ISSN 1977-0847

Službeni list

Europske unije

L 228

European flag  

Hrvatsko izdanje

Zakonodavstvo

Svezak 59.
23. kolovoza 2016.


Sadržaj

 

II.   Nezakonodavni akti

Stranica

 

 

UREDBE

 

*

Delegirana uredba Komisije (EU) 2016/1400 оd 10. svibnja 2016. o dopuni Direktive 2014/59/EU Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu regulatornih tehničkih standarda kojima se određuju minimalni elementi plana reorganizacije poslovanja i minimalan sadržaj izvješća o napretku u provedbi plana ( 1 )

1

 

*

Delegirana uredba Komisije (EU) 2016/1401 оd 23. svibnja 2016. o dopuni Direktive 2014/59/EU Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi okvira za oporavak i sanaciju kreditnih institucija i investicijskih društava u vezi s regulatornim tehničkim standardima za metodologije i načela o vrednovanju obveza koje proizlaze iz izvedenica ( 1 )

7

 

*

Provedbena uredba Komisije (EU) 2016/1402 оd 22. kolovoza 2016. o povlačenju prihvaćanja preuzete obveze za tri proizvođača izvoznika dodijeljenog Provedbenom odlukom 2013/707/EU o potvrdi prihvaćanja preuzete obveze u vezi s antidampinškim i antisubvencijskim mjerama koje se odnose na uvoz kristalnih silicijskih fotonaponskih modula i ključnih elemenata (tj. ćelija) podrijetlom ili poslanih iz Narodne Republike Kine za vrijeme primjene konačnih mjera

16

 

*

Provedbena uredba Komisije (EU) 2016/1403 оd 22. kolovoza 2016. o izuzimanju ICES-ovih pododjeljaka 27. i 28.2. iz primjene razdoblja zabrane ribolova u 2016.

30

 

 

Provedbena uredba Komisije (EU) 2016/1404 оd 22. kolovoza 2016. o utvrđivanju paušalnih uvoznih vrijednosti za određivanje ulazne cijene određenog voća i povrća

31

 

 

ODLUKE

 

*

Provedbena odluka Komisije (EU) 2016/1405 оd 22. kolovoza 2016. o izmjeni Priloga Provedbenoj odluci 2014/709/EU o mjerama kontrole zdravlja životinja u pogledu afričke svinjske kuge u određenim državama članicama (priopćeno pod brojem dokumenta C(2016) 5466)  ( 1 )

33

 

*

Provedbena odluka Komisije (EU) 2016/1406 оd 22. kolovoza 2016. o određenim zaštitnim mjerama u pogledu afričke svinjske kuge u Poljskoj i stavljanju izvan snage Provedbene odluke (EU) 2016/1367 (priopćeno pod brojem dokumenta C(2016) 5467)  ( 1 )

46

 


 

(1)   Tekst značajan za EGP

HR

Akti čiji su naslovi tiskani običnim slovima su oni koji se odnose na svakodnevno upravljanje poljoprivrednim pitanjima, a općenito vrijede ograničeno razdoblje.

Naslovi svih drugih akata tiskani su masnim slovima, a prethodi im zvjezdica.


II. Nezakonodavni akti

UREDBE

23.8.2016   

HR

Službeni list Europske unije

L 228/1


DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2016/1400

оd 10. svibnja 2016.

o dopuni Direktive 2014/59/EU Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu regulatornih tehničkih standarda kojima se određuju minimalni elementi plana reorganizacije poslovanja i minimalan sadržaj izvješća o napretku u provedbi plana

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Direktivu 2014/59/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 15. svibnja 2014. o uspostavi okvira za oporavak i sanaciju kreditnih institucija i investicijskih društava te o izmjeni Direktive Vijeća 82/891/EEZ i direktiva 2001/24/EZ, 2002/47/EZ, 2004/25/EZ, 2005/56/EZ, 2007/36/EZ, 2011/35/EU, 2012/30/EU i 2013/36/EU te uredbi (EU) br. 1093/2010 i (EU) br. 648/2012 Europskog parlamenta i Vijeća (1), a posebno njezin članak 52. stavak 12. točke (a) i (b),

budući da:

(1)

Neophodno je utvrditi detaljna pravila o minimalnim elementima koje bi trebalo uključiti u plan reorganizacije poslovanja radi njegova odobrenja i o minimalnom sadržaju izvješća koja se izrađuju u slučaju reorganizacije institucija i subjekata na koje se primjenjuju odredbe Direktive 2014/59/EU.

(2)

Smjernice i komunikacije koje je Komisija donijela u vezi s procjenom usklađenosti s okvirom Unije za državnu potporu u pogledu restrukturiranja poduzeća u teškoćama u financijskom sektoru, u skladu s člankom 107. stavkom 3. Ugovora, mogle bi poslužiti kao korisna referenca pri izradi planova reorganizacije poslovanja čak i u slučaju kada nije dodijeljena državna potpora zato što one s planom reorganizacije poslovanja dijele isti cilj – ponovnu uspostavu dugoročne održivosti institucije ili subjekta.

(3)

Pri izradi planova reorganizacije poslovanja trebala bi biti omogućena upotreba podataka sadržanih u planu oporavka i sanacijskom planu, ako se ti podatci i dalje relevantni za ponovnu uspostavu dugoročne održivosti institucije ili subjekta iz članka 1. stavka 1. točaka (b), (c) ili (d) Direktive 2014/59/EU te uzimajući u obzir primjenu bail-in instrumenta.

(4)

Restrukturiranjem institucije ili subjekta iz članka 1. stavka 1. točaka (b), (c) ili (d) Direktive 2014/59/EU i njihova poslovanja nakon primjene bail-in instrumenta trebali bi se riješiti i razlozi njihove propasti. Strategija reorganizacije i dalje bi se trebala temeljiti na čimbenicima koji su doveli do pokretanja sanacije institucije ili subjekta. Ta bi strategija mogla uzeti u obzir i mjere sprečavanja krize i upravljanja njome koje je poduzelo i provelo nadležno tijelo ili sanacijsko tijelo. Izvor i opseg teškoća s kojima su se predmetna institucija ili subjekt suočili mogu se ilustrirati podatcima o ispunjavanju odgovarajućih regulatornih i bonitetnih zahtjeva prije sanacije.

(5)

Iako je propast institucije ili subjekta iz članka 1. stavka 1. točaka (b), (c) i (d) Direktive 2014/59/EU možda prouzročena određenim razlozima, u poslovanju te institucije ili subjekta možda su postojali drugi nedostatci koji nisu pokrenuli njihovu propast, ali bi im mogli ugroziti dugoročnu održivost. Reorganizacijom bi se trebali riješiti svi nedostatci. Uspješna strategija reorganizacije trebala bi se temeljiti na obuhvatnoj analizi institucije ili subjekta koji se reorganiziraju, njihovih prednosti i nedostataka, kao i relevantnih tržišta na kojima institucija posluje te rizika i mogućnosti koji iz njih proizlaze. Kako bi sanacijsko tijelo i nadležno tijelo plan reorganizacije poslovanja smatrali vjerodostojnim, planom bi se trebala ponovno uspostaviti dugoročna održivost institucije na temelju razboritih pretpostavki.

(6)

Ponovna uspostava dugoročne održivosti institucije ili subjekta iz članka 1. stavka 1. točaka (b), (c) i (d) Direktive 2014/59/EU nakon sanacije znači da su institucija ili subjekt, najkasnije do kraja razdoblja reorganizacije, sposobni provesti postupak procjene adekvatnosti internog kapitala i druge odgovarajuće bonitetne i regulatorne zahtjeve usmjerene prema budućnosti te da posluju na temelju održivog poslovnog modela koji je dugoročno održiv.

(7)

Sanacijskom tijelu i nadležnom tijelu potrebno je osigurati dovoljno detaljne informacije kako bi mogli procijeniti plan reorganizacije poslovanja i pratiti njegovu provedbu. Zahtjev za osiguranje takvih informacija trebao bi uzeti u obzir njihovu važnost za korporativnu strukturu institucije ili subjekta iz članka 1. stavka 1. točaka (b), (c) i (d) Direktive 2014/59/EU te reorganizaciju kao i njihovu pouzdanost, posebno u slučaju sistemske krize.

(8)

Fluktuacije su sastavni dio gospodarskog ciklusa. Stoga bi za sve poslovne planove trebalo provesti analize alternativnih scenarija, uz odgovarajuće promjene ključnih temeljnih pretpostavki. Iako bi dugoročnu održivost trebalo ponovno uspostaviti u okviru bilo kojeg scenarija, izrada cjelovitih alternativnih strategija reorganizacije prouzročila bi institucijama ili subjektima iz članka 1. stavka 1. točaka (b), (c) i (d) Direktive 2014/59/EU nerazmjerne troškove, a alternativni scenariji u načelu bi bili manje vjerojatni od osnovnog scenarija.

(9)

Plan reorganizacije poslovanja trebao bi sanacijskom tijelu i nadležnom tijelu omogućiti procjenu njegova učinka na ostvarivanje ciljeva sanacije, a posebno osigurati kontinuitet ključnih funkcija i izbjeći velike štetne učinke na financijski sustav.

(10)

Učestalost i podrobnost praćenja provedbe plana reorganizacije poslovanja trebali bi omogućiti rano otkrivanje svih odstupanja ili drugih poteškoća. Izvješćivanje o podatcima i uspješnosti svaka tri mjeseca uobičajena je metodologija u financijskom sektoru te omogućuje njihovo pravodobno uočavanje. Plan reorganizacije poslovanja trebao bi omogućiti i prilagodbu ključnih faza i mjera koje su u njemu izvorno zacrtane ako je to opravdano zbog okolnosti.

(11)

Ova Uredba temelji se na nacrtu regulatornih tehničkih standarda koje je Europsko nadzorno tijelo za bankarstvo (EBA) dostavilo Komisiji.

(12)

EBA je provela otvorena javna savjetovanja o nacrtu regulatornih tehničkih standarda na kojem se temelji ova Uredba, analizirala moguće povezane troškove i koristi te zatražila mišljenje Interesne skupine za bankarstvo osnovane u skladu s člankom 15. stavkom 1. Uredbe (EU) br. 1093/2010 Europskog parlamenta i Vijeća (2),

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Definicije

Za potrebe ove Uredbe primjenjuju se sljedeće definicije:

1.

„razdoblje reorganizacije” znači razdoblje, koje je razumne duljine, između primjene bail-in instrumenta i predviđenog trenutka kada institucija ili subjekt iz članka 1. stavka 1. točaka (b), (c) ili (d) Direktive 2014/59/EU koji su u sanaciji trebaju ponovno uspostaviti svoju dugoročnu održivost, a tijekom kojeg se provode mjere iz plana reorganizacije poslovanja;

2.

„osnovni scenarij” znači poslovni scenarij koji upravljačko tijelo odnosno osoba ili osobe imenovane da upravljaju institucijom ili subjektom iz članka 1. stavka 1. točaka (b), (c) ili (d) Direktive 2014/59/EU smatraju najvjerojatnijim ishodom u postupku ponovne uspostave dugoročne održivosti institucije ili subjekta.

Članak 2.

Strategija i mjere

1.   Plan reorganizacije poslovanja uključuje sve navedeno:

(a)

kronološki i financijski prikaz čimbenika koji su pridonijeli poteškoćama institucije ili subjekta iz članka 1. stavka 1. točaka (b), (c) ili (d) Direktive 2014/59/EU, uključujući relevantne pokazatelje uspješnosti koji su se pogoršali tijekom razdoblja koje je prethodilo sanaciji te razloge za njihovo pogoršanje;

(b)

kratak opis mjera sprečavanja krize i upravljanja njom, u slučaju kada je nadležno tijelo, sanacijsko tijelo ili institucija ili subjekt iz članka 1. stavka 1. točaka (b), (c) ili (d) Direktive 2014/59/EU takve mjere provelo prije podnošenja plana reorganizacije poslovanja;

(c)

opis strategije reorganizacije poslovanja i mjera kojima se planira ponovno uspostaviti dugoročna održivost institucije ili subjekta tijekom razdoblja reorganizacije, uključujući i opis svih sljedećih elemenata:

i.

reorganizirani poslovni model;

ii.

mjere za provedbu strategije reorganizacije poslovanja na razini grupe, subjekta i linija poslovanja;

iii.

ciljno trajanje razdoblja reorganizacije i ključnih faza;

iv.

interakcija sa sanacijskim tijelom i nadležnim tijelom;

v.

strategija u pogledu uključivanja važnih vanjskih dionika poput sindikata ili organizacija radnika;

vi.

strategije unutarnje i vanjske komunikacije u vezi s mjerama reorganizacije poslovanja.

2.   Ako se dijelovi institucije ili subjekta iz članka 1. stavka 1. točaka (b), (c) ili (d) Direktive 2014/59/EU trebaju likvidirati ili prodati, u strategiji reorganizacije iz stavka 1. točke (c) ovog članka utvrđuju se svi sljedeći elementi:

(a)

predmetni subjekt ili linija poslovanja, metoda likvidacije ili prodaje, uključujući temeljne pretpostavke i moguće očekivane gubitke;

(b)

očekivani vremenski okvir;

(c)

svi oblici financiranja ili usluge koje pruža ili dobiva preostali dio institucije ili subjekta.

3.   Svi prihodi od otuđivanja imovine, subjekata ili linija poslovanja predviđenih planom reorganizacije poslovanja razborito se izračunavaju, uzimajući u obzir pouzdano mjerilo ili vrednovanje, kao što su procjena stručnjaka, istraživanje tržišta ili vrijednost slične linije poslovanja ili subjekata. Pri izračunu u obzir se uzima i vjerojatnost realizacije gubitka.

4.   Za dijelove institucije ili subjekta iz članka 1. stavka 1. točaka (b), (c) ili (d) Direktive 2014/59/EU koji se neće likvidirati ili prodati, u planu reorganizacije poslovanja navode se načini uklanjanja mogućih nedostataka u njihovom poslovanju ili uspješnosti koji bi mogli utjecati na njihovu dugoročnu održivost, čak i u slučaju kada ti nedostatci nisu izravno povezani s propašću te institucije ili subjekta.

5.   Mjerama utvrđenima planom reorganizacije poslovanja uzimaju se u obzir prednosti i nedostatci institucije ili subjekta iz članka 1. stavka 1. točaka (b), (c) ili (d) Direktive 2014/59/EU te njihova reorganiziranog poslovnog modela u odnosu na gospodarsko i tržišno okruženje u kojem posluje.

6.   Strategija reorganizacije može obuhvaćati i mjere koje su prethodno utvrđene u planu oporavka ili sanacijskom planu, uz uvjet da je sanacijski plan dostupan instituciji ili subjektu iz članka 1. stavka 1. točaka (b), (c) ili (d) Direktive 2014/59/EU, a navedene mjere valjane su i nakon sanacije. Takva mogućnost ne podrazumijeva nikakvu obvezu sanacijskog tijela da sanacijski plan da na uvid upravljačkom tijelu odnosno osobi ili osobama imenovanim u skladu s člankom 72. stavkom 1. Direktive 2014/59/EU.

Članak 3.

Financijska uspješnost – regulatorni zahtjevi

1.   Plan reorganizacije poslovanja obuhvaća projekcije financijske uspješnosti institucije ili subjekta iz članka 1. stavka 1. točaka (b), (c) ili (d) Direktive 2014/59/EU tijekom razdoblja reorganizacije i pokazuje način ponovne uspostave dugoročne održivosti. Njime se konkretno utvrđuju:

(a)

troškovi i učinak reorganizacije na račun dobiti i gubitka i bilancu institucije ili subjekta;

(b)

opis zahtjeva za financiranjem tijekom razdoblja reorganizacije i potencijalni izvori financiranja;

(c)

način poslovanja institucije ili subjekta kojim će pokrivati sve svoje troškove, uključujući amortizaciju i financijske troškove, te osigurati prihvatljiv financijski povrat na kraju razdoblja reorganizacije;

(d)

postsanacijska bilanca koja odražava novu strukturu duga i kapitala te otpis imovine temeljen na vrednovanju provedenom u skladu s člankom 36. stavkom 1. Direktive 2014/59/EU ili ex post definitivnom vrednovanju iz njezina članka 36. stavka 10.;

(e)

projekcija ključnih financijskih pokazatelja, a posebno pokazatelja likvidnosti, kvalitete kredita, modela financiranja, profitabilnosti i učinkovitosti na razini grupe, subjekta i linije poslovanja.

2.   Planom reorganizacije poslovanja utvrđuju se mjere koje će institucija ili subjekt poduzeti kako bi u najkraćem mogućem roku, a najkasnije do kraja razdoblja reorganizacije, bile sposobne provesti sve primjenjive bonitetne i ostale regulatorne zahtjeve usmjerene prema budućnosti, uključujući minimalne zahtjeve za regulatorni kapital i prihvatljive obveze u smislu članka 45. Direktive 2014/59/EU.

Članak 4.

Procjena održivosti

1.   Plan reorganizacije poslovanja sadržava dovoljno informacija kako bi sanacijsko tijelo i nadležno tijelo mogli procijeniti izvedivost predloženih mjera. Planom reorganizacije poslovanja utvrđuje se najmanje sljedeće:

(a)

pretpostavke o očekivanim makroekonomskim i tržišnim kretanjima u osnovnom scenariju u usporedbi s odgovarajućim sektorskim mjerilima;

(b)

sažeti prikaz alternativnih strategija reorganizacije ili skupa mjera te obrazloženje odabira mjera iz plana reorganizacije poslovanja radi ponovne uspostave dugoročne održivosti institucije ili subjekta iz članka 1. stavka 1. točaka (b), (c) i (d) Direktive 2014/59/EU, uz istodobno poštovanje ciljeva i načela sanacije.

2.   Plan reorganizacije poslovanja obuhvaća potrebne informacije koje sanacijskom tijelu ili nadležnom tijelu omogućuju provedbu detaljne analize učinka reorganizacije poslovanja na ključne funkcije institucije ili subjekta iz članka 1. stavka 1. točaka (b), (c) ili (d) Direktive 2014/59/EU te na financijsku stabilnost.

