ISSN 1977-0847

Službeni list

Europske unije

L 182

European flag  

Hrvatsko izdanje

Zakonodavstvo

Svezak 59.
7. srpnja 2016.


Sadržaj

 

II.   Nezakonodavni akti

Stranica

 

 

UREDBE

 

*

Provedbena uredba Komisije (EU) 2016/1093 оd 6. srpnja 2016. o odobrenju didecilmetilpoli(oksietil)amonijeva propionata kao postojeće aktivne tvari za uporabu u biocidnim proizvodima vrste 8 ( 1 )

1

 

*

Provedbena uredba Komisije (EU) 2016/1094 оd 6. srpnja 2016. o odobrenju bakra, granuliranog, kao aktivne tvari za uporabu u biocidnim proizvodima vrste 8 ( 1 )

4

 

*

Provedbena uredba Komisije (EU) 2016/1095 оd 6. srpnja 2016. o odobrenju cinkova acetata dihidrata, cinkova klorida bezvodnog, cinkova oksida, cinkova sulfata heptahidrata, cinkova sulfata monohidrata, cinkova kelata iz hidrata aminokiselina, cinkova kelata iz hidrolizata bjelančevina, cinkova kelata glicin hidrata (kruti) i cinkova kelata glicin hidrata (tekući) kao dodataka hrani za sve životinjske vrste te o izmjeni uredbi (EZ) br. 1334/2003, (EZ) br. 479/2006, (EU) br. 335/2010 i provedbenih uredbi (EU) br. 991/2012 i (EU) br. 636/2013 ( 1 )

7

 

*

Provedbena uredba Komisije (EU) 2016/1096 оd 6. srpnja 2016. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1251/2008 u pogledu zahtjeva za stavljanje na tržište pošiljki određenih ribljih vrsta namijenjenih državama članicama ili njihovim dijelovima s nacionalnim mjerama u pogledu salmonidnog alfavirusa (SAV) odobrenima Odlukom 2010/221/EU ( 1 )

28

 

 

Provedbena uredba Komisije (EU) 2016/1097 оd 6. srpnja 2016. o utvrđivanju paušalnih uvoznih vrijednosti za određivanje ulazne cijene određenog voća i povrća

37

 

 

ODLUKE

 

*

Odluka Vijeća (EU) 2016/1098 od 4. srpnja 2016. o stajalištu koje treba zauzeti u ime Europske unije u okviru Odbora veleposlanika AKP-EU u pogledu revizije Priloga III. Sporazumu o partnerstvu AKP-EU

39

 

*

Odluka Vijeća (EU) 2016/1099 od 5. srpnja 2016. o financijskim doprinosima koje države članice trebaju platiti radi financiranja Europskog razvojnog fonda, uključujući drugi obrok za 2016

44

 

*

Provedbena odluka Komisije (EU) 2016/1100 оd 5. srpnja 2016. o izmjeni Priloga Odluci 2007/453/EZ u pogledu GSE statusa Kostarike, Litve, Namibije, Njemačke i Španjolske (priopćeno pod brojem dokumenta C(2016) 4134)  ( 1 )

47

 

*

Provedbena odluka Komisije (EU) 2016/1101 оd 5. srpnja 2016. o izmjeni priloga I. i II. Odluci 2004/558/EZ u pogledu statusa područja slobodnoga od zaraznoga goveđeg rinotraheitisa za njemačke savezne države Porajnje-Falačka i Saarland te upravne jedinice (Regierungsbezirke) Arnsberg, Detmold i Münster (priopćeno pod brojem dokumenta C(2016) 4135)  ( 1 )

51

 

*

Provedbena odluka Komisije (EU) 2016/1102 оd 5. srpnja 2016. o odobrenju nacionalnih programa za poboljšanje proizvodnje i stavljanja na tržište pčelarskih proizvoda koje dostavljaju države članice u skladu s Uredbom (EU) br. 1308/2013 Europskog parlamenta i Vijeća (priopćeno pod brojem dokumenta C(2016) 4133)

55

 

 

Ispravci

 

*

Ispravak Provedbene odluke Komisije (EU) 2016/175 od 8. veljače 2016. o mjeri koju je poduzela Španjolska u skladu s Direktivom 2006/42/EZ Europskog parlamenta i Vijeća kojom zabranjuje stavljanje na tržište jednog tipa visokotlačnog čistača ( SL L 33, 10.2.2016. )

58

 


 

(1)   Tekst značajan za EGP

HR

Akti čiji su naslovi tiskani običnim slovima su oni koji se odnose na svakodnevno upravljanje poljoprivrednim pitanjima, a općenito vrijede ograničeno razdoblje.

Naslovi svih drugih akata tiskani su masnim slovima, a prethodi im zvjezdica.


II. Nezakonodavni akti

UREDBE

7.7.2016   

HR

Službeni list Europske unije

L 182/1


PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2016/1093

оd 6. srpnja 2016.

o odobrenju didecilmetilpoli(oksietil)amonijeva propionata kao postojeće aktivne tvari za uporabu u biocidnim proizvodima vrste 8

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 528/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 22. svibnja 2012. o stavljanju na raspolaganje na tržištu i uporabi biocidnih proizvoda (1), a posebno njezin članak 89. stavak 1. treći podstavak,

budući da:

(1)

Delegiranom uredbom Komisije (EU) br. 1062/2014 (2) utvrđen je popis postojećih aktivnih tvari koje treba ocijeniti radi njihova mogućeg odobrenja za uporabu u biocidnim proizvodima. Taj popis uključuje didecilmetilpoli(oksietil)amonijev propionat.

(2)

Didecilmetilpoli(oksietil)amonijev propionat ocijenjen je u skladu s člankom 16. stavkom 2. Direktive 98/8/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (3) za uporabu u proizvodima vrste 8, „Sredstva za zaštitu drva”, kako je utvrđena u Prilogu V. toj Direktivi, što odgovara vrsti proizvoda 8 kako je utvrđena u Prilogu V. Uredbi (EU) br. 528/2012.

(3)

Italija je imenovana nadležnim ocjenjivačkim tijelom te je 20. studenoga 2007. podnijela izvješća o ocjeni, zajedno sa svojim preporukama.

(4)

U skladu s člankom 7. stavkom 2. Delegirane uredbe (EU) br. 1062/2014 Odbor za biocidne proizvode sastavio je mišljenje Europske agencije za kemikalije 8. prosinca 2015., uzimajući u obzir zaključke nadležnog ocjenjivačkog tijela.

(5)

U skladu s tim mišljenjem može se očekivati da će biocidni proizvodi vrste 8 koji sadržavaju didecilmetilpoli(oksietil)amonijev propionat ispuniti zahtjeve iz članka 5. Direktive 98/8/EZ ako se zadovolje određeni uvjeti koji se odnose na njegovu uporabu.

(6)

Stoga je primjereno odobriti didecilmetilpoli(oksietil)amonijev propionat za uporabu u biocidnim proizvodima vrste 8 podložno određenim specifikacijama i uvjetima.

(7)

Prije odobrenja aktivne tvari trebalo bi zainteresiranim stranama omogućiti primjereno razdoblje za donošenje pripremnih mjera potrebnih za ispunjenje novih zahtjeva.

(8)

Mjere predviđene ovom Uredbom u skladu su s mišljenjem Stalnog odbora za biocidne proizvode,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Didecilmetilpoli(oksietil)amonijev propionat odobrava se kao aktivna tvar za uporabu u biocidnim proizvodima vrste 8, podložno specifikacijama i uvjetima iz Priloga.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 6. srpnja 2016

Za Komisiju

Predsjednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  SL L 167, 27.6.2012., str. 1.

(2)  Delegirana uredba Komisije (EU) br. 1062/2014 od 4. kolovoza 2014. o programu rada za sustavni pregled svih postojećih aktivnih tvari sadržanih u biocidnim proizvodima iz Uredbe (EU) br. 528/2012 Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 294, 10.10.2014., str. 1.).

(3)  Direktiva 98/8/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 16. veljače 1998. o stavljanju biocidnih pripravaka na tržište (SL L 123, 24.4.1998., str. 1.).


PRILOG

Uobičajeni naziv

Kemijski naziv prema IUPAC-u

Identifikacijski brojevi

Najmanji stupanj čistoće aktivne tvari (1)

Datum odobrenja

Datum isteka odobrenja

Vrsta proizvoda

Posebne odredbe

Didecilmetilpoli(oksietil)amonijev propionat

Kemijski naziv prema IUPAC-u:

Alfa-[2-(didecilmetilamonio)etil]-.omega.-hidroksi-poli(oksi-1,2-etandiil) propionat

EZ br.: nije dodijeljen

CAS br.: 94667-33-1

86,1 % masenog udjela (suhe mase)

1. siječnja 2018.

31. prosinca 2027.

8

Odobrenja za biocidne proizvode podliježu sljedećim uvjetima:

1.

pri ocjeni proizvoda posebna se pozornost posvećuje izloženosti, rizicima i učinkovitosti povezanima sa svakom uporabom na koju se odnosi zahtjev za odobrenje, a koja nije proučena u okviru procjene rizika za aktivnu tvar na razini Unije;

2.

s obzirom na rizike utvrđene za procijenjene uporabe, pri ocjeni proizvoda posebna se pozornost posvećuje:

(a)

industrijskim i profesionalnim korisnicima;

(b)

podzemnim vodama za drvo u uporabi koje će često biti izloženo vremenskim prilikama;

3.

s obzirom na rizike utvrđene za površinske i podzemne vode, na oznakama i, ako su dostupni, sigurnosno-tehničkim listovima odobrenih proizvoda mora se navesti da se industrijska ili profesionalna uporaba mora provoditi na ograničenom području ili na ograđenoj nepropusnoj tvrdoj podlozi te da se svježe obrađeno drvo nakon obrade mora skladištiti natkriveno i/ili na nepropusnoj tvrdoj podlozi kako bi se spriječili izravni gubici u tlo ili vodu te kako bi se svi gubici od primjene proizvoda prikupili za ponovnu uporabu ili odlaganje.


(1)  Čistoća navedena u ovom stupcu bila je najmanji stupanj čistoće aktivne tvari upotrijebljene pri ocjenjivanju provedenom u skladu s člankom 89. stavkom 1. Uredbe (EU) br. 528/2012. Aktivna tvar u proizvodu kakav se stavlja na tržište može biti jednake ili različite čistoće ako je dokazano da je tehnički ekvivalentna ocijenjenoj aktivnoj tvari.


7.7.2016   

HR

Službeni list Europske unije

L 182/4


PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2016/1094

оd 6. srpnja 2016.

o odobrenju bakra, granuliranog, kao aktivne tvari za uporabu u biocidnim proizvodima vrste 8

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 528/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 22. svibnja 2012. o stavljanju na raspolaganje na tržištu i uporabi biocidnih proizvoda (1), a posebno njezin članak 90. stavak 2. treći podstavak,

budući da:

(1)

Francuska je 30. kolovoza 2013. primila zahtjev, u skladu s člankom 11. stavkom 1. Direktive 98/8/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (2), za uvrštenje aktivne tvari „bakar, granulirani”, u Prilog I. te Direktive za uporabu u proizvodima vrste 8, „Sredstva za zaštitu drva”, kako je utvrđena u Prilogu V. toj Direktivi, što odgovara vrsti proizvoda 8 kako je utvrđena u Prilogu V. Uredbi (EU) br. 528/2012.

(2)

Francuska je 3. travnja 2015. podnijela izvješće o ocjeni zajedno sa svojim preporukama, u skladu s člankom 90. stavkom 2. Uredbe (EU) br. 528/2012.

(3)

Mišljenje Europske agencije za kemikalije 9. prosinca 2015. sastavio je Odbor za biocidne proizvode, uzimajući pritom u obzir zaključke nadležnog ocjenjivačkog tijela.

(4)

U skladu s tim mišljenjem može se očekivati da će biocidni proizvodi vrste 8 koji sadržavaju bakar, granulirani, ispuniti zahtjeve iz članka 19. stavka 1. točke (b) Uredbe (EU) br. 528/2012 ako se zadovolje određene specifikacije i uvjeti koji se odnose na njihovu uporabu.

(5)

Stoga je primjereno odobriti bakar, granulirani, za uporabu u biocidnim proizvodima vrste 8 podložno određenim specifikacijama i uvjetima.

(6)

Prije odobrenja aktivne tvari zainteresiranim stranama trebalo bi omogućiti primjereno razdoblje za poduzimanje pripremnih mjera potrebnih za ispunjenje novih zahtjeva.

