ISSN 1977-0847

Službeni list

Europske unije

L 28

European flag  

Hrvatsko izdanje

Zakonodavstvo

Godište 60.
2. veljače 2017.


Sadržaj

 

II.   Nezakonodavni akti

Stranica

 

 

UREDBE

 

*

Uredba Komisije (EU) 2017/172 оd 1. veljače 2017. o izmjeni Uredbe (EU) br. 142/2011 u pogledu parametara za pretvorbu nusproizvoda životinjskog podrijetla u bioplin ili kompost, uvjeta uvoza hrane za kućne ljubimce i izvoza prerađenog stajskog gnoja ( 1 )

1

 

*

Provedbena uredba Komisije (EU) 2017/173 оd 1. veljače 2017. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1292/2008 i Provedbene uredbe (EU) br. 887/2011 u pogledu naziva nositelja odobrenja za Bacillus amyloliquefaciens CECT 5940 i Enterococcus faecium CECT 4515 ( 1 )

5

 

 

Provedbena uredba Komisije (EU) 2017/174 оd 1. veljače 2017. o utvrđivanju paušalnih uvoznih vrijednosti za određivanje ulazne cijene određenog voća i povrća

7

 

 

ODLUKE

 

*

Odluka Komisije (EU) 2017/175 оd 25. siječnja 2017. o utvrđivanju mjerila za znak za okoliš EU-a za turistički smještaj (priopćeno pod brojem dokumenta C(2017) 299)  ( 1 )

9

 

*

Odluka Komisije (EU) 2017/176 оd 25. siječnja 2017. o utvrđivanju mjerila za dodjelu znaka za okoliš EU-a za podne obloge na osnovi drva, pluta i bambusa (priopćeno pod brojem dokumenta C(2017) 303)  ( 1 )

44

 

*

Provedbena odluka Komisije (EU) 2017/177 оd 31. siječnja 2017. o usklađenosti s člankom 5. Uredbe (EU) br. 913/2010 Europskog parlamenta i Vijeća zajedničkog prijedloga za uspostavljanje željezničkog teretnog koridora Amber (priopćeno pod brojem dokumenta C(2017) 141)

69

 

*

Provedbena odluka Komisije (EU) 2017/178 оd 31. siječnja 2017. o izmjeni Provedbene odluke (EU) 2015/1111 o usklađenosti zajedničkog prijedloga koji su dotične države članice podnijele za produženje željezničkog teretnog koridora Sjeverno more – Baltik u skladu s člankom 5. Uredbe (EU) br. 913/2010 Europskog parlamenta i Vijeća o europskoj željezničkoj mreži za konkurentni prijevoz robe (priopćeno pod brojem dokumenta C(2017) 142)

71

 

*

Provedbena odluka Komisije 2017/179 оd 1. veljače 2017. o utvrđivanju postupovnih mjera potrebnih za funkcioniranje Skupine za suradnju u skladu s člankom 11. stavkom 5. Direktive (EU) 2016/1148 Europskog parlamenta i Vijeća o mjerama za visoku zajedničku razinu sigurnosti mrežnih i informacijskih sustava širom Unije

73

 


 

(1)   Tekst značajan za EGP.

HR

Akti čiji su naslovi tiskani običnim slovima su oni koji se odnose na svakodnevno upravljanje poljoprivrednim pitanjima, a općenito vrijede ograničeno razdoblje.

Naslovi svih drugih akata tiskani su masnim slovima, a prethodi im zvjezdica.


II. Nezakonodavni akti

UREDBE

2.2.2017   

HR

Službeni list Europske unije

L 28/1


UREDBA KOMISIJE (EU) 2017/172

оd 1. veljače 2017.

o izmjeni Uredbe (EU) br. 142/2011 u pogledu parametara za pretvorbu nusproizvoda životinjskog podrijetla u bioplin ili kompost, uvjeta uvoza hrane za kućne ljubimce i izvoza prerađenog stajskog gnoja

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EZ) br. 1069/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 21. listopada 2009. o utvrđivanju zdravstvenih pravila za nusproizvode životinjskog podrijetla i od njih dobivene proizvode koji nisu namijenjeni prehrani ljudi te o stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 1774/2002 (1), a posebno njezin čanak 15. stavak 1. točku (c), članak 27. točku (g), članak 41. stavak 3. i članak 43. stavak 3. drugi podstavak,

budući da:

(1)

Uredbom Komisije (EU) br. 142/2011 (2) utvrđena su pravila za provedbu Uredbe (EZ) br. 1069/2009, uključujući parametre za pretvorbu nusproizvoda životinjskog podrijetla u bioplin ili kompost, uvjeti stavljanja uvezene hrane za kućne ljubimce na tržište i pravila za izvoz materijala kategorije 2.

(2)

U Prilogu V. Uredbi (EU) br. 142/2011 utvrđene su norme za pretvorbu nusproizvoda životinjskog podrijetla u bioplin ili kompost. U skladu s Prilogom V. poglavljem III. odjeljkom 2. točkom 3. podtočkom (b), nadležno tijelo može uz određene uvjete odobriti posebne zahtjeve koji se razlikuju od onih utvrđenih u odjeljku III.

(3)

Međutim, ostatke digestije i kompost bi u tom slučaju trebalo staviti na tržište samo u državi članici u kojoj su odobreni alternativni parametri za pretvorbu. Kako bi se nadležnom tijelu omogućila potrebna fleksibilnost u načinu reguliranja pogona za proizvodnju bioplina i komposta navedenih u Prilogu V. poglavlju III. odjeljku 2. točki 3. Uredbe (EU) br. 142/2011, primjereno iz poglavlja III. odjeljka 3. točke 2. izostaviti one ostatke digestije i kompost za koje je država članica već odobrila alternativne parametre za pretvorbu. Prilog V. Uredbi (EU) br. 142/2011 trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti.

(4)

Države članice mogu odobriti uvoz nusproizvoda životinjskog podrijetla i od njih dobivenih proizvoda samo iz odobrenih trećih zemalja. Države članice mogu odobriti uvoz sirove hrane za kućne ljubimce dobivene od nusproizvoda ribarstva iz trećih zemalja iz kojih je odobren uvoz proizvoda ribarstva za prehranu ljudi u skladu s Prilogom II. Odluci Komisije 2006/766/EZ (3). To ne vrijedi za uvoz prerađene hrane za kućne ljubimce dobivene od nusproizvoda ribarstva. U tom pogledu uvoz prerađene hrane za kućne ljubimce dobivene od nusproizvoda ribarstva podliježe strožim uvjetima nego uvoz sirove hrane za kućne ljubimce dobivene od nusproizvoda ribarstva. Primjereno je odobriti uvoz prerađene hrane za kućne ljubimce dobivene od nusproizvoda ribarstva iz svih trećih zemalja iz kojih je odobren uvoz sirove hrane za kućne ljubimce dobivene od nusproizvoda ribarstva. Tablicu 2 odjeljka 1. poglavlja II. Priloga XIV. Uredbi (EU) br. 142/2011 trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti.

(5)

Zabranjen je izvoz prerađenog stajskog gnoja namijenjenog spaljivanju ili odlaganju na odlagalište. Međutim, u skladu s člankom 43. stavcima 2. i 3. Uredbe (EZ) br. 1069/2009 izvoz tog materijala za uporabu u pogonima za proizvodnju bioplina i komposta može se odobriti uz uvjet da je zemlja podrijetla članica Organizacije za gospodarsku suradnju i razvoj (OECD). Kako bi se dopustio izvoz prerađenog stajskog gnoja i organskih gnojiva koja sadržavaju isključivo prerađeno stajsko gnojivo, primjereno je za zemlje koje nisu članice OECED-a utvrditi pravila za izvoz tih proizvoda za druge potrebe, osim spaljivanja, odlaganja na odlagalište i uporabe u pogonima za proizvodnju bioplina i komposta. Tim bi pravilima trebalo utvrditi zahtjeve koji su barem jednako vrijedni zahtjevima za stavljanje na tržište prerađenog stajskog gnoja organskih gnojiva koja sadržavaju isključivo prerađeno stajsko gnojivo. Prilog XIV. Uredbi (EU) br. 142/2011 potrebno je stoga na odgovarajući način izmijeniti.

(6)

Mjere predviđene ovom Uredbom u skladu su s mišljenjem Stalnog odbora za bilje, životinje, hranu i hranu za životinje,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

U članku 25. Uredbe (EU) br. 142/2011 dodaje se sljedeći stavak:

„4.   Pravila iz poglavlja V. Priloga XIV. primjenjuju se na izvoz iz Unije dobivenih proizvoda navedenih u tom prilogu.”

Članak 2.

Prilozi V. i XIV. Uredbi (EU) br. 142/2011 izmjenjuju se u skladu s tekstom iz Priloga ovoj Uredbi.

Članak 3.

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 1. veljače 2017.

Za Komisiju

Predsjednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  SL L 300, 14.11.2009., str. 1.

(2)  Uredba Komisije (EU) br. 142/2011 od 25. veljače 2011. o provedbi Uredbe (EZ) br. 1069/2009 Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju zdravstvenih pravila za nusproizvode životinjskog podrijetla i od njih dobivene proizvode koji nisu namijenjeni prehrani ljudi i o provedbi Direktive Vijeća 97/78/EZ u pogledu određenih uzoraka i predmeta koji su oslobođeni veterinarskih pregleda na granici na temelju te Direktive (SL L 54, 26.2.2011., str. 1.).

(3)  Odluka Komisije 2006/766/EZ od 6. studenoga 2006. o utvrđivanju popisa trećih zemalja i državnih područja iz kojih je dozvoljen uvoz školjkaša, bodljikaša, plaštenjaka, morskih puževa i proizvoda ribarstva (SL L 320, 18.11.2006., str. 53.).


PRILOG

Prilozi V. i XIV. Uredbi (EU) br. 142/2011 mijenjaju se kako slijedi:

1.

U Prilogu V. poglavlju III. odjeljku 3. točka 2. zamjenjuje se sljedećim:

„2.

Ostaci digestije i kompost, osim onih navedenih u odjeljku 2. točki 3. podtočki (b), koji ne ispunjavaju zahtjeve iz tog odjeljka ponovno se pretvaraju u bioplin ili kompost, a u slučaju salmonele s njima se postupa ili ih se zbrinjava u skladu s uputama nadležnoga tijela.”

2.

Prilog XIV. mijenja se kako slijedi:

(a)

u tablici 2 odjeljka 1. poglavlja II. redak 12. zamjenjuje se sljedećim:

„12.

Hrana za kućne ljubimce, uključujući žvakalice za pse

(a)

U slučaju prerađene hrane za kućne ljubimce i žvakalica za pse: materijali iz članka 35. točke (a) podtočaka i. i ii.;

(b)

U slučaju sirove hrane za kućne ljubimce: Materijali iz članka 35. točke (a) podtočke iii.

Hrana za kućne ljubimce i žvakalice za pse moraju biti proizvedeni u skladu s poglavljem II. Priloga XIII.

(a)

U slučaju sirove hrane za kućne ljubimce:

Treće zemlje s popisa iz dijela 1. Priloga II. Uredbi (EU) br. 206/2010 ili Priloga I. Uredbi (EZ) br. 798/2008, iz kojih države članice dopuštaju uvoz svježega mesa istih životinjskih vrsta i u kojima je dopušteno samo meso s kostima.

U slučaju materijala od riba, treće zemlje s popisa iz Priloga II. Odluke 2006/766/EZ.

(b)

U slučaju žvakalica za pse i hrane za kućne ljubimce, osim sirove hrane za kućne ljubimce:

treće zemlje s popisa iz dijela 1. Priloga II. Uredbi (EU) br. 206/2010 i sljedeće zemlje:

 

(JP) Japan,

 

(EC) Ekvador,

 

(LK) Šri Lanka,

 

(TW) Tajvan.

U slučaju prerađene hrane za kućne ljubimce dobivene od materijala od riba, treće zemlje s popisa iz Priloga II. Odluci 2006/766/EZ.

(a)

U slučaju konzervirane hrane za kućne ljubimce: Točka A poglavlja 3. Priloga XV.

(b)

U slučaju prerađene hrane za kućne ljubimce, osim konzervirane hrane za kućne ljubimce: Točka B. poglavlja 3. Priloga XV.

(c)

U slučaju žvakalica za pse: Točka C poglavlja 3. Priloga XV.

(d)

U slučaju sirove hrane za kućne ljubimce: Točka D poglavlja 3. Priloga XV.”;

(b)

dodaje se sljedeće poglavlje V.:

„POGLAVLJE V.

PRAVILA ZA IZVOZ ODREĐENIH DOBIVENIH PROIZVODA

Pravila koja se primjenjuju na izvoz dobivenih proizvoda navedenih u nastavku u skladu s člankom 25. stavkom 4:

 

Dobiveni proizvodi

Pravila za izvoz

1.

Prerađeni stajski gnoj i organska gnojiva, komposti ili ostaci digestije od pretvorbe u bioplin koji osim prerađenog stajskog gnoja ne sadržavaju ni jedan drugi nusproizvod životinjskog podrijetla niti dobiveni proizvod

Prerađeni stajski gnoj i organska gnojiva, komposti ili ostaci digestije od pretvorbe u bioplin koji osim prerađenog stajskog gnoja ne sadržavaju ni jedan drugi nusproizvod životinjskog podrijetla niti dobiveni proizvod moraju ispunjavati barem uvjete iz točaka (a), (b), (d) i (e) odjeljka 2. poglavlja I. Priloga XI.”


2.2.2017   

HR

Službeni list Europske unije

L 28/5


PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2017/173

оd 1. veljače 2017.

o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1292/2008 i Provedbene uredbe (EU) br. 887/2011 u pogledu naziva nositelja odobrenja za Bacillus amyloliquefaciens CECT 5940 i Enterococcus faecium CECT 4515

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EZ) br. 1831/2003 Europskog parlamenta i Vijeća od 22. rujna 2003. o dodacima hrani za životinje (1), a posebno njezin članak 13. stavak 3.,

budući da:

(1)

U skladu s člankom 13. stavkom 3. Uredbe (EZ) br. 1831/2003 trgovačko društvo Norel SA podnijelo je zahtjev za promjenu naziva nositelja odobrenja iz Uredbe Komisije (EZ) br. 1292/2008 (2) i Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 887/2011 (3).

(2)

Podnositelj zahtjeva tvrdi da je društvo Evonik Nutrition & Care GmbH od društva Norel SA steklo prava stavljanja na tržište dodataka hrani za životinje Bacillus amyloliquefaciens CECT 5940 i Enterococcus faecium CECT 4515 s učinkom od 4. srpnja 2016. Podnositelj zahtjeva dostavio je relevantne podatke kojima podupire svoj zahtjev.

(3)

Predložena promjena nositelja odobrenja u potpunosti je administrativne prirode i ne podrazumijeva novu procjenu predmetnih dodataka. Europska agencija za sigurnost hrane obaviještena je o zahtjevu.

(4)

Kako bi se trgovačkom društvu Evonik Nutrition & Care GmbH omogućilo korištenje pravima stavljanja proizvoda na tržište, potrebno je izmijeniti uvjete predmetnih odobrenja.

(5)

Stoga je Uredbu (EZ) br. 1292/2008 i Provedbenu uredbu (EU) br. 887/2011 potrebno na odgovarajući način izmijeniti.

(6)

Budući da ne postoje sigurnosni razlozi zbog kojih bi bilo potrebno odmah primjenjivati izmjene Uredbe (EZ) br. 1292/2008 i Provedbene uredbe (EU) br. 887/2011 predviđene ovom Uredbom, primjereno je osigurati prijelazno razdoblje tijekom kojeg se mogu potrošiti postojeće zalihe.

(7)

Mjere predviđene ovom Uredbom u skladu su s mišljenjem Stalnog odbora za bilje, životinje, hranu i hranu za životinje,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Izmjena Uredbe (EZ) br. 1292/2008

U stupcu 2. Priloga Uredbi (EZ) br. 1292/2008 naziv „Norel SA” zamjenjuje se nazivom „Evonik Nutrition & Care GmbH”.

Članak 2.

Izmjena Provedbene uredbe (EU) br. 887/2011

Provedbena uredba (EU) br. 887/2011 mijenja se kako slijedi:

(a)

u naslovu, naziv „Norel SA” zamjenjuje se nazivom „Evonik Nutrition & Care GmbH”;

(b)

u stupcu 2. Priloga, naziv „Norel SA” zamjenjuje se nazivom „Evonik Nutrition & Care GmbH”.

Članak 3.

Prijelazne mjere

Postojeće zalihe tih dodataka koji su u skladu s odredbama koje se primjenjuju prije datuma stupanja na snagu ove Uredbe mogu se nastaviti stavljati na tržište i upotrebljavati do njihova isteka.

Članak 4.

Stupanje na snagu

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 1. veljače 2017.

Za Komisiju

Predsjednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  SL L 268, 18.10.2003., str. 29.

(2)  Uredba Komisije (EZ) br. 1292/2008 od 18. prosinca 2008. o odobrenju Bacillus amyloliquefaciens CECT 5940 (Ecobiol i Ecobiol plus) kao dodatka hrani za životinje (SL L 340, 19.12.2008., str. 36.).

(3)  Provedbena uredba Komisije (EU) br. 887/2011 od 5. rujna 2011. o odobrenju pripravka Enterococcus faecium CECT 4515 kao dodatka hrani za tovne piliće (nositelj odobrenja Norel SA) (SL L 229, 6.9.2011., str. 7.).


2.2.2017   

HR

Službeni list Europske unije

L 28/7


PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2017/174

оd 1. veljače 2017.

o utvrđivanju paušalnih uvoznih vrijednosti za određivanje ulazne cijene određenog voća i povrća

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 1308/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o uspostavljanju zajedničke organizacije tržišta poljoprivrednih proizvoda i stavljanju izvan snage uredbi Vijeća (EEZ) br. 922/72, (EEZ) br. 234/79, (EZ) br. 1037/2001 i (EZ) br. 1234/2007 (1),

uzimajući u obzir Provedbenu uredbu Komisije (EU) br. 543/2011 od 7. lipnja 2011. o utvrđivanju detaljnih pravila za primjenu Uredbe Vijeća (EZ) br. 1234/2007 za sektore voća i povrća te prerađevina voća i povrća (2), a posebno njezin članak 136. stavak 1.,

budući da:

(1)

Provedbenom uredbom (EU) br. 543/2011, prema ishodu Urugvajske runde multilateralnih pregovora o trgovini, utvrđuju se kriteriji kojima Komisija određuje paušalne vrijednosti za uvoz iz trećih zemalja, za proizvode i razdoblja određena u njezinu Prilogu XVI. dijelu A.

(2)

Paušalna uvozna vrijednost izračunava se za svaki radni dan, u skladu s člankom 136. stavkom 1. Provedbene uredbe (EU) br. 543/2011, uzimajući u obzir promjenjive dnevne podatke. Stoga ova Uredba treba stupiti na snagu na dan objave u Službenom listu Europske unije,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Paušalne uvozne vrijednosti iz članka 136. Provedbene uredbe (EU) br. 543/2011 određene su u Prilogu ovoj Uredbi.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu na dan objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 1. veljače 2017.

Za Komisiju,

u ime predsjednika,

Jerzy PLEWA

Glavni direktor

Glavna uprava za poljoprivredu i ruralni razvoj


(1)  SL L 347, 20.12.2013., str. 671.

(2)  SL L 157, 15.6.2011., str. 1.


PRILOG

Paušalne uvozne vrijednosti za određivanje ulazne cijene određenog voća i povrća

(EUR/100 kg)

Oznaka KN

Oznaka treće zemlje (1)

Standardna uvozna vrijednost

0702 00 00

IL

299,8

MA

122,9

TR

153,5

ZZ

192,1

0707 00 05

MA

48,2

TR

192,3

ZZ

120,3

0709 91 00

EG

79,4

ZZ

79,4

0709 93 10

MA

172,1

TR

261,6

ZZ

216,9

0805 10 22 , 0805 10 24 , 0805 10 28

EG

44,2

MA

45,8

TN

52,9

TR

72,7

ZZ

53,9

0805 21 10 , 0805 21 90 , 0805 29 00

EG

97,9

IL

143,2

JM

112,4

MA

88,2

TR

83,6

ZZ

105,1

0805 22 00

IL

139,8

MA

83,3

ZZ

111,6

0805 50 10

EG

85,5

TR

85,8

ZZ

85,7

0808 10 80

US

186,4

ZZ

186,4

0808 30 90

CL

81,7

CN

101,0

TR

154,0

ZA

98,4

ZZ

108,8


(1)  Nomenklatura država utvrđena Uredbom Komisije (EU) br. 1106/2012 od 27. studenoga 2012. o provedbi Uredbe (EZ) br. 471/2009 Europskog parlamenta i Vijeća o statistici Zajednice u vezi s vanjskom trgovinom sa zemljama nečlanicama, u pogledu ažuriranja nomenklature država i područja (SL L 328, 28.11.2012., str. 7.). Oznakom „ZZ” označava se „drugo podrijetlo”.


ODLUKE

2.2.2017   

HR

Službeni list Europske unije

L 28/9


ODLUKA KOMISIJE (EU) 2017/175

оd 25. siječnja 2017.

o utvrđivanju mjerila za znak za okoliš EU-a za turistički smještaj

(priopćeno pod brojem dokumenta C(2017) 299)

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EZ) br. 66/2010 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. studenoga 2009. o znaku za okoliš EU-a (1), a posebno njezin članak 8. stavak 2.,

nakon savjetovanja s Odborom Europske unije za znak za okoliš,

budući da:

(1)

u skladu s Uredbom (EZ) br. 66/2010 znak za okoliš EU-a može se dodijeliti uslugama sa smanjenim utjecajem na okoliš tijekom cijelog životnog ciklusa.

(2)

Uredbom (EZ) br. 66/2010 predviđa se utvrđivanje posebnih mjerila za dodjelu znaka za okoliš EU-a po skupinama proizvoda.

(3)

Odlukama Komisije 2009/564/EZ (2) i 2009/578/EZ (3) utvrđena su ekološka mjerila i s njima povezani zahtjevi u pogledu procjene i provjere za usluge kampa, odnosno za usluge turističkog smještaja, koji vrijede do 31. prosinca 2016.

(4)

U svrhu boljeg odražavanja zajedničkih svojstava usluga kampa i usluga turističkog smještaja i radi postizanja sinergija iz zajedničkog pristupa tim skupinama proizvoda te osiguravanja najveće učinkovitosti u primjeni tih mjerila, smatra se primjerenim spojiti te dvije skupine proizvoda u jednu skupinu proizvoda pod nazivom „turistički smještaj”.

(5)

Cilj revidiranih mjerila jest promicanje uporabe obnovljivih izvora energije radi štednje energije i vode, smanjenja količine otpada i poboljšanja lokalnog okoliša. Revidirana mjerila te s njima povezani zahtjevi u pogledu procjene i provjere trebali bi vrijediti pet godina od datuma donošenja ove Odluke, uzimajući u obzir inovacijski ciklus za tu skupinu proizvoda.

(6)

Oznaka koja odgovara toj skupini proizvoda sastavni je dio registracijskih brojeva znaka za okoliš EU-a. Da bi nadležna tijela turističkim smještajima sukladnima s mjerilima znaka za okoliš EU-a mogla dodijeliti registracijski broj znaka za okoliš EU-a, potrebno je dodijeliti broj oznake toj skupini proizvoda.

(7)

Odluke 2009/564/EZ i 2009/578/EZ treba stoga staviti izvan snage.

(8)

Podnositeljima zahtjeva kojima je dodijeljen znak za okoliš EU-a za usluge turističkog smještaja i usluge kampa na temelju mjerila koja su utvrđena Odlukom 2009/564/EZ odnosno Odlukom 2009/578/EZ trebalo bi omogućiti prijelazno razdoblje kako bi imali dovoljno vremena za prilagodbu svojih proizvoda tako da budu sukladni sa zahtjevima revidiranih mjerila. Podnositeljima zahtjeva isto bi tako trebalo omogućiti dovoljno vremena za podnošenje zahtjeva na temelju ekoloških mjerila utvrđenih Odlukama 2009/564/EZ i 2009/578/EZ.

(9)

Mjere predviđene ovom Odlukom u skladu su s mišljenjem Odbora osnovanog na temelju članka 16. Uredbe (EZ) br. 66/2010,

DONIJELA JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

1.   Skupina proizvoda „turistički smještaj” obuhvaća pružanje usluga turističkog smještaja i usluga kampa te bilo koje od sljedećih pomoćnih usluga kojima upravlja pružatelj turističkog smještaja:

1.

usluga prehrane;

2.

objekata za rekreaciju ili slobodno vrijeme;

3.

zelenih površina;

4.

prostorija za jedinstvene događaje poput poslovnih konferencija, sastanaka ili obuke;

5.

sanitarnih objekata, objekata za pranje i kuhanje ili objekata koji pružaju informacije dostupne turistima u kampovima, putnicima i smještenim osobama za zajedničku uporabu.

2.   Usluge prijevoza i izletnička putovanja isključena su iz skupine proizvoda „turistički smještaj”.

Članak 2.

Za potrebe ove Odluke primjenjuju se sljedeće definicije:

1.

„usluge turističkog smještaja” znači usluge noćenja u sobama u kojima se nalazi barem krevet, te privatnih ili dijeljenih sanitarnih objekata turistima, putnicima i smještenim osobama uz novčanu naknadu;

2.

„usluge kampa” znači pružanje, uz novčanu naknadu, parcela opremljenih za bilo koji od sljedećih objekata: šatore, kamp kućice, pokretne kuće za stanovanje, kampere, bungalove i apartmane te privatnih ili zajedničkih sanitarnih objekata, koji se nude turistima, putnicima i smještenim osobama;

3.

„usluge prehrane” znači ponuda doručka ili drugih obroka;

4.

„objekti za rekreaciju i slobodno vrijeme” znači saune, bazeni, sportski objekti i centri za wellness dostupni gostima ili vanjskim gostima ili objema;

5.

„zelene površine” znači parkovi, vrtovi ili druge vanjske površine koje su otvorene turistima, putnicima i smještenim osobama.

Članak 3.

Da bi mu bio dodijeljen znak za okoliš EU-a u skladu s Uredbom (EZ) br. 66/2010, turistički smještaj mora pripadati skupini proizvoda „turistički smještaj” prema definiciji iz članka 1. ove Odluke i ispunjavati sljedeće zahtjeve i s njima povezane zahtjeve u pogledu procjene i provjere koji su utvrđeni u Prilogu ovoj Odluci:

(a)

sukladan je svakom mjerilu utvrđenom u Odjeljku A Priloga ovoj Odluci;

(b)

sukladan je dovoljnom broju mjerila utvrđenih u Odjeljku B Priloga ovoj Odluci radi stjecanja broja bodova potrebnih u skladu s člancima 4. i 5.

Članak 4.

1.   Za potrebe članka 3. točke (b), usluga turističkog smještaja mora dobiti najmanje 20 bodova.

2.   Najmanji broj bodova potrebnih u skladu sa stavkom 1. povećava se na sljedeći način:

(a)

3 boda ako usluge prehrane pruža uprava ili vlasnik usluge turističkog smještaja;

(b)

3 boda ako uprava ili vlasnik usluge turističkog smještaja gostima na raspolaganje stavlja zelene površine;

(c)

3 boda ako uprava ili vlasnik turističkog smještaja nudi objekte za rekreaciju ili slobodno vrijeme ili 5 bodova ako se ti objekti za rekreaciju ili slobodno vrijeme sastoje od centra za wellness dostupnoga vanjskim gostima.

Članak 5.

1.   Za potrebe članka 3. točke (b), usluga kampa mora dobiti najmanje 20 bodova ili, ako se nude zajedničke usluge, 24 boda.

2.   Najmanji potreban broj bodova utvrđen u stavku 1. povećava se na sljedeći način:

(a)

3 boda ako usluge prehrane pruža uprava ili vlasnik usluge kampa;

(b)

3 boda ako uprava ili vlasnik usluge kampa gostima na raspolaganje stavlja zelene površine;

(c)

3 boda ako uprava ili vlasnik usluge kampa nudi objekte za rekreaciju ili slobodno vrijeme ili 5 bodova ako se ti objekti za rekreaciju ili slobodno vrijeme sastoje od centra za wellness dostupnog vanjskim gostima.

Članak 6.

Mjerila za znak za okoliš EU-a za skupinu proizvoda „turistički smještaj” i s njima povezani zahtjevi u pogledu procjene i provjere vrijede pet godina od dana donošenja ove Odluke.

Članak 7.

Za administrativne potrebe skupini proizvoda „turistički smještaj” dodjeljuje se broj oznake „051”.

Članak 8.

Odluke 2009/564/EZ i 2009/578/EZ stavljaju se izvan snage.

Članak 9.

Odstupajući od članka 8., zahtjevi za znak za okoliš EU-a za proizvode koji su obuhvaćeni skupinom proizvoda „usluga turističkog smještaja” ili „usluga kampa” podneseni u roku od dva mjeseca od datuma donošenja ove Odluke mogu se podnijeti u skladu s mjerilima iz Odluke 2009/578/EZ odnosno Odluke 2009/564/EZ ili mjerilima utvrđenima ovom Odlukom.

Dozvole za znak za okoliš EU-a dodijeljene u skladu s mjerilima utvrđenima Odlukom 2009/564/EZ ili Odlukom 2009/578/EZ mogu se upotrebljavati 20 mjeseci od dana donošenja ove Odluke.

Članak 10.

Ova je Odluka upućena državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 25. siječnja 2017.

Za Komisiju

Karmenu VELLA

Član Komisije


(1)  SL L 27, 30.1.2010., str. 1.

(2)  Odluka Komisije 2009/564/EZ od 9. srpnja 2009. o utvrđivanju ekoloških mjerila za dodjelu znaka za okoliš Zajednice za usluge kampa (SL L 196, 28.7.2009., str. 36.).

(3)  Odluka Komisije 2009/578/EZ od 9. srpnja 2009. o utvrđivanju ekoloških mjerila za dodjelu znaka za okoliš Zajednice za turističke usluge smještaja (SL L 198, 30.7.2009., str. 57.).


PRILOG

OKVIR

MJERILA ZA DODJELU ZNAKA ZA OKOLIŠ EU-A

Mjerila za dodjelu znaka za okoliš EU-a za turistički smještaj

Obvezna mjerila

Opća mjerila upravljanja

Mjerilo 1.

Osnova sustava upravljanja okolišem

Mjerilo 2.

Osposobljavanje osoblja

Mjerilo 3.

Informacije za goste

Mjerilo 4.

Opće održavanje

Mjerilo 5.

