ISSN 1977-0847

Službeni list

Europske unije

L 300

European flag  

Hrvatsko izdanje

Zakonodavstvo

Svezak 59.
8. studenoga 2016.


Sadržaj

 

II.   Nezakonodavni akti

Stranica

 

 

MEĐUNARODNI SPORAZUMI

 

*

Odluka Vijeća 2016/1946 od 15. ožujka 2016. o potpisivanju i sklapanju Sporazuma između Europske unije i Gruzije o sigurnosnim postupcima za razmjenu i zaštitu klasificiranih podataka

1

 

 

Sporazum između Gruzije i Europske unije o sigurnosnim postupcima za razmjenu i zaštitu klasificiranih podataka

3

 

 

UREDBE

 

*

Provedbena uredba Komisije (EU) 2016/1947 оd 25. listopada 2016. o odobrenju izmjene specifikacije koja nije manja za naziv upisan u registar zaštićenih oznaka izvornosti i zaštićenih oznaka zemljopisnog podrijetla (Tome des Bauges (ZOI))

8

 

*

Provedbena uredba Komisije (EU) 2016/1948 оd 7. studenoga 2016. o promjeni stope prilagodbe za izravna plaćanja iz Uredbe (EU) br. 1306/2013 Europskog parlamenta i Vijeća za kalendarsku godinu 2016. i stavljanju izvan snage Provedbene uredbe Komisije (EU) 2016/1153

10

 

 

Provedbena uredba Komisije (EU) 2016/1949 оd 7. studenoga 2016. o utvrđivanju paušalnih uvoznih vrijednosti za određivanje ulazne cijene određenog voća i povrća

12

 

 

ODLUKE

 

*

Provedbena odluka Komisije (EU) 2016/1950 оd 4. studenoga 2016. o neodobravanju određenih biocidnih aktivnih tvari na temelju Uredbe (EU) br. 528/2012 Europskog parlamenta i Vijeća ( 1 )

14

 

 

AKTI KOJE DONOSE TIJELA STVORENA MEĐUNARODNIM SPORAZUMIMA

 

*

Odluka br. 2/2016 Vijeća za stabilizaciju i pridruživanje EU-a i bivše jugoslavenske republike Makedonije od 12. rujna 2016. o sudjelovanju bivše jugoslavenske republike Makedonije kao promatrača u radu Agencije Europske unije za temeljna prava kao i u vezi s odgovarajućim modalitetima toga, unutar okvira utvrđenog u člancima 4. i 5. Uredbe Vijeća (EZ) br. 168/2007, uključujući odredbe koje se odnose na njezino sudjelovanje u inicijativama Agencije, na financijski doprinos i na osoblje [2016/1951]

19

 


 

(1)   Tekst značajan za EGP

HR

Akti čiji su naslovi tiskani običnim slovima su oni koji se odnose na svakodnevno upravljanje poljoprivrednim pitanjima, a općenito vrijede ograničeno razdoblje.

Naslovi svih drugih akata tiskani su masnim slovima, a prethodi im zvjezdica.


II. Nezakonodavni akti

MEĐUNARODNI SPORAZUMI

8.11.2016   

HR

Službeni list Europske unije

L 300/1


ODLUKA VIJEĆA 2016/1946

od 15. ožujka 2016.

o potpisivanju i sklapanju Sporazuma između Europske unije i Gruzije o sigurnosnim postupcima za razmjenu i zaštitu klasificiranih podataka

VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o Europskoj uniji, a posebno njegov članak 37., i Ugovor o funkcioniranju Europske unije, a posebno njegov članak 218. stavak 5. i članak 218. stavak 6. prvi podstavak,

uzimajući u obzir prijedlog Visokog predstavnika Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku,

budući da:

(1)

Vijeće je na sastanku 20. siječnja 2014. odlučilo ovlastiti Visokog predstavnika Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku (VP) za otvaranje pregovora na temelju članka 37. Ugovora o Europskoj uniji i u skladu s postupkom utvrđenim u članku 218. stavku 3. Ugovora o funkcioniranju Europske unije s ciljem sklapanja sporazuma o sigurnosti podataka između Europske unije i Gruzije.

(2)

Slijedom tog ovlaštenja VP je u pregovorima dogovorio sporazum s Gruzijom o sigurnosnim postupcima za razmjenu i zaštitu klasificiranih podataka.

(3)

Taj bi sporazum trebalo odobriti,

DONIJELO JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Sporazum između Europske unije i Gruzije o sigurnosnim postupcima za razmjenu i zaštitu klasificiranih podataka odobrava se u ime Unije.

Tekst Sporazuma priložen je ovoj Odluci.

Članak 2.

Predsjednika Vijeća ovlašćuje se da odredi jednu ili više osoba ovlaštenih za potpisivanje Sporazuma radi obvezivanja Unije.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu na dan donošenja.

Sastavljeno u Bruxellesu 15. ožujka 2016.

Za Vijeće

Predsjednik

A.G. KOENDERS


8.11.2016   

HR

Službeni list Europske unije

L 300/3


PRIJEVOD

SPORAZUM

između Gruzije i Europske unije o sigurnosnim postupcima za razmjenu i zaštitu klasificiranih podataka

Gruzija,

i

Europska unija, dalje u tekstu „EU”;

dalje u tekstu „stranke”;

SMATRAJUĆI da obje stranke imaju cilj na sve načine jačati vlastitu sigurnost;

SMATRAJUĆI da su stranke suglasne da bi međusobno trebale razvijati suradnju u pitanjima od zajedničkog interesa, koja se tiču sigurnosti;

SMATRAJUĆI da u tom kontekstu stoga postoji stalna potreba za razmjenom klasificiranih podataka između stranaka;

PREPOZNAJUĆI da cjelovita i učinkovita suradnja i savjetovanje mogu zahtijevati pristup klasificiranim podacima i s njima povezanomu materijalu stranaka te njihovu razmjenu;

SVJESNE da takav pristup klasificiranim podacima i s njima povezanomu materijalu te njihova razmjena zahtijevaju poduzimanje odgovarajućih sigurnosnih mjera,

SPORAZUMJELE SU SE KAKO SLIJEDI:

Članak 1.

1.   Radi ostvarenja ciljeva jačanja sigurnosti obiju stranaka na sve načine, ovaj se Sporazum između Gruzije i Europske unije o sigurnosnim postupcima za razmjenu i zaštitu klasificiranih podataka (dalje u tekstu „Sporazum”) primjenjuje na klasificirane podatke ili materijal u svakom obliku koje stranke dostavljaju jedna drugoj ili ih međusobno razmjenjuju.

2.   Svaka stranka štiti klasificirane podatke koje primi od druge stranke od gubitka ili neovlaštenog otkrivanja u skladu s uvjetima utvrđenima u ovom Sporazumu i u skladu sa zakonima i drugim propisima stranaka.

