ISSN 1977-0847

Službeni list

Europske unije

L 39

European flag  

Hrvatsko izdanje

Zakonodavstvo

Godište 60.
16. veljače 2017.


Sadržaj

 

II.   Nezakonodavni akti

Stranica

 

 

UREDBE

 

 

Provedbena uredba Komisije (EU) 2017/261 оd 15. veljače 2017. o utvrđivanju paušalnih uvoznih vrijednosti za određivanje ulazne cijene određenog voća i povrća

1

 

 

ODLUKE

 

*

Odluka Vijeća (EU) 2017/262 od 6. veljače 2017. o određivanju tijela za imenovanje i tijela ovlaštenog za sklapanje ugovorâ o radu, za Glavno tajništvo Vijeća, i o stavljanju izvan snage Odluke 2013/811/EU

4

 

*

Provedbena odluka Komisije (EU) 2017/263 оd 14. veljače 2017. o mjerama za smanjenje rizika i pojačanim biosigurnosnim mjerama te sustavima ranog otkrivanja u pogledu rizika koje predstavljaju divlje ptice za prijenos virusâ visokopatogene influence ptica na perad (priopćeno pod brojem dokumenta C(2017) 765)  ( 1 )

6

 

*

Provedbena odluka Komisije (EU) 2017/264 оd 14. veljače 2017. o isključenju iz financiranja Europske unije određenih izdataka nastalih za države članice u okviru Europskog fonda za jamstva u poljoprivredi (EFJP) i Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR) (priopćeno pod brojem dokumenta C(2017) 766)

12

 

*

Odluka Komisije (EU) 2017/265 оd 14. veljače 2017. kojom se vlada Sjeverozapadnih teritorija Kanade uvrštava kao priznato tijelo na popis iz članka 3. Provedbene uredbe (EU) 2015/1850 o utvrđivanju detaljnih pravila za provedbu Uredbe (EZ) br. 1007/2009 Europskog parlamenta i Vijeća o trgovini proizvodima od tuljana (priopćeno pod brojem dokumenta C(2017) 757)

43

 

 

AKTI KOJE DONOSE TIJELA STVORENA MEĐUNARODNIM SPORAZUMIMA

 

*

Odluka br. 1/2016 Carinskog pododbora EU-a i Republike Moldove оd 6. listopada 2016. o zamjeni Protokola II. uz Sporazum o pridruživanju između Europske unije i Europske zajednice za atomsku energiju i njihovih država članica, s jedne strane, i Republike Moldove, s druge strane, u pogledu definicije pojma proizvodi s podrijetlom i načina upravne suradnje [2017/266]

45

 

 

III.   Drugi akti

 

 

EUROPSKI GOSPODARSKI PROSTOR

 

*

Odluka Nadzornog tijela EFTA-e br. 84/16/COL od 27. travnja 2016. o 101. izmjeni postupovnih pravila i pozitivnog prava u području državnih potpora donošenjem novih Smjernica o analizi spojivosti državnih potpora za promicanje provedbe važnih projekata od zajedničkog europskog interesa s funkcioniranjem Sporazuma o EGP-u [2017/267]

49

 


 

(1)   Tekst značajan za EGP.

HR

Akti čiji su naslovi tiskani običnim slovima su oni koji se odnose na svakodnevno upravljanje poljoprivrednim pitanjima, a općenito vrijede ograničeno razdoblje.

Naslovi svih drugih akata tiskani su masnim slovima, a prethodi im zvjezdica.


II. Nezakonodavni akti

UREDBE

16.2.2017   

HR

Službeni list Europske unije

L 39/1


PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2017/261

оd 15. veljače 2017.

o utvrđivanju paušalnih uvoznih vrijednosti za određivanje ulazne cijene određenog voća i povrća

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 1308/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o uspostavljanju zajedničke organizacije tržišta poljoprivrednih proizvoda i stavljanju izvan snage uredbi Vijeća (EEZ) br. 922/72, (EEZ) br. 234/79, (EZ) br. 1037/2001 i (EZ) br. 1234/2007 (1),

uzimajući u obzir Provedbenu uredbu Komisije (EU) br. 543/2011 od 7. lipnja 2011. o utvrđivanju detaljnih pravila za primjenu Uredbe Vijeća (EZ) br. 1234/2007 za sektore voća i povrća te prerađevina voća i povrća (2), a posebno njezin članak 136. stavak 1.,

budući da:

(1)

Provedbenom uredbom (EU) br. 543/2011, prema ishodu Urugvajske runde multilateralnih pregovora o trgovini, utvrđuju se kriteriji kojima Komisija određuje paušalne vrijednosti za uvoz iz trećih zemalja, za proizvode i razdoblja određena u njezinu Prilogu XVI. dijelu A.

(2)

Paušalna uvozna vrijednost izračunava se za svaki radni dan, u skladu s člankom 136. stavkom 1. Provedbene uredbe (EU) br. 543/2011, uzimajući u obzir promjenjive dnevne podatke. Stoga ova Uredba treba stupiti na snagu na dan objave u Službenom listu Europske unije,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Paušalne uvozne vrijednosti iz članka 136. Provedbene uredbe (EU) br. 543/2011 određene su u Prilogu ovoj Uredbi.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu na dan objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 15. veljače 2017.

Za Komisiju,

u ime predsjednika,

Jerzy PLEWA

Glavni direktor

Glavna uprava za poljoprivredu i ruralni razvoj


(1)  SL L 347, 20.12.2013., str. 671.

(2)  SL L 157, 15.6.2011., str. 1.


PRILOG

Paušalne uvozne vrijednosti za određivanje ulazne cijene određenog voća i povrća

(EUR/100 kg)

Oznaka KN

Oznaka treće zemlje (1)

Standardna uvozna vrijednost

0702 00 00

IL

337,2

MA

120,3

SN

359,5

TR

130,6

ZZ

236,9

0707 00 05

MA

64,9

TR

186,2

ZZ

125,6

0709 91 00

EG

128,6

ZZ

128,6

0709 93 10

MA

57,8

TR

183,0

ZZ

120,4

0805 10 22 , 0805 10 24 , 0805 10 28

EG

48,8

IL

69,5

MA

48,8

TN

49,3

TR

76,6

ZZ

58,6

0805 21 10 , 0805 21 90 , 0805 29 00

EG

93,2

IL

166,2

JM

122,7

MA

92,0

TR

87,8

ZZ

112,4

0805 22 00

IL

114,7

MA

103,2

TR

60,4

ZZ

92,8

0805 50 10

EG

82,4

TR

98,8

ZZ

90,6

0808 10 80

US

105,5

ZZ

105,5

0808 30 90

CL

121,2

CN

112,8

ZA

121,7

ZZ

118,6


(1)  Nomenklatura država utvrđena Uredbom Komisije (EU) br. 1106/2012 od 27. studenoga 2012. o provedbi Uredbe (EZ) br. 471/2009 Europskog parlamenta i Vijeća o statistici Zajednice u vezi s vanjskom trgovinom sa zemljama nečlanicama, u pogledu ažuriranja nomenklature država i područja (SL L 328, 28.11.2012., str. 7.). Oznakom „ZZ” označava se „drugo podrijetlo”.


ODLUKE

16.2.2017   

HR

Službeni list Europske unije

L 39/4


ODLUKA VIJEĆA (EU) 2017/262

od 6. veljače 2017.

o određivanju tijela za imenovanje i tijela ovlaštenog za sklapanje ugovorâ o radu, za Glavno tajništvo Vijeća, i o stavljanju izvan snage Odluke 2013/811/EU

VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Pravilnik o osoblju za dužnosnike Europske unije i Uvjete zaposlenja ostalih službenika Europske unije, kako su utvrđeni Uredbom Vijeća (EEZ, Euratom, EZUČ) br. 259/68 (1), a posebno članak 2. tog Pravilnika o osoblju i članak 6. tih Uvjeta zaposlenja,

budući da:

(1)

Na temelju članka 240. stavka 2. prvog podstavka Ugovora o funkcioniranju Europske unije za Glavno tajništvo Vijeća odgovoran je glavni tajnik.

(2)

Radi pružanja potpore administrativnom pojednostavnjenju i učinkovitom upravljanju osobljem glavni tajnik trebao bi imati veće mogućnosti delegiranja svojih ovlasti u pogledu primjene Pravilnika o osoblju za dužnosnike Europske unije („Pravilnik o osoblju”) i Uvjeta zaposlenja ostalih službenika Europske unije („Uvjeti zaposlenja”) glavnom direktoru uprave. Osim toga, glavni tajnik trebao bi biti ovlašten svim glavnim direktorima prenijeti ovlast za donošenje odluka o unutarnjim preraspodjelama i premještajima u skladu s potrebama za osobljem u sklopu njihovih glavnih uprava.

(3)

Odluku Vijeća 2013/811/EU (2) trebalo bi staviti izvan snage,

DONIJELO JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

1.   Ovlasti koje su Pravilnikom o osoblju dodijeljene tijelu za imenovanje, a Uvjetima zaposlenja tijelu nadležnom za sklapanje ugovorâ o radu, u pogledu Glavnog tajništva Vijeća izvršava:

(a)

Vijeće u pogledu glavnog tajnika;

(b)

Vijeće, na prijedlog glavnog tajnika, u pogledu primjene članaka 1.a, 30., 34., 41., 49., 50. i 51. Pravilnika o osoblju na glavne direktore;

(c)

glavni tajnik u ostalim slučajevima.

2.   Glavni tajnik ovlašten je na glavnog direktora uprave prenijeti, u cijelosti ili djelomično, bilo koje ili sve svoje ovlasti u pogledu primjene Pravilnika o osoblju i Uvjeta zaposlenja.

3.   Glavni tajnik ovlašten je svim glavnim direktorima prenijeti ovlast u vezi s preraspodjelama i premještajima u interesu službe u okviru njihovih glavnih uprava u skladu s člankom 7. stavkom 1. prvim podstavkom Pravilnika o osoblju.

Članak 2.

Odluka 2013/811/EU stavlja se izvan snage.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu 1. ožujka 2017.

Sastavljeno u Bruxellesu 6. veljače 2017.

Za Vijeće

Predsjednica

F. MOGHERINI


(1)  Uredba Vijeća (EEZ, Euratom, EZUČ) br. 259/68 od 29. veljače 1968. o Pravilniku o osoblju za dužnosnike i Uvjetima zaposlenja ostalih službenika Europskih zajednica i kojom se uvode posebne mjere koje se privremeno primjenjuju na dužnosnike Komisije (SL L 56, 4.3.1968., str. 1.).

(2)  Odluka Vijeća 2013/811/EU od 17. prosinca 2013. o određivanju tijela za imenovanje i tijela ovlaštenog za sklapanje ugovorâ o radu za Glavno tajništvo Vijeća i stavljanju izvan snage Odluke 2011/444/EU (SL L 355, 31.12.2013., str. 91.).


16.2.2017   

HR

Službeni list Europske unije

L 39/6


PROVEDBENA ODLUKA KOMISIJE (EU) 2017/263

оd 14. veljače 2017.

o mjerama za smanjenje rizika i pojačanim biosigurnosnim mjerama te sustavima ranog otkrivanja u pogledu rizika koje predstavljaju divlje ptice za prijenos virusâ visokopatogene influence ptica na perad

(priopćeno pod brojem dokumenta C(2017) 765)

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Direktivu Vijeća 89/662/EEZ od 11. prosinca 1989. o veterinarskim pregledima u trgovini unutar Zajednice s ciljem uspostave unutarnjeg tržišta (1), a posebno njezin članak 9. stavak 4.,

uzimajući u obzir Direktivu Vijeća 90/425/EEZ od 26. lipnja 1990. o veterinarskim i zootehničkim pregledima koji se primjenjuju u trgovini određenim živim životinjama i proizvodima unutar Zajednice s ciljem uspostave unutarnjeg tržišta (2), a posebno njezin članak 10. stavak 4.,

uzimajući u obzir Direktivu Vijeća 2005/94/EZ od 20. prosinca 2005. o mjerama Zajednice u vezi s kontrolom influence ptica i o stavljanju izvan snage Direktive 92/40/EEZ (3), a posebno njezin članak 63. stavak 3.,

budući da:

(1)

Influenca ptica zarazna je virusna bolest ptica, uključujući perad. Zaraza domaće peradi virusom influence ptica može uzrokovati dva glavna oblika te bolesti koji se razlikuju po svojoj virulenciji. Niskopatogeni oblik načelno izaziva samo blage simptome, dok visokopatogeni oblik uzrokuje visoke stope smrtnosti kod većine vrsta peradi. Ta bolest može ozbiljno utjecati na profitabilnost peradarstva.

(2)

Direktivom 2005/94/EZ utvrđene su minimalne mjere kontrole koje se primijenjuju u slučaju izbijanja influence ptica u peradi ili ostalih ptica koje se drže u zatočeništvu, kao i određene preventivne mjere u vezi s nadziranjem i ranim otkrivanjem influence ptica.

(3)

Direktivom 2005/94/EZ utvrđeno je i da Komisija može donijeti detaljna pravila koja zahtijeva epidemiološko stanje kao nadopunu minimalnim kontrolnim mjerama predviđenima tom Direktivom.

(4)

Poznato je da su divlje ptice, osobito divlje vodene ptice selice, prirodni domaćin za niskopatogene viruse influence ptica, koje prenose tijekom svojih sezonskih migracijskih kretanja obično pritom ne pokazujući simptome te bolesti. Međutim od sredine 2005. postoje dokazi da soj virusa visokopatogene influence ptica (VPIP) podtipa H5N1 može zaraziti divlje ptice te da ga one mogu proširiti na velike udaljenosti (4).

(5)

Zbog prisutnosti tih virusa kod divljih ptica kontinuirano postoji opasnost od izravnog i neizravnog unošenja tih virusa na gospodarstva na kojima se drži perad ili druge ptice koje se drže u zatočeništvu s rizikom od širenja virusa sa zaraženog gospodarstva na druga gospodarstva.

(6)

Odluka Komisije 2005/734/EZ (5) donesena je nakon unosa soja virusa VPIP-a podtipa H5N1 iz jugoistočne Azije u Europu širenjem virusa na zapad tijekom 2005., kako bi se pojačale mjere kontrole već utvrđene zakonodavstvom Unije, osobito s obzirom na rizike koji nastaju zbog nezapamćenog interkontinentalnog širenja tog virusa VPIP-a posredstvom divljih ptica.

(7)

Odlukom 2005/734/EZ utvrđene su mjere biosigurnosti i dodatne mjere za smanjenje rizika od prijenosa soja virusa VPIP-a podtipa H5N1 s divljih ptica na perad i druge ptice koje se drže u zatočeništvu sprječavanjem izravnih i neizravnih kontakata među tim populacijama. Odlukom 2005/734/EZ zahtijeva se da države članice identificiraju područja njihovih teritorija koja su izložena osobito velikom riziku od unosa soja virusa VPIP-a podtipa H5N1 na gospodarstva na kojima se drži perad i druge ptice koje se drže u zatočeništvu, uzimajući u obzir epidemiološko stanje i specifične čimbenike rizika. Države članice obvezne su primjenjivati određene mjere za smanjenje rizika na tim visokorizičnim područjima, primjerice osigurati da se predmetna perad drži u zatvorenom prostoru. Države članice također su obvezne osigurati podizanje razine svijesti vlasnikâ o riziku od prijenosa bolesti i neophodnosti primjene biosigurnosnih mjera na njihovim gospodarstvima.

(8)

Nadalje, Odlukom 2005/734/EZ zahtijeva se da države članice uvedu sustave ranog otkrivanja u cilju brzog prijavljivanja nadležnim veterinarskim tijelima bilo kakvog znaka influence u jatima peradi od strane vlasnika, pri čemu bi trebalo uzimati u obzir specifične čimbenike i neznatne promjene u podacima o proizvodnji.

(9)

Odlukom Komisije 2010/367/EU (6) utvrđene su smjernice za obveznu provedbu u državama članicama programa nadziranja influence ptica kod peradi i divljih ptica uključujući zahtjeve za uzorkovanje i laboratorijsko testiranje. Njome se također utvrđuje da se nadležnim tijelima bez odlaganja mora prijaviti svaka nenormalna stopa smrtnosti ili znatno obolijevanje ili stopa uginuća u divljih ptica, a posebno u divljih vodenih ptica selica.

(10)

Krajem 2014. i početkom 2015. divlje su ptice u Uniju unijele soj virusa visokopatogene influence ptica (VPIP) podtipa H5N8. Kod divljih ptica uzrokovao je vrlo nisku stopu smrtnosti, ali izazvao je ozbiljna izbijanja bolesti kod peradi i drugih ptica koje se drže u zatočeništvu u nekoliko država članica.

(11)

Od kraja listopada 2016. soj blisko srodan virusu VPIP-a podtipa H5N8 otkriven je kod divljih ptica selica, koje su uglavnom pronađene mrtve, u 20 država članica, konkretno u, Bugarskoj, Češkoj, Danskoj, Njemačkoj, Irskoj, Grčkoj, Španjolskoj, Francuskoj, Hrvatskoj, Italiji, Mađarskoj, Nizozemskoj, Austriji, Poljskoj, Rumunjskoj, Slovačkoj, Sloveniji, Finskoj, Švedskoj i Ujedinjenoj Kraljevini te u obližnjim trećim zemljama kao što su Švicarska, Srbija i Ukrajina. Većina slučajeva pojave bolesti potvrđena je u Francuskoj, Mađarskoj i Bugarskoj na određenim područjima s velikim brojem gospodarstava koja drže patke i guske.

(12)

Trenutačno epidemiološko stanje vrlo je dinamično i neprestano se mijenja. Migracije ptica selica se nastavljaju i aktivnostima nadziranja koje se odvijaju u državama članicama i dalje se u divljih ptica pronalazi soj virusa VPIP-a podtipa H5N8. Virus će stoga ostati prijetnja za perad i druge ptice koje se drže u zatočeništvu u Uniji idućih mjeseci te najvjerojatnije i tijekom daljnjih sezonskih migracija ptica selica uz rizik daljnjeg prenošenja virusa među gospodarstvima u određenim visokorizičnim okruženjima.