(7)

Mjere predviđene ovom Uredbom u skladu su s mišljenjem Stalnog odbora za biocidne proizvode,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Bakar, granulirani, odobrava se kao aktivna tvar za uporabu u biocidnim proizvodima vrste 8, podložno specifikacijama i uvjetima iz Priloga.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 6. srpnja 2016.

Za Komisiju

Predsjednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  SL L 167, 27.6.2012., str. 1.

(2)  Direktiva 98/8/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 16. veljače 1998. o stavljanju biocidnih pripravaka na tržište (SL L 123, 24.4.1998., str. 1.).


PRILOG

Uobičajeni naziv

Kemijski naziv prema IUPAC-u

identifikacijski brojevi

Najmanji stupanj čistoće aktivne tvari (1)

Datum odobrenja

Datum isteka odobrenja

Vrsta proizvoda

Posebni uvjeti

Bakar, granulirani

Kemijski naziv prema IUPAC-u:

Bakar

EZ br.: 231-159-6

CAS br.: 7440-50-8

99 % masenog udjela

1. siječnja 2017.

31. prosinca 2026.

8

Odobrenja za biocidne proizvode podliježu sljedećim uvjetima:

1.

pri ocjeni proizvoda posebna se pozornost posvećuje izloženosti, rizicima i učinkovitosti povezanima sa svakom uporabom na koju se odnosi zahtjev za odobrenje, a koja nije proučena u okviru procjene rizika za aktivnu tvar na razini Unije;

2.

s obzirom na rizike utvrđene za procijenjene uporabe, pri ocjeni proizvoda posebna se pozornost posvećuje:

(a)

industrijskim i profesionalnim korisnicima;

(b)

površinskim vodama i sedimentima ako tijekom životnog vijeka tretiranog drva dolazi do izravnog oslobađanja tvari;

3.

s obzirom na rizike utvrđene za površinske i podzemne vode, na oznakama i, ako su dostupni, sigurnosno-tehničkim listovima odobrenih proizvoda mora se navesti da se industrijska ili profesionalna uporaba mora provoditi na ograničenom području ili na ograđenoj nepropusnoj tvrdoj podlozi te da se svježe obrađeno drvo nakon obrade mora skladištiti natkriveno i/ili na nepropusnoj tvrdoj podlozi kako bi se spriječili izravni gubici u tlo ili vodu te kako bi se svi gubici od primjene proizvoda prikupili za ponovnu uporabu ili odlaganje.


(1)  Čistoća navedena u ovom stupcu bila je najmanji stupanj čistoće aktivne tvari upotrijebljene pri ocjenjivanju provedenom u skladu s člankom 90. stavkom 2. Uredbe (EU) br. 528/2012. Aktivna tvar u proizvodu kakav se stavlja na tržište može biti jednake ili različite čistoće ako je dokazano da je tehnički ekvivalentna ocijenjenoj aktivnoj tvari.


7.7.2016   

HR

Službeni list Europske unije

L 182/7


PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2016/1095

оd 6. srpnja 2016.

o odobrenju cinkova acetata dihidrata, cinkova klorida bezvodnog, cinkova oksida, cinkova sulfata heptahidrata, cinkova sulfata monohidrata, cinkova kelata iz hidrata aminokiselina, cinkova kelata iz hidrolizata bjelančevina, cinkova kelata glicin hidrata (kruti) i cinkova kelata glicin hidrata (tekući) kao dodataka hrani za sve životinjske vrste te o izmjeni uredbi (EZ) br. 1334/2003, (EZ) br. 479/2006, (EU) br. 335/2010 i provedbenih uredbi (EU) br. 991/2012 i (EU) br. 636/2013

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EZ) br. 1831/2003 Europskog parlamenta i Vijeća od 22. rujna 2003. o dodacima hrani za životinje (1), a posebno njezin članak 9. stavak 2.,

budući da:

(1)

Uredbom (EZ) br. 1831/2003 predviđa se odobravanje dodataka hrani za životinje te osnove i postupci za izdavanje odobrenja. Člankom 10. te Uredbe predviđa se ponovna procjena dodataka odobrenih u skladu s Direktivom Vijeća 70/524/EEZ (2).

(2)

Uredbama Komisije (EZ) br. 1334/2003 (3) i (EZ) br. 479/2006 (4) u skladu s Direktivom 70/524/EEZ spojevi cinka: cinkov acetat dihidrat, cinkov oksid, cinkov sulfat heptahidrat, cinkov sulfat monohidrat, cinkov kelat iz hidrata aminokiselina i cinkov kelat glicin hidrata odobreni su bez vremenskog ograničenja. Ti su proizvodi nakon toga uneseni u Registar dodataka hrani za životinje kao postojeći proizvodi u skladu s člankom 10. stavkom 1. Uredbe (EZ) br. 1831/2003.

(3)

U skladu s člankom 10. stavkom 2. Uredbe (EZ) br. 1831/2003 u vezi s njezinim člankom 7. podneseni su zahtjevi za ponovnu procjenu cinkova acetata dihidrata, cinkova oksida, cinkova sulfata heptahidrata, cinkova sulfata monohidrata, cinkova kelata iz hidrata aminokiselina i cinkova kelata glicin hidrata kao dodataka hrani za sve životinjske vrste. Osim toga, u skladu s člankom 7. te Uredbe podnesen je zahtjev za cinkov klorid bezvodni kao dodatak hrani za sve životinjske vrste. Podnositelji zahtjeva zatražili su da se ti dodaci razvrstaju u kategoriju dodataka „nutritivni dodaci”. Uz navedene zahtjeve priloženi su pojedinosti i dokumenti propisani člankom 7. stavkom 3. Uredbe (EZ) br. 1831/2003.

(4)

Europska agencija za sigurnost hrane („Agencija”) u svojim je mišljenjima od 1. veljače 2012. (5), 8. ožujka 2012. (6), 23. svibnja 2012. (7), 15. studenoga 2012. (8), 12. rujna 2013. (9) i 12. ožujka 2015. (10) zaključila da u predloženim uvjetima uporabe cinkov acetat dihidrat, cinkov klorid bezvodni, cinkov oksid, cinkov sulfat heptahidrat, cinkov sulfat monohidrat, cinkov kelat iz hidrata aminokiselina i cinkov kelat glicin hidrata nemaju štetan učinak na zdravlje životinja ili ljudi te da neće doći do sigurnosnih rizika za korisnike ako se poduzmu odgovarajuće mjere zaštite.

(5)

U pogledu učinaka na okoliš, posebno prodiranja i istjecanja cinka u površinske vode, Agencija je u svojem mišljenju od 8. travnja 2014. (11) preporučila znatno smanjenje najvećih dopuštenih količina cinka u potpunoj krmnoj smjesi za nekoliko ciljnih vrsta. Međutim kako bi se izbjegao rizik od nezadovoljavanja fizioloških potreba životinja, među ostalim onih u posebnom životnom razdoblju, te drugi negativni učinci na zdravlje životinja, smanjenje dopuštenih količina cinka koje preporučuje Agencija ne bi trebalo uvesti odjednom. U cilju daljnjih smanjenja, subjekte u poslovanju s hranom za životinje i istraživačke institute trebalo bi poticati na prikupljanje novih znanstvenih podataka o fiziološkim potrebama različitih životinjskih vrsta.

(6)

Nadalje, Agencija je zaključila da su cinkov acetat dihidrat, cinkov klorid bezvodni, cinkov oksid, cinkov sulfat heptahidrat, cinkov sulfat monohidrat, cinkov kelat iz hidrata aminokiselina i cinkov kelat glicin hidrata učinkoviti izvori cinka. S obzirom na kemijska svojstva cinkova kelata iz aminokiselina, Agencija preporučuje njegovu podjelu na sljedeće dvije skupine: cinkov kelat iz hidrata aminokiselina i cinkov kelat iz hidrolizata bjelančevina. Nadalje, u pogledu cinkova kelata glicin hidrata procijenjena su dva različita oblika, i to kruti i tekući. Agencija smatra da ne postoji potreba za posebnim zahtjevima za praćenje nakon stavljanja na tržište. Isto tako, potvrdila je izvješće o postupku analiziranja dodataka u hrani za životinje koje je dostavio referentni laboratorij osnovan Uredbom (EZ) br. 1831/2003.

(7)

Procjena cinkova acetata dihidrata, cinkova klorida bezvodnog, cinkova oksida, cinkova sulfata heptahidrata, cinkova sulfata monohidrata, cinkova kelata iz hidrata aminokiselina, cinkova kelata iz hidrolizata bjelančevina, cinkova kelata glicin hidrata (kruti) i cinkova kelata glicin hidrata (tekući) pokazuje da su uvjeti za odobrenje predviđeni člankom 5. Uredbe (EZ) br. 1831/2003 ispunjeni. U skladu s tim trebalo bi odobriti uporabu tih tvari kako je navedeno u prilogu ovoj Uredbi.

(8)

Zbog odobrenja izdanog tom Uredbom za „Cinkov acetat, dihidrat”, „Cinkov oksid”, „Cinkov sulfat, heptahidrat”, „Cinkov sulfat, monohidrat”, „Cinkov kelat iz hidrata aminokiselina” i „Cinkov kelat glicin hidrata”, unosi za te tvari u uredbama (EZ) br. 479/2006 i (EZ) br. 1334/2003 zastarjeli su te bi ih stoga trebalo izbrisati.

(9)

Uredbom Komisije (EU) br. 335/2010 (12) i provedbenim uredbama Komisije (EU) br. 991/2012 (13) i (EU) br. 636/2013 (14) nekoliko je spojeva cinka odobreno kao nutritivni dodatak hrani za životinje. Kako bi se u obzir uzeli zaključci Agencije u njezinu mišljenju od 8. travnja 2014., koji su bili i znanstvena osnova za odredbe u pogledu ukupne količine cinka u krmnoj smjesi za dodatke odobrene ovom Uredbom i koji se uglavnom odnose na učinak na okoliš dodataka hrani za životinje koji sadržavaju cink, primjereno je uskladiti najveće dopuštene količine cinka iz Uredbe (EU) br. 335/2010 i provedbenih uredbi (EU) br. 991/2012 i (EU) br. 636/2013 s odredbama ove Uredbe u pogledu količine cinka u krmnoj smjesi. Stoga bi Uredbu (EU) br. 335/2010 i provedbene uredbe (EU) br. 991/2012 i (EU) br. 636/2013 trebalo na odgovarajući način izmijeniti.

(10)

Budući da ne postoje sigurnosni razlozi zbog kojih bi bila potrebna neposredna primjena izmjena uvjeta odobrenja za cinkov acetat dihidrat, cinkov oksid, cinkov sulfat heptahidrat, cinkov sulfat monohidrat, cinkov kelat iz hidrata aminokiselina i cinkov kelat glicin hidrata te spojeve cinka odobrene Uredbom (EU) br. 335/2010 i provedbenim uredbama (EU) br. 991/2012 i (EU) br. 636/2013, primjereno je zainteresiranim stranama omogućiti prijelazno razdoblje kako bi se pripremile za ispunjavanje novih zahtjeva koji proizlaze iz odobrenja.

(11)

Mjere predviđene ovom Uredbom u skladu su s mišljenjem Stalnog odbora za bilje, životinje, hranu i hranu za životinje,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Odobrenje

Tvari navedene u Prilogu, koje pripadaju kategoriji dodataka hrani za životinje „nutritivni dodaci” i funkcionalnoj skupini „spojevi elemenata u tragovima”, odobravaju se kao dodatak hrani za životinje pod uvjetima utvrđenima u tom prilogu.

Članak 2.

Izmjena Uredbe (EZ) br. 1334/2003

U Prilogu Uredbi (EZ) br. 1334/2003 iz unosa E6 za element „Cink-Zn” brišu se sljedeći dodaci: „Cinkov acetat, dihidrat”, „Cinkov oksid”, „Cinkov sulfat, heptahidrat”, „Cinkov sulfat, monohidrat”, „Cinkov kelat iz hidrata aminokiselina” te njihove kemijske formule i opisi.

Članak 3.

Izmjena Uredbe (EZ) br. 479/2006

U Prilogu Uredbi (EZ) br. 479/2006 briše se unos E6 za dodatak „Cinkov kelat glicin hidrata”.

Članak 4.

Izmjena Uredbe (EU) br. 335/2010

U Prilogu Uredbi (EU) br. 335/2010 osmi stupac u retku 3b6.10 zamjenjuje se sljedećim:

„Psi i mačke: 200 (ukupno)

Salmonidi i mliječni nadomjesci za telad: 180 (ukupno)

Prasad, krmače, kunići i sve vrste riba osim salmonida: 150 (ukupno)

Ostale vrste i kategorije: 120 (ukupno).”

