ISSN 1977-0847

Službeni list

Europske unije

L 165

European flag  

Hrvatsko izdanje

Zakonodavstvo

Svezak 59.
23. lipnja 2016.


Sadržaj

 

II.   Nezakonodavni akti

Stranica

 

 

UREDBE

 

*

Uredba Komisije (EU) 2016/1004 оd 22. lipnja 2016. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 661/2009 Europskog parlamenta i Vijeća ( 1 )

1

 

*

Uredba Komisije (EU) 2016/1005 оd 22. lipnja 2016. o izmjeni Priloga XVII. Uredbi (EZ) br. 1907/2006 Europskog parlamenta i Vijeća o registraciji, evaluaciji, autorizaciji i ograničavanju kemikalija (REACH) u pogledu azbestnih vlakana (krizotila) ( 1 )

4

 

*

Provedbena uredba Komisije (EU) 2016/1006 оd 22. lipnja 2016. o izmjeni Uredbe (EU) br. 255/2010 u vezi s odredbama ICAO-a iz članka 3. stavka 1. ( 1 )

8

 

*

Provedbena uredba Komisije (EU) 2016/1007 оd 22. lipnja 2016. o odobrenju amonijeva klorida kao dodatka hrani za preživače, osim janjadi za tov, i za pse i mačke (nositelj odobrenja Latochema Co. Ltd) ( 1 )

10

 

 

Provedbena uredba Komisije (EU) 2016/1008 оd 22. lipnja 2016. o utvrđivanju paušalnih uvoznih vrijednosti za određivanje ulazne cijene određenog voća i povrća

13

 

 

Provedbena uredba Komisije (EU) 2016/1009 оd 22. lipnja 2016. o određivanju količina koje je potrebno dodati količini utvrđenoj za podrazdoblje od 1. siječnja 2017. do 30. lipnja 2017. u okviru carinskih kvota koje su Uredbom (EZ) br. 2535/2001 otvorene u sektoru mlijeka i mliječnih proizvoda

15

 

 

ODLUKE

 

*

Provedbena odluka Komisije (EU) 2016/1010 оd 21. lipnja 2016. o prikladnosti nadležnih tijela određenih trećih zemalja i državnih područja u skladu s Direktivom 2006/43/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (priopćeno pod brojem dokumenta C(2016) 3727)  ( 1 )

17

 


 

(1)   Tekst značajan za EGP

HR

Akti čiji su naslovi tiskani običnim slovima su oni koji se odnose na svakodnevno upravljanje poljoprivrednim pitanjima, a općenito vrijede ograničeno razdoblje.

Naslovi svih drugih akata tiskani su masnim slovima, a prethodi im zvjezdica.


II. Nezakonodavni akti

UREDBE

23.6.2016   

HR

Službeni list Europske unije

L 165/1


UREDBA KOMISIJE (EU) 2016/1004

оd 22. lipnja 2016.

o izmjeni Uredbe (EZ) br. 661/2009 Europskog parlamenta i Vijeća

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Direktivu 2007/46/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 5. rujna 2007. o uspostavi okvira za homologaciju motornih vozila i njihovih prikolica te sustava, sastavnih dijelova i zasebnih tehničkih jedinica namijenjenih za takva vozila (Okvirna direktiva) (1), a posebno njezin članak 39. stavak 2.,

uzimajući u obzir Uredbu (EZ) br. 661/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 13. srpnja 2009. o zahtjevima za homologaciju tipa za opću sigurnost motornih vozila, njihovih prikolica i sustava, sastavnih dijelova i zasebnih tehničkih jedinica namijenjenih za takva vozila (2), a posebno njezin članak 14. stavak 1. točke (a) i (f),

budući da:

(1)

U Prilogu IV. Uredbi (EZ) br. 661/2009 navodi se popis pravilnika UNECE-a priloženih „Revidiranom sporazumu iz 1958.” (3) koji se obvezno primjenjuju. Ovaj popis trebalo bi ažurirati kako bi odgovarao primjeni novih zahtjeva iz odgovarajućih pravilnika UNECE-a na razini EU-a.

(2)

U Dodatak Prilogu IV. uvrštene su direktive stavljene izvan snage, a homologacije dodijeljene na temelju tih direktiva do 1. studenoga 2012. trebale bi nastaviti vrijediti osim ako novi zahtjevi postanu primjenjivi, u skladu s člankom 13. stavkom 14. Uredbe (EZ) br. 661/2009. Kad ažuriranjem Priloga IV. novi zahtjevi postanu primjenjivi na razini EU-a, potrebno je ažurirati i Dodatak Prilogu IV. Uredbi.

(3)

Budući da će zbog novih zahtjeva iz pravilnika UNECE-a br. 107 i 118 proizvođači morati prilagoditi svoja vozila, trebalo bi osigurati dovoljno vremena za primjenu tih zahtjeva.

(4)

Mjere predviđene ovom Uredbom usklađene su s mišljenjem Tehničkog odbora za motorna vozila,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Prilog IV. Uredbi (EZ) br. 661/2009 mijenja se u skladu s Prilogom ovoj Uredbi.

Članak 2.

S učinkom od 1. srpnja 2016. nacionalna tijela, iz razloga povezanih s neizravnim gledanjem, certifikate o sukladnosti za nova vozila kategorija N2 i N3 homologiranih u skladu s Direktivom 2003/97/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (4) više ne smatraju važećima za potrebe članka 26. Direktive 2007/46/EZ te zabranjuju registraciju, prodaju i stavljanje u uporabu takvih vozila.

Članak 3.

S učinkom od 1. srpnja 2016. nacionalna tijela, iz razloga povezanih s općom konstrukcijom, certifikate o sukladnosti novih vozila kategorija M2 i M3 više ne smatraju važećima za potrebe članka 26. Direktive 2007/46/EZ te zabranjuju registraciju, prodaju i stavljanje u uporabu takvih vozila ako nisu usklađena s odredbama Pravilnika UNECE-a br. 107 kako je izmijenjen nizom izmjena 05.

Članak 4.

S učinkom od 1. srpnja 2016. nacionalna tijela, iz razloga povezanih s ponašanjem pri gorenju i/ili sposobnosti odbijanja goriva ili maziva materijala koji se upotrebljavaju u izradi, certifikate o sukladnosti novih vozila kategorije M3 razreda II. i III. više ne smatraju važećima za potrebe članka 26. Direktive 2007/46/EZ te zabranjuju registraciju, prodaju i stavljanje u uporabu takvih vozila ako nisu usklađena s odredbama Pravilnika UNECE-a br. 118 kako je izmijenjen nizom izmjena 01.

Članak 5.

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Primjenjuje se od 1. srpnja 2016.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 22. lipnja 2016.

Za Komisiju

Predsjednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  SL L 263, 9.10.2007., str. 1.

(2)  SL L 200, 31.7.2009., str. 1.

(3)  Odluka Vijeća 97/836/EZ od 27. studenoga 1997. s obzirom na pristupanje Europske zajednice Sporazumu Gospodarske komisije Ujedinjenih naroda za Europu o prihvaćanju jednakih tehničkih propisa za vozila na kotačima, opremu i dijelove koji mogu biti ugrađeni i/ili upotrijebljeni u vozilima na kotačima i uvjetima za uzajamno priznavanje homologacija dodijeljenih na temelju tih propisa („Revidirani Sporazum iz 1958.”) (SL L 346, 17.12.1997., str. 78.).

(4)  Direktiva 2003/97/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 10. studenoga 2003. o usklađivanju zakonodavstava država članica u odnosu na homologaciju tipa uređaja za neizravno gledanje i vozila opremljenih s tim uređajima, izmjeni Direktive 70/156/EEZ te stavljanju izvan snage Direktive 71/127/EEZ (SL L 25, 29.1.2004., str. 1.).


PRILOG

Izmjene Uredbe (EZ) br. 661/2009

Prilog IV. Uredbi (EZ) br. 661/2009 mijenja se kako slijedi:

1.

U tablici se redci za pravilnike UNECE-a br. 13, 13-H, 14, 16, 58, 95, 100, 107, 110, 118 i 121 zamjenjuju sljedećim:

„13

Kočenje vozila i prikolica

Dopuna 13. niza izmjena 11

SL L 42, 18.2.2016., str. 1.

