZ) br. 1272/2008 te stoga ispunjuje kriterije za uvrštenje u Prilog XIV. Uredbi (EZ) br. 1907/2006 utvrđene u članku 57. točki (c) te Uredbe.

(3)

Tvar 1,2-benzendikarboksilna kiselina, di-C6-8-razgranati alkilesteri, s velikim udjelom C7, ispunjuje kriterije prema kojima se tvari razvrstavaju kao reproduktivno toksične (kategorija 1.B) u skladu s Uredbom (EZ) br. 1272/2008 te stoga ispunjuje kriterije za uvrštenje u Prilog XIV. Uredbi (EZ) br. 1907/2006 utvrđene u članku 57. točki (c) te Uredbe.

(4)

Tvar 1,2-benzendikarboksilna kiselina, di-C7-11-razgranati i linearni alkilesteri, ispunjuje kriterije prema kojima se tvari razvrstavaju kao reproduktivno toksične (kategorija 1.B) u skladu s Uredbom (EZ) br. 1272/2008 te stoga ispunjuje kriterije za uvrštenje u Prilog XIV. Uredbi (EZ) br. 1907/2006 utvrđene u članku 57. točki (c) te Uredbe.

(5)

Tvar 1,2-benzendikarboksilna kiselina, dipentilester, razgranati i linearni, ispunjuje kriterije prema kojima se tvari razvrstavaju kao reproduktivno toksične (kategorija 1.B) u skladu s Uredbom (EZ) br. 1272/2008 te stoga ispunjuje kriterije za uvrštenje u Prilog XIV. Uredbi (EZ) br. 1907/2006 utvrđene u članku 57. točki (c) te Uredbe.

(6)

Tvar bis(2-metoksietil)ftalat ispunjuje kriterije prema kojima se tvari razvrstavaju kao reproduktivno toksične (kategorija 1.B) u skladu s Uredbom (EZ) br. 1272/2008 te stoga ispunjuje kriterije za uvrštenje u Prilog XIV. Uredbi (EZ) br. 1907/2006 utvrđene u članku 57. točki (c) te Uredbe.

(7)

Tvar dipentilftalat ispunjuje kriterije prema kojima se tvari razvrstavaju kao reproduktivno toksične (kategorija 1.B) u skladu s Uredbom (EZ) br. 1272/2008 te stoga ispunjuje kriterije za uvrštenje u Prilog XIV. Uredbi (EZ) br. 1907/2006 utvrđene u članku 57. točki (c) te Uredbe.

(8)

Tvar n-pentil-izopentilftalat ispunjuje kriterije prema kojima se tvari razvrstavaju kao reproduktivno toksične (kategorija 1.B) u skladu s Uredbom (EZ) br. 1272/2008 te stoga ispunjuje kriterije za uvrštenje u Prilog XIV. Uredbi (EZ) br. 1907/2006 utvrđene u članku 57. točki (c) te Uredbe.

(9)

Kad sadržava određeni postotak benzo[a]pirena, tvar antracensko ulje ispunjuje kriterije prema kojima se tvari razvrstavaju kao kancerogene (kategorija 1.B) u skladu s Uredbom (EZ) br. 1272/2008 te stoga ispunjuje kriterije za uvrštenje u Prilog XIV. Uredbi (EZ) br. 1907/2006 utvrđene u članku 57. točki (a) te Uredbe. Tvar je i postojana, bioakumulativna i otrovna, pa i vrlo postojana i vrlo bioakumulativna, u skladu s kriterijima iz Priloga XIII. Uredbi (EZ) br. 1907/2006 te stoga ispunjuje kriterije za uvrštenje u Prilog XIV. toj Uredbi utvrđene u članku 57. točkama (d) i (e) te Uredbe.

(10)

Tvar smola, ugljeni katran, visokotemperaturni, ispunjuje kriterije prema kojima se tvari razvrstavaju kao kancerogene (kategorija 1.B) u skladu s Uredbom (EZ) br. 1272/2008 te stoga ispunjuje kriterije za uvrštenje u Prilog XIV. Uredbi (EZ) br. 1907/2006 utvrđene u članku 57. točki (a) te Uredbe. Tvar je i postojana, bioakumulativna i otrovna, pa i vrlo postojana i vrlo bioakumulativna, u skladu s kriterijima iz Priloga XIII. Uredbi (EZ) br. 1907/2006 te stoga ispunjuje kriterije za uvrštenje u Prilog XIV. toj Uredbi utvrđene u članku 57. točkama (d) i (e) te Uredbe.

(11)

Skupina tvari 4-(1,1,3,3-tetrametilbutil)fenol, etoksiliran (obuhvaćajući točno definirane tvari i tvari nepoznatog ili promjenjivog sastava, kompleksne reakcijske produkte ili biološki materijal („UVCB tvari”), polimere i homologne tvari), tvari su koje uslijed razgradnje imaju svojstva endokrine disrupcije za koja postoje znanstveni dokazi o vjerojatnim ozbiljnim učincima na okoliš. Kao takve one uzrokuju jednakovrijednu razinu zabrinutosti kao druge tvari iz točaka od (a) do (e) članka 57. Uredbe (EZ) br. 1907/2006 te stoga ispunjuju kriterije za uvrštenje u Prilog XIV. toj Uredbi utvrđene u članku 57. točki (f) te Uredbe.

