ISSN 1977-0847

Službeni list

Europske unije

L 173

European flag  

Hrvatsko izdanje

Zakonodavstvo

Svezak 59.
30. lipnja 2016.


Sadržaj

 

II.   Nezakonodavni akti

Stranica

 

 

UREDBE

 

*

Uredba Vijeća (EU) 2016/1050 od 24. lipnja 2016. o izmjeni Uredbe (EU) br. 1388/2013 o otvaranju autonomnih carinskih kvota Unije za određene poljoprivredne i industrijske proizvode i upravljanju njima

1

 

*

Uredba Vijeća (EU) 2016/1051 od 24. lipnja 2016. o izmjeni Uredbe (EU) br. 1387/2013 o suspenziji autonomnih carina zajedničke carinske tarife za određene poljoprivredne i industrijske proizvode

5

 

*

Delegirana uredba Komisije (EU) 2016/1052 оd 8. ožujka 2016. o dopuni Uredbe (EU) br. 596/2014 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu regulatornih tehničkih standarda za uvjete primjenjive na programe otkupa i stabilizacijske mjere ( 1 )

34

 

*

Provedbena uredba Komisije (EU) 2016/1053 оd 28. lipnja 2016. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1484/95 u vezi s određivanjem reprezentativnih cijena u sektorima mesa peradi i jaja i za albumin iz jaja

42

 

*

Provedbena uredba Komisije (EU) 2016/1054 оd 29. lipnja 2016. o izmjeni Provedbene uredbe Vijeća (EU) br. 1238/2013 o uvođenju konačne antidampinške pristojbe na uvoz kristalnih silicijskih fotonaponskih modula i ključnih elemenata (tj. ćelija) podrijetlom ili poslanih iz Narodne Republike Kine i Provedbene uredbe Vijeća (EU) br. 1239/2013 o uvođenju konačne kompenzacijske pristojbe na uvoz kristalnih silicijskih fotonaponskih modula i ključnih elemenata (tj. ćelija) podrijetlom ili poslanih iz Narodne Republike Kine

44

 

*

Provedbena uredba Komisije (EU) 2016/1055 оd 29. lipnja 2016. o utvrđivanju provedbenih tehničkih standarda u vezi s tehničkim sredstvima odgovarajućeg javnog objavljivanja povlaštenih informacija i odgađanja javnog objavljivanja povlaštenih informacija u skladu s Uredbom (EU) br. 596/2014 Europskog parlamenta i Vijeća ( 1 )

47

 

*

Provedbena uredba Komisije (EU) 2016/1056 оd 29. lipnja 2016. o izmjeni Provedbene uredbe (EU) br. 540/2011 u pogledu produljenja roka valjanosti odobrenja aktivne tvari glifosat ( 1 )

52

 

 

Provedbena uredba Komisije (EU) 2016/1057 оd 29. lipnja 2016. o utvrđivanju paušalnih uvoznih vrijednosti za određivanje ulazne cijene određenog voća i povrća

55

 

 

Provedbena uredba Komisije (EU) 2016/1058 оd 29. lipnja 2016. o zatvaranju natječajnog postupka za otkup obranog mlijeka u prahu u okviru javne intervencije otvorenog Provedbenom uredbom (EU) 2016/826

57

 

 

ODLUKE

 

*

Provedbena odluka Komisije (EU) 2016/1059 оd 20. lipnja 2016. o isključenju iz financiranja Europske unije određenih izdataka nastalih za države članice u okviru Europskog fonda za jamstva u poljoprivredi (EFJP) i Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR) (priopćeno pod brojem dokumenta C(2016) 3753)

59

 

*

Provedbena odluka Komisije (EU) 2016/1060 оd 29. lipnja 2016. o izmjeni Provedbene odluke 2013/707/EU o potvrdi prihvaćanja preuzete obveze u vezi s antidampinškim i antisubvencijskim mjerama koje se odnose na uvoz kristalnih silicijskih fotonaponskih modula i ključnih elemenata (tj. ćelija) podrijetlom ili poslanih iz Narodne Republike Kine za vrijeme primjene konačnih mjera

99

 

 

SMJERNICE

 

*

Smjernica (EU) 2016/1061 Europske središnje banke od 26. svibnja 2016. o izmjeni Smjernice ESB/2008/8 o prikupljanju podataka o euru i funkcioniranju gotovinskog informacijskog sustava Currency Information System 2 (ESB/2016/15)

102

 

 

Ispravci

 

*

Ispravak Uredbe Vijeća (EZ) br. 1/2003 od 16. prosinca 2002. o provedbi pravila o tržišnom natjecanju koja su propisana člancima 81. i 82. Ugovora o EZ-u ( SL L 1, 4.1.2003. ) (Posebno izdanje Službenog lista Europskih zajednica 08/Sv. 01 od 13. veljače 2013.)

108

 

*

Ispravak Odluke Vijeća (ZVSP) 2015/1926 od 26. listopada 2015. o izmjeni Odluke (ZVSP) 2015/778 o vojnoj operaciji Europske unije na južnom središnjem Sredozemlju (EUNAVFOR MED) ( SL L 281, 27.10.2015. )

110

 


 

(1)   Tekst značajan za EGP

HR

Akti čiji su naslovi tiskani običnim slovima su oni koji se odnose na svakodnevno upravljanje poljoprivrednim pitanjima, a općenito vrijede ograničeno razdoblje.

Naslovi svih drugih akata tiskani su masnim slovima, a prethodi im zvjezdica.


II. Nezakonodavni akti

UREDBE

30.6.2016   

HR

Službeni list Europske unije

L 173/1


UREDBA VIJEĆA (EU) 2016/1050

od 24. lipnja 2016.

o izmjeni Uredbe (EU) br. 1388/2013 o otvaranju autonomnih carinskih kvota Unije za određene poljoprivredne i industrijske proizvode i upravljanju njima

VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije, a posebno njegov članak 31.,

uzimajući u obzir prijedlog Europske komisije,

budući da:

(1)

Kako bi se osigurala dostatna i neprekinuta opskrba određenom robom koja se u Uniji ne proizvodi u dostatnim količinama te kako bi se izbjegli poremećaji na tržištu određenih poljoprivrednih i industrijskih proizvoda, Uredbom Vijeća (EU) br. 1388/2013 (1) otvorene su autonomne carinske kvote. Proizvodi u okviru tih carinskih kvota u Uniju se mogu uvoziti po sniženim carinskim stopama ili po nultoj carinskoj stopi. Zbog navedenih je razloga s učinkom od 1. srpnja 2016. za odgovarajuće količine u pogledu devet novih proizvoda potrebno otvoriti carinske kvote po nultoj carinskoj stopi.

(2)

Nadalje, u određenim bi slučajevima trebalo prilagoditi postojeće autonomne carinske kvote Unije. U slučaju jednog proizvoda potrebno je izmijeniti opis proizvoda radi jasnoće. U slučaju triju drugih proizvoda potrebno je povećati opseg kvote jer je to povećanje u interesu gospodarskih subjekata i Unije.

(3)

Konačno, u slučaju jednog proizvoda trebalo bi zatvoriti autonomne carinske kvote Unije s učinkom od 1. srpnja 2016. jer zadržavanje autonomnih carinskih kvota nakon tog datuma nije u interesu Unije.

(4)

Uredbu (EU) br. 1388/2013 trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti.

(5)

S obzirom na to da se promjene u pogledu tarifnih kvota za predmetne proizvode predviđene u ovoj Uredbi moraju primjenjivati od 1. srpnja 2016., ova bi Uredba trebala hitno stupiti na snagu,

DONIJELO JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Prilog Uredbi (EU) br. 1388/2013 mijenja se kako slijedi:

1.

umeću se redci za carinske kvote s rednim brojevima 09.2691, 09.2692, 09.2693, 09.2696, 09.2697, 09.2698, 09.2699, 09.2694 i 09.2695 iz Priloga I. ovoj Uredbi u skladu s redoslijedom oznaka KN iz drugog stupca tablice u Prilogu Uredbi (EU) br. 1388/2013;

2.

redci za carinske kvote s rednim brojevima 09.2637, 09.2703, 09.2683 i 09.2659 zamjenjuju se redcima iz Priloga II. ovoj Uredbi;

3.

redak za carinsku kvotu s rednim brojem 09.2689 briše se;

4.

bilješka 1. na kraju tablice zamjenjuje se sljedećim:

„(1)

Suspenzija carina podliježe carinskom nadzoru uporabe u posebne svrhe u skladu s člankom 254. Uredbe (EU) br. 952/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 9. listopada 2013. o Carinskom zakoniku Unije (SL L 269, 10.10.2013., str. 1.)”.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu na dan objave u Službenom listu Europske unije.

Primjenjuje se od 1. srpnja 2016.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Luxembourgu 24. lipnja 2016.

Za Vijeće

Predsjednik

A.G. KOENDERS


(1)  Uredba Vijeća (EU) br. 1388/2013 od 17. prosinca 2013. o otvaranju autonomnih carinskih kvota Unije za određene poljoprivredne i industrijske proizvode i upravljanju njima te o stavljanju izvan snage Uredbe (EU) br. 7/2010 (SL L 354, 28.12.2013., str. 319.).


PRILOG I.

Redni broj

Oznaka KN

TARIC

Opis

Kvotno razdoblje

Opseg kvote

Carina unutar kvote (%)

09.2691

ex 2914 70 00

45

1-(1-Klorociklopropil)etanon (CAS RN 63141-09-3)

1.7.-31.12.

400 tona

0 %

09.2692

ex 2914 70 00

55

2-Kloro-1-(1-klorociklopropil)etanon (CAS RN 120983-72-4)

1.7.-31.12.

1 200 tona

0 %

09.2693

ex 2930 90 99

28

Flubendiamid (ISO) (CAS RN 272451-65-7)

1.7.-31.12.

100 tona

0 %

09.2696

ex 2932 20 90

25

Dekan-5-olid (CAS RN 705-86-2)

1.7.-31.12.

2 430 kg

0 %

09.2697

ex 2932 20 90

30

Dodekan-5-olid (CAS RN 713-95-1)

1.7.-31.12.

2 080 kg

0 %

09.2698

ex 3204 17 00

30

Bojilo „C.I. Pigment Red 4” (CAS RN 2814-77-9) i pripravci na njegovoj osnovi s masenim udjelom bojila „C.I. Pigment Red 4” 60 % ili većim

1.7.-31.12.

75 tona

0 %

09.2699

ex 8526 91 20

ex 8527 29 00

80

10

Integrirani audio modul (IAM) s digitalnim video izlazom za spajanje na LCD zaslon na dodir povezan s mrežom MOST (Media Oriented Systems Tansport) i prenesen protokolom MOST koji osigurava visoku kakvoću, sa ili bez:

pločice s tiskanim krugom (PCB) koja sadrži prijamnik za satelitski navigacijski sustav (GPS), žiroskop i radijske postaje za prometna izvješća (TMC),

tvrdog diska koji podržava brojne karte,

HD radija,

sustava za prepoznavanje glasa,

CD i DVD pogona,

s

mogućnošću spajanja na bluetooth, MP3 i USB,

naponom od 10V ili većim, ali ne većim od 16V,

za uporabu u proizvodnji vozila iz poglavlja 87 (1)

1.7.-31.12.2016.

500 000 komada

0 %

09.2694

ex 8714 10 90

30

Stege i kućišta za osovine, mostovi vilice i dijelovi za stezanje od aluminijske legure kakva se upotrebljava za motocikle

1.7.-31.12.

500 000 komada

0 %

09.2695

ex 8714 10 90

40

Klipovi za amortizere upravljača od sinteriranog čelika u skladu s normom ISO P2054 kakav se upotrebljava za motocikle

1.7.-31.12.

1 000 000 komada

0 %


PRILOG II.

Redni broj

Oznaka KN

TARIC

Opis

Kvotno razdoblje

Opseg kvote

Carina unutar kvote (%)

09.2637

ex 0710 40 00

ex 2005 80 00

20

30

Klipovi kukuruza (Zea Mays Saccharata), izrezani ili neizrezani, promjera 10 mm ili većeg, ali ne većeg od 20 mm, za uporabu u proizvodnji prehrambenih proizvoda za obradu različitu od jednostavnog prepakiranja (1) (2)

1.1.-31.12.

550 tona

0 % (3)

09.2703

ex 2825 30 00

10

Vanadijevi oksidi i hidroksidi za uporabu isključivo u slitinama (1)

1.1.-31.12.

20 000 tona

0 %

09.2683

ex 2914 19 90

50

Kalcijev acetilacetonat (CAS RN 19372-44-2) za uporabu u proizvodnji stabilizatora u obliku tableta (1)

1.1.-31.12.

150 tona

0 %

09.2659

ex 3802 90 00

19

Dijatometrijska zemlja kalcinirana otopinom natrijevog karbonata

1.1.-31.12.

35 000 tona

0 %


30.6.2016   

HR

Službeni list Europske unije

L 173/5


UREDBA VIJEĆA (EU) 2016/1051

od 24. lipnja 2016.

o izmjeni Uredbe (EU) br. 1387/2013 o suspenziji autonomnih carina zajedničke carinske tarife za određene poljoprivredne i industrijske proizvode

VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije, a posebno njegov članak 31.,

uzimajući u obzir prijedlog Europske komisije,

budući da:

(1)

U interesu je Unije da se u cijelosti suspendiraju autonomne carine zajedničke carinske tarife za 140 proizvoda koji trenutačno nisu navedeni u Prilogu Uredbi Vijeća (EU) br. 1387/2013 (1).

(2)

Zadržavanje suspenzije autonomnih carina zajedničke carinske tarife za šest proizvoda koji su trenutačno navedeni u Prilogu Uredbi (EU) br. 1387/2013 nije više u interesu Unije.

(3)

Potrebno je izmijeniti uvjete za 46 suspenzija trenutačno navedenih u Prilogu Uredbi (EU) br. 1387/2013 kako bi se u obzir uzeli tehnički razvoj proizvoda, gospodarski trendovi na tržištu i daljnji pregled razvrstavanja te kako bi se provele jezične prilagodbe. Izmjene uvjeta odnose na promjene u opisu proizvoda, njegovom razvrstavanju, carinskim stopama ili zahtjevu za krajnju uporabu. S popisa suspenzija iz Priloga Uredbi (EU) br. 1387/2013 trebalo bi izbrisati suspenzije za koje su potrebne izmjene te bi u taj popis trebalo uvrstiti izmijenjene suspenzije.

(4)

Radi jasnoće bi trebalo izbrisati bilješku na kraju tablice kojom je označena novouvedena mjera ili mjera s izmijenjenim uvjetima, a koja je navedena u Prilogu Uredbi (EU) br. 1387/2013 te bi unose izmijenjene ovom Uredbom trebalo označiti zvjezdicom.

(5)

Uredbu (EU) br. 1387/2013 trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti.

(6)

S obzirom na to da se promjene u pogledu suspenzija za predmetne proizvode predviđene u ovoj Uredbi moraju primjenjivati od 1. srpnja 2016., ova bi Uredba trebala hitno stupiti na snagu. Osim toga, kako bi se dostatno osigurala korist od suspenzije razvrstane pod oznakom TARIC 7616991030, novouvrštena oznaka TARIC 8708999750 trebala bi se primjenjivati od 1. siječnja 2016.,

DONIJELO JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Prilog Uredbi (EU) br. 1387/2013 mijenja se kako slijedi:

1.

umeću se redci za proizvode iz Priloga I. ovoj Uredbi u skladu s redoslijedom oznaka KN iz prvog stupca tablice u Prilogu Uredbi (EU) br. 1387/2013;

2.

redci za proizvode za koje su oznake KN i TARIC navedene u Prilogu II. ovoj Uredbi brišu se;

3.

bilješka 1. na kraju tablice zamjenjuje se sljedećim:

„(1)

Suspenzija carina podliježe carinskom nadzoru uporabe u posebne svrhe u skladu s člankom 254. Uredbe (EU) br. 952/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 9. listopada 2013. o Carinskom zakoniku Unije (SL L 269, 10.10.2013., str. 1.)”;

4.

bilješka 4. na kraju tablice zamjenjuje se sljedećim:

„(4)

Nadzor uvoza robe obuhvaćene ovom tarifnom suspenzijom utvrđuje se u skladu s postupkom iz članaka 55. i 56. Provedbene uredbe Komisije (EU) 2015/2447 od 24. studenoga 2015. o utvrđivanju detaljnih pravila za provedbu određenih odredbi Uredbe (EU) br. 952/2013 Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju Carinskog zakonika Unije (SL L 343 29.12.2015., str. 558.)”;

5.

bilješka 7. na kraju tablice briše se;

6.

dodaje se sljedeća bilješka na kraju tablice označena zvjezdicom:

„*

Suspenzija koja se odnosi na proizvod iz Priloga Uredbi (EU) br. 1344/2011 za koji su oznaka KN ili TARIC ili opis proizvoda izmijenjeni ovom Uredbom.”.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu na dan objave u Službenom listu Europske unije.

Primjenjuje se od 1. srpnja 2016.

Međutim, oznaka TARIC „ex 8708999750” primjenjuje se od 1. siječnja 2016.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Luxemoburgu 24. lipnja 2016.

Za Vijeće

Predsjednik

A.G. KOENDERS


(1)  Uredba Vijeća (EU) br. 1387/2013 od 17. prosinca 2013. o suspenziji autonomnih carina zajedničke carinske tarife za određene poljoprivredne i industrijske proizvode te o stavljanju izvan snage Uredbe (EU) br. 1344/2011 (SL L 354, 28.12.2013., str. 201.).


PRILOG I.

Oznaka KN

TARIC

Opis

Autonomna stopa carine

Dodatna mjerna jedinica

Predviđeni datum obvezne revizije

ex 1512 19 10

10

Rafinirano ulje od šafranike (Safloröl, CAS RN 8001-23-8), za uporabu u proizvodnji

konjugirane linolne kiseline iz tarifnog broja 3823 ili

etilnih ili metilnih estera linolne kiseline iz tarifnog broja 2916 (1)

0 %

31.12.2020.

*ex 2008 99 91

20

Kineski vodeni kesten (Eleocharis dulcis ili Eleocharis tuberosa) oguljeni, oprani, blanširani, rashlađeni i pojedinačno brzo zamrznuti za uporabu u proizvodnji proizvoda prehrambene industrije, za obradu različitu od jednostavnog prepakiranja (1) (2)

0 % (3)

31.12.2020.

*ex 2009 89 99

96

Kokosova voda

nefermentirana

bez dodanog alkohola ili šećera i

u neposrednim pakiranjima obujma 50 litara ili većeg (2)

0 %

31.12.2016.

*ex 2106 10 20

30

Pripravak na osnovi izolata sojinog proteina, s masenim udjelom kalcijevog fosfata 6,6 % ili većim, ali ne većim od 8,6 %

0 %

31.12.2018.

*ex 2805 19 90

20

Litij (kovina) čistoće 98,8 mas. % ili veće (CAS RN 7439-93-2)

0 %

31.12.2017.

ex 2811 22 00

70

Amorfni silicijev dioksid (CAS RN 60676-86-0),

u obliku praha

masenog udjela (čistoće) 99,7 % ili većeg

prosječne veličine čestica 0,7 μm ili veće, ali ne veće od 2,1 μm

pri čemu 70 % čestica ima promjer ne veći od 3 μm

0 %

31.12.2020.

ex 2818 30 00

20

Aluminijev hidroksid (CAS RN 21645-51-2)

u obliku praha

masenog udjela (čistoće) 99,5 % ili većeg

s točkom razgradnje na 263 °C ili višom

veličine čestica 4 μm (± 1 μm)

s ukupnim masenim udjelom Na2O ne većim od 0,06 %

0 %

31.12.2020.

ex 2825 50 00

30

Bakrov (II) oksid (CAS RN 1317-38-0), veličine čestica ne veće od 100 nm

0 %

31.12.2020.

*ex 2836 99 17

30

Cirkonijev (IV) bazični karbonat (CAS RN 57219-64-4 ili 37356-18-6) čistoće 96 % masenog udjela ili veće

0 %

31.12.2018.

*ex 2903 39 29

10

1H-perfluoroheksan (CAS RN 355-37-3)

0 %

31.12.2018.

ex 2906 29 00

40

2-Brom-5-jodo-benzenmetanol (CAS RN 946525-30-0)

0 %

31.12.2020.

ex 2908 19 00

40

3,4,5-Trifluorofenol (CAS RN 99627-05-1)

0 %

31.12.2020.

ex 2908 19 00

50

4-Fluorofenol (CAS RN 371-41-5)

0 %

31.12.2020.

ex 2909 30 90

50

1-Etoksi-2,3-difluorobenzen (CAS RN 121219-07-6)

0 %

31.12.2020.

ex 2909 30 90

60

1-Butoksi-2,3-difluorobenzen (CAS RN 136239-66-2)

0 %

31.12.2020.

ex 2909 49 80

10

1-Propoksipropan-2-ol (CAS RN 1569-01-3)

0 %

31.12.2020.

ex 2911 00 00

10

Etoksi-2,2-difluoroetanol (CAS RN 148992-43-2)

0 %

31.12.2020.

ex 2914 50 00

75

7-Hidroksi-3,4-dihidro-1(2H)-naftalenon (CAS RN 22009-38-7)

0 %

31.12.2020.

ex 2915 90 70

65

2-Etil-2-metil butanska kiselina (CAS RN 19889-37-3)

0 %

31.12.2020.

ex 2916 14 00

30

Alil metakrilat (CAS RN 96-05-9) i njegovi izomeri čistoće 98 % masenog udjela ili većeg koji sadržavaju najmanje:

0,01 % ili više, ali ne više od 0,02 % alil alkohola (CAS RN 107-18-6),

0,01 % ili više, ali ne više od 0,1 % metakrilne kiseline (CAS RN 79-41-4) i

0,5 % ili više, ali ne više od 1 % 4-metoksifenola (CAS RN 150-76-5) (1)

0 %

31.12.2020.

*ex 2916 39 90

20

3,5-Diklorobenzojev klorid (CAS RN 2905-62-6)

0 %

31.12.2018.

ex 2916 39 90

41

4-Brom-2,6-difluorobenzoil klorid (CAS RN 497181-19-8)

0 %

31.12.2020.

ex 2916 39 90

51

3-Klor-2-fluorobenzojeva kiselina (CAS RN 161957-55-7)

0 %

31.12.2020.

ex 2916 39 90

61

2-Fenilmaslačna kiselina (CAS RN 90-27-7)

0 %

31.12.2020.

ex 2917 39 95

25

Naftalen-1,8-dikarboksilni anhidrid (CAS RN 81-84-5)

0 %

31.12.2020.

ex 2917 39 95

35

1-Metil-2-nitrotereftalat (CAS RN 35092-89-8)

0 %

31.12.2020.

ex 2918 99 90

13

3-Metoksi-2-metilbenzoil klorid (CAS RN 24487-91-0)

0 %

31.12.2020.

ex 2918 99 90

18

Etil 2-hidroksi-2-(4-fenoksifenil)propanoat (CAS RN 132584-17-9)

0 %

31.12.2020.

ex 2921 49 00

60

2,6-Diizopropilanilin (CAS RN 24544-04-5)

0 %

31.12.2020.

ex 2922 19 85

35

2-[2-(Dimetilamino)etoksi] etanol (CAS RN 1704-62-7)

0 %

31.12.2020.