Članak 2.

Za potrebe ovog Sporazuma, „klasificirani podaci” znači

i.

za EU: svi podaci ili materijal,

ii.

za Gruziju: svi podaci ili materijal, uključujući državne tajne,

u bilo kojem obliku:

(a)

za koje jedna od stranaka odredi da se zahtijevaju zaštitu jer bi njihov gubitak ili njihovo neovlašteno otkrivanje moglo prouzročiti različite stupnjeve štete interesima Gruzije, ili EU-a ili jedne ili više njegovih država članica; i

(b)

koji nose oznaku stupnja tajnosti kako su navedeni u članku 7.

Članak 3.

1.   Institucije i subjekti EU-a na koje se ovaj Sporazum primjenjuje jesu: Europsko vijeće, Vijeće Europske unije (dalje u tekstu „Vijeće”), Glavno tajništvo Vijeća, Visoki predstavnik Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku, Europska služba za vanjsko djelovanje (dalje u tekstu „ESVD”) i Europska komisija.

2.   Te institucije i subjekti EU-a mogu razmjenjivati klasificirane podatke primljene u okviru ovog Sporazuma s drugim institucijama i subjektima EU-a, uz prethodni pisani pristanak stranke pošiljateljice i uz odgovarajuća jamstva da će subjekt primatelj te podatke zaštititi na odgovarajući način.

Članak 4.

Obje stranke osiguravaju da imaju uspostavljene odgovarajuće sigurnosne sustave i mjere koji se temelje na osnovnim načelima i minimalnim standardima sigurnosti, utvrđenima u njihovim zakonima ili drugim propisima, a odražavaju se u sigurnosnim aranžmanima koji se uspostavljaju na temelju članka 12., kako bi se osiguralo da se na klasificirane podatke na koje se odnosi ovaj Sporazum primjenjuje istovjetna razina zaštite.

Članak 5.

Svaka stranka:

(a)

štiti klasificirane podatke, koje dostavlja druga stranka ili koje razmjenjuje s drugom strankom u okviru ovog Sporazuma, na razini koja je najmanje istovjetna onoj koju osigurava stranka pošiljateljica;

(b)

osigurava da klasificirani podaci koji se dostavljaju ili razmjenjuju u okviru ovog Sporazuma zadržavaju oznaku stupnja tajnosti koju im je dala stranka pošiljateljica te da njihov stupanj tajnosti ne bude snižen ili da se ne deklasificiraju bez prethodnog pisanog pristanka stranke pošiljateljice. Stranka primateljica štiti klasificirane podatke u skladu s odredbama utvrđenima u vlastitim sigurnosnim propisima za podatke istovjetnog stupnja tajnosti, kako su navedeni u članku 7.;

(c)

ne upotrebljava takve klasificirane podatke u druge svrhe osim onih koje je odredio izvor, odnosno onih za koje su podaci dostavljeni ili razmijenjeni;

(d)

ne otkriva takve klasificirane podatke trećim stranama bez prethodnog pisanog pristanka stranke pošiljateljice;

(e)

ne dopušta pojedincima pristup takvim klasificiranim podacima osim ako su obuhvaćeni potrebom za poznavanjem i ako su prošli odgovarajuću sigurnosnu provjeru u skladu s primjenjivim zakonima i drugim propisima stranke primateljice;

(f)

osigurava da su prostori u kojima se obrađuju i pohranjuju dostavljeni klasificirani podaci odgovarajuće sigurnosno certificirani; i

(g)

osigurava da su svi pojedinci koji imaju pristup klasificiranim podacima obaviješteni o svojoj odgovornosti da štite te podatke u skladu s primjenjivim zakonima i drugim propisima.

Članak 6.

1.   Klasificirani se podaci otkrivaju ili objavljuju u skladu s načelom pristanka izvora.

2.   Stranka primateljica na pojedinačnoj osnovi donosi odluku o otkrivanju ili objavi klasificiranih podataka primateljima koji nisu jedna od stranaka, uz prethodni pisani pristanak stranke pošiljateljice te u skladu s načelom pristanka izvora.

3.   Nije moguća automatska objava osim ako se stranke međusobno dogovore o postupcima za određene kategorije podataka koji su relevantni za njihove specifične potrebe.

4.   Ništa u ovom Sporazumu ne može biti temelj za obveznu objavu klasificiranih podataka među strankama.

5.   Klasificirani podaci na koje se odnosi ovaj Sporazum mogu se dostaviti izvođaču ili mogućem izvođaču samo uz prethodni pisani pristanak stranke pošiljateljice. Prije takve objave stranka primateljica osigurava da su izvođač ili mogući izvođač te prostorije izvođača sposobni štititi podatke i da prođu odgovarajuću sigurnosnu provjeru.

Članak 7.

Radi uspostavljanja istovjetne razine zaštite klasificiranih podataka koje stranke međusobno dostavljaju ili razmjenjuju, postoje sljedeći stupnjevi tajnosti:

EU

Gruzija

TRES SECRET UE / EU TOP SECRET

Image

TOP SECRET

SECRET UE / EU SECRET

Image

SECRET

CONFIDENTIEL UE / EU CONFIDENTIAL

Image

CONFIDENTIAL

RESTREINT UE / EU RESTRICTED

Image

RESTRICTED

Članak 8.

1.   Stranke osiguravaju da sve osobe kojima je u izvršavanju njihovih službenih dužnosti potreban pristup, ili čije im dužnosti ili funkcije mogu omogućiti pristup, klasificiranim podacima s oznakom Image(CONFIDENTIAL) ili CONFIDENTIEL UE / EU CONFIDENTIAL ili s nekom višom oznakom, a koji su bili dostavljeni ili razmijenjeni u okviru ovog Sporazuma, uz ispunjavanje zahtjeva predviđenog u članku 5. točki (e) o potrebi za poznavanjem, prođu odgovarajuću sigurnosnu provjeru prije nego što dobiju pristup takvim podacima.

2.   Postupci za sigurnosnu provjeru imaju za svrhu utvrditi smije li pojedinac, imajući na umu njegovu lojalnost, vjerodostojnost i pouzdanost, imati pristup tim klasificiranim podacima.

Članak 9.

Stranke uzajamno pružaju pomoć u pogledu sigurnosti klasificiranih podataka na koje se odnosi ovaj Sporazum i sigurnosnih pitanja od zajedničkog interesa. Tijela iz članka 12. uzajamno se savjetuju u sigurnosnim pitanjima i provjeravaju tijekom međusobnih posjeta radi ocjene učinkovitosti sigurnosnih aranžmana u okviru njihove nadležnosti koji se uspostavljaju na temelju navedenog članka.

Članak 10.

