ISSN 1977-0847

Službeni list

Europske unije

L 108

European flag  

Hrvatsko izdanje

Zakonodavstvo

Godište 60.
26. travnja 2017.


Sadržaj

 

II.   Nezakonodavni akti

Stranica

 

 

MEĐUNARODNI SPORAZUMI

 

*

Odluka Vijeća (EU) 2017/730 od 25. travnja 2017. o sklapanju Sporazuma u obliku razmjene pisama između Europske unije i Savezne Republike Brazila na temelju članka XXIV. stavka 6. i članka XXVIII. Općeg sporazuma o carinama i trgovini (GATT) iz 1994. u pogledu izmjene koncesija u rasporedu Republike Hrvatske u okviru njezina pristupanja Europskoj uniji

1

 

 

Sporazum u obliku razmjene pisama između Europske unije i Savezne Republike Brazila na temelju članka XXIV. stavka 6. i članka XXVIII. Općeg sporazuma o carinama i trgovini (GATT) iz 1994. u pogledu izmjene koncesija u rasporedu Republike Hrvatske u okviru njezina pristupanja Europskoj uniji

3

 

 

UREDBE

 

*

Provedbena Uredba Komisije (EU) 2017/731 оd 25. travnja 2017. o izmjeni obrazaca veterinarskih certifikata BOV-X, BOV-Y, BOV i OVI utvrđenih u prilozima I. i II. Uredbi (EU) br. 206/2010, obrazaca certifikata GEL, COL, RCG i TCG utvrđenih u Prilogu II. Provedbenoj uredbi (EU) 2016/759 i obrasca certifikata za mješovite proizvode utvrđenog u Prilogu I. Uredbi (EU) br. 28/2012 u pogledu pravila za sprečavanje, kontrolu i iskorjenjivanje određenih transmisivnih spongiformnih encefalopatija ( 1 )

7

 

 

Provedbena uredba Komisije (EU) 2017/732 оd 25. travnja 2017. o utvrđivanju paušalnih uvoznih vrijednosti za određivanje ulazne cijene određenog voća i povrća

29

 

 

ODLUKE

 

*

Odluka Vijeća (EU) 2017/733 od 25. travnja 2017. o primjeni odredaba schengenske pravne stečevine koje se odnose na Schengenski informacijski sustav u Republici Hrvatskoj

31

 

*

Odluka Vijeća (ZVSP) 2017/734 od 25. travnja 2017. o izmjeni Odluke 2013/184/ZVSP o mjerama ograničavanja protiv Mjanmara/Burme

35

 


 

(1)   Tekst značajan za EGP.

HR

Akti čiji su naslovi tiskani običnim slovima su oni koji se odnose na svakodnevno upravljanje poljoprivrednim pitanjima, a općenito vrijede ograničeno razdoblje.

Naslovi svih drugih akata tiskani su masnim slovima, a prethodi im zvjezdica.


II. Nezakonodavni akti

MEĐUNARODNI SPORAZUMI

26.4.2017   

HR

Službeni list Europske unije

L 108/1


ODLUKA VIJEĆA (EU) 2017/730

od 25. travnja 2017.

o sklapanju Sporazuma u obliku razmjene pisama između Europske unije i Savezne Republike Brazila na temelju članka XXIV. stavka 6. i članka XXVIII. Općeg sporazuma o carinama i trgovini (GATT) iz 1994. u pogledu izmjene koncesija u rasporedu Republike Hrvatske u okviru njezina pristupanja Europskoj uniji

VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije, a posebno njegov članak 207. stavak 4. prvi podstavak u vezi s člankom 218. stavkom 6. drugim podstavkom točkom (a) podtočkom v.,

uzimajući u obzir prijedlog Europske komisije,

uzimajući u obzir suglasnost Europskog parlamenta (1),

budući da:

(1)

Vijeće je 15. srpnja 2013. ovlastilo Komisiju da otvori pregovore s određenim drugim članicama Svjetske trgovinske organizacije na temelju članka XXIV. stavka 6. Općeg sporazuma o carinama i trgovini (GATT) iz 1994. u okviru pristupanja Republike Hrvatske Uniji.

(2)

Pregovore je vodila Komisija u skladu s pregovaračkih smjernicama koje je donijelo Vijeće.

(3)

Ti su pregovori zaključeni i Sporazum u obliku razmjene pisama između Europske unije i Savezne Republike Brazila na temelju članka XXIV. stavka 6. i članka XXVIII. GATT-a iz 1994. u pogledu izmjene koncesija u rasporedu Republike Hrvatske u okviru njezina pristupanja Europskoj uniji („Sporazum”) parafiran je 12. srpnja 2016.

(4)

Sporazum je potpisan u ime Unije 25. studenoga 2016., podložno njegovu kasnijem sklapanju, u skladu s Odlukom Vijeća (EU) 2016/1995 (2).

(5)

Sporazum bi trebalo odobriti,

DONIJELO JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Sporazum u obliku razmjene pisama između Europske unije i Savezne Republike Brazila na temelju članka XXIV. stavka 6. i članka XXVIII. Općeg sporazuma o carinama i trgovini (GATT) iz 1994. u pogledu izmjene koncesija u rasporedu Republike Hrvatske u okviru njezina pristupanja Europskoj uniji odobrava se u ime Unije.

Tekst Sporazuma priložen je ovoj Odluci.

Članak 2.

Predsjednik Vijeća određuje jednu ili više osoba ovlaštenih za slanje, u ime Unije, obavijesti predviđene u Sporazumu kako bi se izrazila suglasnost Unije da bude obvezana Sporazumom. (3)

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu na dan donošenja.

Sastavljeno u Luxembourgu 25. travnja 2017.

Za Vijeće

Predsjednik

I. BORG


(1)  Europski parlament dao je suglasnost zaključku Sporazuma 15. ožujka 2017.

(2)  Odluka Vijeća (EU) 2016/1995 od 11. studenoga 2016. o potpisivanju, u ime Europske unije, Sporazuma u obliku razmjene pisama između Europske unije i Savezne Republike Brazila na temelju članka XXIV. stavka 6. i članka XXVIII. Općeg sporazuma o carinama i trgovini (GATT) iz 1994. u pogledu izmjene koncesija u rasporedu Republike Hrvatske u okviru njezina pristupanja Europskoj uniji (SL L 308, 16.11.2016., str. 1.).

(3)  Glavno tajništvo Vijeća objavit će datum stupanja na snagu Sporazuma u Službenom listu Europske unije.


26.4.2017   

HR

Službeni list Europske unije

L 108/3


SPORAZUM

u obliku razmjene pisama između Europske unije i Savezne Republike Brazila na temelju članka XXIV. stavka 6. i članka XXVIII. Općeg sporazuma o carinama i trgovini (GATT) iz 1994. u pogledu izmjene koncesija u rasporedu Republike Hrvatske u okviru njezina pristupanja Europskoj uniji

A.   Pismo Unije

Poštovani,

nakon pregovora na temelju članka XXIV. stavka 6. i članka XXVIII. Općeg sporazuma o carinama i trgovini (GATT) iz 1994. u pogledu izmjene rasporeda Republike Hrvatske u okviru njezina pristupanja Europskoj uniji čast mi je predložiti sljedeće:

Europska unija u svoj raspored, za carinsko područje EU 28, uključuje koncesije sadržane u rasporedu EU 27 sa sljedećim izmjenama:

 

dodaje se 4 766 tona carinskoj kvoti EU-a dodijeljenoj Brazilu za proizvod „komadi kokoši vrste gallus domesticus, smrznuti”, tarifne oznake 0207.14.10, 0207.14.50 i 0207.14.70, uz zadržavanje sadašnje stope unutar kvote od 0 %;

 

dodaje se 610 tona carinskoj kvoti EU-a dodijeljenoj Brazilu za proizvod „komadi purana, smrznuti”, tarifne oznake 0207.27.10, 0207.27.20 i 0207.27.80, uz zadržavanje sadašnje stope unutar kvote od 0 %;

 

dodaje se 36 000 tona u okviru dijela erga omnes carinske kvote EU-a za „sirovi šećer od šećerne trske, za rafiniranje”, tarifne oznake 1701.13.10 i 1701.14.10, uz zadržavanje sadašnje stope unutar kvote od 98 EUR po toni;

 

dodaje se 78 000 tona carinskoj kvoti EU-a dodijeljenoj Brazilu za „sirovi šećer od šećerne trske, za rafiniranje”, tarifne oznake 1701.13.10 i 1701.14.10, uz zadržavanje sadašnje stope unutar kvote od 98 EUR po toni.

U pogledu količine od 78 000 tona dodijeljene Brazilu u okviru carinske kvote EU-a za „sirovi šećer od šećerne trske, za rafiniranje”, tarifne oznake 1701.13.10 i 1701.14.10, neovisno o obvezujućoj stopi unutar kvote od 98 EUR po toni, Europska unija autonomno primjenjuje sljedeće:

u prvih šest godina razdoblja tijekom kojeg je ta količina dostupna, stopu unutar kvote od najviše 11 EUR po toni, i

u sedmoj godini razdoblja tijekom kojeg je ta količina dostupna, stopu unutar kvote od najviše 54 EUR po toni.

Europska unija i Savezna Republika Brazil međusobno se obavješćuju o završetku svojih unutarnjih postupaka potrebnih za stupanje Sporazuma na snagu. Sporazum stupa na snagu 14 dana od datuma primitka zadnje obavijesti.

Bio bih Vam zahvalan kad biste potvrdili da je Vaša Vlada suglasna s gore navedenim. Čast mi je predložiti da, ako je navedeno prihvatljivo Vašoj Vladi, ovo pismo i Vaš potvrdni odgovor zajedno čine Sporazum u obliku razmjene pisama između Europske unije i Savezne Republike Brazila.

Molim Vas da primite izraze mojeg najdubljeg poštovanja.

Съставено в Брюксел на

Hecho en Bruselas, el

V Bruselu dne

Udfærdiget i Bruxelles, den

Geschehen zu Brüssel am

Brüssel,

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις

Done at Brussels,

Fait à Bruxelles, le

Sastavljeno u Bruxellesu

Fatto a Bruxelles, addì

Briselē,

Priimta Briuselyje,

Kelt Brüsszelben,

Magħmul fi Brussell,

Gedaan te Brussel,

Sporządzono w Brukseli, dnia

Feito em Bruxelas,

Întocmit la Bruxelles,

V Bruseli

V Bruslju,

Tehty Brysselissä

Utfärdat i Bryssel den

Image

За Европейския съюз

Рог la Unión Europea

Za Evropskou Unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l'Union européenne

Za Europsku Uniju

Per l'Unione europea

Eiropas Savienības vārdā –

Europos Sąjungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

För Europeiska unionen

Image

B.   Pismo Savezne Republike Brazila

Poštovani,

čast mi je potvrditi primitak Vašeg pisma s današnjim datumom koje glasi:

„Nakon pregovora na temelju članka XXIV. stavka 6. i članka XXVIII. Općeg sporazuma o carinama i trgovini (GATT) iz 1994. u pogledu izmjene rasporeda Republike Hrvatske u okviru njezina pristupanja Europskoj uniji čast mi je predložiti sljedeće:

Europska unija u svoj raspored, za carinsko područje EU 28, uključuje koncesije sadržane u rasporedu EU 27 sa sljedećim izmjenama:

 

dodaje se 4 766 tona carinskoj kvoti EU-a dodijeljenoj Brazilu za proizvod ‚komadi kokoši vrste gallus domesticus, smrznuti’, tarifne oznake 0207.14.10, 0207.14.50 i 0207.14.70, uz zadržavanje sadašnje stope unutar kvote od 0 %;

 

dodaje se 610 tona carinskoj kvoti EU-a dodijeljenoj Brazilu za proizvod ‚komadi purana, smrznuti’, tarifne oznake 0207.27.10, 0207.27.20 i 0207.27.80, uz zadržavanje sadašnje stope unutar kvote od 0 %;

 

dodaje se 36 000 tona u okviru dijela erga omnes carinske kvote EU-a za ‚sirovi šećer od šećerne trske, za rafiniranje’, tarifne oznake 1701.13.10 i 1701.14.10, uz zadržavanje sadašnje stope unutar kvote od 98 EUR po toni;

 

dodaje se 78 000 tona carinskoj kvoti EU-a dodijeljenoj Brazilu za ‚sirovi šećer od šećerne trske, za rafiniranje’, tarifne oznake 1701.13.10 i 1701.14.10, uz zadržavanje sadašnje stope unutar kvote od 98 EUR po toni.

U pogledu količine od 78 000 tona dodijeljene Brazilu u okviru carinske kvote EU-a za ‚sirovi šećer od šećerne trske, za rafiniranje’, tarifne oznake 1701.13.10 i 1701.14.10, neovisno o obvezujućoj stopi unutar kvote od 98 EUR po toni, Europska unija autonomno primjenjuje sljedeće:

u prvih šest godina razdoblja tijekom kojeg je ta količina dostupna, stopu unutar kvote od najviše 11 EUR po toni, i

u sedmoj godini razdoblja tijekom kojeg je ta količina dostupna, stopu unutar kvote od najviše 54 EUR po toni.

Europska unija i Savezna Republika Brazil međusobno se obavješćuju o završetku svojih unutarnjih postupaka potrebnih za stupanje Sporazuma na snagu. Sporazum stupa na snagu 14 dana od datuma primitka zadnje obavijesti.

Bio bih Vam zahvalan kad biste potvrdili da je Vaša Vlada suglasna s gore navedenim. Čast mi je predložiti da, ako je navedeno prihvatljivo Vašoj Vladi, ovo pismo i Vaš potvrdni odgovor zajedno čine Sporazum u obliku razmjene pisama između Europske unije i Savezne Republike Brazila.”.

