ISSN 1977-0847

Službeni list

Europske unije

L 1

European flag  

Hrvatsko izdanje

Zakonodavstvo

Godište 60.
4. siječnja 2017.


Sadržaj

 

II.   Nezakonodavni akti

Stranica

 

 

UREDBE

 

*

Provedbena uredba Komisije (EU) 2017/1 оd 3. siječnja 2017. o postupcima za identifikaciju plovila u skladu s Direktivom 2013/53/EU Europskog parlamenta i Vijeća o rekreacijskim plovilima i osobnim plovilima na vodomlazni pogon ( 1 )

1

 

 

Provedbena uredba Komisije (EU) 2017/2 оd 3. siječnja 2017. o utvrđivanju paušalnih uvoznih vrijednosti za određivanje ulazne cijene određenog voća i povrća

6

 


 

(1)   Tekst značajan za EGP.

HR

Akti čiji su naslovi tiskani običnim slovima su oni koji se odnose na svakodnevno upravljanje poljoprivrednim pitanjima, a općenito vrijede ograničeno razdoblje.

Naslovi svih drugih akata tiskani su masnim slovima, a prethodi im zvjezdica.


II. Nezakonodavni akti

UREDBE

4.1.2017   

HR

Službeni list Europske unije

L 1/1


PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2017/1

оd 3. siječnja 2017.

o postupcima za identifikaciju plovila u skladu s Direktivom 2013/53/EU Europskog parlamenta i Vijeća o rekreacijskim plovilima i osobnim plovilima na vodomlazni pogon

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Direktivu 2013/53/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 20. studenoga 2013. o rekreacijskim plovilima i osobnim plovilima na vodomlazni pogon i o stavljanju izvan snage Direktive Vijeća 94/25/EZ (1), a posebno njezin članak 49. stavak 1. točku (c),

budući da:

(1)

Kako bi se osigurala bolja provedba sustava označivanja za identifikaciju plovila na temelju Direktive 2013/53/EU, olakšala suradnja među državama članicama i povećala transparentnost, potrebno je propisati minimalna pravila o postupku za dodjelu jedinstvene oznake proizvođača i upravljanje njome.

(2)

Primjereno je utvrditi da je svaka država članica nadležna za imenovanje nacionalnog nadležnog tijela ili nacionalnog tijela za dodjelu jedinstvene oznake proizvođača koje će biti glavna kontaktna točka za dodjelu oznaka proizvođača i upravljanje njima.

(3)

Mjere predviđene ovom Uredbom u skladu su s mišljenjem Odbora iz Direktive o rekreacijskim plovilima uspostavljenog u skladu s člankom 50. stavkom 1. Direktive 2013/53/EU,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

POGLAVLJE 1.

OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Predmet

Ovom se Uredbom utvrđuju pravila o identifikaciji plovila, posebno pravila o dodjeli oznaka proizvođača i upravljanju njima.

Članak 2.

Definicije

Za potrebe ove Uredbe primjenjuju se sljedeće definicije:

(a)

„nacionalno tijelo” znači tijelo koje je nacionalno nadležno tijelo svake države članice imenovalo za dodjelu jedinstvene oznake proizvođača;

(b)

„zemlja u kojoj proizvođač ima poslovni nastan” znači zemlja u kojoj proizvođač ima registrirano sjedište, ako je riječ o pravnoj osobi, ili stalnu adresu, ako je riječ o fizičkoj osobi;

(c)

„nacionalni registar” znači registar svake države članice u kojem se bilježi jedinstvena oznaka proizvođača za proizvođače s poslovnim nastanom na njihovu državnom području;

(d)

„registar trećih zemalja” znači registar Komisijine platforme za suradnju u kojem se bilježi jedinstvena oznaka proizvođača za proizvođače s poslovnim nastanom u trećim zemljama;

(e)

„registar država članica” znači skup nacionalnih registara u okviru Komisijine platforme za suradnju;

(f)

„registar prijavljenih tijela” znači registar Komisijine platforme za suradnju u kojem se bilježi identifikacijska oznaka ocjenjivanja nakon izgradnje.

POGLAVLJE 2.

SASTAV IDENTIFIKACIJSKOG BROJA PLOVILA

Članak 3.

Identifikacijski broj plovila

1.   Identifikacijski broj plovila (WIN) sadržava sljedeće elemente sljedećim redoslijedom:

(a)

oznaku zemlje proizvođača kojom se navodi gdje proizvođač ima poslovni nastan;

(b)

jedinstvenu oznaku proizvođača koju dodjeljuje nacionalno nadležno tijelo države članice; međutim, istu kombinaciju znakova koji čine jedinstvenu oznaku proizvođača i koju izrađuje nacionalno nadležno tijelo ili nacionalno tijelo jedne države članice može izraditi i nacionalno nadležno tijelo ili nacionalno tijelo druge države članice uz razliku u oznaci zemlje proizvođača;

(c)

jedinstveni serijski broj za identifikaciju plovila koji dodjeljuje proizvođač i kojim se taj prozvođač smije koristiti samo jedanput; međutim, istu kombinaciju znakova može upotrijebiti i drugi proizvođač uz razliku u kombinaciji jedinstvene oznake proizvođača i oznake zemlje proizvođača;

(d)

mjesec i godinu proizvodnje;

(e)

godinu modela koja odgovara godini u kojoj se određeno plovilo namjerava staviti na tržište.