1.   Za potrebe ovog Sporazuma:

(a)

što se tiče EU-a, sva korespondencija šalje se putem voditelja glavne pisarnice Vijeća koji je, podložno stavku 2. ovog članka, prosljeđuje državama članicama te institucijama ili subjektima iz članka 3.;

(b)

što se tiče Gruzije, sva korespondencija šalje se u središnju pisarnicu Službe državne sigurnosti Gruzije putem Misije Gruzije pri Europskoj uniji.

2.   Iznimno se korespondencija jedne stranke koja je dostupna samo određenim nadležnim službenicima, tijelima ili službama te stranke može, zbog operativnih razloga, uputiti i biti dostupna samo određenim nadležnim službenicima, tijelima ili službama druge stranke koji su posebno označeni kao primatelji, uzimajući u obzir njihove nadležnosti i u skladu s načelom potrebe za poznavanjem. Kada je riječ o EU-u, takva se korespondencija, prema potrebi, šalje putem voditelja glavne pisarnice Vijeća, voditelja glavne pisarnice ESVD-a ili voditelja glavne pisarnice Europske komisije. Kada je riječ o Gruziji, takva se korespondencija šalje preko Službe državne sigurnosti Gruzije putem Misije Gruzije pri Europskoj uniji.

Članak 11.

Voditelj službe državne sigurnosti Gruzije, glavni tajnik Vijeća, član Europske komisije odgovoran za sigurnosna pitanja i Visoki predstavnik Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku nadgledaju provedbu ovog Sporazuma.

Članak 12.

1.   Radi provedbe ovog Sporazuma, među dolje navedenim nadležnim tijelima za sigurnost, od kojih svako djeluje pod vodstvom i u ime svojih nadređenih, uspostavljaju se sigurnosni aranžmani kojima se utvrđuju standardi za uzajamnu zaštitu klasificiranih podataka u okviru ovog Sporazuma:

s jedne strane, Služba državne sigurnosti Gruzije;

te s druge strane

i.

Ured za sigurnost Glavnog tajništva Vijeća;

ii.

Uprava HR.DS – Uprava za sigurnost Europske komisije; i

iii.

Odjel za sigurnost ESVD-a.

2.   Prije nego što stranke jedna drugoj dostave ili međusobno razmijene klasificirane podatke u okviru ovog Sporazuma, nadležna tijela za sigurnost iz stavka 1. sporazumijevaju se oko toga je li stranka primateljica sposobna zaštititi podatke na način koji je u skladu sa sigurnosnim aranžmanima koji se uspostavljaju na temelju tog stavka.

Članak 13.

1.   Nadležno tijelo bilo koje od stranaka iz članka 12. odmah obavješćuje nadležno tijelo druge stranke o svakom dokazanom ili sumnjivom slučaju neovlaštenog otkrivanja ili gubitka klasificiranih podataka koje je dostavila ta stranka. Nadležno tijelo provodi istragu, uz pomoć druge stranke ako je potrebno, te o rezultatima izvješćuje drugu stranku.

2.   Tijela iz članka 12. uspostavljaju postupke koje treba primjenjivati u takvim slučajevima.

Članak 14.

Svaka stranka snosi vlastite troškove nastale u provedbi ovog Sporazuma.

Članak 15.

Ničim u ovom Sporazumu ne mijenjaju se već postojeći sporazumi ili dogovori između stranaka, kao ni sporazumi između Gruzije i država članica EU-a. Ovaj Sporazum ne sprečava stranke da sklapaju druge sporazume o dostavljanju ili razmjeni klasificiranih podataka na koje se odnosi ovaj Sporazum, pod uvjetom da nisu u suprotnosti s obvezama iz ovog Sporazuma.

Članak 16.

Svi sporovi među strankama koji proizlaze iz tumačenja ili primjene ovog Sporazuma rješavaju se pregovorima između stranaka. Tijekom pregovora obje stranke nastavljaju ispunjavati sve svoje obveze iz ovog Sporazuma.

Članak 17.

1.   Ovaj Sporazum stupa na snagu prvog dana prvog mjeseca koji slijedi nakon dana primitka diplomatskim putem posljednje pisane obavijesti da su stranke završile unutarnje postupke potrebne za stupanje na snagu ovog Sporazuma.

2.   Stranke jedna drugu obavješćuju o svim promjenama u svojim zakonima i drugim propisima koje bi mogle utjecati na zaštitu klasificiranih podataka iz ovog Sporazuma.

3.   Svaka stranka obavješćuje drugu stranku diplomatskim putem o svim promjenama u vezi s nadležnim tijelima i/ili službenicima predviđenima u člancima 10., 11. i 12.

4.   Na temelju uzajamnog dogovora stranaka mogu se izvršiti izmjene i dopune ovog Sporazuma, koje će se sastaviti kao zasebni dokumenti. Tako sastavljene izmjene i dopune čine sastavni dio ovog Sporazuma i stupaju na snagu u skladu sa stavkom 1.

Članak 18.

Stranke redovno preispituju ovaj Sporazum. Svaka stranka može otkazati ovaj Sporazum tako da drugu stranku u pisanom obliku diplomatskim putem obavijesti o otkazivanju ovog Sporazuma. U tom slučaju Sporazum prestaje važiti šest mjeseci nakon primitka pisane obavijesti. Otkaz ne utječe na poštovanje obveza koje su već preuzete na temelju ovog Sporazuma. Posebno, svi klasificirani podaci koji su dostavljeni ili razmijenjeni na temelju ovog Sporazuma i dalje se štite u skladu s odredbama ovog Sporazuma.

U POTVRDU TOGA niže potpisani, u tu svrhu propisno ovlašteni, potpisali su ovaj Sporazum.

Sastavljeno u Bruxellesu dvadeset trećeg lipnja godine dvije tisuće šesnaeste u dva primjerka na engleskom jeziku.

Za Europsku uniju

Za Gruziju


UREDBE

8.11.2016   

HR

Službeni list Europske unije

L 300/8


PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2016/1947

оd 25. listopada 2016.

o odobrenju izmjene specifikacije koja nije manja za naziv upisan u registar zaštićenih oznaka izvornosti i zaštićenih oznaka zemljopisnog podrijetla (Tome des Bauges (ZOI))

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 1151/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 21. studenoga 2012. o sustavima kvalitete za poljoprivredne i prehrambene proizvode (1), a posebno njezin članak 52. stavak 2.,

budući da:

(1)

U skladu s člankom 53. stavkom 1. prvim podstavkom Uredbe (EU) br. 1151/2012, Komisija je ispitala zahtjev Francuske za odobrenje izmjene specifikacije za zaštićenu oznaku izvornosti „Tome des Bauges”, registriranu u skladu s Uredbom Komisije (EZ) br. 503/2007 (2).