3.   Plan reorganizacije poslovanja obuhvaća analizu alternativnog skupa ključnih temeljnih pretpostavki, u kojoj se razmatraju najbolji mogući ishod i najgori mogući ishod. Ponovna uspostava dugoročne održivosti moguća je u svim scenarijima, iako se oni mogu međusobno razlikovati u pogledu rokova, mjera i financijske uspješnosti.

4.   S obzirom na najbolji mogući ishod i najgori mogući ishod iz stavka 3., plan reorganizacije poslovanja sadržava sažetak ključnih informacija na kojima su razvijeni pojedinačni scenariji te uspješnost institucije ili subjekta iz članka 1. stavka 1. točaka (b), (c) ili (d) Direktive 2014/59/EU u okviru svakog scenarija. Takav sažetak konkretno sadržava sljedeće:

(a)

ključne pretpostavke, primjerice ključne makroekonomske varijable;

(b)

projekcija računa dobiti i gubitka i bilance;

(c)

ključni financijski pokazatelji na razini grupe, subjekta i linije poslovanja.

Članak 5.

Provedba i prilagodbe

1.   Plan reorganizacije poslovanja obuhvaća konkretne i odgovarajuće ključne faze i pokazatelje uspješnosti provedbe koji se izrađuju najmanje tromjesečno. Te ključne faze i pokazatelji uspješnosti mogu se prilagođavati, u skladu s postupkom utvrđenim u stavku 2.

2.   Planom reorganizacije poslovanja upravljačkom se tijelu odnosno osobi ili osobama imenovanima u skladu s člankom 72. stavkom 1. Direktive 2014/59/EU omogućuje prilagodba strategije reorganizacije ili pojedinačnih mjera ako se više ne smatra da se njihovom provedbom pridonosi uspostavi dugoročne održivosti u predviđenom vremenskom okviru. Sanacijsko tijelo i nadležno tijelo obavješćuju se o tim prilagodbama u izvješću o napretku u provedbi plana reorganizacije poslovanja iz članka 6. Ako je to zbog hitnosti neophodno, navedene prilagodbe mogu se priopćiti i izvanrednim izvješćima.

3.   Upravljačko tijelo odnosno osoba ili osobe imenovane u skladu s člankom 72. stavkom 1. Direktive 2014/59/EU ne odstupaju od provedbe plana reorganizacije poslovanja prije odobrenja prilagodbi u skladu s postupkom utvrđenim u članku 52. stavcima 7., 8. i 9. Direktive 2014/59/EU.

Članak 6.

Izvješće o napretku

1.   Izvješće o napretku koje se dostavlja sanacijskom tijelu u skladu s člankom 52. stavkom 10. Direktive 2014/59/EU sadržava analizu i procjenu napretka u provedbi plana reorganizacije poslovanja, a obuhvaća najmanje sljedeće:

(a)

ostvarene ključne faze i mjere koje su provedene te usporedba njihova učinka s učinkom predviđenim planom reorganizacije poslovanja;

(b)

uspješnost institucije ili subjekta te usporedba s prognozama iz plana reorganizacije poslovanja i prethodnih izvješća o napretku;

(c)

razlozi zbog kojih nisu ostvarene neke ključne faze ili pokazatelji uspješnosti te prijedlozi za uklanjanje kašnjenja ili nedostataka;

(d)

svi ostali problemi povezani s provedbom plana reorganizacije poslovanja koji bi mogli spriječiti ponovnu uspostavu dugoročne održivosti institucije ili subjekta iz članka 1. stavka 1. točaka (b), (c) i (d) Direktive 2014/59/EU;

(e)

predstojeće mjere i ključne faze te procjena vjerojatnosti njihova ostvarivanja;

(f)

ažurirane projekcije financijske uspješnosti;

(g)

ako je to neophodno i opravdano, prijedlog prilagodbi pojedinačnih mjera, ključnih faza ili pokazatelja uspješnosti, u skladu s člankom 5. stavkom 2.

2.   Sanacijska tijela mogu u svakom trenutku od upravljačkog tijela odnosno osobe ili osoba imenovanih u skladu s člankom 72. stavkom 1. Direktive 2014/59/EU zahtijevati dostavu informacija povezanih s provedbom plana reorganizacije poslovanja.

Članak 7.

Stupanje na snagu

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 10. svibnja 2016.

Za Komisiju

Predsjednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  SL L 173, 12.6.2014., str. 190.

(2)  Uredba (EU) br. 1093/2010 Europskog parlamenta i Vijeća od 24. studenoga 2010. o osnivanju europskog nadzornog tijela (Europskog nadzornog tijela za bankarstvo), kojom se izmjenjuje Odluka br. 716/2009/EZ i stavlja izvan snage Odluka Komisije 2009/78/EZ (SL L 331, 15.12.2010., str. 12.).


23.8.2016   

HR

Službeni list Europske unije

L 228/7


DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2016/1401

оd 23. svibnja 2016.

o dopuni Direktive 2014/59/EU Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi okvira za oporavak i sanaciju kreditnih institucija i investicijskih društava u vezi s regulatornim tehničkim standardima za metodologije i načela o vrednovanju obveza koje proizlaze iz izvedenica

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Direktivu 2014/59/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 15. svibnja 2014. o uspostavi okvira za oporavak i sanaciju kreditnih institucija i investicijskih društava te o izmjeni Direktive Vijeća 82/891/EEZ i direktiva 2001/24/EZ, 2002/47/EZ, 2004/25/EZ, 2005/56/EZ, 2007/36/EZ, 2011/35/EU, 2012/30/EU i 2013/36/EU te uredbi (EU) br. 1093/2010 i (EU) br. 648/2012 Europskog parlamenta i Vijeća (1), a posebno njezin članak 49. stavak 5.,

budući da:

(1)

Direktivom 2014/59/EU daje se ovlast sanacijskim tijelima za otpis i konverziju obveza institucije u sanaciji.

(2)

Ugovori o izvedenicama mogu činiti znatan udio u strukturi obveza nekih kreditnih institucija. Međutim vrednovanje takvih ugovora složen je postupak s obzirom na to da je njihova vrijednost povezana s vrijednošću odnosnih instrumenata, imovine ili subjekata, koja se tijekom vremena mijenja i poprima završni oblik tek pri dospijeću ili pri zatvaranju.

(3)

Prethodna iskustva pokazala su da zbog složenosti vrednovanja obveza po izvedenicama pri propasti jedne od drugih ugovornih strana postupak vrednovanja može biti vremenski zahtjevan, uključivati ogromne troškove i dovesti do spora.

(4)

Osim toga praksa je pokazala da ugovori o izvedenicama mogu sadržavati različite metodologije za utvrđivanje iznosa dospjelog između drugih ugovornih strana pri zatvaranju te da se u nekima utvrđivanje iznosa za zatvaranje ili datuma zatvaranja ili oba u potpunosti prepušta drugoj ugovornoj strani koja nije u statusu neispunjavanja obveza.

(5)

U skladu s tim, kako bi se izbjegao moralni hazard i osigurala učinkovitost sanacijskih mjera, sanacijska bi tijela trebala donijeti i provoditi odgovarajuće metodologije za vrednovanje obveza koje proizlaze iz ugovora o izvedenicama u vremenskom okviru koji je usklađen s brzinom sanacijskog postupka, koje se temelje na cilju te, ako je izvedivo, lako dostupnim informacijama. Važno je da se metodologijom vrednovanja utvrde neke postupovne odredbe o obavijestima o odlukama sanacijskog tijela o zatvaranju te o tome kako dobiti zamjenska trgovanja od drugih ugovornih strana kojima su zatvoreni ugovori.

(6)

Iz ugovora o izvedenicama koji podliježu sporazumu o netiranju nastaje jedinstveni iznos za zatvaranje u slučaju ugovornog prijevremenog otkaza. Člankom 49. Direktive 2014/59/EU propisuje se da se vrijednost takvih ugovora utvrđuje na neto osnovi u skladu s uvjetima sporazuma. Sanacijsko tijelo ili neovisni procjenitelj trebali bi stoga poštovati skupove netiranja koji su definirani u sporazumima o netiranju bez mogućnosti da neke ugovore odaberu, a neke izuzmu.

(7)

Na temelju članka 49. Direktive 2014/59/EU vrijednost ugovora o izvedenicama utvrđuje sanacijsko tijelo ili neovisni procjenitelj u okviru postupka vrednovanja koji se provodi na temelju članka 36. te Direktive. U pogledu obveza po izvedenicama, postupkom vrednovanja trebalo bi se utvrditi promptno i ex ante vrednovanje za potrebe bail-ina te istodobno sanacijskom tijelu omogućiti odgovarajuću fleksibilnost za ex post prilagodbu zahtijevanih iznosa.

(8)

Procjena toga treba li na obveze po izvedenicama primijeniti bail-in ili ih isključiti iz područja primjene bail-ina na temelju članka 44. stavka 3. Direktive 2014/59/EU trebala bi se donijeti prije odluke o zatvaranju, u okviru postupka vrednovanja iz članka 36. te Direktive.

(9)

Vrednovanje obveza po izvedenicama trebalo bi sanacijskim tijelima omogućiti da prije donošenja odluke o zatvaranju procijene potencijalni iznos kojim se te obveze mogu sanirati primjenom bail-ina nakon zatvaranja, kao i potencijalno uništenje vrijednosti koje može nastati kao posljedica zatvaranja.

(10)

Zatvaranje ugovora o izvedenicama može ukazati na dodatne gubitke koji nisu vidljivi u redovnom vrednovanju, koji primjerice proizlaze iz stvarnih troškova zamjene koje snosi druga ugovorna strana i koji bi povećali troškove zatvaranja koje duguje institucija u sanaciji ili iz troškova koje snosi institucija u sanaciji pri ponovnoj uspostavi trgovanja izloženostima koje podliježu riziku otvorenog tržišta koji proizlazi iz zatvaranja. Ako troškovi koji su nastali ili se očekuje da će nastati od zatvaranja izvedenica premaše udio odgovarajućih obveza koje bi bile stvarno dostupne za bail-in, višak gubitka može povećati teret bail-ina za druge vjerovnike institucije u sanaciji. U takvim slučajevima iznos gubitaka koje bi snosile obveze koje ne proizlaze iz ugovora o izvedenicama u bail-inu bio bi veći nego bez zatvaranja i bail-ina ugovora o izvedenicama te stoga sanacijsko tijelo može razmotriti isključenje ugovora o izvedenicama iz bail-ina u skladu s člankom 44. stavkom 3. točkom (d) Direktive 2014/59/EU i s Delegiranom uredbom Komisije (EU) 2016/860 (2) donesenom u skladu s člankom 44. stavkom 11. te direktive. Svako izvršenje ovlasti bail-ina u vezi s takvim obvezama trebalo bi podlijegati izuzećima propisanima u članku 44. stavku 2. Direktive 2014/59/EU i diskrecijskim izuzećima iz članka 44. stavka 3. te direktive kako je navedeno u Delegiranoj uredbi (EU) 2016/860.

(11)

S obzirom na to da postoji potreba za dosljednim tumačenjem članka 49. stavaka 3. i 4. Direktive 2014/59/EU, potrebno je utvrditi metodologije i načela vrednovanja izvedenica koje provode neovisni procjenitelji i sanacijska tijela.

(12)

Metodologijom vrednovanja koja se oslanja na stvarne ili hipotetične troškove zamjene za zatvorene obaveze postigli bi se rezultati slični pretežnoj tržišnoj praksi, pored toga bila bi u skladu s načelima kojima se uređuje vrednovanje zahtijevano na temelju članka 74. Direktive 2014/59/EU, kojem je cilj utvrditi bi li dioničari i vjerovnici dobili bolji tretman da je institucija u sanaciji ušla u redovni postupak u slučaju insolventnosti (načelo prema kojem nijedan vjerovnik ne smije biti doveden u nepovoljniji položaj).

(13)

Prilikom primjene metodologije vrednovanja sanacijsko tijelo trebalo bi se moći osloniti na različite izvore podataka, uključujući izvore podataka koje su dostavile institucija u sanaciji, druge ugovorne strane ili treće strane. Bez obzira na to primjereno je utvrditi načela o vrstama podataka koja se moraju uzeti u obzir tijekom vrednovanja kako bi se osigurao cilj utvrđivanja vrijednosti.

(14)

Druge ugovorne strane ugovora o izvedenicama koje su sanacijska tijela zatvorila mogu odabrati hoće li sklopiti jedno zamjensko trgovanje ili njih više kako bi zamijenili svoju izloženost nakon zatvaranja. Takva zamjenska trgovanja trebala bi predstavljati privilegirani izvor podataka za vrednovanje dok su god sklopljena pod komercijalno razumnim uvjetima na datum zatvaranja ili nakon toga, čim to bude razumno moguće. Sanacijska bi tijela, kada obavješćuju o odluci o zatvaranju, stoga trebala drugim ugovornim stranama omogućiti da dostave dokaz o komercijalno razumnim zamjenskim trgovanjima u roku koji su u skladu s očekivanim referentnim trenutkom za vrednovanje. Ako druge ugovorne strane dostave takav dokaz u roku, procjenitelj bi trebao utvrditi iznos za zatvaranje po cijenama tih zamjenskih trgovanja. Ako druge ugovorne strane nisu dostavile dokaz o komercijalno razumnim trgovanjima u roku, sanacijska bi tijela trebala moći provesti svoje vrednovanje na temelju dostupnih tržišnih informacija, npr. srednjih tržišnih cijena i razlika između ponuđene i tražene cijene, kako bi se procijenili hipotetični troškovi zamjene, tj. gubitak ili troškovi koji bi se snosili kao posljedica ponovne uspostave zaštite ili povezane pozicije trgovanja na osnovi neto rizika izloženosti.

(15)

Izvedenice i tržišta izvedenicama vrlo su heterogeni i nije moguće utvrditi jedinstvenu tržišnu praksu za sklapanje zamjenskih trgovanja. Stoga pojam „komercijalno razumna zamjenska trgovanja” treba definirati u širem smislu kako bi se procjenitelju omogućilo da provede potrebnu procjenu u svim tržišnim kontekstima. Taj bi se pojam stoga trebao tumačiti kao zamjensko trgovanje koje je sklopljeno na osnovi neto izloženosti riziku, pod uvjetima koji su u skladu s uobičajenom tržišnom praksom i poduzimajući razumne napore kako bi se dobila najbolja vrijednost za novac. Procjenitelj bi posebice razmotrio, među ostalim elementima, broj trgovaca kojima je pristupila druga ugovorna strana, broj dobivenih obvezujućih ponuda i je li odabrana ponuda u kojoj je ponuđena najbolja cijena. Sanacijsko bi tijelo u obavijesti o zatvaranju trebalo moći odrediti i kriterije koji će se primjenjivati u toj procjeni.

(16)

U zakonodavstvu Unije koje je doneseno u zadnjih nekoliko godina zahtijevalo se, u skladu s međunarodnim standardima, povećanje transparentnosti i smanjenje rizika na tržištu za ugovore o izvedenicama propisivanjem obveznog poravnanja preko središnjih drugih ugovornih strana za standardizirane OTC izvedenice, zahtjeva za vrednovanje i određivanje iznosa nadoknade za izvedenice poravnane preko središnje druge ugovorne strane i za širok raspon OTC izvedenica te obvezno izvješćivanje trgovinskih depozitorija za sve OTC izvedenice.

(17)

U slučaju da je klirinški član središnje druge ugovorne strane ušao u postupak sanacije i sanacijsko je tijelo zatvorilo ugovore o izvedenicama prije bail-ina, taj klirinški član kvalificirao bi se kao klirinški član koji je u statusu neispunjavanja obveze u pogledu središnje druge ugovorne strane u vezi s određenim skupom odnosno skupovima za netiranje. Interni postupci i mehanizmi kojima se uređuje neispunjavanje obveza klirinškog člana (postupci u slučaju neispunjavanja obveza središnje druge ugovorne strane), koje provode središnje druge ugovorne strane u svjetlu zahtjeva Uredbe (EU) br. 648/2012 Europskog parlamenta i Vijeća (3), nude pouzdanu osnovu za utvrđivanje vrijednosti obveze po izvedenici koja nastane u skupu za netiranje od zatvaranja, a također i u kontekstu bail-ina u postupku sanacije.

(18)

Provođenje postupaka u slučaju neispunjavanja obveza središnje druge ugovorne strane može trajati nekoliko dana ili dulje nakon događaja koji je pokretač. Za posebni slučaj sanacije, čekanje na završetak postupka u slučaju neispunjavanja obveza tijekom vrlo dugog razdoblja kako bi se utvrdila vrijednost izvedenica moglo bi ugroziti tijek i ciljeve sanacije te bi moglo prouzrokovati nepotrebne smetnje na financijskim tržištima. Stoga je potrebno da se sanacijsko tijelo usuglasi sa središnjom drugom ugovornom stranom i nadležnim tijelom središnje druge ugovorne strane o roku do kojeg je potrebno utvrditi iznos za prijevremeni otkaz, uzimajući u obzir ograničenja središnje druge ugovorne strane i sanacijskog tijela.

