ISSN 1977-0847

Službeni list

Europske unije

L 276

European flag  

Hrvatsko izdanje

Zakonodavstvo

Svezak 59.
13. listopada 2016.


Sadržaj

 

II.   Nezakonodavni akti

Stranica

 

 

UREDBE

 

*

Provedbena uredba Komisije (EU) 2016/1805 оd 29. rujna 2016. o upisu naziva u registar zaštićenih oznaka izvornosti i zaštićenih oznaka zemljopisnog podrijetla (Carmarthen Ham (ZOZP))

1

 

*

Provedbena uredba Komisije (EU) 2016/1806 оd 29. rujna 2016. o odobrenju izmjene specifikacije koja nije manja za naziv upisan u registar zaštićenih oznaka izvornosti i zaštićenih oznaka zemljopisnog podrijetla [Dehesa de Extremadura (ZOI)]

3

 

*

Provedbena uredba Komisije (EU) 2016/1807 оd 30. rujna 2016. o upisu naziva u registar zaštićenih oznaka izvornosti i zaštićenih oznaka zemljopisnog podrijetla (Poulet du Périgord (ZOZP))

4

 

*

Provedbena uredba Komisije (EU) 2016/1808 оd 12. listopada 2016. o određivanju kamatnih stopa za izračun troškova financiranja interventnih mjera koje se sastoje od otkupa, skladištenja i prodaje za obračunsku godinu EFJP-a 2017.

5

 

 

Provedbena uredba Komisije (EU) 2016/1809 оd 12. listopada 2016. o utvrđivanju paušalnih uvoznih vrijednosti za određivanje ulazne cijene određenog voća i povrća

7

 

 

Provedbena uredba Komisije (EU) 2016/1810 оd 12. listopada 2016. o utvrđivanju postotka prihvaćanja za izdavanje izvoznih dozvola, odbijanju zahtjeva za izvozne dozvole i suspenziji podnošenja zahtjeva za izvozne dozvole za šećer izvan kvote

9

 

 

ODLUKE

 

*

Provedbena odluka Komisije (EU) 2016/1811 оd 11. listopada 2016. o izmjeni Priloga II. Odluci 93/52/EEZ u pogledu priznavanja pokrajine Brindisi u talijanskoj regiji Puglia kao službeno slobodne od bruceloze (B. melitensis) (priopćeno pod brojem dokumenta C(2016) 6290)  ( 1 )

11

 

 

III.   Drugi akti

 

 

EUROPSKI GOSPODARSKI PROSTOR

 

*

Odluka Nadzornog tijela EFTA-e br. 339/15/COL od 16. rujna 2015. o odobrenju odstupanja Norveškoj od određenih zajedničkih pravila o sigurnosti zračnog prometa u skladu s člankom 14. stavkom 6. iz točke 66.n Priloga XIII. Sporazumu o Europskom gospodarskom prostoru (Uredba (EZ) br. 216/2008 Europskog parlamenta i Vijeća o zajedničkim pravilima u području civilnog zrakoplovstva i osnivanju Europske agencije za sigurnost zračnog prometa i stavljanju izvan snage Direktive Vijeća 91/670/EEZ, Uredbe (EZ) br. 1592/2002 i Direktive 2004/36/EZ, kako je izmijenjena) [2016/1812]

14

 

 

Ispravci

 

*

Ispravak Uredbe Vijeća (EU) 2016/841 od 27. svibnja 2016. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 329/2007 o mjerama ograničavanja protiv Demokratske Narodne Republike Koreje ( SL L 141, 28.5.2016. )

17

 

*

Ispravak Uredbe Vijeća (EZ) br. 1236/2005 od 27. lipnja 2005. o trgovini određenom robom koja bi se mogla koristiti za izvršenje smrtne kazne, mučenje ili drugo okrutno, nečovječno ili ponižavajuće postupanje ili kažnjavanje ( SL L 200, 30.7.2005. ) (Posebno izdanje Službenog lista Europske unije, poglavlje 11, svezak 130)

17

 


 

(1)   Tekst značajan za EGP

HR

Akti čiji su naslovi tiskani običnim slovima su oni koji se odnose na svakodnevno upravljanje poljoprivrednim pitanjima, a općenito vrijede ograničeno razdoblje.

Naslovi svih drugih akata tiskani su masnim slovima, a prethodi im zvjezdica.


