ISSN 1977-0847

Službeni list

Europske unije

L 146

European flag  

Hrvatsko izdanje

Zakonodavstvo

Svezak 59.
3. lipnja 2016.


Sadržaj

 

II.   Nezakonodavni akti

Stranica

 

 

UREDBE

 

*

Provedbena uredba Komisije (EU) 2016/879 оd 2. lipnja 2016. o utvrđivanju detaljnih pravila, u skladu s Uredbom (EU) br. 517/2014 Europskog parlamenta i Vijeća, u pogledu izjave o sukladnosti za stavljanje na tržište rashladne i klimatizacijske opreme te opreme za dizalice topline punjene fluorougljikovodicima i verifikaciji te izjave koju obavlja neovisni revizor ( 1 )

1

 

 

Provedbena uredba Komisije (EU) 2016/880 оd 2. lipnja 2016. o utvrđivanju paušalnih uvoznih vrijednosti za određivanje ulazne cijene određenog voća i povrća

6

 

 

DIREKTIVE

 

*

Direktiva Vijeća (EU) 2016/881 od 25. svibnja 2016. o izmjeni Direktive 2011/16/EU u pogledu obvezne automatske razmjene informacija u području oporezivanja

8

 

*

Direktiva Komisije (EU) 2016/882 оd 1. lipnja 2016. o izmjeni Direktive 2007/59/EZ Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu jezičnih zahtjeva ( 1 )

22

 

 

ODLUKE

 

*

Odluka Komisije (EU) 2016/883 оd 31. svibnja 2016. o provedbenim pravilima za standardne sigurnosne mjere, izvanredna stanja i upravljanje kriznim situacijama u Komisiji u skladu s člankom 21. Odluke (EU, Euratom) 2015/443 o sigurnosti u Komisiji

25

 

*

Provedbena odluka Komisije (EU) 2016/884 оd 1. lipnja 2016. o izmjeni Provedbene odluke 2014/88/EU o privremenoj obustavi uvoza prehrambenih proizvoda iz Bangladeša koji sadržavaju listove betela (Piper betle) ili se od njih sastoje u pogledu njezina razdoblja primjene (priopćeno pod brojem dokumenta C(2016) 3181)  ( 1 )

29

 

 

Ispravci

 

*

Ispravak Provedbene uredbe Komisije (EU) 2016/799 оd 18. ožujka 2016. o provedbi Uredbe (EU) br. 165/2014 Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju tehničkih zahtjeva za izradu, ispitivanje, ugradnju, rad i popravak tahografa i njihovih sastavnih dijelova ( SL L 139, 26.5.2016. )

31

 

*

Ispravak Provedbene uredbe Komisije (EU) 2016/535 od 5. travnja 2016. o izmjeni Priloga II. Uredbi (EU) br. 206/2010 u pogledu unosa za Singapur na popisu trećih zemalja, državnih područja ili njihovih dijelova iz kojih je odobren unos svježeg mesa u Uniju ( SL L 89, 6.4.2016. )

37

 


 

(1)   Tekst značajan za EGP

HR

Akti čiji su naslovi tiskani običnim slovima su oni koji se odnose na svakodnevno upravljanje poljoprivrednim pitanjima, a općenito vrijede ograničeno razdoblje.

Naslovi svih drugih akata tiskani su masnim slovima, a prethodi im zvjezdica.


II. Nezakonodavni akti

UREDBE

3.6.2016   

HR

Službeni list Europske unije

L 146/1


PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2016/879

оd 2. lipnja 2016.

o utvrđivanju detaljnih pravila, u skladu s Uredbom (EU) br. 517/2014 Europskog parlamenta i Vijeća, u pogledu izjave o sukladnosti za stavljanje na tržište rashladne i klimatizacijske opreme te opreme za dizalice topline punjene fluorougljikovodicima i verifikaciji te izjave koju obavlja neovisni revizor

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 517/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. travnja 2014. o fluoriranim stakleničkim plinovima i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 842/2006 (1), a posebno njezin članak 14. stavak 4.,

budući da:

(1)

U skladu s člankom 14. stavkom 2. Uredbe (EU) br. 517/2014 dopušteno je stavljanje na tržište rashladne i klimatizacijske opreme te opreme za dizalice topline punjene fluorougljikovodicima samo ako su fluorougljikovodici kojima se puni oprema uključeni u sustav kvota iz poglavlja IV. Pri stavljanju prethodno napunjene opreme na tržište proizvođači i uvoznici opreme dužni su dokumentirati usklađenost s tim zahtjevom te u vezi s tim sastavljaju izjavu o sukladnosti.

(2)

Pri sastavljanju izjave o sukladnosti i dokumentacije potrebno je predvidjeti različite mogućnosti za različite načine osiguravanja sukladnosti koji su dostupni proizvođačima i uvoznicima. Te se mogućnosti odnose na stavljanje na tržište opreme napunjene fluorougljikovodicima koja podliježe odobrenju u skladu s člankom 18. stavkom 2. Uredbe (EU) br. 517/2014, opreme napunjene fluorougljikovodicima koji su već stavljeni na tržište odvojeno te naknadno ponovno izvezeni iz Unije i napunjeni u opremu, kao i opreme napunjene fluorougljikovodicima u Uniji. Od uvoznika i proizvođača zahtijeva se više vrsta dokumenata za različite vrste aktivnosti kojima se bave.

(3)

Kako bi se osigurala vjerodostojnost izjava o sukladnosti na temelju odobrenja u skladu s člankom 18. stavkom 2. Uredbe (EU) br. 517/2014, važno je osigurati sljedivost takvih odobrenja. Imajući to u vidu, ta odobrenja trebalo bi propisno upisati u registar u skladu s člankom 17. te Uredbe.

(4)

Kako bi se osigurale upute za verifikaciju izjave o sukladnosti i popratne dokumentacije od strane treće strane u skladu s člankom 14. stavkom 2. Uredbe (EU) br. 517/2014, potrebno je utvrditi opseg verifikacije i načine podnošenja verifikacijskih dokumenata.

(5)

Radi dosljednosti, odgovarajuće odredbe utvrđene ovom Uredbom i relevantne odredbe Uredbe (EU) br. 517/2014 primjenjuju se od istoga datuma.

(6)

Mjere predviđene ovom Uredbom u skladu su s mišljenjem Odbora osnovanog na temelju članka 24. Uredbe (EU) br. 517/2014,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Izjava o sukladnosti

1.   Uvoznici i proizvođači rashladne i klimatizacijske opreme te opreme za dizalice topline punjene fluorougljikovodicima (dalje u tekstu: „oprema”) sastavljaju izjavu o sukladnosti iz članka 14. Uredbe (EU) br. 517/2014 primjenom obrasca iz Priloga I. ovoj Uredbi. Izjavu o sukladnosti potpisuje pravni zastupnik proizvođača ili uvoznika opreme.

2.   U slučaju uvoza opreme iz članka 1. uvoznik stavlja primjerak izjave o sukladnosti na raspolaganje carinskim tijelima u trenutku podnošenja carinske deklaracije koja se odnosi na puštanje u slobodni promet u Uniji.

3.   Izjava o sukladnosti može se odnositi samo na odobrenje iz članka 18. Uredbe (EU) br. 517/2014 ako je odobrenje propisno upisano u registar u skladu s člankom 17. te Uredbe.

Članak 2.

Dokumentacija

1.   Pri svakom stavljanju na tržište proizvođači opreme napunjene fluorougljikovodicima u Uniji moraju voditi sljedeću dokumentaciju iz članka 14. Uredbe (EU) br. 517/2014:

(a)

izjavu o sukladnosti;

(b)

popis opreme te vrsta i ukupnih količina izraženih u kilogramima po vrsti fluorougljikovodika koje sadržava oprema. Taj popis nije nužan ako proizvođač može dokazati da su fluorougljikovodici koje sadržava oprema prethodno stavljeni na tržište prije punjenja;

(c)

ako su fluorougljikovodici nabavljeni od drugog poduzeća u Uniji, dostavnice ili račun za odgovarajuće fluorougljikovodike prethodno stavljene na tržište u Uniji;

(d)

ako je proizvođač opreme fluorougljikovodike koje sadržava oprema uvezao i pustio u slobodan promet u Uniji prije punjenja opreme, odgovarajuće carinske dokumente u kojima je navedeno da je količina fluorougljikovodika koje sadržava oprema puštena u slobodan promet u Uniji;

(e)

ako je proizvođač opreme fluorougljikovodike koje sadržava oprema uvezao, ali nije pustio u slobodan promet u Uniji prije punjenja opreme, dokaze o ispunjavanju relevantnih carinskih postupaka za puštanje u slobodan promet odgovarajućih količina fluorougljikovodika u vrijeme kad se ta oprema stavlja na tržište;

(f)

ako je proizvođač opreme fluorougljikovodike koje sadržava oprema proizveo u Uniji i njima napunio opremu u Uniji, dokument u kojem je navedena količina fluorougljikovodika koje sadržava oprema.

2.   Uvoznici opreme moraju voditi sljedeću dokumentaciju iz članka 14. Uredbe (EU) br. 517/2014 za svu opremu obuhvaćenu carinskom deklaracijom za puštanje u slobodni promet u Uniji:

(a)

izjavu o sukladnosti;

(b)

popis opreme puštene u slobodni promet koji sadržava sljedeće informacije:

i.

informacije o modelu;

ii.

broj jedinica po modelu;

iii.

identifikaciju vrste fluorougljikovodika koje sadržava svaki model;

iv.

količine fluorougljikovodika u svakoj jedinici zaokružene na najbliži gram;

v.

ukupnu količinu fluorougljikovodika u kilogramima i u tonama ekvivalenta CO2;

(c)

carinsku deklaraciju koja se odnosi na puštanje u slobodni promet opreme u Uniji;

(d)

ako su fluorougljikovodici koje sadržava oprema stavljeni na tržište u Uniji te zatim izvezeni i napunjeni u opremu izvan Unije, dostavnicu ili račun, kao i izjavu poduzeća koje je stavilo fluorougljikovodike na tržište u kojoj je za tu količinu fluorougljikovodika navedeno da je prijavljena kao stavljena na tržište u Uniji ili izjavu da će biti prijavljena kao stavljena na tržište u Uniji, te da nije i neće biti prijavljena kao izravna isporuka za izvoz u smislu članka 15. stavka 2. točke (c) Uredbe (EU) br. 517/2014, u skladu s člankom 19. Uredbe (EU) br. 517/2014 i odjeljkom 5.C Priloga Provedbenoj uredbi Komisije (EU) br. 1191/2014 (2).

Članak 3.

Verifikacija

1.   Neovisni revizor iz drugog podstavka članka 14. stavka 2. Uredbe (EU) br. 517/2014 provjerava sljedeću dokumentaciju i izjave o sukladnosti koju je sastavio uvoznik opreme:

(a)

dosljednost izjave o sukladnosti i povezanih dokumenata s izvješćima podnesenim u skladu s člankom 19. Uredbe (EU) br. 517/2014 i odjeljcima 11., 12. i 13. Priloga Provedbenoj uredbi (EU) br. 1191/2014;

(b)

točnost i cjelovitost informacija iz izjava o sukladnosti i povezanih dokumenata na temelju evidencija poduzeća o relevantnim transakcijama;

(c)

ako se uvoznik opreme poziva na odobrenje u skladu s člankom 18. stavkom 2. Uredbe (EU) br. 517/2014, dostupnost dostatnih odobrenja usporedbom podataka u registru iz članka 17. Uredbe (EU) br. 517/2014 i dokumenata koji dokazuju stavljanje na tržište;

(d)

ako su fluorougljikovodici koje sadržava oprema stavljeni na tržište u Uniji te zatim ponovno izvezeni iz Unije i napunjeni u opremu izvan Unije, postojanje izjave poduzeća o stavljanju ugljikovodika na tržište u skladu s člankom 2. stavkom 2. točkom (d), a kojom su obuhvaćene odgovarajuće količine.

2.   Neovisni revizor izdaje potvrdu o verifikaciji koja sadržava njegove nalaze nakon verifikacije u skladu sa stavkom 1. To uključuje izjavu o razini točnosti relevantne dokumentacije i izjava.

