ISSN 1977-0847

Službeni list

Europske unije

L 42

European flag  

Hrvatsko izdanje

Zakonodavstvo

Godište 60.
18. veljače 2017.


Sadržaj

 

II.   Nezakonodavni akti

Stranica

 

 

UREDBE

 

*

Uredba Vijeća (EU) 2017/284 od 17. veljače 2017. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 314/2004 o određenim mjerama ograničavanja u odnosu na Zimbabve

1

 

*

Provedbena uredba Komisije (EU) 2017/285 оd 15. veljače 2017. o razvrstavanju određene robe u kombiniranu nomenklaturu

5

 

*

Delegirana uredba Komisije (EU) 2017/286 оd 17. veljače 2017. o izmjeni Delegirane uredbe (EU) 2016/1613 u pogledu stočara u regijama pogođenima potresom u Italiji

7

 

 

Provedbena uredba Komisije (EU) 2017/287 оd 17. veljače 2017. o utvrđivanju paušalnih uvoznih vrijednosti za određivanje ulazne cijene određenog voća i povrća

9

 

 

ODLUKE

 

*

Odluka Vijeća (ZVSP) 2017/288 od 17. veljače 2017. o izmjeni Odluke 2011/101/ZVSP o mjerama ograničavanja protiv Zimbabvea

11

 

*

Odluka Vijeća (ZVSP) 2017/289 od 17. veljače 2017. o izmjeni Odluke (ZVSP) 2015/2005 o produljenju mandata posebnog predstavnika Europske unije u Afganistanu

13

 

*

Provedbena odluka Vijeća (EU) 2017/290 od 17. veljače 2017. o izmjeni Odluke 2009/935/PUP u vezi s popisom trećih država i organizacija s kojima Europol sklapa sporazume

17

 

 

AKTI KOJE DONOSE TIJELA STVORENA MEĐUNARODNIM SPORAZUMIMA

 

*

Odluka br. 2/2016 Zajedničkog odbora Europske unije i Švicarske za zračni promet osnovanog na temelju Sporazuma između Europske zajednice i Švicarske Konfederacije o zračnom prometu od 8. prosinca 2016. o zamjeni Priloga Sporazumu između Europske zajednice i Švicarske Konfederacije o zračnom prometu [2017/291]

19

 

 

Ispravci

 

*

Ispravak Uredbe Komisije (EU) br. 1357/2014 оd 18. prosinca 2014. o zamjeni Priloga III. Direktivi 2008/98/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o otpadu i stavljaju izvan snage određenih direktiva ( SL L 365, 19.12.2014. )

43

HR

Akti čiji su naslovi tiskani običnim slovima su oni koji se odnose na svakodnevno upravljanje poljoprivrednim pitanjima, a općenito vrijede ograničeno razdoblje.

Naslovi svih drugih akata tiskani su masnim slovima, a prethodi im zvjezdica.


II. Nezakonodavni akti

UREDBE

18.2.2017   

HR

Službeni list Europske unije

L 42/1


UREDBA VIJEĆA (EU) 2017/284

od 17. veljače 2017.

o izmjeni Uredbe (EZ) br. 314/2004 o određenim mjerama ograničavanja u odnosu na Zimbabve

VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije, a posebno njegov članak 215.,

uzimajući u obzir Odluku Vijeća (ZVSP) 2017/288 o izmjeni Odluke 2011/101/ZVSP o mjerama ograničavanja protiv Zimbabvea (1),

uzimajući u obzir zajednički prijedlog Visokog predstavnika Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku i Europske komisije,

budući da:

(1)

Uredbom Vijeća (EZ) br. 314/2004 (2) provodi se Odluka Vijeća 2011/101/ZVSP (3) te se predviđaju određene mjere protiv osoba u Zimbabveu, uključujući zamrzavanje njihovih sredstava.

(2)

Trebalo bi uvesti odstupanje od zabrane prodaje, nabave, prijenosa i izvoza opreme koja bi se mogla upotrebljavati za unutarnju represiju kako bi se prema potrebi omogućilo izdavanje odobrenja za određenu opremu za civilnu upotrebu u projektima u rudarstvu ili infrastrukturnim projektima nakon donošenja Odluke (ZVSP) 2017/288.

(3)

Stoga je radi provedbe Odluke (ZVSP) 2017/288 potrebno regulatorno djelovanje na razini Unije, posebno kako bi se osiguralo da je gospodarski subjekti u svim državama članicama ujednačeno primjenjuju.

(4)

Uredbu (EZ) br. 314/2004 stoga bi trebalo na odgovarajući način izmijeniti,

DONIJELO JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Uredba (EZ) br. 314/2004 mijenja se kako slijedi:

1.

Umeće se sljedeći članak:

„Članak 4.a

1.   Odstupajući od članka 3., nadležno tijelo iz Priloga II. u državi članici u kojoj izvoznik ima sjedište ili u državi članici iz koje se dobavljaju eksplozivne tvari ili povezana oprema može odobriti, pod uvjetima koje smatra primjerenima, prodaju, dostavu, prijenos ili izvoz eksplozivnih tvari i povezane opreme iz Priloga I. točke 4. te financijsku i tehničku pomoć, ako su eksplozivne tvari i povezana oprema isključivo namijenjeni za civilnu upotrebu u projektima u rudarstvu i infrastrukturnim projektima.

2.   Odobrenje iz ovog članka izdaje se u skladu s detaljnim pravilima utvrđenim u članku 11. Uredbe (EZ) br. 428/2009. Odobrenje je valjano u cijeloj Uniji.

3.   Izvoznici nadležnom tijelu dostavljaju sve odgovarajuće informacije potrebne za razmatranje njihova zahtjeva za izdavanje odobrenja.

4.   Dotična država članica obavješćuje ostale države članice i Komisiju najmanje dva tjedna unaprijed o namjeri izdavanja odobrenja iz stavka 1. ovog članka.”.

2.

Prilog I. zamjenjuje se tekstom iz Priloga ovoj Uredbi.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu sljedećeg dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 17. veljače 2017.

Za Vijeće

Predsjednik

E. BARTOLO


(1)  SL L 42, 18.2.2017., str. 12.

(2)  Uredba Vijeća (EZ) br. 314/2004 od 19. veljače 2004. o određenim mjerama ograničavanja u odnosu na Zimbabve (SL L 55, 24.2.2004., str. 1.).

(3)  Odluka Vijeća 2011/101/ZVSP od 15. veljače 2011. o mjerama ograničavanja protiv Zimbabvea (SL L 42, 16.2.2011., str. 6.).


PRILOG

„PRILOG I.

Popis opreme koja bi se mogla upotrebljavati za unutarnju represiju iz članka 3.

1.

Sljedeće vatreno oružje, streljivo i pripadajući pribor:

1.1.

vatreno oružje koje nije obuhvaćeno točkama ML 1 i ML 2 Zajedničkog popisa robe vojne namjene EU-a;

1.2.

streljivo posebno izrađeno za vatreno oružje navedeno pod 1.1. i njegovi posebno izrađeni sastavni dijelovi;

1.3.

ciljnici za oružje koji nisu obuhvaćeni Zajedničkim popisom robe vojne namjene EU-a.

2.

Bombe i granate koje nisu obuhvaćene Zajedničkim popisom robe vojne namjene EU-a.

3.

Sljedeća vozila:

3.1.

vozila opremljena vodenim topom, posebno osmišljena ili preinačena za kontrolu nemira;

3.2.

vozila posebno osmišljena ili preinačena tako da ih je moguće elektrificirati u svrhu odbijanja prosvjednika;

3.3.

vozila posebno osmišljena ili preinačena za uklanjanje prepreka, uključujući građevinsku opremu s balističkom zaštitom;

3.4.

vozila posebno osmišljena za prijevoz ili premještaj zatvorenika i/ili pritvorenika;

3.5.

vozila posebno osmišljena za raspoređivanje mobilnih prepreka;

3.6.

sastavni dijelovi za vozila navedena pod točkama od 3.1. do 3.5. posebno izrađena za kontrolu nemira.

Napomena 1.: Ova stavka ne obuhvaća vozila posebno osmišljena za potrebe gašenja požara.

Napomena 2.: Za potrebe točke 3.5. izraz ‚vozila’ uključuje prikolice.

4.

Sljedeće eksplozivne tvari i pripadajuća oprema:

4.1.

oprema i naprave posebno osmišljeni za aktivaciju eksplozija električnim ili neelektričnim putem, uključujući naprave za aktivaciju, detonatore, upaljače, pojačivače i uže za detonaciju te za njih posebno osmišljene sastavne dijelove; osim onih posebno osmišljenih za određenu komercijalnu namjenu pri kojoj bi se eksplozivnim putem aktiviralo ili upravljalo drugom opremom i uređajima čija funkcija nije uzrokovanje eksplozija (npr. punjači zračnih jastuka u automobilima, odvodnici viška napona pokretača protupožarnih prskalica);

4.2.

eksplozivni naboji s linearnim rezačem koji nisu obuhvaćeni Zajedničkim popisom robe vojne namjene EU-a;

4.3.

drugi eksplozivi koji nisu obuhvaćeni Zajedničkim popisom robe vojne namjene EU-a i s njima povezane sljedeće tvari:

(a)

amatol;

(b)

nitroceluloza (koja sadrži više od 12,5 % dušika);

(c)

nitroglikol;

(d)

pentaeritritol tetranitrat (PETN);

(e)

pikril klorid;

(f)

2,4,6-trinitrotoluen (TNT).

5.

Zaštitna oprema koja nije obuhvaćena točkom ML 13 Zajedničkog popisa robe vojne namjene EU-a:

5.1.

zaštitni prsluci koji su neprobojni i/ili pružaju zaštitu od uboda;

5.2.

neprobojne zaštitne kacige, policijske kacige i štitovi i neprobojni štitovi.

Napomena: ova točka ne obuhvaća:

opremu posebno osmišljenu za sportske aktivnosti,

opremu posebno osmišljenu radi zahtjeva za zaštitu na radu.

6.

Simulatori koji nisu obuhvaćeni točkom ML 14 Zajedničkog popisa robe vojne namjene EU-a za osposobljavanje za uporabu vatrenog oružja, te posebno osmišljen pripadajući softver.

7.

Oprema za noćno gledanje i oprema za prikaz termičke slike te cijevi za pojačavanje slike, koji nisu obuhvaćeni Zajedničkim popisom robe vojne namjene EU-a.

8.

Bodljikava žica s oštrim rubovima.

9.

Vojni noževi, borbeni noževi i bajunete s dužinom oštrice većom od 10 cm.

10.

Proizvodna oprema posebno osmišljena za predmete navedene u ovom popisu.

11.

Posebna tehnologija za razvoj, proizvodnju ili uporabu predmeta navedenih u ovom popisu.”


18.2.2017   

HR

Službeni list Europske unije

L 42/5


PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2017/285

оd 15. veljače 2017.

o razvrstavanju određene robe u kombiniranu nomenklaturu

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 952/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 9. listopada 2013. o Carinskom zakoniku Unije (1), a posebno njezin članak 57. stavak 4. i članak 58. stavak 2.,

budući da:

(1)

Radi osiguravanja jedinstvene primjene kombinirane nomenklature koja je priložena Uredbi Vijeća (EEZ) br. 2658/87 (2) potrebno je donijeti mjere za razvrstavanje robe iz Priloga ovoj Uredbi.

(2)

Uredbom (EEZ) br. 2658/87 utvrđena su opća pravila o tumačenju kombinirane nomenklature. Ta se pravila primjenjuju i na svaku drugu nomenklaturu koja se u cijelosti ili djelomično temelji na njoj ili kojom se uvodi daljnja podjela te koja je utvrđena posebnim odredbama Unije radi primjene tarifnih i drugih mjera povezanih s trgovinom robom.

(3)

U skladu s navedenim općim pravilima robu opisanu u stupcu (1) tablice u Prilogu ovoj Uredbi trebalo bi na temelju obrazloženja navedenog u stupcu (3) razvrstati u odgovarajuću oznaku KN iz stupca (2).

(4)

Primjereno je odrediti da u skladu s člankom 34. stavkom 9. Uredbe (EU) br. 952/2013 osoba kojoj su dane obvezujuće tarifne informacije za robu na koju se odnosi ova Uredba, a koje nisu u skladu s ovom Uredbom, može nastaviti navoditi te informacije tijekom određenog razdoblja. Trebalo bi odrediti da to razdoblje traje tri mjeseca.

(5)

Mjere predviđene u ovoj Uredbi u skladu su s mišljenjem Odbora za Carinski zakonik,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Roba iz stupca (1) tablice u Prilogu razvrstava se u kombiniranu nomenklaturu u oznaku KN iz stupca (2) te tablice.

Članak 2.

U skladu s člankom 34. stavkom 9. Uredbe (EU) br. 952/2013 obvezujuće tarifne informacije koje nisu u skladu s ovom Uredbom mogu se nastaviti navoditi tijekom razdoblja od tri mjeseca od datuma stupanja na snagu ove Uredbe.

Članak 3.

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 15. veljače 2017.

Za Komisiju,

u ime predsjednika,

Stephen QUEST

Glavni direktor

Glavna uprava za oporezivanje i carinsku uniju


(1)  SL L 269, 10.10.2013., str. 1.

(2)  Uredba Vijeća (EEZ) br. 2658/87 od 23. srpnja 1987. o tarifnoj i statističkoj nomenklaturi i o Zajedničkoj carinskoj tarifi (SL L 256, 7.9.1987., str. 1.).


