ISSN 1977-0847

Službeni list

Europske unije

L 308

European flag  

Hrvatsko izdanje

Zakonodavstvo

Svezak 59.
16. studenoga 2016.


Sadržaj

 

II.   Nezakonodavni akti

Stranica

 

 

MEĐUNARODNI SPORAZUMI

 

*

Odluka Vijeća (EU) 2016/1995 od 11. studenoga 2016. o potpisivanju, u ime Europske unije, Sporazuma u obliku razmjene pisama između Europske unije i Savezne Republike Brazila na temelju članka XXIV. stavka 6. i članka XXVIII. Općeg sporazuma o carinama i trgovini (GATT) iz 1994. u pogledu izmjene koncesija u rasporedu Republike Hrvatske u okviru njezina pristupanja Europskoj uniji

1

 

 

UREDBE

 

*

Provedbena uredba Vijeća (EU) 2016/1996 od 15. studenoga 2016. o provedbi Uredbe (EU) br. 36/2012 o mjerama ograničavanja s obzirom na stanje u Siriji

3

 

*

Provedbena uredba Komisije (EU) 2016/1997 оd 15. studenoga 2016. o izmjeni i ispravku Provedbene uredbe (EU) br. 808/2014 u pogledu izmjena programâ ruralnog razvoja i praćenja mjera za potporu integraciji državljana trećih zemalja

5

 

*

Provedbena uredba Komisije (EU) 2016/1998 оd 15. studenoga 2016. o povlačenju prihvaćanja preuzete obveze za pet proizvođača izvoznika na temelju Provedbene odluke 2013/707/EU o potvrdi prihvaćanja preuzete obveze u vezi s antidampinškim i antisubvencijskim mjerama koje se odnose na uvoz kristalnih silicijskih fotonaponskih modula i ključnih elemenata (tj. ćelija) podrijetlom ili poslanih iz Narodne Republike Kine za vrijeme primjene konačnih mjera

8

 

 

Provedbena uredba Komisije (EU) 2016/1999 оd 15. studenoga 2016. o utvrđivanju paušalnih uvoznih vrijednosti za određivanje ulazne cijene određenog voća i povrća

18

 

 

ODLUKE

 

*

Provedbena odluka Vijeća (ZVSP) 2016/2000 od 15. studenoga 2016. o provedbi Odluke 2013/255/ZVSP o mjerama ograničavanja protiv Sirije

20

 

*

Odluka Vijeća (ZVSP) 2016/2001 od 15. studenoga 2016. o doprinosu Unije uspostavi banke nisko obogaćenog uranija i sigurnom upravljanju njome pod nadzorom Međunarodne agencije za atomsku energiju (IAEA) u okviru Strategije EU-a za sprečavanje širenja oružja za masovno uništenje

22

 

*

Provedbena odluka Komisije (EU) 2016/2002 оd 8. studenoga 2016. o izmjeni Priloga E Direktivi Vijeća 91/68/EEZ, Priloga III. Odluci Komisije 2010/470/EU i Priloga II. Odluci Komisije 2010/472/EU u pogledu trgovine ovcama i kozama i sjemenom ovaca i koza te njihova uvoza u Uniju s obzirom na pravila za sprečavanje, kontrolu i iskorjenjivanje određenih transmisivnih spongiformnih encefalopatija (priopćeno pod brojem dokumenta C(2016) 7026)  ( 1 )

29

 

*

Odluka Komisije (EU) 2016/2003 оd 14. studenoga 2016. o izmjeni odluka 2009/300/EZ, 2011/263/EU, 2011/264/EU, 2011/382/EU, 2011/383/EU, 2012/720/EU i 2012/721/EU radi produljenja razdoblja važenja ekoloških mjerila za dodjelu znaka za okoliš EU-a za određene proizvode (priopćeno pod brojem dokumenta C(2016) 7218)  ( 1 )

59

 

*

Provedbena odluka Komisije (EU) 2016/2004 оd 14. studenoga 2016. o izmjeni Provedbene odluke 2013/780/EU o određivanju odstupanja od članka 13. stavka 1. točke ii. Direktive Vijeća 2000/29/EZ u pogledu piljenog drva bez kore vrsta Quercus L., Platanus L. i Acer saccharum Marsh. podrijetlom iz Sjedinjenih Američkih Država (priopćeno pod brojem dokumenta C(2016) 7181)

62

 

 

Ispravci

 

*

Ispravak Direktive 2009/31/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 23. travnja 2009. o geološkom skladištenju ugljikova dioksida i o izmjeni Direktive Vijeća 85/337/EEZ, Direktiva Europskog parlamenta i Vijeća 2000/60/EZ, 2001/80/EZ, 2004/35/EZ, 2006/12/EZ, 2008/1/EZ i Uredbe (EZ) br. 1013/2006 ( SL L 140, 5.6.2009. ) (Posebno izdanje Službenog lista Europske unije 15/sv. 26 od 18. studenoga 2014.)

64

 

*

Ispravak Uredbe (EU) br. 549/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 21. svibnja 2013. o Europskom sustavu nacionalnih i regionalnih računa u Europskoj uniji ( SL L 174, 26.6.2013. ) (Posebno izdanje Službenog lista Europske unije 10/Sv. 08 od 30. prosinca 2014.)

64

 


 

(1)   Tekst značajan za EGP

HR

Akti čiji su naslovi tiskani običnim slovima su oni koji se odnose na svakodnevno upravljanje poljoprivrednim pitanjima, a općenito vrijede ograničeno razdoblje.

Naslovi svih drugih akata tiskani su masnim slovima, a prethodi im zvjezdica.


II. Nezakonodavni akti

MEĐUNARODNI SPORAZUMI

16.11.2016   

HR

Službeni list Europske unije

L 308/1


ODLUKA VIJEĆA (EU) 2016/1995

od 11. studenoga 2016.

o potpisivanju, u ime Europske unije, Sporazuma u obliku razmjene pisama između Europske unije i Savezne Republike Brazila na temelju članka XXIV. stavka 6. i članka XXVIII. Općeg sporazuma o carinama i trgovini (GATT) iz 1994. u pogledu izmjene koncesija u rasporedu Republike Hrvatske u okviru njezina pristupanja Europskoj uniji

VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije, a posebno njegov članak 207. stavak 4. prvi podstavak u vezi s člankom 218. stavkom 5.,

uzimajući u obzir prijedlog Europske komisije,

budući da:

(1)

Vijeće je 15. srpnja 2013. ovlastilo Komisiju da otvori pregovore s određenim drugim članicama Svjetske trgovinske organizacije na temelju članka XXIV. stavka 6. Općeg sporazuma o carinama i trgovini (GATT) iz 1994. u okviru pristupanja Republike Hrvatske Uniji.

(2)

Pregovore je vodila Komisija u skladu s pregovaračkim smjernicama koje je donijelo Vijeće.

(3)

Ti su pregovori zaključeni i Sporazum u obliku razmjene pisama između Europske unije i Savezne Republike Brazila na temelju članka XXIV. stavka 6. i članka XXVIII. GATT-a iz 1994. u pogledu izmjene koncesija u rasporedu Republike Hrvatske u okviru njezina pristupanja Europskoj uniji („Sporazum”) parafiran je 12. srpnja 2016.

(4)

Sporazum bi trebalo potpisati,

DONIJELO JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Odobrava se potpisivanje, u ime Unije, Sporazuma u obliku razmjene pisama između Europske unije i Savezne Republike Brazila u na temelju članka XXIV. stavka 6. i članka XXVIII. GATT-a iz 1994. u pogledu izmjene koncesija u rasporedu Republike Hrvatske u okviru njezina pristupanja Europskoj uniji, podložno sklapanju navedenog Sporazuma (1).

Članak 2.

Predsjednika Vijeća ovlašćuje se da odredi jednu ili više osoba ovlaštenih za potpisivanje Sporazuma u ime Unije.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu na dan donošenja.

Sastavljeno u Bruxellesu 11. studenoga 2016.

Za Vijeće

Predsjednik

P. ŽIGA


(1)  Tekst Sporazuma objavit će se zajedno s odlukom o njegovu sklapanju.


UREDBE

16.11.2016   

HR

Službeni list Europske unije

L 308/3


PROVEDBENA UREDBA VIJEĆA (EU) 2016/1996

od 15. studenoga 2016.

o provedbi Uredbe (EU) br. 36/2012 o mjerama ograničavanja s obzirom na stanje u Siriji

VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EU) br. 36/2012 od 18. siječnja 2012. o mjerama ograničavanja s obzirom na stanje u Siriji i o stavljanju izvan snage Uredbe (EU) br. 442/2011 (1), a posebno njezin članak 32. stavak 1.,

uzimajući u obzir prijedlog Visokog predstavnika Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku,

budući da:

(1)

Vijeće je 18. siječnja 2012. donijelo Uredbu (EU) br. 36/2012 o mjerama ograničavanja s obzirom na stanje u Siriji.

(2)

Dva subjekta trebalo bi ukloniti s popisa subjekata koji podliježu mjerama ograničavanja kako je naveden u odjeljku B Priloga II. Uredbi (EU) br. 36/2012.

(3)

Prilog II. Uredbi (EU) br. 36/2012 trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti,

DONIJELO JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Prilog II. Uredbi (EU) br. 36/2012 mijenja se kako je navedeno u Prilogu ovoj Uredbi.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu sljedećeg dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 15. studenoga 2016.

Za Vijeće

Predsjednik

I. KORČOK


(1)  SL L 16, 19.1.2012., str. 1.


PRILOG

I.

Sljedeći subjekti i s njima povezani unosi brišu se s popisa navedenoga u odjeljku B Priloga II. Uredbi (EU) br. 36/2012:

55.

Tri-Ocean Trading

55.a

Tri-Ocean Energy


16.11.2016   

HR

Službeni list Europske unije

L 308/5


PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2016/1997

оd 15. studenoga 2016.

o izmjeni i ispravku Provedbene uredbe (EU) br. 808/2014 u pogledu izmjena programâ ruralnog razvoja i praćenja mjera za potporu integraciji državljana trećih zemalja

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 1305/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o potpori ruralnom razvoju iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR) i stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 1698/2005 (1), a posebno njezin članak 12., članak 66. stavak 5., članak 67. te članak 75. stavak 5.,

budući da:

(1)

Člankom 4. stavkom 2. Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 808/2014 (2) utvrđuje se najveći broj izmjena programâ ruralnog razvoja koje države članice mogu dostaviti Komisiji. Iskustvo je pokazalo da bi najveći broj izmjena programâ trebalo povećati kako bi se državama članicama omogućilo da tijekom programskog razdoblja podnesu ograničeni broj dodatnih izmjena. Trebalo bi razjasniti u kojim slučajevima nije primjenjiv najveći broj izmjena programâ i oni bi trebali uključivati izmjene povezane s donošenjem određenih hitnih mjera ili s novim razgraničenjem područja sa znatnim prirodnim ograničenjima iz članka 32. stavka 5. točke (b) Uredbe (EU) br. 1305/2013.

(2)

Uspjeh programâ ruralnog razvoja ne ovisi samo o dobrom upravljanju i njihovoj punoj provedbi nego i o spremnosti na prilagodbu novim izazovima i promjenjivim okolnostima kao što je migracijska kriza. Kako bi se osigurala dobra koordinacija svih postojećih interventnih mehanizama, na razini Unije trebalo bi pratiti potporu iz EPFRR-a mjerama koje se poduzimaju u cilju integracije državljana trećih zemalja.

(3)

U Prilogu III. dijelu 2. točki 1. Provedbene uredbe (EU) br. 808/2014 greškom nije unesen logotip LEADER-a. To bi trebalo ispraviti. U Prilogu IV. točki 1. trebalo bi ispraviti upućivanje na područja s težim uvjetima gospodarenja. Trebalo bi ga zamijeniti upućivanjem na područja s prirodnim ograničenjima ili ostalim posebnim ograničenjima.

(4)

Provedbenu uredbu (EU) br. 808/2014 trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti.

(5)

Mjere predviđene ovom Uredbom u skladu su s mišljenjem Odbora za ruralni razvoj,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Provedbena uredba (EU) br. 808/2014 mijenja se kako slijedi:

1.

Članak 4. stavak 2. zamjenjuje se sljedećim:

„2.   Izmjene programâ koje pripadaju vrsti navedenoj u članku 11. točki (a) podtočki i. Uredbe (EU) br. 1305/2013 mogu se predložiti najviše tri puta tijekom trajanja programskog razdoblja.

Za sve ostale vrste izmjena zajedno:

(a)

može se podnijeti jedan prijedlog za izmjenu po kalendarskoj godini i po programu, osim za 2023. godinu u kojoj se više od jednog prijedloga za izmjenu može podnijeti za izmjene koje se odnose isključivo na prilagodbu financijskog plana, uključujući sve promjene plana pokazatelja koje iz toga proizlaze;

(b)

tijekom trajanja programskog razdoblja mogu se podnijeti tri dodatna prijedloga za izmjenu po programu.