Članak 4.

Podnošenje potvrda o verifikaciji

Primjenom alata za izvješćivanje koji je stavljen na raspolaganje na temelju članka 1. Provedbene uredbe (EU) br. 1191/2014, uvoznik opreme podnosi potvrdu o verifikaciji navedenu u članku 3. stavku 2. ove Uredbe do 31. ožujka svake godine za prethodnu kalendarsku godinu i u okviru alata dužan je navesti nalaze revizora o razini točnosti relevantne dokumentacije i izjava.

Članak 5.

Stupanje na snagu i primjena

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Međutim, članci 1. i 2. primjenjuju se od 1. siječnja 2017., a članci 3. i 4. primjenjuju se od 1. siječnja 2018.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 2. lipnja 2016.

Za Komisiju

Predsjednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  SL L 150, 20.5.2014., str. 195.

(2)  Provedbena uredba Komisije (EU) br. 1191/2014 оd 30. listopada 2014. o određivanju oblika i načina podnošenja izvješća iz članka 19. Uredbe (EU) br. 517/2014 Europskog parlamenta i Vijeća o fluoriranim stakleničkim plinovima (SL L 318, 5.11.2014., str. 5.).


PRILOG

Izjava o sukladnosti s člankom 14. Uredbe (EU) br. 517/2014 Europskog parlamenta i Vijeća  (1)

Niže potpisani [umetnuti ime poduzeća, PDV identifikacijski broj te za uvoznike opreme navesti i registracijsku oznaku s F-gas portala], izjavljujemo na vlastitu odgovornost da su pri stavljanju napunjene opreme na tržište, uvezene u Uniju ili proizvedene u Uniji, fluorougljikovodici koje ta oprema sadržava uključeni u sustav kvota naveden u poglavlju IV. Uredbe (EU) br. 517/2014 kao:

[označite odgovarajuće mogućnosti; pokrivenost sustavom kvota postiže se primjenom jedne ili više opcija u nastavku]

☐ A.

za količinu fluorougljikovodika koja je sadržana u ovoj opremi u trenutku puštanja u slobodan promet posjedujemo odobrenje za korištenje kvote proizvođača ili uvoznika fluorougljikovodika izdano u skladu s člankom 18. stavkom 2. i člankom 15. Uredbe (EU) br. 517/2014 te prijavljeno u registar iz članka 17. te Uredbe.

☐ B.

[samo za uvoznike opreme] fluorougljikovodici koje sadržava oprema stavljeni su na tržište u Uniji te zatim izvezeni i napunjeni u opremu izvan Unije te je poduzeće koje je stavilo fluorougljikovodike na tržište podnijelo izjavu u kojoj je za tu količinu fluorougljikovodika navedeno da je prijavljena kao stavljena na tržište u Uniji ili izjavu da će biti prijavljena kao stavljena na tržište u Uniji, te da nije i neće biti prijavljena kao izravna isporuka za izvoz u smislu članka 15. stavka 2. točke (c) Uredbe (EU) br. 517/2014, u skladu s člankom 19. Uredbe (EU) br. 517/2014 i odjeljkom 5.C Priloga Provedbenoj uredbi Komisije (EU) br. 1191/2014 (2).

☐ C.

[samo za opremu proizvedenu u Uniji] fluorougljikovodike koje sadržava oprema na tržište je stavio proizvođač ili uvoznik fluorougljikovodika u skladu s člankom 15. Uredbe (EU) br. 517/2014.

[ime i položaj pravnog zastupnika]

[potpis pravnog zastupnika]

[datum]


(1)  Uredba (EU) br. 517/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. travnja 2014. o fluoriranim stakleničkim plinovima i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 842/2006 (SL L 150, 20.5.2014., str. 195.).

(2)  Provedbena uredba Komisije (EU) br. 1191/2014 оd 30. listopada 2014. o određivanju oblika i načina podnošenja izvješća iz članka 19. Uredbe (EU) br. 517/2014 Europskog parlamenta i Vijeća o fluoriranim stakleničkim plinovima (SL L 318, 5.11.2014., str. 5.).


3.6.2016   

HR

Službeni list Europske unije

L 146/6


PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2016/880

оd 2. lipnja 2016.

o utvrđivanju paušalnih uvoznih vrijednosti za određivanje ulazne cijene određenog voća i povrća

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 1308/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o uspostavljanju zajedničke organizacije tržišta poljoprivrednih proizvoda i stavljanju izvan snage uredbi Vijeća (EEZ) br. 922/72, (EEZ) br. 234/79, (EZ) br. 1037/2001 i (EZ) br. 1234/2007 (1),

uzimajući u obzir Provedbenu uredbu Komisije (EU) br. 543/2011 od 7. lipnja 2011. o utvrđivanju detaljnih pravila za primjenu Uredbe Vijeća (EZ) br. 1234/2007 za sektore voća i povrća te prerađevina voća i povrća (2), a posebno njezin članak 136. stavak 1.,

budući da:

(1)

Provedbenom uredbom (EU) br. 543/2011, prema ishodu Urugvajske runde multilateralnih pregovora o trgovini, utvrđuju se kriteriji kojima Komisija određuje paušalne vrijednosti za uvoz iz trećih zemalja, za proizvode i razdoblja određena u njezinu Prilogu XVI. dijelu A.

(2)

Paušalna uvozna vrijednost izračunava se za svaki radni dan, u skladu s člankom 136. stavkom 1. Provedbene uredbe (EU) br. 543/2011, uzimajući u obzir promjenjive dnevne podatke. Stoga ova Uredba treba stupiti na snagu na dan objave u Službenom listu Europske unije,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Paušalne uvozne vrijednosti iz članka 136. Provedbene uredbe (EU) br. 543/2011 određene su u Prilogu ovoj Uredbi.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu na dan objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 2. lipnja 2016.

Za Komisiju,

u ime predsjednika,

Jerzy PLEWA

Glavni direktor za poljoprivredu i ruralni razvoj


(1)  SL L 347, 20.12.2013., str. 671.

(2)  SL L 157, 15.6.2011., str. 1.


PRILOG

Paušalne uvozne vrijednosti za određivanje ulazne cijene određenog voća i povrća

(EUR/100 kg)

Oznaka KN

Oznaka treće zemlje (1)

Standardna uvozna vrijednost

0702 00 00

MA

127,1

TR

66,0

ZZ

96,6

0707 00 05

TR

99,6

ZZ

99,6

0709 93 10

TR

149,1

ZZ

149,1

0805 50 10

AR

171,0

MA

160,2

TR

75,0

ZA

188,7

ZZ

148,7

0808 10 80

AR

112,0

BR

103,6

CL

135,6

CN

112,1

NZ

156,1

PE

111,0

US

192,9

ZA

112,7

ZZ

129,5

0809 10 00

TR

260,5

ZZ

260,5

0809 29 00

TR

572,4

US

828,7

ZZ

700,6


(1)  Nomenklatura država utvrđena Uredbom Komisije (EU) br. 1106/2012 od 27. studenoga 2012. o provedbi Uredbe (EZ) br. 471/2009 Europskog parlamenta i Vijeća o statistici Zajednice u vezi s vanjskom trgovinom sa zemljama nečlanicama, u pogledu ažuriranja nomenklature država i područja (SL L 328, 28.11.2012., str. 7.). Oznakom „ZZ” označava se „drugo podrijetlo”.


DIREKTIVE

3.6.2016   

HR

Službeni list Europske unije

L 146/8


DIREKTIVA VIJEĆA (EU) 2016/881

od 25. svibnja 2016.

o izmjeni Direktive 2011/16/EU u pogledu obvezne automatske razmjene informacija u području oporezivanja

VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije, a posebno njegove članke 113. i 115.,

uzimajući u obzir prijedlog Europske komisije,

nakon prosljeđivanja nacrta zakonodavnog akta nacionalnim parlamentima,

uzimajući u obzir mišljenje Europskog parlamenta (1),

uzimajući u obzir mišljenje Europskoga gospodarskog i socijalnog odbora (2),

u skladu s posebnim zakonodavnim postupkom,

budući da:

(1)

Izazov koji predstavljaju porezna prijevara i porezna utaja posljednjih godina znatno se povećao te je postao glavni predmet zabrinutosti u Uniji i na globalnoj razini. Automatska razmjena informacija predstavlja važan instrument u tom pogledu: u svojoj Komunikaciji od 6. prosinca 2012., kojom se utvrđuje akcijski plan za jačanje borbe protiv porezne prijevare i porezne utaje, Komisija je istaknula potrebu za snažnim promicanjem automatske razmjene informacija kao budućeg europskog i međunarodnog standarda transparentnosti i razmjene informacija u poreznim stvarima. U svojim zaključcima od 22. svibnja 2013. Europsko vijeće zatražilo je proširenje automatske razmjene informacija i na razini Unije i na globalnoj razini, s ciljem borbe protiv porezne prijevare, porezne utaje i agresivnog poreznog planiranja.

(2)

Budući da su skupine multinacionalnih poduzeća (skupine MNP-ova) aktivne u različitim zemljama, one mogu sudjelovati u praksama agresivnog poreznog planiranja koje nisu na raspolaganju domaćim trgovačkim društvima. Takvi postupci skupina MNP-ova mogu posebno pogoditi isključivo domaća poduzeća, koja su obično mala i srednja poduzeća (MSP-ovi), jer je njihovo porezno opterećenje veće od poreznog opterećenja skupina MNP-ova. S druge strane, sve države članice mogle bi pretrpjeti gubitak prihoda i postoji rizik od tržišnog natjecanja za privlačenje skupina MNP-ova tako što bi im se nudile dodatne porezne olakšice.

(3)

Poreznim tijelima država članica potrebne su sveobuhvatne i relevantne informacije o skupinama MNP-ova u pogledu njihove strukture, politike transfernih cijena i unutarnjih transakcija unutar Unije i izvan nje. Tim će se informacijama omogućiti poreznim tijelima da reagiraju na štetnu poreznu praksu uvodeći promjene u zakonodavstvu ili izvršavajući procjene rizika i porezne nadzore, te da utvrde jesu li trgovačka društva sudjelovala u praksama koje imaju učinak umjetnog premještanja znatnih iznosa dobiti u porezno povoljnija okruženja.

(4)

Povećanom transparentnošću u odnosu na porezna tijela moglo bi se potaknuti skupine MNP-ova da napuste određene prakse i plaćaju pravičan dio poreza u zemlji u kojoj su ostvarili dobit. Povećanje transparentnosti za skupine MNP-ova stoga je ključno za suzbijanje smanjenja porezne osnovice i premještanja dobiti.

(5)

Rezolucijom Vijeća i predstavnika vlada država članica o kodeksu ponašanja u vezi s dokumentacijom o transfernim cijenama za povezana društva u Europskoj uniji (EU TPD) (3) već se skupinama MNP-ova u Uniji osigurava način na koji se poreznim tijelima pružaju informacije o globalnom poslovanju i politikama transfernih cijena („glavna datoteka”) te informacije o konkretnim transakcijama lokalnog subjekta („lokalna datoteka”). Međutim, EU TPD trenutačno ne osigurava mehanizam za dostavu izvješća po zemljama.

(6)

U izvješću po zemljama, skupine MNP-ova trebale bi svake godine i za svaku poreznu jurisdikciju u kojoj posluju navesti iznos prihoda, dobit prije poreza na dobit te plaćeni i obračunani porez na dobit. Skupine MNP-ova trebale bi također prijaviti broj zaposlenih, prijavljeni kapital, akumuliranu dobit i materijalnu imovinu u svakoj poreznoj jurisdikciji. Konačno, skupine MNP-ova trebale bi navesti svaki subjekt u skupini koji posluje u određenoj poreznoj jurisdikciji te poslovne djelatnosti kojima se bavi svaki subjekt.

(7)

S ciljem jačanja učinkovite uporabe javnih resursa i smanjenja administrativnog opterećenja za skupine MNP-ova, obveza izvješćivanja trebala bi se primjenjivati samo na skupine MNP-ova čiji godišnji konsolidirani prihod prekoračuje određeni iznos. Ovom bi se Direktivom trebalo osigurati da se u cijeloj Uniji pravovremeno prikupljaju i poreznim upravama dostavljaju iste informacije.

