ISSN 1977-0847

Službeni list

Europske unije

L 31

European flag  

Hrvatsko izdanje

Zakonodavstvo

Godište 60.
4. veljače 2017.


Sadržaj

 

II.   Nezakonodavni akti

Stranica

 

 

MEĐUNARODNI SPORAZUMI

 

*

Odluka Vijeća (EU) 2017/192 od 8. studenoga 2016. o sklapanju Protokola uz Sporazum između Europske zajednice i njezinih država članica, s jedne strane, i Švicarske Konfederacije, s druge strane, o slobodnom kretanju osoba u vezi sa sudjelovanjem Republike Hrvatske kao ugovorne stranke nakon njezinog pristupanja Europskoj uniji

1

 

 

Protokol uz Sporazum između Europske zajednice i njezinih država članica, s jedne strane, i Švicarske Konfederacije, s druge strane, o slobodnom kretanju osoba u vezi sa sudjelovanjem Republike Hrvatske kao ugovorne stranke nakon njezinog pristupanja Europskoj uniji

3

 

 

UREDBE

 

*

Provedbena uredba Komisije (EU) 2017/193 оd 3. veljače 2017. o izmjeni Priloga II. Odluci 2007/777/EZ i Priloga I. Uredbi (EZ) br. 798/2008 u pogledu unosa za Ukrajinu na popisima trećih zemalja iz kojih je odobren unos određenih proizvoda u Uniju u vezi s visokopatogenom influencom ptica ( 1 )

13

 

*

Provedbena uredba Komisije (EU) 2017/194 оd 3. veljače 2017. o odobrenju pripravka Lactobacillus diolivorans DSM 32074 kao dodatka hrani za sve životinjske vrste ( 1 )

18

 

*

Provedbena uredba Komisije (EU) 2017/195 оd 3. veljače 2017. o izmjeni Provedbene uredbe (EU) br. 540/2011 u pogledu produljenja roka valjanosti odobrenja nekoliko aktivnih tvari iz dijela B Priloga Provedbenoj uredbi (EU) br. 686/2012 (program obnove AIR IV) ( 1 )

21

 

 

Provedbena uredba Komisije (EU) 2017/196 оd 3. veljače 2017. o utvrđivanju paušalnih uvoznih vrijednosti za određivanje ulazne cijene određenog voća i povrća

25

 

 

ODLUKE

 

*

Provedbena odluka Komisije (EU) 2017/197 оd 2. veljače 2017. o izmjeni Provedbene Odluke (EU) 2016/1138 o određenim rokovima za primjenu standarda UN/CEFACT-a za razmjenu informacija o ribarstvu (priopćeno pod brojem dokumenta C(2017) 457)

27

 

*

Provedbena odluka Komisije (EU) 2017/198 оd 2. veljače 2017. o mjerama za sprečavanje unošenja u Uniju organizma Pseudomonas syringae pv. actinidiae Takikawa, Serizawa, Ichikawa, Tsuyumu & Goto i njegova širenja unutar Unije (priopćeno pod brojem dokumenta C(2017) 460)

29

 


 

(1)   Tekst značajan za EGP.

HR

Akti čiji su naslovi tiskani običnim slovima su oni koji se odnose na svakodnevno upravljanje poljoprivrednim pitanjima, a općenito vrijede ograničeno razdoblje.

Naslovi svih drugih akata tiskani su masnim slovima, a prethodi im zvjezdica.


II. Nezakonodavni akti

MEĐUNARODNI SPORAZUMI

4.2.2017   

HR

Službeni list Europske unije

L 31/1


ODLUKA VIJEĆA (EU) 2017/192

od 8. studenoga 2016.

o sklapanju Protokola uz Sporazum između Europske zajednice i njezinih država članica, s jedne strane, i Švicarske Konfederacije, s druge strane, o slobodnom kretanju osoba u vezi sa sudjelovanjem Republike Hrvatske kao ugovorne stranke nakon njezinog pristupanja Europskoj uniji

VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije, a posebno njegov članak 217. u vezi s člankom 218. stavkom 6. točkom (a) i člankom 218. stavkom 8. drugim podstavkom,

uzimajući u obzir Akt o pristupanju Republike Hrvatske, a posebno njegov članak 6. stavak 2.,

uzimajući u obzir prijedlog Europske komisije,

uzimajući u obzir suglasnost Europskog parlamenta (1),

budući da:

(1)

U skladu s Odlukom Vijeća 2014/122/EU (2), Protokol uz Sporazum između Europske zajednice i njezinih država članica, s jedne strane, i Švicarske Konfederacije, s druge strane, o slobodnom kretanju osoba, kako bi se uzelo u obzir pristupanje Republike Hrvatske Europskoj uniji, potpisan je 4. ožujka 2016., podložno njegovu kasnijem sklapanju.

(2)

Protokol bi trebalo sklopiti u ime Europske unije i njezinih država članica,

DONIJELO JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Protokol uz Sporazum između Europske zajednice i njezinih država članica, s jedne strane, i Švicarske Konfederacije, s druge strane, o slobodnom kretanju osoba u vezi sa sudjelovanjem Republike Hrvatske kao ugovorne stranke nakon njezinog pristupanja Europskoj uniji (3) odobrava se u ime Europske Unije i njezinih država članica.

Članak 2.

Predsjednik Vijeća određuje osobu koja je ovlaštena u ime Europske unije i njezinih država članica poslati obavijest predviđenu u članku 6. Protokola, kako bi se izrazila suglasnost Europske unije i njezinih država članica da budu obvezane Protokolom (4).

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu na dan donošenja.

Sastavljeno u Bruxellesu 8. studenoga 2016.

Za Vijeće

Predsjednik

P. KAŽIMÍR


(1)  Suglasnost dana 14. rujna 2016. (još nije objavljeno u Službenom listu).

(2)  Odluka Vijeća 2014/122/EU od 11. veljače 2014. o potpisivanju, u ime Europske unije i njezinih država članica, Protokola uz Sporazum između Europske zajednice i njezinih država članica, s jedne strane, i Švicarske Konfederacije, s druge strane, o slobodnom kretanju osoba u vezi sa sudjelovanjem Republike Hrvatske kao ugovorne stranke nakon njezinog pristupanja Europskoj uniji (SL L 69, 8.3.2014., str. 2.).

(3)  Tekst Protokola objavljen je u Službenom listu Europske unije (SL L 31, 4.2.2017, str. 3.).

(4)  Glavno tajništvo Vijeća objavit će datum stupanja Protokola na snagu u Službenom listu Europske unije.


4.2.2017   

HR

Službeni list Europske unije

L 31/3


PROTOKOL UZ SPORAZUM

između Europske zajednice i njezinih država članica, s jedne strane, i Švicarske Konfederacije, s druge strane, o slobodnom kretanju osoba u vezi sa sudjelovanjem Republike Hrvatske kao ugovorne stranke nakon njezinog pristupanja Europskoj uniji

EUROPSKA UNIJA

i

KRALJEVINA BELGIJA,

REPUBLIKA BUGARSKA,

ČEŠKA REPUBLIKA,

KRALJEVINA DANSKA,

SAVEZNA REPUBLIKA NJEMAČKA,

REPUBLIKA ESTONIJA,

IRSKA,

HELENSKA REPUBLIKA,

KRALJEVINA ŠPANJOLSKA,

FRANCUSKA REPUBLIKA,

REPUBLIKA HRVATSKA,

TALIJANSKA REPUBLIKA,

REPUBLIKA CIPAR,

REPUBLIKA LATVIJA,

REPUBLIKA LITVA,

VELIKO VOJVODSTVO LUKSEMBURG,

MAĐARSKA,

REPUBLIKA MALTA,

KRALJEVINA NIZOZEMSKA,

REPUBLIKA AUSTRIJA,

REPUBLIKA POLJSKA,

PORTUGALSKA REPUBLIKA,

RUMUNJSKA,

REPUBLIKA SLOVENIJA,

SLOVAČKA REPUBLIKA,

REPUBLIKA FINSKA,

KRALJEVINA ŠVEDSKA, i

UJEDINJENA KRALJEVINA VELIKE BRITANIJE I SJEVERNE IRSKE,

dalje u tekstu „države članice”,

s jedne strane,

i

ŠVICARSKA KONFEDERACIJA,

dalje u tekstu „Švicarska”,

s druge strane,

dalje u tekstu „ugovorne stranke”,

UZIMAJUĆI u obzir Sporazum od 21. lipnja 1999. između Europske zajednice i njezinih država članica, s jedne strane, i Švicarske Konfederacije, s druge strane, o slobodnom kretanju osoba („Sporazum”), koji je stupio na snagu 1. lipnja 2002.,

UZIMAJUĆI u obzir Protokol od 26. listopada 2004. uz Sporazum od 21. lipnja 1999. između Europske zajednice i njezinih država članica, s jedne strane, i Švicarske Konfederacije, s druge strane, o slobodnom kretanju osoba u vezi sa sudjelovanjem Češke Republike, Republike Estonije, Republike Cipra, Republike Latvije, Republike Litve, Republike Mađarske, Republike Malte, Republike Poljske, Republike Slovenije i Slovačke Republike kao ugovornih stranaka na temelju njihovog pristupanja Europskoj uniji („Protokol iz 2004.”), koji je stupio na snagu 1. travnja 2006.,

UZIMAJUĆI u obzir Protokol od 27. svibnja 2008. uz Sporazum od 21. lipnja 1999. između Europske zajednice i njezinih država članica, s jedne strane, i Švicarske Konfederacije, s druge strane, o slobodnom kretanju osoba u vezi sa sudjelovanjem Republike Bugarske i Rumunjske kao ugovornih stranaka na temelju njihovog pristupanja Europskoj uniji („Protokol iz 2008.”), koji je stupio na snagu 1. lipnja 2009.,

UZIMAJUĆI u obzir pristupanje Republike Hrvatske Europskoj uniji 1. srpnja 2013.,

BUDUĆI DA Republika Hrvatska treba postati ugovorna stranka Sporazuma,

SPORAZUMJELE SU SE O SLJEDEĆIM ODREDBAMA:

Članak 1.

1.   Republika Hrvatska postaje ugovorna stranka Sporazuma.

2.   Od stupanja na snagu ovog Protokola, odredbe Sporazuma obvezujuće su za Hrvatsku pod istim uvjetima kao i za sadašnje ugovorne stranke te pod uvjetima koji su utvrđeni u ovom Protokolu.

Članak 2.

U glavnom dijelu Sporazuma i njegovom Prilogu I. provode se sljedeće izmjene:

(a)

Hrvatska se dodaje popisu ugovornih stranaka zajedno s Europskom unijom i njezinim državama članicama.

(b)

U članku 10. Sporazuma iza odgovarajućih stavaka 1.b, 2.b, 3.b, 4.c i 5.b umeću se sljedeći stavci 1.c, 2.c, 3.c, 4.d, 4.e i 5.c:

„1.c   Švicarska može zadržati, do kraja druge godine nakon stupanja na snagu Protokola uz ovaj Sporazum u vezi sa sudjelovanjem Republike Hrvatske kao ugovorne stranke, količinska ograničenja u odnosu na pristup radnika zaposlenih u Švicarskoj i za samozaposlene osobe koji su državljani Hrvatske za sljedeće dvije kategorije boravišta: boravišta u razdoblju duljem od četiri mjeseca i kraćem od godine dana i boravišta u razdoblju koje je jednako ili dulje od godine dana. Nema količinskih ograničenja za boravište koje je kraće od četiri mjeseca.

Prije isteka gore navedenog prijelaznog razdoblja, Zajednički odbor na temelju izvješća Švicarske preispituje funkcioniranje prijelaznog razdoblja koje se primjenjuje na državljane Hrvatske. Po dovršetku preispitivanja i najkasnije do isteka gore navedenog razdoblja, Švicarska obavješćuje Zajednički odbor hoće li nastaviti primjenjivati količinska ograničenja za radnike zaposlene u Švicarskoj. Švicarska može nastaviti primjenjivati te mjere pet godina nakon stupanja na snagu navedenog Protokola. Ako takva obavijest nije dostavljena, prijelazno razdoblje istječe na kraju dvogodišnjeg razdoblja navedenog u prvom podstavku.

