ISSN 1977-0847

Službeni list

Europske unije

L 34

European flag  

Hrvatsko izdanje

Zakonodavstvo

Godište 60.
9. veljače 2017.


Sadržaj

 

II.   Nezakonodavni akti

Stranica

 

 

UREDBE

 

*

Delegirana uredba Komisije (EU) 2017/214 оd 30. studenoga 2016. o izmjeni Uredbe (EU) br. 98/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu uvrštenja aluminijeva praha na popis prekursora eksploziva u Prilogu II. ( 1 )

1

 

*

Delegirana uredba Komisije (EU) 2017/215 оd 30. studenoga 2016. o izmjeni Uredbe (EU) br. 98/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu uvrštenja magnezijeva nitrata heksahidrata na popis prekursora eksploziva u Prilogu II. ( 1 )

3

 

*

Delegirana uredba Komisije (EU) 2017/216 оd 30. studenoga 2016. o izmjeni Uredbe (EU) br. 98/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu uvrštenja magnezijeva praha na popis prekursora eksploziva u Prilogu II. ( 1 )

5

 

*

Delegirana uredba Komisije (EU) 2017/217 оd 5. prosinca 2016. o izmjeni Priloga II. Uredbi (EU) br. 978/2012 Europskog parlamenta i Vijeća o primjeni sustava općih carinskih povlastica

7

 

*

Provedbena Uredba Komisije (EU) 2017/218 оd 6. veljače 2017. o registru ribarske flote Unije

9

 

*

Provedbena uredba Komisije (EU) 2017/219 оd 8. veljače 2017. o odobrenju pripravka Bacillus subtilis (DSM 27273) kao dodatka hrani za životinje za odbijenu prasad i odbijene manje značajne vrste svinja (nositelj odobrenja Chr. Hansen A/S) ( 1 )

18

 

*

Provedbena uredba Komisije (EU) 2017/220 оd 8. veljače 2017. o izmjeni Provedbene uredbe Vijeća (EU) br. 1106/2013 o uvođenju konačne antidampinške pristojbe na uvoz određenih žica od nehrđajućeg čelika podrijetlom iz Indije nakon djelomične privremene revizije na temelju članka 11. stavka 3. Uredbe (EU) 2016/1036 Europskog parlamenta i Vijeća

21

 

*

Provedbena uredba Komisije (EU) 2017/221 оd 8. veljače 2017. o 259. izmjeni Uredbe Vijeća (EZ) br. 881/2002 o uvođenju određenih posebnih mjera ograničavanja protiv određenih osoba i subjekata povezanih s organizacijama ISIL-om (Da'esh) i Al-Qaidom

30

 

 

Provedbena uredba Komisije (EU) 2017/222 оd 8. veljače 2017. o utvrđivanju paušalnih uvoznih vrijednosti za određivanje ulazne cijene određenog voća i povrća

32

 

 

ODLUKE

 

*

Provedbena odluka Komisije (EU) 2017/223 оd 7. veljače 2017. o ovlašćivanju laboratorija u Brazilu za provođenje seroloških testova u svrhu praćenja učinkovitosti cjepiva protiv bjesnoće kod pasa, mačaka i pitomih vretica (priopćeno pod brojem dokumenta C(2017) 572)  ( 1 )

34

 

*

Provedbena odluka Komisije (EU) 2017/224 оd 8. veljače 2017. o određivanju tehničkih i operativnih specifikacija s pomoću kojih se omogućuje da se komercijalnom uslugom koju nudi sustav uspostavljen u okviru programa Galileo ispunjuje funkcija iz članka 2. stavka 4. točke (c) Uredbe (EU) br. 1285/2013 Europskog parlamenta i Vijeća

36

 


 

(1)   Tekst značajan za EGP.

HR

Akti čiji su naslovi tiskani običnim slovima su oni koji se odnose na svakodnevno upravljanje poljoprivrednim pitanjima, a općenito vrijede ograničeno razdoblje.

Naslovi svih drugih akata tiskani su masnim slovima, a prethodi im zvjezdica.


II. Nezakonodavni akti

UREDBE

9.2.2017   

HR

Službeni list Europske unije

L 34/1


DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2017/214

оd 30. studenoga 2016.

o izmjeni Uredbe (EU) br. 98/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu uvrštenja aluminijeva praha na popis prekursora eksploziva u Prilogu II.

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 98/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 15. siječnja 2013. o stavljanju na tržište i uporabi prekursora eksploziva (1), a posebno njezin članak 12.,

budući da:

(1)

U Prilogu II. Uredbi (EU) br. 98/2013 navode se prekursori eksploziva koji podliježu usklađenim pravilima o njihovoj dostupnosti javnosti kojima se osigurava odgovarajuće prijavljivanje sumnjivih transakcija, nestanaka i krađa u lancu nabave.

(2)

Tvari navedene u Prilogu II. dostupne su javnosti, ali podliježu obvezi prijavljivanja kojom su obuhvaćeni i profesionalni korisnici diljem lanca nabave i pojedinci.

(3)

Države članice dokazale su da je aluminijev prah upotrebljavan i dobavljan za proizvodnju eksploziva kućne izrade u Europi.

(4)

Stavljanje na tržište i uporaba aluminijeva praha još uvijek nisu usklađeni na razini Unije. Međutim, barem jedna država članica već ograničava njegovu dostupnost javnosti, a Svjetska carinska organizacija nadzire pošiljke diljem svijeta radi otkrivanja slučajeva nezakonite trgovine za potrebe proizvodnje improviziranih prekursora eksploziva.

(5)

Razvoj zlouporabe aluminijeva praha trenutačno ne opravdava ograničavanje pristupa pojedincima s obzirom na razinu prijetnje ili opseg trgovine povezane s tom tvari.

(6)

Pojačana kontrola potrebna je kako bi se nacionalnim tijelima omogućilo sprječavanje i otkrivanje moguće nezakonite uporabe tih tvari kao prekursora eksploziva, a može se ostvariti s pomoću mehanizma prijavljivanja utvrđenog u Uredbi (EU) br. 98/2013.

(7)

S obzirom na rizik koji predstavlja dostupnost aluminijeva praha te na činjenicu da obveza prijavljivanja neće imati znatan utjecaj na gospodarske subjekte i potrošače, opravdano je i razmjerno dodati tu tvar u Prilog II. Uredbe (EU) br. 98/2013,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Tablica u Prilogu II. Uredbi (EU) br. 98/2013 mijenja se kako slijedi:

(a)

naslov drugog stupca zamjenjuje se sljedećim:

„Oznaka kombinirane nomenklature (oznaka KN) (1)”;

(b)

dodaje se sljedeća tvar:

„aluminij, prah

(CAS RN 7429-90-5) (2)  (3)

ex 7603 10 00

ex 7603 20 00

 

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 30. studenoga 2016.

Za Komisiju

Predsjednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  SL L 39, 9.2.2013., str. 1.

(2)  Veličine čestica manje od 200 μm.

(3)  Kao tvar ili u smjesama koje sadržavaju 70 % ili više masenog udjela aluminija i/ili magnezija.”


9.2.2017   

HR

Službeni list Europske unije

L 34/3


DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2017/215

оd 30. studenoga 2016.

o izmjeni Uredbe (EU) br. 98/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu uvrštenja magnezijeva nitrata heksahidrata na popis prekursora eksploziva u Prilogu II.

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 98/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 15. siječnja 2013. o stavljanju na tržište i uporabi prekursora eksploziva (1), a posebno njezin članak 12.,

budući da:

(1)

U Prilogu II. Uredbi (EU) br. 98/2013 navode se prekursori eksploziva koji podliježu usklađenim pravilima o njihovoj dostupnosti javnosti kojima se osigurava odgovarajuće prijavljivanje sumnjivih transakcija, nestanaka i krađa u lancu nabave.

(2)

Tvari navedene u Prilogu II. dostupne su javnosti, ali podliježu obvezi prijavljivanja kojom su obuhvaćeni i profesionalni korisnici diljem lanca nabave i pojedinci.

(3)

Zbog mogućnosti njihove zlouporabe kao prekursora eksploziva Prilogom II. već je obuhvaćen niz nitratnih soli. Magnezijev nitrat, koji se isporučuje u obliku heksahidrata, tvar je sličnih svojstava koja još nije obuhvaćena.

(4)

Magnezijev nitrat heksahidrat trenutačno je nekontrolirana alternativa nitratnim solima navedenima u Prilogu II. Usto, proteklih su godina prijavljivani slučajevi njegove zlouporabe kao prekursora eksploziva izvan Europske unije.

(5)

Razvoj zlouporabe magnezijeva nitrata heksahidrata trenutačno ne opravdava ograničavanje pristupa pojedincima s obzirom na razinu prijetnje ili opseg trgovine povezane s tom tvari.

(6)

Pojačana kontrola potrebna je kako bi se nacionalnim tijelima omogućilo sprječavanje i otkrivanje moguće nezakonite uporabe te tvari kao prekursora eksploziva, a može se ostvariti s pomoću mehanizma prijavljivanja utvrđenog u Uredbi (EU) br. 98/2013.

(7)

S obzirom na rizik koji predstavlja dostupnost magnezijeva nitrata heksahidrata te na činjenicu da nametanje obveze njegova prijavljivanja neće imati znatan utjecaj na gospodarske subjekte i potrošače, opravdano je i razmjerno dodati tu tvar u Prilog II. Uredbe (EU) br. 98/2013,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

U tablicu u Prilogu II. Uredbi (EU) br. 98/2013 dodaje se sljedeća tvar:

„Magnezijev nitrat heksahidrat (CAS RN 13446-18-9)

2834 29 80

3824 90 96 ”

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 30. studenoga 2016.

Za Komisiju

Predsjednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  SL L 39, 9.2.2013., str. 1.


9.2.2017   

HR

Službeni list Europske unije

L 34/5


DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2017/216

оd 30. studenoga 2016.

o izmjeni Uredbe (EU) br. 98/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu uvrštenja magnezijeva praha na popis prekursora eksploziva u Prilogu II.

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 98/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 15. siječnja 2013. o stavljanju na tržište i uporabi prekursora eksploziva (1), a posebno njezin članak 12.,

budući da:

(1)

U Prilogu II. Uredbi (EU) br. 98/2013 navode se prekursori eksploziva koji podliježu usklađenim pravilima o njihovoj dostupnosti javnosti kojima se osigurava odgovarajuće prijavljivanje sumnjivih transakcija, nestanaka i krađa u lancu nabave.

(2)

Tvari navedene u Prilogu II. dostupne su javnosti, ali podliježu obvezi prijavljivanja kojom su obuhvaćeni i profesionalni korisnici diljem lanca nabave i pojedinci.

(3)

Države članice dokazale su da je aluminijev prah upotrebljavan i dobavljan za proizvodnju eksploziva kućne izrade u Europi. Magnezijev prah tvar je svojstava vrlo sličnih aluminiju.

(4)

Stavljanje na tržište i uporaba aluminijeva i magnezijeva praha još uvijek nisu usklađeni na razini Unije. Međutim, barem jedna država članica već ograničava njihovu dostupnost javnosti, a Svjetska carinska organizacija nadzire pošiljke aluminijeva praha diljem svijeta radi otkrivanja slučajeva nezakonite trgovine za potrebe proizvodnje improviziranih prekursora eksploziva.

(5)

Razvoj zlouporabe aluminijeva i magnezijeva praha trenutačno ne opravdava ograničavanje pristupa pojedincima s obzirom na razinu prijetnje ili opseg trgovine povezane s tim tvarima.

(6)

Pojačana kontrola potrebna je kako bi se nacionalnim tijelima omogućilo sprječavanje i otkrivanje moguće nezakonite uporabe tih tvari kao prekursora eksploziva, a može se ostvariti s pomoću mehanizma prijavljivanja utvrđenog u Uredbi (EU) br. 98/2013.

(7)

Aluminijev prah predmet je zasebnoga delegiranog akta kojim ga se dodaje u Prilog II. Slijedom toga magnezijev bi prah ostao stvarna nekontrolirana alternativa.

(8)

S obzirom na rizik koji predstavlja dostupnost magnezijeva praha te na činjenicu da obveza prijavljivanja neće imati znatan utjecaj na gospodarske subjekte i potrošače, opravdano je i razmjerno dodati tu tvar u Prilog II. Uredbe (EU) br. 98/2013,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

U tablicu u Prilogu II. Uredbi (EU) br. 98/2013 dodaje se sljedeća tvar:

„Magnezij, prah

(CAS RN 7439-95-4) (2) (3)

ex 8104 30 00 ”

 

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 30. studenoga 2016.

Za Komisiju

Predsjednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  SL L 39, 9.2.2013., str. 1.


