ISSN 1977-0847

Službeni list

Europske unije

L 3

European flag  

Hrvatsko izdanje

Zakonodavstvo

Godište 60.
6. siječnja 2017.


Sadržaj

 

II.   Nezakonodavni akti

Stranica

 

 

UREDBE

 

*

Provedbena uredba Komisije (EU) 2017/5 оd 5. siječnja 2017. o nametanju obveze evidentiranja uvoza određenih toplovaljanih plosnatih proizvoda od željeza, nelegiranog čelika ili ostalih legiranih čelika podrijetlom iz Rusije i Brazila

1

 

*

Provedbena uredba Komisije (EU) 2017/6 оd 5. siječnja 2017. o Europskom planu uvođenja Europskog sustava upravljanja željezničkim prometom

6

 

 

Provedbena uredba Komisije (EU) 2017/7 оd 5. siječnja 2017. o utvrđivanju paušalnih uvoznih vrijednosti za određivanje ulazne cijene određenog voća i povrća

29

 

 

Provedbena uredba Komisije (EU) 2017/8 оd 5. siječnja 2017. o najnižoj prodajnoj cijeni za obrano mlijeko u prahu za drugi djelomični poziv za podnošenje ponuda u okviru natječajnog postupka otvorenoga Provedbenom uredbom (EU) 2016/2080

31

 

 

ODLUKE

 

*

Provedbena odluka Komisije (EU) 2017/9 оd 4. siječnja 2017. o ovlašćivanju određenih laboratorija u Maroku i Republici Kini na Tajvanu za provođenje seroloških testova u svrhu praćenja učinkovitosti cjepiva protiv bjesnoće pasa, mačaka i pitomih vretica (priopćeno pod brojem dokumenta C(2016) 8803)  ( 1 )

32

 

*

Provedbena odluka Komisije (EU) 2017/10 оd 5. siječnja 2017. o izmjeni Provedbene odluke 2013/328/EU i Provedbene odluke 2012/807/EU i o uspostavi posebnih programa kontrole i inspekcije za određeni pridneni i pelagijski ribolov u vodama Unije u Sjevernome moru i u vodama Unije u zoni ICES-a II.a

34

 

*

Odluka Komisije (EU) 2017/11 оd 5. siječnja 2017. o odobravanju, u ime Europske unije, izmjene Protokola između Europske unije i Kraljevine Maroka o utvrđivanju ribolovnih mogućnosti i financijskog doprinosa predviđenih u Sporazumu o partnerstvu u ribarstvu između Europske zajednice i Kraljevine Maroka

43

 


 

(1)   Tekst značajan za EGP.

HR

Akti čiji su naslovi tiskani običnim slovima su oni koji se odnose na svakodnevno upravljanje poljoprivrednim pitanjima, a općenito vrijede ograničeno razdoblje.

Naslovi svih drugih akata tiskani su masnim slovima, a prethodi im zvjezdica.


II. Nezakonodavni akti

UREDBE

6.1.2017   

HR

Službeni list Europske unije

L 3/1


PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2017/5

оd 5. siječnja 2017.

o nametanju obveze evidentiranja uvoza određenih toplovaljanih plosnatih proizvoda od željeza, nelegiranog čelika ili ostalih legiranih čelika podrijetlom iz Rusije i Brazila

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) 2016/1036 Europskog parlamenta i Vijeća od 8. lipnja 2016. o zaštiti od dampinškog uvoza iz zemalja koje nisu članice Europske unije (1) („Osnovna uredba”), a posebno njezin članak 14. stavak 5.,

nakon obavješćivanja država članica,

budući da:

(1)

Europska komisija („Komisija”) najavila je 7. srpnja 2016. objavom u Službenom listu Europske unije  (2) pokretanje antidampinškog postupka u vezi s uvozom određenih toplovaljanih plosnatih proizvoda od čelika podrijetlom iz Brazila, Irana, Rusije, Srbije i Ukrajine nakon što je federacija EUROFER („podnositelj pritužbe”) 23. svibnja 2016. uložio pritužbu u ime proizvođača koji čine više od 25 % ukupne proizvodnje određenih toplovaljanih plosnatih proizvoda od željeza, nelegiranog čelika ili ostalih legiranih čelika u Uniji.

1.   PREDMETNI PROIZVOD

(2)

Proizvod podložan evidentiranju („predmetni proizvod”) određeni su plosnati valjani proizvodi od željeza, nelegiranog čelika ili ostalih legiranih čelika, bilo da su u kolutima ili ne (uključujući proizvode koji su odrezani na određenu dužinu i „uske trake”), samo toplovaljani i dalje neobrađeni, neplatirani niti prevučeni, podrijetlom iz Brazila, Irana, Rusije, Srbije i Ukrajine („predmetne zemlje”).

(3)

Predmetni proizvod ne uključuje:

proizvode od nehrđajućeg čelika i silicijskog elektročelika s usmjerenim zrnima,

proizvode, koji nisu u kolutima, bez reljefnih uzoraka, debljine veće od 10 mm i širine 600 mm ili veće,

proizvode, koji nisu u kolutima, bez reljefnih uzoraka, debljine 4,75 mm ili veće, ali ne veće od 10 mm i širine 2 050 mm ili veće.

(4)

Predmetni proizvod trenutačno je obuhvaćen oznakama KN 7208 10 00, 7208 25 00, 7208 26 00, 7208 27 00, 7208 36 00, 7208 37 00, 7208 38 00, 7208 39 00, 7208 40 00, 7208 52 10, 7208 52 99, 7208 53 10, 7208 53 90, 7208 54 00, 7211 13 00, 7211 14 00, 7211 19 00, ex 7225 19 10, 7225 30 10, 7225 30 30, 7225 30 90, ex 7225 40 12, ex 7225 40 15, ex 7225 40 60, 7225 40 90, ex 7226 19 10, ex 7226 20 00, 7226 91 20, 7226 91 91 i 7226 91 99. Navedene oznake KN služe samo u informativne svrhe.

2.   ZAHTJEV

(5)

Podnositelj pritužbe podnio je 11. listopada 2016. zahtjev za evidentiranje uvoza predmetnog proizvoda podrijetlom iz predmetnih zemalja. Podnositelj pritužbe 21. studenoga 2016. ažurirao je zahtjev dostavom novih financijskih podataka. Podnositelj pritužbe zatražio je obvezno evidentiranje uvoza predmetnog proizvoda iz predmetnih zemalja kako bi se naknadno mogle primijeniti mjere protiv tog uvoza od datuma tog evidentiranja.

(6)

Nakon tog zahtjeva javile su se četiri zainteresirane strane, tvrdeći da početni zahtjev podnositelja pritužbe za evidentiranje nije sadržavao dovoljno dokaza koji bi opravdali evidentiranje uvoza predmetnog proizvoda iz Irana (3), Rusije (4), Srbije (5) i Ukrajine (6).

3.   RAZLOZI ZA EVIDENTIRANJE

(7)

U skladu s člankom 14. stavkom 5. Osnovne uredbe Komisija može narediti carinskim tijelima da poduzmu odgovarajuće mjere evidentiranja uvoza tako da se na taj uvoz mjere mogu naknadno primijeniti. Na zahtjev industrije Unije, koji sadržava dostatne dokaze za opravdanje mjera, uvoz može podlijegati evidentiranju.

(8)

Podnositelj pritužbe tvrdio je da su uvoznici itekako bili svjesni dampinške prakse koja je trajala duže vremensko razdoblje i uzrokovala štetu industriji Unije. Uvoz iz predmetnih zemalja uzrokovao je štetu industriji Unije i došlo je do znatnog porasta tog uvoza, čak i nakon razdoblja ispitnog postupka. To bi ozbiljno ugrozilo pozitivan učinak antidampinške pristojbe ako se takva pristojba mora primijeniti.

(9)

Komisija je ispitala zahtjev u kontekstu članka 10. stavka 4. Osnovne uredbe. Posebno je provjerila jesu li uvoznici bili svjesni, ili su trebali biti svjesni, postojanja dampinga s obzirom na opseg dampinga i navodnu ili utvrđenu štetu. Također je analizirala je li došlo do dodatnog znatnog povećanja uvoza, koje će, s obzirom na rokove, obujam i ostale okolnosti, vjerojatno ozbiljno ugroziti pozitivni učinak konačne antidampinške pristojbe koja se mora primijeniti.

3.1.   Svijest uvoznika o dampingu, njegov opseg i navodna šteta

(10)

EUROFER-ova pritužba od 23. svibnja 2016. sadržavala je dovoljno dokaza prima facie o navodnom dampingu pet predmetnih zemalja. U verziji pritužbe koja nije povjerljive prirode dampinške marže za pet predmetnih zemalja procijenjeno je da premašuju najmanje 20 %. Za četiri od pet predmetnih zemalja (Brazil, Iran, Rusija i Ukrajina) podnositelj pritužbe u pritužbi je dostavio dokaz o uobičajenoj vrijednosti na temelju informacija o cijenama iz biltena Steel First ili iz drugih tržišnih izvješća. Za preostalu predmetnu zemlju (Srbiju) podnositelj pritužbe dostavio je dokaz o izračunanoj uobičajenoj vrijednosti (procjena troškova proizvodnje, opći i administrativni troškovi te dobit). Dokaz o dampingu temelji se na usporedbi tako utvrđenih uobičajenih vrijednosti s izvoznom cijenom (na razini franko tvornica) predmetnog proizvoda pri prodaji za izvoz u Uniju. Izvozne cijene za predmetne zemlje utvrđene su na temelju informacija s tržišta Steel First ili s pomoću podataka Eurostata. Podnositelj pritužbe dostavio je i dokaz prima facie o navodnoj šteti.

(11)

Te su točke navedene u obavijesti o pokretanju postupka za ovaj postupak 7. srpnja 2016. (7). Budući da je ta obavijest javni dokument dostupan svim uvoznicima Komisija smatra da su uvoznici najkasnije u tom trenutku postali svjesni, ili su trebali postati svjesni navodnog dampinga, njegovog opsega i navodne štete. Komisija je stoga zaključila da je ispunjen prvi kriterij za evidentiranje.