Članak 5.

Izmjena Provedbene uredbe (EU) br. 991/2012

U prilogu Provedbenoj uredbi (EU) br. 991/2012 osmi stupac u retku 3b609 zamjenjuje se sljedećim:

„Psi i mačke: 200 (ukupno)

Salmonidi i mliječni nadomjesci za telad: 180 (ukupno)

Prasad, krmače, kunići i sve vrste riba osim salmonida: 150 (ukupno)

Ostale vrste i kategorije: 120 (ukupno).”

Članak 6.

Izmjena Provedbene uredbe (EU) br. 636/2013

U prilogu Provedbenoj uredbi Komisije (EU) br. 636/2013 osmi stupac u retku 3b611 zamjenjuje se sljedećim:

„Psi i mačke: 200 (ukupno)

Salmonidi i mliječni nadomjesci za telad: 180 (ukupno)

Prasad, krmače, kunići i sve vrste riba osim salmonida: 150 (ukupno)

Ostale vrste i kategorije: 120 (ukupno).”

Članak 7.

Prijelazne mjere

1.   Cinkov acetat dihidrat, cinkov oksid, cinkov sulfat heptahidrat, cinkov sulfat monohidrat, cinkov kelat iz hidrata aminokiselina i cinkov kelat glicin hidrata te spojevi cinka odobreni Uredbom (EU) br. 335/2010 i provedbenim uredbama (EU) br. 991/2012 i (EU) br. 636/2013, te premiksi koji ih sadržavaju, a koji su proizvedeni i označeni prije 27. siječnja 2017. u skladu s pravilima primjenjivima prije 27. srpnja 2016., mogu se nastaviti stavljati na tržište i upotrebljavati dok se ne potroše postojeće zalihe.

2.   Krmiva i krmne smjese koji sadržavaju tvari navedene u stavku 1., koji su proizvedeni i označeni prije 27. srpnja 2017. u skladu s pravilima primjenjivima prije 27. srpnja 2016., mogu se nastaviti stavljati na tržište i upotrebljavati dok se ne potroše postojeće zalihe ako su namijenjeni životinjama koje služe za proizvodnju hrane.

3.   Krmiva i krmne smjese koji sadržavaju tvari navedene u stavku 1., koji su proizvedeni i označeni prije 27. srpnja 2018. u skladu s pravilima primjenjivima prije 27. srpnja 2016., mogu se nastaviti stavljati na tržište i upotrebljavati dok se ne potroše postojeće zalihe ako su namijenjeni životinjama koje ne služe za proizvodnju hrane.

Članak 8.

Stupanje na snagu

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 6. srpnja 2016.

Za Komisiju

Predsjednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  SL L 268, 18.10.2003., str. 29.

(2)  Direktiva Vijeća 70/524/EEZ od 23. studenoga 1970. o dodacima hrani za životinje (SL L 270, 14.12.1970., str. 1.).

(3)  Uredba Komisije (EZ) br. 1334/2003 od 25. srpnja 2003. o izmjeni uvjeta za odobrenje niza dodataka hrani za životinje koji pripadaju skupini „Elementi u tragovima” (SL L 187, 26.7.2003., str. 11.).

(4)  Uredba Komisije (EZ) br. 479/2006 od 23. ožujka 2006. o odobrenju određenih dodataka koji pripadaju skupini mineralnih mješavina (SL L 86, 24.3.2006., str. 4.).

(5)  EFSA Journal 2012.; 10(2):2572.

(6)  EFSA Journal 2012.; 10(3):2621.

(7)  EFSA Journal 2012.; 10(6):2734.

(8)  EFSA Journal 2012.; 10(11):2970.

(9)  EFSA Journal 2013.; 11(10):3369.

(10)  EFSA Journal 2015.; 13(4):4058.

(11)  EFSA Journal 2014.; 12(5):3668.

(12)  Uredba Komisije (EU) br. 335/2010 od 22. travnja 2010. o odobrenju cinkovog kelata hidroksi analoga metionina kao dodatka hrani za životinje za sve vrste životinja (SL L 102, 23.4.2010., str. 22.).

(13)  Provedbena uredba Komisije (EU) br. 991/2012 od 25. listopada 2012. o odobrenju cink klorid hidroksi monohidrata kao dodatka hrani za životinje za sve vrste životinja (SL L 297, 26.10.2012., str. 18.).

(14)  Provedbena uredba Komisije (EU) br. 636/2013 od 1. srpnja 2013. o odobrenju metioninskog cinkova kelata (1:2) kao dodatka hrani za sve životinjske vrste (SL L 183, 2.7.2013., str. 3.).


PRILOG

Identifikacijski broj dodatka hrani za životinje

Naziv nositelja odobrenja

Dodatak hrani za životinje

Sastav, kemijska formula, opis, analitička metoda

Vrsta ili kategorija životinje

Najviša dob

Najmanja dopuštena količina

Najveća dopuštena količina

Ostale odredbe

Datum isteka valjanosti odobrenja

Sadržaj elementa (Zn) u mg/kg potpune krmne smjese s udjelom vlage od 12 %

Kategorija nutritivnih dodataka hrani za životinje. Funkcionalna skupina: spojevi elemenata u tragovima

3b601

Cinkov acetat, dihidrat

Sastav dodatka hrani

Cinkov acetat, dihidrat, kao prašak s najmanjom dopuštenom količinom cinka od 29,6 %.

Karakteristike aktivne tvari

Kemijska formula: Zn(CH3COO)2 · 2H2O

CAS broj: 5970-45-6

Analitičke metode  (1)

Za kvantifikaciju cinkova acetata, dihidrata u dodatku hrani za životinje:

titracija natrijevim edetatom (monografija Europske farmakopeje 1482).

Za kvantifikaciju ukupnog cinka u dodatku hrani za životinje i premiksima:

EN 15510: Induktivno spregnuta plazma – spektrometrija atomske emisije (ICP-AES) ili

EN 15621: Induktivno spregnuta plazma – spektrometrija atomske emisije (ICP-AES) poslije razgradnje tlakom.

Za kvantifikaciju ukupnog cinka u krmivima i krmnim smjesama:

Uredba Komisije (EZ) br. 152/2009 (2) – atomska apsorpcijska spektrometrija (AAS) ili

EN 15510: Induktivno spregnuta plazma – spektrometrija atomske emisije (ICP-AES) ili

EN 15621: Induktivno spregnuta plazma – spektrometrija atomske emisije (ICP-AES) poslije razgradnje tlakom.

Sve životinjske vrste

Psi i mačke: 200 (ukupno)

Salmonidi i mliječni nadomjesci za telad: 180 (ukupno)

Prasad, krmače, kunići i sve ribe osim salmonida: 150 (ukupno)

Ostale vrste i kategorije: 120 (ukupno)

1.

Dodatak hrani za životinje ugrađuje se u hranu za životinje u obliku premiksa.

2.

Za korisnike dodatka i premiksa subjekti koji posluju s hranom dužni su utvrditi operativne postupke i odgovarajuće organizacijske mjere za uklanjanje mogućih opasnosti od udisanja, doticaja s kožom ili očima. Ako se tim postupcima i mjerama rizici ne mogu smanjiti na prihvatljivu razinu, pri uporabi dodataka i premiksa potrebno je nositi odgovarajuću osobnu zaštitnu opremu.

27. srpnja 2026.

3b602

Cinkov klorid, bezvodni

Sastav dodatka hrani

Cinkov klorid, bezvodni, kao prašak s najmanjom dopuštenom količinom cinka od 46,1 %.

Karakteristike aktivne tvari

Kemijska formula: ZnCl2

CAS broj: 7646-85-7

Analitičke metode  (1)

Za kvantifikaciju cinkova klorida, bezvodnog u dodatku hrani za životinje:

titracija natrijevim edetatom (monografija Europske farmakopeje 0110).

Za kvantifikaciju ukupnog cinka u dodatku hrani za životinje i premiksima:

EN 15510: Induktivno spregnuta plazma – spektrometrija atomske emisije (ICP-AES) ili

EN 15621: Induktivno spregnuta plazma – spektrometrija atomske emisije (ICP-AES) poslije razgradnje tlakom;

metoda ICP-AES CEN (EN ISO 11885); ne za premikse.

Za kvantifikaciju ukupnog cinka u krmivima i krmnim smjesama:

Uredba (EZ) br. 152/2009 – atomska apsorpcijska spektrometrija (AAS) ili

EN 15510: Induktivno spregnuta plazma – spektrometrija atomske emisije (ICP-AES) ili

EN 15621: Induktivno spregnuta plazma – spektrometrija atomske emisije (ICP-AES) poslije razgradnje tlakom.

Sve životinjske vrste

Psi i mačke: 200 (ukupno)

Salmonidi i mliječni nadomjesci za telad: 180 (ukupno)

Prasad, krmače, kunići i sve ribe osim salmonida: 150 (ukupno)

Ostale vrste i kategorije: 120 (ukupno)

1.

Dodatak hrani za životinje ugrađuje se u hranu za životinje u obliku tekućeg premiksa.

2.

Za korisnike dodatka i premiksa subjekti koji posluju s hranom dužni su utvrditi operativne postupke i odgovarajuće organizacijske mjere za uklanjanje mogućih opasnosti od udisanja, doticaja s kožom ili očima. Ako se tim postupcima i mjerama rizici ne mogu smanjiti na prihvatljivu razinu, pri uporabi dodataka i premiksa potrebno je nositi odgovarajuću osobnu zaštitnu opremu.

27. srpnja 2026.

3b603

Cinkov oksid

Sastav dodatka hrani

Cinkov oksid, kao prašak s najmanjom dopuštenom količinom cinka od 72 %

Karakteristike aktivne tvari

Kemijska formula: ZnO

CAS broj: 1314-13-2

Analitičke metode  (1)

Za kvantifikaciju cinkova oksida u dodatku hrani za životinje:

titracija natrijevim edetatom (monografija Europske farmakopeje 0252).

Za kvantifikaciju ukupnog cinka u dodatku hrani za životinje i premiksima:

EN 15510: Induktivno spregnuta plazma – spektrometrija atomske emisije (ICP-AES) ili

EN 15621: Induktivno spregnuta plazma – spektrometrija atomske emisije (ICP-AES) poslije razgradnje tlakom.

Za kvantifikaciju ukupnog cinka u krmivima i krmnim smjesama:

Uredba (EZ) br. 152/2009 – atomska apsorpcijska spektrometrija (AAS) ili

EN 15510: Induktivno spregnuta plazma – spektrometrija atomske emisije (ICP-AES) ili

EN 15621: Induktivno spregnuta plazma – spektrometrija atomske emisije (ICP-AES) poslije razgradnje tlakom.

Sve životinjske vrste

Psi i mačke: 200 (ukupno)

Salmonidi i mliječni nadomjesci za telad: 180 (ukupno)

Prasad, krmače, kunići i sve ribe osim salmonida: 150 (ukupno)

Ostale vrste i kategorije: 120 (ukupno)

1.

Dodatak hrani za životinje ugrađuje se u hranu za životinje u obliku premiksa.

2.

Za korisnike dodatka i premiksa subjekti koji posluju s hranom dužni su utvrditi operativne postupke i odgovarajuće organizacijske mjere za uklanjanje mogućih opasnosti od udisanja, doticaja s kožom ili očima. Ako se tim postupcima i mjerama rizici ne mogu smanjiti na prihvatljivu razinu, pri uporabi dodataka i premiksa potrebno je nositi odgovarajuću osobnu zaštitnu opremu.

27. srpnja 2026.

3b604

Cinkov sulfat, heptahidrat

Sastav dodatka hrani

Cinkov sulfat, heptahidrat, kao prašak s najmanjom dopuštenom količinom cinka od 22 %.

Karakteristike aktivne tvari

Kemijska formula: ZnSO4 · 7H2O

CAS broj: 7446-20-0

Analitičke metode  (1)

Za kvantifikaciju cinkova sulfata, heptahidrata u dodatku hrani za životinje:

titracija natrijevim edetatom (monografija Europske farmakopeje 0111).

Za kvantifikaciju ukupnog cinka u dodatku hrani za životinje i premiksima:

EN 15510: Induktivno spregnuta plazma – spektrometrija atomske emisije (ICP-AES) ili

EN 15621: Induktivno spregnuta plazma – spektrometrija atomske emisije (ICP-AES) poslije razgradnje tlakom.