2.   Sastav identifikacijskog broja plovila mora biti u skladu s drugom alinejom točke 2.1. Priloga I. Direktivi 2013/53/EU.

POGLAVLJE 3.

DODJELA JEDINSTVENE OZNAKE PROIZVOĐAČA I UPRAVLJANJE NJOME

Članak 4.

Dodjela jedinstvene oznake proizvođača

1.   Jedinstvenu oznaku proizvođača dodjeljuje nacionalno nadležno tijelo ili nacionalno tijelo države članice na zahtjev proizvođača ili njegova ovlaštenog zastupnika u skladu s člankom 6. ili s člankom 7.

2.   Nacionalno nadležno tijelo ili nacionalno tijelo države članice samo jedanput izrađuje i dodjeljuje jedinstvenu oznaku za proizvođača. Svaki proizvođač ima samo jednu jedinstvenu oznaku za uporabu na tržištu Unije.

Članak 5.

Nacionalno nadležno tijelo za dodjelu jedinstvene oznake proizvođača

1.   Svaka država članica imenuje nacionalno nadležno tijelo ili nacionalno tijelo nadležno za dodjelu jedinstvene oznake proizvođača.

2.   Svaka država članica obavještava Komisiju o nacionalnom nadležnom tijelu ili nacionalnom tijelu ovlaštenom za dodjelu jedinstvene oznake proizvođača.

Članak 6.

Postupak za dodjelu jedinstvene oznake proizvođača proizvođaču s poslovnim nastanom u državi članici Unije

1.   Prije stavljanja plovila na tržište Unije proizvođač podnosi zahtjev za dodjelu jedinstvene oznake proizvođača nacionalnom nadležnom tijelu ili nacionalnom tijelu države članice u kojoj ima poslovni nastan na jeziku koji tijelo kojem je zahtjev upućen razumije bez poteškoća, u skladu s odlukom tog tijela.

2.   Zahtjevu iz stavka 1. prilaže se preslik dokumenta kojim se dokazuje da proizvođač ima poslovni nastan u svojoj državi članici na jeziku koji tijelo kojem je zahtjev upućen razumije bez poteškoća, u skladu s odlukom tog tijela.

3.   Nakon provjere zahtjeva nacionalno nadležno tijelo ili nacionalno tijelo dodjeljuje jedinstvenu oznaku proizvođača u skladu s člankom 4.

4.   Svaka država članica osigurava da je jedinstvena oznaka proizvođača registrirana u nacionalnom registru. Ti podaci moraju biti dostupni svim državama članicama u registru država članica.

Članak 7.

Postupak za dodjelu jedinstvene oznake proizvođača proizvođaču s poslovnim nastanom u trećoj zemlji

1.   Prije stavljanja plovila na tržište Unije proizvođač s poslovnim nastanom u trećoj zemlji ili njegov ovlašteni predstavnik podnosi zahtjev za dodjelu jedinstvene oznake proizvođača nacionalnom nadležnom tijelu ili nacionalnom tijelu države članice na čijem području proizvođač namjerava staviti plovilo na tržište na jeziku koji tijelo kojem je zahtjev upućen razumije bez poteškoća, u skladu s odlukom tog tijela. Zahtjev se podnosi samo u jednoj državi članici.

2.   Zahtjevu iz stavka 1. prilaže se preslik dokumenta kojim se dokazuje da proizvođač ima poslovni nastan u toj zemlji na jeziku koji tijelo kojem je zahtjev upućen razumije bez poteškoća, u skladu s odlukom tog tijela.

3.   Nakon primitka zahtjeva proizvođača nacionalno nadležno tijelo ili nacionalno tijelo države članice u registru trećih zemalja provjerava dostupnost kombinacija oznaka kako bi se osiguralo da proizvođač prvi put podnosi zahtjev nekoj državi članici.

4.   Nakon provjere iz stavka 3. nacionalno nadležno tijelo ili nacionalno tijelo države članice unosi ime i adresu proizvođača u registar trećih zemalja kako bi navelo da država članica započinje dodjelu jedinstvene oznake proizvođača.

5.   Nakon provjere zahtjeva nacionalno nadležno tijelo ili nacionalno tijelo proizvođaču dodjeljuje jedinstvenu oznaku proizvođača u skladu s člankom 4. Proizvođaču s poslovnim nastanom u trećoj zemlji nacionalno nadležno tijelo samo jedne države članice dodjeljuje samo jednu jedinstvenu oznaku proizvođača.

