ISSN 1977-0847

Službeni list

Europske unije

L 18

European flag  

Hrvatsko izdanje

Zakonodavstvo

Godište 60.
24. siječnja 2017.


Sadržaj

 

II.   Nezakonodavni akti

Stranica

 

 

UREDBE

 

*

Provedbena uredba Komisije (EU) 2017/109 оd 23. siječnja 2017. o uvođenju konačne antidampinške pristojbe na uvoz određenih aluminijskih kotača podrijetlom iz Narodne Republike Kine nakon revizije zbog predstojećeg isteka mjera u skladu s člankom 11. stavkom 2. Uredbe (EU) 2016/1036 Europskog parlamenta i Vijeća

1

 

*

Uredba Komisije (EU) 2017/110 оd 23. siječnja 2017. o izmjeni priloga IV. i X. Uredbi (EZ) br. 999/2001 Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju pravila za sprečavanje, kontrolu i iskorjenjivanje određenih transmisivnih spongiformnih encefalopatija ( 1 )

42

 

 

Provedbena uredba Komisije (EU) 2017/111 оd 23. siječnja 2017. o utvrđivanju paušalnih uvoznih vrijednosti za određivanje ulazne cijene određenog voća i povrća

45

 

 

ODLUKE

 

*

Odluka Političkog i sigurnosnog odbora (ZVSP) 2017/112 od 10. siječnja 2017. o imenovanju zapovjednika misije EU-a za misiju ZSOP-a Europske unije za vojno osposobljavanje u Srednjoafričkoj Republici (EUTM RCA) (EUTM RCA/1/2017)

47

 

*

Odluka Političkog i sigurnosnog odbora (ZVSP) 2017/113 od 10. siječnja 2017. o produljenju mandata voditelja savjetodavne misije Europske unije za reformu sektora civilne sigurnosti u Ukrajini (EUAM Ukraine) (EUAM UKRAINE/1/2017)

48

 

*

Odluka Političkog i sigurnosnog odbora (ZVSP) 2017/114 od 10. siječnja 2017. o produljenju mandata voditelja misije Europske unije za izgradnju sposobnosti u Somaliji (EUCAP Somalia/1/2017)

49

 

*

Provedbena odluka Komisije (EU) 2017/115 оd 20. siječnja 2017. o odobravanju stavljanja na tržište ekstrakta fermentirane soje kao novog sastojka hrane u skladu s Uredbom (EZ) br. 258/97 Europskog parlamenta i Vijeća (priopćeno pod brojem dokumenta C(2017) 165)

50

 

*

Provedbena odluka Komisije (EU) 2017/116 оd 20. siječnja 2017. o izmjeni Priloga Provedbenoj odluci (EU) 2016/2122 o zaštitnim mjerama povezanima sa slučajevima izbijanja visokopatogene influence ptica podtipa H5N8 u određenim državama članicama (priopćeno pod brojem dokumenta C(2017) 376)  ( 1 )

53

 


 

(1)   Tekst značajan za EGP.

HR

Akti čiji su naslovi tiskani običnim slovima su oni koji se odnose na svakodnevno upravljanje poljoprivrednim pitanjima, a općenito vrijede ograničeno razdoblje.

Naslovi svih drugih akata tiskani su masnim slovima, a prethodi im zvjezdica.


II. Nezakonodavni akti

UREDBE

24.1.2017   

HR

Službeni list Europske unije

L 18/1


PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2017/109

оd 23. siječnja 2017.

o uvođenju konačne antidampinške pristojbe na uvoz određenih aluminijskih kotača podrijetlom iz Narodne Republike Kine nakon revizije zbog predstojećeg isteka mjera u skladu s člankom 11. stavkom 2. Uredbe (EU) 2016/1036 Europskog parlamenta i Vijeća

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) 2016/1036 Europskog parlamenta i Vijeća od 8. lipnja 2016. o zaštiti od dampinškog uvoza iz zemalja koje nisu članice Europske unije (1) („osnovna uredba”), a posebno njezin članak 11. stavak 2.,

budući da:

A.   POSTUPAK

1.   Mjere na snazi

(1)

Nakon antidampinškog ispitnog postupka („početni ispitni postupak”), Vijeće je Provedbenom uredbom (EU) br. 964/2010 (2) uvelo konačnu antidampinšku pristojbu na uvoz određenih aluminijskih kotača podrijetlom iz Narodne Republike Kine („NRK” ili „Kina” ili „dotična zemlja”).

(2)

Mjere su uvedene u obliku pristojbe ad valorem utvrđene na 22,3 % za uvoz iz NRK-a.

2.   Zahtjev za reviziju zbog predstojećeg isteka mjera

(3)

Nakon objave Obavijesti o predstojećem isteku (3) antidampinških mjera koje su na snazi Komisija je zaprimila zahtjev za pokretanje revizije zbog predstojećeg isteka tih mjera protiv NRK-a u skladu s člankom 11. stavkom 2. Uredbe Vijeća (EZ) br. 1225/2009 (4).

(4)

Zahtjev je podnijelo Udruženje europskih proizvođača kotača (EUWA) („podnositelj zahtjeva”) u ime proizvođača koji čine više od 25 % ukupne proizvodnje određenih aluminijskih kotača u Uniji.

(5)

Zahtjev se temeljio na činjenici da bi istekom mjera vjerojatno došlo do nastavka dampinga i ponavljanja štete industriji Unije.

3.   Pokretanje postupka revizije zbog predstojećeg isteka mjera

(6)

Utvrdivši da postoje dostatni dokazi za pokretanje revizije zbog predstojećeg isteka mjera, Komisija je 27. listopada 2015. u Obavijesti objavljenoj u Službenom listu Europske unije  (5) („Obavijest o pokretanju postupka”) najavila pokretanje revizije zbog predstojećeg isteka mjera u skladu s člankom 11. stavkom 2. Uredbe (EZ) br. 1225/2009.

4.   Ispitni postupak

Razdoblje ispitnog postupka revizije i razmatrano razdoblje

(7)

Ispitnim postupkom o vjerojatnosti nastavka ili ponavljanja dampinga i štete obuhvaćeno je razdoblje od 1. listopada 2014. do 30. rujna 2015. („razdoblje ispitnog postupka revizije” ili „RIPR”). Ispitivanjem trendova važnih za procjenu vjerojatnosti nastavka ili ponavljanja štete obuhvaćeno je razdoblje od 1. siječnja 2012. do kraja razdoblja ispitnog postupka revizije („razmatrano razdoblje”).

Strane na koje se odnosi ispitni postupak

(8)

Komisija je o pokretanju revizije zbog predstojećeg isteka mjera službeno obavijestila podnositelje zahtjeva, ostale poznate proizvođače iz Unije, proizvođače izvoznike iz NRK-a, poznate uvoznike, korisnike i trgovce za koje se zna da se na njih odnosi ispitni postupak, poznata udruženja koja predstavljaju proizvođače iz Unije i predstavnike zemalja izvoznica.

(9)

Zainteresiranim stranama, uključujući proizvođače u Turskoj, pružena je prilika da iznesu svoje stavove u pisanom obliku i zatraže saslušanje u roku određenom u Obavijesti o pokretanju postupka. Svim zainteresiranim stranama koje su to zatražile te dokazale da postoje konkretni razlozi da ih se sasluša omogućeno je saslušanje.

(10)

Europsko udruženje proizvođača automobila (ACEA) zatražilo je saslušanje pred službenikom za saslušanje u trgovinskim postupcima („službenik za saslušanje”). Ono se održalo 5. prosinca 2016.

(11)

Podnositelji zahtjeva i turski proizvođači koji surađuju u analognoj zemlji zatražili su da njihova imena ostanu povjerljiva iz straha od moguće odmazde potrošača ili konkurencije. Komisija je ocijenila da zaista postoji znatna mogućnost za odmazdu te je prihvatila da se imena podnositelja zahtjeva i turskih proizvođača koji surađuju ne otkriju. Kako bi anonimnost učinkovito bila omogućena, i imena ostalih proizvođača iz Unije povjerljiva su kako bi se izbjeglo otkrivanje imena podnositelja zahtjeva na temelju eliminacije.

Odabir uzorka

(12)

U Obavijesti o pokretanju postupka Komisija je navela da bi mogla provesti odabir uzorka zainteresiranih strana u skladu s člankom 17. osnovne uredbe.

Odabir uzorka proizvođača izvoznika iz NRK-a

(13)

Kako bi odlučila je li odabir uzorka potreban i, ako jest, kako bi odabrala uzorak, Komisija je od svih proizvođača izvoznika iz NRK-a koji su joj poznati zatražila da dostave podatke navedene u Obavijesti o pokretanju postupka. Osim toga, Komisija je od misije NRK-a pri Uniji zatražila da utvrdi ostale proizvođače izvoznike koji bi mogli biti zainteresirani za sudjelovanje u ispitnom postupku, ako postoje, i/ili da s njima stupi u kontakt.

(14)

Dvadeset i jedan proizvođač izvoznik iz dotične zemlje dostavio je zatražene podatke i pristao na uključivanje u uzorak. U skladu s člankom 17. stavkom 1. osnovne uredbe Komisija je odabrala uzorak od četiri skupine proizvođača izvoznika na temelju najvećeg prijavljenog obujma proizvodnje i prodaje koje se razumno mogu ispitati u raspoloživom razdoblju. Na temelju toga četiri skupine kineskih proizvođača izvoznika u uzorku imaju godišnju proizvodnju od 80 milijuna kotača, što čini oko 70 % sveukupne prijavljene proizvodnje i prodaje svih društava/skupina društava koji su surađivali. Prema podacima Eurostata tijekom razdoblja ispitnog postupka revizije četiri skupine u uzorku čine oko 40 % ukupnog kineskog izvoza u Uniju.

(15)

U skladu s člankom 17. stavkom 2. osnovne uredbe provedeno je savjetovanje o odabiru uzorka sa svim dotičnim proizvođačima izvoznicima koji su bili poznati te s nadležnim tijelima dotične zemlje. Dva proizvođača izvoznika očitovala su se i zatražila da ih se uključi u uzorak. Tvrdili su da predloženi uzorak nije dovoljno reprezentativan jer oni u Uniju izvoze veće količine nego dvije odabrane skupine te da tijekom postupka odabira nisu uzete u obzir razlike između aluminijskih kotača za proizvođače izvorne opreme („OEM”) (uglavnom proizvođači automobila) i za sekundarno tržište („AM”) (primjerice distributeri, trgovci na malo, servisne radionice i sl.) (vidjeti uvodnu izjavu 28.).

(16)

Komisija smatra odabrani uzorak reprezentativnim na temelju razloga navedenih u prethodno navedenoj uvodnoj izjavi 14. Prodaja za sekundarno tržište i prodaja proizvođačima izvorne opreme nisu bile dio kriterija za odabir, no u svakom slučaju tri od četiri skupine Uniji prodaju kotače i za sekundarno tržište i za proizvođače izvorne opreme. Na temelju prethodno navedenoga predloženi je uzorak zadržan te su zahtjevi dvaju kineskih proizvođača izvoznika odbijeni. Nisu zaprimljene druge primjedbe.

Odabir uzorka proizvođača iz Unije

(17)

Komisija je u Obavijesti o pokretanju postupka navela da je odabrala privremeni uzorak proizvođača iz Unije. U skladu s člankom 17. stavkom 1. osnovne uredbe Komisija je odabrala uzorak na temelju najvećeg reprezentativnog obujma prodaje i proizvodnje, uzimajući u obzir i geografsku rasprostranjenost. Uzorak se sastojao od sedam proizvođača iz Unije koji su bili i podnositelji zahtjeva. Proizvođači iz Unije u uzorku činili su više od 30 % ukupne proizvodnje Unije, a obuhvaćali su i proizvođače izvorne opreme i proizvođače na sekundarnom tržištu. Komisija je pozvala zainteresirane strane da dostave primjedbe na privremeni uzorak. U zadanom roku nisu primljene nikakve primjedbe i stoga je privremeni uzorak potvrđen. Uzorak se smatra reprezentativnim za industriju Unije.

(18)

Jedna je strana tvrdila da je anonimnost proizvođača iz Unije sprečava da iskoristi postupovno pravo da učinkovito dostavi primjedbe na privremeni uzorak. Kako je navedeno u uvodnoj izjavi 11., zbog rizika od odmazde potrošača ili konkurencije zahtjev za anonimnost proizvođača iz Unije smatrao se opravdanim. Ta strana nije dostavila argumente ili informacije kojima bi osporile dostupne informacije te je ta tvrdnja stoga odbačena.

(19)

Jedan proizvođač iz Unije u uzorku 27. siječnja 2016. obavijestio je Komisiju da više nije u mogućnosti odgovoriti na upitnik. Stoga se konačni uzorak proizvođača iz Unije sastojao od šest proizvođača iz Unije. Ti su proizvođači i dalje činili više od 30 % ukupne proizvodnje Unije. Konačni se uzorak, stoga, smatrao reprezentativnim uzorkom industrije Unije.

Odabir uzorka nepovezanih uvoznika, upitnici i suradnja

(20)

Kako bi odlučila je li odabir uzorka potreban i, ako jest, kako bi odabrala uzorak, Komisija je od svih nepovezanih uvoznika zatražila da dostave podatke navedene u Obavijesti o pokretanju postupka.

(21)

U početnoj fazi stupilo se u kontakt s osamdeset poznatih uvoznika/korisnika te su oni pozvani da objasne svoju djelatnost i, prema potrebi, ispune obrazac o odabiru uzorka koji je priložen uz Obavijest o pokretanju postupka.

(22)

Jedanaest je društava odgovorilo na obrazac o odabiru uzorka. Njih šest navelo je da uvoze aluminijske kotače iz NRK-a i da ih preprodaju u Uniji. Stoga su se oni prvotno smatrali nepovezanim uvoznicima. Zbog ograničenog broja društava odabir uzorka nije se smatrao opravdanim.

Upitnici i posjeti radi provjere

(23)

Komisija je zatražila i provjerila sve podatke koje je smatrala potrebnima za potrebe određivanja vjerojatnosti nastavka ili ponavljanja dampinga i vjerojatnosti nastavka ili ponavljanja štete te za određivanje interesa Unije.

(24)

Komisija je poslala upitnike na adrese četiriju kineskih proizvođača izvoznika/skupina proizvođača izvoznika u uzorku, dvaju proizvođača u analognoj zemlji, sedam proizvođača iz Unije u uzorku, šest nepovezanih uvoznika koji su se javili tijekom odabira uzorka, oko 70 korisnika u Uniji te 28 dobavljača u Uniji koji dobavljaju sirovine/opremu za industriju Unije

(25)

Odgovore na upitnik dostavila su četiri proizvođača izvoznika/skupine proizvođača izvoznika u uzorku, dva proizvođača iz analogne zemlje, šest proizvođača iz Unije u uzorku, četiri nepovezana uvoznika, šest korisnika te dva dobavljača u Uniji.

(26)

Komisija je obavila provjere u poslovnim prostorima sljedećih društava:

(a)

proizvođači iz Unije:

posjeti radi provjere obavljeni su u poslovnim prostorima šest proizvođača iz Unije u uzorku (6);

(b)

uvoznici/korisnici:

Inter Tyre Holland B.V., Moerdijk, Nizozemska;

Bayerische Motoren Werke AG, München, Njemačka;

FCA ITALY S.p.A, Torino, Italija;

Opel Group GmbH, Ruesselsheim, Njemačka;

(c)

proizvođači izvoznici u dotičnoj zemlji:

Skupina Baoding Lizhong („Baoding”), koja uključuje sljedeće:

Baoding Lizhong Wheel Manufacturing Co., Ltd, Baoding, pokrajina Hebei, NRK;

Tianjin Dicastal Wheel Manufacturing Co., Ltd, Tianjin, NRK;

Skupina Dicastal („Dicastal”), koja uključuje sljedeće:

CITIC Dicastal Co., Ltd, Qinhuangdao, pokrajina Hebei, NRK;

Dicastal Xinglong Wheel Co., Ltd, Qinhuangdao, pokrajina Hebei, NRK;

Wuxi Dicastal Wheel Manufacturing Co. Ltd, Wuxi, pokrajina Jiangsu, NRK;

Skupina Kunshan Lioho Liufeng („Lioho”), koja uključuje sljedeće:

Kunshan Liufeng Machinery Industry Co., Ltd, Kunshan, pokrajina Jiangsu, NRK;

Liufeng Precision Machinery Co., Ltd, Kunshan, pokrajina Jiangsu, NRK;

Skupina Zhejiang Wanfeng („Wanfeng”), koja uključuje sljedeće:

Zhejiang Wanfeng Auto Wheel Co. Ltd, Xinchang, pokrajina Zhejiang, NRK;

Ultra Wheel Ningbo Co. Ltd, Ningbo, pokrajina Zhejiang, NRK;

(d)

proizvođači iz zemlje tržišnoga gospodarstva

Posjeti radi provjere obavljeni su u Turskoj u poslovnim prostorima dvaju proizvođača iz analogne zemlje koji surađuju.

B.   DOTIČNI PROIZVOD I ISTOVJETNI PROIZVOD

1.   Dotični proizvod

(27)

Dotični proizvod jesu aluminijski kotači motornih vozila tarifnih brojeva KN 8701 do 8705, s ili bez svojeg pribora i s ili bez postavljenih guma te podrijetlom iz NRK-a („dotični proizvod” ili „aluminijski kotači” ili „ARW”), trenutačno razvrstani u oznake KN ex 8708 70 10 i ex 8708 70 50 (oznake TARIC 8708701010 i 8708705010).

(28)

Dotični proizvod u Uniji se prodaje kroz dva distribucijska kanala: segmentu proizvođača izvorne opreme (OEM) i segmentu sekundarnog tržišta (AM). U segmentu proizvođača izvorne opreme proizvođači automobila organiziraju postupke nadmetanja za aluminijske kotače i često su uključeni u postupak razvoja novog kotača koji će nositi njihovu robnu marku. I proizvođači iz Unije i kineski izvoznici mogu se natjecati na istim nadmetanjima. U sektoru sekundarnog tržišta aluminijske kotače dizajniraju, razvijaju i označuju robnom markom proizvođači aluminijskih kotača da bi ih zatim prodavali trgovcima na veliko i malo, trgovačkim društvima za prilagođavanje automobila, automehaničarskim radionicama itd.

(29)

Kao i u početnom ispitnom postupku, utvrđeno je da, iako aluminijski kotači za proizvođače izvorne opreme i oni za sekundarno tržište imaju različite distribucijske kanale, oni dijele iste fizičke i tehničke značajke i međusobno su zamjenjivi. Stoga se smatra da oni čine jedan proizvod.

2.   Istovjetni proizvod

(30)

Pokazalo se da dotični proizvod i aluminijski kotači koji se proizvode i prodaju na domaćem tržištu NRK-a te na domaćem tržištu Turske, koja je poslužila kao analogna zemlja, kao i aluminijski kotači koje u Uniji proizvodi i prodaje industrija Unije, imaju jednaka osnovna fizička, kemijska i tehnička obilježja, kao i namjenu.

(31)

Komisija je stoga zaključila da su ti proizvodi istovjetni proizvodi u smislu članka 1. stavka 4. osnovne uredbe.

C.   VJEROJATNOST NASTAVKA ILI PONAVLJANJA DAMPINGA

(32)

U skladu s člankom 11. stavkom 2. osnovne uredbe Komisija je prvo ispitala je li vjerojatno da će istek postojećih mjera dovesti do nastavka ili ponavljanja dampinga iz NRK-a.

1.   Suradnja s NRK-om

(33)

Dvadeset i jedno društvo/skupina društava dostavilo je odgovor na obrazac o odabiru uzorka. Prijavljena količina izvoza aluminijskih kotača u Uniju koji su izvršila ta društva koja su surađivala iznosila je 1 601 591 jedinicu (17 473 tona) (7) tijekom razdoblja ispitnog postupka revizije, što odgovara 72 % ukupnih količina uvoza dotičnog proizvoda iz Kine koje je zabilježio Eurostat za isto razdoblje. Ukupni prijavljeni proizvodni kapacitet društava/skupina društava koji surađuju čini 91,8 milijuna jedinica (1 001 538 tona), što je otprilike 43 % ukupnog procijenjenog kineskog proizvodnog kapaciteta (212 milijuna jedinica). Daljnje pojedinosti o proizvodnom kapacitetu u NRK-u navedene su u odjeljku 3.1. u nastavku.

2.   Damping tijekom razdoblja ispitnog postupka revizije

(a)   Analogna zemlja

(34)

U skladu s člankom 2. stavkom 7. točkom (a) osnovne uredbe bilo je potrebno odrediti uobičajenu vrijednost na temelju plaćenih ili naplativih cijena na domaćem tržištu odnosno na temelju izračunane vrijednosti u odgovarajućoj trećoj zemlji tržišnoga gospodarstva („analogna zemlja”).

(35)

U početnom ispitnom postupku Turska je poslužila kao analogna zemlja za potrebe određivanja uobičajene vrijednosti u pogledu NRK-a. Komisija je u Obavijesti o pokretanju postupka obavijestila zainteresirane strane da je predvidjela Tursku kao analognu zemlju te ih je pozvala da dostave primjedbe. U toj je Obavijesti bilo navedeno i da će se ispitati i neke druge zemlje, a posebno Tajland i Indonezija.

(36)

Jedna je zainteresirana strana iskazala zabrinutost u pogledu Turske kao analogne zemlje zbog pretpostavke da Turska ima bilateralne sporazume s određenim bliskoistočnim zemljama iz kojih stoga može uvoziti aluminij bez pristojbi, dok europska društva moraju platiti pristojbu od 7 % na uvoz aluminija.

(37)

Uobičajena vrijednost, koja se utvrđuje na temelju domaćih cijena i/ili troškova proizvođača iz analogne zemlje, mora se usporediti s izvoznim cijenama kineskih proizvođača, a ne s troškovima industrije Unije. Stoga moguća razlika između pristojbi na sirove materijale primjenjivih u analognoj zemlji i Europskoj uniji nije relevantna. U svakom slučaju, Komisija je utvrdila da ne postoji znatna razlika u pristojbama na uvoz aluminija između Turske i NRK-a. Stoga se ta tvrdnja morala odbaciti.

(38)

Kako bi se istražile sve mogućnosti odabira odgovarajuće analogne zemlje, Komisija je obavijestila službene predstavnike Turske, Tajlanda, Indonezije, Tajvana, Koreje i Malezije (8) o pokretanju revizije zbog predstojećeg isteka mjera i od njih zatražila da je obavijeste o poznatim proizvođačima aluminijskih kotača u svojim zemljama. Zahtjevi za suradnjom poslani su svim poznatim proizvođačima u tim zemljama. Međutim osim dvaju turskih proizvođača izvoznika, nitko nije ponudio suradnju.

(39)

Dostupne informacije pokazuju da Turska ima drugi po veličini proizvodni obujam aluminijskih kotača među potencijalnim analognim zemljama i zadovoljavajuću razinu tržišnog natjecanja na domaćem tržištu (9). Dva turska proizvođača koja surađuju imala su sličnu proizvodnu metodu kao i proizvođači izvoznici u NRK-u. Osim toga, njihov asortiman proizvoda na turskom domaćem tržištu bio je usporediv s asortimanom proizvoda koji su kineski proizvođači izvoznici prodali Uniji.

(40)

S obzirom na prethodno navedeno te u nedostatku daljnjih primjedbi, Komisija je zaključila da je Turska odgovarajuća analogna zemlja u skladu s člankom 2. stavkom 7. točkom (a) osnovne uredbe.

(b)   Uobičajena vrijednost

(41)

Podaci prikupljeni od dvaju proizvođača iz analogne zemlje koji surađuju upotrijebljeni su kao temelj za određivanje uobičajene vrijednosti.

(42)

U skladu s člankom 2. stavkom 2. osnovne uredbe Komisija je najprije ispitala je li ukupni obujam domaće prodaje istovjetnog proizvoda nezavisnim klijentima od strane proizvođača iz analogne zemlje koji surađuju bio reprezentativan tijekom razdoblja ispitnog postupka revizije. U tu je svrhu ukupni obujam prodaje uspoređen s ukupnim obujmom dotičnog proizvoda koji su pojedinačni kineski proizvođači izvoznici u uzorku izvezli u Uniju. Na temelju toga Komisija je utvrdila da je istovjetni proizvod prodan u reprezentativnim količinama na turskom domaćem tržištu.

(43)

Potom je Komisija utvrdila vrste proizvoda koje proizvođači iz analogne zemlje prodaju na domaćem tržištu, a koji su identični vrstama koje kineski proizvođači izvoznici u uzorku prodaju za izvoz u Uniju ili koji su izravno usporedivi s njima. Na temelju vrsta proizvoda usporedila je obujam prodaje na turskom tržištu s obujmom izvoza u Uniju za svakog kineskog proizvođača izvoznika u uzorku. Ta je usporedba pokazala da je velika većina vrsta proizvoda prodana u Turskoj u reprezentativnim količinama (10).

(44)

Komisija je potom za proizvođače u analognoj zemlji ispitala može li se za domaću prodaju svake vrste istovjetnog proizvoda smatrati da je izvršena u uobičajenom tijeku trgovine u skladu s člankom 2. stavkom 4. osnovne uredbe. Ako je količina prodana po neto prodajnoj cijeni jednakoj izračunatom trošku proizvodnje ili većoj od njega, ako iznosi više od 80 % ukupnog obujma prodaje dotične vrste te ako je ponderirana prosječna prodajna cijena te vrste proizvoda jednaka trošku proizvodnje ili viša od njega, uobičajena se vrijednost temelji na stvarnoj domaćoj cijeni po vrstama proizvoda, neovisno o tome je li prodaja profitabilna. Ispitivanje je pokazalo da je gotovo sva prodaja bila profitabilna, uz iznimku šest vrsta proizvoda koji čine manje od 0,01 % ukupnog turskog obujma prodaje.

(45)

Konačno, Komisija je utvrdila vrste proizvoda izvezene iz NRK-a u Uniju koje nisu prodane na turskom domaćem tržištu te izračunala uobičajenu vrijednost na temelju članka 2. stavaka 3. i 6. osnovne uredbe. Kako bi izračunala uobičajenu vrijednost za te vrste proizvoda, Komisija je uzela prosječni trošak proizvodnje najsličnije vrste proizvoda koju proizvodi proizvođač u analognoj zemlji i dodala razuman iznos za troškove prodaje te opće i administrativne troškove i dobit prema ponderiranim prosječnim iznosima koje su ostvarili proizvođači u analognoj zemlji kroz domaću prodaju istovjetnog proizvoda u uobičajenom tijeku trgovine tijekom razdoblja ispitnog postupka revizije.

(c)   Izvozna cijena

(46)

Četiri su skupine proizvođača izvoznika u uzorku izvozile u Uniju izravno nezavisnim kupcima ili preko povezanih društava koja su djelovala kao trgovci.

(47)

U slučajevima kada su proizvođači izvoznici (11) izvozili dotični proizvod izravno nezavisnim kupcima u Uniji, izvozna cijena bila je stvarno plaćena ili naplativa cijena za dotični proizvod kada se prodavao za izvoz u Uniju u skladu s člankom 2. stavkom 8. osnovne uredbe.

(48)

U slučajevima kada su proizvođači izvoznici izvozili dotični proizvod u Uniju preko povezanih društava (12), izvozna cijena utvrđena je na temelju cijene po kojoj se uvezeni proizvodi prvi put preprodaju nezavisnom kupcu u skladu s člankom 2. stavkom 9. osnovne uredbe. Nakon toga cijena je prilagođena umanjenjem za troškove prodaje, opće i administrativne troškove povezanog trgovca te razumnu profitnu maržu.

(d)   Usporedba

(49)

Komisija je usporedila uobičajenu vrijednost i izvoznu cijenu proizvođača izvoznika u uzorku na temelju cijena franko tvornica. Ako je to bilo potrebno radi osiguravanja pravične usporedbe, Komisija je prilagodila uobičajenu vrijednost i/ili izvoznu cijenu za razlike koje su utjecale na cijene i usporedivost cijena u skladu s člankom 2. stavkom 10. osnovne uredbe.

(50)

Kad je riječ o domaćim cijenama proizvođača iz analogne zemlje, provedene su prilagodbe za troškove prijevoza u zemlji, kredita, manipulacije i pakiranja te za provizije. Kad je riječ o izvoznim cijenama proizvođača izvoznika u uzorku, provedene su prilagodbe za prijevoz, osiguranje, manipulaciju, troškove kredita, bankovne naknade, troškove pakiranja, uvozna davanja, carinske pristojbe te provizije.

(e)   Dampinška marža

(51)

Komisija je usporedila ponderiranu prosječnu uobičajenu vrijednost svake vrste istovjetnog proizvoda u analognoj zemlji s ponderiranom prosječnom izvoznom cijenom odgovarajuće vrste dotičnog proizvoda svake skupine u uzorku koja surađuje u skladu s člankom 2. stavcima 11. i 12. osnovne uredbe.

(52)

Na temelju toga ponderirane prosječne dampinške marže izražene u postotcima cijena CIF na granici Unije, s neplaćenom pristojbom, iznose kako slijedi:

Društvo

Dampinška marža (%)

Skupina Baoding

21,1

Skupina Dicastal

8,9

Skupina Lioho

25,9

Skupina Wanfeng

23,2

(f)   Zaključak o dampingu tijekom razdoblja ispitnog postupka revizije

(53)

Komisija je utvrdila da su kineski proizvođači izvoznici (iako u manjim količinama nego u početnom ispitnom postupku) tijekom razdoblja ispitnog postupka revizije i dalje izvozili aluminijske kotače Uniji po dampinškim cijenama.

3.   Dokazi o vjerojatnosti nastavka dampinga

(54)

Komisija je nadalje analizirala postoji li vjerojatnost za nastavak dampinga u slučaju isteka mjera. Pritom je sagledano sljedeće: kineski proizvodni i rezervni kapacitet, ponašanje kineskih izvoznika na drugim tržištima, stanje na domaćem tržištu Kine i privlačnost tržišta Unije.

3.1.   Proizvodni i rezervni kapacitet u NRK-u

(55)

U izvješću o globalnoj i kineskoj industriji automobilskih kotača za 2012./2013. procijenjeno je da je ukupni kapacitet u pogledu aluminijskih kotača dostupan u Kini na kraju 2012. iznosio 180 milijuna jedinica, s prodajom od samo 120 milijuna jedinica i rezervnim kapacitetom od 60 milijuna jedinica (13).

(56)

Ukupni prijavljeni proizvodni kapacitet 21 kineskog proizvođača izvoznika koji surađuje iznosi 91 804 845 jedinica, a njihova je ukupna prijavljena stopa iskorištenosti kapaciteta 87 %, dakle imaju otprilike 12 milijuna jedinica rezervnog kapaciteta.

(57)

Te količine, međutim, čine samo dio ukupne proizvodnje i rezervnog kapaciteta NRK-a. Uz 21 društvo koje surađuje ispitnim je postupkom utvrđeno najmanje 67 (14) dodatnih proizvođača aluminijskih kotača koji posluju u Kini, a prema nekim izvorima najvjerojatnije ih je i nekoliko stotina (15). Za 28 od tih 67 društava Komisija je pronašla neke javno dostupne informacije povezane s proizvodnim kapacitetom (16). Za preostalih 39 društava ne postoje javno dostupne informacije, no nalazi ispitnog postupka ukazuju na to da njihov kapacitet ima raspon od 300 000 do 6 000 000 jedinica godišnje (17).

(58)

Prosječni proizvodni kapacitet 21 društva koje surađuje iznosi više od 4,3 milijuna jedinica na godinu. Prosječni proizvodni kapacitet dodatnih 28 društava s javno dostupnim podacima iznosi 1,8 milijuna jedinica godišnje. Dodavanjem tih prosječnih 1,8 milijuna za preostalih 39 društava Komisija je utvrdila da postoji dodatni proizvodni kapacitet od 121 milijuna jedinica. S obzirom na to da ta društva nisu surađivala u ispitnom postupku, njihovi rezervni kapaciteti nisu poznati. Upotrebom najpouzdanijih dostupnih činjenica i uzimajući u obzir stopu iskorištenosti kapaciteta od 70 % utvrđenu u izvješću o globalnoj i kineskoj industriji automobilskih kotača za 2012./2013. (18), Komisija je utvrdila da postoji dodatnih 36 milijuna jedinica rezervnog kapaciteta. Zbrajanjem 12 milijuna i 36 milijuna jedinica Komisija je utvrdila da NRK ima godišnji rezervni kapacitet proizvodnje aluminijskih kotača od najmanje 48 milijuna jedinica.

(59)

Jedna zainteresirana strana tvrdila je da su kineski proizvodni kapaciteti u potpunosti iskorišteni. U svojem podnesku strane su se osvrnule na odgovore na upitnik triju skupina proizvođača izvoznika u uzorku te na prezentaciju Kineske gospodarske komore za uvoz i izvoz strojeva i elektroničkih proizvoda (China Chamber of Commerce for Import and Export of Machinery and Electronic Products – CCCME). Zainteresirane strane tvrde da je iz njih jasno da u NRK-u ne postoje slobodni kapaciteti.

(60)

Kao odgovor na tu tvrdnju napominje se da su podaci u odgovorima na upitnik (kako su izmijenjeni nakon provjere) propisno uzeti u obzir tijekom utvrđivanja dostupnih rezervnih kapaciteta. Međutim, kako je već objašnjeno u prethodno navedenoj uvodnoj izjavi 57., podaci skupina u uzorku čine samo dio proizvodnih kapaciteta na razini cijele zemlje. Ukupan kapacitet i stope iskorištenosti kapaciteta za cijeli NRK stoga su utvrđeni na temelju dostupnih činjenica kako je opisano u prethodno navedenoj uvodnoj izjavi 57. Brojke u prezentaciji CCCME-a nisu potkrijepljene zato što je kao jedini izvor navedeno „Kinesko udruženje proizvođača automobila” bez ikakvog posebnog upućivanja na javno dostupne informacije. Stoga je ta tvrdnja odbačena.

(61)

Nakon objave ta je zainteresirana strana tvrdila da je Komisija znatno preuveličala kapacitet Kine u pogledu aluminijskih kotača, a pritom podcijenila stope iskorištenosti. Zainteresirana strana posebno je istaknula da se, s obzirom na visoku razinu suradnje kineske industrije i odabira uzorka primijenjenog na proizvođače izvoznike koji surađuju, Komisija za utvrđivanje proizvodnog obujma i rezervnih kapaciteta u NRK-u trebala isključivo osloniti na podatke koje su dostavili proizvođači izvoznici koji surađuju i CCCME. Nadalje, Komisija je trebala ekstrapolirati rezultate koji se odnose na društva u uzorku te tako upotrijebiti stopu iskorištenosti kapaciteta od 99 % za segment proizvođača izvorne opreme i stopu iskorištenosti kapaciteta od 90 % za cjelokupnu industriju aluminijskih kotača u Kini. Usto, druga je zainteresirana strana zatražila da Komisija pojasni kako je procijenila rezervni kapacitet posebno u segmentu proizvođača izvorne opreme.

(62)

Nadalje, jedna je zainteresirana strana tvrdila da se za utvrđivanje kineske proizvodnje aluminijskih kotača na razini cijele zemlje Komisija trebala osloniti na informacije koje je dao CCCME (175 milijuna jedinica), što je u skladu s procijenjenih 180 milijuna jedinica u izvješću o industriji navedenom u uvodnoj izjavi 55. Ta zainteresirana strana dodatno je tvrdila da Komisija nikad nije pozvala CCCME da dostavi dodatna pojašnjenja za informacije koje je dao o proizvodnom kapacitetu i njegovim stopama iskorištenosti.

(63)

Ista ta zainteresirana strana dodatno je tvrdila da javno dostupne informacije o kapacitetu dijela društava koja ne surađuju koje je pronašla Komisija nisu pouzdane. Usto, ta zainteresirana strana osporila je i obrazloženje za pretpostavljeni kapacitet od 1,8 milijuna jedinica za društva koja ne surađuju za koja nije bilo dostupnih informacija. U konačnici, zainteresirana strana je tvrdila i da je stopa iskorištenosti kapaciteta od 70 % koja je upotrijebljena za procjenu njihova slobodnog kapaciteta neosnovana i preširoka da bi bila relevantna za tržište Unije.

(64)

Kao odgovor na te tvrdnje Komisija je napomenula da se oslonila na provjerene podatke proizvođača izvoznika u uzorku te na prijavljene podatke društava koja surađuju. Kako je navedeno u prethodno navedenoj uvodnoj izjavi 56., Komisija je rezervni kapacitet društava koja surađuju izračunala na temelju dostavljenih podataka te je tako došla do rezervnog kapaciteta od 12 milijuna jedinica i stope iskorištenosti kapaciteta od 87 % (19). Isto tako, upotrijebljen je i prijavljeni proizvodni obujam društava koja surađuju, tj. 91 804 845 jedinica.

(65)

Istodobno je i u uvodnoj izjavi 57. navedeno da te brojke čine samo dio ukupnih proizvodnih i rezervnih kapaciteta NRK-a. Ukupni proizvodni obujam četiriju skupina u uzorku čini samo 33 % od ukupnog procijenjenog proizvodnog obujma u NRK-u (20). Iz tog razloga i da bi imala sveobuhvatnu sliku, Komisija je morala razmotriti dostupne informacije za cijeli NRK. U tom pogledu napominje se da je suprotno tvrdnji zainteresirane strane CCCME bio obaviješten da se njegovi podaci o proizvodnom kapacitetu Kine i njezinoj stopi iskorištenosti kapaciteta ne mogu uzeti u obzir zbog činjenice da nisu potkrijepljeni nikakvih dokazima. CCCME je dobio mogućnost da dostavi popratne dokaze, ali to nije učinio. Stoga se zadržava zaključak da se podaci koje je dostavio CCCME o kineskom proizvodnom kapacitetu i stopama iskorištenosti kapaciteta ne mogu upotrebljavati.

(66)

Ne može se prihvatiti ni tvrdnja da se stope iskorištenosti kapaciteta dobivene za četiri skupine u uzorku trebaju upotrebljavati za brojna društva koja ne surađuju. Kao prvo, razumno je pretpostaviti da veće skupine proizvođača (od kojih se sastoji uzorak) rade uz znatno veće stope iskorištenosti kapaciteta u usporedbi s manjim proizvođačima, koji čine većinu društava koja ne surađuju (21). Kao drugo, stope iskorištenosti kapaciteta dobivene za četiri skupine u uzorku 2012. godine (89 %) znatno su premašile procjenu na razini cijele zemlje iz izvješća o globalnoj i kineskoj industriji automobilskih kotača za 2012./2013. za isto razdoblje (70 %). To odstupanje između tih dviju brojki pokazuje da se podaci za četiri skupine u uzorku, iako su prihvaćeni i upotrijebljeni za zaključke na razini njihovih društava, ne mogu smatrati reprezentativnima za ostatak NRK-a.

(67)

Kao odgovor na tvrdnju u uvodnoj izjavi 61. pojašnjava se da se proizvodni kapacitet i stope iskorištenosti kapaciteta ne mogu zasebno utvrditi za segment proizvođača izvorne opreme i segment sekundarnog tržišta. Kotače za proizvođače izvorne opreme i kotače za sekundarno tržište često proizvode isti proizvođači i oni se mogu proizvoditi na istim strojevima, zbog čega je razdvajanje relevantnih brojki nemoguće. To je potvrđeno i u početnom ispitnom postupku gdje su i proizvodni kapacitet i iskorištenost kapaciteta utvrđeni bez razdvajanja tih dvaju segmenata (22).

(68)

Komisija je pomno analizirala tvrdnje i popratne dokaze dostavljene povezane s javno dostupnim informacijama o kapacitetu utvrđenih društava koja ne surađuju. Kao rezultat, tvrdnja zainteresirane strane prihvaćena je za 11 društava (23). Zbog toga prosječni godišnji proizvodni kapacitet 31 društva s trenutačno javno dostupnim podacima iznosi 1,67 milijuna jedinica. Ekstrapolacijom tog prosjeka na preostalih 28 društava procijenjeni ukupni kapacitet utvrđenih društava koja ne surađuju dosegnuo je 98,4 milijuna jedinica. Ako se to pridoda proizvodnom kapacitetu društava koja surađuju (91,8 milijuna), kineska godišnja proizvodnja iznosi najmanje 190 milijuna jedinica. Rezultati su sažeti u tablici u nastavku:

Tablica 1.