Praćenje potrošnje

Energetska mjerila

Mjerilo 6.

Energetski učinkoviti uređaji za grijanje prostora i grijanje vode

Mjerilo 7.

Energetski učinkoviti klimatizacijski uređaji i zračne toplinske crpke

Mjerilo 8.

Energetski učinkovita rasvjeta

Mjerilo 9.

Termoregulacija

Mjerilo 10.

Automatsko isključivanje grijanja, ventilacije i klimatizacije te rasvjete

Mjerilo 11.

Uređaji za vanjsko grijanje i klimatizaciju

Mjerilo 12.

Nabava električne energije od dobavljača električne energije iz obnovljivih izvora

Mjerilo 13.

Ugljen i loživa ulja

Mjerila u pogledu vode

Mjerilo 14.

Učinkovita vodna armatura: kupaonske slavine i tuševi

Mjerilo 15.

Učinkovita vodna armatura: WC školjke i pisoari

Mjerilo 16.

Smanjenje količine rublja koje se pere, postignuto višekratnom uporabom ručnika i posteljine

Mjerila u pogledu otpada i otpadnih voda

Mjerilo 17.

Sprječavanje stvaranja otpada: plan smanjenja količine otpada od posluživanja hrane

Mjerilo 18.

Sprječavanje stvaranja otpada: predmeti za jednokratnu uporabu

Mjerilo 19.

Razvrstavanje otpada i slanje na recikliranje

Ostala mjerila

Mjerilo 20.

Zabrana pušenja u zajedničkim prostorima

Mjerilo 21.

Promicanje oblika prijevoza pogodnijih za okoliš

Mjerilo 22.

Informacije na znaku za okoliš EU-a

Neobvezna mjerila

Opća mjerila upravljanja

Mjerilo 23.

registracija u sustavu EMAS, ISO certifikacija turističkog smještaja (do 5 bodova)

Mjerilo 24.

registracija u sustavu EMAS ili ISO certifikacija dobavljača (do 5 bodova)

Mjerilo 25.

Usluge kojima je dodijeljen znak za okoliš (do 4 boda)

Mjerilo 26.

Okolišna i socijalna komunikacija i edukacija (do 2 boda)

Mjerilo 27.

Praćenje potrošnje: Zasebno mjerenje energije i vode (do 2 boda)

Mjerila u pogledu energije

Mjerilo 28.

Energetski učinkoviti uređaji za grijanje prostora i grijanje vode (do 3 boda)

Mjerilo 29.

Energetski učinkoviti klimatizacijski uređaji i zračne toplinske crpke (do 3,5 boda)

Mjerilo 30.

Zračne toplinske crpke toplinske snage do 100 kW (3 boda)

Mjerilo 31.

Energetski učinkoviti kućanski uređaji i rasvjeta (do 4 boda)

Mjerilo 32.

Rekuperacija topline (do 3 boda)

Mjerilo 33.

Termoregulacija i izolacija prozora (do 4 boda)

Mjerilo 34.

Aparati/uređaji s automatskim isključivanjem (do 4,5 boda)

Mjerilo 35.

Grijanje/hlađenje preko mreže centralnoga grijanja i hlađenje iz kogeneracije (do 4 boda)

Mjerilo 36.

Električna sušila za ruke sa senzorom blizine (1 bod)

Mjerilo 37.

Emisije iz grijača prostora (1,5 boda)

Mjerilo 38.

Nabava električne energije od dobavljača električne energije iz obnovljivih izvora (do 4 boda)

Mjerilo 39.

Vlastita proizvodnja električne energije na licu mjesta iz obnovljivih izvora energije (do 5 bodova)

Mjerilo 40.

Toplinska energija iz obnovljivih izvora energije (do 3,5 boda)

Mjerilo 41.

Grijanje bazena (do 1,5 boda)

Mjerila u pogledu vode

Mjerilo 42.

Učinkovite vodne armature: kupaonske slavine i tuševi (do 4 boda)

Mjerilo 43.

Učinkovite vodne armature: WC školjke i pisoari (do 4,5 boda)

Mjerilo 44.

Potrošnja vode u perilicama posuđa (2,5 boda)

Mjerilo 45.

Potrošnja vode u perilicama rublja (3 boda)

Mjerilo 46.

Oznake tvrdoće vode (do 1,5 boda)

Mjerilo 47.

Optimizirano upravljanje bazenima (do 2,5 boda)

Mjerilo 48.

Recikliranje kišnice i potrošne vode (do 3 boda)

Mjerilo 49.

Učinkovito navodnjavanje (1,5 boda)

Mjerilo 50.

Autohtone ili neinvazivne strane vrste posađene na vanjskim površinama (do 2 boda)

Mjerila u pogledu otpada i otpadnih voda

Mjerilo 51.

Proizvodi od papira (do 2 boda)

Mjerilo 52.

Proizvodi duljeg trajanja (do 4 boda)

Mjerilo 53.

Posluživanje pića (do 2 boda)

Mjerilo 54.

Nabava deterdženata i toaletnih proizvoda (do 2 boda)

Mjerilo 55.

Smanjenje uporabe proizvoda za čišćenje (1,5 boda)

Mjerilo 56.

Odleđivanje (do 1 boda)

Mjerilo 57.

Rabljeni tekstil i namještaj (do 2 boda)

Mjerilo 58.

Kompostiranje (do 2 boda)

Mjerilo 59.

Pročišćavanje otpadnih voda (do 3 boda)

Ostala mjerila

Mjerilo 60.

Zabrana pušenja u sobama (1 bod)

Mjerilo 61.

Socijalna politika (do 2 boda)

Mjerilo 62.

Vozila za održavanje (1 bod)

Mjerilo 63.

Ponuda oblika prijevoza pogodnijih za okoliš (do 2,5 boda)

Mjerilo 64.

Neprekrivene površine (1 bod)

Mjerilo 65.

Lokalni i ekološki proizvodi (do 4 boda)

Mjerilo 66.

Izbjegavanje pesticida (do 2 boda)

Mjerilo 67.

Dodatne okolišne i socijalne mjere (do 3 boda)

PROCJENA I VERIFIKACIJA

Posebni zahtjevi u pogledu procjene i verifikacije navedeni su u sklopu svakog mjerila utvrđenog u odjeljcima A i B.

Ako se od podnositelja zahtjeva traži dostavljanje izjava, dokumentacije, analiza, izvješća o ispitivanjima ili drugih dokaza o ispunjavanju mjerila, ti dokazi mogu potjecati od podnositelja zahtjeva ili njegovog/njegovih dobavljača itd., ovisno o slučaju.

Nadležna tijela priznaju prvenstveno potvrde koje su izdala tijela akreditirana prema relevantnoj usklađenoj normi za ispitne i umjerne laboratorije te verifikacije koje su provela tijela akreditirana prema relevantnoj usklađenoj normi za tijela za certificiranje proizvoda, postupaka i usluga. Akreditacija se provodi sukladno odredbama Uredbe (EZ) 765/2008 Europskog parlamenta i Vijeća (1).

Informacije preuzete iz izjava o okolišu koje se podnose u okviru sustava upravljanja okolišem i neovisnog ocjenjivanja (2) (EMAS) Unije smatraju se jednakovrijednim sredstvom dokazivanja kao potvrde navedene u prethodnom stavku.

Prema potrebi, osim ispitnih metoda navedenih za svako mjerilo mogu se primjenjivati i druge metode ako ih nadležno tijelo koje procjenjuje zahtjev prihvati kao jednakovrijedne.

Nadležna tijela mogu prema potrebi zatražiti popratnu dokumentaciju i mogu provoditi neovisne verifikacije.

Nadležna tijela prije dodjele znaka za okoliš EU-a obavljaju početni pregled na licu mjesta i mogu povremeno obavljati dodatne preglede na licu mjesta tijekom razdoblja dodjeljivanja.

Preduvjet je da usluge ispunjavaju sve odgovarajuće zakonske zahtjeve zemlje (zemalja) u kojoj (kojima) se nalazi „turistički smještaj”. Posebno se jamči sljedeće:

1.

Fizička struktura poštuje pravo i propise Unije te nacionalne i lokalne zakone i propise o energetskoj učinkovitosti i toplinskoj izolaciji, izvorima vode, obradi vode i odlaganju otpadne vode (uključujući kemijske WC-e), prikupljanju i odlaganju otpada, održavanju i servisiranju opreme, odredbama o sigurnosti i zdravlju te sve relevantne zakone ili propise područja povezanog s očuvanjem krajolika i biološke raznolikosti.

2.

Poduzeće djeluje i registrirano je kako to zahtijevaju nacionalni ili lokalni zakoni, a njegovo osoblje zakonski je zaposleno i osigurano. U tu svrhu osoblje ima pisani ugovor o radu valjan na nacionalnoj razini, plaćeno je najmanje nacionalnom ili regionalnom minimalnom plaćom utvrđenom kolektivnim ugovorima (u slučaju nepostojanja kolektivnih ugovora, osoblje je plaćeno najmanje zakonskom nacionalnom ili regionalnom minimalnom plaćom) i ima radno vrijeme sukladno nacionalnom zakonu.

Podnositelj zahtjeva dužan je izjaviti i dokazati sukladnost usluge tim zahtjevima s pomoću neovisne provjere ili dokumentiranih dokaza ne dovodeći u pitanje nacionalni zakon o zaštiti podataka (npr. građevinska dozvola/odobrenje, izjave profesionalnih tehničara u kojima se objašnjava na koji su način nacionalno zakonodavstvo i lokalni propisi povezani s prethodno navedenim aspektima građevine ispunjeni, preslika pisane socijalne politike, preslike ugovora, izjave o prijavi zaposlenika u nacionalni sustav osiguranja, službena dokumentacija/registar u koji lokalni inspektorat rada ili zastupnik upisuju imena i broj zaposlenika), a osim toga, tijekom pregleda na licu mjesta mogli bi se obaviti i izravni nasumični razgovori s osobljem.

ODJELJAK A

MJERILA IZ ČLANKA 3. TOČKE (a)

OPĆE UPRAVLJANJE

Mjerilo 1.   Osnova sustava upravljanja okolišem

Turistički smještaj uspostavlja osnovu sustava za upravljanje okolišem provedbom sljedećih postupaka:

politike okoliša kojom se određuju najrelevantniji okolišni aspekti u pogledu energije, vode i otpada relevantni za smještaj,

preciznog programa djelovanja kojim se utvrđuju ciljevi o okolišnoj učinkovitosti u pogledu određivanja okolišnih aspekata koji će se utvrđivati najmanje svake dvije godine uzimajući u obzir zahtjeve zadane ovom Odlukom o znaku za okoliš EU-a.

Ako se ovim znakom za okoliš EU-a ne rješavaju određeni okolišni aspekti, ciljeve bi po mogućnosti trebalo temeljiti na pokazateljima okolišne učinkovitosti i mjerilima izvrsnosti utvrđenima referentnim dokumentom o najboljoj praksi upravljanja okolišem za sektor turizma (3) (EMAS),

postupka unutarnjeg ocjenjivanja kojim se omogućuje provjera, najmanje jedanput godišnje, uspješnosti organizacije u pogledu ciljeva utvrđenih u programu djelovanja i uspostavljanja korektivnih mjera, ako su potrebne.

Informacije o postupcima spomenutima u prethodnom stavku dostupne su gostima i osoblju.

Primjedbe i povratne informacije gostiju prikupljene pomoću upitnika iz mjerila 3. ocjenjuju se u postupku unutarnjeg ocjenjivanja i u programu djelovanja, ako je potrebno.

Procjena i verifikacija

Podnositelj zahtjeva dostavlja izjavu o sukladnosti s ovim mjerilom, zajedno s:

preslikom politike okoliša,

programom djelovanja i

izvješćem o ocjenjivanju, koje se stavlja na raspolaganje nadležnom tijelu u roku od dvije godine nakon podnošenja zahtjeva, te ažuriranom verzijom svake dvije godine.

Podnositelji zahtjeva registrirani u sustavu EMAS ili certificirani prema ISO 14001 smatraju se sukladnima. U tom se slučaju kao dokaz dostavlja certifikat ISO 14001 ili registracija u sustavu EMAS. U slučaju certifikacije prema ISO 14001, zahtjevu se prilaže izvješće u kojem je sažeto opisana uspješnost u pogledu ciljeva utvrđenih u programu djelovanja.

Mjerilo 2.   Osposobljavanje osoblja

(a)

Turistički smještaj osoblju pruža informacije i osposobljavanje (uključujući podugovoreno vanjsko osoblje), uključujući pisane postupke ili priručnike, kako bi osigurao primjenu okolišnih mjera i podigao svijest o okolišno odgovornom ponašanju u skladu s obveznim i važećim neobveznim mjerilima u ovom znaku za okoliš EU-a. U osposobljavanje osoblja posebno se uključuju sljedeći aspekti:

i.

politika okoliša i plan djelovanja turističkog smještaja te osviještenost o znaku za okoliš EU-a za turistički smještaj;

ii.

mjere uštede energije u pogledu rasvjete, sustava klimatizacije i grijanja kada osoblje napusti prostoriju ili su prozori otvoreni;

iii.

mjere uštede vode u pogledu provjere propuštanja, zalijevanja, učestalosti promjene plahti i ručnika te postupka protustrujnog pranja bazena;

iv.

mjere smanjenja uporabe kemijskih sredstava u pogledu kemijskih proizvoda za čišćenje, pranje posuđa, sanitaciju, pranje rublja i ostalih posebnih sredstava za čišćenje (npr. protustrujno pranje bazena) koja se rabe samo kada su potrebna, a ako su dostupne informacije o doziranju, granice potrošnje navedenih proizvoda bit će one koje su navedene na pakiranju ili koje je preporučio proizvođač;

v.

mjere smanjenja i odvajanja otpada u pogledu predmeta za jednokratnu uporabu i kategorija odlaganja;

vi.

oblici prijevoza pogodniji za okoliš dostupni osoblju;

vii.

prema mjerilu 3., relevantne informacije koje osoblje treba pružiti gostima.

(b)

Svem novom osoblju pruža se odgovarajuće osposobljavanje u roku četiri tjedna od početka radnog odnosa te ponovljeno osposobljavanje o prethodno navedenim aspektima za sve ostalo osoblje najmanje jedanput godišnje.

Procjena i verifikacija

Podnositelj zahtjeva dostavlja izjavu o sukladnosti s ovim mjerilom zajedno s pojedinostima o programu osposobljavanja, njegovom sadržaju i napomenom o tome koji su članovi osoblja prošli program osposobljavanja i kada. Datumi i vrste osposobljavanja osoblja evidentiraju se kao dokaz da je održano ponovljeno osposobljavanje.

Mjerilo 3.   Informacije za goste

(a)

Turistički smještaj pruža i informacije gostima kako bi osigurao primjenu okolišnih mjera i podigao svijest o okolišno odgovornom ponašanju u skladu s obveznim i važećim neobveznim mjerilima u ovom znaku za okoliš EU-a. Te informacije aktivno se gostima pružaju u usmenom ili pisanom obliku na recepciji ili u sobi i posebno uključuju sljedeće aspekte:

i.

politiku okoliša turističkog smještaja i osviještenost o znaku za okoliš EU-a za turistički smještaj;

ii.

mjere uštede energije u pogledu rasvjete, sustava klimatizacije i grijanja kad gosti napuste sobu ili su prozori otvoreni;

iii.

mjere uštede vode u pogledu provjere propuštanja i učestalosti promjene plahti i ručnika;

iv.

mjere smanjenja i odvajanja otpada u pogledu predmeta za jednokratnu uporabu, kategorija odlaganja i predmeta koji se ne odlažu otpadnom vodom. Osim toga, plakat ili bilo koji drugi informativni materijali sa savjetima za smanjenje rasipanja hrane izlažu se u prostoriji za doručak i blagovaonicama;

v.

oblici prijevoza pogodniji za okoliš dostupni gostima;

vi.

turistički smještaj gostima pruža informacije o dostupnim lokalnim turističkim zanimljivostima, vodičima, restoranima, tržnicama, obrtničkim središtima.

(b)

Gostima se daje upitnik, putem interneta ili u prostorijama, u kojem ih se pita za mišljenje o općim okolišnim aspektima turističkog smještaja navedenima pod točkom a) i o njihovom općem zadovoljstvu objektima i uslugama turističkog smještaja. Potrebno je uspostaviti jasan postupak evidentiranja primjedaba i pritužbi klijenata, davanja odgovora i poduzimanja korektivnih mjera.

Procjena i verifikacija

Podnositelj zahtjeva dostavlja izjavu o sukladnosti s ovim mjerilom zajedno s preslikama informacija pruženih gostima. Podnositelj zahtjeva navodi postupke uspostavljene za davanje i prikupljanje informacija i upitnika te za uzimanje povratnih informacija u obzir.

Mjerilo 4.   Opće održavanje

Preventivno održavanje aparata/uređaja provodi se najmanje jedanput godišnje ili češće ako to zahtijevaju zakon ili relevantne upute proizvođača. Održavanje uključuje pregled mogućeg propuštanja i osiguravanje pravilnog rada barem za energetsku opremu (npr. uređaji za grijanje, ventilaciju i klimatizaciju (HVAC), sustavi hlađenja itd.) i opremu za vodu (npr. vodovodna armatura, sustavi navodnjavanja itd.) u objektima smještaja.

Uređaji koji rabe rashladne sustave obuhvaćeni Uredbom (EU) br. 517/2014 Europskog parlamenta i Vijeća (4) pregledavaju se i održavaju kako slijedi:

(a)

za opremu koja sadrži fluorirane stakleničke plinove u količinama od 5 tona ekvivalenta CO2 ili više, ali manje od 50 tona ekvivalenta CO2: najmanje svakih 12 mjeseci ili, kada je ugrađen sustav za otkrivanje propuštanja, najmanje svaka 24 mjeseca;

(b)

za opremu koja sadrži fluorirane stakleničke plinove u količinama od 50 tona ekvivalenta CO2 ili više, ali manje od 500 tona ekvivalenta CO2: najmanje svakih šest mjeseci ili, kada je ugrađen sustav za otkrivanje propuštanja, najmanje svakih 12 mjeseci;

(c)

za opremu koja sadrži fluorirane stakleničke plinove u količinama od 500 tona ekvivalenta CO2 ili više: najmanje svaka tri mjeseca ili, kada je ugrađen sustav za otkrivanje propuštanja, najmanje svakih šest mjeseci;

Sve aktivnosti održavanja treba evidentirati u posebnom registru održavanja i navesti približne količine vode koja propušta iz opreme za opskrbu vodom.

Procjena i verifikacija

Podnositelj zahtjeva dostavlja izjavu o sukladnosti zajedno s kratkim opisom programa održavanja, pojedinostima o osobama ili poduzećima koja obavljaju održavanje i registar održavanja.

Mjerilo 5.   Praćenje potrošnje

Turistički smještaj mora imati postupke za prikupljanje i praćenje podataka na mjesečnoj ili barem godišnjoj razini, najmanje o sljedećim aspektima:

(a)

specifičnoj potrošnji energije (kWh/noćenje i/ili kWh/m2 (unutarnje površine) godišnje);

(b)

postotku potrošnje konačne energije koji otpada na energiju iz obnovljivih izvora proizvedenu na samoj lokaciji (%);

(c)

potrošnji vode po noćenju (litara/noćenje) uključujući vodu potrošenu za navodnjavanje (prema potrebi) i sve druge aktivnosti povezane s potrošnjom vode;

(d)

stvaranju otpada po noćenju (kg/noćenje). Prehrambeni otpad prati se odvojeno (5);

(e)

potrošnji kemijskih proizvoda za čišćenje, pranje posuđa, pranje rublja, sanitaciju i drugih posebnih sredstava za čišćenje (npr. protustrujno pranje bazena) (kg ili litara/noćenje), uz navođenje jesu li spremna za uporabu ili nerazrijeđena;

(f)

postotku proizvoda kojima je dodijeljen znak za okoliš ISO tipa I (%) koji su upotrijebljeni u okviru važećih neobveznih mjerila u ovoj Odluci o znaku za okoliš EU-a.

Procjena i verifikacija

Podnositelj zahtjeva dostavlja izjavu o sukladnosti s ovim mjerilom zajedno s opisom postupaka prikupljanja i praćenja. Turistički smještaj daje kratki sadržaj podataka prikupljenih za prethodno navedene parametre potrošnje zajedno s izvješćem o unutarnjem ocjenjivanju spomenutom u mjerilu 1., što nadležnom tijelu treba biti stavljeno na raspolaganje u roku od dvije godine nakon podnošenja zahtjeva te svake dvije godine.

ENERGIJA

Mjerilo 6.   Energetski učinkoviti uređaji za grijanje prostora i grijanje vode

(a)

Uređaji za grijanje prostora koji se temelje na vodi ugrađeni unutar razdoblja trajanja dozvole znaka za okoliš EU-a:

i.

moraju biti visokoučinkovita kogeneracijska jedinica kako je određeno Direktivom 2012/27/EU Europskog parlamenta i Vijeća (6) ili

ii.

moraju imati sezonsku energetsku učinkovitost grijanja prostora i/ili granične vrijednosti emisija stakleničkih plinova u skladu s vrijednostima u sljedećim tablicama, izračunanima kako je navedeno u Odluci Komisije 2014/314/EU (7):

Grijač za grijanje prostora koji se temelji na vodi

Pokazatelj učinkovitosti

Svi uređaji za grijanje prostora osim kotlovskih grijača na krutu biomasu i grijača s toplinskom crpkom

Minimalna sezonska energetska učinkovitost grijanja prostora

s) ≥ 98 %

Kotlovski grijači na krutu biomasu

Minimalna sezonska energetska učinkovitost grijanja prostora

s) ≥ 79 %

Grijači s toplinskom crpkom (dvije opcije valjane su za toplinske crpke koje rabe rashladna sredstva s GWP-om ≤ 2 000 , druga opcija obvezna je za toplinske crpke koje rabe rashladna sredstva s GWP ≤ 2 000 )

1. opcijaMinimalna sezonska energetska učinkovitost grijanja prostora/vrijednosti GWP-a rashladnog sredstva

ηs ≥ 107 %/[0 – 500]

ηs ≥ 110 %/(500 – 1 000 ]

ηs ≥ 120 %/(1 000 – 2 000 ]

ηs ≥ 130 %/> 2 000

2. opcijaGranične vrijednosti emisija stakleničkih plinova

150 g ekvivalenta CO2 po kWh toplinske snage

(b)

Lokalni uređaji za grijanje prostora ugrađeni unutar razdoblja trajanja dozvole znaka za okoliš EU-a moraju biti sukladni minimalnoj sezonskoj energetskoj učinkovitosti grijanja prostora utvrđenoj u Uredbi Komisije (EU) 2015/1185 (8) ili u Uredbi Komisije (EU) 2015/1188 (9).

(c)

Uređaji za grijanje vode ugrađeni unutar razdoblja trajanja dozvole znaka za okoliš EU-a moraju imati najmanje sljedeće relevantne pokazatelje energetske učinkovitosti:

Vrsta grijača vode

Pokazatelj energetske učinkovitosti

Svi grijači vode s deklariranim profilom opterećenja ≤ S

Energetski razred A (b)

Svi grijači vode osim grijača vode s toplinskom crpkom s deklariranim profilom opterećenja > S i ≤ XXL

Energetski razred A (b)

Grijači vode s toplinskom crpkom s deklariranim profilom opterećenja > S i ≤ XXL

Energetski razred A+ (b)

Svi grijači vode s deklariranim profilom opterećenja > XXL (3XL i 4XL)

Energetska učinkovitost zagrijavanja vode ≥ 131 % (c)

(d)

Postojeće kogeneracijske jedinice moraju biti u skladu s definicijom visoke učinkovitosti iz Priloga III. Direktivi 2004/8/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (10) ili Priloga II. Direktivi 2012/27/EU ako su ugrađene nakon 4. prosinca 2012.

(e)

Postojeći toplovodni kotlovi na tekuća ili plinovita goriva kako su definirani u Direktivi Vijeća 92/42/EEZ (11) moraju biti u skladu s normama učinkovitosti najmanje ekvivalentnima tri zvjezdice kako je navedeno u toj Direktivi. Učinkovitost kotlova koji nisu uključeni u Direktivu 92/42/EEZ mora odgovarati uputama proizvođača te nacionalnom i lokalnom zakonodavstvu o učinkovitosti, ali za takve postojeće kotlove (osim kotlova na biomasu) učinkovitost niža od 88 % nije prihvatljiva.

Procjena i verifikacija

Za zahtjeve (a), (b) i (c) nositelj dozvole obavješćuje nadležno tijelo o novoj ugradnji relevantnih uređaja unutar razdoblja trajanja dozvole znaka za okoliš EU-a te dostavlja tehničke specifikacije dobivene od proizvođača ili stručnih tehničara odgovornih za ugradnju, prodaju ili održavanje uređaja grijača prostora i vode navodeći na koji je način postignuta potrebna učinkovitost. Grijači koji se temelje na vodi i kojima je dodijeljen znak za okoliš EU-a smatraju se sukladnima zahtjevu (a) ii. Proizvodi s drugim znakovima ISO tipa I koji ispunjavaju bilo koji od zahtjeva navedenih u točkama od (a) do (e) smatraju se sukladnima odnosnoj točki ovog mjerila. Ako se rabe grijači koji se temelje na vodi i kojima je dodijeljen znak za okoliš EU-a, podnositelj zahtjeva dostavlja presliku certifikata o dodjeli znaka za okoliš EU-a ili znaka s ambalaže iz kojeg je vidljivo da je znak dodijeljen u skladu s Odlukom 2014/314/EU. Kad se rabe proizvodi s drugim znakom ISO tipa I, podnositelj zahtjeva dostavlja presliku certifikata o dodjeli znaka tipa I ili presliku znaka s ambalaže te navodi zahtjeve znaka ISO tipa I navedene u točkama od (a) do (e). Za zahtjeve (d) i (e) podnositelj zahtjeva dostavlja tehničke specifikacije dobivene od proizvođača ili stručnih tehničara odgovornih za ugradnju, prodaju ili održavanje uređaja grijača prostora i vode navodeći na koji je način postignuta potrebna učinkovitost.

Mjerilo 7.   Energetski učinkoviti klimatizacijski uređaji i zračne toplinske crpke

Kućanski klimatizacijski uređaji i zračne toplinske crpke ugrađeni unutar razdoblja trajanja dozvole znaka za okoliš EU-a moraju imati najmanje sljedeće relevantne energetske razrede kako su određeni u Delegiranoj uredbi Komisije (EU) br. 626/2011 (12):

Vrsta

Razred energetske učinkovitosti (hlađenje/grijanje)

Monosplit < 3 kW

A+++/A+++

Monosplit 3–4 kW

A+++/A+++

Monosplit 4–5 kW

A+++/A++

Monosplit 5–6 kW

A+++/A+++

Monosplit 6–7 kW

A++/A+

Monosplit 7–8 kW

A++/A+

Monosplit > 8 kW

A++/A++

Multi-split

A++/A+

Napomena: Ovo mjerilo primjenjuje se na električne klima-uređaje i zračne toplinske crpke s nazivnim kapacitetom od ≤ 12 kW za hlađenje, ili grijanje, ako proizvod nema funkciju hlađenja. Ovo mjerilo ne primjenjuje se na uređaje koji rabe izvore energije koji nisu električni i klima-uređaje u kojima kondenzator ili isparivač, ili ni jedan od njih, ne koriste zrak za prijenos topline.

Procjena i verifikacija

Nositelj dozvole obavješćuje nadležno tijelo o novoj ugradnji prethodno navedenih uređaja unutar razdoblja trajanja dozvole znaka za okoliš EU-a i dostavlja tehničke specifikacije dobivene od proizvođača ili stručnih tehničara odgovornih za ugradnju, prodaju ili održavanje klimatizacijskog sustava navodeći na koji je način postignuta potrebna učinkovitost.

Mjerilo 8.   Energetski učinkovita rasvjeta

(a)

Na datum dodjele dozvole znaka za okoliš EU-a:

i.

najmanje 40 % sve rasvjete u turističkom smještaju mora imati najmanje razred A, kako je utvrđeno u skladu s Prilogom VI. Delegiranoj uredbi (EU) br. 874/2012 (13);

ii.

najmanje 50 % rasvjete smještene ondje gdje će žarulje vjerojatno biti upaljene više od pet sati na dan, mora imati najmanje razred A, kako je utvrđeno u skladu s Prilogom VI. Delegiranoj uredbi (EU) br. 874/2012.

(b)

U roku najviše dvije godine od datuma dodjele dozvole znaka za okoliš EU-a:

i.

najmanje 80 % sve rasvjete u turističkom smještaju mora imati najmanje razred A, kako je utvrđeno u skladu s Prilogom VI. Delegiranoj uredbi (EU) br. 874/2012;

ii.

100 % rasvjete smještene ondje gdje će žarulje vjerojatno biti upaljene više od pet sati na dan mora imati najmanje razred A, kako je utvrđeno u skladu s Prilogom VI. Delegiranoj uredbi (EU) br. 874/2012.

Napomena: Postoci su utvrđeni u odnosu na ukupnu količinu rasvjetne opreme prikladne za primjenu štedne rasvjete. Prethodni ciljevi ne primjenjuju se na rasvjetnu armaturu čija fizička svojstva ne dopuštaju primjenu štedne rasvjete.

Procjena i verifikacija

Podnositelj zahtjeva nadležnom tijelu dostavlja pisana izvješća u kojima se navodi ukupna količina žarulja i rasvjetnih tijela prikladnih za primjenu štedne rasvjete, sati rada i količina štednih žarulja i rasvjetnih tijela s energetski učinkovitim žaruljama i rasvjetnim tijelima najmanje razreda A, kako je utvrđeno u skladu s Prilogom VI. Delegiranoj uredbi (EU) br. 874/2012. Izvješća također moraju uključivati objašnjenje o nemogućnosti zamjene žarulja i rasvjetnih tijela u slučajevima kad fizičke karakteristike ne dopuštaju korištenje štednih žarulja i rasvjetnih tijela. Dostavljaju se dva izvješća, prvo na datum zahtjeva i drugo u roku najviše dvije godine od datuma dodjele.

Fizičke karakteristike koje mogu spriječiti uporabu energetski učinkovitih žarulja mogu uključivati: dekorativnu rasvjetu za koju su potrebne specijalizirane svjetiljke i rasvjetna tijela, rasvjetu koja se može prigušiti, situacije u kojima štedna rasvjeta možda nije dostupna. U tom slučaju potrebno je dostaviti dokaz da bi se pokazalo zašto se štedne žarulje i rasvjetna tijela ne mogu koristiti. To može uključiti, na primjer, fotografske dokaze o vrsti ugrađene rasvjete.

