ISSN 1977-0847

Službeni list

Europske unije

L 330

European flag  

Hrvatsko izdanje

Zakonodavstvo

Godište 59.
3. prosinca 2016.


Sadržaj

 

I.   Zakonodavni akti

Stranica

 

 

UREDBE

 

*

Uredba (EU) 2016/2094 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. studenoga 2016. o izmjeni Uredbe Vijeća (EZ) br. 1342/2008 o donošenju dugoročnog plana za stokove bakalara i ribolov koji iskorištava te stokove

1

 

 

Ispravci

 

*

Ispravak Uredbe (EU) br. 1302/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1082/2006 o Europskoj grupaciji za teritorijalnu suradnju (EGTS) u vezi s pojašnjenjem, pojednostavljenjem i poboljšanjem osnivanja i funkcioniranja takvih grupacija ( SL L 347, 20.12.2013. )

5

 

*

Ispravak Uredbe (EU) br. 1309/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o Europskom fondu za prilagodbu globalizaciji (2014. – 2020.) i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 1927/2006 ( SL L 347, 20.12.2013. )

6

 

*

Ispravak Uredbe (EU) br. 1304/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o Europskom socijalnom fondu i stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 1081/2006 ( SL L 347, 20.12.2013. )

7

 

*

Ispravak Uredbe (EU) br. 1299/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o posebnim odredbama za potporu iz Europskog fonda za regionalni razvoj cilju Europska teritorijalna suradnja( SL L 347, 20.12.2013. )

8

 

*

Ispravak Uredbe (EU) br. 1300/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o Kohezijskom fondu i stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 1084/2006 ( SL L 347, 20.12.2013. )

9

 

*

Ispravak Uredbe (EU) br. 1301/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o Europskom fondu za regionalni razvoj i o posebnim odredbama o cilju Ulaganje za rast i radna mjesta te stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 1080/2006 ( SL L 347, 20.12.2013. )

10

HR

Akti čiji su naslovi tiskani običnim slovima su oni koji se odnose na svakodnevno upravljanje poljoprivrednim pitanjima, a općenito vrijede ograničeno razdoblje.

Naslovi svih drugih akata tiskani su masnim slovima, a prethodi im zvjezdica.


I. Zakonodavni akti

UREDBE

3.12.2016   

HR

Službeni list Europske unije

L 330/1


UREDBA (EU) 2016/2094 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA

od 23. studenoga 2016.

o izmjeni Uredbe Vijeća (EZ) br. 1342/2008 o donošenju dugoročnog plana za stokove bakalara i ribolov koji iskorištava te stokove

EUROPSKI PARLAMENT I VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije, a posebno njegov članak 43. stavak 2.,

uzimajući u obzir prijedlog Europske komisije,

nakon prosljeđivanja nacrta zakonodavnog akta nacionalnim parlamentima,

uzimajući u obzir mišljenje Europskoga gospodarskog i socijalnog odbora (1),

u skladu s redovnim zakonodavnim postupkom (2),

budući da:

(1)

Uredbom Vijeća (EZ) br. 1342/2008 (3) donosi se dugoročni plan za stokove bakalara u Kattegatu, Sjevernom moru, Skagerraku i istočnom Engleskom kanalu, u vodama zapadno od Škotske i u Irskom moru te za ribolov koji iskorištava te stokove. Cilj je Uredbe (EZ) br. 1342/2008 održivo iskorištavanje kojim se ti stokovi bakalara obnavljaju i održavaju iznad razina koje mogu proizvesti najveći održivi prinos (MSY).

(2)

Znanstvena evaluacija učinaka Uredbe (EZ) br. 1342/2008, koju je obavio Znanstveni, tehnički i gospodarski odbor za ribarstvo (STECF), pokazala je brojne probleme u vezi s primjenom te Uredbe. Međunarodno vijeće za istraživanje mora (ICES) predložilo je ponovnu evaluaciju strategije upravljanja, osobito nakon promjene svoje predodžbe o sjevernomorskom stoku.

