ISSN 1977-0847

Službeni list

Europske unije

L 81

European flag  

Hrvatsko izdanje

Zakonodavstvo

Godište 60.
28. ožujka 2017.


Sadržaj

 

II.   Nezakonodavni akti

Stranica

 

 

MEĐUNARODNI SPORAZUMI

 

*

Odluka Vijeća (EU) 2017/594 od 21. ožujka 2017. o sklapanju Protokola uz Sporazum o partnerstvu i suradnji kojim se uspostavlja partnerstvo između Europskih zajednica i njihovih država članica, s jedne strane, i Republike Uzbekistana, s druge strane, o izmjeni Sporazuma u svrhu proširenja njegovih odredaba na bilateralnu trgovinu tekstilom, uzimajući u obzir prestanak važenja bilateralnog sporazuma o tekstilu

1

 

 

Protokol uz Sporazum o partnerstvu i suradnji kojim se uspostavlja partnerstvo između Europskih zajednica i njihovih država članica, s jedne strane, i Republike Uzbekistana, s druge strane, o izmjeni Sporazuma u svrhu proširenja njegovih odredaba na bilateralnu trgovinu tekstilom, uzimajući u obzir prestanak važenja bilateralnog sporazuma o tekstilu

3

 

 

UREDBE

 

*

Uredba Vijeća (EU) 2017/595 od 27. ožujka 2017. o izmjeni Uredbe (EU) 2017/127 u pogledu određenih ribolovnih mogućnosti

6

 

*

Provedbena uredba Komisije (EU) 2017/596 оd 15. ožujka 2017. o upisu naziva u registar zaštićenih oznaka izvornosti i zaštićenih oznaka zemljopisnog podrijetla (West Wales Coracle Caught Sewin (ZOZP))

14

 

*

Provedbena uredba Komisije (EU) 2017/597 оd 15. ožujka 2017. o odobrenju izmjene specifikacije koja nije manja za naziv upisan u registar zaštićenih oznaka izvornosti i zaštićenih oznaka zemljopisnog podrijetla [Estepa (ZOI)]

15

 

 

Provedbena uredba Komisije (EU) 2017/598 оd 27. ožujka 2017. o utvrđivanju paušalnih uvoznih vrijednosti za određivanje ulazne cijene određenog voća i povrća

16

 

 

ODLUKE

 

*

Odluka Komisije (EU) 2017/599 оd 22. ožujka 2017. o predloženoj građanskoj inicijativi pod nazivom Građanstvo EU-a za Europljane: ujedinjeni u raznolikosti bez obzira na jus soli i jus sanguini (priopćeno pod brojem dokumenta C(2017) 2001)

18

 

 

Ispravci

 

*

Ispravak Uredbe (EU) br. 334/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. ožujka 2014. o izmjeni Uredbe (EU) br. 528/2012 o stavljanju na raspolaganje na tržištu i uporabi biocidnih proizvoda u pogledu određenih uvjeta za pristup tržištu ( SL L 103, 5.4.2014. )

20

HR

Akti čiji su naslovi tiskani običnim slovima su oni koji se odnose na svakodnevno upravljanje poljoprivrednim pitanjima, a općenito vrijede ograničeno razdoblje.

Naslovi svih drugih akata tiskani su masnim slovima, a prethodi im zvjezdica.


II. Nezakonodavni akti

MEĐUNARODNI SPORAZUMI

28.3.2017   

HR

Službeni list Europske unije

L 81/1


ODLUKA VIJEĆA (EU) 2017/594

od 21. ožujka 2017.

o sklapanju Protokola uz Sporazum o partnerstvu i suradnji kojim se uspostavlja partnerstvo između Europskih zajednica i njihovih država članica, s jedne strane, i Republike Uzbekistana, s druge strane, o izmjeni Sporazuma u svrhu proširenja njegovih odredaba na bilateralnu trgovinu tekstilom, uzimajući u obzir prestanak važenja bilateralnog sporazuma o tekstilu

VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije, a posebno njegov članak 207., u vezi s člankom 218. stavkom 6. točkom (a) podtočkom v.,

uzimajući u obzir prijedlog Europske komisije,

uzimajući u obzir suglasnost Europskog parlamenta (1),

budući da:

(1)

Vijeće je 9. lipnja 2010. ovlastilo Komisiju da započne pregovore s Republikom Uzbekistanom o izmjeni Sporazuma o partnerstvu i suradnji kojim se uspostavlja partnerstvo između Europskih zajednica i njihovih država članica, s jedne strane, i Republike Uzbekistana, s druge strane (2) (dalje u tekstu „Sporazum”), kako bi se osiguralo formalno proširenje načela koja se primjenjuju na trgovinu drugom robom i na trgovinu tekstilnim proizvodima. Ti su pregovori uspješno okončani te je Protokol o izmjeni Sporazuma brisanjem članka 16. i svih upućivanja na taj članak parafiran 1. srpnja 2010.

(2)

U okviru pregovora obje strane postigle su dogovor da će pročistiti tekst Sporazuma i izbrisati zastarjelu tehničku odredbu koja je istekla 1998., kao i odgovarajući prilog koji se na nju odnosi.

(3)

U skladu s Odlukom Vijeća 2011/250/EU (3) Protokol uz Sporazum o partnerstvu i suradnji kojim se uspostavlja partnerstvo između Europskih zajednica i njihovih država članica, s jedne strane, i Republike Uzbekistana, s druge strane, o izmjeni Sporazuma u svrhu proširenja njegovih odredaba na bilateralnu trgovinu tekstilom, uzimajući u obzir prestanak važenja bilateralnog sporazuma o tekstilu (dalje u tekstu „Protokol”) potpisan je 7. travnja 2011, podložno njegovu sklapanju.