(13)

Europska agencija za sigurnost hrane (EFSA) trenutačno priprema sveobuhvatno znanstveno mišljenje o influenci ptica koje bi trebalo biti dovršeno u rujnu 2017. Međutim, s obzirom na trenutačnu epidemiju izazvanu sojem virusa VPIP-a podtipa H5N8, od EFSA-e je zatražena hitna procjena epidemiološkog stanja i preliminarno znanstveno mišljenje o prikladnosti zaštitnih mjera na snazi donesenih na razini Unije u odnosu na rizik koji predstavljaju divlje ptice zaražene sojem virusa VPIP-a podtipa H5N8.

(14)

Dana 20. prosinca 2016. Odbor za zdravlje i dobrobit životinja EFSA-e objavio je izjavu: „Hitan zahtjev u pogledu influence ptica” (7) kojom se potvrđuje da je stroga provedba biosigurnosnih mjera i mjera za smanjenje rizika najvažnije sredstvo za sprječavanje izravnog ili neizravnog prijenosa virusa VPIP-a podtipova H5 i H7 s divljih ptica na gospodarstva koja drže perad i druge ptice koje se drže u zatočeništvu. Biosigurnost bi na takvim gospodarstvima trebala biti rutinska praksa, a tijekom razdoblja povećanog rizika trebalo bi je pojačati.

(15)

EFSA je nadalje zaključila da je pasivno nadziranje divljih ptica najučinkovitije sredstvo za rano otkrivanje prisutnosti virusâ VPIP-a u divljih ptica i preporučuje usmjeravanje na uzorkovanje i testiranje divljih ptica, a time i pojačavanje određenih odredbi koje se odnose na divlje ptice utvrđenih u smjernicama o provedbi programa nadziranja influence ptica u divljih ptica iz Priloga II. Odluci 2010/367/EU.

(16)

EFSA nadalje upućuje na procjenu (8) koju je izradio Europski centar za sprječavanje i kontrolu bolesti (ECDC) u kojoj se navodi da u (cijelome) svijetu dosad nisu zabilježeni slučajevi infekcije u ljudi aktualnim sojem virusa VPIP-a podtipa H5N8 i da daljnja karakterizacija virusa pokazuje da je to u osnovi još uvijek ptičji virus bez posebnog povećanog afiniteta za ljude.

(17)

Iskustvo koje su stekla nadležna tijela država članica u provedbi mjera utvrđenih Odlukom 2005/734/EZ pokazuje da bi trebalo zadržati fleksibilnost kako bi se te mjere mogle prilagođavati epidemiološkom stanju u svakoj pojedinoj državi članici.

(18)

Radi usmjeravanja na ptičje populacije koje su izložene najvećem riziku i osiguravanja učinkovitost mjera utvrđenih ovom Odlukom, određene preventivne mjere trebalo bi usmjeriti na gospodarstva koja drže perad.

(19)

Mjere utvrđene Odlukom 2005/734/EZ stoga bi trebalo revidirati i prilagoditi uzimajući u obzir trenutačno epidemiološko stanje u peradi i u divljih ptica u državama članicama, izjavu o influenci ptica koju je 20. prosinca 2016. objavila EFSA i iskustvo koje su stekle države članice u praktičnoj provedbi mjera utvrđenih tom Odlukom.

(20)

Mjere utvrđene Odlukom 2005/734/EZ nekoliko su puta izmijenjene i produljene te se primjenjuju do 31. prosinca 2017. Radi jasnoće zakonodavstva Unije Odluku 2005/734/EZ trebalo bi staviti izvan snage i zamijeniti ovom Odlukom.

(21)

Mjere utvrđene ovom Odlukom moraju se preispitati, po potrebi, u svjetlu konačnog ishoda znanstvenog mišljenja EFSA-e o influenci ptica koje će biti dovršeno u rujnu 2017.

(22)

Mjere utvrđene ovom Odlukom trebale bi se primjenjivati do 30. lipnja 2018.

(23)

Mjere predviđene ovom Odlukom u skladu su s mišljenjem Stalnog odbora za bilje, životinje, hranu i hranu za životinje,

DONIJELA JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Predmet i područje primjene

Ovom Odlukom utvrđuju se mjere za smanjenje rizika i sustavi ranog otkrivanja u pogledu rizika koje predstavljaju divlje ptice za unos visokopatogene influence ptica (VPIP) na gospodarstva, kao i mjere u svrhu podizanja razine svijesti među vlasnicima o tim rizicima i o neophodnosti provedbe ili pojačavanja biosigurnosnih mjera na njihovim gospodarstvima.

Članak 2.

Definicije

Za potrebe ove Odluke primjenjuju se definicije utvrđene u članku 2. Direktive 2005/94/EZ.

Članak 3.

Utvrđivanje visokorizičnih područja u pogledu unosa virusâ VPIP-a

Države članice dužne su utvrditi i preispitivati koji su dijelovi njihovih državnih područja izloženi osobito velikom riziku u pogledu unosa virusâ VPIP-a na gospodarstva (dalje u tekstu „visokorizična područja”), kao i vremensko razdoblje u kojem takav rizik postoji, uzimajući u obzir sljedeće:

(a)

epidemiološko stanje na svojem državnom području ili na državnom području obližnjih država članica ili trećih zemalja, osobito u pogledu:

i.

otkrivanja virusa VPIP-a kod divljih ptica ili u njihovom izmetu;

ii.

slučajeva izbijanja VPIP-a na gospodarstvima koja drže perad ili druge ptice koje se drže u zatočeništvu najvjerojatnije povezanih s otkrivanjem virusa VPIP-a kako je navedeno u podtočki i.;

iii.

prošlih slučajeva otkrivanja virusâ VPIP-a kako je navedeno u podtočkama i. i ii. te rizika od njihove ponovne pojave;

(b)

čimbenike rizika za unos virusa VPIP-a na gospodarstva, osobito u pogledu:

i.

njihove lokacije na migracijskim rutama ptica, osobito kada su to ptice koje dolaze iz srednje ili istočne Azije, s područja Kaspijskog jezera, Crnog mora, s Bliskog istoka i iz Afrike;

ii.

udaljenosti između gospodarstava i vlažnih područja, ribnjaka, močvara, jezera ili rijeka gdje se mogu okupljati ptice selice, osobito one iz reda Anseriformes i Charadriiformes;

iii.

lokacije gospodarstava na područjima s velikom gustoćom ptica selica, osobito vodenih ptica;

iv.

peradi koju se drži na otvorenom, gdje se kontakti između divljih ptica i peradi ne mogu u dovoljnoj mjeri spriječiti;

(c)

dodatne čimbenike rizika za širenje virusa VPIP-a unutar gospodarstava i među takvim gospodarstvima, osobito u sljedećim slučajevima:

i.

lokacija gospodarstva u područjima s visokom gustoćom gospodarstava;

ii.

visok intenzitet kretanja peradi, vozilâ i osobâ unutar i sa gospodarstava te drugi izravni i neizravni kontakti među gospodarstvima;

(d)

procjene rizika povezane s relevantnošću širenja virusâ VPIP-a posredstvom divljih ptica koje su proveli Europska agencija za sigurnost hrane (EFSA) te nacionalna i međunarodna tijela za procjenu rizika;

(e)

rezultate programâ nadziranja provedenih u skladu s člankom 4. Direktive 2005/94/EZ.

Članak 4.

Mjere za smanjenje rizika

1.   Ovisno o specifičnom epidemiološkom stanju na njihovu državnom području, države članice dužne su poduzeti odgovarajuće i praktične mjere za smanjenje rizika od prijenosa virusâ VPIP-a s divljih ptica na perad na visokorizičnim područjima, i to u potrebnom trajanju.

2.   Mjere iz stavka 1. usmjerene su posebno na sprječavanje izravnih i neizravnih kontakata između divljih ptica, a posebno divljih vodenih ptica selica, i peradi, a posebno pataka i gusaka.

3.   Države članice dužne su na visokorizičnim područjima zabraniti sljedeće:

(a)

držanje peradi na otvorenom;

(b)

upotrebu spremnika vode na otvorenom za perad;

(c)

opskrbu peradi vodom iz površinskih spremnika vode do kojih pristup imaju i divlje ptice;

(d)

skladištenje hrane za perad na takav način da je nezaštićena od divljih ptica ili drugih životinja.

4.   Kao dodatne mjere za smanjenje rizika države članice dužne su zabraniti:

(a)

okupljanje peradi i drugih ptica koje se drže u zatočeništvu na tržnicama, priredbama, izložbama i kulturnim događanjima;

(b)

upotrebu ptica iz reda Anseriformes i Charadriiformes kao mamaca („ptice mamci”).

5.   Države članice dužne su redovito preispitivati mjere koje su poduzele u skladu sa stavcima 1. do 4. kako bi ih prilagodile uzimajući u obzir epidemiološko stanje, uključujući i rizik koji predstavljaju divlje ptice.

Članak 5.

Podizanje razine svijesti i biosigurnosne mjere

Države članice dužne su osigurati uspostavu potrebnih mjera za podizanje razine svijesti o rizicima od VPIP-a među dionicima aktivnima u sektoru peradarstva i pružiti im najprikladnije informacije o biosigurnosnim mjerama, posebno mjerama koje se provode na visokorizičnim područjima, sredstvima koja su najpogodnija za skretanje njihove pozornosti na takve informacije.

Članak 6.

Odstupanja od mjera za smanjenje rizika iz članka 4.

1.   Odstupajući od članka 4. stavka 3. i uz uvjet da su uspostavljene biosigurnosne mjere u svrhu sprječavanja rizika od prenošenja virusâ VPIP-a, države članice mogu dopustiti sljedeće:

(a)

držanje peradi na otvorenom ako su ispunjeni sljedeći uvjeti:

i.

perad je mrežama ili krovovima ili drugim prikladnim sredstvima zaštićena od kontakata s divljim pticama; ili

ii.

perad se barem hrani i poji u zatvorenim prostorima ili ispod nadstrešnice koja u dovoljnoj mjeri otežava slijetanje divljih ptica i time sprječava kontakte divljih ptica s hranom i vodom koje su namijenjene peradi;

(b)

upotrebu spremnika za vodu na otvorenom potrebnih za neke vrste peradi u svrhu dobrobiti životinja, ako su dovoljno zaštićeni od divljih vodenih ptica;

(c)

pojenje peradi površinskom vodom kojoj pristup imaju i divlje vodene ptice nakon obrade vode na način kojim se osigurava inaktivacija virusâ influence ptica.

2.   Odstupajući od članka 4. stavka 4. i uz uvjet da su uspostavljene biosigurnosne mjere u svrhu sprječavanja rizika od prenošenja virusâ VPIP-a, države članice mogu dopustiti sljedeće:

(a)

okupljanje peradi i drugih ptica koje se drže u zatočeništvu na tržnicama, priredbama, izložbama i kulturnim događanjima;

(b)

upotrebu ptica kao mamaca:

i.

u okviru programa nadziranja influence ptica koji se provodi u skladu s člankom 4. Direktive 2005/94/EZ, istraživačkih projekata, ornitoloških studija ili drugih aktivnosti koje je odobrilo nadležno tijelo; ili

ii.

u skladu s primjerenim biosigurnosnim mjerama i odredbama čiji je cilj sprječavanje prenošenja virusa VPIP-a na perad.

Članak 7.

Sustavi ranog otkrivanja bolesti u jatima peradi

1.   Države članice dužne su uvesti ili pojačati sustave ranog otkrivanja kako bi vlasnici brzo prijavljivali nadležnim tijelima bilo kakav znak influence ptica u jatima peradi na gospodarstvima koja se nalaze na visokorizičnim područjima.

2.   U sustavima iz stavka 1. uzima se u obzir barem sljedeće: znatno smanjenje unosa hrane i vode te smanjenje proizvodnje jaja, utvrđena stopa uginuća životinja i svaki klinički znak ili postmortalna lezija koja upućuje na prisutnost virusa VPIP-a, uzimajući u obzir varijacije tih parametara kod različitih vrsta peradi i različitih vrstâ proizvodnje.

Članak 8.

Pojačano nadziranje u divljih ptica

1.   U skladu sa smjernicama o provedbi programa nadziranja influence ptica u divljih ptica iz Priloga II. Odluci 2010/367/EU nadležno tijelo dužno je osigurati provođenje sustava pasivnog nadziranja populacija divljih ptica i daljnje praćenje radi otkrivanja uginulih ili bolesnih ptica, posvećujući posebnu pozornost popisu ciljnih vrsta za uzorkovanje i laboratorijsko testiranje iz te Odluke te drugim vrstama divljih ptica kod kojih su zabilježeni slučajevi infekcije virusima VPIP-a.

2.   Nadležno tijelo može odlučiti provesti ciljano uzorkovanje i laboratorijsko testiranje divljih ptica u životinjskih vrsta i na zemljopisnim područjima koji prethodno nisu bili pogođeni VPIP-om.

Članak 9.

Usklađenost i obveze izvješćivanja

Države članice dužne su izvješćivati Komisiju o mjerama koje poduzimaju u cilju usklađivanja s ovom Odlukom te o odstupanjima odobrenima u skladu s člankom 6.

Članak 10.

Stavljanje izvan snage

Odluka 2005/734/EZ stavlja se izvan snage.

Članak 11.

Primjenjivost

Ova se Odluka primjenjuje do 30. lipnja 2018.

Članak 12.

Adresati

Ova je Odluka upućena državama članicama

Sastavljeno u Bruxellesu 14. veljače 2017.

Za Komisiju

Vytenis ANDRIUKAITIS

Član Komisije


(1)  SL L 395, 30.12.1989., str. 13.

(2)  SL L 224, 18.8.1990., str. 29.

(3)  SL L 10, 14.1.2006., str. 16.

(4)  Znanstveno mišljenje Odbora za zdravlje i dobrobit životinja Europske agencije za sigurnost hrane, na zahtjev Europske komisije, o zdravlju i dobrobiti životinja u pogledu influence ptica i o rizicima njezina unošenja na gospodarstva za uzgoj peradi u EU-u (EFSA Journal (2008.) 715, 1–161.).

(5)  Odluka Komisije 2005/734/EZ od 19. listopada 2005. o utvrđivanju biosigurnosnih mjera za smanjenje rizika od prijenosa jako patogene influence ptica koju uzrokuje tip A virusa influence podtip H5N1 s ptica koje žive u divljini na perad i druge ptice koje se drže u zatočeništvu te o predviđanju sustava ranog otkrivanja u područjima koja su u posebnom riziku (SL L 274, 20.10.2005., str. 105.).

(6)  Odluka Komisije 2010/367/EU od 25. lipnja 2010. o provedbi programa nadziranja influence ptica kod peradi i divljih ptica (SL L 166, 1.7.2010., str. 22.).

(7)  EFSA Journal 2017.; 15(1):4687, 32 str. doi:10.2903/j.efsa.2016.4687.

(8)  Europski centar za sprječavanje i kontrolu bolesti (ECDC), 2016., BRZA PROCJENA RIZIKA: Outbreaks of highly pathogenic avian influenza A(H5N8) in Europe: http://ecdc.europa.eu/en/publications/Publications/risk-assessment-avian-influenza-H5N8-europe.pdf.


16.2.2017   

HR

Službeni list Europske unije

L 39/12


PROVEDBENA ODLUKA KOMISIJE (EU) 2017/264

оd 14. veljače 2017.

o isključenju iz financiranja Europske unije određenih izdataka nastalih za države članice u okviru Europskog fonda za jamstva u poljoprivredi (EFJP) i Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR)

(priopćeno pod brojem dokumenta C(2017) 766)

(Vjerodostojni su samo tekstovi na bugarskom, engleskom, finskom, francuskom, grčkom, latvijskom, mađarskom, njemačkom, poljskom, portugalskom, slovenskom, španjolskom, švedskom i talijanskom jeziku)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 1306/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o financiranju, upravljanju i nadzoru zajedničke poljoprivredne politike i o stavljanju izvan snage uredaba Vijeća (EEZ) br. 352/78, (EZ) br. 165/94, (EZ) br. 2799/98, (EZ) br. 814/2000, (EZ) br. 1290/2005 i (EZ) br. 485/2008 (1), a posebno njezin članak 52.,

nakon savjetovanja s Odborom za poljoprivredne fondove,

budući da:

(1)

U skladu s člankom 31. Uredbe Vijeća (EZ) br. 1290/2005 (2) te od 1. siječnja 2015. u skladu s člankom 52. Uredbe (EU) br. 1306/2013, Komisija mora provesti potrebne provjere i obavijestiti države članice o rezultatima tih provjera, uzeti u obzir primjedbe država članica, pokrenuti dvostranu raspravu u svrhu postizanja dogovora s predmetnim državama članicama te ih formalno obavijestiti o svojim zaključcima.

(2)

Države članice imale su mogućnost zatražiti pokretanje postupka mirenja. Ta je mogućnost iskorištena u nekim slučajevima te je Komisija ispitala izvješća o rezultatima tog postupka.

(3)

U skladu s Uredbom (EU) br. 1306/2013 financirati se mogu samo oni poljoprivredni izdatci koji su nastali na način koji ne predstavlja povredu prava Unije.

(4)

S obzirom na provedene provjere, rezultate dvostranih rasprava i postupke mirenja dio izdataka koje su prijavile države članice ne ispunjava taj uvjet i stoga se ne može financirati u okviru EFJP-a i EPFRR-a.

(5)

Trebalo bi navesti iznose koji se ne mogu financirati na teret EFJP-a i EPFRR-a. Ti se iznosi ne odnose na izdatke nastale više od dvadeset i četiri mjeseca prije pisane obavijesti o rezultatima provjera koju Komisija šalje državama članicama.

(6)

U pogledu slučajeva obuhvaćenih ovom Odlukom Komisija je u sažetom izvješću obavijestila države članice o procjeni iznosa koji se moraju isključiti na temelju neusklađenosti s pravom Unije (3).

(7)

Ovom se Odlukom ne dovodi u pitanje nijedan financijski zaključak koji Komisija može donijeti na temelju presuda Suda Europske unije u predmetima koji se vode pred Sudom na dan 31. prosinca 2016.,

DONIJELA JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Iznosi koji su navedeni u Prilogu, a koji se odnose na izdatke akreditiranih agencija za plaćanja država članica prijavljene u okviru EFJP-a ili EPFRR-a, isključuju se iz financiranja Unije.

Članak 2.