Mogu Vas obavijestiti da je moja Vlada suglasna sa sadržajem Vašeg pisma.

Molim Vas da primite izraze mojeg najdubljeg poštovanja.

Fait à Bruxelles, le

Съставено в Брюксел на

Hecho en Bruselas, el

V Bruselu dne

Udfærdiget i Bruxelles, den

Geschehen zu Brüssel am

Brüssel,

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις

Done at Brussels,

Sastavljeno u Bruxellesu

Fatto a Bruxelles, addì

Briselē,

Priimta Briuselyje,

Kelt Brüsszelben,

Magħmul fi Brussell,

Gedaan te Brussel,

Sporządzono w Brukseli, dnia

Feito em Bruxelas,

Întocmit la Bruxelles,

V Bruseli

V Bruslju,

Tehty Brysselissä

Utfärdat i Bryssel den

Image

Pela República Federativa do Brasil

За Федеративна република Бразилия

Por la República Federativa de Brasil

Za Brazilskou Federativní republiku

For den Føderative Republik Brasilien

Für die Föderative Republik Brasilien

Brasiilia Liitvabariigi nimel

Για την Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Βραζιλίας

For the Federative Republic of Brazil

Pour la République fédérative du Brésil

Za Saveznu Republiku Brazil

Per la Repubblica federativa del Brasile

Brazīlijas Federatīvās Republikas vārdā –

Brazilijos Federacinės Respublikos vardu

A Brazil Szövetségi Köztársaság részéről

Għar-Repubblika Federattiva tal-Brażil

Voor de Federale Republiek Brazilië

W imieniu Federacyjnej Republiki Brazylii

Pentru Republica Federativă a Braziliei

Za Brazílsku federatívnu republiku

Za Federativno republiko Brazilijo

Brasilian liittotasavallan puolesta

För Förbundsrepubliken Brasilien

Image


UREDBE

26.4.2017   

HR

Službeni list Europske unije

L 108/7


PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2017/731

оd 25. travnja 2017.

o izmjeni obrazaca veterinarskih certifikata BOV-X, BOV-Y, BOV i OVI utvrđenih u prilozima I. i II. Uredbi (EU) br. 206/2010, obrazaca certifikata GEL, COL, RCG i TCG utvrđenih u Prilogu II. Provedbenoj uredbi (EU) 2016/759 i obrasca certifikata za mješovite proizvode utvrđenog u Prilogu I. Uredbi (EU) br. 28/2012 u pogledu pravila za sprečavanje, kontrolu i iskorjenjivanje određenih transmisivnih spongiformnih encefalopatija

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Direktivu Vijeća 2002/99/EZ od 16. prosinca 2002. o utvrđivanju zdravstvenih pravila za životinje kojima se uređuje proizvodnja, prerada, stavljanje u promet i unošenje proizvoda životinjskog podrijetla namijenjenih prehrani ljudi (1), a posebno njezin članak 9. stavak 2. točku (b) i članak 9. stavak 4. točku (b),

uzimajući u obzir Direktivu Vijeća 2004/68/EZ od 26. travnja 2004. o utvrđivanju pravila zdravlja životinja za uvoz u i provoz kroz Zajednicu određenih živih papkara i o izmjeni direktiva 90/426/EEZ i 92/65/EEZ i stavljanju izvan snage Direktive 72/462/EEZ (2), a posebno njezin članak 13. stavak 1. točku (e),

uzimajući u obzir Uredbu (EZ) br. 854/2004 Europskog parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2004. o utvrđivanju posebnih pravila organizacije službenih kontrola proizvoda životinjskog podrijetla namijenjenih prehrani ljudi (3), a posebno njezin članak 16. drugi stavak,

budući da:

(1)

Uredbom Komisije (EU) br. 206/2010 (4) utvrđeni su, među ostalim, zahtjevi veterinarskog certificiranja za unos u Uniju određenih pošiljaka živih životinja, uključujući domaća goveda, i pošiljaka svježeg mesa namijenjenog prehrani ljudi, uključujući svježe meso domaćih goveda, ovaca i koza.

(2)

U dijelu 2. Priloga I. Uredbi (EU) br. 206/2010 utvrđen je obrazac veterinarskog certifikata za domaća goveda (uključujući vrste Bubalus i Bison te njihove križance) namijenjena za uzgoj i/ili proizvodnju nakon uvoza (BOV-X) i obrazac veterinarskog certifikata za domaća goveda (uključujući vrste Bubalus i Bison te njihove križance) namijenjena za klanje odmah nakon uvoza (BOV-Y). U dijelu 2. Priloga II. toj uredbi utvrđen je obrazac veterinarskog certifikata za svježe meso, uključujući mljeveno meso, domaćih goveda (uključujući vrste Bubalus i Bison te njihove križance) (BOV) i obrazac veterinarskog certifikata za svježe meso, uključujući mljeveno meso, domaćih ovaca (Ovis aries) i domaćih koza (Capra hircus) (OVI). Ti obrasci veterinarskih certifikata sadržavaju jamstva u pogledu goveđe spongiformne encefalopatije (GSE).

(3)

Provedbenom uredbom Komisije (EU) 2016/759 (5) utvrđeni su, među ostalim, zahtjevi veterinarskog certificiranja za unos u Uniju određenih proizvoda životinjskog podrijetla namijenjenih prehrani ljudi.

(4)

U Prilogu II. Provedbenoj uredbi (EU) 2016/759 utvrđeni su obrazac certifikata za uvoz želatine namijenjene prehrani ljudi (GEL) u njezinom dijelu III., obrazac certifikata za uvoz kolagena namijenjenog prehrani ljudi (COL) u njezinom dijelu IV., obrazac certifikata za uvoz sirovina za proizvodnju želatine/kolagena namijenjenih prehrani ljudi (RCG) u njezinom dijelu V. i obrazac certifikata za uvoz obrađenih sirovina za proizvodnju želatine/kolagena namijenjenih prehrani ljudi (TCG) u njezinom dijelu VI. Ti obrasci veterinarskih certifikata sadržavaju jamstva u pogledu GSE-a za proizvode podrijetlom od goveda, ovaca ili koza.

(5)

Uredbom Komisije (EU) br. 28/2012 (6) utvrđeni su, među ostalim, zahtjevi veterinarskog certificiranja za uvoz u Uniju i provoz kroz nju pošiljki određenih mješovitih proizvoda namijenjenih prehrani ljudi.

(6)

U Prilogu I. Uredbi (EU) br. 28/2012 utvrđen je obrazac zdravstvenog certifikata za uvoz u Europsku uniju mješovitih proizvoda namijenjenih prehrani ljudi. Taj obrazac veterinarskih certifikata sadržava jamstva u pogledu GSE-a za proizvode podrijetlom od goveda, ovaca ili koza.

(7)

Uredbom (EZ) br. 999/2001 Europskog parlamenta i Vijeća (7) utvrđena su pravila za sprečavanje, kontrolu i iskorjenjivanje transmisivnih spongiformnih encefalopatija (TSE) u goveda, ovaca i koza. U poglavlju B Priloga IX. Uredbi (EZ) br. 999/2001 utvrđeni su uvjeti u pogledu GSE-a za uvoz goveda u Uniju, a u poglavlju C tog Priloga utvrđeni su uvjeti u pogledu GSE-a za uvoz u Uniju proizvoda životinjskog podrijetla namijenjenih prehrani ljudi, podrijetlom od goveda, ovaca i koza,

(8)

Uredba (EZ) br. 999/2001 izmijenjena je Uredbom Komisije (EU) 2016/1396 (8). Tim se izmjenama, među ostalim, razjašnjavaju pravila iz poglavlja B i C Priloga IX. Uredbi (EZ) br. 999/2001. Njima je predviđena i izmjena zahtjeva da se, u slučaju kada se ne zahtijeva uklanjanje kralježnice, etiketa goveđih trupova ili veleprodajnih komada trupova označi plavom crtom, kako je utvrđeno u poglavlju C Priloga IX. toj uredbi. Izmjenom je predviđeno da se umjesto toga etiketa označi crvenom crtom kada se za proizvode podrijetlom od goveda uvezene u Uniju zahtijeva uklanjanje kralježnice.

(9)

Prije svega, Uredbom (EZ) br. 999/2001, kako je izmijenjena Uredbom (EU) 2016/1396, dopušta se uvoz proizvoda životinjskog podrijetla namijenjenih prehrani ljudi od goveda, ovaca i koza iz trećih zemalja sa zanemarivim rizikom od GSE-a, kako je utvrđeno u odjeljku B poglavlja C Priloga IX., i ako su ti proizvodi dobiveni od sirovine koja potječe iz zemalja s kontroliranim ili neustanovljenim rizikom od GSE-a, uz uvjet da je specificirani rizični materijal uklonjen iz te sirovine.

(10)

Obrasce veterinarskih certifikata BOV-X i BOV-Y utvrđene u dijelu 2. Priloga I. te BOV i OVI utvrđene u dijelu 2. Priloga II. Uredbi (EU) br. 206/2010, obrasce veterinarskih certifikata GEL, COL, RCG i TCG utvrđene u Prilogu II. Provedbenoj uredbi (EU) 2016/759 i obrazac zdravstvenog certifikata za uvoz u Uniju mješovitih proizvoda utvrđen u Prilogu I. Uredbi (EU) br. 28/2012 potrebno je stoga izmijeniti kako bi se u obzir uzeli zahtjevi koji se odnose na uvoz goveda i svježeg mesa goveda, ovaca i koza te proizvoda životinjskog podrijetla namijenjenih prehrani ljudi, podrijetlom od goveda, ovaca i koza, utvrđeni Uredbom (EZ) br. 999/2001, kako je izmijenjena Uredbom (EU) 2016/1396.

(11)

Uredbu (EU) br. 206/2010, Provedbenu uredbu (EU) 2016/759 i Uredbu (EU) br. 28/2012 potrebno je stoga na odgovarajući način izmijeniti.

(12)

Uredbom (EU) 2016/1396 propisano je da se izmjene koje su njome napravljene u Prilogu IX. Uredbi (EZ) br. 999/2001 primjenjuju od 1. srpnja 2017.

(13)

Kako bi se izbjeglo narušavanje uvoza u Uniju pošiljaka živih goveda, ovaca i koza, svježeg mesa domaćih goveda, ovaca i koza, želatine, kolagena, sirovina za proizvodnju želatine i kolagena te obrađenih sirovina za proizvodnju želatine i kolagena namijenjenih prehrani ljudi i određenih mješovitih proizvoda namijenjenih prehrani ljudi, tijekom prijelaznog razdoblja i uz određene uvjete trebalo bi dopustiti uporabu certifikata izdanih u skladu s Uredbom (EU) br. 206/2010, Provedbenom uredbom (EU) 2016/759 i Uredbom (EU) br. 28/2012 kako su primjenjive prije izmjena uvedenih ovom Uredbom.

(14)

Mjere predviđene ovom Uredbom u skladu su s mišljenjem Stalnog odbora za bilje, životinje, hranu i hranu za životinje,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Prilozi I. i II. Uredbi (EU) br. 206/2010 mijenjaju se u skladu s Prilogom I. ovoj Uredbi.

Članak 2.

Prilog II. Provedbenoj uredbi (EU) 2016/759 mijenja se u skladu s Prilogom II. ovoj Uredbi.

Članak 3.

Prilog I. Uredbi (EU) br. 28/2012 mijenja se u skladu s Prilogom III. ovoj Uredbi.

Članak 4.

1.   Tijekom prijelaznog razdoblja do 31. prosinca 2017. pošiljke goveda, ovaca i koza popraćene obrascem certifikata izdanim u skladu s obrascem iz dijela 2. Priloga I. Uredbi (EU) br. 206/2010 i pošiljke svježeg mesa domaćih goveda, ovaca i koza popraćene obrascem certifikata izdanim u skladu s obrascem iz dijela 2. Priloga II. Uredbi (EU) br. 206/2010, kako je primjenjiva prije izmjena uvedenih ovom Uredbom, nastavljaju se odobravati za uvoz u Uniju, uz uvjet da je certifikat izdan najkasnije 30. studenoga 2017.

2.   Tijekom prijelaznog razdoblja do 31. prosinca 2017. pošiljke želatine namijenjene prehrani ljudi, kolagena namijenjenog prehrani ljudi, sirovina za proizvodnju želatine i kolagena namijenjenih prehrani ljudi i obrađenih sirovina za proizvodnju želatine i kolagena namijenjenih prehrani ljudi, popraćene obrascem certifikata izdanim u skladu s obrascima iz dijelova III., IV., V., odnosno VI. Priloga II. Provedbenoj uredbi (EU) 2016/759, kako je primjenjiva prije izmjena uvedenih ovom Uredbom, nastavljaju se odobravati za uvoz u Uniju, uz uvjet da je certifikat izdan najkasnije 30. studenoga 2017.

3.   Tijekom prijelaznog razdoblja do 31. prosinca 2017. pošiljke određenih mješovitih proizvoda namijenjenih prehrani ljudi popraćene obrascem certifikata izdanim u skladu s obrascem iz Priloga I. Uredbi (EU) br. 28/2012, kako je primjenjiva prije izmjena uvedenih ovom Uredbom, nastavljaju se odobravati za uvoz u Uniju, uz uvjet da je certifikat izdan najkasnije 30. studenoga 2017.

Članak 5.

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova se Uredba primjenjuje od 1. srpnja 2017.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 25. travnja 2017.

Za Komisiju

Predsjednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  SL L 18, 23.1.2003., str. 11.