(4)

Protokol bi trebalo sklopiti,

DONIJELO JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Odobrava se u ime Unije Protokol uz Sporazum o partnerstvu i suradnji kojim se uspostavlja partnerstvo između Europskih zajednica i njihovih država članica, s jedne strane, i Republike Uzbekistana, s druge strane, o izmjeni Sporazuma u svrhu proširenja njegovih odredaba na bilateralnu trgovinu tekstilom, uzimajući u obzir prestanak važenja bilateralnog sporazuma o tekstilu (4).

Tekst Protokola priložen je ovoj Odluci.

Članak 2.

Predsjednik Vijeća u ime Unije daje obavijest predviđenu člankom 2. Protokola.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu na dan donošenja.

Sastavljeno u Bruxellesu 21. ožujka 2017.

Za Vijeće

Predsjednik

E. SCICLUNA


(1)  Suglasnost je dana 14. prosinca 2016.

(2)  SL L 229, 31.8.1999., str. 3.

(3)  SL L 106, 27.4.2011., str. 1.

(4)  Datum stupanja Protokola na snagu objavit će Glavno tajništvo Vijeća u Službenom listu Europske unije.


28.3.2017   

HR

Službeni list Europske unije

L 81/3


PROTOKOL

uz Sporazum o partnerstvu i suradnji kojim se uspostavlja partnerstvo između Europskih zajednica i njihovih država članica, s jedne strane, i Republike Uzbekistana, s druge strane, o izmjeni Sporazuma u svrhu proširenja njegovih odredaba na bilateralnu trgovinu tekstilom, uzimajući u obzir prestanak važenja bilateralnog sporazuma o tekstilu

EUROPSKA UNIJA,

s jedne strane, i

REPUBLIKA UZBEKISTAN,

s druge strane,

dalje u tekstu „stranke” za potrebe ovog Protokola,

budući da:

(1)

Sporazum o partnerstvu i suradnji između Europskih zajednica i njihovih država članica, s jedne strane, i Republike Uzbekistana, s druge strane, stupio je na snagu 1. srpnja 1999.

(2)

Održani su pregovori kako bi se osiguralo da se načela Sporazuma o partnerstvu i suradnji koja se odnose na trgovinu drugim dobrima formalno prošire i na trgovinu tekstilnim proizvodima.

(3)

Potrebno je usvojiti odgovarajuće izmjene Sporazuma o partnerstvu i suradnji,

SPORAZUMJELE SU SE KAKO SLIJEDI:

Članak 1.

Sporazum o partnerstvu i suradnji kojim se uspostavlja partnerstvo između Europskih zajednica i njihovih država članica, s jedne strane, i Republike Uzbekistana, s druge strane, mijenja se kako slijedi:

(1)

Članak 8. stavak 3. briše se.

(2)

U članku 11. upućivanja na članak 16. brišu se.

(3)

Članak 16. briše se.

(4)

Prilog I. Sporazumu briše se.

Članak 2.

Protokol stupa na snagu prvoga dana mjeseca koji slijedi nakon obavijesti Europske unije ili Uzbekistana da su dovršeni unutarnji postupci potrebni za odobrenje ovog Protokola, ovisno o tome čija je obavijest zadnja.

Članak 3.

Ovaj Protokol sastavni je dio Sporazuma o partnerstvu i suradnji kojim se uspostavlja partnerstvo između Europskih zajednica i njihovih država članica, s jedne strane, i Republike Uzbekistana, s druge strane.

Članak 4.

Ovaj je Protokol sastavljen u dva primjerka na svakom od službenih jezika ugovornih stranaka, odnosno na bugarskom, češkom, danskom, engleskom, estonskom, finskom, francuskom, grčkom, latvijskom, litavskom, mađarskom, malteškom, nizozemskom, njemačkom, poljskom, portugalskom, rumunjskom, slovačkom, slovenskom, španjolskom, švedskom, talijanskom i uzbečkom jeziku, pri čemu je svaki od tih tekstova jednako vjerodostojan.

Съставено в Ташкент на седми април две хиляди и единадесета година.

Hecho en Tashkent a los siete días del mes de abril del año dos mil once.

V Taškentu dne sedmého dubna dva tisíce jedenáct.

Udfærdiget i Tashkent, den syvende april to tusind og elleve.

Geschehen zu Taschkent am siebten April zweitausendelf.

Kahe tuhande üheteistkümnenda aasta aprillikuu seitsmendal päeval Taškentis.

Έγινε στην Τασκένδη, στις εφτά Απριλίου δύο χιλιάδες έντεκα.

Done at Tashkent on the seventh day of April in the year two thousand and eleven.

Fait à Tachkent, le sept avril deux mille onze.

Fatto a Tashkent, addì sette aprile duemilaundici.

Taškentā, divi tūkstoši vienpadsmitā gada septītajā aprīlī.

Priimta du tūkstančiai vienuoliktų metų balandžio septintą dieną Taškente.

Kelt Taskentben, a kettőezer-tizenegyedik év április havának hetedik napján.

Magħmul f'Taxkent fis-seba' jum ta' April fis-sena elfejn u ħdax.

Gedaan te Tasjkent, de zevende april tweeduizend elf.

Sporządzono w Taszkencie dnia siódmego kwietnia roku dwa tysiące jedenastego.

Feito em Tachkent, aos sete dias do mês de Abril do ano de dois mil e onze.

Întocmit la Tașkent la șapte aprilie două mii unsprezece.

V Taškente dňa siedmeho apríla dvetisícjedenásť.

V Taškentu, sedmega aprila dva tisoč enajst.

Tehty Tashkentissa seitsemäntenä päivänä huhtikuuta vuonna kaksituhattayksitoista.

Som skedde i Tasjkent den sjunde april år tjugohundraelva.