PRILOG

Opis robe

Razvrstavanje

(oznaka KN)

Obrazloženje

(1)

(2)

(3)

Daljinski upravljan helikopter s više rotora (tzv. „dron”) dijagonalne duljine 35 cm i težine 1 030  g zajedno s daljinskim upravljačem u pakiranju za maloprodaju.

Helikopter je opremljen sustavom za osiguranje stabilnosti te modulima za spajanje na Wi-Fi i na globalni sustav za određivanje položaja (GPS). Najveća brzina letenja je približno 54 km/h, a trajanje leta je 25 minuta.

Daljinski upravljač radi na frekvenciji od 2,4 GHz i napajaju ga četiri baterije.

Helikopterom se može upravljati daljinskim upravljačem (na otvorenom prostoru) na udaljenosti do 1 000  m.

8802 11 00

Razvrstavanje se utvrđuje u skladu s općim pravilima 1 i 6 za tumačenje kombinirane nomenklature i nazivima oznaka KN 8802 i 8802 11 00 .

Budući da je helikopter opremljen naprednim sustavima za letenje i postiže znatnu najveću brzinu, ne može se smatrati igračkom u smislu tarifnog broja 9503 .

Helikopter se stoga razvrstava u oznaku KN 8802 11 00 kao helikopter prazne mase ne veće od 2 000  kg.


18.2.2017   

HR

Službeni list Europske unije

L 42/7


DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2017/286

оd 17. veljače 2017.

o izmjeni Delegirane uredbe (EU) 2016/1613 u pogledu stočara u regijama pogođenima potresom u Italiji

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 1308/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o uspostavljanju zajedničke organizacije tržišta poljoprivrednih proizvoda i stavljanju izvan snage uredbi Vijeća (EEZ) br. 922/72, (EEZ) br. 234/79, (EZ) br. 1037/2001 i (EZ) br. 1234/2007 (1), a posebno njezin članak 219. stavak 1. u vezi s člankom 228.,

budući da:

(1)

Delegirana uredba Komisije (EU) 2016/1613 (2) donesena je radi uklanjanja tržišnih poremećaja u sektoru mlijeka zbog neravnoteže između ponude i potražnje na svjetskoj razini te u drugim sektorima stočarstva, posebno u sektorima svinjskog, goveđeg i telećeg te ovčjeg i kozjeg mesa, koji su se isto tako suočili s poteškoćama na tržištu.

(2)

Potres koji je 24. kolovoza 2016. pogodio središnju Italiju prouzročio je velike ljudske gubitke i materijalnu štetu, što je dovelo do iznimno ozbiljnih poremećaja na tržištu u regijama pogođenima potresom, a to su pretežno planinska područja sa strukturnim ograničenjima u kojima stočarstvo ima veliku gospodarsku i socijalnu važnost. Regiju i dalje pogađaju naknadna podrhtavanja i novi potresi, zbog čega je financijska pomoć predviđena Delegiranom uredbom (EU) 2016/1613 za Italiju postala još i važnija.

(3)

S obzirom na to da će se iznosom dodijeljenim Italiji na temelju Delegirane uredbe (EU) 2016/1613 nadoknaditi samo ograničen iznos stvarnih gubitaka koje su pretrpjeli stočari u regijama pogođenima potresom, primjereno je dopustiti Italiji da tim stočarima dodijeli dodatnu potporu povećanjem pomoći Unije.

(4)

U Delegiranoj uredbi (EU) 2016/1613 utvrđeno je da je rok za izvršenje odgovarajućih izdataka 30. rujna 2017. kako bi ta plaćanja bila prihvatljiva za pomoć Unije, ali se u tom trenutku nije znalo da će se to stanje u talijanskim regijama pogođenima potresom nastaviti pogoršavati. Stoga je primjereno taj rok produljiti kako bi se odgovarajući izdaci izvršili kasnije.

(5)

Isto tako primjereno je produljiti rok do kojeg Italija mora obavijestiti o ukupnim iznosima plaćenima po mjeri, broju i vrsti korisnika te procjeni učinkovitosti mjere.

(6)

Kako bi se osiguralo da stočari u talijanskim regijama pogođenima potresom pomoć prime što je moguće prije, potrebno je osigurati da Italija primjenjuje pravila utvrđena u Delegiranoj uredbi (EU) 2016/1613, kako je izmijenjena ovom Uredbom, bez odlaganja. Stoga bi ova Uredba trebala stupiti na snagu sljedećeg dana od dana objave,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Delegirana uredba (EU) 2016/1613 mijenja se kako slijedi:

1.

U članku 1. stavku 1. dodaje se sljedeći podstavak:

„Međutim u pogledu regija pogođenih potresom u Italiji, izdaci koji se odnose na plaćanja stočarima na temelju ove Uredbe prihvatljivi su za pomoć Unije samo ako su ta plaćanja izvršena najkasnije do 30. rujna 2018.”

2.

U članku 2. dodaju se sljedeći podstavci:

„Osim potpore iz prvog podstavka u Italiji se za dodatnu potporu stočarima u regijama pogođenima potresom može dodijeliti najviše 100 % iznosa utvrđenog u Prilogu.

Dodatna potpora za stočare u regijama pogođenima potresom u Italiji plaća se najkasnije do 30. rujna 2018.”

3.

U članku 3. točki (b) dodaje se sljedeći podstavak:

„Međutim u pogledu potpore za stočare u regijama pogođenima potresom Italija obavješćuje Komisiju o ukupnim iznosima plaćenima po mjeri, broju i vrsti korisnika te procjeni učinkovitosti mjere najkasnije do 15. listopada 2018.”

Članak 2.

Ova uredba stupa na snagu sljedećeg dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 17. veljače 2017.

Za Komisiju

Predsjednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  SL L 347, 20.12.2013., str. 671.

(2)  Delegirana uredba Komisije (EU) 2016/1613 od 8. rujna 2016. o pružanju iznimne potpore za prilagodbu proizvođačima mlijeka i poljoprivrednicima u drugim sektorima stočarstva (SL L 242, 9.9.2016., str. 10.).


18.2.2017   

HR

Službeni list Europske unije

L 42/9


PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2017/287

оd 17. veljače 2017.

o utvrđivanju paušalnih uvoznih vrijednosti za određivanje ulazne cijene određenog voća i povrća

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 1308/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o uspostavljanju zajedničke organizacije tržišta poljoprivrednih proizvoda i stavljanju izvan snage uredbi Vijeća (EEZ) br. 922/72, (EEZ) br. 234/79, (EZ) br. 1037/2001 i (EZ) br. 1234/2007 (1),

uzimajući u obzir Provedbenu uredbu Komisije (EU) br. 543/2011 od 7. lipnja 2011. o utvrđivanju detaljnih pravila za primjenu Uredbe Vijeća (EZ) br. 1234/2007 za sektore voća i povrća te prerađevina voća i povrća (2), a posebno njezin članak 136. stavak 1.,

budući da:

(1)

Provedbenom uredbom (EU) br. 543/2011, prema ishodu Urugvajske runde multilateralnih pregovora o trgovini, utvrđuju se kriteriji kojima Komisija određuje paušalne vrijednosti za uvoz iz trećih zemalja, za proizvode i razdoblja određena u njezinu Prilogu XVI. dijelu A.

(2)

Paušalna uvozna vrijednost izračunava se za svaki radni dan, u skladu s člankom 136. stavkom 1. Provedbene uredbe (EU) br. 543/2011, uzimajući u obzir promjenjive dnevne podatke. Stoga ova Uredba treba stupiti na snagu na dan objave u Službenom listu Europske unije,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Paušalne uvozne vrijednosti iz članka 136. Provedbene uredbe (EU) br. 543/2011 određene su u Prilogu ovoj Uredbi.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu na dan objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 17. veljače 2017.

Za Komisiju,

u ime predsjednika,

Jerzy PLEWA

Glavni direktor

Glavna uprava za poljoprivredu i ruralni razvoj


(1)  SL L 347, 20.12.2013., str. 671.

(2)  SL L 157, 15.6.2011., str. 1.


PRILOG

Paušalne uvozne vrijednosti za određivanje ulazne cijene određenog voća i povrća

(EUR/100 kg)

Oznaka KN

Oznaka treće zemlje (1)

Standardna uvozna vrijednost

0702 00 00

IL

337,2

MA

108,3

TN

194,0

TR

126,9

ZZ

191,6

0707 00 05

MA

79,2

TR

184,4

ZZ

131,8

0709 91 00

EG

128,6

ZZ

128,6

0709 93 10

MA

58,6

TR

175,4

ZZ

117,0

0805 10 22 , 0805 10 24 , 0805 10 28

EG

51,5

IL

74,6

MA

45,3

TN

49,5

TR

76,2

ZZ

59,4

0805 21 10 , 0805 21 90 , 0805 29 00

EG

88,5

IL

127,8

JM

122,7

MA

92,4

TR

86,8

ZZ

103,6

0805 22 00

IL

115,2

MA

98,4

ZZ

106,8

0805 50 10

EG

82,4

TR

74,5

ZZ

78,5

0808 10 80

CN

128,2

US

115,7

ZZ

122,0

0808 30 90

CL

163,7

CN

102,6

ZA

115,6

ZZ

127,3


(1)  Nomenklatura država utvrđena Uredbom Komisije (EU) br. 1106/2012 od 27. studenoga 2012. o provedbi Uredbe (EZ) br. 471/2009 Europskog parlamenta i Vijeća o statistici Zajednice u vezi s vanjskom trgovinom sa zemljama nečlanicama, u pogledu ažuriranja nomenklature država i područja (SL L 328, 28.11.2012., str. 7.). Oznakom „ZZ” označava se „drugo podrijetlo”.


ODLUKE

18.2.2017   

HR

Službeni list Europske unije

L 42/11


ODLUKA VIJEĆA (ZVSP) 2017/288

od 17. veljače 2017.

o izmjeni Odluke 2011/101/ZVSP o mjerama ograničavanja protiv Zimbabvea

VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o Europskoj uniji, a posebno njegov članak 29.,

uzimajući u obzir prijedlog Visokog predstavnika Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku,

budući da:

(1)

Vijeće je 15. veljače 2011. donijelo Odluku 2011/101/ZVSP o mjerama ograničavanja protiv Zimbabvea (1).

(2)

Trebalo bi uvesti odstupanje za zabranu prodaje, nabave, prijenosa ili izvoza opreme koja bi se mogla upotrijebiti za unutarnju represiju radi omogućavanja prodaje, nabave, prijenosa ili izvoza određenih proizvoda isključivo za civilnu upotrebu u projektima u rudarstvu ili infrastrukturnim projektima.

(3)

Vijeće je preispitalo Odluku 2011/101/ZVSP, uzimajući u obzir politička zbivanja u Zimbabveu.

(4)

Mjere ograničavanja protiv Zimbabvea trebalo bi produljiti do 20. veljače 2018.

(5)

Trebalo bi zadržati mjere ograničavanja za sedam osoba i jedan subjekt utvrđene u Prilogu I. Odluci 2011/101/ZVSP. Trebalo bi obnoviti suspenziju mjera ograničavanja za pet osoba navedenih u Prilogu II. Odluci 2011/101/ZVSP.

(6)

U skladu s time trebalo bi izmijeniti Odluku 2011/101/ZVSP,

DONIJELO JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Odluka 2011/101/ZVSP mijenja se kako slijedi:

1.

U članku 3. dodaje se sljedeći stavak:

„3.   Članak 2. ne primjenjuje se na prodaju, nabavu, prijenos ili izvoz određene opreme koja bi se mogla upotrijebiti za unutarnju represiju ako je riječ o opremi isključivo za civilnu upotrebu u projektima u rudarstvu ili infrastrukturnim projektima, pri čemu to u svakom pojedinom slučaju podliježe odobrenju nadležnih tijela države članice izvoznice.”.

2.

Članak 10. zamjenjuje se sljedećim:

„Članak 10.

1.   Ova Odluka stupa na snagu na dan donošenja.

2.   Odluka se primjenjuje do 20. veljače 2018.

3.   Mjere iz članka 4. stavka 1. i članka 5. stavaka 1. i 2., u mjeri u kojoj se odnose na osobe navedene u Prilogu II., suspendiraju se do 20. veljače 2018.

4.   Ova se Odluka redovito preispituje i produljuje, ili prema potrebi mijenja, ako Vijeće smatra da njezini ciljevi nisu ostvareni.”.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu sljedećeg dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Sastavljeno u Bruxellesu 17. veljače 2017.

Za Vijeće

Predsjednik

E. BARTOLO


(1)  Odluka Vijeća 2011/101/ZVSP od 15. veljače 2011. o mjerama ograničavanja protiv Zimbabvea (SL L 42, 16.2.2011., str. 6.).


18.2.2017   

HR

Službeni list Europske unije

L 42/13


ODLUKA VIJEĆA (ZVSP) 2017/289

od 17. veljače 2017.

o izmjeni Odluke (ZVSP) 2015/2005 o produljenju mandata posebnog predstavnika Europske unije u Afganistanu

VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o Europskoj uniji, a posebno njegov članak 33. i članak 31. stavak 2.,

uzimajući u obzir prijedlog Visokog predstavnika Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku,

budući da:

(1)

Vijeće je 22. srpnja 2013. donijelo Odluku 2013/393/ZVSP (1) o imenovanju g. Franz-Michaela SKJOLDA MELLBINA posebnim predstavnikom Europske unije (PPEU) u Afganistanu.