Ova je Odluka upućena Republici Bugarskoj, Saveznoj Republici Njemačkoj, Helenskoj Republici, Kraljevini Španjolskoj, Francuskoj Republici, Talijanskoj Republici, Republici Cipru, Republici Latviji, Mađarskoj, Republici Austriji, Republici Poljskoj, Portugalskoj Republici, Republici Sloveniji, Republici Finskoj, Kraljevini Švedskoj i Ujedinjenoj Kraljevini Velike Britanije i Sjeverne Irske.

Sastavljeno u Bruxellesu 14. veljače 2017.

Za Komisiju

Phil HOGAN

Član Komisije


(1)  SL L 347, 20.12.2013., str. 549.

(2)  Uredba Vijeća (EZ) br. 1290/2005 od 21. lipnja 2005. o financiranju zajedničke poljoprivredne politike (SL L 209, 11.8.2005., str. 1.).

(3)  Ares(2017) 555605, 1. veljače 2017.


PRILOG

Odluka: 53

Proračunska stavka: 05040501

Država članica

Mjera

FG

Razlog

Vrsta

Ispravak (%)

Valuta

Iznos

Odbitci

Financijski učinak

SI

Ovjeravanje

2013.

Potraživanja EPFRR prijevremeno prijavljena kao nenaplativa

JEDNOKRATNA

 

EUR

1 214,10

0,00

1 214,10

 

 

 

 

 

 Ukupno SI:

EUR

1 214,10

0,00

1 214,10


Valuta

Iznos

Odbitci

Financijski učinak

EUR

1 214,10

0,00

1 214,10

Proračunska stavka: 05070107

Država članica

Mjera

FG

Razlog

Vrsta

Ispravak (%)

Valuta

Iznos

Odbitci

Financijski učinak

PT

Financijska revizija – kašnjenja u plaćanju i rokovi plaćanja

2012.

Ispravak zbog kašnjenja u plaćanju

JEDNOKRATNA

 

EUR

– 341 058,21

– 613 918,73

272 860,52

 

Financijska revizija – prekoračenje

2012.

Ispravak zbog prekoračenja gornjih granica

JEDNOKRATNA

 

EUR

– 2 249 991,75

– 2 249 991,75

0,00

 

 

 

 

 

 Ukupno PT:

EUR

– 2 591 049,96

– 2 863 910,48

272 860,52

Država članica

Mjera

FG

Razlog

Vrsta

Ispravak (%)

Valuta

Iznos

Odbitci

Financijski učinak

SI

Ovjeravanje

2013.

Poznate pogreške EFJP IAKS

JEDNOKRATNA

 

EUR

285,33

0,00

285,33

 

 

 

 

 

 Ukupno SI:

EUR

285,33

0,00

285,33


Valuta

Iznos

Odbitci

Financijski učinak

EUR

– 2 590 764,63

– 2 863 910,48

273 145,85

Proračunska stavka: 6701

Država članica

Mjera

FG

Razlog

Vrsta

Ispravak (%)

Valuta

Iznos

Odbitci

Financijski učinak

AT

Ovjeravanje

2014.

Financijsko poravnanje, financijska godina 2014.

JEDNOKRATNA

 

EUR

– 827 514,15

0,00

– 827 514,15

 

 

 

 

 

 Ukupno AT:

EUR

– 827 514,15

0,00

– 827 514,15

Država članica

Mjera

FG

Razlog

Vrsta

Ispravak (%)

Valuta

Iznos

Odbitci

Financijski učinak

BG

Ovjeravanje

2013.

Povrat sredstava za administrativne pogreške EFJP

JEDNOKRATNA

 

EUR

– 808 946,28

0,00

– 808 946,28

 

Ovjeravanje

2014.

Poznata pogreška EFJP IAKS

JEDNOKRATNA

 

EUR

– 23 513,30

0,00

– 23 513,30

 

Ovjeravanje

2013.

Precjenjivanja EFJP IAKS

JEDNOKRATNA

 

EUR

– 12 839,99

0,00

– 12 839,99

 

 

 

 

 

 Ukupno BG:

EUR

– 845 299,57

0,00

– 845 299,57

Država članica

Mjera

FG

Razlog

Vrsta

Ispravak (%)

Valuta

Iznos

Odbitci

Financijski učinak

CY

Višestruka sukladnost

2014.

Nedostatci u svim četirima ključnim kontrolama i dvjema pomoćnim kontrolama (statistički podaci o kontroli, nadzor) – izravna potpora – godina podnošenja zahtjeva 2013.

PAUŠALNA

10,00 %

EUR

– 516 617,16

0,00

– 516 617,16

 

Višestruka sukladnost

2015.

Nedostatci u svim četirima ključnim kontrolama i dvjema pomoćnim kontrolama (statistički podaci o kontroli, nadzor) – izravna potpora – godina podnošenja zahtjeva 2014.

PAUŠALNA

10,00 %

EUR

– 503 559,05

– 8 178,75

– 495 380,30

 

Višestruka sukladnost

2013.

Nedostatci u svim četirima ključnim kontrolama i dvjema pomoćnim kontrolama (statistički podaci o kontroli, nadzor) – vino – godina podnošenja zahtjeva 2014.

PAUŠALNA

10,00 %

EUR

– 29 474,10

0,00

– 29 474,10

 

Višestruka sukladnost

2014.

Nedostatci u svim četirima ključnim kontrolama i dvjema pomoćnim kontrolama (statistički podaci o kontroli, nadzor) – vino – godina podnošenja zahtjeva 2014.

PAUŠALNA

10,00 %

EUR

– 2 023,66

0,00

– 2 023,66

 

 

 

 

 

 Ukupno CY:

EUR

– 1 051 673,97

– 8 178,75

– 1 043 495,22

Država članica

Mjera

FG

Razlog

Vrsta

Ispravak (%)

Valuta

Iznos

Odbitci

Financijski učinak

DE

Višestruka sukladnost

2013.

Nedostatna evaluacija životinja kojima nedostaju dvije ušne markice (SMR 7 i 8) – godina podnošenja zahtjeva 2012.

JEDNOKRATNA

 

EUR

– 38 456,61

0,00

– 38 456,61

 

Višestruka sukladnost

2014.

Nedostatna evaluacija životinja kojima nedostaju dvije ušne markice (SMR 7 i 8) – godina podnošenja zahtjeva 2013.

JEDNOKRATNA

 

EUR

– 45 384,43

0,00

– 45 384,43

 

Višestruka sukladnost

2015.

Nedostatna evaluacija životinja kojima nedostaju dvije ušne markice (SMR 7 i 8) – godina podnošenja zahtjeva 2014.

JEDNOKRATNA

 

EUR

– 95 307,89

0,00

– 95 307,89

 

Ovjeravanje

2011.

Restrukturiranje industrije šećera – neprihvatljivi iznosi

JEDNOKRATNA

 

EUR

– 17 137,39

0,00

– 17 137,39

 

Ovjeravanje

2012.

Restrukturiranje industrije šećera – neprihvatljivi iznosi

JEDNOKRATNA

 

EUR

– 1 731 625,19

0,00

– 1 731 625,19

 

Nepravilnosti

2010.

Nedostatci postupaka upravljanja dugom

PAUŠALNA

5,00 %

EUR

– 1 964 861,71

0,00

– 1 964 861,71

 

 

 

 

 

 Ukupno DE:

EUR

– 3 892 773,22

0,00

– 3 892 773,22

Država članica

Mjera

FG

Razlog

Vrsta

Ispravak (%)

Valuta

Iznos

Odbitci

Financijski učinak

ES

Voće i povrće – operativni programi

2009.

Nisu ispunjeni uvjeti za priznavanje

JEDNOKRATNA

 

EUR

– 33 191,89

– 10 156,42

– 23 035,47

 

Kontrola transakcija

2010.

Zakašnjele kontrole u La Rioji i Andaluziji

PAUŠALNA

0,50 %

EUR

– 146 150,05

0,00

– 146 150,05

 

Kontrola transakcija

2011.

Zakašnjele kontrole u La Rioji i Andaluziji

PAUŠALNA

0,50 %

EUR

– 93 858,26

0,00

– 93 858,26

 

Kontrola transakcija

2012.

Zakašnjele kontrole u La Rioji i Andaluziji

PAUŠALNA

0,50 %

EUR

– 35 460,70

0,00

– 35 460,70

 

Kontrola transakcija

2010.

Zakašnjela kontrola – La Rioja

PAUŠALNA

0,50 %

EUR

– 2 995,48

0,00

– 2 995,48

 

Voće i povrće – operativni programi

2009.

Neprihvatljivi izdaci – mjere zaštite okoliša – Andaluzija

JEDNOKRATNA

 

EUR

– 1 531 131,62

– 9 722,69

– 1 521 408,93

 

Voće i povrće – operativni programi

2010.

Neprihvatljivi izdaci – mjere zaštite okoliša – Andaluzija

JEDNOKRATNA

 

EUR

– 2 159 599,27

– 41 333,00

– 2 118 266,27

 

Voće i povrće – operativni programi

2011.

Neprihvatljivi izdaci – mjere zaštite okoliša – Andaluzija

JEDNOKRATNA

 

EUR

– 1 456 751,54

– 36 337,16

– 1 420 414,38

 

Voće i povrće – operativni programi

2012.

Neprihvatljivi izdaci – mjere zaštite okoliša – Andaluzija

JEDNOKRATNA

 

EUR

– 1 499 753,12

– 14 200,84

– 1 485 552,28

 

Voće i povrće – operativni programi

2013.

Neprihvatljivi izdaci – mjere zaštite okoliša – Andaluzija

JEDNOKRATNA

 

EUR

– 896 215,57

– 2 557,15

– 893 658,42

 

Voće i povrće – operativni programi

2009.

Neprihvatljivi izdaci – mjere zaštite okoliša – Aragon

JEDNOKRATNA

 

EUR

– 8 679,88

– 55,12

– 8 624,76

 

Voće i povrće – operativni programi

2010.

Neprihvatljivi izdaci – mjere zaštite okoliša – Aragon

JEDNOKRATNA

 

EUR

– 10 681,51

– 534,08

– 10 147,43

 

Voće i povrće – operativni programi

2011.

Neprihvatljivi izdaci – mjere zaštite okoliša – Aragon

JEDNOKRATNA

 

EUR

– 28 978,00

– 175,03

– 28 802,97

 

Voće i povrće – operativni programi

2012.

Neprihvatljivi izdaci – mjere zaštite okoliša – Aragon

JEDNOKRATNA

 

EUR

– 84 663,69

0,00

– 84 663,69

 

Voće i povrće – operativni programi

2013.

Neprihvatljivi izdaci – mjere zaštite okoliša – Aragon

JEDNOKRATNA

 

EUR

– 84 019,25

0,00

– 84 019,25

 

Voće i povrće – operativni programi

2009.

Neprihvatljivi izdaci – mjere zaštite okoliša – Baleari

JEDNOKRATNA

 

EUR

– 11 860,02

– 75,32

– 11 784,70

 

Voće i povrće – operativni programi

2010.

Neprihvatljivi izdaci – mjere zaštite okoliša – Baleari

JEDNOKRATNA

 

EUR

– 14 278,97

– 86,25

– 14 192,72

 

Voće i povrće – operativni programi

2011.

Neprihvatljivi izdaci – mjere zaštite okoliša – Baleari

JEDNOKRATNA

 

EUR

– 233 449,16

– 2 262,89

– 231 186,27

 

Voće i povrće – operativni programi

2012.

Neprihvatljivi izdaci – mjere zaštite okoliša – Baleari

JEDNOKRATNA

 

EUR

– 13 983,26

– 79,24

– 13 904,02

 

Voće i povrće – operativni programi

2013.

Neprihvatljivi izdaci – mjere zaštite okoliša – Baleari

JEDNOKRATNA

 

EUR

– 8 720,47

– 113,07

– 8 607,40

 

Voće i povrće – operativni programi

2009.

Neprihvatljivi izdaci – mjere zaštite okoliša – Kanarski otoci

JEDNOKRATNA

 

EUR

– 22 767,51

– 798,11

– 21 969,40

 

Voće i povrće – operativni programi

2010.

Neprihvatljivi izdaci – mjere zaštite okoliša – Kanarski otoci

JEDNOKRATNA

 

EUR

– 54 144,30

– 15 229,33

– 38 914,97

 

Voće i povrće – operativni programi

2011.

Neprihvatljivi izdaci – mjere zaštite okoliša – Kanarski otoci

JEDNOKRATNA

 

EUR

– 83 110,99

– 4 155,55

– 78 955,44

 

Voće i povrće – operativni programi

2012.

Neprihvatljivi izdaci – mjere zaštite okoliša – Kanarski otoci

JEDNOKRATNA

 

EUR

– 127 228,11

– 1 732,48

– 125 495,63

 

Voće i povrće – operativni programi

2013.

Neprihvatljivi izdaci – mjere zaštite okoliša – Kanarski otoci

JEDNOKRATNA

 

EUR

– 114 108,33

– 1 463,88

– 112 644,45

 

Voće i povrće – operativni programi

2009.

Neprihvatljivi izdaci – mjere zaštite okoliša – Kastilja i La Mancha

JEDNOKRATNA

 

EUR

– 26 883,50

– 1 712,30

– 25 171,20

 

Voće i povrće – operativni programi

2010.

Neprihvatljivi izdaci – mjere zaštite okoliša – Kastilja i La Mancha

JEDNOKRATNA

 

EUR

– 15 731,99

– 95,02

– 15 636,97

 

Voće i povrće – operativni programi

2011.

Neprihvatljivi izdaci – mjere zaštite okoliša – Kastilja i La Mancha

JEDNOKRATNA

 

EUR

– 37 119,79

– 224,21

– 36 895,58

 

Voće i povrće – operativni programi

2012.

Neprihvatljivi izdaci – mjere zaštite okoliša – Kastilja i La Mancha

JEDNOKRATNA

 

EUR

– 16 217,50

0,00

– 16 217,50

 

Voće i povrće – operativni programi

2013.

Neprihvatljivi izdaci – mjere zaštite okoliša – Kastilja i La Mancha

JEDNOKRATNA

 

EUR

– 29 443,87

0,00

– 29 443,87

 

Voće i povrće – operativni programi

2009.

Neprihvatljivi izdaci – mjere zaštite okoliša – Kastilja i Leon

JEDNOKRATNA

 

EUR

– 26 234,89

– 166,59

– 26 068,30

 

Voće i povrće – operativni programi

2010.

Neprihvatljivi izdaci – mjere zaštite okoliša – Kastilja i Leon

JEDNOKRATNA

 

EUR

– 151 821,60

– 917,00

– 150 904,60

 

Voće i povrće – operativni programi

2011.

Neprihvatljivi izdaci – mjere zaštite okoliša – Kastilja i Leon

JEDNOKRATNA

 

EUR

– 22 932,79

– 138,58

– 22 794,21

 

Voće i povrće – operativni programi

2012.

Neprihvatljivi izdaci – mjere zaštite okoliša – Kastilja i Leon

JEDNOKRATNA

 

EUR

– 32 744,91

0,00

– 32 744,91

 

Voće i povrće – operativni programi

2013.

Neprihvatljivi izdaci – mjere zaštite okoliša – Kastilja i Leon

JEDNOKRATNA

 

EUR

– 68 357,82

0,00

– 68 357,82

 

Voće i povrće – operativni programi

2009.

Neprihvatljivi izdaci – mjere zaštite okoliša – Katalonija

JEDNOKRATNA

 

EUR

– 225 773,04

0,00

– 225 773,04

 

Voće i povrće – operativni programi

2010.

Neprihvatljivi izdaci – mjere zaštite okoliša – Katalonija

JEDNOKRATNA

 

EUR

– 170 694,03

– 8 534,70

– 162 159,33

 

Voće i povrće – operativni programi

2011.

Neprihvatljivi izdaci – mjere zaštite okoliša – Katalonija

JEDNOKRATNA

 

EUR

– 181 248,30

– 9 062,42

– 172 185,88

 

Voće i povrće – operativni programi

2012.

Neprihvatljivi izdaci – mjere zaštite okoliša – Katalonija

JEDNOKRATNA

 

EUR

– 192 820,93

0,00

– 192 820,93

 

Voće i povrće – operativni programi

2013.

Neprihvatljivi izdaci – mjere zaštite okoliša – Katalonija

JEDNOKRATNA

 

EUR

– 254 597,71

0,00

– 254 597,71

 

Voće i povrće – operativni programi

2009.

Neprihvatljivi izdaci – mjere zaštite okoliša – pokrajina Valencija

JEDNOKRATNA

 

EUR

– 146 386,75

0,00

– 146 386,75

 

Voće i povrće – operativni programi

2010.

Neprihvatljivi izdaci – mjere zaštite okoliša – pokrajina Valencija

JEDNOKRATNA

 

EUR

– 200 166,03

– 31 147,05

– 169 018,98

 

Voće i povrće – operativni programi

2011.

Neprihvatljivi izdaci – mjere zaštite okoliša – pokrajina Valencija

JEDNOKRATNA

 

EUR

– 170 287,72

0,00

– 170 287,72

 

Voće i povrće – operativni programi

2012.

Neprihvatljivi izdaci – mjere zaštite okoliša – pokrajina Valencija

JEDNOKRATNA

 

EUR

– 168 918,35

– 3 707,16

– 165 211,19

 

Voće i povrće – operativni programi

2013.

Neprihvatljivi izdaci – mjere zaštite okoliša – pokrajina Valencija

JEDNOKRATNA

 

EUR

– 153 236,13

– 3 351,18

– 149 884,95

 

Voće i povrće – operativni programi

2009.

Neprihvatljivi izdaci – mjere zaštite okoliša – Extremadura

JEDNOKRATNA

 

EUR

– 7 573,50

– 4 869,44

– 2 704,06

 

Voće i povrće – operativni programi

2010.

Neprihvatljivi izdaci – mjere zaštite okoliša – Extremadura

JEDNOKRATNA

 

EUR

– 41 935,82

– 253,29

– 41 682,53

 

Voće i povrće – operativni programi

2011.

Neprihvatljivi izdaci – mjere zaštite okoliša – Extremadura

JEDNOKRATNA

 

EUR

– 6 398,76

– 38,65

– 6 360,11

 

Voće i povrće – operativni programi

2012.