*ex 2922 29 00

63

Aklonifen (ISO) (CAS RN 74070-46-5) masenog udjela (čistoće) 97 % ili većeg

0 %

31.12.2020.

ex 2922 39 00

25

3-(Dimetilamino)-1-(1-naftalenil)-1-propanon)hidroklorid (CAS RN 5409-58-5)

0 %

31.12.2020.

ex 2922 39 00

35

5-Kloro-2-(metilamino)benzofenon (CAS RN 1022-13-5)

0 %

31.12.2020.

ex 2922 49 85

30

Vodena otopina s masenim udjelom natrijeva metilaminoacetata (CAS RN 4316-73-8) 40 % ili većim

0 %

31.12.2020.

ex 2924 29 98

61

(S)-1-feniletanamin (S)-2-(((1R,2R)-2-alilciklopropoksi) karbonilamino)-3,3-dimetilbutanoat (CUS 0143288-8)

0 %

31.12.2020.

ex 2924 29 98

62

2-Klorobenzamid (CAS RN 609-66-5)

0 %

31.12.2020.

ex 2924 29 98

64

N-(3′,4′-dikloro-5-fluoro[1,1′-bifenil]-2-il)-acetamid (CAS RN 877179-03-8)

0 %

31.12.2020.

ex 2926 90 95

14

Cijanooctena kiselina (CAS RN 372-09-8)

0 %

31.12.2020.

ex 2926 90 95

17

Cipermetrin (ISO) i njegovi stereoizomeri (CAS RN 52315-07-8) čistoće 90 % masenog udjela ili većeg

0 %

31.12.2020.

ex 2928 00 90

23

Metobromuron (ISO) (CAS RN 3060-89-7) masenog udjela (čistoće) 98 % ili većeg

0 %

31.12.2020.

ex 2930 90 99

19

N-(2-Metilsulfinil-1,1-dimetil-etil)-N′-{2-metil-4-[1,2,2,2-tetrafluoro-1-(trifluorometil)etil]fenil}ftalamid (CAS RN 371771-07-2)

0 %

31.12.2020.

ex 2930 90 99

22

Tembotrion (ISO) (CAS RN 335104-84-2) masenog udjela (čistoće) 94,5 % ili većeg

0 %

31.12.2020.

ex 2930 90 99

26

Folpet (ISO) (CAS RN 133-07-3) masenog udjela (čistoće) 97,5 % ili većeg

0 %

31.12.2020.

ex 2931 90 80

60

4-Kloro-2-fluoro-3-metoksifenilborna kiselina (CAS RN 944129-07-1)

0 %

31.12.2020.

ex 2931 90 80

63

Kloroetenil-dimetilsilan (CAS RN 1719-58-0)

0 %

31.12.2020.

ex 2931 90 80

65

Bis(4-tert-butilfenil)jodonijev heksafluorofosfat (CAS RN 61358-25-6)

0 %

31.12.2020.

ex 2931 90 80

67

Dimetiltin dioleat (CAS RN 3865-34-7)

0 %

31.12.2020.

ex 2931 90 80

70

(4-Propilfenil)borna kiselina (CAS RN 134150-01-9)

0 %

31.12.2020.

ex 2932 19 00

20

Tetrahidrofuran-boran (CAS RN 14044-65-6)

0 %

31.12.2020.

ex 2932 99 00

65

4,4-Dimetil-3,5,8-trioksabiciklo[5,1,0]oktan (CAS RN 57280-22-5)

0 %

31.12.2020.

ex 2933 21 00

55

1-Aminohidantoin hidroklorid (CAS RN 2827-56-7)

0 %

31.12.2020.

ex 2933 29 90

65

(S)-tert-butil 2-(5-bromo-1H-imidazol-2-il)pirolidin-1-karboksilat (CAS RN 1007882-59-8)

0 %

31.12.2020.

ex 2933 39 99

13

Metil (1S,3S,4R)-2-[(1R)-1-feniletil]-2-azabiciklo[2.2.1]hept-5-en-3-karboksilat (CAS RN 130194-96-6)

0 %

31.12.2020.

ex 2933 39 99

14

N,4-Dimetil-1-(fenilmetil)- 3-piperidinamin hidroklorid (1:2) (CAS RN 1228879-37-5)

0 %

31.12.2020.

ex 2933 39 99

16

Metil (2S,5R)-5-[(benziloksi)amino]piperidin-2-karboksilat dihidroklorid (CAS RN 1501976-34-6)

0 %

31.12.2020.

ex 2933 39 99

17

3,5-Dimetilpiridin (CAS RN 591-22-0)

0 %

31.12.2020.

ex 2933 39 99

19

Metil-nikotinat (INNM) (CAS RN 93-60-7)

0 %

31.12.2020.

ex 2933 39 99

23

2-Kloro-3-cijanopiridin (CAS RN 6602-54-6)

0 %

31.12.2020.

ex 2933 39 99

26

2-[4-(Hidrazinilmetil)fenil]-piridin dihidroklorid (CAS RN 1802485-62-6)

0 %

31.12.2020.

ex 2933 49 10

50

1-Ciklopropil-6,7,8-trifluoro-1,4-dihidro-4-okso-3-kinolinkarboksilna kiselina (CAS RN 94695-52-0)

0 %

31.12.2020.

ex 2933 59 95

18

1-Metil-3-fenilpiperazin (CAS RN 5271-27-2)

0 %

31.12.2020.

ex 2933 59 95

21

N-(2-okso-1,2-dihidropirimidin-4-il)benzamid (CAS RN 26661-13-2)

0 %

31.12.2020.

ex 2933 69 80

13

Metribuzin (ISO) (CAS RN 21087-64-9) masenog udjela (čistoće) 93 % ili većeg

0 %

31.12.2020.

ex 2933 69 80

17

Benzogvanamin (CAS RN 91-76-9)

0 %

31.12.2020.

ex 2933 99 80

16

Piridat (ISO)(CAS RN 55512-33-9) masenog udjela (čistoće) 90 % ili većeg

0 %

31.12.2020.

ex 2933 99 80

17

Karfentrazon-etil (ISO) (CAS RN 128639-02-1) masenog udjela (čistoće) 93 % ili većeg

0 %

31.12.2020.

ex 2933 99 80

21

1-(Bis(dimetilamino)metilen)-1H-[1,2,3]triazolo[4,5-b]piridinijev 3-oksid heksafluorofosfat(V) (CAS RN 148893-10-1)

0 %

31.12.2020.

ex 2933 99 80

26

(2S,3S,4R)-Metil 4-(3-(1,1-difluorobut-3-enil)-7-metoksikinoksalin-2-iloksi)-3-etilpirolidin-2-karboksilat 4-metilbenzensulfonat (CUS 0143289-9)

0 %

31.12.2020.

ex 2933 99 80

29

3-[3-(4-Fluorofenil)-1-(1-metiletil)-1H-indol-2-il]-(E)-2-propenal (CAS RN 93957-50-7)

0 %

31.12.2020.

ex 2933 99 80

31

Triadimenol (ISO) (CAS RN 55219-65-3) masenog udjela (čistoće) 97 % ili većeg

0 %

31.12.2020.

ex 2934 99 90

36

Oksadiazon (ISO) (CAS RN 19666-30-9) masenog udjela (čistoće) 95 % ili većeg

0 %

31.12.2020.

ex 2934 99 90

38

Klomazon (ISO)(CAS RN 81777-89-1) masenog udjela (čistoće) 96 % ili većeg

0 %

31.12.2020.

ex 2934 99 90

39

4-(Oksiran-2-ilmetoksi)-9H-karbazol (CAS RN 51997-51-4)

0 %

31.12.2020.

ex 2934 99 90

41

11-[4-(2-Kloro-etil)-1-piperazinil]dibenzo(b,f)(1,4)tiazepin (CAS RN 352232-17-8)

0 %

31.12.2020.

ex 2934 99 90

42

1-(Morfolin-4-il)prop-2-en-1-on (CAS RN 5117-12-4)

0 %

31.12.2019.

ex 2934 99 90

44

Propikonazol (ISO) (CAS RN 60207-90-1) masenog udjela (čistoće) 92 % ili većeg

0 %

31.12.2020.

ex 2935 00 90

52

(1R,2R)-1-Amino-2-(difluormetil)-N-(1-metilciklopropilsulfonil) ciklopropankarboksamid hidroklorid (CUS 0143290-2) (5)

0 %

31.12.2020.

ex 2935 00 90

54

Propoksikarbazon-natrij (ISO) (CAS RN 181274-15-7) masenog udjela (čistoće) 95 % ili većeg

0 %

31.12.2020.

ex 2935 00 90

56

N-(p-Toluensulfonil)-N′-(3-(p-toluenesulfoniloksi)fenil)urea (CAS RN 232938-43-1)

0 %

31.12.2020.

ex 2935 00 90

57

N-{2-[(fenilkarbamoil)amino]fenil}benzensulfonamid (CAS RN 215917-77-4)

0 %

31.12.2020.

ex 2935 00 90

58

1-Metilciklopropan-1-sulfonamid (CAS RN 669008-26-8)

0 %

31.12.2020.

*ex 2935 00 90

59

Flazasulfuron (ISO) (CAS RN 104040-78-0), masenog udjela (čistoće) 94 % ili veće

0 %

31.12.2020.

*ex 3201 90 90

ex 3202 90 00

40

10

Produkt reakcije ekstrakta biljke Acacia mearnsii, amonijeva klorida i formaldehida (CAS RN 85029-52-3)

0 %

31.12.2020.

ex 3204 17 00

16

Bojilo C.I. Pigment Crveno 49:2 (CAS RN 1103-39-5) i pripravci na njegovoj osnovi s bojilom C.I. Pigment Crveno 49:2 masenog udjela 60 % ili većeg

0 %

31.12.2020.

*ex 3212 10 00

ex 7607 20 90

ex 7616 99 90

10

30

25

Metalizirana folija:

sastoji se od najmanje osam slojeva aluminija (CAS RN 7429-90-5) čistoće 99,8 % ili veće,

optičke gustoće do 3,0 po sloju aluminija,

pri čemu je svaki sloj aluminija odvojen slojem smole,

na podlozi od PET folije i

u svitcima dužine do 50 000 metara

0 %

31.12.2019.

ex 3507 90 90

20

Kreatin amidinohidrolaza (CAS RN 37340-58-2)

0 %

31.12.2020.

*ex 3701 30 00

30

Ploče za visoki tisak, vrste koje se rabi za tiskanje časopisa, koja se sastoji od metalne podloge prekrivene slojem fotopolimera debljine 0,15 mm ili veće, ali ne veće od 0,8 mm, neprevučena zaštitnim filmom, ukupne debljine ne veće od 1 mm

0 %

31.12.2018.

ex 3802 10 00

10

Mješavina aktivnog ugljena i polietilena u obliku praha

0 %

31.12.2020.

ex 3808 92 30

10

Mankozeb (ISO) (CAS RN 8018-01-7) koji se uvozi u neposrednim pakiranjima sadržaja 500 kg ili većeg (2)

0 %

31.12.2020.

ex 3811 21 00

12

Disperzivno sredstvo koje sadržava:

estere poli-izobutenil jantarne kiseline i pentaeritritola (CAS RN 103650-95-9),

mineralna ulja masenog udjela većeg od 35 %, ali manjeg od 55 %, i

s masenim udjelom klora ne većim od 0,05 %,

koje se upotrebljava u proizvodnji mješavina aditiva za ulja za podmazivanje (1)

0 %

31.12.2020.

ex 3811 21 00

14

Disperzivno sredstvo:

koje sadržava poli-izobuten sukcinimid dobiven reakcijom proizvoda polietilenpoliamina s poliizobutenil anhidridom jantarne kiseline (CAS RN 147880-09-9),

s masenim udjelom mineralnih ulja većim od 35 %, ali ne većim od 55 %,

s masenim udjelom klora ne većim od 0,05 %

s ukupnim baznim brojem nižim od 15

koje se upotrebljava u proizvodnji mješavina aditiva za ulja za podmazivanje (1)

0 %

31.12.2020.

ex 3811 21 00

16

Deterdžent koji sadržava:

kalcijeve soli beta-aminokarbonil alkilfenola (proizvo Mannichove reakcije baze alkilfenola)

s masenim udjelom mineralnih ulja većim od 40 %, ali ne većim od 60 % i

s ukupnim baznim brojem većim od 120,

koji se upotrebljava u proizvodnji mješavina aditiva za ulja za podmazivanje (1)

0 %

31.12.2020.

ex 3811 21 00

18

Deterdžent koji sadržava:

kalcijeve sulfonate alkiltoluena dugog lanca,

s masenim udjelom mineralnih ulja većim od 30 %, ali ne većim od 50 % i

s ukupnim baznim brojem većim od 310, ali manjim od 340

koji se upotrebljava u proizvodnji mješavina aditiva za ulja za podmazivanje (1)

0 %

31.12.2020.

ex 3824 90 92

21

Otopina 2-kloro-5-(klorometil)-piridina (CAS RN 70258-18-3) u toluene

0 %

31.12.2020.

ex 3824 90 92

22

Vodena otopina s masenim udjelom:

2-(3-kloro-5-(trifluorometil)piridin-2-il)etanamina (CAS RN 658066-44-5) 38 % ili većim, ali većim od 42 %,

sumporne kiseline (CAS RN 7664-93-9) 21 % ili većim, ali ne većim od 25 % i

metanola (CAS RN 67-56-1) 1 % ili većim, ali ne većim od 2,9 %

0 %

31.12.2020.

ex 3824 90 92

23

Butilfosfat kompleksi titana(IV) (CAS RN 109037-78-7), otopljeni u etanolu i propan-2-olu

0 %

31.12.2020.

*ex 3901 10 10

40

Linearni polietilen niske gustoće (LLDPE) (CAS RN 9002-88-4) u obliku praha

s masenim udjelom komonomera do 5 %,

sa stupnjem protoka taljevine od 15 g/10 min ili više, ali ne više od 60 g/10 min i

gustoće od 0,922 g/cm3 ili više, ali ne više od 0,928 g/cm3

0 %

m3

31.12.2018.

ex 3901 90 90

53

Kopolimer etilena i akrilne kiseline (CAS RN 9010-77-9) s

masenim udjelom akrilne kiseline 18,5 % ili većim ali ne većim od 49,5 % (ASTM D4094) i

sa stupnjem protoka taljevine 14 g/10 min (MFR 125 °C/2,16 kg, ASTM D1238) ili višim

0 %

m3

31.12.2020.

ex 3901 90 90

57

Linearni polietilen niske gustoće (LLDPE) okten u obliku peleta koji se upotrebljava u obradi filmova koekstrudiranjem za fleksibilnu ambalažu za hranu

s masenim udjelom oktena 10 % ili većim, ali ne većim od 20 % oktena,

sa stupnjem protoka taljevine od 9,0 ili više, ali ne više od 10,0 (kako je utvrđeno metodom ASTM D1238 10.0/2.16),

s indeksom taljenja (190 °C/2,16 kg) od 0,4 g/10 min ili više, ali ne više od 0,6 g/10 min,

gustoće (ASTM D4703) 0,909 g/cm3 ili veće, ali ne više od 0,913 g/cm3,

s površinom gela manjom od 20 mm2 na 24,6 cm3 i

s razinom antioksidansa manjom od 240 ppm

0 %

m3

31.12.2020.

ex 3901 90 90

63

Linearni polietilen niske gustoće (LLDPE) okten koji se proizvodi metodom katalizatora Ziegler-Natta u obliku peleta

s masenim udjelom kopolimera većim od 10 %, ali ne većim od 20 %,

sa stupnjem protoka taljevine (MFR 190 °C/2,16 kg) od 0,7 g/10 min, ali ne više od 0,9 g/10 min i

gustoće (ASTM D4703) 0,911 g/cm3 ili više, ali ne više od 0,913 g/cm3

za uporabu u obradi filmova koekstrudiranjem za fleksibilnu ambalažu za hranu (1)

0 %

m3

31.12.2020.

*ex 3901 90 90

65

Linearni polietilen niske gustoće (LLDPE) (CAS RN 9002-88-4) u obliku praha

s masenim udjelom komonomera većim od 5 %, ali ne većim od 8 %,

sa stupnjem protoka taljevine od 15 g/10 min ili više, ali ne više od 60 g/10 min i

gustoće 0,922 g/cm3 ili više, ali ne više od 0,928 g/cm3

0 %

m3

31.12.2018.

*ex 3901 90 90

67

Kopolimer proizveden isključivo iz etilena i monomera metakrilne kiseline u kojima je maseni udio metakrilne kiseline 11 % ili veći

0 %

31.12.2020.

ex 3903 90 90

46

Kopolimer u obliku granula s masenim udjelom:

stirena 74 % (± 4 %),

N-butilakrilata 24 % (± 2 %) i

metakrilne kiseline 0,01 % ili većim, ali ne većim od 2 %

0 %

m3

31.12.2020.

ex 3903 90 90

70

Kopolimer u obliku granula s masenim udjelom:

stirena 75 % (± 7 %) i

metilmetakrilata 25 % (± 7 %)

0 %

m3

31.12.2020.

ex 3907 10 00

10

Mješavina trioksana-oksirana-kopolimera i politetrafluoretilena

0 %

31.12.2020.

ex 3907 10 00

20

Polioksimetilen s acetilnim završecima koji sadržava polidimetilsiloksan i vlakna kopolimera tereftalne kiseline i 1,4-fenildiamina

0 %

31.12.2020.

ex 3907 30 00

15

Epoksidna smola, bez halogena,

s masenim udjelom fosfora većim od 2 % računano na temelju suhe tvari, kemijski vezane u epoksidnoj smoli,

koja ne sadržava kloride koji hidroliziraju ili sadržava manje od 300 ppm klorida koji hidroliziraju i

koja sadržava otapalo

za upotrebu u proizvodnji preprega u listovima ili svicima vrste koja se rabi za proizvodnju tiskanih krugova (1)

0 %

31.12.2020.

ex 3907 30 00

25

Epoksidna smola

s masenim udjelom broma od 21 % ili većim,

koja ne sadržava kloride koji hidroliziraju ili sadržava manje od 500 ppm klorida koji hidroliziraju i

koja sadržava otapalo

0 %

31.12.2020.

*ex 3907 40 00

35

Α-fenoksikarbonil-ω-fenoksipoli[oksi(2,6-dibromo-1,4-fenilen) izopropiliden(3,5-dibromo-1,4-fenilen)ooksikarbonil](CAS RN 94334-64-2)

0 %

31.12.2018.

ex 3910 00 00

15

Dimetil, metil(propil(polipropilenov oksid)) siloksan (CAS RN 68957-00-6), s trimetilsiloksanima na završecima

0 %

31.12.2020.

ex 3919 10 80

63

Reflektirajući film, koji se sastoji od

sloja akrilne smole sa sigurnosnim otiscima protiv krivotvorenja, mijenjanja ili zamjene podataka ili umnožavanja, ili sa službenim žigom za predviđenu uporabu,

sloja akrilne smole s utisnutim staklenim kuglicama,

sloja akrilne smole učvršćenog sredstvom na bazi melamina za unakrsno vezivanje,

metalnog sloja,

akrilnog ljepila i

odstranjivog zaštitnog filma

0 %

31.12.2020.

*ex 3919 10 80

ex 3919 90 00

73

50

Samoljepivi reflektirajući list, neovisno o tome je li podijeljen na dijelove ili ne,

s vodenim žigom ili bez njega,

sa slojem vrpce za aplikaciju ili bez njega, koja je s jedne strane premazana ljepilom,

reflektirajući se list sastoji od:

sloja akrilnog ili vinilnog polimera,

sloja poli(metil metakrilata) ili polikarbonata koji sadržava mikroprizme,

sloja metalizirane mase,

ljepljivog sloja i

odstranjivog zaštitnog filma

neovisno o tome sadržava li dodatni sloj od poliestera

0 %

31.12.2018.

ex 3919 90 00

52

Bijela vrpca od poliolefina koja se sastoji od:

ljepljivog sloja na osnovi sintetičke gume debljine 8 μm ili veće, ali ne veće od 17 μm,

sloja poliolefina, debljine 28 μm ili veće, ali ne veće od 40 μm i

nesilikonskog odstranjivog sloja debljine manje od 1 μm

0 %

31.12.2020.

*ex 3919 90 00

54

Film od poli(vinil klorida), neovisno o tome je li s jedne strane prekriven polimerskim slojem ili nije

akrilno ljepilo jakosti lijepljenja 70 N/m ili veće, neovisno o tome smanjuje li se ona pri ozračivanju ili ne

ukupne debljine, bez odstranjivog zaštitnog filma, 78 mikrona ili veće i

odstranjivi zaštitni film, neovisno o tome je li opremljen spljoštenim kuglicama i s jedne strane reljefiran

0 %

31.12.2019.

*ex 3920 20 29

60

Monoaksijalno usmjereni film, ukupne debljine ne veće od 75 μm, koji se sastoji od tri ili četiri sloja, od kojih svaki sadržava mješavinu polipropilena i polietilena, sa središnjim slojem koji sadržava ili ne sadržava titanijev dioksid te:

vlačne čvrstoće u smjeru stroja 120 MPa ili veće, ali ne veće od 270 MPa i

vlačnu čvrstoću u poprečnom smjeru 10 MPa ili veće, ali ne veće od 40 MPa

kako je utvrđeno testnom metodom ASTM D882/ISO 527-3

0 %

31.12.2018.

*ex 3920 20 29

70

Monoaksijalno usmjereni film, koji se sastoji od tri sloja, od kojih svaki sadržava mješavinu polipropilena i kopolimera etilena i vinil acetata, sa središnjim slojem koji sadržava ili ne sadržava titanijev dioksid, te:

ukupne debljine 55 μm ili veće, ali ne veće od 97 μm,

modula razvlačenja u smjeru stroja 0,30 GPa ili većeg, ali ne većeg od 1,45 GPa, i

modula razvlačenja u poprečnom smjeru 0,20 GPa ili većeg, ali ne većeg od 0,70 GPa

0 %

31.12.2019.

*ex 3920 99 59

65

Film od kopolimera vinil alkohola, topiv u hladnoj vodi, debljine 34 μm ili veće, ali ne veće od 90 μm, prekidne čvrstoće 20 MPa ili veće, ali ne veće od 55 MPa i prekidnog istezanja 250 % ili većeg, ali ne većeg od 900 %

0 %

31.12.2018.

ex 3921 19 00

40

Proziran, mikroporozan, polietilenski film graftiran akrilnom kiselinom, u obliku svitaka

širine 98 mm ili više, ali ne više od 170 mm,

debljine 15 μm ili više, ali ne više od 36 μm,

vrste koja se upotrebljava za proizvodnju separatora za alkalne baterije

0 %

31.12.2020.

ex 3921 90 55

50

Listovi reaktivne epoksidne smole s učvršćivačem, aditivima i anorganskim punilima ojačani staklenim vlaknima, za upotrebu u sustavima zaštićenih poluvodiča (1)

0 %

m2

31.12.2020.

ex 4016 93 00

20

Brtve, od vulkaniziranog kaučuka (monomeri etilen-propilen-diena), s dopuštenim istjecanjem materijala u kalup ne većim od 0,25mm, pravokutnog oblika:

duljine 72 mm ili veće, ali ne veće od 825 mm,

širine 18 mm ili veće, ali ne veće od 155 mm

0 %

31.12.2020.

ex 4104 41 51

10

Štavljene ili „crust” kože zebua ili križanca zebua, površine veće od 2,6 m2 koja sadržava otvor na mjestu na kojem se nalazila grba, veličine 450 cm2 ili veće, ali ne veće od 2 850 cm2, za uporabu u proizvodnji sirovina za presvlake sjedala motornih vozila (1)

0 %

31.12.2020.

ex 5403 39 00

10

Biorazgradivi (u skladu s normom EN 14995) monofilament finoće manje od 33 deciteksa, s masenim udjelom polilaktida (PLA) 98 % ili većim, za uporabu u proizvodnji tkanina za filtraciju u prehrambenoj industriji (1)

0 %

31.12.2020.

*ex 6804 21 00

20

Kružne ploče

od sintetičkih dijamanata aglomeriranih s metalnom slitinom, keramičkom slitinom ili plastičnom slitinom

zbog stalnog otpuštanja dijamanata imaju svojstvo samooštrenja,

prikladne za abrazivno rezanje poluvodičkih pločica (wafera),

s rupom u sredini ili bez nje,

na potpornju ili ne,

mase ne veće od 377 g po komadu i

vanjskog promjera ne većeg od 206 mm

0 %

p/st

31.12.2019.

