ISSN 1977-0847

Službeni list

Europske unije

L 181

European flag  

Hrvatsko izdanje

Zakonodavstvo

Svezak 59.
6. srpnja 2016.


Sadržaj

 

II.   Nezakonodavni akti

Stranica

 

 

UREDBE

 

*

Provedbena uredba Komisije (EU) 2016/1066 оd 17. lipnja 2016. o utvrđivanju provedbenih tehničkih standarda u pogledu postupaka, standardnih obrazaca i predložaka za pružanje informacija za potrebe planova sanacije kreditnih institucija i investicijskih društava u skladu s Direktivom 2014/59/EU Europskog parlamenta i Vijeća ( 1 )

1

 


 

(1)   Tekst značajan za EGP

HR

Akti čiji su naslovi tiskani običnim slovima su oni koji se odnose na svakodnevno upravljanje poljoprivrednim pitanjima, a općenito vrijede ograničeno razdoblje.

Naslovi svih drugih akata tiskani su masnim slovima, a prethodi im zvjezdica.


II. Nezakonodavni akti

UREDBE

6.7.2016   

HR

Službeni list Europske unije

L 181/1


PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2016/1066

оd 17. lipnja 2016.

o utvrđivanju provedbenih tehničkih standarda u pogledu postupaka, standardnih obrazaca i predložaka za pružanje informacija za potrebe planova sanacije kreditnih institucija i investicijskih društava u skladu s Direktivom 2014/59/EU Europskog parlamenta i Vijeća

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Direktivu 2014/59/EU Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi okvira za oporavak i sanaciju kreditnih institucija i investicijskih društava te o izmjeni Direktive Vijeća 82/891/EEZ i direktiva 2001/24/EZ, 2002/47/EZ, 2004/25/EZ, 2005/56/EZ, 2007/36/EZ, 2011/35/EU, 2012/30/EU i 2013/36/EU te uredbi (EU) br. 1093/2010 i (EU) br. 648/2012 Europskog parlamenta i Vijeća (1), a posebno njezin članak 11. stavak 3.,

budući da:

(1)

Sanacijskim tijelima povjerena je zadaća sastavljanja sanacijskih planova za kreditne institucije i investicijska društva („institucije”) u skladu sa zahtjevima i postupcima utvrđenima u Direktivi 2014/59/EU pa su stoga ovlaštene od institucija zahtijevati potrebne informacije. Osobito uzimajući u obzir planove sanacije grupe, matična institucija u Uniji treba sanacijskom tijelu za grupu dostaviti relevantne informacije, koje se zatim prenose tijelima navedenima u članku 13. stavku 1. drugom podstavku Direktive 2014/59/EU u skladu s ondje utvrđenim postupkom.

(2)

Postupak i minimalni skup predložaka za zahtijevanje potrebnih informacija od institucija trebalo bi osmisliti tako da se sanacijskim tijelima omogući dosljedno prikupljanje informacija diljem Unije i olakša razmjena informacija među nadležnim tijelima.

(3)

U skladu s člankom 11. stavkom 1. točkom (a) Direktive 2014/59/EU institucije su dužne surađivati sa sanacijskim tijelima u mjeri u kojoj je to potrebno radi sastavljanja planova sanacije. Postupke bi međutim trebalo osmisliti tako da se udvostručivanje zahtjeva za informacije svede na najmanju moguću mjeru. U tom smislu Direktivom 2014/59/EU predviđa se obvezna suradnja nadležnih tijela i sanacijskih tijela. Ta suradnja podrazumijeva da nadležno tijelo i sanacijsko tijelo zajednički provjeravaju jesu li neke ili sve potrebne informacije već dostupne nadležnom tijelu zahvaljujući nadzornim zadaćama koje ono obavlja. Ako su informacije dostupne, primjereno je da ih nadležno tijelo prenese.

(4)

S obzirom na ukupni sadržaj planova sanacija primjereno je minimalnim skupom predložaka obuhvatiti ključne informacije o instituciji koje se trebaju dostaviti sanacijskom tijelu.

(5)

Ova se uredba temelji na provedbenim tehničkim standardima koje je Komisiji dostavilo Europsko nadzorno tijelo za bankarstvo (EBA).

(6)

EBA je provela otvoreno javno savjetovanje o provedbenim tehničkim standardima na kojem se temelji ova uredba, analizirala je moguće povezane troškove i koristi te zatražila mišljenje Interesne skupine za bankarstvo osnovane u skladu s člankom 37. Uredbe (EU) br. 1093/2010 Europskog parlamenta i Vijeća (2),

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Pružanje informacija za planove sanacije

Institucija pruža sanacijskom tijelu informacije potrebne za sastavljanje i provedbu planova sanacije u skladu s člankom 11. Direktive 2014/59/EU, uključujući planove sanacije grupe u skladu s člankom 13. te direktive, poštujući postupak iz članka 2. ove uredbe i koristeći se, ako je primjenjivo, predlošcima iz članka 3. ove uredbe.

Članak 2.

Postupak

1.   Za potrebe provjere u skladu s člankom 11. stavkom 2. Direktive 2014/59/EU toga jesu li neke ili sve potrebne informacije koje sanacijsko tijelo zahtijeva od institucije radi sastavljanja plana sanacije već dostupne nadležnom tijelu, sanacijsko tijelo te informacije prvo zahtijeva od nadležnog tijela relevantne institucije.

2.   Ako su mu neke ili sve zatražene informacije već dostupne, nadležno tijelo pravodobno ih pruža sanacijskom tijelu.

3.   Ako informacije još nisu dostupne nadležnom tijelu ili ako format u kojemu je nadležno tijelo pružilo informacije ne odgovara sanacijskom tijelu, osobito uzimajući u obzir postupak sastavljanja plana sanacije grupe, sanacijsko tijelo izravno od institucije zahtijeva da mu pruži potrebne informacije.

4.   Ako su informacije koje sanacijsko tijelo zahtijeva u skladu sa stavkom 3. uključene u jednu od kategorija iz članka 3., institucija ih pruža sanacijskom tijelu dostavljanjem odgovarajućeg predloška iz priloga I. do XII. poštujući upute navedene u Prilogu XIII.

5.   Ako informacije koje sanacijsko tijelo zahtijeva nisu obuhvaćene kategorijama iz članka 3., one se pružaju u formatu koji zatraži sanacijsko tijelo.

6.   U zahtjevu za informacije koji sanacijsko tijelo uputi instituciji kako je navedeno u stavku 3:

(a)

određuje se, uzimajući u obzir količinu i složenost zahtijevanih informacija, primjeren vremenski okvir unutar kojeg institucija pruža informacije sanacijskom tijelu;

(b)

određuje se, ako su informacije uključene u jednu od kategorija iz članka 3., primjereni predložak iz priloga I. do XII. koji treba primijeniti za pružanje informacija sanacijskom tijelu;

(c)

određuje se, ako informacije nisu uključene u jednu od kategorija iz članka 3. ili nisu obuhvaćene ni jednim predloškom iz priloga I. do XII., primjereni format koji treba poštovati za pružanje informacija sanacijskom tijelu;

(d)

određuje se treba li relevantni predložak iz priloga I. do XII. ispuniti za pojedinačnu instituciju ili za grupu i je li područje njegove primjene lokalno, na razini Unije ili globalno u skladu s uputama iz Priloga XIII.;

(e)

navode se potrebni podaci za kontakt sa sanacijskim tijelom kako bi mu se te informacije pružile.

Članak 3.