Neprihvatljivi izdaci – mjere zaštite okoliša – Extremadura

JEDNOKRATNA

 

EUR

– 8 379,93

0,00

– 8 379,93

 

Voće i povrće – operativni programi

2013.

Neprihvatljivi izdaci – mjere zaštite okoliša – Extremadura

JEDNOKRATNA

 

EUR

– 4 382,72

0,00

– 4 382,72

 

Voće i povrće – operativni programi

2009.

Neprihvatljivi izdaci – mjere zaštite okoliša – La Rioja

JEDNOKRATNA

 

EUR

– 127 765,77

– 9 710,55

– 118 055,22

 

Voće i povrće – operativni programi

2010.

Neprihvatljivi izdaci – mjere zaštite okoliša – La Rioja

JEDNOKRATNA

 

EUR

– 185 478,26

– 2 132,67

– 183 345,59

 

Voće i povrće – operativni programi

2011.

Neprihvatljivi izdaci – mjere zaštite okoliša – La Rioja

JEDNOKRATNA

 

EUR

– 282 683,90

– 1 707,41

– 280 976,49

 

Voće i povrće – operativni programi

2012.

Neprihvatljivi izdaci – mjere zaštite okoliša – La Rioja

JEDNOKRATNA

 

EUR

– 284 838,08

– 28,74

– 284 809,34

 

Voće i povrće – operativni programi

2013.

Neprihvatljivi izdaci – mjere zaštite okoliša – La Rioja

JEDNOKRATNA

 

EUR

– 139 011,79

0,00

– 139 011,79

 

Voće i povrće – operativni programi

2009.

Neprihvatljivi izdaci – mjere zaštite okoliša – Murcija

JEDNOKRATNA

 

EUR

– 259 156,57

– 1 645,65

– 257 510,92

 

Voće i povrće – operativni programi

2010.

Neprihvatljivi izdaci – mjere zaštite okoliša – Murcija

JEDNOKRATNA

 

EUR

– 416 517,97

– 113 614,89

– 302 903,08

 

Voće i povrće – operativni programi

2011.

Neprihvatljivi izdaci – mjere zaštite okoliša – Murcija

JEDNOKRATNA

 

EUR

– 521 156,18

– 3 147,78

– 518 008,40

 

Voće i povrće – operativni programi

2012.

Neprihvatljivi izdaci – mjere zaštite okoliša – Murcija

JEDNOKRATNA

 

EUR

– 401 418,38

0,00

– 401 418,38

 

Voće i povrće – operativni programi

2013.

Neprihvatljivi izdaci – mjere zaštite okoliša – Murcija

JEDNOKRATNA

 

EUR

– 283 457,53

0,00

– 283 457,53

 

Voće i povrće – operativni programi

2009.

Neprihvatljivi izdaci – mjere zaštite okoliša – Navarra

JEDNOKRATNA

 

EUR

– 15 774,57

– 100,17

– 15 674,40

 

Voće i povrće – operativni programi

2010.

Neprihvatljivi izdaci – mjere zaštite okoliša – Navarra

JEDNOKRATNA

 

EUR

– 44 467,97

– 268,59

– 44 199,38

 

Voće i povrće – operativni programi

2011.

Neprihvatljivi izdaci – mjere zaštite okoliša – Navarra

JEDNOKRATNA

 

EUR

– 215 685,94

– 1 302,74

– 214 383,20

 

Voće i povrće – operativni programi

2012.

Neprihvatljivi izdaci – mjere zaštite okoliša – Navarra

JEDNOKRATNA

 

EUR

– 241 224,50

0,00

– 241 224,50

 

Voće i povrće – operativni programi

2013.

Neprihvatljivi izdaci – mjere zaštite okoliša – Navarra

JEDNOKRATNA

 

EUR

– 72 761,39

0,00

– 72 761,39

 

Voće i povrće – operativni programi

2009.

Neprihvatljivi izdaci – mjere zaštite okoliša – Baskija

JEDNOKRATNA

 

EUR

0,00

0,00

0,00

 

Voće i povrće – operativni programi

2010.

Neprihvatljivi izdaci – mjere zaštite okoliša – Baskija

JEDNOKRATNA

 

EUR

– 46 466,16

– 280,65

– 46 185,51

 

Voće i povrće – operativni programi

2011.

Neprihvatljivi izdaci – mjere zaštite okoliša – Baskija

JEDNOKRATNA

 

EUR

– 37 334,18

– 225,49

– 37 108,69

 

Voće i povrće – operativni programi

2012.

Neprihvatljivi izdaci – mjere zaštite okoliša – Baskija

JEDNOKRATNA

 

EUR

– 18 369,50

0,00

– 18 369,50

 

Voće i povrće – operativni programi

2013.

Neprihvatljivi izdaci – mjere zaštite okoliša – Baskija

JEDNOKRATNA

 

EUR

– 18 173,37

0,00

– 18 173,37

 

Voće i povrće – operativni programi

2009.

Odobravanje programa i pouzdanost procjena

PAUŠALNA

5,00 %

EUR

– 2 471 338,23

– 410 946,34

– 2 060 391,89

 

Voće i povrće – operativni programi

2010.

Odobravanje programa i pouzdanost procjena

PAUŠALNA

5,00 %

EUR

– 2 458 742,85

– 487 812,57

– 1 970 930,28

 

Voće i povrće – operativni programi

2011.

Odobravanje programa i pouzdanost procjena

PAUŠALNA

5,00 %

EUR

– 2 824 856,16

– 409 515,20

– 2 415 340,96

 

Voće i povrće – operativni programi

2012.

Odobravanje programa i pouzdanost procjena

PAUŠALNA

5,00 %

EUR

– 64 228,60

– 753,71

– 63 474,89

 

Voće i povrće – operativni programi

2013.

Odobravanje programa i pouzdanost procjena

PAUŠALNA

5,00 %

EUR

– 4 355,01

0,00

– 4 355,01

 

Voće i povrće – operativni programi

2009.

Priznavanje proizvođačkih organizacija

JEDNOKRATNA

 

EUR

– 183 847,65

– 9 192,38

– 174 655,27

 

Voće i povrće – operativni programi

2009.

Priznavanje proizvođačkih organizacija i operativnih programa

PAUŠALNA

10,00 %

EUR

– 3 922 888,80

– 2 042 758,51

– 1 880 130,29

 

Voće i povrće – operativni programi

2010.

Priznavanje proizvođačkih organizacija i operativnih programa

PAUŠALNA

10,00 %

EUR

– 4 917 485,69

– 2 566 722,82

– 2 350 762,87

 

Voće i povrće – operativni programi

2011.

Priznavanje proizvođačkih organizacija i operativnih programa

PAUŠALNA

10,00 %

EUR

– 440 969,18

– 220 484,59

– 220 484,59

 

Ostale izravne potpore – POSEI (2014. +)

2015.

Središnji registar (RIIA) sadržava pogreške kojima se dovodi u pitanje ispravnost iscrpnih administrativnih unakrsnih provjera predviđenih Uredbom (EU) br. 180/2014

PAUŠALNA

2,00 %

EUR

– 82 894,34

0,00

– 82 894,34

 

Ostale izravne potpore – POSEI

2013.

Središnji registar (RIIA) sadržava pogreške kojima se dovodi u pitanje ispravnost iscrpnih administrativnih unakrsnih provjera predviđenih Uredbom (EU) br. 180/2014 i (EZ) br. 793/2006

PAUŠALNA

5,00 %

EUR

– 280 114,91

– 14 005,75

– 266 109,16

 

Ostale izravne potpore – POSEI (2014. +)

2014.

Središnji registar (RIIA) sadržava pogreške kojima se dovodi u pitanje ispravnost iscrpnih administrativnih unakrsnih provjera predviđenih Uredbom (EU) br. 180/2014 i (EZ) br. 793/2006

PAUŠALNA

5,00 %

EUR

– 234 195,06

0,00

– 234 195,06

 

 

 

 

 

 Ukupno ES:

EUR

– 32 613 727,82

– 6 501 642,40

– 26 112 085,42

Država članica

Mjera

FG

Razlog

Vrsta

Ispravak (%)

Valuta

Iznos

Odbitci

Financijski učinak

FR

Ostale izravne potpore – članci 68. – 72. Uredbe br. 73/2009

2014.

Ključna kontrola: administrativne kontrole, uključujući unakrsne provjere, za utvrđivanje prihvatljivosti potpore (stopa produktivnosti)

JEDNOKRATNA

 

EUR

– 1 297 619,43

0,00

– 1 297 619,43

 

Ostale izravne potpore – članci 68. – 72. Uredbe br. 73/2009

2015.

Ključna kontrola: administrativne kontrole, uključujući unakrsne provjere, za utvrđivanje prihvatljivosti potpore (stopa produktivnosti)

JEDNOKRATNA

 

EUR

– 2 043 712,69

0,00

– 2 043 712,69

 

Ostale izravne potpore – članci 68. – 72. Uredbe br. 73/2009

2014.

Ključna kontrola: provjere ispravnosti izračuna potpore, uključujući primjenu administrativnih kazni (razlika > 50 %)

JEDNOKRATNA

 

EUR

– 369 979,82

0,00

– 369 979,82

 

Ostale izravne potpore – članci 68. – 72. Uredbe br. 73/2009

2015.

Ključna kontrola: provjere ispravnosti izračuna potpore, uključujući primjenu administrativnih kazni (razlika > 50 %)

JEDNOKRATNA

 

EUR

– 393 123,12

0,00

– 393 123,12

 

 

 

 

 

 Ukupno FR:

EUR

– 4 104 435,06

0,00

– 4 104 435,06

Država članica

Mjera

FG

Razlog

Vrsta

Ispravak (%)

Valuta

Iznos

Odbitci

Financijski učinak

GB

Voće i povrće – operativni programi

2010.

Neusklađenost s kriterijima za priznavanje proizvođačkih organizacija (100 % isključenje 10 neusklađenih proizvođačkih organizacija)

JEDNOKRATNA

 

EUR

– 1 233 654,04

0,00

– 1 233 654,04

 

Voće i povrće – operativni programi

2011.

Neusklađenost s kriterijima za priznavanje proizvođačkih organizacija (100 % isključenje 10 neusklađenih proizvođačkih organizacija)

JEDNOKRATNA

 

EUR

– 1 776 039,39

0,00

– 1 776 039,39

 

Voće i povrće – operativni programi

2012.

Neusklađenost s kriterijima za priznavanje proizvođačkih organizacija (100 % isključenje 10 neusklađenih proizvođačkih organizacija)

JEDNOKRATNA

 

EUR

– 2 327,82

0,00

– 2 327,82

 

Voće i povrće – operativni programi

2013.

Neusklađenost s kriterijima za priznavanje proizvođačkih organizacija (100 % isključenje 10 neusklađenih proizvođačkih organizacija)

JEDNOKRATNA

 

EUR

– 1 050 108,51

0,00

– 1 050 108,51

 

Voće i povrće – operativni programi

2010.

Neusklađenost s kriterijima za priznavanje proizvođačkih organizacija (ekstrapolacija)

JEDNOKRATNA

 

EUR

– 2 905 862,05

0,00

– 2 905 862,05

 

Voće i povrće – operativni programi

2011.

Neusklađenost s kriterijima za priznavanje proizvođačkih organizacija (ekstrapolacija)

JEDNOKRATNA

 

EUR

– 3 362 953,03

0,00

– 3 362 953,03

 

Voće i povrće – operativni programi

2012.

Neusklađenost s kriterijima za priznavanje proizvođačkih organizacija (ekstrapolacija)

JEDNOKRATNA

 

EUR

– 7 253,20

0,00

– 7 253,20

 

Voće i povrće – operativni programi

2013.

Neusklađenost s kriterijima za priznavanje proizvođačkih organizacija (ekstrapolacija)

JEDNOKRATNA

 

EUR

– 446 492,31

0,00

– 446 492,31

 

Voće i povrće – operativni programi

2010.

Nedostatci u ključnim kontrolama operativnih programa proizvođačkih organizacija

PAUŠALNA

10,00 %

EUR

– 789 356,47

– 413 951,61

– 375 404,86

 

Voće i povrće – operativni programi

2011.

Nedostatci u ključnim kontrolama operativnih programa proizvođačkih organizacija

PAUŠALNA

10,00 %

EUR

– 877 758,79

– 513 899,25

– 363 859,54

 

Voće i povrće – operativni programi

2012.

Nedostatci u ključnim kontrolama operativnih programa proizvođačkih organizacija

PAUŠALNA

10,00 %

EUR

– 1 432,06

– 958,11

– 473,95

 

Voće i povrće – operativni programi

2013.

Nedostatci u ključnim kontrolama operativnih programa proizvođačkih organizacija

PAUŠALNA

10,00 %

EUR

– 178 835,64

– 149 660,08

– 29 175,56

 

Ovjeravanje

2006.

Nedostatci postupaka upravljanja dugom

JEDNOKRATNA

 

EUR

– 406 257,93

0,00

– 406 257,93

 

Nepravilnosti

2007.

Nedostatci postupaka upravljanja dugom

JEDNOKRATNA

 

EUR

– 698,64

0,00

– 698,64

 

Nepravilnosti

2008.

Nedostatci postupaka upravljanja dugom

JEDNOKRATNA

 

EUR

– 9 595,20

0,00

– 9 595,20

 

Nepravilnosti

2009.

Nedostatci postupaka upravljanja dugom

JEDNOKRATNA

 

EUR

– 1 892,62

0,00

– 1 892,62

 

Nepravilnosti

2010.

Nedostatci postupaka upravljanja dugom

JEDNOKRATNA

 

EUR

– 195,28

0,00

– 195,28

 

Nepravilnosti

2011.

Nedostatci postupaka upravljanja dugom

JEDNOKRATNA

 

EUR

– 1 291,27

0,00

– 1 291,27

 

Nepravilnosti

2012.

Nedostatci postupaka upravljanja dugom

JEDNOKRATNA

 

EUR

– 1 880,44

0,00

– 1 880,44

 

Nepravilnosti

2013.

Nedostatci postupaka upravljanja dugom

JEDNOKRATNA

 

EUR

– 2 127,59

0,00

– 2 127,59

 

Nepravilnosti

2014.

Nedostatci postupaka upravljanja dugom

JEDNOKRATNA

 

EUR

– 462,29

0,00

– 462,29

 

 

 

 

 

 Ukupno GB:

EUR

– 13 056 474,57

– 1 078 469,05

– 11 978 005,52

Država članica

Mjera

FG

Razlog

Vrsta

Ispravak (%)

Valuta

Iznos

Odbitci

Financijski učinak

GR

Ovjeravanje

2013.

Pogreške koje je uočilo tijelo za ovjeravanje pri ispitivanju cjelovitosti iz tablice u Prilogu III.

JEDNOKRATNA

 

EUR

– 131 353,03

0,00

– 131 353,03

 

Ovjeravanje

2014.

Poznata pogreška koju je uočilo tijelo za ovjeravanje u populaciji EFJP ne-IAKS

JEDNOKRATNA

 

EUR

– 11 875,16

0,00

– 11 875,16

 

 

 

 

 

 Ukupno GR:

EUR

– 143 228,19

0,00

– 143 228,19

Država članica

Mjera

FG

Razlog

Vrsta

Ispravak (%)

Valuta

Iznos

Odbitci

Financijski učinak

HU

Voće i povrće – prethodno priznate skupine proizvođača

2013.

Skupine proizvođača – nedostatci u ključnoj kontroli za godinu operativnog programa 2013.

PAUŠALNA

5,00 %

EUR

– 57 894,35

0,00

– 57 894,35

 

Voće i povrće – prethodno priznate skupine proizvođača

2014.

Skupine proizvođača – nedostatci u ključnoj kontroli za godinu operativnog programa 2013.

PAUŠALNA

5,00 %

EUR

– 504 307,84

0,00

– 504 307,84

 

Voće i povrće – operativni programi uključujući povlačenja

2014.

Proizvođačke organizacije – nedostatci u ključnoj kontroli za godine operativnog programa 2012. i 2013. Financijska godina 2014.

PAUŠALNA

7,00 %

EUR

– 199 419,79

0,00

– 199 419,79

 

Voće i povrće – operativni programi

2013.

Proizvođačke organizacije – nedostatci u ključnoj kontroli za godine operativnog programa 2012. i 2013. Financijska godina 2013.

PAUŠALNA

7,00 %

EUR

– 66 339,25

– 47 385,18

– 18 954,07

 

 

 

 

 

 Ukupno HU:

EUR

– 827 961,23

– 47 385,18

– 780 576,05

Država članica

Mjera

FG

Razlog

Vrsta

Ispravak (%)

Valuta

Iznos

Odbitci

Financijski učinak

IT

Višestruka sukladnost

2012.

Neodgovarajuća kontrola SMR-a 1 i SMR-a 5, preblag sustav sankcija i primjena dopuštenog odstupanja, poljoprivrednici sa životinjama, godina podnošenja zahtjeva 2011.

PAUŠALNA

5,00 %

EUR

– 655 096,22

– 1 048,74

– 654 047,48

 

Višestruka sukladnost

2013.

Neodgovarajuća kontrola SMR-a 1 i SMR-a 5, preblag sustav sankcija i primjena dopuštenog odstupanja, poljoprivrednici sa životinjama, godina podnošenja zahtjeva 2012.

PAUŠALNA

5,00 %

EUR

– 666 277,37

0,00

– 666 277,37

 

Višestruka sukladnost

2014.

Neodgovarajuća kontrola SMR-a 1, SMR-a 3, SMR-a 5 i minimalnih zahtjeva za gnojiva, godina podnošenja zahtjeva 2013.

PAUŠALNA

2,00 %

EUR

– 752 819,71

0,00

– 752 819,71

 

Višestruka sukladnost

2012.

Neodgovarajuća kontrola SMR-a 1, SMR-a 3, SMR-a 5 i minimalnih zahtjeva za gnojiva, godina podnošenja zahtjeva 2011.

PAUŠALNA

5,00 %

EUR

– 483 713,21

– 774,38

– 482 938,83

 

Višestruka sukladnost

2013.

Neodgovarajuća kontrola SMR-a 1, SMR-a 3, SMR-a 5 i minimalnih zahtjeva za gnojiva, godina podnošenja zahtjeva 2012.

PAUŠALNA

5,00 %

EUR

– 523 645,95

0,00

– 523 645,95

 

Ovjeravanje

2012.

