ISSN 1977-0847

Službeni list

Europske unije

L 76

European flag  

Hrvatsko izdanje

Zakonodavstvo

Godište 60.
22. ožujka 2017.


Sadržaj

 

II.   Nezakonodavni akti

Stranica

 

 

UREDBE

 

*

Uredba Vijeća (EU) 2017/488 od 21. ožujka 2017. o izmjeni Uredbe (EU) 2016/44 o mjerama ograničavanja s obzirom na stanje u Libiji

1

 

*

Provedbena uredba Vijeća (EU) 2017/489 od 21. ožujka 2017. o provedbi članka 21. stavka 5. Uredbe (EU) 2016/44 o mjerama ograničavanja s obzirom na stanje u Libiji

3

 

*

Provedbena uredba Vijeća (EU) 2017/490 od 21. ožujka 2017. o provedbi Uredbe (EU) br. 270/2011 o mjerama ograničavanja protiv određenih osoba, subjekata i tijela s obzirom na stanje u Egiptu

8

 

*

Provedbena uredba Vijeća (EU) 2017/491 od 21. ožujka 2017. o provedbi Uredbe Vijeća (EU) br. 270/2011 o mjerama ograničavanja usmjerenima protiv određenih osoba, subjekata i tijela s obzirom na stanje u Egiptu

10

 

*

Uredba Komisije (EU) 2017/492 оd 21. ožujka 2017. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 883/2004 Europskog parlamenta i Vijeća o koordinaciji sustava socijalne sigurnosti i Uredbe (EZ) br. 987/2009 Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju postupka provedbe Uredbe (EZ) br. 883/2004 ( 1 )

13

 

*

Provedbena uredba Komisije (EU) 2017/493 оd 21. ožujka 2017. o oslobađanju sredstava osiguranja u pogledu uvoznih carinskih kvota Unije za meso peradi podrijetlom iz Ukrajine kojima se upravlja na temelju Provedbene uredbe (EU) 2015/2078

16

 

*

Provedbena uredba Komisije (EU) 2017/494 оd 21. ožujka 2017. o 262. izmjeni Uredbe Vijeća (EZ) br. 881/2002 o uvođenju određenih posebnih mjera ograničavanja protiv određenih osoba i subjekata povezanih s organizacijama ISIL-om (Da'esh) i Al-Qaidom

18

 

 

Provedbena uredba Komisije (EU) 2017/495 оd 21. ožujka 2017. o utvrđivanju paušalnih uvoznih vrijednosti za određivanje ulazne cijene određenog voća i povrća

20

 

 

ODLUKE

 

*

Odluka Vijeća (ZVSP) 2017/496 od 21. ožujka 2017. o izmjeni Odluke 2011/172/ZVSP o mjerama ograničavanja protiv određenih osoba, subjekata i tijela s obzirom na stanje u Egiptu

22

 

*

Provedbena odluka Vijeća (ZVSP) 2017/497 od 21. ožujka 2017. o provedbi Odluke (ZVSP) 2015/1333 o mjerama ograničavanja s obzirom na stanje u Libiji

25

 

*

Provedbena odluka Vijeća (ZVSP) 2017/498 od 21. ožujka 2017. o provedbi Odluke 2011/172/ZVSP o mjerama ograničavanja protiv određenih osoba, subjekata i tijela s obzirom na stanje u Egiptu

33

 

*

Provedbena odluka Komisije (EU) 2017/499 оd 17. ožujka 2017. o osnivanju Europske infrastrukture e-znanosti i tehnologije za istraživanje biološke raznolikosti i ekosustava – Konzorcija europskih istraživačkih infrastruktura (LifeWatch ERIC) (priopćeno pod brojem dokumenta C(2017) 1648)  ( 2 )

35

 

*

Provedbena odluka Komisije (EU) 2017/500 оd 21. ožujka 2017. o priznavanju dobrovoljnog programa Bonsucro EU za dokazivanje sukladnosti s kriterijima održivosti iz Direktive 98/70/EZ i Direktive 2009/28/EZ Europskog parlamenta i Vijeća

40

 


 

(1)   Tekst značajan za EGP i Švicarsku.

 

(2)   Tekst značajan za EGP.

HR

Akti čiji su naslovi tiskani običnim slovima su oni koji se odnose na svakodnevno upravljanje poljoprivrednim pitanjima, a općenito vrijede ograničeno razdoblje.

Naslovi svih drugih akata tiskani su masnim slovima, a prethodi im zvjezdica.


II. Nezakonodavni akti

UREDBE

22.3.2017   

HR

Službeni list Europske unije

L 76/1


UREDBA VIJEĆA (EU) 2017/488

od 21. ožujka 2017.

o izmjeni Uredbe (EU) 2016/44 o mjerama ograničavanja s obzirom na stanje u Libiji

VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije, a posebno njegov članak 215.,

uzimajući u obzir zajednički prijedlog Visokog predstavnika Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku i Europske komisije,

budući da:

(1)

Vijeće je 18. siječnja 2016. donijelo Uredbu (EU) 2016/44 (1), kojom je radi jasnoće pročišćena Uredba Vijeća (EU) br. 204/2011 (2).

(2)

Člankom 16. Uredbe (EU) br. 204/2011 Vijeću su dodijeljene ovlasti za izmjenu Priloga VI. toj uredbi nakon odluke Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda ili Odbora za sankcije. Međutim, takva dodjela nije bila uključena u Uredbu (EU) 2016/44.

(3)

Uredbu (EU) 2016/44 trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti,

DONIJELO JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Članak 21. Uredbe (EU) 2016/44 zamjenjuje se sljedećim:

„Članak 21.

1.   Ako Vijeće sigurnosti ili Odbor za sankcije na popis uvrsti fizičku ili pravnu osobu, subjekt ili tijelo, Vijeće tu fizičku ili pravnu osobu, subjekt ili tijelo uvrštava u Prilog II. ili Prilog VI.

2.   Ako Vijeće odluči da fizička ili pravna osoba, subjekt ili tijelo podliježe mjerama iz članka 6. stavka 2., ono u skladu s tim mijenja Prilog III.

3.   Vijeće svoju odluku, uključujući razloge za uvrštavanje na popis, priopćuje fizičkoj ili pravnoj osobi, subjektu ili tijelu iz stavaka 1. i 2., bilo izravno, ako je adresa poznata, ili objavom službene obavijesti, i tako toj fizičkoj ili pravnoj osobi, subjektu ili tijelu daje mogućnost da se očituje.

4.   Ako se podnese očitovanje ili predoče važni novi dokazi, Vijeće preispituje svoju odluku i u skladu s tim obavješćuje fizičku ili pravnu osobu, subjekt ili tijelo iz stavaka 1. i 2.

5.   Ako Vijeće sigurnosti ili Odbor za sankcije odluči s popisa brisati fizičku ili pravnu osobu, subjekt ili tijelo ili izmijeniti podatke za utvrđivanje identiteta uvrštene fizičke ili pravne osobe, subjekta ili tijela, Vijeće u skladu s tim mijenja Prilog II. ili Prilog VI.

6.   Popis u Prilogu III. preispituje se u pravilnim razmacima, a najmanje svakih 12 mjeseci.”.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu sljedećeg dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 21. ožujka 2017.

Za Vijeće

Predsjednik

E. SCICLUNA


(1)  Uredba Vijeća (EU) 2016/44 od 18. siječnja 2016. o mjerama ograničavanja s obzirom na stanje u Libiji i o stavljanju izvan snage Uredbe (EU) br. 204/2011 (SL L 12, 19.1.2016., str. 1.).

(2)  Uredba Vijeća (EU) br. 204/2011 od 2. ožujka 2011. o mjerama ograničavanja s obzirom na stanje u Libiji (SL L 58, 3.3.2011., str. 1.).


22.3.2017   

HR

Službeni list Europske unije

L 76/3


PROVEDBENA UREDBA VIJEĆA (EU) 2017/489

od 21. ožujka 2017.

o provedbi članka 21. stavka 5. Uredbe (EU) 2016/44 o mjerama ograničavanja s obzirom na stanje u Libiji

VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EU) 2016/44 od 18. siječnja 2016. o mjerama ograničavanja s obzirom na stanje u Libiji i stavljanju izvan snage Uredbe (EU) br. 204/2011 (1), a posebno njezin članak 21. stavak 5.,

uzimajući u obzir prijedlog Visokog predstavnika Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku,

budući da:

(1)

Vijeće je 18. siječnja 2016. donijelo Uredbu (EU) 2016/44.

(2)

Odbor Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda, osnovan na temelju Rezolucije Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda 1970 (2011), ažurirao je 11. studenoga 2016. i 6. siječnja 2017. informacije o 15 osoba i dvama subjektima koji podliježu mjerama ograničavanja.

(3)

Priloge II. i VI. Uredbi (EU) 2016/44 trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti,

DONIJELO JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Prilozi II. i VI. Uredbi (EU) 2016/44 mijenjaju se kako je navedeno u Prilogu ovoj Uredbi.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu sljedećeg dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 21. ožujka 2017.

Za Vijeće

Predsjednik

E. SCICLUNA


(1)  SL L 12, 19.1.2016., str. 1.


PRILOG

1.

U Prilogu II. Uredbi (EU) 2016/44, unosi koji se odnose na niže navedene osobe zamjenjuju se sljedećim unosima:

PRILOG II.

POPIS FIZIČKIH I PRAVNIH OSOBA, SUBJEKATA ILI TIJELA IZ ČLANKA 6. STAVKA 1.

A.   Osobe

6.   Ime: 1. ABU 2: ZAYD 3: UMAR 4: DORDA

Titula: nije dostupno Položaj: a) direktor Organizacije za vanjsku sigurnost. b) načelnik vanjske obavještajne agencije. Datum rođenja:4. travnja 1944.Mjesto rođenja: nije dostupno Potvrđena alternativna imena: nije dostupno Nepotvrđena alternativna imena: nije dostupno Državljanstvo: nije dostupno Br. putovnice: nije dostupno Nacionalni identifikacijski broj: nije dostupno Adresa: Libija (vjerojatni status/lokacija: u pritvoru u Libiji) Uvršten na popis:26. veljače 2011. (izmijenjeno 27. lipnja 2014., 1. travnja 2016.) Ostale informacije: uvršten na popis u skladu sa stavkom 15. Rezolucije 1970 (zabrana putovanja). Uvršten na popis 17. ožujka 2011. u skladu sa stavkom 17. Rezolucije 1970 (zamrzavanje imovine). Poveznica za internetske stranice s posebnim objavama Interpola i Vijeća sigurnosti UN-a: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5938451

7.   Ime: 1. ABU 2: BAKR 3: YUNIS 4: JABIR

Titula: General bojnik Položaj: ministar obrane. Datum rođenja: 1952. Mjesto rođenja: Jalo, Libija Potvrđena alternativna imena: nije dostupno Nepotvrđena alternativna imena: nije dostupno Državljanstvo: nije dostupno Br. putovnice: nije dostupno Nacionalni identifikacijski broj: nije dostupno Adresa: nije dostupno Uvršten na popis:26. veljače 2011. (izmijenjeno 2. travnja 2012.) Ostale informacije: uvršten na popis u skladu sa stavkom 15. Rezolucije 1970 (zabrana putovanja). Uvršten na popis 17. ožujka 2011. u skladu sa stavkom 17. Rezolucije 1970 (zamrzavanje imovine). Vjerojatni status/lokacija: preminuo. Poveznica za internetske stranice s posebnim objavama Interpola i Vijeća sigurnosti UN-a: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5525775

8.   Ime: 1. MATUQ 2: MOHAMMED 3: MATUQ 4: nije dostupno

Titula: nije dostupno Položaj: tajnik za komunalne usluge Datum rođenja: 1956. Mjesto rođenja: Khoms, Libija Potvrđena alternativna imena: nije dostupno Nepotvrđena alternativna imena: nije dostupno Državljanstvo: nije dostupno Br. putovnice: nije dostupno Nacionalni identifikacijski broj: nije dostupno Adresa: nije dostupno Uvršten na popis:26. veljače 2011. (izmijenjeno 2. travnja 2012.) Ostale informacije: uvršten na popis u skladu sa stavkom 15. Rezolucije 1970 (zabrana putovanja). Uvršten na popis 17. ožujka 2011. u skladu sa stavkom 17. Rezolucije 1970 (zamrzavanje imovine). Vjerojatni status/lokacija: nepoznato, vjerojatno zarobljen. Poveznica za internetske stranice s posebnim objavama Interpola i Vijeća sigurnosti UN-a: https://www.interpol.int/en/ notice/search/un/5525795

9.   Ime: 1. AISHA 2: MUAMMAR MUHAMMED 3: ABU MINYAR 4: QADHAFI

Titula: nije dostupno Položaj: nije dostupno Datum rođenja: 1978. Mjesto rođenja: Tripoli, Libija Potvrđena alternativna imena: Aisha Muhammed Abdul Salam (broj libijske putovnice: 215215) Nepotvrđena alternativna imena: nije dostupno Državljanstvo: nije dostupno Br. putovnice: Libija 428720 Nacionalni identifikacijski broj: nije dostupno Adresa: Sultanat Oman (vjerojatni status/lokacija: Sultanat Oman) Uvrštena na popis:26. veljače 2011. (izmijenjeno 11. studenoga 2016., 26. rujna 2014., 21. ožujka 2013., 2. travnja 2012.) Ostale informacije: uvrštena na popis u skladu sa stavcima 15. i 17. Rezolucije 1970 (zabrana putovanja, zamrzavanje imovine). Poveznica za internetske stranice s posebnim objavama Interpola i Vijeća sigurnosti UN-a: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5525815

10.   Ime: 1. HANNIBAL 2: MUAMMAR 3: QADHAFI 4: nije dostupno

Titula: nije dostupno Položaj: nije dostupno Datum rođenja:20. rujna 1975.Mjesto rođenja: Tripoli, Libija Potvrđena alternativna imena: nije dostupno Nepotvrđena alternativna imena: nije dostupno Državljanstvo: nije dostupno Br. putovnice: Libija B/002210 Nacionalni identifikacijski broj: nije dostupno Adresa: Libanon (u pritvoru) Uvršten na popis:26. veljače 2011. (izmijenjeno 11. studenoga 2016., 26. rujna 2014., 2. travnja 2012.) Ostale informacije: uvršten na popis u skladu sa stavcima 15. i 17. Rezolucije 1970 (zabrana putovanja, zamrzavanje imovine). Poveznica za internetske stranice s posebnim objavama Interpola i Vijeća sigurnosti UN-a: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5525835

11.   Ime: 1. KHAMIS 2: MUAMMAR 3: QADHAFI 4: nije dostupno

Titula: nije dostupno Položaj: nije dostupno Datum rođenja: 1978. Mjesto rođenja: Tripoli, Libija Potvrđena alternativna imena: nije dostupno Nepotvrđena alternativna imena: nije dostupno Državljanstvo: nije dostupno Br. putovnice: nije dostupno Nacionalni identifikacijski broj: nije dostupno Adresa: nije dostupno Uvršten na popis:26. veljače 2011. (izmijenjeno 26. rujna 2014., 2. travnja 2012.) Ostale informacije: uvršten na popis u skladu sa stavcima 15. i 17. Rezolucije 1970 (zabrana putovanja, zamrzavanje imovine). Vjerojatni status/lokacija: preminuo. Poveznica za internetske stranice s posebnim objavama Interpola i Vijeća sigurnosti UN-a: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5525855