Vrsta društva

Broj dotičnih društava

Proizvodni kapacitet (u jedinicama)

Rezervni kapacitet (u jedinicama)

Svi koji surađuju

21

91 804 845

12 355 052

(od kojih je u uzorku)

4

62 589 289

Utvrđena društva koja ne surađuju s javno dostupnim informacijama o kapacitetu

31

51 700 000

15 510 000

Utvrđena društva koja ne surađuju za koja ne postoje javno dostupne informacije o kapacitetu

28

46 696 776

14 009 033

Ukupno

 

190 201 621

41 874 085

(69)

Međutim, važno je napomenuti da se popis utvrđenih društava koja ne surađuju ne može smatrati potpunim. Kako je navedeno u uvodnoj izjavi 57., prema javnim izvorima postoji oko 110 MSP-ova koji proizvode kotače i prvenstveno se bave izvozom, što znači da postoje drugi proizvođači koji opskrbljuju samo domaće tržište. Neki su od njih doduše mali proizvođači koje je teško identificirati. No unatoč tome jasno je da je 190,2 milijuna jedinica tek najniža procjena godišnjeg proizvodnog kapaciteta koji je trenutačno dostupan u NRK-u.

(70)

S obzirom na drugu tvrdnju navedenu u uvodnoj izjavi 63., Komisija ističe da je izmjenom prosječne razine proizvodnje na temelju informacija koje je dostavila zainteresirana strana primjedba u pogledu pouzdanosti izvora koji je Komisija prethodno upotrebljavala riješena. Usto, važno je istaknuti da je Komisija zauzela konzervativan pristup jer je za procjenu vjerojatnih proizvodnih kapaciteta društava bez javno dostupnih informacija primijenila prosječnu razinu kapaciteta dobivenu za 31 društvo umjesto ekstrapolacije prosječnog proizvodnog kapaciteta za 21 društvo koje surađuje (4,3 milijuna) ili prosječnog kapaciteta za četiri skupine u uzorku (preko 15 milijuna).

(71)

U konačnici, o primjedbi zainteresirane strane o pouzdanosti procjene o iskorištenosti kapaciteta od 70 % za društva koja ne surađuju već je bilo riječi u prethodno navedenim uvodnim izjavama 66. i 67. Usto, kad je riječ o izvješću o globalnoj i kineskoj automobilskoj industriji za 2012./2013., koje je izvor za stopu iskorištenosti od 70 %, iako Komisija nema pristup cjelovitom izvješću, napominje se da je izvršni sažetak izvješća koji sadržava potrebne informacije javno dostupan. Izvješće je objavila istraživačka organizacija „Research in China” („Istraživanje u Kini”) (24). Tvrdnja zainteresirane strane se odbacuje.

(72)

Stoga se prema metodologiji opisanoj u prethodno navedenoj uvodnoj izjavi 58. rezervni kapacitet dostupan u Kini procjenjuje na približno 42 milijuna jedinica godišnje.

(73)

Drugim se pristupom dobiva čak i viša procjena rezervnog kapaciteta. Nakon oduzimanja procijenjenog obujma domaće prodaje za 2015. (oko 57 milijuna jedinica (25)) i globalnog izvoza NRK-a u razdoblju ispitnog postupka revizije (procijenjen na 73,5 milijuna jedinica (26)) od ukupne procijenjene proizvodnje Kine u razdoblju ispitnog postupka revizije (190 milijuna jedinica (27)) ostaje približno 60 milijuna jedinica objedinjenog rezervnog kapaciteta i zaliha (28).

(74)

U nedostatku daljnjih primjedbi Komisija je zaključila da godišnji rezervni kapacitet NRK-a iznosi između 42 i 60 milijuna jedinica. Čak i niža procjena iznosi 84 % cjelokupne proizvodnje Unije (50,5 milijuna jedinica tijekom razdoblja ispitnog postupka revizije) i čini 60 % potrošnje Unije (70 milijuna jedinica u razdoblju ispitnog postupka revizije), što se smatra znatnim.

3.2.   Kineska prodaja trećim zemljama i privlačnost tržišta Unije

(75)

NRK izvozi znatne količine aluminijskih kotača i u treće zemlje osim Unije, posebice u SAD, Japan, Meksiko, Kanadu i Indiju (29). To vrijedi i za četiri skupine koje surađuju. Obujam njihova izvoza na ta tržišta obuhvaća gotovo 89 % njihove ukupne izvozne prodaje trećim zemljama tijekom razdoblja ispitnog postupka revizije.

(76)

Komisija je usporedila prosječnu cijenu četiriju skupina koje surađuju za tržišta trećih zemalja tijekom razdoblja ispitnog postupka revizije s izvoznim cijenama u istom razdoblju za tržište Unije po vrsti proizvoda, oduzimajući pritom inače naplativu antidampinšku pristojbu. Usporedba je dala raznolike rezultate ovisno o tržištu.

(77)

Stanje na tržištu SAD-a (koje je obuhvaćalo gotovo 51 % ukupne izvozne prodaje četiriju skupina u uzorku trećim zemljama tijekom razdoblja ispitnog postupka revizije) pokazuje da je otprilike polovina vrsta proizvoda, što čini približno 25 % njihove prodaje u SAD-u, bila skuplja na tržištu SAD-a, a druga polovina na tržištu Unije (30). Iz toga je jasno da će se određen obujam izvoza koji je trenutačno namijenjen SAD-u (31) (onaj za koji su cijene niže nego cijene na tržištu Unije) vjerojatno preusmjeriti u Uniju ako se dopusti istek mjera.

(78)

U slučaju izvoznih cijena iz NRK-a u Kanadu, Indiju, Japan i Meksiko (zajedno obuhvaćaju otprilike 40 % ukupnog izvoza četiriju kineskih skupina u uzorku tijekom razdoblja ispitnog postupka revizije) prosječna prodajna cijena bila je niža za vrste proizvoda koje čine približno 22 % ukupne izvezene količine u te zemlje u usporedbi s njihovim prodajnim cijenama u Uniji (32). I to ukazuje na moguće preusmjeravanje kineskog izvoza u Uniju ako mjere isteknu. Preusmjeravanje iz Indije posebno je vjerojatno s obzirom na to da je ta zemlja u svibnju 2015., tj. sredinom razdoblja ispitnog postupka revizije, uvela konačne antidampinške mjere.

(79)

Jedna zainteresirana strana tvrdila je da ograničena privlačnost tržišta Unije ne podržava vjerojatnost da će se uvoz iz Kine preusmjeriti ako se mjere ukinu. Zainteresirana strana iznijela je usporedbu prosječnih cijena izvozne prodaje u Uniju i prosječnih izvoznih cijena za ostatak svijeta za dvije skupine u uzorku, čime je dokazano da su cijene više u ostatku svijeta. Usto, za jednu od skupina u uzorku zainteresirana je strana iznijela usporedbu cijena između izvoza u EU i izvoznih cijena za ostatak svijeta za 15 vrsta proizvoda.

(80)

Kao odgovor na tu tvrdnju važno je napomenuti da se pri usporedbi prosječnih razina cijena ne uzimaju u obzir razlike u cijeni između vrsta proizvoda. NRK doduše u SAD, svoje najveće izvozno odredište, izvozi veće kotače. Usto, i spajanje prodaje u ostatku svijeta pogrešno je jer se miješaju rezultati za različita izvozna odredišta. To vrijedi i za usporedbu konkretnih vrsta proizvoda koja je provedena za jednu od četiriju skupina proizvođača izvoznika u uzorku.

(81)

S druge strane, usporedba koju je provela Komisija temelji se na provjerenim podacima za sve četiri skupine proizvođača izvoznika u uzroku. Usporedba je provedena na razini vrste proizvoda i odvojeno za različita tržišna odredišta. Iz tih se razloga metodologija koju je primijenila Komisija kako je objašnjeno u uvodnim izjavama 76. do 78. smatra pouzdanijom i preciznijom. Stoga se tvrdnja zainteresirane strane odbacuje.

(82)

Nakon objave zainteresirana je strana tvrdila da je Komisija neopravdano preuveličala privlačnost tržišta Unije u usporedbi s ostalim izvoznim odredištima. Zainteresirana je strana posebno tvrdila da se usporedbom koju je Komisija provela za svaku vrstu zasebno prikriva da je zapravo svega oko 25 % prodaje skupina u uzorku u SAD-u bilo jeftinije od prodajnih cijena u Uniji za iste vrste proizvoda. Zainteresirana je strana tvrdila da se izvozna prodaja u SAD (i u svaku drugu zemlju) treba analizirati kao cjelina, odnosno stavljanjem svih vrsta proizvoda u jednu skupinu. Razlog za to je činjenica da kineski proizvođači nude brojne vrste aluminijskih kotača da bi se osigurala vjernost potrošača. Prema objašnjenju zainteresirane strane, to bi značilo da činjenica da se određena vrsta aluminijskih kotača otprema iz Kine u SAD po nižoj cijeni nego u Uniju ne znači da bi ih se preusmjerilo jer kineski dobavljači moraju osigurati „cjelovit asortiman proizvoda svim svojim izvoznim odredištima” i stoga bi takvo preusmjeravanje poremetilo pouzdane lance opskrbe.

(83)

Nadalje, zainteresirana strana izradila je usporedbe cijena na temelju cjelokupne prodaje na svako odredište, a rezultat su negativni iznosi (odnosno cijene prema tržištima ostalih trećih zemalja bile su više od onih prema tržištu Unije) za sva tržišta osim Japana. U konačnici, zainteresirana je strana tvrdila da je za analizu tržišta Kanade, Indije, Japana i Meksika Komisija primijenila različit pristup jer je bez objašnjenja spojila obujam prodaje za ta četiri odredišta. Kao rezultat, zainteresirana je strana tvrdila da u okviru objave činjenica i razmatranja na temelju kojih je Komisija namjeravala uvesti antidampinške mjere zainteresirane strane nisu mogle razumjeti obrazloženja Komisije u pogledu usporedbe između izvoznih cijena za Uniju i onih za tržišta ostalih trećih zemalja, čime je povrijeđen članak 20. osnovne uredbe.

(84)

Kao odgovor na te tvrdnje Komisija napominje da u usporedbi za svaku vrstu zasebno nisu prikriveni obujmovi provedenih transakcija. Nadalje, dotični postotak prodajnog obujma u SAD-u objavljen je stranama te je upotrijebljen za kvantificiranje vjerojatnog obujma preusmjeravanja iz ukupnog izvoza Kine u SAD. Stoga se odbacuje tvrdnja zainteresirane strane da se u usporedbi za svaku vrstu zasebno prikriva i/ili ne uzima u obzir učinak obujma prodaje. Sljedeća tvrdnja zainteresirane strane, da je odlučujući čimbenik ukupna dobit od svih transakcija na izvozno tržište, a ne usporedba cijena po vrstama proizvoda, nije potkrijepljena niti je potvrđena rezultatima ispitnog postupka. Tijekom ispitnog postupka Komisija je i za kineske proizvođače izvoznike i za proizvođače iz Unije zaključila da se u pravilu ponude biraju i ugovori sklapaju prema konkretnim vrstama proizvoda, a ne za skupine proizvoda. Na temelju prethodno navedenoga Komisija ostaje pri tome da je usporedba kineskih prodajnih cijena za izvozna tržišta trećih zemalja u odnosu na kinesku prodaju na tržištu Unije za svaku vrstu proizvoda zasebno pouzdan pokazatelj privlačnosti tržišta Unije.

(85)

Suprotno tvrdnji zainteresirane strane, Komisija nije spojila analizu četiriju izvoznih odredišta, konkretno Kanade, Indije, Japana i Meksika. Sva izvozna odredišta analizirana su zasebno, a zbrojen je tek vjerojatni obujam dostupan za preusmjeravanje iz svake zemlje (33). Stoga se tvrdnja zainteresirane strane odbacuje.

(86)

Jedna je zainteresirana strana tvrdila da su kotači za proizvođače izvorne opreme znatno skuplji od kotača za sekundarno tržište te da je stoga Komisija pogriješila kada se oslonila na cijene za sekundarno tržište kako bi pokazala da bi kineski proizvođači izvoznici preusmjerili aluminijske kotače na tržište Unije.

(87)

Pojašnjava se da se, suprotno tvrdnji te zainteresirane strane, Komisija pri usporedbi cijena nije oslonila samo na prodaju sekundarnom tržištu, već na svu prijavljenu prodaju, u kojoj je segment sekundarnog tržišta činio tek oko 20 %. Stoga se ta tvrdnja odbacuje.

(88)

U nedostatku daljnjih primjedbi zadržavaju se zaključci o analizi izvoza u treće zemlje za četiri skupine u uzorku kako je objašnjeno u uvodnim izjavama 75. do 78. Kao rezultat potvrđeno je vjerojatno preusmjeravanje dijela kineskog izvoza koji je trenutačno namijenjen za SAD, Kanadu, Meksiko, Japan i Indiju prema tržištu Unije (procijenjeno na 13,7 milijuna jedinica (34)).

3.3.   Prodaja na domaćem tržištu Kine i privlačnost tržišta Unije

(89)

Budući da su količine domaće prodaje znatne, analizirano je i stanje na kineskom domaćem tržištu. Dostupne informacije pokazuju da kinesko automobilsko tržište raste i predviđa se da će nastaviti rasti do 2020. uz prosječnu godišnju stopu od 8 % (35). Budući da su tržište automobila i tržište kotača za automobile blisko povezani, ista stopa rasta može se pretpostaviti i za tržište kotača. Uz taj rast povećava se kapacitet apsorpcije kineskog domaćeg tržišta. Međutim, to povećanje potražnje vjerojatno neće apsorbirati dostupne rezervne kapacitete. Posljednjih godina NRK snažno ulaže u proizvodnju kotača. Tijekom razmatranog razdoblja četiri skupine u uzorku neovisno o ostalima povećale su svoj cjelokupni kapacitet za otprilike 16 milijuna jedinica, što je u skladu s povećanjem potražnje.

(90)

Prosječna razina cijene četiriju skupina u uzorku na kineskom domaćem tržištu (oko 35 EUR) znatno je niža od prosječne prodajne cijene Uniji (46,2 EUR). Iako se znatna razlika u cijeni u određenoj mjeri može opravdati različitim vrstama proizvoda i uvjetima, iz nje je jasno da bi tržište Unije postalo još privlačnije u usporedbi s kineskim domaćim tržištem kad bi se mjere stavile izvan snage. Važno je napomenuti i da su glavni izvoznici već uspostavili poslovne odnose u Uniji, što znači da se izvozne količine mogu brzo povećati ako se trenutačna razina pristojbi promijeni.

(91)

Zaključak je analize domaće prodaje i tržišnih uvjeta u NRK-u stoga da, prvo, domaće tržište ne može apsorbirati rezervne kapacitete i, drugo, zbog znatnih razlika u cijeni vjerojatno je preusmjeravanje domaće prodaje prema Uniji.

(92)

Na temelju svega prethodno navedenoga Komisija je zaključila da zaista postoji rizik od preusmjeravanja znatnog obujma izvozne i domaće prodaje prema Uniji po dampinškim cijenama ako se dopusti istek mjera.

(93)

Nakon objave jedna zainteresirana strana tvrdila je da zbog pogrešne procjene proizvodnog kapaciteta i stopa iskorištenosti nalaz da procijenjeni rast domaće potražnje za aluminijskim kotačima u Kini vjerojatno neće apsorbirati dostupne rezervne kapacitete nije točan. Zainteresirana je strana osporila i pouzdanost usporedbe prosječnih cijena s obzirom na to da je sama Komisija otkrila da se u usporedbi prosječnih cijena ne uzimaju u obzir razlike u cijenama između različitih vrsta proizvoda.

(94)

Primjedbe koje se odnose na proizvodni kapacitet i stope iskorištenosti kapaciteta razmotrene su u prethodno navedenim odjeljcima 3.1. i 3.2. Kako je potvrđeno nakon analize primjedbi, brojke nisu izmijenjene toliko da bi se promijenio zaključak donesen u prethodno navedenoj uvodnoj izjavi 89.

(95)

Činjenica da je usporedba prosječnih cijena manje pouzdana od usporedbe na razini vrsta proizvoda ne mijenja zaključak da je jaz između razina cijena i dalje znatan. To, zajedno sa znatnom veličinom domaćeg tržišta, zaista upućuje na vjerojatnost da će dio prodaje biti preusmjeren prema tržištu Unije ako se dopusti istek mjera, čak i ako se na temelju dostupnih informacija taj dio ne može precizno kvantificirati. Stoga iznesene primjedbe ne proturječe donesenim zaključcima, koji se stoga potvrđuju.

4.   Zaključak o dampingu i vjerojatnost nastavka dampinga

(96)

Za sva četiri kineska proizvođača izvoznika u uzorku potvrđeno je da su tijekom razdoblja ispitnog postupka revizije vršili damping. Štoviše, s obzirom na to da je utvrđeno da NRK ima znatne rezervne kapacitete i s obzirom na privlačnost tržišta Unije u usporedbi s tržištima nekih trećih zemalja i domaćim tržištem, smatra se vjerojatnim da će kineski proizvođači izvoznici (ponovno) ući na tržište Unije sa znatnim količinama aluminijskih kotača po dampinškim cijenama ako se dopusti istek mjera.

D.   DEFINICIJA INDUSTRIJE UNIJE

(97)

U industriji Unije nije bilo većih strukturnih promjena nakon početnog ispitnog postupka. Tijekom razdoblja ispitnog postupka revizije istovjetni proizvod proizvodilo je otprilike 50 poznatih proizvođača iz Unije. Oni čine „industriju Unije” u smislu članka 4. stavka 1. osnovne uredbe.

(98)

Procijenjeno je da je ukupna proizvodnja Unije tijekom razdoblja ispitnog postupka revizije iznosila 50,5 milijuna jedinica. Društva koja su podržala zahtjev za reviziju činila su više od 85 % ukupne proizvodnje Unije tijekom RIPR-a. Kao što je navedeno u uvodnoj izjavi 17., proizvođači iz Unije odabrani u uzorku činili su više od 30 % ukupne proizvodnje istovjetnog proizvoda u Uniji.

E.   STANJE NA TRŽIŠTU UNIJE

1.   Preliminarne napomene

(99)

Ukupna proizvodnja Unije utvrđena je na temelju svih dostupnih informacija, uključujući informacije navedene u zahtjevu za reviziju, podatke prikupljene od svih poznatih proizvođača iz Unije prije i nakon pokretanja ispitivanja te informacije dobivene od proizvođača u uzorku. Na temelju tih informacija bilo je moguće potvrditi da postoje i proizvođači koji nisu surađivali u ispitnom postupku te utvrditi njihovu razinu proizvodnje.

(100)

Kao i u početnom ispitnom postupku, i kako je navedeno u uvodnoj izjavi 28., proizvod se prodavao putem dvaju distribucijskih kanala, odnosno u segmentu proizvođača izvorne opreme i u segmentu sekundarnog tržišta.

(101)

Neke su zainteresirane strane ponovno navele tvrdnje iz početnog ispitnog postupka da u analizi štete treba razlikovati aluminijske kotače za segment proizvođača izvorne opreme s jedne strane i aluminijske kotače za segment sekundarnog tržišta s druge strane. Te su se tvrdnje temeljile na činjenici da je u vrijeme početnog ispitnog postupka uvoz iz Kine uglavnom bio u segmentu sekundarnog tržišta, dok je industrija Unije uglavnom prevladavala u segmentu proizvođača izvorne opreme.

(102)

Kako je objašnjeno u uvodnim izjavama 113. i 114., na temelju ispitnog postupka čini se da su od početnog ispitnog postupka kineski proizvođači izvoznici iz segmenta sekundarnog tržišta prešli u segment proizvođača izvorne opreme. Stoga zasebna analiza učinka uvoza iz Kine na stanje industrije Unije po segmentu više nije bila potrebna.

(103)

Međutim, u skladu s početnim ispitnim postupkom i da bi se postigla što sveobuhvatnija slika stanja industrije Unije tijekom RIPR-a, neki pokazatelji štete analizirani su i zasebno na temelju dostupnih informacija; u analizi vjerojatnosti ponavljanja štete u obzir su uzeti i različiti segmenti.

(104)

S obzirom na tvrdnju navedenu u uvodnoj izjavi 101., jedna je zainteresirana strana dodala da bi segmente trebalo razlikovati na temelju vrste potrošača jer potrošači na tržištu proizvođača izvorne opreme kupuju tzv. „kotače prema robnoj marci automobila”, dok potrošači na sekundarnom tržištu kupuju tzv. „kotače prema robnoj marci kotača”, a to su različite vrste proizvoda. Prema stajalištu te strane manje je važna činjenica upotrebljavaju li se kotači za sklapanje novih automobila (proizvođači izvorne opreme) ili se prodaju odvojeno za zamjenu izvornih kotača (sekundarno tržište).

(105)

Zahtjev te strane temeljio se na netočnoj pretpostavci da bi Komisija „kotače prema robnoj marci automobila” koji se prodaju putem distribucijskih kanala proizvođača automobila ili njihovih ovlaštenih trgovaca klasificirala kao prodaju u segmentu sekundarnog tržišta. Međutim, Komisija je uzela u obzir sve „kotače prema robnoj marci automobila” bez obzira na to jesu li se upotrebljavali za sklapanje novih vozila ili su se prodavali zasebno u segmentu proizvođača izvorne opreme, što je u skladu s tvrdnjom zainteresirane strane.

2.   Potrošnja u Uniji

(106)

Tijekom razmatranog razdoblja potrošnja u Uniji kretala se kako slijedi:

Tablica 2.

Potrošnja u Uniji

 

2012.

2013.

2014.

RIPR

Ukupna potrošnja (jedinice u tisućama)

59 361

60 528

66 457

70 047

Indeks (2012. = 100)

100

102

112

118

Izvor: Zahtjev za reviziju, Eurostat, provjereni odgovori na upitnik.

(107)

Potrošnja u Uniji utvrđena je dodavanjem uvoza iz Kine i drugih trećih zemalja, na temelju podataka Eurostata, prodaji proizvođača iz Unije na tržištu Unije. Podaci o prodaji industrije Unije na tržištu Unije preuzeti su iz zahtjeva za reviziju i prilagođeni na temelju podataka dostavljenih u odgovorima proizvođača iz Unije u uzorku za RIPR.

(108)

Potrošnja u Uniji neprestano se povećavala tijekom razmatranog razdoblja i ukupno se povećala za 18 %, tj. sa 59,3 milijuna jedinica u 2012. na 70,0 milijuna jedinica tijekom RIPR-a. To povećanje potrošnje odraz je povećanja proizvodnje automobila u Uniji i povećanja stope upotrebe aluminijskih kotača u proizvodnji novih automobila. Trend porasta potrošnje čini znatnu promjenu u usporedbi s trendom uočenim u početnom ispitnom postupku, kada se potrošnja smanjila za 16 % od 2006. i razdoblja ispitnog postupka (RIP) početnog ispitnog postupka, odnosno sa 58,6 milijuna jedinica na 49,5 milijuna jedinica.

(109)

Potrošnja u Uniji je analizirana i uz podijeljene segmente proizvođača izvorne opreme i sekundarnog tržišta. Obujam i tržišni udjeli procijenjeni su na temelju informacija koje su dostavili proizvođači izvoznici u uzorku, proizvođači iz analogne zemlje koji surađuju i proizvođači iz Unije u uzorku te na temelju zahtjeva. U tablici u nastavku prikazano je kretanje proizvodnje po segmentu tijekom RIPR-a u usporedbi s RIP-om početnog ispitnog postupka.

Tablica 3.

Potrošnja u segmentu sekundarnog tržišta i segmentu proizvođača izvorne opreme

Jedinice (u tisućama)

RIP početnog ispitnog postupka

RIPR

Potrošnja za proizvođače izvorne opreme

34 915

65 168

Indeks (RIP = 100)

100

188

Udjel proizvođača izvorne opreme u ukupnoj potrošnji (%)

71

93

Potrošnja za sekundarno tržište

14 592

4 879

Indeks (RIP = 100)

100

33

Udjel sekundarnog tržišta u ukupnoj potrošnji (%)

29

7

Ukupna potrošnja

49 508

70 047

Indeks (RIP = 100)

100

141

Izvor: Zahtjev, Eurostat, provjereni odgovori na upitnik, Provedbena uredba (EU) br. 964/2010.

(110)

Od RIP-a početnog ispitnog postupka potrošnja u segmentu proizvođača izvorne opreme povećala se za 88 %, odnosno s približno 35 milijuna jedinica na približno 65 milijuna jedinica, dok se potrošnja u segmentu sekundarnog tržišta smanjila za gotovo 70 %, s približno 15 milijuna jedinica na približno 5 milijuna jedinica u RIPR-u. Iz toga je vidljivo da je cjelokupno povećanje potrošnje od RIP-a početnog ispitnog postupka u potpunosti uzrokovano porastom potrošnje u segmentu proizvođača izvorne opreme, s obzirom na to da se potrošnja u segmentu sekundarnog tržišta znatno smanjila od RIP-a početnog ispitnog postupka. Stoga, iako je segment proizvođača izvorne opreme prevladavao već tijekom RIP-a početnog ispitnog postupka, tijekom RIPR-a je još dobio na važnosti i činio je 93 % ukupne potrošnje, dok je segment sekundarnog tržišta činio 7 % ukupne potrošnje u usporedbi s 29 % u RIP-u početnog ispitnog postupka.

(111)

Ističe se da je segment proizvođača izvorne opreme općenito konkurentniji jer se prodaja provodi na većem tržištu s više aktera i većim brojem dobavljača koji si međusobno konkuriraju. Osim toga, prisutnost u tom segmentu trajnije je prirode. U okviru ispitnog postupka pokazalo se da operateri koji su uspjeli prijeći u segment proizvođača izvorne opreme uglavnom ostaju u tom segmentu te da ne prelaze olako u segment sekundarnog tržišta. Razlog su za to precizni i strogi zahtjevi potrošača u segmentu proizvođača izvorne opreme, ne samo u pogledu kvalitete i dizajna aluminijskih kotača, već i u pogledu kvalitete postupaka te kvalifikacija potrebnih da bi mogli djelovati kao pouzdani dobavljači. Proizvodi se uglavnom kupuju tek nakon faze ispitivanja i revizije procesa, a zatim ugovorni odnos između kupca i prodavača može trajati nekoliko godina. Istodobno treba napomenuti da obično svaki korisnik proizvođač izvorne opreme ima nekoliko dobavljača koje je odobrio i stoga može relativno jednostavno birati između njih ako cijene jednog od njih postanu konkurentnije.

3.   Obujam, cijene i tržišni udjel uvoza iz NRK-a

3.1.   Obujam i tržišni udjel uvoza iz NRK-a

Tablica 4.

Obujam i tržišni udjel uvoza iz NRK-a

 

2012.

2013.

2014.

RIPR

Obujam uvoza (jedinice u tisućama)

3 371

2 436

2 439

2 237

Indeks (2012. = 100)

100

72

72

66

Tržišni udjel (%)

5,7

4,1

3,7

3,2

Izvor: Eurostat.

(112)

Obujam uvoza iz NRK-a smanjio se s 3,3 milijuna jedinica u 2012. na 2,2 milijuna jedinica tijekom RIPR-a, tj. za 34 %, uz odgovarajuće smanjenje tržišnog udjela s 5,7 % na 3,2 %, odnosno smanjenje od 2,5 postotnih bodova tijekom razmatranog razdoblja. Obujam uvoza i tržišni udjel iz Kine smanjili su se, no kineski proizvođači izvoznici ipak su uspjeli zadržati nezanemariv tržišni udjel unatoč mjerama na snazi. Komisija napominje da je u okviru dijela uvoza iz Kine (između 21 % i 28 % tijekom razmatranog razdoblja) iskorišten režim unutarnje proizvodnje i da taj uvoz nije bio podložan antidampinškoj pristojbi.

(113)

Usto, kretanje obujma uvoza i tržišnog udjela Kine procijenjeno je uz podjelu između segmenta proizvođača izvorne opreme i segmenta sekundarnog tržišta za RIPR, u usporedbi s RIP-om početnog ispitnog postupka, kako je prikazano u tablici u nastavku:

Tablica 5.

Uvoz iz Kine i tržišni udjeli segmenta proizvođača izvorne opreme i segmenta sekundarnog tržišta

 

RIP početnog ispitnog postupka

RIPR

Segment proizvođača izvorne opreme

 

 

Ukupni uvoz proizvođača izvorne opreme iz Kine (jedinice u tisućama)

1 183

1 606

Indeks (RIP = 100)

100

136

Udjel u ukupnom uvozu (%)

19

72

Tržišni udjel u potrošnji proizvođača izvorne opreme (%)

3,4

2,5

Tržišni udjel u ukupnoj potrošnji (%)

2,3

2,3

Segment sekundarnog tržišta

 

 

Ukupni uvoz za sekundarno tržište iz Kine (jedinice u tisućama)

4 954

631

Indeks (RIP = 100)

100

13

Udjel u ukupnom uvozu (%)

81

28

Tržišni udjel u potrošnji sekundarnog tržišta (%)

33,9

12,9

Tržišni udjel u ukupnoj potrošnji (%)

10,0

0,9

Izvor: Zahtjev, Eurostat, provjereni odgovori na upitnik, Provedbena uredba (EU) br. 964/2010.

(114)

Razvoj obujma uvoza iz Kine razdijeljen po segmentima pratio je opći trend u smjeru znatnog povećanja potrošnje u segmentu proizvođača izvorne opreme prikazano u uvodnim izjavama 109. do 111. Unatoč ukupnom smanjenju uvoza aluminijskih kotača iz Kine (vidjeti tablicu 3.) kineski proizvođači izvoznici povećali su svoje uvozne obujmove u segmentu proizvođača izvorne opreme. Konkretno, obujam uvoza u segmentu proizvođača izvorne opreme povećao se s 1,183 milijuna jedinica u RIP-u početnog ispitnog postupka na 1,606 milijuna jedinica u RIPR-u, odnosno kineski proizvođači izvoznici uspjeli su povećati svoj uvoz za 0,4 milijuna jedinica, što odgovara povećanju od 63 % u usporedbi s RIP-om početnog ispitnog postupka.

(115)

Općenito je uvoz iz Kine u segmentu proizvođača izvorne opreme činio 72 % cjelokupnog uvoza tijekom RIPR-a, dok je tijekom RIP-a početnog ispitnog postupka situacija bila obratna te je uvoz iz Kine u segment proizvođača izvorne opreme činio svega 19 % ukupnog uvoza u Uniju.

(116)

Unatoč povećanju obujma prodaje u segmentu proizvođača izvorne opreme, tržišni se udjel u tom segmentu smanjio za 0,9 postotnih bodova zbog većeg porasta potrošnje u tom segmentu. Tržišni udjel uvoza iz Kine u ukupnoj potrošnji ostao je stabilan, što je uzrokovano i većim povećanjem cjelokupne potrošnje.

(117)

Iz prethodno navedenoga vidljivo je da je ukupno smanjenje obujma uvoza iz Kine isključivo uzrokovano smanjenjem uvoza u segmentu sekundarnog tržišta. U tom segmentu uvoz iz Kine uistinu se znatno smanjio, odnosno za gotovo 90 %, što se odrazilo na smanjenje tržišnog udjela u potrošnji sekundarnog tržišta s 34 % u RIP-u početnog ispitnog postupka na 13 % u RIPR-u trenutačne revizije. Općenito se udjel uvoza u segment sekundarnog tržišta u ukupnoj potrošnji smanjio s 10,0 % u RIP-u početnog ispitnog postupka na 0,9 % u RIPR-u trenutačne revizije.

(118)

Taj je pomak kineskih proizvođača izvoznika iz segmenta sekundarnog tržišta u segment proizvođača izvorne opreme već započeo tijekom posljednje dvije godine početnog ispitnog postupka (odnosno u 2008. godini i RIP-u, vidjeti uvodnu izjavu 89. Provedbene uredbe (EU) br. 964/2010). Unatoč smanjenju tržišnih udjela, kineski proizvođači izvoznici zadržali su obujam prodaje i bazu kupaca u segmentu proizvođača izvorne opreme koje su imali na početku ispitnog postupka.

3.2.   Cijene uvoza i sniženje cijena

Tablica 6.

Prosječna cijena uvoza iz NRK-a

 

2012.

2013.

2014.

RIPR

Prosječna cijena u EUR po jedinici

40,68

36,16

39,74

46,24

Indeks (2012. = 100)

100

89

98

114

Izvor: Eurostat.

(119)

Prosječne cijene uvoza iz NRK-a prvo su se smanjile s 40,68 EUR po jedinici u 2012. na 36,16 EUR po jedinici u 2013., a zatim su ponovno narasle na 39,74 EUR po jedinici u 2014. Dodatno su se povećale tijekom RIPR-a i dosegnule su razinu od 46,24 EUR po jedinici. Sveukupno je povećanje između 2012. i RIPR-a iznosilo 14 %. To sveukupno povećanje cijene u skladu je s globalnim trendovima cijena i općim trendom proizvodnje većih i sofisticiranijih kotača.

(120)

Proizvođači izvoznici u uzroku proveli su usporedbu prodajnih cijena na tržištu Unije između cijena industrije Unije u uzorku i cijena uvezenih proizvoda iz dotične zemlje. Relevantne prodajne cijene industrije Unije u uzorku bile su one za nezavisne kupce, prilagođene po potrebi na razinu franko tvornica, tj. isključeni su troškovi prijevoza u Uniju te popusti i rabati.

(121)

Te su cijene uspoređene s cijenama kineskih proizvođača izvoznika u uzorku bez popusta i po potrebi prilagođene CIF-u na granici Unije s odgovarajućom prilagodbom za troškove nakon uvoza.

(122)

Kada se cijenama CIF uvoza dodaju primjenjive carinske i antidampinške pristojbe, cijene proizvođača izvoznika u uzorku bile su u prosjeku više od prodajnih cijena industrije Unije na tržištu Unije. Isti rezultat bio je primjenjiv na uvoz proizvođača izvoznika koji nisu u uzorku.

(123)

Kad bi se uvozne cijene kineskih proizvođača izvoznika u uzorku razmatrale bez antidampinških pristojbi, njima bi se uzrokovalo sniženje prodajnih cijena industrije Unije u prosjeku za 8,0 %. Taj je broj još veći ako se zasebno analiziraju segment proizvođača izvorne opreme i segment sekundarnog tržišta, pri čemu su dobivene marže sniženja za proizvođače izvoznike u uzorku iznosile 8,7 % u segmentu proizvođača izvorne opreme i 12,4 % u segmentu sekundarnog tržišta. Za proizvođače izvoznike koji nisu u uzorku, na temelju podataka Eurostata rezultat bi u prosjeku bila marža sniženja od 7,5 %; ta se usporedba provodi na temelju prosjeka jer se u podacima Eurostata ne pravi razlika između vrsta proizvoda.

(124)

U konačnici, provedena je usporedba cijena u odnosu na uvoz iz Kine koji je proveden prema režimu unutarnje proizvodnje, koji čini 20,6 % cjelokupnog uvoza iz Kine tijekom RIPR-a. Ta je usporedba cijena provedena između prosječnih uvoznih cijena iz Kine prema režimu unutarnje proizvodnje (na temelju podataka Eurostata jer proizvođači izvoznici u uzorku nisu prijavili prodaju u Uniji prema režimu unutarnje proizvodnje) i prosječnih prodajnih cijena proizvođača iz Unije u uzorku u RIPR-u. Rezultat je bila prosječna marža sniženja cijene od 7,6 %. Ta je usporedba provedena na temelju prosjeka jer se u podacima Eurostata ne pravi razlika između vrsta proizvoda, kako je navedeno u uvodnoj izjavi 123. Usto, ukupan obujam uvoza prema režimu unutarnje proizvodnje bio je vrlo nizak i činio je svega 0,6 % ukupne potrošnje u Uniji u RIPR-u.

(125)

Jedna zainteresirana strana tvrdila je da su cijene aluminijskih kotača koji se prodaju segmentu sekundarnog tržišta općenito znatno niže od onih koje se naplaćuju za aluminijske kotače koji se prodaju segmentu proizvođača izvorne opreme. Usto, ta je strana tvrdila da se odgovarajuća usporedba cijena u segmentu proizvođača izvorne opreme može postići samo na „razini ponuda”, za koje je tvrdila da općenito nema sniženja čak ni nakon odbijanja antidampinške pristojbe.

(126)

Odabirom podataka iz pojedinačnih ponuda ne može se zamijeniti analiza Komisije na temelju potpunih podataka, odnosno popisa prodajnih transakcija i usporedbi cijena na temelju vrsta. Takva usporedba odražava najveću moguću količinu podataka o stvarnim provedenim transakcijama. Kako je objašnjeno u uvodnoj izjavi 123., analiza na temelju potpunih podataka proizvođača izvoznika u uzorku i proizvođača iz Unije pokazala je sniženje od 8,7 % u segmentu proizvođača izvorne opreme i 12,4 % u segmentu sekundarnog tržišta, čime se potvrđuje sniženje u obama segmentima kada je riječ o cijenama bez antidampinških pristojbi. Stoga se ta tvrdnja odbacuje.

(127)

Nakon objave ista je strana zatražila i da Komisija pojasni kako je osigurala da cijene kineske domaće prodaje, izvoza u Uniju i izvoza u treće zemlje budu usporedive. Ta metodologija objašnjena je u prethodno navedenim uvodnim izjavama 123. i 126.

4.   Uvoz iz ostalih trećih zemalja

Tablica 7.

Uvoz iz ostalih trećih zemalja

 

2012.

2013.

2014.

RIPR

Turska

6 189

6 879

8 316

9 218

Indeks (2012. = 100)

100

111

134

149

Tržišni udjel (%)

10,4

11,4

12,5

13,2

Prosječna cijena u EUR po jedinici

45,57

45,32

43,89

48,50

Indeks (2012. = 100)

100

99

96

106

Ostale treće zemlje (bez Turske)

7 104

6 778

8 177

8 696

Indeks (2012. = 100)

100

95

115

122

Tržišni udjel (%)

12,0

11,2

12,3

12,4

Prosječna cijena u EUR po jedinici

51,27

51,23

52,66

58,88

Indeks (2012. = 100)

100

100

103

115

Ukupno ostale treće zemlje

13 294

13 657

16 493

17 914

Indeks (2012. = 100)

100

103

124

135

Tržišni udjel (%)

22,4

22,6

24,8

25,6

Prosječna cijena u EUR po jedinici

48,62

48,25

48,24

53,54

Indeks (2012. = 100)

100

99

99

110

Izvor: Eurostat.

(128)

Tijekom razmatranog razdoblja uvoz iz ostalih trećih zemalja u Uniju neprestano je rastao, s otprilike 13,2 milijuna jedinica u 2012. na otprilike 17,9 milijuna jedinica tijekom RIPR-a, tj. za 35 %. S obzirom na to da se potrošnja u Uniji povećala za samo 18 % tijekom istog razdoblja (vidjeti uvodnu izjavu 107., tablicu 1.), odgovarajući tržišni udjel ostalih trećih zemalja povećao se u manjoj mjeri, tj. s 22,4 % u 2012. na 25,6 % tijekom RIPR-a, odnosno za 3,2 postotna boda.

(129)

U prosjeku su uvozne cijene iz trećih zemalja osim Kine bile više od uvoznih cijena iz Kine i povećale su se za 10 % tijekom razmatranog razdoblja.

(130)

Turska je najveći izvoznik u Uniju nakon NRK-a. Obujam uvoza iz Turske povećao se s otprilike 6,1 milijuna jedinica u 2012. na otprilike 9,2 milijuna tijekom RIPR-a, tj. za 49 %. To povećanje dovelo je do povećanja njezina tržišnog udjela s 10,4 % u 2012. na 13,2 % tijekom RIPR-a, tj. za 2,8 postotnih bodova. Prosječne uvozne cijene iz Turske bile su više od prosječnih uvoznih cijena iz Kine tijekom cijelog razmatranog razdoblja. Narasle su s 45,57 EUR po jedinici u 2012. na 48,50 EUR po jedinici tijekom RIPR-a, što je porast od 6 %.