(8)

S ciljem osiguravanja pravilnog funkcioniranja unutarnjeg tržišta, Unija mora osigurati pošteno tržišno natjecanje između skupina MNP-ova u Uniji i skupina MNP-ova izvan Unije s najmanje jednim subjektom smještenim u Uniji. Na obje bi se skupine stoga trebala primjenjivati obveza izvješćivanja. Međutim, s ciljem osiguravanja nesmetanog prijelaza države članice trebale bi moći odgoditi za jednu godinu obvezu izvješćivanja za sastavne subjekte koji su rezidenti u državi članici, a nisu krajnje matično društvo ili zamjensko matično društvo skupina MNP-ova.

(9)

Države članice trebale bi donijeti pravila o sankcijama za kršenje nacionalnih odredaba donesenih na temelju ove Direktive te osigurati da se te sankcije provode. I dok odabir sankcija i dalje ostaje diskrecijsko pravo država članica, predviđene bi sankcije trebale biti učinkovite, proporcionalne i odvraćajuće.

(10)

S ciljem osiguravanja pravilnog funkcioniranja unutarnjeg tržišta potrebno je osigurati da države članice donesu koordinirana pravila o obvezama transparentnosti skupina MNP-ova.

(11)

U vezi s razmjenom informacija između država članica, Direktivom Vijeća 2011/16/EU (4) već je predviđena obvezna automatska razmjena informacija u nizu područja.

(12)

Obvezna automatska razmjena izvješća po zemljama između država članica trebala bi u svakom slučaju uključivati priopćavanje definiranog skupa osnovnih informacija koje bi bile dostupne onim državama članicama u kojima je, na temelju informacija iz izvješća po zemljama, najmanje jedan subjekt skupine MNP-ova rezident u svrhu oporezivanja ili je porezni obveznik u pogledu djelatnosti koje se obavljaju putem stalne poslovne jedinice skupine MNP-ova.

(13)

S ciljem smanjenja troškova i administrativnog opterećenja poreznih uprava i skupina MNP-ova potrebno je predvidjeti pravila koja su usklađena s promjenama na međunarodnoj razini i pozitivno doprinose njihovoj provedbi. Organizacija za ekonomsku suradnju i razvoj (OECD) objavila je 19. srpnja 2013. svoj Akcijski plan za smanjenje porezne osnovice i premještanje dobiti koji je važan poticaj za izmjenu postojećih međunarodnih poreznih pravila. OECD je 5. listopada 2015. predstavio završna izvješća koja su podržali ministri financija skupine G20. Tijekom sastanka 15. i 16. studenoga 2015. paket OECD-a podržali su i čelnici skupine G20.

(14)

Radom na provedbi mjere 13. iz Akcijskog plana za smanjenje porezne osnovice i prijenos dobiti dobiven je skup standarda za pružanje informacija za skupine MNP-ova, uključujući glavnu datoteku, lokalnu datoteku i izvješće po zemljama. Stoga je prilikom uspostave pravila o izvješću po zemljama primjereno uzeti u obzir standarde OECD-a.

(15)

Ako sastavni subjekt ne može dobiti ili prikupiti sve informacije koje su potrebne za ispunjavanje zahtjeva za izvješćivanje u okviru ove Direktive, države članice mogle bi to smatrati pokazateljem da je potrebno ocijeniti rizike transfernih cijena na visokoj razini i ostale rizike smanjenja porezne osnovice i premještanja dobiti u odnosu na određenu skupinu MNP-ova.

(16)

Ako država članica utvrdi da druga država članica trajno propušta automatski dostaviti izvješća po zemljama, trebala bi se nastojati savjetovati s tom državom članicom.

(17)

Djelovanje Unije u području izvješćivanja po zemljama trebalo bi i dalje posebno uzimati u obzir buduće promjene na razini OECD-a. Pri provedbi ove Direktive države članice trebale bi upotrijebiti završno izvješće iz 2015. o mjeri 13. projekta OECD-a/skupine G20 o smanjenju porezne osnovice i premještanju dobiti, koje je sastavio OECD, kao izvor prikaza ili tumačenja ove Direktive i s ciljem osiguranja dosljednosti primjene diljem država članica.

(18)

Potrebno je utvrditi jezične zahtjeve za razmjenu informacija između država članica u izvješćima po zemljama. Također je potrebno donijeti praktične postupke koji su potrebni za nadogradnju zajedničke komunikacijske mreže definirane u članku 3. točki 13. Direktive 2011/16/EU („mreža CCN”). Radi osiguranja jedinstvenih uvjeta za provedbu članka 20. stavka 6. i članka 21. stavka 6. Direktive 2011/16/EU Komisiji bi trebalo dodijeliti provedbene ovlasti. Te bi se ovlasti trebale izvršavati u skladu s Uredbom (EU) br. 182/2011 Europskog parlamenta i Vijeća (5).

(19)

Radi poticanja učinkovite uporabe resursa, olakšavanja razmjene informacija i izbjegavanja potrebe da svaka država članica unosi slične prilagodbe u svoj sustav, razmjena informacija trebala bi se provoditi putem mreže CCN. Komisija bi trebala donijeti praktične postupke potrebne za nadogradnju sustava u skladu s postupkom iz članka 26. stavka 2. Direktive 2011/16/EU.

(20)

Opseg obvezne razmjene informacija stoga bi se trebao proširiti kako bi se njome obuhvatila automatska razmjena informacija o izvješćima po zemljama.

(21)

U godišnjim izvješćima država članica Komisiji u skladu s člankom 23. Direktive 2011/16/EU trebale bi se nalaziti pojedinosti o opsegu lokalnog podnošenja izvješća u skladu s člankom 8.aa te Direktive i točkom 1. odjeljka II. Priloga III. istoj Direktivi te popis svih jurisdikcija u kojima su krajnja matična društva sastavnog subjekta iz EU-a rezidenti, a u kojima nisu podnesena ili razmijenjena potpuna izvješća.

(22)

Informacije koje se razmjenjuju u skladu s ovom Direktivom ne dovode do otkrivanja trgovinske, industrijske ili poslovne tajne ili trgovinskog postupka ili informacija otkrivanje kojih bi bilo suprotno javnoj politici.

(23)

Ovom se Direktivom poštuju temeljna prava i načela priznata Poveljom o temeljnim pravima Europske unije.

(24)

S obzirom na to da cilj ove Direktive, tj. učinkovitu administrativnu suradnju između država članica pod uvjetima koji su spojivi s pravilnim funkcioniranjem unutarnjeg tržišta, ne mogu dostatno ostvariti same države članice, nego se zbog ujednačenosti i djelotvornosti on na bolji način može ostvariti na razini Unije, Unija može donijeti mjere u skladu s načelom supsidijarnosti utvrđenim u članku 5. Ugovora o Europskoj uniji. U skladu s načelom proporcionalnosti utvrđenim u tom članku ova Direktiva ne prelazi ono što je potrebno za ostvarivanje tog cilja.

(25)

Direktivu 2011/16/EU trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti,

DONIJELO JE OVU DIREKTIVU:

Članak 1.

Direktiva 2011/16/EU mijenja se kako slijedi:

1.

Članak 3. točka 9. zamjenjuje se sljedećim:

„9.

‚automatska razmjena’ znači

(a)

za potrebe članka 8. stavka 1. i članaka 8.a i 8.aa sistemsko priopćavanje prethodno definiranih informacija drugoj državi članici, bez prethodnog zahtjeva, u prethodno utvrđenim pravilnim intervalima. Za potrebe članka 8. stavka 1. upućivanje na dostupne informacije odnosi se na informacije iz poreznih podataka države članice koja priopćuje informacije koje su raspoložive u skladu s postupcima za prikupljanje i obradu podataka u toj državi članici;

(b)

za potrebe članka 8. stavka 3.a sistemsko priopćavanje prethodno definiranih informacija o rezidentima u drugim državama članicama relevantnoj državi članici rezidentnosti, bez prethodnog zahtjeva, u prethodno utvrđenim pravilnim intervalima;

(c)

za potrebe svih odredaba ove Direktive osim članka 8. stavaka 1.i 3.a te članaka 8.a i 8.aa sistemsko priopćavanje prethodno definiranih informacija predviđenih u podtočkama (a) i (b) ove točke.

U kontekstu članka 8. stavaka 3.a i 7.a, članka 21. stavka 2. i članka 25. stavaka 2. i 3. svaki pojam ispisan kurzivom ima značenje iz odgovarajuće definicije iz Priloga I. U kontekstu članka 8.aa i Priloga III. svaki pojam ispisan kurzivom ima značenje iz odgovarajućih definicija iz Priloga III.”

2.

U poglavlje II. odjeljak II. umeće se sljedeći članak:

„Članak 8.aa

Opseg i uvjeti obvezne automatske razmjene informacija o izvješćima po zemljama

1.   Svaka država članica poduzima potrebne mjere kako bi zatražila da krajnje matično društvo skupine MNP-ova koje je u svrhu oporezivanja rezident na njezinu državnom području, ili drugi subjekt koji podnosi izvješće u skladu s odjeljkom II. Priloga III. podnese izvješće po zemljama za izvještajnu fiskalnu godinu u roku od 12 mjeseci od posljednjeg dana izvještajne fiskalne godine skupine MNP-ova u skladu s odjeljkom II. Priloga III.

2.   Nadležno tijelo države članice u kojoj je zaprimljeno izvješće po zemljama u skladu sa stavkom 1. priopćuje to izvješće putem automatske razmjene i u roku utvrđenom u stavku 4. svakoj drugoj državi članici u kojoj je, na temelju informacija iz izvješća po zemljama, najmanje jedan sastavni subjekt skupine MNP-ova subjekta koji podnosi izvješće rezident u svrhu oporezivanja ili porezni obveznik u pogledu djelatnosti koju obavlja putem stalne poslovne jedinice.

3.   Izvješće po zemljama sadržava sljedeće informacije o skupini MNP-ova:

(a)

objedinjene informacije o iznosu prihoda, dobiti (gubitku) prije poreza na dobit, plaćenom porezu na dobit, obračunanom porezu na dobit, prijavljenom kapitalu, akumuliranoj dobiti, broju zaposlenika i materijalnoj imovini osim novca i novčanih ekvivalenata za svaku jurisdikciju u kojoj posluje skupina MNP-ova;

(b)

identifikaciju svakog sastavnog subjekta skupine MNP-ova utvrđujući jurisdikciju porezne rezidentnosti tog sastavnog subjekta, a ako se ne radi o toj jurisdikciji porezne rezidentnosti, jurisdikciju prema zakonodavstvu na temelju kojeg je sastavni subjekt ustrojen, te prirodu glavne poslovne djelatnosti ili više djelatnosti tog sastavnog subjekta.

4.   Priopćavanje se odvija u roku od 15 mjeseci od posljednjeg dana fiskalne godine skupine MNP-ova na koju se odnosi izvješće po zemljama. Prvo izvješće po zemljama priopćuje se za fiskalnu godinu skupine MNP-ova koja počinje 1. siječnja 2016. ili nakon tog datuma, a odvija se u roku od 18 mjeseci od posljednjeg dana te fiskalne godine.”.

3.

U članku 16. dodaje se sljedeći stavak:

„6.   Neovisno o stavcima od 1. do 4. ovog članka, informacije koje se priopćuju između država članica na temelju članka 8.aa koriste se za potrebe procjene rizikâ transfernih cijena na visokoj razini i ostale rizike povezane sa smanjenjem porezne osnovice i premještanjem dobiti, među ostalim za procjenu rizika neusklađenosti članova skupine MNP-ova u odnosu na primjenjiva pravila o transfernim cijenama te prema potrebi za gospodarske i statističke analize. Prilagodbe transfernih cijena od strane poreznih tijela države članice primateljice ne temelje se na informacijama koje se razmjenjuju na temelju članka 8.aa. Neovisno o prethodno navedenom, ne zabranjuje se korištenje informacija koje se priopćuju između država članica na temelju članka 8.aa kao temelja za daljnje istrage u odnosu na sporazume o transfernim cijenama skupine MNP-ova ili u odnosu na druga porezna pitanja tijekom poreznog nadzora te se, kao rezultat toga, može izvršiti odgovarajuća prilagodba oporezive dobiti sastavnog subjekta.”