(12)

Skupina tvari 4-nonilfenol, razgranati i linearni, etoksiliran (uključujući tvari s linearnim i/ili razgranatim alkilnim lancem s brojem atoma ugljika 9 u kovalentnoj vezi na poziciji 4 s fenolom, etoksiliranim, obuhvaćajući UVCB tvari i točno definirane tvari, polimere i homologne tvari, koje uključuju bilo koji pojedinačni izomer i/ili njegove kombinacije), tvari su koje uslijed razgradnje imaju svojstva endokrine disrupcije za koja postoje znanstveni dokazi o vjerojatnim ozbiljnim učincima na okoliš. Kao takve one uzrokuju jednakovrijednu razinu zabrinutosti kao druge tvari iz točaka od (a) do (e) članka 57. Uredbe (EZ) br. 1907/2006 te stoga ispunjuju kriterije za uvrštenje u Prilog XIV. toj Uredbi utvrđene u članku 57. točki (f) te Uredbe.

(13)

Te su tvari identificirane i uvrštene na popis tvari predloženih za uvrštenje u skladu s člankom 59. Uredbe (EZ) br. 1907/2006. Nadalje, u svojim preporukama od 6. veljače 2014. (3) i 1. srpnja 2015. (4) Europska agencija za kemikalije (dalje u tekstu „Agencija”) preporučila je prioritetno uvrštenje tih tvari u Prilog XIV. Uredbi (EZ) br. 1907/2006 u skladu s člankom 58. te Uredbe. Osim toga, Komisija je primila informacije o socioekonomskim učincima koje su joj dostavile brojne zainteresirane strane po primitku Pete preporuke Agencije ili tijekom javnog savjetovanja koje se održalo usporedno s javnim savjetovanjem Agencije o njezinu nacrtu Šeste preporuke. Neovisno o primljenim informacijama te je tvari primjereno uvrstiti u taj Prilog.

(14)

Primjereno je navesti datume iz članka 58. stavka 1. točke (c) podtočke ii. Uredbe (EZ) br. 1907/2006 u skladu s preporukama Agencije od 6. veljače 2014. i 1. srpnja 2015. Ti su datumi utvrđeni na temelju predviđenog vremena potrebnog za pripremu zahtjeva za autorizaciju, uzimajući u obzir dostupne informacije o različitim tvarima i informacije dobivene tijekom javnog savjetovanja provedenog u skladu s člankom 58. stavkom 4. Uredbe (EZ) br. 1907/2006. U tu svrhu u obzir bi trebalo uzeti i sposobnost Agencije da obradi zahtjeve u roku predviđenom Uredbom (EZ) br. 1907/2006, kako je predviđeno člankom 58. stavkom 3. te Uredbe.

(15)

Ni za jednu tvar navedenu u Prilogu toj Uredbi nema razloga da se za datum iz članka 58. stavka 1. točke (c) podtočke i. Uredbe (EZ) br. 1907/2006 odredi datum koji je za više od 18 mjeseci veći od datuma iz članka 58. stavka 1. točke (c) podtočke ii. te Uredbe.

(16)

Člankom 58. stavkom 1. točkom (e) u vezi s člankom 58. stavkom 2. Uredbe (EZ) br. 1907/2006 predviđa se mogućnost izuzimanja uporaba ili kategorija uporaba u slučajevima u kojima su minimalni zahtjevi u pogledu zaštite zdravlja ljudi ili okoliša posebno propisani zakonodavstvom Unije, čime se osigurava odgovarajuća kontrola rizika. U skladu s trenutačno dostupnim informacijama nije primjereno utvrditi izuzeća na temelju tih odredaba.

(17)

Na temelju trenutačno dostupnih informacija nije primjereno utvrditi izuzeća za istraživanje i razvoj usmjerene na proizvod i proces.

(18)

Na temelju trenutačno dostupnih informacija nije primjereno utvrditi razdoblja preispitivanja za određene uporabe. U skladu s člankom 60. stavkom 8. Uredbe (EZ) br. 1907/2006 razdoblja preispitivanja određuju se za svaki slučaj posebno uzimajući u obzir, među ostalim, rizike do kojih dolazi zbog uporabe tvari, socioekonomske koristi koje proizlaze iz njezine uporabe te analizu alternativa ili zamjenskih planova podnesenih za uporabe za koje se traži autorizacija. Ako ne postoje odgovarajuće alternative, ako su rizici do kojih dolazi zbog uporabe tvari ograničeni odgovarajućim i učinkovitim mjerama upravljanja rizicima te kada se očekuje da će koristi koje proizlaze iz uporabe biti velike, što bi mogao biti slučaj za uporabe u proizvodnji lijekova ili medicinskih uređaja, razdoblja preispitivanja mogu biti duga.