Mjerilo 9.   Termoregulacija

Temperatura u svakom zajedničkom prostoru (na primjer u restoranima, prostorima za sjedenje i konferencijskim dvoranama) mora se pojedinačno regulirati unutar sljedećeg određenog raspona:

i.

postavljena temperatura zajedničkog područja, dok je u načinu hlađenja, postavlja se na ili iznad 22 °C (+/– 2 °C na zahtjev klijenata) tijekom ljeta.

ii.

postavljena temperatura zajedničkog područja, dok je u načinu grijanja, postavljena je na ili ispod 22 °C (+/– 2 °C na zahtjev klijenata) tijekom zime.

Procjena i verifikacija

Podnositelj zahtjeva dostavlja izjavu o sukladnosti s ovim mjerilom zajedno s dokumentacijom o sustavima termoregulacije ili postupcima koje je slijedio za postavljanje određenih temperaturnih raspona.

Mjerilo 10.   Automatsko isključivanje grijanja, ventilacije i klimatizacije te rasvjete

(a)

Sustavi/uređaji za grijanje, ventilaciju i klimatizaciju (HVAC) ugrađeni unutar razdoblja trajanja dozvole znaka za okoliš EU-a moraju imati mogućnost automatskog prekidanja kad su prozori otvoreni i kad gosti napuste sobu.

(b)

Automatski sustavi (npr. senzori, centralizirani ključ/kartica itd.) koji isključuju svu rasvjetu kad gosti napuste sobu, moraju se ugraditi prilikom izgradnje i/ili obnavljanja svih novih i/ili obnovljenih smještaja za iznajmljivanje/soba za goste unutar razdoblja trajanja dozvole znaka za okoliš EU-a.

Napomena: Izuzimaju se mali smještajni objekti (do 5 soba).

Procjena i verifikacija

Nositelj dozvole mora nadležno tijelo obavijestiti o novoj ugradnji automatskog isključivanja sustava ili uređaja za HVAC i rasvjetu unutar razdoblja trajanja dozvole znaka za okoliš EU-a te dostaviti tehničke specifikacije dobivene od stručnih tehničara odgovornih za ugradnju ili održavanje tih sustava/uređaja.

Mjerilo 11.   Uređaji za vanjsko grijanje i klimatizaciju

Turistički smještaj ne smije koristiti uređaje za vanjsko grijanje ili klimatizaciju.

Procjena i verifikacija

Podnositelj zahtjeva dostavlja izjavu o sukladnosti s ovim mjerilom. To se provjerava tijekom pregleda na licu mjesta.

Mjerilo 12.   Nabava električne energije od dobavljača električne energije iz obnovljivih izvora

(a)

U slučaju da postoji 1–4 dobavljača pojedinačnih zelenih tarifa električne energije koji nude 50 % električne energije iz obnovljivih izvora ili odvojenih jamstava o podrijetlu na mjestu gdje se smještaj nalazi:

Turistički smještaj ugovara isporuku najmanje 50 % svoje električne energije iz obnovljivih izvora energije, kako je određeno u Direktivi 2009/28/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (14). U tom smislu:

Turistički smještaj daje prednost ugovaranju pojedinačne tarife električne energije koja sadržava najmanje 50 % električne energije iz obnovljivih izvora energije. Taj zahtjev ispunjen je u slučaju da se otkrije kako je u sveukupnoj strukturi energenata koje dobavljač stavlja na tržište najmanje 50 % energije iz obnovljivih izvora ili u slučaju da se otkrije kako je u strukturi energenata u okviru kupljene tarife najmanje 50 % energije iz obnovljivih izvora.

Ili

u suprotnom slučaju, najmanje 50 % energije iz obnovljivih izvora može se nabaviti i putem nespojene nabave jamstava o podrijetlu kako je određeno u članku 2. točki (j) Direktive 2009/28/EZ s kojima se trguje u skladu s Načelima i pravilima rada europskog sustava energetskih certifikata (EECS). U tom slučaju trebaju biti ispunjeni sljedeći uvjeti:

i.

Nacionalni propisi zemlje izvoznice i zemlje uvoznice donose protokole za područje koje akreditira Udruženje tijela izdavatelja (AIB) prema Načelima i pravilima rada EECS-a da bi se izbjeglo dvostruko računanje u slučaju da se kupac odluči za nespojenu nabavu jamstava o podrijetlu.

ii.

Količina jamstava o podrijetlu kupljenih putem nespojene nabave mora odgovarati potrošnji električne energije podnositelja zahtjeva tijekom istog vremenskog razdoblja.

(b)

U slučaju da najmanje pet dobavljača pojedinačnih tarifa električne energije nudi 100 % električne energije iz obnovljivih izvora energije ondje gdje se smještaj nalazi, turistički smještaj ugovara 100 % svoje električne energije iz obnovljivih izvora energije putem pojedinačne zelene tarife. Taj zahtjev ispunjen je u slučaju da se otkrije kako je u sveukupnoj strukturi energenata koje dobavljač stavlja na tržište 100 % energije iz obnovljivih izvora ili u slučaju da se otkrije kako je u strukturi energenata u okviru kupljene tarife 100 % energije iz obnovljivih izvora.

Napomena: Izuzimaju se turistički smještaji koji nisu obuhvaćeni slučajevima (a) ili (b). U minimalan broj dobavljača spomenutih u slučajevima (a) i (b) uračunavaju se samo dobavljači koji nude snagu i napon koju zahtijeva turistički smještaj.

Procjena i verifikacija

Podnositelj zahtjeva dostavlja izjavu dobavljača (ili ugovor(e) s dobavljačem/dobavljačima) električne energije/jamstava o podrijetlu navodeći vrstu obnovljivog(-ih) izvora energije i postotak nabavljene električne energije koja je iz obnovljivog izvora te popis dobavljača zelene tarife koji osiguravaju zelenu električnu energiju ondje gdje se smještaj nalazi. Osim toga, za podnositelje zahtjeva koji koriste nespojenu nabavu iz točke (a) dostavljaju se izjave dobavljača jamstava o podrijetlu kojima se dokazuje sukladnost s prethodno navedenim uvjetima iz točke (a).

Podnositelji zahtjeva koji nemaju pristup dobavljačima koji nude prethodno opisanu tarifu električne energije ili jamstva o podrijetlu dostavljaju dokumentirane dokaze o nepostojanju pristupa dobavljačima zelene tarife i nespojenih jamstava o podrijetlu.

Prema članku 2. točki (a) Direktive 2009/28/EZ, „energija iz obnovljivih izvora” znači energija iz obnovljivih nefosilnih izvora, tj. vjetroenergija, solarna energija, aerotermalna energija, geotermalna energija, hidrotermalna energija te energija oceana, hidroenergija, biomasa, plin dobiven od otpada, plin dobiven iz uređaja za obradu otpadnih voda i bioplin.

Mjerilo 13.   Ugljen i loživa ulja

Kao izvor energije ne smiju se koristiti loživa ulja koja sadrže više od 0,1 % sumpora ni ugljen.

Napomena: Ovo mjerilo primjenjuje se samo na turističke smještaje koji imaju neovisan sustav grijanja.

Procjena i verifikacija

Podnositelj zahtjeva dostavlja izjavu o sukladnosti s ovim mjerilom, navodeći vrstu korištenih izvora energije. To se provjerava tijekom pregleda na licu mjesta.

VODA

Mjerilo 14.   Učinkovita vodna armatura: kupaonske slavine i tuševi

Ne dovodeći u pitanje lokalne ili nacionalne propise o protoku kupaonskih slavina i tuševa, prosječan protok vode kupaonskih slavina i tuševa smije biti najviše 8,5 litara u minuti.

Napomena: izuzimaju se kade, nadglavni tuševi i masažni tuševi.

Procjena i verifikacija

Podnositelj zahtjeva dostavlja izjavu o sukladnosti s ovim mjerilom i relevantnu dokumentaciju, uključujući objašnjenje o tome kako turistički smještaj ispunjava mjerilo (npr. korištenje mjerača protoka ili male kante i sata). Proizvodi sanitarne armature kojima je dodijeljen znak za okoliš EU-a ili proizvodi kojima je dodijeljen drugi znak ISO tipa I koji ispunjavaju prethodno navedene zahtjeve smatrat će se sukladnima. Ako se rabe proizvodi sanitarne armature kojima je dodijeljen znak za okoliš EU-a, podnositelj zahtjeva dostavlja presliku certifikata o dodjeli znaka za okoliš EU-a ili znaka s ambalaže iz kojeg je vidljivo da je dodijeljen u skladu s Odlukom Komisije 2013/250/EU (15). Kada se rabe drugi proizvodi sa znakom tipa I, podnositelj zahtjeva dostavlja presliku certifikata o dodjeli znaka ISO tipa I ili presliku znaka s ambalaže i navodi zahtjeve znaka ISO tipa I koji su poput onih prethodno navedenih.

Mjerilo 15.   Učinkovita vodna armatura: WC školjke i pisoari

Ne dovodeći u pitanje lokalne ili nacionalne propise o ispiranju WC školjki i pisoara,

(a)

stalno ispiranje nije dopušteno u pisoarima u smještaju;

(b)

WC školjke ugrađene unutar razdoblja trajanja dozvole znaka za okoliš EU-a moraju imati učinkovito ispiranje WC školjke od ≤ 4,5 L.

Procjena i verifikacija

Podnositelj zahtjeva dostavlja podrobno objašnjenje načina na koji turistički smještaj ispunjava ovo mjerilo zajedno s odgovarajućom popratnom dokumentacijom. Za zahtjev pod (b), nositelj dozvole obavješćuje nadležno tijelo o novoj ugradnji unutar razdoblja trajanja dozvole znaka za okoliš EU-a zajedno s odgovarajućom popratnom dokumentacijom. WC školjke i pisoari s ispiranjem kojima je dodijeljen znak za okoliš EU-a ili WC školjke i pisoari kojima je dodijeljen drugi znak ISO tipa I i koji ispunjavaju prethodno navedene zahtjeve smatraju se sukladnima. Kad se koriste WC školjke i pisoari kojima je dodijeljen znak za okoliš EU-a, podnositelj zahtjeva dostavlja presliku certifikata o dodjeli znaka za okoliš EU-a ili presliku znaka s ambalaže iz kojeg je vidljivo da je dodijeljen u skladu s Odlukom Komisije 2013/641/EU (16). Kad se koriste proizvodi kojima je dodijeljen drugi znak ISO tipa I, podnositelj zahtjeva dostavlja presliku certifikata o dodjeli znaka tipa I ili presliku znaka s ambalaže te navodi zahtjeve znaka ISO tipa I koji su poput onih prethodno navedenih.

Mjerilo 16.   Smanjenje količine rublja koje se pere, postignuto višekratnom uporabom ručnika i posteljine

Turistički smještaj mijenja plahte i ručnike redovito prema učestalosti koja je utvrđena u njegovom okolišnom programu djelovanja i koja će biti manja od svakodnevne osim ako to zahtijeva zakon ili nacionalni propisi ili je utvrđeno programom certifikacije treće strane u kojem usluga smještaja sudjeluje. Češća mijenjanja izvršavaju se samo ako to gosti izričito zatraže.

Procjena i verifikacija

Podnositelj zahtjeva dostavlja izjavu o sukladnosti s ovim mjerilom, zajedno s relevantnom dokumentacijom o učestalosti koju je utvrdio turistički smještaj ili je utvrđena certifikacijom treće strane ili zakonski ili nacionalnim propisima.

OTPAD I OTPADNE VODE

Mjerilo 17.   Sprječavanje stvaranja otpada: plan smanjenja količine otpada od posluživanja hrane

Ne dovodeći u pitanje lokalne ili nacionalne propise o pružanju usluga posluživanja hrane:

(a)

s ciljem smanjenja ambalažnog otpada: za uslugu posluživanja hrane za nepokvarljivu se hranu ne rabi ambalaža s jednom dozom (npr. kava, šećer, čokolada u prahu (osim čajnih filtar vrećica);

(b)

s ciljem uravnoteženja ambalažnog/prehrambenog otpada ovisno o sezoni: za svu pokvarljivu hranu (npr. jogurt, džemovi, med, hladni naresci, pekarski proizvodi), turistički smještaj upravlja pružanjem posluživanja hrane gostima da bi smanjio prehrambeni i ambalažni otpad. Da bi se to postiglo, turistički smještaj treba slijediti dokumentirani postupak povezan s programom djelovanja (mjerilo 1.) u kojem se navodi kako se optimizira ravnoteža prehrambenog/ambalažnog otpada na temelju broja gostiju.

Iz tog su mjerila izuzeti: trgovine i automati za prodaju kojima upravlja turistički smještaj te šećer i kava u pojedinačnim dozama u sobama pod uvjetom da se proizvodima koji se rabe u tu svrhu pravedno trguje i/ili da su ekološki certificirani, a upotrijebljene kapsule za automate za kavu (ako je primjenljivo) vraćaju se proizvođaču na recikliranje.

Procjena i verifikacija

Podnositelj zahtjeva dostavlja izjavu o sukladnosti s mjerilom i dokumentirani postupak u kojem su navedeni načini na koji se smanjuje prehrambeni i ambalažni otpad. Dostavlja se i zakonodavstvo kojim se zahtijeva korištenje proizvoda u pojedinačnim dozama. Ako je primjenljivo, dostavlja se dokumentacija kao dokaz ispunjavanja uvjeta potrebnih za izuzeće (npr. izjava proizvođača kapsula za automate za kavu o preuzimanju povrata, znak ekološke ambalaže i/ili pravednog trgovanja). To se provjerava tijekom pregleda na licu mjesta.

Pokvarljiva hrana definira se kao hrana koja je podložna propadanju ili uništenju, obično hrana koja je, na primjer, minimalno prerađena ili nije drukčije konzervirana i koju je potrebno čuvati u rashladnim ormarima da bi se smanjila brzina propadanja i gubitak kvalitete (Codex alimentarius).

Mjerilo 18.   Sprječavanje stvaranja otpada: predmeti za jednokratnu uporabu

(a)

Toaletni predmeti za jednokratnu uporabu (kape za tuširanje, četke, turpije za nokte, šamponi, sapuni i dr.) nisu dostupni gostima u sobi osim ako ih gosti zatraže ili ako za to postoji zakonska obveza ili je to zahtjev neovisnog programa ocjenjivanja kvalitete/certificiranja ili politike kvalitete hotelskog lanca čiji je turistički smještaj član.

(b)

Predmeti posluživanja hrane za jednokratnu uporabu (posuđe, pribor za jelo i vrčevi za vodu) nisu dostupni gostima u sobama i usluzi u restoranu/barovima osim ako podnositelj zahtjeva ima sporazum s izvođačem postupka recikliranja za te predmete.

(c)

Ručnici i plahte za jednokratnu uporabu (ne uključuje zaštitne plahte za madrace) ne koriste se u sobama.

Procjena i verifikacija

Podnositelj zahtjeva dostavlja izjavu o sukladnosti s ovim mjerilom zajedno s relevantnom dokumentacijom u kojoj se objašnjava na koji je način mjerilo ispunjeno. Dostavlja se i zakonodavstvo ili neovisna ocjena kvalitete/program certificiranja kojima se zahtijeva uporaba predmeta za jednokratnu uporabu. To se provjerava tijekom pregleda na licu mjesta.

Mjerilo 19.   Razvrstavanje otpada i slanje na recikliranje

(a)

Ne dovodeći u pitanje lokalne ili nacionalne propise o odvajanju otpada, odgovarajući spremnici za odvajanje otpada gostima su dostupni u sobama i/ili na svakom katu i/ili u središnjem prostoru turističkog smještaja.

(b)

U turističkom smještaju otpad se odvaja u kategorije koje zahtijevaju ili predlažu dostupni lokalni objekti za gospodarenje otpadom, s posebnom pozornošću u pogledu toaletnih predmeta i opasnog otpada, npr. tonera, tinte, opreme za rashlađivanje i električne opreme, baterija, štednih žarulja, farmaceutskih proizvoda i masti/ulja.

Procjena i verifikacija

Podnositelj zahtjeva daje izjavu o sukladnosti s ovim mjerilom, zajedno s naznakom različitih kategorija otpada koje prihvaćaju lokalna tijela i/ili relevantnim ugovorima s pružateljima usluga recikliranja. To se provjerava tijekom pregleda na licu mjesta.

OSTALA MJERILA

Mjerilo 20.   Zabrana pušenja u zajedničkim prostorima i sobama

(a)

Pušenje je zabranjeno u svim unutarnjim zajedničkim prostorima.

(b)

Pušenje je zabranjeno najmanje u 80 % soba za goste ili smještaja za iznajmljivanje (zaokruženo na sljedeći cijeli broj).

Procjena i verifikacija

Podnositelj zahtjeva dostavlja izjavu o sukladnosti s ovim mjerilom i dokumentirane dokaze poput slika znakova istaknutih unutar turističkog smještaja. Podnositelj zahtjeva navodi broj soba za goste i navodi u kojima je od njih pušenje zabranjeno.

Mjerilo 21.   Promicanje oblika prijevoza pogodnijih za okoliš

Na internetskim stranicama smještaja (ako su dostupne) i na licu mjesta gostima i osoblju dostupne su informacije o sljedećem:

(a)

oblicima prijevoza koji su pogodniji za okoliš i lokalno dostupni za razgledavanje grada/sela u kojem se turistički smještaj nalazi (javni prijevoz, bicikli itd.);

(b)

oblicima prijevoza koji su pogodniji za okoliš i lokalno dostupni za dolazak u grad/selo ili odlazak iz grada/sela u kojem se turistički smještaj nalazi;

(c)

ako je dostupno, posebnim ponudama ili sporazumima s prijevozničkim agencijama koje turistički smještaj može ponuditi gostu i osoblju (npr. usluga prijevoza, autobus za prijevoz osoblja, električni automobili itd.).

Procjena i verifikacija

Podnositelj zahtjeva dostavlja izjavu o sukladnosti s ovim mjerilom zajedno s preslikama informativnih materijala dostupnih npr. na internetskim stranicama, brošura itd.

Mjerilo 22.   Informacije na znaku za okoliš EU-a

Neobavezni znak s poljem za tekst sadržava sljedeće:

„Ovaj turistički smještaj aktivno poduzima mjere za smanjenje svojeg utjecaja na okoliš

promicanjem obnovljivih izvora energije,

štednjom energije i vode,

te smanjenjem količine otpada.”

Smjernice za uporabu neobveznog znaka s poljem za tekst dostupne su u „Smjernicama za uporabu logotipa znaka za okoliš EU-a” na internetskoj stranici:

http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/documents/logo_guidelines.pdf

Procjena i verifikacija

Podnositelj zahtjeva dostavlja izjavu o sukladnosti s ovim mjerilom uz objašnjenje na kojoj podlozi namjeravaju izložiti logotip.

ODJELJAK B

MJERILA IZ ČLANKA 3. TOČKE (b)

OPĆE UPRAVLJANJE

Mjerilo 23.   registracija u sustavu EMAS, ISO certifikacija turističkog smještaja (do 5 bodova)

Turistički smještaj registrira se u okviru sustava upravljanja okolišem i neovisnog ocjenjivanja (EMAS) Unije (5 bodova) ili se certificira prema normi ISO 14001 (3 boda) ili prema normi ISO 50001 (2 boda).

Procjena i verifikacija

Podnositelj zahtjeva dostavlja odgovarajući dokaz o registraciji u sustavu EMAS ili certifikaciji/certifikacijama ISO.

Mjerilo 24.   registracija u sustavu EMAS ili ISO certifikacija dobavljača (do 5 bodova)

Najmanje dva glavna dobavljača ili pružatelja usluga turističkog smještaja moraju biti lokalni i registrirani u sustavu EMAS (5 bodova) ili certificirani prema normi ISO 14001 (2 boda) ili ISO 50001 (1,5 boda).

Za potrebe ovog mjerila, lokalni pružatelj usluge smatra se dobavljačem smještenim u radijusu od 160 kilometara od turističkog smještaja.

Procjena i verifikacija

Podnositelj zahtjeva dostavlja odgovarajući dokaz o registraciji u sustavu EMAS ili certifikaciji/certifikacijama ISO najmanje dvaju svojih glavnih dobavljača.

Mjerilo 25.   Usluge kojima je dodijeljen znak za okoliš (do 4 boda)

Sve vanjske usluge pranja rublja i/ili čišćenja koje obavlja pružatelj usluga kojem je dodijeljen znak ISO tipa I (2 boda za svaku uslugu, najviše do 4 boda).

Procjena i verifikacija

Podnositelj zahtjeva dostavlja odgovarajuće dokaze o certifikaciji ISO tipa I pružatelja usluge pranja rublja i/ili čišćenja.

Mjerilo 26.   Okolišna i socijalna komunikacija i edukacija (do 2 boda)

(a)

Turistički smještaj gostima pruža obavijesti o okolišnoj komunikaciji i edukaciji o lokalnoj biološkoj raznolikosti, krajoliku i mjerama očuvanja prirode (1 bod).

(b)

Zabava gostiju uključuje elemente edukacije o okolišu (npr. knjige, animacije, događaji) (1 bod).

Procjena i verifikacija

Podnositelj zahtjeva dostavlja podrobno objašnjenje načina na koji turistički smještaj ispunjava ovo mjerilo zajedno s odgovarajućom popratnom dokumentacijom.

Mjerilo 27.   Praćenje potrošnje: zasebno mjerenje energije i vode (do 2 boda)

Turistički smještaj mora imati ugrađene mjerače energije i vode kako bi se omogućilo prikupljanje podataka o potrošnji različitih aktivnosti i/ili strojeva, poput sljedećih kategorija (1 bod za svaku kategoriju, najviše do 2 boda):

(a)

sobe,

(b)

parcele,

(c)

usluge pranja rublja,

(d)

usluge kuhinje,

(e)

posebni strojevi (npr. hladnjaci, strojevi za pranje rublja).

Procjena i verifikacija

Podnositelj zahtjeva dostavlja podrobno objašnjenje načina na koji turistički smještaj ispunjava ovo mjerilo zajedno s prikazom mjesta na kojima se nalaze mjerači.

ENERGIJA

Mjerilo 28.   Energetski učinkoviti uređaji za grijanje prostora i grijanje vode (do 3 boda)

Turistički smještaj ima najmanje:

(a)

uređaj za grijanje prostora koji se temelji na vodi i koji ispunjava mjerilo 6. točku (a) (1 bod);

(b)

lokalni uređaj za grijanje prostora koji ima najmanje energetski razred A kako je određeno Delegiranom uredbom Komisije (EU) 2015/1186 (17) (1 bod).

(c)

uređaj za zagrijavanje vode koji ispunjava mjerilo 6. točku (c) (1 bod).

Procjena i verifikacija

Podnositelj zahtjeva dostavlja tehničke specifikacije proizvođača ili stručnih tehničara odgovornih za ugradnju, prodaju ili održavanje uređaja grijača prostora i vode, navodeći na koji je način postignuta potrebna učinkovitost prema mjerilu 6. točkama (a), (b) i (c). Grijači koji se temelje na vodi i kojima je dodijeljen znak za okoliš EU-a smatraju se sukladnima zahtjevu iz mjerila 6. (a) ii. Proizvodi kojima je dodijeljen drugi znak ISO tipa I i koji ispunjavaju bilo koji od zahtjeva navedenih u mjerilu 6. točkama (a), (b) i (c) smatraju se sukladnima. Ako se rabe grijači koji se temelje na vodi i kojima je dodijeljen znak za okoliš EU-a, podnositelj zahtjeva dostavlja presliku certifikata o dodjeli znaka za okoliš EU-a ili presliku znaka s ambalaže iz kojeg je vidljivo da je znak dodijeljen u skladu s Odlukom 2014/314/EU. Kad se rabe proizvodi s drugim znakom ISO tipa I, podnositelj zahtjeva dostavlja presliku certifikata o dodjeli znaka tipa I ili presliku znaka s ambalaže i navodi zahtjeve znaka ISO tipa I koji su navedeni u točkama (a), (b) i (c).

Mjerilo 29.   Energetski učinkoviti klimatizacijski uređaji i zračne toplinske crpke (do 3,5 boda)

Turistički smještaj mora biti sukladan jednoj od graničnih vrijednosti:

(a)

50 % kućanskih klimatizacijskih uređaja i zračnih toplinskih crpki (zaokruženo na sljedeći cijeli broj) čija je energetska učinkovitost najmanje 15 % viša od granične vrijednosti utvrđene u mjerilu 7. (1,5 boda);

(b)

50 % kućanskih klimatizacijskih uređaja i zračnih toplinskih crpki (zaokruženo na sljedeći cijeli broj) čija je energetska učinkovitost najmanje 30 % viša od granične vrijednosti utvrđene u mjerilu 7. (3,5 boda).

Procjena i verifikacija

Podnositelj zahtjeva dostavlja tehničke specifikacije dobivene od proizvođača ili stručnih tehničara odgovornih za ugradnju, prodaju ili održavanje klimatizacijskog sustava navodeći na koji je način postignuta potrebna učinkovitost.

Mjerilo 30.   Zračne toplinske crpke toplinske snage do 100 kW (3 boda)

Turistički smještaj mora imati najmanje jednu zračnu toplinsku crpku koja ispunjava mjerilo 7. (ako je primjenljivo, vidjeti bilješku u mjerilu 7.) i dodijeljen znak za okoliš EU-a u skladu s Odlukom Komisije 2007/742/EZ (18) ili drugi znak ISO tipa I.

Procjena i verifikacija

Podnositelj zahtjeva dostavlja tehničke specifikacije dobivene od proizvođača ili stručnih tehničara odgovornih za ugradnju, prodaju ili održavanje zračne toplinske crpke navodeći na koji je način postignuta potrebna učinkovitost (ako je primjenljivo). Ako se rabe toplinske crpke kojima je dodijeljen znak za okoliš EU-a, podnositelj zahtjeva dostavlja presliku certifikata o dodjeli znaka za okoliš EU-a ili znaka s ambalaže iz kojeg je vidljivo da je znak dodijeljen u skladu s Odlukom 2007/742/EZ. Ako se rabe proizvodi kojima je dodijeljen drugi znak ISO tipa I, podnositelj zahtjeva dostavlja presliku certifikata o dodjeli znaka tipa I ili presliku znaka s ambalaže.

Mjerilo 31.   Energetski učinkoviti kućanski uređaji i rasvjeta (do 4 boda)

Turistički smještaj mora imati energetski učinkovite uređaje za sljedeće kategorije (0,5 boda ili 1 bod za svaku od sljedećih kategorija, najviše do 4 boda):

(a)

kućanski rashladni uređaji, od kojih najmanje 50 % (0,5 boda) ili 90 % (1 bod) (zaokruženo na sljedeći cijeli broj) ima oznaku energetske učinkovitosti EU-a razreda A++ ili više, kako je utvrđeno u Prilogu IX. Delegiranoj uredbi Komisije (EU) br. 1060/2010 (19);

(b)

kućanske električne pećnice, od kojih najmanje 50 % (0,5 boda) ili 90 % (1 bod) (zaokruženo na sljedeći cijeli broj) ima oznaku energetske učinkovitosti EU-a razreda A++ ili više, kako je utvrđeno u Prilogu I. Delegiranoj uredbi Komisije (EU) br. 65/2014 (20);

(c)

kućanske perilice posuđa, od kojih najmanje 50 % (0,5 boda) ili 90 % (1 bod) (zaokruženo na sljedeći cijeli broj) ima oznaku energetske učinkovitosti EU-a razreda A++ ili više, kako je utvrđeno u Prilogu VI. Delegiranoj uredbi Komisije (EU) br. 1059/2010 (21);

(d)

kućanske perilice rublja, od kojih najmanje 50 % (0,5 boda) ili 90 % (1 bod) (zaokruženo na sljedeći cijeli broj) ima oznaku energetske učinkovitosti EU-a razreda A++ ili više, kako je utvrđeno u Prilogu VI. Delegiranoj uredbi Komisije (EU) br. 1061/2010 (22);

(e)

uredska oprema od koje najmanje 50 % (0,5 boda) ili 90 % (1 bod) (zaokruženo na sljedeći cijeli broj) ima kvalifikaciju ENERGY STAR kako je određeno u Energy Star v6.1 za računala i prema sporazumu utvrđenom u Odluci Komisije (EU) 2015/1402 (23), prema Energy Star v6.0 za zaslone, prema Energy Star v2.0 za opremu za slikovni prikaz, prema Energy Star v1.0 za sustave besprekidnog napajanja i/ili Energy Star v2.0 za poslužitelje poduzeća i prema sporazumu utvrđenom u Odluci Komisije 2014/202/EU (24).

(f)

kućanske bubnjaste sušilice rublja, od kojih najmanje 50 % (0,5 boda) ili 90 % (1 bod) (zaokruženo na sljedeći cijeli broj) ima oznaku energetske učinkovitosti EU-a razreda A++ ili više, kako je utvrđeno u Prilogu VI. Delegiranoj uredbi Komisije (EU) br. 392/2012 (25);

(g)

kućanski usisavači prašine, od kojih najmanje 50 % (0,5 boda) ili 90 % (1 bod) (zaokruženo na sljedeći cijeli broj) ima oznaku energetske učinkovitosti EU-a razreda A ili više, kako je utvrđeno u Prilogu I. Delegiranoj uredbi Komisije (EU) br. 665/2013 (26);

(h)

električne žarulje i rasvjetna tijela, od kojih je najmanje 50 % (0,5 boda) ili 90 % (1 bod) najmanje razreda A++, kako je utvrđeno u Prilogu VI. Delegiranoj uredbi (EU) br. 874/2012.

Napomena: Mjerilo se ne primjenjuje na uređaje i rasvjetu koji nisu obuhvaćeni Uredbom navedenom za svaku kategoriju (npr. industrijski uređaji).

Procjena i verifikacija

Podnositelj zahtjeva dostavlja dokumentaciju u kojoj je naveden energetski razred (certifikat Energy Star za kategoriju e)) svih uređaja za primjenljivu kategoriju.

Mjerilo 32.   Rekuperacija topline (do 3 boda)

Turistički smještaj mora imati sustav rekuperacije topline za jednu (1,5 boda) ili dvije (3 boda) od sljedećih kategorija: sustavi hlađenja, ventilatori, perilice rublja, perilice posuđa, bazeni i sanitarne otpadne vode.

Procjena i verifikacija

Podnositelj zahtjeva dostavlja izjavu o sukladnosti s ovim mjerilom, zajedno s dokumentacijom o sustavima rekuperacije topline (npr. presliku projekta uspostavljenih sustava za rekuperaciju topline, opis koji su sastavili tehničari itd.).