Nepoštovanje rokova za plaćanje

JEDNOKRATNA

 

EUR

– 210 365,00

0,00

– 210 365,00

 

Pomoć u hrani unutar Zajednice

2010.

Nepoštovanje rokova za javnu nabavu

JEDNOKRATNA

 

EUR

– 1 197 563,28

0,00

– 1 197 563,28

 

Pomoć u hrani unutar Zajednice

2011.

Nepoštovanje rokova za javnu nabavu

JEDNOKRATNA

 

EUR

– 4 573 837,72

0,00

– 4 573 837,72

 

Voće i povrće – operativni programi

2011.

Nedostatci u kontrolama priznavanja proizvođačkih organizacija: godina operativnog programa 2011. – financijska godina 2011. – 2013.

PAUŠALNA

5,00 %

EUR

– 1 122 952,77

0,00

– 1 122 952,77

 

Voće i povrće – operativni programi

2012.

Nedostatci u kontrolama priznavanja proizvođačkih organizacija: godina operativnog programa 2011. – financijska godina 2011. – 2013.

PAUŠALNA

5,00 %

EUR

– 3 580 398,29

0,00

– 3 580 398,29

 

Voće i povrće – operativni programi

2013.

Nedostatci u kontrolama priznavanja proizvođačkih organizacija: godina operativnog programa 2011. – financijska godina 2011. – 2013.

PAUŠALNA

5,00 %

EUR

– 3 853,07

0,00

– 3 853,07

 

Voće i povrće – operativni programi uključujući povlačenja

2014.

Nedostatci u kontrolama priznavanja proizvođačkih organizacija: godina operativnog programa 2011. – financijska godina 2014.

PAUŠALNA

5,00 %

EUR

6 043,13

0,00

6 043,13

 

Voće i povrće – operativni programi

2012.

Nedostatci u kontrolama priznavanja proizvođačkih organizacija: godina operativnog programa 2012. – financijska godina 2012. – 2013.

PAUŠALNA

2,00 %

EUR

– 464 814,60

0,00

– 464 814,60

 

Voće i povrće – operativni programi

2013.

Nedostatci u kontrolama priznavanja proizvođačkih organizacija: godina operativnog programa 2012. – financijska godina 2012. – 2013.

PAUŠALNA

2,00 %

EUR

– 1 407 604,32

0,00

– 1 407 604,32

 

Voće i povrće – operativni programi uključujući povlačenja

2014.

Nedostatci u kontrolama priznavanja proizvođačkih organizacija: godina operativnog programa 2012. – financijska godina 2014.

PAUŠALNA

2,00 %

EUR

1 101,64

0,00

1 101,64

 

 

 

 

 

 Ukupno IT:

EUR

– 15 635 796,74

– 1 823,12

– 15 633 973,62

Država članica

Mjera

FG

Razlog

Vrsta

Ispravak (%)

Valuta

Iznos

Odbitci

Financijski učinak

LV

Višestruka sukladnost

2014.

Nedovoljan broj kontrola na terenu za SMR-ove 7 i 8., manjkave kontrole obavijesti o kretanju životinja – stup I. – godina podnošenja zahtjeva 2013.

JEDNOKRATNA

 

EUR

– 189 485,56

0,00

– 189 485,56

 

Višestruka sukladnost

2015.

Nedovoljan broj kontrola na terenu za SMR-ove 7 i 8., manjkave kontrole obavijesti o kretanju životinja – stup I. – godina podnošenja zahtjeva 2014.

JEDNOKRATNA

 

EUR

– 210 598,79

0,00

– 210 598,79

 

 

 

 

 

 Ukupno LV:

EUR

– 400 084,35

0,00

– 400 084,35

Država članica

Mjera

FG

Razlog

Vrsta

Ispravak (%)

Valuta

Iznos

Odbitci

Financijski učinak

PL

Ovjeravanje

2014.

Pogreška EFJP ne-IAKS uočena pri ispitivanju sukladnosti kontrola na terenu

JEDNOKRATNA

 

EUR

– 7 165,39

0,00

– 7 165,39

 

Voće i povrće – izvanredne mjere potpore

2011.

Neispravni prinosi (površina/proizvodnja)

JEDNOKRATNA

 

EUR

– 26 377 055,48

– 669 020,35

– 25 708 035,13

 

Pomoć u hrani unutar Zajednice

2010.

Neusklađenost s pravilima o javnoj nabavi – plan za godinu 2010.

JEDNOKRATNA

 

EUR

– 1 873 784,07

0,00

– 1 873 784,07

 

Pomoć u hrani unutar Zajednice

2011.

Neusklađenost s pravilima o javnoj nabavi – plan za godinu 2010.

JEDNOKRATNA

 

EUR

– 27 609,40

0,00

– 27 609,40

 

Pomoć u hrani unutar Zajednice

2011.

Neusklađenost s pravilima o javnoj nabavi – plan za godinu 2011.

JEDNOKRATNA

 

EUR

– 1 442 500,04

0,00

– 1 442 500,04

 

Pomoć u hrani unutar Zajednice

2012.

Neusklađenost s pravilima o javnoj nabavi – plan za godinu 2011.

JEDNOKRATNA

 

EUR

– 18 723,79

0,00

– 18 723,79

 

Pomoć u hrani unutar Zajednice

2012.

Neusklađenost s pravilima o javnoj nabavi – plan za godinu 2012.

JEDNOKRATNA

 

EUR

– 329 465,32

0,00

– 329 465,32

 

Voće i povrće – izvanredne mjere potpore

2011.

Nedostatci u pogledu obavijesti i ex ante kontrole

PAUŠALNA

5,00 %

EUR

– 937 813,75

– 547 965,83

– 389 847,92

 

 

 

 

 

 Ukupno PL:

EUR

– 31 014 117,24

– 1 216 986,18

– 29 797 131,06


Valuta

Iznos

Odbitci

Financijski učinak

EUR

– 104 413 086,11

– 8 854 484,68

– 95 558 601,43

Proračunska stavka: 6711

Država članica

Mjera

FG

Razlog

Vrsta

Ispravak (%)

Valuta

Iznos

Odbitci

Financijski učinak

BG

Ovjeravanje

2014.

Poznata pogreška EPFRR IAKS

JEDNOKRATNA

 

EUR

– 9 930,63

0,00

– 9 930,63

 

Ovjeravanje

2013.

Precjenjivanje i poznata pogreška EPFRR IAKS

JEDNOKRATNA

 

EUR

– 186 798,27

0,00

– 186 798,27

 

Ovjeravanje

2014.

Poznata pogreška EPFRR ne-IAKS

JEDNOKRATNA

 

EUR

– 581 320,04

0,00

– 581 320,04

 

Ovjeravanje

2013.

Najvjerojatnija pogreška EPFRR ne-IAKS

JEDNOKRATNA

 

EUR

– 1 797 022,09

0,00

– 1 797 022,09

 

Ovjeravanje

2014.

Financijske pogreške u okviru mjera 121 i 123

JEDNOKRATNA

 

EUR

– 125 203,54

0,00

– 125 203,54

 

Ovjeravanje

2013.

Mjera 123 – pitanja povezana s odborom za evaluaciju

JEDNOKRATNA

 

EUR

– 41 588,29

0,00

– 41 588,29

 

Ovjeravanje

2014.

Ostale pogreške EPFRR

JEDNOKRATNA

 

EUR

– 11 380,50

0,00

– 11 380,50

 

 

 

 

 

 Ukupno BG:

EUR

– 2 753 243,36

0,00

– 2 753 243,36

Država članica

Mjera

FG

Razlog

Vrsta

Ispravak (%)

Valuta

Iznos

Odbitci

Financijski učinak

CY

Višestruka sukladnost

2013.

Nedostatci u svim četirima ključnim kontrolama i dvjema pomoćnim kontrolama (statistički podaci o kontroli, nadzor) – ruralni razvoj – godina podnošenja zahtjeva 2013.

PAUŠALNA

10,00 %

EUR

– 1 482,85

0,00

– 1 482,85

 

Višestruka sukladnost

2014.

Nedostatci u svim četirima ključnim kontrolama i dvjema pomoćnim kontrolama (statistički podaci o kontroli, nadzor) – ruralni razvoj – godina podnošenja zahtjeva 2013.

PAUŠALNA

10,00 %

EUR

– 117 859,18

0,00

– 117 859,18

 

Višestruka sukladnost

2014.

Nedostatci u svim četirima ključnim kontrolama i dvjema pomoćnim kontrolama (statistički podaci o kontroli, nadzor) – ruralni razvoj – godina podnošenja zahtjeva 2014.

PAUŠALNA

10,00 %

EUR

– 150,09

0,00

– 150,09

 

Višestruka sukladnost

2015.

Nedostatci u svim četirima ključnim kontrolama i dvjema pomoćnim kontrolama (statistički podaci o kontroli, nadzor) – ruralni razvoj – godina podnošenja zahtjeva 2014.

PAUŠALNA

10,00 %

EUR

– 115 046,28

0,00

– 115 046,28

 

 

 

 

 

 Ukupno CY:

EUR

– 234 538,40

0,00

– 234 538,40

Država članica

Mjera

FG

Razlog

Vrsta

Ispravak (%)

Valuta

Iznos

Odbitci

Financijski učinak

DE

Višestruka sukladnost

2015.

Nedostatna evaluacija životinja kojima nedostaju dvije ušne markice (SMR 7 i 8) – godina podnošenja zahtjeva 2013.

JEDNOKRATNA

 

EUR

– 291,68

0,00

– 291,68

 

 

 

 

 

 Ukupno DE:

EUR

– 291,68

0,00

– 291,68

Država članica

Mjera

FG

Razlog

Vrsta

Ispravak (%)

Valuta

Iznos

Odbitci

Financijski učinak

ES

Ovjeravanje

2013.

Mjere akcijskog plana 122, 223 i 226. Odluka Suda (nije potkrijepljeno na odgovarajući način)

JEDNOKRATNA

 

EUR

– 33 557,18

0,00

– 33 557,18

 

Ovjeravanje

2012.

Pogreške iz prethodnih godina za koje nije pokrenut postupak povrata

JEDNOKRATNA

 

EUR

– 5 463,58

0,00

– 5 463,58

 

Ovjeravanje

2011.

Nedostaje obrazloženje za plaćanje računa

JEDNOKRATNA

 

EUR

– 35,99

0,00

– 35,99

 

Ovjeravanje

2012.

Najvjerojatnija pogreška u populaciji EPFRR ne-IAKS

JEDNOKRATNA

 

EUR

– 347 412,15

0,00

– 347 412,15

 

 

 

 

 

 Ukupno ES:

EUR

– 386 468,90

0,00

– 386 468,90

Država članica

Mjera

FG

Razlog

Vrsta

Ispravak (%)

Valuta

Iznos

Odbitci

Financijski učinak

FI

Ruralni razvoj u okviru EPFRR-a, os 2 (2007. – 2013., mjere povezane s površinom)

2013.

Mjera 214: provjera kriterija prihvatljivosti za ekološki uzgoj i procjena retroaktivnosti povrede

JEDNOKRATNA

 

EUR

– 2 548,82

0,00

– 2 548,82

 

Ruralni razvoj u okviru EPFRR-a, os 2 (2007. – 2013., mjere povezane s površinom)

2014.

Mjera 214: provjera kriterija prihvatljivosti za ekološki uzgoj i procjena retroaktivnosti povrede

JEDNOKRATNA

 

EUR

– 54 037,45

0,00

– 54 037,45

 

Ruralni razvoj u okviru EPFRR-a, os 2 (2007. – 2013., mjere povezane s površinom)

2015.

Mjera 214: provjera kriterija prihvatljivosti za ekološki uzgoj i procjena retroaktivnosti povrede

JEDNOKRATNA

 

EUR

– 28 246,38

0,00

– 28 246,38

 

Ruralni razvoj u okviru EPFRR-a, os 2 (2007. – 2013., mjere koje nisu povezane s površinom)

2014.

Mjera 215: odgovarajuća provjera obveza koje se odnose na ispašu/pristup otvorenim prostorima i ocjena retroaktivnosti povrede

JEDNOKRATNA

 

EUR

– 38 301,03

0,00

– 38 301,03

 

Ruralni razvoj u okviru EPFRR-a, os 2 (2007. – 2013., mjere koje nisu povezane s površinom)

2015.

Mjera 215: odgovarajuća provjera obveza koje se odnose na ispašu/pristup otvorenim prostorima i ocjena retroaktivnosti povrede

JEDNOKRATNA

 

EUR

– 31 769,21

0,00

– 31 769,21

 

 

 

 

 

 Ukupno FI:

EUR

– 154 902,89

0,00

– 154 902,89

Država članica

Mjera

FG

Razlog

Vrsta

Ispravak (%)

Valuta

Iznos

Odbitci

Financijski učinak

FR

Ruralni razvoj u okviru EPFRR-a, os 1 – mjere s paušalnim potporama (2007. – 2013.)

2013.

Neusklađenost s čl. 25. Uredbe 65/2011 (kontrole na terenu provedene nakon završnog plaćanja)

PAUŠALNA

2,00 %

EUR

– 1 258 058,85

– 884 557,22

– 373 501,63

 

Ruralni razvoj EPFRR, os 1 – mjere s paušalnim potporama

2014.

Neusklađenost s čl. 25. Uredbe 65/2011 (kontrole na terenu provedene nakon završnog plaćanja)

PAUŠALNA

2,00 %

EUR

– 1 539 396,19

0,00

– 1 539 396,19

 

Ruralni razvoj EPFRR, os 1 – mjere s paušalnim potporama

2015.

Neusklađenost s čl. 25. Uredbe 65/2011 (kontrole na terenu provedene nakon završnog plaćanja)

PAUŠALNA

2,00 %

EUR

– 381 195,39

0,00

– 381 195,39

 

Ruralni razvoj u okviru EPFRR-a (2014. – 2020.) – mjere s paušalnim potporama

2016.

Neusklađenost s čl. 25. Uredbe 65/2011 (kontrole na terenu provedene nakon završnog plaćanja)

PAUŠALNA

2,00 %

EUR

– 1 681 851,57

0,00

– 1 681 851,57

 

 

 

 

 

 Ukupno FR:

EUR

– 4 860 502,00

– 884 557,22

– 3 975 944,78

Država članica

Mjera

FG

Razlog

Vrsta

Ispravak (%)

Valuta

Iznos

Odbitci

Financijski učinak

GR

Ruralni razvoj u okviru EPFRR-a, os 2 (2007. – 2013., mjere povezane s površinom)

2013.

Prihvatljivost trajnih pašnjaka

JEDNOKRATNA

 

EUR

– 16 790 207,07

– 482,39

– 16 789 724,68

 

Ruralni razvoj u okviru EPFRR-a, os 2 (2007. – 2013., mjere povezane s površinom)

2014.

Prihvatljivost trajnih pašnjaka

JEDNOKRATNA

 

EUR

– 4 092 054,10

0,00

– 4 092 054,10

 

Ovjeravanje

2013.

Pogreške koje je uočilo tijelo za ovjeravanje pri ispitivanju cjelovitosti iz tablice u Prilogu III.

JEDNOKRATNA

 

EUR

– 80 114,44

0,00

– 80 114,44

 

Ruralni razvoj u okviru EPFRR-a (2014. – 2020.) – mjere u okviru IAKS-a

2015.

Mjere 211 i 212: neprihvatljivost trajnih pašnjaka

JEDNOKRATNA

 

EUR

– 2 075 014,04

0,00

– 2 075 014,04

 

 

 

 

 

 Ukupno GR:

EUR

– 23 037 389,65

– 482,39

– 23 036 907,26

Država članica

Mjera

FG

Razlog

Vrsta

Ispravak (%)

Valuta

Iznos

Odbitci

Financijski učinak

HU

Ruralni razvoj u okviru EPFRR-a, os 4 LEADER (2007. – 2013.)

2014.

Nedostatci u postupku odabira projekata za treći krug prijava

PAUŠALNA

5,00 %

EUR

– 2 042 124,67

0,00

– 2 042 124,67

 

Ruralni razvoj u okviru EPFRR-a, os 4 LEADER (2007. – 2013.)

2015.

Nedostatci u postupku odabira projekata za treći krug prijava

PAUŠALNA

5,00 %

EUR

– 1 664 147,37

0,00

– 1 664 147,37

 

 

 

 

 

 Ukupno HU:

EUR

– 3 706 272,04

0,00

– 3 706 272,04

Država članica

Mjera

FG

Razlog

Vrsta

Ispravak (%)

Valuta

Iznos

Odbitci

Financijski učinak

IT

Ruralni razvoj u okviru EPFRR-a, os 2 (2007. – 2013., mjere koje nisu povezane s površinom)

2013.

Mjere 216 i 226: odgovarajući revizijski trag (vođenje evidencije o provedenoj kontroli) za administrativne kontrole i kontrole na terenu (pomoćna kontrola)

PAUŠALNA

2,00 %

EUR

– 15 494,80

0,00

– 15 494,80

 

Ruralni razvoj u okviru EPFRR-a, os 2 (2007. – 2013., mjere koje nisu povezane s površinom)

2014.

Mjere 216 i 226: odgovarajući revizijski trag (vođenje evidencije o provedenoj kontroli) za administrativne kontrole i kontrole na terenu (pomoćna kontrola)

PAUŠALNA

2,00 %

EUR

– 56 911,92

0,00

– 56 911,92

 

Ruralni razvoj u okviru EPFRR-a (2014. – 2020.) – mjere u šumarstvu

2015.

Mjere 216 i 226: odgovarajući revizijski trag (vođenje evidencije o provedenoj kontroli) za administrativne kontrole i kontrole na terenu (pomoćna kontrola)

PAUŠALNA

2,00 %

EUR

– 42 742,25

0,00

– 42 742,25

 

Ulaganje u ruralni razvoj u okviru EPFRR-a (2014. – 2020.) – privatni korisnici

2015.

Mjere 216 i 226: odgovarajući revizijski trag (vođenje evidencije o provedenoj kontroli) za administrativne kontrole i kontrole na terenu (pomoćna kontrola)

PAUŠALNA

2,00 %

EUR

– 1 353,14

0,00

– 1 353,14

 

Ruralni razvoj u okviru EPFRR-a (2014. – 2020.) – mjere u šumarstvu

2016.