Image

За Европейския съюз

Рог la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l'Union européenne

Per l'Unione europea

Eiropas Savienības vārdā –

Europos Sąjungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

För Europeiska unionen

Image

Image

За Република Узбекистан

Por la República de Uzbekistán

Za Uzbeckou republiku

For Republikken Usbekistan

Für die Republik Usbekistan

Usbekistani Vabariigi nimel

Για τη Δημοκρατία του Ουζμπεκιστάν

For the Republic of Uzbekistan

Pour la République d'Ouzbékistan

Per la Repubblica dell'Uzbekistan

Uzbekistānas Republikas vārdā –

Uzbekistano Respublikos vardu

Üzbegisztán részéről

Għar-Repubblika ta' l-Uzbekistan

Voor de Republiek Oezbekistan

W imieniu Republiki Uzbekistanu

Pela República do Usbequistão

Pentru Republica Uzbekistan

Za Uzbeckú republiku

Za Republiko Uzbekistan

Uzbekistanin tasavallan puolesta

På republiken uzbekistans vägnar

Image

Image


UREDBE

28.3.2017   

HR

Službeni list Europske unije

L 81/6


UREDBA VIJEĆA (EU) 2017/595

od 27. ožujka 2017.

o izmjeni Uredbe (EU) 2017/127 u pogledu određenih ribolovnih mogućnosti

VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije, a posebno njegov članak 43. stavak 3.,

uzimajući u obzir prijedlog Europske komisije,

budući da:

(1)

Uredbom Vijeća (EU) 2017/127 (1) utvrđuju se ribolovne mogućnosti za 2017. za određene riblje stokove i skupine ribljih stokova koje se primjenjuju u vodama Unije te za plovila Unije u određenim vodama izvan Unije.

(2)

Međuamerička komisija za tropsku tunu (IATTC) na svojem 91. godišnjem (izvanrednom) sastanku održanom od 7. do 10. veljače 2017. donijela je mjere za žutoperajnu tunu, velikooku tunu i tunja prugavca na području primjene Konvencije IATTC-a. Te bi mjere trebalo provesti u pravu Unije.

(3)

U uredbama Vijeća o ribolovnim mogućnostima za prethodne godine ukupan dopušteni ulov (TAC) za kostelja u Atlantskom oceanu, u području Međunarodnog vijeća za istraživanje mora (ICES-a), utvrđen je na nulu. Stoga bi se zabrana ribolova kostelja trebala ograničiti na to područje, istodobno zadržavajući trenutačno izuzeće za programe izbjegavanja ulova.

(4)

Na godišnjem sastanku 2016. Komisija za tunu Indijskog oceana usvojila je neka ograničenja ulova za žutoperajnu tunu (Thunnus albacares). Budući da ta ograničenja ulova imaju izravan učinak na Unijinu flotu plovila s okružujućim mrežama plivaricama, mjeru bi trebalo provesti u pravu Unije.

(5)

ICES je revidirao svoj savjet za stok koljaka u području ICES-a VII.a za 2017. Taj stok podliježe obvezi iskrcavanja te, u skladu s člankom 16. Uredbe (EU) br. 1380/2013 Europskog parlamenta i Vijeća (2), dodatak za prijašnji odbačeni ulov uključen je u ribolovne mogućnosti. Primjereno je stoga revidirati TAC za koljaka u Irskome moru kako bi se uzeli u obzir najnoviji znanstveni savjeti.

(6)

U Uredbi (EU) 2017/127 TAC za hujicu utvrđen je na nulu. Hujice su vrste koje kratko žive. Znanstveni savjeti za hujicu dostupni su u drugoj polovini veljače, a ribolov počinje već u travnju. Ograničenja ulova za tu vrstu trebalo bi izmijeniti u skladu sa znanstvenim savjetima ICES-a izdanima 23. veljače 2017.

(7)

Znanstveni savjet Znanstvenog, tehničkog i gospodarskog odbora za ribarstvo (STECF) podržava uvođenje dodatne male komercijalne kvote u cilju poticanja sudjelovanja ribarskih plovila u znanstvenom programu za bakalar u zoni ICES-a VII.a. Taj znanstveni program mogao bi se provoditi pod posebnim uvjetima, pod uvjetom da postoji zajednički sporazum među državama članicama koje imaju kvotu za bakalar na tom području. Ta dodatna kvota trebala bi se odobriti samo za vrijeme trajanja znanstvenog programa i ne bi dovodila u pitanje relativnu stabilnost utvrđenu za taj stok.

(8)

ICES je potvrdio da TAC za iverka (limanda) i iverka u vodama Unije na potpodručju ICES-a IV. i u zoni II.a nije imao učinak očuvanja za te stokove. Utvrđeni TAC nije iskorišten do kraja i druge bi mjere mogle imati veći učinak na biološki status stoka. Stoga je primjereno ukloniti TAC za iverka (limanda) i iverka u vodama Unije na potpodručju ICES-a IV. i u zoni II.a i upravljati tim stokovima koristeći se drugim mjerama zaštite.

(9)

U skladu s postupkom predviđenim sporazumom i protokolom o ribarstvu s Grenlandom (3), Zajednički odbor utvrdio je razinu ribolovnih mogućnosti za kapelana u grenlandskim vodama za 2017. Stoga je potrebno te ribolovne mogućnosti uključiti u ovu Uredbu.

(10)

Regionalna organizacija za upravljanje ribarstvom u južnom Pacifiku (SPRFMO) na svojem petom godišnjem sastanku održanom od 18. do 22. siječnja 2017. utvrdila je TAC za čileanskog šnjura. Tu bi mjeru trebalo provesti u pravu Unije.

(11)

Trebalo bi izmijeniti određene oznake za izvješćivanje radi osiguranja ispravnog prijavljivanja ulova te bi trebalo ispraviti određena upućivanja.