(19)

Iznos za prijevremeni otkaz koji utvrdi središnja druga ugovorna strana u skladu sa svojim postupcima upravljanja u slučaju neispunjavanja obveza u dogovorenom roku trebao bi potvrditi procjenitelj. Ako središnja druga ugovorna strana ne uspije utvrditi iznos za prijevremeni otkaz u dogovorenom roku ili ne primjenjuje svoje postupke u slučaju neispunjavanja obveza, sanacijsko bi tijelo trebalo imati mogućnost osloniti se na vlastite procjene kako bi utvrdilo iznos za prijevremeni otkaz. Sanacijsko bi tijelo trebalo moći primijeniti i privremeno utvrđivanje na temelju vlastitih procjena ako je takvo djelovanje opravdano hitnošću postupka sanacije i pod uvjetom da ažurira svoje vrednovanje nakon završetka postupka u slučaju neispunjavanja obveze središnje druge ugovorne strane pri isteku roka. Sanacijsko bi tijelo trebalo moći razmotriti informacije koje mu dostavi središnja druga ugovorna strana nakon roka u ex post definitivnom vrednovanju, ako su one u to vrijeme dostupne, i u svakom slučaju pri provođenju vrednovanja razlike u tretmanu na temelju članka 74. Direktive 2014/59/EU. Ovom uredbom ne dovodi se u pitanje upravljanje postupcima u slučaju neispunjavanja obveza koje vode središnje druge ugovorne strane u skladu s Uredbom (EU) br. 648/2012.

(20)

Odredbe u ovoj uredbi ne bi smjele utjecati na unutarnje postupke središnje druge ugovorne strane za prijenos imovine i pozicija uspostavljenih između klirinškog člana koji je u statusu neispunjavanja obveza i njegovih klijenata, donesene u skladu s člankom 48. stavkom 4. Uredbe (EU) br. 648/2012 i trebale bi biti u skladu sa svim drugim relevantnim odredbama ili uvjetima odobrenja koji mogu utjecati na zatvaranje relevantnih ugovora o izvedenicama.

(21)

Trenutak za vrednovanje ugovora o izvedenicama trebao bi odražavati načelo vrednovanja u kojem se uzimaju u obzir stvarni i hipotetični troškovi zamjene koje su snosile središnje druge ugovorne strane. Kako bi vrednovanje bilo što je moguće točnije, vrednovanje bi trebalo provesti na datum zatvaranja ili, ako to ne bi bilo komercijalno razumno, prvog dana i u vrijeme kada je dostupna tržišna cijena za odnosnu imovinu. U tim slučajevima u kojima iznos za prijevremeni otkaz utvrđuje središnja druga ugovorna strana ili se utvrđuje po cijeni zamjenskih trgovanja, referentni trenutak trebao bi biti trenutak utvrđivanja središnje druge ugovorne strane ili zamjenskih trgovanja.

(22)

Ako sanacijsko tijelo zbog hitnosti odluči provesti privremeno vrednovanje na temelju članka 36. stavka 9. Direktive 2014/59/EU, sanacijsko tijelo ili procjenitelj trebali bi moći u okviru tog privremenog vrednovanja privremeno utvrditi vrijednosti obveza po izvedenicama prije tog referentnog trenutka, na temelju procjena vrijednosti i podataka dostupnih u tom trenutku. Ako sanacijsko tijelo poduzme sanacijske mjere na temelju privremenog vrednovanja u skladu s člankom 36. stavkom 12. Direktive 2014/59/EU, relevantni događaji na tržištu koji su uočeni ili dokaz o stvarnim zamjenskim trgovanjima u referentnom trenutku odražavali bi se u kasnijem privremenom vrednovanju ili u konačnom vrednovanju provedenom na temelju članka 36. stavka 10. te Direktive.

(23)

Ova se uredba temelji na nacrtu regulatornih tehničkih standarda koji je Komisiji dostavilo Europsko nadzorno tijelo za bankarstvo.

(24)

Europsko nadzorno tijelo za bankarstvo provelo je otvoreno javno savjetovanje o nacrtu regulatornih tehničkih standarda na kojem se temelji ova uredba, savjetovalo se s Europskim nadzornim tijelom za vrijednosne papire i tržišta kapitala, analiziralo je moguće povezane troškove i koristi te zatražilo mišljenje Interesne skupine za bankarstvo osnovane u skladu s člankom 37. Uredbe (EU) br. 1093/2010 Europskog parlamenta i Vijeća (4),

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Definicije

Za potrebe ove Uredbe primjenjuju se sljedeće definicije:

1.

„skup za netiranje” znači skupina ugovora podložnih sporazumu o netiranju kako su definirani u članku 2. stavku 1. točki 98. Direktive 2014/59/EU;

2.

„procjenitelj” znači neovisni stručnjak imenovan za provođenje vrednovanja u skladu sa zahtjevima i kriterijima utvrđenima u dijelu 4. Delegirane uredbe Komisije (EU) 2016/1075 (5) ili sanacijsko tijelo kada provodi vrednovanje na temelju članka 36. stavaka 2. i 9. Direktive 2014/59/EU;

3.

„središnja druga ugovorna strana” znači središnja druga ugovorna strana kako je definirana u članku 2. stavku 1. Uredbe (EU) br. 648/2012, ako

(a)

ima poslovni nastan u Uniji i odobrenje za rad u skladu s postupkom utvrđenim u člancima 14. do 21. Uredbe (EU) br. 648/2012;

(b)

ima poslovni nastan u trećoj zemlji i priznata je u skladu s postupkom utvrđenim u članku 25. Uredbe (EU) br. 648/2012;

4.

„klirinški član” znači klirinški član kako je definiran u članku 2. stavku 14. Uredbe (EU) br. 648/2012;

5.

„datum zatvaranja” znači dan i vrijeme zatvaranja navedeno u obavijesti sanacijskog tijela o odluci o zatvaranju;

6.

„zamjensko trgovanje” znači transakcija sklopljena na datum zatvaranja ugovora o izvedenicama ili nakon tog datuma kako bi se ponovno utvrdila, na osnovi neto izloženosti riziku, svaka zaštita ili povezana pozicija trgovanja koja je prekinuta pod jednakim ekonomskim uvjetima kao i zatvorena transakcija;

7.

„komercijalno razumno zamjensko trgovanje” znači zamjensko trgovanje koje je sklopljeno na osnovi neto izloženosti riziku, pod uvjetima koji su u skladu s uobičajenom tržišnom praksom te poduzimajući razumne napore da se dobije najbolja vrijednost za novac.

Članak 2.

Uspoređivanje uništenja vrijednosti koje bi nastalo zatvaranjem i bail-in potencijala ugovora o izvedenicama

1.   Za potrebe članka 49. stavka 4. točke (c) Direktive 2014/59/EU sanacijsko tijelo uspoređuje sljedeće:

(a)

iznos gubitaka koje bi snosili ugovori o izvedenicama u bail-inu, dobiven množenjem:

(i)

udjela, unutar svih jednako rangiranih obveza, obveza koje proizlaze iz ugovora o izvedenicama koji su utvrđeni kao dio vrednovanja na temelju članka 36. Direktive 2014/59/EU i ne pripadaju pod isključenja od bail-ina na temelju članka 44. stavka 2. te direktive i

(ii)

ukupnih gubitaka koje se očekuje da će snositi sve obveze koje su rangirane jednako kao izvedenice, uključujući obveze po izvedenicama koje proizlaze iz zatvaranja;

pri čemu je

(b)

uništenje vrijednosti utemeljeno na procjeni iznosa troškova, izdataka ili drugog umanjenja vrijednosti za koje se očekuje da će nastati kao posljedica zatvaranja ugovora o izvedenicama, dobiveno izračunom zbroja sljedećih elemenata:

i.

rizika povećanog zahtjeva središnje druge ugovorne strane pri zatvaranju koji proizlazi iz troškova ponovne zaštite za koje je očekivano da će ih snositi središnja druga ugovorna strana, uzimajući u obzir razlike između ponuđene i tražene cijene, srednje i ponuđene cijene ili srednje i tražene cijene u skladu s člankom 6. stavkom 2. točkom (b);

ii.

troška za koji se očekuje da će ga snositi institucija u sanaciji pri utvrđivanju svih usporedivih trgovanja izvedenicama koja se smatraju neophodnima kako bi se ponovno uspostavila zaštita za svaku otvorenu izloženost ili kako bi se održao prihvatljiv rizični profil u skladu sa sanacijskom strategijom. Uspostava usporedivog trgovanja izvedenicama može se postići uzimanjem u obzir početnih zahtjeva za nadoknadom i prevladavajućih razlika između ponuđene i tražene cijene;

iii.

svako smanjenje vrijednosti franšize koje proizlazi iz zatvaranja ugovora o izvedenicama, uključujući svako smanjenje vrednovanja za drugu ili odnosnu imovinu koje je povezano s time što se ugovori o izvedenicama zatvaraju te svaki učinak na troškove financiranja ili razine prihoda;

iv.

svaki preventivni zaštitni sloj zbog mogućih negativnih implikacija zatvaranja, npr. pogrešaka i sporova u pogledu transakcija ili razmjene kolaterala.

2.   Usporedba iz stavka 1. provodi se prije donošenja odluke o zatvaranju, kao dio vrednovanja kako bi se donijele odluke o mjerama sanacije koje se zahtijevaju u skladu s člankom 36. Direktive 2014/59/EU. Nakon što delegirani akt koji Komisija donese u skladu s člankom 36. stavkom 15. te direktive stupi na snagu, pri usporedbi se poštuju zahtjevi utvrđeni u tom delegiranom aktu.

Članak 3.

Obavijesti o odluci o zatvaranju

1.   Prije izvršavanja ovlasti otpisa duga i konverzije u vezi s obvezama koje proizlaze iz ugovora o izvedenicama, sanacijsko tijelo obavješćuje druge ugovorne strane u tim ugovorima o odluci o zatvaranju ugovora na temelju članka 63. stavka 1. točke (k) Direktive 2014/59/EU.

2.   Odluka o zatvaranju stupa na snagu odmah ili na kasniji datum i vrijeme zatvaranja kako je utvrđeno u obavijesti.

3.   U odluci iz stavka 1. sanacijsko tijelo utvrđuje datum i vrijeme, uzimajući u obzir zahtjeve iz članka 8. stavka 1. točke (c), do kojeg druge ugovorne strane mogu sanacijskom tijelu dostaviti dokaz o komercijalno razumnim zamjenskim trgovanjima za potrebe utvrđivanja iznosa za zatvaranje na temelju članka 6. stavka 1. Druga ugovorna strana sanacijskom tijelu dostavlja i sažetak svih komercijalno razumnih zamjenskih trgovanja.

4.   Sanacijsko tijelo može promijeniti datum i vrijeme do kojeg druge ugovorne strane mogu dostaviti dokaz o komercijalno razumnim zamjenskim trgovanjima ako je ta promjena u skladu s člankom 8. stavkom 1. točkom (c).

Druga ugovorna strana obavješćuje se o svakoj odluci o promjeni datuma i vremena do kojeg druge ugovorne strane mogu dostaviti dokaz o komercijalno razumnim zamjenskim trgovanjima.

5.   U odluci iz stavka 1. sanacijsko tijelo može utvrditi kriterije koje namjerava primjenjivati pri procjeni jesu li zamjenska trgovanja komercijalno razumna.

6.   Ovaj članak ne primjenjuje se na zatvaranje i vrednovanje ugovora o izvedenicama koji su centralno poravnani i sklopljeni između institucije u sanaciji koja djeluje kao klirinški član i središnje druge ugovorne strane.

Članak 4.

Uloga sporazuma o netiranju

Za ugovore koji podliježu sporazumu o netiranju procjenitelj u skladu s člancima 2., 5., 6. i 7 utvrđuje jedinstveni iznos koji institucija u sanaciji ima zakonsko pravo primiti ili zakonsku obavezu platiti kao rezultat zatvaranja svih ugovora o izvedenicama u skupu za netiranje, kako je definirano u sporazumu o netiranju.

Članak 5.

Načelo vrednovanja za iznos za prijevremeni otkaz

1.   Procjenitelj utvrđuje vrijednost obveza koje proizlaze iz ugovora o izvedenicama kao iznos za prijevremeni otkaz izračunan kao zbroj sljedećih iznosa:

(a)

neplaćenih iznosa, kolaterala ili drugih iznosa koje je institucija u sanaciji dužna platiti središnjoj drugoj ugovornoj strani, umanjenih za neplaćene iznose, kolaterale i druge iznose koje je središnja druga ugovorna strana dužna platiti instituciji u sanaciji na datum zatvaranja;

(b)

iznosa za zatvaranje koji pokriva iznos gubitaka ili troškova koje snose središnje druge ugovorne strane ugovora o izvedenicama, ili dobitaka koje su ostvarile, zamjenom ili dobivanjem ekonomskog ekvivalenta značajnih uvjeta otkazanih ugovora i prava na opcije stranaka u pogledu tih ugovora.

2.   Za potrebe stavka 1. u pogledu zatvorenih ugovora o izvedenicama, neplaćeni iznosi znači zbroj sljedećega:

(a)

iznosa koji su postali plativi na datum zatvaranja ili prije njega i koji su ostali neplaćeni na taj datum;

(b)

iznosa jednakog fer tržišnoj vrijednosti imovine koja je trebala biti isporučena za svaku obvezu ugovora o izvedenicama koja je trebala biti namirena dostavom ili prije datuma zatvaranja i koja nije namirena na datum zatvaranja;

(c)

iznosa s obzirom na kamate ili nadoknade koji su nastali tijekom razdoblja od datuma na koji su relevantne obveze plaćanja ili isporuke bile dospjele do datuma zatvaranja.

Članak 6.

Utvrđivanje iznosa za zatvaranje

1.   Ako je druga ugovorna strana dostavila dokaz o komercijalno razumnim zamjenskim trgovanjima u roku utvrđenom u članku 3. stavku 3., procjenitelj utvrđuje iznos za zatvaranje po cijenama tih zamjenskih trgovanja.

2.   Ako druga ugovorna strana nije dostavila dokaz o zamjenskim trgovanjima u roku utvrđenom u članku 3. stavku 3., ako procjenitelj zaključi da zamjenska trgovanja o kojima je obaviješten nisu sklopljena po komercijalno razumnim uvjetima ili ako se primjenjuju članak 7. stavak 7. ili članak 8. stavak 2., procjenitelj utvrđuje iznos za zatvaranje na temelju sljedećega:

(a)

srednjih tržišnih cijena i cijena na kraju dana u skladu s uobičajenim poslovnim postupcima unutar institucije u sanaciji na datum utvrđen u skladu s člankom 8.;

(b)

razlike između srednje i ponuđene cijene ili srednje i tražene cijene, ovisno o smjeru netirane pozicije rizika;

(c)

prilagodbi cijenama i razlikama navedenima u točkama (a) i (b) kako bi se, prema potrebi, odrazila likvidnost tržišta za odnosne rizike ili instrumente i veličina izloženosti u odnosu na dubinu tržišta, kao i mogući model rizika.

3.   U pogledu unutargrupnih obveza, procjenitelj može utvrditi vrijednost po srednjim tržišnim cijenama i cijenama na kraju dana iz stavka 2. točke (a), ne dovodeći u pitanje stavak 2. točke (b) i (c), ako bi sanacijska strategija podrazumijevala ponovnu zaštitu prekinutih transakcija preko druge unutargrupne transakcije s izvedenicama ili grupe transakcija.

4.   Za utvrđivanje vrijednosti iznosa za zatvaranje na temelju stavka 2. procjenitelj uzima u obzir cijeli raspon dostupnih i pouzdanih izvora podataka i može se osloniti na vidljive tržišne podatke ili teoretske cijene koje generiraju modeli vrednovanja kojima je cilj procjena vrijednosti, uključujući sljedeće izvore podataka:

(a)

podatke dobivene od trećih strana, npr. vidljive tržišne podatke ili podatke o parametrima vrednovanja i ponude održavatelja tržišta ili, ako je ugovor centralno poravnan, vrijednosti ili procjene dobivene od središnjih drugih ugovornih strana;

(b)

za standardizirane proizvode, vrednovanja koja su generirali vlastiti sustavi procjenitelja;

(c)

podatke dostupne unutar institucije u sanaciji, npr. interne modele i vrednovanja, uključujući neovisne provjere cijena koje su provedene na temelju članka 105. stavka 8. Uredbe (EU) br. 575/2013 Europskog parlamenta i Vijeća (6);

(d)

podatke koje dostave druge ugovorne strane osim dokaza o zamjenskim trgovanjima koji su dostavljeni na temelju članka 3. stavka 3. uključujući podatke o trenutačnim i prethodnim sporovima u pogledu vrednovanja sličnih ili povezanih transakcija i ponuda;

(e)

sve druge relevantne podatke.

5.   Za potrebe stavka 2. točke (b) sanacijsko tijelo može dati uputu instituciji u sanaciji da izvrši ažuriranu neovisnu provjeru cijene u referentnom trenutku utvrđenom na temelju članka 8., upotrebljavajući informacije na kraju dana koje su dostupne na datum zatvaranja.

6.   Ovaj se članak ne primjenjuje na utvrđivanje iznosa za zatvaranje za poravnane ugovore o izvedenicama koji su sklopljeni između institucije u sanaciji i središnje druge ugovorne strane, osim u iznimnim okolnostima utvrđenima u članku 7. stavku 7.

Članak 7.

Vrednovanje poravnanih ugovora o izvedenicama sklopljenih između institucije u sanaciji i središnje druge ugovorne strane

1.   Procjenitelj utvrđuje vrijednost obveza koje proizlaze iz ugovora o izvedenicama koji su sklopljeni između institucije u sanaciji koja djeluje kao klirinški član s jedne strane, i središnje druge ugovorne strane s druge strane, na temelju načela vrednovanja utvrđenog u članku 5. Iznos za prijevremeni otkaz utvrđuje središnja druga ugovorna strana, u roku utvrđenom u stavku 5. u skladu s postupcima u slučaju neispunjavanja obveza središnje druge ugovorne strane, nakon oduzimanja kolaterala koji je dala institucija u sanaciji uključujući početni iznos nadoknade, varijacijsku maržu i doprinose institucija u sanaciji jamstvenom fondu središnje druge ugovorne strane.

2.   Sanacijsko tijelo obavješćuje središnju drugu ugovornu stranu i nadležno tijelo središnje druge ugovorne strane o svojoj odluci o zatvaranju ugovora o izvedenicama na temelju članka 63. stavka 1. točke (k) Direktive 2014/59/EU. Odluka o zatvaranju stupa na snagu odmah ili na datum i vrijeme kako je utvrđeno u obavijesti.