(19)

Kako bi se izbjeglo prerano zastarijevanje proizvoda koji se ne proizvode nakon datuma povlačenja iz Priloga XIV. Uredbi (EZ) br. 1907/2006, neke tvari (zasebno ili u smjesama) uvrštene u taj Prilog moraju biti na raspolaganju za proizvodnju rezervnih dijelova za popravak tih proizvoda ako ti proizvodi ne mogu obavljati svoju funkciju bez tih rezervnih dijelova, a i ako su neke tvari (zasebno ili u smjesama) iz Priloga XIV. potrebne za popravak tih proizvoda. U tu svrhu zahtjeve za autorizaciju uporabe tvari iz Priloga XIV. u proizvodnji tih rezervnih dijelova i za popravak tih proizvoda trebalo bi pojednostavniti. Prijelazna rješenja koja se primjenjuju na tvari na koje se odnose te uporabe trebalo bi produljiti kako bi se uspjele donijeti provedbene mjere za te pojednostavnjene zahtjeve za autorizaciju.

(20)

Uredbu (EZ) br. 1907/2006 trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti.

(21)

N,N-dimetilformamid (DMF) ispunjuje kriterije prema kojima se tvari razvrstavaju kao reproduktivno toksične (kategorija 1.B) u skladu s Uredbom (EZ) br. 1272/2008 te stoga ispunjuje kriterije za uvrštenje u Prilog XIV. Uredbi (EZ) br. 1907/2006 utvrđene u članku 57. točki (c) te Uredbe. Osim toga, identificiran je i uvršten na popis tvari predloženih u skladu s člankom 59. Uredbe (EZ) br. 1907/2006 za prioritetno uvrštenje u Prilog XIV. toj Uredbi preporukom Agencije od 6. veljače 2014. u skladu s člankom 58. te Uredbe. DMF ima slična unutarnja svojstva kao N,N-dimetilacetamid (DMAC) i N-metil-2-pirolidon (NMP) pa se te tri tvari mogu smatrati mogućim alternativama za neke od njihovih glavnih uporaba. NMP je trenutačno predmet postupka uvođenja ograničenja u skladu s člankom 69. Uredbe (EZ) br. 1907/2006. Zbog sličnosti tih triju tvari, i u smislu unutarnjih svojstava i u smislu industrijske primjene, te radi osiguranja dosljednog regulatornog pristupa Komisija smatra primjerenim odgoditi odluku o uvrštenju DMF-a u Prilog XIV. kao što je već učinjeno za DMAC kad je Komisija razmatrala preporuku Agencije od 17. siječnja 2013.

(22)

Diazen-1,2-dikarboksamid (C,C′-azodi(formamid)) (ADCA) ispunjuje kriterije prema kojima se tvari razvrstavaju kao tvari koje izazivaju preosjetljivost dišnih putova (Resp. senz. 1). Uzimajući u obzir sve raspoložive informacije o unutarnjim svojstvima ADCA-a i o njegovim štetnim učincima, Agencija je zaključila da ga se može smatrati tvari za koju postoje znanstveni dokazi o vjerojatnim ozbiljnim učincima na zdravlje ljudi koji su jednako zabrinjavajući kao učinci drugih tvari iz točaka od (a) do (e) članka 57. Uredbe (EZ) br. 1907/2006 te stoga ispunjuje kriterije za uvrštenje u Prilog XIV. toj Uredbi utvrđene u članku 57. točki (f) te Uredbe. Osim toga, identificiran je i uvršten na popis tvari predloženih u skladu s člankom 59. Uredbe (EZ) br. 1907/2006 za prioritetno uvrštenje u Prilog XIV. toj Uredbi preporukom Agencije od 6. veljače 2014. u skladu s člankom 58. te Uredbe. Uporabe ADCA-a prilično su raznolike i odnose se na širok spektar različitih proizvodnih industrija, zbog čega se očekuje da će se podnositi izrazito složeni zahtjevi za autorizaciju. S obzirom na to da je iskustvo u obradi zahtjeva za autorizaciju kojima je obuhvaćen širok spektar uporaba i dalje ograničeno, zasad je primjereno odgoditi odluku o uvrštenju ADCA-a u Prilog XIV.