9.2.2017   

HR

Službeni list Europske unije

L 34/7


DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2017/217

оd 5. prosinca 2016.

o izmjeni Priloga II. Uredbi (EU) br. 978/2012 Europskog parlamenta i Vijeća o primjeni sustava općih carinskih povlastica

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 978/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o primjeni sustava općih carinskih povlastica i stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 732/2008 (1), a posebno njezin članak 5. stavak 3.,

budući da:

(1)

Člankom 4. Uredbe (EU) br. 978/2012 utvrđeni su kriteriji za dodjelu carinskih povlastica u skladu s općim dogovorom Općeg sustava o povlasticama („OSP”).

(2)

Člankom 4. stavkom 1. točkama (a) i (b) Uredbe (EU) br. 978/2012 propisuje se da se zemlja koju je Svjetska banka uvrstila među zemlje s visokim ili visokim srednjim dohotkom tijekom tri uzastopne godine ili zemlja korisnica dogovora o povlaštenom pristupu tržištu kojim se predviđaju jednake ili čak povoljnije carinske povlastice za gotovo cjelokupnu trgovinu u odnosu na OSP ne bi trebala koristiti OSP-om.

(3)

Popis zemalja korisnica općeg dogovora OSP-a iz članka 1. stavka 2. točke (a) Uredbe (EU) br. 978/2012 utvrđen je u Prilogu II. toj Uredbi. Člankom 5. stavkom 2. Uredbe (EU) br. 978/2012 predviđa se da će Komisija pregledati Prilog II. do 1. siječnja svake godine. Pregledom bi se trebale uzeti u obzir i promjene gospodarskih, razvojnih ili trgovinskih uvjeta u zemljama korisnicama u odnosu na kriterije iz članka 4.

(4)

U skladu s člankom 5. stavkom 2. Uredbe (EU) br. 978/2012 zemljama korisnicama OSP-a i gospodarskim subjektima mora se pružiti dovoljno vremena za urednu prilagodbu promjenama u statusu zemlje u okviru OSP-a. Stoga dogovor o OSP-u nastavlja vrijediti godinu dana nakon dana stupanja na snagu promjene u statusu zemlje na temelju članka 4. stavka 1. točke (a) i dvije godine nakon dana primjene dogovora o povlaštenom pristupu tržištu, kako je navedeno u članku 4. stavku 1. točki (b).

(5)

Svjetska banka uvrstila je Tongu među zemlje s visokim srednjim dohotkom 2013., 2014. i 2015. Tonga je stoga uklonjena s popisa zemalja korisnica OSP-a navedenih u Prilogu II. Uredbi (EU) br. 978/2012 Delegiranom uredbom Komisije (EU) 2015/1979 (2) s primjenom od 1. siječnja 2017. U 2016., međutim, Svjetska banka uvrstila je Tongu među zemlje s nižim srednjim dohotkom. Stoga bi Tongu trebalo ponovno uvrstiti u Prilog II. Uredbi (EU) br. 978/2012 s primjenom od 1. siječnja 2017.

(6)

Provedba Sporazuma o području produbljene i sveobuhvatne slobodne trgovine (DCFTA), koji su Unija i Ukrajina potpisale 27. lipnja 2014. u okviru svojeg Sporazuma o pridruživanju, privremeno se primjenjuje od 1. siječnja 2016. Budući da se DCFTA-om predviđaju povoljnije carinske povlastice nego OSP-om za gotovo cjelokupnu trgovinu, Ukrajina bi trebalo ukloniti s popisa zemalja korisnica OSP-a navedenih u Prilogu II. s primjenom od 1. siječnja 2018.,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Izmjene Uredbe (EU) br. 978/2012

Prilog II. Uredbi (EU) br. 978/2012 mijenja se kako slijedi:

(1)

sljedeći abecedni kodovi i odgovarajuće zemlje unose se u stupac A odnosno stupac B:

„TO

Tonga”

(2)

sljedeći abecedni kodovi i odgovarajuće zemlje uklanjaju se iz stupca A odnosno stupca B:

„UA

Ukrajina”

Članak 2.

Stupanje na snagu i primjena

Ova Uredba stupa na snagu sljedećeg dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Članak 1. stavak 1. primjenjuje se od 1. siječnja 2017.

Članak 1. stavak 2. primjenjuje se od 1. siječnja 2018.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 5. prosinca 2016.

Za Komisiju

Predsjednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  SL L 303, 31.10.2012., str. 1.

(2)  Delegirana uredba Komisije (EU) 2015/1979 od 28. kolovoza 2015. o izmjeni priloga II., III. i IV. Uredbi (EU) br. 978/2012 Europskog parlamenta i Vijeća o primjeni sustava općih carinskih povlastica (SL L 289, 5.11.2015., str. 3.).


9.2.2017   

HR

Službeni list Europske unije

L 34/9


PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2017/218

оd 6. veljače 2017.

o registru ribarske flote Unije

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 1380/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. prosinca 2013. o zajedničkoj ribarstvenoj politici, izmjeni uredaba Vijeća (EZ) br. 1954/2003 i (EZ) br. 1224/2009 i stavljanju izvan snage uredaba (EZ) br. 2371/2002 i (EZ) br. 639/2004 i Odluke Vijeća 2004/585/EZ (1), a posebno njezin članak 24. stavak 4.,

budući da:

(1)

Registar ribarske flote Unije potreban je alat za provedbu pravila zajedničke ribarstvene politike. Taj bi registar trebao obuhvaćati sva ribarska plovila Unije.

(2)

Trenutačno su pravila o nacionalnim registrima ribarske flote i registru ribarske flote Unije utvrđena Uredbom Komisije (EZ) br. 26/2004 (2).

(3)

U skladu s člankom 24. stavkom 1. Uredbe (EU) br. 1380/2013 države članice trebale bi evidentirati informacije o vlasništvu, o karakteristikama plovila i alata te o aktivnosti ribarskih plovila Unije koja plove pod njihovom zastavom i te informacije dostaviti Komisiji. Komisija bi trebala voditi registar ribarske flote Unije koji bi sadržavao informacije dobivene od država članica.

(4)

Države članice odgovorne su za točnost informacija navedenih u nacionalnim registrima ribarske flote. Zbog toga bi države članice trebale neprestano nadzirati kvalitetu tih informacija te osigurati da se one redovito ažuriraju i da ih Komisija s pomoću konkretnih upita u svakom trenutku može provjeriti.

(5)

Na obradu osobnih podataka navedenih u nacionalnim registrima ribarske flote koju provode nadležna tijela država članica primjenjuju se pravila iz prava Unije o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom protoku takvih podataka, a posebno Direktiva 95/46/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (3), te relevantno nacionalno provedbeno zakonodavstvo. Karakteristike i vanjske oznake koje se evidentiraju u registrima koje vode sve države članice trebalo bi utvrditi u skladu s Uredbom Vijeća (EEZ) br. 2930/86 (4) i Provedbenom Uredbom Komisije (EU) br. 404/2011 (5).

(6)

Kako bi se mogla pratiti aktivnost plovila među državama članicama i kako bi se osigurala nedvosmislena povezanost informacija iz registra ribarske flote Unije s podacima iz drugih informacijskih sustava povezanih s ribolovnim aktivnostima, trebalo bi svakom ribarskom plovilu Unije dodijeliti jedinstveni identifikacijski broj koji se ni u kakvim okolnostima ne smije ponovo dodijeliti ili izmijeniti.

(7)

Kako bi se osigurala učinkovita primjena ove Uredbe, primjereno je uvesti nove alate i postupke kojima bi se dodatno pojednostavnilo upravljanje podacima između država članica i Europske Komisije te zajamčio učestaliji pristup ažuriranim podacima.

(8)

Za potrebe upravljanja kapacitetom ribarskih flota i njihovom aktivnošću registar ribarske flote Unije trebao bi se u cijelosti staviti na raspolaganje državama članicama, a javnosti u ograničenoj inačici. Iz te ograničene inačice trebali bi se ukloniti osobni podaci kako bi ih se zaštitilo, ali trebala bi sadržavati identifikacijske podatke o plovilima radi boljeg pristupa javnosti informacijama te poboljšanja njihove transparentnosti.

(9)

Na obradu osobnih podataka u okviru ove Uredbe u institucijama i tijelima Unije te na pristup država članica informacijama iz registra ribarske flote Unije primjenjuje se pravo Unije u području zaštite pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i slobodnog protoka takvih podataka, konkretno Uredba (EZ) br. 45/2001 Europskog parlamenta i Vijeća (6), posebno kad je riječ o zahtjevima u pogledu povjerljivosti i sigurnosti obrade, slanju osobnih podataka iz nacionalnih sustava država članica u Komisiju, zakonitosti obrade te o pravima subjekata obrade podataka na informiranje, pristup osobnim podacima te njihovu izmjenu.

(10)

Za sve elektroničke razmjene podataka trebao bi se upotrebljavati novi alat za razmjenu podataka koji je izradila Komisija.

(11)

Budući da je člankom 24. stavkom 2. Uredbe (EU) br. 1380/2013 predviđeno da države članice Komisiji šalju informacije o vlasništvu, o karakteristikama plovila i alata te o aktivnosti ribarskih plovila Unije koja plove pod njihovom zastavom, ovom Uredbom trebalo bi obuhvatiti i te podatke.

(12)

Uredbu (EZ) br. 26/2004 trebalo bi staviti izvan snage.

(13)

Državama članicama trebalo bi dati dovoljno vremena da nacionalne registre prilagode novim zahtjevima u pogledu podataka utvrđenima u ovoj Uredbi.

(14)

Mjere predviđene ovom Uredbom u skladu su s mišljenjem Odbora za ribarstvo i akvakulturu,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Predmet

Ovom Uredbom:

(a)

utvrđuju se obveze Komisije u pogledu uspostave i vođenja registra ribarske flote Unije;

(b)

utvrđuju se obveze država članica povezane s prikupljanjem i potvrđivanjem podataka u nacionalnim registrima ribarske flote te sa slanjem tih podataka Komisiji;

(c)

određuje se minimum informacija o obilježjima i aktivnostima plovila koje se moraju navesti u nacionalnim registrima ribarske flote.

Članak 2.

Definicije

Za potrebe ove Uredbe primjenjuju se sljedeće definicije:

(a)

„plovilo Unije” znači svako plovilo kako je definirano u članku 4. stavku 1. točki 4. Uredbe (EU) br. 1380/2013;

(b)

„ribarsko plovilo Unije” znači ribarsko plovilo kako je definirano u članku 4. stavku 1. točki 5. Uredbe (EU) br. 1380/2013;

(c)

„ribarska flota Unije” znači sva ribarska plovila koja plove pod zastavama država članica i registrirana su u Uniji;

(d)

„plovilo za akvakulturu” znači plovilo opremljeno isključivo za izlov, prijevoz i/ili iskrcaj proizvoda akvakulture odnosno rukovanje njima;

(e)

„događaj” znači svaki ulazak ili izlazak plovila iz flote ili promjena jedne od njegovih karakteristika navedenih u Prilogu I;

(f)

„slanje” znači digitalni prijenos jednog ili više događaja između država članica i Komisije,

(g)

„prijenosni sloj” znači elektronička mreža za razmjenu podataka o ribarstvu koju je Komisija stavila na raspolaganje svim državama članicama i tijelu koje je ona odredila za razmjenu podataka na standardiziran način;

(h)

„datum popisa” znači datum kad je određena država članica obavijestila Komisiju o prvom događaju kako je utvrđeno u Prilogu II.;

(i)

„prikaz podataka” znači popis događaja zabilježenih za plovila iz registra ribarske flote određene države članice u utvrđenom vremenskom razdoblju;

(j)

„zakonski vlasnik” znači bilo koja fizička ili pravna osoba koja je navedena na registracijskim dokumentima plovila kao osoba koja ima zakonsko vlasništvo nad plovilom;

(k)

„gospodarski subjekt” znači fizička ili pravna osoba kako je utvrđeno u članku 4. stavku 19. Uredbe (EZ) br. 1224/2009 (7);

(l)

„broj u zajedničkom registru flote (CFR)” znači jedinstveni identifikacijski broj plovila u ribarskoj floti Unije, neovisno o brojevima u nacionalnim ribarskim flotama;

(m)

„osobni podaci” znači sve informacije koje se odnose na identificirane fizičke osobe ili fizičke osobe koje se može identificirati kako su definirane u članku 2. stavku (a) Uredbe (EZ) br. 45/2001;

(n)

„nacionalni registar ribarske flote” znači registar koji vodi svaka država članica i obuhvaća sva ribarska plovila koja plove pod njezinom zastavom;

(o)

„registar ribarske flote Unije” znači registar koji vodi Komisija i koji sadržava informacije o svim ribarskim plovilima Unije.

Članak 3.

Područje primjene

Ova Uredba primjenjuje se na sva ribarska plovila Unije osim plovila za akvakulturu i klopki za plavoperajne tune.

Članak 4.

Upotreba registra ribarske flote Unije

Podaci iz registra ribarske flote Unije upotrebljavaju se za primjenu pravila zajedničke ribarstvene politike.

Članak 5.

Prikupljanje podataka u okviru nacionalnih registara ribarske flote

Svaka država članica dužna je bez odgađanja u nacionalnom registru ribarske flote prikupljati, potvrđivati i evidentirati podatke navedene u Prilogu I.