12.   Ime: 1. MOHAMMED 2: MUAMMAR 3: QADHAFI 4: nije dostupno

Titula: nije dostupno Položaj: nije dostupno Datum rođenja: 1970. Mjesto rođenja: Tripoli, Libija Potvrđena alternativna imena: nije dostupno Nepotvrđena alternativna imena: nije dostupno Državljanstvo: nije dostupno Br. putovnice: nije dostupno Nacionalni identifikacijski broj: nije dostupno Adresa: Sultanat Oman (vjerojatni status/lokacija: Sultanat Oman) Uvršten na popis:26. veljače 2011. (izmijenjeno 26. rujna 2014., 4. rujna 2013., 2. travnja 2012.) Ostale informacije: uvršten na popis u skladu sa stavcima 15. i 17. Rezolucije 1970 (zabrana putovanja, zamrzavanje imovine). Poveznica za internetske stranice s posebnim objavama Interpola i Vijeća sigurnosti UN-a: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5525875

13.   Ime: 1. MUAMMAR 2: MOHAMMED 3: ABU MINYAR 4: QADHAFI

Titula: nije dostupno Položaj: vođa revolucije, vrhovni zapovjednik oružanih snaga Datum rođenja: 1942. Mjesto rođenja: Sirte, Libija Potvrđena alternativna imena: nije dostupno Nepotvrđena alternativna imena: nije dostupno Državljanstvo: nije dostupno Br. putovnice: nije dostupno Nacionalni identifikacijski broj: nije dostupno Adresa: nije dostupno Uvršten na popis:26. veljače 2011. (izmijenjeno 4. rujna 2013., 2. travnja 2012.) Ostale informacije: uvršten na popis u skladu sa stavcima 15. i 17. Rezolucije 1970 (zabrana putovanja, zamrzavanje imovine). Vjerojatni status/lokacija: preminuo. Poveznica za internetske stranice s posebnim objavama Interpola i Vijeća sigurnosti UN-a: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5525895

14.   Ime: 1. MUTASSIM 2: QADHAFI 3: nije dostupno 4: nije dostupno

Titula: nije dostupno Položaj: savjetnik za nacionalnu sigurnost Datum rođenja: a) 1976. b)5. veljače 1974.Mjesto rođenja: Tripoli, Libija Potvrđena alternativna imena: a) Almuatesem Bellah Muammer Qadhafi b) Mutassim Billah Abuminyar Qadhafi Nepotvrđena alternativna imena: a) Muatasmblla b) Muatasimbllah c) Moatassam Državljanstvo: nije dostupno Br. putovnice: Libija B/001897 Nacionalni identifikacijski broj: nije dostupno Adresa: nije dostupno Uvršten na popis:26. veljače 2011. (izmijenjeno 1. travnja 2016., 26. rujna 2014., 2. travnja 2012.) Ostale informacije: uvršten na popis u skladu sastavcima 15. i 17. Rezolucije 1970 (zabrana putovanja, zamrzavanje imovine). Vjerojatni status/lokacija: preminuo. Navodno je preminuo u Sirtu, Libiji, 20. listopada 2011. Poveznica za internetske stranice s posebnim objavama Interpola i Vijeća sigurnosti UN-a: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5525915

15.   Ime: 1. SAADI 2: QADHAFI 3: nije dostupno 4: nije dostupno

Titula: nije dostupno Položaj: zapovjednik posebnih snaga Datum rođenja: a)27. svibnja 1973.b)1. siječnja 1975.Mjesto rođenja: Tripoli, Libija Potvrđena alternativna imena: nije dostupno Nepotvrđena alternativna imena: nije dostupno Državljanstvo: nije dostupno Br. putovnice: a) 014797 b) 524521 Nacionalni identifikacijski broj: nije dostupno Adresa: Libija (u pritvoru) Uvršten na popis:26. veljače 2011. (izmijenjeno 26. ožujka 2015., 2. travnja 2012., 14. ožujka 2012.) Ostale informacije: uvršten na popis u skladu sa stavkom 15. Rezolucije 1970 (zabrana putovanja). Uvršten na popis 17. ožujka 2011. u skladu sa stavkom 17. Rezolucije 1970 (zamrzavanje imovine). Poveznica za internetske stranice s posebnim objavama Interpola i Vijeća sigurnosti UN-a: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5525935

16.   Ime: 1. SAIF AL-ARAB 2: QADHAFI 3: nije dostupno 4: nije dostupno

Titula: nije dostupno Položaj: nije dostupno Datum rođenja: 1982. Mjesto rođenja: Tripoli, Libija Potvrđena alternativna imena: nije dostupno Nepotvrđena alternativna imena: nije dostupno Državljanstvo: nije dostupno Br. putovnice: nije dostupno Nacionalni identifikacijski broj: nije dostupno Adresa: nije dostupno Uvršten na popis:26. veljače 2011. (izmijenjeno 2. travnja 2012.) Ostale informacije: uvršten na popis u skladu sa stavkom 15. Rezolucije 1970 (zabrana putovanja). Uvršten na popis 17. ožujka 2011. u skladu sa stavkom 17. Rezolucije 1970 (zamrzavanje imovine). Vjerojatni status/lokacija: preminuo. Poveznica za internetske stranice s posebnim objavama Interpola i Vijeća sigurnosti UN-a: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5525955

17.   Ime: 1. SAIF AL-ISLAM 2: QADHAFI 3: nije dostupno 4: nije dostupno

Titula: nije dostupno Položaj: direktor Zaklade Gadafi Datum rođenja:25. lipnja 1972.Mjesto rođenja: Tripoli, Libija Potvrđena alternativna imena: nije dostupno Nepotvrđena alternativna imena: nije dostupno Državljanstvo: nije dostupno Br. putovnice: Libija B014995 Nacionalni identifikacijski broj: nije dostupno Adresa: Libija (vjerojatni status/lokacija: ograničena sloboda kretanja u Zintanu, Libiji.) Uvršten na popis:26. veljače 2011. (izmijenjeno 11. studenoga 2016., 26. rujna 2014., 2. travnja 2012.) Ostale informacije: uvršten na popis u skladu sa stavcima 15. i 17. Rezolucije 1970 (zabrana putovanja, zamrzavanje imovine). Poveznica za internetske stranice s posebnim objavama Interpola i Vijeća sigurnosti UN-a: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5525975

18.   Ime: 1. ABDULLAH 2: AL-SENUSSI 3: nije dostupno 4: nije dostupno

Titula: pukovnik Položaj: direktor vojne obavještajne službe Datum rođenja: 1949. Mjesto rođenja: Sudan Potvrđena alternativna imena: a) Abdoullah Ould Ahmed (Broj putovnice: B0515260; Datum rođenja: 1948. Mjesto rođenja: Anefif (Kidal), Mali; Datum izdavanja: 10. siječnja 2012.; Mjesto izdavanja: Bamako, Mali; Datum isteka valjanosti: 10. siječnja 2017.) b) Abdoullah Ould Ahmed (malijski identifikacijski broj 073/SPICRE; Mjesto rođenja: Anefif, Mali; Datum izdavanja: 6. prosinca 2011.; Mjesto izdavanja: Essouck, Mali) Nepotvrđena alternativna imena: nije dostupno Državljanstvo: nije dostupno Br. putovnice: nije dostupno Nacionalni identifikacijski broj: nije dostupno Adresa: Libija (vjerojatni status/lokacija: u pritvoru u Libiji) Uvršten na popis:26. veljače 2011. (izmijenjeno 27. lipnja 2014., 21. ožujka 2013.) Ostale informacije: uvršten na popis u skladu sa stavkom 15. Rezolucije 1970 (zabrana putovanja). Uvršten na popis 17. ožujka 2011. u skladu sa stavkom 17. Rezolucije 1970 (zamrzavanje imovine). Poveznica za internetske stranice s posebnim objavama Interpola i Vijeća sigurnosti UN-a: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5525995

19.   Ime: 1. SAFIA 2: FARKASH 3: AL-BARASSI 4: nije dostupno

Titula: nije dostupno Položaj: nije dostupno Datum rođenja: otprilike 1952. Mjesto rođenja: Al Bayda, Libija Potvrđena alternativna imena: Safia Farkash Mohammed Al-Hadad, rođena 1. siječnja 1953. (br. omanske putovnice 03825239, datum izdavanja: 4. svibnja 2014., istek: 3. svibnja 2024.) Nepotvrđena alternativna imena: nije dostupno Državljanstvo: nije dostupno Br. putovnice: 03825239 Nacionalni identifikacijski broj: 98606491 Adresa: a) Sultanat Oman b) (vjerojatna lokacija: Egipat) Uvrštena na popis:24. lipnja 2011. (izmijenjeno 1. travnja 2016., 26. ožujka 2015., 26. rujna 2014., 4. rujna 2013., 2. travnja 2012., 13. veljače 2012.) Ostale informacije: uvrštena na popis u skladu sa stavkom 15. Rezolucije 1970 i stavkom 19. Rezolucije 1973 (zabrana putovanja, zamrzavanje imovine). Poveznica za internetske stranice s posebnim objavama Interpola i Vijeća sigurnosti UN-a: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5526015

20.   Ime: 1. ABDELHAFIZ 2: ZLITNI 3: nije dostupno 4: nije dostupno

Titula: nije dostupno Položaj: a) ministar za planiranje i financije u vladi pukovnika Qadhafija. b) tajnik Općeg narodnog odbora za financije i planiranje c) privremeni guverner Libijske središnje banke Datum rođenja: 1935. Mjesto rođenja: nije dostupno Nepotvrđena alternativna imena: nije dostupno Nepotvrđena alternativna imena: nije dostupno Državljanstvo: nije dostupno Br. putovnice: nije dostupno Nacionalni identifikacijski broj: nije dostupno Adresa: Libija Uvršten na popis:24. lipnja 2011. (izmijenjeno 11. studenoga 2016., 26. rujna 2014.) Ostale informacije: uvršten na popis u skladu sa stavkom 15. Rezolucije 1970 i stavkom 19. Rezolucije 1973 (zabrana putovanja, zamrzavanje imovine). Poveznica za internetske stranice s posebnim objavama Interpola i Vijeća sigurnosti UN-a: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5526035

2.

U Prilogu VI. Uredbi (EU) 2016/44 unosi koji se odnose na niže navedene subjekte zamjenjuju se sljedećim unosima:

PRILOG VI.

POPIS PRAVNIH OSOBA, SUBJEKATA ILI TIJELA IZ ČLANKA 5. STAVKA 4.

1.   Ime: LIBYAN INVESTMENT AUTHORITY (LIBIJSKO TIJELO ZA ULAGANJA)

Alternativno ime: Libyan Foreign Investment Company (LFIC) Prijašnje alternativno ime: nije dostupno Adresa:1 Fateh Tower Office, No 99 22nd Floor, Borgaida Street, Tripoli, 1103, LibijaUvršten na popis:17. ožujka 2011.Ostale informacije: Uvršten na popis u skladu sa stavkom 17. Rezolucije 1973, kako je izmijenjena 16. rujna u skladu sa stavkom 15. Rezolucije 2009. Poveznica za internetske stranice s posebnim objavama Interpola i Vijeća sigurnosti UN-a: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5526075

2.   Ime: LIBYAN AFRICA INVESTMENT PORTFOLIO (LIBIJSKI INVESTICIJSKI PORTFELJ ZA AFRIKU)

Alternativno ime: nije dostupno Prijašnje alternativno ime: nije dostupno Adresa:Jamahiriya Street, LAP Building, PO Box 91330, Tripoli, LibijaUvršten na popis:17. ožujka 2011.Ostale informacije: Uvršten na popis u skladu sa stavkom 17. Rezolucije 1973, kako je izmijenjena 16. rujna u skladu sa stavkom 15. Rezolucije 2009. Poveznica za internetske stranice s posebnim objavama Interpola i Vijeća sigurnosti UN-a: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5525715


22.3.2017   

HR

Službeni list Europske unije

L 76/8


PROVEDBENA UREDBA VIJEĆA (EU) 2017/490

od 21. ožujka 2017.

o provedbi Uredbe (EU) br. 270/2011 o mjerama ograničavanja protiv određenih osoba, subjekata i tijela s obzirom na stanje u Egiptu

VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EU) br. 270/2011 od 21. ožujka 2011. o mjerama ograničavanja usmjerenima protiv određenih osoba, subjekata i tijela s obzirom na stanje u Egiptu (1), a posebno njezin članak 12. stavak 1.,

budući da:

(1)

Vijeće je 21. ožujka 2011. donijelo Uredbu (EU) br. 270/2011.

(2)

Dvije osobe ne bi se više trebale nalaziti na popisu fizičkih i pravnih osoba, subjekata i tijela u Prilogu I. Uredbi (EU) br. 270/2011.

(3)

Prilog I. Uredbi (EU) br. 270/2011 stoga bi trebalo izmijeniti na odgovarajući način,

DONIJELO JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Prilog I. Uredbi (EU) br. 270/2011 mijenja se kako je navedeno u Prilogu ovoj Uredbi.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu na dan nakon objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 21. ožujka 2017.

Za Vijeće

Predsjednik

E. SCICLUNA


(1)  SL L 76, 22.3.2011., str. 4.


PRILOG

Unosi za sljedeće osobe brišu se:

13.

Rachid Mohamed Rachid Hussein.

14.

Hania Mahmoud Abdel Rahman Fahmy.


22.3.2017   

HR

Službeni list Europske unije

L 76/10


PROVEDBENA UREDBA VIJEĆA (EU) 2017/491

od 21. ožujka 2017.

o provedbi Uredbe Vijeća (EU) br. 270/2011 o mjerama ograničavanja usmjerenima protiv određenih osoba, subjekata i tijela s obzirom na stanje u Egiptu

VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EU) br. 270/2011 od 21. ožujka 2011. o mjerama ograničavanja usmjerenima protiv određenih osoba, subjekata i tijela s obzirom na stanje u Egiptu (1), a posebno njezin članak 12. stavak 4.,

uzimajući u obzir prijedlog Visokog predstavnika Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku,

budući da:

(1)

Vijeće je 21. ožujka 2011. donijelo Uredbu (EU) br. 270/2011.

(2)

Trebalo bi izmijeniti obrazloženja za šest osoba uvrštenih na popis iz Priloga I. Uredbi (EU) br. 270/2011. Trebalo bi ažurirati identifikacijske podatke u odnosu na jednu osobu uvrštenu na popis.

(3)

Dvije osobe više ne bi trebale biti uvrštene na popis fizičkih i pravnih osoba, subjekata i tijela iz Priloga I. Uredbi (EU) br. 270/2011.

(4)

Prilog I. Uredbi (EU) br. 270/2011 trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti,

DONIJELO JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Prilog I. Uredbi (EU) br. 270/2011 mijenja se kako je navedeno u Prilogu ovoj Uredbi.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu sljedećeg dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 21. ožujka 2017.

Za Vijeće

Predsjednik

E. SCICLUNA


(1)  SL L 76, 22.3.2011., str. 4.


PRILOG

I.

U Prilogu I. Uredbi (EU) br. 270/2011 unosi koji se odnose na dolje navedene osobe zamjenjuju se sljedećim unosima:

 

Ime (i bilo kakav alias)

Identifikacijski podaci

Razlozi uvrštenja na popis

1.

Mohamed Hosni Elsayed Mubarak

Bivši predsjednik Arapske Republike Egipta

Datum rođenja: 4.5.1928.

Muškarac

Osoba protiv koje su egipatska tijela pokrenula sudski postupak ili postupak povrata imovine slijedom pravomoćne sudske presude za nezakonito prisvajanje državnih sredstava na temelju Konvencije Ujedinjenih naroda protiv korupcije.

2.

Suzanne Saleh Thabet

Supruga Mohameda Hosnija Elsayeda Mubaraka, bivšeg predsjednika Arapske Republike Egipta

Datum rođenja: 28.2.1941.

Žena

Osoba protiv koje su egipatska tijela pokrenula sudski postupak ili postupak povrata imovine slijedom pravomoćne sudske presude za nezakonito prisvajanje državnih sredstava na temelju Konvencije Ujedinjenih naroda protiv korupcije.