Istekom prijelaznog razdoblja određenog u ovom stavku ukidaju se sva količinska ograničenja koja se primjenjuju na državljane Hrvatske. Hrvatska ima pravo uvesti jednaka količinska ograničenja za švicarske državljane za ista razdoblja.”;

„2.c   Švicarska i Hrvatska mogu, do kraja druge godine nakon stupanja na snagu Protokola uz ovaj Sporazum u vezi sa sudjelovanjem Republike Hrvatske kao ugovorne stranke, za radnike iz jedne od tih ugovornih stranaka koji su zaposleni na njihovom državnom području zadržati provjere prvenstva radnika integriranih u redovito tržište rada te s obzirom na plaće i uvjete rada koji se primjenjuju na državljane druge dotične ugovorne strake. Iste se provjere mogu zadržati za osobe koje pružaju usluge iz članka 5. stavka 1. ovog Sporazuma u sljedećim četirima sektorima: hortikultura; graditeljstvo, uključujući srodne grane; zaštitarske djelatnosti; industrijsko čišćenje (oznake NACE (1) 01.41, 45.1 do 4, 74.60 odnosno 74.70). Švicarska u odnosu na pristup svojem tržištu rada tijekom prijelaznih razdoblja navedenih u stavcima 1.c, 2.c, 3.c i 4.d daje prednost radnicima koji su državljani Hrvatske u odnosu na radnike koji su državljani država koje nisu države članice EU-a ni EFTA-e. Provjere prvenstva radnika integriranih u redovito tržište rada ne primjenjuje se na pružatelje usluga liberaliziranih posebnim sporazumom između ugovornih stranaka koji se odnosi na pružanje usluga (uključujući Sporazum o određenim aspektima javne nabave u mjeri u kojoj obuhvaća pružanje usluga). Tijekom tog razdoblja mogu se zadržati zahtjevi u pogledu kvalifikacija za dozvole boravišta kraće od četiri mjeseca (2) te za osobe koje pružaju usluge iz članka 5. stavka 1. ovog Sporazuma u četirima gore navedenim sektorima.

Unutar dvije godine od stupanja na snagu Protokola uz ovaj Sporazum u vezi sa sudjelovanjem Republike Hrvatske kao ugovorne stranke, Zajednički odbor preispituje funkcioniranje prijelaznih mjera sadržanih u ovom stavku na temelju izvješća koje je pripremila svaka ugovorna stranka koja provodi te mjere. Po dovršetku preispitivanja i najkasnije dvije godine nakon stupanja na snagu navedenog Protokola, ugovorna stranka koja je provodila prijelazne mjere sadržane u ovom stavku i koja je obavijestila Zajednički odbor da namjerava nastaviti s primjenom tih mjera, može nastaviti s njihovom primjenom do kraja pete godine nakon stupanja na snagu navedenog Protokola. Ako takva obavijest nije dostavljena, prijelazno razdoblje istječe na kraju dvogodišnjeg razdoblja navedenog u prvom podstavku.

Istekom prijelaznog razdoblja određenog u ovom stavku ukidaju se sva ograničenja iz ovog stavka.”

„3.c   Stupanjem na snagu Protokola uz ovaj Sporazum u vezi sa sudjelovanjem Republike Hrvatske kao ugovorne stranke i do isteka razdoblja opisanog u stavku 1.c, Švicarska rezervira godišnje (pro rata temporis), u okviru svojih ukupnih kvota za treće zemlje, minimalan broj novih dozvola boravišta (3) za radnike zaposlene u Švicarskoj i za samozaposlene osobe koji su državljani Hrvatske u skladu sa sljedećim rasporedom:

Do kraja

Broj dozvola za razdoblje od godine dana ili dulje

Broj dozvola za razdoblje dulje od četiri mjeseca i kraće od godine dana

Prve godine

54

543

Druge godine

78

748

Treće godine

103

953

Četvrte godine

133

1 158

Pete godine

250

2 000

3d.   Ako Švicarska i/ili Hrvatska primjenjuju na radnike zaposlene na njihovom državnom području mjere opisane u stavcima 1.c, 2.c i 3.c te u slučaju ozbiljnih poremećaja na njihovim tržištima rada ili opasnosti od takvih poremećaja, one obavješćuju o takvim okolnostima Zajednički odbor prije isteka razdoblja predviđenog u stavku 1.c.

Zajednički odbor odlučit će može li zemlja koja obavješćuje nastaviti s primjenom prijelaznih mjera na temelju te obavijesti. Ako izda pozitivno mišljenje, zemlja koja obavješćuje može nastaviti primjenjivati mjere opisane u stavcima 1.c, 2.c i 3.c na radnike zaposlene na njezinom državnom području do kraja sedme godine nakon stupanja na snagu navedenog Protokola. U takvom slučaju godišnji broj dozvola boravišta iz stavka 1.c iznosi:

Do kraja

Broj dozvola za razdoblje od godine dana ili dulje

Broj dozvola za razdoblje dulje od četiri mjeseca i kraće od godine dana

Šeste godine

260

2 100

Sedme godine

300

2 300 .”;

„4.d   Nakon isteka razdoblja opisanog u stavcima 1.c i 3.d te do kraja desete godine nakon stupanja na snagu Protokola uz ovaj Sporazum u vezi sa sudjelovanjem Republike Hrvatske kao ugovorne stranke primjenjuju se sljedeće odredbe: Ako broj novih dozvola boravišta za jednu od kategorija iz stavka 1.c izdanih zaposlenim i samozaposlenim osobama iz Hrvatske u određenoj godini prelazi prosjek triju godina koje su prethodile referentnoj godini za više od 10 %, Švicarska može za godinu primjene jednostrano ograničiti broj novih dozvola boravišta za razdoblje od godine dana ili dulje za zaposlene i samozaposlene osobe iz Hrvatske na prosjek triju godina koje su prethodile godini primjene, uvećano za 5 %, a broj novih dozvola boravišta za razdoblje dulje od četiri mjeseca i kraće od godine dana na prosjek triju godina koje su prethodile godini primjene, uvećano za 10 %. Dozvole se mogu ograničiti na isti broj za godinu koja slijedi nakon godine primjene.

Odstupajući od prethodnog podstavka, sljedeće odredbe primjenjuju se na kraju šeste i sedme referentne godine: Ako broj novih dozvola boravišta za jednu od kategorija iz stavka 1.c izdanih zaposlenim i samozaposlenim osobama iz Hrvatske u određenoj godini prelazi prosjek godine koja je prethodila referentnoj godini za više od 10 %, Švicarska može za godinu primjene jednostrano ograničiti broj novih dozvola boravišta za razdoblje od godine dana ili dulje za zaposlene i samozaposlene osobe iz Hrvatske na prosjek triju godina koje su prethodile godini primjene, uvećano za 5 %, a broj novih dozvola boravišta za razdoblje dulje od četiri mjeseca i kraće od godine dana na prosjek triju godina koje su prethodile godini primjene, uvećano za 10 %. Dozvole se mogu ograničiti na isti broj za godinu koja slijedi nakon godine primjene.

4.e   Za potrebe primjene stavka 4.d.:

(1)

izraz ‚referentna godina’ znači određena godina koja se računa od prvog dana mjeseca u kojem je Protokol stupio na snagu;

(2)

izraz ‚godina primjene’ odnosi se na godinu koja slijedi nakon referentne godine.”

„5.c   Prijelazne odredbe stavaka 1.c, 2.c, 3.c i 4.d, a posebno odredbe stavka 2.c koje se odnose na prvenstvo radnika integriranih u redovito tržište rada te provjere plaća i uvjeta rada, ne primjenjuju se na zaposlene i samozaposlene osobe koje, u vrijeme stupanja na snagu Protokola uz ovaj Sporazum u vezi sa sudjelovanjem Republike Hrvatske kao ugovorne stranke, imaju dozvolu za obavljanje gospodarske djelatnosti na području ugovornih stranaka. Takve osobe posebno uživaju profesionalnu i geografsku mobilnost.

Nositelji dozvola boravišta koje vrijede za razdoblje kraće od godine dana imaju pravo na obnovu svojih dozvola; iskorištenost količinskih ograničenja ne može se primijeniti na njih. Nositelji dozvola boravišta koje vrijede za razdoblje od godine dana ili dulje automatski imaju pravo na produljenje svojih dozvola. Takve zaposlene i samozaposlene osobe stoga imaju pravo na slobodno kretanje odobreno osobama s poslovnim nastanom iz osnovnih odredaba ovog Sporazuma, a posebno njegovog članka 7., od stupanja na snagu navedenog Protokola.”.

(c)

U članku 27. stavku 2. Priloga I. Sporazumu, upućivanje na „članak 10. stavke 2., 2.a, 2.b, 4.a, 4.b i 4.c” zamjenjuje se upućivanjem na „članak 10. stavke 2.b, 2.c, 4.c, i 4.d.”

Članak 3.

Odstupajući od članka 25. Priloga I. Sporazumu, primjenjuju se prijelazna razdoblja iz Priloga 1. ovom Protokolu.

Članak 4.

Prilog II. odnosno Prilog III. Sporazumu mijenjaju se u skladu s prilozima 2. i 3. ovom Protokolu.

Članak 5.

1.   Prilozi 1., 2. i 3. ovom Protokolu čine njegov sastavni dio.

2.   Ovaj Protokol, zajedno s protokolima iz 2004. i 2008., čini sastavni dio Sporazuma.

Članak 6.

1.   Ovaj Protokol ratificiraju ili odobravaju Vijeće Europske unije, u ime država članica i Europske unije, i Švicarska u skladu sa svojim postupcima.

2.   Ugovorne stranke međusobno se obavješćuju o dovršetku tih postupaka.

Članak 7.

Ovaj Protokol stupa na snagu prvog dana prvog mjeseca koji slijedi nakon dana polaganja posljednje isprave o ratifikaciji ili odobrenju.

Članak 8.

Ovaj Protokol ostaje na snazi u istom trajanju i u skladu s istim uvjetima kao i Sporazum.

Članak 9.

1.   Ovaj Protokol, kao i izjave koje su mu priložene, sastavljen je u po dva primjerka na bugarskom, češkom, danskom, engleskom, estonskom, finskom, francuskom, grčkom, hrvatskom, latvijskom, litavskom, malteškom, mađarskom, nizozemskom, njemačkom, poljskom, portugalskom, rumunjskom, slovačkom, slovenskom, španjolskom, švedskom i talijanskom jeziku, pri čemu je svaki od tih tekstova jednako vjerodostojan.

2.   Verzija Sporazuma na hrvatskom jeziku, uključujući sve njegove priloge i protokole i Završni akt, jednako je vjerodostojna. Zajednički odbor osnovan na temelju članka 14. Sporazuma potvrđuje vjerodostojni tekst Sporazuma na hrvatskom jeziku.

Съставено в Брюксел на четвърти март през две хиляди и шестнадесета година.

Hecho en Bruselas, el cuatro de marzo de dos mil dieciséis.

V Bruselu dne čtvrtého března dva tisíce šestnáct.

Udfærdiget i Bruxelles den fjerde marts to tusind og seksten.

Geschehen zu Brüssel am vierten März zweitausendsechzehn.

Kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta märtsikuu neljandal päeval Brüsselis.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις τέσσερις Μαρτίου δύο χιλιάδες δεκαέξι.

Done at Brussels on the fourth day of March in the year two thousand and sixteen.

Fait à Bruxelles, le quatre mars deux mille seize.

Sastavljeno u Bruxellesu četvrtog ožujka godine dvije tisuće šesnaeste.

Fatto a Bruxelles, addì quattro marzo duemilasedici.