II. Nezakonodavni akti

UREDBE

13.10.2016   

HR

Službeni list Europske unije

L 276/1


PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2016/1805

оd 29. rujna 2016.

o upisu naziva u registar zaštićenih oznaka izvornosti i zaštićenih oznaka zemljopisnog podrijetla (Carmarthen Ham (ZOZP))

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 1151/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 21. studenoga 2012. o sustavima kvalitete za poljoprivredne i prehrambene proizvode (1), a posebno njezin članak 52. stavak 2.,

budući da:

(1)

U skladu s člankom 50. stavkom 2. točkom (a) Uredbe (EU) br. 1151/2012, zahtjev Ujedinjene Kraljevine za upis naziva „Carmarthen Ham” u registar objavljen je u Službenom listu Europske unije  (2).

(2)

Budući da Komisiji nije dostavljen ni jedan prigovor u smislu članka 51. Uredbe (EU) br. 1151/2012, naziv „Carmarthen Ham” potrebno je upisati u registar,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Naziv „Carmarthen Ham” (ZOZP) upisuje se u registar.

Naziv iz prvog stavka odnosi se na proizvod iz razreda 1.2. Mesni proizvodi (kuhani, soljeni, dimljeni itd.) iz Priloga XI. Provedbenoj uredbi Komisije (EU) br. 668/2014 (3).

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 29. rujna 2016.

Za Komisiju,

u ime predsjednika,

Phil HOGAN

Član Komisije


(1)  SL L 343, 14.12.2012., str. 1.

(2)  SL C 197, 3.6.2016., str. 9.

(3)  Provedbena uredba Komisije (EU) br. 668/2014 od 13. lipnja 2014. o utvrđivanju pravila za primjenu Uredbe (EU) br. 1151/2012 Europskog parlamenta i Vijeća o sustavima kvalitete za poljoprivredne i prehrambene proizvode (SL L 179, 19.6.2014., str. 36.).


13.10.2016   

HR

Službeni list Europske unije

L 276/3


PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2016/1806

оd 29. rujna 2016.

o odobrenju izmjene specifikacije koja nije manja za naziv upisan u registar zaštićenih oznaka izvornosti i zaštićenih oznaka zemljopisnog podrijetla [Dehesa de Extremadura (ZOI)]

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 1151/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 21. studenoga 2012. o sustavima kvalitete za poljoprivredne i prehrambene proizvode (1), a posebno njezin članak 52. stavak 2.,

budući da:

(1)

U skladu s člankom 53. stavkom 1. prvim podstavkom Uredbe (EU) br. 1151/2012, Komisija je ispitala zahtjev Španjolske za odobrenje izmjene specifikacije za zaštićenu oznaku izvornosti „Dehesa de Extremadura”, registriranu u skladu s Uredbom Komisije (EZ) br. 1107/96 (2).

(2)

Budući da predmetna izmjena nije manja u smislu članka 53. stavka 2. Uredbe (EU) br. 1151/2012, Komisija je u skladu s člankom 50. stavkom 2. točkom (a) te Uredbe objavila zahtjev za izmjenu u Službenom listu Europske unije  (3).

(3)

Budući da Komisiji nije dostavljen ni jedan prigovor u smislu članka 51. Uredbe (EU) br. 1151/2012, izmjenu specifikacije potrebno je odobriti,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Odobrava se izmjena specifikacije objavljena u Službenom listu Europske unije povezana s nazivom „Dehesa de Extremadura” (ZOI).

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 29. rujna 2016.

Za Komisiju,

u ime predsjednika,

Phil HOGAN

Član Komisije


(1)  SL L 343, 14.12.2012., str. 1.

(2)  Uredba Komisije (EZ) br. 1107/96 od 12. lipnja 1996. o registraciji oznaka zemljopisnog podrijetla i oznaka izvornosti u skladu s postupkom utvrđenim člankom 17. Uredbe Vijeća (EEZ) br. 2081/92 (SL L 148, 21.6.1996., str. 1.).

(3)  SL C 207, 10.6.2016., str. 17.


13.10.2016   

HR

Službeni list Europske unije

L 276/4


PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2016/1807

оd 30. rujna 2016.

o upisu naziva u registar zaštićenih oznaka izvornosti i zaštićenih oznaka zemljopisnog podrijetla (Poulet du Périgord (ZOZP))

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 1151/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 21. studenoga 2012. o sustavima kvalitete za poljoprivredne i prehrambene proizvode (1), a posebno članak 52. stavak 2.,

budući da:

(1)

U skladu s člankom 50. stavkom 2. točkom (a) Uredbe (EU) br. 1151/2012, zahtjev Francuske za upis naziva „Poulet du Périgord” u registar objavljen je u Službenom listu Europske unije  (2).