4.

U članku 20. dodaje se sljedeći stavak:

„6.   Automatska razmjena informacija o izvješću po zemljama na temelju članka 8.aa provodi se uporabom standardnog obrasca predviđenog u tablicama 1., 2. i 3. u odjeljku III. Priloga III. Komisija putem provedbenih akata donosi jezična rješenja za tu razmjenu do 31. prosinca 2016. Njima se ne sprečava države članice da priopće informacije iz članka 8.aa na bilo kojem od službenih i radnih jezika Unije. Međutim, tim se jezičnim rješenjima može odrediti da se ključni elementi takvih informacija šalju i na nekom drugom službenom jeziku Unije. Ti se provedbeni akti donose u skladu s postupkom iz članka 26. stavka 2.”

5.

U članku 21. dodaje se sljedeći stavak:

„6.   Informacije priopćene na temelju članka 8.aa stavka 2. dostavljaju se elektroničkim putem, upotrebom mreže CCN. Komisija putem provedbenih akata donosi potrebna praktična rješenja za nadogradnju mreže CCN. Ti se provedbeni akti donose u skladu s postupkom iz članka 26. stavka 2.”.

6.

U članku 23. stavak 3. zamjenjuje se sljedećim:

„3.   Države članice dostavljaju Komisiji godišnju ocjenu učinkovitosti automatske razmjene informacija iz članaka 8., 8.a i 8.aa, kao i postignute praktične rezultate. Komisija putem provedbenih akata donosi oblik i uvjete priopćavanja za tu godišnju ocjenu. Ti se provedbeni akti donose u skladu s postupkom iz članka 26. stavka 2.”

7.

Umeće se sljedeći članak:

„Članak 25.a

Sankcije

Države članice utvrđuju pravila o sankcijama koje se primjenjuju na kršenja nacionalnih odredaba donesenih na temelju ove Direktive koje se odnose na članak 8.aa i poduzimaju sve potrebne mjere radi osiguranja njihove provedbe. Predviđene sankcije moraju biti učinkovite, proporcionalne i odvraćajuće.”

8.

Članak 26. zamjenjuje se sljedećim:

„Članak 26.

Postupak odbora

1.   Komisiji pomaže Odbor za administrativnu suradnju u oporezivanju. Navedeni odbor je odbor u smislu Uredbe (EU) br. 182/2011 Europskog parlamenta i Vijeća (*).

2.   Pri upućivanju na ovaj stavak primjenjuje se članak 5. Uredbe (EU) br. 182/2011.

(*)  Uredba (EU) br. 182/2011 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. veljače 2011. o utvrđivanju pravila i općih načela u vezi s mehanizmima nadzora država članica nad izvršavanjem provedbenih ovlasti Komisije (SL L 55, 28.2.2011., str. 13.).”"

9.

Dodaje se Prilog III. čiji je tekst naveden u Prilogu ovoj Direktivi.

Članak 2.

1.   Države članice do 4. lipnja 2017. donose i objavljuju zakone i druge propise koji su potrebni radi usklađivanja s ovom Direktivom. One Komisiji odmah dostavljaju tekst tih odredaba.

One primjenjuju te odredbe od 5. lipnja 2017.

Kada države članice donose te odredbe, one sadržavaju upućivanje na ovu Direktivu ili se na nju upućuje prilikom njihove službene objave. Države članice određuju načine tog upućivanja.

2.   Države članice Komisiji dostavljaju tekst glavnih odredaba nacionalnog prava koje donesu u području na koje se odnosi ova Direktiva.

Članak 3.

Ova Direktiva stupa na snagu na dan objave u Službenom listu Europske unije.

Članak 4.

Ova je Direktiva upućena državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 25. svibnja 2016.

Za Vijeće

Predsjednik

J.R.V.A. DIJSSELBLOEM


(1)  Mišljenje Europskog parlamenta od 12. svibnja 2016. (još nije objavljeno u Službenom listu).

(2)  Mišljenje Europskoga gospodarskog i socijalnog odbora od 28. travnja 2016. (još nije objavljeno u Službenom listu).

(3)  Rezolucija Vijeća i predstavnika vlada država članica koji su se sastali unutar Vijeća, od 27. lipnja 2006. o kodeksu ponašanja u vezi s dokumentacijom o transfernim cijenama za povezana društva u Europskoj uniji (EU TPD) (SL C 176, 28.7.2006., str. 1.).

(4)  Direktiva Vijeća 2011/16/EU od 15. veljače 2011. o administrativnoj suradnji u području oporezivanja i stavljanju izvan snage Direktive 77/799/EEZ (SL L 64, 11.3.2011., str. 1.).

(5)  Uredba (EU) br. 182/2011 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. veljače 2011. o utvrđivanju pravila i općih načela u vezi s mehanizmima nadzora država članica nad izvršavanjem provedbenih ovlasti Komisije (SL L 55, 28.2.2011., str. 13.).


PRILOG

„PRILOG III.

PRAVILA PODNOŠENJA ZA SKUPINE MULTINACIONALNIH PODUZEĆA

ODJELJAK I.

DEFINIRANI POJMOVI

1.

Pojam ‚skupina’ znači određeni broj poduzeća povezanih vlasništvom ili kontrolom koja ili imaju obvezu pripremati konsolidirane financijske izvještaje u svrhe financijskog izvješćivanja u skladu s primjenjivim računovodstvenim načelima ili bi imala tu obvezu kad bi se trgovalo vlasničkim udjelima jednog od poduzeća na burzi vrijednosnih papira.

2.

Pojam ‚poduzeće’ znači bilo koji oblik vođenja poslovanja bilo koje osobe iz članka 3. točke 11. podtočaka (b), (c) i (d).

3.

Pojam ‚skupina MNP-ova’ znači svaka skupina koja obuhvaća dva ili više poduzeća koja imaju poreznu rezidentnost u različitim jurisdikcijama ili uključuje poduzeće koje je rezident u svrhu oporezivanja u jednoj jurisdikciji i porezni obveznik u drugoj jurisdikciji u pogledu poslovanja koje obavlja putem stalne poslovne jedinice u toj jurisdikciji, a nije isključena skupina MNP-ova.

4.

Pojam ‚isključena skupina MNP-ova’ znači, u odnosu na bilo koju fiskalnu godinu skupine, skupina čiji je ukupni konsolidirani prihod skupine ispod 750 000 000 EUR ili u lokalnoj valuti u iznosu od otprilike 750 000 000 EUR od siječnja 2015. tijekom fiskalne godine koja neposredno prethodi izvještajnoj fiskalnoj godini, kako je navedeno u njezinim konsolidiranim financijskim izvještajima za tu prethodnu fiskalnu godinu.

5.

Pojam ‚sastavni subjekt’ znači jedno od sljedećeg:

(a)

svaka zasebna jedinica poslovanja skupine MNP-ova koja je uključena u konsolidirane financijske izvještaje skupine MNP-ova u svrhe financijskog izvješćivanja ili bi bila u njih uključena kad bi se vlasničkim udjelima te jedinice poslovanja skupine MNP-ova trgovalo na burzi vrijednosnih papira;

(b)

svaka takva jedinica poslovanja koja je isključena iz konsolidiranih financijskih izvještaja skupine MNP-ova samo zbog veličine ili pitanja značajnosti;

(c)

svaka stalna poslovna jedinica svake zasebne jedinice poslovanja skupine MNP-ova uključene pod (a) ili (b) pod uvjetom da zasebna jedinica poslovanja sastavlja zasebni financijski izvještaj za takvu stalnu poslovnu jedinicu u svrhe financijskog izvješćivanja, regulatornog ili poreznog izvješćivanja ili u svrhe unutarnje kontrole upravljanja.

6.

Pojam ‚subjekt koji podnosi izvješće’ znači sastavni subjekt koji je obvezan podnositi izvješće po zemljama u ime skupine MNP-ova u skladu sa zahtjevima iz članka 8.aa stavka 3. u jurisdikciji u kojoj ima poreznu rezidentnost. Subjekt koji podnosi izvješće može biti krajnje matično društvo, zamjensko matično društvo ili bilo koji subjekt opisan u odjeljku II. točki 1.

7.

Pojam ‚krajnje matično društvo’ znači sastavni subjekt skupine MNP-ova koji ispunjava sljedeće kriterije:

(a)

izravni je ili neizravni vlasnik dovoljno udjela u najmanje jednom sastavnom subjektu skupine MNP-ova, zbog čega mora sastavljati konsolidirane financijske izvještaje u skladu s računovodstvenim načelima koja se primjenjuju u jurisdikciji u kojoj ima poreznu rezidentnost ili bi ih morao sastavljati kad bi se njegovim vlasničkim udjelima trgovalo na burzi vrijednosnih papira u jurisdikciji u kojoj ima poreznu rezidentnost;

(b)

ne postoji drugi sastavni subjekt takve skupine MNP-ova koji je izravni ili neizravni vlasnik udjela opisanog u točki (a) prvog spomenutog sastavnog subjekta.

8.

Pojam ‚zamjensko matično društvo’ znači jedan sastavni subjekt skupine MNP-ova koji je imenovala takva skupina MNP-ova kao jedinu zamjenu za krajnje matično društvo u svrhe podnošenja izvješća po zemljama u jurisdikciji porezne rezidentnosti tog sastavnog subjekta u ime takve skupine MNP-ova ako se primjenjuje najmanje jedan uvjet iz odjeljka II. točke 1. prvog stavka podtočke (b).

9.

Pojam ‚fiskalna godina’ znači godišnje računovodstveno razdoblje za koje krajnje matično društvo skupine MNP-ova priprema svoje financijske izvještaje.

10.

Pojam ‚izvještajna fiskalna godina’ znači ona fiskalna godina u kojoj su ostvareni financijski rezultati i rezultati poslovanja navedeni u izvješću po zemljama iz članka 8.aa stavka 3.

11.

Pojam ‚sporazum između kvalificiranih nadležnih tijela’ znači sporazum između ovlaštenih predstavnika države članice EU-a i jurisdikcijâ izvan Unije koje su stranke međunarodnog sporazuma i u kojem je propisana automatska razmjena izvješća po zemljama između jurisdikcija stranaka sporazuma.

12.

Pojam ‚međunarodni sporazum’ znači Multilateralna konvencija o uzajamnoj administrativnoj pomoći u poreznim stvarima, svaka bilateralna ili multilateralna porezna konvencija ili svaki sporazum o razmjeni poreznih informacija čija je država članica stranka i u čijim je odredbama predviđena pravna ovlast za razmjenu informacija u području oporezivanja između jurisdikcija, uključujući automatsku razmjenu takvih informacija.

13.

Pojam ‚konsolidirani financijski izvještaji’ znači financijski izvještaji skupine MNP-ova u kojima su imovina, obveze, prihod, troškovi i novčani tokovi krajnjeg matičnog društva i sastavnih subjekata prikazani kao da se odnose na jedan gospodarski subjekt.

14.

Pojam ‚greška u sustavu’ u odnosu na jurisdikciju znači ili da ta jurisdikcija ima na snazi sporazum između kvalificiranih nadležnih tijela s državom članicom, ali je suspendirala automatsku razmjenu (iz razloga koji nisu oni koji su u skladu s uvjetima iz tog sporazuma) ili da ta jurisdikcija iz nekog drugog razloga trajno propušta automatski dostaviti državi članici izvješća po zemljama koja posjeduje u odnosu na skupine MNP-ova koje imaju sastavne subjekte u toj državi članici.

ODJELJAK II.

OPĆI ZAHTJEVI ZA IZVJEŠĆIVANJE

1.