Članak 6.

Dostavljanje podataka

1.   Države članice dužne su Komisiji dostaviti podatke o svim događajima koji su povezani s ribarskim plovilima iz nacionalnog registra ribarske flote najkasnije do kraja radnog dana tijekom kojeg su ti događaji u potpunosti registrirani.

2.   Ako predmetni događaj čini ispravak prethodno dostavljenih podataka, Komisiji se moraju dostaviti svi podaci o svim događajima povezanima s tim plovilom od datuma popisa ili prvog unosa u nacionalni registar ribarskih plovila.

3.   Podaci o događajima Komisiji se moraju dostaviti u skladu s člankom 9.

4.   Komisija provjerava ispravnost dostavljenih podataka i registrira događaje u registru ribarske flote Unije ako su oni u skladu sa zahtjevima iz članka 9. U suprotnom dostavljeni se podaci odbacuju. U tom slučaju Komisija državu članicu obavješćuje o svojim zaključcima, a država članica dužna je unijeti potrebne izmjene u nacionalni registar ribarske flote najkasnije tri nacionalna radna dana nakon primitka obavijesti Komisije.

Članak 7.

Prikazi podataka

1.   Komisija u svakom trenutku od bilo koje države članice može zatražiti prikaz podataka.

2.   Izrada prikaza podataka mora biti u potpunosti automatizirana.

3.   Podaci se Komisiji moraju dostaviti u skladu s člankom 9.

4.   Komisija provjerava ispravnost dostavljenih prikaza podataka i zamjenjuje podatke u plovilu iz registra ribarske flote Unije ako su oni u skladu sa zahtjevima iz članka 9. U suprotnom prikaz podataka se odbacuje. U tom slučaju Komisija državu članicu obavješćuje o svojim zaključcima, a država članica dužna je unijeti potrebne izmjene u nacionalni registar ribarske flote najkasnije pet nacionalnih radnih dana nakon primitka obavijesti Komisije.

Članak 8.

Broj u zajedničkom registru flote

1.   Države članice dužne su svakom ribarskom plovilu koje po prvi put ulazi u flotu Unije dodijeliti broj u zajedničkom registru ribarske flote (CFR).

2.   Broj u CFR-u ne smije se mijenjati dok god ribarsko plovilo pripada ribarskoj floti Unije, čak ni ako se plovilo prenese u drugu državu članicu.

3.   Broj u CFR-u ne smije se ponovno dodijeliti nekom drugom plovilu. Ako se neko ribarsko plovilo izveze iz Unije, a zatim ponovno uveze u određenu državu članicu, tom ribarskom plovilu dodjeljuje se isto broj u CFR-u.

4.   Broj u CFR-u mora se navesti u svakom prijenosu podataka između države članice i Komisije koji je povezan s predmetnim ribarskim plovilom.

Članak 9.

Standardi za razmjenu podataka između Komisije i država članica

1.   Podaci se između Komisije i država članica šalju na temelju standarda Centra Ujedinjenih naroda za olakšavanje trgovine i elektroničkog poslovanja (UN/CEFACT) kako je dostupan na stranici registra matičnih podataka na internetskim stranicima Europske komisije za ribarstvo.

2.   Sva su slanja u potpunosti automatizirana i neposredna te upotrebljavaju transportni sloj.

3.   Kako bi osigurale razmjenu poruka, države članice upotrebljavaju provedbeni dokument za plovilo FLUX (FLUX Vessel Implementation Document), dostupan na internetskim stranicama Europske komisije za ribarstvo.

4.   O izmjenama standarda i provedbenog dokumenta odlučuje Komisija u dogovoru s državama članicama.

Članak 10.

Pristup podacima o plovilima

1.   Države članice imaju pristup informacijama iz registra ribarske flote Unije. Taj se pristup može omogućiti s pomoću korisničkog sučelja aplikacije koju nudi Komisija ili s pomoću web usluge.

2.   Javnost ima pristup ograničenoj inačici registra ribarske flote Unije koja ne sadržava osobne podatke.

Članak 11.

Osobni podaci

Obrada i upotreba podataka prikupljenih na temelju ove Uredbe koji sadržavaju osobne podatke te upravljanje njima moraju se provoditi u skladu s Direktivom 95/46/EZ i Uredbom (EZ) br. 45/2001.

Članak 12.

Stavljanje izvan snage

Uredba (EZ) br. 26/2004 stavlja se izvan snage.

Članak 13.

Stupanje na snagu

Ova Uredba stupa na snagu 1. veljače 2018.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 6. veljače 2017.

Za Komisiju

Predsjednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  SL L 354, 28.12.2013., str. 22.

(2)  Uredba Komisije (EZ) br. 26/2004 od 30. prosinca 2003. o registru ribarske flote Zajednice (SL L 5, 9.1.2004., str. 25.).

(3)  Direktiva 95/46/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 24. listopada 1995. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom protoku takvih podataka (SL L 281, 23.11.1995., str. 31.).

(4)  Uredba Vijeća (EEZ) br. 2930/86 od 22. rujna 1986. o određivanju karakteristika ribarskih plovila (SL L 274, 25.9.1986., str. 1.).

(5)  Provedbena uredba Komisije (EU) br. 404/2011 od 8. travnja 2011. o detaljnim pravilima za provedbu Uredbe Vijeća (EZ) br. 1224/2009 o uspostavi sustava kontrole Zajednice za osiguranje sukladnosti s pravilima zajedničke ribarstvene politike (SL L 112, 30.4.2011., str. 1.).

(6)  Uredba (EZ) br. 45/2001 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. prosinca 2000. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka u institucijama i tijelima Zajednice i o slobodnom kretanju takvih podataka (SL L 8, 12.1.2001., str. 1.).

(7)  Uredba Vijeća (EZ) br. 1224/2009 od 20. studenoga 2009. o uspostavi sustava kontrole Unije za osiguranje sukladnosti s pravilima zajedničke ribarstvene politike, o izmjeni uredbi (EZ) br. 847/96, (EZ) br. 2371/2002, (EZ) br. 811/2004, (EZ) br. 768/2005, (EZ) br. 2115/2005, (EZ) br. 2166/2005, (EZ) br. 388/2006, (EZ) br. 509/2007, (EZ) br. 676/2007, (EZ) br. 1098/2007, (EZ) br. 1300/2008, (EZ) br. 1342/2008 i o stavljanju izvan snage uredbi (EEZ) br. 2847/93, (EZ) br. 1627/94 i (EZ) br. 1966/2006 (SL L 343, 22.12.2009., str. 1.).


PRILOG I.

Definicija podataka i način njihova upisa

Podatak

Definicije i napomene

Obvezno (C)/Obvezno ako (CIF)/Neobvezno (O) (7)

Zemlja registracije

Država članica u kojoj je plovilo registrirano za ribolov u skladu s Uredbom (EU) br. 1380/2013

Uvijek države članice izvjestiteljice – oznaka (6)

C

CFR

Jedinstveni identifikacijski broj ribarskog plovila u Uniji

Troslovna ISO oznaka države članice i identifikacijski niz (devet znakova) Ako niz ima manje od 9 znakova, s lijeve strane umeću se nule

C

UVI

Jedinstveni identifikator plovila (broj IMO) u skladu s Uredbom (EU) br. 404/2011.

CIF

Događaj

Identifikacijska oznaka (6) vrste prijavljenog događaja

C

Datum događaja (1)

Datum kad se događaj dogodio

C

Registracijski broj

Registracijski broj koji je dodijelila država članica

O

Vanjske oznake

U skladu s Uredbom (EU) br. 404/2011

CIF

Ime plovila

Ime ribarskog plovila registriranog u nacionalnom registru

C

Mjesto registracije

Identifikacijska oznaka (6) mjesta (prvenstveno luka) gdje je plovilo registrirano

CIF

IRCS

Međunarodni radijski pozivni znak

CIF

Oznaka IRCS-a

Plovilo koje ima međunarodni radio – oznaka (6)

C

Oznaka povlastice

Plovilo koje ima povlasticu za ribolov u skladu s člankom 6. Uredbe (EZ) br. 1224/2009 i člankom 3. Uredbe (EU) br. 404/2011 – oznaka (6)

CIF

Oznaka VMS-a

Sustav za praćenje plovila – oznaka (6)

Plovilo koje ima satelitski sustav za praćenje u skladu s člankom 9. Uredbe (EZ) br. 1224/2009 i člancima 18. do 28. Uredbe (EU) br. 404/2011

CIF

Oznaka ERS-a

Plovilo koje ima elektronički sustav izvješćivanja (očevidnik) u skladu s člankom 15. Uredbe (EZ) br. 1224/2009 te člankom 29. i sljedećim člancima Uredbe (EU) br. 404/2011 – oznaka (6)

CIF

Oznaka AIS-a

Plovilo koje ima sustav automatske identifikacije u skladu s člankom 10. Uredbe (EZ) br. 1224/2009 – oznaka (6)

CIF

MMSI

Identifikator pomorske mobilne službe

O

Vrsta plovila

U skladu s Međunarodnom standardnom statističkom klasifikacijom ribarskih plovila (ISSCFV) – oznaka (6)

CIF

Glavni ribolovni alati (2)

U skladu s Međunarodnom standardnom statističkom klasifikacijom ribolovnih alata (ISSCFCG) – oznaka (6)

C

Pomoćni ribolovni alati (3)

U skladu s Međunarodnom standardnom statističkom klasifikacijom ribolovnih alata (ISSCFCG) – oznaka (6)

C

LOA

Dužina preko svega u metrima, definirana u skladu s Uredbom (EEZ) br. 2930/86

CIF

LBP

Dužina između okomica u metrima, definirana u skladu s Uredbom (EEZ) br. 2930/86

CIF

Tonaža (BT)

Bruto-tonaža, definirana u skladu s Uredbom (EEZ) br. 2930/86

CIF

Ostala tonaža

U tonama u skladu Konvencijom iz Osla ili u skladu s definicijom koju utvrdi država članica

CIF

BT

Povećanje tonaže u bruto-tonaži dopušteno radi sigurnosti (povijesni podaci)

CIF

Snaga glavnog motora

U kW, u skladu s Uredbom (EEZ) br. 2930/86

C

Snaga pomoćnog motora

U kW. Obuhvaća cjelokupnu ugrađenu snagu motora koja nije obuhvaćena stavkom „Snaga glavnog motora”

C

Materijal trupa

Materijal trupa – oznaka (6)

C

Datum stavljanja u službu

U skladu s Uredbom (EEZ) br. 2930/86

C

Segment

Oznaka (6)

C

Zemlja uvoza/izvoza

Oznaka (6)

CIF

Vrsta izvoza

Oznaka (6)

CIF

Državna potpora

Oznaka (6)

CIF

Datum proizvodnje

Datum početka proizvodnje.

CIF

Osoba za kontakt/zakonski vlasnik (4)

Ime

Fizička osoba: prezime, ime

Pravna osoba: ime

CIF

 

Pravna osoba

„Y” ako je riječ o pravnoj osobi, „N” ako je riječ o fizičkoj osobi – oznaka (6)

O

 

Adresa (5)

Ulica i poštanski pretinac

CIF

 

Poštanski pretinac (5)

Poštanski pretinac

O

 

Grad (5)

Ime grada

O

 

Poštanski broj (5)

Poštanski broj

O

 

Zemlja (5)

Zemlja – oznaka (6)

O

 

Broj telefona

Međunarodni broj telefona

O

 

Broj telefaksa

Međunarodni broj telefaksa

O

 

Adresa e-pošte

Adresa e-pošte

O

 

Državljanstvo

Državljanstvo osobe za kontakt – oznaka (6)

O

 

Identifikacijska oznaka društva pri IMO-u

Jedinstveni identifikacijski broj društva i registriranog zakonskog vlasnika pri IMO-u

O

Osoba za kontakt/gospodarski subjekt (4)

Ime

Fizička osoba: prezime, ime

Pravna osoba: ime

CIF

 

Pravna osoba

„Y” ako je riječ o pravnoj osobi, „N” ako je riječ o fizičkoj osobi – oznaka (6)

O

 

Adresa (5)

Ulica i poštanski pretinac

CIF

 

Poštanski pretinac (5)

Poštanski pretinac

O

 

Grad (5)

Ime grada

O

 

Poštanski broj (5)

Poštanski broj

O

 

Zemlja (5)

Zemlja – oznaka (6)

O

 

Broj telefona

Međunarodni broj telefona

O

 

Broj telefaksa

Međunarodni broj telefaksa

O

 

Adresa e-pošte

Adresa e-pošte

O

 

Državljanstvo

Državljanstvo osobe za kontakt – oznaka (6)

O

 

Identifikacijska oznaka društva pri IMO-u

Jedinstveni identifikacijski broj društva i registriranog zakonskog vlasnika pri IMO-u

O


(1)  Ako je riječ o popisu flote, navodi se datum popisa u državi članici (Prilog II.) Za sve druge vrste događaja mora se dostaviti datum zapisivanja događaja u službenim dokumentima.