(2)

Dopisom od 10. travnja 2015. francuska su tijela obavijestila Komisiju da je na temelju članka 15. stavka 4. Uredbe (EU) br. 1151/2012 dvama gospodarskim subjektima sa sjedištem na njihovu području koji ispunjavaju uvjete iz toga članka odobreno prijelazno razdoblje sa završetkom 31. prosinca 2019. Tijekom nacionalnog postupka prigovora ti su gospodarski subjekti, koji su „Tome des Bauges” kontinuirano zakonito stavljali na tržište najmanje pet godina prije predaje zahtjeva, podnijeli su prigovor u pogledu najmanjeg postotka mliječnih krava pasminâ abondance i tarentaise, navodeći da im je potrebna odgoda kako bi prilagodili sastav svojeg stada. U pitanju su sljedeći gospodarski subjekti: GAEC du Grand Colombier, Leyat, 73340 Aillon-le-Vieux France; EARL Champtallon, le Mas Dessous, 73340 Aillon-le-Jeune France (3).

(3)

Budući da predmetna izmjena nije manja u smislu članka 53. stavka 2. Uredbe (EU) br. 1151/2012, Komisija je u skladu s člankom 50. stavkom 2. točkom (a) te uredbe objavila zahtjev za izmjenu u Službenom listu Europske unije  (4).

(4)

Budući da Komisiji nije dostavljen ni jedan prigovor u smislu članka 51. Uredbe (EU) br. 1151/2012, izmjenu specifikacije potrebno je odobriti,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Odobrava se izmjena specifikacije objavljena u Službenom listu Europske unije povezana s nazivom „Tome des Bauges” (ZOI).

Članak 2.

Zaštita dodijeljena na temelju članka 1. podliježe prijelaznom razdoblju koje na temelju članka 15. stavka 4 Uredbe (EU) br. 1151/2012 Francuska odobrava gospodarskim subjektima koji ispunjavaju uvjete iz toga članka.

Članak 3.

Ova uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 25. listopada 2016.

Za Komisiju,

u ime predsjednika,

Phil HOGAN

Član Komisije


(1)  SL L 343, 14.12.2012., str. 1.

(2)  Uredba Komisije (EZ) br. 503/2007 od 8. svibnja 2007. o upisu nekih naziva u Registar zaštićenih oznaka izvornosti i zaštićenih oznaka zemljopisnog podrijetla [Pohořelický kapr (ZOI) – Žatecký chmel (ZOI) – Pomme du Limousin (ZOI) – Tome des Bauges (ZOI)] (SL L 119, 9.5.2007., str. 5.).

(3)  Odluka br. 2015-347 od 26. ožujka 2015., Službeni list Francuske Republike od 28. ožujka 2015.

(4)  SL C 433, 23.12.2015., str. 4.


8.11.2016   

HR

Službeni list Europske unije

L 300/10


PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2016/1948

оd 7. studenoga 2016.

o promjeni stope prilagodbe za izravna plaćanja iz Uredbe (EU) br. 1306/2013 Europskog parlamenta i Vijeća za kalendarsku godinu 2016. i stavljanju izvan snage Provedbene uredbe Komisije (EU) 2016/1153

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 1306/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o financiranju, upravljanju i nadzoru zajedničke poljoprivredne politike i o stavljanju izvan snage uredaba Vijeća (EEZ) br. 352/78, (EZ) br. 165/94, (EZ) br. 2799/98, (EZ) br. 814/2000, (EZ) br. 1290/2005 i (EZ) 485/2008 (1), a posebno njezin članak 26. stavak 4.,

nakon savjetovanja s Odborom za poljoprivredne fondove,

budući da:

(1)

Komisija je 22. ožujka 2016. donijela Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju stope prilagodbe za izravna plaćanja predviđene Uredbom (EU) br. 1306/2013 za kalendarsku godinu 2016. (2) Europski parlament i Vijeće nisu utvrdili tu stopu prilagodbe do 30. lipnja 2016. Stoga je Komisija, u skladu s člankom 26. stavkom 3. Uredbe (EU) br. 1306/2013, utvrdila stopu prilagodbe Provedbenom uredbom (EU) 2016/1153 (3).

(2)

Predviđanja za izravna plaćanja i izdatke povezane s tržištem iz Komisijina dopisa o izmjeni br. 1 za nacrt proračuna za 2017. upućuju na potrebu za promjenom stope financijske discipline koja je uzeta u obzir u nacrtu proračuna za 2017. Taj dopis o izmjeni sastavljen je uzimajući u obzir iznos financijske discipline od 450,5 milijuna EUR za pričuvu za krize u poljoprivrednom sektoru iz članka 25. Uredbe (EU) br. 1306/2013. Kako bi se te nove informacije uzele u obzir, Komisija bi trebala promijeniti stopu prilagodbe utvrđenu Provedbenom uredbom (EU) 2016/1153.

(3)

U pravilu, poljoprivrednici koji podnose zahtjev za potporu za izravna plaćanja za jednu kalendarsku godinu (N) plaćanja primaju unutar određenog razdoblja plaćanja u financijskoj godini (N + 1). Međutim države članice mogu izvršiti zakašnjela plaćanja poljoprivrednicima nakon isteka tog razdoblja plaćanja, uz određena ograničenja. Ta zakašnjela plaćanja mogu biti izvršena u sljedećoj financijskoj godini. Kada se u određenoj kalendarskoj godini primjenjuje financijska disciplina, stopu prilagodbe ne bi trebalo primjenjivati na plaćanja za koja su zahtjevi za potporu podneseni u kalendarskim godinama u kojima se ne primjenjuje financijska disciplina. Stoga je, kako bi se osiguralo jednako postupanje prema poljoprivrednicima, primjereno predvidjeti da se stopa prilagodbe treba primjenjivati samo na plaćanja za koja su zahtjevi za potporu podneseni u kalendarskoj godini u kojoj se primjenjuje financijska disciplina, neovisno o tome kada je izvršeno plaćanje poljoprivrednicima.

(4)

Člankom 8. stavkom 1. Uredbe (EU) br. 1307/2013 Europskog parlamenta i Vijeća (4) utvrđuje se da se stopa prilagodbe primjenjiva na izravna plaćanja utvrđena u skladu s člankom 26. Uredbe (EU) br. 1306/2013 primjenjuje samo na izravna plaćanja koja premašuju 2 000 EUR i koja se dodjeljuju poljoprivrednicima u odgovarajućoj kalendarskoj godini. Nadalje, člankom 8. stavkom 2. Uredbe (EU) br. 1307/2013 predviđa se da se kao rezultat postupnog uvođenja izravnih plaćanja stopa prilagodbe primjenjuje na Hrvatsku tek od 1. siječnja 2022. Stoga se stopa prilagodbe koju treba odrediti ovom Uredbom ne bi trebala primjenjivati na plaćanja poljoprivrednicima u toj državi članici.