3.   Sanacijsko tijelo daje uputu središnjoj drugoj ugovornoj strani da dostavi svoje vrednovanje iznosa za prijevremeni otkaz za sve ugovore o izvedenicama u relevantnom skupu za netiranje, u skladu s postupkom u slučaju neispunjavanja obveza središnje druge ugovorne strane.

4.   Središnja druga ugovorna strana sanacijskom tijelu dostavlja dokumente o postupku u slučaju neispunjavanja obveze središnje druge ugovorne strane i izvješćuje o poduzetim mjerama upravljanja u slučaju neispunjavanja obveza.

5.   Sanacijsko tijelo u dogovoru sa središnjom drugom ugovornom stranom i nadležnim tijelom središnje druge ugovorne strane utvrđuje rok do kojeg središnja druga ugovorna strana mora dostaviti vrednovanje iznosa za prijevremeni otkaz. Za te potrebe sanacijsko tijelo, središnja druga ugovorna strana i nadležno tijelo središnje druge ugovorne strane uzimaju u obzir oba sljedeća elementa:

(a)

postupak u slučaju neispunjavanja obveza, kako je utvrđen pravilima o upravljanju središnje druge ugovorne strane u skladu s člankom 48. Uredbe (EU) br. 648/2012;

(b)

vremenski okvir sanacije.

6.   Sanacijsko tijelo može promijeniti rok utvrđen na temelju stavka 5. u dogovoru sa središnjom drugom ugovornom stranom i nadležnim tijelom središnje druge ugovorne strane.

7.   Odstupajući od stavka 1., nakon savjetovanja s nadležnim tijelom središnje druge ugovorne strane sanacijsko tijelo može odlučiti primijeniti metodologiju iz članka 6. u bilo kojem od sljedećih slučajeva:

(a)

središnja druga ugovorna strana ne dostavi vrednovanje iznosa za prijevremeni otkaz u roku koji utvrdi sanacijsko tijelo u skladu sa stavkom 5.; ili

(b)

vrednovanje središnje druge ugovorne strane u odnosu na iznos za prijevremeni otkaz nije u skladu s postupcima u slučaju neispunjavanja obveza središnje druge ugovorne strane utvrđenima u članku 48. Uredbe (EU) br. 648/2012.

Članak 8.

Trenutak za utvrđivanje vrijednosti obveza po izvedenicama i ranije utvrđivanje

1.   Procjenitelj utvrđuje vrijednost obveza po izvedenicama u sljedećim trenutcima:

(a)

ako procjenitelj utvrđuje iznos za prijevremeni otkaza po cijenama zamjenskih trgovanja na temelju članka 6. stavka 1., dan i vrijeme sklapanja zamjenskih trgovanja;

(b)

ako procjenitelj utvrđuje iznos za prijevremeni otkaz u skladu s postupcima u slučaju neispunjavanja obveza središnje druge ugovorne strane na temelju članka 7. stavka 1., dan i vrijeme kada je središnja druga ugovorna strana utvrdila iznos za prijevremeni otkaz;

(c)

u svim drugim slučajevima datum zatvaranja ili, ako to ne bi bilo komercijalno razumno, dan i vrijeme kada je dostupna tržišna cijena za odnosnu imovinu.

2.   Procjenitelj može, kao dio privremenog vrednovanja provedenog na temelju članka 36. stavka 9. Direktive 2014/59/EU, utvrditi vrijednost obveza koje proizlaze iz izvedenica ranije od trenutka utvrđenog na temelju stavka 1. Takvo prijevremeno utvrđivanje izvršava se na osnovi procjena, oslanjajući se na načela utvrđena u članku 5. i članku 6. stavcima 2. i 5. te podatke dostupne u vrijeme utvrđivanja.

3.   Ako procjenitelj provodi prijevremeno utvrđivanje na temelju stavka 2., sanacijsko tijelo u bilo kojem trenutku može od procjenitelja zahtijevati ažuriranje privremenog vrednovanja kako bi se u obzir uzeli relevantni vidljivi događaji na tržištu ili dokaz komercijalno razumnih zamjenskih trgovanja koja su sklopljena u trenutku utvrđenom na temelju stavka 1. Ti događaji ili dokazi, kada su dostupni do datuma i vremena utvrđenih na temelju članka 3. stavka 2., uzimaju se u obzir u ex post definitivnom vrednovanju provedenom na temelju članka 36. stavka 10. Direktive 2014/59/EU.

4.   Ako procjenitelj provodi prijevremeno utvrđivanje na temelju stavka 2. u odnosu na ugovore o izvedenicama koji su sklopljeni između institucije u sanaciji koja djeluje kao klirinški član i središnje druge ugovorne strane, procjenitelj uzima u obzir procjenu očekivanih troškova zatvaranja koju mu je dostavila središnja druga ugovorna strana.

Ako središnja druga ugovorna strana dostavi vrednovanje iznosa za prijevremeni otkaz u skladu s postupcima u slučaju neispunjavanja obveze središnje druge ugovorne strane do roka utvrđenog na temelju članka 7. stavaka 5. i 6., to vrednovanje uzima se u obzir u ex post definitivnom vrednovanju provedenom na temelju članka 36. stavka 10. Direktive 2014/59/EU.

Članak 9.

Stupanje na snagu

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 23. svibnja 2016.

Za Komisiju

Predsjednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  SL L 173, 12.6.2014., str. 190.

(2)  Delegirana uredba Komisije (EU) 2016/860 od 4. veljače 2016. o dodatnom utvrđivanju okolnosti u kojima je potrebno isključenje iz primjene ovlasti otpisa ili konverzije u skladu s člankom 44. stavkom 3. Direktive 2014/59/EU Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi okvira za oporavak i sanaciju kreditnih institucija i investicijskih društava (SL L 144, 1.6.2016., str. 11.).

(3)  Uredba (EU) br. 648/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 4. srpnja 2012. o OTC izvedenicama, središnjoj drugoj ugovornoj strani i trgovinskom repozitoriju (SL L 201, 27.7.2012., str. 1.).

(4)  Uredba (EU) br. 1093/2010 Europskog parlamenta i Vijeća od 24. studenoga 2010. o osnivanju europskog nadzornog tijela (Europskog nadzornog tijela za bankarstvo), kojom se izmjenjuje Odluka br. 716/2009/EZ i stavlja izvan snage Odluka Komisije 2009/78/EZ (SL L 331, 15.12.2010., str. 12.).

(5)  Delegirana uredba Komisije (EU) 2016/1075 оd 23. ožujka 2016. o dopuni Direktive 2014/59/EU Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu regulatornih tehničkih standarda kojima se pobliže određuju sadržaj planova oporavka, planova sanacije i planova sanacije grupe, minimalni kriteriji koje nadležno tijelo treba procijeniti u pogledu planova oporavka i planova oporavka grupe, uvjeti za financijsku potporu grupe, zahtjevi za neovisne procjenitelje, ugovorno priznavanje ovlasti otpisa i konverzije, postupci i sadržaj zahtjeva u pogledu obavješćivanja i obavijesti o suspenziji te operativno funkcioniranje sanacijskih kolegija (SL L 184, 8.7.2016., str. 1.).

(6)  Uredba (EU) br. 575/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. lipnja 2013. o bonitetnim zahtjevima za kreditne institucije i investicijska društva i o izmjeni Uredbe (EU) br. 648/2012 (SL L 176, 27.6.2013., str. 1.).


23.8.2016   

HR

Službeni list Europske unije

L 228/16


PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2016/1402

оd 22. kolovoza 2016.

o povlačenju prihvaćanja preuzete obveze za tri proizvođača izvoznika dodijeljenog Provedbenom odlukom 2013/707/EU o potvrdi prihvaćanja preuzete obveze u vezi s antidampinškim i antisubvencijskim mjerama koje se odnose na uvoz kristalnih silicijskih fotonaponskih modula i ključnih elemenata (tj. ćelija) podrijetlom ili poslanih iz Narodne Republike Kine za vrijeme primjene konačnih mjera

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije („Ugovor”),

uzimajući u obzir Uredbu (EU) 2016/1036 Europskog parlamenta i Vijeća od 8. lipnja 2016. o zaštiti od dampinškog uvoza iz zemalja koje nisu članice Europske unije (1) („osnovna antidampinška uredba”), a posebno njezin članak 8.,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) 2016/1037 Europskog parlamenta i Vijeća od 8. lipnja 2016. o zaštiti od subvencioniranog uvoza iz zemalja koje nisu članice Europske unije (2) („osnovna antisubvencijska uredba”), a posebno njezin članak 13.,

nakon obavješćivanja država članica,

budući da:

A.   PREUZETA OBVEZA I DRUGE POSTOJEĆE MJERE

(1)

Uredbom (EU) br. 513/2013 (3) Europska komisija („Komisija”) uvela je privremenu antidampinšku pristojbu na uvoz u Europsku uniju („Unija”) kristalnih silicijskih fotonaponskih modula („moduli”) i ključnih elemenata (tj. ćelija i pločica) podrijetlom ili poslanih iz Narodne Republike Kine („NRK”).

(2)

Skupina proizvođača izvoznika ovlastila je Kinesku gospodarsku komoru za uvoz i izvoz strojeva i elektroničkih proizvoda („CCCME”) da u njihovo ime predloži Komisiji preuzimanje obveze u vezi s cijenama, što je i učinila. Iz uvjeta te preuzete obveze u vezi s cijenama jasno je da je riječ o paketu pojedinačnih preuzetih obveza u vezi s cijenama za svakog pojedinačnog proizvođača izvoznika koji, zbog praktičnosti upravljanja, koordinira CCCME.

(3)

Odlukom 2013/423/EU (4) Komisija je prihvatila tu preuzetu obvezu u vezi s cijenama u pogledu privremene antidampinške pristojbe. Uredbom (EU) br. 748/2013 (5) Komisija je izmijenila Uredbu (EU) br. 513/2013 radi uvođenja potrebnih tehničkih izmjena zbog prihvaćanja preuzete obveze u pogledu privremene antidampinške pristojbe.

(4)

Provedbenom uredbom (EU) br. 1238/2013 (6) Vijeće je uvelo konačnu antidampinšku pristojbu na uvoz u Uniju modula i ćelija podrijetlom ili poslanih iz NRK-a („predmetni proizvodi”). Provedbenom uredbom (EU) br. 1239/2013 (7) Vijeće je uvelo i konačnu kompenzacijsku pristojbu na uvoz predmetnih proizvoda u Uniju.

(5)

Po obavijesti o izmijenjenoj verziji preuzete obveze u vezi s cijenama koju je dostavila skupina proizvođača izvoznika („proizvođači izvoznici”) zajedno s CCCME-om, Provedbenom odlukom 2013/707/EU (8) Komisija je potvrdila prihvaćanje preuzete obveze u vezi s cijenama kako je izmijenjena („preuzeta obveza”) u razdoblju primjene konačnih mjera. U Prilogu toj Odluci navedeni su proizvođači izvoznici za koje je prihvaćena preuzeta obveza, među ostalim:

(a)

društvo Ningbo Osda Solar Co. Ltd, obuhvaćeno dodatnom oznakom TARIC: B859 („Osda Solar”);

(b)

društvo Ningbo Qixin Solar Electrical Appliance Co. Ltd zajedno sa svojim povezanim trgovačkim društvom u Uniji, obuhvaćeno zajedničkom dodatnom oznakom TARIC: B860 („Qixin Solar”);

(c)

društvo SHANDONG LINUO PHOTOVOLTAIC HI-TECH CO. LTD zajedno sa svojim povezanim društvom u Uniji, obuhvaćeno zajedničkom dodatnom oznakom TARIC: B869 („Linuo”).

(6)

Provedbenom odlukom 2014/657/EU (9) Komisija je prihvatila prijedlog skupine proizvođača izvoznika zajedno s CCCME-om za pojašnjenja u pogledu provedbe preuzete obveze za predmetne proizvode obuhvaćene preuzetom obvezom, to jest module i ćelije podrijetlom ili poslane iz NRK-a, trenutačno razvrstane u oznake KN ex 8541 40 90 (oznake TARIC 8541409021, 8541409029, 8541409031 i 8541409039), koje proizvode proizvođači izvoznici („obuhvaćeni proizvod”). Antidampinške i kompenzacijske pristojbe iz uvodne izjave 4., kao i preuzeta obveza, zajednički se nazivaju „mjere”.

(7)

Provedbenom uredbom (EU) 2015/866 (10) Komisija je povukla prihvaćanje preuzete obveze za tri proizvođača izvoznika.

(8)

Provedbenom uredbom (EU) 2015/1403 (11) Komisija je povukla prihvaćanje preuzete obveze za još jednog proizvođača izvoznika.

(9)

Provedbenom uredbom (EU) 2015/2018 (12) Komisija je povukla prihvaćanje preuzete obveze za dva proizvođača izvoznika.

(10)

Komisija je u Obavijesti o pokretanju postupka objavljenoj 5. prosinca 2015. u Službenom listu Europske unije  (13) pokrenula ispitni postupak u okviru revizije zbog predstojećeg isteka mjera na temelju članka 11. stavka 2. Osnovne antidampinške uredbe.

(11)

Komisija je u Obavijesti o pokretanju postupka objavljenoj 5. prosinca 2015. u Službenom listu Europske unije  (14) pokrenula ispitni postupak u okviru revizije zbog predstojećeg isteka mjera na temelju članka 18. Osnovne antisubvencijske uredbe.

(12)

Komisija je u Obavijesti o pokretanju postupka objavljenoj 5. prosinca 2015. u Službenom listu Europske unije  (15) pokrenula i djelomičnu privremenu reviziju na temelju članka 11. stavka 3. Osnovne antidampinške uredbe i članka 19. Osnovne antisubvencijske uredbe.

(13)

Provedbenom uredbom (EU) 2016/115 (16) Komisija je povukla prihvaćanje preuzete obveze za još jednog proizvođača izvoznika.

(14)

Provedbenom uredbom (EU) 2016/185 (17) Komisija je proširila konačne antidampinške pristojbe uvedene Uredbom (EU) br. 1238/2013 na uvoz predmetnih proizvoda podrijetlom ili poslanih iz Narodne Republike Kine na uvoz predmetnih proizvoda poslanih iz Malezije i Tajvana, neovisno o tome jesu li deklarirani kao proizvodi podrijetlom iz Malezije i Tajvana.

(15)

Provedbenom uredbom (EU) 2016/184 (18) Komisija je konačne kompenzacijske pristojbe uvedene Uredbom Vijeća (EU) br. 1239/2013 na uvoz predmetnih proizvoda podrijetlom ili poslanih iz Narodne Republike Kine proširila na uvoz predmetnih proizvoda poslanih iz Malezije i Tajvana, neovisno o tome jesu li deklarirani kao proizvodi podrijetlom iz Malezije i Tajvana.

(16)

Provedbenom uredbom (EU) 2016/1045 (19) Komisija je povukla prihvaćanje preuzete obveze za još jednog proizvođača izvoznika.

(17)

Provedbenom uredbom (EU) 2016/1382 (20) Komisija je povukla prihvaćanje preuzete obveze za još pet proizvođača izvoznika.

B.   UVJETI PREUZETE OBVEZE

(18)

Proizvođači izvoznici složili su se, među ostalim, da neće prodavati obuhvaćeni proizvod prvom nezavisnom kupcu u Uniji po cijeni nižoj od određene najniže uvozne cijene, u okviru povezane godišnje razine uvoza u Uniju („godišnja razina”) utvrđene preuzetom obvezom.

(19)

Proizvođači izvoznici također su se dogovorili da će obuhvaćeni proizvod prodavati samo putem izravne prodaje. Za potrebe preuzete obveze izravna se prodaja definira kao prodaja prvom nezavisnom kupcu u Uniji ili putem povezane strane u Uniji navedene u preuzetoj obvezi.

(20)

U preuzetoj je obvezi u obliku otvorenog popisa navedeno što se smatra kršenjem preuzete obveze. Taj popis osobito uključuje izdavanje trgovačkog računa („račun na temelju preuzete obveze” kako je definiran u provedbenim uredbama iz uvodne izjave 4. ili računa za daljnju prodaju čije temeljne financijske transakcije (npr. iznos koji je doista primljen od kupca nakon eventualnih prilagodbi u pogledu knjižnih odobrenja/obavijesti o terećenju i ostalog) nisu u skladu s nominalnom vrijednosti trgovačkog računa.

(21)

Popis kršenja uključuje i neizravnu prodaju Uniji onih društava koja nisu navedena u preuzetoj obvezi i ne sudjeluju u sustavu trgovanja koji dovodi do rizika izbjegavanja mjera.

(22)

Na temelju preuzete obveze proizvođači izvoznici dužni su Komisiji svaka tri mjeseca dostaviti detaljne podatke o svakoj izvoznoj prodaji i daljnjoj prodaji u Uniju („tromjesečna izvješća”). Time se podrazumijeva da podaci dostavljeni u tim tromjesečnim izvješćima moraju biti potpuni i točni te da su prijavljene transakcije potpuno u skladu s uvjetima preuzete obveze.

(23)

Proizvođač izvoznik odgovoran je za kršenja od strane svojih povezanih društava bez obzira na to jesu li nabrojana u preuzetoj obvezi.

C.   PRAĆENJE PROIZVOĐAČA IZVOZNIKA

(24)

Pri praćenju poštovanja preuzete obveze Komisija je provjerila podatke koje su podnijela društva Osda Solar, Qixin Solar i Linuo, a koji se odnose na preuzetu obvezu. Komisija je zaprimila i dokaze od carinskih tijela jedne države članice na temelju članka 8. stavka 9. Osnovne antidampinške uredbe te članka 13. stavka 9. Osnovne antisubvencijske uredbe.

(25)

Zaključci navedeni u uvodnim izjavama 26. do 34. odnose se na probleme utvrđene za društva Osda Solar, Qixin Solar i Linuo, koji Komisiju obvezuju da povuče prihvaćanje preuzete obveze za te proizvođače izvoznike.