M2, M3, N, O (b)

13-H

Kočenje osobnih automobila

Dopuna 16. izvorne verzije Pravilnika

SL L 335, 22.12.2015., str. 1.

M1, N1 (c)

14

Sidrišta sigurnosnih pojaseva, Isofix sustavi sidrišta i Isofix sidrišta gornje sigurnosne uzice

Dopuna 5. niza izmjena 07

SL L 218, 19.8.2015., str. 27.

M, N

16

Sigurnosni pojasevi, sustavi za držanje, sustavi za držanje djece i Isofix sustavi za držanje djece

Dopuna 5. niza izmjena 06

SL L 304, 20.11.2015., str. 1.

M, N (d)

58

Uređaji za zaštitu od stražnjeg podlijetanja (RUPD) i njihova ugradnja; zaštita od stražnjeg podlijetanja (RUP)

Dopuna 3. niza izmjena 02

SL L 89, 27.3.2013., str. 34.

M, N, O

95

Zaštita putnika u slučaju bočnog sudara

Dopuna 4. niza izmjena 03

SL L 183, 10.7.2015., str. 91.

M1, N1

100

Električna sigurnost

Dopuna 1. niza izmjena 02

SL L 87, 31.3.2015., str. 1.

M, N

107

Vozila kategorije M2 i M3

Dopuna 1. niza izmjena 06

SL L 153, 18.6.2015., str. 1.

M2, M3

110

Posebni sastavni dijelovi za stlačeni prirodni plin (SPP)

Dopuna 2. niza izmjena 01

SL L 166, 30.6.2015., str. 1.

M, N

118

Protupožarna otpornost materijala koji se upotrebljavaju u izradi autobusa

Dopuna 1. niza izmjena 02

SL L 102, 21.4.2015., str. 67.

M3

121

Položaji i oznake komandi, kontrolnih lampica i indikatora

Niz izmjena 01

SL L 5, 8.1.2016., str. 9.

M, N”

2.

Dodatak se mijenja kako slijedi:

(a)

redak za Pravilnik br. 46 zamjenjuje se sljedećim:

„46

Uređaji za neizravno gledanje i njihova ugradnja

Direktiva 2003/97/EZ

SL L 25, 29.1.2004., str. 1.

M, N1, sastavni dio”

(b)

briše se redak za Pravilnik br. 118.


23.6.2016   

HR

Službeni list Europske unije

L 165/4


UREDBA KOMISIJE (EU) 2016/1005

оd 22. lipnja 2016.

o izmjeni Priloga XVII. Uredbi (EZ) br. 1907/2006 Europskog parlamenta i Vijeća o registraciji, evaluaciji, autorizaciji i ograničavanju kemikalija (REACH) u pogledu azbestnih vlakana (krizotila)

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EZ) br. 1907/2006 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. prosinca 2006. o registraciji, evaluaciji, autorizaciji i ograničavanju kemikalija (REACH) i osnivanju Europske agencije za kemikalije te o izmjeni Direktive 1999/45/EZ i stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EEZ) br. 793/93 i Uredbe Komisije (EZ) br. 1488/94 kao i Direktive Vijeća 76/769/EEZ i direktiva Komisije 91/155/EEZ, 93/67/EEZ, 93/105/EZ i 2000/21/EZ (1), a posebno njezin članak 68. stavak 1.,

budući da:

(1)

Unosom 6. Priloga XVII. Uredbi (EZ) br. 1907/2006 zabranjuje se proizvodnja, stavljanje na tržište i uporaba azbestnih vlakana te proizvoda i smjesa koje sadržavaju namjerno dodana azbestna vlakna.

(2)

Države članice mogle su izuzeti stavljanje na tržište i uporabu dijafragmi koje sadržavaju krizotilna vlakna za postojeća postrojenja za elektrolizu. To je uključivalo mogućnost izuzeća stavljanja na tržište krizotilnih vlakana za uporabu u proizvodnji ili održavanju tih dijafragmi te uporabe krizotilnih vlakana za te svrhe.

(3)

Od pet postrojenja za elektrolizu za koje su države članice 2011. izvijestile (2) da su im dodijeljena izuzeća još uvijek rade samo dva postrojenja, u Švedskoj i u Njemačkoj.

(4)

Dana 18. siječnja 2013., u skladu s obvezom iz stavka 1. unosa 6., Europska komisija zatražila je od Europske agencije za kemikalije („Agencija”) da izradi dosje za Prilog XV. u skladu s člankom 69. stavkom 1. Uredbe REACH s ciljem zabrane stavljanja na tržište i uporabe dijafragmi koje sadrže krizotil. Agencija je 17. siječnja 2014. završila izradu dosjea iz Priloga XV. u kojem je predložila izmjenu postojećeg ograničenja ograničavanjem trajanja izuzeća koje dodjeljuju države članice za stavljanje na tržište i uporabu dijafragmi s krizotilom i krizotilnih vlakana koji se upotrebljavaju isključivo u njihovu održavanju do 31. prosinca 2025. te davanje mogućnosti državama članicama da nametnu zahtjev za izvješćivanje radi omogućavanja boljeg praćenje i provedbe.

(5)

Dosje je kasnije bio predmet javnog savjetovanja i podnesen je na razmatranje Odboru za procjenu rizika (dalje u tekstu: „RAC”) i Odboru za socioekonomsku analizu (dalje u tekstu: „SEAC”).

(6)

RAC je 26. studenoga 2014. donio mišljenje u kojem je zaključeno da u jednom postrojenju radnici nisu izloženi krizotilu, a u drugom je izloženost svedena na najmanju moguću razinu mjerama upravljanja rizikom kojima se potencijalni rizici povezani s uporabom krizotila učinkovito nadziru i postignuta je niska razina rizika. U mišljenju je zaključeno i da nema ispuštanja krizotila u okoliš te da bi stoga u slučaju hitnog zatvaranja dvaju postrojenja koristi za zdravlje ljudi i okoliš bile zanemarive. Nadalje, u jednom postrojenju zbog posebnih procesnih i tehnoloških pitanja nema prikladne alternativne mogućnosti.

(7)

U svrhu promicanja cilja postupnog ukidanja uporabe krizotila u EU-u te veće jasnoće i transparentnosti postojećeg izuzeća, RAC je prihvatio predloženu izmjenu navedenu u dosjeu za Prilog XV. U mišljenju je zaključeno i da je potrebno djelovanje na razini cijele Unije.

(8)

SEAC je 9. ožujka 2015. donio mišljenje primjećujući da će se u jednom postrojenju postojeći članci koji sadržavaju azbest rastaviti do 2025., a u drugom postrojenju upravitelj tvrdi da će ispitivanja na razini proizvodnje s dijafragmama bez krizotila koja su u tijeku dovesti do potpune zamjene najkasnije do 2025. SEAC je zaključio i da bi hitnim zatvaranjem tog postrojenja nastali troškovi u vidu izgubljene dodane vrijednosti i radnih mjesta te je primio na znanje da se upravitelj drugonavedenog postrojenja obvezao prekinuti sav uvoz krizotila do kraja 2017. S obzirom na opći cilj postupnog ukidanja uporabe krizotila u EU-u te u cilju veće jasnoće i transparentnosti postojećeg izuzeća, SEAC je savjetovao da bi trajanje izuzeća koja dodjeljuju države članice za stavljanje na tržište dijafragmi i vlakana trebalo ograničiti na razdoblje do kraja 2017. i zaključio da je predložena izmjena postojećeg ograničenja, kako ga je izmijenio SEAC, najprimjerenija mjera na razini Unije.

(9)

U Provedbenoj odluci Komisije 2013/732/EU (3) o zaključcima u vezi s najboljim raspoloživim tehnikama (NRT) na temelju Direktive 2010/75/EU Europskog parlamenta i Vijeća (4) o industrijskim emisijama (IED) propisuje se da uporaba azbestnih dijafragmi nije NRT i stoga se uvjeti dozvole za postrojenja za proizvodnju klornih lužina u Uniji moraju ažurirati do 12. prosinca 2017. kako se u tim postrojenjima od tog datuma ne bi više upotrebljavale azbestne dijafragme. Međutim, za razliku od živinih članaka koji se ni u kojem slučaju ne smatraju NRT-om, države članice mogu odrediti da se, u posebnim i izvanrednim okolnostima, azbestne dijafragme mogu koristiti u određenom postrojenju tijekom točno definiranog duljeg razdoblja i pod uvjetima u skladu s ekološkim ciljevima IED-a, uz uvjet da su uvjeti i trajanje takve uporabe navedeni na pravno obvezujući način.