Mjere 216 i 226: odgovarajući revizijski trag (vođenje evidencije o provedenoj kontroli) za administrativne kontrole i kontrole na terenu (pomoćna kontrola)

PAUŠALNA

2,00 %

EUR

– 1 739,03

0,00

– 1 739,03

 

Ovjeravanje

2012.

Nepoštovanje rokova za plaćanje

JEDNOKRATNA

 

EUR

– 5 006 487,10

– 5 006 487,10

0,00

 

Ulaganje u ruralni razvoj u okviru EPFRR-a – privatni korisnici

2015.

Talijanske vlasti nisu provele dostatne unakrsne provjere raznih dostupnih baza podataka kako bi se uočili slučajevi mogućeg dvostrukog financiranja solarnih ploča.

JEDNOKRATNA

 

EUR

– 216 521,27

0,00

– 216 521,27

 

 

 

 

 

 Ukupno IT:

EUR

– 5 341 249,51

– 5 006 487,10

– 334 762,41

Država članica

Mjera

FG

Razlog

Vrsta

Ispravak (%)

Valuta

Iznos

Odbitci

Financijski učinak

LV

Višestruka sukladnost

2014.

Nedovoljan broj kontrola na terenu za SMR-ove 7 i 8, nedostatne kontrole obavijesti o kretanju životinja – stup II. – godina podnošenja zahtjeva 2013.

JEDNOKRATNA

 

EUR

– 125 376,52

0,00

– 125 376,52

 

Višestruka sukladnost

2015.

Nedovoljan broj kontrola na terenu za SMR-ove 7 i 8, nedostatne kontrole obavijesti o kretanju životinja – stup II. – godina podnošenja zahtjeva 2013.

JEDNOKRATNA

 

EUR

– 3 253,18

0,00

– 3 253,18

 

Višestruka sukladnost

2014.

Nedovoljan broj kontrola na terenu za SMR-ove 7 i 8, nedostatne kontrole obavijesti o kretanju životinja – stup II. – godina podnošenja zahtjeva 2014.

JEDNOKRATNA

 

EUR

– 83 384,34

0,00

– 83 384,34

 

Višestruka sukladnost

2015.

Nedovoljan broj kontrola na terenu za SMR-ove 7 i 8, nedostatne kontrole obavijesti o kretanju životinja – stup II. – godina podnošenja zahtjeva 2014.

JEDNOKRATNA

 

EUR

– 2 163,59

0,00

– 2 163,59

 

 

 

 

 

 Ukupno LV:

EUR

– 214 177,63

0,00

– 214 177,63

Država članica

Mjera

FG

Razlog

Vrsta

Ispravak (%)

Valuta

Iznos

Odbitci

Financijski učinak

PL

Ovjeravanje

2014.

Pogreška EPFRR ne-IAKS uočena pri ispitivanju sukladnosti kontrola na terenu

JEDNOKRATNA

 

EUR

– 1 125,27

0,00

– 1 125,27

 

 

 

 

 

 Ukupno PL:

EUR

– 1 125,27

0,00

– 1 125,27

Država članica

Mjera

FG

Razlog

Vrsta

Ispravak (%)

Valuta

Iznos

Odbitci

Financijski učinak

SE

Ruralni razvoj u okviru EPFRR-a, os 2 (2007. – 2013., mjere koje nisu povezane s površinom)

2013.

Mjera 216 – Odgovarajuća evaluacija opravdanosti troškova usporedbom različitih ponuda

PAUŠALNA

5,00 %

EUR

– 17 893,40

0,00

– 17 893,40

 

Ruralni razvoj u okviru EPFRR-a, os 2 (2007. – 2013., mjere koje nisu povezane s površinom)

2014.

Mjera 216 – Odgovarajuća evaluacija opravdanosti troškova usporedbom različitih ponuda

PAUŠALNA

5,00 %

EUR

– 207 835,80

– 207 835,80

0,00

 

Ulaganje u ruralni razvoj u okviru EPFRR-a (2014. – 2020.) – privatni korisnici

2015.

Mjera 216 – Odgovarajuća evaluacija opravdanosti troškova usporedbom različitih ponuda

PAUŠALNA

5,00 %

EUR

– 242 832,60

0,00

– 242 832,60

 

Ruralni razvoj u okviru EPFRR-a, os 2 (2007. – 2013., mjere koje nisu povezane s površinom)

2014.

Mjera 227 – Nedostatci povezani s provjerom postupka javne nabave

PAUŠALNA

5,00 %

EUR

– 3 525,20

– 3 525,20

0,00

 

Ruralni razvoj u okviru EPFRR-a (2014. – 2020.) – mjere u šumarstvu

2015.

Mjera 227 – Nedostatci povezani s provjerom postupka javne nabave

PAUŠALNA

5,00 %

EUR

– 4 039,15

0,00

– 4 039,15

 

 

 

 

 

 Ukupno SE:

EUR

– 476 126,15

– 211 361,00

– 264 765,15


Valuta

Iznos

Odbitci

Financijski učinak

EUR

– 41 166 287,48

– 6 102 887,71

– 35 063 399,77


16.2.2017   

HR

Službeni list Europske unije

L 39/43


ODLUKA KOMISIJE (EU) 2017/265

оd 14. veljače 2017.

kojom se vlada Sjeverozapadnih teritorija Kanade uvrštava kao priznato tijelo na popis iz članka 3. Provedbene uredbe (EU) 2015/1850 o utvrđivanju detaljnih pravila za provedbu Uredbe (EZ) br. 1007/2009 Europskog parlamenta i Vijeća o trgovini proizvodima od tuljana

(priopćeno pod brojem dokumenta C(2017) 757)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Provedbenu uredbu Komisije (EU) 2015/1850 оd 13. listopada 2015. o utvrđivanju detaljnih pravila za provedbu Uredbe (EZ) br. 1007/2009 Europskog parlamenta i Vijeća o trgovini proizvodima od tuljana (1), a posebno njezin članak 3.,

budući da:

(1)

Člankom 3. Uredbe (EZ) br. 1007/2009 Europskog parlamenta i Vijeća (2) utvrđuju se uvjeti pod kojima se proizvodi od tuljana koji su rezultat lova koji obavljaju inuitske ili druge autohtone zajednice mogu staviti na tržište Unije. Usklađenost s tim uvjetima mora biti dokazana potvrdom koju je izdalo priznato tijelo u vrijeme kad su proizvodi od tuljana stavljeni na tržište.

(2)

Člankom 3. Provedbene uredbe (EU) 2015/1850 utvrđuju se zahtjevi koje subjekti moraju ispuniti da bi mogli biti uvršteni na popis priznatih tijela za potrebe članka 3. Uredbe (EZ) br. 1007/2009.

(3)

Stavljanje na tržište proizvoda od tuljana koji su rezultat lova koji obavljaju inuitske ili druge autohtone zajednice mora biti popraćeno dokumentom priznatog tijela kojim se potvrđuje da su uvjeti iz Provedbene Uredbe (EU) 2015/1850 ispunjeni.

(4)

Komisija je 22. studenoga 2016. zaprimila zahtjev vlade Sjeverozapadnih teritorija za njezino odobrenje kao priznatog tijela za potrebe članka 3. stavka 1.a Uredbe (EZ) br. 1007/2009. Zahtjev je popraćen dokumentacijom koja se zahtijeva člankom 3. Provedbene Uredbe (EU) 2015/1850.

(5)

Komisija je na temelju dostavljene dokumentacije provela procjenu kako bi se utvrdilo je li vlada Sjeverozapadnih teritorija ispunila zahtjeve za priznata tijela u skladu s Provedbenom Uredbom (EU) 2015/1850.

(6)

Komisija je zaključila da vlada Sjeverozapadnih teritorija ispunjava sve zahtjeve iz članka 3. stavka 1. Provedbene Uredbe (EU) 2015/1850 te da bi se trebala navesti kao priznato tijelo,

DONIJELA JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Vlada Sjeverozapadnih teritorija smatra se priznatim tijelom za potrebe članka 3. Provedbene Uredbe (EU) 2015/1850.

Članak 2.

Ova se Odluka bez odlaganja objavljuje na internetskim stranicama Komisije.

Članak 3.

Ova je Odluka upućena vladi Sjeverozapadnih teritorija Kanade.

Sastavljeno u Bruxellesu 14. veljače 2017.

Za Komisiju

Karmenu VELLA

Član Komisije


(1)  SL L 271, 16.10.2015., str. 1.

(2)  Uredba (EZ) br. 1007/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. rujna 2009. o trgovini proizvodima od tuljana (SL L 286, 31.10.2009., str. 36.).


AKTI KOJE DONOSE TIJELA STVORENA MEĐUNARODNIM SPORAZUMIMA

16.2.2017   

HR

Službeni list Europske unije

L 39/45


ODLUKA br. 1/2016 CARINSKOG PODODBORA EU-a I REPUBLIKE MOLDOVE

оd 6. listopada 2016.

o zamjeni Protokola II. uz Sporazum o pridruživanju između Europske unije i Europske zajednice za atomsku energiju i njihovih država članica, s jedne strane, i Republike Moldove, s druge strane, u pogledu definicije pojma „proizvodi s podrijetlom” i načina upravne suradnje [2017/266]

CARINSKI PODODBOR EU-a I REPUBLIKE MOLDOVE,

uzimajući u obzir Sporazum o pridruživanju između Europske unije i Europske zajednice za atomsku energiju i njihovih država članica, s jedne strane, i Republike Moldove, s druge strane (1), a posebno članak 38. Protokola II. uz taj Sporazum, o definiciji pojma „proizvodi s podrijetlom” i načinima administrativne suradnje,

budući da:

(1)

Člankom 144. stavkom 2. Sporazuma o pridruživanju između Europske unije i Europske zajednice za atomsku energiju i njihovih država članica, s jedne strane, i Republike Moldove, s druge strane (dalje u tekstu „Sporazum”), upućuje se na Protokol II. uz Sporazum (dalje u tekstu „Protokol II.”) kojim se utvrđuju pravila o podrijetlu i predviđa kumulacija podrijetla između Europske unije i Republike Moldove.

(2)

Većina odredaba Sporazuma o trgovini i pitanjima povezanima s trgovinom, uključujući Protokol II., privremeno se primjenjuju od 1. rujna 2014.

(3)

Člankom 38. Protokola II. predviđa se da Carinski pododbor predviđen u članku 200. Sporazuma može odlučiti o izmjeni odredaba tog Protokola.

(4)

Cilj Regionalne konvencije o paneuromediteranskim povlaštenim pravilima podrijetla (2) („Konvencija”) jest zamijeniti protokole o pravilima podrijetla koji su trenutačno na snazi između zemalja paneuromediteranskog područja jedinstvenim pravnim aktom.

(5)

Unija je potpisala Konvenciju 15. lipnja 2011. Zajednički odbor Konvencije Odlukom br. 2 od 21. svibnja 2014. (3) odlučio je da bi Republiku Moldovu trebalo pozvati da pristupi Konvenciji.

(6)

Unija i Republika Moldova položile su isprave o prihvatu kod depozitara Konvencije 26. ožujka 2012. odnosno 31. srpnja 2015. Konvencija je u skladu s člankom 10. stavkom 3. slijedom toga stupila na snagu 1. svibnja 2012. u odnosu na Uniju odnosno 1. rujna 2015. u odnosu na Republiku Moldovu.

(7)

Protokol II. trebalo bi stoga zamijeniti novim protokolom kojim se upućuje na Konvenciju,

DONIO JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Protokol II. uz Sporazum o pridruživanju između Europske unije i Europske zajednice za atomsku energiju i njihovih država članica, s jedne strane, i Republike Moldove, s druge strane, o definiciji pojma „proizvodi s podrijetlom” i načinima administrativne suradnje zamjenjuje se tekstom utvrđenim u Prilogu ovoj Odluci.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu na dan donošenja.

Primjenjuje se od 1. prosinca 2016.

Sastavljeno u Bruxellesu 6. listopada 2016.

Za Carinski pododbor

Predsjedavajući

P. KOVACS

Tajnici

O. ZIKUNA

N. CALENIC


(1)  SL L 260, 30.8.2014., str. 4.

(2)  SL L 54, 26.2.2013., str. 4.

(3)  SL L 217, 23.7.2014., str. 88.


PRILOG

„PROTOKOL II.

O DEFINICIJI POJMA ‚PROIZVODI S PODRIJETLOM’ I NAČINIMA ADMINISTRATIVNE SURADNJE

Članak 1.

Primjenjiva pravila podrijetla

1.   Za potrebe provedbe ovog Sporazuma primjenjuju se Dodatak I. i odgovarajuće odredbe Dodatka II. Regionalnoj konvenciji o paneuromediteranskim povlaštenim pravilima podrijetla (1) (dalje u tekstu ‚Konvencija’).

2.   Sva upućivanja na ‚odgovarajući Sporazum’ u Dodatku I. i u odgovarajućim odredbama Dodatka II. Konvenciji smatraju se upućivanjima na ovaj Sporazum.

Članak 2.

Rješavanje sporova

1.   Ako dođe do sporova u pogledu postupaka provjere iz članka 32. Dodatka I. Konvenciji koji se ne mogu riješiti između carinskih tijela koja su podnijela zahtjev za provjeru i carinskih tijela odgovornih za provedbu te provjere, oni se podnose Carinskom pododboru. Ne primjenjuju se odredbe o mehanizmu za rješavanje sporova iz poglavlja 14. (Rješavanje sporova) glave V. (Trgovina i pitanja povezana s trgovinom) ovog Sporazuma.

2.   U svim slučajevima rješavanje sporova između uvoznika i carinskih tijela zemlje uvoznice provodi se u skladu sa zakonodavstvom te zemlje.

Članak 3.

Izmjene Protokola

Carinski pododbor može odlučiti o izmjeni odredaba tog Protokola.

Članak 4.

Povlačenje iz Konvencije

1.   Ako Europska unija ili Republika Moldova depozitaru konvencije pošalju pismenu obavijest o svojoj namjeri povlačenja iz Konvencije u skladu s njezinim člankom 9., Europska unija i Republika Moldova odmah započinju pregovore o pravilima o podrijetlu u cilju provedbe ovog Sporazuma.

2.   Do stupanja na snagu tih novoutvrđenih pravila o podrijetlu na ovaj se Sporazum i dalje primjenjuju pravila o podrijetlu iz Dodatka I. i, prema potrebi, odgovarajuće odredbe Dodatka II. Konvenciji koji su primjenjivi u trenutku povlačenja. Međutim, od trenutka povlačenja smatra se da je pravilima podrijetla iz Dodatka I. i, prema potrebi, odgovarajućim odredbama Dodatka II. Konvenciji dopuštena bilateralna kumulacija samo između Europske unije i Republike Moldove.

Članak 5.

Prijelazne odredbe – kumulacija

Neovisno o članku 16. stavku 5. i članku 21. stavku 3. Dodatka I. Konvenciji, kada kumulacija uključuje samo države EFTA-e, Farske otoke, Europsku uniju, Tursku i sudionike procesa stabilizacije i pridruživanja te Republiku Moldovu, dokaz o podrijetlu može biti potvrda o prometu robe EUR.1 ili izjava o podrijetlu.”


(1)  SL L 54, 26.2.2013., str. 4.


III. Drugi akti

EUROPSKI GOSPODARSKI PROSTOR

16.2.2017   

HR

Službeni list Europske unije

L 39/49


ODLUKA NADZORNOG TIJELA EFTA-e

br. 84/16/COL

od 27. travnja 2016.

o 101. izmjeni postupovnih pravila i pozitivnog prava u području državnih potpora donošenjem novih Smjernica o analizi spojivosti državnih potpora za promicanje provedbe važnih projekata od zajedničkog europskog interesa s funkcioniranjem Sporazuma o EGP-u [2017/267]

NADZORNO TIJELO EFTA-e („TIJELO”),

UZIMAJUĆI U OBZIR Sporazum o Europskom gospodarskom prostoru („Sporazum o EGP-u”), a posebno članke 61. do 63. i Protokol 26.,

UZIMAJUĆI u obzir Sporazum među državama EFTA-e o osnivanju Nadzornog tijela i Suda („Sporazum o nadzoru i sudu”), a posebno članak 24. i članak 5. stavak 2. točku (b),

Budući da:

U skladu s člankom 24. Sporazuma o nadzoru i sudu, Tijelo provodi odredbe Sporazuma o EGP-u o državnim potporama,

U skladu s člankom 5. stavkom 2. točkom (b) Sporazuma o nadzoru i sudu, Tijelo izdaje obavijesti ili smjernice o pitanjima iz Sporazuma o EGP-u ako je tim sporazumom ili Sporazumom o nadzoru i sudu to izričito predviđeno ili ako to Tijelo smatra potrebnim,

Europska je Komisija 20. lipnja 2014. donijela komunikaciju kojom su utvrđeni „kriteriji za analizu spojivosti državnih potpora za promicanje provedbe važnih projekata od zajedničkog europskog interesa s unutarnjim tržištem” (1). Komunikacija se primjenjuje od 1. srpnja 2014. do 31. prosinca 2020.

Ta je Komunikacija značajna i za Europski gospodarski prostor,

U skladu s ciljem ujednačenosti utvrđenim u članku 1. Sporazuma o EGP-u, trebalo bi osigurati ujednačenu primjenu pravila EGP-a o državnim potporama u cijelom Europskom gospodarskom prostoru,

U skladu s točkom II. pod naslovom „OPĆENITO” na stranici 9. Priloga XV. Sporazumu o EGP-u, Tijelo bi nakon savjetovanja s Komisijom trebalo donijeti akte koji odgovaraju onima koje je donijela Europska komisija,

NAKON savjetovanja s Europskom komisijom,

NAKON savjetovanja s državama EFTA-e dopisom od 25. siječnja 2016. o toj temi,

DONIJELO JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Pozitivno pravo u području državnih potpora mijenja se donošenjem novih Smjernica o analizi spojivosti državnih potpora za promicanje provedbe važnih projekata od zajedničkog europskog interesa s funkcioniranjem Sporazuma o EGP-u. Nove Smjernice priložene su ovoj Odluci i njezin su sastavni dio.

Članak 2.

Vjerodostojna je samo verzija ove Odluke na engleskom jeziku.

Sastavljeno u Bruxellesu 27. travnja 2016.