*ex 6813 89 00

20

Tarni materijal debljine manje od 20 mm, neugrađen, za proizvodnju tarnih komponenti (1)

0 %

31.12.2018.

ex 7009 10 00

40

Elektrokromatski unutarnji retrovizor s automatskim zatamnjenjem koji se sastoji od:

potporne ploče,

plastičnog kućišta,

integriranog kruga,

za uporabu u proizvodnji motornih vozila iz poglavlja 87 (1)

0 %

31.12.2020.

*ex 7616 99 10

ex 8708 99 97

30

50

Nosač motora od aluminija, sljedećih dimenzija:

visine veće od 10 mm, ali ne veće od 200 mm,

širine veće od 10 mm, ali ne veće od 200 mm,

duljine veće od 10 mm, ali ne veće od 200 mm,

opremljen dvjema pričvrsnim rupama od slitine aluminija ENAC-46100 ili ENAC-42100 (na temelju norme EN:1706) sa sljedećim značajkama:

unutarnja poroznost ne veća od 1 mm,

vanjska poroznost ne veća od 2 mm,

tvrdoća po Rockwellu 10 HRB ili veća,

vrste koja se upotrebljava u proizvodnji sustava ovjesa motora suspenzije za motore u motornim vozilima

0 %

p/st

31.12.2019.

ex 8108 20 00

40

Legirani titanij u ingotima,

visine 17,8 cm ili veće, duljine 180 cm ili veće i širine 48,3 cm ili veće,

mase 680 kg ili veće,

sa sljedećim masenim udjelima elemenata u leguri:

3 % ili većim, ali ne većim od 6 % aluminija,

2,5 % ili većim, ali ne većim od 5 % kositra,

2,5 % ili većim, ali ne većim od 4,5 % cirkonija,

0,2 % ili većim, ali ne većim od 1 % niobija,

0,1 % ili većim, ali ne većim od 1 % molibdena

0,1 % ili većim, ali ne većim od 0,5 % silikona

0 %

31.12.2020.

ex 8108 20 00

50

Legirani titanij u ingotima,

visine 17,8 cm ili veće, duljine 180 cm ili veće i širine 48,3 cm ili veće,

mase 680 kg ili veće,

sa sljedećim masenim udjelima elemenata u leguri:

3 % ili većim ali ne većim od 7 % aluminija,

1 % ili većim, ali ne većim od 5 % kositra,

3 % ili većim, ali ne većim od 5 % cinka,

4 % ili većim, ali ne većim od 8 % molibdena

0 %

31.12.2020.

ex 8108 20 00

60

Legirani titanij u ingotima

promjera 63,5 cm ili većeg i duljine 450 cm ili veće,

mase 6 350 kg ili veće,

sa sljedećim masenim udjelima elemenata u leguri:

5,5 % ili većim, ali ne većim od 6,7 % aluminija,

3,7 % ili većim, ali ne većim od 4,9 % vanadija

0 %

31.12.2020.

ex 8113 00 90

20

Kubični odstojnik od mješavine aluminij-silicijevog karbida (AlSiC) koji se upotrebljava za ambalažu u modulima IGBT

0 %

31.12.2020.

ex 8302 20 00

20

Zglobni kotačići

vanjskog promjera 21 mm ili više, ali ne više od 23 mm,

širine s vijkom 19 mm ili više, ali ne više od 23 mm,

s plastičnim vanjskim prstenom u obliku slova U,

s vijkom prilagođenim unutarnjem promjeru koji se upotrebljava kao unutarnji prsten

0 %

p/st

31.12.2020.

*ex 8407 90 10

10

Četverotaktni benzinski motori obujma cilindara ne većeg od 250 cm3, za uporabu u proizvodnji strojeva za hortikulturu iz tarifnih brojeva 8432 , 8433 , 8436 ili 8508 (1)

0 %

31.12.2016.

*ex 8408 90 43

ex 8408 90 45

ex 8408 90 47

40

30

50

Motor na paljenje pomoću kompresije, četverocilindrični, četverotaktni, hlađen tekućinom:

obujma ne većeg od 3 850 cm3, i

nazivna izlazne snage 15 kW ili veće, ali ne veće od 85 kW,

za uporabu u proizvodnji vozila iz tarifnog broja 8427  (1)

0 %

31.12.2017.

ex 8415 90 00

30

Aluminijski elektrolučno zavareni prijenosni isparivač s priključnim blokom, koji sadržava poliamidne i keramičke elemente

duljine 166 mm (+/– 1 mm),

promjera 70 mm (+/– 1 mm),

unutarnjeg kapaciteta 280 cm3 ili više,

sa stupnjem apsorpcije vode 17 g ili više i

unutarnje čistoće izražene dopuštenim iznosom nečistoća manjim od 0,9 mg/dm2

vrste koja se upotrebljava u sustavima za klimatizaciju u automobilima

0 %

p/st

31.12.2020.

ex 8415 90 00

40

Aluminijski blok obrađen plamenim lemljenjem, s ekstrudiranim, savijenim vodovima konektora, vrste koja se rabi u uređajima za klimatizaciju automobila

0 %

p/st

31.12.2020.

ex 8415 90 00

50

Aluminijski elektrolučno zavareni prijenosni isparivač s poliamidnim i keramičkim elementima

duljine 291 mm (+/– 1 mm),

promjera 32 mm (+/– 1 mm),

s fliterom najveće duljine 0,2 mm i najveće debljine 0,06 mm,

najvećeg promjera čvrstih čestica 0,06 mm

vrste koja se upotrebljava u sustavima za klimatizaciju u automobilima

0 %

p/st

31.12.2020.

ex 8436 99 00

10

Dio koji se sastoji od:

jednofaznog izmjeničnog motora,

epicikloidnog zupčanog prijenosa,

noža,

neovisno o tome sadržava li:

kondenzator,

dio opremljen vijkom

za uporabu u proizvodnji vrtnih drobilica (1)

0 %

p/st

31.12.2020.

*ex 8479 89 97

15

Bioreaktor za biofarmaceutsku kulturu stanica,

unutarnjih površina od austenitnog nehrđajućeg čelika vrste 316L,

proizvodnog kapaciteta 50 litara, 500 litara, 3 000 litara, 5 000 litara, 10 000 litara ili 15 000 litara,

neovisno o tome je li opremljen sustavom za unutarnje čišćenje ili ne i/ili uparenim namjenskim spremnikom za medij

0 %

p/st

31.12.2019.

*ex 8482 10 10

ex 8482 10 90

30

20

Kuglični ležajevi

unutarnjeg promjera 3 mm ili više,

vanjskog promjera do 100 mm,

širine do 40 mm,

neovisno jesu li opremljeni čistilom ili ne,

za upotrebu u proizvodnji upravljačkih sustava s remenskim pogonom za motore, sustava električnog servo upravljanja ili upravljačkih mehanizama (1)

0 %

p/st

31.12.2019.

ex 8501 10 10

20

Sinkroni motori za perilice posuđa s mehanizmom za kontrolu protoka vode

duljine, bez osovine, od 24 mm (+/– 0,3),

promjera 49,3 mm (+/– 0,3),

nazivnog napona 220 V izmjenične struje ili više, ali ne više od 240 V izmjenične struje,

nazivne frekvencije 50 Hz ili više, ali ne više od 60 Hz,

ulazne snage do 4 W,

brzine vrtnje 4 °/min ili veće, ali ne veće od 4,8 °/min,

izlaznog zakretnog momenta do 10 kgf/cm

0 %

31.12.2020.

ex 8501 10 99

55

Električni aktuator turbopunjača

s istosmjernim motorom izlazne snage 10 W ili veće, ali ne veće od 15 W,

integriranim prijenosnim mehanizmom,

snage vučenja 250 N ili veće pri povišenoj okolnoj temperaturi od 160 °C,

snage vučenja 250 N ili veće u svakom taktnom položaju,

s radnim hodom klipa 15 mm ili većim, ali ne većim od 20 mm,

sa sučeljem za sustav automatske dijagnostike

0 %

31.12.2020.

ex 8501 10 99

57

Istosmjernii motori

brzine rotora ne veće od 6 500 o/min kad nije opterećen;

nazivnog napona 12,0 V (+/– 0,1);

utvrđenog temperaturnog raspona od – 40 °C ili većeg, ali ne većeg od + 165 °C;

sa spojnim zupčanikom ili bez njega;

sa spojnikom motornog pogona ili bez njega

0 %

31.12.2020.

ex 8501 31 00

ex 8501 32 00

35

70

Bezkolektorski istosmjerni motor s permanentnom uzbudom bez četkica spreman za upotrebu u automobilima s:

utvrđenom najvećom brzinom od 4 000 o/min,

najmanjom izlaznom snagom 400 W, ali ne većom od 1,3 kW (uz 12 V),

prirubnicom najmanjeg promjera 90 mm, ali ne većeg od 150 mm,

najvećom duljinom 190 mm, mjerenom od početka osovine do vanjskog ruba,

kućištem najveće duljine 150 mm, mjereno od prirubnice do vanjskog ruba,

dvodijelnim (osnovno kućište uključujući elektroničke komponente i prirubnicu s najmanje 2 i najviše 6 izbušenih rupa) kućištem od lijevanog aluminija sa smjesom za brtvljenje (utor s prstenom u obliku slova O i masti),

statorom s jednostrukim nazubljenjem u obliku slova T i zavojem jednostrukog namota topologije 12/8 i

površinskim magnetima

0 %

31.12.2020.

*ex 8501 32 00

ex 8501 33 00

60

15

Pogonski motor s:

izlaznog kočnog momenta 200 Nm ili većg, ali ne većeg od 300 Nm,

izlazne snage 50 kW ili veće, ali ne veće od 100 kW,

nazivne brzine ne veće od 12 500 o/min

za uporabu u proizvodnji električnih vozila (1)

0 %

31.12.2019.

ex 8505 11 00

ex 8505 19 90

55

40

Ravne šipke od leguriranog samarija i kobalta

duljine 30,4 mm (± 0,05 mm),

širine 12,5 mm (± 0,15 mm),

debljine 6,9 mm (± 0,05 mm), ili koje se sastoje od ferita u obliku četvrtinskih oplata:

duljine 46 mm (± 0,75 mm),

širine 29,7 mm (± 0,2 mm),

predviđene da postanu trajni magneti poslije magnetiziranja, vrste koja se rabi u starterima automobila i uređajima koji povećavaju raspon vožnje električnih automobile

0 %

p/st

31.12.2020.

ex 8506 50 10

10

Primarne litijeve cilindrične ćelije

promjera 14,0 mm ili većeg, ali ne većeg od 26,0 mm,

duljine 25 mm ili veće, ali ne veće od 51 mm,

napona 1,5 V ili većeg, ali ne većeg od 3,6 V,

kapaciteta 0,80 Ah ili većeg, ali ne većeg od 5,00 Ah

za uporabu u proizvodnji uređaja za telemetriju i medicinskih proizvoda, elektroničkih mjernih uređaja ili daljinskih upravljača (1)

0 %

31.12.2020.

*ex 8507 10 20

30

Olovni akumulatori ili moduli

nazivnog kapaciteta od najviše 32 Ah,

duljine do 205 mm,

širine do 130 mm i

visine do 190 mm

za uporabu u proizvodnji robe iz tarifnog broja 8711  (1)

0 %

31.12.2018.

*ex 8507 60 00

71

Litij-ionske baterije koje se mogu ponovno puniti:

duljine 700 mm ili veće, ali ne veće od 2 820 mm

širine 935 mm ili veće, ali ne veće od 1 660 mm

visine 85 mm ili veće, ali ne veće od 700 mm

mase 280 kg ili veće, ali ne veće od 700 kg

snage najviše 130 kWh

0 %

31.12.2017.

*ex 8508 70 00

ex 8537 10 99

10

96

Tiskani krugovi bez kućišta, za pokretanje i upravljanje četkama usisivača, s motorom izlazne snage ne veće od 300 W

0 %

p/st

31.12.2020.

ex 8512 20 00

30

Modul za osvjetljenje koji sadržava najmanje

dvije svjetleće diode,

staklene ili plastične leće za usmjeravanje/raspršivanje svjetlosti koju emitiraju svjetleće diode,

reflektore koji preusmjeravaju svjetlost koju emitiraju svjetleće diode,

u aluminijskom kućištu s hladnjakom ugrađenim na nosač s aktuatorom

0 %

p/st

31.12.2020.

*ex 8512 20 00

40

Svjetla za maglu s pocinčanom unutarnjom površinom, koja sadržavaju:

plastični držač s tri ili više nosača,

jednu ili najviše dvije žarulje napona 12 V,

konektor,

plastični poklopac,

s priključnim kabelom ili bez njega,

za uporabu u proizvodnji robe iz poglavlja 87 (1)

0 %

p/st

31.12.2019.

ex 8512 30 90

20

Zujalo za upozorenje u sustavima parkirnih senzora, u plastičnom kućištu koji po načelu piezomehanike proizvodi određen zvučni signal, a sastoji se od:

tiskane pločice,

konektora,

u metalnom kućištu ili bez njega,

vrste koja se rabi u proizvodnji robe iz poglavlja 87

0 %

p/st

31.12.2020.

ex 8518 90 00

60

Gornja ploča magnetskog sustava za pojačanje zvuka s jezgrom od štancanog, prešanog i prevučenog čelika, u obliku diska s rupom u sredini ili bez nje, vrste koja se rabi u zvučnicima u automobilima

0 %

31.12.2020.

ex 8523 51 99

10

SD memorijske kartice s nenadogradivim kompletom učitanih karata za ugradnju u sustave za navigaciju u automobilima (1)

0 %

31.12.2020.

*ex 8525 80 19

70

Dugovalna infracrvena kamera (LWIR kamera) (prema ISO/TS 16949):

osjetljivosti u valnom području od 7,5 μm ili većom, ali ne većom od 17 μm,

rezolucije do 640 × 512 piksela,

mase ne veće od 400 g

dimenzija ne većih od 70 mm × 86 mm × 82 mm,

u kućištu ili bez njega

s priključnim konektorom i

kod koje devijacija izlaznog signala kroz čitavo temperaturno područje rada ne prelazi 20 %

0 %

31.12.2019.

*ex 8529 90 92

35

LCD moduli:

sa zaslonom dijagonale od 14,5 cm ili više, ali ne više od 25,5 cm,

s LED pozadinskim osvjetljenjem,

s tiskanom pločicom s EPROM-om, mikrokontrolerom, vremenskim kontrolerom, upravljačkim modulom sabirnice LIN i drugim aktivnim i pasivnim komponentama,

s 8-pinskim priključkom za napajanje i 4-pinskim LVDS sučeljem,

u kućištu ili bez njega

za trajno ugrađivanje ili postavljanje u motorna vozila iz poglavlja 87 (1)

0 %

31.12.2020.

*ex 8529 90 92

36

LCD moduli:

sa zaslonom dijagonale od 14,5 cm ili više, ali ne više od 20,3 cm,

ili bez zaslona osjetljivog na dodir,

s LED pozadinskim osvjetljenjem,

s tiskanom pločicom s EEPROM-om, mikrokontrolerom, LVDS prijamnikom i drugim aktivnim i pasivnim komponentama,

s 12-pinskim priključkom za napajanje te CAN i LVDS sučeljima,

u kućištu s monitorom i drugim kontrolnim funkcijama,

za ugrađivanje u motorna vozila iz poglavlja 87 (1)

0 %

31.12.2020.

*ex 8529 90 92

55

OLED moduli koji se sastoje od jedne ili više TFT ćelija od stakla ili plastične mase i koji sadržavaju organske materijale, bez jedinica koje omogućuju upravljanje dodirom zaslona i jedne ili više tiskanih pločica, s upravljačkom elektronikom za adresiranje piksela, za uporabu u proizvodnji televizora i monitora (1)

0 %

p/st

31.12.2019.

ex 8529 90 92

85

LCD modul u boji, u kućištu:

sa zaslonom dijagonale od 14,48 cm ili više, ali ne više od 26 cm,

bez jedinice koja omogućuje upravljanje dodirom zaslona (touch screen)

s pozadinskim osvjetljenjem i mikrokontrolerom,

s CAN (Controller Area Network) i LVDS sučeljem priključkom za CAN/napajanje strujom,

bez modula za obradu signala,

s upravljačkom elektronikom samo za adresiranje piksela,

s motornim mehanizmom za pomicanje zaslona,

za trajno ugrađivanje u vozila iz poglavlja 87 (1)

0 %

p/st

31.12.2020.

*ex 8535 90 00

20

Tiskani krug, u obliku ploče koje se sastoje od izolacijskog materijala s električkim konektorima i lemnim točkama, za uporabu u proizvodnji jedinica za pozadinsko osvjetljenje za LCD module (1)

0 %

p/st

31.12.2018.

ex 8536 69 90

60

Električne utičnice i utikači duljine najviše 12,7 mm ili promjera ne većeg od 10,8 mm, za uporabu u proizvodnji slušnih pomagala i procesora govora (1)

0 %

p/st

31.12.2020.

ex 8536 90 85

20

Poluvodičko kućište za čip u obliku plastičnog okvira koji sadržava vodljivi okvir s kontaktnim umecima za napon manji od 1 000 V

0 %

p/st

31.12.2020.

ex 8536 90 85

30

Kontaktne zakovice

od bakra

prevučene slitinom srebra i nikla AgNi10 ili srebrom, s masenim udjelom kositrovog oksida i indijevog oksida zajedno 11,2 % (± 1,0 %)

debljine oplate 0,3 mm (– 0/+ 0,015 mm)

0 %

p/st

31.12.2020.

ex 8537 10 91

50

Modul za kontrolu osigurača u plastičnom kućištu s držačima koji se sastoji od:

utičnica s osiguračima ili bez njih,

priključaka,

tiskanog kruga s ugrađenim mikroprocesorom, mikroprekidačem i relejem

vrste koja se rabi u proizvodnji robe iz poglavlja 87

0 %

p/st

31.12.2020.

*ex 8537 10 91

ex 8537 10 99

60

45

Elektroničke upravljačke jedinice proizvedene u skladu s 2. razredom norme IPC-A-610E opremljene najmanje

napajanjem izmjeničnom strujom od 208 V ili više, ali ne više od 400 V,

logičkim napajanjem istosmjernom strujom od 24 V,

automatskim prekidačem strujnog kruga,

glavnim prekidačem napajanja,

unutarnjim ili vanjskim električnim priključcima i kabelima,

kućištem dimenzija 281 × 180 × 75 mm ili više, ali ne više od 630 × 420 × 230 mm

koje se upotrebljavaju za strojeve za recikliranje i razvrstavanje

0 %

p/st

31.12.2018.

ex 8537 10 99

35

Elektronička upravljačka jedinica bez memorije, napona 12 V, za sustave razmjene informacija u vozilima (za priključivanje audio sustava, telefonije, navigacije, kamera i bežičnog interneta u vozilu) koja se sastoji od:

dva gumba koja se mogu okretati

najmanje 27 tipki

svjetlećih dioda (LED)

dva integrirana kruga za primanje i slanje kontrolnih signala putem LIN sabirnice

0 %

p/st

31.12.2020.

ex 8538 90 91

ex 8538 90 99

20

50

Unutarnja antena za sustav zaključavanja vozila koja se sastoji od

modula antene u plastičnom kućištu,

priključnog kabela s utikačem,

najmanje dvaju nosača,

ploče s tiskanim krugom, uključujući integrirane krugove, diode i tranzistore ili bez nje

one vrste koje se upotrebljava u proizvodnji robe iz tarifnog broja 8703

0 %

p/st

31.12.2020.

ex 8544 30 00

ex 8544 42 90

80

60

Produžni dvojezgreni kabel s dva konektora koji se sastoji najmanje od:

gumene uvodnice,

plastične cijevi,

metalnog priključnog držača,

vrste koja se rabi za spajanje senzora brzine vozila u proizvodnji vozila iz poglavlja 87

0 %

p/st

31.12.2020.

ex 8544 42 90

70

Električni vodiči:

napona ne većeg od 80 V,

duljine ne veće od 120 cm,

s konektorima,

za uporabu u proizvodnji slušnih pomagala, pomoćnih kompleta i procesora govora (1)

0 %

p/st

31.12.2020.

ex 8544 49 93

30

Električni vodiči:

napona ne većeg od 80 V,

od slitine platine i iridija,

prevučeni poli(tetrafluoroetilenom),

bez konektora,

za uporabu u proizvodnji slušnih pomagala, implantata i procesora govora (1)

0 %

m

31.12.2020.

*ex 8708 30 10

20

Jedinica za aktiviranje kočionog sustava pogonjena motorom

nazivnog napona 13,5 V (± 0,5 V) i

s mehanizmom kugličnog navojnog vretena za kontrolu tlaka kočione tekućine u glavnom cilindru

za uporabu u proizvodnji električnih motornih vozila (1)

0 %

p/st

31.12.2019.

ex 8708 40 50

10

Automatski hidrodinamični mjenjač s pretvaračem hidrauličnog zakretnog momenta bez prijenosne kutije, kardanskog vratila i prednjeg diferencijala, za uporabu u proizvodnji motornih vozila iz poglavlja 87 (1)

0 %

p/st

31.12.2020.

ex 8708 50 55

10

Poluosovina automobila sa zupčanikom za održavanje brzine na oba kraja, vrste koja se upotrebljava za proizvodnju robe iz tarifnog broja 8703

0 %

p/st

31.12.2020.

ex 8708 91 99

30

Ulazni ili izlazni spremnik zraka od slitine aluminija proizveden prema EN AC 42100 s:

debljine izoliranog područja ne veće od 0,1 mm

dopuštenom količinom čestica 0,3 mg po spremniku,

udaljenošću među porama 2 mm ili većom,

veličinom pora ne većom od 0,4 mm i

ne više od triju pora većih od 0,2 mm,

vrste koja se rabi u izmjenjivačima topline u sustavima rashlađivanja automobila

0 %

p/st

31.12.2020.

ex 8714 10 90

20

Hladnjaci za ugradnju dodataka vrste koja se rabi u motociklima (1)

0 %

p/st

31.12.2020.

*ex 8714 91 30

ex 8714 91 30

ex 8714 91 30

24

34

71

Prednje vilice s aluminijskim krakovima za uporabu u proizvodnji bicikala (1)

0 %

31.12.2018.

ex 8714 96 10

10

Pedale za uporabu u proizvodnji bicikala (1)

0 %

31.12.2020.

ex 8714 99 90

30

Sjedala za uporabu u proizvodnji bicikala (1)

0 %

p/st

31.12.2020.

*ex 9001 50 41

ex 9001 50 49

30

30

Organska nerezana korektivna leća za naočale, dovršena s obje strane, okruglog oblika:

promjera 4,9 cm ili većeg, ali ne većeg od 8,2 cm,

ukupne visine 0,5 cm ili veće, ali ne veće od 1,8 cm, mjereno, kad je leća položena na ravnu površinu, od horizontalne ravnine do optičkog središta prednje površine leće

vrste koja se obrađuje kako bi se od nje napravio par naočala

1.45 %

31.12.2019.

*ex 9001 50 80

30

Okrugla organska nerezana korektivna leća za naočale, dovršena samo s jedne strane

promjera 5,9 cm ili većeg, ali ne većeg od 8,5 cm,

visine 1,2 cm ili veće, ali ne veće od 3,5 cm, mjereno kad je leća položena na ravnu površinu, od horizontalne ravnine do optičkog središta prednje površine leće

vrste koja se obrađuje kako bi se od nje napravio par naočala

0 %

31.12.2019.

ex 9002 11 00

ex 9002 19 00

15

10

Infracrvena leća s motoriziranom prilagodbom fokusa,

koja upotrebljava valne duljine od 3 μm ili veće, ali ne veće od 5 μm,

omogućuje jasnu sliku od 50 m do beskonačnosti,

s veličinama vidnog polja od 3° × 2,25° i 9° × 6,75°,

mase ne veće od 230 grama,

duljine ne veće od 88 mm,

promjera ne većeg od 46 mm,

atermalizirana,

za uporabu u proizvodnji termalnih kamera, infracrvenih dalekozora, ciljnika na oružju (1)

0 %

31.12.2020.