Minimalni skup informacija uključenih u predloške

Minimalni skup predložaka za pružanje informacija u skladu s člankom 11. Direktive 2014/59/EU uključuje sljedeće kategorije:

1.

organizacijska struktura, kako je određeno u Prilogu I.;

2.

upravljanje i rukovođenje, kako je određeno u Prilogu II.;

3.

ključne funkcije i temeljne linije poslovanja, kako je određeno u Prilogu III.;

4.

ključne ugovorne strane, kako je određeno u Prilogu IV.; odjeljak 1.: imovina, odjeljak 2.: obveze, odjeljak 3.: važne zaštite institucije od rizika;

5.

struktura obveza, kako je određeno u Prilogu V.;

6.

založeni kolateral, kako je određeno u Prilogu VI.;

7.

izvanbilančne stavke i aktivnosti, kako je određeno u Prilogu VII.;

8.

platni sustav, klirinški sustav, sustav namire, kako je određeno u Prilogu VIII.;

9.

informacijski sustavi, kako je određeno u Prilogu IX., odjeljak 1.: opće informacije, odjeljak 2: raspoređivanje;

10.

međusobna povezanost, kako je određeno u Prilogu X.;

11.

tijela, kako je određeno u Prilogu XI.;

12.

pravni učinak sanacije, kako je određeno u Prilogu XII.

Članak 4.

Stupanje na snagu

Ova uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 17. lipnja 2016.

Za Komisiju

Predsjednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  SL L 173, 12.6.2014., str. 190.

(2)  Uredba (EU) br. 1093/2010 Europskog parlamenta i Vijeća od 24. studenoga 2010. o osnivanju europskog nadzornog tijela (Europskog nadzornog tijela za bankarstvo), kojom se izmjenjuje Odluka br. 716/2009/EZ i stavlja izvan snage Odluka Komisije 2009/78/EZ (SL L 331, 15.12.2010., str. 12.).


PRILOG I.

Organizacijska struktura

Pravna osoba

Neposredni vlasnik

Kapital

Glasačka prava

Konsolidirajući subjekt

Naziv subjekta

Identifikator pravne osobe

Naziv subjekta

Identifikator pravne osobe

Naziv subjekta

Identifikator pravne osobe

010

020

030

040

050

060

070

080

Holding X

110

NP

NP

NP

NP

NP

NP

Banka A (matično društvo)

111

Holding X

110

100  %

100  %

Banka A

111

Banka B (društvo kći)

112

Banka A

111

80  %

60  %

Banka A

111

Banka U

156

Banka B

112

100  %

100  %

Banka A

111

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


PRILOG II.

Upravljanje i rukovođenje

Pravna osoba

Mjesto

Nadležnost prema osnivanju društva

Tijelo za licenciranje

Vrsta licencije

Član upravljačkog tijela nadležan za pružanje informacija radi sastavljanja plana sanacije

Ključni menadžer

Naziv subjekta

Identifikator pravne osobe

Ime

Broj telefona

Adresa e-pošte

Ime

Funkcija

Odjel

Brojevi telefona

Adrese e-pošte

010

020

030

040

050

060

070

080

090

100

110

120

130

140

Banka A

111

London

GB

BoE

Primanje depozita

David Jones

4 444 444

djones@banka.com

 

 

 

 

 

Banka B

112

Paris

FR

ACP

Primanje depozita, upravljanje imovinom

Paul Durand

33 333 333

pdurand@bankb.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


PRILOG III.

Ključne funkcije i temeljne linije poslovanja

Ključne funkcije

Temeljne linije poslovanja

Pravna osoba

Mjesto

Broj ureda/ podružnica u mjestu

Važna aktiva

Važna pasiva

Viši rukovodeći kadar nadležan za pružanje informacija

Naziv subjekta

Identifikator pravne osobe

Vrsta

Iznos

Valuta

Vrsta

Iznos

Valuta

Ime

Funkcija

Odjel

Brojevi telefona

Adrese e-pošte

010

020

030

040

050

060

070

080

090

100

110

120

130

140

150

160

170

Primanje depozita

Poslovanje s građanstvom

Banka A

111

UK

87

 

 

 

Depoziti

5,000

GBP

 

 

 

 

 

 

Poslovanje s građanstvom

Banka A

111

Irska

4

 

 

 

Depoziti

200

EUR

 

 

 

 

 

 

Poslovanje s građanstvom

Banka B

112

Francuska

112

 

 

 

Depoziti

5,000

EUR

 

 

 

 

 

 

IT centar za online bankarstvo

Subjekt C

113

Španjolska

1

 

 

 

n/p

n/p

n/p

 

 

 

 

 

Upravljanje imovinom

 

Banka A

111

UK

10

Imovina kojom se upravlja

1,000

GBP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Banka D

114

Slovačka

1

Imovina kojom se upravlja

100

EUR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


PRILOG IV.

ODJELJAK 1.

Ključne ugovorne strane (imovina)

Pravna osoba

Ključna ugovorna strana

Valuta

Originalna izloženost

Smanjenje kreditnog rizika

Vrijednosna usklađenja i rezervacije

Neto izloženost

Učinak na stopu redovnog osnovnog kapitala (CET1)

Naziv subjekta

Identifikator pravne osobe

Naziv subjekta

Identifikator pravne osobe

010

020

030

040

050

060

070

080

090

100

Banka A

111

vlada UK

789

GBP

200,000

0

0

200,000

200 bp

Banka B

112

Banka W

444

EUR

1,000,000

500,000

200,000

300,000

300 bp

Banka A

111

Društvo U

650

EUR

500,000

0

400,000

100,000

100 bp

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ODJELJAK 2.

Ključne ugovorne strane (obveze)

Pravna osoba

Ključna ugovorna strana

Financiranje

Naziv subjekta

Identifikator pravne osobe

Naziv subjekta

Identifikator pravne osobe

Vrsta

Iznos

Valuta

010

020

030

040

050

060

070

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ODJELJAK 3.

Ključne ugovorne strane (važne zaštite institucije od rizika)

Pravna osoba

Ključna ugovorna strana

Važne zaštite institucije od rizika (u bilanci)

Važne zaštite institucije od rizika (izvan bilance)

Naziv subjekta

Identifikator pravne osobe

Naziv subjekta

Identifikator pravne osobe

Vrsta

Iznos

Valuta

Svrha zaštite

Vrsta

Iznos

Valuta

Svrha zaštite

010

020

030

040

050

060

070

080

090

100

110

120

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


PRILOG V.

Struktura obveza

010

Naziv pravne osobe

Banka A

020

Identifikator pravne osobe

111

030

Propisi koji se primjenjuju na obveze

EGP

 

040

Datum

12/31/2013


 

Druge ugovorne strane

Podređeni dug koji se računa kao dodatni osnovni kapital

Podređeni dug koji se računa kao dopunski kapital

Podređeni dug

Neosiguran nadređeni dug

Depoziti

Osigurani dug

Druge obveze isključene na temelju članka 44. stavka 2. BRRD-a

Izvedenice

UKUPNO

< 1 mjesec

< 1 godina

> 1 godina

< 1 mjesec

< 1 godina

> 1 godina

< 1 mjesec

< 1 godina

> 1 godina

Ukupno

od čega prihvatljivi depoziti

od čega osigurani depoziti

Izloženost nakon bonitetnog netiranja

Izloženost nakon oduzimanja marže i kolaterala

010

020

030

040

050

060

070

080

090

100

110

120

130

140

150

160

170

180

050

Fizičke osobe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

055

od čega prihvatljive obveze

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

060

Mikropoduzeća, mala i srednja poduzeća

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

065

od čega prihvatljive obveze

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

070

Velika nefinancijska poduzeća

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

075

od čega prihvatljive obveze

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

080

Institucije

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

085

od čega prihvatljive obveze

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

090

Osiguravajuća društva i mirovinski fondovi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

095

od čega prihvatljive obveze

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100

Ostala financijska društva

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

105

od čega prihvatljive obveze

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

110

Unutar grupe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

115

od čega prihvatljive obveze

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

120

Država, središnje banke i nadnacionalne institucije

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

125

od čega prihvatljive obveze

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

130

Ostalo/neodređeno

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

140

od čega prihvatljive obveze

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

150

UKUPNO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

160

Ukupne prihvatljive obveze

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


PRILOG VI.