3.2.   Dodatno znatno povećanje uvoza

(12)

U ažuriranom zahtjevu za evidentiranje podnositelj zahtjeva usporedio je ukupni prosječni mjesečni obujam uvoza predmetnog proizvoda iz svih predmetnih zemalja u razdoblju od 1. srpnja 2015. do 30. lipnja 2016. s razdobljem od 1. srpnja 2016. do 31. listopada 2016. Iz te usporedbe proizlazi da je došlo do povećanja prosječnog mjesečnog obujma uvoza iz pet predmetnih zemalja od 24 %.

(13)

Komisija je zauzela stajalište da uporaba podataka iz mjeseca srpnja 2016. nije bila primjerena. Kako je objašnjeno u uvodnoj izjavi (12), uvoznici su tek od 7. srpnja trebali biti svjesni navodnog dampinga i štete. Upotreba podataka iz vremena prije tog datuma ne smije biti odlučujuća za uvođenje evidentiranja. Budući da se uvozne statistike izrađuju jedanput mjesečno, Komisija je odlučila usporediti prosječan obujam uvoza iz predmetnih zemalja tijekom razdoblja od 1. srpnja 2015. do 30. lipnja 2016. s razdobljem od 1. kolovoza 2016. do 30. studenoga 2016. (tj. 4 mjeseca nakon pokretanja postupka 7. srpnja 2016.).

(14)

Komisija je u tom razdoblju primijetila znatan porast od 14 % za predmetne zemlje prilikom usporedbe ukupnog prosječnog mjesečnog obujma uvoza. No, Komisija je istodobno utvrdila znatne razlike u pojedinačnim izvoznim rezultatima tih pet zemalja, koji su istaknuti u različitim podnescima iz uvodne izjave (6).

(15)

Konkretno, povećanje od 14 % ukupnog mjesečnog prosječnog obujma uvoza iz pet predmetnih zemalja za razdoblje kako je navedeno u uvodnoj izjavi (13) zajednički je učinak znatnog porasta uvoza iz Rusije (+ 73 %) i uvoza iz Brazila (+ 26 %), smanjenja uvoza iz dviju drugih predmetnih zemalja (Ukrajina i Iran) i statusa quo za Srbiju u pogledu uvoza predmetnog proizvoda.

(16)

Stoga se porast obujma dampinškog uvoza iz pet predmetnih zemalja u potpunosti može pripisati isključivo znatnom povećanju obujma uvoza iz Rusije i Brazila. U tim izvanrednim okolnostima Komisija ne vidjeti razloga za evidentiranje uvoza i iz ostalih triju zemalja. Iako je Komisija prema članku 3. stavku 4. Osnovne uredbe u glavnom ispitnom postupku trebala izraditi kumulativnu procjenu štete koju je prouzročilo svih pet zemalja, retroaktivno uvođenje pristojbi za uvoz iz zemalja u kojima je nakon pokretanja postupka izvoz stagnirao ili se čak smanjio činilo se nerazmjernim. Stoga je Komisija zaključila da ni taj uvoz nije potrebno evidentirati.

3.3.   Ostale okolnosti

(17)

Podnositelj pritužbe u svoju je pritužbu od 23. svibnja 2016. uključio dokaze prima facie o trendu smanjivanja uvoznih prodajnih cijena za predmetne zemlje. Prosječne prodajne cijene u Uniji smanjile su se od 2011. do 2015. zbog čega su se snizile prosječne prodajne cijene proizvođača čelika u Uniji za najmanje 30 %. U cjelini, te uzimajući u obzir opseg navodnih dampinških marži iz pritužbe, to je u ovoj fazi bio dovoljan dokaz da izvoznici iz predmetnih zemalja provode damping. No, podnositelj pritužbe u svoj zahtjev za evidentiranje od 11. listopada 2016. nije uključio ažurirane informacije o uvoznim cijenama nakon pokretanja ovog ispitnog postupka.

(18)

Komisija je zauzela stajalište da je razvoj cijene nakon pokretanja postupka još jedna bitna činjenica za podnošenje zahtjeva za evidentiranjem. Stoga je analizirala uvozne cijene na temelju podataka iz Eurostata. Utvrdila je da su uvozne cijene iz predmetnih zemalja donekle porasle nakon pokretanja ovog ispitnog postupka.

(19)

Procjenjujući taj rastući trend uvoznih cijena iz Rusije i Brazila Komisija je utvrdila da je apsolutna vrijednost tih cijena i dalje na kritično niskoj razini. Konkretno, niža je od troškova proizvodnje u industriji Unije na kraju 2015., kako je Komisija utvrdila u usporednom slučaju toplovaljanih plosnatih proizvoda iz Kine (8). U tim je okolnostima Komisija zaključila da je evidentiranje uvoza iz tih dviju zemalja opravdano.

3.4.   Zaključak

(20)

Zaključno, porast obujma dampinškog uvoza iz pet predmetnih zemalja u potpunosti se može pripisati znatnom povećanju obujma uvoza iz Rusije i Brazila. S obzirom na rokove to znatno povećanje obujma uvoza iz Rusije i Brazila vjerojatno će ozbiljno ugroziti pozitivni učinak bilo kakve konačne pristojbe, osim ako se ta pristojba primijeni retroaktivno.

4.   POSTUPAK

(21)

S obzirom na prethodno navedeno, Komisija je zaključila da postoji dovoljno dokaza prima facie za opravdanje obveznog evidentiranja uvoza predmetnog proizvoda iz Rusije i Brazila u skladu s člankom 14. stavkom 5. Osnovne uredbe.

(22)

Sve zainteresirane strane pozivaju se da iznesu svoja stajališta u pisanom obliku i dostave dokaze kojima ih potkrjepljuju. Nadalje, Komisija može saslušati zainteresirane strane uz uvjet da one podnesu zahtjev u pisanom obliku i da dokažu da postoje posebni razlozi zbog kojih ih treba saslušati.

5.   EVIDENTIRANJE

(23)

U skladu s člankom 14. stavkom 5. Osnovne uredbe uvoz predmetnog proizvoda iz Rusije i Brazila trebao bi podlijegati evidentiranju kako bi se, ako se ispitnim postupkom utvrde nalazi koji vode do uvođenja antidampinških pristojbi i ako su ispunjeni potrebni uvjeti, osigurala retroaktivna naplata pristojbi na evidentirani uvoz iz Rusije i Brazila u skladu s člankom 10. stavkom 4. Osnovne uredbe.

(24)

Podnositelj pritužbe u pritužbi je za Rusiju procijenio prosječnu dampinšku maržu od 20 % do 40 %, a za Brazil prosječnu dampinšku maržu od 40 % do 70 %. Također je prosječnu maržu sniženja cijena za predmetni proizvod procijenio na 20 % do 50 % i za Rusiju i Brazil. Procijenjeni iznos moguće buduće obveze za Rusiju i Brazil postavlja se na razinu prosječne dampinške marže procijenjenu na temelju pritužbe, tj. 20 % – 50 % ad valorem na vrijednost uvoza CIF za predmetni proizvod.

6.   OBRADA OSOBNIH PODATAKA

(25)

Svi osobni podaci prikupljeni u kontekstu ovog evidentiranja obrađivat će se u skladu s Uredbom (EZ) br. 45/2001 Europskog parlamenta i Vijeća (9),

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

1.   Carinska tijela ovim se upućuju, u skladu s člankom 14. stavkom 5. Uredbe (EU) 2016/1036, da poduzmu odgovarajuće korake kako bi evidentirala uvoz u Uniju određenih plosnatih valjanih proizvoda od željeza, nelegiranog čelika ili ostalih legiranih čelika, bilo da su u kolutima ili ne (uključujući proizvode koji su odrezani na određenu dužinu i „uske trake”), samo toplovaljanih i dalje neobrađenih, neplatiranih niti prevučenih, podrijetlom iz Brazila i Rusije.

Predmetni proizvod ne uključuje:

proizvode od nehrđajućeg čelika i silicijskog elektročelika s usmjerenim zrnima,

proizvode, koji nisu u kolutima, bez reljefnih uzoraka, debljine veće od 10 mm i širine 600 mm ili veće,

proizvode, koji nisu u kolutima, bez reljefnih uzoraka, debljine 4,75 mm ili veće, ali ne veće od 10 mm i širine 2 050 mm ili veće.

2.   Dotični proizvod trenutačno je obuhvaćen oznakom KN 7208 10 00, 7208 25 00, 7208 26 00, 7208 27 00, 7208 36 00, 7208 37 00, 7208 38 00, 7208 39 00, 7208 40 00, 7208 52 10, 7208 52 99, 7208 53 10, 7208 53 90, 7208 54 00, 7211 13 00, 7211 14 00, 7211 19 00, ex 7225 19 10, 7225 30 10, 7225 30 30, 7225 30 90, ex 7225 40 12, ex 7225 40 15, ex 7225 40 60, 7225 40 90, ex 7226 19 10, ex 7226 20 00, 7226 91 20, 7226 91 91 i 7226 91 99(oznake TARIC: 7225191090, 7225401295, 7225401595, 7225406090, 7226191090, 7226200095).

3.   Evidentiranje istječe devet mjeseci od dana stupanja na snagu ove Uredbe.

4.   Sve zainteresirane strane pozivaju se da iznesu svoja stajališta u pisanom obliku, dostave dokaze kojima ih potkrjepljuju ili podnesu zahtjev za saslušanje u roku od 20 dana od datuma objave ove Uredbe.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu sljedećeg dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 5. siječnja 2017.

Za Komisiju

Predsjednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  SL L 176, 30.6.2016., str. 21.

(2)  Obavijest o pokretanju antidampinškog postupka povezanog s uvozom određenih toplovaljanih plosnatih proizvoda od željeza, nelegiranog čelika ili ostalih legiranih čelika podrijetlom iz Brazila, Irana, Rusije, Srbije i Ukrajine (SL C 246, 7.7.2016., str. 7.).

(3)  Podnesak društva Mobarakeh Steel Company od 9. studenoga 2016.

(4)  Podnesak društva MMK Group i Severstal Group od 10. studenoga 2016.

(5)  Podnesak društva Železara Smederevo d.o.o. od 28. listopada 2016.

(6)  Podnesak društva Metinvest Group od 5. prosinca 2016.

(7)  Odjeljak 3. obavijesti o pokretanju postupka(vidjeti bilješku 2.).