(131)

Tržišni udjel uvoza iz trećih zemalja osim Turske samo se neznatno povećao, s 12 % u 2012. na 12,4 % tijekom RIPR-a. Cijene uvoza iz trećih zemalja bile su više od cijena uvoza iz NRK-a tijekom cijelog razmatranog razdoblja.

5.   Ekonomsko stanje industrije Unije

5.1.   Opće napomene

(132)

Komisija je u skladu s člankom 3. stavkom 5. osnovne uredbe ispitala sve ekonomske čimbenike i pokazatelje koji utječu na stanje industrije Unije.

(133)

Kako je navedeno u uvodnoj izjavi 17., odabir uzorka proveden je radi utvrđivanja moguće štete koju je pretrpjela industrija Unije.

(134)

Za potrebe utvrđivanja štete Komisija je razlikovala makroekonomske i mikroekonomske pokazatelje štete. Komisija je ocijenila makroekonomske pokazatelje povezane s cijelom industrijom Unije na temelju informacija koje je dostavio podnositelj zahtjeva za reviziju i podataka proizvođača iz Unije u uzorku koji su prilagođeni na temelju podataka dostavljenih u odgovorima proizvođača iz Unije u uzorku za RIPR. Komisija je mikroekonomske pokazatelje koji se odnose samo na društva u uzorku ocijenila na temelju podataka iz odgovora na upitnik koje su dostavili proizvođači iz Unije u uzorku. Utvrđeno je da su oba skupa podataka reprezentativna za ekonomsko stanje industrije Unije.

(135)

Makroekonomski su pokazatelji sljedeći: proizvodnja, proizvodni kapacitet, iskorištenost kapaciteta, obujam prodaje, tržišni udjel, rast, zaposlenost, produktivnost i visina dampinške marže.

(136)

Mikroekonomski su pokazatelji sljedeći: prosječne jedinične cijene, jedinični trošak, troškovi rada, zalihe, profitabilnost, novčani tok, ulaganja, povrat ulaganja i sposobnost prikupljanja kapitala.

5.2.   Makroekonomski pokazatelji

Tablica 8.

Proizvodnja, kapacitet proizvodnje i iskorištenost kapaciteta

 

2012.

2013.

2014.

RIPR

Proizvodni obujam (jedinice u tisućama)

44 124

45 516

49 638

50 571

Indeks (2012. = 100)

100

103

112

115

Proizvodni kapacitet (jedinice u tisućama)

49 808

51 644

53 510

55 178

Indeks (2012. = 100)

100

104

107

111

Iskorištenost kapaciteta (%)

89

88

93

92

Indeks (2012. = 100)

100

99

105

103

Izvor: Zahtjev za reviziju, provjereni odgovori na upitnik.

(137)

Ukupna proizvodnja Unije, proizvodni kapacitet i iskorištenost kapaciteta kretali su se tijekom razmatranog razdoblja kako slijedi:

(138)

Proizvodnja se povećala tijekom razmatranog razdoblja. Proizvodni se obujam sveukupno povećao sa 44,1 milijuna jedinica u 2012. na 50,5 milijuna jedinica tijekom RIPR-a, tj. za 15 % tijekom razmatranog razdoblja. To povećanje odražava povećanje proizvodnje automobila u Uniji i povećanu uporabu aluminijskih kotača u novim automobilima.

(139)

Proizvodni kapacitet povećao se s otprilike 49,8 milijuna jedinica u 2012. na otprilike 55,1 milijun jedinica tijekom RIPR-a, tj. za 11 % tijekom razmatranog razdoblja.

(140)

Kao rezultat neznatno većeg povećanja proizvodnog obujma u odnosu na povećanje proizvodnog kapaciteta, iskorištenost kapaciteta povećala se sa 89 % u 2012. na 92 % tijekom RIPR-a, tj. za 3 postotna boda tijekom razmatranog razdoblja.

5.2.2.   Obujam prodaje i tržišni udjel

(141)

Obujam prodaje i tržišni udjel industrije Unije kretali su se tijekom razmatranog razdoblja kako slijedi:

Tablica 9.

Obujam prodaje i tržišni udjel

 

2012.

2013.

2014.

RIPR

Obujam prodaje (jedinice u tisućama)

42 697

44 435

47 525

49 895

Indeks (2012. = 100)

100

104

111

117

Tržišni udjel (%)

71,9

73,4

71,5

71,2

Izvor: Zahtjev za reviziju, Eurostat, provjereni odgovori na upitnik.

(142)

Obujam prodaje povećao se tijekom razmatranog razdoblja s 42,6 milijuna jedinica u 2012. na otprilike 49,8 milijuna jedinica tijekom RIPR-a, tj. za 17 %, što je nešto manje od povećanja potrošnje od 18 % navedenog u uvodnoj izjavi 107. Stoga je povećanje obujma prodaje, uzimajući u obzir i istodobno povećanje uvoza iz ostalih trećih zemalja, kako je opisano u uvodnoj izjavi 128., dovelo do neznatnog smanjenja tržišnog udjela industrije Unije sa 71,9 % u 2012. na 71,2 % u razdoblju ispitnog postupka revizije, tj. do smanjenja od 0,7 postotnih bodova tijekom razmatranog razdoblja.

(143)

Usto, kretanje obujma prodaje i tržišnog udjela procijenjeno je uz podjelu između segmenta proizvođača izvorne opreme i segmenta sekundarnog tržišta za RIPR u usporedbi s RIP-om početnog ispitnog postupka, kako je prikazano u tablici u nastavku:

Tablica 10.

Obujam prodaje i tržišni udjeli za segment proizvođača izvorne opreme i segment sekundarnog tržišta

Jedinice (u tisućama)

RIP početnog ispitnog postupka

RIPR

Segment proizvođača izvorne opreme

 

 

Obujam prodaje za proizvođače izvorne opreme

28 719

46 627

Indeks

100

162

Tržišni udjel proizvođača izvorne opreme (udjel proizvođača iz EU-a u ukupnoj potrošnji proizvođača izvorne opreme) (%)

82,3

71,6

Tržišni udjel proizvođača izvorne opreme u ukupnoj potrošnji (%)

58,0

66,6

Segment sekundarnog tržišta

 

 

Obujam prodaje sekundarnog tržišta

7 075

3 268

Indeks

100

46

Tržišni udjel sekundarnog tržišta (udjel proizvođača iz EU-a u ukupnoj potrošnji sekundarnog tržišta) (%)

48,5

67,0

Tržišni udjel sekundarnog tržišta u ukupnoj potrošnji

14,3 %

4,7 %

Izvor: Zahtjev, Eurostat, provjereni odgovori na upitnik, Provedbena uredba (EU) br. 964/2010.

(144)

Obujam prodaje segmentu proizvođača izvorne opreme povećao se za 62 % u RIPR-u u usporedbi s RIP-om početnog ispitnog postupka, dok se prodaja segmentu sekundarnog tržišta smanjila za više od pola u usporedbi s RIP-om početnog ispitnog postupka. Tržišni udjel proizvođača iz Unije smanjio se u segmentu proizvođača izvorne opreme za 10,9 postotnih bodova, s 82,3 % na 71,6 %, zbog većeg porasta potrošnje u tom segmentu. U segmentu sekundarnog tržišta tržišni udjel povećao se s 48,5 % na 67,0 % zbog smanjenja tržišta u tom segmentu. Općenito je tržišni udjel industrije Unije u segmentu sekundarnog tržišta u ukupnoj potrošnji pao s 14,3 % tijekom RIP-a početnog ispitnog postupka na 4,7 % tijekom RIPR-a trenutačne revizije, dok se tržišni udjel industrije Unije za segment proizvođača izvorne opreme u ukupnoj potrošnji povećao s 58,0 % na 66,6 % tijekom istog razdoblja. Kretanje u tim dvama segmentima odgovara općem trendu na tržištu Unije koji odražava porast proizvodnje automobila u Uniji i povećanu stopu uporabe aluminijskih kotača u novim automobilima, kako je navedeno u uvodnoj izjavi 108.

5.2.3.   Rast

(145)

Potrošnja u Uniji povećala se za 18 % tijekom razmatranog razdoblja, dok se obujam prodaje industrije Unije povećao u nešto manjoj mjeri, tj. za 17 %, što je dovelo do neznatnog gubitka tržišnog udjela od 0,7 postotnih bodova.

5.2.4.   Zaposlenost i produktivnost

(146)

Zaposlenost i produktivnost tijekom razmatranog razdoblja kretali su se kako slijedi:

Tablica 11.

Zaposlenost i produktivnost

 

2012.

2013.

2014.

RIPR

Broj zaposlenika

12 227

12 673

13 689

14 265

Indeks (2012. = 100)

100

104

112

117

Produktivnost (jedinice u tisućama po zaposleniku)

3 609

3 592

3 626

3 545

Indeks (2012. = 100)

100

100

100

98

Izvor: Zahtjev za reviziju.

(147)

Sveukupna zaposlenost u industriji Unije tijekom razmatranog razdoblja povećala se za 17 %. To je u skladu s povećanjem proizvodnog obujma od 15 % tijekom razmatranog razdoblja.

(148)

Tijekom razmatranog razdoblja produktivnost mjerena brojem proizvedenih jedinica po zaposleniku ostala je stabilna, uz tek neznatno smanjenjem od 2 % tijekom RIPR-a.

5.2.5.   Visina dampinške marže i oporavak od prethodnog dampinga

(149)

Tijekom razdoblja ispitnog postupka revizije, pojedinačne dampinške marže utvrđene za skupine društava u uzorku koje surađuju i dalje su bile znatne i iznosile su između 8,9 % i 25,9 % (vidjeti uvodnu izjavu 52.). Ipak, obujmovi uvoza iz Kine smanjili su se za 44 % što je dovelo do smanjenja u kineskom tržišnom udjelu koji je dosegao 3,2 % tijekom RIPR-a. Kao što je utvrđeno u uvodnoj izjavi 122., uvozne cijene iz Kine nisu uzrokovale sniženje prodajnih cijena industrije Unije na tržištu Unije tijekom RIPR-a i stoga je pritisak cijena uvoza iz Kine bio ograničen. Stoga su antidampinške mjere na snazi pokazivale pozitivan učinak na stanje industrije Unije.

5.3.   Mikroekonomski pokazatelji

5.3.1.   Cijene i čimbenici koji utječu na cijene

(150)

Prosječne prodajne cijene industrije Unije za nepovezane kupce u Uniji tijekom razmatranog razdoblja kretale su se kako slijedi:

Tablica 12.

Prosječne prodajne cijene i jedinični troškovi

 

2012.

2013.

2014.

RIPR

Prosječna jedinična prodajna cijena u Uniji (EUR/jedinica)

46,24

46,40

47,16

51,91

Indeks (2012. = 100)

100

100

102

112

Jedinični trošak proizvodnje (EUR/jedinica)

43,10

43,13

42,82

46,76

Indeks (2012. = 100)

100

100

99

109

Izvor: Provjereni odgovori na upitnik.

(151)

Prosječna jedinična prodajna cijena industrije Unije za nepovezane kupce u Uniji povećala se za 12 % tijekom razmatranog razdoblja. To je povećanje odraz trenda proizvodnje većih i sofisticiranijih kotača kao što je dodatno opisano u uvodnoj izjavi 153.

(152)

Tijekom razmatranog razdoblja prosječni jedinični trošak proizvodnje povećao se za 9 %.

(153)

Ispitivanje je pokazalo da je razlog za povećanje troška bio uglavnom tehnički razvoj aluminijskih kotača s povećanom tendencijom ka proizvodnji većih kotača i takozvanih „kotača visoka sjaja” („bright wheels”), za koje su potrebni dodatni proizvodni koraci. Ispitnim je postupkom nadalje utvrđeno da varijacije u cijeni glavne sirovine (aluminij) mogu imati utjecaj na jedinične troškove, no njihov je utjecaj na profitabilnost ublažen s obzirom na to da su cijene aluminija uglavnom prikazane u obliku indeksa u ugovorima s kupcima proizvođačima izvorne opreme.

5.3.2.   Troškovi rada

(154)

Prosječni troškovi rada industrije Unije tijekom razmatranog razdoblja kretali su se kako slijedi:

Tablica 13.

Troškovi rada

 

2012.

2013.

2014.

RIPR

Prosječni troškovi rada po zaposleniku (EUR)

31 285

31 624

31 021

32 096

Indeks (2012. = 100)

100

101

99

103

Izvor: Provjereni odgovori na upitnik.

(155)

Od 2012. do RIPR-a prosječni troškovi rada po zaposleniku proizvođača iz Unije u uzorku neznatno su se povećali za 3 %.

5.3.3.   Zalihe

(156)

Razine zaliha industrije Unije tijekom razmatranog razdoblja kretale su se kako slijedi:

Tablica 14.

Zalihe

 

2012.

2013.

2014.

RIPR

Završne zalihe (jedinice u tisućama)

851

842

986

866

Indeks (2012. = 100)

100

99

116

102

Završne zalihe kao postotak proizvodnje (%)

4,5

4,2

4,6

3,9

Indeks (2012. = 100)

100

92

101

87

Izvor: Provjereni odgovori na upitnik.

(157)

Zalihe se ne mogu smatrati relevantnim pokazateljem štete s obzirom na to da se proizvodnja aluminijskih kotača uvelike vrši po narudžbi. Razina zaliha u određenom trenutku uglavnom se odnosi na prodanu ali još nedostavljenu robe. Stoga se trendovi u pogledu zaliha navode samo u svrhu informiranja.

(158)

Ukupne završne zalihe tijekom razmatranog razdoblja povećale su se za 2 %. Završne zalihe kao postotak proizvodnje neznatno su se smanjile s 4,5 % u 2012. na 3,9 % tijekom RIPR-a, tj. za 0,6 %.

5.3.4.   Profitabilnost, novčani tok, ulaganja, povrat ulaganja i sposobnost prikupljanja kapitala

Tablica 15.

Profitabilnost, novčani tok, ulaganja i povrat ulaganja

 

2012.

2013.

2014.

RIPR

Profitabilnost prodaje u Uniji nepovezanim kupcima (% prodajnog prometa)

6,8

7,0

9,2

9,9

Indeks (2012. = 100)

100

103

135

146

Novčani tok (u tisućama EUR)

102 147

111 918

129 833

155 044

Indeks (2012. = 100)

100

110

127

152

Ulaganja (u tisućama EUR)

64 110

38 643

65 749

71 338

Indeks (2012. = 100)

100

60

103

111

Povrat ulaganja (%)

18,6

20,1

27,4

31,6

Indeks (2012. = 100)

100

108

147

170

Izvor: Provjereni odgovori na upitnik.

(159)

Komisija je profitabilnost proizvođača iz Unije u uzorku utvrdila iskazivanjem neoporezovane neto dobiti od prodaje istovjetnog proizvoda nepovezanim kupcima u Uniji kao postotka prometa od te prodaje. Tijekom razmatranog razdoblja profitabilnost industrije Unije stalno se povećavala kao odraz većeg povećanja cijena u odnosu na trošak proizvodnje kao što je prikazano u tablici 12. u uvodnoj izjavi 150. Stoga se ona povećala sa 6,8 % u 2012. na 9,9 % tijekom RIPR-a, tj. za 3,1 postotni bod tijekom razmatranog razdoblja.

(160)

Usto, pri analizi profitabilnosti podijeljeni su segment proizvođača izvorne opreme i segment sekundarnog tržišta. Na temelju toga profitabilnost prodaje u segmentu sekundarnog tržišta procijenjena je na 13,6 %, dok je profitabilnost prodaje u segmentu proizvođača izvorne opreme procijenjena na 9,6 %. Važno je napomenuti da je obujam prodaje u segmentu sekundarnog tržišta bio vrlo nizak u usporedbi s obujmom prodaje u segmentu proizvođača izvorne opreme tijekom RIPR-a te je stoga imao tek manji utjecaj na cjelokupnu profitabilnost.

(161)

Neto novčani tok sposobnost je industrije Unije da samostalno financira svoje djelatnosti. Tijekom cijelog razmatranog razdoblja zabilježeno je povećanje novčanog toka. Ukupni neto novčani tok povećao se za 52 % tijekom razmatranog razdoblja, što je u skladu s povećanom dobiti.

(162)

Ulaganja su se povećala za 11 % tijekom razmatranog razdoblja. Došlo je do opadanja ukupnih ulaganja u razdoblju od 2012. do 2013., što je povezano sa završetkom određenih ulaganja iz 2012. Nakon toga, ukupna ulaganja povećala su se za 43 % od 2013. do 2014., i dodatno za 8 % od 2014. do RIPR-a. U nekim slučajevima ulaganja su se dijelom odnosila na zamjene zastarjelih strojeva. Međutim, bilo je i znatnih ulaganja u nove kapacitete u skladu s povećanom potražnjom i predviđenim povećanjem potražnje u godinama koje slijede. Konačno, bilo je i ulaganja radi odgovora na povećanje potražnje za tehnički sofisticiranijim „kotačima visoka sjaja”, za koje su potrebni dodatni kapaciteti za obradu i bojanje.

(163)

Povrat ulaganja označava dobit izraženu u obliku postotka neto knjigovodstvene vrijednosti nepokretne imovine. Kao i ostali financijski pokazatelji, povrat ulaganja od proizvodnje i prodaje istovjetnog proizvoda bio je pozitivan, što je odraz utvrđenog trenda u pogledu profitabilnosti. Povrat ulaganja općenito se povećao za 13 postotnih bodova tijekom razmatranog razdoblja.

(164)

Kad je riječ o sposobnosti prikupljanja kapitala, oporavkom od prošlog dampinga poboljšana je sposobnost ostvarivanja novčane dobiti za istovjetni proizvod proizvođača iz Unije u uzorku te je ojačano njihovo financijsko stanje zbog povećanja interno ostvarenih sredstava. Na temelju ispitnog postupka utvrđeno je da se sposobnost prikupljanja kapitala općenito poboljšala tijekom razmatranog razdoblja. To je zatim omogućilo društvima da izvrše zamjenska ulaganja i ulaganje u povećanje proizvodnog kapaciteta kao što je objašnjeno u uvodnoj izjavi 162.

6.   Zaključak o šteti

(165)

U kontekstu povećanja potrošnje industrija Unije uspjela se oporaviti od prethodnog dampinga zahvaljujući antidampinškim mjerama na snazi i pokazala je zdravo ekonomsko stanje tijekom RIPR-a. Podsjeća se da je u početnom ispitnom postupku industrija Unije pretrpjela materijalnu štetu u obliku smanjenja proizvodnog i prodajnog obujma uzrokovanog pritiskom na cijene zbog uvoza iz Kine, što se najviše odrazilo na smanjenje profitabilnosti.

(166)

U razmatranom razdoblju trenutačnog ispitnog postupka gotovo su svi pokazatelji štete pokazali pozitivan trend. Industrija Unije povećala je prodajni i proizvodni obujam. Povećale su se i njezine prodajne cijene u skladu s općim porastom cijena na tržištu Unije, i to u većoj mjeri od porasta troškova. Pozitivno kretanje obaju obujmova (prodajnog i proizvodnog) i cijena imalo je pozitivan učinak na profitabilnost industrije Unije. To se dogodilo u prisutnosti gotovo stabilnih tržišnih udjela zbog činjenice da je i uvozu iz ostalih trećih zemalja, prvenstveno Turske, koristila povećana potrošnja, ali po cijenama višim od uvoznih cijena iz Kine. Usto, industrija Unije povećala je svoja ulaganja, uključujući ulaganja u nove kapacitete te ulaganja kojima se odgovara na povećanu potražnju za „kotačima visoka sjaja”.

(167)

Konkretno, profitabilnost se povećala sa 6,8 % u 2012. na 9,9 % tijekom RIPR-a. Prodajne cijene povećale su se za 12 % tijekom razmatranog razdoblja, dok su se jedinični troškovi povećali u manjoj mjeri, tj. za 9 %, i ostali niži od prosječnih prodajnih cijena tijekom cijelog razmatranog razdoblja. Proizvodni obujam povećao se za 15 %, proizvodni kapacitet za 11 %, a obujam prodaje za 17 %. Povećanje potrošnje bilo je više, 18 % tijekom razmatranog razdoblja, no tržišni se udjel industrije Unije neznatno smanjio za 0,7 postotnih bodova tijekom razmatranog razdoblja. Tržišni udjel smanjio se sa 71,9 % u 2012. na 71,2 % tijekom RIPR-a. Ulaganja su se povećala za 11 % tijekom razmatranog razdoblja, a povrat ulaganja povećao se sa 18,6 % u 2012. na 31,6 % tijekom RIPR-a. Produktivnost je ostala postojana, a zaposlenost se povećala u skladu s proizvodnim i prodajnim obujmovima, odnosno za 17 % tijekom razmatranog razdoblja.

(168)

Neki pokazatelji štete analizirani su zasebno za segment proizvođača izvorne opreme i segment sekundarnog tržišta. Ispitivanje je pokazalo da je industrija Unije u skladu s općim razvojem tržišta Unije znatno povećala prodaju u segmentu proizvođača izvorne opreme i smanjila prodaju u segmentu sekundarnog tržišta. Procijenjeno je da je profitabilnost pozitivna i u segmentu proizvođača izvorne opreme i u segmentu sekundarnog tržišta, unatoč smanjenju obujma prodaje u potonjem segmentu.

(169)

Na temelju prethodno navedenoga Komisija je zaključila da industrija Unije nije pretrpjela materijalnu štetu u smislu članka 3. stavka 5. osnovne uredbe.

F.   VJEROJATNOST PONAVLJANJA ILI NASTAVKA ŠTETE

(170)

Ispitnim je postupkom utvrđeno da je uvoz iz Kine vršen uz dampinške cijene tijekom razdoblja ispitnog postupka revizije te da postoji vjerojatnost nastavka dampinga ako se dopusti istek mjera.

(171)

S obzirom na to da industrija Unije nije pretrpjela materijalnu štetu, procijenjeno je postoji li vjerojatnost ponavljanja štete ako se dopusti istek mjera protiv Kine u skladu s člankom 11. stavkom 2. osnovne uredbe.

(172)

Da bi se utvrdila vjerojatnost ponavljanja štete, analizirani su sljedeći elementi: proizvodni kapacitet i rezervni kapacitet u Kini, privlačnost tržišta Unije, izvozničko ponašanje kineskih proizvođača izvoznika u ostalim trećim zemljama, uključujući postojanje antidampinških ili kompenzacijskih mjera za aluminijske kotače u ostalim trećim zemljama, prodaja na kineskom domaćem tržištu, obujam uvoza iz Kine i cijene na tržištu Unije, uključujući one prema režimu unutarnje proizvodnje. Pri analizi u obzir je uzeto povećanje potrošnje u Uniji i profitabilno stanje industrije Unije tijekom razmatranog razdoblja.

Proizvodni kapaciteti i rezervni kapaciteti u Kini

(173)

Analizom u uvodnim izjavama 55. do 74. utvrđeno je da su dostupni rezervni kapaciteti u Kini bili znatni. Procijenjeno je da rezervni kapaciteti iznose između 42 i 60 milijuna jedinica. Već niža količina u rasponu tih rezervnih kapaciteta odgovara više od 80 % proizvodnje Unije, koja je iznosila 50,5 milijuna jedinica tijekom RIPR-a. Osim toga, ona odgovara oko 60 % potrošnje čitave Unije tijekom RIPR-a, koja je iznosila 70 milijuna jedinica.

Privlačnost tržišta Unije

(174)

Kako je prikazano u uvodnim izjavama 77. do 78. znatan je obujam iz Kine izvezen, među ostalim, i u SAD, Kanadu, Indiju, Japan i Meksiko. Razine cijena proizvođača izvoznika koji surađuju na glavnim izvoznim tržištima djelomično su niže od razina cijena istih proizvođača izvoznika u Uniji. Stoga je u usporedbi s njima tržište Unije privlačnije zbog prilike za kineske proizvođače izvoznike da ostvare veću dobit. Zbog toga je poticaj za preusmjeravanje tog izvoza na tržište Unije u slučaju ukidanja mjera bio visok. Predmetne količine procijenjene su na 14 milijuna jedinica tijekom RIPR-a (36), odnosno 20 % potrošnje u Uniji i približno 28 % proizvodnog i prodajnog obujma industrije Unije.

(175)

Usto, kako je objašnjeno u uvodnim izjavama 89. do 92. o prodaji na kineskom domaćem tržištu, otkriveno je da, kao prvo, kinesko domaće tržište ne može apsorbirati rezervne kapacitete dostupne u Kini i, kao drugo, da je zbog utvrđene znatne razlike u cijenama vjerojatno preusmjeravanje domaće prodaje u Uniju.

(176)

Automobilska industrija Unije već je nabavljala proizvode od kineskih proizvođača izvoznika tijekom RIPR-a i uspostavljeni su bliski poslovni odnosi. Kako je navedeno u uvodnoj izjavi 111., kineski dobavljači moraju proizvoditi prema specifičnim tehničkim standardima koje zahtijevaju potrošači u Uniji. Četiri kineska proizvođača izvoznika u uzorku gotovo su isključivo izvozili u segment proizvođača izvorne opreme te su stoga već bili uvelike prisutni u tom segmentu kao potpuno certificirani dobavljači.

(177)

Kako je prikazano u uvodnoj izjavi 113., ukupan uvoz od kineskih proizvođača izvoznika u segmentu proizvođača izvorne opreme iznosio je oko 1,6 milijuna jedinica tijekom RIPR-a. Kako je utvrđeno u uvodnoj izjavi 14., s obzirom na to da su kineski proizvođači izvoznici u uzorku činili približno 40 % ukupnog uvoza iz Kine tijekom RIPR-a (odnosno, oko 880 000 jedinica) te s obzirom na činjenicu da su ti izvoznici certificirani za segment proizvođača izvorne opreme, može se zaključiti da se tek oko polovine ukupnog uvoza u sektor proizvođača izvorne opreme može pripisati proizvođačima izvoznicima u uzorku, dok je druga polovina potekla od proizvođača izvoznika koji nisu u uzorku ili ne surađuju. Stoga velik dio ostalih kineskih proizvođača izvoznika za koje nije bilo dostupnih informacija čini certificirane proizvođače koji trenutačno izvoze u segment proizvođača izvorne opreme u Uniji.

(178)

Na temelju toga može se razumno zaključiti da će barem dio kineskog rezervnog kapaciteta biti dostupan za izvoz u Uniju već u kratkom roku.

Kretanje cijena na tržištima ostalih trećih zemalja

(179)

Razina cijene proizvoda izvezenih iz Kine na tržišta ostalih trećih zemalja također je analizirana da bi se dobili pokazatelji vjerojatnih razina cijena na tržištu Unije ako se mjere ukinu. Kretanje cijena na tržištima ostalih trećih zemalja smatralo se razumnim pokazateljem budućeg kretanja cijena u Uniji, s obzirom na velike i reprezentativne količine izvezene na ta tržišta, gdje je pristup bio neograničen tijekom razdoblja razmotrenog u ovoj reviziji. Usto, podaci po vrstama proizvoda bili su dostupni od proizvođača izvoznika koji surađuju. Izvozne cijene proizvođača izvoznika u uzorku prema tržištima ostalih trećih zemalja uspoređene su s prodajnim cijenama industrije Unije za odgovarajuće vrste proizvoda. Tom detaljnom usporedbom cijena otkriveno je da su tijekom RIPR-a za 7,4 milijuna jedinica kineske cijene na tržištima ostalih trećih zemalja bile u prosjeku za oko 30 % niže od cijena industrije Unije na tržištu Unije. Ta znatna razlika u cijeni u kombinaciji s velikim količinama raspoloživih rezervnih kapaciteta u Kini čini snažan poticaj za kineske proizvođače izvoznike da brzo (pre)usmjere izvoz na tržište Unije ako se mjere ukinu.

(180)

Mjere trgovinske zaštite od uvoza aluminijskih kotača iz Kine već su uvedene na drugim važnim tržištima, konkretno, u Australiji (antidampinške i kompenzacijske mjere), a odnedavna i u Indiji (antidampinške mjere), što također znači da je pristup tim tržištima za kineske proizvođače izvoznike ograničen. Usto, trenutačnim je ispitnim postupkom utvrđeno da se damping znatno nastavio tijekom RIPR-a. S obzirom na slično kretanje cijena na tržištima ostalih trećih zemalja nema razloga vjerovati da će se kineske prakse određivanja cijena promijeniti ako se ukinu mjere u Uniji.

(181)

Prema informacijama dostavljenima u zahtjevu za reviziju vjerojatni razvoj stanja na tržištu u Uniji ako se mjere ukinu može se vidjeti iz razvoja stanja u SAD-u, gdje nema uspostavljenih antidampinških mjera. U SAD-u su kineski prodavači izvoznici stekli preko 50 % tržišnog udjela, što je rezultiralo zatvaranjem više od 20 domaćih proizvođača. Napominje se da glavni proizvođači automobila imaju proizvodna postrojenja i kupovne organizacije u SAD-u i Uniji, odnosno iste skupine društava rade na obama tržištima i vjerojatno je da će primijeniti jednake strategije ako se suoče s velikim obujmom uvoza iz Kine po niskim cijenama.

(182)

Jedna je zainteresirana strana tvrdila da se dostupni rezervni kapaciteti u Kini odnose samo na aluminijske kotače za segment sekundarnog tržišta te da neće biti dostupnih rezervnih kapaciteta za kotače za proizvođače izvorne opreme, za kojima se povećava potražnja. Obujam kineskih kotača za proizvođače izvorne opreme stoga bi bilo ograničen i nije vjerojatno da bi se velik obujam mogao prodati na tržištu Unije, na kojem prevladava segment proizvođača izvorne opreme. Ta je strana pitala i kako je utvrđen kineski rezervni kapacitet za segment proizvođača izvorne opreme i koji se kineski proizvođači smatraju certificiranima.

(183)

Kako je objašnjeno u uvodnoj izjavi 177., približno 50 % kineskog izvoza u segment proizvođača izvorne opreme u Uniji čine kineski proizvođači izvoznici koji nisu u uzorku ili ne surađuju. Stoga velik dio kineskih proizvođača izvoznika za koje nije bilo dostupnih informacija čini certificirane proizvođače koji trenutačno izvoze u segment proizvođača izvorne opreme u Uniji. Na temelju toga zaključeno je da će barem dio kineskog rezervnog kapaciteta biti dostupan za izvoz u segment proizvođača izvorne opreme Unije već u kratkom roku.

(184)

Nekoliko kineskih proizvođača izvoznika tvrdilo je da se činjenica da određene vrste proizvoda imaju niže cijene na drugim izvoznim tržištima ne može smatrati poticajem za kineske proizvođače izvoznike da (pre)usmjere taj izvoz na tržište Unije ako se mjere ukinu. Oni su tvrdili da je Komisija u analizi kretanja kineskih cijena pogrešno zanemarila vrste proizvoda za koje su cijene kineskih izvoznika prema tržištima ostalih trećih zemalja više od onih iste vrste koje prodaje industrija Unije na tržištu Unije, zbog čega je znatno precijenjeno potencijalno sniženje cijena, koje bi u stvarnosti iznosilo samo 0,45 %. Nadalje, te su strane tvrdile da će se s drugih izvoznih tržišta ostvarivati veća dobit nego od izvoza na tržište Unije te da kineski izvoznici trebaju održavati svoje poslovne odnose na kineskom domaćem tržištu, kao i na izvoznim tržištima ostalih trećih zemalja. Tvrdile su i da kineski izvoznici moraju imati mogućnost opskrbljivanja svojih kupaca na tim tržištima cjelovitim asortimanom proizvoda te stoga neće imati poticaj za preusmjeravanje izvoza određenih vrsta proizvoda u Uniju samo zato što su cijene na tržištu Unije više. Zbog toga su tvrdili da neće postojati rizik od znatnog povećanja uvoza iz Kine ako se dopusti istek mjera.

(185)

Prvo, cilj analize Komisije opisane u uvodnoj izjavi 179. bio je utvrditi razlike u cijenama koje se naplaćuju tržištu Unije s jedne strane i onih koje se naplaćuju tržištima ostalih trećih zemalja s druge strane za iste vrste proizvoda radi dobivanja pokazatelja vjerojatnih razina cijena proizvoda uvezenih iz Kine na tržište Unije u slučaju ukidanja mjera, a ne radi utvrđivanja marža sniženja cijena. Razlika u cijenama pokazuje i da kineski proizvođači izvoznici mogu ući na tržište Unije s cijenama koje su znatno niže od cijena industrije Unije, no istodobno su na višoj razini od cijena prema tržištima ostalih trećih zemalja. To čini snažan poticaj za kineske proizvođače izvoznike za izvoz na tržište Unije, uzimajući u obzir, među ostalim, i veliki rezervni kapacitet u Kini. Drugo, tvrdnja da proizvođači izvoznici moraju kupce na drugim tržištima opskrbljivati cjelovitim asortimanom proizvoda nije potkrijepljena. Ispitnim se postupkom pokazalo upravo suprotno, da se postupak natječaja obično odvija za svaku vrstu proizvoda odvojeno i da kupci istu vrstu proizvoda dobavljaju od nekoliko dobavljača, što ne ide u prilog navodima da se istom kupcu mora ponuditi velik asortiman vrsta proizvoda. Stoga se te tvrdnje odbacuju.

(186)

Iste su strane tvrdile i da je postojanje mjera trgovinske zaštite od uvoza kineskih aluminijskih kotača u Australiji i Indiji nevažno te da postojanje mjera trgovinske zaštite na određenim tržištima ne omogućuje utvrđivanje načina određivanja cijena na drugim tržištima jer on bi se mogao utvrditi tek nakon ispitnog postupka koji provedu odgovarajuća ispitna tijela. Te su strane nadalje tvrdile da se mjere trgovinske zaštite uvode na temelju podataka koji se odnose na razdoblje ispitnog postupka u prošlosti, dok bi se revizija zbog predstojećeg isteka mjera trebala temeljiti na analizi usmjerenoj na budućnost. Naposljetku, te strane tvrde da bi Indija i Australija bile samo manja izvozna tržišta za kineske proizvođače izvoznike te bi unatoč uvođenju mjera izvoz u te zemlje ostao stabilan zbog nedostatka dovoljnog kapaciteta odgovarajućih domaćih industrija. Stoga su dotične strane tvrdile da uvođenje antidampinških mjera u tim zemljama ne bi podrazumijevali nikakvo potencijalno preusmjeravanje izvoza s tih tržišta prema Uniji.

(187)

Suprotno iznesenoj tvrdnji, Komisija za utvrđivanje vjerojatnosti nastavka dampinga na tržištu Unije nije upotrijebila australski ili indijski ispitni postupak. Međutim, postojanje mjera trgovinske zaštite na tim tržištima pokazuje da je pristup tim tržištima ograničen. Kad je riječ o potencijalnom preusmjeravanju izvoza prema Uniji, Australija nije uključena u procijenjeni obujam. Što se tiče Indije, zbog činjenice da su antidampinške mjere uvedene tek 2015. godine, još je prerano za donošenje zaključka o točnom utjecaju. Međutim, kako je prethodno navedeno, vjerojatno se barem dio navedenih količina preusmjerava na tržište Unije. Nadalje, Indija je bila jedno od najvećih izvoznih tržišta za kineske proizvođače izvoznike tijekom RIPR-a, i to na jednakoj razini kao ukupan izvoz iz Kine u Uniju u istom razdoblju, te stoga nije neznatno. Stoga se ta tvrdnja odbacuje.

(188)

Dotične su strane tvrdile i da je nepostojanje antidampinških mjera u SAD-u pokazatelj da kineski proizvođači izvoznici ne provode nepoštene trgovinske prakse na tom tržištu. Nadalje, te su strane tvrdile da je povećanje uvoza iz Kine, kao i iz ostalih trećih zemalja, u SAD-u povezano samo s nedostatkom opskrbe koju osigurava domaća industrija na tržištu SAD-a. Te su strane tvrdile da je stečaj određenih velikih proizvođača iz SAD-a 2009. godine bio uzrokovan globalnom financijskom krizom, a ne uvozom iz Kine. Konačno, te su strane tvrdile da unatoč činjenici da glavni proizvođači automobila u SAD-u imaju proizvodna postrojenja i kupovne organizacije u SAD-u i u Uniji, tj. iste skupine društava posluju na obama tržištima, ne bi bilo vjerojatno da će primjenjivati jednake strategije na obama tržištima kad je riječ o uvozu iz Kine.

(189)

Prvo, namjera Komisije nije bila utvrditi jesu li u SAD uvezeni proizvodi kineskih proizvođača izvoznika po nepoštenim cijenama. Međutim, situacija u SAD-u pokazuje da su korisnici u slučaju izloženosti jeftinim uvezenim proizvodima iz Kine promijenili dobavljače te da je domaća industrija uvelike nestajala s tog tržišta. Ispitnim je postupkom utvrđeno da bi očekivana razina cijene proizvoda uvezenih iz Kine u Uniju, ako se dopusti istek mjera, bila od 8 do 30 % niža od trenutačne razine cijena industrije Unije. Nadalje, utvrđeno je da su cijene izvoza na tržište Unije vjerojatno formirane pri znatnim dampinškim razinama. Tvrdnje da zatvaranje domaćih proizvođača u SAD-u i gubitak tržišnog udjela industrije SAD-a nisu povezani s naglim porastom uvoza iz Kine, već s financijskom krizom neosnovane su te se stoga odbacuju. Uistinu, čak i u situaciji ekonomskog pada kineski su proizvođači izvoznici uspjeli povećati svoje tržišne udjele u SAD-u. Stoga, čak i ako su financijska i ekonomska kriza možda imale utjecaj na stanje domaćih proizvođača u SAD-u, povećanje uvoza jeftinih kineskih proizvoda znatno je potenciralo tu situaciju. Također, tvrdnja da bi isti proizvođači automobila primijenili drukčije strategije dobave u Uniji od onih u SAD-u nije osnovana te se stoga odbacuje. Kako je objašnjeno u uvodnoj izjavi 181., glavni proizvođači automobila posluju i kupuju kotače za svoja proizvodna postrojenja u SAD-u i u Uniji te nema objektivnih razloga zbog kojih bi primjenjivali različite strategije kad je riječ o uvozu iz Kine ako se pristojbe ukinu i ako cijene za korisnike budu na jednakoj razini na obama tržištima.. Stoga je utvrđeno da je razvoj na tržištu SAD-a pokazatelj vjerojatnog razvoj situacije na tržištu u Uniji ako se mjere ukinu.

Kineske cijene na tržištu Unije

(190)

Kako je navedeno u uvodnoj izjavi 123., uvozne cijene za uvoz od kineskih proizvođača izvoznika u uzorku na tržištu Unije bez antidampinških bi mjera snizile prodajnu cijenu industrije Unije za 8,0 %. Tijekom odvojene analize segmenta sekundarnog tržišta i segmenta proizvođača izvorne opreme rezultati su bili još izraženiji, tj. iznosili su 12,4 % za segment sekundarnog tržišta i 8,7 % za segment proizvođača izvorne opreme. Za proizvođače izvoznike koji nisu u uzorku, na temelju podataka Eurostata marža sniženja cijene iznosila bi 7,5 %. Kad je riječ o uvozu prema režimu unutarnje proizvodnje, kako je navedeno u uvodnoj izjavi 124., utvrđeno je da je prosječna marža sniženja cijena u istom rasponu (7,6 %). Međutim, podsjeća se da je u uvodnoj izjavi 124. spomenuto i da se ta marža temelji na prosječnim cijenama bez odvajanja različitih vrsta proizvoda te da odgovara samo vrlo malim količinama, približno 0,6 % potrošnje Unije tijekom RIPR-a. S druge strane, kako je navedeno u uvodnoj izjavi 179., razlika u cijeni između kineskih cijena za SAD, Japan i Indiju u odnosu na cijene industrije Unije temelji se na informacijama koje su dostavili kineski proizvođači izvoznici koji surađuju te su u izračunima uzete u obzir različite vrste proizvoda. Stoga su ti izračuni bili precizniji te su se smatrali boljim pokazateljem mogućih budućih prevladavajućih razina cijena kineskih proizvođača izvoznika u slučaju isteka mjera od izračuna cijena za uvoz prema režimu unutarnje proizvodnje koji su se temeljili samo na prosjecima.