(3)

Primjenom Uredbe (EU) br. 1380/2013 Europskog parlamenta i Vijeća (4) od 1. siječnja 2014., upravljački okvir za bakalar temeljito se izmijenio, osobito uvođenjem obveze iskrcavanja.

(4)

Trenutačno su u tijeku pripreme novih višegodišnjih planova ribarstva za više vrsta u raznim atlantskim regijama, temeljenih na Uredbi (EU) br. 1380/2013. Uredba (EZ) br. 1342/2008 u konačnici će biti zamijenjena, za svako relevantno područje, tim novim planovima ribarstva za više vrsta. Stoga će se Uredba (EZ) br. 1342/2008 primjenjivati samo još u kratkom vremenskom razdoblju. Međutim, potrebno je ipak unijeti određen broj hitnih izmjena u Uredbu (EZ) br. 1342/2008 da bi se obuhvatilo razdoblje do početka primjene novih višegodišnjih planova ribarstva za više vrsta.

(5)

Sustav upravljanja ribolovnim naporom utvrđen u Uredbi (EZ) br. 1342/2008 doveo je do niza postignuća koja se odnose na selektivnost i druge mjere za izbjegavanje ulova bakalara, ali je postao prepreka za provedbu obveza iskrcavanja jer otežava daljnju prilagodbu stvarnog ulova kao što su odabir područja i alata. Stoga bi trebalo ukinuti sustav upravljanja ribolovnim naporom. Budući da je Uredba (EZ) br. 1342/2008 dovela do znatnog poboljšanja selektivnosti i izbjegavanja ulova bakalara poticajima povezanima sa sustavom upravljanja ribolovnim naporom i nacionalnim mjerama (izbjegavanje ulova bakalara ili planovi za smanjenje odbačenog ulova), iznimno je važno da, dok je obveza iskrcavanja uvedena je za sav ulov bakalara u skladu s rasporedom za njezino uvođenje iz Uredbe (EU) br. 1380/2013, države članice koje su izravno zainteresirane za ribarstvo nastave ili dodatno razviju te nacionalne mjere.

(6)

Tijekom prijelazne faze za vrijeme koje su u pripremi višegodišnji planovi ribarstva za više vrsta u skladu s Uredbom (EU) br. 1380/2013 na područjima koja su sada obuhvaćena Uredbom (EZ) br. 1342/2008, mjerama upravljanja trebalo bi uzeti u obzir odgovarajuće minimalne i preventivne razine biomase. Ako veličina stokova postane manja od sigurnosne razine biomase (MSY Btrigger) prema znanstvenom savjetu u skladu s Uredbom (EU) br. 1380/2013, trebalo bi poduzeti sve potrebne mjere kako bi se to stanje popravilo.

(7)

Na nekim područjima obuhvaćenima Uredbom (EZ) br. 1342/2008 informacije o stoku i ribarstvu mogle bi biti nedovoljne za utvrđivanje ribolovnih mogućnosti u skladu s načelom MSY. U takvim bi slučajevima trebalo slijediti predostrožni pristup.

(8)

Uz sustav upravljanja ribolovnim naporom, Uredbom (EZ) br. 1342/2008 uveden je i sustav posebnih ribolovnih dozvola povezanih s ograničenjem ukupnog kapaciteta snaga motora ribarskih plovila na relevantnom području. Kako bi se izbjegla štetna premještanja ribolovnih aktivnosti koja bi mogla imati negativan učinak na oporavak stokova, primjereno je zadržati taj sustav dok se pravila sustava upravljanja ribolovnim naporom potpuno ne ukinu.

(9)

Uredbom Vijeća (EZ) br. 1224/2009 (5) stavljene su izvan snage mnoge odredbe Uredbe (EZ) br. 1342/2008 u kojima se upućivalo na njezine Priloge II. i III. Budući da u Uredbi (EZ) br. 1342/2008 nema drugih upućivanja na te Priloge, oni su zastarjeli i trebalo bi ih izbrisati.