(5)

Kako bi se osiguralo da se prilagođena stopa prilagodbe primjenjuje od datuma kada će se započeti s plaćanjima poljoprivrednicima u skladu s Uredbom (EU) br. 1306/2013, ova bi se Uredba trebala primjenjivati od 1. prosinca 2016.

(6)

Promijenjenu stopu prilagodbe trebalo bi uzeti u obzir za izračun svih plaćanja koja se dodjeljuju poljoprivredniku na temelju zahtjeva za potporu koji je podnesen za kalendarsku godinu 2016. Stoga bi radi jasnoće Provedbenu uredbu (EU) 2016/1153 trebalo staviti izvan snage,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

1.   Za potrebe određivanja stope prilagodbe predviđene člancima 25. i 26. Uredbe (EU) br. 1306/2013 te u skladu s člankom 8. stavkom 1. Uredbe (EU) br. 1307/2013 iznosi izravnih plaćanja u okviru programa potpore navedenih u Prilogu I. Uredbi (EU) br. 1307/2013 koji se poljoprivrednicima dodjeljuju na temelju zahtjeva za potporu podnesenog za kalendarsku godinu 2016. i koji premašuju 2 000 EUR umanjuju se za stopu prilagodbe od 1,353905 %.

2.   Smanjenje iz stavka 1. ne primjenjuje se na Hrvatsku.

Članak 2.

Provedbena uredba (EU) 2016/1153 stavlja se izvan snage.

Članak 3.

Ova Uredba stupa na snagu sedmog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Primjenjuje se od 1. prosinca 2016.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 7. studenoga 2016.

Za Komisiju

Predsjednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  SL L 347, 20.12.2013., str. 549.

(2)  COM(2016) 159.

(3)  Provedbena uredba Komisije (EU) 2016/1153 оd 14. srpnja 2016. o utvrđivanju stope prilagodbe za izravna plaćanja u skladu s Uredbom (EU) br. 1306/2013 Europskog parlamenta i Vijeća za kalendarsku godinu 2016. (SL L 190, 15.7.2016., str. 76.).

(4)  Uredba (EU) br. 1307/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o utvrđivanju pravila za izravna plaćanja poljoprivrednicima u programima potpore u okviru zajedničke poljoprivredne politike i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 637/2008 i Uredbe Vijeća (EZ) br. 73/2009 (SL L 347, 20.12.2013., str. 608.).


8.11.2016   

HR

Službeni list Europske unije

L 300/12


PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2016/1949

оd 7. studenoga 2016.

o utvrđivanju paušalnih uvoznih vrijednosti za određivanje ulazne cijene određenog voća i povrća

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 1308/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o uspostavljanju zajedničke organizacije tržišta poljoprivrednih proizvoda i stavljanju izvan snage uredbi Vijeća (EEZ) br. 922/72, (EEZ) br. 234/79, (EZ) br. 1037/2001 i (EZ) br. 1234/2007 (1),

uzimajući u obzir Provedbenu uredbu Komisije (EU) br. 543/2011 od 7. lipnja 2011. o utvrđivanju detaljnih pravila za primjenu Uredbe Vijeća (EZ) br. 1234/2007 za sektore voća i povrća te prerađevina voća i povrća (2), a posebno njezin članak 136. stavak 1.,

budući da:

(1)

Provedbenom uredbom (EU) br. 543/2011, prema ishodu Urugvajske runde multilateralnih pregovora o trgovini, utvrđuju se kriteriji kojima Komisija određuje paušalne vrijednosti za uvoz iz trećih zemalja, za proizvode i razdoblja određena u njezinu Prilogu XVI. dijelu A.

(2)

Paušalna uvozna vrijednost izračunava se za svaki radni dan, u skladu s člankom 136. stavkom 1. Provedbene uredbe (EU) br. 543/2011, uzimajući u obzir promjenjive dnevne podatke. Stoga ova Uredba treba stupiti na snagu na dan objave u Službenom listu Europske unije,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Paušalne uvozne vrijednosti iz članka 136. Provedbene uredbe (EU) br. 543/2011 određene su u Prilogu ovoj Uredbi.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu na dan objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 7. studenoga 2016.

Za Komisiju,

u ime predsjednika,

Jerzy PLEWA

Glavni direktor za poljoprivredu i ruralni razvoj


(1)  SL L 347, 20.12.2013., str. 671.

(2)  SL L 157, 15.6.2011., str. 1.


PRILOG

Paušalne uvozne vrijednosti za određivanje ulazne cijene određenog voća i povrća

(EUR/100 kg)

Oznaka KN

Oznaka treće zemlje (1)

Standardna uvozna vrijednost

0702 00 00

MA

90,4

ZZ

90,4

0707 00 05

TR

142,5

ZZ

142,5

0709 93 10

MA

91,2

TR

142,6

ZZ

116,9

0805 20 30 , 0805 20 50 , 0805 20 70 , 0805 20 90

JM

103,8

PE

139,3

TR

73,0

ZZ

105,4

0805 50 10

AR

67,2

BR

79,0

CL

77,0

TR

97,7

UY

38,4

ZA

65,7

ZZ

70,8

0806 10 10

BR

305,3

IN

166,0

PE

346,7

TR

139,0

US

380,6

ZZ

267,5

0808 10 80

AR

260,6

AU

236,5

CL

139,2

NZ

139,2

ZA

69,9

ZZ

169,1

0808 30 90

CN

96,1

TR

166,9

ZZ

131,5


(1)  Nomenklatura država utvrđena Uredbom Komisije (EU) br. 1106/2012 od 27. studenoga 2012. o provedbi Uredbe (EZ) br. 471/2009 Europskog parlamenta i Vijeća o statistici Zajednice u vezi s vanjskom trgovinom sa zemljama nečlanicama, u pogledu ažuriranja nomenklature država i područja (SL L 328, 28.11.2012., str. 7.). Oznakom „ZZ” označava se „drugo podrijetlo”.


ODLUKE

8.11.2016   

HR

Službeni list Europske unije

L 300/14


PROVEDBENA ODLUKA KOMISIJE (EU) 2016/1950

оd 4. studenoga 2016.

o neodobravanju određenih biocidnih aktivnih tvari na temelju Uredbe (EU) br. 528/2012 Europskog parlamenta i Vijeća

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 528/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 22. svibnja 2012. o stavljanju na raspolaganje na tržištu i uporabi biocidnih proizvoda (1), a posebno njezin članak 89. stavak 1. treći podstavak,

budući da:

(1)

U dijelu 2. Priloga II. Delegiranoj uredbi Komisije (EU) br. 1062/2014 (2) utvrđen je popis kombinacija aktivne tvari/vrste proizvoda bez podrške na dan 4. kolovoza 2014. i za koje, u skladu s člankom 14. stavkom 3. te Uredbe, sve osobe mogu prijaviti interes za preuzimanje uloge sudionika za jednu ili više tih kombinacija tvari/vrste proizvoda u roku od 12 mjeseci od datuma stupanja na snagu te Uredbe.