(2)

Vijeće je 10. studenoga 2015. donijelo Odluku (ZVSP) 2015/2005 (2) o produljenju mandata PPEU-a do 28. veljače 2017.

(3)

Vijeće je 12. svibnja 2016. potvrdilo predanost Unije podupiranju civilne policije u Afganistanu nakon završetka misije EUPOL Afghanistan u 2016. Vijeće je osobito istaknulo da se napredak koji je Afganistan ostvario u pogledu poštovanja, zaštite i promicanja ljudskih prava, posebno prava žena i djece, mora ojačati i dodatno poboljšati te uključiti u sve vladine aktivnosti. Ta bi se potpora trebala osobito pružati jačanjem mandata PPEU-a u Afganistanu.

(4)

Mandat PPEU-a trebalo bi produljiti za daljnje razdoblje od šest mjeseci.

(5)

PPEU će provoditi svoj mandat u kontekstu stanja koje bi se moglo pogoršati i koje bi moglo ugroziti ostvarenje ciljeva vanjskog djelovanja Unije kako su utvrđeni u članku 21. Ugovora,

DONIJELO JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Odluka (ZVSP) 2015/2005 mijenja se kako slijedi:

1.

Članak 1. zamjenjuje se sljedećim:

„Članak 1.

Posebni predstavnik Europske unije

Mandat g. Franz-Michaela SKJOLDA MELLBINA kao PPEU-a u Afganistanu produljuje se do 31. kolovoza 2017. Vijeće može donijeti odluku o ranijem završetku mandata PPEU-a na temelju procjene Političkog i sigurnosnog odbora (PSO) i prijedloga Visokog predstavnika Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku (VP).”.

2.

Članak 2. zamjenjuje se sljedećim:

„Članak 2.

Ciljevi politike

PPEU predstavlja Uniju i promiče ciljeve politike Unije u Afganistanu u bliskoj koordinaciji s predstavnicima država članica u Afganistanu. Konkretnije, PPEU:

(a)

doprinosi provedbi Zajedničke izjave EU-a i Afganistana, strategije EU-a za Afganistan za 2014. – 2016. te razvoju nove strategije EU-a u Afganistanu za 2017. – 2020. i, prema potrebi, provedbi Sporazuma o suradnji između EU-a i Afganistana za partnerstvo i razvoj (SSPR) te Zajedničkog puta naprijed u vezi s migracijama između Afganistana i EU-a;

(b)

podupire politički dijalog Unije i Afganistana;

(c)

podupire središnju ulogu koju imaju Ujedinjeni narodi (UN) u Afganistanu, s posebnim naglaskom na doprinosu boljoj koordinaciji međunarodne pomoći, promičući na taj način provedbu priopćenjâ s konferencija iz Bonna, Chicaga, Tokija, Londona i Bruxellesa, kao i relevantnih rezolucija UN-a;

(d)

podupire proces afganistanske reforme s ciljem osnivanja učinkovite policije koja zaslužuje povjerenje i koja djeluje u skladu s međunarodnim normama, u okviru vladavine prava i u potpunosti poštujući ljudska prava.”.

3.

Članak 3. zamjenjuje se sljedećim:

„Članak 3.

Mandat

Kako bi ispunio svoj mandat, PPEU u bliskoj suradnji s predstavnicima država članica u Afganistanu:

(a)

promiče stajališta Unije o političkom procesu i razvoju u Afganistanu;

(b)

održava bliski kontakt s relevantnim afganistanskim institucijama, osobito vladom i parlamentom, kao i lokalnim tijelima, te podržava njihov razvoj. Trebalo bi održavati kontakt i s drugim afganistanskim političkim skupinama i drugim relevantnim čimbenicima u Afganistanu, posebno s relevantnim čimbenicima civilnog društva;

(c)

održava bliski kontakt s relevantnim međunarodnim i regionalnim dionicima u Afganistanu, osobito posebnim predstavnikom glavnog tajnika UN-a i visokim civilnim predstavnikom Organizacije sjevernoatlantskog ugovora (NATO) te drugim ključnim partnerima i organizacijama;

(d)

dostavlja informacije o napretku u postizanju ciljeva Zajedničke izjave EU-a i Afganistana, strategije EU-a za Afganistan za 2014. – 2016., Sporazuma o suradnji između EU-a i Afganistana za partnerstvo i razvoj (SSPR) te priopćenjâ s konferencija iz Bonna, Chicaga, Tokija, Londona i Bruxellesa, posebno u vezi sa sljedećim područjima:

i.

izgradnjom civilnih kapaciteta, osobito na podnacionalnoj razini;

ii.

dobrim upravljanjem, borbom protiv korupcije i uspostavom institucija potrebnih za postojanje vladavine prava, posebno neovisnog sudstva;

iii.

izbornim i ustavnim reformama;

iv.

reformama sigurnosnoga sektora, uključujući jačanje pravosudnih institucija, vladavine prava, nacionalne vojske i policije, a osobito razvoj civilne policije;

v.

promicanjem rasta, posebno poljoprivredom i ruralnim razvojem;

vi.

poštovanjem međunarodnih obveza Afganistana u području ljudskih prava, uključujući poštovanje prava pripadnika manjina te prava žena i djece;

vii.

poštovanjem demokratskih načela i vladavine prava;

viii.

promicanjem sudjelovanja žena u javnoj upravi, civilnom društvu te, u skladu s Rezolucijom Vijeća sigurnosti UN-a 1325(2000), u mirovnim procesima;

ix.

poštovanjem međunarodnih obveza Afganistana, uključujući suradnju u međunarodnim nastojanjima u borbi protiv terorizma, nezakonitog trgovanja drogom, trgovanja ljudima te širenja oružja i oružja za masivno uništenje i s njima povezanih materijala;

x.

pružanjem humanitarne pomoći i omogućivanjem urednog povratka izbjeglica i interno raseljenih osoba; i

xi.

učinkovitijom prisutnosti i aktivnostima Unije u Afganistanu te doprinosom:

sastavljanju izvješća o provedbi strategije EU-a za Afganistan za 2014. – 2016. na zahtjev Vijeća,

oblikovanju nove strategije EU-a u Afganistanu za 2017. – 2020.,

provedbi Zajedničkog puta naprijed u vezi s migracijama između Afganistana i EU-a;

(e)

podupire razvoj policije u Afganistanu, i to:

i.

praćenjem rada i savjetovanjem afganistanskih vlasti na strateškoj razini radi poboljšanja dugoročnog razvoja kapaciteta za vodstvo i donošenje odluka s ciljem promicanja civilne policije unutar Afganistanske nacionalne policije;

ii.

praćenjem rada i savjetovanjem Ministarstva unutarnjih poslova u pogledu određenih aspekata povezanih s reformom tog ministarstva i profesionalizacijom Afganistanske nacionalne policije, poput provedbe politika povezanih s radom policije u zajednici, policijskog rada na temelju obavještajnih podataka i kaznenih istraga;

iii.

praćenjem rada i savjetovanjem Pravosudnog centra za borbu protiv korupcije u okviru Ministarstva pravosuđa radi razvoja kapaciteta i sposobnosti za rješavanje problema korupcije u javnom sektoru na visokoj razini;

(f)

aktivno sudjeluje u lokalnim koordinacijskim forumima, poput zajedničkog koordinacijskog i nadzornog odbora, te pritom potpuno informira države članice koje u njima ne sudjeluju o odlukama donesenima na tim razinama;

(g)

daje doprinos i savjete u pogledu stajalištâ Unije na međunarodnim konferencijama o Afganistanu uz blisku suradnju s afganistanskim vlastima i glavnim međunarodnim partnerima;

(h)

aktivno djeluje u promicanju regionalne suradnje relevantnim inicijativama, uključujući Srce Azije – istanbulski proces i regionalnu gospodarsku konferenciju o Afganistanu (RECCA);

(i)

doprinosi provedbi politike ljudskih prava Unije i smjernica EU-a o ljudskim pravima, posebno u pogledu žena i djece na područjima zahvaćenima sukobima te osobito praćenjem razvoja događaja i poduzimanjem mjera u tom pogledu;

(j)

prema potrebi osigurava potporu uključivim mirovnim procesima pod vodstvom Afganistana, koji vode političkim nagodbama i trajnom pomirenju u skladu sa stavkom 25. Priopćenja sudionika Briselske konferencije o Afganistanu pod nazivom ‚Partnerstvo za blagostanje i mir’”.

4.

U članku 5. stavku 1. dodaje se sljedeći podstavak:

„Financijski referentni iznos namijenjen pokrivanju rashoda povezanih s mandatom PPEU-a u razdoblju od 1. ožujka 2017. do 31. kolovoza 2017. iznosi 5 700 000 EUR.”.

5.

Članak 14. zamjenjuje se sljedećim:

„Članak 14.

Preispitivanje

Provedba ove Odluke i njezina usklađenost s ostalim doprinosima Unije u regiji redovito se preispituju. PPEU do kraja svojeg mandata podnosi Vijeću, VP-u i Komisiji sveobuhvatno izvješće o provedbi mandata.”.

Članak 2.

Stupanje na snagu

Ova Odluka stupa na snagu na dan donošenja.

Sastavljeno u Bruxellesu 17. veljače 2017.

Za Vijeće

Predsjednik

E. BARTOLO


(1)  Odluka Vijeća 2013/393/ZVSP od 22. srpnja 2013. o izmjeni Odluke 2013/382/ZVSP o produljenju mandata posebnog predstavnika Europske unije u Afganistanu (SL L 198, 23.7.2013., str. 47.).

(2)  Odluka Vijeća (ZVSP) 2015/2005 od 10. studenoga 2015. o produljenju mandata posebnog predstavnika Europske unije u Afganistanu (SL L 294, 11.11.2015., str. 53.).


18.2.2017   

HR

Službeni list Europske unije

L 42/17


PROVEDBENA ODLUKA VIJEĆA (EU) 2017/290

od 17. veljače 2017.

o izmjeni Odluke 2009/935/PUP u vezi s popisom trećih država i organizacija s kojima Europol sklapa sporazume

VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Odluku Vijeća 2009/371/PUP od 6. travnja 2009. o uspostavi Europskog policijskog ureda (Europol) (1), a posebno njezin članak 26. stavak 1. točku (a),

uzimajući u obzir Odluku Vijeća 2009/934/PUP od 30. studenoga 2009. o donošenju provedbenih pravila kojima se uređuju odnosi Europola s partnerima, uključujući razmjenu osobnih podataka i klasificiranih informacija (2), a posebno njezine članke 5. i 6.,

uzimajući u obzir mišljenje Europskog parlamenta (3),

budući da:

(1)

Vijeće je 30. studenoga 2009. donijelo Odluku 2009/935/PUP (4).

(2)

Člankom 26. stavkom 1. točkom (a) Odluke 2009/371/PUP Vijeću se dodjeljuju provedbene ovlasti da odredi popis trećih država i organizacija s kojima Europol sklapa sporazume. Na temelju odluka 2009/371/PUP i 2009/935/PUP taj je popis naveden u Prilogu Odluci 2009/935/PUP.

(3)

Upravni odbor Europola treba preispitati popis kada je to potrebno i odlučiti hoće li Vijeću predložiti njegove izmjene.

(4)

Uredba (EU) 2016/794 Europskog parlamenta i Vijeća (5) („Uredba o Europolu”) primjenjivat će se od 1. svibnja 2017. Na temelju Protokola br. 22 o stajalištu Danske, priloženog Ugovoru o Europskoj uniji i Ugovoru o funkcioniranju Europske unije, Uredba o Europolu nije obvezujuća za Dansku niti se na nju primjenjuje. Stoga će se Danska od 1. svibnja 2017. smatrati trećom zemljom u pogledu Europola.

(5)

S obzirom na važnost koju sve strane pridaju sprečavanju i suzbijanju teškog kriminaliteta koji pogađa dvije ili više država članica, terorizma i oblika kriminaliteta koji utječu na zajednički interes obuhvaćen politikom Unije, važno je osigurati suradnju Europola i Danske u ključnim stvarima kako bi se povećala otpornost Unije na sigurnosne prijetnje.

(6)

U skladu s člankom 25. stavkom 1. točkom (c) Uredbe o Europolu, sporazum o suradnji koji omogućuje razmjenu osobnih podataka sklopljen, prije 1. svibnja 2017., između Europola i treće zemlje u skladu s člankom 23. Odluke 2009/371/PUP može predstavljati osnovu za prijenos osobnih podataka iz Europola u treću zemlju ako je takav prijenos potreban za izvršavanje zadaća Europola.

(7)

Upravni odbor Europola odlučio je 20. prosinca 2016. preporučiti Vijeću da doda Dansku na popis, navodeći operativnu potrebu da se sklopi sporazum o suradnji s Danskom.

(8)

Kako bi se izbjegao operativni nedostatak od 1. svibnja 2017., kada Danska više ne bude sudjelovala u Europolu kao država članica, od presudne je važnosti da Europol bez odgode pokrene postupak za sklapanje sporazuma o suradnji s Danskom kao trećom zemljom.

(9)

Odluka 2009/371/PUP obvezujuća je za Dansku te ona stoga sudjeluje u donošenju i primjeni ove Odluke kojom se provodi Odluka 2009/371/PUP.