(10)

Od donošenja mišljenja SEAC-a upravitelj postrojenja u kojemu je predviđena potpuna zamjena do 2025. sklopio je obvezujući sporazum s tijelima predmetne države članice u cilju osiguravanja postupne zamjene dijafragmi koje sadrže krizotil alternativnim materijalom bez azbesta počevši od 2014. i njihove potpune zamjene najkasnije do 30. lipnja 2025. Stoga je primjereno da se trajanje izuzeća koja odobravaju države članice kako bi se dopustila uporaba dijafragmi koje sadrže krizotil i krizotilnih vlakana koja se upotrebljavaju isključivo u njihovu održavanju ograniči najkasnije do 30. lipnja 2025.

(11)

Nadalje, iako se u okviru obvezujućeg sporazuma upravitelj postrojenja obvezao na obustavu uvoza krizotilnih vlakana i dijafragmi koje sadrže krizotil do kraja 2017., naknadno je potvrdio da je uvoz već obustavljen jer je nabavio dovoljno krizotilnih vlakana za prijelaz na alternativni materijal. Stoga je primjereno ukinuti mogućnost da države članice dopuste stavljanje na tržište dijafragmi koje sadrže krizotil te krizotilnih vlakana isključivo za njihovo održavanje.

(12)

Komisiji bi trebalo dostaviti izvješće u kojem se navodi količina krizotila u dijafragmama u postrojenjima koja imaju koristi od izuzeća. Zakonodavstvom Unije o zaštiti zdravlja i sigurnosti radnika već se predviđa da poslodavci moraju smanjiti izloženost radnika krizotilnim vlaknima na najmanju moguću mjeru i, u svakom slučaju, ispod utvrđene granične vrijednosti. Države članice mogu odrediti strože granične vrijednosti za takva vlakna u zraku i mogu zahtijevati njihovo redovito mjerenje/praćenje. Rezultati tog mjerenja/praćenja trebali bi se uvrstiti u izvješće.

(13)

Provedeno je savjetovanje s Forumom za razmjenu informacija o provedbi te su uzete u obzir njegove preporuke.

(14)

Uredbu (EZ) br. 1907/2006 trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti.

(15)

Mjere predviđene ovom Uredbom u skladu su s mišljenjem Odbora osnovanog na temelju članka 133. Uredbe (EZ) br. 1907/2006,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Prilog XVII. Uredbi (EZ) br. 1907/2006 izmjenjuje se u skladu s Prilogom ovoj Uredbi.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 22. lipnja 2016.

Za Komisiju

Predsjednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  SL L 396, 30.12.2006., str. 1.

(2)  Izuzeća u pogledu predmeta koji sadržavaju azbest koja su odobrile zemlje EU-a i EGP-a/EFTA-e u skladu s unosom 6. Priloga XVII. Uredbi (EZ) br. 1907/2006 (REACH).

http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/13170

(3)  Provedbena odluka Komisije 2013/732/EU оd 9. prosinca 2013. o zaključcima u vezi s najboljim raspoloživim tehnikama (NRT) za proizvodnju klornih lužina, na temelju Direktive 2010/75/EU Europskog parlamenta i Vijeća o industrijskim emisijama (SL L 332, 11.12.2013., str. 34.).

(4)  Direktiva 2010/75/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 24. studenoga 2010. o industrijskim emisijama (integrirano sprečavanje i kontrola onečišćenja) (SL L 334, 17.12.2010., str. 17.).


PRILOG

U Prilogu XVII. unosu 6. stavak 1. stupca 2 zamjenjuje se sljedećim:

 

„1.

Zabranjuje se proizvodnja, stavljanje na tržište i uporaba ovih vlakana te proizvoda i smjesa kojima su ta vlakna namjerno dodana.

Međutim, ako je za uporabu dijafragmi koje sadrže krizotil za postrojenja za elektrolizu u uporabi dana 13. srpnja 2016. država članica odobrila izuzeće u skladu s verzijom ovog stavka na snazi do tog datuma, prvi podstavak ne primjenjuje se do 1. srpnja 2025. na uporabu takvih dijafragmi u tim postrojenjima ili na uporabu krizotila isključivo radi održavanja takvih dijafragmi, pod uvjetom da se ta uporaba provodi u skladu s uvjetima dozvole u skladu s Direktivom 2010/75/EU Europskog parlamenta i Vijeća (*).

Daljnji korisnik koji ima koristi od tog izuzeća do 31. siječnja svake kalendarske godine državi članici u kojoj se nalazi odgovarajuće postrojenje za elektrolizu dostavlja izvješće u kojem se navodi količina krizotila koji se upotrebljava u dijafragmama sukladno izuzeću. Država članica dostavlja jedan primjerak tog izvješća Europskoj komisiji.

Ako, radi zaštite zdravlja i sigurnosti radnika, država članica zahtijeva praćenje krizotila u zraku kod daljnjih korisnika, rezultati moraju biti uključeni u to izvješće.23.6.2016   

HR

Službeni list Europske unije

L 165/8


PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2016/1006

оd 22. lipnja 2016.

o izmjeni Uredbe (EU) br. 255/2010 u vezi s odredbama ICAO-a iz članka 3. stavka 1.

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EZ) br. 551/2004 Europskog parlamenta i Vijeća od 10. ožujka 2004. o organizaciji i korištenju zračnog prostora u jedinstvenom europskom nebu (Uredba o zračnom prostoru) (1), a posebno njezin članak 6. stavak 7.,

budući da:

(1)

U članku 3. stavku 1. Uredbe Komisije (EU) br. 255/2010 (2) propisano je da planiranje, koordinacija i izvođenje mjera za upravljanje protokom zračnog prometa (ATFM) koje obavljaju stranke iz članka 1. stavka 3.ili zastupnici koji djeluju u njihovo ime, uključeni u procese ATFM-a, moraju biti u skladu s odredbama ICAO-a navedenim u Prilogu. U Prilogu se upućuje na definicije i razne odredbe iz Aneksa 11. Konvenciji o međunarodnom civilnom zrakoplovstvu (dalje u tekstu: Čikaška konvencija), a posebno na njezino trinaesto izdanje iz srpnja 2001., koje uključuje izmjenu br. 47. Od donošenja Uredbe (EU) br. 255/2010 ICAO je donio niz izmjena definicija i odredaba Aneksa 11. Čikaškoj konvenciji, u koji je uključio najnoviju izmjenu br. 49.

(2)

Osim toga, u Prilogu Uredbi (EU) br. 255/2010 upućuje se i na odredbe ICAO-ovih regionalnih dopunskih postupaka (dokument 7030), konkretno na njihovo peto izdanje iz srpnja 2007. No peto izdanje dokumenta 7030 zapravo je iz 2008. godine i stoga je potrebno ispraviti upućivanje na izdanje iz 2007.

(3)

Stoga bi u Uredbi (EU) br. 255/2010 trebalo ispraviti i ažurirati upućivanja na Aneks 11. Čikaškoj konvenciji i dokument ICAO-a 7030, kako bi se državama članicama omogućilo ispunjavanje međunarodnih obveza i osiguravanje dosljednosti s ICAO-ovim međunarodnim regulatornim okvirom.

(4)

Uredbu (EU) br. 255/2010 trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti.

(5)

Mjere predviđene ovom Uredbom u skladu su s mišljenjem Odbora za jedinstveno nebo, uspostavljenog u skladu s člankom 5. Uredbe (EZ) br. 549/2004 Europskog parlamenta i Vijeća (3),

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Prilog Uredbi (EU) br. 255/2010 zamjenjuje se sljedećim:

„PRILOG

Popis odredaba ICAO-a u vezi s upravljanjem protokom zračnog prometa

1.

Poglavlje 3. stavak 3.7.5 (Upravljanje protokom zračnog prometa) Aneksa 11. Čikaškoj konvenciji – Operativne usluge kontrole zračnog prometa (13. izdanje – srpanj 2001., s uključenom izmjenom br. 49).

2.