Najveći broj izmjena iz prvog i drugog podstavka ne primjenjuje se:

(a)

u slučaju kada je potrebno poduzeti hitne mjere zbog elementarnih nepogoda, katastrofalnih događaja ili nepovoljnih klimatskih prilika koje su nadležna nacionalna javna tijela službeno priznala ili zbog znatnih i naglih promjena socio-ekonomskih uvjeta u državi članici ili regiji, uključujući znatne i nagle demografske promjene koje su posljedica migracija ili prihvata izbjeglica;

(b)

u slučaju kada je izmjena potrebna nakon izmjene pravnog okvira Unije;

(c)

nakon pregleda uspješnosti iz članka 21. Uredbe (EU) br. 1303/2013;

(d)

u slučaju promjene doprinosa EPFRR-a planiranog za svaku godinu kako se navodi u članku 8. stavku 1. točki (h) podtočki i. Uredbe (EU) br. 1305/2013 do koje je došlo zbog događaja u vezi s godišnjom raspodjelom po državi članici iz članka 58. stavka 7. te uredbe; predložene izmjene mogu uključivati posljedične promjene u opisu mjera;

(e)

u slučaju promjena povezanih s uvođenjem financijskih instrumenata iz članka 37. Uredbe (EU) br. 1303/2013; ili

(f)

u slučaju promjena povezanih s uvođenjem novog ograničenja iz članka 32. stavka 5. točke (b) Uredbe (EU) br. 1305/2013.”

2.

Članak 5. stavak 4. zamjenjuje se sljedećim:

„4.   Osim u slučaju hitnih mjera zbog elementarnih nepogoda, katastrofalnih događaja ili nepovoljnih klimatskih prilika koje su nadležna nacionalna javna tijela službeno priznala ili zbog znatnih i naglih promjena socio-ekonomskih uvjeta u državi članici ili regiji, uključujući znatne i nagle demografske promjene koje su posljedica migracija ili prihvata izbjeglica, promjene pravnog okvira ili promjene koje su posljedica pregleda uspješnosti iz članka 21. Uredbe (EU) br. 1303/2013, zahtjevi za izmjenu nacionalnog okvira iz stavka 2. mogu se podnijeti samo jedanput po kalendarskoj godini prije 1. travnja. Odstupajući od članka 4. stavka 2. drugog podstavka, uz prijedloge za izmjenu podnesene u skladu s tim podstavkom mogu se provoditi promjene programâ koje proizlaze iz takve revizije.”

3.

Članak 14. stavak 4. zamjenjuje se sljedećim:

„4.   Za one vrste operacija za koje je identificiran potencijalni doprinos žarišnim područjima iz članka 5. prvog stavka točke 2. podtočke (a), članka 5. prvog stavka točke 5. podtočki (a) do (d) i članka 5. prvog stavka točke 6. podtočke (a) Uredbe (EU) br. 1305/2013, ili za one vrste operacija za koje je identificiran potencijalni doprinos integraciji državljana trećih zemalja, elektronička evidencija operacija iz članka 70. Uredbe (EU) br. 1305/2013 sadržava oznaku (ili više njih) kojom se označuju slučajevi u kojima operacija ima komponentu kojom se pridonosi jednom žarišnom području ili cilju ili više njih.”

4.

Prilozi III., IV. i VII. mijenjaju se kako je utvrđeno u Prilogu ovoj Uredbi.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu sedmog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 15. studenoga 2016.

Za Komisiju

Predsjednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  SL L 347, 20.12.2013., str. 487.

(2)  Provedbena uredba Komisije (EU) br. 808/2014 od 17. srpnja 2014. o utvrđivanju pravilâ primjene Uredbe (EU) br. 1305/2013 Europskog parlamenta i Vijeća o potpori ruralnom razvoju iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR) (SL L 227, 31.7.2014., str. 18.).


PRILOG

Prilozi III., IV. i VII. Provedbene uredbe (EU) br. 808/2014 mijenjaju se kako slijedi:

1.

U Prilogu III. dijelu 2. točki 1. točka (b) zamjenjuje se sljedećim:

„(b)

za aktivnosti i mjere koje se financiraju u okviru LEADER-a, logotip LEADER-a:

Image

2.

U Prilogu IV. točki 1. pokazatelj C32. zamjenjuje se sljedećim:

„C32.

Područja s prirodnim ograničenjima ili ostalim posebnim ograničenjima”

3.

U Prilogu VII. točki 1. podtočki (b) upis „Tablica C” zamjenjuje se sljedećim:

„—

Tablica C: Raščlamba za relevantna ostvarenja i mjere, po vrsti područja, spolu i/ili dobi te operacijama kojima se pridonosi integraciji državljana trećih zemalja.”


16.11.2016   

HR

Službeni list Europske unije

L 308/8


PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2016/1998

оd 15. studenoga 2016.

o povlačenju prihvaćanja preuzete obveze za pet proizvođača izvoznika na temelju Provedbene odluke 2013/707/EU o potvrdi prihvaćanja preuzete obveze u vezi s antidampinškim i antisubvencijskim mjerama koje se odnose na uvoz kristalnih silicijskih fotonaponskih modula i ključnih elemenata (tj. ćelija) podrijetlom ili poslanih iz Narodne Republike Kine za vrijeme primjene konačnih mjera

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) 2016/1036 Europskog parlamenta i Vijeća od 8. lipnja 2016. o zaštiti od dampinškog uvoza iz zemalja koje nisu članice Europske unije (1) („Osnovna antidampinška uredba”), a posebno njezin članak 8.,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) 2016/1037 Europskog parlamenta i Vijeća od 8. lipnja 2016. o zaštiti od subvencioniranog uvoza iz zemalja koje nisu članice Europske unije (2) („Osnovna antisubvencijska uredba”), a posebno njezin članak 13.,

nakon obavješćivanja država članica,

budući da:

A.   PREUZETA OBVEZA I DRUGE POSTOJEĆE MJERE

(1)

Uredbom (EU) br. 513/2013 (3) Europska komisija („Komisija”) uvela je privremenu antidampinšku pristojbu na uvoz u Europsku uniju („Unija”) kristalnih silicijskih fotonaponskih modula („moduli”) i ključnih elemenata (tj. ćelija i pločica) podrijetlom ili poslanih iz Narodne Republike Kine („NRK”).

(2)

Skupina proizvođača izvoznika ovlastila je Kinesku gospodarsku komoru za uvoz i izvoz strojeva i elektroničkih proizvoda („CCCME”) da u njihovo ime predloži Komisiji preuzimanje obveze u vezi s cijenama, što je ona i učinila. Iz uvjeta te preuzete obveze u vezi s cijenama jasno je da je riječ o paketu pojedinačnih preuzetih obveza u vezi s cijenama za svakog pojedinačnog proizvođača izvoznika kojim, zbog praktičnosti upravljanja, koordinira CCCME.

(3)

Odlukom 2013/423/EU (4) Komisija je prihvatila tu preuzetu obvezu u vezi s cijenama u pogledu privremene antidampinške pristojbe. Uredbom (EU) br. 748/2013 (5) Komisija je izmijenila Uredbu (EU) br. 513/2013 radi uvođenja potrebnih tehničkih izmjena zbog prihvaćanja preuzete obveze u pogledu privremene antidampinške pristojbe.

(4)

Provedbenom uredbom (EU) br. 1238/2013 (6) Vijeće je uvelo konačnu antidampinšku pristojbu na uvoz u Uniju modula i ćelija podrijetlom ili poslanih iz NRK-a („predmetni proizvodi”). Provedbenom uredbom (EU) br. 1239/2013 (7) Vijeće je uvelo i konačnu kompenzacijsku pristojbu na uvoz predmetnih proizvoda u Uniju.

(5)

Nakon obavijesti o izmijenjenoj verziji preuzete obveze u vezi s cijenama koju je dostavila skupina proizvođača izvoznika („proizvođači izvoznici”) zajedno s CCCME-om, Provedbenom odlukom 2013/707/EU (8) Komisija je potvrdila prihvaćanje preuzete obveze u vezi s cijenama kako je izmijenjena („preuzeta obveza”) za razdoblje primjene konačnih mjera. U Prilogu toj Odluci navedeni su proizvođači izvoznici za koje je prihvaćena preuzeta obveza, među ostalim:

(a)

Wuxi Suntech Power Co. Ltd, Suntech Power Co. Ltd, Wuxi Sunshine Power Co. Ltd, Luoyang Suntech Power Co. Ltd, Zhenjiang Rietech New Energy Science Technology Co. Ltd i Zhenjiang Ren De New Energy Science Technology Co. Ltd, zajedno s njihovim povezanim društvima u Uniji, pod zajedničkom dodatnom oznakom TARIC: B796 („Wuxi Suntech”);

(b)

Jinko Solar Co. Ltd, Jinko Solar Import and Export Co. Ltd, ZHEJIANG JINKO SOLAR CO. LTD i ZHEJIANG JINKO SOLAR TRADING CO. LTD, zajedno s njihovim povezanim društvima u Uniji, pod zajedničkom dodatnom oznakom TARIC: B845 („Jinko Solar”);

(c)

Risen Energy Co. Ltd, zajedno s njihovim povezanim društvom u Uniji, pod zajedničkom dodatnom oznakom TARIC: B868 („Risen Energy”);

(d)

JingAo Solar Co. Ltd, Shanghai JA Solar Technology Co. Ltd, JA Solar Technology Yangzhou Co. Ltd, Hefei JA Solar Technology Co. Ltd i Shanghai JA Solar PV Technology Co. Ltd, zajedno s njihovim povezanim društvom u Uniji, pod zajedničkom dodatnom oznakom TARIC: B794 („JA Solar”); i

(e)

Sumec Hardware & Tools Co. Ltd i Phono Solar Technology Co. Ltd, zajedno s njihovim povezanim društvima u Uniji, pod zajedničkom dodatnom oznakom TARIC: B866 („Sumec”).

(6)

Provedbenom odlukom 2014/657/EU (9) Komisija je prihvatila prijedlog proizvođačâ izvoznika zajedno s CCCME-om za pojašnjenja u pogledu provedbe preuzete obveze za predmetne proizvode obuhvaćene preuzetom obvezom, to jest module i ćelije podrijetlom ili poslane iz NRK-a, trenutačno razvrstane u oznake KN ex 8541 40 90 (oznake TARIC 8541409021, 8541409029, 8541409031 i 8541409039), koje proizvode proizvođači izvoznici („obuhvaćeni proizvod”). Antidampinške i kompenzacijske pristojbe iz uvodne izjave 4., kao i preuzeta obveza, zajednički se nazivaju „mjere”.

(7)

Provedbenom uredbom (EU) 2015/866 (10) Komisija je povukla prihvaćanje preuzete obveze za tri proizvođača izvoznika.

(8)

Provedbenom uredbom (EU) 2015/1403 (11) Komisija je povukla prihvaćanje preuzete obveze za još jednog proizvođača izvoznika.

(9)

Provedbenom uredbom (EU) 2015/2018 (12) Komisija je povukla prihvaćanje preuzete obveze za dva proizvođača izvoznika.

(10)

Komisija je Obaviješću o pokretanju postupka objavljenom 5. prosinca 2015. u Službenom listu Europske unije  (13) pokrenula ispitni postupak revizije zbog predstojećeg isteka antidampinških mjera.

(11)

Komisija je Obaviješću o pokretanju postupka objavljenom 5. prosinca 2015. u Službenom listu Europske unije  (14) pokrenula ispitni postupak revizije zbog predstojećeg isteka kompenzacijskih mjera.

(12)

Komisija je Obaviješću o pokretanju postupka objavljenom 5. prosinca 2015. u Službenom listu Europske unije  (15) pokrenula i djelomičnu reviziju tijekom važenja antidampinških i kompenzacijskih mjera.

(13)

Provedbenom uredbom (EU) 2016/115 (16) Komisija je povukla prihvaćanje preuzete obveze za još jednog proizvođača izvoznika.

(14)

Provedbenom uredbom (EU) 2016/185 (17) Komisija je proširila konačnu antidampinšku pristojbu uvedenu Provedbenom uredbom (EU) br. 1238/2013 na uvoz predmetnih proizvoda podrijetlom ili poslanih iz Narodne Republike Kine na uvoz predmetnih proizvoda poslanih iz Malezije i Tajvana, neovisno o tome jesu li deklarirani kao proizvodi podrijetlom iz Malezije i Tajvana.

(15)

Provedbenom uredbom (EU) 2016/184 (18) Komisija je proširila konačnu kompenzacijsku pristojbu uvedenu Uredbom (EU) br. 1239/2013 na uvoz predmetnih proizvoda podrijetlom ili poslanih iz Narodne Republike Kine na uvoz predmetnih proizvoda poslanih iz Malezije i Tajvana, neovisno o tome jesu li deklarirani kao proizvodi podrijetlom iz Malezije i Tajvana.

(16)

Provedbenom uredbom (EU) 2016/1045 (19) Komisija je povukla prihvaćanje preuzete obveze za još jednog proizvođača izvoznika.

(17)

Provedbenom uredbom (EU) 2016/1382 (20) Komisija je povukla prihvaćanje preuzete obveze za još pet proizvođača izvoznika.

(18)

Provedbenom uredbom (EU) 2016/1402 (21) Komisija je povukla prihvaćanje preuzete obveze za još tri proizvođača izvoznika.

B.   UVJETI PREUZETE OBVEZE I DOBROVOLJNO POVLAČENJE

(19)

U skladu s preuzetom obvezom, svaki proizvođač izvoznik može dobrovoljno povući preuzetu obvezu bilo kada tijekom njezine primjene.

(20)

Društvo Wuxi Suntech obavijestilo je Komisiju u kolovozu 2016. da želi povući prihvaćanje obveze.

(21)

Društva Jinko Solar, Risen Energy, JA Solar i Sumec obavijestila su Komisiju u rujnu 2016. da i ona žele povući prihvaćanje obveze.