Briselē, divi tūkstoši sešpadsmitā gada ceturtajā martā.

Priimta du tūkstančiai šešioliktų metų kovo ketvirtą dieną Briuselyje.

Kelt Brüsszelben, a kétezer-tizenhatodik év március havának negyedik napján.

Magħmul fi Brussell, fir-raba’ jum ta’ Marzu fis-sena elfejn u sittax.

Gedaan te Brussel, vier maart tweeduizend zestien.

Sporządzono w Brukseli dnia czwartego marca roku dwa tysiące szesnastego.

Feito em Bruxelas, em quatro de março de dois mil e dezasseis.

Întocmit la Bruxelles la patru martie două mii șaisprezece.

V Bruseli štvrtého marca dvetisícšestnásť.

V Bruslju, dne četrtega marca leta dva tisoč šestnajst.

Tehty Brysselissä neljäntenä päivänä maaliskuuta vuonna kaksituhattakuusitoista.

Som skedde i Bryssel den fjärde mars år tjugohundrasexton.

За Европейския съюз

Рог la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l'Union européenne

Za Europsku uniju

Per l'Unione europea

Eiropas Savienības vārdā –

Europos Sąjungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

För Europeiska unionen

Image

За държавите-членки

Por los Estados miembros

Za členské státy

For medlemsstaterne

Für die Mitgliedstaaten

Liikmesriikide nimel

Για τα κράτη μέλη

For the Member States

Pour les États membres

Za države članice

Per gli Stati membri

Dalībvalstu vārdā –

Valstybių narių vardu

A tagállamok részéről

Għall-Istati Membri

Voor de lidstaten

W imieniu Państw Członkowskich

Pelos Estados-Membros

Pentru statele membre

Za členské štáty

Za države članice

Jäsenvaltioiden puolesta

För medlemsstaterna

Image

За Конфедерация Швейцария

Por la Confederación Suiza

Za Švýcarskou konfederaci

For Det Schweiziske Forbund

Für die Schweizerische Eidgenossenschaft

Šveitsi Konföderatsiooni nimel

Για την Ελβετική Συνομοσπονδία

For the Swiss Confederation

Pour la Confédération suisse

Za Švicarsku Konfederaciju

Per la Confederazione Svizzera

Šveices Konfederācijas vārdā –

Šveicarijos Konfederacijos vardu

A Svájci Államszövetség részéről

Għall-Konfederazzjoni Svizzera

Voor de Zwitserse Bondsstaat

W imieniu Konfederacji Szwajcarskiej

Pela Confederação Suíça

Pentru Confederația Elvețiană

Za Švajčiarsku konfederáciu

Za Švicarsko konfederacijo

Sveitsin valaliiton puolesta

För Schweiziska edsförbundet

Image


(1)  NACE: Uredba Vijeća (EEZ) br. 3037/90 od 9. listopada 1990. o statističkoj klasifikaciji ekonomskih djelatnosti u Europskoj zajednici (SL L 293, 24.10.1990., str. 1.).

(2)  Radnici mogu zatražiti kratkoročnu dozvolu boravišta u skladu s kvotama koje su navedene u stavku 3.c čak i za razdoblja kraća od četiri mjeseca.

(3)  Te će se dozvole dodijeliti pored kvota navedenih u članku 10. ovog Sporazuma koje su rezervirane za zaposlene i samozaposlene osobe koje su državljani država članica u trentuku potpisivanja ovog Sporazuma (21. lipnja 1999.) i država članica koje su postale ugovorne stranke ovog Sporazuma na temelju protokolâ iz 2004. i 2008. Te se dozvole također dodjeljuju pored onih koje se dodjeljuju putem postojećih bilateralnih sporazuma o razmjeni pripravnika između Švicarske i novih država članica.


PRILOG 1.

PRIJELAZNE MJERE O KUPNJI POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA

Hrvatska može tijekom razdoblja od sedam godina od dana stupanja na snagu ovog Protokola zadržati na snazi ograničenja utvrđena u svojem zakonodavstvu, važećem u vrijeme potpisivanja ovog Protokola, o kupnji poljoprivrednog zemljišta od strane švicarskih državljana i pravnih osoba osnovanih u skladu sa švicarskim pravom. Ni u kojem slučaju ne smije se prema državljaninu Švicarske prilikom kupnje poljoprivrednog zemljišta postupati nepovoljnije nego na dan potpisivanja ovog Protokola niti se smije prema njemu postupati restriktivnije nego prema državljaninu zemlje koja nije ugovorna stranka Sporazuma ili ugovorna stanka Sporazuma o Europskom gospodarskom prostoru.

Samozaposleni poljoprivrednici koji su državljani Švicarske i koji se žele poslovno nastaniti i boraviti u Hrvatskoj ne podliježu odredbe prethodnog stavka niti bilo kakvim postupcima osim onih kojima podliježu državljani Hrvatske.

U trećoj godini od dana stupanja na snagu ovog Protokola provodi se opće preispitivanje ovih prijelaznih mjera. Zajednički odbor može odlučiti skratiti ili ukinuti prijelazno razdoblje navedeno u prvom stavku.

Ako postoji dovoljno dokaza da će po isteku prijelaznog razdoblja doći do ozbiljnih poremećaja ili do opasnosti od ozbiljnih poremećaja na tržištu poljoprivrednog zemljišta Hrvatske, Hrvatska o takvim okolnostima obavješćuje Zajednički odbor prije isteka sedmogodišnjeg prijelaznog razdoblja navedenog u prvom stavku. U takvom slučaju Hrvatska može nastaviti primjenjivati mjere opisane u u prvom stavku do deset godina nakon stupanja na snagu ovog Protokola. To produljenje može se ograničiti na odabrana zemljopisna područja koja su posebno pogođena.


PRILOG 2.

Prilog II. Sporazumu između Europske zajednice i njezinih država članica, s jedne strane, i Švicarske Konfederacije, s druge strane, o slobodnom kretanju osoba mijenja se kako slijedi:

1.

U odjeljku A točki 1.: (Akti na koje se upućuje), umeće se sljedeći akt:

Uredba Vijeća (EU) br. 517/2013 od 13. svibnja 2013. (SL L 158, 10.6.2013., str. 1) o prilagodbi određenih uredaba i odluka u područjima slobodnog kretanja robe, slobode kretanja osoba, prava poduzeća, politike tržišnog natjecanja, poljoprivrede, sigurnosti hrane, veterinarske i fitosanitarne politike, prometne politike, energetike, poreza, statistike, transeuropskih mreža, pravosuđa i temeljnih prava, pravde, slobode i sigurnosti, okoliša, carinske unije, vanjskih odnosa, vanjske, sigurnosne i obrambene politike te institucija zbog pristupanja Republike Hrvatske.

2.

Odredbe stavka 1. odjeljka „Osiguranje za slučaj nezaposlenosti” iz Protokola Prilogu II. primjenjuju se na radnike koji su državljani Republike Hrvatske do kraja sedme godine nakon stupanja na snagu ovog Protokola.


PRILOG 3.

Prilog III. Sporazumu između Europske zajednice i njezinih država članica, s jedne strane, i Švicarske Konfederacije, s druge strane, o slobodnom kretanju osoba mijenja se kako slijedi:

 

U točki 1.a dodaju se sljedeće dvije alineje:

„—

Akt o pristupanju Republike Hrvatske (SL L 112, 24.4.2012., str. 10.), Prilog III. (Popis iz članka 15. Akta o pristupanju Republike Hrvatske: prilagodbe akata koje su donijele institucije – SL L 112, 24.4.2012., str. 41.),

Članak 23. stavak 5. Direktive 2005/36/EZ zamjenjuje se sljedećim:

„5.   Ne dovodeći u pitanje članak 43.b, svaka država članica priznaje dokaze o formalnoj osposobljenosti za doktora medicine čime se omogućuje pristup profesionalnim djelatnostima doktora medicine s temeljnom izobrazbom i doktora medicine specijalista, za medicinsku sestru opće njege, za doktora dentalne medicine, za doktora dentalne medicine specijalista, za veterinara, za primalju, za magistra farmacije i za arhitekta, koje posjeduju državljani država članica i koje je izdala bivša Jugoslavija, odnosno čije je osposobljavanje započelo

(a)

za Sloveniju prije 25. lipnja 1991. i

(b)

za Hrvatsku prije 8. listopada 1991.

ako tijela spomenutih država članica potvrde da takvi dokazi imaju jednaku pravnu valjanost unutar njihova državnog područja kao i dokazi koje one izdaju te kao i, u slučaju arhitekata, dokazi o formalnoj osposobljenosti navedeni za te države članice u Prilogu VI. točki 6. u pogledu pristupa profesionalnim djelatnostima doktora medicine s temeljnom izobrazbom, doktora medicine specijalista, medicinske sestre opće njege, doktora dentalne medicine, doktora dentalne medicine specijalista, veterinara, primalje, magistra farmacije u odnosu na djelatnosti iz članka 45. stavka 2. te arhitekta u odnosu na djelatnosti iz članka 48., kao i u pogledu obavljanja tih djelatnosti.

Takvoj potvrdi mora biti priloženo uvjerenje koje su izdala ta ista tijela u kojem se navodi da su takve osobe stvarno i zakonito obavljale predmetne djelatnosti na njihovu državnom području najmanje tri uzastopne godine tijekom razdoblja od pet godina koje prethodi danu izdavanja uvjerenja.”

U Direktivu 2005/36/EEZ umeće se sljedeći članak 43.b:

„Stečena prava u primaljstvu ne primjenjuju se na sljedeće kvalifikacije stečene u Hrvatskoj prije 1. srpnja 2013.: viša medicinska sestra ginekološko-opstetričkog smjera, medicinska sestra ginekološko-opstetričkog smjera, viša medicinska sestra primaljskog smjera, medicinska sestra primaljskog smjera, ginekološko-opstetrička primalja i primalja.”

Direktiva Vijeća 2013/25/EU od 13. svibnja 2013. o prilagodbi određenih direktiva u području prava poslovnog nastana i slobode pružanja usluga zbog pristupanja Republike Hrvatske (SL L 158, 10.6.2013., str. 368.), Prilog, dio A”.

 

U točki 2.a dodaje se sljedeća alineja:

„—

Direktiva Vijeća 2013/25/EU od 13. svibnja 2013. o prilagodbi određenih direktiva u području prava poslovnog nastana i slobode pružanja usluga zbog pristupanja Republike Hrvatske ( SL L 158, 10.6.2013., str. 368.), Prilog, dio B, točka 1.”.

 

U točki 3.a dodaje se sljedeća alineja:

„—

Direktiva Vijeća 2013/25/EU od 13. svibnja 2013. o prilagodbi određenih direktiva u području prava poslovnog nastana i slobode pružanja usluga zbog pristupanja Republike Hrvatske ( SL L 158, 10.6.2013., str. 368.), Prilog, dio B, točka 2.”.

 

U točki 5.a. dodaje se sljedeća alineja:

„—

Direktiva Vijeća 2013/25/EU od 13. svibnja 2013. o prilagodbi određenih direktiva u području prava poslovnog nastana i slobode pružanja usluga zbog pristupanja Republike Hrvatske ( SL L 158, 10.6.2013., str. 368.), Prilog, dio C”.


IZJAVA ŠVICARSKE O AUTONOMNIM MJERAMA OD DANA POTPISIVANJA

Švicarska, na temelju svojeg nacionalnog zakonodavstva, državljanima Republike Hrvatske pruža privremeni pristup svojem tržištu rada prije stupanja na snagu prijelaznih mjera sadržanih u ovom Protokolu. Švicarska će u tu svrhu, od dana potpisivanja ovog Protokola, za državljane Republike Hrvatske otvoriti posebne kvote za kratkoročne kao i za dugoročne radne dozvole, kako je određeno u članku 10. stavku 1. Sporazuma. Kvote će se sastojati od 50 dugoročnih dozvola i 450 kratkoročnih dozvola godišnje. Povrh toga, za 1 000 radnika godišnje odobrit će se boravak kraći od četiri mjeseca.