(10)

Uredbu (EZ) br. 1342/2008 potrebno je stoga na odgovarajući način izmijeniti,

DONIJELI SU OVU UREDBU:

Članak 1.

Uredba (EZ) br. 1342/2008 mijenja se kako slijedi:

1.

Članak 2. zamjenjuje se sljedećim:

„Članak 2.

Definicije

Za potrebe ove Uredbe primjenjuju se definicije utvrđene u članku 4. stavku 1. Uredbe (EU) br. 1380/2013 Europskog parlamenta i Vijeća (*1).

(*1)  Uredba (EU) br. 1380/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. prosinca 2013. o zajedničkoj ribarstvenoj politici, izmjeni uredaba Vijeća (EZ) br. 1954/2003 i (EZ) br. 1224/2009 i stavljanju izvan snage uredaba (EZ) br. 2371/2002 i (EZ) 639/2004 i Odluke Vijeća 2004/585/EZ (SL L 354, 28.12.2013., str. 22.).”"

2.

Članak 4. briše se.

3.

Članak 5. zamjenjuje se sljedećim:

„Članak 5.

Cilj plana

1.   Plan iz članka 1. ima za cilj osigurati iskorištavanje kojim se stokovi bakalara obnavljaju i održavaju iznad razina koje mogu proizvesti maksimalno održiv prinos.

2.   Svaka mjera upravljanja donesena na temelju ove Uredbe mora biti usklađena sa zahtjevima utvrđenima u članku 2. stavku 2. Uredbe (EU) br. 1380/2013 te s načelima i ciljevima te Uredbe.”

4.

Članak 6. zamjenjuje se sljedećim:

„Članak 6.

Minimalne i preventivne razine biomase

Pri donošenju mjera upravljanja, minimalne i preventivne razine biomase za svaki od stokova bakalara moraju biti u skladu s ciljevima Uredbe (EU) br. 1380/2013.”

5.

Članci 7. i 8. brišu se.

6.

Članak 9. zamjenjuje se sljedećim:

„Članak 9.

Utvrđivanje TAC-a u slučaju nedostatnih podataka

Ako se, zbog pomanjkanja dovoljno točnih i reprezentativnih informacija, ribolovne mogućnosti ne mogu odrediti u skladu s člankom 5. stavkom 1., određivanje ribolovnih mogućnosti mora se temeljiti na načelu predostrožnog pristupa u skladu s člankom 9. stavkom 2. Uredbe (EU) br. 1380/2013, uzimajući u obzir trendove stokova bakalara i ribolovnih aktivnosti i uz osiguranje barem usporedivog stupnja očuvanja relevantnih stokova.”

7.

Nakon članka 9., umeće se novi naslov poglavlja:

„POGLAVLJE II.a

OBAVEZE DRŽAVA ČLANICA”.

8.

Članak 10. zamjenjuje se sljedećim:

„Članak 10.

Odobrenja za ribolov i gornje granice kapaciteta

1.   Za svako zemljopisno područje iz članka 1. ove Uredbe svaka država članica izdaje odobrenja za ribolov u skladu s člankom 7. Uredbe Vijeća (EZ) br. 1224/2009 (*2) za plovila koja plove pod njezinom zastavom, obavljaju ribolovne aktivnosti na tom području i upotrebljavaju jedan od sljedećih alata:

(a)

pridnene povlačne mreže (koće) i potegače (OTB, OTT, PTB, SDN, SSC, SPR) kod kojih veličina oka mrežnog tega iznosi:

i.

TR1 100 mm ili više;

ii.

TR2 70 mm ili više, ali manje od 100 mm;

iii.

TR3 16 mm ili više, ali manje od 32 mm;

(b)

povlačne mreže (koće) s gredom (TBB) kod kojih veličina oka mrežnog tega iznosi:

i.