(10)

Odluka 2009/371/PUP obvezujuća je za Ujedinjenu Kraljevinu i Irsku te one stoga sudjeluju u donošenju i primjeni ove Odluke kojom se provodi Odluka 2009/371/PUP.

(11)

Odluku 2009/935/PUP trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti,

DONIJELO JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

U točki 1. Priloga Odluci 2009/935/PUP umeće se sljedeći unos:

„—

Danska”.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu na dan donošenja.

Objavljuje se u Službenom listu Europske unije.

Sastavljeno u Bruxellesu 17. veljače 2017.

Za Vijeće

Predsjednik

E. BARTOLO


(1)  SL L 121, 15.5.2009., str. 37.

(2)  SL L 325, 11.12.2009., str. 6.

(3)  Mišljenje od 14. veljače 2017. (još nije objavljeno u Službenom listu).

(4)  Odluka Vijeća 2009/935/PUP od 30. studenoga 2009. o određivanju popisa trećih država i organizacija s kojima Europol sklapa sporazume (SL L 325, 11.12.2009., str. 12.).

(5)  Uredba (EU) 2016/794 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. svibnja 2016. o Agenciji Europske unije za suradnju tijela za izvršavanje zakonodavstva (Europol) te zamjeni i stavljanju izvan snage odluka Vijeća 2009/371/PUP, 2009/934/PUP, 2009/935/PUP, 2009/936/PUP i 2009/968/PUP (SL L 135, 24.5.2016., str. 53.).


AKTI KOJE DONOSE TIJELA STVORENA MEĐUNARODNIM SPORAZUMIMA

18.2.2017   

HR

Službeni list Europske unije

L 42/19


ODLUKA br. 2/2016 ZAJEDNIČKOG ODBORA EUROPSKE UNIJE I ŠVICARSKE ZA ZRAČNI PROMET OSNOVANOG NA TEMELJU SPORAZUMA IZMEĐU EUROPSKE ZAJEDNICE I ŠVICARSKE KONFEDERACIJE O ZRAČNOM PROMETU

od 8. prosinca 2016.

o zamjeni Priloga Sporazumu između Europske zajednice i Švicarske Konfederacije o zračnom prometu [2017/291]

ODBOR EUROPSKE UNIJE I ŠVICARSKE ZA ZRAČNI PROMET,

uzimajući u obzir Sporazum između Europske zajednice i Švicarske Konfederacije o zračnom prometu (dalje u tekstu „Sporazum”), a osobito njegov članak 23. stavak 4.,

ODLUČIO JE:

Jedini članak

Prilog Sporazumu zamjenjuje se Prilogom ovoj Odluci od 1. veljače 2017.

Sastavljeno u Ženevi 8. prosinca 2016.

Za Zajednički odbor

Voditelj Delegacije Europske unije

Filip CORNELIS

Voditelj Delegacije Švicarske

Christian HEGNER


PRILOG

Za potrebe ovog Sporazuma:

Ugovorom iz Lisabona, koji je stupio na snagu 1. prosinca 2009., Europska unija zamjenjuje i nasljeđuje Europsku zajednicu,

kad god akti navedeni u ovom Prilogu sadržavaju upućivanje na države članice Europske zajednice, koja je zamijenjena Europskom unijom, ili zahtjev za poveznicu s potonjom, u smislu ovog Sporazuma smatra se da se upućivanja jednako odnose na Švicarsku ili na zahtjev za poveznicu sa Švicarskom,

upućivanja na uredbe Vijeća (EEZ) br. 2407/92 i (EEZ) br. 2408/92 iz članaka 4., 15., 18., 27. i 35. Sporazuma smatraju se upućivanjima na Uredbu (EZ) br. 1008/2008 Europskog parlamenta i Vijeća,

ne dovodeći u pitanje članak 15. ovog Sporazuma, izrazom „zračni prijevoznik Zajednice” u sljedećim direktivama i uredbama Zajednice obuhvaćen je zračni prijevoznik koji ima licenciju i glavno mjesto poslovanja te registrirano sjedište, ako ga ima, u Švicarskoj u skladu s odredbama Uredbe (EZ) br. 1008/2008. Svako upućivanje na Uredbu (EEZ) br. 2407/92 tumači se kao upućivanje na Uredbu (EZ) br. 1008/2008,

svako upućivanje u sljedećim tekstovima na članke 81. i 82. Ugovora ili na članke 101. i 102. Ugovora o funkcioniranju Europske unije tumači se kao upućivanje na članke 8. i 9. ovog Sporazuma.

1.   Liberalizacija zrakoplovstva i drugi propisi o civilnom zrakoplovstvu

br. 1008/2008

Uredba Europskog parlamenta i Vijeća od 24. rujna 2008. o zajedničkim pravilima za obavljanje zračnog prijevoza u Zajednici

br. 2000/79

Direktiva Vijeća od 27. studenoga 2000. o Europskom sporazumu o organizaciji radnog vremena mobilnog osoblja u civilnom zrakoplovstvu, koji su sklopili Udruga europskih zračnih prijevoznika (AEA), Udruženje europskih radnika u prometu (ETF), Europska udruga osoblja pilotskih kabina (ECA), Udruga europskih regionalnih zračnih prijevoznika (ERA) i Međunarodna udruga zračnih prijevoznika (IACA)

br. 93/104

Direktiva Vijeća od 23. studenoga 1993. o određenim aspektima organizacije radnog vremena, kako je izmijenjena:

Direktivom 2000/34/EZ

br. 437/2003

Uredba Europskog parlamenta i Vijeća od 27. veljače 2003. o statističkim podacima u odnosu na prijevoz putnika, tereta i pošte u zračnom prometu

br. 1358/2003

Uredba Komisije od 31. srpnja 2003. o provedbi Uredbe (EZ) br. 437/2003 Europskog parlamenta i Vijeća o statističkim podacima u odnosu na prijevoz putnika, tereta i pošte u zračnom prometu i o izmjeni njezinih priloga I. i II.

br. 785/2004

Uredba Europskog parlamenta i Vijeća od 21. travnja 2004. o zahtjevima za zračne prijevoznike i operatore zrakoplova u vezi s osiguranjem, kako je izmijenjena:

Uredbom Komisije (EU) br. 285/2010

br. 95/93

Uredba Vijeća od 18. siječnja 1993. o zajedničkim pravilima za dodjelu slotova u zračnim lukama Zajednice (članci 1. – 12.), kako je izmijenjena:

Uredbom (EZ) br. 793/2004

br. 2009/12

Direktiva Europskog parlamenta i Vijeća od 11. ožujka 2009. o naknadama zračnih luka

br. 96/67

Direktiva Vijeća od 15. listopada 1996. o pristupu tržištu zemaljskih usluga u zračnim lukama Zajednice

(članci 1. – 9., 11. – 23. i 25.)

br. 80/2009

Uredba Europskog parlamenta i Vijeća od 14. siječnja 2009. o Kodeksu poslovanja računalnih sustava rezervacija i stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EEZ) br. 2299/89

2.   Pravila tržišnog natjecanja

br. 1/2003

Uredba Vijeća od 16. prosinca 2002. o provedbi pravila o tržišnom natjecanju koja su propisana člancima 81. i 82. Ugovora o EZ-u (članci 1. – 13., 15. – 45.)

(U mjeri u kojoj je ta Uredba relevantna za primjenu ovog Sporazuma. Uključenje ove Uredbe ne utječe na podjelu zadataka u skladu s ovim Sporazumom.)

br. 773/2004

Uredba Komisije od 7. travnja 2004. o postupcima koje Komisija vodi na temelju članaka 81. i 82. Ugovora o EZ-u, kako je izmijenjena:

Uredbom Komisije (EZ) br. 1792/2006

Uredbom Komisije (EZ) br. 622/2008

br. 139/2004

Uredba Vijeća od 20. siječnja 2004. o kontroli koncentracija između poduzetnika (Uredba EZ-a o koncentracijama)

(članci 1. – 18., članak 19. stavci 1. – 2. i članci 20. – 23.)

S obzirom na članak 4. stavak 5. Uredbe o koncentracijama, između Europske zajednice i Švicarske primjenjuje se sljedeće:

(1)

u pogledu koncentracije, kako je definirana u članku 3. Uredbe (EZ) br. 139/2004 i koja nema dimenziju Zajednice u smislu članka 1. te Uredbe te koja se može preispitati prema nacionalnom pravu tržišnog natjecanja najmanje triju država članica EZ-a i Švicarske Konfederacije, osobe ili poduzetnici iz članka 4. stavka 2. te Uredbe mogu, prije prijavljivanja nadležnim tijelima, obrazloženim podneskom obavijestiti Komisiju EZ-a da bi koncentraciju trebala ispitati Komisija;

(2)

Europska komisija bez odgode prosljeđuje sve podneske Švicarskoj Konfederaciji u skladu s člankom 4. stavkom 5. Uredbe (EZ) br. 139/2004 i prethodnim stavkom;

(3)

ako Švicarska Konfederacija izrazi protivljenje zahtjevu za upućivanje predmeta, švicarsko tijelo nadležno za tržišno natjecanje zadržava svoju nadležnost i predmet se ne upućuje iz Švicarske Konfederacije u skladu s ovim stavkom.

S obzirom na rokove iz članka 4. stavaka 4. i 5., članka 9. stavaka 2. i 6. i članka 22. stavka 2. Uredbe o koncentracijama:

(1)

Europska komisija bez odgode šalje Švicarskoj Konfederaciji sve relevantne dokumente u skladu s člankom 4. stavcima 4. i 5., člankom 9. stavcima 2. i 6. i člankom 22. stavkom 2.;

(2)

rokovi iz članka 4. stavaka 4. i 5., članka 9. stavaka 2. i 6. i članka 22. stavka 2. Uredbe (EZ) br. 139/2004 za Švicarsku Konfederaciju počinju teći kad švicarsko tijelo nadležno za tržišno natjecanje primi relevantne dokumente.

br. 802/2004

Uredba Komisije od 7. travnja 2004. o provedbi Uredbe Vijeća (EZ) br. 139/2004 o kontroli koncentracija između poduzetnika (članci 1. – 24.), kako je izmijenjena:

Uredbom Komisije (EZ) br. 1792/2006

Uredbom Komisije (EZ) br. 1033/2008

Provedbenom uredbom Komisije (EU) br. 1269/2013

br. 2006/111

Direktiva Komisije od 16. studenoga 2006. o transparentnosti financijskih odnosa između država članica i javnih poduzeća, kao i o financijskoj transparentnosti unutar određenih poduzeća

br. 487/2009

Uredba Vijeća od 25. svibnja 2009. o primjeni članka 81. stavka 3. Ugovora na određene kategorije sporazuma i usklađenih praksi u sektoru zračnog prometa

3.   Sigurnost zračnog prometa

br. 216/2008

Uredba Europskog parlamenta i Vijeća od 20. veljače 2008. o zajedničkim pravilima u području civilnog zrakoplovstva i osnivanju Europske agencije za sigurnost zračnog prometa i stavljanju izvan snage Direktive Vijeća 91/670/EEZ, Uredbe (EZ) br. 1592/2002 i Direktive 2004/36/EZ, kako je izmijenjena:

Uredbom Komisije (EZ) br. 690/2009

Uredbom (EZ) br. 1108/2009

Uredbom Komisije (EU) br. 6/2013

Uredbom Komisije (EU) 2016/4

Agencija i u Švicarskoj uživa ovlasti koje su joj dodijeljene u skladu s odredbama Uredbe.

Komisija i u Švicarskoj uživa ovlasti koje su joj dodijeljene za odluke u skladu s člankom 11. stavkom 2., člankom 14. stavcima 5. i 7., člankom 24. stavkom 5., člankom 25. stavkom 1., člankom 38. stavkom 3. podtočkom i., člankom 39. stavkom 1., člankom 40. stavkom 3., člankom 41. stavcima 3. i 5., člankom 42. stavkom 4., člankom 54. stavkom 1. i člankom 61. stavkom 3.

Neovisno o horizontalnoj prilagodbi predviđenoj u drugoj alineji Priloga Sporazumu između Europske zajednice i Švicarske Konfederacije o zračnom prometu, smatra se da se upućivanja na „države članice” iz članka 65. Uredbe ili iz odredaba Odluke 1999/468/EZ navedene u toj odredbi ne odnose na Švicarsku.

Ništa se u ovoj Uredbi ne tumači tako da se na Europsku agenciju za sigurnost zračnog prometa (EASA) prenosi ovlast za postupanje u ime Švicarske u skladu s međunarodnim sporazumima za bilo koje druge svrhe osim za pomoć pri izvršenju njezinih obveza na temelju navedenih sporazuma.