UREDBE

4.2.2017   

HR

Službeni list Europske unije

L 31/13


PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2017/193

оd 3. veljače 2017.

o izmjeni Priloga II. Odluci 2007/777/EZ i Priloga I. Uredbi (EZ) br. 798/2008 u pogledu unosa za Ukrajinu na popisima trećih zemalja iz kojih je odobren unos određenih proizvoda u Uniju u vezi s visokopatogenom influencom ptica

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Direktivu Vijeća 2002/99/EZ od 16. prosinca 2002. o utvrđivanju zdravstvenih pravila za životinje kojima se uređuje proizvodnja, prerada, stavljanje u promet i unošenje proizvoda životinjskog podrijetla namijenjenih prehrani ljudi (1), a posebno njezin članak 8. uvodnu rečenicu, članak 8. točku 1. prvi podstavak i članak 8. točku 4.,

uzimajući u obzir Direktivu Vijeća 2009/158/EZ od 30. studenoga 2009. o uvjetima zdravlja životinja kojima se uređuje trgovina peradi i jajima za valenje unutar Zajednice i njihov uvoz iz trećih zemalja (2), a posebno njezin članak 23. stavak 1., članak 24. stavak 2., članak 25. stavak 2. i članak 28. stavak 1.,

budući da:

(1)

Odlukom Komisije 2007/777/EZ (3) utvrđuju se pravila u pogledu zdravlja životinja i javnog zdravlja za uvoz u Uniju te provoz kroz Uniju i skladištenje u Uniji pošiljki određenih mesnih proizvoda i pošiljki obrađenih želudaca, mjehura i crijeva koji su podvrgnuti jednom od postupaka obrade utvrđenih u dijelu 4. Priloga II. toj Odluci.

(2)

U dijelu 2. Priloga II. Odluci 2007/777/EZ nalazi se popis trećih zemalja ili njihovih dijelova iz kojih je odobren unos pošiljki mesnih proizvoda i obrađenih želudaca, mjehura i crijeva u Uniju, uz uvjet da su ti proizvodi bili podvrgnuti obradi navedenoj na tom popisu. Ako su treće zemlje regionalizirane za potrebe navođenja na tom popisu, regionalizirana su područja tih zemalja navedena u dijelu 1. tog Priloga.

(3)

U dijelu 4. Priloga II. Odluci 2007/777/EZ utvrđuju se obrade iz dijela 2. tog Priloga te se svakoj od njih dodjeljuje oznaka. U tom su dijelu silaznim slijedom po stupnju strogosti navedene nespecifična obrada „A” i specifične obrade od „B” do „F”.

(4)

Uredbom Komisije (EZ) br. 798/2008 (4) utvrđeni su zahtjevi za veterinarsku certifikaciju za uvoz u Uniju i provoz kroz nju, uključujući skladištenje tijekom provoza, peradi i proizvoda od peradi. Njome je predviđeno da se ti proizvodi u Uniju mogu uvoziti i kroz nju provoziti samo ako dolaze iz trećih zemalja, državnih područja, zona ili kompartmenta navedenih u stupcima 1. i 3. tablice iz dijela 1. Priloga I. toj Uredbi.

(5)

U zahtjevima za veterinarsku certifikaciju utvrđenima Uredbom (EZ) br. 798/2008 uzima se u obzir je li potrebno osigurati posebne uvjete zbog statusa tih trećih zemalja, državnih područja, zona ili kompartmenta u pogledu bolesti, uključujući, prema potrebi, uzorkovanje i testiranje na različite bolesti peradi. Ti posebni uvjeti i obrasci veterinarskih certifikata koji moraju biti priloženi proizvodima pri njihovu uvozu u Uniju i provozu kroz nju utvrđeni su u dijelu 2. Priloga I. toj Uredbi. Uredbom (EZ) br. 798/2008 utvrđeni su i uvjeti koje treća zemlja, državno područje, zona ili kompartment trebaju ispunjavati kako bi se smatrali slobodnima od visokopatogene influence ptica (HPAI).

(6)

U dijelu 2. Priloga II. Odluci 2007/777/EZ Ukrajina je navedena kao treća zemlja s čijeg je cjelokupnog državnog područja odobren unos u Uniju mesnih proizvoda i obrađenih želudaca, mjehura i crijeva peradi, pernate divljači iz uzgoja, bezgrebenki iz uzgoja te divljih ptica, koji su podvrgnuti nespecifičnoj obradi „A”.

(7)

Osim toga, Ukrajina je navedena u dijelu 1. Priloga I. Uredbi (EZ) br. 798/2008 kao treća zemlja s čijeg je cjelokupnog državnog područja odobren uvoz u Uniju i provoz kroz nju peradi i proizvoda od peradi.

(8)

Ukrajina je 30. studenoga 2016. potvrdila da je na njezinu državnom području prisutna visokopatogena influenca ptica podtipa H5N8 i da se stoga više ne može smatrati slobodnom od navedene bolesti. Stoga nadležna veterinarska tijela Ukrajine više ne mogu izdavati veterinarske certifikate za pošiljke peradi i proizvoda od peradi namijenjene za izvoz u Uniju.

(9)

Ukrajina je zatim je 4. siječnja 2017. potvrdila prisutnost visokopatogene influence ptica podtipa H5N8 na poljoprivrednim gospodarstvima u još dvjema regijama na njezinu državnom području. Nadležna veterinarska tijela Ukrajine potvrdila su da su uvela postupak usmrćivanja u preventivne svrhe kako bi kontrolirala visokopatogenu influencu ptica i ograničila njezino širenje.

(10)

Ukrajina je dostavila podatke o epidemiološkom stanju na svojem državnom području i o mjerama koje je poduzela radi sprječavanja daljnjeg širenja visokopatogene influence ptica, koje je Komisija sada ocijenila. Na temelju te ocjene te jamstava koja je pružila Ukrajina primjereno je zaključiti da bi primjena ograničenja unosa u Uniju pošiljki peradi i proizvoda od peradi samo na područja zahvaćena visokopatogenom influencom ptica, za koja su nadležna veterinarska tijela Ukrajine zbog trenutačnih izbijanja bolesti primijenila ograničenja, trebala biti dovoljna da se obuhvate rizici povezani s unosom peradi i proizvoda od peradi u Uniju.

(11)

Osim toga, kako bi se spriječio unos virusa visokopatogene influence ptica u Uniju, mesne proizvode, obrađene želuce, mjehure i crijeva peradi, pernatu divljač iz uzgoja te divlje ptice iz područja Ukrajine zahvaćenih visokopatogenom influencom ptica za koja su nadležna veterinarska tijela Ukrajine zbog trenutačnih izbijanja bolesti primijenila ograničenja trebalo bi podvrgnuti barem „obradi D” kako je navedena u dijelu 4. Priloga II. Odluci 2007/777/EZ.

(12)

Uredbu (EZ) br. 798/2008 i Direktivu 2007/777/EZ stoga bi trebalo na odgovarajući način izmijeniti.

(13)

Mjere predviđene ovom Uredbom u skladu su s mišljenjem Stalnog odbora za bilje, životinje, hranu i hranu za životinje,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Dio 1. i dio 2. Priloga II. Odluci 2007/777/EZ mijenjaju se u skladu s Prilogom I. ovoj Uredbi.

Članak 2.

Dio 1. Priloga I. Uredbi (EZ) br. 798/2008 mijenja se u skladu s Prilogom II. ovoj Uredbi.

Članak 3.

Ova Uredba stupa na snagu trećeg dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 3. veljače 2017.

Za Komisiju

Predsjednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  SL L 18, 23.1.2003., str. 11.

(2)  SL L 343, 22.12.2009., str. 74.

(3)  Odluka Komisije 2007/777/EZ od 29. studenoga 2007. o utvrđivanju uvjeta za zdravlje životinja i javno zdravlje te obrazaca certifikata za uvoz iz trećih zemalja određenih mesnih proizvoda i obrađenih želudaca, mjehura i crijeva za prehranu ljudi i o stavljanju izvan snage Odluke 2005/432/EZ (SL L 312, 30.11.2007., str. 49.).

(4)  Uredba Komisije (EZ) br. 798/2008 od 8. kolovoza 2008. o utvrđivanju popisa trećih zemalja, državnih područja, zona ili kompartmenta iz kojih je dozvoljen uvoz i provoz peradi i proizvoda od peradi kroz Zajednicu te o zahtjevima veterinarskog certificiranja (SL L 226, 23.8.2008., str. 1.).


PRILOG I.

1.

U dijelu 1. Priloga II. Odluci 2007/777/EZ između unosa za Rusiju i unosa za Sjedinjene Američke Države umeće se sljedeći novi unos za Ukrajinu:

Država

Državno područje

Opis državnog područja

ISO oznaka

Verzija

„Ukrajina

UA

01/2016

Cijela država

UA-1

01/2016

Cijelo državno područje Ukrajine, osim područja UA-2

UA-2

01/2016

Područja Ukrajine opisana pod unosom UA-2 u stupcu 3. tablice u dijelu 1. Priloga I. Uredbi Komisije (EZ) br. 798/2008, podložno datumima u stupcima 6.A i 6.B te tablice.”

2.

U dijelu 2. Priloga II. Odluci 2007/777/EZ unos za Ukrajinu zamjenjuje se sljedećim:

Oznaka ISO

Država podrijetla ili njezin dio

1.

Domaće govedo

2.

Divljač dvopapkara iz uzgoja (osim svinja)

Domaće ovce/koze

1.

Domaće svinje

2.

Divljač dvopapkara iz uzgoja(svinje)

Domaći kopitari

1.

Perad

2.

Pernata divljač iz uzgoja (osim bezgrebenki)

Bezgrebenke iz uzgoja

Domaći zečevi i leporidae iz uzgoja

Divlji dvopapkari (osim svinja)

Divlje svinje

Divlji kopitari

Divlji leporidae (zečevi i kunići)

Divlje ptice

Divlji kopneni sisavci (osim papkara, kopitara i leporidae)

„UA

Ukrajina UA

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

A

XXX

XXX

XXX

A

XXX

XXX

Ukrajina UA-1

XXX

XXX

XXX

XXX

A

A

A

XXX

XXX

XXX

A

A

XXX

Ukrajina UA-2

XXX

XXX

XXX

XXX

D

D

A

XXX

XXX

XXX

A

D

XXX”


PRILOG II.

U dijelu 1. Priloga I. Uredbi (EZ) br. 798/2008 unos za Ukrajinu zamjenjuje se sljedećim:

Oznaka ISO i ime treće zemlje ili državnog područja

Oznaka treće zemlje, državnog područja, zone ili kompartmenta

Opis treće zemlje, državnog područja, zone ili kompartmenta

Veterinarski certifikat

Posebni uvjeti

Posebni uvjeti

Status nadzora influence ptica

Status cijepljenja protiv influence ptica

Status kontrole salmonele (6)

Obrasci

Dodatna jamstva

Zaključni datum (1)

Početni datum (2)

1.

2.

3.

4.

5.

6.

6.A

6.B

7.

8.

9.

„UA – Ukrajina

UA-0

Cijela zemlja

EP, E

 

 

 

 

 

 

 

UA-1

Cijelo državno područje Ukrajine, osim područja UA-2

WGM

 

 

 

 

 

 

 

POU, RAT

 

 

 

 

 

 

 

UA-2

Područje Ukrajine koje odgovara sljedećem:

 

 

 

 

 

 

 

 

UA-2.1

Hersonska oblast (regija)

WGM

 

P2

30.11.2016.

 

 

 

 

POU, RAT

 

P2

30.11.2016.

 

 

 

 

UA-2.2

Odeška oblast (regija)

WGM

 

P2

4.1.2017.

 

 

 

 

POU, RAT

 

P2

4.1.2017.