Za Nadzorno tijelo EFTA-e

Sven Erik SVEDMAN

Predsjednik

Frank BÜCHEL

Član Kolegija


(1)  SL C 188, 20.6.2014., str. 4.


PRILOG

Smjernice o analizi spojivosti državnih potpora za promicanje provedbe važnih projekata od zajedničkog europskog interesa s funkcioniranjem Sporazuma o EGP-u  (1)

SADRŽAJ

1.

Uvod

2.

Područje primjene

3.

Kriteriji prihvatljivosti

3.1.

Definicija projekta

3.2.

Zajednički europski interes

3.2.1.

Opći zbirni kriteriji

3.2.2.

Općeniti pozitivni pokazatelji

3.2.3.

Posebni kriteriji

3.3.

Važnost projekta

4.

Kriteriji spojivosti

4.1.

Nužnost i razmjernost potpora

4.2.

Sprečavanje nedopuštenog narušavanja tržišnog natjecanja i test ravnoteže

4.3.

Transparentnost

5.

Završne odredbe

5.1.

Obveza prijave

5.2.

Ex post evaluacija i izvješćivanje

5.3.

Stupanje na snagu, važenje i revizija

Prihvatljivi troškovi

1.   Uvod

1.

Ovo poglavlje Smjernica sadržava smjernice za procjenu javnog financiranja važnih projekata od zajedničkog europskog interesa u skladu s pravilima o državnim potporama.

2.

Važni projekti od zajedničkog europskog interesa mogu znatno pridonijeti gospodarskom rastu, zapošljavanju i konkurentnosti industrije i gospodarstva Europskog gospodarskog prostora (EGP) s obzirom na njihove pozitivne učinke prelijevanja na cijelo unutarnje tržište i društvo.

3.

Važnim projektima od zajedničkog europskog interesa omogućuje se okupljanje znanja, stručnosti, financijskih sredstava i gospodarskih subjekata iz cijelog EGP-a u cilju rješavanja važnih tržišnih ili sistemskih nedostataka i društvenih izazova koji se inače ne bi mogli riješiti. Osmišljeni su u cilju udruživanja javnog i privatnog sektora u provedbi velikih projekata koji EGP-u i građanima ugovornih stranaka donose znatne koristi.

4.

Važni projekti od zajedničkog europskog interesa mogu biti relevantni za sve politike i aktivnosti kojima se ostvaruju zajednički europski ciljevi, posebno u pogledu ciljeva strategije Europa 2020. (2), vodećih inicijativa Europske unije i ključnih područja gospodarskog rasta kao što su ključne pomoćne tehnologije (3) (KPT).

5.

Inicijativom za modernizaciju državnih potpora (SAM) (4) nastoji se državne potpore usmjeriti prema ciljevima od zajedničkog europskog interesa u skladu s prioritetima strategije Europa 2020. u cilju rješavanja tržišnih nedostataka ili drugih važnih sistemskih nedostataka koji sprečavaju promicanje rasta i zapošljavanja i razvoj integriranog, dinamičnog i konkurentnog unutarnjeg tržišta. Često je potrebno da u provedbi važnih projekata od zajedničkog europskog interesa u velikoj mjeri sudjeluju tijela javne uprave jer se u protivnom ti projekti ne bi mogli financirati na tržištu. U slučaju da javno financiranje takvih projekata predstavlja državnu potporu, ovom se komunikacijom utvrđuju primjenjiva pravila kako bi se osigurali jednaki uvjeti na unutarnjem tržištu.

6.

Modernizacija državnih potpora izvrsna je prilika za ažuriranje i konsolidaciju postojećih smjernica u jedinstveni dokument kako bi ih se uskladilo s ciljevima strategije Europa 2020. i ciljevima modernizacije državnih potpora te kako bi se mogućnost njihove primjene proširila na druga područja. Ovim se Smjernicama stoga zamjenjuju sve postojeće odredbe o važnim projektima od zajedničkog europskog interesa. Time se ovim Smjernicama ugovornim strankama daju posebne i interdisciplinarne smjernice usmjerene na poticanje razvoja važnih projekata suradnje kojima se promiču zajednički europski interesi.

7.

Člankom 61. stavkom 3. točkom (b) Sporazuma o EGP-u propisano je da se potpore za promicanje provedbe važnog projekta od zajedničkog europskog interesa mogu smatrati spojivima s funkcioniranjem Sporazuma o EGP-u. U skladu s tim, ovim se Smjernicama utvrđuju smjernice o kriterijima koje će Nadzorno tijelo EFTA-e („Tijelo”) primjenjivati na procjenu državnih potpora namijenjenih promicanju provedbe važnih projekata od zajedničkog europskog interesa. U njima se prvo određuje područje primjene te navodi popis kriterija koje će Tijelo primjenjivati pri procjeni prirode i važnosti tih projekata za potrebe primjene članka 61. stavka 3. točke (b) Sporazuma o EGP-u. Zatim se objašnjava kako će Tijelo procjenjivati spojivost javnog financiranja važnih projekata od zajedničkog europskog interesa s pravilima o državnim potporama.

8.

Ovim se Smjernicama ne isključuje mogućnost da se spojivost potpora za promicanje provedbe važnih projekata od zajedničkog europskog interesa s funkcioniranjem Sporazuma o EGP-u može utvrditi i na temelju drugih odredbi, posebno na temelju članka 61. stavka 3. točke (c) Sporazuma o EGP-u i njihovih provedbenih pravila. Moderniziran je okvir za državne potpore kako bi ugovorne stranke imale više mogućnosti za subvencioniranje važnih projekata kojima se otklanjaju tržišni nedostatci i kohezijski izazovi u raznim područjima u cilju promicanja održivog razvoja i zapošljavanja. Međutim, moguće je da tim odredbama nisu u cijelosti obuhvaćene važnost, posebnosti i značajke važnih projekata od zajedničkog europskog interesa, zbog čega bi se na njih morale primjenjivati odredbe o prihvatljivosti i spojivosti te postupovne odredbe koje su utvrđene u ovim Smjernicama.

2.   Područje primjene

9.

Ove se Smjernice primjenjuje na važne projekte od zajedničkog europskog interesa u svim sektorima ekonomske djelatnosti.

10.

Ove se Smjernice ne primjenjuju:

(a)

na mjere koje uključuju potpore poduzetnicima u teškoćama, kako su utvrđene u smjernicama za sanaciju i restrukturiranje (5) ili bilo kojim naknadnim smjernicama, kako su izmijenjene ili zamijenjene;

(b)

na mjere koje uključuju potpore poduzetnicima koji podliježu neizvršenom nalogu za povrat sredstava u skladu s prethodnom odlukom Tijela kojom je potpora proglašena nezakonitom i nespojivom s funkcioniranjem Sporazuma o EGP-u;

(c)

na mjere potpore koje same po sebi s obzirom na uvjete koji su s njima povezani ili način financiranja podrazumijevaju neizbježnu povredu prava EGP-a (6), a posebno:

mjere potpore za koje dodjeljivanje potpore ovisi o obvezi korisnika da ima poslovni nastan na području određene ugovorne stranke ili da većina njegovih poslovnih jedinica ima poslovni nastan na području te ugovorne stranke,

mjere potpore za koje dodjela potpore ovisi o obvezi korisnika da upotrebljava robu proizvedenu ili usluge pružene na državnom području,

mjere potpore kojima se korisniku ograničava mogućnost korištenja rezultata istraživanja, razvoja i inovacija u ostalim ugovornim strankama.

3.   Kriteriji prihvatljivosti

11.

Pri odlučivanju je li određeni projekt obuhvaćen člankom 61. stavkom 3. točkom (b) Sporazuma o EGP-u primjenjuju se sljedeći kriteriji:

3.1.   Definicija projekta

12.

Prijedlog potpore odnosi se na jedinstveni projekt koji ima jasno definirane ciljeve i uvjete provedbe, uključujući sudionike i financiranje (7).

13.

Tijelo može smatrati prihvatljivim i „integrirani projekt”, to jest skupinu pojedinačnih projekata unutar zajedničke strukture, plana ili programa koji su usmjereni na ostvarenje istog cilja i temelje se na usklađenom sistemskom pristupu. Pojedinačni sastavni dijelovi integriranog projekta mogu se odnositi na zasebne razine opskrbnog lanca, no moraju biti komplementarni i nužni za postizanje važnog europskog cilja (8).

3.2.   Zajednički europski interes

3.2.1.   Opći zbirni kriteriji

14.

Projekt mora na konkretan, jasan i prepoznatljiv način doprinositi ostvarenju jednog ili više zajedničkih europskih ciljeva te mora imati znatan učinak na konkurentnost EGP-a, održivi rast, rješavanje društvenih izazova ili stvaranje vrijednosti u cijelom EGP-u.

15.

Projekt mora znatno doprinositi ostvarenju zajedničkih europskih ciljeva, na primjer time što je od presudne važnosti za strategiju Europa 2020., Europski istraživački prostor, Europsku strategiju za ključne pomoćne tehnologije (9), Energetsku strategiju za Europu (10), okvir za klimatsku i energetsku politiku za 2030. (11), Europsku strategiju energetske sigurnosti (12), Elektroničku strategiju za Europu, transeuropske prometne i energetske mreže i vodeće inicijative kao što su Unija inovacija (13), Digitalna agenda za Europu (14), Europa koja učinkovitije raspolaže resursima (15) ili Integrirana industrijska politika za razdoblje globalizacije (16).

16.

Projekt uobičajeno mora uključivati više ugovornih stranaka (17) i njegove koristi ne smiju biti ograničene na ugovorne stranke koje ga financiraju, već njima mora biti obuhvaćen velik dio EGP-a. Koristi projekta moraju biti definirane na jasan, konkretan i prepoznatljiv način (18).

17.

Koristi projekta ne smiju biti ograničene na uključene poduzetnike ili sektor, već moraju imati širi značaj i primjenu u europskom gospodarstvu ili društvu putem pozitivnih učinaka prelijevanja (kao što su sistemski učinci na više razina vrijednosnog lanca ili na uzlaznim/silaznim tržištima, alternativne uporabe u drugim sektorima ili promjena modalne raspodjele), definiranih na jasan, konkretan i prepoznatljiv način.

18.

Projekt mora uključivati sufinanciranje od korisnika.

19.

Projekt mora biti u skladu s načelom ukidanja subvencija štetnih za okoliš, koji se ističe u Planu za Europu koja učinkovitije raspolaže resursima (19).

3.2.2.   Općeniti pozitivni pokazatelji

20.

Pored zbirnih kriterija iz odjeljka 3.2.1., Tijelo će zauzeti povoljniji stav:

(a)

ako je projekt osmišljen kako bi se omogućilo sudjelovanje svim zainteresiranim ugovornim strankama, uzimajući u obzir vrstu projekta, cilj koji se želi ostvariti i potrebe za financiranje;

(b)

ako je u izradu projekta uključena Europska komisija ili bilo koje drugo pravno tijelo kojemu je Komisija prenijela svoje ovlasti, kao što je Europska investicijska banka;

(c)

ako je u odabir projekta uključena Europska komisija ili bilo koje drugo pravno tijelo kojemu je Komisija prenijela svoje ovlasti, pod uvjetom da to tijelo u tu svrhu djeluje kao provedbena struktura;

(d)

ako je u strukturu upravljanja projektom uključena Europska komisija, ili bilo koje drugo pravno tijelo kojemu je Europska komisija prenijela svoje ovlasti, i nekoliko ugovornih stranaka;

(e)

ako projekt podrazumijeva opsežno suradničko međudjelovanje s obzirom na broj partnera, uključenost organizacija iz raznih sektora, ili uključenost poduzetnika raznih veličina;

(f)

ako projekt podrazumijeva sufinanciranje sredstvima EFTA-e ili Europske unije (20).

3.2.3.   Posebni kriteriji

21.

Projekti istraživanja, razvoja i inovacija moraju biti vrlo inovativne prirode ili predstavljati važnu dodatnu vrijednost u smislu istraživanja, razvoja i inovacija s obzirom na postojeće stanje u dotičnom sektoru.

22.

Projekti koji podrazumijevaju industrijsku uporabu moraju omogućiti razvoj novog proizvoda ili usluge važnog istraživačkog i inovacijskog sadržaja i/ili uvođenje bitno inovativnog proizvodnog procesa. Redovita nadogradnja postojećih objekata bez inovativne dimenzije i razvoj novih verzija postojećih proizvoda ne smatraju se važnim projektom od zajedničkog europskog interesa.

23.

Projekti u području zaštite okoliša, energetike ili prijevoza moraju biti od velike važnosti za okolišnu, energetsku (uključujući sigurnost opskrbe energijom) ili prijevoznu strategiju Unije ili pak znatno pridonositi unutarnjem tržištu, uključujući te sektore, no ne ograničavajući se na njih.

3.3.   Važnost projekta

24.

Kako bi se smatrao važnim projektom od zajedničkog europskog interesa, projekt mora biti važan u kvantitativnom ili kvalitativnom smislu. Trebao bi biti iznimno opsežan ili sadržajan i/ili podrazumijevati vrlo visok stupanj tehnološkog ili financijskog rizika.

4.   Kriteriji spojivosti

25.

Prilikom procjenjivanja spojivosti potpora za promicanje provedbe važnog projekta od zajedničkog europskog interesa s funkcioniranjem Sporazuma o EGP-u na temelju članka 61. stavka 3. točke (b) Sporazuma o EGP-u, Tijelo će uzeti u obzir sljedeće kriterije (21).

26.

Tijelo će provesti test ravnoteže kako bi ocijenilo prevladavaju li očekivani pozitivni učinci nad mogućim negativnim učincima navedenima u nastavku.

27.

S obzirom na prirodu projekata, Tijelo može smatrati da se prisutnost tržišnog nedostatka ili drugih važnih sistemskih nedostataka te doprinos zajedničkom europskom interesu podrazumijevaju ako projekt ispunjava kriterije prihvatljivosti prethodno navedene u odjeljku 3.

4.1.   Nužnost i razmjernost potpora

28.

Potporama se ne subvencioniraju troškovi projekta koje bi poduzetnik ionako imao i ne nadoknađuje se uobičajeni poslovni rizik ekonomske djelatnosti. Provedba projekta trebala bi biti nemoguća bez potpore, ili bi on trebao biti mnogo manjeg sadržaja ili opsega ili se provoditi na drukčiji način čime bi se znatno ograničile njegove očekivane koristi [ (22)]. Potpora se smatra razmjernom samo ako se isti rezultat ne bi mogao postići s manje potpore.

29.

Ugovorna stranka Tijelu dostavlja odgovarajuće informacije o projektu kojem je dodijeljena potpora te sveobuhvatan opis protučinjeničnog scenarija koji odgovara situaciji u kojoj niti jedna ugovorna stranka nije dodijelila potporu. Protučinjenični scenarij može uključivati izostanak alternativnog projekta ili jasno određenog i dovoljno predvidljivog alternativnog projekta koji je korisnik uzeo u obzir pri internom donošenju odluka i može se odnositi na alternativni projekt koji se u cijelosti ili djelomično provodi izvan EGP-a.

30.

Ako alternativni projekt ne postoji, Tijelo će provjeriti da iznos potpore ne premašuje minimalni iznos potreban kako bi projekt kojem je dodijeljena potpora ostvario dostatnu dobit, primjerice tako što će se omogućiti postizanje unutarnje stope povrata koja odgovara određenoj referentnoj vrijednosti ili zahtijevanoj stopi sektora ili poduzetnika. U tu se svrhu mogu upotrebljavati i uobičajene stope povrata koje korisnik zahtijeva u drugim projektima ulaganja slične vrste, njegov trošak kapitala u cjelini ili vrijednosti povrata uobičajeno zabilježene u dotičnoj industriji. Svi relevantni očekivani troškovi i koristi moraju se uzeti u obzir za vrijeme cjelokupnog trajanja projekta.

31.

Maksimalna razina potpore utvrđuje se s obzirom na utvrđeni manjak financijskih sredstava u odnosu na prihvatljive troškove. Ako je to opravdano analizom manjka financijskih sredstava, intenzitet potpore mogao bi dosegnuti i 100 % prihvatljivih troškova. Manjak financijskih sredstava odnosi se na razliku između pozitivnih i negativnih novčanih tokova tijekom cjelokupnog trajanja ulaganja, diskontiranih na njihovu trenutačnu vrijednost na temelju primjerenog faktora diskontiranja koji odgovara unutarnjoj stopi povrata potrebnoj kako bi korisnik izvršio projekt, posebno s obzirom na postojeće rizike. Prihvatljivi su troškovi utvrđeni u Prilogu (23).

32.

Ako se pokaže, primjerice na temelju internih dokumenata poduzetnika, da je korisnik potpore suočen s jasnim izborom između provedbe projekta kojem je dodijeljena potpora ili alternativnog projekta bez potpore, Tijelo će usporediti očekivane trenutačne neto vrijednosti ulaganja u projekt kojem je dodijeljena potpora i protučinjenični projekt, uzimajući u obzir vjerojatnost nastupanja različitih poslovnih scenarija.

33.

Tijelo će u analizi uzeti u obzir sljedeće elemente:

(a)

:

opis planirane promjene

:

promjena u ponašanju koja se očekuje kao posljedica državne potpore, to jest ugovorna stranka mora točno navesti je li pokrenut novi projekt ili je povećana veličina, opseg ili brzina provedbe projekta. Promjena ponašanja mora se utvrditi usporedbom očekivanog ishoda i razine planirane djelatnosti s potporom i bez nje. Razlika između tih dvaju scenarija pokazuje učinak mjere potpore i njezin poticajni učinak;

(b)

:

razinu profitabilnosti

:

ako provedba projekta sama po sebi nije dovoljno profitabilna za privatnog poduzetnika, ali bi donijela znatnu korist društvu, vjerojatnije je da potpora ima učinak poticaja.

34.

Radi rješavanja stvarnog ili potencijalnog narušavanja međunarodne trgovine Tijelo može uzeti u obzir činjenicu da su konkurenti koji se nalaze izvan EGP-a u posljednje tri godine izravno ili neizravno primili ili će primiti potpore jednakog intenziteta za slične projekte. Međutim, ako je vjerojatno da će, s obzirom na posebnu prirodu predmetnog sektora, do narušavanja međunarodne trgovine doći nakon više od tri godine, referentno razdoblje može se s tim u skladu produljiti. Ako je to ikako moguće, dotična ugovorna stranka Tijelu će dostaviti dovoljno informacija kako bi mu omogućila da procijeni situaciju, a posebno potrebu uzimanja u obzir konkurentne prednosti koju uživa konkurent iz treće zemlje. Ako Tijelo nema dokaza o dodijeljenim ili predloženim potporama, svoju odluku može donijeti i na temelju indicija.