(2)  SL L 139, 30.4.2004., str. 320.

(3)  SL L 139, 30.4.2004., str. 206.

(4)  Uredba Komisije (EU) br. 206/2010 od 12. ožujka 2010. o utvrđivanju popisa trećih zemalja, državnih područja ili njihovih dijelova odobrenih za unos u Europsku uniju određenih životinja i svježeg mesa te zahtjeva veterinarskog certificiranja (SL L 73, 20.3.2010., str. 1.).

(5)  Provedbena uredba Komisije (EU) 2016/759 оd 28. travnja 2016. o izradi popisâ trećih zemalja, dijelova trećih zemalja i državnih područja iz kojih države članice odobravaju unos u Uniju određenih proizvoda životinjskog podrijetla namijenjenih prehrani ljudi, o utvrđivanju zahtjeva za certifikaciju te o izmjeni Uredbe (EZ) br. 2074/2005 i stavljanju izvan snage Odluke 2003/812/EZ (SL L 126, 14.5.2016., str. 13.).

(6)  Uredba Komisije (EU) br. 28/2012 od 11. siječnja 2012. o utvrđivanju zahtjeva za certificiranje uvoza i provoza kroz Uniju za određene mješovite proizvode i o izmjeni Odluke 2007/275/EZ i Uredbe (EZ) br. 1162/2009 (SL L 12, 14.1.2012., str. 1.).

(7)  Uredba (EZ) br. 999/2001 Europskog parlamenta i Vijeća od 22. svibnja 2001. o utvrđivanju pravila za sprečavanje, kontrolu i iskorjenjivanje određenih transmisivnih spongiformnih encefalopatija (SL L 147, 31.5.2001., str. 1.).

(8)  Uredba Komisije (EU) 2016/1396 od 18. kolovoza 2016. o izmjeni određenih priloga Uredbi (EZ) br. 999/2001 Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju pravila za sprečavanje, kontrolu i iskorjenjivanje određenih transmisivnih spongiformnih encefalopatija (SL L 225, 19.8.2016., str. 76.).


PRILOG I.

Prilozi I. i II. Uredbi (EU) br. 206/2010 mijenjaju se kako slijedi:

1.

U Prilogu I. dio 2. mijenja se kako slijedi:

(a)

Obrazac veterinarskog certifikata BOV-X mijenja se kako slijedi:

i.

U dijelu II.1. Potvrda o javnom zdravlju točka II.1.3. zamjenjuje se sljedećim:

„II.1.3.

u pogledu goveđe spongiformne encefalopatije (GSE):

(a)

životinje su označene trajnim sustavom označivanja kojim se omogućuje sljedivost do majke i stada podrijetla i nisu bile izložene sljedećim životinjama:

i.

bilo koji slučaj GSE-a;

ii.

goveda koja su tijekom prve godine života uzgajana zajedno sa slučajevima GSE-a i za koja je istraživanjem utvrđeno da su tijekom tog razdoblja konzumirala istu potencijalno kontaminiranu hranu; ili

iii.

ako su rezultati istraživanja iz podtočke ii. dvojbeni, goveda rođena u istom stadu kao i slučajevi GSE-a i to unutar 12 mjeseci od datuma rođenja slučajeva GSE-a;

(1) (2) ili [(b)

ako je u predmetnoj zemlji bilo domaćih slučajeva GSE-a, životinje su rođene nakon datuma od kojeg se učinkovito provodi zabrana hranidbe preživača mesno-koštanim brašnom i čvarcima dobivenima od preživača, u skladu s definicijama iz Kodeksa o zdravlju kopnenih životinja Svjetske organizacije za zdravlje životinja, ili nakon datuma rođenja zadnjeg domaćeg slučaja GSE-a ako je rođen nakon datuma zabrane hranidbe.]

(1) (3) ili (b)

životinje su rođene nakon datuma od kojeg se učinkovito provodi zabrana hranidbe preživača mesno-koštanim brašnom i čvarcima dobivenima od preživača, u skladu s definicijama iz Kodeksa o zdravlju kopnenih životinja Svjetske organizacije za zdravlje životinja, ili nakon datuma rođenja zadnjeg domaćeg slučaja GSE-a ako je rođen nakon datuma zabrane hranidbe.]

(1) (4) ili (b)

životinje su rođene najmanje dvije godine nakon datuma od kojeg se učinkovito provodi zabrana hranidbe preživača mesno-koštanim brašnom i čvarcima dobivenima od preživača, u skladu s definicijama iz Kodeksa o zdravlju kopnenih životinja Svjetske organizacije za zdravlje životinja, ili nakon datuma rođenja zadnjeg domaćeg slučaja GSE-a ako je rođen nakon datuma zabrane hranidbe.]”

ii.

U dijelu II. napomenā bilješke 2., 3. i 4. zamjenjuju se sljedećim:

„(2)

Samo ako su životinje rođene i neprekidno uzgajane u zemlji ili regiji ili zemljama ili regijama klasificiranima u skladu s Odlukom 2007/453/EZ kao zemlje ili regije sa zanemarivim rizikom od GSE-a.

(3)

Samo ako je zemlja ili regija podrijetla klasificirana u skladu s Odlukom 2007/453/EZ kao zemlja ili regija s kontroliranim rizikom od GSE-a.

(4)

Samo ako je zemlja ili regija podrijetla klasificirana u skladu s Odlukom 2007/453/EZ kao zemlja ili regija s neustanovljenim rizikom od GSE-a.”

(b)

Obrazac veterinarskog certifikata BOV-Y mijenja se kako slijedi:

i.

u dijelu II.1. Potvrda o javnom zdravlju, točka II.1.3. zamjenjuje se sljedećim:

„II.1.3.

u pogledu goveđe spongiformne encefalopatije (GSE):

(a)

životinje su označene trajnim sustavom označivanja kojim se omogućuje sljedivost do majke i stada podrijetla i nisu bile izložene sljedećim životinjama:

i.

bilo koji slučaj GSE-a;

ii.

goveda koja su tijekom prve godine života uzgajana zajedno sa slučajevima GSE-a i za koja je istraživanjem utvrđeno da su tijekom tog razdoblja konzumirala istu potencijalno kontaminiranu hranu; ili

iii.

ako su rezultati istraživanja iz podtočke ii. dvojbeni, goveda rođena u istom stadu kao i slučajevi GSE-a i to unutar 12 mjeseci od datuma rođenja slučajeva GSE-a;

(1) (2) ili (b)

ako je u predmetnoj zemlji bilo domaćih slučajeva GSE-a, životinje su rođene nakon datuma od kojeg se učinkovito provodi zabrana hranidbe preživača mesno-koštanim brašnom i čvarcima dobivenima od preživača, u skladu s definicijama iz Kodeksa o zdravlju kopnenih životinja Svjetske organizacije za zdravlje životinja, ili nakon datuma rođenja zadnjeg domaćeg slučaja GSE-a ako je rođen nakon datuma zabrane hranidbe.]

(1) (3) ili (b)

životinje su rođene nakon datuma od kojeg se učinkovito provodi zabrana hranidbe preživača mesno-koštanim brašnom i čvarcima dobivenima od preživača, u skladu s definicijama iz Kodeksa o zdravlju kopnenih životinja Svjetske organizacije za zdravlje životinja, ili nakon datuma rođenja zadnjeg domaćeg slučaja GSE-a ako je rođen nakon datuma zabrane hranidbe.]

(1) (4) ili (b)

životinje su rođene najmanje dvije godine nakon datuma od kojeg se učinkovito provodi zabrana hranidbe preživača mesno-koštanim brašnom i čvarcima dobivenima od preživača, u skladu s definicijama iz Kodeksa o zdravlju kopnenih životinja Svjetske organizacije za zdravlje životinja, ili nakon datuma rođenja zadnjeg domaćeg slučaja GSE-a ako je rođen nakon datuma zabrane hranidbe.]”

ii.

U dijelu II. napomenā bilješke 2., 3. i 4. zamjenjuju se sljedećim:

„(2)

Samo ako su životinje rođene i neprekidno uzgajane u zemlji ili regiji ili zemljama ili regijama klasificiranima u skladu s Odlukom 2007/453/EZ kao zemlje ili regije sa zanemarivim rizikom od GSE-a;

(3)

Samo ako je zemlja ili regija podrijetla klasificirana u skladu s Odlukom 2007/453/EZ kao zemlja ili regija s kontroliranim rizikom od GSE-a.

(4)

Samo ako je zemlja ili regija podrijetla klasificirana u skladu s Odlukom 2007/453/EZ kao zemlja ili regija s neustanovljenim rizikom od GSE-a.”

2.

U Prilog II. dio 2. izmjenjuje se kako slijedi:

(a)

obrazac veterinarskog certifikata BOV mijenja se kako slijedi:

i.

u dijelu II.1. Potvrda o javnom zdravlju, točka II.1.9. zamjenjuje se sljedećim:

„(1) ili

[II.1.9.

u pogledu goveđe spongiformne encefalopatije (GSE):

(a)

zemlja ili regija otpreme klasificirana je u skladu s Odlukom 2007/453/EZ kao zemlja ili regija sa zanemarivim rizikom od GSE-a;

(1) ili [(b)

životinje od kojih je dobiveno meso ili mljeveno meso:

i.

rođene su, neprekidno uzgajane i zaklane u zemlji ili regiji klasificiranoj u skladu s Odlukom 2007/453/EZ kao zemlja ili regija sa zanemarivim rizikom od GSE-a;

ii.

zaklane su nakon omamljivanja ubrizgavanjem plina u kranijalnu šupljinu ili usmrćene tom metodom ili su zaklane, nakon omamljivanja, laceracijom središnjeg živčanog tkiva uvođenjem dugačkog instrumenta u obliku šipke u kranijalnu šupljinu;]

(1) ili (b)

životinje od kojih je dobiveno meso ili mljeveno meso nisu zaklane nakon omamljivanja ubrizgavanjem plina u kranijalnu šupljinu ili usmrćene istom metodom ili zaklane, laceracijom nakon omamljivanja, laceracijom središnjeg živčanog tkiva uvođenjem dugačkog instrumenta u obliku šipke u kranijalnu šupljinu;]

(1) ili [(c)

meso ili mljeveno meso ne sadržava specificirani rizični materijal, kako je definiran u Prilogu V. točki 1. Uredbe (EZ) br. 999/2001, niti su dobiveni od njega;

(1) ili [(c)

i.

meso ili mljeveno meso dobiveno je od životinja podrijetlom iz zemlje ili regije klasificirane u skladu s Odlukom 2007/453/EZ kao zemlja ili regija s kontroliranim ili neustanovljenim rizikom od GSE-a;

ii.

trupovi, polovice trupova ili polovice trupova rasječene u najviše tri dijela za veleprodaju i četvrti trupova ne sadržavaju specifični rizični materijal osim leđne moždine, uključujući dorzalni korijen ganglija;

iii.

trupovi ili veleprodajni komadi trupova životinja starijih od 30 mjeseci, s kralježnicom, označavaju se jasno vidljivom crvenom crtom na etiketi iz članka 13. ili 15. Uredbe (EZ) br. 1760/2000 (3);]

(1) ili [(d)

meso ili mljeveno meso dobiveno je od strojno otkoštenog mesa goveda, koja su rođena, neprekidno uzgajana i zaklana u zemlji ili regiji klasificiranoj u skladu s Odlukom 2007/453/EZ kao zemlja ili regija sa zanemarivim rizikom od GSE-a u kojoj nije bilo domaćih slučajeva GSE-a;]

(1) ili [(d)

meso ili mljeveno meso nije dobiveno od strojno otkoštenog mesa goveda;]

(1) [(e)

i.

životinje od kojih je dobiveno meso ili mljeveno meso podrijetlom su iz zemlje ili regije klasificirane u skladu s Odlukom 2007/453/EZ kao zemlja ili regija s kontroliranim ili neustanovljenim rizikom od GSE-a;

ii.

životinje od kojih je dobiveno meso ili mljeveno meso nisu hranjene mesno-koštanim brašnom ili čvarcima, u skladu s definicijama iz Kodeksa o zdravlju kopnenih životinja Svjetske organizacije za zdravlje životinja;

iii.

meso ili mljeveno meso proizvedeno je i s njim se postupalo na način kojim se osigurava da ne sadržavaju živčano i limfno tkivo izloženo tijekom postupka otkoštavanja i da njime nisu kontaminirani.]]

(1) ili

[II.1.9.

u pogledu goveđe spongiformne encefalopatije (GSE):

(a)

zemlja ili regija otpreme klasificirana je u skladu s Odlukom 2007/453/EZ kao zemlja ili regija s kontroliranim rizikom od GSE-a;

(b)

životinje od kojih je dobiveno meso ili mljeveno meso goveda nisu usmrćene, nakon omamljivanja, laceracijom tkiva središnjeg živčanog sustava instrumentom u obliku dugačke šipke koji se uvodi u kranijalnu šupljinu ili ubrizgavanjem plina u kranijalnu šupljinu;

(1) ili [(c)

meso ili mljeveno meso ne sadržava specifični rizični materijal, kako je definiran u točki 1. Priloga V. Uredbi (EZ) br. 999/2001, niti je dobiveno od njega te ne sadržava strojno otkošteno meso goveda.]

(1) ili [(c)

trupovi, polovice trupova ili polovice trupova rasječene u najviše tri dijela za veleprodaju i četvrti trupova ne sadrže specifični rizični materijal osim leđne moždine. uključujući dorzalni korijen ganglija. Trupovi ili veleprodajni komadi trupova životinja starijih od 30 mjeseci, s kralježnicom, označavaju se jasno vidljivom crvenom crtom na etiketi iz članka 13. ili 15. Uredbe (EZ) br. 1760/2000 (3).]]