Za potrebe ovog Sporazuma tekst Uredbe tumači se uz sljedeće prilagodbe:

(a)

članak 12. mijenja se kako slijedi:

i.

u stavku 1. nakon riječi „Zajednica” umeću se riječi „ili Švicarska”;

ii.

u stavku 2. točki (a) nakon riječi „Zajednica” umeću se riječi „ili Švicarska”;

iii.

u stavku 2. brišu se točke (b) i (c);

iv.

dodaje se sljedeći stavak:

„3.   Kad god Zajednica pregovara s trećom zemljom o sklapanju sporazuma u skladu s kojim država članica ili Agencija može izdati certifikate na temelju certifikata koje su izdala zrakoplovna tijela te treće zemlje, nastoji za Švicarsku dobiti ponudu za sličan sporazum s predmetnom trećom zemljom. Švicarska zauzvrat nastoji s trećim zemljama sklopiti sporazume koji odgovaraju sporazumima Zajednice.”;

(b)

u članku 29. dodaje se sljedeći stavak:

„4.   Iznimno od odredaba članka 12. stavka 2. točke (a) Uvjeta zaposlenja ostalih službenika Europskih zajednica, švicarski državljani koji imaju sva prava kao državljani mogu se zaposliti na osnovi ugovora s izvršnim direktorom Agencije.”;

(c)

u članku 30. dodaje se sljedeći stavak:

„Švicarska na Agenciju primjenjuje Protokol o povlasticama i imunitetima Europske unije koji je naveden u Prilogu A ovom Prilogu, u skladu s Dodatkom Prilogu A.”;

(d)

u članku 37. dodaje se sljedeći stavak:

„Švicarska u potpunosti sudjeluje u Upravnom odboru i unutar njega ima ista prava i obveze kao države članice Europske unije, osim prava glasa.”;

(e)

u članku 59. dodaje se sljedeći stavak:

„12.   Švicarska sudjeluje u financijskom doprinosu iz stavka 1. točke (b) u skladu sa sljedećom formulom:

 

S (0,2/100) + S [1 – (a + b) 0,2/100] c/C

pri čemu je:

S

=

dio proračuna Agencije koji nije obuhvaćen naknadama i pristojbama iz stavka 1. točaka (c) i (d)

A

=

broj pridruženih zemalja

b

=

broj država članica EU-a

c

=

doprinos Švicarske proračunu ICAO

C

=

ukupni doprinos država članica EU-a i pridruženih zemalja proračunu ICAO.”;

(f)

u članku 61. dodaje se sljedeći stavak:

„Odredbe koje se odnose na financijski nadzor koje provodi Zajednica u Švicarskoj u vezi sa sudionicima u aktivnostima Agencije utvrđene su u Prilogu B ovom Prilogu.”;

(g)

Prilog II. Uredbi proširuje se kako bi uključio sljedeće zrakoplove kao proizvode obuhvaćene člankom 2. stavkom 3. točkom (a) podtočkom ii. Uredbe Komisije (EZ) br. 1702/2003 od 24. rujna 2003. o utvrđivanju provedbenih pravila za certifikaciju plovidbenosti i ekološku certifikaciju zrakoplova i s njima povezanih proizvoda, dijelova i uređaja te za certifikaciju projektnih i proizvodnih organizacija (1):

 

A/c – [HB-IMY, HB-IWY] – tip Gulfstream G-IV

 

A/c – [HB-IMJ, HB-IVZ, HB-JES] – tip Gulfstream G-V

 

A/c – [HB-ZCW, HB-ZDF] – tip MD900.

br. 1178/2011

Uredba Komisije od 3. studenoga 2011. o utvrđivanju tehničkih zahtjeva i administrativnih postupaka vezano za članove posade zrakoplova u civilnom zrakoplovstvu u skladu s Uredbom (EZ) br. 216/2008 Europskog parlamenta i Vijeća, kako je izmijenjena:

Uredbom Komisije (EU) br. 290/2012

Uredbom Komisije (EU) br. 70/2014

Uredbom Komisije (EU) br. 245/2014

Uredbom Komisije (EU) 2015/445

Uredbom Komisije (EU) 2016/539

br. 3922/91

Uredba Vijeća od 16. prosinca 1991. o usklađivanju tehničkih zahtjeva i upravnih postupaka u području civilnog zrakoplovstva (članci 1. – 3., članak 4. stavak 2., članci 5. – 11. i članak 13.), kako je izmijenjena:

Uredbom (EZ) br. 1899/2006

Uredbom (EZ) br. 1900/2006

Uredbom Komisije (EZ) br. 8/2008

Uredbom Komisije (EZ) br. 859/2008

br. 996/2010

Uredba Europskog parlamenta i Vijeća od 20. listopada 2010. o istragama i sprečavanju nesreća i nezgoda u civilnom zrakoplovstvu i stavljanju izvan snage Direktive 94/56/EZ, kako je izmijenjena:

Uredbom (EU) br. 376/2014

br. 104/2004

Uredba Komisije od 22. siječnja 2004. o utvrđivanju pravila o organizaciji i sastavu Žalbenog odbora Europske agencije za sigurnost zračnog prometa

br. 2111/2005

Uredba Europskog parlamenta i Vijeća od 14. prosinca 2005. o uspostavi popisa Zajednice koji sadržava zračne prijevoznike na koje se primjenjuje zabrana letenja unutar Zajednice, o informiranju putnika u zračnom prometu o identitetu zračnog prijevoznika koji obavlja let i stavljanju izvan snage članka 9. Direktive 2004/36/EZ

br. 473/2006

Uredba Komisije od 22. ožujka 2006. o utvrđivanju provedbenih pravila za popis Zajednice onih zračnih prijevoznika na koje se primjenjuje zabrana letenja unutar Zajednice iz poglavlja II. Uredbe (EZ) br. 2111/2005 Europskog parlamenta i Vijeća

br. 474/2006

Uredba Komisije od 22. ožujka 2006. o uspostavi popisa Zajednice onih zračnih prijevoznika na koje se primjenjuje zabrana letenja unutar Zajednice iz poglavlja II. Uredbe (EZ) br. 2111/2005 Europskog parlamenta i Vijeća, kako je zadnje izmijenjena:

Provedbenom uredbom Komisije (EU) 2016/963

br. 1332/2011

Uredba Komisije od 16. prosinca 2011. o zahtjevima uporabe zajedničkoga zračnog prostora i operativnim procedurama za izbjegavanje sudara u zraku, kako je izmijenjena:

Uredbom Komisije (EU) 2016/583

br. 646/2012

Provedbena uredba Komisije od 16. srpnja 2012. o propisivanju detaljnih pravila o globama i periodičnim novčanim kaznama u skladu s Uredbom (EZ) br. 216/2008 Europskog parlamenta i Vijeća

br. 748/2012

Uredba Komisije od 3. kolovoza 2012. o utvrđivanju provedbenih pravila za certifikaciju plovidbenosti i ekološku certifikaciju zrakoplova i s njima povezanih proizvoda, dijelova i uređaja te za certifikaciju projektnih i proizvodnih organizacija, kako je izmijenjena:

Uredbom Komisije (EU) br. 7/2013

Uredbom Komisije (EU) br. 69/2014

Uredbom Komisije (EU) 2015/1039

Uredbom Komisije (EU) 2016/5

br. 965/2012

Uredba Komisije od 5. listopada 2012. o utvrđivanju tehničkih zahtjeva i upravnih postupaka u vezi s letačkim operacijama u skladu s Uredbom (EZ) br. 216/2008 Europskog parlamenta i Vijeća, kako je izmijenjena:

Uredbom Komisije (EU) br. 800/2013

Uredbom Komisije (EU) br. 71/2014

Uredbom Komisije (EU) br. 83/2014

Uredbom Komisije (EU) br. 379/2014

Uredbom Komisije (EU) 2015/140

Uredbom Komisije (EU) 2015/1329

Uredbom Komisije (EU) 2015/640

Uredbom Komisije (EU) 2015/2338

Uredbom Komisije (EU) 2016/1199

br. 2012/780

Odluka Komisije od 5. prosinca 2012. o pravima pristupa Europskoj središnjoj bazi podataka za sigurnosne preporuke i pripadajuće odgovore, uspostavljenoj člankom 18. stavkom 5. Uredbe (EU) br. 996/2010 Europskog parlamenta i Vijeća o istragama i sprečavanju nesreća i nezgoda u civilnom zrakoplovstvu i stavljanju izvan snage Direktive 94/56/EZ

br. 628/2013

Provedbena uredba Komisije od 28. lipnja 2013. o metodama rada Europske agencije za sigurnost zračnog prometa prilikom obavljanja inspekcijskog nadzora u području standardizacije i praćenju primjene pravila Uredbe (EZ) br. 216/2008 Europskog parlamenta i Vijeća te o stavljanju izvan snage Uredbe Komisije (EZ) br. 736/2006

br. 139/2014

Uredba Komisije оd 12. veljače 2014. o utvrđivanju zahtjeva i upravnih postupaka u vezi s aerodromima u skladu s Uredbom (EZ) br. 216/2008 Europskog parlamenta i Vijeća

br. 319/2014

Uredba Komisije od 27. ožujka 2014. o pristojbama i naknadama koje ubire Europska agencija za sigurnost zračnog prometa i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) 593/2007

br. 376/2014

Uredba (EU) Europskog parlamenta i Vijeća od 3. travnja 2014. o izvješćivanju, analizi i naknadnom postupanju u vezi s događajima u civilnom zrakoplovstvu, o izmjeni Uredbe (EU) br. 996/2010 Europskog parlamenta i Vijeća i stavljaju izvan snage Direktive 2003/42/EZ Europskog parlamenta i Vijeća i uredbi Komisije (EZ) br. 1321/2007 i (EZ) br. 1330/2007

br. 452/2014

Uredba Komisije od 29. travnja 2014. o utvrđivanju tehničkih zahtjeva i upravnih postupaka u vezi s letačkim operacijama operatora iz trećih zemalja u skladu s Uredbom (EZ) br. 216/2008 Europskog parlamenta i Vijeća, kako je izmijenjena:

Uredbom Komisije (EU) 2016/1158

br. 1321/2014

Uredba Komisije od 26. studenoga 2014. o kontinuiranoj plovidbenosti zrakoplova i aeronautičkih proizvoda, dijelova i uređaja te o odobravanju organizacija i osoblja uključenih u te poslove, kako je izmijenjena:

Uredbom Komisije (EU) 2015/1088

Uredbom Komisije (EU) 2015/1536

br. 2015/340

Uredba Komisije оd 20. veljače 2015. o utvrđivanju tehničkih zahtjeva i administrativnih postupaka koji se odnose na dozvole i certifikate kontrolora zračnog prometa u skladu s Uredbom (EZ) br. 216/2008 Europskog parlamenta i Vijeća, o izmjeni Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 923/2012 i o stavljanju izvan snage Uredbe Komisije (EU) br. 805/2011

br. 2015/640

Uredba Komisije оd 23. travnja 2015. o dodatnim specifikacijama u pogledu plovidbenosti za određenu vrstu operacija i o izmjeni Uredbe (EU) br. 965/2012

br. 2015/1018

Provedbena uredba Komisije оd 29. lipnja 2015. o utvrđivanju popisa u kojem se klasificiraju događaji u civilnom zrakoplovstvu koje treba obvezno prijaviti u skladu s Uredbom (EU) br. 376/2014 Europskog parlamenta i Vijeća

4.   Zaštita zračnog prostora

br. 300/2008

Uredba Europskog parlamenta i Vijeća od 11. ožujka 2008. o zajedničkim pravilima u području zaštite civilnog zračnog prometa i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 2320/2002

br. 272/2009

Uredba Komisije od 2. travnja 2009. o dopunjavanju zajedničkih osnovnih standarda zaštite civilnog zračnog prometa utvrđenih u Prilogu Uredbi (EZ) br. 300/2008 Europskog parlamenta i Vijeća, kako je izmijenjena:

Uredbom Komisije (EU) br. 297/2010

Uredbom Komisije (EU) br. 720/2011

Uredbom Komisije (EU) br. 1141/2011

Uredbom Komisije (EU) br. 245/2013

br. 1254/2009

Uredba Komisije od 18. prosinca 2009. o utvrđivanju mjerila na temelju kojih se državama članicama omogućuje odstupanje od zajedničkih osnovnih standarda zaštite civilnog zračnog prometa i donošenje alternativnih mjera zaštite

br. 18/2010

Uredba Komisije od 8. siječnja 2010. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 300/2008 Europskog parlamenta i Vijeća u vezi sa specifikacijama za nacionalne programe kontrole kvalitete u području zaštite civilnog zračnog prometa

br. 72/2010

Uredba Komisije od 26. siječnja 2010. o utvrđivanju postupaka za provođenje inspekcija Komisije u području zaštite zračnog prometa, kako je izmijenjena:

Provedbenom uredbom Komisije (EU) 2016/472

br. 2015/1998

Provedbena uredba Komisije od 5. studenoga 2015. o utvrđivanju detaljnih mjera za provedbu zajedničkih osnovnih standarda iz područja zaštite zračnog prometa, kako je izmijenjena:

Provedbenom uredbom Komisije (EU) 2015/2426

br. 2015/8005

Provedbena odluka Komisije od 16. studenoga 2015. o utvrđivanju detaljnih mjera za provedbu zajedničkih osnovnih standarda iz područja zaštite zračnog prometa koje sadržavaju informacije iz članka 18. točke (a) Uredbe (EZ) br. 300/2008

5.   Upravljanje zračnim prometom

br. 549/2004

Uredba Europskog parlamenta i Vijeća od 10. ožujka 2004. o utvrđivanju okvira za stvaranje jedinstvenog europskoga neba (Okvirna uredba), kako je izmijenjena:

Uredbom (EZ) br. 1070/2009

Komisija ima u Švicarskoj prava dodijeljena na temelju članaka 6., 8., 10., 11. i 12.

Članak 10. mijenja se kako slijedi:

U stavku 2., riječi „na razini Zajednice” zamjenjuju se riječima „na razini Zajednice, uključujući Švicarsku”.