(12)

Ograničenja ulova predviđena Uredbom (EU) 2017/127 primjenjuju se od 1. siječnja 2017. Stoga bi se i odredbe ove Uredbe koje se odnose na ograničenja ulova trebale primjenjivati od tog datuma. Takvom retroaktivnom primjenom ne dovode se u pitanje načela pravne sigurnosti i zaštite opravdanih očekivanja jer predmetne ribolovne mogućnosti još nisu iscrpljene.

(13)

Uredbu (EU) 2017/127 trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti,

DONIJELO JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Izmjene Uredbe (EU) 2017/127

Uredba (EU) 2017/127 mijenja se kako slijedi:

1.

U članku 12. stavku 1. točka (v) zamjenjuje se sljedećim:

„(v)

kostelj (Squalus acanthias) u vodama Unije na potpodručjima ICES-a II., III., IV., V., VI., VII., VIII., IX. i X., uz iznimku programâ za izbjegavanje ulova, kako je navedeno u Prilogu I.A;”.

2.

Umeće se sljedeći članak:

„Članak 22.a

Ograničenja ulova

Ulovi žutoperajne tune plovilima Unije koja obavljaju ribolov okružujućim mrežama plivaricama ne smije premašiti ograničenja ulova utvrđena u Prilogu I.K.”.

3.

U članku 27. umeće se sljedeći stavak:

„2.a   Države članice zabranjuju ribolov plovilima s okružujućim mrežama plivaricama koja rabe FAD uređaje i plove pod njihovim zastavama kad se dosegne ograničenje ulova dodijeljeno za taj ribolov.”.

4.

U članku 41. stavku 1. točka (p) zamjenjuje se sljedećim:

„(p)

kostelj (Squalus acanthias) u vodama Unije na potpodručjima ICES-a II., III., IV., V., VI., VII., VIII., IX. i X.;”

5.

Prilozi I.A, I.B, I.D, I.E, I.J i II.D mijenjaju se u skladu s Prilogom ovoj Uredbi.

Članak 2.

Stupanje na snagu

Ova Uredba stupa na snagu sljedećeg dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Primjenjuje se od 1. siječnja 2017.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 27. ožujka 2017.

Za Vijeće

Predsjednik

C. ABELA


(1)  Uredba Vijeća (EU) 2017/127 od 20. siječnja 2017. o utvrđivanju ribolovnih mogućnosti za 2017. za određene riblje stokove i skupine ribljih stokova koje se primjenjuju u vodama Unije te za ribarska plovila Unije u određenim vodama izvan Unije (SL L 24, 28.1.2017., str. 1.).

(2)  Uredba (EU) br. 1380/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. prosinca 2013. o zajedničkoj ribarstvenoj politici, izmjeni uredaba Vijeća (EZ) br. 1954/2003 i (EZ) br. 1224/2009 i stavljanju izvan snage uredaba (EZ) br. 2371/2002 i (EZ) br. 639/2004 i Odluke Vijeća 2004/585/EZ (SL L 354, 28.12.2013., str. 22.).

(3)  Sporazum o partnerstvu u ribarstvu između Europske zajednice, s jedne strane, i Vlade Danske i Lokalne vlade Grenlanda, s druge strane (SL L 172, 30.6.2007., str. 4.) i Protokol o utvrđivanju ribolovnih mogućnosti i financijskog doprinosa predviđenih tim Sporazumom (SL L 305, 21.11.2015., str. 3.).


PRILOG

1.

Prilog I.A Uredbi (EU) 2017/127 mijenja se kako slijedi:

(a)

u čitavom tekstu Priloga I.A riječi „Primjenjuje se članak 12. stavak 1. ove Uredbe” zamjenjuju se riječima:

„Primjenjuje se članak 11. stavak 1. ove Uredbe”;

(b)

tablica ribolovnih mogućnosti za hujicu u vodama Unije u zonama II.a, III.a i IV. zamjenjuje se sljedećim:

„Vrsta:

hujica i povezani usputni ulov

Ammodytes spp.

Zona:

vode Unije u zonama II.a, III.a, i IV. (1)

Danska

458 552  (2)

 

 

Ujedinjena Kraljevina

10 024  (2)

 

 

Njemačka

701 (2)

 

 

Švedska

16 838  (2)

 

 

Unija

486 115

 

 

TAC

486 115

 

Analitički TAC

Ne primjenjuje se članak 3. Uredbe (EZ) br. 847/96

Ne primjenjuje se članak 4. Uredbe (EZ) br. 847/96

(c)

tablica za ribolovne mogućnosti za bakalar u zoni VII.a zamjenjuje se sljedećom:

„Vrsta:

Bakalar

Gadus morhua

Zona:

VII.a

(COD/07 A.)

Belgija

2 (3)  (4)

 

 

Francuska

5 (3)  (4)

 

 

Irska

97 (3)  (4)

 

 

Nizozemska

0 (3)  (4)

 

 

Ujedinjena Kraljevina

42 (3)  (4)

 

 

Unija

146 (3)  (4)

 

 

TAC

146 (3)  (4)

 

Analitički TAC

(d)

tablica za ribolovne mogućnosti za iverka (limandu) i iverka za vode Unije u zonama II.a. i IV. briše se;

(e)

tablica za ribolovne mogućnosti za koljaka u zoni VII.a zamjenjuje se sljedećom:

„Vrsta:

koljak

Melanogrammus aeglefinus

Zona:

VII.a

(HAD/07 A.)