C.   POVLAČENJE PRIHVAĆANJA PREUZETE OBVEZE I UVOĐENJE KONAČNIH PRISTOJBI

(22)

Stoga, u skladu s člankom 8. stavkom 9. Osnovne antidampinške uredbe, člankom 13. stavkom 9. Osnovne antisubvencijske uredbe te u skladu s uvjetima preuzete obveze, Komisija je zaključila da se povlači prihvaćanje preuzete obveze za društva Wuxi Suntech, Jinko Solar, Risen Energy, JA Solar i Sumec.

(23)

Sukladno tomu, u skladu s člankom 8. stavkom 9. Osnovne antidampinške uredbe i člankom 13. stavkom 9. Osnovne antisubvencijske uredbe, konačna antidampinška pristojba uvedena člankom 1. Provedbene uredbe (EU) br. 1238/2013 i konačna kompenzacijska pristojba uvedena člankom 1. Provedbene uredbe (EU) br. 1239/2013 automatski se primjenjuju na uvoz predmetnog proizvoda podrijetlom ili poslanog iz NRK-a koji su proizvela društva Wuxi Suntech (dodatna oznaka TARIC: B796), Jinko Solar (dodatna oznaka TARIC: B845), Risen Energy (dodatna oznaka TARIC: B868), JA Solar (dodatna oznaka TARIC: B794) i Sumec (dodatna oznaka TARIC: B866) od dana stupanja na snagu ove Uredbe.

(24)

U informativne svrhe u tablici u Prilogu ovoj Uredbi navedeni su proizvođači izvoznici za koje prihvaćanje preuzete obveze Provedbenom odlukom 2013/707/EU nije ugroženo,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Prihvaćanje preuzete obveze u pogledu sljedećih društava:

(a)

Wuxi Suntech Power Co. Ltd, Suntech Power Co. Ltd, Wuxi Sunshine Power Co. Ltd, Luoyang Suntech Power Co. Ltd, Zhenjiang Rietech New Energy Science Technology Co. Ltd i Zhenjiang Ren De New Energy Science Technology Co. Ltd, zajedno s njihovim povezanim društvima u Uniji, pod zajedničkom dodatnom oznakom TARIC: B796 („Wuxi Suntech”);

(b)

Jinko Solar Co. Ltd, Jinko Solar Import and Export Co. Ltd, ZHEJIANG JINKO SOLAR CO. LTD i ZHEJIANG JINKO SOLAR TRADING CO. LTD, zajedno s njihovim povezanim društvima u NRK-u i Uniji, pod zajedničkom dodatnom oznakom TARIC: B845 („Jinko Solar”);

(c)

Risen Energy Co. Ltd, zajedno s njihovim povezanim društvom u Uniji, pod zajedničkom dodatnom oznakom TARIC: B868 („Risen Energy”);

(d)

JingAo Solar Co. Ltd, Shanghai JA Solar Technology Co. Ltd, JA Solar Technology Yangzhou Co. Ltd, Hefei JA Solar Technology Co. Ltd i Shanghai JA Solar PV Technology Co. Ltd, zajedno s njihovim povezanim društvom u Uniji, pod zajedničkom dodatnom oznakom TARIC: B794 („JA Solar”); i

(e)

Sumec Hardware & Tools Co. Ltd i Phono Solar Technology Co. Ltd, zajedno s njihovim povezanim društvima u Uniji, pod zajedničkom dodatnom oznakom TARIC: B866 („Sumec”),

povlači se.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu sljedećeg dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 15. studenoga 2016.

Za Komisiju

Predsjednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  SL L 176, 30.6.2016., str. 21.

(2)  SL L 176, 30.6.2016., str. 55.

(3)  SL L 152, 5.6.2013., str. 5.

(4)  SL L 209, 3.8.2013., str. 26.

(5)  SL L 209, 3.8.2013., str. 1.

(6)  SL L 325, 5.12.2013., str. 1.

(7)  SL L 325, 5.12.2013., str. 66.

(8)  SL L 325, 5.12.2013., str. 214.

(9)  SL L 270, 11.9.2014., str. 6.

(10)  SL L 139, 5.6.2015., str. 30.

(11)  SL L 218, 19.8.2015., str. 1.

(12)  SL L 295, 12.11.2015., str. 23.

(13)  SL C 405, 5.12.2015., str. 8.

(14)  SL C 405, 5.12.2015., str. 20.

(15)  SL C 405, 5.12.2015., str. 33.

(16)  SL L 23, 29.1.2016., str. 47.

(17)  SL L 37, 12.2.2016., str. 76.

(18)  SL L 37, 12.2.2016., str. 56.

(19)  SL L 170, 29.6.2016., str. 5.

(20)  SL L 222, 17.8.2016., str. 10.

(21)  SL L 228, 23.8.2016., str. 16.


PRILOG

Popis trgovačkih društava

Naziv trgovačkog društva

Dodatna oznaka TARIC

Jiangsu Aide Solar Energy Technology Co. Ltd

B798

Alternative Energy (AE) Solar Co. Ltd

B799

Anhui Chaoqun Power Co. Ltd

B800

Anji DaSol Solar Energy Science & Technology Co. Ltd

B802

Anhui Schutten Solar Energy Co. Ltd

Quanjiao Jingkun Trade Co. Ltd

B801

Anhui Titan PV Co. Ltd

B803

Xi'an SunOasis (Prime) Company Limited

TBEA SOLAR CO. LTD

XINJIANG SANG'O SOLAR EQUIPMENT

B804

Changzhou NESL Solartech Co. Ltd

B806

Changzhou Shangyou Lianyi Electronic Co. Ltd

B807

CHINALAND SOLAR ENERGY CO. LTD

B808

ChangZhou EGing Photovoltaic Technology Co. Ltd

B811

CIXI CITY RIXING ELECTRONICS CO. LTD

ANHUI RINENG ZHONGTIAN SEMICONDUCTOR DEVELOPMENT CO. LTD

HUOSHAN KEBO ENERGY & TECHNOLOGY CO. LTD

B812

CSG PVtech Co. Ltd

B814

China Sunergy (Nanjing) Co. Ltd

CEEG Nanjing Renewable Energy Co. Ltd

CEEG (Shanghai) Solar Science Technology Co. Ltd

China Sunergy (Yangzhou) Co. Ltd

China Sunergy (Shanghai) Co. Ltd

B809

Dongfang Electric (Yixing) MAGI Solar Power Technology Co. Ltd

B816

EOPLLY New Energy Technology Co. Ltd

SHANGHAI EBEST SOLAR ENERGY TECHNOLOGY CO. LTD

JIANGSU EOPLLY IMPORT & EXPORT CO. LTD

B817

Zhejiang Era Solar Technology Co. Ltd

B818

GD Solar Co. Ltd

B820

Greenway Solar-Tech (Shanghai) Co. Ltd

Greenway Solar-Tech (Huaian) Co. Ltd

B821

Konca Solar Cell Co. Ltd

Suzhou GCL Photovoltaic Technology Co. Ltd

Jiangsu GCL Silicon Material Technology Development Co. Ltd

Jiangsu Zhongneng Polysilicon Technology Development Co. Ltd

GCL-Poly (Suzhou) Energy Limited

GCL-Poly Solar Power System Integration (Taicang) Co. Ltd

GCL SOLAR POWER (SUZHOU) LIMITED

GCL Solar System (Shuzhou) Limited

GCL System Integration Technology Co. Ltd

B850

Guodian Jintech Solar Energy Co. Ltd

B822

Hangzhou Bluesun New Material Co. Ltd

B824

Hanwha SolarOne (Qidong) Co. Ltd

B826

Hengdian Group DMEGC Magnetics Co. Ltd

B827

HENGJI PV-TECH ENERGY CO. LTD

B828

Himin Clean Energy Holdings Co. Ltd

B829

Jetion Solar (China) Co. Ltd

Junfeng Solar (Jiangsu) Co. Ltd

Jetion Solar (Jiangyin) Co. Ltd

B830

Jiangsu Green Power PV Co. Ltd

B831

Jiangsu Hosun Solar Power Co. Ltd

B832

Jiangsu Jiasheng Photovoltaic Technology Co. Ltd

B833

Jiangsu Runda PV Co. Ltd

B834

Jiangsu Sainty Photovoltaic Systems Co. Ltd

Jiangsu Sainty Machinery Imp. And Exp. Corp. Ltd

B835

Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd

B836

Jiangsu Shunfeng Photovoltaic Technology Co. Ltd

Changzhou Shunfeng Photovoltaic Materials Co. Ltd

Jiangsu Shunfeng Photovoltaic Electronic Power Co. Ltd

B837

Jiangsu Sinski PV Co. Ltd

B838

Jiangsu Sunlink PV Technology Co. Ltd

B839

Jiangsu Zhongchao Solar Technology Co. Ltd

B840

Jiangxi Risun Solar Energy Co. Ltd

B841

Jiangxi LDK Solar Hi-Tech Co. Ltd

LDK Solar Hi-Tech (Nanchang) Co. Ltd

LDK Solar Hi-Tech (Suzhou) Co. Ltd

B793

Jiangyin Hareon Power Co. Ltd

Hareon Solar Technology Co. Ltd

Taicang Hareon Solar Co. Ltd

Hefei Hareon Solar Technology Co. Ltd

Jiangyin Xinhui Solar Energy Co. Ltd

Altusvia Energy (Taicang) Co. Ltd

B842

Jiangyin Shine Science and Technology Co. Ltd

B843

Jinzhou Yangguang Energy Co. Ltd

Jinzhou Huachang Photovoltaic Technology Co. Ltd

Jinzhou Jinmao Photovoltaic Technology Co. Ltd

Jinzhou Rixin Silicon Materials Co. Ltd

Jinzhou Youhua Silicon Materials Co. Ltd

B795

Juli New Energy Co. Ltd

B846

Jumao Photonic (Xiamen) Co. Ltd

B847

King-PV Technology Co. Ltd

B848

Kinve Solar Power Co. Ltd (Maanshan)

B849

Lightway Green New Energy Co. Ltd

Lightway Green New Energy(Zhuozhou) Co. Ltd

B851

Nanjing Daqo New Energy Co. Ltd

B853

NICE SUN PV CO. LTD

LEVO SOLAR TECHNOLOGY CO. LTD

B854

Ningbo Huashun Solar Energy Technology Co. Ltd

B856

Ningbo Jinshi Solar Electrical Science & Technology Co. Ltd

B857

Ningbo Komaes Solar Technology Co. Ltd

B858

Ningbo South New Energy Technology Co. Ltd

B861

Ningbo Sunbe Electric Ind Co. Ltd

B862

Ningbo Ulica Solar Science & Technology Co. Ltd

B863

Perfectenergy (Shanghai) Co. Ltd

B864

Perlight Solar Co. Ltd

B865

SHANGHAI ALEX SOLAR ENERGY SCIENCE & TECHNOLOGY CO. LTD

SHANGHAI ALEX NEW ENERGY CO. LTD

B870

Shanghai BYD Co. Ltd

BYD(Shangluo)Industrial Co. Ltd

B871

Shanghai Chaori Solar Energy Science & Technology Co. Ltd

B872

Propsolar (Zhejiang) New Energy Technology Co. Ltd

Shanghai Propsolar New Energy Co. Ltd

B873

SHANGHAI SHANGHONG ENERGY TECHNOLOGY CO. LTD

B874

SHANGHAI SOLAR ENERGY S&T CO. LTD

Shanghai Shenzhou New Energy Development Co. Ltd

Lianyungang Shenzhou New Energy Co. Ltd

B875

Shanghai ST Solar Co. Ltd

Jiangsu ST Solar Co. Ltd

B876

Shenzhen Sacred Industry Co. Ltd

B878

Shenzhen Topray Solar Co. Ltd

Shanxi Topray Solar Co. Ltd

Leshan Topray Cell Co. Ltd

B880

Sopray Energy Co. Ltd

Shanghai Sopray New Energy Co. Ltd

B881

SUN EARTH SOLAR POWER CO. LTD

NINGBO SUN EARTH SOLAR POWER CO. LTD

Ningbo Sun Earth Solar Energy Co. Ltd

B882

SUZHOU SHENGLONG PV-TECH CO. LTD

B883

TDG Holding Co. Ltd

B884

Tianwei New Energy Holdings Co. Ltd

Tianwei New Energy (Chengdu) PV Module Co. Ltd

Tianwei New Energy (Yangzhou) Co. Ltd

B885

Wenzhou Jingri Electrical and Mechanical Co. Ltd

B886

Shanghai Topsolar Green Energy Co. Ltd

B877

Shenzhen Sungold Solar Co. Ltd

B879

Wuhu Zhongfu PV Co. Ltd

B889

Wuxi Saijing Solar Co. Ltd

B890

Wuxi Shangpin Solar Energy Science and Technology Co. Ltd

B891

Wuxi Solar Innova PV Co. Ltd

B892

Wuxi Taichang Electronic Co. Ltd

China Machinery Engineering Wuxi Co. Ltd

Wuxi Taichen Machinery & Equipment Co. Ltd

B893

Xi'an Huanghe Photovoltaic Technology Co. Ltd

State-run Huanghe Machine-Building Factory Import and Export Corporation

Shanghai Huanghe Fengjia Photovoltaic Technology Co. Ltd

B896

Yingli Energy (China) Co. Ltd

Baoding Tianwei Yingli New Energy Resources Co. Ltd

Hainan Yingli New Energy Resources Co. Ltd

Hengshui Yingli New Energy Resources Co. Ltd

Tianjin Yingli New Energy Resources Co. Ltd

Lixian Yingli New Energy Resources Co. Ltd

Baoding Jiasheng Photovoltaic Technology Co. Ltd

Beijing Tianneng Yingli New Energy Resources Co. Ltd

Yingli Energy (Beijing) Co. Ltd

B797

Yuhuan BLD Solar Technology Co. Ltd

Zhejiang BLD Solar Technology Co. Ltd

B899

Yuhuan Sinosola Science & Technology Co. Ltd

B900

Zhangjiagang City SEG PV Co. Ltd

B902

Zhejiang Fengsheng Electrical Co. Ltd

B903

Zhejiang Global Photovoltaic Technology Co. Ltd

B904

Zhejiang Heda Solar Technology Co. Ltd

B905

Zhejiang Jiutai New Energy Co. Ltd

Zhejiang Topoint Photovoltaic Co. Ltd

B906

Zhejiang Kingdom Solar Energy Technic Co. Ltd

B907

Zhejiang Koly Energy Co. Ltd

B908

Zhejiang Mega Solar Energy Co. Ltd

Zhejiang Fortune Photovoltaic Co. Ltd

B910

Zhejiang Shuqimeng Photovoltaic Technology Co. Ltd

B911

Zhejiang Shinew Photoelectronic Technology Co. Ltd

B912

Zhejiang Sunflower Light Energy Science & Technology Limited Liability Company

Zhejiang Yauchong Light Energy Science & Technology Co. Ltd

B914

Zhejiang Sunrupu New Energy Co. Ltd

B915

Zhejiang Tianming Solar Technology Co. Ltd

B916

Zhejiang Trunsun Solar Co. Ltd

Zhejiang Beyondsun PV Co. Ltd

B917

Zhejiang Wanxiang Solar Co. Ltd

WANXIANG IMPORT & EXPORT CO LTD

B918

ZHEJIANG YUANZHONG SOLAR CO. LTD

B920

Zhongli Talesun Solar Co. Ltd

B922


16.11.2016   

HR

Službeni list Europske unije

L 308/18


PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2016/1999

оd 15. studenoga 2016.