Založeni kolateral

Pravna osoba

Izdavatelj kolaterala

Vrsta kolaterala

Identifikacijski broj

Imatelj kolaterala

Iznos

Valuta

Nadležnost

Druga ugovorna strana

Iznos

Valuta

Nadležnost

Naziv subjekta

Identifikator pravne osobe

Naziv subjekta

Identifikator pravne osobe

Naziv subjekta

Identifikator pravne osobe

Naziv subjekta

Identifikator pravne osobe

010

020

030

040

050

060

070

080

090

100

110

120

130

140

150

160

Banka A

111

vlada SAD

278

drž. obvezn. SAD

 

Banka L

487

1 000

USD

US

Banka B

345

10 000

USD

US

Banka A

111

Banka A

997

Hipoteke

 

BoE

997

1 000

GBP

GB

Banka C

587

8 000

GBP

GB

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


PRILOG VII.

Izvanbilančne stavke i transakcije

Pravna osoba

Izvanbilančna stavka

Druga ugovorna strana

Iznos

Valuta

Ključne aktivnosti

Temeljne linije poslovanja

Dodatne informacije

Naziv subjekta

Identifikator pravne osobe

Naziv subjekta

Identifikator pravne osobe

Ukupno

od čega odobreno

010

020

030

040

050

060

070

080

090

100

110

Banka A

111

kreditna linija

Banka C

113

10 000 000

10 000 000

GBP

 

 

ugovor istječe krajem 2015.

Banka A

111

kreditna linija

Banka D

114

–5,000,000

0

EUR

 

 

ugovor istječe krajem 2015.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


PRILOG VIII.

Platni sustav, klirinški sustav, sustav namire

Pravna osoba

Sustav

Reprezentativna institucija

Raspored prema ključnoj funkciji

Raspored prema temeljnoj poslovnoj liniji

Kriteriji za članstvo

Učinak sanacijskog postupka na članstvo ili ugovor s reprezentativnom institucijom

Zamjenjivost

Dodatne informacije

Naziv subjekta

Identifikator pravne osobe

Vrsta sustava

Imenovanje

Način sudjelovanja

Identifikacijska oznaka

Naziv subjekta

Identifikacijska oznaka

010

020

030

040

050

060

070

080

090

100

110

120

130

140

Banka A

111

Depozitar

Clearstream

posredno

 

Banka W

 

 

Trgovanje vrijednosnim papirima

 

Članstvo poništeno

Euroclear

 

Banka B

112

Plaćanje

TARGET

neposredno

 

 

 

Plaćanje

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


PRILOG IX.

ODJELJAK 1.

Informacijski sustavi (opće informacije)

Sustav

Subjekt grupe koji je strana u ugovoru

Vrsta ugovora

Druga ugovorna strana

Odgovorna osoba

Učinak sanacijskog postupka na kontinuitet pristupa informacijskim sustavima

Identifikacija

Vrsta

Opis

Naziv subjekta

Identifikator pravne osobe

Naziv subjekta

Identifikator pravne osobe

Ime

Broj telefona

Adresa e-pošte

010

020

030

040

050

060

070

080

090

100

110

120

Sustav A

internetsko bankarstvo

 

Banka A

111

Licencija

Subjekt A

 

 

 

 

 

Sustav B

odobravanje kredita

 

Banka A

111

Licencija

Subjekt B

 

 

 

 

 

 

odobravanje kredita

 

Banka B

112

Licencija

Subjekt B

 

 

 

 

 

Sustav C

ostalo

 

Banka C

113

zajednička usluga

Subjekt C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ODJELJAK 2.

obrazac 2 – Informacijski sustavi (raspored)

Sustav

Korisnik

Naziv subjekta

Identifikator pravne osobe

Ključna funkcija

Temeljna linija poslovanja

010

020

030

040

050

Sustav A

Banka A

111

Primanje depozita

Primanje depozita

Sustav A

Banka B

112

Primanje depozita

Primanje depozita

Sustav B

Banka A

111

Kredit

Građanstvo

Sustav B

Banka C

113

Kredit

Poslovni klijenti

Sustav C

Banka A

111

Sve

Sve

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


PRILOG X.

Međusobna povezanost

Pravna osoba A

Pravna osoba B

 

 

Naziv subjekta

Identifikator pravne osobe

Naziv subjekta2

Identifikator pravne osobe2

Vrsta međusobne povezanosti

Opis

010

020

030

040

050

060

Banka A

101

Banka B

102

Osoblje

Pravno osoblje (40 elemenata)

Banka A

101

Banka C

103

Osoblje

Pravno osoblje (40 elemenata)

Banka B

102

Banka C

103

Sustavi

Svim sustavima i IT infrastrukturom kojima se služi banka C služi se i banka B

Banka A

101

Banka C

103

Aranžmani u vezi s financiranjem

Financiranje banke C obavlja se preko banke A

Banka A

101

Subjekt D

104

Osoblje

Pravno osoblje (40 elemenata)

Banka A

101

Banka B

102

Aranžmani u vezi s financiranjem

Financiranje banke B obavlja se preko banke A

Banka C

103

Subjekt D

104

Objekti

Sjedišta banke C i subjekta D u istoj su zgradi

Banka A

101

Banka B

102

Aranžmani u vezi s likvidnošću

Banka A suglasna je osiguravati likvidnost za banku B u slučaju potrebe

Subjekt D

104

Banka A

101

Osoblje

Cijelo osoblje za IT banke A je iz subjekta D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


PRILOG XI.

Tijela

Pravna osoba

Nadzorno tijelo/tijela:

Sanacijsko tijelo

Tijelo osiguravatelj depozita

Naziv subjekta

Identifikator pravne osobe

Naziv tijela

Broj telefona

Adresa e-pošte

Naziv tijela

Broj telefona

Adresa e-pošte

Naziv tijela

Broj telefona

Adresa e-pošte

010

020

030

040

050

060

070

080

090

100

110

Banka A

111

Prudential Regulation Authority

 

 

Bank of England

 

 

Financial Services Compensation Scheme

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


PRILOG XII.

Pravni učinci sanacije

Pravna osoba

Treća strana

Vrsta ugovora

Raskid koji utječe na instrument sanacije

Napomene

Naziv subjekta

Identifikator pravne osobe

Naziv subjekta

Identifikator pravne osobe

010

020

030

040

050

060

070

Banka B

112

Euronext NV

 

Članstvo

D

Mogući problemi u prodaji usluge upravljanja imovinom u slučaju sanacije

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


PRILOG XIII.

Upute za ispunjivanje predložaka iz priloga I. do XII.

Opće upute

1.   STRUKTURA I PRAVILA

1.1.   Struktura

Okvir se sastoji od 12 setova predložaka, odnosno ukupno 15 predložaka, u skladu sa sljedećom shemom:

1.

Organizacijska struktura

2.

Upravljanje i rukovođenje

3.

Ključne funkcije i temeljne linije poslovanja

4.

Ključne ugovorne strane (tri predloška)

5.

Struktura obveza

6.

Založeni kolateral

7.

Izvanbilančne stavke i aktivnosti

8.

Platni sustav, klirinški sustav, sustav namire

9.

Informacijski sustavi (dva predloška)

10.

Međusobna povezanost

11.

Tijela

12.

Pravni učinci sanacije

1.2.   Računovodstveni standardi

Institucije izvješćuju knjigovodstvene vrijednosti prema računovodstvenom okviru koji primjenjuju za izvješćivanje o financijskim informacijama. Institucije koje nisu dužne izvješćivati o financijskim informacijama primjenjuju svoj računovodstveni okvir.

Za potrebe ovog priloga „MRS” i „MSFI” upućuju na međunarodne računovodstvene standarde kako su definirani u članku 2. Uredbe (EZ) br. 1606/2002.

Vrijednosti u predlošku trebaju biti bruto knjigovodstvene vrijednosti, osim ako je u uputama navedeno drukčije.

1.3.   Pravila označivanja brojevima

U ovim uputama upotrebljava se sljedeći opći zapis za upućivanje na stupce, retke i rubrike u predlošku: {predložak; redak; stupac}.

1.4.   Razina primjene

Razinu primjene utvrđuju sanacijska tijela, izravno ili neizravno, pri sastavljanju zahtjeva prema institucijama.