3.

Alaa Mohamed Hosni Elsayed Mubarak

Sin Mohameda Hosnija Elsayeda Mubaraka, bivšeg predsjednika Arapske Republike Egipta

Datum rođenja: 26.11.1960.

Muškarac

Osoba protiv koje su egipatska tijela pokrenula sudski postupak ili postupak povrata imovine slijedom pravomoćne sudske presude za nezakonito prisvajanje državnih sredstava na temelju Konvencije Ujedinjenih naroda protiv korupcije.

4.

Heidy Mahmoud Magdy Hussein Rasekh

Supruga Alaaja Mohameda Hosnija Elsayeda Mubaraka, sina bivšeg predsjednika Arapske Republike Egipta

Datum rođenja: 5.10.1971.

Žena

Osoba protiv koje su egipatska tijela pokrenula sudski postupak ili postupak povrata imovine slijedom pravomoćne sudske presude za nezakonito prisvajanje državnih sredstava na temelju Konvencije Ujedinjenih naroda protiv korupcije.

5.

Gamal Mohamed Hosni Elsayed Mubarak

Sin Mohameda Hosnija Elsayeda Mubaraka, bivšeg predsjednika Arapske Republike Egipta

Datum rođenja: 28.12.1963.

Muškarac

Osoba protiv koje su egipatska tijela pokrenula sudski postupak ili postupak povrata imovine slijedom pravomoćne sudske presude za nezakonito prisvajanje državnih sredstava na temelju Konvencije Ujedinjenih naroda protiv korupcije.

6.

Khadiga Mahmoud El Gammal

Supruga Gamala Mohameda Hosnija Elsayeda Mubaraka, sina bivšeg predsjednika Arapske Republike Egipta

Datum rođenja: 13.10.1982.

Žena

Osoba protiv koje su egipatska tijela pokrenula sudski postupak ili postupak povrata imovine slijedom pravomoćne sudske presude za nezakonito prisvajanje državnih sredstava na temelju Konvencije Ujedinjenih naroda protiv korupcije.

8.

Abla Mohamed Fawzi Ali Ahmed Salama

Supruga Ahmeda Abdelaziza Ezza

Datum rođenja: 31.1.1963.

Žena

Osoba protiv koje su egipatska tijela pokrenula sudski postupak za nezakonito prisvajanje državnih sredstava na temelju Konvencije Ujedinjenih naroda protiv korupcije.

II.

U Prilogu I. Uredbi (EU) br. 270/2011 unosi koji se odnose na sljedeće osobe brišu se:

16.

Jaylane Shawkat Hosni Galal Eldin,

17.

Amir Mohamed Zohir Mohamed Wahed Garrana.


22.3.2017   

HR

Službeni list Europske unije

L 76/13


UREDBA KOMISIJE (EU) 2017/492

оd 21. ožujka 2017.

o izmjeni Uredbe (EZ) br. 883/2004 Europskog parlamenta i Vijeća o koordinaciji sustava socijalne sigurnosti i Uredbe (EZ) br. 987/2009 Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju postupka provedbe Uredbe (EZ) br. 883/2004

(Tekst značajan za EGP i Švicarsku)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EZ) br. 883/2004 Europskog parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2004. o koordinaciji sustava socijalne sigurnosti (1), a posebno njezin članak 88.,

uzimajući u obzir Uredbu (EZ) br. 987/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. rujna 2009. o utvrđivanju postupka provedbe Uredbe (EZ) br. 883/2004 o koordinaciji sustava socijalne sigurnosti (2), a posebno njezin članak 92.,

budući da:

(1)

Kako bi se uzele u obzir određene promjene u zakonodavstvima nekih država članica ili njihova želja da se pojednostavni primjena sustava koordinacije uspostavljenog Uredbom (EZ) br. 883/2004 i Uredbom (EZ) br. 987/2009, neke su države članice Administrativnoj komisiji za koordinaciju sustava socijalne sigurnosti podnijele zahtjeve za izmjenu određenih priloga tim uredbama.

(2)

Administrativna komisija za koordinaciju sustava socijalne sigurnosti pristala je na zatražene izmjene i donijela odgovarajuće prijedloge Komisiji za tehničke prilagodbe priloga.

(3)

Komisija se slaže s odgovarajućim prijedlozima.

(4)

Stoga je Uredbu (EZ) br. 883/2004 i Uredbu (EZ) br. 987/2009 potrebno na odgovarajući način izmijeniti,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Uredba (EZ) br. 883/2004 mijenja se kako slijedi:

1.

Prilog VI. mijenja se kako slijedi:

(a)

u odjeljku „ESTONIJA” iza točke (c) dodaje se nova točka (d):

„(d)

Doplatak za sposobnost za rad na temelju Zakona o doplatcima za sposobnost za rad.”;

(b)

odjeljak „ŠVEDSKA” zamjenjuje se sljedećim:

„ŠVEDSKA

Naknada za bolest na temelju dohotka i naknada za bolovanje na temelju dohotka (Poglavlje 34. Zakona o socijalnoj sigurnosti).”;

(c)

odjeljak „UJEDINJENA KRALJEVINA” zamjenjuje se sljedećim:

„UJEDINJENA KRALJEVINA

Dodatak za zapošljavanje i uzdržavanje

(a)

Kod prava dodijeljenih prije 1. travnja 2016. dodatak za zapošljavanje i uzdržavanje predstavlja novčano davanje za slučaj bolesti za prvih 91 dana (faza procjene). Od 92. dana (glavna faza) dodatak postaje invalidsko davanje.

(b)

Kod prava dodijeljenih 1. travnja 2016. ili nakon toga dodatak za zapošljavanje i uzdržavanje predstavlja novčano davanje za slučaj bolesti za prvih 365 dana (faza procjene). Od 366. dana (skupina za dodjelu potpore) dodatak postaje invalidsko davanje.

Zakonodavstvo Velike Britanije: Dio 1. Zakona o reformi socijalne skrbi iz 2007.

Zakonodavstvo Sjeverne Irske: Dio 1. Zakona o reformi socijalne skrbi (Sjeverna Irska) iz 2007.”.

2.

Prilog VIII. mijenja se kako slijedi:

(a)

u dijelu 1. odjeljak „POLJSKA” zamjenjuje se sljedećim:

„POLJSKA

Svi zahtjevi za invalidske mirovine, starosne mirovine u sustavu definiranih davanja i obiteljske mirovine, osim slučajeva u kojima ukupna razdoblja osiguranja navršena na temelju zakonodavstva više od jedne države članice iznose 20 godina ili više za žene i 25 godina za muškarce, a nacionalna razdoblja osiguranja iznose manje od toga (ali ne manje od 15 godina za žene i 20 godina za muškarce), s time da se izračun obavlja na temelju članaka 27. i 28. Zakona od 17. prosinca 1998. (SL 2015, br. 748).”;

(b)

u dijelu 1. odjeljak „ŠVEDSKA” zamjenjuje se sljedećim:

„ŠVEDSKA

(a)

Zahtjevi za starosnu mirovinu u obliku zajamčene mirovine (poglavlja 66. i 67. Zakonika o socijalnom osiguranju).

(b)

Zahtjevi za starosnu mirovinu u obliku dodatne mirovine (Poglavlje 63. Zakonika o socijalnom osiguranju).”;

(c)

u dijelu 1. u odjeljku „UJEDINJENA KRALJEVINA” prva rečenica zamjenjuje se sljedećim:

„Svi zahtjevi za starosnu mirovinu, državnu mirovinu u skladu s dijelom 1. Zakona o mirovinama iz 2014., davanja udovicama i davanja za obudovjelost, s iznimkom onih za koje, tijekom porezne godine koja počinje 6. travnja 1975. ili poslije tog datuma:”;

(d)

u dijelu 2. odjeljak „ŠVEDSKA” zamjenjuje se sljedećim:

„ŠVEDSKA

Starosna mirovina u obliku mirovine na osnovi dohotka i mirovine na osnovi premija (poglavlja 62. i 64. Zakonika o socijalnom osiguranju).”.

3.

Prilog IX. mijenja se kako slijedi:

(a)

u dijelu I. odjeljak „ŠVEDSKA” zamjenjuje se sljedećim:

„ŠVEDSKA

Naknada za bolest na temelju dohotka i naknada za bolovanje na temelju dohotka (Poglavlje 34. Zakona o socijalnoj sigurnosti).

Zajamčena mirovina i zajamčena naknada koje su zamijenile punu državnu mirovinu koja se priznavala na temelju zakonodavstva o državnim mirovinama koje se primjenjivalo do 1. siječnja 1993. te punu državnu mirovinu koja se priznavala na temelju prijelaznih pravila zakonodavstva koje se primjenjivalo od tog datuma.”;

(b)

u dijelu II. odjeljak „ŠVEDSKA” zamjenjuje se sljedećim:

„ŠVEDSKA

Naknada za bolest i naknada za bolovanje u obliku zajamčene naknade (Poglavlje 35. Zakonika o socijalnom osiguranju).

Obiteljska mirovina izračunana na temelju izjednačenih razdoblja osiguranja (poglavlja od 76. do 85. Zakonika o socijalnom osiguranju).”

Članak 2.

Uredba (EZ) br. 987/2009 mijenja se kako slijedi:

1.

U Prilogu 1.:

(a)

odjeljak „BELGIJA – IRSKA” briše se;

(b)

odjeljak „DANSKA – GRČKA” briše se.

2.

U Prilogu 3.:

(a)

odjeljak „NIZOZEMSKA” briše se;

(b)

odjeljak „FINSKA” briše se.

Članak 3.

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Članak 2. stavak 2. primjenjuje se od 1. siječnja 2018.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 21. ožujka 2017.

Za Komisiju

Predsjednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  SL L 166, 30.4.2004., str. 1.

(2)  SL L 284, 30.10.2009., str. 1.


22.3.2017   

HR

Službeni list Europske unije

L 76/16


PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2017/493

оd 21. ožujka 2017.

o oslobađanju sredstava osiguranja u pogledu uvoznih carinskih kvota Unije za meso peradi podrijetlom iz Ukrajine kojima se upravlja na temelju Provedbene uredbe (EU) 2015/2078

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 1308/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o uspostavljanju zajedničke organizacije tržišta poljoprivrednih proizvoda i stavljanju izvan snage uredbi Vijeća (EEZ) br. 922/72, (EEZ) br. 234/79, (EZ) br. 1037/2001 i (EZ) br. 1234/2007 (1), a posebno njezin članak 187. točke (a), (c) i (d),

budući da:

(1)

Provedbena uredba Komisije (EU) 2015/2078 (2) o otvaranju uvoznih carinskih kvota Unije za meso peradi podrijetlom iz Ukrajine i upravljanju tim kvotama.

(2)

Nakon što je 30. studenoga 2016. potvrđena pojava visokopatogene influence ptica (VPIP) kod peradi na državnom području Ukrajine i u skladu sa zahtjevima iz članka 9. Uredbe Komisije (EZ) br. 798/2008 (3) koji moraju biti ispunjeni da bi se zemlja smatrala slobodnom od VPIP-a, državno područje Ukrajine ne može se smatrati slobodnim od te bolesti. Ukrajinska tijela zato nisu mogla izdavati veterinarske certifikate potrebne za izvoz peradi i proizvoda od peradi u Uniju.

(3)

Na temelju informacija koje je dostavila Ukrajina, Provedbenom uredbom Komisije (EU) 2017/193 (4) izmijenjena je među ostalim Uredba (EZ) br. 798/2008 kako bi se ograničile restrikcije na unos pošiljaka peradi i proizvoda od peradi u Uniju na samo ona područja Ukrajine koja su pogođena VPIP-om. Ukrajinska tijela zato od 7. veljače 2017. mogu izdavati veterinarske certifikate za izvoz peradi i proizvoda od peradi u Uniju iz područja koja nisu pogođena VPIP-om.

(4)

Zbog toga gospodarski subjekti koji su dobili uvozna prava i uvozne dozvole za uvoz mesa peradi unutar uvoznih carinskih kvota iz Provedbene uredbe (EU) 2015/2078 za razdoblje carinskih kvota od 1. siječnja do 31. prosinca 2016. nisu mogli nabavljati proizvode od 30. studenoga 2016. do 31. prosinca 2016. Osim toga gospodarski subjekti koji su dobili prava uvoza za podrazdoblje carinskih kvota od 1. siječnja do 31. ožujka 2017. imali su poteškoća s nabavom proizvoda zbog nemogućnosti uvoza do nakon 7. veljače 2017. i činjenice da restrikcije za neka područja u Ukrajini ostaju na snazi.

(5)

Zato je nužno propisati da bi uz određene uvjete trebalo osloboditi sredstva osiguranja položena u vezi s tim uvoznim pravima i s potom izdanim uvoznim dozvolama neiskorištenima do 31. prosinca 2016. i u vezi s tim uvoznim pravima neiskorištenima do 31. prosinca 2017.

(6)

Budući da se ta mjera može odnositi na sredstva osiguranja položena krajem 2015. ili početkom 2016., subjekti bi trebali moći zatražiti njihovo oslobađanje u najkraćem mogućem roku. Ova bi Uredba stoga trebala stupiti na snagu sljedećeg dana od dana objave.

(7)

Mjere predviđene ovom Uredbom u skladu su s mišljenjem Odbora za zajedničku organizaciju poljoprivrednih tržišta,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Oslobađanje sredstava osiguranja koja se odnose na razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2016.

1.   Na zahtjev predmetnih subjekata sredstva osiguranja povezana s uvoznim pravima i dozvolama položena u skladu s člankom 3. stavkom 2. odnosno člankom 4. stavkom 4. Provedbene uredbe (EU) 2015/2078 oslobađaju se pod uvjetom da su uvozna prava ili dozvole do 31. prosinca 2016. iskorišteni samo djelomično ili da uopće nisu iskorišteni.

2.   Sredstva osiguranja iz stavka 1. oslobađaju se razmjerno uvoznim pravima i dozvolama neiskorištenima do 31. prosinca 2016.

Članak 2.

Oslobađanje sredstava osiguranja koja se odnose na razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2017.

1.   Na zahtjev predmetnih subjekata, sredstva osiguranja koja se odnose na uvozna prava odobrena za podrazdoblje od 1. siječnja do 31. ožujka 2017., položena u skladu s člankom 3. stavkom 2. Provedbene uredbe (EU) 2015/2078 oslobađaju se pod uvjetom da su uvozna prava iskorištena samo djelomično ili da uopće nisu iskorištena do 31. prosinca 2017.

2.   Sredstva osiguranja iz stavka 1. oslobađaju se razmjerno uvoznim pravima koja nisu iskorištena do 31. prosinca 2017.

Članak 3.

Stupanje na snagu

Ova Uredba stupa na snagu sljedećeg dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 21. ožujka 2017.

Za Komisiju

Predsjednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  SL L 347, 20.12.2013., str. 671.

(2)  Provedbena uredba Komisije (EU) 2015/2078 od 18. studenoga 2015. o otvaranju uvoznih carinskih kvota Unije za meso peradi podrijetlom iz Ukrajine i upravljanju tim kvotama (SL L 302, 19.11.2015., str. 63.).

(3)  Uredba Komisije (EZ) br. 798/2008 od 8. kolovoza 2008. o utvrđivanju popisa trećih zemalja, državnih područja, zona ili kompartmenta iz kojih je dozvoljen uvoz i provoz peradi i proizvoda od peradi kroz Zajednicu te o zahtjevima veterinarskog certificiranja (SL L 226, 23.8.2008., str. 1.).

(4)  Provedbena uredba Komisije (EU) 2017/193 оd 3. veljače 2017. o izmjeni Priloga II. Odluci 2007/777/EZ i Priloga I. Uredbi (EZ) br. 798/2008 u pogledu unosa za Ukrajinu na popise trećih zemalja iz kojih je odobren unos određenih proizvoda u Uniju u vezi s visokopatogenom influencom ptica (SL L 31, 4.2.2017., str. 13.).