o utvrđivanju paušalnih uvoznih vrijednosti za određivanje ulazne cijene određenog voća i povrća

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 1308/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o uspostavljanju zajedničke organizacije tržišta poljoprivrednih proizvoda i stavljanju izvan snage uredbi Vijeća (EEZ) br. 922/72, (EEZ) br. 234/79, (EZ) br. 1037/2001 i (EZ) br. 1234/2007 (1),

uzimajući u obzir Provedbenu uredbu Komisije (EU) br. 543/2011 od 7. lipnja 2011. o utvrđivanju detaljnih pravila za primjenu Uredbe Vijeća (EZ) br. 1234/2007 za sektore voća i povrća te prerađevina voća i povrća (2), a posebno njezin članak 136. stavak 1.,

budući da:

(1)

Provedbenom uredbom (EU) br. 543/2011, prema ishodu Urugvajske runde multilateralnih pregovora o trgovini, utvrđuju se kriteriji kojima Komisija određuje paušalne vrijednosti za uvoz iz trećih zemalja, za proizvode i razdoblja određena u njezinu Prilogu XVI. dijelu A.

(2)

Paušalna uvozna vrijednost izračunava se za svaki radni dan, u skladu s člankom 136. stavkom 1. Provedbene uredbe (EU) br. 543/2011, uzimajući u obzir promjenjive dnevne podatke. Stoga ova Uredba treba stupiti na snagu na dan objave u Službenom listu Europske unije,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Paušalne uvozne vrijednosti iz članka 136. Provedbene uredbe (EU) br. 543/2011 određene su u Prilogu ovoj Uredbi.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu na dan objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 15. studenoga 2016.

Za Komisiju,

u ime predsjednika,

Jerzy PLEWA

Glavni direktor za poljoprivredu i ruralni razvoj


(1)  SL L 347, 20.12.2013., str. 671.

(2)  SL L 157, 15.6.2011., str. 1.


PRILOG

Paušalne uvozne vrijednosti za određivanje ulazne cijene određenog voća i povrća

(EUR/100 kg)

Oznaka KN

Oznaka treće zemlje (1)

Standardna uvozna vrijednost

0702 00 00

MA

92,9

ZZ

92,9

0707 00 05

TR

141,4

ZZ

141,4

0709 93 10

MA

105,4

TR

102,4

ZZ

103,9

0805 20 10

MA

88,2

ZZ

88,2

0805 20 30 , 0805 20 50 , 0805 20 70 , 0805 20 90

PE

122,6

TR

67,3

ZZ

95,0

0805 50 10

AR

67,2

CL

69,9

TR

83,0

ZZ

73,4

0806 10 10

BR

293,4

IN

166,9

PE

319,6

TR

136,7

US

353,3

ZA

345,1

ZZ

269,2

0808 10 80

CL

174,1

NZ

139,2

ZA

122,8

ZZ

145,4

0808 30 90

CN

44,3

TR

168,6

ZZ

106,5


(1)  Nomenklatura država utvrđena Uredbom Komisije (EU) br. 1106/2012 od 27. studenoga 2012. o provedbi Uredbe (EZ) br. 471/2009 Europskog parlamenta i Vijeća o statistici Zajednice u vezi s vanjskom trgovinom sa zemljama nečlanicama, u pogledu ažuriranja nomenklature država i područja (SL L 328, 28.11.2012., str. 7.). Oznakom „ZZ” označava se „drugo podrijetlo”.


ODLUKE

16.11.2016   

HR

Službeni list Europske unije

L 308/20


PROVEDBENA ODLUKA VIJEĆA (ZVSP) 2016/2000

od 15. studenoga 2016.

o provedbi Odluke 2013/255/ZVSP o mjerama ograničavanja protiv Sirije

VIJEĆE EUROPSKE UNIJE

uzimajući u obzir Ugovor o Europskoj uniji, a posebno njegov članak 31. stavak 2.,

uzimajući u obzir Odluku Vijeća 2013/255/ZVSP od 31. svibnja 2013. o mjerama ograničavanja protiv Sirije (1), a posebno njezin članak 30. stavak 1.,

uzimajući u obzir prijedlog Visokog predstavnika Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku,

budući da:

(1)

Vijeće je 31. svibnja 2013. donijelo Odluku 2013/255/ZVSP o mjerama ograničavanja protiv Sirije.

(2)

Dva subjekta trebalo bi ukloniti s popisa subjekata koji podliježu mjerama ograničavanja kako je naveden u odjeljku B Priloga I. Odluci 2013/255/ZVSP.

(3)

Prilog I. Odluci 2013/255/ZVSP trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti,

DONIJELO JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Prilog I. Odluci 2013/255/ZVSP mijenja se kako je navedeno u Prilogu ovoj Odluci.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu sljedećeg dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Sastavljeno u Bruxellesu 15. studenoga 2016.

Za Vijeće

Predsjednik

I. KORČOK


(1)  SL L 147, 1.6.2013., str. 14.


PRILOG

I.

Sljedeći subjekti i s njima povezani unosi brišu se s popisa navedenog u odjeljku B Priloga I. Odluci 2013/255/ZVSP:

55.

Tri-Ocean Trading

55.a

Tri-Ocean Energy


16.11.2016   

HR

Službeni list Europske unije

L 308/22


ODLUKA VIJEĆA (ZVSP) 2016/2001

od 15. studenoga 2016.

o doprinosu Unije uspostavi banke nisko obogaćenog uranija i sigurnom upravljanju njome pod nadzorom Međunarodne agencije za atomsku energiju (IAEA) u okviru Strategije EU-a za sprečavanje širenja oružja za masovno uništenje

VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o Europskoj uniji, a posebno njegov članak 28.,

uzimajući u obzir prijedlog Visokog predstavnika Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku,

budući da:

(1)

Europsko vijeće usvojilo je 12. prosinca 2003. Strategiju EU-a za sprečavanje širenja oružja za masovno uništenje („Strategija”), čije poglavlje III. sadržava popis mjera za suzbijanje takvog širenja koje treba poduzeti i unutar Unije i u trećim zemljama.

(2)

Unija aktivno provodi Strategiju i mjere navedene u njezinu poglavlju III., posebno oslobađanjem financijskih sredstava za potporu specifičnim projektima koje provode multilateralne institucije, kao što je to Međunarodna agencija za atomsku energiju (IAEA).

(3)

Člankom IV. Ugovora o neširenju nuklearnog oružja (NPT) propisuje se neotuđivo pravo svih stranaka NPT-a da razvijaju istraživanja, proizvodnju i uporabu nuklearne energije u miroljubive svrhe bez diskriminacije i u skladu s člancima I. i II. NPT-a. Njime se također propisuje da se sve stranke NPT-a obvezuju surađivati u doprinošenju, pojedinačno ili zajedno s drugim državama ili međunarodnim organizacijama, daljnjem razvoju primjene nuklearne energije u miroljubive svrhe, osobito na državnim područjima država stranaka Ugovora koje ne posjeduju nuklearno oružje, uzimajući u obzir potrebe onih područja u svijetu koja se nalaze u razvoju.

(4)

Zemljama koje su odlučile upotrebljavati nuklearnu energiju u miroljubive svrhe može se multilateralnim pristupima nuklearnom gorivnom ciklusu osigurati alternativa razvoju nacionalnih nuklearnih gorivnih ciklusa, istodobno izbjegavajući rizike od širenja.

(5)

IAEA je na temelju članka III. svojeg Statuta ovlaštena za obavljanje svih operacija, uključujući nabavu nuklearnoga goriva, usluga i opreme te uspostavu vlastitih objekata i postrojenja, kako bi se olakšala praktična primjena nuklearne energije u miroljubive svrhe.

(6)

Inicijativa za borbu protiv nuklearnih prijetnji (Nuclear Threat Initiative, NTI), neovisna nevladina organizacija sa sjedištem u Sjedinjenim Američkim Državama, IAEA-i je u rujnu 2006. ponudila bespovratna sredstva u iznosu od 50 000 000 USD kao pomoć za stvaranje zaliha nisko obogaćenog uranija koje bi bile u vlasništvu IAEA-e i kojima bi IAEA upravljala pod uvjetom da Agencija može prikupiti dodatan iznos od 100 000 000 USD, uključujući bespovratna sredstva iz drugih država članica IAEA-e i donatora, te uspostaviti zalihe nuklearnoga goriva.

(7)

Vijeće je 8. prosinca 2008. usvojilo zaključke u kojima se podupire uspostava banke nuklearnoga goriva i sigurno upravljanje njome pod nadzorom IAEA-e. Također je naglasilo da Unija tom projektu planira dati doprinos u iznosu do 25 000 000 EUR kada Vijeće guvernera IAEA-e definira i odobri uvjete i modalitete za uspostavu banke. Europska komisija već je osigurala 20 000 000 EUR za nabavu nisko obogaćenog uranija.

(8)

Vijeće guvernera IAEA-e 3. prosinca 2010. usvojilo je Rezoluciju GOV/2010/70 kojom se odobrava uspostava IAEA-ine banke nisko obogaćenog uranija i potvrdilo da će se poslovanje IAEA-ine banke nisko obogaćenog uranija financirati isključivo izvanproračunskim doprinosima.

(9)

Stavkom 15. Rezolucije GOV/2010/67, pod naslovom „Sigurnost opskrbe: uspostava IAEA-ine banke nisko obogaćenog uranija za opskrbu država članica nisko obogaćenim uranijem”, predviđa se da je Agencija vlasnik nisko obogaćenog uranija pohranjenog u IAEA-inoj banci nisko obogaćenog uranija te da je nisko obogaćeni uranij pod njezinim nadzorom i u njezinu formalnom zakonitom posjedu. Agencija je odgovorna za pohranu i zaštitu materijala u svojem posjedu tako što sporazumom s državom domaćinom osigurava da je nisko obogaćen uranij zaštićen od prirodnih i drugih opasnosti, neovlaštenog uklanjanja ili preusmjeravanja, oštećenja ili uništenja, uključujući sabotaže, te nasilnog oduzimanja. Nadalje, Agencija sporazumom s državom domaćinom osigurava da se zaštitne mjere IAEA-e primjenjuju na nisko obogaćeni uranij pohranjen u IAEA-inoj banci nisko obogaćenog uranija i da država domaćin ili države domaćini primjenjuju sigurnosne standarde i mjere te mjere fizičke zaštite. Stavkom 16. Rezolucije GOV/2010/67 nadalje se predviđa da Agencija, uz odobrenje Vijeća, s državom domaćinom sklapa sporazum s državom domaćinom, sličan postojećem Sporazumu o sjedištu IAEA-e, kojim se predviđaju zaštita i sigurnost te odgovarajuće pokriće odgovornosti za objekt za skladištenje, a ujedno se njime Agenciji daju one povlastice i imuniteti koji su nužni za neovisno djelovanje IAEA-ine banke nisko obogaćenog uranija, uključujući pravo na prijevoz nisko obogaćenog uranija u IAEA-inu banku nisko obogaćenog uranija i iz nje, kako je odredila Agencija u skladu sa Statutom i sporazumom s državom domaćinom ili državama domaćinima. Nadalje, prema potrebi, dogovori o zajamčenom provozu sklapaju se s državama koje graniče s državom domaćinom.

(10)

U IAEA-inoj banci nisko obogaćenog uranija uskladištit će se do 60 cilindara tipa 30B koji sadržavaju standardni komercijalni nisko obogaćeni uranij heksafluorid. IAEA-ina banka nisko obogaćenog uranija bit će smještena u IAEA-inu objektu za skladištenje nisko obogaćenog uranija i njome će upravljati Metalurška tvornica Ulba (Ulba Metallurgical Plant) pod nadzorom Odbora za nuklearni i energetski nadzor i kontrolu Republike Kazahstana.