Upute za pojedinačne predloške

2.   PRILOG I. – ORGANIZACIJSKA STRUKTURA

Ovim predloškom obuhvaćene su sljedeće stavke iz odjeljka B Priloga Direktivi 2014/59/EU:

(1) detaljan popis organizacijske strukture institucije, uključujući popis svih pravnih osoba

(2) identificiranje neposrednih vlasnika te postotak dionica s pravom glasa i bez tog prava svake pravne osobe

Upute za određene stupce:

Stupci

Pravna osnova i upute

010 – 020

Pravna osoba

010

Naziv subjekta

020

Identifikator pravne osobe

20 znakova, alfanumerički kod pravne osobe iz stupca 010. Identifikator pravne osobe jedinstvena je oznaka pravne osobe ili strukture koja sudjeluje u financijskoj transakciji u bilo čijoj nadležnosti.

Ako identifikator pravne osobe nije dostupan za određeni subjekt, potvrda identiteta dostavlja se u drugom obliku. Odgovor „nije dostupno” moguć je samo ako ni jedna druga potvrda identiteta ne postoji.

030 – 040

Neposredni vlasnik

030

Naziv subjekta

Naziv subjekta koji izravno drži udjel i kontrolira pravnu osobu iz stupca 010.

040

Identifikator pravne osobe

20 znakova, alfanumerički kod pravne osobe iz stupca 030. Identifikator pravne osobe jedinstvena je oznaka pravne osobe ili strukture koja sudjeluje u financijskoj transakciji u bilo čijoj nadležnosti.

050

Kapital (%)

Postotak kapitala koji pravna osoba iz stupca 030 drži u pravnoj osobi iz stupca 010.

060

Glasačka prava (%)

Postotak glasačkih prava koje pravna osoba iz stupca 030 drži u pravnoj osobi iz stupca 010.

070 – 080

Konsolidirajući subjekt

070

Naziv subjekta

Naziv subjekta koji konsolidira subjekt iz stupca 010 na najvišoj razini u skladu s Uredbom (EU) br. 575/2013.

080

Identifikator pravne osobe

20 znakova, alfanumerički kod pravne osobe iz stupca 070. Identifikator pravne osobe jedinstvena je oznaka pravne osobe ili strukture koja sudjeluje u financijskoj transakciji u bilo čijoj nadležnosti.

Ako identifikator pravne osobe nije dostupan za određeni subjekt, potvrda identiteta dostavlja se u drugom obliku. Odgovor „nije dostupno” moguć je samo ako ni jedna druga potvrda identiteta ne postoji.

3.   PRILOG II. – UPRAVLJANJE I RUKOVOĐENJE

Ovim predloškom obuhvaćena je sljedeća stavka iz odjeljka B Priloga Direktivi 2014/59/EU:

(3) mjesto, nadležnost prema osnivanju društva, licence i ključne članove uprave za svaku pravnu osobu

Upute za specifične stupce:

Stupci

Pravna osnova i upute

010 – 020

Pravna osoba

010

Naziv subjekta

020

Identifikator pravne osobe

20 znakova, alfanumerički kod pravne osobe iz stupca 010. Identifikator pravne osobe jedinstvena je oznaka pravne osobe ili strukture koja sudjeluje u financijskoj transakciji u bilo čijoj nadležnosti.

Ako identifikator pravne osobe nije dostupan za određeni subjekt, potvrda identiteta dostavlja se u drugom obliku. Odgovor „nije dostupno” moguć je samo ako ni jedna druga potvrda identiteta ne postoji.

030

Mjesto

Grad u kojem je subjekt iz stupca 010 registriran u skladu sa zakonom.

040

Nadležnost prema osnivanju društva

Nadležnost u kojoj je osnovan subjekt iz stupca 010, identificiran na temelju ISO 3166.

050

Tijelo za licenciranje

Naziv tijela za licenciranje banaka i investcijskih društava koje je izdalo licenciju instituciji iz stupca 010.

060

Vrsta licencije

070 – 090

Član upravljačkog tijela nadležan za pružanje informacija sanacijskom tijelu radi sastavljanja plana sanacije

070

Ime

Ime, prezime

080

Broj telefona

090

Adresa e-pošte

100 – 140

Ključni menadžer

Viši rukovodeći kadar u subjektu nadležan za sanaciju tog subjekta

100

Ime

Ime, prezime

110

Funkcija

120

Odjel

130

Brojevi telefona

Broj telefona odjela i direktni broj telefona osobe iz stupca 100.

140

Adrese e-pošte

Adresa e-pošte odjela i osobna adresa e-pošte osobe iz stupca 100.

4.   PRILOG III. – KLJUČNE FUNKCIJE I TEMELJNE LINIJE POSLOVANJA

Ovim predloškom obuhvaćene su sljedeće stavke iz odjeljka B Priloga Direktivi 2014/59/EU:

(4) raspored ključnih aktivnosti institucije i temeljnih linija poslovanja, uključujući važnu aktivu i pasivu povezanu s takvim aktivnostima i poslovanjem, uz navođenje pravnih osoba

(17) član upravljačkog tijela odgovornog za pružanje informacija potrebnih za pripremu plana sanacije institucije te, ako se ne radi o istoj osobi, odgovorna osoba za različite pravne osobe, ključne aktivnosti i temeljne linije poslovanja institucije

Upute za specifične stupce:

Stupci

Pravna osnova i upute

010

Ključne funkcije

„Ključne funkcije” u skladu s člankom 2. stavkom 1. točkom 35. i člankom 2. stavkom 2. Direktive 2014/59/EU.

020

Temeljne linije poslovanja

„Temeljne linije poslovanja” u skladu s člankom 2. stavkom 1. točkom 36. i člankom 2. stavkom 2. Direktive 2014/59/EU.

030 – 040

Pravna osoba

030

Naziv subjekta

040

Identifikator pravne osobe

20 znakova, alfanumerički kod pravne osobe iz stupca 010. Identifikator pravne osobe jedinstvena je oznaka pravne osobe ili strukture koja sudjeluje u financijskoj transakciji u bilo čijoj nadležnosti.

Ako identifikator pravne osobe nije dostupan za određeni subjekt, potvrda identiteta dostavlja se u drugom obliku. Odgovor „nije dostupno” moguć je samo ako ni jedna druga potvrda identiteta ne postoji.

050

Mjesto

Država u kojoj poslovna linija posluje.

060

Broj ureda/podružnica u mjestu

070 – 090

Važna aktiva

070

Vrsta

080

Iznos

U milijunima

090

Valuta

Identifikacija prema ISO 4217

100 – 120

Važna pasiva

100

Vrsta

110

Iznos

U milijunima

120

Valuta

Identifikacija prema ISO 4217

130 – 170

Viši rukovodeći kadar nadležan za pružanje informacija

130

Ime

Ime, prezime

140

Funkcija

150

Odjel

160

Brojevi telefona

Broj telefona odjela i direktni broj telefona osobe iz stupca 130.

170

Adrese e-pošte

Adresa e-pošte odjela i osobna adresa e-pošte osobe iz stupca 130.

5.   PRILOG IV., ODJELJAK 1. – KLJUČNE UGOVORNE STRANE (IMOVINA)

Ovim predloškom obuhvaćena je sljedeća stavka iz odjeljka B Priloga Direktivi 2014/59/EU:

(10) identificiranje glavnih ili ključnih ugovornih strana institucije te analizu utjecaja propasti glavnih ugovornih strana na financijsku situaciju institucije

Upute za specifične stupce:

Stupci

Pravna osnova i upute

010 – 020

Pravna osoba

010

Naziv subjekta

020

Identifikator pravne osobe

20 znakova, alfanumerički kod pravne osobe iz stupca 010. Identifikator pravne osobe jedinstvena je oznaka pravne osobe ili strukture koja sudjeluje u financijskoj transakciji u bilo čijoj nadležnosti.

Ako identifikator pravne osobe nije dostupan za određeni subjekt, potvrda identiteta dostavlja se u drugom obliku. Odgovor „nije dostupno” moguć je samo ako ni jedna druga potvrda identiteta ne postoji.