(2)

Budući da Komisiji nije dostavljen ni jedan prigovor u smislu članka 51. Uredbe (EU) br. 1151/2012, naziv „Poulet du Périgord” potrebno je upisati u registar,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Naziv „Poulet du Périgord” (ZOZP) upisuje se u registar.

Naziv iz prvog stavka odnosi se na proizvod iz razreda 1.1. Svježe meso (i nusproizvodi klanja) iz Priloga XI. Provedbenoj uredbi Komisije (EU) br. 668/2014 (3).

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 30. rujna 2016.

Za Komisiju,

u ime predsjednika,

Phil HOGAN

Član Komisije


(1)  SL L 343, 14.12.2012., str. 1.

(2)  SL C 195, 2.6.2016., str. 10.

(3)  Provedbena uredba Komisije (EU) br. 668/2014 od 13. lipnja 2014. o utvrđivanju pravila za primjenu Uredbe (EU) br. 1151/2012 Europskog parlamenta i Vijeća o sustavima kvalitete za poljoprivredne i prehrambene proizvode (SL L 179, 19.6.2014., str. 36.).


13.10.2016   

HR

Službeni list Europske unije

L 276/5


PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2016/1808

оd 12. listopada 2016.

o određivanju kamatnih stopa za izračun troškova financiranja interventnih mjera koje se sastoje od otkupa, skladištenja i prodaje za obračunsku godinu EFJP-a 2017.

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 1306/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o financiranju, upravljanju i nadzoru zajedničke poljoprivredne politike i o stavljanju izvan snage uredaba Vijeća (EEZ) br. 352/78, (EZ) br. 165/94, (EZ) br. 2799/98, (EZ) br. 814/2000, (EZ) br. 1290/2005 i (EZ) br. 485/2008 (1), a posebno njezin članak 20. stavke 1. i 4.,

nakon savjetovanja s Odborom za poljoprivredne fondove,

budući da:

(1)

Člankom 3. stavkom 1. točkom (a) Delegirane uredbe Komisije (EU) br. 906/2014 (2) predviđeno je da se rashodi povezani s troškovima financiranja koje su države članice imale zbog aktiviranja sredstava iz fonda radi otkupa proizvoda trebaju utvrditi u skladu s metodama iz Priloga I. toj Uredbi.

(2)

U dijelu I. točki 1. Priloga I. Delegiranoj uredbi (EU) br. 906/2014 predviđeno je da se predmetni troškovi financiranja izračunavaju na temelju jedinstvene kamatne stope za Uniju koju Komisija određuje početkom svake obračunske godine. Ta kamatna stopa odgovara prosjeku kamatnih stopa EURIBOR za tromjesečni i dvanaestomjesečni terminski tečaj zabilježenih tijekom šestomjesečnog referentnog razdoblja koje utvrđuje Komisija i koje prethodi obavijesti država članica koja je predviđena u dijelu I. točki 2. prvom stavku tog Priloga, s ponderiranjem od jedne trećine odnosno dvije trećine.

(3)

Radi određivanja kamatnih stopa koje se primjenjuju na odgovarajuću obračunsku godinu, dijelom I. točkom 2. prvim stavkom Priloga I. Delegiranoj uredbi (EU) br. 906/2014 propisano je da države članice obavješćuju Komisiju, na njezin zahtjev, o prosječnoj kamatnoj stopi koju su stvarno snosile tijekom referentnog razdoblja iz dijela I. točke 1. tog Priloga najkasnije do roka navedenoga u tom zahtjevu.

(4)

Nadalje, u skladu s dijelom I. točkom 2. drugim stavkom Priloga I. Delegiranoj uredbi (EU) br. 906/2014, u nedostatku obavijesti od strane države članice, u obliku i u roku iz prvog stavka te točke, smatra se da kamatna stopa koju snosi država članica iznosi 0 %. Ako država članica prijavi da nije snosila nikakve troškove kamata jer tijekom referentnog razdoblja nije imala javno skladištene poljoprivredne proizvode, Komisija određuje tu kamatnu stopu u skladu s trećim stavkom te točke.

(5)

U skladu s dijelom I. točkom 3. Priloga I. Delegiranoj uredbi (EU) br. 906/2014, kamatna stopa utvrđena na temelju dijela I. točke 2. tog Priloga uspoređuje se s jedinstvenom kamatnom stopom utvrđenom na temelju dijela I. točke 1. tog Priloga. Za svaku državu članicu primjenjuje se niža od tih dviju kamatnih stopa.