(23)

Određena aluminosilikatna vatrootporna keramička vlakna (Al-RCF) i cirkonijeva aluminosilikatna vatrootporna keramička vlakna (Zr-RCF) ispunjuju kriterije prema kojima se tvari razvrstavaju kao kancerogene (kategorija 1.B) u skladu s Uredbom (EZ) br. 1272/2008 te stoga ispunjuju kriterije za uvrštenje u Prilog XIV. Uredbi (EZ) br. 1907/2006 utvrđene u članku 57. točki (a) te Uredbe. Osim toga, identificirana su i uvrštena na popis tvari predloženih u skladu s člankom 59. Uredbe (EZ) br. 1907/2006 za prioritetno uvrštenje u Prilog XIV. toj Uredbi preporukom Agencije od 6. veljače 2014. u skladu s člankom 58. te Uredbe. Konkretna vlakna proizvode se u vrlo ograničenom broju industrijskih postrojenja i općenito se izravno preoblikuju u okviru istog proizvodnog procesa u proizvode koji se potom upotrebljavaju u širokom spektru industrijske opreme za toplinsku izolaciju, što može dovesti do znatnog izlaganja radnika. Međutim, uporaba proizvoda od vlakana ne podliježe autorizaciji u skladu s Uredbom (EZ) br. 1907/2006. Kako bi odlučila koji je regulatorni pristup najrelevantniji, Komisija smatra primjerenim zasad odgoditi odluku o uvrštenju vlakana Al-RCF i Zr-RCF u Prilog XIV. Uredbi (EZ) br. 1907/2006.

(24)

Borna kiselina, dinatrijev tetraborat (bezvodni), diborov trioksid i tetraborov dinatrijev heptaoksid (hidrat) ispunjuju kriterije prema kojima se tvari razvrstavaju kao reproduktivno toksične (kategorija 1.B) u skladu s Uredbom (EZ) br. 1272/2008 te stoga ispunjuju kriterije za uvrštenje u Prilog XIV. Uredbi (EZ) br. 1907/2006 utvrđene u članku 57. točki (c) te Uredbe. Osim toga, identificirani su i uvršteni na popis tvari predloženih u skladu s člankom 59. Uredbe (EZ) br. 1907/2006 za prioritetno uvrštenje u Prilog XIV. toj Uredbi preporukom Agencije od 1. srpnja 2015. u skladu s člankom 58. te Uredbe. Nadalje, uporabe tih tvari prilično su raznolike i odnose se na širok spektar različitih proizvodnih industrija, zbog čega se očekuje da će se podnositi izrazito složeni zahtjevi za autorizaciju. S obzirom na to da je iskustvo u obradi zahtjeva za autorizaciju kojima je obuhvaćen širok spektar uporaba i dalje ograničeno, zasad je primjereno odgoditi odluku o uvrštenju tih tvari u Prilog XIV.

(25)

Mjere predviđene ovom Uredbom u skladu su s mišljenjem Odbora osnovanog na temelju članka 133. Uredbe (EZ) br. 1907/2006,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Prilog XIV. Uredbi (EZ) br. 1907/2006 mijenja se u skladu s Prilogom ovoj Uredbi.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 13. lipnja 2017.

Za Komisiju

Predsjednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  SL L 396, 30.12.2006., str. 1.

(2)  Uredba (EZ) br. 1272/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. prosinca 2008. o razvrstavanju, označivanju i pakiranju tvari i smjesa (SL L 353, 31.12.2008., str. 1.).

(3)  http://echa.europa.eu/documents/10162/13640/5th_a_xiv_recommendation_06feb2014_en.pdf

(4)  http://echa.europa.eu/documents/10162/13640/6th_a_xiv_recommendation_01july2015_en.pdf


PRILOG

Tablica u Prilogu XIV. Uredbi (EZ) br. 1907/2006 mijenja se kako slijedi:

1.

Dodaju se sljedeći unosi:

 

 

 

Prijelazna rješenja

 

 

Unos br.

Tvar

Bitno svojstvo/svojstva na koje upućuje članak 57.

Najkasniji datum primjene (1)

Datum povlačenja (2)

Izuzete (kategorije) upotrebe

Razdoblje revizije

„32.

1-brompropan (n-propil-bromid)

EZ br.

:

203-445-0

CAS br.

:

106-94-5

Reproduktivno toksičan

(kategorija 1.B)

4. siječnja 2019.

4. srpnja 2020.

33.

Diizopentilftalat

EZ br.

:

210-088-4

CAS br.

:

605-50-5

Reproduktivno toksičan

(kategorija 1.B)

4. siječnja 2019.

4. srpnja 2020.

34.

1,2-benzendikarboksilna kiselina, di-C6-8-razgranati alkilesteri, s velikim udjelom C7

EZ br.

:

276-158-1

CAS br.

:

71888-89-6

Reproduktivno toksičan

(kategorija 1.B)

4. siječnja 2019.

4. srpnja 2020.

35.

1,2-benzendikarboksilna kiselina, di-C7-11-razgranati i linearni alkilesteri

EZ br.

:

271-084-6

CAS br.

:

68515-42-4

Reproduktivno toksičan

(kategorija 1.B)

4. siječnja 2019.

4. srpnja 2020.

36.

1,2-benzendikarboksilna kiselina, dipentilester, razgranati i linearni

EZ br.

:

284-032-2

CAS br.

:

84777-06-0

Reproduktivno toksičan

(kategorija 1.B)

4. siječnja 2019.

4. srpnja 2020.

37.

Bis(2-metoksietil)ftalat

EZ br.