Sastavni subjekt koji je rezident u državi članici, a koji nije krajnje matično društvo skupine MNP-ova podnosi izvješće po zemljama za izvještajnu fiskalnu godinu skupine MNP-ova čiji je sastavni subjekt ako su ispunjeni sljedeći kriteriji:

(a)

subjekt je rezident države članice u svrhu oporezivanja;

(b)

primjenjuje se jedan od sljedećih uvjeta:

i.

krajnje matično društvo skupine MNP-ova ne mora podnijeti izvješće po zemljama u jurisdikciji u kojoj ima poreznu rezidentnost;

ii.

na jurisdikciju čiji je krajnje matično društvo rezident u svrhu oporezivanja odnosi se međunarodni sporazum čija je država članica stranka, ali u roku navedenom u članku 8.aa stavku 1. za podnošenje izvješća po zemljama za izvještajnu fiskalnu godinu nije stupio na snagu sporazum između kvalificiranih nadležnih tijela čija je država članica stranka;

iii.

u jurisdikciji u kojoj krajnje matično društvo ima poreznu rezidentnost došlo je do greške u sustavu koju je država članica prijavila sastavnom subjektu koji je rezident u svrhu oporezivanja u toj državi članici.

Ne dovodeći u pitanje obvezu krajnjeg matičnog društva iz članka 8.aa stavka 1. ili njegova zamjenskog matičnog društva da podnese prvo izvješće po zemljama za fiskalnu godinu za skupinu MNP-ova koja počinje 1. siječnja 2016. ili nakon tog datuma, države članice mogu odlučiti da se obveza za sastavne subjekte iz točke 1. ovog odjeljka odnosi na izvješća po zemljama u odnosu na izvještajne fiskalne godine koje počinju 1. siječnja 2017. ili nakon tog datuma.

Sastavni subjekt koji je rezident u državi članici kako je definirano u prvom stavku ove točke od svojega krajnjeg matičnog društva zahtijeva dostavu svih informacija koje su mu potrebne kako bi ispunio svoje obveze i podnio izvješće po zemljama u skladu s člankom 8.aa stavkom 3. Ako unatoč tome taj sastavni subjekt nije dobio ili prikupio sve tražene informacije za izvješće za skupinu MNP-ova, taj sastavni subjekt podnosi izvješće po zemljama koje sadrži sve informacije koje posjeduje, koje je dobio ili prikupio, te državu članicu u kojoj je rezident izvješćuje da je krajnje matično društvo odbilo dostaviti potrebne informacije. Time se ne dovodi u pitanje pravo dotične države članice da primijeni sankcije predviđene nacionalnim zakonodavstvom i ta država članica o navedenom odbijanju izvješćuje sve države članice.

Ako su više sastavnih subjekata iste skupine MNP-ova rezidenti Unije u svrhu oporezivanja i primjenjuje se najmanje jedan uvjet iz prvog stavka, točke (b), skupina MNP-ova može odrediti jedan od tih sastavnih subjekata da podnese izvješće po zemljama u skladu sa zahtjevima iz članka 8.aa stavka 3. za bilo koju izvještajnu fiskalnu godinu u roku iz članka 8.aa stavka 1. i da obavijesti državu članicu da bi se podnošenjem trebao zadovoljiti zahtjev podnošenja izvještaja svih sastavnih subjekata takve skupine MNP-ova koji su rezidenti u Uniji u svrhu oporezivanja. Ta država članica na temelju članka 8.aa stavka 2. priopćuje primljeno izvješće po zemljama svakoj drugoj državi članici u kojoj je, na temelju informacija iz izvješća po zemljama, najmanje jedan sastavni subjekt skupine MNP-ova kojoj pripada subjekt koji podnosi izvješće rezident u svrhu oporezivanja, ili porezni obveznik u pogledu djelatnosti koju obavlja putem stalne poslovne jedinice.

Ako sastavni subjekt ne može dobiti ili prikupiti sve informacije koje su potrebne za podnošenje izvješća po zemljama, u skladu s člankom 8.aa stavkom 3., tada taj sastavni subjekt ne ispunjava uvjete da bude određen kao subjekt koji podnosi izvješće za skupinu MNP-ova u skladu s četvrtim stavkom ove točke. Ovim se pravilom ne dovodi u pitanje obveza sastavnog subjekta da državu članicu u kojoj je rezident izvijesti da je krajnje matično društvo odbilo dostaviti potrebne informacije.

2.

Odstupajući od točke 1., ako se primjenjuje najmanje jedan uvjet iz točke 1. prvog stavka podtočke (b), subjekt opisan u točki 1. ne mora podnijeti izvješće po zemljama za bilo koju izvještajnu fiskalnu godinu, ako je skupina MNP-ova čiji je on sastavni subjekt stavila na raspolaganje izvješće po zemljama u skladu s člankom 8.aa stavkom 3. za tu fiskalnu godinu putem zamjenskog matičnog društva, koje podnosi to izvješće po zemljama poreznom tijelu u jurisdikciji u kojoj ima poreznu rezidentnost na datum ili prije datuma iz članka 8.aa stavka 1. i koje, u slučaju da je zamjensko matično društvo porezni rezident u jurisdikciji izvan Unije, zadovoljava sljedeće uvjete:

(a)

jurisdikcija u kojoj je zamjensko matično društvo porezni rezident zahtijeva podnošenje izvješća po zemljama u skladu sa zahtjevima iz članka 8.aa stavka 3.;

(b)

jurisdikcija u kojoj je zamjensko matično društvo porezni rezident sklopila je sporazum između kvalificiranih nadležnih tijela čija je država članica stranka do roka iz članka 8.aa stavka 1. za podnošenje izvješća po zemljama za izvještajnu fiskalnu godinu;

(c)

jurisdikcija u kojoj je zamjensko matično društvo porezni rezident nije obavijestila državu članicu o grešci u sustavu;

(d)

jurisdikcija u kojoj je zamjensko matično društvo porezni rezident primila je obavijest sastavnog subjekta koji je u toj jurisdikciji rezident u svrhu oporezivanja da je on zamjensko matično društvo najkasnije posljednjeg dana izvještajne fiskalne godine te skupine MNP-ova;

(e)

državi članici dostavljena je obavijest u skladu s točkom 4.

3.

Države članice traže od svakog sastavnog subjekta Skupine MNP-ova koji je rezident u svrhu oporezivanja u toj državi članici da obavijesti državu članicu je li krajnje matično društvo ili zamjensko matično društvo ili sastavni subjekt određen prema točki 1. najkasnije posljednjeg dana izvještajne fiskalne godine te skupine MNP-ova. Države članice mogu produljiti taj rok na zadnji dan za podnošenje porezne prijave tog sastavnog subjekta za prethodnu fiskalnu godinu.

4.

Država članica traži da sastavni subjekt skupine MNP-ova koji je rezident u svrhu oporezivanja u toj državi članici, a koji nije krajnje matično društvo ni zamjensko matično društvo niti sastavni subjekt određen prema točki 1., obavijesti državu članicu o identitetu i poreznoj rezidentnosti subjekta koje podnosi izvješće najkasnije posljednjeg dana izvještajne fiskalne godine te skupine MNP-ova. Države članice mogu produljiti taj rok na zadnji dan za podnošenje porezne prijave tog sastavnog subjekta za prethodnu fiskalnu godinu.

5.

U izvješću po zemljama navodi se valuta iznosa navedenih u tom izvješću.

ODJELJAK III.

IZVJEŠĆE PO ZEMLJAMA

Α.   Predložak izvješća po zemljama

Tablica 1.   Pregled podjele dobiti, poreza i poslovnih djelatnosti prema poreznoj jurisdikciji

Naziv skupine MNP-ova:

Predmetna fiskalna godina:

Upotrijebljena valuta:

Porezna jurisdikcija

Prihodi

Dobit (gubitak) prije poreza na dobit

Plaćeni porez na dobit (prema načelu blagajne)

Obračunani porez na dobit – tekuća godina

Prijavljeni kapital

Akumulirana dobit

Broj zaposlenih

Materijalna imovina osim novca i novčanih ekvivalenata

Nepovezana stranka

Povezana stranka

Ukupno

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Tablica 2.   Popis svih sastavnih subjekata skupine MNP-ova uključenih u svaki zbroj prema poreznoj jurisdikciji

Naziv skupine MNP-ova:

Predmetna fiskalna godina:

Porezna jurisdikcija

Sastavni subjekti rezidenti u poreznoj jurisdikciji

Porezna jurisdikcija organizacije ili korporacije ako je različita od porezne jurisdikcije rezidentnosti

Glavne poslovne djelatnosti

Istraživanje i razvoj

Holding ili upravljanje Intelektualno vlasništvo

Kupnja ili nabava

Proizvodnja

Prodaja, marketing ili distribucija

Administrativne, upravljačke ili pomoćne usluge

Pružanje usluga nepovezanim strankama

Financiranje unutar skupine

Regulirane financijske usluge

Osiguranje

Držanje dionica ili drugih vlasničkih instrumenata instrumenata

U stanju mirovanja

Ostalo (1)

 

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tablica 3.:   Dodatne informacije

Naziv skupine MNP-ova:

Predmetna fiskalna godina:

Molimo uključiti sve dodatne kratke informacije ili objašnjenje koje smatrate potrebnima ili kojima bi se moglo olakšati razumijevanje obveznih informacija navedenih u izvješću po zemljama

B.   Opće upute za ispunjavanje izvješća po zemljama

1.   Svrha

Predložak se upotrebljava za izvješćivanje o podjeli dobiti, poreza i poslovnih djelatnosti skupine multinacionalnih poduzeća (MNP-ova) prema poreznim jurisdikcijama.

2.   Tretman podružnica i stalnih poslovnih jedinica

Podaci o stalnim poslovnim jedinicama navode se upućivanjem na poreznu jurisdikciju u kojoj se one nalaze, a ne upućivanjem na poreznu jurisdikciju rezidentnosti jedinice poslovanja čiji je stalna poslovna jedinica dio. Izvješćivanje u poreznoj jurisdikciji rezidentnosti za jedinicu poslovanja čija je stalna poslovna jedinica sastavni dio isključuje financijske podatke povezane sa stalnom poslovnom jedinicom.

3.   Razdoblje obuhvaćeno godišnjim predloškom

Predloškom je obuhvaćena fiskalna godina MNP-a koji podnosi izvješće. Za sastavne subjekte, prema vlastitom nahođenju MNP-a koji podnosi izvješće, u predložak se dosljedno unosi bilo koja od sljedećih informacija:

(a)

informacije za fiskalnu godinu relevantnih sastavnih subjekata koja završava na isti datum kao i fiskalna godina MNP-a koji podnosi izvješće, ili završava u razdoblju od 12 mjeseci koje prethodi tom datumu;

(b)

informacije za sve relevantne sastavne subjekte o kojima se izvješćuje za fiskalnu godinu MNP-a koji podnosi izvješće.

4.   Izvor podataka

MNP koji podnosi izvješće svake godine dosljedno upotrebljava iste izvore podataka za ispunjavanje predloška. MNP koji podnosi izvješće može odlučiti upotrijebiti podatke iz svojih konsolidiranih paketa za izvješćivanje, iz zakonskih financijskih izvještaja pojedinih subjekata, iz regulatornih financijskih izvještaja ili izvještaja o unutarnjem upravljanju. U predlošku nije nužno uskladiti podatke o prihodima, dobiti i porezu s konsolidiranim financijskim izvještajima. Ako se zakonski financijski izvještaji upotrebljavaju kao osnova za izvješćivanje, svi iznosi preračunavaju se u navedenu funkcionalnu valutu MNP-a koji podnosi izvješće prema prosječnom tečaju za godinu navedenu u odjeljku ‚Dodatne informacije’ u predlošku. Međutim, nisu potrebne prilagodbe zbog razlika u računovodstvenim načelima koja se primjenjuju u različitim poreznim jurisdikcijama.

MNP koji podnosi izvješće dostavlja kratak opis izvora podataka koje je upotrebljavao za pripremu predloška u odjeljku ‚Dodatne informacije’ u predlošku. Ako se izvrši promjena u izvoru podataka koji se upotrebljavaju iz godine u godinu, MNP koji podnosi izvješće mora objasniti razloge za promjenu i posljedice promjena u odjeljku ‚Dodatne informacije’ u predlošku.