(2)  Ribolovni alati koje se najčešće upotrebljava na plovilu tijekom ribolovnog razdoblja od jedne godine ili tijekom jednog izlaska u ribolov.

(3)  Može se prijaviti najviše pet ribolovnih alata.

(4)  Može se prijaviti najviše pet osoba za kontakt.

(5)  Podaci o adresi (ulica, poštanski pretinac, grad, poštanski broj i zemlja) moraju biti dovoljno jasni da se može stupiti u kontakt s osobama za kontakt.

(6)  Oznake (ili odgovarajuća upućivanja) navedene su u registru matičnih podataka na internetskoj stranici Europske komisije za ribarstvo: http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/control/codes/index_en.htm.

(7)  Detaljna pravila dostupna su u provedbenom dokumentu za plovila u registru matičnih podataka na internetskoj stranici Europske komisije za ribarstvo: http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/control/codes/index_en.htm.


PRILOG II.

Datumi popisa utvrđeni po zemljama

BEL, DNK, FRA, GBR, PRT

1.1.1989.

NLD

1.9.1989.

DEU, ESP

1.1.1990.

IRL

1.10.1990.

ITA

1.1.1991.

GRC

1.7.1991.

SWE, FIN

1.1.1995.

CYP, EST, LTU, LVA, MLT, POL, SVN

1.5.2004.

BGR, ROM

1.1.2007.

HRV

1.7.2013.

Države članice koje pristupe nakon 1. srpnja 2013.

Datum pristupanja

FRA – Mayotte

Svi datumi od 1.1.2014. (1)


(1)  Uredba Vijeća (EU) br. 1385/2013 оd 17. prosinca 2013. o izmjeni uredbi Vijeća (EZ) br. 850/98 i (EZ) br. 1224/2009 i uredbi (EZ) br. 1069/2009, (EU) br. 1379/2013 i (EU) br. 1380/2013 Europskog parlamenta i Vijeća zbog izmjene statusa departmana Mayotte u odnosu na Europsku uniju (SL L 354, 28.12.2013., str. 86.).


9.2.2017   

HR

Službeni list Europske unije

L 34/18


PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2017/219

оd 8. veljače 2017.

o odobrenju pripravka Bacillus subtilis (DSM 27273) kao dodatka hrani za životinje za odbijenu prasad i odbijene manje značajne vrste svinja (nositelj odobrenja Chr. Hansen A/S)

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EZ) br. 1831/2003 Europskog parlamenta i Vijeća od 22. rujna 2003. o dodacima hrani za životinje (1), a posebno njezin članak 9. stavak 2.,

budući da:

(1)

Uredbom (EZ) br. 1831/2003 predviđeno je odobravanje dodataka hrani za životinje te osnove i postupci za izdavanje odobrenja.

(2)

U skladu s člankom 7. Uredbe (EZ) br. 1831/2003 podnesen je zahtjev za odobrenje pripravka Bacillus subtilis (DSM 27273). Uz navedeni zahtjev priloženi su podaci i dokumenti propisani člankom 7. stavkom 3. Uredbe (EZ) br. 1831/2003.

(3)

Zahtjev se odnosi na odobrenje pripravka Bacillus subtilis (DSM 27273) kao dodatka hrani za životinje za odbijenu prasad i odbijene manje značajne vrste svinja koji treba razvrstati u kategoriju dodataka „zootehnički dodaci”.

(4)

Europska agencija za sigurnost hrane („Agencija”) u svojem je mišljenju od 20. listopada 2015. (2) zaključila da pripravak Bacillus subtilis (DSM 27273) u predloženim uvjetima uporabe nema negativan učinak na zdravlje životinja, zdravlje ljudi ili na okoliš. Zaključila je i da se tim pripravkom mogu poboljšati obilježja odbijene prasadi. Taj se zaključak može primijeniti i na odbijene manje značajne vrste svinja ako se dodatak upotrebljava u jednakoj količini. Agencija smatra da ne postoji potreba za posebnim zahtjevima za praćenje nakon stavljanja na tržište. Isto tako, potvrdila je izvješće o metodi analize dodatka hrani za životinje koje je dostavio referentni laboratorij osnovan Uredbom (EZ) br. 1831/2003.

(5)

Procjena pripravka Bacillus subtilis (DSM 27273) pokazala je da su ispunjeni uvjeti za odobrenje predviđeni člankom 5. Uredbe (EZ) br. 1831/2003. U skladu s tim trebalo bi odobriti uporabu tog pripravka kako je naveden u Prilogu ovoj Uredbi.

(6)

Mjere predviđene ovom Uredbom u skladu su s mišljenjem Stalnog odbora za bilje, životinje, hranu i hranu za životinje,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Pripravak naveden u Prilogu, koji pripada kategoriji dodataka hrani za životinje „zootehnički dodaci” i funkcionalnoj skupini „stabilizatori crijevne flore”, odobrava se kao dodatak hrani za životinje podložno uvjetima utvrđenima u tom prilogu.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 8. veljače 2017.

Za Komisiju

Predsjednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  SL L 268, 18.10.2003., str. 29.

(2)  EFSA Journal 2015.;13(11):4269.


PRILOG

Identifikacijski broj dodatka hrani za životinje

Naziv nositelja odobrenja

Dodatak hrani za životinje

Sastav, kemijska formula, opis, analitička metoda

Vrsta ili kategorija životinje

Najviša dob

Najmanja dopuštena količina

Najveća dopuštena količina

Ostale odredbe

Datum isteka valjanosti odobrenja

CFU/jedinice aktivne tvari po kg potpune krmne smjese s udjelom vlage od 12 %

Kategorija zootehničkih dodataka hrani za životinje. Funkcionalna skupina: stabilizatori crijevne flore

4b1826

Chr.Hansen A/S

Bacillus subtilis

DSM 27273

Sastav dodatka hrani

Pripravak Bacillus subtilis

DSM 27273 koji sadržava najmanje 1,6 × 109 CFU/g dodatka

Kruto stanje

Karakteristike aktivne tvari

Žive spore Bacillus subtilis

DSM 27273

Analitička metoda  (1)

Identifikacija i određivanje brojnosti pripravka Bacillus subtilis DSM 27273 u dodatku hrani za životinje, premiksima i hrani za životinje:

Identifikacija: gel-elektroforeza u pulsirajućem polju (PFGE)

Određivanje brojnosti: metoda razmazivanja uporabom tripton soja agara – EN 15784

Odbijena prasad

4 × 108

1.

U uputama za uporabu dodatka hrani i premiksa potrebno je navesti temperaturu skladištenja, rok valjanosti i stabilnost pri peletiranju.

2.

Za odbijenu prasad do 35 kg.

Za korisnike dodatka i premiksa subjekti koji posluju s hranom za životinje utvrđuju operativne postupke i organizacijske mjere za uklanjanje mogućih opasnosti koje proizlaze iz njihove uporabe. Ako se opasnosti s pomoću tih postupaka i mjera ne mogu otkloniti ili smanjiti na najmanju moguću mjeru, pri uporabi dodatka i premiksa potrebno je nositi odgovarajuću osobnu zaštitnu opremu, uključujući zaštitu za dišne organe, oči i kožu.

1. ožujka 2027.

Odbijene manje značajne vrste svinja

4 × 108


(1)  Podaci o analitičkim metodama dostupni su na sljedećoj adresi referentnog laboratorija: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports


9.2.2017   

HR

Službeni list Europske unije

L 34/21


PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2017/220

оd 8. veljače 2017.

o izmjeni Provedbene uredbe Vijeća (EU) br. 1106/2013 o uvođenju konačne antidampinške pristojbe na uvoz određenih žica od nehrđajućeg čelika podrijetlom iz Indije nakon djelomične privremene revizije na temelju članka 11. stavka 3. Uredbe (EU) 2016/1036 Europskog parlamenta i Vijeća

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) 2016/1036 Europskog parlamenta i Vijeća od 8. lipnja 2016. o zaštiti od dampinškog uvoza iz zemalja koje nisu članice Europske unije (1) („Osnovna uredba”), a posebno njezin članak 11. stavak 3.,

budući da:

1.   POSTUPAK

1.1.   Prethodni ispitni postupci i mjere na snazi

(1)

Provedbenom uredbom (EU) br. 861/2013 (2) Vijeće je uvelo konačnu kompenzacijsku pristojbu na uvoz određenih žica od nehrđajućeg čelika podrijetlom iz Indije.

(2)

Provedbenom uredbom (EU) br. 1106/2013 (3) Vijeće je uvelo konačnu antidampinšku pristojbu na uvoz određenih žica od nehrđajućeg čelika podrijetlom iz Indije („početni ispitni postupak”).

(3)

U rujnu 2015. antidampinške su mjere izmijenjene Provedbenom uredbom Komisije (EU) 2015/1483 (4) nakon ponovljenog ispitnog postupka u pogledu apsorpcije u skladu s člankom 12. Uredbe Vijeća (EZ) br. 1225/2009 (5).

(4)

Antidampinška pristojba koja se trenutačno primjenjuje na uvoz od društva Venus Wire Industries Pvt. Ltd iznosi 9,4 % (trenutačno primjenjiva dampinška marža od 12,4 % umanjena za kompenzacijsku pristojbu od 3 %), a za društvo Garg Inox Ltd iznosi 8,4 % (trenutačno primjenjiva dampinška marža od 11,8 % umanjena za kompenzacijsku pristojbu od 3,4 %). Antidampinška pristojba koja se trenutačno primjenjuje na uvoz od indijskih proizvođača izvoznika koji nisu surađivali u početnom ispitnom postupku iznosi 12,5 % (dampinška marža od 16,2 % umanjena za kompenzacijsku pristojbu od 3,7 %).

1.2.   Zahtjev za djelomičnu privremenu reviziju

(5)

Komisija je primila dva zahtjeva za djelomičnu privremenu reviziju postojećih antidampinških mjera, opsega ograničenog na ispitivanje dampinga.

(6)

Jedan zahtjev za reviziju podnijela je grupa Venus („Venus”), proizvođač izvoznik iz Indije („predmetna zemlja”). Grupa Venus uključuje društva Venus Wire Industries Pvt. Ltd, Precision Metals, Hindustan Inox. Ltd, Sieves Manufacturer India, Pvt. Ltd i povezanog uvoznika Venus Edelstahl GmbH.

(7)

Drugi zahtjev za reviziju podnio je Garg Inox Ltd („Garg”), proizvođač izvoznik iz Indije. Venus i Garg zajedno se nazivaju „podnositelji zahtjeva”.

(8)

U svojim su zahtjevima podnositelji tvrdili da su se promijenile okolnosti na temelju kojih su uvedene antidampinške mjere i da su te promjene trajne naravi. Podnositelji zahtjeva dostavili su dokaze prima facie kojima dokazuju da više nije nužno nastaviti primjenjivati mjere na postojećoj razini radi neutraliziranja štetnog dampinga.

1.3.   Pokretanje djelomične privremene revizije

(9)

Odlučivši, nakon informiranja država članica, da postoji dovoljno dokaza koji opravdavaju pokretanje djelomične privremene revizije ograničene na ispitivanje dampinga u pogledu tih podnositelja zahtjeva, Komisija je u obavijesti objavljenoj 11. prosinca 2015. u Službenom listu Europske unije  (6) objavila pokretanje djelomične privremene revizije u skladu s člankom 11. stavkom 3. Uredbe (EZ) br. 1225/2009 o zaštiti od dampinškog uvoza iz zemalja koje nisu članice Europske zajednice, ograničene na ispitivanje dampinga u pogledu podnositelja zahtjeva.

1.4.   Ispitni postupak

(10)

Kako bi dobila informacije nužne za ispitni postupak, Komisija je proizvođačima izvoznicima iz ispitnog postupka poslala upitnik, a oni su dostavili odgovor u za to propisanom roku.

(11)

Komisija je tražila i provjerila sve podatke koje je smatrala potrebnima za utvrđivanje dampinga. Posjeti radi provjere u skladu s člankom 16. Osnovne uredbe obavljeni su u poslovnim prostorima sljedećih društava:

Venus Wire Industries Pvt. Ltd, Mumbai, Maharasthra, Indija,

Precision Metals, Mumbai, Maharasthra, Indija,

Hindustan Inox. Ltd, Mumbai, Maharasthra, Indija,

Venus Edelstahl GmbH, Hagen, Njemačka,

i

Garg Inox Ltd, Bahadurgarh, Haryana, Indija.

(12)

Na zahtjev društva Venus 26. srpnja 2016. održano je saslušanje sa službenikom za saslušanje u trgovinskim postupcima.

1.5.   Razdoblje ispitnog postupka revizije

(13)

Ispitnim postupkom usmjerenim na razinu dampinga obuhvaćeno je razdoblje od 1. listopada 2014. do 30. rujna 2015. („razdoblje ispitnog postupka revizije”).