D.   RAZLOZI ZA POVLAČENJE PRIHVAĆANJA PREUZETE OBVEZE

(a)   Prodaja društva Osda Solar

(26)

U svojim tromjesečnim izvješćima društvo Osda Solar prijavilo je prodajnu transakciju obuhvaćenog proizvoda jednom navodno nepovezanom uvozniku u Uniju i izdalo račun na temelju preuzete obveze. Na temelju informacija dostupnih Komisiji uvoznik uključen u navedenu transakciju povezan je s društvom Osda Solar. Kako taj uvoznik nije uvršten kao povezana strana u preuzimanju obveze, društvo Osda Solar prekršilo je uvjete preuzete obveze opisane u uvodnim izjavama 19. i 21.

(27)

Osim toga, taj povezani uvoznik izdao je najmanje jedan račun za daljnju prodaju krajnjem kupcu u Uniji za koji najniža uvozna cijena nije poštovana. Stoga je društvo Osda Solar prekršilo uvjete preuzete obveze opisane u uvodnim izjavama 18. i 23.

(b)   Prodaja društva Qixin Solar

(28)

U svojim tromjesečnim izvješćima društvo Qixin Solar prijavilo je prodajnu transakciju obuhvaćenog proizvoda jednom navodno nepovezanom uvozniku u Uniju i izdalo račun na temelju preuzete obveze. Na temelju informacija dostupnih Komisiji uvoznik uključen u navedenu transakciju povezan je s društvom Qixin Solar. Kako taj uvoznik nije uvršten kao povezana strana u preuzimanju obveze, društvo Qixin Solar prekršilo je uvjete preuzete obveze opisane u uvodnim izjavama 19. i 21.

(29)

Osim toga, taj povezani uvoznik izdao je najmanje jedan račun za daljnju prodaju krajnjem kupcu u Uniji za koji najniža uvozna cijena nije poštovana. Stoga je društvo Qixin Solar prekršilo uvjete preuzete obveze opisane u uvodnim izjavama 18. i 23.

(30)

Nadalje, u mjesecu u kojem je ostvarena transakcija navedena u uvodnoj izjavi 29., društvo Qixin Solar provelo je izravnu prodaju obuhvaćenog proizvoda istom kupcu, čime je ušlo u trgovinski sustav koji dovodi do međusobne kompenzacije. Stoga je društvo Qixin Solar prekršilo uvjete preuzete obveze opisane u uvodnoj izjavi 21.

(c)   Prodaja društva Linuo

(31)

U svojim tromjesečnim izvješćima društvo Linuo prijavilo je prodajnu transakciju obuhvaćenog proizvoda jednom navodno nepovezanom uvozniku u Uniju i izdalo račun na temelju preuzete obveze. Na temelju informacija dostupnih Komisiji uvoznik uključen u navedenu transakciju povezan je s društvom Linuo. Kako taj uvoznik nije uvršten kao povezana strana u preuzimanju obveze, društvo Linuo prekršilo je uvjete preuzete obveze opisane u uvodnim izjavama 19. i 21.

(32)

Osim toga, taj povezani uvoznik izdao je najmanje jedan račun za daljnju prodaju krajnjem kupcu u Uniji za koji najniža uvozna cijena nije poštovana. Stoga je društvo Linuo prekršilo uvjete preuzete obveze opisane u uvodnim izjavama 18. i 23.

E.   PONIŠTENJE RAČUNA NA TEMELJU PREUZETE OBVEZE

(33)

Informacije sadržane u tromjesečnim izvješćima i dobiveni dokazi pokazuju da su računi za daljnju prodaju iz uvodnih izjava 27., 29. i 32. te računi na temelju preuzete obveze iz uvodne izjave 30. povezani s transakcijama u nastavku.

Broj trgovačkog računa uz robu koja podliježe preuzetoj obvezi

Datum

Izdalo društvo

Izdano društvu

ODAEU150006

23.12.2015.

Ningbo Osda Solar Co. Ltd

Triple Shine B.V.

QXC150051

20.6.2015.

Ningbo Qixin Solar Electrical Appliance Co. Ltd

Energy Plus B.V

QXC150040

2.6.2015.

Ningbo Qixin Solar Electrical Appliance Co. Ltd

München Solarenergie GmbH

QXC150046

10.6.2015.

Ningbo Qixin Solar Electrical Appliance Co. Ltd

München Solarenergie GmbH

QXC150049

17.6.2015.

Ningbo Qixin Solar Electrical Appliance Co. Ltd

München Solarenergie GmbH

QXC150052

23.6.2015.

Ningbo Qixin Solar Electrical Appliance Co. Ltd

München Solarenergie GmbH

LNPV-058A-1502-017-1

6.2.2015.

SHANDONG LINUO PHOTOVOLTAIC HI-TECH CO. LTD

Lion Sun B.V.

Stoga su u skladu s člankom 3. stavkom 2. točkom (b) Provedbene uredbe Vijeća (EU) br. 1238/2013 i člankom 2. stavkom 2. točkom (b) Provedbene uredbe Vijeća (EU) br. 1239/2013 ti računi proglašeni ništavnima. Carinski dug nastao u trenutku prihvaćanja prijave za puštanje u slobodni promet nacionalna carinska tijela trebala bi naplatiti u skladu s člankom 105. stavcima 3. do 6. Uredbe (EU) br. 952/2013 Europskog parlamenta i Vijeća (21) kad stupi na snagu povlačenje preuzete obveze u pogledu triju proizvođača izvoznika i njihovih povezanih društava u Uniji. Nacionalna carinska tijela nadležna za prikupljanje pristojbi bit će u skladu s tim obaviještena.

U tom kontekstu Komisija podsjeća da je u skladu s člankom 3. stavkom 1. točkom (b) u vezi s Prilogom III. točkom 7. Provedbene uredbe (EU) br. 1238/2013 i u skladu s člankom 2. stavkom 1. točkom (b) u vezi s Prilogom 2. točkom 7. Provedbene uredbe (EU) br. 1239/2013 uvoz oslobođen pristojbi samo ako su na računu navedeni cijena i mogući rabati. Ako ti uvjeti nisu ispunjeni, pristojbe se moraju platiti, čak i ako Komisija nije poništila trgovački račun uz robu.

F.   PROCJENA IZVEDIVOSTI PREUZETE OBVEZE U CJELINI

(34)

Preuzetom obvezom određeno je da činjenica da je pojedinačni proizvođač izvoznik krši ne dovodi automatski do povlačenja prihvaćanja preuzete obveze za sve proizvođače izvoznike. U tom slučaju Komisija procjenjuje utjecaj tog određenog kršenja na izvedivost preuzete obveze u pogledu svih proizvođača izvoznika i CCCME-a.

(35)

U skladu s tim Komisija je procijenila utjecaj kršenja od strane proizvođača izvoznika Osda Solar, Qixin Solar i Linuo na izvedivost preuzete obveze u pogledu svih proizvođača izvoznika i CCCME-a.

(36)

Iako su kršenja triju proizvođača izvoznika slična, Komisija smatra da odgovornost za kršenja snose predmetni proizvođači izvoznici; praćenjem nisu dosad otkrivena slična sustavna kršenja povezana s većim brojem proizvođača izvoznika ili CCCME-a. U ovome trenutku Komisija smatra da ukupno funkcioniranje preuzete obveze nije ugroženo i da nema temelja za povlačenje prihvaćanja preuzete obveze za sve proizvođače izvoznike i CCCME.

(37)

Međutim, pismom od 11. srpnja 2016. Komisija je obavijestila CCCME o navedenim kršenjima triju proizvođača izvoznika koja pokazuju sličnost te istodobno utvrdila da bi, nastave li se slična kršenja i ubuduće, Komisija mogla ponovno ocijeniti sveukupnu izvedivost preuzete obveze.

G.   PISANI PODNESCI I SASLUŠANJA

(38)

Zainteresiranim strankama omogućeno je da budu saslušane te da iznesu primjedbe u skladu s člankom 8. stavkom 9. Osnovne antidampinške uredbe i člankom 13. stavkom 9. Osnovne antisubvencijske uredbe.

(39)

Nakon objave dva proizvođača izvoznika dostavila su primjedbe s oznakom Ograničeno o prodajnim kanalima ili usklađenošću s najnižom uvoznom cijenom. Međutim, primjedbe su bile povjerljive prirode, a unatoč zahtjevu Komisije sažeci tih primjedbi nisu dostavljeni u verziji koja nije povjerljiva u za to propisanom roku roku. Na temelju članka 19. stavka 3. osnovne antidampinške uredbe i članka 29. stavka 3. osnovne antisubvencijske uredbe te se primjedbe stoga mogu zanemariti. U svakom slučaju, primljene primjedbe nisu bile takve da bi se zbog njih promijenila procjena Komisije u pogledu kršenja iz uvodnih izjava 26. – do 32. i poništenja računa na temelju preuzete obveze iz uvodne izjave 33.

H.   POVLAČENJE PRIHVAĆANJA PREUZETE OBVEZE I UVOĐENJE KONAČNIH PRISTOJBI

(40)

Stoga, u skladu s člankom 8. stavkom 9. osnovne antidampinške uredbe, člankom 13. stavkom 9. Osnovne antisubvencijske uredbe te u skladu s uvjetima preuzete obveze, Komisija je zaključila da se povlači prihvaćanje preuzete obveze za društva Osda Solar, Qixin Solar i Linuo zajedno s njihovim povezanim društvima u Uniji.

(41)

Sukladno tomu, u skladu s člankom 8. stavkom 9. Osnovne antidampinške uredbe i člankom 13. stavkom 9. Osnovne antisubvencijske uredbe, konačna antidampinška pristojba uvedena člankom 1. Provedbene uredbe (EU) br. 1238/2013 i konačna kompenzacijska pristojba uvedena člankom 1. Provedbene uredbe (EU) br. 1239/2013 automatski se primjenjuju na uvoz predmetnog proizvoda podrijetlom ili poslanog iz NRK-a koji su proizveli Osda Solar (dodatna oznaka TARIC B589), Qixin Solar (dodatna oznaka TARIC B860) i Linuo (dodatna oznaka TARIC B869) od dana stupanja na snagu ove Uredbe.

(42)

U informativne svrhe u tablici u Prilogu ovoj Uredbi navedeni su proizvođači izvoznici za koje prihvaćanje preuzete obveze Provedbenom odlukom 2013/707/EU nije pod utjecajem ove Uredbe,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Povlači se prihvaćanje preuzete obveze u odnosu na Ningbo Osda Solar Co. Ltd, obuhvaćeno dodatnom oznakom TARIC: B859, Ningbo Qixin Solar Electrical Appliance Co. Ltd zajedno s njegovim povezanim društvom u Uniji, zajednički obuhvaćeno dodatnom oznakom TARIC B860 i SHANGDONG LINUO PHOTOVOLTAIC HI-TECH CO. LTD, zajedno s njegovim povezanim društvom u Uniji, zajednički obuhvaćeno dodatnom oznakom TARIC B869.

Članak 2.

1.   Sljedeći računi u skladu s preuzetim obvezama proglašavaju se ništavnima:

Broj trgovačkog računa uz robu koja podliježe preuzetoj obvezi

Datum

Izdalo društvo

Izdano društvu

ODAEU150006

23.12.2015.

Ningbo Osda Solar Co. Ltd

Triple Shine B.V.

QXC150051

20.6.2015.

Ningbo Qixin Solar Electrical Appliance Co. Ltd

Energy Plus B.V

QXC150040

2.6.2015.

Ningbo Qixin Solar Electrical Appliance Co. Ltd

München Solarenergie GmbH

QXC150046

10.6.2015.

Ningbo Qixin Solar Electrical Appliance Co. Ltd

München Solarenergie GmbH

QXC150049

17.6.2015.

Ningbo Qixin Solar Electrical Appliance Co. Ltd

München Solarenergie GmbH

QXC150052

23.6.2015.

Ningbo Qixin Solar Electrical Appliance Co. Ltd

München Solarenergie GmbH

LNPV-058A-1502-017-1

6.2.2015.

SHANDONG LINUO PHOTOVOLTAIC HI-TECH CO. LTD

Lion Sun B.V.

2.   Nacionalna carinska tijela ovime se upućuju na naplatu carinskog duga nastalog u trenutku prihvaćanja prijave za puštanje u slobodni promet u skladu s člankom 3. stavkom 2. točkom (b) Provedbene uredbe (EU) br. 1238/2013 i člankom 2. stavkom 2. točkom (b) Provedbene uredbe (EU) br. 1239/2013.

Članak 3.

Ova Uredba stupa na snagu sljedećeg dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 22. kolovoza 2016.

Za Komisiju

Predsjednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  SL L 176, 30.6.2016., str. 21.

(2)  SL L 176, 30.6.2016., str. 55.

(3)  SL L 152, 5.6.2013., str. 5.

(4)  SL L 209, 3.8.2013., str. 26.

(5)  SL L 209, 3.8.2013., str. 1.

(6)  SL L 325, 5.12.2013., str. 1.

(7)  SL L 325, 5.12.2013., str. 66.

(8)  SL L 325, 5.12.2013., str. 214.

(9)  SL L 270, 11.9.2014., str. 6.

(10)  SL L 139, 5.6.2015., str. 30.

(11)  SL L 218, 19.8.2015., str. 1.

(12)  SL L 295, 12.11.2015., str. 23.

(13)  SL C 405, 5.12.2015., str. 8.

(14)  SL C 405, 5.12.2015., str. 20.

(15)  SL C 405, 5.12.2015., str. 33.

(16)  SL L 23, 29.1.2016., str. 47.

(17)  SL L 37, 12.2.2016., str. 76.

(18)  SL L 37, 12.2.2016., str. 56.

(19)  SL L 170, 29.6.2016., str. 5.

(20)  SL L 222, 17.8.2016., str. 10.

(21)  SL L 269, 10.10.2013., str. 1.


PRILOG

Popis trgovačkih društava

Naziv trgovačkog društva

Dodatna oznaka TARIC

Yancheng Trina Solar Energy Technology Co. Ltd.

B798

Alternative Energy (AE) Solar Co. Ltd

B799

Anhui Chaoqun Power Co. Ltd

B800

Anji DaSol Solar Energy Science & Technology Co. Ltd

B802

Anhui Schutten Solar Energy Co. Ltd

Quanjiao Jingkun Trade Co. Ltd

B801

Anhui Titan PV Co. Ltd

B803

Xi'an SunOasis (Prime) Company Limited

TBEA SOLAR CO. LTD

XINJIANG SANG'O SOLAR EQUIPMENT

B804

Changzhou NESL Solartech Co. Ltd

B806

Changzhou Shangyou Lianyi Electronic Co. Ltd

B807

CHINALAND SOLAR ENERGY CO. LTD

B808

ChangZhou EGing Photovoltaic Technology Co. Ltd

B811

CIXI CITY RIXING ELECTRONICS CO. LTD

ANHUI RINENG ZHONGTIAN SEMICONDUCTOR DEVELOPMENT CO. LTD

HUOSHAN KEBO ENERGY & TECHNOLOGY CO. LTD

B812

CSG PVtech Co. Ltd

B814

China Sunergy (Nanjing) Co. Ltd

CEEG Nanjing Renewable Energy Co. Ltd

CEEG (Shanghai) Solar Science Technology Co. Ltd

China Sunergy (Yangzhou) Co. Ltd

China Sunergy (Shanghai) Co. Ltd

B809

Dongfang Electric (Yixing) MAGI Solar Power Technology Co. Ltd

B816

EOPLLY New Energy Technology Co. Ltd

SHANGHAI EBEST SOLAR ENERGY TECHNOLOGY CO. LTD

JIANGSU EOPLLY IMPORT & EXPORT CO. LTD

B817

Era Solar Co. Ltd

B818

GD Solar Co. Ltd

B820

Greenway Solar-Tech (Shanghai) Co. Ltd

Greenway Solar-Tech (Huaian) Co. Ltd

B821

Konca Solar Cell Co. Ltd

Suzhou GCL Photovoltaic Technology Co. Ltd

Jiangsu GCL Silicon Material Technology Development Co. Ltd

Jiangsu Zhongneng Polysilicon Technology Development Co. Ltd

GCL-Poly (Suzhou) Energy Limited

GCL-Poly Solar Power System Integration (Taicang) Co. Ltd

GCL SOLAR POWER (SUZHOU) LIMITED

B850

Guodian Jintech Solar Energy Co. Ltd

B822

Hangzhou Bluesun New Material Co. Ltd

B824

Hanwha SolarOne (Qidong) Co. Ltd

B826

Hengdian Group DMEGC Magnetics Co. Ltd

B827

HENGJI PV-TECH ENERGY CO. LTD

B828

Himin Clean Energy Holdings Co. Ltd

B829

Jetion Solar (China) Co. Ltd

Junfeng Solar (Jiangsu) Co. Ltd

Jetion Solar (Jiangyin) Co. Ltd

B830

Jiangsu Green Power PV Co. Ltd

B831

Jiangsu Hosun Solar Power Co. Ltd

B832

Jiangsu Jiasheng Photovoltaic Technology Co. Ltd

B833

Jiangsu Runda PV Co. Ltd

B834

Jiangsu Sainty Photovoltaic Systems Co. Ltd

Jiangsu Sainty Machinery Imp. And Exp. Corp. Ltd

B835

Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd

B836

Jiangsu Shunfeng Photovoltaic Technology Co. Ltd

Changzhou Shunfeng Photovoltaic Materials Co. Ltd

Jiangsu Shunfeng Photovoltaic Electronic Power Co. Ltd

B837

Jiangsu Sinski PV Co. Ltd

B838

Jiangsu Sunlink PV Technology Co. Ltd

B839

Jiangsu Zhongchao Solar Technology Co. Ltd

B840

Jiangxi Risun Solar Energy Co. Ltd

B841

Jiangxi LDK Solar Hi-Tech Co. Ltd

LDK Solar Hi-Tech (Nanchang) Co. Ltd

LDK Solar Hi-Tech (Suzhou) Co. Ltd

B793

Jiangyin Hareon Power Co. Ltd

Hareon Solar Technology Co. Ltd

Taicang Hareon Solar Co. Ltd

Hefei Hareon Solar Technology Co. Ltd

Jiangyin Xinhui Solar Energy Co. Ltd

Altusvia Energy (Taicang) Co. Ltd

B842

Jiangyin Shine Science and Technology Co. Ltd

B843

JingAo Solar Co. Ltd

Shanghai JA Solar Technology Co. Ltd

JA Solar Technology Yangzhou Co. Ltd

Hefei JA Solar Technology Co. Ltd

Shanghai JA Solar PV Technology Co. Ltd

B794

Jinko Solar Co. Ltd

Jinko Solar Import and Export Co. Ltd

ZHEJIANG JINKO SOLAR CO. LTD

ZHEJIANG JINKO SOLAR TRADING CO. LTD

B845

Jinzhou Yangguang Energy Co. Ltd

Jinzhou Huachang Photovoltaic Technology Co. Ltd

Jinzhou Jinmao Photovoltaic Technology Co. Ltd

Jinzhou Rixin Silicon Materials Co. Ltd

Jinzhou Youhua Silicon Materials Co. Ltd

B795

Juli New Energy Co. Ltd

B846

Jumao Photonic (Xiamen) Co. Ltd

B847

King-PV Technology Co. Ltd

B848

Kinve Solar Power Co. Ltd (Maanshan)