*ex 9025 80 40

50

Elektronički poluvodički senzor za mjerenje najmanje dviju od sljedećih stavki:

atmosferskog tlaka, temperature (i za temperaturnu kompenzaciju), vlage ili hlapljivih organskih spojeva,

u kućištu prikladnom za automatsko tiskanje pločica ili u tehnologiji bez zaštitnog kućišta, koje se sastoji od:

jednog ili više monolitnih integriranih krugova specifične namjene (ASIC),

jednog ili više mikroelektromehaničkih senzorskih elemenata (MEMS) s mehaničkim dijelovima postavljenima u trodimenzionalnim strukturama na poluvodičkom materijalu proizvedenih tehnologijom izrade poluvodiča,

vrste koja se upotrebljava za ugradnju u proizvode iz poglavlja 84 do 90 i poglavlje 95

0 %

p/st

31.12.2019.

*ex 9031 80 38

15

Uređaj za mjerenje broja okretaja kotača na motornim vozilima (poluvodički senzor broja okretaja kotača) sastoji se od:

monolitnog integriranog sklopa u kućištu i

jednog diskretnog kondenzatora SMD ili više njih paralelno povezanih s integriranim sklopom

također s integriranim trajnim magnetima

za detekciju pokreta davača impulsa

0 %

p/st

31.12.2018.

*ex 9031 80 38

25

Elektronički poluvodički senzor za mjerenje ubrzanja i/ili kutne brzine:

neovisno o tome je li u kombinaciji sa senzorom magnetskog polja,

u kućištu prikladnom za automatsko tiskanje pločica ili u tehnologiji bez zaštitnog kućišta, koje se sastoji od:

jednog ili više monolitnih integriranih krugova specifične namjene (ASIC),

jednog ili više mikroelektromehaničkih senzorskih elemenata (MEMS) s mehaničkim dijelovima postavljenima u trodimenzionalnim strukturama na poluvodičkom materijalu,

neovisno o tome ima li ugrađen integrirani mikrokontroler

vrste koja se upotrebljava za ugradnju u proizvode iz poglavlja 84 do 90 i poglavlja 95

0 %

p/st

31.12.2019.

*ex 9401 90 80

20

Nosač debljine 0,8 mm ili veće, ali ne veće od 3,0 mm, za uporabu u proizvodnji automobilskih sjedala na spuštanje (1)

0 %

p/st

31.12.2018.

ex 9607 20 10

10

Patentni zatvarači, uske trake sa zupcima, igle/kućišta i drugi dijelovi patentnih zatvarača, od osnovnog metala, za uporabu u proizvodnji patentnih zatvarača (1)

0 %

31.12.2020.

ex 9607 20 90

10

Uske trake s plastičnim lančanim zupcima, za uporabu u proizvodnji patentnih zatvarača (1)

0 %

31.12.2020.


PRILOG II.

Oznaka KN

TARIC

*ex 2008 99 91

10

*ex 2009 89 99

94

*ex 2106 10 20

10

*ex 2805 19 90

10

*ex 2836 99 17

20

*ex 2903 39 29

10

*ex 2916 39 90

20

*ex 2922 29 00

60

*ex 2935 00 90

41

*ex 3201 90 90

40

ex 3204 17 00

70

*ex 3212 10 00

10

*ex 3701 30 00

10

*ex 3824 90 92

62

*ex 3901 10 10

30

ex 3901 30 00

80

*ex 3901 90 90

60

*ex 3901 90 90

82

*ex 3919 10 80

67

*ex 3919 90 00

46

*ex 3919 90 00

48

*ex 3920 20 29

92

*ex 3920 20 29

93

*ex 3920 99 59

60

*ex 6804 21 00

10

*ex 6813 89 00

10

ex 7606 12 92

40

*ex 7607 20 90

30

*ex 7616 99 10

30

*ex 8407 90 10

10

*ex 8408 90 43

30

*ex 8408 90 45

20

*ex 8408 90 47

30

ex 8408 90 47

40

*ex 8479 89 97

60

*ex 8482 10 10

20

*ex 8501 32 00

60

*ex 8501 33 00

15

*ex 8507 10 20

30

*ex 8507 60 00

63

*ex 8508 70 00

10

*ex 8512 20 00

10

ex 8512 90 90

10

*ex 8525 80 19

25

ex 8526 91 20

80

ex 8527 29 00

10

*ex 8529 90 92

35

*ex 8529 90 92

36

*ex 8529 90 92

55

*ex 8535 90 00

20

*ex 8537 10 91

40

*ex 8537 10 99

96

*ex 8708 30 10

10

*ex 8714 91 30

24

*ex 8714 91 30

34

*ex 8714 91 30

71

*ex 9001 50 41

20

*ex 9001 50 49

20

*ex 9001 50 80

20

*ex 9025 80 40

40

*ex 9029 10 00

20

*ex 9031 80 38

40

*ex 9401 90 80

20


30.6.2016   

HR

Službeni list Europske unije

L 173/34


DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2016/1052

оd 8. ožujka 2016.

o dopuni Uredbe (EU) br. 596/2014 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu regulatornih tehničkih standarda za uvjete primjenjive na programe otkupa i stabilizacijske mjere

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 596/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. travnja 2014. o zlouporabi tržišta (Uredba o zlouporabi tržišta) te stavljanju izvan snage Direktive 2003/6/EZ Europskog parlamenta i Vijeća i direktiva Komisije 2003/124/EZ, 2003/125/EZ i 2004/72/EZ (1), a posebno njezin članak 5. stavak 6. treći podstavak,

budući da:

(1)

Kako bi se primijenilo izuzeće od zabrane zlouporabe tržišta, trgovanja vlastitim dionicama u okviru programa otkupa i trgovanja vrijednosnim papirima ili povezanim instrumentima za stabilizaciju vrijednosnih papira trebala bi ispunjavati zahtjeve i uvjete utvrđene u Uredbi (EU) br. 596/2014 i u ovoj Uredbi.

(2)

Iako je Uredbom (EU) br. 596/2014 dopuštena stabilizacija povezanim instrumentima, izuzeće za transakcije povezane s programima otkupa trebalo bi biti ograničeno na stvarno trgovanje vlastitim dionicama izdavatelja i ne bi se trebalo primjenjivati na transakcije financijskim izvedenicama.

(3)

Budući da je transparentnost preduvjet za sprječavanje zlouporabe tržišta, važno je osigurati objavljivanje odgovarajućih informacija ili izvješćivanje o njima prije, tijekom i nakon trgovanja vlastitim dionicama u okviru programa otkupa te trgovanja za stabilizaciju vrijednosnih papira.

(4)

U cilju sprječavanja zlouporabe tržišta primjereno je utvrditi uvjete u pogledu kupovne cijene i dopuštenog dnevnog volumena trgovanja vlastitim dionicama u okviru programa otkupa. Kako bi se izbjeglo zaobilaženje takvih uvjeta, transakcije otkupa trebalo bi obavljati na mjestu trgovanja na kojem su izdavateljeve dionice uvrštene za trgovanje ili se njima trguje. Međutim, dogovorene transakcije kojima se ne pridonosi formiranju cijena mogle bi se iskoristiti za potrebe programa otkupa i na njih bi se moglo primijeniti izuzeće ako su ispunjeni svi uvjeti iz Uredbe (EU) br. 596/2014 i ove Uredbe.

(5)

Kako bi se izbjegao rizik zlouporabe izuzeća za trgovanje vlastitim dionicama u okviru programa otkupa, važno je ovom Uredbom utvrditi ograničenja u pogledu vrste transakcija koje izdavatelj može obavljati tijekom programa otkupa kao i vremena trgovanja vlastitim dionicama. Tim bi se ograničenjima stoga trebalo spriječiti da izdavatelj prodaje vlastite dionice tijekom trajanja programa otkupa te uzeti u obzir moguće postojanje privremenih zabrana trgovanja unutar izdavatelja kao i činjenicu da izdavatelj može imati legitimne razloge za odgađanje javnog objavljivanja povlaštenih informacija.

(6)

Stabilizacija vrijednosnih papira namijenjena je za podržavanje cijene inicijalne ili sekundarne ponude vrijednosnih papira tijekom ograničenog razdoblja ako su vrijednosni papiri pod pritiskom na prodaju, čime se ublažava pritisak na prodaju koji su stvorili kratkoročni ulagatelji te održava uredno funkcioniranje tržišta tih vrijednosnih papira. Tako se može pridonijeti većem povjerenju ulagatelja i izdavatelja na financijskim tržištima. Stoga se, u interesu ulagatelja koji su upisali ili kupili vrijednosne papire u okviru značajne distribucije, kao i u interesu izdavatelja, trgovina velikim paketima dionica ne smatra značajnom distribucijom vrijednosnih papira kada je riječ o isključivo privatnim transakcijama.

(7)

Neke države članice u okviru inicijalnih javnih ponuda dopuštaju trgovanje prije početka službenog trgovanja na uređenom tržištu. To se obično naziva trgovanjem u kojem će vrijednosni papiri tek biti izdani (eng. when issued trading). Stoga bi, za potrebe izuzeća za stabilizaciju vrijednosnih papira, trebalo biti moguće da stabilizacijsko razdoblje počne prije početka službenog trgovanja ako su ispunjeni određeni uvjeti u pogledu transparentnosti i trgovanja.

(8)

Integritet tržišta zahtijeva odgovarajuće javno objavljivanje stabilizacijskih mjera. Trebalo bi i izvješćivati o stabilizacijskim transakcijama kako bi se nadležnim tijelima omogućilo nadziranje stabilizacijskih mjera. U cilju osiguranja zaštite ulagatelja, očuvanja integriteta tržišta i odvraćanja od zlouporabe tržišta važno je i da nadležna tijela pri izvršavanju svojih nadzornih aktivnosti budu upoznata sa svim stabilizacijskim transakcijama, bez obzira na to odvijaju li se na mjestu trgovanja ili izvan njega. Nadalje, primjereno je unaprijed razjasniti podjelu odgovornosti među izdavateljima, ponuditeljima ili subjektima koji poduzimaju mjere stabilizacije u pogledu ispunjenja primjenjivih zahtjeva u pogledu izvješćivanja i transparentnosti. Pri takvoj raspodjeli odgovornosti trebalo bi uzeti u obzir tko posjeduje relevantne informacije. Imenovani subjekt trebao bi biti odgovoran i za odgovaranje na zahtjeve nadležnog tijela u svakoj dotičnoj državi članici. Kako bi se ulagateljima ili sudionicima na tržištu osigurao jednostavan pristup, informacijama koje se objavljuju prije početka inicijalne ili sekundarne ponude vrijednosnih papira za stabilizaciju u skladu s Uredbom Komisije (EZ) br. 809/2004 (2) ne dovode se u pitanje zahtjevi za objavljivanje iz članka 6. ove Uredbe.

(9)

Trebala bi postojati odgovarajuća koordinacija među svim investicijskim društvima i kreditnim institucijama koji poduzimaju mjere stabilizacije. Tijekom stabilizacije jedno investicijsko društvo ili kreditna institucija treba imati ulogu središnje točke za kontakt za regulatorne intervencije nadležnih tijela u dotičnim državama članicama.

(10)

Kako bi se osigurala sredstva i omeđili rizici za stabilizacijske aktivnosti, trebalo bi dopustiti dodatnu stabilizaciju u obliku mogućnosti prekomjerne dodjele (eng. overallotment facilities) i opcija greenshoe. Međutim, važno je utvrditi uvjete u pogledu transparentnosti takve dodatne stabilizacije te načina njezine upotrebe, uključujući razdoblje tijekom kojeg je njezina provedba moguća. Štoviše, posebnu pozornost trebalo bi posvetiti mogućnosti prekomjerne dodjele koju iskoriste investicijsko društvo ili kreditna institucija za potrebe stabilizacije kad ona rezultira pozicijom koja nije pokrivena opcijom „greenshoe”.

(11)

Kako bi se izbjegla zabuna, stabilizaciju bi trebalo obavljati uzimajući u obzir tržišne uvjete i cijenu ponude vrijednosnih papira. Trebalo bi izvršiti transakcije za likvidaciju pozicija nastalih uslijed stabilizacijskih mjera kako bi se utjecaj na tržište sveo na najmanju moguću mjeru, vodeći računa o trenutačnim tržišnim uvjetima. Kako je svrha stabilizacije podržavanje cijene, ne bi trebalo smatrati da je podržavanje cijene svrha prodaje vrijednosnih papira stečenih stabilizacijom kupnji, uključujući prodaju radi olakšanja naknadne stabilizacijske aktivnosti. Ne bi trebalo smatrati da su te prodaje i naknadne kupnje same po sebi zlouporaba, iako se na njih ne primjenjuje izuzeće u skladu s Uredbom (EU) br. 596/2014.

(12)

Ova se Uredba temelji na nacrtu regulatornih tehničkih standarda koje je Europsko nadzorno tijelo za vrijednosne papire i tržišta kapitala dostavilo Komisiji.

(13)

Europsko nadzorno tijelo za vrijednosne papire i tržišta kapitala provelo je otvoreno javno savjetovanje o nacrtu regulatornih tehničkih standarda na kojem se temelji ova Uredba, analiziralo je moguće povezane troškove i koristi te zatražilo mišljenje Interesne skupine za vrijednosne papire i tržišta kapitala osnovane u skladu s člankom 37. Uredbe (EU) br. 1095/2010 Europskog parlamenta i Vijeća (3).

(14)

Kako bi se osiguralo nesmetano funkcioniranje financijskih tržišta, ova bi Uredba trebala hitno stupiti na snagu te bi se odredbe utvrđene u ovoj Uredbi trebale primjenjivati od istog dana kad i odredbe utvrđene u Uredbi (EU) br. 596/2014,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

POGLAVLJE I.

OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Za potrebe ove Uredbe primjenjuju se sljedeće definicije:

(a)

„planirani program otkupa” znači program otkupa u kojem se datumi i količine dionica kojima će se trgovati tijekom trajanja programa određuju u vrijeme javnog objavljivanja tog programa otkupa;

(b)

„odgovarajuće javno objavljivanje” znači objavljivanje informacija na način kojim se javnosti omogućuje brz pristup te potpuna, točna i pravovremena procjena informacija u skladu s Provedbenom uredbom Komisije (EU) 2016/1055 (4) te, prema potrebi, u okviru službeno imenovanog mehanizma iz članka 21. Direktive 2004/109/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (5);

(c)

„ponuditelj” znači prethodni imatelj vrijednosnih papira ili subjekt koji ih izdaje;

(d)

„dodjela” znači proces ili procesi kojima se određuje broj vrijednosnih papira koje će primiti ulagatelji koji su ih prethodno upisali ili podnijeli zahtjev za upis;

(e)

„dodatna stabilizacija” znači izvršenje mogućnosti prekomjerne dodjele ili opcije greenshoe od strane investicijskih društava ili kreditnih institucija u okviru značajne distribucije vrijednosnih papira, isključivo radi olakšavanja stabilizacijske aktivnosti;

(f)

„mogućnost prekomjerne dodjele” znači klauzula u ugovoru o pokroviteljstvu izdanja ili ugovoru o vođenju izdanja kojom se omogućuje prihvaćanje upisa ili ponuda za kupnju većeg broja vrijednosnih papira od onoga koji je bio prvobitno ponuđen;

(g)

„opcija greenshoe” znači opcija koju ponuditelj daje investicijskom društvu (investicijskim društvima) ili kreditnoj instituciji (kreditnim institucijama) uključenima u ponudu radi pokrivanja mogućnosti prekomjerne dodjele, na temelju koje to (ta) društvo (društva) ili institucija (institucije) mogu kupiti određeni iznos vrijednosnih papira po cijeni ponude tijekom određenog razdoblja nakon ponude vrijednosnih papira.

POGLAVLJE II.

PROGRAMI OTKUPA

Članak 2.

Obveze objavljivanja i izvješćivanja

1.   Kako bi se primijenilo izuzeće utvrđeno u članku 5. stavku 1. Uredbe (EU) br. 596/2014, izdavatelj prije početka trgovanja u okviru programa otkupa dopuštenog u skladu s člankom 21. Stavkom 1. Direktive 2012/30/EU Europskog parlamenta i Vijeća (6) osigurava odgovarajuće javno objavljivanje sljedećih informacija:

(a)

svrha programa iz članka 5. stavka 2. Uredbe (EU) br. 596/2014;

(b)

najviši novčani iznos dodijeljen programu;

(c)

najveći broj dionica koje se stječu;

(d)

razdoblje za koje je dano ovlaštenje za program (dalje u tekstu: „trajanje programa”).

Izdavatelj osigurava odgovarajuće javno objavljivanje naknadnih promjena programa i informacija koje su već objavljene u skladu s prvim podstavkom.

2.   Izdavatelj ima uspostavljene mehanizme kojima mu se omogućuje ispunjenje obveza izvješćivanja prema nadležnom tijelu i evidentiranje svake transakcije koja se odnosi na program otkupa, uključujući informacije navedene u članku 5. stavku 3. Uredbe (EU) br. 596/2014. Izdavatelj o svim transakcijama koje se odnose na program otkupa, u detaljnom i zbirnom obliku, izvješćuje nadležno tijelo za svako mjesto trgovanja na kojem su dionice uvrštene za trgovanje ili se njima trguje najkasnije na kraju sedmog trgovinskog dana nakon datuma izvršenja transakcije. U zbirnom obliku navodi zbirni volumen i ponderiranu prosječnu cijenu po danu i po mjestu trgovanja.

3.   Izdavatelj osigurava odgovarajuće javno objavljivanje informacija o transakcijama koje se odnose na program otkupa iz stavka 2. najkasnije na kraju sedmog trgovinskog dana nakon datuma izvršenja tih transakcija. Izdavatelj objavljene transakcije objavljuje i na svojoj internetskoj stranici, gdje su te informacije dostupne javnosti tijekom razdoblja od najmanje pet godina od datuma odgovarajućeg javnog objavljivanja.

Članak 3.

Uvjeti trgovanja

1.   Kako bi se primijenilo izuzeće utvrđeno u članku 5. stavku 1. Uredbe (EU) br. 596/2014, transakcije koje se odnose na program otkupa ispunjavaju sljedeće uvjete:

(a)

izdavatelj kupuje dionice na mjestu trgovanja na kojem su uvrštene za trgovanje ili se njima trguje;

(b)

za dionice kojima se stalno trguje na mjestu trgovanja nalozi se ne daju tijekom faze dražbe, a nalozi dani prije početka faze dražbe ne mijenjaju se tijekom te faze;

(c)

za dionice kojima se na mjestu trgovanja trguje samo na dražbama izdavatelj daje i mijenja naloge tijekom dražbe, pod uvjetom da ostali sudionici na tržištu imaju dovoljno vremena da reagiraju na njih.

2.   Kako bi se primijenilo izuzeće utvrđeno u članku 5. stavku 1. Uredbe (EU) br. 596/2014, izdavatelji pri izvršenju transakcija u okviru programa otkupa ne kupuju dionice po cijeni višoj od cijene posljednje nezavisne transakcije ili (ovisno o tome koja je viša) najviše trenutne neovisne ponude na mjestu trgovanja gdje se kupnja obavlja, uključujući i kada se dionicama trguje na različitim mjestima trgovanja.

3.   Kako bi se primijenilo izuzeće utvrđeno u članku 5. stavku 1. Uredbe (EU) br. 596/2014, izdavatelj pri izvršenju transakcija u okviru programa otkupa ne kupuje više od 25 % prosječnog dnevnog volumena dionica u jednom trgovinskom danu na mjestu trgovanja na kojem se kupnja obavlja.

Za potrebe prvog podstavka prosječni dnevni volumen temelji se na prosječnom dnevnom volumenu trgovanja tijekom bilo kojeg od sljedećih razdoblja:

(a)

mjesec koji prethodi mjesecu objavljivanja koje se zahtijeva u skladu s člankom 2. stavkom 1.; u programu otkupa upućuje se na takav utvrđeni volumen i on se primjenjuje tijekom trajanja tog programa;

(b)

20 trgovinskih dana koji prethode danu kupnje, kad se u programu ne upućuje na taj volumen.

Članak 4.

Ograničenja trgovanja

1.   Kako bi se primijenilo izuzeće utvrđeno u članku 5. stavku 1. Uredbe (EU) br. 596/2014, izdavatelj tijekom trajanja programa otkupa ne obavlja sljedeće aktivnosti:

(a)

prodaju vlastitih dionica;

(b)

trgovanje tijekom zatvorenog razdoblja iz članka 19. stavka 11. Uredbe (EU) br. 596/2014;

(c)

trgovanje kad je izdavatelj odlučio odgoditi javno objavljivanje povlaštenih informacija u skladu s člankom 17. stavkom 4. ili 5. Uredbe (EU) br. 596/2014.

2.   Stavak 1. ne primjenjuje se:

(a)

kad je izdavatelj uspostavio planirani program otkupa; ili

(b)

kad program otkupa vode investicijsko društvo ili kreditna institucija koji svoje odluke o vremenu kupnje dionica izdavatelja donose neovisno od izdavatelja.

3.   Stavak 1. točka (a) ne primjenjuje se ako je izdavatelj investicijsko društvo ili kreditna institucija te ako uspostavi, provodi i održava odgovarajuće i učinkovite unutarnje sporazume i postupke koji podliježu nadzoru nadležnog tijela i kojima se sprječava nezakonito objavljivanje povlaštenih informacija od strane osoba koje imaju pristup povlaštenim informacijama koje se, izravno ili neizravno, odnose na izdavatelja osobama odgovornim za odluku u pogledu trgovanja vlastitim dionicama, kad se vlastitim dionicama trguje na temelju takve odluke.

4.   Stavak 1. točke (b) i (c) ne primjenjuju se ako je izdavatelj investicijsko društvo ili kreditna institucija te ako uspostavi, provodi i održava odgovarajuće i učinkovite unutarnje sporazume i postupke koji podliježu nadzoru nadležnog tijela i kojima se sprječava nezakonito objavljivanje povlaštenih informacija koje se, izravno ili neizravno, odnose na izdavatelja, uključujući odluke o stjecanju u okviru programa otkupa, i osobe odgovorne za trgovanje vlastitim dionicama za račun klijenata, kad se vlastitim dionicama trguje za račun tih klijenata.

POGLAVLJE III.

STABILIZACIJSKE MJERE

Članak 5.

Uvjeti u pogledu razdoblja stabilizacije

1.   U odnosu na dionice i ostale vrijednosne papire istovjetne dionicama, ograničeno razdoblje iz članka 5. stavka 4. točke (a) Uredbe (EU) br. 596/2014 (dalje u tekstu: „razdoblje stabilizacije”):

(a)

u slučaju značajne distribucije u obliku javno najavljene inicijalne ponude počinje na dan početka trgovanja vrijednosnim papirima na dotičnom mjestu trgovanja i završava najkasnije 30 kalendarskih dana nakon toga;

(b)

u slučaju značajne distribucije u obliku sekundarne ponude počinje na dan odgovarajućeg javnog objavljivanja završne cijene vrijednosnih papira i završava najkasnije 30 kalendarskih dana od dana dodjele.

2.   Za potrebe stavka 1. točke (a), kad se javno najavljena inicijalna ponuda odvija u državi članici koja dopušta trgovanje prije početka trgovanja na mjestu trgovanja, razdoblje stabilizacije počinje na dan odgovarajućeg javnog objavljivanja završne cijene relevantnih vrijednosnih papira i traje najdulje 30 kalendarskih dana nakon toga. To se trgovanje obavlja u skladu s primjenjivim pravilima mjesta trgovanja na kojem će vrijednosni papiri biti uvršteni u trgovanje, uključujući eventualna pravila o javnom objavljivanju i izvješćivanju o trgovanju.

3.   U odnosu na obveznice i ostale oblike sekuritiziranog duga, uključujući sekuritizirani dug koji je moguće konvertirati u ili zamijeniti za dionice ili druge vrijednosne papire istovjetne dionicama, razdoblje stabilizacije počinje na dan odgovarajućeg javnog objavljivanja uvjeta ponude vrijednosnih papira i završava ili najkasnije 30 kalendarskih dana od dana kada je izdavatelj instrumenata primio prihod od izdanja ili najkasnije 60 kalendarskih dana od dana dodjele vrijednosnih papira, ovisno o tome koji od tih datuma nastupi ranije.