(8)  Provedbena uredba Komisije (EU) 2016/1778 od 6. listopada 2016. o uvođenju privremene antidampinške pristojbe na uvoz određenih toplovaljanih plosnatih proizvoda od željeza, nelegiranog čelika ili ostalih legiranih čelika podrijetlom iz Narodne Republike Kine (SL L 272, 7.10.2016., str. 33.) (tablica u uvodnoj izjavi 104.).

(9)  Uredba (EZ) br. 45/2001 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. prosinca 2000. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka u institucijama i tijelima Zajednice i o slobodnom kretanju takvih podataka (SL L 8, 12.1.2001., str. 1.).


6.1.2017   

HR

Službeni list Europske unije

L 3/6


PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2017/6

оd 5. siječnja 2017.

o Europskom planu uvođenja Europskog sustava upravljanja željezničkim prometom

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 1315/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. prosinca 2013. o smjernicama Unije za razvoj transeuropske prometne mreže i stavljanju izvan snage Odluke br. 661/2010/EU (1), a posebno njezin članak 47. stavak 2.,

budući da:

(1)

Cilj je Europskog plana uvođenja Europskog sustava upravljanja željezničkim prometom (ERTMS) postupno osigurati vozilima iz točke 1.1. Priloga Uredbi Komisije (EU) 2016/919 (2) opremljenim ERTMS-om pristup sve većem broju pruga, luka, terminala i ranžirnih kolodvora, a da za to nisu potrebni sustavi razreda B zajedno s ERTMS-om. Europski plan uvođenja ERTMS-a utvrđen u Odluci Komisije 2012/88/EU (3) trebalo bi prilagoditi kako bi se u obzir uzeo stupanj uvođenja ERTMS-a u državama članicama i uskladilo plan sa zahtjevima članka 39. stavka 2. Uredbe (EU) br. 1315/2013 i s definicijom koridora osnovne mreže iz članka 2. stavka 14. Uredbe (EU) br. 1316/2013 Europskog parlamenta i Vijeća (4). Tim bi se planom u kombinaciji s nacionalnim planom provedbe iz točke 7.4.4. Priloga Uredbi (EU) 2016/919 vlasnicima vozila osigurala dostatna vidljivost koja im omogućuje odgovarajuće poslovno planiranje.

(2)

Plan uvođenja za koridore osnovne mreže trebao bi uključivati postaje, čvorišta, pristup osnovnim morskim lukama i lukama unutarnjih plovnih putova, zračne luke, željezničke/cestovne terminale i dijelove instrastrukture kako su navedeni u članku 11. Uredbe (EU) br. 1315/2013 jer su ključni za ostvarivanje interoperabilnosti europske željezničke mreže.

(3)

Potpuna usklađenost s Uredbom (EU) 2016/919 ključan je preduvjet za uvođenje ERTMS-a. Države članice nisu još ostvarile taj cilj, posebno jer su uvele nacionalna ili pojedinačna projektna rješenja.

(4)

Za novo uvođenje ERTMS-a na pružnim sustavima države članice trebale bi upotrebljavati najnoviji skup specifikacija iz Priloga A Uredbi (EU) 2016/919, u kojem se ispravljaju pogreške i pogrešna tumačenja iz prethodne osnovne konfiguracije te na temelju kojih nastaju jednostavnija tehnička rješenja i osigurava se kompatibilnost s osnovnom konfiguracijom „Baseline 3” za jedinice na vozilima.

(5)

Pravila o uvođenju na pružnim sustavima komplementarna su pravilima o uvođenju na vozilima utvrđenima u Uredbi (EU) 2016/919; stoga je nužno uskladiti Europski plan uvođenja ERTMS-a s tehničkim specifikacijama za interoperabilnost u vezi s prometno-upravljačkim i signalno-sigurnosnim podsustavima utvrđenima u toj Uredbi.

(6)

Uvođenje ERTMS-a na prekograničnim dionicama može biti tehnički složeno i stoga bi trebalo biti predmet prioritetnih intervencija Unije, država članica i predmetnih upravitelja infrastrukture. Željeznički teretni koridori u smislu Uredbe (EU) br. 913/2010 Europskog parlamenta i Vijeća (5) također mogu imati ključnu ulogu tijekom uvođenja ERTMS-a na prekograničnim dionicama, posebno primjenom koordiniranih rješenja.

(7)

Imajući u vidu da je sinkroniziranje prekograničnog uvođenja važan element poslovnih modela željezničkih prijevoznika, predmetni upravitelji infrastrukture trebali bi sklopiti sporazum kojim bi se osigurala koordinacija datuma uvođenja i tehničkih rješenja. U slučaju neslaganja, Komisija može pružiti potporu u utvrđivanju rješenja.

(8)

Radi praćenja napretka uvođenja ERTMS-a na koridorima osnovne mreže, države članice trebale bi obavijestiti Komisiju o pravodobnom uvođenju na svojim dionicama s pomoću sustava TENtec i Europskog registra infrastrukture. Odgode relevantnih datuma odobravaju se na zahtjev države članice i samo u iznimnim okolnostima.

(9)

Preispitivanje Uredbe (EU) br. 1316/2013 moglo bi utjecati na trasiranje koridora osnovne mreže. Tu bi Uredbu trebalo na odgovarajući način preispitati. Ovom su Uredbom određeni datumi provedbe za odsjeke koridora na kojima je ERTMS moguće pustiti u rad najkasnije do 2023. Svi datumi nakon 2023. preispitat će se do 31. prosinca 2023. u pogledu vremenskog okvira definiranog u Uredbi (EU) br. 1315/2013 radi utvrđivanja realističnog roka provedbe i mogućnosti ranijih datuma provedbe.

(10)

Od dana primjene ove Uredbe, koja je provedbeni akt u smislu članka 13. Uredbe (EU) 2016/919, prestat će se primjenjivati točke 7.3.1., 7.3.2., 7.3.2.1., 7.3.2.2., 7.3.2.4., 7.3.2.5., 7.3.2.6., 7.3.4. i 7.3.5. Priloga III. Odluci 2012/88/EU. No točka 7.3.2.3. ne bi trebala biti obuhvaćena ovom Uredbom jer pravna osnova ove Uredbe ne uključuje tu točku. Stoga bi se točka 7.3.2.3. Priloga III. Odluci 2012/88/EU trebala nastaviti primjenjivati do donošenja drugog provedbenog akta.

(11)

Kad je riječ o prugama velike brzine smještenim na koridorima osnovne mreže obuhvaćenima ovom Uredbom, ako je jedan od uvjeta iz točke 7.3.2.3. Priloga III. Odluci 2012/88/EU ispunjen prije datuma zadanog u Prilogu I. za tu dionicu, upravitelji željezničke infrastrukture trebali bi tu dionicu opremiti ERTMS-om za pružnu opremu u skladu s tom odredbom.

(12)

Mjere predviđene ovom Uredbom u skladu su s mišljenjem Odbora iz članka 52. Uredbe (EU) br. 1315/2013,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Predmet i područje primjene

1.   Ovom se Uredbom utvrđuje raspored za uvođenje Europskog sustava upravljanja željezničkim prometom (ERTMS) u pogledu koridora osnovne mreže, kako je navedeno u Prilogu I.

2.   Ova se Uredba ne odnosi na ugradnju sustava ERTMS na vozila kako je navedeno u točki 7.3.3. Priloga III. Odluci 2012/88/EU.

Članak 2.

Posebna provedbena pravila za ETCS u pogledu pružne opreme

1.   Upravitelji infrastrukture moraju opremiti koridore osnovne mreže ERTMS-om i pustiti ERTMS u rad na tim koridorima najkasnije do datuma navedenih u Prilogu I. ovoj Uredbi, uključujući na željezničkim postajama i čvorištima. Željezničke veze do lokacija navedenih u Prilogu II. Uredbi (EU) br. 1315/2013 i dijelova infrastrukture kako su navedeni u članku 11. Uredbe (EU) br. 1315/2013 i nalaze se na koridoru osnovne mreže opremaju se i puštaju u promet na datum utvrđen za odgovarajuću dionicu koridora osnovne mreže.

Uvođenje mora biti u skladu s člankom 1. stavkom 4., člankom 7. stavkom 2.c i člankom 39. stavkom 3. Uredbe (EU) br. 1315/2013.

2.   Koridor osnovne mreže smatra se opremljenim ERTMS-om ako je ERTMS odobren za puštanje u rad u skladu s člankom 15. Direktive 2008/57/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (6) ili člankom 18. Direktive (EU) 2016/797 Europskog parlamenta i Vijeća (7) čime se omogućuje putnički i teretni promet u oba smjera, a posebno u slučaju radova ili poremećaja te u mjeri kojoj je to nužno za prometovanje vozila opremljenih samo ERTMS-om, na sporednim kolosijecima.

3.   Upravitelji željezničke infrastrukture u međusobnoj suradnji nastoje prekogranične dionice opremiti ERTMS-om te ga istodobno i na tehnički dosljedan način puštaju u rad. Upravitelji željezničke infrastrukture nakon savjetovanja sa željezničkim prijevoznicima na koje se to odnosi sklapaju sporazum o tehničkim i operativnim aspektima uvođenja za svaku prekograničnu dionicu. Upravitelji željezničke infrastrukture sklapaju takav sporazum najkasnije godinu dana prije najranijeg datuma uvođenja za određenu prekograničnu dionicu. U tom sporazumu navode se prijelazne odredbe kojima se u obzir uzimaju potrebe željezničkih prijevoznika za obavljanje prekograničnih aktivnosti. U slučaju neslaganja predmetne države članice uspostavljaju aktivni dijalog radi pronalaženja usklađenih zajedničkih rješenja. U tu svrhu mogu zatražiti i potporu Komisije. Države članice obavješćuju Komisiju o takvim sporazumima najkasnije mjesec dana nakon njihova sklapanja.

4.   Datumi dovršetka utvrđeni u sporazumima za projekte koje sufinancira Unija, a koji su raniji od datuma utvrđenih u Prilogu I. imaju prednost pred tim datumima.

5.   Države članice mogu odlučiti zadržati postojeće sustave razreda B kako su definirani u točki 2.2. Priloga Uredbi (EU) 2016/919. Međutim, vozilima navedenima u točki 1.1. Priloga Uredbi (EU) 2016/919 koja su opremljena ERTMS-om u verziji koja je kompatibilna s pružnom opremom mora se do datuma utvrđenih u Prilogu I. dopustiti pristup tim prugama i dijelovima infrastrukture, kako su navedeni u članku 11. Uredbe (EU) br. 1315/2013, a da ne moraju biti opremljena sustavom razreda B.