:

204-212-6

CAS br.

:

117-82-8

Reproduktivno toksičan

(kategorija 1.B)

4. siječnja 2019.

4. srpnja 2020.

38.

Dipentilftalat

EZ br.

:

205-017-9

CAS br.

:

131-18-0

Reproduktivno toksičan

(kategorija 1.B)

4. siječnja 2019.

4. srpnja 2020.

39.

N-pentil-izopentilftalat

EZ br.

:

CAS br.

:

776297-69-9

Reproduktivno toksičan

(kategorija 1.B)

4. siječnja 2019.

4. srpnja 2020.

40.

Antracensko ulje

EZ br.

:

292-602-7

CAS br.

:

90640-80-5

Kancerogen

(kategorija 1.B)***, PBT, vPvB

4. travnja 2019.

4. listopada 2020.

41.

Smola, ugljeni katran, visokotemperaturni

EZ br.

:

266-028-2

CAS br.

:

65996-93-2

Kancerogen

(kategorija 1.B), PBT, vPvB

4. travnja 2019.

4. listopada 2020.

42.

4-(1,1,3,3-tetrametilbutil)fenol, etoksiliran

[obuhvaćajući točno definirane tvari i UVCB tvari, polimere i homologne tvari]

EZ br.

:

CAS br.

:

Svojstva endokrine disrupcije (članak 57. točka (f) – okoliš)

4. srpnja 2019.

4. siječnja 2021.

43.

4-nonilfenol, razgranati i linearni, etoksiliran

[tvari s linearnim i/ili razgranatim alkilnim lancem s brojem atoma ugljika 9 u kovalentnoj vezi na poziciji 4 s fenolom, etoksiliranim, obuhvaćajući UVCB tvari i točno definirane tvari, polimere i homologne tvari, koje uključuju bilo koji pojedinačni izomer i/ili njegove kombinacije]

EZ br.

:

CAS br.

:

Svojstva endokrine disrupcije (članak 57. točka (f) – okoliš)

4. srpnja 2019.

4. siječnja 2021.

—”

2.

Znak „(*)” umeće se uz datum naveden u stupcu „Najkasniji datum primjene” za sljedeće brojeve unosa tvari: 4., 5., 6., 7., 10., 11., 12., 14., 15., 16., 17., 18., 19., 20., 21., 22., 23., 25., 27., 28., 29., 30. i 31.

3.

Znak „(**)” umeće se uz datum naveden u stupcu „Datum povlačenja” za sljedeće brojeve unosa tvari: 4., 5., 6., 7., 10., 11., 12., 14., 15., 16., 17., 18., 19., 20., 21., 22., 23., 25., 27., 28., 29., 30. i 31.

4.

Sljedeće se napomene umeću nakon tablice:

„(*)

1. rujna 2019. za uporabu tvari u proizvodnji rezervnih dijelova za popravak proizvoda koji su se prestali proizvoditi ili će se prestati proizvoditi prije datuma povlačenja navedenog pod unosom za tu tvar, ako se ta tvar upotrebljavala u proizvodnji tih proizvoda, a oni ne mogu obavljati svoju funkciju bez tog rezervnog dijela, te za uporabu te tvari (zasebno ili u smjesi) za popravak tih proizvoda ako se ta tvar upotrebljavala zasebno ili u smjesi u proizvodnji tih proizvoda, a oni se ne mogu popraviti a da se ne upotrijebi ta tvar.

(**)

1. ožujka 2021. za uporabu tvari u proizvodnji rezervnih dijelova za popravak proizvoda koji su se prestali proizvoditi ili će se prestati proizvoditi prije datuma povlačenja navedenog pod unosom za tu tvar, ako se ta tvar upotrebljavala u proizvodnji tih proizvoda, a oni ne mogu obavljati svoju funkciju bez tih rezervnih dijelova, te za uporabu te tvari (zasebno ili u smjesi) za popravak tih proizvoda ako se ta tvar upotrebljavala u proizvodnji tih proizvoda, a oni se ne mogu popraviti a da se ne upotrijebi ta tvar.

(***)

Ne ispunjava kriterije za određivanje kao kancerogena tvar ako sadržava < 0,005 % (masenog udjela) benzo[a]pirena (EINECS br. 200-028-5).”


(1)  Datum iz članka 58. stavka 1. točke (c) podtočke ii.

(2)  Datum iz članka 58. stavka 1. točke (c) podtočke i.


