ISSN 1977-0847

Službeni list

Europske unije

L 206

European flag  

Hrvatsko izdanje

Zakonodavstvo

Svezak 59.
30. srpnja 2016.


Sadržaj

 

II.   Nezakonodavni akti

Stranica

 

 

UREDBE

 

*

Delegirana uredba Komisije (EU) 2016/1237 оd 18. svibnja 2016. o dopuni Uredbe (EU) br. 1308/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu pravila o primjeni sustava uvoznih i izvoznih dozvola te o dopuni Uredbe (EU) br. 1306/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu pravila o oslobađanju i zadržavanju sredstava osiguranja položenih za takve dozvole, o izmjeni uredaba Komisije (EZ) br. 2535/2001, (EZ) br. 1342/2003, (EZ) br. 2336/2003, (EZ) br. 951/2006, (EZ) br. 341/2007 i (EZ) br. 382/2008 te o stavljanju izvan snage uredaba Komisije (EZ) br. 2390/98, (EZ) br. 1345/2005, (EZ) br. 376/2008 i (EZ) br. 507/2008 ( 1 )

1

 

*

Delegirana uredba Komisije (EU) 2016/1238 оd 18. svibnja 2016. o dopuni Uredbe (EU) br. 1308/2013 Europskog parlamenta i Vijeća s obzirom na javnu intervenciju i potpore za privatno skladištenje ( 1 )

15

 

*

Provedbena uredba Komisije (EU) 2016/1239 оd 18. svibnja 2016. o utvrđivanju pravila za primjenu Uredbe (EU) br. 1308/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu sustava uvoznih i izvoznih dozvola ( 1 )

44

 

*

Provedbena uredba Komisije (EU) 2016/1240 оd 18. svibnja 2016. o utvrđivanju pravila za primjenu Uredbe (EU) br. 1308/2013 Europskog parlamenta i Vijeća s obzirom na javnu intervenciju i potpore za privatno skladištenje ( 1 )

71

 


 

(1)   Tekst značajan za EGP

HR

Akti čiji su naslovi tiskani običnim slovima su oni koji se odnose na svakodnevno upravljanje poljoprivrednim pitanjima, a općenito vrijede ograničeno razdoblje.

Naslovi svih drugih akata tiskani su masnim slovima, a prethodi im zvjezdica.


II. Nezakonodavni akti

UREDBE

30.7.2016   

HR

Službeni list Europske unije

L 206/1


DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2016/1237

оd 18. svibnja 2016.

o dopuni Uredbe (EU) br. 1308/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu pravila o primjeni sustava uvoznih i izvoznih dozvola te o dopuni Uredbe (EU) br. 1306/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu pravila o oslobađanju i zadržavanju sredstava osiguranja položenih za takve dozvole, o izmjeni uredaba Komisije (EZ) br. 2535/2001, (EZ) br. 1342/2003, (EZ) br. 2336/2003, (EZ) br. 951/2006, (EZ) br. 341/2007 i (EZ) br. 382/2008 te o stavljanju izvan snage uredaba Komisije (EZ) br. 2390/98, (EZ) br. 1345/2005, (EZ) br. 376/2008 i (EZ) br. 507/2008

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 1308/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o uspostavljanju zajedničke organizacije tržišta poljoprivrednih proizvoda i stavljanju izvan snage uredbi Vijeća (EEZ) br. 922/72, (EEZ) br. 234/79, (EZ) br. 1037/2001 i (EZ) br. 1234/2007 (1), a posebno njezin članak 177.,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 1306/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o financiranju, upravljanju i nadzoru zajedničke poljoprivredne politike i o stavljanju izvan snage uredaba Vijeća (EEZ) br. 352/78, (EZ) br. 165/94, (EZ) br. 2799/98, (EZ) br. 814/2000, (EZ) br. 1290/2005 i (EZ) br. 485/2008 (2), a posebno njezin članak 66. stavak 3. točke (c) i (e),

budući da:

(1)

Uredbom (EU) br. 1308/2013 stavljena je izvan snage i zamijenjena Uredba Vijeća (EZ) br. 1234/2007 (3) te se njome utvrđuju pravila o uvoznim i izvoznim dozvolama za poljoprivredne proizvode. Njome se Komisija ujedno ovlašćuje za donošenje delegiranih i provedbenih akata u tom području. Kako bi se osiguralo neometano funkcioniranje sustava uvoznih i izvoznih dozvola u novom pravnom okviru, takvim se aktima moraju donijeti određena pravila.

(2)

Člankom 176. Uredbe (EU) br. 1308/2013 predviđa se da uvoz radi stavljanja u slobodan promet ili izvoz jednog ili više proizvoda iz sektora utvrđenih u tom članku može se učiniti podložnim predočenju dozvole. Potrebno je utvrditi popis proizvoda iz tih sektora koji podliježu predočenju uvozne ili izvozne dozvole.

(3)

Pitanje praćenja trgovinskih tokova s pomoću dozvola trebalo bi rješavati na fleksibilan način. Pri određivanju slučajeva u kojima se zahtijeva dozvola potrebno je uzeti u obzir ostale moguće izvore informacija, poput sustava carinskog nadzora, te potrebu za dozvolama ili vrijeme potrebno za prikupljanje informacija s pomoću dozvola. Potrebno je odrediti posebne slučajeve u kojima se ne zahtijeva dozvola.

(4)

Nužno je osigurati da se dozvole izdavaju pod uvjetom polaganja sredstava osiguranja kako bi se jamčilo da će se proizvodi uvesti ili izvesti tijekom razdoblja valjanosti dozvole. Isto je tako potrebno utvrditi kada se obveza uvoza ili izvoza smatra ispunjenom.

(5)

Uvoznom ili izvoznom dozvolom daje se pravo uvoza ili izvoza te bi stoga, da bi to pravo bilo učinkovito, dozvolu trebalo predočiti u trenutku podnošenja uvozne ili izvozne deklaracije.

(6)

Budući da osoba koja se koristi dozvolom ne mora biti korisnik dozvole ili primatelj prijenosa dozvole, potrebno je odrediti, u interesu pravne sigurnosti i administrativne učinkovitosti, koje su osobe ovlaštene koristiti se dozvolom, uključujući carinskog zastupnika koji nastupa u ime korisnika dozvole ili primatelja prijenosa dozvole.

(7)

S obzirom na međunarodnu trgovačku praksu za predmetne poljoprivredne proizvode, potrebno je dopustiti određena odstupanja u pogledu količine uvezenih ili izvezenih proizvoda u usporedbi s količinom naznačenom na dozvoli.

(8)

Ako se uvozna dozvola upotrebljava i za upravljanje carinskom kvotom na koju se primjenjuju preferencijalni uvjeti, takvi se preferencijalni uvjeti trebaju primjenjivati na uvoznike na temelju dozvole koja, u nekim slučajevima, mora biti popraćena dokumentom iz treće zemlje. Da bi se izbjeglo bilo kakvo prekoračenje kvote, preferencijalni uvjeti trebaju se primjenjivati do količine za koju je dozvola izdana. U takvim bi slučajevima trebalo biti dopušteno odstupanje, pod uvjetom da se na dio količine koja prelazi količinu navedenu na dozvoli, ali je u granicama dopuštenog odstupanja, ne primjenjuju preferencijalni uvjeti i da se za nju plaća uobičajena carina.

(9)

Primjereno je utvrditi posebna pravila o prenošenju dozvole.

(10)

Potrebno je utvrditi odredbe o oslobađanju i zadržavanju sredstva osiguranja položenog za uvozne i izvozne dozvole.

(11)

Potrebno je utvrditi neke dodatne uvjete za uvozne dozvole za konoplju i za češnjak zbog specifičnosti tog sektora.

(12)

Radi jasnoće primjereno je utvrditi pravila o uvoznim i izvoznim dozvolama izdanima za proizvode za koje se obveza ishođenja uvozne ili izvozne dozvole ukida ovom Uredbom ili na koju ova Uredba utječe, a koje još uvijek vrijede na datum primjene ove Uredbe.

(13)

Budući da je cilj ove Uredbe i Provedbene uredbe Komisije (EU) 2016/1239 (4) pojednostavniti odredbe koje se primjenjuju na sustav uvoznih i izvoznih dozvola i prilagoditi ih novom pravnom okviru uspostavljenom Uredbom (EU) br. 1308/2013, trebalo bi zamijeniti odredbe koje se trenutačno primjenjuju. Radi jasnoće trebalo bi izbrisati određene odredbe uredaba Komisije (EZ) br. 2535/2001 (5), (EZ) br. 1342/2003 (6), (EZ) br. 2336/2003 (7), (EZ) br. 951/2006 (8), (EZ) br. 341/2007 (9) i (EZ) br. 382/2008 (10) te bi trebalo staviti izvan snage uredbe Komisije (EZ) br. 2390/98 (11), (EZ) br. 1345/2005 (12), (EZ) br. 376/2008 (13) i (EZ) br. 507/2008 (14).

(14)

Prijelaz s aranžmana predviđenih izbrisanim odredbama i Uredbama stavljenima izvan snage na aranžmane predviđene ovom Uredbom mogao bi imati praktične posljedice. Primjereno je stoga odgoditi primjenu ove Uredbe,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

POGLAVLJE I.

OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Definicije

Za potrebe ove Uredbe primjenjuju se sljedeće definicije:

(a)

„dozvola” znači elektronički ili papirnati dokument koji ima određeno razdoblje valjanosti i u kojemu se navodi pravo i obveza uvoza ili izvoza proizvoda;

(b)

„obavijest o uvoznim i izvoznim dozvolama za poljoprivredne proizvode” znači detaljne odredbe za uvoznu ili izvoznu dozvolu te skup podataka koje treba navesti u zahtjevu za izdavanje dozvole te u dozvoli, koji se objavljuju u Službenom listu Europske unije, seriji C (15).

Članak 2.

Slučajevi u kojima se zahtijeva dozvola

1.   Uvozna dozvola predočuje se za sljedeće proizvode:

(a)

proizvode navedene u dijelu I. Priloga kada se prijavljuju za puštanje u slobodan promet pod svim uvjetima, osim carinskih kvota, osim ako je drukčije predviđeno u tom dijelu I.;

(b)

proizvode prijavljene za puštanje u slobodan promet u okviru carinskih kvota kojima se upravlja metodom „istodobne provjere” ili metodom „tradicionalni uvoznici/novi uvoznici” iz članka 184. stavka 2. točaka (b) i (c) Uredbe (EU) br. 1308/2013, ili kombinacijom tih metoda ili nekom drugom odgovarajućom metodom;

(c)

proizvode za koje se u dijelu I. Priloga upućuje na ovu odredbu kada se prijavljuju za puštanje u slobodan promet u okviru carinskih kvota kojima se upravlja metodom koja se temelji na načelu „prvi po redoslijedu” iz članka 184. stavka 2. točke (a) Uredbe (EU) br. 1308/2013;

(d)

proizvode iz dijela I. Priloga kada se prijavljuju za puštanje u slobodan promet prema preferencijalnim uvjetima kojima se upravlja s pomoću dozvola;

(e)

proizvode koji su obuhvaćeni postupkom vanjske proizvodnje na temelju izvozne dozvole i vraćaju se radi puštanja u slobodan promet kao proizvodi navedeni u odjeljku A ili B dijela I. Priloga;

(f)

proizvode prijavljene za puštanje u slobodan promet u okviru članka 185. Uredbe (EU) br. 1308/2013 ako se primjenjuje smanjenje uvoznih carina.

2.   Izvozna dozvola predočuje se za sljedeće proizvode:

(a)

proizvode navedene u dijelu II. Priloga;

(b)

proizvode iz Unije za koje je potrebno predočiti izvoznu dozvolu kako bi bili prihvaćeni u okviru kvote kojom upravlja Unija ili treća zemlja i koja je otvorena u toj zemlji za te proizvode;

(c)

sljedeće proizvode iz Unije iz dijela II. Priloga koji se izvoze:

i.

proizvode koji su u carinskom postupku unutarnje proizvodnje;

ii.

proizvode koji su osnovni proizvodi kako su navedeni u Prilogu III. Uredbi (EU) br. 510/2014 Europskog parlamenta i Vijeća (16) i nalaze se u carinskom postupku vanjske proizvodnje;

iii.

proizvode koji podliježu naplati ili otpustu iznosa uvozne ili izvozne carine kako je navedeno u glavi III. poglavlju 3. Uredbe (EU) br. 952/2013 Europskog parlamenta i Vijeća (17) za koje još nije donesena konačna odluka.

Članak 3.

Slučajevi u kojima se ne zahtijeva dozvola

1.   Dozvola se ne zahtijeva te se ne izdaje ili ne predočuje ako je riječ o:

(a)

puštanju u slobodan promet ili izvozu proizvoda nekomercijalne naravi kako je navedeno u Prilogu I. dijelu I. odjeljku II. poglavlju D točki 2. Uredbe Vijeća (EEZ) br. 2658/87 (18);

(b)

slučajevima u kojima se oslobođenje od uvoznih carina, izvoznih carina i mjera donesenih na temelju članka 207. Ugovora treba odobriti na temelju Uredbe Vijeća (EZ) br. 1186/2009 (19);

(c)

količinama proizvoda koje se puštaju u slobodan promet ili izvoze, a ne prekoračuju količine navedene u Prilogu;

(d)

proizvodima koji se puštaju u slobodan promet kao vraćena roba u skladu s glavom VI. poglavljem 2. odjeljkom 1. Uredbe (EU) br. 952/2013;

(e)

proizvodima za koje u trenutku prihvaćanja deklaracije za ponovni izvoz deklarant pruži dokaz da je za te proizvode donesena povoljna odluka o povratu ili otpustu uvoznih carina na temelju glave III. poglavlja 3. odjeljka 3. Uredbe (EU) br. 952/2013.

Odstupajući od točaka (b) i (c) prvog podstavka, dozvola se zahtijeva ako se puštanje u slobodan promet ili izvoz provodi u okviru preferencijalnih uvjeta koji se odobravaju na temelju dozvole.

Za potrebe točke (c) prvog podstavka se količina koju bi trebalo obuhvatiti jednom dozvolom izračunava tako da obuhvaća sve količine koje se namjeravaju pustiti u slobodan promet ili izvesti u okviru iste logističke operacije.

2.   Izvozna se dozvola ne zahtijeva te se ne izdaje ili ne predočuje za proizvode koje šalju privatne osobe ili skupine privatnih osoba s ciljem besplatne distribucije u svrhu humanitarne pomoći u trećim zemljama ako su takve pošiljke povremene naravi, sadržavaju različite proizvode i ne premašuju ukupnu količinu od 30 000 kg po prijevoznom sredstvu. Mjere pomoći u hrani koje ne ispunjavaju ove uvjete podliježu predočenju dozvole u skladu s ovom Uredbom i Provedbenom uredbom (EU) 2016/1239.

Članak 4.

Sredstvo osiguranja

1.   Dozvole podliježu polaganju sredstva osiguranja osim u slučajevima koji su predviđeni u Prilogu.

2.   Pri podnošenju zahtjeva za izdavanje dozvole podnositelj zahtjeva polaže sredstvo osiguranja koje mora biti na raspolaganju tijelu koje izdaje dozvolu najkasnije u 13:00 sati po briselskom vremenu na dan podnošenja zahtjeva.

3.   Sredstvo se osiguranja ne zahtijeva ako iznos potrebnog sredstva osiguranja iznosi 100 EUR ili manje.

U tu se svrhu iznos sredstva osiguranja izračunava tako da obuhvaća sve količine koje proizlaze iz obveza obuhvaćenih istom logističkom operacijom.

4.   Sredstvo osiguranja ne zahtijeva se ako je podnositelj zahtjeva:

(a)

javno tijelo odgovorno za obavljanje zadaća državne vlasti; ili

(b)

privatno tijelo koje obavlja zadaće navedene u točki (a) pod nadzorom države članice.

5.   Sredstvo osiguranja položeno za količinu za koju dozvola nije izdana odmah se vraća.

Članak 5.

Prava i obveze, dopušteno odstupanje

1.   Uvozna ili izvozna dozvola daje pravo i obvezuje na puštanje u slobodan promet odnosno izvoz količine proizvoda obuhvaćenih dozvolom tijekom razdoblja njezine valjanosti u skladu s člankom 7. stavkom 1. Provedbene uredbe (EU) 2016/1239.

2.   Carinsku deklaraciju za puštanje u slobodan promet ili za izvoz podnosi:

(a)

korisnik dozvole naveden u odjeljku 4. dozvole, a obrazac te dozvole utvrđen je u Prilogu I. Provedbenoj uredbi (EU) 2016/1239 („korisnik dozvole”);

(b)

primatelj prijenosa naveden u odjeljku 6. dozvole iz točke (a); ili

(c)

imenovani carinski zastupnik koji nastupa u ime korisnika dozvole ili primatelja prijenosa kako je predviđeno člankom 18. Uredbe (EU) br. 952/2013, navodeći u carinskoj deklaraciji da je korisnik dozvole ili primatelj prijenosa osoba u čije se ime vrši obveza iz stavka 1.

3.   Ako je to predviđeno posebnim zakonodavstvom Unije, obveza puštanja u slobodan promet ili izvoza može uključivati obvezu puštanja u slobodan promet iz države ili skupine država navedenih u dozvoli ili izvoza u tu državu ili države.

4.   Obveza puštanja u slobodan promet ili izvoza smatra se ispunjenom ako je ukupna količina koja je navedena u dozvoli ocarinjena odgovarajućim postupkom. U tu se svrhu primjenjuje pozitivno ili negativno odstupanje u pogledu količine navedene u dozvoli u skladu s člankom 8. Provedbene uredbe (EU) 2016/1239.

5.   Pozitivno odstupanje ne primjenjuje se ako je količina koja je navedena u uvoznoj dozvoli jednaka količini navedenoj u izvoznom dokumentu, što je dokaz da je proizvod prihvatljiv za povlašteno postupanje zbog svoje posebne kvalitete, vrste ili karakteristika, kako je propisano relevantnim međunarodnim sporazumom.

Ako se uvozna dozvola zahtijeva za carinsku kvotu, količina koja u okviru dopuštenog odstupanja premašuje količinu navedenu u uvoznoj dozvoli pušta se u slobodan promet u okviru iste dozvole te podliježe uobičajenoj carini.

Članak 6.

Prijenos

1.   Obveze koje proizlaze iz dozvola nisu prenosive. Osim ako je drukčije predviđeno, korisnik dozvole može tijekom važenja dozvole prenijeti prava koja iz nje proizlaze.

2.   Prijenos prava koja proizlaze iz dozvole ili njezinog izvatka može se izvršiti u korist samo jednog primatelja prijenosa i odnosi se na količine koje još nisu pripisane dozvoli ili izvatku.

3.   Zahtjev za prijenos podnosi korisnik dozvole tijelu koje je izdalo izvornu dozvolu.

4.   Primatelji prijenosa ne smiju dalje prenositi svoja prava, ali ih mogu prenijeti natrag na korisnika dozvole. Prijenosi natrag na korisnika dozvole obuhvaćaju količine koje još nisu pripisane dozvoli ili izvatku. Tijelo koje izdaje dozvole evidentira prijenos natrag na nositelja u skladu s obavijesti o uvoznim i izvoznim dozvolama za poljoprivredne proizvode.

5.   Prijenos ili prijenos natrag na korisnika proizvodi učinke od datuma koji potvrdi tijelo koje izdaje dozvolu.

Članak 7.

Oslobađanje i zadržavanje sredstava osiguranja

1.   Oslobađanje sredstva osiguranja predviđeno člankom 24. stavkom 2. Delegirane uredbe Komisije (EU) br. 907/2014 (20) može biti djelomično, i to razmjerno količini proizvoda za koju je dostavljen dokaz o ispunjenju obveze uvoza ili izvoza. Ta količina ne smije biti manja od 5 % ukupne količine navedene u dozvoli.

Međutim, ako uvezene ili izvezene količine iznose manje od 5 % količine navedene u dozvoli, sredstvo osiguranja zadržava se u cijelosti.

2.   Pri izračunavanju dijela sredstva osiguranja koji treba zadržati, gdje je primjenjivo, tijelo koje je izdalo dozvolu oduzima količinu koja odgovara dopuštenom količinskom odstupanju iz članka 5. stavka 4.

3.   Ako tijelo koje izdaje dozvolu odustane od zahtjeva za polaganjem sredstva osiguranja kada je vrijednost iznosa koji se osigurava manja od 500 EUR, kako je predviđeno člankom 18. stavkom 2. Delegirane uredbe (EU) br. 907/2014, predmetna strana plaća iznos jednak sredstvu osiguranja koji treba zadržati po isteku 60 dana od datuma isteka valjanosti dozvole.

4.   Ako ukupan iznos sredstva osiguranja koji bi se trebalo zadržati iznosi 100 EUR ili manje za određenu dozvolu, tijelo koje izdaje dozvolu vraća čitav iznos sredstva osiguranja.

Članak 8.

Obavijesti

U skladu s detaljnim uvjetima iz provedbenog akta donesenog na temelju članka 223. stavka 3. Uredbe (EU) br. 1308/2013 države članice obavješćuju Komisiju o sljedećem:

(a)

izdanim zamjenskim dozvolama iz članka 15. stavka 5. Provedbene uredbe (EU) 2016/1239;

(b)

slučajevima više sile iz članka 16. stavka 3. Provedbene uredbe (EU) 2016/1239;

(c)

u pogledu konoplje: o donesenim odredbama, izrečenim kaznama i nadležnim tijelima za provjere iz člnaka 17. stavka 2. Provedbene uredbe (EU) 2016/1239;

(d)

u pogledu češnjaka: o količinama obuhvaćenima dozvolama „B” iz članka 18. Provedbene uredbe (EU) 2016/1239;

(e)

u pogledu etilnog alkohola: o izdanim uvoznim dozvolama iz članka 19. Provedbene uredbe (EU) 2016/1239;

(f)

nepravilnostima iz članka 20. stavka 2. Provedbene uredbe (EU) 2016/1239;

(g)

nadležnim tijelima za zaprimanje zahtjeva za izdavanje dozvola i izdavanje dozvola ili zamjenskih dozvola iz članka 20. stavka 3. Provedbene uredbe (EU) 2016/1239;

(h)

službenim pečatima i, prema potrebi, suhim žigovima iz članka 20. stavka 4. Provedbene uredbe (EU) 2016/1239.

POGLAVLJE II.

POSEBNE SEKTORSKE ODREDBE

Članak 9.

Konoplja

1.   Puštanje u slobodan promet proizvoda od konoplje navedenih u dijelu I. odjeljcima C, D i G Priloga ovoj Uredbi podliježe predočenju uvozne dozvole u skladu s obrascem utvrđenim u Prilogu I. Provedbenoj uredbi (EU) 2016/1239 („uvozna dozvola AGRIM”).

Dozvola se izdaje jedino ako se državi članici u kojoj se proizvodi od konoplje namjeravaju pustiti u slobodan promet pruži zadovoljavajući dokaz da su ispunjeni svi uvjeti utvrđeni člankom 189. stavkom 1. Uredbe (EU) br. 1308/2013 i ovom Uredbom te zahtjevi koje je propisala predmetna država članica na temelju članka 189. stavka 2. Uredbe (EU) br. 1308/2013.

2.   U zahtjevu za izdavanje dozvole navode se podatci u skladu s uputama koje su za proizvode od konoplje navedene u obavijesti o uvoznim i izvoznim dozvolama za poljoprivredne proizvode.

Države članice mogu propisati dodatne zahtjeve u pogledu zahtjeva za izdavanje dozvole te u pogledu izdavanja i uporabe dozvole, kako je navedeno u članku 189. stavku 2. Uredbe (EU) br. 1308/2013.

3.   Za potrebe članka 189. stavka 1. točke (c) Uredbe (EU) br. 1308/2013, predmetne države članice određuju režime za izdavanje odobrenja uvoznicima sjemena konoplje koje nije namijenjeno za sjetvu. Ti režimi uključuju i određivanje uvjeta za izdavanje odobrenja, kontrolu i kazne koje se primjenjuju u slučaju nepravilnosti.

4.   U slučaju puštanja u slobodan promet sjemena konoplje koje nije namijenjeno za sjetvu kako je navedeno dijelu I. odjeljku G Priloga, uvozna se dozvola izdaje samo u slučaju kad se odobreni uvoznik obveže da će, u rokovima i u skladu s uvjetima koje je odredila država članica u kojoj je uvoznik odobren, dostaviti tijelima nadležnima za provjere dokumente koji potvrđuju da je u razdoblju kraćem od 12 mjeseci od datuma izdavanja dozvole sjeme konoplje koje je obuhvaćeno dozvolom bilo podvrgnuto jednom od sljedećih postupaka:

(a)

stavljanje u stanje koje isključuje uporabu za sijanje;

(b)

miješanje s drugim sjemenom osim sa sjemenom konoplje u cilju prehrane životinja tako da sjeme konoplje čini najviše 15 % ukupne mješavine te, u izvanrednim slučajevima, najviše 25 % uz obrazložen zahtjev odobrenog uvoznika;

(c)

izvoz u treću zemlju.

Međutim, ako dio sjemena konoplje obuhvaćenog dozvolom nije podvrgnut jednom od postupaka iz prvog podstavka u roku od 12 mjeseci, država članica može, na obrazložen zahtjev odobrenog uvoznika, produljiti rok za jedno ili dva šestomjesečna razdoblja.

Dokumente iz prvog podstavka sastavljaju gospodarski subjekti koji su proveli te postupke i oni sadržavaju barem sljedeće podatke:

(a)

ime, punu adresu, državu članicu i potpis gospodarskog subjekta;

(b)

opis provedenog postupka koji ispunjava uvjete utvrđene u prvom podstavku i datum kad je proveden;

(c)

količinu u kilogramima sjemena konoplje na koje se odnosi postupak.

Na temelju analize rizika svaka predmetna država članica provjerava točnost dokumenata koji se odnose na postupke iz prvog podstavka provedene na njezinom državnom području.

5.   Odstupajući od članka 6. stavka 1., prava koja proizlaze iz uvoznih dozvola za proizvode od konoplje nisu prenosiva.

Članak 10.

Češnjak

1.   Uvozne dozvole za češnjak kako su navedene u dijelu I. odjeljcima E. i F. Priloga zovu se dozvole „B”.

2.   Podnositelji zahtjeva mogu zahtjeve za dozvole „B” podnositi samo tijelima nadležnima za izdavanje dozvola države članice u kojoj imaju poslovni nastan i u kojoj su registrirani kao obveznici PDV-a.

3.   Odstupajući od članka 6. stavka 1., prava koja proizlaze iz dozvola „B” nisu prenosiva.

POGLAVLJE III.

IZMJENE, STAVLJANJE IZVAN SNAGE, PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 11.

Izmjena uredaba (EZ) br. 2535/2001, (EZ) br. 1342/2003, (EZ) br. 2336/2003, (EZ) br. 951/2006, (EZ) br. 341/2007 i (EZ) br. 382/2008

1.   Brišu se sljedeće odredbe:

(a)

u Uredbi (EZ) br. 2535/2001 članci 20., 21. i 22.;

(b)

u Uredbi (EZ) br. 1342/2003 članak 6. stavak 1. točka (a), članak 8. stavak 2., članak 9. stavci 1. i 2., članak 12. točka (a) i članak 16.;

(c)

u Uredbi (EZ) br. 2336/2003 članci 5. i 7.;

(d)

u Uredbi (EZ) br. 951/2006 članci 4.c, 4.d i 4.e, članak 5. stavak 1., članci 7. do 7.f, članci 8.a, 9. i 10., članak 11. stavak 1. točka (a) i stavak 2., članak 12.a, članak 17. stavak 1. te članak 18. stavak 1.;

(e)

u Uredbi (EZ) br. 341/2007 članak 5. stavak 1., članak 5. stavak 2. drugi podstavak te članci 13. i 14.;

(f)

u Uredbi (EZ) br. 382/2008 članak 2., članak 5. stavci 1. i 2., članak 6. stavci 1. i 2., članak 7. te članak 8. stavci 1. i 2.

2.   Odredbe iz stavka 1. i dalje se primjenjuju za dozvole izdane u okviru relevantnih uredbi.

Članak 12.

Stavljanje izvan snage

Uredbe (EZ) br. 2390/98, (EZ) br. 1345/2005, (EZ) br. 376/2008 i (EZ) br. 507/2008 stavljaju se izvan snage.

Međutim,

te se uredbe i dalje primjenjuju za dozvole izdane u okviru tih uredbi; i

članak 34. stavak 10. Uredbe (EZ) br. 376/2008 i dalje se primjenjuje dok se ne počnu primjenjivati odgovarajuća pravila o carinskim kvotama donesena na temelju članaka 186. i 187. Uredbe (EU) br. 1308/2013.

Članak 13.

Prijelazne odredbe

1.   Ova Uredba ne utječe na važeće razdoblje valjanosti i iznos sredstva osiguranja položenog za dozvole koja nisu istekla dana 6. studenoga 2016.

2.   Na zahtjev korisnika dozvole se sredstvo osiguranja položeno za dozvolu vraća ako su ispunjeni svi sljedeći uvjeti:

(a)

valjanosti dozvole nije istekla na datum iz stavka 1.;

(b)

za predmetne proizvode dozvola se više ne zahtijeva od datuma iz stavka 1.;

(c)

dozvola je iskorištena samo djelomično ili nije uopće iskorištena na datum iz stavka 1.

Članak 14.

Stupanje na snagu i primjena

Ova Uredba stupa na snagu sedmog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Primjenjuje se od 6. studenoga 2016.

Međutim, članak 11. stavak 1. točka (d) primjenjuje se od 1. listopada 2017.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 18. svibnja 2016.

Za Komisiju

Predsjednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  SL L 347, 20.12.2013., str. 671.

(2)  SL L 347, 20.12.2013., str. 549.

(3)  Uredba Vijeća (EZ) br. 1234/2007 od 22. listopada 2007. o uspostavljanju zajedničke organizacije poljoprivrednih tržišta i o posebnim odredbama za određene poljoprivredne proizvode (Uredba o jedinstvenom ZOT-u) (SL L 299, 16.11.2007., str. 1.).

(4)  Provedbena uredba Komisije (EU) 2016/1239 od 18. svibnja 2016. o utvrđivanju pravila za primjenu Uredbe (EU) br. 1308/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu sustava uvoznih i izvoznih dozvola (vidjeti str. 44. ovoga Službenog lista).

(5)  Uredba Komisije (EZ) br. 2535/2001 od 14. prosinca 2001. o utvrđivanju detaljnih pravila za primjenu Uredbe Vijeća (EZ) br. 1255/1999 u pogledu uvoznih režima za mlijeko i mliječne proizvode te o otvaranju carinskih kvota (SL L 341, 22.12.2001., str. 29.).

(6)  Uredba Komisije (EZ) br. 1342/2003 od 28. srpnja 2003. o utvrđivanju posebnih detaljnih pravila za primjenu sustava uvoznih i izvoznih dozvola za žitarice i rižu (SL L 189, 29.7.2003., str. 12.).

(7)  Uredba Komisije (EZ) br. 2336/2003 od 30. prosinca 2003. o uvođenju određenih detaljnih pravila za primjenu Uredbe Vijeća (EZ) br. 670/2003 o posebnim mjerama za tržište etilnog alkohola poljoprivrednog podrijetla (SL L 346, 31.12.2003., str. 19.).

(8)  Uredba Komisije (EZ) br. 951/2006 od 30. lipnja 2006. o utvrđivanju detaljnih pravila za provedbu Uredbe Vijeća (EZ) br. 318/2006 u pogledu trgovine s trećim zemljama u sektoru šećera (SL L 178, 1.7.2006., str. 24.).

(9)  Uredba Komisije (EZ) br. 341/2007 od 29. ožujka 2007. o otvaranju i predviđanju upravljanja carinskim kvotama te uvođenju sustava uvoznih dozvola i potvrda o podrijetlu za češnjak i druge poljoprivredne proizvode uvezene iz trećih zemalja (SL L 90, 30.3.2007., str. 12.).

(10)  Uredba Komisije (EZ) br. 382/2008 od 21. travnja 2008. o pravilima za primjenu uvoznih i izvoznih dozvola u sektoru govedine i teletine (SL L 115, 29.4.2008., str. 10.).

(11)  Uredba Komisije (EZ) br. 2390/98 od 5. studenoga 1998. o utvrđivanju detaljnih pravila za primjenu Uredbe Vijeća (EZ) br. 1706/98 u pogledu aranžmana za uvoz određenih zamjenskih proizvoda za žitarice i prerađenih proizvoda od žitarica i riže podrijetlom iz afričkih, karipskih i pacifičkih zemalja ili iz prekomorskih zemalja i područja te o stavljanju izvan snage Uredbe (EEZ) br. 2245/90 (SL L 297, 6.11.1998., str. 7.).

(12)  Uredba Komisije (EZ) br. 1345/2005 od 16. kolovoza 2005. o utvrđivanju detaljnih pravila za primjenu sustava uvoznih dozvola za maslinovo ulje (SL L 212, 17.8.2005., str. 13.).

(13)  Uredba Komisije (EZ) br. 376/2008 od 23. travnja 2008. o utvrđivanju zajedničkih detaljnih pravila za primjenu sustava uvoznih i izvoznih dozvola i potvrda o utvrđivanju unaprijed za poljoprivredne proizvode (SL L 114, 26.4.2008., str. 3.).

(14)  Uredba Komisije (EZ) br. 507/2008 od 6. lipnja 2008. o utvrđivanju detaljnih pravila za primjenu Uredbe Vijeća (EZ) br. 1673/2000 o zajedničkoj organizaciji tržišta lana i konoplje koji se uzgajaju za proizvodnju vlakana (SL L 149, 7.6.2008., str. 38.).

(15)  Obavijest o uvoznim i izvoznim dozvolama (SL C 278, 30.7.2016.).

(16)  Uredba (EU) br. 510/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. travnja 2014. o utvrđivanju trgovinskih aranžmana primjenjivih na određenu robu dobivenu preradom poljoprivrednih proizvoda i stavljanju izvan snage uredaba Vijeća (EZ) br. 1216/2009 i (EZ) br. 614/2009 (SL L 150, 20.5.2014., str. 1.).

(17)  Uredba (EU) br. 952/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 9. listopada 2013. o Carinskom zakoniku Unije (SL L 269, 10.10.2013., str. 1.).

(18)  Uredba Vijeća (EEZ) br. 2658/87 od 23. srpnja 1987. o tarifnoj i statističkoj nomenklaturi i o Zajedničkoj carinskoj tarifi (SL L 256, 7.9.1987., str. 1.).

(19)  Uredba Vijeća (EZ) br. 1186/2009 od 16. studenoga 2009. o uspostavi sustava oslobođenja od carina u Zajednici (SL L 324, 10.12.2009., str. 23.).

(20)  Delegirana uredba Komisije (EU) br. 907/2014 оd 11. ožujka 2014. o dopuni Uredbe (EU) br. 1306/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu agencija za plaćanja i ostalih tijela, financijskog upravljanja, poravnanja računa, jamstava i upotrebe eura (SL L 255, 28.8.2014., str. 18.).


PRILOG

DIO I.

OBVEZA ISHOĐENJA DOZVOLE ZA UVOZ

Popis proizvoda iz članka 2. stavka 1. točke (a)

A.   Riža (članak 1. stavak 2. točka (b) i dio II. Priloga I. Uredbi (EU) br. 1308/2013)

Oznaka KN

Opis

Neto količine (1)

1006 20

Oljuštena (smeđa) riža, uključujući proizvode koji se uvoze u okviru carinskih kvota kako je navedeno u članku 2. stavku 1. točki (c)

1 000 kg

1006 30

Polubijela ili bijela riža, uključujući poliranu ili glaziranu, i uključujući proizvode koji se uvoze u okviru carinskih kvota kako je navedeno u članku 2. stavku 1. točki (c)

1 000 kg

1006 40 00

Lomljena riža, uključujući proizvode koji se uvoze u okviru carinskih kvota kako je navedeno u članku 2. stavku 1. točki (c)

1 000 kg


B.   Šećer (članak 1. stavak 2. točka (c) i dio III. Priloga I. Uredbi (EU) br. 1308/2013)

Oznaka KN

Opis

Neto količine (2)

1701

Svi proizvodi koji se uvoze pod preferencijalnim uvjetima, osim u okviru carinskih kvota (3)  (4)

(—)


C.   Sjeme (članak 1. stavak 2. točka (e) i dio V. Priloga I. Uredbi (EU) br. 1308/2013)

Oznaka KN

Opis

Sredstvo osiguranja

Neto količine (5)

ex 1207 99 20

Sjeme sorti konoplje namijenjeno sjetvi

 (6)

(—)


D.   Lan i konoplja (članak 1. stavak 2. točka (h) i dio VIII. Priloga I. Uredbi (EU) br. 1308/2013)

Oznaka KN

Opis

Sredstvo osiguranja

Neto količine (7)

5302 10 00

Prava konoplja, sirova ili močena

 (8)

(—)


E.   Voće i povrće (članak 1. stavak 2. točka (i) i dio IX. Priloga I. Uredbi (EU) br. 1308/2013)

Oznaka KN

Opis

Neto količine (9)

0703 20 00

Češnjak, svjež ili rashlađen, uključujući proizvode koji se uvoze u okviru carinskih kvota kako je navedeno u članku 2. stavku 1. točki (c) (10)

(—)

ex 0703 90 00

Ostalo povrće vrste luka, svježe ili rashlađeno, uključujući proizvode koji se uvoze u okviru carinskih kvota kako je navedeno u članku 2. stavku 1. točki (c) (10)

(—)


F.   Prerađeni proizvodi od voća i povrća (članak 1. stavak 2. točka (j) i dio X. Priloga I. Uredbi (EU) br. 1308/2013)

Oznaka KN

Opis

Neto količine (11)

ex 0710 80 95

Češnjak (12) i Allium ampeloprasum (nekuhani ili kuhani u pari ili vodi), smrznuti, uključujući proizvode koji se uvoze u okviru carinskih kvota kako je navedeno u članku 2. stavku 1. točki (c) (13)

(—)

ex 0710 90 00

Mješavine povrća koje sadržavaju češnjak (12) i/ili Allium ampeloprasum (nekuhani ili kuhani u pari ili vodi), smrznuti, uključujući proizvode koji se uvoze u okviru carinskih kvota kako je navedeno u članku 2. stavku 1. točki (c) (13)

(—)

ex 0711 90 80

Češnjak (12) i Allium ampeloprasum privremeno konzervirani (npr. sumporovim dioksidom, u slanoj vodi, u sumpornoj vodi ili drugim otopinama za konzerviranje), ali u tom stanju neprikladni za neposrednu potrošnju, uključujući proizvode koji se uvoze u okviru carinskih kvota kako je navedeno u članku 2. stavku 1. točki (c) (13)

(—)

ex 0711 90 90

Mješavine povrća koje sadržavaju češnjak (12) i Allium ampeloprasum privremeno konzervirani (npr. sumporovim dioksidom, u slanoj vodi, u sumpornoj vodi ili drugim otopinama za konzerviranje), ali u tom stanju neprikladni za neposrednu potrošnju, uključujući proizvode koji se uvoze u okviru carinskih kvota kako je navedeno u članku 2. stavku 1. točki (c) (13)

(—)

ex 0712 90 90

Sušeni češnjak (12) i Allium ampeloprasum i mješavine suhog povrća koje sadržavaju češnjak (12) i/ili Allium ampeloprasum, cijeli, rezani, u kriškama, lomljeni ili u prahu, ali dalje nepripremljeni, uključujući proizvode koji se uvoze u okviru carinskih kvota kako je navedeno u članku 2. stavku 1. točki (c) (13)

(—)


G.   Ostali proizvodi (članak 1. stavak 2. točka (x) i odjeljak 1. dijela XXIV. Priloga I. Uredbi (EU) br. 1308/2013)

Oznaka KN

Opis

Sredstvo osiguranja

Neto količine (14)

1207 99 91

Sjeme konoplje koje nije namijenjeno sjetvi

 (15)

(—)


H.   Etilni alkohol poljoprivrednog podrijetla (članak 1. stavak 2. točka (u) i dio XXI. Priloga I. Uredbi (EU) br. 1308/2013)

Oznaka KN

Opis

Neto količine (16)

ex 2207 10 00

Nedenaturirani etilni alkohol s volumnim udjelom alkohola 80 % vol. ili većim, dobiven od poljoprivrednih proizvoda navedenih u Prilogu I. Ugovoru

100 hl

ex 2207 20 00

Etilni alkohol i drugi alkoholi, denaturirani, s bilo kojim sadržajem alkohola, dobiveni od poljoprivrednih proizvoda navedenih u Prilogu I. Ugovoru

100 hl

ex 2208 90 91

Nedenaturirani etilni alkohol s volumnim udjelom alkohola manjim od 80 % vol., dobiven od poljoprivrednih proizvoda navedenih u Prilogu I. Ugovoru

100 hl

ex 2208 90 99

Nedenaturirani etilni alkohol s volumnim udjelom alkohola manjim od 80 % vol., dobiven od poljoprivrednih proizvoda navedenih u Prilogu I. Ugovoru

100 hl

DIO II.