Neovisno o horizontalnoj prilagodbi na koju se upućuje u drugoj alineji Priloga Sporazumu između Europske zajednice i Švicarske Konfederacije o zračnom prometu, smatra se da se upućivanja na „države članice” iz članka 5. Uredbe (EZ) br. 549/2004 ili iz odredaba Odluke 1999/468/EZ navedene u toj odredbi ne odnose na Švicarsku.

br. 550/2004

Uredba Europskog parlamenta i Vijeća od 10. ožujka 2004. o pružanju usluga u zračnoj plovidbi u jedinstvenom europskom nebu (Uredba o pružanju usluga), kako je izmijenjena:

Uredbom (EZ) br. 1070/2009

Komisija u odnosu na Švicarsku ima ovlasti koje su joj dodijeljene na temelju članaka 9.a, 9.b, 15., 15.a, 16. i 17.

Za potrebe ovoga Sporazuma odredbe ove Uredbe mijenjaju se kako slijedi:

(a)

Članak 3. mijenja se kako slijedi:

u stavku 2. nakon riječi „Zajednica” umeću se riječi „i Švicarska”;

(b)

članak 7. mijenja se kako slijedi:

u stavku 1. i stavku 6. nakon riječi „Zajednica” umeću se riječi „i Švicarska”;

(c)

članak 8. mijenja se kako slijedi:

u stavku 1. nakon riječi „Zajednica” umeću se riječi „i Švicarska”;

(d)

članak 10. mijenja se kako slijedi:

u stavku 1. nakon riječi „Zajednica” umeću se riječi „i Švicarska”;

(e)

članak 16. stavak 3. zamjenjuje se sljedećim:

„3.   Komisija svoju odluku upućuje državama članicama i o tome obavješćuje davatelja usluga, ako je pravno nadležan.”.

br. 551/2004

Uredba Europskog parlamenta i Vijeća od 10. ožujka 2004. o organizaciji i korištenju zračnog prostora u jedinstvenom europskom nebu (Uredba o zračnom prostoru), kako je izmijenjena:

Uredbom (EZ) br. 1070/2009

Komisija u Švicarskoj ima prava koja su joj dodijeljena na temelju članaka 3.a, 6. i 10.

br. 552/2004

Uredba Europskog parlamenta i Vijeća od 10. ožujka 2004. o interoperabilnosti Europske mreže za upravljanje zračnim prometom (Uredba o interoperabilnosti), kako je izmijenjena:

Uredbom (EZ) br. 1070/2009

Komisija u Švicarskoj ima prava koja su joj dodijeljena na temelju članaka 4. i 7. i članka 10. stavka 3.

Za potrebe ovoga Sporazuma odredbe ove Uredbe mijenjaju se kako slijedi:

(a)

članak 5. mijenja se kako slijedi:

u stavku 2. nakon riječi „Zajednica” umeću se riječi „ili Švicarska”;

(b)

članak 7. mijenja se kako slijedi:

u stavku 4. nakon riječi „Zajednica” umeću se riječi „ili Švicarska”;

(c)

Prilog III. mijenja se kako slijedi:

u odjeljku 3., drugoj i posljednjoj alineji, nakon riječi „Zajednica” umeću se riječi „ili Švicarska”.

br. 2150/2005

Uredba Komisije od 23. prosinca 2005. o utvrđivanju zajedničkih pravila za fleksibilno korištenje zračnog prostora

br. 1033/2006

Uredba Komisije od 4. srpnja 2006. o utvrđivanju zahtjeva o postupcima za planove leta u fazi prije polijetanja za jedinstveno europsko nebo, kako je izmijenjena:

Provedbenom uredbom Komisije (EU) br. 923/2012

Provedbenom uredbom Komisije (EU) br. 428/2013

br. 1032/2006

Uredba Komisije od 6. srpnja 2006. o utvrđivanju zahtjeva za automatske sustave za razmjenu podataka o letu u svrhu obavješćivanja, koordinacije i prijenosa letova između jedinica kontrole zračnog prometa, kako je izmijenjena:

Uredbom Komisije (EZ) br. 30/2009

br. 219/2007

Uredba Vijeća od 27. veljače 2007. o uspostavljanju zajedničkog poduzeća za razvoj nove generacije Europskog sustava upravljanja zračnim prometom (SESAR), kako je izmijenjena:

Uredbom Vijeća (EZ) br. 1361/2008

Uredbom Vijeća (EU) 721/2014

br. 633/2007

Uredba Komisije od 7. lipnja 2007. o utvrđivanju zahtjeva za primjenu protokola za prijenos poruka o letu koji se upotrebljava u svrhu obavješćivanja, koordinacije i prijenosa letova između jedinica kontrole zračnog prometa, kako je izmijenjena:

Uredbom Komisije (EU) br. 283/2011

br. 482/2008

Uredba Komisije od 30. svibnja 2008. o uspostavi sustava za osiguranje sigurnosti softvera koji moraju uvesti pružatelji usluga u zračnoj plovidbi i izmjeni Priloga II. Uredbi (EZ) br. 2096/2005, kako je izmijenjena:

Provedbenom uredbom Komisije (EU) br. 1035/2011

br. 29/2009

Uredba Komisije od 16. siječnja 2009. o utvrđivanju zahtjeva u vezi s uslugama podatkovnih veza za jedinstveno europsko nebo, kako je izmijenjena:

Provedbenom uredbom Komisije (EU) 2015/310.

Za potrebe ovoga Sporazuma tekst Uredbe tumači se uz sljedeću prilagodbu:

u Prilogu I. dijelu A dodaje se „UIR Švicarske”.

br. 262/2009

Uredba Komisije od 30. ožujka 2009. o utvrđivanju zahtjeva u vezi s usklađenom dodjelom i uporabom Mode S upitnih kodova za jedinstveno europsko nebo

br. 73/2010

Uredba Komisije od 26. siječnja 2010. o utvrđivanju zahtjeva o kvaliteti zrakoplovnih podataka i zrakoplovnih informacija za jedinstveno europsko nebo, kako je izmijenjena:

Provedbenom uredbom Komisije (EU) br. 1029/2014

br. 255/2010

Uredba Komisije od 25. ožujka 2010. o utvrđivanju zajedničkih pravila za upravljanje protokom zračnog prometa, kako je izmijenjena:

Provedbenom uredbom Komisije (EU) br. 923/2012

Provedbenom uredbom Komisije (EU) 2016/1006

br. C(2010)5134

Odluka Komisije od 29. srpnja 2010. o imenovanju tijela za vrednovanje rezultata jedinstvenog europskog neba

br. 2014/672

Provedbena odluka Komisije od 24. rujna 2014. o produljenju imenovanja tijela za reviziju performansi jedinstvenog europskog neba

br. 176/2011

Uredba Komisije od 24. veljače 2011. o informacijama koje se moraju dostaviti prije uspostavljanja i izmjene funkcionalnog bloka zračnog prostora

br. 677/2011

Uredba Komisije od 7. srpnja 2011. o utvrđivanju detaljnih pravila za provedbu mrežnih funkcija za upravljanje zračnim prometom (ATM) i izmjeni Uredbe (EU) br. 691/2010, kako je izmijenjena:

Provedbenom uredbom Komisije (EU) br. 970/2014

br. 2011/4130

Odluka Komisije od 7. srpnja 2011. o imenovanju mrežnog upravitelja mrežnih funkcija za upravljanje zračnim prometom (ATM) jedinstvenog europskog neba

br. 1034/2011

Provedbena uredba Komisije od 17. listopada 2011. o nadzoru sigurnosti u upravljanju zračnim prometom i uslugama u zračnoj plovidbi i o izmjeni Uredbe (EU) br. 691/2010

br. 1035/2011

Provedbena uredba Komisije od 17. listopada 2011. o utvrđivanju zajedničkih zahtjeva za pružanje usluga u zračnoj plovidbi i izmjeni uredaba (EZ) br. 482/2008 i (EU) br. 691/2010, kako je izmijenjena:

Provedbenom uredbom Komisije (EU) br. 923/2012

Provedbenom uredbom Komisije (EU) br. 448/2014

br. 1206/2011

Provedbena uredba Komisije od 22. studenoga 2011. o utvrđivanju zahtjeva u vezi s identifikacijom zrakoplova u okviru nadzora za jedinstveno europsko nebo

Za potrebe ovoga Sporazuma tekst Uredbe tumači se uz sljedeću prilagodbu:

u Prilogu I. dodaje se „UIR Švicarske”.

br. 1207/2011

Provedbena uredba Komisije od 22. studenoga 2011. o utvrđivanju zahtjeva u vezi s učinkovitošću i interoperabilnošću nadzora za Jedinstveno europsko nebo, kako je izmijenjena:

Provedbenom uredbom Komisije (EU) br. 1028/2014

br. 923/2012

Provedbena uredba Komisije od 26. rujna 2012. o utvrđivanju zajedničkih pravila zračnog prometa i operativnih odredaba u vezi s uslugama i postupcima u zračnoj plovidbi te o izmjeni Provedbene uredbe (EU) br. 1035/2011 i uredaba (EZ) br. 1265/2007, (EZ) br. 1794/2006, (EZ) br. 730/2006, (EZ) br. 1033/2006 i (EU) br. 255/2010, kako je izmijenjena:

Uredbom Komisije (EU) 2015/340

Provedbenom uredbom Komisije (EU) 2016/1185

br. 1079/2012

Provedbena uredba Komisije od 16. studenoga 2012. o utvrđivanju zahtjeva za razmak između govornih kanala za jedinstveno europsko nebo, kako je izmijenjena:

Provedbenom uredbom Komisije (EU) br. 657/2013

br. 390/2013

Provedbena uredba Komisije od 3. svibnja 2013. o utvrđivanju plana performansi za usluge u zračnoj plovidbi i mrežne funkcije

br. 391/2013

Provedbena uredba Komisije od 3. svibnja 2013. o uspostavi zajedničkog sustava obračuna naknada za usluge u zračnoj plovidbi

br. 409/2013

Provedbena uredba Komisije od 3. svibnja 2013. o definiciji zajedničkih projekata, uspostavi upravljanja i utvrđivanju poticaja za potporu provedbi europskoga glavnog plana upravljanja zračnim prometom

br. 2014/132

Provedbena odluka Komisije od 11. ožujka 2014. kojom se postavljaju ciljevi performansi na razini Unije za mrežu za upravljanje zračnim prometom i granične vrijednosti za upozoravanje za drugo referentno razdoblje od 2015. do 2019. godine

br. 716/2014

Provedbena uredba Komisije od 27. lipnja 2014. o uspostavljanju Zajedničkog pilot-projekta za potporu provedbe Glavnog plana upravljanja europskim zračnim prometom

br. 2015/2224

Provedbena odluka Komisije оd 27. studenoga 2015. o imenovanju predsjednika, članova i zamjenika Upravnog odbora mreže za mrežne funkcije za upravljanje zračnim prometom za drugo referentno razdoblje (2015.–2019.)

br. 2016/1373

Provedbena odluka Komisije оd 11. kolovoza 2016. o odobravanju plana performansi mreže za drugo referentno razdoblje plana performansi jedinstvenog europskog neba (2015.–2019.)

6.   Okruženje i buka

br. 2002/30

Direktiva Europskog parlamenta i Vijeća od 26. ožujka 2002. o utvrđivanju pravila i postupaka u vezi s uvođenjem operativnih ograničenja vezanih uz buku u zračnim lukama Zajednice (članci 1. – 12. i 14. – 18.)

(Primjenjuju se izmjene Priloga I. koje proizlaze iz Priloga II. poglavlja 8. (Prometna politika) odjeljka G (Zračni promet) točke 2. Akta o uvjetima pristupanja Češke Republike, Republike Estonije, Republike Cipra, Republike Latvije, Republike Litve, Republike Mađarske, Republike Malte, Republike Poljske, Republike Slovenije i Slovačke Republike i prilagodbe Ugovora na kojima se temelji Europska unija.)

br. 89/629

Direktiva Vijeća od 4. prosinca 1989. o ograničavanju emisije buke civilnih dozvučnih mlaznih zrakoplova

(članci 1. – 8.)

br. 2006/93

Direktiva Europskog parlamenta i Vijeća od 12. prosinca 2006. o uređenju uporabe zrakoplova obuhvaćena dijelom II. poglavljem 3. sveskom 1. Priloga 16. Konvenciji o međunarodnom civilnom zrakoplovstvu, drugo izdanje (1988.)

7.   Zaštita potrošača

br. 90/314

Direktiva Vijeća od 13. lipnja 1990. o putovanjima, odmorima i kružnim putovanjima u paket aranžmanima.

(članci 1. – 10.)

br. 93/13

Direktiva Vijeća od 5. travnja 1993. o nepoštenim uvjetima u potrošačkim ugovorima

(članci 1. – 11.)

br. 2027/97

Uredba Vijeća od 9. listopada 1997. o odgovornosti zračnih prijevoznika u slučaju nesreća (članci 1. – 8.), kako je izmijenjena:

Uredbom (EZ) br. 889/2002

br. 261/2004

Uredba Europskog parlamenta i Vijeća od 11. veljače 2004. o utvrđivanju općih pravila odštete i pomoći putnicima u slučaju uskraćenog ukrcaja i otkazivanja ili dužeg kašnjenja leta u polasku te o stavljanju izvan snage Uredbe (EEZ) br. 295/91

(članci 1. – 18.)

br. 1107/2006

Uredba Europskog parlamenta i Vijeća od 5. srpnja 2006. o pravima osoba s invaliditetom i osoba smanjene pokretljivosti u zračnom prijevozu.