 

 

 

 

UA-2.3

Černjivecka oblast (regija)

WGM

 

P2

4.1.2017.

 

 

 

 

POU, RAT

 

P2

4.1.2017.”

 

 

 

 


4.2.2017   

HR

Službeni list Europske unije

L 31/18


PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2017/194

оd 3. veljače 2017.

o odobrenju pripravka Lactobacillus diolivorans DSM 32074 kao dodatka hrani za sve životinjske vrste

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EZ) br. 1831/2003 Europskog parlamenta i Vijeća od 22. rujna 2003. o dodacima hrani za životinje (1), a posebno njezin članak 9. stavak 2.,

budući da:

(1)

Uredbom (EZ) br. 1831/2003 predviđeno je odobravanje dodataka hrani za životinje te osnove i postupci za izdavanje odobrenja.

(2)

U skladu s člankom 7. Uredbe (EZ) br. 1831/2003 podnesen je zahtjev za odobrenje pripravka Lactobacillus diolivorans DSM 32074. Uz navedeni zahtjev priloženi su podaci i dokumenti propisani člankom 7. stavkom 3. Uredbe (EZ) br. 1831/2003.

(3)

Navedeni se zahtjev odnosi na odobrenje za pripravak Lactobacillus diolivorans DSM 32074 kao dodatka hrani za sve životinjske vrste za razvrstavanje u kategoriju „tehnološki dodaci”.

(4)

Europska agencija za sigurnost hrane („Agencija”) u svojem je mišljenju od 12. srpnja 2016. (2) zaključila da pripravak Lactobacillus diolivorans DSM 32074 u predloženim uvjetima uporabe nema negativan učinak na zdravlje životinja, zdravlje ljudi ili na okoliš. Međutim za taj bi se dodatak trebalo smatrati da može izazvati preosjetljivost dišnih putova. Agencija je zaključila i da bi predmetni pripravak mogao poboljšati proizvodnju silaže koja je pripremljena od materijala koji se lako, umjereno teško ili teško silira. Agencija smatra da ne postoji potreba za posebnim zahtjevima za praćenje nakon stavljanja na tržište. Potvrdila je i izvješće o metodama analize dodatka hrani za životinje koje je dostavio referentni laboratorij osnovan Uredbom (EZ) br. 1831/2003.

(5)

Procjena pripravka Lactobacillus diolivorans DSM 32074 pokazala je da su ispunjeni uvjeti za odobrenje propisani člankom 5. Uredbe (EZ) br. 1831/2003. U skladu s tim trebalo bi odobriti uporabu tog pripravka kako je naveden u Prilogu ovoj Uredbi.

(6)

Mjere predviđene ovom Uredbom u skladu su s mišljenjem Stalnog odbora za bilje, životinje, hranu i hranu za životinje,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Odobrenje

Pripravak naveden u Prilogu, koji pripada kategoriji dodataka hrani za životinje „tehnološki dodaci” i funkcionalnoj skupini „dodaci silaži”, odobrava se kao dodatak hrani za životinje podložno uvjetima utvrđenima u tom prilogu.

Članak 2.

Stupanje na snagu

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 3. veljače 2017.

Za Komisiju

Predsjednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  SL L 268, 18.10.2003., str. 29.

(2)  EFSA Journal 2016.; 14(9):4556.


PRILOG

Identifikacijski broj dodatka hrani za životinje

Dodatak hrani za životinje

Kemijska formula, opis, analitička metoda

Vrsta ili kategorija životinje

Najviša dob

Najmanja dopuštena količina

Najveća dopuštena količina

Ostale odredbe

Datum isteka valjanosti odobrenja

CFU dodatka/kg svježeg materijala

Tehnološki dodaci: dodaci silaži

1k20752

Lactobacillus diolivorans

DSM 32074

Sastav dodatka

Pripravak Lactobacillus diolivorans DSM 32074 koji sadržava najmanje 3 × 1011 CFU/g dodatka.

Karakteristike aktivne tvari

žive stanice pripravka Lactobacillus diolivorans DSM 32074.

Analitička metoda  (1)

Određivanje brojnosti unutar dodatka hrani za životinje: metoda razmazivanja na MRS agaru (EN 15787).

Utvrđivanje dodatka hrani za životinje: gel-elektroforeza u pulsirajućem polju (PFGE)

Sve životinjske vrste

1.

U uputama za uporabu dodatka hrani za životinje i premiksa potrebno je navesti uvjete skladištenja.

2.

Najmanja količina dodatka hrani za životinje ako se ne upotrebljava u kombinaciji s ostalim mikroorganizmima kao dodatak silaži: 1 × 108 CFU/kg svježeg materijala.

3.

Za korisnike dodatka i premiksa subjekti u poslovanju s hranom za životinje utvrđuju operativne postupke i organizacijske mjere za uklanjanje mogućih opasnosti koje proizlaze iz njihove uporabe. Ako se tim postupcima i mjerama rizici ne mogu ukloniti ili smanjiti na najmanju moguću mjeru, pri uporabi dodataka i premiksa potrebno je nositi odgovarajuću osobnu zaštitnu opremu, uključujući zaštitu za dišne organe.

24. veljače 2027.


(1)  Podaci o analitičkim metodama dostupni su na sljedećoj adresi referentnog laboratorija: http://irmm.jrc.ec.europa.eu/EURLs/EURL_feed_additives/Pages/index.aspx


4.2.2017   

HR

Službeni list Europske unije

L 31/21


PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2017/195

оd 3. veljače 2017.

o izmjeni Provedbene uredbe (EU) br. 540/2011 u pogledu produljenja roka valjanosti odobrenja nekoliko aktivnih tvari iz dijela B Priloga Provedbenoj uredbi (EU) br. 686/2012 (program obnove AIR IV)

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EZ) br. 1107/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 21. listopada 2009. o stavljanju na tržište sredstava za zaštitu bilja i stavljanju izvan snage direktiva Vijeća 79/117/EEZ i 91/414/EEZ (1), a posebno njezin članak 17. prvi stavak,

budući da:

(1)

U dijelu A Priloga Provedbenoj uredbi Komisije (EU) br. 540/2011 (2) utvrđene su aktivne tvari koje se smatraju odobrenima na temelju Uredbe (EZ) br. 1107/2009. U dijelu B Priloga Provedbenoj uredbi Komisije (EU) br. 540/2011 utvrđene su aktivne tvari odobrene na temelju Uredbe (EZ) br. 1107/2009.

(2)

Zahtjevi za obnavljanje odobrenja aktivnih tvari obuhvaćenih ovom Uredbom podneseni su u skladu s Provedbenom uredbom Komisije (EU) br. 844/2012 (3). No, odobrenje za te tvari može isteći iz razloga nad kojima podnositelj zahtjeva nema kontrolu prije donošenja odluke o obnavljanju odobrenja tih tvari. Stoga je potrebno produljiti rok valjanosti njihova odobrenja u skladu s člankom 17. Uredbe (EZ) br. 1107/2009.

(3)

S obzirom na vrijeme i sredstva potrebna za dovršenje procjene zahtjevâ za produljenje odobrenja velikog broja aktivnih tvari za koje odobrenja istječu između 2019. i 2021., Provedbenom odlukom Komisije C(2016)6104 (4) utvrđen je program rada u kojem su zajedno grupirane slične aktivne tvari i u kojem su određeni prioriteti na temelju pitanjâ sigurnosti za zdravlje ljudi i životinja ili za okoliš kako je predviđeno člankom 18. Uredbe (EZ) br. 1107/2009.

(4)

Tvarima za koje se smatra da su manjeg rizika treba dati prioritet u skladu s Provedbenom odlukom C(2016)6104. Stoga bi odobrenje za te tvari trebalo produljiti za najkraće moguće razdoblje. Uzimajući u obzir raspodjelu odgovornosti i rada među državama članicama koje djeluju kao izvjestitelji i suizvjestitelji te raspoložive resurse potrebne za procjenjivanje i donošenje odluka, to bi razdoblje trebalo biti jedna godina za aktivne tvari aluminijev amonijev sulfat, aluminijev silikat, krvno brašno, kalcijev karbonat, ugljikov dioksid, ekstrakt čajevca, ostatke destilacije masti, masne kiseline C7 do C20, ekstrakt češnjaka, giberelinsku kiselinu, giberelin, hidrolizirane proteine, željezov sulfat, kieselgur (diatomejska zemlja), ostatak ekstrakcije mljevenog papra, biljna ulja/ulje uljane repice, kalijev hidrogen karbonat, kvarcni pijesak, riblje ulje, repelente životinjskog ili biljnog podrijetla koji odbijaju mirisom/ovčja mast, repelente životinjskog ili biljnog podrijetla koji odbijaju mirisom/talno ulje (talol), repelente životinjskog ili biljnog podrijetla koji odbijaju mirisom/borov katran, natrijev aluminijev silikat, ravnolančane feromone za leptire (red Lepidoptera) te ureu.

(5)

Za aktivne tvari koje ne spadaju u prioritetne kategorije u Provedbenoj odluci C(2016)6104 rok valjanosti odobrenja trebalo bi produljiti za dvije ili tri godine, uzimajući u obzir postojeći datum isteka, činjenicu da se u skladu s člankom 6. stavkom 3. Provedbene uredbe (EU) br. 844/2012 dodatna dokumentacija za aktivnu tvar dostavlja najkasnije 30 mjeseci prije prestanka valjanosti odobrenja, potrebu da se osigura ujednačena raspodjela odgovornosti i rada među državama članicama koje djeluju kao izvjestitelji i suizvjestitelji te raspoložive resurse potrebne za procjenjivanje i donošenje odluka. Stoga je primjereno produljiti rok valjanosti odobrenja za bifentrin, cimoksanil i metazaklor za dvije godine te produljiti rok valjanosti odobrenja za aktivne tvari 2,5-diklorbenzojevu kiselinu metilester, octenu kiselinu, aklonifen, aluminijev fosfid, kalcijev karbid, kalcijev fosfid, denatonijev benzoat, dodemorf, etilen, imidakloprid, magnezijev fosfid, metamitron, biljna ulja/ulje citronele, biljna ulja/ulje klinčića, biljna ulja/ulje klasaste metvice, piretrine i sulkotrion za tri godine.

(6)

S obzirom na cilj članka 17. prvog stavka Uredbe (EZ) br. 1107/2009, u slučajevima kada dodatna dokumentacija u skladu s Provedbenom uredbom (EU) br. 844/2012 nije dostavljena najkasnije 30 mjeseci prije datuma prestanka valjanosti utvrđenog u Prilogu toj uredbi, Komisija će kao datum prestanka valjanosti odrediti isti datum koji je vrijedio prije donošenja ove Uredbe ili najraniji mogući datum nakon tog datuma.

(7)

S obzirom na cilj članka 17. prvog stavka Uredbe (EZ) br. 1107/2009 u slučajevima u kojima će Komisija donijeti uredbu kojom se predviđa da se odobrenje aktivne tvari iz Priloga ovoj Uredbi ne obnavlja jer nisu ispunjena mjerila za odobrenje, Komisija će kao datum prestanka valjanosti odrediti isti datum koji je vrijedio prije donošenja ove Uredbe ili datum stupanja na snagu uredbe kojom se predviđa da se odobrenje aktivne tvari ne obnavlja, ovisno o tome koji je datum kasniji. U slučajevima u kojima Komisija donese uredbu o obnavljanju aktivne tvari iz Priloga ovoj Uredbi, Komisija će nastojati, u skladu s okolnostima, odrediti najraniji mogući datum primjene.

(8)

Provedbenu uredbu (EU) br. 540/2011 trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti.

(9)

Mjere predviđene ovom Uredbom u skladu su s mišljenjem Stalnog odbora za bilje, životinje, hranu i hranu za životinje,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Prilog Provedbenoj uredbi (EU) br. 540/2011 mijenja se u skladu s Prilogom ovoj Uredbi

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 3. veljače 2017.