(2)

Za neke kombinacije tvari/vrste proizvoda nije izražen interes ili, u slučaju da je interes izražen, prijava je odbijena u skladu s člankom 17. stavcima 4. ili 5. Delegirane uredbe (EU) br. 1062/2014.

(3)

U skladu s člankom 20. te Uredbe te kombinacije tvari/vrste proizvoda ne bi trebalo odobriti za uporabu u biocidnim proizvodima.

(4)

Mjere predviđene ovom Odlukom u skladu su s mišljenjem Stalnog odbora za biocidne proizvode,

DONIJELA JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Aktivne tvari navedene u Prilogu ovoj Odluci ne odobravaju se za vrste proizvoda koje su navedene u Prilogu.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu dvadesetoga dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Sastavljeno u Bruxellesu 4. studenoga 2016.

Za Komisiju

Predsjednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  SL L 167, 27.6.2012., str. 1.

(2)  Delegirana uredba Komisije (EU) br. 1062/2014 od 4. kolovoza 2014. o programu rada za sustavni pregled svih postojećih aktivnih tvari sadržanih u biocidnim proizvodima iz Uredbe (EU) br. 528/2012 Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 294, 10.10.2014., str. 1.).


PRILOG

Kombinacije aktivne tvari/vrste proizvoda koje se ne odobravaju:

kombinacije tvari/vrste proizvoda navedene u tablici u nastavku, uključujući sve oblike nanomaterijala,

svi oblici nanomaterijala svih kombinacija tvari/vrste proizvoda navedenih u tablici u dijelu 1. Priloga II. Delegiranoj uredbi (EU) br. 1062/2014, osim onih oblika nanomaterijala navedenih u toj tablici, te

svi oblici nanomaterijala svih kombinacija aktivnih tvari/vrste proizvoda koje su odobrene do 4. kolovoza 2014., osim onih izričito odobrenih.

Broj unosa u Prilogu II. Delegiranoj uredbi (EU) br. 1062/2014

Naziv tvari

Država članica izvjestiteljica

EZ broj

CAS broj

Vrsta/vrste proizvoda

1021

1,3-dikloro-5,5-dimetilhidantoin (redefiniran u skladu s unosom 152)

NL

204-258-7

118-52-5

11

166

cetalkonijev klorid (vidjeti unos 948)

IT

204-526-3

122-18-9

1, 2, 3, 4, 8, 10, 11, 12

167

benzildimetil(oktadecil)amonijev klorid (vidjeti unos 948)

IT

204-527-9

122-19-0

1, 2, 3, 4, 8, 10, 11, 12

213

benzododecinijev klorid (vidjeti unos 948)

IT

205-351-5

139-07-1

1, 2, 3, 4, 8, 10, 11, 12

214

miristalkonijev klorid (vidjeti unos 948)

IT

205-352-0

139-08-2

1, 2, 3, 4, 8, 10, 11, 12

331

didecildimetilamonijev bromid (vidjeti unos 949)

IT

219-234-1

2390-68-3

1, 2, 3, 4, 8, 10, 11, 12

384

dimetildioktilamonijev klorid (vidjeti unos 949)

IT

226-901-0

5538-94-3

1, 2, 3, 4, 8, 10, 11, 12

399

benzildodecildimetilamonijev bromid (vidjeti unos 948)

IT

230-698-4

7281-04-1

1, 2, 3, 4, 8, 10, 11, 12

418

silicijev dioksid — amorfni

FR

231-545-4

7631-86-9

18

449

bakrov sulfat

FR

231-847-6

7758-98-7

2

554

p-[(dijodometil)sulfonil]toluen

UK

243-468-3

20018-09-1

2

587

decildimetiloktilamonijev klorid (vidjeti unos 949)

IT

251-035-5

32426-11-2

1, 2, 3, 4, 8, 10, 11, 12

601

benzildimetiloletilamonijev klorid (vidjeti unos 948)

IT

253-363-4

37139-99-4

1, 2, 3, 4, 8, 10, 11, 12

615

3-fenoksibenzil (1RS,3RS;1RS,3SR)-3-(2,2-diklorovinil)-2,2-dimetilciklopropankarboksilat (permetrin)

IE

258-067-9

52645-53-1

9

637

kvaterni amonijevi spojevi, benzilkoko alkildimetil, kloridi (vidjeti unos 948)

IT

263-080-8

61789-71-7

1, 2, 3, 4, 8, 10, 11, 12

638

kvaterni amonijevi spojevi, dikokoalkil dimetil, kloridi (vidjeti unos 949)

IT

263-087-6

61789-77-3

1, 2, 3, 4, 8, 10, 11, 12

639

kvaterni amonijevi spojevi, bis(hidrogenirani lojev alkil)dimetil, kloridi (vidjeti unos 949)

IT

263-090-2

61789-80-8

1, 2, 3, 4, 8, 10, 11, 12

647

kvaterni amonijevi spojevi, benzil-C8-18-alkildimetil, kloridi (vidjeti unos 948)

IT

264-151-6

63449-41-2

1, 2, 3, 4, 8, 10, 11, 12

668

kvaterni amonijevi spojevi, di-C6-12-alkildimetil, kloridi (vidjeti unos 949)

IT

269-925-7

68391-06-0

1, 2, 3, 4, 8, 10, 11, 12

670

kvaterni amonijevi spojevi, benzil-C8-16-alkildimetil, kloridi (vidjeti unos 948)

IT

270-324-7

68424-84-0

1, 2, 3, 4, 8, 10, 11, 12

689

kvaterni amonijevi spojevi, benzil-C10-16-alkildimetil, kloridi (vidjeti unos 948)

IT

273-544-1

68989-00-4

1, 2, 3, 4, 8, 10, 11, 12

692

amini, C10-16-alkildimetil, N-oksidi

PT

274-687-2

70592-80-2

2

697

kvaterni amonijevi spojevi, di-C8-18-alkildimetil, kloridi (vidjeti unos 949)

IT

277-453-8

73398-64-8

1, 2, 3, 4, 8, 10, 11, 12

1000

divodikov bis[monoperoksiftalato(2-)-O1,OO1]magnezat(2-) heksahidrat

PL

279-013-0

14915-85-4

2

998

ekstrakt margosa, osim ekstrakta iz koštica Azadirchta indica ekstrahiranog vodom i dalje obrađenog organskim otapalima i osim ekstrakta iz hladnoprešanog ulja iz koštica Azadirachta Indica ekstrahiranog superkritičnim ugljikovim dioksidom