Belgija

42

 

 

Francuska

189

 

 

Irska

1 132

 

 

Ujedinjena Kraljevina

1 252

 

 

Unija

2 615

 

 

TAC

2 615

 

Zaštitni TAC

Primjenjuje se članak 7. stavak 2. ove Uredbe”

(f)

u bilješku 2. uz tablicu za ribolovne mogućnosti za kolju u zonama IX. i X. te vodama Unije na području CECAF-a 34.1.1 dodaje se oznaka za izvješćivanje „(POL/93411P)”;

(g)

u tablici za ribolovne mogućnosti za ugljenara u zonama III.a, IV.; vode Unije u zoni II.a, oznaka za izvješćivanje „(POK/2A3A4.)” zamjenjuje se oznakom „(POK/2C3A4)”;

(h)

u bilješci 3. tablice za ribolovne mogućnosti za voline i raže u vodama Unije VI.a, VI.b, VII.a–VII.c i VII.e–VII.k, oznaka za izvješćivanje „(RJE/7FG)” zamjenjuje se oznakom „(RJE/7FG.)”;

(i)

u tablici za ribolovne mogućnosti za voline i raže u vodama Unije u zoni VII.d bilješke 1. i 2. zamjenjuju se sljedećim:

„(1)

Ulovi male raže (Leucoraja naevus) (RJN/07D.), raže kamenice (Raja clavata) (RJC/07D.), plave raže (Raja brachyura) (RJH/07D.), raže crnopjege (Raja montagui) (RJM/07D.) i sitnooke raže (Raja microocellata) (RJE/07D.) prijavljuju se zasebno.

(2)

Poseban uvjet: od čega se do 5 % smije izloviti u vodama Unije zona VI.a, VI.b, VII.a–c i VII.e–k (SRX/*67AKD). Ulovi male raže (Leucoraja naevus) (RJN/*67AKD.), raže kamenice (Raja clavata) (RJC/*67AKD), plave raže (Raja brachyura) (RJH/*67AKD) i raže crnopjege (Raja montagui) (RJM/*67AKD) prijavljuju se zasebno. Taj posebni uvjet ne primjenjuje se na sitnooku ražu (Raja microocellata) i ražu vijošarku (Raja undulata).”;

(j)

u tablici za ribolovne mogućnosti za skušu u zonama III.a i IV.; vode Unije u zonama II.a, III.b, III.c i podzonama 22–32 bilješka 3. zamjenjuje se sljedećim:

„(3)

Poseban uvjet: uključujući sljedeću tonažu za lov u norveškim vodama u zonama II.a i IV.a (MAC/*2A4AN):328

Kod lova u skladu s tim posebnim uvjetom, usputni ulov bakalara, koljaka, kolje, pišmolja i ugljenara ubraja se u kvote za te vrste.”.

2.

U Prilogu I.B Uredbi (EU) 2017/127 tablica za ribolovne mogućnosti za kapelana u grenlandskim vodama u zonama V. i XIV. zamjenjuje se sljedećim:

„Vrsta:

kapelan

Mallotus villosus

Zona:

grenlandske vode u zonama V. i XIV.

(CAP/514GRN)

Danska

0

 

 

Njemačka

0

 

 

Švedska

0

 

 

Ujedinjena Kraljevina

0

 

 

Sve države članice

0 (5)

 

 

Unija

0 (6)

 

 

Norveška

4 389  (6)

 

 

TAC

Nije primjenjivo

 

Analitički TAC

Ne primjenjuje se članak 3. Uredbe (EZ) br. 847/96

Ne primjenjuje se članak 4. Uredbe (EZ) br. 847/96

3.

Prilog I.D Uredbi (EU) 2017/127 mijenja se kako slijedi:

(a)

u tablici za ribolovne mogućnosti za atlantskog jedrana u Atlantskom oceanu, istočno od 45° Z, oznaka za izvješćivanje „(SAIL/AE45 W)” zamjenjuje se oznakom „(SAI/AE45 W)”;

(b)

u tablici za ribolovne mogućnosti za atlantskog jedrana u Atlantskom oceanu, zapadno od 45° Z, oznaka za izvješćivanje „(SAIL/AW45 W)” zamjenjuje se oznakom „(SAI/AW45 W)”;

(c)

u tablici za ribolovne mogućnosti za igluna u Sredozemnome moru oznaka za izvješćivanje „(SWO/M)” zamjenjuje se oznakom „(SWO/MED)”.

4.

U Prilogu I.E Uredbi (EU) 2017/127 u tablici za ribolovne mogućnosti za grenadire na potpodručju FAO 48.3 Antarktik, oznaka za izvješćivanje „(SRX/F483.)” zamjenjuje se oznakom „(GRV/F483.)”.

5.

U Prilogu I.J Uredbi (EU) 2017/127 tablica za ribolovne mogućnosti za čileanskog šnjura na području primjene Konvencije SPRFMO-a zamjenjuje se sljedećom:

„Vrsta:

čileanski šnjur

Trachurus murphyi

Zona:

područje primjene Konvencije SPRFMO-a

(CJM/SPRFMO)

Njemačka

7 573,92

 

 

Nizozemska

8 209,35

 

 

Litva

5 270,13

 

 

Poljska

9 061,6

 

 

Unija

30 115

 

 

TAC

Nije primjenjivo

 

Analitički TAC

Ne primjenjuje se članak 3. Uredbe (EZ) br. 847/96

Ne primjenjuje se članak 4. Uredbe (EZ) br. 847/96”

6.

Prilog II.D Uredbi (EU) 2017/127 i Dodatak 1. tom Prilogu zamjenjuju se sljedećim:

PRILOG II.D

PODRUČJA UPRAVLJANJA ZA HUJICU U ZONAMA ICES-a II.a, III.a I NA POTPODRUČJU ICES-a IV.

Za potrebe upravljanja ribolovnim mogućnostima za hujicu u zonama ICES-a II.a, III.a i na potpodručju ICES-a IV. utvrđenima u Prilogu I.A, područja upravljanja unutar kojih se primjenjuju posebna ograničenja ulova definirana su kako je prikazano u nastavku i u Dodatku ovom Prilogu:

Područja upravljanja za hujicu

Statistički pravokutnici ICES-a

1r

31–33 E9–F4; 33 F5; 34–37 E9–F6; 38–40 F0–F5; 41 F4–F5

2r

35 F7–F8; 36 F7–F9; 37 F7–F8; 38-41 F6–F8; 42 F6–F9; 43 F7–F9; 44 F9–G0; 45 G0–G1; 46 G1

3r

41–46 F1–F3; 42–46 F4–F5; 43–46 F6; 44–46 F7–F8; 45–46 F9; 46–47 G0; 47 G1 i 48 G0

4

38–40 E7–E9 i 41–46 E6–F0

5r

47–52 F1–F5

6

41–43 G0–G3; 44 G1

7r

47–52 E6–F0

Dodatak 1. Prilogu II.D

PODRUČJA UPRAVLJANJA ZA HUJICU

Image
”.