Članak 6.

Obveze objavljivanja i izvješćivanja

1.   Prije početka inicijalne ili sekundarne ponude vrijednosnih papira osoba imenovana u skladu sa stavkom 5. osigurava odgovarajuće javno objavljivanje sljedećih informacija:

(a)

činjenice da se stabilizacijska mjera možda neće poduzeti te da je se može prekinuti u bilo kojem trenutku;

(b)

činjenice da je cilj stabilizacijskih transakcija podržati tržišnu cijenu vrijednosnih papira tijekom stabilizacijskog razdoblja;

(c)

početka i kraja stabilizacijskog razdoblja tijekom kojeg se može poduzeti stabilizacijska mjera;

(d)

identiteta subjekta koji poduzima stabilizacijske mjere, osim ako je on nepoznat u trenutku objave, u kojem se slučaju objavljuje prije početka stabilizacije;

(e)

postojanja svake mogućnosti prekomjerne dodjele ili opcije greenshoe te najvećeg broja vrijednosnih papira obuhvaćenih tom dodjelom ili opcijom, razdoblja tijekom kojeg se opcija greenshoe može iskorištavati i svih eventualnih uvjeta za iskorištavanje mogućnosti prekomjerne dodjele ili opcije greenshoe; te

(f)

mjesta na kojem će se stabilizacija možda poduzeti, uključujući, prema potrebi, naziv mjesta trgovanja ili više njih.

2.   Tijekom stabilizacijskog razdoblja osobe imenovane u skladu sa stavkom 5. osiguravaju odgovarajuće javno objavljivanje pojedinosti o svim stabilizacijskim transakcijama najkasnije na kraju sedmog trgovinskog dana od dana izvršenja tih transakcija.

3.   U roku od jednog tjedna od kraja stabilizacijskog razdoblja osoba imenovana u skladu sa stavkom 5. osigurava odgovarajuće javno objavljivanje sljedećih informacija:

(a)

je li mjera stabilizacije bila poduzeta ili ne;

(b)

datum kad je stabilizacija počela;

(c)

datum kad je provedena posljednja mjera stabilizacije;

(d)

raspon cijena unutar kojeg je izvršena stabilizacija, za svaki od datuma na koji su stabilizacijske transakcije izvršene;

(e)

mjesto trgovanja ili više njih, na kojem su stabilizacijske transakcije izvršene, ako je primjenjivo.

4.   Za potrebe ispunjenja zahtjeva u pogledu obavješćivanja utvrđenog u članku 5. stavku 5. Uredbe (EU) br. 596/2014 subjekti koji provode stabilizaciju, bez obzira na to djeluju li u ime izdavatelja ili ponuditelja, evidentiraju svaki nalog za stabilizaciju ili svaku stabilizacijsku transakciju vrijednosnim papirima i povezanim instrumentima u skladu s člankom 25. stavkom 1. i člankom 26. stavcima 1., 2. i 3. Uredbe (EU) br. 600/2014 Europskog parlamenta i Vijeća (7). Subjekti koji provode stabilizaciju, bez obzira na to djeluju li u ime izdavatelja ili ponuditelja, obavješćuju o svim izvršenim stabilizacijskim transakcijama vrijednosnim papirima i povezanim instrumentima:

(a)

nadležno tijelo za svako mjesto trgovanja na kojem su vrijednosni papiri u okviru stabilizacije uvršteni za trgovanje ili se njima trguje;

(b)

nadležno tijelo za svako mjesto trgovanja na kojem se izvršavaju transakcije povezanim instrumentima za stabilizaciju vrijednosnih papira.

5.   Izdavatelj, ponuditelj i svaki subjekt koji poduzima stabilizacijsku mjeru, kao i osobe koje djeluju za njihov račun, imenuju među sobom središnju osobu za kontakt odgovornu:

(a)

za javno objavljivanje zahtjeva iz stavaka 1., 2. i 3.; te

(b)

postupanje prema zahtjevima od bilo kojeg nadležnog tijela iz stavka 4.

Članak 7.

Cjenovni uvjeti

1.   U slučaju ponude dionica ili drugih vrijednosnih papira istovjetnih dionicama stabilizacija vrijednosnih papira ni pod kakvim se uvjetima ne obavlja iznad cijene ponude.

2.   U slučaju ponude sekuritiziranog duga koji je moguće konvertirati u ili zamijeniti za dionice ili druge vrijednosne papire istovjetne dionicama stabilizacija tih dužničkih instrumenata ni pod kakvim se uvjetima ne obavlja iznad tržišne cijene tih instrumenata u vrijeme javnog objavljivanja konačnih uvjeta nove ponude.

Članak 8.

Uvjeti za dodatnu stabilizaciju

Dodatna stabilizacija poduzima se u skladu s člancima 6. i 7. i ispunjava sljedeće uvjete:

(a)

vrijednosni papiri prekomjerno se dodjeljuju samo tijekom razdoblja upisa po cijeni ponude;

(b)

pozicija koja nastane kad investicijsko društvo ili kreditna institucija koji nisu pokriveni opcijom greenshoe iskoriste mogućnost prekomjerne dodjele ne premašuje 5 % prvobitne ponude;

(c)

korisnici opcije greenshoe mogu je izvršiti samo kada su vrijednosni papiri bili prekomjerno dodijeljeni;

(d)

opcija greenshoe ne iznosi više od 15 % prvobitne ponude;

(e)

razdoblje tijekom kojeg je moguće izvršenje opcije greenshoe jednako je stabilizacijskom razdoblju u skladu s člankom 5.;

(f)

izvršenje opcije greenshoe odmah se objavljuje, zajedno sa svim odgovarajućim pojedinostima, posebno uključujući datum izvršenja opcije te broj i narav uključenih vrijednosnih papira.

POGLAVLJE IV.

ZAVRŠNA ODREDBA

Članak 9.

Stupanje na snagu

Ova Uredba stupa na snagu sljedećeg dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Primjenjuje se od 3. srpnja 2016.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 8. ožujka 2016.

Za Komisiju

Predsjednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  SL L 173, 12.6.2014., str. 1.

(2)  Uredba Komisije (EZ) br. 809/2004 od 29. travnja 2004. o provedbi Direktive 2003/71/EZ Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu informacija koje sadrže prospekti te o njihovom obliku, upućivanju na informacije i objavljivanju takvih prospekata i distribuciji oglasa (SL L 149, 30.4.2004., str. 1.).

(3)  Uredba (EU) br. 1095/2010 Europskog parlamenta i Vijeća od 24. studenoga 2010. o osnivanju Europskog nadzornog tijela (Europsko nadzorno tijelo za vrijednosne papire i tržišta kapitala), izmjeni Odluke br. 716/2009/EZ i stavljanju izvan snage Odluke Komisije 2009/77/EZ (SL L 331, 15.12.2010., str. 84.).

(4)  Provedbena uredba Komisije (EU) 2016/1055 od 29. lipnja 2016. o utvrđivanju provedbenih tehničkih standarda u vezi s tehničkim sredstvima odgovarajućeg javnog objavljivanja povlaštenih informacija i odgađanja javnog objavljivanja povlaštenih informacija u skladu s Uredbom (EU) br. 596/2014 Europskog parlamenta i Vijeća (Vidjeti str. 47. ovog Službenog lista).

(5)  Direktiva 2004/109/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 15. prosinca 2004. o usklađivanju zahtjeva za transparentnošću u vezi s informacijama o izdavateljima čiji su vrijednosni papiri uvršteni za trgovanje na uređenom tržištu i o izmjeni Direktive 2001/34/EZ (SL L 390, 31.12.2004., str. 38.).

(6)  Direktiva 2012/30/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o usklađivanju zaštitnih mehanizama koje, radi zaštite interesa članova i trećih osoba, države članice zahtijevaju od trgovačkih društava u smislu članka 54. drugog stavka Ugovora o funkcioniranju Europske unije, u pogledu osnivanja dioničkih društava te održavanja i promjene njihovog kapitala, a s ciljem ujednačavanja tih zaštitnih mehanizama (SL L 315, 14.11.2012., str. 74.).

(7)  Uredba (EU) br. 600/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 15. svibnja 2014. o tržištima financijskih instrumenata i izmjeni Uredbe (EU) br. 648/2012 (SL L 173, 12.6.2014., str. 84.).


30.6.2016   

HR

Službeni list Europske unije

L 173/42


PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2016/1053

оd 28. lipnja 2016.

o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1484/95 u vezi s određivanjem reprezentativnih cijena u sektorima mesa peradi i jaja i za albumin iz jaja

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 1308/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o uspostavljanju zajedničke organizacije tržišta poljoprivrednih proizvoda i stavljanju izvan snage uredbi Vijeća (EEZ) br. 922/72, (EEZ) br. 234/79, (EZ) br. 1037/2001 i (EZ) br. 1234/2007 (1), a posebno njezin članak 183. točku (b),

uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 510/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. travnja 2014. o utvrđivanju trgovinskih aranžmana primjenjivih na određenu robu dobivenu preradom poljoprivrednih proizvoda i stavljanju izvan snage uredaba Vijeća (EZ) br. 1216/2009 i (EZ) br. 614/2009 (2), a posebno njezin članak 5. stavak 6. točku (a),

budući da:

(1)

Uredbom Komisije (EZ) br. 1484/95 (3) utvrđena su detaljna pravila za provedbu sustava dodatnih uvoznih carina i određene su reprezentativne cijene u sektorima mesa peradi i jaja i za albumin iz jaja.

(2)

Iz redovitog praćenja podataka na temelju kojih se određuju reprezentativne cijene za proizvode od mesa peradi i jaja i za albumin iz jaja proizlazi da je reprezentativne uvozne cijene za određene proizvode potrebno izmijeniti, uzimajući u obzir razlike u cijeni ovisno o podrijetlu.

(3)

Uredbu (EZ) br. 1484/95 stoga bi trebalo na odgovarajući način izmijeniti.

(4)

Budući da je potrebno osigurati što skoriju primjenu te mjere nakon što ažurirani podaci postanu dostupni, ova Uredba trebala bi stupiti na snagu na dan objave,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Prilog I. Uredbi (EZ) br. 1484/95 zamjenjuje se tekstom iz Priloga ovoj Uredbi.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu na dan objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 28. lipnja 2016.

Za Komisiju,

u ime predsjednika,

Jerzy PLEWA

Glavni direktor za poljoprivredu i ruralni razvoj


(1)  SL L 347, 20.12.2013., str. 671.

(2)  SL L 150, 20.5.2014., str. 1.

(3)  Uredba Komisije (EZ) br. 1484/95 od 28. lipnja 1995. o utvrđivanju detaljnih pravila za provedbu sustava dodatnih uvoznih carina i određivanju dodatnih uvoznih carina u sektorima mesa peradi i jaja i za albumin iz jaja te stavljanju izvan snage Uredbe br. 163/67/EEZ (SL L 145, 29.6.1995., str. 47.).


PRILOG

„PRILOG I.

Oznaka KN

Opis robe

Reprezentativna cijena

(EUR/100 kg)

Jamstvo iz članka 3.

(EUR/100 kg)

Podrijetlo (1)

0207 12 10

Trupovi pilića pod nazivom ‚70 % piletina’, smrznuti

122,1

0

AR

0207 12 90

Trupovi pilića pod nazivom ‚65 % piletina’, smrznuti

136,1

0

AR

162,5

0

BR

0207 14 10

Rezani dijelovi peradi vrste Gallus domesticus bez kostiju, smrznuti

273,1

8

AR

177,5

41

BR

280,4

6

CL

224,4

23

TH

0207 27 10

Rezani dijelovi puretine bez kostiju, smrznuti

341,3

0

BR

308,1

0

CL

0408 91 80

Jaja bez ljuske, sušena

390,3

0

AR

1602 32 11

Pripravci nekuhane peradi vrste Gallus domesticus

189,5

30

BR


(1)  Nomenklatura država utvrđena Uredbom Komisije (EU) br. 1106/2012 od 27. studenoga 2012. o provedbi Uredbe (EZ) br. 471/2009 Europskog parlamenta i Vijeća o statistici Zajednice u vezi s vanjskom trgovinom sa zemljama nečlanicama, u pogledu ažuriranja nomenklature država i područja (SL L 328, 28.11.2012., str. 7.). Oznakom ‚ZZ’ označava se ‚drugo podrijetlo’.”


30.6.2016   

HR

Službeni list Europske unije

L 173/44


PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2016/1054

оd 29. lipnja 2016.

o izmjeni Provedbene uredbe Vijeća (EU) br. 1238/2013 o uvođenju konačne antidampinške pristojbe na uvoz kristalnih silicijskih fotonaponskih modula i ključnih elemenata (tj. ćelija) podrijetlom ili poslanih iz Narodne Republike Kine i Provedbene uredbe Vijeća (EU) br. 1239/2013 o uvođenju konačne kompenzacijske pristojbe na uvoz kristalnih silicijskih fotonaponskih modula i ključnih elemenata (tj. ćelija) podrijetlom ili poslanih iz Narodne Republike Kine

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EZ) br. 1225/2009 od 30. studenoga 2009. o zaštiti od dampinškog uvoza iz zemalja koje nisu članice Europske zajednice (1), a posebno članak 9. stavak 4. i članak 14. stavak 1.,

uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EZ) br. 597/2009 od 11. lipnja 2009. o zaštiti od subvencioniranog uvoza iz zemalja koje nisu članice Europske zajednice (2), a posebno članak 15. stavak 1. i članak 24. stavak 1.,

budući da:

(1)

Vijeće je Provedbenom uredbom Vijeća (EU) br. 1238/2013 (3) uvelo konačnu antidampinšku pristojbu na uvoz u Uniju kristalnih silicijskih fotonaponskih modula i ključnih elemenata (tj. ćelija) podrijetlom ili poslanih iz Narodne Republike Kine („NRK”).

(2)

Vijeće je Provedbenom uredbom Vijeća (EU) br. 1239/2013 (4) uvelo i konačnu kompenzacijsku pristojbu na uvoz u Uniju kristalnih silicijskih fotonaponskih modula i ključnih elemenata (tj. ćelija) podrijetlom ili poslanih iz Narodne Republike Kine.

(3)

Shanghai Chaori International Trading Co. Ltd („predmetno društvo”), dodatna oznaka TARIC B872, društvo na koje se primjenjuje pojedinačna stopa antidampinške pristojbe od 41,3 % i pojedinačna stopa kompenzacijske pristojbe od 6,4 %, obavijestilo je Komisiju o promjeni svojeg naziva u GCL System Integration Technology Co., Ltd.

(4)

U 2014. proglašen je stečaj predmetnog društva. U veljači 2015. društvo Jiangsu GCL Energy Co., Ltd, koje je dio skupine društava s dodatnom oznakom TARIC B850, preuzelo je predmetno društvo.

(5)

Predmetno društvo tvrdilo je da promjena njegova naziva ne utječe na njegovo pravo da nastavi ostvarivati korist od pojedinačne antidampinške pristojbe i pojedinačne stope kompenzacijske pristojbe koje su se na njega primjenjivale.

(6)

Međutim, posljedica je preuzimanja da predmetno društvo nije samo promijenilo naziv u GCL System Integration Technology Co., Ltd., nego je i postalo dijelom skupine društava s dodatnom oznakom TARIC B850 (5).

(7)

Na predmetno društvo i na skupinu društava navedenih u uvodnoj izjavi (4) primjenjuje se pojedinačna stopa antidampinške pristojbe od 41,3 % i pojedinačna stopa kompenzacijske pristojbe od 6,4 %. Stoga je Komisija zaključila da promjena naziva ni na koji način ne utječe na zaključke provedbenih uredaba (EU) br. 1238/2013 i (EU) br. 1239/2013.

(8)

Komisija je sve zainteresirane strane obavijestila o bitnim činjenicama i razmatranjima na temelju kojih je namjeravala izmijeniti provedbene uredbe (EU) br. 1238/2013 i (EU) br. 1239/2013. Tim je stranama odobreno razdoblje unutar kojeg su mogle podnijeti primjedbe na objavu. Nijedna strana nije dostavila primjedbe.

(9)

Mjere predviđene ovom Uredbom u skladu su s mišljenjem Odbora osnovanog člankom 15. stavkom 1. Uredbe (EZ) br. 1225/2009,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Prilog I. Provedbenoj uredbi (EU) br. 1238/2013 i Prilog I. Provedbenoj uredbi (EU) br. 1239/2013 izmjenjuju se u skladu s Prilogom ovoj Uredbi.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu sljedećeg dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 29. lipnja 2016.

Za Komisiju

Predsjednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  SL L 343, 22.12.2009., str. 51.

(2)  SL L 188, 18.7.2009., str. 93.

(3)  SL L 325, 5.12.2013., str. 1.

(4)  SL L 325, 5.12.2013., str. 66.

(5)  To jest, Konca Solar Cell Co. Ltd., Suzhou GCL Photovoltaic Technology Co. Ltd, Jiangsu GCL Silicon Material Technology Development Co. Ltd, Jiangsu Zhongneng Polysilicon Technology Development Co. Ltd, GCL-Poly (Suzhou) Energy Limited, GCL-Poly Solar Power System Integration (Taicang) Co. Ltd, GCL SOLAR POWER (SUZHOU) LIMITED, GCL Solar System (Suzhou) Limited.


PRILOG

Prilog I. Provedbenoj uredbi (EU) br. 1238/2013 i Prilog I. Provedbenoj uredbi (EU) br. 1239/2013 mijenjaju se kako slijedi:

1.

Unos za dodatnu oznaku TARIC B850 zamjenjuje se sljedećim:

„GCL SOLAR POWER (SUZHOU) LIMITED

GCL-Poly Solar Power System Integration (Taicang) Co. Ltd

GCL Solar System (Suzhou) Limited

GCL-Poly (Suzhou) Energy Limited

Jiangsu GCL Silicon Material Technology Development Co. Ltd

Jiangsu Zhongneng Polysilicon Technology Development Co. Ltd

Konca Solar Cell Co. Ltd

Suzhou GCL Photovoltaic Technology Co. Ltd

GCL System Integration Technology Co., Ltd.

B850 ”

2.

Unos za dodatnu oznaku TARIC B872 zamjenjuje se sljedećim:

„Shanghai Chaori Solar Energy Science & Technology Co. Ltd

B872 ”


30.6.2016   

HR

Službeni list Europske unije

L 173/47


PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2016/1055

оd 29. lipnja 2016.

o utvrđivanju provedbenih tehničkih standarda u vezi s tehničkim sredstvima odgovarajućeg javnog objavljivanja povlaštenih informacija i odgađanja javnog objavljivanja povlaštenih informacija u skladu s Uredbom (EU) br. 596/2014 Europskog parlamenta i Vijeća

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 596/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. travnja 2014. o zlouporabi tržišta (Uredba o zlouporabi tržišta) te stavljanju izvan snage Direktive 2003/6/EZ Europskog parlamenta i Vijeća i direktiva Komisije 2003/124/EZ, 2003/125/EZ i 2004/72/EZ (1), a posebno njezin članak 17. stavak 10.,

budući da:

(1)

Od izdavatelja i sudionika na tržištu emisijskih jedinica zahtijeva se učinkovito i pravodobno javno objavljivanje povlaštenih informacija u cilju zaštite ulagatelja. Kako bi se na razini Unije ulagateljima jamčio jednak pristup povlaštenim informacijama, povlaštene informacije trebalo bi besplatno, istodobno i u najkraćem mogućem roku javno objaviti među svim kategorijama ulagatelja u Uniji te bi se o njima trebali obavijestiti mediji, čime se osigurava učinkovito širenje informacija u javnosti.

(2)

Ako sudionici na tržištu emisijskih jedinica već ispunjavaju istovrijedne zahtjeve o objavljivanju povlaštenih informacija u skladu s Uredbom (EU) br. 1227/2011 Europskog parlamenta i Vijeća (2), te ako se od njih na temelju te Uredbe i Uredbe (EU) br. 596/2014 zahtijeva da javno objave iste informacije, trebalo bi se smatrati da su obveze propisane ovom Uredbom ispunjene ako se informacije objavljuju korištenjem platforme za objavu povlaštenih informacija za potrebe Uredbe (EU) br. 1227/2011, pod uvjetom da su o povlaštenim informacijama obaviješteni relevantni mediji.

(3)

Važno je da se tehničkim sredstvima odgađanja objavljivanja povlaštenih informacija omogući evidentiranje ključnih informacija iz postupka odgađanja objavljivanja povlaštenih informacija kako bi izdavatelji i sudionici na tržištu emisijskih jedinica mogli ispuniti obvezu obavješćivanja nadležnih tijela.

(4)

Obavijest o odgodi objavljivanja povlaštenih informacija i, prema potrebi, objašnjenje o načinu ispunjenja svih primjenjivih uvjeta za odgodu trebali bi se nadležnim tijelima dostaviti u pisanom obliku upotrebom sigurnih elektroničkih sredstava koje je odredilo samo nadležno tijelo, čime se osigurava cjelovitost i povjerljivost sadržaja informacija te brzina njihova prijenosa.

(5)

Kako bi se nadležnom tijelu omogućilo da utvrdi relevantne osobe u okviru izdavatelja ili sudionika na tržištu emisijskih jedinica koje su uključene u odgađanje objavljivanja povlaštenih informacija, obavijest o odgodi trebala bi sadržavati identitet osobe koja je dostavila obavijest te osoba nadležnih za donošenje odluke o odgodi objavljivanja povlaštenih informacija. U toj bi se obavijesti trebali navesti i vremenski aspekti odgode čime bi se nadležnim tijelima omogućilo da procijene jesu li ispunjeni uvjeti utvrđeni Uredbom (EU) br. 596/2014 koji se odnose na odgodu.

(6)

Izdavatelj koji je kreditna ili financijska institucija trebao bi nadležno tijelo u pisanom obliku obavijestiti o svojoj namjeri odgađanja objavljivanja povlaštenih informacija kako bi se očuvala stabilnost financijskog sustava i, uzimajući u obzir osjetljivu prirodu takvih informacija i potrebu da se osigura najviši stupanj povjerljivosti njihova sadržaja, u tu bi svrhu trebalo primjenjivati odgovarajuće standarde sigurnosti.

(7)

Ova Uredba temelji se na nacrtu provedbenih tehničkih standarda koje je Europsko nadzorno tijelo za vrijednosne papire i tržišta kapitala (ESMA) dostavilo Komisiji.

(8)

Komisija je 25. svibnja 2016. ESMA-u obavijestila o svojoj namjeri potvrđivanja nacrta provedbenog tehničkog standarda uz izmjene kako bi se uzela u obzir činjenica da su odredbe o objavljivanju iz Uredbe (EU) br. 1227/2011 dovoljne da se osigura da sudionici na tržištu emisijskih jedinica djelotvorno i pravovremeno javno objavljuju povlaštene informacije, kako se propisuje člankom 17. stavkom 2. Uredbe (EU) br. 596/2014. Već se Provedbenom uredbom Komisije (EU) br. 1348/2014 (3) propisuje da sudionici na tržištu emisijskih jedinica moraju uspostaviti „sažetak sadržaja” kako bi se informacije objavljivale djelotvorno i pravovremeno putem web-mjesta. ESMA je u svojem službenom mišljenju od 16. lipnja 2016. potvrdila svoje početno stajalište i nije ponovno podnijela provedbeni tehnički standard izmijenjen u skladu s izmjenama koje je predložila Komisija. Budući da zahtjevi o objavljivanju za sudionike na tržištu emisijskih jedinica na temelju Uredbe (EU) br. 1227/2011 mogu biti dovoljni za potrebe ispunjavanja zahtjeva iz članka 17. stavka 2. Uredbe (EU) br. 596/2014, nacrt provedbenog tehničkog standarda trebalo bi izmijeniti da se izbjegne udvostručavanje zahtjeva za izvješćivanje.