Za kvantifikaciju ukupnog cinka u krmivima i krmnim smjesama:

Uredba (EZ) br. 152/2009 – atomska apsorpcijska spektrometrija (AAS) ili

EN 15510: Induktivno spregnuta plazma – spektrometrija atomske emisije (ICP-AES) ili

EN 15621: Induktivno spregnuta plazma – spektrometrija atomske emisije (ICP-AES) poslije razgradnje tlakom.

Sve životinjske vrste

Psi i mačke: 200 (ukupno)

Salmonidi i mliječni nadomjesci za telad: 180 (ukupno)

Prasad, krmače, kunići i sve ribe osim salmonida: 150 (ukupno)

Ostale vrste i kategorije: 120 (ukupno)

1.

Dodatak hrani za životinje ugrađuje se u hranu za životinje u obliku premiksa.

2.

Za korisnike dodatka i premiksa subjekti koji posluju s hranom dužni su utvrditi operativne postupke i odgovarajuće organizacijske mjere za uklanjanje mogućih opasnosti od udisanja, doticaja s kožom ili očima. Ako se tim postupcima i mjerama rizici ne mogu smanjiti na prihvatljivu razinu, pri uporabi dodataka i premiksa potrebno je nositi odgovarajuću osobnu zaštitnu opremu.

27. srpnja 2026.

3b605

Cinkov sulfat, monohidrat

Sastav dodatka hrani

Cinkov sulfat, monohidrat, kao prašak s najmanjom dopuštenom količinom cinka od 34 %.

Karakteristike aktivne tvari

Kemijska formula: ZnSO4 · H2O

CAS broj: 7446-19-7

Analitičke metode  (1)

Za kvantifikaciju cinkova sulfata, monohidrata u dodatku hrani za životinje:

titracija natrijevim edetatom (monografija Europske farmakopeje 2159).

Za kvantifikaciju ukupnog cinka u dodatku hrani za životinje i premiksima:

EN 15510: Induktivno spregnuta plazma – spektrometrija atomske emisije (ICP-AES) ili

EN 15621: Induktivno spregnuta plazma – spektrometrija atomske emisije (ICP-AES) poslije razgradnje tlakom.

Za kvantifikaciju ukupnog cinka u krmivima i krmnim smjesama:

Uredba (EZ) br. 152/2009 – atomska apsorpcijska spektrometrija (AAS) ili

EN 15510: Induktivno spregnuta plazma – spektrometrija atomske emisije (ICP-AES) ili

EN 15621: Induktivno spregnuta plazma – spektrometrija atomske emisije (ICP-AES) poslije razgradnje tlakom.

Sve životinjske vrste

Psi i mačke: 200 (ukupno)

Salmonidi i mliječni nadomjesci za telad: 180 (ukupno)

Prasad, krmače, kunići i sve ribe osim salmonida: 150 (ukupno)

Ostale vrste i kategorije: 120 (ukupno)

1.

Dodatak hrani za životinje ugrađuje se u hranu za životinje u obliku premiksa.

2.

Za korisnike dodatka i premiksa subjekti koji posluju s hranom dužni su utvrditi operativne postupke i odgovarajuće organizacijske mjere za uklanjanje mogućih opasnosti od udisanja, doticaja s kožom ili očima. Ako se tim postupcima i mjerama rizici ne mogu smanjiti na prihvatljivu razinu, pri uporabi dodataka i premiksa potrebno je nositi odgovarajuću osobnu zaštitnu opremu.

27. srpnja 2026.

3b606

Cinkov kelat iz hidrata aminokiselina

Sastav dodatka hrani

Kompleks cinka i aminokiselina kod kojeg su cink i aminokiseline dobivene iz sojinih bjelančevina kelirani koordinatnim kovalentnim vezama, kao prašak s najmanjom dopuštenom količinom cinka od 10 %.

Karakteristike aktivne tvari

Kemijska formula: Zn(x)1–3 · nH2O, x = anion bilo koje aminokiseline iz hidrolizata sojinih bjelančevina.

Najviše 10 % molekula koje premašuju 1 500  Da.

Analitičke metode  (1)

Za kvantifikaciju količine aminokiselina u dodatku hrani za životinje:

metoda ionoizmjenjivačke kromatografije s postkolonskom derivatizacijom s UV ili fluorescentnom detekcijom: Uredba (EZ) br. 152/2009 (Prilog III., F).

Za kvantifikaciju ukupnog cinka u dodatku hrani za životinje i premiksima:

EN 15510: Induktivno spregnuta plazma – spektrometrija atomske emisije (ICP-AES) ili

EN 15621: Induktivno spregnuta plazma – spektrometrija atomske emisije (ICP-AES) poslije razgradnje tlakom.

Za kvantifikaciju ukupnog cinka u krmivima i krmnim smjesama:

Uredba (EZ) br. 152/2009 – atomska apsorpcijska spektrometrija (AAS) ili

EN 15510: Induktivno spregnuta plazma – spektrometrija atomske emisije (ICP-AES) ili

EN 15621: Induktivno spregnuta plazma – spektrometrija atomske emisije (ICP-AES) poslije razgradnje tlakom.

Sve životinjske vrste

Psi i mačke: 200 (ukupno)

Salmonidi i mliječni nadomjesci za telad: 180 (ukupno)

Prasad, krmače, kunići i sve ribe osim salmonida: 150 (ukupno)

Ostale vrste i kategorije: 120 (ukupno)

1.

Dodatak hrani za životinje ugrađuje se u hranu za životinje u obliku premiksa.

2.

Cinkov kelat iz aminokiselina može se staviti na tržište i upotrebljavati kao dodatak koji sadržava pripravak.

3.

Za korisnike dodatka i premiksa subjekti koji posluju s hranom dužni su utvrditi operativne postupke i odgovarajuće organizacijske mjere za uklanjanje mogućih opasnosti od udisanja, doticaja s kožom ili očima. Ako se tim postupcima i mjerama rizici ne mogu smanjiti na prihvatljivu razinu, pri uporabi dodataka i premiksa potrebno je nositi odgovarajuću osobnu zaštitnu opremu.

27. srpnja 2026.

3b612

Cinkov kelat iz hidrolizata bjelančevina

Sastav dodatka hrani

Cinkov kelat iz hidrolizata bjelančevina, kao prašak s najmanjom dopuštenom količinom cinka od 10 %.

Najmanje 85 % keliranog cinka.

Karakteristike aktivne tvari

Kemijska formula: Zn(x)1–3 · nH2O, x = anion hidrolizata bjelančevina koji sadržava bilo koju aminokiselinu iz hidrolizata sojinih bjelančevina.

Analitičke metode  (1)

Za kvantifikaciju količine hidrolizata bjelančevina u dodatku hrani za životinje:

metoda ionoizmjenjivačke kromatografije s postkolonskom derivatizacijom s UV ili fluorescentnom detekcijom: Uredba (EZ) br. 152/2009 (Prilog III., F).

Za određivanje količine keliranog cinka u dodatku hrani za životinje:

Fourierova transformacijska infracrvena (FTIR) spektroskopija, nakon koje slijede multivarijacijske regresijske metode.

Za kvantifikaciju ukupnog cinka u dodatku hrani za životinje i premiksima:

EN 15510: Induktivno spregnuta plazma – spektrometrija atomske emisije (ICP-AES) ili

EN/TS 15621: Induktivno spregnuta plazma – spektrometrija atomske emisije (ICP-AES) poslije razgradnje tlakom.

Za kvantifikaciju ukupnog cinka u krmivima i krmnim smjesama:

Uredba (EZ) br. 152/2009 – atomska apsorpcijska spektrometrija (AAS) ili

EN 15510: Induktivno spregnuta plazma – spektrometrija atomske emisije (ICP-AES) ili

EN 15621: Induktivno spregnuta plazma – spektrometrija atomske emisije (ICP-AES) poslije razgradnje tlakom.

Sve životinjske vrste

Psi i mačke: 200 (ukupno)

Salmonidi i mliječni nadomjesci za telad: 180 (ukupno)

Prasad, krmače, kunići i sve ribe osim salmonida: 150 (ukupno)

Ostale vrste i kategorije: 120 (ukupno)

1.

Dodatak hrani za životinje ugrađuje se u hranu za životinje u obliku premiksa.

2.

Cinkov kelat iz hidrolizata bjelančevina može se staviti na tržište i upotrebljavati kao dodatak koji sadržava pripravak.

3.

Za korisnike dodatka i premiksa subjekti koji posluju s hranom dužni su utvrditi operativne postupke i odgovarajuće organizacijske mjere za uklanjanje mogućih opasnosti od udisanja, doticaja s kožom ili očima. Ako se tim postupcima i mjerama rizici ne mogu smanjiti na prihvatljivu razinu, pri uporabi dodataka i premiksa potrebno je nositi odgovarajuću osobnu zaštitnu opremu.

27. srpnja 2026.

3b607

Cinkov kelat glicin hidrata (kruti)

Sastav dodatka hrani

Cinkov kelat glicin hidrata, kao prašak s najmanjom dopuštenom količinom cinka od 15 %.

Vlaga: najviše 10 %.

Karakteristike aktivne tvari

Kemijska formula: Zn(x)1-3 · nH2O, x = anion glicina.

Analitičke metode  (1)

Za kvantifikaciju količine glicina u dodatku hrani za životinje:

metoda ionoizmjenjivačke kromatografije s postkolonskom derivatizacijom s UV ili fluorescentnom detekcijom: Uredba (EZ) br. 152/2009 (Prilog III., F).

Za kvantifikaciju ukupnog cinka u dodatku hrani za životinje i premiksima:

EN 15510: Induktivno spregnuta plazma – spektrometrija atomske emisije (ICP-AES) ili

EN 15621: Induktivno spregnuta plazma – spektrometrija atomske emisije (ICP-AES) poslije razgradnje tlakom.

Za kvantifikaciju ukupnog cinka u krmivima i krmnim smjesama:

Uredba (EZ) br. 152/2009 – atomska apsorpcijska spektrometrija (AAS) ili

EN 15510: Induktivno spregnuta plazma – spektrometrija atomske emisije (ICP-AES) ili

EN 15621: Induktivno spregnuta plazma – spektrometrija atomske emisije (ICP-AES) poslije razgradnje tlakom.

Sve životinjske vrste

Psi i mačke: 200 (ukupno)

Salmonidi i mliječni nadomjesci za telad: 180 (ukupno)

Prasad, krmače, kunići i sve ribe osim salmonida: 150 (ukupno)

Ostale vrste i kategorije: 120 (ukupno)

1.

Dodatak hrani za životinje ugrađuje se u hranu za životinje u obliku premiksa.

2.

Za korisnike dodatka i premiksa subjekti koji posluju s hranom dužni su utvrditi operativne postupke i odgovarajuće organizacijske mjere za uklanjanje mogućih opasnosti od udisanja, doticaja s kožom ili očima. Ako se tim postupcima i mjerama rizici ne mogu smanjiti na prihvatljivu razinu, pri uporabi dodataka i premiksa potrebno je nositi odgovarajuću osobnu zaštitnu opremu.

27. srpnja 2026.

3b608

Cinkov kelat glicin hidrata (tekući)

Sastav dodatka hrani

Tekući cinkov kelat glicin hidrata, kao prašak, s najmanjom dopuštenom količinom cinka od 7 %.

Karakteristike aktivne tvari

Kemijska formula: Zn(x)1-3 · nH2O, x = anion glicina.

Analitičke metode  (1)

Za kvantifikaciju količine glicina u dodatku hrani za životinje:

metoda ionoizmjenjivačke kromatografije s postkolonskom derivatizacijom s UV ili fluorescentnom detekcijom: Uredba Komisije (EZ) br. 152/2009 (Prilog III., F).

Za kvantifikaciju ukupnog cinka u dodatku hrani za životinje i premiksima:

EN 15510: Induktivno spregnuta plazma – spektrometrija atomske emisije (ICP-AES) ili

EN 15621: Induktivno spregnuta plazma – spektrometrija atomske emisije (ICP-AES) poslije razgradnje tlakom.

Za kvantifikaciju ukupnog cinka u krmivima i krmnim smjesama:

Uredba (EZ) br. 152/2009 – atomska apsorpcijska spektrometrija (AAS) ili

EN 15510: Induktivno spregnuta plazma – spektrometrija atomske emisije (ICP-AES) ili

EN 15621: Induktivno spregnuta plazma – spektrometrija atomske emisije (ICP-AES) poslije razgradnje tlakom.