(1)  Isključujući vode unutar šest nautičkih milja od polaznih crta Ujedinjene Kraljevine kod Shetlandskih otoka i otoka Fair Isle i Foula.

(2)  Ne dovodeći u pitanje obvezu iskrcavanja, usputni ulov iverka, pišmolja i skuše smije iznositi najviše 2 % kvote (OT1/*2A3A4). Ako se država članica koristi ovom odredbom u pogledu usputnog ulova vrste u tom ribolovu, ta država članica ne može se koristiti odredbom o fleksibilnosti među vrstama u pogledu usputnog ulova te vrste.

Poseban uvjet:

u okviru ograničenja prethodno spomenutih kvota, na sljedećim se područjima upravljanja za hujicu definiranima u Prilogu II.D ne smije izloviti više od količina navedenih u nastavku:

Zona

:

vode Unije na područjima upravljanja za hujicu

 

1r

2r

3r

4

5r

6

7r

 

(SAN/234_1R)

(SAN/234_2R)

(SAN/234_3R)

(SAN/234_4)

(SAN/234_5R)

(SAN/234_6)

(SAN/234_7R)

Danska

241 443

165 965

0

50 979

0

165

0

Ujedinjena Kraljevina

5 278

3 628

0

1 114

0

4

0

Njemačka

369

254

0

78

0

0

0

Švedska

8 866

6 094

0

1 872

0

6

0

Unija

255 956

175 941

0

54 043

0

175

0

Sveukupno

255 956

175 941

0

54 043

0

175

0”

(3)  Isključivo za usputni ulov. Unutar te kvote nije dopušten usmjereni ribolov.

(4)  Osim tog TAC-a, države članice koje imaju kvote za bakalar u zoni VII.a mogu sporazumno odlučiti dodijeliti ukupnu količinu od 10 tona jednom plovilu ili više njih koja sudjeluju u usmjerenom znanstvenom ribolovu koji ocjenjuje STECF radi poboljšanja znanstvenih informacija o tom stoku (COD/*07 A.). Dotične države članice Komisiji dostavljaju nazive tih plovila prije nego što dopuste iskrcaj.”

(5)  Danska, Njemačka, Švedska i Ujedinjena Kraljevina mogu pristupiti kvoti koja se odnosi na „sve države članice” samo nakon što iscrpe vlastitu kvotu. Međutim države članice s više od 10 % kvote Unije uopće ne smiju pristupiti kvoti koja se odnosi na „sve države članice”.

(6)  Za razdoblje ribolova od 20. lipnja 2016. do 30. travnja 2017.”


28.3.2017   

HR

Službeni list Europske unije

L 81/14


PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2017/596

оd 15. ožujka 2017.

o upisu naziva u registar zaštićenih oznaka izvornosti i zaštićenih oznaka zemljopisnog podrijetla (West Wales Coracle Caught Sewin (ZOZP))

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 1151/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 21. studenoga 2012. o sustavima kvalitete za poljoprivredne i prehrambene proizvode (1), a posebno njezin članak 52. stavak 2.,

budući da:

(1)

U skladu s člankom 50. stavkom 2. točkom (a) Uredbe (EU) br. 1151/2012, zahtjev Ujedinjene Kraljevine za upis naziva „West Wales Coracle Caught Sewin” u registar objavljen je u Službenom listu Europske unije  (2).

(2)

Budući da Komisiji nije dostavljen ni jedan prigovor u smislu članka 51. Uredbe (EU) br. 1151/2012, naziv „West Wales Coracle Caught Sewin” potrebno je upisati u registar,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Naziv „West Wales Coracle Caught Sewin” (ZOZP) upisuje se u registar.

Naziv iz prvog stavka odnosi se na proizvod iz razreda 1.7. Svježa riba, mekušci i rakovi te proizvodi dobiveni od njih iz Priloga XI. Provedbenoj uredbi Komisije (EU) br. 668/2014 (3).

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 15. ožujka 2017.

Za Komisiju,

u ime predsjednika,

Phil HOGAN

Član Komisije


(1)  SL L 343, 14.12.2012., str. 1.

(2)  SL C 455, 6.12.2016., str. 11.

(3)  Provedbena uredba Komisije (EU) br. 668/2014 od 13. lipnja 2014. o utvrđivanju pravila za primjenu Uredbe (EU) br. 1151/2012 Europskog parlamenta i Vijeća o sustavima kvalitete za poljoprivredne i prehrambene proizvode (SL L 179, 19.6.2014., str. 36.).


28.3.2017   

HR

Službeni list Europske unije

L 81/15


PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2017/597

оd 15. ožujka 2017.

o odobrenju izmjene specifikacije koja nije manja za naziv upisan u registar zaštićenih oznaka izvornosti i zaštićenih oznaka zemljopisnog podrijetla [Estepa (ZOI)]

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 1151/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 21. studenoga 2012. o sustavima kvalitete za poljoprivredne i prehrambene proizvode (1), a posebno njezin članak 52. stavak 2.,

budući da:

(1)

U skladu s člankom 53. stavkom 1. prvim podstavkom Uredbe (EU) br. 1151/2012, Komisija je ispitala zahtjev Španjolske za odobrenje izmjene specifikacije za zaštićenu oznaku izvornosti „Estepa”, registriranu u skladu s Uredbom Komisije (EU) br. 900/2010 (2).