(6)

S obzirom na obavijesti država članica Komisiji, na temelju dijela I. točke 2. prvog stavka Priloga I. Delegiranoj uredbi (EU) br. 906/2014 i na metodu izračuna iz Priloga I. toj Delegiranoj uredbi, kamatne su stope koje se primjenjuju za obračunsku godinu EFJP-a 2017. negativne. Međutim, negativne kamatne stope ne mogu se uzeti u obzir za potrebe naknade rashoda država članica.

(7)

Kamatne stope koje će se primjenjivati za obračunsku godinu EFJP-a 2017. trebalo bi odrediti uzimajući u obzir te razne faktore.

(8)

Kako bi se izbjegao pravni vakuum u pogledu kamatne stope koja se primjenjuje za izračun troškova financiranja interventnih mjera, primjereno je da se nova stopa primjenjuje retroaktivno od 1. listopada 2016.,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Za rashode povezane s troškovima financiranja koje su države članice imale zbog aktiviranja sredstava iz fonda radi otkupa proizvoda kojima se može teretiti obračunska godina Europskog fonda za jamstva u poljoprivredi (EFJP) 2017., kamatne se stope predviđene u Prilogu I. Delegiranoj uredbi (EU) br. 906/2014 u skladu s člankom 3. stavkom 1. točkom (a) te Uredbe utvrđuju na stopu od 0 %.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu trećeg dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Primjenjuje se od 1. listopada 2016.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 12. listopada 2016.

Za Komisiju

Predsjednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  SL L 347, 20.12.2013., str. 549.

(2)  Delegirana uredba Komisije (EU) br. 906/2014 od 11. ožujka 2014. o dopuni Uredbe (EU) br. 1306/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu rashoda za javne intervencije (SL L 255, 28.8.2014., str. 1.).


13.10.2016   

HR

Službeni list Europske unije

L 276/7


PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2016/1809

оd 12. listopada 2016.

o utvrđivanju paušalnih uvoznih vrijednosti za određivanje ulazne cijene određenog voća i povrća

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 1308/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o uspostavljanju zajedničke organizacije tržišta poljoprivrednih proizvoda i stavljanju izvan snage uredbi Vijeća (EEZ) br. 922/72, (EEZ) br. 234/79, (EZ) br. 1037/2001 i (EZ) br. 1234/2007 (1),

uzimajući u obzir Provedbenu uredbu Komisije (EU) br. 543/2011 od 7. lipnja 2011. o utvrđivanju detaljnih pravila za primjenu Uredbe Vijeća (EZ) br. 1234/2007 za sektore voća i povrća te prerađevina voća i povrća (2), a posebno njezin članak 136. stavak 1.,

budući da:

(1)

Provedbenom uredbom (EU) br. 543/2011, prema ishodu Urugvajske runde multilateralnih pregovora o trgovini, utvrđuju se kriteriji kojima Komisija određuje paušalne vrijednosti za uvoz iz trećih zemalja, za proizvode i razdoblja određena u njezinu Prilogu XVI. dijelu A.

(2)

Paušalna uvozna vrijednost izračunava se za svaki radni dan, u skladu s člankom 136. stavkom 1. Provedbene uredbe (EU) br. 543/2011, uzimajući u obzir promjenjive dnevne podatke. Stoga ova Uredba treba stupiti na snagu na dan objave u Službenom listu Europske unije,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Paušalne uvozne vrijednosti iz članka 136. Provedbene uredbe (EU) br. 543/2011 određene su u Prilogu ovoj Uredbi.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu na dan objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 12. listopada 2016.

Za Komisiju,

u ime predsjednika,

Jerzy PLEWA

Glavni direktor za poljoprivredu i ruralni razvoj


(1)  SL L 347, 20.12.2013., str. 671.

(2)  SL L 157, 15.6.2011., str. 1.


PRILOG

Paušalne uvozne vrijednosti za određivanje ulazne cijene određenog voća i povrća

(EUR/100 kg)

Oznaka KN

Oznaka treće zemlje (1)

Standardna uvozna vrijednost

0702 00 00

MA

155,2

ZZ

155,2

0707 00 05

TR

132,0

ZZ

132,0

0709 93 10

TR

131,0

ZZ

131,0

0805 50 10

AR

76,2

CL

95,3

TR

101,7

UY

44,4

ZA

85,7

ZZ

80,7

0806 10 10

BR

285,5

EG

206,9

TR

146,3

ZZ

212,9

0808 10 80

AR

191,8

AU

196,9

BR

100,2

CL

148,4

NZ

142,7

US

141,5

ZA

113,9

ZZ

147,9

0808 30 90

CN

101,3

TR

134,9

ZZ

118,1


(1)  Nomenklatura država utvrđena Uredbom Komisije (EU) br. 1106/2012 od 27. studenoga 2012. o provedbi Uredbe (EZ) br. 471/2009 Europskog parlamenta i Vijeća o statistici Zajednice u vezi s vanjskom trgovinom sa zemljama nečlanicama, u pogledu ažuriranja nomenklature država i područja (SL L 328, 28.11.2012., str. 7.). Oznakom „ZZ” označava se „drugo podrijetlo”.