OBVEZA ISHOĐENJA DOZVOLE ZA IZVOZ

Popis proizvoda iz članka 2. stavka 2. točke (a)

A.   Riža (članak 1. stavak 2. točka (b) i dio II. Priloga I. Uredbi (EU) br. 1308/2013)

Oznaka KN

Opis

Neto količine (17)

1006 20

Oljuštena (smeđa) riža

500 kg

1006 30

Polubijela ili bijela riža, uključujući poliranu ili glaziranu

500 kg


B.   Šećer (članak 1. stavak 2. točka (c) i dio III. Priloga I. Uredbi (EU) br. 1308/2013)

Oznaka KN

Opis

Neto količine (18)

1701

Šećer od šećerne trske ili šećerne repe i kemijski čista saharoza u krutom stanju (19)

2 000 kg

1702 60 95

1702 90 95

Drugi šećeri u krutom stanju i šećerni sirupi, bez dodanih aroma ili bojila, ali koji ne obuhvaćaju laktozu, glukozu, maltodekstrin i izoglukozu (19)

2 000 kg

2106 90 59

Aromatizirani ili obojeni šećerni sirupi, osim izoglukoznih, laktoznih, glukoznih i maltodekstrinskih sirupa (19)

2 000 kg


(1)  Maksimalne količine za koje ne treba predočiti dozvolu, u skladu s člankom 3. stavkom 1. točkom (c). Ne primjenjuje se za uvoz pod preferencijalnim uvjetima ili u okviru carinske kvote kojom se upravlja s pomoću dozvola.

(2)  Maksimalne količine za koje ne treba predočiti dozvolu, u skladu s člankom 3. stavkom 1. točkom (c). Ne primjenjuje se za uvoz pod preferencijalnim uvjetima ili u okviru carinske kvote kojom se upravlja s pomoću dozvola.

(3)  Obveza ishođenja uvozne dozvole primjenjuje se do 30. rujna 2017.

(4)  S iznimkom uvoza preferencijalnog šećera iz oznake KN 1701 99 10 podrijetlom iz Moldove iz Odluke Vijeća 2014/492/EU od 16. lipnja 2014. o potpisivanju, u ime Europske unije, i privremenoj primjeni Sporazuma o pridruživanju između Europske unije i Europske zajednice za atomsku energiju i njihovih država članica, s jedne strane, i Republike Moldove, s druge strane (SL L 260, 30.8.2014., str. 1.) i povlaštenih uvoza šećera iz oznake KN 1701 podrijetlom iz Gruzije iz Odluke Vijeća 2014/494/EU od 16. lipnja 2014. o potpisivanju, u ime Europske unije, i privremenoj primjeni Sporazuma o pridruživanju između Europske unije i Europske zajednice za atomsku energiju i njihovih država članica, s jedne strane, i Gruzije, s druge strane (SL L 261, 30.8.2014., str. 1.).

(—)

Dozvola potrebna za sve količine.

(5)  Maksimalne količine za koje ne treba predočiti dozvolu, u skladu s člankom 3. stavkom 1. točkom (c). Ne primjenjuje se za uvoz pod preferencijalnim uvjetima ili u okviru carinske kvote kojom se upravlja s pomoću dozvola.

(6)  Ne zahtijeva se sredstvo osiguranja.

(—)

Dozvola potrebna za sve količine.

(7)  Maksimalne količine za koje ne treba predočiti dozvolu, u skladu s člankom 3. stavkom 1. točkom (c). Ne primjenjuje se za uvoz pod preferencijalnim uvjetima ili u okviru carinske kvote kojom se upravlja s pomoću dozvola.

(8)  Ne zahtijeva se sredstvo osiguranja.

(—)

Dozvola potrebna za sve količine.

(9)  Maksimalne količine za koje ne treba predočiti dozvolu, u skladu s člankom 3. stavkom 1. točkom (c). Ne primjenjuje se za uvoz pod preferencijalnim uvjetima ili u okviru carinske kvote kojom se upravlja s pomoću dozvola.

(10)  Obveza ishođenja uvozne dozvole primjenjuje se do 30. rujna 2017.

(—)

Dozvola potrebna za sve količine.

(11)  Maksimalne količine za koje ne treba predočiti dozvolu, u skladu s člankom 3. stavkom 1. točkom (c). Ne primjenjuje se za uvoz pod preferencijalnim uvjetima ili u okviru carinske kvote kojom se upravlja s pomoću dozvola.

(12)  To također uključuje proizvode u kojim je riječ „češnjak” samo dio naziva. Takvi izrazi mogu uključivati nazive „solo češnjak”, „slonovski češnjak”, „gomoljasti češnjak” ili „veliki češnjak”, ali nisu strogo ograničeni na njih.

(13)  Obveza ishođenja uvozne dozvole primjenjuje se do 30. rujna 2017.

(—)

Dozvola potrebna za sve količine.

(14)  Maksimalne količine za koje ne treba predočiti dozvolu, u skladu s člankom 3. stavkom 1. točkom (c). Ne primjenjuje se za uvoz pod preferencijalnim uvjetima ili u okviru carinske kvote kojom se upravlja s pomoću dozvola.

(15)  Ne zahtijeva se sredstvo osiguranja.

(—)

Dozvola potrebna za sve količine.

(16)  Maksimalne količine za koje ne treba predočiti dozvolu, u skladu s člankom 3. stavkom 1. točkom (c). Ne primjenjuje se za uvoz pod preferencijalnim uvjetima ili u okviru carinske kvote kojom se upravlja s pomoću dozvola.

(17)  Maksimalne količine za koje ne treba predočiti dozvolu, u skladu s člankom 3. stavkom 1. točkom (c). Ne primjenjuje se za izvoz pod preferencijalnim uvjetima ili u okviru carinske kvote kojom se upravlja s pomoću dozvola.

(18)  Maksimalne količine za koje ne treba predočiti dozvolu, u skladu s člankom 3. stavkom 1. točkom (c). Ne primjenjuje se za izvoz pod preferencijalnim uvjetima ili u okviru carinske kvote kojom se upravlja s pomoću dozvola.

(19)  Obveza ishođenja izvozne dozvole primjenjuje se do 30. rujna 2017.


30.7.2016   

HR

Službeni list Europske unije

L 206/15


DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2016/1238

оd 18. svibnja 2016.

o dopuni Uredbe (EU) br. 1308/2013 Europskog parlamenta i Vijeća s obzirom na javnu intervenciju i potpore za privatno skladištenje

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 1308/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o uspostavljanju zajedničke organizacije tržišta poljoprivrednih proizvoda i stavljanju izvan snage uredbi Vijeća (EEZ) br. 922/72, (EEZ) br. 234/79, (EZ) br. 1037/2001 i (EZ) br. 1234/2007 (1), a posebno njezin članak 19. stavke 1., 2., 3., stavak 4. točku (a) i stavak 5. te članak 223. stavak 2. točku (a),

uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 1306/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o financiranju, upravljanju i nadzoru zajedničke poljoprivredne politike i o stavljanju izvan snage uredaba Vijeća (EEZ) br. 352/78, (EZ) br. 165/94, (EZ) br. 2799/98, (EZ) br. 814/2000, (EZ) br. 1290/2005 i (EZ) br. 485/2008 (2), a posebno njezin članak 64. stavak 6. i članak 66. stavak 3. točke (c) i (e),

budući da:

(1)

Uredbom (EU) br. 1308/2013 zamjenjuje se Uredba Vijeća (EZ) br. 1234/2007 (3) i utvrđuju se nova pravila o javnim intervencijama i potporama za privatno skladištenje. Njome se Komisija ujedno ovlašćuje za donošenje delegiranih i provedbenih akata u tom području. Kako bi se osiguralo neometano funkcioniranje programa javne intervencije i potpora za privatno skladištenje u novom pravnom okviru, potrebno je donijeti određena pravila s pomoću takvih akata.

(2)

Člankom 11. Uredbe (EU) br. 1308/2013 propisuje se da se javna intervencija primjenjuje na običnu pšenicu, tvrdu (durum) pšenicu, ječam, kukuruz, neoljuštenu rižu, svježe ili rashlađeno meso iz sektora govedine i teletine, maslac i obrano mlijeko u prahu u skladu s uvjetima utvrđenima u toj Uredbi i dodatnim zahtjevima koje odredi Komisija.

(3)

Člankom 17. Uredbe (EU) br. 1308/2013 propisuje se da se potpore za privatno skladištenje mogu dodijeliti za bijeli šećer, maslinovo ulje, lanena vlakna, svježe ili rashlađeno meso goveda starih osam mjeseci ili više, maslac, sir, obrano mlijeko u prahu, svinjsko meso ili ovčetinu odnosno kozletinu u skladu s uvjetima utvrđenima u toj Uredbi i dodatnim zahtjevima koje odredi Komisija.

(4)

Kako bi se pojednostavnili mehanizmi upravljanja i nadzora povezani s programima javne intervencije i potpora za privatno skladištenje te poboljšala njihova učinkovitost, trebalo bi utvrditi zajednička pravila za sve prihvatljive proizvode.

(5)

Kao općenito pravilo, radi lakšeg upravljanja i nadzora, sudjelovanje u programima javne intervencije i potpora za privatno skladištenje trebalo bi omogućiti samo gospodarskim subjektima koji imaju poslovni nastan i koji su prijavljeni u registar obveznika PDV-a u državi članici.

(6)

Kako bi se osigurao učinkovit nadzor proizvodnje maslinovog ulja i šećera, gospodarski subjekti koji ispunjavaju uvjete za privatno skladištenje trebali bi ispuniti dodatne uvjete.

(7)

S obzirom na to da se proizvodi obuhvaćeni javnom intervencijom i potporama za privatno skladištenje razlikuju u pogledu vremena proizvodnje odnosno žetve i zahtjeva za skladištenje, trebalo bi predvidjeti posebne uvjete prihvatljivosti za svaki proizvod. Kako bi se gospodarski subjekti mogli prilagoditi na novi sustav, u pogledu žitarica određeni uvjeti trebali bi se primjenjivati tek od tržišne godine 2017./18.

(8)

Kako bi se zajamčila ozbiljnost ponude, natječaja ili zahtjeva te kako bi se osiguralo da mjere imaju željeni učinak na tržište, i u pogledu intervencijskog otkupa, prodaje i prodaje u okviru programa za najugroženije osobe u Uniji i u pogledu potpora za privatno skladištenje, trebalo bi utvrditi zahtjeve koji se odnose na polaganje jamstva.

(9)

Isto bi tako trebalo utvrditi odredbe za oslobađanje i gubitak jamstva za interventni otkup, prodaju i prodaju u okviru programa za najugroženije osobe u Uniji te za potpore za privatno skladištenje.

(10)

U pogledu interventne prodaje natječajni postupak može se ispravno odvijati samo ako se podnose stvarne ponude. Kako bi se to postiglo, trebalo bi zahtijevati da se jamstvo oslobađa ako se prodajna cijena plati u utvrđenom roku.

(11)

Kako bi se osiguralo da program javne intervencije djeluje na najjednostavniji i najučinkovitiji način diljem Unije, u pogledu otkupa prihvatljivih proizvoda s jedne strane i prodaje proizvoda koje su preuzele agencije za plaćanja s druge strane, skladišta bi trebala ispunjavati određene uvjete.

(12)

Potrebno je predvidjeti da agencije za plaćanja koje su zadužene za javnu intervenciju u državama članicama, u skladu s Delegiranom uredbom Komisije (EU) br. 907/2014 (4), osiguraju da se poštuju ti uvjeti koji se odnose na skladišta.

(13)

Ako u državi članici nema dovoljno kapaciteta za hladno skladištenje za dodijeljenu govedinu za otkup, potrebno je predvidjeti mogućnost da država članica upotrijebi kapacitet za hladno skladištenje u drugoj državi članici.

(14)

Kako bi se osiguralo učinkovito upravljanje potporama za privatno skladištenje, trebalo bi utvrditi posebna pravila o plaćanju potpore za privatno skladištenje.

(15)

Budući da je cilj ove Uredbe i provedbenog akta koji će biti donesen u pogledu javne intervencije i privatnog skladištenja pojednostavnjenje i prilagodba odredaba koje se primjenjuju na proizvode obuhvaćene javnim intervencijama i potporama za privatno skladištenje novom pravnom okviru koji je uspostavljen Uredbom (EU) br. 1308/2013 (5) i Uredbom Vijeća (EU) br. 1370/2013, njome bi se trebale zamijeniti odredbe iz uredbi Komisije (EEZ) br. 3427/87 (6), (EEZ) br. 2351/91 (7), (EZ) br. 720/2008 (8), (EZ) br. 826/2008 (9), (EZ) br. 1130/2009 (10), (EU) br. 1272/2009 (11) i (EU) br. 807/2010 (12). Radi jasnoće potonje uredbe trebalo bi staviti izvan snage,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

POGLAVLJE I.

UVODNA ODREDBA

Članak 1.

Područje primjene

Ovom se Uredbom utvrđuju pravila kojima se dopunjuje Uredba (EU) br. 1308/2013 u pogledu sljedećeg:

(a)

otkupa i prodaje iz javnih intervencija proizvoda navedenih u članku 11. te Uredbe; i

(b)

dodjele potpore za privatno skladištenje za proizvode navedene u članku 17. te Uredbe.

POGLAVLJE II.

OPĆA PRAVILA

Članak 2.

Prihvatljivost gospodarskih subjekata

1.   Gospodarski subjekti imaju poslovni nastan i registrirani su za potrebe PDV-a u Uniji kako bi mogli dostaviti sljedeće:

(a)

ponudu ili natječaj za otkup ili ponudu za prodaju proizvoda u okviru javne intervencije; ili

(b)

natječaj za potporu za privatno skladištenje ili zahtjev za potporu za privatno skladištenje koja se utvrđuje unaprijed.

2.   U slučaju otkupa govedine prijavu na natječaj mogu podnijeti samo sljedeći gospodarski subjekti iz stavka 1.:

(a)

klaonice za goveda koje su odobrene u skladu s člankom 4. Uredbe (EZ) br. 853/2004 Europskog parlamenta i Vijeća (13);

(b)

trgovci stokom ili mesom, koji u svoje ime preuzmu i klanje.

3.   U slučaju potpora za privatno skladištenje samo se sljedeći gospodarski subjekti iz stavka 1. mogu prijaviti odnosno podnijeti prijavu na natječaj:

(a)

u sektoru maslinova ulja gospodarski subjekti koji ispunjavaju zahtjeve utvrđene u Prilogu VII.;

(b)

u sektoru šećera gospodarski subjekti koji su proizvođači šećera.

Članak 3.

Prihvatljivost proizvoda

1.   Proizvodi su dobre, prikladne i tržišne kvalitete te ispunjavaju zahtjeve utvrđene Uredbom (EU) br. 1308/2013.

2.   U slučaju otkupa proizvodi ispunjavaju zahtjeve utvrđene kako slijedi:

(a)

za žitarice: u Prilogu I. ovoj Uredbi;

(b)

za rižu: u Prilogu II. ovoj Uredbi;

(c)

za govedinu: u Prilogu III. ovoj Uredbi;

(d)

za maslac: u dijelovima I. i II. Priloga IV. ovoj Uredbi i članku 21. Provedbene uredbe Komisije (EU) 2016/1240 (14);

(e)

za obrano mlijeko u prahu: u dijelovima I. i II. Priloga V. ovoj Uredbi i članku 21. Provedbene uredbe (EU) 2016/1240.

Osim toga, maslac i obrano mlijeko u prahu moraju biti proizvedeni u poduzeću koje je odobreno u skladu s dijelom III. Priloga IV. ili dijelom III. Priloga V. ovoj Uredbi.

3.   U slučaju potpora za privatno skladištenje proizvodi ispunjavaju zahtjeve utvrđene u Prilogu VI.

Članak 4.

Sigurnost

Gospodarski subjekti polažu jamstvo u korist mjerodavne agencije za plaćanja u skladu s odjeljkom 2. poglavlja IV. Delegirane uredbe (EU) br. 907/2014 u sljedećim slučajevima:

(a)

kada podnose ponudu ili prijavu na natječaj za otkup ili prodaju intervencijskih proizvoda ili prodaju takve proizvode u okviru programa distribucije hrane najugroženijim osobama u skladu s člankom 16. stavkom 2. Uredbe (EU) br. 1308/2013;

(b)

kada podnose prijavu na natječaj ili zahtjev za potporu za privatno skladištenje, osim ako je provedbenom uredbom o pokretanju natječajnog postupka ili o utvrđivanju iznosa potpore unaprijed iz Provedbene uredbe (EU) 2016/1240 drukčije predviđeno.

Članak 5.

Oslobađanje ili gubitak jamstva

1.   Jamstvo iz članka 4. oslobađa se kada natječaj, ponuda ili zahtjev nisu dopušteni ili nisu prihvaćeni.

2.   U slučaju interventnog otkupa jamstvo se oslobađa u sljedećim slučajevima:

(a)

gospodarski subjekt dostavio je do krajnjeg roka za isporuku navedenu količinu kako je utvrđeno u nalogu za isporuku iz članka 17. Provedbene uredbe (EU) 2016/1240; i

(b)

utvrđena je sukladnost sa zahtjevima o prihvatljivosti proizvoda iz članka 3. ove Uredbe; ili

(c)

primjenjuje se koeficijent iz članka 11. stavka 1. točke (b) Provedbene uredbe (EU) 2016/1240. U tom slučaju iznos oslobođenog jamstva odgovara količini koja nije prihvaćena; ili

(d)

gospodarski subjekt na koji se primjenjuje koeficijent dodjele iz članka 11. stavka 1. točke (b) Provedbene uredbe (EU) 2016/1240 povlači ponudu.

3.   U slučaju prodaje interventnih proizvoda jamstvo se oslobađa u sljedećim slučajevima:

(a)

neuspješnim gospodarskim subjektima nakon što se donese odluka iz članka 32. stavka 1. ili članka 36. stavka 2. Provedbene uredbe (EU) 2016/1240;

(b)

uspješnim subjektima u odnosu na količine za koje je izvršeno plaćanje u skladu s člankom 35. Provedbene uredbe (EU) 2016/1240;

(c)

ako su ispunjene obveze koje se odnose na prodaju proizvoda u okviru programa distribucije hrane najugroženijim osobama.

4.   U slučaju potpora za privatno skladištenje jamstvo se oslobađa u sljedećim slučajevima:

(a)

primjenjuje se koeficijent dodjele iz prvog podstavka članka 43. stavka 2. Provedbene uredbe (EU) 2016/1240. U tom slučaju iznos oslobođenog jamstva odgovara količini koja nije prihvaćena;

(b)

natječaj je povučen zbog određivanja koeficijenta dodjele iz drugog podstavka članka 43. stavka 2. Provedbene uredbe (EU) 2016/1240;

(c)

ispunjene su ugovorne obveze u pogledu ugovorenih količina.

5.   Prethodno navedeno jamstvo gubi se u sljedećim slučajevima povezanima s ponudom, natječajem ili zahtjevom:

(a)

ako povlače se iz drugih razloga, osim utvrđivanja koeficijenta dodjele u skladu s člankom 11. stavkom 1. točkom (b) ili prvim podstavkom članka 43. stavka 2. Provedbene uredbe (EU) 2016/1240; ili

(b)

ako su izmijenjeni nakon podnošenja.

6.   U slučaju interventnog otkupa jamstvo se gubi u sljedećim slučajevima:

(a)

proizvodi nisu u skladu sa zahtjevima iz članka 3. u odnosu na količine koje nisu prihvaćene;

(b)

osim u slučajevima više sile, ako gospodarski subjekt ne isporuči proizvode u krajnjem roku utvrđenom u nalogu za isporuku, razmjerno količinama koje nisu isporučene te se poništava otkup u odnosu na te količine.

Međutim, u slučaju žitarica, riže i govedine, ako je količina koja je stvarno isporučena i primljena manja od količine utvrđene u nalogu za isporuku, jamstvo se oslobađa u potpunosti ako ta razlika ne premašuje 5 %.

7.   U slučaju prodaje interventnih proizvoda, osim u slučajevima više sile, jamstvo se gubi u sljedećim slučajevima:

(a)

u pogledu količina za koje nije izvršeno plaćanje u skladu s člankom 35. Provedbene uredbe (EU) 2016/1240 te se poništava prodaja tih količina;

(b)

ako nisu ispunjene obveze koje se odnose na prodaju proizvoda u okviru programa distribucije hrane najugroženijim osobama.

8.   U slučaju potpora za privatno skladištenje jamstvo se gubi u sljedećim slučajevima:

(a)

ako je uskladišteno manje od 95 % količina navedenih u natječaju ili zahtjevu uz uvjete predviđene u članku 52. stavku 1. točki (a) Provedbene uredbe (EU) 2016/1240;

(b)

ako se u skladištu nalazi manje od postotka ugovorenih količina iz članka 8. stavka 1., uključujući šećer u rasutom stanju uskladišten u silosu koji odredi gospodarski subjekt, za razdoblje utvrđeno u Provedbenoj uredbi o pokretanju natječajnog postupka ili o utvrđivanju iznosa potpore unaprijed;

(c)

ako se ne poštuje rok za uskladištenje proizvoda iz članka 47. stavka 1. Provedbene uredbe (EU) 2016/1240;

(d)

ako se provjerama iz glave IV. poglavlja I. Provedbene uredbe (EU) 2016/1240 pokaže da uskladišteni proizvodi ne odgovaraju zahtjevima u pogledu kvalitete iz članka 3. ove Uredbe;

(e)

ako se ne poštuje zahtjev iz članka 53. stavka 3. Provedbene uredbe (EU) 2016/1240.

POGLAVLJE III.

POSEBNA PRAVILA U VEZI S JAVNOM INTERVENCIJOM

Članak 6.

Interventna skladišta

1.   Agencije za plaćanja osiguravaju da su interventna skladišta („skladišta”) primjerena za skladištenje i održavanje u dobrom stanju proizvoda koji su otkupljeni, uključujući temperaturu skladištenja, te da ispunjavaju zahtjeve iz članka 7.

2.   Tijekom razdoblja interventnog otkupa agencije za plaćanja objavljuju i ažuriraju informacije koje se odnose na skladišta na njihovim državnim područjima.

Članak 7.

Zahtjevi za skladišta

1.   Svako skladište ispunjava sljedeće zahtjeve:

(a)

na raspolaganju ima potrebnu tehničku opremu za preuzimanje proizvoda;

(b)

ima mogućnost otpremanja količina radi sukladnosti s razdobljem otpreme iz članka 37. stavka 2. Provedbene uredbe (EU) 2016/1240;

(c)

u slučaju žitarica, riže, maslaca i obranog mlijeka u prahu ima minimalni kapacitet skladištenja kako je utvrđeno u članku 3. stavku 1. Provedbene uredbe (EU) 2016/1240.

2.   Agencije za plaćanja mogu odrediti tehničke standarde za skladišta i poduzimaju sve druge potrebne mjere kako bi se osiguralo da se uskladišteni proizvodi ispravno pohranjuju.

3.   U slučaju sektora govedine skladišta omogućuju sljedeće:

(a)

skladištenje preuzetih i otkoštenih trupova, polovica trupova i trupova razrezanih na četvrtine;

(b)

zamrzavanje sveg otkoštenog mesa koje treba skladištiti, bez daljnje obrade.

Međutim, ako otkoštavanje nije uvjet natječaja, skladišta dopuštaju preuzimanje mesa s kostima.

Kada su rasjekavaonica i hladnjača skladišta povezane s klaonicom ili gospodarskim subjektom, agencija za plaćanja provodi odgovarajuće provjere kako bi se osiguralo da se govedina koja podliježe intervenciji skladišti te da se njome postupa u skladu s ovom Uredbom.

Hladnjače smještene u državi članici pod čijom se nadležnošću nalazi agencija za plaćanja imaju mogućnost skladištenja sve govedine koju je dodijelila agencija za plaćanja tijekom najmanje tri mjeseca u tehnički zadovoljavajućim uvjetima.

Međutim, ako u državi članici nema dovoljno kapaciteta za hladno skladištenje za dodijeljenu govedinu, predmetna agencija za plaćanja može organizirati da se takva govedina uskladišti u drugoj državi članici i o tome obavješćuje Komisiju.

POGLAVLJE IV.

POSEBNA PRAVILA POVEZANA S POTPOROM ZA PRIVATNO SKLADIŠTENJE

Članak 8.

Plaćanje potpore za privatno skladištenje

1.   Potpora za privatno skladištenje isplaćuje se za ugovorene količine ako količina koja je uskladištena tijekom ugovornog razdoblja skladištenja predstavlja najmanje 99 % ugovorene količine.

Međutim, u pogledu sljedećih proizvoda potpora se isplaćuje za ugovorene količine ako količina koja je uskladištena tijekom ugovornog razdoblja skladištenja predstavlja najmanje 97 % ugovorene količine:

(a)

šećer koji se skladišti odvojeno od drugog šećera u silosu koji odredi gospodarski subjekt;

(b)

maslinovo ulje;

(c)

lanena vlakna;

(d)

govedina, svinjsko, ovčje i kozje meso ako se ugovorena količina odnosi na svježe meso koje ulazi u skladište;

(e)

sir;

(f)

obrano mlijeko u prahu u „velikim vrećama” iz točke (c) dijela VI. Priloga VI.

2.   Osim u slučajevima više sile, ako je uskladištena količina tijekom ugovornog razdoblja skladištenja, uključujući šećer u rasutom stanju uskladišten u silosu koji odredi gospodarski subjekt, manja od postotka ugovorenih količina iz stavka 1., potpora se ne isplaćuje. Ipak, u slučaju sira, ako agencija za plaćanja utvrdi prirodni gubitak mase predmetnog sira tijekom razdoblja skladištenja, to neće dovesti do smanjenja potpore ili gubitka jamstva.

3.   Potpora se isplaćuje samo ako je ugovorno razdoblje skladištenja u skladu s razdobljem skladištenja utvrđenim Provedbenom uredbom o pokretanju natječajnog postupka ili o utvrđivanju iznosa potpore unaprijed.

4.   Ako se provjerama tijekom skladištenja ili otpreme pokaže da su proizvodi neispravni, za predmetne se količine potpora ne isplaćuje. Preostali dio skladišne serije prihvatljiv za potporu nije manji od najmanje količine predviđene u Provedbenoj uredbi o pokretanju natječajnog postupka ili o utvrđivanju iznosa potpore unaprijed.

Isto se pravilo primjenjuje ako je dio skladišne serije/uskladištenih proizvoda zbog neispravnosti otpremljen iz skladišta prije isteka najkraćeg razdoblja skladištenja ili prije prvog datuma kada je odobrena otprema, ako je takav datum predviđen u Provedbenoj uredbi o pokretanju natječajnog postupka ili o utvrđivanju iznosa potpore unaprijed.

Neispravni proizvodi nisu uključeni u izračun uskladištene količine iz stavka 1.

5.   Osim u slučajevima više sile, ako u odnosu na ukupnu uskladištenu količinu gospodarski subjekt ne poštuje kraj ugovornog razdoblja skladištenja, koji je utvrđen u skladu s člankom 48. stavkom 2. Provedbene uredbe (EU) 2016/1240, potpora za predmetni ugovor smanjuje se za 10 % za svaki kalendarski dan nepoštovanja.

Međutim, to smanjenje ne premašuje 100 % potpore.

6.   Ako se ne poštuje zahtjev iz članka 53. stavka 3. Provedbene uredbe (EU) 2016/1240, potpora za privatno skladištenje iz predmetnog ugovora ne isplaćuje se.

POGLAVLJE V.

OPĆE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 9.

Obavijesti

Države članice obavješćuju Komisiju o ovlaštenim agencijama za plaćanja i količinama u skladu s detaljnim uvjetima utvrđenima u glavi V. poglavlju I. Provedbene uredbe (EU) 2016/1240.

Članak 10.

Stavljanje izvan snage i prijelazne odredbe

Uredbe (EEZ) br. 3427/87, (EEZ) br. 2351/91, (EZ) br. 720/2008, (EZ) br. 826/2008, (EZ) br. 1130/2009, (EU) br. 1272/2009 i (EU) br. 807/2010 stavljaju se izvan snage.

Članak 56. stavci 3. i 4. Uredbe (EU) br. 1272/2009 i dio A Priloga III. Uredbi (EZ) br. 826/2008 i dalje se primjenjuje dok se ne počnu primjenjivati akti koji zamjenjuju Uredbu Komisije (EZ) br. 792/2009 (15).

Dio II., dio IX. tablica IV. i dio XI. točka (h) Priloga I. Uredbi (EU) br. 1272/2009 nastavljaju se primjenjivati do 30. lipnja 2017.

Uredba (EU) br. 1272/2009 i dalje se primjenjuje u odnosu na ponude ili prijave na natječaj primljene na temelju te Uredbe prije stupanja na snagu ove Uredbe.

Uredba (EZ) br. 826/2008 i dalje se primjenjuje u odnosu na prijave na natječaj ili zahtjeve primljene na temelju te Uredbe prije stupanja na snagu ove Uredbe.

Članak 11.

Stupanje na snagu i primjena

Ova Uredba stupa na snagu sedmog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Primjenjuje se od 1. listopada 2016. Međutim, u pogledu otkupa u okviru javne intervencije Prilog I. dio II. primjenjuje se od 1. srpnja 2017.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 18. svibnja 2016.

Za Komisiju

Predsjednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  SL L 347, 20.12.2013., str. 671.

(2)  SL L 347, 20.12.2013., str. 549.

(3)  Uredba Vijeća (EZ) br. 1234/2007 od 22. listopada 2007. o uspostavljanju zajedničke organizacije poljoprivrednih tržišta i o posebnim odredbama za određene poljoprivredne proizvode (Uredba o jedinstvenom ZOT-u) (SL L 299, 16.11.2007., str. 1.).

(4)  Delegirana uredba Komisije (EU) br. 907/2014 оd 11. ožujka 2014. o dopuni Uredbe (EU) br. 1306/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu agencija za plaćanja i ostalih tijela, financijskog upravljanja, poravnanja računa, jamstava i upotrebe eura (SL L 255, 28.8.2014., str. 18.).

(5)  Uredba Vijeća (EU) br. 1370/2013 od 16. prosinca 2013. o utvrđivanju mjera za određivanje određenih potpora i subvencija vezanih uz zajedničku organizaciju tržišta poljoprivrednih proizvoda (SL L 346, 20.12.2013., str. 12.).

(6)  Uredba Komisije (EEZ) br. 3427/87 od 16. studenoga 1987. o utvrđivanju detaljnih pravila za intervenciju na tržištu riže (SL L 326, 17.11.1987., str. 25.).

(7)  Uredba Komisije (EEZ) br. 2351/91 od 30. srpnja 1991. o utvrđivanju detaljnih pravila koja se primjenjuju na kupovinu riže u posjedu interventne agencije u svrhu pružanja potpore u hrani (SL L 214, 2.8.1991., str. 51.).

(8)  Uredba Komisije (EZ) br. 720/2008 od 25. srpnja 2008. o zajedničkim detaljnim pravilima za primjenu Uredbe Vijeća (EZ) br. 1234/2007 u pogledu skladištenja i kretanja proizvoda koje je otkupila agencija za plaćanja ili interventna agencija (kodificirana verzija) (SL L 198, 26.7.2008., str. 17.).

(9)  Uredba Komisije (EZ) br. 826/2008 od 20. kolovoza 2008. o utvrđivanju zajedničkih pravila za dodjelu potpore za privatno skladištenje određenih poljoprivrednih proizvoda (SL L 223, 21.8.2008., str. 3.).

(10)  Uredba Komisije (EZ) br. 1130/2009 od 24. studenoga 2009. o utvrđivanju zajedničkih detaljnih pravila za provjeru upotrebe i/ili odredišta interventnih proizvoda (SL L 310, 25.11.2009., str. 5.).

(11)  Uredba Komisije (EU) br. 1272/2009 od 11. prosinca 2009. o utvrđivanju zajedničkih detaljnih pravila za provedbu Uredbe Vijeća (EZ) br. 1234/2007 u pogledu otkupa i prodaje poljoprivrednih proizvoda u okviru javne intervencije (SL L 349, 29.12.2009., str. 1.).

(12)  Uredba Komisije (EU) br. 807/2010 od 14. rujna 2010. o utvrđivanju detaljnih pravila za opskrbu hranom iz intervencijskih zaliha u korist najugroženijih osoba u Uniji (SL L 242, 15.9.2010., str. 9.).

(13)  Uredba (EZ) br. 853/2004 Europskog parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2004. o utvrđivanju određenih higijenskih pravila za hranu životinjskog podrijetla (SL L 139, 30.4.2004., str. 55.).

(14)  Provedbena uredba Komisije (EU) 2016/1240 od 18. svibnja 2016. o utvrđivanju pravila za primjenu Uredbe (EU) br. 1308/2013 Europskog parlamenta i Vijeća s obzirom na javnu intervenciju i potpore za privatno skladištenje (vidjeti stranicu 71. ovoga Službenog lista).

(15)  Uredba Komisije (EZ) br. 792/2009 od 31. kolovoza 2009. o detaljnim pravilima u skladu s kojima države članice moraju Komisiji dostavljati podatke i dokumente pri provedbi zajedničke organizacije tržišta, sustava izravnih plaćanja, promidžbe poljoprivrednih proizvoda i režima koji se primjenjuju na najudaljenije regije i manje otoke u Egejskom moru (SL L 228, 1.9.2009., str. 3.).


PRILOG I.

OTKUP ŽITARICA

DIO I.

Kriteriji prihvatljivosti za žitarice

1.

Zahtjevi iz članka 3. u pogledu žitarica su, posebno, sljedeći:

(a)

boja žitarica je karakteristična boja predmetne žitarice;

(b)

žitarice nemaju neuobičajen miris i žive štetnike (uključujući grinje) u svakoj fazi razvoja;

(c)

žitarice ispunjavaju minimalne zahtjeve u dijelu II.; i

(d)

razine onečišćivača, uključujući radioaktivnost, ne premašuju najviše razine dopuštene zakonodavstvom Unije.

2.

Najviše dopuštene razine onečišćivača iz stavka 1. točke (d) jesu sljedeće:

(a)

za običnu pšenicu i za tvrdu pšenicu, razine dopuštene u skladu s Uredbom Vijeća (EEZ) br. 315/93 (1), uključujući zahtjeve koji se odnose na razinu toksina fusarium plijesni za običnu pšenicu i za tvrdu pšenicu iz točaka 2.4. do 2.7. Priloga Uredbi Komisije (EZ) br. 1881/2006 (2);

(b)

za ječam i kukuruz, one utvrđene Direktivom 2002/32/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (3).

3.

Države članice provjeravaju razine onečišćivača, uključujući radioaktivnost, na temelju analize rizika, uvažavajući posebno podatke dobivene od gospodarskog subjekta i njegove obveze u pogledu sukladnosti sa zahtijevanim standardima, posebno u svjetlu rezultata analiza.

Osim toga, u slučajevima kada analize pokažu da je Zeleny indeks serije obične pšenice između 22 i 30, da bi se ta pšenica smatrala zdravom, čistom i tržišne kakvoće, tijesto dobiveno od nje mora biti ocijenjeno kao neljepljivo i pogodno za strojnu obradu.

DIO II.

Minimalni zahtjevi u pogledu kvalitete iz dijela I.

 

Tvrda pšenica

Obična pšenica

Ječam

Kukuruz

A.

Maksimalni sadržaj vlage

14,5 %

14,5 %

14,5 %

13,5 %

B.

Najveći postotak tvari koje nisu osnovna žitarica nenarušene kvalitete:

12 %

12 %

12 %

12 %

1.

Slomljena zrna

6 %

5 %

5 %

5 %

2.

Nečistoće zrna

8,5 %

7 %

12 %

5 %

2.1.

Nečistoće koje nisu šarena zrna

5 %

7 %

12 %

5 %

(a)

štura zrna

X

X

X

nije dostupno

(b)

ostale žitarice

3 %

X

5 %

X

(c)

zrna oštećena štetnicima

X

X

X

X

(d)

zrna u kojima je klica izgubila boju

X

X

nije dostupno

nije dostupno

(e)

zrna pregrijana tijekom sušenja

0,50 %

0,50 %

3 %

0,50 %

2.2.

Šarena zrna

3,5 %

nije dostupno

nije dostupno

nije dostupno

3.

Proklijala zrna

4 %

4 %

6 %

6 %

4.

Mješovite nečistoće

4,5 % (*)

3 %

3 %

3 %

od čega:

 

 

 

 

(a)

strano sjemenje

 

 

 

 

štetno

0,10 %

0,10 %

0,10 %

0,10 %

ostalo

X

X

X

X

(b)

oštećena zrna:

 

 

 

 

zrna oštećena spontanim grijanjem ili prejakim zagrijavanjem tijekom sušenja

0,05 %

0,05 %

X

X

zrna zaražena fuzariozom

1,5 %

X

X

X

ostalo

X

X

X

X

(c)

strane tvari

X

X

X

X

(d)

ljuske (dijelovi klipa u slučaju kukuruza)

X

X

X

X

(e)

glavnica raži

0,05 %

0,05 %

nije dostupno

nije dostupno

(f)

gnjila zrna

X

X

nije dostupno

nije dostupno

(g)

nečistoće životinjskog podrijetla

X

X

X

X

C.

Najveći postotak potpuno ili djelomično oštećenih zrna

27 %

nije dostupno

nije dostupno

nije dostupno

D.

Najmanja specifična težina (kg/hl)

78

73

62

nije dostupno

E.

Najmanji udio bjelančevina (**)

11,5 %

11,0 %

nije dostupno

nije dostupno

F.

Hagbergov padajući broj (sekunde)

220

220

nije dostupno

nije dostupno

G.

Najmanji Zeleny indeks (ml)

nije dostupno

22

nije dostupno

nije dostupno

„X”

Označava potrebnu analizu bez posebnih ograničenja, no treba uzeti u obzir najveće dopuštene količine utvrđene u točkama 2. i 4. tablice.

„Nije primjenjivo”

Nije primjenjivo, analiza nije potrebna.

Tvari koje nisu osnovne žitarice nenarušene kvalitete definirane su u dijelu I. Priloga I. Provedbenoj uredbi (EU) 2016/1240.

Zrna osnovnih žitarica i drugih žitarica koja su oštećena ili gnjila, razvrstavaju se kao „mješovite nečistoće” i u slučajevima kada imaju oštećenja koja pripadaju drugim kategorijama.