Poglavlje 3. (Kapacitet ATS-a i upravljanje protokom zračnog prometa) dokumenta ICAO-a 4444, Postupci za usluge u zračnom prometu – Upravljanje zračnim prometom (PANS-ATM) (15. izdanje – 2007.).

3.

Poglavlje 8. stavak 8.3. (Izuzeća od dodjele slotova ATFM-a) dokumenta ICAO-a 7030, Europski (EUR) regionalni dopunski postupci (5. izdanje 2008.).

4.

Poglavlje 8. stavak 8.4 1.c) (o pridržavanju mjera ATFM-a od strane operatora zrakoplova) dokumenta ICAO-a 7030, Europski (EUR) regionalni dopunski postupci (5. izdanje 2008.).

5.

Poglavlje 2. stavak 2.3.2 (o promjenama u EOBT-u) dokumenta ICAO-a 7030, Europski (EUR) regionalni dopunski postupci (5. izdanje 2008.).”

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu na dan objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 22. lipnja 2016.

Za Komisiju

Predsjednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  SL L 96, 31.3.2004., str. 20.

(2)  Uredba Komisije (EU) br. 255/2010 od 25. ožujka 2010. o utvrđivanju zajedničkih pravila za upravljanje protokom zračnog prometa (SL L 80, 26.3.2010., str. 10.).

(3)  Uredba (EZ) br. 549/2004 Europskog parlamenta i Vijeća od 10. ožujka 2004. o utvrđivanju okvira za stvaranje jedinstvenog europskog neba (Okvirna uredba) (SL L 96, 31.3.2004., str. 1.).


23.6.2016   

HR

Službeni list Europske unije

L 165/10


PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2016/1007

оd 22. lipnja 2016.

o odobrenju amonijeva klorida kao dodatka hrani za preživače, osim janjadi za tov, i za pse i mačke (nositelj odobrenja Latochema Co. Ltd)

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EZ) br. 1831/2003 Europskog parlamenta i Vijeća od 22. rujna 2003. o dodacima hrani za životinje (1), a posebno njezin članak 9. stavak 2.,

budući da:

(1)

Uredbom (EZ) br. 1831/2003 predviđa se odobravanje dodataka hrani za životinje te osnove i postupci za izdavanje odobrenja.

(2)

U skladu s člankom 7. Uredbe (EZ) br. 1831/2003 podnesen je zahtjev za odobrenje amonijeva klorida. Uz navedeni zahtjev priloženi su podaci i dokumenti propisani člankom 7. stavkom 3. Uredbe (EZ) br. 1831/2003.

(3)

Zahtjev se odnosi na odobrenje amonijeva klorida kao dodatka hrani za preživače, mačke i pse te njegovo razvrstavanje u kategoriju dodataka „zootehnički dodaci”.

(4)

Provedbenom uredbom Komisije (EU) br. 832/2012 (2) dodatak je već odobren za uporabu za janjad za tov.

(5)

Europska agencija za sigurnost hrane (dalje u tekstu: „Agencija”) u svojem je mišljenju od 4. prosinca 2015. (3) zaključila da se smatra da pripravak amonijeva klorida u predloženim uvjetima uporabe nema negativan učinak na zdravlje životinja, zdravlje ljudi ili na okoliš te da se njegovom uporabom može sniziti pH-vrijednost urina. Agencija smatra da ne postoji potreba za posebnim zahtjevima za praćenje nakon stavljanja na tržište. Isto tako, potvrdila je izvješće o metodi analize dodatka hrani za životinje koje je dostavio referentni laboratorij osnovan Uredbom (EZ) br. 1831/2003.

(6)

Procjenom amonijeva klorida utvrdilo se da su ispunjeni uvjeti za odobrenje predviđeni člankom 5. Uredbe (EZ) br. 1831/2003. U skladu s tim trebalo bi odobriti uporabu tog pripravka kako je naveden u prilogu ovoj Uredbi.

(7)

Mjere predviđene ovom Uredbom u skladu su s mišljenjem Stalnog odbora za bilje, životinje, hranu i hranu za životinje,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Amonijev klorid kako je naveden u prilogu, koji pripada kategoriji dodataka hrani za životinje „zootehnički dodaci” i funkcionalnoj skupini „ostali zootehnički dodaci”, odobrava se kao dodatak hrani za životinje pod uvjetima utvrđenima u tom prilogu.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 22. lipnja 2016.

Za Komisiju

Predsjednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  SL L 268, 18.10.2003., str. 29.

(2)  Provedbena uredba Komisije (EU) br. 832/2012 od 17. rujna 2012. o odobrenju pripravka amonijevog klorida kao dodatka hrani za životinje za janjad za tov (nositelj odobrenja Latochema Co. Ltd) (SL L 251, 18.9.2012., str. 27.).

(3)  EFSA Journal 2016.; 14(1):4352.


PRILOG

Identifikacijski broj dodatka hrani za životinje

Naziv nositelja odobrenja

Dodatak hrani za životinje

Sastav, kemijska formula, opis, analitička metoda

Vrsta ili kategorija životinje

Najviša dob

Najmanja dopuštena količina

Najveća dopuštena količina

Ostale odredbe

Datum isteka valjanosti odobrenja

mg aditiva/kg potpune krmne smjese s udjelom vlage od 12 %

Kategorija zootehničkih dodataka hrani za životinje. Funkcionalna skupina: ostali zootehnički dodaci hrani za životinje (snižavanje pH-vrijednosti urina)

4d7

Latochema Co. Ltd

Amonijev klorid

Sastav dodatka

amonijev klorid ≥ 99,5

kruti oblik

Karakteristike aktivne tvari

amonijev klorid ≥ 99,5 %

NH4Cl CAS br.: 12125-02-9

natrijev klorid ≤ 0,5 %

proizveden kemijskom sintezom

Analitička metoda  (1)

Kvantifikacija amonijeva klorida u dodatku hrani za životinje: titracija natrijevim hidroksidom (monografija Europske farmakopeje 0007) ili titracija srebrnim nitratom (monografija JECFA-e „Amonijev klorid”)

Preživači, osim janjadi za tov

 

10 000  za razdoblje hranidbe koje ne prelazi tri mjeseca

5 000  za razdoblje hranidbe koje prelazi tri mjeseca

1.

Dodatak se u hranu za životinje unosi u obliku premiksa.

2.

Za korisnike dodatka i premiksa subjekti koji posluju s hranom dužni su utvrditi operativne postupke i odgovarajuće organizacijske mjere za uklanjanje mogućih opasnosti od udisanja, doticaja s kožom ili očima. Ako se rizici s pomoću tih postupaka i mjera ne mogu smanjiti na prihvatljivu razinu, pri uporabi dodatka i premiksa potrebno je nositi odgovarajuću osobnu zaštitnu opremu.

3.

Mješavina različitih izvora amonijeva klorida ne smije prelaziti dopuštene maksimalne razine u potpunoj krmnoj smjesi za preživače, mačke i pse.

13. srpnja 2026.

Mačke

Psi

5 000


(1)  Podaci o analitičkim metodama dostupni su na sljedećoj adresi referentnog laboratorija: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports


23.6.2016   

HR

Službeni list Europske unije

L 165/13


PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2016/1008

оd 22. lipnja 2016.

o utvrđivanju paušalnih uvoznih vrijednosti za određivanje ulazne cijene određenog voća i povrća

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 1308/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o uspostavljanju zajedničke organizacije tržišta poljoprivrednih proizvoda i stavljanju izvan snage uredbi Vijeća (EEZ) br. 922/72, (EEZ) br. 234/79, (EZ) br. 1037/2001 i (EZ) br. 1234/2007 (1),

uzimajući u obzir Provedbenu uredbu Komisije (EU) br. 543/2011 od 7. lipnja 2011. o utvrđivanju detaljnih pravila za primjenu Uredbe Vijeća (EZ) br. 1234/2007 za sektore voća i povrća te prerađevina voća i povrća (2), a posebno njezin članak 136. stavak 1.,

budući da:

(1)

Provedbenom uredbom (EU) br. 543/2011, prema ishodu Urugvajske runde multilateralnih pregovora o trgovini, utvrđuju se kriteriji kojima Komisija određuje paušalne vrijednosti za uvoz iz trećih zemalja, za proizvode i razdoblja određena u njezinu Prilogu XVI. dijelu A.