13.10.2016   

HR

Službeni list Europske unije

L 276/9


PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2016/1810

оd 12. listopada 2016.

o utvrđivanju postotka prihvaćanja za izdavanje izvoznih dozvola, odbijanju zahtjeva za izvozne dozvole i suspenziji podnošenja zahtjeva za izvozne dozvole za šećer izvan kvote

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 1308/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o uspostavljanju zajedničke organizacije tržišta poljoprivrednih proizvoda i stavljanju izvan snage uredbi Vijeća (EEZ) br. 922/72, (EEZ) br. 234/79, (EZ) br. 1037/2001 i (EZ) br. 1234/2007 (1),

uzimajući u obzir Uredbu Komisije (EZ) br. 951/2006 od 30. lipnja 2006. o utvrđivanju detaljnih pravila za provedbu Uredbe Vijeća (EZ) br. 318/2006 u pogledu trgovine s trećim zemljama u sektoru šećera (2), a posebno njezin članak 7.e u vezi s člankom 9. stavkom 1.,

budući da:

(1)

U skladu s člankom 139. stavkom 1. prvim podstavkom točkom (d) Uredbe (EU) br. 1308/2013 šećer koji je proizveden tijekom tržišne godine i premašuje kvotu iz članka 136. te Uredbe smije se izvoziti samo u okviru količinskog ograničenja koje utvrđuje Komisija.

(2)

Provedbenom uredbom Komisije (EU) 2016/1713 (3) utvrđuju se takva količinska ograničenja.

(3)

Količine šećera koje su obuhvaćene zahtjevima za izvozne dozvole premašuju količinsko ograničenje određeno Provedbenom uredbom (EU) 2016/1713. Stoga je potrebno odrediti postotak prihvaćanja za količine za koje je zahtjev podnesen od 3. do 7. listopada 2016. U skladu s tim svi se zahtjevi za izvozne dozvole za šećer podneseni nakon 7. listopada 2016. trebaju odbiti, a podnošenje zahtjeva za izvozne dozvole treba se suspendirati,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

1.   Izvozne dozvole za šećer izvan kvote za koje su zahtjevi podneseni od 3. do 7. listopada 2016. izdaju se za količine za koje su podneseni zahtjevi, pomnožene s postotkom prihvaćanja od 33,246381 %.

2.   Zahtjevi za izvozne dozvole za šećer izvan kvote podneseni 10, 11, 12, 13 i 14. listopada 2016. ovime se odbijaju.

3.   Podnošenje zahtjeva za izvozne dozvole za šećer izvan kvote suspendira se za razdoblje od 17. listopada 2016. do 30. rujna 2017.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu na dan objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 12. listopada 2016.

Za Komisiju,

u ime predsjednika,

Jerzy PLEWA

Glavni direktor za poljoprivredu i ruralni razvoj


(1)  SL L 347, 20.12.2013., str. 671.

(2)  SL L 178, 1.7.2006., str. 24.

(3)  Provedbena uredba Komisije (EU) 2016/1713 od 20. rujna 2016. o utvrđivanju količinskog ograničenja za izvoz šećera i izoglukoze izvan kvote do kraja tržišne godine 2016./2017. (SL L 258, 24.9.2016., str. 8.).


ODLUKE

13.10.2016   

HR

Službeni list Europske unije

L 276/11


PROVEDBENA ODLUKA KOMISIJE (EU) 2016/1811

оd 11. listopada 2016.

o izmjeni Priloga II. Odluci 93/52/EEZ u pogledu priznavanja pokrajine Brindisi u talijanskoj regiji Puglia kao službeno slobodne od bruceloze (B. melitensis)

(priopćeno pod brojem dokumenta C(2016) 6290)

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Direktivu Vijeća 91/68/EEZ od 28. siječnja 1991. o uvjetima zdravlja životinja kojima se uređuje trgovina životinjama iz porodica ovaca i koza unutar Zajednice (1), a posebno njezin Prilog A poglavlje 1. odjeljak II.,

budući da:

(1)

Direktivom 91/68/EEZ utvrđuju se uvjeti zdravlja životinja kojima se uređuje trgovina životinjama iz porodica ovaca i koza unutar Unije. Njome se određuju uvjeti uz koje je države članice ili njihove regije moguće priznati kao službeno slobodne od bruceloze.