(9)

ESMA je provela otvorena javna savjetovanja o nacrtu provedbenih tehničkih standarda na kojem se temelji ova uredba, analizirala je moguće povezane troškove i koristi te zatražila mišljenje Interesne skupine za vrijednosne papire i tržišta kapitala osnovane u skladu s člankom 37. Uredbe (EU) br. 1095/2010 Europskog parlamenta i Vijeća (4).

(10)

Kako bi se osiguralo nesmetano funkcioniranje financijskih tržišta, potrebno je da ova Uredba žurno stupi na snagu te da se odredbe utvrđene ovom Uredbom primjenjuju od istog datuma kao i odredbe utvrđene Uredbom (EU) br. 596/2014,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

POGLAVLJE I.

OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Definicije

Za potrebe ove Uredbe primjenjuje se sljedeća definicija:

 

„elektronička sredstva” znači sredstva elektroničke opreme za obradu (uključujući digitalno sažimanje), pohranu i prijenos podataka upotrebom žica, radija, optičke tehnologije ili bilo kojeg drugog elektromagnetskog sredstva.

POGLAVLJE II.

TEHNIČKA SREDSTVA ODGOVARAJUĆEG JAVNOG OBJAVLJIVANJA POVLAŠTENIH INFORMACIJA

Članak 2.

Sredstva javnog objavljivanja povlaštenih informacija

1.   Izdavatelji i sudionici na tržištu emisijskih jedinica objavljuju povlaštene informacije upotrebom tehničkih sredstava kojima se jamči sljedeće:

(a)

širenje povlaštenih informacija:

i.

što je moguće širem krugu javnosti na nediskriminirajućoj osnovi;

ii.

besplatno;

iii.

istodobno u Uniji.

(b)

medije se o povlaštenim informacijama obavješćuje izravno ili putem treće strane, a javnost se opravdano pouzdaje u medije da će osigurati njihovo učinkovito širenje. Te se obavijesti prenose upotrebom elektroničkih sredstava kojima se osigurava očuvanje potpunosti, cjelovitosti i povjerljivosti informacija tijekom prijenosa te se u njima jasno utvrđuje sljedeće:

i.

informacije o kojima se obavješćuje jesu povlaštene informacije;

ii.

identitet izdavatelja ili sudionika na tržištu emisijskih jedinica: puni pravni naziv;

iii.

identitet osobe koja dostavlja obavijest: ime, prezime, funkcija unutar izdavatelja ili sudionika na tržištu emisijskih jedinica;

iv.

predmet povlaštenih informacija;

v.

datum i vrijeme obavještavanja medija.

Izdavatelji i sudionici na tržištu emisijskih jedinica osiguravaju potpunost, cjelovitost i povjerljivost tako što bez odgode ispravljaju bilo koji propust ili prekid u prijenosu povlaštenih informacija.

2.   Sudionici na tržištu emisijskih jedinica od kojih se zahtijeva da povlaštene informacije objavljuju u skladu s člankom 4. Uredbe (EU) br. 1227/2011 mogu upotrebljavati tehnička sredstva utvrđena za potrebe objavljivanja povlaštenih informacija na temelju te Uredbe za potrebe objavljivanja povlaštenih informacija u skladu s člankom 17. stavkom 2. Uredbe (EU) br. 596/2014, pod uvjetom da su povlaštene informacije koje se moraju objaviti u suštini istog sadržaja ta da se tehničkim sredstvima koja se upotrebljavaju za objavljivanje osigurava da se povlaštene informacije priopćavaju relevantnim medijima.

Članak 3.

Objava povlaštenih informacija na internetskim stranicama

Internetske stranice iz članka 17. stavaka 1. i 9. Uredbe (EU) br. 596/2014 moraju ispunjavati sljedeće zahtjeve:

(a)

njima se korisnicima omogućuje besplatan pristup povlaštenim informacijama objavljenima na internetskim stranicama na nediskriminirajućoj osnovi;

(b)

njima se korisnicima omogućuje da pronađu povlaštene informacije u lako prepoznatljivom odjeljku internetskih stranica;

(c)

njima se osigurava da se u objavljenim povlaštenim informacijama jasno navodi datum i vrijeme objave te da su informacije strukturirane kronološkim redoslijedom.

POGLAVLJE III.

TEHNIČKA SREDSTVA ODGAĐANJA JAVNOG OBJAVLJIVANJA POVLAŠTENIH INFORMACIJA

Članak 4.

Obavijest o odgođenoj objavi povlaštenih informacija i pisano obrazloženje

1.   Za potrebe odgađanja javnog objavljivanja povlaštenih informacija u skladu s člankom 17. stavkom 4. trećim podstavkom Uredbe (EU) br. 596/2014, izdavatelji i sudionici na tržištu emisijskih jedinica upotrebljavaju tehnička sredstva kojima se na trajnom mediju jamči dostupnost, čitljivost i evidentiranje sljedećih informacija:

(a)

datuma i vremena:

i.

kad su se povlaštene informacije prvi put pojavile u okviru izdavatelja ili sudionika na tržištu emisijskih jedinica;

ii.

kad je donesena odluka o odgodi objavljivanja povlaštenih informacija;

iii.

kad će izdavatelj ili sudionik na tržištu emisijskih jedinica vjerojatno objaviti povlaštene informacije;

(b)

identiteta osoba u okviru izdavatelja ili sudionika na tržištu emisijskih jedinica nadležnih za sljedeće:

i.

donošenje odluke o odgodi objave te o početku i vjerojatnom završetku odgode;

ii.

provedbu stalnog praćenja uvjeta odgode;

iii.

donošenje odluke o javnom objavljivanju povlaštenih informacija;

iv.

dostavljanje nadležnom tijelu zatraženih informacija o odgodi i pisanog obrazloženja;

(c)

dokaza o izvornom ispunjenju uvjeta iz članka 17. stavka 4. Uredbe (EU) br. 596/2014 i bilo koje izmjene ispunjenja uvjeta tijekom razdoblja odgode, uključujući:

i.

prepreke pristupu informacijama koje su interno uspostavljene i u odnosu na treće strane kako bi se pristup povlaštenim informacijama onemogućio svim osobama osim onima kojima su one nužne za uobičajeno obavljanje posla, profesije ili dužnosti u okviru izdavatelja ili sudionika na tržištu emisijskih jedinica;

ii.

mjere koje su uvedene kako bi se relevantne povlaštene informacije objavile što je prije moguće nakon što se prestane jamčiti njihova povjerljivost.

2.   Izdavatelji i sudionici na tržištu emisijskih jedinica obavješćuju nadležno tijelo o odgodi objavljivanja povlaštenih informacija na temelju pisanog obrazloženja i dostavljaju pisano obrazloženje o toj odgodi preko predviđene kontaktne točke u okviru nadležnog tijela ili koju je imenovalo nadležno tijelo, koristeći se pritom elektroničkim sredstvima koje je odredilo nadležno tijelo.

Nadležna tijela na svojim internetskim stranicama objavljuju predviđenu kontaktnu točku u okviru nadležnog tijela ili koju je imenovalo nadležno tijelo i elektronička sredstva iz prvog podstavka. Tim elektroničkim sredstvima osigurava se potpunost, cjelovitost i povjerljivost informacija tijekom prijenosa.

3.   Elektroničkim sredstvima iz stavka 2. osigurava se da obavijest o odgodi objavljivanja povlaštenih informacija sadržava sljedeće informacije:

(a)

identitet izdavatelja ili sudionika na tržištu emisijskih jedinica: puni pravni naziv;

(b)

identitet osobe koja dostavlja obavijest: ime, prezime, funkcija unutar izdavatelja ili sudionika na tržištu emisijskih jedinica;

(c)

podatke za kontakt osobe koja dostavlja obavijest: službena adresa elektroničke pošte i broj službenog telefona;

(d)

utvrđivanje javno objavljenih povlaštenih informacija na koje se primjenjivala odgođena objava: naslov izjave o objavi; referentni broj ako je dodijeljen sustavom koji se upotrebljava za širenje povlaštenih informacija; datum i vrijeme javne objave povlaštenih informacija;

(e)

datum i vrijeme odluke o odgodi objave povlaštenih informacija;

(f)

identitet svih osoba nadležnih za donošenje odluke o odgodi javnog objavljivanja povlaštenih informacija.

4.   Ako se pisano obrazloženje o odgodi objavljivanja povlaštenih informacija dostavlja samo na zahtjev nadležnog tijela u skladu s člankom 17. stavkom 4. trećim podstavkom Uredbe (EU) br. 596/2014, elektroničkim sredstvima iz stavka 2. ovog članka osigurava se da to pisano obrazloženje sadržava informacije iz stavka 3. ovog članka.

Članak 5.

Obavijest o namjeri odgode objavljivanja povlaštenih informacija

1.   Za potrebe odgode javnog objavljivanja povlaštenih informacija u skladu s člankom 17. stavkom 5. Uredbe (EU) br. 596/2014, izdavatelj koji je kreditna ili financijska institucija u pisanom obliku nadležnom tijelu dostavlja obavijest o svojoj namjeri odgode povlaštenih informacija kako bi se očuvala stabilnost financijskog sustava, osiguravajući pritom potpunost, cjelovitost i povjerljivost informacija, preko predviđene kontaktne točke u okviru nadležnog tijela ili koju je imenovalo nadležno tijelo.

Ako se obavijest iz prvog podstavka dostavlja elektroničkim putem, izdavatelj upotrebljava elektronička sredstva iz članka 4. stavka 2. ove Uredbe.

2.   Nadležno tijelo obavješćuje izdavatelja o svojoj odluci hoće li prihvatiti odgodu objavljivanja na temelju informacija koje su mu u pisanom obliku dostavljene u skladu sa stavkom 1., osiguravajući pritom potpunost, cjelovitost i povjerljivost informacija.

3.   Kako bi nadležno tijelo obavijestio o svim novim informacijama koje mogu utjecati na odluku nadležnog tijela o odgodi objavljivanja povlaštenih informacija, izdavatelj upotrebljava ista tehnička sredstva koja se upotrebljavaju za dostavu nadležnom tijelu obavijesti iz stavka 1.

POGLAVLJE IV.

ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 6.

Stupanje na snagu

Ova Uredba stupa na snagu sljedećeg dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Primjenjuje se od 3. srpnja 2016.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 29. lipnja 2016.

Za Komisiju

Predsjednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  SL L 173, 12.6.2014., str. 1.

(2)  Uredba (EU) br. 1227/2011 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2011. o cjelovitosti i transparentnosti veleprodajnog tržišta energije (SL L 326, 8.12.2011., str. 1.).

(3)  Provedbena uredba Komisije (EU) br. 1348/2014 od 17. prosinca 2014. o izvješćivanju o podacima i provedbi članka 8. stavaka 2. i 6. Uredbe (EU) br. 1227/2011 Europskog parlamenta i Vijeća o cjelovitosti i transparentnosti veleprodajnog tržišta energije (SL L 363, 18.12.2014., str. 121.).

(4)  Uredba (EU) br. 1095/2010 Europskog parlamenta i Vijeća od 24. studenoga 2010. o osnivanju europskog nadzornog tijela (Europskog nadzornog tijela za vrijednosne papire i tržišta kapitala), izmjeni Odluke br. 716/2009/EZ i stavljanju izvan snage Odluke Komisije 2009/77/EZ (SL L 331, 15.12.2010., str. 84.).


30.6.2016   

HR

Službeni list Europske unije

L 173/52


PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2016/1056

оd 29. lipnja 2016.

o izmjeni Provedbene uredbe (EU) br. 540/2011 u pogledu produljenja roka valjanosti odobrenja aktivne tvari glifosat

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EZ) br. 1107/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 21. listopada 2009. o stavljanju na tržište sredstava za zaštitu bilja i stavljanju izvan snage direktiva Vijeća 79/117/EEZ i 91/414/EEZ (1), a posebno njezin članak 17. prvi stavak,

budući da:

(1)

U dijelu A priloga Provedbenoj uredbi Komisije (EU) br. 540/2011 (2) utvrđene su aktivne tvari koje se smatraju odobrenima na temelju Uredbe (EZ) br. 1107/2009.

(2)

Rok valjanosti odobrenja aktivne tvari glifosat istječe 30. lipnja 2016. Podnesen je zahtjev za produljenje uvrštenja te tvari u Prilog I. Direktivi Vijeća 91/414/EEZ (3) u skladu s člankom 4. Uredbe Komisije (EU) br. 1141/2010 (4).

(3)

Budući da su procjena te tvari i donošenje odluke u pogledu produljenja odobrenja odgođeni zbog razloga za koje nije odgovoran podnositelj zahtjeva, odobrenje te aktivne tvari vjerojatno će isteći prije donošenja odluke u pogledu njegova produljenja.

(4)

S obzirom na nalaze Međunarodne agencije za istraživanje raka u pogledu karcinogenog potencijala glifosata Komisija je 29. travnja 2015. ovlastila Europsku agenciju za sigurnost hrane (dalje u tekstu „Agencija”) da pregleda osnovne informacije i uvrsti te nalaze u svoj zaključak. U kontekstu postupka ocjenjivanja na temelju Uredbe (EZ) br. 1107/2009 Agencija je zaključila da nije vjerojatno da postoji opasnost od karcinogenog djelovanja glifosata na ljude te da na temelju raspoloživih dokaza nije opravdano usklađeno razvrstavanje glifosata iz Uredbe (EZ) br. 1272/2008 (5) u pogledu njegova karcinogenog potencijala. Međutim Agencija je u tom smislu podsjetila na to da njezini prijedlozi razvrstavanja u kontekstu postupka ocjenjivanja na temelju Uredbe (EZ) br. 1107/2009 nisu službeni prijedlozi usklađenog razvrstavanja u skladu s Uredbom (EZ) br. 1272/2008.

(5)

Država članica izvjestiteljica 22. srpnja 2015. (6) obznanila je svoju namjeru dostavljanja dokumentacije o usklađenom razvrstavanju glifosata, uključujući podatke o razredu opasnosti „karcinogenost”, u skladu s člankom 37. Uredbe (EZ) br. 1272/2008. Dana 17. ožujka 2016. država članica izvjestiteljica dostavila je tu dokumentaciju Europskoj agenciji za kemikalije, koja treba donijeti mišljenje o tome u skladu s člankom 37. stavkom 4. Uredbe (EZ) br. 1272/2008.

(6)

Nalazi Međunarodne agencije za istraživanje raka razlikuju se od prijedloga razvrstavanja u pogledu karcinogenog potencijala glifosata koji je iznijela Agencija. Nadalje, već je pokrenut postupak usklađenog razvrstavanja glifosata. Na raspravama u Stalnom odboru za bilje, životinje, hranu i hranu za životinje održanima 18. i 19. svibnja 2016. pokazalo se da u pogledu posebne situacije povezane s glifosatom nekoliko država članica, u svojoj ulozi upravitelja rizikom, smatra da je prije donošenja odluke u pogledu obnavljanja odobrenja primjereno zatražiti mišljenje Odbora za procjenu rizika Europske agencije za kemikalije o usklađenom razvrstavanju u pogledu karcinogenosti glifosata jer bi takvo mišljenje moglo biti relevantno za odobravanje na temelju mjerila utvrđenih u Uredbi (EZ) br. 1107/2009.

(7)

S obzirom na vrijeme potrebno za ocjenu dokumentacije o usklađenom razvrstavanju, potrebno je produljiti rok valjanosti odobrenja aktivne tvari do 6 mjeseci od datuma na koji Komisija primi mišljenje Odbora za procjenu rizika Europske agencije za kemikalije, ali najdulje do 31. prosinca 2017. Kad Komisija primi mišljenje Odbora za procjenu rizika Europske agencije za kemikalije, objavit će datum primitka u Službenom listu Europske unije.

(8)

S obzirom na cilj članka 17. stavka 1. Uredbe (EZ) br. 1107/2009, u slučaju da Komisija nakon primitka mišljenja Odbora za procjenu rizika Europske agencije za kemikalije donese uredbu kojom se predviđa da se odobrenje za glifosat ne produljuje jer nisu ispunjena mjerila za odobravanje, Komisija će utvrditi datum isteka valjanosti odobrenja kao datum stupanja na snagu uredbe kojom se predviđa da se odobrenje glifosata ne obnavlja, čak i ako je taj datum nastupi ranije od datuma isteka valjanosti odobrenja.

(9)

Uzimajući u obzir produljenje roka valjanosti odobrenja za glifosat opisano u prethodnim uvodnim izjavama te u kontekstu zabrinutosti Agencije u pogledu uporabe koformulanta polietoksiliranog lojeva amina (CAS br. 61791-26-2) u sredstvima za zaštitu bilja koja sadržavaju glifosat, Komisija će što je prije moguće, u skladu s člankom 21. Uredbe (EZ) br. 1107/2009, pokrenuti preispitivanje odobrenja glifosata.

(10)

Provedbenu uredbu (EU) br. 540/2011 trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti.

(11)

Budući da rok valjanosti postojećeg odobrenja glifosata istječe 30. lipnja 2016., ova bi Uredba trebala stupiti na snagu što je prije moguće.

(12)

Stalni odbor za bilje, životinje, hranu i hranu za životinje nije donio mišljenje u roku koji je odredio njegov predsjednik. Provedbeni akt smatrao se potrebnim i predsjednik Odbora podnio je nacrt provedbenog akta žalbenom odboru na daljnje razmatranje. Žalbeni odbor nije donio mišljenje,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Izmjena Provedbene uredbe (EU) br. 540/2011

U dijelu A Priloga Provedbenoj uredbi (EU) br. 540/2011 u šestom stupcu unosa 25. za glifosat, „Prestanak odobrenja”, riječi „30. lipnja 2016.” zamjenjuju se riječima „6 mjeseci od datuma na koji Komisija primi mišljenje Odbora za procjenu rizika Europske agencije za kemikalije ili 31. prosinca 2017., ovisno o tome što nastupi ranije”.

Članak 2.

Stupanje na snagu

Ova Uredba stupa na snagu sljedećeg dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 29. lipnja 2016.

Za Komisiju

Predsjednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  SL L 309, 24.11.2009., str. 1.

(2)  Provedbena uredba Komisije (EU) br. 540/2011 od 25. svibnja 2011. o provedbi Uredbe (EZ) br. 1107/2009 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu popisa odobrenih aktivnih tvari (SL L 153, 11.6.2011., str. 1.)

(3)  Direktiva Vijeća 91/414/EEZ od 15. srpnja 1991. o stavljanju sredstava za zaštitu bilja na tržište (SL L 230, 19.8.1991., str. 1.)

(4)  Uredba Komisije (EU) br. 1141/2010 od 7. prosinca 2010. o utvrđivanju postupka za produljenje uvrštenja druge grupe aktivnih tvari u Prilog I. Direktivi Vijeća 91/414/EEZ i utvrđivanju popisa tih tvari (SL L 322, 8.12.2010., str. 10.)

(5)  Uredba (EZ) br. 1272/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. prosinca 2008. o razvrstavanju, označivanju i pakiranju tvari i smjesa, o izmjeni i stavljanju izvan snage Direktive 67/548/EEZ i Direktive 1999/45/EZ i o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1907/2006 (SL L 353, 31.12.2008., str. 1.)

(6)  Registar namjera ECHA-e. Dostupno na internetu: echa.europa.eu/web/guest/addressing-chemicals-of-concern/registry-of-intentions.


30.6.2016   

HR

Službeni list Europske unije

L 173/55


PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2016/1057

оd 29. lipnja 2016.

o utvrđivanju paušalnih uvoznih vrijednosti za određivanje ulazne cijene određenog voća i povrća

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 1308/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o uspostavljanju zajedničke organizacije tržišta poljoprivrednih proizvoda i stavljanju izvan snage uredbi Vijeća (EEZ) br. 922/72, (EEZ) br. 234/79, (EZ) br. 1037/2001 i (EZ) br. 1234/2007 (1),

uzimajući u obzir Provedbenu uredbu Komisije (EU) br. 543/2011 od 7. lipnja 2011. o utvrđivanju detaljnih pravila za primjenu Uredbe Vijeća (EZ) br. 1234/2007 za sektore voća i povrća te prerađevina voća i povrća (2), a posebno njezin članak 136. stavak 1.,

budući da:

(1)

Provedbenom uredbom (EU) br. 543/2011, prema ishodu Urugvajske runde multilateralnih pregovora o trgovini, utvrđuju se kriteriji kojima Komisija određuje paušalne vrijednosti za uvoz iz trećih zemalja, za proizvode i razdoblja određena u njezinu Prilogu XVI. dijelu A.

(2)

Paušalna uvozna vrijednost izračunava se za svaki radni dan, u skladu s člankom 136. stavkom 1. Provedbene uredbe (EU) br. 543/2011, uzimajući u obzir promjenjive dnevne podatke. Stoga ova Uredba treba stupiti na snagu na dan objave u Službenom listu Europske unije,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Paušalne uvozne vrijednosti iz članka 136. Provedbene uredbe (EU) br. 543/2011 određene su u Prilogu ovoj Uredbi.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu na dan objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 29. lipnja 2016.

Za Komisiju,

u ime predsjednika,

Jerzy PLEWA

Glavni direktor za poljoprivredu i ruralni razvoj


(1)  SL L 347, 20.12.2013., str. 671.

(2)  SL L 157, 15.6.2011., str. 1.


PRILOG

Paušalne uvozne vrijednosti za određivanje ulazne cijene određenog voća i povrća

(EUR/100 kg)

Oznaka KN

Oznaka treće zemlje (1)

Standardna uvozna vrijednost

0702 00 00

MA

135,4

ZZ

135,4

0709 93 10

TR

138,7

ZZ

138,7

0805 50 10

AR

160,3

CL

198,5

MA

174,9

UY

142,5

ZA

175,1

ZZ

170,3

0808 10 80

AR

118,3

BR

102,8

CL

128,2

CN

133,6

NZ

144,7

UY

71,6

ZA

106,7

ZZ

115,1

0809 10 00

TR

224,4

ZZ

224,4

0809 29 00

TR

347,0

ZZ

347,0

0809 30 10 , 0809 30 90

TR

124,7

ZZ

124,7

0809 40 05

TR

148,6

ZZ

148,6


(1)  Nomenklatura država utvrđena Uredbom Komisije (EU) br. 1106/2012 od 27. studenoga 2012. o provedbi Uredbe (EZ) br. 471/2009 Europskog parlamenta i Vijeća o statistici Zajednice u vezi s vanjskom trgovinom sa zemljama nečlanicama, u pogledu ažuriranja nomenklature država i područja (SL L 328, 28.11.2012., str. 7.). Oznakom „ZZ” označava se „drugo podrijetlo”.


30.6.2016   

HR

Službeni list Europske unije

L 173/57


PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2016/1058

оd 29. lipnja 2016.

o zatvaranju natječajnog postupka za otkup obranog mlijeka u prahu u okviru javne intervencije otvorenog Provedbenom uredbom (EU) 2016/826

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EU) br. 1370/2013 od 16. prosinca 2013. o utvrđivanju mjera za određivanje određenih potpora i subvencija vezanih uz zajedničku organizaciju tržišta poljoprivrednih proizvoda (1), a posebno njezin članak 3. stavak 6.,

budući da:

(1)

Provedbenom uredbom Komisije (EU) 2016/826 (2) otvoren je natječajni postupak za otkup obranog mlijeka u prahu, s obzirom na to da je premašeno količinsko ograničenje od 218 000 tona utvrđeno člankom 3. stavkom 1. točkom (c) Uredbe (EU) br. 1370/2013 za otkup obranog mlijeka u prahu po fiksnoj cijeni u okviru javne intervencije.

(2)

Člankom 3. stavkom 1. drugim podstavkom Uredbe (EU) br. 1370/2013, kako je umetnut Uredbom Vijeća (EU) 2016/1042 (3), povećana su količinska ograničenja primjenjiva na otkup obranog mlijeka u prahu po fiksnoj cijeni za godinu 2016. od 30. lipnja 2016.

(3)

Stoga je primjereno zatvoriti natječajni postupak otvoren Provedbenom uredbom (EU) 2016/826 te nastaviti otkup obranog mlijeka u prahu po fiksnoj cijeni u okviru javne intervencije dok se ne dosegnu povećana količinska ograničenja.