(1)  Uredba Vijeća (EEZ) br. 315/93 od 8. veljače 1993. o utvrđivanju postupaka Zajednice za kontrolu kontaminanata u hrani (SL L 37, 13.2.1993., str. 1.).

(2)  Uredba Komisije (EZ) br. 1881/2006 od 19. prosinca 2006. o utvrđivanju najvećih dopuštenih količina određenih kontaminanata u hrani (SL L 364, 20.12.2006., str. 5.).

(3)  Direktiva 2002/32/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 7. svibnja 2002. o nepoželjnim tvarima u hrani za životinje (SL L 140, 30.5.2002., str. 10.).

(*)  Od čega najviše 3 % za nečistoće, osim zrna zaraženih fuzariozom.

(**)  Kao postotak suhe tvari.


PRILOG II.

OTKUP RIŽE

DIO I.

Kriteriji prihvatljivosti za neoljuštenu rižu

1.

Zahtjevi iz članka 3. u pogledu riže su, posebno, sljedeći:

(a)

riža nema miris i u njoj nema živih insekata;

(b)

sadržaj vlage nije veći od 14,5 %;

(c)

prinos prerade nije za više od pet bodova manji od osnovnog prinosa iz dijela II.;

(d)

postotak mješovitih nečistoća, postotak zrna riže drugih sorti i postotak zrna koja nisu u skladu sa standardnom kvalitetom kako je definirano u dijelu A Priloga III. Uredbi (EU) br. 1308/2013, ne premašuje najviše postotke utvrđene u dijelu III. ovog Priloga, po pojedinoj vrsti riže;

(e)

razina radioaktivnosti ne premašuje najviše razine dopuštene zakonodavstvom Unije.

2.

U smislu ovog Priloga, „mješovite nečistoće” su strane tvari koje nisu riža.

DIO II.

Kriteriji za prinos prerade

Osnovni prinos prerade

Opis sorte

Prinos cjelovitog zrna (%)

Cjelokupni prinos (%)

Argo, Selenio, Couachi

66

73

Alpe, Arco, Balilla, Balilla Sollana, Bomba, Elio, Flipper, Lido, Sara, Thainato, Thaiperla, Veta, Guadiamar

65

73

Ispaniki A, Makedonia

64

73

Bravo, Europa, Loto, Riva, Rosa Marchetti, Savio, Veneria

63

72

Ariete, Bahia, Carola, Cigalon, Cripto, Drago, Eolo, Gladio, Graldo, Koral, Mercurio, Niva, Onda, Padano, Panda, Ribe, S. Andrea, Saturno, Senia, Smeraldo, Dion, Zeus

62

72

Strymonas

62

71

Baldo, Redi, Roma, Tebre, Volano

61

72

Thaibonnet, Puntal

60

72

Evropi

60

70

Arborio, Rea

58

72

Carnaroli, Elba, Vialone Nano

57

72

Axios

57

67

Roxani

57

66

Neimenovane sorte

64

72

DIO III.

Najviši postoci

Nepravilnosti zrna

Riža okruglog zrna

oznaka KN 1006 10 92

Riža srednjeg i riža dugog zrna A

oznake KN 1006 10 94 i 1006 10 96

Riža dugog zrna B

oznaka KN 1006 10 98

Kredasta zrna

6

4

4

Zrna s crvenom prugicom

10

5

5

Zrna s mrljama i obojena zrna

4

2,75

2,75

Jantarna zrna

1

0,50

0,50

Žuta zrna

0,175

0,175

0,175

Mješovite nečistoće

1

1

1

Zrna riže drugih sorti

5

5

5


PRILOG III.

OTKUP GOVEDINE

DIO I.

Kriteriji prihvatljivosti za govedinu

1.

Trupovi, polovice trupova i trupovi razrezani na četvrtine, svježi ili rashlađeni (oznaka KN 0201) kako je navedeno u dijelu II. ovog Priloga, koji se razvrstavaju u sljedeće kategorije definirane u dijelu A Priloga IV. Uredbi (EU) br. 1308/2013 mogu se otkupiti u sljedećim slučajevima:

(a)

meso nekastriranih mužjaka starih 12 mjeseci i više, a mlađih od 24 mjeseca (kategorija A);

(b)

meso kastriranih mužjaka starih 12 mjeseci i više (kategorija C);

(c)

meso mužjaka starih 8 mjeseci i više, a mlađih od 12 mjeseci (kategorija Z).

2.

Proizvodi iz točke 1. mogu se otkupiti samo pod sljedećim uvjetima:

(a)

zaklani su u skladu s Uredbom (EZ) br. 853/2004 i Uredbom (EZ) br. 854/2004 Europskog parlamenta i Vijeća (1);

(b)

klasificirani, prezentirani i identificirani su u skladu s Uredbom Komisije (EZ) br. 1249/2008 (2);

(c)

označeni su u skladu s Uredbom (EZ) br. 1760/2000 Europskog parlamenta i Vijeća (3);

(d)

potječu životinja zaklanih prije najviše šest i najmanje dva dana.

DIO II.

Razvrstavanje proizvoda

Za potrebe ovog dijela kategorija Z odnosi se samo na muške životinje iz točke 1. podtočke (c) dijela I.

BELGIQUE/BELGIË

Carcasses, demi-carcasses:

Hele dieren, halve dieren:

 

Catégorie A, classe S2/Categorie A, klasse S2

 

Catégorie A, classe S3/Categorie A, klasse S3

 

Catégorie A, classe E2/Categorie A, klasse E2

 

Catégorie A, classe E3/Categorie A, klasse E3

 

Catégorie A, classe U2/Categorie A, klasse U2

 

Catégorie A, classe U3/Categorie A, klasse U3

 

Catégorie A, classe R2/Categorie A, klasse R2

 

Catégorie A, classe R3/Categorie A, klasse R3

 

Catégorie Z, classe S2/Categorie Z, klasse S2

 

Catégorie Z, classe S3/Categorie Z, klasse S3

 

Catégorie Z, classe E2/Categorie Z, klasse E2

 

Catégorie Z, classe U2/Categorie Z, klasse U2

 

Catégorie Z, classe U3/Categorie Z, klasse U3

 

Catégorie Z, classe R2/Categorie Z, klasse R2

 

Catégorie Z, classe R3/Categorie Z, klasse R3

БЪЛГАРИЯ

Trupovi, polovice trupova:

 

категория А, клас R2

 

категория А, клас R3

 

категория Z, клас R2

 

категория Z, клас R3

ČESKÁ REPUBLIKA

Jatečně upravená těla, půlky jatečně upravených těl:

 

Kategorie A, třída R2

 

Kategorie A, třída R3

 

Kategorie A, třídaO2

 

Kategorie A, třída U2

 

Kategorie Z, třída R2

 

Kategorie Z, třída R3

 

Kategorie Z, třída O2

DANMARK

Hele og halve kroppe:

 

Kategori A, klasse R2

 

Kategori A, klasse R3

 

Kategori A, klasse O2

 

Kategori A, klasse O3

 

Kategori Z, klasse R2

 

Kategori Z, klasse R3

 

Kategori Z, klasse O2

 

Kategori Z, klasse O3

DEUTSCHLAND

Ganze oder halbe Tierkörper:

 

Kategorie A, Klasse U2

 

Kategorie A, Klasse U3

 

Kategorie A, Klasse R2

 

Kategorie A, Klasse R3

 

Kategorie Z, Klasse U2

 

Kategorie Z, Klasse U3

 

Kategorie Z, Klasse R2

 

Kategorie Z, Klasse R3

EESTI

Rümbad, poolrümbad:

 

Kategooria A, klass R2

 

Kategooria A, klass R3

 

Kategooria Z, klass R2

 

Kategooria Z, klass R3

EIRE/IRELAND

Carcases, half-carcases:

 

Category C, class U3

 

Category C, class U4

 

Category C, class R3

 

Category C, class R4

 

Category C, class O3

 

Category C, class O4

ΕΛΛΑΔΑ

Ολόκληρα ή μισά σφάγια:

 

Κατηγορία A, κλάση R2

 

Κατηγορία A, κλάση R3

 

Κατηγορία A, κλάση O2

 

Κατηγορία A, κλάση O3

 

Κατηγορία Z, κλάση R2

 

Κατηγορία Z, κλάση R3

 

Κατηγορία Z, κλάση O2

 

Κατηγορία Z, κλάση O3

ESPAÑA

Canales o medias canales:

 

Categoría A, clase U2

 

Categoría A, clase U3

 

Categoría A, clase R2

 

Categoría A, clase R3

 

Categoría Z, clase U2

 

Categoría Z, clase U3

 

Categoría Z, clase R2

 

Categoría Z, clase R3

FRANCE

Carcasses, demi-carcasses:

 

Catégorie A, classe U2

 

Catégorie A, classe U3

 

Catégorie A, classe R2

 

Catégorie A, classe R3

 

Catégorie A, classe O2

 

Catégorie A, classe O3

 

Catégorie Z, classe U2

 

Catégorie Z, classe U3

 

Catégorie Z, classe R2

 

Catégorie Z, classe R3

 

Catégorie C, classe U2

 

Catégorie C, classe U3

 

Catégorie C, classe U4

 

Catégorie C, classe R3

 

Catégorie C, classe R4

 

Catégorie C, classe O3

HRVATSKA

Trupovi, polovice trupova:

 

Kategorija A, klasa U2

 

Kategorija A, klasa U3

 

Kategorija A, klasa R2

 

Kategorija A, klasa R3

 

Kategorija Z, klasa U2

 

Kategorija Z, klasa U3

 

Kategorija Z, klasa R2

 

Kategorija Z, klasa R3

 

Kategorija Z, klasa O2

ITALIA

Carcasse e mezzene:

 

Categoria A, classe U2

 

Categoria A, classe U3

 

Categoria A, classe R2

 

Categoria A, classe R3

 

Categoria A, classe O2

 

Categoria A, classe O3

 

Categoria Z, classe U2

 

Categoria Z, classe U3

 

Categoria Z, classe R2

 

Categoria Z, classe R3

 

Categoria Z, classe O2

 

Categoria Z, classe O3

ΚΥΠΡΟΣ

Ολόκληρα ή μισά σφάγια:

 

Κατηγορία A, κλάση R2

 

Κατηγορία Z, κλάση R2

LATVIJA

Liemeņi, pusliemeņi:

 

A kategorija, R2 klase

 

A kategorija, R3 klase

 

Z kategorija, R2 klase

 

Z kategorija, R3 klase

LIETUVA

Skerdenos ir skerdenų pusės:

 

A kategorija, R2 klasė

 

A kategorija, R3 klasė

 

A kategorija, O2 klasė

 

A kategorija, O3 klasė

 

Z kategorija, R2 klasė

 

Z kategorija, R3 klasė

LUXEMBOURG

Carcasses, demi-carcasses:

 

Catégorie A, classe U2

 

Catégorie A, classe U3

 

Catégorie A, classe R2

 

Catégorie A, classe R3

MAGYARORSZÁG

Hasított test vagy hasított féltest:

 

A kategória, R2 osztály

 

A kategória, R3 osztály

 

Z kategória, R2 osztály

 

Z kategória, R3 osztály

MALTA

Karkassi, nofs karkassi:

 

Kategorija A, klassi R3

 

Kategorija Z, klassi R3

NEDERLAND

Hele dieren, halve dieren:

 

Categorie A, klasse R2

 

Categorie A, klasse R3

 

Categorie A, klasse O2

 

Categorie A, klasse O3

 

Categorie Z, klasse R2

 

Categorie Z, klasse R3

 

Categorie Z, klasse O2

 

Categorie Z, klasse O3

ÖSTERREICH

Ganze oder halbe Tierkörper:

 

Kategorie A, Klasse U2

 

Kategorie A, Klasse U3

 

Kategorie A, Klasse R2

 

Kategorie A, Klasse R3

 

Kategorie Z, Klasse U2

 

Kategorie Z, Klasse U3

 

Kategorie Z, Klasse R2

 

Kategorie Z, Klasse R3

POLSKA

Tusze, półtusze:

 

Kategoria A, klasa R2

 

Kategoria A, klasa R3

 

Kategoria A, klasa O2

 

Kategoria A, klasa O3

 

Kategoria Z, klasa R2

 

Kategoria Z, klasa R3

 

Kategoria Z, klasa O2

 

Kategoria Z, klasa O3

PORTUGAL

Carcaças ou meias-carcaças:

 

Categoria A, classe U2

 

Categoria A, classe U3

 

Categoria A, classe R2

 

Categoria A, classe R3

 

Categoria Z, classe U2

 

Categoria Z, classe U3

 

Categoria Z, classe R2

 

Categoria Z, classe R3

ROMÂNIA

Carcase, jumătăți de carcase

 

Categoria A, clasa U2

 

Categoria A, clasa U3

 

Categoria A, clasa R2

 

Categoria A, clasa R3

 

Categoria A, clasa O2

 

Categoria A, clasa O3

 

Categoria Z, clasa U2

 

Categoria Z, clasa U3

 

Categoria Z, clasa R2

 

Categoria Z, clasa R3

 

Categoria Z, clasa O2

 

Categoria Z, clasa O3

SLOVENIJA

Trupi, polovice trupov:

 

Kategorija A, razred U2

 

Kategorija A, razred U3

 

Kategorija A, razred R2

 

Kategorija A, razred R3

 

Kategorija A, razred O2

 

Kategorija Z, razred U2

 

Kategorija Z, razred R2

 

Kategorija Z, razred R3

 

Kategorija Z, razred O2

SLOVENSKO

Jatočné telá, jatočné polovice:

 

kategória A, trieda kvality R2

 

kategória A, trieda kvality R3

 

kategória A, trieda kvality O2

 

kategória A, trieda kvality O3

 

kategória Z, trieda kvality R2

 

kategória Z, trieda kvality R3

 

kategória Z, trieda kvality O2

 

kategória Z, trieda kvality O3

SUOMI/FINLAND

Ruhot, puoliruhot/Slaktkroppar, halva slaktkroppar:

 

Kategoria A, luokka R2/Kategori A, klass R2

 

Kategoria A, luokka R3/Kategori A, klass R3

 

Kategoria A, luokka O2/Kategori A, klass O2

 

Kategoria A, luokka O3/Kategori A, klass O3

 

Kategoria Z, luokka R2/Kategori Z, klass R2

 

Kategoria Z, luokka R3/Kategori Z, klass R3

SVERIGE

Slaktkroppar, halva slaktkroppar:

 

Kategori A, klass R2

 

Kategori A, klass R3

 

Kategori A, klass O2

 

Kategori A, klass O3

 

Kategori Z, klass R2

 

Kategori Z, klass R3

UNITED KINGDOM

I.   Great Britain

Carcases, half-carcases:

 

Category C, class U3

 

Category C, class U4

 

Category C, class R3

 

Category C, class R4

 

Category C, class O3

 

Category C, class O4

 

Category A, class U2

 

Category A, class U3

 

Category A, class R2

 

Category A, class R3

 

Category A, class O2

 

Category A, class O3

 

Category Z, class U2

 

Category Z, class U3

 

Category Z, class R2

 

Category Z, class R3

 

Category Z, class O2

 

Category Z, class O3

II.   Northern Ireland

Carcases, half-carcases:

 

Category C, class U3

 

Category C, class U4

 

Category C, class R3

 

Category C, class R4

 

Category C, class O3

 

Category C, class O4

 

Category A, class U2

 

Category A, class U3

 

Category A, class R2

 

Category A, class R3

 

Category A, class O2

 

Category A, class O3

 

Category Z, class U2

 

Category Z, class U3

 

Category Z, class R2

 

Category Z, class R3

 

Category Z, class O2

 

Category Z, class O3


(1)  Uredba (EZ) br. 854/2004 Europskog parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2004. o utvrđivanju posebnih pravila organizacije službenih kontrola proizvoda životinjskog podrijetla namijenjenih prehrani ljudi (SL L 139, 30.4.2004., str. 206.).

(2)  Uredba Komisije (EZ) br. 1249/2008 od 10. prosinca 2008. o utvrđivanju detaljnih pravila primjene ljestvice Zajednice za klasifikaciju goveđih, svinjskih i ovčjih trupova i izvješćivanja o njihovim cijenama (SL L 337, 16.12.2008., str. 3.).

(3)  Uredba (EZ) br. 1760/2000 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. srpnja 2000. o uvođenju sustava označivanja i registracije životinja vrste goveda, označivanju goveđeg mesa i proizvoda od goveđeg mesa i stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 820/97 (SL L 204, 11.8.2000., str. 1.).


PRILOG IV.

OTKUP MASLACA

DIO I.

Kriteriji prihvatljivosti za maslac

1.

Agencija za plaćanja otkupljuje samo maslac koji je u skladu s člankom 11. točkom (d) Uredbe (EU) br. 1308/2013, s točkama 2. do 6. ovog dijela ovog Priloga i s dijelom II. Priloga IV. Provedbenoj uredbi (EU) 2016/1240.

2.

Agencija za plaćanja provjerava kvalitetu maslaca primjenom metoda iz članka 4. Provedbene uredbe (EU) 2016/1240 i na temelju uzoraka uzetih u skladu s pravilima utvrđenima u dijelu I. Priloga IV. toj Uredbi. Međutim, agencije za plaćanja mogu, na temelju pisane suglasnosti Komisije, uspostaviti sustav vlastite provjere pod vlastitim nadzorom za određene zahtjeve u pogledu kvalitete i za određena odobrena poduzeća.

3.

Razine radioaktivnosti u maslacu ne smiju premašiti najviše dopuštene razine u skladu sa zakonodavstvom Unije i prate se samo ako situacija to zahtijeva.

4.

Maslac mora biti proizveden u razdoblju od 31 dana prije dana kada agencija za plaćanja primi ponudu za prodaju po fiksnoj cijeni ili, u slučaju natječaja, u razdoblju od 31 dana prije datuma zatvaranja podrazdoblja natječaja.

5.

Kada se maslac nudi ili je predmet natječaja za intervenciju u drugoj državi članici, a ne u onoj u kojoj je proizveden, otkup podliježe predočenju certifikata koji izdaje nadležno tijelo države članice proizvodnje.

Certifikat se predočava nadležnom tijelu države članice koja kupuje, najkasnije 35 dana nakon dana primanja ponude ili nakon datuma zatvaranja natječaja, a sadržava informacije iz stavka 2. točaka (a), (b) i (c) dijela II. Priloga IV. Provedbenoj uredbi (EU) 2016/1240 i potvrdu da je maslac proizveden izravno i isključivo od pasteriziranog vrhnja u smislu članka 11. točke (d) Uredbe (EU) br. 1308/2013 u odobrenom poduzeću u Uniji.

6.

Kada je država članica proizvodnje obavila provjere iz točke 2., certifikat iz točke 5. sadržava i rezultate tih provjera te se njime potvrđuje da je predmetni proizvod maslac koji ispunjava zahtjeve iz članka 11. točke (d) Uredbe (EU) br. 1308/2013. U tom slučaju, pakiranje mora biti plombirano numeriranom oznakom koju izdaje nadležno tijelo države članice proizvodnje. Certifikat mora sadržavati broj naljepnice.

DIO II.

Zahtjevi u pogledu sastava i osobine kvalitete

Maslac je čvrsta emulzija, uglavnom vrste voda-u-ulju, sa sljedećim osobinama u pogledu sastava i kvalitete:

Parametri

Sadržaj i osobine kvalitete

masno tkivo

Najmanje 82 %

Voda

Najviše 16 %

nemasne krute tvari

Najviše 2 %

Slobodne masne kiseline

najviše 1,2 mmola/100 g masti

Peroksidni broj

najviše 0,3 meq kisika/1 000 g masti

koliformne bakterije

ne mogu se utvrditi u 1 g

nemliječna mast

ne može se otkriti analizom triglicerida

osjetilne osobine

najmanje četiri od ukupno pet bodova za izgled, okus i gustoću

disperzija vode

najmanje četiri boda

DIO III.

Mjerila za odobravanje poduzeća iz članka 11. točke (d) Uredbe (EU) br. 1308/2013

1.

Poduzeća iz članka 11. točke (d) Uredbe (EU) br. 1308/2013 odobravaju se samo u sljedećim slučajevima:

(a)

su odobrena u skladu s člankom 4. Uredbe (EZ) br. 853/2004 i ako imaju primjerenu tehničku opremu;

(b)

ako se obvežu da će voditi trajnu evidenciju u obliku koji odredi nadležno tijelo države članice, u kojoj se navodi dobavljač i podrijetlo sirovina, dobivene količine maslaca i pakiranje, oznaka i datum izlaza svake proizvedene serije namijenjene za javnu intervenciju;

(c)

ako se slažu da svoju proizvodnju maslaca koji nude za intervenciju podvrgnu posebnoj službenoj inspekciji;

(d)

ako se obvežu da će nadležno tijelo najmanje dva radna dana unaprijed obavijestiti o svojoj namjeri da proizvode maslac za javnu intervenciju; međutim, država članica može odrediti kraći rok.

2.

Kako bi se osigurala sukladnost s ovom Uredbom, nadležna tijela provode nenajavljene inspekcije na licu mjesta, na temelju plana proizvodnje predmetnih poduzeća za maslac za intervenciju.

Izvodi se najmanje:

(a)

jedan inspekcijski pregled za svako razdoblju od 28 dana proizvodnje za intervenciju, s najmanje jednim inspekcijskim pregledom svake godine u smislu pregleda evidencija iz točke 1. podtočke (b);

(b)

jedna inspekcija svake godine kada se maslac proizvodi za intervenciju kako bi se provjerila sukladnost s drugim uvjetima za odobrenje iz točke 1.

3.

Odobrenje se povlači ako više nisu ispunjeni uvjeti utvrđeni u točki 1. podtočki (a). Odobrenje se na zahtjev poduzeća može ponovno dati nakon razdoblja od najmanje šest mjeseci i nakon temeljitog inspekcijskog pregleda.

Osim u slučajevima više sile, kada se utvrdi da poduzeće ne ispunjava jednu od svojih obveza iz točke 1. podtočaka (b), (c) i (d), odobrenje se privremeno obustavlja na razdoblje između jednog i 12 mjeseci, ovisno o tome koliko je nepravilnost ozbiljna.

Država članica ne obustavlja odobrenje ako se utvrdi da nepravilnost nije počinjena namjerno ili da ne proizlazi iz ozbiljnog nemara te da je od manje važnosti za učinkovitost inspekcija predviđenih točkom 2.

4.

O inspekcijskim pregledima koji se izvode u skladu s točkama 2. i 3. izrađuje se izvješće u kojem se navodi:

(a)

datum inspekcijskog pregleda;

(b)

trajanje inspekcije;

(c)

izvedeni postupci.

Izvješće potpisuje odgovorni inspektor.


PRILOG V.

OTKUP OBRANOG MLIJEKA U PRAHU

DIO I.

Kriteriji prihvatljivosti za obrano mlijeko u prahu

1.

Agencija za plaćanja otkupljuje samo obrano mlijeko u prahu koje je u skladu s člankom 11. točkom (e) Uredbe (EU) br. 1308/2013, s točkama 2. do 6. ovog dijela ovog Priloga i s dijelom II. Priloga V. Provedbenoj uredbi (EU) 2016/1240.

2.

Agencija za plaćanja provjerava kvalitetu obranog mlijeka u prahu primjenom metoda iz članka 4. Provedbene uredbe (EU) 2016/1240 i na temelju uzoraka uzetih u skladu s pravilima utvrđenima u dijelu I. Priloga V. toj Uredbi. Provjerama se mora utvrditi da, osim dozvoljenih sirovina koje se upotrebljavaju za prilagodbu bjelančevina iz točke 4. podtočke (b) Priloga I. Direktivi Vijeća 2001/114/EZ (1), obrano mlijeko u prahu ne sadržava druge proizvode, posebno mlaćenicu i sirutku, kako je definirano u dijelu II. ovog Priloga.

Prilagodba bjelančevina, ako je primjereno, izvodi se u tekućoj fazi. Sirovine koje se upotrebljavaju za prilagodbu bjelančevina podrijetlom su iz Unije.

Međutim, agencije za plaćanja mogu, na temelju pisane suglasnosti Komisije, uspostaviti sustav vlastite provjere pod vlastitim nadzorom za određene zahtjeve u pogledu kvalitete i za određena odobrena poduzeća.

3.

Razine radioaktivnosti u obranom mlijeku u prahu ne smiju premašiti najviše dopuštene razine u skladu sa zakonodavstvom Unije i prate se samo ako situacija to zahtijeva.

4.

Obrano mlijeko u prahu mora biti proizvedeno u razdoblju od 31 dana prije dana kada agencija za plaćanja primi ponudu za prodaju po fiksnoj cijeni ili, u slučaju natječaja, u razdoblju od 31 dana prije datuma zatvaranja podrazdoblja natječaja. Ako je obrano mlijeko u prahu uskladišteno u silosu u kojem se nalazi više od jedne dnevne proizvodnje, moralo je biti proizvedeno tijekom tri tjedna koji prethode tjednu u kojem je primljena ponuda za prodaju po fiksnoj cijeni ili, u slučaju natječaja, tijekom četiri tjedna prije datuma zatvaranja podrazdoblja natječaja.

5.

Kada se obrano mlijeko u prahu nudi ili je predmet natječaja za intervenciju u drugoj državi članici, a ne u onoj u kojoj je proizveden, otkup podliježe predočenju certifikata koji izdaje nadležno tijelo države članice proizvodnje.

Certifikat se predočava nadležnom tijelu države članice koja kupuje, najkasnije 35 dana nakon dana primanja ponude ili nakon datuma zatvaranja natječaja, a sadržava informacije iz stavka 2. točaka (a), (b) i (c) dijela II. Priloga V. Provedbenoj uredbe (EU) 2016/1240 i potvrdu da je obrano mlijeko u prahu proizvedeno od mlijeka u odobrenom poduzeću u Uniji u skladu s člankom 11. točkom (e) Uredbe (EU) br. 1308/2013 te da je prilagodba bjelančevina, ako je primjereno, izvedena u vodenoj fazi.

6.

Kada je država članica proizvodnje obavila provjere iz točke 2., certifikat iz točke 5. sadržava i rezultate tih provjera te se njime potvrđuje da je predmetni proizvod obrano mlijeko u prahu koje ispunjava zahtjeve iz članka 11. točke (e) Uredbe (EU) br. 1308/2013. U tom slučaju vreće iz članka 21. stavka 2. Provedbene uredbe (EU) 2016/1240 zapečaćene su numeriranom naljepnicom koju izdaje nadležno tijelo države članice proizvodnje. Certifikat mora sadržavati broj naljepnice.

DIO II.

Zahtjevi u pogledu sastava i osobine kvalitete

Parametri

Sadržaj i osobine kvalitete

Sadržaj bjelančevina

Najmanje 34,0 % u pogledu nemasne suhe tvari

Sadržaj masti

Najviše 1,00 %

Sadržaj vode

Najviše 3,5 %

Titracijska kiselost u ml decinormalne otopine natrijevog hidroksida

Najviše 19,5 ml

Sadržaj laktata

Najviše 150 mg/100 g

Aditivi

Nema

Pokus na fosfatazu

Negativan, tj. nema više od 350 mU fosfatazne aktivnosti po litri rekonstituiranog mlijeka

Indeks topivosti

Najviše 0,5 ml (24 °C)

Indeks sagorjelih čestica

Najviše 15,0 mg, tj. minimalno disk B

Sadržaj mikroorganizama

Najviše 40 000 po gramu

Utvrđivanje koliformnih bakterija

Negativno u 0,1 g

Utvrđivanje mlaćenice (2)

Negativno (3)

Utvrđivanje sirutke dobivene sirištem (4)

Nema

Utvrđivanje sirutke dobivene kiselinom (5)

Nema

Okus i miris

Bez primjesa

Izgled

Bijele ili lagano žućkaste boje, bez nečistoća i obojanih čestica

Antimikrobne tvari

Negativno (6)

DIO III.

Mjerila za odobravanje poduzeća iz članka 11. točke (e) Uredbe (EU) br. 1308/2013

1.

Poduzeća iz članka 11. točke (e) Uredbe (EU) br. 1308/2013 odobravaju se samo u sljedećim slučajevima:

(a)

su odobrena u skladu s člankom 4. Uredbe (EZ) br. 853/2004 i ako imaju primjerenu tehničku opremu;

(b)

ako se obvežu da će voditi trajnu evidenciju u obliku koji odredi nadležno tijelo države članice, u kojoj se navodi dobavljač i podrijetlo sirovina, dobivene količine obranog mlijeka u prahu, mlaćenice i sirutke te pakiranje, oznaka i datum izlaza svake proizvedene serije namijenjene za javnu intervenciju;

(c)

ako se slažu da svoju proizvodnju obranog mlijeka u prahu koji nude za intervenciju podvrgnu posebnoj službenoj inspekciji;

(d)

ako se obvežu da će nadležno tijelo najmanje dva radna dana unaprijed obavijestiti o svojoj namjeri da proizvode obrano mlijeko u prahu za javnu intervenciju; međutim, država članica može odrediti kraći rok.

2.

Kako bi se osigurala sukladnost s ovom Uredbom, nadležna tijela provode nenajavljene inspekcije na licu mjesta, na temelju plana proizvodnje predmetnih poduzeća za obrano mlijeko u prahu za intervenciju.

Izvodi se najmanje:

(a)

jedan inspekcijski pregled za svako razdoblju od 28 dana proizvodnje za intervenciju, s najmanje jednim inspekcijskim pregledom svake godine u smislu pregleda evidencija iz točke 1. podtočke (b);

(b)

jedna inspekcija svake godine kada se obrano mlijeko u prahu proizvodi za intervenciju kako bi se provjerila sukladnost s drugim uvjetima za odobrenje iz točke 1.

3.

Odobrenje se povlači ako više nisu ispunjeni uvjeti utvrđeni u točki 1. podtočki (a). Odobrenje se na zahtjev poduzeća može ponovno dati nakon razdoblja od najmanje šest mjeseci i nakon temeljitog inspekcijskog pregleda.

Osim u slučajevima više sile, kada se utvrdi da poduzeće ne ispunjava jednu od svojih obveza iz točke 1. podtočaka (b), (c) i (d), odobrenje se privremeno obustavlja na razdoblje između jednog i 12 mjeseci, ovisno o tome koliko je nepravilnost ozbiljna.

Država članica ne obustavlja odobrenje ako se utvrdi da nepravilnost nije počinjena namjerno ili da ne proizlazi iz ozbiljnog nemara te da je od manje važnosti za učinkovitost inspekcija predviđenih točkom 2.

4.

O inspekcijskim pregledima koji se izvode u skladu s točkama 2. i 3. izrađuje se izvješće u kojem se navodi:

(a)

datum inspekcijskog pregleda;

(b)

trajanje inspekcije;

(c)

izvedeni postupci.

Izvješće potpisuje odgovorni inspektor.


(1)  Direktiva Vijeća 2001/114/EZ od 20. prosinca 2001. o određenim vrstama ugušćenog (kondenziranog) mlijeka i mlijeka u prahu za prehranu ljudi (SL L 15, 17.1.2002., str. 19.).

(2)  „Mlaćenica” znači nusproizvod u proizvodnji maslaca, koji se dobiva nakon mlaćenja vrhnja i odvajanja krute masti.

(3)  Odsutnost mlaćenice može se utvrditi inspekcijom bez prethodne najave na licu mjesta u postrojenju za proizvodnju, najmanje jedanput tjedno, ili laboratorijskom analizom konačnog proizvoda kojom se pokazuje najviše 69,31 mg dipalmitoil-fosfatidiletanolamina po 100 g.

(4)  „Sirutka” znači nusproizvod u proizvodnji sira ili kazeina dobiven djelovanjem kiselina, sirišta i/ili kemijsko-fizičkih procesa.

(5)  „Sirutka” znači nusproizvod u proizvodnji sira ili kazeina dobiven djelovanjem kiselina, sirišta i/ili kemijsko-fizičkih procesa. Metodu koja se primjenjuje odobrava agencija za plaćanja.

(6)  Sirovo mlijeko koje se upotrebljava za proizvodnju obranog mlijeka u prahu mora ispunjavati zahtjeve navedene u odjeljku IX. Priloga III. Uredbi (EZ) br. 853/2004.


PRILOG VI.

ZAHTJEVI U POGLEDU KVALITETE ZA POTPORE ZA PRIVATNO SKLADIŠTENJE

Stupnjevi radioaktivnosti u proizvodima prihvatljivima za privatno skladištenje ne smiju premašivati najviše razine dozvoljene u skladu sa zakonodavstvom Unije, prema potrebi. Razina radioaktivne kontaminacije proizvoda prati se samo ako to situacija zahtijeva te tijekom potrebnog razdoblja.

I.   Šećer

Šećer za koji je podnesena prijava na natječaj ili zahtjev jest sljedeći:

(a)

bijeli šećer u obliku kristala u rasutom stanju ili u velikim vrećama od 800 kg ili više na kojima je navedena neto težina;

(b)

šećer sa sadržajem vlage koji ne premašuje 0,06 %.

Do kraja tržišne godine 2016./17. za šećer, šećer mora biti proizveden u okviru kvote za tržišnu godinu u kojoj je podnesena prijava na natječaj ili zahtjev, osim bijelog šećera koji je povučen ili prenesen.

II.   Lanena vlakna

Potpora se dodjeljuje samo za duga lanena vlakna dobivena potpunim odvajanjem vlakana i drvenastih dijelova stabljike koja su u prosjeku duga najmanje 50 cm nakon trlenja i raspoređena u usporednim sukovima u svitke, ploče ili pređu te za koje količina obuhvaćena zahtjevima ili natječajima za potporu iznosi najmanje 2 000 kg.

Duga lanena vlakna skladište se u balama na kojima se navodi prema potrebi:

(a)

broj kojim su identificirane tvornica i država članica proizvodnje;

(b)

datum uskladištenja;

(c)

neto masa.

III.   Meso

Potpora se dodjeljuje samo za sljedeće:

(a)

govedinu razvrstanu u skladu s ljestvicom Unije za razvrstavanje trupova utvrđenom Uredbom Vijeća (EZ) br. 1249/2008 (1) te identificirana u skladu s člankom 6. stavkom 3. te Uredbe;

(b)

trupove janjadi mlađe od 12 mjeseci i njihovi dijelovi;

(c)

meso životinja uzgojenih u Uniji u razdoblju od najmanje posljednja tri mjeseca u slučaju govedine, dva mjeseca u slučaju svinjskog, ovčjeg i kozjeg mesa te zaklanih ne više od 10 dana prije skladištenja. U slučaju zaklanih svinja mlađih od dva mjeseca meso je podrijetlom od životinja uzgojenih u Uniji od njihova rođenja;

(d)

meso životinja zaklanih u skladu s Uredbom (EZ) br. 853/2004 i Uredbom (EZ) br. 854/2004 Europskog parlamenta i Vijeća;

(e)

meso životinja koje ne pokazuju karakteristike zbog kojih bi meso bilo neprikladno za skladištenje ili kasniju upotrebu;

(f)

meso životinja koje nisu zaklane zbog hitnih mjera;

(g)

svježe meso uskladišteno u zamrznutom stanju.

IV.   Maslac

Potpora se dodjeljuje samo za sljedeći maslac:

(a)

maslac s masenim udjelom mliječne masti od najmanje 80 %, masenim udjelom bezmasne suhe tvari od najviše 2 % i masenim udjelom vode od najviše 16 %;

(b)

maslac proizveden tijekom 60 dana prije dana podnošenja zahtjeva ili prijave na natječaj.

Na pakiranju maslaca prikazuje se neto težina. Osim toga, primjenjuju se pravila o pakiranju maslaca iz dijela II. Priloga IV. Provedbenoj uredbi (EU) 2016/1240, osim obveze stavljanja oznake „slatko vrhnje” ako je pH maslaca 6,2 ili viši.

Sukladnost sa zahtjevom u pogledu podrijetla može se utvrditi dokazom da je maslac proizveden u odobrenom poduzeću u skladu s točkom 1. podtočkama (a), (b) i (c) dijela III. Priloga IV. ovoj Uredbi ili drugim odgovarajućim dokazom koji izdaje nadležno tijelo države članice proizvodnje, a kojim se utvrđuje sukladnost s tim zahtjevom.

Ako se maslac proizvodi u državi članici koja nije država članica u kojoj je sklopljen ugovor o skladištenju, država članica proizvodnje osigurava pomoć koju može zatražiti država članica u kojoj je ugovor sklopljen radi provjere podrijetla proizvoda.

V.   Sir

Potpora za privatno skladištenje dodjeljuje se samo za sir sa zaštićenom oznakom izvornosti (ZOI) ili zaštićenom oznakom zemljopisnog podrijetla (ZOZP) koji je na dan početka ugovorenog skladištenja star najmanje onoliko koliko iznosi razdoblje dozrijevanja koje je za predmetni sir utvrđeno u specifikaciji proizvoda iz članka 7. Uredbe (EU) br. 1151/2012 Europskog parlamenta i Vijeća (2) s obzirom na to da će biti stavljen na tržište nakon ugovorenog skladištenja i dodatnog dozrijevanja kojim se pridonosi povećanju njegove vrijednosti.

Ako razdoblje dozrijevanja nije utvrđeno u specifikaciji proizvoda iz članka 7. Uredbe (EU) br. 1151/2012, na dan početka ugovorenog skladištenja sir je star najmanje onoliko koliko iznosi razdoblje dozrijevanja kojim se pridonosi povećanju vrijednosti sira.

Nadalje, sir mora ispunjavati sljedeće zahtjeve:

(a)

na njemu su na neizbrisiv način navedeni oznaka objekta u kojem je proizveden, pri čemu ta oznaka može biti u obliku šifre, te datum proizvodnje;

(b)

skladišti se kao cijeli sir u državi članici u kojoj se proizvodi i u kojoj ispunjava uvjete za ZOI ili ZOZP u skladu s Uredbom (EU) br. 1151/2012; i

(c)

nije predmet nekog prethodnog ugovora o skladištenju.

Skladištar vodi evidenciju u koju se na datum uskladištenja unose podaci iz točke (a) trećeg stavka.

VI.   Obrano mlijeko u prahu

Potpora se dodjeljuje samo za sljedeće obrano mlijeko u prahu:

(a)

koje sadržava najviše 1,5 % masti i 5 % vode te najmanje 34 % udjela bjelančevina u bezmasnoj suhoj tvari;

(b)

koje je proizvedeno tijekom 60 dana prije dana polaganja zahtjeva ili dana podnošenja ponude;

(c)

koje se skladišti u vrećama neto težine od 25 kg ili u „velikim vrećama” čija težina ne premašuje 1 500 kg.

Na vrećama se prikazuje neto težina. Osim toga, primjenjuju se pravila iz točaka 2. i 3. dijela II. Priloga V. Provedbenoj uredbi (EU) 2016/1240 o dostavi i pakiranju obranog mlijeka u prahu, osim obveze stavljanja na te vreće oznake „obrano mlijeko u prahu dobiveno postupkom raspršivanja”.

Sukladnost sa zahtjevom u pogledu podrijetla može se utvrditi dokazom da je obrano mlijeko u prahu proizvedeno u odobrenom poduzeću u skladu s točkom 1. podtočkama (a), (b) i (c) dijela III. Priloga V. ovoj Uredbi ili drugim odgovarajućim dokazom koji izdaje nadležno tijelo države članice proizvodnje, a kojim se utvrđuje sukladnost s tim zahtjevom.

Ako se obrano mlijeko u prahu proizvodi u državi članici koja nije država članica u kojoj je sklopljen ugovor o skladištenju, država članica proizvodnje osigurava pomoć koju može zatražiti država članica u kojoj je ugovor sklopljen radi provjere podrijetla proizvoda.


(1)  Uredba Komisije (EZ) br. 1249/2008 od 10. prosinca 2008. o utvrđivanju detaljnih pravila primjene ljestvice Zajednice za klasifikaciju goveđih, svinjskih i ovčjih trupova i izvješćivanja o njihovim cijenama (SL L 337, 16.12.2008., str. 3.).