Mjerilo 33.   Termoregulacija i izolacija prozora (do 4 boda)

(a)

Temperaturu u svakoj sobi za goste reguliraju gosti. Sustav termoregulacije omogućuje individualnu regulaciju unutar sljedećeg namijenjenog raspona (2 boda):

i.

sobna temperatura, u načinu hlađenja, postavljena je na ili iznad 22 °C tijekom ljeta;

ii.

sobna temperatura, u načinu grijanja, postavljena je na ili ispod 22 °C tijekom zime.

(b)

90 % prozora u grijanim i/ili klimatiziranim sobama i zajedničkim prostorima treba biti izolirano najmanje dvostrukim staklima ili ekvivalentom (2 boda).

Procjena i verifikacija

Podnositelj zahtjeva dostavlja izjavu o sukladnosti s ovim mjerilom zajedno s relevantnom dokumentacijom o sustavima termoregulacije ili postupcima koje je primijenio za postavljanje određenih temperaturnih razmjera ili fotografijama prozora. U slučaju korištenja izolacije prozora ekvivalentne višestrukim staklima dostavlja se izjava stručnjaka.

Mjerilo 34.   Aparati/uređaji s automatskim isključivanjem (do 4,5 boda)

(a)

90 % soba za goste u turističkom smještaju (zaokruženo na sljedeći cijeli broj) treba biti opremljeno automatskim isključivanjem ugrađenih sustava HVAC-a kad su prozori otvoreni ili kad gosti nisu u sobi (1,5 boda).

(b)

90 % soba za goste u turističkom smještaju (zaokruženo na sljedeći cijeli broj) treba biti opremljeno automatskim sustavom koji gasi svjetla kad gosti napuste sobu (1,5 boda).

(c)

90 % vanjske rasvjete (zaokruženo na sljedeći cijeli broj) koja nije potrebna iz razloga sigurnosti gasi se automatski nakon određenog vremena ili aktivira pomoću senzora blizine vremena (1,5 boda).

Procjena i verifikacija

Podnositelj zahtjeva dostavlja tehničke specifikacije dobivene od stručnih tehničara odgovornih za ugradnju ili održavanje tih aparata/uređaja.

Mjerilo 35.   Grijanje/hlađenje preko mreže centralnoga grijanja i hlađenje iz kogeneracije (do 4 boda)

(a)

Grijanje i/ili hlađenje turističkog smještaja treba osiguravati učinkoviti sustav mreže centralnog grijanja ili hlađenja. Za potrebe znaka za okoliš EU-a, to je definirano kako slijedi: sustav mreže centralnog grijanja ili hlađenja koji koristi najmanje 50 % obnovljive energije, 50 % otpadne topline, 75 % grijanja iz kogeneracije ili 50 % kombinacije takve energije i topline; kako je definirano Direktivom 2012/27/EU (2 boda).

(b)

Hlađenje turističkog smještaja osigurava visokoučinkovita kogeneracijska jedinica prema Direktivi 2012/27/EU (2 boda).

Procjena i verifikacija

Podnositelj zahtjeva dostavlja izjavu o sukladnosti s ovim mjerilom zajedno s dokumentacijom o sustavu centralnog grijanja i/ili sustavu hlađenja pomoću kogeneracije.

Mjerilo 36.   Električna sušila za ruke sa senzorom blizine (1 bod)

U sva električna sušila za ruke trebaju biti ugrađeni senzori blizine ili im treba biti dodijeljen znak ISO tipa I.

Procjena i verifikacija

Podnositelj zahtjeva dostavlja odgovarajuću dokumentaciju kojom dokazuje kako turistički smještaj zadovoljava ovo mjerilo. Ako se rabe proizvodi sa znakom ISO tipa I, podnositelj zahtjeva dostavlja presliku certifikata o dodjeli znaka tipa I ili znaka s ambalaže.

Mjerilo 37.   Emisije iz grijača prostora (1,5 boda)

Za grijače prostora u turističkom smještaju sadržaj dušikovog oksida (NOx) u ispušnom plinu ne smije prijeći granične vrijednosti navedene u tablici u nastavku, izračunane u skladu sa sljedećim propisima:

(a)

za grijače prostora na plinovita i tekuća goriva koji se temelje na vodi, Uredba Komisije (EU) br. 813/2013 (27);

(b)

za grijače prostora na kruta goriva koji se temelje na vodi, Uredba Komisije (EU) 2015/1189 (28);

(c)

za lokalne grijače prostora na plinovita i tekuća goriva, Uredba Komisije (EU) 2015/1188;

(d)

za lokalne grijače prostora na kruta goriva, Uredba Komisije (EU) 2015/1185.

Tehnologija generatora topline

Granična vrijednost emisija NOx

Plinski grijači

Za grijače koji se temelje na vodi i opremljeni su motorom s unutarnjim izgaranjem: utrošak energije 240 mg/kWh GCV

Za grijače koji se temelje na vodi i lokalne grijače opremljene motorom s unutarnjim izgaranjem (kotlovi): utrošak energije 56 mg/kWh GCV

Grijači na tekuće gorivo

Za grijače koji se temelje na vodi i opremljeni su motorom s unutarnjim izgaranjem: utrošak energije 420 mg/kWh GCV

Za grijače koji se temelje na vodi i lokalne grijače opremljene motorom s vanjskim izgaranjem (kotlovi): utrošak energije 120 mg/kWh GCV

Grijači na kruto gorivo

Grijači prostora koji se temelje na vodi: 200 mg/Nm3 pri 10 % O2

Lokalni grijači prostora: 200 mg/Nm3 pri 13 % O2

Za kotlove na kruto gorivo i lokalne grijače prostora na kruto gorivo u turističkom smještaju, emisije čestica ispušnog plina ne smiju prijeći granične vrijednosti utvrđene u Uredbi (EU) 2015/1189, odnosno u Uredbi (EU) 2015/1185.

Procjena i verifikacija

Podnositelj zahtjeva dostavlja tehničke specifikacije dobivene od proizvođača ili stručnih tehničara odgovornih za ugradnju, prodaju ili održavanje grijača prostora navodeći na koji je način postignuta potrebna učinkovitost. Grijači koji se temelje na vodi i kojima je dodijeljen znak za okoliš EU-a smatraju se sukladnima. Proizvodi kojima je dodijeljen drugi znak ISO tipa I i koji ispunjavaju prethodno navedene zahtjeve smatraju se sukladnima. Ako se rabe grijači koji se temelje na vodi i kojima je dodijeljen znak za okoliš EU-a, podnositelj zahtjeva dostavlja presliku certifikata o dodjeli znaka za okoliš EU-a ili znaka s ambalaže iz kojeg je vidljivo da je znak dodijeljen u skladu s Odlukom 2014/314/EU. Ako se rabe proizvodi kojima je dodijeljen neki drugi znak ISO tipa I, podnositelj zahtjeva dostavlja presliku certifikata o dodjeli znaka tipa I ili znaka s ambalaže te navodi zahtjeve znaka ISO tipa I koji odgovaraju prethodno navedenim zahtjevima.

Mjerilo 38.   Nabava električne energije od dobavljača električne energije iz obnovljivih izvora(do 4 boda)

(a)

Turistički smještaj ugovara pojedinačnu tarifu električne energije koja sadrži 100 % (sveukupna struktura energenata koje dobavljač stavlja na tržište ili struktura energenata u nabavljenoj tarifi) električne energije iz obnovljivih izvora energije, kako je određeno u Direktivi 2009/28/EZ (3 boda) i koja je certificirana znakom električne energije za okoliš (4 boda).

(b)

Alternativno, 100 % električne energije iz obnovljivih izvora energije certificirane znakom električne energije za okoliš može se nabaviti i nespojenom kupnjom jamstava o podrijetlu, kako je utvrđeno u članku 2. točki (j) Direktive 2009/28/EZ (3 boda).

Za potrebe ovog mjerila, znak električne energije za okoliš treba biti sukladan sljedećim uvjetima:

1.

Normu znaka kvalitete provjerava neovisna organizacija (treća strana).

2.

Nabavljena certificirana električna energija dobivena je iz novog kapaciteta postrojenja za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora izgrađenog unutar prošle dvije godine ili se financijski dio nabavljene certificirane energije rabi za promicanje ulaganja u nove kapacitete za energiju iz obnovljivih izvora.

Procjena i verifikacija

Podnositelj zahtjeva dostavlja izjavu dobavljača ili ugovor s dobavljačem/dobavljačima električne energije navodeći vrstu obnovljivih izvora energije i postotak nabavljene električne energije koja je iz obnovljivog izvora te prema potrebi da je 100 % nabavljene električne energije certificirano ili da joj je dodijeljen znak za okoliš koji je certificirala treća strana. Osim toga, za točku b) dostavljaju se i izjave dobavljača jamstava o podrijetlu kojima se dokazuje sukladnost s uvjetima navedenima u mjerilu 12. točki a).

Mjerilo 39.   Vlastita proizvodnja električne energije na licu mjesta iz obnovljivih izvora energije (do 5 bodova)

Turistički smještaj treba imati proizvodnju električne energije na licu mjesta iz obnovljivih izvora energije, kako je utvrđeno u članku 2. točki (a) Direktive 2009/28/EZ, što može uključivati: fotonaponski (solarne ploče) ili lokalni hidroenergetski sustav te proizvodnju električne energije na temelju geotermalnih izvora, lokalne biomase ili snage vjetra, kojom se stvara:

(a)

najmanje 10 % ukupne potrošnje električne energije godišnje (1 bod);

(b)

najmanje 20 % ukupne potrošnje električne energije godišnje (3 boda);

(c)

najmanje 50 % ukupne potrošnje električne energije godišnje (5 bodova).

Za potrebe ovog mjerila, lokalnom biomasom smatra se biomasa iz izvora smještenog u radijusu od 160 kilometara od turističkog smještaja.

Ako vlastita proizvodnja obnovljive električne energije rezultira izdavanjem jamstava o podrijetlu, vlastita proizvodnja može se uzeti u obzir samo ako jamstva o podrijetlu ne završe na tržištu, nego budu poništena za pokriće lokalne potrošnje.

Procjena i verifikacija

Podnositelj zahtjeva dostavlja izjavu o sukladnosti s ovim mjerilom zajedno s dokumentacijom o fotonaponskom, hidroelektričnom, geotermalnom sustavu, sustavu biomase ili snage vjetra i podacima o stvarnoj proizvodnji. Ako se rabi lokalna biomasa, podnositelj zahtjeva dostavlja dokaz o lokalnoj dostupnosti biomase (npr. ugovor s dobavljačem biomase). Osim toga, ako se koristi hidroelektrični sustav, podnositelj zahtjeva dostavlja valjanu dozvolu/dopuštenje/koncesiju u skladu s važećim nacionalnim zakonima i propisima. Izračun postotka ukupne potrošnje proizvedenog prethodne godine uz zahtjev može se upotrijebiti za dokazivanje sposobnosti za zadovoljavanje ovog mjerila.

Mjerilo 40.   Toplinska energija iz obnovljivih izvora energije (do 3,5 boda)

(a)

Najmanje 70 % ukupne energije utrošene za grijanje ili hlađenje soba (1,5 boda) i/ili za zagrijavanje sanitarne vode (1 bod) treba dolaziti iz obnovljivih izvora energije, kako je određeno u članku 2. točki (a) Direktive 2009/28/EZ.

(b)

100 % ukupne energije utrošene za grijanje ili hlađenje soba (2 boda) i/ili za zagrijavanje sanitarne vode (1,5 boda) treba dolaziti iz obnovljivih izvora energije, kako je određeno u članku 2. točki (a) Direktive 2009/28/EZ.

Procjena i verifikacija

Podnositelj zahtjeva dostavlja izjavu o sukladnosti s ovim mjerilom, zajedno s podacima o utrošenoj energiji i dokumentacijom koja pokazuje da najmanje 70 % ili 100 % te energije dolazi iz obnovljivih izvora energije.

Mjerilo 41.   Grijanje bazena (do 1,5 boda)

(a)

Najmanje 50 % ukupne energije utrošene za grijanje bazenske vode treba dolaziti iz obnovljivih izvora energije, kako je određeno u članku 2. točki (a) Direktive 2009/28/EZ (1 bod).

(b)

Najmanje 95 % ukupne energije utrošene za grijanje bazenske vode treba dolaziti iz obnovljivih izvora energije, kako je određeno u članku 2. točki (a) Direktive 2009/28/EZ (1,5 boda).

Procjena i verifikacija

Podnositelj zahtjeva dostavlja izjavu o sukladnosti s ovim mjerilom, zajedno s podacima o energiji utrošenoj za grijanje bazenske vode i dokumentacijom koja pokazuje količinu utrošene energije koja dolazi iz obnovljivih izvora energije.

VODA

Mjerilo 42.   Učinkovite vodne armature: Kupaonske slavine i tuševi (do 4 boda)

(a)

Prosječna brzina protoka vode tuševa ne smije prijeći 7 litara/minuti, a kupaonskih slavina (osim kada za kupanje) ne smije prijeći 6 litara/minuti (2 boda).

(b)

Najmanje 50 % kupaonskih slavina i tuševa (zaokruženo na sljedeći cijeli broj) treba imati dodijeljen znak za okoliš EU-a u skladu s Odlukom 2013/250/EU ili drugi znak ISO tipa I (2 boda).

Procjena i verifikacija

Podnositelj zahtjeva dostavlja izjavu o sukladnosti s ovim mjerilom i relevantnu dokumentaciju, uključujući objašnjenje o tome kako turistički smještaj ispunjava mjerilo (npr. korištenje mjerača protoka ili male kante i sata). Proizvodi sanitarne armature kojima je dodijeljen znak za okoliš EU-a i proizvodi kojima je dodijeljen drugi znak ISO tipa I koji ispunjavaju prethodno navedene zahtjeve smatraju se sukladnima. Ako se rabe proizvodi sanitarne armature kojima je dodijeljen znak za okoliš EU-a, podnositelj zahtjeva dostavlja presliku certifikata o dodjeli znaka za okoliš EU-a ili znaka s ambalaže iz kojeg je vidljivo da je znak dodijeljen u skladu s Odlukom 2013/250/EU. Kad se rabe drugi proizvodi sa znakom tipa I, podnositelj zahtjeva dostavlja presliku certifikata o dodjeli znaka ISO tipa I ili znaka s ambalaže.

Mjerilo 43.   Učinkovite vodne armature: WC školjke i pisoari (do 4,5 boda)

(a)

Svi pisoari moraju biti opremljeni sustavom bez vode (1,5 boda).

(b)

Najmanje 50 % pisoara (zaokruženo na sljedeći cijeli broj) treba imati dodijeljen znak za okoliš EU-a u skladu s Odlukom 2013/641/EU ili drugi znak ISO tipa I (1,5 boda).

(c)

Najmanje 50 % WC školjki (zaokruženo na sljedeći cijeli broj) treba imati dodijeljen znak za okoliš EU-a u skladu s Odlukom 2013/641/EU ili drugi znak ISO tipa I (1,5 boda).

Procjena i verifikacija

Podnositelj zahtjeva dostavlja podrobno objašnjenje načina na koji turistički smještaj ispunjava ovo mjerilo zajedno s odgovarajućom popratnom dokumentacijom. WC školjke i pisoari s ispiranjem kojima je dodijeljen znak za okoliš EU-a ili drugi znak ISO tipa I koji ispunjavaju prethodno navedene zahtjeve smatraju se sukladnima. Ako se rabe WC školjke i pisoari s ispiranjem kojima je dodijeljen znak za okoliš EU-a, podnositelj zahtjeva dostavlja presliku certifikata o dodjeli znaka za okoliš EU-a ili znaka s ambalaže iz kojeg je vidljivo da je znak dodijeljen u skladu s Odlukom 2013/641/EU. Ako se rabe proizvodi kojima je dodijeljen drugi znak ISO tipa I, podnositelj zahtjeva dostavlja presliku certifikata o dodjeli znaka tipa I ili presliku znaka s ambalaže.

Mjerilo 44.   Potrošnja vode u perilicama posuđa (2,5 boda)

Potrošnja vode u perilicama posuđa treba biti niža ili jednaka graničnoj vrijednosti kako je utvrđena u tablici u nastavku, mjereno prema normi EN 50242, koristeći standardni ciklus pranja:

Podskupina proizvoda

Potrošnja vode (Wt)

[litara/ciklus]

Kućanske perilice posuđa s 15 kompleta posuđa

10

Kućanske perilice posuđa s 14 kompleta posuđa

10

Kućanske perilice posuđa s 13 kompleta posuđa

10

Kućanske perilice posuđa s 12 kompleta posuđa

9

Kućanske perilice posuđa s 9 kompleta posuđa

9

Kućanske perilice posuđa sa 6 kompleta posuđa

7

Kućanske perilice posuđa s 4 kompleta posuđa

9,5

Napomena: Mjerilo se primjenjuje samo na kućanske perilice posuđa obuhvaćene Uredbom Komisije (EU) br. 1016/2010 (29).

Procjena i verifikacija

Podnositelj zahtjeva dostavlja tehničke specifikacije dobivene od proizvođača ili stručnih tehničara odgovornih za ugradnju, prodaju ili održavanje perilica posuđa. Ako se dostavi samo godišnja potrošnja, pretpostavit će se da se radi o ukupno 280 standardnih ciklusa pranja godišnje.

Mjerilo 45.   Potrošnja vode u perilicama rublja (3 boda)

Perilice rublja koje unutar turističkog smještaja koriste gosti i osoblje ili one koje koristi pružatelj usluge pranja rublja u turističkom smještaju trebaju ispunjavati najmanje jedan od sljedećih zahtjeva:

(a)

za kućanske perilice rublja, njihova potrošnja vode treba biti niža ili jednaka graničnoj vrijednosti kako je utvrđena u tablici u nastavku, mjereno prema normi EN 60456, u standardnom ciklusu pranja (program pranja pamuka na 60 °C):

Podskupina proizvoda

Potrošnja vode: [litara/ciklus]

kućanska perilica rublja nazivnog kapaciteta 3 kg

39

kućanska perilica rublja nazivnog kapaciteta 3,5 kg

39

kućanska perilica rublja nazivnog kapaciteta 4,5 kg

40

kućanska perilica rublja nazivnog kapaciteta 5 kg

39

kućanska perilica rublja nazivnog kapaciteta 6 kg

37

kućanska perilica rublja nazivnog kapaciteta 7 kg

43

kućanska perilica rublja nazivnog kapaciteta 8 kg

56

(b)

komercijalne ili profesionalne perilice rublja imaju prosječnu potrošnju vode za pranje rublja od ≤ 7 L po kilogramu opranog rublja.

Napomena: Točka a) primjenjuje se samo na kućanske perilice rublja obuhvaćene Uredbom Komisije (EU) br. 1015/2010 (30).

Procjena i verifikacija

Podnositelj zahtjeva dostavlja tehničke specifikacije dobivene od proizvođača ili stručnih tehničara odgovornih za ugradnju, prodaju ili održavanje perilica rublja. Za potrebe dokazivanja sukladnosti s točkom a), ako je dostavljena samo godišnja potrošnja, pretpostavit će se da se radi o ukupno 220 standardnih ciklusa pranja godišnje.

Mjerilo 46.   Oznake tvrdoće vode (do 1,5 boda)

Podnositelj zahtjeva treba ispuniti najmanje jedan od sljedećih zahtjeva:

(a)

U blizini sanitarnih prostora/perilica rublja/perilica posuđa trebaju biti istaknute obavijesti o tvrdoći lokalne vode kako bi se gostima i osoblju omogućilo bolje korištenje deterdženata (0,5 boda).

(b)

Automatski sustav za doziranje koji optimizira uporabu deterdženta ovisno o tvrdoći vode treba se koristiti za perilice rublja/perilice posuđa koje gosti i osoblje koriste unutar turističkog smještaja (1,5 boda).

Procjena i verifikacija

Podnositelj zahtjeva dostavlja izjavu o sukladnosti s ovim mjerilom zajedno s relevantnom dokumentacijom kojom pokazuje kako je gost obaviješten ili kako su primijenjene relevantne informacije o upotrijebljenim automatskim sustavima doziranja.

Mjerilo 47.   Optimizirano upravljanje bazenima (do 2,5 boda)

(a)

Grijani bazeni i vanjske masažne kade noću se prekrivaju. Puni bazeni i vanjske masažne kade koji nisu grijani prekrivaju se ako se ne koriste više od jednog dana kako bi se smanjilo isparavanje (1 bod).

(b)

Bazeni i vanjske masažne kade imaju automatski sustav koji potrošnju klora optimizira putem optimiziranog doziranja ili korištenjem dodatnih načina dezinfekcije poput ozonizacije ili UV zračenja (0,5 boda) ili su prirodnog tipa i sadrže sustav prirodne filtracije s pomoću bilja kako bi se voda pročistila u skladu s potrebnim higijenskim standardom (1,5 boda).

Procjena i verifikacija

Podnositelj zahtjeva dostavlja detaljno objašnjenje o tome kako turistički smještaj ispunjava ovo mjerilo, zajedno s odgovarajućom popratnom dokumentacijom (npr. fotografije na kojima su prikazana pokrivala, sustavi automatskog doziranja ili vrste bazena, dokumentirani postupak za primjenu automatiziranih sustava doziranja).

Mjerilo 48.   Recikliranje kišnice i potrošne vode (do 3 boda)

Smještaj treba koristiti sljedeće alternativne izvore vode za nesanitarne svrhe i vode koja nije za piće u objektu smještaja:

i.

pročišćenu ili recikliranu vodu od pranja rublja i/ili tuševa i/ili umivaonika (1 bod):

ii.

kišnicu s krovova (1 bod);

iii.

kondenzat iz sustava HVAC-a (1 bod).

Procjena i verifikacija

Podnositelj zahtjeva dostavlja detaljno objašnjenje o načinu na koji turistički smještaj ispunjava ovo mjerilo, zajedno s fotografijama koje prikazuju alternativne sustave distribucije vode i odgovarajuća jamstva da je opskrba sanitarnom i pitkom vodom u potpunosti odvojena.

Mjerilo 49.   Učinkovito navodnjavanje (1,5 boda)

Podnositelj zahtjeva treba ispunjavati najmanje jedan od sljedećih zahtjeva:

(a)

Turistički smještaj treba imati dokumentirani postupak za zalijevanje vanjskih površina/biljaka, uključujući pojedinosti o tome kako su vremena zalijevanja optimizirana i potrošnja vode svedena na najmanju mjeru. To, na primjer, može uključiti nezalijevanje vanjskih područja. (1,5 boda),

(b)

Turistički smještaj treba koristiti automatski sustav koji optimizira vremena zalijevanja i potrošnju vode za vanjska područja/biljke. (1,5 boda).

Procjena i verifikacija

Podnositelj zahtjeva dostavlja podrobno objašnjenje o tome kako turistički smještaj zadovoljava ovo mjerilo, zajedno s odgovarajućom popratnom dokumentacijom uključujući pojedinosti o dokumentiranom sustavu/postupku zalijevanja ili fotografije na kojima su prikazani automatski sustavi zalijevanja.

Mjerilo 50.   Autohtone ili neinvazivne strane vrste posađene na vanjskim površinama (do 2 boda)

Tijekom razdoblja valjanosti znaka za okoliš EU-a, vegetacija vanjskih površina, uključujući vodenu vegetaciju, treba se sastojati od autohtonih i/ili neinvazivnih stranih vrsta:

i.

nepostojanje invazivnih stranih vrsta koje izazivaju zabrinutost (0,5 boda) (druge invazivne strane vrste mogu biti prisutne);

ii.

isključivo neinvazivne strane vrste (1 bod);

iii.

autohtone i/ili neinvazivne strane vrste (1,5 boda);

iv.

isključivo autohtone vrste (2 boda).

Za potrebe ovog znaka za okoliš EU-a, autohtone vrste znači vrste biljaka koje se prirodno javljaju u zemlji.

Za potrebe ovog znaka za okoliš EU-a, neinvazivne vrste znači biljne vrste koje se prirodno ne javljaju u zemlji i za koje nema dokaza da se razmnožavaju, naseljavaju i lako šire ili da negativno utječu na autohtonu biološku raznolikost.

Vanjska sadnja ne smije uključivati invazivne strane vrste koje izazivaju zabrinutost u Uniji u smislu članka 3. točke 3. Uredbe (EU) br. 1143/2014 Europskog parlamenta i Vijeća (31).

Procjena i verifikacija

Podnositelj zahtjeva dostavlja relevantnu specifikaciju o tome kako turistički smještaj ispunjava ovo mjerilo zajedno s odgovarajućom popratnom dokumentacijom stručnjaka.

OTPAD I OTPADNE VODE

Mjerilo 51.   Proizvodi od papira (do 2 boda)

Znak za okoliš EU-a ili drugi znak za okoliš ISO tipa I trebaju biti dodijeljeni 90 % sljedećih kategorija korištenih proizvoda od papira (0,5 boda za svaku od sljedećih kategorija, do najviše 2 boda):

(a)

toaletni papir;

(b)

upijajući papir;

(c)

uredski papir;

(d)

tiskani papir;

(e)

prerađeni papir (npr. omotnice).

Procjena i verifikacija

Podnositelj zahtjeva dostavlja podatke i dokumentaciju (uključujući relevantne račune) u kojima navodi količine takvih korištenih proizvoda i količine koje imaju znak za okoliš. Ako se rabe proizvodi kojima je dodijeljen znak za okoliš EU-a, podnositelj zahtjeva dostavlja presliku certifikata o dodjeli znaka za okoliš EU-a ili presliku znaka s ambalaže kojim je prikazano da su, ovisno o slučaju, dodijeljeni u skladu s Odlukom Komisije 2014/256/EU (32) ili Odlukom Komisije 2012/481/EU (33) ili Odlukom Komisije 2011/333/EU (34) ili Odlukom Komisije 2009/568/EZ (35). Ako se rabe proizvodi kojima je dodijeljen drugi znak ISO tipa I, podnositelj zahtjeva dostavlja presliku certifikata o dodjeli znaka tipa I ili presliku znaka s ambalaže.

Mjerilo 52.   Proizvodi duljeg trajanja (do 4 boda)

Najmanje 40 % (zaokruženo na sljedeći cijeli broj) najmanje jedne od sljedećih kategorija proizvoda duljeg trajanja prisutnih u turističkom smještaju treba imati dodijeljen znak za okoliš EU-a ili drugi znak ISO tipa I (1 bod za svaku kategoriju, najviše do 4 boda):

(a)

posteljina, ručnici i stolnjaci;

(b)

računala;

(c)

televizori;

(d)

madraci;

(e)

drveno pokućstvo;

(f)

usisavači;

(g)

podne obloge;

(h)

oprema za slikovni prikaz.

Procjena i verifikacija

Podnositelj zahtjeva dostavlja podatke i dokumentaciju u kojima navodi količine takvih proizvoda u vlasništvu i količine proizvoda koji imaju znak za okoliš. Ako se rabe proizvodi kojima je dodijeljen znak za okoliš EU-a, podnositelj zahtjeva dostavlja presliku certifikata o dodjeli znaka za okoliš EU-a ili presliku znaka s ambalaže iz kojeg je vidljivo da su, ovisno o slučaju, dodijeljeni u skladu s Odlukom Komisije 2014/350/EU (36) ili Odlukom Komisije 2009/300/EZ (37) ili Odlukom Komisije 2014/391/EU (38) ili Odlukom Komisije 2010/18/EZ (39) ili Odlukom Komisije (EU) 2016/1332 (40) ili Odlukom Komisije 2009/607/EZ (41). Ako se rabe proizvodi kojima je dodijeljen drugi znak ISO tipa I, podnositelj zahtjeva dostavlja presliku certifikata o dodjeli znaka tipa I ili presliku znaka s ambalaže.

Mjerilo 53.   Posluživanje pića (do 2 boda)

Ako se pića nude (npr. usluga u barovima/restoranima, trgovinama i automatima za prodaju) na lokacijama u vlasništvu ili pod izravnim upravljanjem turističkog smještaja, najmanje 50 % (1 bod) ili 70 % (2 boda) pića treba se posluživati u povratnim bocama ili bocama za višekratnu uporabu.

Procjena i verifikacija

Podnositelj zahtjeva dostavlja podrobno objašnjenje načina na koji turistički smještaj ispunjava ovo mjerilo zajedno s odgovarajućom popratnom dokumentacijom, prema potrebi.

Mjerilo 54.   Nabava deterdženata i toaletnih proizvoda (do 2 boda)

Najmanje 80 % kupljenog volumena ili težine proizvoda barem jedne od sljedećih kategorija deterdženata i toaletnih proizvoda koji se rabe u turističkom smještaju treba imati dodijeljen znak za okoliš EU-a ili drugi znak ISO tipa I (0,5 boda za svaku kategoriju, najviše do 2 boda):

(a)

deterdženti za ručno pranje posuđa;

(b)

deterdženti za perilice posuđa;

(c)

deterdženti za pranje rublja;

(d)

višenamjenska sredstva za čišćenje;

(e)

deterdženti za čišćenje sanitarija;

(f)

sapuni i šamponi;

(g)

regenerator za kosu.

Procjena i verifikacija

Podnositelj zahtjeva dostavlja podatke i dokumentaciju u kojima navodi količine takvih proizvoda koje posjeduje i količine koje imaju znak za okoliš. Ako se rabe proizvodi kojima je dodijeljen znak za okoliš EU-a, podnositelj zahtjeva dostavlja presliku certifikata o dodjeli znaka za okoliš EU-a ili presliku znaka s ambalaže iz kojih je vidljivo da je, ovisno o slučaju, dodijeljen u skladu s Odlukom Komisije 2011/382/EU (42) ili Odlukom Komisije 2011/263/EU (43) ili Odlukom Komisije 2011/264/EU (44) ili Odlukom Komisije 2011/383/EU (45) ili Odlukom Komisije 2014/893/EU (46). Ako se rabe proizvodi kojima je dodijeljen neki drugi znak ISO tipa I, podnositelj zahtjeva dostavlja presliku certifikata o dodjeli znaka tipa I ili presliku znaka s ambalaže.

Mjerilo 55.   Smanjenje uporabe proizvoda za čišćenje (1,5 boda)

Turistički smještaj mora točno utvrditi postupak za učinkovito korištenje proizvoda za čišćenje, poput uporabe proizvoda od mikrovlakana ili drugih materijala za čišćenje sa sličnim učinkom te aktivnosti čišćenja vodom ili drugih aktivnosti čišćenja sa sličnim učinkom. Da bi se ispunilo ovo mjerilo, sve čišćenje mora se obavljati metodom koja se temelji na učinkovitoj uporabi proizvoda za čišćenje, osim ako to zahtijevaju zakon ili higijenske ili zdravstvene i sigurnosne prakse.