030 – 040

Ključna ugovorna strana

Ključni status utvrđuje nadležno tijelo. O drugim ugovornim stranama izvješćuje se u okviru grupa povezanih osoba, a pojedinačno u slučaju da određena osoba ne pripada grupi povezanih osoba. Sanacijska tijela mogu zahtijevati pojedinačno informacije o grupama povezanih osoba. Grupa povezanih osoba definirana je člankom 4. točkom 39. Uredbe (EU) br. 575/2013. Informacije u ovom predlošku trebale bi biti dopuna informacijama koje su već pružene o velikim izloženostima.

030

Naziv subjekta

040

Identifikator pravne osobe

20 znakova, alfanumerički kod pravne osobe iz stupca 010. Identifikator pravne osobe jedinstvena je oznaka pravne osobe ili strukture koja sudjeluje u financijskoj transakciji u bilo čijoj nadležnosti.

Ako identifikator pravne osobe nije dostupan za određeni subjekt, potvrda identiteta dostavlja se u drugom obliku. Odgovor „nije dostupno” moguć je samo ako ni jedna druga potvrda identiteta ne postoji.

050

Valuta

Identifikacija prema ISO 4217

060

Originalna izloženost

„Originalne izloženosti” u skladu s člancima 24., 389., 390. i 392. Uredbe (EU) br. 575/2013 za koje treba poštovati FINREP.

070

Smanjenje kreditnog rizika

„Smanjenje kreditnog rizika” u skladu s člankom 399. i člancima 401. do 403. Uredbe (EU) br. 575/2013. Za potrebe ovog izvješća tehnika smanjenja kreditnog rizika, kako je definirana člankom 4. stavkom 57. i priznata u dijelu trećem glavi II. poglavljima 3. i 4., primjenjuje se u skladu s člancima 401. do 403. Uredbe (EU) br. 575/2013.

080

Vrijednosna usklađenja i rezervacije

„Vrijednosna usklađenja i rezervacije” kako je definirano u člancima 34., 24., 110. i 111. Uredbe (EU) br. 575/2013.

090

Neto izloženost

090 = 060 – 070 – 080

100

Učinak na stopu redovnog osnovnog kapitala (CET1)

Učinak neispunjavanja obveza ugovorne strane iz stupca 030 na stopu redovnog osnovnog kapitala pravne osobe iz stupca 010. Predložena formula za izračun učinka na stopu redovnog osnovnog kapitala:

CET1 – ((CET1 – očekivani gubitak)/(rizikom ponderirana imovina – očekivani gubitak)) = učinak na CET1.

Ako sanacijska tijela utvrde da bi preciznija formula bila primjerenija, mogu zatražiti njezinu izmjenu.

6.   PRILOG IV., ODJELJAK 2. – KLJUČNE UGOVORNE STRANE (OBVEZE)

Ovim predloškom obuhvaćena je sljedeća stavka iz odjeljka B Priloga Direktivi 2014/59/EU:

(10) identificiranje glavnih ili ključnih ugovornih strana institucije te analizu utjecaja propasti glavnih ugovornih strana na financijsku situaciju institucije

Upute za specifične stupce:

Stupci

Pravna osnova i upute

010 – 020

Pravna osoba

010

Naziv subjekta

020

Identifikator pravne osobe

20 znakova, alfanumerički kod pravne osobe iz stupca 010. Identifikator pravne osobe jedinstvena je oznaka pravne osobe ili strukture koja sudjeluje u financijskoj transakciji u bilo čijoj nadležnosti.

Ako identifikator pravne osobe nije dostupan za određeni subjekt, potvrda identiteta dostavlja se u drugom obliku. Odgovor „nije dostupno” moguć je samo ako ni jedna druga potvrda identiteta ne postoji.

030 – 040

Ključna ugovorna strana

Ključni status utvrđuje nadležno tijelo. Informacije u ovom predlošku trebale bi biti dopuna informacijama koje su već pružene o velikim izloženostima.

030

Naziv subjekta

040

Identifikator pravne osobe

20 znakova, alfanumerički kod pravne osobe iz stupca 010. Identifikator pravne osobe jedinstvena je oznaka pravne osobe ili strukture koja sudjeluje u financijskoj transakciji u bilo čijoj nadležnosti.

Ako identifikator pravne osobe nije dostupan za određeni subjekt, potvrda identiteta dostavlja se u drugom obliku. Odgovor „nije dostupno” moguć je samo ako ni jedna druga potvrda identiteta ne postoji.

050 – 070

Financiranje

050

Vrsta

060

Iznos

Izražen u valuti obveze.

070

Valuta

Identifikacija prema ISO 4217

7.   PRILOG IV., ODJELJAK 3. – KLJUČNE UGOVORNE STRANE (VAŽNE ZAŠTITE INSTITUCIJE OD RIZIKA)

Ovim predloškom obuhvaćena je sljedeća stavka iz odjeljka B Priloga Direktivi 2014/59/EU:

(9) važne zaštite institucije od rizika, uključujući raspored po pravnim osobama

Upute za specifične stupce:

Stupci

Pravna osnova i upute

010 – 020

Pravna osoba

010

Naziv subjekta

020

Identifikator pravne osobe

20 znakova, alfanumerički kod pravne osobe iz stupca 010. Identifikator pravne osobe jedinstvena je oznaka pravne osobe ili strukture koja sudjeluje u financijskoj transakciji u bilo čijoj nadležnosti.

Ako identifikator pravne osobe nije dostupan za određeni subjekt, potvrda identiteta dostavlja se u drugom obliku. Odgovor „nije dostupno” moguć je samo ako ni jedna druga potvrda identiteta ne postoji.

030 – 040

Ključna ugovorna strana

O drugim ugovornim stranama izvješćuje se u okviru grupa povezanih osoba, a pojedinačno u slučaju da određena osoba ne pripada grupi povezanih osoba. Sanacijska tijela mogu zahtijevati pojedinačno informacije o grupama povezanih osoba. Grupa povezanih osoba definirana je člankom 4. točkom 39. Uredbe (EU) br. 575/2013.

030

Naziv subjekta

040

Identifikator pravne osobe

20 znakova, alfanumerički kod pravne osobe iz stupca 010. Identifikator pravne osobe jedinstvena je oznaka pravne osobe ili strukture koja sudjeluje u financijskoj transakciji u bilo čijoj nadležnosti.

Ako identifikator pravne osobe nije dostupan za određeni subjekt, potvrda identiteta dostavlja se u drugom obliku. Odgovor „nije dostupno” moguć je samo ako ni jedna druga potvrda identiteta ne postoji.

050 – 080

Važne zaštite institucije od rizika (u bilanci)

050

Vrsta

Navedene važne zaštite institucije od rizika ne bi se trebale ograničiti na računovodstvene zaštite.

060

Iznos

070

Valuta

Identifikacija prema ISO 4217

080

Svrha zaštite

Zaštita institucije od rizika.

090 – 120

Važne zaštite institucije od rizika (izvan bilance)

090

Vrsta

Navedene važne zaštite institucije od rizika ne bi se trebale ograničiti na računovodstvene zaštite.

100

Iznos

110

Valuta

Identifikacija prema ISO 4217

120

Svrha zaštite

Zaštita institucije od rizika.

8.   PRILOG V. – STRUKTURA OBVEZA

Ovim predloškom obuhvaćene su sljedeće stavke iz odjeljka B Priloga Direktivi 2014/59/EU:

(5) detaljan opis sastavnih dijelova institucije i obveza svih njezinih pravnih osoba, razdvajajući, barem po vrsti i iznosu kratkoročnog i dugoročnog duga, osigurane, neosigurane i podređene obveze

(6) pojedinosti o onim obvezama institucije koje su prihvatljive obveze

Upute za specifične retke:

Redci

Pravna osnova i upute

010

Naziv pravne osobe

020

Identifikator pravne osobe

20 znakova, alfanumerički kod pravne osobe iz stupca 010. Identifikator pravne osobe jedinstvena je oznaka pravne osobe ili strukture koja sudjeluje u financijskoj transakciji u bilo čijoj nadležnosti.

Ako identifikator pravne osobe nije dostupan za određeni subjekt, potvrda identiteta dostavlja se u drugom obliku. Odgovor „nije dostupno” moguć je samo ako ni jedna druga potvrda identiteta ne postoji.