2.   PREDMETNI PROIZVOD I ISTOVJETNI PROIZVOD

2.1.   Predmetni proizvod

(14)

Proizvod iz ispitnog postupka definiran je kao žice od nehrđajućeg čelika s masenim udjelom:

nikla od 2,5 % ili većim, osim žice s masenim udjelom od 28 % ili većim, ali ne većim od 31 % nikla te 20 % ili većim, ali ne većim od 22 % kroma,

s masenim udjelom nikla manjim od 2,5 % osim žice s masenim udjelom kroma 13 % ili većim, ali ne većim od 25 % i masenim udjelom aluminija 3,5 % ili većim, ali ne većim od 6 %,

podrijetlom iz Indije, trenutačno obuhvaćene oznakama KN 7223 00 19 i 7223 00 99 („predmetni proizvod”).

2.2.   Istovjetni proizvod

(15)

Ispitnim postupkom revizije potvrđeno je da žice od nehrđajućeg čelika kako su definirane u uvodnoj izjavi (14), koje proizvode podnositelji zahtjeva i prodaju ih na domaćem tržištu, imaju ista osnovna fizička, tehnička i kemijska svojstva te osnovnu uporabu kao i predmetni proizvod koji se izvozi u Uniju.

(16)

Komisija je odlučila da su ti proizvodi stoga istovjetni proizvodi u smislu članka 1. stavka 4. Osnovne uredbe.

3.   TRAJNA PRIRODA PROMIJENJENIH OKOLNOSTI

(17)

U skladu s člankom 11. stavkom 3. Osnovne uredbe Komisija je ispitala i može li se smatrati da su promijenjene okolnosti koje navode podnositelji zahtjeva trajne prirode.

Venus

(18)

Podsjeća se da je u početnom ispitnom postupku u pogledu društva Venus primijenjen članak 18. Osnovne uredbe radi utvrđivanja troškova proizvodnje i izračuna dampinške marže. To se dogodilo zato što su informacije o razredima čelika smatrane nepouzdanima jer nije bilo moguće točno odrediti pojedinačne razrede čelika u svim fazama proizvodnog postupka.

(19)

U zahtjevu za reviziju Venus je tvrdio da je došlo do promjena u njegovu računovodstvenom sustavu i sustavu upravljanja zalihama. Dokazi dobiveni i provjereni tijekom ispitnog postupka pokazali su da je Venus počeo upotrebljavati nove softverske kontrole u svojem sustavu upravljanja zalihama koje tom društvu omogućuju da tijekom proizvodnog postupka određuje pojedinačne razrede čelika. Tim je kontrolama uklonjen rizik od odstupanja na razini pojedinačnih razreda čelika. Stoga se prijavljena distribucija osnovnih sirovina po razredu čelika može smatrati pouzdanom za određivanje troškova i prodajnih cijena pojedinačnih vrsta proizvoda, što ima utjecaj na trošak proizvodnje predmetnog proizvoda i na izračun dampinške marže. Nije vjerojatno da bi se ovdje opisane okolnosti u bližoj budućnosti mogle promijeniti na način koji bi utjecao na te nalaze.

(20)

Komisija je na temelju toga zaključila da su u pogledu društva Venus promijenjene okolnosti trajne prirode.

Garg

(21)

U početnom ispitnom postupku Garg je znatno izvozio uglavnom putem povezanog uvoznika u Uniji. To je društvo tvrdilo da, s obzirom na to da je njegovo društvo kći u Uniji zatvoreno, odnos između dvaju subjekta nije više postojao i to je značilo znatnu promjenu u izračunu dampinških marži jer se izvozne cijene više ne bi trebale izračunavati na temelju članka 2. stavka 9. Osnovne uredbe.

(22)

Ispitnim postupkom potvrđeno je zatvaranje društva kćeri u Uniji. Komisija je na temelju toga zaključila da su u pogledu društva Garg promijenjene okolnosti bitne i trajne prirode.

4.   DAMPING

(a)   Uvod

(23)

Kako se navodi u nastavku, pojavio se niz pitanja u pogledu društva Garg zbog kojih je Komisija razmotrila primjenu članka 18. Osnovne uredbe.

(24)

Provjerom na licu mjesta u društvu Garg otkriveno je da je imalo naplative provizije na izvozne transakcije svojem bivšem povezanom uvozniku u Uniji tijekom razdoblja ispitnog postupka privremene revizije, no nije ih navelo u odgovoru na upitnik.

(25)

Dopisom od 30. svibnja 2016. Komisija je obavijestila Garg da zbog razloga iz uvodne izjave (24) namjerava primijeniti činjenice dostupne u skladu s člankom 18. Osnovne uredbe u pogledu tih provizija.

(26)

Društvo je iznijelo primjedbu na namjeru Komisije da upotrijebi činjenice dostupne 15. lipnja 2016. i složilo se da provizije za neke transakcije nisu bile prijavljene te da bi se dostupne činjenice mogle na toj osnovi upotrijebiti za određivanje iznosa provizija.

(27)

Komisija je ispitala primjedbe društva i zaključila da ono ne osporava razlog iz uvodne izjave (24). Stoga je u skladu s člankom 18. Osnovne uredbe Komisija u izračunu dampinške marže upotrijebila najbolje dostupne činjenice u pogledu provizija.

(b)   Uobičajena vrijednost

(28)

Komisija je najprije ispitala je li ukupni obujam domaće prodaje podnositeljâ zahtjeva reprezentativan u skladu s člankom 2. stavkom 2. Osnovne uredbe. Smatralo se da je domaća prodaja reprezentativna ako je za svakog podnositelja zahtjeva ukupan obujam domaće prodaje istovjetnog proizvoda nezavisnim kupcima na domaćem tržištu predstavljao najmanje 5 % ukupnog obujma izvozne prodaje predmetnog proizvoda u Uniju tijekom razdoblja ispitnog postupka revizije. Na temelju navedenoga ukupna prodaja koju su podnositelji zahtjeva ostvarili za istovjetni proizvod na domaćem tržištu bila je reprezentativna.

(29)

Komisija je naknadno utvrdila vrste proizvoda koje se prodaju na domaćem tržištu i koje su identične ili usporedive s vrstama proizvoda koje se prodaju za izvoz u Uniju za svakog podnositelja zahtjeva.

(30)

Komisija je zatim ispitala je li domaća prodaja svakog podnositelja zahtjeva na njegovu domaćem tržištu za svaku vrstu proizvoda koja je identična ili usporediva s vrstom proizvoda koja se prodaje radi izvoza u Uniju reprezentativna u skladu s člankom 2. stavkom 2. Osnovne uredbe. Domaća prodaja bilo koje vrste proizvoda reprezentativna je ako ukupan obujam domaće prodaje te vrste proizvoda nezavisnim kupcima tijekom razdoblja ispitnog postupka revizije čini najmanje 5 % ukupnog obujma izvozne prodaje identične ili usporedive vrste proizvoda u Uniju.

(31)

Komisija je ustanovila da je većina vrsta proizvoda reprezentativna za Garg. Samo su neke vrste proizvoda bile reprezentativne za Venus. Komisija je postupila prema utvrđenom u uvodnim izjavama (36) i (37) za vrste proizvoda koje nisu bile reprezentativne.

(32)

Komisija je zatim za svaku vrstu proizvoda definirala udio profitabilne prodaje nezavisnim kupcima na domaćem tržištu tijekom razdoblja ispitnog postupka revizije kako bi odlučila hoće li za izračun uobičajene vrijednosti u skladu s člankom 2. stavkom 4. Osnovne uredbe upotrebljavati stvarnu domaću prodaju.

(33)

Uobičajena vrijednost temelji se na stvarnoj domaćoj cijeni po vrsti proizvoda bez obzira na to je li ta prodaja profitabilna ili nije:

(a)

ako obujam prodaje vrste proizvoda prodanog po neto prodajnoj cijeni koja je jednaka izračunanom trošku proizvodnje ili viša od njega čini više od 80 % ukupne količine prodaje te vrste proizvoda i

(b)

ako je ponderirana prosječna prodajna cijena te vrste proizvoda jednaka jediničnom trošku proizvodnje ili viša od njega.

(34)

U ovom slučaju uobičajena je vrijednost ponderirani prosjek cijena ukupne domaće prodaje te vrste proizvoda tijekom razdoblja ispitnog postupka revizije.

(35)

Uobičajena vrijednost jest stvarna domaća cijena po vrsti proizvoda isključivo profitabilne domaće prodaje vrsta proizvoda tijekom razdoblja ispitnog postupka revizije:

(a)

ako obujam profitabilne prodaje te vrste proizvoda čini 80 % ukupnog obujma prodaje te vrste proizvoda ili manje; ili

(b)

ako je ponderirana prosječna cijena te vrste proizvoda niža od jediničnog troška proizvodnje.

(36)

Iz prethodno navedenih ispitivanja proizašlo je izračunavanje uobičajene vrijednosti za svakog podnositelja zahtjeva kao ponderiranog prosjeka njihove profitabilne prodaje, osim u slučajevima kada nije bilo prodaje vrste istovjetnog proizvoda u uobičajenom tijeku trgovine ili ona nije bila dostatna ili ako se vrsta proizvoda nije prodavala u reprezentativnim količinama na domaćem tržištu, a Komisija je izračunala uobičajenu vrijednost u skladu s člankom 2. stavcima 3. i 6. Osnovne uredbe.

(37)

Uobičajena vrijednost izračunana je tako da su sljedeće vrijednosti pribrojene prosječnom trošku proizvodnje istovjetnog proizvoda predmetnog podnositelja zahtjeva tijekom razdoblja ispitnog postupka revizije:

(a)

ponderirani prosječni prodajni, opći i administrativni troškovi koje je svaki od podnositelja zahtjeva imao u vezi s domaćom prodajom istovjetnog proizvoda u uobičajenom tijeku trgovine tijekom razdoblja ispitnog postupka revizije; i

(b)

ponderirana prosječna dobit koju je svaki od podnositelja zahtjeva ostvario od domaće prodaje istovjetnog proizvoda u uobičajenom tijeku trgovine tijekom razdoblja ispitnog postupka revizije.

Trošak proizvodnje prilagođen je po potrebi.

(c)   Izvozna cijena

(38)

Venus je izvozio u Uniju izravno nezavisnim kupcima ili putem povezanog društva koje je djelovalo kao uvoznik.

(39)

Kada se predmetni proizvod izvozio izravno nezavisnim kupcima u Uniji, izvozna cijena utvrđena je u skladu s člankom 2. stavkom 8. Osnovne uredbe na temelju izvoznih cijena koje su stvarno plaćene ili naplative.

(40)

Kada je izvozna prodaja u Uniju ostvarena preko povezanog društva koje djeluje kao uvoznik, izvozna cijena utvrđena je u skladu s člankom 2. stavkom 9. Osnovne uredbe na temelju cijena po kojima su uvezeni proizvodi prvo preprodani nezavisnom kupcu, prilagođeno s obzirom na sve troškove ostvarene između uvoza i preprodaje, kao i na razumnu maržu za prodajne, opće i administrativne troškove i za dobit. Upotrijebljeni su prodajni, opći i administrativni troškovi povezanog uvoznika, a zbog nepouzdanosti profitne marže povezanog uvoznika i nedostatka informacija o dobiti od nepovezanog uvoznika u ovom ispitnom postupku, upotrijebljena je stopa dobiti primijenjena u početnom ispitnom postupku, odnosno 5 %.

(41)

Društvo Garg svu je izvoznu prodaju u Uniji ostvarilo izravno nezavisnim kupcima te je Komisija stoga ustanovila izvoznu cijenu na temelju cijena koje su stvarno plaćene ili su naplative za prodaju predmetnog proizvoda u Uniju, u skladu s člankom 2. stavkom 8. Osnovne uredbe.

(d)   Usporedba

(42)

Komisija je usporedila uobičajenu vrijednost i izvoznu cijenu podnositeljâ zahtjeva na temelju cijena franko tvornica.

(43)

Ako je to bilo opravdano radi osiguranja primjerene usporedbe, Komisija je prilagodila uobičajenu vrijednost i/ili izvoznu cijenu za razlike koje su utjecale na cijene i usporedivost cijena u skladu s člankom 2. stavkom 10. Osnovne uredbe.

(44)

Prilagodbe su izvršene za troškove povezane s prijevozom, manipuliranjem, utovarom i popratnim troškovima, troškovima povezanima s uvozom, troškovima kredita, bankovnim pristojbama i provizijama. U pogledu društva Garg Komisija je upotrijebila najbolje dostupne činjenice o iznosu provizija za izvoz u Uniju.

(e)   Dampinška marža

(45)

Komisija je za proizvođače izvoznike usporedila ponderiranu prosječnu uobičajenu vrijednost svake vrste istovjetnog proizvoda s ponderiranom prosječnom izvoznom cijenom odgovarajuće vrste predmetnog proizvoda u skladu s člankom 2. stavcima 11. i 12. Osnovne uredbe.

(46)

Na temelju toga ponderirana prosječna dampinška marža društva Venus izražena u postotcima cijene CIF-a na granici Unije, neocarinjeno, iznosi 9,9 %, a za Garg 19,2 %.