(2)

Paušalna uvozna vrijednost izračunava se za svaki radni dan, u skladu s člankom 136. stavkom 1. Provedbene uredbe (EU) br. 543/2011, uzimajući u obzir promjenjive dnevne podatke. Stoga ova Uredba treba stupiti na snagu na dan objave u Službenom listu Europske unije,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Paušalne uvozne vrijednosti iz članka 136. Provedbene uredbe (EU) br. 543/2011 određene su u Prilogu ovoj Uredbi.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu na dan objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 22. lipnja 2016.

Za Komisiju,

u ime predsjednika,

Jerzy PLEWA

Glavni direktor za poljoprivredu i ruralni razvoj


(1)  SL L 347, 20.12.2013., str. 671.

(2)  SL L 157, 15.6.2011., str. 1.


PRILOG

Paušalne uvozne vrijednosti za određivanje ulazne cijene određenog voća i povrća

(EUR/100 kg)

Oznaka KN

Oznaka treće zemlje (1)

Standardna uvozna vrijednost

0702 00 00

MA

128,2

ZZ

128,2

0709 93 10

TR

123,3

ZZ

123,3

0805 50 10

AR

141,0

BR

92,5

CL

136,1

MA

100,9

TR

151,6

UY

147,6

ZA

185,3

ZZ

136,4

0808 10 80

AR

116,7

BR

99,0

CL

136,7

CN

66,5

NZ

151,0

SA

114,4

US

160,2

ZA

114,2

ZZ

119,8

0809 10 00

TR

251,5

ZA

254,4

ZZ

253,0

0809 29 00

TR

382,1

ZZ

382,1

0809 30 10 , 0809 30 90

TR

170,7

ZZ

170,7

0809 40 05

TR

180,1

ZZ

180,1


(1)  Nomenklatura država utvrđena Uredbom Komisije (EU) br. 1106/2012 od 27. studenoga 2012. o provedbi Uredbe (EZ) br. 471/2009 Europskog parlamenta i Vijeća o statistici Zajednice u vezi s vanjskom trgovinom sa zemljama nečlanicama, u pogledu ažuriranja nomenklature država i područja (SL L 328, 28.11.2012., str. 7.). Oznakom „ZZ” označava se „drugo podrijetlo”.


23.6.2016   

HR

Službeni list Europske unije

L 165/15


PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2016/1009

оd 22. lipnja 2016.

o određivanju količina koje je potrebno dodati količini utvrđenoj za podrazdoblje od 1. siječnja 2017. do 30. lipnja 2017. u okviru carinskih kvota koje su Uredbom (EZ) br. 2535/2001 otvorene u sektoru mlijeka i mliječnih proizvoda

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 1308/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o uspostavljanju zajedničke organizacije tržišta poljoprivrednih proizvoda i stavljanju izvan snage uredbi Vijeća (EEZ) br. 922/72, (EEZ) br. 234/79, (EZ) br. 1037/2001 i (EZ) br. 1234/2007 (1), a posebno njezin članak 188. stavke 2. i 3.,

budući da:

(1)

Uredbom Komisije (EZ) br. 2535/2001 (2) otvaraju se godišnje carinske kvote za uvoz proizvoda iz sektora mlijeka i mliječnih proizvoda.

(2)

Količine obuhvaćene zahtjevima za uvozne dozvole podnesenima od 1. lipnja 2016. do 10. lipnja 2016. za podrazdoblje od 1. srpnja 2016. do 31. prosinca 2016. za određene su kvote manje od raspoloživih količina. Stoga je potrebno odrediti količine za koje nisu podneseni zahtjevi i dodati ih količini utvrđenoj za sljedeće podrazdoblje kvote.

(3)

Kako bi se osigurala učinkovitost mjere, ova bi Uredba trebala stupiti na snagu na dan objave u Službenom listu Europske unije,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Količine za koje nisu podneseni zahtjevi za uvozne dozvole u skladu s Uredbom (EZ) br. 2535/2001, koje je potrebno dodati podrazdoblju od 1. siječnja 2017. do 30. lipnja 2017., navedene su u Prilogu ovoj Uredbi.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu na dan objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 22. lipnja 2016.

Za Komisiju,

u ime predsjednika,

Jerzy PLEWA

Glavni direktor za poljoprivredu i ruralni razvoj


(1)  SL L 347, 20.12.2013., str. 671.

(2)  Uredba Komisije (EZ) br. 2535/2001 od 14. prosinca 2001. o utvrđivanju detaljnih pravila za primjenu Uredbe Vijeća (EZ) br. 1255/1999 u pogledu uvoznih režima za mlijeko i mliječne proizvode i o otvaranju carinskih kvota (SL L 341, 22.12.2001., str. 29.).


PRILOG

I.A

Redni br.

Količine za koje nije podnesen zahtjev koje treba dodati količinama raspoloživima za podrazdoblje od 1.1.2017. do 30.6.2017.

(kg)

09.4590

34 268 500

09.4599

5 680 000

09.4591

2 680 000

09.4592

9 219 000

09.4593

2 673 236

09.4594

10 003 500

09.4595

6 412 500

09.4596

9 596 200

I.F

Proizvodi podrijetlom iz Švicarske

Redni br.

Količine za koje nije podnesen zahtjev koje treba dodati količinama raspoloživima za podrazdoblje od 1.1.2017. do 30.6.2017.

(kg)

09.4155

828 000

I.I

Proizvodi podrijetlom s Islanda

Redni br.

Količine za koje nije podnesen zahtjev koje treba dodati količinama raspoloživima za podrazdoblje od 1.1.2017. do 30.6.2017.

(kg)

09.4205

25 000

09.4206

0

I.K

Proizvodi podrijetlom s Novog Zelanda

Redni br.

Količine za koje nije podnesen zahtjev koje treba dodati količinama raspoloživima za podrazdoblje od 1.10.2016. do 31.12.2016.

(kg)

09.4514

7 000 000

09.4515

4 000 000

09.4182

33 612 000

09.4195

40 877 000


ODLUKE

23.6.2016   

HR

Službeni list Europske unije

L 165/17


PROVEDBENA ODLUKA KOMISIJE (EU) 2016/1010

оd 21. lipnja 2016.

o prikladnosti nadležnih tijela određenih trećih zemalja i državnih područja u skladu s Direktivom 2006/43/EZ Europskog parlamenta i Vijeća

(priopćeno pod brojem dokumenta C(2016) 3727)

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Direktivu 2006/43/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 17. svibnja 2006. o zakonskim revizijama godišnjih financijskih izvještaja i konsolidiranih financijskih izvještaja, kojom se mijenjaju direktive Vijeća 78/660/EEZ i 83/349/EEZ i stavlja izvan snage Direktiva Vijeća 84/253/EEZ (1), a posebno njezin članak 47. stavak 3. prvi podstavak,

budući da:

(1)

U skladu s člankom 47. stavkom 1. Direktive 2006/43/EZ nadležna tijela država članica mogu dopustiti da se revizorska radna dokumentacija ili drugi dokumenti u posjedu ovlaštenih revizora ili revizorskih društava koje su one ovlastile te izvješća o inspekciji ili istrazi povezana s predmetnim revizijama prosljeđuju nadležnim tijelima treće zemlje samo ako ta tijela ispunjavaju zahtjeve koje je Komisija ocijenila prikladnima i ako su između njih i nadležnih tijela predmetnih država članica uspostavljeni uzajamni praktični dogovori. Stoga je potrebno utvrditi ispunjavaju li nadležna tijela određenih trećih zemalja zahtjeve koji su prikladni za potrebe prosljeđivanja revizorske radne dokumentacije ili drugih dokumenata u posjedu ovlaštenih revizora ili revizorskih društava te izvješća o inspekciji i istrazi.

(2)

Odluka o prikladnosti na temelju članka 47. stavka 3. Direktive 2006/43/EZ ne odnosi se na ostale posebne zahtjeve za prosljeđivanje revizorske radne dokumentacije ili drugih dokumenata u posjedu ovlaštenih revizora ili revizorskih društava te izvješća o inspekciji ili istrazi kao što su sporazum o uzajamnim praktičnim dogovorima između nadležnih tijela utvrđenih u članku 47. stavku 1. točki (d) te Direktive, ili zahtjeve za prosljeđivanje osobnih podataka utvrđenih u članku 47. stavku 1. točki (e) te Direktive.