BT1 120 mm ili više;

ii.

BT2 80 mm ili više, ali manje od 120 mm;

(c)

jednostruke mreže stajaćice, zaplećuće mreže (GN);

(d)

trostruke mreže stajaćice (GT);

(e)

parangali (LL).

2.   Ne dovodeći u pitanje gornje granice kapaciteta iz Priloga II. Uredbi (EU) br. 1380/2013, za svako zemljopisno područje iz članka 1. ove Uredbe, ukupan kapacitet izražen u kW za plovila koja imaju odobrenja za ribolov izdana u skladu sa stavkom 1. ovog članka ne smije biti veći od najvećeg kapaciteta plovila koja su bila aktivna 2006. ili 2007. i koja su rabila jedan od alata iz stavka 1. na dotičnom zemljopisnom području.

3.   Svaka država članica uspostavlja i vodi popis plovila koja imaju odobrenja za ribolov iz stavka 1. te ga putem svoje internetske stranice stavlja na raspolaganje Komisiji i drugim državama članicama.

(*2)  Uredba Vijeća (EZ) br. 1224/2009 od 20. studenoga 2009. o uspostavi sustava kontrole Unije za osiguranje sukladnosti s pravilima zajedničke ribarstvene politike, o izmjeni uredbi (EZ) br. 847/96, (EZ) br. 2371/2002, (EZ) br. 811/2004, (EZ) br. 768/2005, (EZ) br. 2115/2005, (EZ) br. 2166/2005, (EZ) br. 388/2006, (EZ) br. 509/2007, (EZ) br. 676/2007, (EZ) br. 1098/2007, (EZ) br. 1300/2008, (EZ) br. 1342/2008 i o stavljanju izvan snage uredbi (EEZ) br. 2847/93, (EZ) br. 1627/94 i (EZ) br. 1966/2006 (SL L 343, 22.12.2009., str. 1.).”"

9.

Poglavlje III. briše se.

10.

Članci 30. i 31. brišu se.

11.

Prilozi I., II., III. i IV. brišu se.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu četvrtog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Primjenjuje se od 1. siječnja 2017.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Strasbourgu 23. studenoga 2016.

Za Europski parlament

Predsjednik

M. SCHULZ

Za Vijeće

Predsjednik

I. KORČOK


(1)  SL C 44, 15.2.2013., str. 125.

(2)  Stajalište Europskog parlamenta od 11. lipnja 2013. (SL C 65, 19.2.2016., str. 193.) i stajalište Vijeća u prvom čitanju od 29. rujna 2016. (još nije objavljeno u Službenom listu). Stajalište Europskog parlamenta od … studenoga 2016. (još nije objavljeno u Službenom listu).

(3)  Uredba Vijeća (EZ) br. 1342/2008 od 18. prosinca 2008. o donošenju dugoročnog plana za stokove bakalara i ribolov koji iskorištava te stokove i o stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 423/2004 (SL L 348, 24.12.2008., str. 20.).

(4)  Uredba (EU) br. 1380/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. prosinca 2013. o zajedničkoj ribarstvenoj politici, izmjeni uredaba Vijeća (EZ) br. 1954/2003 i (EZ) br. 1224/2009 i stavljanju izvan snage uredaba (EZ) br. 2371/2002 i (EZ) br. 639/2004 i Odluke Vijeća 2004/585/EZ (SL L 354, 28.12.2013., str. 22.).

(5)  Uredba Vijeća (EZ) br. 1224/2009 od 20. studenoga 2009. o uspostavi sustava kontrole Unije za osiguranje sukladnosti s pravilima zajedničke ribarstvene politike, o izmjeni uredbi (EZ) br. 847/96, (EZ) br. 2371/2002, (EZ) br. 811/2004, (EZ) br. 768/2005, (EZ) br. 2115/2005, (EZ) br. 2166/2005, (EZ) br. 388/2006, (EZ) br. 509/2007, (EZ) br. 676/2007, (EZ) br. 1098/2007, (EZ) br. 1300/2008, (EZ) br. 1342/2008 i o stavljanju izvan snage uredbi (EEZ) br. 2847/93, (EZ) br. 1627/94 i (EZ) br. 1966/2006 (SL L 343, 22.12.2009., str. 1.).