Za Komisiju

Predsjednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  SL L 309, 24.11.2009., str. 1.

(2)  Provedbena uredba Komisije (EU) br. 540/2011 od 25. svibnja 2011. o provedbi Uredbe (EZ) br. 1107/2009 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu popisa odobrenih aktivnih tvari (SL L 153, 11.6.2011., str. 1.).

(3)  Provedbena uredba Komisije (EU) br. 844/2012 od 18. rujna 2012. o određivanju odredaba potrebnih za provedbu postupka obnavljanja odobrenja za aktivne tvari, kako je predviđeno Uredbom (EZ) br. 1107/2009 Europskog parlamenta i Vijeća o stavljanju na tržište sredstava za zaštitu bilja (SL L 252, 19.9.2012., str. 26.).

(4)  Provedbena odluka Komisije оd 28. rujna 2016. o uspostavi programa rada za procjenu zahtjevâ za produljenje odobrenja aktivnih tvari koja istječu u 2019., 2020. i 2021. u skladu s Uredbom (EZ) br. 1107/2009 Europskog parlamenta i Vijeća (SL C 357, 29.9.2016., str. 9.).


PRILOG

Prilog Provedbenoj uredbi (EU) br. 540/2011 mijenja se kako slijedi:

A

Dio A mijenja se kako slijedi:

1.

u šestom stupcu, prestanak odobrenja, u retku 215., aklonifen, datum se zamjenjuje datumom „31. srpnja 2022.”;

2.

u šestom stupcu, prestanak odobrenja, u retku 216., imidakloprid, datum se zamjenjuje datumom „31. srpnja 2022.”;

3.

u šestom stupcu, prestanak odobrenja, u retku 217., metazaklor, datum se zamjenjuje datumom „31. srpnja 2021.”;

4.

u šestom stupcu, prestanak odobrenja, u retku 218., octena kiselina, datum se zamjenjuje datumom „31. kolovoza 2022.”;

5.

u šestom stupcu, prestanak odobrenja, u retku 219., aluminijev amonijev sulfat, datum se zamjenjuje datumom „31. kolovoza 2020.”;

6.

u šestom stupcu, prestanak odobrenja, u retku 220., aluminijev silikat, datum se zamjenjuje datumom „31. kolovoza 2020.”;

7.

u šestom stupcu, prestanak odobrenja, u retku 222., krvno brašno, datum se zamjenjuje datumom „31. kolovoza 2020.”;

8.

u šestom stupcu, prestanak odobrenja, u retku 223., kalcijev karbid, datum se zamjenjuje datumom „31. kolovoza 2022.”;

9.

u šestom stupcu, prestanak odobrenja, u retku 224., kalcijev karbonat, datum se zamjenjuje datumom „31. kolovoza 2020.”;

10.

u šestom stupcu, prestanak odobrenja, u retku 225., ugljikov dioksid, datum se zamjenjuje datumom „31. kolovoza 2020.”;

11.

u šestom stupcu, prestanak odobrenja, u retku 226., denatonijev benzoat, datum se zamjenjuje datumom „31. kolovoza 2022.”;

12.

u šestom stupcu, prestanak odobrenja, u retku 227., etilen, datum se zamjenjuje datumom „31. kolovoza 2022.”;

13.

u šestom stupcu, prestanak odobrenja, u retku 228., ekstrakt čajevca, datum se zamjenjuje datumom „31. kolovoza 2020.”;

14.

u šestom stupcu, prestanak odobrenja, u retku 229., ostaci destilacije masti, datum se zamjenjuje datumom „31. kolovoza 2020.”;

15.

u šestom stupcu, prestanak odobrenja, u retku 230., masne kiseline C7 do C20, datum se zamjenjuje datumom „31. kolovoza 2020.”;

16.

u šestom stupcu, prestanak odobrenja, u retku 231., ekstrakt češnjaka, datum se zamjenjuje datumom „31. kolovoza 2020.”;

17.

u šestom stupcu, prestanak odobrenja, u retku 232., giberelinska kiselina, datum se zamjenjuje datumom „31. kolovoza 2020.”;

18.

u šestom stupcu, prestanak odobrenja, u retku 233., giberelini, datum se zamjenjuje datumom „31. kolovoza 2020.”;

19.

u šestom stupcu, prestanak odobrenja, u retku 234., hidrolizirani proteini, datum se zamjenjuje datumom „31. kolovoza 2020.”;

20.

u šestom stupcu, prestanak odobrenja, u retku 235., željezov sulfat, datum se zamjenjuje datumom „31. kolovoza 2020.”;

21.

u šestom stupcu, prestanak odobrenja, u retku 236., kieselgur (diatomejska zemlja), datum se zamjenjuje datumom „31. kolovoza 2020.”;

22.

u šestom stupcu, prestanak odobrenja, u retku 239., ostatak ekstrakcije mljevenog papra, datum se zamjenjuje datumom „31. kolovoza 2020.”;

23.

u šestom stupcu, prestanak odobrenja, u retku 240., biljna ulja/ulje citronele, datum se zamjenjuje datumom „31. kolovoza 2022.”;

24.

u šestom stupcu, prestanak odobrenja, u retku 241., biljna ulja/ulje klinčića, datum se zamjenjuje datumom „31. kolovoza 2022.”;

25.

u šestom stupcu, prestanak odobrenja, u retku 242., biljna ulja/ulje uljane repice, datum se zamjenjuje datumom „31. kolovoza 2020.”;

26.

u šestom stupcu, prestanak odobrenja, u retku 243., biljna ulja/ulje klasaste metvice, datum se zamjenjuje datumom „31. kolovoza 2022.”;

27.

u šestom stupcu, prestanak odobrenja, u retku 244., kalijev hidrogen karbonat, datum se zamjenjuje datumom „31. kolovoza 2020.”;

28.

u šestom stupcu, prestanak odobrenja, u retku 246., piretrini, datum se zamjenjuje datumom „31. kolovoza 2022.”;

29.

u šestom stupcu, prestanak odobrenja, u retku 247., kvarcni pijesak, datum se zamjenjuje datumom „31. kolovoza 2020.”;

30.

u šestom stupcu, prestanak odobrenja, u retku 248., riblje ulje, datum se zamjenjuje datumom „31. kolovoza 2020.”;

31.

u šestom stupcu, prestanak odobrenja, u retku 249., repelenti životinjskog ili biljnog podrijetla koji odbijaju mirisom/ovčja mast, datum se zamjenjuje datumom „31. kolovoza 2020.”;

32.

u šestom stupcu, prestanak odobrenja, u retku 250., repelenti životinjskog ili biljnog podrijetla koji odbijaju mirisom/talno ulje (talol), datum se zamjenjuje datumom „31. kolovoza 2020.”;

33.

u šestom stupcu, prestanak odobrenja, u retku 251., repelenti životinjskog ili biljnog podrijetla koji odbijaju mirisom/borov katran, datum se zamjenjuje datumom „31. kolovoza 2020.”;

34.

u šestom stupcu, prestanak odobrenja, u retku 253., natrijev aluminijev silikat, datum se zamjenjuje datumom „31. kolovoza 2020.”;

35.

u šestom stupcu, prestanak odobrenja, u retku 255., ravnolančani feromoni za leptire (red Lepidoptera), datum se zamjenjuje datumom „31. kolovoza 2020.”;

36.

u šestom stupcu, prestanak odobrenja, u retku 257., urea, datum se zamjenjuje datumom „31. kolovoza 2020.”;

37.

u šestom stupcu, prestanak odobrenja, u retku 260., aluminijev fosfid, datum se zamjenjuje datumom „31. kolovoza 2022.”;

38.

u šestom stupcu, prestanak odobrenja, u retku 261., kalcijev fosfid, datum se zamjenjuje datumom „31. kolovoza 2022.”;

39.

u šestom stupcu, prestanak odobrenja, u retku 262., magnezijev fosfid, datum se zamjenjuje datumom „31. kolovoza 2022.”;

40.

u šestom stupcu, prestanak odobrenja, u retku 263., cimoksanil, datum se zamjenjuje datumom „31. kolovoza 2021.”;

41.

u šestom stupcu, prestanak odobrenja, u retku 264., dodemorf, datum se zamjenjuje datumom „31. kolovoza 2022.”;

42.

u šestom stupcu, prestanak odobrenja, u retku 265., 2,5-diklorbenzojeva kiselina metilester, datum se zamjenjuje datumom „31. kolovoza 2022.”;

43.

u šestom stupcu, prestanak odobrenja, u retku 266., metamitron, datum se zamjenjuje datumom „31. kolovoza 2022.”;

44.

u šestom stupcu, prestanak odobrenja, u retku 267., sulkotrion, datum se zamjenjuje datumom „31. kolovoza 2022.”

B

U dijelu B, u šestom stupcu, prestanak odobrenja, u retku 23., bifentrin, datum se zamjenjuje datumom „31. srpnja 2021.”


4.2.2017   

HR

Službeni list Europske unije

L 31/25


PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2017/196

оd 3. veljače 2017.

o utvrđivanju paušalnih uvoznih vrijednosti za određivanje ulazne cijene određenog voća i povrća

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 1308/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o uspostavljanju zajedničke organizacije tržišta poljoprivrednih proizvoda i stavljanju izvan snage uredbi Vijeća (EEZ) br. 922/72, (EEZ) br. 234/79, (EZ) br. 1037/2001 i (EZ) br. 1234/2007 (1),

uzimajući u obzir Provedbenu uredbu Komisije (EU) br. 543/2011 od 7. lipnja 2011. o utvrđivanju detaljnih pravila za primjenu Uredbe Vijeća (EZ) br. 1234/2007 za sektore voća i povrća te prerađevina voća i povrća (2), a posebno njezin članak 136. stavak 1.,

budući da:

(1)

Provedbenom uredbom (EU) br. 543/2011, prema ishodu Urugvajske runde multilateralnih pregovora o trgovini, utvrđuju se kriteriji kojima Komisija određuje paušalne vrijednosti za uvoz iz trećih zemalja, za proizvode i razdoblja određena u njezinu Prilogu XVI. dijelu A.

(2)

Paušalna uvozna vrijednost izračunava se za svaki radni dan, u skladu s člankom 136. stavkom 1. Provedbene uredbe (EU) br. 543/2011, uzimajući u obzir promjenjive dnevne podatke. Stoga ova Uredba treba stupiti na snagu na dan objave u Službenom listu Europske unije,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Paušalne uvozne vrijednosti iz članka 136. Provedbene uredbe (EU) br. 543/2011 određene su u Prilogu ovoj Uredbi.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu na dan objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 3. veljače 2017.

Za Komisiju,

u ime predsjednika,

Jerzy PLEWA

Glavni direktor

Glavna uprava za poljoprivredu i ruralni razvoj


(1)  SL L 347, 20.12.2013., str. 671.

(2)  SL L 157, 15.6.2011., str. 1.


PRILOG

Paušalne uvozne vrijednosti za određivanje ulazne cijene određenog voća i povrća

(EUR/100 kg)

Oznaka KN

Oznaka treće zemlje (1)

Standardna uvozna vrijednost

0702 00 00

MA

116,2

TN

311,6

TR

163,3

ZZ

197,0

0707 00 05

MA

80,2

TR

187,3

ZZ

133,8

0709 91 00

EG

79,4

ZZ

79,4

0709 93 10

MA

130,8

TR

256,7

ZZ

193,8

0805 10 22 , 0805 10 24 , 0805 10 28

EG

40,0

IL

72,3

MA

46,6

TN

53,7

TR

73,5

ZZ

57,2

0805 21 10 , 0805 21 90 , 0805 29 00

EG

90,8

IL

130,5

JM

112,4

MA

88,3

TR

83,9

ZZ

101,2

0805 22 00

IL

139,7

MA

91,9

ZZ

115,8

0805 50 10

EG

85,5

TR

93,8

ZZ

89,7

0808 10 80

CN

139,4

US

205,0

ZZ

172,2

0808 30 90

CL

81,7

CN

112,5

TR

154,0

ZA

99,6

ZZ

112,0


(1)  Nomenklatura država utvrđena Uredbom Komisije (EU) br. 1106/2012 od 27. studenoga 2012. o provedbi Uredbe (EZ) br. 471/2009 Europskog parlamenta i Vijeća o statistici Zajednice u vezi s vanjskom trgovinom sa zemljama nečlanicama, u pogledu ažuriranja nomenklature država i područja (SL L 328, 28.11.2012., str. 7.). Oznakom „ZZ” označava se „drugo podrijetlo”.