(3)

Za potrebe ove Odluke nadležna tijela određenih državnih područja koja su zakonski imenovana i koja su nadležna za regulaciju i/ili nadzor ovlaštenih revizora i revizorskih društava ili posebnih aspekata povezanih s time na tim državnim područjima trebalo bi tretirati kao nadležna tijela trećih zemalja.

(4)

Prosljeđivanje revizorske radne dokumentacije ili drugih dokumenata u posjedu nadležnih revizora ili revizorskih društava te izvješća o inspekciji ili istrazi nadležnom tijelu treće zemlje ili državnog područja odražava znatan javni interes za provedbu nezavisnog javnog nadzora. U skladu s time nadležna tijela država članica trebala bi, u okviru praktičnih dogovora iz članka 47. stavka 2. Direktive 2006/43/EZ, osigurati da nadležno tijelo predmetne treće zemlje ili državnog područja upotrebljava sve dokumente koji su mu proslijeđeni u skladu s člankom 47. stavkom 1. te Direktive samo za obavljanje zadaća javnog nadzora, vanjske provjere kvalitete i istraga revizora i revizorskih društava.

(5)

Prosljeđivanje revizorske radne dokumentacije ili drugih dokumenata u posjedu nadležnih revizora ili revizorskih društava nadležnom tijelu treće zemlje ili državnog područja uključuje davanje pristupa tim dokumentima ili prosljeđivanje tih dokumenata tom tijelu od strane ovlaštenog revizora ili revizorskog društva koje posjeduje dokumentaciju uz prethodnu suglasnost nadležnih tijela predmetnih država članica ili od strane samog tijela.

(6)

Kada se provode inspekcije ili istrage, ovlašteni revizori i revizorska društva ne smiju davati pristup svojoj revizorskoj radnoj dokumentaciji ili drugim dokumentima nadležnim tijelima trećih zemalja ili državnih područja pod bilo kakvim drugim uvjetima osim pod onima koji su utvrđeni u članku 47. Direktive 2006/43/EZ i u ovoj Odluci.

(7)

Ne dovodeći u pitanje članak 47. stavak 4. Direktive 2006/43/EZ, države članice trebale bi osigurati da se, za potrebe javnog nadzora, osiguranja kvalitete i istraga ovlaštenih revizora i revizorskih društava, kontakti između njih i ovlaštenih revizora ili revizorskih društava koje su one odobrile i nadležnog tijela predmetne treće zemlje ili državnog područja odvijaju preko nadležnih tijela predmetne države članice.

(8)

Države članice trebale bi osigurati da se praktični dogovori koji se zahtijevaju Direktivom 2006/43/EZ za prosljeđivanje revizorske radne dokumentacije ili drugih dokumenata u posjedu nadležnih revizora ili revizorskih društava te izvješća o inspekciji ili istrazi između njihovih nadležnih tijela i nadležnih tijela treće zemlje ili državnog područja koji su predmet ove Odluke usuglase na temelju uzajamnosti i uključe zaštitu svih poslovnih tajni i osjetljivih poslovnih podataka iz te dokumentacije o subjektima u kojima je provedena revizija, uključujući industrijsko i intelektualno vlasništvo, ili o ovlaštenim revizorima i revizorskim društvima koja su provodila reviziju tih subjekata.

(9)

Ako prosljeđivanje revizorske radne dokumentacije ili drugih dokumenata u posjedu nadležnih revizora ili revizorskih društava te izvješća o inspekciji ili istrazi nadležnim tijelima predmetne treće zemlje ili državnog područja uključuje objavljivanje osobnih podataka, takvo je objavljivanje zakonito samo ako je u skladu i sa zahtjevima o međunarodnom prijenosu podataka utvrđenima u Direktivi 95/46/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (2). Stoga se člankom 47. stavkom 1. točkom (e) Direktive 2006/43/EZ od država članica zahtijeva da osiguraju da je prosljeđivanje osobnih podataka između njihovih nadležnih tijela i nadležnog tijela predmetne treće zemlje ili državnog područja u skladu s poglavljem IV. Direktive 95/46/EZ. Države članice trebale bi osigurati da se donesu odgovarajuće mjere za zaštitu proslijeđenih osobnih podataka, ako je potrebno putem obvezujućih sporazuma, i da nadležno tijelo treće zemlje ili državnog područja neće dalje objavljivati osobne podatke koje sadržavaju proslijeđeni dokumenti bez prethodne suglasnosti nadležnih tijela predmetne države članice.

(10)

Prikladnost zahtjeva kojima podliježe nadležno tijelo treće zemlje ili državnog područja ocjenjuje se u svjetlu zahtjeva o regulatornoj suradnji utvrđenih u članku 36. Direktive 2006/43/EZ ili u bitnom istovjetnih funkcionalnih rezultata. Konkretno, prikladnost bi se trebala ocjenjivati s obzirom na zadaće koje obavlja nadležno tijelo treće zemlje ili državnog područja, primjenjive zaštitne mjere protiv kršenja poslovne tajne te pravila o povjerljivosti i uvjete utvrđene u zakonima i propisima predmetne treće zemlje ili državnog područja pod kojima ta nadležna tijela smiju surađivati s nadležnim tijelima države članice.

(11)

Osobe koje zapošljavaju ili su zapošljavala nadležna tijela trećih zemalja ili državnih područja, a koje primaju revizorsku radnu dokumentaciju ili druge dokumente u skladu s člankom 47. stavkom 1. Direktive 2006/43/EZ trebale bi podlijegati obvezama čuvanja poslovne tajne.

(12)

Ovlašteni revizori i revizorska društva koje je odobrila država članica i koji provode reviziju trgovačkih društava koja su izdala vrijednosne papire u Brazilu, Međunarodnom financijskom centru u Dubaiju, Guernseyju, Indoneziji, Otoku Manu, Jerseyju, Maleziji, Južnoj Africi, Južnoj Koreji, Tajvanu ili Tajlandu, ili koja su dio grupacije koja izdaje zakonom propisana konsolidirana izvješća u nekoj od tih trećih zemalja ili državnih područja, podliježu nacionalnim zakonima predmetne treće zemlje ili državnog područja. Stoga bi trebalo odlučiti ispunjavaju li nadležna tijela tih trećih zemalja i državnih područja zahtjeve koji se mogu smatrati prikladnima uzimajući u obzir zahtjeve o regulatornoj suradnji utvrđene u članku 36. Direktive 2006/43/EZ ili u bitnom istovjetnima u njihovoj funkciji.

(13)

Ocjene prikladnosti za potrebe članka 47. Direktive 2006/43/EZ provedene su za nadležna tijela Brazila, Međunarodnog financijskog centra u Dubaiju, Guernseyja, Indonezije, Otoka Mana, Jerseyja, Malezije, Južne Afrike, Južne Koreje, Tajvana ili Tajlanda. Odluke o prikladnosti tih tijela trebale bi se temeljiti na tim ocjenama.

(14)

Brazilsko tijelo Comissão de Valores Mobiliários nadležno je za javni nadzor, vanjsko osiguranje kvalitete i istrage revizora i revizorskih društava. Ono primjenjuje prikladne zaštitne mjere kojima se zabranjuje i kažnjava odavanje povjerljivih informacija od strane njegovih postojećih ili bivših zaposlenika trećim osobama ili tijelima. Prema brazilskim zakonima i propisima nadležnim tijelima država članica smije prosljeđivati dokumente istovjetne onima iz članka 47. stavka 1. Direktive 2006/43/EZ. Na temelju toga brazilski Comissão de Valores Mobiliários ispunjava zahtjeve koji bi se za potrebe članka 47. stavka 1. točke (c) Direktive 2006/43/EZ trebali ocijeniti prikladnima.