B849

Lightway Green New Energy Co. Ltd

Lightway Green New Energy(Zhuozhou) Co. Ltd

B851

Nanjing Daqo New Energy Co. Ltd

B853

NICE SUN PV CO. LTD

LEVO SOLAR TECHNOLOGY CO. LTD

B854

Ningbo Huashun Solar Energy Technology Co. Ltd

B856

Ningbo Jinshi Solar Electrical Science & Technology Co. Ltd

B857

Ningbo Komaes Solar Technology Co. Ltd

B858

Ningbo South New Energy Technology Co. Ltd

B861

Ningbo Sunbe Electric Ind Co. Ltd

B862

Ningbo Ulica Solar Science & Technology Co. Ltd

B863

Perfectenergy (Shanghai) Co. Ltd

B864

Perlight Solar Co. Ltd

B865

Phono Solar Technology Co. Ltd

Sumec Hardware & Tools Co. Ltd

B866

RISEN ENERGY CO. LTD

B868

SHANGHAI ALEX SOLAR ENERGY SCIENCE & TECHNOLOGY CO. LTD

SHANGHAI ALEX NEW ENERGY CO. LTD

B870

Shanghai BYD Co. Ltd

BYD(Shangluo)Industrial Co. Ltd

B871

Shanghai Chaori Solar Energy Science & Technology Co. Ltd

Shanghai Chaori International Trading Co. Ltd

B872

Propsolar (Zhejiang) New Energy Technology Co. Ltd

Shanghai Propsolar New Energy Co. Ltd

B873

SHANGHAI SHANGHONG ENERGY TECHNOLOGY CO. LTD

B874

SHANGHAI SOLAR ENERGY S&T CO. LTD

Shanghai Shenzhou New Energy Development Co. Ltd

Lianyungang Shenzhou New Energy Co. Ltd

B875

Shanghai ST Solar Co. Ltd

Jiangsu ST Solar Co. Ltd

B876

Shenzhen Sacred Industry Co. Ltd

B878

Shenzhen Topray Solar Co. Ltd

Shanxi Topray Solar Co. Ltd

Leshan Topray Cell Co. Ltd

B880

Sopray Energy Co. Ltd

Shanghai Sopray New Energy Co. Ltd

B881

SUN EARTH SOLAR POWER CO. LTD

NINGBO SUN EARTH SOLAR POWER CO. LTD

Ningbo Sun Earth Solar Energy Co. Ltd

B882

SUZHOU SHENGLONG PV-TECH CO. LTD

B883

TDG Holding Co. Ltd

B884

Tianwei New Energy Holdings Co. Ltd

Tianwei New Energy (Chengdu) PV Module Co. Ltd

Tianwei New Energy (Yangzhou) Co. Ltd

B885

Wenzhou Jingri Electrical and Mechanical Co. Ltd

B886

Shanghai Topsolar Green Energy Co. Ltd

B877

Shenzhen Sungold Solar Co. Ltd

B879

Wuhu Zhongfu PV Co. Ltd

B889

Wuxi Saijing Solar Co. Ltd

B890

Wuxi Shangpin Solar Energy Science and Technology Co. Ltd

B891

Wuxi Solar Innova PV Co. Ltd

B892

Wuxi Suntech Power Co. Ltd

Suntech Power Co. Ltd

Wuxi Sunshine Power Co. Ltd

Luoyang Suntech Power Co. Ltd

Zhenjiang Rietech New Energy Science Technology Co. Ltd

Zhenjiang Ren De New Energy Science Technology Co. Ltd

B796

Wuxi Taichang Electronic Co. Ltd

Wuxi Machinery & Equipment Import & Export Co. Ltd

Wuxi Taichen Machinery & Equipment Co. Ltd

B893

Xi'an Huanghe Photovoltaic Technology Co. Ltd

State-run Huanghe Machine-Building Factory Import and Export Corporation

Shanghai Huanghe Fengjia Photovoltaic Technology Co. Ltd

B896

Yingli Energy (China) Co. Ltd

Baoding Tianwei Yingli New Energy Resources Co. Ltd

Hainan Yingli New Energy Resources Co. Ltd

Hengshui Yingli New Energy Resources Co. Ltd

Tianjin Yingli New Energy Resources Co. Ltd

Lixian Yingli New Energy Resources Co. Ltd

Baoding Jiasheng Photovoltaic Technology Co. Ltd

Beijing Tianneng Yingli New Energy Resources Co. Ltd

Yingli Energy (Beijing) Co. Ltd

B797

Yuhuan BLD Solar Technology Co. Ltd

Zhejiang BLD Solar Technology Co. Ltd

B899

Yuhuan Sinosola Science & Technology Co. Ltd

B900

Zhangjiagang City SEG PV Co. Ltd

B902

Zhejiang Fengsheng Electrical Co. Ltd

B903

Zhejiang Global Photovoltaic Technology Co. Ltd

B904

Zhejiang Heda Solar Technology Co. Ltd

B905

Zhejiang Jiutai New Energy Co. Ltd

Zhejiang Topoint Photovoltaic Co. Ltd

B906

Zhejiang Kingdom Solar Energy Technic Co. Ltd

B907

Zhejiang Koly Energy Co. Ltd

B908

Zhejiang Mega Solar Energy Co. Ltd

Zhejiang Fortune Photovoltaic Co. Ltd

B910

Zhejiang Shuqimeng Photovoltaic Technology Co. Ltd

B911

Zhejiang Shinew Photoelectronic Technology Co. Ltd

B912

Zhejiang Sunflower Light Energy Science & Technology Limited Liability Company

Zhejiang Yauchong Light Energy Science & Technology Co. Ltd

B914

Zhejiang Sunrupu New Energy Co. Ltd

B915

Zhejiang Tianming Solar Technology Co. Ltd

B916

Zhejiang Trunsun Solar Co. Ltd

Zhejiang Beyondsun PV Co. Ltd

B917

Zhejiang Wanxiang Solar Co. Ltd

WANXIANG IMPORT & EXPORT CO LTD

B918

ZHEJIANG YUANZHONG SOLAR CO. LTD

B920

Zhongli Talesun Solar Co. Ltd

B922


23.8.2016   

HR

Službeni list Europske unije

L 228/30


PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2016/1403

оd 22. kolovoza 2016.

o izuzimanju ICES-ovih pododjeljaka 27. i 28.2. iz primjene razdoblja zabrane ribolova u 2016.

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EZ) br. 1098/2007 od 18. rujna 2007. o utvrđivanju višegodišnjeg plana za stokove bakalara u Baltičkom moru i ribarstvo koje iskorištava te stokove te o izmjeni Uredbe (EEZ) br. 2847/93 i o stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 779/97 (1), a posebno njezin članak 29. stavak 2.,

budući da:

(1)

Odredbe o utvrđivanju razdoblja zabrane ribolova za stokove bakalara u Baltičkom moru utvrđene su Uredbom (EZ) br. 1098/2007.

(2)

Ako je količina ulovljenog bakalara u ICES-ovim pododjeljcima 27. i 28.2. tijekom zadnjeg izvještajnog razdoblja bila ispod određenog praga, u skladu s člankom 29. stavkom 2. Uredbe (EZ) br. 1098/2007 Komisija može izuzeti ICES-ove pododjeljke 27. i 28.2. iz područja primjene razdoblja zabrane ribolova.

(3)

Uzimajući u obzir izvješća koja su dostavile predmetne države članice i mišljenje Znanstvenog, tehničkog i gospodarskog odbora za ribarstvo, ICES-ovi pododjeljci 27. i 28.2. trebali bi se u 2016. izuzeti iz područja primjene navedenog razdoblja zabrane ribolova.

(4)

Mjere predviđene ovom Uredbom u skladu su s mišljenjem Odbora za ribarstvo i akvakulturu,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Članak 8. stavak 1. točka (b) Uredbe (EZ) br. 1098/2007 ne primjenjuje se na ICES-ove pododjeljke 27. i 28.2. u 2016.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu sljedećeg dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 22. kolovoza 2016.

Za Komisiju

Predsjednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  SL L 248, 22.9.2007., str. 1.


23.8.2016   

HR

Službeni list Europske unije

L 228/31


PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2016/1404

оd 22. kolovoza 2016.

o utvrđivanju paušalnih uvoznih vrijednosti za određivanje ulazne cijene određenog voća i povrća

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 1308/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o uspostavljanju zajedničke organizacije tržišta poljoprivrednih proizvoda i stavljanju izvan snage uredbi Vijeća (EEZ) br. 922/72, (EEZ) br. 234/79, (EZ) br. 1037/2001 i (EZ) br. 1234/2007 (1),

uzimajući u obzir Provedbenu uredbu Komisije (EU) br. 543/2011 od 7. lipnja 2011. o utvrđivanju detaljnih pravila za primjenu Uredbe Vijeća (EZ) br. 1234/2007 za sektore voća i povrća te prerađevina voća i povrća (2), a posebno njezin članak 136. stavak 1.,

budući da:

(1)

Provedbenom uredbom (EU) br. 543/2011, prema ishodu Urugvajske runde multilateralnih pregovora o trgovini, utvrđuju se kriteriji kojima Komisija određuje paušalne vrijednosti za uvoz iz trećih zemalja, za proizvode i razdoblja određena u njezinu Prilogu XVI. dijelu A.

(2)

Paušalna uvozna vrijednost izračunava se za svaki radni dan, u skladu s člankom 136. stavkom 1. Provedbene uredbe (EU) br. 543/2011, uzimajući u obzir promjenjive dnevne podatke. Stoga ova Uredba treba stupiti na snagu na dan objave u Službenom listu Europske unije,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Paušalne uvozne vrijednosti iz članka 136. Provedbene uredbe (EU) br. 543/2011 određene su u Prilogu ovoj Uredbi.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu na dan objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 22. kolovoza 2016.

Za Komisiju,

u ime predsjednika,

Jerzy PLEWA

Glavni direktor za poljoprivredu i ruralni razvoj


(1)  SL L 347, 20.12.2013., str. 671.

(2)  SL L 157, 15.6.2011., str. 1.


PRILOG

Paušalne uvozne vrijednosti za određivanje ulazne cijene određenog voća i povrća

(EUR/100 kg)

Oznaka KN

Oznaka treće zemlje (1)

Standardna uvozna vrijednost

0702 00 00

MA

165,4

ZZ

165,4

0707 00 05

TR

137,2

ZZ

137,2

0709 93 10

TR

141,6

ZZ

141,6

0805 50 10

AR

151,1

CL

144,0

MA

95,0

TR

154,0

UY

194,6

ZA

173,8

ZZ

152,1

0806 10 10

EG

222,7

TR

135,0

ZZ

178,9

0808 10 80

AR

110,6

BR

102,1

CL

125,0

CN

160,3

NZ

137,6

US

141,5

ZA

97,0

ZZ

124,9

0808 30 90

AR

93,2

CL

123,4

TR

141,2

ZA

101,3

ZZ

114,8

0809 30 10 , 0809 30 90

TR

130,7

ZZ

130,7


(1)  Nomenklatura država utvrđena Uredbom Komisije (EU) br. 1106/2012 od 27. studenoga 2012. o provedbi Uredbe (EZ) br. 471/2009 Europskog parlamenta i Vijeća o statistici Zajednice u vezi s vanjskom trgovinom sa zemljama nečlanicama, u pogledu ažuriranja nomenklature država i područja (SL L 328, 28.11.2012., str. 7.). Oznakom „ZZ” označava se „drugo podrijetlo”.


ODLUKE

23.8.2016   

HR

Službeni list Europske unije

L 228/33


PROVEDBENA ODLUKA KOMISIJE (EU) 2016/1405

оd 22. kolovoza 2016.

o izmjeni Priloga Provedbenoj odluci 2014/709/EU o mjerama kontrole zdravlja životinja u pogledu afričke svinjske kuge u određenim državama članicama

(priopćeno pod brojem dokumenta C(2016) 5466)

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Direktivu Vijeća 89/662/EEZ od 11. prosinca 1989. o veterinarskim pregledima u trgovini unutar Zajednice s ciljem uspostave unutarnjeg tržišta (1), a posebno njezin članak 9. stavak 4.,

uzimajući u obzir Direktivu Vijeća 90/425/EEZ od 26. lipnja 1990. o veterinarskim i zootehničkim pregledima koji se primjenjuju u trgovini određenim živim životinjama i proizvodima unutar Zajednice s ciljem uspostave unutarnjeg tržišta (2), a posebno njezin članak 10. stavak 4.,

uzimajući u obzir Direktivu Vijeća 2002/99/EZ od 16. prosinca 2002. o utvrđivanju zdravstvenih pravila za životinje kojima se uređuje proizvodnja, prerada, stavljanje u promet i unošenje proizvoda životinjskog podrijetla namijenjenih prehrani ljudi (3), a posebno njezin članak 4. stavak 3.,

budući da:

(1)

Provedbenom odlukom Komisije 2014/709/EU (4) utvrđuju se mjere kontrole zdravlja životinja u pogledu afričke svinjske kuge u određenim državama članicama. U dijelovima I., II., III. i IV. Priloga toj Provedbenoj odluci utvrđene su granice i popis određenih područja u tim državama članicama razvrstanih prema razini rizika s obzirom na epidemiološku situaciju. Taj popis uključuje određena područja u Poljskoj.

(2)

U kolovozu 2016. zabilježena su dva slučaja izbijanja afričke svinjske kuge kod domaćih svinja u bialskom kotaru (powiat) u Poljskoj, u području koje je trenutačno navedeno u dijelu I. Priloga Provedbenoj odluci 2014/709/EU. To izbijanje te nedavna promjena epidemiološke situacije znače povećanje razine rizika koje treba uzeti u obzir. U skladu s tim određena područja u Poljskoj navedena u dijelu I. Priloga Provedbenoj odluci 2014/709/EU sada bi trebala biti navedena u dijelu III. tog Priloga.

(3)

Komisija napominje da postoji nekoliko novih slučajeva izbijanja bolesti kod domaćih svinja koje bi se na temelju preliminarnog dokaza moglo pripisati ljudskom djelovanju (tj. nisu povezani s divljim svinjama) te da su stoga obuhvaćeni zasebnom odlukom Komisije. Nakon što Poljska dostavi dokaz kojim se potvrđuju ta izbijanja, mjere predviđene ovom odlukom trebalo bi preispitati kako bi se isključio rizik od širenja bolesti kod divljih svinja.

(4)

U procjeni rizika za zdravlje životinja koji predstavlja situacija u pogledu afričke svinjske kuge u Poljskoj trebalo bi uzeti u obzir razvoj trenutačne epidemiološke situacije u pogledu te bolesti kod zaraženih populacija divljih svinja u Uniji. Kako bi se usmjerile mjere kontrole zdravlja životinja predviđene Provedbenom odlukom 2014/709/EU, spriječilo daljnje širenje afričke svinjske kuge i nepotrebno ometanje trgovine u Uniji te izbjeglo da treće zemlje uvedu neopravdane prepreke trgovini, popis Unije koji sadržava područja obuhvaćena mjerama kontrole zdravlja životinja utvrđen u Prilogu toj Provedbenoj odluci trebalo bi izmijeniti kako bi se uzela u obzir promjena trenutačne epidemiološke situacije u pogledu te bolesti u Poljskoj.

(5)

Prilog Provedbenoj odluci 2014/709/EU trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti.

(6)

Mjere predviđene ovom odlukom u skladu su s mišljenjem Stalnog odbora za bilje, životinje, hranu i hranu za životinje,

DONIJELA JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Prilog Provedbenoj odluci 2014/709/EU zamjenjuje se tekstom iz Priloga ovoj Odluci.

Članak 2.

Ova je odluka upućena državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 22. kolovoza 2016.

Za Komisiju

Vytenis ANDRIUKAITIS

Član Komisije


(1)  SL L 395, 30.12.1989., str. 13.

(2)  SL L 224, 18.8.1990., str. 29.

(3)  SL L 18, 23.1.2003., str. 11.

(4)  Provedbena odluka Komisije 2014/709/EU od 9. listopada 2014. o mjerama kontrole zdravlja životinja u pogledu afričke svinjske kuge u određenim državama članicama i o stavljanju izvan snage Provedbene odluke 2014/178/EU (SL L 295, 11.10.2014., str. 63.).


PRILOG

„PRILOG

DIO I.