22.3.2017   

HR

Službeni list Europske unije

L 76/18


PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2017/494

оd 21. ožujka 2017.

o 262. izmjeni Uredbe Vijeća (EZ) br. 881/2002 o uvođenju određenih posebnih mjera ograničavanja protiv određenih osoba i subjekata povezanih s organizacijama ISIL-om (Da'esh) i Al-Qaidom

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EZ) br. 881/2002 od 27. svibnja 2002. o uvođenju određenih posebnih mjera ograničavanja protiv određenih osoba i subjekata povezanih s organizacijama ISIL-om (Da'esh) i Al-Qaidom (1), a posebno njezin članak 7. stavak 1. točku (a) i članak 7.a stavak 5.,

budući da:

(1)

U Prilogu I. Uredbi (EZ) br. 881/2002 navode se osobe, skupine i subjekti na koje se odnosi zamrzavanje financijskih sredstava i gospodarskih izvora u skladu s tom Uredbom.

(2)

Odbor za sankcije Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda 16. ožujka 2017. odlučio je izbrisati jednu fizičku osobu sa svog popisa osoba, skupina i subjekata na koje se primjenjuje zamrzavanje financijskih sredstava i ekonomskih izvora. Prilog I. Uredbi (EZ) br. 881/2002 trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Prilog I. Uredbi (EZ) br. 881/2002 mijenja se u skladu s Prilogom ovoj Uredbi.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu sljedećeg dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 21. ožujka 2017.

Za Komisiju,

u ime predsjednika,

vršitelj dužnosti voditelja Službe za instrumente vanjske politike


(1)  SL L 139, 29.5.2002., str. 9.


PRILOG

U Prilogu I. Uredbi (EZ) br. 881/2002 sljedeći unos pod naslovom „Fizičke osobe” briše se:

„Fahd Muhammad 'Abd Al-'Aziz Al-Khashiban (alias (a) Fahad H. A. Khashayban, (b) Fahad H. A. al-Khashiban, (c) Fahad H. A. Kheshaiban, (d) Fahad H. A. Kheshayban, (e) Fahad H. A. al-Khosiban, (f) Fahad H. A. Khasiban, (g) Fahd Muhammad 'Abd Al-'Aziz al-Khashayban (h) Fahd Muhammad' Abd al-'Aziz al-Khushayban, (i) Fahad al-Khashiban, (j) Fahd Khushaiban, (k) Fahad Muhammad A. al-Khoshiban, (l) Fahad Mohammad A. al-Khoshiban, (m) Fahad Mohammad Abdulaziz Alkhoshiban, (n) Abu Thabit, (o) Shaykh Abu Thabit, (p) Shaykh Thabet, (q) Abu Abdur Rahman, (r) Abdur Abu Rahman). Adresa: Saudijska Arabija Datum rođenja: 16.10.1966. Mjesto rođenja: Oneiza, Saudijska Arabija. Broj putovnice: G477835 (saudijska putovnica izdana 26.6.2006., istekla 3.5.2011.). Državljanstvo: saudijsko. Ostale informacije: uključen u financiranje skupine Abu Sayyaf Group te joj je na druge načine pružao pomoć. Datum uvrštenja na popis u skladu s člankom 2.a stavkom 4. točkom (b): 9.10.2007.”


22.3.2017   

HR

Službeni list Europske unije

L 76/20


PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2017/495

оd 21. ožujka 2017.

o utvrđivanju paušalnih uvoznih vrijednosti za određivanje ulazne cijene određenog voća i povrća

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 1308/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o uspostavljanju zajedničke organizacije tržišta poljoprivrednih proizvoda i stavljanju izvan snage uredbi Vijeća (EEZ) br. 922/72, (EEZ) br. 234/79, (EZ) br. 1037/2001 i (EZ) br. 1234/2007 (1),

uzimajući u obzir Provedbenu uredbu Komisije (EU) br. 543/2011 od 7. lipnja 2011. o utvrđivanju detaljnih pravila za primjenu Uredbe Vijeća (EZ) br. 1234/2007 za sektore voća i povrća te prerađevina voća i povrća (2), a posebno njezin članak 136. stavak 1.,

budući da:

(1)

Provedbenom uredbom (EU) br. 543/2011, prema ishodu Urugvajske runde multilateralnih pregovora o trgovini, utvrđuju se kriteriji kojima Komisija određuje paušalne vrijednosti za uvoz iz trećih zemalja, za proizvode i razdoblja određena u njezinu Prilogu XVI. dijelu A.

(2)

Paušalna uvozna vrijednost izračunava se za svaki radni dan, u skladu s člankom 136. stavkom 1. Provedbene uredbe (EU) br. 543/2011, uzimajući u obzir promjenjive dnevne podatke. Stoga ova Uredba treba stupiti na snagu na dan objave u Službenom listu Europske unije,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Paušalne uvozne vrijednosti iz članka 136. Provedbene uredbe (EU) br. 543/2011 određene su u Prilogu ovoj Uredbi.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu na dan objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 21. ožujka 2017.

Za Komisiju,

u ime predsjednika,

Jerzy PLEWA

Glavni direktor

Glavna uprava za poljoprivredu i ruralni razvoj


(1)  SL L 347, 20.12.2013., str. 671.

(2)  SL L 157, 15.6.2011., str. 1.


PRILOG

Paušalne uvozne vrijednosti za određivanje ulazne cijene određenog voća i povrća

(EUR/100 kg)

Oznaka KN

Oznaka treće zemlje (1)

Standardna uvozna vrijednost

0702 00 00

EG

288,4

IL

234,5

MA

107,2

SN

196,7

TR

107,9

ZZ

186,9

0707 00 05

EG

241,9

TR

183,5

ZZ

212,7

0709 93 10

MA

45,3

TR

136,9

ZZ

91,1

0805 10 22 , 0805 10 24 , 0805 10 28

EG

47,7

IL

73,4

MA

50,2

TN

55,3

TR

87,2

ZA

92,1

ZZ

67,7

0805 50 10

AR

45,3

TR

84,5

ZZ

64,9

0808 10 80

CL

100,4

CN

144,8

ZA

114,1

ZZ

119,8

0808 30 90

AR

124,4

CL

135,7

CN

91,5

TR

148,9

ZA

115,2

ZZ

123,1


(1)  Nomenklatura država utvrđena Uredbom Komisije (EU) br. 1106/2012 od 27. studenoga 2012. o provedbi Uredbe (EZ) br. 471/2009 Europskog parlamenta i Vijeća o statistici Zajednice u vezi s vanjskom trgovinom sa zemljama nečlanicama, u pogledu ažuriranja nomenklature država i područja (SL L 328, 28.11.2012., str. 7.). Oznakom „ZZ” označava se „drugo podrijetlo”.


ODLUKE

22.3.2017   

HR

Službeni list Europske unije

L 76/22


ODLUKA VIJEĆA (ZVSP) 2017/496

od 21. ožujka 2017.

o izmjeni Odluke 2011/172/ZVSP o mjerama ograničavanja protiv određenih osoba, subjekata i tijela s obzirom na stanje u Egiptu

VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o Europskoj uniji, a posebno njegov članak 29.,

uzimajući u obzir prijedlog Visokog predstavnika Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku,

budući da:

(1)

Vijeće je 21. ožujka 2011. donijelo Odluku 2011/172/ZVSP (1) o mjerama ograničavanja protiv određenih osoba, subjekata i tijela s obzirom na stanje u Egiptu.

(2)

Na temelju preispitivanja Odluke 2011/172/ZVSP mjere ograničavanja trebalo bi produljiti do 22. ožujka 2018.

(3)

Trebalo bi izmijeniti obrazloženja za šest osoba uvrštenih na popis iz Priloga Odluci 2011/172/ZVSP. Trebalo bi ažurirati identifikacijske podatke u odnosu na jednu osobu uvrštenu na popis.

(4)

Dvije osobe više ne bi trebale biti uvrštene na popis fizičkih i pravnih osoba, subjekata i tijela iz Priloga Odluci 2011/172/ZVSP.

(5)

Odluku 2011/172/ZVSP trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti,

DONIJELO JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Odluka 2011/172/ZVSP mijenja se kako slijedi:

1.

U članku 5. drugi stavak zamjenjuje se sljedećim:

„Ova Odluka primjenjuje se do 22. ožujka 2018.”.

2.

Prilog se mijenja kako je navedeno u Prilogu ovoj Odluci.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu sljedećeg dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Sastavljeno u Bruxellesu 21. ožujka 2017.

Za Vijeće

Predsjednik

E. SCICLUNA


(1)  Odluka Vijeća 2011/172/ZVSP od 21. ožujka 2011. o mjerama ograničavanja protiv određenih osoba, subjekata i tijela s obzirom na stanje u Egiptu (SL L 76, 22.3.2011., str. 63.).


PRILOG

I.

U Prilogu Odluci 2011/172/ZVSP unosi koji se odnose na dolje navedene osobe zamjenjuju se sljedećim unosima:

 

Ime (i bilo kakav alias)

Identifikacijski podaci

Razlozi uvrštenja na popis

1.

Mohamed Hosni Elsayed Mubarak

Bivši predsjednik Arapske Republike Egipta

Datum rođenja: 4.5.1928.

Muškarac

Osoba protiv koje su egipatska tijela pokrenula sudski postupak ili postupak povrata imovine slijedom pravomoćne sudske presude za nezakonito prisvajanje državnih sredstava na temelju Konvencije Ujedinjenih naroda protiv korupcije.

2.

Suzanne Saleh Thabet

Supruga Mohameda Hosnija Elsayeda Mubaraka, bivšeg predsjednika Arapske Republike Egipta

Datum rođenja: 28.2.1941.

Žena

Osoba protiv koje su egipatska tijela pokrenula sudski postupak ili postupak povrata imovine slijedom pravomoćne sudske presude za nezakonito prisvajanje državnih sredstava na temelju Konvencije Ujedinjenih naroda protiv korupcije.

3.

Alaa Mohamed Hosni Elsayed Mubarak

Sin Mohameda Hosnija Elsayeda Mubaraka, bivšeg predsjednika Arapske Republike Egipta

Datum rođenja: 26.11.1960.

Muškarac

Osoba protiv koje su egipatska tijela pokrenula sudski postupak ili postupak povrata imovine slijedom pravomoćne sudske presude za nezakonito prisvajanje državnih sredstava na temelju Konvencije Ujedinjenih naroda protiv korupcije.

4.

Heidy Mahmoud Magdy Hussein Rasekh

Supruga Alaaja Mohameda Hosnija Elsayeda Mubaraka, sina bivšeg predsjednika Arapske Republike Egipta

Datum rođenja: 5.10.1971.

Žena

Osoba protiv koje su egipatska tijela pokrenula sudski postupak ili postupak povrata imovine slijedom pravomoćne sudske presude za nezakonito prisvajanje državnih sredstava na temelju Konvencije Ujedinjenih naroda protiv korupcije.

5.

Gamal Mohamed Hosni Elsayed Mubarak

Sin Mohameda Hosnija Elsayeda Mubaraka, bivšeg predsjednika Arapske Republike Egipta

Datum rođenja: 28.12.1963.

Muškarac

Osoba protiv koje su egipatska tijela pokrenula sudski postupak ili postupak povrata imovine slijedom pravomoćne sudske presude za nezakonito prisvajanje državnih sredstava na temelju Konvencije Ujedinjenih naroda protiv korupcije.

6.

Khadiga Mahmoud El Gammal

Supruga Gamala Mohameda Hosnija Elsayeda Mubaraka, sina bivšeg predsjednika Arapske Republike Egipta

Datum rođenja: 13.10.1982.

Žena

Osoba protiv koje su egipatska tijela pokrenula sudski postupak ili postupak povrata imovine slijedom pravomoćne sudske presude za nezakonito prisvajanje državnih sredstava na temelju Konvencije Ujedinjenih naroda protiv korupcije.

8.

Abla Mohamed Fawzi Ali Ahmed Salama

Supruga Ahmeda Abdelaziza Ezza

Datum rođenja: 31.1.1963.

Žena

Osoba protiv koje su egipatska tijela pokrenula sudski postupak za nezakonito prisvajanje državnih sredstava na temelju Konvencije Ujedinjenih naroda protiv korupcije.

II.

U Prilogu Odluci 2011/172/ZVSP unosi koji se odnose na sljedeće osobe brišu se:

16.

Jaylane Shawkat Hosni Galal Eldin,

17.

Amir Mohamed Zohir Mohamed Wahed Garrana.


22.3.2017   

HR

Službeni list Europske unije

L 76/25


PROVEDBENA ODLUKA VIJEĆA (ZVSP) 2017/497

od 21. ožujka 2017.

o provedbi Odluke (ZVSP) 2015/1333 o mjerama ograničavanja s obzirom na stanje u Libiji

VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o Europskoj uniji, a posebno njegov članak 31. stavak 2.,

uzimajući u obzir Odluku Vijeća (ZVSP) 2015/1333 od 31. srpnja 2015. o mjerama ograničavanja s obzirom na stanje u Libiji i stavljanju izvan snage Odluke 2011/137/ZVSP (1), a posebno njezin članak 17. stavak 1.,

uzimajući u obzir prijedlog Visokog predstavnika Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku,

budući da:

(1)

Vijeće je 31. srpnja 2015. donijelo Odluku (ZVSP) 2015/1333.

(2)

Odbor Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda, osnovan na temelju Rezolucije Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda 1970 (2011), ažurirao je 11. studenoga 2016. i 6. siječnja 2017. informacije o 20 osoba i dvama subjektima koji podliježu mjerama ograničavanja.

(3)

Priloge I., III. i VI. Odluci (ZVSP) 2015/1333 trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti,

DONIJELO JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Prilozi I., III. i VI. Odluci (ZVSP) 2015/1333 mijenjaju se kako je navedeno u Prilogu ovoj Odluci.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu sljedećeg dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Sastavljeno u Bruxellesu 21. ožujka 2017.

Za Vijeće

Predsjednik

E. SCICLUNA


(1)  SL L 206, 1.8.2015., str. 34.


PRILOG

1.

U Prilogu I. Odluci (ZVSP) 2015/1333 unosi koji se odnose na niže navedene osobe zamjenjuju se sljedećim unosima:

PRILOG I.

POPIS OSOBA IZ ČLANKA 8. STAVKA 1.