(2)  Uredba (EU) br. 1151/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 21. studenoga 2012. o sustavima kvalitete za poljoprivredne i prehrambene proizvode (SL L 343, 14.12.2012., str. 1.).


PRILOG VII.

UVJETI KOJI SE PRIMJENJUJU NA GOSPODARSKE SUBJEKTE KOJI PODNOSE PRIJAVU NA NATJEČAJ ZA POTPORU ZA PRIVATNO SKLADIŠTENJE ILI ZAHTJEV ZA POTPORU ZA PRIVATNO SKLADIŠTENJE U SEKTORU MASLINOVA ULJA

Gospodarski subjekti u sektoru maslinovog ulja spadaju u jednu od sljedećih kategorija:

(a)

organizacija proizvođača ili udruženje organizacija proizvođača koje je priznato u skladu s važećim nacionalnim zakonodavstvom predmetne države članice;

(b)

uljara za proizvodnju maslinova ulja koja ispunjava zahtjeve koje utvrđuje predmetna država članica;

(c)

društvo za pakiranje maslinova ulja koje ispunjava zahtjeve koje utvrđuje predmetna država članica.

Ako gospodarski subjekt u sektoru maslinova ulja ne poštuje obveze predviđene u ovoj Uredbi ili u uredbama (EU) br. 1305/2013 Europskog parlamenta i Vijeća (1), (EU) br. 1307/2013 Europskog parlamenta i Vijeća (2) i (EU) br. 1308/2013, nije prihvatljiv za podnošenje prijave na natječaj ili zahtjeva za potporu za privatno skladištenje tijekom dvanaest mjeseci od datuma kada se uklone razlozi za takvo nepoštovanje.

Takve mjere ne poduzimaju se u slučajevima iz članka 64. stavka 2. točaka (a) do (d) Uredbe (EU) br. 1306/2013 ili ako nepoštovanje nije bilo znatno.


(1)  Uredba (EU) br. 1305/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o potpori ruralnom razvoju iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR) i stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 1698/2005 (SL L 347, 20.12.2013., str. 487.).

(2)  Uredba (EU) br. 1307/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o utvrđivanju pravila za izravna plaćanja poljoprivrednicima u programima potpore u okviru zajedničke poljoprivredne politike i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 637/2008 i Uredbe Vijeća (EZ) br. 73/2009 (SL L 347, 20.12.2013., str. 608.).


30.7.2016   

HR

Službeni list Europske unije

L 206/44


PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2016/1239

оd 18. svibnja 2016.

o utvrđivanju pravila za primjenu Uredbe (EU) br. 1308/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu sustava uvoznih i izvoznih dozvola

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 1308/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o uspostavljanju zajedničke organizacije tržišta poljoprivrednih proizvoda i stavljanju izvan snage uredbi Vijeća (EEZ) br. 922/72, (EEZ) br. 234/79, (EZ) br. 1037/2001 i (EZ) br. 1234/2007 (1), a posebno njezin članak 178. i članak 223. stavak 3. točke (a), (b) i (c),

budući da:

(1)

Uredbom (EU) br. 1308/2013 stavljena je izvan snage i zamijenjena Uredba Vijeća (EZ) br. 1234/2007 (2) te se njome utvrđuju pravila o uvoznim i izvoznim dozvolama za poljoprivredne proizvode. Isto se tako njome Komisija ovlašćuje za donošenje delegiranih i provedbenih akata s tim u vezi. Kako bi se osiguralo nesmetano funkcioniranje sustava uvoznih i izvoznih dozvola u novom pravnom okviru, takvim aktima potrebno je donijeti određena pravila. Budući da je cilj tih akata pojednostavniti odredbe primjenjive na sustav uvoznih i izvoznih dozvola i prilagoditi ih novom pravnom okviru uspostavljenom Uredbom (EU) br. 1308/2013, Delegiranom uredbom Komisije (EU) 2016/1237 (3) izmjenjuju se uredbe Komisije (EZ) br. 2535/2001 (4), (EZ) br. 1342/2003 (5), (EZ) br. 2336/2003 (6), (EZ) br. 951/2006 (7), (EZ) br. 341/2007 (8) i (EZ) br. 382/2008 (9) i stavljaju izvan snage uredbe Komisije (EZ) br. 2390/98 (10), (EZ) br. 1345/2005 (11), (EZ) br. 376/2008 (12) i (EZ) br. 507/2008 (13).

(2)

U cilju dobrog i jedinstvenog upravljanja sustavom dozvola primjereno je utvrditi zajedničke odredbe u pogledu podnošenja zahtjeva za dozvole i izdavanje dozvola.

(3)

Kako bi se nedvojbeno mogli utvrditi podnositelj zahtjeva za dozvolu i korisnik dozvole, u tu svrhu trebao bi se upotrebljavati registracijski i identifikacijski broj gospodarskog subjekta (EORI broj).

(4)

Potrebno je utvrditi odgovarajuću razinu osiguranja za dozvole koje se trebaju izdati, kako bi se jamčilo da će se proizvodi uvesti ili izvesti tijekom razdoblja valjanosti dozvole.

(5)

Potrebno je omogućiti izdavanje izvadaka dozvola koji imaju isti učinak kao i dozvole iz kojih su izvađeni, tako da se na temelju jedne dozvole može istodobno provoditi nekoliko radnji.

(6)

Potrebno je utvrditi razdoblje valjanosti uvoznih i izvoznih dozvola. Ta valjanost može se razlikovati za određene proizvode i mora se utvrditi kako bi se definiralo kada se obveza izvoza ili uvoza mora ispuniti.

(7)

S obzirom na međunarodnu trgovinsku praksu za predmetne poljoprivredne proizvode, potrebno je definirati razinu odstupanja u pogledu količine uvezenih ili izvezenih proizvoda u usporedbi s količinom naznačenom na dozvoli.

(8)

Uvozna i izvozna dozvola daje pravo i predstavlja obvezu puštanja u slobodan promet ili izvoza. Potrebno je definirati kad je obveza izvoza ili uvoza ispunjena i kako se dokazuje.

(9)

Primjereno je utvrditi odredbe o postupku koji će se primjenjivati kada je dozvola uništena ili izgubljena.

(10)

Kako bi se smanjilo administrativno opterećenje u onim slučajevima u kojima je iznos traženog osiguranja za dozvolu relativno malen, potrebno je utvrditi prag ispod kojeg se ne traži osiguranje.

(11)

Kako bi se smanjilo administrativno opterećenje primjereno je utvrditi maksimalne količine za određene proizvode za koje nije potrebna dozvola.

(12)

Potrebno je poduzeti mjere u slučajevima u kojima obveza uvoza ili izvoza nije ispunjena, osobito u slučajevima priznate više sile. U takvim slučajevima može se smatrati da te obveze više nema ili se može produljiti rok valjanosti dozvola.

(13)

Potrebno je utvrditi određene dodatne zahtjeve obavješćivanja za uvozne dozvole za konoplju, češnjak i etilni alkohol poljoprivrednog podrijetla kako bi se uzele u obzir posebnosti tih sektora.

(14)

Uzimajući u obzir potrebu za nesmetanim prijelazom s postojećih pravila na ona koja se uvode ovom Uredbom, potrebno je donijeti određene prijelazne odredbe.

(15)

Mjere predviđene ovom Uredbom u skladu su s mišljenjem Odbora za zajedničku organizaciju poljoprivrednih tržišta,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Definicije

Za potrebe ove Uredbe primjenjuju se definicije za pojmove „deklarant” kako je utvrđena u članku 5. stavku 15., „upravljanje rizikom” kako je utvrđena u članku 5. stavku 25. Uredbe (EU) br. 952/2013 Europskog parlamenata i Vijeća (14) te „izvoznik” kako je utvrđena u članku 1. stavku 19. Delegirane uredbe Komisije (EU) 2015/2446 (15). Uz to, primjenjuju se definicije utvrđene u članku 1. Delegirane uredbe (EU) 2016/1237.

Članak 2.

Podnošenje zahtjeva za dozvolu i izdavanje dozvola

1.   Zahtjev za dozvolu podnosi se te se ona izdaje putem aplikacije informacijske tehnologije („informatičke aplikacije”) poštujući standarde cjelovitosti i kvalitete kako su utvrđeni u odjeljku 3. (B) Priloga I. Delegiranoj uredbi Komisije (EU) br. 907/2014 (16).

Ako takve informatičke aplikacije nisu dostupne ili se ne koriste, te u slučaju kvara informatičkih aplikacija, zahtjevi za dozvole mogu se podnijeti te se dozvole mogu izdati upotrebom tiskanog obrasca utvrđenog u Prilogu I. ovoj Uredbi i uzimajući u obzir upute utvrđene u tom Prilogu.

2.   Nazivi i adrese tijela nadležnih za primanje zahtjeva i izdavanje dozvola objavljuju se na službenim internetskim stranicama namijenjenima trgovini poljoprivrednim proizvodima pojedine države članice.

3.   Zahtjevi za dozvole i dozvole ispunjavaju se i izdaju u tiskanom obliku na jednom od službenih jezika Unije, kako su to utvrdila nadležna tijela države članice koja izdaje dokumente.

4.   Nadležna tijela država članica mogu, ako je potrebno, zahtijevati da se neusklađeni tekstovi u zahtjevima za dozvole ili pratećim dokumentima na trošak podnositelja prevedu na službeni jezik ili jedan od službenih jezika predmetne države članice.

5.   Zahtjev za dozvolu ispunjava se u skladu sa svrhom zahtjeva te kako je utvrđeno u obavijesti o uvoznim i izvoznim dozvolama za poljoprivredne proizvode (17).

6.   Tijelo nadležno za izdavanje dozvole ne prihvaća zahtjeve koji nisu u skladu s relevantnim pravilima Unije. Tijelo izdaje dozvolu bez odlaganja, koristeći prihvaćene podatke kako ih je naveo podnositelj zahtjeva i unoseći podatke kako su utvrđeni u obavijesti o uvoznim i izvoznim dozvolama za poljoprivredne proizvode. Tijela nadležna za izdavanje dozvole svoje izdavanje potvrđuju potpisom i pečatom ili suhim žigom na papirnatom primjerku. Primjerci u elektroničkom obliku potvrđuju se u skladu sa standardima iz stavka 1.

Članak 3.

Rokovi

1.   Odstupajući od članka 5. Uredbe Vijeća (EEZ, Euratom) br. 1182/71 (18) danom podnošenja zahtjeva za dozvolu smatra se radni dan na koji ga je tijelo nadležno za izdavanje dozvole zaprimilo pod uvjetom da je zaprimljen najkasnije do 13:00 sati po briselskom vremenu.

Zahtjev zaprimljen na radni dan nakon 13:00 sati po briselskom vremenu smatra se podnesenim prvog radnog dana nakon dana na koji je stvarno zaprimljen.

2.   Zahtjev za otkazivanje zahtjeva za dozvolu smije se podnijeti samo u elektroničkom ili pisanom obliku te ga tijelo nadležno za izdavanje dozvole mora primiti do 13:00 sati po briselskom vremenu na dan na koji je zaprimljen zahtjev za dozvolu.

3.   Ako je u ovoj Uredbi utvrđeno razdoblje za postupke, a datum početka ili završetka je subota, nedjelja ili državni praznik kako je definirano u Uredbi (EEZ, Euratom) br. 1182/71:

(a)

primjenjivi datum početka je sljedeći radni dan i počinje u 00:00 sati, uzimajući u obzir službeno radno vrijeme ureda;

(b)

odstupajući od članka 3. stavka 2. točke (b) i članka 4. te Uredbe, primjenjivi datum završetka je sljedeći radni dan i završava u 13:00 sati po briselskom vremenu.

Prvi podstavak primjenjuje se na službene državne i regionalne praznike koje propisno objavljuje država članica, prema potrebi.

Članak 4.

Registracijski i identifikacijski broj gospodarskog subjekta

1.   Registracijski i identifikacijski broj gospodarskog subjekta („EORI broj”) dodijeljen podnositelju zahtjeva, korisniku dozvole ili primatelju prijenosa u skladu s člankom 9. Uredbe (EU) br. 952/2013 umeće se u odjeljak 4. ili, prema potrebi, u odjeljak 6. zahtjeva za dozvolu i dozvole.

Podnositelji zahtjeva ili tijela nadležna za izdavanje dozvole mogu, na temelju nacionalnih uputa, navesti EORI broj podnositelja zahtjeva, korisnika dozvole ili primatelja prijenosa u odjeljak 20. pod uvjetom da je ime ili identifikacijski broj u odjeljku 4. ili 6. povezan s EORI brojem u odjeljku 20.

2.   Ako je carinski zastupnik proizvode deklarirao za puštanje u slobodan promet ili izvoz kako je navedeno u članku 18. Uredbe (EU) br. 952/2013, EORI broj korisnika dozvole ili primatelja prijenosa navodi se u odgovarajućem podatkovnom elementu carinske deklaracije u elektroničkom obliku.

Članak 5.

Iznos osiguranja

1.   Ako se zahtijeva osiguranje u skladu s člankom 4. stavkom 1. Delegirane uredbe (EU) 2016/1237, iznos osiguranja je onaj utvrđen u Prilogu II. ovoj Uredbi.

2.   Ako iznosi koji proizlaze iz konverzije eura u iznose u nacionalnoj valuti i koji se upisuju u dozvole sadržavaju decimale, iznos osiguranja zaokružuje se na prvi niži iznos u cijelosti u nacionalnoj valuti.

Članak 6.

Izvaci

1.   Ako se količina navedena u dozvoli treba zbog proceduralnih ili logističkih razloga dijeliti ili ako korisnik dozvole ili primatelj prijenosa treba upotrebljavati dozvolu izdanu u elektroničkom obliku u jednoj od država članica, u drugoj državi članici koja nije povezana s informatičkim aplikacijama države članice koja je izdala dozvolu, tijelo nadležno za izdavanje dozvole može na zahtjev korisnika dozvole ili primatelja prijenosa izdati izvadak iz dozvole („izvaci”).

2.   Izvaci imaju jednake pravne učinke kao i dozvole iz kojih su izvađeni, u okviru količine za koju se izdaju.

3.   Procedure za podnošenje zahtjeva za dozvolu, izdavanje i vraćanje dozvole primjenjuju se i na izvatke. Tijelo nadležno za izdavanje dozvole može predvidjeti pojednostavnjene postupke podnošenja zahtjeva.

4.   Tijelo nadležno za izdavanje dozvole oduzima količinu navedenu u izvatku od količine u izvornoj dozvoli, prema potrebi uvećano za odstupanja, a u izvornu dozvolu pokraj oduzete količine unosi se riječ „izvadak”.

5.   Izvaci se izdaju bez odlaganja i bez dodatnih troškova, u elektroničkom obliku ili tiskanom obliku koristeći se obrascem utvrđenim u Prilogu I.

6.   Nije moguće napraviti daljnje izvatke izvatka.

7.   Korisnik dozvole vraća primjerak izvatka za korisnika koji je iskorišten ili je istekao tijelu nadležnom za izdavanje dozvole zajedno sa svojim primjerkom izvorne dozvole.

Članak 7.

Razdoblje valjanosti

1.   Za proizvode navedene u Prilogu II., razdoblje valjanosti dozvola iznosi kako je utvrđeno u Prilogu.

2.   Dozvola je valjana od stvarnog datuma njezina izdavanja navedenog u odjeljku 25. uvozne dozvole ili odjeljku 23. izvozne dozvole kako je potvrđeno oznakom ili pečatom tijela nadležnog za izdavanje dozvole. Taj se datum uključuje u izračun razdoblja valjanosti dozvole.

Ako se na temelju određenog zakonodavstva primjenjuje neki drugi datum početka razdoblja valjanosti, tijelo nadležno za izdavanje dozvole dodatno navodi taj datum kojem prethode riječi „valjano od” u poljima dozvola iz prvog podstavka.

Članak 8.

Odstupanje i zaokruživanje

1.   Pozitivno ili negativno odstupanje iz članka 5. stavka 4. Delegirane uredbe (EU) 2016/1237 iznosi najviše 5 %.

2.   Kada se izračunavaju količine primjenjuju se sljedeća pravila:

(a)

ako je prva decimala pet ili više, količina se zaokružuje na prvu veću jedinicu mjere iz odjeljka 17. dozvole. Ako je prva decimala manja od pet, decimalna količina se briše;

(b)

za količine na osnovu broja grla, količine se zaokružuju na sljedeći veći cijeli broj grla.

Članak 9.

Carinska deklaracija

1.   Carinska deklaracija upućuje na dozvolu ili izvadak upotrebom posebne oznake i broja izdavanja dozvole navedenog u odjeljku 25. uvozne dozvole ili odjeljku 23. izvozne dozvole kako je utvrđeno u glavi II. Priloga B Provedbenoj uredbi Komisije (EU) 2015/2447 (19), ili, ako je primjenjivo, u skladu s točkom 4. u odjeljku 2. Priloga I.

2.   Informatičkim aplikacijama tijela nadležnog za izdavanje dozvole može se carinskom uredu omogućiti izravan pristup dozvoli ili izvatku u elektroničkom obliku. Ako izravan pristup nije dostupan, deklarant ili tijelo nadležno za izdavanje dozvole šalje carinskom uredu dozvolu ili izvadak u elektroničkom obliku.

Ako informatičke aplikacije tijela nadležnog za izdavanje dozvole ili carinskog ureda nisu prikladne za primjenu prvog podstavka, dozvole ili izvaci mogu se poslati u papirnatom obliku.

3.   Deklarant carinskom uredu podnosi primjerak za korisnika dozvole u papirnatom obliku ili izvatka ili ga drži na raspolaganju carinskim tijelima u skladu s člankom 163. Uredbe (EU) br. 952/2013.

Članak 10.

Otpis iskorištenja i ovjera

1.   Pravila o postupanju za izdavanje dozvola u elektroničkom obliku određuje tijelo koje na dozvoli navodi količinu puštenu u slobodan promet ili izvezenu te navodi kako deklarant i tijelo nadležno za izdavanje dozvole dobivaju pristup tim podacima.

2.   Na dozvoli u papirnatom obliku carinski ured navodi i potvrđuje količinu puštenu u slobodan promet ili izvezenu ili, ako je predviđeno nacionalnim upravnim pravilima, potvrđuje količinu koju je naveo deklarant u odjeljcima 29. i 30. primjerka za korisnika dozvole, ovjerava i vraća taj primjerak deklarantu ili, ako se to zahtijeva određenim zakonodavstvom, vraća taj primjerak tijelu nadležnom za izdavanje dozvole.

3.   Ako količina puštena u slobodan promet ili izvezena ne odgovara količini navedenoj na dozvoli, carina ispravlja unos na dozvoli tako da navede ispravnu količinu u granicama količine dostupne na dozvoli.

4.   Ako prostor za otpisivanje iskorištenja na dozvolama ili izvacima u papirnatom obliku nije dovoljan, tijela mogu priložiti dodatne stranice potvrđene pečatom.

5.   Datum otpisa iskorištenja datum je prihvaćanja deklaracije za puštanje u slobodan promet ili izvoz.

6.   Države članice odlučuju koje tijelo izvršava zadaće iz ovog članka za dozvole u elektroničkom obliku i te informacije objavljuju na svojim javno dostupnim internetskim stranicama.

Članak 11.

Prijenos

U slučaju zahtjeva za prijenos od strane korisnika dozvole, podaci o primatelju prijenosa i datum relevantnog unosa upisuju se na dozvoli u skladu s obavijesti o uvoznim i izvoznim dozvolama za poljoprivredne proizvode. Prijenos potvrđuje tijelo nadležno za izdavanje dozvole.

U slučaju prijenosa natrag na korisnika dozvole, tijelo nadležno za izdavanje dozvole potvrđuje prijenos natrag i datum tog prijenosa na dozvoli u skladu s obavijesti o uvoznim i izvoznim dozvolama za poljoprivredne proizvode.

Prijenos ili prijenos natrag proizvodi učinak od datuma koji potvrdi tijelo nadležno za izdavanje dozvole.

Članak 12.

Pohrana

1.   Države članice mogu odobriti da se dozvola pohranjuje kod tijela nadležnog za izdavanje dozvole, agencije za plaćanja ili carine ili da bude dostupna u informatičkim aplikacijama.

2.   Tijelo nadležno za izdavanje dozvole određuje u kojim se slučajevima primjenjuje pohrana dozvole kod tijela uključenih u postupak puštanja u slobodan promet ili za izvoz te koje uvjete moraju ispunjavati korisnik dozvole ili primatelj prijenosa.

3.   Države članice imenuju tijelo uključeno u sustav pohrane koje će obavljati zadaće iz članka 10. te objavljuju te informacije na svojim javno dostupnim internetskim stranicama.

4.   U polju 44. carinske deklaracije u papirnatom obliku ili u odgovarajućem podatkovnom elementu carinske deklaracije u elektroničkom obliku deklarant uz broj izdavanja dozvole dodaje riječi „na pohrani”. Za dozvole u elektroničkom obliku države članice mogu se odreći te obveze ili primijeniti posebnu oznaku za tu svrhu.

Članak 13.

Integritet i kontrola dozvole, uzajamna pomoć

1.   Navodi upisani na dozvole ili izvatke ne smiju se mijenjati nakon izdavanja.

2.   Ako nadležno carinsko tijelo sumnja u točnost navoda na dozvoli ili izvatku, vraća dozvolu ili izvadak tijelu nadležnom za izdavanje dozvole. Ako tijelo nadležno za izdavanje dozvole sumnja u točnost navoda na dozvoli ili izvatku, vraća dozvolu ili izvadak nadležnom carinskom tijelu.

Prvi se podstavak ne primjenjuje ako se odnosi na manje ili očite pogreške koje tijelo nadležno za izdavanje dozvole ili nadležno carinsko tijelo može ispraviti ispravnom primjenom zakonodavstva.

3.   Ako tijelo nadležno za izdavanje dozvole smatra da je ispravak potreban, povlači dozvolu ili izvadak te bez odlaganja izdaje propisno ispravljenu dozvolu ili izvadak.

4.   Za dozvole ili izvatke u elektroničkom obliku tijelo nadležno za izdavanje dozvole potvrđuje ispravljenu verziju kojom se zamjenjuje izvorna verzija. Na dozvolama ili izvacima u papirnatom obliku tijelo nadležno za izdavanje dozvole upisuje „dozvola ispravljena dana …” ili „izvadak ispravljen dana …”. Svi prijašnji navodi ponavljaju se na svakom primjerku.

5.   Ako tijelo nadležno za izdavanje dozvole smatra da ispravak nije potreban, to potvrđuje u informatičkim aplikacijama. Za dozvole ili izvatke u papirnatom obliku tijelo nadležno za izdavanje dozvole potvrđuje točnost na dozvoli ili izvatku svojom ovjerom „provjereno dana …” te stavlja pečat, inicijale i datum ili primjenjuje sličan postupak.

6.   Na zahtjev tijela nadležnog za izdavanje dozvole, korisnik dozvole ili primatelj prijenosa vraća dozvolu ili izvadak.

Ako je na temelju upravljanja rizicima potrebna provjera ili postoji sumnja u vjerodostojnost dozvole ili izvatka u papirnatom obliku, navoda ili ovjera na njima, predmetno tijelo vraća dozvolu ili izvadak, ili fotokopiju istog, nadležnim tijelima odgovornima za provjeru.

Zahtjev za provjeru i odgovor s rezultatima priopćavaju se elektroničkim putem u skladu s Uredbom Vijeća (EZ) br. 515/97 (20) koristeći se standardnim obrascem kako je utvrđen u obavijesti o uvoznim i izvoznim dozvolama za poljoprivredne proizvode. Nadležna tijela mogu dogovoriti daljnja pojednostavnjenja uključujući izravna savjetovanja koristeći se popisom carinskih ureda (COL) objavljenim na službenim internetskim stranicama Komisije (21).

Tijelo kojem se podnosi zahtjev osigurava da se odgovor tijelu koje podnosi zahtjev pošalje u roku od 20 kalendarskih dana ako su sjedišta tih tijela u istoj državi članici. Ako su uključene različite države članice, odgovor se šalje u roku od 60 kalendarskih dana.

7.   Ako se dozvola ili izvadak vraća, nadležno tijelo predmetnoj stranki na zahtjev izdaje potvrdu primitka ili na fotokopiji koju predočuje predmetna stranka bilježi datum primitka i stavlja pečat.

Članak 14.

Ispunjenje obveze i dokaz

1.   Sredstvo osiguranja za dozvolu oslobađa se ako su ispunjene obveze iz članka 24. Delegirane Uredbe (EU) br. 907/2014.

2.   Pravo na puštanje proizvoda u slobodan promet ili za izvoz smatra se ostvarenim i odgovarajuća obveza smatra se ispunjenom na dan kada je predmetna carinska deklaracija prihvaćena u razdoblju valjanosti dozvole i pod uvjetom:

(a)

da se u slučaju puštanja u slobodan promet proizvodi stvarno puštaju u slobodan promet;

(b)

da su, u slučaju izvoza, proizvodi napustili carinsko područje Unije u roku od 150 kalendarskih dana od datuma prihvaćanja carinske deklaracije.

3.   Ispunjenje obveze da su proizvodi pušteni u slobodan promet dokazuje se primjerkom dozvole ili izvatka korisnika dozvole ili primatelja prijenosa koji propisno ovjerava carina ili ekvivalentom u elektroničkom obliku.

4.   Ispunjenje obveze izvoza dokazuje se:

(a)

primjerkom dozvole ili izvatka korisnika dozvole ili primatelja prijenosa koji propisno ovjerava carina ili ekvivalentom u elektroničkom obliku i

(b)

potvrdom izlaska koju carinski ured izvoza izdaje izvozniku ili deklarantu iz članka 334. Provedbene uredbe (EU) 2015/2447.

5.   Dokaz iz stavka 4. točke (b) osigurava se i provjerava kako slijedi:

(a)

izvoznik ili deklarant iz stavka 4. točke (b) prenosi potvrdu izlaska na korisnika dozvole, a korisnik dozvole dostavlja dokaz u elektroničkom obliku tijelu nadležnom za izdavanje dozvole. Ako je potvrda izlaska poništena zbog ispravaka izlaznog carinskog ureda, carinski ured izvoza obavješćuje izvoznika ili njegovog carinskog zastupnika te izvoznik ili njegov carinski zastupnik obavješćuje korisnika dozvole koji u skladu s time obavješćuje tijelo nadležno za izdavanje dozvole;

(b)

postupak utvrđen u točki (a) obuhvaća podnošenje predmetnog glavnog referentnog broja (MRN) kako je definiran u članku 1. stavku 22. Delegirane Uredbe (EU) 2015/2446 tijelu nadležnom za izdavanje dozvole

ako je u postupak izvoza uključeno više od jedne države članice ili

ako je carinski ured izvoza u drugoj državi članici koja nije ona u kojoj je tijelo nadležno za izdavanje dozvole, ili

ako se MRN koristi u postupku izvoza dovršenom unutar države članice u kojoj je podnesena izvozna deklaracija;

(c)

tijelo nadležno za izdavanje dozvole provjerava primljene podatke, uključujući točnost datuma izlaska iz carinskog područja Unije, na temelju upravljanja rizicima. Ako MRN i MRN baza podataka (22) ne omogućuju odgovarajuće provjere, carina na zahtjev tijela nadležnog za izdavanje dozvole i na temelju predmetnog MRN-a potvrđuje ili ispravlja datum izlaska.

Ako se carinski ured izvoza nalazi u drugoj državi članici koja nije ona u kojoj je tijelo nadležno za izdavanje dozvole, postupci utvrđeni u članku 13. stavku 6. drugom podstavku primjenjuju se mutatis mutandis.

Nadležna tijela mogu dogovoriti da se postupci utvrđeni u prvom podstavku obavljaju izravno između predmetnih nadležnih tijela. Tijela nadležna za izdavanje dozvole mogu dogovoriti pojednostavnjene postupke za svrhe iz točke (a).

6.   Dokaz o puštanju proizvoda u slobodan promet tijelo nadležno za izdavanje dozvole mora primiti u roku od 60 kalendarskih dana od isteka razdoblja valjanosti dozvole.

Dokaz o izvozu i izlasku iz carinskog područja Unije tijelo nadležno za izdavanje dozvole mora primiti u roku od 180 kalendarskih dana nakon isteka dozvole.

Ako se rokovi predviđeni u prvom i drugom podstavku ne mogu poštovati zbog tehničkih problema, tijelo nadležno za izdavanje dozvole može, na zahtjev i po primitku dokaza korisnika dozvole, produljiti te rokove, ako je potrebno ex-post, za najviše 730 kalendarska dana, uzimajući u obzir članak 23. stavak 4. Delegirane Uredbe (EU) br. 907/2014.

7.   Tijela nadležna za izdavanje dozvole mogu se odreći obveze da se predoči dokaz naveden u stavcima 3. i 4. ako već posjeduju potrebne podatke.

Članak 15.

Zamjenske dozvole ili zamjenski izvaci ili duplikati dozvola ili izvadaka

1.   Ako su dozvola ili izvadak u papirnatom obliku koji se izdaju za proizvode iz članka 2. stavka 1. točke (a) ili stavka 2. točke (a) Delegirane uredbe (EU) 2016/1237 djelomično ili potpuno uništeni, ili izgubljeni, korisnik dozvole ili primatelj prijenosa može tijelu nadležnom za izdavanje dozvole podnijeti zahtjev za izdavanje zamjenske dozvole ili zamjenskog izvatka. Zamjenska dozvola ili zamjenski izvadak nadomješta izvornu dozvolu ili izvadak, uključujući sva predmetna prava i obveze.

Za zamjenske dozvole iz ovog stavka polaže se sredstvo osiguranja kako je utvrđeno u članku 5.

Ako se izgubljena ili djelomično uništena izvorna dozvola pronađe, korisnik dozvole vraća izvornu dozvolu tijelu nadležnom za izdavanje dozvole koje odmah oslobađa preostalo sredstvo osiguranja za izvornu dozvolu.

2.   Zamjenska dozvola ili zamjenski izvadak može se izdati samo jednom i za razdoblje valjanosti i stanje količine koja je ostala dostupna za izvornu dozvolu ili izvadak.

Zamjenska dozvola ili zamjenski izvadak ne smije se izdati ako je izdavanje dozvola ili izvadaka za predmetni proizvod obustavljeno ili ako se odnosi na uvoz ili izvoz carinskih kvota.

3.   Sredstvo osiguranja za zamjensku dozvolu oslobađa se zajedno sa sredstvom osiguranja za izvornu dozvolu, ako nije pronađena, u skladu s člankom 14.

4.   Ako se zahtjev odnosi na djelomično ili potpuno uništenu dozvolu ili izvadak izdane za proizvode koji nisu proizvodi iz članak 2. stavka 1. točke (a) i stavka 2. točke (a) Delegirane uredbe (EU) 2016/1237, primjenjuju se sljedeći uvjeti:

(a)

korisnik dozvole ili primatelj prijenosa dokazuju potpuno ili djelomično uništenje na zadovoljstvo tijelu nadležnom za izdavanje dozvole;

(b)

zamjenska dozvola ili zamjenski izvadak ne izdaje se ako korisnik dozvole ili primatelj prijenosa nije dokazao da je poduzeo sve potrebne mjere da spriječi uništavanje dozvole ili izvatka ili ako dokaz koji je pružio korisnik dozvole nije zadovoljavajući;

(c)

sredstvo osiguranja koje se polaže za zamjensku dozvolu ili zamjenski izvadak iznosi 150 % osiguranja za izvornu dozvolu s najmanje 3 EUR na 100 kilograma ili po hektolitru ili grlu, uzimajući u obzir stanje količine koja je ostala dostupna u trenutku uništenja i, po potrebi, pozitivno odstupanje. Iznos sredstva osiguranja za izvornu dozvolu može se iskoristiti kada se polaže sredstvo osiguranja za zamjensku dozvolu. Svaki iznos osiguranja za izvornu dozvolu za koji se premašuje sredstvo osiguranja za zamjensku dozvolu oslobađa se odmah, uzimajući u obzir preostalu dostupnu količinu.

5.   Kada se izdaju zamjenske dozvole ili zamjenski izvaci, tijelo nadležno za izdavanje dozvole odmah Komisiji priopćuje:

(a)

broj izdavanja zamjenskih dozvola ili zamjenskih izvadaka koji su izdani i broj izdavanja zamijenjenih dozvola ili izvadaka;

(b)

predmetne proizvode s njihovom oznakom kombinirane nomenklature („oznaka KN”) i njihove količine.

Komisija o tome obavješćuje države članice.

6.   Ako su dozvola ili izvadak u papirnatom obliku izgubljeni ili uništeni, a izgubljeni ili uništeni dokument se iskoristio u cijelosti ili djelomično, isključivo u svrhu oslobađanja preostalog iznosa osiguranja koje je već upisano na izvornoj dozvoli, za puštanje u slobodan promet ili za izvoz primjenjuju se sljedeći uvjeti:

(a)

korisnik dozvole ili primatelj prijenosa može tijelu nadležnom za izdavanje dozvole podnijeti zahtjev za izdavanje duplikata dozvole ili izvatka koji se sastavlja i ovjerava na isti način kao i izvorni dokument. Duplikat dozvole ili izvatka može se izdati samo jednom;

(b)

tijelo nadležno za izdavanje dozvole može korisniku dozvole ili primatelju prijenosa izdati duplikat dozvole ili izvatka na kojem se na svakom primjerku jasno naznačuje „duplikat”;

(c)

duplikat dozvole ili izvatka predočuje se carinskom tijelu nadležnom za deklaraciju za puštanje u slobodan promet ili za izvoz ako je deklaracija prihvaćena na temelju izgubljene dozvole ili izvatka. To carinsko tijelo ovjerava duplikat i u njega unosi podatke koji se odnose na puštanje u slobodan promet ili izvoz na temelju izvorne dozvole ili izvatka.

Članak 16.

Viša sila

1.   Nadležno tijelo države članice koje je izdalo dozvolu ili izvadak može priznati slučaj više sile uzimajući u obzir članak 50. Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 908/2014 (23) i odlučiti sljedeće:

(a)

poništiti obvezu puštanja proizvoda i količine navedene na dozvoli u slobodan promet ili izvoza tijekom razdoblja valjanosti dozvole kako je navedeno u članku 14. stavku 1. ove Uredbe i osloboditi osiguranje, ili produljiti razdoblje valjanosti dozvole za najviše 180 dana nakon isteka izvornog razdoblja valjanosti dozvole uzimajući u obzir okolnosti slučaja; ili

(b)

produljiti rok za podnošenje dokaza o puštanju u slobodan promet ili izvozu kako je navedeno u članku 14. stavku 6. ove Uredbe u okviru ograničenja utvrđenih tom odredbom, bez djelomičnog zadržavanja sredstva osiguranja.

Odluka u skladu s točkom (a) odnosi se samo na količinu proizvoda koja se zbog više sile nije mogla pustiti u slobodan promet ili izvoziti.

2.   U svojoj obavijesti u skladu s člankom 50. stavkom 4. Provedbene uredbe (EU) br. 908/2014 nadležna tijela obavješćuju Komisiju o predmetnim proizvodima zajedno s njihovim oznakama KN i o predmetnim količinama te navode je li riječ o puštanju u slobodan promet ili izvoz te je li riječ o poništenju dozvole ili produljenju razdoblja valjanosti dozvole ili roka za podnošenje dokaza o puštanju u slobodan promet ili izvoz, pri čemu se navodi novi rok. Komisija o tome obavješćuje druga nadležna tijela putem svojih internetskih stranica koje su dostupne tijelima nadležnima za izdavanje dozvole i carinskim tijelima.

3.   Ako u vrijeme dok odluka o višoj sili još nije donesena korisnik dozvole ili primatelj prijenosa izrazi potrebu za daljnjim korištenjem dozvole za količinu za koju se ne traži priznavanje više sile, tijelo nadležno za izdavanje dozvole izdaje izvadak za taj iznos navodeći podatke kako su utvrđeni u obavijesti o uvoznim i izvoznim dozvolama za poljoprivredne proizvode.

Taj se izvadak ne može prenositi.

Članak 17.

Informacije i obavijesti o konoplji

1.   U svrhu kontrole radnji iz članka 9. stavka 4. Delegirane uredbe (EU) 2016/1237, ako se radnje obavljaju u državi članici koja nije ona u kojoj je uvozniku odobren uvoz sjemena konoplje koje nije namijenjeno za sjetvu, nadležno tijelo koje je izdalo odobrenje nadležnom tijelu druge države članice šalje primjerke dokumenata o radnjama koje se provode na državnom području potonjeg, a koje su dostavili ovlašteni uvoznici.

Ako se tijekom kontrola utvrde nepravilnosti iz članka 9. stavka 4. četvrtog podstavka Delegirane uredbe (EU) 2016/1237, nadležno tijelo predmetne države članice obavješćuje tijelo nadležno za izdavanje odobrenja u državi članici u kojoj je predmetnom uvozniku odobrenje izdano.

2.   Države članice obavješćuju Komisiju o odredbama donesenima za primjenu članka 9. stavaka 1., 2. i 3. Delegirane uredbe (EU) 2016/1237 te o prvom, drugom i trećem podstavku stavka 4. tog članka.

Najkasnije 31. siječnja svake godine, nadležna tijela obavješćuju Komisiju o izrečenim kaznama ili poduzetim mjerama koje proizlaze iz utvrđenih nepravilnosti tijekom prethodne tržišne godine.

Nadležna tijela Komisiji šalju nazive i adrese tijela nadležnih za kontrole iz članka 9. stavka 4. četvrtog podstavka Delegirane uredbe (EU) 2016/1237. Komisija te nazive i adrese prosljeđuje nadležnim tijelima drugih država članica.

Članak 18.

Obavijesti o češnjaku

Države članice obavješćuju Komisiju o ukupnim količinama obuhvaćenima zahtjevima za dozvolu „B” svaki tjedan do srijede na temelju zahtjeva zaprimljenih u prethodnom tjednu.

Predmetne količine raščlanjene su po datumu zahtjeva za uvoznu dozvolu, podrijetlu i oznaci KN. Za proizvode koji nisu češnjak kako je utvrđeno u odjeljcima E i F Priloga II. priopćuje se i naziv proizvoda naveden u odjeljku 14. zahtjeva za uvoznu dozvolu.

Članak 19.

Obavijesti o uvoznim dozvolama za etilni alkohol poljoprivrednog podrijetla

1.   Države članice obavješćuju Komisiju svakog četvrtka, ili prvi radni dan nakon njega ako je četvrtak državni praznik, o količinama proizvoda u odjeljku H dijela I. Priloga II. za koje su u prethodnom tjednu izdane uvozne dozvole, raščlanjene po oznaci KN i po zemlji podrijetla.

2.   Ako država članica smatra da količine za koje su zatražene uvozne dozvole u toj državi članici mogu dovesti do poremećaja tržišta, država članica odmah obavješćuje Komisiju navodeći količine po vrstama predmetnog proizvoda. Komisija ispituje situaciju i o tome obavješćuje države članice.

Članak 20.

Razmjena informacija i obavijesti Komisiji

1.   Ako je potrebno, za pravilnu primjenu ove Uredbe, nadležna tijela razmjenjuju informacije o dozvolama i izvacima te o povezanim nepravilnostima i povredama.

2.   Nadležna tijela obavješćuju Komisiju čim saznaju za nepravilnosti i povrede u vezi s ovom Uredbom.

3.   Države članice Komisiji šalju informacije o jedinstvenom lokatoru resursa (URL) internetskih stranica tijela nadležnih za zaprimanje zahtjeva i izdavanje dozvola i izvadaka iz članka 2. stavka 2., ažuriraju informacije i šalju ih ponovno ako je potrebno. Komisija objavljuje predmetne URL-ove na svojim internetskim stranicama.