(11)

Sklopljen je osnovni pravni okvir između IAEA-e i države domaćina Kazahstana. Potpisan je Sporazum o provozu s Ruskom Federacijom, koji je odobrilo Vijeće guvernera IAEA-e (GOV/2015/36). Izrađen je arhitektonski projekt novog IAEA-inog objekta za skladištenje nisko obogaćenog uranija te je IAEA zaključila da on ispunjava primjenjive odredbe IAEA-inih sigurnosnih standarda i sigurnosnih smjernica. Provedena je detaljna procjena troškova novog IAEA-inog objekta za skladištenje nisko obogaćenog uranija te je ona neovisno potvrđena. Finaliziran je Sporazum o partnerstvu između IAEA-e i upravitelja objekta za skladištenje, kojim se utvrđuju uvjeti suradnje za izgradnju IAEA-inog objekta za skladištenje nisko obogaćenog uranija. IAEA trenutačno planira aktivnosti pripremajući se za nabavu nisko obogaćenog uranija.

(12)

Prema planu projekta i financijskom planu, kako je opisano u ažuriranom izvješću glavnog direktora IAEA-e (GOV/INF/2016/8) „Sigurnost opskrbe: uspostava IAEA-ine banke nisko obogaćenog uranija za opskrbu država članica nisko obogaćenim uranijem”, očekuje se da će ukupni trošak projekta nisko obogaćenog uranija iznositi 118 863 000 EUR,

DONIJELO JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

1.   Za potrebe neposredne i praktične provedbe određenih elemenata Strategije EU-a za sprečavanje širenja oružja za masovno uništenje Unija doprinosi uspostavi banke nisko obogaćenog uranija i sigurnom upravljanju njome pod nadzorom Međunarodne agencije za atomsku energiju („IAEA” ili „Agencija”) kako bi se smanjili sve veći rizici od širenja prouzročeni razvojem osjetljivih tehnologija nuklearnoga gorivnog ciklusa. Za pružanje potpore IAEA-inoj banci nisko obogaćenog uranija u obliku zaliha nisko obogaćenog uranija Unija poduzima aktivnosti kojima je cilj:

(a)

omogućiti zemljama uživanje njihovih prava iz članka IV. NPT-a, istodobno izbjegavajući rizike od širenja; i

(b)

služiti kao mehanizam u krajnjoj nuždi za podupiranje komercijalnog tržišta, a da se ono pritom ne narušava, u slučaju kada je opskrba države članice IAEA-e nisko obogaćenim uranijem narušena te se ne može ponovno uspostaviti na komercijalan način i u slučaju da ta država članica IAEA-e ispunjava kriterije prihvatljivosti.

2.   Kako bi se ostvarili ciljevi iz stavka 1. Unija doprinosi uspostavi banke nisko obogaćenog uranija i sigurnom upravljanju njome pod nadzorom IAEA-e financiranjem aktivnosti povezanih sa sigurnošću, uključujući fizičku zaštitu, prijevoz, čuvanje i doprinose sigurnom upravljanju bankom nisko obogaćenog uranija. Projekt se provodi u korist svih zemalja koje su odlučile upotrebljavati nuklearnu energiju u miroljubive svrhe.

Detaljan opis projekata naveden je u Prilogu.

Članak 2.

1.   Visoki predstavnik Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku (VP) odgovoran je za provedbu ove Odluke.

2.   Za tehničku provedbu projekta iz članka 1. stavka 2. nadležna je IAEA. Ona tu zadaću provodi pod nadzorom VP-a. U tu svrhu VP sklapa potrebne dogovore s IAEA-om.

Članak 3.

1.   Financijski referentni iznos za provedbu aktivnosti iz članka 1. stavka 2. iznosi 4 362 200 EUR.

2.   Rashodima koji se financiraju iz iznosa utvrđenog u stavku 1. upravlja se u skladu s postupcima i pravilima koji se primjenjuju na proračun Unije.

3.   Komisija nadzire ispravnost upravljanja rashodima iz stavka 1. U tu svrhu sklapa sporazum o financiranju s IAEA-om. Sporazumom se utvrđuje da je IAEA dužna osigurati vidljivost doprinosa Unije, u skladu s njegovom veličinom.

4.   Komisija nastoji sklopiti sporazum o financiranju iz stavka 3. u najkraćem mogućem roku nakon stupanja na snagu ove Odluke. Ona obavješćuje Vijeće o svim poteškoćama u tom procesu i o datumu sklapanja sporazuma o financiranju.

Članak 4.

1.   VP izvješćuje Vijeće o provedbi ove Odluke na temelju redovitih izvješća koja sastavlja IAEA. Ta su izvješća IAEA-e osnova za ocjenjivanje koje provodi Vijeće.

2.   Komisija dostavlja informacije o financijskim aspektima provedbe projekta iz članka 1. stavka 2.

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu na dan donošenja.

Prestaje važiti 60 mjeseci od dana sklapanja sporazuma o financiranju iz članka 3. stavka 3. Međutim, ona prestaje važiti šest mjeseci od njezina stupanja na snagu ako se sporazum o financiranju ne sklopi u tom roku.

Članak 6.

Ova se Odluka objavljuje u Službenom listu Europske unije.

Sastavljeno u Bruxellesu 15. studenoga 2016.

Za Vijeće

Predsjednik

I. KORČOK


PRILOG

Doprinos Unije uspostavi banke nisko obogaćenog uranija i sigurnom upravljanju njome pod nadzorom Međunarodne agencije za atomsku energiju (IAEA) u okviru Strategije EU-a za sprečavanje širenja oružja za masovno uništenje

I.   UVOD

Kontekst

U prosincu 2010. glavni direktor IAEA-e dobio je mandat od Vijeća guvernera da započne uspostavu banke nisko obogaćenog uranija te je predstavio detaljan plan njezine uspostave i sigurnog upravljanja njome.

IAEA je 20. prosinca 2011. potvrdila Stalnoj misiji Kazahstana pri IAEA-i da je, na temelju informacija koje je Agenciji dostavio Kazahstan u svojem „Iskazivanju interesa” te s obzirom na zahtjeve navedene u dokumentu GOV/INF/2011/7, Metalurška tvornica Ulba (Ulba Metallurgical Plant) podobna lokacija za uspostavu IAEA-ine banke nisko obogaćenog uranija.

IAEA je između 2011. i 2016. provela nekoliko misija u Kazahstanu s ciljem procjene prostora Metalurške tvornice Ulba i nacionalnog regulatornog okvira kako bi se osiguralo da banka nisko obogaćenog uranija može ispuniti primjenjive odredbe IAEA-inih sigurnosnih standarda i sigurnosnih smjernica. Procijenjena je sigurnost prostorâ, sigurnost od potresa, pripravnost za izvanredne situacije i odgovor na njih, sigurnost i zaštita prijevoza te fizička zaštita.

IAEA i Kazahstan 27. kolovoza 2015. potpisali su Sporazum s državom domaćinom. Tim je sporazumom Kazahstan postao država domaćin IAEA-ine banke nisko obogaćenog uranija i njime se Kazahstanu pruža pravni okvir za osiguravanje da se IAEA-inom bankom nisko obogaćenog uranija upravlja te da je se regulira u skladu sa zakonima i drugim propisima Kazahstana te primjenjivim odredbama IAEA-inih sigurnosnih standarda i sigurnosnih smjernica.

IAEA i Metalurška tvornica Ulba 27. kolovoza 2015. potpisale su Sporazum o upravljanju objektom za skladištenje. Tim je sporazumom dogovoreno da će se u Metalurškoj tvornici Ulba nalaziti IAEA-ina banka nisko obogaćenog uranija i pružen je pravni okvir za osiguravanje da Metalurška tvornica Ulba IAEA-inom bankom nisko obogaćenog uranija rukovodi i upravlja u skladu sa svojom dozvolom, nacionalnim regulatornim okvirom i primjenjivim odredbama IAEA-inih sigurnosnih standarda i sigurnosnih smjernica.

Usto, IAEA i Ministarstvo energetike Kazahstana potpisali su Tehnički sporazum o posebnim aranžmanima koje treba provesti za uspostavu IAEA-ine banke nisko obogaćenog uranija u Kazahstanu („Tehnički sporazum”). Tehničkim sporazumom osigurava se da svaka stranka pruža resurse potrebne za provedbu svojih aktivnosti kako bi se pravovremeno uspostavila IAEA-ina banka nisko obogaćenog uranija, uključujući aktivnosti radi usklađivanja s primjenjivim odredbama IAEA-inih sigurnosnih standarda i sigurnosnih smjernica. U okviru Tehničkog sporazuma stranke su uspostavile zajednički koordinacijski odbor radi olakšanja provedbe Tehničkog sporazuma i odobrile plan posebnih aktivnosti radi osiguravanja uspostave i rada IAEA-ine banke nisko obogaćenog uranija u skladu s primjenjivim odredbama IAEA-inih sigurnosnih standarda i sigurnosnih smjernica. Tehničkim sporazumom zahtijeva se da se aktivnosti obave u roku od dvije godine od potpisivanja pravnih dogovora, odnosno do rujna 2017.

U studenome 2015. Metalurška tvornica Ulba počela je projektirati novi IAEA-in objekt za skladištenje nisko obogaćenog uranija u kojemu treba biti smještena IAEA-ina banka nisko obogaćenog uranija. IAEA-ina misija posjetila je Metaluršku tvornicu Ulba u razdoblju od 29. veljače do 4. ožujka 2016. kako bi ispitala napredak projekta. IAEA-ina misija ispitala je jesu li se prilikom procesa projektiranja propisno uzele u obzir primjenjive odredbe IAEA-inih sigurnosnih standarda i sigurnosnih smjernica. IAEA-ina misija prilikom ispitivanja usredotočila se na pet tehničkih područja: strukturu zgrade, sigurnosnu analizu, zaštitu od radijacije, pripravnost za izvanredne situacije i odgovor na njih te nuklearnu sigurnost. Ispitivanje predloženog arhitektonskog rješenja i relevantne popratne dokumentacije dovelo je do općeg zaključka da su tim rješenjem pružene odgovarajuće mjere za osiguravanje nuklearne sigurnosti i sigurnosnih smjernica.

Nakon što je arhitektonsko rješenje dovršeno i nakon što ga je IAEA ispitala IAEA i Metalurška tvornica Ulba u svibnju 2016. potpisale su sporazum o partnerstvu. Tim sporazumom predviđeni su tehnički i financijski uvjeti za uspostavu IAEA-inog objekta za skladištenje nisko obogaćenog uranija. To je važan korak u uspostavi IAEA-ine banke nisko obogaćenog uranija.

U svibnju 2016. Vijeće guvernera je u izvješću GOV/INF/2016/8 istaknulo da je postignut značajan napredak. Njime je ujedno predviđen prvi osnovni sveobuhvatni plan projekta i financijski plan.

Dokumentom Vijeća guvernera GOV/2010/67 glavni direktor IAEA-e ovlašten je za uspostavu IAEA-ine banke nisko obogaćenog uranija te se zahtijeva da se troškovi (uključujući troškove ljudskih resursa) povezani s uspostavom i radom IAEA-ine banke nisko obogaćenog uranija moraju financirati isključivo izvanproračunskim dobrovoljnim doprinosima i da oni ne smiju utjecati na redovni proračun IAEA-e. U tu svrhu projekt IAEA-ine banke nisko obogaćenog uranija nadoknađuje troškove raznih odjela IAEA-e za tehnički doprinos i potporu pruženu stručnjacima i specijalistima koji rade na projektu upotrebom sporazumâ na razini službe. Ti sporazumi, kojima se definiraju usluge koje odjeli trebaju pružiti u pogledu projekta radi izvršavanja plana projekta (uključujući plan posebnih aktivnosti) te troškovi za razinu podrške koju pruža pojedini odjel, finalizirani su i o njima su postignuti dogovori u ožujku 2016.

Od 1. travnja 2016. određeni broj država članica, Komisija, Inicijativa za borbu protiv nuklearnih prijetnji i Svjetski institut za nuklearni prijevoz (World Nuclear Transport Institute) obećali su sredstva u iznosu od otprilike 124 900 000 USD i 25 000 000 EUR, a doprinosi koje je Agencija primila od tog datuma iznosili su 124 900 000 USD i 20 000 000 EUR. Financijske doprinose pružili su Inicijativa za borbu protiv nuklearnih prijetnji (50 000 000 USD), SAD (50 000 000 USD), UAE (10 000 000 USD), Norveška (5 000 000 USD), Kuvajt (10 000 000 USD), Svjetski institut za nuklearni prijevoz (10 000 EUR) i Kazahstan (400 000 USD). Iznos od 20 000 000 EUR koji je donirala Komisija namijenjen je kupnji nisko obogaćenog uranija za IAEA-inu banku nisko obogaćenog uranija, a do 5 000 000 EUR obećano je za nadogradnje povezane sa sigurnošću. Sredstva za nadogradnje povezane sa sigurnošću (do 5 000 000 EUR) podliježu ovom Prilogu.

Sljedeće ključne etape za IAEA-inu banku nisko obogaćenog uranija su:

(a)

dovršetak uspostave IAEA-inog objekta za skladištenje nisko obogaćenog uranija, uključujući dovršetak izgradnje; potvrda da zgrada i oprema odgovaraju namjeni projekta i primjenjivim zaštitnim i sigurnosnim odredbama;

(b)

dogovor s Metalurškom tvornicom Ulba o programu upravljanja cilindrima kako bi se osigurala dugoročna sigurnost i zaštita cilindara te njihova spremnost za prijevoz;

(c)

puštanje objekta u pogon;

(d)

nabava IAEA-inog nisko obogaćenog uranija i njegov prijevoz u objekt za skladištenje;

(e)

početak rada.