DE

283-644-7

84696-25-3

18

741

kvaterni amonijevi spojevi, benzil-C8-18-alkildimetil, bromidi (vidjeti unos 948)

IT

293-522-5

91080-29-4

1, 2, 3, 4, 8, 10, 11, 12

1020

1,3-dikloro-5-etil-5-metilimidazolidin-2,4-dion (redefiniran prema unosu 777)

NL

401-570-7

89415-87-2

11

778

1-(4-klorofenil)-4,4-dimetil-3-(1,2,4-triazol-1-ilmetil)pentan-3-ol (tebukonazol)

DK

403-640-2

107534-96-3

9

805

produkt reakcije dimetil adipata, dimetil glutarata i dimetil sukcinata s vodikovim peroksidom (perestan)

HU

432-790-1

nije primjenjivo

2

923

alkil-benzil-dimetilamonijev klorid/benzalkonijev klorid (vidjeti unos 948)

IT

smjesa

8001-54-5

1, 2, 3, 4, 8, 10, 11, 12

949

kvaterni amonijevi spojevi (dialkildimetil (alkil iz C6-C18, zasićen i nezasićen, lojev alkil, koko alkil i sojin alkil) kloridi, bromidi ili metilsulfati) (DDAC)

IT

smjesa tvari navedenih u popisu EINECS

nije primjenjivo

1, 2, 3, 4, 8, 10, 11, 12

950

kvaterni amonijevi spojevi (alkiltrimetil (alkil iz C8-C18, zasićen i nezasićen, lojev alkil, koko alkil i sojin alkil) kloridi, bromidi ili metilsulfati) (TMAC)

IT

smjesa tvari navedenih u popisu EINECS

nije primjenjivo

8

948

kvaterni amonijevi spojevi (benzilalkildimetil (alkil iz C8-C22, zasićen i nezasićen, lojev alkil, koko alkil i sojin alkil) kloridi, bromidi ili hidroksidi) (BKC)

IT

smjesa tvari navedenih u popisu EINECS

nije primjenjivo

1, 2, 3, 4, 8, 10, 11, 12

849

3-fenoksibenzil (1R)-cis,trans-2,2-dimetil-3-(2-metilprop-1-enil)ciklopropankarboksilat (d-fenotrin)

IE

nije primjenjivo

188023-86-1

18

1001

kvaterni amonijevi spojevi, benzil-C12-16-alkildimetil, kloridi (osim tvari obuhvaćene unosom 671)

IT

nije primjenjivo

nije primjenjivo

1, 2, 3, 4, 8, 10, 11, 12, 22

1002

kvaterni amonijevi spojevi, benzil-C12-18-alkildimetil, kloridi (osim tvari obuhvaćene unosom 667)

IT

nije primjenjivo

nije primjenjivo

1, 2, 3, 4, 10, 11, 12, 22

1003

kvaterni amonijevi spojevi, C12-14-alkil[(etilfenil)metil]dimetil, kloridi (osim tvari obuhvaćene unosom 725)

IT

nije primjenjivo

nije primjenjivo

1, 2, 3, 4, 10, 11, 12, 22

1005

kvaterni amonijevi spojevi, benzil-C12-14-alkildimetil, kloridi (osim tvari obuhvaćene unosom 724)

IT

nije primjenjivo

nije primjenjivo

1, 2, 3, 4, 10, 11, 12, 22

1006

staklo srebro-cink-aluminij-bor fosfata/staklo oksid, sadrži srebro i cink

SE

nije primjenjivo

398477-47-9

2, 7, 9

1009

kvaterni amonijevi spojevi, di-C8-10-alkildimetil, kloridi (osim tvari obuhvaćene unosom 673)

IT

nije primjenjivo

nije primjenjivo

1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 11, 12

1011

kvaterni amonijevi spojevi, koko alkiltrimetil, kloridi (osim tvari obuhvaćene unosom 635)

IT

nije primjenjivo

nije primjenjivo

8

1012

aluminij natrij silikat-kompleks srebro cink/srebro-cink-zeolit

SE

nije primjenjivo

130328-20-0

2, 7, 9

598

(±)-1-(.beta.-aliloksi-2,4-diklorofeniletil)imidazol (tehnički čist imazalil)

DE

sredstvo za zaštitu bilja

73790-28-0

3


AKTI KOJE DONOSE TIJELA STVORENA MEĐUNARODNIM SPORAZUMIMA

8.11.2016   

HR

Službeni list Europske unije

L 300/19


ODLUKA br. 2/2016 VIJEĆA ZA STABILIZACIJU I PRIDRUŽIVANJE EU-a I BIVŠE JUGOSLAVENSKE REPUBLIKE MAKEDONIJE

od 12. rujna 2016.

o sudjelovanju bivše jugoslavenske republike Makedonije kao promatrača u radu Agencije Europske unije za temeljna prava kao i u vezi s odgovarajućim modalitetima toga, unutar okvira utvrđenog u člancima 4. i 5. Uredbe Vijeća (EZ) br. 168/2007, uključujući odredbe koje se odnose na njezino sudjelovanje u inicijativama Agencije, na financijski doprinos i na osoblje [2016/1951]

VIJEĆE ZA STABILIZACIJU I PRIDRUŽIVANJE EU-a i BIVŠE JUGOSLAVENSKE REPUBLIKE MAKEDONIJE,

uzimajući u obzir Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju između Europske zajednice i njezinih država članica, s jedne strane, i bivše jugoslavenske republike Makedonije, s druge strane (1),

uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EZ) br. 168/2007 od 15. veljače 2007. o osnivanju Agencije Europske unije za temeljna prava (2), a posebno njezin članak 28. stavak 2.,

budući da:

(1)

Europsko vijeće iz Luxembourga iz prosinca 1997. predvidjelo je sudjelovanje u agencijama Unije kao jedan od načina unaprjeđenja pretpristupne strategije. U zaključcima toga Europskog vijeća navodi se da će se o „agencijama u kojima će moći sudjelovati države podnositeljice zahtjeva za članstvo odlučivati na temelju svakog pojedinog slučaja”.

(2)

Bivša jugoslavenska republika Makedonija dijeli namjere i ciljeve Agencije Europske unije za temeljna prava („Agencija”) i slaže se s obuhvatom i opisom zadataka Agencije kako su određeni u Uredbi (EZ) br. 168/2007.

(3)

Primjereno je omogućiti bivšoj jugoslavenskoj republici Makedoniji sudjelovanje kao promatrača u radu Agencije i utvrditi modalitete tog sudjelovanja, uključujući odredbe koje se odnose na njezino sudjelovanje u inicijativama Agencije, na financijski doprinos i na osoblje.

(4)

Isto tako je primjereno da se Agencija bavi pitanjima temeljnih prava u okviru područja primjene članka 3. stavka 1. Uredbe (EZ) br. 168/2007 u bivšoj jugoslavenskoj republici Makedoniji u opsegu koji je potreban za njezino postupno usklađivanje s pravom Unije.