4.   Države članice obavješćuju Komisiju o otiscima službenih pečata i, ako je potrebno, suhim žigovima koje koriste nadležna tijela. Komisija o tome odmah obavješćuje druge države članice na sigurnim internetskim stranicama dostupnima samo nadležnim tijelima država članica.

5.   Obavijesti Komisiji iz ove Uredbe šalju se u skladu s Uredbom Komisije (EZ) br. 792/2009 (24).

Članak 21.

Prijelazne odredbe

1.   Nadležna tijela mogu nastaviti koristiti papirnate verzije obrazaca predviđenih u članku 17. Uredbe (EZ) br. 376/2008 kako je utvrđeno u Prilogu I. toj Uredbi za zahtjeve i za izdavanje dozvola do iscrpljenja postojećih zaliha. U svakom slučaju zahtjevi i dozvole generirani na temelju članka 3. stavka 1. ove Uredbe u drugoj državi članici u skladu s obrascem utvrđenim u Prilogu I. ovoj Uredbi prihvatljivi su u svakoj fazi postupka.

2.   Dokaz o izlasku iz carinskog područja Unije predviđen u članku 14. stavku 4. točki (b) i stavku 5. prihvaća se u svim slučajevima u kojima se takav dokaz trebao proizvesti koristeći kontrolni primjerak T5 iz članka 912.a–912.g Uredbe Komisije (EEZ) br. 2454/93 (25).

Članak 22.

Stupanje na snagu i primjena

Ova Uredba stupa na snagu sedmog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Primjenjuje se od 6. studenoga 2016.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 18. svibnja 2016.

Za Komisiju

Predsjednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  SL L 347, 20.12.2013., str. 671.

(2)  Uredba Vijeća (EZ) br. 1234/2007 od 22. listopada 2007. o uspostavljanju zajedničke organizacije poljoprivrednih tržišta i o posebnim odredbama za određene poljoprivredne proizvode (Uredba o jedinstvenom ZOT-u) (SL L 299, 16.11.2007., str. 1.).

(3)  Delegirana uredba Komisije (EU) 2016/1237 od 18. svibnja 2016. o dopuni Uredbe (EU) br. 1308/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu pravila o primjeni sustava uvoznih i izvoznih dozvola te o dopuni Uredbe (EU) br. 1306/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu pravila o vraćanju i zadržavanju sredstava osiguranja položenih za takve dozvole, o izmjeni uredaba Komisije (EZ) br. 2535/2001, (EZ) br. 1342/2003, (EZ) br. 2336/2003, (EZ) br. 951/2006, (EZ) br. 341/2007 i (EZ) br. 382/2008 te o stavljanju izvan snage uredaba Komisije (EZ) br. 2390/98, (EZ) br. 1345/2005, (EZ) br. 376/2008 i (EZ) br. 507/2008 (vidjeti str. 1. ovoga Službenog lista.).

(4)  Uredba Komisije (EZ) br. 2535/2001 od 14. prosinca 2001. o utvrđivanju detaljnih pravila za primjenu Uredbe Vijeća (EZ) br. 1255/1999 u pogledu uvoznih režima za mlijeko i mliječne proizvode te o otvaranju carinskih kvota (SL L 341, 22.12.2001., str. 29.).

(5)  Uredba Komisije (EZ) br. 1342/2003 od 28. srpnja 2003. o utvrđivanju posebnih detaljnih pravila za primjenu sustava uvoznih i izvoznih dozvola za žitarice i rižu (SL L 189, 29.7.2003., str. 12.).

(6)  Uredba Komisije (EZ) br. 2336/2003 od 30. prosinca 2003. o uvođenju određenih detaljnih pravila za primjenu Uredbe Vijeća (EZ) br. 670/2003 o posebnim mjerama za tržište etilnog alkohola poljoprivrednog podrijetla (SL L 346, 31.12.2003., str. 19.).

(7)  Uredba Komisije (EZ) br. 951/2006 od 30. lipnja 2006. o utvrđivanju detaljnih pravila za provedbu Uredbe Vijeća (EZ) br. 318/2006 u pogledu trgovine s trećim zemljama u sektoru šećera (SL L 178, 1.7.2006., str. 24.).

(8)  Uredba Komisije (EZ) br. 341/2007 od 29. ožujka 2007. o otvaranju i predviđanju upravljanja carinskim kvotama te uvođenju sustava uvoznih dozvola i potvrda o podrijetlu za češnjak i druge poljoprivredne proizvode uvezene iz trećih zemalja (SL L 90, 30.3.2007., str. 12.).

(9)  Uredba Komisije (EZ) br. 382/2008 od 21. travnja 2008. o pravilima za primjenu uvoznih i izvoznih dozvola u sektoru govedine i teletine (SL L 115, 29.4.2008., str. 10.).

(10)  Uredba Komisije (EZ) br. 2390/98 od 5. studenoga 1998. o utvrđivanju detaljnih pravila za primjenu Uredbe Vijeća (EZ) br. 1706/98 u pogledu aranžmana za uvoz određenih zamjenskih proizvoda za žitarice i prerađenih proizvoda od žitarica i riže podrijetlom iz afričkih, karipskih i pacifičkih zemalja ili iz prekomorskih zemalja i područja te o stavljanju izvan snage Uredbe (EEZ) br. 2245/90 (SL L 297, 6.11.1998., str. 7.).

(11)  Uredba Komisije (EZ) br. 1345/2005 od 16. kolovoza 2005. o utvrđivanju detaljnih pravila za primjenu sustava uvoznih dozvola za maslinovo ulje (SL L 212, 17.8.2005., str. 13.).

(12)  Uredba Komisije (EZ) br. 376/2008 od 23. travnja 2008. o utvrđivanju zajedničkih detaljnih pravila za primjenu sustava uvoznih i izvoznih dozvola i potvrda o utvrđivanju unaprijed za poljoprivredne proizvode (SL L 114, 26.4.2008., str. 3.).

(13)  Uredba Komisije (EZ) br. 507/2008 od 6. lipnja 2008. o utvrđivanju detaljnih pravila za primjenu Uredbe Vijeća (EZ) br. 1673/2000 o zajedničkoj organizaciji tržišta lana i konoplje koji se uzgajaju za proizvodnju vlakana (SL L 149, 7.6.2008., str. 38.).

(14)  Uredbe (EU) br. 952/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 9. listopada 2013. o Carinskom zakoniku Unije (SL L 269, 10.10.2013., str. 1.).

(15)  Delegirana uredba Komisije (EU) 2015/2446 od 28. srpnja 2015. o dopuni Uredbe (EU) br. 952/2013 Europskog parlamenta i Vijeća o detaljnim pravilima koja se odnose na pojedine odredbe Carinskog zakonika Unije (SL L 343, 29.12.2015., str. 1.).

(16)  Delegirana uredba Komisije (EU) br. 907/2014 оd 11. ožujka 2014. o dopuni Uredbe (EU) br. 1306/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu agencija za plaćanja i ostalih tijela, financijskog upravljanja, poravnanja računa, jamstava i upotrebe eura (SL L 255, 28.8.2014., str. 18.).

(17)  Obavijest o uvoznim i izvoznim dozvolama (SL C 278, 30.7.2016.).

(18)  Uredba (EEZ, Euratom) br. 1182/71 Vijeća od 3. lipnja 1971. o utvrđivanju pravila koja se primjenjuju na razdoblja, datume i rokove (SL L 124, 8.6.1971., str. 1.).

(19)  Provedbena uredba Komisije (EU) 2015/2447 od 24. studenoga 2015. o utvrđivanju detaljnih pravila za provedbu određenih odredbi Uredbe (EU) br. 952/2013 Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju Carinskog zakonika Unije (SL L 343, 29.12.2015., str. 558.).

(20)  Uredba Vijeća (EZ) br. 515/97 od 13. ožujka 1997. o uzajamnoj pomoći upravnih tijela država članica i o suradnji potonjih s Komisijom radi osiguravanja pravilne primjene propisa o carinskim i poljoprivrednim pitanjima (SL L 82, 22.3.1997., str. 1.).

(21)  http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/col/col_home.jsp?Lang=en&Screen=0

(22)  http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/ecs/ecs_home.jsp?Lang=hr

(23)  Provedbena uredba Komisije (EU) br. 908/2014 od 6. kolovoza 2014. o utvrđivanju pravila za primjenu Uredbe (EU) br. 1306/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu agencija za plaćanje i drugih tijela, financijskog upravljanja, poravnanja računa, pravila o kontroli, jamstava i transparentnosti (SL L 255, 28.8.2014., str. 59.).

(24)  Uredba Komisije (EZ) br. 792/2009 od 31. kolovoza 2009. o detaljnim pravilima u skladu s kojima države članice moraju Komisiji dostavljati podatke i dokumente pri provedbi zajedničke organizacije tržišta, sustava izravnih plaćanja, promidžbe poljoprivrednih proizvoda i režima koji se primjenjuju na najudaljenije regije i manje otoke u Egejskom moru (SL L 228, 1.9.2009., str. 3.).

(25)  Uredba Komisije (EEZ) br. 2454/93 od 2. srpnja 1993. o utvrđivanju odredaba za provedbu Uredbe Vijeća (EEZ) br. 2913/92 o Carinskom zakoniku Zajednice (SL L 253, 11.10.1993., str. 1.).


PRILOG I.

MODEL IZ ČLANKA 2. STAVKA 1.

UPUTE ZA UPORABU

1.

Obrasci za dozvole sastavljaju se u setovima koji sadrže primjerak br. 1, primjerak br. 2 i zahtjev, zajedno sa svim dodatnim primjercima dozvola, tim slijedom.

Međutim, tijelo nadležno za izdavanje dozvole može tražiti od podnositelja zahtjeva da ispune samo obrazac zahtjeva za izdavanje dozvole, umjesto setova predviđenih prvim podstavkom.

2.

Ako, kao posljedica mjera Unije, količina za koju se izdaje dozvola može biti manja od količine za koju je zahtjev za dozvolu prvobitno podnesen, zatražena količina i iznos jamstva vezan uz nju upisuje se samo na obrazac zahtjeva za izdavanje dozvole.

3.

Obrasci za izvatke dozvola sastavljaju se u setovima koji sadrže primjerak br. 1 i primjerak br. 2, tim slijedom.

4.

U odjeljku 2. država članica koja izdaje dokument navodi se s pomoću odgovarajuće oznake zemlje. Tijelo nadležno za izdavanje dozvole može dodati brojeve kojima se identificira dokument.

Država članica

Oznaka zemlje

Belgija

BE

Bugarska

BG

Češka

CZ

Danska

DK

Njemačka

DE

Estonija

EE

Irska

IE

Grčka

EL

Španjolska

ES

Francuska

FR

Hrvatska

HR

Italija

IT

Cipar

CY

Latvija

LV

Litva

LT

Luksemburg

LU

Mađarska

HU

Malta

MT

Nizozemska

NL

Austrija

AT

Poljska

PL

Portugal

PT

Rumunjska

RO

Slovenija

SI

Slovačka

SK

Finska

FI

Švedska

SE

Ujedinjena Kraljevina

UK

5.

U trenutku izdavanja dozvole i izvaci mogu imati broj izdavanja iz odjeljka 23. (izvozna dozvola) ili odjeljka 25. (uvozna dozvola) koji dodjeljuje tijelo nadležno za izdavanje dozvole.

6.

Zahtjevi, dozvole i izvaci ispisuju se pisaćim strojem ili na računalu.

7.

Tijelo nadležno za izdavanje dozvole može dopustiti da se zahtjevi ispune ručno tintom i velikim slovima.

Image

Tekst slike

Image

Tekst slike

Image

Tekst slike

Image

Tekst slike

Image

Tekst slike

Image

Tekst slike

Image

Tekst slike

Image

Tekst slike

PRILOG II.

DIO I.

OBVEZA ISHOĐENJA DOZVOLE – ZA UVOZ

Popis proizvoda iz članka 2. stavka 1. točke (a) Delegirane uredbe (EU) 2016/1237

A.   Riža (članak 1. stavak 2. točka (b) i dio II. Priloga I. Uredbi (EU) br. 1308/2013)

Oznaka KN

Opis

Iznos osiguranja

Razdoblje valjanosti

1006 20

Oljuštena (smeđa) riža, uključujući proizvode koji se uvoze u okviru carinskih kvota kako je navedeno u članku 2. stavku 1. točki (c) Delegirane uredbe (EU) 2016/1237

30 EUR/t

do kraja drugog mjeseca nakon mjeseca izdavanja dozvole u skladu s člankom 7. stavkom 2.

1006 30

Polubijela ili bijela riža, uključujući poliranu ili glaziranu, i uključujući proizvode koji se uvoze u okviru carinskih kvota kako je navedeno u članku 2. stavku 1. točki (c) Delegirane uredbe (EU) 2016/1237

30 EUR/t

do kraja drugog mjeseca nakon mjeseca izdavanja dozvole u skladu s člankom 7. stavkom 2.

1006 40 00

Lomljena riža, uključujući proizvode koji se uvoze u okviru carinskih kvota kako je navedeno u članku 2. stavku 1. točki (c) Delegirane uredbe (EU) 2016/1237

1 EUR/t

do kraja drugog mjeseca nakon mjeseca izdavanja dozvole u skladu s člankom 7. stavkom 2.


B.   Šećer (članak 1. stavak 2. točka (c) i dio III. Priloga I. Uredbi (EU) br. 1308/2013)

Oznaka KN

Opis

Iznos osiguranja

Razdoblje valjanosti

1701

Svi proizvodi koji se uvoze pod povlaštenim uvjetima, osim u okviru carinskih kvota (1)  (2)

20 EUR/t

do kraja trećeg mjeseca nakon mjeseca izdavanja dozvole u skladu s člankom 7. stavkom 2.


C.   Sjeme (članak 1. stavak 2. točka (e) i dio V. Priloga I. Uredbi (EU) br. 1308/2013)

Oznaka KN

Opis

Iznos osiguranja

Razdoblje valjanosti

ex 1207 99 20

Sjeme sorti konoplje namijenjeno sjetvi

 (3)

do kraja šestog mjeseca nakon mjeseca izdavanja dozvole, u skladu s člankom 7. stavkom 2., osim ako države članice predvide drukčije


D.   Lan i konoplja (članak 1. stavak 2. točka (h) i dio VIII. Priloga I. Uredbi (EU) br. 1308/2013)

Oznaka KN

Opis

Iznos osiguranja

Razdoblje valjanosti

5302 10 00

Prava konoplja, sirova ili močena

 (4)

do kraja šestog mjeseca nakon mjeseca izdavanja dozvole, u skladu s člankom 7. stavkom 2., osim ako države članice predvide drukčije


E.   Voće i povrće (članak 1. stavak 2. točka i. i dio IX. Priloga I. Uredbi (EU) br. 1308/2013)

Oznaka KN

Opis

Iznos osiguranja

Razdoblje valjanosti

0703 20 00

Češnjak, svjež ili rashlađen, uključujući proizvode koji se uvoze u okviru carinskih kvota kako je navedeno u članku 2. stavku 1. točki (c) Delegirane uredbe (EU) 2016/1237 (5)

50 EUR/t

3 mjeseca od dana izdavanja u skladu s člankom 7. stavkom 2.

ex 0703 90 00

Ostalo povrće vrste luka, svježe ili rashlađeno, uključujući proizvode koji se uvoze u okviru carinskih kvota kako je navedeno u članku 2. stavku 1. točki (c) Delegirane uredbe (EU) 2016/1237 (5)

50 EUR/t

3 mjeseca od dana izdavanja u skladu s člankom 7. stavkom 2.


F.   Proizvodi prerađeni od voća i povrća (članak 1. stavak 2. točka (j) i dio X. Priloga I. Uredbi (EU) br. 1308/2013)

Oznaka KN

Opis

Iznos osiguranja

Razdoblje valjanosti

ex 0710 80 95

Češnjak (6) i Allium ampeloprasum (nekuhan ili kuhan u pari ili vodi), smrznut, uključujući proizvode koji se uvoze u okviru carinskih kvota kako je navedeno u članku 2. stavku 1. točki (c) Delegirane uredbe (EU) 2016/1237 (7)

50 EUR/t

3 mjeseca od dana izdavanja u skladu s člankom 7. stavkom 2.

ex 0710 90 00

Mješavine povrća koje sadržavaju češnjak (6) i/ili Allium ampeloprasum (nekuhan ili kuhan u pari ili vodi), smrznut, uključujući proizvode koji se uvoze u okviru carinskih kvota kako je navedeno u članku 2. stavku 1. točki (c) Delegirane uredbe (EU) 2016/1237 (7)

50 EUR/t

3 mjeseca od dana izdavanja u skladu s člankom 7. stavkom 2.

ex 0711 90 80

Češnjak (6) i Allium ampeloprasum privremeno konzerviran (npr. sumpornim dioksidom, u slanoj vodi, u sumpornoj vodi ili drugim otopinama za konzerviranje), ali u takvom stanju neprikladni za neposrednu prehranu, uključujući proizvode koji se uvoze u okviru carinskih kvota kako je navedeno u članku 2. stavku 1. točki (c) Delegirane uredbe (EU) 2016/1237 (7)

50 EUR/t

3 mjeseca od dana izdavanja u skladu s člankom 7. stavkom 2.

ex 0711 90 90

Mješavine povrća koje sadrže češnjak (6) i/ili Allium ampeloprasum privremeno konzerviran (npr. sumpornim dioksidom, u slanoj vodi, u sumpornoj vodi ili drugim otopinama za konzerviranje), ali u takvom stanju neprikladni za neposrednu prehranu, uključujući proizvode koji se uvoze u okviru carinskih kvota kako je navedeno u članku 2. stavku 1. točki (c) Delegirane uredbe (EU) 2016/1237 (7)

50 EUR/t

3 mjeseca od dana izdavanja u skladu s člankom 7. stavkom 2.

ex 0712 90 90

Osušeni češnjak (6) i Allium ampeloprasum i mješavine osušenog povrća koje sadrže češnjak (6) i/ili Allium ampeloprasum, cijeli, rezan, u kriškama, lomljen ili u prahu, ali dalje nepripremljen, uključujući proizvode koji se uvoze u okviru carinskih kvota kako je navedeno u članku 2. stavku 1. točki (c) Delegirane uredbe (EU) 2016/1237 (7)

50 EUR/t

3 mjeseca od dana izdavanja u skladu s člankom 7. stavkom 2.


G.   Ostali proizvodi (članak 1. stavak 2. točka x. i odjeljak 1. dijela XXIV. Priloga I. Uredbi (EU) br. 1308/2013)

Oznaka KN

Opis

Iznos osiguranja

Razdoblje valjanosti

1207 99 91

Sjeme konoplje koje nije namijenjeno sjetvi

 (8)

do kraja šestog mjeseca nakon mjeseca izdavanja dozvole, u skladu s člankom 7. stavkom 2., osim ako države članice predvide drukčije


H.   Etilni alkohol poljoprivrednog podrijetla (članak 1. stavak 2. točka (u) i dio XXI. Priloga I. Uredbi (EU) br. 1308/2013)

Oznaka KN

Opis

Iznos osiguranja

Razdoblje valjanosti

ex 2207 10 00

Nedenaturirani etilni alkohol s volumnim udjelom alkohola 80 % vol. ili većim, dobiven od poljoprivrednih proizvoda navedenih u Prilogu I. Ugovoru

1 EUR po hektolitru

do kraja četvrtog mjeseca nakon mjeseca izdavanja dozvole, u skladu s člankom 7. stavkom 2.

ex 2207 20 00

Etilni alkohol i drugi alkoholi, denaturirani, s bilo kojim sadržajem alkohola, dobiveni od poljoprivrednih proizvoda navedenih u Prilogu I. Ugovoru

1 EUR po hektolitru

do kraja četvrtog mjeseca nakon mjeseca izdavanja dozvole, u skladu s člankom 7. stavkom 2.

ex 2208 90 91

Nedenaturirani etilni alkohol s volumnim udjelom alkohola manjim od 80 % vol., dobiven od poljoprivrednih proizvoda navedenih u Prilogu I. Ugovoru

1 EUR po hektolitru

do kraja četvrtog mjeseca nakon mjeseca izdavanja dozvole, u skladu s člankom 7. stavkom 2.

ex 2208 90 99

Nedenaturirani etilni alkohol s volumnim udjelom alkohola manjim od 80 % vol., dobiven od poljoprivrednih proizvoda navedenih u Prilogu I. Ugovoru

1 EUR po hektolitru

do kraja četvrtog mjeseca nakon mjeseca izdavanja dozvole, u skladu s člankom 7. stavkom 2.

DIO II.

OBVEZA ISHOĐENJA DOZVOLE ZA IZVOZ

Popis proizvoda iz članka 2. stavka 2. točke (a) Delegirane uredbe (EU) 2016/1237

A.   Riža (članak 1. stavak 2. točka (b) i dio II. Priloga I. Uredbi (EU) br. 1308/2013)

Oznaka KN

Opis

Iznos osiguranja

Razdoblje valjanosti

1006 20

Oljuštena (smeđa) riža

3 EUR/t

do kraja četvrtog mjeseca nakon mjeseca izdavanja dozvole, u skladu s člankom 7. stavkom 2.

1006 30

Polubijela ili bijela riža, uključujući poliranu ili glaziranu

3 EUR/t

do kraja četvrtog mjeseca nakon mjeseca izdavanja dozvole, u skladu s člankom 7. stavkom 2.


B.   Šećer (članak 1. stavak 2. točka (c) i dio III. Priloga I. Uredbi (EU) br. 1308/2013)

Oznaka KN

Opis

Iznos osiguranja

Razdoblje valjanosti

1701

Šećer od šećerne trske ili šećerne repe i kemijski čista saharoza u krutom stanju (9)

11 EUR/100 kg

do kraja trećeg mjeseca nakon mjeseca izdavanja, u skladu s člankom 7. stavkom 2. (10)

1702 60 95

1702 90 95

Drugi šećeri u krutom stanju i šećerni sirupi, bez dodanih aroma ili bojila, ali koji ne obuhvaćaju laktozu, glukozu, maltodekstrin i izoglukozu (9)

4,2 EUR/100 kg

do kraja trećeg mjeseca nakon mjeseca izdavanja, u skladu s člankom 7. stavkom 2. (10)

2106 90 59

Aromatizirani ili obojeni šećerni sirupi, osim izoglukoznih, laktoznih, glukoznih i maltodekstrinskih sirupa (9)

4,2 EUR/100 kg

do kraja trećeg mjeseca nakon mjeseca izdavanja, u skladu s člankom 7. stavkom 2. (10)


(1)  Obveza ishođenja uvozne dozvole primjenjuje se do 30. rujna 2017.

(2)  S iznimkom uvoza preferencijalnog šećera iz oznake KN 1701 99 10 podrijetlom iz Moldove iz Odluke Vijeća 2014/492/EU od 16. lipnja 2014. o potpisivanju, u ime Europske unije, i privremenoj primjeni Sporazuma o pridruživanju između Europske unije i Europske zajednice za atomsku energiju i njihovih država članica, s jedne strane, i Republike Moldove, s druge strane (SL L 260, 30.8.2014., str. 1.) i povlaštenih uvoza šećera iz oznake KN 1701 podrijetlom iz Gruzije iz Odluke Vijeća 2014/494/EU od 16. lipnja 2014. o potpisivanju, u ime Europske unije, i privremenoj primjeni Sporazuma o pridruživanju između Europske unije i Europske zajednice za atomsku energiju i njihovih država članica, s jedne strane, i Gruzije, s druge strane (SL L 261, 30.8.2014., str. 1.).

(3)  Ne zahtijeva se sredstvo osiguranja.

(4)  Ne zahtijeva se sredstvo osiguranja.

(5)  Obveza ishođenja uvozne dozvole primjenjuje se do 30. rujna 2017.

(6)  Ovo također uključuje proizvode u kojim je riječ „češnjak” samo dio naziva. Takvi izrazi mogu uključivati, ali nisu strogo ograničeni na „solo češnjak”„slonovski češnjak”, „gomoljasti češnjak” ili „veliki češnjak”.

(7)  Obveza ishođenja uvozne dozvole primjenjuje se do 30. rujna 2017.

(8)  Ne zahtijeva se sredstvo osiguranja.

(9)  Obveza ishođenja izvozne dozvole primjenjuje se do 30. rujna 2017.

(10)  Za količine koje ne prelaze 10 t predmetna stranka ne smije uporabiti više od jedne takve dozvole za isti izvoz.


30.7.2016   

HR

Službeni list Europske unije

L 206/71


PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2016/1240

оd 18. svibnja 2016.

o utvrđivanju pravila za primjenu Uredbe (EU) br. 1308/2013 Europskog parlamenta i Vijeća s obzirom na javnu intervenciju i potpore za privatno skladištenje

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 1308/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o uspostavljanju zajedničke organizacije tržišta poljoprivrednih proizvoda i stavljanju izvan snage uredbi Vijeća (EEZ) br. 922/72, (EEZ) br. 234/79, (EZ) br. 1037/2001 i (EZ) br. 1234/2007 (1), a posebno njezin članak 20. točke (a), (b), (d), (e), (i), (j), (k), (l), (m), (n) i (o) te članak 223. stavak 3. točke (a), (b) i (c),

uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 1306/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o financiranju, upravljanju i nadzoru zajedničke poljoprivredne politike i o stavljanju izvan snage uredaba Vijeća (EEZ) br. 352/78, (EZ) br. 165/94, (EZ) br. 2799/98, (EZ) br. 814/2000, (EZ) br. 1290/2005 i (EZ) br. 485/2008 (2), a posebno njezin članak 62. stavak 2. točke (a), (b), (c) i (i) te članak 64. stavak 7. točku (a),

uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EU) br. 1370/2013 od 16. prosinca 2013. o utvrđivanju mjera za određivanje određenih potpora i subvencija vezanih uz zajedničku organizaciju tržišta poljoprivrednih proizvoda (3), a posebno njezin članak 2. stavak 3. i članak 3. stavak 4.,

budući da:

(1)

Uredbom (EU) br. 1308/2013 zamjenjuje se Uredba Vijeća (EZ) br. 1234/2007 (4) i utvrđuju se nova pravila o javnim intervencijama i potporama za privatno skladištenje. Njome se Komisija ujedno ovlašćuje za donošenje delegiranih i provedbenih akata u tom području. Kako bi se osiguralo neometano funkcioniranje programa javne intervencije i potpora za privatno skladištenje u novom pravnom okviru, potrebno je donijeti određena pravila s pomoću takvih akata. Tim bi se aktima trebale zamijeniti uredbe Komisije (EEZ) br. 3427/87 (5), (EEZ) br. 2351/91 (6), (EZ) br. 720/2008 (7), (EZ) br. 826/2008 (8), (EZ) br. 1130/2009 (9) i (EU) br. 1272/2009 (10). Te su uredbe stavljene izvan snage Delegiranom uredbom Komisije (EU) 2016/1238 (11).

(2)

Člankom 11. Uredbe (EU) br. 1308/2013 propisuje se da se javna intervencija primjenjuje na običnu pšenicu, tvrdu (durum) pšenicu, ječam, kukuruz, neoljuštenu rižu, svježe ili rashlađeno meso iz sektora govedine i teletine, maslac i obrano mlijeko u prahu u skladu s uvjetima utvrđenima u toj Uredbi.

(3)

Člankom 17. Uredbe (EU) br. 1308/2013 propisuje se da se potpore za privatno skladištenje mogu dodijeliti za bijeli šećer, maslinovo ulje, lanena vlakna, svježe ili rashlađeno meso goveda starih osam mjeseci ili više, maslac, sir, obrano mlijeko u prahu, svinjsko meso te ovčetinu i kozletinu u skladu s uvjetima utvrđenima u toj Uredbi.

(4)

Uredbom (EU) br. 1370/2013 utvrđuju se pravila o cijenama javne intervencije, količinskim ograničenjima za otkup o okviru javne intervencije te utvrđivanju iznosa potpore za privatno skladištenje.

(5)

Kako bi se pojednostavnili mehanizmi upravljanja i nadzora povezani s programima javne intervencije i potpora za privatno skladištenje te poboljšala njihova učinkovitost, trebalo bi utvrditi zajednička pravila za sve proizvode navedene u člancima 11. i 17. Uredbe (EU) br. 1308/2013.

(6)

U skladu s člankom 13. stavkom 1. Uredbe (EU) br. 1308/2013, Komisija može odlučiti da se provede otkup tvrde (durum) pšenice, ječma, kukuruza i neoljuštene riže ako to zahtijeva stanje na tržištu. Javna intervencija može započeti i za govedinu ako je tijekom reprezentativnog razdoblja prosječna tržišna cijena niža od 85 % referentnog praga utvrđenog u članku 7. stavku 1. Uredbe (EU) br. 1308/2013. U tim se slučajevima otkup provodi putem natječajnog postupka.

(7)

U skladu s člankom 4. stavkom 1. Uredbe (EU) br. 1370/2013 Komisija može utvrditi iznos potpore za privatno skladištenje proizvoda navedenih u članku 17. Uredbe (EU) 1308/2013 natječajnim postupkom ili utvrđivanjem potpore unaprijed.

(8)

Kako bi programi javnih intervencija i potpora za privatno skladištenje djelovali učinkovito, gospodarski subjekti trebali bi se koristiti metodom koju im je agencija za plaćanja stavila na raspolaganje u pogledu postupka podnošenja ponuda, ponuda za nadmetanje i zahtjeva.

(9)

Kako bi se osiguralo pravilno upravljanje programima, trebalo bi utvrditi pravila o intervenciji po fiksnoj cijeni, natječajnim postupcima za interventni otkup, prodaju iz intervencije ili utvrđivanje najvišeg iznosa potpore za privatno skladištenje te o potpori za privatno skladištenje koja se utvrđuje unaprijed kao i o podnošenju i prihvatljivosti ponuda za nadmetanje, ponuda i zahtjeva.

(10)

Kako bi se prestankom upotrebe malih skladišta, koja mogu biti razasuta po cijelom području, poboljšala učinkovitost djelovanja javnih intervencija, treba utvrditi najmanji kapacitet skladištenja za interventna skladišta, pri čemu se to ne bi odnosilo na slučajeve kada skladište ima neposredan pristup rijeci, moru ili željezničkoj vezi.

(11)

S obzirom na to da se proizvodi obuhvaćeni programima javne intervencije i potpora za privatno skladištenje razlikuju u pogledu vremena proizvodnje odnosno žetve i zahtjeva u vezi sa skladištenjem, trebalo bi predvidjeti posebne uvjete u pogledu njihove prihvatljivosti.

(12)

Radi dobrog upravljanja programima javne intervencije i potpora za privatno skladištenje, potrebno je odrediti najmanju količinu ispod koje agencija za plaćanja ne može prihvatiti ponudu ili ponudu za nadmetanje, ni za otkup ni za prodaju, ili odlučiti o tome hoće li utvrditi najviši iznos potpore za privatno skladištenje. Međutim, ako uvjeti i prakse veleprodaje ili pravila za zaštitu okoliša koja su na snazi u nekoj državi članici opravdavaju primjenu najmanjih količina većih od onih koje su utvrđene ovom Uredbom, predmetna agencija za plaćanja trebala bi imati pravo zahtijevati te veće najmanje količine za otkup po fiksnoj cijeni.

(13)

Kako bi se zajamčila ozbiljnost ponude ili ponude za nadmetanje za intervenciju te kako bi se osiguralo da mjere imaju željeni učinak na tržište, kako u slučaju intervencije po fiksnoj cijeni tako i u slučaju natječajnog postupka, trebalo bi utvrditi visinu jamstva.

(14)

Kako bi se osiguralo učinkovito upravljanje programom javnih intervencija, trebalo bi predvidjeti razmjenu obavijesti o podnesenim ponudama i ponudama za nadmetanje između država članica i Komisije. Trebalo bi uvesti mjere za poštovanje količinskih ograničenja utvrđenih u članku 3. Uredbe (EU) br. 1370/2013.

(15)

Na temelju primljenih ponuda i ponuda za nadmetanje može se odrediti najviša otkupna cijena ili najviši iznos potpore za privatno skladištenje. Međutim, na tržištu može doći do okolnosti u kojima ekonomski ili drugi aspekti tržišta zahtijevaju da se ne odredi takva cijena ili potpora te da se odbiju sve primljene ponude za nadmetanje.

(16)

Kako bi se jamčilo jasno i učinkovito funkcioniranje programa javnih intervencija, potrebno je utvrditi opća pravila o izdavanju naloga za isporuku te o isporuci proizvoda u skladište koje je odredila agencija za plaćanja. Osim toga, s obzirom na posebnosti sektora žitarica i riže kao i sektora govedine te maslaca i obranog mlijeka u prahu, potrebno je utvrditi posebna pravila za te sektore.

(17)

Radi pravilnog upravljanja interventnim zalihama u skladištu te s obzirom na posebnosti sektora žitarica i riže, trebalo bi odrediti obveze država članica u pogledu najveće udaljenosti do skladišta i troškova koje treba platiti kada se ta udaljenost premaši.

(18)

Radi primjene zajedničkih pravila iz Delegirane uredbe Komisije (EU) br. 907/2014 (12), primjereno je predvidjeti da se provjere proizvoda tijekom skladištenja moraju provoditi kako je utvrđeno člankom 3. te Uredbe. Na temelju tih provjera i analiza trebalo bi izdati zapisnik o preuzimanju.

(19)

Kako bi se osigurala dobra kvaliteta proizvoda uskladištenih u okviru javne intervencije, trebalo bi predvidjeti da je, u slučaju kad proizvodi ne ispunjavaju primjenjive zahtjeve u pogledu prihvatljivosti, gospodarski subjekt obvezan preuzeti natrag proizvode i snositi sve troškove u razdoblju u kojemu su proizvodi bili uskladišteni u skladištima.

(20)

Ako se zahtijeva otkoštavanje govedine, za taj je sektor potrebno utvrditi posebna pravila kao dopunu općim pravilima.

(21)

Trebalo bi utvrditi pravila za plaćanja koja podliježu prilagodbi cijena ovisno o kvaliteti proizvoda ili lokaciji skladišta. Kako bi gospodarski subjekti imali vremena za prilagodbu novom programu javnih intervencija, određeni uvjeti koji se odnose na prilagodbu cijena u pogledu žitarica trebali bi se primjenjivati tek od tržišne godine 2017./2018.

(22)

Radi pružanja potrebnih informacija o značajkama proizvoda te o mjestu na kojem su uskladišteni, agencija za plaćanja koja ima interventne zalihe raspoložive za prodaju trebala bi sastaviti i objaviti obavijesti o pozivu na podnošenje ponuda. U tu bi svrhu trebalo predvidjeti da između datuma takve obavijesti i prvog roka za dostavu ponuda mora proteći razumno vremensko razdoblje.

(23)

Na temelju ponuda i stanja na tržištu Unije, Komisija bi trebala odlučiti o tome hoće li odrediti najnižu interventnu prodajnu cijenu ili ne. U skladu s tom odlukom agencije za plaćanja prihvaćat će ili odbijati ponude za proizvode stavljene na raspolaganje za prodaju. Trebalo bi donijeti posebna pravila za dodjelu govedine, maslaca i obranog mlijeka u prahu.

(24)

Kako bi se olakšala prodaja malih količina preostalih u skladištima u državi članici i kako bi se osiguralo dobro upravljanje sustavom, primjereno je predvidjeti da agencija za plaćanja ima pravo, u okviru svojih nadležnosti, pokrenuti natječajni postupak za ponovnu prodaju tih količina interventnih proizvoda, primjenjujući mutatis mutandis pravila koja su utvrđena u odnosu na natječajne postupke koje pokreće Unija, radi osiguravanja jednakog pristupa za sve zainteresirane strane. Zbog istih bi razloga agencija za plaćanja trebala biti ovlaštena nuditi za izravnu prodaju količine za koje je vizualnim pregledom u okviru godišnjeg popisivanja zaliha ili tijekom pregleda nakon preuzimanja na interventno skladištenje utvrđeno da se više ne mogu prepakirati ili da je njihova kvaliteta narušena.

(25)

Kako bi se osiguralo pravilno praćenje potpore za privatno skladištenje, trebalo bi pobliže odrediti informacije potrebne za sklapanje ugovora o skladištenju, kao i obveze ugovornih stranaka te uvjete uskladištenja, posebno one kojima se nadležnom tijelu odgovornom za provjeru aktivnosti skladištenja omogućuje učinkovita inspekcija uvjeta skladištenja. Trebalo bi utvrditi i pravila u pogledu ugovornog razdoblja skladištenja.

(26)

Kako bi se osiguralo učinkovito funkcioniranje programa potpore za privatno skladištenje, potrebno je utvrditi opća pravila o otpremi proizvoda iz skladišta te isplati potpore za privatno skladištenje. Za maslac i obrano mlijeko u prahu, s obzirom na specifičnu prirodu tih proizvoda, opća je pravila potrebno dopuniti posebnim pravilima.

(27)

Ako se iznos potpore za privatno skladištenje utvrđuje unaprijed, primjereno je predvidjeti određeno razdoblje za razmišljanje kako bi se stanje na tržištu moglo ocijeniti prije slanja obavijesti o odlukama o zahtjevima za potporu. Nadalje, trebalo bi, prema potrebi, predvidjeti posebne mjere koje se primjenjuju osobito na neriješene zahtjeve kako bi se spriječila pretjerana ili špekulativna upotreba programa privatnog skladištenja. Takve mjere zahtijevaju hitno djelovanje te bi Komisija trebala biti ovlaštena djelovati bez primjene postupka iz članka 229. stavka 2. ili 3. Uredbe (EU) br. 1308/2013 te poduzeti sve potrebne mjere bez odgađanja.

(28)

Kako bi se zaštitili financijski interesi Unije, trebalo bi donijeti odgovarajuće mjere kontrole za sprečavanje nepravilnosti i prijevara. Te bi mjere kontrole trebale uključivati sveobuhvatne administrativne kontrole uz dodatne kontrole na terenu. Kako bi se mjere kontrole provodile na pravičan i ujednačen način u svim državama članicama, trebalo bi odrediti područje njihove primjene, sadržaj, vremenski raspored i način izvješćivanja o njima.

(29)

Neopravdano isplaćeni iznosi trebali bi se vratiti u skladu s Provedbenom uredbom Komisije (EU) br. 908/2014 (13).

(30)

Za učinkovito upravljanje programima javne intervencije i potpora za privatno skladištenje potrebno je predvidjeti da države članice periodično obavješćuju Komisiju o stanju zaliha, proizvodima koji ulaze u skladišta i iz njih izlaze te o stanju u pogledu cijena i proizvodnje proizvoda navedenih u člancima 11. i 17. Uredbe (EU) br. 1308/2013.

(31)

Mjere predviđene ovom Uredbom u skladu su s mišljenjem Odbora za zajedničku organizaciju poljoprivrednih tržišta,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

GLAVA I.

OPĆE ODREDBE

POGLAVLJE I.

Uvodna odredba

Članak 1.

Područje primjene

1.   Ovom se Uredbom utvrđuju pravila za primjenu Uredbe (EU) br. 1308/2013 i Uredbe (EU) br. 1370/2013 u pogledu sljedećeg:

(a)

otkupa i prodaje iz javnih intervencija proizvoda navedenih u članku 11. Uredbe (EU) br. 1308/2013;

(b)

dodjele potpore za privatno skladištenje za proizvode navedene u članku 17. Uredbe (EU) br. 1308/2013.

2.   Ova se Uredba primjenjuje ne dovodeći u pitanje posebne odredbe utvrđene provedbenim uredbama kojima se:

(a)

pokreće natječajni postupak za otkup proizvoda ili otvara prodaja proizvoda iz interventnih zaliha; ili

(b)

pokreće natječajni postupak ili unaprijed utvrđuje iznos potpore za privatno skladištenje.