35.

Pri prikupljanju dokaza Tijelo se može služiti svojim istražnim ovlastima (24).

36.

Instrument potpore mora se odabrati s obzirom na tržišni nedostatak i druge važne sistemske nedostatke koji se tim instrumentom nastoje ukloniti. Primjerice, ako je temeljni problem nemogućnost pristupa financiranju, ugovorne stranke trebale bi pribjeći potpori u obliku potpore likvidnosti, kao što su zajam ili jamstvo (25). Ako je poduzetniku nužno osigurati i određeni stupanj podjele rizika, izabrani instrument potpore uobičajeno bi trebao biti povratni predujam. Povratni instrumenti potpore uglavnom će se smatrati pozitivnim pokazateljem.

37.

Prema potrebi, u analizi treba uzeti u obzir ciljeve energetske sigurnosti i energetske učinkovitosti.

38.

Tijelo će povoljnije ocjenjivati one projekte koji budu obuhvaćali znatan vlastiti doprinos korisnika ili neovisnih privatnih ulagača. Doprinos u materijalnoj i nematerijalnoj imovini te u zemljištu obračunava se prema tržišnoj cijeni.

39.

Odabir korisnika u konkurentnom, transparentnom i nediskriminirajućem natječaju smatrat će se pozitivnim pokazateljem.

4.2.   Sprečavanje nedopuštenog narušavanja tržišnog natjecanja i test ravnoteže

40.

Ugovorna stranka trebala bi dostaviti dokaze da je predložena mjera potpore primjereni instrument politike za ostvarivanje cilja projekta. Mjera potpore neće se smatrati primjerenom ako je isti rezultat moguće ostvariti drugim instrumentima politika ili instrumentima potpora kojima se manje narušava tržišno natjecanje.

41.

Potpora se smatra spojivom ako su negativni učinci mjere potpore u smislu narušavanja tržišnog natjecanja i učinka na trgovinu između ugovornih stranaka ograničeni i ako nad njima prevladavaju pozitivni učinci kojima se doprinosi cilju od zajedničkog interesa.

42.

Pri procjeni negativnih učinaka mjere potpore Tijelo će svoju analizu usmjeriti na predvidljivi učinak koji bi potpora mogla imati na tržišno natjecanje među poduzetnicima na dotičnim tržištima, uključujući uzlazna i silazna tržišta, te na rizik od prekapacitiranosti.

43.

Tijelo će procijeniti rizik od sprečavanja pristupa tržištu i zlouporabe vladajućeg položaja, posebno u slučaju neširenja ili ograničenog širenja rezultata istraživanja. U projektima koji uključuju izgradnju infrastrukture (26) mora se osigurati otvoren i nediskriminirajući pristup infrastrukturi te nediskriminirajuće određivanje cijena (27).

44.

Tijelo će procijeniti moguće negativne učinke na trgovinu, uključujući rizik od utrke za subvencijama do koje može doći među ugovornim strankama, prvenstveno s obzirom na odabir lokacije.

4.3.   Transparentnost

45.

Ugovorne stranke osiguravaju da se na općem web-mjestu o državnim potporama, na nacionalnoj ili regionalnoj razini, objave sljedeće informacije:

(a)

tekst mjere potpore i njezine provedbene odredbe, ili poveznica na njih;

(b)

naziv davatelja potpore ili više njih;

(c)

naziv pojedinačnog korisnika, oblik i iznos potpore dodijeljene svakom korisniku, datum dodjele, vrsta poduzetnika (MSP/veliki poduzetnik); regija u kojoj se korisnik nalazi (na drugoj razini NUTS-a); te glavni sektor gospodarstva u kojem posluje poduzetnik korisnik (na razini skupine prema NACE-u) (28).

46.

Taj se zahtjev može zanemariti za dodjele pojedinačnih potpora manjih od 500 000 EUR. Te se informacije moraju objaviti nakon donošenja odluke o dodjeli potpore, moraju se čuvati najmanje deset godina i moraju biti dostupne općoj javnosti bez ograničenja (29). Od ugovornih stranaka neće se tražiti da dostave prethodno navedene informacije prije 1. srpnja 2016.

5.   Završne odredbe

5.1.   Obveza prijave

47.

U skladu s člankom 1. stavkom 3. (ex ante)dijela I. Protokola 3. uz Sporazum među državama EFTA-e o osnivanju Nadzornog tijela i Suda, ugovorne stranke moraju unaprijed izvijestiti Tijelo o svim planiranim dodjelama ili izmjenama državnih potpora, uključujući potpore za važan projekt od zajedničkog europskog interesa.

48.

Ugovorne stranke uključene u isti važan projekt od zajedničkog europskog interesa pozvane su da, kad god je to moguće, Tijelu podnesu zajedničku prijavu.

5.2.   Ex post evaluacija i izvješćivanje

49.

Provedba projekta mora biti podložna redovitom izvješćivanju. Ako je potrebno, Tijelo može zatražiti provedbu ex post evaluacije.

5.3.   Stupanje na snagu, važenje i revizija

50.

Ove se smjernice primjenjuju od datuma donošenja do 31. prosinca 2020.

51.

Načela propisana ovim smjernicama Tijelo primjenjuje na sve prijavljene projekte potpora o kojima odluku mora donijeti nakon objave smjernica na web-mjestu Tijela, čak i ako su projekti bili prijavljeni prije te objave.

52.

U skladu s poglavljem o pravilima koja se primjenjuju pri procjeni nezakonitih državnih potpora u dijelu 2. Smjernica o državnim potporama (30), Tijelo će u slučaju neprijavljenih potpora (ex ante) primijeniti ove Smjernice ako su potpore dodijeljene nakon njihova stupanja na snagu te, u svim ostalim slučajevima, propise koji su na snazi u vrijeme dodjeljivanja potpore.

53.

Tijelo može odlučiti izmijeniti ove Smjernice kad god je to potrebno iz razloga povezanih s politikom tržišnog natjecanja ili kako bi se uzele u obzir druge politike, međunarodne obveze i razvoj na tržištima ili iz nekog drugog opravdanog razloga.


(1)  Ove Smjernice odgovaraju komunikaciji Europske komisije o kriterijima za analizu jesu li državne potpore za promicanje provedbe važnih projekata od zajedničkog europskog interesa spojive s unutarnjim tržištem, koja je objavljena 20. lipnja 2014. (SL C 188, 20.6.2014., str. 4.).

(2)  Komunikacija Komisije „EUROPA 2020. – Strategija za pametan, održiv i uključiv rast”, COM(2010) 2020 završna verzija, 3. ožujka 2010.

(3)  Komunikacija Komisije Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija: „Europska strategija za ključne pomoćne tehnologije – most prema rastu i novim radnim mjestima”, COM(2012) 341 završna verzija, 26. lipnja 2012.

(4)  Komunikacija Komisije Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija o modernizaciji državnih potpora u EU-u (SAM), COM(2012) 209 završna verzija, 8. svibnja 2012.

(5)  Smjernice o državnim potporama za sanaciju i restrukturiranje nefinancijskih poduzetnika u teškoćama, kako su donesene Odlukom 321/14/COL (SL L 271, 16.10.2015., str. 35. i Dodatak o EGP-u br. 62, 15.10.2015., str. 1.). Kako je objašnjeno u točki 23. tih Smjernica, budući da je ugrožen njegov opstanak, poduzetnik u teškoćama ne može se smatrati odgovarajućim sredstvom promicanja drugih ciljeva javne politike sve dok se ne osigura njegova održivost.

(6)  Vidjeti na primjer predmet C-156/98 Njemačka protiv Komisije EU:C:2000:467, točku 78. i predmet C-333/07 Régie Networks protiv Rhone Alpes Bourgogne EU:C:2008:764, točke 94.-116.

(7)  U slučaju istraživanja i razvoja, dva ili više projekata koji se ne mogu jasno razdvojiti jedni od drugih, a posebno kada nemaju neovisne mogućnosti za tehnološki uspjeh moraju se smatrati jedinstvenim projektom. Potpora za projekt koji dovodi samo do promjene lokacije projekta unutar EGP-a bez promjene prirode, veličine ili opsega projekta ne smatra se spojivom.

(8)  Dalje u tekstu jedinstveni projekt i integrirani projekt nazivaju se „projektom”.

(9)  Komunikacija Komisije Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija: „Europska strategija za ključne pomoćne tehnologije – most prema rastu i novim radnim mjestima”, COM(2012) 341 završna verzija, 26. lipnja 2012.

(10)  Komunikacija Komisije Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija: „Energija 2020., strategija za konkurentnu, održivu i sigurnu energiju”, COM(2010) 639 završna verzija, 10. studenog 2010.

(11)  Komunikacija Komisije Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija „Okvir za klimatsku i energetsku politiku u razdoblju 2020. – 2030.”, COM(2014) 15 završna verzija, 22. siječnja 2014.

(12)  Komunikacija Komisije Europskom parlamentu i Vijeću: „Europska strategija energetske sigurnosti”, COM(2014) 330 završna verzija, 28. svibnja 2014.

(13)  Komunikacija Komisije Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija: „Vodeća inicijativa strategije Europa 2020. – Unija inovacija”, COM(2010) 546 završna verzija, 6. listopada 2010.

(14)  Komunikacija Komisije Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija: „Digitalna agenda za Europu”, COM(2010) 245 završna verzija, 26. kolovoza 2010., kako je priznata u rezoluciji s 37. sastanka Zajedničkog parlamentarnog odbora EGP-a od 26. listopada 2011.

(15)  Komunikacija Komisije Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija: „Europa koja učinkovitije raspolaže resursima – vodeća inicijativa strategije Europa 2020.”, COM(2011) 21, 26. siječnja 2011.

(16)  Komunikacija Komisije Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija: „Integrirana industrijska politika za razdoblje globalizacije – stavljanje konkurentnosti i održivosti u središte”, COM(2010) 614 završna verzija, 28. listopada 2010.

(17)  Osim međusobno povezanih istraživačkih infrastruktura i projekata TEN-T-a koji su od presudne transnacionalne važnosti jer su dio fizički povezane prekogranične mreže ili su ključni za poboljšanje upravljanja prekograničnim prometom ili interoperabilnosti.

(18)  Sama činjenica da projekt provode poduzetnici u više zemalja ili da istraživačku infrastrukturu naknadno upotrebljavaju poduzetnici s poslovnim nastanom u raznim državama članicama EGP-a nije dovoljna da se projekt smatra važnim projektom od zajedničkog europskog interesa. Sud je utvrdio da se projekt može opisati kao projekt od zajedničkog europskog interesa kada je dio transnacionalnog europskog programa koji zajednički podupire nekoliko vlada država članica EGP-a ili proizlazi iz zajedničkog djelovanja nekoliko država članica EGP-a u borbi protiv zajedničke prijetnje. Spojeni predmeti C-62/87 i 72/87 Exécutif regional wallon i SA Glaverbel protiv Komisije EU:C:1988:132, točke 22. – 23.

(19)  Komunikacija Komisije Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija; „Plan za Europu koja učinkovitije raspolaže resursima”, COM(2011) 571 završna verzija, 20. rujna 2011.

(20)  Sredstva EFTA-e ili Europske unije kojima središnje upravljaju institucije, agencije, zajednička poduzeća ili druga tijela EGP-a ili Europske unije, a koja nisu pod izravnom ili neizravnom kontrolom ugovornih stranaka i ne predstavljaju državnu potporu.

(21)  Prema sudskoj praksi, Tijelo ima diskrecijsko pravo u pogledu procjene spojivosti važnih projekata od zajedničkog europskog interesa. Spojeni predmeti C-62/87 i 72/87 Exécutif regional wallon i SA Glaverbel protiv Komisije [1988.] ECR 1573, točka 21.

(22)  Zahtjev za potporu mora biti predan prije početka radova, to jest početka građevinskih radova na ulaganju ili prve čvrste obveze za naručivanje opreme ili druge obveze koja ulaganje čini neopozivim, ovisno o tome što nastupi prije. Kupnja zemljišta i pripremni radovi, primjerice ishođenje dozvola i provođenje preliminarnih studija izvedivosti, ne smatraju se početkom radova.

(23)  U slučaju integriranog projekta prihvatljivi troškovi moraju se navesti na razini svakog pojedinačnog projekta.

(24)  Vidjeti članak 1. stavak 3. Uredbe Vijeća (EU) br. 734/2013 od 22. srpnja 2013. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 659/1999 o utvrđivanju detaljnih pravila primjene članka 93. Ugovora o EZ-u (SL L 204, 31.7.2013., str. 15.). U trenutku donošenja ovih smjernica razmatrala se mogućnost ugrađivanja Uredbe (EU) br. 734/2013 u Sporazum o EGP-u. Uredba (EZ) br. 659/1999 u Sporazum o EGP-u ugrađena je Odlukom Zajedničkog odbora br. 164/2001 (SL L 65, 7.3.2002., str. 46. i Dodatak o EGP-u br. 13, 7.3.2002., str. 26.).

(25)  Potpore u obliku jamstva moraju biti vremenski ograničene, a potpore u obliku zajma podložne razdobljima otplate.

(26)  Kako bi se izbjegla svaka sumnja, pilot-linije ne smatraju se infrastrukturama.

(27)  Ako projekt obuhvaća energetsku infrastrukturu, na njega se primjenjuju propisi o tarifama i pristupu te zahtjevi o razdvajanju u skladu sa zakonodavstvom o unutarnjem tržištu.

(28)  Uz iznimku poslovnih tajni i drugih povjerljivih informacija u opravdanim slučajevima i uz pristanak Tijela (poglavlje o profesionalnim tajnama u odlukama o državnim potporama, Odluka br. 15/04/COL, objavljena u SL L 154, 8.6.2006., str. 27. i Dodatak o EGP-u br. 29, 8.6.2006., str. 1.).

(29)  Te se informacije objavljuju u roku od 6 mjeseci od dana dodjele potpore. U slučaju nezakonitih potpora, od ugovornih stranaka zahtijevat će se da osiguraju ex post objavu tih informacija najkasnije u roku od šest mjeseci od datuma odluke Tijela. Informacije moraju biti dostupne u formatu kojim se omogućuju pretraživanje, preuzimanje i jednostavno objavljivanje podataka na internetu, primjerice u formatu CSV ili XML.

(30)  Odluka br. 154/07/COL (SL L 73, 19.3.2009., str. 23. i Dodatak o EGP-u br. 15, 19.3.2009., str. 1.).

Dodatak

Prihvatljivi troškovi

(a)

Studije izvedivosti, uključujući pripremne tehničke studije, i troškovi ishođenja dozvola potrebnih za ostvarivanje projekta.

(b)

Troškovi za instrumente i opremu (uključujući instalacije i prijevozna sredstva), u mjeri u kojoj i za razdoblje tijekom kojeg se upotrebljavaju za projekt. U slučaju da se ti instrumenti i oprema ne upotrebljavaju za projekt tijekom njihova čitavog vijeka trajanja, prihvatljivim troškovima, izračunanim u skladu s dobrom računovodstvenom praksom, smatraju se samo troškovi amortizacije nastali u razdoblju trajanja projekta.

(c)

Troškovi stjecanja (ili izgradnje) zgrada, infrastrukture i zemljišta, u mjeri u kojoj i za razdoblje tijekom kojeg se upotrebljavaju za projekt. Ako se ti troškovi određuju prema vrijednosti prijenosa na komercijalnoj osnovi ili stvarno nastalim kapitalnim troškovima, a ne prema troškovima amortizacije, preostala vrijednost zemljišta, zgrade ili infrastrukture trebala bi se oduzeti od manjka financijskih sredstava, ex ante ili ex post.

(d)

Troškovi ostalih materijala, robe i sličnih proizvoda neophodnih za projekt.

(e)

Troškovi stjecanja, potvrđivanja i zaštite patenata i druge nematerijalne imovine. Troškovi ugovornog istraživanja, znanja i patenata kupljenih ili licenciranih iz vanjskih izvora prema tržišnim uvjetima te troškovi savjetodavnih i istovrsnih usluga upotrijebljenih isključivo za projekt.

(f)

Troškovi osoblja i administrativni troškovi (uključujući režijske troškove) koji su nastali izravno za aktivnosti istraživanja, razvoja i inovacija, uključujući one aktivnosti u području istraživanja, razvoja i inovacija koje su povezane s prvom industrijskom uporabom (1), ili koji su, u slučaju infrastrukturnog projekta, nastali tijekom izgradnje infrastrukture.

(g)

U slučaju potpora za projekt prve industrijske uporabe, kapitalni i operativni izdaci (CAPEX i OPEX) ako je industrijska uporaba posljedica aktivnosti istraživanja, razvoja i inovacija (2) i sama po sebi sadržava vrlo važnu komponentu istraživanja, razvoja i inovacija koja predstavlja sastavni i neophodan element za uspješnu provedbu projekta. Operativni izdaci moraju biti povezani s tom komponentom projekta.

(h)

Mogu se prihvatiti i drugi troškovi ako se opravdaju i ako su nerazdvojivo povezani s ostvarivanjem projekta, uz iznimku operativnih troškova koji nisu obuhvaćeni točkom (g).


(1)  Prva industrijska uporaba odnosi se na poboljšanje pilot-objekata ili na prvu opremu i objekte svoje vrste te obuhvaća fazu nakon pilot-linije, uključujući fazu testiranja, no ne podrazumijeva ni masovnu proizvodnju ni komercijalne djelatnosti.

(2)  Prvu industrijsku uporabu ne mora provoditi isti subjekt koji je provodio aktivnost istraživanja, razvoja i inovacija pod uvjetom da subjekt koji je proveo aktivnost istraživanja, razvoja i inovacija stekne prava na uporabu rezultata iz prethodne aktivnosti istraživanja, razvoja i inovacija te da su i aktivnost istraživanja, razvoja i inovacija i prva industrijska uporaba obuhvaćene projektom i zajedno prijavljene.