Utjecaj na stanje industrije Unije

(191)

Na temelju prethodno navedenih činjenica može se zaključiti da je, ako se mjere ukinu, vjerojatno da će se uvoz iz Kine nastaviti u znatnom obujmu i po dampinškim cijenama koje će vjerojatno uzrokovati znatno sniženje cijena industrije Unije (u rasponu od 8 % do približno 30 %), vršeći pritom pritisak za smanjenje cijena na tržištu. Strategija kineskih proizvođača izvoznika da na tržištu Unije prodaju po cijeni koja je od 8 do 30 % niža od prodajne cijene industrije Unije vjerojatna je jer bi im to omogućilo stjecanje tržišnog udjela u Uniji, koja je privlačno tržište, istodobno im omogućujući prodaju po višim cijenama nego u SAD-u (i na tržištima ostalih trećih zemalja).

(192)

Kao posljedica toga industrija Unije vjerojatno će izgubiti proizvodni i prodajni obujam, kao i tržišne udjele na tržištu Unije. Vjerojatno je da će to imati štetan učinak na stanje industrije Unije jer će u toj vrsti industrije, koja ima neelastičnu strukturu troškova i visoke fiksne troškove, smanjenje u proizvodnom i prodajnom obujmu u kombinaciji sa smanjenjem prodajne cijene očigledno imati negativan utjecaj na profitabilnost. To se dogodilo u početnom ispitnom postupku, kada su razine kineskih cijena pale za 8 %, što je dovelo do povećanja u obujmu uvoza iz Kine s 3,7 milijuna na 6,1 milijun jedinica (što odgovara povećanju tržišnog udjela sa 6,3 % na 12,4 %) i uzrokovalo materijalnu štetu industriji Unije. Tada je industrija Unije reagirala smanjenjem proizvodnje (– 24 %), prodaje (– 21 %) te cijena (– 6 %), što je utjecalo na profitabilnost, koja je pala s 3,2 % na – 5,4 %. Smanjenje kineskih cijena u početnom ispitnom postupku odgovara marži sniženja utvrđenoj tijekom RIPR-a za uvoz od kineskih proizvođača izvoznika koji surađuju nakon odbitka postojećih antidampinških pristojbi. S obzirom na znatno niže razine cijena prema tržištu SAD-a (i tržištima ostalih trećih zemalja), vjerojatno je da će smanjenje cijena proizvoda uvezenih iz Kine u slučaju ukidanja mjera biti na višoj razini. U konzervativnom scenariju u kojem bi razine cijena proizvoda uvezenih iz Kine pale za 15 %, utjecaj na profitabilnost industrije Unije vjerojatno će biti znatno veći od onog koji je zabilježen u početnom ispitnom postupku te će potencijalno značiti pad od približno 16 postotnih bodova.

(193)

Neke su zainteresirane strane tvrdile da bi upućivanje na stanje industrije Unije tijekom početnog ispitnog postupka bilo nevažno s obzirom na znatno promijenjene okolnosti na tržištu i trenutačnu potrebu da se uvozom zadovolji potražnja Unije. Tvrdilo se da će potražnja u Uniji i dalje rasti te da će sve više premašivati kapacitet industrije Unije. Stoga mogući učinci povećanja uvoza ne bi bili jednaki kao tijekom razmatranog razdoblja početnog ispitnog postupka.

(194)

U okviru ispitnog postupka uistinu se pokazalo da se stanje na tržištu Unije promijenilo od početnog ispitnog postupka, konkretno potrošnja je u razdoblju razmatranom u trenutačnom ispitnom postupku pokazala rastući trend, dok se tijekom početnog ispitnog postupka smanjila. S druge strane, pokazalo se i da je industrija Unije povećala svoj proizvodni kapacitet te da će ga nastaviti povećavati kako bi pratila trend povećanja potrošnje, čime bi se spriječilo povećanje jaza između potrošnje Unije i njezina kapaciteta. Osim toga, unatoč tvrdnjama nekih zainteresiranih strana da se tržište aluminijskih kotača kreće u skladu sa zahtjevima kupaca u pogledu specifičnih tehničkih kvalifikacija, u ispitnom postupku pokazalo se da među dobavljačima na tržištu postoji i snažno tržišno natjecanje u pogledu cijena. To potvrđuje i činjenica da industrija Unije nije uspjela u potpunosti iskoristiti porast potrošnje, nego je tijekom razmatranog razdoblja uspjela samo održati svoj tržišni udio relativno stabilnim uz neznatan pad. Iz toga je jasno da činjenica da je potrošnja sve veća ne znači da će je industrija Unije automatski u potpunosti iskoristiti i proizvoditi uz potpunu iskorištenost kapaciteta. Tijekom početnog ispitnog postupka na tržište Unije ulazili su proizvodi uvezeni po niskim dampinškim cijenama i oduzimali su tržišni udjel od industrije Unije. S obzirom na utvrđene vjerojatne marže sniženja cijena (od 8 % do 30 %) i na znatne rezervne kapacitete u Kini, može se očekivati da će se unatoč povećanju potrošnje proizvodima uvezenima po niskim cijenama oduzeti kupci i tržišni udjel od industrije Unije. Stoga upućivanje na početni ispitni postupak čini valjanu referentnu vrijednost i argumenti zainteresiranih strana u tom pogledu odbačeni su.

(195)

Kao posljedica toga, u vjerojatnom scenariju da će znatne količine proizvoda uvezenih iz Kine po dampinškim cijenama ući na tržište Unije ako se pristojbe ukinu, razumno je očekivati da će industrija Unije reagirati na način sličan onome uočenome u početnom ispitnom postupku, tj. s učinkom na obujam i na cijene. Na temelju činjenica iz ovog ispitnog postupka može se zaključiti da će vjerojatno smanjenje cijena (od 8 do 30 %), povećanje troška proizvodnje (zbog smanjenja proizvodnog obujma) i smanjenje prodajnog obujma (jer će Kinezi ponovno steći tržišne udjele) dovesti profitabilnost na nulu ili na negativnu razinu, te u svakom slučaju ispod ciljne dobiti početnog ispitnog postupka (3,2 %).

(196)

Provedeno je dodatno razmatranje utemeljeno na izračunu neštetne cijene industrije Unije na temelju njezina prosječnog troška proizvodnje tijekom RIPR-a i dobiti iznad ciljne vrijednosti u početnom ispitnom postupku, uz konzervativan scenarij u kojem je to i dalje razumna razina dobiti. U tom je pogledu, međutim, industrija Unije tvrdila da razina dobiti od 3,2 % ne bi jamčila dugoročan opstanak industrije, te da bi razumna razina dobiti u toj kapitalno intenzivnoj industriji bila 10 %. Na temelju ciljne dobiti od 3,2 % izračunana neštetna cijena iznosila je u prosjeku 48,26 EUR po jedinici. Podsjeća se da postoji vjerojatnost da će kineski proizvođači izvoznici u slučaju nepostojanja pristojbi moći prodavati Uniji po cijenama nižima za barem 8 % od cijena industrije Unije, a možda i do 30 % nižima. Čak i kad bi se uvozne cijene iz Kine smanjile za samo 8 %, industrija Unije morala bi smanjiti svoje prodajne cijene na razinu nižu od gore utvrđene neštetne cijene kako bi dostigla konkurentsku uvoznu cijenu, čime bi potvrdila štetnu razinu vjerojatnih uvoznih cijena. Situacija bi bila još dramatičnija kad bi uvozne cijene bile još niže, što je, kako je pokazano prethodnom analizom kineskih cijena prema trećim tržištima, itekako vjerojatno.

(197)

Kao posljedica toga, ulaganja industrije Unije vjerojatno će pasti, što će utjecati ne samo na proizvodni kapacitet, već i na ograničavanje tehnološkog razvoja industrije Unije. To bi stoga moglo dovesti do zatvaranja postrojenja i gubitka radnih mjesta u Uniji. Potrebno je napomenuti da bi se ta situacija mogla pojačati zbog činjenice da je, kao što je spomenuto u uvodnoj izjavi 162., industrija Unije ulagala u povećanja kapaciteta još tijekom razmatranog razdoblja. Svaki gubitak prodajnog i proizvodnog obujma za uvedene povećane kapacitete imat će još štetniji učinak na ekonomsko stanje industrije Unije.

(198)

Zainteresirane strane tvrdile su da tržište Unije ne bi kineskim proizvođačima izvoznicima bilo dovoljno privlačno da preusmjere svoju izvoznu prodaju od ostalih trećih zemalja na tržište Unije ako se mjere ukinu te da će industrija Unije u odsustvu mjera čak i zadržati svoje prodajne obujmove i tržišne udjele. Na temelju toga navedene su strane osporile opisani učinak povećanja uvoza iz Kine na stanje industrije Unije, osobito kad je riječ o ulaganjima i gubitcima radnih mjesta. Tvrdile su da će industrija Unije zadržati svoje prodajne obujmove i razine dobiti s obzirom na svoja navodna ograničenja kapaciteta.

(199)

Ta se tvrdnja temeljila na tvrdnji da bi kineski proizvođači izvoznici ostvarivali veću dobit na tržištima ostalih trećih zemalja te da bi zadržavanje kupaca na navedenim tržištima trećih zemalja bilo u njihovu gospodarskom interesu. Ti navodi nisu potkrijepljeni nikakvim dokazima niti potvrđeni ispitnim postupkom. Suprotno onomu što se tvrdilo, rezultati ispitnog postupka jasno su pokazali da će se u slučaju nepostojanja mjera uvoz iz Kine vjerojatno nastaviti, kako je detaljnije opisano u uvodnim izjavama 75. do 96. Taj će se uvoz vjerojatno vršiti po cijenama koje su znatno niže od cijena industrije Unije te će vjerojatno preuzeti znatan prodajni obujam industrije Unije kako je dodatno razrađeno u nastavku u uvodnim izjavama 200. do 242. Na temelju tih činjenica tvrdnje dotičnih zainteresiranih strana izložene u tom pogledu se odbacuju.

(200)

U analizi vjerojatnosti ponavljanja štete u odnosu na segment proizvođača izvorne opreme i segment sekundarnog tržišta odvojeno situacija se ne bi bitno razlikovala zbog rastućeg pomaka kineskih proizvođača izvoznika prema segmentu proizvođača izvorne opreme. Očekuje se da će se trend tržišta prema segmentu proizvođača izvorne opreme nastaviti u budućnosti. Stoga se može očekivati i da će se rastući trend uvoza iz Kine u segmentu proizvođača izvorne opreme nastaviti te će i u tom segmentu doći do glavnog pritiska na cijene od proizvoda uvezenih iz Kine. Vjerojatno je da će to imati znatan utjecaj na profitabilnost industrije Unije i njezino stanje u cjelini kako je opisano u uvodnim izjavama 191. do 197.

(201)

Nekoliko zainteresiranih strana tvrdilo je da ne postoji rizik od preusmjeravanja izvoza kineskih aluminijskih kotača u Uniju jer se predviđena povećanja potražnje za aluminijskim kotačima, kako u Kini tako i globalno. Te su strane tvrdile da će se kineska potražnja na domaćem tržištu povećati za procijenjenih 14 milijuna jedinica između 2016. i 2020., a globalna potražnja za 23 milijuna jedinica. Na temelju toga tvrdilo se da bi ta tržišta mogla apsorbirati kineski rezervni kapacitet.

(202)

Te su tvrdnje temeljene na pretpostavci da će globalni i kineski kapaciteti ostati postojani. Međutim, postoje pokazatelji da su gospodarski subjekti u Kini i na ostalim tržištima trećih zemalja povećavali svoje proizvodne kapacitete kako bi zadovoljili povećanu potražnju. Isto tako, kao što je objašnjeno u uvodnoj izjavi 89., četiri skupine u uzorku neovisno o ostalima povećale su svoj cjelokupni kapacitet za otprilike 16 milijuna jedinica tijekom razmatranog razdoblja. Nadalje, kao što je utvrđeno u uvodnim izjavama 75. do 82., ispitnim postupkom utvrđeno je da je tržište Unije privlačno kineskim izvozima u usporedbi s ostalim glavnim kineskim izvoznim tržištima u pogledu razina cijena. Isto stoji i za kinesko domaće tržište, na kojem su razine cijena u prosjeku znatno niže nego u Uniji. Na temelju toga kineski izvoznici imat će velik poticaj da (pre)usmjere svoj izvoz u Uniju umjesto na ostala izvozna tržišta ili svoje domaće tržište. Nadalje, kao što je spomenuto u uvodnoj izjavi 78., Indija, jedno od glavnih izvoznih tržišta Kine, uvela je antidampinške pristojbe u svibnju 2015. i stoga je preusmjeravanje izvoza u Uniju vrlo vjerojatno ako se dopusti istek mjera. I u Australiji na snazi su antidampinške i kompenzacijske pristojbe protiv Kine.

(203)

U svakom slučaju trenutačni znatni rezervni kapaciteti u Kini kako su utvrđeni u uvodnoj izjavi 74. uvelike će premašivati procijenjeno povećanje potražnje na svjetskoj razini. Na temelju toga te su tvrdnje odbačene.

(204)

Iste strane tvrdile su i da uvoz iz Kine nije uzrokovao sniženje cijena industrije Unije. Tvrdile su i da su kineske cijene aluminijskih kotača za druga izvozna tržišta bile više od cijena za Uniju i da stoga tržište Unije nije privlačno za kineski izvoz.

(205)

Kao što je utvrđeno u uvodnoj izjavi 123., kad su uvozne cijene kineskih proizvođača izvoznika u uzorku razmatrane bez antidampinških pristojbi, marže sniženja cijena bile su u prosjeku 8,0 %. Prosječna marža sniženja cijena utvrđena za kineske proizvođače izvoznike koji nisu u uzorku prema podacima Eurostata iznosila je 7,5 %. Također, kako je navedeno u uvodnim izjavama 75. do 92. i 202., ispitnim postupkom utvrđeno je da je tržište Unije privlačno za kineski izvoz. Stoga je ta tvrdnja odbačena.

(206)

Nekoliko je strana tvrdilo da je uvoz dotičnog proizvoda iz Kine tijekom RIPR-a vršen tek u ograničenim količinama te da je imao samo ograničenu prisutnost na tržištu Unije. Na temelju toga te su strane dovele u pitanje zaključak Komisije da su kineski proizvođači izvoznici zadržali svoju bazu kupaca u segmentu proizvođača izvorne opreme od početnog ispitnog postupka. Naposljetku su naglasile da su u segmentu sekundarnog tržišta i općenito kineski proizvođači izvoznici izgubili prodajne obujmove i tržišni udjel.

(207)

Prethodno navedene tvrdnje nisu kao takve kontradiktorne zaključcima Komisije o tržišnim obujmovima. Napominje se da te zainteresirane strane nisu osporile da je došlo do porasta prodaje u segmentu proizvođača izvorne opreme od RIP-a početnog ispitnog postupka, kako je utvrđeno ispitnim postupkom. Na temelju tog trenda, navedene zainteresirane strane nisu ponudile nikakvo razumno objašnjenje ili dokaz kojim se potkrjepljuje njihova tvrdnja da su kineski proizvođači izvoznici izgubili svoju bazu kupaca u segmentu proizvođača izvorne opreme od RIP-a početnog ispitnog postupka. Stanje industrije Unije tijekom RIPR-a opisano je u uvodnim izjavama 132. do 169. Budući da je utvrđeno da industrija Unije nije pretrpjela nikakvu materijalnu štetu tijekom RIPR-a, tvrdnja da uvoz iz Kine nije vršio nikakav pritisak na tržište Unije ne vrijedi. Vjerojatno kretanje uvoza iz Kine u Uniju ako se dopusti istek mjera analizirano je u uvodnim izjavama 54. do 96., dok je vjerojatan utjecaj tog uvoza analiziran u uvodnim izjavama 191. do 200. Dotične strane nisu dostavile nikakve pojedinosti o svojoj općoj tvrdnji te posebice o tome s kojim se dijelom/dijelovima analize Komisije ne slažu. Stoga se te tvrdnje odbacuju. Konačno, kad je riječ o tvrdnji da predviđena potražnja za aluminijskim kotačima premašuje kapacitet industrije Unije, napominje se da cilj mjera nije zajamčiti 100-postotni tržišni udjel industrije Unije niti na bilo koji način spriječiti uvoz. Stoga se i ta tvrdnja odbacuje.

(208)

Iste su strane tvrdile da će zbog razlike između proizvodnog kapaciteta industrije Unije i potražnje na tržištu Unije svako povećanje uvoza iz Kine činiti konkurenciju uglavnom drugim izvorima uvoza, posebice Turskoj, osobito zbog toga što su se proizvođači iz Unije počeli sve više okretati tehnološki naprednim proizvodima, koji se navodno ne proizvode ni u Kini ni u ostalim trećim zemljama.

(209)

Ta tvrdnja nije potkrijepljena. Suprotno tome, ispitnim se postupkom pokazalo da kineski proizvođači, kao i proizvođači iz trećih zemalja, također proizvode tehnološki napredne proizvode. Štoviše, kako je vidljivo iz uvodnih izjava 130. i 150., prosječna cijena proizvoda uvezenih iz Turske bila je niža od cijena industrije Unije te će stoga kupci koji kupuju od industrije Unije imati mnogo veći poticaj da se vrate kineskim dobavljačima nego kupci koji kupuju od turskih dobavljača. Stoga se ta tvrdnja odbacuje.

(210)

Iste su strane tvrdile i da su uvozne cijene iz Kine za Njemačku (za koju se tvrdi da je najveće tržište za aluminijske kotače u Uniji) bile više od uvoznih cijena iz Turske te da su kineske cijene više i od prodajnih cijena niza država članica Europske unije prema podacima Eurostata. Informacije o cijenama dane su za RIPR, za 2015. godinu te za prvo tromjesečje 2016. Na temelju toga strane su tvrdile da uvoz iz Kine nije vršio nikakav pritisak na cijene industrije Unije. Strane su nadalje tvrdile da bi marže sniženja cijena za uvoz iz Kine pokazale padajući trend te da se na temelju toga može zaključiti da ne bi došlo do sniženja ili obaranja cijena u 2016., čak ni kad bi se antidampinške pristojbe oduzele od prodajnih cijena.

(211)

Prvo, u skladu s člankom 3. i člankom 4. stavkom 1. osnovne uredbe, analiza prodajnih cijena industrije Unije, slike o šteti i vjerojatnosti ponavljanja štete temelji se na procjeni tržišta Unije u cjelini te industrije Unije u cjelini. Prodajne cijene u određenim regijama Unije stoga se ne mogu uzimati u obzir odvojeno. Dotične strane nisu tvrdile niti pokazale da su uvjeti u članku 4. stavku 1. točki (b) osnovne uredbe zadovoljeni.

(212)

Drugo, ta se tvrdnja u svakom slučaju temeljila na usporedbi prosječnih cijena po kilogramu bez uzimanja u obzir razlika u vrstama proizvoda. Upravo kako je objašnjeno u uvodnoj izjavi 123., analiza na temelju cjelovitih i provjerenih podataka dobivenih od proizvođača izvoznika u uzorku i proizvođača iz Unije pokazala je prosječnu maržu sniženja cijena od 8,0 %.

(213)

Treće, tvrdnja da bi marže sniženja i obaranja cijena postale negativne u 2016. godini temeljena je na pukim pretpostavkama te nije potkrijepljena nikakvih dokazima. Stoga se te tvrdnje odbacuju.

(214)

Iste su strane tvrdile i da uklanjanje antidampinških mjera neće rezultirati štetnim pritiskom na cijene zbog toga što bi bilo kakav nedostatak profitabilnosti industrije Unije bio temeljen na visokim razinama troškova te industrije, nepovezanim s troškovima sirovina. Nadalje su tvrdili da bi racionaliziranjem svojih troškova proizvodnje industrija Unije mogla zadržati profitnu maržu iznad ciljne dobiti. Te su strane tvrdile i da povećanja cijena i troška proizvodnje ne mogu biti povezana s tehničkim razvojem aluminijskih kotača te posebice s proizvodnjom većih kotača i takozvanih „kotača visoka sjaja”.

(215)

Prvo, kako je navedeno u uvodnim izjavama 151. i 153., ispitnim se postupkom pokazalo da je povećanje prodajne cijene i troška proizvodnje industrije Unije uglavnom povezano sa znatnim povećanjem udjela većih kotača i takozvanih „kotača visoka sjaja”. Taj je zaključak temeljen na provjerenim informacijama dobivenima od proizvođača iz Unije u uzorku. Dotične strane nisu dostavile nikakve dokaze kojima bi osporile ili dovele u pitanje te provjerene brojke. Stoga se tvrdnje u tom pogledu odbacuju. Drugo, tvrdnja da bi racionaliziranjem svojih troškova proizvodnje industrija Unije mogla zadržati profitnu maržu iznad ciljne dobiti bila je puka pretpostavka koja nije bila potkrijepljena nikakvim dokazima. Ispitnim je postupkom utvrđeno da je industrija Unije učinkovita, što je dokazano činjenicom da je unatoč većoj veličini i složenosti aluminijskih kotača nominalna produktivnost industrije Unije ostala stabilna tijekom razmatranog razdoblja kako je prikazano u tablici 10. Stoga se te tvrdnje odbacuju.

(216)

Iste su strane tvrdile i da bi na tržištu većih kotača i „kotača visoka sjaja” kineski proizvođači aluminijskih kotača bili manje konkurentni od industrije Unije zbog činjenice da bi i dalje morali ulagati u namjenske strojeve i opremu kako bi proizvodili te vrste kotača u velikim količinama. Stoga su te strane tvrdile da ukidanje antidampinških mjera ne bi utjecalo na profitabilnost proizvođača iz Unije kad je riječ o tim specifičnim, tehnološki naprednijim proizvodima.

(217)

Prvo, ispitnim se postupkom pokazalo da su kineski proizvođači izvoznici proizvodili veće kotače i takozvane „kotače visoka sjaja” još tijekom RIPR-a. Drugo, ispitnim se postupkom pokazalo da, unatoč povećanju prodaje takvih kotača, oni sveukupno čine svega manji dio proizvodnog obujma industrije Unije. Konačno, vjerojatan utjecaj uvoza iz Kine na stanje industrije Unije ne može se procijeniti na temelju vrsta proizvoda jer takva analiza ne bi bila točan odraz stanja industrije Unije u odnosu na istovjetni proizvod. Šteta uistinu ne treba biti prikazana za svaku vrstu proizvoda. Stoga se te tvrdnje odbacuju.

(218)

Iste su strane nadalje tvrdile da bi čak i u odsustvu antidampinških mjera kineski proizvođači izvoznici svoje izvozne cijene odredili u odnosu na cijene koje tržište može apsorbirati. Te su strane tvrdile da bi stoga bilo vjerojatno da će te cijene imati tek ograničen, ako i takav, utjecaj na profitabilnost industrije Unije.

(219)

Ta tvrdnja nije potkrijepljena nikakvim dokazima te nisu uzeti u obzir nalazi Komisije o mogućem kretanju cijena kineskih proizvođača izvoznika ako se dopusti istek mjera kako je prethodno navedeno u uvodnim izjavama 190. i 191. Ispitnim se postupkom pokazalo da bi u slučaju ukidanja antidampinških mjera vjerojatne razine cijena bile od 8 do 30 % niže od prodajnih cijena industrije Unije. Stoga se tvrdnje iznesene u tom pogledu odbacuju.

(220)

Iste su strane tvrdile da bi antidampinške mjere omogućile nepoštenu prednost pred konkurencijom industriji Unije, koja je navodno svoju proizvodnju proizvoda nižeg ranga povjeravala prekomorskim postrojenjima, što nije u skladu s ciljevima antidampinških mjera.

(221)

Kako je objašnjeno u uvodnoj izjavi 258., ispitnim je postupkom otkriveno da su proizvođači iz Unije uvezli tek zanemarive količine aluminijskih kotača te da nije sav taj uvoz nužno bio iz navedenih postrojenja. Na temelju toga nije bilo moguće dokazati da je industrija Unije imala bilo kakvu nepoštenu prednost pred konkurencijom povezanu s prekomorskim postrojenjima te se stoga ta tvrdnja odbacuje.

(222)

Iste su strane tvrdile i da nije vjerojatno da bi ukidanje mjera rezultiralo ponavljanjem štete na temelju toga što ni povećanje tržišnog udjela i niža razina cijena proizvoda uvezenih iz Turske u usporedbi s prodajnom cijenom proizvođača iz Unije nisu imali takav učinak na industriju Unije.

(223)

Napominje se da je prosječna cijena proizvoda uvezenih iz Turske, kako je prikazano u tablici 6., iznosila 48,50 EUR tijekom RIPR-a, što je više od neštetne cijene od 48,25 EUR navedene u uvodnoj izjavi 196. Nadalje, kako je objašnjeno u istoj uvodnoj izjavi, postoji vjerojatnost da će kineski proizvođači izvoznici u slučaju nepostojanja pristojbi moći prodavati Uniji po cijenama nižima za barem 8 % od cijena industrije Unije, ako ne i do 30 % nižima, tj. po štetnim razinama cijena koje su znatno niže od trenutačnih razina uvoznih cijena iz Turske. Stoga se bilo kakav učinak uvoza iz Turske na stanje industrije Unije ne može smatrati važnim indikatorom za vjerojatan učinak uvoza iz Kine ako se dopusti istek mjera te se ta tvrdnja stoga odbacuje.

(224)

Iste su strane tvrdile da na temelju prosječnih uvoznih cijena iz Kine tijekom RIPR-a (bez antidampinških pristojbi, a uz dodatak troška nakon uvoza) proizvodi uvezeni iz Kine nisu obarali cijene, što je pokazatelj da jednako tako, kad bi se mjere ukinule, uvozne cijene iz Kine ne bi bile formirane na štetnim razinama cijena.

(225)

Ta je tvrdnja bila utemeljena na netočnoj analizi. Prvo, te strane nisu potkrijepile razinu troška nakon uvoza upotrijebljenu u njihovu izračunu (5,7 %) niti su predale bilo kakve dokaze u tom pogledu. Drugo, ta se tvrdnja temelji na usporedbi prosječnih cijena bez uzimanja u obzir različitih vrsta proizvoda. Kako je objašnjeno u uvodnoj izjavi 123., uvoznim cijenama uspoređenima na razini vrste proizvoda kineskih proizvođača izvoznika u uzorku razmatranima bez antidampinških pristojbi uzrokovalo bi se sniženje prodajnih cijena industrije Unije u prosjeku za 8,0 %. Stoga se ta tvrdnja odbacuje.

(226)

Druga zainteresirana strana tvrdila je da ukidanje antidampinške pristojbe vjerojatno ne bi dovelo do ponavljanja štete na temelju pretpostavke da se na tržištu Unije prodaja uglavnom odnosi na segment proizvođača izvorne opreme, u kojem bi potražnja ovisila o mogućnosti dobavljača da zadovolje stroge zahtjeve proizvođača automobila, a ne o cijeni. U tom pogledu ta je strana tvrdila da u tom segmentu ne bi bilo viška kapaciteta kineskih proizvođača izvoznika. Tvrdili su da proizvođači automobila iz EU-a imaju stroge zahtjeve u pogledu tehničkih kvalifikacija, kvalitete, dosljednosti, pouzdanosti i blizine prilikom odabira dobavljača. Stoga se tvrdilo da se višak kapaciteta na kineskom tržištu ne može jednostavno poslati u Uniju po niskim cijenama ako se dopusti istek mjera.

(227)

I druge strane iznijele su slične tvrdnje da bi industrija Unije mogla zadržati znatan tržišni udjel jer se smatra kvalitetnim dobavljačem tehnološki naprednih proizvoda, kao što su „kotači visoka sjaja”. Tvrdili su da bi industrija Unije i dalje imala prednost u odnosu na proizvode uvezene iz trećih zemalja, osobito u segmentu proizvođača izvorne opreme visoke kvalitete.

(228)

Ispitnim se postupkom pokazalo da brojni kineski izvoznici već proizvode i velike kotače i „kotače visoka sjaja” i da zadovoljavaju slične standarde kao i proizvođači iz Unije u pogledu kvalifikacija, kvalitete, dosljednosti i pouzdanosti te da su ih certificirali njihovi kupci proizvođači izvorne opreme u Uniji. Uistinu, kineski proizvođači izvoznici, uključujući one koji nisu u uzorku ili koji ne surađuju, već jesu dobavljači proizvođača automobila i za njihova postrojenja u Uniji i za ona u Kini. Stoga blizina nije prepreka ni sa stajališta certificiranja i ponuda ni s tehničkog stajališta. S druge strane, problem u pogledu blizine kad je riječ o trajanju isporuke mogao bi se jednostavno riješiti logističkim rješenjima kao što je skladištenje te stoga ne čini odlučujući čimbenik koji bi spriječio povećanje uvoza iz Kine koje bi rezultiralo ponavljanjem štete. Stoga se ta tvrdnja odbacuje.

(229)

Ista je strana tvrdila i da neće biti dovoljno kapaciteta u segmentu proizvođača izvorne opreme u Kini te da se rezervni kapaciteti u Kini odnose samo na aluminijske kotače namijenjene segmentu sekundarnog tržišta. Međutim taj navod nije bio potkrijepljen. Suprotno tome, ispitnim se postupkom pokazalo da proizvođači aluminijskih kotača koji se proizvode i za segment proizvođača izvorne opreme i za segment sekundarnog tržišta upotrebljavaju ista proizvodna postrojenja te bi stoga svoje slobodne kapacitete mogli u jednakoj mjeri upotrebljavati u oba segmenta. Doista, to je vidljivo i iz činjenice da su, kako je objašnjeno u uvodnoj izjavi 113., kineski proizvođači izvoznici prešli iz segmenta sekundarnog tržišta u segment proizvođača izvorne opreme između RIP-a početnog ispitnog postupka i RIPR-a. Stoga se ta tvrdnja odbacuje.

(230)

Jedan kineski proizvođač izvoznik tvrdio je da se tehnička obilježja aluminijskih kotača koje proizvodi industrija Unije razlikuju od onih koje proizvode i prodaju kineski izvoznici. To bi industriji Unije osiguralo velike ugovore s potrošačima u Uniji bez obzira na to jesu li mjere stavljene izvan snage ili ne. Nadalje, ta je strana tvrdila da bi posljedica dugoročnih ugovora proizvođača iz Unije s korisnicima proizvođačima izvorne opreme bila da industrija Unije vjerojatno neće izgubiti prodajni obujam i tržišne udjele u bliskoj budućnosti zbog uvoza iz Kine te da stoga neće biti naglog rasta uvoza iz Kine ako se dopusti istek mjera.

(231)

Ispitnim je postupkom utvrđeno da ne postoje, ili da postoje u maloj mjeri, znatne razlike između aluminijskih kotača iz različitih izvora, uključujući Kinu, i da su aluminijski kotači iz svih izvora ustvari međusobno zamjenjivi. Nije neuobičajeno da se aluminijski kotači kupuju od različitih izvora i ispitnim se postupkom pokazalo da isti potrošači nabavljaju od obaju izvora, kako od industrije Unije tako i od kineskih proizvođača izvoznika.

(232)

Kad je riječ o tvrdnji da bi dugoročni ugovori industrije Unije spriječili nagli porast uvoza iz Kine, ispitnim se postupkom pokazalo da općenito ugovori između proizvođača iz Unije i relevantnih korisnika ne uključuju dugoročne obveze u pogledu količina. Stoga postojeći ugovori kao takvi nisu jamstvo zadržavanja prodajnih obujmova kao što se tvrdilo.

(233)

Stoga su tvrdnje te strane u tom pogledu odbačene.

(234)

Druga je strana tvrdila da je pomak u potražnji prema segmentu proizvođača izvorne opreme doveo industriju Unije u vodeći položaj i da će ograničenja kapaciteta sada rezultirati znatnim nedostatkom opskrbe na tržištu Unije. Prema toj tvrdnji predviđa se nastavak tog stanja i u sljedećem desetljeću. Nadalje, ta je strana, kao i neke druge strane, tvrdila da bi i sama industrija Unije priznala da su joj knjige narudžbi pune do razdoblja 2019. – 2022. kad bi rekla da su ugovori za sljedećih pet godina već sklopljeni te bi time potpuno iskorištenje kapaciteta i profitabilne cijene bili osigurani barem do 2022. Te strane tvrde da je pomak prema segmentu proizvođača izvorne opreme industriji Unije omogućio i da prijeđe s 5 % gubitaka u 2009. godini na 10 % dobiti tijekom RIPR-a. Na temelju toga te su strane tvrdile da istek antidampinške pristojbe vjerojatno neće dovesti do ponavljanja štete.

(235)

Prethodno navedena tvrdnja temeljena je na netočnom tumačenju podneska industrije Unije, u kojem se objašnjava da bi knjige narudžbi obuhvaćale isporuke za razdoblje 2019. – 2022. Time se, međutim, ne izjavljuje da su navedene knjige narudžbi bile pune niti da su ugovori za sljedećih pet godina već bili sklopljeni, već samo da knjiga narudžbi obuhvaća isporuke za razdoblje od 2019. do 2022. Stoga, kako je objašnjeno u uvodnoj izjavi 232., ugovori između proizvođača iz Unije i relevantnih kupaca ne uključuju dugoročne obveze u pogledu količina. Također, cijene su čak i u postojećim ugovorima podložne periodičnim revizijama. Stoga je tvrdnja da je ostvarena potpuna iskorištenost kapaciteta i da su osigurane profitabilne cijene barem do 2022. godine neopravdana te se odbacuje. Konačno, tvrdnja da je do povećanja profitabilnosti industrije Unije došlo zbog pomaka prema segmentu proizvođača izvorne opreme je netočna. Kako je objašnjeno u uvodnoj izjavi 143., segment proizvođača izvorne opreme bio je glavni segment industrije Unije još tijekom RIP-a početnog ispitnog postupka, tijekom kojeg je, kako je navedeno u uvodnoj izjavi 106. Provedbene uredbe (EU) br. 964/2010, Unija ostvarila znatne gubitke i u segmentu proizvođača izvorne opreme. Stoga se ta tvrdnja odbacuje.

(236)

Jedna zainteresirana strana tvrdila je i da su kineski proizvođači izvoznici koji pripadaju segmentu proizvođača izvorne opreme gotovo u potpunosti iskoristili proizvodne kapacitete i da stoga nije vjerojatno da će znatno povećati svoju prodaju u Uniju ako se dopusti istek antidampinških mjera. Ta je strana dalje tvrdila da općenito, kao rezultat povećane potrošnje u Uniji, čak ni povećanje uvoza iz Kine ne bi uzrokovalo nikakvu materijalnu štetu industriji Unije, posebno uzimajući u obzir da proizvodni kapacitet industrije Unije neće moći zadovoljiti potrošnju u Uniji.

(237)

Procjene kineskih kapaciteta koje je dostavila ta strana kako bi potkrijepila svoje tvrdnje nisu, međutim, odgovarale saznanjima iz trenutačnog ispitnog postupka kako je izneseno u uvodnim izjavama 55. do 74. Stoga se odbacuju tvrdnje da ne postoji znatni rezervni kapacitet u Kini i da bi povećanje potrošnje Unije ublažilo štetu ako se ukinu mjere.

(238)

Ista je strana tvrdila i da se, u skladu s Trinaestim petogodišnjim planom, tijekom razdoblja od 2015. do 2020. očekuje povećanje kineske proizvodnje automobila s 24,5 milijuna jedinica na 30 milijuna jedinica. Ta je strana tvrdila da bi to povećanje proizvodnje automobila dovelo do povezanog povećanja u kineskoj potražnji za aluminijskim kotačima i kineski proizvođači stoga bi mogli povećati svoju domaću prodaju umjesto da preusmjere svoj izvoz u Uniju ako se dopusti istek antidampinških mjera.

(239)

Kao što je navedeno u uvodnim izjavama 89. do 91. i iako postoji bliska povezanost između automobilskog tržišta i tržišta aluminijskih kotača, povećanje potražnje za aluminijskim kotačima na kineskom domaćem tržištu vjerojatno neće apsorbirati dostupne rezervne kapacitete u Kini, uzimajući u obzir i znatne razlike u cijenama između kineskog domaćeg tržišta i tržišta Unije. Stoga je ta tvrdnja odbačena.

(240)

Nekoliko je strana tvrdilo da nije vjerojatno da će se šteta ponoviti jer će industrija Unije imati koristi od porasta potrošnje aluminijskih kotača na globalnoj razini i u Uniji, neovisno o povećanju uvoza iz Kine u Uniju. Usto, tvrdilo se da će predviđeno povećanje potrošnje omogućiti kineskim proizvođačima izvoznicima da povećaju svoj izvoz na tržište Unije bez vršenja ikakvog pritiska na cijene.

(241)

Ispitnim se postupkom pokazalo da će vjerojatno znatan obujam izvoza iz Kine biti preusmjeren prema Uniji s obzirom na njezinu privlačnost (uvodne izjave 75. do 88.). Usto u Kini postoje veliki rezervni kapaciteti koji bi također mogli biti usmjereni na tržište Unije. Stoga će kineski proizvođači izvoznici moći preuzeti ne samo povećanu potrošnju, već i prodajne obujmove proizvođača iz Unije. Zbog toga, čak i u okviru scenarija povećane potrošnje, postoji velika vjerojatnost da će kineski izvoznici preuzeti prodajne obujmove i tržišni udjel na štetu industrije Unije. Nadalje, kad je riječ o cijenama, vjerojatno je da će one biti na razini koja je niža od cijena industrije Unije za 8 do 30 %, kako je opisano u uvodnoj izjavi 191. te s učincima opisanima u uvodnoj izjavi 192., što će rezultirati vjerojatnim ponavljanjem materijalne štete za industriju Unije. Stoga se ta tvrdnja odbacuje.

(242)

S obzirom na prethodno navedeno Komisija je zaključila da bi ukidanje mjera najvjerojatnije dovelo do ponavljanja štete nanesene industriji Unije.

G.   INTERES UNIJE

1.   Preliminarne napomene

(243)

U skladu s člankom 21. osnovne uredbe Komisija je ispitala bi li zadržavanje postojećih mjera protiv NRK-a bilo protivno interesu Unije u cjelini. Određivanje interesa Unije temeljilo se na procjeni svih raznih uključenih interesa, uključujući interese industrije Unije, uvoznika, korisnika i dobavljača industrije Unije (industrija na početku proizvodnog lanca).

2.   Interes industrije Unije

(244)

Ispitnim je postupkom utvrđeno da se tijekom RIPR-a industrija Unije oporavila od štete koja je nastala od dampinškog uvoza iz Kine. Međutim ako se ukinu mjere protiv Kine, vjerojatno je da će se šteta ponoviti s obzirom na to da bi industrija Unije bila izložena dampinškom uvozu iz Kine u potencijalno znatnim obujmovima i da bi došlo do znatnog pritiska na cijene. Kao posljedica toga, ekonomsko stanje industrije Unije vjerojatno bi se znatno pogoršalo iz razloga koji su prethodno opisani. Suprotno tome, zadržavanje mjera dovelo bi do sigurnosti na tržištu, koja bi omogućila industriji Unije da zadrži svoje pozitivno ekonomsko stanje i nastavi svoje planove ulaganja radi povećanja svojih proizvodnih kapaciteta kako bi zadovoljila rastuću potražnju, kao i nove tehničke zahtjeve u pogledu aluminijskih kotača.

(245)

Stoga je zaključeno da bi zadržavanje antidampinških mjera na snazi bilo u interesu industrije Unije.

3.   Interes uvoznika

(246)

U početnoj fazi stupljeno je u kontakt s osamdeset poznatih uvoznika/korisnika. Jedanaest društava odgovorilo je na obrazac o odabiru uzorka, od kojih je šest uvozilo aluminijske kotače iz Kine.

(247)

Ispitnim je postupkom utvrđeno da su tri od tih šest društava ustvari bili proizvođači automobila koji upotrebljavaju aluminijske kotače u proizvodnji automobila i stoga su smatrani korisnicima, a njihova je situacija analizirana u uvodnim izjavama 250. do 268. Uvoz preostalih triju nepovezanih uvoznika iznosio je manje od 2 % ukupnog uvoznog obujma iz Kine tijekom RIPR-a.

(248)

Samo jedan od odgovora na upitnik zaprimljenih od tri prethodno spomenuta nepovezana uvoznika bio je dovoljno potpun da bi se upotrijebio u analizi. Taj je uvoznik nabavljao aluminijske kotače i od dobavljača s ostalih tržišta trećih zemalja, a udio prometa dotičnog proizvoda u ukupnoj aktivnosti bio je samo dio toga. Na temelju toga može se smatrati da pristojbe nisu imale znatan utjecaj na cjelokupnu djelatnost tog uvoznika povezanu s aluminijskim kotačima. Svakako, djelatnost povezana s aluminijskim kotačima bila je profitabilna.