Procjena i verifikacija

Podnositelj zahtjeva dostavlja podrobno objašnjenje načina na koji turistički smještaj ispunjava ovo mjerilo zajedno s odgovarajućom popratnom dokumentacijom, prema potrebi (npr. preslike postupaka, tehnički podaci o upotrijebljenim proizvodima).

Mjerilo 56.   Odleđivanje (1 bod)

Ako je potrebno odleđivati ceste i ako to obavlja pružatelj smještaja, moraju se rabiti mehanička sredstva, pijesak/šljunak ili sredstva za odleđivanje kojima je dodijeljen znak za okoliš ISO tipa I kako bi ceste unutar turističkog smještajnog područja bile sigurne u slučaju leda ili snijega.

Procjena i verifikacija

Podnositelj zahtjeva dostavlja podrobno objašnjenje načina na koji turistički smještaj ispunjava ovo mjerilo zajedno s odgovarajućom popratnom dokumentacijom. Ako se rabe sredstva za odleđivanje kojima je dodijeljen znak ISO tipa I, podnositelj zahtjeva dostavlja presliku certifikata znaka proizvoda ili presliku znaka s ambalaže.

Mjerilo 57.   Rabljeni tekstil i namještaj (do 2 boda)

Turistički smještaj treba imati uspostavljen postupak koji obuhvaća:

(a)

sve aktivnosti donacije za sav namještaj i tekstile na kraju njihova životnog vijeka u turističkom smještaju, ali koji se i dalje mogu rabiti. Krajnji korisnici uključuju zaposlenike i dobrotvorne organizacije ili druga udruženja koja prikupljaju i preraspodjeljuju robu (1 bod).

(b)

sve aktivnosti kupnje rabljenog namještaja/namještaja iz druge ruke. Dobavljači uključuju tržnice rabljenom robom ili druga udruženja/zajednice koji prodaju ili preraspodjeljuju rabljenu robu (1 bod).

Procjena i verifikacija

Podnositelj zahtjeva dostavlja podrobno objašnjenje o načinu na koji turistički smještaj ispunjava ovo mjerilo, zajedno s odgovarajućom popratnom dokumentacijom, npr. pisani postupak uključujući podatke za kontakt krajnjih korisnika, račune i evidenciju robe koja je prethodno upotrijebljena ili donirana itd.

Mjerilo 58.   Kompostiranje (do 2 boda)

Turistički smještaj treba odvajati najmanje jednu od sljedećih relevantnih kategorija otpada osiguravajući da se otpad kompostira ili rabi za proizvodnju bioplina u skladu sa smjernicama lokalnog tijela (npr. lokalne uprave, unutar kuće ili privatne agencije) (1 bod za svaku kategoriju, najviše do 2 boda):

(a)

vrtni otpad;

(b)

prehrambeni otpad od posluživanja hrane;

(c)

biorazgradivi proizvodi (npr. predmeti za jednokratnu uporabu izrađeni od materijala na bazi kukuruza);

(d)

biorazgradivi otpad koji proizvedu gosti u sobi/smještajnom objektu.

Procjena i verifikacija

Podnositelj zahtjeva dostavlja podrobno objašnjenje načina na koji turistički smještaj ispunjava ovo mjerilo zajedno s odgovarajućom popratnom dokumentacijom, prema potrebi.

Mjerilo 59.   Pročišćavanje otpadnih voda (do 3 boda)

(a)

Ako se unutar turističkog smještaja nude objekti za pranje automobila, pranje automobila dopušteno je samo u područjima koja su posebno opremljena za prikupljanje utrošene vode i deterdženata i za njihovo usmjeravanje u kanalizacijski sustav (1 bod).

(b)

Ako otpadne vode nije moguće usmjeriti na centralizirano pročišćavanje, pročišćavanje otpadnih voda na lokaciji treba uključivati prethodno pročišćavanje (sito/rešetka, egalizacija i sedimentacija), nakon čega slijedi biološko pročišćavanje s uklanjanjem > 95 % BPK (biokemijska potrošnja kisika), > 90 % nitrifikacijom i anaerobnom digestijom viška mulja (izvan lokacije) (2 boda).

Procjena i verifikacija

Podnositelj zahtjeva dostavlja izjavu o sukladnosti s ovim mjerilom zajedno s odgovarajućom popratnom dokumentacijom (npr. fotografijama za zahtjev (a) i tehničkim specifikacijama pribavljenima od proizvođača profesionalnih tehničara odgovornih za ugradnju, prodaju ili održavanje sustava za pročišćavanje vode za zahtjev (b)).

OSTALA MJERILA

Mjerilo 60.   Zabrana pušenja u sobama (1 bod)

Pušenje treba biti zabranjeno u sobama za goste ili smještaju za iznajmljivanje.

Procjena i verifikacija

Podnositelj zahtjeva dostavlja izjavu o sukladnosti s ovim mjerilom i dokumentirane dokaze poput slika znakova istaknutih unutar soba ili smještaja za iznajmljivanje.

Mjerilo 61.   Socijalna politika (do 2 boda)

Turistički smještaj treba imati pisanu socijalnu politiku koja osoblju jamči najmanje jednu od sljedećih socijalnih povlastica (0,5 boda za svaku povlasticu, najviše do 2 boda):

(a)

slobodno vrijeme za obrazovanje;

(b)

besplatne obroke ili vaučere za obroke;

(c)

besplatne odore i radna odijela;

(d)

popust na proizvode/usluge u turističkom smještaju;

(e)

subvencionirani program održivog prijevoza;

(f)

jamstvo za dobivanje stambenog kredita.

Pisana socijalna politika treba se na godišnjoj razini ažurirati i dostavljati osoblju. Osoblje potpisuje pisanu politiku na sastanku na kojem se politika predstavlja. Dokument treba svem osoblju biti dostupan na recepciji.

Procjena i verifikacija

Podnositelj zahtjeva dostavlja presliku pisane socijalne politike, koju je osoblje propisno potpisalo, i vlastitu izjavu u kojoj objašnjava na koji su način ispunjeni prethodno navedeni zahtjevi. Osim toga, nadležno tijelo može tražiti dokumentirane dokaze i/ili provesti izravne nasumične razgovore s osobljem na licu mjesta.

Mjerilo 62.   Vozila za održavanje (1 bod)

Za održavanje turističkog smještaja ne smiju se koristiti vozila s motorom na izgaranje (1 bod).

Procjena i verifikacija

Podnositelj dostavlja objašnjenje načina na koji turistički smještaj ispunjava ovo mjerilo zajedno s odgovarajućom popratnom dokumentacijom.

Mjerilo 63.   Ponuda oblika prijevoza pogodnijih za okoliš (do 2,5 boda)

(a)

Turistički smještaj gostima treba ponuditi najmanje jedan od sljedećih oblika prijevoza pogodnijih za okoliš (1 bod za svaki, najviše do 2 boda):

i.

električna vozila za uslugu prijevoza gostiju ili za rekreaciju gostiju;

ii.

utičnice (stanice za napajanje) za električna vozila;

iii.

najmanje jedan bicikl za svakih 5 mjesta za kampiranje ili jedinica smještaja za iznajmljivanje ili soba.

(b)

Turistički smještaj treba imati uspostavljeno aktivno partnerstvo s poduzećima koja nude električna vozila ili bicikle (0,5 boda). „Aktivno partnerstvo” znači sporazum između turističkog smještaja i poduzeća koje iznajmljuje električna vozila ili bicikle. Informacije o aktivnom partnerstvu trebaju biti istaknute na lokaciji. Ako se poduzeće za iznajmljivanje ne nalazi na lokaciji turističkog smještaja, treba poduzeti praktične korake (npr. poduzeće koje iznajmljuje bicikle može ih dostaviti na lokaciju pružanja usluge turističkog smještaja).

Procjena i verifikacija

Podnositelj zahtjeva dostavlja objašnjenje načina na koji turistički smještaj ispunjava ovo mjerilo zajedno s odgovarajućom popratnom dokumentacijom i informacijama koje će se dati gostima.

Mjerilo 64.   Neprekrivene površine (1 bod)

Najmanje 90 % površine kojom upravlja turistički smještaj i koja se nalazi na otvorenom prostoru ne smije biti prekriveno asfaltom/cementom ili drugim materijalima za prekrivanje koji onemogućavaju ispravnu odvodnju i prozračivanje tla.

Ako se sakupljaju kišnica i potrošna voda, neiskorištena kišnica i potrošna voda prerađuju se i infiltriraju na zemljištu.

Procjena i verifikacija

Podnositelj dostavlja objašnjenje načina na koji turistički smještaj ispunjava ovo mjerilo zajedno s odgovarajućom popratnom dokumentacijom.

Mjerilo 65.   Lokalni i ekološki proizvodi (do 4 boda)

(a)

Uz svaki obrok (uključujući doručak) treba nuditi najmanje dva lokalno nabavljena prehrambena proizvoda koja nisu izvansezonska (za svježe voće i povrće) (1 bod).

(b)

Turistički smještaj treba aktivno birati lokalne dobavljače robe i usluga (1 bod).

(c)

Najmanje dva proizvoda (1 bod) ili četiri proizvoda (2 boda) koji se koriste u svakodnevnoj pripremi obroka ili koje pružatelj smještaja prodaje trebaju biti proizvedena u ekološkoj poljoprivredi, kako je utvrđeno u Uredbi Vijeća (EZ) br. 834/2007 (47).

Za potrebe ovog mjerila, „lokalni” znači u radijusu od 160 kilometara od turističkog smještaja.

Procjena i verifikacija

Podnositelj zahtjeva dostavlja izjavu o sukladnosti s ovim mjerilom zajedno s odgovarajućom popratnom dokumentacijom. Ako se rabe ekološki proizvodi, podnositelj zahtjeva dostavlja presliku certifikata proizvoda ili presliku znaka s ambalaže iz kojeg je vidljivo da je znak dodijeljen u skladu s Uredbom (EZ) br. 834/2007. U nekim se zemljama restoranima i hotelima može dodijeliti certifikat nekih programa označivanja ako koriste ekološke proizvode. Ako se turističkom smještaju dodijeli certifikat putem takve vrste programa, ta se informacija može dostaviti kao dokaz sukladnosti s ovim mjerilom.

Mjerilo 66.   Izbjegavanje pesticida (2 boda)

Vanjski prostori kojima upravlja turistički smještaj moraju se uređivati bez uporabe pesticida.

Procjena i verifikacija

Podnositelj zahtjeva dostavlja podrobno objašnjenje načina na koji turistički smještaj izbjegava nametnike i uređuje vanjske prostore. To se provjerava na licu mjesta.

Mjerilo 67.   Dodatne okolišne i socijalne mjere (do 3 boda)

Uprava turističkog smještaja poduzima mjere osim onih navedenih u okviru mjerila u ovom odjeljku ili u odjeljku A radi poboljšanja okolišnog ili socijalnog učinka turističkog smještaja.

(a)

Dodatne okolišne mjere (do 0,5 boda za svaku, najviše do 2 boda)

i/ili

(b)

Dodatne socijalne mjere (do 0,5 boda za svaku, najviše do 1 boda):

Procjena i verifikacija

Podnositelj zahtjeva dostavlja izjavu o sukladnosti s ovim mjerilom, zajedno s punim opisom (uključujući dokumentirane okolišne ili socijalne koristi povezane s tim mjerama) za svaku dodatnu mjeru za koju podnositelj zahtjeva želi da bude uzeta u obzir.


(1)  Uredba (EZ) br. 765/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 9. srpnja 2008. o utvrđivanju zahtjeva za akreditaciju i za nadzor tržišta u odnosu na stavljanje proizvoda na tržište i o stavljanju izvan snage Uredbe (EEZ) br. 339/93 (SL L 218, 13.8.2008., str. 30.).

(2)  Uredba (EZ) br. 1221/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. studenoga 2009. o dobrovoljnom sudjelovanju organizacija u sustavu upravljanja okolišem i neovisnog ocjenjivanja Zajednice (EMAS) te stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 761/2001 i odluka Komisije 2001/681/EZ i 2006/193/EZ (SL L 342, 22.12.2009., str. 1.).

(3)  Odluka Komisije (EU) 2016/611 оd 15. travnja 2016. o referentnom dokumentu o najboljoj praksi upravljanja okolišem, pokazateljima okolišne učinkovitosti za pojedinačne sektore i mjerilima izvrsnosti u sektoru turizma u skladu s Uredbom (EZ) br. 1221/2009 o dobrovoljnom sudjelovanju organizacija u sustavu upravljanja okolišem i neovisnog ocjenjivanja Zajednice (EMAS) (SL L 104, 20.4.2016., str. 27.).

(4)  Uredba (EU) br. 517/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. travnja 2014. o fluoriranim stakleničkim plinovima i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 842/2006 (SL L 150, 20.5.2014., str. 195.).

(5)  Primjenljivo ako se pruža usluga prehrane i ako lokalni objekti za gospodarenje otpadom dopuštaju odvojeno prikupljanje organskog otpada.

(6)  Direktiva 2012/27/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o energetskoj učinkovitosti, izmjeni direktiva 2009/125/EZ i 2010/30/EU i stavljanju izvan snage direktiva 2004/8/EZ i 2006/32/EZ (SL L 315, 14.11.2012., str. 1.).

(7)  Odluka Komisije 2014/314/EU od 28. svibnja 2014. o utvrđivanju mjerila za dodjelu znaka za okoliš EU-a za grijače u vodnim sustavima (SL L 164, 3.6.2014., str. 83.).

(8)  Uredba Komisije (EU) 2015/1185 оd 24. travnja 2015. o provedbi Direktive 2009/125/EZ Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu zahtjeva za ekološki dizajn uređaja za lokalno grijanje prostora na kruto gorivo (SL L 193, 21.7.2015., str. 1.).

(9)  Uredba Komisije (EU) 2015/1188 оd 28. travnja 2015. o provedbi Direktive 2009/125/EZ Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu zahtjeva za ekološki dizajn grijalica za lokalno grijanje prostora (SL L 193, 21.7.2015., str. 76.).

(b)  Kako je određeno u Prilogu II. Delegiranoj uredbi Komisije (EU) br. 812/2013 (1).

(c)  Kako je određeno u Prilogu VI. Uredbi Komisije (EU) br. 814/2013 (2).

(1)

Delegirana uredba Komisije (EU) br. 812/2013 od 18. veljače 2013. o dopuni Direktive 2010/30/EU Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu označivanja energetske učinkovitosti grijača vode, spremnika tople vode i kompleta koji sadržavaju grijač vode i solarni uređaj (SL L 239, 6.9.2013., str. 83.).

(2)

Uredba Komisije (EU) br. 814/2013 od 2. kolovoza 2013. o provedbi Direktive 2009/125/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o zahtjevima za ekološki dizajn grijača vode i spremnika tople vode (SL L 239, 6.9.2013., str. 162.).

(10)  Direktiva 2004/8/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 11. veljače 2004. o promicanju kogeneracije na temelju potražnje korisne topline na unutarnjem tržištu energije i o izmjeni Direktive 92/42/EEZ (SL L 52, 21.2.2004., str. 50.).

(11)  Direktiva Vijeća 92/42/EEZ od 21. svibnja 1992. o zahtjevima za stupanj djelovanja novih toplovodnih kotlova na tekuća ili plinovita goriva (SL L 167, 22.6.1992., str. 17.).

(12)  Delegirana uredba Komisije (EU) br. 626/2011 od 4. svibnja 2011. o dopuni Direktive 2010/30/EU Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu označivanja energetske učinkovitosti klimatizacijskih uređaja (SL L 178, 6.7.2011., str. 1.).

(13)  Delegirana uredba Komisije (EU) br. 874/2012 od 12. srpnja 2012. o dopuni Direktive 2010/30/EU Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu označivanja energetske učinkovitosti električnih žarulja i rasvjetnih tijela (SL L 258, 26.9.2012., str. 1.).

(14)  Direktiva 2009/28/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 23. travnja 2009. o promicanju uporabe energije iz obnovljivih izvora te o izmjeni i kasnijem stavljanju izvan snage direktiva 2001/77/EZ i 2003/30/EZ (SL L 140, 5.6.2009., str. 16.).

(15)  Odluka Komisije 2013/250/EU od 21. svibnja 2013. o utvrđivanju ekoloških mjerila za dodjelu znaka za okoliš Europske unije za sanitarne armature (SL L 145, 31.5.2013., str. 6.).

(16)  Odluka Komisije 2013/641/EU od 7. studenoga 2013. o utvrđivanju ekoloških kriterija za dodjelu znaka za okoliš EU-a za zahode i pisoare s ispiranjem (SL L 299, 9.11.2013., str. 38.).

(17)  Delegirana uredba Komisije (EU) 2015/1186 оd 24. travnja 2015. o dopuni Direktive 2010/30/EU Europskog parlamenta i Vijeća u vezi s energetskim označivanjem uređaja za lokalno grijanje prostora (SL L 193, 21.7.2015., str. 20.).

(18)  Odluka Komisije 2007/742/EZ od 9. studenoga 2007. o utvrđivanju ekoloških mjerila za dodjelu znaka za okoliš Zajednice za električne, plinske ili apsorpcijske plinske toplinske crpke (SL L 301, 20.11.2007., str. 14.).

(19)  Delegirana uredba Komisije (EU) br. 1060/2010 od 28. rujna 2010. o dopuni Direktive 2010/30/EU Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu označivanja energetske učinkovitosti kućanskih rashladnih uređaja (SL L 314, 30.11.2010., str. 17.).

(20)  Delegirana uredba Komisije (EU) br. 65/2014 od 1. listopada 2013. o dopuni Direktive 2010/30/EU Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu označivanja energetske učinkovitosti kućanskih pećnica i napa (SL L 29, 31.1.2014., str. 1.).

(21)  Delegirana uredba Komisije (EU) br. 1059/2010 od 28. rujna 2010. o dopuni Direktive 2010/30/EU Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu označivanja energetske učinkovitosti kućanskih perilica posuđa (SL L 314, 30.11.2010., str. 1.).

(22)  Delegirana uredba Komisije (EU) br. 1061/2010 od 28. rujna 2010. o dopuni Direktive 2010/30/EU Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu označivanja energetske učinkovitosti kućanskih perilica rublja (SL L 314, 30.11.2010., str. 47.).

(23)  Odluka Komisije (EU) 2015/1402 od 15. srpnja 2015. o utvrđivanju stajališta Europske unije u pogledu odluke upravljačkih tijela iz Sporazuma između Vlade Sjedinjenih Američkih Država i Europske unije o usklađivanju programa za označivanje energetske učinkovitosti uredske opreme o reviziji specifikacija za računala iz Priloga C Sporazumu (SL L 217, 18.8.2015., str. 9.).

(24)  Odluka Komisije 2014/202/EU оd 20. ožujka 2014. o utvrđivanju stajališta Europske unije za odluku upravljačkih tijela iz Sporazuma između Vlade Sjedinjenih Američkih Država i Europske unije o usklađivanju programa za označivanje energetske učinkovitosti uredske opreme o dodavanju specifikacija za računalne poslužitelje i sustave besprekidnog napajanja Prilogu C Sporazumu i o reviziji specifikacija za zaslone i opremu za izradu slika iz Priloga C Sporazumu (SL L 114, 16.4.2014., str. 68.).

(25)  Delegirana uredba Komisije (EU) br. 392/2012 od 1. ožujka 2012. o dopuni Direktive 2010/30/EU Europskog parlamenta i Vijeća u odnosu na označivanje energetske učinkovitosti kućanskih bubnjastih sušilica rublja (SL L 123, 9.5.2012., str. 1.).

(26)  Delegirana uredba Komisije (EU) br. 665/2013 od 3. svibnja 2013. o dopuni Direktive 2010/30/EU Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu označivanja energetske učinkovitosti usisavača (SL L 192, 13.7.2013., str. 1.).

(27)  Uredba Komisije (EU) br. 813/2013 od 2. kolovoza 2013. o provedbi Direktive 2009/125/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o zahtjevima za ekološki dizajn grijača prostora i kombiniranih grijača (SL L 239, 6.9.2013., str. 136.).

(28)  Uredba Komisije (EU) 2015/1189 оd 28. travnja 2015. o provedbi Direktive 2009/125/EZ Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu zahtjeva za ekološki dizajn kotlova na kruta goriva (SL L 193, 21.7.2015., str. 100.).

(29)  Uredba Komisije (EU) br. 1016/2010 od 10. studenoga 2010. o provedbi Direktive 2009/125/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o zahtjevima za ekološki dizajn kućanskih perilica posuđa (SL L 293, 11.11.2010., str. 31.).

(30)  Uredba Komisije (EU) br. 1015/2010 od 10. studenoga 2010. o provedbi Direktive 2009/125/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o zahtjevima za ekološki dizajn kućanskih perilica rublja (SL L 293, 11.11.2010., str. 21.).

(31)  Uredba (EU) br. 1143/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 22. listopada 2014. o sprječavanju i upravljanju unošenja i širenja invazivnih stranih vrsta (SL L 317, 4.11.2014., str. 35.).

(32)  Odluka Komisije 2014/256/EU od 2. svibnja 2014. o utvrđivanju ekoloških mjerila za dodjelu znaka za okoliš EU-a za proizvode od prerađenog papira (SL L 135, 8.5.2014., str. 24.).

(33)  Odluka Komisije 2012/481/EU od 16. kolovoza 2012. o utvrđivanju ekoloških mjerila za dodjelu znaka za okoliš EU-a za tiskani papir (SL L 223, 21.8.2012., str. 55.).

(34)  Odluka Komisije 2011/333/EU od 7. lipnja 2011. o utvrđivanju ekoloških mjerila za dodjelu znaka zaštite okoliša EU-a za fotokopirni i grafički papir (SL L 149, 8.6.2011., str. 12.).

(35)  Odluka Komisije 2009/568/EZ od 9. srpnja 2009. o utvrđivanju ekoloških kriterija za dodjelu znaka za okoliš Zajednice za upijajući papir (SL L 197, 29.7.2009., str. 87.).

(36)  Odluka Komisije 2014/350/EU od 5. lipnja 2014. o utvrđivanju ekoloških kriterija za dodjelu znaka za okoliš EU-a za tekstilne proizvode (SL L 174, 13.6.2014., str. 45.).

(37)  Odluka Komisije 2009/300/EZ od 12. ožujka 2009. o utvrđivanju ekoloških mjerila za dodjelu znaka zaštite okoliša Zajednice za televizore (SL L 82, 28.3.2009., str. 3.).

(38)  Odluka Komisije 2014/391/EU od 23. lipnja 2014. o utvrđivanju ekoloških mjerila za dodjelu znaka za okoliš EU-a za madrace (SL L 184, 25.6.2014., str. 18.).

(39)  Odluka Komisije 2010/18/EZ od 26. studenoga 2009. o utvrđivanju ekoloških mjerila za dodjelu znaka za okoliš Zajednice za drvene podne obloge (SL L 8, 13.1.2010., str. 32.).

(40)  Odluka Komisije (EU) 2016/1332 od 28. srpnja 2016. o utvrđivanju ekoloških mjerila za dodjelu znaka za okoliš EU-a za namještaj (SL L 210, 4.8.2016., str. 100.).

(41)  Odluka Komisije 2009/607/EZ od 9. srpnja 2009. o utvrđivanju ekoloških kriterija za dodjelu znaka za okoliš Zajednice za tvrde obloge (SL L 208, 12.8.2009., str. 21).

(42)  Odluka Komisije (EU) 2011/382 od 24. lipnja 2011. o utvrđivanju ekoloških mjerila za dodjelu znaka za okoliš EU-a za deterdžente za ručno pranje posuđa (SL L 169, 29.6.2011., str. 40.).

(43)  Odluka Komisije 2011/263/EU od 28. travnja 2011. o utvrđivanju ekoloških mjerila za dodjelu znaka zaštite okoliša Europske unije za deterdžente za perilice posuđa (SL L 111, 30.4.2011., str. 22.).

(44)  Odluka Komisije 2011/264/EU od 28. travnja 2011. o utvrđivanju ekoloških mjerila za dodjelu znaka zaštite okoliša EU-a za deterdžente za pranje rublja (SL L 111, 30.4.2011., str. 34.).

(45)  Odluka Komisije 2011/383/EU od 28. lipnja 2011. o utvrđivanju ekoloških mjerila za dodjelu znaka za okoliš EU-a za višenamjenska sredstva za čišćenje i sredstva za čišćenje sanitarija (SL L 169, 29.6.2011., str. 52.).

(46)  Odluka Komisije 2014/893/EU od 9. prosinca 2014. o utvrđivanju ekoloških mjerila za dodjelu znaka za okoliš EU-a za kozmetičke proizvode koji se ispiru (SL L 354, 11.12.2014., str. 47.).

(47)  Uredba Vijeća (EZ) br. 834/2007 od 28. lipnja 2007. o ekološkoj proizvodnji i označivanju ekoloških proizvoda i stavljanju izvan snage Uredbe (EEZ) br. 2092/91, (SL L 189, 20.7.2007., str. 1.).


2.2.2017   

HR

Službeni list Europske unije

L 28/44


ODLUKA KOMISIJE (EU) 2017/176

оd 25. siječnja 2017.

o utvrđivanju mjerila za dodjelu znaka za okoliš EU-a za podne obloge na osnovi drva, pluta i bambusa

(priopćeno pod brojem dokumenta C(2017) 303)

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EZ) br. 66/2010 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. studenoga 2009. o znaku za okoliš EU-a (1), a posebno njezin članak 8. stavak 2.,

nakon savjetovanja s Odborom Europske unije za znak za okoliš,

budući da:

(1)

U skladu s Uredbom (EZ) br. 66/2010 znak za okoliš EU-a može se dodijeliti proizvodima koji imaju smanjen utjecaj na okoliš tijekom cijelog životnog ciklusa.

(2)

Uredbom (EZ) br. 66/2010 predviđa se određivanje posebnih mjerila za dodjelu znaka za okoliš EU-a za svaku skupinu proizvoda.

(3)

Odlukom Komisije 2010/18/EZ (2) utvrđena su ekološka mjerila i s njima povezani zahtjevi u pogledu procjene i verifikacije za drvene podne obloge, koji su na snazi do 31. prosinca 2016.

(4)

Za potrebe boljeg odražavanja asortimana podnih obloga na osnovi drva, pluta i bambusa na tržištu te sadašnjeg stanja tehnologije u pogledu tih proizvoda i kako bi se uzele u obzir inovacije iz proteklih nekoliko godina, smatra se prikladnim izmijeniti naziv i područje primjene te skupine proizvoda i utvrditi revidirani skup mjerila za dodjelu znaka za okoliš EU-a.

(5)

Cilj revidiranih mjerila za dodjelu znaka za okoliš EU-a jest upotreba materijala proizvedenih na održiviji način na temelju pristupa analize životnog ciklusa, kojim se ograničavaju potrošnja energije i upotreba opasnih spojeva, razine opasnih ostataka i utjecaj podnih obloga na onečišćenje zraka u zatvorenim prostorima, te se promiču trajni i visokokvalitetni proizvodi. Revidirana mjerila te s njima povezani zahtjevi u pogledu procjene i verifikacije trebali bi vrijediti šest godina od datuma priopćenja ove Odluke, uzimajući u obzir inovacijski ciklus za tu skupinu proizvoda.

(6)

Oznaka koja odgovara skupini proizvoda sastavni je dio registracijskih brojeva znaka za okoliš EU-a. Kako bi nadležna tijela mogla dodijeliti registracijski broj znaka za okoliš EU-a podnim oblogama na osnovi drva, pluta i bambusa koje ispunjavaju mjerila za dodjelu znaka za okoliš EU-a, potrebno je dodijeliti brojčanu oznaku toj skupini proizvoda.

(7)

Odluku 2010/18/EZ stoga bi trebalo staviti izvan snage.

(8)

Proizvođačima čijim je proizvodima dodijeljen znak za okoliš EU-a za drvene podne obloge na temelju ekoloških mjerila utvrđenih Odlukom 2010/18/EZ primjereno je omogućiti prijelazno razdoblje kako bi imali dovoljno vremena za prilagodbu svojeg proizvoda revidiranim mjerilima. Proizvođačima bi isto tako trebalo omogućiti dovoljno vremena za podnošenje zahtjeva na temelju ekoloških mjerila utvrđenih Odlukom 2010/18/EZ.

(9)

Mjere predviđene ovom Odlukom u skladu su s mišljenjem Odbora osnovanog na temelju članka 16. Uredbe (EZ) br. 66/2010,

DONIJELA JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Skupinom proizvoda „podne obloge na osnovi drva, pluta i bambusa” obuhvaćene su podne obloge za zatvoreni prostor, uključujući drvene podne obloge, laminatne podove, podne obloge od pluta i od bambusa, u kojima je najmanje 80 % masenog udjela konačnog proizvoda proizvedeno od materijala ili vlakana od drveta, pluta ili bambusa ili na osnovi drveta, pluta ili bambusa te koji ne sadržavaju sintetička vlakna ni u jednom svojem sloju.

U tu skupinu nisu uključene zidne obloge, obloge za vanjsku uporabu, obloge konstrukcijske funkcije ili mase za izravnavanje podova.

Članak 2.

Za potrebe ove Odluke primjenjuju se sljedeće definicije:

1.

„drvene podne obloge” znači spoj drvenih elemenata, unaprijed sastavljenih dasaka ili parketnih ploča koji čini potrošnu površinu poda;

2.

„podne obloge od pluta” znači podne obloge proizvedene od granuliranog pluta koje se miješa s vezivom i zatim otvrdnjuje ili od nekoliko slojeva pluta, aglomeriranog ili furnira, koji se mogu prešati uz upotrebu ljepila, namijenjene upotrebi uz premazivanje;

3.

„premaz” znači pripravak u smislu članka 2. stavka 8. Direktive 2004/42/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (3);

4.

„podne obloge od bambusa” znači podne obloge proizvedene od masivnog ili aglomeriranog bambusa pomiješanog s vezivom;

5.

„laminatni podovi” znači krute podne obloge s površinskim slojem koji se sastoji od jednog ili više listova vlaknastog materijala (obično papira) impregniranih aminoplastičnim termoaktivnim smolama (obično melaminom), prešanih ili spojenih na podlozi, obično sa završnim uravnotežujućim slojem;

6.

„poluhlapivi organski spoj” (PHOS) znači svi organski spojevi koji se u kapilarnoj koloni obloženoj s 5 % fenil-polisiloksana i 95 % metil-polisiloksana eluiraju u retencijskom rasponu između n-heksadekana (isključeno) i n-dokosana (uključeno);

7.