030

Propisi koji se primjenjuju na obveze

EGP ili „treća zemlja”. Sanacijska tijela slobodno odabiru prag iznad kojeg će zahtijevati raščlambu na različite treće zemlje.

040

Datum

050

Fizičke osobe

055

Od čega prihvatljive obveze

Iznos obveza koje su prihvatljive u skladu s člankom 2. stavkom 1. točkom 71. Direktive 2014/59/EU.

060

Mikropoduzeća, mala i srednja poduzeća

065

Od čega prihvatljive obveze

Iznos obveza koje su prihvatljive u skladu s člankom 2. stavkom 1. točkom 71. Direktive 2014/59/EU.

070

Velika nefinancijska poduzeća

075

Od čega prihvatljive obveze

Iznos obveza koje su prihvatljive u skladu s člankom 2. stavkom 1. točkom 71. Direktive 2014/59/EU.

080

Institucije

Kako je definirano u članku 2. stavku 23. Direktive 2014/59/EU.

085

Od čega prihvatljive obveze

Iznos obveza koje su prihvatljive u skladu s člankom 2. stavkom 1. točkom 71. Direktive 2014/59/EU.

Podređeni dug (stupac 050) i neosiguran nadređeni dug (stupac 080) institucije s izvornim rokom dospijeća kraćim od sedam dana ne bi trebalo uključiti u iznos u retku 085 „od čega prihvatljive obveze” jer su takve obveze isključene iz bail-ina u skladu s člankom 44. stavkom 2. Direktive 2014/59/EU.

090

Osiguravajuća društva i mirovinski fondovi

Osiguravajuća društva, društva za reosiguranje i mirovinski fondovi

095

Od čega prihvatljive obveze

Iznos obveza koje su prihvatljive u skladu s člankom 2. stavkom 1. točkom 71. Direktive 2014/59/EU.

100

Ostala financijska društva

105

Od čega prihvatljive obveze

Iznos obveza koje su prihvatljive u skladu s člankom 2. stavkom 1. točkom 71. Direktive 2014/59/EU.

110

Unutar grupe

Izloženost prema subjektima unutar iste grupe. Takve se izloženosti unose u taj redak samo kako bi se izbjeglo dvostruko računanje (npr. izloženosti prema banci koja pripada istoj grupi treba navesti u retku 110, a ne u retku 080 za kreditne institucije).

115

Od čega prihvatljive obveze

Iznos obveza koje su prihvatljive u skladu s člankom 2. stavkom 1. točkom 71. Direktive 2014/59/EU.

120

Država, središnje banke i nadnacionalne institucije

125

Od čega prihvatljive obveze

Iznos obveza koje su prihvatljive u skladu s člankom 2. stavkom 1. točkom 71. Direktive 2014/59/EU.

130

Ostalo/neodređeno

U slučaju da identitet imatelja vrijednosnog papira nije moguće utvrditi treba navesti samo ukupne iznose.

135

Od čega prihvatljive obveze

Iznos obveza koje su prihvatljive u skladu s člankom 2. stavkom 1. točkom 71. Direktive 2014/59/EU.

150

Ukupno

160

Ukupne prihvatljive obveze

Ukupni iznos obveza koje su prihvatljive u skladu s člankom 2. stavkom 1. točkom 71. Direktive 2014/59/EU.

Upute za specifične stupce

Stupci

Pravna osnova i upute

010

Podređeni dug koji se računa kao dodatni osnovni kapital

020 – 040

Podređeni dug koji se računa kao dopunski kapital

020

Preostali rok dospijeća kraći od jednog mjeseca

030

Preostali rok dospijeća kraći od jedne godine

040

Preostali rok dospijeća duži od jedne godine

050 – 070

Podređeni dug

050

Preostali rok dospijeća kraći od jednog mjeseca

Podređeni dug koji se ne računa ni kao osnovni ni kao dopunski kapital

060

Preostali rok dospijeća kraći od jedne godine

Podređeni dug koji se ne računa ni kao osnovni ni kao dopunski kapital

070

Preostali rok dospijeća duži od jedne godine

Podređeni dug koji se ne računa ni kao osnovni ni kao dopunski kapital

080 – 100

Neosiguran nadređeni dug

Uključuje certifikate o depozitu i komercijalne zapise

080

Preostali rok dospijeća kraći od jednog mjeseca

090

Preostali rok dospijeća kraći od jedne godine

100

Preostali rok dospijeća duži od jedne godine

110 – 130

Depoziti

110

Ukupno

120

Od čega prihvatljivi depoziti

130

Od čega osigurani depoziti

Isključeno iz područja primjene bail-ina na temelju članka 44. stavka 2. točke (a).

140

Osigurani dug

Isključeno iz područja primjene bail-ina na temelju članka 44. stavka 2. točke (b).

150

Druge obveze isključene na temelju članka 44. stavka 2. BRRD-a

Isključeno iz područja primjene bail-ina na temelju članka 44. stavka 2. točaka (a) do (d) do članka 44. stavka 2. točaka (f) do (g).

160 – 170

Izvedenice

Samo bilančne stavke. Izvanbilančne stavke izvješćuju se u Prilogu VII.

160

Izloženost nakon bonitetnog netiranja

170

Izloženost nakon oduzimanja marže i kolaterala

180

Ukupno

Zbroj stupaca 010 – 110, 140 – 160.

9.   PRILOG VI. – ZALOŽENI KOLATERAL

Ovim predloškom obuhvaćene su sljedeće stavke iz odjeljka B Priloga Direktivi 2014/59/EU:

(7) identificiranje postupaka potrebnih kako bi se odredilo kome je institucija založila kolateral, osoba koja drži kolateral i područje nadležnosti u kojem se kolateral nalazi

Upute za specifične stupce:

Stupci

Pravna osnova i upute

010 – 020

Pravna osoba

010

Naziv subjekta

020

Identifikator pravne osobe

20 znakova, alfanumerički kod pravne osobe iz stupca 010. Identifikator pravne osobe jedinstvena je oznaka pravne osobe ili strukture koja sudjeluje u financijskoj transakciji u bilo čijoj nadležnosti.

Ako identifikator pravne osobe nije dostupan za određeni subjekt, potvrda identiteta dostavlja se u drugom obliku. Odgovor „nije dostupno” moguć je samo ako ni jedna druga potvrda identiteta ne postoji.

030 – 040

Izdavatelj kolaterala

030

Naziv subjekta

040

Identifikator pravne osobe

20 znakova, alfanumerički kod pravne osobe iz stupca 010. Identifikator pravne osobe jedinstvena je oznaka pravne osobe ili strukture koja sudjeluje u financijskoj transakciji u bilo čijoj nadležnosti.

Ako identifikator pravne osobe nije dostupan za određeni subjekt, potvrda identiteta dostavlja se u drugom obliku. Odgovor „nije dostupno” moguć je samo ako ni jedna druga potvrda identiteta ne postoji.

050

Vrsta kolaterala

Obuhvaća sve vrste zalaganja, uključujući slučajeve izvanbilančnih obveza ili nepostojanja obveza (npr. razmjena kolaterala, jamstveni fondovi).

060

Identifikacijski broj

Oznaka ISIN. Ako oznaka ISIN nije dostupna za određeni subjekt, potvrda identiteta dostavlja se u drugom obliku. Odgovor „nije dostupno” moguć je samo ako ni jedna druga potvrda identiteta ne postoji.

070 – 080

Imatelj kolaterala

070

Naziv subjekta

080

Identifikator pravne osobe

20 znakova, alfanumerički kod pravne osobe iz stupca 010. Identifikator pravne osobe jedinstvena je oznaka pravne osobe ili strukture koja sudjeluje u financijskoj transakciji u bilo čijoj nadležnosti.

Ako identifikator pravne osobe nije dostupan za određeni subjekt, potvrda identiteta dostavlja se u drugom obliku. Odgovor „nije dostupno” moguć je samo ako ni jedna druga potvrda identiteta ne postoji.