(1) ili

[II.1.9.

u pogledu goveđe spongiformne encefalopatije (GSE):

(a)

zemlja ili regija otpreme nije klasificirana u skladu s Odlukom 2007/453/EZ ili je klasificirana kao zemlja ili regija s neustanovljenim rizikom od GSE-a;

(b)

životinje od kojih je dobiveno meso ili mljeveno meso nisu hranjene mesno-koštanim brašnom ili čvarcima dobivenima od preživača, u skladu s definicijama iz Kodeksa o zdravlju kopnenih životinja Svjetske organizacije za zdravlje životinja;

(c)

životinje od kojih je dobiveno meso ili mljeveno meso nisu usmrćene, nakon omamljivanja, laceracijom tkiva središnjeg živčanog sustava instrumentom u obliku dugačke šipke koji se uvodi u kranijalnu šupljinu ili ubrizgavanjem plina u kranijalnu šupljinu;

(1) ili [(d)

meso ili mljeveno meso ne sadržava sljedeće sastojke niti je dobiveno od njih:

i.

specificirani rizični materijal, kako je definiran u točki 1. Priloga V. Uredbi (EZ) br. 999/2001;

ii.

živčano i limfno tkivo izloženo tijekom postupka otkoštavanja;

iii.

strojno otkošteno meso goveda.]

(1) ili [(d)

trupovi, polovice trupova ili polovice trupova rasječene u najviše tri dijela za veleprodaju i četvrti trupova ne sadrže specifični rizični materijal osim leđne moždine. uključujući dorzalni korijen ganglija. Trupovi ili veleprodajni komadi trupova životinja starijih od 30 mjeseci, s kralježnicom, označavaju se jasno vidljivom crvenom crtom na etiketi iz članka 13. ili 15. Uredbe (EZ) br. 1760/2000 (3).]]”

ii.

U dijelu II. napomenā bilješka 3. zamjenjuju se sljedećim:

„(3)

U zajednički veterinarski dokument o ulasku (ZVDU) iz članka 2. stavka 1. Uredbe (EZ) br. 136/2004 treba unijeti broj goveđih trupova ili veleprodajnih komada za koje se zahtijeva odstranjivanje kralježnice.”

iii.

U dijelu II. napomenā dodaje se sljedeća bilješka (*):

„(*)

Odstranjivanje specificiranog rizičnog materijala nije potrebno ako je meso ili mljeveno meso dobiveno od životinja koje su rođene, neprekidno uzgajane i zaklane u trećoj zemlji ili regiji treće zemlje klasificiranoj u skladu s Odlukom 2007/453/EZ kao zemlja ili regija sa zanemarivim rizikom od GSE-a.”

(b)

Obrazac veterinarskog certifikata OVI mijenja se kako slijedi:

i.

u dijelu II.1. Potvrda o javnom zdravlju, točka II.1.9. zamjenjuje se sljedećim:

„(1) ili

[II.1.9.

u pogledu goveđe spongiformne encefalopatije (GSE):

(a)

zemlja ili regija otpreme klasificirana je u skladu s Odlukom 2007/453/EZ kao zemlja ili regija sa zanemarivim rizikom od GSE-a;

(1) ili [(b)

životinje od kojih je dobiveno meso ili mljeveno meso nisu zaklane nakon omamljivanja ubrizgavanjem plina u kranijalnu šupljinu ili usmrćene istom metodom ili zaklane, nakon omamljivanja, laceracijom središnjeg živčanog tkiva uvođenjem dugačkog instrumenta u obliku šipke u kranijalnu šupljinu;]

(1) ili [(b)

životinje od kojih je meso ili mljeveno meso dobiveno:

i.

rođene su, neprekidno uzgajane i zaklane u zemlji ili regiji klasificiranoj u skladu s Odlukom 2007/453/EZ kao zemlja ili regija sa zanemarivim rizikom od GSE-a;

ii.

zaklane su nakon omamljivanja ubrizgavanjem plina u kranijalnu šupljinu ili usmrćene tom metodom ili su zaklane, nakon omamljivanja, laceracijom središnjeg živčanog tkiva uvođenjem dugačkog instrumenta u obliku šipke u kranijalnu šupljinu;]

(c)

meso ili mljeveno meso ne sadržava specificirani rizični materijal, kako je definiran u Prilogu V. točki 1. Uredbe (EZ) br. 999/2001, niti su dobiveni od njega (*);

(1) ili [(d)

meso ili mljeveno meso nije dobiveno od strojno otkoštenog mesa ovaca ili koza;]

(1) ili [(d)

meso ili mljeveno meso dobiveno je od strojno otkoštenog mesa ovaca ili koza koje su rođene, neprekidno uzgajane i zaklane u zemlji ili regiji klasificiranoj u skladu s Odlukom 2007/453/EZ kao zemlja ili regija sa zanemarivim rizikom od GSE-a u kojoj nije bilo domaćih slučajeva GSE-a;]

(1) [(e)

i.

životinje od kojih je meso ili mljeveno meso dobiveno podrijetlom su iz zemlje ili regije klasificirane u skladu s Odlukom 2007/453/EZ kao zemlja ili regija s kontroliranim ili neustanovljenim rizikom od GSE-a;

ii.

životinje od kojih je meso ili mljeveno meso dobiveno nisu hranjene mesno-koštanim brašnom ili čvarcima, u skladu s definicijama iz Kodeksa o zdravlju kopnenih životinja Svjetske organizacije za zdravlje životinja;

iii.

meso ili mljeveno meso proizvedeno je i s njim se postupalo na način kojim se osigurava da ne sadržavaju živčano i limfno tkivo izloženo tijekom postupka otkoštavanja i da njime nisu kontaminirani.]]

(1) ili

[II.1.9.

u pogledu goveđe spongiformne encefalopatije (GSE):

(a)

zemlja ili regija klasificirana je u skladu s Odlukom 2007/453/EZ kao zemlja ili regija s kontroliranim rizikom od GSE-a;

(b)

životinje od kojih je dobiveno meso ili mljeveno meso nisu usmrćene, nakon omamljivanja, laceracijom središnjeg živčanog tkiva uvođenjem dugačkog instrumenta u obliku šipke u kranijalnu šupljinu ili ubrizgavanjem plina u kranijalnu šupljinu;

(c)

meso ili mljeveno meso ne sadržava specifični rizični materijal, kako je definiran u točki 1. Priloga V. Uredbi (EZ) br. 999/2001, niti je dobiveno od njega te ne sadržava strojno otkošteno meso ovaca ili koza.]

(1) ili

[II.1.9.

u pogledu goveđe spongiformne encefalopatije (GSE):

(a)

zemlja ili regija nije klasificirana u skladu s Odlukom 2007/453/EZ ili je klasificirana kao zemlja ili regija s neustanovljenim rizikom od GSE-a;

(b)

životinje od kojih je dobiveno meso ili mljeveno meso nisu hranjene mesno-koštanim brašnom ili čvarcima dobivenima od preživača, u skladu s definicijama iz Kodeksa o zdravlju kopnenih životinja Svjetske organizacije za zdravlje životinja;

(c)

životinje od kojih je dobiveno meso ili mljeveno meso nisu usmrćene, nakon omamljivanja, laceracijom središnjeg živčanog tkiva uvođenjem dugačkog instrumenta u obliku šipke u kranijalnu šupljinu ili ubrizgavanjem plina u kranijalnu šupljinu;

[(d)

meso ili mljeveno meso ne sadržava sljedeće sastojke niti je dobiveno od njih:

i.

specificirani rizični materijal, kako je utvrđen u točki 1. Priloga V. Uredbi (EZ) br. 999/2001;

ii.

živčano i limfno tkivo izloženo tijekom postupka otkoštavanja;

iii.

strojno otkošteno meso ovaca ili koza.]”

ii.

U dijelu II. napomenā dodaje se sljedeća bilješka (*):

„(*)

Odstranjivanje specificiranog rizičnog materijala nije potrebno ako je meso ili mljeveno meso dobiveno od životinja koje su rođene, neprekidno uzgajane i zaklane u trećoj zemlji ili regiji treće zemlje klasificiranoj u skladu s Odlukom 2007/453/EZ kao zemlja ili regija sa zanemarivim rizikom od GSE-a.”


PRILOG II.

Prilog II. Provedbenoj uredbi (EU) 2016/759 mijenja se kako slijedi:

1.

U dijelu III., obrazac certifikata za uvoz želatine namijenjene prehrani ljudi (GEL) mijenja se kako slijedi:

(a)

Dio II.1. Potvrda o javnom zdravlju zamjenjuje se sljedećim:

„Ja, niže potpisani, izjavljujem da sam svjestan relevantnih odredbi Uredbe (EZ) br. 178/2002 Europskog parlamenta i Vijeća od 28. siječnja 2002. o utvrđivanju općih načela i uvjeta zakona o hrani, osnivanju Europske agencije za sigurnost hrane te utvrđivanju postupaka u područjima sigurnosti hrane (SL L 31, 1.2.2002., str. 1.), Uredbe (EZ) br. 852/2004 Europskog parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2004. o higijeni hrane (SL L 139, 30.4.2004., str. 1.) te Uredbe (EZ) br. 853/2004 Europskog parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2004. o utvrđivanju određenih higijenskih pravila za hranu životinjskog podrijetla (SL L 139, 30.4.2004., str. 55.) te potvrđujem da je prethodno opisana želatina proizvedena u skladu s tim zahtjevima, konkretno da:

potječe iz objekta/objekata gdje se provodi program koji se temelji na načelima analize opasnosti i kritičnih kontrolnih točaka (HACCP) u skladu s člankom 5. Uredbe (EZ) br. 852/2004,

proizvedena je od sirovina u skladu sa zahtjevima iz poglavlja I. i II. odjeljka XIV. Priloga III. Uredbi (EZ) br. 853/2004,

proizvedena je u skladu s uvjetima iz poglavlja III. odjeljka XIV. Priloga III. Uredbi (EZ) br. 853/2004,

zadovoljava kriterije iz poglavlja IV. odjeljka XIV. Priloga III. Uredbi (EZ) br. 853/2004 i iz Uredbe Komisije (EZ) br. 2073/2005 od 15. studenoga 2005. o mikrobiološkim kriterijima za hranu (SL L 338, 22.12.2005., str. 1.),

te, ako je podrijetlom od goveda, ovaca i koza,

dobivena je od životinja koje su podvrgnute ante mortem i post mortem pregledu,

(1) i, osim želatine dobivene od kože,

(1) ili

[potječe iz zemlje ili regije klasificirane u skladu s Odlukom Komisije 2007/453/EZ od 29. lipnja 2007. o utvrđivanju GSE statusa država članica ili trećih zemalja ili njihovih regija u skladu s njihovim rizikom od GSE-a (SL L 172, 30.6.2007., str. 84.) kao zemlja ili regija sa zanemarivim rizikom od GSE-a;

želatina ne sadržava specificirani rizični materijal, kako je definiran u točki 1. Priloga V. Uredbi (EZ) br. 999/2001 Europskog parlamenta i Vijeća od 22. svibnja 2001. o utvrđivanju pravila za sprečavanje, kontrolu i iskorjenjivanje određenih transmisivnih spongiformnih encefalopatija (SL L 147, 31.5.2001., str. 1.) (2) niti je dobivena od njega,

želatina ne sadržava strojno otkošteno meso goveda, ovaca ili koza i nije dobivena od njega, osim želatine dobivene od životinja koje su rođene, neprekidno uzgajane i zaklane u zemlji ili regiji klasificiranoj u skladu s Odlukom 2007/453/EZ kao zemlja ili regija sa zanemarivim rizikom od GSE-a u kojoj nije bilo domaćih slučajeva GSE-a,

životinje od kojih je želatina dobivena nisu zaklane nakon omamljivanja ubrizgavanjem plina u kranijalnu šupljinu niti usmrćene istom metodom ili zaklane, nakon omamljivanja, laceracijom središnjeg živčanog tkiva uvođenjem dugačkog instrumenta u obliku šipke u kranijalnu šupljinu, osim ako su životinje rođene, neprekidno uzgajane i zaklane u zemlji ili regiji klasificiranoj u skladu s Odlukom 2007/453/EZ kao zemlja ili regija sa zanemarivim rizikom od GSE-a,

(1) [životinje od kojih je želatina dobivena potječu iz zemlje ili regije klasificirane u skladu s Odlukom 2007/453/EZ kao zemlja ili regija s neustanovljenim rizikom od GSE-a, a životinje nisu hranjene mesno-koštanim brašnom ili čvarcima, u skladu s definicijama iz Kodeksa o zdravlju kopnenih životinja Svjetske organizacije za zdravlje životinja],

(1) [životinje od kojih je želatina dobivena potječu iz zemlje ili regije klasificirane u skladu s Odlukom 2007/453/EZ kao zemlja ili regija s neustanovljenim rizikom od GSE-a, a želatina je proizvedena i s njom se postupalo na način kojim se osigurava da ne sadržava živčano i limfno tkivo izloženo tijekom postupka otkoštavanja i da njime nije kontaminirana.]]

ili

[potječe iz zemlje ili regije klasificirane u skladu s Odlukom 2007/453/EZ od 29. lipnja 2007. o utvrđivanju GSE statusa država članica ili trećih zemalja ili njihovih regija u skladu s njihovim rizikom od GSE-a (SL L 172, 30.6.2007., str. 84.) kao zemlja ili regija s kontroliranim rizikom od GSE-a,