(15)

Tijelo za financijske usluge u Dubaiju Međunarodnog financijskog centra u Dubaiju nadležno je za javni nadzor, vanjsko osiguranje kvalitete i istrage revizora i revizorskih društava. Ono primjenjuje prikladne zaštitne mjere kojima se zabranjuje i kažnjava odavanje povjerljivih informacija od strane njegovih postojećih ili bivših zaposlenika trećim osobama ili tijelima. Prema zakonima i propisima Dubaija i Međunarodnog financijskog centra u Dubaiju, Tijelo za financijske usluge u Dubaiju smije nadležnim tijelima država članica prosljeđivati dokumente istovjetne onima iz članka 47. stavka 1. Direktive 2006/43/EZ. Na temelju toga Tijelo za financijske usluge u Dubaiju Međunarodnog financijskog centra u Dubaiju ispunjava zahtjeve koji bi se za potrebe članka 47. stavka 1. točke (c) Direktive 2006/43/EZ trebali ocijeniti prikladnima.

(16)

Registar trgovačkih društava na Guernseyju nadležan je za javni nadzor, vanjsko osiguranje kvalitete i istrage revizora i revizorskih društava. On primjenjuje prikladne zaštitne mjere kojima se zabranjuje i kažnjava odavanje povjerljivih informacija od strane njegovih postojećih ili bivših zaposlenika trećim osobama ili tijelima. Prema zakonima i propisima Guernseyja nadležnim tijelima država članica smije prosljeđivati dokumente istovjetne onima iz članka 47. stavka 1. Direktive 2006/43/EZ. Na temelju toga Registar trgovačkih društava na Guernseyju ispunjava zahtjeve koji bi se za potrebe članka 47. stavka 1. točke (c) Direktive 2006/43/EZ trebali ocijeniti prikladnima.

(17)

Indonezijski centar za nadzor financijskih zanimanja nadležan je za javni nadzor, vanjsko osiguranje kvalitete i istrage revizora i revizorskih društava. Indonezijski centar za nadzor financijskih zanimanja obavlja svoje zadaće zajedno s tijelom za financijske usluge ili paralelno s njim, ali djeluje kao nacionalno tijelo za reguliranje revizorskih zanimanja u Indoneziji. Stoga je indonezijski centar za nadzor financijskih zanimanja nadležno tijelo za potrebe članka 47. stavka 1. točke (c) Direktive 2006/43/EZ. On primjenjuje prikladne zaštitne mjere kojima se zabranjuje i kažnjava odavanje povjerljivih informacija od strane njegovih postojećih ili bivših zaposlenika trećim osobama ili tijelima. Zaključak da indonezijski centar za nadzor financijskih zanimanja smije nadležnim tijelima država članica prosljeđivati dokumente istovjetne onima iz članka 47. stavka 1. Direktive 2006/43/EZ trenutačno se može temeljiti na tumačenju indonezijskih zakona i propisa. Stoga bi regulatorna suradnja između indonezijskog centra za nadzor financijskih zanimanja i nadležnih tijela država članica trebala podlijegati pomnom praćenju i reviziji od strane Komisije. Na temelju toga indonezijski centar za nadzor financijskih zanimanja ispunjava zahtjeve koji bi se za potrebe članka 47. stavka 1. točke (c) Direktive 2006/43/EZ trebali ocijeniti prikladnima na određeni rok.

(18)

Komisija za financijski nadzor Otoka Mana nadležna je za javni nadzor, vanjsko osiguranje kvalitete i istrage revizora i revizorskih društava. Ona primjenjuje prikladne zaštitne mjere kojima se zabranjuje i kažnjava odavanje povjerljivih informacija od strane njezinih postojećih ili bivših zaposlenika trećim osobama ili tijelima. Prema zakonima i propisima Otoka Mana nadležnim tijelima država članica smije prosljeđivati dokumente istovjetne onima iz članka 47. stavka 1. Direktive 2006/43/EZ. Na temelju toga Komisija za financijski nadzor Otoka Mana ispunjava zahtjeve koji bi se za potrebe članka 47. stavka 1. točke (c) Direktive 2006/43/EZ trebali ocijeniti prikladnima.

(19)

Komisija za financijske usluge na Jerseyju nadležna je za javni nadzor, vanjsko osiguranje kvalitete i istrage revizora i revizorskih društava. Ona primjenjuje prikladne zaštitne mjere kojima se zabranjuje i kažnjava odavanje povjerljivih informacija od strane njezinih postojećih ili bivših zaposlenika trećim osobama ili tijelima. Prema zakonima i propisima Jerseyja nadležnim tijelima država članica smije prosljeđivati dokumente istovjetne onima iz članka 47. stavka 1. Direktive 2006/43/EZ. Na temelju toga Komisija za financijske usluge na Jerseyju ispunjava zahtjeve koji bi se za potrebe članka 47. stavka 1. točke (c) Direktive 2006/43/EZ trebali ocijeniti prikladnima.

(20)

Odbor za nadzor revizija u Maleziji nadležan je za javni nadzor, vanjsko osiguranje kvalitete i istrage revizora i revizorskih društava, uključujući pitanja suradnje s mjerodavnim tijelima drugih zemalja pri razmjeni i prosljeđivanju informacija za potrebe nadzora revizije te bi ovom Odlukom trebalo obuhvatiti samo te nadležnosti. Odbor za nadzor revizija obavlja svoje zadaće po nalogu malezijske Komisije za vrijednosne papire, ali djeluje neovisno. Stoga je Odbor za nadzor revizija u Maleziji nadležno tijelo za potrebe članka 47. stavka 1. točke (c) Direktive 2006/43/EZ. On primjenjuje prikladne zaštitne mjere kojima se zabranjuje i kažnjava odavanje povjerljivih informacija od strane njegovih postojećih ili bivših zaposlenika trećim osobama ili tijelima. Prema malezijskim zakonima i propisima nadležnim tijelima država članica smije prosljeđivati dokumente istovjetne onima iz članka 47. stavka 1. Direktive 2006/43/EZ. Na temelju toga Odbor za nadzor revizija u Maleziji ispunjava zahtjeve koji bi se za potrebe članka 47. stavka 1. točke (c) Direktive 2006/43/EZ trebali ocijeniti prikladnima.

(21)

Neovisni regulatorni odbor za revizore u Južnoj Africi nadležan je za javni nadzor, vanjsko osiguranje kvalitete i istrage revizora i revizorskih društava. On primjenjuje prikladne zaštitne mjere kojima se zabranjuje i kažnjava odavanje povjerljivih informacija od strane njegovih postojećih ili bivših zaposlenika trećim osobama ili tijelima. Prema južnoafričkim zakonima i propisima nadležnim tijelima država članica smije prosljeđivati dokumente istovjetne onima iz članka 47. stavka 1. Direktive 2006/43/EZ. Međutim dokumenti dobiveni provođenjem inspekcija i izvješća o inspekciji smiju se prosljeđivati samo uz suglasnost revizora ili revizorskog društva registriranih kod Neovisnog regulatornog odbora za revizore u Južnoj Africi. Taj bi zahtjev mogao stvarati poteškoće u provedbi zahtjeva o regulatornoj suradnji utvrđenih u članku 47. Direktive 2006/43/EZ. Stoga bi regulatorna suradnja između Neovisnog regulatornog odbora za revizore u Južnoj Africi. i nadležnih tijela država članica trebala podlijegati pomnom praćenju i reviziji od strane Komisije kako bi se ocijenilo predstavlja li zahtjev za suglasnost prepreku razmjeni informacija u praksi. Na temelju toga zahtjevi koje Neovisni regulatorni odbor za revizore u Južnoj Africi ispunjava trebali bi se za potrebe članka 47. stavka 1. točke (c) Direktive 2006/43/EZ ocijeniti prikladnima na određeni rok.

(22)

Komisija za financijske usluge u Južnoj Koreji i Služba za financijski nadzor u Južnoj Koreji u okviru Komisije za financijske usluge nadležne su javni nadzor, vanjsko osiguranje kvalitete i istrage revizora i revizorskih društava. Komisija za financijske usluge u cijelosti je politički nadležna za pitanja revizije, dok je Služba za financijski nadzor nadležna za provođenje inspekcija i istraga za Komisiju za financijske usluge. Ovom Odlukom trebalo bi obuhvatiti Službu za financijski nadzor u okviru Komisije za financijske usluge i nadležnosti Komisije za financijske usluge za nadzor revizije. Komisija za financijske usluge i Služba za financijski nadzor provode prikladne zaštitne mjere kojima se zabranjuje i kažnjava odavanje povjerljivih informacija od strane svojih postojećih ili bivših zaposlenika trećim osobama ili tijelima. Prema južnokorejskim zakonima i propisima nadležnim tijelima država članica smiju prosljeđivati dokumente istovjetne onima iz članka 47. stavka 1. Direktive 2006/43/EZ. Na temelju toga Komisija za financijske usluge u Južnoj Koreji i Služba za financijski nadzor u Južnoj Koreji ispunjavaju zahtjeve koji bi se za potrebe članka 47. stavka 1. točke (c) Direktive 2006/43/EZ trebali ocijeniti prikladnima.