(5)

U skladu s člankom 12. stavkom 2. točkom (a) Uvjeta zaposlenja ostalih službenika Europskih zajednica iz Uredbe Vijeća (EEZ, Euratom, EZUČ) br. 259/68 (3), direktor Agencije može odobriti zapošljavanje državljana bivše jugoslavenske republike Makedonije koji uživaju sva prava kao državljani,

DONIJELO JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Bivša jugoslavenska republika Makedonija kao zemlja kandidatkinja sudjeluje kao promatrač u Agenciji Europske unije za temeljna prava, osnovanoj na temelju Uredbe (EZ) br. 168/2007.

Članak 2.

1.   Agencija se može baviti pitanjima temeljnih prava u bivšoj jugoslavenskoj republici Makedoniji u okviru područja primjene članka 3. stavka 1. Uredbe (EZ) br. 168/2007 u opsegu koji je potreban za njezino postupno usklađivanje s pravom Unije.

2.   Agencija će u tu svrhu moći u bivšoj jugoslavenskoj republici Makedoniji obavljati zadatke određene u člancima 4. i 5. Uredbe (EZ) br. 168/2007.

Članak 3.

Bivša jugoslavenska republika Makedonija financijski doprinosi aktivnostima Agencije iz članka 4. Uredbe (EZ) br. 168/2007 u skladu s Prilogom ovoj Odluci.

Članak 4.

1.   Bivša jugoslavenska republika Makedonija imenuje osobe koje ispunjavaju kriterije određene u članku 12. stavku 1. Uredbe (EZ) br. 168/2007 za promatrača i zamjenika promatrača. Oni mogu sudjelovati u radu upravnog odbora ravnopravno s članovima i zamjenicima članova koje su imenovale države članice, no bez prava glasa.

2.   Bivša jugoslavenska republika Makedonija imenuje državnog službenika za nacionalnog časnika za vezu, kao što je navedeno u članku 8. stavku 1. Uredbe (EZ) br. 168/2007.

3.   Bivša jugoslavenska republika Makedonija u roku od četiri mjeseca od stupanja na snagu ove Odluke obavještava Europsku komisiju o imenima, kvalifikacijama i kontaktnim podacima osoba iz stavaka 1. i 2.

Članak 5.

Podaci koji se dostavljaju Agenciji ili proistječu od nje mogu se objavljivati i dostupni su javnosti ako je za povjerljive podatke u bivšoj jugoslavenskoj republici Makedoniji osiguran jednak stupanj zaštite kao i u Uniji.

Članak 6.

Agencija ima u bivšoj jugoslavenskoj republici Makedoniji pravnu sposobnost istovjetnu onoj koja se priznaje pravnim subjektima prema zakonodavstvu bivše jugoslavenske republike Makedonije.

Članak 7.

Kako bi Agencija i njezino osoblje mogli izvršavati svoje zadaće, bivša jugoslavenska republika Makedonija dodjeljuje im povlastice i imunitete koji su jednaki onima iz članaka od 1. do 4., 5., 6., od 10. do 13., 15., 17. i 18. Protokola br. 7. o povlasticama i imunitetima Europske unije, koji je priložen Ugovoru o Europskoj uniji i Ugovoru o funkcioniranju Europske unije.

Članak 8.

Obje stranke poduzimaju sve opće ili posebne mjere potrebne za ispunjavanje svojih obveza prema ovoj Odluci i priopćuju ih Vijeću za stabilizaciju i pridruživanje.

Članak 9.

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana drugog mjeseca koji slijedi nakon datuma njezina donošenja.

Sastavljeno u Bruxellesu 12. rujna 2016.

Za Vijeće za stabilizaciju i pridruživanje

Predsjednik


(1)  SL L 84, 20.3.2004., str. 13.

(2)  SL L 53, 22.2.2007., str. 1.

(3)  SL L 56, 4.3.1968., str. 1.


 

Image Image Image

PRILOG

FINANCIJSKI DOPRINOS BIVŠE JUGOSLAVENSKE REPUBLIKE MAKEDONIJE AGENCIJI EUROPSKE UNIJE ZA TEMELJNA PRAVA

1.

Financijski doprinos koji bivša jugoslavenska republika Makedonija uplaćuje u proračun Europske unije za sudjelovanje u Agenciji Europske unije za temeljna prava (Agencija), kao što je određeno u točki 2., čitav je trošak njezina sudjelovanja u Agenciji.

2.

Financijski doprinos koji bivša jugoslavenska republika Makedonija uplaćuje u proračun Europske unije je sljedeći:

Godina 1.:

165 000 EUR

Godina 2.:

170 000 EUR

Godina 3.:

175 000 EUR

3.

Moguća financijska potpora iz programa pomoći Unije dogovorit će se zasebno, u skladu s odgovarajućim programom Unije.

4.

Doprinos bivše jugoslavenske republike Makedonije vodit će se u skladu s Financijskom uredbom (1) koja se primjenjuje na opći proračun Europske unije.

5.

Putne troškove te troškove smještaja i dnevnica predstavnika i stručnjaka iz bivše jugoslavenske republike Makedonije za sudjelovanje u Agenciji ili na sastancima u vezi s provedbom programa rada Agencije nadoknađuje Agencija na istoj osnovi i u skladu s postupcima koji su trenutačno na snazi za države članice Unije.

6.

Nakon stupanja na snagu ove Odluke i na početku svake sljedeće godine Komisija upućuje bivšoj jugoslavenskoj republici Makedoniji zahtjev za uplatu sredstava u visini njezina doprinosa Agenciji u skladu s ovom Odlukom. Za prvu kalendarsku godinu sudjelovanja bivša jugoslavenska republika Makedonija uplatit će doprinos izračunan na proporcionalnoj osnovi od datuma početka sudjelovanja do kraja godine. Doprinos za sljedeće godine bit će u skladu s ovom Odlukom.

7.

Taj doprinos iskazuje se u EUR i uplaćuje na eurski bankovni račun Komisije.

8.

Bivša jugoslavenska republika Makedonija plaćat će svoj doprinos na temelju zahtjeva za uplatu sredstava i to najkasnije u roku od 30 dana nakon što je Komisija uputila zahtjev za uplatu sredstava.

9.

Za svako kašnjenje u plaćanju doprinosa bivša jugoslavenska republika Makedonija plaća kamatu na nepodmireni iznos od datuma dospijeća. Kamatna stopa jednaka je kamatnoj stopi koju na datum dospijeća za svoje poslovanje u eurima primjenjuje Europska središnja banka, uvećano za 1,5 postotna boda.


(1)  Uredba (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002 (SL L 298, 26.10.2012., str. 1.).