Ciljevi projekta

Doprinijeti uspostavi IAEA-ine banke nisko obogaćenog uranija i sigurnom upravljanju njome, osobito osiguravanjem visokih razina sigurnosti i zaštite tijekom prijevoza i skladištenja, u skladu s IAEA-inim sigurnosnim standardima i sigurnosnim smjernicama.

Koristi

Ostvarit će se sljedeće koristi:

(a)

sigurno jačanje sigurnosti opskrbe nuklearnim gorivom; i

(b)

pružanje pomoći IAEA-i u osiguravanju sigurnosti i zaštite prijevoza nisko obogaćenog uranija od nabave do isporuke kao i tijekom skladištenja u prostorima banke nisko obogaćenog uranija.

II.   OPIS AKTIVNOSTI

Banka nisko obogaćenog uranija

IAEA-ina banka nisko obogaćenog uranija sastojat će se od fizičke zalihe od otprilike 90 tona nisko obogaćenog uranija, količine potrebne za jedno početno punjenje suvremenog reaktora na laku vodu (što je jednako približno trima ponovnim punjenjima jezgre) za proizvodnju električne energije, te potrebne opreme i usluga. Vlasnik zalihe bit će IAEA. IAEA-ina banka nisko obogaćenog uranija radit će u skladu s određenim nediskriminirajućim kriterijima za isporuku nisko obogaćenog uranija zemlji primateljici. Ti su kriteriji u potpunosti usklađeni sa Statutom IAEA-e i odobrilo ih je Vijeće guvernera. Nuklearno postrojenje koje upotrebljava nisko obogaćeni uranij mora biti obuhvaćeno sporazumom o zaštitnim mjerama s IAEA-om i u potpunosti usklađeno s tim sporazumom.

Potpora Unije

Unija će pružiti potporu IAEA-inoj banci nisko obogaćenog uranija upotpunjujući je putem različitih instrumenata. Već je 2011. pružen financijski doprinos iz Instrumenta za stabilnost u iznosu od 20 000 000 EUR za nabavu nisko obogaćenog uranija.

Ovom Odlukom doprinijet će se sigurnom radu IAEA-ine banke nisko obogaćenog uranija i upravljanju njome. Relevantne aktivnosti koje je predvidjela IAEA i kojima će se financijski doprinijeti ovom Odlukom mogu uključivati:

1.   Podupiranje sigurne uspostave objekta za skladištenje 90 tona nisko obogaćenog uranija

Ovom točkom obuhvaćeni su troškovi provedbe aktivnosti plana projekta, uključujući plan posebnih aktivnosti za 2017. i daljnje aktivnosti u 2018. Plan posebnih aktivnosti, o kojem su se dogovorili IAEA, Metalurška tvornica Ulba i Odbor za nuklearni i energetski nadzor i kontrolu Kazahstana, jest popis aktivnosti koje su smatrane potrebnima za nadogradnju objekata, opreme, procedura i praksi kako bi se osiguralo da će se IAEA-ina banka nisko obogaćenog uranija uspostaviti, pohraniti, voditi i zaštititi u skladu s relevantnim odredbama IAEA-inih sigurnosnih standarda i sigurnosnih smjernica. Te aktivnosti razvijene su na temelju više procjena provedenih od 2012. do 2016. Osobito, u siječnju 2016. misija Agencije utvrdila je da će biti potrebna i dodatna vanjska oprema kako bi se omogućilo da se objektom za skladištenje upravlja u skladu s IAEA-inim standardima u pogledu pripravnosti na izvanredne situacije i odgovora na njih.

Aktivnosti uključuju razvijanje procedura za sigurne operacije, nabavu opreme za osiguravanje pripravnosti na izvanredne situacije i odgovora na njih te za zaštitu od zračenja i pružanje povezanog osposobljavanja; organiziranje radionica o temama povezanima sa sigurnošću relevantnima za IAEA-inu banku nisko obogaćenog uranija (npr. kultura nuklearne sigurnosti); osiguranje provođenja vježbi za izvanredne situacije u objektu; i daljnje aktivnosti procjene kako bi se potvrdila usklađenost nadogradnji s relevantnim IAEA-inim sigurnosnim standardima i sigurnosnim smjernicama prije puštanja u pogon.

Nisko obogaćeni uranij bit će pohranjen u IAEA-in objekt za skladištenje nisko obogaćenog uranija tek kad se IAEA uvjeri da je IAEA-ina banka nisko obogaćenog uranija uspostavljena i da je usklađena s primjenjivim odredbama IAEA-inih sigurnosnih standarda i sigurnosnih smjernica. Stoga će IAEA provesti misiju potvrđivanja, planiranu za ljeto 2017., kako bi potvrdila da izgrađena zgrada i njezina ključna oprema odgovaraju namjeni projekta i da je uvedena puna infrastruktura potrebna za ispunjavanje primjenjivih odredaba o sigurnosti i zaštiti.

Tijekom razdoblja od dvije godine proračunom će se pokrivati troškovi planiranja, izvršavanja, potpore i izvješćivanja u pogledu plana projekta i plana posebnih aktivnosti, kao i troškovi ljudskih resursa IAEA-e za osiguravanje da se, u skladu s mandatom projekta IAEA-ine banke nisko obogaćenog uranija, ne upotrebljavaju sredstva iz redovnog proračuna.

2.   Osiguravanje sigurnog prijevoza 90 tona nisko obogaćenog uranija

Očekuje se da će 90 tona nisko obogaćenog uranija biti prevezeno iz postrojenja jednog ili više prodavača u Metaluršku tvornicu Ulba u Oskemenu u Kazahstanu gdje će se nalaziti IAEA-ina banka nisko obogaćenog uranija. Pošiljke nisko obogaćenog uranija koje se kreću preko raznih državnih područja moraju ispunjavati sve zahtjeve u pogledu dokumentacije, osiguranja, odobrenja za provoz i označivanja, uključujući zahtjeve država u pogledu fizičke zaštite koji se nalaze u relevantnim konvencijama i preporukama razvijenima pod okriljem IAEA-e, te sigurnosne zahtjeve Međunarodne pomorske organizacije (IMO). Rashodi povezani s prijevozom nisko obogaćenog uranija ovisit će o tome gdje se prodavač nisko obogaćenog uranija nalazi i o udaljenostima koje se pomorskim i kopnenim prijevozom moraju prijeći od prodavača do Metalurške tvornice Ulba u Kazahstanu te o broju luka pristajanja i prelazaka granica potrebnih da bi se izvršila dostava. Ovom točkom obuhvaćeni su razvoj tehničkih specifikacija sa službenicima IAEA-e i specijalistički doprinos vanjskih stručnjaka; planiranje i nadzor prijevoza; osiguranje; zakup plovila za pomorski prijevoz radi veće sigurnosti; savjetovanje o procjeni rizika u pogledu sigurnosti prijevozne rute i planiranju; kao i zaštita tijekom pomorskog prijevoza, u lukama pristajanja i na mjestima provoza.

3.   Osiguravanje dugoročnog skladištenja 90 tona nisko obogaćenog uranija

Nisko obogaćeni uranij nalazit će se u namjenskom objektu za skladištenje u prostorima Metalurške tvornice Ulba u Oskemenu u Kazahstanu. IAEA-in nisko obogaćeni uranij bit će pohranjen u cilindrima tipa 30B. Upravitelj skladišta će u ime IAEA-e biti odgovoran za skladištenje i zaštitu nisko obogaćenog uranija, u skladu s IAEA-inim sigurnosnim standardima i sigurnosnim smjernicama. To uključuje nabavu cilindara tipa 30B kojima će se omogućiti fizički sigurno skladištenje nisko obogaćenog uranija. Sigurnosne studije pokazuju da ti spremnici omogućuju stabilno i sigurno skladištenje do 50 godina. Osim što pružaju sigurnost, debljina stijenki cilindara i cjelokupan dizajn cilindara doprinose fizičkoj zaštiti od sabotaže i krađe.

Ključna aktivnost u osiguravanju dugoročnog skladištenja nisko obogaćenog uranija jest provedba programa upravljanja cilindrima, uključujući rutinske preglede i ponovne certifikacije pohranjenih cilindara tipa 30B u pogledu usklađenosti s normom ISO 7195 kao i osiguravanje da su spremni za prijevoz u države članice. To zahtijeva nabavu usluga ovlaštenih inspektora za ponovnu certifikaciju cilindara kao i usluga osoblja Metalurške tvornice Ulba za pružanje podrške prilikom testiranja.

Osim toga, tijekom dugoročnog skladištenja IAEA-inog nisko obogaćenog uranija IAEA će poduzimati aktivnosti rutinskog i ad hoc nadziranja, uključujući primanje, preispitivanje i provjeru godišnjih izvješća Metalurške tvornice Ulba. To će uključivati godišnje sastanke s osobljem Metalurške tvornice Ulba kako bi se preispitale aktivnosti zaštite i sigurnosti povezane s IAEA-inom bankom nisko obogaćenog uranija kao i druge vrste misija u Metaluršku tvornicu Ulba kako bi se osiguralo da se relevantne odredbe IAEA-inih sigurnosnih standarda i sigurnosnih smjernica i dalje primjenjuju na IAEA-inu banku nisko obogaćenog uranija.

Ovom će se točkom obuhvaćati razdoblje od pet godina.

III.   TRAJANJE

Procijenjeno trajanje razdoblja provedbe projekta jest 60 mjeseci počevši od potpisivanja sporazuma o financiranju iz članka 3.

IV.   KORISNICI

Korisnici projekta iz ove Odluke su sve prihvatljive države primateljice usluga IAEA-ine banke nisko obogaćenog uranija koje ispunjavaju uvjete za pristup banci nisko obogaćenog uranija kako ih je odredilo Vijeće guvernera IAEA-e.

V.   PROVEDBENI SUBJEKT

IAEA će biti zadužena za tehničku provedbu projekta, kako je gore opisano, a nadzirat će je VP. Projekt će izravno provoditi osoblje IAEA-e, stručnjaci iz drugih nacionalnih tijela za nuklearna pitanja i ugovorni izvođači. U slučaju ugovornih izvođača, nabava bilo kakve robe, radova ili usluga od strane IAEA-e u kontekstu ove Odluke izvršavat će se u skladu sa sporazumom o financiranju koji Komisija treba sklopiti s IAEA-om.

VI.   IZVJEŠĆIVANJE

Provedbeni subjekt će pripremiti:

(a)

redovita izvješća o provedbi projekta;

(b)

završno izvješće, najkasnije dva mjeseca od završetka provedbe projekta.

Izvješća će se slati VP-u.


16.11.2016   

HR

Službeni list Europske unije

L 308/29


PROVEDBENA ODLUKA KOMISIJE (EU) 2016/2002

оd 8. studenoga 2016.

o izmjeni Priloga E Direktivi Vijeća 91/68/EEZ, Priloga III. Odluci Komisije 2010/470/EU i Priloga II. Odluci Komisije 2010/472/EU u pogledu trgovine ovcama i kozama i sjemenom ovaca i koza te njihova uvoza u Uniju s obzirom na pravila za sprečavanje, kontrolu i iskorjenjivanje određenih transmisivnih spongiformnih encefalopatija

(priopćeno pod brojem dokumenta C(2016) 7026)

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Direktivu Vijeća 91/68/EEZ od 28. siječnja 1991. o uvjetima zdravlja životinja kojima se uređuje trgovina životinjama iz porodica ovaca i koza unutar Zajednice (1), a posebno njezin članak 14. stavak 2.,

uzimajući u obzir Direktivu Vijeća 92/65/EEZ od 13. srpnja 1992. o utvrđivanju uvjeta zdravlja životinja kojima se uređuje trgovina i uvoz u Zajednicu životinja, sjemena, jajnih stanica i zametaka koji ne podliježu uvjetima zdravlja životinja utvrđenima u određenim propisima Zajednice iz Priloga A dijela I. Direktive 90/425/EEZ (2), a posebno njezin članak 11. stavak 2. četvrtu alineju, članak 17. stavak 2. točku (b), članak 18. stavak 1. prvu alineju te članak 19. uvodnu rečenicu i točku (b),

budući da:

(1)

Direktivom 91/68/EEZ utvrđuju se uvjeti zdravlja životinja kojima se uređuje trgovina životinjama iz porodica ovaca i koza unutar Unije. Među ostalim tom je Direktivom predviđeno da ovce i koze tijekom prijevoza do odredišta mora pratiti zdravstveni certifikat u skladu s obrascima I., II. ili III. iz Priloga E toj Direktivi.

(2)

Uredbom (EZ) br. 999/2001 Europskog parlamenta i Vijeća (3) utvrđuju se pravila za sprečavanje, kontrolu i iskorjenjivanje određenih transmisivnih spongiformnih encefalopatija (TSE) kod goveda, ovaca i koza. U Prilogu VII. toj Uredbi utvrđene su mjere za kontrolu i iskorjenjivanje TSE-ova. Nadalje, u poglavlju A Priloga VIII. toj Uredbi utvrđeni su, među ostalim, uvjeti za trgovinu živim životinjama.

(3)

Uredba (EZ) br. 999/2001 nedavno je izmijenjena Uredbom Komisije (EU) 2016/1396 (4). Tim je izmjenama među ostalim predviđeno izuzeće od uvjeta iz poglavlja A odjeljka A točke 4.1. Priloga VIII. Uredbi (EZ) br. 999/2001, čiji je cilj sprečavanje širenja klasičnoga grebeža kod životinja iz uzgoja držanih na gospodarstvima, za ovce i koze koje se prevoze isključivo između odobrenih tijela, zavoda ili centara kako su utvrđeni u članku 2. stavku 1. točki (c) Direktive 92/65/EEZ.