8.   Razno

br. 2003/96

Direktiva Vijeća od 27. listopada 2003. o restrukturiranju sustava Zajednice za oporezivanje energenata i električne energije

(članak 14. stavak 1. točka (b) i članak 14. stavak 2.)

9.   Prilozi

A:

Protokol o povlasticama i imunitetima Europske unije

B:

Uredbe o financijskom nadzoru od strane Europske unije u pogledu švicarskih sudionika u djelatnostima EASA-e


(1)  SL L 243, 27.9.2003., str. 6.

PRILOG A

Protokol o povlasticama i imunitetima Europske unije

VISOKE UGOVORNE STRANKE,

UZIMAJUĆI U OBZIR da, u skladu s člankom 343. Ugovora o funkcioniranju Europske unije i člankom 191. Ugovora o osnivanju Europske zajednice za atomsku energiju (dalje u tekstu „EZAE”), Europska unija i EZAE uživaju na državnim područjima država članica takve povlastice i imunitete koji su potrebni za obavljanje njihovih zadataka,

SPORAZUMJELE SU SE o sljedećim odredbama, koje se prilažu Ugovoru o Europskoj uniji, Ugovoru o funkcioniranju Europske unije i Ugovoru o osnivanju Europske zajednice za atomsku energiju:

POGLAVLJE I.

DOBRA, SREDSTVA, IMOVINA I POSLOVANJE EUROPSKE UNIJE

Članak 1.

Prostorije i zgrade Unije su nepovredive. Ne smiju se pretraživati, privremeno oduzeti, zaplijeniti niti izvlastiti. Dobra i imovina Unije ne smiju biti predmetom upravnih ili sudskih mjera prisile bez ovlaštenja Suda Europske unije.

Članak 2.

Arhive Unije su nepovredive.

Članak 3.

Unija, njezina imovina, prihodi i druga dobra oslobođeni su svih izravnih poreza.

Vlade država članica, kad god je to moguće, poduzimaju odgovarajuće mjere za doznačivanje ili povrat iznosa neizravnih poreza ili trgovačkih poreza uključenih u cijenu pokretnina ili nekretnina, u slučajevima kad Unija za svoje službene potrebe obavlja veće kupnje, čija cijena uključuje i ovakve poreze. Međutim, primjena ovih odredaba ne smije prouzročiti narušavanje tržišnog natjecanja u Uniji.

Ne odobrava se oslobođenje od poreza i davanja koji se plaćaju kao naknade za javne komunalne usluge.

Članak 4.

Unija je oslobođena svih carina, zabrana i ograničenja pri uvozu i izvozu na predmete namijenjene njezinoj službenoj uporabi; tako uvezenim predmetima ne smije se raspolagati, ni uz naplatu ni besplatno, na državnom području zemlje u koju su uvezeni, osim prema uvjetima koje odobri vlada te zemlje.

Uniju se isto tako oslobađa svih carina te svih zabrana i ograničenja pri uvozu i izvozu svojih publikacija.

POGLAVLJE II.

KOMUNIKACIJA I PROPUSNICE LAISSEZ-PASSER

Članak 5.

Pri službenoj komunikaciji i prijenosu svih svojih dokumenata institucije Unije na državnom području svake države članice uživaju tretman koji ta država priznaje diplomatskim misijama.

Službena korespondencija i ostala službena komunikacija institucija Unije ne podliježu cenzuri.

Članak 6.

Predsjednici institucija Unije mogu članovima i službenicima tih institucija izdati propusnice laissez-passer u obliku koji Vijeće propisuje običnom većinom, a koje vlasti država članica priznaju kao valjane putne isprave. Te propusnice laissez-passer izdaju se dužnosnicima i ostalim službenicima pod uvjetima utvrđenima u Pravilniku o osoblju za dužnosnike i uvjetima zapošljavanja ostalih službenika Unije.

Komisija može sklopiti sporazume na temelju kojih se te propusnice laissez-passer priznaju kao valjane putne isprave na državnom području trećih zemalja.

POGLAVLJE III.

ZASTUPNICI EUROPSKOG PARLAMENTA

Članak 7.

Slobodno kretanje zastupnika Europskog parlamenta koji putuju u mjesto ili iz mjesta zasjedanja Europskog parlamenta ne podliježe nikakvim administrativnim ili drugim ograničenjima.

Zastupnicima Europskog parlamenta priznaju se pri carinskoj i tečajnoj kontroli:

(a)

od strane njihove vlade, jednake olakšice koje se odobravaju višim dužnosnicima prilikom putovanja u inozemstvo radi privremenih službenih misija;

(b)

od strane vlada ostalih država članica, jednake olakšice koje se priznaju predstavnicima stranih vlada na privremenim službenim misijama.

Članak 8.

Zastupnici Europskog parlamenta ne mogu biti podvrgnuti nikakvom obliku ispitivanja, zadržavanja ili sudskog postupka radi izraženih mišljenja ili glasovanja pri obnašanju svojih dužnosti.

Članak 9.

Za vrijeme zasjedanja Europskog parlamenta njegovi zastupnici uživaju:

(a)

na državnom području svoje države, imunitet koji se priznaje zastupnicima parlamenta te države;

(b)

na državnom području bilo koje druge države članice, imunitet od svake mjere zadržavanja i od sudskog postupka.

Imunitet se isto tako primjenjuje na zastupnike tijekom putovanja u mjesto i iz mjesta zasjedanja Europskog parlamenta.

Ako je zastupnik zatečen pri počinjenju kaznenog djela, pozivanje na imunitet nije moguće i u tom slučaju Europski parlament može ostvariti pravo na ukidanje imuniteta jednom od svojih zastupnika.

POGLAVLJE IV.

PREDSTAVNICI DRŽAVA ČLANICA KOJI SUDJELUJU U RADU INSTITUCIJA EUROPSKE UNIJE

Članak 10.

Predstavnici država članica koji sudjeluju u radu institucija Unije, njihovi savjetnici i tehnički stručnjaci uživaju uobičajene povlastice, imunitete i olakšice prilikom obnašanja svojih dužnosti te za vrijeme putovanja u mjesto i iz mjesta sastajanja.

Ovaj se članak primjenjuje i na članove savjetodavnih tijela Unije.

POGLAVLJE V.

DUŽNOSNICI I OSTALI SLUŽBENICI EUROPSKE UNIJE

Članak 11.

Na državnom području svake države članice i bez obzira na njihovo državljanstvo, dužnosnici i ostali službenici Unije:

(a)

podložno odredbama Ugovora o, s jedne strane, propisima o odgovornosti dužnosnika i ostalih službenika prema Uniji i, s druge strane, nadležnosti Suda Europske unije u sporovima između Unije i njezinih dužnosnika i ostalih službenika, uživaju imunitet od sudskih postupaka u pogledu djela koje počine pri obnašanju službenih dužnosti, uključujući izgovorene ili napisane riječi. Taj imunitet uživaju i nakon prestanka obnašanja dužnosti;

(b)

zajedno sa svojim supružnicima i uzdržavanim članovima obitelji, ne podliježu imigracijskim ograničenjima ni formalnostima za prijavu stranaca;

(c)

u pogledu monetarnih ili tečajnih propisa uživaju jednake olakšice koje se uobičajeno priznaju dužnosnicima međunarodnih organizacija;

(d)

imaju pravo bez carine uvesti svoj namještaj i druge predmete za osobnu uporabu prilikom prvog preuzimanja dužnosti u dotičnoj državi te pravo da ih nakon prestanka dužnosti u toj državi ponovno izvezu bez carine, podložno u oba slučaja uvjetima koje vlada države u kojoj ostvaruju to pravo smatra potrebnima;

(e)

imaju pravo bez carine uvesti motorno vozilo za osobnu uporabu, kupljeno u državi svojeg posljednjeg boravišta ili u državi čiji su državljani, prema uvjetima koji vrijede na domaćem tržištu te države te ga ponovno izvesti bez carine, podložno u oba slučaja uvjetima koje vlada države u kojoj ostvaruju to pravo smatra potrebnima.

Članak 12.

Dužnosnici i ostali službenici Unije dužni su plaćati porez u korist Unije na plaće, nadnice i prihode koje im isplaćuje Unija, u skladu s uvjetima i postupkom koje utvrđuju Europski parlament i Vijeće, uredbama u skladu s redovnim zakonodavnim postupkom te nakon savjetovanja s navedenim institucijama.

Oslobođeni su od plaćanja nacionalnih poreza na plaće, nadnice i prihode koje im isplaćuje Unija.

Članak 13.

U primjeni poreza na dohodak, na bogatstvo i na nasljedstvo te pri primjeni konvencija o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja sklopljenih između država članica Unije, za dužnosnike i ostale službenike Unije koji isključivo radi obnašanja svojih dužnosti u službi Unije imaju boravište na državnom području države članice koja nije država njihove porezne rezidentnosti, u trenutku stupanja u službu Unije, smatra se, kako u državi njihova stvarnog boravišta tako i u državi njihove porezne rezidentnosti, da su zadržali rezidentnost u potonjoj državi, pod uvjetom da je ta država članica Unije. Ta se odredba primjenjuje i na bračnog druga ako on/ona ne obavlja zasebno plaćeno zanimanje te na djecu koju uzdržavaju i za koju skrbe osobe iz ovog članka.

Pokretna imovina koja pripada osobama iz prethodnoga članka i koja se nalazi na državnom području države u kojoj borave oslobođena je poreza na nasljedstvo u toj državi; za takvu se imovinu pri procjeni tog poreza smatra, uz poštovanje prava trećih zemalja i moguće primjene odredbi međunarodnih konvencija o dvostrukom oporezivanju, da se nalazi u državi porezne rezidentnosti.

Pri primjeni odredaba ovog članka ne uzima se u obzir rezidentnost stečena isključivo zbog obnašanja dužnosti u službi drugih međunarodnih organizacija.

Članak 14.

Europski parlament i Vijeće, uredbama u skladu s redovnim zakonodavnim postupkom i nakon savjetovanja s dotičnim institucijama, utvrđuju sustav doprinosa za socijalno osiguranje za dužnosnike i ostale službenike Unije.

Članak 15.

Europski parlament i Vijeće, uredbama, u skladu s redovnim zakonodavnim postupkom i nakon savjetovanja s ostalim predmetnim institucijama, utvrđuju kategorije dužnosnika i ostalih službenika Unije na koje se u cijelosti ili djelomično primjenjuju odredbe članka 11., članka 12. stavka 2. i članka 13.

Imena, razredi te adrese dužnosnika i drugih službenika uključenih u takve kategorije periodično se dostavljaju vladama država članica.

POGLAVLJE VI.

POVLASTICE I IMUNITETI MISIJA TREĆIH ZEMALJA KOJE SU AKREDITIRANE PRI EUROPSKOJ UNIJI

Članak 16.

Država članica na čijem državnom području Unija ima sjedište priznaje misijama trećih zemalja koje su akreditirane pri Uniji uobičajeni diplomatski imunitet i povlastice.

POGLAVLJE VII.

OPĆE ODREDBE

Članak 17.

Dužnosnicima i ostalim službenicima Unije priznaju se povlastice, imuniteti i olakšice isključivo u interesu Unije.

Svaka institucija Unije mora ukinuti imunitet priznat dužnosniku ili drugom službeniku kad god smatra da ukidanje tog imuniteta nije u suprotnosti s interesima Unije.

Članak 18.

U smislu primjene ovog Protokola institucije Unije surađuju s odgovornim tijelima dotičnih država članica.

Članak 19.

Članci od 11. do 14. i članak 17. primjenjuju se na članove Komisije.

Članak 20.

Članci od 11. do 14. i članak 17. primjenjuju se na suce, nezavisne odvjetnike, tajnike i pomoćne izvjestitelje Suda Europske unije, ne dovodeći u pitanje odredbe članka 3. Protokola o Statutu Suda Europske unije koje se odnose na imunitet sudaca i nezavisnih odvjetnika od sudskih postupaka.

Članak 21.

Ovaj se Protokol isto tako primjenjuje na Europsku investicijsku banku, na članove njezinih tijela, na njezine zaposlenike i na predstavnike država članica koji sudjeluju u njezinim aktivnostima, ne dovodeći u pitanje odredbe Protokola o Statutu Banke.

Osim toga, Europska investicijska banka oslobođena je svakog oblika oporezivanja ili nameta slične naravi pri osnivanju i bilo kakvom povećanju kapitala te od različitih formalnosti koje mogu biti s tim povezane u državi sjedišta Banke. Isto tako, u slučaju prestanka postojanja ili likvidacije ne postoje nikakvi nameti. Konačno, aktivnosti Banke i njezinih tijela koje se obavljaju u skladu sa Statutom ne podliježu porezu na promet.

Članak 22.

Ovaj se Protokol isto tako primjenjuje na Europsku središnju banku, na članove njezinih tijela i na njezine službenike, ne dovodeći u pitanje odredbe Protokola o Statutu Europskog sustava središnjih banaka i Europske središnje banke.