(249)

Na temelju toga nije bilo pokazatelja da bi zadržavanje mjera imalo znatan negativan učinak na uvoznike koji nadmašuje pozitivan učinak mjera na industriju Unije.

4.   Interes korisnika

(250)

Na adrese otprilike 70 poznatih korisnika poslani su upitnici. Sedam proizvođača automobila dostavilo je odgovor na upitnik. Surađivala je i jedna udruga koja predstavlja korisnike i uvoznike aluminijskih kotača koji se prodaju na tržištu proizvođača izvorne opreme. U ispitnom postupku nije surađivao ni jedan drugi korisnik.

(251)

Uvoz korisnika koji su surađivali iznosio je 50,4 % ukupnog uvoza iz NRK-a u Uniju.

(252)

Ispitnim je postupkom utvrđeno da se proizvođači automobila općenito oslanjaju na kineske zalihe samo u ograničenoj mjeri i da je većina aluminijskih kotača kupljena od industrije Unije. Neki od korisnika koji su surađivali nisu uopće uvozili iz Kine, neki su iz Kine uvozili manje od 5 % svojih potreba, dok su ostali iz Kine uvozili do 10 % svojih potreba. Ispitnim je postupkom utvrđeno i da su određeni korisnici imali koristi od režima unutarnje proizvodnje primijenjenog na uvoz iz Kine, premda u ograničenom opsegu, s obzirom na to da su ponovno prodavali konačni proizvod na izvoznim tržištima.

(253)

Svi korisnici koji su surađivali protivili su se mjerama tvrdeći da im je u interesu imati raznolike izvore nabave. Korisnici su tvrdili da bi ih mjere učinile ovisnima o ograničenom broju proizvođača iz Unije. Međutim, ispitnim je postupkom utvrđeno da postoji uvoz i iz ostalih trećih zemalja, posebice Turske, koji se povećao tijekom razmatranog razdoblja. Cjelokupni obujam uvoza iz ostalih trećih zemalja u Uniju povećao se za 35 % tijekom razmatranog razdoblja, što je brže od porasta potrošnje u Uniji.

(254)

U kontekstu tih nalaza argument o nedostatku raznolikosti zaliha odbačen je.

(255)

Europski proizvođači automobila tvrdili su da bi nastavak primjene mjera bio protiv interesa Unije s obzirom na to da su antidampinške mjere štetno utjecale na konkurentnost proizvođača automobila u Uniji. Tvrdili su i da industrija Unije neće imati dovoljan dostupni proizvodni kapacitet za zadovoljavanje potražnje u Uniji.

(256)

Jedna je zainteresirana strana usto tvrdila da će industrija Unije uvoziti aluminijske kotače iz Kine i ostalih trećih zemalja kako bi zadovoljila povećanu potražnju svojih kupaca koju ne mogu zadovoljiti proizvodni kapaciteti industrije Unije.

(257)

Kako je prikazano u tablici 7. u uvodnoj izjavi 137., stopa iskorištenosti kapaciteta industrije Unije bila je između 88 % i 93 % tijekom razmatranog razdoblja. Međutim, ispitnim je postupkom utvrđeno i da industrija Unije ulaže u povećanje kapaciteta kako bi zadovoljila rastuću potražnju u Uniji i očekuje se da će se time ublažiti mogući nedostatci kapaciteta. Planira se nastavak takvih ulaganja u budućnosti.

(258)

Konačno, kad je riječ o navodnom uvozu industrije Unije iz Kine i ostalih trećih zemalja, ispitnim se postupkom pokazalo da su proizvođači iz Unije u uzorku uvozili tek zanemarive količine aluminijskih kotača te da se uvoz vršio iz Švicarske i Turske, ali ne i iz Kine. To vrijedi i za preostale proizvođače iz Unije, koji su, prema informacijama dostupnima u zahtjevu, uvozili aluminijske kotače u vrlo malim količinama, tj. manje od 500 000 jedinica, što odgovara manje od 1 % proizvodnje Unije tijekom RIPR-a.

(259)

Štoviše, ističe se da se uvoz iz ostalih trećih zemalja povećao tijekom razmatranog razdoblja i da stoga antidampinške mjere ne bi trebale spriječiti korisnike da uvoze aluminijske kotače iz NRK-a, nego samo otkloniti narušavanja i osigurati jednake uvjete za industriju Kine i industriju Unije. Stoga su tvrdnje iznesene u tom pogledu odbačene.

(260)

Kad je riječ o konkurentnosti industrije proizvođača automobila, ispitnim je postupkom utvrđeno da su zbog režima unutarnje proizvodnje proizvođači automobila mogli izbjegavati plaćanje antidampinških pristojbi za aluminijske kotače ugrađene u vozila koja se prodaju izvoznim tržištima. Tijekom razmatranog razdoblja, uvoz iz Kine u skladu s režimom unutarnje proizvodnje varirao je i činio je od 21 % do 28 % ukupnog uvoza iz Kine.

(261)

Iste su strane dalje tvrdile da bi kumulativni učinak nekoliko antidampinških pristojbi na snazi za nekoliko ulaznih proizvoda za proizvođače automobila, kao što su elementi za pričvršćivanje, nehrđajući čelik, žičane šipke, čelik s organskim premazom, pređe velike čvrstoće te žica od molibdena, zajedno s aluminijskim kotačima mogao imati negativan učinak na njihovu situaciju.

(262)

Ispitnim je postupkom utvrđeno da je utjecaj mjera na cijene aluminijskih kotača ograničen, s najvećim mogućim utjecajem od 0,2 %. Taj zaključak proizlazi iz nalaza trenutačnog ispitnog postupka da aluminijski kotači čine samo otprilike 1 % troška automobila. Stoga se argument u pogledu znatnog negativnog utjecaja na cijene ne smatra materijalnim i odbačen je.

(263)

Kad je riječ o kumulativnom učinku ostalih antidampinških mjera na snazi za nekoliko drugih ulaznih proizvoda, te strane o tome nisu pružile nikakav poseban dokaz. Ispitnim se postupkom stoga nisu mogle potvrditi navedene tvrdnje i stoga su se morale odbaciti.

(264)

Nakon objave jedna je zainteresirana strana tvrdila da je nedostatak dostupnog kapaciteta industrije Unije i dobavljača iz trećih zemalja u segmentu proizvođača izvorne opreme imao znatan utjecaj na proizvođače automobila u Uniji. Oni su tvrdili da nemaju drugog izbora nego da uvoze kineske aluminijske kotače te da trenutačna antidampinška pristojba ima izravan utjecaj na cijene za te uvezene proizvode. Nadalje, tvrdilo se da je nedostatak kapaciteta u industriji Unije imao negativan utjecaj na produktivnost i konkurentnost proizvođača automobila te da Komisija nije razmotrila neizravan utjecaj antidampinške pristojbe na cijene i time na stanje proizvođača automobila.

(265)

Ispitnim je postupkom utvrđeno da industrija Unije ulaže u povećanje kapaciteta kako bi zadovoljila rastuću potražnju u Uniji u cilju ublažavanja mogućih nedostataka. Stoga se argument koji se odnosi na nedostatak kapaciteta odbacuje. U pogledu utjecaja na cijene, kako je objašnjeno u uvodnoj izjavi 262., ispitnim je postupkom utvrđeno da su mjere za aluminijske kotače imale vrlo ograničen utjecaj na cjelokupan trošak za proizvođače automobila te se stoga ta tvrdnja odbacuje. Konačno, budući da cilj i učinak antidampinških mjera nije spriječiti korisnike u samom uvozu aluminijskih kotača iz NRK-a, ni neizravni utjecaj na cijene koji navodi ta strana nije izravno povezan s pristojbama. Stoga se ta tvrdnja odbacuje.

(266)

Ista je strana tvrdila i da planirano proširenje kapaciteta neće biti dovoljno za zadovoljenje rastuće potražnje do 2020. godine te da industrija Unije nije potkrijepila svoju tvrdnju da povećava kapacitet. U tom je kontekstu ta strana dovela u pitanje i način na koji je Komisija potvrdila da će industrija Unije moći zadovoljiti potražnju Unije.

(267)

Kako je objašnjeno u uvodnoj izjavi 257., ispitnim je postupkom utvrđeno da industrija Unije ulaže u povećanje kapaciteta kako bi zadovoljila rastuću potražnju u Uniji. Preciznije, planirana povećanja kapaciteta koja su dostavili proizvođači iz Unije uspoređena su s predviđanjima za proizvodnju automobila u Uniji. Također, predviđene investicijske planove i one koji su u tijeku potkrijepili su proizvođači iz Unije u uzorku. Tom se analizom pokazalo da su predviđena povećanja kapaciteta viša od očekivanog porasta potražnje u Uniji za razdoblje 2015. – 2018.. Zbog povjerljivosti i anonimnosti pojedinačni investicijski planovi ne mogu se otkriti zainteresiranim stranama. Iz tog se razloga tvrdnje da proširenje kapaciteta neće biti dovoljno za zadovoljenje rastuće potražnje te da industrija Unije nije potkrijepila svoju tvrdnju da povećava kapacitet odbacuju.

(268)

Zbog toga se zaključuje da zadržavanje mjera ne bi imalo nikakav znatan negativan učinak na situaciju korisnika.

5.   Interes industrija na početku proizvodnog lanca

(269)

Udrugama i poznatim dobavljačima sirovina/opreme za industriju Unije, kao i na adrese 28 poznatih pojedinačnih dobavljača u Uniji, poslani su upitnici. Jedna udruga koja predstavlja europsku industriju aluminija dostavila je primjedbe.

(270)

Udruga koja predstavlja europsku industriju aluminija navela je da postoji velik rizik da bi prekomjerni kapacitet u Kini i ponavljanje dampinških praksi kineskih proizvođača izvoznika mogli znatno negativno utjecati na industriju Unije ako se uklone antidampinške mjere. To bi zatim negativno utjecalo na proizvodnju i zapošljavanje na početku proizvodnog lanca u industriji aluminija. Stoga je ta udruga podržala obnavljanje postojećih antidampinških mjera.

(271)

Zaključuje se stoga da bi zadržavanje mjera bilo u interesu industrija na početku proizvodnog lanca.

(272)

Jedna je zainteresirana strana tvrdila da je Komisija neopravdano zanemarila utemeljene materijalne dokaze koje su dostavili proizvođači automobila i, umjesto na njima, svoje je zaključke temeljila na nepotkrijepljenim izjavama koje je dostavila industrija Unije. Komisija je u okviru saslušanja sa službenikom za saslušanja spomenutim u uvodnoj izjavi 10. pojasnila da su sve dostavljene informacije uzete u obzir na prikladan način. Informacije koje je dostavila industrija Unije provjerene su. Stoga je ta tvrdnja odbačena.

6.   Zaključak o interesu Unije

(273)

Na temelju prethodno navedenoga Komisija je zaključila da ne postoje uvjerljivi razlozi na temelju kojih bi se zaključilo da zadržavanje na snazi mjera za uvoz aluminijskih kotača podrijetlom iz NRK-a nije u interesu Unije.

H.   ZAKLJUČAK I OBJAVA

(274)

Sve su strane obaviještene o bitnim činjenicama i razmatranjima na temelju kojih su se namjeravale zadržati postojeće mjere protiv NRK-a. Nakon toga omogućeno im je i razdoblje za dostavu primjedbi. Podnesci i primjedbe propisno su uzeti u obzir ako su bili opravdani.

(275)

Iz prethodno navedenoga slijedi, kako je predviđeno člankom 11. stavkom 2. osnovne uredbe, da bi trebalo zadržati antidampinške mjere primjenjive na uvoz određenih aluminijskih kotača podrijetlom iz NRK-a uvedene Provedbenom uredbom (EU) br. 964/2010.

(276)

Odbor osnovan člankom 15. stavkom 1. Uredbe (EU) 2016/1036 nije donio mišljenje,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

1.   Uvodi se konačna antidampinška pristojba na uvoz aluminijskih kotača motornih vozila tarifnih brojeva KN 8701 do 8705, s ili bez svojeg pribora i s ili bez postavljenih guma, trenutačno razvrstanih u oznake KN ex 8708 70 10 i ex 8708 70 50 (oznake TARIC 8708701010 i 8708705010) te podrijetlom iz Narodne Republike Kine.

2.   Stopa konačne antidampinške pristojbe koja se primjenjuje na neto cijenu franko granica Unije, neocarinjeno, za proizvod opisan u stavku 1. iznosi 22,3 %.

3.   Ako nije drukčije navedeno, primjenjuju se odredbe povezane s carinskim pristojbama koje su na snazi.

Članak 2.

Kada se predstavi izjava za puštanje u slobodni promet u pogledu uvoza aluminijskih kotača za motorna vozila tarifnog broja KN 8716, s ili bez svojeg pribora i s ili bez postavljenih guma, trenutačno obuhvaćenih oznakom KN ex 8716 90 90, u odgovarajuće polje u toj izjavi unosi se oznaka TARIC 8716909010.

Države članice mjesečno obavješćuju Komisiju o broju jedinica uvezenih pod tom oznakom i o njihovu podrijetlu.

Članak 3.

Kada se predstavi izjava za puštanje u slobodni promet u pogledu proizvoda navedenih u člancima 1. i 2., u odgovarajuće polje u toj izjavi unosi se broj jedinica uvezenog proizvoda.

Članak 4.

Ova Uredba stupa na snagu sljedećeg dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 23. siječnja 2017.

Za Komisiju

Predsjednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  SL L 176, 30.6.2016., str. 21.

(2)  Provedbena uredba Vijeća (EU) br. 964/2010 od 25. listopada 2010. o uvođenju konačne antidampinške pristojbe i konačnoj naplati privremene pristojbe uvedene na uvoz određenih aluminijskih kotača motornih vozila podrijetlom iz Narodne Republike Kine (SL L 282, 28.10.2010., str. 1.).

(3)  Obavijest o predstojećem isteku određenih antidampinških mjera (SL C 47, 10.2.2015., str. 4.).

(4)  Uredba Vijeća (EZ) br. 1225/2009 od 30. studenoga 2009. o zaštiti od dampinškog uvoza iz zemalja koje nisu članice Europske zajednice (SL L 343, 22.12.2009., str. 51.). Ta je Uredba stavljena izvan snage osnovnom uredbom.

(5)  Obavijest o pokretanju revizije zbog predstojećeg isteka antidampinških mjera koje se primjenjuju na uvoz određenih aluminijskih kotača podrijetlom iz Narodne Republike Kine (SL C 355, 27.10.2015., str. 8.).

(6)  Kako je objašnjeno u uvodnoj izjavi 11., imena proizvođača iz Unije nisu otkrivena zbog povjerljivosti.

(7)  I proizvođači iz Unije i proizvođači iz Kine evidenciju društava vode u proizvedenim komadima. Međutim statistički podaci o uvozu dostupni su samo u kilogramima. Kod četiri provjerene skupine prosječna težina kotača prodanih u EU iznosila je 10,91 kg. Taj se omjer za pretvorbu upotrebljava u cijeloj uredbi.

(8)  Tijekom razdoblja ispitnog postupka te su zemlje zajedno s Kinom činile više od 97 % ukupnog uvoza aluminijskih kotača. Sa svojih 3 % uvoza Bosna i Hercegovina nalazi se među tih 97 %, međutim nije uzeta u obzir kao prikladna analogna zemlja zbog male veličine i malobrojnih proizvođača.

(9)  Turska ima najmanje osam poznatih proizvođača aluminijskih kotača koji se nadmeću na domaćem tržištu. Osim toga, Turska ima nisku stopu (4,5 %) carinske pristojbe na uvoz aluminijskih kotača iz trećih zemalja, što olakšava uvoz. Tijekom RIPR-a samo je NRK izvezla otprilike 843 926 jedinica u Tursku, što je gotovo polovina obujma uvoza iz Kine u Uniju tijekom istog razdoblja.

(10)  Za skupinu Baoding pokazalo se da su sve vrste proizvoda prodane na turskom tržištu bile reprezentativne. Za ostale tri skupine pokazalo se da ukupno šest vrsta proizvoda, koji su činili manje od 0,12 % ukupne prodaje u Turskoj, nije bilo reprezentativno.

(11)  Cjelokupna prodaja skupina Baoding i Dicastal i većina prodaje skupine Wanfeng.

(12)  Prodaja skupina Wanfeng i Lioho u Ujedinjenoj Kraljevini.

(13)  „Na kraju 2012. kapacitet u pogledu aluminijskih kotača u Kini dosegao je 180 milijuna komada, pri čemu je obujam prodaje premašio 120 milijuna komada, dakle iskorišteno je više od 70 % kapaciteta.” Iz izvješća o globalnoj i kineskoj industriji automobilskih kotača za 2012./2013., dostupnog na http://www.prnewswire.com/news-releases/global-and-china-automotive-wheel-industry-report-2012-2013-204706201.html.

(14)  Popis društava dostupan je u otvorenom dokumentu.

(15)  U javno dostupnom isječku iz izvješća o globalnoj i kineskoj industriji automobilskih kotača za 2013./2014. spominje se najmanje 110 MSP-ova koji proizvode kotače i prvenstveno se bave izvozom, što znači da postoje drugi proizvođači koji opskrbljuju samo domaće tržište. http://www.reportsnreports.com/reports/287067-global-and-china-automotive-wheel-industry-report-2013-2014.html.

(16)  Informacije o proizvodnom kapacitetu bile su dostupne na web-mjestima društava ili na komercijalnim prodajnim web-mjestima, kao što su http://www.made-in-china.com/ ili www.tradeee.com.

(17)  Najmanji prijavljeni godišnji kapacitet među 21 proizvođačem koji surađuje iznosi 300 000 jedinica na godinu. Prema rezultatima ispitnog postupka za ekonomsku održivost potreban je proizvodni pogon s kapacitetom od najmanje 300 000 jedinica na godinu. Šest milijuna jedinica na godinu odgovara najvećim proizvodnim lokacijama utvrđenima tijekom ispitnog postupka.

(18)  http://www.prnewswire.com/news-releases/global-and-china-automotive-wheel-industry-report-2012-2013-204706201.html Ta stopa iskorištenosti od 70 % može se smatrati konzervativnom procjenom. To je prosječna procjena za cijelu Kinu, uključujući društva koja surađuju s potvrđenim višim stopama iskorištenosti (87 %), što ukazuje na to da je stopa iskorištenosti kapaciteta društava koja ne surađuju vjerojatno još niža.

(19)  Dobivena stopa iskorištenosti kapaciteta za četiri društva u uzorku bila je 89 %, a ne 99 % kako je tvrdila zainteresirana strana.

(20)  Postotak se odnosi na revidiranu procjenu proizvodnog kapaciteta za NRK nakon primjedbi o javno dostupnim informacijama o kapacitetu za neka od društava koja ne surađuju, kako je objašnjeno u uvodnim izjavama 68. i 69. u nastavku. Prijavljeni proizvodni obujam 21 društva koje surađuje čini 48 % ukupnog procijenjenog proizvodnog kapaciteta u NRK-u.

(21)  U Kini nije neobično da veliki renomirani proizvođači dio svojih narudžbi za proizvodnju povjere nepovezanim dobavljačima. To im omogućuje brzu prilagodbu povećanju (ili smanjenju) potražnje i uključivanje nepovezanih dobavljača tek kad uspiju postići optimalne stope iskorištenosti kapaciteta za vlastita društva kćeri. Ta je praksa uočena u najvećoj skupini među skupinama proizvođača u uzorku.

(22)  Uredba Komisije (EU) br. 404/2010 od 10. svibnja 2010. o uvođenju privremene antidampinške pristojbe na uvoz određenih aluminijskih kotača podrijetlom iz Narodne Republike Kine (SL L 117, 11.5.2010., str. 64.).

(23)  Detaljniji podaci o revidiranoj analizi i kapacitetima dostupni su na popisu u otvorenom dokumentu.

(24)  http://www.researchinchina.com/Htmls/AboutUs/Index.html.

(25)  U izvješću o globalnoj i kineskoj industriji automobilskih kotača za 2012./2013. navodi se da je na kineskom domaćem tržištu zabilježeno 45 milijuna jedinica do kraja 2012. U studiji koju je provelo društvo McKinsey, „Bigger, better, broader: a perspective on China's auto market in 2020” (Veće, bolje, šire: perspektiva o kineskom tržištu automobila 2020.), dostupnoj na http://www.mckinseychina.com/bigger-better-broader-a-perspective-on-chinas-auto-market-in-2020/, procjenjuje da će kineska automobilska industrija od 2011. do 2020. rasti uz godišnju stopu od 8 %. Pretpostavljajući sličnu stopu rasta za industriju kotača, veličina domaćeg tržišta 2015. godine iznosila je oko 57 milijuna jedinica.

(26)  Kineska baza podataka o izvozu s prosječnom stopom konverzije od 10,91 kg po kotaču.

(27)  Čine je 91,8 milijuna jedinica iz 21 društva koje surađuje i procijenjeni kapacitet od 98,4 milijuna jedinica za 59 društava koja ne surađuju.

(28)  Teško je procijeniti razinu zaliha. Za kotače za sekundarno tržište neke su zalihe zajedničke, dok su za kotače za proizvođače izvorne opreme razine zaliha često zanemarive. U svakom slučaju, za potrebe procjene dostupnih kapaciteta za izvoz ne postoji znatna razlika između zaliha i rezervnog kapaciteta.

(29)  Kineska baza podataka o izvozu. Ukupni obujam izvoza iz NRK-a (bez Europske unije) tijekom RIPR-a iznosio je 772 720 tona (oko 71 milijun jedinica), od čega je 81 % (629 854 tone, tj. približno 58 milijuna jedinica) bilo namijenjeno za pet prethodno navedenih najčešćih odredišta.

(30)  Od 65 podudarnih vrsta proizvoda 29 je bilo skuplje na tržištu Unije, 32 na tržištu SAD-a, dok su njih 4 imale sličnu cijenu.

(31)  Tržište Unije bilo je skuplje za 29 vrsta proizvoda od 65 podudarnih vrsta u usporedbi s SAD-om. Količina prodaje četiriju skupina u uzorku za tih 29 vrsta proizvoda iznosi otprilike 3,1 milijun jedinica, tj. oko 25 % njihove ukupne prodaje SAD-u. Prema kineskoj bazi podataka o izvozu NRK je tijekom razdoblja ispitnog postupka revizije u SAD izvezao 394 693 tone (preko 36 milijuna jedinica) aluminijskih kotača. Prethodno navedenih 25 % odgovara količini od 8,9 milijuna jedinica, što čini 12,7 % potrošnje Unije.

(32)  Tržište Unije bilo je skuplje za 7 vrsta proizvoda od podudarajućih 20 u usporedbi s Kanadom, za 7 vrsta proizvoda od podudarajućih 15 u usporedbi s Indijom, za 40 vrsta proizvoda od podudarajućih 54 u usporedbi s Japanom i za 6 vrsta proizvoda od podudarajućih 12 u usporedbi s Meksikom. Ta prodaja kineskih proizvođača izvoznika u uzorku čini 2,3 milijuna jedinica, tj. približno 22 % njihove ukupne prodaje u tim zemljama. Prema kineskoj bazi podataka o izvozu NRK je tijekom razdoblja ispitnog postupka revizije u te zemlje izvezao 235 161 tonu (približno 21,5 milijuna jedinica) aluminijskih kotača. Prethodno navedenih 22,3 % odgovara količini od 4,8 milijuna jedinica, što čini 6,8 % potrošnje Unije.

(33)  Zasebne brojke za svaku zemlju glase kako slijedi: tržište Unije bilo je skuplje za 7 vrsta proizvoda od podudarajućih 20 u usporedbi s Kanadom, za 7 vrsta proizvoda od podudarajućih 15 u usporedbi s Indijom, za 40 vrsta proizvoda od podudarajuće 54 u usporedbi s Japanom te za 6 vrsta proizvoda od podudarajućih 12 u usporedbi s Meksikom. Obujam tih vrsta proizvoda čini 1 263 052 kotača u Japanu, 721 220 kotača u Indiji, 107 740 kotača u Meksiku te 224 364 kotača u Kanadi. Ukupni iznos za te četiri zemlje iznosi 2 316 376 kotača. Ukupna količina prodaje za četiri skupine u uzorku za ta četiri odredišta iznosi 10 384 797 jedinica, od čega vjerojatno preusmjeravanje (2,3 milijuna) čini 22,3 %. Pri procjeni vjerojatnog preusmjeravanja iz NRK-a, tih 22,3 % primijenjeno je na ukupni kineski izvoz na ta četiri odredišta kako je prijavljen u kineskoj bazi podataka o izvozu, odnosno na 2 350 161 tona (približno 21,5 milijuna jedinica), te je utvrđeno da vjerojatno preusmjeravanje iznosi 4,8 milijuna jedinica.

(34)  8,9 milijuna iz SAD-a i 4,8 milijuna s ostalih četiriju odredišta.

(35)  U studiji koju je provelo društvo McKinsey, „Bigger, better, broader: a perspective on China's auto market in 2020” (Veće, bolje, šire: perspektiva o kineskom tržištu automobila 2020.), dostupnoj na http://www.mckinseychina.com/bigger-better-broader-a-perspective-on-chinas-auto-market-in-2020/, procjenjuje da će kineska automobilska industrija od 2011. do 2020. rasti uz godišnju stopu od 8 %.

(36)  Vidjeti bilješke 31. do 34., u kojima su izračunate predmetne količine za glavna izvozna tržišta.


24.1.2017   

HR

Službeni list Europske unije

L 18/42


UREDBA KOMISIJE (EU) 2017/110

оd 23. siječnja 2017.

o izmjeni priloga IV. i X. Uredbi (EZ) br. 999/2001 Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju pravila za sprečavanje, kontrolu i iskorjenjivanje određenih transmisivnih spongiformnih encefalopatija

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EZ) br. 999/2001 Europskog parlamenta i Vijeća od 22. svibnja 2001. o utvrđivanju pravila za sprečavanje, kontrolu i iskorjenjivanje određenih transmisivnih spongiformnih encefalopatija (1), a posebno njezin članak 23. stavak prvi,

budući da:

(1)

Uredbom (EZ) br. 999/2001 utvrđuju se pravila za sprečavanje, kontrolu i iskorjenjivanje transmisivnih spongiformnih encefalopatija (TSE) kod životinja. Uredba se primjenjuje na proizvodnju i stavljanje na tržište živih životinja i proizvoda životinjskog podrijetla te, u nekim posebnim slučajevima, na njihov izvoz.

(2)

Člankom 7. stavkom 1. Uredbe (EZ) br. 999/2001 zabranjuje se hranidba preživača bjelančevinama životinjskog podrijetla, a u poglavlju I. Priloga IV. toj Uredbi ta se zabrana proširuje. U poglavlju II. tog Priloga utvrđen je niz odstupanja od te zabrane. U poglavlju II. točki (b) podtočki ii. Priloga IV. Uredbi (EZ) br. 999/2001 utvrđuje se da se zabrana ne primjenjuje na hranibu nepreživača iz uzgoja ribljim brašnom i krmnim smjesama koje sadržavaju riblje brašno koji su proizvedeni, stavljeni na tržište i upotrebljavaju se u skladu s poglavljem III. Priloga IV. i posebnim uvjetima iz poglavlja IV. odjeljka A tog Priloga. Osim toga u poglavlju II. točki (d) Priloga IV. Uredbi (EZ) br. 999/2001 utvrđuje se da se ta zabrana ne primjenjuje na hranidbu neodbijenih preživača mliječnim zamjenicama koje sadrže riblje brašno i koje su proizvedene, stavljene na tržište i upotrebljavaju se u skladu s posebnim uvjetima iz poglavlja IV. odjeljka E tog Priloga.

(3)

U poglavlju IV. odjeljku A točki (a) Priloga IV. Uredbi (EZ) br. 999/2001 propisuje se da se riblje brašno mora proizvoditi u objektima za preradu koji su namijenjeni isključivo za proizvodnju proizvoda dobivenih od akvatičnih životinja, osim morskih sisavaca. U odjeljku E točki (a) tog poglavlja propisuje se da se riblje brašno koje se upotrebljava u mliječnim zamjenicama mora proizvoditi u objektima za preradu koji su namijenjeni isključivo za proizvodnju proizvoda dobivenih od akvatičnih životinja, osim morskih sisavaca, i mora biti u skladu s općim uvjetima iz poglavlja III.

(4)

U stavku 1. točki (e) podtočki ii. Priloga I. Uredbi (EZ) br. 999/2001 „akvatična životinja” definira se upućivanjem na definiciju utvrđenu člankom 3. stavkom 1. točkom (e) Direktive Vijeća 2006/88/EZ (2) kao i. riba iz nadrazreda Agnatha i razreda Chondrichthyes i Osteichthyes; ii. mekušci koji pripadaju koljenu Mollusca i iii. rakovi koji pripadaju potkoljenu Crustacea.

(5)

Budući da definicija „akvatičnih životinja” iz Priloga I. Uredbi (EZ) br. 999/2001 ne obuhvaća beskralježnjake osim mekušaca i rakova, u skladu sa zahtjevima iz poglavlja IV. odjeljka A točke (a) i poglavlja IV. odjeljka E točke (a) Priloga IV. toj Uredbi za proizvodnju ribljeg brašna nije dopuštena upotreba divljih zvjezdača i akvatičnih beskralježnjaka iz uzgoja, osim mekušaca i rakova. Budući da upotreba brašna proizvedenog od divljih zvjezdača i akvatičnih beskralježnjaka iz uzgoja, osim mekušaca i rakova, u hrani za nepreživače ne predstavlja veći rizik za prenošenje TSE-ova od upotrebe ribljeg brašna u toj hrani za životinje, zahtjeve iz poglavlja IV. odjeljka A točke (a) i poglavlja IV. odjeljka E točke (a) Priloga IV. Uredbi (EZ) br. 999/2001 trebalo bi izmijeniti kako bi se dodala moguća upotreba divljih zvjezdača ili akvatičnih beskralježnjaka iz uzgoja, osim mekušaca i rakova, za proizvodnju ribljeg brašna.

(6)

Radi zaštite okoliša upotreba divljih zvjezdača za proizvodnju ribljeg brašna trebala bi biti ograničena na slučajeve kada se zvjezdače šire i ugrožavaju područje akvakulturne proizvodnje. Stoga bi zahtjevi iz poglavlja IV. odjeljka A točke (a) i poglavlja IV. odjeljka E točke (a) Priloga IV. Uredbi (EZ) br. 999/2001 trebali obuhvaćati samo zvjezdače prikupljene u području za proizvodnju mekušaca.

(7)

Prilog IV. Uredbi (EZ) br. 999/2001 trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti.

(8)

U poglavlju C točki 4. Priloga X. Uredbi (EZ) br. 999/2001 utvrđuju se popisi brzih testova odobrenih za praćenje TSE-ova kod goveda, ovaca i koza. Grupa Prionics 8. travnja 2016. obavijestila je Komisiju da će 15. travnja 2016. prestati proizvoditi dijagnostički komplet Prionics Check PrioSTRIP SR. Taj bi dijagnostički komplet trebalo stoga izbrisati s popisa odobrenih brzih testova za TSE-ove kod ovaca i koza. Stoga bi u Prilogu X. poglavlju C točki 4. drugom stavku četvrtu alineju trebalo izbrisati.

(9)

Mjere predviđene ovom Uredbom u skladu su s mišljenjem Stalnog odbora za bilje, životinje, hranu i hranu za životinje,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Prilozi IV. i X. Uredbi (EZ) br. 999/2001 mijenjaju se u skladu s Prilogom ovoj Uredbi.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 23. siječnja 2017.

Za Komisiju

Predsjednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  SL L 147, 31.5.2001., str. 1.

(2)  Direktiva Vijeća 2006/88/EZ od 24. listopada 2006. o zahtjevima zdravlja životinja koji se primjenjuju na životinje akvakulture i njihove proizvode te o sprečavanju i kontroli određenih bolesti akvatičnih životinja (SL L 328, 24.11.2006., str. 14.).


PRILOG

Prilozi IV. i X. Uredbi (EZ) br. 999/2001 mijenjaju se kako slijedi:

1.

Prilog IV. poglavlje IV. mijenja se kako slijedi:

(a)

u odjeljku A točka (a) zamjenjuje se sljedećim:

„(a)

riblje brašno mora se proizvoditi u objektima za preradu koji su namijenjeni isključivo za proizvodnju proizvoda dobivenih od:

i.

akvatičnih životinja, osim morskih sisavaca;

ii.

akvatičnih beskralježnjaka iz uzgoja, osim onih koji su obuhvaćeni definicijom ‚akvatičnih životinja’ iz članka 3. stavka 1. točke (e) Direktive Vijeća 2006/88/EZ; ili

iii.

zvjezdača vrste Asterias rubens prikupljenih u proizvodnom području kako je definirano u točki 2.5. Priloga I. Uredbi (EZ) br. 853/2004 i razvrstanih na odgovarajući način;”

(b)

u odjeljku E točka (a) zamjenjuje se sljedećim:

„(a)

Riblje brašno koje se upotrebljava u mliječnim zamjenicama mora se proizvoditi u objektima za preradu koji su namijenjeni isključivo za proizvodnju proizvoda dobivenih od:

i.

akvatičnih životinja, osim morskih sisavaca;

ii.

akvatičnih beskralježnjaka iz uzgoja, osim onih koji su obuhvaćeni definicijom ‚akvatičnih životinja’ iz članka 3. stavka 1. točke (e) Direktive Vijeća 2006/88/EZ; ili

iii.

zvjezdača vrste Asterias rubens prikupljenih u proizvodnom području kako je definirano u točki 2.5. Priloga I. Uredbi (EZ) br. 853/2004 i razvrstanih na odgovarajući način.

Riblje brašno koje se upotrebljava u mliječnim zamjenicama mora biti u skladu s općim uvjetima iz poglavlja III.”

2.

U Prilogu X. poglavlju C točki 4. drugom stavku briše se četvrta alineja.


24.1.2017   

HR

Službeni list Europske unije

L 18/45


PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2017/111

оd 23. siječnja 2017.

o utvrđivanju paušalnih uvoznih vrijednosti za određivanje ulazne cijene određenog voća i povrća

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 1308/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o uspostavljanju zajedničke organizacije tržišta poljoprivrednih proizvoda i stavljanju izvan snage uredbi Vijeća (EEZ) br. 922/72, (EEZ) br. 234/79, (EZ) br. 1037/2001 i (EZ) br. 1234/2007 (1),

uzimajući u obzir Provedbenu uredbu Komisije (EU) br. 543/2011 od 7. lipnja 2011. o utvrđivanju detaljnih pravila za primjenu Uredbe Vijeća (EZ) br. 1234/2007 za sektore voća i povrća te prerađevina voća i povrća (2), a posebno njezin članak 136. stavak 1.,

budući da:

(1)

Provedbenom uredbom (EU) br. 543/2011, prema ishodu Urugvajske runde multilateralnih pregovora o trgovini, utvrđuju se kriteriji kojima Komisija određuje paušalne vrijednosti za uvoz iz trećih zemalja, za proizvode i razdoblja određena u njezinu Prilogu XVI. dijelu A.

(2)

Paušalna uvozna vrijednost izračunava se za svaki radni dan, u skladu s člankom 136. stavkom 1. Provedbene uredbe (EU) br. 543/2011, uzimajući u obzir promjenjive dnevne podatke. Stoga ova Uredba treba stupiti na snagu na dan objave u Službenom listu Europske unije,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Paušalne uvozne vrijednosti iz članka 136. Provedbene uredbe (EU) br. 543/2011 određene su u Prilogu ovoj Uredbi.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu na dan objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 23. siječnja 2017.

Za Komisiju,

u ime predsjednika,

Jerzy PLEWA

Glavni direktor

Glavna uprava za poljoprivredu i ruralni razvoj


(1)  SL L 347, 20.12.2013., str. 671.

(2)  SL L 157, 15.6.2011., str. 1.


PRILOG

Paušalne uvozne vrijednosti za određivanje ulazne cijene određenog voća i povrća

(EUR/100 kg)

Oznaka KN

Oznaka treće zemlje (1)

Standardna uvozna vrijednost

0702 00 00

MA

141,3

TR

157,8

ZZ

149,6

0707 00 05

EG

250,3

MA

79,2

TR

205,3

ZZ

178,3

0709 91 00

EG

168,8

ZZ

168,8

0709 93 10

MA

317,4

TR

251,1

ZZ

284,3

0805 10 22 , 0805 10 24 , 0805 10 28

EG

66,7

MA

57,1

TN

59,7

TR

78,5

ZZ

65,5

0805 21 10 , 0805 21 90 , 0805 29 00

EG

97,9

IL

155,2

JM

109,6

MA

65,8

TR

78,0

ZZ

101,3

0805 22 00

IL

139,7

MA

76,2

ZZ

108,0

0805 50 10

AR

92,5

EG

93,1

TR

88,1

ZZ

91,2

0808 10 80

US

105,5

ZZ

105,5

0808 30 90

CN

57,6

TR

151,9

ZZ

104,8


(1)  Nomenklatura država utvrđena Uredbom Komisije (EU) br. 1106/2012 od 27. studenoga 2012. o provedbi Uredbe (EZ) br. 471/2009 Europskog parlamenta i Vijeća o statistici Zajednice u vezi s vanjskom trgovinom sa zemljama nečlanicama, u pogledu ažuriranja nomenklature država i područja (SL L 328, 28.11.2012., str. 7.). Oznakom „ZZ” označava se „drugo podrijetlo”.


ODLUKE

24.1.2017   

HR

Službeni list Europske unije

L 18/47


ODLUKA POLITIČKOG I SIGURNOSNOG ODBORA (ZVSP) 2017/112

od 10. siječnja 2017.

o imenovanju zapovjednika misije EU-a za misiju ZSOP-a Europske unije za vojno osposobljavanje u Srednjoafričkoj Republici (EUTM RCA) (EUTM RCA/1/2017)

POLITIČKI I SIGURNOSNI ODBOR,

uzimajući u obzir Ugovor o Europskoj uniji, a posebno njegov članak 38.,

uzimajući u obzir Odluku Vijeća (ZVSP) 2016/610 od 19. travnja 2016. o misiji ZSOP-a Europske unije za vojno osposobljavanje u Srednjoafričkoj Republici (EUMAM RCA) (1), a posebno njezin članak 5.,

budući da:

(1)

Odlukom (ZVSP) 2016/610 brigadni general Eric HAUTECLOQUE-RAYSZ imenovan je zapovjednikom misije EU-a EUTM RCA.

(2)

U skladu s člankom 5. stavkom 1. Odluke (ZVSP) 2016/610 Vijeće je ovlastilo Politički i sigurnosni odbor (PSO), u skladu s člankom 38. Ugovora o Europskoj uniji, za donošenje relevantnih odluka o imenovanju budućih zapovjednika misije EU-a.

(3)

Vojni odbor EU-a 16. studenoga 2016. preporučio je odobrenje imenovanja brigadnog generala Hermana RUYSA, kojeg je predložio Zajednički odbor EUROCORPS-a, novim zapovjednikom misije EU-a EUTM RCA koji će naslijediti brigadnog generala Erica HAUTECLOQUE-RAYSZA od 16. siječnja 2017.

(4)

U skladu s člankom 5. Protokola br. 22 o stajalištu Danske, priloženog Ugovoru o Europskoj uniji i Ugovoru o funkcioniranju Europske unije, Danska ne sudjeluje u pripremi i provedbi odluka i djelovanja Unije koji imaju implikacije u području obrane,

DONIO JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Brigadni general Herman RUYS imenuje se zapovjednikom misije EU-a za misiju ZSOP-a Europske unije za vojno osposobljavanje u Srednjoafričkoj Republici (EUTM RCA) od 16. siječnja 2017.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu na dan donošenja.

Sastavljeno u Bruxellesu 10. siječnja 2017.

Za Politički i sigurnosni odbor

Predsjednik

W. STEVENS


(1)  SL L 104, 20.4.2016., str. 21.