(47)

S obzirom na to da je revidirana dampinška marža za Garg viša od dampinške marže za sva ostala društva koja nisu surađivala u početnom ispitnom postupku, Komisija je odlučila revidirati i dampinšku maržu za sva ostala društva koja nisu surađivala u početnom ispitnom postupku na razini dampinške marže društva Garg, koja je sada najviša među svim društvima koja surađuju.

5.   ANTIDAMPINŠKE MJERE

(48)

O osnovnim činjenicama i razmatranjima na temelju kojih se namjerava izmijeniti stopa pristojbe koja se primjenjuje na društva Venus i Garg obaviješteni su Venus, Garg i industrija Unije te su imali mogućnost iznijeti primjedbe.

(49)

Nakon objave jedan od proizvođača izvoznika doveo je u pitanje odstupanje od metode izračuna primijenjene u početnom ispitnom postupku. Proizvođač izvoznik tvrdio je da i. je Komisija ponovno razvrstala neke vrste predmetnog proizvoda u usporedbi s početnim ispitnim postupkom, da je ii. Komisija upotrijebila metodu raspodjele troška različitu od one u početnom ispitnom postupku, suprotno članku 11. stavku 9. Osnovne uredbe te da je iii. isključivanje određenih razreda čelika iz izračuna dampinške marže bilo neopravdano.

(50)

Komisija je odlučila prilagoditi razvrstavanje nekih vrsta predmetnog proizvoda i istovjetnog proizvoda u skupine vrsta proizvoda u svrhu testa za utvrđivanje uobičajenog tijeka trgovine i usporedbe na temelju fizičkih svojstava tih proizvoda. Fizička svojstva nisu opravdala razvrstavanje koje je proveo sam proizvođač izvoznik. Precizno razvrstavanje svojstava predmetnog proizvoda ono je što omogućuje precizno razvrstavanje u vrste proizvoda. Ta se prilagodba ne odnosi na „metodologiju” iz članka 11. stavka 9. Osnovne uredbe nego na točno utvrđivanje uobičajene vrijednosti na temelju činjenica prikupljenih i provjerenih tijekom ovog ispitnog postupka. Zbog toga to ne predstavlja promjenu metodologije. Ta se tvrdnja stoga mora odbaciti.

(51)

U početnom ispitnom postupku Komisija je upotrijebila dostupne činjenice u pogledu konačnog utvrđivanja troškova proizvodnje i izračuna dampinške marže za tog proizvođača izvoznika. Proizvođač izvoznik tvrdio je da su se okolnosti u pogledu sastavnih dijelova izračuna dampinga, odnosno troškova proizvodnje, promijenile i da je promjena trajne prirode. Podsjeća se da je u početnom ispitnom postupku Komisija upotrijebila dostupne činjenice za određivanje cijena sirovina. Bit promjene u sadašnjem ispitnom postupku jest da je Komisija odlučila koristiti se podacima o troškovima sirovina proizvođača izvoznika. To nije promjena metodologije. Međutim, čak i ako se trenutačnu metodu izračuna smatra promjenom metodologije, svrha je ovog ispitnog postupka revizije pronaći nove nalaze zbog promijenjenih okolnosti s obzirom na sastavne dijelove izračuna dampinga, odnosno troškove proizvodnje. Činjenica da je tvrdnja proizvođača izvoznika u pogledu promijenjenih okolnosti prihvaćena opravdala bi promjenu metodologije. Proizvođač izvoznik tvrdio je da je Komisija trebala upotrijebiti metodu raspodjele za troškove prerade koju je upotrijebila u početnom ispitnom postupku. Međutim ta je metoda raspodjele primijenjena u posebnim okolnostima upotrebe dostupnih činjenica za utvrđivanje troškova proizvodnje. Uzimajući u obzir činjenicu da u sadašnjem ispitnom postupku Komisija upotrebljava vlastite podatke proizvođača izvoznika, ona bi mogla primijeniti odgovarajuću metodu raspodjele, što nije bilo moguće u početnom ispitnom postupku zbog upotrebe dostupnih činjenica. Osim toga, metodologija koju je predložio proizvođač izvoznik uspostavljena je isključivo za potrebe ovog antidampinškog ispitnog postupka, nije odražavala ranije korištene računovodstvene politike, nije se mogla primijeniti na cjelokupnu proizvodnju društva i nije ispravno odražavala pokretače troškova proizvodnje predmetnog proizvoda i istovjetnog proizvoda. U skladu s člankom 2. stavkom 5. Osnovne uredbe Komisija je odlučila upotrijebiti raspodjelu koja se temelji na dodanoj vrijednosti troškova sirovina tijekom proizvodnog postupka, koja je varijacija raspodjele na temelju prometa uz neutralizaciju velikog utjecaja koji troškovi sirovina mogu imati na promet svake vrste proizvoda.

(52)

Isti proizvođač izvoznik tvrdio je da je Komisija netočno zanemarila određene količine kupljenog čelika prilikom izračuna troškova proizvodnje. Upotrijebljena vrsta sirovine kriterij je razvrstavanja predmetnog proizvoda u svrhu testa za utvrđivanje uobičajenog tijeka trgovine i usporedbe. Kako bi se izračunao trošak sirovine za svaku vrstu proizvoda koju društvo prodaje Komisija je zadržala evidenciju troškova koja je odgovarala specifikacijama potrebnima za razvrstavanje predmetnog proizvoda i koja se može izravno povezati s prodajom o kojoj je društvo izvijestilo u okviru tog razvrstavanja. Grupiranje sirovina na različitim razinama kako je predložilo društvo nije se smatralo dosljednom i razumnom alternativom. Stoga se ta tvrdnja mora odbiti.

(53)

Drugi proizvođač izvoznik tvrdio je da je ponovni antiapsorpcijski ispitni postupak onaj ispitni postupak koji je doveo do trenutačne pristojbe te bi na temelju članka 11. stavka 9. Osnovne uredbe Komisija trebala upotrijebiti istu metodologiju kao u ponovnom antiapsorpcijskom ispitnom postupku. To se posebno odnosilo na i. izračun pojedinačnog troška proizvodnje za svaku vrstu predmetnog proizvoda i istovjetnog proizvoda, neovisno o tome prodaje li se na domaćem tržištu ili na izvoznim tržištima, i ii. prilagodbu razvrstavanja različitih vrsta proizvoda u skupine sa sličnim svojstvima u svrhu testa za utvrđivanje uobičajenog tijeka trgovine i usporedbe kako bi se opravdala određena vrsta proizvoda i isključivanje određenih skupina vrsta proizvoda specifičnih za društvo.

(54)

Ispitni postupak koji je doveo do uvođenja pristojbe na sadašnjoj razini jest početni ispitni postupak. Ponovnim antiapsorpcijskim ispitnim postupkom nije revidirana stopa pristojbe za tog proizvođača izvoznika. Stoga se mora odbaciti tvrdnja da se Komisija trebala koristiti istom metodologijom kao u ponovnom antiapsorpcijskom ispitnom postupku.

(55)

U početnom ispitnom postupku troškovi proizvodnje tog proizvođača izvoznika temeljili su se na troškovima proizvodnje drugih proizvođača izvoznika koji surađuju, bez razlikovanja proizvoda prodanih na domaćem tržištu od onih prodanih na izvoznim tržištima. Tvrdnja da je Komisija odstupila od metodologije upotrijebljene u početnom ispitnom postupku izračunavanjem pojedinačnog troška proizvodnje za svaku vrstu proizvoda neovisno o tome prodaje li se na domaćem ili izvoznim tržištima stoga je neutemeljena i mora se odbaciti.

(56)

U pogledu prilagodbe skupina vrsta proizvoda koje se upotrebljavaju u svrhu testa za utvrđivanje uobičajenog tijeka trgovine i usporedbe, Komisija je odlučila preciznije definirati obuhvat jedne vrste proizvoda na temelju njezinih fizičkih svojstava. Proizvođač izvoznik objasnio je tijekom posjeta radi provjere da je ta vrsta prodavana u niši tržišta i imala je troškove proizvodnje usporedive s onima drugih proizvoda u istoj skupini vrsta proizvoda, no znatno više cijene. Komisija je zaključila da je postojao utjecaj na cijene i usporedivost cijena te da je bila opravdana prilagodba zbog fizičkih svojstava prema članku 2. stavku 10. točki (a) Osnovne uredbe. Precizno razvrstavanje svojstava predmetnog proizvoda ono je što omogućuje precizno razvrstavanje u vrste proizvoda i preciznu usporedbu. Ta prilagodba stoga ne predstavlja promjenu metodologije i ta se tvrdnja zato mora odbaciti.

(57)

Nakon objave proizvođač izvoznik zatražio je prilagodbu na višu vrijednost izvozne cijene u pogledu kredita povezanog s programom povrata carine i programom ciljanog tržišta te prilagodbu za troškove kredita prilikom izračuna uobičajene vrijednosti. Međutim, u skladu s člankom 2. stavkom 10. točkom (b) Osnovne uredbe, prilagodba se, ako je opravdana, može učiniti samo u pogledu uvoznih naknada na uobičajenu vrijednost, a ne na izvoznu cijenu. U pogledu tvrdnje o prilagodbi troškova kredita izračunanoj uobičajenoj vrijednosti, napominje se da je takva prilagodba predviđena člankom 2. stavkom 10. točkom (g) Osnovne uredbe samo kada se uobičajena vrijednost određuje na temelju naplaćenih cijena, a ne kada se uobičajena vrijednost izračunava jer takvih cijena nema. Zbog toga se obje tvrdnje moraju odbaciti.

(58)

Komisija je prihvatila tvrdnje tog proizvođača izvoznika koje se odnose na isključivanje određenih skupina vrsta proizvoda specifičnih za društvo i neke administrativne pogreške povezane s dvostrukim izvješćivanjem o naknadi, prilagodbom zaliha i temeljem za raspodjelu troškova prerade. Prihvaćanje tih tvrdnji dovelo je do smanjenja dampinške marže tog proizvođača izvoznika.

(59)

Nakon objave Eurofer je tvrdio da su pojedinosti u verziji spisa koja nije povjerljiva previše ograničene da bi se pružile suvisle primjedbe o ispitnom postupku, no ipak je podržao zaključke Komisije.

(60)

U skladu s člankom 19. stavkom 1. Osnovne uredbe, sa svim podacima koji su po svojoj prirodi povjerljivi ili koje stranke u ispitnom postupku pružaju na povjerljivoj osnovi, nadležna tijela postupaju kao s takvima. Budući da su proizvođači izvoznici za sve povjerljive podatke dostavili sažetke koji nisu povjerljivi i koji omogućuju razumno razumijevanje biti podataka koji su dostavljeni kao povjerljivi, Komisija je odbacila tu tvrdnju.

(61)

Revidirane dampinške marže i stopa pristojbe priopćeni su predmetnim strankama. Nakon dodatne konačne objave oba su proizvođača izvoznika ponovila svoje prethodne primjedbe.

(62)

Nakon ispitnog postupka revizije revidirana stopa antidampinške pristojbe koja bi se primjenjivala na uvoz predmetnog proizvoda koji proizvodi Venus iznosi 6,9 % (odnosno dampinška marža od 9,9 % umanjena za kompenzacijsku pristojbu od 3 %).

(63)

Revidirana stopa antidampinške pristojbe koja bi se primjenjivala na uvoz predmetnog proizvoda koji proizvodi Garg iznosi 10,3 % (odnosno dampinška marža od 13,7 % umanjena za kompenzacijsku pristojbu od 3,4 %).

(64)

Budući da revidirana dampinška marža za Garg nakon konačne objave više nije viša od dampinške marže za sva ostala društva koja nisu surađivala u početnom ispitnom postupku, dampinšku maržu i stopu pristojbe za sva ostala društva koja nisu surađivala u početnom ispitnom postupku ne bi trebalo revidirati kako je utvrđeno u uvodnoj izjavi (47).

(65)

Mjere predviđene ovom Uredbom u skladu su s mišljenjem Odbora uspostavljenog člankom 15. stavkom 1. Uredbe (EU) 2016/1036,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Tablica iz članka 1. stavka 2. Provedbene uredbe (EU) br. 1106/2013, kako je izmijenjena Provedbenom uredbom (EU) 2015/1483, zamjenjuje se sljedećom tablicom:

Trgovačko društvo

Pristojba (%)

Dodatna oznaka TARIC

Garg Inox, Bahadurgarh, Haryana i Pune, Maharashtra

10,3

B931

KEI Industries Ltd, New Delhi

7,7

B925

Macro Bars and Wires, Mumbai, Maharashtra

0,0

B932

Nevatia Steel & Alloys, Mumbai, Maharashtra

0,7

B933

Raajratna Metal Industries, Ahmedabad, Gujarat

12,5

B775

Venus Wire Industries Pvt. Ltd, Mumbai, Maharashtra

6,9

B776

Precision Metals, Mumbai, Maharashtra

6,9

B777

Hindustan Inox Ltd., Mumbai, Maharashtra

6,9

B778

Sieves Manufacturer India Pvt. Ltd, Mumbai, Maharashtra

6,9

B779

Viraj Profiles Limited, Palghar, Maharashtra i Mumbai, Maharashtra

6,8

B780

Trgovačka društva navedena u Prilogu

8,4

Vidjeti Prilog

Sva ostala trgovačka društva, osim društava uključenih u uzorak početnog ispitnog postupka i društava izvan uzorka koja surađuju

16,2

B999

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu sljedećeg dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 8. veljače 2017.