„R-vrijednost” znači zbroj svih Ri vrijednosti, pri čemu je Ri vrijednost omjer vrijednosti Ci/LCIi, pri čemu je Ci masena koncentracija spoja i u komori, a LCIi vrijednost LCI (najniža izabrana koncentracija) spoja i definirana u izvješćima u okviru zajedničkog djelovanja EU-a „Gradski zrak, zatvoreni prostor i izlaganje ljudi” (4);

8.

„tvar” znači tvar u smislu članka 3. stavka 1. Uredbe (EZ) br. 1907/2006 Europskog parlamenta i Vijeća (5);

9.

„smjesa” znači smjesa u smislu članka 3. stavka 2. Uredbe (EZ) br. 1907/2006;

10.

„biocidni proizvod” znači biocidni proizvod u smislu članka 3. stavka 1. točke (a) Uredbe (EU) br. 528/2012 Europskog parlamenta i Vijeća (6);

11.

„sredstvo za zaštitu” znači bilo koji proizvod obuhvaćen vrstom proizvoda 8 (Sredstva za zaštitu drva) kako su navedeni u Prilogu V. Uredbi (EU) br. 528/2012, uključujući proizvode koji se upotrebljavaju za zaštitu pluta ili bambusa;

12.

„aktivna tvar” znači aktivna tvar u smislu članka 3. stavka 1. točke (c) Uredbe (EU) br. 528/2012;

13.

„reciklirani materijal” znači materijal koji je u proizvodnom procesu ponovno prerađen iz oporabljenog ili obnovljenog materijala i od kojega je napravljen konačan proizvod ili sastavni dio proizvoda, ali isključujući otpadno drvo, iverje i vlakna nastala sječom ili piljenjem, kako je definirano u normi ISO 14021;

14.

„materijal na osnovi drva” znači materijal izrađen od drvnih vlakana, drvenog iverja ili drva s pomoću jednog od nekoliko različitih postupaka koji mogu uključivati primjenu povišenih temperatura, tlaka te vezivnih smola ili drugih ljepila. Materijalima na osnovi drva obuhvaćeni su sljedeći: tvrda ploča vlaknatica, ploča vlaknatica, srednje gusta ploča vlaknatica, ploča iverice, OSB ploča, uslojeno drvo i ploče masivnog drva. Može ga se premazati završnim premazom tijekom postupka proizvodnje podne obloge;

15.

„materijal na osnovi pluta” znači materijal izrađen od plutenih vlakana, plutenog iverja ili pluta s pomoću jednog od nekoliko različitih postupaka koji mogu uključivati primjenu povišenih temperatura, tlaka te vezivnih smola ili drugih ljepila;

16.

„materijal na osnovi bambusa” znači materijal izrađen od vlakana bambusa, iverja bambusa ili od bambusa s pomoću jednog od nekoliko različitih postupaka koji mogu uključivati primjenu povišenih temperatura, tlaka te vezivnih smola ili drugih ljepila;

17.

„sintetička vlakna” znači sva polimerska vlakna;

18.

„obnovljiva energija” znači energija iz obnovljivih izvora u smislu članka 2. točke (a) Direktive 2009/28/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (7);

19.

„jamstvo o podrijetlu” znači jamstvo o podrijetlu u smislu članka 2. točke (j) Direktive 2009/28/EZ.

Članak 3.

Da bi mu bio dodijeljen znak za okoliš EU-a u skladu s Uredbom (EZ) br. 66/2010, proizvod mora pripadati skupini proizvoda „podne obloge na osnovi drva, pluta i bambusa” u skladu s definicijom iz članka 1. ove Odluke te ispunjavati mjerila za dodjelu znaka za okoliš EU-a i s njima povezane zahtjeve u pogledu procjene i verifikacije koji su utvrđeni u Prilogu ovoj Odluci.

Članak 4.

Mjerila za dodjelu znaka za okoliš EU-a za skupinu proizvoda „podne obloge na osnovi drva, pluta i bambusa” te s njima povezani zahtjevi u pogledu procjene i verifikacije vrijede šest godina od dana priopćenja ove Odluke.

Članak 5.

Za administrativne potrebe skupini proizvoda „podne obloge na osnovi drva, pluta i bambusa” dodjeljuje se oznaka „035”.

Članak 6.

Odluka 2010/18/EZ stavlja se izvan snage.

Članak 7.

Odstupajući od članka 6., zahtjevi za dodjelu znaka za okoliš EU-a za proizvode obuhvaćene skupinom proizvoda „drvene podne obloge” koji su podneseni u roku od dva mjeseca od dana priopćenja ove Odluke mogu se temeljiti na mjerilima utvrđenima Odlukom 2010/18/EZ ili na mjerilima utvrđenima ovom Odlukom.

Dozvole za znak za okoliš EU-a dodijeljene u skladu s mjerilima utvrđenima Odlukom 2010/18/EZ mogu se upotrebljavati 12 mjeseci od dana priopćenja ove Odluke.

Članak 8.

Ova je Odluka upućena državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 25. siječnja 2017.

Za Komisiju

Karmenu VELLA

Član Komisije


(1)  SL L 27, 30.1.2010., str. 1.

(2)  Odluka Komisije 2010/18/EZ od 26. studenoga 2009. o utvrđivanju ekoloških mjerila za dodjelu znaka za okoliš Zajednice za drvene podne obloge (SL L 8, 13.1.2010., str. 32.).

(3)  Direktiva 2004/42/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 21. travnja 2004. o ograničavanju emisija hlapivih organskih spojeva nastalih upotrebom organskih otapala u određenim bojama i lakovima i proizvodima za završnu obradu vozila, te o izmjeni Direktive 1999/13/EZ (SL L 143, 30.4.2004., str. 87.).

(4)  http://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC83683/eca%20report%2029_final.pdf

(5)  Uredba (EZ) br. 1907/2006 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. prosinca 2006. o registraciji, evaluaciji, autorizaciji i ograničavanju kemikalija (REACH) i osnivanju Europske agencije za kemikalije te o izmjeni Direktive 1999/45/EZ i stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EEZ) br. 793/93 i Uredbe Komisije (EZ) br. 1488/94 kao i Direktive Vijeća 76/769/EEZ i direktiva Komisije 91/155/EEZ, 93/67/EEZ, 93/105/EZ i 2000/21/EZ (SL L 396, 30.12.2006., str. 1.).

(6)  Uredba (EU) br. 528/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 22. svibnja 2012. o stavljanju na raspolaganje na tržištu i uporabi biocidnih proizvoda (SL L 167, 27.6.2012., str. 1.).

(7)  Direktiva 2009/28/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 23. travnja 2009. o promicanju uporabe energije iz obnovljivih izvora te o izmjeni i kasnijem stavljanju izvan snage direktiva 2001/77/EZ i 2003/30/EZ (SL L 140, 5.6.2009., str. 16.).


PRILOG

OKVIR

MJERILA ZA DODJELU ZNAKA ZA OKOLIŠ EU-a

Mjerila za dodjelu znaka za okoliš EU-a proizvodima za oblaganje podova na osnovi drva, pluta i bambusa:

Mjerilo 1.

Opis proizvoda

Mjerilo 2.

Materijali na osnovi drva, pluta i bambusa

Mjerilo 3.

Opći zahtjevi u pogledu opasnih tvari i smjesa

Mjerilo 4.

Specifični zahtjevi u pogledu tvari

Mjerilo 5.

Potrošnja energije tijekom postupka proizvodnje

Mjerilo 6.

Emisije hlapivih organskih spojeva (HOS) iz podnih obloga

Mjerilo 7.

Emisije formaldehida iz podnih obloga i ploča s ispunom

Mjerilo 8.

Prikladnost za uporabu

Mjerilo 9.

Obnovljivost i produljeno jamstvo

Mjerilo 10.

Informacije za potrošače

Mjerilo 11.

Informacije na znaku za okoliš EU-a

Dodatak I.

Smjernice za izračun primijenjene količine HOS-a

Dodatak II.

Smjernice za izračun potrošnje energije tijekom postupka proizvodnje

Dodatak III.

Popis normi

PROCJENA I VERIFIKACIJA

Posebni zahtjevi u pogledu procjene i verifikacije navedeni su u okviru svakoga mjerila.

Ako se od podnositelja zahtjeva traži dostavljanje izjava, dokumenata, analiza, izvješća o ispitivanjima ili drugih dokaza kojima se dokazuje sukladnost s mjerilima, ti dokazi mogu, prema potrebi, potjecati od podnositelja zahtjeva ili njegova/njegovih dobavljača itd.

Nadležna tijela priznaju ponajprije potvrde koje su izdala tijela akreditirana prema relevantnoj usklađenoj normi za ispitne i umjerne laboratorije te verifikacije tijela koja su akreditirana prema relevantnoj usklađenoj normi za tijela za certificiranje proizvoda, postupaka i usluga. Akreditacija se provodi u skladu s odredbama Uredbe (EZ) br. 765/2008 Europskog parlamenta i Vijeća (1).

Prema potrebi, osim ispitnih metoda navedenih za svako mjerilo mogu se primjenjivati i druge metode ako ih nadležno tijelo koje procjenjuje zahtjev prihvati kao jednakovrijedne.

Nadležna tijela mogu prema potrebi tražiti popratnu dokumentaciju i vršiti neovisne provjere ili terenske posjete.

Preduvjet je da proizvod udovoljava svim važećim zakonskim odredbama zemlje ili zemalja u kojima se taj proizvod namjerava staviti na tržište. Podnositelj zahtjeva dostavlja izjavu o sukladnosti proizvoda s tim zahtjevom.

Ako dobavljač ne želi podnositelju zahtjeva otkriti tvari od kojih se sastoji smjesa, te informacije dobavljač može poslati izravno nadležnom tijelu.

Mjerilo 1.   Opis proizvoda

Tehnički opis podne obloge, uključujući crteže kojima se prikazuju dijelovi ili materijali od kojih se sastoji konačna podna obloga, njezine dimenzije i opis postupka proizvodnje, dostavljaju se nadležnom tijelu. Tom se opisu prilažu podaci o sastavu proizvoda u kojima se navodi ukupna masa proizvoda i kako je ona raspoređena po različitim upotrijebljenim materijalima.

Dokazuje se sukladnost s područjem primjene te skupine proizvoda kako je definirano u članku 1.

Procjena i verifikacija

Podnositelj zahtjeva nadležnom tijelu dostavlja izjavu o sukladnosti, potkrijepljenu sljedećim informacijama o podnoj oblozi:

žig/robna marka (2),

opis proizvoda, uključujući tehničke crteže kojima se prikazuju dijelovi ili materijali upotrijebljeni u konačnom proizvodu,

podaci o sastavu: sastav, u postotcima, sirovina, tvari ili smjesa u masi konačnog proizvoda, uključujući, prema potrebi, aditive i sredstva za površinsku obradu,

popis svih sastavnih dijelova (3) proizvoda i njihove odnosne mase,

opis postupka proizvodnje. Navodi se pravni naziv dobavljača sirovina ili tvari, njihovo proizvodno mjesto, podaci za kontakt te opis faza proizvodnje koje su poduzeli ili u kojima su sudjelovali.

Podaci o proizvodu, deklaracija ekološkog proizvoda ili drugi jednakovrijedan dokument mogu se prihvatiti kao dokaz sukladnosti s ovim mjerilom, uz uvjet da su u njega uključene prethodno navedene informacije.

Mjerilo 2.   Materijali na osnovi drva, pluta i bambusa

Ovaj se zahtjev primjenjuje na drvo, materijale na osnovi drva, pluto, materijale na osnovi pluta, bambus i materijale na osnovi bambusa čija masa iznosi više od 1 % konačnog proizvoda.

Drvo, materijali na osnovi drva, pluto, materijali na osnovi pluta, bambus, materijali na osnovi bambusa ne smiju potjecati od genetski modificiranih organizama (GMO) te moraju imati valjane certifikate o lancu nadzora izdane u okviru sustava certificiranja koji provodi neovisna treća strana, primjerice Vijeća za nadzor šuma (engl. Forest Stewardship Council, FSC), Programa za potporu certifikaciji šuma (engl. Programme for the Endorsement of Forest Certification, PEFC) ili nekog drugog jednakovrijednog programa.

Kemijski neobrađeno drvo, pluto i bambus moraju imati valjane certifikate o održivom upravljanju šumama izdane u okviru sustava certificiranja koji provodi neovisna treća strana, primjerice programa FSC-a, PEFC-a ili nekog drugog jednakovrijednog programa.

Ako se sustavom certificiranja dopušta miješanje necertificiranog materijala s certificiranim i/ili recikliranim materijalima u proizvodu ili proizvodnoj liniji, najmanje 70 % materijala od drva, pluta i/ili bambusa moraju činiti certificirani kemijski neobrađeni materijali iz održive proizvodnje i/ili reciklirani materijal.

Necertificirani materijal obuhvaćen je sustavom verifikacije kojim se osigurava da je pribavljen u skladu sa zakonom i da ispunjava sve druge zahtjeve sustava certificiranja koji se odnose na necertificirani materijal.

Certifikacijska tijela koja izdaju certifikate o održivom upravljanju šumama i/ili lancu nadzora moraju biti akreditirana ili priznata u okviru spomenutog sustava certificiranja.

Procjena i verifikacija

Podnositelj zahtjeva nadležnom tijelu dostavlja izjavu o sukladnosti potkrijepljenu valjanim certifikatom o lancu nadzora proizvođača koji je certificirala neovisna treća strana za drvo, materijal na osnovi drva, pluto, materijal na osnovi pluta, bambus, materijal na osnovi bambusa upotrijebljen u proizvodu ili proizvodnoj liniji te dokazuje da kemijski neobrađeni materijali ne potječu od genetski modificiranih organizama. Podnositelj zahtjeva dostavlja revidirane računovodstvene dokumente kojima dokazuje da najmanje 70 % materijala potječe iz šuma ili s područja kojima se upravlja u skladu s načelima održivog upravljanja šumama i/ili iz recikliranih izvora koji ispunjavaju zahtjeve utvrđene relevantnim sustavom neovisnog lanca nadzora. Kao neovisni sustavi certificiranja prihvaćaju se FSC, PEFC ili jednakovrijedni sustavi.

Ako proizvod ili proizvodna linija sadržava necertificiran materijal, dokazuje se da je udio necertificiranog kemijski neobrađenog materijala manji od 30 % i da je obuhvaćen sustavom verifikacije kojim se osigurava da je taj materijal pribavljen u skladu sa zakonom te da ispunjava sve druge zahtjeve sustava certificiranja koji se odnose na necertificirani materijal.

Mjerilo 3.   Opći zahtjevi u pogledu opasnih tvari i smjesa

Kad je riječ o tvarima koje su u skladu s člankom 59. stavkom 1. Uredbe (EZ) br. 1907/2006 identificirane kao posebno zabrinjavajuće tvari (engl. substances of very high concern, SVHC-ovi) ili tvarima i smjesama koje ispunjavaju kriterije za razvrstavanje, označivanje i pakiranje (engl. classification, labelling and packaging, CLP) u skladu s Uredbom (EZ) br. 1272/2008 Europskog parlamenta i Vijeća (4) za opasnosti navedene u tablici 3.1. ove Odluke, njihova prisutnost u proizvodu i bilo kojim njegovim sastavnim dijelovima ograničena je u skladu s točkama 3.a. i 3.b. Tvari s popisa predloženih posebno zabrinjavajućih tvari i razredi opasnosti u skladu s CLP-om grupirani su za potrebe ovog mjerila u tablici 3.1. prema svojim opasnim svojstvima.

Tablica 3.1.

Skupine opasnosti koje su predmet ograničenja

Opasnosti 1. skupine – SVHC-ovi i CLP

Opasnosti na temelju kojih se tvar svrstava u 1. skupinu:

tvari koje se nalaze na Popisu predloženih posebno zabrinjavajućih tvari

kancerogene, mutagene i/ili reproduktivno toksične tvari (CMR) kategorije 1.A ili 1.B: H340, H350, H350i, H360, H360F, H360D, H360FD, H360Fd, H360Df

Opasnosti 2. skupine – CLP

Opasnosti na temelju kojih se tvar svrstava u 2. skupinu:

CMR 2. kategorije: H341, H351, H361f, H361d, H361df, H362

toksičnost za vodeni okoliš 1. kategorije: H400, H410

akutna toksičnost 1. i 2. kategorije: H300, H310, H330, H304

aspiracijska toksičnost 1. kategorije: H304

specifična toksičnost za ciljane organe 1. kategorije: H370, H372

tvar koja izaziva preosjetljivost kože 1. kategorije: H317

Opasnosti 3. skupine – CLP

Opasnosti na temelju kojih se tvar svrstava u 3. skupinu:

toksičnost za vodeni okoliš 2., 3. i 4. kategorije: H411, H412, H413

akutna toksičnost 3. kategorije: H301, H311, H331, EUH070

specifična toksičnost za ciljane organe 2. kategorije: H371, H373

3.a   Ograničenje za posebno zabrinjavajuće tvari

Proizvod i bilo koji njegovi sastavni dijelovi ne smiju sadržavati posebno zabrinjavajuće tvari u koncentracijama većima od 0,10 % (maseni udio).

Za tvari s popisa predloženih posebno zabrinjavajućih tvari koje su prisutne u proizvodu ili bilo kojim njegovim sastavnim dijelovima u koncentraciji većoj od 0,10 % (maseni udio) ne odobrava se odstupanje od ovog zahtjeva.

Procjena i verifikacija

Podnositelj zahtjeva prikuplja izjave da je koncentracija posebno zabrinjavajućih tvari u proizvodu ili bilo kojim sastavnim dijelovima upotrijebljenima u proizvodu niža od navedenih graničnih vrijednosti koncentracije. Izjave se izrađuju u skladu s najnovijom inačicom popisa kandidata koji je objavila Europska agencija za kemikalije (European Chemicals Agency, ECHA) (5).

3.b   Ograničenje za tvari i smjese razvrstane u skladu s CLP-om koje su upotrijebljene u podnim oblogama

Tvari ili smjese koje upotrebljava proizvođač podne obloge ili njegovi dobavljači tijekom pripreme sirovina, proizvodnje, sastavljanja ili nekog drugog načina obrade podne obloge ne razvrstavaju se ni u jedan od razreda opasnosti u skladu s CLP-om navedenih u tablici 3.1. U tvari ili smjese koje podliježu ograničenjima uključena su ljepila, boje, temeljni premazi, lakovi, lazure, smole, biocidni proizvodi, punila, voskovi, ulja, brtveni umetci, bojila i brtvene mase.

Međutim, uporaba tih tvari koje podliježu ograničenjima dopuštena je ako se primjenjuje barem jedan od sljedećih uvjeta:

tvar ili smjesa koja podliježe ograničenjima upotrijebljena je u količini koja iznosi manje od 0,10 % ukupne mase podne obloge odnosno bilo kojeg njezina dijela,

tvar koja podliježe ograničenjima nakon obrade mijenja svoja svojstva (npr. prestaje biti biodostupna ili dolazi do kemijske reakcije) pa se opasnosti iz Uredbe CLP koje podliježu ograničenjima više ne primjenjuju, a nereaktivni ostaci tvari koja podliježe ograničenjima iznose manje od 0,10 % ukupne mase podne obloge odnosno bilo kojeg njezina dijela.

Procjena i verifikacija

Podnositelj zahtjeva i/ili njegovi dobavljači dostavljaju nadležnom tijelu izjavu o sukladnosti s mjerilom 3.b potkrijepljenu, prema potrebi, popisom relevantnih tvari ili smjesa koje se upotrebljavaju zajedno s izjavama o njihovu razvrstavanju ili nerazvrstavanju u razrede opasnosti, količinama u kojima su dodane i, prema potrebi, izjavama o tome mijenjaju li se svojstva tvari ili smjesa nakon obrade u toj mjeri da se više ne primjenjuju razredi opasnosti iz Uredbe CLP koji podliježu ograničenjima. U tom se slučaju navode količine nereaktivnih ostataka tvari koja podliježe ograničenjima.

Za svaku se tvar dostavljaju sljedeće informacije u pogledu razvrstavanja ili nerazvrstavanja u razred opasnosti:

i.

broj koji je tvari dodijelila Služba za podatke o kemijskim tvarima (Chemical Abstracts Service, CAS) (6), Europska zajednica (EZ) (7) ili broj popisa (ako postoji za smjese);

ii.

fizički oblik i stanje u kojem se tvar ili smjesa upotrebljava;

iii.

usklađeni razredi opasnosti iz Uredbe CLP;

iv.

podaci o samorazvrstavanju uneseni u ECHA-inu bazu podataka o registriranim tvarima u skladu s Uredbom REACH (8) (ako nije dostupno usklađeno razvrstavanje);

v.

razvrstavanje smjesa u skladu s kriterijima iz Uredbe (EZ) br. 1272/2008.

Kod podataka o samorazvrstavanju koji su uneseni u bazu podataka o registriranim tvarima u skladu s Uredbom REACH prednost se daje podacima iz zajedničkih podnošenja.

Ako je uneseno da za razvrstavanje „nedostaju podaci” ili da je ono „nejasno” u odnosu na bazu podataka registriranih tvari prema Uredbi REACH ili tvar još nije registrirana u okviru sustava REACH, dostavljaju se toksikološki podaci koji ispunjavaju zahtjeve iz Priloga VII. Uredbi (EZ) br. 1907/2006 i koji su dostatni za podupiranje konačnog samorazvrstavanja u skladu s Prilogom I. Uredbi (EZ) br. 1272/2008 i dodatnim smjernicama ECHA-e. U slučajevima u kojima „nedostaju podaci” ili su unosi u bazi podataka „nejasni” samorazvrstavanje se verificira. U tu su svrhu prihvatljivi sljedeći izvori informacija:

i.

toksikološke studije i procjene opasnosti koje su provele regulatorne agencije ravnopravne ECHA-i (9), regulatorna tijela država članica ili međuvladina tijela;

ii.

sigurnosno-tehnički list u cijelosti ispunjen u skladu s Prilogom II. Uredbi (EZ) br. 1907/2006;

iii.

dokumentirana stručna prosudba profesionalnog toksikologa koja se temelji na pregledu znanstvene literature i postojećim podacima iz ispitivanja te se prema potrebi potkrepljuje rezultatima iz novih ispitivanja koja provode neovisni laboratoriji koristeći se metodama koje odobrava ECHA;

iv.

potvrda, prema potrebi na temelju stručne prosudbe, koju izdaje akreditirano tijelo za ocjenjivanje sukladnosti koje provodi procjene opasnosti u skladu s Globalno usklađenim sustavom (Globally Harmonized System, GHS) ili sustavima razvrstavanja opasnosti u okviru Uredbe CLP.

Informacije o opasnim svojstvima tvari mogu se, u skladu s Prilogom XI. Uredbi (EZ) br. 1907/2006, dobiti i na drugi način osim ispitivanjem, primjerice primjenom alternativnih metoda poput in vitro metoda, kvantitativnih modela odnosa strukture i djelovanja ili uporabom grupiranja ili analogijskog pristupa (read-across).

Mjerilo 4.   Specifični zahtjevi u pogledu tvari

4.a   Kontaminanti u recikliranom drvu, plutu i bambusu

Reciklirana vlakna ili iverje upotrijebljeni u proizvodnji konačnih podnih obloga moraju se ispitati u skladu s normom o uvjetima isporuke recikliranog drva (10) koju je izdala Europska federacija proizvođača drvnih ploča (European Panel Federation, EPF) ili u skladu s nekom drugom jednakovrijednom normom kojom su propisane jednake ili strože granične vrijednosti te moraju zadovoljavati granične vrijednosti za kontaminante kako je navedeno u tablici 4.1.

Tablica 4.1.

Granične vrijednosti za kontaminante u recikliranom drvu, plutu, bambusu te njihovim vlaknima ili iverju (mg/kg suhog recikliranog materijala)

Kontaminanti

Granične vrijednosti

Kontaminanti

Granične vrijednosti

Arsen (As)

25

Živa (Hg)

25

Kadmij (Cd)

50

Fluor (F)

100

Krom (Cr)

25

Klor (Cl)

1 000

Bakar (Cu)

40

Pentaklorfenol (PCP)

5

Olovo (Pb)

90

Katranska ulja (benzo(a)piren)

0,5

Procjena i verifikacija

Podnositelj zahtjeva nadležnom tijelu dostavlja sljedeće:

izjavu proizvođača ili dobavljača drvnih ploča, ovisno o slučaju, kojom se potvrđuje da u podnim oblogama nisu upotrijebljeni reciklirano drvo, pluto, bambus ili njihova vlakna ili iverje, ili

izjavu proizvođača ili dobavljača drvnih ploča, ovisno o slučaju, kojom se potvrđuje da su upotrijebljeni reciklirano drvo, pluto, bambus ili njihova vlakna ili iverje ispitani na reprezentativnom uzorku u skladu s normom EPF-a o uvjetima isporuke recikliranog drva ili drugom jednakovrijednom normom kojom su propisane jednake ili strože granične vrijednosti, potkrijepljenu izvješćima o ispitivanju kojima se dokazuje sukladnost recikliranih uzoraka s graničnim vrijednostima navedenima u tablici 4.1.

4.b   Biocidni proizvodi

Nije dopuštena obrada drva, pluta i/ili bambusa za podne obloge biocidnim proizvodima.

Sljedeće aktivne tvari ne smiju se upotrebljavati kao konzervansi za gotove proizvode za smjese na osnovi vode poput ljepila ili lakova:

smjesa (3:1) klorometilizotiazolinona i metilizotiazolinona (CMIT/MIT CAS br. 55965-84-9) u koncentraciji koja prelazi 15 ppm,

metilizotiazolinon u koncentraciji koja prelazi 200 ppm,

druge izotiazolinone u koncentraciji koja prelazi 500 ppm.

Procjena i verifikacija

Podnositelj zahtjeva nadležnom tijelu dostavlja izjavu kojom potvrđuje da nisu upotrijebljeni biocidni proizvodi ili, ovisno o slučaju, izjavu potkrijepljenu sigurnosno-tehničkim listom dobavljača smjesa na osnovi vode u kojoj se navode aktivne tvari upotrijebljene kao konzervansi za gotove proizvode u smjesama na osnovi vode.

4.c   Teški metali u bojama, temeljnim premazima i lakovima

Boje, temeljni premazi ili lakovi koji se upotrebljavaju na drvu, materijalu na osnovi drva, plutu, materijalu na osnovi pluta, bambusu ili materijalu na osnovi bambusa ne smiju sadržavati tvari na osnovi sljedećih metala: kadmija, olova, kroma VI, žive, arsena ili selena u koncentracijama višima od 0,010 % (masenog udjela) za svaki pojedini metal u formulaciji gotovog proizvoda boje, temeljnog premaza ili laka.

Procjena i verifikacija

Podnositelj zahtjeva ili njegov dobavljač, ovisno o slučaju, dostavlja nadležnom tijelu izjavu o sukladnosti s ovim mjerilom, zajedno s odgovarajućim sigurnosno-tehničkim listovima dobavljača upotrijebljenih boja, temeljnih premaza i lakova.

4.d   Sadržaj HOS-a u sredstvima za površinsku obradu

Sredstva za površinsku obradu koja se upotrebljavaju na drvu, materijalu na osnovi drva, plutu, materijalu na osnovi pluta, bambusu ili materijalu na osnovi bambusa sadržavaju bilo koje od sljedećeg:

ukupni sadržaj HOS-a od 5 % masenog udjela ili manje (koncentracija kao konzervansa za gotove proizvode),

ukupni sadržaj HOS-a od više od 5 % masenog udjela pod uvjetom da se dokaže da ih se upotrebljava u količinama koje iznose manje od 10 g/m2 obrađene površine.

Mjerilo se odnosi na ukupan sadržaj HOS-a u proizvodima za površinsku obradu u kemijskom sastavu koji imaju u vlažnom obliku. Ako je proizvode prije upotrebe potrebno razrijediti, izračun je potrebno temeljiti na sadržaju u razrijeđenom proizvodu.

Za potrebe ovog mjerila, HOS znači hlapivi organski spoj kako je definiran u članku 2. stavku 5. Direktive 2004/42/EZ.

Mjerilo se ne primjenjuje na smjese koje se upotrebljavaju za popravke (npr. čvorova, pukotina, udubina itd.) tijekom postupka proizvodnje.

Procjena i verifikacija

Podnositelj zahtjeva nadležnom tijelu dostavlja izjavu o sukladnosti s ovim mjerilom potkrijepljenu sigurnosno-tehničkim listom za sve tvari i smjese za površinsku obradu koje su upotrijebljene na drvu, materijalu na osnovi drva, plutu, materijalu na osnovi pluta, bambusu i/ili materijalu na osnovi bambusa. Ako je u sigurnosno-tehničkom listu navedeno da sadržaj HOS-a u tvarima ili smjesama za površinsku obradu iznosi 5 % ili manje masenog udjela, nisu potrebne dodatne verifikacije.

Ako sadržaj HOS-a nije naveden u sigurnosno-tehničkom listu, sadržaj HOS-a izračunava se iz popisa tvari u smjesi za površinsku obradu. Koncentracija svakog od sastojaka HOS-a navodi se kao postotak masenog udjela.

Alternativno, ako sadržaj HOS-a iznosi više od 5 % masenog udjela, podnositelj zahtjeva dostavlja izračun kojim dokazuje da stvarna količina HOS-a koja se primjenjuje po m2 obrađene površine podne obloge iznosi manje od 10 g/m2, u skladu sa smjernicama iz Dodatka I.

4.e   Sadržaj HOS-a u drugim upotrijebljenim tvarima i smjesama

Sadržaj HOS-a mora iznositi manje od:

3 % masenog udjela u gotovim ljepilima i smolama koji se upotrebljavaju u proizvodnji podnih obloga,

1 % masenog udjela u drugim tvarima osim gotovih ljepila, smola i sredstava za površinsku obradu (mjerilo 4.d) koji se upotrebljavaju u proizvodnji podnih obloga.

Sadržaj slobodnog formaldehida u tekućim aminoplastičnim smolama koje se upotrebljavaju u proizvodnji podnih obloga iznosi manje od 0,2 % masenog udjela.

Mjerilo se odnosi na ukupan sadržaj HOS-a u tvarima u kemijskom sastavu koji imaju u vlažnom obliku. Ako je smjese prije upotrebe potrebno razrijediti, izračun je potrebno temeljiti na sadržaju u razrijeđenom proizvodu.

Za potrebe ovog mjerila, HOS znači hlapivi organski spoj kako je definiran u članku 2. stavku 5. Direktive 2004/42/EZ.

Mjerilo se ne primjenjuje na smjese koje se upotrebljavaju za popravke (npr. čvorova, pukotina, udubina itd.) tijekom postupka proizvodnje.