14.6.2017   

HR

Službeni list Europske unije

L 150/14


UREDBA KOMISIJE (EU) 2017/1000

оd 13. lipnja 2017.

o izmjeni Priloga XVII. Uredbi (EZ) br. 1907/2006 Europskog parlamenta i Vijeća o registraciji, evaluaciji, autorizaciji i ograničavanju kemikalija (REACH) u pogledu perfluorooktanske kiseline (PFOA), njezinih soli i tvari srodnih PFOA-i

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EZ) br. 1907/2006 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. prosinca 2006. o registraciji, evaluaciji, autorizaciji i ograničavanju kemikalija (REACH) i osnivanju Europske agencije za kemikalije te o izmjeni Direktive 1999/45/EZ i stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EEZ) br. 793/93 i Uredbe Komisije (EZ) br. 1488/94 kao i Direktive Vijeća 76/769/EEZ i direktiva Komisije 91/155/EEZ, 93/67/EEZ, 93/105/EZ i 2000/21/EZ (1), a posebno njezin članak 68. stavak 1.,

budući da:

(1)

Perfluorooktanska kiselina (PFOA), njezine soli i tvari srodne PFOA-i (2) imaju posebna svojstva poput visoke otpornosti na trenje, dielektričnosti, otpornosti na toplinu i kemijska sredstva te niske površinske energije. Primjene su im brojne, a koriste se u proizvodnji fluoropolimera i fluoroelastomera, kao površinski aktivne tvari u pjenama za gašenje požara te u proizvodnji tekstila i papira za odbijanje vode, masnoća, ulja i/ili nečistoća.

(2)

Dana 14. lipnja 2013. Odbor država članica iz članka 76. stavka 1. točke (e) Uredbe (EZ) br. 1907/2006 utvrdio je da je PFOA postojana, bioakumulativna i toksična tvar (PBT) u skladu s člankom 57. točkom (d) te Uredbe. PFOA je 20. lipnja 2013. predložena za moguće uvrštavanje u Prilog XIV. Uredbi (EZ) br. 1907/2006 kao posebno zabrinjavajuća tvar (SVHC).

(3)

Njemačka i Norveška su Europskoj agenciji za kemikalije (dalje u tekstu „Agencija”) 17. listopada 2014. dostavile dosje (3) u skladu s člankom 69. stavkom 4. Uredbe (EZ) br. 1907/2006 (dalje u tekstu „dosje iz Priloga XV.”) te su predložile ograničavanje proizvodnje, stavljanja na tržište i upotrebe PFOA-e, njezinih soli i tvari srodnih PFOA-i kako bi se ublažili rizici za ljudsko zdravlje i okoliš. Njemačka i Norveška predložile su graničnu vrijednost koncentracije od 2 ppb za prisutnost tih tvari u drugim tvarima, smjesama ili proizvodima te nisu predložile izuzeća, osim kad je riječ o rabljenim proizvodima čiju je krajnju uporabu u Uniji moguće dokazati prije datuma primjene tog ograničenja.

(4)

Dana 8. rujna 2015. Agencijin Odbor za procjenu rizika (RAC) donio je mišljenje u kojem je zaključio da je, podložno promjeni područja primjene i uvjeta predloženih u dosjeu iz Priloga XV., opće ograničenje proizvodnje, upotrebe i stavljanja na tržište PFOA-e, njezinih soli i tvari srodnih PFOA-i najprimjerenija mjera na razini Unije za ublažavanje utvrđenih rizika u smislu učinkovitog smanjenja tih rizika. RAC je predložio dvije različite granične vrijednosti koncentracije, odnosno 25 ppb za PFOA-u i njezine soli te 1 000 ppb za jednu od tvari srodnih PFOA-i ili njihovu kombinaciju u drugim tvarima, smjesama ili proizvodima čime se odražava moguća prisutnost neizbježnih nečistoća i nenamjernih kontaminanata i uzimajući u obzir mogućnosti analitičkih metoda. RAC je predložio da se iz ograničenja izuzmu fotografski premazi naneseni na filmove, papir ili tiskarske ploče, medicinski proizvodi za ugradnju te tvari i smjese upotrijebljene u poluvodičkim i fotolitografskim postupcima jer je njihov utjecaj na okoliš relativno malen, dok su vremenski okviri za njihovu zamjenu dugi. RAC je isto tako predložio da se izuzme upotreba tvari kao prevezenih izoliranih intermedijera kako bi se omogućila proizvodnja alternativa, kao i stavljanje na tržište rabljenih proizvoda.

(5)

Dana 4. prosinca 2015. Agencijin Odbor za socioekonomsku analizu (SEAC) donio je mišljenje u kojem je naveo da je ograničenje predloženo u dosjeu iz Priloga XV., kako su ga izmijenili RAC i SEAC, najprimjerenija mjera na razini Unije za ublažavanje utvrđenih rizika u smislu njegovih socioekonomskih koristi i socioekonomskih troškova.

(6)

SEAC se složio s izuzećima koje je predložio RAC. Usto, umjesto osamnaestomjesečne odgode predložene u dosjeu iz Priloga XV. SEAC je predložio trogodišnju odgodu primjene ograničenja kako bi se dionicima omogućilo da poduzmu potrebne mjere usklađivanja. Na temelju socioekonomskih okolnosti kao što su visoki troškovi, znatno gospodarsko opterećenje, nedostatak alternativa, relativno niske emisije u okoliš i kritične upotrebe s visokim društvenim koristima, SEAC je predložio dulje odgode primjene ograničenja na lateks tinte, tekstile za zaštitnu radnu odjeću, membrane namijenjene medicinskim tekstilima, filtraciji u pročišćavanju vode, proizvodnim procesima i obradi efluenata, te na određene plazma nanopremaze i medicinske proizvode koji se ne ugrađuju.