Za Komisiju

Predsjednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  SL L 176, 30.6.2016., str. 21.

(2)  Provedbena uredba Vijeća (EU) br. 861/2013 od 2. rujna 2013. o uvođenju konačne kompenzacijske pristojbe i konačnoj naplati privremene pristojbe uvedene na uvoz određenih žica od nehrđajućeg čelika podrijetlom iz Indije (SL L 240, 7.9.2013., str. 1.).

(3)  Provedbena uredba Vijeća (EU) br. 1106/2013 od 5. studenoga 2013. o uvođenju konačne antidampinške pristojbe i konačnoj naplati privremene pristojbe uvedene na uvoz određenih žica od nehrđajućeg čelika podrijetlom iz Indije (SL L 298, 8.11.2013., str. 1.)

(4)  Provedbena uredba Komisije (EU) 2015/1483 оd 1. rujna 2015. o izmjeni Provedbene uredbe Vijeća (EU) br. 1106/2013 o uvođenju konačne antidampinške pristojbe i konačnoj naplati privremene pristojbe uvedene na uvoz određenih žica od nehrđajućeg čelika podrijetlom iz Indije nakon ponovljenog ispitnog postupka u pogledu apsorpcije u skladu s člankom 12. Uredbe Vijeća (EZ) br. 1225/2009 (SL L 228, 2.9.2015., str. 1.).

(5)  Uredba Vijeća (EZ) br. 1225/2009 od 30. studenoga 2009. o zaštiti od dampinškog uvoza iz zemalja koje nisu članice Europske zajednice (SL L 343, 22.12.2009., str. 51.). Ta je uredba stavljena izvan snage Osnovnom uredbom.

(6)  SL C 411, 11.12.2015., str. 4.


PRILOG

Indijski proizvođači izvoznici koji surađuju, ali nisu uključeni u uzorak

Ime društva

Mjesto

Dodatna oznaka TARIC

Amar Precision Wire Products Pvt. Ltd.

Satara, Maharashtra

B121

Bekaert Mukand Wire Industries

Lonand, Tal. Khandala, Satara District, Maharastra

C189

Bhansali Bright Bars Pvt. Ltd.

Mumbai, Maharashtra

C190

Bhansali Stainless Wire

Mumbai, Maharashtra

C191

Chandan Steel

Mumbai, Maharashtra

C192

Drawmet Wires

Bhiwadi, Rajastan

C193

Jyoti Steel Industries Ltd.

Mumbai, Maharashtra

C194

Mukand Ltd.

Thane

C195

Panchmahal Steel Ltd.

Dist. Panchmahals, Gujarat

C196

Superon Schweisstechnik India Ltd.

Gurgaon, Haryana

B997


9.2.2017   

HR

Službeni list Europske unije

L 34/30


PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2017/221

оd 8. veljače 2017.

o 259. izmjeni Uredbe Vijeća (EZ) br. 881/2002 o uvođenju određenih posebnih mjera ograničavanja protiv određenih osoba i subjekata povezanih s organizacijama ISIL-om (Da'esh) i Al-Qaidom

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EZ) br. 881/2002 od 27. svibnja 2002. o uvođenju određenih posebnih mjera ograničavanja protiv određenih osoba i subjekata povezanih s organizacijama ISIL-om (Da'esh) i Al-Qaidom (1), a posebno njezin članak 7. stavak 1. točku (a) i članak 7.a stavak 5.,

budući da:

(1)

U Prilogu I. Uredbi (EZ) br. 881/2002 navode se osobe, skupine i subjekti na koje se odnosi zamrzavanje financijskih sredstava i gospodarskih izvora u skladu s tom Uredbom.

(2)

Odbor za sankcije Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda 3. veljače 2017. odlučio je izbrisati jednu fizičku osobu sa svog popisa osoba, skupina i subjekata na koje se primjenjuje zamrzavanje financijskih sredstava i ekonomskih izvora. Prilog I. Uredbi (EZ) br. 881/2002 trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Prilog I. Uredbi (EZ) br. 881/2002 mijenja se u skladu s Prilogom ovoj Uredbi.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu sljedećeg dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 8. veljače 2017.

Za Komisiju,

u ime predsjednika,

Vršitelj dužnosti voditelja službe za instrumente vanjske politike


(1)  SL L 139, 29.5.2002., str. 9.


PRILOG

U Prilogu I. Uredbi (EZ) br. 881/2002 sljedeći unos pod naslovom „Fizičke osobe” briše se:

„Gulbuddin Hekmatyar (alias (a) Gulabudin Hekmatyar, (b) Golboddin Hikmetyar, (c) Gulbuddin Khekmatiyar, (d) Gulbuddin Hekmatiar, (e) Gulbuddin Hekhmartyar, (f) Gulbudin Hekmetyar). Datum rođenja: 1.8.1949. Mjesto rođenja: pokrajina Kunduz, Afganistan. Državljanstvo: afganistansko. Druge informacije: (a) pripadnik plemena Kharoti; (b) smatra se da se od siječnja 2011. nalazi u pograničnom području između Afganistana i Pakistana; (c) ime oca: Ghulam Qader. Datum uvrštenja na popis iz članka 2.a stavka 4. točke (b): 20.2.2003.”


9.2.2017   

HR

Službeni list Europske unije

L 34/32


PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2017/222

оd 8. veljače 2017.

o utvrđivanju paušalnih uvoznih vrijednosti za određivanje ulazne cijene određenog voća i povrća

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 1308/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o uspostavljanju zajedničke organizacije tržišta poljoprivrednih proizvoda i stavljanju izvan snage uredbi Vijeća (EEZ) br. 922/72, (EEZ) br. 234/79, (EZ) br. 1037/2001 i (EZ) br. 1234/2007 (1),

uzimajući u obzir Provedbenu uredbu Komisije (EU) br. 543/2011 od 7. lipnja 2011. o utvrđivanju detaljnih pravila za primjenu Uredbe Vijeća (EZ) br. 1234/2007 za sektore voća i povrća te prerađevina voća i povrća (2), a posebno njezin članak 136. stavak 1.,

budući da:

(1)

Provedbenom uredbom (EU) br. 543/2011, prema ishodu Urugvajske runde multilateralnih pregovora o trgovini, utvrđuju se kriteriji kojima Komisija određuje paušalne vrijednosti za uvoz iz trećih zemalja, za proizvode i razdoblja određena u njezinu Prilogu XVI. dijelu A.

(2)

Paušalna uvozna vrijednost izračunava se za svaki radni dan, u skladu s člankom 136. stavkom 1. Provedbene uredbe (EU) br. 543/2011, uzimajući u obzir promjenjive dnevne podatke. Stoga ova Uredba treba stupiti na snagu na dan objave u Službenom listu Europske unije,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Paušalne uvozne vrijednosti iz članka 136. Provedbene uredbe (EU) br. 543/2011 određene su u Prilogu ovoj Uredbi.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu na dan objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 8. veljače 2017.

Za Komisiju,

u ime predsjednika,

Jerzy PLEWA

Glavni direktor

Glavna uprava za poljoprivredu i ruralni razvoj


(1)  SL L 347, 20.12.2013., str. 671.

(2)  SL L 157, 15.6.2011., str. 1.


PRILOG

Paušalne uvozne vrijednosti za određivanje ulazne cijene određenog voća i povrća

(EUR/100 kg)

Oznaka KN

Oznaka treće zemlje (1)

Standardna uvozna vrijednost

0702 00 00

MA

125,5

TN

311,6

TR

141,3

ZZ

192,8

0707 00 05

MA

79,2

TR

182,1

ZZ

130,7

0709 91 00

EG

181,2

ZZ

181,2

0709 93 10

MA

93,3

TR

215,3

ZZ

154,3

0805 10 22 , 0805 10 24 , 0805 10 28

EG

40,2

IL

80,7

MA

45,8

TN

53,0

TR

77,7

ZZ

59,5

0805 21 10 , 0805 21 90 , 0805 29 00

EG

101,6

IL

134,2

MA

89,2

TR

88,2

ZZ

103,3

0805 22 00

IL

109,8

MA

98,9

ZZ

104,4

0805 50 10

EG

68,7

TR

83,6

ZZ

76,2

0808 10 80

CN

139,4

US

205,0

ZZ

172,2

0808 30 90

CL

181,7

CN

80,7

ZA

107,9

ZZ

123,4


(1)  Nomenklatura država utvrđena Uredbom Komisije (EU) br. 1106/2012 od 27. studenoga 2012. o provedbi Uredbe (EZ) br. 471/2009 Europskog parlamenta i Vijeća o statistici Zajednice u vezi s vanjskom trgovinom sa zemljama nečlanicama, u pogledu ažuriranja nomenklature država i područja (SL L 328, 28.11.2012., str. 7.). Oznakom „ZZ” označava se „drugo podrijetlo”.


ODLUKE

9.2.2017   

HR

Službeni list Europske unije

L 34/34


PROVEDBENA ODLUKA KOMISIJE (EU) 2017/223

оd 7. veljače 2017.

o ovlašćivanju laboratorija u Brazilu za provođenje seroloških testova u svrhu praćenja učinkovitosti cjepiva protiv bjesnoće kod pasa, mačaka i pitomih vretica

(priopćeno pod brojem dokumenta C(2017) 572)

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Odluku Vijeća 2000/258/EZ od 20. ožujka 2000. o određivanju posebnog instituta odgovornog za utvrđivanje kriterija za standardizaciju seroloških testova u svrhu praćenja učinkovitosti cjepiva protiv bjesnoće (1), a posebno njezin članak 3. stavak 2.,

budući da:

(1)

Odlukom 2000/258/EZ Agence française de sécurité sanitaire des aliments (AFSSA), Nancy, Francuska, određena je kao poseban institut odgovoran za utvrđivanje kriterija za standardizaciju seroloških testova u svrhu praćenja učinkovitosti cjepiva protiv bjesnoće. AFSSA je sada sastavni dio agencije Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (ANSES) u Francuskoj.

(2)

Odlukom 2000/258/EZ među ostalim se predviđa da ANSES ocjenjuje laboratorije u trećim zemljama koji su podnijeli zahtjev da im se odobri provođenje seroloških testova u svrhu praćenja učinkovitosti cjepiva protiv bjesnoće.

(3)

Nadležno tijelo Brazila podnijelo je zahtjev za odobrenje laboratorija „LANAGRO/PE” u Recifeu, a ANSES je 19. listopada 2016. izradio i Komisiji dostavio povoljno izvješće o ocjeni za taj laboratorij.

(4)

Laboratoriju „LANAGRO/PE” u Recifeu stoga bi se trebalo izdati odobrenje za provođenje seroloških testova u svrhu praćenja učinkovitosti cjepiva protiv bjesnoće kod pasa, mačaka i pitomih vretica.

(5)

Mjere predviđene ovom Odlukom u skladu su s mišljenjem Stalnog odbora za bilje, životinje, hranu i hranu za životinje,

DONIJELA JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

U skladu s člankom 3. stavkom 2. Odluke 2000/258/EZ sljedeći laboratorij ovlašćuje se za provođenje seroloških testova u svrhu praćenja učinkovitosti cjepiva protiv bjesnoće kod pasa, mačaka i pitomih vretica:

LANAGRO/PE (Laboratório Nacional Agropecuário em Pernambuco)

Rua Manoel de Medeiros, s/no

Dois Irmãos–CEP: 52171-030

Recife/PE

BRAZIL

Članak 2.

Ova se Odluka primjenjuje od 1. ožujka 2017.

Članak 3.

Ova je Odluka upućena državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 7. veljače 2017.

Za Komisiju

Vytenis ANDRIUKAITIS

Član Komisije


(1)  SL L 79, 30.3.2000., str. 40.


9.2.2017   

HR

Službeni list Europske unije

L 34/36


PROVEDBENA ODLUKA KOMISIJE (EU) 2017/224

оd 8. veljače 2017.

o određivanju tehničkih i operativnih specifikacija s pomoću kojih se omogućuje da se komercijalnom uslugom koju nudi sustav uspostavljen u okviru programa Galileo ispunjuje funkcija iz članka 2. stavka 4. točke (c) Uredbe (EU) br. 1285/2013 Europskog parlamenta i Vijeća

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 1285/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. prosinca 2013. o provedbi i uporabi europskih sustava za satelitsku navigaciju i stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 876/2002 i Uredbe (EZ) br. 683/2008 Europskog parlamenta i Vijeća (1), a posebno njezin članak 12. stavak 3. točku (d),

budući da:

(1)

Člankom 2. Uredbe (EU) br. 1285/2013 propisuje se da se komercijalnom uslugom koju nudi sustav uspostavljen u okviru programa Galileo treba omogućiti razvoj aplikacija za profesionalnu ili komercijalnu uporabu boljom izvedbom i podacima s većom dodanom vrijednosti od onih dobivenih preko otvorene usluge.