(2)

U Prilogu II. Odluci Komisije 93/52/EEZ (2) nalazi se popis regija država članica koje su priznate kao službeno slobodne od bruceloze (B. melitensis) u skladu s Direktivom 91/68/EEZ. Člankom 2. točkom 14. Direktive 91/68/EEZ pojam „regija” definira se za Italiju kao dio te države članice koji, među ostalim, uključuje najmanje jednu pokrajinu.

(3)

Italija je Komisiji dostavila dokumentaciju kojom se dokazuje sukladnost s uvjetima utvrđenima Direktivom 91/68/EEZ kako bi se pokrajina Brindisi u regiji Puglia priznala kao službeno slobodna od bruceloze (B. melitensis). Na temelju ocjene dokumentacije koju je dostavila Italija pokrajinu Brindisi u regiji Puglia trebalo bi priznati kao službeno slobodnu od bruceloze (B. melitensis).

(4)

Unos za Italiju u Prilogu II. Odluci 93/52/EEZ trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti.

(5)

Mjere predviđene ovom odlukom u skladu su s mišljenjem Stalnog odbora za bilje, životinje, hranu i hranu za životinje,

DONIJELA JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Prilog II. Odluci 93/52/EEZ mijenja se u skladu s Prilogom ovoj Odluci.

Članak 2.

Ova je Odluka upućena državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 11. listopada 2016.

Za Komisiju

Vytenis ANDRIUKAITIS

Član Komisije


(1)  SL L 46, 19.2.1991., str. 19.

(2)  Odluka Komisije 93/52/EEZ od 21. prosinca 1992. o utvrđivanju sukladnosti određenih država članica ili regija zahtjevima u pogledu bruceloze (B. melitensis) i o statusu države članice ili regije službeno slobodne od te bolesti (SL L 13, 21.1.1993., str. 14.).


PRILOG

U Prilogu II. Odluci 93/52/EEZ unos za Italiju zamjenjuje se sljedećim:

„U Italiji:

regija Abruzzo: pokrajina Pescara,

pokrajina Bolzano,

regija Emilia-Romagna,

regija Friuli-Venezia Giulia,

regija Lacij,

regija Ligurija,

regija Lombardija,

regija Marche,

regija Molise,

regija Pijemont,

regija Puglia: pokrajina Brindisi,

regija Sardinija,

regija Toskana,

pokrajina Trento,

regija Umbrija,

regija Valle d'Aosta,

regija Veneto.”


III. Drugi akti

EUROPSKI GOSPODARSKI PROSTOR

13.10.2016   

HR

Službeni list Europske unije

L 276/14


ODLUKA NADZORNOG TIJELA EFTA-e

BR. 339/15/COL

od 16. rujna 2015.

o odobrenju odstupanja Norveškoj od određenih zajedničkih pravila o sigurnosti zračnog prometa u skladu s člankom 14. stavkom 6. iz točke 66.n Priloga XIII. Sporazumu o Europskom gospodarskom prostoru (Uredba (EZ) br. 216/2008 Europskog parlamenta i Vijeća o zajedničkim pravilima u području civilnog zrakoplovstva i osnivanju Europske agencije za sigurnost zračnog prometa i stavljanju izvan snage Direktive Vijeća 91/670/EEZ, Uredbe (EZ) br. 1592/2002 i Direktive 2004/36/EZ, kako je izmijenjena) [2016/1812]

NADZORNO TIJELO EFTA-e,

Uzimajući u obzir članak 14. stavke 6. i 7. Akta iz točke 66.n Priloga XIII. Sporazumu o EGP-u, kako je prilagođen Odlukom Zajedničkog odbora EGP-a br. 163/2011 od 19. prosinca 2011. o izmjeni Priloga XIII. (Promet) Sporazumu o EGP-u (1), (Uredba (EZ) br. 216/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. veljače 2008. o zajedničkim pravilima u području civilnog zrakoplovstva i osnivanju Europske agencije za sigurnost zračnog prometa i stavljanju izvan snage Direktive Vijeća 91/670/EEZ, Uredbe (EZ) br. 1592/2002 i Direktive 2004/36/EZ (2), kako je izmijenjena),

uzimajući u obzir stavak CAT.POL.A. 210, točku (b) podtočke 2., 4. i 5. Priloga IV. Aktu iz točke 66.nf Priloga XIII. Sporazumu o EGP-u, (Uredba Komisije (EU) br. 965/2012 od 5. listopada 2012. o utvrđivanju tehničkih zahtjeva i upravnih postupaka u vezi s letačkim operacijama u skladu s Uredbom (EZ) br. 216/2008 Europskog parlamenta i Vijeća (3), kako je izmijenjena,

obje kako su prilagođene Sporazumu o EGP-u njegovim Protokolom 1.,

uzimajući u obzir mišljenje Odbora za promet EFTA-e doneseno 21. kolovoza 2015.