1.   Ime: 1: ABDULQADER 2: MOHAMMED 3: AL-BAGHDADI 4: nije dostupno

Titula: dr. Položaj: voditelj Ureda za vezu Revolucionarnih odbora Datum rođenja:1. srpnja 1950.Mjesto rođenja: nije dostupno Potvrđena alternativna imena: nije dostupno Nepotvrđena alternativna imena: nije dostupno Državljanstvo: nije dostupno Br. putovnice: B010574 Nacionalni identifikacijski broj: nije dostupno Adresa: Tunis (Vjerojatni status/lokacija: zatvor u Tunisu.) Uvršten na popis:26. veljače 2011. (izmijenjeno 26. ožujka 2015., 2. travnja 2012.) Ostale informacije: uvršten na popis u skladu sa stavkom 15. Rezolucije 1970 (zabrana putovanja). Vjerojatni status/lokacija: preminuo. Poveznica za internetske stranice s posebnim objavama Interpola i Vijeća sigurnosti UN-a: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5519275

2.   Ime: 1: ABDULQADER 2: YUSEF 3: DIBRI 4: nije dostupno

Titula: nije dostupno Položaj: načelnik osobnog osiguranja Muammara Qadhafija Datum rođenja: 1946. Mjesto rođenja: Houn, Libija Potvrđena alternativna imena: nije dostupno Nepotvrđena alternativna imena: nije dostupno Državljanstvo: nije dostupno Br. putovnice: nije dostupno Nacionalni identifikacijski broj: nije dostupno Adresa: nije dostupno Uvršten na popis:26. veljače 2011.Ostale informacije: uvršten na popis u skladu sa stavkom 15. Rezolucije 1970 (zabrana putovanja). Poveznica za internetske stranice s posebnim objavama Interpola i Vijeća sigurnosti UN-a: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5525715

3.   Ime: 1: SAYYID 2: MOHAMMED 3: QADHAF AL-DAM 4: nije dostupno

Titula: nije dostupno Položaj: nije dostupno Datum rođenja: 1948. Mjesto rođenja: a) Sirte, Libija b) Egipat Potvrđena alternativna imena: Sayed M. Gaddef Eddam Nepotvrđena alternativna imena: nije dostupno Državljanstvo: nije dostupno Br. putovnice: libijska putovnica br. 513519 Nacionalni identifikacijski broj: nije dostupno Adresa: nije dostupno Uvršten na popis:26. veljače 2011. (izmijenjeno 1. travnja 2016.) Ostale informacije: uvršten na popis u skladu sa stavkom 15. Rezolucije 1970 (zabrana putovanja). Poveznica za internetske stranice s posebnim objavama Interpola i Vijeća sigurnosti UN-a: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5525735

4.   Ime: 1: QUREN 2: SALIH 3: QUREN 4: AL QADHAFI

Titula: nije dostupno Položaj: libijski veleposlanik u Čadu Datum rođenja: nije dostupno Datum rođenja: nije dostupno Potvrđena alternativna imena: Akrin Saleh Akrin Nepotvrđena alternativna imena: nije dostupno Državljanstvo: nije dostupno Br. putovnice: nije dostupno Nacionalni identifikacijski broj: nije dostupno Adresa: Egipat Uvršten na popis:17. ožujka 2011. (izmijenjeno 26. ožujka 2015., 26. rujna 2014.) Ostale informacije: uvršten na popis u skladu sa stavkom 15. Rezolucije 1970 (zabrana putovanja). Poveznica za internetske stranice s posebnim objavama Interpola i Vijeća sigurnosti UN-a: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5519275

5.   Ime: 1: AMID 2: HUSAIN 3: AL KUNI 4: nije dostupno

Titula: pukovnik Položaj: guverner Ghata (južna Libija) Datum rođenja: nije dostupno Datum rođenja: nije dostupno Potvrđena alternativna imena: nije dostupno Nepotvrđena alternativna imena: nije dostupno Državljanstvo: nije dostupno Br. putovnice: nije dostupno Nacionalni identifikacijski broj: nije dostupno Adresa: Libija (Vjerojatni status/lokacija: južna Libija) Uvršten na popis:17. ožujka 2011. (izmijenjeno 26. rujna 2014., 2. travnja 2012.) Ostale informacije: uvršten na popis u skladu sa stavkom 15. Rezolucije 1970 (zabrana putovanja).

6.   Ime: 1: ABU 2: ZAYD 3: UMAR 4: DORDA

Titula: nije dostupno Položaj: a) direktor Organizacije za vanjsku sigurnost. b) načelnik vanjske obavještajne agencije. Datum rođenja:4. travnja 1944.Mjesto rođenja: nije dostupno Potvrđena alternativna imena: nije dostupno Nepotvrđena alternativna imena: nije dostupno Državljanstvo: nije dostupno Br. putovnice: nije dostupno Nacionalni identifikacijski broj: nije dostupno Adresa: Libija (Vjerojatni status/lokacija: u pritvoru u Libiji) Uvršten na popis:26. veljače 2011. (izmijenjeno 27. lipnja 2014., 1. travnja 2016.) Ostale informacije: uvršten na popis u skladu sa stavkom 15. Rezolucije 1970 (zabrana putovanja). Uvršten na popis 17. ožujka 2011. u skladu sa stavku 17. Rezolucije 1970 (zamrzavanje imovine). Poveznica za internetske stranice s posebnim objavama Interpola i Vijeća sigurnosti UN-a: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5938451

7.   Ime: 1: ABU 2: BAKR 3: YUNIS 4: JABIR

Titula: General bojnik Položaj: ministar obrane. Datum rođenja: 1952. Mjesto rođenja: Jalo, Libija Potvrđena alternativna imena: nije dostupno Nepotvrđena alternativna imena: nije dostupno Državljanstvo: nije dostupno Br. putovnice: nije dostupno Nacionalni identifikacijski broj: nije dostupno Adresa: nije dostupno Uvršten na popis:26. veljače 2011. (izmijenjeno 2. travnja 2012.) Ostale informacije: uvršten na popis u skladu sa stavkom 15. Rezolucije 1970 (zabrana putovanja). Uvršten na popis 17. ožujka 2011. u skladu sa stavkom 17. Rezolucije 1970 (zamrzavanje imovine). Vjerojatni status/lokacija: preminuo. Poveznica za internetske stranice s posebnim objavama Interpola i Vijeća sigurnosti UN-a: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5525775

8.   Ime: 1: MATUQ 2: MOHAMMED 3: MATUQ 4: nije dostupno

Titula: nije dostupno Položaj: tajnik za komunalne usluge Datum rođenja: 1956. Mjesto rođenja: Khoms, Libija Potvrđena alternativna imena: nije dostupno Nepotvrđena alternativna imena: nije dostupno Državljanstvo: nije dostupno Br. putovnice: nije dostupno Nacionalni identifikacijski broj: nije dostupno Adresa: nije dostupno Uvršten na popis:26. veljače 2011. (izmijenjeno 2. travnja 2012.) Ostale informacije: uvršten na popis u skladu sa stavkom 15. Rezolucije 1970 (zabrana putovanja). Uvršten na popis 17. ožujka 2011. u skladu sa stavkom 17. Rezolucije 1970 (zamrzavanje imovine). Vjerojatni status/lokacija: nepoznato, vjerojatno zarobljen. Poveznica za internetske stranice s posebnim objavama Interpola i Vijeća sigurnosti UN-a: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5525795

9.   Ime: 1: AISHA 2: MUAMMAR MUHAMMED 3: ABU MINYAR 4: QADHAFI

Titula: nije dostupno Položaj: nije dostupno Datum rođenja: 1978. Mjesto rođenja: Tripoli, Libija Potvrđena alternativna imena: Aisha Muhammed Abdul Salam (broj libijske putovnice: 215215) Nepotvrđena alternativna imena: nije dostupno Državljanstvo: nije dostupno Br. putovnice: Libija 428720 Nacionalni identifikacijski broj: nije dostupno Adresa: Sultanat Oman (Vjerojatni status/lokacija: Sultanat Oman) Uvrštena na popis:26. veljače 2011. (izmijenjeno 11. studenoga 2016., 26. rujna 2014., 21. ožujka 2013., 2. travnja 2012.) Ostale informacije: uvrštena na popis u skladu sa stavcima 15. i 17. Rezolucije 1970 (zabrana putovanja, zamrzavanje imovine). Poveznica za internetske stranice s posebnim objavama Interpola i Vijeća sigurnosti UN-a: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5525815

10.   Ime: 1: HANNIBAL 2: MUAMMAR 3: QADHAFI 4: nije dostupno

Titula: nije dostupno Položaj: nije dostupno Datum rođenja:20. rujna 1975.Mjesto rođenja: Tripoli, Libija Potvrđena alternativna imena: nije dostupno Nepotvrđena alternativna imena: nije dostupno Državljanstvo: nije dostupno Br. putovnice: Libija B/002210 Nacionalni identifikacijski broj: nije dostupno Adresa: Libanon (u pritvoru) Uvršten na popis:26. veljače 2011. (izmijenjeno 11. studenoga 2016., 26. rujna 2014., 2. travnja 2012.) Ostale informacije: uvršten na popis u skladu sa stavcima 15. i 17. Rezolucije 1970 (zabrana putovanja, zamrzavanje imovine). Poveznica za internetske stranice s posebnim objavama Interpola i Vijeća sigurnosti UN-a: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5525835

11.   Ime: 1: KHAMIS 2: MUAMMAR 3: QADHAFI 4: nije dostupno

Titula: nije dostupno Položaj: nije dostupno Datum rođenja: 1978. Mjesto rođenja: Tripoli, Libija Potvrđena alternativna imena: nije dostupno Nepotvrđena alternativna imena: nije dostupno Državljanstvo: nije dostupno Br. putovnice: nije dostupno Nacionalni identifikacijski broj: nije dostupno Adresa: nije dostupno Uvršten na popis:26. veljače 2011. (izmijenjeno 26. rujna 2014., 2. travnja 2012.) Ostale informacije: uvršten na popis u skladu sa stavcima 15. i 17. Rezolucije 1970 (zabrana putovanja, zamrzavanje imovine). Vjerojatni status/lokacija: preminuo. Poveznica za internetske stranice s posebnim objavama Interpola i Vijeća sigurnosti UN-a: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5525855

12.   Ime: 1: MOHAMMED 2: MUAMMAR 3: QADHAFI 4: nije dostupno

Titula: nije dostupno Položaj: nije dostupno Datum rođenja: 1970. Mjesto rođenja: Tripoli, Libija Potvrđena alternativna imena: nije dostupno Nepotvrđena alternativna imena: nije dostupno Državljanstvo: nije dostupno Br. putovnice: nije dostupno Nacionalni identifikacijski broj: nije dostupno Adresa: Sultanat Oman (vjerojatni status/lokacija: Sultanat Oman) Uvršten na popis:26. veljače 2011. (izmijenjeno 26. rujna 2014., 4. rujna 2013., 2. travnja 2012.) Ostale informacije: uvršten na popis u skladu sa stavcima 15. i 17. Rezolucije 1970 (zabrana putovanja, zamrzavanje imovine). Poveznica za internetske stranice s posebnim objavama Interpola i Vijeća sigurnosti UN-a: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5525875

13.   Ime: 1: MUAMMAR 2: MOHAMMED 3: ABU MINYAR 4: QADHAFI

Titula: nije dostupno Položaj: vođa revolucije, vrhovni zapovjednik oružanih snaga Datum rođenja: 1942. Mjesto rođenja: Sirte, Libija Potvrđena alternativna imena: nije dostupno Nepotvrđena alternativna imena: nije dostupno Državljanstvo: nije dostupno Br. putovnice: nije dostupno Nacionalni identifikacijski broj: nije dostupno Adresa: nije dostupno Uvršten na popis:26. veljače 2011. (izmijenjeno 4. rujna 2013., 2. travnja 2012.) Ostale informacije: uvršten na popis u skladu sa stavcima 15. i 17. Rezolucije 1970 (zabrana putovanja, zamrzavanje imovine). Vjerojatni status/lokacija: preminuo. Poveznica za internetske stranice s posebnim objavama Interpola i Vijeća sigurnosti UN-a: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5525895

14.   Ime: 1: MUTASSIM 2: QADHAFI 3: nije dostupno 4: nije dostupno

Titula: nije dostupno Položaj: savjetnik za nacionalnu sigurnost Datum rođenja: a) 1976. b) 5. veljače 1974.Mjesto rođenja: Tripoli, Libija Potvrđena alternativna imena: a) Almuatesem Bellah Muammer Qadhafi b) Mutassim Billah Abuminyar Qadhafi Nepotvrđena alternativna imena: a) Muatasmblla b) Muatasimbllah c) Moatassam Državljanstvo: nije dostupno Br. putovnice: Libija B/001897 Nacionalni identifikacijski broj: nije dostupno Adresa: nije dostupno Uvršten na popis:26. veljače 2011. (izmijenjeno 1. travnja 2016., 26. rujna 2014., 2. travnja 2012.) Ostale informacije: uvršten na popis u skladu sa stavcima 15. i 17. Rezolucije 1970 (zabrana putovanja, zamrzavanje imovine). Vjerojatni status/lokacija: preminuo. Navodno je preminuo u Sirtu, Libiji, 20. listopada 2011. Poveznica za internetske stranice s posebnim objavama Interpola i Vijeća sigurnosti UN-a: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5525915

15.   Ime: 1: SAADI 2: QADHAFI 3: nije dostupno 4: nije dostupno

Titula: nije dostupno Položaj: zapovjednik posebnih snaga Datum rođenja: a)27. svibnja 1973.b)1. siječnja 1975.Mjesto rođenja: Tripoli, Libija Potvrđena alternativna imena: nije dostupno Nepotvrđena alternativna imena: nije dostupno Državljanstvo: nije dostupno Br. putovnice: a) 014797 b) 524521 Nacionalni identifikacijski broj: nije dostupno Adresa: Libija (u pritvoru) Uvršten na popis:26. veljače 2011. (izmijenjeno 26. ožujka 2015., 2. travnja 2012., 14. ožujka 2012.) Ostale informacije: uvršten na popis u skladu sa stavkom 15. Rezolucije 1970 (zabrana putovanja). Uvršten na popis 17. ožujka 2011. u skladu sa stavkom 17. Rezolucije 1970 (zamrzavanje imovine). Poveznica za internetske stranice s posebnim objavama Interpola i Vijeća sigurnosti UN-a: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5525935

16.   Ime: 1: SAIF AL-ARAB 2: QADHAFI 3: nije dostupno 4: nije dostupno

Titula: nije dostupno Položaj: nije dostupno Datum rođenja: 1982. Mjesto rođenja: Tripoli, Libija Potvrđena alternativna imena: nije dostupno Nepotvrđena alternativna imena: nije dostupno Državljanstvo: nije dostupno Br. putovnice: nije dostupno Nacionalni identifikacijski broj: nije dostupno Adresa: nije dostupno Uvršten na popis:26. veljače 2011. (izmijenjeno 2. travnja 2012.) Ostale informacije: uvršten na popis u skladu sa stavkom 15. Rezolucije 1970 (zabrana putovanja). Uvršten na popis 17. ožujka 2011. u skladu sa stavkom 17. Rezolucije 1970 (zamrzavanje imovine). Vjerojatni status/lokacija: preminuo. Poveznica za internetske stranice s posebnim objavama Interpola i Vijeća sigurnosti UN-a: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5525955

17.   Ime: 1: SAIF AL-ISLAM 2: QADHAFI 3: nije dostupno 4: nije dostupno

Titula: nije dostupno Položaj: direktor Zaklade Gadafi Datum rođenja:25. lipnja 1972.Mjesto rođenja: Tripoli, Libija Potvrđena alternativna imena: nije dostupno Nepotvrđena alternativna imena: nije dostupno Državljanstvo: nije dostupno Br. putovnice: Libija B014995 Nacionalni identifikacijski broj: nije dostupno Adresa: Libija (vjerojatni status/lokacija: ograničena sloboda kretanja u Zintanu, Libiji.) Uvršten na popis:26. veljače 2011. (izmijenjeno 11. studenoga 2016., 26. rujna 2014., 2. travnja 2012.) Ostale informacije: uvršten na popis u skladu sa stavcima 15. i 17. Rezolucije 1970 (zabrana putovanja, zamrzavanje imovine). Poveznica za internetske stranice s posebnim objavama Interpola i Vijeća sigurnosti UN-a: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5525975