1.   Latvija

Sljedeća područja u Latviji:

u općini (novads) Bauskas, seoskim općinama (pagasti) Īslīces, Gailīšu, Brunavas i Ceraukstes,

u općini (novads) Dobeles, seoskim općinama (pagasti) Bikstu, Zebrenes, Annenieku, Naudītes, Penkules, Auru i Krimūnu, Dobeles, Berzes, dijelu seoske općine (pagasts) Jaunbērzes koji se nalazi zapadno od ceste P98, i u gradu (pilsēta) Dobele,

u općini (novads) Jelgavas, seoskim općinama (pagasti) Glūdas, Svētes, Platones, Vircavas, Jaunsvirlaukas, Zaļenieku, Vilces, Lielplatones, Elejas i Sesavas,

u općini (novads) Kandavas, seoskim općinama (pagasti) Vānes i Matkules,

u općini (novads) Talsu, seoskim općinama Lubes, Īves, Valdgales, Ģibuļu, Lībagu, Laidzes, Ārlavas, Abavas, gradovima (pilsētas) Sabile, Talsi, Stende i Valdemārpils,

općina (novads) Brocēnu,

općina (novads) Dundagas,

općina (novads) Jaunpils,

općina (novads) Rojas,

općina (novads) Rundāles,

općina (novads) Stopiņu,

općina (novads) Tērvetes,

grad (pilsēta) Bauska,

grad (republikas pilsēta) Jelgava,

grad (republikas pilsēta) Jūrmala.

2.   Litva

Sljedeća područja u Litvi:

u općini (rajono savivaldybė) Jurbarkas, seniūnijima Raudonės, Veliuonos, Seredžiaus i Juodaičių,

u općini (rajono savivaldybė) Pakruojis, seniūnijima Klovainių, Rozalimo i Pakruojo,

u općini (rajono savivaldybė) Panevežys, dijelu seniūnija Krekenavos smještenom zapadno od rijeke Nevėžis,

u općini (rajono savivaldybė) Raseiniai, seniūniju Ariogalos, gradovima (miestas) Ariogalos, Betygalos, Pagojukų i Šiluvos,

u općini (rajono savivaldybė) Šakiai, seniūnijima Plokščių, Kriūkų, Lekėčių, Lukšių, Griškabūdžio, Barzdų, Žvirgždaičių, Sintautų, Kudirkos Naumiesčio, Slavikų, Šakių,

općina (rajono savivaldybė) Pasvalys,

općina (rajono savivaldybė) Vilkaviškis,

općina (rajono savivaldybė) Radviliškis,

općina (savivaldybė) Kalvarija,

općina (savivaldybė) Kazlų Rūda,

općina (savivaldybė) Marijampolė.

3.   Poljska

Sljedeća područja u Poljskoj:

u Podlaškom vojvodstvu (województwo podlaskie):

općine (gminy) Augustów, uključujući grad Augustów, Nowinka, Płaska, Sztabin i Bargłów Kościelny u augustowskom kotaru (powiat),

općine (gminy) Brańsk, uključujući grad Brańsk, Boćki, Rudka, Wyszki, dio općine (gmina) Bielsk Podlaski smješten zapadno od crte koja se proteže cestom broj 19 (u smjeru sjevera od grada Bielsk Podlaski) i dalje istočnom granicom grada Bielsk Podlaski i cestom broj 66 (u smjeru juga od grada Bielsk Podlaski), grad Bielsk Podlaski, dio općine (gmina) Orla smješten zapadno od ceste broj 66, u bielskom kotaru (powiat),

općine (gminy) Choroszcz, Juchnowiec Kościelny, Suraż, Turośń Kościelna, Tykocin, Łapy, Poświętne, Zawady i Dobrzyniewo Duże u białostockom kotaru (powiat),

općine (gminy) Drohiczyn, Dziadkowice, Grodzisk, Milejczyce i Perlejewo u siemiatyckom kotaru (powiat),

općine (gminy) Rutka-Tartak, Szypliszki, Suwałki, Raczki u suwalskom kotaru (powiat),

općine (gminy) Suchowola i Korycin u sokólskom kotaru (powiat),

dijelovi općina (gminy) Kleszczele i Czeremcha smješteni zapadno od ceste broj 66 u hajnowskom kotaru (powiat),

łomżyński kotar (powiat),

kotar (powiat) M. Białystok,

kotar (powiat) M. Łomża,

kotar (powiat) M. Suwałki,

moniecki kotar (powiat),

sejneński kotar (powiat),

wysokomazowiecki kotar (powiat),

zambrowski kotar (powiat).

U Mazovjeckom vojvodstvu (województwo mazowieckie):

općine (gminy) Ceranów, Jabłonna Lacka, Sterdyń i Repki u sokołowskom kotaru (powiat),

općine (gminy) Korczew, Przesmyki, Paprotnia, Suchożebry, Mordy, Siedlce i Zbuczyn u siedleckom kotaru (powiat),

kotar (powiat) M. Siedlce,

općine (gminy) Rzekuń, Troszyn, Czerwin i Goworowo u ostrołęckom kotaru (powiat),

općine (gminy) Olszanka, Łosice i Platerów u łosickom kotaru (powiat),

ostrowski kotar (powiat).

U Lublinskom vojvodstvu (województwo lubelskie):

općina (gmina) Hanna u włodawskom kotaru (powiat),

općina (gmina) Miedzyrzec Podlaski, uključujući gradove Miedzyrzec Podlaski, Drelów, Łomazy, Rossosz, Piszczac, Kodeń, Tuczna, Sławatycze, Wisznice i Sosnówka u bialskom kotaru (powiat),

općina (gmina) Kąkolewnica Wschodnia i Komarówka Podlaska u radzyńskom kotaru (powiat).

DIO II.

1.   Estonija

Sljedeća područja u Estoniji:

grad (linn) Kallaste,

grad (linn) Rakvere,

grad (linn) Tartu,

grad (linn) Viljandi,

okrug (maakond) Harjumaa (osim dijela općine (vald) Kuusalu smještenog južno od ceste 1 (E20), općine (vald) Aegviidu i općine (vald) Anija),

okrug (maakond) Ida-Virumaa,

okrug (maakond) Läänemaa,

okrug (maakond) Pärnumaa,

okrug (maakond) Põlvamaa,

okrug (maakond) Raplamaa,

dio općine (vald) Kuusalu smješten sjeverno od ceste 1 (E20),

dio općine (vald) Pärsti smješten zapadno od ceste 24126,

dio općine (vald) Suure-Jaani smješten zapadno od ceste 49,

dio općine (vald) Tamsalu smješten sjeveroistočno od željezničke pruge Tallinn – Tartu,

dio općine (vald) Tartu smješten istočno od željezničke pruge Tallinn – Tartu,

dio općine (vald) Viiratsi smješten zapadno od crte koja se proteže zapadnim dijelom ceste 92 do križanja s cestom 155, zatim cestom 155 do križanja s cestom 24156, zatim cestom 24156 do prelaska rijeke Verilaske, zatim rijekom Verilaske do južne granice općine (vald),

općina (vald) Abja,

općina (vald) Alatskivi,

općina (vald) Avanduse,

općina (vald) Haaslava,

općina (vald) Haljala,

općina (vald) Halliste,

općina (vald) Kambja,

općina (vald) Karksi,

općina (vald) Koonga,

općina (vald) Kõpu,

općina (vald) Laekvere,

općina (vald) Luunja,

općina (vald) Mäksa,

općina (vald) Märjamaa,

općina (vald) Meeksi,

općina (vald) Peipsiääre,

općina (vald) Piirissaare,

općina (vald) Rägavere,

općina (vald) Rakvere,

općina (vald) Saksi,

općina (vald) Sõmeru,

općina (vald) Vara,

općina (vald) Vihula,

općina (vald) Võnnu.

2.   Latvija

Sljedeća područja u Latviji:

u općini (novads) Balvu, seoskim općinama (pagasti) Vīksnas, Bērzkalnes, Vectilžas, Lazdulejas, Briežuciema, Tilžas, Bērzpils i Krišjāņu,

u općini (novads) Bauskas, seoskim općinama (pagasti) Mežotnes, Codes, Dāviņu i Vecsaules,

u općini (novads) Dobeles, dijelu seoske općine (pagasts) Jaunbērzes smještenom istočno od ceste P98,

u općini (novads) Gulbenes, seoskim općinama (pagasti) Lejasciema, Lizuma, Rankas, Druvienas, Tirzas i Līgo,

u općini (novads) Jelgavas, seoskim općinama (pagasti) Kalnciema, Līvbērzes i Valgundes,

u općini (novads) Kandavas, seoskim općinama (pagasti) Cēres, Kandavas, Zemītes i Zantes, gradu (pilsēta) Kandava,

u općini (novads) Limbažu, seoskim općinama (pagasti) Skultes, Vidrižu, Limbažu i Umurgas,

u općini (novads) Rugāju, seoskoj općini (pagasts) Valgunde,

u općini (novads) Salacgrīvas, seoskoj općini (pagasts) Liepupes,

u općini (novads) Talsu, seoskim općinama (pagasti) Ķūļciema, Balgales, Vandzenes, Laucienes, Virbu i Strazdes,

općina (novads) Ādažu,

općina (novads) Aizkraukles,

općina (novads) Aknīstes,

općina (novads) Alūksnes,

općina (novads) Amatas,

općina (novads) Apes,

općina (novads) Babītes,

općina (novads) Baldones,

općina (novads) Baltinavas,

općina (novads) Carnikavas,

općina (novads) Cēsu,

općina (novads) Cesvaines,

općina (novads) Engures,

općina (novads) Ērgļu,

općina (novads) Garkalnes,

općina (novads) Iecavas,

općina (novads) Ikšķiles,

općina (novads) Ilūkstes,

općina (novads) Inčukalna,

općina (novads) Jaunjelgavas,

općina (novads) Jaunpiebalgas,

općina (novads) Jēkabpils,

općina (novads) Ķeguma,

općina (novads) Ķekavas,

općina (novads) Kocēnu,

općina (novads) Kokneses,

općina (novads) Krimuldas,

općina (novads) Krustpils,

općina (novads) Lielvārdes,

općina (novads) Līgatnes,

općina (novads) Līvānu,

općina (novads) Lubānas,

općina (novads) Madonas,

općina (novads) Mālpils,

općina (novads) Mārupes,

općina (novads) Mērsraga,

općina (novads) Neretas,

općina (novads) Ogres,

općina (novads) Olaines,

općina (novads) Ozolnieki,

općina (novads) Pārgaujas,

općina (novads) Pļaviņu,

općina (novads) Priekuļu,

općina (novads) Raunas,

općina (novads) Ropažu,

općina (novads) Salas,

općina (novads) Salaspils

općina (novads) Saulkrastu,

općina (novads) Sējas,

općina (novads) Siguldas,

općina (novads) Skrīveru,

općina (novads) Smiltenes,

općina (novads) Tukuma,

općina (novads) Varakļānu,

općina (novads) Vecpiebalgas,

općina (novads) Vecumnieku,

općina (novads) Viesītes,

općina (novads) Viļakas,

grad (pilsēta) Limbaži,

grad (republikas pilsēta) Jēkabpils,

grad (republikas pilsēta) Valmiera.

3.   Litva

Sljedeća područja u Litvi:

u općini (rajono savivaldybė) Anykščiai, seniūnijima Kavarskas, Kurkliai i dijelu Anykščiaija smještenom jugozapadno od ceste br. 121 i br. 119,

u općini (rajono savivaldybė) Jonava, seniūnijima Šilų i Bukonių te u seniūniju Žeimių, selima Biliuškiai, Drobiškiai, Normainiai II, Normainėliai, Juškonys, Pauliukai, Mitėniškiai, Zofijauka, Naujokai,

u općini (rajono savivaldybė) Kaunas, seniūnijima Akademijos, Alšėnų, Babtų, Batniavos, Čekiškės, Domeikavos, Ežerėlio, Garliavos, Garliavos apylinkių, Kačerginės, Kulautuvos, Linksmakalnio, Raudondvario, Ringaudų, Rokų, Samylų, Taurakiemio, Užliedžių, Vilkijos, Vilkijos apylinkių i Zapyškio,

u općini (rajono savivaldybė) Kėdainiai, seniūnijima Josvainių, Pernaravos, Krakių, Dotnuvos, Gudžiūnų, Surviliškio, Vilainių, Truskavos, Šėtos, Kėdainių miesto,

u općini (rajono savivaldybė) Panevėžys, seniūnijima Karsakiškio, Naujamiesčio, Paįstrio, Panevėžio, Ramygalos, Smilgių, Upytės, Vadoklių, Velžio i dijelu seniūnija Krekenavos smještenom istočno od rijeke Nevėžis,

u općini (rajono savivaldybė) Prienai, seniūnijima Veiverių, Šilavoto, Naujosios Ūtos, Balbieriškio, Ašmintos, Išlaužo, Pakuonių,

u općini (rajono savivaldybė) Šalčininkai, seniūnijima Jašiūnų, Turgelių, Akmenynės, Šalčininkų, Gerviškių, Butrimonių, Eišiškių, Poškonių, Dieveniškių,

u općini (rajono savivaldybė) Varėna, seniūnijima Kaniavos, Marcinkonių, Merkinės,

u općini (rajono savivaldybė) Vilnius, dijelovima seniūnija Sudervė i Dūkštai smještenima sjeveroistočno od ceste br. 171, seniūnijima Maišiagala, Zujūnų, Avižienių, Riešės, Paberžės, Nemenčinės, Nemenčinės miesto, Sužionių, Buivydžių, Bezdonių, Lavoriškių, Mickūnų, Šatrininkų, Kalvelių, Nemėžių, Rudaminos, Rūkainių, Medininkų, Marijampolio, Pagirių i Juodšilių,

općina (miesto savivaldybė) Alytus,

u općini (rajono savivaldybė) Utena, seniūnijima Sudeikių, Utenos, Utenos miesto, Kuktiškių, Daugailių, Tauragnų, Saldutiškio,

u općini (miesto savivaldybė) Alytus, seniūnijima Pivašiūnų, Punios, Daugų, Alovės, Nemunaičio, Raitininkų, Miroslavo, Krokialaukio, Simno, Alytaus,

općina (miesto savivaldybė) Kaunas,

općina (miesto savivaldybė) Panevėžys,

općina (miesto savivaldybė) Prienai,

općina (miesto savivaldybė) Vilnius,

općina (rajono savivaldybė) Biržai,

općina (savivaldybė) Druskininkai,

općina (rajono savivaldybė) Ignalina,

općina (rajono savivaldybė) Lazdijai,

općina (rajono savivaldybė) Molėtai,

općina (rajono savivaldybė) Rokiškis,

općina (rajono savivaldybė) Širvintos,

općina (rajono savivaldybė) Švenčionys,

općina (rajono savivaldybė) Ukmergė,

općina (rajono savivaldybė) Zarasai,

općina (savivaldybė) Birštonas,

općina (savivaldybė) Visaginas.

4.   Poljska

Sljedeća područja u Poljskoj:

u Podlaškom vojvodstvu (podlaskie województwo):

općine (gminy) Czarna Białostocka, Gródek, Michałowo, Supraśl, Wasilków i Zabłudów u białostockom kotaru (powiat),

općine (gminy) Dąbrowa Białostocka, Janów, Krynki, Kuźnica, Nowy Dwór, Sidra, Sokółka i Szudziałowo u sokólskom kotaru (powiat),

općina (gmina) Lipsk u augustowskom kotaru (powiat),

općina (gmina) Dubicze Cerkiewne, dijelovi općina (gminy) Kleszczele i Czeremcha smješteni istočno od ceste broj 66 u hajnowskom kotaru (powiat),

dio općine (gmina) Bielsk Podlaski smješten istočno od crte koja se proteže cestom broj 19 (u smjeru sjevera od grada Bielsk Podlaski) i dalje istočnom granicom grada Bielsk Podlaski i cestom broj 66 (u smjeru juga od grada Bielsk Podlaski), dio općine (gmina) Orla smješten istočno od ceste broj 66, u bielskom kotaru (powiat).

DIO III.

1.   Estonija

Sljedeća područja u Estoniji:

grad (linn) Elva,

grad (linn) Võhma,

okrug (maakond) Jõgevamaa,

okrug (maakond) Järvamaa,

okrug (maakond) Valgamaa,

okrug (maakond) Võrumaa,

dio općine (vald) Kuusalu smješten južno od ceste 1 (E20),

dio općine (vald) Pärsti smješten istočno od ceste 24126,

dio općine (vald) Suure-Jaani smješten istočno od ceste 49,

dio općine (vald) Tamsalu smješten jugozapadno od željezničke pruge Tallinn – Tartu,

dio općine (vald) Tartu smješten zapadno od željezničke pruge Tallinn – Tartu,

dio općine (vald) Viiratsi smješten istočno od crte koja se proteže zapadnim dijelom ceste 92 do križanja s cestom 155, zatim cestom 155 do križanja s cestom 24156, zatim cestom 24156 do prelaska rijeke Verilaske, zatim rijekom Verilaske do južne granice općine (vald),

općina (vald) Aegviidu,

općina (vald) Anija,

općina (vald) Kadrina,

općina (vald) Kolga-Jaani,

općina (vald) Konguta,

općina (vald) Kõo,

općina (vald) Laeva,

općina (vald) Nõo,

općina (vald) Paistu,

općina (vald) Puhja,

općina (vald) Rakke,

općina (vald) Rannu,

općina (vald) Rõngu,

općina (vald) Saarepeedi,

općina (vald) Tapa,

općina (vald) Tähtvere,

općina (vald) Tarvastu,

općina (vald) Ülenurme,

općina (vald) Väike-Maarja.