Ispravci

3.12.2016   

HR

Službeni list Europske unije

L 330/5


Ispravak Uredbe (EU) br. 1302/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1082/2006 o Europskoj grupaciji za teritorijalnu suradnju (EGTS) u vezi s pojašnjenjem, pojednostavljenjem i poboljšanjem osnivanja i funkcioniranja takvih grupacija

( Službeni list Europske unije L 347 od 20. prosinca 2013. )

1.

Na stranici 308., u članku 1. točki 3. podtočki (a) kojom se mijenja članak 3. stavak 1. prvi podstavak Uredbe (EZ) br. 1082/2006:

umjesto:

„(f)

nacionalna, regionalna ili lokalna tijela, ili tijela ili javna poduzeća istovjetna onima iz točke (d) iz trećih zemalja, u skladu s uvjetima utvrđenima u članku 3.a.”;

treba stajati:

„(f)

nacionalna, regionalna ili lokalna tijela, ili tijela ili poduzeća istovjetna onima iz točaka (d) i (e) iz trećih zemalja, u skladu s uvjetima utvrđenima u članku 3.a.”

2.

Na stranici 311., u članku 1. točki 9. podtočki (a), u dijelu kojim se mijenja članak 7. stavak 3. treći podstavak Uredbe (EZ) br. 1082/2006:

umjesto:

„… ne isključuju zadaće koje se odnose na prioritete ulaganja iz članka 7. …”;

treba stajati:

„… ne isključuju zadaće koje se odnose na investicijske prioritete iz članka 7. …”.

3.

Na stranici 313., u članku 1. dodaje se sljedeća točka:

„18.

Tekst iz Priloga ovoj Uredbi dodaje se kao Prilog.”


3.12.2016   

HR

Službeni list Europske unije

L 330/6


Ispravak Uredbe (EU) br. 1309/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o Europskom fondu za prilagodbu globalizaciji (2014. – 2020.) i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 1927/2006

( Službeni list Europske unije L 347 od 20. prosinca 2013. )

Na stranici 858., u članku 6. stavku 2. prvoj rečenici:

umjesto:

„2.   Odstupajući od članka 2., države članice podnositeljice zahtjeva mogu do 31. prosinca 2017. pružati usluge prilagođene potrebama, koje se sufinanciraju iz EGF-a, određenom broju mladih koji nisu zaposleni, ne školuju se i ne osposobljavaju te su na datum podnošenja zahtjeva mlađi od 25 godina ili, ako države članice tako odluče, mlađi od 30 godina, koji je jednak broju ciljanih korisnika, pri čemu se prednost daje osobama koje su proglašene viškom ili čija je djelatnost prestala, pod uvjetom da su se barem neka od otpuštanja u smislu članka 3. dogodila u regijama razine NUTS 2 koje su prihvatljive u okviru Inicijative za zapošljavanje mladih.”;

treba stajati:

„2.   Odstupajući od članka 2., države članice podnositeljice zahtjeva mogu do 31. prosinca 2017. pružati usluge prilagođene potrebama, koje se sufinanciraju iz EGF-a, određenom broju mladih koji nisu zaposleni, ne školuju se i ne osposobljavaju te su na datum podnošenja zahtjeva mlađi od 25 godina ili, ako države članice tako odluče, mlađi od 30 godina, koji nije veći od broja ciljanih korisnika, pri čemu se prednost daje osobama koje su proglašene viškom ili čija je djelatnost prestala, pod uvjetom da su se barem neka od otpuštanja u smislu članka 3. dogodila u regijama razine NUTS 2 koje su prihvatljive u okviru Inicijative za zapošljavanje mladih.”