24.1.2017   

HR

Službeni list Europske unije

L 18/48


ODLUKA POLITIČKOG I SIGURNOSNOG ODBORA (ZVSP) 2017/113

od 10. siječnja 2017.

o produljenju mandata voditelja savjetodavne misije Europske unije za reformu sektora civilne sigurnosti u Ukrajini (EUAM Ukraine) (EUAM UKRAINE/1/2017)

POLITIČKI I SIGURNOSNI ODBOR,

uzimajući u obzir Ugovor o Europskoj uniji, a posebno njegov članak 38. treći stavak,

uzimajući u obzir Odluku Vijeća 2014/486/ZVSP od 22. srpnja 2014. o savjetodavnoj misiji Europske unije za reformu sektora civilne sigurnosti u Ukrajini (EUAM Ukraine) (1), a posebno njezin članak 7. stavak 1.,

budući da:

(1)

U skladu s Odlukom 2014/486/ZVSP Politički i sigurnosni odbor (PSO) ovlašten je, u skladu s člankom 38. Ugovora, donositi relevantne odluke za potrebe izvršavanja političkog nadzora i strateškog usmjeravanja savjetodavne misije Europske unije za reformu sektora civilne sigurnosti u Ukrajini (EUAM Ukraine), uključujući odluku o imenovanju voditelja misije.

(2)

PSO je 7. siječnja 2016. donio Odluku EUAM UKRAINE/1/2016 (2) o imenovanju Kęstutisa LANČINSKASA voditeljem misije EUAM Ukraine od 1. veljače 2016. do 31. siječnja 2017.

(3)

Visoki predstavnik Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku predložio je produljenje mandata Kęstutisa LANČINSKASA kao voditelja misije EUAM Ukraine od 1. veljače 2017. do 30. studenoga 2017.,

DONIO JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Mandat Kęstutisa LANČINSKASA kao voditelja misije EUAM Ukraine produljuje se do 30. studenoga 2017.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu na dan donošenja.

Sastavljeno u Bruxellesu 10. siječnja 2017.

Za Politički i sigurnosni odbor

Predsjednik

W. STEVENS


(1)  SL L 217, 23.7.2014., str. 42.

(2)  Odluka Političkog i sigurnosnog odbora (ZVSP) 2016/49 od 7. siječnja 2016. o imenovanju voditelja savjetodavne misije Europske unije za reformu sektora civilne sigurnosti u Ukrajini (EUAM Ukraine) (EUAM UKRAINE/1/2016) (SL L 12, 19.1.2016., str. 47.).


24.1.2017   

HR

Službeni list Europske unije

L 18/49


ODLUKA POLITIČKOG I SIGURNOSNOG ODBORA (ZVSP) 2017/114

od 10. siječnja 2017.

o produljenju mandata voditelja misije Europske unije za izgradnju sposobnosti u Somaliji (EUCAP Somalia/1/2017)

POLITIČKI I SIGURNOSNI ODBOR,

uzimajući u obzir Ugovor o Europskoj uniji, a posebno njegov članak 38. treći stavak,

uzimajući u obzir Odluku Vijeća 2012/389/ZVSP od 16. srpnja 2012. o misiji Europske unije za izgradnju sposobnosti u Somaliji (EUCAP Somalia) (1), a posebno njezin članak 9. stavak 1.,

budući da:

(1)

Na temelju članka 9. stavka 1. Odluke 2012/389/ZVSP Politički i sigurnosni odbor (PSO) ovlašten je, u skladu s člankom 38. trećim stavkom Ugovora, donositi odgovarajuće odluke u svrhu obavljanja političkog nadzora i strateškog usmjeravanja misije Europske unije za izgradnju sposobnosti u Somaliji (EUCAP Somalia), uključujući odluku o imenovanju voditelja misije.

(2)

PSO je 26. srpnja 2016. donio Odluku EUCAP NESTOR/1/2016 (2) kojom je gđa Maria-Cristina STEPANESCU imenovana voditeljicom misije EUCAP NESTOR od 1. rujna 2016. do 12. prosinca 2016.

(3)

Odlukom Vijeća (ZVSP) 2016/2240 (3) mandat misije EUCAP NESTOR produljen je do 31. prosinca 2018., a misija je preimenovana u „EUCAP Somalia”.

(4)

Visoki predstavnik Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku 9. prosinca 2016. predložio je produljenje mandata gđe Maria-Cristine STEPANESCU kao voditeljice misije EUCAP Somalia od 13. prosinca 2016. do 12. prosinca 2017.,

DONIO JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Mandat gđe Maria-Cristine STEPANESCU kao voditeljice misije Europske unije za izgradnju sposobnosti u Somaliji (EUCAP Somalia) produljuje se do 12. prosinca 2017.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu na dan donošenja.

Primjenjuje se od 12. prosinca 2016.

Sastavljeno u Bruxellesu 10. siječnja 2017.

Za Politički i sigurnosni odbor

Predsjednik

W. STEVENS


(1)  SL L 187, 17.7.2012., str. 40.

(2)  Odluka Političkog i sigurnosnog odbora (ZVSP) 2016/1633 od 26. srpnja 2016. o imenovanju voditelja misije Europske unije za izgradnju regionalne pomorske sposobnosti u državama Roga Afrike (EUCAP NESTOR) (EUCAP NESTOR/1/2016) (SL L 243, 10.9.2016., str. 8.).

(3)  Odluka Vijeća (ZVSP) 2016/2240 od 12. prosinca 2016. o izmjeni Odluke 2012/389/ZVSP o misiji Europske unije za izgradnju regionalne pomorske sposobnosti u državama Roga Afrike (EUCAP NESTOR) (SL L 337, 13.12.2016., str. 18.).


24.1.2017   

HR

Službeni list Europske unije

L 18/50


PROVEDBENA ODLUKA KOMISIJE (EU) 2017/115

оd 20. siječnja 2017.

o odobravanju stavljanja na tržište ekstrakta fermentirane soje kao novog sastojka hrane u skladu s Uredbom (EZ) br. 258/97 Europskog parlamenta i Vijeća

(priopćeno pod brojem dokumenta C(2017) 165)

(Vjerodostojan je samo tekst na engleskom jeziku)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EZ) br. 258/97 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. siječnja 1997. o novoj hrani i sastojcima nove hrane (1), a posebno njezin članak 7. stavak 1.,

budući da:

(1)

Društvo Japan Bio Science Laboratory podnijelo je 8. svibnja 2014. belgijskim nadležnim tijelima zahtjev za stavljanje na tržište ekstrakta fermentirane soje kao novog sastojka hrane u smislu članka 1. stavka 2. točke (d) Uredbe (EZ) br. 258/97. Zahtjev se ne odnosi na uporabu kod trudnica i dojilja.

(2)

Nadležno tijelo za procjenu hrane u Belgiji izdalo je 1. prosinca 2014. izvješće o početnoj procjeni. U tom je izvješću zaključeno da ekstrakt fermentirane soje ispunjava kriterije za nove sastojke hrane utvrđene člankom 3. stavkom 1. Uredbe (EZ) br. 258/97.

(3)

Komisija je 6. siječnja 2015. izvješće o početnoj procjeni proslijedila ostalim državama članicama.

(4)

U propisanom roku od 60 dana iz članka 6. stavka 4. prvog podstavka Uredbe (EZ) br. 258/97 uloženi su obrazloženi prigovori drugih država članica.

(5)

Komisija se 22. travnja 2015. obratila Europskoj agenciji za sigurnost hrane (EFSA) sa zahtjevom za provođenje dodatne procjene ekstrakta fermentirane soje kao novog sastojka hrane u skladu s Uredbom (EZ) br. 258/97.

(6)

EFSA je 28. lipnja 2016. u svojem mišljenju o sigurnosti ekstrakta fermentirane soje kao sastojka nove hrane (2) zaključila da je ekstrakt fermentirane soje koji se upotrebljava u dodacima prehrani za odrasle siguran pod uvjetima uporabe koje predlaže podnositelj zahtjeva, odnosno u najvećoj količini od 100 mg dnevno. Na temelju tog mišljenja može se utvrditi da je ekstrakt fermentirane soje kao novi sastojak hrane u skladu s kriterijima utvrđenima člankom 3. stavkom 1. Uredbe (EZ) br. 258/97.

(7)

U svojem je mišljenju EFSA utvrdila da ekstrakt fermentirane soje sadržava natokinazu koja pri parenteralnoj primjeni kod životinja razvija fibrinolitičku aktivnost in vitro i trombolitičku aktivnost in vivo. Stoga je potrebno obavijestiti potrošače da je kada se ekstrakt fermentirane soje konzumira u kombinaciji s lijekovima potreban liječnički nadzor.

(8)

U svojem je mišljenju EFSA zaključila da je granica izloženosti dostatna s obzirom na najveću razinu unosa za ekstrakt fermentirane soje koju je predložio podnositelj zahtjeva.

(9)

U svojem mišljenju EFSA smatra da je rizik od alergijske reakcije na ekstrakt fermentirane soje sličan onome koji se odnosi na druge proizvode dobivene od soje koji se moraju označiti u skladu s Prilogom II. Uredbi (EU) br. 1169/2011 Europskog parlamenta i Vijeća (3). Stoga bi novi sastojak hrane trebao biti označen u skladu s člankom 8. Uredbe (EZ) br. 258/97 i Uredbom (EU) br. 1169/2011.

(10)

Direktivom 2002/46/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (4) utvrđeni su zahtjevi o dodacima prehrani. Uporabu ekstrakta fermentirane soje trebalo bi odobriti ne dovodeći u pitanje odredbe iz te Direktive.

(11)

Mjere predviđene ovom Odlukom u skladu su s mišljenjem Stalnog odbora za bilje, životinje, hranu i hranu za životinje,

DONIJELA JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Ne dovodeći u pitanje Direktivu 2002/46/EZ, ekstrakt fermentirane soje, kako je navedeno u Prilogu ovoj Odluci, može se stavljati na tržište u Uniji kao novi sastojak hrane koji se upotrebljava u kapsulama, tabletama ili prahu u dodacima prehrani za odrasle, isključujući trudnice i dojilje, uz najveću dozu od 100 mg ekstrakta fermentirane soje dnevno.

Članak 2.

1.   Oznaka ekstrakta fermentirane soje koja se ovom Odlukom odobrava na etiketi hrane koja ga sadržava glasi „ekstrakt fermentirane soje”.

2.   Ne dovodeći u pitanje dodatne uvjete označivanja u skladu s člankom 8. Uredbe (EZ) br. 258/97 i Uredbom (EU) br. 1169/2011, na etiketi na dodacima prehrani koji sadržavaju ekstrakt fermentirane soje navodi se izjava da bi osobe koje uzimaju lijekove proizvod trebale konzumirati samo pod liječničkim nadzorom.

Članak 3.

Ova je Odluka upućena društvu Japan Bio Science Laboratory Osaka Head Office 1-4-40 Fukushima-ku, Osaka-city Osaka 5533-0003 Japan.

Sastavljeno u Bruxellesu 20. siječnja 2017.

Za Komisiju

Vytenis ANDRIUKAITIS

Član Komisije


(1)  SL L 43, 14.2.1997., str. 1.

(2)  EFSA Journal 2016.; 14(7): 4541.

(3)  Uredba (EU) br. 1169/2011 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2011. o informiranju potrošača o hrani, izmjeni uredbi (EZ) br. 1924/2006 i (EZ) br. 1925/2006 Europskog parlamenta i Vijeća te o stavljanju izvan snage Direktive Komisije 87/250/EEZ, Direktive Vijeća 90/496/EEZ, Direktive Komisije 1999/10/EZ, Direktive 2000/13/EZ Europskog parlamenta i Vijeća, direktiva Komisije 2002/67/EZ i 2008/5/EZ i Uredbe Komisije (EZ) br. 608/2004 (SL L 304, 22.11.2011., str. 18.).

(4)  Direktiva 2002/46/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 10. lipnja 2002. o usklađivanju zakona država članica u odnosu na dodatke prehrani (SL L 183, 12.7.2002., str. 51.).


PRILOG

SPECIFIKACIJA EKSTRAKTA FERMENTIRANE SOJE

Opis: Ekstrakt fermentirane soje prah je mliječnobijele boje bez mirisa. Sastav mu je 30 % prah ekstrakta fermentirane soje i 70 % otpornog dekstrina (kao nosač) iz kukuruznog škroba, koji se dodaje tijekom prerade. Vitamin K2 uklanja se tijekom proizvodnje.

Ekstrakt fermentirane soje sadržava natokinazu izoliranu iz nattoa, prehrambenog proizvoda dobivenog fermentacijom soje koja nije genetički modificirana (Glycine max (L.)) s odabranim sojem Bacillus subtilis var. natto.

Specifikacija ekstrakta fermentirane soje

Parametri

Vrijednost specifikacije

Aktivnost natokinaze

20 000 -28 000 FU (1)/g (2)

Identifikacijski podaci

Može se potvrditi

Stanje

Bez neugodnog okusa i mirisa

Gubitak pri sušenju

Ne više od 10 %

Vitamin K2

Najviše 0,1 mg/kg

Teški metali

Olovo

Arsen

Najviše 20 mg/kg

Najviše 5 mg/kg

Najviše 3 mg/kg

Ukupan broj aerobnih bakterija (kultivacija)

Najviše 1 000 CFU (3)/g

Kvasci i plijesan

Najviše 100 CFU/g

Koliformi

Najviše 30 CFU/g

Bakterije kod kojih se stvaraju spore

Najviše 10 CFU/g

Escherichia coli

Odsutnost/25 g

Salmonella sp.

Odsutnost/25 g

Listeria

Odsutnost/25 g


(1)  

FU: Jedinica razgradnje fibrina.

(2)  Metoda ispitivanja kako je opisuje Takaoka et al. (2010.).

(3)  

CFU: Jedinice koje tvore kolonije.


24.1.2017   

HR

Službeni list Europske unije

L 18/53


PROVEDBENA ODLUKA KOMISIJE (EU) 2017/116

оd 20. siječnja 2017.

o izmjeni Priloga Provedbenoj odluci (EU) 2016/2122 o zaštitnim mjerama povezanima sa slučajevima izbijanja visokopatogene influence ptica podtipa H5N8 u određenim državama članicama

(priopćeno pod brojem dokumenta C(2017) 376)

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Direktivu Vijeća 89/662/EEZ od 11. prosinca 1989. o veterinarskim pregledima u trgovini unutar Zajednice s ciljem uspostave unutarnjeg tržišta (1), a posebno njezin članak 9. stavak 4.,

uzimajući u obzir Direktivu Vijeća 90/425/EEZ od 26. lipnja 1990. o veterinarskim i zootehničkim pregledima koji se primjenjuju u trgovini određenim živim životinjama i proizvodima unutar Zajednice s ciljem uspostave unutarnjeg tržišta (2), a posebno njezin članak 10. stavak 4.,

budući da:

(1)

Provedbena odluka Komisije (EU) 2016/2122 (3) donesena je nakon izbijanja visokopatogene influence ptica podtipa H5N8 na gospodarstvima u više država članica (dalje u tekstu „predmetne države članice”) i nakon što su nadležna tijela tih država članica uspostavila zaražena i ugrožena područja u skladu s Direktivom Vijeća 2005/94/EZ (4).

(2)

Provedbenom odlukom (EU) 2016/2122 predviđeno je da zaražena i ugrožena područja koja je uspostavilo nadležno tijelo u predmetnim državama članicama u skladu s Direktivom 2005/94/EZ sadržavaju najmanje područja koja su u Prilogu toj Provedbenoj odluci navedena kao zaražena i ugrožena. Provedbenom odlukom (EU) 2016/2122 predviđeno je i da se mjere koje se primjenjuju u tim zaraženim i ugroženim područjima zadržavaju najmanje do datuma određenih u njezinu prilogu. Tim datumima uzima se u obzir potrebno trajanje mjera koje se primjenjuju u zaraženim i ugroženim područjima u skladu s Direktivom 2005/94/EZ.

(3)

Provedbena odluka (EU) 2016/2122 naknadno je izmijenjena provedbenim odlukama Komisije (EU) 2016/2219 (5), (EU) 2016/2279 (6), (EU) 2016/2367 (7) i (EU) 2017/14 (8) nakon novih slučajeva izbijanja influence ptica podtipa H5N8 u Uniji u predmetnim državama članicama i u državama članicama koje nisu navedene u Prilogu Provedbenoj odluci (EU) 2016/2122 u trenutku njezina donošenja.

(4)

Nakon izmjena Provedbene odluke (EU) 2016/2122 Provedbenom odlukom (EU) 2017/14, Bugarska, Njemačka, Francuska, Hrvatska, Mađarska, Austrija, Poljska, Rumunjska, Slovačka i Ujedinjena Kraljevina obavijestile su Komisiju o novim slučajevima izbijanja influence ptica podtipa H5N8 na gospodarstvima na kojima se drži perad ili druge ptice koje se drže u zatočeništvu izvan područja koja su trenutačno navedena u Prilogu Provedbenoj odluci (EU) 2016/2122 te da su poduzele potrebne mjere u skladu s Direktivom 2005/94/EZ, uključujući uspostavljanje zaraženih i ugroženih područja oko mjesta na kojima je izbila predmetna bolest.

(5)

Usto je Hrvatska obavijestila Komisiju o promjenama u zaraženim i ugroženim područjima koja su prethodno uspostavljena na njezinu državnom području u skladu s Direktivom 2005/94/EZ kako bi se u obzir uzeo razvoj epidemiološkog stanja.

(6)

Osim toga, sada su Češka i Grčka obavijestile Komisiju o slučajevima izbijanja visokopatogene influence ptica podtipa H5N8 na svojim državnim područjima, na gospodarstvima na kojima se drži perad ili druge ptice koje se drže u zatočeništvu, te su također poduzele potrebne mjere u skladu s Direktivom 2005/94/EZ, uključujući uspostavljanje zaraženih i ugroženih područja oko mjesta na kojima je izbila predmetna bolest. Te dvije države članice trenutačno nisu navedene u Prilogu Provedbenoj odluci (EU) 2016/2122.

(7)

Komisija je za sve slučajeve razmotrila mjere koje su poduzele Bugarska, Češka, Njemačka, Grčka, Francuska, Hrvatska, Mađarska, Austrija, Poljska, Rumunjska, Slovačka i Ujedinjena Kraljevina u skladu s Direktivom 2005/94/EZ i uvjerila se da su granice zaraženih i ugroženih područja koje su uspostavila nadležna tijela u tim državama članicama na dovoljnoj udaljenosti od svih gospodarstava na kojima je potvrđeno izbijanje visokopatogene influence ptica podtipa H5N8.

(8)

Kako bi se spriječili nepotrebni poremećaji trgovine u Uniji i izbjegle neopravdane prepreke trgovini koje nameću treće zemlje, nužno je na razini Unije, a u suradnji s Bugarskom, Njemačkom, Francuskom, Hrvatskom, Mađarskom, Austrijom, Poljskom, Rumunjskom, Slovačkom i Ujedinjenom Kraljevinom brzo utvrditi promjene u zaraženim i ugroženim područjima koja su uspostavljena u tim državama članicama u skladu s Direktivom 2005/94/EZ kako bi se u obzir uzeo razvoj epidemiološkog stanja. Stoga bi područja trenutačno navedena za te države članice u Prilogu Provedbenoj odluci (EU) 2016/2122 trebalo izmijeniti.

(9)

Osim toga, nužno je i na razini Unije, a u suradnji s Češkom i Grčkom, brzo utvrditi zaražena i ugrožena područja uspostavljena u tim državama članicama u skladu s Direktivom 2005/94/EZ. Prilog Provedbenoj odluci (EU) 2016/2122 stoga bi trebalo dodatno izmijeniti kako bi obuhvaćao zaražena i ugrožena područja uspostavljena u Češkoj i Grčkoj u skladu s Direktivom 2005/94/EZ.

(10)

Prilog Provedbenoj odluci (EU) 2016/2122 trebalo bi u skladu s tim izmijeniti radi ažuriranja regionalizacije na razini Unije kako bi se uključile izmjene u zaraženim i ugroženim područjima te trajanje ograničenja koja se na njima primjenjuju.

(11)

Provedbenu odluku (EU) 2016/2122 trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti.

(12)

Mjere predviđene ovom Odlukom u skladu su s mišljenjem Stalnog odbora za bilje, životinje, hranu i hranu za životinje,

DONIJELA JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Prilog Provedbenoj odluci (EU) 2016/2122 mijenja se u skladu s Prilogom ovoj Odluci.

Članak 2.

Ova je Odluka upućena državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 20. siječnja 2017.

Za Komisiju

Vytenisa ANDRIUKAITIS

Član Komisije


(1)  SL L 395, 30.12.1989., str. 13.

(2)  SL L 224, 18.8.1990., str. 29.

(3)  Provedbena odluka Komisije (EU) 2016/2122 оd 2. prosinca 2016. o zaštitnim mjerama povezanima sa slučajevima izbijanja visokopatogene influence ptica podtipa H5N8 u određenim državama članicama (SL L 329, 3.12.2016., str. 75.).

(4)  Direktiva Vijeća 2005/94/EZ od 20. prosinca 2005. o mjerama Zajednice u vezi s kontrolom influence ptica i o stavljanju izvan snage Direktive 92/40/EEZ (SL L 10, 14.1.2006., str. 16.).

(5)  Provedbena odluka Komisije (EU) 2016/2219 od 8. prosinca 2016. o izmjeni Priloga Provedbenoj odluci (EU) 2016/2122 o zaštitnim mjerama povezanima sa slučajevima izbijanja visokopatogene influence ptica podtipa H5N8 u određenim državama članicama (SL L 334, 9.12.2016., str. 52.).

(6)  Provedbena odluka Komisije (EU) 2016/2279 od 15. prosinca 2016. o izmjeni Priloga Provedbenoj odluci (EU) 2016/2122 o zaštitnim mjerama povezanima sa slučajevima izbijanja visokopatogene influence ptica podtipa H5N8 u određenim državama članicama (SL L 342, 16.12.2016., str. 71.).

(7)  Provedbena odluka Komisije (EU) 2016/2367 od 21. prosinca 2016. o izmjeni Priloga Provedbenoj odluci (EU) 2016/2122 o zaštitnim mjerama povezanima sa slučajevima izbijanja visokopatogene influence ptica podtipa H5N8 u određenim državama članicama (SL L 350, 22.12.2016., str. 42.).

(8)  Provedbena odluka Komisije (EU) 2017/14 od 5. siječnja 2017. o izmjeni Priloga Provedbenoj odluci (EU) 2016/2122 o zaštitnim mjerama povezanima sa slučajevima izbijanja visokopatogene influence ptica podtipa H5N8 u određenim državama članicama (SL L 4, 7.1.2017., str. 10.).


PRILOG

Prilog Provedbenoj odluci (EU) 2016/2122 mijenja se kako slijedi:

1.

Dio A mijenja se kako slijedi:

(a)

unos za Bugarsku zamjenjuje se sljedećim:

„Država članica: Bugarska

Područje obuhvaća:

Datum do kada se primjenjuje u skladu s člankom 29. stavkom 1. Direktive 2005/94/EZ

VIDIN

Općina Vidin:

Novoseltzi

Ruptzi

Slana Bara

28.1.2017.

PLOVDIV

Općina Maritza:

Yasno pole

21.1.2017.

Općina Maritza:

Kalekovetz

Krislovo

22.1.2017.

Općina Maritza:

Trilistnik

Rogosh

Chekeritza

3.2.2017.

Općina Maritza:

Graf Ignatievo

1.2.2017.

Općina Maritza:

Manole

Manolsko Konare

3.2.2017.

Općina Rakovski:

Belozem

27.1.2017.

Općina Rakovski:

Rakovski

6.2.2017.

Općina Rakovski:

Momino selo

10.2.2017.

Općina Rakovski:

Chalakovi

Stryama

Rakovski

6.2.2017.

Općina Brezovo:

Padarsko

27.1.2017.

Općina Brezovo:

Tyurkmen

27.1.2017.

Općina Brezovo:

Varben

1.2.2017.

Općina Brezovo:

Drangovo

Otetz Kirilovo

6.2.2017.

Općina Brezovo:

Choba

Brezovo

10.2.2017.

Općina Brezovo:

Zlatosel

5.2.2017.

Općina Kaloyanovo:

Glavatar

10.2.2017.

Općina Kaloyanovo:

Razhevo Konare

3.2.2017.

Općina Purvomai:

Gradina

Kruchevo

27.1.2017.

Općina Purvomai:

Vinitsa

21.1.2017.

Općina Hisarya:

Staro Zhelezare

Novo Zhelezare

Panicheri

6.2.2017.

MONTANA

Općina Montana:

Montana

Blagovo

18.1.2017.

KARDZHALI

Općina Kardzhali:

Zornitza

25.1.2017.

STARA ZAGORA

Općina Bratya Daskalovi:

Mirovo

21.1.2017.

Općina Bratya Daskalovi:

Granit

27.1.2017.

Općina Bratya Daskalovi:

Veren

Malak dol

Markovo

Medovo

3.2.2017.

Općina Bratya Daskalovi:

Cherna gora

28.1.2017.

Općina Bratya Daskalovi:

Bratya Daskolovi

3.2.2017.

Općina Bratya Daskalovi:

Saedinenie

3.2.2017.

Općina Bratya Daskalovi:

Pravoslav

3.2.2017.

HASKOVO

Općina Haskovo:

Haskovo

Konush

Klokotnitza

27.1.2017.

Općina Haskovo:

Malevo

6.2.2017.

Općina Haskovo:

Manastir

Voyvodovo

6.2.2017.

Općina Haskovo:

Vaglarovo

6.2.2017.

Općina Dimitrovgrad:

Kasnakovo

Krum

Dobrich

27.1.2017.

Općina Harmanli:

Dositeevo

6.2.2017.

BURGAS

Općina Sredetz:

Prohod

Draka

26.1.2017.”

(b)

sljedeći unos za Češku umeće se između unosa za Bugarsku i unosa za Dansku:

„Država članica: Češka

Područje obuhvaća:

Datum do kada se primjenjuje u skladu s člankom 29. stavkom 1. Direktive 2005/94/EZ

Němčice u Ivančic (655813), Alexovice (655821), Budkovice (615595), Ivančice (655724), Kounické Předměstí (655741), Letkovice (655830), Moravský Krumlov (699128), Nová Ves u Oslovan (705659), Rokytná (699225), Oslavany (713180), Řeznovice (745421),

29.1.2017.

Brod nad Dyjí (612642), Dolní Dunajovice (628964), Drnholec (632520), části katastrálního území Mušov (700401) a Pasohlávky (718220), přičemž východní hranice území tvoří silnice E461

1.2.2017.

Čelákovice (619159), Káraný (708020), Lázně Toušeň (767859), Mstětice (792764), Nový Vestec (708038), Otradovice (748366), Stránka u Brandýsa nad Labem (609269), Záluží u Čelákovic (619230), Zápy (609226)

1.2.2017.

Babí u Náchoda (701297), Běloves (701301), Dobrošov (627445), Malá Čermná (648451), Malé Poříčí (701378), Pavlišov (718343), Velké Poříčí (648426), Žďárky (795526)

2.2.2017.

Blanička (724718), Dobronice u Chýnova (627399), Dolní Hořice (629103), Domamyšl (630560), Dub u Ratibořských Hor (633259), Hartvíkov (708585), Chotčiny (652814), Chýnov u Tábora (655473), Kladruby (629120), Kloužovice (666572), Mašovice (652822), Pohnánec (724700), Pohnání (724734), Velmovice (666581)

5.2.2017.

681946 Černěves u Libějovic, 773603 Hvožďany u Vodňan, 651117 Chelčice, 681954 Libějovice, 681962 Nestanice, 755745 Stožice, 651125 Truskovice, 773611 Újezd u Vodňan, 784281 Vodňany

8.2.2017.”

(c)

unos za Njemačku zamjenjuje se sljedećim:

„Država članica: Njemačka

Područje obuhvaća:

Datum do kada se primjenjuje u skladu s člankom 29. stavkom 1. Direktive 2005/94/EZ

SACHSEN-ANHALT

Landkreis Anhalt-Bitterfeld

In der Gemeinde Köthen (Anhalt) der Ortsteil

Köthen

22.2.2017.

Landkreis Anhalt-Bitterfeld

In der Gemeinde Osternienburger Land der Ortsteil

Großpaschleben

22.2.2017.

Landkreis Salzlandkreis

In der Einheitsgemeinde Staßfurt der Ortsteil

Brumby

20.2.2017.

Landkreis Salzlandkreis

In der Einheitsgemeinde Calbe der Ortsteil

Wartenberg

20.2.2017.

NIEDERSACHSEN

Landkreis Oldenburg

Ausgangspunkt im Osten ist die Kreisgrenze Oldenburg zur Wesermarsch am Stedinger Kanal und die Gemeindegrenze Hude/Ganderkesee

Gemeindegrenze Hude/Ganderkesee südlich bis zur L 867 folgen

L 867 Richtung Hude bis Kreuzung K 224

der K 224 südlich entlang bis Kreuzung K 226 in Vielstedt

K 226 (Vielstedter Straße) südlich über L 888 durch Steinkimmen zur Gemeindegrenze zu Hatten

Gemeindegrenze Hatten/Ganderkesee südlich folgen bis zur Gemeindegrenze Dötlingen

Gemeindegrenze Dötlingen/Hatten westlich über Gemeindegrenze Großenkneten/Hatten bis zur L 871 folgen

L 871 bis Huntloser Kreisel

ab Huntlosen Kreisel K 337 folgen bis Kreuzung L 870 (Sager Straße) in Hengstlage

L 870 nördlich bis Abbiegung Eichenstraße

Eichenstraße / Friedensweg bis Ende der Straße; ab dort der Korrbäke flussabwärts folgen bis zur L 847

L 847 bis Abzweigung Fladderstraße

Fladderstraße/ Zum Fladder / Am Schlatt / Rheinstraße bis Kreisel in Wardenburg

Ab Kreisel die K 235 (Astruper Straße) bis Autobahn A 29

A 29 nördlich folgen bis Abfahrt Sandkrug

ab dort K 346 bis Bahnhof Sandkrug; ab Bahnhof Sandkrug K 314 Richtung Kirchhatten bis Abzweigung Sandweg

Sandweg folgen bis Dorfstraße in Hatterwüsting

ab Dorfstraße zur Hatter Landstraße (L 872)

L 872 Richtung Stadt Oldenburg bis Wulfsweg folgen

Wulfsweg über Ossendamm zum Hemmelsbäker Kanal

Hemmelsbäker Kanal flussabwärts bis Milchweg

Milchweg über Im Tiefengrund zur Kreuzung L 871 (Dorfstraße)

L 871 durch Altmoorhausen über die L 868 in Linteler Straße

Linteler Straße bis Abzweigung Schnitthilgenloh in Lintel

Schnitthilgenloh über Dammannweg zur Linteler Bäke

von Linteler Bäke zum Geestrandgraben

Geestrandgraben flussabwärts bis zur Kreisgrenze Oldenburg/Wesermarsch

Kreisgrenze Oldenburg/Wesermarsch östlich folgen bis Ausgangspunkt am Stedinger Kanal

24.1.2017.

Landkreis Cloppenburg

Von der Kreisgrenze mit dem Landkreis Oldenburg in westlicher Richtung entlang Großenknetener Straße und Beverbrucher Straße bis zur Vehne, entlang dieser in nordwestlicher und nördlicher Richtung bis Peterstraße in Petersdorf, entlang dieser in nördlicher Richtung und entlang Am Streek bis zur Moorstraße, entlang dieser in östlicher Richtung bis zur Vehne, entlang dieser in nördlicher Richtung bis zur Hauptstraße, entlang dieser in nordöstlicher Richtung bis zur Kreisgrenze, dieser in südlicher Richtung folgend bis Ausgangspunkt an der Großenknetener Straße

23.1.2017.

Landkreis Cloppenburg

Von der Kreisgrenze an der Lethe entlang Mühlenweg bis zum Beverbrucher Damm, weiter Richtung Süden bis zur Hochspannungsleitung Höhe Beverbrucher Damm 15a, der Hochspannungsleitung nach Westen folgend bis Südstraße, entlang dieser in südlicher Richtung bis Schuldamm, diesem in westlicher Richtung folgend bis Weißdornweg, entlang diesem in nordwestlicher Richtung bis Letherfeldstraße, entlang dieser nach Westen und weiter in nordwestlicher Richtung über Hinterm Forde, Lindenweg, Grüner Weg bis zur Hauptstraße in Petersdorf. Dieser in östlicher Richtung folgend bis zur Baumstraße, dieser nach Norden folgend bis zum Oldenburger Weg. Entlang diesem in östlicher Richtung bis Hülsberger Straße, von dort ca. 230 m nach Norden, dann in nordöstlicher Richtung parallel zur Kartz-von-Kameke-Allee über Kartzfehner Weg bis zum Feldweg, der von der Hauptstraße 75 kommend in nordwestlicher Richtung verläuft. Diesem Weg ca. 430 m weiter nach Nordwesten folgend bis zum Graben/Wasserzug. Diesem in nordöstlicher Richtung folgend bis zum Lutzweg. Diesem in südöstlicher Richtung folgend bis zur Hauptstraße und dieser in nördöstlicher Richtung folgend bis zur Kreisgrenze und entlang dieser nach Süden zum Ausgangspunkt am Mühlenweg

23.1.2017.

NORDRHEIN-WESTFALEN

Landkreis Kleve

Im Süden beginnend an Kreisgrenze WES/KLE – Bislicher Ley auf Höhe Krusdickshof dem Gewässer Kirchenvenn am westlichen Ufer nördlich folgen bis Höhe Pastor-Esser-Str. – dieser westlich folgen – Wildeborgsweg queren – Pastor-Esser-Str. weiter westlich folgen bis Geeststr. – dieser südöstlich folgen bis Kreuzung Bislicher Str./Pollweg – Bislicher Str. nördlich folgen bis Auf dem Mosthövel – diesem westlich folgen – im weiteren Verlauf dem Wasserlauf folgen bis Haffen'sches Feld – dort auf den Sommerskathweg abbiegen – diesem nordwestlich folgen bis Bruckdahlweg – diesem nordwestlich folgen bis Läppersweg – diesem nordwestlich folgen bis Lindackersweg – diesem nordöstlich folgen – Deichstr. queren – Lindackersweg weiter nordöstlich folgen – übergehend in Lohstr. – nordwestlich auf Dohlenweg folgen bis Eickelboomstr. – diesem folgen bis Deichstr. = K 7 – dieser nordwestlich folgen bis Bergswick – dem Gewässer Am Schmalen Meer östlich in Richtung Aspelsches Meer folgen – diesem am südlichen Ufer westlich folgen bis Bahnhofstr. – dieser nordöstlich folgen bis Helderner Str. – dieser nordöstlich folgen bis Isselburger Str. – dieser nördlich folgen bis Heidericher Str. – dieser östlich folgen bis Kalfhovenweg – diesem südöstlich folgen bis Lohstr. – dort östlich folgen bis Ecke Groß Hoxhof – dort bis Waldgrenze folgen – dieser nordöstlich folgen bis Enzweg – diesem östlich folgen bis Kreisgrenze – ab dort entlang der Kreisgrenze folgen bis Schlehenweg – diesem südwestlich folgen bis Wittenhorster Weg – diesem östlich folgen bis Kreisgrenze KLE/WES.

1.2.2017.

Landkreis Wesel

Wittenhorster Weg südöstlich bis Am Wasserwerk folgen – bis Schledenhorster Str. nordöstlich folgen – bis Gewässer Klefsche Landwehr – diesem südlich folgen – bis Heideweg – diesem südwestlich bis Schledenhorster Str. folgen – Richtung Heckenweg/Merrhooger Str. südöstlich bis Bahnhofstr. Folgen – westlich bis Kreuzung Wittenhorster Weg/Grenzweg folgen – Grenzweg südlich Richtung Bahnlinie folgen – Bahnlinie queren – bis Stallmannsweg folgen – bis Bergerfurther Str. – westlich folgen – übergehend in Bislicher Wald – bis B 8 – B 8 queren – Bergen östlich bis Kreuzung mit Gewässer Bislicher Meer folgen – Bislicher Meer folgen bis Kreisgrenze Wesel/Kleve

1.2.2017.

Landkreis Paderborn

 

Im Norden:

Verlauf der Kreisgrenze Paderborn-Gütersloh ab Haselhorster Straße bis zur Westerloher Straße

 

Im Osten:

Westerloher Straße ab Kreisgrenze Paderborn-Gütersloh bis Giptenweg, Giptenweg ab Einmündung Westerloher Straße bis Grafhörster Weg, Grafhörster Weg ab Einmündung Giptenweg bis Schöninger Straße, Schöninger Straße ab Einmündung Giptenweg bis Einmündung Am Sporkhof, Am Sporkhof bis Kreuzung mit der Rietberger Straße, Verlängerung der Straße Am Sporkhof ab Kreuzung mit der Rietberger Straße bis Norhagener Straße, Norhagener Straße ab Einmündung der Verlängerung der Straße Am Sporkhof bis Einmündung Brinkweg, Brinkweg ab Einmündung Nordhagener Straße bis Einmündung Schmaler Weg, Schmaler Weg ab bis Obernheideweg, Obernheideweg ab Einmündung Schmaler Weg bis Einmündung Verbindungsweg, Verbindungsweg ab Einmündung Obernheideweg bis Flurweg, Flurweg bis Rieger Straße

 

Im Süden:

Rieger Straße ab Einmündung Flurweg bis Talweg, Talweg ab Einmündung Rieger Straße bis Westenholzer Straße, Westenholzer Straße ab Einmündung Talweg bis Mastholter Straße, Mastholter Straße ab Westenholzer Straße bis Moorlake

 

Im Westen:

Moorlaake ab Einmündung Westenholzer Straße bis Köttmers Kamp, Köttmers Kamp ab Einmündung Moorlake bis Einmündung Verbindungsweg zur Haselhorster Straße, Verbindungsweg zwischen Köttmerskamp und Haselhorster Straße, Haselhorster Straße ab Einmündung Verbindungsweg zur Straße Köttmers Kamp bis Kreisgrenze Paderborn-Gütersloh

1.2.2017.

Landkreis Gütersloh

 

Im Westen:

Ab Kreuzung Kreisgrenze mit Haselhorststraße dieser Straße folgend bis zur Abzweigung Eichenallee, Eichenallee in nordöstlicher Richtung bis zur Kreuzung mit Feldkamp, Feldkamp in nordöstlicher Richtung bis auf Feldkampstraße, Feldkampstraße in nordöstlicher Richtung bis auf Rietberger Straße, Rietberger Straße in nördliche Richtung – wird dann zur Mastholter Straße, Mastholter Straße weiter über B 64 bis Höhe Industriestraße

 

Im Norden und Osten:

Nach Osten Industriestraße, dieser weiter folgend bis auf Delbrücker Straße, Delbrücker Straße in nördlicher Richtung bis zur Abzweigung Torfweg, Torfweg in nordöstlicher Richtung bis zur Abzweigung An den Teichwiesen, An den Teichwiesen in südöstlicher Richtung bis zur Kreuzung mit dem Markgraben, diesem in nordöstlicher Richtung folgen bis auf Markenstraße, Markenstraße in nördliche Richtung bis zur Abzweigung In den Marken, In den Marken in östliche Richtung folgen bis zum die Straße kreuzenden Graben, diesem in östlicher Richtung folgen bis zu Im Plumpe, Im Plumpe weiter in südöstliche Richtung bis zu dem die Straße kreuzenden Graben, diesem folgen in nordöstlicher Richtung bis auf die Straße Im Thüle, Im Thüle weiter in südliche Richtung bis zur Abzweigung Im Wiesengrund, Im Wiesengrund in östliche Richtung bis zur Abzweigung Westerloher Straße, Westerloher Straße in südliche Richtung bis zur Kreisgrenze

 

Im Süden:

Verlauf der Kreisgrenze zwischen Gütersloh und Paderborn

2.2.2017.