(4)

Budući da interventne agencije ubrzo nakon objave ove Uredbe moraju obavijestiti ponuđače o zatvaranju natječajnog postupka, ova bi Uredba trebala stupiti na snagu na dan objave u Službenom listu Europske unije,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Zatvaranje natječajnog postupka

Zatvara se natječajni postupak otvoren Provedbenom uredbom (EU) 2016/826.

Članak 2.

Stupanje na snagu

Ova Uredba stupa na snagu na dan objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 29. lipnja 2016.

Za Komisiju,

u ime predsjednika,

Jerzy PLEWA

Glavni direktor za poljoprivredu i ruralni razvoj


(1)  SL L 346, 20.12.2013., str. 12.

(2)  Provedbena uredba Komisije (EU) 2016/826 оd 25. svibnja 2016. o zatvaranju interventnog otkupa obranog mlijeka u prahu po fiksnoj cijeni za razdoblje intervencije koje završava 30. rujna 2016. i o otvaranju natječajnog postupka za otkup (SL L 137, 26.5.2016., str. 19.).

(3)  Uredba Vijeća (EU) 2016/1042 od 24. lipnja 2016. o izmjeni Uredbe (EU) br. 1370/2013 o utvrđivanju mjera za određivanje određenih potpora i subvencija vezanih uz zajedničku organizaciju tržišta poljoprivrednih proizvoda u pogledu primjenjivoga količinskog ograničenja za otkup obranog mlijeka u prahu (SL L 170, 29.6.2016., str. 1.).


ODLUKE

30.6.2016   

HR

Službeni list Europske unije

L 173/59


PROVEDBENA ODLUKA KOMISIJE (EU) 2016/1059

оd 20. lipnja 2016.

o isključenju iz financiranja Europske unije određenih izdataka nastalih za države članice u okviru Europskog fonda za jamstva u poljoprivredi (EFJP) i Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR)

(priopćeno pod brojem dokumenta C(2016) 3753)

(vjerodostojni su samo tekstovi na bugarskom, češkom, danskom, engleskom, francuskom, latvijskom, litavskom, nizozemskom, njemačkom, portugalskom, slovenskom, španjolskom, švedskom i talijanskom jeziku)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 1306/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o financiranju, upravljanju i nadzoru zajedničke poljoprivredne politike i o stavljanju izvan snage uredaba Vijeća (EEZ) br. 352/78, (EZ) br. 165/94, (EZ) br. 2799/98, (EZ) br. 814/2000, (EZ) br. 1290/2005 i (EZ) br. 485/2008 (1), a posebno njezin članak 52.,

nakon savjetovanja s Odborom za poljoprivredne fondove,

budući da:

(1)

U skladu s člankom 31. Uredbe Vijeća (EZ) br. 1290/2005 (2) te od 1. siječnja 2015. u skladu s člankom 52. Uredbe (EU) br. 1306/2013 Komisija mora provesti potrebne provjere i obavijestiti države članice o rezultatima tih provjera, uzeti u obzir primjedbe država članica, pokrenuti dvostranu raspravu u svrhu postizanja dogovora s predmetnim državama članicama te ih formalno obavijestiti o svojim zaključcima.

(2)

Države članice imale su mogućnost zatražiti pokretanje postupka mirenja. Ta je mogućnost iskorištena u nekim slučajevima te je Komisija ispitala izvješća o rezultatima tog postupka.

(3)

U skladu s Uredbom (EU) br. 1306/2013 financirati se mogu samo oni poljoprivredni izdatci koji su nastali na način koji ne predstavlja povredu prava Unije.

(4)

S obzirom na provedene provjere, rezultate dvostranih rasprava i postupaka mirenja dio izdataka koje su prijavile države članice ne ispunjava taj uvjet i stoga se ne može financirati u okviru EFJP-a i EPFRR-a.

(5)

Trebalo bi navesti iznose koji se ne mogu financirati na teret EFJP-a i EPFRR-a. Ti se iznosi ne odnose na izdatke nastale više od 24 mjeseca prije pisane obavijesti o rezultatima provjera koju Komisija šalje državama članicama.

(6)

U pogledu slučajeva obuhvaćenih ovom Odlukom Komisija je u sažetom izvješću obavijestila države članice o procjeni iznosa koji se moraju isključiti na temelju neusklađenosti s pravom Unije (3).

(7)

Ovom se Odlukom ne dovodi u pitanje ni jedan financijski zaključak koji Komisija može donijeti na temelju presuda Suda Europske unije u predmetima koji se vode pred Sudom na dan 1. travnja 2016.,

DONIJELA JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Iznosi koji su navedeni u Prilogu, a koji se odnose na izdatke akreditiranih agencija za plaćanja država članica prijavljene u okviru EFJP-a ili EPFRR-a, isključuju se iz financiranja Unije.

Članak 2.

Ova je Odluka upućena Republici Bugarskoj, Češkoj Republici, Kraljevini Danskoj, Saveznoj Republici Njemačkoj, Kraljevini Španjolskoj, Francuskoj Republici, Talijanskoj Republici, Republici Latviji, Republici Litvi, Velikom Vojvodstvu Luksemburg, Kraljevini Nizozemskoj, Portugalskoj Republici, Republici Sloveniji, Kraljevini Švedskoj te Ujedinjenoj Kraljevini Velike Britanije i Sjeverne Irske.

Sastavljeno u Bruxellesu 20. lipnja 2016.

Za Komisiju

Phil HOGAN

Član Komisije


(1)  SL L 347, 20.12.2013., str. 549.

(2)  Uredba Vijeća (EZ) br. 1290/2005 od 21. lipnja 2005. o financiranju zajedničke poljoprivredne politike (SL L 209, 11.8.2005., str. 1.).

(3)  D/1597464/2016-ANN2rev2-EN/FR i D/1597464/2016-ANN3rev1-Panache.


PRILOG

Proračunska stavka: 05040206

Država članica

Mjera

Financijska godina

Razlog

Vrsta

Ispravak (%)

Valuta

Iznos

Odbitci

Financijski učinak

FR

Smjernice za ruralni razvoj LEADER+ (RD-400)

2008.

Povrat na temelju presude u predmetu T-516/10

PAUŠALNA

5,00 %

EUR

7 437 217,61

0,00

7 437 217,61

 

 

 

 

 

Ukupno FR:

EUR

7 437 217,61

 0,00

7 437 217,61


Valuta

Iznos

Odbitci

Financijski učinak

EUR

7 437 217,61

 0,00

7 437 217,61

Proračunska stavka: 05040501

Država članica

Mjera

Financijska godina

Razlog

Vrsta

Ispravak (%)

Valuta

Iznos

Odbitci

Financijski učinak

CZ

Ruralni razvoj u okviru EPFRR-a, os 1 – mjere s paušalnim potporama (2007. – 2013.)

2011.

Povrat u predmetu T-32/16

PAUŠALNA

5,00 %

EUR

151 171,36

0,00

151 171,36

 

Ruralni razvoj u okviru EPFRR-a, os 1 – mjere s paušalnim potporama (2007. – 2013.)

2012.

Povrat u predmetu T-32/16

PAUŠALNA

5,00 %

EUR

212 512,83

0,00

212 512,83

 

Ruralni razvoj u okviru EPFRR-a, os 1 – mjere s paušalnim potporama (2007. – 2013.)

2013.

Povrat u predmetu T-32/16

PAUŠALNA

5,00 %

EUR

220 615,06

0,00

220 615,06

 

 

 

 

 

Ukupno CZ:

EUR

 584 299,25

 0,00

 584 299,25

Država članica

Mjera

Financijska godina

Razlog

Vrsta

Ispravak (%)

Valuta

Iznos

Odbitci

Financijski učinak

FR

Ruralni razvoj u okviru EPFRR-a, os 2 (2007. – 2013., mjere povezane s površinom)

2011.

Nepostojanje brojanja životinja, a zatim procjene gustoće stoke tijekom provjera na licu mjesta – uklanjanje ovaca i koza koje nisu obuhvaćene premijama za životinje

PROCIJENJENI POSTOTAK

– 0,48 %

EUR

1 071 009,19

– 8 925,08

1 079 934,27

 

Ruralni razvoj u okviru EPFRR-a, os 2 (2007. – 2013., mjere povezane s površinom)

2012.

Nepostojanje brojanja životinja, a zatim procjene gustoće stoke tijekom provjera na licu mjesta – uklanjanje ovaca i koza koje nisu obuhvaćene premijama za životinje

PROCIJENJENI POSTOTAK

– 0,48 %

EUR

1 386 002,35

– 11 430,02

1 397 432,37

 

Ruralni razvoj u okviru EPFRR-a, os 2 (2007. – 2013., mjere povezane s površinom)

2013.

Nepostojanje brojanja životinja, a zatim procjene gustoće stoke tijekom provjera na licu mjesta – uklanjanje ovaca i koza koje nisu obuhvaćene premijama za životinje

PROCIJENJENI POSTOTAK

– 0,48 %

EUR

1 383 793,19

– 11 531,61

1 395 324,80

 

Ruralni razvoj u okviru EPFRR-a, os 2 (2007. – 2013., mjere povezane s površinom)

2008.

Povrat na temelju presude u predmetu T-259/13

PAUŠALNA

5,00 %

EUR

706 623,78

0,00

706 623,78

 

Ruralni razvoj u okviru EPFRR-a, os 2 (2007. – 2013., mjere povezane s površinom)

2009.

Povrat na temelju presude u predmetu T-259/13

PAUŠALNA

5,00 %

EUR

167 468,29

0,00

167 468,29

 

 

 

 

 

Ukupno FR:

EUR

4 714 896,80

– 31 886,71

4 746 783,51

Država članica

Mjera

Financijska godina

Razlog

Vrsta

Ispravak (%)

Valuta

Iznos

Odbitci

Financijski učinak

ES

Certificiranje

2013.

Slučajne pogreške EPFRR izvan IAKS-a i kontrolni statistički podaci EFJP Ispravak ispravka u ad hoc odluci br. 48

JEDNOKRATNA

 

EUR

2 195,93

0,00

2 195,93

 

Certificiranje

2013.

Poznate pogreške EFJP izvan IAKS-a i EPFRR izvan IAKS-a Ispravak ispravka u ad hoc odluci br. 48

JEDNOKRATNA

 

EUR

26 105,45

0,00

26 105,45

 

 

 

 

 

Ukupno ES:

EUR

 28 301,38

 0,00

 28 301,38


Valuta

Iznos

Odbitci

Financijski učinak

EUR

5 327 497,43

– 31 886,71

5 359 384,14

Proračunska stavka: 05070107

Država članica

Mjera

Financijska godina

Razlog

Vrsta

Ispravak (%)

Valuta

Iznos

Odbitci

Financijski učinak

SI

Proizvodno nevezane izravne potpore

2013.

Povrat u predmetu T-12/16 na temelju presude u predmetu T-667/14

JEDNOKRATNA

 

EUR

42 615,90

0,00

42 615,90

 

Proizvodno nevezane izravne potpore

2014.

Povrat u predmetu T-12/16 na temelju presude u predmetu T-667/14

JEDNOKRATNA

 

EUR

45 519,08

0,00

45 519,08

 

Proizvodno nevezane izravne potpore

2015.

Povrat u predmetu T-12/16 na temelju presude u predmetu T-667/14

JEDNOKRATNA

 

EUR

34 211,94

0,00

34 211,94

 

Proizvodno nevezane izravne potpore

2010.

Povrat na temelju presude u predmetu T-667/14

PAUŠALNA

5,00 %

EUR

85 780,08

2 203,29

83 576,79

 

Proizvodno nevezane izravne potpore

2011.

Povrat na temelju presude u predmetu T-667/14

PAUŠALNA

5,00 %

EUR

115 956,46

0,00

115 956,46

 

Proizvodno nevezane izravne potpore

2012.

Povrat na temelju presude u predmetu T-667/14

PAUŠALNA

5,00 %

EUR

131 269,23

0,00

131 269,23

 

 

 

 

 

Ukupno SI:

EUR

 455 352,69

 2 203,29

 453 149,40


Valuta

Iznos

Odbitci

Financijski učinak

EUR

 455 352,69

 2 203,29

 453 149,40

Proračunska stavka: 6701

Država članica

Mjera

Financijska godina

Razlog

Vrsta

Ispravak (%)

Valuta

Iznos

Odbitci

Financijski učinak

BG

Proizvodno nevezane izravne potpore

2013.

Nedostatci u provjerama na licu mjesta te izračunima sankcija i plaćanja – godina podnošenja zahtjeva: 2012.

JEDNOKRATNA

 

EUR

– 167 489,00

0,00

– 167 489,00

 

Proizvodno nevezane izravne potpore

2014.

Nedostatci u provjerama na licu mjesta te izračunima sankcija i plaćanja – godina podnošenja zahtjeva: 2012.

JEDNOKRATNA

 

EUR

– 131,00

0,00

– 131,00

 

Proizvodno nevezane izravne potpore

2014.

Nedostatci u provjerama na licu mjesta te izračunima sankcija i plaćanja – godina podnošenja zahtjeva: 2013.

JEDNOKRATNA

 

EUR

– 250 296,00

0,00

– 250 296,00

 

Proizvodno nevezane izravne potpore

2015.

Nedostatci u provjerama na licu mjesta te izračunima sankcija i plaćanja – godina podnošenja zahtjeva: 2014.

JEDNOKRATNA

 

EUR

– 263 217,00

0,00

– 263 217,00

 

 

 

 

 

Ukupno BG:

EUR

– 681 133,00

 0,00

– 681 133,00

Država članica

Mjera

Financijska godina

Razlog

Vrsta

Ispravak (%)

Valuta

Iznos

Odbitci

Financijski učinak

CZ

Proizvodno nevezane izravne potpore

2013.

Godina podnošenja zahtjeva 2012.: Nedostatak u postupku ažuriranja LPIS-a, nedostatak u analizi rizika, nema povećanja uzorka ili ekstrapolacije u slučaju prekoračenja u prijavi površine većeg od 3 %

JEDNOKRATNA

 

EUR

– 112 441,28

0,00

– 112 441,28

 

Proizvodno nevezane izravne potpore

2014.

Godina podnošenja zahtjeva 2013.: Nedostatak u postupku ažuriranja LPIS-a, nedostatak u analizi rizika, nema povećanja uzorka ili ekstrapolacije u slučaju prekoračenja u prijavi površine većeg od 3 %

JEDNOKRATNA

 

EUR

– 164 086,21

0,00

– 164 086,21

 

Proizvodno nevezane izravne potpore

2015.

Godina podnošenja zahtjeva 2014.: Nedostatak u postupku ažuriranja LPIS-a, nedostatak u analizi rizika, nema povećanja uzorka ili ekstrapolacije u slučaju prekoračenja u prijavi površine većeg od 3 %

JEDNOKRATNA

 

EUR

– 185 990,34

0,00

– 185 990,34

 

Višestruka sukladnost

2011.

Neispravna kontrola zahtjeva za identifikaciju i registraciju, poljoprivrednici sa životinjama, godina podnošenja zahtjeva: 2010.

PAUŠALNA

10,00 %

EUR

– 5 297 424,42

– 41,95

– 5 297 382,47

 

Višestruka sukladnost

2012.

Neispravna kontrola zahtjeva za identifikaciju i registraciju, poljoprivrednici sa životinjama, godina podnošenja zahtjeva: 2011.

PAUŠALNA

10,00 %

EUR

– 5 947 911,00

– 0,69

– 5 947 910,31

 

Višestruka sukladnost

2013.

Neispravna kontrola zahtjeva za identifikaciju i registraciju, poljoprivrednici sa životinjama, godina podnošenja zahtjeva: 2012.

PAUŠALNA

10,00 %

EUR

– 6 473 886,96

– 1 124,41

– 6 472 762,55

 

Višestruka sukladnost

2014.

Neispravna kontrola zahtjeva za identifikaciju i registraciju, poljoprivrednici sa životinjama, godina podnošenja zahtjeva: 2013.

PAUŠALNA

10,00 %

EUR

– 6 852 121,42

– 1 640,86

– 6 850 480,56

 

Vino – Ulaganje

2011.

Nedovoljna razina provjera na licu mjesta

PAUŠALNA

10,00 %

EUR

– 124 003,47

0,00

– 124 003,47

 

Vino – Ulaganje

2012.

Nedovoljna razina provjera na licu mjesta

PAUŠALNA

10,00 %

EUR

– 207 479,98

0,00

– 207 479,98

 

Vino – Ulaganje

2013.

Nedovoljna razina provjera na licu mjesta

PAUŠALNA

10,00 %

EUR

– 201 933,62

0,00

– 201 933,62

 

Vino – Ulaganje

2014.

Nedovoljna razina provjera na licu mjesta

PAUŠALNA

10,00 %

EUR

– 103 099,13

0,00

– 103 099,13

 

Višestruka sukladnost

2011.

Jedan od dobrih poljoprivrednih i okolišnih uvjeta nije definiran, ograničen opseg provjere za zakonom propisani zahtjev za upravljanje 5, poljoprivrednici bez životinja, godina podnošenja zahtjeva: 2010.

PAUŠALNA

2,00 %

EUR

– 1 059 484,88

– 8,39

– 1 059 476,49

 

Višestruka sukladnost

2012.

Jedan od dobrih poljoprivrednih i okolišnih uvjeta nije definiran, ograničen opseg provjere za zakonom propisani zahtjev za upravljanje 5, poljoprivrednici bez životinja, godina podnošenja zahtjeva: 2011.

PAUŠALNA

2,00 %

EUR

– 1 189 582,20

– 0,14

– 1 189 582,06

 

Višestruka sukladnost

2013.

Jedan od dobrih poljoprivrednih i okolišnih uvjeta nije definiran, ograničen opseg provjere za zakonom propisani zahtjev za upravljanje 5, poljoprivrednici bez životinja, godina podnošenja zahtjeva: 2012.

PAUŠALNA

2,00 %

EUR

– 1 294 777,39

– 224,88

– 1 294 552,51

 

Višestruka sukladnost

2014.

Jedan od dobrih poljoprivrednih i okolišnih uvjeta nije definiran, ograničen opseg provjere za zakonom propisani zahtjev za upravljanje 5, poljoprivrednici bez životinja, godina podnošenja zahtjeva: 2013.

PAUŠALNA

2,00 %

EUR

– 1 370 424,28

0,00

– 1 370 424,28

 

 

 

 

 

Ukupno CZ:

EUR

– 30 584 646,58

– 3 041,32

– 30 581 605,26

Država članica

Mjera

Financijska godina

Razlog

Vrsta

Ispravak (%)

Valuta

Iznos

Odbitci

Financijski učinak

DE

Certificiranje

2013.

Financijski ispravak za nepodmirene financijske pogreške iz prethodnih godina

JEDNOKRATNA

 

EUR

– 46 753,71

0,00

– 46 753,71

 

Mjere promidžbe

2010.

Neusklađenost s odredbom o javnoj nabavi

PAUŠALNA

100,00 %

EUR

– 140 636,87

– 632,38

– 140 004,49

 

Mjere promidžbe

2011.

Neusklađenost s odredbom o javnoj nabavi

PAUŠALNA

100,00 %

EUR

– 331 758,14

– 168,23

– 331 589,91

 

Mjere promidžbe

2012.

Neusklađenost s odredbom o javnoj nabavi

PAUŠALNA

100,00 %

EUR

– 346 390,91

– 382,01

– 346 008,90

 

Mjere promidžbe

2013.

Neusklađenost s odredbom o javnoj nabavi

PAUŠALNA

100,00 %

EUR

– 67 459,69

– 33,69

– 67 426,00

 

Proizvodno nevezane izravne potpore

2013.

Nedostatci u učinkovitosti metode kontrole i kvaliteti provjera na licu mjesta u godini podnošenja zahtjeva 2012.

JEDNOKRATNA

 

EUR

– 224 492,66

0,00

– 224 492,66

 

Proizvodno nevezane izravne potpore

2014.

Nedostatci u učinkovitosti metode kontrole i kvaliteti provjera na licu mjesta u godini podnošenja zahtjeva 2013.

JEDNOKRATNA

 

EUR

– 186 360,48

0,00

– 186 360,48

 

 

 

 

 

Ukupno DE:

EUR

– 1 343 852,46

– 1 216,31

– 1 342 636,15

Država članica

Mjera

Financijska godina

Razlog

Vrsta

Ispravak (%)

Valuta

Iznos

Odbitci

Financijski učinak

ES

Nepravilnosti

2013.

Kašnjenja u pokretanju postupaka oporavka i nedostatak pažnje u praćenju dugova

JEDNOKRATNA

 

EUR

– 364 397,21

0,00

– 364 397,21

 

Certificiranje

2011.

Poznate pogreške EFJP izvan IAKS-a i EPFRR izvan IAKS-a Ispravak ispravka u ad hoc odluci br. 48

JEDNOKRATNA

 

EUR

3 523,35

0,00

3 523,35

 

Certificiranje

2013.

Poznate pogreške EFJP izvan IAKS-a i EPFRR izvan IAKS-a Ispravak ispravka u ad hoc odluci br. 48

JEDNOKRATNA

 

EUR

19 304,02

0,00

19 304,02

 

Višestruka sukladnost

2010.

Neodgovarajuće upute za provjere, nedostatci u opsegu provjera, 2009.

PAUŠALNA

10,00 %

EUR

– 115 116,22

– 3 067,03

– 112 049,19

 

Višestruka sukladnost

2011.

Neodgovarajuće upute za provjere, nedostatci u opsegu provjera, 2009.

PAUŠALNA

10,00 %

EUR

– 10 039,58

0,00

– 10 039,58

 

Višestruka sukladnost

2012.

Neodgovarajuće upute za provjere, nedostatci u opsegu provjera, 2009.

PAUŠALNA

10,00 %

EUR

– 202,56

0,00

– 202,56

 

Višestruka sukladnost

2011.

Neodgovarajuće upute za provjere, nedostatci u opsegu provjera, 2010.

PAUŠALNA

10,00 %

EUR

– 1 779 083,63

– 4 749,00

– 1 774 334,63

 

Višestruka sukladnost

2012.

Neodgovarajuće upute za provjere, nedostatci u opsegu provjera, 2010.

PAUŠALNA

10,00 %

EUR

– 1 466,85

0,00

– 1 466,85

 

Višestruka sukladnost

2013.

Neodgovarajuće upute za provjere, nedostatci u opsegu provjera, 2010.

PAUŠALNA

10,00 %

EUR

– 408,69

0,00

– 408,69

 

Višestruka sukladnost

2012.

Neodgovarajuće upute za provjere, nedostatci u opsegu provjera, 2011.

PAUŠALNA

10,00 %

EUR

– 1 796 132,37

– 8 320,41

– 1 787 811,96

 

Višestruka sukladnost

2013.

Neodgovarajuće upute za provjere, nedostatci u opsegu provjera, 2011.

PAUŠALNA

10,00 %

EUR

– 379,25

0,00

– 379,25

 

Višestruka sukladnost

2013.

Neodgovarajuće upute za provjere, nedostatci u opsegu provjera, 2012.

PAUŠALNA

5,00 %

EUR

– 921 486,77

0,00

– 921 486,77

 

Certificiranje

2014.

Poznata pogreška izračunana na temelju sustavnih nedostataka u dokaznom ispitivanju populacije EFJP izvan IAKS-a

JEDNOKRATNA

 

EUR

– 555 280,17

0,00

– 555 280,17

 

Certificiranje

2014.

Poznata pogreška utvrđena u EPFRR izvan IAKS-a Neprimjenjivanje financijske discipline

JEDNOKRATNA

 

EUR

– 84 578,54

0,00

– 84 578,54

 

Proizvodno nevezane izravne potpore

2010.

Neizvršavanje povrata, godina podnošenja zahtjeva: 2009.

JEDNOKRATNA

 

EUR

– 1 797 657,81

0,00

– 1 797 657,81

 

Proizvodno nevezane izravne potpore

2011.

Neizvršavanje povrata, godina podnošenja zahtjeva: 2010.

JEDNOKRATNA

 

EUR

– 2 476 822,58

0,00

– 2 476 822,58

 

Proizvodno nevezane izravne potpore

2012.