(4)

Uredbom (EU) 2016/1396 uvode se i posebni uvjeti za trgovinu unutar Unije ovcama ili kozama rijetkih pasmina koje ne ispunjuju zahtjeve iz poglavlja A odjeljka A točke 4.1. Priloga VIII. Uredbi (EZ) br. 999/2001. Ti posebni uvjeti uvedeni su radi zadržavanja mogućnosti redovite razmjene tih životinja među državama članicama kako bi se izbjeglo križanje u bliskom srodstvu i očuvala genetska raznolikost kod populacija rijetkih pasmina.

(5)

Zdravstvene certifikate u skladu s obrascima II. i III. iz Priloga E Direktivi 91/68/EEZ trebalo bi stoga izmijeniti kako bi se uzeli u obzir zahtjevi utvrđeni u Uredbi (EZ) br. 999/2001 kako je izmijenjena Uredbom (EU) 2016/1396 povezani s trgovinom unutar Unije ovcama i kozama rijetkih pasmina ili ovcama i kozama koje se prevoze između odobrenih tijela, zavoda ili centara.

(6)

Osim toga neke države članice obavijestile su Komisiju o problemima povezanima s dodatnim administrativnim opterećenjem zbog obveze navođenja pojedinosti o pasmini i količini životinja koje čine pošiljku u točki I.31. zdravstvenih certifikata u skladu s obrascima I., II. i III. iz Priloga E Direktivi 91/68/EEZ. Kako bi se smanjilo administrativno opterećenje za službene veterinare, primjereno je iz točke I.31. tih obrazaca zdravstvenih certifikata ukloniti zahtjev za podatke o pasmini jer ti podaci nisu nužni kad je riječ o zdravstvenom stanju životinja u pošiljci te zahtjev za podatke o količini životinja jer su ti podaci već navedeni u točki I.20, a u točki I.31. mora se navesti službeni identifikacijski broj svake životinje.

(7)

Nadalje, kako bi se precizirali uvjeti za pojedinačnu identifikaciju životinja u točkama II.5. i II.6. zdravstvenih certifikata u skladu s obrascima II. i III. u Prilogu E Direktivi 91/68/EEZ, potrebno je u te točke dodati upućivanje na Uredbu Vijeća (EZ) br. 21/2004 (5).

(8)

Direktivu 91/68/EEZ trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti.

(9)

Direktivom 92/65/EEZ utvrđuju se uvjeti primjenjivi na trgovinu i uvoz u Uniju, među ostalim, sjemena ovaca i koza.

(10)

U Prilogu III. Odluci Komisije 2010/470/EU (6) utvrđeni su obrasci zdravstvenih certifikata za trgovinu unutar Unije pošiljkama sjemena ovaca i koza. U dijelu A tog Priloga utvrđen je obrazac zdravstvenog certifikata za sjeme sakupljeno poslije 31. kolovoza 2010. i otpremljeno iz odobrenog centra za sakupljanje sjemena iz kojeg sjeme potječe sjeme.

(11)

U Prilogu II. Odluci Komisije 2010/472/EU (7) među ostalim utvrđeni su obrasci zdravstvenih certifikata za uvoz u Uniju pošiljaka sjemena ovaca i koza. U dijelu 2. odjeljku A tog Priloga utvrđen je obrazac zdravstvenog certifikata za sjeme sakupljeno otpremljeno iz odobrenog centra za sakupljanje sjemena iz kojeg sjeme potječe sjeme.

(12)

U poglavlju A odjeljku A točki 4.2. Priloga VIII. Uredbi (EZ) br. 999/2001 utvrđeni su uvjeti povezani s grebežom ovaca koje je potrebno ispunjivati za trgovinu unutar Unije sjemenom ovaca i koza. U poglavlju H Priloga IX. Uredbi (EZ) br. 999/2001 utvrđeni su uvjeti povezani s grebežom ovaca koje je potrebno ispunjivati za uvoz sjemena ovaca i koza.

(13)

Uredbom (EU) 2016/1396 u okviru uvjeta koje gospodarstvo mora ispuniti kako bi mu se priznao status zanemarivog ili kontroliranog rizika od klasičnoga grebeža utvrđenih u poglavlju A odjeljku A točkama 1.2. i 1.3. Priloga VIII. Uredbi (EZ) br. 999/2001 uvode se posebni uvjeti za centre za sakupljanje sjemena jer je rizik od širenja grebeža ovaca preko ovnova i jaraca koji se drže u centrima za prikupljanje sjemena koji su odobreni i nadzirani u skladu s uvjetima utvrđenima u Prilogu D Direktivi 92/65/EEZ ograničen. Upućivanje na te posebne uvjete dodaje se i uvjetima za trgovinu sjemenom ovaca i koza iz Priloga VIII. Uredbi (EZ) br. 999/2001 te uvjetima za njegov uvoz iz Priloga IX. Uredbi (EZ) br. 999/2001.

(14)

Obrazac zdravstvenog certifikata za trgovinu unutar Unije pošiljkama sjemena ovaca i koza iz dijela A Priloga III. Odluci 2010/470/EU i obrazac zdravstvenog certifikata za uvoz u Uniju pošiljaka sjemena ovaca i koza iz dijela 2. odjeljka A Priloga II. Odluci 2010/472/EU trebalo bi stoga izmijeniti kako bi se uzeli u obzir zahtjevi povezani s centrima za sakupljanje sjemena utvrđeni u Uredbi (EZ) br. 999/2001 kako je izmijenjena Uredbom (EU) br. 2016/1396.

(15)

Nadalje, u skladu s poglavljem H Priloga IX. Uredbi (EZ) br. 999/2001 kako je izmijenjena Uredbom (EU) 2016/1396 izraz „mesno-koštano brašno” trebalo bi tumačiti kako je definiran u Kodeksu o zdravlju kopnenih životinja Svjetske organizacije za zdravlje životinja (OIE) (8), a ne kako je definiran u točki 27. Priloga I. Uredbi Komisije (EZ) br. 142/2011 (9).

(16)

Točku II.4.10.4. obrasca zdravstvenog certifikata za uvoz u Uniju pošiljki sjemena ovaca i koza iz dijela 2. odjeljka A Priloga II. Odluci 2010/472/EU trebalo bi stoga izmijeniti u skladu s izmijenjenim odredbama poglavlja H Priloga IX. Uredbi (EZ) br. 999/2001.

(17)

Odluke 2010/470/EU i 2010/472/EU trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti.

(18)

Uredbom (EU) 2016/1396 predviđeno je da će se izmjene Priloga IX. Uredbi (EZ) br. 999/2001 povezane s uvozom određene robe primjenjivati od 1. srpnja 2017. Kako se ne bi narušio uvoz u Uniju pošiljki sjemena ovaca i koza, tijekom prijelaznog razdoblja i uz određene uvjete trebalo bi odobriti upotrebu certifikata izdanih u skladu s Odlukom 2010/472/EU kako su primjenjivi prije izmjena uvedenih ovom Odlukom.

(19)

Mjere predviđene ovom odlukom u skladu su s mišljenjem Stalnog odbora za bilje, životinje, hranu i hranu za životinje,

DONIJELA JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Prilog E Direktivi 91/68/EEZ mijenja se u skladu s Prilogom I. ovoj Odluci.

Članak 2.

Prilog III. Odluci 2010/470/EU mijenja se u skladu s Prilogom II. ovoj Odluci.

Članak 3.

Prilog II. Odluci 2010/472/EU mijenja se u skladu s Prilogom III. ovoj Odluci.

Članak 4.

Članak 3. ove Odluke primjenjuje se od 1. srpnja 2017.

Tijekom prijelaznog razdoblja do 31. prosinca 2017. odobrava se uvoz u Uniju pošiljki sjemena ovaca i koza koje prati zdravstveni certifikat izdan u skladu s obrascem utvrđenim u dijelu 2. odjeljku A Priloga II. Odluci 2010/472/EU kako je primjenjiv prije izmjena uvedenih ovom Odlukom, uz uvjet da je certifikat izdan najkasnije 30. studenoga 2017.

Članak 5.

Ova je Odluka upućena državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 8. studenoga 2016.

Za Komisiju

Vytenis ANDRIUKAITIS

Član Komisije


(1)  SL L 46, 19.2.1991., str. 19.

(2)  SL L 268, 14.9.1992., str. 54.

(3)  Uredba (EZ) br. 999/2001 Europskog parlamenta i Vijeća od 22. svibnja 2001. o utvrđivanju pravila za sprečavanje, kontrolu i iskorjenjivanje određenih transmisivnih spongiformnih encefalopatija (SL L 147, 31.5.2001., str. 1.).

(4)  Uredba Komisije (EU) 2016/1396 od 18. kolovoza 2016. o izmjeni određenih priloga Uredbi (EZ) br. 999/2001 Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju pravila za sprečavanje, kontrolu i iskorjenjivanje određenih transmisivnih spongiformnih encefalopatija (SL L 225, 19.8.2016., str. 76.).

(5)  Uredba Vijeća (EZ) br. 21/2004 od 17. prosinca 2003. o uspostavi sustava za označivanje i registraciju ovaca i koza i izmjeni Uredbe (EZ) br. 1782/2003 i direktiva 92/102/EEZ i 64/432/EEZ (SL L 5, 9.1.2004., str. 8.).

(6)  Odluka Komisije 2010/470/EU od 26. kolovoza 2010. o obrascima zdravstvenih certifikata za trgovinu unutar Unije sjemenom, jajnim stanicama i zamecima kopitara, ovaca i koza te zamecima svinja (SL L 228, 31.8.2010., str. 15.).

(7)  Odluka Komisije 2010/472/EU od 26. kolovoza 2010. o uvozu sjemena, jajnih stanica i zametaka ovaca i koza u Uniju (SL L 228, 31.8.2010., str. 74.).

(8)  http://www.oie.int/index.php?id=169&L=0&htmfile=glossaire.htm

(9)  Uredba Komisije (EU) br. 142/2011 od 25. veljače 2011. o provedbi Uredbe (EZ) br. 1069/2009 Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju zdravstvenih pravila za nusproizvode životinjskog podrijetla i od njih dobivene proizvode koji nisu namijenjeni prehrani ljudi i o provedbi Direktive Vijeća 97/78/EZ u pogledu određenih uzoraka i predmeta koji su oslobođeni veterinarskih pregleda na granici na temelju te Direktive (SL L 54, 26.2.2011., str. 1.).


PRILOG I.

Prilog E Direktivi 91/68/EEZ zamjenjuje se sljedećim:

„PRILOG E

OBRAZAC I.

Image

Tekst slike

Image

Tekst slike

Image

Tekst slike

Image

Tekst slike

OBRAZAC II.

Image

Tekst slike

Image

Tekst slike

Image

Tekst slike

Image

Tekst slike

Image

Tekst slike

OBRAZAC III.

Image

Tekst slike

Image

Tekst slike

Image

Tekst slike

Image

Tekst slike

Image

Tekst slike Image Tekst slike

PRILOG II.

U Prilogu III. Odluci 2010/470/EU dio A zamjenjuje se sljedećim:

„Dio A

Obrazac zdravstvenog certifikata III.A za trgovinu unutar Unije pošiljkama sjemena ovaca i koza sakupljenog u skladu s Direktivom Vijeća 92/65/EEZ poslije 31. kolovoza 2010. i otpremljenog iz odobrenog centra za sakupljanje sjemena iz kojeg sjeme potječe

Image

Tekst slike

Image

Tekst slike

Image

Tekst slike Image Tekst slike

PRILOG III.

U dijelu 2. Priloga II. Odluci 2010/472/EU odjeljak A zamjenjuje se sljedećim:

„Odjeljak A

Obrazac 1. – Zdravstveni certifikat za sjeme koje se otprema iz odobrenog centra za sakupljanje sjemena iz kojeg sjeme potječe

Image

Tekst slike

Image

Tekst slike

Image

Tekst slike

Image

Tekst slike

Image

Tekst slike

Image

Tekst slike Image Tekst slike

16.11.2016   

HR

Službeni list Europske unije

L 308/59


ODLUKA KOMISIJE (EU) 2016/2003

оd 14. studenoga 2016.

o izmjeni odluka 2009/300/EZ, 2011/263/EU, 2011/264/EU, 2011/382/EU, 2011/383/EU, 2012/720/EU i 2012/721/EU radi produljenja razdoblja važenja ekoloških mjerila za dodjelu znaka za okoliš EU-a za određene proizvode

(priopćeno pod brojem dokumenta C(2016) 7218)

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EZ) br. 66/2010 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. studenoga 2009. o znaku za okoliš EU-a (1), a posebno njezin članak 8. stavak 3. točku (c),

nakon savjetovanja s Odborom Europske unije za znak za okoliš,

budući da:

(1)

Odluka Komisije 2009/300/EZ (2) prestaje važiti 31. prosinca 2016.

(2)

Odluka Komisije 2011/263/EU (3) prestaje važiti 31. prosinca 2016.

(3)

Odluka Komisije 2011/264/EU (4) prestaje važiti 31. prosinca 2016.

(4)

Odluka Komisije 2011/382/EU (5) prestaje važiti 31. prosinca 2016.

(5)

Odluka Komisije 2011/383/EU (6) prestaje važiti 31. prosinca 2016.

(6)

Odluka Komisije 2012/720/EU (7) prestaje važiti 14. studenoga 2016.