Članak 3.

Obavješćivanje

1.   Nakon puštanja ERTMS-a u rad na dionici koridora osnovne mreže, predmetna država članica dužna je u roku od jednog mjeseca o toj činjenici obavijestiti Komisiju upotrebom sustava uspostavljenih u skladu s člankom 49. stavkom 1. Uredbe (EU) br. 1315/2013 i člankom 5. stavkom 1. Provedbene Odluke 2014/880/EU (8).

2.   Države članice obavješćuju Komisiju o svim kašnjenjima puštanja ERTMS-a u rad na određenoj dionici koridora osnovne mreže koja mora njime biti opremljena. Upravitelji željezničke infrastrukture na odgovarajući način obavješćuju države članice o tim kašnjenjima.

3.   Pri obavješćivanju o kašnjenjima iz stavka 2. predmetna država članica šalje Komisiji dokumentaciju koja sadržava tehnički opis projekta i novi datum puštanja ERTMS-a u rad. Dokumentacija sadržava uzroke kašnjenja i korektivne mjere koje je upravitelj željezničke infrastrukture poduzeo.

4.   Ako je kašnjenje uzrokovala iznimna okolnost, Komisija može prihvatiti odgodu predmetnog datuma za najdulje tri godine. Ako je odgoda odobrena, država članica u roku od jednog mjeseca od odobravanja donosi potrebne izmjene svojeg nacionalnog plana provedbe iz točke 7.4.4. Priloga Uredbi (EU) 2016/919.

Iznimna okolnost iz prvog podstavka znači situaciju koja proizlazi iz faze planiranja i koja se odnosi na posebne geološke nalaze, zaštitu okoliša ili vrsta, arheološke nalaze, postupke izdavanja dozvola, provedbu procjene utjecaja na okoliš u skladu s Direktivom 2014/52/EU Europskog parlamenta i Vijeća (9) ili okolnost koja proizlazi iz faza izgradnje i odobrenja te koja je izvan kontrole nositelja projekta i nije obuhvaćena kategorijama uobičajenih rizika koje je potrebno rješavati na razini upravljanja projektom za tu vrstu projekata.

5.   Ako su specifikacije ERTMS-a utvrđene Uredbom (EU) 2016/919 promijenjene zakonodavnim aktom na nekompatibilan način, države članice bez nepotrebnog odlaganja Komisiji upućuju analizu učinka primjene promijenjenog pravnog upućivanja na njihovu mrežu i planiranje u pogledu ERTMS-a, a najkasnije do donošenja službenog stajališta Odbora navedenog u članku 51. Direktive (EU) 2016/797. Ako je moguće dokazati izravni učinak promjena u pogledu troškova ili rokova određenih provedbi, Prilog I. prilagođava se u skladu s tim.

Članak 4.

Preispitivanje

Komisija najkasnije do 31. prosinca 2023., nakon savjetovanja s državama članicama i uz pomoć europskog koordinatora ERTMS-a iz članka 45. Uredbe (EU) br. 1315/2013, provodi preispitivanje datuma nakon 1. siječnja 2024. navedenih u Prilogu I. ovoj Uredbi.

Članak 5.

Upućivanja

Upućivanja na Prilog III. Odluci 2012/88/EU smatraju se upućivanjima na ovu Uredbu i čitaju se u skladu s korelacijskom tablicom iz Priloga II.

Članak 6.

Stupanje na snagu

Ova Uredba stupa na snagu 26. siječnja 2017.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 5. siječnja 2017.

Za Komisiju

Predsjednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  SL L 348, 20.12.2013., str. 1.

(2)  Uredba Komisije (EU) 2016/919 оd 27. svibnja 2016. o tehničkoj specifikaciji za interoperabilnost u vezi s „prometno-upravljačkim i signalno-sigurnosnim” podsustavima željezničkog sustava u Europskoj uniji (SL L 158, 15.6.2016., str. 1.).

(3)  Odluka Komisije 2012/88/EU od 25. siječnja 2012. o tehničkoj specifikaciji za interoperabilnost u vezi s prometno-upravljačkim i signalno-sigurnosnim podsustavima (SL L 51, 23.2.2012., str. 1.).

(4)  Uredba (EU) br. 1316/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. prosinca 2013. o uspostavi Instrumenta za povezivanje Europe, izmjeni Uredbe (EU) br. 913/2010 i stavljanju izvan snage uredaba (EZ) br. 680/2007 i (EZ) br. 67/2010 (SL L 348, 20.12.2013., str. 129.).

(5)  Uredba (EU) 913/2010 Europskog parlamenta i Vijeća od 22. rujna 2010. o europskoj željezničkoj mreži za konkurentni prijevoz robe (SL L 276, 20.10.2010., str. 22.).

(6)  Direktiva 2008/57/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 17. lipnja 2008. o interoperabilnosti željezničkog sustava unutar Zajednice (SL L 191, 18.7.2008., str. 1.).

(7)  Direktiva (EU) 2016/797 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. svibnja 2016. o interoperabilnosti željezničkog sustava u Europskoj uniji (SL L 138, 26.5.2016., str. 44.).

(8)  Provedbena odluka Komisije 2014/880/EU оd 26. studenoga 2014. o zajedničkim specifikacijama registra željezničke infrastrukture i o stavljanju izvan snage Provedbene odluke 2011/633/EU (SL L 356, 12.12.2014., str. 489.).

(9)  Direktiva 2014/52/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 16. travnja 2014. o izmjeni Direktive 2011/92/EU o procjeni utjecaja određenih javnih i privatnih projekata na okoliš (SL L 124, 25.4.2014., str. 1.).


PRILOG I.

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image


PRILOG II.

Korelacijska tablica

Odluka 2012/88/EU

Ova Uredba

Točka 7.3.1. Priloga III.

Članak 1.

Točka 7.3.2. Priloga III.

Članci 1. i 2.

Točka 7.3.2.1. Priloga III.

Članak 2. stavak 1.

Točka 7.3.2.2. Priloga III.

Članak 2. stavak 1.

Točka 7.3.2.4. Priloga III.

Točka 7.3.2.5. Priloga III.

Članak 3. stavak 1.

Točka 7.3.2.6. Priloga III.

Članak 3. stavci 2., 3. i 4.

Točka 7.3.4. Priloga III.

Prilog I.

Točka 7.3.5. Priloga III.

Članak 2. stavak 1.


6.1.2017   

HR

Službeni list Europske unije

L 3/29


PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2017/7

оd 5. siječnja 2017.

o utvrđivanju paušalnih uvoznih vrijednosti za određivanje ulazne cijene određenog voća i povrća

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 1308/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o uspostavljanju zajedničke organizacije tržišta poljoprivrednih proizvoda i stavljanju izvan snage uredbi Vijeća (EEZ) br. 922/72, (EEZ) br. 234/79, (EZ) br. 1037/2001 i (EZ) br. 1234/2007 (1),

uzimajući u obzir Provedbenu uredbu Komisije (EU) br. 543/2011 od 7. lipnja 2011. o utvrđivanju detaljnih pravila za primjenu Uredbe Vijeća (EZ) br. 1234/2007 za sektore voća i povrća te prerađevina voća i povrća (2), a posebno njezin članak 136. stavak 1.,

budući da:

(1)

Provedbenom uredbom (EU) br. 543/2011, prema ishodu Urugvajske runde multilateralnih pregovora o trgovini, utvrđuju se kriteriji kojima Komisija određuje paušalne vrijednosti za uvoz iz trećih zemalja, za proizvode i razdoblja određena u njezinu Prilogu XVI. dijelu A.

(2)

Paušalna uvozna vrijednost izračunava se za svaki radni dan, u skladu s člankom 136. stavkom 1. Provedbene uredbe (EU) br. 543/2011, uzimajući u obzir promjenjive dnevne podatke. Stoga ova Uredba treba stupiti na snagu na dan objave u Službenom listu Europske unije,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Paušalne uvozne vrijednosti iz članka 136. Provedbene uredbe (EU) br. 543/2011 određene su u Prilogu ovoj Uredbi.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu na dan objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 5. siječnja 2017.

Za Komisiju,

u ime predsjednika,

Jerzy PLEWA

Glavni direktor

Glavna uprava za poljoprivredu i ruralni razvoj


(1)  SL L 347, 20.12.2013., str. 671.

(2)  SL L 157, 15.6.2011., str. 1.


PRILOG

Paušalne uvozne vrijednosti za određivanje ulazne cijene određenog voća i povrća

(EUR/100 kg)

Oznaka KN

Oznaka treće zemlje (1)

Standardna uvozna vrijednost

0702 00 00

IL

269,9

MA

96,4

SN

188,2

TR

111,6

ZZ

166,5

0707 00 05

MA

85,5

TR

161,7

ZZ

123,6

0709 91 00

EG

134,8

ZZ

134,8

0709 93 10

MA

165,5

TR

176,1

ZZ

170,8

0805 10 20

EG

48,9

MA

54,8

TR

80,1

ZZ

61,3

0805 20 10

IL

171,2

MA

67,6

ZZ

119,4

0805 20 30 , 0805 20 50 , 0805 20 70 , 0805 20 90

IL

164,1

TR

97,5

ZZ

130,8

0805 50 10

TR

81,6

ZZ

81,6

0808 10 80

US

105,5

ZZ

105,5

0808 30 90

TR

133,1

ZZ

133,1


(1)  Nomenklatura država utvrđena Uredbom Komisije (EU) br. 1106/2012 od 27. studenoga 2012. o provedbi Uredbe (EZ) br. 471/2009 Europskog parlamenta i Vijeća o statistici Zajednice u vezi s vanjskom trgovinom sa zemljama nečlanicama, u pogledu ažuriranja nomenklature država i područja (SL L 328, 28.11.2012., str. 7.). Oznakom „ZZ” označava se „drugo podrijetlo”.