090

Iznos

100

Valuta

Identifikacija prema ISO 4217

110

Nadležnost

Propisi u okviru određene nadležnosti koji se primjenjuju na imatelja kolaterala kako je utvrđen u stupcu 070 (npr. njemačko pravo).

120 – 130

Druga ugovorna strana

120

Ime

130

Identifikator pravne osobe

20 znakova, alfanumerički kod pravne osobe iz stupca 010. Identifikator pravne osobe jedinstvena je oznaka pravne osobe ili strukture koja sudjeluje u financijskoj transakciji u bilo čijoj nadležnosti.

Ako identifikator pravne osobe nije dostupan za određeni subjekt, potvrda identiteta dostavlja se u drugom obliku. Odgovor „nije dostupno” moguć je samo ako ni jedna druga potvrda identiteta ne postoji.

140

Iznos

150

Valuta

Identifikacija prema ISO 4217.

160

Nadležnost

Propis u okviru nadležnosti koji se primjenjuje na založni ugovor.

10.   PRILOG VII. – IZVANBILANČNE STAVKE I TRANSAKCIJE

Ovim predloškom obuhvaćene su sljedeće stavke iz odjeljka B Priloga Direktivi 2014/59/EU:

(8) opis izvanbilančnih izlaganja riziku institucije i njezinih pravnih osoba, uključujući raspored njezinih ključnih aktivnosti i temeljnih linija poslovanja

(21) informacije o izvanbilančnim aktivnostima, strategijama zaštite od rizika

Upute za specifične stupce:

Stupci

Pravna osnova i upute

010 – 020

Pravna osoba

010

Naziv subjekta

020

Identifikator pravne osobe

20 znakova, alfanumerički kod pravne osobe iz stupca 010. Identifikator pravne osobe jedinstvena je oznaka pravne osobe ili strukture koja sudjeluje u financijskoj transakciji u bilo čijoj nadležnosti.

Ako identifikator pravne osobe nije dostupan za određeni subjekt, potvrda identiteta dostavlja se u drugom obliku. Odgovor „nije dostupno” moguć je samo ako ni jedna druga potvrda identiteta ne postoji.

030

Izvanbilančna stavka

Utvrđivanje u okviru sljedećih triju kategorija: „jamstva”, „kreditne linije”, „ostalo”. Ovaj predložak ne smije sadržavati bilančne stavke.

040 – 050

Druga ugovorna strana

040

Naziv subjekta

050

Identifikator pravne osobe

20 znakova, alfanumerički kod pravne osobe iz stupca 010. Identifikator pravne osobe jedinstvena je oznaka pravne osobe ili strukture koja sudjeluje u financijskoj transakciji u bilo čijoj nadležnosti.

Ako identifikator pravne osobe nije dostupan za određeni subjekt, potvrda identiteta dostavlja se u drugom obliku. Odgovor „nije dostupno” moguć je samo ako ni jedna druga potvrda identiteta ne postoji.

060 – 070

Iznos

060

Ukupno

Nominalna vrijednost.

070

od čega odobreno

Ispuniti samo za kreditne linije.

080

Valuta

Identifikacija prema ISO 4217.

090

Ključne aktivnosti

100

Temeljne linije poslovanja

110

Dodatne informacije

11.   PRILOG VIII., ODJELJAK 1. – PLATNI SUSTAV, KLIRINŠKI SUSTAV, SUSTAV NAMIRE

Ovim predloškom obuhvaćene su sljedeće stavke iz odjeljka B Priloga Direktivi 2014/59/EU:

(11) svaki sustav u okviru kojega institucija provodi znatan broj trgovinskih aktivnost ili trgovinske aktivnosti velike vrijednosti, uključujući raspored po pravnim osobama, ključnim aktivnostima i temeljnim linijama poslovanja institucije

(12) svaki platni sustav, klirinški sustav ili sustav namire čiji je institucija član, izravno ili neizravno, uključujući raspored po pravnim osobama, ključnim aktivnostima i temeljnim linijama poslovanja institucije

Upute za specifične stupce:

Stupci

Pravna osnova i upute

010 – 020

Pravna osoba

010

Naziv subjekta

020

Identifikator pravne osobe

20 znakova, alfanumerički kod pravne osobe iz stupca 010. Identifikator pravne osobe jedinstvena je oznaka pravne osobe ili strukture koja sudjeluje u financijskoj transakciji u bilo čijoj nadležnosti.

Ako identifikator pravne osobe nije dostupan za određeni subjekt, potvrda identiteta dostavlja se u drugom obliku. Odgovor „nije dostupno” moguć je samo ako ni jedna druga potvrda identiteta ne postoji.

030 – 060

sustav

030

Vrsta sustava

Odrediti sustav s pomoću sljedećih kategorija: „platni”, „namira”, „kliring vrijednosnih papira”, „kliring izvedenica”, „depozitar”, „druga ugovorna strana” i „ostalo”. Ako obuhvaća više kategorija, navesti sve.

040

Imenovanje

050

Način sudjelovanja

Neposredno ili posredno.

060

Identifikacijska oznaka

BIC kod. Ako BIC kod nije dostupan, identitet se potvrđuje u drugom obliku, npr. kod institucije ili broj računa. Odgovor „nije dostupno” moguć je samo ako ni jedna druga potvrda identiteta ne postoji.

070 – 080

Reprezentativna institucija

Ispuniti samo ako je pristup posredan.

070

Naziv subjekta

080

Identifikacijska oznaka

090

Raspored prema ključnoj funkciji

100

Raspored prema temeljnoj poslovnoj liniji

110

Kriteriji za članstvo

Kvalitativne i kvantitativne informacije potrebne da bi se prepoznao rizik od otkazivanja članstva instituciji.

120

Učinak sanacijskog postupka na članstvo ili ugovor s reprezentativnom institucijom

130

Zamjenjivost

Naziv mogućeg drugog pružatelja platnog sustava koji bi mogao zamijeniti pružatelja platnog sustava iz stupca 040.

140

Dodatne informacije

12.   PRILOG IX., PREDLOŽAK 1 – INFORMACIJSKI SUSTAVI (OPĆE INFORMACIJE)

Ovim predloškom obuhvaćene su sljedeće stavke iz odjeljka B Priloga Direktivi 2014/59/EU:

(13) detaljan popis i opis ključnih upravljačkih informacijskih sustava, uključujući sustave za upravljanje rizikom, računovodstvo te financijsko i regulatorno izvješćivanje koje institucija upotrebljava, uključujući raspored po pravnim osobama, ključnim aktivnostima i temeljnim linijama poslovanja institucije

(14) utvrđivanje vlasnika sustava navedenih pod točkom (13), uz njih povezanih sporazuma o razini usluga te svih softvera i sustava ili dozvola, uključujući raspored po pravnim osobama, ključnim aktivnostima i temeljnim linijama poslovanja institucije

Upute za specifične stupce:

Stupci

Pravna osnova i upute

010 – 020

sustav

010

Identifikacija

020

Vrsta

Odabrati među sljedećim: „upravljanje rizikom”, „računovodstvo”, „financijsko izvješćivanje”, „regulatorno izvješćivanje” i „ostalo”.

030

Opis

040 – 050

Subjekt grupe koji je strana u ugovoru

040

Naziv subjekta

050

Identifikator pravne osobe

20 znakova, alfanumerički kod pravne osobe iz stupca 010. Identifikator pravne osobe jedinstvena je oznaka pravne osobe ili strukture koja sudjeluje u financijskoj transakciji u bilo čijoj nadležnosti.

Ako identifikator pravne osobe nije dostupan za određeni subjekt, potvrda identiteta dostavlja se u drugom obliku. Odgovor „nije dostupno” moguć je samo ako ni jedna druga potvrda identiteta ne postoji.

060

Vrsta ugovora

Licencija, zajednička usluga ili drugo.

070 – 080

Druga ugovorna strana

070

Naziv subjekta

080

Identifikator pravne osobe

20 znakova, alfanumerički kod pravne osobe iz stupca 010. Identifikator pravne osobe jedinstvena je oznaka pravne osobe ili strukture koja sudjeluje u financijskoj transakciji u bilo čijoj nadležnosti.