6.   Pri dodjeli jedinstvene oznake proizvođača proizvođaču s poslovnim nastanom u trećoj zemlji nacionalno nadležno tijelo ili nacionalno tijelo bilježi je u registru trećih zemalja.

Članak 8.

Postupak u slučaju ocjenjivanja nakon izgradnje

1.   U slučaju ocjenjivanja nakon izgradnje, navedenom u člancima 19. i 23. Direktive 2013/53/EU, kada prijavljeno tijelo mora pod svojom nadležnošću staviti identifikacijski broj plovila, jedinstvena oznaka proizvođača navodi se identifikacijskom oznakom ocjenjivanja nakon izgradnje te je dodjeljuje nacionalno nadležno tijelo države članice u kojoj prijavljeno tijelo ima poslovni nastan.

2.   Pri dodjeli identifikacijske oznake ocjenjivanja nakon izgradnje prijavljena tijela bilježe je u registru prijavljenih tijela.

Članak 9.

Pristojbe

Države članice mogu utvrditi pravila o pristojbama koja se primjenjuju na dodjelu jedinstvene oznake proizvođača.

POGLAVLJE 4.

ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 10.

Stupanje na snagu

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 3. siječnja 2017.

Za Komisiju

Predsjednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  SL L 354, 28.12.2013., str. 90.


4.1.2017   

HR

Službeni list Europske unije

L 1/6


PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2017/2

оd 3. siječnja 2017.

o utvrđivanju paušalnih uvoznih vrijednosti za određivanje ulazne cijene određenog voća i povrća

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 1308/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o uspostavljanju zajedničke organizacije tržišta poljoprivrednih proizvoda i stavljanju izvan snage uredbi Vijeća (EEZ) br. 922/72, (EEZ) br. 234/79, (EZ) br. 1037/2001 i (EZ) br. 1234/2007 (1),

uzimajući u obzir Provedbenu uredbu Komisije (EU) br. 543/2011 od 7. lipnja 2011. o utvrđivanju detaljnih pravila za primjenu Uredbe Vijeća (EZ) br. 1234/2007 za sektore voća i povrća te prerađevina voća i povrća (2), a posebno njezin članak 136. stavak 1.,

budući da:

(1)

Provedbenom uredbom (EU) br. 543/2011, prema ishodu Urugvajske runde multilateralnih pregovora o trgovini, utvrđuju se kriteriji kojima Komisija određuje paušalne vrijednosti za uvoz iz trećih zemalja, za proizvode i razdoblja određena u njezinu Prilogu XVI. dijelu A.

(2)

Paušalna uvozna vrijednost izračunava se za svaki radni dan, u skladu s člankom 136. stavkom 1. Provedbene uredbe (EU) br. 543/2011, uzimajući u obzir promjenjive dnevne podatke. Stoga ova Uredba treba stupiti na snagu na dan objave u Službenom listu Europske unije,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Paušalne uvozne vrijednosti iz članka 136. Provedbene uredbe (EU) br. 543/2011 određene su u Prilogu ovoj Uredbi.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu na dan objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 3. siječnja 2017.

Za Komisiju,

u ime predsjednika,

Jerzy PLEWA

Glavni direktor

Glavna uprava za poljoprivredu i ruralni razvoj


(1)  SL L 347, 20.12.2013., str. 671.

(2)  SL L 157, 15.6.2011., str. 1.


PRILOG

Paušalne uvozne vrijednosti za određivanje ulazne cijene određenog voća i povrća

(EUR/100 kg)

Oznaka KN

Oznaka treće zemlje (1)

Standardna uvozna vrijednost

0702 00 00

MA

97,0

TR

118,4

ZZ

107,7

0707 00 05

TR

164,3

ZZ

164,3

0709 91 00

EG

134,8

ZZ

134,8

0709 93 10

MA

123,3

TR

180,7

ZZ

152,0

0805 10 20

TR

73,6

ZZ

73,6

0805 20 10

MA

68,9

ZZ

68,9

0805 20 30 , 0805 20 50 , 0805 20 70 , 0805 20 90

IL

160,4

TR

69,9

ZZ

115,2

0805 50 10

TR

78,9

ZZ

78,9


(1)  Nomenklatura država utvrđena Uredbom Komisije (EU) br. 1106/2012 od 27. studenoga 2012. o provedbi Uredbe (EZ) br. 471/2009 Europskog parlamenta i Vijeća o statistici Zajednice u vezi s vanjskom trgovinom sa zemljama nečlanicama, u pogledu ažuriranja nomenklature država i područja (SL L 328, 28.11.2012., str. 7.). Oznakom „ZZ” označava se „drugo podrijetlo”.