BRANDENBURG

Landkreis Ostprignitz-Ruppin

Im Osten beginnend in Richtung Süden:

der A 24 ab Abfahrt Herzsprung in Richtung Berlin folgend, südlich der Ortslage Rossow bis in Höhe des Hohlenbergs

südlich des Hohlenbergs nach Westen entlang der Gemeindegrenze Wittstock/Dosse / Amt Temnitz bis zum Abzweig nach Süden entlang der Gemeindegrenze Stadt Kyritz/ Amt Temnitz

der Gemeindegrenze von Kyritz Richtung Südwesten weiter folgend bis zum Burgberg und weiter verlaufend Richtung Nordwesten, dabei ein Stück der Dosse folgend

der Gemeindegrenze bis zum Waldrand folgend, dann nach Westen unterhalb der Gemeindegrenze durch den Wald auf den bis zur südlichen Spitze des Naturschutzgebietes Postluch Ganz

weiter in südwestlicher Richtung bis die Straße aus Richtung Wulkow folgende in Richtung Borker See

Östlich des Borker Sees am Seeufer entlang nach Norden bis zur nördlichen Seespitze

weiter nach Norden durch das Naturschutzgebiet Mühlenteich entlang der Klempnitz bis zur Kattenstiegmühle

von dort nach Nordwesten auf der Straße nach Königsberg bis zur L144

der L144 Richtung Herzsprung folgend bis Herzsprung

weiter durch Herzsprung auf die L18 nach Osten bis zur Abfahrt Herzsprung der A24.

6.2.2017.

BAYERN

Landkreis Neustadt a.d.Aisch – Bad Windsheim

die Stadt Burgbernheim mit den Stadtteilen Burgbernheim, Aumühle, Buchheim, Hagenmühle, Hilpertshof, Hochbach

die Gemeinde Gallmersgarten mit dem Gemeindeteil Bergtshofen

31.1.2017.”

(d)

sljedeći unos za Grčku umeće se između unosa za Njemačku i unosa za Francusku:

„Država članica: Grčka

Područje obuhvaća:

Datum do kada se primjenjuje u skladu s člankom 29. stavkom 1. Direktive 2005/94/EZ

Οι περιοχές Φτέρης και Μηλιάς και η Τοπική Κοινότητα Σκοπής του Δήμου Τρίπολης ως εξής:

Βόρεια μέχρι την εκκλησία Αγ. Νικολάου Μηλιάς (37.6062Ν-22.4074Ε)

Νότια μέχρι το 5° χλμ Ε.Ο. Τρίπολης-Πύργου (37.553178Ν – 22.399439Ε)

Ανατολικά μέχρι το 13° χλμ της επαρχιακής οδού Τρίπολης-Λουκά (37.574078Ν – 22.445185Ε)

Δυτικά μέχρι και την περιοχή Φτέρη (37.574078Ν – 22.3796Ε)

8.2.2017.”

(e)

unosi za Francusku, Hrvatsku, Mađarsku, Austriju, Poljsku, Rumunjsku, Slovačku i Ujedinjenu Kraljevinu zamjenjuju se sljedećim:

„Država članica: Francuska

Područje obuhvaća:

Datum do kada se primjenjuje u skladu s člankom 29. stavkom 1. Direktive 2005/94/EZ

Les communes suivantes dans le département des DEUX-SEVRES

AUGE

LA CHAPELLE-BATON

SAINT-CHRISTOPHE-SUR-ROC

4.2.2017.

FORS

21.1.2017.

Les communes suivantes dans le département du GERS

ARROUEDE

BEZUES-BAJON

CABAS-LOUMASSES

PANASSAC

SAINT-BLANCARD

21.1.2017.

ARBLADE-LE-HAUT

AURENSAN

AUX-AUSSAT

AVERON-BERGELLE

BARCELONNE-DU-GERS

BARCUGNAN

BARRAN

BARS

BAZUGUES

BELLOC-SAINT-CLAMENS

BERDOUES

BERNEDE

BOURROUILLAN

LE BROUILH-MONBERT

CAMPAGNE-D'ARMAGNAC

CASTELNAU-D'ANGLES

CASTEX-D'ARMAGNAC

CAUPENNE-D'ARMAGNAC

CLERMONT-POUYGUILLES

CORNEILLAN

CRAVENCERES

CUELAS

DUFFORT

EAUZE

ESPAS

ESTANG

ESTIPOUY

GEE-RIVIERE

LE HOUGA

IDRAC-RESPAILLES

L'ISLE-DE-NOE

LAAS

LAGARDE-HACHAN

LAGUIAN-MAZOUS

LANNEMAIGNAN

LANNE-SOUBIRAN

LANNUX

LAUJUZAN

LOUBEDAT

LOUBERSAN

MAGNAN

MANAS-BASTANOUS

MANCIET

MARSEILLAN

MAULEON-D'ARMAGNAC

MAUPAS

MIELAN

MIRANDE

MIRANNES

MONCASSIN

MONCLAR-SUR-LOSSE

MONGUILHEM

MONLEZUN

MONLEZUN-D'ARMAGNAC

MONPARDIAC

MONTAUT

MONT-DE-MARRAST

MONTESQUIOU

MORMES

NOGARO

PALLANNE

PERCHEDE

PONSAMPERE

PONSAN-SOUBIRAN

POUYLEBON

PROJAN

REANS

RICOURT

RIGUEPEU

SAINT-ARAILLES

SAINTE-AURENCE-CAZAUX

SAINT-CHRISTAUD

SAINTE-CHRISTIE-D'ARMAGNAC

SAINTE-DODE

SAINT-ELIX-THEUX

SAINT-JUSTIN

SAINT-MARTIN

SAINT-MAUR

SAINT-MEDARD

SAINT-MICHEL

SAINT-OST

SALLES-D'ARMAGNAC

SAUVIAC

SEAILLES

SEGOS

SION

TILLAC

TOUJOUSE

URGOSSE

VERLUS

VIELLA

VIOZAN

11.2.2017.

Les communes suivantes dans le département des HAUTES-PYRENEES

IBOS

OROIX

SERON

21.1.2017.

GONEZ

GOUDON

MARQUERIE

MOULEDOUS

SADOURNIN

SINZOS

4.2.2017.

ANTIN

BOUILH-DEVANT

COUSSAN

FONTRAILLES

GUIZERIX

LARROQUE

LUBRET-SAINT-LUC

MAZEROLLES

PUNTOUS

11.2.2017.

Les communes suivantes dans le département des LANDES

AIRE-SUR-L'ADOUR

ARBOUCAVE

AUBAGNAN

BAHUS-SOUBIRAN

BATS

BOURDALAT

BUANES

CASTELNAU-TURSAN

CAZERES-SUR-L'ADOUR

CLASSUN

CLEDES

COUDURES

DUHORT-BACHEN

EUGENIE-LES-BAINS

EYRES-MONCUBE

FARGUES

GEAUNE

GRENADE-SUR-L'ADOUR

HONTANX

LABASTIDE-D'ARMAGNAC

LACAJUNTE

LARRIVIERE-SAINT-SAVIN

LATRILLE

LAURET

LE FRECHE

LUSSAGNET

MANT

MAURIES

MIRAMONT-SENSACQ

MONGET

MONSEGUR

MONTEGUT

MONTGAILLARD

MONTSOUE

PAYROS-CAZAUTETS

PECORADE

PERQUIE

PIMBO

PUYOL-CAZALET

RENUNG

SAINT-AGNET

SAINT-LOUBOUER

SAINT-MAURICE-SUR-ADOUR

SAMADET

SARRAZIET

SARRON

SERRES-GASTON

SORBETS

URGON

VIELLE-TURSAN

LE VIGNAU

11.2.2017.

Les communes suivantes dans le département des PYRENEES-ATLANTIQUES

AAST

GER

PONSON-DEBAT-POUTS

PONSON-DESSUS

21.1.2017.

DIUSSE

GARLIN

PORTET

4.2.2017.

GARLIN

4.2.2017.

Les communes suivantes dans le département du TARN

ALMAYRAC

BOURNAZEL

CARMAUX

COMBEFA

CORDES-SUR-CIEL

LABASTIDE-GABAUSSE

LACAPELLE-SEGALAR

LAPARROUQUIAL

MONESTIES

MOUZIEYS-PANENS

SAINT-BENOIT-DE-CARMAUX

SAINTE-GEMME

SAINT-MARCEL-CAMPES

SAINT-MARTIN-LAGUEPIE

SALLES

LE SEGUR

TREVIEN

VIRAC

21.1.2017.

Les communes suivantes dans le département du TARN-ET-GARONNE

LAGUEPIE

21.1.2017.”

„Država članica: Hrvatska

Područje obuhvaća:

Datum do kada se primjenjuje u skladu s člankom 29. stavkom 1. Direktive 2005/94/EZ

Dio općine Pitomača, naselja Križnica u Virovitičko- podravskoj županiji koji se nalazi na području u obliku kruga radijusa tri kilometra sa središtem na GPS koordinatama N45,9796; E17,3669

20.1.2017.

Područje dijelova općine Velika Gorica, naselja Sop Bukevski i Zablatje Posavsko, općine Rugvica naselja Dragošička, Jalševec Nartski, Struga Nartska, Rugvica, Okunšćak, Nart Savski i Novaki Oborovski, općine Orle naselja Bukevje i Obed u Zagrebačkoj županiji, koji se nalaze na području u obliku kruga radijusa tri kilometra sa središtem na GPS koordinatama N45,74359; E16,209793

6.2.2017.”

„Država članica: Mađarska

Područje obuhvaća:

Datum do kada se primjenjuje u skladu s člankom 29. stavkom 1. Direktive 2005/94/EZ

Északon a Bugacot Móricgáttal összekötő 54105-ös úton haladva az 54102 és 54105 elágazástól 3 km

Délnyugat felé haladva a Tázlárt Kiskunmajsával összekötő 5405-ös út felé, az 5405-ös úton Tázlártól 9 km-re a Kiskörösi/Kiskunmajsai Járások határától 0,8 km

Kelet felé haladva Szank belterület határától 0,5 km

Dél felé haladva a Szankot felől az 5405-ös út felé tartó út és az 5405-ös út elágazási pontja.

Dél felé haladva az 5402-es út felé Kiskunmajsa belterület határától 3,5 km az 5402-es út mentén távolodva Kiskunmajsától.

Délkeleti irányban az 5409-es út Kiskunmajsa belterület határától 5 km

Dél-Délkelet felé haladva az 5405-ös út felé az 5405-ös és az 5442-es út elágazásától nyugat felé 0,5 km

Déli irányba haladva a megyehatárig

A megyehatár mentén haladva délkelet, majd 3 km után észak felé az 54 11-es útig

A megyehatár 5411-es úttól 6 km -re lévő töréspontjától déli irányban 1,5 km

A megyehatár következő töréspontja előtt 0,4 km

A megyehatáron haladva északnyugat felé haladva 4km-t majd északkelet felé haladva az M5 autópályától 3 km

Nyugat felé haladva az 5405-ös úton Jászszentlászló belterület határától 1km

Dél felé haladva 1km, majd északnyugat felé haladva 1 km, majd észak felé haladva az 5405-ös útig

Az 5405-ös úton Móricgát felé haladva a következő töréspontig

Északkelet felé haladva 2 km, majd északnyugat felé haladva a kiindulópontig, továbbá Móricgát-Erdőszéplak, Forráskút, Üllés és Bordány település teljes belterülete, valamint Csongrád és Bács-Kiskun megye az N46,458679 és az E19,873816; és az N46,415988 és az E19,868078; és az N46,4734 és az E20,1634, és az N46,540227, E19,816115 és az

N46,469738 és az E19,8422, és az

N46,474649 és az E19,866126, és az

N46,406722 és az E19,864139, és az

N46,411634 és az E19,883893, és az

N46,630573 és az E19,536706, és az

N46,628228 és az E19,548682, és az

N46,63177 és az E19,603322, és az

N46,626579 és az E19,652752, és az

N46,568135 és az E19,629595, és az

N46,593654 és az E19,64934, és az

N46,567552 és az E19,679839, és az

N46,569787 és az E19,692051, és az

N46,544216 és az E19,717363, és az

N46,516493 és az E19,760571, és az

N46,555731 és az E19,786764, és az

N46,5381 és az E19,8205, és az

N46,5411 és az E19,8313, és az

N 46,584928 és az E19,675551, és az

N46,533851 és az E 19,811515, és az

N46,47774167 és az E19,86573056, és az

N46,484255 és az E19,792816, és az

N46,615774 és az E19,51889, és az

N46,56963889 és az E19,62801111, és az

N46.55130833 és az E19.67718611, és az

N46.580685 és az E19.591378, és az N46.580685 és az E19.591378, és az N46.674795 és az E19.501413, és az N46.672415 és az E19.497671, és az N46.52703 és az E19.75514, és az N46.623383 és az E19.435333, és az N46.55115 és az E19.67295, és az N46.533444 és az E19.868219, és az N46.523853 és az E19.885318, és az N46.535252 és az E19.808912, és az N46.59707 és az E19.45574, és az N46.65772 és az E19.525666, és az N46.593111 és az E19.492923, és az N46.639516 és az E19.542554, és az N46.594811 és az E19.803715, és az N46.5460333 és az E19.77916944, és az N46.57636389 és az E19.58059444 és az N46.676398 és az E19.505054, és az N46.38947 és az E19.858711, és az N46.58072 és az E19.74044, és az N46.6109778 és az E19.88599722, és az N46.674375, és az E19.496807, és ez N46.675336, és az E19.498997 és az N46.665379 és az E19.489808 és az N46.496419 és az E19.911004, és az N46.620021 és az E19.552464, és az N46.3869556, és az E19.77618056, és az N46.5460333 és az E19.77916944, és az N46.551986 és az E19.79999 és az N46.46118056 és az E19.71168333, és az N46.48898611 és az E19.88049444, és az N46.53697222, és az E19.68341111, és az N46.591604, és az E19.49531, és az N46.5171417 és az E19.67016111, és az N46.5158, és az E19.67768889, és az N46.52391944 és az E19.68843889 és az N46.53138889 és az E19.62005556, és az N46.4061972 és az E19.73322778, és az N46.52827778 és az E19.64308333, és az N46.533121 és az E19.518341, és az N46.574084 és az E19.740144, és az N46.553554 és az E19.75765, és az N46.657184 és az E19.531355, és az N46.5618333 és az E19.76470278, és az N46.516606 és az E19.886638, és az N46.551673 és az E19.491094, és az N46.551723 és az N19.779836, és az N46.603375, és az E19.90755278, és az N46.547736, és az E19.535668, és az N46.544789 és az E19.516968, és az N46.550743 és az E19.496889, és az N46.382844 és az E19.86408, és az N46.57903611 és az E19.72372222, és az N46.590227, É19.710753, és az N46.521458 és az E19.642231, és az N46.579435 és E19.464347, és az N46.616864 és az E19.548472, és az N46.50325556 és az E19.64926389, és az N46.518133 és az E19.6784, és az

N46.557763 és az E19.901849 és az N46.484193 és az E19.69385, és az N46.52626111 és az E19.64352778 és az N46.500159 és az E19.655886 és az N46,5957889 és az E 19,87722778 és az

N46.589767 és az E19.753633 és az N46,5886056 és az E19,88189167 és az

N46.558306 és az E19.465675 és az N46.569808 és az E19.437804 és az N46.4271417 és az E19.8205528 és az N46.445379 és az E19.649848 és az N46.5264361 és az E19.63094722 és az N46.5185167 és az E19.664775 és az N46.5247472 és az E19.63145833 és az N46.514667 és az E19.629611 és az N46.65375 és az E19.53113 és az N46.6007389 és az E19.5426556 és az N46.5916083 és az E19.5920389 és az N46.59794444 és az E19.46591667 és az

N46.543419 és az E19.866035 és az N46.6204 és az E19.8007, és az

N46.402 és az E19.73983333, N46.5321778 és az E19.67289444, N46.544109, E19.688508, N46.559392, E19.768362, N46.603106, E19.782067, N46.539064, E19.419259, N46.447194,

E19.65843; N46.682422, E19.638406, az N46.685278, E19.64, N46.689837 és az E19.674396; N46.342763 és az E19.886990, és az N46,3632 és az E19,8754, és az N46.362391 és az E19.889445, N46.342783 és az E19.802446; N46.544052 és az E19.968252, és az N46.485451 és az E20.027345, N46.552536 és az

E19.970554, és az N46.475176 és az E20.000298, és az N46.339714 és az E19.808507, és az N46.304572, E:19,771922 és az N46.558306 és az

E19.465675, és az N46.422366 és az E19.759126, valamint az N46,443688 és az E19,643344

GPS koordináták által meghatározott pontok körüli 3 km sugarú körön belül eső részei.

27.1.2017.

Bács-Kiskun megye Kiskunhalasi járásának az N46.268418 és az E19.573609, az N46.229847 és az E19.619350, az N46.241335 és az E19.555281, és az N46.244069 és az E19.555064 és az N46.287484, E19.563459, N46.224517 és az E19.412833, és az N46.344569 és az E19.405611, valamint az N46.226815

és az 19.397141 GPS-koordináták által meghatározott pontok körüli 3 km sugarú körön belül eső részei, valamint Kelebia-Újfalu település teljes belterülete

27.1.2017.

Bács-Kiskun megye Kiskunfélegyházi és Kecskeméti járásának az N46.665317 és az E19.805388, az N46.794889 és az E19.817377, az N46.774805 és az E19.795087, és az N46.762825 és az E19.857375, valamint N46.741042 és az E19.721741 GPS-koordináták által meghatározott pontok körüli 3 km sugarú körön belül eső részei

27.1.2017.

Csongrád megye Szentesi járásának az N46.619294 és az E20.390083; N46.652, E20.2082, valamint az N46.5795, E20.3489 GPS-koordináták által meghatározott pontok körüli 3 km sugarú körön belül eső részei

20.1.2017.

Csongrád megye Szegedi, Hódmezővásárhelyi járásának az N46,385753 és az E20,27167 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső részei

5.2.2017.

Jász-Nagykun Szolnok megye Kunszentmártoni járásának és Bács-Kiskun megye Tiszakécskei járásának az N46.853433 és az E20.139858; és az N46,82681 és az E20,12392 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső részei

4.2.2017.

Bács-Kiskun megye Kecskeméti járásának az N46.931868 és az E19.519266GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső részei

27.1.2017.

Somogy megye Barcsi járásának a Horvátország területén található N45.9796167 és az E17.36696167 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső területei

19.1.2017.

Jász-Nagykun-Szolnok és Pest megye N47.4934 és E19,8685 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső területei

27.1.2017.

Főváros és Pest megye N47.44505 és E19.036856 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső területei

26.1.2017.

Hajdú-Bihar megye Berettyóújfalúi és Békés megye Szeghalmi járásának az N47,021168 és az E21,283025 GPS koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső területei

30.1.2017.

Békés megye Szeghalmi és Hajdú-Bihar megye Berettyújfalúi járásának az N46,995519 és az E21,175782 GPS koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső területei

3.2.2017.

Csongrád megye Szentesi járásának és Békés megye Orosházi és Szarvasi járásának az N46,711812, és az E20,486882 GPS koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső területei

8.2.2017.”

„Država članica: Austrija

Područje obuhvaća:

Datum do kada se primjenjuje u skladu s člankom 29. stavkom 1. Direktive 2005/94/EZ

St. Margarethen im Burgenland

Rust

Oslip

8.2.2017.”

„Država članica: Poljska

Područje obuhvaća:

Datum do kada se primjenjuje u skladu s člankom 29. stavkom 1. Direktive 2005/94/EZ

W województwie lubuskim:

Obszar ograniczony granicą przebiegającą w następujący sposób:

Poczynając od skrzyżowania ulic: Północnej, Skwierzyńskiej i Czereśniowej, w miejscowości Karnin (obręb Osiedle Poznański), obszar biegnie w kierunku północno-wschodnim, wzdłuż ul. Skwierzyńskiej, a następnie kierunek zmienia się na południowo-wschodnim, i granica biegnie w tym kierunku do skrzyżowania ulic Topolowej i Łubinowej. Następnie, w tym samym kierunku, linia obszaru biegnie wzdłuż ul. Łubinowej, do ul. Daliowej. Następnie, pod kątem prostym, granica obszaru skręca w kierunku południowo-zachodnim, wzdłuż ul. Daliowej do ul. Krupczyńskiej. Następnie linia granicy idzie wzdłuż ul. Krupczyńskiej i w połowie odcinka, pomiędzy ulicą Konwaliową i Chabrową, idzie w kierunku torów kolejowych i ul. Słonecznikowej. Następnie linia granicy w trym samym kierunku przecina ul. Tulipanową oraz drogę ekspresową S3, idąc skrajem lasu, do ul. Kwiatu paproci. Następnie granica obszaru biegnie wzdłuż ulicy Kwiatu paproci do dojazdu pożarowego nr 23 w kierunku południowym, przecinając dojazd pożarowy nr 11. Następnie, linia granicy skręca w kierunku południowo-zachodnim, w kierunku jeziora Glinik, do drogi utwardzonej. Następnie, idąc w kierunku południowym wzdłuż ww. drogi, linia granicy biegnie do skrzyżowania z droga idąca w kierunku Orzelca. Następnie linia granicy biegnie w kierunku północno-zachodnim, do granic wschodnich miejscowości Orzelec, przy wschodnich granicach miejscowości Orzelec linia granicy skręca w kierunku południowym w dukt leśny. Duktem leśnym linia granicy idzie w kierunku zachodnim, aż do ul. Księżycowej w miejscowości Dziersławice. Następnie linia granicy biegnie wzdłuż ul. Księżycowej, w kierunku północnym, i pod skosem skręca w kierunku północno-zachodnim do miejscowości Dziersławice, do drogi krajowej nr 22. Następnie, w miejscowości Dziersławice, linia granicy idzie wzdłuż drogi krajowej nr 22 aż do skraju lasu (po lewej stronie drogi jest miejscowość Prądocin). Następnie linia granicy biegnie skrajem lasu aż do miejscowości Łagodzin, wzdłuż ul. Magicznej, dalej: ul. Przyjaznej i do skrzyżowania z ulicami Sulęcińska (miasto Gorzów), Łagodna, Dobra, Bratnia i Przyjazna, tj. dochodzi do granic miejscowości Gorzów i gminy Deszczno, w kierunku północnym. Następnie linia granicy skręca w kierunku północno-zachodnim, wzdłuż ul. Skromnej, zachowując ten kierunek biegnie dalej i przechodzi w ul. Łagodzińską, w kierunku drogi ekspresowej S 3, przecinając ją, do ul. Poznańskiej w Gorzowie Wielkopolskim. Następnie linia granicy biegnie wzdłuż ul. Poznańskiej do skrzyżowania z ulicą Gruntową. Następnie, wzdłuż ul. Gruntowej linia granicy biegnie do końca istniejącej zabudowy, po czym skręca w kierunku południowo-wschodnim, do granic miasta Gorzowa, gminy Deszczno. Następnie linia granicy biegnie w kierunku północno-wschodnim, wzdłuż granicy powiatu Gorzowskiego i Miasta Gorzów, i następnie, zmieniając kierunek na południowo-wschodnim, linia granicy biegnie do ul. Skwierzyńskiej w miejscowości Karnin (obręb Osiedle Poznańskie).

27.1.2017.

W województwie lubuskim:

Obszar ograniczony granicą przebiegająca w następujący sposób:

Poczynając od miejscowości Maszewo, ul. Prosta, linia granicy biegnie w kierunku zachodnim, wzdłuż ul. Prostej do zbiegu z ul. Kolonijną, będącą przedłużeniem ul. Prostej. U zbiegu tych ulic linia granicy skręca w kierunku południowym przez tereny rolne, do zakrętu drogi gruntowej, będącej przedłużeniem ul. Zacisze w miejscowości Glinik. Następnie linia granicy skręca w kierunku południowo-zachodnim, do skraju lasu. Następnie linia granicy biegnie wzdłuż krawędzi lasu, do miejsca, w którym las przedzielony jest droga utwardzoną, i dalej, w kierunku południowo-wschodnim, przebiega do ul. Południowej, w miejscowości Glinik. Następnie linia granicy idzie w kierunku południowo-zachodnim do skrzyżowania drogi gruntowej z duktem leśnym. Następnie linia granicy skręca w kierunku południowym w las, do drogi utwardzonej, w północnej części miejscowości Orzelec. Następnie linia granicy biegnie wzdłuż drogi utwardzonej w kierunku północno-wschodnim, do wschodniej strony miejscowości Orzelec, i następnie biegnie lasem, w kierunku południowym, przecinając linię energetyczną. By następnie dalej lasem, skręcić w kierunku południowo-zachodnim, do drogi krajowej nr 22. Następnie linia granicy przecina drogę krajową w kierunku zachodnim, idąc do wschodniej części miejscowości Kiełpin. Następnie linia granicy przebiega w kierunku północnym, przez wschodnią część miejscowości Kiełpin i dalej biegnie, w kierunku północno-zachodnim, do granic powiatów: Gorzowskiego i Sulęcińskiego, do południowo-zachodniej części miejscowości Płonica. Następnie linia granicy biegnie wzdłuż miejscowości Płonica, drogą, do miejscowości Dzierżów. Następnie, w miejscowości Dzierżów, przy Kościele, skręca w kierunku północno-wschodnim, do ulicy Platynowej, a następnie biegnie wzdłuż drogi, do ulicy Leśnej. Następnie ulica Leśną, linia granicy biegnie w kierunku północnym do skraju lasu, a następnie, w kierunku północno wschodnim, biegnie wzdłuż nieczynnej linii kolejowej do drogi krajowej nr 22. Następnie linia skręca w kierunku południowym, wzdłuż drogi krajowej nr 22, do skrzyżowania z ulicą Bratnią, stanowiącą wjazd do miejscowości Łagodzin. Następnie linia przebiega w kierunku północno-wschodnim, idąc wzdłuż ulicy Bratniej, do skraju lasu, i następnie skręca w kierunku południowo-wschodnim, idąc skrajem lasu, mijając ul. Pomocną, idzie do ul. Przyjaznej w miejscowości Łagodzin. Następnie, w miejscowości Łagodzin, biegnie ul. Przyjazną w kierunku południowym, w kierunku ul. Tajemniczej. Następnie linia granicy skręca w kierunku wschodnim, i biegnie ulicą Tajemniczą do skrzyżowania ulic Tajemnicza, Spokojna i Zagrodowa. Następnie linia granicy biegnie w kierunku południowym ulicą Zagrodową (droga utwardzona), i następnie biegnie w kierunku wschodnim, do drogi dojazdowej do posesji Zagrodowa 6. Następnie, od posesji, linia granicy biegnie w kierunku południowo-wschodnim, aż do ulicy Niebieskiej, przecinając ulicę Letnią. Następnie linia granicy w dalszym ciągu biegnie w kierunku południowo-wschodnim, do ulicy Granitowej, w miejscowości Maszewo, w połowie odcinka pomiędzy ul. Niebieską a Prostą. Następnie linia granicy biegnie w kierunku południowym, do ul. Prostej, skąd zaczęto opis.

27.1.2017.

W województwie lubuskim:

Obszar ograniczony granicą przebiegająca w następujący sposób:

Poczynając od skrzyżowania ulic: Północnej, Skwierzyńskiej i Czereśniowej, w miejscowości Karnin (obręb Osiedle Poznańskie), obszar biegnie w kierunku północno-wschodnim, wzdłuż ul. Skwierzyńskiej, a następnie kierunek zmienia się na południowo-wschodni i granica biegnie w tym kierunku do skrzyżowania ulic Topolowej i Łubinowej. Następnie, w tym samym kierunku, linia obszaru biegnie wzdłuż ul. Łubinowej, do ul. Daliowej. Następnie, pod kątem prostym, granica obszaru skręca w kierunku południowo-zachodnim, wzdłuż ul. Daliowej do ul. Krupczyńskiej. Następnie linia granicy idzie wzdłuż ul. Krupczyńskiej i w połowie odcinka, pomiędzy ulic ą Konwaliową i Chabrową, idzie w kierunku torów kolejowych i ul. Słonecznikowej. Następnie linia granicy w trym samym kierunku przecina ul. Tulipanową oraz drogę ekspresową S 3, idąc skrajem lasu, do ul. Kwiatu Paproci. Następnie, granica obszaru biegnie wzdłuż ulicy Kwiatu Paproci do dojazdu pożarowego nr 23 w kierunku południowym, przecinając dojazd pożarowy nr 11. Następnie, linia granicy skręca w kierunku południowo-zachodnim, w kierunku jeziora Glinik, do drogi utwardzonej. Następnie, idąc w kierunku południowym wzdłuż ww. drogi, linia granicy biegnie do skrzyżowania z linią energetyczną, po czym biegnie w kierunku północno-zachodnim, wzdłuż południowych granic miejscowości Orzelec. Następnie linia granicy biegnie w kierunku północno-zachodnim do skraju lasu, oddalonego o ok. 250 m od zabudowy mieszkalnej znajdującej się w miejscowości Bolemin. Następnie linia granicy biegnie wzdłuż skraju lasu, po jego północnej części, do drogi krajowej nr 22, po czym skręca w kierunku północnym i biegnie wzdłuż drogi krajowej nr 22, mijając zachodu miejscowości Dziersławice oraz Międzylesie, do skrzyżowania drogi krajowej nr 22 z drogami na miejscowości: Krasowiec i Białobłocie. Następnie linia granicy biegnie dalej w kierunku północnym, aż do skraju lasu, z prawej strony drogi krajowej nr 22, w kierunku Gorzowa Wlkp. (po lewej stronie drogi jest miejscowość Prądocin). Następnie linia granicy biegnie skrajem lasu aż do miejscowości Łagodzin, wzdłuż ul. Magicznej, dalej ul. Przyjaznej i do skrzyżowania z ulicami Sulęcińska (miasto Gorzów Wlkp.), Łagodna, Dobra, Bratnia i Przyjazna, tj. dochodzi do granic miasta Gorzów Wlkp. i gminy Deszczno, w kierunku północnym. Następnie linia granicy skręca w kierunku północno-zachodnim, wzdłuż ul. Skromnej, zachowując ten kierunek biegnie dalej i przechodzi w ul. Łagodzińską, w kierunku drogi ekspresowej S3, przecinając ją, do ul. Poznańskiej w Gorzowie Wlkp. Następnie linia granicy biegnie wzdłuż ul. Poznańskiej do skrzyżowania z ulicą Gruntową. Następnie, wzdłuż ul. Gruntowej linia granicy biegnie do końca istniejącej zabudowy, po czym skręca w kierunku południowo-wschodnim, do granic miasta Gorzowa Wlkp., gminy Deszczno. Następnie linia granicy biegnie w kierunku północno-wschodnim, wzdłuż granicy powiatu gorzowskiego i miasta Gorzów Wlkp. i następnie, zmieniając kierunek na południowo-wschodni, linia granicy biegnie do ul. Skwierzyńskiej w miejscowości Karnin (obręb Osiedle Poznańskie).

27.1.2017.

W województwie lubuskim:

Obszar ograniczony granicą przebiegająca w następujący sposób:

Poczynając od skrzyżowania ulicy Łubinowej z Topolową w miejscowości Deszczno idąc w kierunku północnym około 30 metrów, linia skręca w kierunku wschodnim przy posesji Topolowa 10 potem linia przecina sieć energetyczną i zmierza w kierunku punktu granicznego oddziałów leśnych nr 19 i 20 Nadleśnictwa Skwierzyna, następnie linia przebiega ulicą Borkowską w miejscowości Brzozowiec i dalej ulicą Borkowską do skrzyżowania z ulicą Gorzowską. Następnie w tym samym kierunku (południowym) wchodzi w ulicę Szkolną i dochodzi do skrzyżowania z ulicą Leśną. Dalej linia biegnie wzdłuż ulicy Leśnej przechodząc przez tory PKP relacji Gorzów Wlkp.– Skwierzyna, dochodząc wzdłuż ulicy Przejazdowej do rozwidlenia ulic i dalej zmienia kierunek na południowo-zachodni wchodząc w las do drogi ekspresowej S3, po czym przecina punkt oddziału leśnego nr 89, 90, 110 i 111 oraz 113, 112, 135 i 134, następnie nr 138, 139, 182 i 183 i następnie skręca w kierunku północno-zachodnim do przecięcia punktu oddziału leśnego nr 119,120,142 i 143 i dalej do oddziałów nr 82, 83, 102, 103. Następnie biegnie wzdłuż oddziałów 82 i 83 biegnąc w tym samym kierunku do łuku drogi powiatowej nr 1397F rozdzielającej miejscowości Orzelec i Bolemin. Dalej w kierunku północnym do miejscowości Orzelec przy skrzyżowaniu z drogą osiedlową w Orzelcu a drogą w kierunku miejscowości Dziersławice. Następnie linia przebiega pomiędzy zabudowaniami w miejscowości Dziersławice o numerach 11 i 12 a następnie do skrzyżowania ulic: Dziersławickiej i Kolonijnej. Potem linia graniczna obszaru przebiega wzdłuż Kolonijnej do skrzyżowania z ulicą Kolonijną w Białobłociu (droga powiatowa nr 1395F) między posesjami nr 37 i 10 wzdłuż granicy obrębu Białobłocie i Glinik do ulicy Karnińskiej przy posesji nr 7 w Gliniku. Dalej linia biegnie w kierunku północno-wschodnim do ulicy Niebieskiej 4 w Deszcznie, następnie wzdłuż ulicy Niebieskiej około 150 metrów w kierunku posesji nr 2, a następnie zmienia kierunek przecinając drogę ekspresową S 3 w kierunku skrzyżowania ulic Lubuska i Leśna przy posesji Lubuska 49 w Deszcznie (pod linią graniczną numeracja posesji rośnie) w kierunku na Skwierzynę, a następnie linia przechodząc przez posesję Lubuska 45, linia biegnie do punktu rozpoczęcia opisu.

27.1.2017.

W województwie lubuskim:

Obszar ograniczony granicą przebiegająca w następujący sposób:

Poczynając od skrzyżowania ulic: Lubuskiej i Skwierzyńskiej w Deszcznie linia biegnie wzdłuż ulicy Skwierzyńskiej w kierunku północno-wschodnim do ulicy Wietrznej w Osiedlu Poznańskim, następnie ulicą Wietrzną za posesję nr 96 w kierunku ulicy Skwierzyńskiej przy posesjach nr 44 i 45 przecina ulicę Brzozową między posesjami nr 36 i 37, następnie biegnie w kierunku północno-wschodnim w kierunku skrzyżowania ulic Olchowa i Nowa, a następnie zmienia kierunek na wschód i biegnie pomiędzy posesjami nr 71 i 72 w miejscowości Borek do skrzyżowania drogi leśnej ze zjazdem na posesję nr 75 w m. Borek. Następnie linia przebiega w kierunku południowo-wschodnim do punktu granicznego oddziałów leśnych nr 9,10,15 i 16 (Nadleśnictwo Skwierzyna). Następnie linia biegnie łukiem w kierunku południowym przez las do punktu między oddziałami nr 21, 22, 27 i 28 oraz dalej do skrzyżowania ulicy: Gajowej z ulicą Nad Wałem oraz drogą powiatową nr 1398F w Brzozowcu. Potem w kierunku południowo-wschodnim do posesji nr 8 pomiędzy ulicami Nad Wałem i Borkowską do załamania linii energetycznej, a następnie przebiega pomiędzy posesjami nr 25b i 26a w Brzozowcu (ulica Polna). Następnie linia idzie w kierunku południowozachodnim przecinając linie kolejową relacji Gorzów Wlkp.–Skwierzyna oraz drogę relacji Gorzów Wlkp.– Skwierzyna (ul. Gorzowska). Następnie linia biegnie dalej w tym samym kierunku do punktu oddziałowego nr 65 i 66 po czym zmienia kierunek do punktu oddziałowego nr 89-90, 110-111 w linii do punktu nr 92,93,113 i 114, następnie do punktu nr 74, 75, 95, 96, by przeciąć w północnej części jezioro Glinik. Dalej linia biegnie do punktu oddziałowego nr 53, 54, 77, 78 oraz do punktu nr 38, 39 przecinając drogę powiatową 1397F. Dalej przebiega wzdłuż granic oddziałów nr 38,39 do skraju lasu. Potem linia wchodzi ze skraju lasu w ulicę Słowiczą i przebieg wzdłuż ulicy Słowiczej w kierunku północno-zachodnim do skrzyżowania z drogą. Następnie biegnie do skrzyżowania z ulicą Sikorkową i do Kukułczej. Potem biegnie w kierunku północnozachodnim w linii prostej do ulicy Niebieskiej w Deszcznie przy posesji nr 5 i dalej w kierunku północnowschodnim wzdłuż posesji ul. Niebieska 5 przecina drogę ekspresowa S 3 oraz linię kolejową relacji Gorzów Wlkp.–Krzyż i dalej w kierunku do punktu początku opisu

27.1.2017.

W województwie lubuskim: rozpoczynając od skrzyżowania ulicy Osiedlowej z ulicą Wylotową w miejscowości Ciecierzyce granica obszaru biegnie, w kierunku północno-wschodnim, do skrzyżowania ulicy Siewnej i ulicy Spacerowej w tej miejscowości. Następnie granica w dalszym ciągu biegnie w kierunku północno-wschodnim, przecinając rzekę Wartę, do skrzyżowania drogi powiatowej 1365F z drogą prowadzącą do posesji nr 128 i 127 w miejscowości Janczewo. Dalej granica odbija i biegnie w kierunku południowo-wschodnim, od zachodu omijając Stare Polichno i dochodzi do drogi powiatowej nr 1351F. Następnie biegnie wzdłuż drogi powiatowej 1351F do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1352F, w miejscowości Gościnowo. Następnie linia granicy zmienia kierunek i biegnie w kierunku południowo-zachodnim, przecinając rzekę Wartę, do skrzyżowania ulic Borkowska i Gorzowska, w miejscowości Brzozowiec. Dalej granica biegnie w kierunku północno-zachodnim, ulicą Gorzowską, do ulicy Krupczyńskiej w miejscowości Deszczno. Następnie, wzdłuż ulicy Krupczyńskiej granica biegnie do skrzyżowania z ulicą Daliową, po czym zmienia kierunek na północno-zachodni i biegnie do skrzyżowania ulicy Brzozowa z ulicą Nową (Osiedle Poznańskie). Potem granica zmienia kierunek na północno-wschodni i biegnie do przecięcia punktu oddziału leśnego nr 5, 4. Następnie biegnie w kierunku północnym do skrzyżowania ulic Osiedlowa i Wylotowa w miejscowości Ciecierzyce, skąd rozpoczęto opis

27.1.2017.

W województwie lubuskim: rozpoczynając od skrzyżowania ulicy Skwierzyńskiej z ulicą Wiśniową (Osiedle Poznańskie) linia granicy biegnie w kierunku wschodnim, do skrzyżowania ulicy Nowej i ulicy Pogodnej (Osiedle Poznańskie), po czym zmienia kierunek na południowo-wschodni i przecinając bieg linii energetycznej, biegnie do przecięcia oddziału leśnego nr 19, 22 (Nadleśnictwo Skwierzyna). Następnie linia granicy kieruje się po łuku, w kierunku południowym, omijając od zachodu miejscowość Brzozowiec, przecina linię kolejową relacji Gorzów Wlkp.–Skwierzyna, i biegnie do punktu przecięcia oddziału leśnego nr 31, 32, 44, 45. W tym miejscu linia granicy zmienia kierunek na południowo-zachodni, przecina drogę ekspresową S3 i dociera do punktu przecięcia oddziału leśnego nr 73, 74, 94, 95, następnie przecina od północy jezioro Glinik i kieruje się do punktu przecięcia oddziału leśnego nr 77, 78 97, 98 po czym zmienia kierunek na północno-zachodni, dociera do punktu przecięcia oddziału leśnego nr 41, 42, 57. Następnie linia granicy biegnie wciąż w tym samym kierunku, północnozachodnim, do punktu załamania się linii biegu sieci energetycznej w miejscowości Białobłocie. Następnie biegnie wzdłuż linii energetycznej, w kierunku północnym, do punktu przecięcia tej linii z ulicą Łagodzińską w Gorzowie Wlkp. W tym miejscu linia granicy zmienia kierunek na wschodni i biegnie do przecięcia ulic Gruntowej i Poznańskiej w Gorzowie Wlkp., a następnie biegnie w tym samym kierunku do skrzyżowania ulic Skwierzyńskiej i Wiśniowej, skąd rozpoczęto opis.

27.1.2017.