18.   Ime: 1: ABDULLAH 2: AL-SENUSSI 3: nije dostupno 4: nije dostupno

Titula: pukovnik Položaj: direktor vojne obavještajne službe Datum rođenja: 1949. Mjesto rođenja: Sudan Potvrđena alternativna imena: a) Abdoullah Ould Ahmed (Broj putovnice: B0515260; Datum rođenja: 1948.; Mjesto rođenja: Anefif (Kidal), Mali; Datum izdavanja: 10. siječnja 2012.; Mjesto izdavanja: Bamako, Mali; Datum isteka valjanosti: 10. siječnja 2017.b) Abdoullah Ould Ahmed (malijski identifikacijski broj 073/SPICRE; Mjesto rođenja: Anefif, Mali; Datum izdavanja: 6. prosinca 2011.; Mjesto izdavanja: Essouck, Mali) Nepotvrđena alternativna imena: nije dostupno Državljanstvo: nije dostupno Br. putovnice: nije dostupno Nacionalni identifikacijski broj: nije dostupno Adresa: Libija (vjerojatni status/lokacija: u pritvoru u Libiji) Uvršten na popis:26. veljače 2011. (izmijenjeno 27. lipnja 2014., 21. ožujka 2013.) Ostale informacije: uvršten na popis u skladu sa stavkom 15. Rezolucije 1970 (zabrana putovanja). Uvršten na popis 17. ožujka 2011. u skladu sa stavkom 17. Rezolucije 1970 (zamrzavanje imovine). Poveznica za internetske stranice s posebnim objavama Interpola i Vijeća sigurnosti UN-a: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5525995

19.   Ime: 1: SAFIA 2: FARKASH 3: AL-BARASSI 4: nije dostupno

Titula: nije dostupno Položaj: nije dostupno Datum rođenja: otprilike 1952. Mjesto rođenja: Al Bayda, Libija Potvrđena alternativna imena: Safia Farkash Mohammed Al-Hadad, rođena 1. siječnja 1953. (br. omanske putovnice 03825239, datum izdavanja: 4. svibnja 2014., istek: 3. svibnja 2024.) Nepotvrđena alternativna imena: nije dostupno Državljanstvo: nije dostupno Br. putovnice: 03825239 Nacionalni identifikacijski broj: 98606491 Adresa: a) Sultanat Oman b) (vjerojatna lokacija: Egipat) Uvrštena na popis:24. lipnja 2011. (izmijenjeno 1. travnja 2016., 26. ožujka 2015., 26. rujna 2014., 4. rujna 2013., 2. travnja 2012., 13. veljače 2012.) Ostale informacije: uvrštena na popis u skladu sa stavkom 15. Rezolucije 1970 i stavkom 19. Rezolucije 1973 (zabrana putovanja, zamrzavanje imovine). Poveznica za internetske stranice s posebnim objavama Interpola i Vijeća sigurnosti UN-a: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5526015

20.   Ime: 1: ABDELHAFIZ 2: ZLITNI 3: nije dostupno 4: nije dostupno

Titula: nije dostupno Položaj: a) ministar za planiranje i financije u vladi pukovnika Qadhafija. b) tajnik Općeg narodnog odbora za financije i planiranje c) privremeni guverner Libijske središnje banke Datum rođenja: 1935. Mjesto rođenja: nije dostupno Potvrđena alternativna imena: nije dostupno Nepotvrđena alternativna imena: nije dostupno Državljanstvo: nije dostupno Br. putovnice: nije dostupno Nacionalni identifikacijski broj: nije dostupno Adresa: Libija Uvršten na popis:24. lipnja 2011. (izmijenjeno 11. studenoga 2016., 26. rujna 2014.) Ostale informacije: uvrštena na popis u skladu sa stavkom 15. Rezolucije 1970 i stavkom 19. Rezolucije 1973 (zabrana putovanja, zamrzavanje imovine). Poveznica za internetske stranice s posebnim objavama Interpola i Vijeća sigurnosti UN-a: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5526035

2.

U Prilogu III. Odluci (ZVSP) 2015/1333 unosi koji se odnose na niže navedene osobe zamjenjuju se sljedećim unosima:

PRILOG III.

POPIS OSOBA I SUBJEKATA IZ ČLANKA 9. STAVKA 1.

A.   Osobe

6.   Ime: 1: ABU 2: ZAYD 3: UMAR 4: DORDA

Titula: nije dostupno Položaj: a) direktor Organizacije za vanjsku sigurnost. b) načelnik vanjske obavještajne agencije. Datum rođenja:4. travnja 1944.Mjesto rođenja: nije dostupno Potvrđena alternativna imena: nije dostupno Nepotvrđena alternativna imena: nije dostupno Državljanstvo: nije dostupno Br. putovnice: nije dostupno Nacionalni identifikacijski broj: nije dostupno Adresa: Libija (vjerojatni status/lokacija: u pritvoru u Libiji) Uvršten na popis:26. veljače 2011. (izmijenjeno 27. lipnja 2014., 1. travnja 2016.) Ostale informacije: uvršten na popis u skladu sa stavkom 15. Rezolucije 1970 (zabrana putovanja). Uvršten na popis 17. ožujka 2011. u skladu sa stavkom 17. Rezolucije 1970 (zamrzavanje imovine). Poveznica za internetske stranice s posebnim objavama Interpola i Vijeća sigurnosti UN-a: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5938451

7.   Ime: 1: ABU 2: BAKR 3: YUNIS 4: JABIR

Titula: General bojnik Položaj: ministar obrane. Datum rođenja: 1952. Mjesto rođenja: Jalo, Libija Potvrđena alternativna imena: nije dostupno Nepotvrđena alternativna imena: nije dostupno Državljanstvo: nije dostupno Br. putovnice: nije dostupno Nacionalni identifikacijski broj: nije dostupno Adresa: nije dostupno Uvršten na popis:26. veljače 2011. (izmijenjeno 2. travnja 2012.) Ostale informacije: uvršten na popis u skladu sa stavkom 15. Rezolucije 1970 (zabrana putovanja). Uvršten na popis 17. ožujka 2011. u skladu sa stavkom 17. Rezolucije 1970 (zamrzavanje imovine). Vjerojatni status/lokacija: preminuo. Poveznica za internetske stranice s posebnim objavama Interpola i Vijeća sigurnosti UN-a: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5525775

8.   Ime: 1: MATUQ 2: MOHAMMED 3: MATUQ 4: nije dostupno

Titula: nije dostupno Položaj: tajnik za komunalne usluge Datum rođenja: 1956. Mjesto rođenja: Khoms, Libija Potvrđena alternativna imena: nije dostupno Nepotvrđena alternativna imena: nije dostupno Državljanstvo: nije dostupno Br. putovnice: nije dostupno Nacionalni identifikacijski broj: nije dostupno Adresa: nije dostupno Uvršten na popis:26. veljače 2011. (izmijenjeno 2. travnja 2012.) Ostale informacije: uvršten na popis u skladu sa stavkom 15. Rezolucije 1970 (zabrana putovanja). Uvršten na popis 17. ožujka 2011. u skladu sa stavkom 17. Rezolucije 1970 (zamrzavanje imovine). Vjerojatni status/lokacija: nepoznato, vjerojatno zarobljen. Poveznica za internetske stranice s posebnim objavama Interpola i Vijeća sigurnosti UN-a: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5525795

9.   Ime: 1: AISHA 2: MUAMMAR MUHAMMED 3: ABU MINYAR 4: QADHAFI

Titula: nije dostupno Položaj: nije dostupno Datum rođenja: 1978. Mjesto rođenja: Tripoli, Libija Potvrđena alternativna imena: Aisha Muhammed Abdul Salam (broj libijske putovnice: 215215) Nepotvrđena alternativna imena: nije dostupno Državljanstvo: nije dostupno Br. putovnice: Libija 428720 Nacionalni identifikacijski broj: nije dostupno Adresa: Sultanat Oman (vjerojatni status/lokacija: Sultanat Oman) Uvrštena na popis:26. veljače 2011. (izmijenjeno 11. studenoga 2016., 26. rujna 2014., 21. ožujka 2013., 2. travnja 2012.) Ostale informacije: uvrštena na popis u skladu sa stavcima 15. i 17. Rezolucije 1970 (zabrana putovanja, zamrzavanje imovine). Poveznica za internetske stranice s posebnim objavama Interpola i Vijeća sigurnosti UN-a: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5525815

10.   Ime: 1: HANNIBAL 2: MUAMMAR 3: QADHAFI 4: nije dostupno

Titula: nije dostupno Položaj: nije dostupno Datum rođenja:20. rujna 1975.Mjesto rođenja: Tripoli, Libija Potvrđena alternativna imena: nije dostupno Nepotvrđena alternativna imena: nije dostupno Državljanstvo: nije dostupno Br. putovnice: Libija B/002210 Nacionalni identifikacijski broj: nije dostupno Adresa: Libanon (u pritvoru) Uvršten na popis:26. veljače 2011. (izmijenjeno 11. studenoga 2016., 26. rujna 2014., 2. travnja 2012.) Ostale informacije: uvršten na popis u skladu sa stavcima 15. i 17. Rezolucije 1970 (zabrana putovanja, zamrzavanje imovine). Poveznica za internetske stranice s posebnim objavama Interpola i Vijeća sigurnosti UN-a: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5525835

11.   Ime: 1: KHAMIS 2: MUAMMAR 3: QADHAFI 4: nije dostupno

Titula: nije dostupno Položaj: nije dostupno Datum rođenja: 1978. Mjesto rođenja: Tripoli, Libija Potvrđena alternativna imena: nije dostupno Nepotvrđena alternativna imena: nije dostupno Državljanstvo: nije dostupno Br. putovnice: nije dostupno Nacionalni identifikacijski broj: nije dostupno Adresa: nije dostupno Uvršten na popis:26. veljače 2011. (izmijenjeno 26. rujna 2014., 2. travnja 2012.) Ostale informacije: uvršten na popis u skladu sa stavcima 15. i 17. Rezolucije 1970 (zabrana putovanja, zamrzavanje imovine). Vjerojatni status/lokacija: preminuo. Poveznica za internetske stranice s posebnim objavama Interpola i Vijeća sigurnosti UN-a: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5525855

12.   Ime: 1: MOHAMMED 2: MUAMMAR 3: QADHAFI 4: nije dostupno

Titula: nije dostupno Položaj: nije dostupno Datum rođenja: 1970. Mjesto rođenja: Tripoli, Libija Potvrđena alternativna imena: nije dostupno Nepotvrđena alternativna imena: nije dostupno Državljanstvo: nije dostupno Br. putovnice: nije dostupno Nacionalni identifikacijski broj: nije dostupno Adresa: Sultanat Oman (vjerojatni status/lokacija: Sultanat Oman) Uvršten na popis:26. veljače 2011. (izmijenjeno 26. rujna 2014., 4. rujna 2013., 2. travnja 2012.) Ostale informacije: uvršten na popis u skladu sa stavcima 15. i 17. Rezolucije 1970 (zabrana putovanja, zamrzavanje imovine). Poveznica za internetske stranice s posebnim objavama Interpola i Vijeća sigurnosti UN-a: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5525875

13.   Ime: 1: MUAMMAR 2: MOHAMMED 3: ABU MINYAR 4: QADHAFI

Titula: nije dostupno Položaj: vođa revolucije, vrhovni zapovjednik oružanih snaga Datum rođenja: 1942. Mjesto rođenja: Sirte, Libija Potvrđena alternativna imena: nije dostupno Nepotvrđena alternativna imena: nije dostupno Državljanstvo: nije dostupno Br. putovnice: nije dostupno Nacionalni identifikacijski broj: nije dostupno Adresa: nije dostupno Uvršten na popis:26. veljače 2011. (izmijenjeno 4. rujna 2013., 2. travnja 2012.) Ostale informacije: uvršten na popis u skladu sa stavcima 15. i 17. Rezolucije 1970 (zabrana putovanja, zamrzavanje imovine). Vjerojatni status/lokacija: preminuo. Poveznica za internetske stranice s posebnim objavama Interpola i Vijeća sigurnosti UN-a: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5525895

14.   Ime: 1: MUTASSIM 2: QADHAFI 3: nije dostupno 4: nije dostupno

Titula: nije dostupno Položaj: savjetnik za nacionalnu sigurnost Datum rođenja: a) 1976. b) 5. veljače 1974.Mjesto rođenja: Tripoli, Libija Potvrđena alternativna imena: a) Almuatesem Bellah Muammer Qadhafi b) Mutassim Billah Abuminyar Qadhafi Nepotvrđena alternativna imena: a) Muatasmblla b) Muatasimbllah c) Moatassam Državljanstvo: nije dostupno Br. putovnice: Libija B/001897 Nacionalni identifikacijski broj: nije dostupno Adresa: nije dostupno Uvršten na popis:26. veljače 2011. (izmijenjeno 1. travnja 2016., 26. rujna 2014., 2. travnja 2012.) Ostale informacije: uvršten na popis u skladu sa stavcima 15. i 17. Rezolucije 1970 (zabrana putovanja, zamrzavanje imovine). Vjerojatni status/lokacija: preminuo. Navodno je preminuo u Sirtu, Libiji, 20. listopada 2011. Poveznica za internetske stranice s posebnim objavama Interpola i Vijeća sigurnosti UN-a: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5525915

15.   Ime: 1: SAADI 2: QADHAFI 3: nije dostupno 4: nije dostupno

Titula: nije dostupno Položaj: zapovjednik posebnih snaga Datum rođenja: a)27. svibnja 1973.b)1. siječnja 1975.Mjesto rođenja: Tripoli, Libija Potvrđena alternativna imena: nije dostupno Nepotvrđena alternativna imena: nije dostupno Državljanstvo: nije dostupno Br. putovnice: a) 014797 b) 524521 Nacionalni identifikacijski broj: nije dostupno Adresa: Libija (u pritvoru) Uvršten na popis:26. veljače 2011. (izmijenjeno 26. ožujka 2015., 2. travnja 2012., 14. ožujka 2012.) Ostale informacije: uvršten na popis u skladu sa stavku 15. Rezolucije 1970 (zabrana putovanja). Uvršten na popis 17. ožujka 2011. u skladu sa stavku 17. Rezolucije 1970 (zamrzavanje imovine). Poveznica za internetske stranice s posebnim objavama Interpola i Vijeća sigurnosti UN-a: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5525935

16.   Ime: 1: SAIF AL-ARAB 2: QADHAFI 3: nije dostupno 4: nije dostupno

Titula: nije dostupno Položaj: nije dostupno Datum rođenja: 1982. Mjesto rođenja: Tripoli, Libija Potvrđena alternativna imena: nije dostupno Nepotvrđena alternativna imena: nije dostupno Državljanstvo: nije dostupno Br. putovnice: nije dostupno Nacionalni identifikacijski broj: nije dostupno Adresa: nije dostupno Uvršten na popis:26. veljače 2011. (izmijenjeno 2. travnja 2012.) Ostale informacije: uvršten na popis u skladu sa stavkom 15. Rezolucije 1970 (zabrana putovanja). Uvršten na popis 17. ožujka 2011. u skladu sa stavkom 17. Rezolucije 1970 (zamrzavanje imovine). Vjerojatni status/lokacija: preminuo. Poveznica za internetske stranice s posebnim objavama Interpola i Vijeća sigurnosti UN-a: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5525955

17.   Ime: 1: SAIF AL-ISLAM 2: QADHAFI 3: nije dostupno 4: nije dostupno

Titula: nije dostupno Položaj: direktor Zaklade Gadafi Datum rođenja:25. lipnja 1972.Mjesto rođenja: Tripoli, Libija Potvrđena alternativna imena: nije dostupno Nepotvrđena alternativna imena: nije dostupno Državljanstvo: nije dostupno Br. putovnice: Libija B014995 Nacionalni identifikacijski broj: nije dostupno Adresa: Libija (Vjerojatni status/lokacija: ograničena sloboda kretanja u Zintanu, Libiji.) Uvršten na popis:26. veljače 2011. (izmijenjeno 11. studenoga 2016., 26. rujna 2014., 2. travnja 2012.) Ostale informacije: uvršten na popis u skladu sa stavcima 15. i 17. Rezolucije 1970 (zabrana putovanja, zamrzavanje imovine). Poveznica za internetske stranice s posebnim objavama Interpola i Vijeća sigurnosti UN-a: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5525975