6.1.2017   

HR

Službeni list Europske unije

L 3/31


PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2017/8

оd 5. siječnja 2017.

o najnižoj prodajnoj cijeni za obrano mlijeko u prahu za drugi djelomični poziv za podnošenje ponuda u okviru natječajnog postupka otvorenoga Provedbenom uredbom (EU) 2016/2080

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 1308/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o uspostavljanju zajedničke organizacije tržišta poljoprivrednih proizvoda i stavljanju izvan snage uredbi Vijeća (EEZ) br. 922/72, (EEZ) br. 234/79, (EZ) br. 1037/2001 i (EZ) br. 1234/2007 (1),

uzimajući u obzir Provedbenu uredbu Komisije (EU) 2016/1240 оd 18. svibnja 2016. o utvrđivanju pravila za primjenu Uredbe (EU) br. 1308/2013 Europskog parlamenta i Vijeća s obzirom na javnu intervenciju i potpore za privatno skladištenje (2), a posebno njezin članak 32.,

budući da:

(1)

Provedbenom uredbom Komisije (EU) 2016/2080 (3) otvorena je prodaja obranog mlijeka u prahu putem natječajnog postupka.

(2)

U svjetlu ponuda primljenih za drugi djelomični poziv za podnošenje ponuda, ne bi trebalo odrediti najnižu prodajnu cijenu.

(3)

Mjere predviđene ovom Uredbom u skladu su s mišljenjem Odbora za zajedničku organizaciju poljoprivrednih tržišta,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Za drugi djelomični poziv za podnošenje ponuda za prodaju obranog mlijeka u prahu u okviru natječajnog postupka otvorenoga Provedbenom uredbom (EU) 2016/2080, za koji je rok za podnošenje ponuda istekao 3. siječnja 2017., ne određuje se najniža prodajna cijena.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu na dan objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 5. siječnja 2017.

Za Komisiju,

u ime predsjednika,

Jerzy PLEWA

Glavni direktor

Glavna uprava za poljoprivredu i ruralni razvoj


(1)  SL L 347, 20.12.2013., str. 671.

(2)  SL L 206, 30.7.2016., str. 71.

(3)  Provedbena uredba Komisije (EU) 2016/2080 оd 25. studenoga 2016. o otvaranju prodaje obranog mlijeka u prahu putem natječajnog postupka (SL L 321, 29.11.2016., str. 45.).


ODLUKE

6.1.2017   

HR

Službeni list Europske unije

L 3/32


PROVEDBENA ODLUKA KOMISIJE (EU) 2017/9

оd 4. siječnja 2017.

o ovlašćivanju određenih laboratorija u Maroku i Republici Kini na Tajvanu za provođenje seroloških testova u svrhu praćenja učinkovitosti cjepiva protiv bjesnoće pasa, mačaka i pitomih vretica

(priopćeno pod brojem dokumenta C(2016) 8803)

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Odluku Vijeća 2000/258/EZ od 20. ožujka 2000. o određivanju posebnog instituta odgovornog za utvrđivanje kriterija za standardizaciju seroloških testova u svrhu praćenja učinkovitosti cjepiva protiv bjesnoće (1), a posebno njezin članak 3. stavak 2.,

budući da:

(1)

Odlukom 2000/258/EZ agencija Agence française de sécurité sanitaire des aliments (AFSSA), Nancy, Francuska, određena je kao poseban institut odgovoran za utvrđivanje kriterija za standardizaciju seroloških testova u svrhu praćenja učinkovitosti cjepiva protiv bjesnoće. AFSSA je sada sastavni dio agencije Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (ANSES) u Francuskoj.

(2)

Odlukom 2000/258/EZ predviđa se među ostalim da ANSES ocjenjuje laboratorije u trećim zemljama koji su podnijeli zahtjev da im se odobri provođenje seroloških testova u svrhu praćenja učinkovitosti cjepiva protiv bjesnoće.

(3)

Nadležno tijelo u Maroku podnijelo je zahtjev za izdavanje odobrenja laboratoriju Service du Contrôle et des Expertises de l'Office National de Sécurité Sanitaire des Produits Alimentaires u Rabatu, a ANSES je 19. listopada 2016. izradio i dostavio Komisiji povoljno izvješće o ocjeni za taj laboratorij.

(4)

Nadležno tijelo u Republici Kini na Tajvanu podnijelo je zahtjev za izdavanje odobrenja laboratorijima odjela za epidemiološka istraživanja i odjela za biološke tvari veterinarsko-istraživačkog instituta (Epidemiology Research Division and the Biologics Division of the Animal Health Research Institute) u gradu New Taipei City, a ANSES je 19. listopada 2016. izradio i dostavio Komisiji povoljno izvješće o ocjeni za ta dva laboratorija.

(5)

Laboratorij Service du Contrôle et des Expertises de l'Office National de Sécurité Sanitaire des Produits Alimentaires u Rabatu te laboratoriji odjela za biološke tvari i odjela za epidemiološka istraživanja veterinarsko-istraživačkog instituta (Biologics Division and the Epidemiology Research Division of the Animal Health Research Institute) u gradu New Taipei City stoga bi trebalo ovlastiti za provođenje seroloških testova u svrhu praćenja učinkovitosti cjepiva protiv bjesnoće pasa, mačaka i pitomih vretica.

(6)

Mjere predviđene ovom Odlukom u skladu su s mišljenjem Stalnog odbora za bilje, životinje, hranu i hranu za životinje,

DONIJELA JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

U skladu s člankom 3. stavkom 2. Odluke 2000/258/EZ sljedeći laboratoriji ovlašćuju se za provođenje seroloških testova u svrhu praćenja učinkovitosti cjepiva protiv bjesnoće pasa, mačaka i pitomih vretica:

(a)

Laboratorij Service du Contrôle et des Expertises de l'Office National de Sécurité Sanitaire des Produits Alimentaires

Direction de la Pharmacie et des Intrants Vétérinaires

Rue Ikhlass,

Cité Yacoub El Mansour,

BP 4509 Akkari

10120 Rabat

MAROKO

(b)

Animal Health Research Institute

Biologics Division

No 376, Zhongzheng Rd, Tamsui District

New Taipei City 251

REPUBLIKA KINA NA TAJVANU

(c)

Animal Health Research Institute

Epidemiology Research Division

No 376, Zhongzheng Rd, Tamsui District

New Taipei City 251

REPUBLIKA KINA NA TAJVANU

Članak 2.

Ova se Odluka primjenjuje od 1. veljače 2017.

Članak 3.

Ova je Odluka upućena državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 4. siječnja 2017.

Za Komisiju

Vytenis ANDRIUKAITIS

Član Komisije


(1)  SL L 79, 30.3.2000., str. 40.


6.1.2017   

HR

Službeni list Europske unije

L 3/34


PROVEDBENA ODLUKA KOMISIJE (EU) 2017/10

оd 5. siječnja 2017.

o izmjeni Provedbene odluke 2013/328/EU i Provedbene odluke 2012/807/EU i o uspostavi posebnih programa kontrole i inspekcije za određeni pridneni i pelagijski ribolov u vodama Unije u Sjevernome moru i u vodama Unije u zoni ICES-a II.a

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EZ) br. 1224/2009 od 20. studenoga 2009. o uspostavi sustava kontrole Zajednice za osiguranje sukladnosti s pravilima zajedničke ribarstvene politike, o izmjeni uredbi (EZ) br. 847/96, (EZ) br. 2371/2002, (EZ) br. 811/2004, (EZ) br. 768/2005, (EZ) br. 2115/2005, (EZ) br. 2166/2005, (EZ) br. 388/2006, (EZ) br. 509/2007, (EZ) br. 676/2007, (EZ) br. 1098/2007, (EZ) br. 1300/2008, (EZ) br. 1342/2008 i o stavljanju izvan snage uredbi (EEZ) br. 2847/93, (EZ) br. 1627/94 i (EZ) br. 1966/2006, (1) a posebno njezin članak 95.,

budući da:

(1)

Provedbenom odlukom Komisije 2013/328/EU (2) utvrđen je poseban program kontrole i inspekcije za ribarstvo koje iskorištava bakalar, iverak i list u Kattegatu, Sjevernome moru, Skagerraku, istočnom Engleskom kanalu, vodama zapadno od Škotske i Irskome moru.

(2)

Uredbom (EU) br. 1380/2013 Europskog parlamenta i Vijeća (3) utvrđuje se obveza iskrcavanja za pelagijski i pridneni ribolov kako bi se smanjile trenutačne visoke razine neželjenog ulova i postupno eliminirao odbačeni ulov. Pojedinosti provedbe obveze iskrcavanja utvrđene su u Delegiranoj uredbi Komisije (EU) br. 1395/2014 (4) i Delegiranoj uredbi Komisije (EU) 2015/2440 (5). Potrebno je provoditi kontrolu i inspekciju poštovanja obveze iskrcavanja.

(3)

Pored ribolova lista, iverka i bakalara u Sjevernome moru koji su obuhvaćeni Provedbenom odlukom 2013/328/EU, koji bi trebali ostati obuhvaćeni posebnim programom kontrole i inspekcije, posebnim programom kontrole i inspekcije trebao bi se obuhvatiti i ribolov utvrđen u prilogu planovima za odbačeni ulov iz Delegirane uredbe (EU) br. 1395/2014 i Delegirane uredbe (EU) 2015/2440 kako bi se odnosnim državama članicama omogućilo učinkovito i djelotvorno poduzimanje zajedničkih aktivnosti inspekcije i nadzora.

(4)

Na temelju rezultata procjene rizika država članica provedene u pogledu svih ribolova obuhvaćenih planovima za odbačeni ulov, države članice moraju primjenjivati ukupne pokazatelje za inspekcije utvrđene postojećim posebnim programom kontrole i inspekcije.

(5)

Kako bi se uzele u obzir regionalne posebnosti te potreba za usklađivanjem i jačanjem djelotvornosti postupaka kontrole i inspekcije, postojećim posebnim programom kontrole i inspekcije obuhvaćene su vode Unije u Sjevernome moru kako je definirano u Uredbi (EU) br. 1380/2013 (zona ICES-a III.a, tj. uključujući Kattegat i Skagerrak, i zona ICES-a IV.) te vode Unije u zoni ICES-a II.a.

(6)

Postojećim su posebnim programom kontrole i inspekcije obuhvaćene određene pridnene vrste i određeni ribolov u vodama Unije u Sjevernome moru i vodama Unije u zoni ICES-a II.a te određene pelagijske vrste u vodama Unije u Sjevernome moru (zone ICES-a III.a i IV.) i vodama Unije u zoni ICES-a II.a. Provedbenom odlukom Komisije 2012/807/EU (6), kako je izmijenjena Provedbenom odlukom (EU) 2015/1944 (7), uspostavlja se posebni program kontrole i inspekcije za pelagijski ribolov u zapadnim vodama sjeveroistočnog Atlantika i u sjevernom Sjevernome moru (zona ICES-a IV.a). Stoga je primjereno uskladiti područje primjene Provedbene odluke 2012/807/EU s ovom Odlukom.