C.   Posebne upute za ispunjavanje izvješća po zemljama

1.   Pregled podjele dobiti, poreza i poslovnih djelatnosti prema poreznoj jurisdikciji (Tablica 1.)

1.1.   Porezna jurisdikcija

U prvom stupcu predloška, MNP koji podnosi izvješće navodi sve porezne jurisdikcije u kojima su sastavni subjekti skupine MNP-ova rezidenti u svrhu oporezivanja. Porezna jurisdikcija definira se kao državna i nedržavna jurisdikcija koja ima fiskalnu neovisnost. Uključuje se zasebna linija za sve sastavne subjekte u skupini MNP-ova za koje MNP koji podnosi izvješće smatra da u svrhu oporezivanja nisu rezidenti nijedne porezne jurisdikcije. Ako je sastavni subjekt rezident više poreznih jurisdikcija, kako bi se odredila porezna jurisdikcija rezidentnosti primjenjuje se ugovor o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja. Ako ne postoji primjenjivi porezni ugovor, u pogledu sastavnog subjekta izvješće se podnosi u poreznoj jurisdikciji u mjestu stvarnog upravljanja sastavnim subjektom. Mjesto stvarnog upravljanja određuje se u skladu s međunarodno dogovorenim standardima.

1.2.   Prihodi

U tri stupca predloška pod naslovom ‚Prihodi’, MNP koji podnosi izvješće unosi sljedeće podatke:

(a)

zbroj prihoda svih sastavnih subjekata skupine MNP-ova u relevantnoj poreznoj jurisdikciji koji su nastali iz transakcija s povezanim društvima;

(b)

zbroj prihoda svih sastavnih subjekata skupine MNP-ova u relevantnoj poreznoj jurisdikciji koji su nastali iz transakcija s neovisnim strankama;

(c)

ukupni zbrojevi navedeni u točkama (a) i (b).

Prihodi uključuju prihode od prodaje inventara i imovine, usluga, naknada za licenciju, kamata, premija i drugih iznosa. Prihodi ne uključuju plaćanja primljena od ostalih sastavnih subjekata koja se u poreznoj jurisdikciji poreznog obveznika smatraju dividendama.

1.3.   Dobit (gubitak) prije poreza na dobit

U petom stupcu predloška, MNP koji podnosi izvješće navodi iznos dobiti (gubitka) prije poreza na dobit za sve sastavne subjekte koji su u svrhu oporezivanja rezidenti u predmetnoj poreznoj jurisdikciji. Dobit (gubitak) prije poreza na dobit uključuje sve stavke izvanrednih prihoda i rashoda.

1.4.   Plaćeni porez na dobit (prema načelu blagajne)

U šestom stupcu predloška, MNP koji podnosi izvješće navodi ukupni iznos poreza na dobit koji je stvarno plaćen tijekom predmetne fiskalne godine za sve sastavne subjekte koji su u svrhu oporezivanja rezidenti u predmetnoj poreznoj jurisdikciji. Plaćeni porezi uključuju porez u novcu koji je sastavni subjekt platio poreznoj jurisdikciji u kojoj je rezident i svim drugim poreznim jurisdikcijama. Plaćeni porezi uključuju porez po odbitku koji plaćaju drugi subjekti (povezana društva i neovisna društva) u odnosu na plaćanja sastavnom subjektu. Prema tome, ako trgovačko društvo A koje je rezident u poreznoj jurisdikciji A ostvari kamate u poreznoj jurisdikciji B, porez po odbitku u poreznoj jurisdikciji B prijavljuje trgovačko društvo A.

1.5.   Obračunani porez na dobit (tekuća godina)

U sedmom stupcu predloška, MNP koji podnosi izvješće navodi iznos obračunanih poreznih rashoda prijavljenih za oporezivu dobit ili gubitak u godini izvješćivanja za sve sastavne subjekte koji su u svrhu oporezivanja rezidenti u predmetnoj poreznoj jurisdikciji. U postojećim poreznim rashodima odražava se samo poslovanje u tekućoj godini i oni ne uključuju odgođene poreze ili sredstva za nesigurne porezne obveze.

1.6.   Prijavljeni kapital

U osmom stupcu predloška, MNP koji podnosi izvješće navodi zbroj prijavljenog kapitala za sve sastavne subjekte koji su u svrhu oporezivanja rezidenti u predmetnoj poreznoj jurisdikciji. U odnosu na stalne poslovne jedinice prijavljeni kapital prijavljuje pravna osoba čiji je taj subjekt stalna poslovna jedinica, osim ako je zahtjev za kapitalom definiran u poreznoj jurisdikciji stalne poslovne jedinice u regulatorne svrhe.

1.7.   Akumulirana dobit

U devetom stupcu predloška, MNP koji podnosi izvješće navodi zbroj ukupne akumulirane dobiti na kraju godine za sve sastavne subjekte koji su u svrhu oporezivanja rezidenti u predmetnoj poreznoj jurisdikciji. U odnosu na stalne poslovne jedinice akumuliranu dobit prijavljuje pravna osoba čija je to stalna poslovna jedinica.

1.8.   Broj zaposlenih

U desetom stupcu predloška, MNP koji podnosi izvješće navodi ukupni broj zaposlenika na temelju ekvivalenta punog radnog vremena (FTE) za sve sastavne subjekte koji su u svrhu oporezivanja rezidenti u predmetnoj poreznoj jurisdikciji. Može se prijavljivati broj zaposlenika na kraju godine na temelju prosječne stope zaposlenosti za godinu ili na nekoj drugoj osnovi koja se dosljedno primjenjuje u poreznim jurisdikcijama i iz godine u godinu. U tu svrhu, vanjski suradnici koji sudjeluju u redovnom poslovanju sastavnog subjekta mogu se prijavljivati kao zaposlenici. Dopušteno je razumno zaokruživanje ili navođenje okvirnog broja zaposlenika ako se takvim zaokruživanjem ili navođenjem okvirnog broja znatno ne narušava relativna podjela zaposlenika prema različitim poreznim jurisdikcijama. Primjenjuju se dosljedni pristupi iz godine u godinu i na različite subjekte.

1.9.   Materijalna imovina osim novca i novčanih ekvivalenata

U jedanaestom stupcu predloška, MNP koji podnosi izvješće navodi zbroj neto knjigovodstvenih vrijednosti materijalne imovine za sve sastavne subjekte koji su u svrhu oporezivanja rezidenti u predmetnoj poreznoj jurisdikciji. U odnosu na stalne poslovne jedinice imovina se prijavljuje upućivanjem na poreznu jurisdikciju u kojoj se nalazi stalna poslovna jedinica. Materijalna imovina u ovu svrhu ne uključuje novac ili novčane ekvivalente, nematerijalnu imovinu ni financijsku imovinu.

2.   Popis svih sastavnih subjekata skupine MNP-ova uključenih u svaki zbroj prema poreznoj jurisdikciji (tablica 2.)

2.1.   Sastavni subjekti rezidenti u poreznoj jurisdikciji

MNP koji podnosi izvješće navodi za svaku poreznu jurisdikciju i prema nazivu pravne osobe sve sastavne subjekte skupine MNP-ova koji su u svrhu oporezivanja rezidenti u predmetnoj poreznoj jurisdikciji. Međutim, kako je navedeno u točki 2. Općih uputa u odnosu na stalne poslovne jedinice, stalna poslovna jedinica navodi se upućivanjem na poreznu jurisdikciju u kojoj se nalazi. Navodi se pravna osoba kojoj pripada stalna poslovna jedinica.

2.2.   Porezna jurisdikcija organizacije ili korporacije ako je različita od porezne jurisdikcije rezidentnosti

MNP koji podnosi izvješće navodi naziv porezne jurisdikcije čiji se zakoni primjenjuju na organizaciju i korporaciju sastavnog subjekta skupine MNP-ova ako je različita od porezne jurisdikcije rezidentnosti.

2.3.   Glavne poslovne djelatnosti

MNP koji podnosi izvješće utvrđuje prirodu glavnih poslovnih djelatnosti koje obavlja sastavni subjekt u predmetnoj poreznoj jurisdikciji označivanjem najmanje jedne odgovarajuće kućice.”


(1)  Molimo navesti prirodu djelatnosti sastavnog subjekta u polju ‚Dodatne informacije’.


3.6.2016   

HR

Službeni list Europske unije

L 146/22


DIREKTIVA KOMISIJE (EU) 2016/882

оd 1. lipnja 2016.

o izmjeni Direktive 2007/59/EZ Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu jezičnih zahtjeva

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Direktivu 2007/59/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 23. listopada 2007. o davanju ovlaštenja strojovođama koji upravljaju lokomotivama i vlakovima na željezničkom sustavu Zajednice (1), a posebno njezin članak 31.,

budući da:

(1)

Određene odredbe Priloga VI. Direktivi 2007/59/EZ o zahtjevu da strojovođe posjeduju razinu znanja jezika B1 nepotrebno su veliko opterećenje u vrlo specifičnim slučajevima kada strojovođe upravljaju vlakom samo do pogranične stanice susjedne države članice te stoga utječu na kontinuitet prekograničnih operacija.

(2)

Stoga je potrebno smanjiti nepotrebno jezično opterećenje na dijelovima pruge između državne granice i pograničnih stanica određenih za prekogranične operacije izuzimanjem dotičnih strojovođa od zahtjeva za znanje jezika na razini B1.

(3)

Za to izuzeće preduvjet je uspostava dostatnih mjera za osiguravanje komunikacije između dotičnih strojovođa i osoblja upravitelja infrastrukture u redovnim, otežanim i izvanrednim situacijama kako bi se izbjegao negativni utjecaj na sigurnost željezničkog sustava.

(4)

Trebalo bi predvidjeti prijelazne mjere za strojovođe koji su dobili ili će dobiti dozvolu u skladu s Direktivom 2007/59/EZ prije datuma primjene nacionalnih odredaba kojima se prenosi ova Direktiva.

(5)

Direktivu 2007/59/EZ stoga je potrebno na odgovarajući način izmijeniti.

(6)

Mjere predviđene ovom Direktivom u skladu su s mišljenjem Odbora iz članka 32. stavka 1. Direktive 2007/59/EZ,

DONIJELA JE OVU DIREKTIVU:

Članak 1.

Prilog VI. Direktivi 2007/59/EZ mijenja se kako je utvrđeno u Prilogu ovoj Direktivi.

Članak 2.

Za strojovođe koji su dobili ili će dobiti dozvolu u skladu s Direktivom 2007/59/EZ prije 1. srpnja 2016. smatra se da ispunjuju njezine odredbe.

Članak 3.

1.   Države članice donose i objavljuju zakone i druge propise potrebne za usklađivanje s ovom Direktivom najkasnije do 1. srpnja 2016. One Komisiji odmah dostavljaju tekst tih odredaba.

One primjenjuju te odredbe od 1. srpnja 2016.

Kada države članice donose te odredbe, one sadržavaju upućivanje na ovu Direktivu ili se na nju upućuje prilikom njihove službene objave. Države članice određuju načine tog upućivanja.

2.   Države članice Komisiji dostavljaju tekst glavnih odredaba nacionalnog prava koje donesu u području na koje se odnosi ova Direktiva.

3.   Obveze prenošenja i provedbe ove Direktive ne primjenjuju se na Republiku Cipar i Republiku Maltu sve dok se na njihovim državnim područjima ne uspostavi željeznički sustav.

Članak 4.

Ova Direktiva stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Članak 5.

Ova je Direktiva upućena državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 1. lipnja 2016.

Za Komisiju

Predsjednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  SL L 315, 3.12.2007., str. 51.


PRILOG

Točka 8. Priloga VI. Direktivi 2007/59/EZ zamjenjuje se sljedećim:

„8.   PROVJERA ZNANJA JEZIKA

1.

Strojovođe koji s upraviteljem željezničke infrastrukture moraju komunicirati o pitanjima koja su bitna za sigurnost moraju znati barem jedan od jezika koje odredi dotični upravitelj infrastrukture. Njihovo znanje jezika mora im omogućiti aktivno i učinkovito sporazumijevanje u redovnim, otežanim i izvanrednim situacijama. Moraju znati upotrebljavati poruke i komunikacijske metode utvrđene u TSI-ju ‚Odvijanje prometa i upravljanje prometom’.