18.   Ime: 1: ABDULLAH 2: AL-SENUSSI 3: nije dostupno 4: nije dostupno

Titula: pukovnik Položaj: direktor vojne obavještajne službe Datum rođenja: 1949. Mjesto rođenja: Sudan Potvrđena alternativna imena: a) Abdoullah Ould Ahmed (Broj putovnice: B0515260; Datum rođenja: 1948. Mjesto rođenja: Anefif (Kidal), Mali; Datum izdavanja: 10. siječnja 2012.; Mjesto izdavanja: Bamako, Mali; Datum isteka valjanosti: 10. siječnja 2017.) b) Abdoullah Ould Ahmed (malijski identifikacijski broj 073/SPICRE; Mjesto rođenja: Anefif, Mali; Datum izdavanja: 6. prosinca 2011.; Mjesto izdavanja: Essouck, Mali) Nepotvrđena alternativna imena: nije dostupno Državljanstvo: nije dostupno Br. putovnice: nije dostupno Nacionalni identifikacijski broj: nije dostupno Adresa: Libija (Vjerojatni status/lokacija: u pritvoru u Libiji) Uvršten na popis:26. veljače 2011. (izmijenjeno 27. lipnja 2014., 21. ožujka 2013.) Ostale informacije: uvršten na popis u skladu sa stavkom 15. Rezolucije 1970 (zabrana putovanja). Uvršten na popis 17. ožujka 2011. u skladu sa stavkom 17. Rezolucije 1970 (zamrzavanje imovine). Poveznica za internetske stranice s posebnim objavama Interpola i Vijeća sigurnosti UN-a: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5525995

19.   Ime: 1: SAFIA 2: FARKASH 3: AL-BARASSI 4: nije dostupno

Titula: nije dostupno Položaj: nije dostupno Datum rođenja: otprilike 1952. Mjesto rođenja: Al Bayda, Libija Potvrđena alternativna imena: Safia Farkash Mohammed Al-Hadad, rođena 1. siječnja 1953. (br. omanske putovnice 03825239, datum izdavanja: 4. svibnja 2014., istek: 3. svibnja 2024.) Nepotvrđena alternativna imena: nije dostupno Državljanstvo: nije dostupno Br. putovnice: 03825239 Nacionalni identifikacijski broj: 98606491 Adresa: a) Sultanat Oman b) (vjerojatna lokacija: Egipat) Uvrštena na popis:24. lipnja 2011. (izmijenjeno 1. travnja 2016., 26. ožujka 2015., 26. rujna 2014., 4. rujna 2013., 2. travnja 2012., 13. veljače 2012.) Ostale informacije: uvrštena na popis u skladu sa stavkom 15. Rezolucije 1970 i stavkom 19. Rezolucije 1973 (zabrana putovanja, zamrzavanje imovine). Poveznica za internetske stranice s posebnim objavama Interpola i Vijeća sigurnosti UN-a: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5526015

20.   Ime: 1: ABDELHAFIZ 2: ZLITNI 3: nije dostupno 4: nije dostupno

Titula: nije dostupno Položaj: a) ministar za planiranje i financije u vladi pukovnika Qadhafija. b) tajnik Općeg narodnog odbora za financije i planiranje c) privremeni guverner Libijske središnje banke Datum rođenja: 1935. Mjesto rođenja: nije dostupno Potvrđena alternativna imena: nije dostupno Nepotvrđena alternativna imena: nije dostupno Državljanstvo: nije dostupno Br. putovnice: nije dostupno Nacionalni identifikacijski broj: nije dostupno Adresa: Libija Uvršten na popis:24. lipnja 2011. (izmijenjeno 11. studenoga 2016., 26. rujna 2014.) Ostale informacije: uvršten na popis u skladu sa stavkom 15. Rezolucije 1970 i stavkom 19. Rezolucije 1973 (zabrana putovanja, zamrzavanje imovine). Poveznica za internetske stranice s posebnim objavama Interpola i Vijeća sigurnosti UN-a: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5526035

3.

U Prilogu VI. Odluci (ZVSP) 2015/1333 unosi koji se odnose na niže navedene subjekte zamjenjuju se sljedećim unosima:

PRILOG VI.

POPIS SUBJEKATA IZ ČLANKA 9. STAVKA 3.

1.   Ime: LIBYAN INVESTMENT AUTHORITY (LIBIJSKO TIJELO ZA ULAGANJA)

Alternativno ime: Libyan Foreign Investment Company (LFIC) Prijašnje alternativno ime: nije dostupno Adresa:1 Fateh Tower Office, No 99 22nd Floor, Borgaida Street, Tripoli, 1103, LibijaUvršten na popis:17. ožujka 2011.Ostale informacije: uvršten na popis u skladu sa stavkom 17. Rezolucije 1973, kako je izmijenjena 16. rujna u skladu sa stavkom 15. Rezolucije 2009. Poveznica za internetske stranice s posebnim objavama Interpola i Vijeća sigurnosti UN-a: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5526075

2.   Ime: LIBYAN AFRICA INVESTMENT PORTFOLIO (LIBIJSKI INVESTICIJSKI PORTFELJ ZA AFRIKU)

Alternativno ime: nije dostupno Prijašnje alternativno ime: nije dostupno Adresa:Jamahiriya Street, LAP Building, PO Box 91330, Tripoli, LibijaUvršten na popis:17. ožujka 2011.Ostale informacije: uvršten na popis u skladu sa stavkom 17. Rezolucije 1973, kako je izmijenjena 16. rujna u skladu sa stavkom 15. Rezolucije 2009. Poveznica za internetske stranice s posebnim objavama Interpola i Vijeća sigurnosti UN-a: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5525715


22.3.2017   

HR

Službeni list Europske unije

L 76/33


PROVEDBENA ODLUKA VIJEĆA (ZVSP) 2017/498

od 21. ožujka 2017.

o provedbi Odluke 2011/172/ZVSP o mjerama ograničavanja protiv određenih osoba, subjekata i tijela s obzirom na stanje u Egiptu

VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o Europskoj uniji, a posebno njegov članak 31. stavak 2.,

uzimajući u obzir Odluku Vijeća 2011/172/ZVSP od 21. ožujka 2011. o mjerama ograničavanja protiv određenih osoba, subjekata i tijela s obzirom na stanje u Egiptu (1), a posebno njezin članak 2. stavak 1.,

uzimajući u obzir prijedlog Visokog predstavnika Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku,

budući da:

(1)

Vijeće je 21. ožujka 2011. donijelo Odluku 2011/172/ZVSP.

(2)

Dvije osobe ne bi se više trebale nalaziti na popisu fizičkih i pravnih osoba, subjekata i tijela u Prilogu Odluci 2011/172/ZVSP.

(3)

Prilog Odluci 2011/172/ZVSP stoga bi trebalo izmijeniti na odgovarajući način,

DONIJELO JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Prilog Odluci 2011/172/ZVSP mijenja se kako je navedeno u Prilogu ovoj Odluci.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu sljedećeg dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Sastavljeno u Bruxellesu 21. ožujka 2017.

Za Vijeće

Predsjednik

E. SCICLUNA


(1)  SL L 76, 22.3.2011., str. 63.


PRILOG

Unosi za sljedeće osobe brišu se:

13.

Rachid Mohamed Rachid Hussein.

14.

Hania Mahmoud Abdel Rahman Fahmy.


22.3.2017   

HR

Službeni list Europske unije

L 76/35


PROVEDBENA ODLUKA KOMISIJE (EU) 2017/499

оd 17. ožujka 2017.

o osnivanju Europske infrastrukture e-znanosti i tehnologije za istraživanje biološke raznolikosti i ekosustava – Konzorcija europskih istraživačkih infrastruktura (LifeWatch ERIC)

(priopćeno pod brojem dokumenta C(2017) 1648)

(Vjerodostojni su samo tekstovi na španjolskom, grčkom, francuskom, talijanskom, nizozemskom, portugalskom, rumunjskom i slovenskom jeziku)

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EZ) br. 723/2009 od 25. lipnja 2009. o pravnom okviru Zajednice za Konzorcij europskih istraživačkih infrastruktura (ERIC) (1), a posebno njezin članak 6. stavak 1. točku (a),

budući da:

(1)

Belgija, Grčka, Španjolska, Italija, Nizozemska, Portugal, Rumunjska i Slovenija zatražili su od Komisije osnivanje Europske infrastrukture e-znanosti i tehnologije za istraživanje biološke raznolikosti i ekosustava – Konzorcija europskih istraživačkih infrastruktura (LifeWatch ERIC). Dogovorili su se da će Španjolska biti država članica domaćin LifeWatch ERIC-a.

(2)

Komisija je u skladu s člankom 5. stavkom 2. Uredbe (EZ) br. 723/2009 ocijenila zahtjev i zaključila da ispunjava uvjete utvrđene u toj Uredbi.

(3)

Mjere predviđene ovom Odlukom u skladu su s mišljenjem Odbora osnovanog na temelju članka 20. Uredbe (EZ) br. 723/2009,

DONIJELA JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

1.   Osniva se Europska infrastruktura e-znanosti i tehnologije za istraživanje biološke raznolikosti i ekosustava – Konzorcij europskih istraživačkih infrastruktura pod nazivom „LifeWatch ERIC”.

2.   Ključni dijelovi Statuta LifeWatch ERIC-a navedeni su u Prilogu.

Članak 2.

Ova je Odluka upućena Kraljevini Belgiji, Helenskoj Republici, Kraljevini Španjolskoj, Talijanskoj Republici, Kraljevini Nizozemskoj, Portugalskoj Republici, Rumunjskoj i Republici Sloveniji.

Sastavljeno u Bruxellesu 17. ožujka 2017.

Za Komisiju

Carlos MOEDAS

Član Komisije


(1)  SL L 206, 8.8.2009., str. 1.


PRILOG

KLJUČNI DIJELOVI STATUTA LIFEWATCH ERIC-A

Sljedeći članci i stavci članaka Statuta LifeWatch ERIC-a ključni su dijelovi u skladu s člankom 6. stavkom 3. Uredbe Vijeća (EZ) br. 723/2009

Članak 2.

Zadatak i aktivnosti, sastavnice ERIC-a

1.   Glavni je zadatak LifeWatch ERIC-a uspostava infrastrukture i informacijskih sustava potrebnih za mobilizaciju i integraciju podataka i algoritama za istraživanje biološke raznolikosti i ekosustava te upravljanje njima, uključujući poboljšanja u razumijevanju, vezama i sinergijama s drugim društvenim izazovima kao što su prilagodba klimatskim promjenama i njihovo ublažavanje, te osiguravanje analitičkih mogućnosti.

2.   U tu svrhu LifeWatch ERIC poduzima i koordinira niz aktivnosti uključujući, među ostalim:

(a)

rad raspoređene istraživačke infrastrukture, što obuhvaća osiguravanje mogućnosti za mobilizaciju podataka o biološkoj raznolikosti temeljenu na potražnji, integrirani pristup raspoređenim izvorima podataka, pružanje usluga za pronalaženje, analizu, modeliranje i vizualizaciju podataka, internetsku i lokalnu potporu korisnicima te digitalna okruženja za znanstvenu suradnju i izvođenje pokusa;

(b)

potporu nacionalnim i međunarodnim objektima i suradnju s njima na temelju sporazuma o razini usluga u odnosu na mobilizaciju podataka i njihovu razmjenu, računalni kapacitet i razvoj novih infrastrukturnih mogućnosti – uključujući istraživanje uloge posrednika za usklađivanje zahtjeva i planova isporuke između nacionalnih i međunarodnih objekata, ustanova i organizacija ako one to zatraže;

(c)

izgradnju kapaciteta kako bi se omogućile nove prilike za opsežan znanstveni razvoj, omogućivanje ubrzanog prikupljanja podataka s pomoću novih tehnologija, potporu donošenju odluka za upravljanje biološkom raznolikošću i ekosustavima temeljenih na znanju te potporu programima obuke;

(d)

održavanje kapaciteta za nadogradnju istraživačke infrastrukture, inovaciju i valorizaciju znanja i tehnologije te razvoj novih analitičkih mogućnosti;

(e)

izvršavanje svih drugih zadataka usko povezanih s prethodno navedenim aktivnostima koje odredi Opća skupština.

Članak 1.

Naziv, sjedište, adresa i radni jezik

1.   Europska infrastruktura e-znanosti i tehnologije za istraživanje biološke raznolikosti i ekosustava – Konzorcij europskih istraživačkih infrastruktura, dalje u tekstu „LifeWatch ERIC”, osniva se kao Konzorcij europskih istraživačkih infrastruktura (ERIC) na temelju Uredbe (EZ) br. 723/2009.

3.   Zakonsko sjedište LifeWatch ERIC-a nalazi se u Sevilli, Kraljevina Španjolska (dalje u tekstu „država članica domaćin”).

Članak 18.

Trajanje

LifeWatch ERIC osniva se na neodređeno vrijeme.

Članak 19.

Likvidacija i insolventnost

1.   Opća skupština kvalificiranom većinom glasova odlučuje o likvidaciji LifeWatch ERIC-a.

2.   Bez nepotrebnog odlaganja, a u svakom slučaju u roku od deset dana nakon donošenja odluke o likvidaciji LifeWatch ERIC-a, LifeWatch ERIC mora obavijestiti Europsku komisiju o toj odluci.

3.   Nakon donošenja odluke o likvidaciji Izvršni odbor LifeWatch ERIC-a, djelujući u skladu sa zakonima nadležnosti države članice domaćina, dogovara likvidaciju njegove imovine i aktivnosti prema sljedećim načelima:

(a)

vraćaju se svi predmeti fizičke potpore koje je član koji je domaćin zajedničkog objekta ili raspoređenog centra stavio na raspolaganje;

(b)

sva ostala imovina koristi se za podmirivanje obveza LifeWatch ERIC-a i troškova povezanih s njegovom likvidacijom. Svi financijski viškovi raspodjeljuju se među članovima u trenutku likvidacije razmjerno njihovim ukupnim osnovnim financijskim doprinosima od početka djelovanja LifeWatch ERIC-a;

(c)

kad je riječ o doprinosima u naravi i drugim doprinosima, Izvršni odbor nakon odobrenja Opće skupštine i ako je to izvedivo može prenijeti aktivnosti, znanje i iskustvo LifeWatch ERIC-a na institucije koje imaju slične ciljeve. Ako takve institucije ne postoje, sva imovina preostala nakon plaćanja dugova LifeWatch ERIC-a, osim financijskog viška, raspodjeljuje se među članovima razmjerno njihovim akumuliranim godišnjim doprinosima, osim ako je sporazumima o razini usluge predviđeno drukčije. Kad je to moguće, imovina se dodjeljuje članovima koji su dali doprinos.

4.   Likvidacija koja vodi ka stavljanju LifeWatch ERIC-a izvan pogona podliježe rokovima koji se primjenjuju na istupanje i prekid članstva predviđene člankom 5. stavcima 1., 2. i 6.

5.   LifeWatch ERIC prestaje postojati na dan kada Europska komisija objavi odgovarajuću obavijest u Službenom listu Europske unije.

Članak 14.

Sredstva, proračunske politike, odgovornost i osiguranje

3.   LifeWatch ERIC odgovara za svoje dugove. Članovi ne snose zajedničku odgovornost za dugove LifeWatch ERIC-a. Odgovornost članova za dugove LifeWatch ERIC-a ograničava se na njihove pojedinačne doprinose.

POGLAVLJE 6.

POLITIKE

Članak 15.

Pristup objektima LifeWatch ERIC-a i politika širenja podataka

1.   LifeWatch ERIC olakšava istraživanje i učenje te ne smije ograničavati pristup dostupnim podacima i algoritmima, osim ako je to u suprotnosti s bilo kojim od uvjeta korištenja koji su unaprijed dogovoreni s njihovim vlasnikom (vlasnicima).