Sve životinjske vrste

Psi i mačke: 200 (ukupno)

Salmonidi i mliječni nadomjesci za telad: 180 (ukupno)

Prasad, krmače, kunići i sve ribe osim salmonida: 150 (ukupno)

Ostale vrste i kategorije: 120 (ukupno)

1.

Dodatak hrani za životinje ugrađuje se u hranu za životinje u obliku premiksa.

2.

Cinkov kelat glicina (tekući) može se staviti na tržište i upotrebljavati kao dodatak koji sadržava pripravak.

3.

Za korisnike dodatka i premiksa subjekti koji posluju s hranom dužni su utvrditi operativne postupke i odgovarajuće organizacijske mjere za uklanjanje mogućih opasnosti od udisanja, doticaja s kožom ili očima. Ako se tim postupcima i mjerama rizici ne mogu smanjiti na prihvatljivu razinu, pri uporabi dodataka i premiksa potrebno je nositi odgovarajuću osobnu zaštitnu opremu.

27. srpnja 2026.


(1)  Podaci o analitičkim metodama dostupni su na sljedećoj adresi referentnog laboratorija: https://ec.europa.eu/jrc/eurl/feed-additives/evaluation-reports

(2)  Uredba Komisije (EZ) br. 152/2009. od 27. siječnja 2009. o utvrđivanju metoda uzorkovanja i analize za službenu kontrolu hrane za životinje (SL L 54, 26.2.2009., str. 1.).


7.7.2016   

HR

Službeni list Europske unije

L 182/28


PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2016/1096

оd 6. srpnja 2016.

o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1251/2008 u pogledu zahtjeva za stavljanje na tržište pošiljki određenih ribljih vrsta namijenjenih državama članicama ili njihovim dijelovima s nacionalnim mjerama u pogledu salmonidnog alfavirusa (SAV) odobrenima Odlukom 2010/221/EU

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Direktivu Vijeća 2006/88/EZ od 24. listopada 2006. o zahtjevima zdravlja životinja koji se primjenjuju na životinje akvakulture i njihove proizvode te o sprečavanju i suzbijanju određenih bolesti akvatičnih životinja (1), a posebno njezin članak 43. i članak 61. stavak 3.,

budući da:

(1)

Uredbom Komisije (EZ) br. 1251/2008 (2) utvrđuju se uvjeti i kriteriji certificiranja za stavljanje na tržište i uvoz životinja akvakulture u države članice ili njihove dijelove koji podliježu nacionalnim mjerama odobrenima Odlukom Komisije 2010/221/EU (3).

(2)

Odlukom 2010/221/EU omogućuje se državama članicama navedenima u njezinom Prilogu I. ili Prilogu II. da uvedu zahtjeve za stavljanje na tržište i uvoz ribljih vrsta prijemljivih na salmonidni alfavirus (SAV) u područja koja se smatraju slobodnima od te bolesti ili obuhvaćenima odobrenim programom za nadzor. Pošiljke ribljih vrsta prijemljivih na SAV, koje su namijenjene uzgoju, ponovnom polaganju na područja, organiziranom poribljavanju ribolovnih voda za potrebe rekreativnog ribolova, otvorenim objektima za ukrasne životinje te obnavljanju populacije, unesene u države članice ili njihove dijelove, moraju biti podrijetlom iz područja s jednakovrijednim zdravstvenim statusom te moraju biti popraćene certifikatom o zdravlju životinja kojim se potvrđuje da su ti zahtjevi ispunjeni.

(3)

Kako bi se osiguralo ispunjavanje navedenih zahtjeva, prikladno je uključiti upućivanje na SAV u obrazac certifikata o zdravlju životinja iz dijela A Priloga II. Uredbi (EZ) br. 1251/2008.

(4)

U dijelu C Priloga II. Uredbi (EZ) br. 1251/2008 navedene su vrste prijemljive na bolesti za koje su na temelju Odluke 2010/221/EU odobrene nacionalne mjere. Trenutačno se u Kodeksu o zdravlju akvatičnih životinja (Akvatični kodeks) i Priručniku o dijagnostičkim testovima za akvatične životinje (Akvatični priručnik), koje je donijela Svjetska organizacija za zdravlje životinja (OIE), atlantski losos (Salmo salar), kalifornijska pastrva (Oncorynchus mykiss) i potočna pastrva (Salmo trutta) navode kao vrste prijemljive na SAV. Radi pravne jasnoće s obzirom na područje primjene Uredbe (EZ) br. 1251/2008 trebalo bi u dio C Priloga II. toj Uredbi uključiti upućivanje na SAV i na riblje vrste prijemljive na navedeni virus.

(5)

Uredbu (EZ) br. 1251/2008 trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti.

(6)

Primjereno je državama članicama i industriji omogućiti dovoljno vremena kako bi poduzele mjere potrebne za ispunjavanje zahtjeva utvrđenih u ovoj Uredbi.

(7)

Mjere predviđene ovom Uredbom u skladu su s mišljenjem Stalnog odbora za bilje, životinje, hranu i hranu za životinje,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Dio A i dio C Priloga II. Uredbi (EZ) br. 1251/2008 zamjenjuju se tekstom navedenim u Prilogu ovoj Uredbi.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu trećeg dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Primjenjuje se od 1. listopada 2016.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 6. srpnja 2016.

Za Komisiju

Predsjednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  SL L 328, 24.11.2006., str. 14.

(2)  Uredba Komisije (EZ) br. 1251/2008 od 12. prosinca 2008. o provedbi Direktive Vijeća 2006/88/EZ u pogledu uvjeta i kriterija certificiranja za stavljanje na tržište i uvoz u Zajednicu životinja i proizvoda akvakulture te utvrđivanju popisa vektorskih vrsta (SL L 337, 16.12.2008., str. 41.).

(3)  Odluka Komisije 2010/221/EU od 15. travnja 2010. o odobravanju nacionalnih mjera za ograničavanje utjecaja određenih bolesti životinja akvakulture i slobodnoživućih akvatičnih životinja u skladu s člankom 43. Direktive Vijeća 2006/88/EZ (SL L 98, 20.4.2010., str. 7.).


PRILOG

Prilog II. Uredbi (EZ) br. 1251/2008 mijenja se kako slijedi:

(1)

Dio A zamjenjuje se sljedećim:

„DIO A

Obrazac certifikata o zdravlju životinja za stavljanje na tržište životinja akvakulture namijenjenih uzgoju, ponovnom polaganju na područja, organiziranom poribljavanju ribolovnih voda za potrebe rekreativnog ribolova, otvorenim objektima za ukrasne životinje te obnavljanju populacije

Image

Tekst slike

Image

Tekst slike

Image

Tekst slike

Image

Tekst slike

Image

Tekst slike

Image

Tekst slike Image Tekst slike

(2)

Dio C zamjenjuje se sljedećim:

„DIO C

Popis vrsta prijemljivih na bolesti za koje su na temelju Odluke 2010/221/EU odobrene nacionalne mjere

Bolest

Prijemljive vrste

Proljetna viremija šarana (SVC)

Sivi tolstolobik (Aristichthys nobilis), zlatni karas (Carassius auratus), karas (Carassius carassius), amur (Ctenopharyngodon idellus), šaran ljuskar i koi šaran (Cyprinus carpio), bijeli tolstolobik (Hypophthalmichthys molitrix), som (Silurus glanis) i linjak (Tinca tinca), jez (Leuciscus idus)

Bakterijska bolest bubrega (BKD)

Porodica: Salmonidae

Virus zarazne nekroze gušterače (IPN)

Kalifornijska pastrva (Oncorhynchus mykiss), potočna zlatovčica (Salvelinus fontinalis), potočna pastrva (Salmo trutta), atlantski losos (Salmo salar) i pacifički losos (Oncorhynchus spp.), velika ozimica (Coregonus lavaretus)

Infekcija salmonidnim alfavirusom (SAV)

Atlantski losos (Salmo salar), kalifornijska pastrva (Oncorynchus mykiss) i potočna pastrva (Salmo trutta)

Infekcija s Gyrodactylus salarisom (GS)

Atlantski losos (Salmo salar), kalifornijska pastrva (Oncorhynchus mykiss), jezerska zlatovčica (Salvelinus alpinus), potočna zlatovčica (Salvelinus fontinalis), lipljen (Thymallus thymallus), sjevernoamerička jezerska pastrva (Salvelinus namaycush) i potočna pastrva (Salmo trutta)

Herpesvirus kamenice 1 μνar (OsHV-1 μνar)

Pacifička kamenica (Crassostrea gigas)”


7.7.2016   

HR

Službeni list Europske unije

L 182/37


PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2016/1097

оd 6. srpnja 2016.

o utvrđivanju paušalnih uvoznih vrijednosti za određivanje ulazne cijene određenog voća i povrća

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 1308/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o uspostavljanju zajedničke organizacije tržišta poljoprivrednih proizvoda i stavljanju izvan snage uredbi Vijeća (EEZ) br. 922/72, (EEZ) br. 234/79, (EZ) br. 1037/2001 i (EZ) br. 1234/2007 (1),

uzimajući u obzir Provedbenu uredbu Komisije (EU) br. 543/2011 od 7. lipnja 2011. o utvrđivanju detaljnih pravila za primjenu Uredbe Vijeća (EZ) br. 1234/2007 za sektore voća i povrća te prerađevina voća i povrća (2), a posebno njezin članak 136. stavak 1.,

budući da:

(1)

Provedbenom uredbom (EU) br. 543/2011, prema ishodu Urugvajske runde multilateralnih pregovora o trgovini, utvrđuju se kriteriji kojima Komisija određuje paušalne vrijednosti za uvoz iz trećih zemalja, za proizvode i razdoblja određena u njezinu Prilogu XVI. dijelu A.

(2)

Paušalna uvozna vrijednost izračunava se za svaki radni dan, u skladu s člankom 136. stavkom 1. Provedbene uredbe (EU) br. 543/2011, uzimajući u obzir promjenjive dnevne podatke. Stoga ova Uredba treba stupiti na snagu na dan objave u Službenom listu Europske unije,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Paušalne uvozne vrijednosti iz članka 136. Provedbene uredbe (EU) br. 543/2011 određene su u Prilogu ovoj Uredbi.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu na dan objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 6. srpnja 2016.

Za Komisiju,

u ime predsjednika,

Jerzy PLEWA

Glavni direktor za poljoprivredu i ruralni razvoj


(1)  SL L 347, 20.12.2013., str. 671.

(2)  SL L 157, 15.6.2011., str. 1.


PRILOG

Paušalne uvozne vrijednosti za određivanje ulazne cijene određenog voća i povrća

(EUR/100 kg)

Oznaka KN

Oznaka treće zemlje (1)

Standardna uvozna vrijednost

0702 00 00

MA

136,2

ZZ

136,2

0709 93 10

TR

136,6

ZZ

136,6

0805 50 10

AR

153,4

BO

231,1

CL

185,5

UY

183,3

ZA

182,0

ZZ

187,1

0808 10 80

AR

180,7

BR

99,6

CL

126,6

CN

116,1

NZ

135,5

US

149,7

UY

67,7

ZA

110,8

ZZ

123,3

0808 30 90

AR

197,6

CL

125,3

CN

91,9

ZA

132,2

ZZ

136,8

0809 10 00

TR

209,4

ZZ

209,4

0809 29 00

TR

326,2

ZZ

326,2

0809 30 10 , 0809 30 90

TR

126,8

ZZ

126,8

0809 40 05

TR

160,5

ZZ

160,5


(1)  Nomenklatura država utvrđena Uredbom Komisije (EU) br. 1106/2012 od 27. studenoga 2012. o provedbi Uredbe (EZ) br. 471/2009 Europskog parlamenta i Vijeća o statistici Zajednice u vezi s vanjskom trgovinom sa zemljama nečlanicama, u pogledu ažuriranja nomenklature država i područja (SL L 328, 28.11.2012., str. 7.). Oznakom „ZZ” označava se „drugo podrijetlo”.


ODLUKE

7.7.2016   

HR

Službeni list Europske unije

L 182/39


ODLUKA VIJEĆA (EU) 2016/1098

od 4. srpnja 2016.

o stajalištu koje treba zauzeti u ime Europske unije u okviru Odbora veleposlanika AKP-EU u pogledu revizije Priloga III. Sporazumu o partnerstvu AKP-EU

VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije, a posebno njegov članak 209. stavak 2. u vezi s člankom 218. stavkom 9.,

uzimajući u obzir Sporazum o partnerstvu između članica Skupine afričkih, karipskih i pacifičkih država s jedne strane i Europske zajednice i njezinih država članica s druge strane (1),

uzimajući u obzir prijedlog Europske komisije,

budući da:

(1)

U članku 100. Sporazuma o partnerstvu između članica Skupine afričkih, karipskih i pacifičkih država s jedne strane i Europske zajednice i njezinih država članica s druge strane („Sporazum o partnerstvu AKP-EU”) navodi se da Vijeće ministara AKP-EU može revidirati, pregledati i/ili izmijeniti njegove priloge I.a, I.b, II., III., IV. i VI. na temelju preporuke Odbora AKP-EU za suradnju u financiranju razvoja.