(2)

Komercijalna usluga jedan je od ključnih elemenata sustava uspostavljenog u okviru programa Galileo jer, s jedne strane, ostali globalni satelitski navigacijski sustavi (GNSS) ne nude takvu uslugu, a s druge bi se strane njome trebali ostvarivati prihodi u skladu s člankom 10. Uredbe (EU) br. 1285/2013. Pristup toj usluzi trebao bi se naplaćivati. Cjenovna politika komercijalne usluge nije obuhvaćena ovom Odlukom te bi je trebalo naknadno utvrditi.

(3)

Ponudu komercijalne usluge trebalo bi obuhvatiti ugovorima s jednim pružateljem usluga ili više njih.

(4)

Sada je potrebno odrediti tehničke i operativne specifikacije komercijalne usluge jer će između tog određivanja i stvarne uporabe usluge proći nekoliko godina. O izradi specifikacija proteklih su godina provedene razne studije, ispitivanja i savjetovanja u zainteresiranim krugovima. Njihova je izrada ujedno i rezultat kompromisa između, s jedne strane, potrebe ostvarivanja stvarne dodane vrijednosti za dobrobit korisnika te, s druge strane, želje da se izmjene sustava, koje uključuju rizik, svedu na najmanju moguću mjeru te da se poštuje raspored utvrđen Uredbom (EU) br. 1285/2013.

(5)

Iz toga proizlazi da je za djelotvoran razvoj aplikacija za profesionalnu ili komercijalnu uporabu ključno i tehnički izvedivo to da komercijalna usluga uključuje dva glavna poboljšanja u odnosu na otvorenu uslugu: veću preciznost u smislu geolociranja i veću mogućnost autentikacije. Osim toga, kako bi se u najvećoj mjeri udovoljilo raznim potrebama različitih zajednica korisnika komercijalne usluge, iznimno je važno zasebno im ponuditi ta dva poboljšanja.

(6)

Velikom preciznošću geolociranja trebalo bi se proširiti područje primjene tehnologije satelitske navigacije. U tom je smislu važno poboljšati kvalitetu podataka dobivenih sustavom uspostavljenim u okviru programa Galileo kako bi se pogreška pri određivanju položaja smanjila na manje od 10 cm u nazivnim uvjetima uporabe. Treba napomenuti da bi ispunjenju toga cilja mogli pridonijeti i signali koje odašilju ostali globalni satelitski navigacijski sustavi, primjerice globalni sustav za određivanje položaja (GPS) iz Sjedinjenih Američkih Država.

(7)

Zahvaljujući mogućnosti autentikacije povećala bi se razina sigurnosti te bi se, prije svega, izbjegli rizici krivotvorenja i prijevare. Stoga je potrebno u satelitske signale unijeti dodatne elemente kako bi se korisnicima zajamčilo da informacije koje dobivaju uistinu dolaze iz sustava uspostavljenog u okviru programa Galileo, a ne iz nepoznatog izvora. Time bi mogućnost autentikacije komercijalne usluge obuhvaćala s jedne strane mogućnost autentikacije podataka povezanih s geolociranjem, koju uključuju signali besplatne otvorene usluge, a uz to bi radi bolje zaštite obuhvaćala i posebnu identifikaciju signala s pomoću čitanja šifriranih kodova, također prisutnih u signalima, kojima bi se moglo pristupiti uz plaćanje.

(8)

Prije početka operativnog razvoja komercijalne usluge trebalo bi provesti sveobuhvatnu analizu rizika. Ta bi se analiza trebala provesti prije pozitivnog zaključenja sustava „GNSS Service Centre delta Critical Design Review”, predviđenog 1. lipnja 2017.

(9)

Komercijalna usluga trebala bi imati dodanu vrijednost u odnosu na otvorenu uslugu kako bi se njome omogućio razvoj aplikacija za komercijalnu ili profesionalnu uporabu i kako bi time bila dostupna najvećem mogućem broju korisnika te upotrebljavati komercijalno šifriranje. U tu svrhu nije ni za otvorenu ni za komercijalnu uslugu predviđeno da pružatelj komercijalne usluge ili konačni korisnik upotrebljava klasificirane podatke EU-a. Ako je uporaba tih podataka ipak potrebna, o tome se odluka donosi u skladu sa sigurnosnim propisima iz članka 17. točke (a) Uredbe (EU) br. 1285/2013, osobito na temelju analize sigurnosnog rizika, pri čemu se u potpunosti uzimaju u obzir mišljenja stručnjaka iz država članica. Tom bi se odlukom trebala uzeti u obzir i analiza troškova i koristi.

(10)

Specifikacije koje su predmet ove Odluke u skladu su s pravilima utvrđenima na međunarodnom planu u području satelitske navigacije, osobito s normama koje je izradila Međunarodna telekomunikacijska unija te s odredbama Sporazuma o promicanju, pružanju i uporabi satelitskih navigacijskih sustava Galileo i GPS te povezanih aplikacija koji su 26. lipnja 2004. Europska unija i njezine države članice sklopile sa Sjedinjenim Američkim Državama.

(11)

Stoga bi trebalo utvrditi tehničke i operativne specifikacije s pomoću kojih se komercijalnom uslugom koju nudi sustav uspostavljen u okviru programa Galileo može ispuniti funkcija iz članka 2. stavka 4. točke (c) Uredbe (EU) br. 1285/2013, uz istodobnu punu primjenu odredbi Odluke Vijeća 2014/496/ZVSP (2).

(12)

Mjere predviđene ovom Odlukom u skladu su s mišljenjem Odbora osnovanog na temelju članka 36. stavka 1. Uredbe (EU) br. 1285/2013,

DONIJELA JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

U prilogu se određuju tehničke i operativne specifikacije s pomoću kojih se omogućuje da se komercijalnom uslugom koju nudi sustav uspostavljen u okviru programa Galileo ispunjuje funkcija iz članka 2. stavka 4. točke (c) Uredbe (EU) br. 1285/2013.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Sastavljeno u Bruxellesu 8. veljače 2017.

Za Komisiju

Predsjednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  SL L 347, 20.12.2013., str. 1.

(2)  Odluka Vijeća 2014/496/ZVSP od 22. srpnja 2014. o aspektima uvođenja, djelovanja i uporabe europskog globalnog navigacijskog satelitskog sustava koji utječu na sigurnost Europske unije i stavljanju izvan snage Zajedničke akcije 2004/552/ZVSP (SL L 219, 25.7.2014., str. 53.).


PRILOG

Tehničke i operativne specifikacije s pomoću kojih se omogućuje da se komercijalnom uslugom koju nudi sustav uspostavljen u okviru programa Galileo ispunjuje funkcija iz članka 2. stavka 4. točke (c) Uredbe (EU) br. 1285/2013

Komercijalna usluga (dalje u tekstu: „CS”, eng. commercial service) uključuje dva glavna poboljšanja u odnosu na otvorenu uslugu (dalje u tekstu: „OS”, eng. open service): veću preciznost u smislu geolociranja (dalje u tekstu: „visoka preciznost CS-a”) i veću mogućnost autentikacije (dalje u tekstu: „autentikacija CS-a”), koji se korisnicima mogu ponuditi zasebno. Odgovarajuće tehničke i operativne specifikacije navedene su u tablici u nastavku.

 

Visoka preciznost CS-a

Autentikacija CS-a

Specifikacije zajedničke OS-u i CS-u: autentikacija informacija povezanih s geolociranjem

Specifikacije specifične za CS: autentikacija s pomoću šifriranih kodova

Opće specifikacije

Pružanje visoko preciznih podataka kako bi se u nazivnim uvjetima uporabe pogreška pri utvrđivanju položaja smanjila na manje od 10 cm

Pružanje podataka o autentikaciji informacija povezanih s geolociranjem u okviru OS-a, prisutnih u signalima

Autentikacija signala s pomoću pristupa šifriranim kodovima prisutnima u signalima

Upotrebljavane sastavnice signala

E6, sastavnica E6-B za pružanje visoko preciznih podataka

E1, sastavnica E1-B za podatke o autentikaciji informacija povezanih s geolociranjem

E6, sastavnica E6-B za podatke za pristup šifriranim kodovima i sastavnici E6-C (pilot)

Specifikacije korisničkog segmenta

Visoka preciznost u određivanju položaja zahvaljujući preciznim algoritmima za određivanje položaja koji su uključeni u prijamnik i upotrebljavaju podatke prenesene signalima

Provjera vjerodostojnosti podataka, prenesenih signalima, s pomoću protokola asimetrične kriptografije i javnog kriptografskog ključa

Provjera vjerodostojnosti signala s pomoću dešifriranja kodova šifriranih signala privatnim kriptografskim ključem

Geografska pokrivenost

Globalna

Globalna

Globalna

Arhitektura sustava

Visoko precizni podaci koje pruža jedan pružatelj usluga ili više njih, preneseni korisnicima preko centra za usluge GNSS-a (GSC), zemaljskog segmenta i satelita povezanih sa zemaljskim segmentom

Podaci o autentikaciji uključeni u raspoloživi kapacitet polja EDBS sastavnice signala E1-B i preneseni s pomoću satelita povezanih sa zemaljskim segmentom

Šifriranje kodova signala E6 s pomoću satelita Galileo, prijenos privatnih ključeva kreiranih s pomoću zemaljskog segmenta jednom pružatelju usluga ili više njih preko centra za usluge GNSS-a (GSC) i

prijenos informacija OTAR u sastavnici signala E6-B

Pružanje usluge

Visoko precizni podaci koje pruža jedan pružatelj usluga ili više njih

Podaci o autentikaciji koje pruža sustav uspostavljen u okviru programa Galileo

Šifrirani signali koje pruža osoba odgovorna za uporabu sustava

Pristup usluzi

Pristup se naplaćuje u skladu s cjenovnom politikom na snazi

Nadzire ga jedan pružatelj usluga ili više njih

Pristup šifriranim kodovima naplaćuje se u skladu s cjenovnom politikom na snazi

Pristup šifriranim kodovima nadzire jedan pružatelj usluga ili više njih uz pomoć osobe odgovorne za uporabu sustava

Uvođenje usluge

Faza testiranja i potvrđivanja treba završiti 2018.

Faza početne komercijalne uporabe od 2018. do 2020.

Faza potpune komercijalne uporabe od 2020.

Faza testiranja i potvrđivanja treba završiti 2018.

Faza početnog pružanja signala od 2018. do 2020.

Faza pružanja potpune usluge od 2020.

Faza testiranja i potvrđivanja treba završiti najkasnije 2020.

Nakon toga počinje faza komercijalne uporabe

Uporaba klasificiranih podataka EU-a

Ni pružatelj komercijalne usluge ni konačni korisnik ne upotrebljavaju klasificirane podatke EU-a. Ako je uporaba tih podataka ipak potrebna, o tome se odluka donosi u skladu sa sigurnosnim propisima iz članka 17. točke (a) Uredbe (EU) br. 1285/2013

Ni pružatelj komercijalne usluge ni konačni korisnik ne upotrebljavaju klasificirane podatke EU-a. Ako je uporaba tih podataka ipak potrebna, o tome se odluka donosi u skladu sa sigurnosnim propisima iz članka 17. točke (a) Uredbe (EU) br. 1285/2013

Ni pružatelj komercijalne usluge ni konačni korisnik ne upotrebljavaju klasificirane podatke EU-a. Ako je uporaba tih podataka ipak potrebna, o tome se odluka donosi u skladu sa sigurnosnim propisima iz članka 17. točke (a) Uredbe (EU) br. 1285/2013

Ostale specifikacije

Visoko precizni podaci dostavljeni za satelite Galileo i, prema potrebi, za satelite drugih konstelacija

Prijenos podataka o autentikaciji ne smije dovesti do pogoršanja otvorene usluge

Podaci o autentikaciji moraju biti dostavljeni za satelite Galileo i, prema potrebi, za satelite drugih konstelacija

Korisnici OS-a snose rizik povezan s uporabom podataka o autentikaciji

Nije primjenjivo

Pokrate

E1-B

Podatkovni kanal signala frekvencije E1 sustava Galileo, na 1 575,45 MHz

E6

Frekvencija E6 sustava Galileo, na 1 278,75 MHz

E6-B

Sastavnica signala E6, koja odgovara podatkovnom kanalu

E6-C

Sastavnica signala E6, koja odgovara pilotnom kanalu

EDBS

„External Data Broadcast Service”

GNSS

Globalni satelitski navigacijski sustav

NP

Nije primjenjivo

OTAR

„Over-The-Air Rekeying”