2.

Da bi uvjeti iz stavka 1. bili ispunjeni, strojovođe moraju razumjeti (slušno razumijevanje i razumijevanje pri čitanju) te znati komunicirati (usmeno i pismeno) na razini B1 Zajedničkog europskog referentnog okvira za jezike (ZEROJ) Vijeća Europe (1).

3.

Za dijelove pruge između državne granice i pograničnih stanica određenih za prekogranične operacije, upravitelj infrastrukture može odobriti izuzeće od zahtjeva iz stavka 2. za strojovođe vlakova kojima upravlja željeznički prijevoznik ako se primjenjuje sljedeći postupak:

(a)

željeznički prijevoznik od upravitelja infrastrukture traži odstupanje za dotične strojovođe. Kako bi se osiguralo pravedno i jednako postupanje prema podnositeljima zahtjeva, upravitelj infrastrukture na svaki podneseni zahtjev za odstupanje primjenjuje isti postupak procjene koji je dio izvješća o mreži;

(b)

upravitelj infrastrukture odobrava odstupanje ako željeznički prijevoznik može dokazati da je uspostavio dostatne mjere za osiguravanje komunikacije između dotičnih strojovođa i osoblja upravitelja infrastrukture u redovnim, otežanim i izvanrednim situacijama, kako je predviđeno u stavku 1.;

(c)

s pomoću svojih sustava upravljanja sigurnošću željeznički prijevoznici i upravitelji infrastrukture osiguravaju da je dotično osoblje upoznato s tim pravilima i mjerama te da je odgovarajuće osposobljeno.”


(1)  Common European Framework of Reference for Languages: Learning, Teaching, Assessment, 2001. (Cambridge University Press za englesku verziju ISBN 0-521-00531-0). Dostupno i na internetskim stranicama Cedefopa (Europski centar za razvoj strukovnog obrazovanja): http://www.cedefop.europa.eu/


ODLUKE

3.6.2016   

HR

Službeni list Europske unije

L 146/25


ODLUKA KOMISIJE (EU) 2016/883

оd 31. svibnja 2016.

o provedbenim pravilima za standardne sigurnosne mjere, izvanredna stanja i upravljanje kriznim situacijama u Komisiji u skladu s člankom 21. Odluke (EU, Euratom) 2015/443 o sigurnosti u Komisiji

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Ugovor o osnivanju Europske zajednice za atomsku energiju,

uzimajući u obzir Odluku Komisije (EU, Euratom) 2015/443 od 13. ožujka 2015. o sigurnosti u Komisiji (1), a posebno njezin članak 21.,

budući da:

(1)

Cilj provedbenih pravila za standardne sigurnosne mjere, izvanredna stanja i upravljanje kriznim situacijama jest osigurati odgovarajuću razinu zaštite fizičkog integriteta osoba, prostorâ i druge imovine razmjernu utvrđenim rizicima te osigurati učinkovito i pravovremeno pružanje sigurnosti.

(2)

Sustav stupnjeva sigurnosne pripravnosti u Komisiji uveden Odlukom Komisije 2007/65/EZ (2) treba preispitati i pojednostavniti kako bi na prijetnje za sigurnost odgovarao fleksibilnije i učinkovitije.

(3)

Uspostava Europske službe za vanjsko djelovanje (ESVD) kao funkcionalno neovisnog tijela Unije zahtijeva izmjenu postojećih pravila o izvanrednim stanjima u pogledu dužne pažnje prema osoblju Komisije. ESVD nadležan je za sigurnost i zaštitu u prostorima delegacija Europske unije i za osoblje koje je ondje zaposleno.

(4)

Ova Odluka podliježe odluci Komisije o ovlaštenju člana Komisije nadležnog za sigurnosna pitanja u skladu s Poslovnikom kako je navedeno u članku 21. Odluke (EU, Euratom) 2015/443.

(5)

Odluku 2007/65/EZ trebalo bi stoga staviti izvan snage,

DONIJELA JE OVU ODLUKU:

POGLAVLJE 1.

OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Definicija

Uz definicije utvrđene u članku 1. Odluke (EU, Euratom) 2015/443 primjenjuje se i sljedeća definicija:

 

„izvanredno stanje” znači niz sigurnosnih mjera kojima se pruža određena razina zaštite fizičkog integriteta osoba, prostorâ i druge imovine u Komisiji razmjerna prijetnjama za sigurnost.

Članak 2.

Predmet i područje primjene

1.   Ovom se Odlukom utvrđuju mjere za izvanredna stanja u skladu s Odlukom (EU, Euratom) 2015/443 prije prijetnji i incidenata ili kao odgovor na prijetnje i incidente koji utječu na sigurnost u Komisiji te potrebne mjere za upravljanje kriznim situacijama.

2.   U prostorima Komisije primjenjuje se sigurnosni sustav koji se sastoji od standardnih sigurnosnih mjera i tri izvanredna stanja. Standardne sigurnosne mjere i izvanredna stanja označuju se sljedećim oznakama u boji: BIJELA odgovara standardnim sigurnosnim mjerama; ŽUTA, NARANČASTA i CRVENA odgovaraju povećanoj razini prijetnje.

3.   Ova se Odluka primjenjuje na sve službe Komisije i u svim prostorima Komisije koji se nalaze u Europskoj uniji i izvan nje u skladu s nadležnostima iz članka 4.

Članak 3.

Stupnjevi izvanrednog stanja

1.   Ako nisu utvrđeni posebna prijetnja ili incident koji utječu na fizički integritet osoba, prostorâ i druge imovine u Komisiji, primjenjuju se standardne sigurnosne mjere označene BIJELO. One su na snazi svaki dan, a namijenjene su osiguravanju odgovarajuće razine sigurnosti.

2.   Ako postoje prijetnje ili incident koji utječu na fizički integritet osoba, prostorâ i druge imovine, a koji mogu negativno utjecati na Komisiju ili njezino funkcioniranje, primjenjuje se izvanredno stanje označeno ŽUTO.

3.   Ako postoje prijetnje koje utječu na fizički integritet osoba, prostorâ i druge imovine, a koje se izravno odnose na Komisiju ili njezino funkcioniranje, premda nije utvrđen pravi cilj ili vrijeme napada, primjenjuje se izvanredno stanje označeno NARANČASTO.

4.   Ako postoje prijetnje povezane s neposrednim napadom koje utječu na fizički integritet osoba, prostorâ i druge imovine, a koje se izravno odnose na Komisiju ili njezino funkcioniranje, primjenjuje se izvanredno stanje označeno CRVENO.

Članak 4.

Nadležnosti

1.   Član Komisije nadležan za sigurnost čini sljedeće:

(a)

u suradnji s drugim europskim institucijama i drugim relevantnim europskim tijelima odlučuje o promjeni stupnja izvanrednog stanja;

(b)

nakon savjetovanja s Glavnom upravom za ljudske resurse i sigurnost odlučuje o provedbi posebnih mjera povezanih s izvanrednim stanjem s obzirom na trenutačnu sigurnosnu situaciju te o poduzimanju dodatnih mjera;

(c)

obavješćuje Predsjednika i ostale članove Komisije o odlukama donesenima u skladu s ovim člankom.

2.   Glavna uprava za ljudske resurse i sigurnost čini sljedeće:

(a)

nadležna je za provedbu ove Odluke u prostorima Komisije koji se nalaze u državama članicama Europske unije;

(b)

osigurava veze s vanjskim tijelima kako je utvrđeno u članku 18. stavku 2. Odluke (EU, Euratom) 2015/443 u slučaju prijetnji odnosno incidenata koji utječu na fizički integritet osoba, prostorâ i druge imovine u Komisiji;

(c)

u hitnim slučajevima donosi odluke utvrđene u stavku 1. točkama (a) i (b). Glavna uprava za ljudske resurse i sigurnost obavješćuje člana Komisije nadležnog za sigurnost o mjerama i razlozima za njihovo poduzimanje što je prije moguće nakon poduzimanja tih mjera;

(d)

neprestano prati prijetnje i rizike za sigurnost.

3.   Glavna uprava za humanitarnu pomoć i civilnu zaštitu nadležna je za provedbu ove Odluke u svim svojim uredima u trećim zemljama.

4.   Glavna uprava za komunikaciju nadležna je za provedbu ove Odluke u predstavništvima Komisije i regionalnim predstavništvima.

5.   Glavna uprava za Zajednički istraživački centar nadležna je za provedbu ove Odluke u prostorima Zajedničkog istraživačkog centra.

6.   Prethodno navedene glavne uprave u hitnim slučajevima mogu poduzeti dodatne sigurnosne mjere u skladu s ovom Odlukom i Odlukom (EU, Euratom) 2015/443. O tim se mjerama Glavna uprava za ljudske resurse i sigurnost obavješćuje bez odlaganja.

Članak 5.

Mjere

1.   Glavna uprava za ljudske resurse i sigurnost poduzima i provodi sigurnosne mjere u skladu s Odlukom (EU, Euratom) 2015/443. Glavna uprava za ljudske resurse i sigurnost sastavlja okvirni popis mjera i provodi ih.

2.   Mjere za izvanredna stanja u potpunosti su usklađene s Odlukom (EU, Euratom) 2015/443. Stupnjevi izvanrednog stanja definiraju se u bliskoj suradnji s nadležnim službama drugih europskih institucija i drugih relevantnih europskih tijela te s državama članicama u kojima se nalaze prostori Komisije.

3.   Stupnjevi izvanrednog stanja na javnim se mjestima označavaju sustavom oznaka u boji, a boja se mijenja u skladu sa stupnjem izvanrednog stanja.

4.   Sigurnosne mjere označene BIJELO pobliže se utvrđuju u sigurnosnoj obavijesti u skladu s člankom 21. stavkom 2. Odluke (EU, Euratom) 2015/443.

POGLAVLJE 2.

RAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 6.

Transparentnost

O ovoj Odluci obavješćuje se osoblje Komisije i svi pojedinci na koje se ona odnosi.

Članak 7.

Stavljanje izvan snage

Odluka Komisije 2007/65/EZ stavlja se izvan snage.

Članak 8.

Stupanje na snagu

Ova Odluka stupa na snagu sljedećeg dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Sastavljeno u Bruxellesu 31. svibnja 2016.

Za Komisiju,

u ime predsjednika,

Kristalina GEORGIEVA

Potpredsjednica


(1)  SL L 72, 17.3.2015., str. 41.

(2)  Odluka Komisije 2007/65/EZ od 15. prosinca 2006. o uspostavljanju standardnih sigurnosnih mjera i stupnjeva pripravnosti Komisije i o izmjeni njezinog Poslovnika u pogledu operativnih postupaka za upravljanje kriznim situacijama (SL L 32, 6.2.2007., str. 144.).


3.6.2016   

HR

Službeni list Europske unije

L 146/29


PROVEDBENA ODLUKA KOMISIJE (EU) 2016/884

оd 1. lipnja 2016.

o izmjeni Provedbene odluke 2014/88/EU o privremenoj obustavi uvoza prehrambenih proizvoda iz Bangladeša koji sadržavaju listove betela (Piper betle) ili se od njih sastoje u pogledu njezina razdoblja primjene

(priopćeno pod brojem dokumenta C(2016) 3181)

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EZ) br. 178/2002 Europskog parlamenta i Vijeća od 28. siječnja 2002. o utvrđivanju općih načela i uvjeta zakona o hrani, osnivanju Europske agencije za sigurnost hrane te utvrđivanju postupaka u područjima sigurnosti hrane (1), a posebno njezin članak 53. stavak 1. točku (b) podtočku i.,

budući da:

(1)

Uredbom (EZ) br. 178/2002 utvrđuju se opća načela kojima se općenito uređuje hrana, a posebno sigurnost hrane, na razini Unije i na državnoj razini. Njome su predviđene hitne mjere koje Komisija poduzima ako postoji dokaz da hrana uvezena iz treće zemlje može predstavljati ozbiljan rizik za zdravlje ljudi.