W województwie lubuskim: rozpoczynając od skrzyżowania ulic Poznańskiej z Nizinną w mieście Gorzów Wielkopolski granica obszarubiegnie w kierunku wschodnim, do skrzyżowania ulic Dworskiej ze Strażacką. Następnie linia granicy zmienia kierunek na południowo-wschodni i biegnie wzdłuż ulicy Strażackiej w miejscowości Karnin (droga powiatowa 1400F) do skrzyżowania z ulicą Świetlaną w miejscowości Karnin. Dalej granica biegnie w tym samym kierunku w linii prostej do skrzyżowania ulicy Skwierzyńskiej z ulicą Czereśniową w miejscowości Osiedle Poznańskie. Następnie zmienia kierunek na południe i biegnie do skrzyżowania ulic Lubuskiej i Krupczyńskiej w miejscowości Deszczno. Następnie linia granicy zmienia swój kierunek i biegnie w kierunku południowo-zachodnim do punktu przecięcia oddziału leśnego nr 38, 39 (Nadleśnictwo Skwierzyna) przecinając drogę ekspresową S3. Dalej granica biegnie w kierunku zachodnim do skrzyżowania drogi krajowej nr 22 z drogą gminną na wysokości posesji nr 102 w miejscowości Bolemin. Następnie linia granicy zmienia swój kierunek i biegnie w kierunku północno-zachodnim do skrzyżowania drogi powiatowej nr 1396F z ulicą Leśną w miejscowości Prądocin. Następnie linia granicy zmienia swój kierunek i biegnie w kierunku północnym do skrzyżowania ulic Głównej z ulicą Kobaltową w miejscowości Ulim. Potem zmienia kierunek na północno-wschodni i biegnie do skrzyżowania ulicy Podgórnej z ulicą Kukułczą w mieście Gorzów Wielkopolski (Zawarcie). Następnie biegnie w kierunku wschodnim do skrzyżowania ulicy Poznańskiej z ulicą Nizinną w mieście Gorzów Wielkopolski, gdzie kończy się opis.

25.1.2017.

W województwie lubuskim: rozpoczynając od skrzyżowania drogi powiatowej nr 1414F z drogą polną przy posesji nr 46 w miejscowości Brzeźno granica obszaru biegnie w kierunku północno-wschodnim do skrzyżowania dróg powiatowych nr 1414F i 1419F. Następnie granica dalej biegnie w kierunku północno-wschodnim przez oddziały leśne nr 6, 5, 4 do punktu przecięcia obszaru leśnego nr 3, 4, 14, 15 (Nadleśnictwo Bogdaniec). Następnie linia granicy zmienia kierunek i biegnie w kierunku południowo-wschodnim do punktu przecięcia oddziału leśnego nr 37, 38, 87, 88 (Nadleśnictwo Bogdaniec). W tym miejscu granica zmienia kierunek i biegnie w kierunku południowym do punktu przecięcia oddziału leśnego nr 232, 233, 272, 273 (Nadleśnictwo Bogdaniec). Następnie linia granicy zmienia kierunek i biegnie w kierunku południowo-zachodnim do punktu przecięcia oddziału leśnego nr 388, 389 skraj lasu (Nadleśnictwo Bogdaniec). Następnie linia granicy zmienia kierunek i biegnie w kierunku zachodnim do punktu przecięcia oddziału leśnego nr 279,280, 348, 349 (Nadleśnictwo Bogdaniec). Tutaj granica zmienia swój kierunek i biegnie w kierunku północno-zachodnim dopunktu przecięcia oddziału leśnego nr 143, 144, 191, 192 (Nadleśnictwo Bogdaniec). Następnie linia granicy zmienia kierunek i biegnie w kierunku północnym do punktu przecięcia oddziału leśnego nr 48, 49 (Nadleśnictwo Bogdaniec). Następnie biegnie w kierunku północno-wschodnim do skrzyżowania drogi powiatowej nr 1414F z drogą polną przy posesji nr 46 w miejscowości Brzeźno, gdzie kończy się opis

27.1.2017.

W województwie świętokrzyskim: teren miejscowości na obszarze powiatu pińczowskiego: Zagorzyce, Kozubów, Smyków, Zawarża, Byczów, Aleksandrów, Wojsławice, Mozgawa, Młodzawy Małe, Bugaj, Nowa Wieś, Teresów (przysiółek Kozubowa)

19.1.2017.

W województwie lubuskim: rozpoczynajac od punktu na moście na rzece Noteć w miejscowości Santok linia granicy obszaru biegnie w kireunku południowo-wschodnim do skrzyżowania drogi powiatowej nr 1401F z drogą prowadzącą do posesji nr 13 w miejscowości Nowe Poichno. W tym miejscu granica zmienia swój kierunek na południowy i biegnie, przecinając drogi wojewódzkie nr 158 i 159, do punktu przecięcia oddziału leśnego nr 80,81,112,113 (nadleśnictwo Karwin). Następnie linia granicy biegnie w kierunku południowo-zachodnim, przecinając drogę wojewódzką nr 159, do skrzyżowania drogi powiatowej nr 1352 f z drogą prowadzacą do posesji nr 27 w miejscowosci Dobrojewo. Dalej linia granicy biegnie w kierunku południowo-zachodnim do skrzyżowania drogi powiatowej nr 1351 F z drogą prowadzącą do posesji nr 12 i 13 w miejscowosci Gościnowo.W tym miejscu linia granicy zmienia swój kierunek i biegnie w kierunku połnocno-zachodnim, przecinając rzekę Wartę, do punktu przecięcia oddziału leśnego nr 8,9,14,15 (Nadleśnictwo Skwierzyna), po czym biegnie w kierunku północnym, do skrzyżowania drogi powiatowej nr 1398F z drogą prowadzącą do posesji nr 78 w miejscowości Borek. Następnie linia granicy biegnie w kierunku północnym, do 66. kilometra na rzece Warta, gdzie zmienia kierunek na północno-wschodni i biegnie wzdłuż rzeki Warty. Nastepnie Linia granicy przebiega wzdłuż dolnego biegu rzeki Noteć do mostu. Skąd rozpoczęto opis.

25.1.2017.

W województwie małopolskim: od strony północnej: od granicy województwa małopolskiego wzdłuż północnej granicy administracyjnej miejscowości Bolów (gm. Pałecznica) – do drogi powiatowej nr 1253 K; od strony zachodniej: od północnej granicy miejscowości Bolów drogą powiatową nr 1253K w kierunku południowo-zachodnim i dalej drogą powiatową nr 1254 K – do skrzyżowania z drogą gminną nr 160164 K w miejscowości Sudołek (gm. Pałecznica). Następnie tą drogą do miejscowości Pieczonogi (gm. Pałecznica) – do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1259 K. Drogą powiatową nr 1259 K w kierunku południowo-wschodnim przez ok. 250 m, a następnie drogą lokalną w kierunku południowo-wschodnim przez ok. 250 m i dalej drogą lokalną w kierunku południowym do granicy administracyjnej miejscowości Pieczonogi i Szczytniki-Kolonia (gm. Pałecznica). Wzdłuż tej granicy w kierunku zachodnim przez ok. 900 m do cieku wodnego (rowu melioracyjnego) i dalej wzdłuż tego cieku w kierunku południowym, a następnie południowo-wschodnim w miejscowości Szczytniki-Kolonia i Klimontów (gm. Proszowice) – do drogi wojewódzkiej nr 776; od strony południowej: od cieku wodnego w miejscowości Klimontów (Stara Wieś) wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 776 w kierunku północnym, a następnie wschodnim – do granicy województwa małopolskiego; od strony wschodniej: wzdłuż granicy województwa małopolskiego – od drogi wojewódzkiej nr 776 do północnej granicy administracyjnej miejscowości Bolów.

21.1.2017.

W województwie lubuskim: Rozpoczynając od punktu przecięcia działek katastralnych nr 398, 397 w miejscowość Santok z działkami katastralnymi nr 88 i 81 w miejscowości Stare Polichno linia granicy biegnie w kierunku południowo-wschodnim, po łuku, do przecięcia działek katastralnych nr 182, 202, 121/1 w miejscowości Nowe Polichno. Następnie linia granicy biegnie w kierunku południowym do skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 158 z drogą wojewódzką nr 159, po czym lekko się załamuje i biegnie po łuku do punktu na drodze nr 159 na wysokości posesji nr 23 w miejscowości Dobrojewo. Następnie linia granicy biegnie wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 159, do skrzyżowania tej drogi wojewódzkiej z drogą powiatową nr 1352F, po czym zmienia kierunek na południowo-zachodni, i biegnie do skrzyżowania drogi powiatowej nr 1351F z drogą gminną nr 004911F. Następnie linia granicy zmienia kierunek na zachodni i biegnie, przecinając rzekę Wartę, do punktu przecięcia oddziału leśnego nr 22, 23, 28, 29 (Nadleśnictwo Skwierzyna). W tym miejscu linia granicy zmienia swój kierunek na północny i biegnie do punktu przecięcia oddziału leśnego nr 8, 9, 14, 15 (Nadleśnictwo Skwierzyna), po czym biegnie w tym samym kierunku, do punktu przecięcia działki katastralnej nr 217/1 w miejscowości Górki z działką katastralną 250/3 w miejscowości Borek i działką katastralną nr 290 w miejscowości Ciecierzyce. Następnie linia granicy zmienia kierunek na północno-wschodni i biegnie, po łuku, do przecięcia działek katastralnych nr 398, 397 w miejscowość Santok z działkami katastralnymi nr 88 i 81 w miejscowości Stare Polichno, skąd rozpoczęto opis.

27.1.2017.

W województwie lubuskim: rozpoczynając od punktu przecięcia drogi powiatowej nr 1282F z drogą prowadzącą do posesji nr 14 w miejscowości Koszęcin linia granicy biegnie w kierunku północnym do punktu przecięcia oddziału leśnego nr 18, 23 (Nadleśnictwo Lubniewice), po czym skręca w kierunku wschodnim i biegnie do punktu przecięcia oddziału leśnego nr 17, 22, 23. W tym miejscu linia granicy zmienia kierunek na południowy i biegnie od skrzyżowania ulicy Platynowej z drogą polną, przy posesji 3B w miejscowości Dzierżów. Następnie linia granicy załamuje się i biegnie w kierunku południowo – wschodnim, po łuku, do skrzyżowania drogi powiatowej nr 1395F z drogą prowadzącą między posesjami nr 23 i 25 w miejscowości Krasowiec. Następnie linia granicy dalej biegnie w tym samym kierunku, do drogi gminnej 001321F, przy posesji nr 89 w miejscowości Bolemin, po czym zmienia kierunek na południowy i biegnie, przecinając drogę powiatową nr 1397F, do punktu przesunięcia oddziału leśnego nr 49, 50, 72, 73 (Nadleśnictwo Lubniewice). Następnie linia granicy biegnie w kierunki zachodnim, do punktu przecięcia oddziału leśnego nr 54, 55, 78, 79 (Nadleśnictwo Lubniewice), po czym zmienia kierunek na północno-zachodni, omija od północy miejscowość Rudnica, i biegnie do skrzyżowania drogi kolejowej z ulicą Lubuską w miejscowości Rudnica. Następnie linia granicy biegnie w kierunku zachodnim, do punktu przecięcia oddziału leśnego nr 32, 33, 39 (Nadleśnictwo Lubniewice). W tym miejscu linia granicy zmienia kierunek na północny i biegnie do punktu przecięcia działki katastralnej nr 173, 201, 202, po czym dalej w kierunku północnym, przecinając rzekę Wartę, biegnie do punktu przecięcia działki katastralnej nr 142/4, 142/5 w miejscowości Chwałowice. Po czym dalej na północ do skrzyżowania dróg gminnych nr 000416F i 000414F, a następnie zmienia swój kierunek na wschodni i biegnie do punktu początkowego, skąd rozpoczęto opis.

29.1.2017.

W województwie lubuskim: rozpoczynając od punktu przecięcia działki katastralnej nr 410, 405, 404 w miejscowości Santok, linia granicy biegnie w kierunku wschodnim, przecinając rzekę Noteć, do punktu przecięcia działki katastralnej nr 9, 11/1, 11/2 w miejscowości Stare Polichno. W tym miejscu linia granicy zmienia kierunek na południowo-wschodni i biegnie do skrzyżowania drogi powiatowej nr 1401F z drogą prowadzącą do posesji nr 13 w miejscowości Małe Polichno. Dalej linia granicy biegnie w kierunku południowo-wschodnim, po łuku, przecinając drogę wojewódzką nr 158, do punktu przecięcia oddziału le- śnego nr 20, 21, 48, 49 (Nadleśnictwo Karwin), po czym załamuje się i biegnie w kierunku południowym, do punktu przecięcia oddziału leśnego nr 112, 113, 146, 147 (Nadleśnictwo Karwin). Następnie linia granicy biegnie w kierunku zachodnim, do punktu przecięcia działki katastralnej nr 336, 288, 289 w miejscowo- ści Gościnowo, po czym biegnie dalej w tym samym kierunku, po łuku, do punktu przecięcia działki katastralnej nr 202, 194/6, 195/7 w miejscowości Warcin. Następnie linia granicy zmienia kierunek na północno-zachodni i biegnie, przecinając rzekę Wartę do skrzyżowania drogi gminnej nr 001328F z droga prowadzącą do posesji 85, 83a, 83 w miejscowości Borek, po czym zmienia kierunek na północny, i biegnie do punktu przecięcia działki katastralnej nr 212, 213, 200 w miejscowości Santok, po czym biegnie, przecinając rzekę Wartę i drogę wojewódzką nr 158, do punktu przecięcia działki katastralnej nr 410, 405, 404 w miejscowości Santok, skąd rozpoczęto opis.

26.1.2017.

W województwie podkarpackim: Od strony północnej linia obszaru biegnie od miejsca przecięcia ul. Białobrzeskiej z potokiem Marcinek, dalej biegnie wzdłuż południowego brzegu potoku Marcinek do zakola w pobliżu ul. Trębackiej na terenie miejscowości Korczyna, wzdłuż południowego pobocza ul. Trębackiej do skrzyżowania z ul. Krośnieńską. Od strony wschodniej linia obszaru biegnie w kierunku południowym, wzdłuż zachodniego pobocza ul. Krośnieńskiej, a następnie kieruje się na wschód, zgodnie z przebiegiem ul. Granicznej, wzdłuż granicy administracyjnej miasta Krosno do ul. Akacjowej na terenie miejscowości Korczyna. Dalej od wschodu granica obszaru biegnie wzdłuż zachodniego pobocza ul. Akacjowej w kierunku południowym, wzdłuż zachodniego pobocza ul. Marynkowskiej do ul. Kasztanowej, a następnie wzdłuż ul. Kasztanowej do granicy administracyjnej miasta Krosno. Od strony południowej linia obszaru biegnie w kierunku południowo zachodnim w linii prostej przecinając ul. Sikorskiego oraz tory kolejowe do skrzyżowania ul. Bieszczadzkiej i Władysława Reymonta, dalej biegnie w kierunku zachodnim do skrzyżowania ul. Bolesława Prusa z ul. Debrza a następnie w linii prostej w kierunku zachodnim przecinając ul. Wiejską, ul. Dębową, ul. Suchodolską do potoku Lubatówka i dalej wzdłuż północnego pobocza ul. Podmiejskiej do skrzyżowania z ul. Długą, a następnie wzdłuż północnego pobocza ul. Lotników aż do skrzyżowania z ul. Zręcińską. Od strony zachodniej linia obszaru biegnie w kierunku północnym wzdłuż wschodniego pobocza ul. Zręcińskiej aż do skrzyżowania z ul. Podkarpacką (drogą krajową nr 28). Dalej granica obszaru biegnie wzdłuż wschodniego pobocza ul. Podkarpackiej aż do skrzyżowania z ul. Krakowską, wzdłuż południowego pobocza ul. Krakowskiej do skrzyżowania z ul. Drzymały, dalej wzdłuż południowego pobocza ul. Drzymały do mostu na rzece Wisłok. Dalej linia obszaru biegnie wzdłuż południowo wschodniego brzegu rzeki Wisłok do zakola w okolicy ul. Wierzbowej i dalej w linii prostej w kierunku północno- wschodnim przecinając ul. Wierzbową, a następnie do przecięcia ul. Białobrzeskiej z potokiem Marcinek, skąd zaczęto opis.

21.1.2017.

W województwie świętokrzyskim: od strony wschodniej i południowo-wschodniej: granicą powiatu kazimierskiego, od drogi powiatowej nr 0521T do skrzyżowania drogi powiatowej nr 0552T i drogi lokalnej Cieszkowy-Probołowice, terenem niezabudowanym na wschód od miejscowości Cieszkowy (gm. Czarnocin), przecina drogę wojewódzką nr 770, teren niezabudowany na wschód od miejscowości Swoszowice (gm. Czarnocin), przecina drogę wojewódzką nr 776, obejmuje miejscowość Broniszów (gm. Kazimierza Wielka) od strony południowej: teren niezabudowany równolegle do drogi powiatowej 0529T, obejmuje miejscowość Kamyszów (gm. Kazimierza Wielka), przecina drogę wojewódzką nr 768, obejmuję miejscowość Topola (gm. Skalbmierz) 3) od strony zachodniej: teren niezabudowane na zachód od miejscowości Topola (gm. Skalbmierz), przecina drogę wojewódzką nr 768, wzdłuż rzeki Nidzicy i cieku wodnego, teren niezabudowany na zachód od miejscowości Krępice do skrzyżowania drogi lokalnej z Krępic z drogą nr 770 4) od strony północnej i północno-zachodniej: wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 770, obejmuje miejscowości Ciuślice i Turnawiec (gm. Czarnocin), dalej granicy lasu w Malżycach (gm. Czarnocin) do granicy powiatu kazimierskiego.

21.1.2017.

W województwie opolskim: od strony północnej: od skrzyżowania drogi 1403 O relacji Roszowicki Las – Dzielnica z ulicą Głogowiec w miejscowości Roszowicki Las (bez tej miejscowości) i dalej tą ulicą w kierunku wschodnim przecinając granicę gminy Cisek z gminą Bierawa do drogi 425 w miejscowości Dziergowice i dalej aż do linii kolejowej relacji Kędzierzyn-Koźle – Racibórz, następnie wzdłuż tej linii kolejowej, włączając miejscowość Dziergowice (bez miejscowości Solarnia), na południe do granicy powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego z powiatem raciborskim; od strony południowej: od przecięcia rzeki Odra, granicy powiatu raciborskiego i powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego w kierunku zachodnim wzdłuż zachodnich granic miejscowości Podlesie, miejscowości Dzielnica (włączając te miejscowości do obszaru); od strony zachodniej: od miejscowości Dzielnica w kierunku północnym wzdłuż południowych granic miejscowości Roszowice (bez tej miejscowości) do skrzyżowania drogi nr 1403 O z ulicą Głogowiec w miejscowości Roszowicki Las.

25.1.2017.

W województwie śląskim: teren ograniczony od strony północnej: wzdłuż granicy powiatów Kędzierzyn-Koźle i Racibórz – od miejscowości Podlesie w kierunku wschodnim do miejscowości Solarnia; od strony wschodniej: od miejscowości Solarnia wzdłuż linii kolejowej relacji Kędzierzyn-Koźle – Racibórz do wysokości północnej granicy administracyjnej miejscowości Kuźnia Raciborska (bez tej miejscowości); od strony południowej: od północnej granicy administracyjnej miejscowości Kuźnia Raciborska, poprzez południowe granice miejscowości Budziska, obejmując tą miejscowość, do północnych granic administracyjnych miejscowości Turze (z pominięciem tej miejscowości); od strony zachodniej: od północnych granic administracyjnych miejscowości Turze, wzdłuż południowej i zachodniej granicy miejscowości Ruda, w linii prostej do granicy powiatu raciborskiego i kędzierzyńsko-kozielskiego na wysokości miejscowości Podlesie.

25.1.2017.

W województwie lubuskim: rozpoczynając od skrzyżowania dróg gminnych nr 001343F i 001341F w miejscowości Ulim, granica obszaru biegnie w kierunku południowo-wschodnim, do punktu przecięcia oddziału leśnego nr 13, 14, 20, 21 (Nadleśnictwo Lubniewice). Następnie linia granicy zmienia swój kierunek na południowy i biegnie po łuku, przecinając drogę krajową nr 22 oraz drogę powiatową nr 1395F między posesjami nr 6 i 4 w miejscowości Białobłocie, do skrzyżowania dróg na wysokości posesji nr 44 w miejscowości Białobłocie. Następnie linia granicy załamuje się i dalej biegnie w kierunku południowym, przecinając drogę krajową nr 22, drogę powiatową nr 1397F, Kanał Kiełpiński, omijając od strony północnej zabudowania miejscowości Kiełpin, do punktu przecięcia oddziału leśnego nr 54, 77, 78 (Nadleśnictwo Skwierzyna). Tutaj linia granicy zmienia swój kierunek i biegnie w kierunku północnozachodnim do punktu przecięcia działki katastralnej nr 77/1, 88/1, 80 w miejscowości Łąków. Następnie linia granicy zmienia swój kierunek na północny i biegnie, przecinając Kanał Bema, rzekę Wartę, do skrzyżowania drogi gminnej nr 000414F z drogą prowadzącą do posesji nr 80 w miejscowości Chwałowice. Następnie linia granicy biegnie po łuku dalej w kierunku północnym, do skrzyżowania drogi powiatowej nr 1393F z drogą przebiegającą obok posesji nr 75 w miejscowości Chwałowice. Następnie linia granicy zmienia swój kierunek i biegnie, przecinając rzekę Wartę, w kierunku północno-wschodnim, do punktu przecięcia działki katastralnej nr 310, 299, 205 w miejscowości Ulim przy drodze gminnej nr 001349F. Tutaj linia granicy zmienia swój kierunek na kierunek wschodni i biegnie do skrzyżowania dróg gminnych nr 001343F i 001341F w miejscowości Ulim, skąd rozpoczęto opis.

29.1.2017.

W województwie lubuskim: rozpoczynając od 52 kilometra drogi wojewódzkiej nr 22 w miejscowości Krasowiec, linia granicy obszaru biegnie po łuku w kierunku południowo-wschodnim, do skrzyżowania drogi gminnej nr 001320F z drogą prowadzącą do drogi gminnej nr 001318F.

Następnie linia granicy zmienia swój kierunek i biegnie w kierunku południowym do skrzyżowania drogi powiatowej nr 1397F z drogą gminną nr 001318F. Następnie, po łuku, linia granicy biegnie omijając od strony zachodniej większość zabudowań miejscowości Orzelec, do punktu przecięcia nr 101, 102, 123, 124 (Nadleśnictwo Skwierzyna). Następnie linia granicy załamuje się i biegnie dalej w kierunku południowym, do punktu przecięcia oddziału leśnego nr 221, 222, 253, 254 (Nadleśnictwo Skwierzyna). Następnie linia granicy zmienia kierunek na zachodni i biegnie, przecinając drogę krajową nr 22, do punktu przecięcia oddziału leśnego nr 115, 116, 138, 139 (Nadleśnictwo Lubniewice). Następnie linia granicy zmienia kierunek na północny i biegnie do skrzyżowania drogi powiatowej nr 1282F z drogą prowadzącą do posesji nr 14A w miejscowości Rudnica. Następnie linia granicy biegnie dalej w kierunku północnym do skrzyżowania drogi powiatowej nr 1282F z drogą powiatową nr 1397F w miejscowości Płonica. Następnie linia granicy zmienia swój kierunek na północno-wschodni i biegnie do skrzyżowania drogi powiatowej nr 1395F z drogą prowadzącą do posesji nr 48 w miejscowości Krasowiec. Następnie linia granicy zmienia swój kierunek na wschodni i biegnie do 52 kilometra drogi wojewódzkiej nr 22 w miejscowości Krasowiec, skąd rozpoczęto opis.

30.1.2017.

W województwie małopolskim: teren ograniczony od strony wschodniej: wzdłuż drogi krajowej nr 7 – od węzła drogowego z drogą krajową nr 52 („Głogoczów”) do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1938 K; od strony południowej: od skrzyżowania z drogą krajową nr 7 wzdłuż drogi powiatowej nr 1938 K do mostu na rzece Krzyszkowianka w miejscowości Bęczarka (gm. Myślenice) i wzdłuż tej rzeki w kierunku południowo – zachodnim do południowej granicy administracyjnej tej miejscowości. Wzdłuż tej granicy, następnie południowej i południowo – zachodniej granicy administracyjnej miejscowości Krzywaczka (gm. Sułkowice) i wzdłuż granicy administracyjnej miejscowości Izdebnik (gm. Lanckorona) w kierunku południowo – wschodnim i dalej wzdłuż drogi krajowej nr 52 do skrzyżowania z droga gminną nr 470141 K w Izdebniku; od strony zachodniej: od skrzyżowania z droga krajową nr 52 w miejscowości Izdebnik w kierunku północnym droga gminną nr 470141 K i dalej w kierunku północno – wschodnim droga gminna nr 470146 K do granicy administracyjnej miejscowości Wola Radziszowska (gm. Skawina). Wzdłuż tej granicy w kierunku północno – zachodnim ok. 130 m i dalej droga lokalną w kierunku północnym przez miejscowość Wola Radziszowska i dalej drogą gminną nr 601166 K do drogi gminnej nr 601190 K – do mostu na rzece Cedron; od strony północnej: od mostu na drodze gminnej nr 601190 K w miejscowości Wola Radziszowska wzdłuż rzeki Cedron do jej ujścia do rzeki Skawinki, a następnie przez tą rzekę i dalej po jej wschodniej stronie w miejscowości Radziszów (gm. Skawina) wzdłuż dróg: gminnej nr 601225 K powiatowej nr 1940 K (ul. Podlesie), gminnej nr 601106 K (ul. Spacerowej) i Białej Drogi do wschodniej granicy administracyjnej tej miejscowości. Następnie wzdłuż tej granicy w kierunku południowym i dalej wzdłuż drogi lokalnej biegnącej przez Głogoczów – Działy do drogi krajowej nr 52 i węzła drogowego z drogą krajową nr 7 („Głogoczów”).

27.1.2017.

W województwie lubuskim: rozpoczynając od punktu przecięcia oddziału leśnego nr 370, 371, 389, 390 (Nadleśnictwo Międzychód) linia granicy obszaru biegnie w kierunku wschodnim przecinając drogę wojewódzką nr 192, do punktu przecięcia oddziału leśnego nr 386, 407, 408 (Nadleśnictwo Międzychód). Następnie linia granicy zmienia swój kierunek i biegnie w kierunku południowym, przecinając drogę gminną nr 004313F, oddział leśny nr 431 (Nadleśnictwo Międzychód), do skrzyżowania drogi krajowej nr 24 z drogą powiatową nr 1323F. Następnie linia granicy biegnie dalej w kierunku południowym, przecinając linię kolejową, oddziały leśne Nadleśnictwa Międzychód, do punktu przecięcia oddziału leśnego nr 519, 520, 528, 529 (Nadleśnictwo Międzychód). Następnie linia granicy zmienia swój kierunek i biegnie w kierunku zachodnim do skrzyżowania drogi powiatowej nr 1327F z drogą gminną nr 004305F w miejscowości Lubikowo. Następnie linia granicy zmienia swój kierunek na północny i biegnie po luku przecinając drogę krajową nr 24 na wysokości wjazdu do miejscowości Przytoczna, obejmując całą miejscowość Przytoczna. Następnie linia granicy biegnie dalej w kierunku północnym nad zbiornikiem wodnym „Nadolno”, obejmując cały ten zbiornik. Następnie linia granicy zmienia swój kierunek na wschodni i biegnie po łuku, omijając od strony południowej zabudowania miejscowości Dębówko, do punktu przecięcia oddziału leśnego nr 370, 371, 389, 390 (Nadleśnictwo Międzychód), skąd rozpoczęto opis. Miejscowości znajdujące się w obszarze zapowietrzonym – w gminie Przytoczna: Przytoczna, Goraj, Lubikowo.

3.2.2017.

W województwie opolskim: teren ograniczony: od strony południowej: od przecięcia torów kolejowych z ulicą Strzelecką w miejscowości Domaszowice następnie do skrzyżowania z drogą krajową nr 42 stąd ulicą lipową łącząca miejscowość Wielołękę i Międzybrodzie (z wyłączeniem tych miejscowości) do Duczowa Małego, aż do krzyżowania z drogą krajową nr 42; od strony wschodniej: w linii prostej od torów kolejowych w kierunku sołectwa Duczów Mały łącznie z tą miejscowością, a dalej poprzez miejscowość Duczów Wielki (łącznie z nią) do sołectwa Świniary Małe; od strony północnej: od Świniar Małych drogą do miejscowości Polkowskie łącznie z tą miejscowością, a dalej w linii prostej do drogi Strzelce -Woskowice Górne; od strony zachodniej wzdłuż drogi Woskowice Górne-Strzelce do drogi nr 42 i tą drogą do północnych granic administracyjnych Domaszowic do ul. Strzeleckiej.

31.1.2017.

W województwie dolnośląskim: teren ograniczony: od strony wschodniej: szczytami Kamień Wielki, Kościelny Las w kierunku ulicy 1 go Maja do skrzyżowania z drogą na ul. Jakubowice, następnie wzdłuż tej drogi do wyciągu narciarskiego, następnie szczyt Świni Grzbiet do granicy państwa w kierunku Wzgórza Bluszczowa; od strony południowej: od granicy Kudowa Słone Nachod, 1,5 km od szczytu Ptasznica w kierunku północnym do skrzyżowania drogi nr 8 z drogą na Dańczów; od strony zachodniej i północnej: od Wzgórza Bluszczowa wzdłuż granicy państwa do przejścia Kudowa Słone Nachod. W obszarze zapowietrzonym znajdują się następujące miejscowości: Kudowa Zdrój (z wyłączeniem ul. Pstrążna, ul. Bukowiny, ul. Jakubowice), część zachodnia Jeleniowa do skrzyżowania z drogą na Dańczów.

1.2.2017.

W województwie małopolskim: od strony południowej: z Parku Miejskiego w Skawinie (gm. Skawina) – od Starorzecza Skawinki wzdłuż cieku wodnego biegnącego w kierunku południowym w kierunku ul. Spacerowej i dalej wzdłuż tego cieku w kierunku południowo – wschodnim a następnie wschodnim do wschodniej granicy administracyjnej Skawiny. Wzdłuż tej granicy w kierunku północnym i dalej wzdłuż granicy administracyjnej miejscowości Brzyczyna (gm. Mogilany) w kierunku północno-wschodnim i północnym do potoku Rzepnik. Wzdłuż tego potoku w kierunku północnym przez ok. 600 m i dalej w kierunku wschodnim wzdłuż cieku wodnego przez Brzyczynę do wschodniej granicy administracyjnej tej miejscowości; od strony wschodniej: od cieku wodnego w miejscowości Brzyczyna w kierunku północnym wzdłuż wschodniej granicy administracyjnej tej miejscowości i dalej wzdłuż drogi gminnej nr 600684 K (ul. Słonecznej) w Libertowie (gm. Mogilany) do drogi powiatowej nr 2174 K (ul. Jana Pawła II). Następnie wzdłuż tej drogi w kierunku zachodnim do granicy administracyjnej Krakowa i dalej wzdłuż tej granicy do ul. Libertowskiej w Krakowie. Ul. Libertowską, następnie ul. Leona Petrażyckiego przez ok. 150 m w kierunku wschodnim i dalej w kierunku północnym drogą lokalną do linii kolejowej nr 94 (Kraków Płaszów – Oświęcim). Wzdłuż tej linii kolejowej do ul. Biskupa Albina Małysiaka i dalej tą ulicą w kierunku zachodnim i północnym przez ok. 1 400 m, a następnie drogą lokalną (gruntową) w kierunku północno – zachodnim przez ok. 500 m – do ul. Spacerowej. Od strony północnej: ulicami: Spacerową, Doktora Józefa Babińskiego, Skotnicką, Aleksandra Brücknera, Dąbrowa, Obrony Tyńca do zachodniej granicy kompleksu leśnego (w Bielańsko – Tynieckim Parku Krajobrazowym); od strony zachodniej: od ul. Obrońców Tyńca zachodnią granicą kompleksu leśnego do ul. Bogucianka i dalej w kierunku południowo-zachodnim i południowym do północnej granicy administracyjnej Skawiny. Następnie wzdłuż tej granicy do rzeki Skawinki i dalej wzdłuż tej rzeki do Parku Miejskiego w Skawinie – do cieku wodnego biegnącego do Starorzecza Skawinki.

1.2.2017.”

„Država članica: Rumunjska

Područje obuhvaća:

Datum do kada se primjenjuje u skladu s člankom 29. stavkom 1. Direktive 2005/94/EZ

Localitatea ULMI, ORAS URLATI, județul Prahova.

Localitatea TOMSANI, comuna TOMSANI, județul Prahova.

Localitatea SATUCU, comuna TOMSANI, județul Prahova.

Localitatea LOLOIASCA, comuna TOMSANI, județul Prahova

31.1.2017.”

„Država članica: Slovačka

Područje obuhvaća:

Datum do kada se primjenjuje u skladu s člankom 29. stavkom 1. Direktive 2005/94/EZ

okres Bratislava IV:

celé mestské časti Devín, Dúbravka, Lamač

mestská časť Záhorská Bystrica:

časti Plánky, Krematórium a Urnový Háj

mestská časť Devínska Nová Ves:

časť južne od potoka Mláka

20.1.2017.

Okres Košice – okolie:

Obce: Kostoľany nad Hornádom, Sokoľ

Okres Košice – mesto:

Mestská časť: Košice-Kavečany

27.1.2017.

Okres Prešov

Obce:

Chmeľov

Chmeľov – časť Podhrabina

Lipníky

Lipníky- časť Taľka

Lipníky- časť Podhrabina

Nemcovce

Nemcovce- časť Zimná studňa

Pušovce

Čelovce

5.2.2017.

Okres Trnava

Obce:

Horná Krupá

Naháč

Horné Dubové

6.2.2017.”

„Država članica: Ujedinjena Kraljevina

Područje obuhvaća:

Datum do kada se primjenjuje u skladu s člankom 29. stavkom 1. Direktive 2005/94/EZ

Područje obuhvaća: Those parts of Carmarthenshire County (ADNS code 00110) contained within a circle of a radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N51.7781 and W4.2208

24.1.2017.

Područje obuhvaća: Those parts of North Yorkshire Country (ADNS code 00176) contained within a circle of a radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N54.0467and W2.1539

27.1.2017.”

2.

Dio B mijenja se kako slijedi:

(a)

unos za Bugarsku zamjenjuje se sljedećim:

„Država članica: Bugarska

Područje obuhvaća:

Datum do kada se primjenjuje u skladu s člankom 31. Direktive 2005/94/EZ

VIDIN

Općina Vidin:

Dunavtzi

Tarnyane

Bukovetz

Bela Rada

Peshakovo

Druzhba

General Marinovo

Gradetz

Akatzievo

Dinkovitza

Inovo

Plakude

Mayor Uzunovo

Kapitanovtzi

Pokrayna

Vidin

6.2.2017.

Općina Dimovo:

Mali Drenovetz

Izvor

Shipot

Kostichovtzi

Medovnitza

Karbintz

20.1.2017.

Općina Ruzhintzi:

Ruzhintzi

Drazhintzi

Belo pole

Rogletz

Drenovetz

20.1.2017.

Općina Dimovo:

Septemvriitzi

Yarlovitza

20.1.2017.

Općina Vidin:

Novoseltzi

Ruptzi

Slana Bara

29.1.2017. – 6.2.2017.

Općina Dimovo:

Vodnyantzi

12.1.2017. – 20.1.2017.

VRATZA

Općina Vratza:

Beli izvor

Nefela

Vlasatitza

Lilyatche

Tchiren

Kostelevo

Veseletz

Zgorigrad

Vratza

18.1.2017.

Općina Vratza:

Dabnika

10.1.2017. – 18.1.2017.

PLOVDIV

Općina Maritza:

Yasno pole

22.1.2017. – 19.2.2017.

Općina Maritza:

Manole

Manolsko Konare

4.2.2017. – 19.2.2017.

Općina Maritza:

Trilistnik

Rogosh

Chekeritza

4.2.2017. – 19.2.2017.

Općina Maritza:

Trud

Tzaratzovo

Stroevo

10.2.2017.

Općina Maritza:

Kalekovetz

Krislovo

23.1.2017. – 19.2.2017.

Općina Maritza:

Graf Ignatievo

2.2.2017. – 19.2.2017.

Općina Maritza:

Dink

Zhelyazno

Voyvodinovo

Skutare

19.2.2017.

Općina Rakovski:

Momino selo

11.2.2017. – 19.2.2017.

Općina Brezovo:

Padarsko

28.1.2017. – 19.2.2017.

Općina Brezovo:

Zlatosel

6.2.2017. – 19.2.2017.

Općina Brezovo:

Tyurkmen

22.1.2017. – 19.2.2017.

Općina Brezovo:

Sarnegor

Rozovetz

Chehlare

14.2.2017.

Općina Brezovo:

Varben

2.2.2017. – 19.2.2017.

Općina Brezovo:

Babek

Boretz

Zelenikovo

Streltzi

19.2.2017.

Općina Brezovo:

Drangovo

Otetz Kirilovo

7.2.2017. – 19.2.2017.

Općina Brezovo:

Choba

Brezovo

11.2.2017. – 19.2.2017.

Općina Kaloyanovo:

Glavatar

11.2.2017. – 19.2.2017.

Općina Kaloyanovo:

Begovo

Chernozemen

Razhevo

Kaloyanovo

12.2.2017.

Općina Kaloyanovo:

Dalgo pole

19.2.2017.

Općina Kaloyanovo:

Zhitnitsa

Gorna Mahala

Duvanlii

15.2.2017.

Općina Kaloyanovo:

Razhevo Konare

4.2.2017. – 19.2.2017.

Općina Kaloyanovo:

Otetz Paisievo

19.2.2017.

Općina Rakovski:

Tatarevo

5.2.2017.

Općina Rakovski:

Belozem

28.1.2017. – 19.2.2017.

Općina Rakovski:

Shishmantzi

Bolyarino

19.2.2017.

Općina Rakovski:

Chalakovi

Stryama

11.2.2017. – 19.2.2017.

Općina Rakovski:

Rakovski

7.2.2017. – 19.2.2017.

Općina Sadovo:

Milevo

Popovitsa

Seltsi

Bogdanitza

Ahmatovo

Sadovo

Cheshnegirovo

Kochevo

19.2.2017.

Općina Purvomai:

Vinitsa

22.1.2017. – 5.2.2017.

Općina Purvomai:

Purvomai

Dobri dol

Tatarevo

5.2.2017.

Općina Purvomai:

Gradina

Krushevo

28.1.2017. – 5.2.2017.

Općina Hisarya:

Starosel

Matenitza

Hisarya

Chernichevo

Belovitza

15.2.2017.

Općina Hisarya:

Staro Zhelezare

Novo Zhelezare

Panicheri

7.2.2017. – 15.2.2017.

Općina Saedinenie:

Lyuben

15.2.2017.

Općina Saedinenie:

Malak chardak

Golyam chardak

Tzarimir

10.2.2017.

Općina Karlovo:

Mrachenik

10.2.2017.

STARA ZAGORA

Općina Bratya Daskalovi:

Gorno BelevoOpulchenets

Orizovo

Plodovitovo

6.2.2017.

Općina Bratya Daskalovi:

Mirovo

22.1.2017. – 19.2.2017.

Općina Bratya Daskalovi:

Saedinenie

4.2.2017. – 12.2.2017.

Općina Bratya Daskalovi:

Pravoslav

4.2.2017. – 19.2.2017.

Općina Bratya Daskalovi:

Granit

28.1.2017. – 19.2.2017.

Općina Bratya Daskalovi:

Kolio Marinovo

Dolno novo selo

Naidenovo

Golyam dol

Gorno Belevo

Veren

Partizanin

Cherna gora

12.2.2017.

Općina Bratya Daskalovi:

Veren

Malak dol

Markovo

Medovo

4.2.2017. – 12.2.2017.

Općina Bratya Daskalovi:

Cherna gora

29.1.2017. – 6.2.2017.

Općina Bratya Daskalovi:

Bratya Daskolovi

4.2.2017. – 12.2.2017.

Općina Chirpan:

Sredno gradishte

Izvorovo

Spasovo

12.2.2017.

Općina Chirpan:

Chirpan

6.2.2017.

MONTANA

Općina Montana:

Montana

Blagovo

19.1.2017. – 27.1.2017.

Općina Montana:

Dolno Belotitsi

Nikolovo

Krapchene

Trifonovo

Gorno Cerovene

Dolna Verenitsa

Voinitsi