2.   Lifewatch uspostavlja infrastrukturu za istraživanje biološke raznolikosti i ekosustava na europskoj razini te upravlja njome. Usluge koje se pružaju utvrđuju se odlukom Opće skupštine, u kojoj je moguće napraviti razliku između usluga koje se pružaju članovima i onima koji to nisu, kao i njihovim istraživačima.

3.   Odluke o određivanju prioriteta za posebne usluge koje pruža LifeWatch ERIC donosi Opća skupština uzimajući u obzir ishod neovisnog postupka vrednovanja koji provodi Znanstveni i tehnički savjetodavni odbor.

4.   U slučaju ograničenog kapaciteta omogućavanja pristupa zbog financijskih i/ili tehničkih razloga, Opća skupština utvrđuje, u skladu s dostupnim sredstvima, konkurentne programe dodjele bespovratnih sredstava kojima se uspješnim podnositeljima zahtjeva omogućuje da iskoriste ponuđene mogućnosti. Zahtjeve iz bilo koje zemlje na svijetu ocjenjuju neovisni odbori za vrednovanja koje imenuje Izvršni odbor u skladu s prijedlogom Znanstvenog i tehničkog savjetodavnog odbora. Programi dodjele bespovratnih sredstava, postupak vrednovanja i opis poslova koje Opća skupština može utvrditi ispunjavaju opće zahtjeve znanstvene izvrsnosti i poštene prakse.

5.   Izvršni odbor može predložiti Općoj skupštini politike o zahtjevima povezanima s općim ili ad hoc pravnim odnosima s korisnicima podataka. Pristup javnosti odobrava se ako usluge ili sredstva nisu ograničeni uvjetima licenciranja koje nameću vlasnici. LifeWatch ERIC pridržava se relevantnih politika i propisa Europske unije.

6.   Opća skupština u skladu s člankom 3. stavkom 2. Uredbe (EZ) br. 723/2009 može apsolutnom većinom glasova donijeti odluku o naplati pristojbi za pristup određenim ili svim zajednicama u odnosu na posebne usluge koje LifeWatch ERIC pruža, kao i o licenciranju vlastitih alata ili proizvoda kao javnih dobara ili dobara obuhvaćenih licenciranjem.

7.   U pristupu podacima i politici širenja podataka LifeWatch ERIC-a slijede se najbolje međunarodne prakse povezane s javnim podacima, kao što su one koje je utvrdila Europska unija, priznaju se prava vlasnika podataka i algoritama te se u potpunosti vodi računa o svim povezanim etičkim ili pravnim pitanjima. LifeWatch ERIC promiče izvrsnost u istraživanju, poučavanju i učenju te promotivnim aktivnostima i aktivnostima osposobljavanja podupire kulturu „najbolje prakse”.

8.   LifeWatch ERIC ohrabruje istraživače koji se njime koriste da rezultate svojeg istraživanja učine dostupnima javnosti, a od istraživača iz članova zahtijeva se da rezultate učine dostupnima putem LifeWatch ERIC-a.

9.   U okviru politike širenja podataka utvrđuju se različite ciljane skupine, a LifeWatch ERIC upotrebljava više kanala kako bi dosegao te skupine, primjerice internetski portal, bilten, radionice, prisustvovanje konferencijama, članke u časopisima i dnevnim novinama.

Članak 16.

Znanstvena i tehnička vrednovanja

1.   LifeWatch ERIC uspostavlja Znanstveni i tehnički savjetodavni odbor kao neovisno tijelo sastavljeno od kvalificiranih znanstvenika i stručnjaka. Izvršni odbor dostavlja Općoj skupštini opis njegova posla na odobrenje. Članovi Znanstvenog i tehničkog savjetodavnog odbora imenuju se na razdoblje od četiri godine s mogućnošću produljenja. Znanstveni i tehnički savjetodavni odbor može davati preporuke Izvršnom odboru. Te se preporuke u potpunosti objavljuju Općoj skupštini koja može izdati provedbena pravila ili smjernice kao daljnje upute Izvršnom odboru.

2.   Opća skupština može odobriti odgovarajuću naknadu za zadatke koje su izvršili članovi Znanstvenog i tehničkog savjetodavnog odbora te odbora za vrednovanja.

3.   Ad hoc odbor za vrednovanja uspostavlja se u četvrtoj godini svakog petogodišnjeg razdoblja planiranja kako bi se ocijenio sveukupni znanstveni i tehnički učinak LifeWatch ERIC-a te kako bi se iznijele strateške preporuke za sljedeće petogodišnje razdoblje. Opća skupština imenuje njegove članove uzimajući u obzir preporuke Znanstvenog i tehničkog savjetodavnog odbora. Oni se imenuju kao pojedinci te ne predstavljaju ni jednu posebnu državu ili ustanovu.

Članak 17.

Politika pristupa podacima i politika zaštite prava intelektualnog vlasništva

1.   LifeWatch ERIC prepoznaje da se dio njegove vrijednosti kao infrastrukture temelji na poboljšanju koristi od znanja u javnoj domeni. Prednost se daje načelima otvorenog koda i otvorenog pristupa.

2.   LifeWatch ERIC pruža istraživačima smjernice kako bi se osiguralo da se istraživanja u kojima se upotrebljavaju materijali koje se učinilo dostupnima s pomoću LifeWatch ERIC-a provode u okviru kojim se poštuju prava vlasnika podataka i privatnost pojedinaca. Osigurava se podrijetlo podataka, a politika pristupa podacima LifeWatch ERIC-a, kada ona ovisi o doprinosu iz vanjskih izvora podataka i/ili druge infrastrukture, podložna je dogovorima s tim partnerima u skladu s ovim člankom te njome upravlja član Izvršnog odbora kojeg odredi Opća skupština.

3.   Korisnici i pružatelji usluga koji imaju pristup podacima, znanju i iskustvu ili drugim predmetima zaštite prava intelektualnog vlasništva koji su pod nadzorom LifeWatch ERIC-a ili su nastali u njegovu sklopu priznaju prava intelektualnog vlasništva i druga prava vlasnika koja su dodijeljena protokolima ili sporazumima o podnošenju informacija ili memorandumima o razumijevanju. Korisnici podataka i pružatelji usluga LifeWatch ERIC-a moraju posvetiti dužnu pozornost osiguravanju primjerenog upravljanja pravima pod njihovim nadzorom.

4.   LifeWatch ERIC osigurava suglasnost korisnika s uvjetima kojima se uređuje pristup i postojanje odgovarajućih mjera sigurnosti u pogledu interne pohrane podataka i rukovanja njima.

5.   LifeWatch ERIC objavljuje mjere za istraživanje i rješavanje tvrdnji o internim povredama službene dužnosti, povredama sigurnosti ili otkrivanju povjerljivih podataka i usluga pod njegovim nadzorom.

Članak 12.

Politike zapošljavanja

1.   LifeWatch ERIC ne diskriminira na temelju rase, etničke pripadnosti, vjeroispovijesti, rodne pripadnosti, dobi, tjelesnog ili duševnog invaliditeta, spolne orijentacije ili bračnog ili roditeljskog statusa. Ta se politika proširuje na sva prava, privilegije i aktivnosti osoblja. LifeWatch ERIC može poduzeti pozitivne mjere za potporu ženskom osoblju u koju svrhu Opća skupština odobrava plan pozitivnih mjera prije nego što se najavi bilo kakav ugovor o osoblju.

2.   Glavni izvršni direktor ima ovlast upravljanja osobljem te je odgovoran za uvjete zapošljavanja i za svako oglašeno slobodno radno mjesto, uz poštovanje proračunskih ograničenja koje odobrava Opća skupština, provedbenih pravila, smjernica te političkih odluka koje donosi Opća skupština. Glavni izvršni direktor, ako nije drukčije navedeno, može delegirati određene funkcije jednom ili više članova Izvršnog odbora.

3.   Aktivnosti pronalaženja kandidata, obavljanja razgovora za posao, zapošljavanja te promaknuća/sankcioniranja osoblja u okviru LifeWatch ERIC-a provode se na način koji je u skladu s načelima iz stavka 1. te se poštuju načela i ograničenja o zapošljavanju utvrđena provedbenim pravilima, smjernicama ili općim ovlaštenjima ili politikama koje je odobrila Opća skupština.

4.   Politike zapošljavanja utvrđene u provedbenim pravilima temelje se na načelima i uvjetima koje je odobrila Opća skupština te podliježu važećim zakonima i propisima države članice domaćina ili zakonima zemlje u kojoj se obavljaju aktivnosti LifeWatch ERIC-a.

Članak 13.

Politike nabave i oslobođenja od poreza

1.   Svi se natječaji objavljuju na internetskim stranicama LifeWatch ERIC-a i na državnim područjima članova i promatrača. LifeWatch ERIC uvrštava izjavu o natječajima javne nabave u godišnje izvješće o radu.

2.   Opća skupština odobrava provedbena pravila o javnoj nabavi kojima se određuje iznos iznad kojeg se ugovori dodjeljuju samo nakon savjetovanja sa Znanstvenim i tehničkim savjetodavnim odborom.

3.   Politika javne nabave LifeWatch ERIC-a temelji se na načelima transparentnosti, nediskriminacije i konkurentnosti, pri čemu je potrebno osigurati da ponude ispunjavaju tehničke i financijske zahtjeve i zahtjeve isporuke te unaprijed izvješćivati industriju i pružatelje usluga o traženim specifikacijama.


22.3.2017   

HR

Službeni list Europske unije

L 76/40


PROVEDBENA ODLUKA KOMISIJE (EU) 2017/500

оd 21. ožujka 2017.

o priznavanju dobrovoljnog programa „Bonsucro EU” za dokazivanje sukladnosti s kriterijima održivosti iz Direktive 98/70/EZ i Direktive 2009/28/EZ Europskog parlamenta i Vijeća

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Direktivu 98/70/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 13. listopada 1998. o kakvoći benzinskih i dizelskih goriva i izmjeni Direktive Vijeća 93/12/EEZ (1), a posebno njezin članak 7.c stavak 4. drugi podstavak,

uzimajući u obzir Direktivu 2009/28/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 23. travnja 2009. o promicanju uporabe energije iz obnovljivih izvora te o izmjeni i kasnijem stavljanju izvan snage direktiva 2001/77/EZ i 2003/30/EZ (2), a posebno njezin članak 18. stavak 4. drugi podstavak,

budući da:

(1)

Člancima 7.b i 7.c Priloga IV. Direktivi 98/70/EZ i člancima 17. i 18. Priloga V. Direktivi 2009/28/EZ utvrđeni su slični kriteriji održivosti za biogoriva i tekuća biogoriva te slični postupci za provjeru usklađenosti s tim kriterijima.

(2)

Ako se biogoriva i tekuća biogoriva uzimaju u obzir za potrebe navedene u članku 17. stavku 1. točkama (a), (b) i (c) Direktive 2009/28/EZ, države članice moraju od gospodarskih subjekata zahtijevati da dokažu da biogoriva i tekuća biogoriva ispunjuju kriterije održivosti iz članka 17. stavaka od 2. do 5. Direktive 2009/28/EZ.

(3)

Komisija može odlučiti da dobrovoljni nacionalni ili međunarodni programi kojima se određuju standardi za proizvodnju proizvoda iz biomase sadržavaju točne podatke za potrebe članka 17. stavka 2. Direktive 2009/28/EZ i/ili da se iz tih programa može vidjeti da su pošiljke biogoriva ili tekućeg biogoriva u skladu s kriterijima održivosti navedenima u članku 17. stavcima od 3. do 5. i/ili da nikakvi materijali nisu namjerno izmijenjeni ili uklonjeni kako bi pošiljka ili njezin dio bili obuhvaćeni Prilogom IX. Ako gospodarski subjekt podastre dokaze ili podatke dobivene u skladu s dobrovoljnim programom koji priznaje Komisija, u mjeri obuhvaćenoj tom odlukom o priznavanju, država članica ne smije od dobavljača zahtijevati dodatne dokaze o usklađenosti s kriterijima održivosti.

(4)

Zahtjev za priznanje da se dobrovoljnim sustavom „Bonsucro EU” dokazuje da pošiljke biogoriva udovoljavaju kriterijima održivosti iz Direktive 98/70/EZ i Direktive 2009/28/EZ predan je Komisiji 18. listopada 2016. Sjedište programa nalazi se na adresi 50-52 Wharf Road, London N1 7EU, Ujedinjeno Kraljevstvo, a program obuhvaća biogoriva proizvedena od šećerne trske i njezinih ostataka. Dokumenti o priznatom programu bit će dostupni na platformi za transparentnost uspostavljenoj Direktivom 2009/28/EZ.

(5)

Procjenom dobrovoljnog programa „Bonsucro EU” utvrđeno je da su njime na odgovarajući način obuhvaćeni kriteriji održivosti iz Direktive 98/70/EZ i Direktive 2009/28/EZ te da se u okviru programa primjenjuje metodologija bilance mase u skladu sa zahtjevima iz članka 7.c stavka 1. Direktive 98/70/EZ i članka 18. stavka 1. Direktive 2009/28/EZ.

(6)

Ocjenom dobrovoljnog programa „Bonsucro EU” utvrđeno je da su njime ispunjeni odgovarajući standardi pouzdanosti, transparentnosti i neovisne revizije te da je u skladu s metodološkim zahtjevima iz Priloga IV. Direktivi 98/70/EZ i Priloga V. Direktivi 2009/28/EZ.

(7)

Mjere predviđene ovom Odlukom u skladu su s mišljenjem Odbora za održivost biogoriva i tekućih biogoriva,

DONIJELA JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Dobrovoljnim programom „Bonsucro EU” (dalje u tekstu: „program”), podnesenim Komisiji u svrhu priznavanja 18. listopada 2016., dokazuje se da pošiljke biogoriva i tekućih biogoriva proizvedenih u skladu sa standardima za njihovu proizvodnju utvrđenima u okviru programa ispunjuju kriterije održivosti utvrđene u članku 7.b stavcima 3., 4. i 5. Direktive 98/70/EZ i članku 17. stavcima 3., 4. i 5. Direktive 2009/28/EZ.

Program sadržava i točne podatke za potrebe članka 17. stavka 2. Direktive 2009/28/EZ i članka 7.b stavka 2. Direktive 98/70/EZ.

Članak 2.

Odluka je valjana u razdoblju od pet godina nakon stupanja na snagu. Ako se sadržaj programa, kako je podnesen Komisiji na priznavanje 18. listopada 2016., promijeni tako da bi to moglo utjecati na osnovu ove Odluke, o tome je potrebno bez odgode obavijestiti Komisiju. Komisija procjenjuje promjene o kojima je obaviještena kako bi se utvrdilo obuhvaća li program i dalje na odgovarajući način kriterije održivosti za koje je priznat.

Članak 3.

Komisija može staviti ovu Odluku izvan snage, među ostalim u sljedećim slučajevima:

(a)

ako se jasno pokaže da u programu nisu provedeni elementi koji se smatraju ključnima za ovu Odluku ili ako su oni teško i strukturno narušeni;

(b)

ako se za program Komisiji ne podnesu godišnja izvješća kako je predviđeno člankom 7.c stavkom 6. Direktive 98/70/EZ i člankom 18. stavkom 6. Direktive 2009/28/EZ;

(c)

ako se u programu ne primijene standardi neovisne revizije koji su opisani u provedbenim aktima i na koje se upućuje u članku 7.c stavku 5. trećem podstavku Direktive 98/70/EZ i članku 18. stavku 5. trećem podstavku Direktive 2009/28/EZ ili se ne poboljšaju drugi elementi programa koji se smatraju ključnima za trajno priznanje.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu sljedećeg dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Sastavljeno u Bruxellesu 21. ožujka 2017.

Za Komisiju

Predsjednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  SL L 350, 28.12.1998., str. 58.

(2)  SL L 140, 5.6.2009., str. 16.