(2)

Budući da predmetna izmjena nije manja u smislu članka 53. stavka 2. Uredbe (EU) br. 1151/2012, Komisija je u skladu s člankom 50. stavkom 2. točkom (a) te uredbe objavila zahtjev za izmjenu u Službenom listu Europske unije  (3).

(3)

Budući da Komisiji nije dostavljen ni jedan prigovor u smislu članka 51. Uredbe (EU) br. 1151/2012, izmjenu specifikacije potrebno je odobriti,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Odobrava se izmjena specifikacije objavljena u Službenom listu Europske unije povezana s nazivom „Estepa” (ZOI).

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 15. ožujka 2017.

Za Komisiju,

u ime predsjednika,

Phil HOGAN

Član Komisije


(1)  SL L 343, 14.12.2012., str. 1.

(2)  Uredba Komisije (EU) br. 900/2010 od 8. listopada 2010. o upisu naziva u registar zaštićenih oznaka izvornosti i zaštićenih oznaka zemljopisnog podrijetla [Estepa (ZOI)] (SL L 266, 9.10.2010., str. 52.).

(3)  SL C 453, 3.12.2016., str. 14.


28.3.2017   

HR

Službeni list Europske unije

L 81/16


PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2017/598

оd 27. ožujka 2017.

o utvrđivanju paušalnih uvoznih vrijednosti za određivanje ulazne cijene određenog voća i povrća

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 1308/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o uspostavljanju zajedničke organizacije tržišta poljoprivrednih proizvoda i stavljanju izvan snage uredbi Vijeća (EEZ) br. 922/72, (EEZ) br. 234/79, (EZ) br. 1037/2001 i (EZ) br. 1234/2007 (1),

uzimajući u obzir Provedbenu uredbu Komisije (EU) br. 543/2011 od 7. lipnja 2011. o utvrđivanju detaljnih pravila za primjenu Uredbe Vijeća (EZ) br. 1234/2007 za sektore voća i povrća te prerađevina voća i povrća (2), a posebno njezin članak 136. stavak 1.,

budući da:

(1)

Provedbenom uredbom (EU) br. 543/2011, prema ishodu Urugvajske runde multilateralnih pregovora o trgovini, utvrđuju se kriteriji kojima Komisija određuje paušalne vrijednosti za uvoz iz trećih zemalja, za proizvode i razdoblja određena u njezinu Prilogu XVI. dijelu A.

(2)

Paušalna uvozna vrijednost izračunava se za svaki radni dan, u skladu s člankom 136. stavkom 1. Provedbene uredbe (EU) br. 543/2011, uzimajući u obzir promjenjive dnevne podatke. Stoga ova Uredba treba stupiti na snagu na dan objave u Službenom listu Europske unije,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Paušalne uvozne vrijednosti iz članka 136. Provedbene uredbe (EU) br. 543/2011 određene su u Prilogu ovoj Uredbi.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu na dan objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 27. ožujka 2017.

Za Komisiju,

u ime predsjednika,

Jerzy PLEWA

Glavni direktor

Glavna uprava za poljoprivredu i ruralni razvoj


(1)  SL L 347, 20.12.2013., str. 671.

(2)  SL L 157, 15.6.2011., str. 1.


PRILOG

Paušalne uvozne vrijednosti za određivanje ulazne cijene određenog voća i povrća

(EUR/100 kg)

Oznaka KN

Oznaka treće zemlje (1)

Standardna uvozna vrijednost

0702 00 00

EG

145,6

IL

288,6

MA

108,8

SN

213,0

TR

106,9

ZA

81,7

ZZ

157,4

0707 00 05

TR

180,4

ZZ

180,4

0709 93 10

MA

45,5

TR

149,9

ZZ

97,7

0805 10 22 , 0805 10 24 , 0805 10 28

EG

47,8

IL

83,4

MA

49,7

TN

48,4

TR

72,5

ZA

99,3

ZZ

66,9

0805 50 10

AR

45,3

EG

72,0

TR

71,4

ZZ

62,9

0808 10 80

CL

108,0

CN

142,3

US

128,4

ZA

114,1

ZZ

123,2

0808 30 90

AR

117,1

CL

135,0

CN

88,1

MA

115,2

TR

148,9

ZA

116,3

ZZ

120,1


(1)  Nomenklatura država utvrđena Uredbom Komisije (EU) br. 1106/2012 od 27. studenoga 2012. o provedbi Uredbe (EZ) br. 471/2009 Europskog parlamenta i Vijeća o statistici Zajednice u vezi s vanjskom trgovinom sa zemljama nečlanicama, u pogledu ažuriranja nomenklature država i područja (SL L 328, 28.11.2012., str. 7.). Oznakom „ZZ” označava se „drugo podrijetlo”.


ODLUKE

28.3.2017   

HR

Službeni list Europske unije

L 81/18


ODLUKA KOMISIJE (EU) 2017/599

оd 22. ožujka 2017.

o predloženoj građanskoj inicijativi pod nazivom „Građanstvo EU-a za Europljane: ujedinjeni u raznolikosti bez obzira na jus soli i jus sanguini

(priopćeno pod brojem dokumenta C(2017) 2001)

(Vjerodostojan je samo tekst na engleskom jeziku)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 211/2011 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. veljače 2011. o građanskoj inicijativi (1), a posebno njezin članak 4.,

budući da:

(1)

Predmet predložene građanske inicijative pod nazivom „Građanstvo EU-a za Europljane: ujedinjeni u raznolikosti bez obzira na jus soli i jus sanguini” odnosi se na sljedeće: „vrsta i svrha građanstva Unije, osobito u odnosu na državljanstvo, povlačenje države članice iz Unije i njegovi učinci, prava građana zajamčena pravom EU-a”.