životinje od kojih je želatina dobivena nisu usmrćene, nakon omamljivanja, laceracijom središnjeg živčanog tkiva uvođenjem dugačkog instrumenta u obliku šipke u kranijalnu šupljinu ili ubrizgavanjem plina u kranijalnu šupljinu,

želatina ne sadržava specificirani rizični materijal, kako je definiran u točki 1. Priloga V. Uredbi (EZ) br. 999/2001, niti je dobivena od njega te ne sadržava strojno otkošteno meso goveda, ovaca ili koza.]

ili

[potječe iz zemlje ili regije klasificirane u skladu s Odlukom 2007/453/EZ od 29. lipnja 2007. o utvrđivanju GSE statusa država članica ili trećih zemalja ili njihovih regija u skladu s njihovim rizikom od GSE-a (SL L 172, 30.6.2007., str. 84.) kao zemlja ili regija sa zanemarivim rizikom od GSE-a;

želatina je dobivena od životinja koje su rođene, neprekidno uzgajane i zaklane u zemlji ili regiji klasificiranoj u skladu s Odlukom 2007/453/EZ kao zemlja ili regija sa zanemarivim rizikom od GSE-a i od životinja koje su rođene u zemlji ili regiji klasificiranoj u skladu s Odlukom 2007/453/EZ kao zemlja ili regija s kontroliranim rizikom od GSE-a te koje nisu usmrćene, nakon omamljivanja, laceracijom središnjeg živčanog tkiva uvođenjem dugačkog instrumenta u obliku šipke u kranijalnu šupljinu ili ubrizgavanjem plina u kranijalnu šupljinu,

želatina ne sadržava specificirani rizični materijal, kako je definiran u točki 1. Priloga V. Uredbi (EZ) br. 999/2001, niti je dobivena od njega te ne sadržava strojno otkošteno meso goveda, ovaca ili koza.]

ili

[potječe iz zemlje ili regije klasificirane u skladu s Odlukom 2007/453/EZ od 29. lipnja 2007. o utvrđivanju GSE statusa država članica ili trećih zemalja ili njihovih regija u skladu s njihovim rizikom od GSE-a (SL L 172, 30.6.2007., str. 84.) kao zemlja ili regija s neustanovljenim rizikom od GSE-a,

životinje od kojih je želatina dobivena nisu hranjene mesno-koštanim brašnom ili čvarcima dobivenima od preživača, u skladu s definicijama iz Kodeksa o zdravlju kopnenih životinja Svjetske organizacije za zdravlje životinja,

životinje od kojih je želatina dobivena nisu usmrćene, nakon omamljivanja, laceracijom središnjeg živčanog tkiva uvođenjem dugačkog instrumenta u obliku šipke u kranijalnu šupljinu ili ubrizgavanjem plina u kranijalnu šupljinu,

želatina nije dobivena od:

i.

specificiranog rizičnog materijala, kako je definiran u točki 1. Priloga V. Uredbi (EZ) br. 999/2001;

ii.

živčanog i limfnog tkiva izloženog tijekom postupka otkoštavanja;

iii.

strojno otkoštenog mesa goveda, ovaca i koza.]”

(b)

U dijelu II. napomenā dodaje se sljedeća bilješka 2.:

„(2)

Odstranjivanje specificiranog rizičnog materijala nije potrebno ako je želatina dobivena od životinja koje su rođene, neprekidno uzgajane i zaklane u trećoj zemlji ili regiji treće zemlje klasificiranoj u skladu s Odlukom 2007/453/EZ kao zemlja ili regija sa zanemarivim rizikom od GSE-a.”

2.

U dijelu IV., obrazac certifikata za uvoz kolagena namijenjenog prehrani ljudi (COL) mijenja se kako slijedi:

(a)

Dio II.1. Potvrda o javnom zdravlju zamjenjuje se sljedećim:

„Ja, niže potpisani, izjavljujem da sam svjestan relevantnih odredbi Uredbe (EZ) br. 178/2002 Europskog parlamenta i Vijeća od 28. siječnja 2002. o utvrđivanju općih načela i uvjeta zakona o hrani, osnivanju Europske agencije za sigurnost hrane te utvrđivanju postupaka u područjima sigurnosti hrane (SL L 31, 1.2.2002., str. 1.), Uredbe (EZ) br. 852/2004 Europskog parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2004. o higijeni hrane (SL L 139, 30.4.2004., str. 1.) te Uredbe (EZ) br. 853/2004 Europskog parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2004. o utvrđivanju određenih higijenskih pravila za hranu životinjskog podrijetla (SL L 139, 30.4.2004., str. 55.) te potvrđujem da je prethodno opisani kolagen proizvedena u skladu s tim zahtjevima, konkretno da:

potječe iz objekta(-ata) gdje se provodi program koji se temelji na načelima analize opasnosti i kritičnih kontrolnih točaka (HACCP) u skladu s člankom 5. Uredbe (EZ) br. 852/2004,

proizveden je od sirovina u skladu sa zahtjevima iz poglavlja I. i II. odjeljka XV. Priloga III. Uredbi (EZ) br. 853/2004,

proizveden je u skladu s uvjetima iz poglavlja III. odjeljka XV. Priloga III. Uredbi (EZ) br. 853/2004,

zadovoljava kriterije iz poglavlja IV. odjeljka XV. Priloga III. Uredbi (EZ) br. 853/2004 i iz Uredbe Komisije (EZ) br. 2073/2005 od 15. studenoga 2005. o mikrobiološkim kriterijima za hranu (SL L 338, 22.12.2005., str. 1.),

(1) te, ako je podrijetlom od goveda, ovaca i koza,

dobiven je od životinja koje su podvrgnute ante mortem i post mortem pregledu,

(1) i, osim kolagena dobivenog od kože,

(1) ili

[potječe iz zemlje ili regije klasificirane u skladu s Odlukom Komisije 2007/453/EZ od 29. lipnja 2007. o utvrđivanju GSE statusa država članica ili trećih zemalja ili njihovih regija u skladu s njihovim rizikom od GSE-a (SL L 172, 30.6.2007., str. 84.) kao zemlja ili regija sa zanemarivim rizikom od GSE-a,

kolagen ne sadržava specificirani rizični materijal, kako je definiran u točki 1. Priloga V. Uredbi (EZ) br. 999/2001 Europskog parlamenta i Vijeća od 22. svibnja 2001. o utvrđivanju pravila za sprečavanje, kontrolu i iskorjenjivanje određenih transmisivnih spongiformnih encefalopatija (SL L 147, 31.5.2001., str. 1.) (2) niti je dobiven od njega,

kolagen ne sadržava strojno otkošteno meso goveda, ovaca ili koza niti je dobiven od njega, osim kolagena koji je dobiven od životinja koje su rođene, neprekidno uzgajane i zaklane u zemlji ili regiji klasificiranoj u skladu s Odlukom 2007/453/EZ kao zemlja ili regija sa zanemarivim rizikom od GSE-a u kojoj nije bilo domaćih slučajeva GSE-a,

životinje od kojih je kolagen dobiven nisu zaklane nakon omamljivanja ubrizgavanjem plina u kranijalnu šupljinu niti usmrćene istom metodom ili zaklane, nakon omamljivanja, laceracijom tkiva središnjeg živčanog sustava uvođenjem instrumenta u obliku dugačke šipke u kranijalnu šupljinu, osim ako su životinje rođene, neprekidno uzgajane i zaklane u zemlji ili regiji klasificiranoj u skladu s Odlukom 2007/453/EZ kao zemlja ili regija sa zanemarivim rizikom od GSE-a,

(1) [životinje od kojih je kolagen dobiven potječu iz zemlje ili regije klasificirane u skladu s Odlukom 2007/453/EZ kao zemlja ili regija s neustanovljenim rizikom od GSE-a, a životinje nisu hranjene mesno-koštanim brašnom ili čvarcima, u skladu s definicijama iz Kodeksa o zdravlju kopnenih životinja OIE-a,

(1) [životinje od kojih je kolagen dobiven potječu iz zemlje ili regije klasificirane u skladu s Odlukom 2007/453/EZ kao zemlja ili regija s neustanovljenim rizikom od GSE-a, a kolagen je proizveden i s njime se postupalo na način kojim se osigurava da ne sadržava živčano i limfno tkivo izloženo tijekom postupka otkoštavanja i da njime nije kontaminiran.]]

(1) ili

[potječe iz zemlje ili regije klasificirane u skladu s Odlukom 2007/453/EZ od 29. lipnja 2007. o utvrđivanju GSE statusa država članica ili trećih zemalja ili njihovih regija u skladu s njihovim rizikom od GSE-a (SL L 172, 30.6.2007., str. 84.) kao zemlja ili regija s kontroliranim rizikom od GSE-a,

životinje od kojih je kolagen dobiven nisu usmrćene, nakon omamljivanja, laceracijom središnjeg živčanog tkiva uvođenjem dugačkog instrumenta u obliku šipke u kranijalnu šupljinu ili ubrizgavanjem plina u kranijalnu šupljinu,

kolagen ne sadržava specificirani rizični materijal, kako je definiran u točki 1. Priloga V. Uredbi (EZ) br. 999/2001, niti je dobiven od njega te ne sadržava strojno otkošteno meso goveda, ovaca ili koza.]

(1) ili

[potječe iz zemlje ili regije klasificirane u skladu s Odlukom 2007/453/EZ od 29. lipnja 2007. o utvrđivanju GSE statusa država članica ili trećih zemalja ili njihovih regija u skladu s njihovim rizikom od GSE-a (SL L 172, 30.6.2007., str. 84.) kao zemlja ili regija s neustanovljenim rizikom od GSE-a,

životinje od kojih je kolagen dobiven nisu hranjene mesno-koštanim brašnom ili čvarcima dobivenima od preživača, u skladu s definicijama iz Kodeksa o zdravlju kopnenih životinja Svjetske organizacije za zdravlje životinja,

životinje od kojih je kolagen dobiven nisu usmrćene, nakon omamljivanja, laceracijom središnjeg živčanog tkiva uvođenjem dugačkog instrumenta u obliku šipke u kranijalnu šupljinu ili ubrizgavanjem plina u kranijalnu šupljinu,

kolagen nije dobiven od:

i.

specificiranog rizičnog materijala, kako je definiran u točki 1. Priloga V. Uredbi (EZ) br. 999/2001;

ii.

živčanog i limfnog tkiva izloženog tijekom postupka otkoštavanja;

iii.

strojno otkoštenog mesa goveda, ovaca ili koza.]”

(b)

U dijelu II. napomenā dodaje se sljedeća bilješka 2.:

„(2)

Odstranjivanje specificiranog rizičnog materijala nije potrebno ako je kolagen dobiven od životinja koje su rođene, neprekidno uzgajane i zaklane u trećoj zemlji ili regiji treće zemlje klasificiranoj u skladu s Odlukom 2007/453/EZ kao zemlja ili regija sa zanemarivim rizikom od GSE-a.”

3.

U dijelu V. obrazac certifikata za uvoz sirovina za proizvodnju želatine/kolagena namijenjenih prehrani ljudi (RCG) mijenja se kako slijedi:

(a)

Dio II.1. Potvrda o javnom zdravlju zamjenjuje se sljedećim:

„Ja, niže potpisani, izjavljujem da sam svjestan relevantnih odredbi Uredbe (EZ) br. 178/2002 Europskog parlamenta i Vijeća od 28. siječnja 2002. o utvrđivanju općih načela i uvjeta zakona o hrani, osnivanju Europske agencije za sigurnost hrane te utvrđivanju postupaka u područjima sigurnosti hrane (SL L 31, 1.2.2002., str. 1.), Uredbe (EZ) br. 852/2004 Europskog parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2004. o higijeni hrane (SL L 139, 30.4.2004., str. 1.), Uredbe (EZ) br. 853/2004 Europskog parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2004. o utvrđivanju određenih higijenskih pravila za hranu životinjskog podrijetla (SL L 139, 30.4.2004., str. 55.) te Uredbe (EZ) br. 854/2004 Europskog parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2004. o utvrđivanju posebnih pravila organizacije službenih kontrola proizvoda životinjskog podrijetla namijenjenih prehrani ljudi (SL L 139, 30.4.2004., str. 206.) te potvrđujem da su prethodno opisane sirovine u skladu s tim zahtjevima, konkretno da:

(1) [prethodno opisane kosti i koža domaćih i uzgojenih preživača, svinja i peradi te žile i tetive dobiveni su od životinja koje su zaklane u klaonici i čiji su trupovi utvrđeni kao prikladni za prehranu ljudi na temelju ante mortem i post mortem pregleda,]

i/ili

(1) [prethodno opisane koža i kosti divljači dobiveni su od usmrćenih životinja čiji su trupovi utvrđeni kao prikladni za prehranu ljudi na temelju post mortem pregleda,]

i/ili

(1) [prethodno opisane koža i kosti riba potječu iz pogona u kojima se proizvode proizvodi ribarstva za prehranu ljudi za koje je dozvoljen izvoz,]