ODLUKE

4.2.2017   

HR

Službeni list Europske unije

L 31/27


PROVEDBENA ODLUKA KOMISIJE (EU) 2017/197

оd 2. veljače 2017.

o izmjeni Provedbene Odluke (EU) 2016/1138 o određenim rokovima za primjenu standarda UN/CEFACT-a za razmjenu informacija o ribarstvu

(priopćeno pod brojem dokumenta C(2017) 457)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EZ) br. 1224/2009 od 20. studenoga 2009. o uspostavi sustava kontrole Zajednice za osiguranje sukladnosti s pravilima zajedničke ribarstvene politike, o izmjeni uredbi (EZ) br. 847/96, (EZ) br. 2371/2002, (EZ) br. 811/2004, (EZ) br. 768/2005, (EZ) br. 2115/2005, (EZ) br. 2166/2005, (EZ) br. 388/2006, (EZ) br. 509/2007, (EZ) br. 676/2007, (EZ) br. 1098/2007, (EZ) br. 1300/2008, (EZ) br. 1342/2008 i o stavljanju izvan snage uredbi (EEZ) br. 2847/93, (EZ) br. 1627/94 i (EZ) br. 1966/2006 (1), a posebno njezine članke 111. i 116.,

uzimajući u obzir Provedbenu uredbu Komisije (EU) br. 404/2011 od 8. travnja 2011. o detaljnim pravilima za provedbu Uredbe Vijeća (EZ) br. 1224/2009 o uspostavi sustava kontrole Zajednice za osiguranje sukladnosti s pravilima zajedničke ribarstvene politike (2), a posebno njezin članak 146.j,

budući da:

(1)

Sustavi država članica zastave trebali bi biti takvi da mogu poslati poruke iz sustava za praćenje plovila i odgovoriti na zahtjev za podatke iz sustava za praćenje plovila koji koriste standard Centra Ujedinjenih naroda za olakšavanje trgovine i elektroničko poslovanje (UN/CEFACT), u skladu s člankom 146.f Uredbe (EU) br. 404/2011.

(2)

Člankom 146.d Uredbe (EU) br. 404/2011 propisuje se da se sve poruke, uključujući podatke iz sustava za praćenja plovila, šalju s pomoću „Prijenosnog sloja”, elektroničke mreže za razmjenu podataka u ribarstvu koju Komisija stavlja na raspolaganje državama članicama.

(3)

Provedbenom Odlukom (EU) 2016/1138 (3) utvrđuju se rokovi za primjenu standarda UN/Cefact za razmjenu podataka u ribarstvu.

(4)

Realizacija mreže Prijenosnoga sloja kasnila je četiri mjeseca, a državama članicama potrebno je dovoljno vremena za ugradnju i ispitivanje.

(5)

Primjereno je stoga odgoditi određene rokove utvrđene Provedbenom odlukom (EU) 2016/1138 za upotrebu tih standarda UN/Cefact.

(6)

Provedbenu odluku (EU) 2016/1138 trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti.

DONIJELA JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Razmjena podataka iz sustava za praćenje plovila

Članak 1. Provedbene odluke (EU) 2016/1138 zamjenjuje se sljedećim:

„Članak 1.

1.   Od 1. veljače 2017. format za dostavljanje podataka iz sustava za praćenje plovila iz članka 146.f Uredbe (EU) br. 404/2011 i povezani dokumenti za provedbu izmjenjuju se u skladu s formatom UN/Cefact P 1000-7: specifikacije područja pozicije plovila objavljene na stranici registra matičnih podataka na web-mjestu Europske komisije za ribarstvo.

2.   Sustavi država članica zastave od 1. srpnja 2018. dužni su omogućivati odgovaranje na zahtjeve za podatke iz sustava za praćenje plovila iz članka 146.f stavka 3. Provedbene uredbe (EU) br. 404/2011 upotrebom izmijenjenog formata u skladu sa stavkom 1. ovog članka.”

Članak 2.

Adresati

Ova je Odluka upućena državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 2. veljače 2017.

Za Komisiju

Karmenu VELLA

Član Komisije


(1)  SL L 343, 22.12.2009., str. 1.

(2)  SL L 112, 30.4.2011., str. 1.

(3)  Provedbena odluka Komisije (EU) 2016/1138 оd 11. srpnja 2016. o izmjeni formata na temelju standarda UN/CEFACT-a za razmjenu informacija o ribarstvu (SL L 188, 13.7.2016., str. 26.).


4.2.2017   

HR

Službeni list Europske unije

L 31/29


PROVEDBENA ODLUKA KOMISIJE (EU) 2017/198

оd 2. veljače 2017.

o mjerama za sprečavanje unošenja u Uniju organizma Pseudomonas syringae pv. actinidiae Takikawa, Serizawa, Ichikawa, Tsuyumu & Goto i njegova širenja unutar Unije

(priopćeno pod brojem dokumenta C(2017) 460)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Direktivu Vijeća 2000/29/EZ od 8. svibnja 2000. o zaštitnim mjerama protiv unošenja u Zajednicu organizama štetnih za bilje ili biljne proizvode i protiv njihovog širenja unutar Zajednice (1), a posebno njezin članak 16. stavak 3. treću rečenicu,

budući da:

(1)

Provedbenom odlukom Komisije 2012/756/EU (2) utvrđene su mjere za sprečavanje unošenja u Uniju organizma „Pseudomonas syringae pv. actinidiae Takikawa, Serizawa, Ichikawa, Tsuyumu & Goto” i njegova širenja unutar Unije, dalje u tekstu „određeni organizam”, koji je uzročnik raka kivija. Ta je Provedbena odluka istekla 31. ožujka 2016.

(2)

Nekoliko država članica zatražilo je da se mjere Provedbene odluke 2012/756/EU nastave primjenjivati zbog fitosanitarnog rizika povezanog s određenim organizmom. Stoga je potrebno donijeti mjere, koje su jednake mjerama utvrđenima tom Provedbenom odlukom, o unošenju u Uniju bilja za sadnju roda Actinidia Lindl. (dalje u tekstu „određeno bilje”) iz trećih zemalja i njihovom premještanju unutar Unije.

(3)

Nadalje, iskustvo stečeno tijekom primjene Provedbene odluke 2012/756/EU pokazalo je da su uništavanje sveg određenog bilja ili njegovo pojedinačno ispitivanje isto tako prikladne mjere za sprečavanje širenja određenog organizma u određenim područjima, koje su jednakovrijedne alternative vizualnim inspekcijskim pregledima, te da se tim mjerama omogućuje jednako učinkovit odgovor u slučaju izbijanja određenog organizma, stoga bi te mjere trebalo odobriti i za određeno bilje podrijetlom iz Unije ili trećih zemalja. Osim toga, to je iskustvo pokazalo i da je područje širine od 100 m, umjesto 500 m, oko nezaraženog mjesta ili nezaraženog terena proizvodnje, sa stupnjem izolacije i zaštite od vanjskog okoliša kojom se učinkovito isključuje određeni organizam, dovoljno kako bi se postigli ciljevi ove Odluke.

(4)

Države članice trebale bi po potrebi prilagoditi svoje zakonodavstvo kako bi se uskladile s ovom Odlukom.

(5)

Ova bi se Odluka trebala primjenjivati do 31. ožujka 2020. kako bi se osiguralo vrijeme potrebno za praćenje razvoja stanja.

(6)

Mjere predviđene ovom Odlukom u skladu su s mišljenjem Stalnog odbora za bilje, životinje, hranu i hranu za životinje,

DONIJELA JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Zabrana štetnog organizma Pseudomonas syringae pv. actinidiae Takikawa, Serizawa, Ichikawa, Tsuyumu & Goto

Pseudomonas syringae pv. actinidiae Takikawa, Serizawa, Ichikawa, Tsuyumu & Goto (dalje u tekstu „određeni organizam”) ne smije se unositi u Uniju niti širiti unutar Unije.

Članak 2.

Unošenje bilja roda Actinidia Lindl. u Uniju

Živi pelud i bilje namijenjeno sadnji, osim sjemenki, roda Actinidia Lindl. (dalje u tekstu „određeno bilje”), podrijetlom iz trećih zemalja mogu se unositi u Uniju samo ako ispunjavaju posebne zahtjeve za unošenje utvrđene u Prilogu I.

Članak 3.

Premještanje određenog bilja unutar Unije

Određeno bilje može se premještati unutar Unije samo ako ispunjava zahtjeve utvrđene u Prilogu II.

Članak 4.

Istraživanja i obavješćivanje o određenom organizmu

1.   Države članice provode službene godišnje preglede u cilju utvrđivanja prisutnosti određenog organizma na određenom bilju.

Države članice obavještavaju Komisiju i ostale države članice o rezultatima tih pregleda do 31. siječnja godine koja slijedi nakon godine pregleda.

2.   Ako specijalizirani subjekt sumnja ili ustanovi da je određeni organizam prisutan u bilju, biljnim proizvodima ili drugim predmetima koji su pod kontrolom tog subjekta i to na području na kojem prisutnost tog organizma nije prethodno utvrđena, on o tome odmah obavještava nadležno službeno tijelo kako bi ono poduzelo potrebne mjere. Prema potrebi, specijalizirani subjekt odmah poduzima i mjere opreza radi sprečavanja udomaćivanja i širenja određenog organizma.

Članak 5.

Usklađenost

Države članice bez odlaganja obavješćuju Komisiju o mjerama koje su poduzele kako bi se uskladile s ovom Odlukom.

Članak 6.

Primjena

Ova se Odluka primjenjuje do 31. ožujka 2020.

Članak 7.

Adresati

Ova je Odluka upućena državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 2. veljače 2017.

Za Komisiju

Vytenis ANDRIUKAITIS

Član Komisije


(1)  SL L 169, 10.7.2000., str. 1.

(2)  Provedbena odluka Komisije 2012/756/EU od 5. prosinca 2012. o mjerama za sprečavanje unošenja u Uniju Pseudomonas syringae pv. actinidiae Takikawa, Serizawa, Ichikawa, Tsuyumu & Goto i njegova širenja unutar Unije (SL L 335, 7.12.2012., str. 49.).


PRILOG I.

Posebni zahtjevi za unošenje u Uniju, kako je navedeno u članku 2.

ODJELJAK I.

Fitosanitarna potvrda

1.

Određeno bilje podrijetlom iz trećih zemalja prati fitosanitarna potvrda, kako je navedeno u članku 13. stavku 1. podtočki ii. prvom podstavku Direktive 2000/29/EZ (dalje u tekstu: „potvrda”), u čijoj su rubrici „Dodatna izjava” uključene informacije iz točaka 2. i 3.

2.

Potvrda uključuje informaciju da je ispunjena jedna od sljedećih točaka:

(a)

određeno bilje cijeli je svoj životni ciklus raslo u zemlji u kojoj nije poznato da se određeni organizam pojavljuje;

(b)

određeno bilje cijeli je svoj životni ciklus raslo u nezaraženom području, koje je u pogledu određenog organizma utvrdila nacionalna organizacija za zaštitu bilja (dalje u tekstu: „organizacija”) zemlje podrijetla u skladu s Međunarodnom normom za fitosanitarne mjere FAO-a (dalje u tekstu „ISPM”) br. 4 (1);

(c)

određeno bilje proizvedeno je na nezaraženom mjestu ili nezaraženom terenu proizvodnje, koje je u pogledu određenog organizma utvrdila organizacija u skladu s FAO ISPM br. 10 (2). Određeno bilje uzgojeno je u strukturi sa stupnjem izolacije i zaštite od vanjskog okoliša kojom se učinkovito isključuje određeni organizam. Na tom je mjestu ili terenu određeno bilje bilo službeno inspekcijski pregledano dvaput u najprikladnije vrijeme za otkrivanje simptoma zaraze tijekom posljednjeg potpunog vegetacijskog ciklusa prije izvoza i utvrđeno je da nije zaraženo određenim organizmom.