(2)

U članku 15. stavku 4. Sporazuma o partnerstvu AKP-EU navodi se da Vijeće ministara AKP-EU može prenijeti svoje ovlasti na Odbor veleposlanika AKP-EU.

(3)

Vijeće ministara AKP-EU na svojoj se 39. sjednici, održanoj 19. i 20. lipnja 2014. u Nairobiju u Keniji, u Zajedničkoj izjavi dogovorilo da se pristupi propisanom zatvaranju Centra za razvoj poduzetništva („CDE”) i izmjeni Priloga III. Sporazumu o partnerstvu AKP-EU te da se u tu svrhu odobri prijenos ovlasti na Odbor veleposlanika AKP-EU kako bi poduzeo daljnje korake s ciljem donošenja potrebnih odluka, uključujući odgovarajuću izmjenu tog Priloga III.

(4)

Prilog III. Sporazumu o partnerstvu AKP-EU trebalo bi izmijeniti kako bi se uspostavio novi pravni okvir u vezi s postojanjem CDE-a isključivo za potrebe njegove likvidacije.

(5)

Stajalište Unije u okviru Odbora veleposlanika AKP-EU u pogledu revizije Priloga III. Sporazumu o partnerstvu AKP-EU trebalo bi se stoga temeljiti na priloženom nacrtu odluke,

DONIJELO JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

1.   Stajalište koje treba zauzeti u ime Unije u okviru Odboru veleposlanika AKP-EU u pogledu revizije Priloga III. Sporazumu o partnerstvu AKP-EU temelji se na nacrtu odluke Odbora veleposlanika AKP-EU priloženom ovoj Odluci.

2.   Predstavnici Unije u Odboru veleposlanika AKP-EU mogu dogovoriti manje tehničke promjene nacrta odluke bez daljnje odluke Vijeća.

Članak 2.

Nakon njezina donošenja, Odluka Odbora veleposlanika AKP-EU objavljuje se u Službenom listu Europske unije.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu na dan donošenja.

Sastavljeno u Bruxellesu 4. srpnja 2016.

Za Vijeće

Predsjednik

M. LAJČÁK


(1)  Sporazum potpisan u Cotonouu 23. lipnja 2000. (SL L 317, 15.12.2000., str. 3.), kako je izmijenjen Sporazumom potpisanim u Luxembourgu 25. lipnja 2005. (SL L 209, 11.8.2005., str. 27.) i Sporazumom potpisanim u Ouagadougouu 22. lipnja 2010. (SL L 287, 4.11.2010., str. 3.).


NACRT

ODLUKA br. 2016/… ODBORA VELEPOSLANIKA AKP-EU

od

u pogledu revizije Priloga III. Sporazumu o partnerstvu AKP-EU

ODBOR VELEPOSLANIKA AKP-EU,

uzimajući u obzir Sporazum o partnerstvu između članica Skupine afričkih, karipskih i pacifičkih država s jedne strane i Europske zajednice i njezinih država članica s druge strane (1) („Sporazum o partnerstvu AKP-EU”), a posebno njegov članak 100.,

budući da:

(1)

U članku 100. Sporazuma o partnerstvu AKP-EU navodi se da Vijeće ministara AKP-EU može revidirati, pregledati i/ili izmijeniti njegove priloge I.a, I.b, II., III., IV. i VI. na temelju preporuke Odbora AKP-EU za suradnju u financiranju razvoja.

(2)

U članku 15. stavku 4. Sporazuma o partnerstvu AKP-EU navodi se da Vijeće ministara AKP-EU može prenijeti svoje ovlasti na Odbor veleposlanika AKP-EU.

(3)

Članak 2. Priloga III. Sporazumu o partnerstvu AKP-EU odnosi se na Centar za razvoj poduzetništva („CDE”). Prema članku 2. stavku 6. točki (a) tog Priloga III., Odbor veleposlanika AKP-EU imenuje se kao nadzorno tijelo CDE-a koje je, među ostalim, odgovorno za utvrđivanje statuta CDE-a koji je donesen Odlukom br. 8/2005 Odbora veleposlanika AKP-EU (2) („Statut CDE-a”). Prema članku 2. stavku 7. točki (a) Priloga III., izvršni odbor CDE-a odgovoran je, među ostalim, za donošenje financijskih pravila i pravila o ljudskim resursima CDE-a.

(4)

U članku 1. Statuta CDE-a utvrđuje se načelo pravne osobnosti CDE-a.

(5)

U člancima 9. i 10. Statuta CDE-a utvrđuje se mandat i sastav izvršnog odbora CDE-a.

(6)

Vijeće ministara AKP-EU na svojoj se 39. sjednici, održanoj 19. i 20. lipnja 2014. u Nairobiju u Keniji, u Zajedničkoj izjavi dogovorilo da se pristupi propisanom zatvaranju CDE-a i izmjeni Priloga III. Sporazumu o partnerstvu AKP-EU te da se u tu svrhu odobri prijenos ovlasti na Odbor veleposlanika AKP-EU kako bi poduzeo daljnje korake s ciljem donošenja potrebnih odluka, uključujući odgovarajuću izmjenu tog Priloga III.

(7)

Tom Zajedničkom izjavom Vijeća ministara AKP-EU osnovana je Zajednička radna skupina AKP-EU radi osiguravanja zatvaranja CDE-a pod najboljim mogućim uvjetima.

(8)

Odbor veleposlanika AKP-EU u svojoj je Odluci br. 4/2014 (3) ovlastio izvršni odbor CDE-a da poduzme sve prikladne mjere radi pripreme zatvaranja CDE-a. Nakon toga, izvršni odbor CDE-a potpisao je ugovor s upraviteljem do 31. prosinca 2016.

(9)

U skladu s člankom 2. stavkom 3. Odluke br. 4/2014, planom zatvaranja predviđa se završetak likvidacije do 31. prosinca 2016. („faza zatvaranja”). Nakon što je izvršni odbor CDE-a 29. i 30. lipnja 2015. odobrio konačni plan zatvaranja, CDE je ušao u fazu zatvaranja.

(10)

Nakon faze zatvaranja trebala bi slijediti „pasivna faza” u kojoj će CDE postojati isključivo za potrebe svoje likvidacije. Pasivna faza, kojom upravlja upravitelj, može obuhvaćati administrativne zadaće, među ostalim, vođenje arhiva CDE-a, obavljanje svih administrativnih formalnosti ili upravljanje preostalim sudskim sporovima koji se nisu mogli riješiti tijekom faze zatvaranja. Pasivna faza trebala bi započeti dan nakon faze zatvaranja, to jest 1. siječnja 2017. Pasivna faza trebala bi završiti nakon četiri godine ili kada CDE podmiri sva potraživanja i unovči svu svoju imovinu, ovisno o tome što nastupi ranije.

(11)

Prema članku 26. stavku 1. Financijskog pravilnika CDE-a, donesenog Odlukom br. 5/2004 Odbora veleposlanika AKP-EZ-a (4), računi CDE-a trebali bi biti zatvoreni na kraju financijske godine kako bi se sastavili financijski izvještaji CDE-a. Stoga bi zakonska revizija za 2016. povezana s fazom zatvaranja trebala biti dovršena najkasnije 30. lipnja 2017.

(12)

Izmjene Priloga III. Sporazumu o partnerstvu AKP-EU odnose se na brisanje upućivanja na CDE. Ova Odluka predstavlja novi pravni okvir CDE-a od početka pasivne faze, to jest od 1. siječnja 2017.

(13)

Na temelju članka 95. stavka 1. Sporazuma o partnerstvu AKP-EU, Sporazum prestaje važiti 2020. Upravljačke strukture koje se primjenjuju na funkcioniranje CDE-a u pasivnoj fazi trebalo bi stoga utvrditi i za razdoblje nakon 29. veljače 2020.,

DONIO JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Kako bi se odrazio prestanak aktivnosti CDE-a do 31. prosinca 2016., Prilog III. Sporazumu o partnerstvu AKP-EU mijenja se kako slijedi:

1.

naslov Priloga III. zamjenjuje se sljedećim:

„Institucionalna potpora”

2.

članak 1. zamjenjuje se sljedećim:

„Suradnjom se podupire institucionalni mehanizam kako bi se promicali poljoprivreda i ruralni razvoj. U tom kontekstu suradnja pomaže jačanju i učvršćivanju uloge Tehničkog centra za poljoprivrednu i ruralnu suradnju (CTA) u razvoju institucionalnog kapaciteta AKP-a, posebno upravljanja informacijama, kako bi se poboljšao pristup tehnologijama za povećanje produktivnosti poljoprivrede, komercijalizacije, sigurnosti opskrbe hranom i ruralnog razvoja.”

3.

članak 2. briše se.

4.

članak 3. renumerira se u članak 2.

Članak 2.

1.   Prije kraja faze zatvaranja, to jest 31. prosinca 2016., Europska komisija sklapa ugovor s upraviteljem kako bi se osigurala provedba pasivne faze počevši od 1. siječnja 2017. za razdoblje od četiri godine ili dok CDE-e ne podmiri sva potraživanja i unovči svu svoju imovinu, ovisno o tome što nastupi ranije.

2.   Upravitelj je nadležan za provedbu pasivne faze. Upravitelj dostavlja godišnja izvješća Odboru veleposlanika AKP-EU o napretku u provedbi pasivne faze.

Članak 3.

1.   Statut CDE-a, Financijski pravilnik CDE-a i Pravilnik o osoblju CDE-a ostaju na snazi do kraja faze zatvaranja.

Ova Odluka predstavlja novi pravni okvir CDE-a od 1. siječnja 2017.

2.   Od 1. siječnja 2017. pravna osobnost CDE-a, kako je definirana u članku 1. Statuta CDE-a, održava se isključivo za potrebe likvidacije CDE-a.

3.   Tijekom pasivne faze izvršni odbor CDE-a, kako je utvrđen u člancima 9. i 10. Statuta CDE-a, nastavit će postojati dok Odbor veleposlanika AKP-EU ne donese odluku o prijedlogu za davanje razrješnice na temelju članka 4. Odluke br. 4/2014.

Od početka pasivne faze zadaće izvršnog odbora CDE-a ograničavaju se na odobrenje završnog izvješća, prihvaćanje financijskih izvještaja koji se odnose na fazu zatvaranja i prijenos prijedloga za davanje razrješnice Odboru veleposlanika AKP-EU radi donošenja odluke. Od 1. siječnja 2017. izvršni odbor održava najviše jedan sastanak godišnje. Time se ne isključuje mogućnost da izvršni odbor CDE-a odluke donosi pisanim postupkom.

Ako Odbor veleposlanika AKP-EU ne odluči drukčije, razrješnica se smatra odobrenom tri mjeseca nakon datuma prijenosa prijedloga za davanje razrješnice ili do 31. prosinca 2017., ovisno o tome što nastupi ranije.

4.   Troškovi povezani s pasivnom fazom financiraju se iz 11. Europskog razvojnog fonda.

5.   Prava CDE-a u odnosu na treće strane i prava trećih strana u odnosu na CDE podliježu roku zastare od tri godine počevši od 1. siječnja 2017.

Članak 4.

Angažman Zajedničke radne skupine AKP-EU u pogledu zatvaranja CDE-a, osnovane Zajedničkom izjavom Vijeća ministara AKP-EU od 19. i 20. lipnja 2014., završava odlukom Odbora veleposlanika AKP-EU o prijedlogu za davanje razrješnice na temelju članka 4. Odluke br. 4/2014.

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu na dan donošenja, uz iznimku članka 1. koji stupa na snagu 1. siječnja 2017.

Sastavljeno u …

Za Odbor veleposlanika AKP-EU

Predsjednik


(1)  Sporazum potpisan u Cotonouu 23. lipnja 2000. (SL L 317, 15.12.2000., str. 3.), kako je izmijenjen Sporazumom potpisanim u Luxembourgu 25. lipnja 2005. (SL L 209, 11.8.2005., str. 27.) i Sporazumom potpisanim u Ouagadougouu 22. lipnja 2010. (SL L 287, 4.11.2010., str. 3.)