Procjena i verifikacija

Podnositelj zahtjeva nadležnom tijelu dostavlja izjavu o sukladnosti s mjerilom potkrijepljenu sigurnosno-tehničkim listom za sva gotova ljepila, smole ili druge tvari, ili jednakovrijedne dokumente kojima potvrđuje izjavu o sukladnosti, zajedno s potpunom recepturom u kojoj su naznačene količine i CAS brojevi.

Ako je u sigurnosno-tehničkom listu navedeno da sadržaj HOS-a iznosi manje od 3 % masenog udjela upotrijebljenog gotovog ljepila i smole ili manje od 1 % masenog udjela drugih upotrijebljenih tvari, nije potrebna dodatna verifikacija.

Ako sadržaj HOS-a nije naveden u sigurnosno-tehničkom listu, sadržaj HOS-a izračunava se iz popisa tvari. Koncentracija svakog od sastojaka HOS-a navodi se kao postotak masenog udjela.

Podnositelj zahtjeva dostavlja izvješća o ispitivanju kojima dokazuje da sadržaj slobodnog formaldehida u tekućim aminoplastičnim smolama iznosi manje od 0,2 % masenog udjela u skladu s normom EN 1243.

4.f   Plastifikatori

Ljepila, smole ili tvari ili smjese za površinsku obradu ne smiju sadržavati plastifikatore s ftalatima navedene u članku 57. Uredbe (EZ) br. 1907/2006. Ako nisu prisutni ti ftalati, smatra se da ukupan zbroj navedenih ftalata iznosi manje od 0,10 % ljepila, smole ili tvari ili smjese za površinsku obradu (1 000 mg/kg).

Procjena i verifikacija

Podnositelj zahtjeva nadležnom tijelu dostavlja:

izjavu o sukladnosti s mjerilom dobivenu od dobavljača ili proizvođača podne obloge kojom potvrđuje da nisu upotrijebljeni plastifikatori s ftalatima, ili

izjavu o sukladnosti s mjerilom dobivenu od dobavljača ili proizvođača podne obloge kojom potvrđuje da su upotrijebljeni plastifikatori s ftalatima i da nijedan od ftalata upotrijebljenih u ljepilu, smoli ili tvari ili smjesi za površinsku obradu ne ispunjuje kriterije iz članka 57. Uredbe (EZ) br. 1907/2006. U nedostatku odgovarajuće izjave, ljepilo, smola ili tvar ili smjesa za površinsku obradu ispituju se na prisutnost tih ftalata u skladu s normom ISO 8214-6.

4.g   Halogenirani organski spojevi

Halogenirani organski spojevi nisu dopušteni u tvarima za proizvodnju podnih obloga (npr. kao vezivna sredstva, ljepila, premazi itd.).

Procjena i verifikacija

Podnositelj zahtjeva nadležnom tijelu dostavlja izjavu o sukladnosti potkrijepljenu izjavom proizvođača tvari kojom se potvrđuje da nisu upotrijebljeni halogenirani organski spojevi. Osim toga, dostavljaju se odgovarajući sigurnosno-tehnički listovi za tvari.

4.h   Usporivači gorenja

Usporivači gorenja nisu dopušteni u tvarima koje se upotrebljavaju u proizvodnji podnih obloga.

Procjena i verifikacija

Podnositelj zahtjeva nadležnom tijelu dostavlja izjavu o sukladnosti potkrijepljenu izjavom proizvođača tvari kojom se potvrđuje da nisu upotrijebljeni usporivači gorenja. Osim toga, dostavljaju se odgovarajući sigurnosno-tehnički listovi za tvari.

4.i   Aziridin i poliaziridin

Aziridin i poliaziridin nisu dopušteni u tvarima za proizvodnju podnih obloga (npr. kao sredstva za površinsku obradu, premazi itd.).

Procjena i verifikacija

Podnositelj zahtjeva nadležnom tijelu dostavlja izjavu o sukladnosti potkrijepljenu izjavom proizvođača tvari kojom se potvrđuje da nisu upotrijebljeni aziridin i poliaziridin. Osim toga, dostavljaju se odgovarajući sigurnosno-tehnički listovi za tvari.

Mjerilo 5.   Potrošnja energije tijekom postupka proizvodnje

Prosječna godišnja potrošnja energije tijekom proizvodnje podnih obloga izračunava se kako je navedeno u tablici 5.1. i Dodatku II. i viša je od sljedećih graničnih vrijednosti (E rezultat):

Proizvod

E rezultat

Podne obloge od masivnog drva

> 11,0

Višeslojne drvene podne obloge

Podne obloge od furnira

Podne obloge od pluta i pločica od pluta

Podne obloge od bambusa

Laminatne podne obloge

> 8,0


Tablica 5.1.

Izračun E rezultata

Formula

 

Ekološki parametar

Maksimalni zahtjevi

Formula

A

Udio obnovljive energije u ukupnoj godišnjoj potrošnji energije

%

B

Električna energija kupljena na godišnjoj osnovi

kWh/m2

15 kWh/m2

C

Godišnja potrošnja goriva

kWh/m2

35 kWh/m2

 

Pri čemu je A = omjer između energije iz obnovljivih izvora energije i ukupne energije.

U brojniku omjera A navode se kupljena goriva iz obnovljivih izvora energije (količina goriva × uobičajena vrijednost), uvećano za toplinu generiranu na licu mjesta iz obnovljivih izvora energije osim goriva, uvećano za 2,5 × električne energije generirane na licu mjesta iz obnovljivih izvora energije osim goriva i uvećano za 2,5 × kupljene električne energije iz obnovljivih izvora energije.

U nazivniku omjera A navode se kupljena goriva iz obnovljivih izvora energije kao (količina goriva × uobičajena vrijednost), uvećano za kupljena goriva koja nisu iz obnovljivih izvora energije (količina goriva × uobičajena vrijednost), uvećano za toplinu generiranu na licu mjesta iz obnovljivih izvora energije osim goriva, uvećano za 2,5 × električne energije generirane na licu mjesta iz obnovljivih izvora energije osim goriva, uvećano za 2,5 × kupljene električne energije iz obnovljivih izvora energije i uvećano za 2,5 × kupljene električne energije iz izvora energije koji nisu obnovljivi.

 

B = električna energija kupljena na godišnjoj osnovi znači zbroj električne energije kupljene od vanjskog dobavljača. Ako je kupljena električna energija dobivena iz obnovljivih izvora energije, primjenjuje se faktor 0,8.

 

C = godišnja potrošnja goriva znači zbroj svih goriva koja su kupljena ili nabavljena kao nusproizvodi u proizvodnji podnih obloga i koja se upotrebljava za generiranje energije na licu mjesta.

 

E rezultat izračunava se po m2 proizvedenih podnih obloga i u njega se uračunava energija izravno potrošena u proizvodnji podnih obloga. Ne uzima se u obzir neizravno potrošena energija.

U nastavku slijedi okvirni popis aktivnosti koje se uključuju i onih koje se ne uključuju u izračune potrošnje energije. Obuhvaćene su sve aktivnosti od zaprimanja posječenih stabala (trupaca), pluta i bambusa u objektima proizvođača ili njegovih dobavljača do završetka postupka proizvodnje.

Proizvod

Uvjeti za potrošnju električne energije i goriva (okvirni popis)

Uključeno

Nije uključeno

Podne obloge od masivnog drva

sušenje, mljevenje, piljenje

određivanje veličine i rezanje

brušenje

premazivanje

pakiranje

i sve druge aktivnosti potrebne za proizvodnju

proizvodnja lakova i svih drugih gotovih proizvoda

energija potrošena za aktivnosti kontrole kvalitete

neizravna potrošnja energije (npr. za grijanje, rasvjetu, prijevoz itd.).

Višeslojne drvene podne obloge

sušenje, mljevenje, piljenje

određivanje veličine i rezanje

brušenje

stiskanje

premazivanje

pakiranje

i sve druge aktivnosti potrebne za proizvodnju

Podne obloge od pluta i pločica od pluta

sušenje, mljevenje, piljenje

određivanje veličine i rezanje

brušenje

stiskanje

proizvodnja ploče s ispunom ako se upotrebljava u njihovoj strukturi

premazivanje

pakiranje

i sve druge aktivnosti potrebne za proizvodnju

Podne obloge od bambusa

Laminatne podne obloge

proizvodnja ploče s ispunom

postupak impregnacije ukrasnih elemenata, gornjeg sloja i zaštitnog papira

stiskanje

određivanje veličine

pakiranje

i sve druge aktivnosti potrebne za proizvodnju

Procjena i verifikacija

Podnositelj zahtjeva podnosi izjave i dokaze u pogledu sljedećeg:

vrste i količine električne energije koja se, u prosjeku, kupuje od vanjskog dobavljača na godišnjoj osnovi. Ako se kupuje električna energija iz obnovljivih izvora energije, dostavljaju se jamstva o podrijetlu u skladu s Direktivom 2009/28/EZ. Ako Direktiva 2009/28/EZ nije primjenjiva u zemlji u kojoj se proizvodi podna obloga, dostavlja se jednakovrijedan dokazni materijal,

vrste (ili vrsta) goriva i količina upotrijebljenih u proizvodnji podnih obloga na temelju ugovora, računa ili jednakovrijednih dokumenata koji uključuju datume, dostavljene/kupljene količine i specifikacije goriva (npr. fizičko-kemijska svojstva, donja ogrjevna vrijednost (LHV) itd.). Uključuje se izjava o tome koja od tih upotrijebljenih goriva potječu iz obnovljivih izvora energije u skladu s Direktivom 2009/28/EZ,

količine energije upotrijebljene u fazama proizvodnje koje su uključene u izračun E rezultata, zajedno s pratećim dokumentima (npr. mjerenja energije u različitim fazama postupka proizvodnje, potrošnja energije u opremi kako je navedena u listovima s podacima o proizvodu itd.),

vrste i količine prodane energije. Izračuni uključuju vrstu i količinu goriva, ako postoji, upotrijebljenog za generiranje prodane energije, datume ili razdoblja u kojima je generirana i datume prodaje,

izjave u pogledu količine podnih obloga primjenjive za znak za okoliš EU-a (u m2) koja se u prosjeku proizvodi na godišnjoj osnovi.

Dokumenti kojima se nacionalna tijela izvješćuje o potrošnji energije, kupnji goriva i generiranju energije te dokumenti kojima ih se izvješćuje o proizvodnji podnih obloga mogu se upotrijebiti za dokazivanje sukladnosti s ovim mjerilom.

Mjerilo 6.   Emisije HOS-a iz podnih obloga

Podne obloge ne smiju premašivati vrijednosti emisije navedene u tablici 6.1. izmjerene u ispitnoj komori u skladu s ispitnom normom CEN/TS 16516. Pakiranje i slanje uzoraka na ispitivanje, rukovanje njima i njihovo kondicioniranje moraju biti u skladu s postupcima koji su opisani u normi CEN/TS 16516.

Tablica 6.1.

Emisijski zahtjevi

Proizvodi

Emisijski zahtjevi

Spoj

Granična vrijednost nakon 28 dana skladištenja u ventiliranoj ispitnoj komori (vidjeti normu CEN/TS 16516) u mg/m3 zraka (d)

Podne obloge od masivnog drva

Višeslojne drvene podne obloge

Podne obloge od furnira

Ukupni HOS, umanjen za octenu kiselinu

(CAS 64-19-7)

< 0,3

Podne obloge od pluta

Podne obloge od bambusa

Ukupno HOS

Laminatne podne obloge

Ukupno HOS

< 0,16

Sve podne obloge

Ukupno PHOS

< 0,1

Podne obloge od masivnog drva

Višeslojne drvene podne obloge

Podne obloge od furnira

R-vrijednost za najnižu izabranu koncentraciju (LCI) tvari, umanjena za octenu kiselinu (CAS 64-19-7)

≤ 1

Podne obloge od pluta

Podne obloge od bambusa

Laminatne podne obloge

R-vrijednost za LCI tvari

≤ 1

Sve podne obloge

Kancerogene tvari

< 0,001

Za potrebe ovog mjerila, HOS znači svi hlapivi organski spojevi koji se eluiraju između n-heksana i n-heksadekana, uključujući njih, u koloni plinskog kromatografa i imaju vrelište u rasponu od oko 68 °C do 287 °C, kada su mjerenja izvršena kapilarnom kolonom obloženom s 5 % fenil-polisiloksana i 95 % metil-polisiloksana.

Procjena i verifikacija

Podnositelj prijave nadležnom tijelu dostavlja izjavu o sukladnosti potkrijepljenu izvješćima o ispitivanjima u komori provedenima u skladu s normom CEN/TS 16516 ili jednakovrijednom metodom kojom se dokazuje da su ispunjene granične vrijednosti iz tablice 6.1. U ta izvješća s ispitivanja uključuju se:

primijenjena metoda ispitivanja,

rezultati ispitivanja i potrebni izračuni kojima se dokazuju granične vrijednosti iz tablice 6.1.

Ako se granične vrijednosti koncentracija u ispitnoj komori koje su utvrđene za 28 dana mogu postići tri dana nakon stavljanja uzorka u komoru, ili u bilo kojem trenutku između tri i 27 dana od stavljanja uzorka u komoru, može se proglasiti sukladnost sa zahtjevima te se ispitivanje može prijevremeno prekinuti.

Podaci o ispitivanjima iz najviše 12 mjeseci prije zahtjeva za dodjelu znaka za okoliš EU-a vrijede za proizvode sve dok u proizvodnom postupku ili kemijskim formulacijama koje se upotrebljavaju ne dođe do promjena za koje bi se smatralo da povećavaju emisije HOS-ova iz konačnog proizvoda.

Valjani certifikat o odgovarajućoj oznaci u pogledu unutarnje klime isto se tako može upotrijebiti kao dokaz sukladnosti ako ta oznaka u pogledu unutarnje klime ispunjuje zahtjeve iz ovog mjerila te ako nadležno tijelo utvrdi da je jednakovrijedna.

Mjerilo 7.   Emisije formaldehida iz podnih obloga i ploča s ispunom

Podna obloga koja se proizvodi upotrebom ploča s ispunom, ljepila, smola ili sredstava za završnu obradu na osnovi formaldehida i, ako ih se upotrebljava, neobrađene ploče s ispunom proizvedene upotrebom ljepila ili smola na osnovi formaldehida moraju imati bilo koje od sljedećeg:

emisije formaldehida niže od 50 % granične vrijednosti, čime se omogućuje razvrstati ih u razred E1 kako je definirano u Prilogu B normi EN 13986 + A1 (primjenjuje se na sve podne obloge i ploče s ispunom koje nisu ploče vlaknatice srednje gustoće (MDF) ili visoke gustoće (HDF)),

emisije formaldehida niže od 65 % granične vrijednosti razreda E1 kako je definirano u Prilogu B normi EN 13986 + A1 koja se primjenjuje na neobrađene ploče vlaknatice srednje gustoće (MDF) ili visoke gustoće (HDF),

emisije formaldehida niže od graničnih vrijednosti utvrđenih u normama Kalifornijskog odbora za zaštitu zraka (CARB) II. faze ili japanskim normama F-3 zvjezdice ili F-4 zvjezdice.

Procjena i verifikacija

Podnositelj zahtjeva nadležnom tijelu dostavlja izjavu o sukladnosti s ovim mjerilom. Procjena i verifikacija podnih obloga i ploča s ispunom s niskom emisijom formaldehida razlikovat će se ovisno o tome kojim su sustavom certificiranja obuhvaćene. Verifikacijska dokumentacija koja je potrebna za pojedini sustav opisana je u tablici 7.1.

Tablica 7.1.

Dokumenti za verifikaciju podnih obloga s niskom emisijom formaldehida

Sustav certificiranja

Procjena i verifikacija

E1

(kako je definiran u Prilogu B normi EN 13986 + A1)

Izjava proizvođača i, po potrebi, dobavljača ploča s ispunom kojom se potvrđuje da su podne obloge i neobrađene ploče koje nisu ploče vlaknatice srednje gustoće ili visoke gustoće u skladu s 50 % graničnim vrijednostima emisije razreda E1 kako je definirano u Prilogu B normi EN 13986 + A1 (11) ili, u slučaju neobrađenih ploča vlaknatica srednje gustoće/visoke gustoće, sa 65 % granične vrijednosti emisije razreda E1 kako je definirano u Prilogu B normi EN 13986 + A1, potkrijepljena izvješćima o ispitivanjima provedenima u skladu s normom EN 120, EN 717-2 ili EN 717-1 ili jednakovrijednom metodom.

CARB: Granične vrijednosti II. faze

Izjava proizvođača i, po potrebi, dobavljača ploča s ispunom, potkrijepljena rezultatima ispitivanja u skladu s normom ASTM E1333 ili ASTM D6007 kojima se dokazuje da je ploča u skladu s graničnim vrijednostima emisija formaldehida II. faze koje su utvrđene propisom California Composite Wood Products Regulation 93120  (12).

Podna obloga i, po potrebi, ploča s ispunom može se označiti u skladu s odjeljkom 93120.3. (e), u kojemu se navode detalji u pogledu navođenja naziva proizvođača, broja serije proizvoda ili proizvedene šarže te broja CARB-a dodijeljenog vanjskom certifikatoru (ovaj dio nije obvezan ako se proizvodi prodaju izvan Kalifornije ili ako su proizvodi napravljeni primjenom smola kojima nije dodan formaldehid ili određenih smola na osnovi formaldehida s iznimno niskim emisijama).

Granične vrijednosti za F-3 ili F-4 zvjezdice

Izjava proizvođača i, po potrebi, dobavljača ploče s ispunom o sukladnosti s graničnim vrijednostima emisija formaldehida propisanima normom JIS A 5905 (za ploče vlaknatice) ili JIS A 5908:2003 (za ploče iverice i uslojeno drvo), potkrijepljena izvješćima o ispitivanju provedenom u skladu s desikatorskom metodom iz norme JIS A 1460.

Mjerilo 8.   Prikladnost za upotrebu

Potrebno je ispuniti samo zahtjeve povezane s određenom vrstom podne obloge.

Podne obloge ispituju se i razvrstavaju u razrede u skladu s najnovijim verzijama normi i oznaka iz tablice 8.1.

Tablica 8.1.

Norme za ispitivanje i razvrstavanje podnih obloga u razrede

Podna obloga

Ispitna metoda

Razvrstavanje

Podne obloge od furnira (13)

EN 1534 za otpornost na zasijecanje

EN 13329 za debljinsko bubrenje

Prikladna metoda ispitivanja za otpornost na udarce (14)

Prikladna metoda ispitivanja za otpornost na trošenje (14)

ISO 24334 za čvrstoću blokiranja

EN ISO 10874 (1)

Tvornički lakirane krute i višeslojne drvene podne obloge

Debljina gornjeg sloja

Čvrstoća drva površinskog sloja (2)

EN 685 (2) CTBA

Tvornički premazane uljem, nepremazane krute drvene podne obloge i nepremazane višeslojne podne obloge

Podne obloge od pločica od pluta

EN 12104

EN ISO 10874

Podne obloge od pluta

EN 660-1 za trošenje

EN 425 za stolicu s kotačićima

EN 425 za simulaciju kretanja noge namještaja

ISO 24343-1 za zaostalo udubljenje

Podne obloge od bambusa

EN 1534 za otpornost na zasijecanje

EN 13696 za debljinu gornjeg sloja ili sloja koji je podložan trošenju

Laminatne podne obloge

EN 13329

EN 14978

EN 15468

EN ISO 10874

Podne obloge moraju ispunjavati barem sljedeće uvjete:

Podna obloga

Granične vrijednosti

Podna obloga od furniranog drva

razina uporabe razreda 23 za podne obloge namijenjene osobnoj uporabi

razina uporabe razreda 32 za podne obloge namijenjene komercijalnoj uporabi

Tvornički lakirane krute i višeslojne drvene podne obloge

razina uporabe razreda 23 za podne obloge namijenjene osobnoj i komercijalnoj uporabi

Tvornički premazane uljem, nepremazane krute drvene podne obloge i nepremazane višeslojne podne obloge

Podne obloge od pločica od pluta

razina uporabe razreda 23 za podne obloge namijenjene osobnoj uporabi

razina uporabe razreda 32 za podne obloge namijenjene komercijalnoj uporabi

Podne obloge od pluta

Podne obloge od bambusa

ravnotežni sadržaj vlage: 8 % pri temperaturi od 20 °C i 50 % relativne vlažnosti

otpornost na zasijecanje

≥ 4 kg/mm2 za obične podne obloge i podne obloge s prešanim stranicama

≥ 9,5 kg/mm2 za podne obloge velike gustoće

Laminatne podne obloge

razina uporabe razreda 23 za podne obloge namijenjene osobnoj uporabi

razina uporabe razreda 32 za podne obloge namijenjene komercijalnoj uporabi

Procjena i verifikacija

Podnositelj zahtjeva nadležnom tijelu dostavlja izjavu o sukladnosti s ovim mjerilom. Izjava je potkrijepljena izvješćima o ispitivanju koja uključuju:

vrstu podne obloge,

odabranu metodu ili metode ispitivanja,

rezultate ispitivanja i, ovisno o slučaju, razvrstavanje podnih obloga u razrede u skladu s rezultatima i odgovarajućom normom.

Ispitivanje podne obloge metodom ispitivanja koja nije navedena može biti prihvatljivo ako nadležno tijelo utvrdi da su metode ispitivanja usporedive.

Mjerilo 9.   Obnovljivost i produljeno jamstvo

Potrebno je ispuniti samo zahtjeve povezane s određenom vrstom podne obloge.

Za potrebe izvršavanja popravaka i zamjene istrošenih dijelova, podna obloga mora ispunjavati sljedeće zahtjeve:

obnovljivost: u upute za potrošače ili na web-mjesto proizvođača uključuju se informacije koje će biti dostupne korisnicima i instalaterima.

(a)

dizajn za popravak i dokument o popravku: kod podnih obloga koje nisu zalijepljene, obloga mora biti dizajnirana tako da se može rastaviti radi lakšeg popravljanja, ponovne upotrebe i recikliranja. Navode se jednostavne i ilustrirane upute o rastavljanju i zamjeni oštećenih elemenata. Postupci rastavljanja i zamjene dijelova takvi su da ih je moguće izvesti s pomoću uobičajenih i osnovnih ručnih alata. Navode se informacije/preporuke o čuvanju rezervnih elemenata podnih obloga za moguće potrebe popravka,

produljeno jamstvo za proizvod:

(b)

podnositelj zahtjeva pruža besplatno jamstvo u trajanju od najmanje pet godina koje vrijedi od datuma isporuke proizvoda. To se jamstvo pruža ne dovodeći u pitanje pravne obveze proizvođača i prodavatelja koje proizlaze iz nacionalnog zakonodavstva.

Procjena i verifikacija

Podnositelj zahtjeva nadležnom tijelu dostavlja izjavu o sukladnosti potkrijepljenu:

preslikom dokumenta o popravku ili nekog drugog materijala u kojem se navode informacije o dizajnu za popravak,

presliku jamstva u kojem su naznačeni uvjeti produljenog jamstva za proizvod koji su navedeni u informacijama za potrošače i koje ispunjuje minimalne zahtjeve navedene u ovom mjerilu.

Mjerilo 10.   Informacije za potrošače

Proizvod se prodaje s odgovarajućim informacijama za potrošače navedenima na pakiranju ili nekim drugom dokumentima koji se prilažu proizvodu. Potrebno je ispuniti samo zahtjeve povezane s određenom vrstom podne obloge.

Upute koje se odnose na sljedeće aspekte moraju biti čitljive i na jeziku zemlje u kojoj se proizvod stavlja na tržište i/ili uključivati grafičke prikaze ili slike:

informacije o podskupini kojoj pripada proizvod (kruta ili višeslojna drvena podna obloga, podna obloga od pluta, podna obloga od pločica od pluta, podna obloga od bambusa, laminatna podna obloga itd.), količini materijala od drva, pluta ili bambusa u konačnom proizvodu u postotku težine te o tome je li u objektu korisnika potrebno izvršiti površinsku obradu,

preporuke za ugradnju. Uključuju se sve relevantne informacije u pogledu praksi ugradnje koje su najbolje za okoliš:

preporučuje se plivajuća ugradnja kad god je moguća. Navode se odgovarajući način pripreme površine na koju se ugrađuje podna obloga i potrebni pomoćni materijali,

ako se zbog mogućeg duljeg trajanja preporučuje ugradnja lijepljenjem, uključuje se preporuka za upotrebu ljepila certificiranog oznakom za okoliš tipa I ili ljepila s niskim emisijama u skladu s normom EMICODE EC1 ili jednakovrijednom normom,

ilustrirane upute za sastavljanje i rastavljanje u skladu sa zahtjevima mjerila 9.a (ako je primjenjivo),

preporuka za površinsku obradu nepremazanih podnih obloga i podnih obloga čiju je površinu potrebno obraditi uljem:

relevantne informacije o vrsti i količini proizvoda za premazivanje (npr. ulja ili laka) potrebnoj za postizanje željene trajnosti,

relevantne informacije o premazivanju podnih obloga proizvodima za premazivanje s niskim emisijama u skladu s Direktivom 2004/42/EZ,

informacije o mogućem produljenju radnog vijeka podnih obloga obnavljanjem, npr. brušenjem i površinskom obradom,

preporuke u pogledu uporabe, čišćenja i održavanja proizvoda:

odgovarajuće informacije za redovno čišćenje uključuju se ako su primjenjive na tu vrstu podne obloge, uz navođenje proizvoda za čišćenje s oznakom za okoliš tipa I,

upute za održavanje, uključujući proizvode za održavanje i proizvode za obnavljanje ili intenzivno čišćenje. Ako je moguće, trebalo bi preporučiti uporabu proizvoda za održavanje s oznakom za okoliš tipa I,

jasno navođenje područja primjene podne obloge i izjava o sukladnosti s relevantnim EN normama za proizvod kako je navedeno u mjerilu 8,

informacije u pogledu obnovljivosti:

jasno navođenje preporuke u pogledu isporuke rezervnih dijelova u skladu sa zahtjevima mjerila 9.a,

relevantne informacije o uvjetima jamstva za proizvod u skladu sa zahtjevima mjerila 9.b,

informacije o trajanju proizvoda:

potrošaču se osigurava detaljan opis najboljih načina zbrinjavanja proizvoda (tj. ponovna uporaba, recikliranje, energetska oporaba itd.), uz rangiranje ovisno o njihovom utjecaju na okoliš.

Procjena i verifikacija

Podnositelj zahtjeva nadležnom tijelu dostavlja izjavu o sukladnosti s mjerilom potkrijepljenu preslikom dokumenta s informacijama za potrošača koji je potrebno dostaviti uz proizvod. Iz te je preslike vidljiva sukladnost sa svim točkama iz mjerila, ovisno o slučaju.

Mjerilo 11.   Informacije na znaku za okoliš EU-a

Logotip je vidljiv i čitljiv. Registracijski brojevi znaka za okoliš EU-a nalaze se na proizvodu, čitljivi su i jasno vidljivi.

Neobvezna oznaka s poljem za tekst sadržava sljedeći tekst:

Materijal od drva, pluta ili bambusa potječe iz šuma kojima se upravlja na održiv način

Niža potrošnja energije u postupku proizvodnje

Proizvod s niskim emisijama

Procjena i verifikacija

Podnositelj zahtjeva nadležnom tijelu dostavlja izjavu o sukladnosti s mjerilom potkrijepljenu preslikom informacija koje su navedene na znaku za okoliš EU-a.


(1)  Uredba (EZ) br. 765/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 9. srpnja 2008. o utvrđivanju zahtjeva za akreditaciju i za nadzor tržišta u odnosu na stavljanje proizvoda na tržište i o stavljanju izvan snage Uredbe (EEZ) br. 339/93 (SL L 218, 13.8.2008., str. 30.).

(2)  Robna marka znači svi nazivi pod kojima se tvar stavlja na tržište u Uniji.

(3)  Sastavni dijelovi znači svaki sloj od kojega se sastoji podna obloga i čiji materijal i oblik imaju određenu funkciju. Uključuju, primjerice, sloj koji je otporan na trošenje ili grebanje, sloj s uzorkom ili od furnira, sloj s podlogom ili sloj kojim se osigurava stabilnost, te stražnji sloj s premazom.

(4)  Uredba (EZ) br. 1272/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. prosinca 2008. o razvrstavanju, označavanju i pakiranju tvari i smjesa, o izmjeni i stavljanju izvan snage Direktive 67/548/EEZ i Direktive 1999/45/EZ i o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1907/2006 (SL L 353, 31.12.2008., str. 1.).

(5)  ECHA, Popis predloženih posebno zabrinjavajućih tvari za odobrenje, http://www.echa.europa.eu/hr/web/guest/candidate-list-table

(6)  Registar CAS brojeva: https://www.cas.org/content/chemical-substances

(7)  Popis EZ-a: http://echa.europa.eu/hr/information-on-chemicals/ec-inventory

(8)  ECHA, baza podataka o registriranim tvarima u skladu s Uredbom REACH: http://www.echa.europa.eu/hr/information-on-chemicals/registered-substances

(9)  ECHA, Suradnja s ravnopravnim regulatornim agencijama, http://echa.europa.eu/hr/about-us/partners-and-networks/international-cooperation/cooperation-with-peer-regulatory-agencies.

(10)  „EPF Standard for delivery conditions of recycled wood” (Norma EPF-a o uvjetima isporuke recikliranog drva), listopad 2002., dostupna na poveznici: http://www.europanels.org/upload/EPF-Standard-for-recycled-wood-use.pdf

(d)  Ispitivanje u komori mora se provesti 28 dana nakon završetka površinske obrade. Do tog se trenutka proizvod koji će se ispitati skladišti u zapečaćenom pakiranju na mjestu proizvodnje i u tom ga se stanju dostavlja u ispitni laboratorij.

(11)  Zahtjevi se primjenjuju na podne obloge sa sadržajem vlage od H = 6,5 %.

(12)  Regulation 93120 „Airborne toxic control measure to reduce formaldehyde emissions from composite wood products” California Code of Regulations. (Pravilnik 93120 „Mjere nadzora toksina koji se prenose zrakom radi smanjenja emisija iz kompozitnih drvenih materijala”, Kalifornijski zbornik pravilnika).

(13)  Podne obloge od furnira krute su podne obloge koje se sastoje od podloge načinjene od ploče na osnovi drva, s gornjim slojem od drvenog furnira, a ponekad i premaza na stražnjoj strani.