(7)

Odluka Komisije 2012/721/EU (8) prestaje važiti 14. studenoga 2016.

(8)

Provedena je procjena kojom su se potvrdile relevantnost i primjerenost trenutačnih ekoloških mjerila i s njima povezanih zahtjeva u pogledu procjene i provjere koji su utvrđeni odlukama 2009/300/EZ, 2011/263/EU, 2011/264/EU, 2011/382/EU, 2011/383/EU, 2012/720/EU i 2012/721/EU. Budući da novo preispitivanje trenutačnih ekoloških mjerila i s njima povezanih zahtjeva u pogledu procjene i provjere koji su utvrđeni u tim odlukama još uvijek nije finalizirano, primjereno je produljiti razdoblja važenja tih ekoloških mjerila i s njima povezanih zahtjeva u pogledu procjene i provjere do 31. prosinca 2017. Odluke 2009/300/EZ, 2011/263/EU, 2011/264/EU, 2011/382/EU, 2011/383/EU, 2012/720/EU i 2012/721/EU trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti.

(9)

Mjere predviđene ovom Odlukom u skladu su s mišljenjem Odbora osnovanog na temelju članka 16. Uredbe (EZ) br. 66/2010,

DONIJELA JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Članak 3. Odluke 2009/300/EZ zamjenjuje se sljedećim:

„Članak 3.

Ekološka mjerila za skupinu proizvoda ‚televizori’ i s njima povezani zahtjevi u pogledu procjene i provjere vrijede do 31. prosinca 2017.”

Članak 2.

Članak 4. Odluke 2011/263/EU zamjenjuje se sljedećim:

„Članak 4.

Ekološka mjerila za skupinu proizvoda ‚deterdženti za perilice posuđa’ i s njima povezani zahtjevi u pogledu procjene i provjere vrijede do 31. prosinca 2017.”

Članak 3.

Članak 4. Odluke 2011/264/EU zamjenjuje se sljedećim:

„Članak 4.

Ekološka mjerila za skupinu proizvoda ‚deterdženti za pranje rublja’ i s njima povezani zahtjevi u pogledu procjene i provjere vrijede do 31. prosinca 2017.”

Članak 4.

Članak 4. Odluke 2011/382/EU zamjenjuje se sljedećim:

„Članak 4.

Ekološka mjerila za skupinu proizvoda ‚deterdženti za ručno pranje posuđa’ i s njima povezani zahtjevi u pogledu procjene i provjere vrijede do 31. prosinca 2017.”

Članak 5.

Članak 4. Odluke 2011/383/EU zamjenjuje se sljedećim:

„Članak 4.

Ekološka mjerila za skupinu proizvoda ‚višenamjenska sredstva za čišćenje i sredstva za čišćenje sanitarija’ i s njima povezani zahtjevi u pogledu procjene i provjere vrijede do 31. prosinca 2017.”

Članak 6.

Članak 3. Odluke 2012/720/EU zamjenjuje se sljedećim:

„Članak 3.

Ekološki kriteriji za skupinu proizvoda ‚deterdženti za strojno industrijsko i institucionalno pranje posuđa’, kao i s njima povezani zahtjevi za ocjenjivanje i vrednovanje, vrijede do 31. prosinca 2017.”

Članak 7.

Članak 3. Odluke 2012/721/EU zamjenjuje se sljedećim:

„Članak 3.

Ekološka mjerila za skupinu proizvoda ‚deterdženti za pranje rublja u industrijskom i institucionalnom sektoru’ te s njima povezani zahtjevi u pogledu procjene i provjere vrijede do 31. prosinca 2017.”

Članak 8.

Ova je Odluka upućena državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 14. studenoga 2016.

Za Komisiju

Karmenu VELLA

Član Komisije


(1)  SL L 27, 30.1.2010., str. 1.

(2)  Odluka Komisije 2009/300/EZ od 12. ožujka 2009. o utvrđivanju ekoloških mjerila za dodjelu znaka zaštite okoliša Zajednice za televizore (SL L 82, 28.3.2009., str. 3.).

(3)  Odluka Komisije 2011/263/EU od 28. travnja 2011. o utvrđivanju ekoloških mjerila za dodjelu znaka zaštite okoliša Europske unije za deterdžente za perilice posuđa (SL L 111, 30.4.2011., str. 22.).

(4)  Odluka Komisije 2011/264/EU od 28. travnja 2011. o utvrđivanju ekoloških mjerila za dodjelu zaštite okoliša EU-a za deterdžente za pranje rublja (SL L 111, 30.4.2011., str. 34.).

(5)  Odluka Komisije 2011/382/EU od 24. lipnja 2011. o utvrđivanju ekoloških mjerila za dodjelu znaka za okoliš EU-a za deterdžente za ručno pranje posuđa (SL L 169, 29.6.2011., str. 40.).

(6)  Odluka Komisije 2011/383/EU od 28. lipnja 2011. o utvrđivanju ekoloških mjerila za dodjelu znaka za okoliš EU-a za višenamjenska sredstva za čišćenje i sredstva za čišćenje sanitarija (SL L 169, 29.6.2011., str. 52.).

(7)  Odluka Komisije 2012/720/EU od 14. studenoga 2012. o utvrđivanju ekoloških kriterija za dodjelu znaka zaštite okoliša EU-a za deterdžente za strojno industrijsko i profesionalno pranje posuđa (SL L 326, 24.11.2012., str. 25.).

(8)  Odluka Komisije 2012/721/EU od 14. studenoga 2012. o utvrđivanju ekoloških mjerila za dodjelu znaka za okoliš EU-a za deterdžente za pranje rublja u industrijskom i institucionalnom sektoru (SL L 326, 24.11.2012., str. 38.).


16.11.2016   

HR

Službeni list Europske unije

L 308/62


PROVEDBENA ODLUKA KOMISIJE (EU) 2016/2004

оd 14. studenoga 2016.

o izmjeni Provedbene odluke 2013/780/EU o određivanju odstupanja od članka 13. stavka 1. točke ii. Direktive Vijeća 2000/29/EZ u pogledu piljenog drva bez kore vrsta Quercus L., Platanus L. i Acer saccharum Marsh. podrijetlom iz Sjedinjenih Američkih Država

(priopćeno pod brojem dokumenta C(2016) 7181)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Direktivu Vijeća 2000/29/EZ od 8. svibnja 2000. o zaštitnim mjerama protiv unošenja u Zajednicu organizama štetnih za bilje ili biljne proizvode i protiv njihovog širenja unutar Zajednice (1), a posebno njezin članak 15. stavak 1. drugu alineju,

budući da:

(1)

Direktivom 2000/29/EZ predviđaju se zaštitne mjere protiv unošenja u Uniju organizama iz trećih zemalja koji su štetni za bilje ili biljne proizvode. Člankom 1. Provedbene odluke Komisije 2013/780/EU (2) određuje se odstupanje od zaštitnih mjera u skladu s Direktivom 2000/29/EZ i dopušta državama članicama unošenje na njihovo državno područje piljenog drva bez kore vrsta Quercus L., Platanus L. i Acer saccharum Marsh. podrijetlom iz Sjedinjenih Američkih Država, i ako nema fitosanitarni certifikat, do 30. studenoga 2016., pod uvjetom da je to drvo u skladu s uvjetima iz Priloga toj Provedbenoj odluci.

(2)

Provedbenom odlukom Komisije (EU) 2015/893 (3) utvrđuju se zahtjevi u pogledu unošenja u Uniju piljenog drva bez kore vrsta Platanus L. i Acer spp. podrijetlom iz trećih zemalja. Ti se zahtjevi smatraju neophodnima za fitosanitarnu zaštitu područja Unije od organizma Anoplophora glabripennis (Motschulsky) i ni jedno odstupanje od njih ne bi se smjelo smatrati opravdanim. Na piljeno drvo bez kore tih vrsta stoga se više ne bi trebalo primjenjivati odstupanje određeno Provedbenom odlukom 2013/780/EU.

(3)

U svjetlu informacija koje države članice periodično dostavljaju Komisiji može se zaključiti da je primjena posebnih uvjeta određenih Prilogom Provedbenoj odluci 2013/780/EU dovoljna za sprječavanje unošenje štetnih organizama u Uniju. Države članice trebale bi nastaviti primjenjivati te uvjete u pogledu piljenog drva bez kore vrste Quercus L. podrijetlom iz Sjedinjenih Američkih Država. Ocjena tehničkih informacija koje su dostavile Sjedinjene Američke Države pokazuje da je program za certifikaciju piljenog tvrdog drva sušenog u sušari, na koji se upućuje u članku 2. stavku 3. Provedbene odluke 2013/780/EU, učinkovit.

(4)

Stoga bi odobrenje odstupanja u pogledu piljenog drva bez kore vrste Quercus L. podrijetlom iz Sjedinjenih Američkih Država trebalo produljiti do 31. prosinca 2026. kako bi se izbjeglo nepotrebno narušavanje trgovine tim drvom.

(5)

Provedbenu odluku 2013/780/EU trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti.

(6)

Mjere predviđene ovom odlukom u skladu su s mišljenjem Stalnog odbora za bilje, životinje, hranu i hranu za životinje,

DONIJELA JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Izmjena Provedbene odluke 2013/780/EU

Provedbena odluka 2013/780/EU mijenja se kako slijedi:

1.

Članak 1. zamjenjuje se sljedećim:

„Odstupajući od članka 13. stavka 1. točke ii. Direktive 2000/29/EZ, državama članicama dopušta se unošenje na njihovo državno područje piljenog drva bez kore vrste Quercus L. podrijetlom iz Sjedinjenih Američkih Država, obuhvaćenog oznakom KN i opisima iz Priloga V. dijela B odjeljka I. točke 6. te Direktive, i ako nema fitosanitarni certifikat, pod uvjetom da je to drvo u skladu s uvjetima iz Priloga ovoj Odluci.”

2.

U članku 3. datum „30. studenoga 2016.” zamjenjuje se datumom „31. prosinca 2026.”

Članak 2.

Adresati

Ova je Odluka upućena državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 14. studenoga 2016.

Za Komisiju

Vytenis ANDRIUKAITIS

Član Komisije


(1)  SL L 169, 10.7.2000., str. 1.

(2)  Provedbena odluka Komisije 2013/780/EU оd 18. prosinca 2013. o određivanju odstupanja od članka 13. stavka 1. točke ii. Direktive Vijeća 2000/29/EZ u pogledu piljenog drva bez kore vrsta Quercus L, Platanus L. i Acer saccharum Marsh. podrijetlom iz Sjedinjenih Američkih Država (SL L 346, 20.12.2013., str. 61.).

(3)  Provedbena odluka Komisije (EU) 2015/893 оd 9. lipnja 2015. u pogledu mjera za sprečavanje unošenja u Uniju organizma Anoplophora glabripennis (Motschulsky) i njegova širenja unutar Unije (SL L 146, 11.6.2015., str. 16.).


Ispravci

16.11.2016   

HR

Službeni list Europske unije

L 308/64


Ispravak Direktive 2009/31/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 23. travnja 2009. o geološkom skladištenju ugljikova dioksida i o izmjeni Direktive Vijeća 85/337/EEZ, Direktiva Europskog parlamenta i Vijeća 2000/60/EZ, 2001/80/EZ, 2004/35/EZ, 2006/12/EZ, 2008/1/EZ i Uredbe (EZ) br. 1013/2006

( Službeni list Europske unije L 140 od 5. lipnja 2009. )

(Posebno izdanje Službenog lista Europske unije 15/sv. 26 od 18. studenoga 2014.)

Na stranici 168., u članku 13. stavku 2. drugoj rečenici:

umjesto:

„Kako bi se uzele u obzir promjene procijenjenog rizika istjecanja i poboljšanja najbolje raspoložive tehnologije, plan se ažurira u skladu sa zahtjevima utvrđenim u Prilogu II., a u svakom slučaju svakih pet godina.”;

treba stajati:

„Kako bi se uzele u obzir promjene procijenjenog rizika istjecanja, promjene procijenjenih rizika za okoliš i zdravlje ljudi, nove znanstvene spoznaje i poboljšanja najbolje raspoložive tehnologije, plan se ažurira u skladu sa zahtjevima utvrđenim u Prilogu II., a u svakom slučaju svakih pet godina.”.


16.11.2016   

HR

Službeni list Europske unije

L 308/64


Ispravak Uredbe (EU) br. 549/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 21. svibnja 2013. o Europskom sustavu nacionalnih i regionalnih računa u Europskoj uniji

( Službeni list Europske unije L 174 od 26. lipnja 2013. )

(Posebno izdanje Službenog lista Europske unije 10/Sv. 08 od 30. prosinca 2014.)

1.

Na stranici 7., u članku 4. stavku 3. prvoj rečenici:

umjesto:

„3.   … načine, strukturu, periodičnost i ocjenu pokazatelja izvješća o kvaliteti definira Komisija putem provedbenih akata.”;

treba stajati:

„3.   … načine, strukturu, periodičnost i pokazatelje ocjene izvješćâ o kvaliteti definira Komisija putem provedbenih akata.”

2.

Na stranici 326., u Prilogu A, u točki 9.26. podtočki (d):

umjesto:

„(d)

e i netržišne proizvodnje jedinica države, potrebni su odvojeni proizvodi.”;

treba stajati:

„(d)

da bi se osigurao transparentan postupak sastavljanja potrebni su odvojeni proizvodi kako bi se prikazale glavne posebne konvencije nacionalnih računa, kao što su usluge stanovanja u stanovima u vlasništvu stanara, osiguranja te tržišni i netržišni output državnih jedinica.”