(7)

Uredbom Vijeća (EZ) br. 850/98 (8), a posebno njezinom glavom III.a utvrđene su mjere za smanjenje odbačenog ulova. Posebnim programom kontrole i inspekcije trebalo bi se osigurati poštovanje zabrane selektivnog ribolova samo najboljih primjeraka, odredaba o promjeni ribolovnog područja i zabrane omogućavanja određenim vrstama da pobjegnu iz mreže.

(8)

Mjere predviđene ovom Odlukom u skladu su s mišljenjem Odbora za ribarstvo i akvakulturu,

DONIJELA JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Izmjene Provedbene odluke 2013/328/EU

Provedbena odluka 2013/328/EU mijenja se kako slijedi:

1.

Naslov se zamjenjuje sljedećim:

„Provedbena odluka Komisije od 25. lipnja 2013. o utvrđivanju posebnog programa kontrole i inspekcije za određeni pridneni i pelagijski ribolov u vodama Unije u Sjevernome moru i u vodama Unije u zoni ICES-a II.a.”

2.

Članak 1. zamjenjuje se sljedećim:

„Članak 1.

Predmet

Ovom se Odlukom utvrđuje jedinstveni posebni program kontrole i inspekcije za ribolov koji iskorištava bakalar, list i iverak u vodama Unije u zonama ICES-a III.a i IV. te određeni ribolov koji iskorištava skušu, haringu, šarun, ugoticu pučinku, srebrnjak, papalinu, hujicu i norvešku ugoticu; bakalar, koljak, pišmolj, ugljenar, škamp, list obični, iverak, oslić i sjevernu kozicu u vodama Unije u zonama ICES-a III.a i IV. te vodama Unije u zoni ICES-a II.a (‚odnosna područja’).”

3.

U članku 2. umeće se sljedeći stavak 1.a:

„1.a   Poseban program kontrole i inspekcije primjenjuje se na:

(a)

ribolov utvrđen u Prilogu Delegiranoj uredbi Komisije (EU) br. 1395/2014 (*1);

(b)

ribolov utvrđen u Prilogu Delegiranoj uredbi Komisije (EU) 2015/2440 (*2);

(c)

stokove obuhvaćene uredbama (EZ) br. 1342/2008 i (EZ) br. 676/2007.

(*1)  Delegirana uredba Komisije (EU) br. 1395/2014 od 20. listopada 2014. o uspostavi plana za odbačeni ulov za ribolov određenih malih pelagijskih vrsta i ribolov u industrijske svrhe u Sjevernome moru (SL L 370, 30.12.2014., str. 35.)."

(*2)  Delegirana uredba Komisije (EU) 2015/2440 od 22. listopada 2015. o uspostavi plana za odbačeni ulov za ribolov određenih pridnenih vrsta u Sjevernome moru i u vodama Unije u zoni ICES-a II.a (SL L 336, 23.12.2015., str. 42.).”"

4.

Članak 3. mijenja se kako slijedi:

(a)

stavak 1. zamjenjuje se sljedećim:

„1.   Posebnim programom kontrole i inspekcije osigurava se ujednačena i učinkovita provedba mjera očuvanja i kontrole koje se primjenjuju na ribolov i stokove iz članka 2. stavka 1.a”;

(b)

u stavku 2. točka (c) zamjenjuje se sljedećim:

„(c)

obveza iskrcavanja cjelokupnog ulova vrsta koje podliježu obvezi iskrcavanja u skladu s Uredbom (EU) br. 1380/2013 Europskog parlamenta i Vijeća (*3) te mjere za smanjenje odbačenog ulova iz glave III.a Uredbe Vijeća (EZ) br. 850/98 (*4);

(*3)  Uredba (EU) br. 1380/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. prosinca 2013. o zajedničkoj ribarstvenoj politici, izmjeni uredaba Vijeća (EZ) br. 1954/2003 i (EZ) br. 1224/2009 i stavljanju izvan snage uredaba (EZ) br. 2371/2002 i (EZ) br. 639/2004 i Odluke Vijeća 2004/585/EZ (SL L 354, 28.12.2013., str. 22.)."

(*4)  Uredba Vijeća (EZ) br. 850/98 od 30. ožujka 1998. o očuvanju ribolovnih resursa putem tehničkih mjera za zaštitu nedoraslih morskih organizama (SL L 125, 27.4.1998., str. 1.).”"

5.

U članku 4. stavak 2. zamjenjuje se sljedećim:

„2.   Svako ribarsko plovilo, skupina ribarskih plovila, kategorija ribolovnog alata, gospodarski subjekt i/ili aktivnost povezana s ribolovom, za svaki ribolov i stok iz članka 2. stavka 1.a, podliježu kontroli i inspekciji u skladu s prioritetnom razinom dodijeljenom u skladu sa stavkom 3.”

6.

Članak 5. zamjenjuje se sljedećim:

„Članak 5.

Postupci za procjenu rizika

1.   Odnosne države članice procjenjuju rizike u pogledu stokova i područja navedenih u članku 1. u skladu s metodologijom utvrđenom u suradnji s Europskom agencijom za kontrolu ribarstva (EFCA).

2.   Metodologija procjene rizika iz stavka 1. omogućuje da odnosna država članica:

(a)

pri procjeni rizika na osnovi prošlih iskustava i korištenjem svih raspoloživih i relevantnih informacija razmotri koliko je vjerojatno da se dogodi neusklađenost te potencijalne posljedice u slučaju neusklađenosti;

(b)

utvrdi razinu rizika (po ribolovu i stoku, obuhvaćenom području, dobu godine) na temelju čestine pojavljivanja (često, srednje, rijetko, nikad) te potencijalne posljedice (ozbiljne, značajne, prihvatljive ili zanemarive). Razina procijenjenog rizika izražava se kao ‚vrlo niska’, ‚niska’, ‚srednja’, ‚visoka’ ili ‚vrlo visoka’.

3.   Odnosne države članice sastavljaju i redovito ažuriraju popis svojih plovila uz navođenje barem plovila visokog i vrlo visokog rizika. U okviru relevantnih planova o zajedničkom korištenju sredstava koristi se ažurirani popis plovila poredanih prema razini rizika.

4.   U slučaju kada u područjima iz članka 1. djeluje ribarsko plovilo koje plovi pod zastavom države članice koja nije odnosna država članica, ili ribarsko plovilo treće zemlje, dodjeljuje mu se razina rizika u skladu sa stavkom 2. U nedostatku podataka ribarsko plovilo smatra se plovilom ‚vrlo visoke’ razine rizika, osim ako tijela države zastave u okviru članka 9. dostave rezultate svoje procjene rizika provedene u skladu s člankom 4. stavcima 2. i 3., koji upućuju na različitu razinu rizika.”

7.

U članku 7. stavak 1. zamjenjuje se sljedećim:

„1.   U okviru plana o zajedničkom korištenju sredstava, prema potrebi, svaka odnosna država članica dostavlja EFCA-i rezultate svoje procjene rizika koja se obavlja u skladu s člankom 5. stavkom 2. i posebno popis procijenjenih razina rizika s odgovarajućim ciljevima za inspekciju.”

8.

Članak 8. mijenja se kako slijedi:

(a)

stavak 1. zamjenjuje se sljedećim:

„1.   Ne dovodeći u pitanje ciljne pokazatelje utvrđene u Prilogu I. Uredbi (EZ) br. 1224/2009 i u članku 9. stavku 1. Uredbe Vijeća (EZ) br. 1005/2008 (*5), za stokove iz članka 2. stavka 1.a točke (c) primjenjuju se ciljni pokazatelji utvrđeni u Prilogu II. za ribarska plovila i/ili druge gospodarske subjekte ‚visoke’ i ‚vrlo visoke’ razine rizika.

(*5)  Uredba Vijeća (EZ) br. 1005/2008 od 29. rujna 2008. o uspostavi sustava Zajednice za sprečavanje, suzbijanje i zaustavljanje nezakonitog, neprijavljenog i nereguliranog ribolova, o izmjeni uredaba (EEZ) br. 2847/93, (EZ) br. 1936/2001 i (EZ) br. 601/2004 i o stavljanju izvan snage uredaba (EZ) br. 1093/94 i (EZ) br. 1447/1999 (SL L 286, 29.10.2008., str. 1.).”"

(b)

Stavak 2. zamjenjuje se sljedećim:

„2.   Za ribolov iz članka 2. stavka 1.a točaka (a) i (b), ciljni pokazatelji utvrđeni u Prilogu II. primjenjuju se na ribarska plovila i/ili druge gospodarske subjekte ‚visoke’ i ‚vrlo visoke’ razine rizika.”

9.

Prilog I. briše se.

10.

Prilog II. zamjenjuje se tekstom u Prilogu I. ovoj Odluci.

11.

Prilog IV. zamjenjuje se tekstom u Prilogu II. ovoj Odluci.

Članak 2.

Izmjene Provedbene odluke 2012/807/EU

Provedbena odluka 2012/807/EU mijenja se kako slijedi:

1.

Naslov se zamjenjuje sljedećim:

„Provedbena odluka Komisije od 19. prosinca 2012. o uspostavi posebnog programa kontrole i inspekcije za pelagijski ribolov u zapadnim vodama sjeveroistočnog Atlantika.”

2.

Članak 1. zamjenjuje se sljedećim:

„Članak 1.

Predmet

Ovom se Odlukom uspostavlja posebni program kontrole i inspekcije koji se primjenjuje na stokove skuše, haringe, šaruna, ugotice pučinke, kljunčice, inćuna, srebrnjaka, srdele i papaline u vodama EU-a na potpodručjima ICES-a V., VI., VII., VIII. i IX. i u vodama EU-a na području CECAF-a 34.1.11 (dalje u tekstu: ‚zapadne vode’).”

3.

U članku 3. stavku 2. točka (b) zamjenjuje se sljedećim:

„(b)

obveze izvješćivanja koje se primjenjuju na ribolovne aktivnosti u zapadnim vodama, posebno pouzdanost zabilježenih i prijavljenih informacija;”.