Neizvršavanje povrata, godina podnošenja zahtjeva: 2011.

JEDNOKRATNA

 

EUR

– 2 041 501,02

0,00

– 2 041 501,02

 

Voće i povrće – operativni programi

2010.

Priznavanje – eksternalizacija: nedostatci u kontrolama

PAUŠALNA

5,00 %

EUR

– 146 583,54

– 17 707,29

– 128 876,25

 

Voće i povrće – operativni programi

2011.

Priznavanje – eksternalizacija: nedostatci u kontrolama

PAUŠALNA

5,00 %

EUR

– 173 015,89

– 20 900,32

– 152 115,57

 

Proizvodno nevezane izravne potpore

2013.

Nedostatci u kvaliteti provjera na licu mjesta te izračunu plaćanja i sankcija (godina podnošenja zahtjeva: 2012.)

JEDNOKRATNA

 

EUR

– 237 956,45

0,00

– 237 956,45

 

Proizvodno nevezane izravne potpore

2014.

Nedostatci u kvaliteti provjera na licu mjesta te izračunu plaćanja i sankcija (godina podnošenja zahtjeva: 2012.)

JEDNOKRATNA

 

EUR

– 35,09

0,00

– 35,09

 

Proizvodno nevezane izravne potpore

2014.

Nedostatci u kvaliteti provjera na licu mjesta (godina podnošenja zahtjeva: 2013.)

JEDNOKRATNA

 

EUR

– 5 437,95

0,00

– 5 437,95

 

Proizvodno nevezane izravne potpore

2010.

Nedostatci u LPIS-u (trajni pašnjaci), godina podnošenja zahtjeva: 2009.

PAUŠALNA

0,41 %

EUR

– 36 254,13

0,00

– 36 254,13

 

Proizvodno nevezane izravne potpore

2010.

Nedostatci u LPIS-u (trajni pašnjaci), godina podnošenja zahtjeva: 2009.

PAUŠALNA

1,27 %

EUR

– 491 140,74

0,00

– 491 140,74

 

Proizvodno nevezane izravne potpore

2010.

Nedostatci u LPIS-u (trajni pašnjaci), godina podnošenja zahtjeva: 2009.

PAUŠALNA

1,87 %

EUR

– 5 206 315,05

0,00

– 5 206 315,05

 

Proizvodno nevezane izravne potpore

2010.

Nedostatci u LPIS-u (trajni pašnjaci), godina podnošenja zahtjeva: 2009.

PAUŠALNA

2,45 %

EUR

– 525 444,92

0,00

– 525 444,92

 

Proizvodno nevezane izravne potpore

2010.

Nedostatci u LPIS-u (trajni pašnjaci), godina podnošenja zahtjeva: 2009.

PAUŠALNA

2,71 %

EUR

– 193 701,07

0,00

– 193 701,07

 

Proizvodno nevezane izravne potpore

2010.

Nedostatci u LPIS-u (trajni pašnjaci), godina podnošenja zahtjeva: 2009.

PAUŠALNA

2,84 %

EUR

– 3 385 206,63

0,00

– 3 385 206,63

 

Proizvodno nevezane izravne potpore

2010.

Nedostatci u LPIS-u (trajni pašnjaci), godina podnošenja zahtjeva: 2009.

PAUŠALNA

2,97 %

EUR

– 274 558,17

0,00

– 274 558,17

 

Proizvodno nevezane izravne potpore

2010.

Nedostatci u LPIS-u (trajni pašnjaci), godina podnošenja zahtjeva: 2009.

PAUŠALNA

3,03 %

EUR

– 6 425 414,59

0,00

– 6 425 414,59

 

Proizvodno nevezane izravne potpore

2010.

Nedostatci u LPIS-u (trajni pašnjaci), godina podnošenja zahtjeva: 2009.

PAUŠALNA

3,32 %

EUR

– 264 285,02

0,00

– 264 285,02

 

Proizvodno nevezane izravne potpore

2010.

Nedostatci u LPIS-u (trajni pašnjaci), godina podnošenja zahtjeva: 2009.

PAUŠALNA

3,53 %

EUR

– 370 297,50

0,00

– 370 297,50

 

Proizvodno nevezane izravne potpore

2010.

Nedostatci u LPIS-u (trajni pašnjaci), godina podnošenja zahtjeva: 2009.

PAUŠALNA

4,34 %

EUR

– 5 810 700,42

0,00

– 5 810 700,42

 

Proizvodno nevezane izravne potpore

2011.

Nedostatci u LPIS-u (trajni pašnjaci), godina podnošenja zahtjeva: 2010.

PAUŠALNA

1,59 %

EUR

– 140 897,44

0,00

– 140 897,44

 

Proizvodno nevezane izravne potpore

2011.

Nedostatci u LPIS-u (trajni pašnjaci), godina podnošenja zahtjeva: 2010.

PAUŠALNA

3,58 %

EUR

– 12 557 181,35

0,00

– 12 557 181,35

 

Proizvodno nevezane izravne potpore

2011.

Nedostatci u LPIS-u (trajni pašnjaci), godina podnošenja zahtjeva: 2010.

PAUŠALNA

3,80 %

EUR

– 1 604 161,19

0,00

– 1 604 161,19

 

Proizvodno nevezane izravne potpore

2011.

Nedostatci u LPIS-u (trajni pašnjaci), godina podnošenja zahtjeva: 2010.

PAUŠALNA

4,46 %

EUR

– 7 281 180,73

0,00

– 7 281 180,73

 

Proizvodno nevezane izravne potpore

2011.

Nedostatci u LPIS-u (trajni pašnjaci), godina podnošenja zahtjeva: 2010.

PAUŠALNA

4,99 %

EUR

– 521 889,14

0,00

– 521 889,14

 

Proizvodno nevezane izravne potpore

2011.

Nedostatci u LPIS-u (trajni pašnjaci), godina podnošenja zahtjeva: 2010.

PAUŠALNA

5,86 %

EUR

– 14 705 686,08

0,00

– 14 705 686,08

 

Proizvodno nevezane izravne potpore

2011.

Nedostatci u LPIS-u (trajni pašnjaci), godina podnošenja zahtjeva: 2010.

PAUŠALNA

6,40 %

EUR

– 754 883,66

0,00

– 754 883,66

 

Proizvodno nevezane izravne potpore

2011.

Nedostatci u LPIS-u (trajni pašnjaci), godina podnošenja zahtjeva: 2010.

PAUŠALNA

6,52 %

EUR

– 1 465 916,24

0,00

– 1 465 916,24

 

Proizvodno nevezane izravne potpore

2011.

Nedostatci u LPIS-u (trajni pašnjaci), godina podnošenja zahtjeva: 2010.

PAUŠALNA

7,68 %

EUR

– 1 054 399,87

0,00

– 1 054 399,87

 

Proizvodno nevezane izravne potpore

2011.

Nedostatci u LPIS-u (trajni pašnjaci), godina podnošenja zahtjeva: 2010.

PAUŠALNA

8,60 %

EUR

– 898 074,78

0,00

– 898 074,78

 

Proizvodno nevezane izravne potpore

2011.

Nedostatci u LPIS-u (trajni pašnjaci), godina podnošenja zahtjeva: 2010.

PAUŠALNA

10,04 %

EUR

– 17 872 503,33

0,00

– 17 872 503,33

 

Proizvodno nevezane izravne potpore

2012.

Nedostatci u LPIS-u (trajni pašnjaci), godina podnošenja zahtjeva: 2011.

PAUŠALNA

1,53 %

EUR

– 129 372,04

0,00

– 129 372,04

 

Proizvodno nevezane izravne potpore

2012.

Nedostatci u LPIS-u (trajni pašnjaci), godina podnošenja zahtjeva: 2011.

PAUŠALNA

3,52 %

EUR

– 1 670 394,11

0,00

– 1 670 394,11

 

Proizvodno nevezane izravne potpore

2012.

Nedostatci u LPIS-u (trajni pašnjaci), godina podnošenja zahtjeva: 2011.

PAUŠALNA

3,61 %

EUR

– 12 569 567,63

0,00

– 12 569 567,63

 

Proizvodno nevezane izravne potpore

2012.

Nedostatci u LPIS-u (trajni pašnjaci), godina podnošenja zahtjeva: 2011.

PAUŠALNA

4,40 %

EUR

– 457 993,13

0,00

– 457 993,13

 

Proizvodno nevezane izravne potpore

2012.

Nedostatci u LPIS-u (trajni pašnjaci), godina podnošenja zahtjeva: 2011.

PAUŠALNA

4,41 %

EUR

– 6 222 534,74

0,00

– 6 222 534,74

 

Proizvodno nevezane izravne potpore

2012.

Nedostatci u LPIS-u (trajni pašnjaci), godina podnošenja zahtjeva: 2011.

PAUŠALNA

5,47 %

EUR

– 14 047 831,11

0,00

– 14 047 831,11

 

Proizvodno nevezane izravne potpore

2012.

Nedostatci u LPIS-u (trajni pašnjaci), godina podnošenja zahtjeva: 2011.

PAUŠALNA

6,42 %

EUR

– 1 460 940,66

0,00

– 1 460 940,66

 

Proizvodno nevezane izravne potpore

2012.

Nedostatci u LPIS-u (trajni pašnjaci), godina podnošenja zahtjeva: 2011.

PAUŠALNA

7,67 %

EUR

– 1 039 427,27

0,00

– 1 039 427,27

 

Proizvodno nevezane izravne potpore

2012.

Nedostatci u LPIS-u (trajni pašnjaci), godina podnošenja zahtjeva: 2011.

PAUŠALNA

8,71 %

EUR

– 896 518,36

0,00

– 896 518,36

 

Proizvodno nevezane izravne potpore

2012.

Nedostatci u LPIS-u (trajni pašnjaci), godina podnošenja zahtjeva: 2011.

PAUŠALNA

8,84 %

EUR

– 1 073 434,31

0,00

– 1 073 434,31

 

Proizvodno nevezane izravne potpore

2012.

Nedostatci u LPIS-u (trajni pašnjaci), godina podnošenja zahtjeva: 2011.

PAUŠALNA

10,06 %

EUR

– 18 587 226,24

0,00

– 18 587 226,24

 

Proizvodno nevezane izravne potpore

2013.

Nedostatci u LPIS-u (trajni pašnjaci), godina podnošenja zahtjeva: 2012.

PAUŠALNA

1,52 %

EUR

– 282 433,44

0,00

– 282 433,44

 

Proizvodno nevezane izravne potpore

2013.

Nedostatci u LPIS-u (trajni pašnjaci), godina podnošenja zahtjeva: 2012.

PAUŠALNA

2,73 %

EUR

– 2 189 472,27

0,00

– 2 189 472,27

 

Proizvodno nevezane izravne potpore

2013.

Nedostatci u LPIS-u (trajni pašnjaci), godina podnošenja zahtjeva: 2012.

PAUŠALNA

3,47 %

EUR

– 436 427,69

0,00

– 436 427,69

 

Proizvodno nevezane izravne potpore

2013.

Nedostatci u LPIS-u (trajni pašnjaci), godina podnošenja zahtjeva: 2012.

PAUŠALNA

3,60 %

EUR

– 13 607 317,98

0,00

– 13 607 317,98

 

Proizvodno nevezane izravne potpore

2013.

Nedostatci u LPIS-u (trajni pašnjaci), godina podnošenja zahtjeva: 2012.

PAUŠALNA

4,34 %

EUR

– 6 859 547,08

0,00

– 6 859 547,08

 

Proizvodno nevezane izravne potpore

2013.

Nedostatci u LPIS-u (trajni pašnjaci), godina podnošenja zahtjeva: 2012.

PAUŠALNA

5,23 %

EUR

– 14 573 066,77

0,00

– 14 573 066,77

 

Proizvodno nevezane izravne potpore

2013.

Nedostatci u LPIS-u (trajni pašnjaci), godina podnošenja zahtjeva: 2012.

PAUŠALNA

5,67 %

EUR

– 1 481 797,81

0,00

– 1 481 797,81

 

Proizvodno nevezane izravne potpore

2013.

Nedostatci u LPIS-u (trajni pašnjaci), godina podnošenja zahtjeva: 2012.

PAUŠALNA

8,11 %

EUR

– 937 029,74

0,00

– 937 029,74

 

Proizvodno nevezane izravne potpore

2013.

Nedostatci u LPIS-u (trajni pašnjaci), godina podnošenja zahtjeva: 2012.

PAUŠALNA

8,35 %

EUR

– 1 152 945,89

0,00

– 1 152 945,89

 

Proizvodno nevezane izravne potpore

2013.

Nedostatci u LPIS-u (trajni pašnjaci), godina podnošenja zahtjeva: 2012.

PAUŠALNA

8,47 %

EUR

– 1 067 848,09

0,00

– 1 067 848,09

 

Proizvodno nevezane izravne potpore

2013.

Nedostatci u LPIS-u (trajni pašnjaci), godina podnošenja zahtjeva: 2012.

PAUŠALNA

10,09 %

EUR

– 18 550 881,56

0,00

– 18 550 881,56

 

Proizvodno nevezane izravne potpore

2014.

Nedostatci u LPIS-u (trajni pašnjaci), godina podnošenja zahtjeva: 2013.

PAUŠALNA

1,78 %

EUR

– 242 483,04

0,00

– 242 483,04

 

Proizvodno nevezane izravne potpore

2014.

Nedostatci u LPIS-u (trajni pašnjaci), godina podnošenja zahtjeva: 2013.

PAUŠALNA

2,43 %

EUR

– 1 440 419,43

0,00

– 1 440 419,43

 

Proizvodno nevezane izravne potpore

2014.

Nedostatci u LPIS-u (trajni pašnjaci), godina podnošenja zahtjeva: 2013.

PAUŠALNA

3,58 %

EUR

– 13 675 357,81

0,00

– 13 675 357,81

 

Proizvodno nevezane izravne potpore

2014.

Nedostatci u LPIS-u (trajni pašnjaci), godina podnošenja zahtjeva: 2013.

PAUŠALNA

3,67 %

EUR

– 244 557,73

0,00

– 244 557,73

 

Proizvodno nevezane izravne potpore

2014.

Nedostatci u LPIS-u (trajni pašnjaci), godina podnošenja zahtjeva: 2013.

PAUŠALNA

5,22 %

EUR

– 22 266 789,93

0,00

– 22 266 789,93

 

Proizvodno nevezane izravne potpore

2014.

Nedostatci u LPIS-u (trajni pašnjaci), godina podnošenja zahtjeva: 2013.

PAUŠALNA

5,62 %

EUR

– 1 460 452,24

0,00

– 1 460 452,24

 

Proizvodno nevezane izravne potpore

2014.

Nedostatci u LPIS-u (trajni pašnjaci), godina podnošenja zahtjeva: 2013.

PAUŠALNA

8,21 %

EUR

– 1 461 393,24

0,00

– 1 461 393,24

 

Proizvodno nevezane izravne potpore

2014.

Nedostatci u LPIS-u (trajni pašnjaci), godina podnošenja zahtjeva: 2013.

PAUŠALNA

8,22 %

EUR

– 967 202,28

0,00

– 967 202,28

 

Proizvodno nevezane izravne potpore

2014.

Nedostatci u LPIS-u (trajni pašnjaci), godina podnošenja zahtjeva: 2013.

PAUŠALNA

8,53 %

EUR

– 1 203 367,96

0,00

– 1 203 367,96

 

Proizvodno nevezane izravne potpore

2014.

Nedostatci u LPIS-u (trajni pašnjaci), godina podnošenja zahtjeva: 2013.

PAUŠALNA

10,09 %

EUR

– 18 791 305,94

0,00

– 18 791 305,94

 

Voće i povrće – operativni programi

2010.

Nedostatci povezani s priznavanjem organizacija proizvođača – kontrola proizvodnje stavljene na tržište – cjelokupna isporuka

PAUŠALNA

5,00 %

EUR

– 149 704,70

– 18 084,33

– 131 620,37

 

Voće i povrće – operativni programi

2011.

Nedostatci povezani s priznavanjem organizacija proizvođača – kontrola proizvodnje stavljene na tržište – cjelokupna isporuka

PAUŠALNA

5,00 %

EUR

– 3 967,05

– 479,22

– 3 487,83

 

 

 

 

 

Ukupno ES:

EUR

– 275 525 856,12

– 73 307,60

– 275 452 548,52

Država članica

Mjera

Financijska godina

Razlog

Vrsta

Ispravak (%)

Valuta

Iznos

Odbitci

Financijski učinak

FR

Prava

2013.

Sredstva za poljoprivrednike koji iz objektivnih razloga nisu bili u mogućnosti potpisati klauzulu građanskopravnog ugovora i sredstva za nove poljoprivrednike

PAUŠALNA

10,00 %

EUR

– 822 428,05

0,00

– 822 428,05

 

Prava

2014.

Sredstva za poljoprivrednike koji iz objektivnih razloga nisu bili u mogućnosti potpisati klauzulu građanskopravnog ugovora i sredstva za nove poljoprivrednike

PAUŠALNA

10,00 %

EUR

– 1 382 331,15

0,00

– 1 382 331,15

 

Prava

2013.

Sredstva za krčenje vinograda 2012.

PAUŠALNA

10,00 %

EUR

– 16 184,70

0,00

– 16 184,70

 

Prava

2014.

Sredstva za krčenje vinograda 2012.

PAUŠALNA

10,00 %

EUR

– 16 184,70

0,00

– 16 184,70

 

Prava

2013.

Sredstva za telad namijenjenu proizvodnji mesa

JEDNOKRATNA

 

EUR

– 1 363 665,37

– 29 946,09

– 1 333 719,28

 

Prava

2014.

Sredstva za telad namijenjenu proizvodnji mesa

JEDNOKRATNA

 

EUR

– 1 363 665,37

0,00

– 1 363 665,37

 

Prava

2013.

Nepravilan izračun linearnog smanjenja

JEDNOKRATNA

 

EUR

– 89 489 899,24

– 1 965 198,18

– 87 524 701,06

 

Prava

2014.

Nepravilan izračun linearnog smanjenja

JEDNOKRATNA

 

EUR

– 98 131 085,38

0,00

– 98 131 085,38

 

 

 

 

 

Ukupno FR:

EUR

– 192 585 443,96

– 1 995 144,27

– 190 590 299,69

Država članica

Mjera

Financijska godina

Razlog

Vrsta

Ispravak (%)

Valuta

Iznos

Odbitci

Financijski učinak

GB

Višestruka sukladnost

2013.

Primjena dopuštenog odstupanja za zakonom propisane zahtjeve za upravljanje 7 i 8, godina podnošenja zahtjeva: 2012.

JEDNOKRATNA

 

EUR

– 216 342,93

0,00

– 216 342,93

 

Višestruka sukladnost

2014.

Primjena dopuštenog odstupanja za zakonom propisane zahtjeve za upravljanje 7 i 8, godina podnošenja zahtjeva: 2013.

JEDNOKRATNA

 

EUR

– 133 445,51

0,00

– 133 445,51

 

Višestruka sukladnost

2015.

Primjena dopuštenog odstupanja za zakonom propisane zahtjeve za upravljanje 7 i 8, godina podnošenja zahtjeva: 2014.

JEDNOKRATNA

 

EUR

– 125 894,15

0,00

– 125 894,15

 

Certificiranje

2010.

Povrat sredstava i potpunost Priloga III.

JEDNOKRATNA

 

EUR

– 373 689,17

0,00

– 373 689,17

 

Certificiranje

2011.

Povrat sredstava i potpunost Priloga III.

JEDNOKRATNA

 

EUR

– 388,00

0,00

– 388,00

 

Certificiranje

2012.

Povrat sredstava i potpunost Priloga III.

JEDNOKRATNA

 

EUR

– 3 394,82

0,00

– 3 394,82

 

Višestruka sukladnost

2011.

Manjkave kontrole triju dobrih poljoprivrednih i okolišnih uvjeta i minimalnih zahtjeva za sredstva za zaštitu bilja, minimalan stupanj kontrole za zakonom propisan zahtjev za upravljanje 8 nije postignut, nedostatan uzorak za zakonom propisan zahtjev za upravljanje 7, godina podnošenja zahtjeva: 2010.

PAUŠALNA

2,00 %

EUR

– 1 456 734,56

– 16 924,48

– 1 439 810,08

 

Višestruka sukladnost

2012.

Manjkave kontrole triju dobrih poljoprivrednih i okolišnih uvjeta i minimalnih zahtjeva za sredstva za zaštitu bilja, minimalan stupanj kontrole za zakonom propisan zahtjev za upravljanje 8 nije postignut, nedostatan uzorak za zakonom propisan zahtjev za upravljanje 7, godina podnošenja zahtjeva: 2010.

PAUŠALNA

2,00 %

EUR

– 9 246,99

8,89

– 9 255,88

 

Višestruka sukladnost

2013.

Manjkave kontrole triju dobrih poljoprivrednih i okolišnih uvjeta i minimalnih zahtjeva za sredstva za zaštitu bilja, minimalan stupanj kontrole za zakonom propisan zahtjev za upravljanje 8 nije postignut, nedostatan uzorak za zakonom propisan zahtjev za upravljanje 7, godina podnošenja zahtjeva: 2010.

PAUŠALNA

2,00 %

EUR

– 6 356,12

0,00

– 6 356,12

 

Višestruka sukladnost

2012.

Manjkave kontrole triju dobrih poljoprivrednih i okolišnih uvjeta i minimalnih zahtjeva za sredstva za zaštitu bilja, minimalan stupanj kontrole za zakonom propisan zahtjev za upravljanje 8 nije postignut, nedostatan uzorak za zakonom propisan zahtjev za upravljanje 7, godina podnošenja zahtjeva: 2011.

PAUŠALNA

2,00 %

EUR

– 4 128 736,01

– 82 450,81

– 4 046 285,20

 

Višestruka sukladnost

2013.

Manjkave kontrole triju dobrih poljoprivrednih i okolišnih uvjeta i minimalnih zahtjeva za sredstva za zaštitu bilja, minimalan stupanj kontrole za zakonom propisan zahtjev za upravljanje 8 nije postignut, nedostatan uzorak za zakonom propisan zahtjev za upravljanje 7, godina podnošenja zahtjeva: 2011.

PAUŠALNA

2,00 %

EUR

– 6 293,36

0,00

– 6 293,36

 

Višestruka sukladnost

2014.

Manjkave kontrole triju dobrih poljoprivrednih i okolišnih uvjeta i minimalnih zahtjeva za sredstva za zaštitu bilja, minimalan stupanj kontrole za zakonom propisan zahtjev za upravljanje 8 nije postignut, nedostatan uzorak za zakonom propisan zahtjev za upravljanje 7, godina podnošenja zahtjeva: 2011.

PAUŠALNA

2,00 %

EUR

– 1 188,27

0,00

– 1 188,27

 

Višestruka sukladnost

2013.

Manjkave kontrole triju dobrih poljoprivrednih i okolišnih uvjeta i minimalnih zahtjeva za sredstva za zaštitu bilja, minimalan stupanj kontrole za zakonom propisan zahtjev za upravljanje 8 nije postignut, nedostatan uzorak za zakonom propisan zahtjev za upravljanje 7, godina podnošenja zahtjeva: 2012.

PAUŠALNA

2,00 %

EUR

– 4 133 131,91

– 82 712,75

– 4 050 419,16

 

Višestruka sukladnost

2014.

Manjkave kontrole triju dobrih poljoprivrednih i okolišnih uvjeta i minimalnih zahtjeva za sredstva za zaštitu bilja, minimalan stupanj kontrole za zakonom propisan zahtjev za upravljanje 8 nije postignut, nedostatan uzorak za zakonom propisan zahtjev za upravljanje 7, godina podnošenja zahtjeva: 2012.

PAUŠALNA

2,00 %

EUR

– 3 715,44

– 75,10

– 3 640,34

 

Višestruka sukladnost

2011.

Dopušteno odstupanje koje se primjenjuje pri identifikaciji za zakonom propisane zahtjeve za upravljanje 7 i 8, godina podnošenja zahtjeva: 2010.

J