(7)

Nadalje, SEAC je predložio da se, prije datuma primjene ograničenja, iz predloženog ograničenja izuzmu pjene za gašenje požara koje su već stavljene na tržište i oprema za proizvodnju poluvodiča.

(8)

Tijekom postupka uvođenja ograničenja provedeno je savjetovanje s Agencijinim Forumom za razmjenu informacija o provedbi iz članka 76. stavka 1. točke (f) Uredbe (EZ) br. 1907/2006 i njegovo je mišljenje uzeto u obzir.

(9)

Agencija je 12. siječnja 2016. Komisiji dostavila mišljenja RAC-a i SEAC-a (4).

(10)

Na temelju tih mišljenja Komisija je zaključila da proizvodnjom, upotrebom ili stavljanjem na tržište PFOA-e, njezinih soli i tvari srodnih PFOA-i kao pojedinačnih tvari, sastavnog dijela drugih tvari, u smjesama ili proizvodima nastaje neprihvatljiv rizik za ljudsko zdravlje i okoliš. Komisija smatra da se ti rizici moraju ublažiti na razini cijele Unije.

(11)

Perfluorooktan sulfonska kiselina (PFOS) i njezini derivati trebaju biti izuzeti iz predloženog ograničenja jer su te tvari već regulirane Uredbom (EZ) br. 850/2004 Europskog parlamenta i Vijeća (5). Iz predloženog bi ograničenja isto tako trebala biti izuzeta PFOA koja neizbježno nastaje tijekom proizvodnje fluoriranih kemikalija s ugljikovim lancem dužine od najviše šest atoma.

(12)

U skladu s preporukom SEAC-a primjenu ograničenja trebalo bi općenito odgoditi na razdoblje od tri godine te na dulja razdoblja kad je riječ o određenim sektorima kako bi se dionicima omogućilo da se usklade s predloženim ograničenjem. Iako je za određivanje ekstraktivnog PFOS-a u premazanim i impregniranim krutim predmetima, tekućinama i vatrogasnim pjenama (CEN/TS 15968:2010) dostupna standardna analitička metoda, koja se najvjerojatnije može prilagoditi kako bi se njome obuhvatile PFOA i tvari srodne PFOA-i s odgovarajućom granicom detekcije, trenutačno nije dostupna standardna metoda ekstrakcije i kemijske analize tih tvari. Razdobljem odgode ograničenja trebao bi se omogućiti daljnji razvoj prikladnih analitičkih metoda koje bi se mogle primijeniti na sve matrice.

(13)

Uredbu (EZ) br. 1907/2006 trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti.

(14)

Mjere predviđene ovom Uredbom u skladu su s mišljenjem Odbora osnovanog na temelju članka 133. Uredbe (EZ) br. 1907/2006,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Prilog XVII. Uredbi (EZ) br. 1907/2006 mijenja se u skladu s Prilogom ovoj Uredbi.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 13. lipnja 2017.

Za Komisiju

Predsjednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  SL L 396, 30.12.2006., str. 1.

(2)  Tvari srodne PFOA-i one su tvari za koje se, na temelju njihove molekularne strukture, smatra da se mogu razgraditi ili pretvoriti u PFOA-u.

(3)  http://echa.europa.eu/documents/10162/e9cddee6-3164-473d-b590-8fcf9caa50e7

(4)  https://echa.europa.eu/documents/10162/2f0dfce0-3dcf-4398-8d6b-2e59c86446be

(5)  Uredba (EZ) br. 850/2004 Europskog parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2004. o postojanim organskim onečišćujućim tvarima i izmjeni Direktive 79/117/EEZ (SL L 158, 30.4.2004., str. 7.).


PRILOG

U Prilogu XVII. Uredbi (EZ) br. 1907/2006 dodaje se sljedeći unos:

„68.

Perfluorooktanska kiselina (PFOA)

CAS br. 335-67-1

EZ br. 206-397-9

i njezine soli.

Sve povezane tvari (uključujući njihove soli i polimere) s linearnom ili razgranatom perfluoroheptilnom skupinom formule C7F15 koja je, kao jedan od strukturnih elemenata, izravno vezana na drugi atom ugljika.

Sve povezane tvari (uključujući njihove soli i polimere) s linearnom ili razgranatom perfluorooktilnom skupinom formule C8F17 kao jednim od strukturnih elemenata.

Sljedeće tvari nisu obuhvaćene ovom oznakom:

C8F17-X, pri čemu je X = F, Cl, Br.

C8F17-C(= O)OH, C8F17-C(= O)O-X′ ili C8F17-CF2-X′ (pri čemu je X′ = bilo koja skupina, uključujući soli).

1.