(2)  Odluka br. 8/2005 Odbora veleposlanika AKP-EU od 20. srpnja 2005. o statutu i poslovniku Centra za razvoj poduzetništva (SL L 66, 8.3.2006., str. 16.).

(3)  Odluka br. 4/2014 Odbora veleposlanika AKP-EU od 23. listopada 2014. o mandatu koji treba dati izvršnom odboru Centra za razvoj poduzetništva (CDE) (SL L 330, 15.11.2014., str. 61.).

(4)  Odluka br. 5/2004 Odbora veleposlanika AKP-EZ od 17. prosinca 2004. u pogledu Financijskog pravilnika Centra za razvoj poduzetništva (SL L 70, 9.3.2006., str. 52.).


7.7.2016   

HR

Službeni list Europske unije

L 182/44


ODLUKA VIJEĆA (EU) 2016/1099

od 5. srpnja 2016.

o financijskim doprinosima koje države članice trebaju platiti radi financiranja Europskog razvojnog fonda, uključujući drugi obrok za 2016

VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o Europskoj uniji i Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Sporazum o partnerstvu između članica Skupine afričkih, karipskih i pacifičkih država s jedne strane i Europske zajednice i njezinih država članica s druge strane, potpisan u Cotonou 23. lipnja 2000. (1), kako je zadnje izmijenjen (dalje u tekstu: „Sporazum o partnerstvu AKP-EU”),

uzimajući u obzir Unutarnji sporazum između predstavnika vlada država članica Europske unije koji su se sastali u okviru Vijeća, o financiranju pomoći Europske unije na temelju višegodišnjeg financijskog okvira za razdoblje od 2014. do 2020., u skladu sa Sporazumom o partnerstvu AKP-EU, i o dodjeli financijske pomoći za prekomorske zemlje i područja na koje se primjenjuje dio četvrti Ugovora o funkcioniranju Europske unije (2) (dalje u tekstu: „Unutarnji sporazum”), a posebno njegov članak 7.,

uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EU) 2015/323 od 2. ožujka 2015. o financijskoj uredbi koja se primjenjuje na 11. europski razvojni fond (3) (dalje u tekstu: „Financijska uredba o 11. ERF-u)”, a posebno njezin članak 21. stavak 3.,

uzimajući u obzir prijedlog Europske komisije,

budući da:

(1)

U skladu s postupkom utvrđenim u člancima od 21. do 24. Financijske uredbe o 11. ERF-u Komisija do 15. lipnja 2016. treba predstaviti prijedlog u kojem utvrđuje (a) iznos drugog obroka doprinosa za 2016. i (b) revidirani godišnji iznos doprinosa za 2016. kad godišnji iznos odstupa od stvarnih potreba.

(2)

U skladu s člankom 52. Financijske uredbe o 11. ERF-u Europska investicijska banka poslala je Komisiji 28. travnja 2016. svoje ažurirane procjene obveza i plaćanja u okviru instrumenata kojima upravlja.

(3)

U članku 22. stavku 1. Financijske uredbe o 11. ERF-u predviđeno je da se u okviru poziva na doprinose najprije iskorištavaju iznosi osigurani u prethodnim europskim razvojnim fondovima (ERF-ovi). Stoga bi trebalo uputiti poziv za sredstva u okviru 10. ERF-a.

(4)

Vijeće je 24. studenoga 2015. na prijedlog Komisije donijelo odluku o utvrđivanju gornje granice godišnjeg doprinosa država članica ERF-u za 2016. na 3 450 000 000 EUR za Komisiju te na 150 000 000 EUR za Europsku investicijsku banku.

(5)

Odlukom Vijeća 2013/759/EU (4), Vijeće je 12. prosinca 2013. donijelo odluku o stvaranju instrumenta za premošćivanje u pogledu prijelaznih mjera upravljanja ERF-om od 1. siječnja 2014. do stupanja na snagu 11. Europskoga razvojnog fonda,

DONIJELO JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Pojedinačni doprinosi za Europski razvojni fond koje Europskoj komisiji i Europskoj investicijskoj banci trebaju platiti države članice kao drugi obrok za 2016. navedeni su u tablici u Prilogu ovoj Odluci.

Plaćanja tih doprinosa mogu se kombinirati s prilagodbama u okviru provedbe odbitaka sredstava za koje su preuzete obveze na temelju instrumenta za premošćivanje, prema planu prilagodbe koji je svaka država članica dostavila Komisiji pri donošenju trećeg obroka za 2015.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu na dan donošenja.

Sastavljeno u Bruxellesu 5. srpnja 2016.

Za Vijeće

Predsjednik

M. LAJČÁK


(1)  SL L 317, 15.12.2000., str. 3.

(2)  SL L 210, 6.8.2013., str. 1.

(3)  SL L 58, 3.3.2015., str. 17.

(4)  Odluka Vijeća 2013/759/EU od 12. prosinca 2013. o prijelaznim mjerama upravljanja ERF-om od 1. siječnja 2014. do stupanja na snagu 11. Europskoga razvojnog fonda (SL L 335, 14.12.2013., str. 48.).


PRILOG

DRŽAVE ČLANICE

Ključni % 10. ERF

2. obrok 2016. (EUR)

Plaćeno EIB-u 10. ERF

Plaćeno Komisiji 10. ERF

Sveukupno

BELGIJA

3,53

3 530 000,00

35 300 000,00

38 830 000,00

BUGARSKA

0,14

140 000,00

1 400 000,00

1 540 000,00

ČEŠKA

0,51

510 000,00

5 100 000,00

5 610 000,00

DANSKA

2,00

2 000 000,00

20 000 000,00

22 000 000,00

NJEMAČKA

20,50

20 500 000,00

205 000 000,00

225 500 000,00

ESTONIJA

0,05

50 000,00

500 000,00

550 000,00

IRSKA

0,91

910 000,00

9 100 000,00

10 010 000,00

GRČKA

1,47

1 470 000,00

14 700 000,00

16 170 000,00

ŠPANJOLSKA

7,85

7 850 000,00

78 500 000,00

86 350 000,00

FRANCUSKA

19,55

19 550 000,00

195 500 000,00

215 050 000,00

ITALIJA

12,86

12 860 000,00

128 600 000,00

141 460 000,00

CIPAR

0,09

90 000,00

900 000,00

990 000,00

LATVIJA

0,07

70 000,00

700 000,00

770 000,00

LITVA

0,12

120 000,00

1 200 000,00

1 320 000,00

LUKSEMBURG

0,27

270 000,00

2 700 000,00

2 970 000,00

MAĐARSKA

0,55

550 000,00

5 500 000,00

6 050 000,00

MALTA

0,03

30 000,00

300 000,00

330 000,00

NIZOZEMSKA

4,85

4 850 000,00

48 500 000,00

53 350 000,00

AUSTRIJA

2,41

2 410 000,00

24 100 000,00

26 510 000,00

POLJSKA

1,30

1 300 000,00

13 000 000,00

14 300 000,00

PORTUGAL

1,15

1 150 000,00

11 500 000,00

12 650 000,00

RUMUNJSKA

0,37

370 000,00

3 700 000,00

4 070 000,00

SLOVENIJA

0,18

180 000,00

1 800 000,00

1 980 000,00

SLOVAČKA

0,21

210 000,00

2 100 000,00

2 310 000,00

FINSKA

1,47

1 470 000,00

14 700 000,00

16 170 000,00

ŠVEDSKA

2,74

2 740 000,00

27 400 000,00

30 140 000,00

UJEDINJENA KRALJEVINA

14,82

14 820 000,00

148 200 000,00

163 020 000,00

UKUPNO EU-27

100,00

100 000 000,00

1 000 000 000,00

1 100 000 000,00


7.7.2016   

HR

Službeni list Europske unije

L 182/47


PROVEDBENA ODLUKA KOMISIJE (EU) 2016/1100

оd 5. srpnja 2016.

o izmjeni Priloga Odluci 2007/453/EZ u pogledu GSE statusa Kostarike, Litve, Namibije, Njemačke i Španjolske

(priopćeno pod brojem dokumenta C(2016) 4134)

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EZ) br. 999/2001 Europskog parlamenta i Vijeća od 22. svibnja 2001. o utvrđivanju pravila za sprečavanje, kontrolu i iskorjenjivanje određenih transmisivnih spongiformnih encefalopatija (1), a posebno njezin članak 5. stavak 2. treći podstavak,

budući da:

(1)

Uredbom (EZ) br. 999/2001 predviđeno je da se države članice, treće zemlje ili njihove regije („zemlje ili regije”) razvrstavaju u skladu sa svojim statusom goveđe spongiformne encefalopatije (GSE) u jednu od sljedeće tri kategorije: zanemariv rizik od GSE-a, kontroliran rizik od GSE-a i neustanovljen rizik od GSE-a.

(2)

U Prilogu Odluci Komisije 2007/453/EZ (2) navedeni su GSE statusi zemalja ili regija u skladu s njihovim rizikom od GSE-a.

(3)

Svjetska organizacija za zdravlje životinja (OIE) ima vodeću ulogu u kategorizaciji država članica i zona OIE-a u skladu s njihovim rizikom od GSE-a prema odredbama svojega Kodeksa o zdravlju kopnenih životinja (Kodeks o kopnenim životinjama (3)).

(4)

Opća skupština delegata OIE-a 27. svibnja 2016. donijela je Rezoluciju br. 20 naziva „Priznavanje statusa zemalja članica u vezi s rizikom od goveđe spongiformne encefalopatije” (4). Osim zemalja s prethodno priznatim statusom zanemarivog rizika od GSE-a, tom se rezolucijom Kostarika, Litva, Namibija, Njemačka i Španjolska priznaju kao zemlje sa zanemarivim rizikom od GSE-a.

(5)

Popis zemalja ili regija u Prilogu Odluci 2007/453/EZ trebalo bi stoga izmijeniti kako bi se priznao status zanemarivog rizika od GSE-a tih zemalja.

(6)

Prilog Odluci 2007/453/EZ trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti.

(7)

Mjere predviđene ovom Odlukom u skladu su s mišljenjem Stalnog odbora za bilje, životinje, hranu i hranu za životinje,

DONIJELA JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Prilog Odluci 2007/453/EZ zamjenjuje se tekstom iz Priloga ovoj Odluci.

Članak 2.

Ova je Odluka upućena državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 5. srpnja 2016.

Za Komisiju

Vytenis ANDRIUKAITIS

Član Komisije


(1)  SL L 147, 31.5.2001., str. 1.

(2)  Odluka Komisije 2007/453/EZ od 29. lipnja 2007. o utvrđivanju GSE statusa država članica ili trećih zemalja ili njihovih regija u skladu s njihovim rizikom od GSE-a (SL L 172, 30.6.2007., str. 84.).

(3)  http://www.oie.int/international-standard-setting/terrestrial-code/access-online/

(4)  http://www.oie.int/fileadmin/Home/eng/Animal_Health_in_the_World/docs/pdf/2016_A20_RESO_BSE.pdf


PRILOG

Prilog Odluci 2007/453/EZ zamjenjuje se sljedećim:

„PRILOG

POPIS ZEMALJA ILI REGIJA

A   Zemlje ili regije sa zanemarivim rizikom od GSE-a

Države članice

Belgija

Bugarska

Češka

Danska

Njemačka

Estonija

Hrvatska

Italija

Cipar

Latvija

Litva

Luksemburg

Mađarska

Malta

Nizozemska

Austrija

Portugal

Rumunjska

Slovenija

Slovačka

Španjolska

Finska

Švedska

Zemlje članice Europskog udruženja slobodne trgovine

Island

Lihtenštajn

Norveška

Švicarska

Treće zemlje

Argentina

Australija

Brazil

Čile

Indija

Izrael

Japan

Kolumbija

Kostarika

Namibija

Novi Zeland

Panama

Paragvaj

Peru

Singapur

Sjedinjene Američke Države

Urugvaj

B   Zemlje ili regije s kontroliranim rizikom od GSE-a

Države članice

Irska

Grčka

Francuska

Poljska

Ujedinjena Kraljevina

Treće zemlje

Južna Koreja

Kanada

Meksiko

Nikaragva

Tajvan

C   Zemlje ili regije s neustanovljenim rizikom od GSE-a

Zemlje ili regije koje nisu navedene u točkama A. ili B.”