Ako identifikator pravne osobe nije dostupan za određeni subjekt, potvrda identiteta dostavlja se u drugom obliku. Odgovor „nije dostupno” moguć je samo ako ni jedna druga potvrda identiteta ne postoji.

090 – 110

Odgovorna osoba

090

Ime

100

Broj telefona

110

Adresa e-pošte

120

Učinak sanacijskog postupka na kontinuitet pristupa informacijskim sustavima

13.   PRILOG IX., PREDLOŽAK 2 – INFORMACIJSKI SUSTAVI (RASPORED)

Ovim predloškom obuhvaćene su sljedeće stavke iz odjeljka B Priloga Direktivi 2014/59/EU:

(13) detaljan popis i opis ključnih upravljačkih informacijskih sustava, uključujući sustave za upravljanje rizikom, računovodstvo te financijsko i regulatorno izvješćivanje koje institucija upotrebljava, uključujući raspored po pravnim osobama, ključnim aktivnostima i temeljnim linijama poslovanja institucije

(14) utvrđivanje vlasnika sustava navedenih pod točkom (13), uz njih povezanih sporazuma o razini usluga te svih softvera i sustava ili dozvola, uključujući raspored po pravnim osobama, ključnim aktivnostima i temeljnim linijama poslovanja institucije

Upute za specifične stupce:

Stupci

Pravna osnova i upute

010

Sustav

020 – 050

Korisnik

020

Naziv subjekta

030

Identifikator pravne osobe

20 znakova, alfanumerički kod pravne osobe iz stupca 010. Identifikator pravne osobe jedinstvena je oznaka pravne osobe ili strukture koja sudjeluje u financijskoj transakciji u bilo čijoj nadležnosti.

Ako identifikator pravne osobe nije dostupan za određeni subjekt, potvrda identiteta dostavlja se u drugom obliku. Odgovor „nije dostupno” moguć je samo ako ni jedna druga potvrda identiteta ne postoji.

040

Ključne funkcije

„Ključne funkcije” u skladu s člankom 2. stavkom 1. točkom 35. i člankom 2. stavkom 2. Direktive 2014/59/EU.

050

Temeljne linije poslovanja

„Temeljne linije poslovanja” u skladu s člankom 2. stavkom 1. točkom 36. i člankom 2. stavkom 2. Direktive 2014/59/EU.

14.   PRILOG X. – MEĐUSOBNA POVEZANOST

Ovim predloškom obuhvaćene su sljedeće stavke iz odjeljka B Priloga Direktivi 2014/59/EU:

(15) identificiranje i raspored pravnih osoba te međusobne veze i odnosi ovisnosti između različitih pravnih osoba kao što su:

zajedničko ili dijeljeno osoblje, prostori i sustavi;

aranžmani u vezi s kapitalom, financiranjem ili likvidnošću;

postojeća ili potencijalna kreditna izloženost;

sporazumi o unakrsnom jamstvu, dogovori o unakrsnom kolateralnom jamstvu, odredbe o unakrsnoj odgovornosti kod neplaćanja i sporazumi o unakrsnom netiranju između povezanih društava;

prijenosi rizika i dogovori o naizmjeničnom trgovanju; sporazumi o razini usluga

Upute za specifične stupce:

Stupci

Pravna osnova i upute

010 – 020

Pravna osoba A

010

Naziv subjekta

Mora se razlikovati od unosa u stupcu 030.

020

Identifikator pravne osobe

20 znakova, alfanumerički kod pravne osobe iz stupca 010. Identifikator pravne osobe jedinstvena je oznaka pravne osobe ili strukture koja sudjeluje u financijskoj transakciji u bilo čijoj nadležnosti.

Mora se razlikovati od unosa u stupcu 040.

Ako identifikator pravne osobe nije dostupan za određeni subjekt, potvrda identiteta dostavlja se u drugom obliku. Odgovor „nije dostupno” moguć je samo ako ni jedna druga potvrda identiteta ne postoji.

030 – 040

Pravna osoba B

030

Naziv subjekta

Mora se razlikovati od unosa u stupcu 010.

040

Identifikator pravne osobe

20 znakova, alfanumerički kod pravne osobe iz stupca 010. Identifikator pravne osobe jedinstvena je oznaka pravne osobe ili strukture koja sudjeluje u financijskoj transakciji u bilo čijoj nadležnosti.

Mora se razlikovati od unosa u stupcu 020.

Ako identifikator pravne osobe nije dostupan za određeni subjekt, potvrda identiteta dostavlja se u drugom obliku. Odgovor „nije dostupno” moguć je samo ako ni jedna druga potvrda identiteta ne postoji.

050

Vrsta međusobne povezanosti

Odabrati među sljedećim kategorijama:

osoblje

objekti

sustav

aranžmani u vezi s kapitalom

aranžmani u vezi s financiranjem

aranžmani u vezi s likvidnošću

kreditna izloženost

sporazum o unakrsnom jamstvu

dogovor o unakrsnom kolateralnom jamstvu

odredba o unakrsnoj odgovornosti kod neplaćanja

sporazumi o unakrsnom netiranju

prijenosi rizika

dogovori o naizmjeničnom trgovanju

sporazum o razini usluga

ostalo

060

Opis

Obvezno ispuniti ako su ispunjeni stupci 010 do 050.

15.   PRILOG XI. – TIJELA

Ovim predloškom obuhvaćene su sljedeće stavke iz odjeljka B Priloga Direktivi 2014/59/EU:

(16) nadležno i sanacijsko tijelo za svaku pravnu osobu

(18) opis programa kojima institucija raspolaže kako bi osigurala da u slučaju sanacije sanacijsko tijelo ima sve potrebne informacije, o kojima će odlučiti sanacijsko tijelo, za primjenu instrumenata sanacije i sanacijskih ovlasti

Upute za specifične stupce:

Stupci

Pravna osnova i upute

010 – 020

Pravna osoba

010

Ime

020

Identifikator pravne osobe

20 znakova, alfanumerički kod pravne osobe iz stupca 010. Identifikator pravne osobe jedinstvena je oznaka pravne osobe ili strukture koja sudjeluje u financijskoj transakciji u bilo čijoj nadležnosti.

Ako identifikator pravne osobe nije dostupan za određeni subjekt, potvrda identiteta dostavlja se u drugom obliku. Odgovor „nije dostupno” moguć je samo ako ni jedna druga potvrda identiteta ne postoji.

030 – 050

Nadzorno tijelo/tijela:

030

Naziv tijela

040

Broj telefona

050

Adresa e-pošte

060 – 080

Sanacijsko tijelo

060

Naziv tijela

070

Broj telefona

080

Adresa e-pošte

090 – 110

Tijelo osiguravatelj depozita

090

Naziv tijela

100

Brojevi telefona

110

Adresa e-pošte

16.   PRILOG XII. – PRAVNI UČINAK SANACIJE

Ovim predloškom obuhvaćene su sljedeće stavke iz odjeljka B Priloga Direktivi 2014/59/EU:

(19) svi sporazumi koje su institucija i njezine pravne osobe sklopili s trećim stranama do čijeg bi raskidanja moglo doći zbog odluke tijela da primijeni neki instrument sanacije te bi li posljedice raskidanja mogle utjecati na primjenu tog instrumenta sanacije

Upute za specifične stupce:

Stupci

Pravna osnova i upute

010 – 020

Pravna osoba

010

Naziv subjekta

020

Identifikator pravne osobe

20 znakova, alfanumerički kod pravne osobe iz stupca 010. Identifikator pravne osobe jedinstvena je oznaka pravne osobe ili strukture koja sudjeluje u financijskoj transakciji u bilo čijoj nadležnosti.

030 – 040

Treća strana

030

Naziv subjekta

040

Identifikator pravne osobe

20 znakova, alfanumerički kod pravne osobe iz stupca 010. Identifikator pravne osobe jedinstvena je oznaka pravne osobe ili strukture koja sudjeluje u financijskoj transakciji u bilo čijoj nadležnosti.

050

Vrsta ugovora

060

Raskid koji utječe na instrument sanacije

D („da”) ili N („ne”).

070

Napomene