POGLAVLJE II.

Opća zajednička pravila

Članak 2.

Podnošenje i prihvatljivost ponuda, ponuda za nadmetanje i zahtjeva

1.   Gospodarski subjekti podnose ponude i ponude za nadmetanje za javnu intervenciju te ponude za nadmetanje i zahtjeve za potporu za javno skladištenje koristeći se metodom koju je stavila na raspolaganje agencija za plaćanja predmetne države članice.

2.   Ponuda, ponuda za nadmetanje ili zahtjev prihvatljivi su ako su podneseni na službenom jeziku ili jednom od službenih jezika države članice u kojoj se ponuda, ponuda za nadmetanje ili zahtjev podnose te moraju uključivati najmanje sljedeće informacije na obrascu koji je agencija za plaćanja stavila na raspolaganje:

(a)

naziv gospodarskog subjekta te njegovu adresu i broj upisa u registar obveznika PDV-a u državi članici u kojoj gospodarski subjekt obavlja svoju glavnu djelatnost;

(b)

proizvod, ili vrstu proizvoda, s odgovarajućom oznakom KN, ako je primjenjivo;

(c)

količinu koja se nudi, koja je predmet ponude za nadmetanje ili za koju se podnosi zahtjev, koja ne smije biti manja od najmanjih količina utvrđenih u članku 5., ako je primjenjivo.

3.   Ponuda, ponuda za nadmetanje ili zahtjev ne sadržavaju nikakve dodatne uvjete gospodarskog subjekta, osim onih koji su utvrđeni ovom Uredbom ili odgovarajućom Provedbenom uredbom kojom se pokreće natječajni postupak ili unaprijed utvrđuje iznos potpore za privatno skladištenje.

4.   Kada je posljednji rok za podnošenje ponuda, ponuda za nadmetanje ili zahtjeva državni praznik, ponude, ponude za nadmetanje ili zahtjevi dostavljaju se najkasnije posljednji radni dan prije državnog praznika.

5.   Za ponude, ponude za nadmetanje ili zahtjeve dostavljene u subotu, nedjelju ili na državni praznik, smatra se da ih je agencija za plaćanja primila prvog radnog dana nakon dana njihova podnošenja.

6.   Ponude, ponude za nadmetanje ili zahtjevi ne mogu se nakon njihova podnošenja povući ili mijenjati.

7.   Agencija za plaćanja evidentira prihvatljive ponude, ponude za nadmetanje ili zahtjeve na dan njihova primitka te bilježi predmetne količine.

8.   Prava i obveze koji proizlaze iz prihvaćanja ponude, ponude za nadmetanje ili zahtjeva nisu prenosivi.

GLAVA II.

JAVNA INTERVENCIJA

POGLAVLJE I.

Posebna pravila u vezi s javnom intervencijom

Članak 3.

Interventna skladišta

1.   Sva interventna skladišta („skladište”) moraju imati minimalan kapacitet skladištenja od:

(a)

za žitarice: 5 000 tona, 7 500 tona iz razdoblja javne intervencije 2017./2018., 10 000 tona iz razdoblja 2018./2019., 15 000 tona iz razdoblja 2019./2020.;

(b)

za rižu: 5 000 tona, 7 500 tona iz razdoblja javne intervencije 2017./2018., 10 000 tona iz razdoblja 2018./2019.;

(c)

za maslac i obrano mlijeko u prahu: 400 tona, 600 tona iz razdoblja javne intervencije 2017., 800 tona iz razdoblja 2018.

Države članice s prosječnom godišnjom proizvodnjom žitarica manjom od 20 milijuna tona mogu od razdoblja 2019./2021. nastaviti primjenjivati minimalan kapacitet skladištenja od 10 000 tona.

2.   Za potrebe ovog članka, „minimalan kapacitet skladištenja” znači najmanji kapacitet koji ne mora biti na raspolaganju trajno, nego se može lako dostići tijekom razdoblja u kojem može doći do otkupa.

3.   Agencija za plaćanja može odstupiti od stavka 1. jedino ako dokaže da minimalan kapacitet skladištenja naveden u tom stavku nije dostupan te ako zamjenska skladišta imaju neposredan pristup rijeci, moru ili željezničkoj vezi.

Članak 4.

Utvrđivanje prihvatljivosti proizvoda

1.   Prihvatljivost proizvoda za javnu intervenciju utvrđuje se u skladu s metodama koje su utvrđene sljedećim odredbama:

(a)

za žitarice: dijelovima.I, II., III. i IV. Priloga I.;

(b)

za rižu: dijelom I. Priloga II.;

(c)

za govedinu: dijelom I. Priloga III.;

(d)

za maslac: dijelom I. Priloga IV. ovoj Uredbi i Uredbom Komisije (EZ) br. 273/2008 (14);

(e)

za obrano mlijeko u prahu: dijelom I. Priloga V. ovoj Uredbi i Uredbom Komisije (EZ) br. 273/2008.

2.   Metode za određivanje kvalitete žitarica za javnu intervenciju koje su navedene u Prilogu I. one su utvrđene najnovijim verzijama relevantnih europskih ili međunarodnih normi, ovisno o slučaju, koje su na snazi prvog dana svake tržišne godine.

POGLAVLJE II.

Interventni otkup proizvoda

Odjeljak 1.

Opće odredbe

Članak 5.

Minimalne količine proizvoda koje se nude ili su predmet ponude za nadmetanje

1.   Minimalna količina proizvoda koja se nudi ili je predmet ponude za nadmetanje za otkup iznosi:

(a)

za običnu pšenicu, ječam i kukuruz: 160 tona;

(b)

za tvrdu pšenicu: 20 tona;

(c)

za rižu: 40 tona;

(d)

za govedinu: 20 tona;

(e)

za maslac: 30 tona;

(f)

za obrano mlijeko u prahu: 30 tona.

Države članice s prosječnom godišnjom proizvodnjom žitarica manjom od 20 milijuna tona mogu odlučiti primjenjivati minimalnu količinu od 120 tona za običnu pšenicu, ječam i kukuruz:

2.   Agencija za plaćanja može odrediti minimalnu količinu veću od one predviđene u stavku 1. ako to opravdavaju uvjeti i prakse trgovine na veliko ili pravila za zaštitu okoliša koja su na snazi u predmetnoj državi članici.

Članak 6.

Visina jamstva za otkup proizvoda

Visina jamstva koje je u skladu s člankom 4. točkom (a) Delegirane uredbe (EU) 2016/1238 potrebno položiti pri podnošenju ponude ili ponude za nadmetanje za otkup proizvoda u okviru javne intervencije iznosi:

(a)

za žitarice: 20 EUR/tona;

(b)

za rižu: 30 EUR/tona;

(c)

za govedinu: 300 EUR/tona;

(d)

za maslac: 50 EUR/tona;

(e)

za obrano mlijeko u prahu: 50 EUR/tona.

Članak 7.

Podnošenje i prihvatljivost ponuda i ponuda za nadmetanje

1.   Ponuda ili ponuda za nadmetanje prihvatljiva je ako je u skladu sa zahtjevima utvrđenima člankom 2. te, u slučaju natječajnog postupka, Provedbenom uredbom kojom se pokreće natječajni postupak iz članka 12. Mora ispunjavati i sljedeće uvjete:

(a)

sadržava najmanje sljedeće informacije:

i.

za rižu, oznaku vrste i sorte;

ii.

osim za govedinu, mjesto na kojem se proizvod drži u vrijeme podnošenja ponude ili ponude za nadmetanje;

iii.

za žitarice i rižu, skladište za koje se daje ponuda ili ponuda za nadmetanje;

iv.

za žitarice i rižu, godinu žetve i područje ili područja proizvodnje u Uniji;

v.

za maslac i obrano mlijeko u prahu, datum proizvodnje;

vi.

za maslac i obrano mlijeko u prahu, naziv i broj odobrenja odobrenog poduzeća u kojemu su proizvedeni;

(b)

gospodarski subjekt položio je jamstvo u skladu s člankom 4. točkom (a) Delegirane uredbe (EU) 2016/1238;

(c)

za žitarice i rižu, gospodarski subjekt dao je izjavu:

i.

da proizvodi potječu iz Unije;

ii.

da se ponuda ili ponuda za nadmetanje odnosi na homogenu seriju, koja se za rižu mora sastojati od neoljuštene riže iste sorte;

iii.

o tome je li bila izvedena bilo kakva obrada nakon žetve te je, prema potrebi, naveo naziv upotrijebljenog proizvoda, da je on primijenjen u skladu s uvjetima upotrebe i da je proizvod odobren u skladu s Uredbom (EZ) br. 1107/2009 Europskog Parlamenta i Vijeća (15).

2.   Za proizvode koji nisu govedina, gospodarski subjekt može na obrascu iz članka 2. stavka 2. zatražiti da se proizvod preuzme u skladištu u kojem se nalazi u vrijeme podnošenja ponude ili ponude za nadmetanje, uz uvjet da to skladište ispunjava zahtjeve utvrđene u članku 7. stavku 1. Delegirane uredbe (EU) 2016/1238 te u članku 3. ove Uredbe.

Članak 8.

Provjera ponuda i ponuda za nadmetanje koju provodi agencija za plaćanja

1.   Agencije za plaćanja odlučuju o prihvatljivosti ponuda i ponuda za nadmetanje na temelju zahtjeva utvrđenih u člancima 2. i 7.

Ako agencija za plaćanja odluči da ponuda ili ponuda za nadmetanje nije prihvatljiva, o tome obavješćuje predmetni gospodarski subjekti u roku od tri radna dana od primitka ponude ili ponude za nadmetanje. Što se tiče ponuda, ako gospodarski subjekt ne primi takvu obavijest, ponuda se smatra prihvatljivom.

2.   Što se tiče žitarica i riže, nakon što agencija za plaćanja provjeri jesu li ponude ili ponude za nadmetanje prihvatljive, administrativnim sredstvima može se provjeriti sukladnost izjava iz članka 7. stavka 1. točke (c), ako je potrebno uz pomoć agencije za plaćanja nadležne za skladište koje je naveo gospodarski subjekt, u skladu s člankom 57. stavkom 2.

Članak 9.

Obavješćivanje Komisije o ponudama i ponudama za nadmetanje

1.   Države članice obavješćuju Komisiju o svim prihvatljivim ponudama i ponudama za nadmetanje u sljedećim rokovima:

(a)

u slučaju ponuda, obavijesti se dostavljaju svakog utorka najkasnije do 12.00 sati (po briselskom vremenu) i odnose se na količine proizvoda koje su tijekom prethodnog tjedna bile predmet prihvatljive ponude te povezanih informacija.

Kada se ponuđene količine približe graničnim vrijednostima koje su utvrđene u članku 3. stavku 1. Uredbe (EU) br. 1370/2013, Komisija obavješćuje države članice od kojeg dana nadalje moraju svakog radnog dana obavješćivati Komisiju.

Od tog dana države članice obavješćuju Komisiju svakog radnog dana najkasnije do 14.00 sati (po briselskom vremenu) o količinama koje su tijekom prethodnog radnog dana ponuđene za intervenciju;

(b)

u slučaju ponuda za nadmetanje, primjenjuju se rokovi utvrđeni Provedbenom uredbom kojom se pokreće natječajni postupak.

2.   Obavijesti predviđene stavkom 1. točkama (a) i (b) ne sadržavaju naziv gospodarskog subjekta, njegovu adresu i broj upisa u registar obveznika PDV-a te, u slučaju maslaca i obranog mlijeka u prahu, naziv i broj odobrenja odobrenog poduzeća.

3.   Ako država članica ne obavijesti Komisiju o prihvatljivim ponudama ili ponudama za nadmetanje u rokovima iz stavka 1. točaka (a) i (b), smatra se da je Komisiju obavijestila o tome da ih nema.

Odjeljak 2.

Otkup po fiksnoj cijeni

Članak 10.

Podnošenje ponuda za otkup obične pšenice, maslaca i obranog mlijeka u prahu po fiksnoj cijeni

Ponude se mogu podnositi agenciji za plaćanja od početka razdoblja javnih intervencija utvrđenih u članku 12. Uredbe (EU) br. 1308/2013.

Članak 11.

Mjere za poštovanje količinskih ograničenja

1.   Radi sukladnosti s količinskim ograničenjima koja su utvrđena u članku 3. stavku 1. Uredbe (EU) br. 1370/2013, Komisija donosi odluku kako je predviđeno člankom 3. stavkom 6. točkom (a) te Uredbe:

(a)

o zatvaranju interventnog otkupa po fiksnoj cijeni;

(b)

kada bi prihvaćanje cjelokupne ponuđene količine dovelo do premašivanja maksimalne količine, o postavljanju koeficijenta dodjele koji se primjenjuje na ukupnu količinu u ponudama koje su primljene od svakog gospodarskog subjekta i o kojima je obaviještena Komisija na dan donošenja odluke;

(c)

ako je primjereno, o odbijanju otvorenih ponuda dostavljenih agencijama za plaćanja država članica.

Komisija donosi odluku u roku od dva radna dana od obavijesti iz članka 9. stavka 1. točke (a) prvog podstavka i u roku od pet radnih dana od obavijesti iz članka 9. stavka 1. točke (a) trećeg podstavka.

Za potrebe ovog članka, ako je datum obavijesti državni praznik, rok za Komisiju počinje se računati prvog radnog dana nakon tog državnog praznika. Ako su ti državni praznici obuhvaćeni razdobljem u kojemu Komisija treba donijeti odluku, računaju se samo radni dani.

2.   Odstupajući od članka 2. stavka 6., gospodarski subjekt na kojeg se primjenjuje koeficijent dodjele iz stavka 1. točke (b) može povući svoju ponudu u roku od pet radnih dana od datuma stupanja na snagu odluke o utvrđivanju koeficijenta dodjele.

Odjeljak 3.

Otkup putem natječajnog postupka

Članak 12.

Natječajni postupak

1.   Natječajni postupak za otkup proizvoda iz članka 11. Uredbe (EU) br. 1308/2013 pokreće se Provedbenom uredbom o pokretanju natječajnog postupka, koja posebno sadržava sljedeće informacije:

(a)

obuhvaćene proizvode i:

i.

za rižu, oznaku vrste i sorte;

ii.

za govedinu, pokreće li se natječaj za otkupljene trupove koje treba otkoštiti ili za skladištenje bez otkoštavanja;

(b)

obuhvaćeno razdoblje („natječajno razdoblje”) i, ako je potrebno, različita podrazdoblja tijekom kojih se mogu dostavljati ponude za nadmetanje.

2.   Komisija može pokrenuti natječajni postupak za otkup govedine po kategoriji i državi članici, ili njezinoj regiji, kako je predviđeno člankom 13. stavkom 1. točkom (c) Uredbe (EU) br. 1308/2013, na temelju dviju posljednjih zabilježenih tjednih tržišnih cijena. Komisija može zatvoriti taj natječajni postupak, kako je predviđeno člankom 13. stavkom 2. te Uredbe, na temelju posljednjih zabilježenih tjednih tržišnih cijena.

3.   Ako Komisija pokrene ograničeni natječajni postupak iz članka 3. stavka 3. Uredbe (EU) br. 1370/2013, Provedbena uredba kojom se pokreće taj postupak odnosi se na određenu državu članicu ili regiju (regije) države članice koja je obuhvaćena natječajnim postupkom.

4.   U pogledu riže, natječajni postupak može biti ograničen na određene sorte ili na jednu ili više vrsta oljuštene riže, tj. „rižu okruglog zrna”, „rižu srednjeg zrna”, „rižu dugog zrna A” ili „rižu dugog zrna B”, kako su definirane u dijelu I. točki I.2 podtočkama (a), (b) odnosno (c) Priloga II. Uredbi (EU) br. 1308/2013.

5.   U pogledu govedine primjenjuju se sljedeća pravila:

(a)

pri određivanju prosječne tržišne cijene po prihvatljivoj kategoriji u državi članici ili u regiji države članice uzimaju se u obzir cijene za kvalitete U, R i O, izražene u kvaliteti R3 upotrebom koeficijenata konverzije navedenih u dijelu II. Priloga III. ovoj Uredbi u predmetnoj državi članici ili interventnoj regiji;

(b)

prosječna se tržišna cijena bilježi u skladu s Uredbom Komisije (EZ) br. 1249/2008 (16);

(c)

prosječna tržišna cijena po prihvatljivoj kategoriji u državi članici ili u regiji države članice jest prosjek tržišnih cijena za sve kvalitete iz točke (b), ponderiran udjelom pojedine kvalitete u ukupnom broju klanja u toj državi članici ili regiji.

Ujedinjena Kraljevina sastoji se od sljedećih dviju interventnih regija:

i.

regija I.: Velika Britanija;

ii.

regija II. Sjeverna Irska.

Članak 13.

Podnošenje i prihvatljivost ponuda za nadmetanje

1.   Osim općih uvjeta utvrđenih u člancima 2. i 7., ponuda za nadmetanje prihvatljiva je jedino ako je u njoj naznačena predložena cijena u eurima po jedinici mjere proizvoda, zaokružena na najviše dva decimalna mjesta, bez PDV-a.

U slučaju žitarica i riže, ponuđena je cijena po toni proizvoda cijena koja odgovara minimalnoj kvaliteti za žitarice definiranoj u dijelu II. Priloga I. Delegiranoj uredbi (EU) 2016/1238 ili standardnoj kvaliteti za rižu definiranoj u odjeljku A Priloga III. Uredbi (EU) br. 1308/2013, isporučene do skladišta, bez istovara.

U slučaju maslaca i obranog mlijeka u prahu, ponuđena cijena jest cijena za 100 kg proizvoda isporučenih do utovarno-istovarne rampe skladišta.

U slučaju govedine, u ponudama za nadmetanje navodi se cijena izražena u skladu s člankom 12. stavkom 5. točkom (a) za tonu proizvoda kvalitete R3, ako se odnosi na meso s kostima namijenjeno otkoštavanju, ili za skladištenje bez otkoštavanja.

2.   Ne dovodeći u pitanje članak 15. stavak 2. ove Uredbe, ponuđena cijena ne smije premašiti razinu cijene javne intervencije utvrđenu u članku 2. stavku 1. Uredbe (EU) br. 1370/2013.

Članak 14.

Odluke o otkupnoj cijeni

1.   Na temelju ponuda za nadmetanje o kojima je obaviještena u skladu s člankom 9. Komisija donosi odluku:

(a)

da neće odrediti najvišu otkupnu cijenu; ili

(b)

da će odrediti najvišu otkupnu cijenu.

2.   Odluka iz stavka 1. objavljuje se u Službenom listu Europske unije.

Članak 15.

Pojedinačne odluke o ponudama za nadmetanje

1.   Kada najviša otkupna cijena nije određena, odbijaju se sve ponude za nadmetanje.

2.   Kada je najviša otkupna cijena određena, agencija za plaćanja prihvaća ponude koje su jednake tom iznosu ili niže od njega. Sve se ostale ponude za nadmetanje odbijaju.

Agencija za plaćanja prihvaća samo one ponude za nadmetanje o kojima je Komisija obaviještena u skladu s člankom 9.

3.   Agencija za plaćanja donosi odluke iz stavaka 1. i 2. ovog članka nakon objavljivanja odluke Komisije iz članka 14. stavka 1.

Agencija za plaćanja obavješćuje gospodarske subjekte o rezultatu njihova sudjelovanja u natječajnom postupku u roku od tri radna dana od stupanja na snagu navedene odluke Komisije.

Ako se ponuda za nadmetanje prihvati, navedena obavijest nije potrebna ako agencija za plaćanja izda nalog za isporuku iz članka 17. u roku od pet radnih dana od stupanja na snagu navedene odluke Komisije. U slučaju takvog prihvaćanja ne može se odobriti dodatno produljenje roka za izdavanje naloga za isporuku iz članka 17. stavka 1. drugog podstavka.

Članak 16.

Ograničenje otkupa govedine

Ako se agencijama za plaćanja ponudi govedina u količinama većima od onih koje mogu preuzeti, one mogu ograničiti otkup na količine koje mogu preuzeti na svom području ili u jednoj od svojih interventnih regija iz članka 12. stavka 5.

U slučaju takvog ograničenja, agencije za plaćanja osiguravaju jednak pristup svim zainteresiranim stranama.

Odjeljak 4.

Isporuke i troškovi prijevoza

Članak 17.

Nalog za isporuku

1.   Nakon što agencija za plaćanja provjeri prihvatljivost ponude ili ponude za nadmetanje u skladu s člancima 8. i 13., izdaje nalog za isporuku u roku od pet radnih dana od roka iz članka 11. stavka 1. drugog podstavka ili od stupanja na snagu odluke iz članka 14. stavka 1.

Agencija za plaćanja može odlučiti produljiti rok za izdavanje naloga za isporuku kad je to nužno zbog prihvaćenih velikih količina žitarica ili riže. Međutim, krajnji rok za isporuku proizvoda ne smije biti dulji od 65 dana od roka ili stupanja na snagu iz prvog podstavka. U takvim slučajevima agencija za plaćanja obavješćuje gospodarske subjekte na koje to utječe.

2.   Nalog za isporuku mora imati datum i broj te mora sadržavati sljedeće informacije:

(a)

količinu koja se mora isporučiti;

(b)

krajnji rok za isporuku proizvoda;

(c)

skladište u koje se proizvodi isporučuju;

(d)

cijenu po kojoj je ponuda ili ponuda za nadmetanje prihvaćena.

3.   Nalog za isporuku izdaje se samo za količine o kojima je Komisija obaviještena u skladu s člankom 9.

Članak 18.

Posebne odredbe za isporuku žitarica i riže

1.   Agencija za plaćanja određuje skladište u koje se žitarice ili riža isporučuju uz najniže troškove.

2.   Isporuka u skladište izvršava se najkasnije 60 dana od datuma izdavanja naloga za isporuku. Međutim, ovisno o prihvaćenim količinama, agencija za plaćanja može produljiti to razdoblje za najviše 14 dana. U takvim se slučajevima može u skladu s time produljiti rok isporuke iz članka 17. stavka 1. drugog podstavka. Agencija za plaćanja obavješćuje gospodarske subjekte na koje se to odnosi.

3.   Gospodarski subjekt snosi troškove povezane sa sljedećim ispitivanjima koja se izvode na žitaricama u skladu s metodologijom iz Priloga I. dijela IV.:

i.

test aktivnosti amilaze (Hagberg);

ii.

test za određivanje sadržaja bjelančevina u tvrdoj pšenici i u običnoj pšenici;

iii.

Zeleny test;

iv.

test primjerenosti za strojnu obradu;

v.

analize onečišćivača.

Članak 19.

Troškovi prijevoza za žitarice i rižu

1.   Troškove prijevoza žitarica ili riže od skladišta u kojemu su se proizvodi nalazili u vrijeme podnošenja ponude ili ponude za nadmetanje do skladišta navedenog u nalogu za isporuku snosi gospodarski subjekt ako udaljenost između ta dva skladišta iznosi 50 km ili manje.

Za udaljenosti koje premašuju navedenu najveću udaljenost troškove prijevoza snosi agencija za plaćanja, a nadoknađuje ih Komisija u visini od 0,05 EUR po toni i po kilometru.

2.   Ako se agencija za plaćanja koja otkupljuje žitarice ili rižu nalazi u državi članici koja nije država članica na čijem je području proizvod skladišten, pri izračunu najveće udaljenosti iz stavka 1. ne uzima se u obzir udaljenost između skladišta gospodarskog subjekta i granice države članice u kojoj se nalazi agencija za plaćanje koja otkupljuje.

Članak 20.

Posebne odredbe za isporuku govedine

1.   Otkupna cijena za govedinu jest cijena govedine isporučene na mjesto ulaznog vaganja u skladištu ili, ako je meso potrebno otkoštavati, u rasjekaonicu.

2.   Troškove istovara snosi gospodarski subjekt.

3.   Gospodarski subjekti isporučuju proizvode najkasnije 15 dana od datuma izdavanja naloga za isporuku. Međutim, ovisno o prihvaćenim količinama, agencija za plaćanja može produljiti to razdoblje za najviše sedam dana. U takvim slučajevima agencija za plaćanja obavješćuje gospodarske subjekte na koje to utječe.

Članak 21.

Posebne odredbe za pakiranje, isporuku i skladištenje maslaca i obranog mlijeka u prahu

1.   Maslac se pakira i isporučuje u blokovima od 25 kilograma neto u skladu sa zahtjevima koji su utvrđeni u dijelu II. Priloga IV.

2.   Obrano mlijeko u prahu pakira se i isporučuje u vrećama neto mase 25 kg u skladu sa zahtjevima koji su utvrđeni u dijelu II. Priloga V.

3.   Gospodarski subjekt isporučuje maslac ili obrano mlijeko u prahu do utovarno-istovarne rampe skladišta u roku od 21 dana od datuma izdavanja naloga za isporuku. Međutim, ovisno o prihvaćenim količinama, agencija za plaćanja može produljiti to razdoblje za najviše sedam dana. U takvim slučajevima agencija za plaćanja obavješćuje gospodarske subjekte na koje to utječe.

Maslac i obrano mlijeko u prahu isporučuju se na paletama čija je kvaliteta primjerena dugoročnom skladištenju, koje se zamjenjuju za palete jednake kvalitete. Alternativno, agencija za plaćanja može odobriti neki drugi jednakovrijedan sustav.

Troškove koji nastanu pri istovaru maslaca ili obranog mlijeka u prahu na utovarno-istovarnoj rampi skladišta snosi agencija za plaćanja.

4.   Agencija za plaćanja zahtijeva da se maslac i obrano mlijeko u prahu smjeste i drže u skladištu na paletama na takav način da se formiraju serije koje se mogu lako identificirati i kojima se može lako pristupiti.

Članak 22.

Isporuka

1.   Datum isporuke je:

(a)

za žitarice, rižu, maslac i obrano mlijeko u prahu: datum na koji se potvrdi da je cijela količina koja je navedena u nalogu za isporuku ušla u određeno skladište. Taj datum ne može biti raniji od dana koji slijedi nakon datuma izdavanja naloga za isporuku;

(b)

za svaku pošiljku govedine: datum dolaska na mjesto vaganja u interventnom skladištu ili, ako je meso potrebno otkoštavati, u rasjekaonicu.

2.   Agencija za plaćanja može odlučiti da se preuzimanje žitarica, riže, maslaca ili obranog mlijeka u prahu izvrši u skladištu u kojem se proizvodi nalaze u vrijeme podnošenja ponude ili ponude za nadmetanje, uz uvjet da to skladište ispunjava zahtjeve utvrđene u članku 7. stavku 1. Delegirane uredbe (EU) 2016/1238 te u članku 3. ove Uredbe. U tom je slučaju datum isporuke dan koji slijedi nakon datuma izdavanja naloga za isporuku te služi kao relevantni datum za potrebe članka 18. stavka 2. točke (a) Provedbene uredbe (EU) br. 908/2014.

3.   Proizvode preuzima agencija za plaćanja ili njezin predstavnik, koji mora biti neovisan o gospodarskom subjektu.

Odjeljak 5.

Kontrola i preuzimanje

Članak 23.

Zapisnik o preuzimanju

1.   Zapisnik o preuzimanju izdaje agencija za plaćanja nakon što se propisanim kontrolama i analizama utvrdi da su ispunjeni zahtjevi prihvatljivosti utvrđeni u članku 3. Delegirane uredbe (EU) 2016/1238. U njemu se navodi najmanje sljedeće:

(a)

isporučene količine i, za rižu, sorta;

(b)

svojstva proizvoda utvrđena analizama, u mjeri u kojoj je to bitno za izračunavanje cijene;

(c)

ako je primjenjivo, količine koje nisu preuzete. U tom se slučaju o tome obavješćuje gospodarski subjekt.

2.   Zapisnik o preuzimanju označuje se datumom te se šalje gospodarskom subjektu i skladištaru.

Članak 24.

Obveze gospodarskog subjekta

Proizvodi moraju ispunjavati zahtjeve prihvatljivosti koji su utvrđeni u članku 3. Delegirane uredbe (EU) 2016/1238. Ako se propisanim provjerama utvrdi da proizvodi ne ispunjavaju zahtjeve prihvatljivosti, gospodarski subjekt mora:

(a)

o vlastitu trošku preuzeti natrag predmetne proizvode;

(b)

platiti povezane troškove od datuma ulaska proizvoda u skladište do datuma njihove otpreme iz skladišta.

Troškovi koje gospodarski subjekt mora platiti utvrđuju se na temelju standardnih iznosa za troškove ulaska, otpreme i skladištenja u skladu s člankom 3. Delegirane uredbe Komisije (EU) br. 906/2014 (17).

Članak 25.

Zahtjev za otkoštavanje govedine

Ako je otkoštavanje uvjet natječaja, agencija za plaćanja osigurava da sva otkupljena govedina bude otkoštena u skladu s dijelom III. Priloga III.

Odjeljak 6.

Prilagodbe cijena i plaćanja

Članak 26.

Prilagodbe cijena za žitarice i rižu

1.   Prilagodba cijena predviđena člankom 2. stavkom 2. i člankom 3. stavkom 4. Uredbe (EU) br. 1370/2013 izvršava se u skladu sa:

(a)

Dijelovima V. i VI. Priloga I. ovoj Uredbi u slučaju žitarica;

(b)

Dijelom II. Priloga II. ovoj Uredbi u slučaju riže.

2.   Ako agencija za plaćanja preuzme i uskladišti žitarice i rižu u skladištu u skladu s člankom 22. stavkom 2., na otkupnu se cijenu primjenjuje smanjenje od 5 EUR/tona.

Članak 27.

Plaćanja

1.   Plaćanja za količine navedene u zapisniku o preuzimanju izvršavaju se najkasnije 65 dana nakon datuma isporuke iz članka 22., osim ako je u tijeku upravna istraga.

2.   Plaća se samo za količinu koja je stvarno isporučena i primljena. Međutim, ako je ta količina veća od one koja je navedena u nalogu za isporuku, plaća se samo za količinu navedenu u nalogu za isporuku.

POGLAVLJE III.

Prodaja proizvoda iz interventnih zaliha

Članak 28.

Pokretanje natječajnog postupka

1.   Prodaja proizvoda koji su preuzeti u okviru javne intervencije, a na raspolaganju su za prodaju, odvija se putem natječajnog postupka.

2.   Natječajni se postupak pokreće Provedbenom uredbom o otvaranju prodaje.

Prvi rok za predaju ponuda za nadmetanje utvrđuje se tako da bude najmanje šest dana nakon objavljivanja te Provedbene uredbe u Službenom listu Europske unije.

3.   Natječajni postupci mogu se pokrenuti za prodaju proizvoda uskladištenih u jednoj ili nekoliko regija Unije ili države članice.

4.   Provedbena uredba o otvaranju prodaje sadržava posebno sljedeće informacije:

(a)

obuhvaćene proizvode te posebno:

i.

za rižu, oznaku vrste i sorte,

ii.

za govedinu, odgovarajuće rasjeke;

(b)

obuhvaćeno razdoblje („natječajno razdoblje”) i različita podrazdoblja tijekom kojih se mogu dostavljati ponude za nadmetanje;

(c)

za govedinu, maslac i obrano mlijeko u prahu, najmanju količinu za koju se može podnijeti ponuda za nadmetanje;

(d)

iznos jamstva koji se polaže pri podnošenju ponude za nadmetanje.

Osim toga, navedena Provedbena uredba može sadržavati:

(a)

ukupne količine obuhvaćene natječajnim postupkom;

(b)

odredbe o troškovima prijevoza za žitarice i rižu, ako je primjereno.

5.   Natječajni postupci mogu biti ograničeni na određene upotrebe i/ili odredišta te sadržavati odredbe o provjeravanju upotrebe ili odredišta.

Članak 29.

Obavijest o pozivu za podnošenje ponuda za nadmetanje i postupci povezani s pozivom za podnošenje ponuda

1.   Svaka agencija za plaćanja koja ima interventne zalihe raspoložive za prodaju sastavlja obavijest o pozivu za podnošenje ponuda za nadmetanje i objavljuje je najmanje četiri dana prije prvog roka za podnošenje ponuda za nadmetanje.

2.   U obavijesti o pozivu za podnošenje ponuda za nadmetanje posebno se navodi sljedeće:

(a)

ime i adresa agencije za plaćanja koja izdaje obavijest o pozivu za podnošenje ponuda za nadmetanje;

(b)

upućivanje na Provedbenu uredbu o otvaranju prodaje;

(c)

rokovi za dostavljanje ponuda za nadmetanje za svaki djelomični poziv za podnošenje ponuda za nadmetanje;

(d)

za svako skladište, naziv i adresa skladištara te, prema potrebi:

i.

za žitarice i rižu, raspoložive količine prikazane u prodajnim serijama koje su određene na takav način da osiguravaju jednak pristup gospodarskim subjektima, zajedno s opisom kvalitete svake prodajne serije;

ii.

za govedinu, raspoložive količine po rasjecima u skladu s dijelom IV. Priloga III. te datum isporuke;

iii.

za maslac i obrano mlijeko u prahu, raspoložive količine i datum isporuke;

(e)

faza isporuke iz članka 30. stavka 1. točke (d) i, ako je primjereno, vrsta pakiranja;

(f)

oprema za utovar u prijevozno sredstvo kojom raspolaže skladište;

(g)

za maslac, prema potrebi, raspoloživa količina maslaca od slatkog vrhnja po pojedinom skladištu, kako je navedeno u točki 2. podtočki (d) dijela II. Priloga IV.

3.   Agencija za plaćanja osigurava da su obavijesti o pozivu za podnošenje ponuda za nadmetanje pravilno objavljene.

4.   Agencija za plaćanja poduzima potrebne mjere kako bi zainteresiranim stranama omogućila:

(a)

da o vlastitu trošku, prije podnošenja ponude za nadmetanje, pregledaju te uzmu i ispitaju uzorke žitarica i riže ponuđenih na prodaju;

(b)

uvid u rezultate analiza iz dijela IV. Priloga I., dijela I. Priloga II., dijela I. Priloga IV. ili dijela I. Priloga V., prema potrebi.

Članak 30.

Podnošenje i prihvatljivost ponuda za nadmetanje

1.   Ponuda za nadmetanje prihvatljiva je ako je u skladu sa zahtjevima utvrđenima člankom 2. te Provedbenom uredbom o otvaranju prodaje. Mora ispunjavati i sljedeće uvjete:

(a)

navedeno je upućivanje na Provedbenu uredbu o otvaranju prodaje te datum isteka podrazdoblja za podnošenje ponuda;

(b)

za govedinu su navedeni odgovarajući rasjeci;

(c)

za žitarice i rižu navedena je ukupna količina prodajne serije;

(d)

navedena je ponuđena cijena u eurima po jedinici mjere, zaokružena na najviše dva decimalna mjesta, bez PDV-a, i to:

i.

u slučaju žitarica i riže, za proizvod utovaren u prijevozno sredstvo;

ii.

u slučaju maslaca ili obranog mlijeka u prahu, za proizvod isporučen na paletama do utovarno-istovarne rampe skladišta ili, prema potrebi, isporučen na paletama utovarenima na prijevozno sredstvo ako je riječ o kamionu ili željezničkom vagonu;

iii.

u slučaju govedine, za proizvod isporučen na utovarno-istovarnu rampu skladišta.

(e)

za govedinu, maslac i obrano mlijeko u prahu, odnosi se na barem najmanju količinu navedenu u Provedbenoj uredbi kojom se otvara prodaja;

(f)

navedeno je skladište u kojem se proizvod nalazi, a za maslac i obrano mlijeko u prahu može se navesti zamjensko skladište;

(g)

gospodarski subjekt položio je iznos jamstva predviđen Provedbenom uredbom o otvaranju prodaje.

2.   Ponuđena cijena odnosi se, u slučaju žitarica, na minimalnu kvalitetu definiranu u dijelu II. Priloga I. Delegiranoj uredbi (EU) 2016/1238 ili, u slučaju riže, na standardnu kvalitetu definiranu u odjeljku A Priloga III. Uredbi (EU) br. 1308/2013.

3.   Za govedinu, maslac i obrano mlijeko u prahu, ponuđena se cijena odnosi na neto masu.

Za maslac se, prema potrebi, u ponudi može navesti da se ona podnosi isključivo za maslac od slatkog vrhnja kako je navedeno u članku 29. stavku 2. točki (g).

Članak 31.

Obavješćivanje Komisije o ponudama za nadmetanje

1.   Države članice obavješćuju Komisiju o svim prihvatljivim ponudama za nadmetanje, u rokovima navedenima u Provedbenoj uredbi o otvaranju prodaje.

2.   Obavijesti predviđene stavkom 1. ne sadržavaju naziv gospodarskog subjekta, njegovu adresu i broj upisa u registar obveznika PDV-a.

3.   Ako država članica ne obavijesti Komisiju o prihvatljivim ponudama za nadmetanje u rokovima iz stavka 1., smatra se da je Komisiju obavijestila o tome da ih nema.

Članak 32.

Odluke o prodajnoj cijeni

1.   Na temelju ponuda za nadmetanje o kojima je obaviještena u skladu s člankom 31., Komisija u skladu s postupkom iz članka 229. stavka 2. Uredbe (EU) br. 1308/2013 donosi odluku:

(a)

da neće odrediti najnižu prodajnu cijenu; ili

(b)

da će odrediti najnižu prodajnu cijenu.

Za maslac i obrano mlijeko u prahu najniža prodajna cijena može se razlikovati ovisno o tome gdje se nalaze proizvodi ponuđeni na prodaju.

2.   Odluka iz stavka 1. objavljuje se u Službenom listu Europske unije.

Članak 33.

Pojedinačne odluke o ponudama za nadmetanje

1.   Kada se ne odredi najniža prodajna cijena, odbijaju se sve ponude za nadmetanje.

2.   Kada je najniža prodajna cijena određena, agencije za plaćanja odbijaju sve ponude za nadmetanje koje su niže od najniže prodajne cijene.

Agencije za plaćanja prihvaćaju samo one ponude za nadmetanje o kojima je Komisija obaviještena u skladu s člankom 31.

3.   Agencije za plaćanja donose odluke iz stavaka 1. i 2. ovog članka nakon objavljivanja odluke Komisije iz članka 32.

Agencija za plaćanja obavješćuje gospodarske subjekte o rezultatu njihova sudjelovanja u natječajnom postupku u roku od tri radna dana od stupanja na snagu navedene odluke Komisije.

Članak 34.

Posebna pravila za dodjelu govedine, maslaca i obranog mlijeka u prahu

1.   Za maslac i obrano mlijeko u prahu, uspješan je ponuditelj onaj gospodarski subjekt koji ponudi najvišu cijenu. Ako se ne dodijeli cjelokupna raspoloživa količina, ostatak se dodjeljuje drugim gospodarskim subjektima na temelju ponuđenih cijena, počevši s najvišom cijenom.

2.   Ako bi prihvaćanje ponude za nadmetanje dovelo do dodjele ugovora za količinu koja premašuje raspoloživu količinu govedine, maslaca ili obranog mlijeka u prahu u određenome skladištu, predmetnom gospodarskom subjektu dodjeljuje se samo raspoloživa količina. Međutim, agencija za plaćanja može uz suglasnost gospodarskog subjekta dodijeliti proizvode iz drugih skladišta kako bi se namirila količina navedena u ponudi za nadmetanje.

3.   Ako bi prihvaćanje dviju ili više ponuda za nadmetanje kojima se nudi ista cijena za proizvod u određenome skladištu dovelo do dodjele ugovora za količinu koja premašuje raspoloživu količinu govedine, maslaca ili obranog mlijeka u prahu, raspoloživa se količina dodjeljuje razmjerno količinama navedenima u ponudama. Međutim, ako takva dodjela dovodi do dodjele količina koje su manje od minimalne količine iz članka 28. stavka 4. točke (c), dodjela se izvodi ždrijebanjem.