4.

Članak 5. zamjenjuje se sljedećim:

„Članak 5.

Postupci za procjenu rizika

1.   Odnosne države članice procjenjuju rizike u pogledu stokova i područja navedenih u članku 1. u skladu s metodologijom utvrđenom u suradnji s Europskom agencijom za kontrolu ribarstva (EFCA).

2.   Metodologija procjene rizika iz stavka 1. omogućuje da odnosna država članica:

(a)

pri procjeni rizika na osnovi prošlih iskustava i korištenjem svih raspoloživih i relevantnih informacija razmotri koliko je vjerojatno da se dogodi neusklađenost te potencijalne posljedice u slučaju neusklađenosti;

(b)

utvrdi razinu rizika (po ribolovu i stoku, obuhvaćenom području, dobu godine) na temelju čestine pojavljivanja (često, srednje, rijetko, nikad) te potencijalne posljedice (ozbiljne, značajne, prihvatljive ili zanemarive). Razina procijenjenog rizika izražava se kao ‚vrlo niska’, ‚niska’, ‚srednja’, ‚visoka’ ili ‚vrlo visoka’.

3.   Odnosne države članice sastavljaju i redovito ažuriraju popis svojih plovila uz navođenje barem plovila visokog i vrlo visokog rizika. U okviru relevantnih planova o zajedničkom korištenju sredstava koristi se ažurirani popis plovila poredanih prema razini rizika.

4.   U slučaju kada u područjima iz članka 1. djeluje ribarsko plovilo koje plovi pod zastavom države članice koja nije odnosna država članica, ili ribarsko plovilo treće zemlje, dodjeljuje mu se razina rizika u skladu sa stavkom 2. U nedostatku podataka ribarsko plovilo smatra se plovilom ‚vrlo visoke’ razine rizika, osim ako tijela države zastave u okviru članka 9. dostave rezultate svoje procjene rizika provedene u skladu s člankom 4. stavcima 2. i 3., koji upućuju na različitu razinu rizika.”

5.

U članku 7. stavak 1. zamjenjuje se sljedećim:

„1.   U okviru plana o zajedničkom korištenju sredstava, prema potrebi, svaka odnosna država članica dostavlja EFCA-i rezultate svoje procjene rizika koja se obavlja u skladu s člankom 5. stavkom 2. i posebno popis procijenjenih razina rizika s odgovarajućim ciljevima za inspekciju.”

Članak 3.

Stupanje na snagu

Ova Odluka stupa na snagu sljedećeg dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Primjenjuje se od 1. siječnja 2017.

Sastavljeno u Bruxellesu 5. siječnja 2017.

Za Komisiju

Predsjednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  SL L 343, 22.12.2009., str. 1.

(2)  Provedbena odluka Komisije 2013/328/EU od 25. lipnja 2013. o utvrđivanju posebnog programa kontrole i inspekcije za ribarstvo koje iskorištava bakalar, iverak i list u Kattegatu, Sjevernom moru, Skagerraku, istočnom Engleskom kanalu, vodama na zapadu Škotske i u Irskom moru (SL L 175, 27.6.2013., str. 61.).

(3)  Uredba (EU) br. 1380/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. prosinca 2013. o zajedničkoj ribarstvenoj politici, izmjeni uredaba Vijeća (EZ) br. 1954/2003 i (EZ) br. 1224/2009 i stavljanju izvan snage uredaba (EZ) br. 2371/2002 i (EZ) br. 639/2004 i Odluke Vijeća 2004/585/EZ (SL L 354, 28.12.2013., str. 22.).

(4)  Delegirana uredba Komisije (EU) br. 1395/2014 od 20. listopada 2014. o uspostavi plana za odbačeni ulov za ribolov određenih malih pelagijskih vrsta i ribolov u industrijske svrhe u Sjevernome moru (SL L 370, 30.12.2014., str. 35.).

(5)  Delegirana uredba Komisije (EU) 2015/2440 od 22. listopada 2015. o uspostavi plana za odbačeni ulov za ribolov određenih pridnenih vrsta u Sjevernome moru i u vodama Unije u zoni ICES-a II.a (SL L 336, 23.12.2015., str. 42.).

(6)  Provedbena odluka Komisije 2012/807/EU od 19. prosinca 2012. o uspostavi posebnog programa kontrole i inspekcije za pelagijski ribolov u zapadnim vodama sjeveroistočnog Atlantika, (SL L 350, 20.12.2012., str. 99.).

(7)  Provedbena odluka Komisije (EU) 2015/1944 od 28. listopada 2015. o izmjeni Provedbene odluke 2012/807/EU o uspostavi posebnog programa kontrole i inspekcije za pelagijski ribolov u zapadnim vodama sjeveroistočnog Atlantika (SL L 283, 29.10.2015., str. 13.).

(8)  Uredba Vijeća (EZ) br. 850/98 od 30. ožujka 1998. o očuvanju ribolovnih resursa putem tehničkih mjera za zaštitu nedoraslih morskih organizama (SL L 125, 27.4.1998., str. 1.).


PRILOG I.

„PRILOG II.

CILJNI POKAZATELJI ZA PRIDNENE VRSTE

1.   Razina inspekcija na moru (uključujući nadzor iz zraka, prema potrebi)

Na godišnjoj osnovi treba ispuniti sljedeće ciljne pokazatelje (1) za inspekcije na moru ribarskih plovila koja se bave ribolovom i stokovima iz članka 2. stavka 1.a točaka (b) i (c) ako su inspekcije na moru relevantne u odnosu na stupanj u ribolovnom lancu i ako su dio strategije upravljanja rizikom:

Pokazatelji po godini (*1)

Razina procijenjenog rizika za ribarska plovila u skladu s člankom 5. stavkom 2.

visoka

vrlo visoka

Ribolov

Inspekcija na moru za najmanje 2,5 % izlazaka u ribolov ribarskih plovila razine ‚visokog rizika’ za ribolov navedenih vrsta

Inspekcija na moru za najmanje 5 % izlazaka u ribolov ribarskih plovila razine vrlo ‚visokog rizika’ za ribolov navedenih vrsta

2.   Razina inspekcija na kopnu (uključujući kontrolu i inspekcije dokumenata u lukama ili pri prvoj prodaji)

Na godišnjoj osnovi treba ispuniti sljedeće ciljne pokazatelje (2) za inspekcije na kopnu (uključujući kontrolu i inspekcije dokumenata u lukama ili pri prvoj prodaji) ribarskih plovila i drugih gospodarskih subjekata koji se bave ribolovom i stokovima iz članka 2. stavka 1.a točaka (b) i (c) ako su inspekcije na kopnu relevantne u odnosu na stupanj u ribolovnom/tržišnom lancu i ako su dio strategije upravljanja rizikom.

Pokazatelji po godini (*2)

Razina rizika za ribarska plovila i/ili druge gospodarske subjekte (prvi kupac)

visoka

vrlo visoka

Ribolov

Inspekcija u luci za najmanje 10 % ukupnih količina koje su iskrcala ribarska plovila ‚visokog rizika’

Inspekcija u luci za najmanje 15 % ukupnih količina koje su iskrcala ribarska plovila ‚vrlo visokog rizika’

Inspekcije koje su obavljene nakon iskrcaja ili prekrcaja posebno se upotrebljavaju kao dodatni mehanizam unakrsne provjere pouzdanosti zabilježenih i priopćenih informacija o ulovima i iskrcajima.

CILJNI POKAZATELJI ZA PELAGIJSKE VRSTE

1.   Razina inspekcija na moru (uključujući nadzor iz zraka, prema potrebi)

Na godišnjoj osnovi treba ispuniti sljedeće ciljne pokazatelje (3) za inspekcije na moru ribarskih plovila koja se bave ribolovom haringe, skuše, šaruna, ugotice pučinke, norveške ugotice, papaline i hujice u okviru ribolova iz članka 2. stavka 1.a točke (a) ako su inspekcije na moru relevantne u odnosu na stupanj u ribolovnom lancu i ako su dio strategije upravljanja rizikom:

Pokazatelji po godini (*3)

Razina procijenjenog rizika za ribarska plovila u skladu s člankom 5. stavkom 2.

visoka

vrlo visoka

Haringa, skuša, šarun

Inspekcija na moru za najmanje 5 % izlazaka u ribolov ribarskih plovila razine ‚visokog rizika’ za ribolov navedenih vrsta

Inspekcija na moru za najmanje 7,5 % izlazaka u ribolov ribarskih plovila razine ‚vrlo visokog rizika’ za ribolov navedenih vrsta

Norveška ugotica, papalina i hujica

Inspekcija na moru za najmanje 2,5 % izlazaka u ribolov ribarskih plovila razine ‚visokog rizika’ za ribolov navedenih vrsta

Inspekcija na moru za najmanje 5 % izlazaka u ribolov ribarskih plovila razine ‚vrlo visokog rizika’ za ribolov navedenih vrsta

Ugotica pučinka

Inspekcija na moru za najmanje 5 % izlazaka u ribolov ribarskih plovila razine ‚visokog rizika’ za ribolov navedenih vrsta

Inspekcija na moru za najmanje 7,5 % izlazaka u ribolov ribarskih plovila razine ‚vrlo visokog rizika’ za ribolov navedenih vrsta

2.   Razina inspekcija na kopnu (uključujući kontrolu i inspekcije dokumenata u lukama ili pri prvoj prodaji)

Na godišnjoj osnovi treba ispuniti sljedeće ciljne pokazatelje (4) za inspekcije na kopnu (uključujući kontrolu i inspekcije dokumenata u lukama ili pri prvoj prodaji) ribarskih plovila i drugih gospodarskih subjekata koji se bave ribolovom haringe, skuše, šaruna, ugotice pučinke, norveške ugotice, papaline i hujice u okviru ribolova iz članka 2. stavka 1.a točke (a) ako su inspekcije na kopnu relevantne u odnosu na stupanj u ribolovnom/tržišnom lancu i ako su dio strategije upravljanja rizikom.