(1) te, ako su podrijetlom od goveda, ovaca i koza,

potječu od životinja koje su podvrgnute ante mortem i post mortem pregledu,

(1) i, osim kože preživača,

(1) ili

[potječu iz zemlje ili regije klasificirane u skladu s Odlukom 2007/453/EZ od 29. lipnja 2007. o utvrđivanju GSE statusa država članica ili trećih zemalja ili njihovih regija u skladu s njihovim rizikom od GSE-a (SL L 172, 30.6.2007., str. 84.) kao zemlja ili regija sa zanemarivim rizikom od GSE-a,

ne sadržavaju specificirani rizični materijal, kako je definiran u točki 1. Priloga V. Uredbi (EZ) br. 999/2001 Europskog parlamenta i Vijeća od 22. svibnja 2001. o utvrđivanju pravila za sprečavanje, kontrolu i iskorjenjivanje određenih transmisivnih spongiformnih encefalopatija (SL L 147, 31.5.2001., str. 1.), niti su dobivene od njega (6),

ne sadržavaju strojno otkošteno meso goveda, ovaca ili koza niti su dobivene od njega, osim sirovina koje su dobivene od životinja koje su rođene, neprekidno uzgajane i zaklane u zemlji ili regiji klasificiranoj u skladu s Odlukom 2007/453/EZ kao zemlja ili regija sa zanemarivim rizikom od GSE-a u kojoj nije bilo domaćih slučajeva GSE-a,

životinje od kojih su dobivene sirovine nisu zaklane nakon omamljivanja ubrizgavanjem plina u kranijalnu šupljinu niti usmrćene istom metodom ili zaklane, nakon omamljivanja, laceracijom središnjeg živčanog tkiva uvođenjem instrumenta u obliku dugačke šipke u kranijalnu šupljinu, osim ako su životinje rođene, neprekidno uzgajane i zaklane u zemlji ili regiji klasificiranoj u skladu s Odlukom 2007/453/EZ kao zemlja ili regija sa zanemarivim rizikom od GSE-a,

(1) [životinje od kojih su dobivene sirovine potječu iz zemlje ili regije klasificirane u skladu s Odlukom 2007/453/EZ kao zemlja ili regija s neustanovljenim rizikom od GSE-a, a životinje nisu hranjene mesno-koštanim brašnom ili čvarcima, u skladu s definicijama iz Kodeksa o zdravlju kopnenih životinja Svjetske organizacije za zdravlje životinja],

(1) [životinje od kojih su dobivene sirovine potječu iz zemlje ili regije klasificirane u skladu s Odlukom 2007/453/EZ kao zemlja ili regija s neustanovljenim rizikom od GSE-a, a sirovine su proizvedene i s njima se postupalo na način kojim se osigurava da ne sadržavaju živčano i limfno tkivo izloženo tijekom postupka otkoštavanja i da njime nisu kontaminirane.]]

(1) ili

[potječu iz zemlje ili regije klasificirane u skladu s Odlukom 2007/453/EZ od 29. lipnja 2007. o utvrđivanju GSE statusa država članica ili trećih zemalja ili njihovih regija u skladu s njihovim rizikom od GSE-a (SL L 172, 30.6.2007., str. 84.) kao zemlja ili regija s kontroliranim rizikom od GSE-a,

životinje od kojih su dobivene sirovine podrijetlom od goveda, ovaca i koza namijenjene izvozu nisu usmrćene, nakon omamljivanja, laceracijom središnjeg živčanog tkiva uvođenjem dugačkog instrumenta u obliku šipke u kranijalnu šupljinu ili ubrizgavanjem plina u kranijalnu šupljinu,

sirovine podrijetlom od goveda, ovaca i koza ne sadržavaju specificirani rizični materijal kako je definiran u točki 1. Priloga V. Uredbi (EZ) br. 999/2001 niti su dobivene od njega te ne sadržavaju strojno otkošteno meso goveda, ovaca ili koza,]

(1) ili

[potječu iz zemlje ili regije klasificirane u skladu s Odlukom 2007/453/EZ od 29. lipnja 2007. o utvrđivanju GSE statusa država članica ili trećih zemalja ili njihovih regija u skladu s njihovim rizikom od GSE-a (SL L 172, 30.6.2007., str. 84.) kao zemlja ili regija s neustanovljenim rizikom od GSE-a,

životinje od kojih su dobivene sirovine nisu hranjene mesno-koštanim brašnom ili čvarcima dobivenima od preživača, u skladu s definicijama iz Kodeksa o zdravlju kopnenih životinja Svjetske organizacije za zdravlje životinja,

životinje od kojih su dobivene sirovine podrijetlom od goveda, ovaca i koza nisu usmrćene, nakon omamljivanja, laceracijom središnjeg živčanog tkiva uvođenjem dugačkog instrumenta u obliku šipke u kranijalnu šupljinu ili ubrizgavanjem plina u kranijalnu šupljinu,

sirovine nisu dobivene od:

i.

specificiranog rizičnog materijala, kako je definiran u točki 1. Priloga V. Uredbi (EZ) br. 999/2001;

ii.

živčanog i limfnog tkiva izloženog tijekom postupka otkoštavanja;

iii.

strojno otkoštenog mesa goveda, ovaca ili koza.]”

(b)

U dijelu II. napomenā dodaje se sljedeća bilješka 6.:

„(6)

Odstranjivanje specificiranog rizičnog materijala nije potrebno ako su sirovine dobivene od životinja koje su rođene, neprekidno uzgajane i zaklane u trećoj zemlji ili regiji treće zemlje klasificiranoj u skladu s Odlukom 2007/453/EZ kao zemlja ili regija sa zanemarivim rizikom od GSE-a.”

4.

U dijelu VI., obrazac certifikata za uvoz obrađenih sirovina za proizvodnju želatine/kolagena namijenjenih prehrani ljudi (TCG) mijenja se kako slijedi:

(a)

Dio II.1. Potvrda o javnom zdravlju zamjenjuje se sljedećim:

„Ja, niže potpisani, potvrđujem da su prethodno opisane obrađene sirovine u skladu sa sljedećim zahtjevima:

potječu iz objekata koji su pod nadzorom i na popisu nadležnog tijela

i

(1) [prethodno opisane kosti i koža domaćih i uzgojenih preživača, svinja i peradi dobiveni su od životinja koje su zaklane u klaonici i čiji su trupovi utvrđeni kao prikladni za prehranu ljudi na temelju ante mortem i post mortem pregleda]

(1) i/ili

[prethodno opisane koža i kosti divljači dobiveni su od usmrćenih životinja čiji su trupovi utvrđeni kao prikladni za prehranu ljudi na temelju post mortem pregleda,]

(1) i/ili

[prethodno opisane koža i kosti riba potječu iz pogona u kojima se proizvode proizvodi ribarstva za prehranu ljudi za koje je dozvoljen izvoz,]

i

(1) ili

[riječ je osušenim kostima uzgojenih ili divljih goveda, ovaca, koza, svinja i konja, peradi, uključujući bezgrebenke, i pernate divljači za proizvodnju kolagena ili želatine, koje su dobivene od zdravih životinja zaklanih u klaonici i obrađene su kako slijedi:

(1) ili

[smrvljene su u komade od otprilike 15 mm i odmašćene vrućom vodom na temperaturi od najmanje 70 °C tijekom najmanje 30 minuta, najmanje 80 °C tijekom najmanje 15 minuta ili najmanje 90 °C tijekom najmanje 10 minuta te su zatim odvojene, oprane i sušene najmanje 20 minuta na struji vrućeg zraka s početnom temperaturom od najmanje 350 °C ili tijekom 15 minuta na struji vrućeg zraka s početnom temperaturom većom od 700 °C.]

(1) ili

[sušene su na suncu tijekom najmanje 42 dana na prosječnoj temperaturi od najmanje 20 °C.]

(1) ili

[obrađene su kiselinom tako da pH vrijednost u središtu ostane manja od 6 najmanje jedan sat prije sušenja.]]

(1) ili

[riječ je o koži uzgojenih preživača, koži svinja, koži peradi ili koži divljači koja je dobivena od zdravih životinja i:

(1) ili

[podvrgnute su luženju kojim je postignuta pH vrijednost u središtu veća od 12, nakon čega slijedi soljenje tijekom najmanje sedam dana.]

(1) ili

[sušene su tijekom najmanje 42 dana na temperaturi od najmanje 20 °C.]

(1) ili

[podvrgnute su obradi kiselinom kojom je jezgra izložena barem pH vrijednosti manjoj od 5 tijekom najmanje jednog sata.]

(1) ili

[podvrgnute su luženju kojim je postignuta pH vrijednost u središtu veća od 12 tijekom najmanje osam sati.]]

(1) ili

[riječ je o kostima, koži preživača iz uzgoja, svinjskoj koži, koži peradi, ribljoj koži i koži divljači iz trećih zemalja, dijelova trećih zemalja i državnih područja navedenih u dijelu IV. Priloga I. Provedbenoj uredbi Komisije (EU) 2016/759 od 28. travnja 2016. o izradi popisâ trećih zemalja, dijelova trećih zemalja i državnih područja iz kojih države članice odobravaju unos u Uniju određenih proizvoda životinjskog podrijetla namijenjenih prehrani ljudi, o utvrđivanju zahtjeva za certifikaciju te o izmjeni Uredbe (EZ) br. 2074/2005 i stavljanju izvan snage Odluke 2003/812/EZ (SL L 126, 14.5.2016., str. 13.) koje su prošle bilo koju drugu obradu od onih prethodno navedenih i koje potječu iz objekata registriranih ili odobrenih u skladu s Uredbom (EZ) br. 852/2004 ili u skladu s Uredbom (EZ) br. 853/2004

(1) te, ako su podrijetlom od goveda, ovaca i koza,

dobivene su od životinja koje su podvrgnute ante mortem i post mortem pregledu,

(1) i, osim kože preživača,

(1) ili

[potječu iz zemlje ili regije klasificirane u skladu s Odlukom 2007/453/EZ od 29. lipnja 2007. o utvrđivanju GSE statusa država članica ili trećih zemalja ili njihovih regija u skladu s njihovim rizikom od GSE-a (SL L 172, 30.6.2007., str. 84.) kao zemlja ili regija sa zanemarivim rizikom od GSE-a,

ne sadržavaju specificirani rizični materijal, kako je definiran u točki 1. Priloga V. Uredbi (EZ) br. 999/2001 Europskog parlamenta i Vijeća od 22. svibnja 2001. o utvrđivanju pravila za sprečavanje, kontrolu i iskorjenjivanje određenih transmisivnih spongiformnih encefalopatija (SL L 147, 31.5.2001., str. 1.), niti su dobivene od njega (4),

ne sadržavaju strojno otkošteno meso goveda, ovaca ili koza niti su dobivene od njega, osim obrađenih sirovina koje su dobivene od životinja koje su rođene, neprekidno uzgajane i zaklane u zemlji ili regiji klasificiranoj u skladu s Odlukom 2007/453/EZ kao zemlja ili regija sa zanemarivim rizikom od GSE-a u kojoj nije bilo domaćih slučajeva GSE-a,

životinje od kojih su dobivene sirovine nisu zaklane nakon omamljivanja ubrizgavanjem plina u kranijalnu šupljinu niti usmrćene istom metodom ili zaklane, nakon omamljivanja, laceracijom središnjeg živčanog tkiva uvođenjem instrumenta u obliku dugačke šipke u kranijalnu šupljinu, osim ako su životinje rođene, neprekidno uzgajane i zaklane u zemlji ili regiji klasificiranoj u skladu s Odlukom 2007/453/EZ kao zemlja ili regija sa zanemarivim rizikom od GSE-a,

(1) [životinje od kojih su dobivene obrađene sirovine potječu iz zemlje ili regije klasificirane u skladu s Odlukom 2007/453/EZ kao zemlja ili regija s neustanovljenim rizikom od GSE-a, životinje nisu hranjene mesno-koštanim brašnom ili čvarcima, u skladu s definicijama iz Kodeksa o zdravlju kopnenih životinja Svjetske organizacije za zdravlje životinja,

(1) [životinje od kojih su dobivene obrađene sirovine potječu iz zemlje ili regije klasificirane u skladu s Odlukom 2007/453/EZ kao zemlja ili regija s neustanovljenim rizikom od GSE-a, a proizvodi su proizvedeni i s njima se postupalo na način kojim se osigurava da ne sadržavaju živčano i limfno tkivo izloženo tijekom postupka otkoštavanja i da njime nisu kontaminirani.]]

(1) ili

[potječu iz zemlje ili regije klasificirane u skladu s Odlukom 2007/453/EZ od 29. lipnja 2007. o utvrđivanju GSE statusa država članica ili trećih zemalja ili njihovih regija u skladu s njihovim rizikom od GSE-a (SL L 172, 30.6.2007., str. 84.) kao zemlja ili regija s kontroliranim rizikom od GSE-a,

životinje od kojih su dobivene obrađene sirovine podrijetlom od goveda, ovaca i koza određene za izvoz nisu usmrćene, nakon omamljivanja, laceracijom središnjeg živčanog tkiva uvođenjem dugačkog instrumenta u obliku šipke u kranijalnu šupljinu ili ubrizgavanjem plina u kranijalnu šupljinu,

obrađene sirovine podrijetlom od goveda, ovaca i koza ne sadržavaju specificirani rizični materijal, kako je definiran u točki 1. Priloga V. Uredbi (EZ) br. 999/2001, niti su dobivene od njega te ne sadržavaju strojno otkošteno meso goveda, ovaca ili koza niti potječu od njega,]

(1) ili

[potječu iz zemlje ili regije klasificirane u skladu s Odlukom 2007/453/EZ od 29. lipnja 2007. o utvrđivanju GSE statusa država članica ili trećih zemalja ili njihovih regija u skladu s njihovim rizikom od GSE-a (SL L 172, 30.6.2007., str. 84.) kao zemlja ili regija s neustanovljenim rizikom od GSE-a,

životinje od kojih su dobivene obrađene sirovine nisu hranjene mesno-koštanim brašnom ili čvarcima dobivenima od preživača, u skladu s definicijama Kodeksa o zdravlju kopnenih životinja Svjetske organizacije za zdravlje životinja,

životinje od kojih su dobivene obrađene sirovine podrijetlom od goveda, ovaca i koza nisu usmrćene, nakon omamljivanja, laceracijom središnjeg živčanog tkiva uvođenjem dugačkog instrumenta u obliku šipke u kranijalnu šupljinu ili ubrizgavanjem plina u kranijalnu šupljinu,

obrađene sirovine nisu dobivene od:

i.

specificiranog rizičnog materijala kako je utvrđen u točki 1. Priloga V. Uredbi (EZ) br. 999/2001;

ii.