budući da:

(1)

Norveška je zatražila primjenu odstupanja od zajedničkih pravila sigurnosti zračnog prometa sadržanih u pravilima o primjeni Uredbe (EZ) br. 216/2008.

(2)

U skladu s člankom 14. stavkom 7. te Uredbe, kako je prilagođen, Nadzorno tijelo EFTA-e procijenilo je potrebu za zatraženim odstupanjem i razinu zaštite koja iz toga proizlazi, na temelju preporuke Europske agencije za sigurnost zračnog prometa, izdane 26. lipnja 2015. (br. dok. 762327). Tijelo zaključuje, na temelju mjera za ublažavanje opisanih u obavijesti Norveške, da objavljeno odstupanje Norveške ispunjava zahtjeve utvrđene u članku 14. stavku 6. Uredbe (EZ) br. 216/2008.

(3)

U skladu s člankom 14. stavkom 7. Uredbe (EZ) br. 216/2008, kako je prilagođen, o odstupanju odobrenom jednoj državi članici obavješćuju se sve države članice koje također imaju pravo primjene tog odstupanja.

(4)

U skladu s člankom 1. Odluke br. 163/2011 i prilagodbom u podtočki (a) navedenoj u točki 3. njezina Priloga, izraz „država(e) članica(e)” obuhvaća, uz značenje iz Uredbe, i države članice EFTA-e.

(5)

Opis odstupanja te s njim povezani uvjeti trebali bi biti takvi da omoguće drugim državama članicama EFTA-e u smislu Uredbe (EZ) br. 216/2008, kako je prilagođena, primjenu te mjere kada su u istoj situaciji, a da ne traže dodatno odobrenje Nadzornog tijela EFTA-e. Međutim, države članice EFTA-e u smislu Uredbe (EZ) br. 216/2008, kako je prilagođena, trebale bi objaviti primjenu odstupanja Nadzornom tijelu EFTA-e, Europskoj agenciji za sigurnost zračnog prometa i nacionalnim tijelima nadležnim za zrakoplovstvo jer odstupanja mogu imati učinak i izvan te države.

(6)

U skladu s člankom 1. Odluke br. 163/2011 i prilagodbom u podtočki (e) navedenoj u točki 3. njezina Priloga, Europska komisija podatke o odluci donesenoj u skladu s člankom 14. stavkom 7. Uredbe (EZ) br. 216/2008 primljene od Nadzornog tijela EFTA-e dostavlja državama članicama EU-a.

(7)

Ovu Odluku, stoga, treba dostaviti svim državama članicama EFTA-e i Europskoj komisiji kako bi je mogla poslati državama članicama EU-a.

(8)

Mjere predviđene ovom Odlukom u skladu su s mišljenjem Odbora za prijevoz EFTA-e,

DONIJELO JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Norveška može izdati odobrenja koja odstupaju od određenih provedbenih propisa na temelju Uredbe (EZ) br. 216/2008, kako je navedeno u Prilogu ovoj Odluci, uz uvjet da uvjeti navedeni u odjeljku 2. Priloga ove Odluke budu ispunjeni.

Članak 2.

Sve države članice EFTA-e imaju pravo primijeniti iste mjere iz članka 1., kako je navedeno u Prilogu ovoj Odluci, i podliježu obvezi obavješćivanja utvrđenoj u članku 14. stavku 6. Uredbe (EZ) br. 216/2008, kako je prilagođena.

Članak 3.

Ova je Odluka upućena Norveškoj. Vjerodostojna je na engleskom jeziku.

Članak 4.

Ova se Odluka priopćuje Norveškoj, Islandu, Lihtenštajnu i Europskoj komisiji.

Sastavljeno u Bruxellesu 16. rujna 2015.

Za Nadzorno tijelo EFTA-e

Helga JÓNSDÓTTIR

Članica kolegija

Markus SCHNEIDER

Vršitelj dužnosti direktora


(1)  SL L 76, 15.3.2012., str. 51.