(2)

Provedbenom odlukom 2014/88/EU (2) zabranjuje se uvoz u Uniju prehrambenih proizvoda iz Bangladeša koji sadržavaju listove betela ili se od njih sastoje do 31. srpnja 2014. Donesena je kao posljedica velikog broja prijava upućenih Sustavu brzog uzbunjivanja za hranu i hranu za životinje (RASFF) zbog prisutnosti širokog raspona sojeva salmonele, uključujući soj salmonella typhimurium, pronađenih u prehrambenim proizvodima podrijetlom iz Bangladeša koji sadržavaju listove betela ili se od njih sastoje. Soj Salmonella typhimurium drugi je najčešći serotip koji se pojavljuje kod ljudi, a njegova visoka prevalencija otkrivena je u prehrambenim proizvodima iz Bangladeša koji sadržavaju listove betela (Piper betle, poznat i kao Paan leaf ili Betel quid) ili se od njih sastoje. Od 2011. Ujedinjena Kraljevina prijavila je više slučajeva trovanja uzrokovanog salmonelom u listovima betela.

(3)

Budući da Bangladeš nije mogao pružiti jamstva za osiguranje uvoza listova betela u Uniju te unatoč nastojanjima Komisije, provedbenim odlukama Komisije 2014/510/EU (3) i (EU) 2015/1028 (4) razdoblje primjene privremene obustave uvoza tih proizvoda utvrđeno u Provedbenoj odluci 2014/88/EU produženo je do 30. lipnja 2015. odnosno 30. lipnja 2016.

(4)

Revidirani akcijski plan koji je u kolovozu 2015. dostavio Bangladeš nije bio potpun. Nije bilo jamstava u pogledu njegove učinkovite primjene i provedbe. Novim informacijama koje je Bangladeš dostavio u travnju 2016. nije dodatno dokazana učinkovitost tog akcijskog plana. Samonametnuta zabrana izvoza listova betela koju je u svibnju 2013. uveo Bangladeš i dalje je na snazi. Međutim, ta se zabrana nije pokazala potpuno učinkovitom i od njezina je donošenja RASFF-u prijavljeno 26 pokušaja uvoza listova betela u Uniju. Stoga su jamstva koja je dao Bangladeš nedostatna za uklanjanje ozbiljnih rizika za ljudsko zdravlje. Zbog toga bi hitne mjere utvrđene Provedbenom odlukom 2014/88/EU trebale ostati na snazi.

(5)

Razdoblje primjene Provedbene odluke 2014/88/EU trebalo bi stoga dodatno produžiti.

(6)

Mjere predviđene ovom Odlukom u skladu su s mišljenjem Stalnog odbora za bilje, životinje, hranu i hranu za životinje,

DONIJELA JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Članak 4. Provedbene odluke 2014/88/EU zamjenjuje se sljedećim:

„Članak 4.

Ova se Odluka primjenjuje do 30. lipnja 2018.”

Članak 2.

Ova je Odluka upućena državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 1. lipnja 2016.

Za Komisiju

Vytenis ANDRIUKAITIS

Član Komisije


(1)  SL L 31, 1.2.2002., str. 1.

(2)  Provedbena odluka Komisije 2014/88/EU od 13. veljače 2014. o privremenoj obustavi uvoza prehrambenih proizvoda iz Bangladeša koji sadržavaju listove betela (Piper betle) ili se od njih sastoje (SL L 45, 15.2.2014., str. 34.).

(3)  Provedbena odluka Komisije 2014/510/EU od 29. srpnja 2014. o izmjeni Provedbene odluke 2014/88/EU o privremenoj obustavi uvoza prehrambenih proizvoda iz Bangladeša koji sadržavaju listove betela (Piper betle) ili se od njih sastoje u pogledu njezina razdoblja primjene (SL L 228, 31.7.2014., str. 33.).

(4)  Provedbena odluka Komisije (EU) 2015/1028 od 26. lipnja 2015. o izmjeni Provedbene odluke 2014/88/EU o privremenoj obustavi uvoza prehrambenih proizvoda iz Bangladeša koji sadržavaju listove betela (Piper betle) ili se od njih sastoje u pogledu njezina razdoblja primjene (SL L 163, 30.6.2015., str. 53.).


Ispravci

3.6.2016   

HR

Službeni list Europske unije

L 146/31


Ispravak Provedbene uredbe Komisije (EU) 2016/799 оd 18. ožujka 2016. o provedbi Uredbe (EU) br. 165/2014 Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju tehničkih zahtjeva za izradu, ispitivanje, ugradnju, rad i popravak tahografa i njihovih sastavnih dijelova

( Službeni list Europske unije L 139 od 26. svibnja 2016. )

Prilog II. umeće se kako slijedi:

„PRILOG II.

HOMOLOGACIJSKA OZNAKA I CERTIFIKAT O HOMOLOGACIJI

I.   HOMOLOGACIJSKA OZNAKA

1.

Homologacijsku oznaku čini:

(a)

pravokutnik, unutar kojeg se upisuje slovo „e”, iza kojeg slijedi razlikovni broj ili slovo države koja je izdala homologaciju, u skladu sa sljedećim dogovorenim znakovima:

Belgija

6,

Bugarska

34,

Češka

8,

Danska

18,

Njemačka

1,

Estonija

29,

Irska

24,

Grčka

23,

Španjolska

9,

Francuska

2,

Hrvatska

25,

Italija

3,

Cipar

CY,

Latvija

32,

Litva

36,

Luksemburg

13,

Mađarska

7,

Malta

MT,

Nizozemska

4,

Austrija

12,

Poljska

20,

Portugal

21,

Rumunjska

19,

Slovenija

26,

Slovačka

27,

Finska

17,

Švedska

5,

Ujedinjena Kraljevina

11,

i

(b)

homologacijski broj koji odgovara broju certifikata o homologaciji sastavljenog za prototip uređaja za bilježenje podataka ili tahografskog listića ili tahografske kartice, zapisan bilo gdje u neposrednoj blizini tog pravokutnika.

2.

Homologacijska oznaka navodi se na opisnoj pločici svakog uređaja te na svakom tahografskom listiću i na svakoj tahografskoj kartici. Oznaka mora biti neizbrisiva i mora biti trajno čitljiva.

3.

Dimenzije homologacijske oznake prikazane na crtežu u nastavku (1) izražene su u milimetrima, a te su dimenzije minimalne. Potrebno je zadržati odnose veličina između dimenzija.

Image

II.   CERTIFIKAT O HOMOLOGACIJI ZA ANALOGNE TAHOGRAFE

Država članica koja je odobrila homologaciju podnositelju zahtjeva izdaje certifikat o homologaciji prema modelu u nastavku. Za obavješćivanje ostalih država članica o izdanim ili, ako je potrebno, povučenim homologacijama, država članica upotrebljava preslike tog certifikata.

CERTIFIKAT O HOMOLOGACIJI

Naziv nadležnog tijela …

Obavijest o (2):

homologaciji uređaja za bilježenje podataka

povlačenju homologacije uređaja za bilježenje podataka

homologaciji uzorka tahografskog listića

povlačenju homologacije uzorka tahografskog listića

Homologacijski br.:

….

1.

Zaštitni znak ili naziv …

2.

Naziv tipa ili modela …

3.

Naziv proizvođača …

4.

Adresa proizvođača …

5.

Podneseno za homologaciju dana …

6.

Ispitano u …

7.

Datum i broj ispitivanja …

8.

Datum homologacije …

9.

Datum povlačenja homologacije …

10.

Tip ili tipovi uređaja za bilježenje podataka namijenjenih za rad s tahografskim listićima

11.

Mjesto …

12.

Datum …

13.

Priloženi opisni dokumenti …

14.

Napomene (uključujući mjesto plombe, prema potrebi)

(Potpis)

III.   CERTIFIKAT O HOMOLOGACIJI ZA DIGITALNE TAHOGRAFE

Država članica koja je odobrila homologaciju podnositelju zahtjeva izdaje certifikat o homologaciji prema modelu u nastavku. Za obavješćivanje ostalih država članica o izdanim ili, ako je potrebno, povučenim homologacijama, država članica upotrebljava preslike tog certifikata.

CERTIFIKAT O HOMOLOGACIJI ZA DIGITALNE TAHOGRAFE

Naziv nadležnog tijela …

Obavijest o (3):

homologaciji za:

povlačenju homologacije za:

model uređaja za bilježenje podataka

sastavni dio uređaja za bilježenje podataka (4)

karticu vozača

karticu radionice

karticu poduzeća

karticu nadzornika

Homologacijski br.:

….

1.

Robna marka ili zaštitni znak proizvođača …

2.

Naziv modela …

3.

Naziv proizvođača …

4.

Adresa proizvođača …

5.

Predano na homologaciju dana …

6.

Laboratorij(i) …

7.

Datum i broj izvješća o ispitivanju …

8.

Datum homologacije …

9.

Datum povlačenja homologacije …

10.

Model uređaja za bilježenje podataka s kojim treba upotrebljavati sastavni dio

11.

Mjesto …

12.

Datum …

13.

Priloženi opisni dokumenti …

14.

Napomene (uključujući mjesto plombe, prema potrebi)

(Potpis)

IV.   CERTIFIKAT O HOMOLOGACIJI ZA PAMETNE TAHOGRAFE

Država članica koja je odobrila homologaciju podnositelju zahtjeva izdaje certifikat o homologaciji prema modelu u nastavku. Za obavješćivanje ostalih država članica o izdanim ili, ako je potrebno, povučenim homologacijama, država članica upotrebljava preslike tog certifikata.

CERTIFIKAT O HOMOLOGACIJI ZA PAMETNE TAHOGRAFE

Naziv nadležnog tijela …

Obavijest o (5):

homologaciji za:

povlačenju homologacije za:

model uređaja za bilježenje podataka

sastavni dio uređaja za bilježenje podataka (6)

karticu vozača

karticu radionice

karticu poduzeća

karticu nadzornika

Homologacijski br.:

….

1.

Robna marka ili zaštitni znak proizvođača …

2.

Naziv modela …

3.

Naziv proizvođača …

4.

Adresa proizvođača …

5.

Predano na homologaciju dana …

6.

(a)

ispitni laboratorij za certifikaciju ispravnosti …

(b)

ispitni laboratorij za sigurnosnu certifikaciju …

(c)

ispitni laboratorij za certifikaciju interoperabilnosti …

7.

(a)

datum i broj certifikata o ispravnosti …

(b)

datum i broj certifikata o sigurnosti …

(c)

datum i broj certifikata o interoperabilnosti …

8.

Datum homologacije …

9.

Datum povlačenja homologacije …

10.

Model uređaja za bilježenje podataka s kojim treba upotrebljavati sastavni dio

11.

Mjesto …

12.

Datum …

13.

Priloženi opisni dokumenti …

14.

Napomene (uključujući mjesto plombe, prema potrebi)

(Potpis)


(1)  Te su brojke prikazane samo kao ilustracija.

(2)  Prekrižiti nepotrebno.

(3)  Označiti odgovarajuća polja.

(4)  Navesti sastavni dio koji je predmet obavijesti.

(5)  Označiti odgovarajuća polja.

(6)  Navesti sastavni dio koji je predmet obavijesti.”


3.6.2016   

HR

Službeni list Europske unije

L 146/37


Ispravak Provedbene uredbe Komisije (EU) 2016/535 od 5. travnja 2016. o izmjeni Priloga II. Uredbi (EU) br. 206/2010 u pogledu unosa za Singapur na popisu trećih zemalja, državnih područja ili njihovih dijelova iz kojih je odobren unos svježeg mesa u Uniju

( Službeni list Europske unije L 89 od 6. travnja 2016. )

Na stranici 13., u Prilogu, u obrascu veterinarskog certifikata NZ-TRANSIT-SG, točki II.1. Potvrda o zdravlju, u posljednjem retku točke II.1.3.:

umjesto:

„zahtjevima odjeljka I. odnosno V. Priloga II. Uredbi (EZ) br. 853/2004”;

treba stajati:

„zahtjevima odjeljka I. odnosno V. Priloga III. Uredbi (EZ) br. 853/2004”.