živčanog i limfnog tkiva izloženog tijekom postupka otkoštavanja;

iii.

strojno otkoštenog mesa goveda, ovaca ili koza.]]”

(b)

U dijelu II. napomenā dodaje se sljedeća bilješka 4.:

„(4)

Odstranjivanje specificiranog rizičnog materijala nije potrebno ako su obrađene sirovine dobivene od životinja koje su rođene, neprekidno uzgajane i zaklane u trećoj zemlji ili regiji treće zemlje klasificiranoj u skladu s Odlukom 2007/453/EZ kao zemlja ili regija sa zanemarivim rizikom od GSE-a.”


PRILOG III.

U Prilogu I. Uredbi (EU) br. 28/2012 obrazac zdravstvenog certifikata za mješovite proizvode za prehranu ljudi namijenjene uvozu u Europsku uniju mijenja se kako slijedi:

1.

U točki II.2.A dijela II. Podaci o zdravlju, točka (E) zamjenjuje se sljedećim:

„(E)

Ako sadržavaju materijal od goveda, ovaca ili koza, svježe meso i/ili crijeva upotrijebljena u pripremi mesnih proizvoda i/ili obrađenih crijeva moraju udovoljavati sljedećim uvjetima, ovisno o tome u koju je rizičnu kategoriju s obzirom na GSE svrstana zemlja podrijetla:

(1) [(E.1.)

za uvoz iz zemlje ili regije klasificirane u skladu s Odlukom 2007/453/EZ kao zemlja ili regija sa zanemarivim rizikom od GSE-a:

1.

životinje od kojih su dobiveni proizvodi podrijetlom od goveda, ovaca i koza podvrgnute su ante-mortem i post-mortem pregledu;

2.

proizvodi podrijetlom od goveda, ovaca i koza ne sadržavaju specificirani rizični materijal, kako je definiran u točki 1. Priloga V. Uredbi (EZ) br. 999/2001 Europskog parlamenta i Vijeća, niti su dobiveni od njega (11);

3.

proizvodi podrijetlom od goveda, ovaca i koza ne sadržavaju strojno otkošteno meso goveda, ovaca ili koza i niti su dobiveni od njega, osim proizvoda podrijetlom od goveda, ovaca i koza koji su dobiveni od životinja koje su rođene, neprekidno uzgajane i zaklane u zemlji ili regiji klasificiranoj u skladu s Odlukom 2007/453/EZ kao zemlja ili regija sa zanemarivim rizikom od GSE-a u kojoj nije bilo domaćih slučajeva GSE-a;

4.

životinje od kojih su dobiveni proizvodi podrijetlom od goveda, ovaca i koza nisu zaklane nakon omamljivanja ubrizgavanjem plina u kranijalnu šupljinu niti usmrćene istom metodom ili zaklane, nakon omamljivanja, laceracijom središnjeg živčanog tkiva uvođenjem instrumenta u obliku dugačke šipke u kranijalnu šupljinu, osim ako su životinje rođene, neprekidno uzgajane i zaklane u zemlji ili regiji klasificiranoj u skladu s Odlukom 2007/453/EZ kao zemlja ili regija sa zanemarivim rizikom od GSE-a;

5.

ako životinje od kojih su dobiveni proizvodi podrijetlom od goveda, ovaca i koza potječu iz zemlje ili regije klasificirane u skladu s Odlukom 2007/453/EZ kao zemlja ili regija s neustanovljenim rizikom od GSE-a, te životinje nisu hranjene mesno-koštanim brašnom ili čvarcima, u skladu s definicijama iz Kodeksa o zdravlju kopnenih životinja Svjetske organizacije za zdravlje životinja, a proizvodi su proizvedeni i s njima se postupalo na način kojim se osigurava da ne sadržavaju živčano i limfno tkivo izloženo tijekom postupka otkoštavanja i da njime nisu kontaminirani.]

(1) ili [(E.2.)

za uvoz iz zemlje ili regije klasificirane u skladu s Odlukom 2007/453/EZ kao zemlja ili regija s kontroliranim rizikom od GSE-a;

1.

životinje od kojih su dobiveni proizvodi podrijetlom od goveda, ovaca i koza podvrgnute su ante mortem i post mortem pregledu i nisu usmrćene, nakon omamljivanja, laceracijom središnjeg živčanog tkiva uvođenjem dugačkog instrumenta u obliku šipke u kranijalnu šupljinu ili ubrizgavanjem plina u kranijalnu šupljinu;

2.

proizvodi podrijetlom od goveda, ovaca i koza ne sadržavaju specificirani rizični materijal, kako je definiran u točki 1.Priloga V. Uredbi (EZ) br. 999/2001, niti su dobiveni od njega te ne sadržavaju strojno otkošteno meso goveda, ovaca ili koza niti potječu od njega.

(1) (4) 3.

U slučaju crijeva s izvornim podrijetlom iz zemlje ili regije sa zanemarivim rizikom od GSE-a, uvoz obrađenih crijeva podliježe sljedećim uvjetima:

(a)

zemlja ili regija klasificirana je u skladu s Odlukom 2007/453/EZ kao zemlja ili regija s kontroliranim rizikom od GSE-a;

(b)

životinje od kojih su dobiveni proizvodi podrijetlom od goveda, ovaca i koza rođene su, neprekidno uzgajane i zaklane u zemlji ili regiji sa zanemarivim rizikom od GSE-a te su podvrgnute ante mortem i post mortem pregledu;

(1) (c)

ako crijeva potječu iz zemlje ili regije u kojoj je bilo domaćih slučajeva GSE-a:

i.

životinje su rođene nakon datuma uvođenja zabrane hranidbe preživača mesno-koštanim brašnom i čvarcima dobivenima od preživača; ili

ii.

proizvodi podrijetlom od goveda, ovaca i koza ne sadržavaju specificirani rizični materijal, kako je utvrđen u točki 1. Priloga V. Uredbi (EZ) br. 999/2001 niti potječu od njega.]

(1) ili [(E.3.)

za uvoz iz države ili regije razvrstane u skladu s Odlukom Komisije 2007/453/EZ kao zemlja ili regija s neustanovljenim rizikom od GSE-a:

1.

životinje od kojih su dobiveni proizvodi podrijetlom od goveda, ovaca i koza nisu hranjene mesno-koštanim brašnom ili čvarcima dobivenima od preživača, u skladu s definicijama iz Kodeksa o zdravlju kopnenih životinja Svjetske organizacije za zdravlje životinja, te su podvrgnute ante mortem i post mortem pregledu;

2.

životinje od kojih su dobiveni proizvodi podrijetlom od goveda, ovaca i koza nisu usmrćene, nakon omamljivanja, laceracijom središnjeg živčanog tkiva uvođenjem dugačkog instrumenta u obliku šipke u kranijalnu šupljinu ili ubrizgavanjem plina u kranijalnu šupljinu;

3.

proizvodi podrijetlom od goveda, ovaca i koza nisu dobiveni od:

(a)

specificiranog rizičnog materijala, kako je definiran u točki 1. Priloga V. Uredbi (EZ) br. 999/2001;

(b)

živčanog i limfnog tkiva izloženog tijekom postupka otkoštavanja;

(c)

strojno otkoštenog mesa goveda, ovaca ili koza.

(1) (4) [(4)

U slučaju crijeva s izvornim podrijetlom iz zemlje ili regije sa zanemarivim rizikom od GSE-a, uvoz obrađenih crijeva podliježe sljedećim uvjetima:

(a)

zemlja ili regija klasificirana je u skladu s Odlukom 2007/453/EZ kao zemlja ili regija s neustanovljenim rizikom od GSE-a;

(b)

životinje od kojih su dobiveni proizvodi podrijetlom od goveda, ovaca i koza rođene su, neprekidno uzgajane i zaklane u zemlji ili regiji sa zanemarivim rizikom od GSE-a te su podvrgnute ante mortem i post mortem pregledu;

(1) (c)

ako crijeva potječu iz zemlje ili regije u kojoj je bilo domaćih slučajeva GSE-a:

i.

životinje su rođene nakon datuma uvođenja zabrane hranidbe preživača mesno-koštanim brašnom i čvarcima dobivenima od preživača; ili

ii.

proizvodi podrijetlom od goveda, ovaca i koza ne sadržavaju specificirani rizični materijal, kako je definiran u točki 1. Priloga V. Uredbi (EZ) br. 999/2001, niti su dobiveni od njega.]”.

2.

U dijelu II. napomenā dodaje se sljedeća bilješka 11.:

„(11)

Odstranjivanje specificiranog rizičnog materijala nije potrebno ako su proizvodi podrijetlom od goveda, ovaca i koza dobiveni od životinja koje su rođene, neprekidno uzgajane i zaklane u trećoj zemlji ili regiji treće zemlje klasificiranoj u skladu s Odlukom 2007/453/EZ kao zemlja ili regija sa zanemarivim rizikom od GSE-a.”


26.4.2017   

HR

Službeni list Europske unije

L 108/29


PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2017/732

оd 25. travnja 2017.

o utvrđivanju paušalnih uvoznih vrijednosti za određivanje ulazne cijene određenog voća i povrća

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 1308/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o uspostavljanju zajedničke organizacije tržišta poljoprivrednih proizvoda i stavljanju izvan snage uredbi Vijeća (EEZ) br. 922/72, (EEZ) br. 234/79, (EZ) br. 1037/2001 i (EZ) br. 1234/2007 (1),

uzimajući u obzir Provedbenu uredbu Komisije (EU) br. 543/2011 od 7. lipnja 2011. o utvrđivanju detaljnih pravila za primjenu Uredbe Vijeća (EZ) br. 1234/2007 za sektore voća i povrća te prerađevina voća i povrća (2), a posebno njezin članak 136. stavak 1.,

budući da:

(1)

Provedbenom uredbom (EU) br. 543/2011, prema ishodu Urugvajske runde multilateralnih pregovora o trgovini, utvrđuju se kriteriji kojima Komisija određuje paušalne vrijednosti za uvoz iz trećih zemalja, za proizvode i razdoblja određena u njezinu Prilogu XVI. dijelu A.

(2)

Paušalna uvozna vrijednost izračunava se za svaki radni dan, u skladu s člankom 136. stavkom 1. Provedbene uredbe (EU) br. 543/2011, uzimajući u obzir promjenjive dnevne podatke. Stoga ova Uredba treba stupiti na snagu na dan objave u Službenom listu Europske unije,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Paušalne uvozne vrijednosti iz članka 136. Provedbene uredbe (EU) br. 543/2011 određene su u Prilogu ovoj Uredbi.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu na dan objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 25. travnja 2017.

Za Komisiju,

u ime predsjednika,

Jerzy PLEWA

Glavni direktor

Glavna uprava za poljoprivredu i ruralni razvoj


(1)  SL L 347, 20.12.2013., str. 671.

(2)  SL L 157, 15.6.2011., str. 1.


PRILOG

Paušalne uvozne vrijednosti za određivanje ulazne cijene određenog voća i povrća

(EUR/100 kg)

Oznaka KN

Oznaka treće zemlje (1)

Standardna uvozna vrijednost

0702 00 00

EG

288,4

MA

98,4

TR

122,6

ZZ

169,8

0707 00 05

MA

79,4

TR

152,9

ZZ

116,2

0709 93 10

MA

78,6

TR

141,3

ZZ

110,0

0805 10 22 , 0805 10 24 , 0805 10 28

EG

51,7

IL

80,7

MA

50,0

TR

71,4

ZZ

63,5

0805 50 10

AR

68,9

TR

67,0

ZZ

68,0

0808 10 80

AR

89,5

BR

108,0

CL

131,3

CN

147,6

NZ

152,0

US

116,7

ZA

80,7

ZZ

118,0

0808 30 90

AR

155,6

CL

132,6

CN

81,4

ZA

123,6

ZZ

123,3


(1)  Nomenklatura država utvrđena Uredbom Komisije (EU) br. 1106/2012 od 27. studenoga 2012. o provedbi Uredbe (EZ) br. 471/2009 Europskog parlamenta i Vijeća o statistici Zajednice u vezi s vanjskom trgovinom sa zemljama nečlanicama, u pogledu ažuriranja nomenklature država i područja (SL L 328, 28.11.2012., str. 7.). Oznakom „ZZ” označava se „drugo podrijetlo”.


ODLUKE

26.4.2017   

HR

Službeni list Europske unije

L 108/31


ODLUKA VIJEĆA (EU) 2017/733

od 25. travnja 2017.

o primjeni odredaba schengenske pravne stečevine koje se odnose na Schengenski informacijski sustav u Republici Hrvatskoj

VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Akt o pristupanju Hrvatske, a posebno njegov članak 4. stavak 2.,

uzimajući u obzir prijedlog Europske komisije,

uzimajući u obzir mišljenje Europskog parlamenta (1),

budući da:

(1)

Člankom 4. stavkom 2. Akta o pristupanju Hrvatske predviđa se da se odredbe schengenske pravne stečevine koje nisu navedene u članku 4. stavku 1. tog akta primjenjuju u Hrvatskoj samo na temelju odgovarajuće odluke Vijeća, nakon provjere, u skladu s primjenjivim schengenskim postupcima evaluacije, da su nužni uvjeti za primjenu svih dijelova odgovarajuće pravne stečevine ispunjeni u Hrvatskoj, uključujući djelotvornu primjenu svih schengenskih pravila u skladu s dogovorenim zajedničkim standardima i temeljnim načelima.