3.12.2016   

HR

Službeni list Europske unije

L 330/7


Ispravak Uredbe (EU) br. 1304/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o Europskom socijalnom fondu i stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 1081/2006

( Službeni list Europske unije L 347 od 20. prosinca 2013. )

1.

Pojam „prioritet ulaganja” zamjenjuje se pojmom „investicijski prioritet” u cijeloj Uredbi u odgovarajućem gramatičkom obliku.

2.

Na stranici 473., u uvodnoj izjavi 23., u prvoj rečenici:

umjesto:

„… strategije Europa 2020. i njezinih glavnih ciljeva.”;

treba stajati:

„… strategije Europa 2020. i njezinih glavnih ciljnih vrijednosti.”

3.

Na stranici 474., u članku 2. stavku 2. prvoj rečenici:

umjesto:

„… u ostvarivanju prioriteta i glavnih ciljeva strategije Unije …”;

treba stajati:

„… u ostvarivanju prioriteta i glavnih ciljnih vrijednosti strategije Unije …”.

4.

Na stranici 476., u članku 4. stavku 1.:

umjesto:

„… radi doprinosa postizanju glavnih ciljeva strategije Europa 2020. …”;

treba stajati:

„… radi doprinosa postizanju glavnih ciljnih vrijednosti strategije Europa 2020. …”.

5.

Na stranici 484., u Prilogu I. točki 4.:

umjesto:

„Prikupljaju se na temelju reprezentativnog uzorka sudionika u okviru svakog prioritetnog ulaganja.”;

treba stajati:

„Prikupljaju se na temelju reprezentativnog uzorka sudionika u okviru svakog investicijskog prioriteta.”


3.12.2016   

HR

Službeni list Europske unije

L 330/8


Ispravak Uredbe (EU) br. 1299/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o posebnim odredbama za potporu iz Europskog fonda za regionalni razvoj cilju „Europska teritorijalna suradnja”

( Službeni list Europske unije L 347 od 20. prosinca 2013. )

1.

Pojam „prioritet ulaganja” zamjenjuje se pojmom „investicijski prioritet” u cijeloj Uredbi u odgovarajućem gramatičkom obliku.

2.

Na stranici 261., u uvodnoj izjavi 17., u prvoj rečenici:

umjesto:

„Kako bi se ispunili ciljevi utvrđeni u strategiji Unije…”;

treba stajati:

„Kako bi se ispunile ciljne vrijednosti i ciljevi utvrđeni u strategiji Unije…”.

3.

Na stranici 268., u članku 8. stavku 2. točki (b) podtočki v.:

umjesto:

„…koji će se koristiti kao ključne etape i ciljevi za okvir uspješnosti u skladu s…”;

treba stajati:

„…koji će se koristiti kao ključne etape i ciljne vrijednosti za okvir uspješnosti u skladu s…”.


3.12.2016   

HR

Službeni list Europske unije

L 330/9


Ispravak Uredbe (EU) br. 1300/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o Kohezijskom fondu i stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 1084/2006

( Službeni list Europske unije L 347 od 20. prosinca 2013. )

Pojam „prioritet ulaganja” zamjenjuje se pojmom „investicijski prioritet” u cijeloj Uredbi u odgovarajućem gramatičkom obliku.


3.12.2016   

HR

Službeni list Europske unije

L 330/10


Ispravak Uredbe (EU) br. 1301/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o Europskom fondu za regionalni razvoj i o posebnim odredbama o cilju „Ulaganje za rast i radna mjesta” te stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 1080/2006

( Službeni list Europske unije L 347 od 20. prosinca 2013. )

Pojam „prioritet ulaganja” zamjenjuje se pojmom „investicijski prioritet” u cijeloj Uredbi u odgovarajućem gramatičkom obliku.