(2)

Građanstvo Unije dodaje se nacionalnom državljanstvu i ne zamjenjuje ga. Državljanstvo države članice preduvjet je za građanstvo Unije. Da bi bila građanin Unije, osoba mora imati državljanstvo barem jedne države članice Unije.

(3)

Ta poveznica između državljanstva države članice Unije i građanstva Unije utvrđena je u Ugovorima. U Ugovorima nema pravne osnove na temelju koje bi se institucije EU-a ovlastile za donošenje pravnog akta Unije radi provedbe Ugovorâ kojim bi se osobama bez državljanstva države članice Unije dodijelio status građanina Unije.

(4)

Međutim, pravni akt Unije radi provedbe Ugovorâ može se donijeti u području prava državljana trećih zemalja koji zakonito borave u državi članici, uključujući uvjete kojima se uređuje sloboda kretanja i boravka u drugim državama članicama EU-a. Stoga se takvim pravnim aktom građanima države koja se povukla iz Unije na temelju članka 50. Ugovora o Europskoj uniji mogu dodijeliti određena prava slična onima povezanima s građanstvom Unije.

(5)

Ugovorom o Europskoj uniji (UEU) jača se status građanina Unije i poboljšava daljnje demokratsko funkcioniranje Unije tako što se osigurava da, među ostalim, svaki građanin ima pravo na sudjelovanje u demokratskom životu Unije putem europske građanske inicijative.

(6)

U tu svrhu postupci i uvjeti potrebni za građansku inicijativu trebali bi biti jasni, jednostavni, prilagođeni korisnicima i proporcionalni vrsti građanske inicijative kako bi se njima potaknulo sudjelovanje građana, a Unija učinila dostupnijom.

(7)

Zbog toga i budući da je cilj predložene građanske inicijative predložiti pravni akt Unije radi provedbe Ugovorâ u području prava državljana trećih zemalja koji zakonito borave u državi članici, uključujući uvjete kojima se uređuje sloboda kretanja i boravka u drugim državama članicama, a osobito dodjela određenih prava sličnih onima koja se odnose na građanstvo Unije građanima države koja se povukla iz Unije na temelju članka 50. UEU-a, primjereno je smatrati da predložena građanska inicijativa ne izlazi iz okvira ovlasti Komisije da podnese prijedlog pravnog akta Unije radi provedbe Ugovorâ u skladu s člankom 4. stavkom 2. točkom (b) Uredbe.

(8)

Stoga bi predloženu građansku inicijativu pod nazivom „Građanstvo EU-a za Europljane: ujedinjeni u raznolikosti bez obzira na jus soli i jus sanguini” trebalo registrirati. Za tu predloženu građansku inicijativu trebalo bi prikupiti izjave o potpori jer je njezin cilj prijedlog pravnog akta Unije radi provedbe Ugovorâ u području prava državljana trećih zemalja koji zakonito borave u državi članici, uključujući uvjete kojima se uređuje sloboda kretanja i boravka u drugim državama članicama, a osobito dodjela određenih prava sličnih onima povezanima s građanstvom Unije građanima države koja se povukla iz Unije na temelju članka 50. UEU-a,

DONIJELA JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

1.   Registrira se predložena građanska inicijativa pod nazivom „Građanstvo EU-a za Europljane: ujedinjeni u raznolikosti bez obzira na jus soli i jus sanguini”.

2.   Izjave o potpori za predloženu građansku inicijativu mogu se prikupljati na temelju shvaćanja da je njezin cilj prijedlog pravnog akta Unije kojim bi se zajamčilo da nakon povlačenja države članice u skladu s člankom 50. UEU-a građani te države mogu uživati prava slična onima koja su uživali dok je ta država bila država članica EU-a.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu 27. ožujka 2017.

Članak 3.

Ova je Odluka upućena organizatorima (članovima građanskog odbora) predložene građanske inicijative pod nazivom „Građanstvo EU-a za Europljane: ujedinjeni u raznolikosti bez obzira na jus soli i jus sanguini” koju kao kontaktne točke zastupaju [osobni podaci izbrisani nakon savjetovanja s organizatorima].

Sastavljeno u Bruxellesu, 22. ožujka 2017.

Za Komisiju

Frans TIMMERMANS

Potpredsjednik


(1)  SL L 65, 11.3.2011., str. 1.


Ispravci

28.3.2017   

HR

Službeni list Europske unije

L 81/20


Ispravak Uredbe (EU) br. 334/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. ožujka 2014. o izmjeni Uredbe (EU) br. 528/2012 o stavljanju na raspolaganje na tržištu i uporabi biocidnih proizvoda u pogledu određenih uvjeta za pristup tržištu

( Službeni list Europske unije L 103 od 5. travnja 2014. )

Na stranici 31., u članku 1. točki 24. u vezi s člankom 94. stavkom 1. Uredbe (EU) br. 528/2012:

umjesto:

„…u skladu s člankom 9. stavkom 2. za relevantnu vrstu proizvoda i korištenje ili su uključene u Prilog I. može se staviti na raspolaganje na tržištu do jednog od sljedećih datuma:”;

treba stajati:

„…u skladu s člankom 9. stavkom 2. za relevantnu vrstu proizvoda i korištenje ili su uključene u Prilog I. može se staviti na tržište do jednog od sljedećih datuma:”.

Na stranici 31., u članku 1. točki 24. u vezi s člankom 94. stavkom 2. Uredbe (EU) br. 528/2012:

umjesto:

„…u skladu s člankom 9. stavkom 2. za relevantnu vrstu proizvoda i korištenje ili su uključene u Prilog I. može se staviti na raspolaganje na tržištu do 1. ožujka 2017.”;

treba stajati:

„… u skladu s člankom 9. stavkom 2. za relevantnu vrstu proizvoda i korištenje ili su uključene u Prilog I. može se staviti na tržište do 1. ožujka 2017.”