(2)

Primjenjivi schengenski postupci evaluacije utvrđeni su u Uredbi Vijeća (EU) br. 1053/2013 (2).

(3)

Schengenska evaluacija u vezi sa zaštitom podataka provedena je u Hrvatskoj u veljači 2016. Komisija je provedbenom odlukom donijela izvješće o evaluaciji u kojem je potvrđeno da su u Hrvatskoj ispunjeni nužni uvjeti za primjenu schengenske pravne stečevine u vezi sa zaštitom podataka.

(4)

U skladu s člankom 1. stavkom 1. Provedbene odluke Komisije (EU) 2015/450 (3) potvrđeno je da je s tehničkog gledišta hrvatski nacionalni sustav (N.SIS) spreman za uključivanje u Schengenski informacijski sustav („SIS”).

(5)

S obzirom na to da je Hrvatska provela potrebne tehničke i pravne pripreme za obradu podataka iz sustava SIS i razmjenu dopunskih informacija, Vijeće sada može odrediti datum od kojeg se schengenska pravna stečevina koja se odnosi na sustav SIS primjenjuje u Hrvatskoj.

(6)

Stupanje na snagu ove Odluke trebalo bi omogućiti prijenos podataka iz sustava SIS u Hrvatsku. Konkretna upotreba tih podataka trebala bi omogućiti Komisiji da provjeri primjenjuju li se pravilno odredbe schengenske pravne stečevine koje se odnose na sustav SIS u Hrvatskoj. Kad se potvrdi da su u Hrvatskoj ispunjeni nužni uvjeti za primjenu svih dijelova schengenske pravne stečevine, Vijeće bi trebalo odlučiti o ukidanju kontrola na unutarnjim granicama.

(7)

Trebalo bi donijeti zasebnu odluku Vijeća kojom se određuje datum ukidanja kontrola na unutarnjim granicama s Hrvatskom. Do datuma utvrđenog u toj odluci trebalo bi uvesti određena ograničenja u pogledu upotrebe sustava SIS u Hrvatskoj.

(8)

U pogledu Islanda i Norveške ova Odluka predstavlja razvoj odredaba schengenske pravne stečevine u smislu Sporazuma između Vijeća Europske unije i Republike Islanda i Kraljevine Norveške o pridruživanju tih država provedbi, primjeni i razvoju schengenske pravne stečevine (4), koje pripadaju području iz članka 1. točke G Odluke Vijeća 1999/437/EZ (5).

(9)

U pogledu Švicarske ova Odluka predstavlja razvoj odredaba schengenske pravne stečevine u smislu Sporazuma između Europske unije, Europske zajednice i Švicarske Konfederacije o pridruživanju Švicarske Konfederacije provedbi, primjeni i razvoju schengenske pravne stečevine (6), koje pripadaju području iz članka 1. točke G Odluke 1999/437/EZ u vezi s člankom 3. Odluke Vijeća 2008/146/EZ (7) i člankom 3. Odluke Vijeća 2008/149/PUP (8).

(10)

U pogledu Lihtenštajna ova Odluka predstavlja razvoj odredaba schengenske pravne stečevine u smislu Protokola između Europske unije, Europske zajednice, Švicarske Konfederacije i Kneževine Lihtenštajna o pristupanju Kneževine Lihtenštajna Sporazumu između Europske unije, Europske zajednice i Švicarske Konfederacije o pridruživanju Švicarske Konfederacije provedbi, primjeni i razvoju schengenske pravne stečevine (9), koje pripadaju području iz članka 1. točke G Odluke 1999/437/EZ u vezi s člankom 3. Odluke Vijeća 2011/349/EU (10) i člankom 3. Odluke Vijeća 2011/350/EU (11),

DONIJELO JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

1.   Podložno uvjetima utvrđenima u ovom članku, odredbe schengenske pravne stečevine koje se odnose na Schengenski informacijski sustav („SIS”), navedene u Prilogu ovoj Odluci, primjenjuju se od 27. lipnja 2017. u Republici Hrvatskoj u njezinim odnosima s:

(a)

Kraljevinom Belgijom, Republikom Bugarskom, Češkom Republikom, Kraljevinom Danskom, Saveznom Republikom Njemačkom, Republikom Estonijom, Helenskom Republikom, Kraljevinom Španjolskom, Francuskom Republikom, Talijanskom Republikom, Republikom Latvijom, Republikom Litvom, Velikim Vojvodstvom Luksemburgom, Mađarskom, Republikom Maltom, Kraljevinom Nizozemskom, Republikom Austrijom, Republikom Poljskom, Portugalskom Republikom, Rumunjskom, Republikom Slovenijom, Slovačkom Republikom, Republikom Finskom i Kraljevinom Švedskom;

(b)

Ujedinjenom Kraljevinom Velike Britanije i Sjeverne Irske u pogledu odredaba iz Odluke Vijeća 2007/533/PUP (12); i

(c)

Republikom Islandom, Kraljevinom Norveškom, Švicarskom Konfederacijom i Kneževinom Lihtenštajnom.

2.   Upozorenja obuhvaćena Odlukom 2007/533/PUP i Uredbom (EZ) br. 1987/2006 Europskog parlamenta i Vijeća (13), kako su definirana u članku 3. stavku 1. točki (a) te odluke i članku 3. točki (a) te uredbe, kao i dopunske informacije i dodatni podaci, kako su definirani u članku 3. stavku 1. točkama (b) i (c) te odluke i članku 3. točkama (b) i (c) te uredbe, koji su povezani s tim upozorenjima, mogu se od 2. svibnja 2017. staviti na raspolaganje Hrvatskoj u skladu s odredbama te odluke i te uredbe.

3.   Od 27. lipnja 2017. Hrvatska može unositi upozorenja i dodatne podatke u sustav SIS, koristiti se podacima iz sustava SIS te razmjenjivati dopunske informacije, podložno odredbama stavka 4.

4.   Do ukidanja kontrola na unutarnjim granicama s Hrvatskom, Hrvatska:

(a)

nije obvezna odbiti ulazak na svoje državno područje ili boravak na njemu državljanima trećih zemalja za koje je druga država članica izdala upozorenje u svrhu odbijanja ulaska ili boravka u skladu s Uredbom (EZ) br. 1987/2006;

(b)

suzdržava se od unošenja upozorenja i dodatnih podataka u sustav SIS te od razmjene dopunskih informacija o državljanima trećih zemalja u svrhu odbijanja ulaska ili boravka u skladu s Uredbom (EZ) br. 1987/2006.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu sljedećeg dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Sastavljeno u Luxembourgu 25. travnja 2017.

Za Vijeće

Predsjednik

I. BORG


(1)  Mišljenje od 5. travnja 2017. (još nije objavljeno u Službenom listu).

(2)  Uredba Vijeća (EU) br. 1053/2013 od 7. listopada 2013. o uspostavi mehanizma evaluacije i praćenja za provjeru primjene schengenske pravne stečevine i stavljanju izvan snage Odluke Izvršnog odbora od 16. rujna 1998. o uspostavi Stalnog odbora za ocjenu i provedbu Schengena (SL L 295, 6.11.2013., str. 27.).

(3)  Provedbena odluka Komisije (EU) 2015/450 od 16. ožujka 2015. o utvrđivanju zahtjeva u pogledu testova za države članice koje se uključuju u drugu generaciju Schengenskog informacijskog sustava (SIS II) ili u znatnoj mjeri mijenjaju nacionalne sustave koji su s njime izravno povezani (SL L 74, 18.3.2015., str. 31.).

(4)  SL L 176, 10.7.1999., str. 36.

(5)  Odluka Vijeća 1999/437/EZ od 17. svibnja 1999. o određenim aranžmanima za primjenu Sporazuma sklopljenog između Vijeća Europske unije i Republike Islanda i Kraljevine Norveške o pridruživanju tih dviju država provedbi, primjeni i razvoju schengenske pravne stečevine (SL L 176, 10.7.1999., str. 31.).

(6)  SL L 53, 27.2.2008., str. 52.

(7)  Odluka Vijeća 2008/146/EZ od 28. siječnja 2008. o sklapanju, u ime Europske zajednice, Sporazuma između Europske unije, Europske zajednice i Švicarske Konfederacije o pridruživanju Švicarske Konfederacije provedbi, primjeni i razvoju schengenske pravne stečevine (SL L 53, 27.2.2008., str. 1.).

(8)  Odluka Vijeća 2008/149/PUP od 28. siječnja 2008. o sklapanju, u ime Europske unije, Sporazuma između Europske unije, Europske zajednice i Švicarske Konfederacije o pridruživanju Švicarske Konfederacije provedbi, primjeni i razvoju schengenske pravne stečevine (SL L 53, 27.2.2008., str. 50.).

(9)  SL L 160, 18.6.2011., str. 21.

(10)  Odluka Vijeća 2011/349/EU od 7. ožujka 2011. o sklapanju u ime Europske unije Protokola između Europske unije, Europske zajednice, Švicarske Konfederacije i Kneževine Lihtenštajna o pristupanju Kneževine Lihtenštajna Sporazumu između Europske unije, Europske zajednice i Švicarske Konfederacije o pridruživanju Švicarske Konfederacije provedbi, primjeni i razvoju schengenske pravne stečevine, posebno u odnosu na pravosudnu suradnju u kaznenim stvarima i policijsku suradnju (SL L 160, 18.6.2011., str. 1.).

(11)  Odluka Vijeća 2011/350/EU od 7. ožujka 2011. o sklapanju Protokola između Europske unije, Europske zajednice, Švicarske Konfederacije i Kneževine Lihtenštajna o pristupanju Kneževine Lihtenštajna Sporazumu Europske unije, Europske zajednice i Švicarske Konfederacije o pristupanju Švicarske Konfederacije provedbi, primjeni i razvoju schengenske pravne stečevine, u vezi s ukidanjem kontrola na unutarnjim granicama i kretanju osoba, u ime Europske unije (SL L 160, 18.6.2011., str. 19.).

(12)  Odluka Vijeća 2007/533/PUP od 12. lipnja 2007. o osnivanju, radu i korištenju druge generacije Schengenskog informacijskog sustava (SIS II) (SL L 205, 7.8.2007., str. 63.).

(13)  Uredba (EZ) br. 1987/2006 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. prosinca 2006. o uspostavi, djelovanju i korištenju druge generacije Schengenskog informacijskog sustava (SIS II) (SL L 381, 28.12.2006., str. 4.).


PRILOG

Popis odredaba schengenske pravne stečevine koje se odnose na Schengenski informacijski sustav u skladu s člankom 4. stavkom 2. Akta o pristupanju Hrvatske

1.

Uredba (EZ) br. 1986/2006 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. prosinca 2006. o pristupu drugoj generaciji Schengenskog informacijskog sustava (SIS II) od strane službi država članica odgovornih za izdavanje potvrda o registraciji vozila (1);

2.

Uredba (EZ) br. 1987/2006 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. prosinca 2006. o uspostavi, djelovanju i korištenju druge generacije Schengenskog informacijskog sustava (SIS II) (2);

3.

Odluka Vijeća 2007/533/PUP od 12. lipnja 2007. o osnivanju, radu i korištenju druge generacije Schengenskog informacijskog sustava (SIS II) (3).


(1)  SL L 381, 28.12.2006., str. 1.

(2)  SL L 381, 28.12.2006., str. 4.

(3)  SL L 205, 7.8.2007., str. 63.


26.4.2017   

HR

Službeni list Europske unije

L 108/35


ODLUKA VIJEĆA (ZVSP) 2017/734

od 25. travnja 2017.

o izmjeni Odluke 2013/184/ZVSP o mjerama ograničavanja protiv Mjanmara/Burme

VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o Europskoj uniji, a posebno njegov članak 29.,

uzimajući u obzir prijedlog Visokog predstavnika Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku,

budući da:

(1)

Vijeće je 22. travnja 2013. donijelo Odluku 2013/184/ZVSP (1) o mjerama ograničavanja protiv Mjanmara/Burme.

(2)

Vijeće je 21. travnja 2016. donijelo Odluku (ZVSP) 2016/627 (2) kojom su mjere ograničavanja produljene do 30. travnja 2017.

(3)

Na temelju preispitivanja Odluke 2013/184/ZVSP mjere ograničavanja trebalo bi produljiti do 30. travnja 2018.

(4)

Odluku 2013/184/ZVSP trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti,

DONIJELO JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Članak 3. Odluke 2013/184/ZVSP zamjenjuje se sljedećim:

„Članak 3.

Ova se Odluka primjenjuje do 30. travnja 2018. Ona se stalno preispituje. Ona se prema potrebi produljuje ili mijenja ako Vijeće smatra da njezini ciljevi nisu ostvareni.”.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu sljedećeg dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Sastavljeno u Luxembourgu 25. travnja 2017.

Za Vijeće

Predsjednik

I. BORG


(1)  Odluka Vijeća 2013/184/ZVSP od 22. travnja 2013. o mjerama ograničavanja protiv Mjanmara/Burme i o stavljanju izvan snage Odluke 2010/232/ZVSP (SL L 111, 23.4.2013., str. 75.).

(2)  Odluka Vijeća (ZVSP) 2016/627 od 21. travnja 2016. o izmjeni Odluke 2013/184/ZVSP o mjerama ograničavanja protiv Mjanmara/Burme (SL L 106, 22.4.2016., str. 23.).