7.7.2016   

HR

Službeni list Europske unije

L 182/51


PROVEDBENA ODLUKA KOMISIJE (EU) 2016/1101

оd 5. srpnja 2016.

o izmjeni priloga I. i II. Odluci 2004/558/EZ u pogledu statusa područja slobodnoga od zaraznoga goveđeg rinotraheitisa za njemačke savezne države Porajnje-Falačka i Saarland te upravne jedinice (Regierungsbezirke) Arnsberg, Detmold i Münster

(priopćeno pod brojem dokumenta C(2016) 4135)

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Direktivu Vijeća 64/432/EEZ od 26. lipnja 1964. o zdravstvenim problemima životinja koji utječu na trgovinu govedima i svinjama unutar Zajednice (1), a posebno njezin članak 9. stavke 2. i 3 te članak 10. stavke 2. i 3.,

budući da:

(1)

Direktivom 64/432/EEZ utvrđuju se pravila trgovine govedima unutar Unije. Člankom 9. te Direktive predviđa se da država članica koja je uvela obvezan nacionalni program kontrole za zarazni goveđi rinotraheitis može svoj program podnijeti Komisiji na odobrenje. Člankom 9. Direktive 64/432/EEZ utvrđena je i definicija dodatnih jamstava koja se mogu zahtijevati u trgovini unutar Unije.

(2)

Člankom 10. Direktive 64/432/EEZ predviđa se da je, kada država članica smatra da je njezino državno područje ili dio njezina državnog područja slobodno od zaraznog goveđeg rinotraheitisa, dužna Komisiji dostaviti odgovarajuću popratnu dokumentaciju. Tim je člankom utvrđena i definicija dodatnih jamstava koja se mogu zahtijevati u trgovini unutar Unije.

(3)

Odlukom Komisije 2004/558/EZ (2) odobravaju se programi za kontrolu i iskorjenjivanje infekcije goveđim herpesvirusom tipa 1 (GHV1) koje su predložile države članice navedene u njezinu Prilogu I. za regije navedene u tom Prilogu te na koje se primjenjuju dodatna jamstva u skladu s člankom 9. Direktive 64/432/EEZ. Osim toga, u Prilogu II. Odluci 2004/558/EZ navedene su regije država članica koje se smatraju slobodnima od virusa GHV1 i na koje se primjenjuju dodatna jamstva u skladu s člankom 10. Direktive 64/432/EEZ.

(4)

U Prilogu I. Odluci 2004/558/EZ trenutačno su navedene njemačke savezne države Hamburg, Sjeverna Rajna-Vestfalija, Porajnje-Falačka, Saarland i Schleswig-Holstein.

(5)

Njemačka je Komisiji dostavila popratnu dokumentaciju na temelju koje se savezne države Porajnje-Falačka i Saarland te upravne jedinice (Regierungsbezirke) Arnsberg, Detmold i Münster u saveznoj državi Sjeverna Rajna-Vestfalija mogu smatrati slobodnima od virusa GHV1 i na njih se mogu primjenjivati dodatna jamstva iz članka 10. Direktive 64/432/EEZ.

(6)

Na temelju ocjene popratne dokumentacije koju je dostavila Njemačka, savezne države Porajnje-Falačka i Saarland te upravne jedinice (Regierungsbezirke) Arnsberg, Detmold i Münster u saveznoj državi Sjeverna Rajna-Vestfalija više ne bi trebale biti navedene u Prilogu I. Odluci 2004/558/EZ, već bi ih umjesto toga trebalo navesti u Prilogu II. toj Odluci te bi primjenu dodatnih jamstava iz članka 10. Direktive 64/432/EEZ trebalo proširiti i na njih. Priloge I. i II. Odluci 2004/558/EZ trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti.

(7)

Odluku 2004/558/EZ trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti.

(8)

Mjere predviđene ovom Odlukom u skladu su s mišljenjem Stalnog odbora za bilje, životinje, hranu i hranu za životinje,

DONIJELA JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Prilozi I. i II. Odluci 2004/558/EZ zamjenjuju se tekstom u Prilogu ovoj Odluci.

Članak 2.

Ova je Odluka upućena državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 5. srpnja 2016.

Za Komisiju

Vytenis ANDRIUKAITIS

Član Komisije


(1)  SL 121, 29.7.1964., str. 1977/64.

(2)  Odluka Komisije 2004/558/EZ od 15. srpnja 2004. o provedbi Direktive Vijeća 64/432/EEZ u odnosu na dodatna jamstva za trgovinu govedima unutar Zajednice u pogledu zaraznog goveđeg rinotraheitisa i odobrenju programa iskorjenjivanja koji su predstavile određene države članice. (SL L 249, 23.7.2004., str. 20.).


PRILOG

PRILOG I.

Države članice

Regije država članica na koje se primjenjuju dodatna jamstva za zarazni goveđi rinotraheitis u skladu s člankom 9. Direktive 64/432/EEZ

Belgija

Sve regije

Češka

Sve regije

Njemačka

Savezne države:

 

Hamburg

 

Schleswig-Holstein

Sljedeće upravne jedinice (Regierungsbezirke) u regiji Sjeverna Rajna-Vestfalija:

 

Düsseldorf

 

Köln

Italija

Regija Friuli-Venezia Giulia

Autonomna pokrajina Trento

PRILOG II.

Države članice

Regije država članica na koje se primjenjuju dodatna jamstva za zarazni goveđi rinotraheitis u skladu s člankom 10. Direktive 64/432/EEZ

Danska

Sve regije

Njemačka

Savezne države:

 

Baden-Württemberg:

 

Bavarska

 

Berlin

 

Brandenburg

 

Bremen

 

Hessen

 

Donja Saska

 

Mecklenburg-Zapadno Pomorje

 

Porajnje-Falačka

 

Sarska

 

Saska

 

Saska-Anhalt

 

Tiringija

Sljedeće upravne jedinice (Regierungsbezirke) u regiji Sjeverna Rajna-Vestfalija:

 

Arnsberg

 

Detmold

 

Münster

Italija

Regija Valle d'Aosta

Autonomna pokrajina Bolzano

Austrija

Sve regije

Finska

Sve regije

Švedska

Sve regije


7.7.2016   

HR

Službeni list Europske unije

L 182/55


PROVEDBENA ODLUKA KOMISIJE (EU) 2016/1102

оd 5. srpnja 2016.

o odobrenju nacionalnih programa za poboljšanje proizvodnje i stavljanja na tržište pčelarskih proizvoda koje dostavljaju države članice u skladu s Uredbom (EU) br. 1308/2013 Europskog parlamenta i Vijeća

(priopćeno pod brojem dokumenta C(2016) 4133)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 1308/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o uspostavljanju zajedničke organizacije tržišta poljoprivrednih proizvoda i stavljanju izvan snage uredbi Vijeća (EEZ) br. 922/72, (EEZ) br. 234/79, (EZ) br. 1037/2001 i (EZ) br. 1234/2007 (1), a posebno njezin članak 57. stavak 1. točku (c),

budući da:

(1)

U skladu s člankom 55. Uredbe (EU) br. 1308/2013 države članice dostavile su Komisiji svoje trogodišnje nacionalne programe za proizvodnju i stavljanje na tržište pčelarskih proizvoda za pčelarske godine 2017., 2018. i 2019.

(2)

Programi 28 država članica u skladu su s ciljevima Uredbe (EU) br. 1308/2013, a sadržavaju informacije koje se zahtijevaju člankom 4. Provedbene uredbe Komisije (EU) 2015/1368 (2).

(3)

Doprinos Unije svakom nacionalnom programu utvrđuje se u skladu s člankom 55. stavkom 2. Uredbe (EU) br. 1308/2013 te člankom 4. i člankom 8. stavkom 2. Delegirane uredbe Komisije (EU) 2015/1366 (3).

(4)

Mjere predviđene ovom Odlukom u skladu su s mišljenjem Odbora za zajedničku organizaciju poljoprivrednih tržišta,

DONIJELA JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Odobravaju se nacionalni programi za proizvodnju i stavljanje na tržište pčelarskih proizvoda za pčelarske godine 2017., 2018. i 2019. koje su dostavile Belgija, Bugarska, Češka, Danska, Njemačka, Estonija, Irska, Grčka, Španjolska, Francuska, Hrvatska, Italija, Cipar, Latvija, Litva, Luksemburg, Mađarska, Malta, Nizozemska, Austrija, Poljska, Portugal, Rumunjska, Slovenija, Slovačka, Finska, Švedska i Ujedinjena Kraljevina.

Članak 2.

Doprinos Unije nacionalnim programima iz članka 1. ograničava se na najviše iznose utvrđene u Prilogu za pčelarske godine 2017., 2018. i 2019.

Članak 3.

Ova je Odluka upućena državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 5. srpnja 2016.

Za Komisiju

Phil HOGAN

Član Komisije


(1)  SL L 347, 20.12.2013., str. 671.

(2)  Provedbena uredba Komisije (EU) 2015/1368 оd 6. kolovoza 2015. o utvrđivanju pravila primjene Uredbe (EU) br. 1308/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu potpore u pčelarskom sektoru (SL L 211, 8.8.2015., str. 9.).

(3)  Delegirana uredba Komisije (EU) 2015/1366 od 11. svibnja 2015. o dopuni Uredbe (EU) br. 1308/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu potpore u pčelarskom sektoru (SL L 211, 8.8.2015., str. 3.).


PRILOG

Iznos doprinosa Unije nacionalnim pčelarskim programima za pčelarske godine 2017., 2018. i 2019.

(EUR)

 

Pčelarska godina 2017.

Pčelarska godina 2018.

Pčelarska godina 2019.

Belgija

249 313

249 313

249 313

Bugarska

1 216 533

1 216 534

1 216 533

Češka

1 250 510

1 250 511

1 250 509

Danska

174 202

174 202

174 202

Njemačka

1 645 049

1 645 050

1 645 048

Estonija

82 800

82 800

82 800

Irska

36 333

36 333

36 333

Grčka

3 632 500

3 632 500

3 632 500

Španjolska

5 634 999

5 635 001

5 634 999

Francuska

3 783 641

3 783 645

3 783 640

Hrvatska

1 127 767

1 127 767

1 127 767

Italija

3 045 356

3 045 357

3 045 354

Cipar

100 000

100 000

100 000

Latvija

193 810

193 810

193 810

Litva

324 090

324 090

324 090

Luksemburg

18 049

18 049

18 049

Mađarska

2 517 625

2 517 627

2 517 624

Malta

8 333

8 333

8 333

Nizozemska

173 986

173 971

174 000

Austrija

870 712

870 712

870 711

Poljska

2 961 910

2 961 911

2 961 908

Portugal

1 299 259

1 299 259

1 299 259

Rumunjska

3 584 747

3 584 749

3 584 744

Slovenija

382 814

382 814

382 814

Slovačka

589 423

589 423

589 422

Finska

115 637

115 637

115 637

Švedska

346 911

346 911

346 911

Ujedinjena Kraljevina

633 691

633 691

633 690

EU-28

36 000 000

36 000 000

36 000 000


Ispravci

7.7.2016   

HR

Službeni list Europske unije

L 182/58


Ispravak Provedbene odluke Komisije (EU) 2016/175 od 8. veljače 2016. o mjeri koju je poduzela Španjolska u skladu s Direktivom 2006/42/EZ Europskog parlamenta i Vijeća kojom zabranjuje stavljanje na tržište jednog tipa visokotlačnog čistača

( Službeni list Europske unije L 33 od 10. veljače 2016. )

Na stranici 12., u uvodnoj izjavi 4.:

umjesto:

„(4)

U EZ izjavi o sukladnosti koju je izdao proizvođač za visokotlačni čistač navodi se, među ostalim, usklađena norma EN 60335-2-67:2009 ‚Kućanski i slični električni aparati – Sigurnost – Dio 2-67: Posebni zahtjevi za strojeve za obradu i čišćenje podova za komercijalnu uporabu (IEC 60335-2-67:2002 (MOD) + A1:2005 (MOD)’.”;

treba stajati:

„(4)

U EZ izjavi o sukladnosti koju je izdao proizvođač za visokotlačni čistač navodi se, među ostalim, usklađena norma EN 60335-2-79:2009 ‚Kućanski i slični električni aparati – Sigurnost – Dio 2-79: Posebni zahtjevi za visokotlačne i parne čistilice (IEC 60335-2-79:2002 + A1:2004 + A2:2007, MOD)’.”

Na stranici 12., u uvodnoj izjavi 5. prvoj, drugoj i trećoj alineji:

umjesto:

„EN 60335-2-67:2009”;

treba stajati:

„EN 60335-2-79:2009”.

Na stranici 13., u uvodnoj izjavi 8.:

umjesto:

„EN 60335-2-67”;

treba stajati:

„EN 60335-2-79”.