4.   Ako je nakon prihvaćanja svih uspješnih ponuda za nadmetanje količina govedine, maslaca ili obranog mlijeka u prahu koja je preostala u skladištu manja od minimalne količine iz članka 28. stavka 4. točke (c), agencija za plaćanja nudi tu preostalu količinu uspješnim ponuditeljima počevši od onih koji su ponudili najvišu cijenu. Uspješnim ponuditeljima nudi se mogućnost da preostalu količinu kupe po najnižoj prodajnoj cijeni.

5.   Agencija za plaćanja dodjeljuje proizvod na temelju datuma njegova ulaska u skladište, počevši s najstarijim proizvodom u ukupnoj raspoloživoj količini u skladištu koje je naveo gospodarski subjekt ili, ovisno o slučaju, s najstarijom količinom maslaca ili maslaca od slatkog vrhnja ili goveđeg rasjeka koja je na raspolaganju u hladnjači koju je naveo gospodarski subjekt.

Članak 35.

Plaćanja

Prije otpreme proizvoda i u roku navedenom u članku 37. stavku 2., gospodarski subjekti plaćaju agenciji za plaćanja iznos koji odgovara njihovoj ponudi za svaku količinu koju preuzimaju iz skladišta, kako je agencija za plaćanja navela u obavijesti u skladu s člankom 33. stavkom 3.

Članak 36.

Prodaje koje provode države članice

1.   U državi članici u kojoj nije pokrenut natječajni postupak u skladu s člankom 28., sama agencija za plaćanja može pokrenuti natječajni postupak za prodaju interventnih proizvoda ako je ukupna preostala količina u njezinim skladištima manja od:

(a)

za pojedinu žitaricu: 10 000 tona;

(b)

za rižu: 2 000 tona;

(c)

za govedinu, maslac ili obrano mlijeko u prahu: 200 tona.

2.   Na natječajni postupak koji je pokrenula agencija za plaćanja u skladu sa stavkom 1. primjenjuje se poglavlje II. Delegirane uredbe (EU) 2016/1238 te ovo poglavlje, osim članka 28. stavka 2., članka 29. stavka 2. točke (b), članka 30. stavka 1. točaka (a) i (e), članka 31. te članka 32. stavka 2. ove Uredbe. Članak 32. stavak 1. primjenjuje se mutatis mutandis na odgovarajuću odluku države članice.

3.   U okviru količina utvrđenih u stavku 1. agencije za plaćanja mogu ponuditi na izravnu prodaju proizvode za koje se vizualnim pregledom u okviru godišnjeg popisivanja zaliha u skladu s člankom 3. stavkom 3. prvim podstavkom točkom (g) i člankom 3. stavkom 4. Delegirane uredbe (EU) br. 907/2014 ili tijekom pregleda nakon preuzimanja na interventno skladištenje utvrdi da se više ne mogu prepakirati ili da je njihova kvaliteta narušena.

4.   Agencije za plaćanja osiguravaju jednak pristup svim zainteresiranim stranama.

Članak 37.

Nalog za otpremu

1.   Nakon uplate iznosa iz članka 35. agencija za plaćanja izdaje nalog za otpremu u kojemu se navodi:

(a)

količina za koju je uplaćen odgovarajući iznos;

(b)

skladište u kojem je proizvod uskladišten;

(c)

krajnji rok za otpremu proizvoda.

2.   Gospodarski subjekti preuzimaju dodijeljeni proizvod u roku od 30 dana od obavijesti iz članka 33. stavka 3. Nakon isteka tog roka troškove i rizike snosi gospodarski subjekt.

Članak 38.

Otprema maslaca i obranog mlijeka u prahu

1.   Pri otpremi iz skladišta te u slučaju isporuke izvan skladišta agencija za plaćanja osigurava da se maslac i obrano mlijeko u prahu pripreme na paletama na utovarno-istovarnoj rampi skladišta te da se utovare na prijevozno sredstvo ako je riječ o kamionu ili željezničkom vagonu. S tim povezane troškove snosi agencija za plaćanja.

2.   Po otpremi iz skladišta gospodarski subjekt vraća agenciji za plaćanja palete jednake kvalitete. Alternativno, s agencijom za plaćanja može se dogovoriti neko drugo jednakovrijedno rješenje.

3.   Troškove slaganja tereta i skidanja s paleta snosi gospodarski subjekt koji kupuje maslac ili obrano mlijeko u prahu.

GLAVA III.

POTPORA ZA PRIVATNO SKLADIŠTENJE

POGLAVLJE I.

Posebna pravila za potporu za privatno skladištenje

Odjeljak I.

Opće odredbe

Članak 39.

Pokretanje natječajnih postupaka i utvrđivanje potpore unaprijed

1.   Provedbena uredba kojom se pokreće natječajni postupak ili unaprijed utvrđuje iznos potpore može sadržavati sljedeće informacije:

(a)

obuhvaćene proizvode, ili vrste proizvoda, s odgovarajućom oznakom KN, ako je primjenjivo;

(b)

u slučaju unaprijed utvrđene potpore, iznos potpore za skladištenje po jedinici mjere za obuhvaćene proizvode;

(c)

jedinicu mjere za količine;

(d)

odnosi li se natječaj ili unaprijed utvrđena potpora na proizvode koji su već uskladišteni;

(e)

u slučaju natječaja, obuhvaćeno razdoblje („natječajno razdoblje”) i prema potrebi različita podrazdoblja tijekom kojih se mogu podnositi ponude za nadmetanje te, u slučaju unaprijed utvrđene potpore, razdoblje za podnošenje zahtjeva;

(f)

razdoblje skladištenja;

(g)

cjelokupnu količinu, ako je primjenjivo;

(h)

minimalnu količinu po ponudi ili zahtjevu;

(i)

iznos jamstva po jedinici mjere u slučaju ponuda za nadmetanje te, ako je primjenjivo, za zahtjeve;

(j)

rokovi dopreme u skladište i izlaska iz njega;

(k)

specifikacije koje moraju biti navedene na pakiranju, ako je primjenjivo.

2.   Ako je dodjela potpore za privatno skladištenje ograničena na određene države članice ili regije države članice kako je navedeno u članku 18. stavku 2. točki (b) Uredbe (EU) br. 1308/2013, ponude za nadmetanje i zahtjevi mogu se podnijeti samo u predmetnoj državi članici (predmetnim državama članicama).

3.   U slučaju ponuda za nadmetanje, mora proći najmanje šest dana između stupanja na snagu Provedbene uredbe kojom se pokreće natječajni postupak i prvog roka za podnošenje ponuda za nadmetanje.

Članak 40.

Podnošenje i prihvatljivost ponuda za nadmetanje i zahtjeva za potporu za privatno skladištenje

Ponuda za nadmetanje ili zahtjev za potporu za privatno skladištenje prihvatljivi su ako su u skladu sa zahtjevima utvrđenima člankom 2. te ako su ispunjeni sljedeći uvjeti:

(a)

sadržavaju najmanje sljedeće informacije:

i.

upućivanje na Provedbenu uredbu kojom se pokreće natječajni postupak ili unaprijed utvrđuje iznos potpore za privatno skladištenje;

ii.

razdoblje skladištenja ako se to zahtijeva Provedbenom uredbom kojom se pokreće natječajni postupak ili unaprijed utvrđuje iznos potpore za privatno skladištenje;

iii.

količinu proizvoda obuhvaćenih ponudom za nadmetanje ili zahtjevom;

iv.

ako su proizvodi već uskladišteni, naziv i adresu mjesta privatnog skladištenja, lokaciju skladišnih serija/partija/bačvi/silosa i odgovarajuće količine te, prema potrebi, identifikacijski broj odobrenog poduzeća;

v.

u slučaju ponuda za nadmetanje, datum isteka podrazdoblja za podnošenje ponuda;

vi.

u slučaju ponuda za nadmetanje, predloženi iznos potpore u eurima po jedinici mjere, zaokružen na najviše dva decimalna mjesta, bez PDV-a;

(b)

gospodarski subjekt položio je iznos jamstva predviđen Provedbenom uredbom kojom se pokreće natječajni postupak ili unaprijed utvrđuje iznos potpore za privatno skladištenje.

Članak 41.

Provjera ponuda za nadmetanje i zahtjeva koju provodi agencija za plaćanja

1.   Agencije za plaćanja odlučuju o prihvatljivosti ponuda za nadmetanje i zahtjeva na temelju uvjeta utvrđenih u člancima 2. i 40.

2.   Ako agencija za plaćanja odluči da ponuda za nadmetanje ili zahtjev nisu prihvatljivi, o tome obavješćuje predmetni gospodarski subjekt u roku od tri radna dana od primitka ponude za nadmetanje ili zahtjeva.

Članak 42.

Obavješćivanje Komisije o ponudama za nadmetanje i zahtjevima

1.   Države članice obavješćuju Komisiju o svim prihvatljivim ponudama za nadmetanje i zahtjevima u sljedećim rokovima:

(a)

u slučaju ponuda za nadmetanje primjenjuju se rokovi utvrđeni Provedbenom uredbom kojom se pokreće natječajni postupak;

(b)

u slučaju zahtjeva, obavijesti se dostavljaju svakog utorka najkasnije do 12.00 sati (po briselskom vremenu) i odnose se na količine proizvoda koje su tijekom prethodnog tjedna bile predmet prihvatljivog zahtjeva te o povezanim informacijama. Komisija može zahtijevati češće dostavljanje tih obavijesti ako su takve informacije potrebe za upravljanje programom.

2.   Obavijesti predviđene stavkom 1. točkama (a) i (b) ne sadržavaju naziv gospodarskog subjekta, njegovu adresu i broj upisa u registar obveznika PDV-a.

3.   Ako država članica ne obavijesti Komisiju o prihvatljivim ponudama za nadmetanje ili zahtjevima u rokovima iz stavka 1. točaka (a) i (b), smatra se da je Komisiju obavijestila o tome da ih nema.

Odjeljak II.

Utvrđivanje iznosa potpore za privatno skladištenje natječajnim postupkom

Članak 43.

Odluke o najvišem iznosu potpore za privatno skladištenje

1.   Na temelju ponuda za nadmetanje o kojima je obaviještena u skladu s člankom 42. Komisija, u skladu s postupkom iz članka 4. stavka 2. točke (a) Uredbe (EU) br. 1370/2013, donosi odluku:

(a)

da neće utvrditi najviši iznos potpore; ili

(b)

da će utvrditi najviši iznos potpore.

2.   Ako je za natječaj utvrđena cjelokupna količina iz članka 39. stavka 1. točke (g) te ako bi dodjeljivanjem ukupnih količina za koje je ponuđen taj iznos cjelokupna količina bila premašena, Komisija donosi odluku o određivanju koeficijenta dodjele u skladu s postupkom iz članka 229. stavka 2. Uredbe (EU) br. 1308/2013. Koeficijent se primjenjuje na sve primljene ponude za nadmetanje koje su na razini najvišeg iznosa potpore.

Odstupajući od članka 2. stavka 6., gospodarski subjekt na kojeg se primjenjuje koeficijent dodjele može povući svoju ponudu u roku od deset radnih dana od datuma stupanja na snagu odluke o određivanju koeficijenta dodjele.

3.   Odluke o potpori iz stavaka 1. i 2. objavljuju se u Službenom listu Europske unije.

Članak 44.

Pojedinačne odluke o ponudama za nadmetanje

1.   U slučaju kada najviši iznos potpore za privatno skladištenje nije utvrđen, sve se ponude odbijaju.

2.   Ako je najviši iznos potpore utvrđen, agencija za plaćanja prihvaća ponude koje su jednake tom iznosu ili niže od njega, ne dovodeći u pitanje članak 43. stavak 2. Sve se ostale ponude za nadmetanje odbijaju.

Agencija za plaćanja prihvaća samo one ponude za nadmetanje o kojima je Komisija obaviještena u skladu s člankom 42.

3.   Agencija za plaćanja donosi odluke iz stavaka 1. i 2. ovog članka nakon objavljivanja odluke Komisije iz članka 43. stavka 1.

Agencija za plaćanja obavješćuje gospodarske subjekte o rezultatu njihova sudjelovanja u natječajnom postupku u roku od tri radna dana od stupanja na snagu odluke Komisije.

Odjeljak III.

Utvrđivanje iznosa potpore za privatno skladištenje unaprijed

Članak 45.

Odluke o zahtjevima za potporu za privatno skladištenje koja se utvrđuje unaprijed

1.   Za već uskladištene proizvode, prihvatljivi zahtjev se smatra prihvaćenim osmog radnog dana nakon datuma primitka tog zahtjeva, uz uvjet da Komisija u međuvremenu ne donese odluku u skladu sa stavkom 3.

2.   Za proizvode koji još nisu uskladišteni, agencija za plaćanja obavješćuje gospodarski subjekt o odlukama o prihvaćanju prihvatljivog zahtjeva osmog radnog dana nakon datuma primitka tog zahtjeva, uz uvjet da Komisija u međuvremenu ne donese odluku u skladu sa stavkom 3.

3.   Ako se pregledom stanja otkrije prekomjerna upotreba programa potpore za privatno skladištenje ili postojanje rizika od pretjerane upotrebe ili špekulacija, Komisija može, bez primjene postupka iz članka 229. stavka 2. ili 3. Uredbe (EU) br. 1308/2013 odlučiti:

(a)

suspendirati primjenu programa za najviše pet radnih dana; zahtjevi podneseni u tom razdoblju ne prihvaćaju se;

(b)

odrediti jedinstven postotak za koji je potrebno smanjiti količine iz zahtjeva, uz uvjet da se poštuje minimalna ugovorna količina, prema potrebi;

(c)

odbiti zahtjeve podnesene prije razdoblja suspenzije, a o čijem bi se prihvaćanju odlučivalo tijekom razdoblja suspenzije.

Odstupajući od članka 2. stavka 6., gospodarski subjekt na kojeg se primjenjuje točka (b) prvog podstavka može povući svoj zahtjev u roku od deset radnih dana od datuma stupanja na snagu odluke o utvrđivanju postotka smanjenja.

Odjeljak IV.

Uskladištenje proizvoda u okviru privatnog skladištenja

Članak 46.

Podatci o mjestu privatnog skladištenja proizvoda koji još nisu uskladišteni

Nakon primitka obavijesti iz članka 44. stavka 3. drugog podstavka ili obavijesti o odluci iz članka 45. stavka 2. gospodarski subjekt obavješćuje agenciju za plaćanja o vremenskom okviru za uskladištenje proizvoda, nazivu i adresi svakog mjesta privatnog skladištenja te pripadajućim količinama. Obavijest se dostavlja agenciji za plaćanja najmanje pet radnih dana prije početka skladištenja serija. Agencija za plaćanja može odlučiti prihvatiti razdoblje kraće od pet radnih dana.

Članak 47.

Uskladištenje proizvoda koji još nisu u skladištu

1.   Proizvodi se moraju uskladištiti u roku od 28 dana od obavijesti iz članka 44. stavka 3. drugog podstavka ako je riječ o ponudama za nadmetanje ili od obavijesti o odluci iz članka 45. stavka 2. ako je riječ o zahtjevima.

2.   Ako je riječ o mesu, uskladištenje svake pojedinačne serije količine obuhvaćene ponudom za nadmetanje ili zahtjevom započinje na dan njezina stavljanja pod nadzor nadležnog tijela. To je dan kada se utvrđuje neto masa svježeg ili rashlađenog proizvoda:

(a)

na mjestu privatnog skladištenja, u slučaju kada se proizvod zamrzava u prostorijama skladišta;

(b)

na mjestu zamrzavanja, u slučaju kada se proizvod zamrzava u prikladnim pogonima izvan mjesta privatnog skladištenja.

3.   Uskladištenje se smatra završenim na dan uskladištenja posljednje pojedinačne serije količine obuhvaćene ponudom za nadmetanje ili zahtjevom.

POGLAVLJE II.

Ugovori o skladištenju

Odjeljak I.

Sklapanje ugovora

Članak 48.

Ugovorno razdoblje skladištenja

1.   Ugovorno razdoblje skladištenja započinje na dan koji slijedi nakon:

(a)

datuma obavijesti iz članka 44. stavka 3. ili datuma primitka prihvatljivog zahtjeva ne dovodeći u pitanje članak 45. stavak 1., za proizvode koji su već uskladišteni;

(b)

datuma na koji se uskladištenje smatra završenim u skladu s člankom 47. stavkom 3., za proizvode koji još nisu uskladišteni.

2.   Posljednji dan razdoblja skladištenja može biti utvrđen Provedbenom uredbom kojom se pokreće natječajni postupak ili unaprijed utvrđuje iznos potpore za privatno skladištenje, kako je navedeno u članku 39. stavku 1. točki (f).

Odstupajući od članka 3. stavka 4. Uredbe Vijeća (EEZ, Euratom) br. 1182/71 (18), ako je posljednji dan ugovornog razdoblja skladištenja subota, nedjelja ili državni praznik, ugovorno razdoblje skladištenja završava istekom posljednjeg sata tog dana.

Članak 49.

Sklapanje ugovora

Ugovori se sklapaju između agencije za plaćanja države članice na čijem su području proizvodi uskladišteni ili će biti uskladišteni i gospodarskih subjekata koji ispunjavaju zahtjeve utvrđene u članku 2. Delegirane uredbe (EU) 2016/1238 i čije su ponude za nadmetanje ili zahtjevi prihvaćeni.

Ugovori se sklapaju za količinu koja je stvarno uskladištena („ugovorna količina”), a koja ne smije premašiti količinu iz članka 44. stavka 3. drugog podstavka ako je riječ o ponudama za nadmetanje, ili količinu za koju je podnesen zahtjev ako je riječ o proizvodima koji su već uskladišteni, ili količinu navedenu u obavijesti o odluci iz članka 45. stavka 2. ako je riječ o zahtjevima za proizvode koji još nisu uskladišteni.

Ugovor se ne zaključuje ako količina koja je stvarno uskladištena iznosi manje od 95 % količine za koju je podnesena ponuda za nadmetanje ili zahtjev ili količine koja proizlazi iz primjene članka 45. stavka 3. točke (b).

Ugovori se ne zaključuju ako prihvatljivost proizvoda nije potvrđena.

Članak 50.

Obavijest o zaključenju ugovora

U roku od pet radnih dana od datuma izdavanja kontrolnog izvješća iz članka 61. stavka 1. agencija za plaćanja obavješćuje gospodarski subjekt čija je ponuda ili zahtjev prihvaćen da se ugovor smatra sklopljenim, uz uvjet da je primila sve dokumente potrebne za zaključivanje ugovora.

Datum sklapanja ugovora jest datum na koji agencija za plaćanja obavijesti gospodarski subjekt.

Odjeljak II.

Elementi ugovora i obveze gospodarskog subjekta

Članak 51.

Elementi ugovora

Smatra se da ugovor sadržava, prema potrebi, elemente predviđene u članku 52. te one predviđene u:

(a)

odgovarajućim odredbama Provedbene uredbe kojom se pokreće natječajni postupak te iz ponude; ili

(b)

odgovarajućim odredbama Provedbene uredbe kojom se unaprijed utvrđuje iznos potpore za privatno skladištenje te iz zahtjeva.

Članak 52.

Obveze gospodarskog subjekta

1.   Ugovorima se obuhvaćaju najmanje sljedeće obveze gospodarskog subjekta:

(a)

uskladištiti ugovornu količinu i zadržati je na skladištu tijekom ugovornog razdoblja skladištenja na vlastiti rizik i o vlastitu trošku, u uvjetima kojima se osigurava održavanje svojstava proizvoda iz članka 3. Delegirane uredbe (EU) 2016/1238, bez:

i.

zamjene uskladištenih proizvoda, osim u slučaju šećera u skladu sa stavkom 3.;

ii.

njihova prijenosa na drugo mjesto privatnog skladištenja ili, u slučaju šećera, u drugi silos;

(b)

zadržati dokumente o masi utvrđenoj u trenutku ulaska u mjesto privatnog skladištenja;

(c)

agenciji za plaćanja poslati dokumente koji se odnose na aktivnosti uskladištenja, uključujući lokaciju skladišnih serija/partija/bačvi/silosa te pripadajuće količine, i to najkasnije pet radnih dana od datuma uskladištenja iz članka 47. stavka 3.;

(d)

dopustiti agenciji za plaćanja da u svakom trenutku provjeri jesu li ispunjene sve ugovorom utvrđene obveze;

(e)

pobrinuti se da uskladišteni proizvodi budu lako dostupni i pojedinačno prepoznatljivi po skladišnoj seriji/partiji/bačvi/silosu.

2.   Odstupajući od stavka 1. točke (a) podtočke ii., agencija za plaćanja može odobriti premještaj uskladištenih proizvoda pod sljedećim uvjetima:

i.

za sireve koji ostvaruju korist od zaštićene oznake izvornosti (ZOI) ili zaštićene oznake zemljopisnog podrijetla (ZOZP), ako gospodarski subjekt podnese obrazložen zahtjev;

ii.

za ostale proizvode, u iznimnim slučajevima, ako gospodarski subjekt podnese obrazložen zahtjev.

3.   Odstupajući od stavka 1. točke (e) ovog članka, šećer koji podliježe ugovoru može se uskladištiti u silos koji odredi gospodarski subjekt zajedno s ostalim šećerom, uz uvjet da se ugovorna količina zadrži uskladištena u određenom silosu tijekom razdoblja skladištenja u skladu s člankom 8. stavkom 1. Delegirane uredbe (EU) 2016/1238.

4.   Gospodarski subjekt agenciji za plaćanja stavlja na raspolaganje cjelokupnu dokumentaciju za svaki ugovor zasebno te joj posebno omogućuje provjeru sljedećih podataka o uskladištenim proizvodima:

(a)

broja koji označuje odobreno poduzeće i, prema potrebi, državu članicu proizvodnje;

(b)

podrijetla i datuma proizvodnje proizvoda ili tržišne godine proizvodnje ako je riječ o šećeru te datuma klanja u slučaju mesa;

(c)

datuma uskladištenja;

(d)

mase i, ako je riječ o mesu, broja upakiranih rasjeka;

(e)

adrese mjesta privatnog skladištenja te sredstava koji omogućuju lako prepoznavanje proizvoda unutar skladišta ili, ako je riječ o šećeru u rasutom stanju, prepoznavanje silosa koji je odredio gospodarski subjekt;

(f)

datuma isteka ugovornog razdoblja skladištenja te stvarnog datuma otpreme iz ugovornog skladišta.

5.   Gospodarski subjekt ili, prema potrebi, skladištar vodi evidenciju u skladištu, koja uz broj ugovora sadržava:

(a)

oznaku uskladištenih proizvoda po serijama/partijama/bačvama/silosima;

(b)

datum uskladištenja i datum otpreme iz skladišta;

(c)

količinu uskladištenih proizvoda po serijama/partijama/bačvama/silosima;

(d)

mjesto u skladištu na kojemu se smještene skladišne serije/partije/bačve/silosi;

POGLAVLJE III.

Otprema proizvoda i plaćanje potpore za privatno skladištenje

Odjeljak I.

Otprema proizvoda iz skladišta

Članak 53.

Otprema iz skladišta

1.   Otprema iz skladišta može započeti sljedećeg dana od posljednjeg dana ugovornog razdoblja skladištenja ili, ovisno o slučaju, od datuma navedenog u Provedbenoj uredbi kojom se pokreće natječajni postupak ili unaprijed utvrđuje iznos potpore za privatno skladištenje.

2.   Proizvodi se iz skladišta otpremaju u cijelim skladišnim serijama, osim ako agencija za plaćanje odobri otpremanje u manjim količinama.

Međutim, u slučaju plombiranih proizvoda iz članka 60., iz skladišta se smije otpremiti samo plombirana količina.

3.   Ako je Provedbenom uredbom kojom se pokreće natječajni postupak ili unaprijed utvrđuje iznos potpore za privatno skladištenje trajanje ugovornog razdoblja skladištenja utvrđeno kao raspon u danima, gospodarski subjekt mora najmanje pet radnih dana prije početka aktivnosti otpreme obavijestiti agenciju za plaćanja o tome da namjerava početi otpremati proizvode iz skladišta te mora navesti skladišne serije/partije/bačve/silose na koje se to odnosi.

Agencija za plaćanja može odlučiti prihvatiti razdoblje kraće od pet radnih dana.

Odjeljak II.

Plaćanje

Članak 54.

Zahtjev za isplatu potpore za privatno skladištenje

Gospodarski subjekt podnosi zahtjev za isplatu u roku od tri mjeseca od završetka ugovornog razdoblja skladištenja.

Članak 55.

Isplata potpore za privatno skladištenje

Potpora se isplaćuje najkasnije 120 dana od datuma podnošenja zahtjeva za isplatu, uz uvjet da su ispunjene obveze iz ugovora.

Međutim, ako je u tijeku upravna istraga, isplata se ne izvršava dok se ne prizna pravo na nju.

GLAVA IV.

KONTROLE I KAZNE

POGLAVLJE I.

Kontrole

Članak 56.

Opće odredbe o kontrolama koje se odnose na javne intervencije i potporu za privatno skladištenje

1.   Agencije za plaćanja poduzimaju sve potrebne mjere kako bi osigurale usklađenost sa zahtjevima koji se odnose na javne intervencije i dodjeljivanje potpore za privatno skladištenje, koji su utvrđeni Delegiranom uredbom (EU) 2016/1238, ovom Uredbom i provedbenim uredbama iz članka 1. stavka 2. točaka (a) i (b) ove Uredbe.

Te mjere uključuju sveobuhvatne upravne kontrole ponuda i ponuda za nadmetanje za javne intervencije te ponuda za nadmetanje i zahtjeva za potporu za privatno skladištenje, koje se dopunjuju kontrolama dokumentacije i fizičkim kontrolama na terenu kako je navedeno u ovoj glavi.

2.   Provjera mase proizvoda isporučenih za javnu intervenciju te, u slučaju potpore za privatno skladištenje, provjera ugovorne količine provodi se uz nazočnost službenika agencije za plaćanja.

3.   Fizičke uzorke za provjeru kakvoće i sastava proizvoda za javnu intervenciju i potporu za privatno skladištenje uzimaju službenici agencije za plaćanja ili se to uzorkovanje provodi u njihovoj nazočnosti.

4.   Za potrebe revizijskog traga, sva se evidencija o zalihama i financijama te sva dokumentacija koju je agencija za plaćanja provjerila pečati ili parafira tijekom kontrolnog obilaska. Ako se provjerava računalna evidencija, inspekcijskoj dokumentaciji prilaže se zapisnik o obavljenoj kontroli, u papirnatom ili elektroničkom obliku. Te se evidencije na zahtjev stavljaju na raspolaganje Komisiji.

Članak 57.

Posebne odredbe o kontrolama koje se odnose na javne intervencije

1.   Ne dovodeći u pitanje kontrole koje se zahtijevaju ovom Uredbom za preuzimanje proizvoda, kontrole interventnih zaliha provode se u skladu s člankom 3. Delegirane uredbe (EU) br. 907/2014.

2.   Ako se skladište iz članka 7. stavka 1. točke (a) podtočke ii. nalazi u državi članici koja nije država članica u kojoj je podnesena ponuda ili ponuda za nadmetanje, agencija za plaćanja koja je primila ponudu ili ponudu za nadmetanje može zatražiti pomoć agencije za plaćanja koja je nadležna za predmetno skladište, uključujući kontrolu na licu mjesta. Ta se pomoć pruža u roku koji je zatražila agencija za plaćanja koja je primila ponudu ili ponudu za nadmetanje.

3.   U slučaju govedine, kontrole se provode u skladu s dijelovima I. i III. Priloga III.

Članak 58.

Posebne odredbe o provjerama koje se odnose na javne intervencije za žitarice i rižu

1.   Bez obzira na članak 56. stavak 2., isporučena se količina važe u prisutnosti gospodarskog subjekta i predstavnika agencije za plaćanja koji je neovisan o gospodarskom subjektu.

Međutim, ako je predstavnik agencije za plaćanja ujedno i skladištar, agencija za plaćanja u roku od 30 dana od datuma isporuke obavlja inspekcijski pregled koji uključuje najmanje volumetrijsku provjeru. Bilo kakva razlika između količine utvrđene vaganjem i količine procijenjene u skladu s volumetrijskom metodom ne smije biti veća od 5 %.

Ako dopušteno odstupanje od 5 % nije premašeno, skladištar snosi sve troškove povezane s bilo kakvom razlikom koja je zapažena pri kasnijoj kontroli mase u odnosu na masu koja je proknjižena pri preuzimanju.

Ako je dopušteno odstupanje od 5 % premašeno, žitarice i riža odmah se važu. Ako je utvrđena masa manja od evidentirane, troškove vaganja snosi skladištar. U protivnom, troškove vaganja snosi agencija za plaćanja.

2.   Ako razinu onečišćivača u žitaricama treba provjeriti na temelju analize rizika iz točke 3. dijela I. Priloga I. Delegirane uredbe (EU) 2016/1238, agencija za plaćanja odgovorna je za financijske posljedice nepoštovanja najvećih dopuštenih količina onečišćivača u skladu s pravilima utvrđenima u članku 3. stavku 6. Delegirane uredbe (EU) br. 907/2014.

Međutim, u slučaju okratoksina A i aflatoksina, ako predmetna agencija za plaćanja može na zadovoljavajući način dokazati Komisiji da su pri ulazu u skladište standardi bili zadovoljeni, da su bili ispunjeni uobičajeni uvjeti skladištenja te da su bile poštovane druge obveze skladištara, financijska odgovornost pokriva se iz proračuna Zajednice.

Članak 59.

Posebne odredbe za preuzimanje žitarica i riže u skladištu, koje obavlja skladištar

1.   Ako se preuzimanje žitarica i riže obavlja u skladištu u kojemu su proizvodi bili uskladišteni u vrijeme podnošenja ponude ili ponude za nadmetanje, preuzeta se količina određuje na temelju skladišne evidencije, koja mora ispunjavati stručne standarde na temelju kojih se može jamčiti sukladnost sa zakonodavstvom Unije, posebno Prilogom III. Delegiranoj uredbi (EU) br. 907/2014 te uz sljedeće uvjete:

(a)

da skladišna evidencija pokazuje:

i.

masu zabilježenu pri vaganju izvedenome unutar razdoblja od najviše deset mjeseci prije preuzimanja;

ii.

fizička obilježja kvalitete u vrijeme vaganja, a posebno sadržaj vlage;

iii.

presiliranja, ako su izvedena, i upotrijebljene obrade;

(b)

da skladištar izjavi da ponuđena serija u svim pogledima odgovara podatcima sadržanima u skladišnoj evidenciji;

(c)

da su obilježja kvalitete utvrđena u vrijeme vaganja jednaka onima koje ima reprezentativni uzorak koji se sastoji od uzoraka koje je uzela agencija za plaćanja ili njezin predstavnik, i to po jedan uzorak na svakih 60 tona.

2.   Ako se primjenjuje stavak 1., masa koju treba evidentirati u skladišnoj evidenciji i financijskim obračunima predviđenima člankom 3. stavkom 3. prvim podstavkom točkom (a) Delegirane uredbe (EU) br. 907/2014 jest ona masa koja je upisana u skladišnu evidenciju i prema potrebi, prilagođena kako bi se uzela u obzir razlika između sadržaja vlage ili postotka mješovitih nečistoća (Schwarzbesatz) zabilježenih pri vaganju i onih utvrđenih na temelju reprezentativnog uzorka. Razlika između postotaka mješovitih nečistoća može se uzeti u obzir samo za smanjivanje mase unesene u skladišnu evidenciju.

U roku od 30 dana od preuzimanja, agencija za plaćanja provodi volumetrijsku provjeru. Bilo kakva razlika između količine utvrđene vaganjem i količine procijenjene u skladu s volumetrijskom metodom ne smije biti veća od 5 %.

Ako dopušteno odstupanje od 5 % nije premašeno, skladištar snosi sve troškove povezane s bilo kakvom razlikom koja je zapažena pri kasnijoj kontroli mase u odnosu na masu koja je proknjižena pri preuzimanju.

Ako je dopušteno odstupanje od 5 % premašeno, žitarice i riža odmah se važu. Ako je utvrđena masa manja od evidentirane, uzevši u obzir granice dopuštenog odstupanja predviđene točkom 1. Priloga IV. Delegiranoj uredbi (EU) br. 907/2014, troškove vaganja snosi skladištar. U protivnom, troškove vaganja snosi Europski fond za jamstva u poljoprivredi.

Članak 60.

Posebne odredbe o kontrolama koje se odnose na potporu za privatno skladištenje

1.   U roku od 30 dana od početka ugovornog razdoblja skladištenja iz članka 48. stavka 1. agencija za plaćanja provodi kontrolu na terenu dokumentacije za sve uskladištene serije kako bi provjerila ugovornu količinu iz članka 49. Tim su kontrolama obuhvaćeni pregled skladišne evidencije iz članka 52. stavka 5. i popratne dokumentacije, kao što su iskaz mase i evidencija o dobavi, te fizička provjera prisutnosti serija na skladištu i identifikacijski pregled proizvoda na mjestu privatnog skladištenja.

Ako je riječ o mesu, kontrole se provode u trenutku uskladištenja, a ako je riječ o maslinovom ulju, prije službenog plombiranja bačvi.

U valjano opravdanim okolnostima agencija za plaćanja može produljiti razdoblje iz prvog podstavka za najviše 15 dana. U takvim slučajevima agencija za plaćanja obavješćuje gospodarske subjekte na koje to utječe.

2.   Osim kontrola propisanih stavkom 1., fizički se provjerava reprezentativan statistički uzorak od najmanje 5 % serija koje obuhvaćaju najmanje 5 % ukupnih uskladištenih količina kako bi se osiguralo da su količina, vrsta i sastav, pakiranje te označivanje proizvoda i skladišnih serija u skladu sa zahtjevima propisanima za privatno skladištenje te s podatcima koje je gospodarski subjekt naveo u ponudi za nadmetanje ili zahtjevu.

Ako je riječ o siru, fizički se provjeravaju sve serije kako bi se provjerila ugovorna količina.

3.   Tijekom razdoblja skladištenja agencija za plaćanja provodi i nenajavljene kontrole na terenu kako bi se uvjerila u prisutnost i identitet ugovorne količine na mjestu privatnog skladištenja te da je šećer koji je uskladišten u rasutom stanju prisutan u silosu koji je odredio gospodarski subjekt. Kontrola se provodi na temelju nasumičnog statističkog uzorka od najmanje 5 % serija koje obuhvaćaju najmanje 5 % ukupnih količina za koje su sklopljeni ugovori. Taj uzorak ne uključuje više od 25 % serija koje su već pregledane u skladu sa stavkom 2., osim ako bi bilo nemoguće provesti kontrolu na terenu za najmanje 5 % serija koje obuhvaćaju najmanje 5 % ukupnih količina za koje su sklopljeni ugovori.

Nenajavljena kontrola iz prvog podstavka nije potrebna ako je agencija za plaćanje, uz suglasnost gospodarskog subjekta, plombirala proizvode na takav način da se ugovorne količine ne mogu ukloniti iz skladišta bez lomljenja plombe.

4.   Na kraju ugovornog razdoblja skladištenja, ili prije početka otpreme proizvoda ako se primjenjuje članak 53. stavak 3., agencija za plaćanja provodi kontrole na terenu kako bi utvrdila je li ispunjena ugovorna obveza, i to na temelju pregleda skladišne evidencije i prateće dokumentacije te provjere prisutnosti serija i identiteta proizvoda na mjestu privatnog skladištenja.

Osim kontrola iz prvog podstavka, fizički se provjerava reprezentativan statistički uzorak od najmanje 5 % serija koje obuhvaćaju najmanje 5 % ukupnih količina za koje su sklopljeni ugovori kako bi se provjerila količina, vrsta, pakiranje te označivanje i identitet proizvoda na mjestu privatnog skladištenja.

5.   Ako je agencija za plaćanja, uz suglasnost gospodarskog subjekta, plombirala proizvode tako da se uskladištena količina ne može ukloniti iz pojedinačne serije bez lomljenja plombe, provjere iz stavaka 3. i 4. mogu biti ograničene na provjeru prisutnosti i cjelovitosti plombi.

Članak 61.

Izvješćivanje o kontrolama

1.   Agencija za plaćanja sastavlja izvješće o kontroli u roku od pet radnih dana od završetka svake kontrole na terenu te, prema potrebi, kontrola iz članka 56. stavka 3. U tom se izvješću detaljno opisuju različite provjerene stavke te se navode:

(a)

datum i vrijeme početka kontrole;

(b)

pojedinosti o eventualnim prethodnim obavijestima;

(c)

trajanje kontrole;

(d)

imena nazočnih odgovornih osoba;

(e)

priroda i opseg izvršenih kontrola te posebno pojedinosti o pregledanim dokumentima i proizvodima;

(f)

rezultati i zaključci;

(g)

je li potrebno daljnje praćenje.

Izvješće potpisuje odgovorni službenik agencije za plaćanja te ga ili supotpisuje gospodarski subjekt ili, prema potrebi, skladištar ili se ono šalje gospodarskom subjektu na način kojim je osiguran dokaz o slanju. Izvješće se uključuje u evidenciju o plaćanju.

2.   U slučaju neusklađenosti proizvoda koji su predmet kontrole, provjera se proširuje na veći statistički uzorak koji određuje agencija za plaćanja.

3.   Agencija za plaćanja evidentira, na temelju kriterija ozbiljnosti, opsega, trajanja i ponavljanja, sve slučajeve neusklađenosti koji mogu dovesti do isključivanja u skladu s člankom 62. stavkom 1. ili vraćanja neopravdano isplaćene potpore za privatno skladištenje, a prema potrebi i kamata, u skladu sa stavkom 62. stavkom 4.

POGLAVLJE II.

Kazne i upravne mjere

Članak 62.

Kazne i upravne mjere povezane s potporom za privatno skladištenje

1.   Ako agencija za plaćanja otkrije da se u dokumentu koji je predočio gospodarski subjekt, a koji se zahtijeva na temelju Delegirane uredbe (EU) 2016/1238, ove Uredbe ili Provedbene uredbe iz članka 1. stavka 2. točke (b) ove Uredbe, navode netočne informacije te ako su te netočne informacije ključne za dodjelu potpore za privatno skladištenje, agencija za plaćanja isključuje gospodarski subjekt iz postupka dodjele potpore za proizvod za koji su dostavljene netočne informacije, i to na razdoblje od jedne godine od datuma donošenja konačne upravne odluke kojom se ta nepravilnost utvrđuje.

2.   Isključenje predviđeno u stavku 1. ne primjenjuje se ako gospodarski subjekt dokaže, na način prihvatljiv agenciji za plaćanja, da je situacija iz tog stavka posljedica više sile ili očite pogreške.

3.   Predmetni gospodarski subjekti vraćaju neopravdano isplaćenu potporu zajedno s kamatama. Pravila utvrđena u članku 27. Provedbene uredbe (EU) br. 908/2014 primjenjuju se mutatis mutandis.

4.   Provedbom upravnih kazni i povratom neopravdano isplaćenih iznosa, kako je predviđeno u ovom članku, ne dovodi se u pitanje obavješćivanje Komisije o nepravilnostima u skladu s Uredbom Komisije (EZ) br. 1848/2006 (19).

GLAVA V.

OBAVIJESTI I ZAVRŠNE ODREDBE

POGLAVLJE I.

Obavijesti

Odjeljak I.

Opće odredbe o obavijestima

Članak 63.

Način obavješćivanja

Obavijesti iz ove Uredbe i provedbenih uredbi iz članka 1. dostavljaju se u skladu s Uredbom Komisije (EZ) br. 792/2009 (20).

Članak 64.

Obavijesti o agencijama za plaćanja

1.   Države članice obavješćuju Komisiju o odobrenim agencijama za plaćanja koje su nadležne za interventni otkup i prodaju te za potporu za privatno skladištenje.