To je mjesto ili teren proizvodnje okruženo područjem s polumjerom od najmanje 100 m za koji je ispunjen jedan od sljedećih uvjeta:

i.

službeni inspekcijski pregledi provedeni su dvaput u najprikladnije vrijeme za otkrivanje simptoma zaraze tijekom posljednjeg potpunog vegetacijskog ciklusa prije izvoza i sve određeno bilje koje je pokazivalo simptome zaraze otkriveno tijekom tih inspekcijskih pregleda odmah je uništeno;

ii.

sve određeno bilje odmah je uništeno;

iii.

svaki primjerak određenog bilja redovito je ispitan u najprikladnije vrijeme i utvrđeno je da nije zaraženo određenim organizmom;

(d)

određeno bilje proizvedeno je na nezaraženom mjestu proizvodnje, koje je u pogledu određenog organizma utvrdila nacionalna organizacija za zaštitu bilja u skladu s FAO ISPM br. 10. Na tom je mjestu određeno bilje bilo službeno inspekcijski pregledano, uzorkovano i ispitano dvaput u najprikladnije vrijeme tijekom posljednjeg potpunog vegetacijskog ciklusa prije izvoza i utvrđeno je da nije zaraženo određenim organizmom.

To je mjesto proizvodnje okruženo područjem s polumjerom od 4 500 m za koje je ispunjen jedan od sljedećih uvjeta:

i.

službeni inspekcijski pregledi, uzorkovanje i ispitivanje provedeni su u tom cijelom području dvaput u najprikladnije vrijeme tijekom posljednjeg potpunog vegetacijskog ciklusa prije izvoza. Određeni organizam nije otkriven tijekom službenih inspekcijskih pregleda, uzorkovanja i ispitivanja;

ii.

sve određeno bilje u polumjeru od 500 m oko tog mjesta proizvodnje odmah je uništeno;

iii.

svaki primjerak određenog bilja u polumjeru od 500 m oko tog mjesta proizvodnje redovito je ispitan u najprikladnije vrijeme i utvrđeno je da nije zaraženo određenim organizmom.

U slučaju točaka ii. i iii. sve određeno bilje unutar tog područja na udaljenosti između 500 m i 4 500 m od mjesta proizvodnje uništeno je ili ispitano u skladu s planom uzorkovanja kojim je s 99-postotnom pouzdanošću moguće potvrditi da je razina prisutnosti određenog organizma u tom određenom bilju ispod 0,1 %.

3.

Ako se navode informacije iz točke 2. podtočke (c) ili točke 2. podtočke (d), u potvrdi je potrebno navesti i informaciju da je ispunjena jedna od sljedećih točaka:

(a)

određeno bilje izravno potječe od matičnih biljaka koje su uzgojene pod uvjetima koji su u skladu s točkom 2. podtočkom (a) ili točkom 2. podtočkom (b) ili točkom 2. podtočkom (c);

(b)

određeno bilje izravno potječe od matičnih biljaka koje su podvrgnute prethodnom pojedinačnom ispitivanju koje potvrđuje da nisu zaražene određenim organizmom;

(c)

određeno bilje ispitano je u skladu planom uzorkovanja kojim je s 99-postotnom pouzdanošću moguće potvrditi da je razina prisutnosti određenog organizma u tom određenom bilju ispod 0,1 %.

4.

Ako se navode informacije iz točke 2. podtočke (b), u potvrdi je u rubrici „Mjesto podrijetla” potrebno navesti naziv nezaraženog područja.

ODJELJAK II.

Inspekcijski pregled

Određeno bilje uneseno u Uniju koje prati fitosanitarna potvrda u skladu s odjeljkom I. strogo se inspekcijski pregledava i, prema potrebi, ispituje na prisutnost određenog organizma na mjestu ulaska ili na mjestu odredišta, utvrđenim u skladu s Direktivom Komisije 2004/103/EZ (3).

Ako je određeno bilje uneseno u Uniju preko države članice koja nije država članica odredišta tog bilja, nadležno službeno tijelo države članice ulaska o tome obavješćuje nadležno službeno tijelo države članice odredišta.


(1)  Zahtjevi za uspostavljanje područja bez štetočina. ISPM br. 4. (1995.), Rim, IPPC, FAO 2016.

(2)  Zahtjevi za uspostavljanje nezaraženih mjesta ili nezaraženih terena proizvodnje. ISPM br. 10 (1999.), Rim, IPPC, FAO 2016.

(3)  Direktiva Komisije 2004/103/EZ od 7. listopada 2004. o provjerama identiteta i zdravstvenog stanja bilja, biljnih proizvoda ili drugih nadziranih predmeta navedenih u dijelu B Priloga V. Direktivi Vijeća 2000/29/EZ, koji se mogu obavljati na mjestu koje nije točka ulaza u Zajednicu ili na mjestu u blizini te o navođenju uvjeta koji se odnose na te preglede (SL L 313, 12.10.2004., str. 16.).


PRILOG II.

Zahtjevi za premještanje unutar Unije, kako je navedeno u članku 3.

1.

Određeno bilje podrijetlom iz Unije može se premještati unutar Unije samo ako ga prati biljna putovnica pripremljena i izdana u skladu s Direktivom Komisije 92/105/EEZ (1) i ako udovoljava zahtjevima iz točke 2.

2.

Određeno bilje ispunjava jednu od sljedećih točaka:

(a)

određeno bilje cijeli je svoj životni ciklus raslo u državi članici u kojoj nije poznato da se određeni organizam pojavljuje;

(b)

određeno bilje cijeli je svoj životni ciklus raslo u zaštićenom području, koje je u pogledu određenog organizma priznato u skladu s člankom 2. stavkom 1. točkom (h) Direktive 2000/29/EZ;

(c)

određeno bilje cijeli je svoj životni ciklus raslo u nezaraženom području, koje je u pogledu određenog organizma utvrdilo nadležno službeno tijelo države članice u skladu s FAO ISPM br. 4 (2);

(d)

određeno bilje proizvedeno je na nezaraženom mjestu ili nezaraženom terenu proizvodnje, koje je u pogledu određenog organizma utvrdilo nadležno službeno tijelo države članice podrijetla u skladu s FAO ISPM br. 10 (3). Određeno bilje uzgojeno je u strukturi sa stupnjem izolacije i zaštite od vanjskog okoliša kojom se učinkovito isključuje određeni organizam. Na tom je mjestu određeno bilje bilo službeno inspekcijski pregledano dvaput u najprikladnije vrijeme za otkrivanje simptoma zaraze tijekom posljednjeg potpunog vegetacijskog ciklusa prije premještanja i utvrđeno je da nije zaraženo određenim organizmom.

To je mjesto ili teren proizvodnje okruženo područjem s polumjerom od najmanje 100 m za koji je ispunjen jedan od sljedećih uvjeta:

i.

službeni inspekcijski pregledi provedeni su dvaput u najprikladnije vrijeme za otkrivanje simptoma zaraze tijekom posljednjeg potpunog vegetacijskog ciklusa prije premještanja i sve bilje koje je pokazivalo simptome zaraze otkriveno tijekom tih inspekcijskih pregleda odmah je uništeno;

ii.

sve određeno bilje odmah je uništeno;

iii.

svaki primjerak određenog bilja redovito je ispitan u najprikladnije vrijeme i utvrđeno je da nije zaraženo određenim organizmom;

(e)

određeno bilje proizvedeno je na nezaraženom mjestu proizvodnje, koje je u pogledu određenog organizma utvrdilo nadležno službeno tijelo države članice podrijetla u skladu s FAO ISPM br. 10. Na tom je mjestu određeno bilje bilo službeno inspekcijski pregledano, uzorkovano i ispitano dvaput u najprikladnije vrijeme tijekom posljednjeg potpunog vegetacijskog ciklusa prije premještanja i utvrđeno je da nije zaraženo određenim organizmom.

To je mjesto proizvodnje okruženo područjem s polumjerom od 500 m (dalje u tekstu „okolno područje”) za koje je ispunjen jedan od sljedećih uvjeta:

i.

službeni inspekcijski pregledi, uzorkovanje i ispitivanje provedeni su u tom cijelom okolnom području dvaput u najprikladnije vrijeme tijekom posljednjeg potpunog vegetacijskog ciklusa prije premještanja. Određeni organizam nije otkriven tijekom službenih inspekcijskih pregleda, uzorkovanja i ispitivanja;

ii.

sve je određeno bilje unutar okolnog područja odmah uništeno;

iii.

svaki primjerak određenog bilja unutar okolnog područja redovito je ispitan u najprikladnije vrijeme i utvrđeno je da nije zaraženo određenim organizmom.

Okolno područje okruženo je područjem širine od 4 km za koje je ispunjen jedan od sljedećih uvjeta:

i.

nakon službenih inspekcijskih pregleda, uzorkovanja i ispitivanja provedenih u cijeloj zoni dvaput u najprikladnije vrijeme za otkrivanje simptoma zaraze tijekom posljednjeg potpunog vegetacijskog ciklusa prije premještanja, poduzete su mjere za iskorjenjivanje u svim slučajevima u kojima je određeni organizam identificiran na određenom bilju. Te su se mjere sastojale od trenutačnog uništenja zaraženog određenog bilja;

ii.

sve je određeno bilje unutar tog područja uništeno;

iii.

sve određeno bilje unutar tog područja ispitano je u skladu s planom uzorkovanja kojim je s 99-postotnom pouzdanošću moguće potvrditi da je razina prisutnosti određenog organizma u tom određenom bilju ispod 0,1 %.

3.

Ako su ispunjeni zahtjevi iz točke 2. podtočke (d) ili točke 2. podtočke (e), određeno bilje mora ispunjavati i jedan od sljedećih zahtjeva:

(a)

određeno bilje izravno potječe od matičnih biljaka koje su uzgojene pod uvjetima koji su u skladu s točkom 2. podtočkom (a) ili točkom 2. podtočkom (b) ili točkom 2. podtočkom (c) ili točkom 2. podtočkom (d);

(b)

određeno bilje izravno potječe od matičnih biljaka koje su podvrgnute prethodnom pojedinačnom ispitivanju koje potvrđuje da nisu zaražene određenim organizmom;

(c)

određeno bilje ispitano je u skladu planom uzorkovanja kojim je s 99-postotnom pouzdanošću moguće potvrditi da je razina prisutnosti određenog organizma u tom određenom bilju ispod 0,1 %.

4.

Određeno bilje uneseno u Uniju u skladu s Prilogom I. iz trećih zemalja može se premještati unutar Unije samo ako ga prati biljna putovnica iz točke 1.


(1)  Direktiva Komisije 92/105/EEZ od 3. prosinca 1992. o utvrđivanju stupnja standardizacije biljnih putovnica koje se koriste pri premještanju određenog bilja, biljnih proizvoda ili drugih predmeta unutar Zajednice i o utvrđivanju detaljnih postupaka u vezi s izdavanjem takvih biljnih putovnica te uvjeti i detaljni postupci njihove zamjene (SL L 4, 8.1.1993., str. 22.).

(2)  Zahtjevi za uspostavljanje područja bez štetočina. ISPM br. 4. (1995.), Rim, IPPC, FAO 2016.

(3)  Zahtjevi za uspostavljanje nezaraženih mjesta ili nezaraženih terena proizvodnje. ISPM br. 10 (1999.), Rim, IPPC, FAO 2016.