(23)

Komisija za financijski nadzor u Tajvanu nadležna je za javni nadzor, vanjsko osiguranje kvalitete i istrage revizora i revizorskih društava. Ona primjenjuje prikladne zaštitne mjere kojima se zabranjuje i kažnjava odavanje povjerljivih informacija od strane njezinih postojećih ili bivših zaposlenika trećim osobama ili tijelima. Prema tajvanskim zakonima i propisima nadležnim tijelima država članica smije prosljeđivati dokumente istovjetne onima iz članka 47. stavka 1. Direktive 2006/43/EZ. Na temelju toga Komisija za financijski nadzor u Tajvanu ispunjava zahtjeve koji bi se za potrebe članka 47. stavka 1. točke (c) Direktive 2006/43/EZ trebali ocijeniti prikladnima.

(24)

Komisija za trgovanje vrijednosnim papirima u Tajlandu nadležna je za javni nadzor, vanjsko osiguranje kvalitete i istrage revizora i revizorskih društava. Ona primjenjuje prikladne zaštitne mjere kojima se zabranjuje i kažnjava odavanje povjerljivih informacija od strane njezinih postojećih ili bivših zaposlenika trećim osobama ili tijelima. Prema tajlandskim zakonima i propisima nadležnim tijelima država članica smije prosljeđivati dokumente istovjetne onima iz članka 47. stavka 1. Direktive 2006/43/EZ. Na temelju toga Komisija za trgovanje vrijednosnim papirima u Tajlandu ispunjava zahtjeve koji bi se za potrebe članka 47. stavka 1. točke (c) Direktive 2006/43/EZ trebali ocijeniti prikladnima.

(25)

Ova Odluka ne utječe na sporazume o suradnji iz članka 25. stavka 4. Direktive 2004/109/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (3).

(26)

Cilj je ove Odluke olakšati učinkovitu suradnju između nadležnih tijela država članica i nadležnih tijela Brazila, Međunarodnog financijskog centra u Dubaiju, Guernseyja, Indonezije, Otoka Mana, Jerseyja, Malezije, Južne Afrike, Južne Koreje, Tajvana i Tajlanda. Svrha joj je omogućiti tim tijelima da obavljaju svoje zadaće javnog nadzora, vanjskog osiguranja kvalitete i istraga te istodobno zaštititi prava predmetnih stranaka. Države članice dužne su obavijestiti Komisiju o praktičnim dogovorima s tim tijelima kako bi omogućili Komisiji da procijeni je li suradnja u skladu s člankom 47. Direktive 2006/43/EZ.

(27)

Krajnji je cilj suradnje pri nadzoru revizije s Brazilom, Međunarodnim financijskim centrom u Dubaiju, Guernseyjem, Indonezijom, Otokom Manom, Jerseyjem, Malezijom, Južnom Afrikom, Južnom Korejom, Tajvanom i Tajlandom postići uzajamno povjerenje u sustave nadzora druge strane. Na taj bi način prosljeđivanje revizorske radne dokumentacije ili drugih dokumenata u posjedu nadležnih revizora ili revizorskih društava te izvješća o inspekciji ili istrazi trebalo postati iznimka. Uzajamno povjerenje temeljilo bi se na istovjetnosti sustava nadzora revizora Unije i predmetne treće zemlje ili državnog područja.

(28)

Komisija će redovito pratiti razvoj nadzornog i regulatornog okvira predmetnih trećih zemalja i državnih područja. Ova će se Odluka po potrebi preispitati u svjetlu nadzornih i regulatornih promjena u Uniji i u predmetnim trećim zemljama i na državnim područjima uzimajući u obzir dostupne izvore relevantnih informacija. Konkretno, Komisija može uz pomoć CEAOB-a iz članka 30. stavka 7. točke (c) i članka 30. stavka 12. Uredbe (EU) br. 537/2014 Europskog parlamenta i Vijeća (4) u svakom trenutku ponovno procijeniti prikladnost, osobito ako su se mjerodavni zakoni ili činjenice mijenjali. Ta ponovna procjena mogla bi dovesti do povlačenja izjave o prikladnosti.

(29)

Europski nadzornik za zaštitu podataka dostavio je mišljenje 17. prosinca 2015.

(30)

Mjere predviđene ovom Odlukom u skladu su s mišljenjem Odbora osnovanog člankom 48. stavkom 1. Direktive 2006/43/EZ,

DONIJELA JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Sljedeća nadležna tijela trećih zemalja ili državnih područja ispunjavaju zahtjeve koji se smatraju prikladnima u smislu članka 47. stavka 1. točke (c) Direktive 2006/43/EZ za potrebe prosljeđivanja revizorske radne dokumentacije ili drugih dokumenata te izvješća o inspekciji ili istrazi na temelju članka 47. stavka 1. te Direktive:

1.

Komisija za vrijednosne papire i burzu u Brazilu (Comissão de Valores Mobiliários);

2.

Tijelo za financijske usluge u Dubaiju Međunarodnog financijskog centra u Dubaiju (Dubai Financial Service Authority of Dubai International Financial Centre);

3.

Registar trgovačkih društava na Guernseyju (Registrar of Companies of Guernsey);

4.

Indonezijski centar za nadzor financijskih zanimanja (Finance Professions Supervisory Centre of Indonesia);

5.

Komisija za financijski nadzor Otoka Mana (Financial Supervision Commission of the Isle of Man);

6.

Komisija za financijske usluge na Jerseyju (Jersey Financial Services Commission);

7.

Odbor za nadzor revizija u Maleziji (Audit Oversight Board of Malaysia);

8.

Neovisni regulatorni odbor za revizore u Južnoj Africi (Independent Regulatory Board for Auditors of South Africa);

9.

Komisija za financijske usluge u Južnoj Koreji (Financial Services Commission) i Služba za financijski nadzor u Južnoj Koreji (Financial Supervisory Service of South Korea);

10.

Komisija za financijski nadzor u Tajvanu (Financial Supervisory Commission of Taiwan);

11.

Komisija za trgovanje vrijednosnim papirima u Tajlandu (Securities and Exchange Commission of Thailand).

Članak 2.

Države članice osiguravaju da, ako su revizorska radna dokumentacija ili drugi dokumenti u posjedu ovlaštenih revizora ili revizorskih društava isključivo u posjedu ovlaštenog revizora ili revizorskog društva registriranog u državi članici koja nije država članica u kojoj je registriran revizor grupacije i čije je nadležno tijelo zaprimilo zahtjev od bilo kojeg nadležnog tijela navedenog u članku 1., ta dokumentacija ili dokumenti prosljeđuju se nadležnim tijelima predmetne treće zemlje ili državnog područja samo ako je nadležno tijelo prve države članice dalo svoju izričitu suglasnost za prosljeđivanje.

Članak 3.

Na nadležna tijela iz članka 1. stavaka 4. i 8. ova se Odluka primjenjuje do 31. srpnja 2019.

Članak 4.

Ova je Odluka upućena državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 21. lipnja 2016.

Za Komisiju

Jonathan HILL

Član Komisije


(1)  SL L 157, 9.6.2006., str. 87.

(2)  Direktiva 95/46/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 24. listopada 1995. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom protoku takvih podataka (SL L 281, 23.11.1995., str. 31.).

(3)  Direktiva 2004/109/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 15. prosinca 2004. o usklađivanju zahtjeva za transparentnošću u vezi s informacijama o izdavateljima čiji su vrijednosni papiri uvršteni za trgovanje na uređenom tržištu i o izmjeni Direktive 2001/34/EZ (SL L 390, 31.12.2004., str. 38.).

(4)  Uredba (EU) br. 537/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. travnja 2014. o posebnim zahtjevima u vezi zakonske revizije subjekata od javnog interesa i stavljanju izvan snage Odluke Komisije 2005/909/EZ (SL L 158, 27.5.2014., str. 77.).