2.   Komisija stavlja na raspolaganje državama članicama i javnosti popis odobrenih agencija za plaćanja, uključujući i objavom na internetu.

Odjeljak II.

Obavijesti u pogledu javne intervencije

Članak 65.

Dostavljanje podataka o interventnim zalihama

1.   Države članice čije agencije za plaćanja imaju interventne zalihe obavješćuju Komisiju najkasnije 15. dana svakog mjeseca o sljedećem:

(a)

za žitarice i rižu:

i.

količinama uskladištenima od početka tržišne godine;

ii.

ukupnim količinama preuzetim od početka tržišne godine;

iii.

ukupnim količinama koje su izašle iz skladišta od početka tržišne godine, označenima prema potrebi po vrsti upotrebe ili odredištu, te o ukupnim izgubljenim količinama;

iv.

ukupnim rezerviranim količinama, označenima prema potrebi po vrsti upotrebe ili odredištu;

v.

količinama obuhvaćenima ponudom na kraju mjesečnog izvještajnog razdoblja;

(b)

za maslac i obrano mlijeko u prahu:

i.

količinama za svaki proizvod u skladištu na kraju prethodnog mjeseca i količinama koje su ušle i izašle iz skladišta tijekom tog mjeseca;

ii.

razvrstavanju količina pojedinih proizvoda otpremljenih iz skladišta tijekom prethodnog mjeseca, u skladu s Uredbom kojom se pokreće natječajni postupak za prodaju predmetnih proizvoda;

iii.

razvrstavanju količina u skladištu na kraju prethodnog mjeseca po starosti;

(c)

za govedinu:

i.

količinama za svaki proizvod u skladištu na kraju prethodnog mjeseca i količinama koje su ušle i izašle iz skladišta tijekom tog mjeseca;

ii.

razvrstavanju količina pojedinih proizvoda otpremljenih iz skladišta tijekom prethodnog mjeseca, u skladu s Uredbom kojom se pokreće natječajni postupak za prodaju predmetnih proizvoda;

iii.

količinama svakog rasjeka obuhvaćenima ugovorima o prodaji koji su zaključeni u prethodnom mjesecu;

iv.

količinama svakog rasjeka obuhvaćenima nalozima za otpremu koji su izdani u prethodnom mjesecu;

v.

količinama svakog rasjeka otkupljenima tijekom prethodnog mjeseca;

vi.

nenamjenskim zalihama i fizičkim zalihama svakog rasjeka na kraju prethodnog mjeseca, s podatcima o dužini razdoblja tijekom kojeg su nenamjenske zalihe uskladištene;

(d)

za sve proizvode:

i.

pokretanju natječajnog postupka, dodijeljenim količinama i utvrđenim najnižim prodajnim cijenama u slučaju primjene članka 36.

ii.

podatcima o prodajama u okviru programa za najugroženije osobe.

2.   Komisija može zahtijevati češće dostavljanje obavijesti predviđenih stavkom 1. ako je to potrebno radi učinkovitog upravljanja sustavom intervencija.

3.   Za potrebe stavka 1. točke (b):

(a)

„količine koje su ušle” znači količine fizički smještene u skladište, bez obzira na to je li ih agencija za plaćanja preuzela ili nije;

(b)

„količine koje su izašle” znači količine koje su otpremljene ili, ako ih je kupac preuzeo prije otpreme, preuzete količine.

4.   Za potrebe stavka 1. točke (c):

(a)

„nenamjenske zalihe” znači zalihe koje još nisu obuhvaćene prodajnim ugovorom;

(b)

„fizičke zalihe” znači nenamjenske zalihe plus zalihe koje su obuhvaćene prodajnim ugovorom, ali još nisu preuzete.

Odjeljak III.

Obavijesti u pogledu potpore za privatno skladištenje

Članak 66.

Dostavljanje podataka o privatnom skladištenju

Države članice u kojima se primjenjuje program potpore za privatno skladištenje obavješćuju Komisiju:

(a)

najmanje jednom tjedno o proizvodima i količinama za koje su ugovori sklopljeni tijekom prethodnog tjedna, raščlanjenima po razdobljima skladištenja;

(b)

najkasnije 15. dana svakog mjesecu za prethodni mjesec:

i.

o količinama proizvoda dopremljenih u privatno skladište i otpremljenih iz njega tijekom predmetnog mjeseca, prema potrebi razvrstanih po kategorijama;

ii.

o količinama proizvoda u privatnom skladištenju na kraju predmetnog mjeseca, prema potrebi razvrstanih po kategorijama;

iii.

o količinama proizvoda za koje je ugovorno razdoblje skladištenja završilo;

iv.

ako je razdoblje skladištenja skraćeno ili produljeno, kako je navedeno u članku 20. točki (m) Uredbe (EU) br. 1308/2013, o proizvodima i količinama za koje je razdoblje skladištenja izmijenjeno te o početnim i izmijenjenim datumima otpreme iz skladišta.

(c)

do 31. ožujka svake godine za prethodnu kalendarsku godinu, o rezultatima provjera na licu mjesta provedenih u skladu s Glavom IV.

POGLAVLJE II.

Završne odredbe

Članak 67.

Stupanje na snagu i primjena

Ova Uredba stupa na snagu sedmog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Primjenjuje se od 1. listopada 2016. Međutim, kada je riječ o otkupu u okviru javne intervencije, tablice III. i IV. u dijelu V. te točka (b) dijela VI. Priloga I. primjenjuju se od 1. srpnja 2017.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 18. svibnja 2016.

Za Komisiju

Predsjednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  SL L 347, 20.12.2013., str. 671.

(2)  SL L 347, 20.12.2013., str. 549.

(3)  SL L 346, 20.12.2013., str. 12.

(4)  Uredba Vijeća (EZ) br. 1234/2007 od 22. listopada 2007. o uspostavljanju zajedničke organizacije poljoprivrednih tržišta i o posebnim odredbama za određene poljoprivredne proizvode (Uredba o jedinstvenom ZOT-u) (SL L 299, 16.11.2007., str. 1.).

(5)  Uredba Komisije (EEZ) br. 3427/87 od 16. studenoga 1987. o utvrđivanju detaljnih pravila za intervenciju na tržištu riže (SL L 326, 17.11.1987., str. 25.)

(6)  Uredba Komisije (EEZ) br. 2351/91 od 30. srpnja 1991. o utvrđivanju detaljnih pravila koja se primjenjuju na kupovinu riže u posjedu interventne agencije u svrhu pružanja potpore u hrani (SL L 214, 2.8.1991., str. 51.).

(7)  Uredba Komisije (EZ) br. 720/2008 od 25. srpnja 2008. o zajedničkim detaljnim pravilima za primjenu Uredbe Vijeća (EZ) br. 1234/2007 u pogledu skladištenja i kretanja proizvoda koje je otkupila agencija za plaćanja ili interventna agencija (SL L 198, 26.7.2008., str. 17.).

(8)  Uredba Komisije (EZ) br. 826/2008 od 20. kolovoza 2008. o utvrđivanju zajedničkih pravila za dodjelu potpore za privatno skladištenje određenih poljoprivrednih proizvoda (SL L 223, 21.8.2008., str. 3.).

(9)  Uredba Komisije (EZ) br. 1130/2009 od 24. studenoga 2009. o utvrđivanju zajedničkih detaljnih pravila za provjeru upotrebe i/ili odredišta interventnih proizvoda (SL L 310, 25.11.2009., str. 5.).

(10)  Uredba Komisije (EU) br. 1272/2009 od 11. prosinca 2009. o utvrđivanju zajedničkih detaljnih pravila za provedbu Uredbe Vijeća (EZ) br. 1234/2007 u pogledu otkupa i prodaje poljoprivrednih proizvoda u okviru javne intervencije (SL L 349, 29.12.2009., str. 1.).

(11)  Delegirana uredba Komisije (EU) 2016/1238 od 18. svibnja 2016. o dopuni Uredbe (EU) br. 1308/2013 Europskog parlamenta i Vijeća s obzirom na javnu intervenciju i potpore za privatno skladištenje (Vidjeti str. 15. ovog Službenog lista).

(12)  Delegirana uredba Komisije (EU) br. 907/2014 оd 11. ožujka 2014. o dopuni Uredbe (EU) br. 1306/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu agencija za plaćanja i ostalih tijela, financijskog upravljanja, poravnanja računa, jamstava i upotrebe eura (SL L 255, 28.8.2014., str. 18.).

(13)  Provedbena uredba Komisije (EU) br. 908/2014 od 6. kolovoza 2014. o utvrđivanju pravila za primjenu Uredbe (EU) br. 1306/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu agencija za plaćanje i drugih tijela, financijskog upravljanja, poravnanja računa, pravila o kontroli, jamstava i transparentnosti (SL L 255, 28.8.2014., str. 59.).

(14)  Uredba Komisije (EZ) br. 273/2008 od 5. ožujka 2008. o utvrđivanju detaljnih pravila za primjenu Uredbe Vijeća (EZ) br. 1255/1999 o metodama analize i ocjenjivanja kvalitete mlijeka i mliječnih proizvoda (SL L 88, 29.3.2008., str. 1.).

(15)  Uredba (EZ) br. 1107/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 21. listopada 2009. o stavljanju na tržište sredstava za zaštitu bilja i stavljanju izvan snage direktiva Vijeća 79/117/EEZ i 91/414/EEZ (SL L 309, 24.11.2009., str. 1.).

(16)  Uredba Komisije (EZ) br. 1249/2008 od 10. prosinca 2008. o utvrđivanju detaljnih pravila primjene ljestvice Zajednice za klasifikaciju goveđih, svinjskih i ovčjih trupova i izvješćivanja o njihovim cijenama (SL L 337, 16.12.2008., str. 3.).

(17)  Delegirana uredba Komisije (EU) br. 906/2014 od 11. ožujka 2014. o dopuni Uredbe (EU) br. 1306/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu rashoda za javne intervencije (SL L 255, 28.8.2014., str. 1.).

(18)  Uredba Vijeća (EEZ, Euratom) br. 1182/71 od 3. lipnja 1971. o utvrđivanju pravila koja se primjenjuju na razdoblja, datume i rokove (SL L 124, 8.6.1971., str. 1.).

(19)  Uredba Komisije (EZ) br. 1848/2006 od 14. prosinca 2006. o nepravilnostima i povratu pogrešno plaćenih iznosa u vezi s financiranjem zajedničke poljoprivredne politike te organizaciji informacijskog sustava u tom području i stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EEZ) br. 595/91 (SL L 355, 15.12.2006., str. 56.).

(20)  Uredba Komisije (EZ) br. 792/2009 od 31. kolovoza 2009. o detaljnim pravilima u skladu s kojima države članice moraju Komisiji dostavljati podatke i dokumente pri provedbi zajedničke organizacije tržišta, sustava izravnih plaćanja, promidžbe poljoprivrednih proizvoda i režima koji se primjenjuju na najudaljenije regije i manje otoke u Egejskom moru (SL L 228, 1.9.2009., str. 3.).


PRILOG I.

ŽITARICE

DIO I.

1.   DEFINICIJA TVARI KOJE NISU OSNOVNE ŽITARICE NENARUŠENE KAKVOĆE

1.1.   Slomljena zrna

Definicija „slomljenih zrna” za tvrdu pšenicu, običnu pšenicu i ječam jest ona koja se nalazi u normi EN 15587.

Definicija „slomljenih zrna” za kukuruz jest ona koja se nalazi u normi EN 16378.

1.2.   Nečistoće zrna

(a)   Štura zrna

Definicija „šturih zrna” za tvrdu pšenicu, običnu pšenicu i ječam jest ona koja se nalazi u normi EN 15587. Međutim, za ječam iz Estonije, Latvije, Finske i Švedske „štura zrna” su zrna specifične težine od najmanje 64 kilograma po hektolitru ponuđenih zrna ili za koja se javno nadmetalo ili su stavljena u intervenciju u tim državama članicama, odnosno zrna koja, nakon što se uklone sve druge tvari navedene u ovom Prilogu, prolaze kroz sito s otvorima od 2,0 mm.

Izraz „štura zrna” ne primjenjuje se za kukuruz.

(b)   Ostale žitarice

Definicija „ostalih žitarica” za tvrdu pšenicu, običnu pšenicu i ječam jest ona koja se nalazi u normi EN 15587.

Definicija „ostalih žitarica” za kukuruz jest ona koja se nalazi u normi EN 16378.

(c)   Zrna oštećena štetočinama

Definicija „zrna oštećenih štetočinama” za tvrdu pšenicu, običnu pšenicu i ječam jest ona koja se nalazi u normi EN 15587.

Definicija „zrna oštećenih štetočinama” za kukuruz jest ona koja se nalazi u normi EN 16378.

(d)   Zrna kod kojih je klica izgubila boju

Za tvrdu pšenicu i običnu pšenicu, definicija je ona koja se nalazi u normi EN 15587.

Izraz „zrna kod kojih je klica izgubila boju” ne primjenjuje se na ječam ili kukuruz.

(e)   Zrna pregrijana tijekom sušenja

Definicija „zrna pregrijanih tijekom sušenja” za tvrdu pšenicu, običnu pšenicu i ječam jest ona koja se nalazi u normi EN 15587.

Definicija „zrna pregrijanih tijekom sušenja” za kukuruz jest ona koja se nalazi u normi EN 16378.

(f)   Šarena zrna

Definicija „šarenih zrna” za tvrdu pšenicu jest ona koja se nalazi u normi EN 15587.

Izraz „šarena zrna” ne primjenjuje se na običnu pšenicu, ječam ili kukuruz.

1.3.   Proklijala zrna

Definicija „proklijalih zrna” za tvrdu pšenicu, običnu pšenicu i ječam jest ona koja se nalazi u normi EN 15587.

Definicija „proklijalih zrna” za kukuruz jest ona koja se nalazi u normi EN 16378.

1.4.   Razne nečistoće

(a)   Strano sjemenje

Definicija „stranog sjemenja” za tvrdu pšenicu, običnu pšenicu i ječam jest ona koja se nalazi u normi EN 15587.

Definicija „stranog sjemenja” za kukuruz jest ona koja se nalazi u normi EN 16378.

„Štetno sjemenje” je sjemenje koje je otrovno za ljude i životinje, sjemenje koje onemogućava ili otežava čišćenje i mljevenje žitarica te sjemenje koje negativno utječe na kakvoću proizvoda dobivenih od žitarica.

(b)   Oštećena zrna

Definicija „oštećenih zrna” za tvrdu pšenicu, običnu pšenicu i ječam jest ona koja se nalazi u normi EN 15587.

Definicija „oštećenih zrna” za kukuruz jest ona koja se nalazi u normi EN 16378.

U normi EN 15587 definicija „zrna zaraženih fuzariozom” uključena je u definiciju „oštećenih zrna” za tvrdu pšenicu, običnu pšenicu i ječam.

(c)   Strane tvari

Definicija „stranih tvari” za tvrdu pšenicu, običnu pšenicu i ječam jest ona koja se nalazi u normi EN 15587.

Definicija „stranih tvari” za kukuruz jest ona koja se nalazi u normi EN 16378.

(d)   Pljevice (odnosno dijelovi klipa kad se radi o kukuruzu)

(e)   Glavnica raži

(f)   Trula zrna

Definicija „trulih zrna” za tvrdu pšenicu i običnu pšenicu jest ona koja se nalazi u normi EN 15587.

Izraz „Vtrula zrna” ne primjenjuje se na ječam ili kukuruz.

(g)   Nečistoće životinjskog podrijetla.

1.5.   Žive štetočine

1.6.   Šarena zrna koja su izgubila staklavost (šarenilo)

Šarena zrna tvrde pšenice su zrna čija se jezgra ne može smatrati u cijelosti staklastom. Ta su zrna definirana u normi EN 15585.

2.   POSEBNI ČIMBENICI KOJE TREBA UZETI U OBZIR ZA SVAKU VRSTU ŽITARICA KOD UTVRĐIVANJA NEČISTOĆA

2.1.   Tvrda pšenica

„Nečistoće zrna” znači štura zrna, zrna ostalih žitarica, zrna oštećena štetočinama, zrna u kojima je klica izgubila boju, šarena zrna i zrna pregrijana tijekom sušenja.

„Razne nečistoće” znači strano sjemenje, oštećena zrna (uključujući zrna zaražena fuzariozom), strane tvari, pljevice, glavnica raži, trula zrna i nečistoće životinjskog podrijetla.

2.2.   Obična pšenica

„Nečistoće zrna” znači štura zrna, zrna ostalih žitarica, zrna oštećena štetočinama, zrna u kojima je klica izgubila boju (samo ako njihov sadržaj prelazi 8 %) te zrna pregrijana tijekom sušenja.

„Razne nečistoće” znači strano sjemenje, oštećena zrna (uključujući zrna zaražena fuzariozom), strane tvari, pljevice, glavnica raži, trula zrna te nečistoće životinjskog podrijetla.

2.3.   Ječam

„Nečistoće zrna” znači štura zrna, zrna ostalih žitarica, zrna oštećena štetočinama i zrna pregrijana tijekom sušenja.

„Razne nečistoće” znači strano sjemenje, oštećena zrna (uključujući zrna zaražena fuzariozom), strane tvari, pljevice i nečistoće životinjskog podrijetla.

2.4.   Kukuruz

„Nečistoće zrna” znači zrna ostalih žitarica, zrna oštećena štetočinama i zrna pregrijana tijekom sušenja.

„Razne nečistoće” znači strano sjemenje, oštećena zrna, strane tvari, dijelovi klipova te nečistoće životinjskog podrijetla.

DIO II.

Metode koje se upotrebljavaju za određivanje kakvoće žitarica koje su ponuđene ili za koje se javno nadmetalo ili koje su stavljene u intervenciju

U skladu s člankom 4., sljedeće se metode trebaju upotrebljavaju za određivanje kakvoće žitarica koje su ponuđene ili za koje se javno nadmetalo ili koje su stavljene u intervenciju:

(a)

referentna metoda za određivanje tvari koje nisu osnovne žitarice nenarušene kvalitete:

(i)

za običnu pšenicu, tvrdu pšenicu i ječam: norma EN 15587,

(ii)

za kukuruz: norma EN 16378;

(b)

referentna metoda za određivanje sadržaja vlage:

(i)

za kukuruz: norma EN 6540,

(ii)

za žitarice osim kukuruza: norma EN ISO 712 ili metoda koja se temelji na infracrvenoj tehnologiji u skladu s normom EN 15948.

U slučaju spora, smatrat će se valjanima samo rezultati proizašli iz primjene norme EN ISO 6540 za kukuruz i norme EN ISO 712 za druge žitarice koje nisu kukuruz;

(c)

referentna metoda za određivanje neljepljivosti i sposobnosti za strojnu obradu tijesta dobivenog od obične pšenice jest metoda navedena u dijelu III. ovog Priloga;

(d)

referentna metoda za određivanje sadržaja bjelančevina u tvrdoj pšenici i mljevenoj običnoj pšenici jest metoda navedena u:

i.

normi EN ISO 20483, ili

ii.

normi CEN ISO/TS 16634-2.

U slučaju spora, smatrat će se valjanima samo rezultati dobiveni primjenom norme EN ISO 20483;

(e)

referentna metoda za određivanje Zeleny indeksa mljevene obične pšenice jest metoda navedena u normi EN ISO 5529;

(f)

referentna metoda za određivanje Hagbergovog padajućeg broja (test aktivnosti amilaze) jest metoda navedena u normi EN ISO 3093;

(g)

referentna metoda za određivanje stupnja gubitka staklastog izgleda tvrde pšenice je metoda navedena u normi EN 15585;

(h)

referentna metoda za određivanje specifične težine jest metoda navedena u normi EN ISO 7971/3;

(i)

metode uzorkovanja i analize za utvrđivanje stupnja mikotoksina jesu metode na koje se poziva u Prilogu Uredbi Komisije (EZ) br. 1881/2006 (1) i koje su navedene u prilozima I. i II. Uredbi Komisije (EZ) br. 401/2006. (2)

DIO III.

Metoda za utvrđivanje neljepljivosti i sposobnosti za strojnu obradu tijesta dobivenog od obične pšenice

1.   Naziv

Metoda za pokusno pečenje proizvoda od pšeničnog brašna.

2.   Područje primjene

Metoda je primjenjiva na brašno dobiveno pokusnim mljevenjem pšenice za proizvodnju kvasnog kruha.

3.   Načelo

Tijesto se pripremi od brašna, vode, kvasca, soli i saharoze u određenoj miješalici. Nakon podjele i zaobljavanja, komadi tijesta ostave se da odstoje 30 minuta; zatim ih se oblikuje, polaže na limove za pečenje i peče nakon završnog dizanja ograničenog trajanja. Bilježe se svojstva tijesta kad se njime rukuje. Štruce se ocjenjuju prema volumenu i visini.

4.   Sastojci

4.1.   Kvasac

Aktivni suhi kvasac vrste Saccharomyces cerevisiae DHW-Hamburg-Wansbeck-a ili proizvod s istim osobinama.

4.2.   Voda iz slavine

4.3.   Otopina šećera, soli i askorbinske kiseline

Rastopiti 30 ± 0,5 g natrijevog klorida (za komercijalnu uporabu), 30 ± 0,5 g saharoze (za komercijalnu upotrebu) i 0,040 ± 0,001 g askorbinske kiseline u 800 ± 5 g vode. Pripremiti svježu otopinu svaki dan.

4.4.   Šećerna otopina

Rastopiti 5 ± 0,1 g saharoze (za komercijalnu uporabu) u 95 ± 1 g vode. Pripremiti svježu otopinu svaki dan.

4.5.   Sladno brašno s enzimskom aktivnošću

Za komercijalnu uporabu.

5.   Oprema i uređaji

5.1.   Prostorija za pečenje

Sa sustavom kontrole za održavanje temperature od 22 do 25 °C.

5.2.   Hladnjak

Za održavanje temperature od 4 ± 2 °C.

5.3.   Vaga

Maksimalno opterećenje 2 kg, točnost 2 g.

5.4.   Vaga

Maksimalno opterećenje 0,5 kg, točnost 0,1 g.

5.5.   Analitička vaga

Točnost 0,1 × 10– 3 g.

5.6.   Miješalica

Stephan UMTA 10 s ručicom za miješanje model „Detmold” (Stephan Soehne GmbH) ili slična oprema s istim osobinama.

5.7.   Komora za fermentaciju

Sa sustavom kontrole za održavanje temperature od 30 ± 1 °C.

5.8.   Otvorene plastične kutije

Kutije izrađene od polimetilmetakrilata (Plexiglas, Perspex). Unutarnje dimenzije: 25 × 25 × 15 cm visoke, debljina stijenki 0,5 ± 0,05 cm.

5.9.   Kvadratne plastične ploče

Kutije izrađene od polimetilmetakrilata (Plexiglas, Perspex). Najmanje 30 × 30 cm, debljine 0,5 ± 0,05 cm.

5.10.   Uređaj za oblikovanje

Brabender uređaj za oblikovanje tijesta u kuglu (Brabender OHG) ili slična oprema s istim osobinama.

6.   Uzorkovanje

Prema normi EN ISO 24333.

7.   Postupak

7.1.   Utvrđivanje upijanja vode

Utvrditi upijanje vode u skladu s normom ICC br. 115/1.

7.2.   Određivanje dodatka sladnog brašna

Odrediti „padajući broj” brašna u skladu s normom EN ISO 3093. Ako je „padajući broj” veći od 250, koristeći se nizom mješavina brašna sa sve većim količinama sladnog brašna (točka 4.5.) odrediti koliko sladnog brašna je potrebno dodati da bi se taj broj sveo na razinu od 200 do 250. Ako je „padajući broj” manji od 250, sladno brašno nije potrebno.

7.3.   Reaktivacija aktivnog suhog kvasca

Podesiti temperaturu šećerne otopine (točka 4.4.) na 35 ± 1 °C. Uliti jedan težinski dio aktivnog suhog kvasca u četiri težinska dijela te temperirane šećerne otopine. Ne miješati. Ako je potrebno posudu lagano protresti kružnim pokretima.

Ostaviti da odstoji 10 ± 1 minutu i zatim miješati dok se ne dobije homogena suspenzija. Ovu suspenziju treba upotrijebiti u roku od 10 minuta.

7.4.   Podešavanje temperature brašna i tekućine za tijesto

Temperatura brašna i vode mora biti podešena tako da nakon miješanja tijesto postigne temperaturu od 27 ± 1 °C.

7.5.   Sastav tijesta

S točnošću od 2 g izvagati 10 y/3 g brašna s postojećom vlagom (što odgovara bazi od 1 kg brašna s 14 % vlage), pri čemu je „y” količina brašna upotrijebljena u farinografskom testu (vidjeti normu ICC br. 115/1).

S točnošću od 0,2 g izvagati količinu sladnog brašna potrebnu kako bi se „padajući broj” doveo unutar raspona od 200 do 250 (točka 7.2.).

Izvagati 430 ± 5 g otopine šećera, soli i askorbinske kiseline (točka 4.3.) te dodati vodu u ukupnu masu od (x – 9) 10 y/3 g (vidjeti točku 10.2.), pri čemu je „x” količina vode upotrijebljena u farinografskom testu (vidjeti normu ICC br. 115/1). Ta ukupna masa (obično između 450 i 650 g) mora biti postignuta s točnošću od 1,5 g.

Izvagati 90 ± 1 g suspenzije kvasca (točka 7.3.).

Zabilježiti ukupnu masu tijesta (P), koja odgovara zbroju masa brašna, otopine šećera, soli i askorbinske kiseline, te vode, suspenzije kvasca i sladnog brašna.

7.6.   Miješanje

Prije početka zagrijati miješalicu na temperaturu od 27 ± 1 °C s odgovarajućom količinom temperirane vode.

Staviti tekuće sastojke tijesta u miješalicu te povrh njih brašno i sladno brašno.

Uključiti miješalicu (brzina 1, 1 400 okr/min) i ostaviti u pogonu 60 sekundi. Dvadeset sekundi nakon početka miješanja izvršiti dva puna okretaja strugača koji je pričvršćen na poklopac posude za miješanje.

Izmjeriti temperaturu tijesta. Ako temperatura nije u rasponu od 26 °C do 28 °C, baciti tijesto te zamijesiti novo nakon što je ispravljena temperatura sastojaka.

Zabilježiti svojstva tijesta koristeći se jednim od sljedećih izraza:

ne lijepi se i strojno je obradivo, ili

lijepi se i nije strojno obradivo.

Da bi se na kraju miješanja smatralo da se tijesto „ne lijepi i strojno je obradivo”, ono bi trebalo tvoriti ujednačenu masu koja jedva prianja uz stijenke posude i vreteno miješalice. Trebalo bi biti moguće jednim pokretom bez zamjetnog gubitka pokupiti tijesto rukom i izvaditi ga iz posude za miješanje.

7.7.   Podjela i oblikovanje u kuglu

Izvagati tri komada tijesta s točnošću od 2 g, u skladu sa sljedećom formulom:

p

=

0,25 P, pri čemu je:

p

=

masa izvaganog komada tijesta,

P

=

ukupna masa tijesta.

Komade tijesta odmah, i u trajanju od 15 sekundi, zaobliti u uređaju za oblikovanje (točka 5.10.) i ostaviti 30 ± 2 minuta na kvadratnim plastičnim pločama (točka 5.9.), pokrivene naopako okrenutim plastičnim kutijama (točka 5.8.), u komori za fermentaciju (točka 5.7.).

Ne upotrebljavati brašno za posipanje.

7.8.   Oblikovanje

Komade tijesta na plastičnim pločama, pokrivene naopako okrenutim plastičnim kutijama, donijeti do uređaja za oblikovanje (točka 5.10.) te svaki komad tijekom 15 sekundi ponovno oblikovati u kuglu. Ukloniti poklopac s komada tijesta tek prije samog oblikovanja u kuglu. Ponovno zabilježiti svojstva tijesta koristeći se jednim od sljedećih izraza:

(a)

ne lijepi se i strojno je obradivo, ili

(b)

lijepi se i nije strojno obradivo.

Da bi se smatralo da se tijesto „ne lijepi i strojno je obradivo”, ono bi trebalo jedva malo prianjati, ili uopće ne prianjati, uz stijenke komore tako da se, dok je stroj u pogonu, može slobodno okretati samo oko sebe i oblikovati se u pravilnu kuglu. Na kraju postupka tijesto se ne bi trebalo lijepiti za stranice komore za oblikovanje tijesta kad se podigne poklopac komore.

8.   Izvješće o testu

U izvješću o testu nalaze se sljedeći podatci:

(a)

svojstva tijesta kod obrade na kraju miješanja te kod oblikovanja,

(b)

„padajući broj” brašna bez dodatka sladnog brašna,

(c)

sve zapažene nepravilnosti.

(d)

odabrana metoda,

(e)

svi podatci koji se traže za identifikaciju uzorka.

9.   Opće napomene

9.1.

Formula za izračun količine tekućine za tijesto temelji se na sljedećim razmatranjima:

Dodavanjem x mililitara vode u 300 g brašna s 14 % vlage dobiva se tražena konzistencija. Budući da se kod testa pečenja koristi 1 kg brašna (na bazi 14 % vlage), a x se temelji na 300 g brašna, za test pečenja potrebno je x podijeliti s tri i pomnožiti s 10 g vode, što znači 10 x/3 g.

430 g otopine šećera, soli i askorbinske kiseline sadrži 15 g soli i 15 g šećera. Ta je otopina od 430 g uključena u tekućinu za tijesto. Dakle, da bi se tijestu dodalo 10 x/3 g vode, mora se dodati (10 x/3 + 30) g tekućine za tijesto koja se sastoji od 430 g otopine šećera, soli i askorbinske kiseline te dodatna količina vode.

Iako kvasac upija dio vode dodane suspenzijom kvasca, ta suspenzija sadrži i „slobodnu” vodu. Proizvoljno se smatra da 90 g suspenzije kvasca sadrži 60 g „slobodne” vode. Količina tekućine za tijesto mora se ispraviti zbog tih 60 g „slobodne” vode u suspenziji kvasca, tako da se na kraju mora dodati 10 x/3 plus 30 minus 60 g. Ovo se može drukčije izraziti na sljedeći način: (10 x/3 + 30) – 60 = 10 x/3 – 30 = (x/3 – 3) 10 = (x – 9) 10/3, što je formula iz točke 7.5. Ako je, na primjer, dodatak vode x u farinografskom testu iznosio 165 ml, ta se vrijednost mora uvrstiti u ovu formulu, tako da se u 430 g otopine šećera, soli i askorbinske kiseline mora dodati ukupna masa vode od:

(165 – 9) 10/3 = 156 × 10/3 = 520 g.

9.2.

Ta metoda nije izravno primjenjiva na pšenicu. Za utvrđivanje osobina pečenja pšenice, mora se upotrijebiti sljedeći postupak:

očistiti uzorak pšenice te utvrditi sadržaj vlage u očišćenoj pšenici. Pšenicu se ne temperira ako je sadržaj vlage unutar raspona od 15,0 % do 16,0 %. Ako je sadržaj vlage izvan ovog raspona, prilagoditi ga na 15,5 ± 0,5 % najmanje tri sata prije mljevenja.

Samljeti pšenicu u brašno Buehlerovim laboratorijskim mlinom MLU 202 ili mlinom Brabender Quadrumat Senior ili sličnom opremom s istim osobinama.

Odabrati postupak mljevenja koji daje ekstrakciju od najmanje 72 % brašna sa sadržajem pepela od 0,50 do 0,60 % na bazi suhe tvari.

Utvrditi sadržaj pepela u brašnu u skladu s Prilogom II. Uredbi Komisije (EU) br. 234/2010 (3), a sadržaj vlage u skladu s ovom Uredbom. Izračunati stupanj ekstrakcije sljedećom jednadžbom:

E = (((100 – f) F)/(100 – w) W) × 100 %

pri čemu je:

E

=

stupanj ekstrakcije,

f

=

vlažnost brašna,

w

=

sadržaj vlage u pšenici,

F

=

masa brašna proizvedenog sa sadržajem vlage f,

W

=

masa pšenice samljevene sa sadržajem vlage w.

Napomena: U svojem dokumentu T/77,300 od 31. ožujka 1977.Instituut voor Graan, Meel en Brood, TNO – Postbus 15, Wageningen, Nizozemska objavio je informacije o sastojcima i opremi koju treba upotrebljavati.

DIO IV.

Metodologija uzorkovanja i analiza za žitarice

1.

Za svaku seriju žitarica, kvalitativne osobine utvrđuju se na temelju reprezentativnog uzorka ponuđene serije koji se sastoji od jednog uzorka po svakoj isporuci za najmanje svakih 60 tona.

2.

Referentne metode koje treba upotrebljavati za određivanje kakvoće žitarica koje su ponuđene ili za koja se javno nadmetalo ili koje su stavljene u intervenciju jesu metode navedene u dijelovima I., II. i III. ovog Priloga.

3.

U slučaju spora, agencija za plaćanje dat će ponovno provesti potrebne testove na predmetnim žitaricama, a troškove snosi stranka koja izgubi spor.

DIO V.

Povećanja i sniženja cijene

Tablica I.

Povećanja cijene zbog sadržaja vlage za žitarice koje nisu kukuruz

Sadržaj vlage

(%)

Povećanja

(EUR/tona)

manje od 12,5 do 12

0,5

manje od 12 do 11,5

1

manje od 11,5

1,5


Povećanja cijene zbog sadržaja vlage za kukuruz

Sadržaj vlage

(%)

Povećanja

(EUR/tona)

manje od 12 do 11,5

0,5

manje od 11,5

1

Tablica II.

Sniženja cijene zbog sadržaja vlage za žitarice koje nisu kukuruz

Sadržaj vlage

(%)

Sniženje

(EUR/tona)

više od 13,0 do 13,5

0,5

više od 13,5 do 14,0

1,0

više od 14,0 do 14,5

1,5


Sniženja cijene zbog sadržaja vlage za kukuruz

Sadržaj vlage

(%)

Sniženje

(EUR/tona)

više od 12,5 do 13,0

0,5

više od 13,0 do 13,5

1,0

Tablica III.

Povećanja cijene zbog sadržaja bjelančevina obične pšenice

Sadržaj bjelančevina (4)

(N × 5,7)

Povećanje cijene

(EUR/tona)

više od 12,0

2,5


Tablica IV.

Sniženja cijene zbog sadržaja bjelančevina za običnu pšenicu

Sadržaj bjelančevina (5)

(N × 5,7)

Sniženje cijene

(EUR/tona)

manje od 11,5 do 11,0

2,5

DIO VI.

Izračunavanje povećanjâ i sniženjâ cijena

Korekcije cijena predviđene člankom 26. stavkom 1. izražavaju se u eurima po toni za ponude ili javna nadmetanja za intervenciju tako da se cijena iz tog članka pomnoži sa zbrojem utvrđenih postotaka povećanjâ ili sniženjâ kako slijedi:

(a)

kada je sadržaj vlage žitarica koje su ponuđene ili za koje se javno nadmetalo za intervenciju manji od 12,0 % za kukuruz i 12,5 % za ostale žitarice, primjenjuju se povećanja cijene navedena u tablici I. dijela V. ovog Priloga. Kada je sadržaj vlage tih žitarica koje su ponuđene ili za koje se javno nadmetalo za intervenciju veći od 12,5 % za kukuruz i 13,0 % za ostale žitarice, primjenjuju se sniženja cijene navedena u tablici II. dijela V. ovog Priloga;

(b)

kada je sadržaj bjelančevina obične pšenice veći od 12,0 %, primjenjuju se povećanja navedena u tablici III. dijela V. ovog Priloga. Kada je sadržaj bjelančevina obične pšenice manji od 11,5 %, primjenjuju se sniženja navedena u tablici IV. dijela V. ovog Priloga.


(1)  Uredba Komisije (EZ) br. 1881/2006 od 19. prosinca 2006. o utvrđivanju najvećih dopuštenih količina određenih kontaminanata u hrani (SL L 364, 20.12.2006., str. 5.).

(2)  Uredba Komisije (EZ) br. 401/2006 od 23. veljače 2006. o utvrđivanju metoda uzorkovanja i analize za službenu kontrolu razina mikotoksina u hrani (SL L 70, 9.3.2006., str. 12.).

(3)  Uredba Komisije (EU) br. 234/2010 od 19. ožujka 2010. o utvrđivanju određenih detaljnih pravila za primjenu Uredbe Vijeća (EZ) br. 1234/2007 o odobravanju izvoznih subvencija za žitarice i o mjerama koje treba poduzeti u slučaju poremećaja na tržištu žitarica (SL L 72, 20.3.2010., str. 3.).

(4)  kao postotak suhe tvari

(5)  kao postotak suhe tvari


PRILOG II.

RIŽA

DIO I.

Metodologija uzorkovanja i analize za neoljuštenu rižu

1.

Radi provjere zahtjeva u vezi s kvalitetom koji su utvrđeni u dijelu I. Priloga II. Delegiranoj uredbi (EU) 2016/1238, agencija za plaćanja uzima uzorke u prisutnosti gospodarskog subjekta ili njegova odgovarajućeg ovlaštenog zastupnika.

Uzimaju se tri reprezentativna uzorka, a svaki je uzorak težak najmanje jedan kilogram. Po jedan uzorak namijenjen je:

(a)

gospodarskom subjektu;

(b)

skladištu u kojem se obavlja preuzimanje;

(c)

agenciji za plaćanja.

Broj pojedinačnih uzoraka koje treba uzeti kako bi se dobili reprezentativni uzorci određuje se tako da se količina serije podijeli s 10 tona. Pojedinačni uzorci jednake su težine. Reprezentativni uzorci sastoje se od zbroja pojedinačnih uzoraka podijeljenog s tri.

Zahtjevi u pogledu kvalitete provjeravaju se uporabom reprezentativnog uzorka namijenjenog skladištu u kojem će se obaviti preuzimanje.

2.

Reprezentativni uzorci uzimaju se iz svake djelomične isporuke (kamionom, teglenicom, željezničkim vagonom) pod uvjetima utvrđenim u točki 1.

Pregled svake djelomične isporuke prije njezina unošenja u interventno skladište može se ograničiti na provjeru sadržaja vlage i razine nečistoća te provjeru da nema živih insekata. Međutim, ako se kasnije završnim rezultatom provjere pokaže da djelomična isporuka ne ispunjava minimalne zahtjeve u vezi s kvalitetom, odbija se preuzimanje predmetne količine. Ako agencija za plaćanja može provjeriti sve minimalne zahtjeve u vezi s kvalitetom za svaku djelomičnu isporuku prije njezina unosa u skladište, agencija za plaćanja odbija preuzimanje svake djelomične isporuke koja ne ispunjava te zahtjeve.

3.

Provjera razine radioaktivnosti obavlja se samo ako situacija to zahtijeva i tijekom ograničenog razdoblja.

4.

U slučaju spora, agencija za plaćanja ponovno daje izvesti potrebna ispitivanja na predmetnoj neoljuštenoj riži, a troškove snosi stranka koja izgubi spor.

Novu analizu obavlja laboratorij kojeg priznaje agencija za plaćanja, na temelju novog reprezentativnog uzorka koji se sastoji, u jednakim dijelovima, od uzoraka koje su sačuvali gospodarski subjekt i agencija za plaćanja. U slučajevima kada je serija za koju se javno nadmetalo bila isporučivana u djelomičnim isporukama, rezultat se izražava kao ponderirani prosjek rezultata analiza novih reprezentativnih uzoraka uzetih iz svake djelomične isporuke.

DIO II.

Povećanja i sniženja cijene

1.

Korekcije cijena iz članka 26. stavka 1. izražavaju se u eurima po toni te se primjenjuju na nadmetanja za intervenciju tako da se cijena iz tog članka pomnoži sa zbrojem svih utvrđenih postotnih povećanja u tablicama I., II. i III. ovog dijela.

2.