(2)  SL L 79, 19.3.2008., str. 1.

(3)  SL L 296, 25.10.2012., str. 1.


PRILOG

ODSTUPANJE NORVEŠKE OD UREDBE (EU) BR. 965/2012 U POGLEDU NADVISIVANJA PREPREKA PRI POLIJETANJU U ZRAČNOJ LUCI MO I RANA (ENRA) I ØRSTA-VOLDA (ENOV)

1.   Opis odstupanja

Norveška može, odstupajući od stavka CAT.POL.A. 210, točke (b) podtočke 2., 4., i 5. (Nadvisivanje prepreka pri polijetanju) iz Priloga IV. (dio-CAT) Uredbi (EU) br. 965/2012 (1), kako je izmijenjena, dozvoliti zračnom prijevozniku Widerøe Flyveselskap AS upotrebu do 25 stupnjeva bočnog nagiba s najmanje visine od 100 stopa do 400 stopa za njihove zrakoplove Bombardier Dash 8 za operacije u dvije različite zračne luke, Mo i Rana (ENRA) i Ørsta-Volda (ENOV).

2.   Uvjeti povezani s primjenom odstupanja

Ovo se odstupanje primjenjuje na zračnog prijevoznika Widerøe Flyveselskap AS na temelju dodatnih mjera koje provodi zračni prijevoznik za postizanje razine sigurnosti jednake onoj koja se postiže primjenom zajedničkih tehničkih uvjeta i upravnih postupaka navedenih u Uredbi (EU) br. 965/2012, kako je izmijenjena. Dodatne mjere opisane su u preporuci Europske agencije za sigurnost zračnog prometa od 26. lipnja 2015. (br. dok. 762327) te su povezane s: inicijalnim i periodičnim osposobljavanjem pilota, zahtjevima za upoznavanje posade s radnom okolinom u svrhu prilagodbe, vizualnim sredstvima za vođenje zrakoplova kod zaokreta i svjetlima za označavanje prepreka, ograničenjima povezanima s vremenskim uvjetima, ograničenjima povezanima s tipom tekućine za odleđivanje, Dodatkom 47 letačkog priručnika zrakoplova (2) koji obuhvaća operativne postupke i pitanja izvedbe, upotrebom jedne postavke zakrilaca za polijetanje (15 stupnjeva) kako bi se izbjegle pogrešne postavke zakrilaca za polijetanje, upotrebom programa za nadzor podataka o letu u svrhu praćenja bočnog nagiba pri početnom usponu, upotrebom programa za nadziranje pridržavanja propisa koji uključuje godišnje revizije odjela za rezultate rada i osposobljavanje; nadalje, programom za stalni nadzor Norveškog tijela za civilno zrakoplovstvo uzimaju se u obzir elementi ublažavanja i uvjeti odobrenja zračnog prijevoznika Widerøe Flyveselskap AS.


(1)  Akt iz točke 66.nf Priloga XIII. Sporazumu o EGP-u (Uredba (EU) br. 965/2012, kako je prilagođen Sporazumu njegovim Protokolom 1.

(2)  Dodatak 47 letačkom priručniku De Havilland Inc. Dash 8: „Letačka operacija uz 25 stupnjeva bočnog nagiba (samo za norveške zračne prijevoznike)”. (Operation with 25 degree banked turn (For Norwegian operators only).


Ispravci

13.10.2016   

HR

Službeni list Europske unije

L 276/17


Ispravak Uredbe Vijeća (EU) 2016/841 od 27. svibnja 2016. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 329/2007 o mjerama ograničavanja protiv Demokratske Narodne Republike Koreje

( Službeni list Europske unije L 141 od 28. svibnja 2016. )

Na stranici 43., u članku 1. točki 11.:

umjesto:

„11.

Umeće se sljedeći članak:”;

treba stajati:

„11.

Članak 9.c zamjenjuje se sljedećim:”.


13.10.2016   

HR

Službeni list Europske unije

L 276/17


Ispravak Uredbe Vijeća (EZ) br. 1236/2005 od 27. lipnja 2005. o trgovini određenom robom koja bi se mogla koristiti za izvršenje smrtne kazne, mučenje ili drugo okrutno, nečovječno ili ponižavajuće postupanje ili kažnjavanje

( Službeni list Europske unije L 200 od 30. srpnja 2005. )

(Posebno izdanje Službenog lista Europske unije, poglavlje 11, svezak 130)

Pojam „odobrenje” zamjenjuje se pojmom „dozvola” u cijeloj Uredbi u odgovarajućem gramatičkom obliku.