2.   Latvija

Sljedeća područja u Latviji:

u općini (novads) Balvu, seoskim općinama (pagasti) Kubuļu i Balvu,

u općini (novads) Gulbenes, seoskim općinama (pagasti) Beļavas, Galgauskas, Jaungulbenes, Daukstu, Stradu, Litenes i Stāmerienas,

u općini (novads) Limbažu, seoskim općinama (pagasti) Viļķenes, Pāles i Katvaru,

u općini (novads) Rugāju, seoskoj općini (pagasts) Rugāju,

u općini (novads) Salacgrīvas, seoskim općinama (pagasti) Ainažu i Salacgrīvas,

općina (novads) Aglonas,

općina (novads) Alojas,

općina (novads) Beverīnas,

općina (novads) Burtnieku,

općina (novads) Ciblas,

općina (novads) Dagdas,

općina (novads) Daugavpils,

općina (novads) Kārsavas,

općina (novads) Krāslavas,

općina (novads) Ludzas,

općina (novads) Mazsalacas,

općina (novads) Naukšēnu,

općina (novads) Preiļu,

općina (novads) Rēzeknes,

općina (novads) Riebiņu,

općina (novads) Rūjienas,

općina (novads) Strenču,

općina (novads) Valkas,

općina (novads) Vārkavas,

općina (novads) Viļānu,

općina (novads) Zilupes,

grad (pilsēta) Ainaži,

grad (pilsēta) Salacgrīva,

grad (republikas pilsēta) Daugavpils,

grad (republikas pilsēta) Rēzekne.

3.   Litva

Sljedeća područja u Litvi:

u općini (rajono savivaldybė) Anykščiai, seniūnijima Debeikių, Skiemonių, Viešintų, Andrioniškio, Svėdasų, Troškūnų, Traupio i dijelu seniūnija Anykščių smještenom sjeveroistočno od ceste br. 121 i br. 119,

u općini (rajono savivaldybė) Alytus, seniūniju Butrimonių,

u općini (rajono savivaldybė) Jonava, seniūnijima Upninkų, Ruklos, Dumsių, Užusalių i Kulvos te u seniūniju Žeimiai, selima Akliai, Akmeniai, Barsukinė, Blauzdžiai, Gireliai, Jagėlava, Juljanava, Kuigaliai, Liepkalniai, Martyniškiai, Milašiškiai, Mimaliai, Naujasodis, Normainiai I, Paduobiai, Palankesiai, Pamelnytėlė, Pėdžiai, Skrynės, Svalkeniai, Terespolis, Varpėnai, Žeimių gst., Žieveliškiai i Žeimių miestelis,

općina (rajono savivaldybė) Kaišiadorys,

u općini (rajono savivaldybė) Kaunas, seniūnijima Vandžiogalos, Lapių, Karmėlavos i Neveronių,

u općini (rajono savivaldybė) Kėdainiai, seniūniju Pelėdnagių,

u općini (rajono savivaldybė) Prienai, seniūnijima Jiezno i Stakliškių,

u općini (rajono savivaldybė) Panevėžys, seniūnijima Miežiškių i Raguvos,

u općini (rajono savivaldybė) Šalčininkai, seniūnijima Baltosios Vokės, Pabarės, Dainavos i Kalesninkų,

u općini (rajono savivaldybė) Varėna, seniūnijima Valkininkų, Jakėnų, Matuizų, Varėnos i Vydenių,

u općini (rajono savivaldybė) Vilnius, dijelovima seniūnija Sudervė i Dūkštai smještenima jugozapadno od ceste br. 171,

u općini (rajono savivaldybė) Utena, seniūnijima Užpalių, Vyžuonų i Leliūnų,

općina (savivaldybė) Elektrėnai,

općina (miesto savivaldybė) Jonava,

općina (miesto savivaldybė) Kaišiadorys,

općina (rajono savivaldybė) Kupiškis,

općina (rajono savivaldybė) Trakai.

4.   Poljska

Sljedeća područja u Poljskoj:

općine (gminy) Czyże, Białowieża, Hajnówka, uključujući grad Hajnówka, Narew, Narewka u hajnowskom kotaru (powiat),

općine (gminy) Mielnik, Nurzec-Stacja, Siemiatycze, uključujući grad Siemiatycze u siemiatyckom kotaru (powiat).

U Mazovjeckom vojvodstvu (województwo mazowieckie):

općine (gminy) Sarnaki, Stara Kornica i Huszlew u łosickom kotaru (powiat).

U Lublinskom vojvodstvu (województwo lubelskie):

općine (gminy) Konstantynów, Janów Podlaski, Leśna Podlaska, Rokitno, Biała Podlaska, Zalesie i Terespol, uključujući grad Terespol u bialskom kotaru (powiat),

kotar M. Biała Podlaska (powiat).

DIO IV.

Italija

Sljedeća područja u Italiji:

sva područja Sardinije.”


23.8.2016   

HR

Službeni list Europske unije

L 228/46


PROVEDBENA ODLUKA KOMISIJE (EU) 2016/1406

оd 22. kolovoza 2016.

o određenim zaštitnim mjerama u pogledu afričke svinjske kuge u Poljskoj i stavljanju izvan snage Provedbene odluke (EU) 2016/1367

(priopćeno pod brojem dokumenta C(2016) 5467)

(Vjerodostojan je samo tekst na poljskom jeziku)

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Direktivu Vijeća 89/662/EEZ od 11. prosinca 1989. o veterinarskim pregledima u trgovini unutar Zajednice s ciljem uspostave unutarnjeg tržišta (1), a posebno njezin članak 9. stavak 4.,

uzimajući u obzir Direktivu Vijeća 90/425/EEZ od 26. lipnja 1990. o veterinarskim i zootehničkim pregledima koji se primjenjuju u trgovini određenim živim životinjama i proizvodima unutar Zajednice s ciljem uspostave unutarnjeg tržišta (2), a posebno njezin članak 10. stavak 4.,

budući da:

(1)

Afrička svinjska kuga zarazna je virusna bolest koja pogađa domaće i divlje svinje i koja može ozbiljno utjecati na profitabilnost svinjogojstva te omesti trgovinu u Uniji i izvoz u treće zemlje.

(2)

U slučaju izbijanja afričke svinjske kuge postoji opasnost da se uzročnik bolesti proširi na druga svinjogojska gospodarstva i na divlje svinje. Kao rezultat toga može se proširiti iz jedne države članice u drugu državu članicu i treće zemlje trgovinom živim svinjama ili njihovim proizvodima.

(3)

Direktivom Vijeća 2002/60/EZ (3) utvrđuju se minimalne mjere koje se primjenjuju u Uniji za kontrolu afričke svinjske kuge. Člankom 9. Direktive 2002/60/EZ osigurava se uspostava zaraženih i ugroženih područja u slučaju izbijanja te bolesti, u kojima se primjenjuju mjere utvrđene člancima 10. i 11. te direktive.

(4)

Poljska je obavijestila Komisiju o trenutačnoj situaciji u pogledu afričke svinjske kuge na svojem državnom području te je u skladu s člankom 9. Direktive 2002/60/EZ utvrdila zaražena i ugrožena područja u kojima se primjenjuju mjere iz članaka 10. i 11. te direktive.

(5)

Kako bi se spriječilo nepotrebno ometanje trgovine u Uniji te izbjeglo da treće zemlje uvedu neopravdane prepreke trgovini, potrebno je, u suradnji s predmetnom državom članicom, na razini Unije utvrditi zaražena i ugrožena područja za afričku svinjsku kugu u Poljskoj.

(6)

U skladu s tim, područja utvrđena kao zaražena i ugrožena područja u Poljskoj trebalo bi navesti u prilogu ovoj odluci te utvrditi trajanje te regionalizacije.

(7)

U kolovozu 2016. zabilježeno je šest slučajeva izbijanja bolesti kod domaćih svinja u wysokomazowieckom, zambrowskom, białostockom i bielskom kotaru (powiat). Budući da Poljska pruža preliminarni dokaz da su ta izbijanja povezana s ljudskim djelovanjem i da postoji dokaz da afrička svinjska kuga ne kola među divljim svinjama u predmetnim područjima, potrebne su konkretne i proporcionalne mjere, uzimajući u obzir i činjenicu da se Poljska obvezuje na primjenu dodatnih nacionalnih mjera za kontrolu kretanja životinja i tržišta. Te mjere trebale bi uključivati primjenu mjera predviđenih Direktivom 2002/60/EZ, posebno s obzirom na stroga ograničenja premještanja i prijevoza svinja kako je predviđeno člancima 10. i 11. te direktive u područjima koja su objedinjena u dva usklađena područja kako je opisano u prilogu.

(8)

Kako bi se uzela u obzir opća epidemiološka situacija i primijenile odgovarajuće mjere, trebalo bi preispitati i Provedbenu odluku Komisije 2014/709/EU (4). Nakon što Poljska dostavi dokaz kojim se potvrđuju prethodno navedena izbijanja bolesti, trebalo bi preispitati i mjere predviđene tom provedbenom odlukom kako bi se isključio rizik od širenja bolesti kod divljih svinja.

(9)

Provedbenom odlukom Komisije (EU) 2016/1367 (5) utvrđene su određene zaštitne mjere u pogledu afričke svinjske kuge u Poljskoj. Od donošenja te odluke promijenila se epidemiološka situacija te bolesti i te bi mjere trebalo prilagoditi. Zbog jasnoće Provedbenu odluku (EU) 2016/1367 trebalo bi stoga staviti izvan snage i zamijeniti ovom odlukom.

(10)

Mjere predviđene ovom odlukom u skladu su s mišljenjem Stalnog odbora za bilje, životinje, hranu i hranu za životinje,

DONIJELA JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Poljska je dužna osigurati da zaražena i ugrožena područja utvrđena u skladu s člankom 9. Direktive 2002/60/EZ obuhvaćaju barem područja koja su u prilogu ovoj odluci navedena kao zaražena i ugrožena područja.

Članak 2.

Ova se odluka primjenjuje do 15. listopada 2016.

Članak 3.

Provedbena odluka (EU) 2016/1367 stavlja se izvan snage.

Članak 4.

Ova je odluka upućena Republici Poljskoj.

Sastavljeno u Bruxellesu 22. kolovoza 2016.

Za Komisiju

Vytenis ANDRIUKAITIS

Član Komisije


(1)  SL L 395, 30.12.1989., str. 13.

(2)  SL L 224, 18.8.1990., str. 29.

(3)  Direktiva Vijeća 2002/60/EZ od 27. lipnja 2002. o utvrđivanju posebnih odredaba za kontrolu afričke svinjske kuge i o izmjeni Direktive 92/119/EEZ koja se odnosi na tješinsku bolest i afričku svinjsku kugu (SL L 192, 20.7.2002., str. 27.).

(4)  Provedbena odluka Komisije 2014/709/EU od 9. listopada 2014. o mjerama kontrole zdravlja životinja u pogledu afričke svinjske kuge u određenim državama članicama i o stavljanju izvan snage Provedbene odluke 2014/178/EU (SL L 295, 11.10.2014., str. 63.).

(5)  Provedbena odluka Komisije (EU) 2016/1367 od 10. kolovoza 2016. o određenim zaštitnim mjerama u vezi s afričkom svinjskom kugom u Poljskoj (SL L 216, 11.8.2016., str. 26.).


PRILOG

Poljska

Područja iz članka 1.

Datum do kojeg se primjenjuje

Zaraženo područje

Granice su tog zaraženog područja sljedeće:

(a)

na istoku: od sjeverne granice sela Sanie Dąb prema jugu cestom koja povezuje selo Sanie Dąb sa selom Kołaki Kościelne do sjecišta s rijekom Dąb, zatim duž rijeke Dąb prema jugoistoku, zatim duž ruba šume na zapadnoj granici sela Tybory-Olszewo, zatim cestom koja povezuje selo Tybory-Olszewo sa selom Tybory-Kamianka, zatim duž zapadne strane sela Tybory-Kamianka do ceste koja povezuje selo Tybory-Kamianka sa selom Jabłonka Kościelna, zatim prema jugu do vodotoka koji povezuje ribnjak Kamianka s rijekom Jabłonka, zatim duž vodotoka do njegova ušća u rijeku Jabłonka, zatim pravocrtno prema jugu do čvora ceste br. 66 s cestom koja povezuje selo Jabłonka Kościelna sa selom Miodusy-Litwa;

(b)

na jugu: cestom br. 66 u smjeru zapada do sjecišta rijeke Jabłonka s cestom br. 66, zatim duž južne granice sela Faszcze do rijeke Jablonka, zatim prema zapadu duž rijeke Jabłonka do granice između sela Wdziękoń Pierwszy i sela Wdziękoń Drugi, zatim pravocrtno prema sjeveru do ceste br. 66, zatim cestom br. 66 prema zapadu do sjecišta vodotoka s cestom br. 66 na razini sela Wdziękoń Pierwszy;

(c)

na zapadu: prema sjeveru duž vodotoka do ruba šume, zatim duž istočne granice rezervata „Grabówka” i nakon toga duž istočne granice šume do ceste koja povezuje selo Grabówka sa selom Wróble-Arciszewo;

(d)

na sjeveru: pravocrtno prema istoku do rijeke Dąb južno od sela Czarnowo Dąb, zatim pravocrtno prema istoku duž sjeverne granice sela Sanie Dąb do ceste koja povezuje selo Sanie Dąb sa selom Kołaki Koscielne.

Granice su tog zaraženog područja sljedeće:

(a)

na sjeveru: od sela Konowały lokalnom cestom do sjecišta s cestom Szosa Kruszewska, zatim cestom Szosa Kruszewska duž južne granice šume do izlaza za selo Kruszewo;

(b)

na zapadu: kroz selo Kruszewo duž istočne granice doline rijeke Narew na razini sela Waniewo do granice s wysokomazowieckim kotarom (powiat);

(c)

na jugu: od granice s wysokomazowieckim kotarom (powiat) duž zapadne obale doline rijeke Narew;

(d)

na istoku: od zapadne obale doline rijeke Narew pravocrtno do Topilec-Kolonije, zatim pravocrtno do sela Konowały.

Granice su tog zaraženog područja sljedeće:

(a)

na sjeveru: od sjecišta ceste br. 63 s cestom koja vodi do zatvora u Czerwony Bóru, u luku u smjeru sela Polki Teklin, zatim iznad tog sela do sjecišta s rijekom Gać do istočne granice ribnjakâ oko sela Poryte Jabłoń;

(b)

na istoku: duž istočne granice ribnjakâ oko sela Poryte Jabłoń u smjeru ceste koja povezuje selo Poryte Jabłoń s cestom br. 66, duž zapadne granice tog sela u smjeru ceste br. 63;

(c)

na jugu: s ceste br. 63 iznad sela Stare Zakrzewo cestom koja povezuje to selo sa selom Tabędz, zatim duž zapadne i sjeverne granice tog sela;

(d)

na zapadu: pravocrtno prema sjeveru do zapadne granice sela Bacze Mokre, zatim od zapadne granice sela Bacze Mokre pravocrtno prema sjeveroistoku do ceste koja vodi do zatvora u Czerwony Bóru, zatim tom cestom do ceste br. 63.

Granice su tog zaraženog područja sljedeće:

(a)

na sjeveru: od granice wysokomazowieckog kotara (powiat) duž vodotoka Brok Mały do sela Miodusy Litwa, njegovom jugozapadnom stranom; zatim od granice zambrowskog kotara (powiat) u smjeru sela Krajewo Białe duž južne granice tog sela, zatim cestom u smjeru sela Stary Skarżyn;

(b)

na zapadu: duž zapadne granice sela Stary Skarżyn do sjecišta s vodotokom Brok Mały, u smjeru jugoistoka ispod sela Zaręby Krztęki do granica zambrowskog kotara (powiat);

(c)

na jugu: od granica zambrowskog kotara (powiat) duž vodotoka u pravcu sela Kaczyn Herbasy;

(d)

na istoku: cestom koja vodi od sela Miodusy Litwa kroz selo Święck Nowiny.

Granice su tog zaraženog područja sljedeće:

(a)

na sjeveru: od južne strane sela Kierzki u smjeru istoka do ceste br. 671 iznad sjeverne granice sela Czajki;

(b)

na istoku: od ceste br. 671 do sela Jabłonowo Kąty, zatim južno duž zapadne obale rijeke Awissa; zatim do ceste Idźki Średnie – Kruszewo Brodowo sa zapadne strane sela Kruszewo Brodowo;

(c)

na jugu: od ceste br. 671 na razini sela Idźki-Wykno duž ceste koja povezuje selo Sokoły sa selom Jamiołki-Godzieby;

(d)

na zapadu: od sela Jamiołki-Godzieby duž istočne obale rijeke Ślina do sela Jamiołki Kowale, zatim prema sjeveru kroz selo Stypułki borki do ceste Kierzki – Czajki na istočnoj strani sela Kierzki.

Granice su tog zaraženog područja sljedeće:

(a)

na istoku: od granice grada Bielsk Podlaski – Ulice Adama Mickiewicza, istočnim rubom grada Bielsk Podlaski;

(b)

na jugu: južnim rubom grada Bielsk Podlaski do sela Piliki, uključujući selo Piliki, i zatim pravocrtno do ceste br. 66;

(c)

na zapadu: s ceste br. 66 u smjeru zapadnog ruba sela Augustowo, uključujući selo Augustowo, od sela Augustowo pravocrtno do sjecišta željezničke pruge i lokalne ceste br. 1575B;

(d)

na sjeveru: od sjecišta željezničke pruge i lokalne ceste br. 1575B sjevernim rubom grada Bielsk Podlaski do granice grada Bielsk Podlaski – Ulice Adama Mickiewicza.

15. listopada 2016.

Ugroženo područje

Područje navedeno u nastavku, osim prethodno navedenog zaraženog područja:

okrug Łomża – općina Łomża,

okrug Zambrowski – grad Zambrów, općine Zambrów i Kołaki Kościelne,

okrug Wysokomazowiecki – općine Kulesze Kościelne, Wysokie Mazowieckie i gradovi Wysokie Mazowieckie, Kobylin Borzymy, Sokoły i Czyżew,

okrug Białystok – općine Choroszcz, Turośń Kościelna i Łapy,

okrug Bielski – grad Bielsk Podlaski, općine Bielsk Podlaski i Orla.

15. listopada 2016.