(14)  Za potrebe usklađivanja mjerenja i izračuni izvode se primjenom pouzdanih, točnih i ponovljivih metoda kojima se uzimaju u obzir općenito priznate nove metode mjerenja i izračuna, uključujući usklađene standarde na koje se upućuje u Službenom listu Europske unije. Te metode moraju biti u skladu s tehničkim definicijama, uvjetima i parametrima iz Priručnika za mjerila.

(1)  Prijavljuje se metoda ispitivanja otpornosti na trošenje kao i, prema potrebi, debljina gornjeg sloja.

(2)  Razvrstavanje vrsta drva u razrede u odnosu na krutost drva i povezanost između razreda uporabe iz norme EN 685 te debljina gornjeg sloja izloženog trošenju i vrste drva dostupni su u dokumentu CTBA Revetements interiors Parquet 71.01.

DODATAK I.

Smjernice za izračun primijenjene količine HOS-a

Zahtjev se odnosi na ukupan sadržaj HOS-a u proizvodima za površinsku obradu u kemijskom sastavu koji imaju u vlažnom obliku. Ako je proizvode prije upotrebe bilo potrebno razrijediti, izračun je potrebno temeljiti na sadržaju u razrijeđenom proizvodu.

Ta se metoda temelji na metodi nanošenja kojom se izračunavaju količine nanesene po m2 površine. Njome se utvrđuje sadržaj organskih otapala kao postotak količine nanesenog sredstva za površinsku obradu.

Nanesena količina HOS-a izračunava se primjenom sljedeće formule:

Formula

Formula se sastoji od:

količine sredstva za površinsku obradu: za svaki naneseni premaz, o količini sredstva za površinsku obradu unesenoj u sustav izvješćuje se u g/m2,

udjela HOS-a u proizvodima za površinsku obradu: koncentracija se navodi kao postotak masenog udjela,

učinkovitosti površinske obrade koja ovisi o metodi nanošenja. Učinkovitost se unosi u tablicu u skladu sa sadašnjim stanjem industrije za površinsku obradu kako je prikazano u tablici 4.2.,

konačne količine nanesenih premaza.

Tablica 4.2.

Učinkovitost površinskih obrada

Površinska obrada

Učinkovitost (%)

Površinska obrada

Učinkovitost (%)

nanošenje automatskim raspršivanjem, bez recikliranja

50

nanošenje valjkom

95

nanošenje automatskim raspršivanjem s recikliranjem

70

nanošenje kroz zavjesu

95

nanošenje elektrostatičkim raspršivanjem

65

nanošenje pod vakuumom

95

nanošenje raspršivanjem zvonom/diskom

80

 

 

DODATAK II.

Smjernice za izračun potrošnje energije tijekom postupka proizvodnje

Potrošnja energije po m2 podne obloge izračunava se kao godišnji aritmetički prosjek za zadnje tri godine. Ako društvo ne raspolaže tim podacima, nadležna tijela razmatraju hoće li prihvatiti jednakovrijedne podatke.

Ako proizvođač ima višak energije koji se prodaje kao električna energija, para ili toplinska energija, prodana količina može se odbiti od potrošnje goriva. U izračun se uključuje samo gorivo koje je stvarno potrošeno u proizvodnji podnih obloga.

Potrošnja energije navodi se u kWh/m2, iako je izračune moguće navoditi i u MJ/m2 (1 kWh = 3,6 MJ).

Sadržaj energije u gorivima izračunava se na temelju tablice 5.2. Ako se električna energija proizvodi u samom objektu, moguće je primjenjivati jednu od sljedećih metoda za izračun potrošnje goriva:

stvarna godišnja potrošnja goriva,

potrošnja električne energije proizvedene u samom objektu pomnožena s 2,5 ako potječe iz nezapaljivog obnovljivog izvora.

Vrijednosti potrošnje energije izračunavaju se s pomoću standardnih vrijednosti goriva. Sadržaji energije u različitim vrstama goriva navedeni su u tablici 5.2.

Tablica 5.2.

Standardne vrijednosti goriva  (1)

Gorivo

MJ/kg

Gorivo

MJ/kg

Benzin

44,0

Peleti (7 % V)

16,8

Dizel

 

Treset

7,8–13,8

UNP

45,2

Slama (15 % V)

 

Ulje Eo1

42,3

Bioplin

 

Ulje Eo5

44,0

Drvno iverje (25 % V)

13,8

Prirodni plin

47,2

Otpadno drvo

 

Ugljen za elektrane

28,5

GJ/tona odgovara MJ/kg

Formula za izračun sadržaja energije u iverju ovisi o sadržaju vode. Energija je potrebna za isparavanje vode iz drva. Ta energija smanjuje toplinsku vrijednost iverja. Sadržaj energije može se izračunati kako slijedi:

Formula

Faktor 21,442 zbroj je topline isparavanja vode (2,442 MJ/kg) i sadržaja energije u suhom drvu od 19,0 MJ/kg. Ako podnositelj zahtjeva laboratorijskom analizom dokaže toplinsku vrijednost goriva, nadležna tijela mogu razmotriti uporabu te toplinske vrijednosti za izračun sadržaja energije.


(1)  Vrijednosti su utvrđene u Prilogu IV. Direktivi 2012/27/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o energetskoj učinkovitosti, izmjeni direktiva 2009/125/EZ i 2010/30/EU i stavljanju izvan snage direktiva 2004/8/EZ i 2006/32/EZ (SL L 315, 14.11.2012., str. 1.).

(% V) je postotak po masenom udjelu vode u gorivu, izražen slovom „f” u formulama u nastavku. Ako nije navedeno drukčije, f = 0 % V, uz prosječan sadržaj pepela.

DODATAK III.

Popis normi i druge tehničke specifikacije

Tablica III.1.

Popis normi i druge tehničke specifikacije

Norma

Naziv

Definicije podnih obloga

EN 12466

Elastične podne obloge – Rječnik

EN 13329

Laminatne podne obloge. Specifikacije, zahtjevi i metode ispitivanja

ISO 14021

Znakovi i izjave o zaštiti okoliša – Samodeklarirane tvrdnje o utjecaju na okoliš (Označivanje znakovima zaštite okoliša tipa II)

Emisije hlapivih organskih spojeva

CEN/TS 16516

Građevni proizvodi – Procjena i ispuštanje opasnih tvari – Određivanje emisija u zrak u zatvorenom prostoru

EN 717-1

Ploče na osnovi drva – Određivanje ispuštanja formaldehida – Emisija formaldehida određena metodom komore

EN 717-2

Ploče na osnovi drva – Određivanje ispuštanja formaldehida – Emisija formaldehida određena metodom analize plina

EN 120

Ploče na osnovi drva – Određivanje sadržaja formaldehida – Metoda izdvajanja nazvana perforacijska metoda

EMICODE

http://www.emicode.com/en/emicode-r/

Sirovine

EPF

EPF Standard for delivery conditions of recycled wood (Norma EPF-a o uvjetima isporuke recikliranog drva), listopad 2002. http://www.europanels.org/upload/EPF-Standard-for-recycled-wood-use.pdf

EN 1243

Adhezivi. Određivanje slobodnog formaldehida u amino i aminoformaldehidnim kondenzatima

ISO 8124-6

Sigurnost igračaka – 6. dio: Određeni ftalatni esteri u igračkama i proizvodima za djecu

Prikladnost za upotrebu

EN 425

Elastične i laminatne podne obloge. Ispitivanje otpornosti na kotačiće namještaja

EN 660-1

Elastične podne obloge. Određivanje otpornosti na trošenje. Stuttgartsko ispitivanje

EN 685

Elastične, tekstilne i laminatne podne obloge. Razvrstavanje

EN 1534

Drvene i parketne podne obloge – Određivanje otpornosti na zasijecanje (Brinell) – metode ispitivanja.

EN ISO 10874

Elastične, tekstilne i laminatne podne obloge – Razredba

EN 12104

Elastične podne obloge. Plutene podne ploče. Specifikacija

EN 13329

Laminatne podne obloge. Specifikacije, zahtjevi i metode ispitivanja

EN 13696

Drvene podne obloge – Metode ispitivanja za određivanje elastičnosti i otpornosti na trošenje te na udarce.

EN 14978

Laminatne podne obloge – Elementi s površinskim slojem na bazi akrila otvrdnuti elektronskim snopom – Specifikacije, zahtjevi i metode ispitivanja

EN 15468

Laminatne podne obloge – Elementi s gotovim otisnutim uzorkom i površinskim slojem od smole. Specifikacije, zahtjevi i metode ispitivanja

ISO 24343-1

Elastične i laminatne podne obloge – Određivanje udubljenja i zaostalog udubljenja – 1. dio: Zaostalo udubljenje


2.2.2017   

HR

Službeni list Europske unije

L 28/69


PROVEDBENA ODLUKA KOMISIJE (EU) 2017/177

оd 31. siječnja 2017.

o usklađenosti s člankom 5. Uredbe (EU) br. 913/2010 Europskog parlamenta i Vijeća zajedničkog prijedloga za uspostavljanje željezničkog teretnog koridora „Amber”

(priopćeno pod brojem dokumenta C(2017) 141)

(Vjerodostojni su samo tekstovi na mađarskom, poljskom, slovačkom i slovenskom jeziku)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 913/2010 Europskog parlamenta i Vijeća od 22. rujna 2010. o europskoj željezničkoj mreži za konkurentni prijevoz robe (1), a posebno njezin članak 5. stavak 6.,

budući da:

(1)

U skladu s člankom 5. stavkom 5. Uredbe (EU) br. 913/2010, ministarstva nadležna za željeznički transport u Mađarskoj, Republici Poljskoj, Slovačkoj Republici i Republici Sloveniji uputila su Komisiji zajedničko pismo namjere koje je Komisija zaprimila 7. travnja 2016. Pismo namjere sadržava prijedlog uspostave željezničkog teretnog koridora „Amber” na državnom području te četiri države članice.

(2)

Komisija je razmotrila taj prijedlog u skladu s člankom 5. stavkom 6. Uredbe (EU) br. 913/2010 i smatra da je prijedlog u skladu s člankom 5. te Uredbe na temelju obrazloženja navedenih u nastavku.

(3)

U prijedlogu su uzeti u obzir kriteriji iz članka 4. te Uredbe. Predloženim se željezničkim teretnim koridorom koji prelazi preko državnog područja više od tri države članice olakšava povezivanje luka na Jadranskom moru u Republici Sloveniji s unutarnjim plovnim putovima na Dunavu u Mađarskoj i u Slovačkoj Republici. Osim toga, njime se poboljšava povezivanje glavnih kombiniranih željezničko-cestovnih terminala u uključenim državama članicama i pruža izravna trasa za prijevoz tereta istočno od Alpa. Njime je moguće i potaknuti razvoj željezničkog prometa sa Srbijom i eventualno poboljšati željeznički promet preko istočne granice EU-a i preko kopnene veze Europe i Azije.

(4)

Štoviše, rezultati tržišnih studija koji idu u prilog uspostavljanju željezničkog teretnog koridora „Amber” pokazuju da postoji potražnja za prometom duž predložene trase, uključujući promet između luke i zaleđa preko zapadne Mađarske od morske luke Koper i do nje te promet između istočnih regija Poljske, Slovačke i Mađarske. U studijama je primijećen potencijal za promjenu načina prijevoza i povećanje prometa duž tog koridora.

(5)

Nadležni upravitelji infrastrukture izrazili su svoju punu podršku uspostavljanju novog željezničkog teretnog koridora i, na temelju pisma namjere, potencijalni podnositelji zahtjeva izrazili su svoju namjeru da upotrebljavaju taj koridor.

(6)

Mjere predviđene ovom Odlukom u skladu su s mišljenjem Odbora osnovanog na temelju članka 21. Uredbe (EU) br. 913/2010,

DONIJELA JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Pismo namjere zaprimljeno 7. travnja 2016. o uspostavljanju željezničkog teretnog koridora „Amber”, koje su Komisiji uputila ministarstva nadležna za željeznički transport u Mađarskoj, Republici Poljskoj, Slovačkoj Republici i Republici Sloveniji, i u kojem se predlaže trasa Koper – Ljubljana – / Zalaszentivan – Sopron/Csorna – / (granica Mađarske i Srbije) – Kelebija – Budimpešta – / – Komárom – Leopoldov / Rajka – Bratislava – Žilina – Katowice/Kraków – Varšava / Łuków – Terespol – (granica Poljske i Bjelarusa) kao glavne trase za željeznički teretni koridor „Amber”, u skladu je s člankom 5. Uredbe (EU) br. 913/2010.

Članak 2.

Ova je Odluka upućena Mađarskoj, Republici Poljskoj, Republici Sloveniji i Slovačkoj Republici.

Sastavljeno u Bruxellesu 31. siječnja 2017.

Za Komisiju

Violeta BULC

Članica Komisije


(1)  SL L 276, 20.10.2010., str. 22.


2.2.2017   

HR

Službeni list Europske unije

L 28/71


PROVEDBENA ODLUKA KOMISIJE (EU) 2017/178

оd 31. siječnja 2017.

o izmjeni Provedbene odluke (EU) 2015/1111 o usklađenosti zajedničkog prijedloga koji su dotične države članice podnijele za produženje željezničkog teretnog koridora Sjeverno more – Baltik u skladu s člankom 5. Uredbe (EU) br. 913/2010 Europskog parlamenta i Vijeća o europskoj željezničkoj mreži za konkurentni prijevoz robe

(priopćeno pod brojem dokumenta C(2017) 142)

(Vjerodostojni su samo tekstovi na češkom, francuskom, litavskom, nizozemskom, njemačkom i poljskom jeziku)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 913/2010 Europskog parlamenta i Vijeća od 22. rujna 2010. o europskoj željezničkoj mreži za konkurentni prijevoz robe (1), a posebno njezin članak 5. stavak 6.,

budući da:

(1)

U skladu s člankom 5. stavkom 5. Uredbe (EU) br. 913/2010, nadležna ministarstva za željeznički prijevoz u Belgiji, Češkoj, Litvi, Nizozemskoj, Njemačkoj i Poljskoj poslala su Komisiji 27. travnja 2014. pismo namjere. Pismo je sadržavalo prijedlog za produženje željezničkog teretnog koridora „Sjeverno more – Baltik” do Češke, južne Poljske i poljsko-ukrajinske granice.

(2)

U skladu s člankom 5. stavkom 6. Uredbe (EU) br. 913/2010 Komisija je pregledala taj prijedlog i donijela Provedbenu odluku (EU) 2015/1111 (2) o usklađenosti s člankom 5. te Uredbe.

(3)

U pismu namjere od 27. travnja 2014. navedeno je da bi produženje od Katowica do Medyke moglo biti u uporabi tek 2020. Međutim, to je produženje obuhvaćeno i Provedbenom odlukom (EU) 2015/1111 te u skladu s člankom 5. stavkom 7. Uredbe (EU) br. 913/2010 dotične države članice uspostavljaju teretni koridor najkasnije dvije godine nakon odluke Komisije. Na temelju toga produženje do Medyke trebalo bi biti u uporabi najkasnije do 7. srpnja 2017., što nije u skladu s namjerom navedenom u pismu koje su poslale države članice. Provedbenu odluku (EU) 2015/1111 trebalo bi stoga izmijeniti brisanjem upućivanja na produživanje željezničkog teretnog koridora „Sjeverno more – Baltik” do Medyke.

(4)

Mjere predviđene ovom Odlukom u skladu su s mišljenjem Odbora osnovanog na temelju članka 21. Uredbe (EU) br. 913/2010.

DONIJELA JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Članak 1. Provedbene odluke (EU) 2015/1111 zamjenjuje se sljedećim:

„Članak 1.

Pismo namjere od 27. travnja 2014. o produženju željezničkog teretnog koridora Sjeverno more – Baltik do Češke i južne Poljske, koje su Komisiji poslala nadležna ministarstva za željeznički prijevoz u Belgiji, Češkoj, Litvi, Nizozemskoj, Njemačkoj i Poljskoj, i u kojem se kao glavna trasa željezničkog teretnog koridora Sjeverno more – Baltik predlaže trasa „Wilhelmshaven/Bremerhaven/Hamburg/Amsterdam/Rotterdam/Antwerpen – Aachen – Hannover/Berlin – Varšava – Terespol (granica Poljske i Bjelarusa) / Kaunas – Riga – Tallinn/Falkenberg – Prag/Wrocław – Katowice” u skladu je s člankom 5. Uredbe (EU) br. 913/2010.”

Članak 2.

Ova je Odluka upućena Kraljevini Belgiji, Češkoj Republici, Republici Litvi, Kraljevini Nizozemskoj, Saveznoj Republici Njemačkoj i Republici Poljskoj.

Sastavljeno u Bruxellesu 31. siječnja 2017.

Za Komisiju

Violeta BULC

Članica Komisije


(1)  SL L 276, 20.10.2010., str. 22.

(2)  Provedbena odluka Komisije (EU) 2015/1111 оd 7. srpnja 2015. o usklađenosti zajedničkog prijedloga koji su dotične države članice podnijele za produženje željezničkog teretnog koridora Sjeverno more – Baltik u skladu s člankom 5. Uredbe (EU) br. 913/2010 Europskog parlamenta i Vijeća o europskoj željezničkoj mreži za konkurentni prijevoz robe (SL L 181, 9.7.2015., str. 82.).


2.2.2017   

HR

Službeni list Europske unije

L 28/73


PROVEDBENA ODLUKA KOMISIJE 2017/179

оd 1. veljače 2017.

o utvrđivanju postupovnih mjera potrebnih za funkcioniranje Skupine za suradnju u skladu s člankom 11. stavkom 5. Direktive (EU) 2016/1148 Europskog parlamenta i Vijeća o mjerama za visoku zajedničku razinu sigurnosti mrežnih i informacijskih sustava širom Unije

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Direktivu (EU) 2016/1148 Europskog parlamenta i Vijeća od 6. srpnja 2016. o mjerama o mjerama za visoku zajedničku razinu sigurnosti mrežnih i informacijskih sustava širom Unije (1), a posebno njezin članak 11. stavak 5.,

budući da:

(1)

Strateška suradnja država članica i razmjena informacija, iskustva i najbolje prakse u području sigurnosti mrežnih i informacijskih sustava ključne su za učinkovito suočavanje s izazovima u pogledu incidenata i rizika povezanih sa sigurnošću tih sustava diljem Unije.

(2)

Radi potpore i olakšavanja strateške suradnje i razmjene informacija među državama članicama te razvoja njihova međusobnog povjerenja, člankom 11. Direktive (EU) 2016/1148 osniva se Skupina za suradnju, sastavljena od predstavnika država članica, Komisije i Agencije Europske unije za mrežnu i informacijsku sigurnost.

(3)

U skladu s člankom 11. Direktive (EU) 2016/1148 Skupina za suradnju izvršava svoje zadaće na temelju dvogodišnjih programa rada, pri čemu se prvi program rada mora utvrditi do 9. veljače 2018. Zadaće Skupine za suradnju među ostalim uključuju i pružanje strateških smjernica za aktivnosti mreže timova za odgovor na računalne sigurnosne incidente, razmjenu informacija i najbolje prakse te rasprave o sposobnostima i pripravnosti država članica. Skupina za suradnju dužna je do 9. kolovoza 2018., a nakon toga svaku godinu i pol, pripremiti izvješće o procjeni stečenog iskustva u pogledu strateške suradnje iz tog članka.

(4)

U skladu s člankom 24. stavkom 2. Direktive (EU) 2016/1148 u razdoblju od 9. veljače 2017. do 9. studenoga 2018., a u svrhu podupiranja država članica u zauzimanju dosljednog pristupa u pogledu identifikacije operatora ključnih usluga, Skupina za suradnju raspravlja o postupku, sadržaju i vrsti nacionalnih mjera za omogućivanje identifikacije operatora ključnih usluga unutar određenog sektora. Na zahtjev države članice Skupina za suradnja raspravlja i o konkretnom nacrtu nacionalnih mjera dotične države članice za identifikaciju operatora ključnih usluga u određenom sektoru.

(5)

U skladu s člankom 14. stavkom 7. Direktive (EU) 2016/1148 nadležna tijela koja djeluju zajedno sa skupinom za suradnju mogu izraditi i donijeti smjernice u pogledu okolnosti u kojima su operatori ključnih usluga dužni obavijestiti o incidentu, među ostalim i o parametrima za određivanje važnosti učinka incidenta.

(6)

U skladu s člankom 11. stavkom 2. Direktive (EU) 2016/1148 Komisija osigurava tajništvo Skupine za suradnju. Komisija bi potporu tajništva trebala osigurati i za podskupine osnovane u skladu s ovom Odlukom.

(7)

Skupinom za suradnju trebao bi predsjedati predstavnik države članice koja predsjeda Vijećem Europske unije. Predsjedniku bi u obavljanju njegovih dužnosti trebali pomagati predstavnici države članice koja je Vijećem Unije predsjedala u prethodnom odnosno koja će njime predsjedati u sljedećem mandatu. Predsjednik može utvrditi dužnosti za koje takva pomoć može biti potrebna. Ako se država članica koja predsjeda Vijećem suzdrži od predsjedanja Skupinom, zamjenskog bi predsjednika trebalo odabrati dvotrećinskom većinom članova Skupine.

(8)

U svojem radu predsjednik bi se trebao voditi načelima uključivosti, angažiranosti, poštovanja različitosti i konsenzusa. Konkretno, predsjednik Skupine za suradnju trebao bi olakšati sudjelovanje svih članova na način da omogući izražavanje različitih mišljenja i stavova te bi trebao nastojati pronaći rješenja koja u okviru Skupine za suradnju imaju najširu moguću potporu.

(9)

U skladu s člankom 11. stavkom 2. Direktive (EU) 2016/1148 Skupina za suradnju može, prema potrebi, pozvati predstavnike relevantnih zainteresiranih strana da prisustvuju sastancima Skupine. Kako bi se osiguralo da države pristupnice zadovoljavaju zahtjeve Direktive (EU) 2016/1148 od dana pristupanja, primjereno je da predstavnici tih država budu pozvani prisustvovati sastancima Skupine za suradnju od datuma potpisivanja Ugovora o pristupanju. Odluku o pozivanju predstavnika relevantnih dionika ili stručnjaka na prisustvovanje sastanku ili određenom dijelu sastanka Skupine za suradnju treba donijeti predsjednik, osim ako se prisustvovanju dotičnih predstavnika ili stručnjaka na sastanku ili na dijelu sastanka članovi skupine usprotive običnom većinom glasova.

(10)

U skladu s člankom 13. Direktive (EU) 2016/1148 Unija može u skladu s člankom 218. UFEU-a sklapati međunarodne sporazume s trećim zemljama i međunarodnim organizacijama kojima im se dopušta i organizira sudjelovanje u nekim aktivnostima skupine za suradnju.

(11)

Radi učinkovitosti Skupina za suradnju trebala bi moći uspostaviti podskupine.

(12)

Radi pojednostavljenja Skupina za suradnju trebala bi donijeti detaljniji poslovnik o, među ostalim, načinu distribucije dokumenta, pisanom postupku ili sastavljanju sažetka zapisnika sastanka.

(13)

Rasprave Skupine u načelu ne bi trebale biti otvorene za javnost jer bi, s obzirom na to da se pitanja o kojima se raspravlja često odnose na javnu sigurnost, njihovo objavljivanje moglo negativno utjecati na povjerenje odnosno izgradnju povjerenja među članovima. Uz suglasnost predsjednika Skupina može odlučiti da za određene teme svoje rasprave otvori javnosti i olakša javno objavljivanje odgovarajuće dokumentacije.

(14)

Kako bi se osiguralo neometano funkcioniranje Skupine od datuma iz članka 24. stavka 1. Direktive (EU) 2016/1148, ova bi Odluka trebala stupiti na snagu sljedećeg dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

(15)

Mjere predviđene u ovoj Odluci u skladu su s mišljenjem Odbora za sigurnost mrežnih i informacijskih sustava osnovanog na temelju članka 22. Direktive (EU) 2016/1148,

DONIJELA JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Cilj

Ovom se Odlukom utvrđuju postupovni aranžmani potrebni za funkcioniranje Skupine za suradnju (dalje u tekstu „Skupina”) osnovane u skladu s člankom 11. Direktive (EU) 2016/1148.

Članak 2.

Predsjednik Skupine

1.   Skupinom predsjeda predstavnik države članice koja predsjeda Vijećem Europske unije. Predsjedniku u obavljanju njegovih dužnosti pomažu predstavnici države članice koja je Vijećem Unije predsjedala u prethodnom odnosno koja će njime predsjedati u sljedećem mandatu.

2.   Odstupajući od stavka 1. i na zahtjev predstavnika države članice koja predsjeda Vijećem Europske unije, ako se država članica koja predsjeda Vijećem Europske unije suzdrži od predsjedanja Skupinom, Skupina može dvotrećinskom većinom svojih članova odlučiti izabrati zamjenskog predsjednika među državama članicama, koji tu dužnost obavlja dok sljedeći predsjednik ne preuzme dužnost u skladu sa stavkom 1.

Članak 3.

Sazivanje sastanaka

1.   Sastanke Skupine saziva predsjednik na vlastitu inicijativu ili na zahtjev obične većine članova. Predsjednik utvrđuje okvirni raspored sastanaka tijekom svojeg mandata, uzimajući u obzir program rada Skupine.

2.   Sastanci Skupine u načelu se održavaju u prostorima Komisije.

Članak 4.

Načini rada

Skupina svoj posao obavlja u obliku fizičkih ili virtualnih sastanaka i pisanog postupka.

Članak 5.

Dnevni red

1.   Predsjednik uz pomoć tajništva sastavlja dnevni red i dostavlja ga članovima Skupine.

2.   Dnevni red Skupina donosi na početku sastanka.

Članak 6.

Pravila glasovanja i izražena stajališta članova Skupine

1.   Skupina odluke donosi konsenzusom, osim ako se ovom Odlukom predviđa drugačije.

2.   U slučaju glasovanja, članovi koji su glasovali protiv ili koji su se suzdržali od glasovanja imaju pravo da se sažetak razloga njihova stajališta priloži uz dokument podnesen na glasovanje.

3.   Skupina svoj program rada donosi dvotrećinskom većinom svojih članova.

Članak 7.

Treće strane i stručnjaci

1.   Predstavnici država pristupnica pozivaju se na sastanke Skupine počevši od datuma potpisivanja Ugovora o pristupanju.

2.   Radi sudjelovanja na sastanku ili na određenom dijelu sastanka Skupine predsjednik može, na vlastitu inicijativu ili na zahtjev člana Skupine, odlučiti pozvati predstavnike relevantnih dionika ili stručnjake. Skupina se, međutim, običnom većinom članova može usprotiviti takvu sudjelovanju.

3.   Predstavnici trećih strana, relevantni dionici i stručnjaci iz stavaka 1. i 2. niti su prisutni tijekom glasovanja skupine niti u njemu sudjeluju.

Članak 8.

Uspostava podskupina

1.   Skupina može uspostaviti podskupine radi razmatranja određenih pitanja povezanih sa svojim radom.

2.   Skupina određuje mandat podskupina. Podskupine izvješćuju skupinu te se raspuštaju nakon što ispune svoj mandat.

3.   Komisija svim podskupinama iz stavka 1. osigurava potporu tajništva.

4.   Pravila o pristupu dokumentima i povjerljivost iz članka 10., pravila o zaštiti osobnih podataka iz članka 11. i pravila o troškovima sastanaka iz članka 12. primjenjuju se na podskupine.

Članak 9.

Poslovnik

1.   Skupina svoj poslovnik donosi dvotrećinskom većinom svojih članova.

2.   Predsjednik, na zahtjev člana skupine ili na vlastitu inicijativu, može predložiti izmjene poslovnika.

Članak 10.

Pristup dokumentima i povjerljivost

1.   Zahtjeve upućene Skupini u pogledu pristupa dokumentima koji se odnose na njezine aktivnosti Komisija obrađuje u skladu s Uredbom (EZ) br. 1049/2001 Europskog parlamenta i Vijeća (2).

2.   Rasprave Skupine nisu otvorene za javnost. Uz suglasnost predsjednika Skupina može odlučiti da za određene teme svoje rasprave otvori javnosti.

3.   Dokumenti podneseni članovima Skupine, predstavnicima trećih strana i stručnjacima javno se ne objavljuju, osim ako je pristup tim dokumentima odobren u skladu sa stavkom 1. ili ako ih Komisija na drugi način objavi.

4.   Komisijina pravila o sigurnosti koja se odnose na zaštitu klasificiranih podataka Unije utvrđena odlukama Komisije (EU, Euratom) 2015/443 (3) i (EU, Euratom) 2015/444 (4) primjenjuju se na sve takve podatke koje Skupina prima, izrađuje ili obrađuje. Podaci koje Skupina obrađuje, a obuhvaćeni su obvezom poslovne tajne, moraju se propisno zaštititi.

5.   Članovi Skupine te predstavnici trećih strana i stručnjaci moraju poštovati obveze čuvanja povjerljivosti predviđene ovim člankom. Predsjednik osigurava da su predstavnici trećih strana i stručnjaci upoznati sa svojom obvezom čuvanja povjerljivosti.

Članak 11.

Zaštita osobnih podataka

Skupina obrađuje osobne podatke u skladu s Uredbom (EZ) br. 45/2001 Europskog parlamenta i Vijeća (5).

Članak 12.

Troškovi sastanaka

1.   Komisija osobama koje sudjeluju u aktivnostima Skupine ne isplaćuje naknadu za njihove usluge.

2.   Komisija može isplatiti putne troškove sudionika na sastancima Skupine. Nadoknada se isplaćuje u skladu s važećim propisima Komisije i u okviru raspoloživih sredstava dodijeljenih službama Komisije u okviru godišnjeg postupka raspodjele sredstava.

Članak 13.

Stupanje na snagu

Ova Odluka stupa na snagu sljedećeg dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Sastavljeno u Bruxellesu 1. veljače 2017.

Za Komisiju

Predsjednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  SL L 194, 19.7.2016., str. 1.

(2)  Uredba (EZ) br. 1049/2001 Europskog parlamenta i Vijeća od 30. svibnja 2001. o javnom pristupu dokumentima Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije (SL L 145, 31.5.2001., str. 43.).

(3)  Odluka Komisije (EU, Euratom) 2015/443 оd 13. ožujka 2015. o sigurnosti u Komisiji (SL L 72, 17.3.2015., str. 41.).

(4)  Odluka Komisije (EU, Euratom) 2015/444 od 13. ožujka 2015. o sigurnosnim propisima za zaštitu klasificiranih podataka EU-a (SL L 72, 17.3.2015., str. 53.).

(5)  Uredba (EZ) br. 45/2001 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. prosinca 2000. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka u institucijama i tijelima Zajednice i o slobodnom kretanju takvih podataka (SL L 8, 12.1.2001., str. 1.).