Pokazatelji po godini (*4)

Razina rizika za ribarska plovila i/ili druge gospodarske subjekte (prvi kupac)

visoka

vrlo visoka

Haringa, skuša i šarun

Inspekcija u luci za najmanje 5 % ukupnih količina koje su iskrcala ribarska plovila ‚visokog rizika’

Inspekcija u luci za najmanje 7,5 % ukupnih količina koje su iskrcala ribarska plovila ‚vrlo visokog rizika’

Norveška ugotica, papalina i hujica

Inspekcija u luci za najmanje 2,5 % ukupnih količina koje su iskrcala ribarska plovila ‚visokog rizika’

Inspekcija u luci za najmanje 5 % ukupnih količina koje su iskrcala ribarska plovila ‚vrlo visokog rizika’

Ugotica pučinka

Inspekcija u luci za najmanje 5 % ukupnih količina koje su iskrcala ribarska plovila ‚visokog rizika’

Inspekcija u luci za najmanje 7,5 % ukupnih količina koje su iskrcala ribarska plovila ‚vrlo visokog rizika’

Inspekcije koje su obavljene nakon iskrcaja ili prekrcaja posebno se upotrebljavaju kao dodatni mehanizam unakrsne provjere pouzdanosti zabilježenih i priopćenih informacija o ulovima i iskrcajima.”


(1)  Za plovila koja na moru provode manje od 24 sata po izlasku u ribolov te u skladu sa strategijom upravljanja rizikom, ciljni pokazatelji mogu se umanjiti za polovinu.

(*1)  Izraženo kao postotak izlazaka u ribolov na području koje su obavila ribarska plovila visokog/vrlo visokog rizika po godini.

(2)  Za plovila koja iskrcavaju manje od 10 tona po iskrcaju te u skladu sa strategijom upravljanja rizikom, ciljni pokazatelji mogu se umanjiti za polovinu.

(*2)  Izraženo kao postotak količina koje su iskrcala ribarska plovila visokog/vrlo visokog rizika po godini.

(3)  Vidjeti bilješku 1.

(*3)  Izraženo kao postotak količina koje su iskrcala ribarska plovila visokog/vrlo visokog rizika po godini.

(4)  Vidjeti bilješku 2.

(*4)  Izraženo kao postotak količina koje su iskrcala ribarska plovila visokog/vrlo visokog rizika po godini.


PRILOG II.

„PRILOG IV.

SADRŽAJ EVALUACIJSKOG IZVJEŠĆA

I.   Podaci o aktivnostima kontrole, inspekcije i izvršenja koje je provela … [odnosna država članica] na moru i na kopnu

Tablica 1.

Analiza inspekcijskih aktivnosti na moru

Dani ophodnje

Br. inspekcija (ukupno/vrlo visokog/visokog rizika)

Br. utvrđenih i potvrđenih teških prekršaja (ukupno/vrlo visokog/visokog rizika)

Prosječna stopa teških prekršaja (potvrđeni prekršaji/inspekcije)

Stopa teških prekršaja na plovilima niskog i srednjeg rizika (prekršaji/inspekcije)

Stopa teških prekršaja na plovilima visokog i vrlo visokog rizika (prekršaji/inspekcije)

Predviđeno

Odobreno

30 (*)

30

100/70/30

4/3/1

4:100 = 4 %

3:70 = 4,3 %

1/30 = 3,3 %


Tablica 2.

Analiza inspekcijskih aktivnosti na kopnu

Br. ljudi po danu inspekcije na kopnu

Br. inspekcija (ukupno/vrlo visokog/visokog rizika)

Br. utvrđenih i potvrđenih teških prekršaja (ukupno/vrlo visokog/visokog rizika)

Prosječna stopa teških prekršaja (potvrđeni prekršaji/inspekcije)

Stopa teških prekršaja na plovilima niskog i srednjeg rizika (prekršaji/inspekcije)

Stopa teških prekršaja na plovilima visokog i vrlo visokog rizika (prekršaji/inspekcije)

Predviđeno

Odobreno

200 (*1)

200

400/350/50

40/30/10

40:400 = 10 %

30:350 = 8,6 %

10:50 = 20 %

II.   Analiza ciljnih pokazatelja izraženih u obliku poboljšanih razina usklađenosti

Ako država članica primjenjuje alternativne ciljne pokazatelje iz članka 8. stavka 3. ove Odluke, priopćuju se sljedeće informacije.

Tablica 3.

Ostvarenje poboljšanih razina usklađenosti

Opis prijetnje za aktivnost/rizika/segmenta plovila

Vrlo visok rizik/visok rizik/srednji rizik/niski rizik/vrlo niski rizik

razina prijetnje/rizika na početku godine, izražena u razini usklađenosti

ciljno poboljšanje razine usklađenosti

razina prijetnje/rizika na kraju godine, izražena u razini usklađenosti

br. inspekcija

br. otkrivenih teških prekršaja

ex post analiza, objašnjenje u slučaju da ciljna razina usklađenosti nije postignuta

III.   Analiza ostalih aktivnosti inspekcije i kontrole: prekrcaja, nadzora iz zraka, uvoza/izvoza, te ostalih mjera, poput osposobljavanja ili informativnih sastanaka, koje mogu utjecati na usklađenost ribarskih plovila i drugih gospodarskih subjekata

IV.   Prijedlozi za poboljšanje učinkovitosti aktivnosti kontrole, inspekcije i izvršenja (za svaku odnosnu državu članicu)”


(*1)  Vrijednosti u drugom retku u tablicama 1. i 2. služe kao primjer radi lakšeg popunjavanja tablice.


6.1.2017   

HR

Službeni list Europske unije

L 3/43


ODLUKA KOMISIJE (EU) 2017/11

оd 5. siječnja 2017.

o odobravanju, u ime Europske unije, izmjene Protokola između Europske unije i Kraljevine Maroka o utvrđivanju ribolovnih mogućnosti i financijskog doprinosa predviđenih u Sporazumu o partnerstvu u ribarstvu između Europske zajednice i Kraljevine Maroka

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Odluku Vijeća 2013/785/EU оd 16. prosinca 2013. o sklapanju, u ime Europske unije, Protokola između Europske unije i Kraljevine Maroka o utvrđivanju ribolovnih mogućnosti i financijskog doprinosa predviđenih u Sporazumu o partnerstvu u ribarstvu između Europske unije i Kraljevine Maroka (1), a posebno njezin članak 3.,

budući da:

(1)

Člankom 10. Sporazuma o partnerstvu u ribarstvu između Europske zajednice i Kraljevine Maroka (2), dalje u tekstu: „Sporazum”, odobrenog Uredbom Vijeća (EZ) br. 764/2006 (3), osnovan je Zajednički odbor nadležan za praćenje provedbe navedenog Sporazuma, a posebno za nadgledanje njegove provedbe, tumačenja i neometanog provođenja. U poglavlju X. Priloga Protokolu između Europske unije i Kraljevine Maroka o utvrđivanju ribolovnih mogućnosti i financijskog doprinosa predviđenih u Sporazumu o partnerstvu u ribarstvu između Europske unije i Kraljevine Maroka, dalje u tekstu: „Protokol”, odobrenog Odlukom 2013/785/EU, opisuju se uvjeti istovara u marokanskim lukama dijela ulova ostvarenog u okviru tog Protokola.

(2)

Od 18. do 20. listopada 2016. u Rabatu je održan sastanak Zajedničkog odbora u cilju donošenja izmjena određenih uvjeta provedbe Protokola u pogledu istovara, pri čemu su u obzir uzete stalne poteškoće povezane s poštovanjem te obveze.

(3)

Komisija je prije predmetnog sastanka Zajedničkog odbora Vijeću dostavila pripremni dokument koji sadržava pojedinosti o predviđenom stajalištu Unije.

(4)

Vijeće je odobrilo predviđeno stajalište Unije u skladu s točkom 3. Priloga Odluci 2013/785/EU.

(5)

Donesene izmjene, koje se odnose na povećanje sankcija u slučaju nepoštovanja obveze istovara i proširenje financijskih poticaja u slučaju istovara koji prelazi obvezan prag na sve kategorije koje podliježu obveznom istovaru, navedene su u Prilogu 8. zapisniku s predmetnog sastanka Zajedničkog odbora.

(6)

Te bi promjene trebalo odobriti u ime Europske unije.

(7)

Potrebno je predvidjeti retroaktivnu primjenu tih mjera od 20. listopada 2016.,

DONIJELA JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Izmjene poglavlja X. točaka 1. i 4. Priloga Protokolu između Europske unije i Kraljevine Maroka o utvrđivanju ribolovnih mogućnosti i financijskog doprinosa predviđenih u Sporazumu o partnerstvu u ribarstvu između Europske zajednice i Kraljevine Maroka koje je donio Zajednički odbor osnovan člankom 10. predmetnog Sporazuma, a koje proizlaze iz Priloga 8. zapisniku koji je naveden u Prilogu ovoj Odluci, odobravaju se u ime Unije.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu na dan objave u Službenom listu Europske unije.

Primjenjuje se od 20. listopada 2016.

Sastavljeno u Bruxellesu 5. siječnja 2017.

Za Komisiju

Predsjednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  SL L 349, 21.12.2013., str. 1.

(2)  SL L 141, 29.5.2006., str. 4.

(3)  Uredba Vijeća (EZ) br. 764/2006 od 22. svibnja 2006. o sklapanju Sporazuma o partnerstvu u ribarstvu između Europske zajednice i Kraljevine Maroka (SL L 141, 29.5.2006., str. 1.).


PRILOG

Prilog 8. zapisniku sa sastanka Zajedničkog odbora osnovanog Sporazumom o partnerstvu u ribarstvu između Europske zajednice i Kraljevine Maroka koji se održao od 18. do 20. listopada 2016.

POGLAVLJE X. „ISTOVAR ULOVA”

Točka 1.

„Istovar”

Plovila Europske unije iz kategorija koje podliježu obveznom istovaru, a koja imaju dozvolu u skladu s odredbama ovog Protokola i koja u marokanskoj luci obavljaju više od određenih postotaka obveznog istovara, kako je predviđeno u tehničkim specifikacijama br. 1, 4, 5 i 6, imaju pravo na smanjenje pristojbe od 5 % po svakoj toni istovarenoj iznad navedenog obveznog praga koja je stavljena na riblje tržište.

Točka 4.

„Sankcije u slučaju nepoštovanja obveze istovara”

Plovila iz kategorija koje podliježu obveznom istovaru, a koja krše tu obvezu, kako je predviđeno u povezanim tehničkim specifikacijama, podliježu povećanju za 15 % na plaćanje sljedeće pristojbe.