Ne smiju se proizvoditi ni stavljati na tržište kao pojedinačne tvari od 4. srpnja 2020.

2.

Ne smiju se od 4. srpnja 2020. upotrebljavati u proizvodnji ni stavljati na tržište u:

(a)

drugoj tvari, kao njezin sastavni dio;

(b)

smjesi;

(c)

proizvodu

u koncentraciji jednakoj ili većoj od 25 ppb za PFOA-u, uključujući njezine soli, ili 1 000 ppb za jednu od tvari srodnih PFOA-i ili njihovu kombinaciju.

3.

Točke 1. i 2. primjenjuju se od:

(a)

4. srpnja 2022. na:

i.

opremu koja se koristi za proizvodnju poluvodiča;

ii.

lateks tinte.

(b)

4. srpnja 2023. na:

i.

tekstile za zaštitu radnika od rizika za njihovo zdravlje i sigurnost;

ii.

membrane namijenjene upotrebi u medicinskim tekstilima, filtraciji u pročišćavanju vode, proizvodnim procesima i obradi efluenata;

iii.

plazma nanopremaze.

(c)

4. srpnja 2032. na medicinske proizvode osim medicinskih proizvoda za ugradnju obuhvaćenih područjem primjene Direktive 93/42/EEZ.

4.

Točke 1. i 2. ne primjenjuju se na sljedeće:

(a)

perfluorooktan sulfonsku kiselinu i njezine derivate navedene u dijelu A Priloga I. Uredbi (EZ) br. 850/2004;

(b)

proizvodnju tvari koja nastaje kao neizbježan nusproizvod proizvodnje fluoriranih kemikalija s ugljikovim lancem dužine od najviše šest atoma;

(c)

tvar koja će se upotrijebiti ili se upotrebljava kao prevezeni izolirani intermedijer ako su ispunjeni uvjeti iz članka 18. stavka 4. točaka od (a) do (f) ove Uredbe;

(d)

tvar, sastavni dio druge tvari ili smjesu koja će se upotrijebiti ili se upotrebljava:

i.

u proizvodnji medicinskih proizvoda za ugradnju obuhvaćenih područjem primjene Direktive 93/42/EEZ;

ii.

u fotografskim premazima koji se nanose na filmove, papir ili tiskarske ploče;

iii.

u fotolitografskim postupcima za poluvodiče ili u postupcima graviranja za složene poluvodiče;

(e)

koncentrirane smjese pjena za gašenje požara koje su stavljene na tržište prije 4. srpnja 2020. i koje će se upotrijebiti ili se upotrebljavaju u proizvodnji drugih smjesa pjena za gašenje požara.

5.

Točka 2.(b) ne primjenjuje se na smjese pjena za gašenje požara koje su:

(a)

stavljene na tržište prije 4. srpnja 2020.; ili

(b)

proizvedene u skladu s točkom 4.(e), uz uvjet da su, ako se koriste za potrebe usavršavanja, emisije u okoliš minimirane i da se prikupljeni efluenti zbrinjavaju na siguran način.

6.

Točka 2.(c) ne primjenjuje se na:

(a)

proizvode stavljene na tržište prije 4. srpnja 2020.;

(b)

medicinske proizvode za ugradnju proizvedene u skladu s točkom 4.(d)i.;

(c)

proizvode presvučene fotografskim premazima iz točke 4.(d)ii.;

(d)

poluvodiče ili složene poluvodiče iz točke 4.(d)iii.”


Ispravci

14.6.2017   

HR

Službeni list Europske unije

L 150/19


Ispravak Provedbene uredbe Komisije (EU) 2016/1821 od 6. listopada 2016. o izmjeni Priloga I. Uredbi Vijeća (EEZ) br. 2658/87 o tarifnoj i statističkoj nomenklaturi i o Zajedničkoj carinskoj tarifi

( Službeni list Europske unije L 294 od 28. listopada 2016. )

Na stranici 207., u Prilogu, u tekstu kojim se zamjenjuje Prilog I. Uredbi Vijeća (EEZ) br. 2658/87 u drugom dijelu odsjeku V. poglavlju 27. u trećem stavku dodatne napomene 2.(f):

umjesto:

„Pod pojmom ‚boja C nakon razrjeđenja’ podrazumijeva se boja proizvoda, određena po ISO 2049 metodi (ekvivalent ASTM D 1500 metoda), nakon miješanja jednog dijela takvog proizvoda sa 100 volumnih dijelova ksilena, toluena ili drugog prikladnog otapala. Boju treba odrediti neposredno nakon razrjeđivanja.”;

treba stajati:

„Pod pojmom ‚boja C nakon razrjeđenja’ podrazumijeva se boja proizvoda, određena po ISO 2049 metodi (ekvivalent ASTM D 1500 metoda), nakon miješanja jednog volumnog dijela takvog proizvoda sa ksilenom, toluenom ili drugim prikladnim otapalom do ukupno 100 volumnih dijelova. Boju treba odrediti neposredno nakon razrjeđivanja.”.