Osim toga, Europska investicijska banka oslobođena je svakog oblika oporezivanja ili nameta slične naravi pri osnivanju i bilo kakvom povećanju kapitala te od različitih formalnosti koje mogu biti s tim povezane u državi sjedišta Banke. Aktivnosti Banke i njezinih tijela koje se obavljaju u skladu sa Statutom Europskog sustava središnjih banaka i Europske središnje banke ne podliježu porezu na promet.

Dodatak

Postupci za primjenu Protokola o povlasticama i imunitetima Europske unije u Švicarskoj

1.   Proširenje primjene na Švicarsku

Gdje god Protokol o povlasticama i imunitetima Europske unije (dalje u tekstu „Protokol”) sadržava upućivanja na države članice, smatra se da se ta upućivanja jednako primjenjuju na Švicarsku, osim ako se sljedećim odredbama utvrdi drukčije.

2.   Oslobađanje Agencije od neizravnog oporezivanja (uključujući PDV)

Robe i usluge koje se izvoze iz Švicarske ne podliježu švicarskom porezu na dodanu vrijednost (PDV). U slučaju roba i usluga pruženih Agenciji u Švicarskoj za njezinu službenu uporabu, oslobađanje od PDV-a u skladu s člankom 3. stavkom 2. Protokola izvodi se putem povrata. Oslobađanje od plaćanja PDV-a odobrava se ako stvarna kupovna cijena roba i usluga navedenih na računu ili jednakovrijednom dokumentu ukupno iznosi najmanje 100 švicarskih franaka (uključujući porez).

Povrat PDV-a odobrava se nakon podnošenja švicarskih obrazaca predviđenih za tu svrhu Glavnom odjelu za PDV Savezne porezne uprave. Zahtjevi za povrat moraju se u pravilu obračunati u roku od tri mjeseca nakon datuma na koji su zaprimljeni zajedno s potrebnim popratnim dokumentima.

3.   Postupci primjene pravila za osoblje Agencije

U pogledu članka 12. stavka 2. Protokola, Švicarska, u skladu s načelima svojeg nacionalnog prava i u smislu članka 2. Uredbe Vijeća (Euratom, EZUČ, EZZ) br. 549/69 (1), oslobađa dužnosnike i ostale službenike Agencije od saveznih, kantonskih i općinskih poreza na plaće, nadnice i primanja koja im isplaćuje Europska unija i koja podliježu unutarnjem porezu u korist Unije.

Švicarska se za potrebe primjene članka 13. Protokola ne smatra državom članicom u smislu gore navedene točke 1.

Dužnosnici i ostali službenici Agencije te članovi njihovih obitelji koji su uključeni u sustav socijalnog osiguranja za dužnosnike i ostale službenike Europske unije nisu obvezni uključiti se u švicarski sustav socijalnog osiguranja.

Sud Europske unije ima isključivu nadležnost u svim pitanjima o odnosima između Agencije ili Komisije i njihova osoblja koja su povezana s primjenom Uredbe (EEZ, Euratom, EZUČ) br. 259/68 Vijeća (2) i drugim odredbama prava Europske unije kojim se utvrđuju uvjeti rada.


(1)  Uredba Vijeća (Euratom, EZUČ, EEZ) br. 549/69 od 25. ožujka 1969. o utvrđivanju kategorija dužnosnika i ostalih službenika Europskih zajednica na koje se primjenjuju odredbe članka 12., članka 13. drugog stavka i članka 14. Protokola o povlasticama i imunitetima Zajednica (SL L 74, 27.3.1969., str. 1.).

(2)  Uredba (EEZ, Euratom, EZUČ) br. 259/68 Vijeća od 29. veljače 1968. kojom se utvrđuje Pravilnik o osoblju za dužnosnike i Uvjeti zaposlenja ostalih službenika Europskih zajednica i kojom se uvode posebne mjere koje se privremeno primjenjuju na dužnosnike Komisije (Uvjeti zaposlenja ostalih službenika) (SL L 56, 4.3.1968., str. 1.).

PRILOG B

Financijski nadzor švicarskih sudionika u djelatnostima u okviru Europskog sporazuma o zračnom prometu

Članak 1.

Izravna komunikacija

Agencija i Komisija izravno komuniciraju sa svim fizičkim ili pravnim osobama sa sjedištem u Švicarskoj koje sudjeluju u djelatnostima Agencije kao izvođači, sudionici u programima Agencije, primatelji isplata iz proračuna Agencije ili Zajednice ili kao podizvođači. Te osobe mogu Komisiji i Agenciji izravno slati sve odgovarajuće informacije i dokumentaciju koju moraju podnijeti na temelju instrumenata navedenih u ovoj Odluci i na temelju ugovora ili sporazuma sklopljenih u skladu s navedenim propisima te odluka donesenih u skladu s navedenim propisima.

Članak 2.

Provjere

1.   U skladu s Uredbom Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002 (1) i Financijskom uredbom koju je Upravljački odbor Agencije donio 26. ožujka 2003., u skladu s Uredbom Komisije (EZ, Euratom) br. 2343/2002 (2) te s drugim instrumentima iz ove Odluke, sklopljenim ugovorima ili sporazumima te odlukama donesenima s korisnicima sa sjedištem u Švicarskoj, mogu se predvidjeti znanstvene, financijske, tehnološke ili druge revizije koje dužnosnici Agencije i Komisije ili druge osobe koje su ovlastile Agencija i Komisija mogu u bilo kojem trenutku provesti u prostorima korisnika i njihovih podizvođača.

2.   Dužnosnici Agencije i Komisije te druge osobe koje su ovlastili Agencija i Komisija moraju imati primjeren pristup lokacijama, radovima i dokumentima te svim drugim informacijama koje su potrebne radi izvršenja tih revizija, uključujući informacije u elektroničkom obliku. Ovo pravo pristupa izričito se navodi u ugovorima ili sporazumima sklopljenima radi provedbe instrumenata iz ove Odluke.

3.   Revizorski sud Europske unije ima jednaka prava kao i Komisija.

4.   Revizije se mogu vršiti do pet godina nakon isteka valjanosti ove Odluke ili u skladu s uvjetima navedenima u sklopljenim ugovorima ili sporazumima te u donesenim odlukama.

5.   O revizijama koje će se izvršiti na državnom području Švicarske treba unaprijed obavijestiti Švicarski savezni ured za reviziju. Ta obavijest nije pravni uvjet za izvršenje revizija.

Članak 3.

Provjere na licu mjesta

1.   U okviru ovoga Sporazuma Komisija (OLAF) je ovlaštena izvršiti provjere na licu mjesta i inspekcije na švicarskom državnom području, u skladu s uvjetima navedenima u Uredbi Vijeća (Euratom, EZ) br. 2185/96 (3).

2.   Provjere i preglede na licu mjesta priprema i provodi Komisija u bliskoj suradnji sa Švicarskim saveznim uredom za reviziju ili drugim nadležnim švicarskim tijelima koje odredi Švicarski savezni ured za reviziju, koji se pravovremeno obavješćuju o predmetu, svrsi i pravnoj osnovi provjera i pregleda kako bi mogli osigurati svu potrebnu pomoć. S tim ciljem dužnosnici nadležnih švicarskih tijela mogu sudjelovati u provjerama na licu mjesta i pregledima.

3.   Komisija i nadležna švicarska tijela mogu zajedno izvršiti provjere na licu mjesta i preglede ako to žele navedena nadležna švicarska tijela.

4.   Ako sudionici u programu odbiju provjeru ili inspekciju na terenu, švicarska tijela, djelujući u skladu s nacionalnim propisima, inspektorima Komisije pružaju potrebnu pomoć kako bi im se omogućilo da obave svoju dužnost provođenja provjere ili inspekcije na terenu.

5.   Komisija u najkraćem mogućem roku obavješćuje Švicarski savezni ured za reviziju o svim činjenicama ili sumnjama u pogledu nepravilnosti koje je otkrila tijekom provjere na licu mjesta ili inspekcije. U svakom slučaju, Komisija mora navedeno tijelo obavijestiti o rezultatima takvih provjera i pregleda.

Članak 4.

Informacije i savjetovanja

1.   U smislu pravilne provedbe ovog Priloga nadležna tijela Švicarske i Zajednice redovito razmjenjuju informacije te, na zahtjev jedne od stranaka, provode savjetovanja.

2.   Nadležna švicarska tijela bez odgode obavješćuju Agenciju i Komisiju o svim činjenicama ili sumnjama koje otkriju u pogledu nepravilnosti povezanih sa sklapanjem i provedbom ugovora ili sporazuma donesenih primjenom instrumenata navedenih u ovoj Odluci.

Članak 5.

Povjerljivost

Informacije u bilo kojem obliku, priopćene ili stečene na temelju ovoga Priloga, obuhvaća profesionalna tajna te su jednako zaštićene kao što su slične informacije zaštićene švicarskim zakonom i odgovarajućim odredbama koje se primjenjuju na institucije Zajednice. Takve se informacije smiju priopćiti samo osobama kojima su one potrebne za obnašanje njihove službene dužnosti u institucijama Zajednice, državama članicama ili u Švicarskoj i ne smiju se upotrebljavati u druge svrhe osim za osiguranje učinkovite zaštite financijskih interesa ugovornih stranaka.

Članak 6.

Administrativne mjere i kazne

Ne dovodeći u pitanje primjenu švicarskog kaznenog prava, Agencija ili Komisija mogu izreći upravne mjere i kazne u skladu s Uredbom (EZ, Euratom) br. 1605/2002, Uredbom Komisije (EZ, Euratom) br. 2342/2002 (4) te Uredbom Vijeća (EZ, Euratom) br. 2988/95 (5).

Članak 7.

Povrat i provedba

Odluke koje Agencija ili Komisija donesu unutar područja primjene ove Odluke i kojima se uvode novčane obveze za osobe, a ne države, provode se u Švicarskoj.

Nalog za provedbu mora izdati tijelo koje odredi švicarska vlada, koje mora o tome obavijestiti Agenciju ili Komisiju, pri čemu nije potrebna nikakva druga kontrola osim provjere vjerodostojnosti akta. Provedba se mora odvijati u skladu sa švicarskim poslovnikom. Zakonitost odluke o provedbi podliježe nadzoru Suda Europske unije.

Presude koje Sud Europske unije donese na temelju klauzule o arbitraži provode se pod jednakim uvjetima.


(1)  Uredba Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002 od 25. lipnja 2002. o Financijskoj uredbi koja se primjenjuje na opći proračun Europskih zajednica (SL L 248, 16.9.2002., str. 1.).

(2)  Uredba Komisije (EZ, Euratom) br. 2343/2002 od 19. studenoga 2002. o okvirnoj Financijskoj uredbi za tijela iz članka 185. Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002 o Financijskoj uredbi koja se primjenjuje na opći proračun Europskih zajednica (SL L 357, 31.12.2002., str. 72.).

(3)  Uredba Vijeća (Euratom, EZ) br. 2185/96 od 11. studenoga 1996. o provjerama i inspekcijama na terenu koje provodi Komisija s ciljem zaštite financijskih interesa Europskih zajednica od prijevara i ostalih nepravilnosti (SL L 292, 15.11.1996., str. 2.).

(4)  Uredba Komisije (EZ, Euratom) br. 2342/2002 od 23. prosinca 2002. o utvrđivanju detaljnih pravila za provedbu Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002 o Financijskoj uredbi koja se primjenjuje na opći proračun Europskih zajednica (SL L 357, 31.12.2002., str. 1.).

(5)  Uredba Vijeća (EZ, Euratom) br. 2988/95 od 18. prosinca 1995. o zaštiti financijskih interesa Europskih zajednica (SL L 312, 23.12.1995., str. 1.).


Ispravci

18.2.2017   

HR

Službeni list Europske unije

L 42/43


Ispravak Uredbe Komisije (EU) br. 1357/2014 оd 18. prosinca 2014. o zamjeni Priloga III. Direktivi 2008/98/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o otpadu i stavljaju izvan snage određenih direktiva

( Službeni list Europske unije L 365 od 19. prosinca 2014. )

Na stranici 96., u Prilogu, u zadnjem odlomku nakon tablice 9.:

umjesto:

„Ispitne metode

Metode koje treba upotrebljavati opisane su u Uredbi Vijeća (EZ) br. 440/2008 (1) i drugim relevantnim napomenama Europskog odbora za normizaciju ili drugim međunarodno priznatim ispitnim metodama i smjernicama.”;

treba stajati:

„Ispitne metode

Metode koje treba upotrebljavati opisane su u Uredbi Komisije (EZ) br. 440/2008 (1) i drugim relevantnim napomenama Europskog odbora za normizaciju ili drugim međunarodno priznatim ispitnim metodama i smjernicama.”

Na stranici 96., u Prilogu, u bilješci 1.:

umjesto:

„Uredba Vijeća (EZ) br. 440/2008 od 30. svibnja 2008. o utvrđivanju ispitnih metoda u skladu s Uredbom (EZ) br. 1907/2006 Europskog parlamenta i Vijeća o registraciji, evaluaciji, autorizaciji i ograničavanju kemikalija (REACH) (SL L 142, 31.5.2008., str. 1.).”;

treba stajati:

„Uredba Komisije (EZ) br. 440/2008 od 30. svibnja 2008. o utvrđivanju ispitnih metoda u skladu s Uredbom (EZ) br. 1907/2006 Europskog parlamenta i Vijeća o registraciji, evaluaciji, autorizaciji i ograničavanju kemikalija (REACH) (SL L 142, 31.5.2008., str. 1.).”